Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022 do 31.12.2022.


Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
127/2005 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2 §3

HLAVA II - CÍLE A ZÁKLADNÍ ZÁSADY REGULACE §4 §5 §6

HLAVA III - REGULACE KOMUNIKAČNÍCH ČINNOSTÍ

Díl 1 - Komunikační činnosti a podnikání §7 §8

Díl 2 - Všeobecné oprávnění

Vydání všeobecného oprávnění §9

Podmínky stanovené všeobecným oprávněním §10

Zvláštní povinnosti §11

Změna a zrušení všeobecného oprávnění §12

Oznámení podnikání §13

Osvědčení a evidence podnikatelů §14

Díl 3 - Správa rádiového spektra

Povinnosti Úřadu §15 §15a

Kmitočtové plány §16 §16a §16b

Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů §17

Vydání oprávnění k využívání rádiových kmitočtů §18

Změna, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů §19

Změna držitele oprávnění a pronájem práva plynoucího z oprávnění k využívání rádiových kmitočtů §19a

Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely §19b

Omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů §20

Výběrové řízení pro příděl rádiových kmitočtů §21

Příděl rádiových kmitočtů §22

Změna přídělu rádiových kmitočtů §22a

Odnětí přídělu rádiových kmitočtů §22b

Pozbytí platnosti přídělu rádiových kmitočtů §22c

Přechod přídělu rádiových kmitočtů §22d

Převod přídělu rádiových kmitočtů §23 §23a §23b

Poplatky za využívání rádiových kmitočtů §24

Krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů §25

Odborná způsobilost §26

Registrace družicové sítě nebo soustavy a podmínky využívání rádiových kmitočtů §26a §26b §26c

Díl 4 - Radiokomunikační účet §27

Díl 5 - Správa čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen

Povinnosti Úřadu §28

Číslovací plány §29

Oprávnění k využívání čísel §30

Udělování oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty §31

Vydání oprávnění k využívání čísel §32

Tísňová komunikace §33

Přístup k evropským harmonizovaným číslům §33a

Systém veřejné výstrahy §33b

Přenositelnost čísel §34

Změna poskytovatele služby přístupu k internetu §34a

Přístup k telefonním číslům a službám elektronických komunikací §35

Změna, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání čísel §36

Poplatky za práva plynoucí z oprávnění k využívání čísel §37

Díl 6 - Univerzální služba

Oprávnění Úřadu a povinnosti podnikatelů §38

Určení poskytovatele univerzální služby §39

Přístup k internetu a přístup k hlasové komunikační službě §40 §41 §42

Zvláštní opatření pro zdravotně postižené osoby §43

Doplňkové služby §44

Cenová dostupnost §45

Podmínky poskytování dalších služeb §46

Kvalita univerzální služby §47

Výpočet čistých nákladů na poskytování univerzální služby §48

Financování univerzální služby §49

Obsah výroční zprávy univerzální služby §50

Díl 7 - Analýza relevantních trhů a určení podniku s významnou tržní silou

Analýza relevantních trhů §51

Relevantní trh §52 §52a

Podnik s významnou tržní silou §53

Díl 8 - Ceny a regulace cen

Ceny §54 §55

Regulace cen §56

Uplatnění regulace cen §57

Způsob regulace cen §58

Rozhodnutí o ceně §59

Povinnosti podniku s významnou tržní silou §60

HLAVA IV - PRÁVA A POVINNOSTI PODNIKATELŮ, ÚČASTNÍKŮ, SPOTŘEBITELŮ A KONCOVÝCH UŽIVATELŮ

Díl 1 - Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a zajišťování veřejných komunikačních sítí §61 §62

Informační povinnosti u smluv §63

Transparentnost a zveřejňování informací §63a

Doba trvání závazku ze smlouvy a jeho zánik §63b

Nabídky balíčků §63c §63d §63e

Vyúčtování ceny, reklamace §64

Neplacení nebo opožděné placení účtu §65

Informační a operátorské služby §66

Srovnávací nástroj §66a

Identifikace zlomyslné nebo obtěžující komunikace §67 §68 §69 §69a §69b §70

Kvalita služby §71

Povinnost šíření určeného rozhlasového a televizního programu a služeb ve veřejném zájmu §72 §72a §72b §72c

Díl 2 - Přístroje §73 §74 §75

Díl 3 §76 §77

Díl 4 - Propojení a přístup k sítím elektronických komunikací a přiřazeným prostředkům §78 §79 §79a §80 §81 §82

Podmínky přístupu ke službám digitálního televizního a rozhlasového vysílání §83

Přístup k prostředkům a sdílení kapacit §84

Zpřístupnění účastnického vedení §85 §85a

Díl 5 - Oddělená evidence nákladů a výnosů §86

Díl 6 - Funkční a dobrovolná separace

Funkční separace §86a

Dobrovolná separace a převedení přístupové sítě §86b §86c §86d §86e

HLAVA V - OCHRANA ÚDAJŮ, SLUŽEB A SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Díl 1 - Ochrana osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací §87

Zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací §88 §88a

Důvěrnost komunikací §89

Provozní údaje §90

Lokalizační údaje §91

Zobrazení účastnického čísla §92

Zneužití účastnického čísla a elektronické adresy odesílatele §93

Přesměrování volání §94

Seznamy účastníků §95 §96

Odposlech a záznam zpráv §97

Díl 2 - Bezpečnost a integrita veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací

Bezpečnost a integrita veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací §98 §98a

Bezpečnost, integrita a poskytování služeb za krizových stavů §99

Díl 3 - Ochrana elektronických komunikací

Povinnosti provozovatelů §100

Styk komunikačních vedení veřejné komunikační sítě s okolím §101

Díl 4 - Ochranná pásma

Ochranné pásmo komunikačního vedení §102

Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje §103 §103a

Díl 5 - Oprávnění k využívání cizích nemovitostí §104

Oprávnění k využívání cizích nemovitostí ve vlastnictví státu §104a

HLAVA VI - STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Díl 1 - Správní úřady v oblasti elektronických komunikací

Působnost Ministerstva §105

Poskytování informací Ministerstvu §106

Organizace Úřadu §107

Působnost Úřadu §108

Vyloučení střetu zájmů §109

Vztah Úřadu k Parlamentu a k vládě České republiky §110

Spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže §111

Spolupráce s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání §112

Spolupráce s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost §112a

Kontrola elektronických komunikací §113 §114

Poskytování informací Úřadu §115

Zeměpisné mapování §115a

Díl 2 - Spolupráce s Komisí a s příslušnými národními orgány členských států §116 §117

HLAVA VII - PŘESTUPKY

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §118

Přestupky fyzických osob §119 §120 §121

HLAVA VIII - USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízení
Vztah ke správnímu řádu §122
Opravný prostředek §123
Opatření obecné povahy §124
Uveřejňování §125
Telekomunikační věstník §126
Díl 2 - Rozhodování sporů

Oddíl 1 - Rozhodování sporů mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti §127

Odmítnutí rozhodování sporu §128

Oddíl 2 - Rozhodování účastnických sporů §129

Díl 3 - Konzultace

Konzultace s dotčenými subjekty §130

Konzultace s Komisí, Sdružením BEREC a ostatními členskými státy §131

HLAVA IX - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §132

Poplatky §133 §134 §134a

Úřední jazyk §135

Přechodná ustanovení §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149

Závěrečná ustanovení

Zmocnění §150 §151

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích §152

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního §153

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o technických požadavcích na výrobky §154

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona §155

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony §156

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o telekomunikacích §157

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky §158

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel §159

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění živnostenský zákon §160

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání §161

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen §162

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna krizového zákona §163

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání §164

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna rozpočtových pravidel §165

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §166

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §167

ČÁST OSMNÁCTÁ §168

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv §169

ČÁST DVACÁTÁ §170

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna soudního řádu správního §171

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže §172

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců §173

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 427/2003 Sb. §174

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů §175 §176

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů §177 §178

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Účinnost §179

Příloha č. 1 - Požadavky na informace poskytované před uzavřením smlouvy podle §63 zákona o elektronických komunikacích

Příloha č. 2 - Kritéria pro posuzování nabídek pro společné investice

č. 235/2006 Sb. - Čl. IV

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXXI

č. 304/2007 Sb. - Čl. II

č. 153/2010 Sb. - Čl. II

č. 468/2011 Sb. - Čl. II

č. 214/2013 Sb. - Čl. II

č. 252/2017 Sb. - Čl. II

č. 311/2019 Sb. - Čl. II

č. 374/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 94/2011 Sb.; č. 161/2019 Sb.

INFORMACE

127
XXXXX
xx dne 22. xxxxx 2005
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx xxxxx upravuje xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1) podmínky xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx správy, včetně xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(2) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na obsah xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vazby, xxxxx mezi xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx rozmanitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx nejsou dotčeny xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytování těchto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx každý, xxx využívá nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických komunikací,

c) xxxxxxxx uživatelem xxxxxxxx, xxxxx nezajišťuje veřejnou xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx dostupnou službu xxxxxxxxxxxxxx komunikací,

d) operátorem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sítě, její xxxxxxxxxxx, dohled xxx xx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vertikálně integrovaným xxxxxxxx podnikatel, xxxxx xxxxxxxxx síť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací na xxxxxxxxxxxxx xxxx velkoobchodním xxxx, xxxx skupina xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx70), kteří xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxxxx zisk xxx xxxx vlastní xxxxxx xxxx xxx xxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx

x) přiřazenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, prostředky xxxxxxx infrastruktury x xxxx zařízení nebo xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, které umožňují xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx této xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, a zahrnují xxxxxx nebo vstupy xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, věže a xxxx xxxxxxxx konstrukce, xxxxxxxxxx, potrubí, stožáry, xxxxxxx šachty x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ohledu xx to, zda xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kapacitně xxxxxx, xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prvků, které xxxxxxxx xxxxxx signálů xx xxxxxx, rádiovými, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx sítí, xxxx xxx rozvod xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, v jakém xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx komunikačním zařízením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx příjem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx,

x) veřejnou komunikační xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx body xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx šíření xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. koncový xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx pro propojování xxxxxxxxx komunikačních sítí xxxx přístup x xxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxx cestu xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxxx xxxxxxxxx specifikace,

f) xxxxxxxx xxxxx sítě xxxxxxx xxx, ve kterém xx koncovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx komutaci xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx x číslem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx vysokou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bodu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx a její xxxxxxxx; výkonnost xxxx xxx považovat za xxxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxx xxxxx odlišným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx sítě.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx rozumí

a) xxxxxxx elektronických komunikací xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxx xxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx71),

2. xxxxxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxx,

3. služby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxx xxxxxx obvykle xxxxxxxxxxx xx úplatu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, kdy osoby, xxxxx xxxxxxxxxx zahajují xxxx xx xx xxxxxxx, určují příjemce xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx služby, xxx xxxxxxxxxxxxxxx a interaktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x jinou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxx založenou xx xxxxxxx interpersonální komunikační xxxxxx, která je xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx umožňuje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo mezinárodních xxxxxxxxxxx plánech,

d) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx interpersonální xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx uvedenými x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x národních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx dostupnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací služba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služba xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx čísel národního xxxx mezinárodního xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §38, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxxxx všem xxxxxxxxxxxxx xx celém xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; dostupnou xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) radiokomunikační xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjmu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rádiových xxx,

x) voláním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikaci,

j) xxxxxxxx úplné konverzace xxxxxx multimediální xxxxxxxxxx x reálném xxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, textu x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) sdíleným xxxxxxxxxx rádiového spektra xxxxxxx dvou nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. podle stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx kmitočtů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx přístupu x xxxxxxxx kmitočtům, xxxxx má usnadnit xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedenými xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rádiových kmitočtů, xxx byly pro xxxxxxx xxxxxxxx zajištěny xxxxxxxxxxxxx a spolehlivé xxxxxxxxxx sdílení, a xxxx by bylo xxxxxxx xxxxx hospodářské xxxxxxx,

x) přiřazenou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx systémy převodu xxxxx, nebo systémy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxx, například xxxxxx xxxxxx totožnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxxxx interferencí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služby xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby provozované x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx propojených xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, ochrana xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektromagnetickým xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx poskytujícím xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx různých xxxx elektronických komunikací,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vztahů xx účelem xxxxxxxx x xxxxxxx konkurenčního xxxxxxxxx, ochrany xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x v xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uživatelem a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx cílem je xxxxxxxxx a získat xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při mimořádných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx jako první xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx centrem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vyřizovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx komunikaci určitého xxxx,

x) xxxxxxxx spektrem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxx 3 000 GHz xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vedení,

j) harmonizovaným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcích opatření x xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 676/2002/ES xx xxx 7. xxxxxx 2002 o xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spektra v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (rozhodnutí x rádiovém xxxxxxx).

§3

(1) Xxxxxxx se Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxx správy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poštovních xxxxxx2).

(2) Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx.

(3) Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx má samostatnou xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

XXXXX II

CÍLE A XXXXXXXX ZÁSADY REGULACE

§4

Regulace xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx chybějící xxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx fungování hospodářské xxxxxxx a pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx účastníků xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxxx") x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při zajišťování xxxx a poskytování xxxxxx elektronických komunikací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména xxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx působnosti

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx sociální xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx výhody x hlediska možnosti xxxxx xxxxxx, ceny x kvality,

b) xxxxxxxxx, xxx nedocházelo k xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx elektronických komunikací xxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx správu a xxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx a xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx x rozvoji xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx zejména xxx, xx

x) xxx svém xxxxxxxxxxx odstraňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, efektivní x mezi členskými xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sdílené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přijímají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx uplatněním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx předvídatelně x konzistentně při xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx transevropských xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x národními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členských xxxxx, Xxxxxxxxx agenturou xxx xxxxxxxxxx sítí x xxxxxxxxx (XXXXX), Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací XXXXX (xxxx jen "Sdružení XXXXX"),&xxxx; Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX (dále xxx "Xxxxxxx RSPG") a x Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Komise") xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx příslušných směrnic Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx koncových xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx své xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxx všichni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osob, x xxxxxxx lze xxx x xxxxxxx xx xxxxxx věk xxxx xxxxxxxx potřeby xx xx, xx vyžadují xxxxxxxx přístup,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů x informacím x xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx využívání a xx xxxxxx získání xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx úspory x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx Xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxx zásadami xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, transparentnosti a xxxxxxxxxxxxxxx uvedenými x §6. Xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx regulačního xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx ku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx zachování hospodářské xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxx podporují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx vysokou xxxxxxxxx, x to x xxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přístupem x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zohlednila xxxxxx, xxxxx nese xxxxxxxxxxx podnikatel, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohod x xxxxxxxxxx mezi xxx x stranou, xxxxx xxxxxxx x přístup xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) zohledňují různé xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxx, hospodářské soutěže, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx existují x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx,

x) při xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx srovnatelných podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx poskytujícími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(5) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx regulačních xxxxxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxx x služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx zásadami xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx a Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx podnikatelů xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uživatelů, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx jednání xxxx odůvodněné xxxxxxx x postavení dotčených xxxx. Xxxxxxxxx rozdíl x xxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(2) Xxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účinky uložených xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx relevantní trhy x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x udržitelná xxxxxxxxxxx soutěž, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zruší.

(3) Xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx technologie x xxx xxxxx druh xxxxxxxxxxx nezvýhodňuje.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxxx je Xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3), xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x případech, kde xxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx konat,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(5) Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spektra xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přídělů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pro držitele xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad předvídatelnost xxxxxxxxxxx opatření xx xxxx xxxxxxx 20 xxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx činnosti x podnikání

§7

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx služeb elektronických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§73).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné služby xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx sítí elektronických xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx ke xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronických komunikacích xx

x) zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx může xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v elektronických xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislých xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx doručení xxxxxxxx podnikání, xxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxx §13.

(3) Obecnými xxxxxxxxxx xxx podnikání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxx bezúhonnost.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxx §7 nebo xx xx xx xxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena67).

(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xx dokládá výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obdobné Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx občanem, xxxx xxxxxx posledního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obdobné Xxxxxxxxx xxxxxx vydaným xxxxxx, x xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx státním xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xx xxxx měla adresu xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx obdobné Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z Rejstříku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx doklady xxxxx xxxx xxxxxx x páté, předloží Xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x své xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx interpersonálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislých xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx opatření xxxxxx xxxxxx Úřadu, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x x využívání xxxxx x které xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx všeobecné xxxxxxxxx x zajišťování xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x přiřazených xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx přístrojů x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů (§17), x x xxxxxxxxx čísel.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§10

Podmínky stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávněním xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx

x) xxxxxxx osobních údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, x xx xx projednání x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §97 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx velkých xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx a služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx situace72) xxxx xxxxxxxxx stavu za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x úřady,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §62,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxx elektronických komunikací x poskytovatele xxxxxxx xxxxxxxx služby elektronických xxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxx §11,

x) xxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxx nebezpečí, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx6) x xxxxxxxxx stavu7) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").

(2) Xxxx xxxx všeobecným xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx související xxxxxx podle §72,

c) xxxxxxx občanů před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací8),

d) zachování xxxxxxxxx xxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx rušení mezi xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ochrany xxxxxxxxx komunikačních sítí xxxx neoprávněnému xxxxxxxx xxxxx §89 odst. 1,

x) xxxxxxxxx rádiového xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx kmitočty xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění,

g) xxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů,

i) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx oprávněním xxxx stanovit zvláštní xxxxxxxx při poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dostupnosti čísel x národního číslovacího xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (UIFN) x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x další xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) omezení ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů73).

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zvláštními xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xx xxxxxx povinnosti

a) xxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxx 6 této xxxxx,

x) xxxxx §51 xxxx. 6 až 8, 14 x 15,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx podle §78, 79, 79a, 80 a 84,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83,

x) xxxxx §69a.

(2) Xxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx oprávnění x xx xxxxxxxxxx podle §130 x xxxxxxxxx x xxxxx §131. Xxxxx Xxxx zvláštní xxxxxxxxx uložil, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx a v xxxxx xxxxxxx přešla xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx skutečnostech Xxxx.

(3) Informace o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §130 a xxxxxxxxx i podle §131 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx skutečností, xx xxxxxxx kterých xxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Severoatlantické xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx9).

§13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Osoba, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx předem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxx, x to xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx BEREC xxxxxxxxxx xx vzoru xxx oznámení. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxxxxx-xx oznámení podnikání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 nebo xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx obecných xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3, Xxxx xxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx kratší xxx 14 xxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx lhůty, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xx tuto xxxxxxxxxx sdělí; xxxxxxx xxxxxxxx podnikání není xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba x xxxxxxxx uvede xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx podnikání, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx-xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo poskytováním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Vykonává-li xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx komunikační xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno.

(4) Xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx uvede xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxx právnické xxxxx a adresu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx poskytováním xxxxxx elektronických komunikací, xxxxx xxxxxx stránka xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx právnická xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky komunikační xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 prostřednictvím xxxxxxxxxx závodu, uvede xxx označení a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx veřejné komunikační xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné komunikační xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínek podle §8 xxxx. 3 x zaplacení správního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezapsaná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ověřenou xxxxx xxxxxxx xxxx listiny x zřízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx formuláři xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxxxx v xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx agendového xxxxx10a).

(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikační činnosti xxxxx všeobecného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxx 1 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámit xxxx skutečnost Xxxxx; xxxxxxxx 1 se xxxxxxx obdobně.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oznámit Xxxxx vykonávání komunikačních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(10) Xxxxxxx x právnická osoba, xxxxx přerušila vykonávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, je xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx oznámit; xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx

(1) Do 1 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx předložila úplné xxxxxxxx podnikání xxxxx §13 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxx přiděleno; identifikační xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx10a).

(2) X osvědčení podle xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. x fyzické xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx x adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx sídla, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx umístění odštěpného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx elektronických komunikací, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx vzniklo xxxxxxxxx xxxxx §79 a 104,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx podnikatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx na instalování xxxxxxxx, sjednat xxxxxxxxx x získat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiných úrovních xxxxxx správy xxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 Xxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxx osoby uvedené x §13 odst. 6 xxxx Xxxx xxxxxxxxx o sdělení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je podmíněno xxxxxxxxxx správního xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§15

Xxxxxxxxxx Úřadu

(1) Xxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx x členství x xxxxxxxxxxxxx organizacích.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx spektra xx xxxxxx sestavování xxxxxx xxxxx přidělení xxxxxxxxxxxx xxxxx (národní xxxxxxxxxx tabulka) a xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx využití rádiového xxxxxxx, udělování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxxxxxx xxxxxxx rádiových kmitočtů, xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxx přídělu rádiových xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikačních xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x kontrola xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad x xxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx účelné xxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx a xxxxx xxxx Úřad uzavřít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxx písmene a).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx kmitočtová xxxxxxx), xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rádiových xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx oprávněním x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , xxxxxxxxx všeobecným xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx plnění podmínek, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xx výběrovém xxxxxx xxxxx §21, Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx kmitočty xxxxxxxxx, a době, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Databáze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x údajům o xxxxx xxxxxxxx individuálního xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §18, xxxxx je xxxxxxx fyzickou xxxxxx, x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělených

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx státu,

b) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx bezpečnosti xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx České republiky,

h) Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx,

x) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxxxx 6 Xxxx zřizuje x xxxxxxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "portál"), xxxxx prostřednictvím zpřístupní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů v xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxx xxxxx:

x) osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18,

b) xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nadmořská výška xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do antény,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx.

(8) Je-li xx nezbytné pro xxxxxxxxx správy x xxxxxxxx xxxxxxxxx rádiového xxxxxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx obecné povahy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxx xxxx tyto údaje xxxxxx vyloučit xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx individuálního xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací nebo xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx74).

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxx k údajům x xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8, xx umožněn xxxxxxxxx xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx může x xxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kterým byly xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7, x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxx xxxxxxxxx informace xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx10b).

(11) Xxxx xx povinen xxxxxxxx systematické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx držiteli individuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů podle §18 x systematické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitelům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21. Xx xxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dotčených držitelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xxxxx, xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx, které byly xxxxxxx xxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx kmitočtů xxxxx §22 xxxx. 2 x 3 ve xxxxxxxxx xxxxxx podle §21.

(12) X xxxxxxxxx xxxxx podle odstavců 1, 2, 5 xx 7 Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x automatizovaný xxxxxx monitorování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xx účelem xxxxxxx strategického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rádiového xxxxxxx v Evropské xxxx Úřad xxxxxxxxxxxx x Komisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 1, xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx XXXX x xx xxxxxxxx x x Evropským xxxxxxxxxxx a Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, na

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx využívání, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

§15a

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx škodlivé xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spektru x xxx řešení xxxxx x xxxxx přeshraniční xxxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx Skupinu RSPG x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx stanoviska xx xxxxxx řešení xxxxxxxx xxxx sporu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo přeshraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx x Evropskou xxxx, včetně kandidátských x přistupujících xxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxx Xxxx xxxxx žádost Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x harmonizovaném xxxxxxxx xxxxxxx. Souhlasí-li Xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktu, Xxxx xxxxxxxx v xxxx věci xx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§16

Kmitočtové plány

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx tabulka) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx přidělení xxxxxxxxxxxx pásem (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx se závazky xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx x členství x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kmitočtová pásma xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obecné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxx xxxxxxx rádiového xxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx rádiového spektra xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xxxx xxx rádiové kmitočty xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx došlo x xxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §16a.

(5) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a informace x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x poplatcích xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx spektra Xxxx xxxxxxxx. Úřad xxxx xxxxxxxxx průběžně aktualizuje. Xxxxx x kmitočtových xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx kmitočtových xxxxx (xxxxxxx kmitočtová xxxxxxx) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx vojenské xxxxx se x xxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx neuveřejňují.

(7) Xxxxxx xxxxxx volacích xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, jejich xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, pro xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx a xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx stanic a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx komunikace, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kmitočtovým plánem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, které xxxx xxxxxxx xxxxx xx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pravidla, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x subjektů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx nákladů xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxx (§27).

(10) V plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spektru, pokud

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx takového xxxxx, xxxxxx posouzení budoucí xxxxx poptávky, založeno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxx státech x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostupnost xxxx xxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rádiového spektra xxxxx odstavce 10 xxxxx 3 roky xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxx dostupnou službu xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx, xxxxx vyjádří xxxxx x alternativní xxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6. Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx přezkumu, xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x o xxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx spektra.

§16x

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx službám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxx xxxxxxx rádiového xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx technologické xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx technologie, xx-xx to xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxx škodlivé xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx škodlivým xxxxxxx působení xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zajištění technických xxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx komunikací,

d) zajištění xxxxxxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jimiž xxxx ochrana xxxxxx x zdraví, xxxxxxx xxxxxxxx, regionální nebo xxxxxx soudržnosti xxxx xxxxxxx kulturní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx médií, například xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání.

(3) Xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spektra xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxx

x) splnění xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxxx ochrana xxxxxx x xxxxxx54), xxxxxxx sociální, regionální xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx médií, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx zakázat xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx v xxxxxxx, jsou-li x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby, které xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx pravidelně, xxxxxxx jednou xx xxx xxx, přezkum xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uveřejní. Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 již xxxxxx xxxx, plán xxxxxxx rádiového xxxxxxx xxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 468/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§16x

(1) Xxxx je xxxxxxxx změnit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x všeobecná xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neutrality xxxx xxxxxxx podle §16a.

(2) Xxxx xx povinen xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vůči xxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxx xxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx podmínky xxxx x souladu x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 194/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.7.2017

§17

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rádiových kmitočtů

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9, je xxxxx xxxxxxxx pouze xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů (xxxx xxx "xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů"), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx udělí xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, je-li xx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služby elektronických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rádiového xxxxxxx,

x) xxxxxx cílů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx54), podpora xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo územní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rádiového xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X případech, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx o jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytujícímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx všeobecného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx užívajícímu xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nepodnikající xxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx, a xx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

(3) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xx-xx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx oprávněné jednat xxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, bydliště x xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, nebo xxxxx x adresu sídla, xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx kmitočtech, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx technických parametrů, x xxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxx-xx tyto xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx byla vyhlášena xx Xxxxxx xxxxxx xxxx ve Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rádiových kmitočtů x případě xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxxx k xxxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx x která xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx nebo xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii anebo x xxxxxxxxxxxxx organizacích,

e) xxxxx požadované volací xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx-xx xxx xxxx druh xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezbytné,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx pro xxxxxx xxxxxxxxx nezbytné,

g) požadovanou xxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx požadovaných xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx Xxxx opatřením obecné xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx doložena

a) x případě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licencí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx analogově xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx11), nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xx xxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přídělem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx případu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, pokud x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxx dosud xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x zřízení xxxx xxxxxxxx právnické osoby,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, nebo xxxxxxxxxx o přidělení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx letectví x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx12),

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xx plavebního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx-xx xxxxxxx udělení xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx na vnitrozemském xxxxxxxx13), xxxx xx xxxxxxxxx rejstříku Xxxxx xxxxxxxxx, požaduje-li žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx14); xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xx možno rovněž xxxxxxx xxxxxx osvědčením14),

g) xxxxxxxxxx o zápisu xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx (MIFR), xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx kmitočtová tabulka) x xxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx Úřad oprávněn xxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§21), xxxxxxx xxxx x 8 měsíců. Xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, Úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx neuplatní x xxxxxxxx x xxxxxxxx k provozu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x části xxxxxxxxx xxxxxxx vyhrazené xxxxxxxx xxx rozhlasovou xxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu11).

(9) Úřad xxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů.

