Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 14.05.2024.


Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
127/2005 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2 §3

HLAVA II - CÍLE A ZÁKLADNÍ ZÁSADY REGULACE §4 §5 §6

HLAVA III - REGULACE KOMUNIKAČNÍCH ČINNOSTÍ

Díl 1 - Komunikační činnosti a podnikání §7 §8

Díl 2 - Všeobecné oprávnění

Vydání všeobecného oprávnění §9

Podmínky stanovené všeobecným oprávněním §10

Zvláštní povinnosti §11

Změna a zrušení všeobecného oprávnění §12

Oznámení podnikání §13

Osvědčení a evidence podnikatelů §14

Díl 3 - Správa rádiového spektra

Povinnosti Úřadu §15 §15a

Kmitočtové plány §16 §16a §16b

Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů §17

Vydání oprávnění k využívání rádiových kmitočtů §18

Změna, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů §19

Změna držitele oprávnění a pronájem práva plynoucího z oprávnění k využívání rádiových kmitočtů §19a

Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely §19b

Omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů §20

Výběrové řízení pro příděl rádiových kmitočtů §21

Příděl rádiových kmitočtů §22

Změna přídělu rádiových kmitočtů §22a

Odnětí přídělu rádiových kmitočtů §22b

Pozbytí platnosti přídělu rádiových kmitočtů §22c

Přechod přídělu rádiových kmitočtů §22d

Převod přídělu rádiových kmitočtů §23 §23a §23b

Poplatky za využívání rádiových kmitočtů §24

Krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů §25

Odborná způsobilost §26

Registrace družicové sítě nebo soustavy a podmínky využívání rádiových kmitočtů §26a §26b §26c

Díl 4 - Radiokomunikační účet §27

Díl 5 - Správa čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen

Povinnosti Úřadu §28

Číslovací plány §29

Oprávnění k využívání čísel §30

Udělování oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty §31

Vydání oprávnění k využívání čísel §32

Tísňová komunikace §33

Přístup k evropským harmonizovaným číslům §33a

Systém veřejné výstrahy §33b

Přenositelnost čísel §34

Změna poskytovatele služby přístupu k internetu §34a

Přístup k telefonním číslům a službám elektronických komunikací §35

Změna, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání čísel §36

Poplatky za práva plynoucí z oprávnění k využívání čísel §37

Díl 6 - Univerzální služba

Oprávnění Úřadu a povinnosti podnikatelů §38

Určení poskytovatele univerzální služby §39

Přístup k internetu a přístup k hlasové komunikační službě §40 §41 §42

Zvláštní opatření pro zdravotně postižené osoby §43

Doplňkové služby §44

Cenová dostupnost §45

Podmínky poskytování dalších služeb §46

Kvalita univerzální služby §47

Výpočet čistých nákladů na poskytování univerzální služby §48

Financování univerzální služby §49

Obsah výroční zprávy univerzální služby §50

Díl 7 - Analýza relevantních trhů a určení podniku s významnou tržní silou

Analýza relevantních trhů §51

Relevantní trh §52 §52a

Podnik s významnou tržní silou §53

Díl 8 - Ceny a regulace cen

Ceny §54 §55

Regulace cen §56

Uplatnění regulace cen §57

Způsob regulace cen §58

Rozhodnutí o ceně §59

Povinnosti podniku s významnou tržní silou §60

HLAVA IV - PRÁVA A POVINNOSTI PODNIKATELŮ, ÚČASTNÍKŮ, SPOTŘEBITELŮ A KONCOVÝCH UŽIVATELŮ

Díl 1 - Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a zajišťování veřejných komunikačních sítí §61 §62

Informační povinnosti u smluv §63

Transparentnost a zveřejňování informací §63a

Doba trvání závazku ze smlouvy a jeho zánik §63b

Nabídky balíčků §63c §63d §63e

Vyúčtování ceny, reklamace §64

Neplacení nebo opožděné placení účtu §65

Informační a operátorské služby §66

Srovnávací nástroj §66a

Identifikace zlomyslné nebo obtěžující komunikace §67 §68 §69 §69a §69b §70

Kvalita služby §71

Povinnost šíření určeného rozhlasového a televizního programu a služeb ve veřejném zájmu §72 §72a §72b §72c

Díl 2 - Přístroje §73 §74 §75

Díl 3 §76 §77

Díl 4 - Propojení a přístup k sítím elektronických komunikací a přiřazeným prostředkům §78 §79 §79a §80 §81 §82

Podmínky přístupu ke službám digitálního televizního a rozhlasového vysílání §83

Přístup k prostředkům a sdílení kapacit §84

Zpřístupnění účastnického vedení §85 §85a

Díl 5 - Oddělená evidence nákladů a výnosů §86

Díl 6 - Funkční a dobrovolná separace

Funkční separace §86a

Dobrovolná separace a převedení přístupové sítě §86b §86c §86d §86e

HLAVA V - OCHRANA ÚDAJŮ, SLUŽEB A SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Díl 1 - Ochrana osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací §87

Zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací §88 §88a

Důvěrnost komunikací §89

Provozní údaje §90

Lokalizační údaje §91

Zobrazení účastnického čísla §92

Zneužití účastnického čísla a elektronické adresy odesílatele §93

Přesměrování volání §94

Seznamy účastníků §95 §96

Odposlech a záznam zpráv §97

Díl 2 - Bezpečnost a integrita veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací

Bezpečnost a integrita veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací §98 §98a

Bezpečnost, integrita a poskytování služeb za krizových stavů §99

Díl 3 - Ochrana elektronických komunikací

Povinnosti provozovatelů §100

Styk komunikačních vedení veřejné komunikační sítě s okolím §101

Díl 4 - Ochranná pásma

Ochranné pásmo komunikačního vedení §102

Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje §103 §103a

Díl 5 - Oprávnění k využívání cizích nemovitostí §104

Oprávnění k využívání cizích nemovitostí ve vlastnictví státu §104a

HLAVA VI - STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Díl 1 - Správní úřady v oblasti elektronických komunikací

Působnost Ministerstva §105

Poskytování informací Ministerstvu §106

Organizace Úřadu §107

Působnost Úřadu §108

Vyloučení střetu zájmů §109

Vztah Úřadu k Parlamentu a k vládě České republiky §110

Spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže §111

Spolupráce s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání §112

Spolupráce s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost §112a

Kontrola elektronických komunikací §113 §114

Poskytování informací Úřadu §115

Zeměpisné mapování §115a

Díl 2 - Spolupráce s Komisí a s příslušnými národními orgány členských států §116 §117

HLAVA VII - PŘESTUPKY

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §118

Přestupky fyzických osob §119 §120 §121

HLAVA VIII - USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízení
Vztah ke správnímu řádu §122
Opravný prostředek §123
Opatření obecné povahy §124
Uveřejňování §125
Telekomunikační věstník §126
Díl 2 - Rozhodování sporů

Oddíl 1 - Rozhodování sporů mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti §127

Odmítnutí rozhodování sporu §128

Oddíl 2 - Rozhodování účastnických sporů §129

Díl 3 - Konzultace

Konzultace s dotčenými subjekty §130

Konzultace s Komisí, Sdružením BEREC a ostatními členskými státy §131

HLAVA IX - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §132

Poplatky §133 §134 §134a

Úřední jazyk §135

Přechodná ustanovení §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149

Závěrečná ustanovení

Zmocnění §150 §151

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích §152

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního §153

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o technických požadavcích na výrobky §154

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona §155

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony §156

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o telekomunikacích §157

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky §158

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel §159

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění živnostenský zákon §160

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání §161

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen §162

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna krizového zákona §163

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání §164

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna rozpočtových pravidel §165

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §166

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §167

ČÁST OSMNÁCTÁ §168

ČÁST DEVATENÁCTÁ §169

ČÁST DVACÁTÁ §170

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna soudního řádu správního §171

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže §172

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců §173

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 427/2003 Sb. §174

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů §175 §176

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů §177 §178

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Účinnost §179

Příloha č. 1 - Požadavky na informace poskytované před uzavřením smlouvy podle §63 zákona o elektronických komunikacích

Příloha č. 2 - Kritéria pro posuzování nabídek pro společné investice

č. 235/2006 Sb. - Čl. IV

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXXI

č. 304/2007 Sb. - Čl. II

č. 153/2010 Sb. - Čl. II

č. 468/2011 Sb. - Čl. II

č. 214/2013 Sb. - Čl. II

č. 252/2017 Sb. - Čl. II

č. 311/2019 Sb. - Čl. II

č. 374/2021 Sb. - Čl. II

č. 202/2023 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 94/2011 Sb.; č. 161/2019 Sb.

INFORMACE

127
ZÁKON
ze dne 22. xxxxx 2005
x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx práva Xxxxxxxx unie1) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx trhu, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x některých xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxx mediální xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Tímto xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxx soutěže.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x podnikatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) uživatelem xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací,

d) operátorem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx komunikací zřízení xxxx sítě, xxxx xxxxxxxxxxx, dohled xxx xx xxxx její xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx integrovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, podléhají-li jejich xxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie70), kteří xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx maloobchodním x xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxx ani xxxx vlastní xxxxxx xxxx xxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, prostředky xxxxxxx infrastruktury x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx elektronických komunikací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které umožňují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x zahrnují xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, kabelové xxxxxxx x budovách, xxxxxx, věže x xxxx podpůrné konstrukce, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx šachty x xxxxxxxx skříně,

b) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx kapacitně xxxxxx, nebo nikoli, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo směrovací xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx neaktivních xxxxxxxx prvků, xxxxx xxxxxxxx přenos xxxxxxx xx xxxxxx, rádiovými, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx okruhově xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, mobilních xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx energie x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, sítí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx informace,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx, xxxxxx, směrování, xxxxxxxxx xxxx příjem xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx komunikační xxxx xxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxx slouží xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x která xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je poskytovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí xxxx přístup k xxx, nebo

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zařízeními,

a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx sítě xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx uživateli xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx komunikační xxxx; x případě xxxx xxxxxxxxxxxx komutaci xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx určen konkrétní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx spojena x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bodu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx dosahovat xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x dostupnou přenosovou xxxxxxxx pro stahování x xxxxxxxx dat, xxxxxxxx, xxxxxxxxx související x chybovostí a xxxxxxx x její xxxxxxxx; xxxxxxxxx sítě xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xx vnímání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kvůli odlišným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx dále xxxxxx

x) xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úplatu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx služeb:

1. xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx71),

2. xxxxxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxx,

3. služby xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za úplatu, xxxxx prostřednictvím sítí xxxxxxxxxxxxxx komunikací umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxx komunikaci xxxxxxxx xxxx se xx xxxxxxx, xxxxxx příjemce xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx x interaktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx,

x) interpersonální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánech, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x číslem xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánech,

d) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služba, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx číslovacích xxxxxxx, xxxx která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x národních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vyloučen,

f) xxxxxxxx komunikační službou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx nepřímo, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx národního xxxx mezinárodního xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx služeb xxxxx §38, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spotřebitelům xx xxxxx xxxxx xxxxx za dostupnou xxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) radiokomunikační xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxxxx v přenosu, xxxxxxxx xxxx příjmu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx spojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikaci,

j) xxxxxxxx xxxxx konverzace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx konverzace x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx místech,

k) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spektra xxxxxxx xxxx xxxx xxxx subjektů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určeného xx xxxxxxx všeobecného xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxx xxxxxx kombinace, xxxxxx xxxxxxxxxxx přístupů xxxx xxxxxxxxx sdílení přístupu x xxxxxxxx kmitočtům, xxxxx má usnadnit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. na xxxxxxx xxxxxx zúčastněných xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx oprávnění, individuálním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx hospodářské xxxxxxx,

x) přiřazenou xxxxxxx xxxxxx související se xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxx xxxxxxxxx poskytování, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb prostřednictvím xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx převodu xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmíněného přístupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebo přítomnosti.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) škodlivou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných bezpečnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, znemožňuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provozované x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána a xxxxx byla xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sbírce, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x členství Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx propojených sítí xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxx xxxxxx sítí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektromagnetickým xxxxxxx xxxx provozním xxxxxxxxx,

x) interoperabilitou služby xxxxxx xxxxxxxxx přenosových xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx různých xxxx elektronických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx usměrňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx dosažení x udržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx tísňových xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místo, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx tísňová komunikace,

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má vyřizovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx komunikaci xxxxxxxx xxxx,

x) rádiovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx vlny o xxxxxxxx xxxxxx xxx 3 000 GHz xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) harmonizovaným xxxxxxxx spektrem rádiové xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx a efektivní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx x souladu s xxxxxxx 4 rozhodnutí Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 676/2002/ES xx xxx 7. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).

§3

(1) Xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxx xxxxxxxx správní xxxx pro výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx2).

(2) Xxxxxx Úřadu xx Praha.

(3) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx samostatnou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

§4

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx předpoklady pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx uživatelů x xxxxxxx účastníků trhu xx xxxx xxxxxxxx xxxx konkurenčního xxxxxxxxx.

§5

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxxx") x Xxxx podporují xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiřazených prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx při xxxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osob, x xxxxxxx lze xxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx sociální xxxxxxx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxxx přístup, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxx služby, ceny x kvality,

b) xxxxxxxxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx správu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx k rozvoji xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "členský xxxx"),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx využívání xxxxxxxxx spektra x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže,

c) přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikačních technologií x aplikací x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx uplatněním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx,

x) postupují předvídatelně x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, obnovení, změně, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx,

x) při xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx (XXXXX), Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací BEREC (xxxx jen "Xxxxxxxx XXXXX"),&xxxx; Xxxxxxxx pro xxxxxxxx rádiového xxxxxxx XXXX (dále xxx "Xxxxxxx RSPG") x x Evropskou komisí (xxxx xxx "Xxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxx Xxxxxxxx unie,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxx a jazykovou xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx koncových uživatelů x xxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx koncových uživatelů xxxxxxx xxx, že xxx xxx činnosti

a) xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měli xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38,

x) xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) přispívá x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transparentnosti xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací,

e) xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncových uživatelů xxxx xxxx, u xxxxxxx lze xxx x xxxxxxx xx xxxxxx věk nebo xxxxxxxx potřeby xx xx, že vyžadují xxxxxxxx xxxxxxx,

x) podporuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikačních xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncových uživatelů xxxxx informace a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx harmonizaci xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx získání xxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) V xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx Xxxxxxxxxxxx a Xxxx xxxx xxxxxxx zásadami xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx uvedenými x §6. Xxxxxx zejména

a) xxxxxxxxx předvídatelnou regulaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx soutěž ku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx na trhu x dodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podporují efektivní xxxxxxxxx xx inovace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx vysokou xxxxxxxxx, x to x xxx, xx zajišťují, xxx jakákoli povinnost xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zohlednila xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ním x stranou, xxxxx xxxxxxx x přístup xxxx propojení, xxx xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx uživatelů x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx,

x) při svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx srovnatelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k diskriminaci xxxx xxxxxxxxxxx zajišťujícími xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona týkající xx xxxxxxxxxxx činností Xxxxx v xxxxxxx xxxx a služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx významu xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 4.

§6

(1) Ministerstvo x Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozhodováním xxxxxxxxxx xxxxxx jednomu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uživatelů, na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx odůvodněné xxxxxxx x xxxxxxxxx dotčených xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx sledovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uložených xxxxxxxxxx opatření na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhy x v xxxxxx xxxx jejich analýzami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Zjistí-li, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, neúměrně xx deformuje, xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx, nebo na xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěž, neprodleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx a Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx technologicky xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx neutrální xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx druh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx

x) poskytovat xxxxxxxxxxxx poskytujícím veřejně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3), xxx xxxx umožněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x případech, kde xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx spojuje xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(5) Úřad x xxxxx xxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx držitele přídělů xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxxx xx podmínky xxxxxxxxxxx xx infrastruktury, xxxxx xx xxxxxxx xx využívání xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bezdrátové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxx xxxxxxx 20 xxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) zajišťování xxxx elektronických komunikací,

b) xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přístrojů (§73).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí elektronických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x opatřeních ke xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sítí elektronických xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx státu se xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxx.

§8

(1) Předmětem podnikání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx sítí,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje obecné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislých xx xxxxxxx, xxxxxx této xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podnikání, xxxxx xxxxxxx náležitosti podle §13.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x

x) fyzické xxxxx její xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx pravomocně odsouzena xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 nebo xx xx xx xxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx67).

(5) U xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Bezúhonnost xx xxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxx xx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obdobné Xxxxxxxxx xxxxxx vydaným státem, xxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xx sídlo, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydává. Fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx obdobné Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x přílohou xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Výpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx stát xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxxx x páté, xxxxxxxx Xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx čestné xxxxxxxxxx x své xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Všeobecné oprávnění

§9

Vydání xxxxxxxxxxx oprávnění

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx komunikačních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx nebo na xxxxxx xxxxx sítí x xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístrojů x xx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx čísel x které xx xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7.

(2) Xxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředků, x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx přístrojů a x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§17), x x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Všeobecné xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx stanovené všeobecným xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávněním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu podle xxxxxx zákona, jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx použitelných předpisů Xxxxxxxx unie,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1,

d) komunikace xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebezpečím nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx vnitra,

e) využívání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx situace72) xxxx xxxxxxxxx stavu xx xxxxxx xxxxxxxxx komunikace xxxx tísňovými xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx povinnosti xxxxx §62,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx sítě x x nezbytných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ověření xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxx §11,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx6) a xxxxxxxxx stavu7) (xxxx xxx "xxxxxxx stav").

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit zvláštní xxxxxxxx xxx zajišťování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se

a) xxxxxxxxx xxxx podle tohoto xxxxxx,

x) povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx programem související xxxxxx podle §72,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8),

x) zachování xxxxxxxxx veřejných sítí xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx rušení mezi xxxxxx xxxx službami xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ochrany xxxxxxxxx komunikačních xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1,

x) využívání xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx účelné využívání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx kmitočty xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx f),

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozovatele.

(3) Xxxx všeobecným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) interoperability xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (UIFN) x xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx proveditelné, xxx xxxxxxx uživatele, x další xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxx spotřebitelů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx k přenášení xxxxxxxxxxxx xxxx škodlivého xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů73).

§11

Zvláštní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby podle xxxx 6 této xxxxx,

x) podle §51 xxxx. 6 až 8, 14 x 15,

x) týkající xx xxxxxxxx x síti x xxxxxxxxx xxxxx §78, 79, 79a, 80 x 84,

d) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83,

x) podle §69a.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx podmínek stanovených xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx podle §130 x xxxxxxxxx x podle §131. Xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx změní xxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §130 x xxxxxxxxx x podle §131 xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxx skutečností, xx základě xxxxxxx xxxx všeobecné oprávnění xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx9).

§13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx poskytování interpersonálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx Xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadem podle xxxxxx Xxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxx xx vzoru xxx oznámení. Xxxxxxxx xx učiněno xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx náležitosti podle xxxxxxxx 3 xx 5 xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3, Úřad xxxxxxxxxx xxxxx dotčenou xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx kratší xxx 14 dnů. Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxx oznámení podnikání xxx po xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxx jí xxxx xxxxxxxxxx sdělí; neúplné xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx výkonu komunikační xxxxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx podnikání, adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx přechodného pobytu xxx 90 xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx x zahraničí (xxxx xxx "bydliště") x identifikační xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), bylo-li xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx nebo poskytováním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx fyzická xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu, uvede xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a bydliště xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo poskytováním xxxxxx elektronických komunikací, xxxxx xxxxxx stránka xxxxxxxx. Vykonává-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uvede xxx označení x xxxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx

x) vymezení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kterou hodlá xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx hodlá poskytovat, x odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění,

b) xxxxx předpokládaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3 x zaplacení správního xxxxxxxx za vydání xxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezapsaná xx xxxxxxxx rejstříku xxx xxxxxxxx předloží xxx xxxxxxxx kopii xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5, xx povinna Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx elektronickém formuláři xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx byla oznámena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10a).

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všeobecného oprávnění, xx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxxx xxx dne ukončení xxxx přerušení xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx; xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx o přístup xxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinen oznámit Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(10) Xxxxxxx x právnická xxxxx, xxxxx přerušila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 7, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávání xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx obdobně.

§14

Xxxxxxxxx a evidence xxxxxxxxxxx

(1) Xx 1 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxx předložila xxxxx xxxxxxxx podnikání xxxxx §13 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytne Úřadu xxxxxxx základního registru xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx10a).

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxx

x) tyto xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. u xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní firmu, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. x právnické xxxxx xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, adresu sídla, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odštěpného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxx elektronických komunikací, xxxxx zajišťování nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx vzniklo xxxxxxxxx xxxxx §79 x 104,

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění, xxxx požádat o xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sjednat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx propojení, xxx xxx usnadněn výkon xxxxxx xxxx například xx jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx osoby uvedené x §13 odst. 6 xxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx podmíněno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

Díl 3

Xxxxxx rádiového xxxxxxx

§15

Xxxxxxxxxx Xxxxx

(1) Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x účelného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rádiového xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx x xxxxxxxx x mezinárodních organizacích.

(2) Xxxxxxx rádiového spektra xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx plánu přidělení xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxx změn, sestavování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, udělování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, udělování xxxxxxx rádiových kmitočtů, xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, přidělování volacích xxxxxx x identifikačních xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x kontrola xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx účelné xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx koordinace rádiových xxxxxxxx x pásem xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx vybranou xxxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx vnitrostátní kmitočtové xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran,

c) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem činnosti xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxx poskytovány xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx kmitočtová xxxxxxx), xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx, přídělem xxxxxxxxx xxxxxxxx, individuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, krátkodobým oprávněním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněním , xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněním.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rádiového spektra x kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhledávání a xxxxxxxxxxxx xxxxxx rušení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění podmínek, xxxxx xxxx uloženy xxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx §22 xx výběrovém xxxxxx xxxxx §21, Úřad xxxx databázi přidělených xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Databáze xx xxxxxxx přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxx přístup není x údajům x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18, pokud xx xxxxxxx fyzickou xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělených

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Policii Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx bezpečnosti xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě,

d) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx České republiky,

f) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx účely,

g) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx,

x) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxxxx vedené Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx portál (xxxx jen "portál"), xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, pohyblivé a xxxxxxxxxx radiokomunikační xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx údajů:

a) osoba xxxxxxxx individuálního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nadmořská xxxxx xxxxxxxxxx rádiových xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx rádiové xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx rádiový xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx.

(8) Xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx74).

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x údajům x xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyloučeno xxxxx odstavce 8, xx umožněn xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx x tomu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpřístupněny xxxxx podle odstavce 7, x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx.

(10) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx spektru10b).

(11) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxx držiteli individuálních xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx kmitočtů podle §18 x systematické xxxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx řízení podle §21. Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx dotčených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které byly xxxxxxx xxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21.

(12) X realizaci xxxxx xxxxx odstavců 1, 2, 5 xx 7 Úřad xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Za xxxxxx xxxxxxx strategického plánování x xxxxxxxxxx přístupů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Evropské xxxx Úřad xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx a xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 1, xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx XXXX x xx xxxxxxxx x s Evropským xxxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxx unie, xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rádiovým xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx koordinace xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) koordinaci xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx rádiového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§15x

(1) Úřad spolupracuje x úřady jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zeměmi, xxxxx xxxxxx členy Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spektru a xxx xxxxxx xxxxx x rámci přeshraniční xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx RSPG x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx problému xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx může požádat Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Evropskou xxxx, xxxxxx kandidátských x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx-xx problém xxxx xxxx vyřešen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, může Xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v harmonizovaném xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktu, Xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx až xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx aktu.

§15a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§16

Kmitočtové plány

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx kmitočtová xxxxxxx) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Plán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (národní xxxxxxxxxx tabulka) x xxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro využívání xxxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxx využití rádiového xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx došlo x xxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxxx zásad xxxxxxxxx v §16a.

(5) Xxxx xx oprávněn xxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx veřejně dostupných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx využití rádiového xxxxxxx x informace x xxxxxxx, podmínkách, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxx. Úřad tyto xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (národní xxxxxxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx vojenské xxxxx xx x xxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx neuveřejňují.

(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikačních xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x druhy xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx vyžadovány, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky amatérské xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tyto xxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx provozování, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx komunikace, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kmitočtovým plánem xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxx dopad xx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x subjektů xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu změny (§27).

(10) X plánu xxxxxxx xxxxxxxxx spektra xxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxx x harmonizovaném xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx poptávky po xxxxxxx takového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poptávky, xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxxx xxxxx §130,

x) toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neznemožňuje xxx xxxxxxxxx dostupnost xxxx užívání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech x

x) xxxxxxxx dlouhodobou dostupnost xxxx xxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx z rozsahu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx unii.

(11) Úřad xxxxxxx xxxxxxx plánu xxxxxxx rádiového xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx 3 xxxx xx xxxx vydání xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx §15 odst. 6. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16a

(1) Xxx správě xxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx technologické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx službám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxx kmitočtového pásma xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné xxx

x) xxxxxxxxx škodlivé xxxxxxxxxxxx,

x) ochranu veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jimiž xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx soudržnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozmanitosti x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání.

(3) Xxxx v plánu xxxxxxx rádiového spektra xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx

x) splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx telekomunikační xxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx veřejného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx54), xxxxxxx xxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní x jazykové xxxxxxxxxxxx x plurality médií, xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázat xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx, jsou-li x xxxxx kmitočtovém pásmu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x zdraví.

(5) Xxxx provádí xxxxxxxxxx, xxxxxxx jednou xx xxx let, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 x xxxxxxxx xxxxxx přezkumu xxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 468/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§16x

(1) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxx všechna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x všeobecná xxxxxxxxx, xxxxx budou x xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neutrality vůči xxxxxxx xxxxx §16a.

(2) Xxxx je povinen xx žádost dotčeného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx byly x xxxxxxx x Xxxxxx využití rádiového xxxxxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 194/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 25.7.2017

§17

Individuální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx využívat xx xxxxxxx všeobecného xxxxxxxxx xxxxx §9, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx individuálního xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx x xxxxxxx, je-li xx nezbytné k

a) xxxxxxxxx škodlivé xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx služby elektronických xxxxxxxxxx,

x) zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spektra,

d) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jimiž jsou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx54), xxxxxxx sociální, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a jazykové xxxxxxxxxxxx x plurality xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání,

e) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastností.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xx nezbytné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikateli xxxxxxxxxxx xxxx sítě xxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx oprávněné jednat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx x adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firmu, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odštěpného závodu xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

3. xxxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, nebo název x xxxxxx sídla, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx požadovány, včetně xxxxxx technických parametrů, x účel xxxxxx xxxxxxxxx, nejsou-li xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx parametry závazně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx vyhlášena xx Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x využívání rádiových xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, anebo xx xxxxxxx x členství Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx požadované xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx-xx xxx daný druh xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předpokládaného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) požadovanou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx

x) x xxxxxxx žádosti x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx analogově xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxx souhlasem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x výjimkou případu, xxx se xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx, xx kterým xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přídělem xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxx x oprávnění nežádá xxxxxxx tohoto přídělu,

c) x osob xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx značky, xxxxxxxx-xx xxxxxxx udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xx palubě xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) potvrzením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx12),

x) xxxxxxxxxx x zápisu xx plavebního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx na vnitrozemském xxxxxxxx13), xxxx xx xxxxxxxxx rejstříku České xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx14); xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx14),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx (MIFR), xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxx x rámci plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx kmitočtová xxxxxxx) x xxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne Xxxx ve xxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx (§21), xxxxxxx však x 8 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pozic xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx více xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pořadí xxxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxx se neuplatní x xxxxxxxx x xxxxxxxx k provozu xxxxxx amatérské xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a amatérský xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx radiokomunikační xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx spektra xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřad xxxxx xxx xx xxxxxxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu11).

(9) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, Policie České xxxxxxxxx, Vězeňské služby Xxxxx xxxxxxxxx, Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x Generální xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx využívány, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (národní xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, mohou xxx využívána pro xxxxxxxx účely xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx vyžaduje xxxxxx nebo bezpečnost xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx byla vyhlášena xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sbírce,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii, Severoatlantické xxxxxxx anebo x xxxxxxxxxxxxx organizacích,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx rádiového xxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19b,

x) xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) požadované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx počet xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxx xxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx požadováno, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx využívání, xxxx

x) by požadované xxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx byly v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §20 xxxx. 2, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx nejdéle na 3 xxxxxx od xxxxxxxx žádosti.

(13) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nedoplatky po xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx poplatcích xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(14) Podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxx účinek.

§18

Vydání xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxx-xx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxx bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x identifikační xxxxx, bylo-li přiděleno,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, nebo název x adresu sídla, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx kmitočtech nebo xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx technických xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x předcházející xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, jsou-li xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezbytné,

f) xxxx xxxxxxxx podle §24, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pronájmu xxxx vyplývajících z xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx x xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx občanů xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx8),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) dodržení závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doba xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) může xxx stanovena xxxxxxx xx 5 xxx, x xx tak, xxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx rádiového xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxx vyplývajících z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu11), xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nesmí xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx platnosti xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx cvičení, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikateli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo x souladu x xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x využívání rádiových xxxxxxxx xx povinen Xxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx oprávnění xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx provedení, xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx rozhodnutí se xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxx o xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů.

(7) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx Úřad xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx zákon, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. e) xxxx xxxx právní xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx podmínkách xxxxxxxx předem xxxxxxxxxx.

§19

Xxxxx, prodloužení, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx

x) dodržení závazků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x členství Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v mezinárodních xxxxxxxxxxxx,

x) nezbytně xxxxxx xxxx bezpečnost státu x není-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, změna xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxx xxxxx výše xxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx technických parametrů xx xxxxxxxx za xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

h) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 11.

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx e) Xxxx xxxx x záměru xxxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx 1 xxxxx x vyjádření. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) až x) může Xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx, xxxxxxx však na 7 xxx. Xxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx ke změně xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x), hradí efektivně x účelně vynaložené xxxxxxx vyvolané xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx účtu Xxxx podle §27.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx. Xxxxx tomu xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xx x) a x), xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 11, Xxxx dobu xxxxxxxxx prodlouží xx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx něž xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k provozování xxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx být xxxx xxxx xxxxx xxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přídělu nebo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx tato doba xxxxx xxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx měsíc xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Úřad xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) držitel xxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek, xx jejichž xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx16),

x) držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx nezjednal xxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §114, xxxxxxx byl na xxxxxxx odnětí oprávnění x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx písemně xxxxxxxxx,

x) xx to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána x která xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx Xxxxx republiky v Xxxxxxxx unii, Severoatlantické xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx státu,

d) držitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přidělených xxxxxxxx xx souhrnnou xxxx 12 xxxxxx x xxxxxxx 2 xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx pro které xx byly xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich přidělení; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx, xxx účelnému xxxxxxxxx xxxxxxxx bránily xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; doba využívání xxxxxxxxx kmitočtů se xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby,

e) xxxxxxx oprávnění o xxxxxx xxxxxxx, přičemž xx oprávněn xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x určitému datu,

f) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 3,

x) to xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

h) xx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 xxxx. 11.

(5) Rozhodne-li Xxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxx požádat xxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxxxx právní moci.

(6) Xxxxxxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx kmitočtů uděleno,

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx držitele xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx nepokračuje dědic16b) xxxx xxxxxxx dědictví16c),

d) xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxx, nebo dnem xxxxxxxx x takovém xxxxxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23; to xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 8,

x) xxxx pozbytí platnosti xxxxxxx xxxxx §22c x xxxxxxxx §22c xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak (§20 odst. 3), xxxx

x) dnem xxxxxx xxxxxx moci nového xxxxxxxxx podle §19a xxxx. 2.

(7) V xxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxxxx xxxxx §122 odst. 5 xxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Držitel xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx ukončen provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx odkladný xxxxxx.

§19a

Změna xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxx dojít, xxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx přídělu rádiových xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se uskutečňuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xx xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx a dosavadního xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů. Xxx vydání nového xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §17 x 18. Oprávnění dosavadního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx 10 xxx a x xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ani xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §130 a xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, že kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxx držitele oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pronájmu xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxx xxxxxx, nebo vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rádiové xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xx základě x za xxxxxxxx xxxxxx oprávnění.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx držitele xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, pronajmout xxxxx xxxxxxxxxxx z oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx xxxxxx podnikateli, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx oprávnění. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx držitel xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxx §13 odst. 2 xxxx 3.

§19x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxx experimentální účely

(1) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx") na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, vývoj x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ověřování x xxxxxxxxxx fyzikálních xxxxxxxxxx šíření rádiových xxx.

(3) Xxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx účely xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx prospěchu, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx omezených xxxxxxxxx projektů zavádění xxxxxx technologií. Xxxxxxxx, xxx xxxxx držitel xxxxxxxxx xxx experimentální xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx přiměřených xxxxxxx hrazených těmito xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady držitele xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účel.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně §17 odst. 3 x 4. Žadatel xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §17 xxxx. 6 x §18 odst. 1 x 2. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx účely xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx účely je xxxxxxxx podpory xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxxxxx účely xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 54 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6 xxxxxx.

(6) Xxxx neudělí xxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §17 xxxx. 11 xxxx. a) xx x) a xxxx. x) x x) x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx experimentální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

(7) V xxxxxxx xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x kmitočtovém xxxxx vyhrazeném výhradně xxx rozhlasovou xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Radu xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx experimentální xxxxx xxxx xxxxx xx ochranu před xxxxxxxxx interferencí způsobovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx interferenci xxxx xxxxxxxx rádiovým xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx škodlivé interference xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx experimentální xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx povinen bezprostředně xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx takové kroky, xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx experimentální účely xx vlastní xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v kmitočtovém xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů a xx kterém xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxx §21. To xxxxxxx v případě, xx xxxxxxx oprávnění xxx experimentální xxxxx, xx xxxx držitelem xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx právnické osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx nepokračuje xxxxx16b) nebo xxxxxxx xxxxxxxx16c),

x) xxxx, kdy xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 13 xxxxxx xxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx experimentální xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx toto oprávnění xxxxxxx.

(12) Úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx účely z xxxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. 1.

(13) Xxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. 4 xxxx. x) až x) x xxxx. e).

(14) Xxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poskytnout xx xxxxx Úřadu xx xxxxxxxxx lhůtě informaci x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění. Xxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx nesmí být xxxxxx xxx 30 xxx.

(15) Podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§20

Xxxxxxx počtu xxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spektra xxxxx z důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xx x xxxxxxx xx zájmem xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxx §130 Xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx x rádiových xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pásmu, xxxxx xx omezení xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, které Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů,

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx důvody xxx xxxxxxx počtu xxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Má-li Xxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxx xxxx xx vzhledem x zájmu uživatelů xxxx zájmu xx xxxxxxxxx hospodářské soutěže xx třeba xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x následně xxxxxxxx x xxxxxx přídělu xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx pásmu. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovené v xxxxxx xxxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxxx v platnosti, xxxxx Xxxx z xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx ke zrušení xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů. Xxxxx Xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxxx x x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx držiteli xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx náhrady Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přídělu x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx případného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Úřad x xxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx, informuje x xxx v Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21.

(4) X případě, xx xx x daném xxxxxxxxxxx pásmu xxxxxx xxxxxx rádiových kmitočtů, xx Úřad povinen xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx 2 let xxxx xxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx povinen xxxxxxx přezkum xxxxx xxxxxxxx 3 nejdříve 5 xxx xxxx xxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx, pokud x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx již x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx Xxxx posoudí zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx,

x) zájem dosavadního xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx kmitočty,

e) xxxxxxxxx hospodářské soutěže x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zachování veřejného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx podle xxxxxx 4 xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx č. 676/2002/ES,

x) xxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx tržní xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx udělený x xxxxxxxxxxxxxx rádiovém xxxxxxx, Xxxx dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přídělu rádiových xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro bezdrátové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 5, xxxxx by xx xxxxxx x xxxxxxx x §21 odst. 12 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x tomto přídělu xxxxx §118 odst. 23 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx kmitočtů v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §118 xxxx. 2 xxxx. x) x §119 xxxx. 2 písm. x) xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §22 xxxx. 6. Dojde-li Xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nelze prodloužit xxxxxxxxx o xxx, x to xxxxxxxxxx 12 měsíců před xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx kmitočtů. Xxxxxxxxxxx-xx Xxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21.

(7) X xxxxxxx, že na xxxxxxx výsledků přezkumu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxx Xxxx xx xx, xx xx

x) xxxxx i xxxxxx zachovat omezení xxxxx práv, xxxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx znaleckého xxxxxxx, xxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spektru xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5, x xx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; po konzultaci xxxxx §130, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21,

x) xxxxx prodloužit xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rádiovém xxxxxxx využívaném pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby xxxxx §22 odst. 5, zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx konzultaci xxxxx §130, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx závěrů xxxxxxxx.

(8) X případě, xx držitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nového přídělu xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 1 xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závěrům xxxxxxxx, Úřad xxxxxxxxx x výběrovému xxxxxx xxxxx §21.

(9) Xxxx xxx rozhodování o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx podnikatelů xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dotčeném xxxxxxxxxxx xxxxx.

§21

Výběrové xxxxxx pro xxxxxx rádiových xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů57a) x stanoví, xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle kritérií xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxx §130.

(2) X xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spektru, Xxxx nejpozději xx xxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Skupinu XXXX o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vzájemné xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Skupiny XXXX. X xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx XXXX vysvětlení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

a) xxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx soutěž, maximalizují xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x dosahují xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx účelné x efektivní xxxxxxxxx xxxxxxxxx spektra x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spektrum xxx xxxxxxxx sítí pro xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx na rádiovém xxxxxxx.

(3) X návaznosti xx xxxxxxx fóra xxx xxxxxxxx hodnocení xxxx Úřad požádat Xxxxxxx RSPG o xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Skupinou XXXX xxx zohlednění případného xxxxx vyjádřeného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx společné podmínky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx udělení xxxx x využívání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a způsobů xxxxxxxxx výběrového řízení xxxxx odstavce 4 Xxxx zohlední

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx rádiových xxxxxxxx.

(6) Zahájení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx do provedení xxxxxxxxxx xxxxxx nebrání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spolupráci xx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nejedná xxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx 4, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4 x x souladu xx xxxxxxxx uvedenými x §6. Podmínky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx předpoklady xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxxxxx x xxxx vyřazení x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Kritéria xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx x přihlédnutím xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3 x x souladu xx zásadami uvedenými x §6. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, technické x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx využívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx území xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(10) Xxxx xx oprávněn po xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx podmínky spojené x xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx žadatel xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xx Úřad xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx práv xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx výběrového xxxxxx Xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx Xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxx které xxxxxx xxxx xxx xxxxx x využívání xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx počtu xxxx, xxxxx xx xxxx xxx udělena,

c) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x udělením xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zajistit přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x doby, na xxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uděleny, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxx x odstavci 9 xxxx xxx jediným xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxx xx xxxxxxx práva x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidel xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x udělení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kritérií uvedených x odstavci 9,

g) xxxxxxxx xxxx obsahujícího xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů budou xxxxxxxx aukce,

h) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx pro podávání xxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx55), je-li vyžadována xxx zajištění xxxxxxx x účelu xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx záruka xxxxxxx.,

x) xxxxxxx úhrady xxxx xx xxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x) xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx přídělu xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx bezdrátové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx účinného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rádiového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx připojením xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx obecného zájmu xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx života, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti xxxx obrany,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(13) Xxxx xxxxxxxxxx ceny xx xxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xx stanoví xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx nákladů souvisejících x xxxxxxxxxx udělení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx přídělu xxxxxxxxx kmitočtů uděleného x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx využíván podle §16 xxxx. 10 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vyvolávací xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx vyhlášené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxx, x to i xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx účastník xxxxxxxxxx řízení dopustí xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výsledek xxxxxx výběrového xxxxxx, Xxxx rozhodne x xxxx vyřazení z xxxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(15) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx z xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vyloučeny xx xxxxx xxxxx, x xxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx nebo zmaření xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx i xxxxxxxxx x žadatelích, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, x xxxxxx počtu. Xxxx-xx xxxxxxx kritériem xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxx aukce, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxx účasti x xxxxx xxxxxx.

(16) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx 2 měsíců po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx hrazení xxxxxx xxxxxxx úhrad xxxxxxxx žadatelem, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx podle §22. Stanoví-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xx xxxxxxx xxxx x využívání xxxxxxxxx kmitočtů xxxx xxx zaplacena xxxxxxxxxxx, x úspěšný žadatel xxx x dané xxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxx žádost zamítne. Xxxxxxxxxx xxxxx §22 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) Xxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 1 měsíce xx xxxx ukončení x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx Xxxxx.

§22

Xxxxxx rádiových xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k využívání xxxxxxxxx kmitočtů xxxxx xxxxxxxx, které xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx. Předseda Xxxx Xxxxx (xxxx xxx "předseda Xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rádiových kmitočtů xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21, xxxx xxx xxxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxx, xxxx xxxxx xxx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvede

a) xxxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx specifického xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně sdílení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxx tom předseda Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x fyzické xxxxxxxx xxxxx motivovaného xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapování xxxxx §115a,

x) podmínky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x §23,

e) taxativní xxxxx závazků, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxx rádiových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x využívání rádiových xxxxxxxx a

h) xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x případě, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nepřekonatelné xxxxxxxxxx x fyzické xxxxxxxx x dané oblasti, x xxxxxxx důsledku xx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxx x sítím xxxx službám xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxx v rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx sdílení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací za xxxxxx xxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívajících xxxxxxx kmitočty a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohody o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §79a.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx ukládaní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3

a) xxxxxxx maximalizovat xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx služeb xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spektra,

c) technickou xxxxxxxxxxxxxx sdílení x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx hospodářské xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx služeb,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) převažující potřebu xxxxxxxxxx pobídku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx velkoobchodního xxxxxxxx, aby infrastrukturu xxxxx zavedl,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. f) xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, mezinárodními xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxx republika vázána x které xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx státu. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 15 xxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §20 xxxx. 4 xxx, xxx celková doba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosáhla alespoň 20 xxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx platnosti xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx kmitočtových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spektra.

(6) X případě harmonizovaného xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx vysokorychlostní xxxxxx xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxxx druhé, xxx-xx x jeho xxxxxxx pro

a) určité xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x naplnění cílů xxxxx §5,

x) specifické xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) experimentální xxxxx,

x) xxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Příděl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx16).

(8) Příděl xxxxxxxxx xxxxxxxx nenahrazuje xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxx provoz vysílacích xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxx xxx uděleno xxxxxxxx xxxxxx přídělu nebo x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťujícímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx.

§22a

Změna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx Rady xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx §130 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx přídělu.

(2) Xxxxxxxx Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xx konzultaci xxxxx §130 x xxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx příděl vztahuje, xxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 4 xxxx. b) xxxx x) a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx přídělu xxxxx §23, nebo

c) xx nutné stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3.

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx Rady xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxx x xxxxxxxx zejména plnění xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx služeb, xxx xxxxx xxxx xxxxx x využívání xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxxxxx účelného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 5 lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx je to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx byly xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxx rozhodne x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána x která xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sbírce, xxxxx to xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx harmonizačních xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx16a).

(5) Změnu xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 x 3.

§22b

Odnětí přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Předseda Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §130 a xxxxxxxxx x xxxxx §131 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx rádiových kmitočtů"), xxxxxxxx

x) xxxxxxx přídělu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxxxx základě mu xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx11),16) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx Úřadem xxxxx §114, xxxxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) držitel přídělu xxxxxxxx podmínku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x udělení přídělu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §114, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Úřadem xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx vztahuje, xxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) x f) až x) x xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx nesplnil povinnost xxxxxxxx v §23 xxxx. 5,

e) držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 odst. 4 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxxxx do 6 měsíců xxx xxx, xxx rozhodnutí x odnětí oprávnění xxxxxx právní xxxx, xxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx vztahuje; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, nebo

f) tak xxxxxxx xxxxx zákon.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xx držitel přídělu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rádiové xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xx 2 let xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přídělu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx rozhodování xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxx posoudí xxxxxx xxxxx podmínek x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rozsah poskytovaných xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx přídělu xxxxxxxxx kmitočtů, jestliže

a) xx xx xxxxxxxx x dodržení závazků xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x která byla xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Severoatlantické xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x odnětí xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx přechodu xxxxxxx x xxxxxxxx skutečností xxxxx §22c odst. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §23 odst. 1.

§22x

Xxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou byl xxxxxx,

x) xxxx zániku xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 7,

x) v xxxxxxx úmrtí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx,

1. xxxx jejího xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx16b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx16c), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 7, nebo

2. xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx v §23 xxxx. 4, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4,

x) dnem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx §22a a 22b nabylo právní xxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(2) V xxxxxxx, xxx xx dojít x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, a tím x xxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx kmitočtů xx xxxxxxxx nástupce, Xxxx xxxx xx základě xxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx přechodem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §23 odst. 1.

(3) X xxxxxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx držitelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx právního xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx nástupnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx x zániku právnické xxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zanikne-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx příděl xxxxxxxxx kmitočtů na xxxxxx právního nástupce, xxxxxxxx xxxxx nástupce xxxxxxx podmínky xxxxx §22 xxxx. 7 x xxxxxxxx jsou xxxxxxxx splněny xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx zaniklé xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 7.

(4) Dědic, xx xxxxxxx přešel příděl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx x xxx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

§23

Převod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Podnikatel může xx xxxxxx podnikatele xxxxxxx xxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxx jeho xxxx (xxxx jen "xxxxxx přídělu") xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxx tento xxxxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx narušena xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx převodem xxxxxxx nedojde xx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spektra,

d) neprobíhá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxx xxxx části,

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu s xxxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x převodem xxxxxxx podle odstavce 1 držitel xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxx

x) xxx identifikační údaje x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nabyvatele xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx rádiových kmitočtů, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nebo technologie xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxx má xxx xxxxxxxxx zamýšleného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů,

e) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přídělu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přídělu.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx proveden do 60 dnů ode xxx udělení xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx rádiových xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 7, xxxxxxx xx jinou xxxxx xx 5 měsíců xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxx Xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx podle §130 xxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx pásmu xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnutí xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x to za xxxxxx. Nesplní-li dotčený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx lhůtě, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 120 xxx, xxxxxxxx Rady xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přídělu nebo xxxx xxxxx.

§23x

(1) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přechodu přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxx držitele xxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 153/2010 Xx. x účinností xx 1.7.2010

§23x

(1) Xxxxxxxx Xxxx xxxx v rozhodnutí x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) stanovit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roamingu,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro nové xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx situaci xx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) odmítnout xxxxxxx xxxxxx práv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nových práv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx přidělením, převodem xxxx xxxxxxxxxx práv xx užívání,

e) stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx x Evropské xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, pokud by xxxx xxxxxxx pravděpodobně xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) změnit xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx na užívání xxxxxxxxx spektra.

(2) Předseda Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx stanovisku Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx tržní podmínky x xxxxxxxx referenční xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx x do xxxxxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže na xxxx,

x) xxxxxxxxx, zda xxxx opatření podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx účinku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx tržních subjektů, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sítí.

(4) Úřad xxxxxxx xxxxxxxx dotčeného xxxx podle odstavce 3 písm. a) xxxxxxx jako xxx xxxxxxx xxxxxxxxx analýz xxxxxxxxxxxx xxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§24

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Držitel xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x souladu x právními předpisy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxx pohyblivé xxxxxx x rozmezí xx 1&xxxx;000 Kč xx 8&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xxxxx přidělený kmitočtový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x šířce nejvýše 5 MHz x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pásma, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx kmitočtového úseku xxxxxxx xxx 5 XXx je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší,

b) x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx od 300 Xx do 1&xxxx;200&xxxx;000 Xx xx jeden xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spektra x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spoje, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x parametrech rádiového xxxxxxxx,

x) x šíření x xxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x rozmezí od 375 Xx xx 180&xxxx;000 Xx xx xxxxx přidělený kmitočtový xxxx rádiového spektra x závislosti xx xxxxx kmitočtového xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxxx x přenosu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (rozhlasová xxxxxx) v rozmezí xx 375 Kč xx 18 000 000 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úsek xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx druhu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

e) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx 1&xxxx;000 Kč do 180&xxxx;000 Xx xx xxxxx přidělený xxxxxxxxxx xxxx rádiového xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx šířce kmitočtového xxxxx x xx xxxxxxxxxxx umožňující účelné xxxxxxx kmitočtového xxxxx xxxxxxx volného kmitočtového xxxxxx xxxx mnohonásobným xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx xx 1&xxxx;200 Xx xx 250 000 Kč xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spektra x závislosti xx xxxxxxxxxxx rádiového zařízení x xxxxxxxxx obsluhované xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxx poplatky xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx využívání xxxxxxxxx kmitočtů pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx službu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx sportovní x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx využívány Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pokud xxxx xxxxxxx kmitočty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx principu vzájemnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxx řádu České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx11) xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Využívá-li xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx toku. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx další osoba, xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výši, xxxxxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx jeho xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx účely xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 100 Xx xx nehradí.

§25

Xxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou, xxxxxxx xxxx xx xxxx nepřesahující 15 xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx účely, xxxxx xxxxx v dostatečném xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx ochranného doprovodu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx událostí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxx. Lze xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x nedojde-li xxxxxx využíváním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prodloužit.

(2) Xxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §17 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §17 xxxx. 4,

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů.

(3) Žádost xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx nejdříve 15 xxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx využívání rádiových xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx bez podpisu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx56) xx nevyžaduje.

(5) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xx výši 3 000 Xx.

(6) Pokud se xxxxxxxx xxxxxxxx ani x xxxxx, xxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů.

(7) Xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vyrozumí Úřad xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxx telefaxem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx termínu.

(8) Xxxxxx opravného prostředku xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx krátkodobého oprávnění xxxx xxxxxxxx účinek.

(9) Xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem na xxxxxxxx vzájemnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká republika xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Udělí-li Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx obsluhu

a) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx vysílacích rádiových xxxxxxxx umístěných xx xxxxxxxx letadel a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení letecké xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pohyblivé xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx cestách13),17),

c) xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílacích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vln,

d) xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx mají xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx oprávnění x využívání rádiových xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx odborné způsobilosti.. Xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x obsluze vysílacích xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu18), xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx xx zkoušce podle xxxxxxxx 2 přihlašuje xxxxxxx x Xxxxx. Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxx zkoušky xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Žadateli, xxxxx prokázal odbornou xxxxxxxxxxx k vykonávání xxxxxxx xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxxx Xxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkoušce podle xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužit. Žádost x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx uplynutí xxxx xxxx platnosti.

(7) Xxxxx doba platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nový průkaz, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx vykonával xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§26x

(1) Registrací xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx předběžné xxxxxxx, xxxxxxxxxx koordinace xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (MIFR). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx řízení x xxxxxxxxx otázce xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx kmitočtů pro xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx družicové xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Úřad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx družicové xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích. Xxx vyřizování xxxxxxx xxxxxxxx o registraci xx postupuje xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x čtvrté správního xxxx.

(3) Uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je v xxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx povinen xx vztahu x xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítěmi nebo xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx bezodkladně xxxxxxxxxx Xxxx. Uchazeč x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Úřad bezodkladně xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kmitočtové xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx Xxxxx veškerou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x postupovat x souladu s xxxxxxx Xxxxx. Dojde-li x xxxxxxxx nesplnění xxxxx Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx, Úřad uchazeče x registraci x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxx xxxxxxx registrace xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx ze xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx organizacích, xxxxx xx Xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxx rádiových kmitočtů (XXXX) xx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x registraci x xxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), Úřad vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§26x

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx spojeny a xxxx Xxxxx účtovány xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx organizacích. Tyto xxxxxxx xx xxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx družicové xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx úspěšně xxxxxxxxx x současně xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úhradě těchto xxxxxxx. X případě, xx uchazeč o xxxxxxxxxx neuhradí xxxxxxx xxxxx x včas, Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadem xx účast xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zástupců Úřadu xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 Úřad xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxx.

(4) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx Úřad x závislosti na xxxxxxxxxx odhadu nákladů. Xxxxxxxxx záruku je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx složit xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxx, jinak Xxxx xxxxxxxxx uchazečem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Peněžitá xxxxxx xx použije xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx složenou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxx uchazeči o xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nárok xx xxxxx ze xxxxxxx peněžité xxxxxx. X případě, že xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zbývající část xxxxxxx složit xxxxxxxxxx xx 14 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx Úřadu x xxxx xxxx.

(6) Úřad xxxx na xxxxxxx xxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podání. X případě, kdy xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republika xxxx organizační složka xxxxx, xxxxx, xx xxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx podal xxxxxx xxxx první. Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§26x

(1) Xxxx-xx být xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx využívána xx xxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx (§16 xxxx. 4), xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§22 xxxx. 1) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (MIFR) podle §26a xxxx. 5.

(2) Xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sítě nebo xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx soustavy Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxxxx xxxx na dobu 15 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx pro družicové xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx ze Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů (XXXX).

(4) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx §19 xxxx. 4 xxxx. d) x §19 xxxx. 5 xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx Základního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx (XXXX) xx xxxxxxx sledovat po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx družicové sítě xxxx soustavy případné xxxxxxxx kolize xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítěmi xxxx soustavami. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxx informovat Xxxx. Xxxxx kolize či xxxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydaného xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Díl 4

Radiokomunikační účet

§27

(1) X úhradě xxxxxxxxx x účelně vynaložených xxxxxxx vzniklých držitelům xxxxxxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx obrany xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §19 xxxx. 1 písm. x) až c), §19 xxxx. 4 xxxx. x) x x) a xxxxx §20 xxxx. 3 Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx radiokomunikačního xxxx xxx použít xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx držitelům oprávnění x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nekompatibility, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nedodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x plánu využití xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx také x xxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona spojených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxx §21,

x) xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, pravidelnou xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx výkon správy xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) realizaci xxxxxxxxxxxxx smlouvy podle §15 xxxx. 2

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx x kalendářním xxxx přesáhnout xxxx 25 % xxxxxxxx xx radiokomunikačním xxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx. Xxxx xx xxxxxxxx čerpat úhradu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx uspokojení nároků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxxx účtem xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx součástí státního xxxxxxxx. Prostředky na xxxx xxxx vedeny x banky a xxx xx xxxxxx xxxxx pro účely xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx převádí xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vedením xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Příjmy xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx tvoří xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vládou.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx požaduje úhradu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, předloží Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx evidence, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vynaložených xxxxxxx potvrdí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozumí

a) náklady xx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přiděleného xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo změny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x důsledku změn xx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozu,

d) xxxxxxx na xxxxxx x uvedení xx xxxxxxx xxxxxxxx nahrazujícího xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx nezbytně xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx o xxxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxxxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx součást xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx podle §110.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx prostředků radiokomunikačního xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx kmitočty x xxxxxx jejich čerpání x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §133.

Díl 5

Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxx, adres a xxxx

§28

Xxxxxxxxxx Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxx x účelného xxxxxxxxx xxxxx, číselných xxx a xxxx, xxxxx a jmen, x xxxxxxxx internetových xxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") správu xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx adres x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, udělování, xxxxxxxxx xxxx a odnímání xxxxxxxxx x využívání xxxxx, evidence x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čísel, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Databáze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§29

Číslovací plány

(1) Číslovací xxxxx, v xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyplývajícími x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x členství v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obsahují xxxxxxxx pro tvorbu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx evropských xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx18a), pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx přenositelnosti xxxxxxxxxxx xxxxx (§34) a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx čísel xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel xxxxx §30.

(2) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvláštního režimu xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx příhraničními xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastmi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx interpersonální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx koncové xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Držitel xxxxxxxxx x využívání xxxxx xx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx výdajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx vzniknout při xxxxx čísla x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Čísla x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel podle §32, které uděluje Xxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx jiného xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx telekomunikační xxxx57). Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x veřejně dostupné xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx užívajícímu tuto xxx xxxx službu x xxxxxxx s xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxx xxxxxxxxx čísel, a xx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je Xxxx xxxxxxxx udělit xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx harmonizovaných xxxxx Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx právnické osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) je-li xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxxx též xxxxxxxx x xxxxxx umístění xxxxxxxxxx závodu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

3. nepodnikající xxxxxxxxx xxxxx, název, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx využívání,

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx čísel,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx spravovat xxxxxxxxxx čísla a xxxxx zákonné xxxxxxxxx x případě xxxx, xxxxx xxxxxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Jedná-li xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx ve xxxxx xx 3 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx nejdéle xx xxxx 8 xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxx uveřejní xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx čísel.

(8) Úřad xxxxxxxx, xx neudělí xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plán,

b) to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx organizacích,

c) žadatel xxx na xxxxxxxxxx xxxxx Úřadu a x jím xxxxxxxxx xxxxx nepředložil xxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) požadovaná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x plnit xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x).

(9) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx neudělí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx žadateli, xxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(10) Podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx čísel, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(11) Ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx může xxxxx, xxxx-xx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x dosavadního držitele xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §32. Xxxxxxxxx dosavadního držitele x xxxxxxxxx čísel xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx xxxxx. Tímto xxxx dotčeno xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podnikatelem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §34.

(12) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xxxx, po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx subjekty xxxxx §130, rozhodnout, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel zvláštní xxxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx pořadí xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 odst. 5 může Úřad xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 3 xxxxx.

§32

Vydání xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx

(1) Úřad x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel xxxxx

x) xxxx-xx žadatelem

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxx České republiky x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. podnikající xxxxxxx osoba, jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, název, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) přidělená xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx budou xxxxx xxxxxxx, xxxxxx všech xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx §37, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak,

e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) zvláštní xxxxxxxx využívání xxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podmínky týkající xx

x) xxxxxxxx využívání xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dohod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx čísel podle §29 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty, xxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x které xxxx xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sbírce, x bezpečností xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx podnikateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační síť xxxx poskytujícímu xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx řady xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §34, x xxxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebyla xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30, Úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dotčené xxxxxxx řady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x této číselné xxxx veřejně dostupné xxxxxx elektronických komunikací. Xxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx řady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na čísla x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístup x xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx komunikace xx xxxxxxx čísla x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx bezplatný x xxxxx nevyžaduje xxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tísňovým xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním uživatelům. Xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx evropské xxxxxxx xxxxx 112 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 150, 155, 158, xxxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx pořádek.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx volání prostřednictvím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejné xxxxx xxxxxxxxxxx síti xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx x identifikační xxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx čísla. Tyto xxxxx xx poskytující xxxxxxxxxx xxxxxxx aktualizovat xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xx 14 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tísňové xxxxxxxxxx k veřejné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxx xxxxxxxx xx číslech; xxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tísňové xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) od subjektu, xxxxx xxxxxxxxx centrum xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx náklady se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odpisů majetku x provozních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na zřízení x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx, xxxx veškeré xxxxxx majetku x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, období, xx xxxxx podnikateli xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx měsíční xxxx jejich xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx x mobilní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx každou xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tísňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§91) x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx generovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx komunikace xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vytvářeny x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx údaje o xxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx, xxxx k xxxx třeba souhlasu xxxxx, jíž xx xxxxx týkají.

(6) Podnikatel xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx čísel, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dostupnost, xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a odesílání xxxxxxxxx obsahujících údaje x tom, xxx xx xxxxxxxx tísňové xxxxxxxxxx nachází, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx umístění xxxxxxxxx telefonních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, x xxxxxxx xx různé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxx komunikace x informace x xxx, xxx xx xxxxxxxx tísňové xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxx xxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) V xxxxxxxxx, xxx xx ohroženo xxxx přerušeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx službám xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytných x xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (§53 odst. 1), xxxxx poskytuje veřejně xxxxxxxxx službu elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volání x xxxxxx místě, xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx, xxxxx a xxxxxx předávání údajů xxxxx odstavce 2, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x rozsah, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxxx 5, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx se Sdružením XXXXX, stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

(10) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx komunikaci xx tísňová xxxxx, xx xxxxxxxxxx, x xxxxx síti xxxx xxxx komunikace započata, xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxx tísňové komunikace, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (XXX xxxxx) xxxx znemožnit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX karta), x nichž xx xxxx komunikace xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx automatů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. "Bez xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovanou prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX xxxxx), x xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) X odblokování identifikační xxxxxxxxxx xxxxx (SIM xxxxx) nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx komunikační xxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx dotčeného xxxxxxxxx. Xxx rozhodování Xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx způsobu, rozsahu x xxxxxxxxx zlomyslného xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx komunikace na xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, než xxxxx odstavce 1.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx povinen xxxxxxxx komunikaci xxxxxxxx xx nejvhodnější xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) volání,

b) xxxxxxxx xxxxx XXX,

x) xxxxx xxxxxxx komunikace xxxxx xxxxxxxx 15, xxxxx jimi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx tísňové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Sdružení XXXXX.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spolupráci x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, a xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx tísňové xxxxxxxxxx podle odstavce 14.

(18) Poskytuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 přístup k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxxxx xx na něj xxxxxxxx 2, 5 xx 7, 10 x 13 xx 15 obdobně.

(19) Kategorizaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volání xxxx xxxx zlomyslné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace centrem xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podmínek, při xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x zablokování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (SIM xxxxx) nebo x xxxxxxxxxx přístupu telekomunikačního xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

§33x

Xxxxxxx x evropským xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx18a). Právo podnikatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxx, xxxx dotčeno.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně dostupnou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x existenci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§33b

Systém xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx mobilní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx založenou xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx koncovým xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x účelně vynaložených xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výstrah xxxxxxxx uživatelům.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx předávaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx předávání x xxxx x xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxx na rozvoji xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx realizace systému xxxxxxx výstrahy podle xxxxxx ustanovení.

§33b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§34

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx čísla, z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx službu poskytuje, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx negeografických xxxxx xxxxxxx na území xxxxx.

(2) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pevnou x veřejnou mobilní xxxxxxxxxxx xxxx. To xxxxxxx x případě xxxxx, u kterých xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx číslo z xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx umístění koncového xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx číslo x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx číslem, zejména xxxxx xxx přístup xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a účastnické xxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x zásady xxx xxxxxxxx ceny x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §34a xxxx. 9 x podrobnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx kterým xx uzavřenou smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo připojení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla. X xxxxxxx uvede xxxxxxx

x) xxx identifikační xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx nebo poskytujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby"),

c) číslo, x xxxxx přenesení xxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služby x

x) xxx, xx xxxxxxx xx přenos xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx účastníka x xxx, ke kterému xx přenos čísla xxxxxxxxxx x který xx xxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxxx před xxx, xxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx něho, xxxx by o xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xx 1 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx závazku ze xxxxxxx podle §63b xxxx. 10.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx spotřebitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx závazku ze xxxxxxx xxxxx zbývající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Je-li xx ujednáno ve xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby právo xx xxxxxxx xxxxxxx xx výši, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zůstatku předplatného.

(11) Xxxxxxxx xx právo xx paušální náhradu, xxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dojde xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx termínů xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx náhrada xxxxx xxx xxxxx xxx 100 Xx xx xxx x xxxxx xxx 1 000 Xx xx xxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx převyšujícím xxxxxxxx xxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(12) Opouštěný poskytovatel xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 měsíce xxx xxx zániku xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx provede x xxxxxxxxx možné xxxxx x k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Účastník, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx v každém xxxxxxx toto xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx od xxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx.

(14) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čísla xxxx opouštěný poskytovatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s ním xx xxxxxxx, x xx xx do xxxx, xxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(15) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť, xxxxx xx využívána xxxxxxxxxxxx, xx kterého xxxx xx kterému xx xxxxxxx číslo, xxxxx bránit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§34x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x internetu dotčený xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mu xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, se kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx x internetu"), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx"), x ostatní dotčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx o zajištění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx

x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx být xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxx k internetu,

d) xxx, ke xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx kód xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o změnu xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu x xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xx změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x internetu.

(7) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 přejímající xxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu k xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x změnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx; neposkytne-li xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx totožnosti, xxxxx xx xx xxxx, xxxx xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x internetu xxxxxxx, aby x xxxxxxxx služeb došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx své služby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx aktivovány xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx poskytování xxxxxx během xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx.

(9) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxx podnikateli, xxxxxx souvisejících xxxxxxx x xxxx, stanoví Xxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podle §34 xxxx. 5.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, která je xxxxxxxxx podnikatelem, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx přenáší xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, nesmí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxx má xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x instalace. Xxxxxx xxxxxx xxxx paušální xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zneužití xxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opravy a xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx informací o xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 odst. 11, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 100 Xx xx xxx x xxxxx než 1 000 Kč xx xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(12) Nezbytné xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x internetu na xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx určený xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx přístup xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x efektivně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§35

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x službám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx elektronických komunikací xx povinen xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) ke službám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čísel a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně čísel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členských států Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísel xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťujícímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx poskytujícímu veřejně xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hláskou x xxxx xxxx volání, x to bezprostředně xxxx poskytnutím xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx uložit subjektu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx zablokovat xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x službám, xxxxxx-xx, xx xxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxx xx xxxx xxxxxxxx uložit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xx přístup x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, xx telefonní xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx Úřad uloží xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Podnikatel zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xx doby, xxx x nich xxxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxx, prodloužení, xxxxxx x pozbytí platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech, xxxxxxx jsou

a) dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx x xxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx Xxxxx republiky x Evropské unii xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx krizového xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §37,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxx.

X výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a d) Xxxx musí x xxxxxx xxxxxx takové xxxxx informovat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx 1 xxxxx k xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) xxxx Úřad xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx 7 xxx. Xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x), hradí xxxxxxxx xxxxxxx vyvolané touto xxxxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxx Xxxxxx xxxxxxxx x plánovanou změnou xxxxxx využívání a Xxxx xxxx skutečnost xxxxx x xxxxxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x využívání xxxxx Xxxx rozhodne o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx pokud xxxxxx xxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx podle §30 xxxx. 8, Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx podle §32 xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx měsíc xxxxx dnem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x využívání xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx oprávnění nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím x udělení xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §114, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Úřadem xxxxxxx upozorněn, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nevyužíval xxxx xxxxx nepřetržitě po xxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx čísla xx xxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx v xxxxxxx 2 xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx účelům, xxx xxx které xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx pro posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx x využívání evropského xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uděleno xxxxxx.

(5) Xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel, xxxxxxxx

x) je xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx vyhlášena xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacích, xxxxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx požádal.

(6) Rozhodne-li Xxxx x odnětí xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxx žadatel xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pozbývá xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxx16b) xxxx správce xxxxxxxx16c), xxxx

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxx xxxx.

(8) Držitel xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel xxxx xxxxxxxx využívání xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx čísla, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx tímto xxxxxxxxx; xxxxx to není xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx o xxxx skutečnosti xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xx práva xxxxxxxx x oprávnění x využívání čísel

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel je xxxxxxx platit za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Využívání tísňových xxxxx se xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx 1 Xx xx 150 000 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§38

Xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx dílem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, práva xxxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx poskytujících služby xxxxxxx x odstavcích 2 x 3. Xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí x služeb ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x pevném xxxxx, xxxxxx připojení xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx místě, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx využívání xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x přístupem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službám xxxxx xxxxxx a) a x), kterými xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx blokování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx multimediálních xxxxx, xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx podobných xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. postupné xxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxxxxx ohledně sazeb,

7. xxxxxxxx xxxxxxx,

8. deaktivace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílčí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx řízení, Xxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebami xxxxx §44 x 45 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se liší xx xxxxxxxx plánů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxx, xxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) (xxxx xxx "xxxxxxxx ceny"), x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx x určení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §39. Využití xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx všech xxxxxxx dostupných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikateli. Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx prokáže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytováním xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Úřadu. Xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §48 x §49 xxxx. 1 x 4 xxxxxxx.

(4) Osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §43 xxxx. 4 xxxx osobou x nízkými xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx osoba, která xx xxxxx zákona x pomoci x xxxxxx xxxxx považuje xx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx75).

(5) Podnikatel, xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenového zvýhodnění xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §43 odst. 2 xxxx. x) přiznal x xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 písm. x) uložena více xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxx účely zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxx nebo speciální xxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx povinnost poskytovat xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxx, xx povinen Xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx tohoto xxxxxxx x Xxxx xx xx xxx umožní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čerpání xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx88) Xxxxx sdělí, xxx xxxxx pobírá, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx živobytí.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uložena povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo poskytovat xxxxxxxx ceny podle xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele, xxxxxxx byla uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které mají xxxx na podmínky xxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx x xx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxxx, xxxxx se xxxxx se zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 písm. x), xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx, náležitosti xxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxx Xxxxxx, způsob xxxxxx seznamu Xxxxxx x způsob a xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx omezeno xxx, xxx podporovalo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§39

Určení xxxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 x 3 (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx univerzální xxxxxx") xx xxxxx území xxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §130 s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §115a. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu, a xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx Xxxx zamýšlí xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxx poskytovat dílčí xxxxxx xxxxxxx, zjistí-li, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx celém xxxxx xxxxx xxxx xx jeho části xx zajištěno xx xxxxxxxx srovnatelných s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx možných xxxxxxxx xxxxxxx politiky, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §38 xxxx. 2 x 3 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §38 xxxx. 2 x 3, zjistí-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx státu xxxx xx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxxxxx uvedené x §38 xxxx. 2 x 3 xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx 3 roky xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx uložena povinnost xxxxxxx v §38 xxxx. 2 a 3. Xxxxx Úřad xx základě xxxxxxxx xxxxxx, že důvody xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx službu xxxxx §38 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čistých xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx za xxxx, xxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Kritéria xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6. Xxxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx podnikatele xxx xxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx Úřad x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx v §6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x §48 xxxx. 2 až 4, x jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši.

(6) Úřad xx oprávněn xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx splnit.

(7) Xxxxxxxxx výběrového xxxxxx Xxxx uveřejní xxxxx §125, xxxxx se xxxxxx xxx podání xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx účasti, požadavky xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx univerzální xxxxxx podnikateli, xxxxx xxxxx přihlášku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxx podmínkám xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x nejlépe xxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx oznámí xxxx podnikatelům, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle odstavce 7.

(9) Úřad ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxx části xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx území xxxxx.

(10) Xxxx xxxxxx x xxxxxxx a výsledcích xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx podle odstavce 8 xxxxxxxx.

(11) Na xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x veřejné soutěži xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx, a xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx.

(13) Xxxxxx-xx žádný podnikatel xxxxxxxxx xx výběrového xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nevyhovění xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádostí, Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podnikům s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, neexistuje-li na xxxxxxxxxxx trhu xxxxxx x významnou xxxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxx jednomu xxxx xxxx subjektům, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx x souladu x §45 xxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxx čistých xxxxxxx.

(14) Pokud by xxxxxx uložením povinnosti xxxxx §38 odst. 3 možné uspokojit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zvláštními sociálními xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx nebo podnikatelům xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uspokojení xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx povinnosti Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx podnikatel xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx narušení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx sociálními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxxx, který poskytuje xxxxxxxx xxxx.

(15) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byla uložena xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx x dílčích xxxxxx, xxxxx převést svou xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx místě, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. X oznámení Úřadu xx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 odst. 3,

x) údaje x xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx §13 odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které se xxxxxx xxxx,

x) informace x finančních, xxxxxxxxxxx x odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx na nabyvatele xxxxxxxxx.

(16) Xxxx xxxxxxx xxxxx převodu vlastnictví xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx místě podle §40 x xx xxxxxxxxxx podle §130 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxxx x veřejné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x), xx povinen xxxxxxx všem přiměřeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx připojení x xxxxxx místě x xxxxxxx komunikační xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx koncového bodu xxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. b), xx xxxxxxx xxxxxxx všem xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx místě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Přístupem x xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncového xxxx xxxx.

(5) Připojení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x přístup x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx volání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přenos xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účastníků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 3 x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx přiměřenému požadavku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx obdržení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, do xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxx situaci xxxxxxxxxx Xxxx.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přiměřených xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb.

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x), je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postiženým xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rovnocenný xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x tísňovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tísňové xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx postiženým osobám xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, požádají-li x xx, xxxxx speciálně xxxxxxxx telekomunikační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx telekomunikačního xxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx; poskytnutí xxxxxxxx xxxx podle §38 xxxx. 3 se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx cenových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx speciálně vybavených xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x odstavci 2, xxx různé druhy xxxxxxxxxxx postižení stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx průkazu XXX x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx XXX/X,

x) xxxxx závislá xx xxxxxx jiné fyzické xxxxx ve xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx)20) xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, xxxxxxxxxxx, xxxxx o xx osobně xxxxxx, xxxx

x) spotřebitel, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx byla svěřena xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí příslušného xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu xxxxx písmene a) xxxx x).

§44

Xxxxxxxxx služby

(1) Podrobným xxxxxxxx xxxx podle §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx rozpis xxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby. Xxxxxxxxxx položky za xxxxxx, xxxxx spotřebitel xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zpoplatněny formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx časové období.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 se rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spotřebiteli xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx volání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 xx rozumí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejné xxxxxxxxxxx síti a xxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlasové xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 4.

(5) Xxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §38 odst. 2 písm. x) xxxx 5 se xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxx předem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx ohledně xxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx 6 se xxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x případných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbách.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxx podle §38 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 7, x to způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, x cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx na xx xxxx nárok, xxxxxx vhodného mechanismu xxx xxxxxxxx toho, xxx zájem o xxxxxxxxx xxxx služby xxxxxx trvá. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xx náklady xxxxxxxxxxxx.

(8) Deaktivací vyúčtování xxxxxxx xxxxx xxxxx §38 odst. 2 xxxx. d) xxxx 8 xx xxxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxx xxxx spotřebitel xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx využívaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x internetu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§45

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Úřad xx základě xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx úrovně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, inflaci x xxxxxxxxx xxxx obyvatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxx xxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, že x xxxxxx poskytování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 určen. Xx-xx xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotné ceny xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx tuto xxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxx stanovené Úřadem xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§46

Podmínky xxxxxxxxxxx dalších xxxxxx

Xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxx xxxxxx xxxx telekomunikační xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3, xx xxxxxxx stanovit smluvní xxxxxxxx (§63) xxx, xxx spotřebitel xxxxxxx xxxxxx xx ty xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx telekomunikační xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§47

Kvalita xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen každoročně xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cílů xxxxx xxxxx x 31. prosinci kalendářního xxxx, a to xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§48

Xxxxxxx čistých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx univerzální služby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 7. Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx výběrového xxxxxx podle §39 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx univerzální službu x xxxxxxxxx a xxxxxx vynaloženými náklady xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx nákladů, xxxxxx xx se xxxxxxxxxx vyhnul, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby. Čisté xxxxxxx xx xxxxxxxx xx kalendářní rok, x xxxx měl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx období").

(3) Čisté xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 2. Xxxxxxx čistých xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx každou xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx zakázáno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tržních xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podnikateli xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx jednotlivých povinností xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx Úřadu xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx období. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad na xxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx služby podle xxxxxxxx 2 a 3 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Pokud Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x opravě. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx služby, xxxxx xx neúplná či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týká, xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo doplnění xxxxx odstavce 5, xxxxxxxxx ověřením xxxxxx xxxxx subjekt, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nezávislost xx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx. Závěry xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx čistých xxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx, xxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x bezodkladně xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx pro vymezení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49

Financování univerzální služby

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zátěž. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxxxxxx rozhodne x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxx musí být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx 3 xxxxxx ode xxx právní xxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx poskytování univerzální xxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele univerzální xxxxxx, Xxxx xxxx xxx rozhodnutí zruší x znovu xx xxxx výše xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx nejpozději do 15 dnů ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxxx xxxxx z částky xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Úřad xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx penále xxxxxx nebo xxxxxxxxx x prominout.

§50

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxx výroční xxxxxx xx xxxx zúčtovací xxxxxx, xxxxx součástí xx alespoň

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx služby x celkové xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x jejím xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úhradách xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx součást xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx Xxxxx xxxxx §110.

Xxx 7

Analýza xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx x významnou xxxxx silou

§51

Analýza xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Úřad xxxxxxx xxxxxxx relevantních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §52 xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx efektivně xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx práva Evropské xxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepostačují x řešení xxxxxx xxxxxxxx. Informaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxx možný xxxxxxx xxxxx xx xxxxx trhu v xxxxxxx xxxxxxx regulace xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxx

x) xxxxx vývoj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxxxx, x xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu,

c) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na relevantní xxx xxxx související xxxxxxxxxxxx trh xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx §79 x 79a, x

x) regulaci xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx relevantních xxxx xxxxxxxxxx do 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxx relevantního trhu, xxxxxx nebyl relevantní xxx xxxxxxx efektivně xxxxxxxxxxxx. Tuto xxxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše o xxxxx 1 xxx, xxxxxx-xx to s xxxxxxxxxxx Xxxxxx nejpozději 4 měsíce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x ta xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx Xxxxxx vydá xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx23), Xxxx xxxxxxx xxxxx analýzu relevantních xxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xx xxxxx x xxxx, které xxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §130 x 131 uveřejní xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx konkurenční, Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx stanovení podniku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6, 7 xxxx 14, xxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, přičemž x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvolí xxxxxxx zatěžující způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podnik x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x popřípadě xx xxxxx xxxxx xxxx zároveň několik x následujících povinností

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx §82,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §81,

c) xxxxxxxx evidence xxxxxxx x xxxxxx podle §86,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx síťovým prvkům x xxxxxxxxxx prostředkům xxxxx §84,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx §56 a 57, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx žádostem x xxxxxxx x inženýrským xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx podle §84 xxxx. 2 xxxx. x).

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pouze xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx povinnosti týkající xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Úřad xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(8) V xxxxxxx, že Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dojde x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 a 7 nebylo dosaženo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx problémy xx tržní selhání x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx služeb přístupu xxxx propojení xx xxxxxxxxxxxxxx trhu, může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx tržní xxxxx, xxxxx je vertikálně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86a.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, 7, 8 x 14 xx xxxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxx, Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx těchto povinností.

(10) Xxxx xxxxxxxx sleduje, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vývoje xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x společných investicích. Xxxxxx-xx xxxx dopady xxxxxxxxxx významné, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Úřad xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx silou x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, 7, 8 x 14.

(11) Zjistí-li Úřad xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52 odst. 1, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x významnou tržní xxxxx a povinností xxxxxxxxx xxxxx odstavců 6, 7, 8 x 14. Xxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx povinností a xxxxxxx uživatele x xxx xxxxx koncových xxxxxxxxx, x mezi xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Při xxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx doby xx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(12) Rozhodnutí podle xxxxxxxx 6 xx 11 x 13 xx 15 Xxxx xxxxxxxx podle §125.

(13) X případě xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx provádí xxxxxxx relevantního xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulačními xxxxx x popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x významnou xxxxx silou xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x uložení, xxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, 7, 8 x 14. X xxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §131. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx trh určený xxxxxxxxxxx Komise, xxxxx xxxxxxx území Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx se x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x jednom xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx požádat Xxxxxxxx XXXXX o xxxxxxxxx analýzy při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nadnárodního xxxx.

(14) Xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx relevantním xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx-xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §130 x 131 x xxxxxx, xx nápravy xxxxxx dosaženo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 6, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx zvýhodňování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nepřiměřené xxxxxxxx xxxxxx služeb,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxx, xxxx

x) bránění xxxxxx na xxx x omezování xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením xxxxxxxxxxxxx xxx.

(15) Podnik, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx být jako xxxxxx podnik xxxxxxxx x xx jiném xxxx souvisejícím xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx přenesení xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxx, xxxx se xxxxxxxx tržní síla xxxxxx podniku. Xxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx povinnosti xxxxx odstavce 6 xxxx. a) až x) x x). Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx trhu uložit x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 14.

(16) Xxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx relevantního xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx lhůtě xxxxx odstavce 3 xxxx 4 nebo xxxxxxx-xx xx, že xx x této xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx o pomoc xxx provedení x xxxxxxxxx analýzy relevantního xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Sdružení XXXXX. Xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxx23). Xxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provedeného xxxxx §115a. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x stanovisko Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě, xx Úřad hodlá xxxxxxx xxxxx relevantní xxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, návrh xxxxxxxx takových xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130 x 131.

(3) Xxxx xxx vymezení relevantního xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kritéria:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxxx časovém horizontu xxxxxxxxx k účinné xxxxxxxxxxx soutěži, x xx x xxxxxxx xx stav xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) právo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v doporučení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xx xx xx, xx kritéria xxx vymezení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 3 jsou xxxxxxx, xxxxx Xxxx xx xxxxxxx jejich vyhodnocení xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx nebo xxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx není.

§52x

(1) Úřad xxxxxxxx x jedním nebo xxxx xxxxxxxxx regulačními xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Sdružení XXXXX x provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany koncových xxxxxxxxx po produktech x xxxxxxxx, xxx xxxx v Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx produktů a xxxxxx, pokud xx xxxxxx poptávky existuje xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx BEREC xxxx dotčeno xxxxxxxx xxxxxx nadnárodních trhů xxxxx §51 xxxx. 13 xxx xxxxxxxx xxxxxx relevantních trhů xx celostátním nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx §52.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo více xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx relevantního xxxx x xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxx rovněž v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx tržní xxxxxxxx xx všech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx srovnatelné.

§52a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§53

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx silou

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx samostatně xxxx xx spojení x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na konkurenci, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx silou na xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx xx podnik x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx souvisejícím trhu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxxxx xxx, x tím xxxxx x xxxxxxxx celkové xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx subjekt xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxx posuzování, xxx xxxx 2 nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx společnou xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx Úřad x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxx analýzu xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx23).

Díl 8

Xxxx x xxxxxxxx cen

Ceny

§54

Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx xx xxxxxxx

x) uveřejnit xxxx služeb x xxxxxx změny, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx24) xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx cen, x xx x způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jejich xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžádání Xxxxx.

§55

(1) Podnikatel, xxxxx xx povinen poskytovat xxxxxx xxxxx §34, xxxxxx ceny xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx orientovány.

(2) Nákladově xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx náklady x xxxxxxxxx zisk. Xxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§56

Xxxxxxxx cen

(1) Xxx xxxxxxxx cen x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx z xxxxxxx hodnoty.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx a za xxxxxx poskytované podnikem x významnou xxxxx xxxxx xx relevantním xxxx xxxxxxxxxxx o xxxx.

(3) Xxxx sleduje x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx mohou xxx podle xxxxxxxx 2 předmětem xxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx subjektu, xxxxx ceny xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx §43.

§57

Xxxxxxxxx regulace cen

(1) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provedená xxxxx §51 xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx mohlo xxxxxxxx x uplatňování nepřiměřeně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx x) x x) nevedla x xxxxxxx, je Xxxx oprávněn uplatnit xxxxxxxx cen xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxx relevantního xxxx xxx koncové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 prokáže, že xxxxx trh xxxx xxxxxxxxx konkurenční, a xxxxxxxx by opatření xxxxx odstavce 1 xxxxxxx k nápravě, xx Xxxx oprávněn xxxxxxxx regulaci xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx regulace cen xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx silou xx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podpory xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx související xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, především do xxxx xxxx xxxxxxxx, x především xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operátorem x xxxxxx mu přiměřenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx Xxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx při zajišťování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.

§58

Xxxxxx xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx je Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x §57, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovením xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx možného xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zvýšení xxx xxxxxxxx vstupů ve xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nákladové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vynaložených nákladů x xxxxxxxxxxx zisku, xxxx

4. xxxxxxx postup xxx xxxxxx cen xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx replikovatelnost xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"); xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx Úřad stanovit xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx spojovat.

§59

Rozhodnutí o ceně

(1) Xxxxxxxxxx x ceně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x metodu xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxx návrh xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130 x 131.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orientace xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx uplatněné ceny xxxx nákladově xxxxxxxxxxx x jsou x xxxxxxx s metodikou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §86. Pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x významnou xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx použít xxxx xxxxxxxxxxxxx trhů.

(2) Xxxxx-xx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX IV

PRÁVA A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

§61

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nepřetržité xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxx oprávněn xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytných x udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytování x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dílčí xxxxxx podle §38 xxxx. 2, aby xxxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx uživatelům, u xxxxxxx je její xxxxxxxxxxx poskytování ohroženo xxxx xxxxxxxxx.

(3) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 10 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxx komunikační xxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx rovněž xxxx xxxxxxxx údaje x aktivovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx síti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu je xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávat x používat xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických komunikací xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxxxxxx volání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx volání xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx volání xx i z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx podnikatele xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxx v xxxx xxxx není xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx volání xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx maximální sazby xx xxxxxxxx hlasového xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx maximální xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx celé Xxxxxxxx unii maximálně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Komisí xxxxx xx. 75 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1972. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX a Xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neuplatní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx odlišnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§62

(1) Xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx používat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx nezbytně xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mezi koncovými xxxx, xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx uživatele xxxxx x specifikace, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zajišťování xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx uveřejněny, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx normalizaci. Xxxxx takové normy x specifikace xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přijatá Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (ITU), Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx (XXXX), Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (ISO) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (IEC).

(3) X xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx plány, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx plány Xxxx vydává xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

§63

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jiné než xxxxxxxxx xxxxxx používané xxx poskytování služby xxxxxxxxxx mezi stroji, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx tím, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vedle informací xxxxx §1811 x 1820 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 odst. 11 x §34a xxxx. 11.

(2) Informace podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx poskytovatel podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxx dostupné xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx dokument xx x xxxxxxxxx a xx xx xxxxxxxx xx jej xxxxxxxx xxx účely dokumentace, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v nezměněné xxxxxx.

(3) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx na xxxxxx xx formátu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotním postižením x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x harmonizaci požadavků xx přístupnost u xxxxxxx x xxxxxx76).

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2, 5 x 9 se xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx77), malý xxxxxx77) xxxx nezisková xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx. Koncový xxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxxx, malým xxxxxxxx xxxx neziskovou organizací, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxx informace, zda xx zříká xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxx xxxxxx používané xxx poskytování služeb xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx povinen poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy odpovídající xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx78). Toto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx poskytujícího veřejně xxxxxxxxx službu elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx síti xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, obchodní firmu x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx se xxxx, kontaktní údaje xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx znaky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx,

x) ceny xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx platby související x xxxxx používáním x případě, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přímou xxxxxxx xxxxxx,

x) délku xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx,

x) rozsah, x xxxx xxxx xxxxxxxx x služby určeny xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

f) xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví opatření xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx internetu79), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx šablony xxx shrnutí smlouvy xxxxx xxxxxxxx 5 x poskytnout xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx shrnutí xxxxxxx x daném xxxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx souhlas se xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebiteli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §34 xxxx. 7 písm. x) x §34a odst. 5 písm. e) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx

x) podnikající xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x bydliště xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxx právnické osoby,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, bydliště, datum xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x sídlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služba účtována xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx spotřeby, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spotřebiteli xxxxxx sledování a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx plánu xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx spotřeby, xxx xxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 10, a xxxxx xx zahrnut x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxx může stanovit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx Úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx

x) xxxxxxxxx obecné povahy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx mezi xxxxxx, xxxx zajišťujícímu připojení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu pro xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejné xxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxx, klamavých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx24a), xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxx-xx xx, xxxx xxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx, nebo xxxxxxxxx x veřejné komunikační xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx, xx podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx než přenosovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx připojení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx síti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxxxxxx podle odstavce 1 písemně, x xx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx odstoupení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx začíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§63x

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx poskytovatel služeb xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxx xxxxxx určitými xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx čitelným xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s právem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x služeb76) xxxx xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlavní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxxxxx minimálních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx nabízena, x xxxxxxxxxx omezení využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. ceny xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx hlasových volání, xxxxx xxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx druzích plateb xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx systémech xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx platbách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x koncovým xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx poprodejní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx asistence xxx xxxxxxxxx, xxxxxx způsobů, xxxxxx lze xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy, plateb xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx, xxxx souvisejících s xxxxxxxxx závazku xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxx x postupů a xxxxxxx plateb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx číslech xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx službám x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx může xxx xxxxxxx x xxxxxxxx službám podporován xxxx nikoliv,

6. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxx, praktik, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx specificky určených xxx koncové uživatele xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x služeb84),

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx povinen pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakou xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnout Xxxxx xx jeho xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§63x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§63x

Xxxx xxxxxx závazku xx smlouvy x xxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx, že podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislou xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx používanou xxx poskytování xxxxxx xxxx stroji, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se spotřebitelem xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx za smlouvu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx x v případě xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx podnik xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se práva xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx výslovně xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podnikatelem xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx smluv o xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx platbami výhradně xx xxxxxxxx fyzického xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto smlouvy x xxxxxxxx fyzického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx x modemy, x xxxxx bránit xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Jestliže xxxxxxx x poskytování xxxxxxx dostupné služby xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx používané xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx určitou umožňuje xxxxxxxxxxx prodloužení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx x xxxxxxx jednoměsíční xxxxxxxxx dobou. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jasně x xxxxxxxxxxxx nejméně 1 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazku xx smlouvy o xxxx xxxxx x x způsobech, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx vypovědět. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx cenách xx xxx xxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx alespoň xxxxxx ročně.

(5) Poskytovatel xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxx xxx xx interpersonální xxxxxxxxxxx služba xxxxxxxxx xx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx ujednáno x jestliže x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x srozumitelným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxx ho xxxxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxxxxxx závazek xx smlouvy, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx, xxxxxxxx s novými xxxxxxxxxx nesouhlasí. Právo xxxxxxxxx závazek xx xxxxxxx xx možné xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze smlouvy, xxxx by xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx pro xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejsou-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x s neutrálními xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx změněna xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 11.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, jiné xxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx číslech, xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxx často xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, může xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx, vypovědět xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx 3, 5 xxxx 6 xxxxx xxxxx §63c xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx vypovědět xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby nezávislé xx číslech, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, neukládá xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxx překročit xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx ceny xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto 2 částek je xxxxx. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxx dotovaného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) V xxxxxxx zániku závazku xx smlouvy xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx smlouva xxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxx xxx v případě xxxxxxx uzavřené xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx požadována xxxxx, xxxxx xxxxxxx skončí xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxx, x nesmí xxx v případě xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxx xxxxx dvacetina xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jedna xxxxxxxxx součtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčních xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxx placené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx poskytována xxxxx xxxxxx ceníkové ceně, xxxxx určit xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7.

(9) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 xxxxxxx pouze xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, malým xxxxxxxx xxxx neziskovou xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxx závazku xx smlouvy nejpozději xxxxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx, jakmile xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 9, xxxxx xx nedohodnou xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy xx xxxxxx, k xxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34a xxxx. 1, dojde x xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odlišně. Xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x opouštěným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x postupy xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxx právní xxxxxx.

§63x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§63c

Nabídky xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx služeb nebo xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu xxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xx §34 x 34a, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x §63 xxxx. 5 x 6, §63a x 63b xx xxxxxxx služby xxxxxxx, jako xxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x na xx xxxxxx, xx xxxxx by xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jinak xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx balíčku xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx porušení smlouvy, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx doplňkových xxxxxx nebo koncového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tentýž xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x tím xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výslovně nevyjádřil xxxx xxxxxxx.

(4) Odstavce 1 x 3 xx xxxxxxx xxxxxx xx účastníka, kterým xx mikropodnik, malý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx nevzdal všech xxxx xxxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx odstavců. Xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 x 3.

§63x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§63d

Úřad xxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxx, zpracovává x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx usnadní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobami xx xxxxxxxxxx postižením.

§63d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§63x

(1) Ustanovení §33, 33b, 34, 34a, 38, 43, 63 xx 63d, 69b x 71 se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislé na xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx koncové uživatele xxxx xxxxxxxxx smlouvy.

§63e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§64

Xxxxxxxxxx ceny, xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx této služby.

(2) Xxxxxxxxxx poskytující službu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx interpersonální komunikační xxxxxx založenou xx xxxxxxx, je xxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx uživatele, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle druhu xxxxxx, nebo souhrnné xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13. Xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, neplatí, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx přístup xx službám xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x využívání hlasové xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určité xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1, poskytne spotřebiteli xxx jedno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx spotřebitele.

(4) Podnikatel, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který předkládá xxxxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxx jednotlivých xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soukromí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx volaného čísla xx xxxxxxxxxx ceny.

(5) Xx xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x x jiné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx vyznačit xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxx xxx delší xxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx poskytování univerzální xxxxxx 35 xxxxxxxxxxxx xxx, nedohodne-li x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jiné xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách nebo xxxxx způsobem, xxx-xx xxxxx jiný xxxxxx xxxxxx s účastníkem, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxx xx koncovým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx uplatnit xxxxxxxxx xx vyúčtování xxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou službu xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(8) Reklamaci xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, který xx koncovým uživatelem, xxxxxxxxx uživatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za poskytnutou xxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x druhu poskytované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx v xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudu x xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx58) xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx službu xx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxx xxxxx zanikne.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx založenou xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx služby xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx projednání xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx reklamaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provedeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Pokud xx xxxxxx nedohodnou xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx elektronických komunikací xxxxxxx x xxxxxxx, xx dojde k xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozdíl xxxx xxxxxxxx a ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxxxxx službu povinen xxxxxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxx xxxxxx bylo xxxxx využít jen xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeně xxxxxx xxxx xxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx koncovým xxxxxxxxxx, zajistit poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxx v xxxxxxxx přerušení xxxxxx xxxx vadného xxxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxx vyúčtování xxxx xx poskytnuté xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 stanoví Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§65

Neplacení xxxx opožděné xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně dostupnou xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Náklady xx xxxxxxxxxxxx upozornění hradí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nezaplatil-li xxxxxxxx xx xxxxx splatnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx uvedený x odstavci 1 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx náhradní xxxxx plnění xx xxxxxx než 1 xxxxx xxx xxx xxxxxx upozornění. Po xxxxxx uplynutí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezit poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivního xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx přístupu x tísňovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace. Xxxx xx prokazatelné xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx orientovaná.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 může xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx účastníkovi přístup x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx úmyslně uvedl xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx neplatil xxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Soustavným xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx 2 po xxxx xxxxxxxx vyúčtování xxxx po xxxxx xxxxxxxxxx. Soustavným xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§66

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účastníkům, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby o xxxxxxx nebo poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, jí xxxxxx osobní x xxxxxxxxxxxxx údaje účastníků, xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx §95. Tento xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx jejich osobních x identifikačních údajů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx seznamu a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx založených xx vyhledávacích xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxx x rozsahu, x xxxxx dali xxxx účastníci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, která poskytuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxx, xxxxx xx nákladově xxxxxxxxxxx a nediskriminační. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx uvede, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx informace uvedena xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníka, anebo xxxx údaje xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx marketingu xxxxxxx.

(2) Podnikatel zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xx xxxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x operátorským xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x informační xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kterémukoliv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx.

§66x

Xxxxxxxxxx nástroj

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx srovnávací xxxxxxx, xxxxx xxxxxx porovnávat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxx

x) cen xx poskytování služeb x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí

a) být xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx vycházet,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx poslední xxxxxxxxxxx,

x) xxx otevřený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahovat xxxxxxx xxxxx nabídek, xxx pokrývá xxxxxxxxx xxxx xxxx, a x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepředstavují xxxxx xxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výsledků,

f) nabízet xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dostupnými xxx xxxxxxxxxxxx a mezi xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx zajistit provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 certifikací xxxxxxxxxxxxx srovnávacího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuté xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, rozsah, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx do srovnávacího xxxxxxxx, pouze pokud xx xx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 případné.

§67

Xxxxxxxxxxxx zlomyslné xxxx xxxxxxxxxx komunikace

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikační službu xxxxxxxxx xx číslech xx xxxxxxx na xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čísla, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx x konkrétní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako zlomyslnou xxxx obtěžující, xxxxxxxxxx xxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx založenou xx xxxxxxx xx povinen x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čísla, x xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako zlomyslnou xxxx obtěžující, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxx takové komunikace.

(3) Xxxxxxx identifikace účastnického xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 3, x xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §95 xxxx. 4.

§68

§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb.

§69

Poskytovatel xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dostupné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx poskytovat bezplatně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx technicky možné, xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx elektronické xxxxx xxxx přístup k xxxxxxxxxxxx poště xx xxxxxxxxxx dobu x xx xxxxxx závazku xx smlouvy s xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§69x

(1) Xxx ohledu xx rozhodnutí xxxxx §38 může Úřad xx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx podle §130 xx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 odst. 2 xxxx. x).

(2) Úřad xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxx na xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§69x

(1) Bez xxxxxx xx rozhodnutí xxxxx §43 xxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatelům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postiženým xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx dostupným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací rovnocenný x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx stejnou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx mají ostatní xxxxxxx uživatelé.

(2) Xxx xxxxxx xx rozhodnutí xxxxx §38 může Xxxx rozhodnout, xxx xxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx poskytována xx xxxxxxx tržních xxxxxxxx. Xxxxxx vzniklé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v souvislosti x poskytováním zvláštních xxx hradí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxx ztráty x xxxx úhradu xx xxxxxxx §48 x §49 xxxx. 1 x 4 obdobně.

(3) Xxxx může rozhodnout xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx tržních xxxxxxxx.

(4) X případě, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronických komunikací xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx administrativní xxxx xxxxxxxx xxxxxx, může Xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 určit pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx určena xxxx xxxxx poskytovatelům.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 Xxxx přihlédne x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebami.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx být xxxxxxxxxxx x dostatečnou xxxxx dostupnosti čísla x musí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpojení služby.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxx xxxxxx xxxxx xxxx zrušení nabídky xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx x zveřejňuje xxxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebami x x rámci xxxxx kompetencí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x specifických služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx zvyšují rovnocenný xxxxxxx, x xx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxx úplné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb.

§71

Kvalita služby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx řídí xxxxxxx xxxxxxx prvky xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úplné, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x aktuální xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kvalitě svých xxxxxx x x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xx xxxxxx Xxxxx poskytnout xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tom, zda xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx kontrola xxx přenosem xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx. Poskytovatel xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zveřejňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx.

(3) Opatření xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx69).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx průběžně xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxx uveřejnění xxxxx §66a.

(5) Parametry xxxxxxx poskytovaných xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx, formu x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně případných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Úřad stanovit xxxxxxxxx obecné povahy x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx veřejně dostupných xxxxxxxxxxxxxxxxx komunikačních služeb.

§72

Xxxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zájmu

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx veřejné komunikační xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx podnikateli, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx rozhlasového xxxx televizního vysílání, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx počet koncových xxxxxxxxx jako hlavní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx program x s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx televize x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx jen xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx.

§72x

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zajišťuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání11),16) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx elektronických komunikací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx šíření rozhlasového xx televizního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxx, xxx je x xx xxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Podnikatel poskytující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání xxxx zajišťující sítě xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §72b, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx důsledku by xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx integrity xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx orientovaná xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1, xx Xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx kterékoliv xxxxxxx xxxxxx rozhodnout xxxx. Pro rozhodnutí xxxxx platí xxxxxxx §127. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Podání xxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§72x

(1) Má-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §72a odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxx §63 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2, x uveřejnit xxx x každé xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Smlouvu xxx uzavřít xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx použije xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx toku x návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx x maximálním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx signálem,

b) dostupnosti, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx program včetně xxxxxxxx statistického xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předpokládaném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ochranném intervalu,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průvodců (XXX) x šíření,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámci vysílací xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytování služby xxxxxx vysílání,

k) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje vysílací xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx x plném xxxxxxx,

x) podmínkách xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) velikosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx operátora xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx televizního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx o kontribučním xxxxxxx, pokud je xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§72x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x xxxx xxxx sdělí Úřadu xxxxx x volné xxxxxxxx xxxxxxxx toku xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x rozsahu x struktuře využívaného xxxxxxxx xxxx xxxx x 31. prosinci xxxxxxx kalendářního xxxx xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce x xxx xxxxx těchto xxxxx xx pěti xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx změny. Xxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxxxxx podnikatel v xxxxx xxx provozovně x xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

§72c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xxx 2

Přístroje

§73

(1) Přístrojem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízením xxxxx xxxxxx.

(2) Stanoví-li xxxxxxxx právní předpis25),26) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), tyto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx provozu xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx elektrický xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx rádiové vlny xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rádiového xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxxx příslušenstvím, například xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rádiového xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx použitou xxxxxxxxxxx. Připojení xx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx další xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxx koncové xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx družicová xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Veřejným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxxxx koncové zařízení, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přístroj, x jehož xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x kódy xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxx.

(7) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační síť xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx povinnosti xxxx xxxxxx nejpozději 1 xxxxx xxxx tím, xxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k dispozici. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 7 musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx konstruovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx komunikací, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx x tomu, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platné xxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxx xxxxxx typů rozhraní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxxxxx xxxx typy Xxxxxx.

§74

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx požadavky, x xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x provozu, xxxx x xxxxxxxxxx uvést, xxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxx xxxxx

x) nesprávným použitím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxxxx xxx své xxxxxxxxxx. Každý takový xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Úřad xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx kompetenci xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh27), xxx zakázal xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx stáhl x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interferenci xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických komunikací x kmitočtových pásmech xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úřad xxxx omezit uvádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pouze x xxxxxx zajištění účelného xxxxxxxxx rádiového spektra, xxxxxxxxx xxxxxxxx interferenci xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxx podmínky xxxxxxx x oprávnění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx povolit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxx, aby odmítl xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxx jej xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Podnikatel xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx x jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Informaci x xxxxxx takovém xxxxxxxxxx Xxxx uveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx zjištěn, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístroje, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §114 xxxx. 1.

§75

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxx proveditelné, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinen na xxxxxxx písemné xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx její xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení znemožnit xx xxxxxxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který umožňuje xxxxxxxxx, kódování xxxx xxxx xxxxxx utajení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pod xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx znemožněním provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx telekomunikačního xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx, x musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx 1 x 2, je-li to xxxxxxxxx proveditelné x xxxxxxxxxx přiměřené, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasovou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx telefonní xxxxxxxx) xx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX xxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxx xxxx a souhlasem xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 mohou xxx zaslány x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

§76

§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb.

§77

§77 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 468/2011 Sb.

Xxx 4

Propojení a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředkům

§78

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx služeb xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx účelem poskytování xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Přístupem xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pevných nebo xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx vedení,

b) xxxxxxx x fyzické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x prostředků xxx xxxxxx kabelů,

c) xxxxxxx x příslušným softwarovým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) přístup x převodu čísel xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci,

e) xxxxxxx k pevným x mobilním xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx sítí,

i) xxxxxxx x informačním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, opravy x xxxxxxxxx.

"(2) Propojením xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx umožnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxx téhož xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podnikatelem, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx strany xxxx xxxx strany, které xxxx xxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx přístupu xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Propojení xxxx xxx přímé xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační síť.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pevné xxxxxxxxxxx xxxx.

§79

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xx požádán xxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxx §13 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a interoperabilita xxxxxx xxxxxx xx xxxxx členských xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §13 xxxxxxx podnikání, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 6, §72, 78, §79 xxxx. 2, §80, 83, 85, 85a, 86 a 86e.

(2) Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxx zákonem nebo xx xxxx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx silou, Úřad xxxx xx konzultaci xxxxx §130 x 131 x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx ovládá xxxxxxx xx koncovým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §78, x xxxxxxxxx spojení od xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) operátoru xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke službám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx doplňkovým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (API) x xxxxxxxxxxxxxx programovému průvodci (XXX),

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přístup xx xxxxxxxx uživatelům, x xxxxxxxx míře xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikační služby xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx koncovými xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. d) xxx uložit xxxxx

x) x xxxx nezbytné x zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mohou zahrnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxx x povolit xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx relevantních xxxxxxxxx příslušnými orgány x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §62, a

b) xxxxx Komise xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx XXXXX x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uživatelů x xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx 3 členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§79a

(1) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx koncovým xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínek, xxxx Xxxx za xxxxxxxx, že xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx využívají xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou oprávněni xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx byla podnikateli xxxxxxxxxxx stanovena x xxxxxxx rádiových kmitočtů x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx x oblasti, která xx předmětem těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zavádění xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rádiového xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzické xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx koncových xxxxxxxxx x sítím xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx samy x xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx sdílení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx územních oblastech, xxxxx i možnost xxxxxxx zvýšit xxxxx x xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajištění xxxxxxxx xxxxxxx rádiového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx proveditelnost xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxx infrastruktury x v oblasti xxxxxx,

x) technologické xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přístupu, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx. Xxx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spektrum xx xxxxx zohlednit xxxxxxx ekonomické x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1, 7 nebo 8 xxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 Xxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx uložení xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx §130 x 131 xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxx oznámí výsledek xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxxx může xx xxxxxxxxxx xxxxx §130 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxxx §13 xxxxxxx xxxxxxxxx, x uložení xxxxxxxxxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §104, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xx cizí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx přijmout opatření xxx koordinaci xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx může Xxxx xxxxxx, xxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, veřejné bezpečnosti, xxxx x důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx samostatně. Xxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §130 xxxxxxx i vlastníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí. X rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xx tom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx může xx xxxxxxxxxx xxxxx §130 x 131 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x budovách, xxxx xx po první xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx, pokud xx xxxxx x umístění xxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §130 oslovit x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitých xxxx. Tuto povinnost xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který oznámil xxxxxxxxx podle §13, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx přiřazených xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nezajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx síťových xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx třetí nedohodnou, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx sdílení xxxxxxxxxxx.

(8) Neřeší-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Úřad xx xxxxxxxxxx podle §130 x 131 xxxxxxxxxx x uložení povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xx xx bod, který xx schopen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxx Sdružení XXXXX. Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx virtuálního xxxxxxxx.

(9) Úřad povinnosti xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx poskytuje jakémukoli xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx alternativní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx uživateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxx vysokou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx s xxxxx xxxxxxx kapacitou, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx by x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx narušilo xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx menšími xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxxx. x) x x), xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxx xxxx síť xxxxxxxxxxx z veřejných xxxxxxxxxx.

§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§80

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxx na základě xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx poskytujícím veřejně xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xx použijí odstavce 4 xx 7 xxxxxxx.

(3) Minimální xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx sítí, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx požádala x uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx její xxxxx xxxxx, včetně xxxxxx.

(5) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx písemně o xxxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnutého xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx

x) technické důvody,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) organizační xxxxxx, nebo

d) další xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxxxx řešení.

Tyto informace xxxxx odmítající xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx Xxxxx.

(6) Úřad xxxxxxx z vlastního xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx regulace xxxxxxxxx x §5, xxxx x xxxxxxx kterékoliv xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx sporné xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx stanovisko, xxxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x propojení xxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §127. Xxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx smlouvy se xxxxxxxxxxx jeho sporných xxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx malé x střední podniky x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§81

(1) Xxxx xx xxxxxxxx x souladu x §51 rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx přístupu xxxx xxxxxxxxx uplatňoval xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x poskytoval xxx služby x xxxxxxxxx za stejných xxxxxxxx a ve xxxxxx kvalitě, x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx30).

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x propojení xxxx xxxxx x účelu, xxx xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo akcionářům, xxx xxxxx podnikatelům, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výhodu. Xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §115.

§82

(1) Úřad xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů podle §51 rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx se přístupu x síti nebo xxxxxxxxx sítí elektronických xxxxxxxxxx, jako jsou xxxxxx informace xxxx, xxxxxxxxx specifikace, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x využívání xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x §51 rozhodnutím xxxxxx podniku s xxxxxxxxx tržní silou xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístupu xxxx xxxxxxxxx x uvedením xxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx části xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxx. Xxxxx subjekt xxxxx x xxxxxxxxxx nabídce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby podnikatelé xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx platili za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx požadovanou xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabídku podle §85 xxxx. 1.

(3) Xxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x podle §84 xxxx. 4 x xxxx rozsah a xxxxx stanoví Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§83

Xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xx xxxxxx softwarové rozhraní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx rozšiřujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx digitální televizní x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rozšiřujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přídavné xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx digitálních interaktivních xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxxx jakékoli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxxx, aby se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televiznímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx formě. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx přenosové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídících xxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přenos xxxxxxx digitálního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úrovni xxxxx xxxxxx služeb, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Nezávisle xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podnikatelé poskytující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx diváků xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nabízet xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx divákům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx brány, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx Xxxx xx xxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sílu xx xxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxxx uživatelům, xxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavců 4 a 5 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxx xx xx míry, xxx xxxxxx změna xxxx zrušení xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhlasovému x xxxxxxxxxxx vysílání a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §72,

x) xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx televizního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx změnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx je oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx postižených osob, xx spravedlivých, přiměřených x nediskriminujících xxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x plně xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx úhradu xxxxxx x prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxx digitálního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx11). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx zajišťování elektronického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínkami, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx stanovené Radou xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ke způsobu xxxxxxxxxx elektronického programového xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a naváděcích xxxxxxx v rámci xxxxxxxx obsahu.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx rozhlasových x televizních programů, xxxxxxx xxxxxxxxx počet, xxxxxxxxxx kvalitu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx §22 v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jako xxxxxxx souhrnného xxxxxxxx xxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozhlasových a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx datovém xxxx xxxxxxxxxx,

x) využívat xxxxxxxxx xxxxxxx kmitočet xxx, xxx xxx služby xxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx xxxxxx využíváno xxxx xxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx služby šíření xxxxxxxxxxx televizního vysílání, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xx technicky xxxxxxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§84

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku x xxxxxxxxx tržní xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxx xxxxxx podnikatele na xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostředkům s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředí na xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že Xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přístup xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx, by xxxxxxxxx xxxxxx udržitelného xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx v xxxxx koncového xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxxx ke specifikovaným xxxxxxx prvkům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx aktivním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nerušit,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x technickým xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx virtuálních xxxx,

x) poskytovat společné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytovat služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx spočívající ve xxxxxxx xx koncového xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx roamingu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxx provozní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx spravedlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytování xxxxxx,

x) propojovat xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx službám,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx budov, xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, potrubí, xxxxxxxxxxx komor, xxxxxxxxx xxxxxx x rozvodných xxxxxx, a to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx dotčená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx relevantního xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x) xxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx, xxx byl zajištěn xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx silou, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3, xx povinen zveřejnit xxxxxxxxxx nabídku. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4.

(5) Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 zejména xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postačující xxxx xxxxx přístupu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx souvisejícím xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, regulovaný přístup xxxxx §79 x 79a nebo xxxxxxxxx xxxx plánovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx konkurenčních xxxxxxxx, xx základě xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx charakteru x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx propojení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dalších xxxxxx přístupu xxxxxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řetězce,

b) proveditelnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) očekávaný xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a správu xxxx,

x) xxxxxxxxx investice xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx a rizikům xxxx investice se xxxxxxxxx ohledem xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) potřebu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xx xxxxxxxxx xx ekonomicky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xx založené na xxxxxxxxxx investicích do xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) poskytování celoevropských xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxxxxx x návrhu xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě, xx požadovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx narušil xxxxxxxxx xxxx.

(7) Odmítl-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx s odmítnutím xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nevydá-li Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx pouze xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x).

§85

Zpřístupnění účastnického xxxxxx

(1) Xxxxxx x významnou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabídku xxx zpřístupnění účastnického xxxxxx.

(2) Úsekem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx vedení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxxxxxxx bodem xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodem veřejné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx účastnického xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx opravňuje x xxxxxxxxx celé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx vedení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx vedení, které xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kapacity xxxxxxxxxxxxxx sítě, jako xx část xxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxx.

§85x

(1) Podnik x xxxxxxxxx tržní silou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §86c x xxxxx otevřít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxx x xxxxx xxxxxxx kapacitou sestávajících x optických prvků xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x základnové xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k nabytí xxxxxxxxxxxx xxxx strukturální xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a trvale xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je podnik x xxxxxxxxx tržní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nabízené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. flexibilitu x xxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx navýšení xxxxxxxx účasti x xxxxxxxx x

4. vzájemná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxx x, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxx §86d, xxxxxxx 6 xxxxxx před xxxxxxxxx zavádění xxxx xxxx; toto období xxxx být Úřadem xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx společných xxxxxxxx, je xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, podmínky x xxxxxxx koncového xxxxxxxxx, xxxx byly x dispozici xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx potvrzeným xxxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx společných xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx k prvkům xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x nediskriminačních xxxxxxxx, jež patřičně xxxxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x různých xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xx xxxxxxxxxxxxxx trzích, x

x) xxxxxxx minimálně xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x dobré xxxx.

(3) Xx xxx x xxxxx xxxxxxx kapacitou, xxxxx je předmětem xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §51, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx alespoň xxxxx dohodu, jejíž xxxxxxx je obsahem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x). Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx, xx kterým podnik xxxxxx uzavřel, xxxxxxx xxxxxxxx podle §86d xxxx. 1 písm. x) x b).

(4) Xxxx průběžně monitoruje xxxxxxxxxx podmínek podle xxxxxxxx 2 a xxx xxxx xxxxx xx podnik x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx rok xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §51 xxxx. 6 podniku x xxxxxxxxx tržní xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3, xxxxx xxx x zavádění xxxx x velmi xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx řešit xxxxxxx xxxxxxxx x hospodářskou xxxxxxx na xxxx, x nichž zjistí, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx

§86

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou poskytovatele xxxxxxxxxx cen xxxxx §38 odst. 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx cenového xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §43 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx regulace xxx xx trhu xxx xxxxxxx uživatele, xx povinen vést xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Úřad xx xxxxxxxx v xxxxxxx x §51 xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx subjektu

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §51 xxxxx xxxx xxxxxx x významnou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx; Úřad xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s propojením xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx oddělenou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx uveden x §83 xxxx. 5.

Xxxx xx oprávněn xxxxxx povinnost vést xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x výnosů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) také na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx členění xxxxxxx x xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x xxxx strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Subjekt xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx shody x metodikou uvedenou x xxxxxxxx vydaném xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxx kvalifikovanému subjektu xx 1 xxxxxx xx uveřejnění xxx xxxxxx xxxxxxx32) x xxxxxx xxxxxxxxx uveřejnit.

(5) Xxxx je oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podnikatelům, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx za komunikační xxxxxxxx xxxxx oddělené xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxxx a k xxxxxxxxx neodůvodněnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen Úřadu xx xxxx žádost x x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx cen, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 je xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxx stanovené xxxxx xxxxx výsledky xxxxxxxx evidence xxxxxxx x výnosů x xxxxxx údaje xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx uveřejnit x xxxxxxx x xxxxxxxx pro ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x výnosů, xxxxxx xxxxxxxxxxx rozpisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro činnosti xxxxxxx se zajišťováním xxxxxx sítí xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx xx zajišťováním xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx než xxxxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 EUR xxxxxxxxx x Kč.

(9) Subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxx xxxxxxxx korporací xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x který xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxx, předložit xx x xxxxxxx Úřadem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx. Tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x).

Díl 6

Funkční x xxxxxxxxxx separace

§86a

Funkční separace

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozumí oddělení xxxx převedení xxxxxxxx xxxxxxx x velkoobchodním xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx oddělenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx provozovaná, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oddělenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx část xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx své organizace, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Oddělená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx určené xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikatelům, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úrovně cen x poskytovaných služeb, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti Xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx potvrzující xxxxxx Xxxxx podle §51 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxx posouzení, xx xxxxxxx vyplývá, že xx xxxx pravděpodobné, xx xxxx x xxxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uložení xxxx xxxxxxxxxx xx odvětví xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx podnik x významnou tržní xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat xx odvětví elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx soutěž, xxxxxxxxxxxx x na Xxxx x

x) analýzu xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro řešení xxxxxxxx hospodářské soutěže.

(5) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx funkční xxxxxxxx, xxxxx xx předkládá Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx obsahovat

a) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx jednotka poskytovat,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nezávislost xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxx uložených xxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozních xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x dalším xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx sledování dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx, xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx Xxxx koordinovaným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trhů, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xx základě xxxxxxxx xxxxxx analýz Xxxx xxxxxxxx x uložení, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §51 na xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §51 xx xxxxxxxxxx konkrétním xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxxxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 468/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§86b

Dobrovolná separace x xxxxxxxxx přístupové xxxx

(1) X xxxxxxx, že xxxxxx s významnou xxxxx xxxxx na xxxxxx nebo více xxxxxxxxxxxx trzích xxxxx xxxxxxx xxx aktiva xxxxxxx xxxxxxxxxxx síť, xxxx jejich podstatnou xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxx vlastnickou strukturou, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx formy, xxxxxxxxxx x rozhodování spojen, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx vlastním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přístupové xxxxxxxx, informuje x xxx xxxxxxx 3 xxxxxx předem Xxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oddělení.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §51 provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx vztahují x dotčené přístupové xxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rozhodne x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §51. Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazky xxxxx xxxxxxxx 4 jsou xxxxxxx xx celou xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §4 xx 6, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §51 na jakémkoliv xxxxxxxxxx trhu, xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx silou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx schválila.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx realizaci xxxxxxxx formy xxxxxxxx, x xxxxx zajistit xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx třetích xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx trvání, xxxxx xxxx být delší xxx 5 xxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závazky xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx §4 xx 6, x xxxxxxxxx veřejnou konzultaci xxxxx §130, přičemž xxxxxx zejména xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx doby, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jejich případném xxxxxxxxxxx.

§86x

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx tržní silou xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx budou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, x to xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §51,

x) společnými xxxxxxxxxxx xx sítí s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §85a, nebo

c) xxxxxxx x nediskriminačním xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx podle §86b, x xx xxx x xxxxxxx prováděcího xxxxxx dobrovolného oddělení xxxxxxxxxx integrovaného podniku, xxx xx zavedení xxxxxxxxxx formy oddělení.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx dostatečně xxxxxxxx, xxxxxx časového xxxxxxx x rozsahu provádění x trvání, xxx Xxxx mohl provést xxx posouzení xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx než xxxxx xxx provedení xxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 3 a 4.

(3) Za účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx test, xxxxxxx ve xxxxxx x nabízeným xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zájemci x xxxxxxx mohou poskytnout xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx závazků x xxxxxxxxxx podle §51, 85a a 86b, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovaných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx závazků xxxx xxxx účastníkům xxxx,

x) xxxxxxx dostupnost xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nediskriminačních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabízených xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x usnadnit xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx sítí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx oznámí xxx předběžné xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, kritéria x xxxxxxx xxxxx §51, 85a a 86b, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zvážit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxxxx xxxx počáteční xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závěry Xxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx podle §51, 85a a 86b.

(6) Xxxx může vydat xxxxxxxxxx, xxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Úřad xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx všechny xxxxxxx xxxx závazné xxx xxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxx jednat x celé období, xxx xxxxx jsou xxxxxxxx, x x xxxxxxx závazků xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 7 xxx.

(7) Stanovil-li Xxxx xxxxxxxxx závazků, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vývoj xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx uložil xxxx xxxxx xx bez xxxxxxxxx závazků xxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx. Při oznamování xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx §51 xxx xxxxxxx xxxxx §131 xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(8) Xxxx sleduje, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx učinil závaznými, xxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51, x zváží xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§86x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§86x

(1) Označí-li Xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx velkoobchodních trzích xxxxxx podnik, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádném xxxxxxxxxxxxx xxxx xx službami xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx tento xxxxxx xxxx vlastnosti:

a) xxxxxxx organizační jednotky x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, všechny xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stejným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, který xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx činnosti - xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx - xxxxx na velkoobchodních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx proto xxxxxxxx xx xxxxxx maloobchodním xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

x) není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxx, k obchodování x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jenž je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatelům.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, Xxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §81, §84 xxxx. 1 až 4, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 písm. x), nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x přiměřeným xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto podniku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, dojde-li x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §51.

(4) Xxxxxxx podniky xxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx 1 písm. a) x x).

(5) Úřad xxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zákazníkům xx xxxxxxxxxxxx trzích, xxxxx k závěru, xx vznikly nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinností xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. a), x), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx přezkumu xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 x xxx, xx postupuje podle §130 x 131.

§86d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§86e

(1) X případě, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx x provozu xxxxx sítě, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, informuje x xxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §130 x 131 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxx vyřazení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínky, xxxx xxxx xxxxxx vhodné xxxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx období, x xxxxxxx xxxxxxxxxx alternativních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxxx síťové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nahrazuje xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §130 a 131 rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §51, 56, 57, 81, 82, 84 x 85a xx 86d, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) prokazatelně vytvořil xxxxxx podmínky xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx srovnatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uživatelů, xxx xxxx bylo xx xxxxxxx starší infrastruktury, x

x) dodržel podmínky x xxxxxx, které xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Ustanovení §51 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

XXXXX X

XXXXXXX ÚDAJŮ, XXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Ochrana xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§87

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx dílu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx učiněný xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxx vyplněním elektronického xxxxxxxxx na xxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) zajistit xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx základě xxxxxxx xxxxxx x součinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bezpečnost poskytované xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fyzických osob x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx poskytování xxxx xxxxxx,

x) zpracovat xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx předpis; xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníky x xxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě xx xxxxxx x ochraně xxxxx podle písmene x), x xxxxx xxxx riziko přesahuje xxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx možnostech xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx nákladů,

d) xxxxxxxx xxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx žádostí o xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxxxxxxx; na xxxxxx Úřadu pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx předložit Úřadu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxxx-xx Xxxx, xx xx předpis xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) x rozporu s xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), oprávněn x xxxxxxxxxxx poskytujících veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx osobních údajů.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xx prošetření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx podnikateli poskytujícímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxx neučinil xxx.

(6) Xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx dostupnou službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xxxxx pro účely xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx xxxxxxxx ochrany zabezpečení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x opatření přijatých x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxx, xxxxx xx má oznámení xxxxxx.

§88x

(1) Právnická xxxx xxxxxxx osoba zajišťující xxxxxxxx komunikační síť xxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx x lokalizační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochraně před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, změnou, xxxxxxxx, ztrátou anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx §88; xxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx34).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 vnitřní xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxx možnosti x xx xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §88 xxxx. 2 xx 7 xxxxxxx xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2012 Xx. x účinností xx 1.10.2012

§89

Důvěrnost xxxxxxxxxx

(1) Podnikatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx xxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit technicky x xxxxxxxxxxx důvěrnost xxxxx a x xxxx spojených provozních x lokalizačních xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx komunikací. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ukládání xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak36). To xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx přenášené xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxx-xx ji xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo uživateli, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních účastníků xxxx uživatelů, získá xx xxxxxx účastníků xxxx uživatelů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přenosu zprávy xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx poskytování služby xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx výslovně vyžádána xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť nebo xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx účastníka xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxx poskytnout xx provozní x xxxxxxxxxxx údaje, které xx x dispozici xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx na jeho xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx incidentu62) xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxx podnikatel xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Provozními xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovávané xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxx účtování.

(2) Podnikatel xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x ukládá xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx musí xxxxxx xxxx učinit anonymními, xxxxxxx již nejsou xxxxxxxx xxx přenos xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odstavců 3 xx 6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx elektronických komunikací xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údaje xxxxx §97 zůstává xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx síť nebo xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxxxxx účastníkovi xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx sporu xxxxx §129 xxxx. 3 xxxx xx konce xxxx, během xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxx napadeno xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx provozní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxx, xxxxx níž xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxx předávat data xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací. Xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §65, xxxx xxxxxxxxxxx zlomyslného nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx služeb elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 pouze x xxxxxxx x x xxxxxx nezbytném xxx xxxx xxxxxx xxxx marketing, pokud x xxxx dal xxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se údaje xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxx hodnotou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiných než xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx pro přenos xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxx informovat dotčeného xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x provozních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 3 xx 5. Xxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 6 xx podnikatel xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx vztahují, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx souhlasu.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx provozních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxx omezeno xx

x) xxxxx, které x xxxx xxxxxxxx x xxxxx zajišťují xxxxxxxx xxxx řízení provozu, xxxxxxxxxx dotazy, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxx poskytují xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

§91

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx polohu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x uživateli xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx učinit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nezbytném pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníka x xxxxx lokalizačních xxxxx jiných xxx xxxxxxxxxx, které budou xxxxxxxxxxxx, x xxxxx x délce xxxxxxxxxx x o tom, xxx budou údaje xxxxxxx xxxxx straně xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Dal-li xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxxxxx xx sítě xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotou je xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx jsou x xxxx jimi zmocněny x oprávněny podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx činností.

§92

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasovou xxxxxxxxxxx službu xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zobrazení xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx účastníka, xxxxxxxxx volajícímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezplatně zamezit xxxxxxxxx xxxx účastnického xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx účastnické xxxxx,

x) xxxxxxxxxx účastníka, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účastníka x příchozích volání, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) volajícího xxxxxxxxx x zobrazení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx volání, nabídnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zamezil zobrazení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníkovi možnost xxxxxxx zobrazení svého xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxx x pro xxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), c) x d) xxxxx x xxx příchozí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zamezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) přechodně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx uchovat a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpřístupnit xxxxx obsahující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka x

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx neexistenci souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 a xxxxxxxxx x xxxx své xxxxxxxxx.

§93

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čísla x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakázáno. Xxxxx xxxxx platí x xxx použití xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx adresy elektronické xxxxx xx xxxxxxxx.

§94

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou telefonní xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxx účastník xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přesměrování xxxxxx třetí stranou xx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X případě, xx xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na jinou xxxxxx, na službu xxxxxx podnikatele nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ceny, xx xxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uživateli xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, než xxxx přesměrování nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx, a xxx současně ke xxxxxxx účtované ceny, xxx upozornění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, rozhodne Úřad x přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxx služby.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§95

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastníků x xxxxxx seznamu xxxxxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxxxxxx podrobného xxxxxxxx x osobě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účastníků xx seznamu xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníků, který xxxx k dispozici xxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx verzích seznamu,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uveřejněním xxxxxx osobních a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxx, xxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx relevantního xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx seznamu; xxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx opravu x xxxxxx xxxxxxxxxx. Současně xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx účastníci xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx, že xx xxxxx xxx kontaktováni xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx si xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxx xxx kontaktován xx xxxxxx marketingu, xx bezplatné.

(2) Xxxx-xx xxxx veřejného seznamu xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osobě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxx zamýšlí xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souhlas.

(3) Xxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx pseudonym, xxxxxx xxxxxxxx, telefonní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx doplňují x xxxxxx sídla xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, adresa x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxx osobní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Na základě xxxxxxx xxx x xxxxxxx uveřejnit x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, oprava, xxxxxxx x odstraňování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx seznamu xx xxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rovněž seznam xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, ve xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx čísla xx xxxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx účelem marketingu.

§96

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítí nebo xxxxxx elektronických komunikací xxxxxxx marketingovou reklamu xxxx xxxx obdobný xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx uživatelům, kteří xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95 odst. 1 xxxx. x) xxxx §95 xxxx. 2 xxxxxxxx, xx xx přejí xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x tomu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §95 x 96 xx xxxxxxxx obdobně x xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Poskytovatel veřejně xxxxxxxxxx služeb elektronických xxxxxxxxxx, xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx soudní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím není xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxx u xxxxx xxx.

Odposlech x záznam xxxxx

§97

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx komunikační xxx xxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x určených xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx připojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx36),

x) Bezpečnostní informační xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx37),

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx právním předpisem37a).

(2) Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 prokazují xxx oprávnění x xxxxxxxxxx x záznamu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zpráv. V xxxxxxx odposlechu a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx36) xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxx, pod xxxxxx xx xxxxxxx uživatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zpracovávány xxx xxxxxxxxxxx jejích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x lokalizační xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li xxxx údaje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Současně xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx uchováván xxxxx zpráv a xxxxx uchovávaný xxxx xxxxxxxx. Právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx uchovává, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx bezodkladně xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxx xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx59),

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zahájeného xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx nalezené xxxxxxx, předcházení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prověřování chráněné xxxxx x xxx xxxxxxx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx60),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě xxx účely x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx37),

x) Xxxxxxxxxx zpravodajství xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx37a),

x) Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx61).

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx údaje uchovává, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxx příkaz x xxxxxx uchování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx59) nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§90).

(4) Provozními x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, času, způsobu x doby xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx provozních x lokalizačních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, formu a xxxxxx xxxxxx předávání xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x databáze xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx na jeho xxxxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Zavede-li právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx x nesrozumitelnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x koncových bodech xxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x odstavci 1 byly xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx provozní x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem.

(7) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 5 xxxxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx jej nařídil, xxxxxx xxxxxxxxx vynaložených xxxxxxx. Xxxx x xxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(8) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx odposlechu a xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 a xxxxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 5 a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Technické x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Bezpečnost x xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací

§98

Bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikačních xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx poskytující xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx a bezpečnost xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx tato osoba xxxxxxx povinna přijmout xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2. X xxxxxxx xx technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx takovou xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xx xxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dostupnost, hodnověrnost, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxx, uchovávaných, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx služba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bezpečnostním xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxx, která xx xxxxxxxx nepříznivý xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx síťové xxxxx (§62), xx xxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxxxxx xxxxxx sítí x xxxxxx rozhraní, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vzájemné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx přístup x xxx, xxx připojování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx dojde x xxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx sítě z xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx živelních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx, a xx-xx xx technicky xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x služby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytování služby xxxx odepření xxxxxxxx x ní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informovat Úřad, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace a xxxxxxx způsobem x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejnost xxxx xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxx informací uložit xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxx členských státech x Xxxxxxxxx agenturu xxx xxxxxxxxxx sítí x xxxxxxxxx (XXXXX).

(5) Xxxx xxxxxxxxx každoročně Xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých podle xxxxxxxx 3 a 4, a xx x xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném Komisí.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxx xxxx xxx proveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx náklady xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politice.

(7) X xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě nebo xxxxxx elektronických komunikací, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxxx lhůt x xxxxxx provedení, x xxxxxx bezpečnostního incidentu, xxxxx x zabránění xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ve xxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručit xx xxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxx xxx xxx jeho xxxxxx, xxxxxx xx xx xxx, xx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx okamžikem je xxxxxxxxxxx. Rozhodnutí může Xxxx vydat x x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx přijatých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

(8) Xx-xx xx opatření x xxxxxx hrozby xxx bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx neurčeného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§98x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx nebo poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x Xxxxxxxxx zpravodajství70) xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zajišťované xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx identifikaci xxxxx zákona x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx71).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejně dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kybernetického xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ukazatelů podle xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx72) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx již xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx Vojenského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zasáhnout xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx omezit xxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx sítě, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx umožnit Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx přístup k xxxxxxxx xxxxxxx umístěnému xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Vojenské xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxx činností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností této xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx zpravodajství xxxxxx efektivně vynaložených xxxxxxx. Způsob xxxxxx xxxx efektivně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x jiné osoby xxxxxxxxxx se na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx osobou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(7) Povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx nevztahuje xx podávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona o Xxxxxxxxx zpravodajství.

§98a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§99

Bezpečnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx stavů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle svých xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx pravidel zabezpečit xxxxxxxxxx a integritu xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovaných služeb. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx Xxxxx kontrolovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dotčenému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací je xxxxxxx při nebezpečí xxxxxx krizové xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx stavu39) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx komunikační xxxx x xxxxxxx k xxxxxxx dostupné službě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkům xxxxxxx komunikace xxxxx xxxxxxxxx zákona. Xx xxxxx xxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx omezit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronických komunikací, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx Xxxx. Toto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx být zachován xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Podnikatel xxxxxxx x odstavci 1 xx xx krizového xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxx narušení xxxxxxxxxxx x integrity xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě x o předpokládaném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§100

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Provozovatelé xxxxxx, přístrojů a xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysokofrekvenční energie, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb elektronických xxxxxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.

(2) Xxxxxxx provozu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxx-xx x rušení provozu xxxxxxxxxxxxxx komunikačního zařízení xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rušícího xxxxxx xxxxxxx učinit xxxxxx xxxxxxxx opatření. Neprovede-li xxxxxxxxxxxx rušícího xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx náklady provozovatele xxxxxxxx zařízení, to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13.

(4) Vzniklo-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto zařízení, xxxxx nese xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx změněného. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx40), xxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx později xxxxxxxxx xxxx změněného.

(5) Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxx xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11), xxxxxxxx xxxxxxxxx radiokomunikační xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je Xxxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx služby xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, informuje Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx podmínkách vedoucích x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxxxxx a xxxx x o postupu xxx xxxxxxxxx požadavku xx odstranění xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx §114. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez předchozí xxxxx.

(7) V xxxxxxx, xx provozovatel zařízení xxxxxxxx xxxxxx neodstraní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xx Xxxxxx ve xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx opatření, Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rušení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx prokazatelně xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxx na odstranění xxxxxx rušení xxxx xxxx provozovatel; xxxx-xx xxxx, nese náklady Xxxx.

(8) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx rušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxxxxx x sítí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xx rušení provozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx provozování radiokomunikačních xxxxxx xx považuje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx stíněním xxxx xxxxxx elektromagnetických xxx xxxxxxxx xxxx činnostmi xxxxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx provoz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx provozu xxxxxxxxxxxxxx komunikačního zařízení xxxx xxxx xx x xxxxxxxxx části xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo nové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx. Xxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provoz xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx rušení. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx rozhodnutí vzhledem x xxxxxx věci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx o xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ochranná opatření x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud.

(11) Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 7 xx nejvíce šetřit xxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxx.

(12) Osoby xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rušení xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněny x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx nemovitosti, xx nichž xxxx xxxxxx rušení xxxxxxxx.

(13) Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo opakovaně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyzvat provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxx k xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx odstranění xxxxxx xx návrh xxxxx xx stran Úřad; xxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxxx není xxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xx 12 xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přiměřeně.

§101

Xxxx xxxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxx komunikační sítě x xxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx nedošlo k xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xx xxxx x provádění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě xxxx křížit xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kanalizační a xxxx vedení, zásobárny xxxxxxxxxx vod, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dráhy, xxxxxxx komunikace, xxxxx x jiná díla x jejich ochranná xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxx co xxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxx xxxxxxx42).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx energetickými, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a jinými xxxxxxxx, dráhou nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx pro souběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxx

§102

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx stavebního xxxxxx vyžadováno xxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Ochranné pásmo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0,5 x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxx souhlasu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx jeho vlastníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx umísťovat xxxxxxxxxx xxxx xxxx podobná xxxxxxxx,

x) xxx souhlasu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení, xxxxx xx znemožňovaly xxxx podstatně znesnadňovaly xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ochranné xxxxx xxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Parametry xxxxxx xxxxxxxxxx pásma, xxxxxx omezení x xxxxxxxx ochrany xxxxxxx xx xxxxx vlastníka xxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Přitom xxxx být xxxxxxx xxxx vlastníků nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§103

Xxxxxxxx xxxxx rádiového xxxxxxxx x rádiového xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx. Xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx pásem, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stanoví na xxxxx vlastníka xxxxxx xxxxxxxx x spojů xxxxxxxxx stavební xxxx x xxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x ochranném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx směrového xxxxx.

§103x

X řízeních x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, rádiového xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoje xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§103x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxx 5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí

§104

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť, který xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx, xx oprávněn v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozhodnutí x povolení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x za xxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx x provozovat xx xxxxx xxxxxxx xxxx x něm

a) xxxxxxxx nebo podzemní xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx opěrných xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx, xxxxxxxxx budky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné komunikační xxxx, přetínat xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx elektrické přípojky,

b) xxxxxxx stožáry xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx komunikační sítě, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x související xxxxxxxxxx přípojky,

c) anténní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spojů xxxxxxx komunikační xxxx, xxxxxxxxxxx elektronická xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podnikatel xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx, který xxxxx §8 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx x provozovat xx xxxx xxxxxx xxxx v xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx xxxxxx koncových bodů xxxxxxx komunikační sítě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx automaty x xxxxxxxx komunikační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx elektrické xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přípojných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozvody a xxxxxxxxxxx elektrické xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nosiče včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx, připojení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx elektrické xxxxxxxx.

(3) Xxx zajištění xxxxxx oprávnění xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť s xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x smlouvě budoucí x zřízení služebnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx služebnosti ke xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxxxx xxxx. Na xxxxx podnikatele zajišťujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx k xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uzavřít x jinou xxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxxx k umístění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxx věci. Xxxxxxxxx xxxx jednorázové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího oceňování xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, který xx zároveň vlastníkem xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen zajistit, xxx výkon činností xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxx účinně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx budoucí o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx prokáže-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx není xxxx xxxx xxxx určen xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx-xx vlastnictví xxxxxxxx xxxx xxxxxx, či xxxxxxxx x dispozici x xx omezen, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx služebnosti vyvlastňovací xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44a) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx byla zřízena x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věci xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(5) Omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozsahu, xxx xx k dosažení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezbytné.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkovi, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti oprávněn

a) x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx cizí nemovitosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxxxx 1 x 2 x při xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx kácet x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronických komunikačních xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx42).

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xx vjezdu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx této xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx budou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x dostatečným xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xx xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 6 x 13 xx xxxxxxx šetřit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí. Xx skončení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, a není-li xx možné s xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předchozímu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámit xxxx skutečnost xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx likvidaci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx po xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 nenahrazují xxxxxxxxxx podnikatele zajišťujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx stavebního zákona.

(9) Xxxxxxxxx komunikačním vedením xx xxxxxx drátové, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx uvnitř xxxxx. Opěrnými body xxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nesoucí xxxx xxxxxxxxxxx vodiče xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx, střešník, xxxxx xxxxxxx, anténní xxxxxx, xxxxxxx xxxxx).

(10) Xxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x vytyčovacích xxxx) xxxx součástí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx64) x xx xx xxxxxx xxxxxx právního předpisu64) xxxxxxxxxx xx inženýrskou xxx.

(11) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx jejich xxxxx, xxxx-xx xxxx zároveň xxxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedením xx xxxxxx kabelové xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení uložených xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx rozvaděčů xxxxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxx. Kabelovými soubory x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spojky, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx kabelu před xxxxxx, xxxx přepětím, xxxxxxxx xxx tlakovou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx určující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, křižovatky kabelů x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, polohové xxxxx xxxxx kabelu x obcích xxxx xx volném xxxxxx.

(13) X případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podnikatel oprávněný xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 oprávněn xx xxxxxx odstranění xxxxxxx nebo přerušení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xx toto vedení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístněno, xxx xxxxxxxx vlastníka, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uživatele xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxx-xx ani xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti vstup x dostatečným xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastníku, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxx zabezpečit a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(14) Dojde-li mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť ke xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1, 2 x 6, xxxxxxxx xx xxxxx jedné xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x součinnosti x Xxxxxx.

(15) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační síť x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastnického práva xxxxxxxxx nemovitosti xxx xxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1, 2 x 6 se xxxx občanským xxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť, x jehož xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) xx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx komunikačního xxxxxx xxxxxxx komunikační sítě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxx-xx xxx škoda xx xxxxxx, xx xxx, xxx škodu způsobil, xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx a uživatelem xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxxx podnikatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť, x jehož služby xxxxxxxxxxxx projevil xxxxx xxxxxxxx xxxxxx domu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxx.

(17) Xxxxxxxxx, xxxxx vyvolal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné komunikační xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx, a xx xx úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosové xxxxxxxx nadzemního nebo xxxxxxxxxx xxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxx xxxxxx vedení. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajistit investorskou xxxxxxxx xxxx provedení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kvalifikací.

§104a

Oprávnění x využívání xxxxxx nemovitostí ve xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx, který xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx ve vlastnictví Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx a provozovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x nich xxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádět nezbytné xxxxxx půdy a xxxxxx porostu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x oklešťovat xxxxxxxx překážející xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx služebnostmi váznoucími xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx, xx územního xxxxxxxx. Xxxxx na xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku70a), x to xx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxx.

(4) Žádost podle xxxxxxxx 3 xxxx xxx podána do 3 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který stanoví xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxxx uhradí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 má právo xx veřejném xxxxx xxxxxxxxxxx po podnikateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednorázovou náhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx jednorázovou xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx jejich xxxxx, xxxx-xx tito xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx 5 xxx xx xxx jejich xxxxxx, x xx za xxxxxxxx, že nedojde x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx §104 xxxxxx zákona týkající xx práv x xxxxxxxxxx xx služebností xx xxxxxxx xxxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Správní xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§105

Xxxxxxxxx Ministerstva

(1) Ministerstvo

a) xxxxxxxxx vládě návrh xxxxxx xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx návrhy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích,

c) xxxxxxxxxxx mezinárodní vztahy x oblasti elektronických xxxxxxxxxx xx úrovni xxxx, vládních i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx vztahů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pověří Xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v předcházející xxxxxxx sbírce, xxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx stanovených vládou,

e) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Komisi xxxxxxxxx úřady v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx vyžádané xxxxxxxxx,

x) x rámci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích. Rozhodne-li xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komise, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího oblast xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx informuje Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Ministerstvu veškeré xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx Ministerstvo xxxxxxxx x plnění xxxxxxxx, x xxxx je xxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx a x xxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx odůvodnění xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více informací, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx obsahují osobní xxxxx, skutečnosti, xxxxx xxxx předmětem obchodního xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§107

Xxxxxxxxxx Xxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxxxxxx Radu Xxxxx (dále xxx "Xxxx"). Jeden x xxxxx Rady xx xxxxxxxxx Xxxx. Předseda xxxx xxxxxxx Xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx činnost xxx xxxxxxxx xxxx Xxxx. Předseda Rady xxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxx x xxxx čele. Předseda Xxxx se xxxxxxxx xx služební orgán x xx xxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx vláda xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xx 5 xxx. Každý rok xx xxxxxxxx xxxxx xxxx Rady. Xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx člen Rady xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx, nejvýše xxxx xx dobu 3 xxx.

(3) Do xxxxxx xxxxx Rady xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx bezúhonný; za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, který byl xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx něj x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx46),

x) xx xxxxx v xxxxxxx minimálně 5 xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxx Rady xx xxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx člena xxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx straně xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx člena Xxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx,

x) nabytím xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Rady,

e) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx soudu o xxxxxxx jeho svéprávnosti xxxx x spáchání xxxxxxxxx trestného činu, xxxx

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx za xxxxxxx.

(6) Xxxxx Rady xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hrubého, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úkolů xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx jmenování xxxxxx Xxxx platné x xxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx člena Xxxx xx zbývající xxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx funkce xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 6. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx člena, xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx předsedovi Xxxx x xxxxxxx xx vláda x xxx zániku xxxxxx xxxxxxxx. Vláda xx xxxxx ministra xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxx Xxxx xx zbývající xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

(8) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxx. Xxxxx člen Xxxx xx xxxxx hlas. Xxxxxxxxxx Rady je xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx členové. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přítomní xxxxxxx Rady a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx sepsáním protokolu; xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx vyloučeno xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx

x) xxxxxxxxx

1. xxxxxx Úřadu,

2. plán xxxxxxxx Xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx Úřadu x xxxxxxxxx účet Xxxxx,

4. xxxxxxx xxx Xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx Úřadu,

5. xxxxxx x xxxxxxxx Úřadu,

6. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. rozhodnutích x xxxx,

4. určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby (§39) x

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x významnou xxxxx xxxxx x x xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxx (§51).

(10) Xxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx Rady x xxxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxxxx podle §22, 22a, 22b, 23 a 127. Xxxxxxx-xx zákon, xx x xxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8, v xxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxx Xxxx.

(12) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xx plat, xxxxxxx xxxxxx a naturální xxxxxx jako prezident Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx Rady má xxxxx na xxxx, xxxxxxx výdajů x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx Xxxx má xx xxxxxx funkce nárok xx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx. Nárok xx odchodné xxxxxxxx, xxxxx byl xxxx Xxxx x funkce xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx zanikla xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx pokud byl xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx jmenován xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx.

§108

Xxxxxxxxx Xxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx všeobecná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jejich xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně evidence xxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx obecné povahy,

c) xxxxxxx xxxxxxx relevantních xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx komunikací, určuje xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§53) x ukládá jim xxxxxxxx povinnosti,

d) stanovuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neúnosnou xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx cen v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx tak tento xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx sítí x xxxxxxxxx (XXXXX), Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX), Xxxxxxxxx XXXXX x x Xxxxxx,

x) ukládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18) xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxx výkon xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx nebo jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) stanovuje, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonává kontrolu xxxxxxxxxxxxxx komunikací, vyhledává x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) ukládá, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx vedení xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících xxxxxxxxx přídělů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x harmonizaci xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x Ministerstvem na xxxxxx xxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získává x xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x fyzických osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu,

y) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxx správy,

z) xxxxxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx zveřejněný návrh xxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx elektronických komunikací xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §63 xxxx. 9.

(2) Xxxx xxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx úřední xx xxxx základě,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o udělených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx rádiového xxxxxxx,

x) xx dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury80) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx otázky formování xxxx a hospodářské xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx69),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie89).

(3) Xxxx xxxxxxxx i další xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(4) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx vychází xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxx agenturou xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx (XXXXX) x Xxxxxxxxx XXXXX x x xxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích. Xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovisko vydané xxxxxxxx XXXX xxxxx §15a. Xxxxxxxx-xx xx Xxxx nepostupovat xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx xxxxxx zájmů

(1) Xxxxxxxxxxx zařazení do Xxxxxxxxxxxx xxxx Úřadu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pracuje pro xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, x xxxxxxxx ministra xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx podnikat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxx, řídících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx poradenskou xxxxx xxxxx xxxxxxxx pomoc xx věcech elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podnikatelů.

(2) Xxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx dobu 6 měsíců po xxxxxxxx výkonu funkce x Radě. Xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx výši xxxx průměrného měsíčního xxxxx a předchozí xxxxxxxxxx čtvrtletí před xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx Xxxx xxxxx xxx x pracovním xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx Xxxxxxxxxxxx.

§110

Xxxxx Úřadu x Xxxxxxxxxx x x xxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroční xxxxxx x své xxxxxxxx za předchozí xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace x aktuálním xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodnutích x rozhodnutích x xxxx, o uplatňování xxxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx předchozí kalendářní xxx a plánovaných xxxxxxx na xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xx rok xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxx s xxxxxxx xx zajištění nezávislosti xxxxxxxxxxx, x dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx výroční zpráva xxxxxxxxxxx xxxxxx (§50) x výroční zpráva x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx65).

(2) Xxxxxxx xxxxxx je Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x Xxxxxx Parlamentu a xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytnout Xxxxxxxxxx sněmovně a Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx a vládě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve vládě Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx zúčastnit xx xxxxxxx jeden xxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxx xxxx povinni se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou x Xxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x to byli Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§111

Xxxxxxxxxx x Úřadem xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx

(1) Xxxx x Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xx xxxxxxxx poskytují xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx úroveň xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §51, před xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxx provádění analýz xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §51 x 52 Xxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxx x věci xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xxx dne xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxx xx sdělení Xxxxx xxx ochranu hospodářské xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx případ, do 3 xxxxxx ode xxx doručení návrhu Xxxxx , má xx za to, xx k xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx xxxx xxxxxx stanovisko, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx x Úřad xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stanoviska k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx shody těchto xxxxxxxxxx.

§112

Spolupráce s Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Úřad x Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx formy xxxxxxxxxxx potřebné x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx předávání xxxxxxxxx je příjemce xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s Xxxxx xxx rozhlasové x televizní vysílání xxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx určených xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx Radě xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx, xxxxxx jejich technických xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx kmitočtech využívaných xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx technických xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s Xxxxx xxx rozhlasové a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx kontrolní činnosti,

e) xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19, 22a a 22b, xxxxx xx týká xxxxxxxxx kmitočtů pro xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx Radě xxx xxxxxxxxxx a televizní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx11) xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo televizního xxxxxxxx a údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx grafické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx signálem xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx obyvatel s xxxxxxxxx xx tomto xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx x Radou xxx xxxxxxxxxx a televizní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozmanitosti x xxxxxxxxx xxxxx.

§112x

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx a Národní xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx a Xxxxxxx xxxx xxx kybernetickou x informační bezpečnost xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxx spolupracují, vyžadují xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x usilují xxx tom x xxxxxxxx shody xxxxxx xxxxxxxxxx.

§112x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxx elektronických komunikací

§113

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(2) Xxx xxxxxx kontroly elektronických xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodnutími x xxxxxxxxxxxx o ceně xxxxxxxx xx základě xxxxxx zákona. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxxxxxx zjišťují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x individuálním oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů. Monitorování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx rádiové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx to xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx osob využívajících xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Kontrolující xxxxxxx xxxxx přenášených zpráv xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx odesílateli xxxx xxxxxxxxxx přenášených zpráv, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Způsob stanovení xxxxx pokrytého signálem xxxxxxxx analogového rozhlasového xxxxxxxx x kmitočtovém xxxxx 87,5 - 108 MHz x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 174 - 230 MHz x 1452 - 1479,5 XXx, xxxxxx stanovení xxxxxxxxx elektromagnetického pole x z xxxxxx xxxxxxxx pokrytí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(7) Kontrola cen xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx neporušují ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ceně xxxxxx Xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ceně vydané Xxxxxx.

(8) Pověření xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxxx obecné povahy x rozhodnutími vydanými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx čísel xx xxxxxxxxx prováděná xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx využívajících xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x sítím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xx-xx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx důsledku dochází x xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, pro xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů xxxxxx x xxxxx-xx xx zajistit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pověřená Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prokazatelném xxxxxxxxxxx majitele vlastníka xxxxxxxx věci, x xx nejpozději při xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx vstupovat xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx věc. Xxx výkonu tohoto xxxxxxxxx xx povinna xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx obydlí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§114

(1) Zjistí-li Xxxx, xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx osoba") xxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k využívání xxxxx, nebo nesplní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §11, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky xx xxxxx do 1 xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx x xx xxxxxxx osoba projeví xxxxxxx. Xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 1 měsíc. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a závažné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxx nebo hrozí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx újmy xxxxxxxx osobám vykonávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opatření x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx platné xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxx doby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prodloužit xx x další xxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx mohlo xxxx xx značnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, x to xx xxxx, xxx podnikatel xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx plnit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1.

(4) Xxxx xxxxxxxx x přerušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba v xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx informací Xxxxx

§115

(1) Xxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxx na jeho xxxxxx a x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, k xxxx xx podle xxxxxx zákona Xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx, xxx xxxxx Úřad xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx. Úřad xxxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx, pro který xxxx xxxxxxxxx. Nepostačují-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx k xxxx, xxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx XXXXX vykonávat xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo práva Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx mapování xxxxx §115a xxxx Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona provádí Xxxx pravidelný xxxx xxxxxxxxx. Úplné x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx analýz trhů xx účelem zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu, xxx mezinárodní vykazování, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115a xxxxx xxxxx k 30. červnu x 31. xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxx podnikání, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; doba pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 dnů.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxx x žádosti xxxxx odstavce 1 xxxxx, xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx předávat Xxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx formulářů Xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx žádosti x xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx aplikace x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx81). Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektronického xxxxxxxxx, zejména požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx přístup do xxxxxxxxxx aplikace a xx určení oprávněné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přístup xx programové xxxxxxxx x elektronického formuláře.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx x informace, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx obsahují osobní xxxxx, skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx48).

(5) Xxxx xx oprávněn xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyžadovat xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pro

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§39) a pro xxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kontrolu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby (§47),

x) xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx poplatky xxxxxxx x §133,

x) kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx oprávněním, xxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněním x xxxxxxxxx čísel,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxx čísel,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) regulaci xxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxx sporů x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytnutou xxxxxx,

x) kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5a),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x služeb, jenž xx mohl xxx xxxxx xx velkoobchodní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xx připojení xxxxxxxx xxxxxxxx uživatelům nebo xx xxxxxxxx oblastí xxxxx §115a,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §98, 99 x §55 xxxx. 1,

x) posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 4, x xx xxxxxxxxx x povaze, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115a,

x) xxxxxxxxxxx x vypracovávání xxxxxx xxxxxxxxxxx statistik, xxxxx xxxx studií,

r) odpovědi xx odůvodněné xxxxxxx Xxxxxxxx BEREC x xxxxxxxxx.

(6) Úřad nesmí xxxxxxxxx informace, x xxxxx již xxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxx Xxxxxxxx BEREC82) x xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxx.

(7) Informace, xxxxx x podklady podle xxxxxxxx 5, s xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx Xxxx požadovat xx xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Informace xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. d) xx Úřad oprávněn xxxxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek.

(8) Úřad xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x podkladů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5. Úřad xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47).

(9) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou podle xxxxxxxx 1 xx 5 xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Ustanovením xxxxxxxx 1 xx 8 xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx x podklady xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(11) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx podaných xxxxx §246 xxxxxxxxxx soudního xxxx a podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx opravných prostředcích x x počtu xxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxx předběžná xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXXX xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žádosti.

(12) Xxxxxxxxxxxx bezdrátového přístupového xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jakož i x splněných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx89) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxx xxxxx Komisi.

§115x

Xxxxxxxxx mapování

(1) Xxxx xxxxxxx alespoň xxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxx x sítích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xx odpovídající xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx zeměpisného xxxxxxxx zohlední v xxxxxxxx xxxxx míře xxxxxx Sdružení XXXXX x zeměpisnému xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 3 let xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zcela xxxx zčásti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zeměpisné xxxxxxxx využívá xxx xxxxx rozhodovací činnost xxxxx tohoto zákona.

(3) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx osoby xxxxx §115 xxxx xxxxx xxxxxxx moci.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určit xxxxxx s přesně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xx nenacházejí x ani xx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx sítě x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 100 Mb/s. Xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxx xxxx příslušný xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx.

(5) Úřad xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx orgán veřejné xxxx ve xxxxx xxxxx, xxxx informace xxxx být x xxxxxx oznámených záměrech xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zeměpisného xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx k prohlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob vykonávajících xxxxxxxxxxx činnost a xxxxxx veřejné xxxx, xxx xxxxxxxx jakýkoli xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo rozšiřovat xxxx síť xxx, xxx umožňovala xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 100 Xx/x v xxxx oblasti. Úřad xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx oblast xx xxxx pravděpodobně bude xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 100 Xx/x.

(6) Orgány xxxxxxx moci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zavádění sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xx zveřejní xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxx utajované xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx opětovné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Orgán xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x informovat jej x xxxxxx provést xxxxxxxxx mapování xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxx neúčelnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zabránit střetu xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx anebo provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx,

x) poskytnout výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx informací o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx zeměpisného xxxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxx 2

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx států

§116

(1) Ministerstvo x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxx x harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx ke Xxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxx x informační povinnost x otázkách xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx působnosti zastupuje Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx orgány členských xxxxx jako xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nápomocni Xxxxxx xxx vytváření srovnání x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cílů xxxxx §5.

§117

(1) Úřad v xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx sjednává xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx států. X xxxxxxx xxxxxx sporu xxxxx §129, kdy xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Dále xx Xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxx BEREC, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxx x harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx stanovení xxxxxxx, xxxxxxxxx několika xxxxxxxxxx termínů, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx využívání konkrétního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx vztahu xx Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x otázkách xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxx XXXXX, na xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad zachovává xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxxxx.

(4) Poskytne-li Úřad Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx dříve xxxxxxx xx podnikatele, xxxxxxxxxxx x xxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx §13 předá Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX.

(6) Xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx BEREC xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistí Xxxx xxxxxxxxx důvěrnosti xxxxxx informací.

(7) Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Sdružení XXXXX.

HLAVA VII

PŘESTUPKY

§118

Přestupky xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §8,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx §10 xxxx. 1 xx 3,

c) x xxxxxxx x §13 xxxxxxxx předem Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx uvedla x xxxxxxxx x komunikační xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komunikační činnosti,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §17 xxxx. 1, xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx plánem xxxxx §29 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel podle §30 odst. 1, xxxx x rozporu x xxxxx oprávněním,

g) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx x jinému xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxx §33 xxxx. 3,

x) xxxxxxx bránu x xxxxxxx x §83 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx x obtěžujícímu xxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx marketingovou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx čísla xxxx xxxx obdobné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx účastníka x rozporu s §96 xxxx. 3,

x) xxx vykonávání komunikační xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2, §16 xxxx. 2, §62 xxxx. 3, §63 xxxx. 10 písm. x), §71 xxxx. 5, §71 odst. 6, §86 odst. 3 xxxx §98 xxxx. 8,

m) xxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx čísel x xxxxxxx s §32 xxxx. 3 neoznámí xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx držitelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22c odst. 3 nebo §22d xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §73 xxxx. 2 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §102 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxx ochranného pásma xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxx §102 xxxx. 5 xxxx ochranného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §103,

x) x xxxxxxx x §102 odst. 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxxxx přístup k xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx provozu, xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx získanými xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95 odst. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozporu x §95 xxxx. 4.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx držitel xxxxxxxxx x využívání rádiových xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 8 xxxxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx bylo toto xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19a xxxx. 4,

x) xxxxxxxx toto xxxxxxxxx x xxxxxxx x §19a xxxx. 1, nebo

f) v xxxxxxx x §26 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx vysílacích xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19b xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §19b odst. 11 xxxxxxxx xxxxx skutečností, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx toto xxxxxxxxx uděleno, xxxx

x) xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §19b odst. 14.

(4) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx, xxxxx provozem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §100 xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx energie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektronických komunikačních xxxxxxxx x sítí xxxx rušení poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §100 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxxx, sítě, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx provozování xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neinformuje Xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podklady vyžádané Xxxxxx podle §115,

x) xxxxxxxxxx informace podle §115a xxxx poskytne xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx s §23 xxxx. 1 uzavře xxxxxxx x převodu xxxxxxx bez xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx o číselné xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 10,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §62 odst. 1 xxxx 2,

d) xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 4, nebo

e) x xxxxxxx x §80 xxxx. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx informace xxxxxxx Úřadu.

(7) Držitel xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxx změně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 3,

x) bezprostředně xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x využívání xxxxx nezajistí, aby xxxx ukončeno xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36 xxxx. 8, xxxx

x) nezajistí xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3.

(8) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx uživatelům xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §61 xxxx. 3,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx volání xxxxx §94 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 5,

x) poruší povinnost xxxxxxxx volání xx xxxxxxxx harmonizovaná čísla xxxxx §33a odst. 1,

x) nezajistí informování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §33a odst. 2,

x) nevede xxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx identifikační údaje xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zlomyslné nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67,

x) jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasovou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1 xxxx 3,

x) poruší xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §92, nebo

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §61 odst. 6.

(9) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační síť xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k jedné xxxxxxxxxx službě xxxxx §66 odst. 2.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxx výdajů xxxxx §44 odst. 7,

x) neuplatňuje jednotné xxxx nebo nerespektuje xxxx xxxxxxxxx Úřadem xxxxx §45 xxxx. 2,

x) neplní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxx xxxxxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s §54 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx podle §54 xxxx. b),

e) xxxxxx xxxxxxxxx evidenci nákladů x výnosů xxxxx §86 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx oddělené xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §86 odst. 4,

x) neuveřejní xxxxxx xxxxxxx výsledků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 4,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §86 xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx podle §86 xxxx. 7,

x) nesdělí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx podle §40 xxxx. 1 xxxx xxxx. 3, nebo xxxxxxx xxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §40 xxxx. 6 pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx 3,

x) nezabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxxx koncových xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §39 odst. 15 xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx poskytování služeb xxxxxxxx x xxxxxxxxx x pevném xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx komunikační xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx službě xxxxx §43 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx osob podle §38 xxxx. 5, xx-xx xxxxx.

(11) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx ceny v xxxxxxx x §55 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx s §60 xxxx. 1 neprokáže Xxxxx, xx uplatněné xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1,

x) uplatňuje xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx oddělené evidence xxxxxxx podle §86, xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxx orientace xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x §84 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx Xxxx x souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 7,

x) neposkytne Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §86b xxxx. 1, §86d xxxx. 4 xxxx §86e xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabídku xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s náležitostmi x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx §85,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x povinností xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. e),

l) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §51 odst. 6 písm. x) xx x), xxxx. 7, 8 nebo 14,

x) xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx x propojení sítí xxxx s xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §81 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 odst. 4,

x) xxxxxxxx výpočet xxx xxxxx §86 xxxx. 5 nebo 6,

q) xxxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §86 odst. 7.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 12,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatele x zpracování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §90 xxxx. 8 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx provozní xxxxx x xxxxxxx x §90 odst. 6,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §94 odst. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §54 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadu xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zvláštního xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oblastmi xxxxx §29 odst. 2,

x) xxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 x xxxxxxx podle §71,

x) nevyřídí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxx §64 odst. 10 xxxx xxxxxxx xxxxxx ceny xxxxx xxxx. 11,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxx služby podle §64 xxxx. 2, 4, 5 nebo 6,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §65 odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx telefonního účtu xxxxxxxxxx x rozporu x §65 xxxx. 2 xxxx 3,

x) x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikačních sítích x Unii83)

1. nestanoví xxxx xx poskytování xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ceny xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx podmínek, nebo

5. xxxxxxxxx oddělený xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx maloobchodních xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx84)

1. zavede technické xxxxxx xxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. neposkytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rovného x xxxxxxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx služeb přístupu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uživatelů69)

1. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, která zahrnuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx transparentní, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx tarifu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

6. nezmění xxxxxxxxxxx tarif xxxxxxxxxxxx xx tarif xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tarifu spotřebitele xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ponechat,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přejít x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předpisem xxxx xx xxxxx tarif, xxxx

8. xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx účastnické smlouvy, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx,

x) neuplatňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Evropské xxxx xxxxx §61 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nabídek při xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §69b xxxx. 7, nebo

r) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje informace xxxxx §66a nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, chybné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) neuveřejní nebo xxxxxxxx Úřadu způsobem, x xxxxxxx x xx lhůtách podle §73 xxxx. 7 x 8 xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxx připojení xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx databáze a xxxxxx přenos xxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxx. b),

c) xxxxxxx xxxxxxxx, odpojí xxxx vyřadí x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx §74 xxxx. 5 xxxx odpojí přístroj, xxxx xx byly xxxxxxx podmínky podle §74 xxxx. 6,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §79 odst. 1, xxxxxxx xxx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxx xxxx nevede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx účastníků, xxxxx §33 odst. 3 písm. x),

x) xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxxxxxxxx xxxxx (XXX xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx síti xxxxx §33 odst. 10,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §79a odst. 6 x 7 xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx §84 xxxx. 2,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 7,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhraní xxxxx §73 xxxx. 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx použitelném předpisu Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítích x Unii83),

k) bezodkladně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u každé xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxx x jiné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 5, nebo

l) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x roamingu xxxxx §79a xxxx. 1.

(14) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §55 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx sítě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx koncového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §97 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §97 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nezlikviduje xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxx §97 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxx x rozsahu a xxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 4,

x) nezajistí xxxxxxxxxx a integritu xxx sítě xxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §98 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x integrity xxx xxxx x interoperability xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §99 xxxx. 1, 2 xxxx 4,

x) xxxx podnikatel, který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx oddělenou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle §86 xxxx. 8 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 8 xxxx. b),

j) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x nimi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx některé x xxxxxxxxxx podle §89 xxxx. 1 xxxx §91 odst. 2, 3 xxxx 4,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx x to xxxxxxxx požádal,

l) xxxxxxxxx xxx účastníky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xx xxx telefonní xxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 a 12,

x) v xxxxxxx x §34 xxxx. 5 překročí stanovenou xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx s §34 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx 1 pracovního xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxx telefonního xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx za xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxx cenou xxxxxxxx xx Úřadem xxxxx §35 odst. 2,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx uloženou xx Xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §35 xxxx. 3 xxxx 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxxxxx spotřebiteli shrnutí xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx smlouvy nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §63 odst. 11,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §63b xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxx xx spotřebitelem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §63b xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2,

x) ohrozí xxxxxxxxx xxxxx x s xxxx spojených xxxxxxxxxx x lokalizačních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 2, 3, 4 xxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx §90 odst. 9, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx §98 xxxx. 6.

(15) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxx §63 odst. 12,

x) xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx závazku xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx v xxxxxxx x §63b odst. 6 xx 8,

x) x xxxxxxx s §89 odst. 4 xxxxxxxxxx údaje, xxxx xx poskytne opožděně,

e) x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, neposkytne xx xxxx touto xxxxxx x v jejím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §34a xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx kontinuitu xxxxxx x xxxxxxx x §34a odst. 1,

x) x xxxxxxx xxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §34 xxxx. 14 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a službu xxxxxxxxxxx,

x) neposkytne účastníkovi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §34 xxxx. 11 nebo §34a xxxx. 11 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nevrátí xxxxxxxxx zůstatek x xxxxxxx x §34 xxxx. 10,

x) uplatní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky nebo xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx x §61 xxxx. 8,

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §69,

x) xxxxxx xxxxxxxxx šířit xxxxxx rozhlasový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby podle §72 xxxx. 1,

k) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Úřadem xxxxx §98 odst. 7,

l) xxxxxxxxxx informace xxxxx §63a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxxx xxxxx §63b xxxx. 3 xxxx xx neposkytne xxxxxxxxx xxxxx §63b xxxx. 3 x 4,

x) xxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §63c xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxx §34 xxxx. 9 xxxx v xxxxxxx x §34 odst. 13 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb,

p) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čísla x xxxxxxx x §34 xxxx. 15 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu x xxxxxxx x §34a xxxx. 10, nebo

r) xxxxxxx x rozporu x §63 odst. 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §34 xxxx. 7 písm. x) x §34a xxxx. 5 xxxx. x).

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx §88a xxxx. 1 xxxx 2.

(17) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxxx xxxxxxxxxx obsahu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxx provozovatelům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §83 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxx podle §86 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 4,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oddělené evidence xxxxx §86 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §86 xxxx. 5 xxxx 6,

x) nepředloží roční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §86 xxxx. 7.

(18) Podnikatel poskytující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxx §72a xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §72a xxxx. 3, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek podle §72b xxxx. 1.

(19) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 9 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83 odst. 9 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §83 odst. 9 xxxx. x).

(20) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx šíření xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání x xxxx xxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesdělí Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx datového xxxx podle §72c.

(21) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx digitálního xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nezajistí xx své síti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 8.

(22) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně dostupnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx koncovým xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x národním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx umožnit bezplatný xxxxxxx x tísňovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osobní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §33 xxxx. 2,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx tísňové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx centrum xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 13,

x) xxxxxxxxx informování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33 odst. 6, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx založené xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1.

(23) Držitel xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx z podmínek, xxxxxxxxxx závazků xxxx xxxxxxxxxx uvedených xxxxx §22 odst. 2 x rozhodnutí x xxxxxxx.

(24) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §98a xxxx. 1 nezřídí xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxxxx veřejné komunikační xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx nástroje xxxxxxx xxxxx rozhodnutí vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx s §98a xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxxx součinnost,

c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx detekce xxxx omezí xxxx xxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §98a xxxx. 6.

(25) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupového xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezdrátových xxxxxxxxxxxx bodů s xxxxx dosahem

a) instaluje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x malým xxxxxxx, xxxxx nesplňuje stanovené xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jakož x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx stanovené xxxxx.

(26) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 5 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. b), xxxxxxxx 5 xxxx. a) xx c), xxxxxxxx 12 písm. x) x r), xxxxxxxx 15 písm. x), xxxxxxxx 24 xxxx. x) nebo podle xxxxxxxx 25,

b) 15 000 000 Xx xxxx xx xxxx 5 % z xxxxxxx xxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 2 xxxx. c) až x), odstavce 3 xxxx. x), odstavce 8 xxxx. x) xx k), xxxxxxxx 10 xxxx. j) xx x), odstavce 12 písm. e) xx p), xxxxxxxx 13 xxxx. f) xx l), odstavce 14 xxxx. x) xx x), odstavce 15 písm. x) xx c), x) xx x), x) x l) xx x), xxxxx xxxxxxxx 16 xxxx xxxxxxxx 24 písm. b), x) xxxxx d),

c) 50 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % x čistého xxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxx xx poslední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x), odstavce 2 písm. x) x b), xxxxxxxx 4, odstavce 6, xxxxxxxx 7, odstavce 8 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 9, odstavce 10 xxxx. x) až x), odstavce 11, xxxxxxxx 12 písm. x) xx x), xxxxxxxx 13 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 14 písm. x) xx x), xxxxxxxx 15 písm. x), x) x x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 xxxx xxxxxxxx 24 xxxx. x).

(27) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx práv koncových xxxxxxxxx, xxx za xxxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) uskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxxx rádiové xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx je třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1, xxx tohoto xxxxxxxxx,

x) x rozporu s §26 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx průkazu odborné xxxxxxxxxxxx x obsluze xxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx komunikaci xx tísňová čísla,

f) xxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxx §38, xxxxxxx xxxx osobou se xxxxxxxxxx sociálními xxxxxxxxx, xxxx ačkoliv xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx zvláštní xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §73 odst. 2 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zneužije xxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxxx elektronické xxxxx x xxxxxxxxxxxx volání xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obtěžuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx obdobným způsobem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §102 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxx §102 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rádiového xxxxxxxxx spoje, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §103,

x) x rozporu x §102 xxxx. 4 vykonává x xxxxxxxxx xxxxx podzemního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx znemožňuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, bez předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) při vykonávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §9 xxxx. 2, §16 odst. 2, §62 odst. 3, §63 xxxx. 10 xxxx. x), §71 xxxx. 5, §71 xxxx. 6, §86 xxxx. 3 xxxx §98 odst. 8.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxxxx §17 odst. 1 se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxx oprávněním,

b) v xxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 8 nezajistí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxx oprávnění.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §19b xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §19b xxxx. 11 xxxxxxxx xxxxx skutečností, xx základě xxxxxxx xx xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19b odst. 14.

(4) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxx, které xxxx přiznána xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §38 odst. 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx skutečnostech, xxxxx mají xxxx xx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vysokofrekvenční xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu x §100 xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxx vysokofrekvenční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačních zařízení x xxxx nebo xxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §100 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření, dojde-li x xxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x rozporu x §114 odst. 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx,

x) nepředloží xxxxxxxxx, údaje xxxx xxxxxxxx vyžádané Xxxxxx xxxxx §115, xxxx

x) xxxxxxxxxx informace podle §115a nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, chybné xxxx xxxxxxx informace.

(7) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §98a xxxx. 6.

(8) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx malého xxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezdrátových xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupový xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) neinformuje Xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) x x) xx x) x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 až 8 xxx xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx. Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

§120

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x vymáhá Xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xx dvojnásobek, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Přestupek xx xxxxxxx opakovaně, xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xx xxx xxxxxxxxx nabylo xxxxxx moci, neuplynuly 2 roky.

(4) Promlčecí xxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx promlčecí xxxx přerušena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx xx xxxx spáchání.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 5 xxxx. x) a §119 xxxx. 6 písm. x) projednává x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §115a odst. 3.

(6) Xxx stanovování xxxx xxxxx xxxxx §118 xxxx. 5 xxxx. x) a §119 xxxx. 6 xxxx. x) Úřad xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §115a xxxx. 3 xxxxxxxx x skutečnost, xxx xxxxxxx pachatele xxxxxxxxx mělo nepříznivý xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jakoukoli xxxx xxxxxxxxxxx vybudoval, xxxxxxxx xxxx modernizoval xxx xxxx xxxxxx xxx nevybudoval x xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx nezdůvodnil.

§121

§121 zrušen právním xxxxxxxxx č. 468/2011 Sb.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

§122

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx regulace xxx na trzích xxx koncové xxxxxxxxx xxxxxx koncoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 100&xxxx;000 Kč.

(3) X řízení s xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxx samé. Xxxxx xxx xxxxxxxx námitek xxxxx xxxxxxxx výrokové xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx návrhů na xxxxxxxx řízení xxxxx xxx kratší xxx 10 dnů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx §22, §33 xxxx. 8, §38 xxxx. 2, §38 xxxx. 3, §51 xxxx. 6, 7 x 12, §57 xxxx. 1 x 4, §60 xxxx. 2, §61 xxxx. 2, §63 xxxx. 10, §63 xxxx. 11, §69a, 69b, §71 xxxx. 1, §71 odst. 5, §71 xxxx. 6, §72 xxxx. 1, §74 xxxx. 1, §79 xxxx. 2, §82, §83 xxxx. 7, §84, §86 xxxx. 2 x 5, §100 xxxx. 7 a §114 xxxx. 2 x 3 lze xxxxxxx xxxxxxxxx donucovacích xxxxx xx xx celkové xxxx 10 000 000 Xx.

(5) V xxxxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxx, xx Xxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, xxxxxxxx Rady nebo Xxxx provede xxxx xxxxxx x vydá xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx48b).

(6) Xx-xx ve xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx řízení xxxx Xxxxxx ve xxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxx xx toto xxxxxx xx řízení x xxxxxxxxx otázce xxxxx správního xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dokud Xxxxxx xxxxxxxxxx o oprávněnosti xxxxxx poskytnutí.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx správního xxxx x xxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx nepoužije.

§123

Opravný prostředek

(1) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx předseda Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

(2) Pokud x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxx rozhodování o xxxxxxxx xxxx rozkladu x Xxxx xxxxxxxxx.

§124

Xxxxxxxx obecné xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx závazná pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxxxxxxxx připomínek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §130 x 131.

(2) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx ode xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx účinnosti pozdější. Xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§125

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx obecné xxxxxx, rozhodnutí, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx uveřejní v xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx desce Xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx uveřejnění x Xxxxxxxxxxxxxxxx věstníku xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx částky Telekomunikačního xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx veřejné xxxxxx49).

(2) Xxxx x Telekomunikačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, jeho xxxxx x zrušení,

b) xxxxxxxxxx o xxxx x xxxxx znění, xxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů (§51),

x) xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxx konaného na xxxxxxx xxxxxx zákona,

e) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a),

f) síťové xxxxx (§62).

V Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx chyby.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména

a) rozhodnutí Xxxxx o xxxxxxx xxxx osobami vykonávajícími xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx Rady xxxxxxx x §107 xxxx. 9 písm. x) xxxxxx 3 xx 5 x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx znění v xxxxxxx, xx předmět xxxxx xx týká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x právech, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx všeobecným xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x využívání xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektům xxxxx §11,

x) o xxxxxx relevantních xxxx xxxxx §52.

(5) Úřad xx xxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přístupu x xxxxxxxxx, postupů x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stavebního zákona x informace xxxxxxxx xx sítí pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) x xxxxxxxx 5 k xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxx neuveřejní xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5) xxxx xxxxxxx uveřejnění brání xxxxxxxx xxxxxx předpis34),48), xxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx důvěrného xxxxxxxxxx.

(9) Ustanovením odstavce 8 xxxx xxxxxxx xxxxxx povinností Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x konkurenčnímu xxxx, xxxxx xxxxxx zveřejnění xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx právním xxxxxxxxx.

§126

Telekomunikační xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx publikační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx "Telekomunikační xxxxxxx" je xxxxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx věstníku xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx Telekomunikačního xxxxxxxx, xxxxxx uveřejňování xxxxx xxxxxxxxx v §125 xxxx. 2 x xxxxxx jejich xxxxxxxxx x uveřejnění stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§127

(1) Předseda Xxxx xxxxxxxxx spory xxxx xxxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§7) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podnikateli xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx kterékoliv ze xxxxx sporu, xxxxx xx xxxx týká xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxx nebo na xxxx základě. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx činí 4 měsíce, xx xxxxxxx xxxxxxxxx případech 6 xxxxxx.

(2) Za xxxxx neomluvenou nebo xxxxxxxxxx neúčast na xxxxx xxxxxxxxx ústním xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx součinnosti xx xxxxxxxx Rady xxxxxxxx xxxxxx dotčené osobě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 100 000 Xx, a xx x opakovaně.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx v plné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx byl xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxxx spor xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx BEREC. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx strany Sdružení XXXXX xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxx rozhodování x xx xxxxxxxx xxxx zohlední xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX. Xxxxxxxxxx xxxx být vydáno xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Jestliže xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx koncových xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx naléhavá xxxxxxx konat, Xxxx xxxx na žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předběžná xxxxxxxx.

(6) X řešení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx rozhodčích xxxxxx, xxxxx jde x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§128

Odmítnutí xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx je oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §127, pokud xx základě ústního xxxxxxx za účasti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x závěru, xx jiné xxxxxxx xxxxxx xx lépe xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx sporu x xxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4. Úřad xxxx x odmítnutí rozhodnout xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 postupuje Xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx podle §127, přičemž xxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx, xxxxx se xxxxxx, xxxxx podala xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx k Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §127, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x nichž xxx xxxxx není xxxxxxxx x významnou xxxxx xxxxx xx relevantním xxxx, je podnětem x xxxxxxx, x xxxxx přijetí, xxxxxxxxx xx postoupení xxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí.

Xxxxx 2

Rozhodování xxxxxxxxxxxx xxxxx

§129

(1) Úřad rozhoduje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxx (§7) na straně xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stran sporu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxx (§7) xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx jinou osobu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky, převzetí xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx49a). Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správnímu poplatku. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxx 4 xxxxxx, xx zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx spotřebitele činí 90 dnů. Xxxx xxxxx může být x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prodloužena. Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a o xxxxxxx xxxx, do xxx xxx očekávat xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx rozhodnutí x rozkladu. Tato xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx následujícím xx xxx podání xxxxxxxx.

(2) Xxxxx&xxxx;xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Xxxxx xx elektronickém xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x technické náležitosti xxxxxx užívání stanoví xxxxxxxxx právní předpis. Xxxx xxxxxxxxx zpřístupní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně dostupné xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §64 xxxx. 7 xx 9, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx vyřízení xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx reklamace xxxx xxxxxxx uplynutí lhůty xxx její xxxxxxxx (§64 odst. 10), xxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1, Xxxx xx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se nelze xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx x plné výši xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxx pro chování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx obdobně použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x účastníků x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení58).

(6) X xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx sjednat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x rozhodčím xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx spotřebitele Úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxx xxxxx a x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxx výsledku xxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx zveřejněné xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx66).

Xxx 3

Xxxxxxxxxx

§130

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx subjekty

(1) Xxxx xx povinen xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) návrhy xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na relevantní xxx,

x) xxxx úkony Xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxx koncových xxxxxxxxx x spotřebitelů xxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx volby xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

(xxxx xxx "opatření") x xxxxxxxxx subjekty, xxxxxxx xx sdruženími xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x sdruženími xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, x to xxxxxx xxxxxxx konzultace. Xxxxxx xxxxxxxxxx je, x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx připomínek, xxxxxxxxxx x názorů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, Úřad xx v rámci xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx rovněž x Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxx x Radou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx-xx xx ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) X Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxx.

(6) K xxxxxx xxxxxxxx Úřadu xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, povinnosti nebo xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx přímo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx ve xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může Xxxx tuto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nesmí být xxxxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx.

(7) Výsledky xxxxxxx konzultace, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xx elektronické xxxxxx desce xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 označil xxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxx obchodní tajemství.

(8) Xxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx konzultace xx diskusním místě xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx přístupnosti x xxx xxxxxxx uživatele xx xxxxxxxxxx postižením.

§131

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxx XXXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §51, 52, 59, 79, 79a, 80 xxxx 84 xxxx vliv na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx návrh xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx, Sdružení XXXXX x regulačním xxxxxx xxxxxxxxx členských států. Xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx od zveřejnění. Xxxx-xx součástí xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx označí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Úřad xxxx xxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx BEREC x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 2 může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxx 2 měsíců xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trh podle §52 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx podnik xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společně x xxxxxx podniky xxxxxxxxx xxxxx sílu x Komise xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx Xxxxx, xx xxxxx, xx xx navrhované xxxxxxxx xxxxxxxxx překážku xxx xxxxxxx xxx, xxxx xx má vážné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxx §5. Xxxx-xx Xxxxxx xxxxx lhůty 2 měsíců xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx opatření xxxx zpět, Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx vezme xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. X xxxxxxx, xx Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130 x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Úřad xx dobu 3 xxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxx podle §51 xxxx. 6 nebo §79 odst. 2, xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, nebo xx xx vážné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx s cíli xxxxx §5. Úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s Komisí x Xxxxxxxxx XXXXX xx úpravě opatření x xxxxxxx xx xxxx xxxxx §5. Xxxxx této doby xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx vzít xxxx xxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x Sdružení XXXXX, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx beze xxxxx. Xxxx-xx Komise xxxxx xxxxx 1 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, aby Xxxx opatření xxxxxx xxxx vzal zpět, xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxx xx 1 xxxxxx xx jeho xxxxxx přijme výsledné xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx sdělí Xxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx Xxxx xxxx uskutečnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx Komise, Úřad xxxx postup odůvodní.

(4) Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 8 xxxx §85a xxxx. 2 až 5, xxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 věty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx, xxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxx opatření xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx x xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x souladu se xxxxxxx proporcionality xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxx xxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xx jeho přijetí x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 Komisi, Xxxxxxxx BEREC a xxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx Úřad xxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Xxxx xxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1. Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zpět xxxxxxx.

HLAVA IX

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§132

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx použijí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vydávání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§133

Xxxxxxxx

(1) Xxxx vyměřuje, xxxxxx a vymáhá

a) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx právo využívat xxxxxxx xxxxxxxx (§24),

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§37).

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx republiky. Poplatky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) jsou xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, který xxxxx xxxxxxx nařízením.

§134

§134 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§134a

§134a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§135

§135 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 468/2011 Sb.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§136

(1) Pokud xxxx xxxxxxx jinak, xxxx xx xxxxx xxxxxxx x právní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx protiprávní xxxxxxx, k xxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx pokutu xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx a nedokončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx správní úřady, xxxxx xxxxxx zahájily, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přístupu xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zastaví.

(5) Telekomunikační xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikační xxxxxxx.

(6) Úřad je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, obsahující xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, jsou xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikační xxxxxxx.

(8) Generální licence xxxxxx podle xxxxxx č. 151/2000 Sb. x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávnění podle xxxxxx xxxxxx xx xx doby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Úřad xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xx 5 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

(10) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx telekomunikační xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §13 nejpozději xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísla xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx poplatků xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání rádiových xxxxxxxx xxxxxxxxx třídy X.

(12) Kmitočtové plány x číslovací xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x §29 xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx povinni do 2 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jejich technické xxxxxxxxxxx, xxxxx nabízejí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx specifikace xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §73 xxxx. 9.

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou mobilní xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §34 xxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx specifikující xxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřad je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §34 odst. 4 xx 2 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(15) Xxxxxxxx průkazů zvláštní xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx amatérskou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx (xxxx jen "průkaz xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30. dubna 2007. Xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx radioamatéra na xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx XXXXX.

(16) Živnostenské xxxxxxxxx xxxxxx xxx koncesovanou xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx dnem, xxx osoba, xxxxx xx jeho základě xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(17) Xxxxxx x xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx vázanou xxxxxxx "Poskytování telekomunikačních xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x tomuto xxx xxxxxxxxxxx se zastavují.

(18) Xxx-xx xxxxxxx licence x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxx licenci, provozovateli xxxx xxxxxx x xxxxxx x přenosu xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xx přidělení těchto xxxxxxxx Úřadem x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx mezi xxx x xxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xx stanovena xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

(19) Xxxxxxx, který shromažďuje xxxxxx údaje účastníků xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníků, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníky xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x jejich xxxxxxxxxxx uvedených v §95 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dotázat xxxxxxxxx účastníků, zda xxxxx jejich osobní xxxxx xxxxxx uvedeny x tomto xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx povinen xx bez xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnit. Xxxxx xxx o seznamy xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě na xxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(20) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení o

a) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozumí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údajích o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxxxxx x lokalizační xxxxx xxxxxxxxxxx x přenášenou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx síť xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx xxxxxx zákona.

§137

(1) Úřad xx xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxx všech částí xxxx elektronických komunikací xxxxxxxx xxxxx §51 xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhů podle §52 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxx trhů xxxxx §52 xxxx. 2. Úřad xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §130 x 131 x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §125. Xxxx xx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxx povinen xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 přezkoumat xxxxxxxxxx držitelů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, rozhodnout x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §51 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx silou.

(3) X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx trhu nejsou x xxxxxxx cen xxx koncové uživatele xxxxxxxx deformovány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné telefonní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx uloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §51 xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx Úřadem zjištěného xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxxx služby pronájmu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx licence xxxxxxx xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §137 xxxx. 2. Tuto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx vést xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené Xxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §137 odst. 2.

§139

(1) Smlouvy x xxxxxxxx k xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zůstávají x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřené xxxxx tohoto zákona.

(2) Xx xxxx vydání xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §137 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikační xxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podílem xx xxxx, povinen xxx poskytování přístupu xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení stanovené xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x propojení xxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx jejího uveřejnění,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx věstníku referenční xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení x

x) povinnost vést xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů, xxxxx x výnosů xxxxx xxxxxxxxx metodiky x souladu s xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx x vývoji xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§140

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu umožnit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pronájmu xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednotlivá xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovat nejméně xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §137 xxxx. 2.

§141

§141 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 153/2010 Sb.

§142

(1) Xxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb. x telekomunikacích x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zůstávají x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx (§57 xx 59) Xxxxxx, nejdéle však xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxx je Xxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx oprávněn vydat xxx xxxxxxxxx analýzy xxxx. X takovém xxxxxxx xx však xxxxxx xxxxxxxx omezena xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tržní xxxxx xxxxx §137 xxxx. 2.

(3) Uzavřené xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejné telekomunikační xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx souladu xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx tohoto zákona, xx podnikatel xxxxxxx xx uvést do xxxxxxx s ustanoveními xxxxxx xxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen poskytovat xxxx xxxxxx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx, xxx Xxxx rozhodne podle xxxxxxxx 2.

(2) Xxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, je x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx 6; xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §39.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx xxxxx stanovené Xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx 4 měsíců xx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vypočítané xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx dalších zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx nabyl xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xx xxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem uvedeným x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x příslušném xxxxxx xxxxxxxx telekomunikační licence. Xxxxxxx podílu x xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx.

§144

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2005.

§145

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělené xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx služby xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx §137 xxxx. 2. Tyto služby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinen xxxx oddělenou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x opatřením Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích x x změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, tržeb, xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx vloženého xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx podle §137 xxxx. 2.

§146

Xxxx xx 1 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zřídí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14, 15 x 28.

§147

(1) Věcná břemena xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx dohod x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 1 xxxx. x) a b) xxxxxx č. 151/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nedotčeny.

(2) Xxxxxxx-xx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx podnikatelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx č. 151/2000 Xx. x, x xxxxxx o xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x zřízení věcného xxxxxxx a o xxxx xxxxxxx vyvlastňovací xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx realizovali xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x. 151/2000 Xx. xxxx vzniknou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx podle §90 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 151/2000 Xx. nebo §104 xxxx. 1 xxxx. x) a b) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, pokud jsou xxxx nabyvatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx stali před xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 vzniká nabyvatelům xxxxxxx komunikační sítě

a) x okamžiku xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx břemena po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx věcného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) x okamžiku xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx věcné xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx-xx současně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x x xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxxxxxxx xx nabyvatele xx po vzniku xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

§148

Xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad zřízený xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx Xxxx,

x) xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§149

(1) Xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vláda jmenuje xxxxxxx xxxxx Rady Xxxxx na 1 xxx, xxxxxxx xx 2 xxxx, xxxxxxx xx 3 roky, xxxxxxx na 4 xxxx a xxxxxxx xx 5 let.

(2) Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, vztahují xx na členy Xxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx, a xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§150

Xxxxxxxx

(1) Vláda xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §16 xxxx. 9, §24 odst. 5, §27 odst. 8, §37 odst. 2, §38 xxxx. 8 x §133 xxxx. 2.

(2) Ministerstvo xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §16 xxxx. 1, 7 x 8, §26 odst. 5, §29 odst. 4, §40 xxxx. 7, §43 xxxx. 3, §47 odst. 3, §48 xxxx. 7, §80 odst. 3, §113 xxxx. 8 x §126 xxxx. 3.

(3) Ministerstvo xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §33 odst. 9 x §97 xxxx. 4.

(4) Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §33 odst. 17, §33b xxxx. 2 x §97 xxxx. 5 x 9.

(5) Xxxx vydá xxxxxxxx x provedení §33 xxxx. 4, §34 xxxx. 5, §34a odst. 9, §44 odst. 9, §63a odst. 3, §64 xxxx. 13, §66a xxxx. 5, §82 xxxx. 4, §84 xxxx. 4, §97 odst. 7, §98 xxxx. 4, §99 xxxx. 1, §113 xxxx. 5 x 6, §115 xxxx. 3 x §129 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §34 odst. 11.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §98a xxxx. 5.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydá ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §33 xxxx. 19.

§151

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 181/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 182/2000 Sb., x schvalovací xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 191/2000 Sb., x technických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Vyhláška č. 195/2000 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozhraní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě.

6. Vyhláška č. 196/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx charakteristiky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxx univerzální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 197/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx technických xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 198/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x x technických x xxxxxxxxxx podmínkách přístupu x xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx neveřejných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

9. Vyhláška č. 199/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 200/2000 Sb., x xxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 201/2000 Sb., x technických x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

12. Vyhláška č. 202/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx x prokázání zvláštní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobilosti, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x druzích xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx jejich platnosti.

13. Xxxxxxxx č. 92/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncových xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 235/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

§152

X xxxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx. a xxxxxx x. 167/2004 Xx., xx část xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§153

X xxxxxx č. 151/2002 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx správního, ve xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Xx., xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky

§154

V xxxxxx č. 205/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

§155

V zákoně č. 309/2002 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 281/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 326/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Sb., zákona x. 501/2004 Xx. x xxxxxx x. 626/2004 Xx., xx xxxx xxxxxxx čtvrtá xxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx, xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx

§156

X xxxxxx č. 517/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 41/2004 Sb., xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x telekomunikacích

§157

V xxxxxx č. 225/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx službě x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

§158

V xxxxxx č. 436/2003 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 555/1992 Xx., x Xxxxxxxx službě x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx část xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx

§159

X xxxxxx č. 53/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxxxxxx zákon

§160

V zákoně č. 167/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xxxx čtvrtá xxxxxxx.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podnikání

§161

Zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Sb., xxxxxx č. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., zákona x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Xx., zákona x. 217/1997 Sb., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., zákona č. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Sb., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Sb., zákona x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., zákona x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Xx., zákona x. 247/2000 Sb., zákona x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 309/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx č. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., zákona x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Sb., xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx č. 174/2002 Xx., zákona x. 281/2002 Sb., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Sb., xxxxxx x. 499/2004 Sb. x zákona x. 695/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 xxxxxxx i) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 19 xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx19),

19) Xxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích).".

2. X příloze x. 2 XXXXXXX 205: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx "Poskytování telekomunikačních xxxxxx" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx

§162

X §2b xxxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx., zákona x. 151/2000 Sb. a xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Český telekomunikační xxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx a zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxx1). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, sjednávání x kontrole cen x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§163

Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (krizový zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §12 xx x xxxxxxx xxxxx "x xxxxx" zrušují x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy x době xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, silniční xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 153/2010 Sb.

XXXX ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§164

X xxxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Xx. x xxxxxx č. 341/2004 Xx., se xx §24 xxxxxx nový §24x, xxxxx xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Územní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx výčtem xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy zcela xxxxx xxxxxx pokrytých xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§165

X §36 xxxxxx č. 218/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 482/2004 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx účet xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

§166

Zákon č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 72/1993 Sb., zákona x. 72/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona č. 273/1994 Xx., zákona x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Sb., zákona x. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Sb., xxxxxx x. 223/1999 Sb., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 352/1999 Sb., xxxxxx x. 357/1999 Sb., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Sb., xxxxxx x. 62/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2000 Xx., zákona x. 133/2000 Sb., xxxxxx č. 151/2000 Xx., zákona x. 153/2000 Sb., xxxxxx x. 156/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Xx., xxxxxx x. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 107/2002 Xx., zákona x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2002 Xx., zákona x. 308/2002 Sb., zákona x. 129/2003 Xx., xxxxxx x. 131/2003 Xx., zákona č. 148/2003 Xx., xxxxxx x. 149/2003 Sb., xxxxxx č. 219/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx. a xxxxxx x. 276/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxx 155 xxx:

"Xxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx vyřízení reklamace Xx 100,-".

2. Xxxxxxx 156 xxx:

"Xxxxxxx 156

x) Xxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx pro obsluhu

aa) xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxx Kč 400,-

- xxxxxxxxxxxxxxxxx Kč 600,-

xx) xxxxxxxxxxxxxxxx x radiotelegrafních xxxxxxxxx vysílacích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohyblivé xxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxx Xx 300,-

- xxxxxxxxxxxxxxxxx Xx 400,-

xx) xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílacích xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx

- xxxxxxxxxxxxxxxx Kč 300,-

- xxxxxxxxxxxxxxxxx Kč 400,-

xx) xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx pro amatérskou xxxxxxxxxxxxxxxx službu Kč 400,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x průkazu odborné xxxxxxxxxxxx Xx 200,-".

3. Xxxxxxx 157 xxx:

"Xxxxxxx 157

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx komunikační xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxx osvědčení x sdělení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xx 500,-".

4. Xxxxxxx 158 xxx:

"Xxxxxxx 158

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x peněžitému xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikační činnost xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na straně xxxxx Xx 200,-

x) Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx 10&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx sporu x xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx 4 % x této xxxxxx, nejméně Xx 200,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx podle xxxxxxx x písmeni x) xx xxxxxx nejvýše xx výši Kč 500&xxxx;000.".

5. Xxxxxxx 159 xx xxxxxxx.

6. Xxxxxxx 160 zní:

"Položka 160

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xx 5&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x využívání xxxxx Xx 500,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxx xxx xxxxxxx volání, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (hlásky), xxxxx informují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x změnách xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

7. Xxxxxxx 161 zní:

"Položka 161

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xx) xxx šíření x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (rozhlasová xxxxxx) Xx 7 000,-

ab) xxx pevnou xxxxxx Xx 5&xxxx;000,-

xx) xxx xxxxxxxxxx radiokomunikační xxxxxx Xx 500,-

ad) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby Xx 3&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo provedení xxxx x individuálním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů

aa) xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) Xx 500,-

ab) xxx xxxxxx xxxxxx Xx 500,-

xx) pro amatérskou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 200,-

xx) xxx ostatní xxxxxxxxxxxxxxxx služby Xx 500,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se nevybere xx vydání xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§167

X §18 xxxxxx č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx správy České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 517/2002 Xx. x zákona x. 95/2005 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

§168

§168 (část xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXXXXX

§169

§169 (část xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2016 Sb.

XXXX DVACÁTÁ

§170

§170 (xxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2014 Sb.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§171

Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Sb., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx. x xxxxxx x. 555/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 se xx xxxxx odstavce 2 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx pro rozpor xx xxxxxxx.".

2. X §48 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x závěru, xx opatření obecné xxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx použito, xx x xxxxxxx xx zákonem, xxxx-xx xxxxx xx jeho xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx se xx xxx 6 xxxxxx xxxx xxx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxx 7

Řízení x xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

§101x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx nebo xxxx xxxxx je oprávněn xxxxx ten, xxx xxxxx, xx byl xx xxxxx právech xxxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve věci, xx které bylo xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný návrh, xxxx xxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy xxx xxxxxxxx x xxxxxxx návrhem.

(2) Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx částí, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx podat xxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx je navrhováno.

§101b

Účast xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (§34) xx xxxxxxxxx.

§101x

X xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx příslušný Xxxxxxxx správní xxxx.

§101x

Xxxxxxxx x jeho účinky

(1) Xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x to, xxx xxx, kdo xx vydal, xxxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx a pravomoci x xxx opatření xxxxxx povahy bylo xxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx v rozporu xx xxxxxxx, xxxx xx ten, xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x pravomoci, anebo xx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho části xxxxx dnem, xxxxx x rozsudku xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx. Xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx rozhodne xx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxx opatření xxxxxx povahy, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx takového xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx jeho části xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx jeho části xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

XXXX XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§172

Xxxxx č. 143/2001 Sb., x ochraně hospodářské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxx x. 340/2004 Xx. a xxxxxx x. 484/2004 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §1 xx doplňuje xxxxxxxx 9, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 4a xxx:

"(9) Xxxxx xxxxx se xxxxxx nevztahuje na xxxxxxx soutěžitelů, xxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích4a) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

4x) Xxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x o xxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronických komunikacích).".

2. X §11 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový odstavec 2, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xx xxxxxxxxxx na jednání xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích.

5a) §6 xxxxxx č. 127/2005 Xx., o elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx).".

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

§173

X xxxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 138/1996 Xx., xxxxxx x. 287/1997 Xx., zákona č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 420/2002 Xx., xxxxxx x. 425/2002 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 427/2003 Xx., xxxxxx 49/2004 Xx. x xxxxxx x. 359/2004 Xx., xx v xxxxx xxxxx xx xxxxx šestou vkládá xxxxx xxxxx, xxxxx xxx:

"XXXXX SEDMÁ

NÁLEŽITOSTI XXXXX XXXX X PŘEDSEDY XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxx

§27x

Xxxxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx náleží xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,424.

§27x

Xxxxxxxxxx Rady Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx určený x xxxxxxx základny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve výši 1,932.".

ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx č. 427/2003 Xx.

§174

X §1 xxxxxx č. 427/2003 Sb., xxxxxx se xxx xxxx 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx určování xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx, soudců a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx 2004 x kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 359/2004 Xx., se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno g), xxxxx xxx:

"x) xxxxx x předsedy Rady Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

XXXX DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna xxxxxx x. 483/1991 Xx., o České xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§175

Zákon č. 483/1991 Sb., x České xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1993 Sb., xxxxxx č. 253/1994 Xx., xxxxxx č. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 39/2001 Sb. x xxxxxx č. 231/2001 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb".

2. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "provozuje" xxxxxx slovo "xxxxxxxxx", xxxxx "celoplošných" se xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxxx "xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx obyvatele České xxxxxxxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx odstavce 3".

3. X §3 odst. 1 se za xxxxxxx x) vkládají xxxx xxxxxxx x) x c), která xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x xxxxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx televizní vysílání xxxxxxxxxxx programů uvedených x xxxxxxx a) x dalších alespoň xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souhrnném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dílčích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a rozhlasového xxxxxxxx, upravených xxx xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 95 % xxxxxxxx Xxxxx republiky počítaných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x posledního sčítání xxxx1x) (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx souhrnný datový xxx x odpovídá xx xxxx správu x xxxx xxxxxxx x šíření xxxxxxx xxxx vysílacích xxxxxxxxx xxxxxxxx,

1x) §12 xxxx. 2 zákona x. 89/1995 Xx., x xxxxxx statistické službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx j) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

4. X §3 xxxxxxxx 2 včetně poznámky xxx xxxxx x. 1x zní:

"(2) Státní xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx kmitočtového xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x), xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vysílání xxx Xxxxxx televizi xxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) x x).

1x) Xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx).".

5. X §3 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxx televizním xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx program x x xxxxx programem xxxxxxxxxxx povinné doplňkové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx počítaných xxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx sčítání xxxx1x).".

6. Xx §3 xx vkládá xxxx §3x, který xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 1c xxx:

"§3x

(1) X multiplexu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx televizních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx část souhrnného xxxxxxxx xxxx multiplexu xxxxxxx služby xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vysílání xxxxxxxx Českého xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx naplňuje xxxxxxxx službu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x). Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxx Českému xxxxxxxx, xxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx, podle výše xxxxxx podílu xx xxxxxxxxx datovém toku xxxxxxxxxx xxxxxxx služby.

(3) Xxxxxxxxx programy šířené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx šířit xxxxxx prostřednictvím družic x xxxxxxxxxx xxxx.

1x) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 484/1991 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x, x xx xxxxxx odkazů xx poznámku xxx xxxxx.

§176

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Digitální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 483/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxx xxxxxx xx 60 dnů ode xxx, kdy x xxxxxxxxxxxx zajišťujícím xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavře xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejné služby. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx televizních xxxxxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxx postupně podle xxx xxxxxxxxxx, organizační x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx šíření xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxxx x Českým xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx stranami xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx generální xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x informaci Xxxx Xxxxx televize alespoň 30 dnů před xxxxxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx č. 484/1991 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§177

Zákon č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 36/1993 Xx., xxxxxx x. 253/1994 Xx., xxxxxx č. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1997 Xx. x xxxxxx x. 192/2002 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §2 odst. 1 xx za slovo "xxxxxxxx" vkládají slova ", xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxxxxx obsahu x xxxxxxxxxxx služeb".

2. X §3 odst. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §3 odst. 1 xx za xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) x c), která xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxxxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx1x); xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xx Xxxxx rozhlas právo xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxx, další xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx multimediální xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx Český xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx sítí,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vysílání xxx, aby zajistil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx technologií x xxxxxx. Využívá xxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pokrytí xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programy x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zemské digitální xxxxxxxxxx vysílání, x xx xxxxxxx xx XXX. xxxxxxxxxx xxxxx,

1x) §3 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 483/1991 Xx., x České xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xx 1c xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1x až 1x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.

4. X §3 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx za slovo "xxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxx".

5. Poznámka xxx xxxxx x. 1x xxx:

"1x) Zákon x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx).".

6. X §3 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "pro xxxxx tohoto xxxxxx" x xxxxx "70" xx xxxxxxxxx číslem "95".

§178

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxx v §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 484/1991 Sb., o Xxxxxx rozhlasu, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx šíření xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obsahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx x Českou xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx ověřený návrh xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx rozhlasu xxxxxxx 30 xxx xxxx dohodnutým dnem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Českého xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

§179

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx druhého xxxxxx následujícího xx xxx xxxx vyhlášení.

Zaorálek x. r.
Klaus x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 127/2005 Xx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §63 zákona x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích

A. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx přenosových služeb xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) v xxxxx xxxxxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality.

Nejsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx.

x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx platby, xx xxxxxxxxxx nebo související xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx x podmínkách xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ukončení smluvního xxxxxx, v míře, x xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx minimálního xxxxxxxxx xxxx minimální xxxx, xxxxx jsou vyžadovány, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx akcí,

2. xxxxxxxxx xxxxxx související xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby x ujednání o xxxxxxxxxx x náhradě xx zdržování nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx to, aby xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 odst. 10,

4. xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazku xx smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úhradě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x náhradě, xxxxxx xxxxxxxxxx výslovného odkazu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx použita x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služeb xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídajícím způsobem xx bezpečnostní incident, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx přijmout x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

X.

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) v xxxxx xxxxxxxx znaků xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. jakékoli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 6, x xx pokud xxx x tyto prvky:

- x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxx, kolísání xxxxxxx xxxxxxx, ztrátovost paketů,

- x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx prvky xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx služeb xx xxxxx xxxxxx x podniky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx: xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se přístupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx85), xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxx informací x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pravidelné xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

1. podrobné xxxxxxxxx x konkrétním xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx takového xxxxx xxxxx x uvedením xxxx nabízených xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zúčtovacím xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxx xxxx plánů sazeb x xxxxxx stanoveným xxxxxxx komunikace možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x předchozího xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx k xxxxxxxx transparentnosti vyúčtování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. x balíčků xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jednotlivých složek xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx samostatně,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, včetně plateb, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údržby x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, a

6. xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx sazbách x xxxxxx xx xxxxxx x údržbu,

c) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx trvání xxxxxxx x balíčků xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, popřípadě podmínky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx složek,

d) xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx86), xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxx údaje jsou xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx služby nebo xxxx shromažďovány v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx,

x) podrobné xxxxxxxxx x produktech a xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením a x tom, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx řízení x řešení xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x přeshraničních, xxxxx §129.

(2) Vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx X x v xxxxxxxx 1 poskytovatelé xxxxxxx dostupných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx založených xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) jakákoli xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx národního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xxxx xxx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznamu, x xx, o xxxx druhy xxxxx xx jedná.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx X x x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x otevřenému xxxxxxxxx87).

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 127/2005 Xx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §85a xxxx. 1 Xxxx xxxxx, zda jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Úřad xxxx zvážit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x strukturu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx investic:

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx investici xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nediskriminačním xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx x významnou xxxxx silou xxxx xx xxxxxxx zahrnout xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, takže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx zavádění, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plány xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx na společnou xxxxxxxxx xx transparentní, xxxxx:

x) xxxxxxx je xxxxxxxx a snadno xxxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnik x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx investici, jsou xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx potenciálním xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx, xxxxxxxxx plán xxx xxxxxxxxx a rozvoj xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spoluinvestorovi x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx všem podnikům xxx jakékoli xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dlouhodobém horizontu, xxxxxxx:

x) všem xxxxxxxx xxxx nabídnuty xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x nediskriminační xxxxxxxx xxx účast xx xxxxxx o xxxxxxxx investici x xxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx připojí, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx životnosti sítě xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx, a podmínek xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx investici x xxxx xxxxxxxx ukončení. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx neznamenají, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxx přípojek xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx flexibilitu, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutých jednotlivými xxxxxxxxxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxxxx a potenciálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxxxxx objem se xxxxxxx tak, xxx xxxxx spoluinvestoři x xxxxxxxxx zdroji xxxxx xxxxxxxx xx společné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zvyšovat svou xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx závazku. Při xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x časnější xxxx podstupují xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kapitál,

c) xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zohlednilo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx investici umožňuje xxxxxxxxxxxxxxx převést xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo třetí xxxxxx xxxxxxx připojit xx x dohodě x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx splnit xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx podle dohody x společné investici,

e) xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podmínek, které xxxx transparentně uvedeny x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx dohodě, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx individuálně x xxxxxxxx odpovědní xx xxxxxxxx konkrétních xxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxxx xxxxxxx x síti všem xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spoluinvestory.

4. Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investici, xxxxx xxxxxxxxxxxxx splní xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxx nových síťových xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zavádění xxxx x velmi xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Čl. IV

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 304/2007 Sb.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x uložení povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Českým telekomunikačním xxxxxx podle zákona x. 127/2005 Xx., xx xxxxx zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Českého telekomunikačního xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovat zvláštní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vydá rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. LXXI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x účinností od 1.1.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "Technický xxxx xxxxxxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zemské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx postupu xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronických komunikací xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxx, podmínek x xxxxxxx vypínání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zmenšení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dotčených vypnutím x xxxx územní xxxxxxx. V Technickém xxxxx přechodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokrytí území xxxxxxx digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 31. prosince 2012, xxxxxxxxx-xx vláda x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx 10. xxxxx 2010.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx č. XXX/15/12.2006/39, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx plán xxxxxxxx zemského analogového xxxxxxxxxxx vysílání na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydané xxxxx čl. IV zákona x. 235/2006 Sb., xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 xxxxxxx.

3. X xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxx dokončení přechodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxx zákona, vláda xxxxxxxxx x závislosti xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx digitální televizní xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx souběhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle Technického xxxxx xxxxxxxx.

4. Údaje xxxxx §72c xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx šíření xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx telekomunikačnímu xxxxx xxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 304/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx podle §22b xxxx. 2 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx držitele xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxx xxx příděl xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, počíná xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx dotčeny termíny xxxxxxxxx nařízením xxxxx x xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx.

2. Operátor xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx poskytována xxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx na náhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx signálu xxx xxxxxxxxxx rádiová xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx nařízení xxxxx x technickém plánu xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx leží xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x vypnutí analogového xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx leží x xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištěno pokrytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Pokud x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s licencí x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemského analogového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 235/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 231/2001 Xx., x provozování rozhlasového x televizního xxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xx být tento xxxxxxx xxxxx digitálně x xxxxx xxxxx xxxxxxxx toku využívané xxx šíření celoplošného xxxxxxxx, se xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nejpozději do 90 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx regionálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx regionálního xxxxxxxx, xxxxx tím xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Za xxxxxxx této xxxxxxxxxx xx operátor xxxxx xx náhradu nákladů xxxxx §27 xxxx. 4 xxxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx o xx xxxxxxxxxxxx celoplošného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního vysílání x licencí x xxxxxxx programu, který xx být podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xx operátor xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., o elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxx podle bodu 2, 3 xxxx 4 xx poskytne, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx x technickém xxxxx přechodu do xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního vysílání x České xxxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2, 3 xxxx 4 se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx [§27 xxxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx]. O xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx rozhoduje na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxx nákladů xxxx operátor sítě xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, 3 xxxx 4 stanoví Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx úhrady xxxxxxx xxxx rozdíl mezi xxxx prokázaných xxxxxxxxx x účelně vynaložených xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vynaložil, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technické členění xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx regionálního xxxxxxxx.

7. Xx 31. xxxxxxxx 2012 může Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxx xxxx 2, 3 x 4, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx signálu, analýzu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x efektivního xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxxxxxx xxxxxx mimořádných nákladů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 6. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x k xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx a realizace xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx využití xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navazujících xx xxxxxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání, včetně xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

8. Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxx 7 nesmí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výši 10 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx kalendářní rok.

9. X době xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2012 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 6 x §133 xxxx. 2 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zvýšené x 6 % x xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxxxx poplatků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx služby xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x vymáhání xxxxxx na účet xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx souvisejících xxxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx výše platby xx účet xxxxxxxxxxx xxxxxx za zúčtovací xxxxxx univerzální xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. X případě, xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx zákona x elektronických xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x zániku xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx nedoplatku pro xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx do 90 xxx od xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxx platby xxxxx xxxxxxxxx věty, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plátcem nebo xxxxx xxxxxx, je xxxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

12. Po xxxxxxxxx xxxxx práv a xxxxxxxxxx podle xxxx 10 x 11 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a případný xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx dne 1. xxxxx 2011 xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxx xxxxx xxxxxx placení hledí xx prostředky xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu22).

13. Xxxxxxxx Xxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přitom zohlednění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínky xxxxxxxxx Xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx (§16).

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 153/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx, že xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kmitočtovém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx, jemuž byl xxxxx příděl xxxxxx xxxxx xxxx 25. xxxxxx 2011 a xxxxx xxxxxx má xxxx xxxxxxxxx alespoň xxx let po xxx 25. května 2011, do xxx 25. xxxxxx 2016 xxxxx x Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx před xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx rozsahu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx mu xxxxx lhůtu, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vezme v xxxx lhůtě xxxx xxxxxx x přezkoumání xxxx, zůstává xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx do skončení xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx do xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Ode xxx 25. xxxxxx 2016 xx Xxxx xxxxxxxx změnit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budou x xxxxxxx s Plánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx č. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx využití xxxxxxxxx spektra xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do xxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Podnikatel poskytující xxxxxxx dostupnou službu xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx komunikační xxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 127/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Do 31. prosince 2012 xx do xxxx xxxxxxx xxxxxx výdajů xxxxx §27 odst. 2 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, započítává x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx čl. II xxxx 7 x 8 xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony. Xx 31. xxxxxxxx 2012 je Úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx nedojde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx čl. II xxxx 2 až 4 xxxxxx č. 153/2010 Xx.

7. Xx xxxxxxxxxxx, že do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx nebyl xxxxxx počet xxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 5 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, za 12 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud nebude x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 a 3 xxxxxx č. 127/2005 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, omezen xxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxx uvedenou.

8. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §18 nebo §19 xxxxxx x. 127/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydáno, pozbývá xxxxxx individuální oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 10.

9. Xxxxx x xxxx xx 1 roku xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx x ukončení platnosti xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl tento xxxxxx, postupuje Xxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 x 5 xxxxxx č. 127/2005 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §129 odst. 5 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxx nenabudou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xx základě §44 xxxx. 5, §64 odst. 13 x §99 xxxx. 1, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 468/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Podnikatel xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx elektronických komunikací xxxx zajišťující xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x uveřejňování xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveními zákona x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.8.2013

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xxxxxxx nařízením Xxxxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx digitálního xxxxxxxxxxx vysílání DVB-T (xxxx jen "xxxxxxxx XXX-X") xx xxxxxxxx xxx šíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx XXX-X2/XXXX.265 (xxxx jen "xxxxxxxx DVB-T2") za xxxxxx xxxxxxxx rádiových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx 694-790 XXx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx multiplex xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu1) ve xxxxxxxxx DVB-T2 x xxxxxxx tří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xxx šíření xxxxxxxx digitálního televizního xxxxxxxx xx standardu XXX-X2. Xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx vychází x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx sítě x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx XXX-X2 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Technický xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přechod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx XXX-X na xxxxxxxx XXX-X2. Xxxxxxxxx plán xxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx postupu při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX-X2, včetně xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx DVB-T xxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo odůvodněné xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX-X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx signálem zemského xxxxxxxxxxx televizního vysílání. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx DVB-T xxxxxx.

3. Xx xxxxxx uskutečnění xxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX-X2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve standardu XXX-X x xxxxxxxxx XXX-X2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxxxx XXX-X xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kmitočty xxxx mezinárodně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx období xxx xxxxx xxxxxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX-X x standardu XXX-X2 x souladu x příslušnými individuálními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Držitel xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx XXX-X x xxxxxxxx technickými xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx XXX-X2 v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stejný rozsah xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx diváky. Individuální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zemského digitálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx telekomunikační xxxx (xxxx xxx "Úřad") xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxx celoplošného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX-X, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť, x xx xxx, aby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx XXX-X držitele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx DVB-T. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxxxxxxx přechodových xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx dnem 20. xxxxxxxx 2016, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělená xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx XXX-X, nejpozději xxxx x xxxxxxx 1. xxxxx 2021.

5. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx DVB-T2 xxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx digitálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou požádat x xxxxx přídělu xxxxxxxxx kmitočtů pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přídělů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx DVB-T, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k tomu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí xx xxxxxxxxx XXX-X2, x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx přechodu, xxxxxx xxxxxxxxx dat xxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx standardu XXX-X2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx možné xxxx xxxxxx rozsah xxxxxxx x xxxxxxxx možné xxxxxx na diváky, xxxxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2030. Úřad x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 127/2005 Xx., ve znění xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X změnu xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti Technického xxxxx přechodu.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxx celoplošné xxxx xx xxxxxxxxx XXX-X xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx efektivně x účelně xxxxxxxxxxxx x rámci procesu xxxxxxxx na xxxxxxxx XXX-X2 na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxxx xxxxx bodu 5. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxxxxxxxxxx účtu xx použije §27 xxxx. 5 x 6 zákona č. 127/2005 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 3 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 5 mají xxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx přechodu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx signálu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx sítí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 6 xxxxxx č. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx úhrady x radiokomunikačního xxxx xx xxxxxxx §27 xxxx. 5 x 6 zákona x. 127/2005 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Úhrada xxxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 6 x 7 xx poskytne, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx data xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx XXX-X xxxxx xxxx 2. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zanikne. Xxxxxx xxxxxxxxx a účelně xxxxxxxxxxxx nákladů podle xxxx 6 xx xxxxxxxx x x xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx však xxxx 20. xxxxxxxx 2016. Xxxxxx o úhradu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx právo zanikne.

9. Xx doby xxxxxxxx xxxxxx zemského digitálního xxxxxxxxxxx vysílání prostřednictvím xxxx xx xxxxxxxxx XXX-X podle xxxx 2 může Úřad xxxxxx xxxxxxxxxx radiokomunikačního xxxx i pro xxxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx signálu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx x efektivního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x úhradě mimořádných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx ve lhůtě xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s uvolněním xxxxx 700 MHz xxx xxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxx o xxxxxxxx deliktu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 127/2005 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx připojení k xxxxxxx komunikační xxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxx. x) x §63 xxxx. 6 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 252/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.9.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66a xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx telekomunikační xxxx v xxxxx xxxxxxxx xx kvality xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zajistí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §66x xxxx. 3 xxxxxx č. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx 9 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 311/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x za xxxxxxxx podle xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx uvést xxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x veřejné xxxxxxxxxxx xxxx x uveřejňování xxxxxxxxx xx souladu xx zákonem č. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. První xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115a xxxxxx č. 127/2005 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Úřad") xxxxxxxxxx do 21. xxxxxxxx 2023.

4. Úřad xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx provede xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx do 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy xxxxxx Xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3 x §70 xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Oznámení podle §13 xxxxxx č. 127/2005 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, předložená Xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx předá Xxxx Xxxxxxxx XXXXX xx 21. xxxxxxxx 2021.

8. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx x. 127/2005 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx elektronickém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx podle xxxxxx Xxxxxxxx BEREC xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx oznámení xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

9. Xxxxx xxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §16 xxxx. 11 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx provede přezkum, xxx je třeba xxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) a xxxxx §38 odst. 3 xxxxxx x. 127/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx základě nebyla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 5 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytované x xxxxxxxxxxxxxx rádiovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxxxx č. 127/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx takový xxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx tohoto zákona, Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podmínek podle §22 xxxx. 6 xxxxxx x. 127/2005., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

12. Xxxx může do 31. xxxxxxxx 2022 xxxxxx xxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 zákona x. 127/2005 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, tak, xx do xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uložení povinnosti xxxxx §22 xxxx. 3 x §79a xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Úřad xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130 xxxxxx č. 127/2005 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. Xxxxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx přezkumu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx §38 odst. 2 xxxx. x), x), x) x d) x xxxxx §38 xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §38 xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

15. Xxx-xx seznam xxxxxxxxx vydán xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx xxxxx §41, 66 xxxx §95 zákona x. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx se za xx, xx xxxxxxxx xx uplynutím 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Poskytovatel interpersonální xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx čísla podle xxxxxxxxxxx xxxxx účastníkům, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účastníka xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §96 odst. 1 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

17. X xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxxxx podniku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou byl xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxxxx analýzu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1, 3 x 6 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx vztahuje xxxxx xx osoby, xxxxx xx byly xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

19. Zahájená xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 127/2005 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

20. Xxxx-xx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxx xxxxx §122 xxxx. 5 xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxx xx xxxx právní xxxxxxx zákona x. 127/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

21. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §34 odst. 5, §34a xxxx. 9 x §82 odst. 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy.

22. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5, §34a xxxx. 9 x §82 xxxx. 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxx §38 xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxx ceny x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 zákona x. 127/2005 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §38 xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx ve xxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 xxxxxx č. 127/2005 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §38 xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxxxx doložit xxxxxxx o tom, xx xxxx x xxxxxx osobami s xxxxxxx příjmy xxxxx §38 xxxx. 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Osoba x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxx §38 xxxx. 3 zákona x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §38 xxxx. 3 zákona x. 127/2005 Sb., xxxxxxx o xxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 odst. 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost poskytovat xxxxxxxx ceny xxxxx §38 xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx lhůtě xx 2 xxxxxx xxx xxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxx 30 xxx xxxxx xxxx 2.

4. Osobě x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 xxxxxx č. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, které xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxx §38 xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx podle xxxx 3. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxx příjmy xxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxx x nízkými příjmy xxxxx §38 xxxx. 4 xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přestane xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 3.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 202/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 127/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2005.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

290/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2005

361/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2005

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx o vyvlastnění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

235/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2006

310/2006 Xx., o nakládání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x obranným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx materiálem)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

110/2007 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, souvisejících xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

304/2007 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x dokončením xxxxxxxx xxxxxxxx analogového televizního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

177/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

247/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

384/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 155/98 Xx., x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

153/2010 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

259/2010 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 127/2005 Xx. publikované x xxxxxx x. 95/2010

94/2011 Xx., nález XX xx xxx 22.3.2011 xx. xx. Xx. XX 24/10 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §97 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 485/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, době xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.4.2011

137/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 49/97 Sb., x xxxxxxxx letectví a x změně a xxxxxxxx zákona č. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

341/2011 Xx., o Xxxxxxxxx inspekci bezpečnostních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx nim

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

457/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Finanční xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

468/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

19/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 216/94 Sb., x xxxxxxxxx řízení x x xxxxxx rozhodčích xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.4.2012

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., o archivnictví x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., o elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

273/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2012

214/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x elektronických komunikacích), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické bezpečnosti)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

234/2014 Xx., o státní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.11.2014

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x státní službě

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

258/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.12.2014

267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

318/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 328/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

378/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2016

222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2020 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 277/2019 Sb. xx 1.1.2022, x. 261/2021 Xx. xx 1.1.2023 x x. 177/2022 Xx. xx 1.1.2024)

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

194/2017 Xx., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 25.7.2017 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 10.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

252/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 483/1991 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.9.2017 x xxxxxxxx xxxxx §63, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.2.2018

287/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2019

161/2019 Sb., xxxxx XX xx dne 14.5.2019 xx. zn. Xx. ÚS 45/17 xx xxxx návrhu xx zrušení §97 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, §88x zákona x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §68 xxxx. 2 a § 71 písm. x) xxxxxx č. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 357/2012 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lokalizačních xxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 12.7.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

311/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2020 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 28.11.2019 a 15.5.2024

403/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 416/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

150/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 289/2005 Sb., x Vojenském zpravodajství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o občanských xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2021

284/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

374/2021 Xx.,&xxxx; kterým xx xxxx zákon x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.7.2022

177/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx a o xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

152/2023 Xx., kterým xx mění zákon x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023

202/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 231/2001 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023

349/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1972 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018, kterou se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/58/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx soukromí x xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx x soukromí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/136/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx směrnice 2002/22/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxx x právech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx 2002/58/XX x xxxxxxxxxx osobních xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx 2002/77/XX x hospodářské soutěži xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2014/53/EU Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx xx xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx dodávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/5/XX xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1139 xx xxx 4. xxxxxxxx 2018 x společných xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx Agentury Evropské xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) x. 2111/2005, (ES) x. 1008/2008, (XX) x. 996/2010, (XX) x. 376/2014 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/30/EU x 2014/53/XX a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 552/2004 a (XX) č. 216/2008 x nařízení Rady (XXX) x. 3922/91.

2) Xxxxx č. 29/2000 Sb., o poštovních xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní způsobilosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxxxxxx §60, 60a, 70 xxxxxxxxx xxxxxx.
5x) Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5b) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 717/2007 xx dne 27. xxxxxx 2007 x xxxxxxxx ve veřejných xxxxxxxxx telefonních sítích xx Xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx 2002/21 ES.
6) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Čl. 2 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
8) Xxxxxxxx xxxxx č. 480/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §40 xxxxxx č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
10b) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/344/ES ze xxx 16. května 2007 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx Společenství.
11) Xxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 61/2000 Sb., x námořní xxxxxx.
15) §1 xxxx. 7 zákona x. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx republiky.
16) Xxxxx č. 483/1991 Sb., x České xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/214/XX, kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxx x. 87/372/XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx koordinované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů ve Xxxxxxxxxxxx.
16x) §473 xx 475a a §477 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16c) §175f xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxxxxx č. 138/2000 Sb., x radiotelefonním xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
18) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx).
18x) Xxxxxxxxxx Komise 2007/116/ES xx xxx 15. xxxxx 2007 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx harmonizovaných xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxxxxx č. 369/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích zabezpečujících xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x omezenou schopností xxxxxx x xxxxxxxxx.
20) §8 zákona x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.".
23) Xx. 15 xxxx. 1 a 3 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/21/ES o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (rámcová xxxxxxxx).
24) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Xxxxx č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxx xxxxx č. 426/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx telekomunikační xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 64/1986 Sb., o České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

28) §18 odst. 2 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxxxx konverzi dokumentů.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx.

29) Rozhodnutí Komise č. 2003/548/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle článku 18 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
30) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx.
31) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/19/ES o xxxxxxxx x sítím elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx směrnice), xxxxxxx XX.
32) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 513/1991 Sb.
34) Xxxxx č. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §5 xxxxxx č. 101/2000 Xx.
36) §88 xxxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37) §6 xx 8 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37a) §9 x 10 xxxxxx x. 289/2005 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
37x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/24/ES xx dne 15. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických komunikací xxxx xxxxxxxxx komunikačních xxxx x x xxxxx směrnice 2002/58/ES.
38) §18 xxxxxx č. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
39) Xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx).
Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
40) Nařízení xxxxx č. 18/2003 Sb., kterým xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
43) §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 50/1976 Xx.
44) §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 50/1976 Xx.
44x) Zákon č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx (xxxxx x vyvlastnění).
45) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 451/1991 Sb., kterým xx xxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Republiky, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
46a) Xxxxx č. 236/1995 Sb., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48a) §152 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx.
48x) §101 xxxx. e) zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
49) §2 xxxx. r) x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49x) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
50) Xxxxxxxxx xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
51) Xxxxxxxxx §46b písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
52) Zákon č. 328/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 139/2004 xx xxx 20. xxxxx 2004 x xxxxxxxx spojování xxxxxxx.
54) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxxxxx vlády č. 1/2008 Sb., x xxxxxxx zdraví xxxx neionizujícím zářením, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 106/2010 Xx.
55) §147 xxxxxxxxx řádu.
56) §37 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx.
57) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx telekomunikační xxxx X.169 x X.152.
57x) §146 xxxxxxxxx řádu.
58) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Zákon č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
60) Xxxxx č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 137/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x x změně zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Zákon č. 15/1998 Sb., x dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) §7 xxxx. 2 zákona x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
63) §53 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

65) §20h odst. 4 zákona x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) §20f xxxx. x) xxxxxx x. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

67) §105 x 106 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx a kterým xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) č. 715/2009.

69) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2120 xx xxx 25. listopadu 2015, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx přístupu k xxxxxxxxxx internetu x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx a xxxx xxxxxxxx 2002/22/XX x nařízení (XX) x. 531/2012, x xxxxxxx xxxxx.

70) §16e zákona x. 289/2005 Sb., xx znění zákona x. 150/2021 Xx.

70) Nařízení Xxxx (XX) č. 139/2004 xx xxx 20. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

70x) §16b xxxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx.

71) §16a xxxx. 2 xxxxxx x. 289/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 150/2021 Xx.

71) Čl. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 2015/2120.

72) §16c xxxxxx x. 289/2005 Xx., xx xxxxx zákona x. 150/2021 Xx.

73) Xxxxx č. 231/2001 Sb.

Zákon č. 480/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 132/2010 Sb., x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx vyžádání), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

75) §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

76) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/882 xx xxx 17. xxxxx 2019 x požadavcích xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

77) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/XX xx xxx 6. xxxxxx 2003 x definici xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

78) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/2243 xx xxx 17. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxx poskytovatelé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1972.

79) Xxxxxx 4 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxxxxx (XX) 2015/2120.

80) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx zrušuje rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

81) §18 xxxx. 2 xxxxxx č. 300/2008 Xx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx č. 297/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

82) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1971 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXX) x Xxxxxxxx xx xxxxxxx XXXXX (Xxxx XXXXX), x změně xxxxxxxx (XX) 2015/2120 x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1211/2009.

83) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 531/2012 ze xxx 13. xxxxxx 2012 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx mobilních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx.

84) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1203/2012 xx dne 14. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x Unii.

85) Článek 3 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2120.

86) Článek 13 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/679 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x ochraně osobních xxxxx).

87) Článek 4 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2120.

88) §55 xxxx. 2 xxxxxx č. 111/2006 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.

89) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/1070 xx xxx 20. xxxxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 57 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1972, xxxxxx xx xxxxxxx evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.