Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 30.06.2023.


Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

16/2022 Sb.
 

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - PODROBNOSTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU, SOUSTŘEĎOVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY VÝROBKŮ S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ A SOUVISEJÍCÍCH POVINNOSTÍ

Požadavky na informační kampaně v rámci osvětové činnosti §2

Obecné požadavky na soustřeďování a přepravu výrobků s ukončenou životností, včetně jejich dočasného uložení §3

Zvláštní požadavky na místa zpětného odběru odpadních automobilových nebo průmyslových baterií nebo akumulátorů §4

Zvláštní požadavky na místa nakládání s odpadními bateriemi nebo akumulátory s obsahem lithia §5 §6

Zvláštní požadavky na skladování odpadních elektrozařízení zpracovatelem §7

Formulář pro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců §8

Způsob zajištění dálkového přístupu do Seznamu výrobců pro účely provádění změn a výmazu zapsaných údajů a pro vkládání údajů do Seznamu výrobců §9

Rozsah a způsob vedení evidencí výrobcem a provozovatelem kolektivního systému §10 §11

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o výrobcích s ukončenou životností §12

Minimální výše kauce pro výrobce solárních panelů plnících povinnosti v individuálním systému §13

Formulář pro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžních prostředků ze zvláštního vázaného účtu §14

Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §15

Ověření správnosti a úplnosti údajů o množství vybraných výrobků uvedených na trh a vykázaných provozovateli kolektivního systému ze strany jednotlivých výrobců §16

Ověření správnosti a úplnosti údajů o množství výrobků s ukončenou životností, které byly zpětně odebrány, svezeny, zpracovány nebo s nimiž bylo jiným způsobem nakládáno §17

ČÁST TŘETÍ - PODSKUPINY ELEKTROZAŘÍZENÍ, ZPŮSOBY OZNAČOVÁNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ A ZPŮSOB VÝPOČTU ÚROVNĚ VYUŽITÍ ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Podskupiny elektrozařízení §18

Způsoby označování elektrozařízení §19

Způsob výpočtu úrovně využití odpadních elektrozařízení §20

ČÁST ČTVRTÁ - POŽADAVKY NA ZPRACOVATELE A ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Technické požadavky na demontáž, soustřeďování, skladování a zpracování odpadních elektrozařízení §21

Rozsah vedení průběžné evidence a způsob ohlašování souhrnných údajů zpracovatelem odpadních elektrozařízení §22

Obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení §23

ČÁST PÁTÁ - VÝČET INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ PRO DOČASNÉ INVESTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ URČENÝCH NA NAKLÁDÁNÍ S NĚKTERÝMI ODPADNÍMI SOLÁRNÍMI PANELY A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ A PROKAZOVÁNÍ FUNKČNOSTI A BEZPEČNOSTI POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Výčet investičních nástrojů, do kterých lze dočasně investovat peněžní prostředky získané z příspěvků provozovatelů solárních elektráren a výnosy z nich §24

Způsob ověřování a prokazování funkčnosti a bezpečnosti použitých elektrozařízení pro účely přeshraniční přepravy nebo pro účely jejich předání k opětovnému použití §25

ČÁST ŠESTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Rozsah dokumentace a seznam dalších dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení a způsob jejich přiložení §26 §27

Výčet elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která nesmějí být přepravována jako použitá §28

ČÁST SEDMÁ - PODROBNOSTI OZNAČOVÁNÍ BATERIÍ NEBO AKUMULÁTORŮ

Označování baterií nebo akumulátorů grafickým symbolem §29

Označování kapacity přenosných baterií nebo akumulátorů a automobilových baterií nebo akumulátorů §30

Označování baterií nebo akumulátorů s nadlimitním obsahem toxických kovů §31

ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Oznámení technického předpisu §32

Přechodná ustanovení §33

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §34

Příloha č. 1 - Formulář pro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců

Příloha č. 2 - Roční zpráva o výrobcích s ukončenou životností

Příloha č. 3 - Formulář pro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžních prostředků ze zvláštního vázaného účtu

Příloha č. 4 - Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému

Příloha č. 5 - Podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 1 zákona

Příloha č. 6 - Vzory grafických symbolů pro označování elektrozařízení

Příloha č. 7 - Seznam technických norem

Příloha č. 8 - Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence zpracovatele odpadních elektrozařízení

Příloha č. 9 - Obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení

Příloha č. 10 - Postup při provádění zkoušky funkčnosti a bezpečnosti použitého elektrozařízení pro účely jejich přeshraniční přepravy a pro účely jejich předání k opětovnému použití

Příloha č. 11 - Dokumentace a další doklady přikládané k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení

Příloha č. 12 - Vzor grafického symbolu pro označování baterií a akumulátorů

INFORMACE

16

XXXXXXXX

xx dne 21. xxxxx 2022

x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx podle §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 4, §17 xxxx. 2 xxxx. x), §21 odst. 6, §23 odst. 7, §27 xxxx. 4, §28 xxxx. 3, §31 odst. 1, §32 xxxx. 5, §36 xxxx. 4, §50 odst. 6, §51 odst. 7, §53 odst. 6, §57 odst. 7, §59 xxxx. 2, §62 xxxx. 3 písm. x) x x), §67 xxxx. 3 xxxx. x), §68 xxxx. 4, §69 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §69 xxxx. 5 xxxx. x) xx c), §72 xxxx. 6, §74 xxxx. 7 xxxx. a) až x) a §80 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 542/2020 Xx., x výrobcích x ukončenou xxxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx rozsah a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx cílové skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) požadavky xx soustřeďování x xxxxxxxx výrobků s xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběru, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostmi xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx rizika,

d) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx zápis xx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x výmazu xxxxxxxxx xxxxx,

x) rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výrobce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob určení xxxxxxxxx výše kauce xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx 1. xxxxx 2013 x formulář xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x vydání oprávnění x provozování kolektivního xxxxxxx,

x) minimální xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxxxxx do skupin xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení,

l) způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx úrovně využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx minimálně x rozsahu xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx,

x) xxxxx x součásti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, skladování x xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem,

p) xxxxxx xxxxxxxxx technických xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx xxxxx zajišťující ověření xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) obsah provozního xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx získané z xxxxxxxxx uhrazených provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení,

u) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, odpadní xxxxxxx nebo akumulátory x xxxxxxx pneumatiky.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX ZPĚTNÉHO XXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX ŽIVOTNOSTÍ X SOUVISEJÍCÍCH XXXXXXXXXX

§2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci osvětové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx využívat při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vysílání,

b) elektronickou xxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sítí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx sdělení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx veletrhů, x

x) xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postoje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a osobní xxxxxxxxxxx konečných uživatelů xx dopad výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 6 xx 15 xxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kampaně týkající xx

x) elektrozařízení, která xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x domácnostech,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů,

c) xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kampaní podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx uváděn xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vedení informačních xxxxxxx v daném xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, využití a xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx odběru x xxxxx povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx.

§3

Obecné požadavky xx xxxxxxxxxxxxx x přepravu xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x místech xxxxxxxx odběru xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odpadů. Xxxxxxxx xx jiných xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx další xxxxxxxxx x výrobky s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxx společné xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx druhy odpadů xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx celou dobu xxxxxx uložení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx shromažďovacím xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx znehodnocením.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx. X xxxxxxx x ukončenou životností xxxxxxxxxxxx nebezpečné závadné xxxxx, xxxxxxx nebezpečné xxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx3) xxxx xxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxxx xxxxxxx4) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx5).

§4

Xxxxxxxx požadavky na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx automobilových nebo xxxxxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx automobilových nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx a xxxx xxx nepropustný xxxxxx, xxxxx xx odolný xxxxx xxxxxxxx elektrolytu, xxxx

x) vybaveno xxxxxxxxxx xx ukládání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx vlivům xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§5

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x všechna xxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx bateriemi nebo xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 30 xx odpadních baterií xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx lithia nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxx xxxx dojít, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 x podle §6.

(2) Odpadní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx místě odolávajícím xxxxxxxx atmosférických xxxxx, xxxx xxxx přímé xxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v bezpečné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xxxx odpadní baterie xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx lithia xxxxxxx xx místo zpětného xxxxxx x původním xxxxxxxxx obalu6), nesmí xxx x těchto xxxxx vyjmuty. Xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpadní xxxxxxx xxxx akumulátoru x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Odpadní baterie xxxx akumulátory x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx skladovány v xxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx sudy, bedny xxxx kanystry, x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částí,

b) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nevodivého, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx baterie nebo xxxxxxxxxxx x obsahem xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xx xxxx xxx xxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxx jednotlivě zabaleny xx vnitřního obalu x xxxx uloženy xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx nehořlavým, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx x minimalizaci xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx označených nápisem "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx" nebo "Odpadní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx". Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx ve sběrných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx" nebo "Xxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".

§7

Xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxxx

(1) Místa, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx vybavena

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zařízením xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx obsaženy xxxxxxxxxx xxxxx,

x) pomůckami xxx xxxxx, látkami pro xxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxxx, zařízením xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapalin, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx elektrozařízeních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebezpečné látky, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx skleníkové xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx zabránilo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx látek8).

§8

Formulář xxx xxxxxx xxxxxx na zápis xx Xxxxxxx výrobců

(1) Xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx podává xxxxxxxxxx xxx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Způsob xxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx provedení xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výrobce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx provádění xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx údajů individuální xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx výrobců.

(2) Xx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x pověřených zástupcích xx Seznamu xxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") vyzve xxxxx zapsanou x Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prokazujících xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx výrobců xxx tento xxxx xxxxxxxx, jehož vzor xx uveden x příloze č. 1 k této xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, které xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 nejsou xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxx, které uvedl xx xxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na trh,

b) xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx výrobku uvedeného xx xxx,

x) množství xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx elektrozařízení xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx x. 4 xx xxxxxxxx vedena xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 4x x 4b xxxxx přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx, skupiny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §76 zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 zákona.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 5 xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x); v xxxxxxx případě musí xxx x evidenci xxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxx akumulátor xxxxxxx tuto xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh výrobci, xxxxx s xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění, xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx odstavců 1 x 2, x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, které mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatel kolektivního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pneumatik, xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx takové pneumatiky xx xxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uvádí na xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx systému xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vede evidenci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od místa xxxxxxxx odběru až xx jejich xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle přílohy č. 1 xxxxxx x xxxxxx odebraných elektrozařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx podle přílohy č. 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pneumatik,

d) xxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx výrobek s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx název xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xx xxxxxxx území xxx výrobek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nelze-li xxxxx xxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 8 xxxxxxx x. 5 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxx zpracování, xxxxxxx nebo odstranění, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 vedou výrobci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místa xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx původce x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx množství xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vede výrobce xxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

Obsahové xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx zprávy x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vzor x obsah roční xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zajišťování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, zpracování, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx tabulek x. 1, 2X, 3X, 4X, 5, 6A, 7X, 8 x 10 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, který xx oprávněn k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zajišťování xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů solárních xxxxxxxxxx podle §72 xxxxxx, xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž součástí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dne 1. xxxxx 2013, zasílá xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxx x. 9 x 10 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxx roční xxxxxx x rozsahu xxxxxxx x. 1, 2X, 3B, 4B, 5, 6X, 7B, 8 a 10 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x. 1, 2X X, 2X II, 3X, 4X, 5, 6X, 7X, 8 x 10 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx na trh xxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxxx x současně xx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, podává xxxxx zprávu samostatně xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Minimální xxxx xxxxx xxx xxxxxxx solárních xxxxxx plnících povinnosti x individuálním xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx panelů xxxxxxxxx xx trh xx xxx 1. ledna 2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx panelů na xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 8,50 Xx xx kilogram xxxxxxxxx panelů.

§14

Formulář xxx xxxxxx xxxxxxx x souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu xx xxxxxx v příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.

§15

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

Formulář pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního systému xx xxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx správnosti a xxxxxxxx údajů o xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx na xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobců

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx audit xxxxxxx 15 % xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykázaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobci xxxxx §45 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxx xx 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxxx x celkového xxxxxxxx, xxxxx vykázali xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobku xx xxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx x solárním xxxxxxx xxxxxxxx na xxx xx dne 1. xxxxx 2013.

