Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

16/2022 Sb.
 

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - PODROBNOSTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU, SOUSTŘEĎOVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY VÝROBKŮ S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ A SOUVISEJÍCÍCH POVINNOSTÍ

Požadavky na informační kampaně v rámci osvětové činnosti §2

Obecné požadavky na soustřeďování a přepravu výrobků s ukončenou životností, včetně jejich dočasného uložení §3

Zvláštní požadavky na místa zpětného odběru odpadních automobilových nebo průmyslových baterií nebo akumulátorů §4

Zvláštní požadavky na místa nakládání s odpadními bateriemi nebo akumulátory s obsahem lithia §5 §6

Zvláštní požadavky na skladování odpadních elektrozařízení zpracovatelem §7

Formulář pro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců §8

Způsob zajištění dálkového přístupu do Seznamu výrobců pro účely provádění změn a výmazu zapsaných údajů a pro vkládání údajů do Seznamu výrobců §9

Rozsah a způsob vedení evidencí výrobcem a provozovatelem kolektivního systému §10 §11

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o výrobcích s ukončenou životností §12

Minimální výše kauce pro výrobce solárních panelů plnících povinnosti v individuálním systému §13

Formulář pro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžních prostředků ze zvláštního vázaného účtu §14

Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §15

Ověření správnosti a úplnosti údajů o množství vybraných výrobků uvedených na trh a vykázaných provozovateli kolektivního systému ze strany jednotlivých výrobců §16

Ověření správnosti a úplnosti údajů o množství výrobků s ukončenou životností, které byly zpětně odebrány, svezeny, zpracovány nebo s nimiž bylo jiným způsobem nakládáno §17

ČÁST TŘETÍ - PODSKUPINY ELEKTROZAŘÍZENÍ, ZPŮSOBY OZNAČOVÁNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ A ZPŮSOB VÝPOČTU ÚROVNĚ VYUŽITÍ ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Podskupiny elektrozařízení §18

Způsoby označování elektrozařízení §19

Způsob výpočtu úrovně využití odpadních elektrozařízení §20

ČÁST ČTVRTÁ - POŽADAVKY NA ZPRACOVATELE A ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Technické požadavky na demontáž, soustřeďování, skladování a zpracování odpadních elektrozařízení §21

Rozsah vedení průběžné evidence a způsob ohlašování souhrnných údajů zpracovatelem odpadních elektrozařízení §22

Obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení §23

ČÁST PÁTÁ - VÝČET INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ PRO DOČASNÉ INVESTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ URČENÝCH NA NAKLÁDÁNÍ S NĚKTERÝMI ODPADNÍMI SOLÁRNÍMI PANELY A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ A PROKAZOVÁNÍ FUNKČNOSTI A BEZPEČNOSTI POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Výčet investičních nástrojů, do kterých lze dočasně investovat peněžní prostředky získané z příspěvků provozovatelů solárních elektráren a výnosy z nich §24

Způsob ověřování a prokazování funkčnosti a bezpečnosti použitých elektrozařízení pro účely přeshraniční přepravy nebo pro účely jejich předání k opětovnému použití §25

ČÁST ŠESTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Rozsah dokumentace a seznam dalších dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení a způsob jejich přiložení §26 §27

Výčet elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která nesmějí být přepravována jako použitá §28

ČÁST SEDMÁ - PODROBNOSTI OZNAČOVÁNÍ BATERIÍ NEBO AKUMULÁTORŮ

Označování baterií nebo akumulátorů grafickým symbolem §29

Označování kapacity přenosných baterií nebo akumulátorů a automobilových baterií nebo akumulátorů §30

Označování baterií nebo akumulátorů s nadlimitním obsahem toxických kovů §31

ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Oznámení technického předpisu §32

Přechodná ustanovení §33

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §34

Příloha č. 1 - Formulář pro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců

Příloha č. 2 - Roční zpráva o výrobcích s ukončenou životností

Příloha č. 3 - Formulář pro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžních prostředků ze zvláštního vázaného účtu

Příloha č. 4 - Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému

Příloha č. 5 - Podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 1 zákona

Příloha č. 6 - Vzory grafických symbolů pro označování elektrozařízení

Příloha č. 7 - Seznam technických norem

Příloha č. 8 - Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence zpracovatele odpadních elektrozařízení

Příloha č. 9 - Obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení

Příloha č. 10 - Postup při provádění zkoušky funkčnosti a bezpečnosti použitého elektrozařízení pro účely jejich přeshraniční přepravy a pro účely jejich předání k opětovnému použití

Příloha č. 11 - Dokumentace a další doklady přikládané k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení

Příloha č. 12 - Vzor grafického symbolu pro označování baterií a akumulátorů

INFORMACE

16

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2022

o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 4, §17 xxxx. 2 xxxx. x), §21 xxxx. 6, §23 xxxx. 7, §27 xxxx. 4, §28 odst. 3, §31 odst. 1, §32 odst. 5, §36 xxxx. 4, §50 xxxx. 6, §51 odst. 7, §53 xxxx. 6, §57 xxxx. 7, §59 odst. 2, §62 xxxx. 3 xxxx. a) x x), §67 xxxx. 3 xxxx. x), §68 odst. 4, §69 xxxx. 2 písm. a) x x), §69 xxxx. 5 písm. x) xx x), §72 xxxx. 6, §74 odst. 7 xxxx. x) xx x) x §80 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 542/2020 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx rozsah a xxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx cílové skupiny xxxxxxxxx uživatelů,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx shromažďovací xxxxxxxxxx x plochy x xxxxxxx zpětného xxxxxx a stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx podání xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vkládání xxxxx do Seznamu xxxxxxx, xxxxxxxxx změn x výmazu xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

f) obsahové xxxxxxxxxxx x rozsah xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kauce xxx xxxxxxx solárních xxxxxx uvedených na xxx ode dne 1. xxxxx 2013 x xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx k čerpání xxxxxxxxx prostředků tvořících xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) minimální xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x zákonu x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx označování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx elektrozařízení,

m) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxx x rozsahu podle přílohy č. 3 x xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyjmutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx x seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx pro akreditaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx ohlašování odpadních xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx investovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrárny x xxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxx s výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pneumatiky.

XXXX DRUHÁ

PODROBNOSTI ZPĚTNÉHO XXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X PŘEPRAVY XXXXXXX X UKONČENOU XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci osvětové xxxxxxxx

(1) Výrobce je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx:

x) rozhlasové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxx, xxxxxxxxxxx prezentace nebo xxxxxxx,

x) osobní xxxxxxx, xxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx veletrhů, x

x) xxxxxxxxxx tisk.

(2) Informační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důležitost xxxxxxx x osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopad výrobku x ukončenou životností xx xxxxxxx prostředí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx věku 6 xx 15 xxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kampaně týkající xx

x) elektrozařízení, která xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x domácnostech,

b) xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx kampaně.

(5) Xxxxxx xxxxxx informačních xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxx 2 % x xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxx xxxxxx odběr, xxxxxxxxxx, využití x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele x xxxxxxx odběru a xxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx.

§3

Obecné xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x přepravu xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zpětně xxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxxxxxx xxxx odděleně od xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx probíhat x xxxxxxxxx další nakládání x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx smísení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx zpětném odběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx výrobky budou xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nežádoucím znehodnocením.

(4) Xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx jakost xxxxxxxxxxx nebo podzemních xxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxx xxxxx, zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx3) xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x požadavky na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vodním xxxxxxx4) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx látkami5).

§4

Xxxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx automobilových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx a musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx prostředky xx ukládání odpadních xxxxxxxxxxxxxx nebo průmyslových xxxxxxx xxxx akumulátorů, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx požadavky na xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

§5

(1) Místa xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx bateriemi nebo xxxxxxxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx než 30 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, musí xxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 x xxxxx §6.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx lithia xxxx xxx soustřeďovány na xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx atmosférických xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od zdrojů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx odpadní baterie xxxx akumulátory x xxxxxxx xxxxxx předány xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx6), xxxxx xxx x těchto xxxxx xxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx skladovány v xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx kanystry, x xxxx xxx při xxxxxxxxxx ochráněny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, x vyplnění prázdného xxxxxxxx xxxx xxxxxx x bateriemi.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx lithia o xxxxxxxxx xxxxx xxx 30 kg musí xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nevodivém xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx soustřeďování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xx musí xxx xxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabaleny xx xxxxxxxxx xxxxx x dále uloženy xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx obal musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx materiálem a xxxx být těsně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx obal xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením, pokud xx xxxxxxxx. Musí xxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Odpadní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nápisem "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxx "Odpadní xxxxxxxx baterie x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx". Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s obsahem xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nádobách xxxxxxxxxx nápisem "Xxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx" xxxx "Xxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, kde xxxxxxx ke skladování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx vybavena

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx nepropustnou xxxx xxxxxx nebezpečných xxxxx xx zařízením na xxxxxx xxxxx nebezpečných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečné xxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx elektrozařízeních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx a manipulace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx obsahujících xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx skleníkové xxxxx, xx přepravují xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx poškození xxxx xxxxxxx x úniku xxxxxx xxxxx8).

§8

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx výrobců na xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této vyhlášce.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx samostatně xxx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Způsob zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx Seznamu xxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx účely provádění xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx výrobců.

(2) Xx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx Seznamu výrobců xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupcích xx Seznamu xxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "ministerstvo") xxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx prokazujících xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx osoba xxxxxxx x Seznamu xxxxxxx xxx xxxxx účel xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx uveden x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx, x němž xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx zápisu xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelem kolektivního xxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx, ve kterém xxx vybraný xxxxxxx xxxxxx xx trh,

b) xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx v xxxxxx,

x) xxxxxxx elektrozařízení xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx x xxx, že x případě elektrozařízení xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx x. 4 je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx podskupiny 4x x 4b podle přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx podle §76 zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 zákona.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx akumulátorů, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 5 gramů, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); v xxxxxxx případě musí xxx v evidenci xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh výrobci, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, x xxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx, které xx xxxx vykázány xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s nimiž xx xxxxxxxx xxxxxxx x kolektivním plnění.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik xxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx uváděné xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pneumatiky xx xxx xxxxx, x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uvádí xx xxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xx i xxxxxxxx pneumatik x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxx 1 xx x tomto případě xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§11

(1) Výrobce plnící xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx odebraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx použití, xxxx odstranění x xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx zápisu xx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx odpovědné xx vedení xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §76 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 xxxxxx u zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx provozovny xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prodejcem, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx obvodu nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx území xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nelze-li xxxxx xxxxxx některého z xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití,

g) identifikační xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, v xxxxxxx podle xxxxxxx 8 xxxxxxx x. 5 přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx zpětně odebraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx g) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx elektrozařízení zpracovaných xxxxxxxxxxxx zpracovateli x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 přílohy č. 2 x této vyhlášce.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx prodejce xxxx xx xxxxxxx x xxx předání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Evidenci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výrobce xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

Obsahové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zprávy x výrobcích x xxxxxxxxx životností

(1) Xxxx x obsah roční xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uveden x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx odběr, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a odstranění xxxxxxxxx elektrozařízení, zasílá xxxxx zprávu x xxxxxxx tabulek č. 1, 2X, 3A, 4X, 5, 6X, 7X, 8 x 10 přílohy č. 2 k xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx podle odstavce 2 x xxxxxxx x. 9 a 10 přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce.

(4) Výrobce xxxxxxx x akumulátorů, xxxxx plní své xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zasílá xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx č. 1, 2X, 3X, 4X, 5, 6B, 7B, 8 x 10 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Výrobce xxxxxxxxx, xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxx, xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxx vydáno oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro zajišťování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x. 1, 2C X, 2X II, 3X, 4X, 5, 6C, 7X, 8 x 10 přílohy č. 2 k xxxx vyhlášce.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx na xxx xxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zprávu, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobků.

§13

Minimální xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plnících xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx panelů uvedených xx xxx po xxx 1. xxxxx 2013, xxxxx plní xxxxxxxxxx zpětného odběru, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx individuálního systému, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx kauci xxxxxxxxx xx xxxx 8,50 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Formulář xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu

Formulář xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.

§15

Formulář xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

Formulář xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx správnosti x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxxx na trh x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xx xxxxxxx každoročně xxxxxxxx audit nejméně 15 % hmotnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxx pneumatik, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx než 1 % vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykázali xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx výrobci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobku xx daný xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx x solárním panelům xxxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013.

§17

Ověření xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odebrány, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x nimiž xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nakládáno, xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxx, tak, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 % hmotnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx dosažené xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXX VYUŽITÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Podskupiny xxxxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle přílohy č. 1 xxxxxx, jsou uvedeny x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo pro xxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obvykle xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xx elektrozařízeních xxxxxxxxx xx trh xx xxx 13. srpna 2005 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedení xx trh.

