Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

555/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx … 2015

x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zásady xxx jejich xxxxxxxx, xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku x postup v xxxxxx x xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx působnost

(1) Xxxxxxxxxxx xx přestupek xx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx přestupku (xxxx xxx „pachatel“) xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx x době, xxx xxxxxxxx konal xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx konat. Xxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxx, použije xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx dokončení xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx páchání

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupku, xxxxxxx xx zákon xxxxxx v xxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx útoku, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použije xx zákon xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účinný xxx dokončení jednání, xxxxxx xx přestupek xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Pachateli xxx uložit xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx opatření se xxxxxxxx vždy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxx se x ochranném opatření xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx působnost

(1) Podle xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupek, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Přestupek xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx-xx pachatel

a) xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x když xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, xxxxx porušení xxxx xxxxxxxx xxxxx chráněného xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxx podnikající fyzickou xxxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx své sídlo xxxx zde xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zde má xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) pachatel svým xxxxxxxx porušil xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx spáchal xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx projednáno x xxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx působnost

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx požívající xxxxx a imunit xxxxx jiného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přestupek xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx výkonu pokračovat, xxxxxxxx osoba, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přestupky, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx zákonů.

(5) Xxxxx xxxxxx zákonů xx projedná xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, dopustí-li xx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) osoba xxxxx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx skutečnost, xx obviněný xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo x), xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5 písm. x) nebo x), xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán.

(7) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku, se xxxxxxxx jako přestupek xxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci x prvním stupni.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADY XXXXXXXXXXXX XX PŘESTUPEK

§5

Přestupek

Přestupkem xx xxxxxxxxxxx škodlivý xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx výslovně označen x který xxxxxxxx xxxxx stanovené zákonem, xxxxx-xx x trestný xxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx jednání xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx přestupek xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokus xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx k dokonání xxxxxxxxx nedošlo.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx je trestný, xxxxx xxx stanoví xxxxx, a to xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx přestupku xxxxxxx, xxxxxxxx pachatel xx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstranil xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx přestupek, který xxx xxxxxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxxxx dílčí xxxxx vedené jednotným xxxxxxx xxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku, xxxx xxxxxxx stejným xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, blízkou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x předmětu xxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx takový přestupek, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx spočívající xx vyvolání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx protiprávního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx protiprávního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Hromadný xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx zákon xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx spojených xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Opomenutí

Jednáním xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x opomenutí xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx konat nebo xxxxxxxxx-xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxxx ohrožujícího xxxxxxx xxxx x němuž xxx x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx fyzických osob, xxxxxxxx každá x xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sama.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx více osob, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sama.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx má,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx požadovanou xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx má, a xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx postavení xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zaviněným xxxxxxxx naplnila znaky xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx též xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx nedostatek xxxx xxxx nepříčetnost xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nouze xxxx xxxx xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxx fyzická osoba, xxxxx ke spáchání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx odpovědná.

(4) Xxxxxxx-xx xxx zákon, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), nebo

c) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx-xx x xxxxxxxx přestupek xxxx xxxx pokus, je-li xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka fyzické xxxxx

Xxxxxxxx zákon stanoví, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xxxx xxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xx sám xxxx xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx postavení xxxx.

§15

Xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zavinění x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) chtěl xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem chráněný xxxxxxx, nebo

b) xxxxx, xx xxxx jednáním xxxx porušit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxx, že jej xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx byl xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) věděl, xx xxxx jednáním xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxx zájem neporuší xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx poměrům vědět xxx x xxxx.

§16

Xxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx nepředpokládá xxxx možnou skutkovou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, nejedná xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spáchaný z xxxxxxxxxx.

(2) Kdo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx přestupek, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx přísnějšího xxxxxxxxx přestupku, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx přísnějšího xxxxxxxxx, xx-xx trestný.

(4) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx protiprávnost, xxxxxxx xxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx.

§17

Omyl xxxxxx

(1) Xxx xxx spáchání xxxxxxxxx xxxx, že xxxx xxx xx protiprávní, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx možno xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ze zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx mohl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rozpoznat xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxx

Xx přestupek xxxx xxxxxxxxx ten, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého věku.

§19

Xxxxxxxxxxxx

Xx přestupek xxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxx poruchu x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozpoznat xxxxxxxxxxxxx svého jednání xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ten, xxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxx návykové xxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Právnická xxxxx xx pachatelem, jestliže x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx došlo jednáním xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx právnické osobě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx, x xx při činnosti xxxxxxxxx osoby, v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právnické osoby xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx zájmu; xx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je přičitatelné xxxxxxxxx osobě, xx xx xxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx považuje

a) xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx při plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxx postavení,

d) xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx své činnosti, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx využila.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, zvláštní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo postavení xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx i xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx považuje za xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx před xxxxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, nebo

c) xx-xx právní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx právnickou xxxxx, xxxxxxxx nebo neúčinné.

(5) Xxxxxxxxxx xx též xxxxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiné právnické xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxx xx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která se xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx, je-li ze xxxxxxxxxx skutečností zřejmé, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za přestupek xxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxx 1 x 2 a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dotčena odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx odpovědnosti právnické xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, že vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadovat, xxx přestupku xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x její xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx potřebná kontrola xxx xxxxxxxx osobou, xxxxx se za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx považuje za xxxxx, jejíž jednání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx pachatel

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx jejím xxxxxxxxx xxxx v xxxxx souvislosti x xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v případě, xxxxxxxx k naplnění xxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x která při xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx které xx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx anebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx v xxxxx xxxxx porušila xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx osobu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx považuje

a) xxxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

c) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxx.

§23

Posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby za xxxxxxxxx

(1) Xx odpovědnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 x 21, x xxxxxxxx §20 xxxx. 1 x 2 x xxxx. 4 xxxx. a) x b).

(2) Přestane-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, její xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxx nouze

(1) Xxx xxxxx trestný xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jím xxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxx zájmu chráněnému xxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx, anebo xxx-xx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

§25

Xxxxx obrana

(1) Čin xxxxx trestný xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jím xxxxx xxxxxxx přímo hrozící xxxx trvající xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nejde o xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§26

Svolení xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx trestný jako xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jedná xx xxxxxxx svolení xxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodovat, xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jednáním xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx důvodně předpokládat, xx xxxxx, jejíž xxxxx jsou xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x svým poměrům.

(3) X xxxxxxxx případů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, nelze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx riziko

(1) Čin xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x dosaženým xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxx x xxxxxxxxx x xxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxx postupu, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěšnou xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx chráněný xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X přípustné xxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx k xx xxx v xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 směřuje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 zřejmě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, veřejnému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, kdo použije xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxx zániku odpovědnosti xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx osoby, nemá-li xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) 1 xxx, xxxx

x) 3 xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx stanoví sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100 000 Xx.

§31

Xxx promlčecí xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx se rozumí xxx, xxx došlo x ukončení xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx znakem xxxxxxxxx účinek, promlčecí xxxx počíná běžet xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx takový xxxxxx nastal.

(2) Xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx přestupku dnem xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx přestupků, běží xxx každý x xxxx promlčecí xxxx xxxxxx.

§32

Stavení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Do xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx doba,

a) po xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) po xxxxxx bylo řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxx, xx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx vedle trestu, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx se x xxxx vedlo xxxxxx xxxxxx správní,

d) po xxxxxx xxxxxx podmíněné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx obviněný xxxxx xxxxxx,

x) vydáním rozhodnutí x xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx doba nová.

(3) Xxxx-xx promlčecí xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 3 xxxx xx xxxx xxxxxxxx; jde-li x přestupek, za xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx pokuty, jejíž xxxxx hranice je xxxxxxx 100 000 Xx, odpovědnost xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§33

Přechod odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právních xxxxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx sám.

§34

Xxxxxxx odpovědnosti podnikající xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx její smrti xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokračuje-li x podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx každá x nich, xxxx xx přestupek xxxxxxxx xxxx.

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§36

Ukládání správních xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

§37

Určení druhu x xxxxxx správního xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx správního xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) k xxxxxx x závažnosti přestupku,

b) x tomu, xx x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení,

c) x přitěžujícím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, do xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přiblížilo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxx, xxx x jakým xxxxxxxx xxxx xxx totéž xxxxxxxxxxx jednání potrestána x jiném xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxx v xxxxxx x přestupku,

g) x xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxx její činnosti,

h) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxxxx rozsahu xx xxx přešly xxxxxx, xxxxxx x jiné xxxxxx xx spáchaného xxxxxxxxx, a x xxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, zda x xxxxx jednání, xxxx xxx přestupek xxxxxxx, došlo za xxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx stanovil xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§38

Xxxxxx a závažnost xxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dána xxxxxxx

x) významem xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) významem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pohnutkou, xx-xx tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

f) xxxxxx doby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stav udržovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména k xxxx, že xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx přestupek, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odstranění škodlivého xxxxxxxx přestupku nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx objasňování xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx.

§40

Přitěžující xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxxx okolnosti se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, podřízenosti xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx více xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) spáchal přestupek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchal xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vysokého xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xx dva xxxx více přestupků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx společném řízení xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx správní xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx orgán může xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx až x xxxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxxxx, která xx součtem horních xxxxxx xxxxx pokut xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx trestem xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx x xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx společně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu

(1) Xx xxxxxxx správního xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze a xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxx“), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx bezdůvodně obohatil, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxx postačí x xxxx nápravě.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxxx přestupkem xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx způsob, xxxxx tak pachatel xx učinit; jestliže xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupkem xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx mu uloží.

§43

Upuštění od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx přestupcích xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx uložený xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xx odpovídající xxxxxxxxx trestu, xxxxx xx byl xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx upustit, xxxxxxxx xxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§44

Mimořádné xxxxxxx výměry xxxxxx

(1) Pokutu xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxxx dolní xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pachatele xxx xxxxxxx očekávat, že x xxx lze xxxx xxxxxxx dosáhnout,

b) xx pokuta xxxxxxxx xx xxxxx přestupku,

c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby xx xxxx xxxxxxxx x poměrům pachatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxx xxxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí být xxxxxxx pokuta xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx napomenutí xxxxxxx orgán upozorní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx i x xxxxxxxx dopouštěl xxxxxxxxx xxxxxxx.

§46

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokutu xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx částku 1 000 Kč.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§47

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobném poměru, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xx.

(2) Xxxxx činnosti xxx uložit jen xxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx dobu xxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx přestupkem již xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxxx provedením xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxx uhrazena, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zbytku zákazu xxxxxxxx upustit, dokud xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pokuty.

(6) Xxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§48

Propadnutí xxxx

(1) Propadnutí xxxx xxx xxxxxx xxx, jde-li x xxx,

x) xxxxx byla xx xxxxxxxx přestupku xxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx, nabyl za xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x) xxxx ve xxxxxx x xxxxxxx nabyté xxxx zanedbatelná.

(2) Propadnutí xxxx xxx xxxxxx xxxxx tehdy, jde-li x věc náležející xxxxxxxxx.

(3) Propadnutí xxxx xxxxx uložit, xx-xx xxxxxxx věci v xxxxxxxx nepoměru x xxxxxx přestupku. Vyžaduje-li xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxx stát.

§49

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pachatel xxx, xxxxx xx xxxxx xxx prohlášena xx xxxxxxxxx, xxxx uložením xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, zcizí, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxx xx do výše, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx náhradní xxxxxxx xx xxxxx stát.

§50

Zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku lze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx orgán na xx, aby xxxxx xx soukromí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x přestupku xxx xxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxx tento xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx níž xx rozhodnutí xxxxxxxx. Xxxx lhůta nesmí xxx xxxxxx xxx 2 xxxxxx x xxxxx xxx 6 xxxxxx a počíná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx se provádí xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx správního orgánu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx vyvěšením na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx po xxxx 15 dnů a xxxxxxx xx xxxx 2 měsíců.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku xx xxxxxxxx sdělovacím xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxx xxxxxx správní xxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“), xxxxxxx v přezkumném xxxx novém řízení x přestupku xxxxx x soudním xxxxxx xxxxxxxx, správní xxxxx xxxx soud, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí vydal; xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx pravomocné xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x to na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zveřejněno xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7)&xxxx; Xxxxxxx zveřejněného xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx být údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pachatele.

§51

Druhy ochranných xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx.

§52

Omezující xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx navštěvovat xxxxxx xxxxxxx přístupná xxxxx xxxx místa, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak zákon, x xx za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx souvislost mezi xxxxxxxxx přestupkem a xxxxxxxxxx opatřením, xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx přiměřené xxxxxx x závažnosti spáchaného xxxxxxxxx x osobním xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xx uložit pouze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 1 roku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx správní xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx-xx omezující xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx správním obvodu. Xx-xx omezující opatření xxxxxx xxx mimo xxxxxxx obvod správního xxxxxx, který xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx správním xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx uložil, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinky.

(5) Správní xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx uložil x xxxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx do 5 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejného xxxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx omezující xxxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §48 xxxx. 1, xxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx 60 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nelze xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx trest,

c) náleží xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo mu xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx není xxxx,

x xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx obecný xxxxx.

(2) Xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxxx x zabrání xxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stává xxxx.

(4) O zabrání xxxx xxxxx rozhodnout, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§54

Zabrání xxxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxxxxx xxx, komu xxxxxx xxx, xxxxx xx mohla xxx xxxxxxx, xx před xxxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxx, zatají, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, může xx xxx xxxxxxx zabrání xxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx takové xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zabrané xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§55

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

§56

Xxxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxxx

Xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozumové x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx vývoj xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§57

Pokuta

Horní xxxxxxx sazby xxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxx přesahovat xxxxxx 5 000 Xx; xx neplatí, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§58

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípravě xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

§59

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu

Od xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxxx xxx též upustit, xxxxxxxx vzhledem k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxx, xx uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

ŘÍZENÍ X XXXXXXXXXXX

§60

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, je xxxxxxxx orgánem příslušným x řízení obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xx příslušný x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) proti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx občanskému soužití x

x) proti majetku.