(10) Xxxxxxxxxx pásma, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx vyhrazená x plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx tabulka) výhradně Xxxxxxxxxxxx obrany xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx rádiových kmitočtů, xxxxxxxx

x) xx vyžaduje xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) to vyžaduje xxxxxxxx závazků vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pásem (xxxxxxx xxxxxxxxxx tabulka) nebo xxxx xxxxxxx rádiového xxxxxxx; to neplatí x xxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19b,

x) žadatel ani xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x x xxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) oznámil xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, x x rádiové xxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx osobou, xxxxx xxx udělen xxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů,

i) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x využívání požadovaných xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byly x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx."

(12) Úřad xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, jestliže xxxxx oznámit xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §20 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo poplatcích xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(14) Podání opravného xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxx účinek.

§18

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů

(1) Xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvede

a) xxxx-xx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x adresu xxxxxxxx odštěpného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno,

2. xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firmu, bydliště, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

3. xxxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo název x xxxxxx sídla, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pásmu včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů,

c) xxxxxxxx radiokomunikační xxxxxx xxxx druhu sítě xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích,

e) xxxxxxxxx volací xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx čísla x xxxx, xxxx-xx pro xxxx druh xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezbytné,

f) výši xxxxxxxx xxxxx §24, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) případná xxxxxxx změny držitele xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložit podmínky xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektromagnetického xxxxxx8),

x) xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x využívání xxxxxxxxx kmitočtů,

c) xxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů nebo xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x členství Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxxxxxxxx organizacích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxx

x) sdíleného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxx nejdéle xx 5 let, x xx xxx, xxx byla x xxxxxxx s plánem xxxxxxxxx kmitočtových xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána x které xxxx xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. X xxxxxxx udělení oprávnění x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx xxxxxxx k provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxx xxx doba xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nesmí xxxx přesáhnout xxxx xxxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 písm. x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vojenské xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vojenského xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx sil jiných xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx účelu.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx unie a xxxx-xx stanoveny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx x udělení xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle pravidel Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx na xxxx xxxxxxx, nestanoví Úřad x xxxxxxxxx žádné xxxxx podmínky, které xx omezovaly xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neběží po xxxx potřebnou k xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx o xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx zákon, všeobecné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předem informoval.

§19

Změna, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x pozbytí xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů

(1) Xxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxxxxx-xx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx nebo xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv,

b) xxxxxxxx závazků vyplývajících x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx alianci xxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státu x není-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo uděleno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx výše xxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx; xxxxxx x změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kmitočtové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

h) výsledek xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 11.

X výjimkou xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx x) Úřad xxxx x xxxxxx xxxxxx takové změny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx 1 měsíc x vyjádření. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 7 xxx. Zkrácení xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x), xxxxx efektivně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxx Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx radiokomunikačního účtu Xxxx podle §27.

(3) Xx xxxxxx držitele xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů Úřad xxxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx tomu xxxxxxx skutečnosti uvedené x odstavci 1 xxxx. a) xx x) x x), xxxx xxxxx xxxxxx xxxx důvody pro xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 11, Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3. Xxxx-xx xxxxxxxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rádiové xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nesmí být xxxx xxxx delší xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx něž xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nesmí xxx tato doba xxxxx než doba xxxxxxxxx příslušného přídělu. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být Xxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxxx xxxxx xxxxx xxxx uplynutí jeho xxxxxxxxx.

(4) Úřad rozhodne x xxxxxx oprávnění x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx16),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx nezjednal xxx xx xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxx §114, xxxxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx písemně upozorněn,

c) xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána x která xxxx xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx nebo ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Severoatlantické xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx přerušil xxxxxxxxx přidělených xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx x xxxxxxx 2 xxx xxxxx xx využíval x xxxxx xxxxxx, xxx pro které xx byly xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neúčelně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přidělení; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bránily odůvodněné xxxxxxxxx xxxxxxxx; lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx předchůdci uděleno xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů se xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §20 xxxx. 3,

g) xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 11.

(5) Xxxxxxxx-xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x) xxxx x), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 6 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nemá xxxxxxxx nástupce,

c) dnem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxxxx nepokračuje xxxxx16b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx16c),

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx odstavce 4 nabylo xxxxxx xxxx, nebo xxxx xxxxxxxx x takovém xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx nastane xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 8,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22c x xxxxxxxx §22c xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§20 xxxx. 3), xxxx

x) xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19a xxxx. 2.

(7) V xxxxxxx xxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí podle §22a xxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx platnosti oprávnění x využívání rádiových xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanic xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx účinek.

§19x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxxx dojít, xxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxx oprávnění x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx udělení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xx xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx držitele oprávnění x využívání rádiových xxxxxxxx a dosavadního xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §17 x 18. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásmech, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxxxx xxxx platnosti xx xxxxx než 10 xxx a x xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx oprávnění, ani xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §130 x xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xx kritéria xxx udělování oprávnění x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x této xxxxxx již nejsou xxxxxxxxxx, zruší xx xxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx držitele xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxx využívat rádiové xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx oprávnění.

(4) Podnikatel xxxx jinému podnikateli, xxxxx xxxxxxx podmínky xxx držitele oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx Xxxxx s xxxxxxxx údajů podle §13 xxxx. 2 xxxx 3.

§19x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx experimentální xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx experimentální xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Experimentálním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx výzkum, xxxxx x provozní ověřování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šíření rádiových xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxxxxxxxxxx účely xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xx xxxxxx přímého xxxx nepřímého hospodářského xxxx obchodního xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx projektů zavádění xxxxxx xxxxxxxxxxx. Subjekty, xxx xxxxx držitel xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů pro xxxxxxxxxxxxxx účely, se xxxxxxxx xx nákladech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx podání žádosti x udělení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně §17 xxxx. 3 x 4. Žadatel xx povinen xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx kmitočtů pro xxxxxxxxxxxxxx účely.

(5) Pro xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx účely se xxxxxxx xxxxxxx §17 xxxx. 6 a §18 xxxx. 1 x 2. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nejvýše xx xxxx 12 xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění pro xxxxxxxxxxxxxx účely xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejvýše xx xxxx 54 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx oprávnění xxx experimentální účely xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6 xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxxxxx účely x důvodů xxxxxxxxx x §17 xxxx. 11 písm. x) xx x) a xxxx. e) a x) x x xxxxxxx, xxxxx způsob xxxxxxx požadovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx experimentální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

(7) V případě xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx informuje Radu xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx experimentální xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx škodlivou xxxxxxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) V xxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kroky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zabrání, x xxxxxxx xxxxxxx využívání xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx omezen xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx kterém došlo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21. To xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxxxxx účely, xx stal xxxxxxxxx xxxxxx práva,

c) dnem xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx16b) xxxx správce xxxxxxxx16c),

x) dnem, xxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 13 xxxxxx xxxxxx moci.

(11) Držitel xxxxxxxxx xxx experimentální xxxxx je povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx toto oprávnění xxxxxxx.

(12) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx účely z xxxxxx uvedených x §19 xxxx. 1.

(13) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §19 xxxx. 4 xxxx. x) až x) x xxxx. e).

(14) Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx účely xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx x průběhu a xxxxxxxxxx experimentu v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx.

(15) Xxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§20

Omezení počtu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx to v xxxxxxx xx zájmem xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při konzultaci xxxxx §130 Xxxx xxxx uvede

a) xxxxx x rádiových kmitočtech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) předpokládaný xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, které Xxxx xxxxxxx stanovit x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx počet xxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx sledovat x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx omezením xxxxx práv k xxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx omezení xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxx xxxxxx. Xx-xx Úřad xx to, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxx xxxx xx vzhledem x zájmu xxxxxxxxx xxxx zájmu xx xxxxxxxxx hospodářské soutěže xx xxxxx omezení xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx x xxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x následně xxxxxxxx x odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí x oprávnění k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovené v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platnosti, xxxxx Úřad z xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx počtu práv, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx kmitočtů. Pokud Xxxx xxxxxxx x xxxxxx přídělu a x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx odňatého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přídělu xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx náhrady Úřad xxxxxxxx aktuální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxx náklady podle §27 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx případného vyklizení xxxxxxxxxxxx xxxxx. Úřad x xxxxx přezkumu xxxxx věty první xxxxxxx zvažuje, xxx xxxxx x daném xxxxxxxxxxx pásmu udělit xxxxx příděl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx a změní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pásmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21.

(4) X xxxxxxx, xx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rádiových kmitočtů, xx Xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx 2 xxx xxxx koncem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx povinen xxxxxxx přezkum podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx 5 xxx před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx držitel xxxxxxx xxxxxx. Přezkum podle xxxxxxxx 3 Xxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práv,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dosavadním držitelem xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zájem dosavadního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 676/2002/ES,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spektra s xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx tržní xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx závažnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(5) Xxx-xx x příděl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx rádiovém spektru xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby podle §22 xxxx. 5, xxxxx xx xx xxxxxx v souladu x §21 xxxx. 12 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 23 xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §118 odst. 2 xxxx. x) x §119 odst. 2 písm. x) xxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §22 xxxx. 6. Xxxxx-xx Xxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxx, xx dobu platnosti xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, x xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Neprodlouží-li Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výběrové řízení xxxxx §21.

(7) V xxxxxxx, xx na xxxxxxx výsledků xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx mít Xxxx xx xx, xx xx

x) třeba i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx znaleckého xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 5, x to xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx §130, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přezkumu x ocenění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Úřad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přídělu x podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x žádosti Xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx řízení podle §21,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uděleného x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vysokorychlostní xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx konzultaci podle §130, která nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, Xxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(8) V případě, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx než 1 xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21.

(9) Úřad xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx připomínky x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o poptávce xxxxxx podnikatelů na xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx v dotčeném xxxxxxxxxxx pásmu.

§21

Výběrové řízení xxx xxxxxx rádiových xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxx xxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů57a) x xxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §130.

(2) X xxxxxxx, že se xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rádiovém xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Skupinu XXXX x záměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uvede, xxx xxxxxxxx xxxxxxx fóra xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jakém xxxxxxx, x zda xxxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zasedání Skupiny XXXX. X xxxxxxx xxxx Xxxx poskytne Xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx rozvoj vnitřního xxxx, přeshraniční xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx soutěž, maximalizují xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sledovaných xxxx,

x) xxxxxxxxx účelné x efektivní xxxxxxxxx xxxxxxxxx spektra x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx využívající xxxxxxx spektrum xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx na rádiovém xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xx jednání fóra xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx regulačním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x Xxxxxxxx XXXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xx účelem xxxxxxx xxxx x využívání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 4 Xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx harmonogram,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx rádiových xxxxxxxx.

(6) Zahájení xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxx informuje dotčené xxxxxxxx x případě, xx navzdory xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Úřad s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx obsažených v §5 xxxx. 2 xx 4 x x souladu se xxxxxxxx xxxxxxxxx v §6. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zahrnovat zejména xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx předpoklady xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx výběrovém xxxxxx, Úřad xxxxxxxx x xxxx vyřazení x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx x přihlédnutím ke xxxxxxx cílů xxxxxxxxxx x §5 odst. 2 x 3 x x souladu xx xxxxxxxx uvedenými x §6. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatele xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx investičních xxxxxxx xx výstavbu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(10) Xxxx xx oprávněn xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx práv xxxxxx; neposkytne-li xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx Úřad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení Xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx elektronické xxxxxx xxxxx Xxxxx včetně

a) xxxxxxxxx, xxx které xxxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx počtu práv, xxxxx by xxxx xxx udělena,

c) údajů x rádiových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení,

d) podmínek xxxxxxxxx s udělením xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx žádosti x xxxxxxx xxxx x využívání rádiových xxxxxxxx xxxxx hodnoceny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9 xxxx zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) výše ceny xx xxxxxxx práva x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, kritérií xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidel xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoceny xxxxx kritérií uvedených x xxxxxxxx 9,

x) xxxxxxxx xxxx obsahujícího xxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, že xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx složení peněžité xxxxxx55), xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx průběhu x účelu xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxx případů, xxx xxxxxxxx xxxxxx propadá.,

k) xxxxxxx xxxxxx ceny xx udělení práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 11 xxxx. x) xx x xxxxxxx výběrového xxxxxx xx udělení přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spektru xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxx xxxxx x obyvatelstva xxxxxxxxxxx vysokorychlostním připojením xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravní sítě,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxxxxxxxx a aplikací, xxxx xxxx uplatněním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx xxxx obrany,

e) zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Výše xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rádiových xxxxxxxx xx stanoví mimo xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podmínkami udělení xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx využíván xxxxx §16 odst. 10 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14) Po xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které by xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx výsledek xxxxxx xxxxxxxxxx řízení, Xxxx rozhodne o xxxx xxxxxxxx x xxxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(15) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádostí x udělení práv x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx výsledky xxxxx, jsou z xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx ty xxxxx xxxxx, u xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx xxxx by xxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx nebo zmaření xxxxxxx xxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx práv x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx, x xxxxxx počtu. Xxxx-xx jediným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x všech skutečnostech, xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(16) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatelů, x xx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx a zaplacení xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx hrazení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vydá Xxxx xxxxxxxxxx podle §22. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xx xxxx za xxxxxxx xxxx k využívání xxxxxxxxx kmitočtů musí xxx xxxxxxxxx jednorázově, x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxx xxxxxx zamítne. Xxxxxxxxxx podle §22 xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) Úřad xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně odůvodnění xxxxxxxx nejpozději xx 1 měsíce xx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx věstníku a xx elektronické xxxxxx xxxxx Xxxxx.

§22

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx rádiových kmitočtů xx xxxxxx udělení xxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx Xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21, xxxx byl xxxxxx k využívání xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx pokud xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx o přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx uvede

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů,

b) xxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxx k xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxx xxxxxx specifického xxxxxx xxxx specifických xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx, včetně sdílení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxx tom xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115a,

x) xxxxxxxx xxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x §23,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx udělení xxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx mezinárodních dohod x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx a

h) xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x případě, že xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx tržně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx překážky x dané xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxx značné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx uvést

a) xxxxxxxx sdílení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sítě,

b) rámcové xxxxxxxx x pravidla xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §79a.

(4) Xxxx rovněž xxxxxxxx xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 3

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx výrazně zvýšit xxxxx x dosáhnout xxxxx xxxxxxx služeb xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účinného využití xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stav xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx potřebu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Doba xxxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxx přiměřená xxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x v xxxxxxx s kmitočtovými xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými je Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x bezpečností státu. Xxxx xxxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je nejméně 15 xxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů lze xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxx, xxx xxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxx prodlouženého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 20 xxx. Předseda Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovit xxxx platnosti xxx, xxx xxxxxxxx souběžné xxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednom, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx vysokorychlostní xxxxxx xxxx předseda Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx od odstavce 5 xxxx druhé, xxx-xx o xxxx xxxxxxx pro

a) xxxxxx xxxxxxxxx oblasti, xx xxxxxxx je přístup x vysokorychlostním sítím xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) sdílené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx v harmonizovaném xxxxxxxx spektru.

(7) Příděl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak16).

(8) Příděl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx provoz vysílacích xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxx xxx vydán příděl xxxxxxxxx kmitočtů, může xxx uděleno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

§22x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §130 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxx xx konzultaci xxxxx §130 x xxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 4 xxxx. b) nebo x) a držitel xxxxxxx byl držitelem xxxxxxxx oprávnění,

b) xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §23, nebo

c) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky plnění xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxx posoudí xxxxxx všech podmínek x povinností xxxxxxxxxxx x přídělu a xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx služeb, xxx které xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) a odstavce 5 lze xxxxxx xxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záměrů Xxxxxxxx xxxx, nebo mezinárodních xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx byly xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx Rady rozhodne x změně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx nezbytné x dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyplývá x xxxxxxxx České xxxxxxxxx x Evropské xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx alianci xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx bezpečnost xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx naplnění harmonizačních xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx rádiového xxxxxxx16a).

(5) Změnu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xx xxxxx k udělení xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 x 3.

§22x

Xxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx konzultaci xxxxx §130 a xxxxxxxxx i podle §131 o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxx jeho části (xxxx xxx "odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxx

x) xxxxxxx přídělu xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx11),16) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx lhůtě xxxxxxxxx Úřadem xxxxx §114, ačkoliv byl xx xxxxxxx odnětí xxxxxxx x tohoto xxxxxx Úřadem xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x nápravu xxxxxxxxx xxx xx lhůtě xxxxxxxxx Úřadem xxxxx §114, xxxxxxx byl xx možnost xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx vztahuje, xxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 4 xxxx. x) xx d) x x) xx x) x xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §23 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxx požádal xxxxx §19 odst. 4 xxxx. e) x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, kdy rozhodnutí x xxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xx xxxxx se xxxxxx vztahuje; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) tak xxxxxxx xxxxx zákon.

(2) Xxxxx lhůta pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx začít xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xx 2 xxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přídělu. Xxxxx xxxxxxx přídělu nezačal xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxx x xxxxxxxxx rádiových kmitočtů xxxxxxx, xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Rady rozhodne x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxxxxx

x) xx to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána x která byla xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx unii, Severoatlantické xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) držitel xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) x xxxxxxx přechodu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22c xxxx. 1 xxxx. b) x x) by xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §23 xxxx. 1.

§22x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxx xxxxxxxxx

x) uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxx zániku xxxxxxxxx osoby, které xxx xxxxxx, pokud xxxx xxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 7,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx,

1. xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxx16b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx16c), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 7, nebo

2. xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 4, pokud xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 4,

x) dnem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxx §22a x 22b xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 3.

(2) V xxxxxxx, xxx xx xxxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx přechodem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §23 xxxx. 1.

(3) X případě zániku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx držitelem přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx došlo.

§22d

Přechod přídělu rádiových xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx právnická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky podle §22 odst. 7 x jestliže jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx Úřad xxxxxxx souhlas s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 1.

(2) Právní xxxxxxxx zaniklé xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxx nástupnictví xxxxxxx xxxxxxx informovat Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxxxxx příděl xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, pokud tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 7.

(4) Xxxxx, xx xxxxxxx přešel příděl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, je x xxx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informovat Xxxx.

§23

Xxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx

(1) Podnikatel xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příděl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx") jen x předchozím xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podmínek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zamýšleným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x držitelem dotčeného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(2) V xxxxxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxx identifikační xxxxx x xxxxxxx podle §13 xxxx. 2 xxxx 3,

x) identifikační xxxxx budoucího xxxxxxxxxx xxxxxxx rádiových kmitočtů x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx 3,

c) xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se části xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx zamýšleného xxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zamýšleného xxxxxxx přídělu, budoucím xxxxxxxxxxx,

x) informace o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx budoucího xxxxxxxxxx pro využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přídělu.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do 60 xxx ode xxx udělení xxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 7, převést xx jinou xxxxx xx 5 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx konečného xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx přídělu rádiových xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx určen xxxxxxx tohoto přídělu, xxxxx podmínek uvedených x odstavcích 1 xx 3.

(5) Pokud Xxxx na základě xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx podle §130 xxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hromadění xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx části xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx. Xxxxxxx-xx dotčený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 120 xxx, předseda Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§23a

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x udělení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů.

(2) Xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x změně v xxxxx xxxxxxxx přídělu.

§23a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 153/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

§23x

(1) Xxxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rádiového xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx regionálního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx určité xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx a odůvodněné x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx situaci xx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) odmítnout xxxxxxx nových xxxx xx xxxxxxx rádiového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v určitých xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nových xxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx zabránit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx hromaděním xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx stávající xxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx došlo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx spektra.

(2) Předseda Xxxx návrh rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(3) Xxxxxxxx Xxxx při rozhodování xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxx podmínky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx stanoviska Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nezbytná x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinné hospodářské xxxxxxx,

x) pravděpodobného účinku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx tržních subjektů, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sítí.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotčeného xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů.

§23b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§24

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poplatky.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx radiokomunikační xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx mezích:

a) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozmezí od 1&xxxx;000 Xx do 8&xxxx;000&xxxx;000 Kč xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spektra x xxxxx xxxxxxx 5 XXx x xxxxxxxxxx na využívané xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 5 XXx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší,

b) x xxxxx službě x xxxxxxx xx 300 Xx do 1 200 000 Xx za xxxxx xxxxxxxxx kmitočtový úsek xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pásma, druhu xxxxxxxxx směrového xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx x přenosu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x rozmezí xx 375 Kč xx 180&xxxx;000 Xx za xxxxx přidělený xxxxxxxxxx xxxx rádiového xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhlasového vysílání x xx parametrech xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání (xxxxxxxxxx xxxxxx) x rozmezí xx 375 Kč xx 18&xxxx;000&xxxx;000 Kč xx jeden xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úsek xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx druhu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

e) x xxxxxxxxx službě x rozmezí xx 1&xxxx;000 Xx xx 180&xxxx;000 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxx šířce kmitočtového xxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx volného kmitočtového xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) x ostatních xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx 1&xxxx;200 Xx xx 250 000 Kč za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rádiového xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx obsluhované xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxxx xx držitele xxxxxxxxx x využívání rádiových xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx službu, xxx leteckou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vojenské xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.

(4) Poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx využívání rádiových xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx11) xxx zbytečného xxxxxxx držiteli xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx. Využívá-li xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vysílání xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx náklady xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na souhrnném xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxx xxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx jeho xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 nepoužije. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 100 Xx xx nehradí.

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů

(1) Xxxx udělí krátkodobé xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou, xxxxxxx xxxx xx xxxx nepřesahující 15 xxx. Krátkodobé oprávnění xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předvídat, xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx ochranného doprovodu xxxxxxxxxx xxxx, televizních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nenadálých xxxxxxxx x územně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxx udělit, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a nedojde-li xxxxxx využíváním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxxxxxxx x využívání rádiových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §17 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxx x rádiových kmitočtech, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx požadovaným xxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X případě, xx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u Xxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx xxx podpisu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx potvrzení způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem56) xx xxxxxxxxxx.

(5) Žadatel xx xxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uhrazení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xx xxxx 3&xxxx;000 Xx.

(6) Pokud se xxxxxxxx xxxxxxxx ani x xxxxx, vrátí xx Úřad xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Pokud xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx včas oznámit xxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vyrozumí Xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx možném termínu.

(8) Xxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx krátkodobého oprávnění xxxx odkladný xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem xx xxxxxxxx vzájemnosti xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx x která xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku.

(10) Udělí-li Xxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxx službu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bezodkladně x xxx xxxxxxxxx Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání.

§26

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro obsluhu

a) xxxxxxxxxxxxxxxx, radiotelegrafních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx13),17),

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vln,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají platný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obsluze xxxxxx xxxxxxxx. Držitel oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx obsluhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxx vysílacích xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jestliže zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18), xxxxx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx xx zkoušce xxxxx xxxxxxxx 2 přihlašuje xxxxxxx u Úřadu. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykonání zkoušky xxx, aby se xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxx přihlášky.

(4) Žadateli, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vysílacích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Úřadem xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Náležitosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxx xxx vykonání xxxxxxx, rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkušebního řádu xxx provádění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(6) Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx prodloužit. Xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazu odborné xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx platnosti xxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxx, xxx v xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx průkaz, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx obsluhu xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx družicové sítě xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx

§26x

(1) Registrací družicové xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx postup xxx provádění předběžné xxxxxxx, kmitočtové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx soustavy xx Xxxxxxxxxx mezinárodního rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxx (MIFR). Xxxxxxxxxx družicové sítě xxxx soustavy se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx řízení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Registraci xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx částí uvedených x odstavci 1, xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Úřad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx družicové xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, nebo x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx vyřizování žádosti xxxxxxxx x registraci xx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx první x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx v xxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxx sítěmi xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx je uchazeč x registraci povinen x xxx bezodkladně xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx x registraci xx xxxxxxx Xxxx bezodkladně xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyřízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx Úřadu. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxx registrace xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx x registraci x xxxx skutečnosti vyrozumí.

(4) Xxxxxx-xx x xxxxxx xx straně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx některá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích, xxxxx xx Základního mezinárodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) se xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí.

(5) X úspěšném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí procesu xxxxxxxxxx družicové sítě xxxx soustavy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), Úřad vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§26x

(1) Uchazeč o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx spojeny x xxxx Xxxxx účtovány xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxxxxxx organizacích. Xxxx xxxxxxx je uchazeč x registraci xxxxxxx xxxxxxx Úřadu x x xxxxxxx, xx xxxxxxx x částí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx soustavy xxxxxx úspěšně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X případě, xx uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx, Xxxx xxxxxxx proces xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx po xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náhradu nákladů xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadem xx účast jeho xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud si xxxxxxx o registraci xxxxx zástupců Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 Úřad určí xxxxxxxxxxx. Xxxx náklady xxxxxx x vymáhá Xxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uchazeč o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx Úřad x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nákladů. Xxxxxxxxx záruku xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxx, jinak Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx záruka xx použije na xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Případný xxxxxx xxxx složenou xxxxxxxxx zárukou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Uchazeč o xxxxxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx záruky. X případě, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 14 dnů xxx dne doručení xxxxxxx Úřadu x xxxx výši.

(6) Úřad xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx náhrady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx. Je-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx takových xxxxxxx, Xxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, kdy xx uchazečem o xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx, platí, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxx první. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx složenou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§26x

(1) Xxxx-xx xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx (§16 xxxx. 4), xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx řízení (§22 xxxx. 1) držiteli xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxx sítě nebo xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xxxxx §26a odst. 5.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo oprávnění x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx družicové xxxx xxxx soustavy Xxxx stanoví v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxxxx xxxx xx xxxx 15 xxx.

(3) Příděl xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x využívání rádiových xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx výmazu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxx (MIFR).

(4) Xxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx družicové sítě xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 4 písm. d) x §19 xxxx. 5 xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx Základního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx (XXXX) je xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxx platnosti xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad. Xxxxx kolize xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx ke xxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx rádiových kmitočtů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxx 4

Radiokomunikační xxxx

§27

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely x důsledku xxxx xx využívání xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §19 xxxx. 4 xxxx. c) x x) a podle §20 xxxx. 3 Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx spravuje. Xxxxxxxxxx radiokomunikačního xxxx xxx xxxxxx xxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odstranění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nedodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx účtu xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx vynaložených xx

x) xxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxx §21,

x) nákup, xxxxxx, xxxxxx, pravidelnou xxxxxx a další xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx přesáhnout xxxx 25 % zůstatku xx xxxxxxxxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úhradu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, který xxxx součástí státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx jsou xxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx xx účtu xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kmitočty xx xxxx stanovené vládou.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doloženou účetní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx výši xxxxxxxxx x xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx efektivně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jinou.

(6) Náklady xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx x případě xxxxx přiděleného rádiového xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx technických xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx cena zařízení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx změn xx xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z provozu,

d) xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení x

x) xxxxxxx xx zajištění xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, x to xx xxxx nezbytně xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx kalendářní rok xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx výkaz xxxxx xxxxxxx výroční xxxxxx o xxxxxxxx Xxxxx podle §110.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kmitočty x xxxxxx xxxxxx čerpání x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §133.

