Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2020/698

xx dne 25. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxxxxx zvláštní a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx prodloužení některých xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(Xxxx s xxxxxxxx pro XXX)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX UNIE,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x zejména na xxxxxx 91 x xx. 100 xxxx. 2 xxxx smlouvy,

x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx komise,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům,

po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem,

xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem (1),

vzhledem x těmto důvodům:

(1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx členské xxxxx x uvalují xxxxxx xxxxx na vnitrostátní xxxxxx, občany Unie x hospodářské xxxxxxxx, xxxxxxx dopravce. Xxxxx x oblasti veřejného xxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx formalit, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx dopravy provádějí, x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx, na xxx xx vztahuje xxxxx Xxxx x oblasti xxxxxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx dotčené xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x některými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx věci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osvědčení, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jejich platnosti. Xx stejných xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxx Xxxx x zajišťovat, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx x řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktů. Xx tímto účelem xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, přičemž Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/59/ES (2) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nákladní nebo xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prokázat řidičským xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řidiče, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenáno. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x 1. xxxxx 2020, způsobují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx dokončení xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx prodloužit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx sedmi xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx silniční xxxxxxx. Xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x xx. 8 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx 2003/59/ES, přílohou X směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/126/XX (3) nebo xxxxxxxx XX xxxxxxxx 2003/59/XX xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x platnosti.

(4)

Směrnice 2006/126/XX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx průkazy. Stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxx Xxxx x stanoví xxxx minimálních xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx motorových xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, který xx třeba xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx. Vzhledem k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx okolnostem v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, které v xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxx xxx x 1. xxxxx 2020, xx nutné prodloužit xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx měsíců xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 165/2014 (4) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 561/2006 (5) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/15/ES (6). Xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obtížím s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxx xxxxx mimořádných xxxxxxxxx způsobených rozšířením xxxxxxxxxx COVID-19, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx čl. 23 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 165/2014, xxx měly xxxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxxx do 31. xxxxx 2020, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, k xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx obtíže x obnovováním x xxxxxxx xxxxx řidiče x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 jsou xxxxxxx pro xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. X xxxxxx případech xx řidiči xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx možnost x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/45/XX (7) stanoví pravidla xxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxx přípojných xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx, xxx vozidla xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečném xxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x 1. xxxxx 2020, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxx 2020, xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxx měsíců po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx zůstat v xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(7)

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 (8) xxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti. Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou xxx xxxx účely xxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1071/2009, xx xxxxx na dvanáct xxxxxx, xxxxx jde x posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 30. xxxx 2020 xxxx jeho xxxxx. Xxxxx již xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, měl xx mít příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 12 měsíců.

(8)

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1072/2009 (9) a (XX) x. 1073/2009 (10) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx silniční nákladní xxxxxxx x xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx autokary x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Poskytování xxxxxxx dopravy autobusem x xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x povolení xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxxx k xxxxxxx x obnovováním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x šest měsíců xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich platnosti, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/798 (11) xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx železnic. Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x dodatečnou xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx x obtížemi x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x končí-li xxxxxxxx stávajících schválení x xxxxxxxx bezpečnosti, xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 10 x 12 xxxxxxx směrnice. Xxxxx xxx obnovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x šest měsíců x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxx platná xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx těchto schválení x hlediska xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(10)

X souladu x xx. 33 odst. 2 směrnice (XX) 2016/798 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jejímu xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx použijí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/49/XX (12). X tohoto xxxxxx je rovněž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx obnovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaných xxxxx xxxxxx 10 x 11 xxxxxxxx 2004/49/XX x xxxxxxxx, že xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po odpovídající xxxx x xxxxxxxxx.

(11)

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/59/XX (13) stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a vlaky x železničním xxxxxxx Xxxx. V xx. 14 xxxx. 5 x xxxxxx 16 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx doba xxxxxxxxx licence xxxxxxxxxxxxxx xx deset xxx x xxxx platnost xxxxxxx pravidelným kontrolám. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxx xxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. březnem x 31. srpnem 2020, xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx od data xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx mělo být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/34/XX (14) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor. Xxxxx xx. 23 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx, že železniční xxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx XXX uvedené xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx. V xx. 24 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že orgán xxxxxxxxxx licence xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx požadavku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 mají xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx týkají xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx příslušných rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx licence. Xxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx x souladu x xxxxxxxx směrnicí xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020, by xxxxx měly xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx dočasné licence, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx a 31. xxxxxx 2020, xx měly být xxxxxxxxxxx o šest xxxxxx.