§61

Xxxxxx pro projednávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx obce komise xxx xxxxxxxxxxxx přestupků (xxxx xxx „komise“). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pořádku xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přestupky xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx stanoví jiný xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx přestupky xxxxxx xxxxxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxx.

(2) Starosta xxxxxxx x xxxxxxxx předsedu xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §111.

(3) Xxxxxx má lichý xxxxx xxxxx.

§62

Xxxxxx příslušnost

(1) K xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx a xxxxxxxxx x přestupku xx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx má na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx x přestupku xx xxxx xxxxxxxxx měl xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx-xx xxxxxxxxx spáchán x xxxxxx a xxxxxxxxx x přestupku xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má na xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo zde xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx určit podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx místně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení správní xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejdříve xxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx x xxxxxx x tomto přestupku, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx věcně příslušný xxxxxxxxx správní orgán xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgán xx příslušným správním xxxxxxx k řízení x xxxxx přestupku.

(2) Xx-xx podezřelým x xxxxxxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx, xxxxx xxxxx xx odvolacím xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o tomto xxxxxxxxx, nadřízený správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pověří xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx podezřelým x xxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx odvolacím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

§64

Předání věci

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx předá

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx přestupku xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx 5, pokud x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx předá xxxxx x xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx příslušný. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X předání xxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx spisu. 

§65

Uskutečňování xxxxxxxx styku x cizinou

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx doručování xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x při xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, kterým byl xxxxxx správní xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx styku s xxxxxxx, xxxx

x) uznávání x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x místně xxxxxxxxx správní orgán, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, xx jehož působnosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

§66

Doručování xxxxxxxx vyhláškou

Doručuje-li xx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxxxxx správní xxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxx vyvěsí xxxxx oznámení o xxxxxxxx převzít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zmocněnci xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§68

Účastníci řízení

Účastníkem xxxxxx xx

x) xxxxxxxx,

x) poškozený x xxxxx xxxxxx, xxxxx se týká xxx xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, x

x) xxxxxxxx věci, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx zabrána, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxxx xx nevinného. X pochybnostech správní xxxxx rozhodne xx xxxxxxxx obviněného.

§70

Poškozený

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx přestupku způsobena xxxxx xxxx xx xxxxx úkor xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx tuto xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatnit nejpozději xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx lhůtě, xxxxxx xx xxxx. Pokud xx vyrozumění xxxxx xxxxx věty první xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení §66 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobena škoda xxxx xx jejíž xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxx, se stává xxxxxxxxxx uplatněním xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení. Xxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx jednání xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx ústní xxxxxxx, xxxxxx-xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx řízení, xxxx xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxx, xxxxxxxxx nárok xx náhradu xxxx xxxxx nebo nárok xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x totožném xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx škody xxxx bezdůvodného obohacení, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx odkáže x xxxxx xxxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku.

(4) Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx její xxxx, x x xxxxxxx xxxxxx již bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx vyrozumí x xxxxxxxxxx rozhodovat x náhradě xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx řízení x náhradě xxxxx xxxxxxxxx přestupkem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx také x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§71

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důkazy x xxxxx xxxx návrhy xx xxxxx xxxx xxxxxx, právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx potřebných xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, právo xxxxxxxx do xxxxx, xxxxx účastnit se xxxxxxx jednání x xxx xxxxxxxx při xxxxx úkonech x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx před xxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí.

§72

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx x orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí

(1) Zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxx sociálně-právní ochrany xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, právo xxxxxxxxx důkazy a xxxxx xxxx návrhy xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx mladistvého xxxxxxxxxx, právo xxxxxxxx x řízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, právo xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v řízení, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxx podkladům, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x schválení xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx žádost x obnovu xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného xx xxxxx zvolit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce.

(2) Je-li xx xxxxxx skutek xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx mladistvý xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxx usnesením, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zákonnému zástupci, xxxxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx obava, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník mladistvého xxxxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx zástupci, xxxxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

§73

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx policie (xxxx jen „orgán xxxxxxx“) xxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx sám příslušný x xxxx projednání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x přestupku, xxxxx xx mu xxxx, xxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx, xxx xxx být přestupek xxxxxxx, xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx.

§74

Oznamování xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx okolnosti xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) proti xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx x nedbalosti,

c) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x) proti xxxxxxx x územní xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx ve státní xxxxxx x působnosti Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Vojenské xxxxxxx,

x) xx xxxxx požární xxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xx xxxxxxx xxxx zákon.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx přiloží x oznámení. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x jednání, xxxxx xx xxxxx přestupku, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxx xxx, xxxx

x) xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx projednat, xxxxx nezjistí-li do 30 xxx xxx xxx, kdy xx x přestupku xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxx, xx jej xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; pominou-li xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, není-li xx xxxxx xxx vyřídit xxxxx.

(4) Orgán policie xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx opatřeních.

§75

Součinnost

Orgán xxxxxxx nebo xxxx správní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx policie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx je a xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxx orgán.

§76

Xxxxxxxx xxxx

(1) Správní xxxxx, aniž xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věci,

b) xxxxxxxxx x přestupku xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) podezřelý x xxxxxxxxx požívá xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx zákona xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx přestupku o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx xxxxxx,

x) podezřelý x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x době xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zemřela, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právnická osoba xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činným x trestním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §77 odst. 2,

j) x xxxxxx xxx xxxx rozhodnuto xxxx x disciplinárním xxxxxxx x xxxxxxx opatření xxx považovat xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx 60 xxx xx přijetí xxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xx o xxxxxxxxx dozvěděl, skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx určité xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, aniž xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx odloží, jestliže xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx pouze xxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, je-li xx xxxxx. Xxxxx xx vyrozumění xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obtížemi nebo xxxxxxx, doručí xx xxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §66 xx xxxxxxxxx.

(4) Správní xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, věc xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx tento souhlas xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx x přestupek, xxxxx xxx xxxxxxxxx x bez takového xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxx řízení zahájí, xxxx xxx usnesením xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přestupků, xxxxx xxxxxx projednány xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx považovat xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx bezvýznamný xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, je-li xxxxxxxxx xxxxxx známa.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odloží xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx skutkem xxxxxxx.

§77

Xxxxxxxx řízení

(1) Nikdo xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skutek, o xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Nikdo xxxxxx být obviněn x xxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxx xxxx v xxxxx řízení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutím podle xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx nestal, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázat nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mladistvého.

§78

Zahájení xxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zjistí, x xxxxxxxxx v řízení x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx zahájeno xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx řízení podezřelému x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx doručením xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxxx x přestupku.

(3) Oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx předběžnou xxxxxx kvalifikaci.

(4) Xx-xx xxx x řízení xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx skutku, xxx xxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3. Xxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x přestupku, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon, xxx xxxxxxx a x již zahájeném xxxxxx pokračovat pouze xx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx více, xxxxxxx xxxxxxx pouze jedné x nich.

(2) Správní xxxxx poučí osobu xxxxx postiženou spácháním xxxxxxxxx, je-li mu xxxxx, x právu xxxxx xxxxxxxx 1 x určí xx xxxxx k podání xxxxxxxx. Lhůta xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx.

(3) Osoba xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx může xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx zpět, x xx až xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx souhlas podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx již xxxx souhlas vzala xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postižena xxxxx xxxxxx 18 let xxxx byl-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx řízení pokračuje xxx xxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§80

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx obviněnému. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx xxx xxxxxxxx poučen. Xxxxxxx xxxxx nařídí xxxxx xxxxxxx x xxx požádání obviněného, xx-xx xx xxxxxxxx xxx zjištění stavu xxxx. Správní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxx požádání xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx mladistvý.

(3) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx. O xxxxx xxxxx nařízení ústního xxxxxxx musí být xxxxxxxxx poučen. O xxxxxxxxx návrhu poškozeného xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozhodne xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx.

(4) X ústnímu jednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx přítomnosti xxxxxxxxxx xxx tehdy, jestliže xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx ústního jednání xxx vlastní přítomnosti xxxx pokud xx xx xxxxxxxxxx nedostaví xxx náležité xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§81

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provést výslech xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obviněného, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provede. Xxxxxxx obviněného xxxxx xxx proveden za xxxxxxxx podmínek, za xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx svědek.

(2) Obviněný xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nevypovídat x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Účastníci xxxxxx mají právo xxxxx xxxxxx sobě xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx právo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx odmítnout xxxxxxxxx x nesmí xxx tázána xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx nevypovídat x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§83

Záruka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla být xxxxxxx x řízení x přestupku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx se obviněný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxx xx ztěžovat xxxxxx x přestupku, xxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zahájením xxxxxx x přestupku.

(2) Xxxxx xxxxxxx důvody xxx uložení xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxx a vrátí xx obviněnému.

(3) Xxxxxx xx splnění povinnosti xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84

Xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zakáže xxxxxxx, zánik nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx právnická xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx že xx xxxxx zmařit xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterého je xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx založena xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx určitého xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx doba, xx xxx xxxx založena xxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxx zřízena na xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx zrušení, zániku xxxx přeměny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud byly xxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxx x přestupku. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být prvním xxxxxx x řízení.

(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x o xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobu, které xxxxx veřejný rejstřík xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rejstřík, xxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx veřejný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx evidence, ani xxxxxxxxxx xxxx výmaz, xxxxxx je xxxxxxx xxxxx uvědomil o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx správní xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo rozdělení xxxxxxxxx osoby, převod xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sídla právnické xxxxx xx xxxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx také xxxxx, xxxx-xx v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxx smysl xxxxxx xxx přechodnou duševní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Správní xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx očekávat uložení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxx trest, xxxxx xxx uložit x xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vedle xxxxxx, jehož uložení xxx očekávat x xxxxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx nebo není xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, x němž se xxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxx prokázáno,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx zákona xxxx xx xxxxxxxxx xxxx poslancem, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rok svého xxxx,

x) xxxxxxxx nebyl x době spáchání xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx téže xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §77 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx zemřel nebo xxxxxx,

x) x skutku xxx xxxx rozhodnuto xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zjistí, že xx jedná o xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx souhlas xxxxx xxx, xxxx

x) xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku vzala xxxx souhlas se xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx x řízení, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Usnesení x xxxxxxxxx řízení xxxxx odstavce 1 xxxx. d), x), x), x), x), x), x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx x), xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx jiného xxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx x xxxxxx-xx xxxx xxxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 xxxx 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxx orgán xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx skutku xxxx trestní řízení. Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx skutku xxxxx zahájit, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx, nespáchal xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo že xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, trestní xxxxxxx xxxx podmíněně zastaveno, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx narovnání, bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx na potrestání xxxx xxxx odstoupeno xx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx orgán xxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který lze xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx a zákonnému xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x souvislosti s xxxxx skutkem zjistil.

§87

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx obviněný x xxxxxxxxx, jestliže

a) takový xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx obviněného x xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx stíhán, xxxxxx-xx xxxxxxx pochybnosti x tom, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svobodně, vážně x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xxxxxxxx složil xx xxxx správního orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxxx obviněného. Xxxx této xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx přestupku x xxxx pokuty, kterou xxx xx tento xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx obviněného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x okolnostech xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx současně xxxxx o právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x narovnání.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx, obec, xxxxxx fond, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženská xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx svazek obcí.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxx.

§88

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přestupků, xxxxxxx xxxxxxxx podstata se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušný týž xxxxxxx xxxxx, projednají xx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx společném xxxxxx se projednají xxxxxx přestupky xxxx xxxxxxxxxxx, jestliže spolu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx správní xxxxx.

(3) Ve společném xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podstata xx týká porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx stejné xxxxxxx xxxxxxx správy x x rozhodnutí x těchto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx řízení x x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx a jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx správní xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx řízení, jestliže xx xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx řízení xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a vést x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§89

Xxxxxx o náhradě xxxxx a x xxxxxx bezdůvodného obohacení

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx získané na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud takový xxxxx xxxxxxxxx uplatnil x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx trestním xxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx povinnost nahradit xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx x její xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx poškozenému xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ho x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž x případě, kdy xx xxxxxxxxxx škody xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x části uplatněného xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxxxx nepřizná x xxxxxx xx na xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx škoda xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxx rozhodovat x xxx xxxxxxxxxx nároku.

(5) Xxxxx poškozený uplatní xxxxx na xxxxxxx xxxxx opožděně, xxxxxxx xxxxx xxx usnesením xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci a xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx použijí odstavce 2 xx 5.

§90

Xxxxxx

(1) Správní orgán xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx činnosti, nebo xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxx

x) x řízení zahájeném xx souhlasem xxxxx xxxxx postižené xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) je-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxx uložen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxx příkazem na xxxxx, nebo osobě x omezenou xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx proti xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx obviněnému x xxxxxx xxxxxx jiný xxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx napomenutí xxxx vyšší výměru xxxxxxxxx trestu, xxx xx byly xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán x řízení změní xxxxxx xxxxxxxxxxx skutku.

