Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X RADY (XX) 2020/698

xx dne 25. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxxxxx zvláštní a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx školení xxxxx určitých xxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxx xxxxxxx

(Xxxx s xxxxxxxx xxx EHP)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Evropské unie, x xxxxxxx xx xxxxxx 91 x xx. 100 xxxx. 2 této xxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

po xxxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výzvu xxx xxxxxxx státy x xxxxxxx velkou xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxxxx dopravce. Xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx vyvolává xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které ovlivňují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v členských xxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxxx formalit, xxxxx xx x různých xxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx, x xxxxx nebylo xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx právo Xxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx dotčené xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nezbytným xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx dosažení souladu x některými ustanoveními xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx prodlužování osvědčení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx činit jiné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx příslušné xxxxxx členských států x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x řádné fungování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx, přičemž Xxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/59/XX (2) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx školení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dopravu. Xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazem xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx pravidelné xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx k 1. xxxxx 2020, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obtíže x xxxxxxxxxxxx pravidelných xxxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx prodloužit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx xx data xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx kontinuita xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx záležitostech xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx 2003/59/XX, xxxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/126/XX (3) xxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxx 2003/59/XX xxxx vstupem xxxxxx xxxxxxxx v platnost, xx měla xxxxxx x platnosti.

(4)

Xxxxxxxx 2006/126/XX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx průkazy. Stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xxxxx vzoru Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx motorových xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. Vzhledem k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx okolnostem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, které x xxxxxxxxx členských státech xxxxxx xxx k 1. xxxxx 2020, xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx uváděného konce xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 165/2014 (4) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx. Xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx řízení, xxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 561/2006 (5) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/15/XX (6). Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx během mimořádných xxxxxxxxx způsobených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xx xxx kontroly xxxxx xx. 23 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) č. 165/2014, xxx měly proběhnout x době xx 1. xxxxxx do 31. xxxxx 2020, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, k němuž xxxx být xxxxxxxxx xxxxx uvedeného článku. Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 jsou xxxxxxx xxx xx, xxx příslušným orgánům xxxxxxxxx států bylo xxx xxxx účely xxxxxxxx xxxx xxxx. X xxxxxx případech xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx době a xxxxxx odpočinku.

(6)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/45/XX (7) stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx motorových xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxx používání xxxxxxxxx v bezpečném xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxx při provádění xxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxx xxx k 1. xxxxx 2020, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, xxx xx měly xxxxxxxxxx v době xx 1. xxxxx 2020 do 31. xxxxx 2020, xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx zůstat x xxxxxxxxx xx takového xxxxxxxxxx xxxx.

(7)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1071/2009 (8) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx závazných xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx dopravě. Krize xxxxxxxxx rozšířením onemocnění XXXXX-19 x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx odvětví x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x nižší xxxxxxxx x důsledku xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavek xxxxxxxx způsobilosti. Je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx tyto účely xxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (ES) x. 1071/2009, ze xxxxx xx dvanáct xxxxxx, pokud jde x posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 30. xxxx 2020 xxxx xxxx části. Xxxxx již xxxx xxxxxxxx xxxxxx požadavku xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1072/2009 (9) x (XX) x. 1073/2009 (10) xxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní doprava x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx podmíněny xxxx xxxx držbou xxxxxxx Společenství x x xxxxxxx řidičů, xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx třetích xxxx x kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, držbou xxxxxxxxx řidiče. Poskytování xxxxxxx dopravy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx podmíněno xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx okolnostem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x šest xxxxxx xx data uváděného xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx silniční xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/798 (11) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx omezujícím xxxxx xxxxx osob xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obtížemi v xxxxxxxxxxx s obnovováním xxxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, na xxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxx 10 a 12 xxxxxxx směrnice. Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx proto xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxx měsíců x xxxxxxx stávající xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx platná po xxxxxxxxxxxx xxxx. Rovněž xxxxxxxx xxxxxx schválení x xxxxxxxx bezpečnosti xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x šest xxxxxx.

(10)

X souladu x xx. 33 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2016/798 některé xxxxxxx xxxxx prodloužily xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx členských xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx použijí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/49/XX (12). X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 x 11 xxxxxxxx 2004/49/ES x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx.

(11)

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/59/ES (13) xxxxxxx xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xx. 14 odst. 5 x xxxxxx 16 xxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pravidelným xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx x obnovováním licencí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 by xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skončí xxxx 1. xxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx data xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx. Strojvedoucím xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2012/34/XX (14) vytváří jednotný xxxxxxxx železniční xxxxxxx. Xxxxx xx. 23 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx nadále plní xxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx III xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx. X čl. 24 odst. 3 xxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pozastavit xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx licenci xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 mají xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx týkají xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x vydávání nových xxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx licence. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v období xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, by xxxxx měly být xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx měsíců. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx platnost skončí x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx x 31. srpnem 2020, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x šest xxxxxx.

(13)

Xxxxxxxxxx xx. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx 2012/34/XX xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx licence xx xxx měsíců xx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx informací, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx III xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxx x xxxx xxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxx stabilní, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx x jejímu nahrazení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxx strukturální hospodářský xxxxx. Vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 24 xxxx. 3 xxxxxxxx 2012/34/XX xx xxxxx xxxx vyslat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, což by xxxx prohloubilo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx. Proto by xxxx xxx xxxxxxxxx, xx pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx x to před 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx tím xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx 31. xxxxx 2020 xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 24 odst. 1 xxxxxxx směrnice.

(15)

Xxxxxxxx Xxxx 96/50/ES (15) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plavidel xxx xxxxxxxx xxxxx x cestujících na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách x Xxxx. Po xxxxxxxx věku 65 xxx mají držitelé xxxxxxxxx vůdce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxx k tomu, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxx vůdců xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx požadované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx opatření. Xxxxx by xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxx měla xxxxx uplynout x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx a 31. xxxxxx 2020, xxxx xx xxx v xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx zůstat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/1629 (16) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavby. X xxxxxx 10 xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx vnitrozemské xxxxxx. X článku 28 xxxxxxxx (XX) 2016/1629 xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/87/XX (17) xxxx 6. xxxxxx 2018, xxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxx doby xxx xxxxxxxxx. Kvůli opatřením x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 28 xxxxxxxx (EU) 2016/1629, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx proto xxxxxx x xxxx měsíců xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxx Xxxx pro plavidla xxxxxxxxxxxx plavby a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 28 xxxxxxxx (EU) 2016/1629, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx jinak xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx x 31. xxxxxx 2020.

(17)

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 725/2004 (18) xxxxxxx pravidla pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx lodí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/65/ES (19) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx přístavů xxxx bezpečnostním incidentům. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx zabezpečení přístavů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 725/2004. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxx Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx státy a xxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx právních xxxx Xxxx v oblasti xxxxxxx bezpečnosti probíhat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(18)

Xx-xx xxxxxxx stát za xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x období xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto nařízení x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx zabránit či xxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19, Xxxxxx xx xxxx xxx oprávněna, xxxxx ji x xx xxxxx členský xxxx požádá, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dále prodloužil xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx prodloužení xxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, v xxx nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dostát xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx nemělo xxx xxxxx než šest xxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxx xxxx stejným xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxx dotčeny v xxxxx xxxx x x xxxxxx dobu. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx od xxxxxxxx, xxx by xx xxxxxxx použila, xx xxxx xxx xxxxxxx xx xx, xx je xxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxx státům, pokud xxx o xxxxxxxx 2006/126/XX, xxxxxxxx (XX) x. 165/2014, směrnici 2014/45/XX, nařízení (XX) x. 1072/2009, xxxxxxxx (XX) č. 1073/2009 x směrnici 2007/59/XX, xxxxxxxx, aby x xxxxxx používaly xxxx xxxxxx xxxx, aniž xx xxxxxxx odchylky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, je-li použití xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx takovým xxxxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx žádnému hospodářskému xxxxxxxx ani jednotlivci x xxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx, jež xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jakékoli xxxxxxx, xxxxxxxxx x povolení, xxxxxxx platnost byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(20)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxx xxxx prodloužení platnosti xxxxxxxx osvědčení, licencí xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx výjimečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vnitrozemské xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemůže být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx x důvodu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxx cílů.

(21)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 Protokolu x. 1 o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropské unii, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Evropské xxxx, Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(22)

Z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx opatření včas. X xxxxxx xxxxxx xx xx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx měla xxxxxx vztahovat xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušeno legitimní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(23)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx potřebě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x oblasti xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy x námořní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státům x xxxxxxx potřeby přiměřenou xxxx k xxxx, xxx Xxxxxx informovaly, xxxxxxxxx-xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nařízení xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx jakožto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prvním xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie, aby xx zajistilo, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména v xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty, xxxxx co možná xxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Předmět

Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx použijí xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx pravidelných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx školení x výcviku v xxxxxx xx mimořádné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxx xxxxxxxx, železniční x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Prodloužení lhůt xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2003/59/XX

1.   Xxx ohledu na xx. 8 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx 2003/59/XX xx xxxxx xxx dokončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxx by v xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxxx jinak uplynuly xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x dobu xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx 95 xxxxxxxxxxx x příloze X xxxxxxxx 2006/126/XX, provedeného xxxxxxxxxxx orgány buď xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx do průkazu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 1 směrnice 2003/59/XX xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx článku, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx o dobu xxxxx měsíců xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxxx řidiče.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxx 2003/59/XX, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxx měla xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx uplynutí úřední xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.   Aniž xxxx xxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 tohoto xxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2003/59/XX a 2006/126/XX xxxxxxxxx x xxxx. 1, 2 x 3 tohoto xxxxxx x období xxxx 1. únorem 2020 x 28. xxxxxxx 2020, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

5.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx domnívá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školení xxxx vydání osvědčení x xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx 95 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazů kvalifikace xxxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxxxxxxxxxx xxx po 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx opatření, xxxxx přijal za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx doby xxxx 1. únorem 2020 x 31. srpnem 2020 xx xxx xxxxx xxxxxx uvedených xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 x 3, xxxx obou. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx do 1. xxxxx 2020.

6.   Xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 Xxxxxx shledá, xx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx odstavci jsou xxxxxxx, přijme rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx v odstavcích 1, 2 xx 3 xxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxx, během xxx xxxxxxxxx dotčeného pravidelného xxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxx o xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx 95 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx než šest xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 3

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici 2006/126/XX

1.   Xxx xxxxxx xx xxxxxx 7 xxxxxxxx 2006/126/XX x bod 3 písm. d) xxxxxxx I xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx x souladu x uvedenými xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xx měla xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 a 31. srpnem 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx prevence xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, může xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxx se xxxx týkat doby xxxx 1. xxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxx měsíců, xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 2 Komise xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx členskému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uvedených v xxxxxxxx 1 podle xxxxxxxxxx xxxxxxx případu. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx prodloužení platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnitelné, x xxxxxxxxxx není xxxxx xxx šest xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

4.   Pokud xxxxxxx xxxx xxxx x pravděpodobně ani xxxxxx vystaven obtížím, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mezi 1. únorem 2020 x 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimořádných okolností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxx členský stát xxxxxxxxxx xxxx, co x tom nejprve xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Členský xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxxxx x xxxxx členském státě.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx v nařízení (XX) x. 165/2014

1.   Bez xxxxxx xx xxxxxx 23 xxxxxxxx (EU) x. 165/2014 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx byly xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provedeny xxxx 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx na xxxxxx 28 xxxxxxxx (XX) x. 165/2014, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx karty xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx žádosti. Xxxxx xxxxx neobdrží od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kartu xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx čl. 35 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx řidič prokázat, xx xxxx požádáno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxx xxxxxx xx xx. 29 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) x. 165/2014, xxxxx xxxxx žádá x xxxxxxx karty xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxx příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dva xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx xx xx. 29 xxxx. 5 nařízení (XX) x. 165/2014 xxx xxxxx pokračovat x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx od orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, když xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx požádáno x xxxx náhradu.

4.   Xxxxx xx členský stát xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obnovení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 165/2014, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xx 31. xxxxx 2020 x důsledku opatření, xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 a 3. Xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nové karty xxxxxx, xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx být Xxxxxx podána do 1. xxxxx 2020.

5.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odstavci jsou xxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx členskému xxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 xx 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx kontroly, xxxxxxxx xxxx náhrada karet xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx delší xxx xxxx xxxxxx.

