Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32019D1202(01) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění rozhodnutí 2017/C 31/12, kterým se zřizuje odborná skupina Komise „Platforma pro dobré životní podmínky zvířat“ R P
32018R0723 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/723 ze dne 16. května 2018, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování, pokud jde o schválení omračování pomocí sníženého atmosférického tlaku (Text s významem pro EHP) R P
32015R1775 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/1775 ze dne 6. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 737/2010 (Text s významem pro EHP) R P
32010R1152 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1152/2010 ze dne 8. prosince 2010, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP) R P
32010L0063 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Text s významem pro EHP) R P
32009R1099 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování (Text s významem pro EHP) R P
32009R1007 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Text s významem pro EHP) R P
32006L0083 SMĚRNICE KOMISE 2006/83/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 2002/4/ES o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES R P
32003L0065 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES ze dne 22. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (Text s významem pro EHP) R P
32002L0004 Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES R P
31999L0074 Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic R P
31997R0035 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 35/97 ze dne 10. ledna 1997, kterým se stanoví pravidla pro vystavování osvědčení pro kožešiny a zboží, které spadají do působnosti nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 R P
31994R1771 Nařízení Komise (ES) č. 1771/94 ze dne 19.července 1994 o dovozu kožešin a finálních výrobků z některých druhů volně žijících zvířat do Společenství R P
31991R3254 Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. listopadu 1991 o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a dovozu kožešin a zboží z určitých volně žijících živočichů ze zemí, kde jsou tito živočichové odchytáváni pomocí nášlapných pastí nebo jiných metod odchytu, které nesplňují mezinárodní normy humánního odchytu do pastí R P
31986L0609 Směrnice Rady ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (86/609/EHS) R P