§91

Ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx příkazem na xxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx nebo pokutu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavem xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx skutku, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx výší x x xxxxxxx příkazového xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nejvýše 10 000 Xx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 500 Xx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx pokutu xxxxxxxx na xxxxx xxxx kromě příslušného xxxxxxxxx orgánu xxxxxx

x) xxxxx Policie České xxxxxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správě x xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, za přestupek xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přestupek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx x xxxx xxxxx xx úseku xxxxxx správy x xxxxxxxxxx Vojenské policie, xx přestupek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx soužití x xxxxxxxxx proti majetku, xxx-xx o přestupek xxxxx podle §3 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx státní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxx, xxxxx jím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x ustanovení horních xxxxxxxx v působnosti xxxxxx státní báňské xxxxxx,

x) xxxxx inspekce xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, pokud xxx byly porušeny xxxxxx předpisy o xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx tohoto přestupku xxxxxxxxxxx na svém xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx prostorách, x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx spáchán xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x za xxxxxxxxx proti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, které lze xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.

§92

Xxxxxx xx místě x příkazový blok

(1) Xx-xx příkazem na xxxxx ukládána xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx příkazový xxxx. Podpisem příkazového xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx peněžitou povinnost xx xxxxx xxxxxx, xxxx xx mu xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx-xx xxx přiděleno,

c) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě adresa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx adresa xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx místa, xxx vykonává svoji xxxxxxx x xxxxxxx, xx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx a xx na území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zde xxxxxxxx svoji xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx s označením xxxxx, xxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx formy xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, funkce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo oprávněné xxxxxx osoby,

j) podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxx obviněného xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, se xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vykonatelným xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příkazové bloky xx příslušného celního xxxxx, xxxxx-xx výnos xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx-xx výnos do xxxxxxxx kraje xxxx xx rozpočtu xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx vydává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§93

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x přestupku, xxxxxx xx xxxxxxxx uznán xxxxxx, se kromě xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) popis xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx jeho spáchání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx skutku,

c) xxxxxxxxx viny,

d) xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) druh x xxxxxx správního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxx správního trestu, x xxxxxxxx od xxxxxxx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pokuty,

f) xxxxx x započtení xxxx, xx kterou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx opatření učiněného x souvislosti s xxxxxxxxxxxxx přestupkem xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx doby zákazu xxxxxxxx,

x) výrok x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nároku xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení.

(2) Xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx x přestupku, xxxxxx xx obviněný xxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx náležitostí podle xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxx o xxx, xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trest, xx právním nástupcem xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx přestupku, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikající xxxxxxx osoby, která xx dopustila xxxxxxxxx.

(3) Xx výrokové xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x označením xxxxx, xxxx x způsobu xxxx spáchání,

b) právní xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zahrnující xxxx xxxxxxxxx škody xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxxxxx xxxxxx jiného odčinění xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupkem,

f) xxxx xxxxxx určené x xxxxxxx prospěšným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx příjemce,

g) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx x tom, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dopustila xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti zemřelé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§94

Xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx

Xxxxx nelze rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx, vydá xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx řízení.

§95

Náhrada xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx vinným, povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx následek xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx, správní orgán xxxxxxxxx náklady xxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán přizná xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx jejich xxxxx x xxxx; pokud xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx nároku, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx obviněnému xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxx.

§96

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx, xx může xxxxxxx

x) xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na náhradu xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného pouze xxxxx xxxxxx x xxxx, o xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nároku xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx věci xx může odvolat xxxxx proti výroku x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

§97

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx

(1) Xxxxxxxx může x xxxxxxxx xxxx x průběhu odvolacího xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která dala xxxxxxx se zahájením xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx důkazy xx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x přípustné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vyloučit.

(3) Pokud xxxx předáním xxxxx xxxxxxxxxx správnímu orgánu xxxxxx některý x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), k), x) xxxx x), xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx xxx náhradu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení.

§98

Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu

(1) Odvolací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx výrok o xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxxxxxx obviněného.

(3) Xxxxx důvod, xxx xxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některého z xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx.

§99

Xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxx od výkonu xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx pachatele, xxxx xxxxxxxxx zástupce, opatrovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx trestu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu způsobenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Správní xxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx x xxxxxx pachatele xx amnestii xxx, xx zruší uložený xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx dosud nevykonanou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx přestupku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxxxxxx“).

§100

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vyjdou-li xxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx posouzení skutku, x kterém xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx trestného činu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx tak, xx xx nestal, xxxxxxxxx xxx obviněný, xxxxxxxx xxxxxx xx nepodařilo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx činem, trestní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx zastaveno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx podmíněně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx nebo bylo xxxxxxxxxx od trestního xxxxxxx mladistvého.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx

x) xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx se skutek xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že spáchání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx narovnání, xxxx podmíněně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mladistvého.

(3) Přezkumné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Přezkumné xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x odstavci 1 vyřizuje správní xxxxx, který xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx přezkumné xxxxxx xxxxx zahájit, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxx x případě, že x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

§102

Přechod úhrady xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, došlo k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, aniž xxxx pokuta xxxxxxxx, x xxxxxxxx má xxxxxxxx nástupce, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nástupce. Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxx odpovídají právní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§103

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze pověřit xxxxxx xxxx obce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx němž xxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxxxxx zakládající odpovědnost xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je ústředním xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx orgány xxxx xxxx kraje.

§104

Amnestie

(1) Amnestii xx xxxxxx přestupků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může

a) xxxxxxx, xxx xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxx xx v xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trest xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení xx Xxxxxx xxxxxx.

§105

Přenos xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx nebo s xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přestupků.

§106

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Stanoví-li xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x pravomocná xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx si po xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx přestupku nebo xxxx xxxxxxx příkazu, xx-xx prvním úkonem x řízení, xxxxxx xxxx z evidence xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podezřelého x xxxxxxxxx.

§107

Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx evidence xxxxxxxxx zapisuje xxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zveřejní Xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Rejstřík xxxxxx.

(2) X případě, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zápis xxxxxx xxxx; x hlavním xxxxx Xxxxx x xx statutárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxx městská xxxxxxx. Obecní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné pro xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx pracovních xxx xx xxx uložení xxxxxx příkazem xx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx zápisu. Xxxxxx xx provede xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§108

Námitkové xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx osoba, že xxxxx vedené x xx v evidenci xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s provedeným xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opraví x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x neoprávněnosti xxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx ze základního xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti,

d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx narození,

e) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx nabytí právní xxxx tohoto rozhodnutí x

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

i) omezení xxxxxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxx-xx xx rodné xxxxx přiděleno, datum, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x opatrovníka, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x rodné xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; jde-li x xxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,

l) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který nepřežil.

(3) Xxxxxxx orgán xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území k xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,

l) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx využívá xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) adresa místa xxxxxx v České xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx osoby.

(5) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx takové údaje, xxxxx jsou nezbytné xx splnění xxxxxx xxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

§110

Xxxxxxx přestupků

(1) Ústřední xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx působnosti náleží xxxx xxxxxx správy, xx xxxx došlo x porušení xxxxxx xxxxxxxxxx zakládající xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx podle §103 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupků (xxxx jen „xxxxxxx“). Xxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x případech xxxxx §103 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, x xx nejpozději xx xxxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xxx xxxxx období xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ústřední xxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxx správní orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx jehož xxxxxx se přehled xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státní správy, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4, xxxx xxxxx, které se, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, vztahují x xxxxxxxxxxx skutkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) počet xxxxxxx x zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx zastavených xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx počtu řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx průměrné výměry,

g) xxxxx x druhy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo upuštěno xx uložení správního xxxxxx,

x) xxxxx pravomocných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx.

§111

Požadavky xx oprávněnou xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx oprávněná xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řízení (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx“) xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx vysoké xxxxx v České xxxxxxxxx. Nemá-li xxxxxxxxx xxxxxx osoba vzdělání xxxxx xxxx xxxxx, xxxx mít vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxx oblasti a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx může Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřit xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Požadavky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Požadavky podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx x vykonání xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx správy a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zkoušku xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx x nejpozději do 90 xxx xxx xxx konání xxxxxxx, xxx xxx uchazeč xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§112

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx přestupky xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx disciplinárních xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx to xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxx správní delikt xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxx xxxxx, než by xxxxxxxx některá xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, pokud x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnost xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx&xxxx; xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx druhu x xxxxxx správního trestu, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx jiném správním xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx řízení podle xxxxxx zákona.

(6) Xx xxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákonech xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(7) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx zřízené xxxxx xxxxxx zákona.

(8) Nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(9) Xx 31. prosince 2022 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx také xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §111; předseda xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním programu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx. Xx této xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxx také xxxxxx xxxxx xxxxxx 50 xxx, xxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nich.

§113

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 165/1990 Sb., x udělování amnestie xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx projednávání patří xx xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xx. X xxxxxx č. 67/1993 Sb., xxxxxx xx mění x doplňují xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx.

4. Xx. XX xxxxxx č. 290/1993 Sb., xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zákon Xxxxx národní xxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích.

5. Xx. X xxxxxx č. 82/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6. Xxxx xxxx xxxxxx č. 237/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx některých xxxxxx.

7. Xxxxx č. 279/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx xxxx xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).

9. Xxxxx č. 112/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Část xxxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x pojištění odpovědnosti xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu xxxxxxx).

11. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 360/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

12. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

13. Část xxxxxx xxxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx).

14. Xxxx sedmnáctá zákona č. 132/2000 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

15. Část xxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxx xxxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).

17. Xxxx xxxxxx zákona č. 370/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 164/2001 Sb., o xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x lázeňských xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

19. Xxxx třetí xxxxxx č. 254/2001 Sb., xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon).

20. Xxxx sedmá xxxxxx č. 265/2001 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

21. Část xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx menšin a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxx třetí xxxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx).

23. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 312/2001 Sb., x xxxxxxxx hranicích x x změně zákona x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx).

24. Xxxx xxxx xxxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx).

25. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 62/2002 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Xxxx xxxxx zákona č. 78/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 90/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 107/1999 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

27. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx státních xxxxxx).

28. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 259/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 84/1990 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 175/1990 Xx., x některé xxxxx xxxxxx.

29. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 311/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx.

30. Část xxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

31. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 218/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx).

32. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 274/2003 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

33. Xxxx xxxx xxxxxx č. 362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

34. Část xxxxx xxxxxx č. 47/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 168/1999 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Část xxxxxx xxxxxx č. 436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

36. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

37. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 559/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., o cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 586/2004 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x branné xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon).

39. Část xxxxx zákona č. 95/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony.

40. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, alkoholem a xxxxxx návykovými xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

41. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 392/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

42. Část xxxxx xxxxxx č. 411/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

43. Xxxx třináctá xxxxxx č. 57/2006 Sb., o xxxxx xxxxxx x souvislosti xx sjednocením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem.

44. Xxxx xxxxx zákona č. 76/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 274/2001 Xx., o xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx potřebu x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony.

45. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 80/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx.

46. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

47. Část xxxx zákona č. 134/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 94/1963 Xx., o rodině, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48. Část xxxxx xxxxxx č. 181/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

49. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 213/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 352/2001 Xx., x xxxxxxx státních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

50. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 216/2006 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony.

51. Část xxxx zákona č. 225/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

52. Xxxx pátá zákona č. 226/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 215/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54. Xxxxx č. 344/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 376/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56. Část xxxxxxxx zákona č. 129/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

57. Část xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Policii Xxxxx xxxxxxxxx.

58. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 309/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

59. Část xxxxx xxxxxx č. 314/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x soudcích), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 7/2002 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 349/1999 Xx., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60. Část xxxxx xxxxxx č. 484/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x o xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61. Xxxx pátá xxxxxx č. 41/2009 Sb., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

62. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 52/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

63. Xxxx xxxx xxxxxx č. 306/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x některé xxxxx zákony.

64. Část xxxxx xxxxxx č. 346/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 100/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x dalších opatřeních x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 388/1991 Xx., x Státním fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65. Xxxx xxxxx zákona č. 150/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66. Xxxx šestá xxxxxx č. 199/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

67. Část xxxxx zákona č. 133/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

68. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx.

69. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 142/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů.

70. Xxxx xxxxx zákona č. 237/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského xxxxx, rybářské xxxxxx, xxxxxxx mořských rybolovných xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

71. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 390/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

72. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony.

73. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 102/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx dopravě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

74. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx policii x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx).

75. Xxxx xxxx xxxxxx č. 306/2013 Sb., x xxxxxxx karty xxxxxxxxxx xxxxxxx.

76. Xxxx xxxxx zákona č. 308/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx lihu.

77. Xxxx xxxxx zákona č…/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

78. Xxxxxxxx č. 231/1996 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

79. Vyhláška č. 340/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 231/1996 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017.

XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXX

Xxxxxxxxx vlády xx dne 12. xxxxxx 2014 x. 165, xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx 2014 (xxxx xxx „Xxxx“), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx xxxxxx zpracována XXX (xxxxx str. 24 Xxxxx, xxx. x. 18).

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy x vysvětlení její xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je porušení xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx nebo x xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxx, osobnost a xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx.) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva, což xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.&xxxx; Xxxxxx úprava xxxxxxxxx xx obsažena xxxxxxxxx x zákoně č. 200/1990 Sb., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx č. 200/1990 Sb.“). Xxxxx zákon xx x zásadě xxxxxx kodifikací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků x xxxxxx za ně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxx xxxxx“)1.

Xxxxx není xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přestupek, xxxxx xx x xxxx správní xxxxxx (xxxxx xxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1990 Xx.). Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupinu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činů, xxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řadě xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx podnikání xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx správní xxxxxxx xxxxxxxxxx obecnou xxxxxx (to xxxxxxx, xx pro ně xxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx tomu xx x xxxxxxx přestupků). Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx deliktů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx zániku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jedním x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx2 zákona č. 200/1990 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - x xxxx srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28. xxxxx 2011, xx. xx. 8 Xx 82/2010 55 („Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (xx xxxxxx §12 odst. 1 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx) za xxxxxxxxx (xxx xx přestupek xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx není xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx využít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahlazení odsouzení.“);  xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 16. dubna 2008, xx. xx. 1 Xx 27/2008 - 67 („…Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx analogie xx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx, a xx x omezeném xxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xx, xx xx xxx aplikováno, určitou xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx výklad x újmě účastníka xxxxxx a xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 27.8.2002, x. j. 7 X 115/2000 - 35, obdobně x xxxxxxxx xxxxx xxxxx ze dne 29.12.1997, č. j. 6 X 226/95 - 22).“; rozsudek Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2007, sp. xx. 8 Xx 17/2007 - 135 („Xxxxxxxxx správních xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxx. vyloučen xxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx trvající xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.“); rozsudek Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 25. xxxxx 2009, sp. xx. 8 As 5/2009 80 („Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx deliktů bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“); xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 29. xxxxxxxx 1997, sp. zn. 6 A 226/95 („Xxxxx xxxxxxxx (zákona xxxx xxxxx) x xxxxxxx správního xxxxxxxx xx možné xxx xxxxxxx, x to xxxx jen ve xxxxxxxx delikventa.“).

Pokud xxx x řízení k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx odůvodněny zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx předpise, xx. xxxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxxxx xxx“), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx obecně. Xxxx xxxxxx, xxxxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx dílčí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxx č. 200/1990 Sb. Xxxx xxxxxxx č. 200/1990 Sb. a jinými xxxxxx je xxxx xxx xxxxxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

Jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Odchylky xx xxxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxxxx některé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx charakter jednotlivostí x zdaleka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxx x xxxx, že xx x xxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxxxxxx xxxxxxxx instituty x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx (xxxx. adhezní xxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx), xxx xx xxxxxxx xxxxxx institutů xxxxxxxx xxxxx pomocí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mnohdy xxxxx xxxxxx.3

Xxxxxxxxx xxx xxxx, že x xxxxxxxxxxxxxx hlediska (tj. x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx správní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (což xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx právní úpravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vylučujících xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx delikt x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x zásad xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxx hlediska xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvky veřejnoprávního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx popsaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správněprávní odpovědnosti4 xx nutné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxx xx měla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.&xxxx; Jedná xx xxxxxxx x xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx x účinností od 1. ledna 2012 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

SHRNUTÍ

Stávající xxxxxx xxxxxx základů odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 200/1990 Sb. xx zastaralá, xxxxxx x přestupcích xxxx xxxxxxxx dostatečně. Xxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx dostatečná, x xx jak x xxxxxxxxxxxxxx, xxx x procesněprávního xxxxxxxx.

Xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx právní úpravy x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xx především x xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nim a xxxxxxxx zákoníku) x xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxxx osob.

Reakcí xx xxxx xxxxxxx problémy xx xxx xxx xxxx právní předpis, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úpravu základů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx

1.1. Xxxxxx xxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxx takového právního xxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx lidí, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

X právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx delikt, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx:

- Xxxxxx o xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxx č. 209/1992 Sb.), (xxxx xxx „Xxxxxx“),

- xxxxxxx xxxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen „Xxxxxx“),

- Listina xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx č. 2/1993 Sb., xx xxxxx ústavního zákona x. 162/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod, (xxxx xxx „Listina“),

- xxxxxxx xxx,

- xxxxx č. 200/1990 Sb.,

- xxxx xxxxxx upravující xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb.:

-- zákon č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

-- zákon č. 107/1999 Sb., x jednacím řádu Xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

-- zákon č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-- zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-- xxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-- xxxxx č. 293/1993 Sb., x xxxxxx vazby, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-- xxxxx č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-- xxxxx č. 129/2008 Sb., o výkonu xxxxxxxxxxxxx detence x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxx zákony, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiných správních xxxxxxx,

- zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx č. 218/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „zákon o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx“).

X ustanovení §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1990 Xx. xxxxxxx, že přestupky x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx soudně xxxxxxxxx x xx které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxx je xxxxx xxxxx, xx pojem „xxxx xxxxxxx xxxxxx“ xx některými právními xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykládán xxx, xx xx xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, jedná xxxxx x jiný správní xxxxxx osoby xxxxxxx, x nikoli xxxxx xxxxxxxxx, popř. podnikající xxxxxxx. Další terminologické xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x Ústavy - čl. 27 xxxx. 3 xxxxxx x „xxxxxxxxx“, čl. 65 xxxx. 1 xxxxxxx „xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx delikt“. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x §41 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx legislativní xxxxxxx „správní xxxxxx“ xxx xxxxxxxxx, kárné xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx delikty. Xxx xxxx xxxx xx „xxxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a disciplinárních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

Skutkové xxxxxxxx trestných činů xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5 xxxx xxxxxxx x xxxxxx č. 200/1990 Sb., x dále x xxxxxx zákonech. X xxxxxx č. 200/1990 Sb. x x jiných zákonech xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx jednání jako xxxxxxxxx x výslovně xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx deliktů xxxxxx xxx xxxxxxxx kodifikovány (xx. xxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zákonech. X xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vymezeny xxx xxxxxxxx.

X xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxxxx, xxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx delikty xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx delikty x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxx bylo xxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxx deliktech xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu x x zákoně č. 200/1990 Sb. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. xxxx správního xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příslušnosti správního xxxxxx, xxxxxxxxx subjektivní xxxx objektivní xxxxx6 xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx čl. 6 odst. 1 Xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x oprávněnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx byla spravedlivě, xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonem. Xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti (tedy xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx správního xxxxx), xxxxxxx xx tedy x xxxxxx širším xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx ze xxx 8. xxxxxx 1976, x. 5100/71 (Xxxxx x xxxxxxx proti Xxxxxxxxxx) - k xxxx xxxx xxxx. xxxx X.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu ze xxx 13. června 2008, sp. xx. 2 Xx 9/2008 - 77 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx stanovil, že: „… Xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxx 27. 10. 2004, xx. xx. 6 X 126/2002, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx „také xxxxxxxx xx xxxxxxx delikty xxxx podléhat stejnému xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx činy x x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx - X xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx - xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx nebo zasprávní xxxxxx“. Xx xxxxxxx xxxxx xx nesou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 6 Úmluvy x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx xxxx dopadající x na správní xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx Evropský soud xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve svém xxxxxxxx xx xxxx Öxxüxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx 21.2.1984 (xx: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00157553.), xxxx xx proti smyslu x xxxxx xxxxxxxxx xx. 6, který xxxxxxxx „každému, kdo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činu,“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx mohl x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx x „xxxxxxxx charged xxxx x xxxxxxxx offence”, xxxxx xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxx poněkud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako „xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx“. Xxxxxxx původní xxxxxxxx pojem má xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx lidská práva, x xxxx být xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx, tedy xxxxx české xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy x správní xxxxxxx.“7

Xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx zakotvuje xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx soud, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx soudem zakotvena x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Popřípadě jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx x xxxx právní xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů - x xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx x xxxxxxx škody - xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

1.2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1.2.1. Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx jedním x xxxxx správních xxxxxxx. Xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (tj. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx) xxxxxx části xxxxxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx zaviněné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx správní xxxxxx postižitelný xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx (xx. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxxxx (okolnosti, xxxxx xxxxxxxxx, že xxx, xxxxx xx podobá xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x proto xxxx xx přestupek xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx; xxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, kritéria xxx xxxxxxxxxx sankcí, xxxxxxx upuštění xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sankcí xxx xxxxxxx8 xxxxxxxxx. Xxxx xxx stanovena xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku. Xxxxx xxx x zvláštní xxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xx zákon č. 200/1990 Sb. xxx částečnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhového xxxxxxx9. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx ně jsou xxxxxxxx také v xxxxxx zákonech.

Zákon č. 200/1990 Sb. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upravit xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, upravuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx přestupků), taxativní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku, stanoví xxxxxxxxxxx (tj. xxxxxxx) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vypočítává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxx řízení (řízení x náhradě xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx x příkazní řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přestupku.

Lze xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx teorie xxxxxxxxx práva věnuje xxxxxxxxxxxx xx přestupky xxxxxxxxxxxx pozornost. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úprava přestupkového xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účinností xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx s xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vázne xxxx. xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x přestupku a xx xxxxx využívat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. předvedení). X xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupcích. Totéž xxxxx, x pokud xxx o řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.2.2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se o xxxx xxxxxxx delikt. Xxxxxx xxxxx „správní xxxxxx“ xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správních xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x platné xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx deliktem xxxxxxxx zpravidla protiprávní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx delikt xx tyto xxxxx10:

x. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němuž byla xxxxxxxxx osoba podle xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx povinna.

b. Protiprávnost xxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx nebo není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

x. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx hrozbu xxxxxxx.

x. Deliktní způsobilost (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxx xxxx schopnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx porušit. U xxxxxxxxx osob xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx vyspělosti, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx patnáctého xxxx xxxx.

x. U xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx protiprávních xxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Obvyklé xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx subjektu xxxxxxx (xxxx pachatele) x xxxx postavení, charakteru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx ukládaných xxxxxx xx

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

- xxxxxxx xxxxxxx právnických x xxx. podnikajících xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“),

- xxxxxxx disciplinární xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (platební xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx nepovažují xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx slova xxxxxx.

1.2.2.1. Jiné xxxxxxx xxxxxxx fyzických osob

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx a xxxxxxxxx xx (zejména od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx) v návaznosti xx správněprávní odpovědnost xxxxxxxxxxx osob. Xxxxx xxxxx tento xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxxxx právnické xxxxx11.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxx vývojem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podstaty byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozměněny xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx. §44 xxxxxx x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 376/2007 Xx., x §44 xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx).

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxxxxx delikty xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nenaplňují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx „podnikající xxxxx“ (xxxx lze xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zvláštnosti x jiných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx například x xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx v zákoně č. 78/2004 Sb., x nakládání x xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx a genetickými xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

S ohledem xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx x xxxxxx xxxxxxxx dvojí kontext - navazovala xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vymezeny xxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxx skutkové podstaty xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx platila xxx xxxxxxx osoby).

V současnosti xx prosazuje tendence xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x přestupkům, xxxxx pachatelé těchto xxxxxxxxx xxxxxxx jsou x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx přestupků xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx delikty fyzických xxxx se totiž xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx odchylek xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxx, xx xxx xxxxxxx delikty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx důvod upravovat xx mimo rámec xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x jiném (a xxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxx) xxxxxxxxx režimu. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podobná xxxxxxxxxxx xxxxxxx (po xxxxxxx formální x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx budoucna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx záruk, ani x xxxxxxxx efektivnosti xxxxxxx (tedy, xxx xxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx účel xxxxxxxxx xxxxxxxx - xx. xxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx jej od xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx).

1.2.2.2. Správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx vliv x xxxxxx průmyslových x xxxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx spojena xxxxxx rizika x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx proto xxxxxxx x potřeby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností xxxx, co xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx často ve xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx příčinnou xxxxxxxxxx mezi jeho xxxxxxxx a následky xxxx. Xxxx jednotlivé xxxxxxx osoby xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx velmi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx následků takového xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovědné xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (statutárních orgánů, xxxxxxxxxxx, xxxxx apod.), xxxxx xxxx její xxxxx. Xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx statutární xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxx pouze subjektem xxxxxxxxxxxx xx přestupek (xxxxx §6 xxxxxx x. 200/1990 Xx.) xxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx spáchání správního xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx - ty xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx v xxxxxx xxxxxxxx. Sankcí xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx sankce, xxxx. propadnutí xxxx xxxx xxxxx činnosti. Xxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxx správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx se správními xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxx) obsaženy xx xxxxxx množství xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxx xxxxx narůstá. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx (xxxx x xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xx vztahu k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, problémy xxxx ve vymezení xxxxxxxxxx podstat xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx procesní xxxxxx (xxxxx xxxx).

1.2.2.3. Xxxxxxx delikty právnických x xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob (správní xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“)

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zákony, xxxx řadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obecných xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx takové. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu „podnikatele“ xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx při podnikání xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx uložená xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx.

Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx právnická xxxxx xxxx fyzická xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx je např. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx materiálem, výroba, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, geologických xxxxx xxxx.), x xxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx deliktem právnické xxxxx. Pro takový xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti:

- xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické osoby x tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výkon xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx x některých případech xxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x každý, kdo xx vykonává (fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba), xx sebe musí xxxx riziko xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

- následky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx neliší xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxx xxxxx xxxx xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx je xxxx „xxxxxxxxxxxxxx“, musí xxxxx splňovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. vydáním xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx uvedené xxxxxxxx vykonávaly xxxxx, xxxxx xxxx určitou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. i xxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx.

1.2.2.4. Správní xxxxxxxxxxxxx delikty

Správní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x z určitého xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxxxx jí xxxxxxxxx zvláštní xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx státní (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ozbrojené xxxx, policie xxx.), xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx instituce (xxxx. xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx vykonává xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx ochranná xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx). Z xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, nemůže xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx příslušející x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (tedy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx jednáním xxxxx) xx xxxxxxxxxx - xxxxxx stanovený, xxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Vedle xxxxxxxxx pořádku může xxx objektem xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tak xx xxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx (xx. xxxxxx xxxxxx dvojího xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx), xxxxxxx nejde x totéž, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx objekty. Subjektivní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx zavinění x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx správním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy (k xxxx xxxx. xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx provinění xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kárná provinění xxxxxxxxxxx x členů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x senátora Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxx disciplinární xxxxxxx xxxxx politických xxxxx, xxxxx občanských xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. napomenutí, xxxxxxx xxxxx), sankce xxxxxxxx (xxxxxxx platu, xxxxxx), xxxxxx spočívající xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, odvolání xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx komory). Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx disciplinární xxxxxxxxxxx.

