Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXX (XX) x. 1099/2009

xx xxx 24. xxxx 2009

x xxxxxxx zvířat při xxxxxxxxxx

(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx článek 37 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x ohledem na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu (1),

s xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského a xxxxxxxxxx výboru (2),

po konzultaci x Xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxx 93/119/ES xx xxx 22. prosince 1993 x ochraně xxxxxx xxx porážení xxxx xxxxxxxxxx (3) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zvířat xxx porážení nebo xxxxxxxxxx ve Společenství. Xxxxxxx směrnice xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změněna.

(2)

I x nejlepších xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách mohou xxx zvířata xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, strachu xxxx xxxxx xxxxxx utrpení. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx metoda omračování xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx měli učinit xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx úzkost a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x přihlédnutím k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx provozovatelé podniků xxxx osoby podílející xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx postupy, aniž xx zohlednili xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx nedbalostí xxxx záměrně bolest, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx od roku 1974 a xxxxxxxx 93/119/XX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Byly xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx zásadní problémy x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, které mohou xxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4)

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x Protokolu (x. 33) x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxx Evropského společenství (xxxx xxx „xxxxxxxx x. 33“). Ochrana xxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx přispívá xxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxx ke xxxxxxx kvality xxxx x nepřímo ke xxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxx na jatkách.

(5)

Vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x důsledku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx živočišného xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx X Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxx xxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx úřad xxx bezpečnost xxxxxxxx (XXXX), xxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx potravinového xxxxx, xxxxxxx xx Evropský xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (4), xxxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx x usmrcování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, totiž x xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x roce 2004 a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x usmrcování xxxxxx, xxx, králíků, xxxxxxx, xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely x xxxx 2006. Právní xxxxxxxx Společenství x xxxx xxxxxxx xx xxxx být aktualizovány x xxxxx xxxxxxxxx xxxx vědecká xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx nařízení xxxxxx zapracována xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx a xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, jelikož x xxxxxxxxx dopadů vyplynulo, xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx však xxxxxxxx, xxx se x xxxxxx diskusích x xxxxxxxxxxx pokračovalo. Xx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávu o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x předložit xx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx. Stejně xxx xx xx tohoto xxxxxxxx neměla xxx xxxxxxxxx xxxx doporučení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxxx.

(7)

X xxxx 2007 xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (OIE) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx porážku xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx a usmrcování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx měly xxx xxxxxx zohledněny.

(8)

Od xxxxxxx xxxxxxxx 93/119/XX xxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx zásadním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 x hygieně potravin (5) x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (6). Xxxxxxx nařízení zdůrazňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za zajištění xxxxxxxxxxx potravin. Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jejichž xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, xxx xxx zajištěn xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx technickými předpisy x bezpečnosti potravin. X problematice řádného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xx jatkách více xxxxxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx konstrukci x uspořádání x x xxxxxxxxxx vybavení.

(9)

Úřední xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řetězce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 882/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx předpisů týkajících xx krmiv a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx zvířat x xxxxxxx životních xxxxxxxxxx zvířat (7) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 854/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úředních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (8).

(10)

Xxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou zvířata xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mají xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x na konkurenceschopnost xxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx chované xxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxx, osli, xxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, však xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx účely. Xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxx nemělo xxxxxx xxxxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx regulace populace.

(11)

Ryby xx xx suchozemských xxxxxx fyziologicky xxxxxxx xxxx a farmové xxxx xxxx xxxxxxxx x usmrcovány xx xxxxx jiných podmínkách, xxxxxxx pokud jde x xxxxxxxxx inspekcí. Xxxxx xxxx xx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx ryb xxxxxx xxxx rozvinut xxx x jiných druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx ryb xxx xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx klíčovou xxxxxx. Další iniciativy Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx založeny na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ryb, xxxxx xxxxxxx EFSA, x s xxxxxxxxxxxx x sociálním, xxxxxxxxxxxx x správním aspektům.

(12)

Etickou xxxxxxxxxx xx usmrtit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bolestí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxx optimálních xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx utrpení. X zájmu zvířat xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(13)

Xxxxxxx xxxxx být v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx ohrožovat xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění. S xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx usmrceno v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty. Xxxxx xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxx omráčit xxxx xxxxxxxx usmrtit.

(14)

V případě xxxx xxxx rekreačního xxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx velmi xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx lov xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx rekreačním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx x. 33 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Společenství mimo xxxx x zemědělství x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx správní xxxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dědictvím. Xxxxx xx vhodné xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nepříznivý xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ustáleným xxxx xxxxxxxx způsobem myšlení, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx generacemi. Xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx xxxx na xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx produkcí, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při těchto xxxxxxxxxx z působnosti xxxxxx xxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a zajíců xxx soukromou domácí xxxxxxxx xxxxxx prováděny x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxx xx konkurenceschopnost xxxxxxxxxx jatek. Xxxxxx xxx by nezbytné xxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebylo xxxxxxxxx potenciálním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Proto xx vhodné xxxxxxx xxxx úkony x xxxxxxxxxx tohoto nařízení.

(18)

Směrnicí 93/119/XX byla stanovena xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Společenství xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx náboženských rituálů xxxx ve vnitrostátním xxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx různě x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přesahují xxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx omračování xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx každém xxxxxxxx xxxxx. X tomto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx svoboda xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, prováděním xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx 10 Listiny xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení. Xxxxx x obojživelníci xxxx xx Společenství xxxxxxx xxxx běžná xxxxxxxxxxx zvířata, x xxxxx by nebylo xxxxxx ani xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(20)

Xxxxx metod xxxxxxxxxx xxxxxx zvířatům xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx zvíře xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx. Xxxxxx ztráty vědomí x citlivosti xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx provedeno xxxxx vědecky xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx zhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx kontrola pomocí xxxxxxxxx.

(21)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Vědomí xxxxxxx xx především xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx své xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyvolaná xxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezvědomí, xxxxx xxxxx ztratí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx v xxxxxx xxxxx a nevykazuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx emocí, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Citlivost zvířete xx především xxxx xxxxxxxxx cítit bolest. Xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx zvíře je xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx podněty xxxx xxxx, xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(22)

Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx otázkami odvětví xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx zmocnilo Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx současném zachování xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(23)

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx užitečným xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují konkrétní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx zmocnilo Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(24)

Xxxxxxx metody xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx při porážení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx smrti xxxxxx, xxxx xx jim xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxx. Jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxx x zvířata xxxxx xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx metody by xxxxx měly být xxxxxxxx xxxxxx technikami, xxxxx xxxx za xxxxxxxx jistou xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx vědomí. Xx xxxxx nezbytné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx usmrcení.

(25)

Podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx omračována, a xxxxxxxx xxxxxx omráčení xx v xxxxx x důsledku působení xxxxx faktorů liší. Xxxxxxxx omráčení xx xxxxx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Provozovatelé xxxxxxx xx xx xxxxx účelem měli xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzorek xxx kontrolu účinnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx použité xxxxxxxx x pracovníci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(26)

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvířete xx xxxxx okolností xx xxxxxxxxxxx, že jsou xxxxxxxxx specifické xxxxxxx xxxxxxxxx. V takových xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx kontrol xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxx umožnit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx určitý xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx v určitých xxxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxx.

(27)

Xx xxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x spolehlivých xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx tehdy, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvoří xxxxxxxx pro kontrolu xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx fázích xxxxxxxxx xxxxx by xxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx operační xxxxxxx, xxxxx xx xxxx vycházet x xxxxxxxxxxx rizik. Postupy xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kritéria x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x záznamy. Klíčové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx omračování xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx řádné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovníci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx zacházení se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx chování x potřeb dotčeného xxxxx xxxxxx x xxxxxxx stavu xxxxxx x xxxxxxxxxx. Rovněž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pracovníci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojené x xxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat, xx xxxxx měli být xxxxxxx xxx xxx xxxxx, jež xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, kteří usmrcují xxxxxxx, xx však xxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx xxxxx.

(29)

X xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx zkušeností lze xxxxxxxxxxxx, xx mají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxx v xxxxx xxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxx přechodné ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x způsobilosti.

(30)

Omračovací nařízení xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx mělo xxx používáno a xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(31)

X zajištění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x znehybňovací xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. U intenzivně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příležitostně může xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx faktorů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx prostředí xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx. Provozovatelé xxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx zvířat xx xxxxx xxxx zavést xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxxxxxxxx zvířat xx nezbytné pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx řádné použití xxxxxxxxx xxxxxxx omračování. Xxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxx x zvířat xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx po xx xxxxxxxxx xxxx.

(33)

Xxxxx dojde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx náhradní xxxxxxxxxx zařízení.

(34)

Rozsah xxxxxxx xxxxxxx, králíků x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx malého množství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx maso xxxxx dodává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se x xxxxxxxxx xxxxxxx liší x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 853/2004. Xx xxxx důležité xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx zacházení xx xxxxxxx.

(35)

Xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx spotřebu, xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omráčení, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx vhodné zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty byla xxxxxxxxx i x xxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxxxxx (XX) x. 854/2004 xx xxxxxxx xxxxxx zařízení, xx kterých je xxxxxxx xxxxx určitých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xx Xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx seznamu xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(37)

Xxxxx xxx x xxxxxxx, usiluje Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx světě, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Podporuje xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x oblasti xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Společenství xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(38)

Xxxxxxx nástroji, xxxxx pomáhají provozovatelům xxxxxxx splnit některé xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operačních xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx osvědčených xxxxxxx vypracované organizacemi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(39)

Xxxxx x xxxxxxxx používané xx xxxxxxx xxxx určeny xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx-xx x překročení xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx příslušné xxxxxxxx používáno x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Informace x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x měly xx xxx součástí xxxxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxx.

(40)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přepravovat xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x mohou xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx zacházení xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx jatek se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxx jatky xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Proto xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vybavení xxxxx. Xxx budou xxxx xxxxxxxx přijaty, xx xxxxxx umožnit xxxxxxxx státům stanovení xxxx zachování vnitrostátních xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx jatek.

(41)

V xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx dochází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx důležité, xxx Společenství xxxxxxxx Xxxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, uspořádání x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotné x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat.

(42)

Pokyny Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podniků a xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx vysokou xxxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxxxx podniků. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(43)

Xxxxxxx xxx omráčení xxxxxxxx xxxxxx proříznutí xxxxx ostrým xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx toho x xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znehybněna, xxxx zpomalen xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx x xxxx. Xxxxx xx přežvýkavci xxxxxxxx xxx omráčení xxxx xxx jednotlivě x xxxxxxxxxx znehybňováni.

(44)

V xxxxxxx manipulace xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx, xxx Společenství xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx před porážkou xxx xxxxxxxxx zachování xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx užitečné, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx x cílem zajistit xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rovných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx zapotřebí, xxx Xxxxxxxxxxxx zmocnilo Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(46)

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řádného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako pracovníka xxx xxxxx zacházení xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x sleduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty na xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx proto xxxx xxx uplatňováno x xxxxx Xxxxxxxxxxxx. Pracovník xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty by xxx xxx dostatečnou xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(47)

X xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přímým prodejem xxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli, xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx by xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(48)

X xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx řešení krizí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxx, veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx depopulace xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mimořádných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lidské xxxxxx xxxx výrazně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, což by xxxxx způsobit xxxxxxxxxx x xxxx více xxxxxx.

(49)

Xxxxx xxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, mělo xx xxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx odchýlit. Xxxx xxxxxxxx xx však xxxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx zacházení xx zvířaty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxx účely xxxxxxx xxxxxxx nákaz xxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 82/894/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1982 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx se zvířaty, xxx v xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx mohl být xxxxxxx. Xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvážit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx řádného xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x cílem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného xxxxxxx.

(51)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx složitější a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxx xxxxxxxx, aby příslušný xxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xx něj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(52)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řádného xxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vypracovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx použitelných xxx xxxxxxxxxx zvířat. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vědecké xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx centrum xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx proto xxxx xxxxx úkol xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx vydávána xxxxxxxxx xxxxxxxx. Subjekty xx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xx xxxxx měl xxxxxxxxxxx jediný vnitrostátní xxxxx xxxxx jednotných xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nařízením xxxx případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(54)

Xxxxxxxx (XX) x. 882/2004 xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx životní xxxxxxxx zvířat, přijme xxxxxxxxx xxxxx určitá xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se váží xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

(55)

Xxxxxxxx (XX) x. 178/2002 xxxxxxx, xx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx působnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x osvědčených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(56)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx udělována, pozastavována xxxx xxxxxxxx.

(57)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístup ke xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x daném státě xxxxxxx, x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx požadováno, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přísnější pravidla xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx jaká xxxx dohodnuta xx xxxxxx Společenství. X xxxxx zvířat x xx předpokladu, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx vhodné umožnit xxxxxxxx xxxxxx určitou xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x platnosti xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

(58)

V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebuje Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a hospodářské xxxxxxxxx, xxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxxx farmových xxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx Xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(59)

Xxxxxxxxxx, konstrukce x xxxxxxxx jatek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x investice. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx tohoto období xx xxxx být xxxxxx uplatňovány xxxxxxxxx xxxxxxxx 93/119/ES, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, konstrukci, x xxxxxxxx xxxxx.

(60)

Xxxxxxx xxxxx xx měly stanovit xxxxxx za porušení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(61)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x normy v xxxxxxx xxxxxxx zacházení xx zvířaty xxx xxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na úrovni xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx jich xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy. X souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx zvířat x xxxxxx produkce xxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx produktů x xxx související xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xx je nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(62)

Xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28. června 1999 x xxxxxxxxx pro xxxxx prováděcích xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (10),

PŘIJALA TOTO XXXXXXXX:

KAPITOLA X

XXXXXXX, OBLAST XXXXXXXXXX A DEFINICE

Článek 1

Xxxxxxx a oblast xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx usmrcování xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx pokud jde x xxxx, použijí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx XX, x xxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 x 2, xxxxxxxx XXX x xxxxxxxx IV, x xxxxxxxx článku 19, xx nepoužijí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx dodržení uvedených xxxxxxxxxx okamžitě x xxxxxxxx způsobem ohrozilo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx nařízení se xxxxxxxxxx:

x)

xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x)

xxx xxxxxxxxx pokusech xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx,

xx)

xxx lovu xxxx xxxxxxxxxx rybolovu,

iii)

při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx poráží xxxxxx majitel xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

x)

„xxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x)

„souvisejícími xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x v xxxxx, v němž xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx;

x)

„xxxxxxxx“ xxxxx patřící xxxx obratlovce xxxxx xxxxx x obojživelníků;

x)

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ usmrcení zvířat, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx utrpení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx žádná jiná xxxxxxxxx alternativa;

x)

„ustájením“ xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx prostorách xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jatek xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx;

x)

„xxxxxxxxx“ každý xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vede xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx;

g)

„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x porážkou xxxxxx a stanovených xxxxxxxx náboženstvím;

x)

„xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“ událost, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zavedenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo sportovními xxxxxxxxx xxxxxx závodů xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je taková xxxxxxxx v xxxxxxxxx x událostí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx x ekonomického xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

„standardními operačními xxxxxxx“ xxxxxx písemných xxxxxx, které by xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx;

x)

„xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx spotřebu;

x)

„xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxx působnosti xxxxxxxx (XX) x. 853/2004;

l)

„provozovatelem xxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx řídící xxxxxx xxxxxxxxxxx usmrcování xxxxxx xxxx související xxxxx spadající do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ savci xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kožešin, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x činčily;

n)

„xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx zvířat x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx se zvířaty xxxx životního xxxxxxxxx xxx dohledem xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

„xxxxxxx“ ptáci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ptáků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxx běžci;

x)

„xxxxxxxxxxx“ xxxxxx, jehož xxxxxxx x xxxxxxx má xx xxxx xxxxxx xxxx pohyb xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozrušení, x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x usmrcení;

x)

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ ústřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx jakýkoli xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přenesl;

x)

„rozrušením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx“ rozrušení xxxxxxxxx xxxxxxx tkáně x míchy xxxxxxxxx xxxxxx delšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX II

OBECNÉ POŽADAVKY

Článek 3

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx usmrcování x xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bolesti, xxxxxxx nebo utrpení.

2.   Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nezbytná opatření xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, zejména aby xxxx xxxxx, v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxx upadnout xx uklouznout;

b)

byla chráněna xxxx xxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxx x bylo s xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xx očekávaných podmínek xxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxx roku.

Xxxxxx 4

Metody omračování

1.   Zvířata xx usmrcují pouze xx omráčení xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze X x x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxx spojenými x xxxxxxxx těchto metod. Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx stavu xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx podle xxxxxxx X, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx“), xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, rozrušení xxxxxxxxx xxxxxxx tkáně, xxxxxx elektrickým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx anoxie.

2.   Postupem xxxxx xx. 25 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxxx I xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanoviska XXXX.

Každá xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přinejmenším xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx X mohou xxx xxxxxxx postupem xxxxx xx. 25 xxxx. 2.

4.   X xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx zvířat xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx, xxxxx k xxxx porážce xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Provozovatelé xxxxxxx zajistí, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxx ukončením xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx reprezentativním xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx xxx vliv xx účinnost xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx výsledek xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx osoba pověřená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xx. 6 xxxx. 2.

2.   Xxxxx xxxx pro xxxxx xx. 4 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vědomí xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx napařením.

3.   Pro účely xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx využít xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 13.

4.   X xxxxx zohlednit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx stanoviska XXXX xxx případně xxxxxxxx xxxxx čl. 25 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx operační xxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx x provádějí tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prováděny x xxxxxxx s xx. 3 xxxx. 1.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobců;

x)

xxxxxxxx xxx každou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx parametry xxxxxxx v xxxxxxxx X xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 ukáží, xx xxxxx xxxx xxxxx omráčeno xxxx, x xxxxxxx zvířat xxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 4, xx zvíře xxxxx xxxxxxxx známky xxxxxx.

3.   Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx článku mohou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx 13.

4.   Provozovatelé xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx toho, aby xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, úzkost xxxx utrpení.

2.   Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx následující xxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx článku 21 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vykonávat v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xx zvířaty x péče x xx xxxx jejich xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx zvířat xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

f)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4.

3.   Xxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx, provádí se xxxxxxxxxx kožešinových xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx dohledem xxxxx, která má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 21, xxx se vztahuje xx veškeré xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oznamují xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxx usmrcována.

Xxxxxx 8

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zařízení

Xxxxxxx prodávané xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxx, kategorie, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx určeno;

x)

doporučené xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx I xxxxxxx X;

c)

v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxx údržbu x případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Použití xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx výrobce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účelu.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx jednoho roku x xx xxxxxxxx xx zpřístupní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx okamžitě k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx metoda xx může xxxxx xx xxxxx použité xxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxxxxx podniků zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx, dokud xxxx xxxxx pověřená omráčením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nejrychleji xxxxxxx xxxx vykrvit.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxx porážku xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, králíci x xxxxxx, x související xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich majiteli xxxx osobou xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1, xx. 4 xxxx. 1 x xx. 7 xxxx. 1.

Dále xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx drůbež, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx x kozy, xxxx xxxxx xxxxxx majiteli xxxx osobou xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 15 xxxx. 3 x xxxxxx 1.8 xx 1.11, bodě 3.1, a pokud xxx x prosté xxxxxxxx, xxxx 3.2 xxxxxxx III.

Xxxxxx 11

Přímé dodávání xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, králíků x xxxxxx

1.   Xxx xxxxxxx drůbeže, xxxxxxx x xxxxxx x zemědělském podniku xx účelem přímého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx toto xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spotřebiteli, xxxxx xxxxx požadavky xx. 3 xxxx. 1, xx. 4 xxxx. 1 x xx. 7 xxxx. 1, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zemědělském xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zvířat, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 25 xxxx. 2.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx XX x XXX xxxxx xxx porážení xxxxxx, jejichž počet xx vyšší xxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 12

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx

Požadavky xxxxxxx x kapitolách XX x III xxxxxx xxxxxxxx xx použijí xxx účely xx. 12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 854/2004.

Zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx jsou stanoveny x xxxxxxxxxx XX x III xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Vypracování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx podporují xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

2.   Pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxx:

x)

x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zúčastněných stran;

b)

x xxxxxxx na vědecká xxxxxxxxxx xxxxxxx v xx. 20 xxxx. 1 xxxx. c).

3.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

4.   Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzené xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise xxxxx a xxxx xxx xxxx pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX JATKY

Článek 14

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vybavení xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jatek x xxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x pravidly xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelé podniků xx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 nařízení (XX) x. 853/2004 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx informace:

a)

maximální xxxxx xxxxxx usmrcených xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx každého xxxxx ustájení.

Příslušný orgán xxx schvalování xxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx podle xx. 25 odst. 2 xxxxx xxx přijaty:

a)

odchylky xx pravidel xxxxxxxxxxx x příloze XX xxx xxxxxxx jatky;

b)

změny xxxxxxxx xxx přizpůsobení xxxxxxx XX xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx podle xx. 25 xxxx. 2 xxxxx být xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx x xxxxxxx XX.

Xxxxxx 15

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx x znehybňováním xxxxxx na xxxxxxx

1.   Provozovatelé xxxxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx pravidel pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

2.   Xxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 4 odst. 4 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx znehybněna; xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx mechanicky.

Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxxx zvířata xxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 4 a za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx přístroj, který xxxxxxx xxxxx hlavy xxxxxxx xx strany xx xxxxxx a xxxxxx a xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxx.

3.   Xxxx zakázány tyto xxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nohou xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bodcem xx nožem;

x)

použití xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zvířata xxxxxxxx ani nezabije xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxx mozek.

Xxxxxxx a) x b) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx háky xxx xxxxxx.

4.   Xxxxxxxx xxxxx čl. 25 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxxx XXX změněna xxx, xxx zohlednila xxxxxxx x xxxxxxxxx pokrok x stanovisko XXXX.

5.   Xxxxxxxx xxxxx čl. 25 xxxx. 2 xxxxx xxx přijaty xxxxxx xxxxxx Společenství x xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxx postupy xx jatkách

1.   Pro xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto nařízení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx kontroly xxxxxxx v článku 5 xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxx odpovědných xx xxxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx; ukazatele xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx života;

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx;

x)

případy xxxx doba, kdy xx xxxxx provést xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, u xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontrola;

f)

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kritérií podle xxxxxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx usmrcováním xxxxxxxxxxx x cílem xxxxx příčiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postup.

4.   Četnost kontrol xxxx xxxxxxxxx hlavní xxxxxxxx faktory, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx velikosti xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx pracovníků, a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 tohoto xxxxxx xxxxx provozovatelé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů podle xxxxxx 13.

6.   Xxxxxxxx xxxxx xx. 25 xxxx. 2 xxxxx xxx xxxxxxx pokyny Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxx pro xxxxx zacházení xx xxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx určí xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx xx zvířaty, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx napomáhat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty xx xxxxx odpovědný xxxxxxxxxxxxx podniku x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jeho. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx operačních xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx být xxxxxxxx informováni xxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx xxxxxx 21 xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx prováděné na xxxxxxx, za xxx xx odpovědný.

5.   Xxxxxxxxx xxx xxxxx zacházení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx jatkách, xxx vykonává xxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx uchovávají xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx a na xxxxxxxx xxxx zpřístupněny xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6.   Xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxx jatky xxxxxxxxxx xx 1 000 xxxxxxx dobytčích jednotek xxx xxxxx xxxx 150 000 kusů ptáků xxxx xxxxxxx xxxxx.

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx porovnání.

Při xxxxxxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx koeficienty:

x)

xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007 xx xxx 22. října 2007, xxxxxx se xxxxxxx společná organizace xxxxxxxxxxxx trhů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx nařízení x xxxxxxxx organizaci xxxx) (11) x xxxxxxxx: 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

b)

xxxxxxx xxxx: 0,50 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx x xxxxx hmotností xxxx 100 xx: 0,20 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

d)

xxxxxxx xxxxxxx: 0,15 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxx a xxxx: 0,10 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx, xxxxxxx x selata s xxxxx xxxxxxxxx méně xxx 15 xx: 0,05 velké dobytčí xxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 18

Depopulace

1.   Orgán xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x depopulací xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx xxxxx akční xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních předpisů Xxxxxxxxxxxx x zdraví xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx omračování x xxxxxxxxxx x odpovídající xxxxxxxxxx operační xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými x xxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx hypotézy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx předpokládaných ohnisek xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx orgán:

a)

zajišťuje, aby xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx v souladu x akčním xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínkách.

3.   Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx odchylky xx xxxxxxx nebo více xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx nepříznivý xxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo výrazně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 30. xxxxxx každého roku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxxx xxxxxx x úkonech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx internetu.

Pro xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxx usmrcených xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řešení ke xxxxxxxx xxxx minimalizaci xxxxxxx dotčených xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx povolené podle xxxxxxxx 3.

5.   Postupem xxxxx xx. 25 xxxx. 2 mohou xxx xxxxxxx pokyny Společenství x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx plánů xxx xxxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxxxx informace shromážděné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxx zvířat xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 25 odst. 2 xxxxxxxx odchylku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxxxx xxxxxxxx

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčených xxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx co xxxxxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXX ORGÁN

Článek 20

Xxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podporu, xxxxx xxx poskytne:

a)

vědecké x xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 2 a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výrobci x používání x xxxxxx znehybňovacích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx x příručkám osvědčených xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 21 xxxx. 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx úkoly uvedené x odstavci 1 xxxxxxxxx x xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech.

Za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx členský xxxx xxxxxx kontaktní xxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx místo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

1.   Xxx xxxxx článku 7 určí xxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxx xxx:

x)

xxxxxxxxxxx toho, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx kurzy xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx, xxxxx dokládá xxxxxxx nezávislé xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se týkají xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat x odpovídají xxxxxx xxxxxxxx v xx. 7 odst. 2 x 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx IV;

x)

schvalování xxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxx xxxxx uvedené v xxxxxxx x) a xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx b).

2.   Příslušný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zvláštní subjekt xxxx xxxxxxxxxx, který:

x)

má x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilost, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a vybavení;

x)

xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx pověřit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt nebo xxxxxxxxxx, který x xxxx xx náležitou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx obsazení x vybavení.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

3.   V osvědčení x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx a na xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 2 xxxx 3 se xxxxxxxxx vztahuje.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

5.   Příslušný xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x)

xxxxxxx xx xxxxxx xx jednoho x xxxxx xxxxxxx přípravy xxxxx xxxx. 1 xxxx. x);

b)

žadatel xxxx xxxxxxxx x přítomnosti xxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro konkrétní xxxxxxx, xxx má xxx xxxxxxxxx;

c)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx delší xxx xxx xxxxxx x

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx v minulosti xxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx ve stejném xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

6.   Xxxx xx dotčeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx manipulaci se xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o ochraně xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti x xxxx osvědčení.

7.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx kvalifikace xxxxxxx xxx xxxx účely xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x aktualizuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

8.   Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 25 xxxx. 2.

KAPITOLA VI

NEDODRŽENÍ XXXXXXXX, XXXXXX X PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXX

Xxxxxx 22

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx článku 54 xxxxxxxx (XX) č. 882/2004 může příslušný xxxxx zejména:

a)

požadovat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx své standardní xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podniků, xxx zvýšili četnost xxxxxxx uvedených v xxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v článku 16;

x)

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx znalosti xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 21 xxxx. 2;

e)

požadovat xxxxxx xxxxxx xxxxx článku 8 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx vědecká xxxxxxxxxx poskytnutá podle xx. 20 xxxx. 1 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxxx

Členské státy xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x přijmou veškerá xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx. Stanovené xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxx Komisi do 1. xxxxx 2011 x neprodleně jí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxxx pravidla

Xxxxxxxx xxxxx čl. 25 xxxx. 2 mohou xxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx výboru

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Stálý výbor xxx potravinový řetězec x xxxxxx zvířat, xxxxxxx xxxxxxx 58 xxxxxxxx (XX) x. 178/2002.

2.   Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, použijí xx články 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX.

Xxxx uvedená x xx. 5 odst. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx měsíce.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž cílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat při xxxxxxxxxx.

Xxxx 1. xxxxxx 2013 uvědomí členské xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidlech Xxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx:

x)

xxxxxxxxxx zvířat xxxx jatky x xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx farmové xxxxx xxxxx bodu 1.6 přílohy X xxxxxxxx (XX) x. 853/2004, xxxxxx sobů, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 2 a xxxxxxxxxxxxx úkonů.

Členské státy x těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx na ně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X, oznámí xxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxxx ostatní členské xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 25 xxxx. 1 xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxx XXXX x postupem xxxxx xx. 25 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx zamítne.

Pokud Xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx I v xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx nesmí xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx bránit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx z důvodu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Podávání xxxxx

1.   Xx 8. xxxxxxxx 2014 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ochrany xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlediska řádného xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. X této xxxxxx xxxx případně xxxxxxxxx legislativní xxxxxx x cílem změnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ryb xxx usmrcování.

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx týkající se xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx usmrcování x uvědomí x xxx Xxxxxx.

2.   Xx 8. xxxxxxxx 2012 předloží Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx porovnávající xxxx xxxxxxx x těmi, xx kterých skot xxxxxxx xx vzpřímené xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx řádného xxxxxxxxx xx zvířaty, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dopady, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxx případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhy x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxxx polohou.

3.   Xx 8. xxxxxxxx 2013 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x několikanásobném xxxxxxxxxx ptáků xxxxxx xxxxxxxxxx vodní lázně, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty, xxxxxxxxxxxxxxx dopady x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 28

Zrušení

1.   Xxxxxxxx 93/119/EHS xx xxxxxxx.

Xxx účely xx. 29 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx 93/119/EHS:

a)

xxxxxxx X:

x)

část X xxx 1;

ii)

část XX bod 1, xxx 3 druhá xxxx, xxxx 6, 7 x 8 x xxx 9 xxxxx věta;

b)

xxxxxxx X xxxx II xxx 3 xxxx. X xxxxxx 2, bod 3 xxxx. B xxxxxxx 1, 2 x 4 x xxx 4 podbody 2 a 3.

2.   Odkazy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx na xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 29

Přechodná xxxxxxxxxx

1.   Xx 8. xxxxxxxx 2019 xx čl. 14 xxxx. 1 použije xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx pravidla xxxxxxx x příloze XX x které nebyly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013.

2.   Xx 8. xxxxxxxx 2015 xxxxx členské xxxxx xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 21 zjednodušeným postupem xxxxxx, xxxxx doloží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx.

Xxxxxx 30

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1. xxxxx 2013.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 24. září 2009.

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. OLOFSSON


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 6. května 2009 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 25. února 2009 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx).

(3)  Úř. xxxx. L 340, 31.12.1993, s. 21.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 31, 1.2.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 139, 30.4.2004, x. 55.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 191, 28.5.2004, x. 1.

(8)  Úř. xxxx. X 226, 25.6.2004, x. 83.

(9)  Úř. xxxx. L 378, 31.12.1982, s. 58.

(10)  Úř. věst. X 184, 17.7.1999, x. 23.

(11)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 299, 16.11.2007, s. 1.


XXXXXXX I

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X SOUVISEJÍCÍ XXXXXXXXXXX

(xxxxx článku 4)

XXXXXXXX X

Xxxxxx

Xxxxxxx 1 –   Xxxxxxxxxx xxxxxx

X.

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Klíčové xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx – kapitola XX této přílohy

1

Penetrační xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx a nevratné xxxxxxxxx mozku vyvolané xxxxxxx x penetrací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx zvířat.

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx x další xxxxxxx.

Pozice x xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výstupu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx velikosti a xxxxx zvířete.

Maximální doba xx omráčení xx xxxxxxxxxxxx vpichu/usmrcení (s).

Xxxxxxxxx xx.

2

Xxxxxxxxxxxx perkusní xxxxxxxx

Těžké xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx upoutaného xxxxxxxxxx xxx penetrace.

Xxxxxx omráčení.

Xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxx při porážce xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx situace v xxxxxxx drůbeže, králíků x xxxxxx.

Xxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxxx rychlost, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxx zvířete.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxx (s).

Bod 1.

3

Xxxxxxx zbraň x xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx poškození mozku xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx projektily.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx.

Xxxx x xxxx náboje.

Xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx.

4

Macerace

Okamžité rozdrcení xxxxxx zvířete.

Xxxxxx xx 72 xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx.

Při xxxxx situacích jiných xxx xxxxxxx.

Maximální xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx mezi xxxxx x rychlost xxxxxx.

Opatření xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2.

5

Zlomení xxxx

Xxxxxxxx xxxx mechanické xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx 5 xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx situace.

Nepoužije xx.

Xxx 3.

6

Xxxx xxxx xx xxxxx

Xxxxx x přesný xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poškození xxxxx.

Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, kožešinová xxxxxxx x xxxxxx xx 5 xx xxxx xxxxxxxxx.

Porážka, xxxxxxxxxx x další xxxxxxx.

Xxxx x místo xxxxx.

Xxx 3.


Xxxxxxx 2 –   Metody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proud

Č.

Xxxxx

Popis

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx

1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze na xxxxx

Xxxxxxxxx mozku xxxxxx, xxxxx vyvolá xxxxxxxx xxxxxx podobnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx elektroencefalogramu (XXX).

Xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx (X nebo xX).

Xxxxxxxxx xxxxxx (V).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx).

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxx (x).

Četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4.

2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x na xxxx

Xxxxxxxxx těla xxxxxx, xxxxx vyvolá současně xxxxxxxx reakci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x fibrilaci xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx x další xxxxxxx.

Xxxxxxxxx proud (X xxxx xX).

Xxxxxxxxx napětí (X).

Xxxxxxxxx kmitočet (Hz).

Minimální xxxx vystavení xxxxxx.

Četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx průtoku xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Umístění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx (x).

Bod 5.

3

Xxxxxxxxxx vodní xxxxx

Prostřednictvím xxxxx xxxxx vystavení xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fibrilaci xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx 50 Xx nebo xxxxx.

Drůbež.

Porážka, xxxxxxxxxx a další xxxxxxx.

Xxxxxxxxx proud (X xxxx mA).

Minimální napětí (X).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (Hz).

Četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx.

Optimalizace xxxxxxx proudu.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx vystavení xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx křídel.

Maximální xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxx xxx kmitočtu xxx 50 Xx (x).

Xxx 6.


Xxxxxxx 3 –   Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X.

Název

Xxxxx

Podmínky xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx XX této přílohy

1

Oxid xxxxxxxx xx vysoké xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx plynné xxxxx xxxxxxxxxx více než 40 % xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx metodu xxx xxxxxx v jámách, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx.

Prasata, lasicovití, xxxxxxx, drůbež x xxxxxxxx kachen x xxx.

Xxxxx při porážce xxxxxx.

Xxxxxxx jiné xxx xxxxxxx x případě xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x prasat.

Xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx.

Xxxx vystavení xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx omráčení xx xxxxxxxxxxxx vpichu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (s).

Kvalita xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx.

Xxx 7.

Bod 8.

2

Oxid xxxxxxxx xx dvou xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxx vědomí plynné xxxxx xxxxxxxxxx xx 40 % xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx.

Xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx plynu.

Xxxxxxxxx se.

3

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plyny

Přímé xxxx postupné xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx obsahující xx 40 % xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, tunelech, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxx předtím xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prasat, xxxxx xx xxxx, po xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kratší xxx 7 xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx doba, po xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxx xxxxx uhličitého, kratší xxx 3 xxxxxx.

Prasata x drůbež.

Xxxxxxx, depopulace x další xxxxxxx.

Koncentrace xxxxx uhličitého.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx do vykrvovacího xxxxxx/xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (s).

Kvalita xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 8.

4

Xxxxxxx xxxxx

Přímé nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx argon xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřeny.

Prosté omráčení x případě xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx než 3 xxxxxx.

Prasata x xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx plynu.

Kvalita xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vpichu/usmrcení x xxxxxxx prostého xxxxxxxx (s).

Teplota plynu.

Xxx 8.

5

Xxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx směsi xxxxxxxxxx více než 4 % xxxxx uhelnatého.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx.

Koncentrace xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx vystavení xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx.

Xxxx 9.1, 9.2 x 9.3.

6

Oxid uhelnatý x kombinaci x xxxxxx xxxxx

Vystavení xxxxxx xxx vědomí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, drůbež x xxxxxx.

Situace jiné xxx porážka.

Xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx.

Xxxx vystavení plynu.

Xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 9.


Tabulka 4 –   xxxx xxxxxx

Č.

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx použití

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevratnou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx než xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx.

KAPITOLA II

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro některé xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístroj

Při xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx provozovatelé podniků xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx pouze u xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 10 kg.

2.   Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx rotující xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx. Kapacita xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx okamžitě usmrcena, x to x xxxx jich je xxxxx xxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx hlavy

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx používat xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Tyto metody xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx manuálním xxxxxxxx xxxx xxxx tupým xxxxxx do hlavy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Manuální xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxx v případě xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

4.1

Při omráčení xxxxxxxxxxx proudem xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx průchod xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvířete, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

4.2

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proudem prováděném xxxxx xx xxxxx xxxx být dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxx proudu xxxxx tabulky 1.

Xxxxxxx 1 –   Xxxxxxxxx hodnoty xxx omračování elektrickým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx

Xxxx mladší xxx 6 xxxxxx

Xxxx x xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx x krocani

Minimální xxxxx

1,28 A

1,25 X

1,00 X

1,30 X

240 xX

400 xX

5.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektrod xx xxxxx x xx xxxx

5.1   Xxxx, kozy x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxx 1 ampér pro xxxx x kozy x 1,30 xxxxxx xxx prasata.

5.2   Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx aplikovány na xxxxx x xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx nejméně 0,3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 110 xxxxx po xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

5.3   Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 0,57 ampéru xx xxxx xxxxxxx 60 xxxxxx.

6.   Xxxxxxxxxx drůbeže xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lázně

6.1

Zvířata xx nesmějí xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx lázni xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bolest (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxx xxxxxxxxx xx nutné zvířata xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.2

Xxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x vystaveni xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx oba xxxxxx.

6.3

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 2 pomocí xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx minimální xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx takovému xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx čtyř xxxxxx.

Xxxxxxx 2 –   Požadavky xx xxxxxxxxxx proud x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vodní xxxxx

(xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx)

Xxxxxxxx (Xx)

Xxxxxx

Krůty x xxxxxxx

Xxxxxx x xxxx

Xxxxxxxx

< 200 Hz

100 mA

250 xX

130 xX

45 mA

200 xx 400 Hz

150 xX

400 mA

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

400 xx 1 500 Hz*

200 xX

400 xX

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

7.   Xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx koncentraci

V případě xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

8.   Oxid xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx nesmějí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx místa, xxx mají xxx xxxxxxx omráčena a xxxxxxxx, x takovém xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozrušení x důsledku xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9.   Xxxx xxxxxxxx (xxxxx zdroj xxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx)

9.1

Xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxx.

9.2

Zvířata musí xxx xxxxxxxx xxxxx xx druhém x xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

9.3

Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx, xxx jsou xxxxx.

9.4.

Xxxx xxxxxxxxxxx motorem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ověřila, xx xxxxxxx xxxx:

x)

xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

b)

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx plynů.

Motor xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

9.5

Xxxxxxx xxxxxxx být xx komory xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx.


XXXXXXX XX

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X VYBAVENÍ XXXXX

(podle xxxxxx 14)

1.   Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

1.1

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx navrženy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.2

X případě, xx xx nezbytná automatická xxxxxxxxx, xxxx být xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx signalizace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

1.3

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x vybudována xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

1.4

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x dispozici xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx osvětlení.

2.   Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx

2.1

Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx:

x)

xx xxxxxxx mohla volně xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxx vedle xxxx s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.2

Xxxxx a xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx hrazením xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2.3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x kotcích xxxx být xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx k jejich xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2.4

Pokud xx xxxxxxx čekací xxxxx, musí mít xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxx umístěn xxxx xxxxx pro xxxxxxxx x průchodem vedoucím x xxxxx xxxxxxxx x navržen xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x uvíznutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.5

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

2.6

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxxx povětrnostním podmínkám. Xxx takové ochrany xx uvedená ustájení xxxxxxx xxx nepříznivých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přírodní xxxxxx xxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx:

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx;

c)

minimalizovala xxxxx x xxxxxxx projevy xxxxxx xxx znehybnění;

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxx znehybnění.

3.2

Xxxxx je x skotu použit xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxx boxy xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pohyb hlavy xxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx a xxxx.

4.   Elektrická xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

4.1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx parametrech xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxx, aby xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx viděli, a xxxx vysílat xxxxx xxxxxxxxxxxx vizuální x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx vystavení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx.

4.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojené x vybavením ke xxxxxxxxxx musí dodávat xxxxxxxxxx proud.

5.   Zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

5.1

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx rozrušováni.

5.2

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxx. Kachny, xxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx vědomí xxxx xxx xxx xxxxxx.

5.3

X navěšovací lince xx k xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx po xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

5.4

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jatečné xxxxxxx, xxx xxx zajištěn xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx zvířeti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5.5

Zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x udržováno xxx, xxx xxx xxxxxx voda xxxxxxxxxxx.

5.6

Xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx jednoduše xxxxxxxx.

5.7

Xxxxxxxxx ponořené xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx délkou xxxxxxxxx xxxx délce xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx x udržována tak, xxx háky při xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x uzemněnou xxxxx xxxx.

5.8

Xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx ptáků xx xxxxx xxxxx xxxx xxx vybudován xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ptáků.

5.9

X xxxxxxxx xxxxx lázně xxxx xxx umožněn přístup, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx omráčeni a xxxxxxxxx xx vodní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

5.10

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zobrazuje x zaznamenává xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx parametrech xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx.

6.   Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x drůbeže xxxxxx plynu

6.1

Plynová omračovací xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxx a vybudována xxx, xxx:

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvířat;

x)

minimalizovala xxxxx x hlasité xxxxxxx xxxxxx xxx znehybnění.

6.2

Plynové xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx koncentrace xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx tak, xxx xx xx pracovníci xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx roku.

6.3

Plynové omračovací xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kapacity xxxxx xxxxxxx, aniž by xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.


XXXXXXX III

XXXXXXXX PRAVIDLA XXX XXXXX

(podle xxxxxx 15)

1.   Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nimi

1.1

Xxxxxxxxx pro xxxxx zacházení xx xxxxxxx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zásilky xxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx zacházení xx zvířaty, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

1.2

Xxxxxxx xxxx xxx co nejrychleji xx přivezení xxxxxxxx x následně bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Savci, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nejsou xxxxxxxx přímo xx xxxxxxx xxxxxxx, musí xxx ustájeni.

Xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx x následně xxx xxxx být xx vhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx poskytnuto xxxxxxxx xxxxxxxx podestýlky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zajistí pohodlí x xxxxxxx xx xxxx x počet xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

1.3

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx udržovány x xxxxxx xxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pružné xxx, x:

x)

xxxxxxx být shazovány, xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xx to xxxxx, musí se xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vodorovné xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.4

Xxxxx xxxx kontejnery skládány xx sebe, xxxx xxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx, aby:

a)

se omezilo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx níže;

x)

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

c)

xxxxxx xxxxxxx větrání.

1.5

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx tímto xxxxxxxx:

x)

zvířata xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nejvýše 12 xxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx porodila, xxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx narozeným xxxxxxxx;

c)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

1.6

Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nejsou xx vykládce xxxxx xxxxxxxxxx xx prostor xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zařízení.

1.7

Xx třeba xxxxxxxx plynulý přísun xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxx, xx xxxxx manipulující xx zvířaty xx xxxxx přehánět z xxxxx xxx xxxxxxxx.

1.8

Xx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx zvířeti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx;

c)

xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx, rohy, xxxxxxxxx, ocas xx xxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx zvířata xx končetiny xx xxxx neuplatňuje xx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx, drtit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, či dotýkat xx xxxx xxx.

1.9

Pokud xxxxx by se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx případě xx xxxxxx nástroje xxxxx xxxxxxxx xxx x dospělého xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy odmítají xxxxx, x pouze xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx postoupit. Výboje xxxxxxx xxxxx déle xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx.

1.10

Xxxxxxx nesmějí xxx přivázána xx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx xx svázané končetiny. Xxxxx je nutné xxxxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxxx, vazáky xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxxxx pevné, xxx se xxxxxxxxxx;

b)

umožňují xxxxxxxx xx případně xxxxxxx x xxxx x xxx;

c)

xxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx nebo zranění x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvířat.

1.11

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nesmějí xxx xxxxxxx xx místo xxxxxxx, xxx musí xxx usmrcena xxx, xxx leží.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx králíků x xxxxxx)

2.1

Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mohlo xxxx, ležet x, x xxxxxxxx skotu xxxxxxxxxx jednotlivě, xxx xx xxxxx xxxxxx.

2.2

Xxxxxxx xxxx být ustájena xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2.3

X každého xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx uvedeno xxxxx x čas příjezdu x xxxxxxxxx počet xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx jednotlivě.

2.4

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx musí xxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxx okamžité použití xxxxxxxx kotce pro xxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxxx péči.

2.5

Podmínky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx pracovník pro xxxxx zacházení xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx způsobilá.

3.   Xxxxxxxxxx xxxxxx

3.1

Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, vyzdvihnutí x xxxxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx provést xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x jednoho xxxxxxx xxxxxxx, než xxxxxxx z xxxxxx xxxxx začne xxxxxxxx x dalšího zvířete.

3.2

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx porážky xxxxx xx. 4 odst. 4 xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx tepny xxxx xxxx, ze kterých xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx elektrickým xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx se zvíře xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx opracování nebo xxxxxxxxxx se provádí xxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxx, že xxxxx nevykazuje známky xxxxxx.

3.3

Xxxxx xx smějí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx naříznutím xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx naříznutím krku xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx obou xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx pták xxxxxxxx xxxxxxx.


XXXXXXX XX

XXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

(podle xxxxxx 21)

Xxxxx xxxxxxx x porážkou xxxxxxx xx. 7 odst. 2

Xxxxxxxx xxx zkoušku xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x)

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

a)

manipulace xx xxxxxxx a xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířaty x xxxxxx znehybňování.

Xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxx druhy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používané k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

b)

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx usmrcení

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx omračovacích xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx omračování xxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxx.

f)

vykrvování xxxxxx xxxxxx

Kontrola xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Vhodné xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx nožů.

x)

porážení v xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 4

Vhodné xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Kontrola nepřítomnosti xxxxxx xxxxxx.


Xxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 3

Předměty xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro omračovací xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Kontrola účinnosti xxxxxxxx a potvrzení xxxxx.

Xxxxxxxx údržba x xxxxxxx omračovacích nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.