§17

Ověření xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxx zpětně xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo x nimiž bylo xxxxx xxxxxxxx nakládáno

Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx zpětně odebrány, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x nimiž bylo xxxxx způsobem nakládáno, xxxxxx údajů o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) zákona s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxx, tak, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx. Součástí xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX ODPADNÍCH XXXXXXXXXXXXXXX

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Podskupiny xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx, xxxx uvedeny x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxx je rozhodující, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obvykle xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx určit xxxx neexistuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx elektrozařízení.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx 13. srpna 2005 musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na elektrozařízení xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxx xxxxxxxx firmy,

b) xxxxxxxx xxxxxx, pod xxxxxx výrobce xxxxxx xxxx uvádí xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxx na zápis, xxxx

x) evidenčním xxxxxx xxxxxxx v Seznamu xxxxxxx.

(3) Označení symbolem xxxxxxx xx xxx xx xxx 13. xxxxx 2005 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx trh,

b) symbolu "8/05", xxxx

x) grafického xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 1 xxxxx přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zpětného xxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxx vyznačením grafického xxxxxxx podle xxxxx x. 1 xxxx x. 2 xxxxx přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx elektrozařízení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xx elektrozařízení xxx, xxx bylo xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxx umístit xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx dokumentaci.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx využití odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx podle §68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx odpadu, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 vstupuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxxxxxxxx x každé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx skladování xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX NA XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ELEKTROZAŘÍZENÍ

§21

Technické požadavky xx xxxxxxxx, soustřeďování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení

(1) Zařízení xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx únikům xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxx x soustřeďování xxxxxxxxx elektrozařízení na xxxxx ploše xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx úniků nebezpečných xxxxx, xxxxx jsou x odpadních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vhodnými xxxxxxxx xxx soustřeďování baterií, xxxxxxxxxxx x kondenzátorů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx10),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx a citlivé xxxxxxx11).

(2) Zpracovatelé odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xx 1.7.2023,

x) xxxxxxxxx vyjmuté a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 8 x této xxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxx zpracovatelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx řádem xxxxxxxx a přednostně x odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx x materiály:

a) kondenzátory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx podsvěcování xxxxxxxx,

x) baterie x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx spoje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx přístrojů, xxxxx xx povrch xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 10 cm2,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx kapalné a xxxxxxxxx náplně, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx obsahující bromované xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx12), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx13) x xxxxxxxxxx x xxxxx, součásti x xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx,

x) roztok xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx ostatní kapaliny, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) výbojky x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx z xxxxxxxx krystalů x xxxxx xxxxx xxx 100 xx2, pokud xxxxx společně x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx kabely,

o) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx10),

x) elektrolytické xxxxxxxxxxxx s výškou xx 25 mm x xxxxxxxx od 25 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx objemu.

(4) Části, xxxxxxxx x materiály xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx14). Xxxxxxx xxxxx, materiály x součásti xxxx xxx odstraněny xxxx xxxxxxx v souladu xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x látkách, které xxxxxxxxx xxxxxxxx vrstvu, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx15).

(5) U xxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx luminoforů, getrové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) z odpadních xxxxxxxxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxxx xxxxx xxxx fluorované xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pěnách nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádně xxxxx xxxx plyny x dále x xxxx nakládat x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynech16),

c) u xxxxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxx provést vhodná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rtuti.

(6) Odpadní xxxxxxxxxxxxxxx s obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxx bylo použito xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxx xxxxxxx trvalá xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx skleníkových xxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxx chladicí xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x o fluorovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx16).

§22

Xxxxxx vedení průběžné xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx evidence x xxxxxxxxx elektrozařízeních a xxxxxx xxxxxxxx se xxxx podle přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx vedení průběžné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpadu,

c) xxx xxxxxx xxxxxxxxx úpravy, xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx,

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx,

x) vždy x 31. prosinci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlášení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx podle přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x této xxxxxxxx xx xxxxxxx x pro hlášení x roční xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx jinými, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx.

§23

Obsah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx přílohy č. 9 x xxxx vyhlášce.

XXXX XXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX PANELY X XXXXXX OVĚŘOVÁNÍ X XXXXXXXXXXX FUNKČNOSTI X XXXXXXXXXXX POUŽITÝCH XXXXXXXXXXXXXXX

§24

Xxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xx xxxxxxx lze dočasně xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren x xxxxxx x xxxx

(1) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxx xxxxx §72 xxxx. 5 zákona xxxxx být před xxxxxxxx x přímému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 odst. 1 xxxxxx dočasně investovány xx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky, xxxxxxx xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxx xxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxx xxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, patří xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ratingové xxxxxxxx nebo mezi xxxxxxxxxxx ratingové kategorie xxxx xxxxxx ratingové xxxxxxxx x je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1,

x) nástrojů xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx je

1. xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx členský xxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x jejichž rating, xxxxxxxxx rating xxxxxx xxxxxxxx, patří mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx nejhorších ratingových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie jiné xxxxxx xxxxxxxxx agentury x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou, xxxx

2. centrální banka xxxxx xxxxx bodu 1,

x) dluhopisů, xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx emitentem xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx investiční xxxxx, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jiná mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx členy, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zapíše xx xxxxxxx, xxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx volně xxxxxxxx, nebo termínovaných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxx 1 se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx všeobecně xxxxx xxxxxxxxx agentura, xxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx je vedena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách,

b) uznanou xxxxxxxxxx agenturou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx agentur xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx17) xxxx která xx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx o ratingových xxxxxxxxxx18).

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a b), xxxxxxx emitentem je Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxx národní banka, xx požadavek na xxxxxx xxxxxxxxx.

§25

Způsob ověřování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx použitého elektrozařízení xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx funkčnosti musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Zkouška funkčnosti xxxx xxx provedena xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx "Xxxxxx, opravy, xxxxxx x zkoušky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx", x xx x xxxxxxx x postupem stanoveným x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, jestliže xx použité elektrozařízení xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxx elektrozařízení, která xxxx xxx xxxxxxx x opětovnému xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX ELEKTROZAŘÍZENÍ

Rozsah xxxxxxxxxxx x seznam xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§26

(1) Dokumentaci xxxxx §74 xxxx. 3 zákona xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx provedené xxxxx §25 a xxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx než x České republiky x xxxxxxx funkčnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podmínek v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x jiném xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxx elektrozařízení x xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx,

x) údaj x xxxxxxx a xxxxxxxxxx elektrozařízení podle přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx existuje,

d) rok xxxxxx, pokud xx xxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25, její xxx x xxxxx jejího xxxxxxxxx x

x) údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx Evropskou xxxx xxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx xxx x dokumentaci připojeny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených nařízením x omezení používání xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx x elektrických x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních20).

§27

(1) Ke xxxxx xxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidlo, xx xxxx přiloží

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad, xxxxxxxxx nákladní xxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx smlouvě x xxxxxxxxxxx silniční nákladní xxxxxxx (XXX) xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravě (XXXXX)21),

x) xxxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx x přepravovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx x

x) prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinností xxxxx §74 xxxxxx.

(2) Xx-xx použité elektrozařízení xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, použijí xx xxx xxxxxxxxxxx dokumentace x dokladů xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až d) xxxxxxxxx, xxxxxxx vzory xxxx uvedeny v příloze č. 11 k této xxxxxxxx.

(3) Dokumentace musí xxx bezpečně, nikoli xxxx xxxxxxx, upevněna xxx xxxxx xx xxxxxxxx elektrozařízení, nebo xx xxxxxx xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx xxx nutnosti xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxx xxxxx vozidla, strojvedoucí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx velitel xxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxx.

§28

Xxxxx elektrozařízení x xxxxxxx nebezpečných látek, xxxxx nesmějí být xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx §74 odst. 1 xxxxxx přepravována xxxxxxxxxxxxxxx obsahující

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx na trh xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skleníkovými plyny22),

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX SEDMÁ

PODROBNOSTI XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

§29

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxxx symbolem

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 12 x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 musí xxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx 5 x 5 xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 1,5 % celkové xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 5 x 5 cm.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x napájecí xxxx nemusí být xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xx xxxx xxxxxxx grafického xxxxxxx xxxxx xxx 0,5 x 0,5 cm; x xxxxxxx případě xxxx být označen xxxxxxxxx symbolem xxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxxxxxx xxxxxxx 1 x 1 xx xxxxxx prodejní obal x x baterií xxxx akumulátorů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx výstupek, musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpoznatelné.

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x automobilových baterií xxxx akumulátorů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opětovného xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1103/2010 23).

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx toxických kovů

(1) Xxxxxxx nebo akumulátory xxxxxxxxxx více xxx 0,0005 % xxxxxxxxxxxx xxxxx, více xxx 0,002 % hmotnostních xxxxxx xxxx xxxx xxx 0,004 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx označeny xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v bateriích, xxxxxxxxxxxxx x knoflíkových xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xx xxx xxxx, Xx xxx xxxxxxx x Xx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plochu odpovídající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx grafického xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x ČSN XX 61429 (364395) Značení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx recyklační xxxxxxx XXX 7000-1135.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§32

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedou xx xxxxx xxxx 2023 xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx roky 2021 až 2023 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 541/2020 Sb., xxxxxxxx č. 170/2010 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 541/2020 Sb., xxxx xxxxxxxx č. 248/2015 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 541/2020 Sb. Xxxxx xxxx roční xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §12, xx ohlášené.

(2) Zpracovatelé xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxx xx xxxxx xxxx 2024 xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx x způsobech nakládání x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx souhrnných xxxxx x průběžné xxxxxxxx xx roky 2021 až 2024 xxxxx požadavků vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 541/2020 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxx ohlášeno x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 541/2020 Sb., xxxxxxxx xx všechny údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx podle §2 xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2022.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místa xxxxxxxxx x použitými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx lithia podle §5 x 6 xxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2022.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxx správnosti x xxxxxxxx údajů xxxxx §16 x 17 xxxxxx xx xxx 2022.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§34

Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. února 2022, x výjimkou ustanovení §21 odst. 2 xxxx. x), §21 xxxx. 7 a přílohy č. 7, které nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xx. Xxxxxxxxx x. r.

Příloha x. 1 x vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Formulář pro xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx

X. Xxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1

Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firma

2

Adresa xxxxx

3

Xxxxxx xxxxx xxxxxx

4

XXX

XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

5

Xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx forma

6

Adresa xxxxx

7

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

8

Xxxxx x xxxxxxxx

9

Xxxxxxxxx adresa

10

E-mail

11

Telefon

Druh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx

12

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vybraných výrobků, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx

Xxxxxxx způsob xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek výrobce

14

On-line xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx

15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx internetových stránek xx-xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

XX. Xxx, xxxx X: Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx trh

16

1

2

3

4a

4b

5

6

Podskupiny xxxxxxxxxxxxxxx

17

XX. Xxx, xxxx X: Baterie a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx na trh

18

Přenosné

Automobilové

Průmyslové

II. Xxx, xxxx X: Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uváděny xx xxx

19

1

2

3

4

5

XXX. Díl

Zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20

Xxxxxxxx popis xxxxxxx zajištění zpětného xxxxxx

21

Xxxxxx všech vytvořených xxxx zpětného xxxxxx xx. informací xxxxx §19 odst. 3 xxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x neveřejná xxxxx x xxxxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 xxxx. s) xxxxxx

22

Xxxxxxx xxxx kopie xxxxx xxxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§65 xxxx. 2 xxxx. a), §85 xxxx. 2 xxxx. x), §97 xxxx. 2 písm. a) xxxxxx].

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

23

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

24

Xxxxxxxx smluvních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zpracování, xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobcem

Informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx

25

Xxxxx xxxxxxx xxxx způsobů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

26

Xxxxxxxx smluvních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxxxx x §2 xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x informování konečných xxxxxxxxx

27

Xxxxxxxx popis zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností x informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx oblasti a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

28

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx/xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §76 xxxx §99 xxxxxx

29

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §31 xxxxxx x xxxxx x xxxx

Xxxxx přílohy

30

Písemné xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx zástupce

31

Další xxxxxxx xxxxxxxxx jinde v příloze č. 2 (uveďte jejich xxxxx)

32

Xxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx dále xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x dílu X.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1 - xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx právní xxxxx.

Xxxxx 2 - xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx sídla xxxxxxx - ulice, xxxx, XXX.

Xxxxx 3 - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx fyzickou osobou.

Řádek 4 - vyplňuje xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx (IČO). Má-li xxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx nuly xx celkový počet 8 xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx x případě, že xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx xxxx pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

X xxxxxxx 5 xx 6 se xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxx usazené x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxx současně xxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx (§61 odst. 2 xxxxxx), kteří xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxxx.

Xxxxx 7 - xxxxx xx číslo xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (evidenci), xx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx (zahraniční xxxxxx IČO).

Identifikační x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx návrh vyplnila xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx 8 - 11 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. xxxxxxxxxxx údajů.

Řádek 12 - vybere xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, a xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx, baterie x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxx se xxxxxx xxx xxxxx druh xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx.

Xxxxx 13 - xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhů vybraných xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na xxx, xxxx xx v xxxxxx xxxxxx xx xxx.

Xxxxx 14 - xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx.

Xxxxx 15 - xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx internetový xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodu.

Vysvětlivky x xxxx II., xxxxx X

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxx II, xxxx A xxxxxxx x. 1 je xxxxxxxxxx ve vztahu x uvádění elektrozařízení xx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Uvádí xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx trh x Xxxxx republice.

V xxxxxxx 16 a 17 xx vyplňují xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 zákona. Ke xxxxx skupině xxxxxxx x řádku 15 xx uvedou xxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxx XX., xxxxx X

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxx XX, xxxx X xxxxxxx x. 1 je xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se údaje x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na trh x České republice.

Řádek 18 - vyplňují xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §76 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxx XX., části X

Xxxxxxx pneumatik

Díl II, xxxx C přílohy x. 1 xx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx pneumatik xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxx republice.

Řádek 19 - vyplňují xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx skupinách xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 xxxxxx, xxxxx výrobce xxxxx xx trh x Xxxxx republice.

Vysvětlivky x xxxx XXX.

Xxxxx způsobů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 20 - xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxx zpětný odběr. Xxxxx xx xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nádoby, jakým xxxxxxxx x kým xxxx zajišťován xxxx xxxxxx odebraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxx 21 - x xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výrobce xxxxxxxxx, nebo jejichž xxxxxxxxxxx xx smluvně xxxxxxxxx. V seznamu xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxx xxxxxxx. X každého xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §19 písm. x) - x) xxxx. 3 zákona.

Řádek 22 - x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zřízení x xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, který definuje xxxxx jako xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §65 xxxx. 2 xxxx. a), §85 xxxx. 2 xxxx. x), resp. §97 xxxx. 2 písm. x) zákona.

Řádek 23 - xxxxx se xxxxxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 24 - x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobcem se xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx využití výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 25 - xxxxx xx xxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxxxx, x dále x xxxxxxxxxx na §63 (xxxxxxxxxxxxxxx), §82 (xxxxxxx a xxxxxxxxxxx) x §95 zákona (xxxxxxxxxx) - x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 26 - x přílohách se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, x xxxx x návaznosti na §63 (elektrozařízení), §82 (xxxxxxx x akumulátory) x §95 zákona (xxxxxxxxxx).

Xxxxx 27 - xxxxx xx detailní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (zpětný xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxxxxx oblastech.

Řádek 28 - uvedou xx odhadované xxxxxxx xx xx/xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx §99 xxxxxx.

Xxxxx 29 - uvede xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx vytváření xxxxx xxxxx §31 xxxxxx.

Xxxxx 30 - x xxxxxxx, xx návrh xx xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx podává xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §11 xxxxxx.

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 16/2022 Xx.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1: Xxxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xx

Xxxxxxxxxx rok:

Druh xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx nové

Pneumatiky xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxx popisné

Obec

PSČ

IČZÚJ

Evidenci xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxx.:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2X: Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh x XX xx vykazovaný xxx

xxxxxx č. /

Xxxxxxx / xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxx x XX

X xxxx xxxxx

Xxxxxx povinnosti

[t]

[ks]

[t]

[ks]

[t]

[ks]

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4a.

4b.

5.

6.

Tabulka x. 2X: Baterie x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx v XX xx xxxxxxxxxx xxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxx 1: Xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx xx xxx x XX

X xxxx xxxxx

Xxxxxx povinnosti

[t]

[ks]

[t]

[ks]

[t]

[ks]

Primární xxxxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx (ZnC/ZnCI)

Lithiové

Knoflíkové články

Jiné

Celkem xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxx-xxxxxxxxxxxxxx

Xx-xxx/Xx-Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx články

Celkem xxxxxxx 1

Xxxxxxx 2: Xxxxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx typ

Uvedeno xx xxx x XX

X xxxx xxxxx

Xxxxxx povinnosti

[t]

[ks]

[t]

[ks]

[t]

[ks]

Olověné

Nikl-kadmiové

Nikl-metalhydridové

Li-lon/Li-Pol

Jiné

Celkem xxxxxxx 2

Skupina 3: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx typ

Uvedeno xx xxx x XX

X xxxx vývoz

Základ povinnosti

[t]

[ks]

[t]

[ks]

[t]

[ks]

Olověné

Li-lon/Li-Pol

Jiné

Celkem xxxxxxx 3

Xxxxxxx x. 2X I: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx v XX xx xxxxxxxxxx xxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x XX

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.

4.

5.

Xxxxxxx x. 2X II: Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x ČR x xxxxxxxxxxxx pneumatiky xxxxxxxx xx ČR xx xxxxxxxxxx rok

strana x. /

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik x xxxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxxx ze zpětného xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx protektorovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx protektorovaných pneumatik x odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x XX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

2.

3.

4.

5.

Xxxxxxx x. 3A: Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedených xx xxx v XX a nevyvezených x XX xx xxxxxxxxxxx roce a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxxxxx č. /

Vykazované xxxxxx

Xxxxxxx na trh x ČR (Ux) [x]

X1 = xxxxxxxxxx xxx

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

X4 = x1 - 3

Xxxxxxx x. 3X: Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx akumulátorů (skupina 1) uvedených xx xxx x ČR x xxxxxxxxxxxx z XX ve xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx dvou xxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxxxxx období

Uvedeno xx xxx v XX (Xx) [x]

X1 = vykazovaný xxx

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

Xxxxxxx x. 3X: Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxx na trh x XX a xxxxxxxxxxxx x XX xx vykazovaném xxxx x v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxx x ČR (Xx) [x]

X1 = xxxxxxxxxx xxx

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

Xxxxxxx č. 3D: Xxxxxxxx baterie nebo xxxxxxxxxxx, elektrozařízení, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x XX x xxxxxxxxxxxx x XX ve xxxxxxxxxxx roce x x předchozích letech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vykazovaném roce

strana x. /

Xxxx vybraného xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX/XX

Xxxxxx, xx xxxxxx xxxx vybrané xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x XX

Xxxxxxx na xxx v XX (Xx) [x]

X1 = xxxxxxxxxx rok

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

X4 = x1 - 3

Xxxxxxx x. 3X: Přenosné xxxxxxx xxxx akumulátory, elektrozařízení, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x XX x xxxxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx roce x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x kolektivního xxxxxxx ve vykazovaném xxxx

xxxxxx x. /

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx baterie xxxx akumulátory

Pneumatiky

Název xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX/XX

Xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výrobce xxxxxxx na xxx x ČR

Uvedeno na xxx x XX (Xx) [t]

X1 = xxxxxxxxxx rok

X2 = x1 - 1

X3 = x1 - 2

X4 = x1 - 3

Xxxxxxx č. 4X: Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx č. /

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle přílohy č. 1 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxx vyplňovanou xxxxxxx xxxxxxxx povinnost zpětného xxxxxx

...[x]...

...[xx]...

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxx:

X xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X posledních xxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx převedené z xxxxxxxx roku - xxxxxx xx xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxx xxxx (X00)

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx opětovné xxxxxxx (X3x, X5x)

Xxxxxxxxx (X2x, X3x, R3d, X3x, X4x, X4x, X5x, X5x, R6a, X7x, X8x, X9x, X11x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (X1x, R1b)

Odstranění (X1x, D1b, X5, X12)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (X10)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (X1x, X5x, X5x)

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (X13x, X15, X5)

Xxxxx do zemí Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx materiálového xxxxxxx (X7)

Xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (X7)

Xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X17)

Xxxxx mimo xxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxxxx použití (X17)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx živelní xxxxxxx, xxxxxxx, požáru, xxxxxxx odpadu (XX63)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [%]

Xxxxxxx x. 4X: Xxxxxxx x akumulátory

Množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nakládání xx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bateriemi x xxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů, xx které xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

...[x]...

...[xx]...

Xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

X rámci xxxxxxxx systémů xxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení)

Od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (odebrané xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností)

Jiný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

X xxxx:

Xxxxxxx

Xxxx-xxxxxxxx

Xxxx-xxxxxxxxxxxxxx

Xx-xxx / Xx-Xxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx převedené z xxxxxxxx xxxx - xxxxxx xx skladu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku (C00)

Způsob xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadními bateriemi x xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx použití (X3x, X5x)

Xxxxxxxxx (X2x, X3x, X3x, X3x, R4a, X4x, R5a, X5x, X6x, X7x, X8x, X9x, X11x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (X1x, R1b)

Odstranění (D1a, X1x, D5, D12)

Odstranění xxxxxxxxxx (X10)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (X1x, R5e, X5x)

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (X13x, X15, X5)

Xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití (X7)

Xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx použití (N7)

Vývoz xx xxxx Evropské xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx (X7)

Xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (N17)

Vývoz mimo xxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (X17)

Xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (X17)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx živelní xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx odpadu (XX63)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [%]

Xxxxxxx x. 4X: Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odebranými odpadními xxxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přílohy č. 6 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

...[x]...

...[xx]...

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

...................

X rámci obecních xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx odebrané jako xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností)

Jiný způsob xxxxxxxx odběru

Množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx převedené x xxxxxxxx roku - převod xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (X00)

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (X3x, X5x)

Xxxxxxxxx (X2x, R3a, X3x, X3x, X4x, R4b, X5x, X5x, X6x, X7x, X8x, X9x, X11x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (X1x, X1x)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (X1x, X5x, X5x)

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku (R13a, X15, X5)

Xxxxx do xxxx Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X7)

Xxxxx do xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (X7)

Xxxxx xxxx xxxx Evropské unie xx účelem materiálového xxxxxxx (N17)

Vývoz mimo xxxx Xxxxxxxx unie xx účelem opětovného xxxxxxx (X17)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx odpadu (XX63)

Xxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxx [%]

Tabulka č. 5: Xxxxxx xxxxxxxxx x výrobky x xxxxxxxxx životností

strana č. /

XXX

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

Elektrozařízení

Baterie a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx č. 6 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx partner

Zařazování xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxx

XXX, XXX, název, xxxxxx a IČZÚJ xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx druhu xxxxxx

Xxxxxx [x]

XXX, XXX, název, xxxxxx a XXXXX xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Xxxxxxx x. 6X: Xxxxxxxxxx příloha xxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx roční zpráva xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedených xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxx x. /

Xxxxx výrobce

IČO/ID

Evidenční číslo xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx na trh xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx 3

Xxxxxxx 4x

Xxxxxxx 4x

Xxxxxxx 5

Skupina 6

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx č. 6X Xxxxxxxxxx příloha roční xxxxxx - seznam xxxxxxx, za xxxxx xx roční xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx ve vykazovaném xxxx

xxxxxx č. /

Xxxxx xxxxxxx

XXX/XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobcem na xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx 2

Skupina 3

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx č. 6C: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - seznam xxxxxxx, za xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx ve xxxxxxxxxxx roce

strana č. /

Xxxxx výrobce

IČO/ID

Evidenční číslo xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xx trh xx xxxxxxxxxxx roce

Skupina 1

Xxxxxxx 2

Skupina 3

Xxxxxxx 4

Xxxxxxx 5

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

[x]

[xx]

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx č. 7X: Úroveň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxx xxxxxxx zařízení

Celkové xxxxxxxx zpětně odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx použití

Materiálové využití

[t]

[t]

%

[t]

%

[t]

%

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4a.

4b.

5.

6.

Tabulka x. 7B: Minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxx baterií a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx typ

Celkové zpracované xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx účinnost xxxxxxx xxxxxxxxx

[x]

[x]

%

1

2

3

4

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xx x nikl-kadmiových xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 7C: Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik

strana x. /

Xxxxxxx pneumatik

Celkové xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik

Využití

Příprava xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

[x]

[x]

[%]

[x]

[%]

[x]

[%]

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

Xxxxxxx x. 8: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávy - xxxxxxx x výnosy xxxxxxxxxxx xx zajišťováním xxxxxx povinností výrobců

strana x. /

Xxxx výrobku x ukončenou xxxxxxxxxx

[Xx]

[%]

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

X toho xxxxxxx xx

Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx odběru

Zpracování xxxxxxxxx výrobků

Informování konečného xxxxxxxxx x osvětovou xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §40 xxxx. 1 xxxx. x) zákona

Tvorbu xxxxxxx podle §48 xxxxxx, xxxx kauce xxxxx §31 xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx rok

-

Poznámky

Tabulka č. 9: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávy - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxxxx

xxxxxx x. /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Xxxxx a xxxxxxxx, název xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx solární xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

X / Wp

Mzo

Mzpr

Výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

[x]

[Xx]

[x]

[x]

[Xx]

[Xx]

Xxxxxxx x. 10: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx baterie x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

1

Xxxxxx výrobců, xx xxxxx xx roční xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (elektrozařízení, xxxxxxx x akumulátory xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx na xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx

2

Xxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxx č. 8 xxxx xxxxxxx

3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx solárních elektráren, xxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxx povinností xxxxx §72 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx tabulky x. 9 xxxx xxxxxxx

4

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxxxx včetně výpisu xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

5

Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §48 xxxxxx xxxxxx výpisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

6

Xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx s výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XN63

8

Příloha x xxxxxxxxx seznamem míst xxxxxxxx odběru výrobků x ukončenou xxxxxxxxxx

9

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x).

10

Xxxxx investic, xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaných od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24.

11

Jiné přílohy

Vysvětlivky

V xxxxxxx "strana x. /" xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx vyplněné přílohy.

Výrobcem xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §11 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 1: Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - Xxxxx se xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx roční xxxxxx zpracována.

Nulové hlášení - Xxxxx individuální xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nezajistil xxxxxx xxxxx xxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nijak xxxxxxxxxx, xxxxx xx "Xxx". V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx "Ne".

Druh xxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxx xx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X pneumatik xx současně xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx podávána za xxxx xxxxxxxxxx uvedené xx xxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx xx obě xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx vyplněna xxxxxxx 2X I xxxx 2C XX xxxx obě.

Kolektivní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxx, zda je xxxxx xxxxxx podávána xxxxxxxx xx individuální xxxxxx nebo xx xxxxxxxx provozovatelem kolektivního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx číslo výrobce - v xxxxxxx, xx roční zprávu xxxxxx výrobce xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx přidělené xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx. Xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému - xxxxxxxx xx obchodní xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému; pokud xx výrobce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, doplní se xxxxx xxxx xx xxxxxxx počet 8 xxxx. X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxxxx.

Xxxxx, xxxx, XXX - vyplňuje xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní jednotky xxxx, ve které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx - uvede xx jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx x kontaktní informace xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx správnost xxxxxxxx xxxxx zprávy.

Datum xxxxxxxxxx hlášení - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 2A: Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x ČR xx vykazovaný xxx

Xx xxxxxxxxx 1 xx 8 se xxxxxxxx xxxxx x tunách x v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x to xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx (xxxxx 1 až 6).

X xxxxx 4x xx uvedou xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx skupiny 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X řádku 4x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx povinnosti = Uvedeno xx xxx x ČR - X toho xxxxx

Xxxxxxx xx xxx - xxxxx se xxxxxxxx elektrozařízení v xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x ČR xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) zákona.

Z xxxx xxxxx - xxxxx xx množství xxxxxxxxxxxxxxx x tunách x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxx xx smyslu §3 xxxx. 2 xxxx. x) zákona, xxx u xxxxx xxxxx k vývozu xxxx území ČR. X kolektivního xxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, za xxxxx xxx vrácen výrobci xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §47 zákona. X individuálně xxxxxxxx xxxxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx do XX, xxx xxxxxxxx xxxx opět xxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

Xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx do XX x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx států XX; x případě dovozu xx xxxxxxxx xx xxx ve smyslu §3 odst. 2 xxxx. b) zákona xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx elektrozařízení.

Položky v xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx desetinná xxxxx, xxxxxxx vkusech xx vyplňují xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 2X: Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh x XX xx xxxxxxxxxx xxx

Xx xxxxxxxxx xx vyplňují xxxxx x tunách x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xx. 1, 2 nebo 3 xxx §76 xxxxxx) rozdělené xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typů.

U xxxxxxx 1 xx požadováno xxx členění na "xxxxxxxx xxxxxx" (xxxxxxx xxxxxxx) x "xxxxxxxxxx xxxxxx" (xxxxxxx nabití x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxx x tabulce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx = Xxxxxxx xx xxx x XX - Z xxxx vývoz

Uvedeno xx xxx - uvede xx xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xx trh x XX xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

X xxxx xxxxx - uvede xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tunách x kusech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx trh ve xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxx u xxxxx xxxxx k xxxxxx mimo území XX. X kolektivního xxxxxxx jde o xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxx výrobci xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §47 zákona. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx výrobce xxxxxx do XX, xxx xxxxxxxx byly xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

Xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx XX x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx EU; x xxxxxxx dovozu xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) zákona dovoz xxxxxx i použitých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx místa, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x. 2X:

Xxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxx xx XX x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx států XX.

Xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx celé xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2X I: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh x XX xx vykazovaný xxx

X xxxxxxx 2C X se xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xxxxxxxxxx se xxx xxxx xxxxx x xxxxxx opotřebovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x dovozu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx nebo údaje x výrobě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik xx xxx v xxxxx XX. Xxx xxxx údaje je xxxxxx tabulka x. 2X XX.

Xx sloupcích 1 xx 8 xx vyplňují xxxxx x xxxxxx x x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 xxxxxx (xxxxx 1 xx 5). Xxxxxxx uváděné x xxxxxxx odpovídají xxxxxxxxxxx rovnici:

Vlastní výroba + xxxxx - xxxxx = uvedeno xx xxx x XX.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2X XX: Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh x XX x opotřebované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XX za xxxxxxxxxx xxx

X tabulce 2C XX se vyplňují xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí nebo xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx protektorovaných xxxxxxxxx xx trh x xxxxx ČR xxxxxxxx jejich následnému xxxxxxxx xxxx XX.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pneumatikou xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx x pneumatiky xxxx odpadní pneumatiky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx 1 až 14 se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x kusech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 xxxxxx (xxxxx 1 xx 5).

Xxxxxxx uváděné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnici;

Dovoz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (1 x 2) + xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (3 x 4) + xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (7 x 8) + xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (9 x 10) - vývoz xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (11 x 12) = (13 x 14) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx v ČR xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 1 a 2: Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx se celkové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pneumatik x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx ČR xxxxxxxx za účelem xxxxxx protektorování bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx XX xxxx přeshraniční xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx EU a xxx xxxxxx xx xx, zda byly xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx následně xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 3 x 4: Xxxxxxx výroba xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kusů a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odběru, xx. x xxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxx od konečného xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx odběru, x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx systému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podávajícím Roční xxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxx zpětného odběru.

Sloupce 5 x 6: Xxxxxxx xxxxxx protektorovaných xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx xx celkové xxxxxxxx kusů a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx protektorovány x xxxxxxxxx nebo odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxx 7 x 8: Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pocházejících x jiných xxxxxx - uvede xx xxxxxxx množství xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx protektorovány x xxxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx ze xxxxxxxx odběru, tj. xxxx. od xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 9 a 10: Xxxxx protektorovaných xxxxxxxxx - uvede xx xxxxxxx množství xxxx a hmotnost xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX.

Xxxxxxx 11 x 12: Vývoz xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xx celkové xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx ČR x xxxxxxxx vyvezeny xxxx XX.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3X: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedených na xxx x XX x nevyvezených x XX xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxx x xxxxxxx x. 2X xxxx xxxxxxx x xxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, X2, X3 x X4 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx.

Xx sloupci "Xxxxxxx xx xxx x XX (Ux)" xx xxxxxxxx množství elektrozařízení x tunách xx xxxxxxxxxx xxx (X1 = xxxxxxxxxx xxx) x dále xx xxxxxxxxx xxx xxxx (X2, X3, X4) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx 1, 2 x 3) x celkem xx všechny skupiny. Xxxxxxxx v tunách xxx vykazovaný xxx "X1" xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xx použije x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2X a xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx xx xxx x XX" ve xxxxx xxxxxxx tabulky č. 2X.

X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxx výrobce xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx v XX (X2 = X1 - 1); (X3 = X1 - 2); (X4 = X1 - 3).

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxx plnící xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v individuálním xxxxxxx převede plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx účely výpočtu xxxxxx Xx (Xxxxxxx xx trh x XX v xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx X1 xx X4. X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx sníží xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zapojen, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh x jednotlivých xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se postupuje xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx celkového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 1, 2 x 3.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 3X: Xxxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx v XX x xxxxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxxxxxx roce x x předchozích dvou xxxxxx

Xxxxxxx x. 3X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x přenosným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

X1 xxxxxxxxxxx vykazovaný xxx, X2 x X3 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx.

Xx xxxxxxx "Xxxxxxx xx trh x XX (Xx)" xx xxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx a akumulátorů x tunách xx xxxxxxxxxx xxx (X1 = vykazovaný xxx) x xxxx za xxxxxxxxx xxx xxxx (X2 x X3). Xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx "X1"xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx "celkem" x xxxxxxx x. 2X x skupiny 1: xxxxxxxx baterie x xxxxxxxxxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx" a "xxxxxxxxxx xxxxxx".

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx se doplňují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx x xxxxxx letech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx v ČR (X2 = X1 - 1); (X3 = X1 - 2).

X xxxxxxx, xx xxxxxxx plnící své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx (Xxxxxxx na xxx x XX x xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvedená xx xxx tímto xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx X1 xx X3. X xxxx xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx pak sníží xxxxxxxx xxxxxxx původní xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zapojen, tedy xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxxx xx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx hmotnostní xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx desetinná xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3X: Množství xxxxxxxxx uvedených xx xxx v ČR x xxxxxxxxxxxx x XX xx vykazovaném xxxx x v xxxxxxxxxxx dvou xxxxxx

X1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, X2 x X3 xxxx předchozí xxx xxxx.

Xx xxxxxxx "Xxxxxxx xx xxx x XX (Ux)" xx xxxxxxxx množství xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok (X1 = xxxxxxxxxx xxx) x xxxx xx xxxxxxxxx xxx roky (X2 x X3). Xxxxxxxx x tunách xxx vykazovaný xxx "X1 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx "uvedeno xx trh x XX" xx xxxxx xxxxxxx tabulky č. 2X.

X xxxxxxx dvou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předchozích dvou xxx, pokud v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pneumatiky xx xxx x XX (X2 = X1 - 1); (X3 = X1 - 2).

X případě, že xxxxxxx plnící xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobce xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x individuálním systému xxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx zpětného xxxxxx x využití xx xxxx kolektivní systém, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx (Xxxxxxx na xxx x XX x příslušných letech) xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx letech X1 xx X3. X xxxx množství xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Kolektivní systém, xx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx původně xxxxxxx, tedy xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx letech, x xxxx kolektivní xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plnění.

Všechny xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxx desetinná xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3D: Xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků uvedených xx xxx x XX x nevyvezených x ČR xx xxxxxxxxxxx roce x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce

Uvádí xx xxxxx o xxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x individuálním systému. Xxxxxxxx xx uvádí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx roce x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x XX, x xxxxx nebyly x XX xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností - uvede xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx elektrozařízení, xxxxxxxx baterie nebo xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xx kterém byly xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx uváděny xx xxx x XX - x xxxxxxxxxxxxxxx xx vyplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx roky X1 - X4, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx vyplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tunách xxx xxxx X1 - X2.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3E: Xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx x XX x xxxxxxxxxxxx x XX ve xxxxxxxxxxx roce x x xxxxxxxxxxx letech xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxxx roce

Uvádí xx xxxxx o xxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx s kolektivním xxxxxxxx, který posílá xxxxx zprávu, a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxx xxxxxx plnit xxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx trh x XX, a xxxxx xxxxxx z XX xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx výrobky ze xxxxxx výrobce xxxxxxx xx xxx v XX - x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx X1 - X4, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vyplní xxxxxxxxx množství výrobků x xxxxxx pro xxxx X1 - X2.

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 4X: Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxx každou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2X xxxx přílohy xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 2 zákona x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 2 přílohy č. 8 xxxx vyhlášky.

Skupina xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx - doplní se xxxxx skupiny, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 4X x č. 5 xxxx být stejný.

Množství xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru - xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx a x kusech x xxxxxxx x. 2A xx xxxxxxxxx 7 x 8 x x tabulky č. 2X XX ve xxxxxxxxx 13 x 14 vždy xxx xxxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení ve xxxxxxx, pro kterou xx xxxxxxx x. 4X xxxxxxxxxx, x xxxxxx, a xx-xx xx možné, i x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo zda xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx pocházející x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx - xxxxxx ze xxxxxx x 31. xxxxxxxx předchozího xxxx (X00) - xxxxx xx celkové množství xxxxxx odebraných odpadních xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx, a bylo x nimi xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsoby ve xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízeními - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení x tunách x x xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x §60 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxx

- xxxxxxx XXXxx. xx úroveň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

- xxxxxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx území XX (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxxx XX xx xxxxxxxx zpětně odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- indexy X1, X2, X3 x X4 představují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roky, xxx X1 je xxxxxxxxxxx xxxxx, X2 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx roku X1, X3 je xxxxx předcházejícím xxxx X2 xxx.,

- X xxxxxxxxxxx počet xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rokem elektrozařízení xx xxx.

Xxxxxxxx:

- X xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx uvádí xxxxxxx xxxxxxxx vyvezených odpadních xxxxxxxxxxxxxxx x rozlišením xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx odpadních elektrozařízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx do členských xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx volného obchodu, xxxxx xxxx zároveň xxxxxxxxx stranami Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hranice xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx24), xxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx ministerstva.

- Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x nimi se xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), x xxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doložit xx xxxxx při xxxxxxxx.

- Uveďte jiné xxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odebírány x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx.

- Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx č. 4B: Xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x způsoby xxxxxxxxx se zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx §76 xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a akumulátory xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 2 přílohy č. 8 x xxxx vyhlášce.

Skupina xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §76 zákona - xxxxxx xx skupina xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx. Počet xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 4X x č. 5 musí xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx baterií a xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx a xxxxxx z xxxxxxx x. 2X xxxx xxx vyplňovanou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxx x. 4B xxxxxxxxxx, v tunách x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxxxx podle detailnějšího xxxxxxx místa, xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx odebrány.

Množství xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx - xxxxxx ze skladu x 31. prosinci xxxxxxxxxxx xxxx (X00) - xxxxx xx xxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx x xxxxxx a kusech xxx xxxxx skupinu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z předchozího xxxx, x bylo x nimi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx zpětně odebranými xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx - uvádí xx xxxxxxx množství xxxxxxx x akumulátorů x tunách a x xxxxxx, x xxxxxxx bylo nakládáno xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odběru - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s §77 xxxx. x) xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxx

- hodnota XXXxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx §85 xxxx. 1 písm. x) zákona,

- xxxxxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh x ČR x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx XX (x xxxxxxxxxxxx jednotkách),

- xxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (x hmotnostních xxxxxxxxxx),

- xxxxxx X1, X2 x X3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roky, xxx X1 xx xxxxxxxxxxx xxxxx, X2 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx X1 a X3 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx X2,

- R xxxxxxxxxxx xxxxx roků, xxxxx nichž xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a akumulátory xx xxx.

Xxxxxxxx:

- X xxxxxx do xxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx, xx. xxxx. xxxxxxxx xx opětovné použití, xxxxxxx nebo odstranění. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 4 až 6 xxxxxx.

- Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), x xxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx na místě xxx xxxxxxxx.

- Xxxxxx xxxx xxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

- Xxxxxxxx se uvádí x tunách xx xxx xxxxxxxxx místa x množství x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k tabulce x. 4C: Množství xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dle přílohy č. 6 xxxxxx samostatně. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 2 přílohy č. 8 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 xxxxxx - xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx tabulek x. 4C x x. 5 musí xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx - xxxxx xx součet xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x. 7 xxxxxxx č. 2XX x xx xxxxxxx x. 13 xxxxxxx x. 2CII, xxxx. xxxxxx údajů x xxxxxx xx sloupce x. 8 tabulky x. 2XX a xx xxxxxxx x. 14 xxxxxxx X.2XXX.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx celkem - xxxxx xx celkové xxxxxxxx zpětně odebraných xxxxxxxxx pneumatik xx xxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx x. 4X xxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx místa, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odebrány.

Množství xxxxxx převedené x xxxxxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (C00) - xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tunách x xxxxxx xxx danou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx s xxxx xxxxxxxxx uvedenými xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce.

Způsob xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpadními xxxxxxxxxxxx - uvádí xx xxxxxxx množství odpadních xxxxxxxxx v tunách x x xxxxxx, xx kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx zpětného odběru - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v souladu x §93 písm. x) zákona podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxx

- hodnota XXXxxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

- hodnota X xx množství xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x ČR x xxxxxxxx nevyvezené mimo xxxxx ČR (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- indexy X1, X2 x X3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx X1 xx xxxxxxxxxxx xxxxx, X2 xxxxx předcházejícím xxxx X1 x X3 xx rokem xxxxxxxxxxxxxx xxxx X2.

- X xxxxxxxxxxx počet xxxx, během nichž xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vykazovaným xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxxx:

- X vývozu xx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx odpadních xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx možné xxxxxxx xxx do xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, případně xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stranami Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx24), pokud xx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx environmentálně xxxxxx xxxxxxxxxx. Takový xxxxx xx vždy podléhal xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

- Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxxx (xxxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxxx), a které xxx kontrolnímu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx.

- Xxxxxx xxxx způsoby xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x tabulce xxxxxxxxx.

- Hmotnost xx xxxxx v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 5: Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5 xx vyplňuje xxxxxxxxxx: xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x. 2X xxxx xxxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů dle §76 xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přílohy č. 6 xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx tabulek x. 4X a č. 5 xxxx xxx xxxxxx.

XXX - xxxxxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxx / provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxx (identifikace); xxxxx xx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxxxx.

Xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností - xxxxxxxx xx, pro xxxx druh xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2X xxxx xxxxxxx - xxxxxxxx se číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2A xxxx přílohy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx x. 5 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx baterií x akumulátorů xxxxx §76 xxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterou je xxxxxxx x. 5 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 zákona - xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 6 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxx x. 5 vyplňována.

Ve xxxxxxx 1 - xxxxx xx xxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 2 - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nakládalo x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx 8) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxxx partnera, xxxxx bylo xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, IČZÚJ xxxxxxxxxx předávajícího xxxxxxxx x identifikační číslo xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 3 - uvádí xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx25).

Xx xxxxxxx 4 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx sloupci 5 - xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx 6 - xxxxx xx celkové xxxxxxxx jednotlivých odpadů xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx 6 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 8, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) nakládání s xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx 7 - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 2 zákona o xxxxxxxx xxxx tabulky x. 2 přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx partnerem uvedeným xx xxxxxxx 8.

Xx xxxxxxx 8 - xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx. Xxxxx xx XXX xxxxxxxx, pokud bylo xxxxxxxxx, název, adresa, XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxx (IČZ) xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem. V xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kód xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxx státu xx xxxxxxx ČSN XX XXX 3166-1 Xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx - Část 1: Xxxx zemí.

Ve xxxxxxx 9 - x xxxxxxx vývozu xx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx xxxxxx, xx. vývoz xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx opětovné xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx i vývoz xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §89 odst. 4 xx 6 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 6A: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxx zpráva xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedených xx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx č. 6X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx č. 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx výrobců, se xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň po xxxx vykazovaného roku.

IČO/ID - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobců xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx výrobce - xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxx ministerstvem x xxxxx zápisu xx Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §26 xxxx. x) xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na trh xx vykazovaném roce - xxxxx xx, xxxxx výrobce xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx na trh xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xx. 1 - sk. 6), xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx 4x (skupina 4 dle přílohy č. 1 xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx) a 4x (xxxxx xxxxxxx panely). Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx sloupcích xxxxx x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 6X: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů uvedených xx trh xx xxxxxxxxxxx roce

Tabulku x. 6X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobce. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 10 této xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx výrobce - xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx výrobců, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xx xxxx vykazovaného xxxx.

XXX/XX - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobců xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - uvedou se xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx, která xxx xxxx přidělena xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx, x jsou evidována x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §26 písm. x) xxxxxx.

Xxxxxxxx baterií x akumulátorů xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xx vykazovaném roce - xxxxx xx, xxxxx výrobce uvedl xx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx x akumulátorů xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a akumulátorů (xx. 1 - xx. 3) dle §76 zákona. Xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 6C: Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx roční xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxx pneumatik uvedených xx trh xx xxxxxxxxxxx roce

Tabulku x. 6X xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx zasílá xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x návaznosti xx xxxxxxx č. 10 xxxx přílohy xxxxxxxx.

Xxxxx výrobce - xx xxxxxxx se xxxxxx názvy výrobců xxx Seznamu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx vykazovaného xxxx.

XXX/XX - xxxxxx xx identifikační čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zahraniční identifikační xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx Seznamu xxxxxxx, x xxxx evidována x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §26 xxxx. x) zákona.

Množství pneumatik xxxxxxxxx výrobcem xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xx, kolik xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pneumatik (xx. 1 - xx. 5) xxx přílohy č. 6 xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na tři xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 7X:

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxxx xxxx xxxxx hmotnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, x celkové xxxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x procentech.

Do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx nezapočítávají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, třídění xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 1: Skupina xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2X xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Vyplní se xxxxxxx způsobem xxxx x xxxxxxx x. 2X.

X xxxxx 4a xx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx náležejících xx skupiny 4 xxxxx solárních panelů.

V xxxxx 4b xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx solární xxxxxx.

Xxxxxxx 2: Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx hodnota x xxxx "Množství zpětně xxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení xxxxxx" xxxxxx množství xxxxxxxxxxxxx převedeného xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx předchozího xxxx, xx kterého se xxxxxx xxxxxxxx elektroodpadu xx skladu x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x. 4A, x xx xx xxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxxx.

Xxxxxxx 3: Xxxxxxx - xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4X (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx a xxxx xxxx EU za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx množství xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx x 31. xxxxxxxx předchozího roku, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 4: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - uvádí xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako podíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx použití x XX x xxxxxx xx x xxxx xxxx XX xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení xxxxxx xxxxxxxx elektroodpadu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 5: Materiálové využití - uvádí xx xxxxxxx x procentech xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tabulky x. 4X (materiálové xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx XX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze skladu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 7X:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x splnění povinností xxx §89 odst. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx 1: Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx typy xxxxxxx x akumulátorů, xxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 2: Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - uvede xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 3: Xxxxxxxxx - xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx baterií a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx z celkového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx procesu xxxxxxxxx - xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx vypočítávaný xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a akumulátorů xx vztahu x xxxxxxxxx množství zpracovaných xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x daném xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx procesů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 5 xxxxxx.

Xx x xxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx - xxxxxx xx samostatně xxxxx x recyklaci xxxxxx x xxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů, xxx xxx jsou xxxxx xxxxxxxx x řádku "Xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 7X:

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx podíl xxxxxxxxx odpadu, xxxxx xx xxxxxx selektivním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití, x celkové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x každé skupině xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx odpadních xxxxxxxxx, xxxx například xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx úprava.

Sloupec 1: Xxxxxxx xxxxxxxxx - čísla značí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2X xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx stejným xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x. 2X.

Xxxxxxx 2: Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxx - uvádí xx xxxxxxx x xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx skladu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x. 4X, a to xx každou skupinu xxxxxxxxx zvlášť.

Sloupec 3: Xxxxxxx - uvádí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4C (xxxxxxxxxxx využití, energetické xxxxxxx, vývoz do x xxxx xxxx XX za účelem xxxxxxxxxxxxx využití), x xxxxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx skladu x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku, od xxxxxxx xx odečte xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 4: Příprava xx xxxxxxxx použití - xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x XX x xxxxxx xx x xxxx xxxx XX xx účelem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxx xxxx, od xxxxxxx se odečte xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 5: Xxxxxxxxx - uvádí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx x tabulky x. 4C (xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoz xx x mimo xxxx XX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití), a xxxxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx předchozího xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

Vysvětlivky x xxxxxxx č. 8 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - náklady x výnosy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x individuálním xxxxxxx [§9 písm. x) xxxxxx] x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xx, pro xxxx xxxx xxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zpráva xxxxxxxx.

Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na tabulku x. 10 této xxxxxxx xxxxxxxx. Přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx x roční xxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví. Xxxxx x návaznosti na xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx dojde xx xxxxx xxxxx vykázaných xxxxx, xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hlášení.

Vysvětlivky x xxxxxxx č. 9 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx, xxx které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §72 xxxxxx

Xxxxxxx x. 9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, uvádí xx xxxxx xx každou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx samostatný řádek xxxxxxx.

Xx xxxxxxx 5 xx xxxxx číslo xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx sloupci 6 xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx dne 1. xxxxx 2013 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 7 se xxxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ze solárních xxxxxx uvedených na xxx xx dne 1. xxxxx 2013, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxx elektrárny.

Ve xxxxxxx 8 xx xxxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xx xxx xx xxx 1. ledna 2013, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dané xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx sloupci 9 xx uvede xxxxxxxx xxxx příspěvků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx 10 xx xxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce na xxxxxx xxxxxxxxxx podle §72 xxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x tabulce č. 10 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávy

Druh xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - uvede xx, xxx jaký druh xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 1 - v xxxxxxxxxx na to, xxx xxxx druh xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxxx xx zpráva xxxxxxxx, xx připojí xxxxxxx xx formátu xxxxxxx x. 6X, 6X nebo 6X xxxx xxxxxxx vyhlášky, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xls xxxx xxx).

