Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0762 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/762 ze dne 12. května 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro státní přístavní inspekci Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci, pokud jde o členství Ruské federace v Pařížském memorandu o porozumění R P
32022D0762 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/762 ze dne 12. května 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro státní přístavní inspekci Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci, pokud jde o členství Ruské federace v Pařížském memorandu o porozumění R P
32020R0698 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy R P
32018D1007 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1007 ze dne 25. dubna 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES, pokud jde o seznam přístavů, a zrušuje rozhodnutí Komise 2008/861/ES (Text s významem pro EHP) R P
32014L0100 SMĚRNICE KOMISE 2014/100/EU ze dne 28. října 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel (Text s významem pro EHP) R P
32010R1177 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Text s významem pro EHP) R P
32006L0137 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/137/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (2006/137/ES) R P
32003R0782 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zákazu organických sloučenin cínu na plavidlech R P