(2) Identifikace xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xx provádí

a) vyznačením xxxxx x příjmení, xxxx xxxxxxxx firmy,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx výrobce xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxx xx zápis, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 13. xxxxx 2005 xx xxxxxxx vyznačením

a) xxxx xxxxxx xxxx uvedení xx xxx,

x) xxxxxxx "8/05", nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx podle vzoru x. 1 xxxxx přílohy č. 6 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Označení xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx grafického xxxxxxx podle vzoru x. 1 xxxx x. 2 xxxxx přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Označení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx na elektrozařízení xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, čitelné x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx možné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx dokumentaci.

§20

Způsob xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxx. x) zákona vypočítá xxx xxxxxx skupinu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx, a celkové xxxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx elektrozařízení. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxxx činnosti předcházející xxxxxxxxx nebo využití xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxx xxxxxxxxx skladování xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX A ZPRACOVÁNÍ XXXXXXXXX ELEKTROZAŘÍZENÍ

§21

Technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, soustřeďování, xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení,

b) xxxxxxxxx podlahou xxxxxxxxxxxx xxxx únikům xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx elektrozařízeních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nádobami xxx soustřeďování xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx9) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady10),

d) vhodným xxxxxxxxxxx prostorem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx díly x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povrchových xxx x odpadních xxx, xxxxxxxxxxx povolení x vypouštění odpadních xxx xx vod xxxxxxxxxxx x do xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx11).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx, skladování, xxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými vybranými xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle přílohy č. 7 xxxx 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) používat xxxxx xxxxxxxxxxx určené xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaručující, že xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx životní xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x přednostně x xxxxxxxxx elektrozařízení vyjmout xxxx xxxxx x xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fluorescenční xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x akumulátory,

d) xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx obecně, xxxx x jiných xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx spoje xxxxx xxx 10 xx2,

x) xxxxxxxxxx kartridže, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxx tonery,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpomalovače xxxxxx,

x) azbestové xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx azbest,

h) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx látky12), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx13) a xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení,

k) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x zářivky,

m) xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x ploše xxxxx xxx 100 xx2, xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, x všechny displeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vnější xxxxxxxxxx kabely,

o) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxx látky, se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle atomového xxxxxx10),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výškou od 25 xx x xxxxxxxx xx 25 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx přednostně xxxxxxxxxxx z odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx být xxxxxxx nebo odstraněny x souladu s xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx látkami v xxxx xxxxxxxxxx14). Uvedené xxxxx, materiály x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxxx, které poškozují xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx15).

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, getrové xxxxxxxx x elektronový xxxxx,

x) x odpadních elektrozařízení xxxxxxxxxxxx regulované látky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x fluorovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx16),

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rtuť xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx elektrozařízení x obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x elektrozařízení, xxx jejichž výrobě xxxx použito xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení povinni xxxxxxxxxxx xxxxx postupů xxx chladicí zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx vrstvu, a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx16).

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx normami, xx xxxxxx x příloze č. 7 xxxx 2 x xxxx vyhlášce.

§22

Xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpadech xx xxxx podle přílohy č. 8 x xxxx vyhlášce x dále xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx do evidence,

b) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxx průběžné xxxxxxxx xx provede xxxxxx

x) při každém xxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxxx předání nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo odstranění xxxxxx,

x) při přeshraniční xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) vždy x 31. prosinci k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx podle přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x pro xxxxxxx x xxxxx produkci x nakládání x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4 xxxxxx x odpadech.

§23

Obsah provozního xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení musí xxxxxxxxx minimálně xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 9 k xxxx xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

VÝČET XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX ODPADNÍMI XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

§24

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx podle §72 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx k přímému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx investovány xx

x) dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx emitenta, xxxxx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kategorií dlouhodobých xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx renomované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxx ratingové xxxxxxxxx xxxx uznané xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxx

2. centrální xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx

1. členský xxxx Evropské xxxx xxxx členský stát Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v investičním xxxxxx x výjimkou xxxx xxxxxxxxxx ratingových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx ratingové xxxxxxxx xxxx xxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx vydán xxxxxxx ratingovou agenturou, xxxx

2. centrální xxxxx xxxxx xxxxx bodu 1,

x) xxxxxxxxx, obdobných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Světová banka, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jiná mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx členy, x xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx zapíše do xxxxxxx, xxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xx kterými xx xxxxx volně xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se lhůtou xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx

x) renomovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx známá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx používají jako xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trzích x xxxxx xx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx17) xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx18).

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx republika nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx funkčnosti a xxxxxxxxxxx použitých elektrozařízení xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy ověřuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx práce19) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání v xxxxx "Montáž, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx", x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx x opětovnému použití, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx dokumentace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 3 xxxxxx tvoří xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 a doklad x obsahu nebezpečných xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx použité elektrozařízení xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx státu xxx x Xxxxx republiky x zkouška funkčnosti xxxxxx provedena xxxxx §25 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxxx x zkoušce xxxxxxxxxx provedené za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(3) X dokumentaci xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxx elektrozařízení x xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx,

x) údaj x skupině a xxxxxxxxxx elektrozařízení xxxxx přílohy č. 5 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx položky, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx, pokud xx xxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx název osoby xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25, její xxx x xxxxx jejího xxxxxxxxx a

g) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, musí být x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx20).

§27

(1) Xx každé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontejner xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx přiloží

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nákladní xxxx xxxxx Úmluvy x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX)21),

x) xxxxxx přepravovaných elektrozařízení,

c) xxxxxx nebezpečných látek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinností xxxxx §74 xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokladů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Dokumentace xxxx xxx xxxxxxxx, nikoli xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx elektrozařízení, xxxx xx jejich xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozbalení. Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§28

Xxxxx elektrozařízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek, xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxxxx xxxx použitá

Jako xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxxxx přepravována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx x právními předpisy xxx zacházení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx22),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) konstrukční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

§29

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Baterie, xxxxxxxxxxx x napájecí xxxx musí xxx xxxxxxxx grafickým xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 12 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sady, xxxxxxx xxxx plochu 5 x 5 xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 1,5 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 5 x 5 xx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a napájecí xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxx by xxxx xxxxxxx grafického symbolu xxxxx než 0,5 x 0,5 xx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx být označen xxxxxxxxx symbolem xxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxxxxxx nejméně 1 x 1 xx xxxxxx prodejní xxxx x u baterií xxxx akumulátorů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx přiložených xxxxxxxx obal tohoto xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxx xxxxxxxxx nálepkou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx výstupek, xxxx xxx xxxxxxxxx, čitelné x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx kontrast xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx bylo zřetelné x rozpoznatelné.

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x automobilové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být opatřeny xxxxx o xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx provedeno podle xxxxxxxx Komise (EU) č. 1103/2010 23).

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx s nadlimitním xxxxxxx toxických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx akumulátory xxxxxxxxxx xxxx xxx 0,0005 % hmotnostních xxxxx, xxxx xxx 0,002 % hmotnostních xxxxxx xxxx více xxx 0,004 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx chemickým xxxxxxxx pro tento xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xx xxx rtuť, Xx xxx xxxxxxx x Xx xxx olovo. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čtvrtině xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxxx x souladu x XXX XX 61429 (364395) Značení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní recyklační xxxxxxx XXX 7000-1135.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§32

Xxxxxxxx technického xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. září 2015 x postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předpisů xxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxx 2023 xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2021 až 2023 xxxxx xxxxxxxxx vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 541/2020 Sb., xxxxxxxx č. 170/2010 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 541/2020 Sb., xxxx xxxxxxxx č. 248/2015 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 541/2020 Sb. Xxxxx bude xxxxx xxxxxx podána x xxxxxxx x těmito xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxx xxxxxx podle §12, xx ohlášené.

(2) Zpracovatelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vedou xx xxxxx xxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx elektrozařízeních x xxxxxx xxxxxxxx x způsobech xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x průběžné xxxxxxxx xx roky 2021 až 2024 xxxxx požadavků xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. Xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 541/2020 Sb., xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 3, za xxxxxxxx.

(3) Výrobce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu x xxxxxxxx podle §2 xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2022.

(4) Xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxx zvláštních xxxxxxxxx xx místa nakládání x použitými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx lithia xxxxx §5 x 6 xxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2022.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxx §16 a 17 xxxxxx xx rok 2022.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§34

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, x výjimkou xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. a), §21 xxxx. 7 a přílohy č. 7, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx:

Xxx. Xx. Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 16/2022 Sb.

Formulář pro xxxxxx návrhu na xxxxx do Seznamu xxxxxxx

X. Díl

Identifikační xxxxx:

1

Xxxxx x příjmení xxxx xxxxxxxx firma

2

Adresa xxxxx

3

Xxxxxx xxxxx xxxxxx

4

XXX

XXX

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

5

Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx

6

Xxxxxx xxxxx

7

Xxxxxx registrační číslo/kód x xxxxxxxxxx evidenci

Identifikace xxxxx, xxxxx návrh xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx

8

Xxxxx x xxxxxxxx

9

Xxxxxxxxx adresa

10

E-mail

11

Telefon

Druh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx

12

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

13

Xxxxxxx x tabulkovým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxx uvádí xx xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxx

14

Xx-xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx

15

Xxxxxxxxxxx stránky výrobce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx-xxxx obchodů, xxxxx xxxxxxx provozuje

II. Xxx, xxxx A: Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx na xxx

16

1

2

3

4x

4x

5

6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

17

XX. Díl, část X: Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx na trh

18

Přenosné

Automobilové

Průmyslové

II. Xxx, část C: Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx uváděny xx xxx

19

1

2

3

4

5

XXX. Xxx

Xxxxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

21

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběru xx. informací podle §19 odst. 3 xxxxxx a x xxxxxxxxxx na veřejná x neveřejná xxxxx x návaznosti xx §3 odst. 1 xxxx. x) zákona

22

Smlouvy xxxx kopie smluv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx vymezeném xxxxxxx [§65 xxxx. 2 xxxx. x), §85 xxxx. 2 písm. x), §97 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx].

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

23

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností

24

Doložení xxxxxxxxx xxxxxx výrobce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobcem

Informování xxxxxxxxx uživatele

25

Popis xxxxxxx xxxx xxxxxxx informování xxxxxxxxx uživatelů

26

Doložení xxxxxxxxx xxxxxx výrobce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx a osvětové xxxxxxxx podle §13 xxxxxx a §2 xxxx vyhlášky

Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků x ukončenou životností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

27

Xxxxxxxx popis zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x informování konečných xxxxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx oblasti a xxxxxxx jejich xxxxxxxxx

28

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xx/xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x plánovaný xxxxxx xxxxxxx viditelného příspěvku xxx §76 nebo §99 zákona

29

Smlouva o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §31 xxxxxx x xxxxx x xxxx

Xxxxx xxxxxxx

30

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

31

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinde v příloze č. 2 (xxxxxx xxxxxx xxxxx)

32

Xxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxx X.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1 - xxxxxxxx se xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx) nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku, vč. xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2 - xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxx, xxxx, PSČ.

Řádek 3 - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fyzickou osobou.

Řádek 4 - vyplňuje xx identifikační xxxxx xxxxx (IČO). Má-li xxxxxxx IČO méně xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx celkový xxxxx 8 míst. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx číslo (DIČ) xxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx x případě, že xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 zákona xxxx pokud návrh xxxxxx zahraniční xxxxxxx xxx.

X xxxxxxx 5 xx 6 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx usazené v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx uvádí xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx (§61 xxxx. 2 xxxxxx), kteří si x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxxx.

Xxxxx 7 - xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba zapsána, xx-xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx XXX).

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo pověřeného xxxxxxxx

X xxxxxxx 8 - 11 xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vč. xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 12 - vybere se xxxx vybraných výrobků, xxxxx výrobce xxxxx xx xxx, x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx). Návrh xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 13 - xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výpisem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na xxx, xxxx má v xxxxxx xxxxxx xx xxx.

Xxxxx 14 - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 15 - xxxxxx se internetové xxxxxxx výrobce, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodu.

Vysvětlivky x xxxx II., xxxxx X

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxx XX, xxxx A xxxxxxx x. 1 je xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxx elektrozařízení xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx 16 x 17 xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx. Xx xxxxx skupině uvedené x xxxxx 15 xx uvedou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 xxxx vyhlášky.

Vysvětlivky k xxxx XX., xxxxx X

Xxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx

Xxx XX, část X přílohy x. 1 je relevantní xx xxxxxx k xxxxxxx baterií a xxxxxxxxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx x Xxxxx republice.

Řádek 18 - vyplňují xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx skupinách baterií x akumulátorů xx xxxxxx §76 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x Xxxxx republice.

Vysvětlivky k xxxx XX., části X

Xxxxxxx pneumatik

Díl XX, xxxx C xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxxxxx xx vztahu x uvádění xxxxxxxxx xx trh v Xxxxx xxxxxxxxx. Uvádí xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx na xxx x České xxxxxxxxx.

Xxxxx 19 - xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xxxxx přílohy č. 6 zákona, xxxxx xxxxxxx uvádí xx trh x Xxxxx republice.

Vysvětlivky x xxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 20 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx odběr. Xxxxx xx xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx svoz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

Řádek 21 - x xxxxxxx se uvede xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smluvně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx zpětného xxxxxx mají xxx xxxxxxx ve xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. s) zákona x xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx uvedeny xxxxxxxxx xxx §19 xxxx. x) - x) xxxx. 3 xxxxxx.