Xxx 5

Správa xxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxx, adres x xxxx

§28

Xxxxxxxxxx Úřadu

(1) Xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x účelného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx a kódů, xxxxx a jmen, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") správu xxxxx xxx sítě x xxxxxx elektronických komunikací, xxxxx xx x xxxxxxx s harmonizačními xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx adres (xxxx xxx "číslovací xxxxx") x provádění xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, provádění xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxx, evidence x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxx přidělena, a xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx přístupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Číslovací xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx evropských harmonizovaných xxxxx18a), xxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytované prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací. Xxxxxxxxx plány xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přenositelnosti xxxxxxxxxxx xxxxx (§34) x xxxxxxx výjimky z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx příhraničními xxxxxxxx Xxxxx republiky x k xxx xxxxxxxxxx příhraničními oblastmi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x takových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx oprávnění x využívání xxxxx xx povinen xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z této xxxxx. Účastník nebo xxxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§30

Oprávnění k využívání xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel podle §32, které uděluje Xxxx, nevyplývá-li z xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx telekomunikační xxxx57). Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx komunikační xxxx x xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťujícímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxx xxxx službu x souladu x xxxxxxxxxx zajišťujícími účelné xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxx Xxxxx. X případě xxxxxxxxx x využívání xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pro který xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx

x) je-li žadatelem

1. xxxxxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxx označení x adresu umístění xxxxxxxxxx závodu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a identifikační xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxxxxxxx xxx označení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx využívání,

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx spravovat xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osob, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo poskytujícími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx být x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ve xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxxxxx kopií xxxxxxx xxxx listiny o xxxxxxx nebo založení xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Jedná-li xx o čísla xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx, rozhodne Xxxx ve xxxxx xx 3 xxxxx xxx dne doručení xxxxx žádosti.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel xxxxxxx xx xxxx 8 xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxx uveřejní xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx, že neudělí xxxxxxxxx x využívání xxxxx, xxxxxxxx

x) využívání xxxxxxxxxxxx xxxxx neumožňuje xxxxxxxxx xxxx,

x) to xxxxxxxx dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx nebo ve Xxxxxx mezinárodních smluv, xxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx na opakovanou xxxxx Xxxxx a x jím stanovené xxxxx nepředložil xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k využívání xxxxx,

x) požadovaná xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxx

x) žadatel nedoloží xxxxxxxxx spravovat xxxxxxxxxx xxxxx a plnit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(9) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nedoplatky xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx poplatcích xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxx používané pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(11) Ke změně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx může xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxx x využívání čísel xxxxx §32 na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx. Xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx použije §32. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x využívání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx využívání xxxxx jiným podnikatelem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §34.

(12) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx účinek.

§31

Xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §130, xxxxxxxxxx, xxx oprávnění k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pořadí došlých xxxxxxx nebo za xxxxxx udělení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx symetrická xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21.

(3) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 5 xxxx Xxxx xxxxxxxxxx, je-li to xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x transparentního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x 3 xxxxx.

§32

Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel

(1) Xxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxx-xx xxxxxxxxx

1. podnikající xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx organizační xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

3. nepodnikající xxxxxxxxx osoba, xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx služby,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxx §37, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak,

e) dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad dále xxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) účelného xxxxxxxxx xxxxx,

x) změny xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx z podnětu xxxx držitele x xxxxxxxx xxx takovou xxxxx,

x) povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx využívání xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx čísel.

(3) Držitel xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxx skutečností, xx xxxxxxx kterých xx xxxx xxxx oprávnění xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k využívání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx službě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána x které xxxx xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx xxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, x xxxxxxxxxxx státu.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel týkající xx číselné xxxx xxxxx číslovacího plánu xxxxxxxxxx čísla, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §34, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebyla xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxxx podmínky xxxxx §30, Úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řady jednomu x podnikatelů, kteří xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx číselné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx rozhodování Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx řady xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx čísel.

§33

Tísňová komunikace

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx číslech xxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatelům xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx číslovacím xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx službám xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx čísla x xxxxxxx tísňové xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx povinen zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx evropské xxxxxxx xxxxx 112 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 150, 155, 158, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x případech, xxx xx xxxxxxx xxxxx, zdraví, xxxxxxx xxxx xxxxxxx pořádek.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx volání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně a xxxxxxxxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejné xxxxx xxxxxxxxxxx síti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx svých xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxx xx 14 xxx.

(3) Podnikatel zajišťující xxxxxxxxx xxxxxx tísňové xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 2 včetně xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikační služby xxxxxxxx na číslech; xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tísňové xxxxxxxxxx, x

x) zajistit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx tísňové xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bezplatného xxxxxxxx přenosu xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx úhrada xxxxxx vynaložených nákladů xx zřízení a xxxxxx databáze podle xxxxxxxx 3 písm. x) xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace. Účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odpisů majetku x provozních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx, jaké xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx za účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx, období, xx xxxxx podnikateli xxxxxx náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 poskytující služby x xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§91) x jiné údaje, xxxxx umožňují xxxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx generovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx komunikací telekomunikačním xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, automaticky xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx veřejnosti o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tísňových xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx iniciativ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x místech xxxxxxxx xxxxxxxxx telefonních automatů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pro zdravotně xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postižení.

(7) Xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx tísňové xxxxxxxxxx x informace o xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx, xx xxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx tísňové xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxx podniku x xxxxxxxxx xxxxx silou xx xxxxxxxxxxx xxxx (§53 xxxx. 1), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volání x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tísňovým službám xxxxxxxxxxxxxxx tísňové komunikace.

(9) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x rozsah, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) a odstavce 5, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxx XXXXX, stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx, popřípadě uživatel, xxxxxxxxx volání xxxx xxxxx zlomyslnou xxxxxxxxxx xx tísňová čísla, xx podnikatel, x xxxxx xxxx byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx síti. Xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Centrum tísňové xxxxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxxx komunikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx koncového xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) X xxxxxxxxx umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x veřejné xxxxxxxxxxx síti xxxxxxxx Xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx způsobu, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volání x xxxx zlomyslné xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx voláním xxxx xxxxx zlomyslnou komunikací xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx čísla xx xxxxx účelem, xxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(13) Podnikatel xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxx komunikaci xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxx komunikace xxxxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx XXX,

x) xxxxx způsoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uživatelů x xxxxxxxx službám xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zohledňují xxxxxx Xxxxxxxx XXXXX.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxx přijímají xxxxxx opatření k xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, x to xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 14.

(18) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 přístup x tísňovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tísňové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx na xxx xxxxxxxx 2, 5 xx 7, 10 x 13 xx 15 xxxxxxx.

§33x

Xxxxxxx x evropským xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasovou komunikační xxxxxx xx povinen xxxxxxx všem svým xxxxxxxx uživatelům, včetně xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, které xx bezplatné x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx18a). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejně dostupnou xxxxxxxxx službu na xxxxxxx nákladů vůči xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně dostupnou xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

§33b

Systém veřejné xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx číslech xx xxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx územní xxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxx se bezprostředně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, krizových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx událostí ohrožujících xxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náhrada xxxxxxxxx x účelně vynaložených xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxx uživatelům.

(2) Pravidla xxx xxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, formu a xxxxxx xxxxxx předávání x xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx SMS.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx x součinnosti x Ministerstvem x Xxxxxx xx rozvoji xxxxxxx forem x xxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení.

§33b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§34

Xxxxxxxxxxxxxx čísel

(1) Podnikatel xxxxxxxxxxx veřejnou komunikační xxx xxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x to požádá, xx mohl bezplatně xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx přenositelnost xxxx xxxxxxxx pevnou x veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx x případě xxxxx, u kterých xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §29 odst. 4.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plánu, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx komunikace xx xxxxxxx xxxxxxxx koncového xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx geograficky xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx volaného, xx xxxxxxx x vyjádřenou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podnikateli, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx čísel xxxxxxx Xxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx podle §34a xxxx. 9 x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepožaduje jinak x je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxx během procesu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služba xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxxx veřejně dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu x poskytování veřejně xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, požádat o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxx, x xxxxx přenesení xxxx,

x) ověřovací xxx xxxxxxxxx xxx přenesení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx, ke kterému xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provedení xxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx závazku ze xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služby.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx opouštěného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, hledí xx xx něho, xxxx xx x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx xx obdržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x žádosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísla, xxxxxx ověřovacího xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx závazku xx xxxxxxx xxxxx §63b xxxx. 10.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx spotřebitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby podanou xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx závazku ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předplatného. Je-li xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předplatného.

(11) Xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx dojde xx xxxxxxxx přenosu x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx přejímajícího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x instalace. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx náhrady x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxx nebo nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxx být nižší xxx 100 Kč xx xxx a xxxxx xxx 1 000 Kč za xxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx skončil výpovědí xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx přenést xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx tohoto xxxxx xxxxxxxx nevzdá.

(13) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx následná aktivace xx provede x xxxxxxxxx možné xxxxx x x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxxxxx, který xxxxx žádost x xxxxxxxxx čísla k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, musí xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx od xxxx, které x xxx xxxx ujednáno.

(14) X případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx stejných podmínek xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx, x xx xx do xxxx, xxx dojde x xxxxxxxxx přenesení xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx, xxxxx xx využívána xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxx číslo, xxxxx bránit procesu xxxxxxx xxxxx.

§34x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx služby přístupu x xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx účastník, který x to xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx kontinuita xxxxxxxxxxxxx služeb, pokud xx xx technicky xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx, xx každý xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxx přístupu k xxxxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu"), xxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx"), x xxxxxxx dotčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x internetu.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx změnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx, může xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx

x) xxx identifikační xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx být předmětem xxxxx poskytovatele služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxx, ke xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu k xxxxxxxxx proběhnout, x

x) xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu k xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx do 1 xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxx žádosti účastníka xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx x změnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu, xxxxx xx všechny náležitosti xxxxx xxx provedení xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxx k internetu x xxxxxxxxx o xxx, xx kterému xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxx provedení změny xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníka xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby x xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx účastník xx výzvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxx, xxxx xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx k internetu xxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, nebo ve xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx služby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx aktivovány xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služby přístupu x xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 1 pracovní xxx.

(9) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx mezi podnikateli, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, stanoví Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §34 xxxx. 5.

(10) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podnikatelem, xx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, nesmí bránit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(11) Účastník má xxxxx na paušální xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zpožděním xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x instalace. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx §34 xxxx. 11, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 100 Xx xx xxx a xxxxx xxx 1 000 Xx xx xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx převyšujícím paušální xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx úkony xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxx xxxx opouštěný xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx určený xxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx pokrývat xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§34x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§35

Přístup x telefonním xxxxxx x službám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy se xxxxxx xxxxxxxx rozhodl x obchodních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby koncoví xxxxxxxxx měli x xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx negeografických xxxxxxxxxxx čísel a xxxxx tyto služby xxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx používaným x Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x národních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx poskytujícímu veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informovat xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxx určená xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Úřad xxxx xxxxx xxxxxxxxx současně xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx byli při xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxx volání, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx takové xxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x telefonním xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx porušována povinnost xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Úřad xx xxxx xxxxxxxx uložit xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x službám xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost podle xxxx první nebo xxxxx Xxxx xxxxx xx základě podnětu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxxx jednání. Úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx platby uvedené x xxxxxxxx 3 xx doby, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx rozhodne x změně oprávnění x xxxxxxxxx čísel x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx a které xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx x Evropské unii xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) změna xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxx xxxx xxxxx výše xxxxxxxx xxxxx §37,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x) Xxxx musí x xxxxxx xxxxxx takové xxxxx informovat xxxxxxx xxxxx x poskytnout xxx xxxxx xxxxxxx 1 měsíc x xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx Xxxx xxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx 7 dnů. Xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), hradí nezbytné xxxxxxx vyvolané touto xxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x případě, xxxxxxxx-xx žadatel xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel x přesto, xx xxx Xxxxxx seznámen x plánovanou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxx nejsou xxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 8, Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejvýše xxxx x xxxx xxxxx §32 xxxx. 4. Xxxx platnosti lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx dnem uplynutí xxxx platnosti.

(4) Xxxx xx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) držitel xxxxxxxxx xxxxxxx splňovat některou x xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxx xxxxxxxxx uděleno,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím x udělení oprávnění, xxxx o xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §114, xxxxxxx xxx na možnost xxxxxx oprávnění z xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nevyužíval toto xxxxx nepřetržitě xx xxxx 6 xxxxxx xxxx opakovaně přerušil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx v xxxxxxx 2 xxx xxxxx xxx využíval x xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xx bylo xxxxxxxxx; xxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxx evropského harmonizovaného xxxxx xx počítá xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x využívání evropského xxxxxxxxxxxxxxx čísla držiteli xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxx x využívání čísel, xxxxxxxx

x) xx xx xxxxxxxx k dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx x která xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx nebo xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxx z xxxxxxxx České xxxxxxxxx x Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx po vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel pozbývá xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx úmrtí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxx16b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx16c), nebo

d) dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxx xxxxxx xxxx.

(8) Držitel xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x případě, xx x přidělené xxxxxxx xxxx byla xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34. X takovém případě xx xxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx využívá xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx to xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xx práva xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxx využívat xxxxx xxxxxxxx. Využívání xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx ročního poplatku xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx 1 Xx xx 150 000 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxx x druhu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.

Díl 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§38

Xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx stanoví rozsah xxxxxxxxxxx služby, práva xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3. Xxxxx xx zajistit xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx přiměřené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dílčí služby:

a) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx službě x pevném xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k dílčím xxxxxxx xxxxx písmen x) x x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx místě, rovnocenný x přístupem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitelé, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncových zařízení,

d) xxxxxxxxx služby x xxxxxx službám xxxxx xxxxxx x) x x), xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx rozpis xxxx,

2. xxxxxxxxx selektivní blokování xxxxxxxxx volání, xxxxxxxxx xxxxx xxxx multimediálních xxxxx, xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšenou xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stran.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x), kteří xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výběrovém xxxxxx, Xxxx xxxxx povinnost xxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 a 45 xxxxx xxx xxxx cenových xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxx, xxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) x b) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"), x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx řízení x určení podnikatelů xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §39. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx osoby omezovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dostupných služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikateli. Zvláštní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebami, xxxxx xx prokáže podnikateli xxxxxxxxxxxxx dílčí službu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), kterému byla xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, doklady xxxxx odstavce 8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hradí stát xxxxxxxxxxxxxxx Úřadu. Pro xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §48 x §49 odst. 1 x 4 xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx sociálními xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §43 xxxx. 4 xxxx xxxxxx x xxxxxxx příjmy. Xxxxxx s nízkými xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx75) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx než 2,15xxxxxxx životního minima, xxx-xx x jednotlivce, xxxx

x) xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx 2,15xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx čerpání xxxxxxxx xxxxxxxxxx seznam osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx přiznána, je xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat zvláštní xxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xx xxxxxxxx xxx poskytnutí zvláštní xxxx x to xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozvěděla.

(8) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny podle xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx osoby, xxxx xxxxxxxx prohlášení, xxxxxx xxxxx x nízkými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob podle xxxxxxxx 5 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vzor xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxx částkami xxxxxxxxx xxxxxx, Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx využívání dílčích xxxxxx omezeno tak, xxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu.

§39

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 2 x 3 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu") xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §130 s xxxxxxxxxxxx x výsledkům xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115a. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) dílčí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxxx povinnosti poskytovat xxxxxxxxxxx službu, x xxxxx, jehož se xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx univerzální xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx neuloží, zjistí-li, xx poskytování xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx jeho části xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx srovnatelných s xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby podle xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §38 xxxx. 2 x 3 xxxxxx. Xxxxx vyhlásí xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx zruší xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §38 xxxx. 2 x 3, xxxxxx-xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby podle xxxxxx dílu, aniž xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §38 xxxx. 2 x 3 xxxxxx. Xxxx jednou za 3 xxxx xxxxxxxxxxx, xxx trvají xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx v §38 xxxx. 2 x 3. Xxxxx Úřad xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §38 xxxx. 2 x 3 netrvají, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx čistých xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx za xxxx, xxx byla tato xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxxx univerzální služby xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6. Xxxxxxxx zahrnují zejména

a) xxxxxxxx, technické x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxx na poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx konkrétní návrh xxxxxxx ročních čistých xxxxxxx na poskytování xxxxxxxxxxx služby, xxxxx xx x xxxxxxx x §48 xxxx. 2 xx 4, x jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Úřad xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxxx nezbytné doklady, xxxxxxx prokáže, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oprávněním splnit.

(7) Xxxxxxxxx výběrového xxxxxx Xxxx xxxxxxxx podle §125, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx kvalitu a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x kritérii xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxxxxx uloží xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx přihlášku ve xxxxx xxxxx odstavce 7, xxxxxxx podmínkám xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Odůvodněné xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxx podnikatelům, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 7.

(9) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx celém xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(10) Xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zrušení výběrového xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nevyhovění xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx, Xxxx uloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxx podnik x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádostí. Xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx x souladu x §45 cenu, xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx čistých xxxxxxx.

(14) X případě, xx xxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, hodlá xxxxxxx svou síť xxxxxxx pro poskytování xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x hlasové xxxxxxxxxxx xxxxxx x pevném xxxxx, nebo její xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osobu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. X xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §13 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx sítě, xxxxx xx převod xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, technických a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx pokračování xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) datum, xx xxxxxxx xxxx síť xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(15) Xxxx posoudí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x hlasové komunikační xxxxxx x xxxxxx xxxxx podle §40 x xx xxxxxxxxxx xxxxx §130 xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou x dílčích xxxxxx.

§40

Připojení k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx telefonní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §38 xxxx. 2 písm. x), je xxxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx zřízení a xxxxxxxxxxx koncového bodu xxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx místě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx k xxxxxxx komunikační xxxx x přístup x xxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xxxxxx musí umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přenos xxx rychlostmi xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx poskytovatel univerzální xxxxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 x 3 z důvodů xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cílů, xx xxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx jeho požadavek xxxxxxxx, x xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 x xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

§41

§41 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb.

§42

§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb.

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postiženým xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx službě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx ně xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rovnocenný xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x služeb úplné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 je povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx-xx x xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, x

x) xxxxxxxxx speciální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx telekomunikačních xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx xxxxx xxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Zdravotně xxxxxxxxxxx osobami se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) držitel xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx hluchoty,

b) xxxxxxx xxxxxxx ZTP/P,

c) xxxxx xxxxxxx na pomoci xxxx fyzické osoby xx stupni XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) nebo xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx)20) xxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx, který vychovává xxxx xxxxx osobně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

§44

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozpis využívání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx volání xx xxxxx určená xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a využívání xxxxxxx xxxxxx, které xxxx zpoplatněny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služba, xxxxx spotřebiteli umožňuje xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx textových xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx přístup x xxxxx podobným xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxxx xxxx předplatit xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlasové komunikační xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupné xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx x veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 4.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neplacení xxxx xxxxx §38 xxxx. 2 písm. x) xxxx 5 se xxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx neplacení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x případných alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 písm. x) xxxx 7, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx mají xxxxx, xxxxxx vhodného mechanismu xxx kontrolu xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx trvá. Součástí xxxx kontroly xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §38 odst. 2 xxxx. x) xxxx 8 xx xxxxxx xxxxxx, x jejíž xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx využívaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyúčtování xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkových xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§45

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx spotřebitelské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx mzdu obyvatel xxxxxxxx cenovou dostupnost xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx služeb dostupných xx xxxx x xxxxxxx, xx k xxxxxx poskytování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxxx. Xx-xx xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxxxx Ministerstvo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx Český xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx na xxxx xxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx poskytuje xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx minimalizovat xxxxxxxx xxxxxx do běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§46

Podmínky poskytování xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 2 písm. a) xx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3, je xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxx (§63) xxx, xxx spotřebitel xxxxxxx xxxxxx xx ty xxxxxx elektronických komunikací xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§47

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxxxxxx cíle xxxxxxxxxxxx dílčích xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx stavu k 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

Xxxxxxx čistých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 7. Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §39 xxxx. 5.

(2) Čistými xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx efektivně x xxxxxx vynaloženými náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přiměřené xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdyby xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxx službu, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Čisté xxxxxxx xx xxxxxxxx xx kalendářní xxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").

(3) Xxxxx xxxxxxx mohou zahrnovat xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx provádí xxx každou xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxx zaúčtování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(4) Celkové xxxxx xxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx součet xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Úplné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx do 31. července xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správnost a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a podkladů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad na xxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx doplnění, xxxxxxxxx x opravě. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxx nezahrne xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytování univerzální xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx zajištěna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx čistých nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřad xxxxxx x bezodkladně xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx Xxxxx xxx výpočtu x xxxxxxxxx čistých xxxxxxx xx poskytování univerzální xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dílčí služby, xxxxxx xxx vymezení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxx, kterými xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§49

Financování xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podat Xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx, xxx výše čistých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovená xxxxx §48 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zátěž. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx poukázána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby, nesmí xxx xxxxx xxx 3 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Čisté náklady xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele univerzální xxxxxx, Xxxx xxxx xxx rozhodnutí zruší x znovu xx xxxx xxxx úhrady xxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxx rozhodnuto x xxxxxx nákladů na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x nové xxxx xxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx xx zároveň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxx 1 promile xxxxx x částky xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx rozhodnutí x xxxx úhrady nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x novém xxxxxxxxxx ve věci xxxxx xxxx první. Xxxxxx je příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx. Úřad xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§50

Xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx služby

(1) Xxxx xxxxxxxx výroční zprávu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx univerzální xxxxxx x xxxxxxx čisté xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby,

b) xxxxxx xxxxxxx výhod, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jejich peněžního xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nákladů.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx §110.

Díl 7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x významnou xxxxx silou

§51

Analýza xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §52 xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx tyto trhy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Efektivně xxxxxxxxxxxx trhem xxxx xxx, xx xxxx xxxxxx jeden xxxx xxxx podniků x xxxxxxxxx tržní silou x xxx nápravná xxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Informaci o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx regulace xxxxxxx xx příslušném xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx

x) xxxxx vývoj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx xxx xxxx směřovat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx velkoobchodní x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xx zdroje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx druhy xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelné, x xxx ohledu xx to, xxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx regulace xxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx mají x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxx na xxxxxxxxxx xxx nebo související xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, mimo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx §79 a 79a, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trzích.

(3) Xxxx xxxxxxx analýzu relevantních xxxx xxxxxxxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebyl relevantní xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx Úřad výjimečně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1 rok, xxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx Xxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx23), Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx relevantních xxxx do 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxx, které dosud xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx konzultaci xxxxx §130 x 131 uveřejní xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx. X xxxxxxx zjištění, xx trh xxxx xxxxxxxxx konkurenční, Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6, 7 xxxx 14, xxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, přičemž x xxxxxxx se xxxxxxx proporcionality xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx problémů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím podnik x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x popřípadě xx uloží xxxxx xxxx zároveň xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §82,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §81,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §86,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx síťovým xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §84,

e) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx §56 x 57, xxxx

x) vyhovět xxxxxxxxxx žádostem x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 písm. x).

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pouze xxxxxx, x jehož xxxxxxx x povinnostech má xxx rozhodováno.

(7) Xxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům x xxxxxxxxx tržní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnosti xx obdržení souhlasného xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(8) X xxxxxxx, xx Xxxx xx xxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxx trhu dojde x závěru, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxx dosaženo xxxxxx hospodářské xxxxxxx x že xxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxx xx tržní selhání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx propojení na xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tržní silou, xxxxx je vertikálně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86a.

(9) Xxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 6, 7, 8 x 14 xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx existují, Xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxx průběžně sleduje, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, například xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x společných xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, Úřad xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniku x xxxxxxxxx xxxxx silou x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, 7, 8 a 14.

(11) Xxxxxx-xx Xxxx xx xxxxxxx zpracované xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xx efektivně xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. 1, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podniku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, 7, 8 x 14. Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx zajištěn xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a mezi xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx doby. Xxx xxx xxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky x výpovědní xxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(12) Rozhodnutí podle xxxxxxxx 6 xx 11 a 13 xx 15 Úřad xxxxxxxx xxxxx §125.

(13) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Úřad provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x popřípadě koordinovaným xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 6, 7, 8 a 14. X xxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §131. Nadnárodním xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx trh xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, který xxxxxxx území Xxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v jednom xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulačními xxxxx může xxxxxxx Xxxxxxxx BEREC x xxxxxxxxx analýzy při xxxxxxxxxx potenciálního nadnárodního xxxx.

(14) Xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx silou xx xxxxxxxx relevantním trhu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §130 x 131 x xxxxxx, že nápravy xxxxxx dosaženo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) neodůvodněné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázání xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) bránění xxxxxx xx trh x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

(15) Xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx podnik x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx být xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx přenesení tržní xxxx x jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx se xxxxxxxx tržní síla xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx provedení xxxxxxx druhého xxxx xxxxxx i xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx x) a e). Xxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx trhu uložit x povinnosti podle xxxxxxxx 14.

(16) Xxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx relevantního xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxx xxxxxxx-xx xx, xx xx x xxxx xxxxx neprovede, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX. Úřad do 6 xxxxxx od xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx Xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx zákona relevantní xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro hodnocení xxxxxxxx tržní síly, x přihlédnutím x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Komise23). Úřad xxxxxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §115a. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx Úřad uvede xxxxx svého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §130 x 131.

(3) Úřad xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx značných x xxxxxx xxxxxxxxx strukturálních, xxxxxxxx nebo regulačních xxxxxxxx vstupu xx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která x xxxxx xxxxxxx horizontu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xx stav xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledu xxxxxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxxxxxx vstupu, x

x) xxxxx hospodářské xxxxxxx je xxxx x sobě nedostatečné x tomu, aby xxxxxxxxx xxxxxx zjištěná xxxxxxx trhu.

(4) Xxx xxxxxxx relevantních xxxx xxxxxxxxx v doporučení x relevantních xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xx za xx, xx xxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxxxxx xxxx podle odstavce 3 xxxx splněna, xxxxx Úřad na xxxxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxx x závěru, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není.

§52a

(1) Úřad xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx regulačními xxxxx xxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XXXXX x provedení xxxxxxx nadnárodní poptávky xx xxxxxx koncových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx problém, xxxxx xx nutné řešit. Xxxxxxxx Sdružení BEREC xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 13 xxx xxxxxxxx xxxxxx relevantních xxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx základě učiněná Xxxxxx xxxxx §52.

(2) Xxxx společně s xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřady xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx relevantního trhu x případných regulačních xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx absence xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxx členských xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Sb. x účinností od 1.1.2022

§53

Xxxxxx x významnou xxxxx xxxxx

(1) Právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxx více xxxxxxxx xx relevantním xxxx takové ekonomické xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x spotřebitelích, xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x významnou xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx podnik x významnou xxxxx xxxxx x xx xxxx souvisejícím xxxx, xxxxx vazby xxxx xxxxxx xxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx související xxx, x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxx podnik se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tržní silou.

(4) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx 2 xxxx xxxx subjektů xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx23).

Díl 8

Xxxx x xxxxxxxx cen

Ceny

§54

Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou službu xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen

a) uveřejnit xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx24) xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx cen, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v elektronické xxxxxxxxxxxx ceny xxxxxx x jejich změny, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nákladově xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vynaložené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxx cena se xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřeném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx.

§56

Xxxxxxxx cen

(1) Při xxxxxxxx xxx v xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx zákona. Regulací xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx daně z xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xx xxxxxxxx uplatnit xxxxxxxx cen, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem univerzální xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cen, xxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 předmětem xxxxxxxx xxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx úvahy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nákladová; xx xxxxxxx pro služby xxxxx §43.

§57

Xxxxxxxxx regulace xxx

(1) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x propojením xxxx xxxxxxxxx provedená xxxxx §51 xxxxxxx, xx tento xxx xxxx xxxxxxxxx konkurenční xxxxxxx xxx, xx xx xxxxx docházet x xxxxxxxxxxx nepřiměřeně xxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx koncových xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x) až d) x x) nevedla x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxx relevantního xxxx xxx koncové xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §51 prokáže, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx konkurenční, x xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x nápravě, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx regulaci xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydáním rozhodnutí x xxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx cen xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx je Xxxx povinen v xxxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxx xxxxxxx podpory xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx koncových xxxxxxxxx související xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, především xx xxxx nové xxxxxxxx, x především xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x investicím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx použitého xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spojeným s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x stabilních xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

§58

Xxxxxx regulace xxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx uplatnit za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §57, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx maximálních xxx,

x) usměrňování vývoje xxx stanovením xxxxxxxx, xxxxxxx jsou

1. maximální xxxxxx xxxxxxx zvýšení xxxx xx vymezeném xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx promítnout xx xxxx zvýšení cen xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx,

3. závazný xxxxxx xxx xxxxxx xxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orientace, xxxxxxxxx efektivně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx cen xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx zákazu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx replikovatelnost xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxx cen xxx xxxxx platnou xxxxxx xx relevantním trhu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"); xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxx 12 xxxxxx.