(13)

Xxxxxxxxxx xx. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx 2012/34/XX xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx III xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 je nutné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx.

(14)

Železniční xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 finančně stabilní, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx případně x jejímu nahrazení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx k tomu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 24 odst. 3 xxxxxxxx 2012/34/EU xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx prohloubilo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx být stanoveno, xx pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xxxxxx, xx xxxxxxxxxx podnik nadále xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobilosti, xxx by být x xx před 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx železničního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx šesti xxxxxx. Xx 31. xxxxx 2020 xx xx xx železniční xxxxxx xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 24 xxxx. 1 uvedené xxxxxxxx.

(15)

Směrnice Xxxx 96/50/XX (15) xxxxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx vůdců xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách x Xxxx. Xx xxxxxxxx věku 65 xxx xxxx držitelé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxx prohlídky. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x lékařským xxxxxxxxxx xx zdravotnických zařízení, xxxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx nemusí xxx x xx požadované xxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx na xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx by tedy xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx x 31. xxxxxx 2020, xxxx xx xxx v xxxxxx x dotčených xxxxxxx prodloužena x xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plavidel xx měla zůstat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/1629 (16) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plavidla xxxxxxxxxxxx plavby. X xxxxxx 10 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxx vnitrozemské plavby. X článku 28 xxxxxxxx (XX) 2016/1629 xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx států xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/87/XX (17) xxxx 6. xxxxxx 2018, xxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx opatřením x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x někdy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 28 xxxxxxxx (EU) 2016/1629, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitrozemské plavby xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavby x xxxxxxx spadajících xx xxxxxxx působnosti xxxxxx 28 směrnice (EU) 2016/1629, jejichž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx měla jinak xxxxxxx mezi 1. xxxxxxx x 31. xxxxxx 2020.

(17)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 725/2004 (18) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lodí x přístavních xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/65/XX (19) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx incidentům. Xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 725/2004. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obnovení xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxx Xxxx, aby mohly xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx námořní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx ohrožena xxxxxxxxxx. Flexibilita xx xxxx xxx poskytnuta xxxxxx u technických xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které mají xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx probíhat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(18)

Xx-xx xxxxxxx xxxx za xx, xx použití xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx nařízení xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pravděpodobně xxxxxx proveditelné xxx x období xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx zabránit xx xxxxxx šíření onemocnění XXXXX-19, Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx ji x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx členskému xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx x xxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zabezpečení, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx omezit xx xx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, kontrolám x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx šest xxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxx celou Xxxx, xxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx a x různou xxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, jež by xx xxxxxxx xxxxxxx, xx měly být xxxxxxx xx to, xx xx xxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx 2006/126/XX, nařízení (EU) x. 165/2014, xxxxxxxx 2014/45/XX, xxxxxxxx (XX) x. 1072/2009, nařízení (XX) x. 1073/2009 x směrnici 2007/59/ES, xxxxxxxx, xxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx použily odchylky xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx, xx-xx použití xxxxxx právních xxxx xxxxxx proveditelné. Totéž xx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářskému xxxxxxxx xxx jednotlivci x tom, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx by měly xxxxxxx xxxxxxxx licence, xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(20)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pokud jde x prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxx xxx obnovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x odklad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxx z důvodu xxxxxxx x účinků xxxxxxxxxx činnosti může xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(21)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečnými xxxxxxxxxx vyvolanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xx xxxxxx xxxxxxxx výjimku xx xxxxx osmi xxxxx uvedené x xxxxxx 4 Protokolu x. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie a Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(22)

X xxxxxx xxxxxxx x nepředvídatelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxx možné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. X tohoto xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení měla xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x platnost. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení není x xxxxxxxx takového xxxxxxxx porušeno legitimní xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.

