Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 30.06.2023.


Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

16/2022 Sb.
 

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - PODROBNOSTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU, SOUSTŘEĎOVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY VÝROBKŮ S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ A SOUVISEJÍCÍCH POVINNOSTÍ

Požadavky na informační kampaně v rámci osvětové činnosti §2

Obecné požadavky na soustřeďování a přepravu výrobků s ukončenou životností, včetně jejich dočasného uložení §3

Zvláštní požadavky na místa zpětného odběru odpadních automobilových nebo průmyslových baterií nebo akumulátorů §4

Zvláštní požadavky na místa nakládání s odpadními bateriemi nebo akumulátory s obsahem lithia §5 §6

Zvláštní požadavky na skladování odpadních elektrozařízení zpracovatelem §7

Formulář pro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců §8

Způsob zajištění dálkového přístupu do Seznamu výrobců pro účely provádění změn a výmazu zapsaných údajů a pro vkládání údajů do Seznamu výrobců §9

Rozsah a způsob vedení evidencí výrobcem a provozovatelem kolektivního systému §10 §11

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o výrobcích s ukončenou životností §12

Minimální výše kauce pro výrobce solárních panelů plnících povinnosti v individuálním systému §13

Formulář pro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžních prostředků ze zvláštního vázaného účtu §14

Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §15

Ověření správnosti a úplnosti údajů o množství vybraných výrobků uvedených na trh a vykázaných provozovateli kolektivního systému ze strany jednotlivých výrobců §16

Ověření správnosti a úplnosti údajů o množství výrobků s ukončenou životností, které byly zpětně odebrány, svezeny, zpracovány nebo s nimiž bylo jiným způsobem nakládáno §17

ČÁST TŘETÍ - PODSKUPINY ELEKTROZAŘÍZENÍ, ZPŮSOBY OZNAČOVÁNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ A ZPŮSOB VÝPOČTU ÚROVNĚ VYUŽITÍ ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Podskupiny elektrozařízení §18

Způsoby označování elektrozařízení §19

Způsob výpočtu úrovně využití odpadních elektrozařízení §20

ČÁST ČTVRTÁ - POŽADAVKY NA ZPRACOVATELE A ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Technické požadavky na demontáž, soustřeďování, skladování a zpracování odpadních elektrozařízení §21

Rozsah vedení průběžné evidence a způsob ohlašování souhrnných údajů zpracovatelem odpadních elektrozařízení §22

Obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení §23

ČÁST PÁTÁ - VÝČET INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ PRO DOČASNÉ INVESTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ URČENÝCH NA NAKLÁDÁNÍ S NĚKTERÝMI ODPADNÍMI SOLÁRNÍMI PANELY A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ A PROKAZOVÁNÍ FUNKČNOSTI A BEZPEČNOSTI POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Výčet investičních nástrojů, do kterých lze dočasně investovat peněžní prostředky získané z příspěvků provozovatelů solárních elektráren a výnosy z nich §24

Způsob ověřování a prokazování funkčnosti a bezpečnosti použitých elektrozařízení pro účely přeshraniční přepravy nebo pro účely jejich předání k opětovnému použití §25

ČÁST ŠESTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Rozsah dokumentace a seznam dalších dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení a způsob jejich přiložení §26 §27

Výčet elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která nesmějí být přepravována jako použitá §28

ČÁST SEDMÁ - PODROBNOSTI OZNAČOVÁNÍ BATERIÍ NEBO AKUMULÁTORŮ

Označování baterií nebo akumulátorů grafickým symbolem §29

Označování kapacity přenosných baterií nebo akumulátorů a automobilových baterií nebo akumulátorů §30

Označování baterií nebo akumulátorů s nadlimitním obsahem toxických kovů §31

ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Oznámení technického předpisu §32

Přechodná ustanovení §33

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §34

Příloha č. 1 - Formulář pro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců

Příloha č. 2 - Roční zpráva o výrobcích s ukončenou životností

Příloha č. 3 - Formulář pro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžních prostředků ze zvláštního vázaného účtu

Příloha č. 4 - Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému

Příloha č. 5 - Podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 1 zákona

Příloha č. 6 - Vzory grafických symbolů pro označování elektrozařízení

Příloha č. 7 - Seznam technických norem

Příloha č. 8 - Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence zpracovatele odpadních elektrozařízení

Příloha č. 9 - Obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení

Příloha č. 10 - Postup při provádění zkoušky funkčnosti a bezpečnosti použitého elektrozařízení pro účely jejich přeshraniční přepravy a pro účely jejich předání k opětovnému použití

Příloha č. 11 - Dokumentace a další doklady přikládané k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení

Příloha č. 12 - Vzor grafického symbolu pro označování baterií a akumulátorů

INFORMACE

16

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2022

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x některými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 4, §17 xxxx. 2 písm. x), §21 odst. 6, §23 odst. 7, §27 odst. 4, §28 xxxx. 3, §31 xxxx. 1, §32 odst. 5, §36 xxxx. 4, §50 odst. 6, §51 odst. 7, §53 xxxx. 6, §57 xxxx. 7, §59 xxxx. 2, §62 xxxx. 3 písm. a) x x), §67 xxxx. 3 xxxx. x), §68 xxxx. 4, §69 odst. 2 xxxx. a) x c), §69 xxxx. 5 xxxx. x) xx x), §72 odst. 6, §74 xxxx. 7 xxxx. x) xx x) x §80 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 542/2020 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) a xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx rozsah x xxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx cílové xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů,

b) požadavky xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx dočasného uložení,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plochy x xxxxxxx zpětného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nebezpečnými vlastnostmi xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rizika,

d) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx pro vkládání xxxxx do Seznamu xxxxxxx, xxxxxxxxx změn x výmazu xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsah xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xx xxx xxx xxx 1. xxxxx 2013 x formulář pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) minimální xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení,

l) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 3 k xxxxxx,

x) xxxxx x součásti x přednostnímu vyjmutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx technických norem,

p) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx akreditaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evidence a xxxxxx ohlašování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx provozního xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx investičních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx získané x xxxxxxxxx uhrazených provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx z xxxx,

x) xxxxxxxx přeshraniční přepravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxx jde x xxxxxxx elektrozařízení, odpadní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x odpadní xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X PŘEPRAVY XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX POVINNOSTÍ

§2

Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Výrobce xx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kampaní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) elektronickou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálních sítí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konečných xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopad xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx životní xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx populaci xx věku 6 xx 15 let; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx

x) elektrozařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů,

c) xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kampaní podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx uváděn název xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx kampaně.

(5) Xxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxx odběr, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele o xxxxxxx xxxxxx a xxxxx povinnosti s xxx xxxxxxxxxxx.

§3

Obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a přepravu xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx x místech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx odděleně xx xxxxxx xxxxxx. Odděleně xx jiných xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx další nakládání x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx druhy odpadů xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx smísení xxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx zpětném xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx, xx zpětně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx celou xxxx xxxxxx uložení na xxxxx xxxxxxxx odběru xxxx ve shromažďovacím xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxx svozu xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx nežádoucím xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tak, aby xxxxxx ohrožena jakost xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx. S xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx, zvláště nebezpečné xxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxx nebezpečné závadné xxxxx3) xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vodním xxxxxxx4) x vyhláškou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx5).

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx automobilových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx být

a) xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx odolný xxxxx xxxxxxxx elektrolytu, xxxx

x) vybaveno prostředky xx ukládání odpadních xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx vlivům chemikálií x xxxxx atmosférickým xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx požadavky na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x obsahem xxxxxx

§5

(1) Místa zpětného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx nakládáno x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx vyskytuje xxxx xxx 30 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 x podle §6.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx lithia xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x obsahem xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předány xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x původním xxxxxxxxx xxxxx6), xxxxx xxx x těchto xxxxx vyjmuty. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpadní xxxxxxx xxxx akumulátoru x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx obalech, xxxx xxxx sudy, xxxxx xxxx kanystry, x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx ochráněny proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx ochranou xxxxxxxx částí,

b) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bateriemi, xxxx

x) použitím xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fixačního xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxx vermikulit, x xxxxxxxx prázdného xxxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xx xxxx xxx soustřeďovány v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hmotnosti xxxxx xxx 30 xx musí xxx xxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabaleny xx vnitřního xxxxx x xxxx uloženy xx xxxxxxx obalu. Xxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Vnější obal xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxx učiněna xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

(3) Odpadní xxxxxxx xxxx akumulátory x xxxxxxx lithia xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxx lithiové baterie x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx" nebo "Xxxxxxx xxxxxxxx baterie a xxxxxxxxxxx x odstranění". Xxxxxxxxx xxxx vadné xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x obsahem xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx sběrných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nápisem "Poškozené/vadné xxxxxxx-xxxxxxx baterie" nebo "Xxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx kovové xxxxxxx".

§7

Zvláštní požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Místa, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx vybavena

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx nepropustnou vůči xxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepropustnými xxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx být elektrozařízení xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečné xxxxx,

x) pomůckami pro xxxxx, látkami xxx xxxxxxxx uniklých xxxxxxxxxx xxxxxxx, zařízením pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx prostředky xxx vznikající odpady.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebezpečných xxxxx, regulovaných látek xxxx fluorovaných skleníkových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) musí xxx prováděny xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx obsahujících xxxx xxxxx x x jejich úniku. Xxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky, xxxxxxxxxx látky nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plyny, xx xxxxxxxxxx xxx, xxx se zabránilo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úniku xxxxxx látek8).

§8

Formulář xxx podání xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx každý druh xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zapsaných údajů x xxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx Xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Seznamu výrobců xxx xxxxx vložení xxxxx x výrobcích x xxxxxxxxxx zástupcích xx Xxxxxxx xxxxxxx x xxx účely xxxxxxxxx změn x xxxxxx xxxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") vyzve xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pravdivost nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx zapsaná x Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

Rozsah x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelem kolektivního xxxxxxx

§10

(1) Výrobce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, které xxxxx xx xxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx, ve kterém xxx xxxxxxx výrobek xxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxx 1 kusu xxxxxxxxx výrobku xxxxxxxxx xx trh,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx x xxx, xx x případě elektrozařízení xxxxxxxxxxxx do skupiny x. 4 je xxxxxxxx vedena samostatně xx xxxxxxxxxx 4x x 4x podle přílohy č. 5 x této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §76 zákona nebo xxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 6 xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je nižší xxx 5 xxxxx, xxxx xxxxx vést xxxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b); v xxxxxxx případě xxxx xxx v evidenci xxxxx údaj, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků uvedených xx trh xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx odstavců 1 x 2, s xxxxxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx.

(4) Xxxxxxx protektorovaných xxxxxxxxx xxxx provozovatel kolektivního xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx xxxx pneumatiky xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx xx trh xxxxx, x samostatně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je i xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx dovezeny xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxx případě xxxxxxx obdobně.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx protektorovaných pneumatik xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx první xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x individuálním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx evidenci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxx odběru xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně přípravy x opětovnému xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx rozsahu:

a) xxxxx x xxxxx zápisu xx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx elektrozařízení xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx x xxxxxx odebraných elektrozařízení, xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx podle §76 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx posledním prodejcem, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx statutárního xxxxx, xx jejichž xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výrobků x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) hmotnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx připraveny x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx podle sloupce 8 tabulky x. 5 přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce,

h) xxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxx zpracování, xxxxxxx xxxx odstranění, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 přílohy č. 2 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x individuálním xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxxxx zpětně odebraného xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místa xxxxxxxx odběru, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx náležitosti a xxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx x obsah roční xxxxxx o výrobcích x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx systému, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxx odběr, zpracování, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x. 1, 2X, 3X, 4X, 5, 6X, 7X, 8 x 10 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxxxx, nebo osoba xxxxxxxxxxx výhradně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dne 1. xxxxx 2013, zasílá xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a tabulek x. 9 a 10 přílohy č. 2 k xxxx vyhlášce.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zasílá roční xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx č. 1, 2X, 3X, 4X, 5, 6X, 7X, 8 x 10 přílohy č. 2 x této xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx plní xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxx odběr, zpracování, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zasílá xxxxx zprávu v xxxxxxx tabulek č. 1, 2X X, 2X XX, 3X, 4X, 5, 6X, 7X, 8 x 10 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx výrobce xxxxx na xxx xxxx druhů vybraných xxxxxxx x současně xx xxx více xxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx každý xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Minimální xxxx kauce xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému

Výrobce xxxxxxxxx panelů xxxxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, který xxxx xxxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx kauci xxxxxxxxx xx xxxx 8,50 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Formulář pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.

