Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX (XX) 2020/698

xx xxx 25. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx opatření s xxxxxxx xx rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19, jež xx týkají xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, licencí x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pravidelných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určitých částí xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX UNIE,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx 91 x xx. 100 odst. 2 této smlouvy,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx postoupení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem,

po xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx,

x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem (1),

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx členské xxxxx x xxxxxxx velkou xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Krize x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyvolává xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x které xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx mimořádné xxxxxxxxx xxxx významný xxxxx xx různé xxxxxxx, na něž xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2)

Xxxxxxx dopravci a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx věci obnovování xxxx xxxxxxxxxxxx osvědčení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jejich platnosti. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxx Xxxx x zajišťovat, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyřizovány xxxx uplynutím xxxxxxxx xxxx. Proto xx xxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxx, aby byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktů. Xx xxxxx účelem xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Komise xx měla mít xxxxxxx povolit jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/59/ES (2) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx řidičů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prokázat řidičským xxxxxxxx xxxx průkazem xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobené xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx k 1. xxxxx 2020, způsobují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obtíže x xxxxxxxxxxxx pravidelných xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jimiž xx potvrzují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx xx data skončení xxxxxxxxx, aby byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xx. 8 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx 2003/59/ES, xxxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/126/XX (3) xxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxx 2003/59/XX xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x platnosti.

(4)

Směrnice 2006/126/XX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví xxxxxxxx uznávání řidičských xxxxxxx vydaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxx řidičské xxxxxxx. Xxxxxx motorových xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, který xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyměnit xx xxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxx xxx k 1. únoru 2020, xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx uváděného xxxxx xxxxxx platnosti, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 165/2014 (4) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx. Pro zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zásadní xxxxxxxxxx pravidel x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 561/2006 (5) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/15/ES (6). Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pravidelných xxxxxxx xxxxxxxxxx během xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx čl. 23 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 165/2014, xxx měly xxxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxxx xx 31. xxxxx 2020, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx, x xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx článku. Xxxxxx tak obtíže x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx řidiče x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx bylo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx času. X těchto případech xx xxxxxx xxxx xxx do xxxxxxxx xxxx xxxxx možnost x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx době x xxxxxx odpočinku.

(6)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/45/XX (7) stanoví pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx motorových vozidel x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tvoří komplexní xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečném xxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx v xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxx xxx x 1. xxxxx 2020, xx měly xxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxx 2020, xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx zůstat x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(7)

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1071/2009 (8) xxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxx se závazných xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Krize xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x některé xxxxxxx xxxxxxx xxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx trvat déle xxx obvykle, aby xxxxxxxxx, xx znovu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu, xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 písm. x) nařízení (ES) x. 1071/2009, xx xxxxx xx dvanáct xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 30. xxxx 2020 xxxx xxxx části. Xxxxx xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx neuplynula, xxx xx xxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1072/2009 (9) x (XX) x. 1073/2009 (10) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx autokarové a xxxxxxxxxx dopravy. Mezinárodní xxxxxxxx nákladní xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx držbou xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x x případě xxxxxx, xxxxx jsou státními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Poskytování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxx podmíněno povolením. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kvůli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx platnost x xxxx měsíců xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx silniční xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/798 (11) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx železnic. Vzhledem x opatřením omezujícím xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx bránění x xxxxxxxxx onemocnění COVID-19 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx potýkají x obtížemi v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, a xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx vydávání xxxxxx xxxxxxxxx xx další xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx příslušně xxxxxx 10 x 12 uvedené xxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxx xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxx x šest xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx by měla xxxxxx platná xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx těchto schválení x xxxxxxxx bezpečnosti xx měla být xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx.

(10)

X souladu x xx. 33 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) 2016/798 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/49/XX (12). X xxxxxx xxxxxx xx rovněž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaných xxxxx xxxxxx 10 x 11 xxxxxxxx 2004/49/ES x ozřejmit, že xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po odpovídající xxxx x xxxxxxxxx.

(11)

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/59/XX (13) stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xx. 14 xxxx. 5 x xxxxxx 16 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že doba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx deset let x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx měly xxx licence, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx konce xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx by xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx dalších xxxx xxxxxx xx absolvování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/34/XX (14) xxxxxxx jednotný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx čl. 23 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkum, xxx xxxxxxx, xx železniční xxxxxx nadále plní xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. V čl. 24 xxxx. 3 xxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xxxx-xx xxxxxxxx bezpečnost. Xxxxxxxx x mimořádným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkumů, xxx xx xxxxxx stávajících xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po skončení xxxxxxxxx xxxxxxx licence. Xxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx přezkumů, xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020, xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx dočasné licence, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx 1. březnem a 31. xxxxxx 2020, xx měly xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(13)

Xxxxxxxxxx čl. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx 2012/34/XX xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx licence xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx III xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x šest měsíců.

(14)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, které byly xxxx xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx nahrazení xxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx hospodářský xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 24 odst. 3 xxxxxxxx 2012/34/EU xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx signál o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx by xxxx prohloubilo případné, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx stanoveno, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx licenci xx xxxxxxx xxxxxxxx provedené x období mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xxxxxx, xx xxxxxxxxxx podnik nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx x xx xxxx 31. srpnem 2020 xxxxxxxxxx, xx dotčenému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebude-li tím xxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxxx-xx reálná vyhlídka xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx železničního xxxxxxx xxxxx následujících xxxxx xxxxxx. Xx 31. xxxxx 2020 xx xx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx Xxxx 96/50/ES (15) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plavidel xxx přepravu xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách x Unii. Xx xxxxxxxx věku 65 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plavidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostavit se x lékařským xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x to xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídek jinak xxxxxxxx xxxx měla xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, xxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx měsíců. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx měla zůstat xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1629 (16) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plavidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx 10 xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx vnitrozemské xxxxxx. X článku 28 xxxxxxxx (XX) 2016/1629 xx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2006/87/XX (17) xxxx 6. xxxxxx 2018, xxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxx doby xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x někdy i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx platnosti příslušných xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 28 xxxxxxxx (EU) 2016/1629, xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxx 28 xxxxxxxx (EU) 2016/1629, xxxxxxx xxxxxxxx xx jinak xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx mezi 1. xxxxxxx x 31. xxxxxx 2020.

(17)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 725/2004 (18) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/65/XX (19) xxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx incidentům. Xxxxxxxxx rovněž, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostní opatření xxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 725/2004. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxx x prohlídeks ohledem xx xxxxxxxx určitých xxxxxxxxx x v xxxxxxx námořní bezpečnosti. Xxxxx xx nutné x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx akty Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řetězců, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Flexibilita xx xxxx xxx poskytnuta xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx námořní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(18)

Xx-xx xxxxxxx stát xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pravděpodobně xxxxxx proveditelné ani x období xxxxxxxxxxxx xx datech xxxxxxxxxxx x tomto nařízení x důsledku opatření, xxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, Xxxxxx by xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx o xx tento xxxxxxx xxxx požádá, xxxxxxx xxxxxxxxx členskému xxxxx, xxx dále prodloužil xxxx xxxxxxxxx x xxxxx nařízení. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx prodloužení xxxxxx xx xx, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx doby, v xxx nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxx být xxxxx než xxxx xxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx dotčeny v xxxxx míře x x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx odchylky od xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx použila, xx xxxx xxx xxxxxxx xx to, xx je xxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxx státům, pokud xxx x xxxxxxxx 2006/126/XX, xxxxxxxx (XX) x. 165/2014, xxxxxxxx 2014/45/XX, xxxxxxxx (XX) x. 1072/2009, xxxxxxxx (XX) č. 1073/2009 x xxxxxxxx 2007/59/ES, xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx použily odchylky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktů xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx takovým xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vhodná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Členské xxxxx, xxxxx xx rozhodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx však xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivci x tom, xxx xx spoléhal xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(20)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx osvědčení, xxxxxxx xxxx schválení a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxxxxxx školení x xxxxxx xx výjimečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxx silniční, železniční x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx x účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx cílů.

(21)

Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 Xxxxxxxxx x. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx parlamentů x Xxxxxxxx unii, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx energii.

(22)

Z xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. X tohoto xxxxxx xx se ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahovat na xxxxxx před xxxx xxxxxxx x platnost. Xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx porušeno xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxx.

(23)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozšířením onemocnění XXXXX-19 x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x námořní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nařízení xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vstoupit x platnost prvním xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním věstníku Xxxxxxxx unie, xxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxx právní nejistoty xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x provozovatelů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx příslušné lhůty, xxxxx xx možná xxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx opatření, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx mimořádné xxxxxxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxx xxxxxxxx, železniční x xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2003/59/XX

1.   Xxx xxxxxx na xx. 8 odst. 2 a 3 xxxxxxxx 2003/59/XX xx xxxxx pro dokončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jinak xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx x každém xxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x platnosti.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx harmonizovaného xxxx Xxxx 95 stanoveného x příloze X xxxxxxxx 2006/126/XX, provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx 2003/59/XX xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxxxx o dobu xxxxx xxxxxx xx xxxx uvedeného x xxxxxx takovém řidičském xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Platnost průkazů xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx XX xxxxxxxx 2003/59/XX, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx takovém xxxxxxx.

4.   Aniž xxxx dotčeny přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxxxxx členské státy xxxxx xxxxxxxxxx směrnic 2003/59/XX x 2006/126/XX xxxxxxxxx x xxxx. 1, 2 x 3 xxxxxx xxxxxx x xxxxxx mezi 1. únorem 2020 x 28. xxxxxxx 2020, zůstávají x xxxxxxxxx.

5.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x něm, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Unie 95 nebo prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx po 31. srpnu 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxx x xxxxxxxxxx případě podat xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uplatnit prodloužení xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx doby xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx dob xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 x 3, xxxx obou. Xxxxxx musí xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

6.   Xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 Xxxxxx shledá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odstavci xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dotčenému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx příslušných xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 xx 3 xxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx zohlednilo xxxx, během xxx xxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx harmonizovaného kódu Xxxx 95 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnitelné, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici 2006/126/XX

1.   Xxx xxxxxx xx xxxxxx 7 xxxxxxxx 2006/126/XX x xxx 3 písm. d) xxxxxxx I uvedené xxxxxxxx xx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx měla xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx za prodlouženou x xxxx sedmi xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu.

2.   Xxxxx se xxxxxxx stát xxxxxxx, xx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x důsledku xxxxxxxx, xxxxx přijal xx účelem xxxxxxxx xxxx omezení šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stanovených x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx doby xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 či xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podané x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx členskému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx každého případu. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

4.   Xxxxx xxxxxxx xxxx není x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxxxx řidičských průkazů x xxxxxx xxxx 1. únorem 2020 x 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Komisi, xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx. Xxxxxx x tom xxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 nepoužije, xxxxxxx x přeshraničních činnostech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivce, xxxx xx spoléhá na xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nařízení (XX) x. 165/2014

1.   Xxx xxxxxx xx xxxxxx 23 nařízení (XX) x. 165/2014 xx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx článku, které xx jinak byly xxxx xxxx jinak xxx podle uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx nejpozději xxxx měsíců xx xxxx, kdy xxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx provedeny.

2.   Bez xxxxxx na xxxxxx 28 nařízení (EU) x. 165/2014, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx řidiče x souladu x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Dokud xxxxx neobdrží od xxxxxx vydávajících xxxxx xxxxx kartu xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx. 35 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx řidič xxxxxxxx, xx bylo xxxxxxxx x obnovení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxx ohledu xx xx. 29 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) x. 165/2014, pokud xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx řidiče x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 uvedeného xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx náhradní xxxxx xxxxxxxxxx dva xxxxxx od obdržení xxxxxxx. Bez xxxxxx xx čl. 29 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x. 165/2014 xxx řidič pokračovat x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx od orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx byla vrácena xxxxxxxxxxx xxxxxx, když xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správně, x xx xxxx xxxxxxxx x xxxx náhradu.

4.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx řidiče, jež xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 165/2014, nebudou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, může x xxxxxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 a 3. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx týkat období xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020 či xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. Xxxxxx musí xxx Xxxxxx podána xx 1. xxxxx 2020.

5.   Xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 Xxxxxx shledá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx, přijme xxxxxxxxxx, xxxxxx dotčenému xxxxxxxxx xxxxx povolí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1, 2 xx 3 xxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obnovení xxxx xxxxxxx karet xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx delší xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

6.   Xxxxx členský xxxx není a xxxxxxxxxxxxx ani nebude xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jsou x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx členský xxxx xxxxxxxxxx poté, xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Evropské unie.

Xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3, xxx xx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/45/XX

1.   Xxx ohledu xx xx. 5 odst. 1 x čl. 10 odst. 1 xxxxxxxx 2014/45/XX x xxx 8 přílohy XX xxxxxxx směrnice xx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x souladu x uvedenými ustanoveními xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx prodloužené x xxxx sedmi xxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxxxx 2014/45/XX x bod 8 xxxxxxx XX xxxxxxx směrnice xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla x datem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xx prodlouženou x xxxx xxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx technických prohlídek xxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x důsledku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx účelem prevence xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, může xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužení xxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 a 2. Xxxxxxx žádost xx xxxx xxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podané x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 Xxxxxx xxxxxx, xx požadavky xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněny, xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx členskému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uvedených příslušně x odstavcích 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx prodloužení xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

5.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx nebude xxxxxxxx xxxxxxx, kvůli nimž xx v období xxxx 1. xxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxx členský xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx. Komise x xxx xxxxxxx xxxxxxx členské státy x zveřejní xxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx stát, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odstavce 1 x 2 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

Xxxxxx 6

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx x nařízení (XX) x. 1071/2009

1.   Bez xxxxxx na xx. 13 xxxx. 1 xxxx. c) nařízení (XX) x. 1071/2009, xxxxx xxxxxxxxx orgán xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 30. xxxx 2020 xxxx xxxx xxxx, xxxxxx, že xxxxxxxx podnik xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx. 13 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx nařízení delší xxx 12 xxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx na čl. 13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1071/2009, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do 28. xxxxxx 2020, xx xxxxxxxx podnik nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxxxx, x stanovil xxxxxxxxxx podniku xxxxx xxx xxxxxxx takové xxxxxxx, může příslušný xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxx do 28. xxxxxx 2020. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 12 měsíců.

Xxxxxx 7

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) č. 1072/2009

1.   Bez xxxxxx na čl. 4 odst. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1072/2009 xx platnost xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uplynula xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx měsíců. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx xx xx. 5 xxxx. 7 nařízení (XX) x. 1072/2009 xx xxxxxxxx osvědčení xxxxxx, xxxxx by x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x dobu xxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx domnívá, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uplatnit prodloužení xxx příslušně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. srpna 2020.

4.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podané x xxxxxxx s xxxxxxxxx 3 Komise xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odstavci xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dotčenému xxxxxxxxx xxxxx povolí xxxxxxxx prodloužení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx odráželo xxxx, během xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx nebo osvědčení xxxxxx nebude pravděpodobně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

5.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, kvůli xxxxxx xx se obnovení xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řidiče xxxxx x období xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020 neuskutečnitelnými x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, co x xxx nejprve xxxxxxxxx Komisi, že xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx. Xxxxxx x tom uvědomí xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodl, xx xxxxxxxx 1 x 2 nepoužije, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivce, jenž xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxx xx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 8

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx x nařízení (XX) x. 1073/2009

1.   Xxx xxxxxx na xx. 4 xxxx. 4 xxxxxxxx (ES) x. 1073/2009 se platnost xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x souladu x uvedeným ustanovením xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jinak xxxxxxxx xxxx 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020, považuje xx xxxxxxxxxxxx o xxxx šesti xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zůstávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx xx xx. 8 odst. 3 nařízení (XX) x. 1073/2009 rozhodne xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 12. xxxxxxxxx 2019 x 31. xxxxxx 2020, xx xxxxx xxxxxx xxx xxx podání žádosti. Xxx xxxxxx xx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1073/2009 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx měsíců. Xxxxx povolující orgán xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, je xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx souhlas xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1073/2009, xx použije xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx 27. xxxxxx 2020.

3.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx domnívá, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, může xxxxx xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx žádost se xxxx týkat xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, období xxxx 12. xxxxxxxxx 2019 a 31. xxxxxx 2020 či xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx jakékoliv xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx Komisi xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podané x xxxxxxx x odstavcem 3 Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odstavci xxxx splněny, přijme xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx, během níž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnitelné, x xxxxxxxxxx není xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

5.   Xxxxx členský xxxx nečelí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx Společenství xxxxx x období mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020 neuskutečnitelným x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxx členský stát xxxxxxxxxx poté, xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, že xxxxxxxx 1 nepoužije. Xxxxxx x xxx xxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Členský xxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odstavec 1 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem žádného xxxxxxxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx odchylky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

Xxxxxx 9

Prodloužení lhůt xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2016/798

1.   Xxx ohledu xx čl. 10 xxxx. 13 xxxxxxxx (XX) 2016/798 se xxxxx xxx obnovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx by x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. březnem 2020 x 31. srpnem 2020, považují xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx měsíců. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v platnosti.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 12 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2016/798 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska bezpečnosti, xxxxx by x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx měla jinak xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x dobu xxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 10 odst. 8 xxxxxxxx (EU) 2016/798 nebo prodloužení xxxx xxxxxxxxx schválení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uskutečnitelné xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxx xxxxx odůvodněnou xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx xxxxxx xx může xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020 xx xxxx šesti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odstavci xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx odráželo xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx jednotných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxx uskutečnitelné, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx šest měsíců.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx xx směrnici 2004/49/XX

1.   Xxx ohledu xx xx. 10 xxxx. 5 xxxxxxxx 2004/49/ES xx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx ustanovením xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. březnem 2020 x 31. srpnem 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx. Dotčená xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x platnosti.

2.   Xxx ohledu xx xx. 11 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/49/XX se xxxxx xxx obnovení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s uvedeným xxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxx měly xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx schválení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx domnívá, xx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude pravděpodobně xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijal xx xxxxxx prevence nebo xxxxxxx šíření onemocnění XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx uplatnit prodloužení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020 xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

4.   Pokud na xxxxxxx xxxxxxx podané x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 Xxxxxx xxxxxx, xx požadavky xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněny, xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 podle xxxxxxxxxx každého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx měsíců.

Xxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx x Úředním věstníku Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 11

Prodloužení lhůt xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2007/59/XX

1.   Xxx ohledu xx xx. 14 odst. 5 xxxxxxxx 2007/59/XX xx platnost licencí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx uplynutí platnosti xxxxx xxxxxx licence.

2.   Xxx xxxxxx na článek 16 xxxxxxxx 2007/59/XX x xxxxxxx XX x XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pravidelných xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxx měly xxxxx xxxxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x dobu šesti xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Licence xxxxxxx x xxxxxx 14 x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx domnívá, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx opatření, která xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo omezení xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx žádost xx může xxxxx xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, nebo xxxx. Žádost xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx xx xxxxxxx žádosti podané x souladu x xxxxxxxxx 3 Komise xxxxxx, že požadavky xxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxx xxxx splněny, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx členskému státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 podle xxxxxxxxxx každého případu. Xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx obnovení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx není xxxxx xxx xxxx měsíců.

Xxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx x Úředním věstníku Xxxxxxxx xxxx.

5.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx se obnovení xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xxxxx x xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimořádných okolností xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx pokud xxxxxx příslušná vnitrostátní xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxx se xxxxx členský stát xxxxxxxxxx xxxx, xx x tom nejprve xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx. Xxxxxx x tom uvědomí xxxxxxx členské státy x zveřejní xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx stát, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxxxx, xx odstavce 1 x 2 nepoužije, xxxxxxx přeshraničním činnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, jenž xx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx 1 x 2, jež se xxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2012/34/XX

1.   Xxx ohledu xx xx. 23 odst. 2 směrnice 2012/34/EU, xxxxx xxxxx vydávající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pravidelného xxxxxxxx licence, xxxxx xxx dokončení pravidelného xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx měly xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 24 xxxx. 3 xxxxxxxx 2012/34/EU se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020, xxxxxxxx xx prodlouženou x dobu xxxxx xxxxxx xx data xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dočasné xxxxxxx.

3.   Xxx xxxxxx xx xx. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx 2012/34/EU xxxxx vydávající xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 12. xxxxx 2020 do 31. xxxxx 2020 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx potřebných xxxxxxxxx, xxxxxxx informací uvedených x xxxxxxx III xxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx domnívá, xx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx licencí nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xxxx licence xxx xxxxx odebrány, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx odůvodněnou xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2. Xxxxxxx žádost se xxxx týkat xxxxxx xxxx 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx xxxx šesti xxxxxx, xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx být Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

5.   Xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 Komise xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxx xxxx splněny, xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx členskému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vydání xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, pravděpodobně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx není delší xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x Úředním věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx směrnice 2012/34/XX x případě nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx na xx. 24 odst. 1 xxxxxxxx 2012/34/XX, xxxxxx-xx xxxxx vydávající xxxxxxx xx základě kontroly xxxxx uvedeného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, že xxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx se finanční xxxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxx 20 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx 31. srpnem 2020 xxxxxxxxxx, xx licenci xxxxxxxxx železničního xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neodebere xx předpokladu, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx nadcházejících šesti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 14

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 96/50/XX

1.   Xxx ohledu na xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxxx 96/50/XX xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních prohlídek, xxxxx by x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak uplynuly xxxx měly jinak xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx prodloužené x dobu šesti xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plavidel xxxx, xxx mají podle xx. 6 odst. 2 uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uskutečnitelné xxx po 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxx xxxxx odůvodněnou xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1, xxxx xxxx. Musí xxx Xxxxxx podána xx 1. xxxxx 2020.

3.   Pokud xx xxxxxxx žádosti xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 2 Xxxxxx shledá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx členskému xxxxx povolí uplatnit xxxxxxxxxxx xxx uvedených x odstavci 1 xxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx odráželo dobu, xxxxx níž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnitelné, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx měsíců.

Komise xxxxxxxx uvedené rozhodnutí x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2016/1629

1.   Xxx xxxxxx xx xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2016/1629 xx xxxxxxxx osvědčení Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jinak uplynout xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx měsíců.

2.   Xxx xxxxxx xx xxxxxx 28 xxxxxxxx (XX) 2016/1629 se platnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx x vystavených xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx podle xxxxxxxx 2006/87/XX xxxx 6. xxxxxx 2018, xxxxx xx x souladu x uvedeným ustanovením xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx uplynout xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, považuje xx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xx členský stát xxxxxxx, xx obnovení xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx vnitrozemské xxxxxx xxxx dokumentů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx pravděpodobně xxxxxxxxxxxxxx xxx po 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2. Xxxxxxx xxxxxx xx může xxxxx xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020 xx dob šesti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2, nebo xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx podána xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 3 Xxxxxx xxxxxx, xx požadavky xxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxx xxxx splněny, přijme xxxxxxxxxx, xxxxxx dotčenému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 podle odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, aby odráželo xxxx, během níž xxxxxxxx xxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx šest xxxxxx.

Komise xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 725/2004

1.   Xxx xxxxxx na xx. 3 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) č. 725/2004 se lhůty xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx ustanovením xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jinak xxxxxxxx xxxx 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020, považují xx xxxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx 2020.

2.   Xxxxxxxx xx přílohy XXX xxxxx B xxxxxx 13.6 xxxxxxxx (XX) x. 725/2004, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx x roce 2020 xxxxxxx x intervalech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, provede xx x xxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

3.   Xxx xxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxx X xxxxxx 13.7 x 18.6 xxxxxxxx (ES) x. 725/2004 se 18xxxxxxx xxxxx xxx provedení xxxxxxx různého druhu, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jinak uplynuly xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x dobu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020.

4.   Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx III xxxxx X xxxxxxxx 13.7 x 18.6 xxxxxxxx (XX) č. 725/2004, xxxxx nichž xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx provedená x xxxx 2021 během xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx, považují xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020.

5.   Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxx, xx provedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxx X xxxxxxxx 13.7 a 18.6 xxxxxxxx (XX) x. 725/2004 nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx po 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxxx prodloužení xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 3. Xxxxxxx žádost se xxxx xxxxx období xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx uvedených xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 3, xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být Xxxxxx xxxxxx do 1. xxxxx 2020.

6.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, přijme rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxx a xxxx uvedených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cvičení xxxxxxx druhu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Evropské unie.

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici 2005/65/XX

1.   Xxx ohledu xx xxxxxx 10 směrnice 2005/65/XX xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístavů x plánů zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uplynuly xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, považují x xxxxxx xxxxxxx xx prodloužené o xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2020.

2.   Xxx ohledu xx xx. 7 odst. 7 a xxxxxxx XXX směrnice 2005/65/XX xx 18xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výcviku, xxxxx xx x xxxxxxx s uvedenou xxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxx měly xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx prodloužené x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2020.

3.   Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX směrnice 2005/65/XX, xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx xxxxxx provedena xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2021 xxxxx xxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rovněž x xxxx 2020.

4.   Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xx 31. xxxxx 2020 v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijal xx xxxxxx prevence xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, může xxxxx odůvodněnou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx uvedených příslušně x xxxxxxxxxx 1 x 2. Uvedená xxxxxx xx může xxxxx období xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020, xxxx xx xxx xxxxxxxxx příslušně x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxxxxxxx jejich kombinace. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

5.   Xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 4 [...] Komise shledá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxx xxxx splněny, přijme xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x lhůt xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 a 2 xxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxxx xx omezí tak, xxx odráželo xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, každopádně xxxx delší xxx xxxx měsíců.

Komise zveřejní xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

Vstup v xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Použije xx xx 4. xxxxxx 2020.

Xx. 3 xxxx. 4, xx. 4 xxxx. 6, xx. 5 xxxx. 5, xx. 7 odst. 5, xx. 8 xxxx. 5 a xx. 11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxx od 28. xxxxxx 2020.

Xxxxxx, xxxxxx xxx třetím pododstavcem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x článcích 2 xx 17.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a přímo xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx státech.

V Bruselu xxx 25. xxxxxx 2020.

Xx Evropský xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. X. XXXXXXX

Xx Radu

předsedkyně

X. XXXXXXX-XXXXXXĆ


(1)  Postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 15. xxxxxx 2020 (dosud xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx) a xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 20. xxxxxx 2020.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/59/ES xx xxx 15. xxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx školení řidičů xxxxxxxxx silničních xxxxxxx xxx nákladní xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3820/85 x xxxxxxxx Xxxx 91/439/XXX a xxxxxxx xxxxxxxx Rady 76/914/XXX (Úř. věst. X 226, 10.9.2003, x. 4).

(3)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/126/XX xx xxx 20. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 403, 30.12.2006, x. 18).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 165/2014 xx xxx 4. xxxxx 2014 x tachografech x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx nařízení Xxxx (EHS) č. 3821/85 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 561/2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 60, 28.2.2014, s. 1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 561/2006 xx xxx 15. března 2006 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 3821/85 a (XX) x. 2135/98 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3820/85 (Xx. věst. X 102, 11.4.2006, x. 1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/15/ES xx xxx 11. xxxxxx 2002 x xxxxxx pracovní doby xxxx vykonávajících xxxxxxx xxxxxxxx v silniční xxxxxxx (Úř. xxxx. X 80, 23.3.2002, x. 35).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/45/XX xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 2009/40/XX (Xx. xxxx. X 127, 29.4.2014, s. 51).

(8)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1071/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX (Úř. věst. X 300, 14.11.2009, x. 51).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1072/2009 xx xxx 21. října 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní dopravy (Xx. xxxx. L 300, 14.11.2009, s. 72).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1073/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o společných xxxxxxxxxx xxx přístup xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 561/2006 (Úř. xxxx. X 300, 14.11.2009, x. 88).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/798 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 138, 26.5.2016, x. 102).

(12)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/49/XX xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx železnic Xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 95/18/XX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2001/14/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx železniční xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 164, 30.4.2004, x. 44).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/59/XX xx dne 23. xxxxx 2007 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx systému Společenství (Xx. xxxx. X 315, 3.12.2007, s. 51).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu x Xxxx 2012/34/EU xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 343, 14.12.2012, s. 32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 96/50/ES xx dne 23. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách xx Xxxxxxxxxxxx (Úř. věst. X 235, 17.9.1996, x. 31).

(16)  Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/1629 ze xxx 14. září 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx 2009/100/XX x xxxxxxx xxxxxxxx 2006/87/XX (Xx. věst. X 252, 16.9.2016, x. 118).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2006/87/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx směrnice Rady 82/714/XXX (Úř. věst. X 389, 30.12.2006, x. 1).

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 725/2004 xx xxx 31. března 2004 x zvýšení xxxxxxxxxxx lodí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 129, 29.4.2004, x. 6).

(19)  Směrnice Evropského parlamentu x Xxxx 2005/65/XX xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx (Xx. věst. L 310, 25.11.2005, x. 28).