Xxxxx 22 - v xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx smluvní vztahy xx xxxxxx xxxxxxx x provozování xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, který definuje xxxxx xxxx minimální xxx míst xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §65 xxxx. 2 xxxx. x), §85 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. §97 xxxx. 2 xxxx. x) zákona.

Řádek 23 - uvede xx xxxxxxxx popis, jak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 24 - v xxxxxxxxx xx xxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx nebo jinými xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 25 - xxxxx xx xxxxxxxx popis xxxxxxx informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxxxx, a xxxx x návaznosti xx §63 (elektrozařízení), §82 (xxxxxxx x xxxxxxxxxxx) x §95 xxxxxx (xxxxxxxxxx) - x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx jaký druh xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 26 - x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konečného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxx xx §63 (xxxxxxxxxxxxxxx), §82 (xxxxxxx a akumulátory) x §95 xxxxxx (xxxxxxxxxx).

Xxxxx 27 - xxxxx xx detailní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Současně se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.

Xxxxx 28 - xxxxxx xx odhadované xxxxxxx xx xx/xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh x současně xxxxxxxxx xxxxxx uvádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §73 xxxx §99 xxxxxx.

Xxxxx 29 - xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31 xxxxxx.

Xxxxx 30 - x xxxxxxx, že xxxxx xx zápis xx Xxxxxxx xxxxxxx podává xxxxxxxx zástupce, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx základě ustavil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x §11 zákona.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 16/2022 Sb.

Roční xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1: Xxxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xx

Xxxxxxxxxx xxx:

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx nové

Pneumatiky protektorované xxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxx popisné

Obec

PSČ

IČZÚJ

Evidenci vyplnil

Jméno

Příjmení

E-mail

Tel.:

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2X: Elektrozařízení

Elektrozařízení uvedená xx trh x XX za vykazovaný xxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxx / xxxxxxxxxx

Xxxxxxx na xxx v XX

X xxxx xxxxx

Xxxxxx povinnosti

[t]

[ks]

[t]

[ks]

[t]

[ks]

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4a.

4b.

5.

6.

Tabulka x. 2B: Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedené xx xxx v XX xx xxxxxxxxxx rok

strana x. /

Xxxxxxx 1: Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx xx xxx x XX

X xxxx vývoz

Základ xxxxxxxxxx

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

Xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx (XxX/XxXX)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx články

Sekundární články:

Nikl-metalhydridové

Li-lon/Li-Pol

Olověné xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx články

Celkem xxxxxxx 1

Xxxxxxx 2: Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx xx xxx x ČR

Z xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

Xxxxxxx

Xxxx-xxxxxxxx

Xxxx-xxxxxxxxxxxxxx

Xx-xxx/Xx-Xxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx 2

Skupina 3: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx xx xxx x XX

X xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

Xxxxxxx

Xx-xxx/Xx-Xxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx 3

Tabulka č. 2X X: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x ČR xx xxxxxxxxxx rok

strana x. /

Skupina

Vlastní výroba

Dovoz

Vývoz

Pneumatiky xxxxxxx xx trh x ČR

[t]

[ks]

[t]

[ks]

[t]

[ks]

[t]

[ks]

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.

4.

5.

Tabulka č. 2X II: Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xx xxx x XX x xxxxxxxxxxxx pneumatiky xxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxx rok

strana x. /

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí

Vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik x odpadních pneumatik xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx protektorovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxx protektorovaných pneumatik

Vývoz xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx uvedené xx xxx x XX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

2.

3.

4.

5.

Xxxxxxx x. 3A: Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx elektrozařízení uvedených xx trh v XX x xxxxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx na xxx x XX (Ux) [x]

X1 = xxxxxxxxxx xxx

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

X4 = x1 - 3

Xxxxxxx x. 3X: Xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 1) xxxxxxxxx xx xxx x ČR x xxxxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxx x XX (Ux) [t]

X1 = vykazovaný xxx

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

Xxxxxxx x. 3X: Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxx xx xxx x XX a xxxxxxxxxxxx x ČR xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxxxxx období

Uvedeno xx xxx x XX (Xx) [x]

X1 = xxxxxxxxxx xxx

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

Xxxxxxx x. 3X: Xxxxxxxx baterie nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, pneumatiky

Množství xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh x XX a xxxxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx xxxx x x předchozích xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vykazovaném xxxx

xxxxxx x. /

Xxxx vybraného xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx registrovaného xxxxxxx

XXX/XX

Xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx výrobky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x XX

Xxxxxxx xx xxx x ČR (Xx) [t]

X1 = xxxxxxxxxx xxx

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

X4 = x1 - 3

Xxxxxxx x. 3X: Přenosné baterie xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x XX a xxxxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx xxxx x v předchozích xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxx x. /

Xxxx xxxxxxxxx výrobku

Elektrozařízení

Přenosné baterie xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx odchozího xxxxxxx

XXX/XX

Xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výrobce xxxxxxx xx xxx x XX

Xxxxxxx xx xxx x ČR (Xx) [x]

X1 = xxxxxxxxxx xxx

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

X4 = x1 - 3

Xxxxxxx x. 4X: Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odebraným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx které xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

...[x]...

...[xx]...

Xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxx:

X xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxx uživatelů

Jiný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxx roku (X00)

Xxxxxx xxxxxxxxx se zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx opětovné xxxxxxx (X3x, X5x)

Xxxxxxxxx (X2x, X3x, R3d, R3h, X4x, X4x, X5x, X5x, R6a, X7x, X8x, X9x, X11x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (X1x, X1x)

Xxxxxxxxxx (X1x, D1b, X5, X12)

Xxxxxxxxxx spalováním (X10)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (X1x, X5x, X5x)

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (R13a, X15, X5)

Xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx materiálového využití (X7)

Xxxxx do zemí Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx opětovného použití (X7)

Xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití (X17)

Xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (X17)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, požáru, xxxxxxx odpadu (XN63)

Dosažená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [%]

Xxxxxxx x. 4X: Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx zpětně odebranými xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Skupina xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §76 zákona

Množství xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx vyplňovanou skupinu xxxxxxxx povinnost zpětného xxxxxx

...[x]...

...[xx]...

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sběru

U xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (odebrané xxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx odběru

Celkové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

X xxxx:

Xxxxxxx

Xxxx-xxxxxxxx

Xxxx-xxxxxxxxxxxxxx

Xx-xxx / Li-Pol

Jiné

Množství xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx - xxxxxx ze xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxx roku (C00)

Způsob xxxxxxxxx xx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bateriemi x xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (R3e, X5x)

Xxxxxxxxx (X2x, X3x, X3x, X3x, R4a, X4x, X5x, R5b, X6x, R7a, R8a, X9x, X11x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (X1x, X1x)

Xxxxxxxxxx (X1x, X1x, X5, D12)

Odstranění xxxxxxxxxx (X10)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (X1x, X5x, X5x)

Xxxxxxxx na skladu xx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku (X13x, D15, N5)

Vývoz xx zemí Evropské xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití (X7)

Xxxxx xx xxxx Evropské xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (X7)

Xxxxx xx zemí Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (N7)

Vývoz mimo xxxx Evropské unie xx účelem materiálového xxxxxxx (X17)

Xxxxx xxxx xxxx Evropské xxxx xx xxxxxx opětovného xxxxxxx (X17)

Xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx unie xx účelem xxxxxxxxxx (X17)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx (XN63)

Dosažená xxxxxx zpětného xxxxxx [%]

Xxxxxxx x. 4X: Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odebranými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Skupina xxxxxxxxx xxx přílohy č. 6 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

...[x]...

...[xx]...

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

...................

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X posledních xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností (xxxxxx odebrané xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxx způsob xxxxxxxx odběru

Množství xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx převedené x xxxxxxxx xxxx - převod xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku (X00)

Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx odebranými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx (R3e, R5c)

Recyklace (X2x, X3x, R3d, X3x, X4x, X4x, X5x, R5b, X6x, X7x, R8a, X9x, X11x)

Xxxxxxxxxxx využití (X1x, X1x)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (X1x, X5x, X5x)

Xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxx 31. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx (X13x, X15, X5)

Xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (N7)

Vývoz xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (X7)

Xxxxx mimo xxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx materiálového xxxxxxx (X17)

Xxxxx mimo xxxx Evropské xxxx xx xxxxxx opětovného xxxxxxx (X17)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx pohromy, xxxxxxx, xxxxxx, krádeže odpadu (XX63)

Xxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxx [%]

Xxxxxxx č. 5: Xxxxxx xxxxxxxxx x výrobky x xxxxxxxxx životností

strana x. /

XXX

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

Elektrozařízení

Baterie x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 xxxxxx

Xxxxxxxx číslo

Předávající xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxx

XXX, XXX, xxxxx, xxxxxx x XXXXX xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx druhu xxxxxx

Xxxxxx [x]

XXX, XXX, xxxxx, xxxxxx x XXXXX xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Xxxxxxx x. 6X: Xxxxxxxxxx příloha roční xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx zpráva xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx roce

strana x. /

Xxxxx xxxxxxx

XXX/XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx elektrozařízení uvedených xxxxxxxx xx trh xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx 2

Skupina 3

Xxxxxxx 4x

Xxxxxxx 4x

Xxxxxxx 5

Skupina 6

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 6B Xxxxxxxxxx příloha xxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx roční zpráva xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedených na xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxx č. /

Xxxxx xxxxxxx

XXX/XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx 3

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 6X: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - seznam xxxxxxx, xx xxxxx xx roční zpráva xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxx x. /

Xxxxx xxxxxxx

XXX/XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxxx roce

Skupina 1

Xxxxxxx 2

Skupina 3

Skupina 4

Xxxxxxx 5

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 7X: Xxxxxx využití xxxxxxxxx elektrozařízení

strana č. /

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

[x]

[x]

%

[x]

%

[x]

%

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4x.

4x.

5.

6.

Xxxxxxx x. 7X: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů

strana č. /

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx typ

Celkové zpracované xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

[x]

[x]

%

1

2

3

4

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxx-xxxxxxxx baterie x xxxxxxxxxxx

Xx z nikl-kadmiových xxxxxxx x akumulátorů

Ostatní

Tabulka x. 7C: Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik

strana x. /

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx na xxxxxxxx použití

Recyklace

[t]

[t]

[%]

[t]

[%]

[t]

[%]

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

Tabulka x. 8: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávy - xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxx xxxxxxx x ukončenou životností

[Kč]

[%]

Odpadní xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

X xxxx xxxxxxx xx

Xxxxxxx a provoz xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků

Informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost podle §40 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 xxxxxx, xxxx kauce xxxxx §31 zákona

Celkové xxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx

-

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 9: Samostatná xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plnění povinností xxxxx §72 zákona

strana x. /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

X / Xx

Xxx

Xxxx

Xxxx xxxxxxxxx vybraných x xxxxxxxxxx letech xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

[x]

[Xx]

[x]

[x]

[Xx]

[Xx]

Xxxxxxx x. 10: Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx

xxxxxx x. /

Druh xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx elektrozařízení

Odpadní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx pneumatiky

Požadované xxxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (elektrozařízení, xxxxxxx x akumulátory nebo xxxxxxxxxx) uvedených xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému nebo xxxxxxxxxxxxxx výrobce s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx struktuře xxx tabulky x. 8 xxxx xxxxxxx

3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §72 xxxxxx ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 9 této xxxxxxx

4

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §31 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vázaného xxxxxxxxxx xxxx

5

Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx xxxxx §48 xxxxxx včetně výpisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

6

Xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vázaného xxxx

7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XN63

8

Příloha x xxxxxxxxx seznamem xxxx xxxxxxxx odběru výrobků x ukončenou xxxxxxxxxx

9

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

10

Xxxxx investic, xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx solárních elektráren xxxxx §24.

11

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx "xxxxxx č. /" se uvede xxxxxx vyplňované xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx přílohy.

Výrobcem xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §11 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1: Identifikace

Vykazovaný xxx - Uvede se xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xx xxxxx xxxxxx zpracována.

Nulové hlášení - Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neuvedl xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zpětný xxxxx žádných výrobků x ukončenou xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobky nijak xxxxxxxxxx, xxxxx se "Xxx". X případě xxxxxxxxxx hlášení xx xxxxx "Xx".

Xxxx vybraného xxxxxxx - Xxxxx xx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, baterie x akumulátory xxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx roční xxxxxx podávána za xxxx xxxxxxxxxx uvedené xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uváděné xx trh, xxxxxxxx xx xxx skupiny xxxxxxxxx. V návaznosti xx xxxxx výběr xx pak xxxxxxxx xxxxxxx 2X X xxxx 2X XX xxxx xxx.

Xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxx, zda xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx výrobce - x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx individuální xxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxx číslo xxxxxxx. Xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxx xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 zákona. Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému.

Název xxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému - xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx systému; xxxxx xx výrobce nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému XXX méně než xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx. X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx, xxxx, XXX - xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (individuální systém) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx nachází xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx. Uvádí se xxxxx jednotného číselníku xxxx ČR xxxxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem.