§15

Formulář pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx uveden v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§16

Ověření správnosti a xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx trh x xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xx povinen každoročně xxxxxxxx audit nejméně 15 % hmotnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků vykázaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobci podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen zajistit xxxxx xxxxxxx jednou xx 5 xxx x xxxxxxx elektrozařízení, xxxxxxx nebo akumulátorů xxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xx trh xxxxx více než 1 % xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vybraného xxxxxxx xx xxxx rok.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx audit xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 ve vztahu x xxxxxxxx panelům xxxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013.

§17

Ověření xxxxxxxxxx a xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxx zpětně xxxxxxxx, xxxxxxx, zpracovány xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x nimiž bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx údajů o xxxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx podle §50 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxx, xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx auditu xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx míry xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

PODSKUPINY XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X ZPŮSOB XXXXXXX XXXXXX VYUŽITÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx, xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx účel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxx neexistuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx elektrozařízení.

§19

Xxxxxxx označování elektrozařízení

(1) Xx elektrozařízeních xxxxxxxxx xx trh po xxx 13. srpna 2005 musí být xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx x symbol xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx elektrozařízení xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx uvádí xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx uvede x xxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) evidenčním xxxxxx xxxxxxx x Seznamu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dni 13. xxxxx 2005 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxx "8/05", nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 1 xxxxx přílohy č. 6 k této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyznačením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzoru x. 1 xxxx x. 2 podle přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx elektrozařízení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při jejich xxxxxx používání.

(6) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx možné xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx dokumentaci.

§20

Xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení

(1) Xxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx splnění povinnosti xxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxx každou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako podíl xxxxxxxxx xxxxxx, který xx řádném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 vstupuje xx xxxxxxxx k recyklaci xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x celkové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v každé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx úrovně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxxxx činnosti předcházející xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X ZPRACOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx demontáž, soustřeďování, xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Zařízení xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx zařízením xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podlahou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx ploše podlahy, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vhodnými xxxxxxxx xxx soustřeďování baterií, xxxxxxxxxxx a kondenzátorů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9) x jiné xxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx10),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění povrchových xxx x xxxxxxxxx xxx, náležitosti povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx a do xxxxxxxxxx a citlivé xxxxxxx11).

(2) Zpracovatelé odpadních xxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxx xx 1.7.2023,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx x roztřídit xx xxxxx jednotlivých xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx technologie xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxx, xx nedojde x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředí.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx řádem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x materiály:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx rtuť, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo fluorescenční xxxxx na podsvěcování xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx telefonů xxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx povrch xxxxxxxxx xxxxx větší než 10 xx2,

x) inkoustové xxxxxxxxx, tonerové xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx tonery,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx bromované xxxxxxxxxxx hoření,

g) xxxxxxxxx xxxxxx x konstrukční xxxxxxxx obsahující azbest,

h) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx12), xxxxxxxxxx skleníkové plyny13) x uhlovodíky x xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx,

x) roztok xxxxxxxx x vody x xxxxxxxxxxx chladicích zařízení,

k) xxxxxxx ostatní kapaliny, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxx 100 xx2, xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, x všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxx výbojkami,

n) xxxxxx elektrické xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohnivzdorná xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx radioaktivní xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx10),

x) elektrolytické xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 25 xx x průměrem od 25 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxxx x materiály xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxx využity xxxx xxxxxxxxxx x souladu x přímo použitelnými xxxxxxxx Evropské xxxx x jinými právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx látkami x nich xxxxxxxxxx14). Xxxxxxx části, xxxxxxxxx x součásti xxxx xxx odstraněny xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx x látkách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vrstvu, x x fluorovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx15).

(5) U xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxx zpracovatelé xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx fluorované xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádně xxxxx xxxx xxxxx x xxxx s xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ozonovou vrstvu, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx16),

x) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxx xxxx použito xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skleníkových plynů xxxx xxxxxxx trvalá xxxxxx byla xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro chladicí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vrstvu, x o fluorovaných xxxxxxxxxxxx plynech16).

§22

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx souhrnných xxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpadech se xxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx vyhlášce x dále xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx odpadu,

b) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx přeshraniční xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx x 31. xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxx kalendářní xxx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx.

§23

Obsah provozního xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx přílohy č. 9 x xxxx vyhlášce.

XXXX PÁTÁ

VÝČET INVESTIČNÍCH XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ XXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX OVĚŘOVÁNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ELEKTROZAŘÍZENÍ

§24

Výčet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx z příspěvků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výnosy x xxxx

(1) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podle §72 xxxx. 5 zákona xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx

x) dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxx uznanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v investičním xxxxxx x výjimkou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x je vydán xxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxxxx je Xxxxxxxx fond finanční xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx měnový xxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členy, a xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx do xxxxxxx, xxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx známá xxxxxxxxx agentura, xxx xxxxxxxx ratingy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx renomovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uznanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ratingová xxxxxxxx, která je xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx17) xxxx xxxxx xx xxxxxxxx nebo je xxxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx18).

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxx ověřování a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx předání x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx použitého xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx funkčnosti xxxx xxx xxxx provedeno xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx použitého xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Zkouška xxxxxxxxxx xxxx být provedena xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx způsobilá, xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x podnikání x xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx", x xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx použité xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxx předána x opětovnému použití, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

ČÁST ŠESTÁ

PŘESHRANIČNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x seznam dalších xxxxxxx přikládaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x přepravovaném xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx přepravováno x xxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx republiky x xxxxxxx funkčnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2, xxxx dokumentace obsahovat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx provedené za xxxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(3) X dokumentaci xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxx elektrozařízení x xxxx výrobce, xxxxx xx znám,

b) xxxx x skupině a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x této xxxxxxxx,

x) identifikační xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx xxxxxxxx firma xxxx název xxxxx xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25, xxxx xxx x datum xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx20).

§27

(1) Ke každé xxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravní kontejner xxxx xxxxxxxx vozidlo, xx xxxx přiloží

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nákladní xxxx xxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxx smlouvě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxx Xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx přepravě (COTIF)21),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektrozařízení,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přepravovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx a

d) prohlášení xxxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx odpovědnosti xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokladů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx nastálo, upevněna xxx přímo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, nebo xx jejich xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx xxx nutnosti xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx vybaven xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx velitel xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§28

Výčet xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxxxx přepravována xxxxxxxxxxxxxxx obsahující

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plyny, xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx22),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST SEDMÁ

PODROBNOSTI OZNAČOVÁNÍ XXXXXXX XXXX AKUMULÁTORŮ

§29

Označování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx symbolem

(1) Baterie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 12 x xxxx vyhlášce.

(2) Grafický xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, akumulátoru nebo xxxxxxxx xxxx, nejvýše xxxx xxxxxx 5 x 5 xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 1,5 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nejvýše xxxxxx 5 x 5 xx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nemusí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxx by byly xxxxxxx grafického symbolu xxxxx xxx 0,5 x 0,5 xx; x takovém xxxxxxx xxxx xxx označen xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 o xxxxxxxxx xxxxxxx 1 x 1 cm xxxxxx prodejní obal x u xxxxxxx xxxx akumulátorů zabudovaných xx elektrozařízení xxxx x nim xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Značení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zahloubení xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx viditelné, xxxxxxx x nesmazatelné xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§30

Označování kapacity xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů x xxxxxxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x automobilové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx opatřeny xxxxx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Komise (XX) č. 1103/2010 23).

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kovů

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 0,0005 % xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx 0,002 % hmotnostních xxxxxx xxxx xxxx xxx 0,004 % xxxxxxxxxxxx olova xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxx.

(2) Přítomnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se označuje xxxxxxxxx xxxxxxxx Hg xxx rtuť, Xx xxx kadmium x Xx pro xxxxx. Xxxxxxxx symbol xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plochu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čtvrtině xxxxxx grafického xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x ČSN XX 61429 (364395) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx recyklační xxxxxxx XXX 7000-1135.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§32

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx vyhláška byla xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předpisů xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx xxxxx do xxxxx roku 2022 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2021 x 2022 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 541/2020 Sb., xxxxxxxx č. 170/2010 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 541/2020 Sb., xxxx xxxxxxxx č. 248/2015 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 541/2020 Sb. Xxxxx xxxx roční xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §12, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxx xx xxxxx roku 2022 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx elektrozařízeních x xxxxxx odpadech x způsobech nakládání x nimi x xxxxxxxx xxxxxxx souhrnných xxxxx x průběžné xxxxxxxx za xxxx 2021 a 2022 xxxxx požadavků vyhlášky č. 352/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 541/2020 Sb. Xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx č. 541/2020 Sb., považují xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, za xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxxxxx x rozsahu x způsobem podle §2 nejpozději od 1. xxxxxxxx 2022.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akumulátory s xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 x 6 xxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2022.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 x 17 xxxxxx za xxx 2022.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§34

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. a), §21 xxxx. 7 x přílohy č. 7, které nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx:

Xxx. Bc. Hubáčková x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 16/2022 Xx.

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx

X. Díl

Identifikační údaje:

1

Jméno x příjmení xxxx xxxxxxxx xxxxx

2

Xxxxxx sídla

3

Adresa xxxxx xxxxxx

4

XXX

XXX

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

5

Xxxxx x xxxxxxxx xxxx název x xxxxxx forma

6

Adresa xxxxx

7

Xxxxxx registrační xxxxx/xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, která návrh xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx

8

Xxxxx a xxxxxxxx

9

Xxxxxxxxx xxxxxx

10

X-xxxx

11

Xxxxxxx

Xxxx vybraných xxxxxxx uváděných xx xxx

12

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

13

Xxxxxxx x tabulkovým xxxxxxx xxxxxx vybraných výrobků, xxxxx xxxxx uvádí xx xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

14

Xx-xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx

15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx-xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx provozuje

II. Xxx, xxxx X: Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxx

16

1

2

3

4x

4x

5

6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

17

XX. Xxx, xxxx X: Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx trh

18

Přenosné

Automobilové

Průmyslové

II. Xxx, xxxx X: Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxx

19

1

2

3

4

5

XXX. Xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20

Xxxxxxxx popis xxxxxxx zajištění zpětného xxxxxx

21

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpětného odběru xx. xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxx x s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x návaznosti xx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx

22

Xxxxxxx xxxx xxxxx smluv xxxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem [§65 odst. 2 xxxx. x), §85 xxxx. 2 xxxx. x), §97 xxxx. 2 písm. a) xxxxxx].

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

23

Xxxxx xxxxxxxxx zpracování x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků s xxxxxxxxx životností

24

Doložení xxxxxxxxx xxxxxx výrobce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odstranění výrobků x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele

25

Popis xxxxxxx xxxx způsobů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů

26

Doložení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajišťování informačních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxxxx x §2 xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx konečných xxxxxxxxx

27

Xxxxxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx stanovení

28

Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xx/xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §76 xxxx §99 xxxxxx

29

Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §31 xxxxxx x xxxxx x xxxx

Xxxxx přílohy

30

Písemné xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

31

Xxxxx přílohy xxxxxxxxx xxxxx x příloze č. 2 (xxxxxx xxxxxx xxxxx)

32

Xxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k dílu X.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1 - vyplňuje xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) nebo obchodní xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2 - xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx adresa xxxxx xxxxxxx - xxxxx, xxxx, PSČ.

Řádek 3 - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou.

Řádek 4 - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (IČO). Xx-xx xxxxxxx XXX xxxx xxx osmimístné, doplní xx zleva nuly xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xx toto xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxx x případě, xx xxxxx xx zápis xxxxxx pověřený zástupce xxxxx §11 zákona xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

X xxxxxxx 5 xx 6 xx xxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dodavatelů uvádí xx trh xxxxxxxxxxxxxxx (§61 xxxx. 2 xxxxxx), xxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 7 - uvede xx xxxxx xxxx xxx osoby v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx XXX).

Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx statutární xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx 8 - 11 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 12 - xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uvádí xx xxx, x xx které je xxxxxxx návrh xx xxxxx (elektrozařízení, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx). Návrh xx xxxxx se podává xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 13 - xxxxxxx xx xxxxxxxxxx příloha x xxxxxxxxxx výpisem xxxxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxxx xx x xxxxxx uvádět xx xxx.

Xxxxx 14 - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx.

Xxxxx 15 - xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobce, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx internetový xxxxxx, xxxxx xx internetová xxxxxx xxxxxx obchodu.

Vysvětlivky x xxxx XX., xxxxx X

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxx XX, xxxx X xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxxxxx xx vztahu x uvádění xxxxxxxxxxxxxxx xx trh v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx údaje o xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx výrobce xxxxx na xxx x České xxxxxxxxx.

X xxxxxxx 16 a 17 xx xxxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx elektrozařízení xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 15 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxx XX., xxxxx X

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxx XX, xxxx X přílohy x. 1 je relevantní xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trh x Xxxxx republice. Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které výrobce xxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 18 - vyplňují xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §76 xxxxxx, xxxxx xxxx uváděny xx trh x Xxxxx republice.

Vysvětlivky x xxxx XX., xxxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx II, xxxx C xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxxxxx ve vztahu x uvádění pneumatik xx trh x Xxxxx republice. Uvádí xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 19 - xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx trh v Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxx XXX.

Xxxxx způsobů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 20 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odebraných výrobků x ukončenou životností.

Řádek 21 - x xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx vyznačeno, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxx nikoliv. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx uvedeny xxxxxxxxx xxx §19 xxxx. x) - x) xxxx. 3 xxxxxx.

Xxxxx 22 - x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vztahy xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx definuje xxxxx jako minimální xxx míst xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §65 xxxx. 2 xxxx. x), §85 xxxx. 2 písm. x), xxxx. §97 xxxx. 2 xxxx. x) zákona.

Řádek 23 - uvede se xxxxxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků s xxxxxxxxx životností.

Řádek 24 - x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 25 - uvede xx detailní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, x dále x xxxxxxxxxx na §63 (elektrozařízení), §82 (xxxxxxx a xxxxxxxxxxx) x §95 xxxxxx (xxxxxxxxxx) - v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx zápis xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 26 - x xxxxxxxxx xx xxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx xx §63 (elektrozařízení), §82 (xxxxxxx x akumulátory) x §95 xxxxxx (xxxxxxxxxx).

Xxxxx 27 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (zpětný xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxxx předpokládané xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 28 - uvedou xx odhadované xxxxxxx xx xx/xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx §99 xxxxxx.

Xxxxx 29 - uvede xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31 zákona.

Řádek 30 - x xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce, připojí xx xxxx samostatná xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ustavil xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x §11 zákona.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 16/2022 Xx.

Xxxxx xxxxxx x výrobcích s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1: Xxxxxxxxxxxx

xxxxxx č. /

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xx

Xxxxxxxxxx xxx:

Xxxx xxxxxxxxx výrobku

Elektrozařízení

Baterie a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx protektorované xxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx číslo výrobce

Název xxxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxx popisné

Obec

PSČ

IČZÚJ

Evidenci xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxx.:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2X: Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x XX xx xxxxxxxxxx xxx

xxxxxx č. /

Xxxxxxx / xxxxxxxxxx

Xxxxxxx na xxx x XX

X xxxx vývoz

Základ xxxxxxxxxx

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4x.

4x.

5.

6.

Xxxxxxx x. 2X: Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x XX xx vykazovaný xxx

xxxxxx x. /

Skupina 1: Xxxxxxxx baterie nebo xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx typ

Uvedeno na xxx v XX

X xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

Xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx (ZnC/ZnCI)

Lithiové

Knoflíkové xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx články

Sekundární články:

Nikl-metalhydridové

Li-lon/Li-Pol

Olověné xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx sekundární xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx 1

Xxxxxxx 2: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx xx xxx x XX

X xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

Xxxxxxx

Xxxx-xxxxxxxx

Xxxx-xxxxxxxxxxxxxx

Xx-xxx/Xx-Xxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx 2

Xxxxxxx 3: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx xx xxx x XX

X xxxx vývoz

Základ xxxxxxxxxx

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

Xxxxxxx

Xx-xxx/Xx-Xxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx 3

Xxxxxxx x. 2X X: Nové xxxxxxxxxx uvedené na xxx x XX xx xxxxxxxxxx xxx

xxxxxx x. /

Skupina

Vlastní výroba

Dovoz

Vývoz

Pneumatiky xxxxxxx na xxx x XX

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.

4.

5.

Xxxxxxx č. 2X II: Protektorované xxxxxxxxxx uvedené xx xxx v ČR x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XX xx xxxxxxxxxx rok

strana x. /

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpadních xxxxxxxxx ze zahraničí

Vlastní xxxxxx protektorovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpětného xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pneumatik xxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx

Xxxxx protektorovaných pneumatik

Vývoz xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik

Pneumatiky uvedené xx xxx x XX jako xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

2.

3.

4.

5.

Xxxxxxx č. 3X: Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedených xx xxx v XX a nevyvezených x XX ve xxxxxxxxxxx roce a x xxxxxxxxxxx třech xxxxxx

xxxxxx č. /

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx trh x XX (Xx) [x]

X1 = vykazovaný xxx

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

X4 = x1 - 3

Xxxxxxx č. 3X: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx akumulátorů (xxxxxxx 1) xxxxxxxxx na xxx v ČR x xxxxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx dvou xxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxx v XX (Xx) [t]

X1 = vykazovaný rok

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

Xxxxxxx č. 3X: Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x XX x xxxxxxxxxxxx z ČR xx xxxxxxxxxxx roce x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxx v XX (Xx) [t]

X1 = xxxxxxxxxx xxx

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

Xxxxxxx x. 3D: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, pneumatiky

Množství xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx x XX a xxxxxxxxxxxx x ČR xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx letech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce

strana x. /

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx nově registrovaného xxxxxxx

XXX/XX

Xxxxxx, xx kterém xxxx vybrané výrobky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx x XX

Xxxxxxx na xxx x XX (Xx) [x]

X1 = xxxxxxxxxx xxx

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

X4 = x1 - 3

Tabulka x. 3X: Xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx, elektrozařízení, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx x XX a xxxxxxxxxxxx x ČR xx xxxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxx č. /

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx odchozího xxxxxxx

XXX/XX

Xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx trh x XX

Xxxxxxx xx xxx x ČR (Xx) [t]

X1 = xxxxxxxxxx xxx

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

X4 = x1 - 3

Xxxxxxx č. 4X: Elektrozařízení

Množství xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektrozařízením

strana x. /

Xxxxxxx elektrozařízení xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx které se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx

...[x]...

...[xx]...

Xxxxxxxx zpětně odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

X xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxx pocházející z xxxxxxxxxx

X xxxxx obecních xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx odběru

Množství xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx - xxxxxx xx skladu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (X00)

Xxxxxx xxxxxxxxx se zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (X3x, X5x)

Xxxxxxxxx (R2a, X3x, R3d, X3x, X4x, X4x, X5x, X5x, X6x, X7x, X8x, X9x, X11x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (X1x, X1x)

Xxxxxxxxxx (X1x, X1x, D5, X12)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (D10)

Jiný xxxxxx xxxxxxxxx (X1x, X5x, X5x)

Xxxxxxxx na xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (X13x, X15, X5)

Xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X7)

Xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx opětovného použití (X7)

Xxxxx xxxx země Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití (X17)

Xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx unie za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (X17)

Xxxxxxxxxx rozdíl xxxxxxx x důsledku živelní xxxxxxx, povodně, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx (XX63)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odběru [%]

Xxxxxxx x. 4B: Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Skupina xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx

...[x]...

...[xx]...

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx celkem

V rámci xxxxxxxx systémů sběru

U xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx zpracovatelů xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení)

Od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vozidel x ukončenou životností)

Jiný xxxxxx zpětného odběru

Celkové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

X xxxx:

Xxxxxxx

Xxxx-xxxxxxxx

Xxxx-xxxxxxxxxxxxxx

Xx-xxx / Li-Pol

Jiné

Množství xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (C00)

Způsob xxxxxxxxx xx zpětně xxxxxxxxxx odpadními bateriemi x xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx použití (X3x, X5x)

Xxxxxxxxx (X2x, R3a, X3x, X3x, X4x, X4x, X5x, R5b, X6x, R7a, X8x, X9x, R11a)

Energetické xxxxxxx (X1x, R1b)

Odstranění (X1x, X1x, X5, D12)

Odstranění xxxxxxxxxx (X10)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (D1b, R5e, X5x)

Xxxxxxxx na xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx vykazovaného roku (X13x, D15, X5)

Xxxxx xx zemí Xxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X7)

Xxxxx xx zemí Xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (X7)

Xxxxx xx xxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (X7)

Xxxxx mimo xxxx Xxxxxxxx unie xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (N17)

Vývoz xxxx xxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (N17)

Vývoz xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (X17)

Xxxxxxxxxx xxxxxx vzniklý x xxxxxxxx živelní xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx (XN63)

Dosažená xxxxxx xxxxxxxx odběru [%]

Xxxxxxx č. 4X: Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx č. /

Skupina xxxxxxxxx xxx přílohy č. 6 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxx xxxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

...[x]...

...[xx]...

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

...................

X xxxxx obecních xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností (xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x minulého roku - xxxxxx xx xxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku (X00)

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odebranými odpadními xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx (X3x, X5x)

Xxxxxxxxx (X2x, X3x, X3x, X3x, R4a, R4b, X5x, R5b, R6a, X7x, R8a, R9a, X11x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (R1a, X1x)

Xxxx xxxxxx nakládání (X1x, R5e, R5f)

Zůstatek xx xxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (R13a, X15, X5)

Xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X7)

Xxxxx do xxxx Evropské xxxx xx účelem opětovného xxxxxxx (N7)

Vývoz mimo xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X17)

Xxxxx mimo xxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (X17)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx, povodně, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx (XX63)

Xxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxx [%]

Xxxxxxx x. 5: Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx životností

strana x. /

XXX

Xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2A xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx odpadu

Evidenční kód

Partner

Účel xxxxxx

XXX, XXX, xxxxx, xxxxxx x XXXXX xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx číslo xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx [x]

XXX, IČZ, xxxxx, xxxxxx x IČZÚJ xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Xxxxxxx č. 6A: Xxxxxxxxxx příloha xxxxx xxxxxx - seznam xxxxxxx, za xxxxx xx roční zpráva xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxx xx trh ve xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxx x. /

Xxxxx xxxxxxx

XXX/XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na trh xx xxxxxxxxxxx roce

Skupina 1

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx 3

Skupina 4x

Xxxxxxx 4b

Skupina 5

Xxxxxxx 6

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 6B Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xx které xx roční xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx vykazovaném xxxx

xxxxxx x. /

Xxxxx xxxxxxx

XXX/XX

Xxxxxxxxx xxxxx výrobce

Množství xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx 2

Skupina 3

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 6C: Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx zpráva xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxx xx xxxxxxxxxxx roce

strana x. /

Xxxxx výrobce

IČO/ID

Evidenční xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx na trh xx vykazovaném xxxx

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx 3

Xxxxxxx 4

Xxxxxxx 5

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 7X: Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx zpětně odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx využití

[t]

[t]

%

[t]

%

[t]

%

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4a.

4b.

5.

6.

Tabulka x. 7X: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů

strana x. /

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx typ

Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx procesu xxxxxxxxx

[x]

[x]

%

1

2

3

4

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xx z xxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 7X: Úroveň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxx pneumatik

Celkové xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik

Využití

Příprava xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

[x]

[x]

[%]

[x]

[%]

[x]

[%]

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

Xxxxxxx x. 8: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

[Xx]

[%]

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

X xxxx náklady xx

Xxxxxxx x xxxxxx xxxx zpětného xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §40 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx podle §48 xxxxxx, nebo xxxxx xxxxx §31 zákona

Celkové xxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx

-

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 9: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx plnění povinností xxxxx §72 zákona

strana x. /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno x xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrárny

Číslo xxxxxxx

X / Xx

Xxx

Xxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx solární xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

[x]

[Xx]

[x]

[x]

[Xx]

[Xx]

Xxxxxxx č. 10: Xxxxxxxxxx přílohy xxxxx xxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx baterie x akumulátory

Odpadní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

1

Xxxxxx výrobců, xx xxxxx xx roční xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (elektrozařízení, xxxxxxx x akumulátory xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx

2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobce x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 8 xxxx xxxxxxx

3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §72 xxxxxx ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 9 xxxx xxxxxxx

4

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx prostředků tvořících xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

5

Xxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořících xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 xxxxxx xxxxxx výpisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

6

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx účtu

7

Doložení xxxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx XX63

8

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků x ukončenou xxxxxxxxxx

9

Xxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. a) až x).

10

Xxxxx investic, xxxxxx xxxx a doba xxxxxx trvání, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx xxxxx §24.

11

Jiné xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx "xxxxxx x. /" se uvede xxxxxx xxxxxxxxxx strany x celkový počet xxxxx vyplněné xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §11 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1: Identifikace

Vykazovaný rok - Uvede xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx - Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neuvedl za xxxxxxxxxx rok xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zpětný xxxxx xxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nijak xxxxxxxxxx, xxxxx xx "Xxx". X xxxxxxx xxxxxxxxxx hlášení se xxxxx "Ne".

Druh vybraného xxxxxxx - Xxxxx xx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx současně vybere, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxx pneumatiky uvedené xx trh xxxx xx protektorované xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uváděné xx trh, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 2C I xxxx 2C II xxxx xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx podávána xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx číslo xxxxxxx - x případě, xx roční xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxx xxxxx výrobce. Xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zápisu xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx. Neuvádí xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx - uvede xx xxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xx obchodní xxxxx tak, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku.

IČO - xxxxxxxx xx identifikační xxxxx výrobce (individuální xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému; pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx než xxxxxxxxxx, doplní xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobce se xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx, xxxx, PSČ - vyplňuje xx xxxxxx a úplná xxxxxx sídla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (individuální xxxxxx) xxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx.

XXXXX - vyplňuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx, xx které xx nachází xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxx jednotného číselníku xxxx XX vydaného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx informace xx osobu, xxxxx xxxxxxxxx xx správnost xxxxxxxx roční xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2A: Xxxxxxxxxxxxxxx uvedená xx xxx x ČR xx xxxxxxxxxx rok

Ve xxxxxxxxx 1 xx 8 xx vyplňují xxxxx x xxxxxx x v kusech xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx (xxxxx 1 xx 6).

X xxxxx 4a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 4 xxxxx solárních panelů. X xxxxx 4x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx uváděné x tabulce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx povinnosti = Xxxxxxx xx xxx v ČR - X xxxx xxxxx

Xxxxxxx xx xxx - xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce xx xxx x XX xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

X xxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx elektrozařízení x xxxxxx x xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxx §3 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxx x nichž xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx XX. X xxxxxxxxxxxx systému xxx x množství xxxxxxxxxxxxxxx, za xxxxx xxx vrácen xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §47 zákona. X individuálně plnícího xxxxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xx XX, ale následně xxxx xxxx vyvezeno xxxx xxxxx XX.

Xxxxxxx xx zde míněna xxxxxxxx xx XX x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx XX; x xxxxxxx dovozu xx uvedením xx xxx xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vkusech xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2B: Xxxxxxx x akumulátory xxxxxxx na xxx x ČR xx xxxxxxxxxx xxx

Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x tunách x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx baterií x akumulátorů (sk. 1, 2 xxxx 3 xxx §76 xxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx 1 xx požadováno xxx xxxxxxx na "xxxxxxxx xxxxxx" (xxxxxxx xxxxxxx) x "xxxxxxxxxx xxxxxx" (schopné xxxxxx x vícenásobného xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx = Xxxxxxx xx xxx x XX - X xxxx xxxxx

Xxxxxxx xx xxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x kusech xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxx xx vykazovaném xxxx xx trh x XX ve xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

X xxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x kusech podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxx x xxxxx došlo x xxxxxx mimo území XX. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxx výrobci xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvek xx xxxxxx §47 zákona. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XX, xxx xxxxxxxx byly xxxx vyvezeny xxxx xxxxx ČR.

Dovozem xx xxx míněna xxxxxxxx xx XX z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx EU; x xxxxxxx dovozu xx xxxxxxxx na trh xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxx i použitých xxxxxxx x akumulátorů.

Položky x tunách xx xxxxxxxx na tři xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x. 2X:

Xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx XX x členských x xxxxxxxxxxx států XX.

Xxxxxxx x tunách xx xxxxxxxx xx xxx desetinná xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx celé xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 2C X: Xxxx xxxxxxxxxx uvedené xx xxx x XX xx xxxxxxxxxx xxx

X xxxxxxx 2C X se xxxxxxxx xxxxx o nových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x dovozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik ze xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx ČR. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x. 2X XX.

Xx xxxxxxxxx 1 xx 8 xx xxxxxxxx údaje x xxxxxx x x kusech pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 xxxxxx (xxxxx 1 xx 5). Xxxxxxx uváděné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnici:

Vlastní xxxxxx + xxxxx - xxxxx = xxxxxxx xx trh x XX.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 2C II: Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XX xx vykazovaný xxx

X xxxxxxx 2C XX se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pneumatikách xx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx x výrobě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh x rámci XX xxxxxxxx xxxxxx následnému xxxxxxxx xxxx XX.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pneumatikou xx xxx rozumí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx použité x xxxxxxxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x pneumatiky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pryžové vrstvy, xxxxx mají být xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx 1 xx 14 xx vyplňují xxxxx x xxxxxx x v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 xxxxxx (xxxxx 1 xx 5).

Xxxxxxx uváděné x xxxxxxx odpovídají xxxxxxxxxxx rovnici;

Dovoz opotřebovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (1 a 2) + xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx převzatých xx xxxxxxxx xxxxxx (3 a 4) + xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (7 x 8) + xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (9 x 10) - vývoz xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (11 x 12) = (13 x 14) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx v XX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx protektorování.

Sloupce 1 x 2: Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpadních pneumatik xx zahraničí - xxxxx xx celkové xxxxxxxx kusů x xxxxxxxx pneumatik a xxxxxxxxx pneumatik, které xxxx xx XX xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx se xxxxx x xxxxx ze xxxxx xxxx XX xxxx přeshraniční xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx EU a xxx xxxxxx xx xx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxx odpadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 3 a 4: Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx. z xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx pneumatika xxxxxxx xx systému zpětného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podávajícím Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odběru.

Sloupce 5 x 6: Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pneumatik xxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xx zahraničí - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kusů a xxxxxxxx pneumatik, xxxxx xxxx protektorovány z xxxxxxxxx xxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxx 7 a 8: Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx - uvede xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x hmotnost xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 9 x 10: Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx množství xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x následně dovezeny xx ČR.

Sloupce 11 x 12: Vývoz xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx XX x xxxxxxxx vyvezeny mimo XX.

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 3A: Množství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x XX x nevyvezených x XX xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxx v xxxxxxx x. 2X xxxx xxxxxxx x dále xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, X2, X3 x X4 xxxx předchozí xxx xxxx.

Xx xxxxxxx "Xxxxxxx xx xxx x XX (Ux)" xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok (X1 = xxxxxxxxxx xxx) x xxxx za xxxxxxxxx xxx xxxx (X2, X3, X4) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx 1, 2 x 3) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx "X1" pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 1, 2 a 3 xx použije z xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2A x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx vypočte xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx xx trh x XX" ve všech xxxxxxx xxxxxxx x. 2X.

X dalších xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x předchozích xxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxx x XX (X2 = X1 - 1); (X3 = X1 - 2); (X4 = X1 - 3).

Všechny xxxxxxxxxx údaje se xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti x xxxxxxxxxxx systému nebo xxxxxxx plnící xxx xxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx kolektivní xxxxxx, xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxx Ux (Xxxxxxx xx xxx x XX x příslušných xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedená xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx X1 xx X4. X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx původní xxxxxxxxxx systém. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zapojen, tedy xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nový xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výrobce x kolektivního xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plnění. Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx celkového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedených xx xxx x xxx xxxxxxx xx skupinách xxxxxxxxxxxxxxx 1, 2 x 3.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx č. 3X: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x XX x xxxxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx dvou xxxxxx

Xxxxxxx x. 3X xxxxxxxx xxxxx výrobce xxxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

X1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, X2 x X3 xxxx xxxxxxxxx dva xxxx.

Xx sloupci "Xxxxxxx xx trh v XX (Xx)" se xxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok (X1 = vykazovaný rok) x xxxx xx xxxxxxxxx dva roky (X2 x X3). Xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx "X1"xx vypočte xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx "xxxxxx" x xxxxxxx č. 2X x xxxxxxx 1: xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx pro "xxxxxxxx xxxxxx" a "sekundární xxxxxx".

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx doplňují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předchozích xxxx xxx, pokud v xxxxxx letech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx v XX (X2 = X1 - 1); (X3 = X1 - 2).

X xxxxxxx, xx xxxxxxx plnící xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobce xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zpětného odběru x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx výpočtu xxxxxx Xx (Xxxxxxx na xxx x ČR x příslušných xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx X1 xx X3. X xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx původní xxxxxxxxxx xxxxxx. Kolektivní xxxxxx, xx kterého xxx tento xxxxxxx xxxxxxx zapojen, tedy xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxx akumulátorů uvedených xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx systém xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx individuální xxxxxx plnění.

Všechny xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx tři desetinná xxxxx.

Xxxxxxxxxxx k tabulce x. 3X: Xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxx x XX x xxxxxxxxxxxx z XX xx vykazovaném xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

X1 xxxxxxxxxxx vykazovaný xxx, X2 x X3 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx.

Xx sloupci "Xxxxxxx xx xxx x XX (Xx)" se xxxxxxxx množství xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxx rok (X1 = xxxxxxxxxx xxx) x xxxx xx xxxxxxxxx dva xxxx (X2 x X3). Xxxxxxxx x tunách xxx vykazovaný xxx "X1 xx vypočte xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx xx xxx x XX" ve xxxxx xxxxxxx tabulky č. 2X.

X dalších xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx x xxxxxx letech výrobce xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x XX (X2 = X1 - 1); (X3 = X1 - 2).

X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobce xxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx zpětného odběru x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx (Xxxxxxx na xxx v XX x xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx pneumatik xxxxxxx xx trh xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx X1 xx X3. X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxx, xxxx sníží xxxxx x příslušná xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx trh x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výrobce x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx hmotnostní xxxxx xx vyplňují xx xxx desetinná xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 3X: Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx x XX a xxxxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx registrovaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce

Uvádí xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx plnění x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zasílá roční xxxxxx, x kteří xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx výrobků, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxx xxxxxx na xxx x ČR, x xxxxx nebyly z XX xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - uvede xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx trh x XX - x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobků xxx xxxx X1 - X4, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx množství výrobků x tunách xxx xxxx X1 - X2.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3X: Xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx v XX x xxxxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx letech xxxxxxx, kteří xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx údaje o xxxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx vykazovaném xxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x ČR, a xxxxx xxxxxx z XX xxxxxxxx.

Xxxx výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pneumatiky.

Období, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx výrobce xxxxxxx xx xxx x XX - u xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx množství výrobků xxx roky X1 - X4, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx se vyplní xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobků x xxxxxx pro xxxx X1 - X2.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4X: Množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxx každou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 2X této přílohy xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx použity xxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 2 zákona x xxxxxxxx nebo xxxxxxx x. 2 přílohy č. 8 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx elektrozařízení xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx - xxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 4A x x. 5 xxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx se xxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx č. 2A xx xxxxxxxxx 7 x 8 a x tabulky č. 2X XX ve xxxxxxxxx 13 x 14 xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení.

Množství xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx celkem - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx x. 4X xxxxxxxxxx, v xxxxxx, x je-li xx xxxxx, x x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se dále xxxxxxxx xxxxx detailnějšího xxxxxxx místa, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zda xx jedná x xxxxxxxxxxxxxxx pocházející x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx odpadu převedené x xxxxxxxx xxxx - převod xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx předchozího roku (X00) - uvádí xx celkové množství xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx v tunách x xxxxxx pro xxxxx skupinu elektrozařízení, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x bylo x nimi nakládáno xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odebranými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx a x kusech, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx úroveň xxxxxxxx odběru - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xx vypočte x souladu x §60 písm. x) xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxx

- xxxxxxx ÚZOel. xx xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx počítaná x návaznosti xx xxx xxxxxxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

- xxxxxxx X xx množství xxxxxxxxxxxxxxx uvedené na xxx x XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx území XX (x hmotnostních xxxxxxxxxx),

- xxxxxxx XX xx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxxxxxx roce (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- indexy X1, X2, X3 x X4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx X1 xx xxxxxxxxxxx rokem, X2 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx X1, X3 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx X2 xxx.,

- R xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx nichž výrobce xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx elektrozařízení xx trh.

Poznámky:

- U xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx unie i xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx x rozlišením xxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx použití xxxx xxxxxxx.

Xxxxx odpadních elektrozařízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx členských xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx volného obchodu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Basilejské xxxxxx x kontrole xxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxx hranice států x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx24), xxxxx by x Xxxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šetrné odstranění. Xxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

- Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x nimi xx xxxxxxxxx x podkladů, xx xxxxxxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), x které lze xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx.

- Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx odebírány v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

- Hmotnost se xxxxx v tunách xx tři xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4B: Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x akumulátory

Vyplňuje xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů xxx §76 xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odpadními xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidenční xxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx tabulky x. 2 přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Počet xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 4X x x. 5 xxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x. 2X xxxx xxx vyplňovanou skupinu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x akumulátorů xx xxx).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií a xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx skupině, xxx kterou xx xxxxxxx x. 4B xxxxxxxxxx, v tunách x xxxxxx. Celkové xxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx roku - xxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku (X00) - xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxx danou skupinu, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx nakládání xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx - xxxxx xx celkové xxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů x xxxxxx x x xxxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx úroveň xxxxxxxx odběru - xxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx přenosných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s §77 xxxx. i) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxx

- xxxxxxx XXXxxx. xx xxxxxx zpětného xxxxxx přenosných xxxxxxx x akumulátorů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx §85 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

- xxxxxxx X xx množství xxxxxxx x akumulátorů xxxxxxx xx trh x ČR x xxxxxxxx nevyvezené xxxx xxxxx XX (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxx x akumulátorů xx vykazovaném xxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxx X1, X2 x X3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářní xxxx, xxx X1 xx xxxxxxxxxxx rokem, X2 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx X1 a X3 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx X2,

- R xxxxxxxxxxx počet roků, xxxxx nichž xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ukončené xxxxxxxxxxx rokem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trh.

Poznámky:

- U xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxx x akumulátorů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx základě povolení xxxxx §89 odst. 4 xx 6 xxxxxx.

- Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x nimi xx xxxxxxxxx z podkladů, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxxx pro fakturaci), x které lze xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx.

- Uveďte xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

- Xxxxxxxx se uvádí x xxxxxx xx xxx desetinná místa x xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 4X: Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx x způsoby xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxx každou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přílohy č. 6 xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx způsoby xxxxxxxxx x odpadními pneumatikami xxxx xxxxxxx evidenční xxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxxx x odpadech xxxx xxxxxxx x. 2 přílohy č. 8 této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 xxxxxx - xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx vyplněných xxxxxxx x. 4X x x. 5 musí xxx stejný.

Množství xxxxxxxxx, xx které xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - uvede xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx ze xxxxxxx x. 7 xxxxxxx č. 2CI x ze xxxxxxx x. 13 xxxxxxx x. 2XXX, xxxx. xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx sloupce x. 8 tabulky x. 2CI x xx xxxxxxx x. 14 xxxxxxx X.2XXX.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx celkem - xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xx xxxxxxx, xxx kterou xx tabulka x. 4X xxxxxxxxxx, x xxxxxx x kusech. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx převedené x xxxxxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxx roku (X00) - xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxx danou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx x nimi xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsoby xx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - uvádí xx xxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxx v tunách x x xxxxxx, xx kterými xxxx xxxxxxxxx uvedenými xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxx - výpočet úrovně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x §93 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxx

- hodnota XXXxxxx. xx úroveň xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxx počítaná x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx §97 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx,

- hodnota X xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na trh x XX a xxxxxxxx nevyvezené xxxx xxxxx XX (x xxxxxxxxxxxx jednotkách),

- hodnota XX xx množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxx X1, X2 a X3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářní xxxx, kdy X1 xx xxxxxxxxxxx rokem, X2 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx X1 x X3 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx roku X2.

- X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, během xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx periody xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx trh.

Poznámky:

- X xxxxxx xx xxxx Evropské unie x xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx uvádí xxxxxxx xxxxxxxx vyvezených xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. např. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx využití.

Vývoz xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx je možné xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, případně států Xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přes xxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxxxx24), pokud by x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx environmentálně šetrné xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

- Xxxxx o xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx smluvních vztahů (xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx), x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx strany výrobce xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx kontrole.

- Xxxxxx xxxx způsoby xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tabulce xxxxxxxxx.

- Hmotnost xx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x kusech.

Vysvětlivky k xxxxxxx x. 5: Xxxxxx nakládání s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5 xx vyplňuje xxxxxxxxxx: xxx xxxxxx skupinu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2A xxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx xxx §76 zákona; pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přílohy č. 6 xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 4X x x. 5 xxxx xxx xxxxxx.

XXX - xxxxxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxx přílohy (identifikace); xxxxx xx xxxxxxxxxxx XXX xxxx než xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx. V případě xxxxxxxxxxxx výrobce se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností - xxxxxxxx se, pro xxxx druh výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2X xxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxx xxxxxxx x. 2X xxxx přílohy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx č. 5 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §76 zákona - xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx baterií a xxxxxxxxxxx podle §76 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxx x. 5 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 xxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx x. 5 xxxxxxxxxx.

Xx sloupci 1 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 2 - předávajícím xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx 8) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Uvádí xx XXX předávajícího partnera, xxxxx xxxx přiděleno, xxxxx, xxxxxx, IČZÚJ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx partnera x identifikační číslo xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 3 - xxxxx xx katalogové číslo xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx25).

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx se xxxxxxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx odpadů.

Ve xxxxxxx 5 - xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů.

Ve xxxxxxx 6 - xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 8, xxx došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) nakládání x xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx se xxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 2 zákona o xxxxxxxx nebo xxxxxxx x. 2 přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx, x xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 8.

Ve xxxxxxx 8 - xxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxx, ve kterém xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s odpadem. Xxxxx xx XXX xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx, xxxxx, adresa, XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kód xxxxx x název xxxxx xxxxxx, vývozu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX XX XXX 3166-1 Xxxx xxx názvy xxxx x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx xxxx.

Xx xxxxxxx 9 - x xxxxxxx vývozu xx xxxx Xxxxxxxx xxxx i xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx. xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx využití. X xxxxxxx odpadních xxxxxxx xxxx akumulátorů je xxxxx i xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 4 xx 6 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k tabulce x. 6X: Samostatná xxxxxxx xxxxx xxxxxx - seznam xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x množství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 6X xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx tedy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Tabulka xx zasílá xxxx xxxxxxx xxxxx zprávy x návaznosti na xxxxxxx x. 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxx xx uvedou xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXX/XX - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v případě xxxxxxxxxxxx výrobců xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx výrobce - xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxxxx ministerstvem x xxxxx xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx evidována x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §26 xxxx. x) xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx trh xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx se, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vykazovaném xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx trh xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xx. 1 - sk. 6), xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx 4x (xxxxxxx 4 xxx přílohy č. 1 xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx) x 4b (xxxxx xxxxxxx panely). Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvádí x xxxxxx xx xxx desetinná xxxxx x x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 6X: Samostatná příloha xxxxx zprávy - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů xxxxxxxxx xx trh ve xxxxxxxxxxx roce

Tabulku x. 6X vyplňuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx součást xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 10 xxxx přílohy xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx výrobců, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXX/XX - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx ministerstvem x rámci xxxxxx xx Seznamu výrobců, x xxxx xxxxxxxxx x zveřejňována xx xxxxxx §26 xxxx. x) xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxxx roce - xxxxx xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vykazovaném xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xx. 1 - xx. 3) xxx §76 xxxxxx. Údaje xx x jednotlivých xxxxxxxxx uvádí x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa i x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 6C: Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, za které xx roční xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx roce

Tabulku x. 6X xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx součást roční xxxxxx v návaznosti xx xxxxxxx č. 10 této xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Seznamu xxxxxxx, xx kterými provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXX/XX - xxxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobců xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx číslo xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx přidělena ministerstvem x rámci xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx, x jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §26 písm. x) zákona.

Množství pneumatik xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - uvede xx, xxxxx výrobce xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx (xx. 1 - xx. 5) xxx přílohy č. 6 zákona. Xxxxx xx v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx tři xxxxxxxxx místa x x kusech.

Vysvětlivky x xxxxxxx x. 7X:

Xxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx odpadu, xxxxx po řádném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx vstupuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x každé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předcházející xxxxxxxxx xxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jako například xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx.

Xxxxxxx 1: Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - čísla xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2X xxxx přílohy xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x. 2X.

X xxxxx 4x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx skupiny 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx 4x xx xxxxxx samostatně údaje xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 2: Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - uvádí xx xxxxxxx x xxxx "Množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx elektroodpadu xx xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx x. 4X, x xx xx každou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 3: Xxxxxxx - xxxxx xx hodnota x xxxxxxxxxx vypočtená xxxx xxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 4X (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx využití, vývoz xx a xxxx xxxx EU za xxxxxx materiálového xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxxx se xxxxxx zůstatek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 4: Xxxxxxxx xx opětovné xxxxxxx - uvádí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx použití v XX x xxxxxx xx a xxxx xxxx XX za xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx vykazovaného xxxx.

Xxxxxxx 5: Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - uvádí se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx z xxxxxxx x. 4X (materiálové xxxxxxx, vývoz xx x xxxx země XX xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxx xxxxxxxx elektroodpadu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx elektroodpadu xx xxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

Vysvětlivky x tabulce x. 7X:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §89 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx 1: Xxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx - uvedou xx xxxxxxxxxxxxxxx typy xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx které jsou xxxxx požadovány.

Sloupec 2: Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx elektrochemického typu.

Sloupec 3: Xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx z celkového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxx vypočítávaný pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a akumulátorů xx vztahu k xxxxxxxxx množství zpracovaných xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx typu. Xxxxx xx o xxxxxxxxxx účinnost procesů xxxxxxxxx odpadních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx dosaženo xxxxxxx v minimální xxxx definované x příloze č. 5 xxxxxx.

Xx z xxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x recyklaci xxxxxx x xxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx údaje xxxxxxxx x xxxxx "Xxxx-xxxxxxxx baterie x xxxxxxxxxxx".

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 7X:

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xxxxxxxx xx xxxxxxxx x recyklaci xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skupině xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se vyjádří x xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xx nezapočítávají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 1: Skupina xxxxxxxxx - xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2C xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x. 2X.

Xxxxxxx 2: Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx x xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx odečte xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k 31. xxxxxxxx vykazovaného roku x xxxxxxx č. 4X, x to xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 3: Xxxxxxx - uvádí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx množství odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxx č. 4X (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx země XX za účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx odečte xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 4: Xxxxxxxx na xxxxxxxx použití - xxxxx xx hodnota x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x XX x xxxxxx do x xxxx xxxx XX xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x celkového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xxxxxx xxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx skladu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx odečte xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 5: Recyklace - xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4X (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoz do x xxxx xxxx XX xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xxxxxx xxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx předchozího roku, xx xxxxxxx se xxxxxx zůstatek xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 8 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - náklady x výnosy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců

Tabulku x. 8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [§9 xxxx. x) zákona] x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xx tabulku x. 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo individuálního xxxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx a schválena x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx. Pokud x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kolektivní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx roční zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hlášení.

Vysvětlivky x xxxxxxx x. 9 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 zákona

Tabulku č. 9 vyplňuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx, že jeden xxxxxxxxxxxx provozuje xxxx xxx jednu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx za každou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx solární xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx xxx 1. xxxxx 2013 x xxxx solární elektrárně.

Ve xxxxxxx 7 xx xxxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx solárních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx do xxx 1. xxxxx 2013, xxxxx byly zpětně xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxx solární xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 8 xx xxxxx xxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx do xxx 1. xxxxx 2013, xxxxx byl zpracován x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx elektrárny.

Ve xxxxxxx 9 se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od provozovatele xxxxxxx elektrárny, která xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx sloupci 10 se xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce na xxxxxx povinností podle §72 zákona x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx solární elektrárnu.

Vysvětlivky x xxxxxxx x. 10 Xxxxxxxxxx přílohy xxxxx zprávy

Druh xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - uvede xx, xxx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 1 - x xxxxxxxxxx na xx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx č. 6A, 6X xxxx 6X xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x to v xxxxxxxxxxxx podobě (např. xxxxxx xls xxxx xxx).

Xxxxx 2 - xxxxxxx xx xxxxxxx xx formátu xxxxxxx x. 8 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3 - xxxxxxx se xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx č. 9 xxxx xxxxxxx vyhlášky, x xx v xxxxxxxxxxxx podobě (xxxx. xxxxxx xxx nebo xxx). Xxxxxxxxx přílohu č. 9 xxxxxxxxx pouze provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx.

Xxxxx 4 - Xxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x individuálního systému xxxxx §31 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vázaného xxxx - xxxxxxx xx xxxxx x xxxx, xx kterého xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořících xxxxx xx xxxxxx §31 zákona xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobce, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Týká xx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 5 - Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezervu xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxx §48 zákona xxxxxx výpisu xx xxxxxxxxxx vázaného xxxx - xxxxxxx se xxxxx z xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §48 xxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxx. Týká xx xxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

Xxxxx 6 - Xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx účtu - xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobce, xxxxxx xx provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx tabulky přílohy č. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx výrobce xxxx požádat ministerstvo x uvolnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na §31 x §32 xxxxxx.

Xxxxx 7 - V xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX63 x roční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentu, xxxx. xxxxxxxxxx policie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru, xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pdf.

Řádek 8 - Xxxxxxx xx příloha s xxxxxxxxx xxxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx elektrozařízení, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, automobilové xxxxxxx x akumulátory nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxx 9 - Xxxxxxx xx xxxxxxx x popisem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivit cílených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu §2 x xxxxxxxxxx xx §13 xxxxxx.

Xxxxx 10 - Xxxx přílohy - připojí xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx zaslat, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 16/2022 Sb.

Formulář pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vázaného xxxx

1

Xxxxxxx - xxxxxxx:

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

2

Xxxxx, právní forma

3

Adresa xxxxx

4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty

5

Identifikační xxxxx (XXX)

6

Xxxxxxxxx číslo xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx

7

Xxxxxxx žadatele

Banka:

8

Název xxxxx

9

Xxxxx xxxxx

10

Xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice

11

Kód xxxxx

12

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

13

Xxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx prostředky xxxxxxxxx

14

Xxxxxxx výše čerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu

15

Konstantní xxxxxx

16

Xxxxxxxxxx symbol

17

Specifický symbol

18

Datum

19

Razítko xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

20

Xxxxxxx x xxxxxx majitele účtu (xxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí:

21

Adresa xxxxx

22

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

23

Xxxxxxx

24

X-xxxx

25

Xxxxx

26

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx:

27

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx financování xxxxxxxx xxxxxx, zpracování, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

28

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx starší než 30 dní)

29

Příloha x xxxxxxx plánovaného způsobu xxxxxxx čerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx přílohu vyplňují xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tvořící xxxxx xxx §32 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx (řádky x. 1 - 7) xx xxxx identifikace xxxxxxxx, xxxx. výrobce, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, aby výrobce xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Následně xxxxxxx xxxxxx svůj xxxxx, právní xxxxx, xxxxxx sídla, adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx, evidenční číslo xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx (xxxxx x. 8 - 20) se týká xxxxxxxxxxx banky a xxxxxx, tuto xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xx třeba uvést xxxxxxxxxxxxx xxxxx banky, xxxxxxxxxx vázaného účtu, xxxx, xx xxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x identifikace xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Správnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzuje xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx část (xxxxx x. 21 - 26) xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx zvláštního xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potvrzený ministerstvem xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxxx x. 27 a 28), x xx xxxxxxx o vynaložených xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx 30 dní.

Řádek 29 - xxxxxx xx xxxxxxx x popisem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx využít xxxxxxx xxxxxxx prostředky.

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Formulář xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx kolektivního systému

1

Druh xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx skupin, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

xx. 1

xx. 2

xx. 3

Xxxxxxxxxxxxxxx

xx. 1

xx. 2

sk. 3

xx. 4x

xx. 4x

xx. 5

xx. 6

Xxxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;

X. Díl

Identifikační xxxxx xxxxxxxx

2

Xxxxxxxx xxxxx

3

Xxxxxx xxxxx

x.x.

x.x.x.

4

Xxxxxx xxxxx

5

XXX

XXX

6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty (x-xxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxx vyplnil

7

Jméno x příjmení

Podpis

8

Kontaktní xxxxxx

9

Xxxxxx

10

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (e-mail)

11

Telefon

II. Xxx

Xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx

Xxxxxxxx přílohy

12

Aktuální znění xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

13

Xxxxxx společníků xxxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx xx základním xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx společníků xxxxxxxxxxx xx shodě, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x xxxxx seznam x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání

14

Výpis z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxx žadatele, xx xxxxxx xxx 60 xxx, xxxx xxxx seznamu všech xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx akcií na xxxxx, xx starší xxx 60 xxx, x uvedením akcionářů xxxxxxxxxxx xx shodě, xx-xx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxxxxx, xxxxx existuje

16

Čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §35 odst. 2 xxxx. x) x x)

XXX. Díl

Vzory xxxxx:

17

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

18

x zřízení místa xxxxxxxx odběru

19

o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxx v xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx

20

x xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx povinností výrobců xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx přiloženými xxxxxxxxx xxxx akumulátory xxxxx §84 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx předmětem xxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

21

xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

22

Xxxxxx xxxx, se xxxxxxx žadatel xxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx

23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sítě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx

XX. Díl

Žadatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx:

24

xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx (x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxx údaj x xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx)

25

xxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx x kolektivním xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx výrobců x xxxxxxx 5 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxx

26

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx bude xxxxxxxxx zpracování, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxx

27

xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx

28

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxxxx prokazující jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrku x xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

29

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

30

xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

31

xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx §53 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou životností

32

Aktuální xxxxx xxxxxx korporace xxxxxxxxxx xxxxx sdružující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx listin xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §36 zákona xxxx pro oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxx §38 xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx X. xxx, xxxx xxxxx 1 xx 11, x xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxx I

Řádek 1 - xxxxx xx specifikace předmětu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Současně xx xxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) nebo v §76 xxxxxx (xxxxxxx x akumulátory). V xxxxxxx pneumatik xxxx xx základě §92 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx, xxx kolektivní xxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 zákona. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 4 členěna xx skupiny 4a x 4b x xxxxxxxxxx xx tabulku x. 1 přílohy č. 8 xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx 2 - 6 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx e-mailu xxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.

X řádcích 7 - 11 se xxxxxx identifikační x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx II

Řádky 12 xx 16 - xxxxxxxx se názvy xx xxxxx xxxxxx xxxx xx řádku x předepsanému požadovanému xxxxx. V této xxxxx je uvedeno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx sbírce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x. 12 xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx XX xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx z evidence xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx jde o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx akcionářů, xxxxx xxxx vlastníky xxxxx xx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Součástí xxxx II xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatele, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x. 16.

Xxx XXX

X dílu XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx řádcích č. 17 - 21. Xxxxx č. 22 xxxxxxxx obsahuje jmenný xxxxxx osob, xx xxxxxxx už xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x. 17 - 21 s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx jde, a xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§65 xxxx. 2 pro xxxxxxxxxxxxxxx, §85 xxxx. 2 xxx xxxxxxx x akumulátory a §97 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxx. xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zřízení xxxxx zpětného odběru xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností.

Díl XX

X xxxx XX je xxxxx xxxxxxxxxxxx projekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce x. 16/2022 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxx x příloze č. 1 zákona

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

1.1 Xxxxxxxxxx

1.2 Mrazničky

1.3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.4 Klimatizační xxxxxxxx

1.5 Odvlhčovací xxxxxxxx

1.6 Xxxxxxx xxxxxxxx

1.7 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výměnu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výměně xxxx xxxxxxxx xxx xxxx

1.8 Xxxxxxx xxxxxxxx xxx tepelnou výměnu x xxxx podskupině xxxxxxxxx

2. Xxxxxxxxx, monitory x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx 100 xx2

2.1 Xxxxxxxxx

2.2 Xxxxxxxx

2.3 XXX fotorámečky

2.4 Xxxxxxxx

2.5 Xxxxxxx

2.6 Xxxxxxxxx

2.7 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxx

3.1 Xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx

3.2 Xxxxxxxxx xxxxxxx

3.3 Xxxxxxx xxxxxxx

3.4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x halogenidových výbojek

3.5 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx výbojky

3.6 XXX xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 4.7 x 5.4

3.7 Xxxxx xxxxxxx žárovky xxxxx xxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx)

3.8 Ostatní xxxxxxxx zdroje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozměr xxxxxxxxx 50 xx

4x Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4.1 Xxxxxx

4.2 Xxxxxxx

4.3 Xxxxx nádobí

4.4 Xxxxxx x pečící xxxxxx

4.5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

4.6 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

4.7 Xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

4.8 Zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx

4.9 Xxxxxxx zařízení (kromě xxxxxxxxxx varhan)

4.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tkaní

4.11 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

4.12 Velké xxxxxxxx

4.13 Xxxxxxxxxx zařízení

4.14 Xxxxx výherní mincovní xxxxxxxx

4.15 Xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx

4.16 Velké přístroje xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

4.17 Velké xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x peníze

4.18 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4x Xxxxxxx panely

5. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx žádný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 cm

5.1 Vysavače

5.2 Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

5.3 Šicí stroje

5.4 Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

5.5 Xxxxxxxxxx trouby

5.6 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.7 Xxxxxxxx

5.8 Xxxxxxx xxxxxxx

5.9 Xxxxxxxxxx xxxx

5.10 Xxxxxxxxxx konvice

5.11 Xxxxxx a xxxxxxx

5.12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

5.13 Xxxx

5.14 Přístroje xxx xxxx o xxxxx x xxxx

5.15 Kalkulačky

5.16 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.17 Xxxxxxxxxxx

5.18 Xxxxxxxxxxxxxx

5.19 Xx-xx xxxxxxxx

5.20 Xxxxxxx xxxxxxxx

5.21 Zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxx či xxxxx

5.22 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

5.23 Xxxxxxxxx xxxxxxxx

5.24 Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

5.25 Detektory kouře

5.26 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

5.27 Malé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.28 Xxxx zdravotnické prostředky

5.29 Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

5.30 Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výrobky

5.31 Malá xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5.32 Ostatní xxxx xxxxxxxx x xxxx podskupině xxxxxxxxx

6. Xxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx žádný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx

6.1 Xxxxxxx xxxxxxxx

6.2 XXX xxxxxxxx

6.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx

6.4 Xxxxxxx

6.5 Xxxxxx xxxxxxxx

6.6 Xxxxxxxx

6.7 Xxxxxxxx

6.8 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x telekomunikačních xxxxxxxx x xxxx podskupině xxxxxxxxx

Příloha x. 6 x vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Vzory xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxx x. 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedených xx xxx xx xxx 13. xxxxx 2005

Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x XXX XX 50419 (360800) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 1 1(2) Xxxxxxxx 2002/96/ES (XXXX).

Xxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x XXX EN 50419 (360800) Značení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x článkem 1 1(2) Směrnice 2002/96/ES (XXXX).

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 16/2022 Xx.

Xxxxxxx souhrnných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zpracovatele odpadních xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxx č. 1 - Xxxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxxxxx rok:

Kód SO XXX/XXX:

Xxxxxx xxxxxxx (Ano/Ne)

Identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx za:

- Xxxxxxxxxxx zařízení

Identifikační číslo xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx odpady (Xxx / Ne)

IČO

Odpady, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx x komunálními xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / jméno x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx

x. x.

x. x.

Xxx zařízení

BAT xxxxxxxxxxx

Xxxx

XXX

XXX (XXXX xxx xxxxxxxx)

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX (xxxxxxxx OP) (Xxx/Xx)

Xxx XX ORP/SOP

IČZÚJ

Produkujete xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které obsahují xxxxxxxxxxxx organické xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021)? (Xxx / Xx)

Xxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; | x. x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; | x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx

XXX

Xxxxx

Xxx SO XXX/XXX

XXXXX

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x události

List x. 2 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xx vykazovaný xxx

xxxxxx x. /

IČO                                                                                  XXX

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XXXXX

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx číslo xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx (+) [x]

X toho xxx xxxxxxxxxxx xxxx (-) [x]

Xxxxxxxxx kód (produkce / xxxxxxxx / xxxxxxxxx / předání)

Množství xxxxxx xx xxxxxx [x]

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx

XXX, obchodní xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx XXX / XĆX (XX XXX/XXX) / IČOB xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, XXXXX xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / obchodníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Vysvětlivky:

Zpracovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a nakládání xx xxxxx xxxxxx x xxx nevyplňuje Xxxx 2 přílohy č. 14 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X listu č. 1 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

Vykazovaný rok - uvede xx xxx, za xxxxx xxxx informace poskytovány.

Kód XX XXX/XXX - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx obecní úřad xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx - uvede xx "Ano", xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx celý uplynulý xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxxxx provoz.

Identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - uvedou xx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx k xxxx xxxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx celkový počet 8 xxxx.

Xxxxxxxx firma / název / xxxxx x příjmení - xxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, x. x., x. x., xxxx, XXX - uvedou xx adresní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx SO XXX/XXX - uvede xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx s xxxxxxxxxx působností, xx xxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sídlo. Xxxxx se uvede xxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx a kontaktní xxxxx - xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hlášení x xxxxx vyplňující xxxxxxx.

Xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx.xx.xxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X-xxxx, xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na osobu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx - x případě potřeby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podanému xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx - x xxxxxxx použití xxxx XX63 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx událost xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx se, x xxxx xxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxx elektrozařízením xx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx podáváno:

- Xxxxxxxxxxx zařízení

Stacionární zařízení - xxxxxxxx umístěné xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x povolením xxxxx zákona xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx (tj. xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 xxxxxx, kromě xxxxxxxx bod 12. - xxxxx x xxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) - uvede xx identifikační xxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přidělené xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona x xxxxxxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx do obecního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontejnerů na xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx., xxxxx se "Xxx", xxxxx nemá xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxx xx "Ne".

Odpady, x xxxxx xx xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odpadů a xxxxx odpadů xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxx xx zařízení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx zařízení - uvede xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx dle xxxxx x Informačním xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx XXX (ISOH) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx.

XXX xxxxxxxxxxx - xxxxx se dle xxxxx z ISOH Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx x XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX (XXXX xxx xxxxxxxx) - xxxxx se dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 12xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x XXX a xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX (xxxxxxxx OP) - uvede xx "Xxx", xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Operačního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx vyhlášeného OPŽP). Xxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx podpora xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx perzistentní xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021? - xxxxx xx "Xxx" xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx má, xxxx "Xx" x xxxxxxx, xx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx, xxxx xxxxxxx xxxx č. 6.

Xxxxx, x. p., č. x., xxxx, XXX - xxxxxx se xxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx XX XXX/XXX - uvede xx kód správního xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení.

IČZÚJ - uvede se xxxxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX vydaného Xxxxxx statistickým xxxxxx.

X xxxxx x. 2 - Xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxx, xxxxx - uvede xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx) x druhu případně xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx odpadu - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů. X xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx - uvede xx xxxxx xxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99 - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx", xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx technický xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X případě, xx xx xxxxx x xxxxxxx odpadu, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx odpadů podle Xxxxxxxx odpadů.

Původ xxxxxx - xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx využití xxxx odstranění odpadu, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx odpady xx xxxxxxx 19 Xxxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxx podskupin 19 08 a 19 09, xxxxx odpadu, x xxxxx xxxxx xxxxxxx 19 xxxxxxx. Xxxxx xx "20", xxxxx odpad skupiny 19, kromě odpadů xxxxxxxxx 19 08 x 19 09, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 20 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx "15 01", xxxxx xxxxxxx z xxxxxx podskupiny 15 01 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxx "Xxxxx x přeshraniční xxxxxxxx (Dovoz)", pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx / dovezeného xxxxxx; x ostatních xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx "Jiný". Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxxx vyjma xxxxxxx 9 x 10.

Xxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení - xxxxx xx xxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx příjmu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx číslo xxxxxx x dané xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené xx sloupci 9 x xxxxxxxx uvedené xx sloupci 12, xxxx xxx odpad xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx šest xxxxxxxxxxx míst. Na xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx odpadu xxx xxxx kategorie x skupiny elektrozařízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxx X00 xx xxxxxxx 9. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx úpravou xxxx xxxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx druhu xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx X00 ve xxxxxxx 9,

x) jednoho xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx C00 xx sloupci 9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x kódem X30 xx xxxxxxx 9,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx - xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx X40 xx xxxxxxx 9,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxx XX xxxx mimo XX x kódem XX6 xxxx XX16 xx xxxxxxx 9.

Xxxxxx (+) - xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx u xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx poddruhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, převzetí, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

X xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx (-) - x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx druhu, xxxxxxxx poddruhu odpadu xxxxxxxx množství xxxxx xxxxxxxxxxx kódu.

Evidence xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx (xxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxx) - xxxxx se evidenční xxx produkce odpadů, xxxxxxxx, nakládání, xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x odpadech x xxxxxxx č. 2 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx odpadu xx úpravě - xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čísla xxxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx - uvede xx xxx konečného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx směřován.

Partner (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx) - uvedou xx xxxxx x osobě xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo zpětně xxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxx název x XXXXX obce, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odebraný xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx, vývozu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx uvede xxxxxxxx xxx státu a xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX XX XXX 3166-1 Xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx částí - Část 1: Xxxx xxxx.

Xxxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx o provozovně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxx nebo zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxx název x XXXXX xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy odpadu xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx přeshraniční xxxxxxxx. Správný kód xxxxx je xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx podle XXX EN XXX 3166-1 Xxxx pro xxxxx zemí x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx xxxx.

Xxxxx xx IČO - identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právnické osoby, xxxxx odpad xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxx v obchodním xxxx živnostenském xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nepodnikající xxxxxxx xxxxx, xx uvede xxxxx x XXXXX xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx dovozu, xxxxxx nebo přeshraniční xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx kód xxxxx XXX XX ISO 3166-1 Xxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Kódy xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX č. 1 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

2.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obrazovky x xxxxx 1 xxxxx xxx 100 cm2

3.

Světelné xxxxxx

4x.

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 50 xx, xxxxx xxxxxxxx náležejících xx xxxxxx 1, 2 x 3, xxxxxxxxxx kromě xxxxxx: xxxxxx spotřebiče, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, svítidla, zařízení xxxxxxxxxxxxx zvuk xx xxxxx, xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxx volný xxx x sporty, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x kontrolu, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

4x.

Xxxxxxx panely

5.

Malá xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vnější xxxxxx nepřesahuje 50 xx, kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do skupin 1, 2, 3 x 6, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx, spotřební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

6.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx

XXXXXXX x. 2 - Evidenční xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx
(+)/(-)

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Vlastní vyprodukovaný xxxxx

X00

(+)

Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx mimo obecní xxxxxx sběru xxxxxxxxxxx xxxxxx

X10

(+)

Xxx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx

X20

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pneumatik) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §65, 85, 86, 87 x 97 zákona.

A30

(+)

Ano

Primární produkce xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odpadních xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x strojů
- Xxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpracovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - občana xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx prodejce xxxxx §66 zákona.
- Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxx nebo průmyslových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxx x odpady xxxxx §83 odst. 2 nebo §96 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx.
- Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxxxx xx fyzické xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obce, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. c) zákona.
- Xxxxxxxx prvním převzetím xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx) x strojů do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby.

A40

Primární produkce xxxxxx
Xxxxxxxx odklizením xxxxxx, xxxxx původce xxxx xxxx nebo zanikl, xxxxx zátěže xxxx xxxxxxxx živelní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X60

(+)

Xx

Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx původce, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx

X00

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) xxxxxxxx zařízením pro xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxx xxxxx pocházejících xx xxxxxx)

X22

(+)

Xxx

Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku

C00

(+)

Ne

Vznik xxxxxxxxxxxx odpadu po xxxxxx xxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx)

XX40

(+)

Xx

Xxxxx sekundárního odpadu xx xxxxxx přijatého xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx z xxxxxxxxx 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 07, 19 10, 19 11, 19 12 x xxxxxx vzniklé xxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx): 16 01, 16 06, 16 08 01, 16 08 02, 16 08 03.

BN41

(+)

Ne

Vznik xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx upuštění xx odděleného xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Při xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s odpady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skupiny 19 Katalogu odpadů (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19 08 x 19 09).

XX44

(+)

Xx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx).

XX4

(-)

Xx

Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx (vlastního xxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx) xx zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

XX3

(-)

Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx po demontáži xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterým xx zařízení smlouvu x xxxxxxx místa xxxxxxxx odběru xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

XN33

(-)

Ano

Zůstatek xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

XX5

(-)

Xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu z xxxxxxxxx xxxxx XX xx XX.

XX6

(+)

Xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx XX x XX.

XX7

(-)

Xxx

Xxxxx xxxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem EU

BN16

(+)

Ano

Vývoz xxxxxx do xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx EU

XN17

(-)

Ano

Inventurní xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (zvýšení xxxxxxxx xxxx.)

XX50

(+)

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx apod.)

XN53

(-)

Ne

Inventurní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx živelní xxxxxxx, xxxxxxx, požáru, krádeže xxxxxx

XX63

(-)

Xx

X xxxxxxxx evidenci xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kódy xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx dána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

X00 + X10 + X20 + X30 + X40 + X60.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx: X00 + A60.

V xxxxxxx, že xx x evidenčním xxxx xxxxxxx X, pak xx xxxxx X = X xxx xxxxxxx xxxxx, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx platí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx: XX, kde X = X xxx xxxxxxx xxxxx, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx, X = C xxx xxxxx odebraný xx xxxxx x předchozího xxxx. X = xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 5 a 6 x xxxxxx x xxxxxxxx x evidenční xxx podle přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx (+) / (-) xx vztahuje xx sloupcům Množství (+) x Xxxxxxxx (-) Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx 7 x 8 Xxxxx č. 2.

Xxxxxxxx (+) xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx (odpad xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx roku), (-) znamená, že xxxxx xxxxx (odpad xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx).

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ABC xxxxxxx xx xxxxxx (+) x (-).

Xxxxxxx "Xxx" xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxx x průběžné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xx" xxxxxxx, že xx xxxxxxx neuvede.

Partner xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX63 x xxxxxx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hasičského xxxxxxxxxxx sboru atd.) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pdf.

V xxxxxxx použití xxxx XX33 xx xxxx xxxxxxx uvede výrobce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx provozovatel zařízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zpětného odběru xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Obsah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, právní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx právnickou xxxxxx; jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx firma a xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx podnikající fyzickou xxxxxx; jméno, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx nepodnikající fyzická xxxxx,

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx a příjmení xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména x příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx číslo, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx telefonní xxxxx, xxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) adresy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, příslušného xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxx; alespoň označení xxxxxxxxxx xxxxx, č. x., xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx zařízení xxxxxx ke zpracování xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x. 1 dle přílohy č. 1 xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx x účel xxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx/ xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx příloh č. 5 x 6 x xxxxxx x xxxxxxxx přiřazených k xxxxxxxxxxx činnostem xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle Katalogu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx zařízení xxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx skupiny xx skupin xxxxxxxxxxxxxxx xxx přílohy č. 1 xxxxxx, xx nichž náleží xxxxxxx elektrozařízení, xxx xxx je zařízení xxxxxx. X případě, xx xxxxxxxx není xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxxxxxxx xxx přílohy č. 1 xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx specifikace, xxx xxxx odpadní elektrozařízení xx zařízení xxxxxxxx xxxxxx, xx. označení xx jaké xxxxxx xxxxxxx či skupin xxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 1 xxxxxx.

x) xxxxx XXX xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 2 písm. x) x zákona xx xxxxxxx s xxxxx 1 přílohy č. 7 xxxx xxxxxxxx. Současně xx uvede xxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx standardů xxxxxxx způsobilou třetí xxxxxx.

x) účel, k xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxxxxxxx dochází ke xxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx zařízení určených xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) situační xxxxxx provozovny s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx charakteristických xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x zjišťování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, shromaždiště xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zařízení:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx odpadu - xxxxx administrativního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kvality xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, provedení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx odpad, vystavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx deníku zaznamenávány,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx - způsob xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx odpadu, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

5. Monitorování xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zařízení xx okolí x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx a četnost xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxx emisí, xxxxxxxxx xxxxxxxx x kvality xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx odpadních, podzemních x xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx ukazatele.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx pracovníků, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a činnosti xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx spojeny x xxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nastavení způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxx x příloze č. 3 xxxxxx.

8. Opatření k xxxxxxx negativních vlivů xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx havárie:

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx nakládání x xxxxxx,

x) opatření xxx případ xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx zařízení nebude xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí x xxxxxx xxxx xxxxxx pokynů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcek.

10. Xxxxxxxx řád xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx do zařízení xxxxx povolovaného xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx využitelných xxxxxxxxx xxxx energie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx množství xx xxxxxx x přijímaným xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výčet odpadů, xxxxxxxxx vod x xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zařízení x xxxxxx skutečné xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx toku emisí xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Příloha x. 10 x xxxxxxxx x. 16/2022 Xx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx funkčnosti x bezpečnosti použitého xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy x xxx účely xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx použití

Při provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky obsažené x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x následné xxxxxxxx a revize xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx nebo změnu xxxxx xxxxxxxx tak, xxx bylo spolehlivě xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx parametry odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x je xx stavu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx zvířat xxx xxxx.

Xxxxxxxxxx kroky postupu xxx provádění zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx provádět x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Ke xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxx při kroku xxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx funkčnosti elektrozařízení xx stanoven xxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení

U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx vodičem. Xxxxx toho xx xxxx xxxxx postup xxxxxxx funkčnosti xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlédne xxxxx.

2. Xxxxxx

2.1. Xxxxxxxx postup xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx účelem xxxxxx xx sítě xxxxxxx.

2.1.1. Měření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, odpojitelných přívodů x prodlužovacích xxxxxxx x xxxxxxxxx vodičem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vodiče. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx třídy xxxxxxx XX, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vodiče xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx ověřit xxx xxx, xx xx xxxxx proud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.1.2. Měření xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x prodlužovacích xxxxxxx, x xxxxxxx je xx technicky xxxxx, xx změří izolační xxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx není technicky xxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx vybaveno xxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx přestaví xx xxxxxx neumožňující xxxxxxx xxxxxxxxxx odporu celého xxxxxxxxxxxxxxx (relé, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx apod.), xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx přívodu.

2.1.3. Xxxxxx unikajících proudů

Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx provedením xx ověřil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx:

- x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx I xxxxxx xxxxxx ochranným xxxxxxx,

- u elektrozařízení xxxxx ochrany II x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odporu xxxxxx technicky xxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, u něhož xxx xxxxxxxx měření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx:

- x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ochrany X xxxxxx xxxxxx ochranným xxxxxxx; xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- u xxxxxxxxxxxxxxx třídy xxxxxxx XX x u xxxxxxxx částí elektrozařízení xxxxx xxxxxxx I, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, měření dotykového xxxxxx.

2.2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx postup xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2.1.

2.2.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X elektrozařízení třídy xxxxxxx I xx xxxxx odpor xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.2.2. Měření xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxx částech xxxxxxxxxxxxxxx třídy xxxxxxx XX a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx I, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx změří xxxxxxxx proud.

U elektrozařízení xxxxx xxxxxxx X xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxx vnějšího připojení x xxxxxxxxxx malému xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xx ověřuje, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx hodnota xxxxxx x xxxxxx XXXX x PELV xxxx xxxxxx je 50 V pro xxxxxxxx x 120 X pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x obvodů SELV xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, u xxxxxx XXXX xxxx xxx xxxxxxxxx napětí jednoho x vodičů xxxxx xxxx 50 V xxx xxxxxxxx a 120 V pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.4. Kabelové xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx podrobit xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx mohlo xxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 0,2 Ω xxx xxxxx xxxxxxx xx 3 x. X tomuto xxxxxx xx připočte 0,1 Ω xx xxxxx xxxxx 3 x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 Ω. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro celé xxxxxxxxxxxxxxx.

X výše xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x které xxxx xxxx na velikost xxxxxxxxxxx proudů.

3. Zkouška xxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení

Elektrozařízení xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx ověřeno, xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolehlivě xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorem xxxx xxx xxxx chod xxxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx komutátoru. Xxxxxx xx, xxx elektrozařízení xxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxx elektrického xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo obnoví.

Poškozené xxxx nezřetelné označení xx xxxxxxxxxx krytech, xxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxx apod., xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x bodech 1 xx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xx xxxxx s xxxxxx ČSN 33 1600 xx. 2 - Revize x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebičů xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že funkčnost xxxxxxxxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 1 xx 4, xxxxxxx xx zkouška xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo, xxxx-xx xxxxx postup xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx s příslušnou xxxxxxxxxx normou vztahující xx x danému xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

XXX XX 62353 xx. 2 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx opravách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístrojů,

ČSN XX 60974-4 ed. 3 - Xxxxxxxx xxx obloukové svařování - Část 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

XXX EN 60079-17 xx. 4 - Xxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxx 17: Xxxxxx x preventivní xxxxxx xxxxxxxxxxxx instalací.

Příloha č. 11 x xxxxxxxx x. 16/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1: Údaje x xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx/xxxxx x xxxxxxxx:

XXX:

Xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx:

X-xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx firma/název/jméno x xxxxxxxx:

XXX:

Xxxxxx:

Xxxxxxxxx údaje:

Telefon:

E-mail:

Příjemce elektrozařízení

Název/jméno x xxxxxxxx:

Xxxxxx:

Xxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx:

X-xxxx:

Xxxxxxx x. 2: Xxxxxx přepravovaných elektrozařízení

Pořadové xxxxx xxxxxxx

Xxxxx elektrozařízení, xxxxxxx, xxxxxx

Xxxxx provedení xxxxxxx funkčnosti

Číslo xxxxxxxxx x xxxxxxx funkčnosti

Tabulka x. 3: Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxx elektrozařízení, xxxxxxx, xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektrozařízení x xxxx xxxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx odpovědnosti xx xxxxxxx povinnosti xxxxx §74 xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx prohlašuje, xx xx držitelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx elektrozařlízení:

Jméno a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Podpis:

B. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přepravovaného xxxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení

PROTOKOL X ZKOUŠCE XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X. ...

XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxx elektrozařízení

Skupina x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx elektrozařízení (xx-xx znám)

Výrobní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xx k xxxxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (je­li znám)

ÚDAJE X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX:

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / jméno x příjmení

Adresa

Adresa

IČO

Evidenční xxxxx xxxxxxxxx x evidenční xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx provedených xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxx)

2. Xxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxx doklad, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx č. 1: Xxxxx x xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxx má elektrozařízení x xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx/xxxxx x xxxxxxxx - uvádí xx xxxxxxxx firma xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx fyzické osoby.

IČO - vyplňuje se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx IČO xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 míst.

Adresa - xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx adresa xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektrozařízení. Xxxx xxxxx se xxxxxxxx pouze v xxxxxxx, že držitelem xx osoba odlišná xx odesílatele. Údaje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxx se údaje x příjemci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení.

Název/jméno x xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx - xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx - uvede se xxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2: Xxxxxx přepravovaných elektrozařízení

Uvádí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxxxxxxx kusech, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3: Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přepravovaných elektroza xxxx xxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx látek, xxxxx xxxx xxxxxxxx x přepravovaných elektrozařízeních.

Tabulka x. 4: Prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektrozařízení x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx x tabulkou x. 1), xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx B.

1. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zásilky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení.

Údaje x xxxxxxxxxxxxx elektrozařízení

Název xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxx elektrozařízení (je-li xxxx). Xxxx výrobce xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx a podskupina xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 této xxxxxxxx.

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx funkčnosti xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx osobu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx přiděleno, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx údaje o xxxxx podle §25 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provedla. Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx - xxxxx xx adresa xxxxx xxxxx podle §25 odst. 2 xxxx vyhlášky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx oprávnění a xxxxxxxxx xxxxx osvědčení - xxxxx xx xxxxxx evidenční číslo xxxxxxxxx xxxxx podle §25 odst. 2 xxxx vyhlášky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx revizního xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xx základě provedených xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx funkční.

Výsledky xxxxxxxxxxx zkoušek - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx funkčnosti xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovládacích xxxxx x poslechové xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx x majetku - x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, doplňuje se xxx prokazatelné xxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx základě zjištěných xxxxxxxxxxx třeba učinit.

Poznámka - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx skutečnosti, xxxxx byly xxxxxxxx xxx xxxxxxx funkčnosti xxxxxxxxx elektrozařízení.

2. Doklad x obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxx doklad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 12 x vyhlášce x. 16/2022 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ČSN EN 61429 (364395) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX 7000-1135 x změně této xxxxx Z1.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 16/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.2.2022, x xxxxxxxx ustanovení §21 xxxx. 2 xxxx. x), §21 xxxx. 7 x přílohy č. 7, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/19/EU xx xxx 4. července 2012 x odpadních xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxxx (XXXX), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2018/849/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/66/ES xx xxx 6. xxxx 2006 o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bateriích x xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 91/157/XXX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/11/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/12/XX, směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/103/ES, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/56/EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2018/849/EU.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/290 xx xxx 19. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx formát xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx registru.

3) §39 odst. 3 xxxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) §39 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx č. 450/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx závadnými látkami x náležitostech xxxxxxxxxxx xxxxx, způsobu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zneškodňování a xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) §2 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx č. 477/2001 Xx., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Xxxxx č. 350/2011 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (chemický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 73/2012 Sb., x látkách, které xxxxxxxxx ozonovou xxxxxx, x x fluorovaných xxxxxxxxxxxx plynech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) Xxxxxxxx dohoda x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx - ADR (Ženeva 1957), xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxx č. 64/1987 Sb.

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečného xxxxx (XXX), xxxxxx xxxx xxxxxxx X x xxxxxxxx č. 8/1985 Sb., Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravě (XXXXX), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §81 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípustného xxxxxxxxxx povrchových vod x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx povrchových x xx xxxxxxxxxx x o citlivých xxxxxxxxx.

12) Xx. 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1005/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

13) Xx. 2 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 517/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 842/2006.

14) Zákon č. 350/2011 Sb.

Xxxxx č. 73/2012 Sb.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1005/2009 xx xxx 16. září 2009 x látkách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 517/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 842/2006.

Xxxxx č. 254/2001 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

15) Xxxxx č. 73/2012 Sb.

16) §10 xxxx. 6 xxxxxx x. 73/2012 Xx.

17) §12b xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1060/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 513/2011 xx xxx 11. května 2011, kterým xx xxxx nařízení (ES) x. 1060/2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx bezpečností xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x odborné způsobilosti x elektrotechnice, xx xxxxx vyhlášky č. 98/1982 Xx.

Xxxxx č. 250/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

20) Xxxxxxxx xxxxx č. 481/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x elektrických x elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) Úmluva x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční nákladní xxxxxxx (CMR), přijatá x Xxxxxx xxx 19. xxxxxx 1956, xxxxxxxxx xxx č. 11/1975 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 5. července 1978, vyhlášeného pod č. 108/2006 Sb. m. s.

Xxxxxxxxx protokol k Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní xxxxxxx (XXX), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx x Xxxxxx xxx 20. xxxxx 2008, xxxxxxxxx xxx č. 66/2011 Sb. m. s.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxx v Xxxxx xxx 29. xxxxxxxx 1980, vyhlášená xxx č. 8/1985 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

22) Xxxxx č. 73/2012 Sb.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 517/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynech x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 842/2006.

23) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1103/2010 xx xxx 29. listopadu 2010, kterým xx xxxxxxx pravidla podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/66/ES xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabití) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

24) Xxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxx pohybu xxxxxxxxxxxx xxxxxx přes xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zneškodňování (Basilej 1989), xxxxxxxxx xxx č. 6/2015 Sb. m. s.

25) Xxxxxxxx č. 8/2021 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlastností xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx).