Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R2365 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2365 ze dne 2. prosince 2022, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2016/1801, pokud jde o tabulky přiřazující úvěrová hodnocení od externích ratingových agentur pro účely sekuritizace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 R P
32022R2364 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2364 ze dne 2. prosince 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky glyfosát R P
32022R2363 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2363 ze dne 2. prosince 2022, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti, minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery typu gangui lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Provence-Alpes-Côte d’Azur) R P
32022R2362 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2362 ze dne 2. prosince 2022 kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Occitanie a Provence-Alpes-Côte d’Azur) R P
32022R2361 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2361 ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie R P
32022R2360 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2360 ze dne 3. srpna 2022 kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/389, pokud jde o 90denní výjimku pro přístup k účtu R P
32022R2183 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2183 ze dne 8. listopadu 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie R P
32022R2181 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2181 ze dne 29. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu, pokud jde o počáteční data a období nepřípustnosti žádostí o podporu R P
32022R2180 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2180 ze dne 8. listopadu 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice R P
32022R2179 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2179 ze dne 8. listopadu 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1770 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali R P
32022R2123 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2123 ze dne 13. července 2022, Mkterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování vnitrostátních požadavků příslušných orgánů na uvádění na trh týkajících se poskytovatelů služeb skupinového financování orgánu ESMA R P
32022R2117 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2117 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky, standardní formáty a postupy pro vyřizování stížností R P
32022R2116 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2116 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující opatření a postupy pro plán kontinuity činnosti poskytovatelů služeb skupinového financování R P
32022R2115 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2115 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující metodiku pro výpočet míry selhání u úvěrů nabízených na platformě skupinového financování R P
32022R2113 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2113 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány při činnostech šetření, dohledu a vymáhání práva ve vztahu k evropským poskytovatelům služeb skupinového financování pro podniky R P
32022R2112 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2112 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky a opatření pro žádost o povolení poskytovatele služeb skupinového financování R P
32022R2111 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2111 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky týkající se střetu zájmů u poskytovatelů služeb skupinového financování R P
32022R2099 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2099 ze dne 28. října 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu krevety druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 8, 9, 10 a 11 pro plavidla o celkové délce 24 metrů nebo vyšší plující pod vlajkou Itálie R P
32022R2047 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2047 ze dne 24. října 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie R P
32022R2046 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2046 ze dne 24. října 2022, kterým se mění přílohy nařízení (EU) č. 1408/2013 za účelem jejich úpravy tak, aby odrážely ustanovení Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a jejího Protokolu o Irsku/Severním Irsku R P