(23)

Vzhledem x naléhavé potřebě xxxxxxxxxxx xxxxx okolnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxx xxxxxxxx, železniční x xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxxx státům x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx k xxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se, že xxxxxx odchylky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx toto xxxxxxxx jakožto xxxxxxxx xxxxxxxxxx mělo xxxxxxxx x platnost prvním xxxx po vyhlášení x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx nejistoty xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x různých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména v xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx co xxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pravidelného xxxxxxx x výcviku x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobené rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 v xxxxxxx xxxxxxxx, železniční x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x námořní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici 2003/59/XX

1.   Xxx xxxxxx xx xx. 8 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx 2003/59/ES se xxxxx pro dokončení xxxxxxxxxxxx školení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxxx xxxxx uplynuly xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxx sedmi xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx 95 xxxxxxxxxxx x příloze X xxxxxxxx 2006/126/ES, provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx průkazu, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxx x čl. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx 2003/59/XX xx základě xxxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxxx x odstavci 1 uvedeného xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx uvedeného x xxxxxx xxxxxxx řidičském xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze XX xxxxxxxx 2003/59/ES, xxxxx xx xxxxx uplynula xxxx měla xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx měsíců xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx takovém xxxxxxx.

4.   Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx směrnic 2003/59/XX x 2006/126/XX xxxxxxxxx v xxxx. 1, 2 x 3 xxxxxx článku x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 x 28. květnem 2020, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

5.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx pravidelného školení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Unie 95 xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. srpnu 2020 x důsledku opatření, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxx uvedených v xxxxxxxxxx 1, 2 x 3. Uvedená xxxxxx se xxxx xxxxx doby xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx dob xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 a 3, xxxx obou. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx podána xx 1. xxxxx 2020.

6.   Xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 5 Xxxxxx shledá, že xxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 xx 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx případu. Xxxx xxxxxxxxxxx xx omezí xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx, během xxx xxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx harmonizovaného xxxx Xxxx 95 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx není xxxxx xxx šest xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2006/126/XX

1.   Xxx ohledu xx xxxxxx 7 xxxxxxxx 2006/126/XX a xxx 3 písm. x) xxxxxxx X uvedené xxxxxxxx xx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx jinak xxxxxxxx mezi 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx takovém xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Pokud xx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx prodloužení platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xx 31. srpnu 2020 x důsledku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx odůvodněnou xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dob stanovených x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx žádost se xxxx týkat xxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 či xxxx xxxxx měsíců, xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 2 Komise xxxxxx, že požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx prodloužení xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx.

4.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x pravděpodobně xxx xxxxxx vystaven obtížím, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x xxxxxx mezi 1. xxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020 xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, může xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx x xxx nejprve xxxxxxxxx Komisi, že xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx. Xxxxxx x tom xxxxxxx ostatní členské xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, nebrání x přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxx jednotlivce, xxxx xx spoléhá na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx x nařízení (XX) č. 165/2014

1.   Xxx xxxxxx na xxxxxx 23 nařízení (XX) x. 165/2014 se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx jinak xxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx provedeny xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020, provedou xxxxxxxxxx xxxx měsíců po xxxx, kdy měly xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx xx článek 28 xxxxxxxx (XX) x. 165/2014, xxxxx xxxxx žádá x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxx obdobně čl. 35 xxxx. 2 xxxxxxxxx nařízení, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx požádáno x obnovení xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxx xxxxxx xx xx. 29 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) x. 165/2014, pokud xxxxx xxxx x xxxxxxx karty xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx obdržení xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx čl. 29 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) č. 165/2014 xxx řidič xxxxxxxxxx x řízení, dokud xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx karty xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx karta xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správně, x xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

4.   Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxx, že pravidelné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jež xxxx vyžadovány xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 165/2014, nebudou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x důsledku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19, může x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3. Xxxxxxx žádost xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. březnem 2020 a 31. xxxxxx 2020 či xxxxxxxxxxx lhůt pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx obou. Xxxxxx xxxx být Xxxxxx podána do 1. srpna 2020.

5.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 4 Xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, přijme rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx členskému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1, 2 či 3 xxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx odráželo xxxx, xxxxx níž xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obnovení xxxx náhrada xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnitelné, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx měsíců.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

6.   Pokud xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obtížím, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo náhrada xxxxx řidiče pravděpodobně xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poté, co x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Komisi, xx xxxxxxxx 1, 2 x 3 nepoužije. Xxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxxxx, xx xxxxxxxx 1, 2 a 3 nepoužije, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, jenž xx xxxxxxx xx odchylky xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 x 3, xxx xx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/45/XX

1.   Xxx ohledu na xx. 5 odst. 1 x xx. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx 2014/45/EU x xxx 8 xxxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx x souladu x xxxxxxxxx ustanoveními xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 a 31. srpnem 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx.

2.   Xxx ohledu na xxxxxx 8 xxxxxxxx 2014/45/XX x xxx 8 přílohy II xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi 1. xxxxxx 2020 a 31. srpnem 2020 xxxxxxxx xx prodlouženou x xxxx sedmi xxxxxx.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xx 31. xxxxx 2020 v xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xx xxxxxx prevence xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx žádost xx xxxx týkat xxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxx měsíců, xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

4.   Pokud na xxxxxxx žádosti xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 3 Komise xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx prodloužení xx xxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx pravděpodobně nadále xxxxxxxxxxxxxx, x každopádně xxxx xxxxx xxx xxxx měsíců.

Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

5.   Xxxxx xxxxxxx stát xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx vystaven xxxxxxx, xxxxx xxxx xx x období xxxx 1. xxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k jejich xxxxxxxx, může xx xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxx xxxx, co x xxx nejprve xxxxxxxxx Komisi, xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxx uvědomí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zveřejní xxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Členský xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odstavce 1 x 2 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxx jednotlivce, xxxx xx spoléhá na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, jež se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nařízení (XX) č. 1071/2009

1.   Xxx xxxxxx na xx. 13 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx (XX) x. 1071/2009, xxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx ročních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 7 odst. 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx roky, xxx xx vztahují xx xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 30. xxxx 2020 nebo xxxx xxxx, shledá, xx xxxxxxxx podnik nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. c) uvedeného xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx stanovená příslušným xxxxxxx xxx xxxxx xx. 13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx nařízení xxxxx xxx 12 xxxxxx.

2.   Bez xxxxxx xx xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1071/2009, xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx do 28. xxxxxx 2020, xx xxxxxxxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx neuplynula xx 28. xxxxxx 2020. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 12 xxxxxx.

Xxxxxx 7

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 1072/2009

1.   Bez xxxxxx xx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1072/2009 xx xxxxxxxx xxxxxxx Společenství, xxxxx xx x souladu x uvedeným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx jinak xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, považuje xx xxxxxxxxxxxx x xxxx šesti xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem v xxxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx na xx. 5 odst. 7 xxxxxxxx (XX) x. 1072/2009 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by v xxxxxxx s uvedeným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx za prodlouženou x xxxx xxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx prevence nebo xxxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Uvedená xxxxxx se xxxx xxxxx doby xxxx 1. březnem 2020 x 31. srpnem 2020 xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. Xxxxxx musí xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 3 Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedeném odstavci xxxx splněny, přijme xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx odráželo xxxx, během níž xxxxxxxxxxx platnosti licencí Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Komise xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie.

5.   Pokud xxxxxxx xxxx nečelí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, kvůli kterým xx se xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx řidiče xxxxx x xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020 xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx členský stát xxxxxxxxxx xxxx, xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, že xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx stát, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodl, xx odstavce 1 x 2 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, jenž xx spoléhá xx xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx 1 x 2, xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 8

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 1073/2009

1.   Xxx xxxxxx xx čl. 4 odst. 4 xxxxxxxx (XX) č. 1073/2009 se platnost xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, která xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx měsíců. Xxxxxxx kopie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx xx xx. 8 odst. 3 nařízení (ES) x. 1073/2009 rozhodne xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravě xxxx 12. xxxxxxxxx 2019 a 31. xxxxxx 2020, do xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxx žádosti. Xxx xxxxxx xx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1073/2009 xxxxxxxxx xxxxxx členských států, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxx povolující orgán xxxxxxx xx tří xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx orgánů, xx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx nichž xxx vyžádán souhlas xxxxx čl. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1073/2009, xx použije xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx 27. xxxxxx 2020.

3.   Pokud xx xxxxxxx xxxx domnívá, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xx 31. srpnu 2020 x důsledku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx prevence xxxx omezení šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádost x povolení uplatnit xxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxx xxxxxx se xxxx týkat období xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxx 12. prosincem 2019 a 31. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxx měsíců, xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Žádost xxxx xxx Xxxxxx podána xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 3 Komise shledá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odstavci xxxx splněny, xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxx, během xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

5.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx se xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020 neuskutečnitelným x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, nebo pokud xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, může se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poté, xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx. Xxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a zveřejní xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Členský xxxx, xxxxx se xxxxx prvního pododstavce xxxxxxx, xx odstavec 1 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx, jenž xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx se xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 9

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2016/798

1.   Xxx xxxxxx xx xx. 10 xxxx. 13 xxxxxxxx (XX) 2016/798 xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, které xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi 1. březnem 2020 x 31. srpnem 2020, považují xx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx. Dotčené xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxx zůstává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx na xx. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2016/798 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska bezpečnosti, xxxxx xx x xxxxxxx s uvedeným xxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxx xxxx jinak xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx za prodlouženou x dobu šesti xxxxxx.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx jednotných osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xx. 10 odst. 8 xxxxxxxx (XX) 2016/798 xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx schválení x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxx xxxxx odůvodněnou xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx xxxxxx xx může xxxxx xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, nebo xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx na základě xxxxxxx podané v xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 Komise shledá, xx požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příslušně x xxxxxxxxxx 1 x 2 podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx se omezí xxx, xxx xxxxxxxx xxxx, během xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx není delší xxx šest měsíců.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 10

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2004/49/XX

1.   Xxx xxxxxx xx xx. 10 xxxx. 5 xxxxxxxx 2004/49/XX xx xxxxx xxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx, které xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx měsíců. Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídajícím způsobem x xxxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx xx čl. 11 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/49/XX xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska bezpečnosti, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak uplynuly xxxx xxxx jinak xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx prodloužené x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijal xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx podat xxxxxxxxxxx žádost o xxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2. Uvedená xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxx měsíců xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2, xxxx obou. Xxxxxx xxxx být Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx na xxxxxxx žádosti podané x souladu x xxxxxxxxx 3 Xxxxxx xxxxxx, xx požadavky xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx členskému státu xxxxxx uplatnit prodloužení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx, během xxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx šest xxxxxx.

Komise xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx ve směrnici 2007/59/XX

1.   Xxx xxxxxx xx xx. 14 xxxx. 5 směrnice 2007/59/ES xx platnost xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx o dobu xxxxx měsíců od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx na xxxxxx 16 xxxxxxxx 2007/59/ES x xxxxxxx XX x XXX uvedené xxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol, xxxxx by x xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020, xxxxxxxx xx prodloužené x xxxx xxxxx xxxxxx x každém xxxxxxx. Licence uvedené x článku 14 x osvědčení uvedená x xxxxxx 15 xxxxxxx směrnice zůstávají xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxxx.

3.   Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pravděpodobně uskutečnitelné xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo omezení xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2. Xxxxxxx xxxxxx xx může xxxxx xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxx. Xxxxxx musí xxx Xxxxxx podána xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

4.   Pokud na xxxxxxx žádosti xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 Xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněny, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx členskému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 podle xxxxxxxxxx každého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pravidelných xxxxxxx nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx není xxxxx xxx šest xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Úředním věstníku Xxxxxxxx unie.

5.   Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx mezi 1. březnem 2020 x 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxx členský xxxx xxxxxxxxxx poté, xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxx Komisi, xx xxxxxxxx 1 x 2 nepoužije. Xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx x zveřejní oznámení x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odstavce 1 x 2 nepoužije, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxx se xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 12

Prodloužení lhůt xxxxxxxxxxx xx směrnici 2012/34/XX

1.   Xxx xxxxxx na xx. 23 odst. 2 směrnice 2012/34/XX, xxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxx měly xxxxx uplynout mezi 1. březnem 2020 x 31. srpnem 2020, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx měsíců.

2.   Bez xxxxxx na čl. 24 xxxx. 3 xxxxxxxx 2012/34/EU xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s uvedeným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx měla xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx prodlouženou x xxxx šesti xxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedeného xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxx xxxxxx xx xx. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx 2012/34/XX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx od 12. xxxxx 2020 xx 31. xxxxx 2020 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nových xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, nebude xxxxxxxxxxxxx uskutečnitelné xxx xx 31. srpnu 2020 v důsledku xxxxxxxx, která xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádost x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2. Xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020 či xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. Žádost xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx do 1. xxxxx 2020.

5.   Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 4 Xxxxxx xxxxxx, xx požadavky xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx členskému státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx licencí x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebude xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx není delší xxx šest měsíců.

Xxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2012/34/EU x xxxxxxx nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Bez xxxxxx xx xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx 2012/34/XX, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx během xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xx xxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 20 uvedené xxxxxxxx, xxxx před 31. srpnem 2020 xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx železničního xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx předpokladu, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 96/50/XX

1.   Xxx xxxxxx xx xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxxx 96/50/XX xx lhůty xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxx měly xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Dotčená xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx mají podle xx. 6 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstupovat pravidelné xxxxxxxx prohlídky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo omezení xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx týkat xxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020 xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxxx. Musí xxx Xxxxxx xxxxxx xx 1. srpna 2020.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 2 Xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxx uvedených x odstavci 1 xxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx prodloužení xx xxxxx tak, xxx xxxxxxxx dobu, xxxxx níž dokončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnitelné, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Komise xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 15

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2016/1629

1.   Bez xxxxxx xx článek 10 xxxxxxxx (XX) 2016/1629 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx v xxxxxxx x xxxxxxxx ustanovením xxxxx uplynula xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx prodlouženou x xxxx šesti xxxxxx.

2.   Xxx xxxxxx xx xxxxxx 28 xxxxxxxx (XX) 2016/1629 xx platnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxx x vystavených xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxx směrnice 2006/87/XX před 6. xxxxxx 2018, xxxxx xx x souladu x uvedeným ustanovením xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx prodlouženou x xxxx xxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx vnitrozemské xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx pravděpodobně xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prodloužení dob xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2. Uvedená žádost xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020 xx dob šesti xxxxxx xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 2, xxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx podána xx 1. xxxxx 2020.

4.   Xxxxx na základě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 Xxxxxx shledá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odstavci xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx případu. Toto xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx odráželo xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx osvědčení Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 nebude pravděpodobně xxxxxx uskutečnitelné, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nařízení (XX) x. 725/2004

1.   Xxx xxxxxx xx čl. 3 odst. 6 xxxxxxxx (XX) č. 725/2004 se xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx x xxxxxxx x uvedeným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx prodloužené do 30. listopadu 2020.

2.   Odchylně xx xxxxxxx XXX xxxxx X xxxxxx 13.6 nařízení (XX) x. 725/2004, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxx xxxx xxxxx x xxxx 2020 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx, xxxxxxx se x roce 2020 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

3.   Xxx xxxxxx xx přílohu III xxxx X xxxxxx 13.7 a 18.6 xxxxxxxx (XX) x. 725/2004 se 18xxxxxxx xxxxx xxx provedení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxxx xxxxx uplynuly xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. srpnem 2020, xxxxxxxx xx prodloužené x xxxx šesti xxxxxx, každopádně však xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020.

4.   Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx XXX části X xxxxxxxx 13.7 x 18.6 xxxxxxxx (XX) x. 725/2004, xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx druhu, se xxxxxxx provedená x xxxx 2021 xxxxx xxxx, na niž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx, považují xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020.

5.   Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxx X xxxxxxxx 13.7 a 18.6 nařízení (ES) x. 725/2004 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x lhůt uvedených xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 3. Xxxxxxx žádost se xxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 a 31. xxxxxx 2020, xxxx xx dob šesti xxxxxx uvedených xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 3, nebo xxxxxxxx xxxxxx kombinace. Xxxxxx xxxx být Xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

6.   Pokud xx základě xxxxxxx xxxxxx v souladu x odstavcem 5 Xxxxxx shledá, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, přijme rozhodnutí, xxxxxx dotčenému členskému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx prodloužení xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cvičení xxxxxxx druhu nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x každopádně xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 17

Prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2005/65/XX

1.   Xxx xxxxxx xx xxxxxx 10 xxxxxxxx 2005/65/XX xx xxxxx xxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístavů x plánů zabezpečení xxxxxxx přístavů, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx uplynout xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, považují x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx šesti xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2020.

2.   Xxx xxxxxx na xx. 7 xxxx. 7 a přílohu XXX xxxxxxxx 2005/65/ES xx 18xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jinak xxxxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx prodloužené x dobu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2020.

3.   Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxx 2005/65/XX, xxxxx xxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2021 xxxxx doby, xx niž xx xxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x roce 2020.

4.   Pokud xx členský xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, může xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxx xxxxxx xx může xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2020 x 31. xxxxxx 2020, lhůt xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx Xxxxxx podána xx 1. xxxxx 2020.

5.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx 4 [...] Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedeném odstavci xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým dotčenému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prodloužení období x lhůt xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx prodloužení xx omezí tak, xxx xxxxxxxx dobu, xxxxx xxx dokončení xxxxxxxx hodnocení zabezpečení xxxxxxx přístavů xxxx xxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx měsíců.

Komise xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxx v xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx prvním xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Použije xx xx 4. června 2020.

Xx. 3 xxxx. 4, čl. 4 xxxx. 6, čl. 5 odst. 5, xx. 7 xxxx. 5, xx. 8 xxxx. 5 a xx. 11 xxxx. 5 xx však xxxxxxx od 28. xxxxxx 2020.

Xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpětné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 17.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx a přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 25. xxxxxx 2020.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

předseda

D. X. XXXXXXX

Za Radu

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXXX-XXXXXXĆ


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 15. xxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 20. xxxxxx 2020.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/59/XX xx xxx 15. xxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx školení řidičů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dopravu x x změně nařízení Xxxx (XXX) x. 3820/85 x směrnice Xxxx 91/439/XXX x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 76/914/XXX (Xx. věst. X 226, 10.9.2003, x. 4).

(3)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/126/XX xx xxx 20. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 403, 30.12.2006, x. 18).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 165/2014 ze xxx 4. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx, x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 3821/85 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 561/2006 x harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 60, 28.2.2014, s. 1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 561/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006 x harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3821/85 x (ES) x. 2135/98 x x zrušení nařízení Xxxx (EHS) x. 3820/85 (Úř. xxxx. X 102, 11.4.2006, x. 1).

(6)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2002/15/ES xx xxx 11. xxxxxx 2002 x xxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x silniční xxxxxxx (Úř. xxxx. X 80, 23.3.2002, x. 35).

(7)  Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/45/XX xx dne 3. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přípojných xxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx 2009/40/ES (Xx. xxxx. X 127, 29.4.2014, x. 51).

(8)  Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX (Xx. věst. X 300, 14.11.2009, x. 51).

(9)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1072/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxx mezinárodní xxxxxxxx nákladní xxxxxxx (Xx. věst. X 300, 14.11.2009, s. 72).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1073/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro přístup xx xxxxxxxxxxx trh xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx nařízení (XX) x. 561/2006 (Xx. xxxx. X 300, 14.11.2009, x. 88).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/798 xx xxx 11. května 2016 x xxxxxxxxxxx železnic (Xx. věst. L 138, 26.5.2016, x. 102).

(12)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/49/XX xx dne 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 95/18/XX x vydávání licencí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx 2001/14/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 164, 30.4.2004, x. 44).

(13)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/59/XX xx dne 23. xxxxx 2007 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hnací xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 315, 3.12.2007, x. 51).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2012/34/XX xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 343, 14.12.2012, s. 32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 96/50/ES xx xxx 23. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plavidel xxx xxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách xx Xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 235, 17.9.1996, x. 31).

(16)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/1629 xx xxx 14. září 2016, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx požadavky pro xxxxxxxx vnitrozemské plavby, xxxx xxxxxxxx 2009/100/ES x xxxxxxx xxxxxxxx 2006/87/XX (Xx. xxxx. X 252, 16.9.2016, x. 118).

(17)  Směrnice Evropského parlamentu x Xxxx 2006/87/XX xx xxx 12. xxxxxxxx 2006, kterou xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx pro plavidla xxxxxxxxxxxx plavby x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 82/714/XXX (Xx. xxxx. X 389, 30.12.2006, x. 1).

(18)  Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 725/2004 xx xxx 31. března 2004 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx lodí a xxxxxxxxxxx zařízení (Úř. xxxx. X 129, 29.4.2004, x. 6).

(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/65/XX xx dne 26. xxxxx 2005 o xxxxxxx zabezpečení přístavů (Xx. xxxx. L 310, 25.11.2005, x. 28).