Komise xxxxxxxx uvedené rozhodnutí x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

6.   Xxxxx členský xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx nebude xxxxxxxx obtížím, kvůli xxxx jsou v xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx způsobených v xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo náhrada xxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx k jejich xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poté, xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxx Komisi, že xxxxxxxx 1, 2 x 3 nepoužije. Xxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxxxx, xx xxxxxxxx 1, 2 a 3 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx odchylky xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 x 3, jež se xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/45/XX

1.   Xxx ohledu xx xx. 5 xxxx. 1 x xx. 10 odst. 1 xxxxxxxx 2014/45/XX x xxx 8 xxxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x dobu xxxxx xxxxxx.

2.   Xxx ohledu xx xxxxxx 8 xxxxxxxx 2014/45/XX a xxx 8 přílohy XX xxxxxxx směrnice xx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x xxxx sedmi xxxxxx.

3.   Xxxxx se členský xxxx domnívá, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xx 31. xxxxx 2020 v důsledku xxxxxxxx, která xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx x odstavcích 1 a 2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx doby xxxx 1. únorem 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx xxxx sedmi měsíců, xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

4.   Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx podané x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 Komise xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx každého případu. Xxxx prodloužení se xxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vydávání xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx pravděpodobně nadále xxxxxxxxxxxxxx, a každopádně xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

5.   Xxxxx členský xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx vystaven xxxxxxx, kvůli xxxx xx v xxxxxx xxxx 1. únorem 2020 x 31. xxxxxx 2020 v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxx členský stát xxxxxxxxxx xxxx, xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx 1 x 2 nepoužije. Komise x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zveřejní xxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx stát, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 x 2 nepoužije, xxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivce, xxxx xx spoléhá xx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 1071/2009

1.   Xxx xxxxxx na xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (XX) č. 1071/2009, xxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 7 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxx xx vztahují xx xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 30. září 2020 nebo jeho xxxx, shledá, že xxxxxxxx podnik xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxx 12 xxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx xx xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1071/2009, xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xx 28. xxxxxx 2020, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx nápravu xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 28. xxxxxx 2020. Xxxxx xxxxxxxxxxx lhůta xxxxx xxx xxxxx xxx 12 xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1072/2009

1.   Xxx xxxxxx na xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxxx (ES) č. 1072/2009 se xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, která xx x souladu x uvedeným ustanovením xxxxx uplynula xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. březnem 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx prodlouženou x xxxx šesti xxxxxx. Xxxxxxx kopie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem v xxxxxxxxx.

2.   Xxx ohledu xx xx. 5 odst. 7 xxxxxxxx (XX) x. 1072/2009 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s uvedeným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx šesti xxxxxx.

3.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. srpnu 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijal xx xxxxxx prevence xxxx xxxxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxx příslušně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020 xx xxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx podána xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 Komise xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odstavci xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým dotčenému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, aby odráželo xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

5.   Pokud členský xxxx nečelí x xxxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxxx, kvůli xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx Společenství nebo xxxxxxxxx řidiče xxxxx x období mezi 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020 neuskutečnitelnými x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx šířením xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxx Komisi, xx xxxxxxxx 1 x 2 nepoužije. Xxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zveřejní oznámení x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Členský xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odstavce 1 x 2 nepoužije, xxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxx xxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx spoléhá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) č. 1073/2009

1.   Bez xxxxxx xx xx. 4 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1073/2009 xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, která xx v xxxxxxx x xxxxxxxx ustanovením xxxxx uplynula xxxx xxxx xxxxx uplynout xxxx 1. březnem 2020 a 31. xxxxxx 2020, považuje xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx měsíců. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx xx xx. 8 odst. 3 nařízení (ES) x. 1073/2009 rozhodne xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxx 12. prosincem 2019 x 31. xxxxxx 2020, do xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx na xx. 8 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1073/2009 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx vyžádán, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu své xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, od xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Prodloužení xxxxx xx tři xxxxxx xxx členské xxxxx, xx xxxxx xxx vyžádán xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1073/2009, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xx 27. xxxxxx 2020.

3.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx Společenství xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. srpnu 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijal xx xxxxxx prevence xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxx xxxxx odůvodněnou žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stanovených x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx období xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxx 12. xxxxxxxxx 2019 x 31. xxxxxx 2020 či xxxx šesti xxxxxx, xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Žádost xxxx xxx Komisi xxxxxx xx 1. srpna 2020.

4.   Xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 Komise shledá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxx, během níž xxxxxxxxxxx platnosti licencí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnitelné, x xxxxxxxxxx xxxx delší xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

5.   Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx kterým xx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x období xxxx 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx mimořádných okolností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, nebo pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, co x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx 1 nepoužije. Xxxxxx o xxx xxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxx a zveřejní xxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Členský xxxx, xxxxx se xxxxx prvního pododstavce xxxxxxx, xx odstavec 1 xxxxxxxxx, nebrání xxxxxxxxxxxxx činnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx odchylky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, jež xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 9

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2016/798

1.   Xxx xxxxxx xx xx. 10 xxxx. 13 xxxxxxxx (XX) 2016/798 se xxxxx xxx obnovení xxxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxx měly xxxxx uplynout mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020, xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x dobu xxxxx xxxxxx. Dotčené xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx x platnosti.

2.   Xxx xxxxxx xx čl. 12 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2016/798 xx platnost schválení x xxxxxxxx bezpečnosti, xxxxx by x xxxxxxx x uvedeným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx měla jinak xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020, xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 10 odst. 8 směrnice (XX) 2016/798 nebo prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 v xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxx xxxxx odůvodněnou xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx prodloužení dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx xxxxxx xx může xxxxx xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx doby xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, nebo xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 Xxxxxx shledá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolí xxxxxxxx prodloužení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx případu. Toto xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx jednotných xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx delší xxx šest xxxxxx.

Komise xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx xx směrnici 2004/49/XX

1.   Xxx ohledu xx xx. 10 odst. 5 směrnice 2004/49/XX xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx nebo měly xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Dotčená xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx xx xx. 11 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/49/XX xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx schválení x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3.   Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxxxxxxxxxx ani xx 31. xxxxx 2020 x důsledku xxxxxxxx, xxxxx přijal xx xxxxxx prevence xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, může podat xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx mezi 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020 či doby xxxxx xxxxxx příslušně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněny, xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx členskému státu xxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxx příslušně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx není xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx ve směrnici 2007/59/XX

1.   Xxx ohledu xx xx. 14 xxxx. 5 směrnice 2007/59/XX xx xxxxxxxx licencí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx měla xxxxx xxxxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takové licence.

2.   Bez xxxxxx na xxxxxx 16 xxxxxxxx 2007/59/XX x xxxxxxx XX x XXX uvedené xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx uvedené x xxxxxx 14 x osvědčení xxxxxxx x článku 15 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xxxxxx pravděpodobně xxxxxxxxxxxxxx xxx po 31. xxxxx 2020 v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx prodloužení dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx týkat xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxx xxxxxx příslušně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, nebo xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx podána xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxx 3 Xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx jsou splněny, xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx členskému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxx příslušně uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx každého případu. Xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pravidelných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

5.   Xxxxx xxxxxxx xxxx nečelí x xxxxxxxxxxxxx nebude čelit xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xx obnovení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, nebo pokud xxxxxx příslušná vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxx členský xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx. Xxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx stát, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, jenž xx spoléhá na xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 12

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2012/34/XX

1.   Xxx xxxxxx xx xx. 23 odst. 2 xxxxxxxx 2012/34/EU, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx pravidelného xxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx uplynout xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xx považují xx prodloužené xx xxxx šesti xxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx na čl. 24 xxxx. 3 xxxxxxxx 2012/34/EU xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x uvedeným xxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx za prodlouženou x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedeného xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxx xxxxxx na xx. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx 2012/34/EU xxxxx vydávající xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 12. xxxxx 2020 xx 31. xxxxx 2020 xxxxxxxxxx xx devíti xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx informací uvedených x xxxxxxx III xxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxxx licencí nebo xxxxxx nových licencí x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, nebude xxxxxxxxxxxxx uskutečnitelné ani xx 31. xxxxx 2020 v xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xx xxxxxx prevence xxxx xxxxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 či xxxx šesti měsíců, xxxx xxxx. Žádost xxxx být Xxxxxx xxxxxx do 1. xxxxx 2020.

5.   Xxxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 4 Komise xxxxxx, xx požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou splněny, xxxxxx rozhodnutí, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 podle xxxxxxxxxx xxxxxxx případu. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx dobu, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vydání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx není xxxxx xxx xxxx měsíců.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx železničních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2012/34/XX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx 2012/34/EU, zjistí-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 20 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxxx nebo neodebere xx předpokladu, xx xxxx ohrožena bezpečnost x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx šesti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uspokojivou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 14

Prodloužení lhůt xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 96/50/XX

1.   Xxx xxxxxx na xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxxx 96/50/ES xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jinak xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx prodloužené x dobu xxxxx xxxxxx. Dotčená xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osob, xxx xxxx podle xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstupovat pravidelné xxxxxxxx prohlídky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uskutečnitelné xxx po 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx podat odůvodněnou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxxxx x odstavci 1. Uvedená žádost xx může týkat xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020 xx doby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxx. Musí být Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 2 Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx každého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tak, xxx odráželo xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Komise xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 15

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2016/1629

1.   Bez xxxxxx xx xxxxxx 10 xxxxxxxx (EU) 2016/1629 xx xxxxxxxx osvědčení Xxxx pro plavidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx prodlouženou o xxxx xxxxx xxxxxx.

2.   Bez xxxxxx xx xxxxxx 28 xxxxxxxx (EU) 2016/1629 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle směrnice 2006/87/XX xxxx 6. xxxxxx 2018, která xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx jinak xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xx členský stát xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavby xxxx dokumentů uvedených x odstavci 2 xxxxxx pravděpodobně uskutečnitelné xxx po 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx žádost xx může týkat xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 a 31. srpnem 2020 xx dob šesti xxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx podána xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 3 Xxxxxx xxxxxx, xx požadavky stanovené x xxxxxxxx odstavci xxxx xxxxxxx, přijme xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dokumentů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx není xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nařízení (XX) x. 725/2004

1.   Bez xxxxxx xx xx. 3 odst. 6 xxxxxxxx (ES) x. 725/2004 xx xxxxx xxx provedení pravidelného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jinak xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 30. listopadu 2020.

2.   Xxxxxxxx xx přílohy XXX xxxxx X xxxxxx 13.6 xxxxxxxx (XX) x. 725/2004, pokud xxxxxxxxx výcvik xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx, xxxxxxx se x roce 2020 xxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxx výcviky xxx xxx nejvýše xxxx xxxxxx.

3.   Bez xxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxx X oddíly 13.7 x 18.6 xxxxxxxx (XX) x. 725/2004 se 18xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx různého druhu, xxxxx xx v xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxxx xxxxx uplynuly xxxx měly xxxxx xxxxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x dobu xxxxx xxxxxx, každopádně xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020.

4.   Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx III xxxxx X xxxxxxxx 13.7 x 18.6 xxxxxxxx (XX) x. 725/2004, xxxxx nichž xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx xxxxxx provedena cvičení xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2021 během xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx článku, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x roce 2020.

5.   Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx provedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze XXX xxxxx X xxxxxxxx 13.7 a 18.6 xxxxxxxx (XX) x. 725/2004 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx po 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dob x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx období xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3, xxxx xxxxxxxx jejich kombinace. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx podána xx 1. xxxxx 2020.

6.   Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 Xxxxxx shledá, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, přijme rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx uvedených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxx xxxxxxxxxx každého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx, během xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přístavních xxxxxxxx nebo cvičení xxxxxxx druhu nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/65/XX

1.   Xxx xxxxxx xx xxxxxx 10 xxxxxxxx 2005/65/XX se lhůty xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx článkem xxxxx uplynuly xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx x každém případě xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. listopadu 2020.

2.   Xxx xxxxxx na xx. 7 xxxx. 7 x xxxxxxx XXX xxxxxxxx 2005/65/XX xx 18xxxxxxx xxxxx xxx dokončení výcviku, xxxxx by v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jinak uplynuly xxxx xxxx jinak xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx v každém xxxxxxx za xxxxxxxxxxx x dobu šesti xxxxxx, avšak každopádně xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2020.

3.   Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX směrnice 2005/65/XX, podle něhož xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx jednou xxxxxxxxx xxxxxxx, se cvičení xxxxxxxxx x roce 2021 xxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx, považují xx provedená xxxxxx x roce 2020.

4.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebude pravděpodobně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. srpnu 2020 v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxx xx xxx xxxxxxxxx příslušně x xxxxxxxxxx 1 x 2, nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx podána xx 1. srpna 2020.

5.   Pokud xx základě xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 [...] Komise xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxxxxx x lhůt příslušně xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx dobu, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístavů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, každopádně xxxx delší xxx xxxx měsíců.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxx v xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxxx xx xx 4. června 2020.

Xx. 3 xxxx. 4, xx. 4 xxxx. 6, čl. 5 xxxx. 5, xx. 7 xxxx. 5, xx. 8 xxxx. 5 x xx. 11 odst. 5 xx xxxx xxxxxxx xx 28. xxxxxx 2020.

Xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx pododstavcem xxxxxx článku xxxxxx xxxxxxx zpětné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 až 17.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 25. xxxxxx 2020.

Xx Xxxxxxxx parlament

xxxxxxxx

D. X. SASSOLI

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXXX-XXXXXXĆ


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx ze dne 20. května 2020.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/59/ES xx dne 15. xxxxxxxx 2003 o xxxxxxx kvalifikaci a xxxxxxxxxxx školení xxxxxx xxxxxxxxx silničních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dopravu a x změně xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3820/85 x xxxxxxxx Xxxx 91/439/EHS x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 76/914/XXX (Úř. věst. X 226, 10.9.2003, x. 4).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/126/XX xx xxx 20. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 403, 30.12.2006, x. 18).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 165/2014 xx xxx 4. xxxxx 2014 x tachografech x silniční dopravě, x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 3821/85 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 561/2006 x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravy (Xx. xxxx. X 60, 28.2.2014, x. 1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 561/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx silniční dopravy, x změně xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3821/85 x (ES) x. 2135/98 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 3820/85 (Xx. věst. X 102, 11.4.2006, x. 1).

(6)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/15/XX xx dne 11. xxxxxx 2002 x xxxxxx pracovní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 23.3.2002, x. 35).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/45/XX xx dne 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxxxx xxxxxxxx 2009/40/XX (Xx. xxxx. X 127, 29.4.2014, x. 51).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1071/2009 ze xxx 21. října 2009, kterým xx xxxxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx podnikatele v xxxxxxxx dopravě a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX (Úř. věst. X 300, 14.11.2009, x. 51).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1072/2009 xx xxx 21. října 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 300, 14.11.2009, x. 72).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1073/2009 xx xxx 21. října 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x autobusové xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 561/2006 (Xx. xxxx. X 300, 14.11.2009, x. 88).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/798 xx xxx 11. května 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 138, 26.5.2016, x. 102).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/49/XX xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 95/18/XX x vydávání licencí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx 2001/14/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx železniční xxxxxxxxxxxxxx, zpoplatnění železniční xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 164, 30.4.2004, x. 44).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/59/XX xx xxx 23. xxxxx 2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx strojvedoucím xxxxxxxxxxxx hnací vozidla x vlaky x xxxxxxxxxxx systému Společenství (Xx. xxxx. X 315, 3.12.2007, x. 51).

(14)  Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2012/34/XX xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. L 343, 14.12.2012, x. 32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 96/50/XX xx dne 23. xxxxxxxx 1996 o xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách xx Xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 235, 17.9.1996, x. 31).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1629 ze xxx 14. září 2016, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx vnitrozemské xxxxxx, xxxx xxxxxxxx 2009/100/XX x xxxxxxx xxxxxxxx 2006/87/XX (Úř. xxxx. X 252, 16.9.2016, x. 118).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/87/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006, kterou xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx pro plavidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 82/714/XXX (Xx. xxxx. X 389, 30.12.2006, x. 1).

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 725/2004 ze xxx 31. března 2004 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X 129, 29.4.2004, x. 6).

(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/65/XX xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 310, 25.11.2005, x. 28).