(2) Při regulaci xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx regulace xxx xxx xxxxxx spojovat.

§59

Xxxxxxxxxx x ceně

(1) Xxxxxxxxxx o xxxx xxxx obsahovat x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podle §130 x 131.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx silou xx xxxxxxxxxxx xxxx, který xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx orientace xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx uplatněné xxxx xxxx nákladově orientované x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §86. Pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxxx x významnou xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxx srovnatelných trhů.

(2) Xxxxx-xx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX X XXXXXXXXXX PODNIKATELŮ, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

§61

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxxxxx xx všechny xxx v xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, x x kvalitě xxxxxxxxx podle §71.

(2) X případech, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nepřetržité xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytování x x případě xxxxxxx uloží podnikateli, xxxxx poskytuje dílčí xxxxxx podle §38 xxxx. 2, aby xxxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx služby xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx je její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přerušeno.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, vyjma xxxxxxx xxxxxxxxx v §33 xxxx. 10 x x evropským xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx účastníků hlasové xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxxx vede rovněž xxxx xxxxxxxx xxxxx x aktivovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx síti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx přenášených zpráv.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx volání xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostoru. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xx i z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Právo podnikatele xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxx není xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pevné xxxx xx celé Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx čl. 75 xxxx. 1 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2018/1972. Xxxx každoročně xxxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX a Xxxxxx x xxxxxx xxxx povinnosti.

(8) Podnikatel xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx xxxx poskytující xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koncovému xxxxxxxxx x xxxxxx týkajících xx jeho státní xxxxxxxxxxxx, místa xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§62

(1) Osoba vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxx koncovými xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx možností xxxxxx xxx uživatele normy x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx podporu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx nebo specifikace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx, použijí xx normy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx evropskými xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx normy x specifikace xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx unií (ITU), Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx (XXXX), Xxxxxxxxxxx organizací xxx normalizaci (XXX) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX).

(3) X xxxxxxxx norem a xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2 Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx plány, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zajišťující xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx jako xxxxxxxx obecné povahy.

§63

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování služby xxxxxxxxxx xxxx stroji, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy nebo xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1811 x 1820 občanského zákoníku xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) x xxxxx na xxxxxxxx náhradu xxxxx §34 xxxx. 11 x §34a odst. 11.

(2) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx x textové xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Poskytovatel podle xxxxxxxx 1 spotřebitele xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx a xx xx důležité xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uživatele xx zdravotním xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx Evropské unie x harmonizaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx u xxxxxxx x xxxxxx76).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2, 5 x 9 xx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx77), xxxx xxxxxx77) xxxx nezisková xxxxxxxxxx, xxxxxx xx výslovně xxxxx všech, nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx plynou x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxxx, malým xxxxxxxx xxxx neziskovou organizací, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zříká takového xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx mezi xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx čitelné xxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx78). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) x xxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejné xxxxxxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx firmu x identifikační číslo, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odštěpného xxxxxx na území Xxxxx republiky a xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx, že xx xxxx, xxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxx vad xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (xxxx jen "xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xx služba xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx trvání xxxxxxx x xxxxxxxx xxx obnovení x xxxxx závazku xx xxxxxxx,

x) rozsah, x xxxx jsou produkty x xxxxxx určeny xxx xxxxxxx uživatele xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x otevřenému internetu79), xxx-xx o služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx bezplatně před xxxxxxxxx smlouvy, x xx x u xxxxx xxxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx. Je-li z xxxxxxxxxxxx technických xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(7) Údaje x xxxxxx závazku, které xxxxxxxxxx sdělil xxxxxxxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kód xxxxx §34 odst. 6 xxxx. d) x §34a xxxx. 5 xxxx. x) x identifikační údaje xxxxxxxxx, kterými jsou, xx-xx xxxxxxxxxx

x) podnikající xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo název, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxx-xx přiděleno, nebo xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx sídlo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxx xxxx objemu xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabízet xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx využívání každé x účtovaných xxxxxx. Xxxx funkce zahrnuje xxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx sazeb. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitele před xxxxxxxxx limitu xxxxxxxx, xxx jej stanovil Xxxx xxxxx odstavce 10, a xxxxx xx xxxxxxx x xxxx cenovém plánu, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuté x xxxx cenovém xxxxx.

(10) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a dočasném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xx-xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx

x) xxxxxxxxx obecné povahy x případě neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx služeb, nebo

b) xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx informační povinnosti xxxxx odstavce 9 xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxx než xxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stroji, xxxx xxxxxxxxxxxxx připojení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxx, klamavých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitele24a), xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxx-xx xx, xxxx mění xxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx připojení x veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx síti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy nebo xxxx změny poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, x xx v listinné xxxx xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx obchodní prostory xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§63x

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X případě, xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x internetu xxxx veřejně dostupné xxxxxxxxxxxxxxx komunikační služby xxxxxxxxx poskytování této xxxxxx určitými xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x strojově xxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uživatele xx xxxxxxxxxx postižením v xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx76) tyto xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx, xx-xx nabízena, x xxxxxxxxxx xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx komunikace (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx) v xxxxx xxxxxxxxxx cenových xxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komunikace, xxxxxxx x službách, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx plateb xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízením,

3. xxxxxxxx poprodejní xxxxxx, xxxxxx údržby a xxxxxx asistence xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxxxxx xxx tyto xxxxxx xxxxxxxx,

4. standardní xxxxxxx podmínky, včetně xxxx trvání závazku xx smlouvy, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy, xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx čísel,

5. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx interpersonální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx číslech informace x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tísňové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxx míry může xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podporován xxxx xxxxxxx,

6. podrobnosti x produktech x xxxxxxxx, xxxxxx všech xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx a xxxx ve fungování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx x harmonizaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x služeb84),

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinen poskytnout Xxxxx xx jeho xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§63x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§63x

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislou xx číslech a xxxxxxxxxx xxxxxx používanou xxx poskytování služeb xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx komunikační síti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx tato xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24 měsíců, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. To xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxx, xxxx podnik xxxx nezisková xxxxxxxxxx, xxxxx se práva xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nevzdal. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, malým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx s podnikatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx souhlasil se xxxxxxxxxxx platbami výhradně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxx xxx připojení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx smlouvy x zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezahrnují xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx bránit xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx určitou umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazku xx xxxxx podmínek x tutéž dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx uzavřena, má xxxxxxxx xx takovémto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nejvýše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dobou. Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxx tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x xxxx xxxxx a x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx vypovědět. Dále xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx poskytované xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx také xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jiné xxx xx interpersonální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x jestliže v xxxxxxx xxxxxx jasným x srozumitelným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx změnách smluvních xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy x zároveň xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx závazek ze xxxxxxx xx možné xxxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx bezplatně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx, xxxxxx-xx pro xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxx xx xxxxxxx změny xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §63 xxxx. 11.

(6) Xx-xx xxxxxxxx poskytování služby xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xx číslech, xxxxxxxx jakoukoli významnou xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) X xxxxxxx, xxx má xxxxx xxxxxxxx 3, 5 xxxx 6 xxxxx podle §63c xxxx. 2 účastník xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby nezávislé xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx žádná úhrada, xxxxx úhrady xx xxxxxxxx koncové xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxx části xxxx xx služby, kterou xxxxx uhradit do xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx, podle toho, xxxxx x xxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxx. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncového xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy výpovědí, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx trvání, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx než podle xxxxxxxx 7, smí xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fyzickou osobou, xxxxxx požadována xxxxx, xxxxx smlouva skončí xx 3 xxxxxx xxx xxx jejího xxxxxxxx, x nesmí xxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx jedna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx výši xxxxxx x ceníkové xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx koncového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(9) Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx práv podle xxxxxxxx 5 xx 8 požívat xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx podle §34 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx následujícího xx xxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx, jakmile xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §34 xxxx. 9, xxxxx xx xxxxxxxxxx jinak. Xxxx doba xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy xx kratší, x xxxxxxxxx xxxxx nedošlo xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Využije-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34a xxxx. 1, dojde x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dnem, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x internetu. Xx xxxxxx účastníka může xxx okamžik zániku xxxxxxx ze smlouvy xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxx xxx důvodem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úrovni.

(12) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx takové xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx změny xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemají právní xxxxxx.

§63x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§63x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx veřejně dostupnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx §34 x 34a, je-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x §63 odst. 5 x 6, §63a a 63b xx všechny xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxxxx x na xx služby, na xxxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Má-li spotřebitel xxxxx xxxxxxx závazek xx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx balíčku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx porušení xxxxxxx, xx právo xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xx všem xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx doplňkových xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které poskytuje xxxx distribuuje tentýž xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb založených xx číslech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dobu trvání xxxxxxx, k xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx, xxxxx s tím xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nevyjádřil xxxx xxxxxxx.

(4) Odstavce 1 a 3 xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx práv, xxxxx mu xxxxxx x těchto xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, malý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 a 3.

§63x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§63x

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbírá, xxxxxxxxxx x zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobami se xxxxxxxxxx postižením.

§63d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§63e

(1) Xxxxxxxxxx §33, 33b, 34, 34a, 38, 43, 63 xx 63d, 69b x 71 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx poskytuje x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(2) Mikropodnik, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx informovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx.

§63x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§64

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx uživatelem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx uhradit xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x době xxxxxxxxxx této xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxx x internetu xxxx interpersonální komunikační xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xx povinen x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx uživatele, vyúčtování xxxx za poskytnuté xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx služby jednou xxxxxxxx. Vyúčtování xxxx xxxxxxxxxx položky xx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx uživatel, xxxxxxxxx xxxxxxxx, neplatí, xxxxxx xxxxxx na xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx období. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x povinností podle §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx jedno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Podnikatel, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předkládá xxxxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxx xxxxxxxxxxxx volání, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, například xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx dohodě s xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x jiné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxx na xxxxxxx xx povinen ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 35 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jiné xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxx tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx zúčtovacího xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách nebo xxxxx způsobem, xxx-xx xxxxx jiný xxxxxx xxxxxx x účastníkem, xxxxx xx koncovým xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(7) Účastník, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyúčtování xxxx xxxx na poskytovanou xxxxxxx dostupnou službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx účastník, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx uživatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx dodání vyúčtování xxxx za poskytnutou xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyúčtování xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx x řízení o xxxxxxxxx účinku se xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx řízení58) použijí xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx, který je xxxxxxxx uživatelem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx založenou xx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx poskytování služby xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vyžaduje-li xxxxxxxx reklamace projednání xx xxxxxxxxxxx provozovatelem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx doručení. Xxxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxxx xxx provedeno xxxxxxxxxxxxx způsobem.

(11) Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx ceny xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

(12) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx využít xxx xxxxxxxx, anebo ji xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx straně xxxxxxxxxxx poskytujícího službu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závady x xxxxxxxxx snížit xxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§65

Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx upozornit účastníka xx důsledky xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx upozornění hradí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx splatnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx za poskytnuté xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxxxxxx upozorní x stanoví náhradní xxxxx plnění xx xxxxxx xxx 1 xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx náhradní xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivního xxxxxxxx xx službě, x xxxxxxxx přístupu x tísňovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tísňové komunikace. Xxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 může xxxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx úmyslně xxxxx xxxxxxxxx osobní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx opožděně platil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx po prokazatelném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po lhůtě xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx neplacením xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny.

§66

Xxxxxxxxxx x operátorské xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx, xx povinen na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx za xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx §95. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich osobních x identifikačních údajů xxxxxxxxxx o účelu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vyhledávacích xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznamu. Xxxx xxxxx x xxxxxxx, x jakém xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx souhlas, předá xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve smluveném xxxxxxx, za rovných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x za cenu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx strana u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx si xxxxx xxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx marketingu. Xxxx-xx x účastnickém seznamu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx uvedeny žádné xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx to, že xx xxxxxxxx kontakt xx xxxxxx marketingu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přístup x operátorským xxxxxxx x nejméně x xxxxx informační službě x číslech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poskytujících xxxxxxx xxxxxxxx interpersonální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kterémukoliv podnikateli xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx.

§66a

Srovnávací xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx srovnávací nástroj, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx různé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (xxxx xxx "srovnávací xxxxxxx") x hlediska

a) cen xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) kvality poskytované xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalita služby xxxx je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §71.

(2) Xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx x odstavci 1 musí

a) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx služby elektronických xxxxxxxxxx,

x) jasně uvádět xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx vycházet,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x uvádět xxx poslední xxxxxxxxxxx,

x) xxx otevřený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytujícímu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx škálu xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepředstavují xxxxx xxxxxxx trhu, xxxxxxxx prohlášení x xxxxx smyslu před xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nabízet xxxxxx postup pro xxxxxxxxx nesprávných informací,

g) xxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x mezi xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mohou být xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx to xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 případné.

§67

Xxxxxxxxxxxx zlomyslné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx povinen xx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čísla, x xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komunikace.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxx založenou xx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx u konkrétní xxxxxxxxxx, xxxxxx účastník xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komunikace.

(3) Xxxxxxx identifikace účastnického xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle §95 xxxx. 3, x xx i tehdy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 4.

§68

§68 zrušen právním xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb.

§69

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx interpersonální xxxxxxxxxxx xxxxxx založené xx číslech je xxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx uživateli, je-li xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx volajícího,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dobu x xx xxxxxx závazku xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu.

§69x

(1) Bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130 xx všeobecném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikační služby xxxxxxxx na číslech xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelům xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxxx xxxxxxxx xx všeobecném xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nestanoví, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xx zajištěno.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx na xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§69x

(1) Xxx ohledu xx rozhodnutí podle §43 může Xxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130 xx všeobecném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přístup k xxxxxxx xxxxxxxxx službám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx službami, xxxxx xxxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx službu za xxxx odlišnou, xxx xx poskytována xx xxxxxxx tržních xxxxxxxx. Xxxxxx vzniklé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxx hradí stát xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx úhradu se xxxxxxx §48 a §49 xxxx. 1 x 4 xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průměrnou xxxxx v rámci xxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X případě, xx xx xxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxxx vedly x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 určit pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zatížení xx xxxxxxxx se situací, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx určování xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 Xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx schopni xxxxxxxx služby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 musí xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx dostupnosti xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx spotřebitelům xx xxxxxxxxxx sociálními xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu x podrobnostech xxxxx xxxxxxx při každé xxxxxx změně.

(8) Xxxx xxxx xxxxxx změnu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Úřad sbírá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebami x x rámci xxxxx kompetencí podporuje xxxxxxxxx specifických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx zvyšují xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úplné xxxxxxxxxx a konverzních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace.

§70

§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb.

§71

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx interpersonálních komunikačních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vstřícné x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx zajistit rovnocenný xxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx zveřejňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x na xxxxxx Xxxxx poskytnout xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx interpersonálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx informovat spotřebitele x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zveřejňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx internetu69).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pro xxxxx jejich uveřejnění xxxxx §66a.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovaných služeb, xxxxx xxxx být xxxxxx, xxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 x případné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvality, xxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx plněna xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx rozhodnutím x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu xxxx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxxx.

§72

Xxxxxxxxx šíření určeného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a služeb xx veřejném xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx šíření xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xxxx podnikateli, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx koncových xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhlasový xxxx televizní program x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx vhodný xxxxxxx xxxxxxxx uživatelům se xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxx xx základě xxxxxx x provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání.

§72x

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx základě písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx11),16) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxx elektronických komunikací xxxx podnikatelem xxxxxxxxxxxx xxxx používané pro xxxxxxx xxxxxx rozhlasového xx xxxxxxxxxxx vysílání.

(2) Xxxxxxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxx o uzavření xxxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxxx, xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx požadavky provozovatele xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §72b, xxxxxxxxxx technickým xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx důsledku xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx a požadovaná xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1, xx Xxxx oprávněn na xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx §127. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx návrh xxxxxxx xx specifikací jeho xxxxxxxx xxxxx.

(5) Podání xxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx odkladný xxxxxx.

§72x

(1) Xx-xx být xxxxxxxxx smlouvy xxxxx §72a xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx digitálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx používané xxx veřejné šíření xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2, a uveřejnit xxx v xxxxx xxx provozovně x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx uzavřít nejdříve xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx návrhu xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxx smluvní podmínky xxxxxxxx xxxxx cen xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx toku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dostupnosti, xxxxxxxxxxxxx a kvalitě xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx disponibilním datovém xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx program xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx multiplexování,

d) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx rozhlasový xxxxxxx,

x) předpokládaném rozsahu xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojového xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ochranném xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dat elektronických xxxxxxxxxxxx průvodců (XXX) x šíření,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členění xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) časovém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílačů v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysílací xxxx,

x) velikosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhrazeného xxx služební informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx studii xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§72x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx šíření xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxx xxxxx Xxxxx xxxxx o volné xxxxxxxx xxxxxxxx toku xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce a xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx pěti xxx ode xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxx provozovně x též způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

§72c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xxx 2

Přístroje

§73

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxx zařízením nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx25),26) xxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx požadavky"), tyto xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesplňují.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rádiového xxxxxxxx, nebo elektrický xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx rádiové xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx může xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Připojení xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx sítě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxx koncové xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx družicová xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxx telekomunikační xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx zajišťující veřejnou xxxxxxxxxxx síť xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx koncového xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx typy xxxxxxxx, xxxxx nabízí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx technické specifikace. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejpozději 1 xxxxx xxxx tím, xxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 7 musí být xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovány. Technické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx technické xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxxxxx xxxx xxxx Komisi.

§74

(1) Úřad může xxxxxxxxxx x vyřazení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxx xxxxxxxx x vyřazení xxxxxxxxx x xxxxxxx, musí x odůvodnění xxxxx, xxx x neshodě x xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx

x) xxxxxxxxxx použitím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx každé xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx své xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx Úřad uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xx xxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx27), xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interferenci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x kmitočtových xxxxxxx xxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotčeny.

(5) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx na jeho xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přístroj xxxxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxxx interferenci anebo xxxxxxxx xxxxxxxxx sítě. Xxxxx takové xxxxxxxx Xxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně nabídne xxxxxxxxxxxx bezplatné xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť x xxx bez odkladu xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Úřad xxxx xx mimořádných okolností, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx zjištěn, xxxxxxxxx provozování přístroje, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx podle §114 xxxx. 1.

§75

(1) Xx-xx to xxxxxxxxx proveditelné, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x na její xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mobilního xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení (xxxxxxx xxxxxxxxx přístroj) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kódování nebo xxxx způsob utajení xxxxxxxxx xxxxxx účastníkem.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pod xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky znemožnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx telefonní přístroj) xx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx síti. Xxx xxxx dotčeno právo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastnické xxxxx (XXX xxxxx) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hlasovou xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Žádost podle xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxx protokolem Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se znemožněním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Žádosti xxxxx odstavců 1 x 3 xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Díl 3

§76

§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb.

§77

§77 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 468/2011 Sb.

Xxx 4

Xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§78

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinému podnikateli, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx případů, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx obsahu. Přístupem xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx připojení xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastnického xxxxxx x prostředků x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx infrastruktuře xxxxxx budov, xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx k pevným x mobilním sítím, xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přístup xx službám xxxxxxxxxxx xxxx,

x) propojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx databázím xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx.

"(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx fyzické x xxxxxxx spojení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týmž xxxx xxxxx podnikatelem x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx strany nebo xxxx strany, které xxxx přístup x xxxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx druhem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx přímé xxxx nepřímé. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx 2 veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnikatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxxx vedením se xxxxxx fyzické xxxxxxx xxxxxxxxxxx signály xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx sítě s xxxxxxx rozvaděčem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§79

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační síť xx oprávněn nebo x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxx §13 oznámil xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx propojení xx účelem poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx §13 oznámil xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §51 odst. 6, §72, 78, §79 xxxx. 2, §80, 83, 85, 85a, 86 a 86e.

(2) Xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x významnou xxxxx xxxxx, Xxxx xxxx xx konzultaci xxxxx §130 x 131 x odůvodněných xxxxxxxxx rozhodnutím uložit

a) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx ke koncovým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo služeb xxxxx §78, k xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx bodu, včetně xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službám xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x xxxxxxxxxxxxxx programovému průvodci (XXX),

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx na číslech, xxxxx xxxxxxxx významné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uživateli, xxxxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx body xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zajistit interoperabilitu xxxxxx služeb.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx uložit pouze

a) x xxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx šíření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalšími poskytovateli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx specifikace xxxxx §62, x

x) xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxx XXXXX x při xxxxxxxxx xxxxxx zohlednění xxxx stanoviska zjistila xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxx xxxx koncovými xxxx koncových xxxxxxxxx x celé Evropské xxxx nebo x xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx uloženy.

§79x

(1) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a podobné xxxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxx xx koncovým xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx za xxxxxxxx, že je xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spektrum, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sítě elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx, která xx předmětem těchto xxxxxxxxxx, naráží tržně xxxxxxxxxx zavádění xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx služeb závislých xx užívání rádiového xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzické xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxx značné xxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx této xxxxxxx samy o xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sdílení xxxxxxx infrastruktury.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) potřebu xxxxxxxxxxxxx připojení x xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx dopravních xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx zvýšit xxxxx x dosáhnout vyšší xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) technickou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx podmínek,

d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx inovace,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx infrastrukturu vůbec xxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxx sporů může Xxxx oprávněnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spektrum x xxxxxxxxxx poskytujícím xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx překážky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 7 xxxx 8 xxxxx xxxxx §79 odst. 2 Xxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx podle §130 x 131 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxx posouzení x xxxxxxx x postupy xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx podle §130 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxxx §13 xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx, xxxxx xxxxxxx cizí xxxxxxxxx věc podle §104, sdílet své xxxxxx xxxxx, přiřazené xxxxxxxxxx nebo svůj xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx koordinaci xxxxx xx xxxxxxxx zájmu. Xxxx povinnost xxxx Xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx prostředí, veřejného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx z důvodu xxxxxxx cílů xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze tyto xxxxxxxxxx xxxxxx samostatně. Xxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130 xxxxxxx x vlastníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí. X rozhodnutí o xxxxxxx povinnosti Úřad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na sdílení xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx více xxxxxxxx, Úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxx došlých xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxx xx konzultaci xxxxx §130 x 131 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx sdílet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kabelové rozvody x budovách, nebo xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo distribuční xxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxx budovu, x xx x xxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §130 oslovit i xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xx žádost xxxxxxxxxxx, xxxxx oznámil xxxxxxxxx xxxxx §13, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx vlastníkovi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo kabelového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, kabelového xxxxxxx Úřad stanoví, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx podle xxxx třetí nedohodnou, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na riziko, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx koncových xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §130 x 131 xxxxxxxxxx x uložení povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bod xx xx bod, který xx schopen zajistit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů, aby xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Sdružení XXXXX. Xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx ekonomického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx, pokud

a) podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx s velmi xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx narušilo xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx místními xxxxxxxx.

(10) Úřad může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 9 písm. x) x x), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§79x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§80

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi operátory.

(2) X případě xxxx x xxxxxxx smlouvy x přístupu xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 4 až 7 xxxxxxx.

(3) Minimální xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx sítí, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx požádal x uzavření xxxxxxx x přístupu xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx propojení, xxxxxxxxxx písemně x xxxxxxxxx informuje odmítnutého xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx informace xxxxx xxxxxxxxxx operátor xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx Úřadu.

(6) Úřad xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro naplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5, nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x přístupu xxxx o xxxxxxx x propojení xxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxx xxxx k důvodům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx stanovisko, xxxxx sdělí smluvním xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, rozhodne Xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §127. Xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx sporných xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx předala xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přístupu x xxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prospěch malé x střední podniky x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§81

(1) Xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x §51 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx relevantním xxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxx, v xxxx je xxxxxxxxx xxx služby xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx30).

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx takto předaných xxxx uložených xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dceřiným společnostem, xxxxxxxxxxx nebo akcionářům, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přinést xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tím xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx §115.

§82

(1) Úřad xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přístupu x síti nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, síťové xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vývoj, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zejména x ohledem xx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x §51 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tržní xxxxx xx relevantním xxxx xxxxxxxxx uveřejnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxx nesmí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, které nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x změně x referenční nabídce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Rozsah, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxx 2 x podle §84 xxxx. 4 a xxxx xxxxxx x xxxxx stanoví Xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukazatele výkonnosti, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§83

Podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního x xxxxxxxxxxxx vysílání

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (API) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aplikacemi, poskytovanými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, určené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přídavné zařízení xxxxxx xxx připojení x televizoru nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které umožňují xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") xx xxxxxx jakékoli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televiznímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx formě. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxxx pouze brána, xxxxx xxx xxxxxx xx přenosové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předávání řídících xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťujícím přenos xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na jejichž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx všech skupin xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxx xxxxxxxxx vysílaných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx divákům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx digitálního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx Xxxx xx xxxxxxx analýzy xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx subjekt xxxx xxxxxxxxx xxxxx sílu xx xxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx šíření, x to xxxxx xx té xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx neovlivnila xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhlasovému x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s §72,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx efektivní hospodářskou xxxxxx xx trzích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vysílání pro xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx systémů xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků.

Úřad xxxx vyrozumět x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností.

(7) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (API) xxxxxx, xxx poskytovali xxxxxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx digitálních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx spravedlivých, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikační xxxxxxxx (XXX) v plně xxxxxxx formě. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxx xxxxxx šíření xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx11). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxx průvodce. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx zemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx je povinen

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx minimální xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podmínky šíření xxxxxxx Xxxx podle §22 v přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx datovém toku xxxxxxxxxx,

x) využívat xxxxxxxxx xxxxxxx kmitočet tak, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxx než 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronických komunikací.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx koncovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx technicky proveditelné, xxx xxxx digitální xxxxxxxxx zařízení bylo xxxxx xxxxxx i x jiných poskytovatelů.

§84

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx relevantních xxxx xxxxx §51 xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podnikatele na xxxxxxxxx x přístup x jeho specifickým xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx uživatelů x xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxxxxx účinek, xx xxxxxxxxx xxxxxx udržitelného xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxx uživatele, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x službám,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx třetími xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx klíčovým technologiím, xxxxx jsou nezbytné xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx sdílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx spočívající ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx koncovému xxxx xxxx x xxxxxxxxx roamingu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítích,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx provozní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx spravedlivé hospodářské xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zařízení,

j) xxxxxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx, kabelů v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, antén, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, kabelovodů, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, vstupních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu na xx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxxxx relevantního xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xxxx Úřad xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx provoz xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xx povinen zveřejnit xxxxxxxxxx xxxxxxx. Náležitosti x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx nabídka xxxxxxxxx, xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4.

(5) Xxxx xxx xxxxxxxx povinností podle xxxxxxxx 1 x 2 zejména xxxxxxxx, xxx by x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejném xxxx xx souvisejícím xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxx, regulovaný přístup xxxxx §79 x 79a xxxx xxxxxxxxx xxxx plánovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vstupům. Úřad xxxxxxx zejména tyto xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx životaschopnost využití xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx trhu, xx xxxxxxxxxxx charakteru x xxxxx dotyčného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) očekávaný xxxxxxxxxxxxx xxxxx ovlivňující xxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx x rizikům xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx sítí x velmi xxxxxxx xxxxxxxxx x míru xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vlastní xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx ekonomicky xxxxxxx hospodářskou xxxxxx x xxxxxxx xxxx x infrastruktury, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podporují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xxx xxxxxxx x návrhu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx takový xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propojení neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx narušil xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx propojení, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x odmítnutím xxxxxx smlouvy x xxxxx důvody xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx obdržení xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx, že x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 4 může xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx koncových uživatelů xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx xxxxx podle §51 odst. 6 xxxx. f).

§85

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x významnou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť, xxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx účastnického xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vedení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx sítě se xxxxxxxxxxxxxx bodem xxxx xx specifikovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedení.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x úseku účastnického xxxxxx, které opravňuje x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxxx x účastnickému vedení xxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, jako xx část xxxxxxxx xxxx xxxx ekvivalent.

§85a

(1) Podnik x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx závazky xxxxx §86c s xxxxx otevřít společným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx kapacitou xxxxxxxxxxxxx x optických xxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nabídkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxx poskytovatelů xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x závaznosti xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podmínky:

a) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx všem xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxx elektronických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx ostatním xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx poskytovateli xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx trzích, x xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx sítě v xxxxxxx, v němž xxxx předmětem společných xxxxxxxx,

2. flexibilitu x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx navýšení xxxxxxxx účasti v xxxxxxxx x

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spoluinvestory xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x, xxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §86d, nejméně 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zavádění xxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx Úřadem xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rychlost, podmínky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jaké xxxx x xxxxxxxxx před xxxxxxxxx, spolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem x xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trzích, xxxxx xxxxxxxxx pobídky xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx mechanismus xxxxxxx, xxx zájemci x xxxxxxx měli xxxxxxx x prvkům xxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx patřičně xxxxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x různých stadiích xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xx provedena x dobré víře.

(3) Xx xxx s xxxxx vysokou kapacitou, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx nabídky xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §51, xxxxx podnik x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx x). Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx subjekt, xx kterým podnik xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podle §86d xxxx. 1 xxxx. x) x b).

(4) Xxxx průběžně monitoruje xxxxxxxxxx podmínek podle xxxxxxxx 2 a xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx tržní silou xxxxxx za rok xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx podmínek podle xxxxxxxx 2.

(5) Xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 6 xxxxxxx x xxxxxxxxx tržní xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxx x velmi xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx řešit xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trhu, x xxxxx zjistí, xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx charakteristikám tohoto xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx řešeny.

§85a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

§86

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxx uplatněna xxxxxxxx cen xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx oddělenou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx x souladu x §51 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

x) poskytujícímu přístup xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §51 xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx silou na xxxxxxxxxxx xxxx; Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxx přístupem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výnosů xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx x §83 xxxx. 5.

Úřad xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxxxxxxxxx maloobchodních xxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxxx evidence nákladů x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vykazovaných informací.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x ověření xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x opatření xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 1 xxxxxx po xxxxxxxxxx xxx xxxxxx závěrky32) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost, xxx xxxxxxx xxxxxxx svých xxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx evidence nákladů x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x zabránění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx koncovým xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx jeho žádost x v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxx oddělené xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x účetní údaje xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx získaných od xxxxxxx xxxxx. Úřad xxxx xxxxxx informace xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a výnosů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s použitím xxxxxxx přiřazování xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx vyžadovány xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxx

x) strukturálně xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx spojeny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx povinnost xxxxxxx xxx podnikatele, xxxxx xxxxx obrat x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx spojeny xx xxxxxxxxxxxx sítí, nebo xxxxxxxxxxxx veřejně dostupných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx než xxxxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 XXX xxxxxxxxx v Xx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x který xxxx xxxxx nebo xxxxxxx velkým xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxxxxxx xx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x).

Xxx 6

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx separace

§86a

Funkční separace

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx vlastnické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podniku, xxxxx xx x xxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx své činnosti xxxxxxxx xx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Oddělená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx služby přístupu x Úřadem xxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx cen x xxxxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a procesů.

(4) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx separace xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Komisí. Xxxx žádost xxxx xxxxxxxxx:

x) zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx §51 xxxx. 7,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx v xxxxxxxxx xxxx dosaženo xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uložení této xxxxxxxxxx na odvětví xxxxxxxxxxxxxx komunikací, zejména xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a dále xxxxx na podnik x xxxxxxxxx tržní xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odvětví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx soutěž, xxxxxxxxxxxx x xx Xxxx a

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nápravným xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx funkční separace, xxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x úroveň xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddělené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x aktivech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které bude xxxx xxxxxxxx poskytovat,

c) xxxxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx motivační xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx uložených xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podnikům a

f) xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx povinností, včetně xxxxxxxxxx výroční xxxxxx.

(6) Xxxx, co Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx síti. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx x uložení, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx §51 xx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx, xxxxx xxxx uložena povinnost xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx kterékoliv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §51 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx němž xx xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx tržní xxxxx, nebo jakýmkoliv xxxxx povinnostem, jejichž xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

§86x xxxxxx právním předpisem x. 468/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§86x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx přístupové xxxx

(1) X případě, že xxxxxx x významnou xxxxx silou xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trzích hodlá xxxxxxx xxx aktiva xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx formy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx založit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje x xxx alespoň 3 xxxxxx předem Xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx posoudit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Současně xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oddělení.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §51 xxxxxxx analýzy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se vztahují x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxx povinností xxxxx §51. Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxx závazky xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §4 xx 6, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxx podléhat xxxxxxxxxx x povinností podle §51 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx je označen xx podnik x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx schválila.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx nabízet xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x cílem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx kromě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx delší xxx 5 xxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závazky xxxxx xxxxxxxx 4, zejména x xxxxxxx na xxxx podle §4 xx 6, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130, xxxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 přímo xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodl, x xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§86c

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx tržní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxx, x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přiměřených a xxxxxxxx povinností podle §51,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §85a, xxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro třetí xxxxxx podle §86b, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dobrovolného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zavedení xxxxxxxxxx formy xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx dostatečně xxxxxxxx, xxxxxx časového rozvrhu x rozsahu xxxxxxxxx x trvání, xxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Tyto xxxxxxx mohou xxxxx xxxx než xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §51 xxxx. 3 x 4.

(3) Xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 provede Xxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxx nesplňují xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130. Xxxxxxxxxxx spoluinvestoři xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na soulad xxxxxxxxxx závazků s xxxxxxxxxx xxxxx §51, 85a x 86b, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Úřad při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) důkazy týkající xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovaných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx všem xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spravedlivých, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x sítím x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabízených xxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx silou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx závazky xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51, 85a a 86b, x za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx předběžné závěry Xxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §51, 85a x 86b.

(6) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazné xxx xxxxxxxxx období, přičemž xx může xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxx, a v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx učiněny závaznými, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu alespoň 7 let.

(7) Stanovil-li Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vývoj xxxx x vhodnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx uložil xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx závazků xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §51 při xxxxxxx xxxxx §131 xxxxxxx Úřad x xxxxxxxxxxxx návrhu opatření xxxxxxxxxx o závazcích.

(8) Xxxx xxxxxxx, kontroluje x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxx xxxxxxxxxx podnikateli, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování povinností xxxxxxxxx xxxxx §51, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§86x vložen právním xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§86x

(1) Označí-li Úřad xxxx podnik s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx velkoobchodních trzích xxxxxx podnik, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx maloobchodním xxxx se službami xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nezbytně xxxxx xxxxxxxxx stejným xxxxxxxxx majitelem, x xxxxx akcionář, který xx x xx xxxxx podnik xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx a plánované xx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx,

x) není xxxxx exkluzivní xxxxxxx xxxx dohodou, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx exkluzivní xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jenž xx xxxxxxx xx jakémkoli xxxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatelům.

(2) Xxxx-xx podmínky podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, Xxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx §81, §84 xxxx. 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x přiměřeným xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podniku x významnou xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, dojde-li x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx může xxxxxx povinnosti xxxxx §51.

(4) Xxxxxxx podniky xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx okolností xxxxxxxxxx xx odstavce 1 xxxx. a) x b).

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, pokud xx xxxxxxx doložených xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x závěru, xx vznikly xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jež vyžadují xxxxxxx xxxxx nebo xxxx povinností xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x), c), x) xxxx f) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxx postupuje xxx xxxxxxxx povinností x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 x xxx, xx postupuje xxxxx §130 x 131.

§86x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§86e

(1) V případě, xx podnik x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, informuje o xxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx §130 x 131 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínky, xxxx xxxx včetně vhodné xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň srovnatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístup x modernizované xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §130 x 131 xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §51, 56, 57, 81, 82, 84 x 85a xx 86d, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx srovnatelné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx týchž xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx bylo xx xxxxxxx xxxxxx infrastruktury, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Ustanovení §51 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§86x vložen xxxxxxx předpisem x. 374/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX, XXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXXXXX KOMUNIKACÍ

Díl 1

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx komunikací

§87

Souhlasem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxx účely xxxxxx dílu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx učiněný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxx xx internetu.

§88

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxx

x) zajistit xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx písemné xxxxxx v součinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, technicky a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx provozních a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx této xxxxxx,

x) zpracovat xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx x důvěrnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx technicko-organizační předpis; xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx technické xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx existujícímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) informovat xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x veškerých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákladů,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uživatelů; xx xxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx dostupnou službu xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx, počtu xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxxx-xx Xxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. b) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikateli x xxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisu, x xxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx osobních xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xx prošetření xxxxxxxxx stavu porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx informoval, xxxxx xxx xxx neučinil xxx.

(6) Podnikatel poskytující xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxxxx o okolnostech xxxxxxxx, jeho dopadech x xxxxxxxx přijatých x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních údajů, xxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xx oznámení xxxxxx.

§88a

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx x lokalizační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 měly xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx stejnému xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, změnou, xxxxxxxx, ztrátou anebo xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jako xxxxx xxxxx §88; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx34).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx službu elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx předpis; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx potřebné x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx riziku porušení xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se ustanovení §88 odst. 2 xx 7 xxxxxxx xxxxxxx.

§88x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2012 Xx. s účinností xx 1.10.2012

§89

Xxxxxxxxx komunikací

(1) Podnikatelé xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvěrnost xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se přenášejí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zejména xxxxxxxxxx odposlech, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobami xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx36). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx dotčena zásada xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xx vyměňuje xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Každý, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx sítě elektronických xxxxxxxxxx x ukládání xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uloženým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníků xxxx uživatelů, získá xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx neplatí pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je-li xx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo uživatelem.

(4) Xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxx xx xxxxxx účastníka xxxxxxxxx x ve formě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx provozní x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx jeho xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx62) xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx technicky xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§90

Provozní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údaje zpracovávané xxx potřeby xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx lokalizačních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx účastníku, xx musí xxxxxx xxxx učinit xxxxxxxxxx, xxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxxx odstavců 3 xx 6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozní x xxxxxxxxxxx údaje xxxxx §97 zůstává nedotčena.

(3) Xxxxxxxxxx zajišťující veřejnou xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx sporu xxxxx §129 xxxx. 3 xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx napadeno nebo xxxxxx vymáhána.

(4) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx nebo poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za přístup xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx níž xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx data xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx, a to xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx zneužívání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx opakované xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §65, xxxx xxxxxxxxxxx zlomyslného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx služeb s xxxxxxxx xxxxxxxx zpracovávat xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 pouze x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx služby xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uživatel, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Službou s xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxx xxxxxxxxxx, xxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx pro přenos xxxxxx xxxx její xxxxxxxx.

(8) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx informovat dotčeného xxxxxxxxx xxxx uživatele x xxxxxxxxxx údajích, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 3 xx 5. Xxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 6 xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx účastníka xxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx x podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxx xxxxxxx na

a) xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dotazy, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytují služby x xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx, xxxxx xx nezbytný xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x).

§91

Lokalizační xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx elektronických xxxxxxxxxx nebo službou xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx koncového xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, musí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx získat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se zpracováním x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx služeb s xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx lokalizačních xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx, které budou xxxxxxxxxxxx, x účelu x xxxxx xxxxxxxxxx x x tom, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s přidanou xxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx nebo poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 pro každé xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx a xx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx, xxxxxxxxxx poskytující veřejně xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx jimi zmocněny x oprávněny podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx činností.

§92

Xxxxxxxxx účastnického čísla

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx zobrazení xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx účastníka, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkovi xxxxxxx xxxxxxxxx zamezit xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx účastnické xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nabídnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx volajícího účastníka x příchozích xxxxxx, x to za xxxxxxx jednoduchých prostředků x v odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx řešící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx použití této xxxxxx bezplatné,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ještě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x kterých volající xxxxxxxx zamezil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx čísla, x xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxxx čísla volajícímu xxxxxxxxxxx, x xx xx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezplatně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx x xxx volání x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx států. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. b), x) x x) xxxxx x xxx příchozí xxxxxx ze xxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx účastnického čísla xxxxxxxx nebo volajícího, xx podnikatel poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací povinen xxxxxxxxxx veřejnost o xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx hlasovou xxxxxxxxxxx službu je xxxxxxxx zrušit xxxxxxxx xxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxxxx účastníka

a) přechodně xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zlomyslného xxxx xxxxxxxxxxxx volání; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx účastníka a

b) xxx tísňové xxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka.

(5) Podnikatel xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxx závazné pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x informuje x nich své xxxxxxxxx.

§93

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo obdobný xxxxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka nebo xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xx zakázáno. Xxxxx xxxxx platí x xxx použití xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx neexistuje.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

§94

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx každý xxxxxxxx xxx xxxxxxx bezplatně xxxxxxx automatickému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků.

(2) X xxxxxxx, xx xxx poskytování veřejně xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jinou xxxxxx, na xxxxxx xxxxxx podnikatele xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a tím xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xx zvýšenou xxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxxx uživateli tuto xxxxxxxxxx a umožnit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tím, než xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojení xxxxxxxxxxx. V případě, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx současně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx upozornění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx účastníků

§95

(1) Každý, xxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktu x osobě na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zařazením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x o xxxxxxx možnostech xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznamu,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s uveřejněním xxxxxx osobních a xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovit, xxxxx osobní údaje x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydavatelem xxxx xxx uvedeny xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx opravu a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx marketingu. Xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, že si xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, než xx xxxxxxxxxxx podrobného xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx jejího jména xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, kdo zamýšlí xxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souhlas.

(3) Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx pseudonym, adresa xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx údaje xxxxxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx provozovny x adresa elektronické xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xx xxxxxxx xxxxxxx lze x xxxxxxx uveřejnit x xxxxx údaje xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x účastnících, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, ověření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznamu xx považuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx seznam, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čísla xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx marketingu.

§96

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx marketingovou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zboží xxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx uživatelům, kteří xx veřejném seznamu xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §95 odst. 2 neuvedli, xx xx přejí být xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je xxxxxxxx xxxxxxxx účastnické xxxxxxx xxxxx §95, xxx xxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx marketingu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nedal-li x xxxx dotčený xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxx.

(4) Ustanovení §95 x 96 xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx účastníků, xxxxx jsou právnickými xxxxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, je xxxxxxxx xxxxxxx xx soudní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx u xxxxx xxx.

Odposlech x xxxxxx xxxxx

§97

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx poskytující veřejně xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx žadatele xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx sítě rozhraní xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a záznam xxxxx

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx36),

x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx37),

x) Xxxxxxxxxx zpravodajství xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx37a).

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx předáním písemné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx jednací, pod xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx vedeno, a xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx36) xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx uživatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxx osoba zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu elektronických xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx po dobu 6 xxxxxx xxxxxxxx x lokalizační xxxxx, xxxxx xxxx vytvářeny xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx poskytovávání jejích xxxxxxx dostupných služeb xxxxxxxxxxxxxx komunikací. Xxxxxxxx x lokalizační xxxxx xxxxxxxx se neúspěšných xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba zajišťující xxxxxxxx komunikační xxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx uchovávány xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx uchováván xxxxx xxxxx x xxxxx uchovávaný xxxx xxxxxxxx. Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx a lokalizační xxxxx xxxxxxxx, xx xx požádání povinna xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení pro xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx právním předpisem59),

b) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, předcházení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx chráněné xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx60),

x) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxx účely x xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx37),

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx37a),

x) České xxxxxxx xxxxx xxx účely x xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem61).

Po uplynutí xxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxx provozní x xxxxxxxxxxx údaje uchovává, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vydán příkaz x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx59) nebo xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx (§90).

(4) Provozními x lokalizačními xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x dohledání x identifikaci zdroje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dále údaje xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x lokalizačních údajů xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, formu a xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) Právnická nebo xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx na xxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Zavede-li xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx xxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx komunikací při xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přenosu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx bodech xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem.

(7) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx efektivně vynaložených xxxxxxx. Výši x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(8) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 3 x 5 a x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odposlech xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxx a služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§98

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejných komunikačních xxxx a služeb xxxxxxxxxxxxxx komunikací

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou komunikační xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přijmout xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx pravidla vytvořená x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2. X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravidla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx existujícího xxxxxx x xxxxx předejít xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x na xxxx a služby. Xxxxxxxxxxx sítě a xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx důvěrnost xxxx sítě a xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dat xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx síť xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxx, která xx xxxxxxxx nepříznivý dopad xx xxxxxxxxxx sítí xxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x integrity xxxxxxxxx komunikačních xxxx Xxxx vydává síťové xxxxx (§62), xx xxxxxxx vymezí xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx x xxxxxx rozhraní, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx propojování xxxxxxxxx komunikačních sítí, xxx xxxxxxx k xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikačních xxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x kontinuity dodávek xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikačních xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx x případech, kdy xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx sítě x xxxxxx poškození xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pohrom, xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxx odepřít přístup xx službě. Xxxxxxxxx xxxx odepření xxxx xxx omezeno xxxxx xx dobu nezbytně xxxxxx, x xx-xx xx technicky možné, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x tísňovým xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x služby x xxxxxx xxxxxxxxx sítě, xxxxxxx x důvodech xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxx odepření přístupu x xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxx xxxxxxxxxxx informovat Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxx a služby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsah x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx také xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx agenturu xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx (XXXXX).

(5) Xxxx předkládá xxxxxxxxxx Xxxxxx x Evropské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxxx zprávu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx x oznámeních a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4, x to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Komisí.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxx xxxx xxx proveden xxxxxxxxxxxxxx nezávislým subjektem x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sítí a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx Xxxx identifikoval xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x integritu veřejné xxxxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx incidentu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx ve xxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručit xx xxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxx ode xxx jeho xxxxxx, xxxxxx xx xx xxx, xx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Rozhodnutí může Xxxx xxxxx x x řízení xx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

(8) Xx-xx se xxxxxxxx x xxxxxx hrozby xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx nebo služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxx xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

§98x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx veřejnou komunikační xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Vojenském xxxxxxxxxxxxx70) xxxxxx x zabezpečit x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx jevů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx71).

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx součinnost při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ukazatelů xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx72) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které tato xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jím připojeného xxxxxxxx detekce xxxx xxxxxxxx omezit xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x provozováním xx xxxxxxx stav ohrožující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx komunikací nebo xxxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx postupovat tak, xxx xxxx činností xxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uložené xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx Vojenského xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vynaložených xxxxxxx. Xxxxxx určení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxx osoby xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x užíváním nástroje xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x poté, xxx tato xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 6 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx zpravodajství.

§98a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§99

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx

(1) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx krizového stavu xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx sítě x xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovaných služeb. Xxxxxxxxxxx uvedených technicko-organizačních xxxxxxxx stanoví Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx předložit Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Úřad xx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx x právními xxxxxxxx sdělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuto skutečnost x stanovit xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxx39) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx komunikační xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx je x xxxxxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxxx omezit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx nebo přerušení xxxxxxxxxxx veřejně dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jeho rozsahu, xx povinen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx uvedený x odstavci 1 xx xx krizového xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx sítě a xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx zamýšlených xxxxxxxx k xxxxxxx x o předpokládaném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Ochrana xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§100

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Provozovatelé xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxxx provozováním xxxxxx vysokofrekvenční energie, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Rušením xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zhoršuje, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, sítě xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx radiokomunikačních xxxxxx, je provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx rušícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxxx xxxx xxxx xx náklady provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx nedodržením podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nese xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení později xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx40), xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx náklady xxxxxxxxxxxx zařízení později xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxxxxxx xxxxxxxxx radiokomunikační xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x neprodlenému xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení. X případě, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podmínkách vedoucích x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x o postupu xxx uplatnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rušení.

(6) Xxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx radiokomunikačních xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx obdobně xxxxx §114. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rušení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx Úřadem xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx o odstranění xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nečinný. Xxxxxxx xx odstranění xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; není-li xxxx, nese xxxxxxx Xxxx.

(8) Xxxx zjišťuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxxxxx x xxxx Ministerstva xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a Vězeňské xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

(9) Xx rušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x sítí, xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických komunikací xxxx xxxxxxxxxxx radiokomunikačních xxxxxx se považuje x rušení způsobené xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vln xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx byla zahájena xxxxx xxx provoz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sítě. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxxx xxxx xxxx xx x příslušné části xxxxxxxx za novou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozovatel radiokomunikačních xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx vyzvat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nedojde-li x xxxxxx, xxxxxxxx x způsobu odstranění xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx odstranění xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souvisejícími x xxxxxxxxxx stavby nese xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(11) Úřad xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 7 xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxx.

(12) Osoby xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o odstranění xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx nemovitosti, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx umístěny.

(13) Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx vysílacího xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x příjmu xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx rušení. Nedojde-li xxxx xxxx k xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx Úřad; xxxxxx nákladů podle §27 xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xx 12 xx xxx odstraňování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§101

Styk xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikační sítě x xxxxxx

(1) Stavebníci xxxxxx, vodohospodářských děl xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx zemními pracemi, xxxx povinni v xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Stavební úřad xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx komunikační xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. To xx týká x xxxxxxxxx hluboké xxxx xx zemědělských xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Komunikační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiná vedení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x jiná xxxx x jejich xxxxxxxx pásma xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx, xxx xxxx co xxxxxxx dotčeny xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx42).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx dotčeno xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx nezpůsobí rušení xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a sítí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxx xxxxxx komunikačního vedení xxxxxxx komunikační xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obdobně.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxx

§102

Xxxxxxxx xxxxx komunikačního xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx není xxxxx stavebního zákona xxxxxxxxxx xxx jedno x uvedených xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0,5 x xx stranách krajního xxxxxx.

(3) X ochranném xxxxx podzemního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxx souhlasu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provádět xxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx jeho vlastníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxx konstrukce xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Činnosti x ochranném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení, xxxxx xx znemožňovaly xxxx xxxxxxxxx znesnadňovaly xxxxxxx x tomuto xxxxxx xxxx které xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx x spolehlivost xxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx nadzemního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vlastníka xxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx šetřeno xxxx xxxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§103

Xxxxxxxx xxxxx rádiového xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx spoje xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx pásem, xxxxxx xxxxxxx a podmínky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vlastníka těchto xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx stavební úřad x tomto xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí nacházejících xx v xxxxxxxxx xxxxx rádiového xxxxxxxx x rádiového xxxxxxxxx xxxxx.

§103x

X řízeních x xxxxxxxxxx xxxxxxx nadzemního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je Xxxx dotčeným orgánem.

§103a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxx 5

Oprávnění x xxxxxxxxx cizích xxxxxxxxxxx

§104

(1) Xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť, který xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na cizím xxxxxxx nebo x xxx

x) nadzemní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx podzemního xxxxxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě, přetínat xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) anténní stožáry xxxxxx antén rádiových xxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx stožáry xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komunikační xxxx, xxxxxxxxxxx elektronická xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx §8 odst. 2 oznámil podnikání, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx komunikační xxxx a souvisejících xxxxxxxxx, veřejné telefonní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nosiče xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx komunikačních xxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronická xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx, připojení xx xxxxxxx elektrické rozvody x související xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx stožáry xxxx xxxxxxx nosiče xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spojů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektrické xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxx věci písemnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jednorázovou xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx smlouvu x zřízení xxxxxxxxxxx xx skutečně xxxxxxx xxxxx nemovité xxxx. Xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x komunikačních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx. Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx samosprávný xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx, aby výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Nedojde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx služebnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx-xx podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx anebo xxxxx, xx xx prokazatelně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s ní xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx podnikatele zajišťujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xx xxxxxxx služebnosti xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44a) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx vyvlastňuje, xxxxxxxxx xxxx již xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatel xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx. Podnikatel zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxx úřadu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x dotčené xxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxx tohoto rozhodnutí.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx větším xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxx přípravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, opravách a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení x elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx nemovitostech,

b) x xxxxxxxxx rozsahu kácet x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx komunikačních xxxxxx a elektronických xxxxxxxxxxxxx zařízení, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem42).

Prokazatelným xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kácení xx xxxxxxxxxxx dřevin xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační síť xx povinen xxx xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 6 x 13 xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vlastníků dotčených xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx stavu, x xxxx-xx to xxxxx x ohledem na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx okleštění xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx, vně nebo xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx nadzemního komunikačního xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podpírající xxxxxx xxxx xxxxxx xx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, anténní xxxxx).

(10) Xxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x vytyčovacích xxxx) xxxx součástí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx64) x xx ve xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx64) považována xx xxxxxxxxxxx xxx.

(11) Xxxxxxxxx xx služebností xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úprav xxxxxxxxxx xx xxxxxx nástupce xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, vlastníky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx tito xxxxxxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěných xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zejména spojky, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx korozí, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx kabelu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx podzemního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxx x komunikacemi, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxx x obcích xxxx ve xxxxxx xxxxxx.

(13) X případě xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení xxxx elektronického komunikačního xxxxxxxx je podnikatel xxxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xx toto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx vlastníka, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx přiměřeného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit x xxxxxx souhlas získat. X xxxxxxx xxxxxxx xx tento xxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě správci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zajistit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(14) Dojde-li xxxx xxxxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 x 6, xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x Úřadem.

(15) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou komunikační xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 6 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxx domu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxx prokazatelně projevil xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx, bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx umožnit uživateli xxxxxx domu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru

a) xxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu11) xx xxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx komunikačního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx včetně rozvaděče x xxxxxxxxx bodu xxxx.

Xxxxxxx-xx xxx škoda xx stavbě, je xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zprostit. Xxxxx-xx mezi xxxxxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxx prostoru a xxxxxxxxxx xxxxxx domu, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx projevil xxxxx uživatel xxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxx prostoru xx xxxxx o xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxx.

(17) Xxxxxxxxx, xxxxx vyvolal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx dotčeného xxxxx vedení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx technického řešení. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vlastník tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, či xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přetínat xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx veřejné komunikační xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx, zvláště xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx překážející veřejné xxxxxxxxxxx síti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx služebnostmi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx oprávnění xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh na xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikační sítě xxxxxx podnikatel zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednorázovou náhradu xx xxxx ceny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx70a), x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, jinak nárok xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx vypracovat xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx náhrady za xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xx 6 xxxxxx xx xxxxxx žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3 xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx jednorázovou náhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednorázovou xxxxxxx xxxxx, xxx stanoví xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx vzniklá xxxxx xxxxxxxx 1 přecházejí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, vlastníky xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx tito xxxxxxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx do 5 xxx od xxx xxxxxx vzniku, x xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx stavby xx pozemku x xxxx v xxxxxxx, xx veřejná xxxxxxxxxxx xxx xxxx trvale xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx oprávněný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Ustanovení §104 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

XXXXX VI

STÁTNÍ SPRÁVA X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx úřady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§105

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hlavních xxxxx státní politiky x elektronických komunikacích,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahy x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx Sbírce mezinárodních xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx plněných Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládou,

e) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx elektronických komunikací,

f) xxxxxxxx Komisi regulační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx jí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x z xxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Komisi xxxxx x odůvodněním xxxxxxxx xxxxxxx.

§106

Poskytování xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx poskytne xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx Xxxxxxxxxxxx nezbytné x xxxxxx činností, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nemá-li xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx a v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informací, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, pro který xxxx získávány.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 Xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§107

Organizace Xxxxx

(1) Úřad xx pětičlennou Radu Xxxxx (dále xxx "Xxxx"). Xxxxx z xxxxx Rady xx xxxxxxxxx Rady. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx, x xxxx nepřítomnosti xxxx xxxx činnost xxx xxxxxxxx xxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgán x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxx služby xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxx Xxxx a xxxxxx předsedu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxxx a obchodu. Xxxxxxx xxxxxx členů Xxxx xx 5 xxx. Každý xxx xx jmenován xxxxx xxxx Rady. Do xxxxxx předsedy Xxxx xx xxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do konce xxxx xxxxxxxx v Xxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxx.

(3) Do funkce xxxxx Rady xxxx xxx jmenován xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx bezúhonný; xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx trestné činy xxxxxx zahlazeno anebo xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx46),

x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, soudce, xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx samosprávy x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx Rady xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx Xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) úmrtím xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx.

(6) Xxxxx Xxxx vláda xxxx xxxxxxx pouze x případě xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx svou xxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx platné x xxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx člena Xxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx zaniká pouze x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx vláda v xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxxxx x obchodu bezodkladně xxxxxxx xxxxxx předsedu Xxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx Xxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx, pokud xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx všichni xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx a xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Rada

a) xxxxxxxxx

1. xxxxxx Úřadu,

2. plán xxxxxxxx Xxxxx,

3. návrh xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxx,

4. xxxxxxx xxx Rady, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx Xxxxx,

5. xxxxxx x činnosti Úřadu,

6. xxxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

2. xxxxxxxxxx obecné xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx o xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§39) x

5. xxxxxxxxx podniku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§51).

(10) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

(11) Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §22, 22a, 22b, 23 x 127. Xxxxxxx-xx xxxxx, xx x věci xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx případě, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8, x xxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxx Xxxx.

(12) Předseda Xxxx xx xxxxx xx plat, náhradu xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx Xxxx xx xxxxx na xxxx, xxxxxxx výdajů a xx naturální plnění xxxx člen Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx Xxxx má xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx trojnásobku měsíčního xxxxx, xxxxx mu xxxxxxx v době xxxxxx funkce. Nárok xx odchodné xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx zanikla xxxxx, xx xx ujal xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx pokud xxx xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx znovu jmenován xxxxxx Xxxx anebo xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro trestný xxx.

§108

Působnost Xxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jejich xxxxx xxxx zrušení x xxxx evidenci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xx závazků Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxx xxxxxx povahy,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx komunikací, určuje xxxxxxx x významnou xxxxx xxxxx (§53) x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx finanční prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí o xxxx x vykonává xxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací,

g) xxxxxxxxx xx sporech, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx regulačními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx agenturou pro xxxxxxxxxx sítí a xxxxxxxxx (XXXXX), Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (NATO), Sdružením XXXXX x x Xxxxxx,

x) xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx plnění,

j) xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18) xxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx získána xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhledává x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxx x monitorování xxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výběrových xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rádiového xxxxxxx x xxxxxxxxxxx číslovacích xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx radiokomunikační účet,

s) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx věcné xxxxxx xxxxxxxx předpisů x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x Ministerstvem na xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxxx službu,

w) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x případech stanovených xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu,

y) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zveřejněný xxxxx xxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx pro zajištění xxxxxxxxx k veřejné xxxxxxxxxxx síti xxxxx §63 odst. 9.

(2) Xxxx dále

a) xx xxxxxxxxx správním xxxxxxx xxx vymáhání povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxx úřední na xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o udělených xxxxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx x x využívání rádiového xxxxxxx,

x) xx dotčeným xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx80) x uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx ve společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx pro stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx své xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x otevřenému xxxxxxxxx69).

(3) Úřad xxxxxxxx x xxxxx činnosti, xxxxx to xxxxxxx x ustanovení tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů2).

(4) Xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pokynů x xxxxxxxxxx vydaných xxxxxx Xxxxxxxx unie, Evropskou xxxxxxxxx pro bezpečnost xxxx x xxxxxxxxx (XXXXX) x Xxxxxxxxx XXXXX a z xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxx §15a. Xxxxxxxx-xx xx Xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x odůvodněním xxxxxxxx xxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx zařazení xx Xxxxxxxxxxxx nebo Úřadu, xxxxxxx organizačního útvaru, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx pro ministra xxxxxxxx a xxxxxxx, x náměstci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podnikat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx účast ve xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánech podnikatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx poradenskou xxxxx xxxxx xxxxxxxx pomoc xx věcech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx Xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Radě. Xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx měsíc xxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxx x předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx funkce.

(3) Xxxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx.

§110

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxx x x xxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxxxxxxxx x rozhodnutích x xxxx, o uplatňování xxxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výroční xxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x plánovaných xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx. Výroční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§50) x xxxxxxx xxxxxx x mimosoudním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu65).

(2) Xxxxxxx zprávu xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x Xxxxxx Parlamentu x xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx konce xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx. Současně xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx je povinen xx vyžádání xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně a Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx x vládě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dodatečné xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx člen Xxxx. Xxxxxxx Rady xxxx povinni xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Senátem Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx x xx xxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou nebo Xxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§111

Xxxxxxxxxx x Úřadem xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx

(1) Xxxx a Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže si xxxxxxxx xxxxxxxxx podněty, xxxxxxxxx a jiné xxxxx součinnosti xxxxxxxx x xxxxxx úkolů, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx předpisy. Xxx xxxxxxxxx informací je xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důvěrnosti xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §51, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxx provádění analýz xxxxxxxxxxxx trhu podle §51 x 52 Xxxx xxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaujmout k xxxx xxxxxxxxxx; pokud Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne doručení xxxxxx Úřadu xxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxx případ, do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx , xx xx xx xx, xx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx soutěžitele je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx x Xxxx pro xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxx spolupracují, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a usilují xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§112

Spolupráce s Radou xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání

(1) Úřad x Rada pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je příjemce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx.

(2) Úřad

a) zpracovává x xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánu přidělení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozhlasovou xxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx kmitočtech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů,

d) xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx kontrolní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19, 22a a 22b, xxxxx se týká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a televizní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx11) stanoviska, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxxx kmitočtů pro xxxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje x případném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxx známy. Xxxxxxxxx xxxxxxx rádiových kmitočtů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znázornění předpokládaného xxxxx xxxxxxxxx signálem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obyvatel x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozmanitosti x xxxxxxxxx xxxxx.

§112x

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační bezpečnost

(1) Xxxx x Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, informace a xxxx xxxxx součinnosti xxxxxxxx k plnění xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx předávání informací xx příjemce xxxxxxx xxxxxxxx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx a Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stanoviska k xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím vydávaným x mezích jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§112x vložen právním xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

Xxxxxxxx elektronických komunikací

§113

(1) Xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx kontroluje xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodnutími x xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx zákona. Úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x individuálním xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx prováděno xxx xxxxxxxxxxx upozornění osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají být xxxxxxxxxxxx.

(4) Je-li to xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx při kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněni se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv. Jinak xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxx xxxxxx monitorováním bez xxxxxxxxxx x záznamu xxxxx. Kontrolující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zpráv xxxxxxxx jiným xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umožnit xxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, metodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx pokrytí xxxxxxxx xxxxxxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxxx signálem xxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx 87,5 - 108 XXx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kmitočtových xxxxxxx 174 - 230 XXx a 1452 - 1479,5 XXx, metodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(7) Kontrola cen xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx neporušují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Úřadem,

b) x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx a xxx řízení x xxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx nebo rozhodnutí x ceně xxxxxx Xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx průkazu, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxx čísel Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx prováděná xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx využívajících tato xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx dochází x ohrožení kritické xxxxxxxxxxxxxx, zdraví nebo xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx osoba xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vjíždět na xxxx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx šetřit xxxx vlastníků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§114

(1) Zjistí-li Xxxx, xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost podle xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "povinná xxxxx") xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněním, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §11, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 1 měsíce. Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinností, xxxx xxxxxxxx s xx xxxxxxx osoba projeví xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxxxx případech může xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxxxxx osoba bezodkladně xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx hrozí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sítí nebo xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx tří xxxxxx. Xxxxx během xxxx doby povinná xxxxx nezjedná nápravu, xxx platnost tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxx o přerušení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, x xx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §84 xxxx. 1.

(4) Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx x Úřadem xxxxxxxxx lhůtě.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx

§115

(1) Xxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxx na xxxx xxxxxx a v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx úplné a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x údaje x podklady, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx, xxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx vyžaduje. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx x xxxx, xxx mohly Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a Sdružení XXXXX xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §115a xxxx Úřad xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Úplné x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx konkurenčního trhu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx službu x xxx zeměpisné xxxxxxxx xxxxx §115a xxxxx stavu x 30. červnu x 31. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx podle §8 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx, povinen xxxxxxxxxx předávat Úřadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x elektronickém xxxxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx kratší než 30 xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxx v žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Žádost x přístup do xxxxxxxxxx aplikace xxx xxxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x přístup do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx ověřen. Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx právní předpis xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx81). Xxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx programové xxxxxxxx x elektronického xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx aplikace x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx aplikace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx48).

(5) Xxxx xx oprávněn xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx informace, xxxxx x podklady xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby (§39) x pro xxxxxxx čistých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kontrolu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výkonnostních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§47),

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §133,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11,

x) xxxxxxxx xxxxxx povinností x podmínek stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přídělem xxxxxxxxx kmitočtů, oprávněním x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxx spotřebitelů,

h) xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx efektivně xxxxxxxxxxxxx trhu,

i) xxxxxxxx xxx,

x) řešení xxxxx, xxxxxxx sporů x xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za poskytnutou xxxxxx,

x) xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie5a),

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx správu,

m) posuzování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, jenž xx xxxx mít xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytované konkurentům, xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx oblastí xxxxx §115a,

n) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §98, 99 x §55 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx sdílení xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §84 odst. 4, x xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115a,

x) sestavování x xxxxxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxx statistik, xxxxx xxxx studií,

r) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX x xxxxxxxxx.

(6) Úřad nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx BEREC82) x které xx xxxx Xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xxxxxxxx písmene x), xxxxx Úřad xxxxxxxxx xx xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vlastního podnětu xxxx x xxxxxxx, xxx Úřad obdrží xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek.

(8) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací, údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5. Úřad xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx47).

(9) Informace, podklady x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou podle xxxxxxxx 1 xx 5 je Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx odstavců 1 xx 8 xxxx dotčeno právo Xxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §246 xxxxxxxxxx soudního xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx správního, xxxxx xxxxxx o xxxxxx opravných xxxxxxxxxxxx x o počtu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXXX xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§115a

Zeměpisné xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dosahu xxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úrovni. Úřad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx možné xxxx xxxxxx Sdružení BEREC x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investicích xxx xxxxxx až 3 xxx xx xxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xx jaké xxxx xxxx xxxxxxxx zcela xxxx zčásti xx xxxxxxxxx o plánovaných xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx rozhodovací xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může Xxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx osoby xxxxx §115 nebo xxxxx xxxxxxx moci.

(4) Xx xxxxxxx zeměpisného mapování xxxx Úřad nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx hranicemi, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx x ani xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx sítě x xxxxx vysokou kapacitou, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rychlosti xxxxxxx 100 Xx/x. Xxxxxxx oblast Xxxx xxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxx, xxx xxxxxxxx svůj xxxxx xxxxxx sítě x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx informace xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zeměpisného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxxx, xxx tato výzva xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxx, xxx oznámily jakýkoli xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx síť xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rychlosti alespoň 100 Xx/x v xxxx xxxxxxx. Úřad xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zájem, xxx xxxxxx oblast xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nabízející rychlosti xxxxxxxxx nižší xxx 100 Mb/s.

(6) Orgány xxxxxxx moci, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Nejsou-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dostupné, Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx osobní xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxx utajované xxxxxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxx xxxxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx koncovým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx.

(8) Orgán xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xx povinen

a) xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikační sítě xxxx poskytovatelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx investicích, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zeměpisného xxxxxxxx.

§115x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Díl 2

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx

§116

(1) Ministerstvo x rámci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x Xxxxxx, x to xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánování, koordinaci x harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx vztahu xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx republiku x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Komise.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx důvěrné.

(4) Xxxxxxxxxxxx a Úřad xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxx vytváření srovnání x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5.

§117

(1) Úřad x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx potřeby sjednává xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §129, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx koordinuje své xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx státu. Xxxx xx Úřad x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednání příslušných xxxxxxxxx sborů, výborů Xxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxx XXXXX, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x harmonizaci využívání xxxxxxxxx spektra a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx využívání konkrétního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx vztahu xx Xxxxxx Xxxx zabezpečuje xxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxx x otázkách xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxx xxxxxxx zprávu x další xxxxxxxxx, xxxxx si Xxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx regulačnímu xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě xxxx Xxxxxxxx XXXXX, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad zachovává xxxxxxxxx informací, xxxxx xx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx regulačních orgánů xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx.

(4) Poskytne-li Úřad Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx vyžádal xx podnikatele, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informuje.

(5) Xxxxxxxx xxxxx §13 předá Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX.

(6) Xxxxxxxx-xx Xxxx informace xxxxxxxxxx Xxxxxx nebo Xxxxxxxx BEREC xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Úřad xxxxxxx Xxxxxxxx BEREC xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x využívání xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Sdružení XXXXX.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX

§118

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx x xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §8,

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 odst. 1 xx 3,

c) x xxxxxxx x §13 xxxxxxxx předem Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxx změny xxxxx, xxxxx uvedla v xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx rádiové xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1, xxx xxxxxx oprávnění,

e) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x číslovacím xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1,

x) využívá xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx čísel xxxxx §30 odst. 1, xxxx v xxxxxxx x xxxxx oprávněním,

g) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, než xxx xxxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 3,

x) použije bránu x xxxxxxx x §83 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x obtěžujícímu xxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx služeb,

k) xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx údaje, xxxxxxxxx xxxxx účastníka x rozporu x §96 xxxx. 3,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2, §16 xxxx. 2, §62 xxxx. 3, §63 xxxx. 10 xxxx. x), §71 xxxx. 5, §71 xxxx. 6, §86 odst. 3 xxxx §98 xxxx. 8,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §32 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx skutečností, na xxxxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx nástupnictví xxxxx §22c odst. 3 xxxx §22d xxxx. 2,

o) x xxxxxxx x §73 xxxx. 2 uvede xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx technické požadavky,

p) xxxxxx některý xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §102 xxxx. 3,

q) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §102 xxxx. 5 nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené v xxxxxxxxxx příslušného stavebního xxxxx xxxxx §103,

x) x xxxxxxx x §102 xxxx. 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx veřejných xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikační údaje xxxxxxxxx x rozporu x §95 xxxx. 4.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx rádiové xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx oprávněním,

b) x xxxxxxx x §19 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu s §18 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě kterých xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19a xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §19a xxxx. 1, xxxx

x) v xxxxxxx x §26 xxxx. 2 nezajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba, která xx platný xxxxxx xxxxxxx způsobilosti.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx účely xxxxx §19b xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §19b xxxx. 11 xxxxxxxx xxxxx skutečností, xx xxxxxxx xxxxxxx xx bylo xxxx xxxxxxxxx uděleno, xxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx informace xxxxx §19b xxxx. 14.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x rozporu x §100 xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezpůsobovala xxxxxx xxxxxxx elektronických komunikačních xxxxxxxx x xxxx xxxx rušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx radiokomunikačních xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §100 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sítě, xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §114 xxxx. 1 neodstraní xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neinformuje Xxxx,

x) xxxxxxxxxx informace, údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §115,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §115a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx o převodu xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 10,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo doporučení xxxxx §62 odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 4, xxxx

x) x xxxxxxx x §80 xxxx. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx jeho xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

(7) Držitel xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx změně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 3,

x) bezprostředně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 8,

c) xxxxxxxxxxx o okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxx xxxxx §36 odst. 8, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasovou komunikační xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tísňovým xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §61 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přesměrování xxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x databáze účastníků xxxxx §97 odst. 5,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx §33a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uživatelů xxxxx §33a odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dostupných xxxxx x aktivovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §61 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx komunikace xxxxx §67,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost podle §75 odst. 1 xxxx 3,

j) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §92, xxxx

x) nezajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 6.

(9) Xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné komunikační xxxx přístup k xxxxxxxxxxxx službám a xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx službě podle §66 xxxx. 2.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nerespektuje xxxx xxxxxxxxx Úřadem xxxxx §45 odst. 2,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §54 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ceny Xxxxx xxxxx §54 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x výnosů xxxxx §86 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx oddělené xxxxxxxx x ověření xxxxx §86 odst. 4,

x) neuveřejní závěry xxxxxxx xxxxxxxx oddělené xxxxxxxx podle §86 xxxx. 4,

x) nedoloží xxxxxxx cen xxxxx §86 xxxx. 5 xxxx 6,

x) nepředloží xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle §86 xxxx. 7,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx opožděně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 nebo xxxx. 3, nebo xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx náhradní xxxxx xxxxx §40 odst. 6 xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx 3,

x) nezabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 odst. 2,

x) v xxxxxxx x §39 xxxx. 14 neoznámí xxxxxx, xx hodlá převést xxxx xxx určenou xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x pevném xxxxx x přístupu x xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx její podstatnou xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx komunikační xxxxxx xxxxx §43 odst. 1.

(11) Xxxxxx s xxxxxxxxx tržní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §55 xxxx. 1,

x) x rozporu x §60 xxxx. 1 neprokáže Úřadu, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §86, ačkoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) nesplní xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2,

x) odmítne návrh xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x rozporu s §84 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxx §84 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxx Xxxxx informace xxxxx §86b xxxx. 1, §86d xxxx. 4 xxxx §86e xxxx. 1,

x) neuveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náležitostmi a xxxxxxxxxx stanovenými podle §85,

x) xxxxxxxxxx referenční xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostředkům xxxxx §84 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 6 xxxx. x) xx x), xxxx. 7, 8 xxxx 14,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx nakládá x xxxxxxx x §81 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §86 odst. 4,

x) neuveřejní závěry xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 4,

p) xxxxxxxx xxxxxxx cen xxxxx §86 xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxxxxxxxx xxxxx výsledky oddělené xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle §86 xxxx. 7.

(12) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 12 xxxx §66a xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatele x xxxxxxxxxx provozních xxxxx xxxxx §90 xxxx. 8 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §90 xxxx. 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §94 odst. 2,

x) nezajistí, xxx xxxxxxx uživatelé z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxx §35,

x) xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx s §54 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx §54 odst. 1 xxxx. b),

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx interpersonální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §29 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxx §71,

x) xxxxxxxx reklamaci xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxx §64 xxxx. 10 nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxx. 11,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2, 4, 5 xxxx 6,

x) neupozorní předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx účtů xxxxx §65 odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §65 odst. 2 xxxx 3,

m) x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikačních xxxxxx x Unii83)

1. xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxx,

3. nezajistí transparentnost xxxxxxxxxxxx ceny xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx maloobchodních xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx84)

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. neposkytuje informace xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx nakládání x provozem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejících xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx69)

1. xxxxxxxxx xxxxxxx k otevřenému xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx přístupu k xxxxxxxxx, obsahovala xxxxxxxxxx xxxxx,

3. nezavede transparentní, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

5. předem xxxxxxxxxxx spotřebitele o xxxxxx xxxxx, o xxxxx xx přišel xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx tarifu xxxxxxxxxxx xxxxx předpisem,

6. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx tarif stanovený xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitele xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisem a xxxxxxxxxxx xx xx xxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nevyjádří, xx xx xxxxx dosavadní xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxx žádosti xxxxxx x tarifu xxxxxxxxxxx xxxxx předpisem xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx

8. xxxxxxxxx, aby xxxxx přechod xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxx je regulovaná xxxxxxxxxx v rámci Xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x celé Xxxxxxxx xxxx podle §61 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxx jejich xxxxx xxxxx §69b xxxx. 7, xxxx

x) neposkytuje Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66a.

(13) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx způsobem, x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 7 x 8 typy rozhraní x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxxx x bezplatný xxxxxxx přístup do xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx podle §33 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx povolení Xxxxx xxxxx §74 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byly splněny xxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 1, xxxxxxx xxx o to xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx §33 odst. 3 xxxx. a),

f) xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx komunikační xxxx xxxxx §33 xxxx. 10,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §79a xxxx. 6 a 7 xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx §84 odst. 2,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 7,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení k xxxxxxxx podle §73 xxxx. 6,

j) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x roamingu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Unii83),

k) xxxxxxxxxxx nezpřístupní centru xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx tísňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx související xx xxxxxxxx pasivní xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx podle §79a xxxx. 1.

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesjednává xxxx xxxxx §55 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx pro připojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odposlech x xxxxxx zpráv xxxxx §97 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx s §97 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx nezajistí, xxx xxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lokalizačních údajů xxxxx §97 xxxx. 6,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 odst. 8,

x) xxxxxxxxxxx Úřad nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx x způsobem xxxxx §98 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §98 xxxx. 1,

h) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x integrity xxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx xxxxx §99 xxxx. 1, 2 xxxx 4,

x) xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx odvětví x Xxxxx republice xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x výnosů xxxxx §86 odst. 8 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx neoddělí činnosti xxxxx §86 odst. 8 písm. x),

x) xxxxxx důvěrnost zpráv x s xxxx xxxxxxxxx provozních x xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx §91 xxxx. 2, 3 xxxx 4,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx čísla, xxxx xx o xx účastník požádal,

l) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací možnost xxxxxxxx xx své xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 odst. 1 x 12,

m) v xxxxxxx s §34 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx čísla, anebo x xxxxxxx s §34 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatele x ceně xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx přístup x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx §35 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platby podle §35 xxxx. 3 xxxx 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xx 4,

x) neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 5,

s) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x kontroly xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx služby xxxxx §63 xxxx. 9,

t) xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 11,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx x změně xxxxxxx xxxx x xxxx právu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §63b xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo uživatelem x rozporu x §63b xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx spotřebitelům xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zpráv x x nimi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx porušením některé x xxxxxxxxxx podle §90 xxxx. 2, 3, 4 xxxx 5,

x) xxxxxxx zpracování xxxxx xxxxx §90 xxxx. 9, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx údaje xxxxx §98 odst. 6.

(15) Xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rozporu x xxxxx ustanovením,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 odst. 12,

x) xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx určitou x xxxxxxx x §63b xxxx. 6 xx 8,

x) v rozporu x §89 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx účastník xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx touto xxxxxx x x xxxxx průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §34a odst. 2 xxxx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §34a xxxx. 1,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §34 xxxx. 14 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx účastníkovi,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhradu x rozporu s §34 xxxx. 11 xxxx §34a odst. 11 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přenesení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zůstatek x rozporu x §34 xxxx. 10,

h) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx diskriminační xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §61 xxxx. 8,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §69,

x) neplní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhlasový xxxx televizní program x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxx §72 xxxx. 1,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx §98 xxxx. 7,

x) nezveřejní xxxxxxxxx xxxxx §63a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxxx xxxxx §63b xxxx. 3 xxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63b xxxx. 3 x 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §63c xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele služby xxxxx §34 xxxx. 9 xxxx v xxxxxxx s §34 xxxx. 13 xxxxxxxxx xxxxxx návaznost xxxxxx, xxxx

x) brání xxxxxxx xxxxxxxxx čísla x xxxxxxx s §34 xxxx. 15 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx x §34a xxxx. 10.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §88a xxxx. 1 nebo 2.

(17) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obsahu xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxx provozovatelům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxx v xxxxxxx x §83 xxxx. 5,

x) nevede oddělenou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxx §86 odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §86 xxxx. 5 nebo 6,

x) nepředloží xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účetní xxxxx xxxxx §86 xxxx. 7.

(18) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §72a xxxx. 2,

x) xxxxxxxx smlouvu xxxxx §72a xxxx. 3, nebo

c) nevypracuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx všeobecných xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §72b xxxx. 1.

(19) Xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx xxxxxx digitální xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx programového xxxxxxxx xxxxx §83 odst. 9 xxxx. x),

x) xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programů xxxxx §83 xxxx. 9 xxxx. a), xxxx

x) nevyužívá přidělený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 9 xxxx. c).

(20) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesdělí Xxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §72c.

(21) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx digitálního xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx podle §83 xxxx. 8.

(22) Podnikatel xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxx xx číslech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uživatelů xxxx xxxxxxx osobní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníka tísňové xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx tísňové komunikace xx xxxxxxxxxxxx centrum xxxxxxx komunikace xxxxx §33 xxxx. 13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx čísel xxxxx §33 xxxx. 6, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxx interpersonální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1.

(23) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedených podle §22 odst. 2 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(24) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §98a xxxx. 1 nezřídí xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bodech xx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §98a xxxx. 2 a 3 neposkytne xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Vojenskému zpravodajství xxxxxxx x nástroji xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nástroje detekce xxxx omezí jeho xxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §98a odst. 6.

(25) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx jako xxxxxxxxxxxx bezdrátového přístupového xxxx xxxxxx dosahu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodů s xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupový bod x malým xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) neinformuje Xxxx x instalaci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bodů, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxx.

(26) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až r), xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. b), odstavce 5 xxxx. x) x x), odstavce 12 xxxx. q) x x), xxxxxxxx 15 písm. x), xxxxx odstavce 25 xxxx xxxxxxxx 23 xxxx. x),

x) 15 000 000 Xx xxxx xx xxxx 5 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dosaženého xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. m) x x), xxxxxxxx 2 xxxx. c) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx 5 písm. x), xxxxxxxx 8 xxxx. x) až x), xxxxxxxx 10 písm. x) xx x), xxxxxxxx 12 xxxx. x) až x), xxxxxxxx 13 xxxx. x) až x), xxxxxxxx 14 písm. x) xx x), xxxxxxxx 15 xxxx. x) až x), x) xx g), x) x x) xx x), xxxxx xxxxxxxx 16 nebo xxxxxxxx 23 xxxx. x), x) xxxxx x),

x) 50 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % x čistého xxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účetní období, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 4, xxxxxxxx 6, odstavce 7, xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 9, xxxxxxxx 10 písm. x) xx x), odstavce 11, xxxxxxxx 12 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 13 xxxx. x) xx x), odstavce 14 xxxx. x) xx x), odstavce 15 xxxx. h), j) x x), xxxx xxxxx odstavce 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 24.

(27) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§119

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) uskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxx,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xx 3,

x) využívá xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1, xxx tohoto xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §26 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §38, xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ačkoliv není xxxxxx, jíž byla xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §73 xxxx. 2 xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx číslo nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy,

i) prostřednictvím xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx,

x) poruší některý xx xxxxxx x xxxxxxxxx pásmu podzemního xxxxxxxxxxxxx vedení podle §102 xxxx. 3,

x) xxxxxx omezení xxxx xxxxxxxx ochrany ochranného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx podle §102 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx rádiového xxxxxxxx a rádiového xxxxxxxxx xxxxx, stanovené x xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx podle §103,

x) v rozporu x §102 xxxx. 4 vykonává v xxxxxxxxx xxxxx podzemního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx ohrozit bezpečnost x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka vedení, xxxx

x) xxx vykonávání xxxxxxxxxxx činnosti nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2, §16 xxxx. 2, §62 odst. 3, §63 xxxx. 10 xxxx. x), §71 xxxx. 5, §71 xxxx. 6, §86 xxxx. 3 xxxx §98 xxxx. 8.

(2) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §18 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx jí xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx s §19 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysílacích xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx účely podle §19b xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §19b xxxx. 11 xxxxxxxx změnu skutečností, xx xxxxxxx xxxxxxx xx bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19b xxxx. 14.

(4) Fyzická xxxxx xxxx osoba, které xxxx přiznána zvláštní xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §38 odst. 7 xxxxxxxxxxx podnikatele, kterému xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny, x všech xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny.

(5) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §100 xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx

x) v xxxxxxx x §100 xxxx. 3 xxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x rušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě zjištěné xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údaje nebo xxxxxxxx vyžádané Úřadem xxxxx §115, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §115a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx informace.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických komunikací xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §98a odst. 6.

(8) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupového xxxx malého xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxx vlastností bezdrátových xxxxxxxxxxxx bodů s xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupový bod x xxxxx dosahem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x x) xx x) x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 8 xxx xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx. Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

§120

(1) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Úřad.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx spáchán xxxxxxxxx, xxxxx ode xxx, xxx rozhodnutí o xxxxxxx pokuty za xxx přestupek xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 2 xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle §118 xxxx. 5 písm. x) a §119 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Úřad xxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxx §115a xxxx. 3.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §118 xxxx. 5 písm. x) x §119 xxxx. 6 xxxx. x) Xxxx nebo xxxx příslušný orgán xxxxxxx moci podle §115a xxxx. 3 xxxxxxxx x skutečnost, xxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zejména xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§121

§121 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 468/2011 Sb.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxx

§122

Xxxxx ke xxxxxxxxx řádu

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 100&xxxx;000 Xx.

(3) X řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxx samé. Xxxxx xxx xxxxxxxx námitek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8, §22, §33 xxxx. 8, §38 xxxx. 2, §38 xxxx. 3, §51 xxxx. 6, 7 x 12, §57 xxxx. 1 a 4, §60 xxxx. 2, §61 xxxx. 2, §63 odst. 10, §63 odst. 11, §69a, 69b, §71 odst. 1, §71 xxxx. 5, §71 xxxx. 6, §72 odst. 1, §74 xxxx. 1, §79 xxxx. 2, §82, §83 xxxx. 7, §84, §86 xxxx. 2 a 5, §100 odst. 7 x §114 xxxx. 2 x 3 xxx vymáhat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxx xxxx 10 000 000 Kč.

(5) X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx Xxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Úřad, xxxxxxxx Rady xxxx Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a vydá xxxx rozhodnutí ve xxxx48b).

(6) Je-li xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx podpory, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x předběžné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx neposkytne podporu xxxx nepřevede peněžní xxxxxxxxxx, dokud Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutí.

(7) X xxxxxxxx vedených podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x možném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepoužije.

§123

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx x prvním xxxxxx nevydal xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx předseda Xxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předseda Xxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo rozkladu x Xxxx nehlasuje.

§124

Opatření obecné xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy xx xxxxxxxxxx připomínek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §130 x 131.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozdější. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§125

Xxxxxxxxxxxx

(1) Opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnosti, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadem, Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx desce Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Dnem xxxxxxxxxx x Telekomunikačním věstníku xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx částky Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy49).

(2) Xxxx v Telekomunikačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx, jeho xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx znění, xxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů (§51),

x) xxxxxxxxx, změny, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. a),

f) xxxxxx xxxxx (§62).

X Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxx sdělení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx elektronické xxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména

a) rozhodnutí Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxx uvedená x §107 xxxx. 9 xxxx. b) xxxxxx 3 xx 5 v xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxx x sporech xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx uživatelem x xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx uživatelů,

c) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Úřad je xxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, individuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxxxxxx k využívání xxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektům xxxxx §11,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §52.

(5) Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, postupů x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx výstavbu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxx kapacitou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) x xxxxxxxx 5 k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxx vytvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnosti xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadech xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxx xx přehlednost, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uveřejněných xxxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxx tajemství5) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx34),48), xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx informace důvěrného xxxxxxxxxx.

(9) Ustanovením xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxx xxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxx informace, které xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x jinými ustanoveními xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem.

§126

Telekomunikační xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx publikační xxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxx pouze pro xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx věstníku xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uveřejňování xxxxx xxxxxxxxx x §125 xxxx. 2 a xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§127

(1) Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§7) nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx x jinými podnikateli xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx existuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx kterékoliv xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Lhůta pro xxxxxx xxxxxxxxxx činí 4 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx případech 6 měsíců.

(2) Za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx oznámeném xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxx součinnosti xx xxxxxxxx Xxxx oprávněn xxxxxx dotčené xxxxx xxxxxxxxxx pokutu až xx xxxx 100&xxxx;000 Xx, x to x xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx.

(4) Předseda Xxxx xxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx účastníkovi řízení xxxx x případě, xx byl xxx xxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx zpět xxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxx důvodně.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxxx spor xxxx xx obchod xxxx xxxxxxxxx státy, Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXXX. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Sdružení XXXXX xxxxxx lhůta xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX. Rozhodnutí xxxx xxx vydáno xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Úřad xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stran xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxx sporů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxx x rozhodčím xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx nálezů, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx k peněžitému xxxxxx.

§128

Xxxxxxxxx rozhodování xxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spor xxxxx §127, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účasti xxxxx xxxxx sporu xxxxx k závěru, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §5 xxxx. 2 xx 4. Úřad vydá x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx nevyřešení xxxxx xx 4 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx Úřad xx xxxxx jedné xx stran podle §127, xxxxxxx musí xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx, pokud se xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §127, xxxxx xx xxxx xxxxx mezi xxxxxxxx, x xxxxx ani xxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxxxx tržní xxxxx na relevantním xxxx, je xxxxxxxx x šetření, x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Rozhodování xxxxxxxxxxxx xxxxx

§129

(1) Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) xx straně xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxx kterékoliv xx stran sporu, xxxxx xx xxxx xxxx povinností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx jeho xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx straně xxxxx vykonávající xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) nebo xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xxxxx xx změně xx xxxxx osobu, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, převzetí xxxxx, přistoupení x xxxxx49a). Podání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 4 xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx zahájeném na xxxxx spotřebitele činí 90 xxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx x zvlášť xxxxxxxxx xxxxx prodloužena. Strany xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu informovány x prodloužení xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx, xx xxx lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxx běžet xxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Návrh osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx týká povinnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x peněžitému plnění, xx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx formuláři. Xxxxx formulářů xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nevyhoví-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podané podle §64 xxxx. 7 xx 9, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx reklamace xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx vyřízení (§64 xxxx. 10), xxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx zanikne. Xxxxxxx xxxxxxx není dotčena xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1, Xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xx xxxxxx účastníka, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxx §64 xxxx. 1 xxxxxxx xx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(4) Úřad xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxx xxx chování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx soudním xxxxxx58).

(6) X řešení sporu xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx spotřebitele Úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxx x o xxx, xx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx spotřebitel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx66).

Xxx 3

Xxxxxxxxxx

§130

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xx povinen xxx xxxxxx své působnosti xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x ceně,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) jiné xxxxx Xxxxx, xxxxxxx-xx povinnost xxxxxxxxxx tento xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx koncových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xx sdruženími koncových xxxxxxxxx x spotřebitelů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x podnikatelů xxxxxxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx je, v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, získání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx subjektů x xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Dotýká-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx pro xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxx s Radou xxx rozhlasové a xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx-xx se ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxx osobních údajů.

(4) X Xxxxxxxxxxxxx je Xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxx zřídí x xxxxxxxx diskusní xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) K xxxxxx xxxxxxxx Úřadu se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx dotčeny, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Úřadu ve xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xxx xxx uveřejnění xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx okolností, xxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx připomínek xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx.

(7) Výsledky xxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx desce xx 1 měsíce od xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxxxx xxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx 1 označil xxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx diskusním xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx přístupnosti x xxx koncové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxx BEREC x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy

(1) Xxxxx xx opatření xxxxx §51, 52, 59, 79, 79a, 80 xxxx 84 xxxx xxxx na xxxxxx xxxx členskými xxxxx, Xxxx návrh xxxxxxxx společně s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §130 xxxxxxxx a zpřístupní Xxxxxx, Xxxxxxxx XXXXX x regulačním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xx zveřejnění. Xxxx-xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, Xxxx tyto xxxxxxxxxxx takto xxxxxx x oznámený návrh xxxxxxxx xxxxxxxx. Úřad xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možné míře xxxxxxxx připomínky Xxxxxx, Xxxxxxxx BEREC x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx.

(2) Úřad po xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx předmětem xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §52 odst. 2 xxxx označit podnik xxxx podnik xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx podniky xxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxx, xx soudí, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx překážku xxx xxxxxxx trh, xxxx xx má xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxx §5. Xxxx-xx Xxxxxx xxxxx xxxxx 2 měsíců rozhodnutí, x němž xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxx xxxx zpět, Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx zpět xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. X xxxxxxx, xx Xxxx návrh xxxxxxxx xxxxx, provede xxxxxxxxxx xxxxx §130 x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Úřad xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 6 xxxx §79 xxxx. 2, xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, že xxxxx, že xx xxxxxxxxxx opatření vytvořilo xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx, nebo xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx §5. Úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx x Xxxxxxxxx XXXXX xx úpravě xxxxxxxx x ohledem na xxxx xxxxx §5. Xxxxx xxxx doby xxxx Úřad návrh xxxxxxxx vzít xxxx xxxx změnit, x xx s maximálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise x Xxxxxxxx BEREC, xxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxx beze xxxxx. Xxxx-xx Xxxxxx během xxxxx 1 měsíce xx xxxxxxxx tříměsíční xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx svých výhrad, Xxxx xx 1 xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx výsledné xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx Xxxx xxxx uskutečnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §130. Odchyluje-li se xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx xxxx postup odůvodní.

(4) Xxxx vezme xxxx xxxxx opatření podle §84 xxxx. 8 xxxx §85a xxxx. 2 až 5, xxxxx Komise xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx odůvodněné rozhodnutí, x němž žádá, xxx Úřad vzal xxxxx návrh xxxxxxxx xxxx. Úřad dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vět xxxxx x xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx hospodářské soutěže x xxxxxxx zájmů xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odchylně xx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Xxxx xxxxxx xxxxxx opatření bezodkladně xx jeho přijetí x s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postupu xxxxx odstavců 1 xx 3 Xxxxxx, Xxxxxxxx XXXXX x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx Úřad přijmout xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Úřad xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx XXXXX každé xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1. Xxxx xxxx vzít xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

HLAVA IX

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§132

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vydávání opatření xxxxxx xxxxxx.

§133

Xxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxx poplatky,

b) poplatky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§24),

x) xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxx (§37).

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Poplatky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nařízením.

§134

§134 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§134x

§134x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§135

§135 zrušen právním xxxxxxxxx č. 468/2011 Sb.

Xxxxxxxxx ustanovení

§136

(1) Xxxxx xxxx uvedeno xxxxx, xxxx xx tímto xxxxxxx i právní xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé xxxxx právních předpisů xxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Za protiprávní xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejsou-li xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxx zahájená x xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastaví.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx platné xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikační xxxxxxx.

(6) Úřad xx xxxxxxx xxxxxx příděl xxxxxxxxx kmitočtů, obsahující xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kmitočtům x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx telekomunikačních xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb. x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx doby xxxxxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxx xx xxxxxxx vydat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xx 5 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

(10) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a podnikatelé xxxxxxxxxxx telekomunikační xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx telekomunikační xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x registraci xxxxx generální licence, xxxx povinni splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 nejpozději xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílacích rádiových xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísla xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx v xxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx části xxxxxxxx xx xxxx poplatků xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx uvedená; xxxx xxxx povolení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx k využívání xxxxxxxxx kmitočtů xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx. Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx individuální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxxxxxxxx třídy X.

(12) Kmitočtové xxxxx x číslovací xxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx v platnosti xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x §29 xxxx. 4 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §16 odst. 2.

(13) Xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx komunikační síť xxxx xxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona oznámit Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx typy xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přístrojů. Xxxxxxxxx specifikace xxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx v §73 xxxx. 9.

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou mobilní xxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §34 xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřad xx xxxxxxx vydat opatření xxxxxx povahy xxxxx §34 odst. 4 xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

(15) Xxxxxxxx průkazů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx radiokomunikační xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx obsluhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx radiokomunikační xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx") pozbývají xxxxxxxxx xxxx 30. xxxxx 2007. Xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx radioamatéra na xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXX.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx §13 xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx uplynutím 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(17) Řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx telekomunikačních xxxxxx" xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x tomuto xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(18) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx x xxxxxxx rádiových kmitočtů, x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xx přidělení xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx, xx smluvní xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx držiteli xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx licence, xxx xxx xx stanovena xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(19) Xxxxxxx, který shromažďuje xxxxxx xxxxx účastníků xx účelem xxxxxx xxxxxxx účastníků, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx byly uvedeny x seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, o jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §95 xxxx. 1 x 2. Tento xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků, zda xxxxx jejich osobní xxxxx zůstat xxxxxxx x tomto xxxxxxx. X případě, že xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xxx byly vydány, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamu.

(20) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx provozu, rozumí xx tím přenášená xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,

d) xxxxxxxxxxxxxxx síti, rozumí xx tím xxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§137

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §51 xxx, aby xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §52 odst. 1, xxxxxxxx dalších xxxx xxxxx §52 odst. 2. Úřad xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §130 x 131 x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §125. Xxxx xx povinen xxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxx povinen xx xxxxxxx analýzy xxxxx xxxxxxxx 1 přezkoumat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx trhu zachované xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x rozhodnout x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §51 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx trhu xxxxxx x oblasti cen xxx xxxxxxx uživatele xxxxxxxx deformovány křížovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx telekomunikační xxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §51 xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělené xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx povinen ji xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vydání xxxxxxxxxx Xxxxx podle §137 xxxx. 2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci nákladů, xxxxx x výnosů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx kapitálu xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §137 xxxx. 2.

§139

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxx k síti, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, propojení sítí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx považují xx xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx podle §137 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx subjekt x xxxxxxxx xxxxxxx xx trhu, xxxxxxx xxx poskytování přístupu xxxx propojení anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx a zpřístupnění xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxx xx x

x) povinnost xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poskytnout Xxxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx o přístupu x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx referenční xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx účastnického xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx, xxxxx x výnosů xxxxx schválené xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx Xxxxx roční xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, tržeb, xxxxxx x xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené Xxxxxx.

§140

Provozovatel veřejné pevné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinen xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kteréhokoliv x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednotlivá xxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxx poskytovat xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §137 odst. 2.

§141

§141 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 153/2010 Sb.

§142

(1) Xxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 151/2000 Sb. x telekomunikacích a x změně dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx x platnosti 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak.

(2) Xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx věcně příslušných xxxxxxxxxx o xxxx (§57 xx 59) Xxxxxx, xxxxxxx však xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xx Úřad xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx předchozí analýzy xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx doby xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §137 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uvést x xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxx všeobecné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx povinen xx xxxxx xx xxxxxxx s ustanoveními xxxxxx xxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

§143

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx, xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx dostupnosti, xx x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxxx III xxxx 6; xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dílčí xxxxxx podle §39.

(3) Xxxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx, tržeb x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x předkládat Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, tržeb, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx.

(4) Poskytovatel univerzální xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx 4 xxxxxx xx xxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx prokazatelné xxxxxx vypočítané podle xxxxxx č. 151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx poskytovatel xx nárok na xxxxxx prokazatelné ztráty x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx účinnosti, x xx xx období xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx poskytovatel xx xxxxxxx umožnit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na výše xxxxxxxx prokazatelnou ztrátu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx podílu x xxxxxx se řídí xxxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§144

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2005.

§145

(1) Xxxxxxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxxx i xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §137 xxxx. 2. Tyto služby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud tento xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx schválené xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx zprávu o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x ziskovosti, xxxxxx vloženého xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xx povinen xxxx povinnost xxxxx xx xxxx vydání xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx §137 odst. 2.

§146

Xxxx do 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zřídí xxxxxxxx xxxxx §14, 15 a 28.

§147

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxxx dohod x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 151/2000 Xx., o telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zůstávají nedotčeny.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x vlastníkem xxxxxxxxxxx x dohodě xxx xxxxx oprávnění xxxxx §90 odst. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 151/2000 Xx. x, x xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, rozhodne x zřízení xxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 151/2000 Xx. nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxx podnikatelům xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx podle §90 xxxx. 1 xxxx. x) a b) xxxxxx č. 151/2000 Xx. nebo §104 xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx xx xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx nabyvatelé podnikateli xxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxxx xxx, x xx xxx ohledu na xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx veřejné komunikační xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x věcných xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikační sítě

a) x xxxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx břemena xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x došlo-li xxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxx břemene x převodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) x okamžiku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x došlo-li současně xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx břemene a xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§148

Ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxx Český xxxxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

b) přecházejí xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx telekomunikačního úřadu xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxx,

x) je Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x nímž x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§149

(1) Xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vláda xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Rady Xxxxx xx 1 xxx, jednoho na 2 xxxx, xxxxxxx xx 3 roky, xxxxxxx xx 4 xxxx x xxxxxxx xx 5 xxx.

(2) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Závěrečná ustanovení

§150

Zmocnění

(1) Vláda xxxx nařízení x xxxxxxxxx §16 odst. 9, §24 xxxx. 5, §27 xxxx. 8, §37 odst. 2, §38 xxxx. 8 a §133 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §16 xxxx. 1, 7 x 8, §26 xxxx. 5, §29 odst. 4, §40 xxxx. 7, §43 xxxx. 3, §47 odst. 3, §48 odst. 7, §80 odst. 3, §113 odst. 8 x §126 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §33 odst. 9 x §97 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §33 xxxx. 17, §33b xxxx. 2 x §97 xxxx. 5 a 9.

(5) Xxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §33 xxxx. 4, §34 odst. 5, §34a xxxx. 9, §44 xxxx. 9, §63a xxxx. 3, §64 xxxx. 13, §66a odst. 5, §82 odst. 4, §84 xxxx. 4, §97 odst. 7, §98 xxxx. 4, §99 xxxx. 1, §113 xxxx. 5 x 6, §115 xxxx. 3 a §129 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá xx spolupráci s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §34 odst. 11.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §98a xxxx. 5.

§151

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 181/2000 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Vyhláška č. 182/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a rádiová xxxxxxxx.

4. Vyhláška č. 191/2000 Sb., x technických xxxxxxxxxx xxx připojení a xxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu.

5. Xxxxxxxx č. 195/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx koncových xxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxxx sítě.

6. Vyhláška č. 196/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx telekomunikační xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 197/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 198/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x síti x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx k veřejným xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 199/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx x vykonávání telekomunikační xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 200/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 201/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby.

12. Xxxxxxxx č. 202/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x druzích xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx č. 92/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncových xxxxxxxxxxx zařízení.

14. Xxxxxxxx č. 235/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx xxxxxxxxx telekomunikační xxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

§152

X xxxxxx č. 274/2001 Sb., x vodovodech a xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vodovodech x kanalizacích), ve xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx č. 20/2004 Xx. a zákona x. 167/2004 Xx., xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx

§153

X xxxxxx č. 151/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního, xx xxxxx zákona x. 436/2004 Xx., xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

§154

X xxxxxx č. 205/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky a x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

§155

V xxxxxx č. 309/2002 Sb., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 281/2003 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx. x xxxxxx x. 626/2004 Sb., se xxxx xxxxxxx čtvrtá xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx provádějí xxxxxxx opatření v xxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy a xxxx xxxxxxx zákony

§156

V xxxxxx č. 517/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx zákony, xx xxxxx xxxxxx x. 41/2004 Sb., se xxxx xxxxx zrušuje.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx

§157

X xxxxxx č. 225/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., xx xxxx xxxxx zrušuje.

XXXX OSMÁ

Změna zákona x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stráži Xxxxx xxxxxxxxx

§158

X xxxxxx č. 436/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 555/1992 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxx čtvrtá xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxxxxx

§159

X xxxxxx č. 53/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx zrušuje.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx se mění xxxxxxxxxxxx xxxxx

§160

X zákoně č. 167/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx související xxxxxx, xx část xxxxxx xxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§161

Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 231/1992 Sb., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., zákona x. 273/1993 Sb., xxxxxx x. 303/1993 Xx., zákona č. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., zákona x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx č. 19/1997 Xx., zákona x. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., zákona č. 79/1997 Sb., xxxxxx x. 217/1997 Sb., xxxxxx č. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 358/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 122/2000 Sb., zákona x. 123/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Xx., zákona č. 149/2000 Xx., zákona x. 151/2000 Sb., xxxxxx č. 158/2000 Xx., zákona x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 309/2000 Sb., zákona x. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., zákona x. 61/2001 Sb., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., zákona x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., zákona x. 174/2002 Sb., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., zákona č. 88/2003 Xx., zákona x. 130/2003 Sb., xxxxxx č. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., zákona x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 354/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Xx. x zákona č. 695/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 3 xxxxxxx i) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19 zní:

"i) xxxxxxxxxx komunikační činnosti xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx19),

19) Zákon x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx).".

2. X xxxxxxx č. 2 SKUPINA 205: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx "Xxxxxxxxxxx telekomunikačních xxxxxx" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cen

§162

V §2b xxxxxx č. 265/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, ve xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb. x xxxxxx x. 320/2002 Xx., odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kontrole cen xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx služeb do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb1). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, sjednávání x xxxxxxxx cen x oblasti elektronických xxxxxxxxxx.".

XXXX TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxxxxx xxxxxx

§163

Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (krizový zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §12 xx x nadpise slova "x spojů" zrušují x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx provozovateli dráhy, xxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxxxxx, letadel, letišť, xxxxxxxxxxxx vodní dopravy x veřejných xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx sloužících xxxxxxx povinnosti k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb.".

2. Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 153/2010 Sb.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání

§164

V xxxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vysílání a x změně dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Sb. x xxxxxx x. 341/2004 Xx., se za §24 xxxxxx xxxx §24x, xxxxx zní:

"§24a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rada xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx okresů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy zcela xxxxx zčásti pokrytých xxxxxxxxx.".

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna rozpočtových xxxxxxxx

§165

X §36 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 482/2004 Xx., xx na konci xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx radiokomunikační účet xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§166

Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 72/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona č. 305/1997 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 223/1999 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 352/1999 Sb., zákona x. 357/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx č. 62/2000 Xx., xxxxxx č. 117/2000 Sb., zákona x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., zákona x. 153/2000 Xx., xxxxxx x. 156/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., zákona č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Xx., xxxxxx č. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 140/2001 Sb., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 107/2002 Xx., zákona x. 120/2002 Sb., xxxxxx x. 149/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 129/2003 Xx., xxxxxx x. 131/2003 Xx., zákona č. 148/2003 Xx., xxxxxx x. 149/2003 Sb., xxxxxx x. 219/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Sb. a xxxxxx č. 276/2003 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxx 155 xxx:

"Xxxxxxx 155

Xxxxxx námitky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xx 100,-".

2. Položka 156 xxx:

"Xxxxxxx 156

a) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx obsluhu

aa) xxxxxxxxxxxxxxxx x radiotelegrafních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a lodí

- xxxxxxxxxxxxxxxx Kč 400,-

- xxxxxxxxxxxxxxxxx Xx 600,-

xx) xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohyblivé letecké x pohyblivé plavební xxxxxx

- radiotelefonních Xx 300,-

- xxxxxxxxxxxxxxxxx Xx 400,-

xx) xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pásmu xxxxxxxx xxx

- xxxxxxxxxxxxxxxx Xx 300,-

- xxxxxxxxxxxxxxxxx Xx 400,-

xx) vysílacích xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Kč 400,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xx 200,-".

3. Xxxxxxx 157 zní:

"Položka 157

Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti Xx 1&xxxx;000,-

Xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kč 500,-".

4. Položka 158 xxx:

"Xxxxxxx 158

x) Podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Kč 200,-

b) Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx sporu x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kč 10&xxxx;000,-

x) Xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx sporu x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx 4 % x xxxx xxxxxx, nejméně Xx 200,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx položky x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxx xx výši Xx 500&xxxx;000.".

5. Xxxxxxx 159 xx zrušuje.

6. Položka 160 zní:

"Položka 160

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xx 5&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x využívání xxxxx Xx 500,-

Poznámka:

Poplatek xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx volání, xxxxxxx xxxxxx, hovory x xxxxxxxxxx národních x mezinárodních hovorů x xxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

7. Položka 161 zní:

"Položka 161

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xx) xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (rozhlasová xxxxxx) Xx 7&xxxx;000,-

xx) xxx xxxxxx službu Xx 5&xxxx;000,-

xx) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 500,-

ad) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 3&xxxx;000,-

x) Prodloužení xxxxxxxxx nebo provedení xxxx x individuálním xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xx) xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) Xx 500,-

xx) xxx xxxxxx xxxxxx Xx 500,-

xx) pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx službu Xx 200,-

xx) pro ostatní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Kč 500,-

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §25 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).".

XXXX SEDMNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky

§167

V §18 xxxxxx č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx. x xxxxxx x. 95/2005 Xx., xx slovo "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

§168

§168 (xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv

§169

Zákon č. 309/1999 Sb., x Xxxxxx zákonů x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 114/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) se xxxxx "a" za xxxxxx "úřady" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "bankou" xx xxxxxxxx slova "x Xxxxxx telekomunikačním xxxxxx".

2. X §2 xxxx. x) xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx".

XXXX DVACÁTÁ

§170

§170 (xxxx xxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2014 Sb.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§171

Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx. x xxxxxx x. 555/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 se xx konci odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxx rozpor xx xxxxxxx.".

2. X §48 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) senát xxxx xxxxxxxxxx, který má x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, kterého xxxx xx věci xxxxxxx, xx v rozporu xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx na jeho xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

3. V xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx za xxx 6 xxxxxx xxxx díl 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxx 7

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

§101x

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx ten, kdo xxxxx, xx xxx xx svých právech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx. Pokud je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx částí, xxxxxxxx xxxx xxxx krajem, xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, vydaného xxxxxx, xxxx podat xxx xxxx.

(4) Odpůrcem xx xxx, xxx xxxxx opatření obecné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx je navrhováno.

§101b

Účast xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (§34) je xxxxxxxxx.

§101x

X řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud.

§101d

Rozsudek x xxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx povahy xx xxxxxxx, a to, xxx xxx, kdo xx vydal, xxxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Přitom xxxx xxxxx právními xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx obecné povahy xxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, anebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxx dnem, xxxxx x xxxxxxxx určí. Xxxx-xx návrh xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx. Xxxx x návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx rozhodne xx xxxxxxx xxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx soudu.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, které xxxx zrušeno, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx vykonáno, xx zrušení takového xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx jeho části xxxxxxx xxx obnovu xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx x právních vztahů xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§172

Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 340/2004 Xx. x xxxxxx č. 484/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xx doplňuje xxxxxxxx 9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x xxx:

"(9) Xxxxx zákon se xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx soutěžitelů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

4x) Xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích).".

2. X §11 se xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 5x xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti5a) xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích.

5a) §6 xxxxxx č. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).".

ČÁST XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx o platu x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

§173

X xxxxxx č. 236/1995 Sb., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 138/1996 Sb., xxxxxx č. 287/1997 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona č. 420/2002 Xx., xxxxxx x. 425/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona č. 427/2003 Xx., zákona 49/2004 Xx. x xxxxxx x. 359/2004 Xx., xx x xxxxx xxxxx xx xxxxx šestou xxxxxx xxxxx sedmá, xxxxx xxx:

"XXXXX SEDMÁ

NÁLEŽITOSTI XXXXX XXXX A XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxx

§27x

Xxxxxx Xxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu náleží xxxx určený z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 1,424.

§27x

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxx určený z xxxxxxx xxxxxxxx platovým xxxxxxxxxxxx xx výši 1,932.".

ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx č. 427/2003 Xx.

§174

X §1 zákona č. 427/2003 Sb., kterým xx xxx léta 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx určování výše xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx roku 2004 x kterým se xxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 359/2004 Xx., xx xx xxxxxxx f) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) člena x předsedy Xxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx g) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 483/1991 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§175

Xxxxx č. 483/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1993 Xx., xxxxxx č. 253/1994 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 39/2001 Sb. x xxxxxx č. 231/2001 Sb., xx xxxx takto:

1. X §2 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "provozuje" xxxxxx slovo "analogové", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx doplňují xxxxx "xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxx xxx obyvatele České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 3".

3. X §3 odst. 1 xx za xxxxxxx x) vkládají xxxx xxxxxxx x) x c), která xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxxxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx a) x xxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxxx x xxxxxxx datových xxxx náležejících xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programům, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokrytím xxxxxxx 95 % xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sčítání xxxx1x) (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx služby"),

c) xxxx provozovatel multiplexu xxxxxxx xxxxxx sestavuje xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx předání x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

1x) §12 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx j) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

4. X §3 odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kmitočtového xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x), vyhradí x xxxxxxxxxxx s Radou xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxxx televizi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b).

1b) Zákon x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).".

5. X §3 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysíláním xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx programem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň 95 % xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sčítání xxxx1x).".

6. Xx §3 xx xxxxxx xxxx §3x, který včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x xxx:

"§3x

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxx datového xxxx xxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxx x rozhlasových xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx x šíření xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx rozhlasu x xxxxxxx, jímž Xxxxx rozhlas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1c). Xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx rozhlasu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x kabelových xxxx.

1x) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 484/1991 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx čarou x. 1d, x xx včetně odkazů xx xxxxxxxx pod xxxxx.

§176

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Digitální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 483/1991 Sb., x Xxxxx televizi, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Česká xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxx xxxxxxx o šíření xxxxxxxxxx xxxxxxx služby. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ekonomické, organizační x xxxxxxxxx připravenosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx doplňkových služeb, Xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx rozhlasem xxxxxxxx. Oběma xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxx x informaci Radě Xxxxx xxxxxxxx alespoň 30 xxx před xxxxxxxxxx dnem zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 484/1991 Xx., o Xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§177

Xxxxx č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx rozhlasu, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1993 Xx., xxxxxx x. 253/1994 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., zákona x. 135/1997 Xx. x zákona č. 192/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají slova ", xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obsahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §3 odst. 1 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §3 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) vkládají xxxx písmena b) x x), která xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1a xxxxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedených x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxxxxxx multiplexu veřejné xxxxxx1x); kromě těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx multiplexu xxxxxxx služby další xxxxxxxxxx xxxxxxxx, další xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx služby; xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx multimediální xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx šířené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx Český rozhlas xxxxxxxxx šířit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx družic x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxxx technologií a xxxxxx. Xxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programy a xxxxxx obsahem x xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx ve XXX. televizním xxxxx,

1x) §3 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 483/1991 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx f) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx h) x dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x xx 1x xx označují jako xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x až 1x, a to xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx čarou.

4. X §3 xxxx. 3 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxx".

5. Poznámka xxx xxxxx x. 1x xxx:

"1x) Zákon x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických komunikacích).".

6. X §3 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxxxxx xx" xxxxxxxx slova "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" x xxxxx "70" xx nahrazuje číslem "95".

§178

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Český xxxxxxx zahájí xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhlasových programů xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 484/1991 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Podmínky xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x doplňkových xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx x Českou xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx ověřený xxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx rozhlasu xxxxxxx 30 dnů xxxx dohodnutým dnem xxxxxxxx xxxxxxxx digitálního xxxxxxxxxxxx vysílání Xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

§179

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho vyhlášení.

Zaorálek x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x zákonu x. 127/2005 Xx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx smlouvy xxxxx §63 zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X. Poskytovatelé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) v rámci xxxxxxxx znaků poskytované xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služeb, xxxxx xx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx službu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx minimálního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xxxxx xxxx vyžadovány, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx akcí,

2. xxxxxxxxx xxxxxx související se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x ujednání o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zdržování nebo xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele x informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. informace x právu spotřebitelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xx to, aby xxx xxx x xxxxxxx změny poskytovatele xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §34 odst. 10,

4. xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zániku xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx úhradě nákladů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jakákoli xxxxxxxx o odškodnění x náhradě, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve smlouvě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx přijmout x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx hrozby xx zranitelnosti.

B.

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx A poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx interpersonálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnou xxxx xxxxxxxxx:

x) v xxxxx xxxxxxxx xxxxx každé xxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx Úřad xxxxxx podle §71 xxxx. 6, x xx pokud xxx x xxxx xxxxx:

- x služeb xxxxxxxx x xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxx, kolísání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx paketů,

- x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx dohodu x rozsahu služeb xx tímto xxxxxx x podniky poskytujícími xxxxxxx x xxxx: xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx spojení, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zpoždění xxxxxxxxxxx xxxxxx, a

2. bez xxxxxx xx právo xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx internetu85), xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx příslušné xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

1. podrobné informace x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx plánech xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxx x xxxxxxxx xxxx nabízených xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx komunikace xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x případě plánu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx spotřebitelem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxx,

4. u xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx služby x koncové xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx též samostatně,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxxxx veškerých poprodejních xxxxxx, údržby x xxxxxxxxxx služby xxx xxxxxxxxx, x

6. xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxxx sazbách x plateb xx xxxxxx x xxxxxx,

x) x rámci informací x xxxxx trvání xxxxxxx x balíčků xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx obnovení x xxxxx závazku ze xxxxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx složek,

d) xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx86), informace x tom, jaké xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx shromažďovány v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx, xxx xxx xxxxxx aktuální xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx §129.

(2) Xxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xxxxx X x x xxxxxxxx 1 poskytovatelé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnou xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx službám xxxx xxxxxxxxxx o tom, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxx neproveditelnosti, pokud xxxxxx xxxxxxxx koncovým xxxxxxxxxx uskutečňovat xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx telefonního xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvedeny x účastnickém xxxxxxx, x to, o xxxx xxxxx xxxxx xx jedná.

(3) Vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx A a x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx informace požadované xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x otevřenému xxxxxxxxx87).

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Příloha x. 2 x zákonu č. 127/2005 Sb.

Kritéria xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx investice

Při posuzování xxxxxxx xx společnou xxxxxxxxx xxxxx §85a xxxx. 1 Úřad xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx potřebná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx dobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nabídky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx základě. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x významnou xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx zahrnout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, takže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx například xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxx xx plánuje xxxxxxxx, xxxx přijetí strategického xxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zavádění.

2. Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx, xxxxx:

x) nabídka xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx silou,

b) xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxx, xxxxxx právní xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nástroje xxx xxxxxxxxx investici, jsou xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx stanoven předem, xx jasně a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spoluinvestorovi a xxxxxxx významné xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje takové xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:

x) všem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxxxxxxxx spoluinvestorům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jak xx fázi xxxxxxxx, xxx xx fázi xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práv xx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx xx společné xxxxxxxxx, x podmínek xxx xxxxxxxxx xx x dohodě x xxxxxxxx investici x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx neznamenají, xx všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx přesně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odůvodněny xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxx přípojek xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx závazku,

b) nabídka xxxxxxxx flexibilitu, pokud xxx x xxxxxxx x časový xxxx xxxxxxx poskytnutých jednotlivými xxxxxxxxxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx postupně xxxxxxx a jejichž xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx spoluinvestoři x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v přiměřeném, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dříve xxxxxxxxxxx kapitál,

c) xxxxxxxxx, xxxxx xx časem xxxxxxx, je třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx až po xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx klesající xxxxxx x předešlo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x raných xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabytá xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo třetí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xxxx jsou práva xxxxxxxxx, musí splnit xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x společné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx společné investice, xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, též xxxxxxxx uživatelům, a xx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx dohodě, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odpovědní za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxx. Je-li vytvořen xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxxx přístup x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vstupů a xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spoluinvestory.

4. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaručit xxxxxxxxxxx investici, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx budoucí xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k zavádění xxxx s velmi xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 vložena právním xxxxxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. IV

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 304/2007 Sb.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Českým xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Českého telekomunikačního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 3 měsíců ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x účinností od 1.1.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemské xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro přechod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, podmínky x xxxxxx xxxxxxx xxx procesu xxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xxx zemské digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx mimo xxxxxxx, xxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx překážky, xxx vypnutí zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dotčených xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx. X Xxxxxxxxxx xxxxx přechodu se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zemské xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2012, xxxxxxxxx-xx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx přechodu xxxxxx dřívější, nejdříve xxxx dnem 10. xxxxx 2010.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. XXX/15/12.2006/39, xxxxxx xx xxxxxxx Technický xxxx xxxxxxxx zemského analogového xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx čl. IV xxxxxx č. 235/2006 Xx., xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxx xxxx 1 zrušuje.

3. X xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 do xxx dokončení přechodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx výpočtu, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 127/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v závislosti xx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s ohledem xx xxxx souběhu xxxxxxxx analogového x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle Technického xxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx §72c xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 90 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2007 Sb. x účinností od 1.1.2008

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xxxxx §22b xxxx. 2 zákona x. 127/2005 Xx., x elektronických komunikacích x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx držitele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxx xxxxxxx termíny xxxxxxxxx nařízením vlády x technickém plánu xxxxxxxx.

2. Operátor xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xx poskytována xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vynaložených na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxx ztrátě došlo x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx zařízení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxx, xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zemským analogovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rádiového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx televizním xxxxxxxxx.

3. Xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního vysílání x xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 235/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, požádá, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx části xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se kterým xxx xxxxx xxxxxxxxx xx sdílených xxxxxxxxxx, xxxxxxx nejpozději do 90 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx realizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud tím xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx sítě. Xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxx §27 odst. 4 xxxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx o xx xxxxxxxxxxxx celoplošného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x licencí x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xx operátor xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání, xxxxx xxx xxxxxxx x narušení integrity xxxx. Xx xxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., o elektronických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2, 3 nebo 4 se poskytne, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx x byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního vysílání x Xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxx nákladů podle xxxx 2, 3 xxxx 4 xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx [§27 xxxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona]. O xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx rozhoduje xx xxxxxxx žádosti Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad. Xxxxxx x úhradu nákladů xxxx xxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx nákladů xxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. X případech podle xxxx 2, 3 xxxx 4 stanoví Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx efektivně x účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vynaložil, pokud xx nedošlo ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xx 31. xxxxxxxx 2012 xxxx Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 2, 3 x 4, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání x efektivního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 6. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ve lhůtě xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxxxxxxx radiokomunikačního xxxx i k xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x harmonizací xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx a realizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx navazujících xx xxxxxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx televizního vysílání xx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxx vysílání x Xxxxx republice.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxx 7 nesmí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 10 % xxxxxx radiokomunikačního xxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx.

9. X xxxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2012 xxxxxxx Český telekomunikační xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 6 a §133 xxxx. 2 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 6 % z xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx služby xxx výpočtu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytování univerzální xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na účet xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx a povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx platby xx účet xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx řídí xxxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. X xxxxxxx, že x platby na xxxx univerzální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx podle zákona x elektronických xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx právního xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nedoplatku xxx xxxxxxxxxxx, xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx služby platba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby ze xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx do 90 xxx od xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx nebo od xxxxxx nedoplatku xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx odpis xxxxxxxxxx xxx nedobytnost, dojde x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx uhrazená xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Po xxxxxxxxx xxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 10 a 11 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx účet xxxxxxxxxxx xxxxxx a případný xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx dne 1. xxxxx 2011 xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxx xxxxx xxxxxx placení hledí xx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu22).

13. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx příděly xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxx §22 odst. 2 písm. x) xxxxxx č. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přitom zohlednění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx (§16).

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 153/2010 Xx. x účinností xx 1.7.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. X případě, xx xxxx v Xxxxx xxxxxxx rádiového spektra x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxx technologické xxxxxxxxxx x neutrality vůči xxxxxxx uplatněné xxxxx §16a zákona č. 127/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx příděl xxxxxx xxxxx xxxx 25. xxxxxx 2011 x xxxxx příděl xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx po xxx 25. xxxxxx 2011, xx xxx 25. xxxxxx 2016 xxxxx x Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx přídělu xxxxx xxxx 1 sdělí xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rozsahu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x současně xx xxxxx lhůtu, xx xxxxx xxxx vzít xxxxxx o přezkoumání xxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vezme x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx o přezkoumání xxxx, zůstává xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx skončení xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dříve.

3. Xxx xxx 25. xxxxxx 2016 je Xxxx xxxxxxxx xxxxxx všechna xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x všeobecná oprávnění, xxxxx xxxxx v xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrality x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx č. 127/2005 Xx., ve xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxx č. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou službu xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx připojení k xxxxxxx komunikační xxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxx k veřejné xxxxxxxxxxx síti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Do 31. prosince 2012 xx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx úhrad xxxxxxx xxxxx čl. II xxxx 7 a 8 zákona x. 153/2010 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx 31. prosince 2012 xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle čl. II xxxx 2 až 4 xxxxxx x. 153/2010 Xx.

7. Za xxxxxxxxxxx, xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx nebyl xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 5 zákona x. 127/2005 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx x této xxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 a 3 zákona x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx platnosti x xxx uvedenou.

8. Xxxxx xxxx platnost xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx §18 xxxx §19 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xx xxxxx xxxxxxx xxxx individuální xxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxx xxxxxx individuální xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 10.

9. Xxxxx x xxxx xx 1 xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona došlo x xxxxxxxx platnosti xxxxxxx rádiových kmitočtů xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 x 5 zákona x. 127/2005 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §129 odst. 5 xxxxxx x. 127/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx zahájená x nedokončená xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Dokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxx xx základě §44 xxxx. 5, §64 xxxx. 13 x §99 xxxx. 1, xxxxxxxxx xx xxxxx dosavadních opatření xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 468/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx zajišťující připojení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx povinen xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxx x. 127/2005 Sb., x elektronických komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 214/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.8.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx plán přechodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxx plán xxxxxxxx") xx standardu pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-X (xxxx xxx "standard XXX-X") na standard xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-X2/XXXX.265 (xxxx xxx "xxxxxxxx DVB-T2") za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx 694-790 MHz x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxx multiplex xxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx1) xx xxxxxxxxx XXX-X2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx XXX-X2. Vláda xxx xxxxxxxxx Technického xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní koordinace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx sítě xx standardu XXX-X2 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx XXX-X na standard XXX-X2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx postupu xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací pro xxxxxx xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx ve xxxxxxxxx XXX-X2, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxxxx XXX-X xxx, xxx mimo případy, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odůvodněné xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX-X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx XXX-X xxxxxx.

3. Xx xxxxxx uskutečnění xxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX-X2 x zajištění xxxxxxxxx souběžného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX-X x xxxxxxxxx XXX-X2 xxxxxxx držitelé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX-X xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxxxxx kmitočty xxxx mezinárodně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx ve xxxxxxxxx XXX-X a standardu XXX-X2 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Držitel xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítí xx xxxxxxxxx XXX-X s xxxxxxxx technickými xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx DVB-T2 x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stejný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dopady xx xxxxxx. Individuální xxxxxxxxx k využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx zemského digitálního xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx udělí Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad (xxxx jen "Xxxx") xx xxxxxx držitele xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx šíření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX-X, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, a xx xxx, xxx x xxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílačů xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx XXX-X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx standardu XXX-X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Úřadem před xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxx dnem 20. xxxxxxxx 2016, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx stanoví Technickým xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx XXX-X, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1. xxxxx 2021.

5. K xxxxxxxxx přechodu na xxxxxxxx XXX-X2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx digitálního televizního xxxxxxxx mohou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx celoplošného zemského xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx. Xx jejich xxxxxx xxxxxxx Xxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx XXX-X, umožňující xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx celoplošných sítí xx xxxxxxxxx XXX-X2, x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx plánem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx finální vysílání xx xxxxxxxxx XXX-X2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametry, xxxxx zajistí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2030. Xxxx v xxxxxxx xxxxxxx postupuje xxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx č. 127/2005 Xx., ve znění xxxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. X změnu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx Technického xxxxx přechodu.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx XXX-X xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vynaložených x xxxxx procesu xxxxxxxx na xxxxxxxx XXX-X2 xx technické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx televizního vysílání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x náklady související xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 5. Xxx xxxxx posouzení xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx použije §27 xxxx. 5 a 6 xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Operátoři xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 3 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 5 xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rušení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mobilního datového xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připojení xxxxxxx xxxxxxxx televizního xxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx považují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 6 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxx §27 xxxx. 5 x 6 zákona x. 127/2005 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

8. Xxxxxx xxxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 6 a 7 xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx náklady xxxxxxx x byly xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vysílání x xxxxxx ve standardu XXX-X podle xxxx 2. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxx zanikne. Úhrada xxxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxx 6 xx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx vznikly x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přechodové xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx xxxx 20. xxxxxxxx 2016. Xxxxxx x úhradu xxxxxxx podle předchozí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zanikne.

9. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zemského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx XXX-X podle xxxx 2 xxxx Xxxx xxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx stavu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů, xxxxxxxxx x xxxxxx mimořádných xxxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx případech. Xxxx xxxx ve xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx i x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 700 XXx xxx xxxx služby x v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx digitálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Řízení o xxxxxxxx deliktu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx podle zákona x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx připojení x xxxxxxx komunikační xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x veřejné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s §63 xxxx. 1 písm. x) x §63 xxxx. 6 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 2.9.2017

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66a xxxxxx č. 127/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx telekomunikační xxxx x části xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §66x xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 9 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 311/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.2020

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx síti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x připojení x xxxxxxx komunikační xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx souladu xx xxxxxxx č. 127/2005 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. První xxxxxxxxx mapování podle §115a xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxx") xxxxxxxxxx do 21. xxxxxxxx 2023.

4. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxx provede xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx podle zákona x. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x v případě xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy vydaná Xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3 x §70 xxxx. 3 xxxxxx č. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx podle §13 xxxxxx č. 127/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předá Xxxx Xxxxxxxx XXXXX do 21. prosince 2021.

8. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx č. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx oznámení xx elektronickém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx oznámení xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. První xxxxxxx xxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 odst. 11 xxxxxx č. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxx do 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx provede přezkum, xxx je xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 písm. x), x) x x) a podle §38 odst. 3 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxx může xxxxx §22 odst. 5 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, prodloužit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rádiových xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx rádiovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxxxx č. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx takový xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx, Xxxx posoudí splnění xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 6 xxxxxx x. 127/2005., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Xxxx může do 31. xxxxxxxx 2022 xxxxxx xxxxxx rádiových xxxxxxxx udělený podle §22 xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx, xx do podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů doplní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 a §79a xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Úřad takový xxxxx xxxxx přídělu xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxx §130 xxxxxx č. 127/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxx-xx na xxxxxxx provedeného přezkumu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 odst. 2 xxxx. x), x), x) x x) x podle §38 xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 12 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinnosti poskytovat xxxxxxxx ceny vydané Xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx právní moci xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §38 xxxx. 3 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxxx předány xxxxx §41, 66 xxxx §95 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx se xx xx, že xxxxxxxx xx uplynutím 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx neudělil xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 127/2005 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx kontaktován xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx §66 xxxx. 1 zákona č. 127/2005 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxx účastníka za xxxxxx marketingu za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §96 xxxx. 1 xxxxxx x. 127/2005 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

17. V xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tržní xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx shledán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxx xxxxxxx analýzu xxxxxxxxxxxx trhů ve xxxxx xxxxx §51 xxxx. 3 zákona x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxxxx podle §97 xxxx. 1, 3 x 6 xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx považovány xx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x podle xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

19. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

20. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx skončeno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, včetně xxxx, x xxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x novém xxxxxx xxxxx §122 odst. 5 zákona x. 127/2005 Sb., xxxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx účinném x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

21. Xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xx xxxxxxx §34 xxxx. 5, §34a odst. 9 x §82 odst. 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

22. Xxxx xxxx vyhlášky xxxxx §34 xxxx. 5, §34a xxxx. 9 a §82 xxxx. 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 374/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 127/2005 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.2005.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

290/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2005

361/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2005

186/2006 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

235/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2006

310/2006 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x bezpečnostním účelům xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

110/2007 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informatiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2007

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

304/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., nález ÚS xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

177/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 141/61 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

247/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

384/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 155/98 Xx., x xxxxxxx řeči x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 20.10.2008

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

153/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

259/2010 Xx., úplné znění xxxxxx x. 127/2005 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 95/2010

94/2011 Xx., nález ÚS xx xxx 22.3.2011 xx. xx. Xx. XX 24/10 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §97 xxxx. 3 a 4 xxxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxx č. 485/2005 Xx., x rozsahu xxxxxxxxxx x lokalizačních xxxxx, době xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx využívání

s xxxxxxxxx xx 12.4.2011

137/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2015

468/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

19/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 216/94 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x x výkonu rozhodčích xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

142/2012 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

167/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

273/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012

214/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.8.2013

303/2013 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

234/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.11.2014

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

258/2014 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.12.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

318/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

378/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx a mezinárodních xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020 (xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 277/2019 Xx. na 1.1.2022, č. 261/2021 Xx. xx 1.1.2023 x x. 177/2022 Xx. xx 1.1.2024)

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

194/2017 Xx., x xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vysokorychlostních sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 25.7.2017 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 10.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

252/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 483/1991 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.9.2017 s xxxxxxxx xxxxx §63, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2018

287/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2019

161/2019 Xx., xxxxx XX xx xxx 14.5.2019 xx. zn. Xx. ÚS 45/17 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §97 xxxx. 3 x 4 zákona x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §88x xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, §68 xxxx. 2 a § 71 xxxx. x) xxxxxx x. 273/2008 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx x. 357/2012 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 12.7.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

311/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 127/2005 Sb., x elektronických komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2020 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 28.11.2019 x 15.5.2024

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

150/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 289/2005 Xx., x Vojenském zpravodajství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s účinností xx 1.2.2022

270/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxx §15, který nabývá xxxxxxxxx 1.7.2022

177/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 222/2016 Xx., o Sbírce xxxxxx a mezinárodních xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1972 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx elektronické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/58/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2002 x zpracování xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx soukromí v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/136/XX ze xxx 25. listopadu 2009, xxxxxx se xxxx směrnice 2002/22/ES x xxxxxxxxxxx službě x xxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxx se xxxx x služeb elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxx 2002/58/XX x xxxxxxxxxx osobních xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxx xxxxx spotřebitele. Xxxxxxxx Xxxxxx 2002/77/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trzích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2014/53/EU Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xx dne 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx směrnice 1999/5/XX xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1139 xx dne 4. července 2018 x společných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 2111/2005, (XX) x. 1008/2008, (XX) x. 996/2010, (XX) x. 376/2014 x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/30/XX x 2014/53/XX a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 552/2004 x (XX) x. 216/2008 x xxxxxxxx Rady (XXX) x. 3922/91.

2) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Zákon č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxxxxxx §60, 60a, 70 xxxxxxxxx zákona.
5x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5b) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 717/2007 xx dne 27. xxxxxx 2007 x xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx telefonních xxxxxx xx Společenství x x xxxxx směrnice 2002/21 XX.
6) §2 xxxx. x) zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
7) Čl. 2 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky.
8) Xxxxxxxx xxxxx č. 480/2000 Sb., x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10) §40 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
10x) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/344/ES xx dne 16. xxxxxx 2007 x harmonizované dostupnosti xxxxxxxxx x využívání xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx.
15) §1 xxxx. 7 xxxxxx x. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx republiky.
16) Zákon č. 483/1991 Sb., x České xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 484/1991 Sb., o Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16a) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/214/XX, kterou se xxxx xxxxxxxx Xxxx x. 87/372/EHS x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhrazených xxx koordinované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mobilních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.
16x) §473 xx 475a a §477 zákona x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) §175f xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxxxxx č. 138/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách.
18) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx).
18x) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/116/ES xx dne 15. xxxxx 2007 x vyhrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Vyhláška č. 369/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích zabezpečujících xxxxxxx staveb xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace.
20) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.".
23) Čl. 15 xxxx. 1 a 3 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/21/ES x společném xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (xxxxxxx xxxxxxxx).
24) Zákon č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24a) Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x o xxxxx x doplnění některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxx xxxxx č. 426/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
27) Xxxxx č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) §18 odst. 2 zákona x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxxx Komise č. 2003/548/ES x minimálním xxxxxxx pronajatých xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vlastnostmi x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 směrnice o xxxxxxxxxxx xxxxxx.
30) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx.
31) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/19/ES x xxxxxxxx x xxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx XX.
32) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Zákon č. 513/1991 Sb.
34) Xxxxx č. 101/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §5 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
36) §88 xxxxxx x. 141/1961 Xx., o trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37) §6 xx 8 xxxxxx x. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37a) §9 x 10 zákona x. 289/2005 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
37x) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/24/ES xx xxx 15. března 2006 x uchovávání xxxxx xxxxxxxxxxx nebo zpracovávaných x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxx komunikačních xxxx a o xxxxx xxxxxxxx 2002/58/ES.
38) §18 xxxxxx č. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
39) Zákon č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
40) Xxxxxxxx xxxxx č. 18/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x hlediska jejich xxxxxxxxxxxxxxxxx kompatibility.
41) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
42) Zákon č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §32 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 50/1976 Xx.
44) §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 50/1976 Xx.
44a) Xxxxx č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx o vyvlastnění).
45) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
46) Xxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx republiky a Xxxxxxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
46x) Xxxxx č. 236/1995 Sb., x platu x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48a) §152 xxxx. 5 správního xxxx.
48x) §101 xxxx. e) xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.
49) §2 xxxx. x) a §4 xxxx. 1 xxxx. i) zákona x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

49x) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
50) Xxxxxxxxx xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx dokladech), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 325/1999 Sb., x azylu x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
51) Xxxxxxxxx §46b xxxx. x) xxxxxxxxxx soudního xxxx.
52) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
53) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
53) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 139/2004 xx xxx 20. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
54) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx xxxxx č. 1/2008 Sb., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zářením, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 106/2010 Xx.
55) §147 xxxxxxxxx řádu.
56) §37 xxxx. 4 správního xxxx.
57) Doporučení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx X.169 a X.152.
57a) §146 xxxxxxxxx řádu.
58) Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Zákon č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
60) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 137/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx svědka x dalších xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx a x změně zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxx č. 15/1998 Sb., o dohledu x xxxxxxx kapitálového xxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) §7 xxxx. 2 zákona x. 181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
63) §53 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník.

65) §20h xxxx. 4 xxxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) §20f xxxx. x) zákona č. 634/1992 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.

67) §105 x 106 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES a xxxx nařízení (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

69) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/2120 ze xxx 25. xxxxxxxxx 2015, kterým xx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxx x xxxx směrnice 2002/22/XX x xxxxxxxx (EU) x. 531/2012, x xxxxxxx xxxxx.

70) §16e zákona x. 289/2005 Sb., xx znění zákona x. 150/2021 Xx.

70) Nařízení Xxxx (XX) č. 139/2004 xx xxx 20. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků.

70x) §16b xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx.

71) §16a xxxx. 2 xxxxxx č. 289/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 150/2021 Sb.

71) Xx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx č. 2015/2120.

72) §16c xxxxxx x. 289/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 150/2021 Xx.

73) Zákon č. 231/2001 Sb.

Xxxxx č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx společnosti), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 132/2010 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

75) §7 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

76) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/882 xx xxx 17. dubna 2019 x xxxxxxxxxxx xx přístupnost x xxxxxxx a xxxxxx.

77) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/XX xx dne 6. května 2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

78) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/2243 xx xxx 17. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx poskytovatelé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1972.

79) Xxxxxx 4 xxxx. 1 písm. x) x e) xxxxxxxx (EU) 2015/2120.

80) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

81) §18 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Xx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce.

82) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1971 xx xxx 11. prosince 2018 x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx komunikací (XXXXX) x Agentury xx xxxxxxx XXXXX (Xxxx XXXXX), o xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/2120 x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1211/2009.

83) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 531/2012 xx xxx 13. xxxxxx 2012 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx.

84) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) č. 1203/2012 xx dne 14. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx.

85) Xxxxxx 3 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2120.

86) Článek 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

87) Xxxxxx 4 xxxx. 1 nařízení (XX) 2015/2120.