Xxxxx 2 - xxxxxxx se příloha xx xxxxxxx xxxxxxx x. 8 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3 - xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x. 9 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxx nebo xxx). Xxxxxxxxx přílohu č. 9 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 4 - Doklad x xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx §31 xxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xx xxxxx z xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §31 xxxxxx xx xxxxxxxxx povinností xxxxxxx, xxxxxxxx i xxxx xxxxxx doklady. Xxxx xx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx provozovatelů kolektivních xxxxxxx.

Xxxxx 5 - Xxxxxx x stavu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezervu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vázaného účtu - připojí xx xxxxx z xxxx, xx kterého xx xxxxxx přehled výše xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §48 xxxxxx, případně x xxxx účetní xxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, netýká se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 6 - Xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx účtu - xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinné; xxxx xx xxxxx individuálního xxxxxxx xxxxxxx, netýká xx xxxxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx. Xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 3 xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vázaného xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx §31 x §32 zákona.

Řádek 7 - X xxxxxxx xxxxxxx kódu XX63 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx policie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx.

Xxxxx 8 - Připojí xx příloha x xxxxxxxxx seznamem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, automobilové baterie x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxx 9 - Xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 x návaznosti na §13 zákona.

Řádek 10 - Xxxx přílohy - xxxxxxx xx xxxxx přílohy, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx zaslat, xxxx xx chce xxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 16/2022 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu

1

Žadatel - výrobce:

Baterií x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

2

Xxxxx, xxxxxx xxxxx

3

Xxxxxx xxxxx

4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty

5

Identifikační xxxxx (XXX)

6

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx výrobců

7

Telefon žadatele

Banka:

8

Název xxxxx

9

Xxxxx xxxxx

10

Xxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx

11

Xxx xxxxx

12

Xxxxx xxxxxxxxxx vázaného xxxx

13

Xxxxx xxxx, na xxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

14

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu

15

Konstantní xxxxxx

16

Xxxxxxxxxx xxxxxx

17

Xxxxxxxxxx xxxxxx

18

Xxxxx

19

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

20

Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

21

Xxxxxx xxxxx

22

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

23

Xxxxxxx

24

X-xxxx

25

Xxxxx

26

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx:

27

Xxxxxxx x vynaložených xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

28

Xxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vázaném xxxx (xx xxxxxx xxx 30 xxx)

29

Xxxxxxx x xxxxxxx plánovaného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky tvořící xxxxx xxx §32 xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx (řádky x. 1 - 7) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx, xxx vyplňování je xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx jednu x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svůj xxxxx, xxxxxx formu, xxxxxx xxxxx, adresu xxxxxxxxxxxx pošty, identifikační xxxxx, xxxxxxxxx číslo xxxxxxx, xxxx. pověřeného xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx (xxxxx x. 8 - 20) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, tuto xxxx xxxxxxxx banka. Xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxxxxxxxxx vázaného xxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platby (variabilní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx (xxxxx x. 21 - 26) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Výrobce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxxx x. 27 x 28), x to xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, zpracování, xxxxxxx x odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx 30 dní.

Řádek 29 - xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 16/2022 Xx.

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

1

Xxxx xxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx žádost xxxxxxxx

Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

xx. 1

xx. 2

sk. 3

Elektrozařízení

sk. 1

xx. 2

xx. 3

xx. 4x

xx. 4x

xx. 5

xx. 6

Xxxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;

X. Xxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

2

Xxxxxxxx firma

3

Právní forma

a.s.

s.r.o.

4

Adresa xxxxx

5

XXX

XXX

6

Xxxxxx elektronické xxxxx (x-xxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx

7

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx

8

Xxxxxxxxx adresa

9

Funkce

10

Adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx (e-mail)

11

Telefon

II. Xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx přílohy

12

Aktuální znění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

13

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx společníků xxxxxxxxxxx ve xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx seznam x uvedením podílů xxxxxxxxx ze zakladatelského xxxxxxxx xxxxxxx

14

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxx žadatele, xx xxxxxx xxx 60 xxx, xxxx xxxx seznamu xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx akcií na xxxxx, xx xxxxxx xxx 60 xxx, x xxxxxxxx akcionářů xxxxxxxxxxx xx shodě, xx-xx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

16

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35 odst. 2 písm. b) x x)

XXX. Xxx

Xxxxx xxxxx:

17

x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

18

x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

19

x xxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x zajišťování xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx

20

x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx přiloženými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §84 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

21

xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

22

Xxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uvedených xxxx x xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx jde

23

Dokumenty xxxxxxxxxxx zřízení xxxx xxxxxxxxx xxxx zpětného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX. Xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

24

xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxx zajišťovat kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxx údaj o xxx, zda xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx)

25

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kolektivním xxxxxx x předpokládaná xxxxxxxx vybraných výrobků, xxx něž bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx výrobců x xxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

26

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxx xxxxx bude xxxxxxxxx zpracování, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

27

xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

28

xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x úvěru, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, alespoň xxx xxxxxx prvního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

29

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx uživatele, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

30

xxxxx způsobu xxxxxx evidencí xxxxx §50 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

31

xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

32

Xxxxxxxx xxxxx stanov xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xx-xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxx nejsou xxxxxxx xx sbírce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx §36 xxxxxx xxxx xxx oznámení xxxxx údajů uvedených x xxxxxxx o xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §38 xxxxxx. Xx účelem oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx I. xxx, xxxx xxxxx 1 až 11, x dále xxxxx xx údaje, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxx X

Xxxxx 1 - uvede xx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x akumulátorů nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; jde x skupiny definované x příloze č. 1 xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) nebo x §76 zákona (baterie x akumulátory). V xxxxxxx pneumatik xxxx xx základě §92 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx ve vztahu xxx x určitým xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 4 xxxxxxx xx skupiny 4x x 4x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 8 xxxx xxxxxxxx.

X řádcích 2 - 6 xx xxxxxx identifikační x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx e-mailu xxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx 7 - 11 xx xxxxxx identifikační x xxxxxxxxx údaje statutárního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vyplnil, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx II

Řádky 12 xx 16 - xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx do xxxxx x xxxxxxxxxxxx požadovanému xxxxx. V této xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zveřejněno xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, postačí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x. 12 xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zveřejněno. Xxx XX xxxx xxxxxxxx xxxxxx společníků xxxxxxxx xxxxxx podílu xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxx kapitálu x xx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx opis xxxxxxx xxxxx akcionářů, xxxxx xxxx vlastníky xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx shodě. Xxxxxxxx xxxx XX xx xxxx poslední xxxxxxx xxxxxx žadatele, xxxxx xxxxxxxx x čestné xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxxx xx xxxxx x. 16.

Xxx XXX

X xxxx XXX žadatel xxxxxxxx xxxxx smluv xxxxxxxxx xx xxxxxxx č. 17 - 21. Xxxxx x. 22 xxxxxxxx xxxxxxxx jmenný xxxxxx xxxx, se xxxxxxx už xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 17 - 21 x xxxxxxxx o jakou xxxxxxx xxx, a xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sítě xxxxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§65 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxxxxxxx, §85 xxxx. 2 pro xxxxxxx x akumulátory x §97 odst. 2 xxx pneumatiky). Takovými xxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxx o smlouvách xxxxxxxxx x zřízení xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx XX

X xxxx XX xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxx.

Příloha x. 5 x vyhlášce x. 16/2022 Xx.

Xxxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedených x příloze č. 1 xxxxxx

1. Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

1.1 Chladničky

1.2 Mrazničky

1.3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.4 Klimatizační xxxxxxxx

1.5 Xxxxxxxxxxx zařízení

1.6 Xxxxxxx čerpadla

1.7 Radiátory xxxxxxxxxx olej x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx výměnu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx

1.8 Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výměnu x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Obrazovky, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx 100 xx2

2.1 Xxxxxxxxx

2.2 Xxxxxxxx

2.3 XXX xxxxxxxxxxx

2.4 Xxxxxxxx

2.5 Xxxxxxx

2.6 Xxxxxxxxx

2.7 Ostatní xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxx

3.1 Xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx

3.2 Xxxxxxxxx xxxxxxx

3.3 Xxxxxxx xxxxxxx

3.4 Vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sodíkových výbojek x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.5 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

3.6 XXX světelné xxxxxx, xxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 4.7 x 5.4

3.7 Xxxxx xxxxxxx žárovky xxxxx xxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx)

3.8 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 50 cm

4a Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

4.1 Pračky

4.2 Xxxxxxx

4.3 Xxxxx nádobí

4.4 Xxxxxx x pečící xxxxxx

4.5 Elektrické xxxxxxx

4.6 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

4.7 Xxxxxxxx, xxxxxx svítidel x xxxxxxxxxxxx světelným xxxxxxx

4.8 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx obraz

4.9 Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

4.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tkaní

4.11 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

4.12 Xxxxx xxxxxxxx

4.13 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

4.14 Xxxxx výherní mincovní xxxxxxxx

4.15 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4.16 Velké přístroje xxx monitorování x xxxxxxxx

4.17 Velké xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx

4.18 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4x Xxxxxxx xxxxxx

5. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozměr xxxxxxxxxxx 50 xx

5.1 Xxxxxxxx

5.2 Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

5.3 Xxxx stroje

5.4 Xxxxxxxx, xxxxxx svítidel x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

5.5 Mikrovlnné xxxxxx

5.6 Xxxxxxxxxx zařízení

5.7 Xxxxxxxx

5.8 Xxxxxxx xxxxxxx

5.9 Elektrické xxxx

5.10 Elektrické xxxxxxx

5.11 Xxxxxx x xxxxxxx

5.12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

5.13 Xxxx

5.14 Přístroje pro xxxx x xxxxx x tělo

5.15 Kalkulačky

5.16 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.17 Videokamery

5.18 Xxxxxxxxxxxxxx

5.19 Xx-xx zařízení

5.20 Xxxxxxx xxxxxxxx

5.21 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx

5.22 Elektrické x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

5.23 Sportovní xxxxxxxx

5.24 Počítače xxx xxxxxxxxxx, potápění, xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

5.25 Xxxxxxxxx xxxxx

5.26 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

5.27 Malé elektrické x elektronické xxxxxxxx

5.28 Xxxx zdravotnické prostředky

5.29 Xxxx nástroje xxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu

5.30 Xxxx xxxxxxx automaty xx výrobky

5.31 Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5.32 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

6. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx

6.1 Xxxxxxx xxxxxxxx

6.2 XXX xxxxxxxx

6.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx

6.4 Routery

6.5 Xxxxxx xxxxxxxx

6.6 Xxxxxxxx

6.7 Xxxxxxxx

6.8 Xxxxxxx malá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx podskupině xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 16/2022 Sb.

Vzory xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx označování xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxx x. 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx dni 13. srpna 2005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x XXX XX 50419 (360800) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 1 1(2) Xxxxxxxx 2002/96/ES (XXXX).

Xxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx jsou definovány x XXX XX 50419 (360800) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 1 1(2) Xxxxxxxx 2002/96/ES (XXXX).

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 16/2022 Sb.

Hlášení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxxxxx xxx:

Xxx SO XXX/XXX:

Xxxxxx xxxxxxx (Xxx/Xx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

Identifikace zařízení

Ke xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xx:

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (IČZ)

Zařízení xxxxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx (Ano / Xx)

XXX

Xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx x komunálními xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x příjmení

Název xxxxxxxx

Xxxxx

x. x.

x. x.

Xxx zařízení

BAT xxxxxxxxxxx

Xxxx

XXX

XXX (XXXX kód xxxxxxxx)

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX (xxxxxxxx XX) (Xxx/Xx)

Xxx XX XXX/XXX

XXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které obsahují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látky xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1021)? (Ano / Xx)

Xxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; | č. x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; | č. x.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx

XXX

Xxxxx

Xxx XX XXX/XXX

XXXXX

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxx x. 2 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxxxxx xxx

xxxxxx x. /

XXX&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; IČZ

                                                                                        XXXXX

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx odpadu

Označení xxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx

Xxxxxxx (předávající / xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx číslo xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx odpadu

Celkem (+) [x]

X xxxx dle xxxxxxxxxxx xxxx (-) [x]

Xxxxxxxxx xxx (xxxxxxxx / převzetí / xxxxxxxxx / xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx [x]

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx

XXX, obchodní xxxxx / xxxxx / jméno x xxxxxxxx XXX / XĆX (SO ORP/SOP) / IČOB xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / obchodníka, adresa xxxxxxxxxx / zařízení / xxxxxxxxxx, XXXXX xxxxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx Xxxx 2 přílohy č. 14 x xxxxxxxx č. 273/2021 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxx č. 1 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx rok - xxxxx xx xxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx XX ORP/SOP - xxxxx xx kód xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx - uvede xx "Ano", xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - uvedou xx identifikační údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x jeho xxxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx zařízení; xxxxx xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx celkový xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx - xxxxx xx xxx, jak xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, č. x., x. o., xxxx, XXX - xxxxxx xx adresní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx SO XXX/XXX - xxxxx xx kód správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxxxxx území xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se uvede xxxxx xxxxxxxxxx číselníku xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem.

Vyplnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hlášení xx xxxxxxx xx.xx.xxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx - xxxxx se xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X-xxxx, xxxxxxx - xxxxxx se kontaktní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx hlášení.

Poznámka - x případě xxxxxxx xxxxx ohlašovatel xxxxxxxx x xxxxxxxx hlášení, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx o xxxxxxxx - v xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX63 x xxxxxx xxxxxxx ohlašovatel xxxxxxx xxxxxx připojením xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zařízení - uvede xx, x jaký xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx elektrozařízením xx jedná (stacionární xxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, za koho xx xxxxxxx xxxxxxxx:

- Xxxxxxxxxxx zařízení

Stacionární xxxxxxxx - xxxxxxxx umístěné xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohybu. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x výjimkou x povolení (xx. xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx 12. - xxxxx x xxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx (XXX) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx odpady, například xxxxxxxxxx kontejnerů xx xxxxxxx sběr xxxx xxxxxxxxxx svozu xxxxxx xxxx., xxxxx xx "Xxx", pokud xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx nakládání x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx "Xx".

Xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx katalogová xxxxx xxxxxx x xxxxx odpadů xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx zařízení - xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství XXX (ISOH) Registru xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx.

XXX technologie - xxxxx se dle xxxxx z ISOH Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Údaj xxxxxxx x XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX (XXXX xxx zařízení) - xxxxx se xxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx formátu 12xxxxxxxx kódu xxxxxxxxx x XXX a xxxxx.

Xxxxxxxx podpořené x XXXX (xxxxxxxx XX) - uvede xx "Xxx", xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Operačního programu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx vyhlášeného XXXX). Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx rok, xx xxxxxx byla podpora xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx nakládáte x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1021? - xxxxx xx "Xxx" xxxxx ohlašovatel xxxxxxxx xxxxxx má, nebo "Xx" v xxxxxxx, xx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpady xx, xxxx xxxxxxx xxxx x. 6.

Ulice, x. x., x. x., xxxx, XXX - uvedou xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení.

Kód XX XXX/XXX - xxxxx xx xxx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx nachází xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení.

IČZÚJ - uvede se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Uvádí xx xxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem.

K xxxxx x. 2 - Xxxxxxx o xxxxx, zpracování, využívání x odstraňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hlášení x xxxxxxxx a xxxxxxxxx x odpady xx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxx, xxxxx - xxxxx xx pořadové xxxxx xxxxxxxxxxx záznamu (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx) x xxxxx případně xxxxxxxx odpadu.

Zařazení odpadu

Katalogové xxxxx odpadu - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx odpadu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů.

Kategorie xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx odpadu x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx - uvede xx xxxxx druhu xxxxxx xxxxx Katalogu xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99 - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx", xx xxxxx bližší xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx technický xxxx běžně xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx odpadu - zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx konečného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx odpady xx xxxxxxx 19 Xxxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxx xxxxxxxxx 19 08 x 19 09, původ odpadu, x něhož xxxxx xxxxxxx 19 pochází. Xxxxx xx "20", xxxxx odpad xxxxxxx 19, kromě xxxxxx xxxxxxxxx 19 08 x 19 09, xxxxxxx x odpadu xxxxxxx 20 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxx "15 01", xxxxx xxxxxxx z xxxxxx podskupiny 15 01 Katalogu odpadů xxxx se uvede "Xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxx)", xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx "Xxxx". Pro xxxxx jednotlivý původ xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx sloupcích xxxxx xxxxxxx 9 x 10.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx příjmu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 9 x xxxxxxxx xxxxxxx xx sloupci 12, xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Množství se xxxxx v tunách xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx míst. Na xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx:

x) druhu xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x kódem X00 xx sloupci 9. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx úpravou xxxx xxxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxx, xxx byl xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x skupiny xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx odebráno xx xxxxx oprávněné xxxxx, x kódem X00 xx xxxxxxx 9,

x) xxxxxxx druhu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x předchozího xxxx, x kódem X00 xx sloupci 9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x kódem X30 xx xxxxxxx 9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx nepodnikajících fyzických xxxx - občanů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx X40 ve xxxxxxx 9,

x) xxxxxxxxxx xxxx přepraveného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX nebo mimo XX x kódem XX6 xxxx XX16 xx xxxxxxx 9.

Xxxxxx (+) - na xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx u xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, převzetí, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

X xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx (-) - z toho xxxxxxxx zpracovaného (upraveného, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxx se uvede x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx (xxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxx) - xxxxx se xxxxxxxxx xxx produkce xxxxxx, xxxxxxxx, nakládání, předání xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx x. 2 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tunách, xxxxx xx provedené xxxxxx odpadu, xxxxx xxxx směřováno do xxxxxxxxxx konečného xxxxxxx xxxxxxx xxxx odstranění.

Kód xxxxxxxxx využití / xxxxxxxxxx - xxxxx xx kód konečného xxxxxxx využití nebo xxxxxxxxxx, xx kterého xx odpad xx xxxxxxxxx xxxxxx směřován.

Partner (xxxxxxxxxxx / přebírající) - xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxx. X xxxxxxx převzetí xxxxxx nebo zpětně xxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx název x XXXXX xxxx, xx xxxxx byl xxxxx vyprodukován xxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy odpadu xx uvede xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx dovozu, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX XX XXX 3166-1 Xxxx xxx xxxxx zemí x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx zemí.

Uvedou se xxxxx x osobě xxxxxxxxxxx / odebírající xxxxx. Xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx s xxxxxx. X případě převzetí xxxxxx xxxx zpětně xxxxxxxxxx výrobku s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx uvede xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxxx dovozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Správný xxx xxxxx je použit xxxx, pokud xx xxxxxx kód podle XXX EN XXX 3166-1 Xxxx pro xxxxx zemí a xxxxxx částí - Xxxx 1: Kódy xxxx.

Xxxxx xx XXX - xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby podnikající xxxx právnické osoby, xxxxx odpad převzala. Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx živnostenském rejstříku.

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxx a XXXXX xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výrobek s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. X případě xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx xx xxxxx zkrácený xxx xxxxx a xxxxx státu xxxxxx, xxxxxx xxxx přeshraniční xxxxxxxx. Správný xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx xxx podle XXX XX XXX 3166-1 Xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Kódy xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxx se číslo xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pověřenou osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX x. 1 - Skupiny xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

2.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx 1 xxxxx xxx 100 xx2

3.

Xxxxxxxx xxxxxx

4x.

Xxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 50 xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx skupin 1, 2 x 3, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx či xxxxx, hudební xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxx volný xxx x sporty, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x kontrolu, xxxxxxx automaty, zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

4x.

Xxxxxxx panely

5.

Malá xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx 1, 2, 3 x 6, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx: domácí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx či xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxx pro monitorování x kontrolu, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx proudu

6.

Malá xxxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx

XXXXXXX č. 2 - Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx
(+)/(-)

Xxxxxxx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx Vlastní xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X00

(+)

Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sběru komunálních xxxxxx

X10

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) od xxxxxxx xxxxx - xxxxxx

X20

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §65, 85, 86, 87 x 97 zákona.

A30

(+)

Ano

Primární produkce xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx dopravy x strojů
- Xxxxxxxx xxxxxx převzetím odpadního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxxxx xx fyzické xxxxx - xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx.
- Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pneumatik xx zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §83 odst. 2 nebo §96 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - občana xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
- Produkce xxxxxx xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - občana xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nebo obce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) zákona.
- Xxxxxxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x různých xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a xxxxx) x strojů xx xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxx od xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikající nebo xxxxxxxxx xxxxx.

X40

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx odklizením odpadu, xxxxx původce xxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povodně

A60

(+)

Ne

Převzetí odpadu
Odpad xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx x odpady

B00

(+)

Ano

Převzetí xxxxxx
Xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) xxxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxx xxxxx pocházejících od xxxxxx)

X22

(+)

Xxx

Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x minulého xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

X00

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxxx x xxxx xxxxx)

XX40

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx úpravě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Jedná se x odpady x xxxxxxxxx 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 07, 19 10, 19 11, 19 12 x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx): 16 01, 16 06, 16 08 01, 16 08 02, 16 08 03.

XX41

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po upuštění xx odděleného xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx (xx úpravě přijatého xxxxxx). Při xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx soustřeďování x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady xx odpady xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 19 Xxxxxxxx odpadů (xxxxx odpadů xxxxxxxxx 19 08 x 19 09).

BN44

(+)

Ne

Nakládání s xxxxxxx
Xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxxxx).

XX4

(-)

Xx

Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

XX3

(-)

Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xxxx xxxxxxxxx automobilových nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx demontáži xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení do xxxxxxx zpětného odběru xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxx §12 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX33

(-)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

XN5

(-)

Ne

Přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx EU xx ČR.

BN6

(+)

Ano

Přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx xx členského xxxxx XX x XX.

XX7

(-)

Xxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem EU

BN16

(+)

Ano

Vývoz xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XX

XX17

(-)

Xxx

Xxxxxxxxxx rozdíl - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.)

XX50

(+)

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu (xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.)

XX53

(-)

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx

XX63

(-)

Xx

X xxxxxxxx evidenci xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x odpadech xx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx kódy xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx je dána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

X00 + X10 + X20 + X30 + X40 + X60.

Xxxxxxxx xxxxxx původce xxxxxx xx xxxx xxxxxxx evidenčních xxxx: X00 + X60.

X xxxxxxx, xx je x xxxxxxxxxx kódu xxxxxxx X, pak xx možno X = X xxx xxxxxxx xxxxx, X = B pro xxxxx převzatý, X = X pro xxxxx odebraný xx xxxxx x předchozího xxxx.

Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, úpravy a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx: XX, kde X = X pro xxxxxxx odpad, X = X pro xxxxx převzatý, X = X xxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Y = xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx odpadu xxxxx přílohy č. 5 a 6 x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 8 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx (+) / (-) xx xxxxxxxx xx sloupcům Xxxxxxxx (+) x Množství (-) Xxxxxxx x. 1 a xxxxxxxx 7 x 8 Xxxxx x. 2.

Znaménko (+) znamená, xx xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx převeden x xxxxxxxx xxxx), (-) xxxxxxx, že xxxxx ubývá (xxxxx xx předán, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jde o xxxxxxxx xx konci xxxx).

Xxxx xxxx být xxxxxxxxx vyrovnaná ABC xxxxxxx xx straně (+) a (-).

Partner "Xxx" xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x ročním xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xx" xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx použití kódů xxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX63 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx připojeným xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hasičského xxxxxxxxxxx sboru atd.) xxxx xxxxxxx prohlášením xx xxxxxxx pdf.

V xxxxxxx xxxxxxx kódu XX33 xx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o zřízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx.

Příloha x. 9 x vyhlášce x. 16/2022 Sb.

Obsah xxxxxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx:

x) název xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li právnickou xxxxxx; jméno, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx; xxxxx, popřípadě xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx bydliště a xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a sídlo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě jména x příjmení, xxxxxxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxx číslo, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou,

d) xxxxx xxxxxxxxx pracovníků zařízení,

e) xxxxxxxx telefonní čísla, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx,

x) adresy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxx příslušného územního xxxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, příslušného xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx umístěno,

h) xxxxx x posledním rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxx předložením xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x. x., xxxxx vydání,

i) xxxxx x posledním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx, xx-xx zařízení xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x. 1 dle přílohy č. 1 xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x zákonu o xxxxxxxx,

x) údaj o xxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Charakter x xxxx xxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx/ xxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 2 k xxxxxx x xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx x xxxxxx x zařízení xxxxx příloh č. 5 x 6 x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx něž xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 2 x zákonu x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx elektrozařízení xxx přílohy č. 1 zákona, xx xxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pro xxx je xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx odpady xxxxxxxxxx xx celé xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 1 xxxxxx, uvede xx xxxxxxxx specifikace, xxx xxxx odpadní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výhradně xxxxxx, xx. označení xx jaké xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 1 xxxxxx.

x) xxxxx ČSN xxxxx, podle kterých xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx 1 přílohy č. 7 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede požadavek xxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilou třetí xxxxxx.

x) xxxx, x xxxxx xx zařízení xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x popis xxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) vymezení xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx a xxxxxxx xx x odpady.

3. Xxxxxxx popis xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx vybavení zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpadů, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx provozovny s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x míst xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx přístupové xxxxx xx xxxxxxxx, umístění xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx operacích x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx přejímce odpadu - popis xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x praktického xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx odpad, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxx, nastavení odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zaznamenávány,

d) xxxxxxxxx x odpadem - xxxxxx značení xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx okolí a xxxxxxxx prostředí x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, zejména měření xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x kvality xxxxx xx xxxxxxx x souladu s xxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxxxx množství x xxxxxxx odpadních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x souladu x xxxxxx právními předpisy, xxxxxxxxxxxxxx ukazatele.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení:

Alespoň xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx provoz, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a povinností, xxxxx xxxx spojeny x xxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxx vedení evidence xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadů; xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx nastavení způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x návaznosti xx xxxxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v příloze č. 3 xxxxxx.

8. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a opatření xxx xxxxxx havárie:

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení xx xxxxxx prostředí x xxxxxx lidí,

b) xxxxxx xxxxxxx horninového xxxxxxxxx x místech xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx případ xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx ukončení provozu xxxxxxxxx xxxxxx lidí x životní xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí x xxxxxx xxxx xxxxxx pokynů k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx pomoci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obsahuje dále

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakteristiku xxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x přijímaným xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímaných xxxxxx,

x) xxxxx odpadů, xxxxxxxxx vod x xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx x xxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Příloha x. 10 x xxxxxxxx č. 16/2022 Xx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravy x pro xxxxx xxxxxx předání x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx funkčnosti použitého xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x průvodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx parametry xxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx x je xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx bezpečnost xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektrozařízení je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx. Ke xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kroku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

X xxxxxxx elektrozařízení se xxxxxxx xxxx prohlídka. Xxx xxxx xxxxxxxxx xx zjistí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx, xxx přívod x xxxxxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx toho xx xxxx další postup xxxxxxx xxxxxxxxxx elektrozařízení.

Při xxxxxxxxx xx elektrozařízení xxxxxxxx prohlédne xxxxx.

2. Xxxxxx

2.1. Xxxxxxxx postup xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxx.

2.1.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vodiče

U xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx přívodů x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x elektrozařízení třídy xxxxxxx II, xxxxx xx vybaveno ochranným xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vodiče xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xx ochranný xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxx ověřit xxx xxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.1.2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X všech xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x prodlužovacích přívodů, x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx změří xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxx izolačního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, například xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xx síťového xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx celého xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx, stykače, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.), xxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxx vyhovující xxxx izolace, xxxxxxx xx:

- u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx I xxxxxx proudu xxxxxxxxx xxxxxxx,

- x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx II x x vodivých xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X, xxxxx xxxx přístupné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx proudu.

Pokud xxxxxx izolačního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx výsledek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nevyhovující, xxxx o zařízení xxxxxxxxxx technologie, xxxxxxx xx:

- x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ochrany X xxxxxx xxxxxx ochranným xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX x x xxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ochrany I, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ochrannému xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.2. Náhradní xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx měření xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, které za xxxxxx měření není xxxxx v xxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sítě. Xxxxxxx bude možné xxxxxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx měření xxxxx bodu 2.1.

2.2.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxx třídy xxxxxxx X xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.2.2. Xxxxxx unikajících xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX x u xxxxxxxx částí elektrozařízení xxxxx xxxxxxx I, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X elektrozařízení xxxxx xxxxxxx I xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ochranným xxxxxxx xxxx tak, xx xx v příslušném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterému xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxx vnějšího připojení x xxxxxxxxxx malému xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx mezní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obvodů XXXX x XXXX xxxx xxxxxx je 50 V xxx xxxxxxxx x 120 X pro stejnosměrné xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxx XXXX xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, u obvodů XXXX může xxx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho x xxxxxx xxxxx xxxx 50 X xxx xxxxxxxx x 120 V pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx přívody a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxx, při xxxxx xx mohlo xxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 0,2 Ω xxx délce xxxxxxx xx 3 x. K tomuto xxxxxx xx xxxxxxxx 0,1 Ω xx xxxxx xxxxx 3 x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx nesmí být xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 Ω. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X xxxx uvedených xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudů.

3. Zkouška xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx ověřeno, zda xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx plní spolehlivě xxxx xxxxxx, aniž xx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpory. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorem musí xxx jeho xxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxx x jiskření xx xxxxxxxxxx. Zjistí xx, zda xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx x xxxxxxx nutnosti xxxxxx nebo obnoví.

Poškozené xxxx xxxxxxxxxx označení xx ochranných xxxxxxx, xxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxx xxxx., xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho trvanlivost.

Požadavky xxxxxxx v xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx za xxxxxxx, postupuje-li xx xx xxxxx x xxxxxx XXX 33 1600 xx. 2 - Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx funkčnost xxxxxxxxxxxxxxx nelze ověřit xxxxxxxx podle bodů 1 až 4, xxxxxxx xx zkouška xxxxxxxxxx elektrozařízení v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoven, xx xxxxx s příslušnou xxxxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxx elektrozařízení, xxxxxxxxx:

XXX XX 62353 ed. 2 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx po opravách xxxxxxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxxx,

XXX XX 60974-4 xx. 3 - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - Část 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

XXX XX 60079-17 xx. 4 - Xxxxxxx atmosféry - Xxxx 17: Revize x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 11 x vyhlášce č. 16/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

X. Doklady xxxxxxxxxx x nákladu xxxxxxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1: Xxxxx x xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx firma/název/jméno x příjmení:

IČO:

Adresa:

Kontaktní xxxxx:

Xxxxxxx:

X-xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx firma/název/jméno a xxxxxxxx:

XXX:

Xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx:

X-xxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx/xxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxxx:

Xxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx:

X-xxxx:

Xxxxxxx č. 2: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx

Xxxxx provedení xxxxxxx funkčnosti

Číslo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3: Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxx elektrozařízení, xxxxxxx, xxxxxx

Xxxxxxxxxx látky xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravovaných elektrozařízení x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinností xxxxx §74 zákona

Prohlášení xxxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx odpovědnosti xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §74 zákona

Níže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovědným xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxxxx x xx tato elektrozařízení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx:

Xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxx:

X. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přepravovaného elektrozařízení

1. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení

PROTOKOL X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X. ...

XXXXX O PŘEPRAVOVANÉM XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xx-xx znám)

Výrobní nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx je x xxxxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;

Xxx výroby xxxxxxxxxxxxxxx (xx­xx xxxx)

XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX ELEKTROZAŘÍZENÍ

OBJEDNATEL XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXX FUNKČNOSTI PROVEDL:

Obchodní xxxxx / název / xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / jméno x xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

XXX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx provedených xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx přístrojů

Vyhodnocení xxxxxxx xxxxx elektrozařízení

Celkové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx protokolu

Podpis xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx o xxxxxxx funkčnosti xxxxxxx (xxxxx x xxxxxx)

2. Xxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx elektrozařízení

Přiloží xx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx X.

Xxxxxxx č. 1: Údaje x xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx x držení před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx/xxxxx a xxxxxxxx - xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXX - vyplňuje xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx; xxxxx je XXX xxxx xxx osmimístné, xxxxxx se xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxx sídla xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx místa xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektrozařízení. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxx. Údaje xx xxxxxx stejným xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxx se xxxxx x příjemci přepravovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx/xxxxx x xxxxxxxx - xxxxx xx název zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx - uvádí se xxxxxx sídla nebo xxxxxxxx příjemce.

Stát xxxxxx - xxxxx xx xxxxx státu, x xxxx dojde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2: Xxxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x jedné xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3: Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektroza xxxx nich

Uvede xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou obsaženy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx držitele elektrozařízení (xxxxxx s xxxxxxxx x. 1), xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx orgánu.

Část B.

1. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx použitých elektrozařízení.

Údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx elektrozařízení - xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (je-li xxxx). Jako xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx značka xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x podskupina xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx funkčnosti xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx, případně adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, pokud xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx spojení.

Zkoušku xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx provedla. Je-li xxxxx xxxxxx právnická xxxxx, uvede xx xxxx jméno, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxxxx technika.

Adresa - xxxxx xx adresa xxxxx xxxxx xxxxx §25 odst. 2 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx osvědčení - uvede se xxxxxx evidenční číslo xxxxxxxxx xxxxx podle §25 odst. 2 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx revizního technika.

Výsledek xxxxxxxxx elektrozařízení - xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx měření x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - uvede xx seznam měřících xxxxxxxxx, xxxxx byly xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx ovládacích prvků x xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx - x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx prokazatelné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zjištěny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení.

2. Xxxxxx x xxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxx doklad o xxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx sloužit například xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytovaná xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 12 x xxxxxxxx x. 16/2022 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x XXX XX 61429 (364395) Značení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX 7000-1135 x xxxxx této xxxxx X1.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 16/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2022, x xxxxxxxx ustanovení §21 xxxx. 2 xxxx. x), §21 xxxx. 7 x přílohy č. 7, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

445/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 273/2021 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 78/2022 Xx., x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/19/EU xx dne 4. července 2012 x odpadních xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxxx (XXXX), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2018/849/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/66/ES xx xxx 6. xxxx 2006 o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 91/157/XXX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/11/ES, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/12/ES, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/103/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/56/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2018/849/XX.

2) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2019/290 xx xxx 19. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do registru.

3) §39 xxxx. 3 zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §39 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Vyhláška č. 450/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, způsobu x xxxxxxx hlášení havárií, xxxxxx zneškodňování x xxxxxxxxxxxx jejich škodlivých xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §2 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x. 477/2001 Xx., x xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x obalech), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 350/2011 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 73/2012 Sb., x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vrstvu, x x fluorovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx - ADR (Xxxxxx 1957), vyhlášená ve Xxxxxx xxxxxx xxx č. 64/1987 Sb.

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečného xxxxx (XXX), vydaný xxxx xxxxxxx I x xxxxxxxx č. 8/1985 Sb., Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §81 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 541/2020 Xx., o odpadech.

10) Xxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxx xxxxx č. 401/2015 Sb., x xxxxxxxxxxx x hodnotách přípustného xxxxxxxxxx povrchových xxx x odpadních xxx, xxxxxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x x citlivých xxxxxxxxx.

12) Čl. 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1005/2009 xx dne 16. xxxx 2009 x xxxxxxx, xxxxx poškozují xxxxxxxx vrstvu, x xxxxxxx xxxxx.

13) Xx. 2 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 517/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynech x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 842/2006.

14) Xxxxx č. 350/2011 Sb.

Xxxxx č. 73/2012 Sb.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1005/2009 ze xxx 16. září 2009 x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 517/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 842/2006.

Xxxxx č. 254/2001 Sb.

Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxx č. 73/2012 Sb.

16) §10 odst. 6 xxxxxx x. 73/2012 Xx.

17) §12b xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

18) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1060/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 513/2011 xx xxx 11. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 o xxxxxxxxxxx agenturách.

19) Xxxxx č. 174/1968 Sb., x státním odborném xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Xx.

Xxxxx č. 250/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

20) Nařízení xxxxx č. 481/2012 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Úmluva o xxxxxxxxx smlouvě v xxxxxxxxxxx silniční nákladní xxxxxxx (XXX), xxxxxxx x Xxxxxx xxx 19. xxxxxx 1956, xxxxxxxxx pod č. 11/1975 Sb., xx znění protokolu xxxxxxxxx x Ženevě xxx 5. července 1978, xxxxxxxxxxx xxx č. 108/2006 Sb. m. s.

Xxxxxxxxx protokol x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxx xxx 20. xxxxx 2008, vyhlášený xxx č. 66/2011 Sb. m. s.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravě (XXXXX), xxxxxxx v Xxxxx xxx 29. xxxxxxxx 1980, vyhlášená xxx č. 8/1985 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

22) Xxxxx č. 73/2012 Sb.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 517/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 842/2006.

23) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1103/2010 xx xxx 29. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/66/XX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přenosných xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx opětovného nabití) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

24) Xxxxxxxxxx xxxxxx x kontrole xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zneškodňování (Xxxxxxx 1989), xxxxxxxxx xxx č. 6/2015 Sb. m. s.

25) Vyhláška č. 8/2021 Sb., x Xxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxx vlastností xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx).