Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0781 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/781 ze dne 16. května 2022 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie R P
32019D1955 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1955 ze dne 21. listopadu 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí o přezkumu Ujednání o pravidlech správy celních kvót pro zemědělské produkty R P
32019D1908 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1908 ze dne 8. listopadu 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro obchod zbožím Světové obchodní organizace, pokud jde o jednací řád Výboru pro usnadnění obchodu R P
32019D1864 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1864 ze dne 24. října 2019 o podpisu jménem Unie dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně švýcarských koncesí WTO, pokud jde o ochucené maso R P
32009R0880 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 880/2009 ze dne 7. září 2009 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií podle článku XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
32007R0580 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 580/2007 ze dne 29. května 2007, kterým se provádějí dohody ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazílií a mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) a mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
32006R1758 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1758/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se provádí Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Malajsií podle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
32006R0267 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 267/2006 ze dne 30. ledna 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
32003R2274 Nařízení Komise (ES) č. 2274/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se otevírá a spravuje celní kvóta Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2004 R P
32001R2133 Nařízení Komise (ES) č. 2133/2001 ze dne 30. října 2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin a o zrušení nařízení (ES) č. 1897/94, (ES) č. 306/96, (ES) č. 1827/96, (ES) č. 1970/96, (ES) č. 1405/97, (ES) č. 1406/97, (ES) č. 2492/98, (ES) č. 2809/98 a (ES) č. 778/1999 R P
31998R1340 Nařízení Rady (ES) č. 1340/98 ze dne 24. června 1998, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 3290/94 o úpravách a přechodných opatřeních nezbytných v odvětví zemědělství k provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání R P
31996R2154 Nařízení Komise (ES) č. 2154/96 ze dne 11. listopadu 1996 o některých přechodných opatřeních nezbytných k provádění Dohody o zemědělství uzavřené v rámci Uruguayského kola R P
31996R1095 Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT R P
31994R3290 Nařízení Rady (ES) č. 3290/94 ze dne 22. prosince 1994 o úpravách a přechodných opatřeních nezbytných v odvětví zemědělství k provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání R P
31980R1552 Nařízení Komise (EHS) č. 1552/80 ze dne 20. června 1980, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování správní pomoci při vývozu některých sýrů, na které se vztahuje zvláštní zacházení při dovozu do Austrálie R P
31979R2968 Nařízení Komise (EHS) č. 2968/79 ze dne 20. prosince 1979, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování správní pomoci při vývozu zralých měkkých sýrů z kravského mléka, na které se vztahuje zvláštní zacházení při dovozu do třetí země R P