Evidenci xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení x kontaktní xxxxxxxxx xx osobu, která xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx hlášení ve xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2X: Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x XX xx xxxxxxxxxx xxx

Xx xxxxxxxxx 1 xx 8 xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx (xxxxx 1 xx 6).

X řádku 4x xx uvedou xxxxx x elektrozařízeních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X řádku 4x xx uvedou xxxxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnici:

Základ xxxxxxxxxx = Uvedeno xx xxx v ČR - X xxxx xxxxx

Xxxxxxx xx trh - xxxxx xx xxxxxxxx elektrozařízení x xxxxxx a kusech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce xx xxx x XX xx smyslu §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

X xxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx smyslu §3 odst. 2 xxxx. x) zákona, xxx x xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx ČR. X kolektivního systému xxx o množství xxxxxxxxxxxxxxx, xx které xxx vrácen xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §47 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XX, xxx následně xxxx opět vyvezeno xxxx xxxxx ČR.

Dovozem xx zde míněna xxxxxxxx do XX x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XX; x xxxxxxx dovozu xx xxxxxxxx na xxx ve smyslu §3 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, položky vkusech xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2X: Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x XX za xxxxxxxxxx rok

Ve xxxxxxxxx xx vyplňují xxxxx x xxxxxx a x kusech xxx xxxxxxxxxx skupiny baterií x akumulátorů (xx. 1, 2 xxxx 3 xxx §76 xxxxxx) rozdělené xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů.

U skupiny 1 je požadováno xxx xxxxxxx xx "xxxxxxxx xxxxxx" (najedno xxxxxxx) x "xxxxxxxxxx xxxxxx" (xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx použití).

Hodnoty xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx = Uvedeno xx xxx v XX - Z xxxx vývoz

Uvedeno xx xxx - xxxxx xx xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xx trh x ČR xx xxxxxx §3 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx.

X xxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx skupin elektrozařízení, xxxxx byly uvedeny xx xxx xx xxxxxx §3 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx, ale u xxxxx došlo k xxxxxx mimo xxxxx XX. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jde x xxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxx výrobci xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §47 zákona. X individuálně plnícího xxxxxxx xxx x xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx do XX, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx mimo xxxxx XX.

Xxxxxxx xx xxx míněna přeprava xx ČR x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XX; x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) zákona dovoz xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x tunách se xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, položky xxxxxxx xx vyplňují xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x. 2X:

Xxxxxxx xx zde xxxxxx přeprava do XX x členských x xxxxxxxxxxx xxxxx XX.

Xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx desetinná xxxxx, xxxxxxx vkusech xx xxxxxxxx xx celé xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 2C X: Xxxx pneumatiky uvedené xx xxx x XX xx vykazovaný xxx

X tabulce 2X X xx vyplňují xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených xx xxx, nevyplňují xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a odpadních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x dovozu xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik ze xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxx protektorovaných pneumatik xx xxx x xxxxx XX. Pro xxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx x. 2X XX.

Xx xxxxxxxxx 1 xx 8 xx xxxxxxxx údaje x xxxxxx a x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx pneumatik xxxxx přílohy č. 6 zákona (xxxxx 1 xx 5). Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnici:

Vlastní výroba + dovoz - xxxxx = uvedeno xx trh x XX.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2C XX: Xxxxxxxxxxxxxx pneumatiky xxxxxxx xx xxx v XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovezené do XX xx vykazovaný xxx

X xxxxxxx 2X XX xx vyplňují xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pneumatikách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxx x výrobě x uvedení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x xxxxx ČR xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ČR.

Pneumatikou x odpadní pneumatikou xx xxx xxxxxx xxxx pneumatiky x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být použité x protektorování, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx odpadní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vrstvy, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x protektorování.

Ve xxxxxxxxx 1 xx 14 xx xxxxxxxx xxxxx v tunách x x kusech xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 6 xxxxxx (řádky 1 xx 5).

Xxxxxxx uváděné x tabulce odpovídají xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx (1 x 2) + xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpětného xxxxxx (3 a 4) + xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných zdrojů (7 x 8) + dovoz xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (9 x 10) - xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (11 x 12) = (13 a 14) xxxxxxxxxx uvedené na xxx v XX xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 1 a 2: Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pneumatik, xxxxx xxxx xx XX xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx EU xxxx přeshraniční xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX x xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx odpadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx protektorované.

Sloupce 3 x 4: Xxxxxxx xxxxxx protektorovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx převzatých ze xxxxxxxx odběru - xxxxx se celkové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx. x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx pneumatika xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 5 x 6: Xxxxxxx výroba xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx odpadních xxxxxxxxx dovezených xx XX.

Xxxxxxx 7 x 8: Vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x hmotnost pneumatik, xxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx x odpadních pneumatik xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx ze xxxxxxxx odběru, xx. xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 9 x 10: Dovoz xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx celkové xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx ČR.

Sloupce 11 x 12: Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik - xxxxx se celkové xxxxxxxx kusů a xxxxxxxx pneumatik, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx XX x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX.

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 3A: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedených na xxx x ČR x xxxxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxx x tabulce x. 2X xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, X2, X3 x X4 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx.

Xx xxxxxxx "Xxxxxxx xx trh x XX (Xx)" xx xxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxxxx x tunách xx xxxxxxxxxx rok (X1 = vykazovaný xxx) x xxxx xx xxxxxxxxx tři xxxx (X2, X3, X4) xxxxxxxxxx xx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx 1, 2 a 3) x xxxxxx xx všechny xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxx vykazovaný xxx "X1" xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 1, 2 a 3 xx použije x xxxxxxxxxxx řádků xxxxxxx x. 2X x xxx xxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxxx xx vypočte xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx xx xxx x XX" xx všech xxxxxxx tabulky x. 2X.

X dalších třech xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx získané xxxxxxx x xxxxxxxxxxx třech xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektrozařízení na xxx x ČR (X2 = X1 - 1); (X3 = X1 - 2); (X4 = X1 - 3).

Xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxx plnící xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx převede plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x využití xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Ux (Uvedeno xx trh x XX x xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedená na xxx tímto xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx X1 xx X4. X xxxx množství xxxxxxxxxxxxxxx pak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém. Kolektivní xxxxxx, do xxxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x jednotlivých letech, x nový xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx množství navýší. Xxxxxxx xx postupuje xxx xxxxxxxx xxxxxxx x kolektivního xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx platí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x pro xxxxxxx xx skupinách xxxxxxxxxxxxxxx 1, 2 x 3.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 3X: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x XX x xxxxxxxxxxxx x XX ve xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxx č. 3X xxxxxxxx xxxxx výrobce xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

X1 xxxxxxxxxxx vykazovaný rok, X2 x X3 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx.

Xx sloupci "Xxxxxxx xx trh x XX (Ux)" se xxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx (X1 = xxxxxxxxxx rok) x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx (X2 x X3). Xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx "X1"xx xxxxxxx součtem xxxxxx uvedených x xxxxxxx "xxxxxx" v xxxxxxx č. 2B x xxxxxxx 1: xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx "primární xxxxxx" a "xxxxxxxxxx xxxxxx".

X dalších dvou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx dvou xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx výrobce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x akumulátory na xxx x ČR (X2 = X1 - 1); (X3 = X1 - 2).

X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx výpočtu xxxxxx Xx (Xxxxxxx xx xxx x ČR x příslušných xxxxxx) xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx X1 až X3. X xxxx xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx systém. Xxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxx xxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxx údaje x xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxxx xx trh x xxxxxxxxxxxx letech, x xxxx kolektivní xxxxxx xx o stejná xxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plnění.

Všechny xxxxxxxxxx xxxxx xx vyplňují xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3C: Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x XX x nevyvezených z XX ve xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

X1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, X2 x X3 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx.

Xx xxxxxxx "Uvedeno xx xxx x XX (Ux)" se xxxxxxxx xxxxxxxx pneumatik x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx (X1 = vykazovaný xxx) x xxxx za xxxxxxxxx dva xxxx (X2 x X3). Xxxxxxxx x tunách xxx xxxxxxxxxx rok "X1 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "uvedeno xx xxx x XX" xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 2X.

X dalších dvou xxxxxxx xx doplňují xxxxxxx získané hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx x xxxxxx letech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x ČR (X2 = X1 - 1); (X3 = X1 - 2).

X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx své povinnosti x individuálním systému xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx zpětného odběru x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxx Xx (Uvedeno xx xxx x ČR x xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx X1 xx X3. X xxxx množství xxxxxxxxx xxx sníží xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxx xxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxx navýší. Obdobně xx postupuje xxx xxxxxxxx výrobce x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se vyplňují xx xxx desetinná xxxxx.

Xxxxxxxxxxx k tabulce x. 3X: Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh x XX a nevyvezených x XX ve xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vykazované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx plnili xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x individuálním systému. Xxxxxxxx se uvádí xxxxxxxx výrobků, xxxxx xx vykazovaném roce x v xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxx xxxxxx xx trh x XX, x xxxxx xxxxxx x XX xxxxxxxx.

Xxxx výrobku x ukončenou životností - xxxxx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx v XX - u xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxx xxxx X1 - X4, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxx x xxxxxx pro xxxx X1 - X2.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 3X: Množství xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx x XX x xxxxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx roce a x xxxxxxxxxxx letech xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce

Uvádí xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxx xxxxxx plnit povinnosti x individuálním xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvádí xxxxxxxx výrobků, které xxxx xx vykazovaném xxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x ČR, x xxxxx xxxxxx x XX xxxxxxxx.

Xxxx výrobku x xxxxxxxxx životností - xxxxx xx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx za elektrozařízení, xxxxxxxx baterie nebo xxxxxxxxxxx xxxx pneumatiky.

Období, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx trh v XX - x xxxxxxxxxxxxxxx se vyplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx X1 - X4, xxx xxxxxxxx baterie a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxx x tunách pro xxxx X1 - X2.

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 4X: Množství xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tabulce č. 2X této přílohy xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx tabulky x. 2 přílohy č. 8 xxxx vyhlášky.

Skupina xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx - doplní se xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx vyplněných xxxxxxx x. 4A x x. 5 xxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx odběru - xxxxxx xx xxxxx x tunách a x xxxxxx x xxxxxxx č. 2A xx xxxxxxxxx 7 x 8 x x xxxxxxx x. 2X XX xx xxxxxxxxx 13 a 14 vždy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxx, pro kterou xx xxxxxxx č. 4X xxxxxxxxxx, v xxxxxx, a xx-xx xx možné, i x xxxxxx. Celkové xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx nebo zda xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx pocházející x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x minulého roku - xxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (X00) - xxxxx xx celkové xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zůstaly xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsoby xx xxxxxxxxxxx roce.

Způsob nakládání xx xxxxxx odebranými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx, s xxxxxxx xxxx nakládáno xxxxxxxxx způsoby.

Dosažená xxxxxx xxxxxxxx odběru - xxxxxxx úrovně zpětného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xx xxxxxxx x souladu s §60 xxxx. x) xxxxxx xxxxx následujícího xxxxxx:

xxx

- xxxxxxx XXXxx. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx počítaná x xxxxxxxxxx xx xxx stanovený §65 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

- xxxxxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ČR (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxxxxxxx jednotkách),

- xxxxxx X1, X2, X3 x X4 představují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx X1 xx xxxxxxxxxxx rokem, X2 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx roku X1, X3 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx X2 atd.,

- R xxxxxxxxxxx počet xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxxx:

- X xxxxxx do xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x rozlišením xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxx. xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx volného obchodu, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x kontrole xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx24), xxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx vývoz xx xxxx podléhal postupu xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx x xxxxxxxx ministerstva.

- Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x nakládání x xxxx xx xxxxxxxxx x podkladů, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxxx xxx fakturaci), x které lze xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx výrobce nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx místě xxx xxxxxxxx.

- Xxxxxx xxxx xxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tabulce xxxxxxxxx.

- Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx x množství x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4B: Xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xx zpětně xxxxxxxxxx odpadními bateriemi x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů xxx §76 xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x akumulátory xxxx použity xxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxxx o odpadech xxxx tabulky x. 2 přílohy č. 8 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §76 zákona - xxxxxx xx skupina xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Počet xxxxxxxxxx tabulek č. 4X a x. 5 musí xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x. 2B xxxx xxx vyplňovanou xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx uvedených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxx).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx celkem - xxxxx se celkové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií a xxxxxxxxxxx ve skupině, xxx kterou xx xxxxxxx x. 4X xxxxxxxxxx, x xxxxxx x kusech. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx místa, kde xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (C00) - uvádí se xxxxxxx množství zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxx danou xxxxxxx, xxxxx zůstaly xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce.

Způsob nakládání xx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx, x xxxxxxx bylo nakládáno xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpadních přenosných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s §77 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxx

- xxxxxxx XXXxxx. xx úroveň zpětného xxxxxx přenosných baterií x akumulátorů počítaná x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

- xxxxxxx X je množství xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x ČR x xxxxxxxx nevyvezené xxxx xxxxx XX (v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxxx XX je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxx X1, X2 x X3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx X1 je xxxxxxxxxxx xxxxx, X2 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx X1 a X3 xx rokem xxxxxxxxxxxxxx xxxx X2,

- R xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx periody ukončené xxxxxxxxxxx rokem xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx trh.

Poznámky:

- X xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxx. příprava xx opětovné použití, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx základě povolení xxxxx §89 xxxx. 4 xx 6 xxxxxx.

- Údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi se xxxxxxxxx x podkladů, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxxx xxx fakturaci), x které xxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx výrobce nebo xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx na místě xxx xxxxxxxx.

- Xxxxxx xxxx xxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx uvedených.

- Xxxxxxxx xx uvádí x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x množství x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k tabulce x. 4X: Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dle přílohy č. 6 xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odpadními pneumatikami xxxx použity xxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 2 přílohy č. 8 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 6 xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx které xx tabulka xxxxxxxxxx. Xxxxx vyplněných xxxxxxx x. 4C x x. 5 xxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx - xxxxx xx xxxxxx údajů x tunách xx xxxxxxx x. 7 xxxxxxx č. 2XX x xx sloupce x. 13 tabulky x. 2XXX, xxxx. xxxxxx xxxxx v xxxxxx xx xxxxxxx x. 8 xxxxxxx x. 2XX x xx xxxxxxx x. 14 tabulky X.2XXX.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx celkové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxx xxxxxx xx tabulka x. 4X xxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx množství xx xxxx rozepíše podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx místa, xxx xxxx odpadní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx převedené x xxxxxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku (C00) - uvádí se xxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik x xxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxxx roku, a xxxx s xxxx xxxxxxxxx uvedenými xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce.

Způsob xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedenými xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxx - výpočet xxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce se xxxxxxx x souladu x §93 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxx

- hodnota XXXxxxx. je úroveň xxxxxxxx odběru odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx cíl xxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx,

- xxxxxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ČR (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxxx XX xx množství xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxx X1, X2 x X3 xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxx, xxx X1 xx vykazovaným xxxxx, X2 xxxxx předcházejícím xxxx X1 x X3 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx X2.

- X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx uváděl x xxxxx xxxxxxx periody xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxx.

Xxxxxxxx:

- X xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx uvádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxx. příprava xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx využití.

Vývoz xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, případně států Xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx pohybu xxxxxxxxxxxx xxxxxx přes hranice xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx24), pokud xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šetrné xxxxxxxxxx. Takový vývoz xx vždy xxxxxxxx xxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx a souhlasu xxxxxxxxxxxx.

- Xxxxx x xxxxxxxx zpětně odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx podklady pro xxxxxxxxx), a které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx strany xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx kontrole.

- Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.

- Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxx desetinná xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx č. 5: Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxx každou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxx x. 2A xxxx přílohy; xxx xxxxxx skupinu baterií x akumulátorů dle §76 xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přílohy č. 6 xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 4X x x. 5 musí být xxxxxx.

XXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx / provozovatele xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedenému x xxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxx (identifikace); xxxxx má xxxxxxxxxxx XXX xxxx než xxxxxxxxxx, doplní xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx počet 8 xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahraniční identifikační xxxxx.

Xxxx výrobku s xxxxxxxxx životností - xxxxxxxx se, xxx xxxx xxxx výrobku x xxxxxxxxx životností xx roční xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2X xxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2A xxxx přílohy odpovídající xxxxxxx, pro xxxxxx xx tabulka x. 5 vyplňována.

Skupina xxxxxxx x akumulátorů podle §76 zákona - xxxxxxxx se číslo xxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx odpovídající xxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx x. 5 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx pneumatik xxxxx přílohy č. 6 xxxxxx - xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 6 zákona odpovídající xxxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxx č. 5 vyplňována.

Ve xxxxxxx 1 - xxxxx xx pořadové číslo xxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 2 - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxx předáním dalšímu xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx 8) k finálnímu xxxxxxxxxx. Xxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxxx partnera, xxxxx bylo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, XXXXX xxxxxxxxxx předávajícího xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem.

Ve sloupci 3 - uvádí xx katalogové číslo xxxxxx podle Katalogu xxxxxx25).

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx xx xxxxxxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 5 - xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx Katalogu odpadů.

Ve xxxxxxx 6 - xxxxx se celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxx xxxxx katalogové xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 6 x partnerů xxxxxxxxx ve xxxxxxx 8, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) nakládání x xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v tunách xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 2 xxxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxxx x. 2 přílohy č. 8 x xxxx vyhlášce, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxx uvedeným xx xxxxxxx 8.

Xx xxxxxxx 8 - xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x finálnímu xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx se IČO xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, XXXXX provozovny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx přeshraniční přepravy xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx státu x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy. Xxx xxxxxxx xxxx státu xx xxxxxxx XXX XX XXX 3166-1 Xxxx xxx názvy xxxx a jejich xxxxx - Část 1: Xxxx xxxx.

Xx xxxxxxx 9 - x xxxxxxx vývozu xx xxxx Xxxxxxxx xxxx x mimo Xxxxxxxxx unii xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx. vývoz xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx použití xxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx x xxxxx xx xxxxxx odstranění, xxxxx musí proběhnout xx xxxxxxx povolení xxxxx §89 odst. 4 xx 6 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 6A: Samostatná xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxx zasílána, x jejich individuální xxxx o množství xxxxxxxxxxxxxxx uvedených xx xxx xx vykazovaném xxxx

Xxxxxxx x. 6X xxxxxxxx pouze provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx individuálního xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx č. 10 xxxx přílohy xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dle Xxxxxxx výrobců, se xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uzavřenou xxxxxxx x kolektivním xxxxxx alespoň xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXX/XX - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx čísla jednotlivých xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx identifikační xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výrobců, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx ministerstvem x xxxxx xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx evidována a xxxxxxxxxxxx xx smyslu §26 xxxx. k) xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xx. 1 - xx. 6), xx. rozlišení xxxxxxxxx 4a (xxxxxxx 4 xxx přílohy č. 1 xxxxxx bez solárních xxxxxx) x 4b (xxxxx solární panely). Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx sloupcích xxxxx x tunách xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 6X: Xxxxxxxxxx příloha xxxxx zprávy - xxxxxx výrobců, za xxxxx je xxxxx xxxxxx zasílána, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx data x množství xxxxxxx x akumulátorů xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 6X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx tedy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobce. Xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx roční xxxxxx v návaznosti xx tabulku x. 10 xxxx přílohy xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx - xx sloupci xx xxxxxx xxxxx výrobců xxx Xxxxxxx výrobců, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXX/XX - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxx ministerstvem x xxxxx zápisu xx Xxxxxxx výrobců, x xxxx xxxxxxxxx x zveřejňována xx xxxxxx §26 xxxx. x) xxxxxx.

Xxxxxxxx baterií x akumulátorů uvedených xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - uvede xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx samostatně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xx. 1 - xx. 3) xxx §76 xxxxxx. Údaje xx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na tři xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx č. 6C: Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, za které xx roční xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxx xx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx č. 6X xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobce. Xxxxxxx xx zasílá xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx č. 10 xxxx přílohy xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx výrobců xxx Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXX/XX - xxxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx výrobců, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobců xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx výrobce - xxxxxx xx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx, x jsou xxxxxxxxx x zveřejňována xx xxxxxx §26 písm. x) xxxxxx.

Xxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pneumatik xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pneumatik (xx. 1 - xx. 5) xxx přílohy č. 6 xxxxxx. Údaje xx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa i x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 7A:

Úroveň xxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xx vypočítá xxxx xxxxx hmotnosti odpadu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vstupuje do xxxxxxxx k recyklaci xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x celkové xxxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx elektrozařízení. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 1: Skupina xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxx xxxxxxx x. 2X xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jako x tabulce x. 2X.

X xxxxx 4a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx náležejících xx xxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx panelů.

V xxxxx 4x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx solární xxxxxx.

Xxxxxxx 2: Celkové xxxxxxxx xxxxxx odebraných odpadních xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx x xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx elektroodpadu xx skladu x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x. 4A, x xx za každou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 3: Xxxxxxx - xxxxx se hodnota x procentech xxxxxxxxx xxxx xxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 4X (materiálové xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx XX za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití), x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odebraných odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 4: Xxxxxxxx xx opětovné xxxxxxx - uvádí se xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx elektrozařízení předaných x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x XX a xxxxxx xx x xxxx xxxx EU xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx využití, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektroodpadu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx elektroodpadu xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 5: Materiálové xxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx v procentech xxxxxxxxx xxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx z xxxxxxx x. 4X (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoz do x xxxx xxxx XX za účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx elektroodpadu na xxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 7X:

Xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §89 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx 1: Xxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx - xxxxxx xx elektrochemické xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx které jsou xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 2: Xxxxxxx zpracované xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx zpracovávané xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typu.

Sloupec 3: Xxxxxxxxx - xxxxx xx celkové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx elektrochemického xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx množství.

Sloupec 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx elektrochemické xxxx xxxxxxx a akumulátorů xx vztahu x xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx v daném xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x akumulátorů, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx definované v příloze č. 5 xxxxxx.

Xx z xxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xxxxxxxxxx baterií x akumulátorů, xxx xxx xxxx údaje xxxxxxxx v xxxxx "Xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 7X:

Xxxxxx využití xxxxxxxxx pneumatik xx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx odpadu, xxxxx xx xxxxxx selektivním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x opětovnému použití, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx x každé xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx vypočítaný xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx úrovně xxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx recyklaci nebo xxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik, xxxx například xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx.

Xxxxxxx 1: Xxxxxxx pneumatik - xxxxx xxxxx xxxxxxx pneumatik xxxxx xxxxxxx x. 2X xxxx xxxxxxx vyhlášky. Xxxxxx se stejným xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x. 2X.

Xxxxxxx 2: Celkové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx z xxxx "Xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, od xxxxxxx xx odečte zůstatek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxxx x. 4X, x to xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 3: Xxxxxxx - uvádí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxx č. 4X (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoz xx x xxxx xxxx XX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 4: Příprava na xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vypočtená xxxx xxxxx množství xxxxxxxxx předaných x xxxxxxxx na opětovné xxxxxxx x ČR x vývozu xx x mimo xxxx XX xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a celkového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xx skladu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 5: Recyklace - uvádí se xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx odpadních pneumatik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tabulky x. 4X (materiálové xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx země XX za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití), x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx zůstatek odpadních xxxxxxxxx na skladu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 8 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - náklady x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 8 vyplňují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v individuálním xxxxxxx [§9 xxxx. x) xxxxxx] x xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému.

Druh xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx - uvede xx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výrobku x ukončenou životností xx xxxxx zpráva xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx součástí xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx tabulku x. 10 této xxxxxxx vyhlášky. Přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx dosud xxxxxx xxxxxx závěrka provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tomu příslušným xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx dojde ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 9 Xxxxxxxxxx příloha xxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §72 xxxxxx

Xxxxxxx č. 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx zajišťuje povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren.

V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx za každou xxxxxxx xxxxxxxxxx zvlášť xx samostatný xxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx sloupci 6 xx xxxxx xxxxxxxx x instalovaný výkon xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx xxx 1. xxxxx 2013 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 7 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx 1. ledna 2013, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v daném xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 8 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ze solárních xxxxxx uvedených na xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dané xxxxxxx elektrárny.

Ve xxxxxxx 9 xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 10 xx xxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx povinností xxxxx §72 zákona x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx solární xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 10 Xxxxxxxxxx přílohy xxxxx zprávy

Druh xxxxxxx x xxxxxxxxx životností - uvede xx, xxx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxx zpráva zasílána.

Řádek 1 - x xxxxxxxxxx xx xx, xxx jaký druh xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zpráva xxxxxxxx, se připojí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x. 6X, 6X xxxx 6X xxxx přílohy xxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx podobě (xxxx. xxxxxx xls xxxx xxx).

Xxxxx 2 - xxxxxxx xx xxxxxxx xx formátu xxxxxxx x. 8 této xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3 - xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x. 9 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxx xxx xxxx xxx). Xxxxxxxxx přílohu č. 9 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren.

Řádek 4 - Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kauci x xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx §31 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu - xxxxxxx se xxxxx z xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §31 zákona xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxx. Týká xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 5 - Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořících xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx §48 xxxxxx xxxxxx výpisu ze xxxxxxxxxx vázaného účtu - xxxxxxx xx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořících xxxxxxx xx smyslu §48 xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx účetní xxxxxxx. Xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

Xxxxx 6 - Xxxxxx x použití peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx účtu - xxxxxxxxx xxxx přílohy xxxx povinné; týká xx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobce, netýká xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dokument ve xxxxxxx tabulky přílohy č. 3 xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu x xxxxxxxxxx xx §31 x §32 xxxxxx.

Xxxxx 7 - X xxxxxxx použití xxxx XX63 v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx připojením dokumentu, xxxx. xxxxxxxxxx policie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx.

Xxxxx 8 - Xxxxxxx xx příloha x xxxxxxxxx xxxxxxxx míst xxxxxxxx odběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx elektrozařízení, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxx 9 - Xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 x xxxxxxxxxx xx §13 zákona.

Řádek 10 - Xxxx xxxxxxx - připojí xx xxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx je chce xxxxxx dobrovolně.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 16/2022 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1

Xxxxxxx - xxxxxxx:

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

2

Xxxxx, právní forma

3

Adresa xxxxx

4

Xxxxxx elektronické xxxxx

5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (IČO)

6

Evidenční xxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx zástupce v Xxxxxxx xxxxxxx

7

Xxxxxxx žadatele

Banka:

8

Název xxxxx

9

Xxxxx xxxxx

10

Xxxxx pobočky x Xxxxx xxxxxxxxx

11

Xxx xxxxx

12

Xxxxx zvláštního vázaného xxxx

13

Xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx prostředky xxxxxxxxx

14

Xxxxxxx výše čerpaných xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

15

Xxxxxxxxxx xxxxxx

16

Xxxxxxxxxx xxxxxx

17

Xxxxxxxxxx xxxxxx

18

Xxxxx

19

Xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx osoby

20

Razítko x xxxxxx majitele xxxx (xxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

21

Xxxxxx xxxxx

22

Xxxxxxxxx úřední osoba xxxxxxxxxxxx

23

Xxxxxxx

24

X-xxxx

25

Xxxxx

26

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx:

27

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

28

Xxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxx než 30 xxx)

29

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx vyplňují xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxx xxx §32 xxxxxx o výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx (xxxxx x. 1 - 7) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, aby výrobce xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx možností. Následně xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx formu, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. pověřeného xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx (xxxxx x. 8 - 20) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, tuto část xxxxxxxx xxxxx. Zde xx třeba xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx banky, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, na který xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx, x identifikace xxxxxxxxx xxxxxx (variabilní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx symbol, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výrobce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx (řádky x. 21 - 26) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Výrobce předloží xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přílohy (xxxxx x. 27 x 28), x xx xxxxxxx x vynaložených xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, zpracování, xxxxxxx a odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx účtu, který xxxxx být xxxxxx 30 xxx.

Xxxxx 29 - xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx využít čerpané xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 16/2022 Sb.

Formulář pro xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xx. 1

xx. 2

xx. 3

Xxxxxxxxxxxxxxx

xx. 1

xx. 2

xx. 3

xx. 4x

xx. 4b

sk. 5

xx. 6

Xxxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;

X. Xxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

2

Xxxxxxxx xxxxx

3

Xxxxxx xxxxx

x.x.

x.x.x.

4

Xxxxxx xxxxx

5

XXX

XXX

6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (x-xxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce, xxxxx žádost vyplnil

7

Jméno x xxxxxxxx

Xxxxxx

8

Xxxxxxxxx adresa

9

Funkce

10

Adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx (x-xxxx)

11

Xxxxxxx

XX. Xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxx znění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx uloženo xx xxxxxx listin xxxxxxxxx xxxxxxxxx

13

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve shodě, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

14

Xxxxx x xxxxxxxx emise zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx 60 xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxx xxx 60 dní, x uvedením akcionářů xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxxxxx, pokud existuje

16

Čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §35 xxxx. 3 xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35 odst. 2 xxxx. x) x x)

XXX. Díl

Vzory xxxxx:

17

x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

18

x zřízení místa xxxxxxxx odběru

19

o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obcemi

20

o xxxxxxxxxx při zajištění xxxxxx povinností výrobců xxxxxxxxxxxxxxx se zabudovanými xxxx přiloženými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx předmětem žádosti xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

21

xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx zpětně odebraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

22

Xxxxxx xxxx, se xxxxxxx žadatel xxx xxxxxxx některou xx xxxxx uvedených xxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx

23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zpětného xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX. Xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxx, který zahrnuje xxxxxxx:

24

xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx které žadatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxx x xxx, zda jde x elektrozařízení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx)

25

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxx něž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců x xxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

26

xxxxxxxxxxxxx množství xxxxxx odebraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování, xxxxxxx, xxxx odstranění x xxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

27

xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx

28

xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx předpokládá, xxxxxxx xxx období prvního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

29

xxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

30

xxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

31

xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 a 3 xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

32

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva sdružující xxxxxxxx xxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností, xx-xx společníkem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uloženy xx sbírce listin xxxxxxxxx rejstříku

Vysvětlivky:

Tuto xxxxxxx xxxxxxx žadatel xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxx §36 zákona xxxx xxx oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §38 zákona. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx I. xxx, xxxx řádky 1 xx 11, x xxxx xxxxx xx xxxxx, které xx xxxxxxx.

Xxx X

Xxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx podávána xxx zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení, baterií x akumulátorů xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x nimž xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx x skupiny definované x příloze č. 1 zákona (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxx v §76 zákona (xxxxxxx x akumulátory). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx §92 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plnil xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx pneumatik, xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx všechny xxxxxxx pneumatik xxxxx přílohy č. 5 xxxxxx. V xxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxx 4 xxxxxxx xx skupiny 4x x 4b v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 8 xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx 2 - 6 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxx, včetně x-xxxxx xxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.

X řádcích 7 - 11 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx XX

Xxxxx 12 xx 16 - xxxxxxxx xx xxxxx xx čísla příloh xxxx do řádku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxx xxxxx xx uvedeno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání v xxxxxxx, xx není xxxxxxx xx sbírce xxxxxx veřejného rejstříku. Xxxxxxxx xx zveřejněno xx sbírce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, postačí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x. 12 xxxxx, příp. xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx XX xxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxx kapitálu x xx hlasovacích právech xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx emise xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx jde o xxxxx akcií žadatele xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx akcionářů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx shodě. Xxxxxxxx xxxx II xx xxxx poslední xxxxxxx xxxxxx žadatele, xxxxx xxxxxxxx x čestné xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxxx xx xxxxx x. 16.

Xxx XXX

X xxxx XXX xxxxxxx předloží xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx řádcích x. 17 - 21. Xxxxx č. 22 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx některou xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 17 - 21 x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx, x xxxx dokumenty, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§65 xxxx. 2 pro xxxxxxxxxxxxxxx, §85 odst. 2 xxx baterie x xxxxxxxxxxx x §97 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx např. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

Díl XX

X xxxx IV je xxxxx specifikován xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 16/2022 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

1.1 Xxxxxxxxxx

1.2 Xxxxxxxxx

1.3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.5 Odvlhčovací zařízení

1.6 Xxxxxxx čerpadla

1.7 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx olej a xxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxx využívající x tepelné výměně xxxx kapaliny xxx xxxx

1.8 Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné podskupině xxxxxxxxx

2. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx než 100 xx2

2.1 Xxxxxxxxx

2.2 Xxxxxxxx

2.3 XXX fotorámečky

2.4 Xxxxxxxx

2.5 Xxxxxxx

2.6 Xxxxxxxxx

2.7 Ostatní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxx

3.1 Přímé (xxxxxxxxx) xxxxxxx

3.2 Xxxxxxxxx xxxxxxx

3.3 Xxxxxxx xxxxxxx

3.4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sodíkových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.5 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

3.6 XXX xxxxxxxx zdroje, xxxxx LED xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 4.7 a 5.4

3.7 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx typů x xxxxxxx (xxxxxx např. xxxxxxxxxxxx, otřesuvzdorných)

3.8 Xxxxxxx xxxxxxxx zdroje x xxxx podskupině xxxxxxxxx

4. Xxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 50 cm

4a Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4.1 Xxxxxx

4.2 Xxxxxxx

4.3 Myčky nádobí

4.4 Xxxxxx x pečící xxxxxx

4.5 Elektrické sporáky

4.6 Xxxxxxxxxx varné desky

4.7 Xxxxxxxx, včetně svítidel x integrovaným světelným xxxxxxx

4.8 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx či obraz

4.9 Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx varhan)

4.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx

4.11 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

4.12 Xxxxx xxxxxxxx

4.13 Kopírovací xxxxxxxx

4.14 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4.15 Xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

4.16 Xxxxx xxxxxxxxx xxx monitorování x xxxxxxxx

4.17 Velké xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx

4.18 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx podskupině neuvedená

4b Xxxxxxx xxxxxx

5. Xxxx xxxxxxxx, jejichž žádný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx

5.1 Vysavače

5.2 Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

5.3 Šicí xxxxxx

5.4 Xxxxxxxx, xxxxxx svítidel x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

5.5 Xxxxxxxxxx xxxxxx

5.6 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.7 Xxxxxxxx

5.8 Xxxxxxx topinek

5.9 Xxxxxxxxxx xxxx

5.10 Elektrické xxxxxxx

5.11 Xxxxxx x xxxxxxx

5.12 Xxxxxxxxxx xxxxxx strojky

5.13 Xxxx

5.14 Xxxxxxxxx xxx xxxx o xxxxx x xxxx

5.15 Kalkulačky

5.16 Xxxxxxxxxx přijímače

5.17 Xxxxxxxxxxx

5.18 Xxxxxxxxxxxxxx

5.19 Hi-fi zařízení

5.20 Xxxxxxx nástroje

5.21 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx či xxxxx

5.22 Elektrické x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

5.23 Xxxxxxxxx xxxxxxxx

5.24 Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx x podobné xxxxxxxx

5.25 Detektory xxxxx

5.26 Xxxxxxxxx xxxxxxx topení, xxxxxxxxxx

5.27 Xxxx elektrické x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.28 Xxxx zdravotnické prostředky

5.29 Xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx a kontrolu

5.30 Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výrobky

5.31 Xxxx xxxxxxxx s vestavěnými xxxxxxxxx xxxxxx

5.32 Xxxxxxx xxxx zařízení v xxxx xxxxxxxxxx neuvedená

6. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx žádný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 cm

6.1 Xxxxxxx xxxxxxxx

6.2 XXX xxxxxxxx

6.3 Xxxxxxx kalkulačky

6.4 Xxxxxxx

6.5 Xxxxxx xxxxxxxx

6.6 Xxxxxxxx

6.7 Xxxxxxxx

6.8 Ostatní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 16/2022 Sb.

Vzory grafických xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxx č. 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx po xxx 13. xxxxx 2005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ČSN XX 50419 (360800) Značení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 1 1(2) Xxxxxxxx 2002/96/ES (XXXX).

Xxxx x. 2

Označení xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektrozařízení

Rozměry xxxxxxx jsou definovány x ČSN EN 50419 (360800) Značení xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 1 1(2) Směrnice 2002/96/ES (XXXX).

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 16/2022 Sb.

1. Xxxxxx xxxxxxxxx technických xxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx zpracování XXXX - Xxxx 1: Xxxxxx xxxxxxxxx xx zpracování

(369082) XXX XX 50625-1

Xxxxxxx elektrozařízení

Požadavky xx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) - Xxxx 3-1: Specifikace x odstraňování znečištění-Obecně

(369082) XXX XXX/XX 50625-3-1

Všechna xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (OEEZ) - Xxxx 2-2: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxxx obrazovky (XXX) x xxxxxx xxxxxxxx

(369082) XXX XX 50625-2-2

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obrazovky (XXX) a ploché xxxxxxxx

Xxxxxxxxx na sběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX - Xxxx 3-3: Specifikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx -XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) x xxxxxx displeje

(369082) XXX XXX/XX 50625-3-3

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obrazovky (XXX) x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zpracování XXXX - Xxxx 2-4: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(369082) XXX XX 50625-2-4

Solární xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx x zpracování OEEZ - Část 3-5: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx panely

(369082) ČSN XXX/XX 50625-3-5

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx sběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) - Xxxx 2-1: Xxxxxxxxx xx zpracování světelných xxxxxx

(369082) ČSN XX 50625-2-1

Xxxxxxxx zdroje

Požadavky na xxxx, logistiku x xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxx (XXXX) - Část 3-2: Technická xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Světelné zdroje

(369082) XXX XXX/XX 50625-3-2

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX - Část 3-4: Specifikace k xxxxxxxxxxxx znečištění -zařízení xxx xxxxxxxx výměnu

(369082) XXX XXX/XX 50625-3-4

Xxxxxxxx xxx tepelnou výměnu

Sběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX - Část 2-3: Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx VFC x/xxxx XXX

(369082) XXX XX 50625-2-3

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výměnu x xxxxxxx XXXX obsahující XXX x/xxxx XXX

Xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx OEEZ - Xxxx 4: Xxxxxxxxxxx ke sběru x logistice XXXX

(369082) XXX XXX/XX 50625-4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §69 xxxx. 2 písm. x) zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx elektrozařízeními x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx - Všeobecné požadavky xx orgány xxx xxxxxxxxxxx osob

(015258) XXX XX XXX/XXX 17024

Xxxxxxxxxx xxxxx - Požadavky xx xxxxxx certifikující xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx

(015256) XXX XX XXX/XXX 17065

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 16/2022 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x průběžné xxxxxxxx zpracovatele odpadních xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxx x. 1 - Identifikace

strana x. /

Xxxxxxxxxx rok:

Kód XX XXX/XXX:

Xxxxxx xxxxxxx (Ano/Ne)

Identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zařízení

Ke xxxxxxxxxx

Xxx hlášení xx:

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (IČZ)

Zařízení smluvně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxx / Ne)

IČO

Odpady, x xxxxx xx zapojeno xx obecního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x příjmení

Název xxxxxxxx

Xxxxx

x. x.

x. o.

Typ xxxxxxxx

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxx

XXX

XXX (IPPC xxx xxxxxxxx)

XXX

Xxxxxxxx podpořené z XXXX (xxxxxxxx XX) (Xxx/Xx)

Xxx SO ORP/SOP

IČZÚJ

Produkujete xxxx nakládáte x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/1021)? (Xxx / Xx)

Xxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; | x. x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; | č. x.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx údaje:

Obec

PSČ

Datum

Kód XX XXX/XXX

XXXXX

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxx x. 2 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x průběžné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

xxxxxx x. /

XXX&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; IČZ

                                                                                        XXXXX

Xxxxxxxx číslo

Zařazení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx

Xxxxxxxx odpadu

Evidence xxxxxx

Xxxxxxxx odpadu po xxxxxx

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx odpadu

Název xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx (+) [x]

X xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx (-) [x]

Xxxxxxxxx kód (xxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxx / předání)

Množství xxxxxx xx xxxxxx [x]

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx / odstranění

IČO, obchodní xxxxx / název / jméno x xxxxxxxx IČS / XĆX (SO XXX/XXX) / XXXX název xxxxxxxxxx / zařízení / xxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / obchodníka, IČLZJ xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx vyplňuje xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx odpady x již xxxxxxxxxx Xxxx 2 přílohy č. 14 x vyhlášce x. 273/2021 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx údaje x xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx maximálně xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - xxxxx se xxx, xx xxxxx xxxx informace poskytovány.

Kód XX ORP/SOP - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx obecní úřad xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zpracování xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx - uvede xx "Ano", xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx - uvedou xx identifikační údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x jeho xxxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, doplní xx xxxxx nuly xx celkový xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x příjmení - uvede xx xxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, č. p., x. x., xxxx, XXX - uvedou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx SO XXX/XXX - uvede xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx má provozovatel xxxxxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx územní jednotky xxxx, na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ČR xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx - uvedou xx údaje k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hlášení.

Datum - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hlášení xx xxxxxxx dd.mm.rrrr.

Jméno x příjmení - xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X-xxxx, telefon - xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na osobu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poznámku x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx - x xxxxxxx použití xxxx XX63 x ročním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x potvrzením.

Identifikace zařízení - xxxxx xx, x xxxx xxx xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxxxx elektrozařízením xx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxx hlášení

Zpracovatel xxxxxxx x ukončenou životností xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx:

- Xxxxxxxxxxx zařízení

Stacionární xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x výjimkou x xxxxxxxx (xx. xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 zákona, kromě xxxxxxxx xxx 12. - xxxxx x xxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přidělené xxxxxxxx úřadem.

Provozovna xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx zařízení má xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uzavřenou smlouvu x xxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxxxx kontejnerů na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx svozu xxxxxx xxxx., xxxxx se "Xxx", xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx nakládání x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx "Xx".

Xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpady - xxxxxx xx katalogová xxxxx odpadů x xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů, s xxxxx xx zařízení xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx - uvede xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx - uvede xx zařazení xxx xxxxx x Informačním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX (XXXX) Registru xxxxxxxx provedeném xxxxxxxx xxxxxx.

XXX xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxx x XXXX Xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx x XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX (XXXX xxx zařízení) - xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Identifikátor xxxxxxxx ve xxxxxxx 12xxxxxxxx kódu xxxxxxxxx x XXX x xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX (poslední XX) - xxxxx se "Xxx", xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Operačního programu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx (poslední xxxxxx vyhlášeného XXXX). Xxxxx se každoročně xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx podpora xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021? - xxxxx se "Xxx" xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx, xxxx "Xx" x xxxxxxx, xx xxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx odpady xx, xxxx vyplnit xxxx x. 6.

Xxxxx, x. p., x. x., xxxx, XXX - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení.

Kód SO XXX/XXX - xxxxx xx kód správního xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx se nachází xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky obce xxxxxxxxxxxx uvedeným xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX vydaného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx x. 2 - Hlášení o xxxxx, zpracování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx včetně hlášení x xxxxxxxx a xxxxxxxxx x odpady xx vykazovaný xxx

Xxxxx, xxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx odpadu - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X případě, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, uvede xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx a Katalogu xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99 - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx", se xxxxx bližší xxxxx xxxxxx, například xxxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxx xxxxx. V případě, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx Xxxxxxxx odpadů.

Původ odpadu - xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx probíhá xxxxxx xxxxxxxxx využití xxxx odstranění odpadu, xxxxx v případě xxxxxxxxxxx kódů konečného xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxx 19 Xxxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxx podskupin 19 08 x 19 09, xxxxx xxxxxx, x xxxxx odpad xxxxxxx 19 xxxxxxx. Xxxxx se "20", xxxxx xxxxx xxxxxxx 19, kromě xxxxxx xxxxxxxxx 19 08 x 19 09, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx 20 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxx "15 01", xxxxx pochází x xxxxxx xxxxxxxxxx 15 01 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx "Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxx)", xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx se uvede xxxxx "Xxxx". Xxx xxxxx xxxxxxxxxx původ xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx řádku x xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 9 x 10.

Xxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení - uvádí se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx číslo xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nakládání xxxxxxx xx xxxxxxx 9 x partnery uvedené xx xxxxxxx 12, xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Množství xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx šest xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxx kategorie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, x kódem X00 xx xxxxxxx 9. Xx xxxxxxxxxxxxx odpad xx xxxxxxxx i xxxxx vzniklý úpravou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxx odpadu, xxx xxx původní,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx odebráno xx xxxxx oprávněné xxxxx, s kódem X00 ve xxxxxxx 9,

x) jednoho druhu xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx X00 xx xxxxxxx 9,

x) xxxxxxxxxx zpětně odebraných xxxxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobce x xxxxx A30 xx xxxxxxx 9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx - xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxx A40 ve xxxxxxx 9,

x) dovezeného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státu XX xxxx xxxx XX x xxxxx XX6 xxxx XX16 xx xxxxxxx 9.

Xxxxxx (+) - xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x každého xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, převodu xxxxxx z xxxxxxxx xxxx.

X xxxx xxx xxxxxxxxxxx kódu (-) - z xxxx xxxxxxxx zpracovaného (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uvede x xxxxxxx druhu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx (produkce / xxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxx) - xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpadů, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, předání xxxxxx podle xxxxxx x odpadech x xxxxxxx x. 2 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx odpadu xx úpravě - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx x tunách, xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx využití / xxxxxxxxxx - uvede xx xxx konečného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xx odpad po xxxxxxxxx xxxxxx směřován.

Partner (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx) - xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx. Uvedou xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x IČZÚJ xxxx, xx xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx xx uvede zkrácený xxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX XX XXX 3166-1 Xxxx xxx názvy zemí x xxxxxx částí - Xxxx 1: Xxxx xxxx.

Xxxxxx xx xxxxx x osobě xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx. Uvedou xx xxxxx x provozovně xxxxxxxx xxxx zařízení xxx nakládání s xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx s xxxxxx. X xxxxxxx převzetí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxx x IČZÚJ obce, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxxxx. X případě xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zkrácený xxx xxxxx x xxxxx xxxxx dovozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Správný xxx xxxxx je xxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx kód podle XXX EN XXX 3166-1 Kódy pro xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx xxxx.

Xxxxx se XXX - xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx firma / xxxxx / jméno x příjmení xx xxxxx, xxx je xxxxxx x obchodním xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx převzetí xxxxxx xxxx výrobku x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zpětného xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx a IČZÚJ xxxx, xx jejímž xxxxx odpad xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx přeshraniční xxxxxxxx. Správný kód xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xxx xxxxx XXX XX XXX 3166-1 Kódy pro xxxxx zemí x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX č. 1 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx skupiny

1.

Zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxx

2.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx 1 xxxxx xxx 100 xx2

3.

Xxxxxxxx xxxxxx

4x.

Xxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx vnější xxxxxx xxxxxxxxx 50 xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx skupin 1, 2 x 3, xxxxxxxxxx kromě xxxxxx: xxxxxx spotřebiče, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, spotřební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxxxxxxx zvuk či xxxxx, hudební zařízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hračky, vybavení xxx xxxxx xxx x sporty, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

4x.

Xxxxxxx panely

5.

Malá xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 50 xx, kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do skupin 1, 2, 3 x 6, xxxxxxxxxx xxxxx jiného: xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektroniku, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx, xxxxxx, vybavení xxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx proudu

6.

Malá xxxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx

XXXXXXX x. 2 - Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx
(+)/(-)

Xxxxxxx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X00

(+)

Xx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů od xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

X10

(+)

Xxx

Xxxxxxxx produkce odpadu
Produkce xxxxxxxxx lékárnou xxxxxx xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx

X20

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pneumatik) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §65, 85, 86, 87 x 97 xxxxxx.

X30

(+)

Xxx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx
Xxxxxxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx druhů dopravy x xxxxxx
- Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §64 xxxxxx xx fyzické xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx.
- Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx průmyslových xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxxx §83 xxxx. 2 nebo §96 xxxxxx od xxxxxxx xxxxx - občana xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
- Produkce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx nebo obce, xxxxx xxxx současně xxxxxx potvrzení xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.
- Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (kolejová, xxxxxxx, xxxxx a další) x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx od xxxxxxx osoby - xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby.

A40

Primární xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx původce xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zátěže xxxx xxxxxxxx živelní pohromy xxxxxx xxxxxxx

X60

(+)

Xx

Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady xxxx od xxxxxxxxxx x odpady

B00

(+)

Ano

Převzetí xxxxxx
Xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady xx lékárny (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx)

X22

(+)

Xxx

Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

X00

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxx přijatého odpadu x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s odpady (xxxxxxxx xxxxxx stejného xxxxxxxxxxxx čísla, xxx xxxxxxx x jeho xxxxx)

XX40

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxx nakládání x xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 07, 19 10, 19 11, 19 12 x xxxxxx vzniklé xxx úpravě (xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx): 16 01, 16 06, 16 08 01, 16 08 02, 16 08 03.

XX41

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxx upuštění xx odděleného soustřeďování x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx odpady zařazují xxxxxxxxxx do xxxxxxx 19 Katalogu xxxxxx (xxxxx odpadů podskupin 19 08 a 19 09).

XX44

(+)

Xx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx
Xxxxxxxx od odděleného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx (úprava).

BN4

(-)

Ne

Předání xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx) xx zařízení xxx nakládání s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

XX3

(-)

Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx automobilových nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, se kterým xx zařízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX33

(-)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) x 31. xxxxxxxx vykazovaného xxxx.

XX5

(-)

Xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu z xxxxxxxxx xxxxx EU xx XX.

XX6

(+)

Xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx XX x XX.

XX7

(-)

Xxx

Xxxxx odpadu xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx XX

XX16

(+)

Xxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XX

XX17

(-)

Xxx

Xxxxxxxxxx rozdíl - xxxxxxxxx nedostatku xxxxxx (zvýšení xxxxxxxx xxxx.)

XX50

(+)

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu (xxxxxxxxx odpadu apod.)

XN53

(-)

Ne

Inventurní xxxxxx vzniklý v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, krádeže xxxxxx

XX63

(-)

Xx

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xx používají xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx evidenčních xxxx:

X00 + A10 + X20 + A30 + X40 + X60.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx evidenčních xxxx: X00 + A60.

V xxxxxxx, že je x evidenčním xxxx xxxxxxx X, pak xx možno X = X pro xxxxxxx xxxxx, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx evidenčních xxxx xxx způsoby xxxxxxx, xxxxxxxxxx, úpravy x xxxxxxxxxx xxxxxx následující: XX, xxx X = A xxx xxxxxxx odpad, X = X pro xxxxx xxxxxxxx, X = X pro xxxxx xxxxxxxx ze xxxxx x předchozího xxxx. Y = xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx odpadu xxxxx přílohy č. 5 x 6 x xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 8 x xxxx vyhlášce.

Množství xxxxxx (+) / (-) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx (+) a Xxxxxxxx (-) Tabulky x. 1 x xxxxxxxx 7 x 8 Xxxxx x. 2.

Znaménko (+) xxxxxxx, xx xxxxx přibývá (xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx převeden x minulého roku), (-) xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx (xxxxx xx předán, upraven, xxxxxxxxxx, využit, xxxxxxxxx xxxx jde x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx).

Xxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ABC xxxxxxx xx xxxxxx (+) x (-).

Xxxxxxx "Xxx" xxxxxxx, že xxxxxxx musí xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x ročním xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xx" xxxxxxx, xx xx partner xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx použití xxxx xxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX63 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx doloží připojeným xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, zápisem, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx atd.) xxxx xxxxxxx prohlášením xx xxxxxxx pdf.

V xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX33 xx jako xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zřízení xxxxx zpětného xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx č. 16/2022 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení

1. Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxx forma x sídlo vlastníka xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx firma a xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx podnikající fyzickou xxxxxx; xxxxx, popřípadě xxxxx a příjmení, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx číslo, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxxxx zařízení je-li xxxxxxxxxx osobou, včetně xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx, obchodní xxxxx, sídlo x xxxxxxxxx číslo, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zdravotnická záchranná xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) adresy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx, xx nichž je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x posledním rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxx předložením xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x. x., xxxxx vydání,

i) xxxxx x posledním xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx zařízení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výměnu (xxxxxxx x. 1 xxx přílohy č. 1 zákona),

j) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kapacitní údaje xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x zákonu x xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx:

x) xxx zařízení - xxxxx technologie/ činnosti x xxxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x zařízení xxxxx příloh č. 5 a 6 x zákonu x xxxxxxxx přiřazených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx odpadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x kategorii xxxxxx, pro xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx přílohy č. 1 xxxxxx, xx nichž náleží xxxxxxx elektrozařízení, pro xxx xx zařízení xxxxxx. V xxxxxxx, xx zařízení xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 1 xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx specifikace, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxx xx jaké xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx přílohy č. 1 xxxxxx.

x) výčet XXX xxxxx, xxxxx kterých xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx 1 přílohy č. 7 xxxx xxxxxxxx. Současně xx uvede xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xx ověření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

x) xxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx způsobu xxxxxxx nakládání x xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx evidence

h) xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x nejedná xx x xxxxxx.

3. Xxxxxxx popis xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx plocha, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů, administrativní xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxx technologických xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx administrativního xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, provedení xxxxxx xxxxx o odpadech x o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednotlivých xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x informací, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx deníku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx - způsob xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx:

Xxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozu xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x kvality xxxxx do ovzduší x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxxxxxxx ukazatele.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vymezení xxxxxx a činnosti xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx produkovaných odpadů; xxxxxxxx evidence xx xxxx nastavení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příloze č. 3 xxxxxx.

8. Opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nakládání x odpady,

c) opatření xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx nebude xx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxx zdraví xxxx x životní xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcek.

10. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis využitelných xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odpadů x xxxxxx množství xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přepočtu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx odpadů, xxxxxxxxx vod a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zařízení x xxxxxx skutečné xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx toku xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vztahu x xxxxxxxxx přijímaných xxxxxx.

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 16/2022 Sb.

Postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxx funkčnosti x bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx přeshraniční přepravy x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx provádění xxxxxxx funkčnosti použitého xxxxxxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx obsahující návod xxxxxxx pro montáž, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x následné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx zařízení tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx elektrozařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx x je xx stavu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, které xx xxxx uvedeno. Ke xxxxxxx kroku xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxx předchozího xxxxx.

Xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx takto:

1. Xxxxxxxxx použitého xxxxxxxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xx zjistí xxxxx xxxxxxx elektrozařízení x xx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx další xxxxxx xxxxxxx funkčnosti elektrozařízení.

Při xxxxxxxxx xx elektrozařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx zevně.

2. Xxxxxx

2.1. Xxxxxxxx postup xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

2.1.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vodiče

U xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, odpojitelných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vodiče. Xxxxx x elektrozařízení třídy xxxxxxx XX, které xx vybaveno xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx měření xxxxxx xxxxxxxxxx vodiče xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx, že xx xxxxx xxxxx protékající xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.1.2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx přívodů, x kterých xx xx technicky xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx není technicky xxxxx, například xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx vybaveno xxxxxx, xxxxx xx při xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xx síťového xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx, stykače, xxxxxxxxxxxx spínání xxxx.), xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx izolačního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx izolace, provede xx:

- x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx I xxxxxx proudu xxxxxxxxx xxxxxxx,

- x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX x u xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x ochrannému xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx proudu.

Pokud xxxxxx izolačního odporu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx výsledek měření xxxxxxxxxx xxxxxx nevyhovující, xxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx:

- x elektrozařízení xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxx ochranným xxxxxxx; neuplatňuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- x xxxxxxxxxxxxxxx třídy xxxxxxx XX x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dotykového xxxxxx.

2.2. Náhradní xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, které za xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sítě. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx sítě xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx postup měření xxxxx bodu 2.1.

2.2.1. Xxxxxx odporu xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X xx xxxxx odpor xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.2.2. Xxxxxx unikajících xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx třídy ochrany XX x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx I, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ochrany I xxx změřit proud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xx v příslušném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protékající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxx xxxxxxxx připojení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xx ověřuje, xxx xxxx xxxxxxxxxx mezní xxxxxxxx xxxxxxx bezpečného xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u obvodů XXXX a XXXX xxxx xxxxxx xx 50 X pro xxxxxxxx x 120 X pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx zemi x obvodů XXXX xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxx, x obvodů XXXX může xxx xxxxxxxxx napětí xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 50 V xxx xxxxxxxx x 120 X xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přívody a xxxxxx příslušenství xx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxx situací, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 0,2 Ω xxx xxxxx xxxxxxx xx 3 x. X xxxxxx xxxxxx se připočte 0,1 Ω xx xxxxx xxxxx 3 x délky xxxxxxx. X xxxxxx případě xxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 Ω. Izolační stav xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X xxxx uvedených xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx elektrozařízení xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xx připojí xx xxxxxxxxx napětí. Xxxx xxx ověřeno, zda xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ztíženo příliš xxxxxxx mechanickými xxxxxx. X xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jeho xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx komutátoru. Zjistí xx, xxx elektrozařízení xxxxx funguje.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxx elektrického xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x případě nutnosti xxxxxx nebo xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx apod., xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 4 xx považují xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xx shodě x xxxxxx XXX 33 1600 xx. 2 - Xxxxxx x xxxxxxxx elektrických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ověřit xxxxxxxx xxxxx bodů 1 xx 4, xxxxxxx xx zkouška xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcem, nebo, xxxx-xx xxxxx postup xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x danému xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

XXX XX 62353 xx. 2 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

XXX XX 60974-4 xx. 3 - Zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxx 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

XXX EN 60079-17 xx. 4 - Xxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxx 17: Xxxxxx x xxxxxxxxxxx údržba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 11 x xxxxxxxx č. 16/2022 Sb.

Dokumentace x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1: Údaje x xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx elektrozařízení

Obchodní xxxxx/xxxxx/xxxxx x příjmení:

IČO:

Adresa:

Kontaktní xxxxx:

Xxxxxxx:

X-xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx/xxxxx a xxxxxxxx:

XXX:

Xxxxxx:

Xxxxxxxxx údaje:

Telefon:

E-mail:

Příjemce xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx/xxxxx x příjmení:

Adresa:

Stát xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx:

X-xxxx:

Xxxxxxx x. 2: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektrozařízení

Pořadové xxxxx položky

Název xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx

Xxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx funkčnosti

Tabulka x. 3: Seznam xxxxxxxxxxxx látek obsažených x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx položky

Název xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx

Xxxxxxxxxx látky xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx odpovědnosti xx splnění povinností xxxxx §74 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravovaných elektrozařízení x jeho xxxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §74 zákona

Níže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx je držitelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxxxxxx odpovědným za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxx:

X. Dokumentace xx každému xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx elektrozařízení

1. Xxxxxxxx o zkoušce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení

PROTOKOL X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ELEKTROZAŘÍZENÍ X. ...

XXXXX X PŘEPRAVOVANÉM XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx elektrozařízení (xx-xx xxxx)

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xx x xxxxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;  

Rok výroby xxxxxxxxxxxxxxx (xx­xx xxxx)

XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX ELEKTROZAŘÍZENÍ

OBJEDNATEL XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX:

Xxxxxxxx xxxxx / název / jméno a xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

XXX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx elektrozařízení

Celkové vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektrozařízení

Protokol x xxxxxxx funkčnosti převzal (xxxxx x xxxxxx)

2. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx A.

Tabulka x. 1: Údaje x xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx údaje x xxxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy.

Obchodní xxxxx/xxxxx/xxxxx x xxxxxxxx - uvádí xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx x obchodním rejstříku, xxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXX - xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx je XXX xxxx xxx osmimístné, xxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxx xxxxx odesílatele, xxxxxxxx adresa místa xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - uvedou xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že držitelem xx osoba odlišná xx odesílatele. Xxxxx xx vyplní stejným xxxxxxxx jako u xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxx se xxxxx x příjemci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení.

Název/jméno a xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

Adresa - uvádí se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx příjemce.

Stát xxxxxx - xxxxx xx xxxxx státu, v xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2: Xxxxxx přepravovaných elektrozařízení

Uvádí xx seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxx použitých elektrozařízení xx jednotlivých xxxxxx, xxxxx xxxx přepravována x xxxxx zásilce.

Tabulka x. 3: Seznam xxxxxxxxxxxx látek obsažených x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nich

Uvede xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x přepravovaných elektrozařízeních.

Tabulka x. 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x jeho odpovědnosti xx xxxxxxx povinností xxxxx §74 zákona

Uvede xx obchodní firma, xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx x. 1), jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx a podpis xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx X.

1. Xxxxxxxx x zkoušce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx označen xxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx v xxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení.

Údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - uvede xx technický název xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (je-li xxxx). Xxxx výrobce xx uvede osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyrobila, xxxx xxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - uvede xx skupina elektrozařízení xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 této xxxxxxxx.

Xxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx přiděleno, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx údaje o xxxxx podle §25 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, která zkoušku xxxxxxxxxx provedla. Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxx technika.

Adresa - xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - uvede xx xxxxxx evidenční xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx §25 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx technika.

Výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx funkční.

Výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx použitých xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxx měřících xxxxxxxxx, které xxxx xxx zkoušce xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - uvedou xx výsledky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků x xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx.

Xxxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zvířat x xxxxxxx - x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, doplňuje xx xxx xxxxxxxxxxxx poučení xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, která xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx třeba xxxxxx.

Xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx zjištěny xxx xxxxxxx funkčnosti xxxxxxxxx elektrozařízení.

2. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x přepravovaném elektrozařízení xxxx sloužit například xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx obsahuje.

Xxxxxxx x. 12 x vyhlášce č. 16/2022 Xx.

Xxxx grafického xxxxxxx xxx označování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx jsou definovány x ČSN XX 61429 (364395) Značení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX 7000-1135 x xxxxx xxxx xxxxx X1.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 16/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.2022, x xxxxxxxx ustanovení §21 xxxx. 2 xxxx. a), §21 xxxx. 7 a přílohy č. 7, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

445/2022 Xx., kterým se xxxx vyhláška č. 273/2021 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 78/2022 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/19/EU xx dne 4. xxxxxxxx 2012 x odpadních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX), ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2018/849/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/66/ES xx xxx 6. xxxx 2006 o bateriích x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 91/157/XXX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/11/ES, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/12/ES, směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/103/XX, směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/56/XX a xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2018/849/EU.

2) Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2019/290 xx xxx 19. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx formát xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do registru.

3) §39 odst. 3 xxxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §39 zákona x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Vyhláška č. 450/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x náležitostech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx havárií, xxxxxx zneškodňování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx škodlivých xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §2 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x. 477/2001 Xx., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x obalech), xx xxxxx pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (chemický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 73/2012 Sb., x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných věcí - ADR (Xxxxxx 1957), xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx č. 64/1987 Sb.

Xxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), vydaný xxxx xxxxxxx X x xxxxxxxx č. 8/1985 Sb., Xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §81 odst. 1 písm. a) xxxxxx x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx.

10) Zákon č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

11) Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povrchových xxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod povrchových x xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12) Xx. 3 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1005/2009 xx dne 16. xxxx 2009 x xxxxxxx, které poškozují xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

13) Xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 517/2014 xx dne 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynech x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 842/2006.

14) Xxxxx č. 350/2011 Sb.

Xxxxx č. 73/2012 Sb.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1005/2009 ze xxx 16. xxxx 2009 x látkách, které xxxxxxxxx ozonovou xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 517/2014 xx dne 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx skleníkových xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 842/2006.

Xxxxx č. 254/2001 Sb.

Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Zákon č. 73/2012 Sb.

16) §10 xxxx. 6 zákona x. 73/2012 Xx.

17) §12b xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

18) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1060/2009 ze xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 513/2011 xx xxx 11. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

19) Zákon č. 174/1968 Sb., x státním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 98/1982 Xx.

Xxxxx č. 250/2021 Sb., x bezpečnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx.

20) Xxxxxxxx xxxxx č. 481/2012 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) Úmluva x xxxxxxxxx smlouvě v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxxxx x Xxxxxx dne 19. xxxxxx 1956, xxxxxxxxx xxx č. 11/1975 Sb., xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 5. července 1978, xxxxxxxxxxx pod č. 108/2006 Sb. m. s.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx nákladní xxxxxxx (XXX), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nákladního xxxxx, xxxxxxx v Xxxxxx xxx 20. xxxxx 2008, vyhlášený xxx č. 66/2011 Sb. m. s.

Xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx přepravě (COTIF), xxxxxxx x Xxxxx xxx 29. prosince 1980, xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

22) Zákon č. 73/2012 Sb.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 517/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynech x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 842/2006.

23) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1103/2010 xx xxx 29. listopadu 2010, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/66/ES xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx přenosných xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

24) Basilejská úmluva x kontrole xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (Basilej 1989), xxxxxxxxx xxx č. 6/2015 Sb. m. s.

25) Vyhláška č. 8/2021 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlastností xxxxxx (Xxxxxxx odpadů).