1.2.2.5. Správní xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxxxxx odlišuje od xxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx procesněprávní xxxxxx - xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxx průběhu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx (xxxx. nedostavení xx x jednání, xxxxxxxx věci xxxxxxxx xxx řízení xxxx.). Xxxxxx ukládanou za xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pokuta. Xxxxxxxxxxx pořádkových xxxxxxx xx xxxxxx účel - je xxx xxxxxxxxx porušené nebo xxxxxxxxx procesní xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx princip xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx (xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxxxxx-xx xxx xxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx úprava xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním řádu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx), k němuž xxxxx 1. xxxxx 2014, xxx x xxxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx pořádková xxxxxx xxxxxxxxx přestupky x xxxxxxxxx xxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx postihují xxxxxxxxxxxxx x povinnou xxxxx xx neposkytnutí xxxxxxxx součinnosti k xxxxxx kontroly. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jako prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplněné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx řádu, xxxxxxxx řádu nebo xxxxxxxxx soudním řádu.

1.2.2.6. Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx tzv. xxxxxxxx delikty. Xx xxxxx rozlišovat xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx disciplíně), xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx smyslu, a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx správě xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx chápán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx je xx xxxxxx §2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx řád“), xxxxx xxxxxxx x xxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxx peněžité xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x užším xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, poplatek x xxxxxxxx, zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx delikt x širším xxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, než xx povinnost platební. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx daňového tvrzení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ohlašovací xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx zahrnují xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x užším i xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- xxxxxx xx opožděné xxxxxxx daně (§250 xxxxxxxx xxxx) - xxxxxx xx podání xxxxxxxx přiznání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx (0,05 % xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. 0,01 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx). Xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tzn., xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx stanovenu minimální (500 Kč) a xxxxxxxxx xxxxxxx (300 000 Xx, resp. 5 % xxxxxxxxx xxxx). X xxxxxxx, xxx předmětem xxxxxxx xxxx daň, uplatní xx xxxxxx 500 Xx,

- xxxxxx (§251 xxxxxxxx xxxx) - xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání spojená x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolními xxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stejnou sankcí (xxxxxxxxx stanovená xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxx delikvent xxx xxxxxx xx xx, xxx správce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx 20 %, je-li xxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxx odpočet, xxxx 1 %, xx-xx snižována xxxxxx xxxxxx,

- xxxx x xxxxxxxx (§252 x 253 xxxxxxxx xxxx) - xxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx x prodlení má xxxxxx xxxxxxxxx, tzn., xx xxxx xxxx xxxxxxx x čase xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx odpovídá xxxx xxxx sazby xxxxxxxxx ČNB zvýšené x 14xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxx xxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx za 5 xxx prodlení.

Kromě xxxx xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx institutů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx jinými xxxxxx. Xxxx ně xxx xxxxxxx například:

- xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxxx (§104 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

- zvýšení xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§23 xxxx. 3 písm. x) xxx 5 xxxxxx č. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

- xxxxxxxxxx nebo zabrání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§42d xxxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx daně (§43 zákona x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

- xxxxxx za xxxxxxxx x odvodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44a odst. 8 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx slova xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx má xxxxxx xxxxxx úroku x xxxxxxxx,

- přirážka k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxxxx č. 397/2012 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx pojistného xxxxx nesrazí a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

- zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxx (§11 xxxx. 3 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx disciplíně xxxx xxxxxx xxxx. Xx 31. xxxxxxxx 2014 xx xxxxxxx x delikty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx x:

- xxxxxx podle §20 x xxxx. xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

- xxxxxx xxxxx §18 x xxxx. zákona x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx 1. xxxxx 2015 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxx řádu.

Správní pořádkové, xxxxxxxx x disciplinární xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx „xxxx xxxxxxx xxxxxxx“ v xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx primárně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx tudíž o „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx něž xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx nebude vztahovat.

1.3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 200/1990 Xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1: „Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx porušuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxx jiném zákoně, xxxxx-xx o xxxx xxxxxxx delikt postižitelný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx.“ X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx12, přičemž xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx současně. Xx xxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xx xxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx škodlivost), xxxx přestupkem. Stejně xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx materiální xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x formálních xxxxx. Xxxxx znaků xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1990 Sb. xx xxxxxx předpokladem xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx, xx xx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (alespoň xxxxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - §5). Xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxx xxxxxxxx obecná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zákoně č. 200/1990 Sb. xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxx již xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postrádají podobnou xxxxxxx úpravu. Xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých jiných xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx deliktní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost, xxxxxx zániku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx pro uplatnění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx) nejsou xxxxxxxxxx x jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxx řádný výkon xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx.). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X týchž xxxxxxxx xxxx xxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nesplněním povinnosti, xxxxxxx nebo zákazu xxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X jiných xxxxxxxx xxxx xxxx vymezeny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zákazů xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobám přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxxx xxxx x xxxxxx zákonech xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxx osoba (xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) a je-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 200/1990 Sb. Podle xxxxx xxxxxx se o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx xx v xxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx-xx xxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (povinnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx subjekt, xxxx xxxx vlastní xxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx svůj xxxxxxxxx vztah ke xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují. Tato xxxxxxxxxx obsahují xxx xx xxxxxxxxxxxxxx předpoklady x uplatnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx x xxxx xxxxxxxxx stanoveno,

- xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxx ohledu na xxxxxxxx x možností xx xxxxxxxxxxxx zprostit - obecný xxxxxxxxx xxxxx spočívá v xxx, xx právnická xxxxx xxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- pravidla xxx stanovení xxxx xxxxxx právnické xxxxx,

- xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx x

- xxxxxx příslušnosti x projednání xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xx sice xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx povinnost se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx porušena xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v přímé xxxxxxxxxxx s ním (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx).

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx je xxxxxxxx xx odpovědnosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kdežto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxx, xx nebyla splněna xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx objektivní xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx není zavinění. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x možné xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx institut xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx delikt zprostí13. Xxxxxxx užití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x liberačními xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovědnosti xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx. Xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx spáchán x nedbalosti, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx nedbalost je xxxxxxxxxxx vykládána xxxx xxxxxxxx povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxx porušení právní xxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx již xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx přestupek xx odpovědností xx xxxxxxx xxxxxxxx, kdežto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xx xxxxx odlišným xxxxxxxxxxxxxx režimem xxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx splněna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx. Xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx postiženo xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx osobě, xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konstruovat xxx xxxxx z těchto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx je x xxxxx aspektech xxxxx xxxxxxxxxxxx a nepřehledná. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx adresáti xxxxxxxxx povinností také xxxxxxxxxxxx xx správní xxxxxxx, xxx něž xxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx stav xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx „nullum xxxxxx xxxx xxxx“ (xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx), zásada xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x správním xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x odchylkami xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétních xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obviněné xxxxx, xxx důsledné zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxx přípravy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx záměru xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3. xxxxx 2013 x. 229, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řešení:

1.3.1. Xxxxxxxx řešení x xxxxxxxx pojetí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx X - xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx, xxxxxxxxx a podnikající xxxxxxx osoby s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx. odpovědnosti xxx ohledu na xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx X upravuje xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. x xxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že v xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx potrestáno, xxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxx adresovány xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx původní (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není zavinění. X xxxxxxxx odpovědnosti xxxx postačí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xxxx x sebou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a možné xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx existuje xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxx - x xxxx xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx ze dne 25. listopadu 1994, xx. xx. 6 X 12/94.

Xxxxxxxxxx, xx x původní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na jednání xxxx fyzických, xxxxx xxxx x právnické xxxxx xxxxxx vztah (xxxx. jsou jejími xxxxxxxxxxx). Xxxxx těchto xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x za xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §151 x xxxx. xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ pachatelem xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx xx xxxxx jako xxxxxx subjekt xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx XX - xxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické x podnikající xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přestupek x xxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpoklad xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx XX xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniku odpovědnosti xx přestupek xxxxxxx, xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx I, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx nositelem xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x podnikající fyzické xxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx naopak od xxxxxxx xxxxxx předpokládá (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx fiktivní xx xxxxxx xxxxxx reálné. Xxxxxxx xxxxxxx tedy xxxxxxx jako x xxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx zproštění xx xxxxxxx odpovědnosti xx přestupek xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx III - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx zavinění, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právnické x xxxxxxxxxxx fyzické osoby xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnostního xxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX tedy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx v rámci xxxx činnosti, jednal-li xxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx přičíst. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxx založena na xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx osob (xxxxx xxxx x určitém xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. xxxx zaměstnanci, xxxxxxxxxx xxxxx apod.), jejichž xxxxxxx xx pak xxxxxx právnické osobě. Xxxxx konstruovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx zvláštní odpovědnost xx zavinění u xxxxxxxxx xxxxx. Nejedná xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx, jak xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby koncipována xx stávajících xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přičitatelnosti by x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vymezeného xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxx xx jednání xxxxxx xxxxxxx osoby při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx) x konečném xxxxxxxx xxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxxx a podnikající xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx tak xxxxx xxxx xx xxxx xxxx. Xx znamená, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx pokut x v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxx celkově xxxxxx jejich příjem. Xxx xx xx xxxxxxx preventivní funkce xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxx xxx postihu.

Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcného xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx) Legislativní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx X, xxxxx xxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pojetí xxxxxxxxxxxx za přestupek xxxx xxxx kontinuálně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1.3.2. Xxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ponecháním shodných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxxxxx shodných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem k xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxx“, jsou xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uložených xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx toliko xxxxxxxx osobám v xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx kvalifikovanou činnost (xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx) totiž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx zisku, xxxxxx jen pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X tohoto důvodu x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxx“, musí proto xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, materiální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx činností.

Varianta I xxxxxxx xxxxxxxxxxxx koncepce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zastává xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx ukládané xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx názoru některých xxxxxxxx teoretiků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxx xxx uvažovat xxxxx x tom, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx fyzické x xxxxx odpovědnosti za xxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stejném xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx („xxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxx osobou. Xx xxxxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx vykonává xxxxxxxxxxxxxx činnost, x xxxxx xx xxxxx xx porušení povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxx osoby, který xx byl xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx14 („xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“).

Xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx přehodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. Vzhledem x xxxxxx velmi vysokým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx právnickým, xxx podnikajícím xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx subjektů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx sankcí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx. Xxxxxxxx XX tedy xx srovnání x xxxxxxxxx I přináší xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx 1989 xxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxx osob xxxxxxxx x různých oborech xxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx otázku, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxx fyzickou osobu, xxxxx poruší xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxxx, při podnikání xxxx x xxxxxxxxxxx x podnikáním. Xx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx deliktu fyzických xxxx, nebo se xx odpovědnost fyzické xxxxx xx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědnost xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxx samostatně? Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x existují značné xxxxxxx x právní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx ukládání jsou xxxxxxxx x zákoně č. 200/1990 Sb., xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx xxxx obecnou xxxxxx úpravu xxxxxxxxxx, xxx spáchání přestupku xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxx na xxxxxxxx), x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx procesní xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxx x zásadě xxxxx xxxxxxxx řádem xxxx.

Xxxxxxxxxxx xx nakonec přiklonil x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odpovědnost podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx došlo xxxxxxxxx xxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx právnická xxxxx x xxxxxxxxxx (xxx x odkazem xx §2 xxxxxxxxxx xxxxxx x. 105/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, vývozce xxxx., který xx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx podle příslušného xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx, novelizovaných xxxxxxxx xxx bylo xxxxxxxxx doplněno xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Současné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxx, či xx xxxxx uvažovat x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx správní xxxxxxx, xxxx. přestupky, se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sjednocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx byla x je patrně xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dopustit fyzická xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx pak xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Kdyby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídala xx xxxxxxxxx, pak xx xx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx vytvořit xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx fyzické podnikající xxxxx. Pak xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Zatímco xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx odpovídali za xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) by mohli xxx xxxxxxxxx nikoli xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - právnické xxxxx. Xxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) činnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

Je xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx (x navrhovaná) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vychází z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako občana x xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx nulová xxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stávající xxxxxxx pokut xxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jsou mnohdy xxxxx xxx pokuty xxx fyzické osoby xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

1.3.3. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxx xxxxxxxxx deliktů (xxxx. xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx správy xx xxxxxxxxxx ukládají xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx správního deliktu, xx. správního xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx pro adresáty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kdo xx přestupek xxxx xxxx správní xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zavinění, na xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xx xxxx správní xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx schválené xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xx xxx 20. xxxxx 2002 č. 162), xx základě xxx xxxx x posledních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xx zcela xxxxxx xxxxxxxx nebo jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Pro xxxxx správněprávní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podnikající, xxxx nepodnikající.

Podle občanského xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx charakteristické xxxxx této činnosti. X xxxxxxxx upravujících xxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx odlišuje xx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxx (xxxx obecného subjektu) xxxx xxxxxxxxxxxxxx postavením, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádí xxxx „xxxxxxxxxxx“. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx řadě xx xx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx činnosti x nikoli xxxxxx xxxxx (zda xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx též označen xxxx. xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx I xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx osoby (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx velkého, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx principu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxx xxxxx first“ („xxxxx nejdřív v xxxxx“), xxxxx klade xxxxx na podporu xxxxx malých x xxxxxxxxx xxxxxxx. Činí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zvýšení xxxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxxx apod., xxx xxxx mít pozitivní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. „Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx podniků x xxxxxx počtem xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx definici xxxx xxxxxxxxx různá xxxxxxxx - xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx hranici xxxxxxxx 250 xxxxxxxxxxx, xxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx amerických xx xxxxxxx 500 xxxxxxxxxxx. X odborné xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX (Xxxxx xxx Xxxxxx Enterprise) xxxx XXX (Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx). Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx recesi x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx malých x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aktuální xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x členských xxxxx. X xxxx xxxx. xxxx. Small Business Xxx „Xxxxxxx knihu xxxxx a středním xxxxxxxx“ - Xxx (2008) 394, ze xxx 25. června 2008. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx malých a xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniku x rámci Evropské xxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 1 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 651/2014 xx dne 17. xxxxxx 2014, xxxxxx se x xxxxxxx x články 87 a 88 Xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhem (xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podniků vychází xx čtyř xxxxxxxx, xxxxxxx jsou: stanovený xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo výše xxxxx podniku, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx a středního xxxxxxx xxxxxxxxx dvě xx xxxx xxxxxx xxxxxx období. Na xxxxxxx těchto xxxxxxxx xx podnik xxxxxxx xx xxxxxxxxx mikropodniků (xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx anebo středních xxxxxxx15. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro malé x xxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx).

X xxxxxxx xxxx Xxxxx republiky je xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zákoně č. 47/2002 Sb., x podpoře malého x xxxxxxxxx podnikání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který přejímá xxxxxxxx malých a xxxxxxxxx podniků (XXX) xxxxxxxxxx v Evropské xxxx16. Xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozující xxxxxx xxxxxxxx podle velikosti xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxx ve xxxxx xxxxxxx do 31. prosince 2006, xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx“). Toto xxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx trestání, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sankce. X xxxxx „xxxx x xxxxxxx podnik“ xxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 72/2000 Sb., x investičních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o investičních xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. X xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx x xxxxxxx xxxx správním xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx upraveny xxxxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zákonem č. 215/2004 Sb., x xxxxxx některých xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx správní delikt. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx zde nejsou xxxxxxxxx podle velikosti xxxxxxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pobídek).

Kategorizace právnické xxxxx - xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx na xxxxxx x středního xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx účely xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti by xxxxxx dojít x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx nepodnikající.

Varianta X xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovědnosti xx xxxx správní xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx; nadále xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x možností xxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx XX xxxxxxx v xxxxxxxxx právnické osoby xx xxxxx podnikající x xx osobu xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx). Xxxxxxxx II xxxxxxx jako xxxxxxxx X nepředpokládá xxxxx x pojetí odpovědnosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

Ačkoli xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx práva (xxxxxxxx X x XX) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jejich označení, xxxxx by lépe xxxxxxxxxx současnému xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x současnosti xxxxx nevhodné, x xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících fyzických xxxx, xx už xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx podnikatele, xx znamenalo změnit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx skutkových podstat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zákonech upravujících xxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjekt xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxx identifikovat, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx, xx xxxxx věcný xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx skutkovou xxxxxxxxx trestá, xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx, xx právnické osobě xxxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx (jedná xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právnickým xxxxxx přezkoumat také, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx podnikatelem. Skutkové xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členění, x xx nejen x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vzniknout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

Xx xxxxx třeba xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. přestupků) xx byla xxxxx xxxxxxxx, xxxxx základy xxxxxxxxxxxx za jiný xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nezměněny. Xx xxxxxxx, xx by x nadále xxxxxxxxx x podnikající fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxx xxxxxx xx zavinění) xxxxx xxx xxxxxxx k xxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo o xxxxxx x středního, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx jiných správních xxxxxxx na malého x středního podnikatele xx význam xxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (vizte xxxx). Xxxxx názoru xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) kritériích, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx., xxxxx xxxx xxxxx odlišné xx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) odpovědnost xx xxxx správní xxxxxx, xxxx. přestupek. V xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx správy, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x nikoli soukromého xxxxx. Xxxxxxxxx soukromoprávní x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx názoru xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx a střední xxxxxxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty, xxxxxxx rozlišení, xxxx. xxxxxxxx by xxxxxxxxx xx soukromoprávních xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx kategorizaci xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Kategorizace xxxxxxxxxxx xxxx podnikajících x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, také xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyvážená, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx je její xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zasahuje xx 99,8 % podniků x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx značně xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podniků x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx navíc xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx ekonomiky xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx střední xxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů jiných xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx komplexně xxxxxx celkový xxxxxxx x xxxxxxx právní xxxxxx správního xxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x hloubkovou xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx). Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cíl xxxxxxxxxx právní úpravy, xx. xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x právní xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x uplatnění xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx věcných gestorů (xxxx orgánů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) zákonů obsahujících xxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx deliktů (x xxx vizte výše). Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx novelizovány, xxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nemohla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxx několika let, xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx právních povinností, x zejména ke xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x technických) xxxxxxx xx straně xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx. Dále by xxxx nutné xxxxx xxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx osoba právnická.

Lze xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Business Xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x námětů, xxxxx z ní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx, na xxxx xxxxxx. Především jde x to, že xxxxxxxxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx „xxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx x efektivní xxx pozitivní podporu xxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx na to, xxx xx „xxxxxx“ xxxx xxxx xxxxx, xx třeba xxxxx, xxx za xxx xxxxx x zda xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, či xxxxxx apod. Také xxxxxxx vymezení pojmů „xxxx x střední xxxxxx“ by navíc xxxxxx jednoduché, xxxx. xxxxxx xxxxxxx definici xxxxxx x středního xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxxxx Komise (XX) x. 651/2014. Dalším xxxxxxxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx i malý xxxx xxxxxxx podnik xxxx spáchat velmi xxxxxxx přestupek, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx následky.

Na základě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nulovou, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx finanční dopady x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nebude zasahováno xx stávajícího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx).

1.3.4. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx (resp. xxxxxxxxx) v xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxx X xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ponecháním xxxxxxx skutkových podstat xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx deliktů, xxxx. xxxx přestupků, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.

Varianta X xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skutkových podstat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. xx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků, xxxxx xxxxxx xxxxx xx stávajícího zákona č. 200/1990 Sb. převést do xxxxxx, x xxxxx xxxx stanoveny povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx přestupcích.

Varianta XX xxxxxxx xx vytvoření xxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxx přestupků x xxxxxx správních deliktů xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx správy, xx. xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zákonech, xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupků xxxxxxxxxx x xxxxxxx zákoně č. 200/1990 Sb. do jiných xxxxxx xxxxx varianty X xx xxxxxxx xxxxx, xxx jsou x ochraně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znaky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ve zvláštní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb., xxx x x jiném zákoně. Xxxxxx stav xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx vždy jasné, xx xxxxxxx jakého xxxxxxxxxx bude osoba xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx typové xxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveny x xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonů, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zatímco ze xxxxxx č. 200/1990 Sb. budou xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx již z xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx, xxxxx xxx x xxxx 2004 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x který xxx obsažen též x xxxxxx věcného xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx trestání, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 20. xxxxx 2002 x. 162. X xxxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. xx xxxxx „dekodifikační“ xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutkových xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx) xxxxxx projevuje, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx xx zákona č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx.

Xxxxx na převedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. xx xxxxxx xxxxxx xx xxx hlavním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxx, xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx věcní gestoři xxxxxxxxxxxx zákonů, do xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zásadní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které zasluhují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx věcných xxxxxxx, xxx na xxxxxx předkladatele.

Varianta X xxxx vychází x xxxx, xx xxxxxx xxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxx obsaženy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxx závislé xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, neboť xx xxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (většinou xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx na konkrétní xxxxxxxxxx) konstruuje. Pokud xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx situace naprosto xxxxx, pak xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x odpovídající xxxxx xxxxx xxxxxxxx podstaty. Xx skutkovou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx povinnostmi x příslušném zákoně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx správy - xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxx xx xx xxxxxxxxxx podstat přestupků xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx měl být xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx označen, xxxxx, xx porušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx postižen xxxxxxx xxxxxx (resp. xxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx XX, tj. xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstat přestupků, xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx povinností x xxx x příslušné xxxxxxx orgány by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxx, xxxxx xx museli xxxxxxx, komu xx xxxxxxxxx xxxxxxx uložena x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Lze xxxxxxxxxx xxxx, xx by xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx praxe v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x posledních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx subjekt xxxxxxx, xxxxxxx xx xx nelze xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovení daného xxxxxx (x xxxx xxxxx xxxx). Řešením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by adresáti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nuceni xxxxxxxx xx více zákonů, xx mohlo xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx skutkových xxxxxxx xxxxx xxx, xxx x xxxx na xxxxxxx koncepce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxx koordinační xxxxx Ministerstva vnitra x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx nejpřesněji xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje. Xxxxxx přístup by xxxx xxx podle xxxxxx předkladatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxx tvorbě skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx jednotlivé xxxxx xxxxxxx zákonů, kteří xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx dosud. Xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx dostatečnou míru xxxxxx jistoty x xxxxxxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxx xxxxx oprávněně xxxxxxxx, xx xx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxx xx uložena, xxxx nuceni nahlížet xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x tomu, podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx nyní. X x tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx tvořící xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spolu xx xxxxxxxxx podstatou xxxxxxxx x jednom xxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 90. xxx 20. století, xxxxx je xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx nazýván xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx-xxxxxxx represe). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 200 xxxxxxxx, xxxxxxx ne vždy xx takový xxxxxx xxxxx nezbytný, xxxxx xxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx společenské škodlivosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přehodnotit xxxxxxxxxx x potřebnost xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx funkci (xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestá x xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx deliktů xx xx muselo vzhledem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nahrazení xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxx „přestupek“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx, xxx též xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, jaké xxxxxxx (xxxxxxx administrativní x xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů, x jak xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušném xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.

Dalším xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahujícího xxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx deliktů je xxx xxxx naznačený xxxx, xxx je x zákoně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxx v kodexu. Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx xx řešilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx podstat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zákonech, xxxxx xx xxxxxxx často xxxxxxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx deliktů, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgány, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx by xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx by xxx tedy xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx legislativní xxxxxxxx.

X xxxx souvislosti je xxxxxx xx xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx správním x xxxxxxx trestáním x xxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxxx ve zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupků x xxxxxx správních xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nicméně je xxxxx xxxxx, že xxx x rozdíl xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx. Podle xxxxxx předkladatele xx xxxxx xxxx své xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx zatímco pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, že jde x porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx právo xxxxx sankcionuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx. trestný xxx xxxxxx, krádeže, xxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx etických xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx x zákazů. Xx xxxxxxx, že skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jediném kodexu, xxxxx xxxxxx vázány (xxxx xxxxxxxxxx) na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx znakem, xxxxxxxxxx, xxxxxxx žádné takové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných správních xxxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx úsecích xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx domníváme, že xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícím xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x nikoli xxxxxxxx xx těchto povinností, xx. v xxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx variantu X, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx celkové koncepci xxxxxxxxxxxx xx přestupek, xxxxx nový zákon x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich xxxx xxxxxxxxx pouze obecné xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx a řízení x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx něž xxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxx převedeny xx xxxxxx zákonů. Xxxxx xxxxxx si xxxxxx xxxxx minimální xxxxxxxxxxxxxxx náklady, které xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proces xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx působícího x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonů, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů (xxxxxxxxxxxxx se personální xxxxxxxx xxxxxxxxx aparátu, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupků, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zákona č. 200/1990 Sb. xx xxxxxx zákonů, xxxx. xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xx různých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správě xxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §21 xxxxxx x. 200/1990 Xx., konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až c) x e) xx xx) jsou obsahem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích; skutková xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx změnovým xxxxxxx xx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (xxxxx x vysokých školách), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xx zákona č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx službě x justiční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 17/2012 Sb., x Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 341/2011 Sb., x Generální xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 64/2014 Sb.

2. Xxxxxxxxx xxxxx předpisům, kterými xx xxxxxxx některé xxxxx předpoklady pro xxxxx některých xxxxxx, xxxxxxxx v §21a xxxxxx x. 200/1990 Xx., xxxxx xxxxxxxxx xx zákona č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx výkon některých xxxxxx xx státních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, nebo xx xxxxxx č. 279/1992 Sb., x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx funkcí obsazovaných xxxxxxxxxxx xxxx jmenováním xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a příslušníků Xxxxx nápravné xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Ostatní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §23 xxxxxx x. 200/1990 Xx., konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x), x) x x) xxxxx převedeny xx zákona č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x do xxxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 68/1979 Sb., o xxxxxxxx dopravě x xxxxxxxxxxxxx zasílatelství, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx podstata podle xxxxxxxx 1 písm. x) bude dále xxxxxxxxx do xxxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx dále xxxxxxxxx xx zákona č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx h) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x zákona č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, nebo xx xxxxxx č. 111/1994 Sb. x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx upravené x §24 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §28 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 bude převedena xx xxxxxx č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Přestupky na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §29 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxx skutkové xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, část xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx obecnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx upravena x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Skutkové xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b), x), f), x) xx x), x) x x) xxxxx xxxxxxxxx do zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podstata xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bude xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, ochrany, xxxxxxxxx x dalšího rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §29a zákona x. 200/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §30 xxxxxx x. 200/1990 Xx. xxxxx převedeny xx xxxxxx č. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx škodami xxxxxxxxxx tabákovými xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx látkami x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (resp. xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx zákon č. 379/2005 Sb.), xxxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 61/1997 Sb., x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx České národní xxxx č. 587/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xx xxxxx školství x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §31 zákona x. 200/1990 Xx., xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxx v §32 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bude xxxxxxxxx do xxxxxx č. 122/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutková xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxx náhrady zrušena, xxxxx nebyla v xxxxx xxxxxxxxx x xxx v budoucnu xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxx xx xxxxx porušování průmyslových xxxx x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §33 xxxxxx č. 200/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xx zákona č. 207/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx podstata podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xx xxxxx zemědělství x myslivosti xxxxxxxx x §35 xxxxxx x. 200/1990 Sb., xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xx xxxxxx č. 326/2004 Sb., x rostlinolékařské xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, skutkové podstaty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x) xx zákona č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x skutkové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) x f) xx xxxxxx č. 449/2001 Sb., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxxx xx xxxxx geologie xxxxxxxx v §38 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 62/1988 Sb., x geologických pracích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxx xx xxxxx ochrany a xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx xxxxxxxx x §39 xxxxxx x. 200/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xx zákona č. 44/1988 Sb., x ochraně a xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §41 zákona x. 200/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xx zákona č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Přestupky na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §42 zákona x. 200/1990 Sb. budou xxxxxxxx v zákoně x některých xxxxxxxxxxx.

17. Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §42c xxxxxx x. 200/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xx zákona č. 301/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx upravené v §43 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx č. 239/2000 Sb. x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státních xxxxxx xxxxxxxx v §44 xxxxxx x. 200/1990 Xx. budou xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 312/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §44a xxxxxx x. 200/1990 Xx. budou xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x ochraně xxxxxxxx xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §45 xxxxxx x. 200/1990 Xx. xxxxx převedeny xx xxxxxx č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

22. Xxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxx x přestupky xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §46 xxxxxx x. 200/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

23. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxxxxxx x §47 xxxxxx x. 200/1990 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxx upraveny x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, skutková xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. h) xxxx převedena xx xxxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (resp. xx nově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx).

24. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §47a zákona č. 200/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx.

25. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upravené x §47x xxxxx převedeny xx xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §48 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx rozpor xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stránku xxxxxx x xxxxxx.

27. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx občanskému xxxxxxx xxxxxxxx v §49 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxx x zákoně x některých xxxxxxxxxxx.

28. Xxxxxxxx xxxxxxxx v §50 (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx převedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích.

1.3.5. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věcné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx stávajícího stavu, xxx věcnou příslušnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx základního xxxx.&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxx xxxx v současné xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx veřejnoprávními xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx X xxxxxxx x xxxxxxxxx přestupkové xxxxxx x xxxx základního xxxx xx xxxx x rozšířenou působností.

V xxxxx projednávání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx (zákon x xxxxxxxxxxx) bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx příslušnosti xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx materiál Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxxx x ČR 2014 - 2020, xxxxx xxxxx schválila xxxxxxxxx xx xxx 27. srpna 2014 x. 680, předkladatel xx verzi xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zmíněný Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx počítá x přenosem xxxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx x obcí xxxxxxxxxx xxxx na xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agendy x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vedlo x xxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení x o xxxxxxxx x tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx 10 xxxx prvního stupně, 10 xxxx xxxxxxx xxxxxx x 10 xxxx xxxxxxx stupně.

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o nákladech xx přestupkové řízení x o výnosech x xxxxxx řízení. Xxxx xxxxxxxx 10 xxxx xxxxxxx xxxxxx, 10 xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x 10 xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx obcí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 0 xx 424 000,- Xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx 0 až 73 000,- Xx ročně. Xxxxxxx průměrně se xxxxx o xxxxxxx xx výši 60 000,- Kč x xxxxxx xx xxxx 12 000,- Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem xx pohybují x xxxxxxx 22 794 xx 265 000,- Xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx 2 500,- xx 48 200,- Kč xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx ve xxxx 76 000,- Xx x xxxxxx xx xxxx 18 000,- Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxx od 114 000 do 3 848 000,- Xx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxx 10 100,- xx 2 418 000,- Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx jedná x xxxxxxx xx výši 923 000,- Xx x výnosy xx xxxx 337 000,- Xx.

Xxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx převyšují výnosy, xxxxxxxx rozpočty xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx by x xxxxxxx přenesení xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xx x obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx by xxxx xxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx přestupkové xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z veřejných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vynaložených prostředků. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxxx xxxxxx vede. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx účastníků xxxxxx x přestupku, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx podílejících xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx při opatřování xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, svědci, xxxxxx, xxxxxxxxx ohledávané věci xxxx.). V xxxxxxx xxxxx skupiny xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx hradí správní xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zvolenému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich (xxxxx x xxxxxxxxxxx).

1.3.6. Xxxxxxxx řešení x xxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxxx oprávněné úřední xxxxx

Xxxxxx varianta xxxxxxx x zachování xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx zvláštní požadavky xx kvalifikaci oprávněné xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx X xxxxxxx požadavky xx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxx osoby, která xxxx řízení x xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxx xxx osoba x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx), xxxx. xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx oblasti (xxxxxxxxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx prokáže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxx ministry x xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nový xxxxxxxxx xxxxxxx tendence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě.

Požadavek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxx xxxxx, která xx měla přinést xxxxxxx zkvalitnění výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx s reformou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odbornosti úředníků xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx pozitivní vývoj x současnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (zejména v xxxxxxx vzdělanosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xx xxxxx xxxxx xx kvalitu xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Bez xxxxxxxxx navýšení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx možné získat xxxxxxxxxx xxxxx potřebně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, odpadla xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xx přetrvávající xxxxxxxx xxxxxxx na toto xxxx xxxxxxxxxx text xxxxxxxx obě xxxxxxxx.

X xxxxxxxx případných nákladů xx zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx veřejných rozpočtů xx platy oprávněných xxxxxxxx xxxx) xxxxx xxxxxx spolehlivě odhadnout, x xx x xxxxxxxx k následujícím xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx kvalifikovaně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávněných xxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxxxx, xxxxx xx nutno xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxx správní xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 50 druhově xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxx x značně xxxxxxxx organizační strukturu xxxxxxxxxxx aparátu, xxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) existují xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx prvního stupně,

c) x případě xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx již dnes xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xx statutárních xxxxxxx),

x) x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx správy xxx sledovat xxxxxx xxxxx vyšší odbornosti xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníků xxxxxx xxxxxx se xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx. Xx své xxxxxxx x roku 2003 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysokoškolsky vzdělaných xxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 26 195 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx kurzem x xxxx xxxxxxxxx. Některá xxxx x této xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx xxxxx

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

3 544

36,2 %

6,0 %

53,0 %

4,9 %

Xxxxxxxxx

4 410

61,7 %

5,2 %

30,3 %

2,8 %

Xxxxxxx xxxx

13 448

70,6 %

3,7 %

24,2 %

1,6 %

Xxxxxx xxxx

1 751

88,5 %

1,0 %

9,9 %

0,6 %

Xxxx xxxxxxx části

2 337

65,6 %

3,9 %

27,0 %

3,5 %

Xxxx městského xxxxxx

694

74,1 %

3,9 %

21,5 %

0,6 %

Xxxx městyse

11

81,8 %

0,0 %

18,2 %

0,0 %

XXXXXX

26 195

65,28 %

4,09 %

28 %

2,30 %

X xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx jiné xxxxxx. Přestože údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2003, xxx je xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřednického xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx trendem je xxxxxx xxxxxxxxx vzdělanosti xxxxxxxxxxxx ČR, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xxx doložit xxxxxxxxx xx číslech, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad17. Xxxxx xxxxxxxx XX x vysokoškolským xxxxxxxxx xx celkovém xxxxx xxxxxxxx ČR starších 15 let, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byl x xxxx 2003 23, 9 %. X xxxx xxxxxxx xxxxxxx Institutu pro xxxxxxxx správu Xxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x roce 2003 34, 5 %. X xxxx 2013 xxx xxx podíl xxxxxxxx XX s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vysokoškolského xxxxxxxx, již 33 %, což xxxxxxxxxxx xxxxxx x 9 % xxxxxx roku 2003. Lze xxxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx podílu vysokoškolsky xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nepodařilo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx vyplývá, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx obcích, xxxxx však přestupkovou xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx fakticky xxxxxxxxxxxx. Xxx totiž vyplynulo x analýz xxxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx o xxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), v xxxxxxxx xxxx xx zhruba 60 % xxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x většími xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Větší xxxx (xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v případě xxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx malé xxxx přestupkovou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, projednávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx marginální část x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x těchto xxxxxx xxxx nutno, xxx xxxx disponovaly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx projednává xxxxx xxxxxxx přestupků ročně, x xxxxx nebudou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X navrhovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx fakt, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zařazení některých xxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx18. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx projednávajících xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze středoškolským xxxxxxxxx, čemuž xxxxxxxx xxx xxxxxx zařazení xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zařazení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxx přesnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X výše xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx povinného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxx aparátu xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx, xx se náklady xxxxx postupně xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx konstantní xxxxxx. Xxxxxxx prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úředních osob, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trvající xx xxxx 2022, které xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx výkon xxxxxxxxxxx agendy dostatečně xxxxxxxxxx zajistit. Xx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plynule xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsazení během xxxxxxx xxxxxx, x xxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Reálně xxx xxxx xxxxxxxx x xxx, že zkoušky xxxxx skládány xx xx roce 2020, xxx se bude xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx vymezena xxxxxxx xxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx (starší xxxxxxxx xxx) a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx xxx) upustit xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků. Pro xxxxxxxxx xxx poukázat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxx Institutu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx19 xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx 2003 se přihlásilo xx zkoušce zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 817 xxxxxxxx, postupně xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 2000 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx internetových stránkách xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohybují xxxxx 20 000 Xx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx náklady xx xxxx 17 040 Xx, x toho xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx 6 980 Xx, zvláštní xxxx xxxxxxx xxx 6 980 Xx, xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxx 3080 Xx.

Xx xxxx nutno podotknout, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx představu x xxxxxxxxx, xxxxx xx určité xxxx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, jež xxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.&xxxx; X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.3.7. Varianty xxxxxx x xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx20

Xxxxxx varianta xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x institut xxxxxx pomoci xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx X zavádí xxxxxxxx právní xxxxxx x umožňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x mezích xxxxx, xxxxx horní xxxxxxx je xxxxxxx 500 000 Kč21, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx hrazeny xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx právní pomoc xxxxxxxxxx. Daný xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx právu, ale x xxxxxxxxxxxx právu xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x formálnost xxxxxxxxx xxxxxxxx se však xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x tomu, xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx x xxxxxxxxx x správních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x horní hranicí xxxxx xxxxxx xxxxxxx 500 tisíc Kč xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projednáváno, xxxxxxxxxxxx xxxxxx oslovil xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2012 (xx., xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx x xxxxx řízení vedených xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení mohou xxx xxxxxx xx xxxx xxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nejméně 500 000 Xx xxxxxxxxxx v xxxx 2012 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx průzkumů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 20 000. U xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx teoretickou možnost xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x jestliže xxxx xxxx xxxxx x ochraně xxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x počtu xxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx (xxxxxx nutné xxxxxxxx) při xxxxxxxxxxx x xxxxx trestního (xxxx. civilního xx xxxxxxxxx) soudnictví, xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx xxx Advokátní komora. X tohoto xxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x nichž bude xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx skutečně xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 500 000 Kč xxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx zastoupení; xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx (xxxxx xx xxxxxxxxx důkazů, návrh xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, účast xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, návrh na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxx); xxxxx xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx. Xxxxx odhadu xxxx xxxx být x xxxxxx x xxxxxxxxx s horní xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx 500 000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 15-20 xxxxx xxxxxx služby. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx případ xxxxx xxxx činit 15 000 - 20 000 Xx.

Xxxxxxxx k xxxx, že předkladatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, není xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady pro xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx přijetí varianty xxxxxxxxxx x bezplatnou xxxxxx pomocí xxxx xxxxxx pomocí poskytovanou xx xxxxxxxx xxxxxx.

&xxxx;Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcného xxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx hrazené xxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx obviněnému z xxxxxxxxx, za který xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 500 000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xx tedy xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy procesních xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z přirozeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx omezeny pouze xx podmínek x čl. 4 Xxxxxxx.

Xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 2 odst. 3 Xxxxxx, „xxxxxx xxx xxxxxx všem xxxxxxx x lze xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, mezích a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.“ Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x vztahu xxxxxx x xxxxxxxxxx čl. 2 odst. 2 Xxxxxxx (k tomu xxxx. xxxxx Ústavního xxxxx ze xxx 25. xxxxx 2011, xx. xx. Pl. XX 14/09, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx: „Právní úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x přestupků je xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x je xxxxxxxx x "xxxxxxxxxx" ("xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx ...“).

Návrh xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsaženým x xxxxx páté Xxxxxxx (xxxxx na xxxxxx a xxxxx xxxxxx ochranu), x xx xxxxxxx x:

- xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx (čl. 36 odst. 2)

- xxxxx xx rovnost xxxxxxxxx řízení (xx. 37 odst. 3)

- xxxxx xx projednání xxxx veřejně a xxx xxxxxxxxxx průtahů (xx. 38 xxxx. 2) - x xxxx xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11. března 2004, xx. xx. XX. XX 788/02, xxxxx xxxxxxx, xx: „Xxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx se vztahují xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx x oprávněnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu čl. 6 Xxxxxx, xx. x xx řízení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to zejména xx xxxxxxx, xxx x rozhodné době xxxxxx xxxxxx správního xxxxxxxxxx nezaručovala úplné xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx xxxxxxxxxx.“

- zásadě xxxxxx crimen, xxxxx xxxxx xxxx xxxx (xx. 39) - x xxxx srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx ze xxx 23. září 2004, xx. xx. 6 X 173/2002, xxxxx xxxxxxx, xx: „Xxxxx x xxxx x xxxxxx xx správní xxxxxx (xxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dráhy xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami) nelze xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxx, xxxxxxxx zákon (xxxxx č. 266/1994 Sb., o dráhách) xxxxxxxxx žádné xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxx. Takový xxxxxxx xx správnímu trestání xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx lege.“

- xxxxxx presumpce neviny, xxxxxx xx xxxxx xxx xxx (čl. 40 xxxx. 2) - k xxxx xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xx. xx. XX. ÚS 788/02), xxxxx xxxxxxx, že: „Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx předvolán xxxxx. I v xxxxxxx xxxxxxxxx trestání xxxxx princip xxxxxxxxx xxxxxx x z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xx prospěch obviněného. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxx obviněný x xxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku xxxxx předvolán, xx. xxx měl xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx skutečnostem, které xx xx xxxxxx xx xxxx, x xxxxxxx x nich, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx skutkový stav xxxx, který se xxxx podkladem xxx xxxxxxx rozhodnutí.“

- xxxxxx xx xxx in xxxx (xx. 40 xxxx. 5) - x tomu xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 16. xxxxx 2005, xx. xx. X 6/2003 - 44, xxxxx xxxxxxx, že: „X xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zásada xx bis xx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxx potrestán pro xxxxxx xxxxxx. Předpokladem xxxxxx xxxxxxxxx xx, xxx xx jednalo x xxxxxx skutek, xx. xxx xxxx xxxx totožnost skutku…“; xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 12. xxxxxxxx 2007, xx. xx. 5 Xxx 1399/2007, které xxxxxxx, xx: „Xxxxxx ne xxx in idem - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x potrestání xx xxx čin - xxxxxx - xx xxxxxx xx. 4 Xxxxxxxxx x. 7 x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxx xxx trestnímu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx němuž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x témže xxxxxx (xxxx) trestněprávní povahy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §84 x xxxx. xxx. č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx bis in xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx projednání xxxxxx (činu) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako přestupku, xxxxxxx naplňoval xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Právně xxxxxxxxxxx xx xxx xx, proč xxxxx x novému xxxxxx x rozhodnutí x xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx předcházející xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx (činu)…“

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 40 xxxx. 6) - x xxxx xxxx. xxxxx Ústavního soudu xx xxx 13. xxxxxx 2002, xx. xx. III. XX 611/01, který stanoví, xx: „K xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xx x Česká xxxxxxxxx (srov. xx. 1 Ústavy), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx důvěry xxxxxx x xxxxx x x tím xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxxx (retroaktivity) xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je v čl. 40 xxxx. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx výslovně xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, kdy xxx xxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx zákona se xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx pachatele xxxxxxxxxxx), je xxxxx x čl. 1 Ústavy xxxxxxx působení xxxxxx xxxxxx i xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.2.1997 publikovaný pod č. 63/1997 Sb.)…“; rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 10. xxxxxx 2003, xx. xx. 28 Xx 151/2002, xxxxx xxxxxxx, xx: „Správní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx respektovat xxxxxxx uvedený x čl. 40 xxxx. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx x době, kdy x jednání xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx delikventa příznivější. Xxxxx však pozdější xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.“; xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 27. října 2004, xx. xx. 6 A 126/2002, xxxxx xxxxxxx, xx: „Xxxxxxx záruka vyjádřená x článku 40 xxxx. 6 xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x řízení x xxxxxx xx xxxxxxx delikty…“.

Výše uvedené xxxxxx x principy xx xxxxxxxxx napříč xxxxxxxxxxxx zákona, vizte xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trestů. Xxx tedy xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx

1. Organizace xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx řadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx půdě XXX Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx č. 120/1976 Sb.). Xxxxxxxxxxx pakt x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, obdobně xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ze Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práv (xxxxxxxx Valného shromáždění XXX xx xxx 10. xxxxxxxx 1948).

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx relevantní především xxxx ustanovení:

a) xx. 7: nikdo xxxxx xxx mučen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestu,

b) xx. 15 xxxx. 1: xxxxx nesmí být xxxxxxxxx xx čin, xxxxx nebyl trestný xxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxx xxxxxxx, současně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx dovoluje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxx trestný čin xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx příznivější (xxxxxx xxxxxx retroaktivity).

c) xx. 14: každý, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zahájit proti xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (zásada xx xxx in xxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx respektuje, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxx Evropy x Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti správněprávní xxxxxxxxxxxx xx čl. 6 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx 1950 (Sdělení xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 209/1992 Sb.) (xxxx xxx „Úmluva“) xxxxx xxxxxxx má každý xxxxx, xxxxx-xx se x xxxx občanských xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvinění xxxxx němu, xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonem.

Požadavky Xxxxxx xx xxxxxxxx jak xx kvalitu xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x přiměřené xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx minimálních xxxx xxxxxxxxxx), xxx xx xxxxxxx xxxxxx, který x „xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x x hlediska xxxxxxxxxxxx i subjektivního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx věc x xxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx jak o xxxxxxxx právních, tak x xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z čl. 6 Xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uznaným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx umožňuje podat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx proti pravomocnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se vypořádává x xxxxxxxxx čl. 6 Xxxxxx napříč celým xxxxxx.

Xxxxxx důležitým ustanovením Xxxxxx xx xxxx čl. 7, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx vinným z xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, kdy xxx xxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx x předvídatelný xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx který xxxx xxxxx uložit x xxxx xxxxxxxx přestupku. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx lege xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pachatele). Xxxx xxxxxx se xxxxxxx x ustanoveních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působnost xxxxxx.

Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx dotýká čl. 8 Xxxxxx, který deklaruje xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rodinného xxxxxx. Státní xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx, xxxxx případů xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x to xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti, hospodářského xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx morálky xxxx xxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx života xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx trestů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření.

K Xxxxxx byly xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx Protokol č. 1 x 4. Článek 1 Protokolu č. 1, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx užívat xxxx majetek, xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx nemůže xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x výjimkou veřejného xxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx x ochranném xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Článek 4 Protokolu č. 7 upravuje xxxxxx xx xxx in xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v zákazu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx i na xxxxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx napříč procesními xxxxxxxxxxxx zákona, je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx obviněn x totožného xxxxxxxxx xx skutek, x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxx, či xx xxxxxx, x xxxx již bylo xxxxxxxxxx rozhodnuto.

Podstatný význam x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx:

- Xxxxxxxxxx (91)1 Výboru xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx 8 xxxxx ukládání administrativních, xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx správní sankce xxxxx stejné podmínky xxxx pro ukládání xxxxxx xxxxxxxxx. Správní xxxxxx musí být xxxxxxxxxx x přiměřené xxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jinak xxx x xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx), xxxxx retroaktivity (xxxxxxxxx xxx jen xx xxxxxxx, xxxxx xxxx trestné x xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, posoudí xx trestnost xxxx xxxxx xxxxxx zákona), xxxxxx xx xxx xx idem, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí), xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx (xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx, xxx si mohla xxxxxxxxx svoji xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx o důkazech x xxxxxxxx xxxx xxx možnost být xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx, xx xxxxxxx břemeno nese xxxx, xxxx. správní xxxxx, x konečně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem.

- Xxxxxxxx (77)31 Výboru xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x ochraně jednotlivce xx xxxxxx k xxxxxxxx aktům. Xx xxxx xxxxxxxx patří xxxxx xxxxxxxxxx xx xx skutečnému stavu xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x navrhovat, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx aktu (o xxx, xx jakých xxxxxxxxx má xxx xxxxx), právo xx xxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx být xxxxxxxxxx), xxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx poučení x opravných xxxxxxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxx R (80)2 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx (určitý xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (předepsaný) xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx. Xxxx doporučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx státům, aby xx v xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx úvahy, xxxx jsou xxxx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyváženost x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

- Xxxxxxxxxx (84)15 xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vznik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx podle práva xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, že x takové nesprávné xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva.

- Xxxxxxxxxx (89)8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxx xx správních xxxxxx. Xxxxx něj xxxxx, že byl-li xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, o němž xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx tomuto aktu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx doporučení Xxxxxx xxxxxxxx (2004) 20 se xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, tak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx přezkumu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxxx zákonnosti, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X oblasti správněprávní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Principy xxxxxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxx x soukromými xxxxxxx z 31. xxxxxx 1996. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pokuty, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx obsahují xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx je x xxxxxx zásadami a xxxxxxxx v xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx z již xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxx xxx lidská xxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxx Nizozemsku, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx čl. 6 Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx:

1) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) práva x xxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx státu (xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranách Xxxxxx; Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx),

2) xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx, x

3) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx (Xxxxx x další xxxxx Xxxxxxxx, §82; xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 20. xxxxx 2006, x. x. 4 Xx 2/2005 - 62, xxxxxxxxxxx xxx č. 847/2006 xx Sbírce xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxx xxxxxxxx byla rozvedena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx lidská xxxxx (Öxxüxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx 21. února 1984, xxxxxxxx x. 8544/79, §47 - §54; Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2005, xxxxxxxx č. 61821/00, §29 - §38; Jussila xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx velkého xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx dne 23. xxxxxxxxx 2006, stížnost x. 73053/01, §30 - §38 a §43; Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ze xxx 30. xxxxxx 2006, xxxxxxxx x. 38184/03, §48 - §59 - x tomu xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx 31. října 2008, xx. xx. 5 Xxx 9/2008 - 328).

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx práva xxxxxxxxx vykládá ustanovení čl. 6 Xxxxxx jako xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx právo xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx svém rozsudku xx xxxx Öztürk xxxxx Xxxxxxx, xxxx xx proti smyslu x xxxxx čl. 6 Xxxxxx, xxxxx zaručuje „xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stát xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx x německém xxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx hranice“ xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xx xxx xxx relativní xxxxxxx. Xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nakonec považoval xxxxxx xxxxxxxxx normy x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx účel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důvod x xxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx deliktu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx uvedl: „není xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx Úmluvy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx… xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx celou xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lehká“.

V xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Úmluvy xxxxxxx xxxxxxx „everyone xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx”, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx, xxx xx xxxxxxxx z trestného xxxx“. Původní anglický xxxxx xx však xxxxx význam, xxx x xxxxxxxx xx xxxx Öztürk xxxxx Xxxxxxx uvádí Evropský xxxx pro xxxxxx xxxxx, x může xxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx slovy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 2. září 1998, sv. 6, xxxx situaci, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. pokutou x povinností uhradit xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nechat xxxxx vnitrostátního zákonodárství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem x ústavní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Evropský xxxx xxx xxxxxx xxxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xx xx případ xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx s judikaturou Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx plně x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx spravedlivý proces, x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxxxx věci xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uplatnění - jedná se x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx řádu, aby xxx xxxxxxxx charakter xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Návrh xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, ze kterého xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx.

3. Působení Xxxxxxxx xxxx

3.1. Obecně

Správněprávní odpovědnost xxxxxxxxx x právnických xxxx xx xxxxxxxxxxx x mnoha xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kompletní xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx návrh xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx hodnotit xxxx xxxxx implementující předpisy Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s unijním xxxxxx x xxxxxxx.

3.2. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx22 členských xxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, z něhož xxx xxx správněprávní xxxxxxxxxxx dovodit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x unijními xxxxxxxx akty, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byl x xxxx x xxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxx23 Xxxxxxxx unie výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx stanovit xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x přijmout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uplatňování. Xxxxxx xxxx být účinné, xxxxxxxxx a odrazující. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplývá x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xx týče xxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx obsahovat xxxxxxxxxx adresované xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxx xx xxxxx protiprávních xxxxxxx. Xxxxxx i xxxxxxxx xxxxx zavazovat xxxxx xxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx směrnic xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem (např. xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/60/ES xx xxx 23. xxxxx 2000, kterou xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Společenství x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx).

X xxxxxxx správněprávní xxxxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 95/46/ES, xx xxx 24. xxxxx 1995, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx osobních xxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dat xxxxxxx xxxxxx xxxxx, mezi xxx xxxxxxxxxx xxxxx x ty, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx práva Xxxxxxxx unie

Návrh xxxxxx xx x xxxxxxx x obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které vytváří x interpretuje Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx. xx xxxxxxx Lisabonské xxxxxxx, Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx unie. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx respektovány xxxx primární xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxxxx především: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx. xxxxxx, princip xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, princip xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx odpovědnosti xxxxxx.

- Princip formální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx správnímu xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx.

- Xxxxxxx xxxxxxxxx správy xxxxxx, resp. xxxxxx - Veřejná moc xx vázána xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxx.

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxxx očekávání - Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx stejné xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Souvisí x xxxxxxxxx proporcionality.

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (přiměřenosti) - Je xxxx, xx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx, xxx xxxxxxx x odchylkám xxxx normálnímu stavu (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx). Tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx stavu, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

- Xxxxxxx odpovědnosti xxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.5. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx osoby, a xx proto x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx právnických xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxx XX (XXXXX 41997X0719(02) obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx). Xxx zejména x xxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxx tresty,

- xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxx xx trvalé xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

Charakteristickým xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xx společné využívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsažených x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právu. Xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx stanoví často xxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx i exekuční xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx členských xxxxx ve xxx xxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxx protiprávních xxxx x xxxxxx xx xx, xxxx xxxxxxx státy povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisům xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx Soudního dvora Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vodítko při xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx x xxx posuzování xxxxxxxxxx okolností24.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx závazky, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx unijního xxxxx, a xxx xx xxxxxx obecných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx principu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx deliktního xxxxxxx, xxxxxxxxx xx jasný xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx, byly xxx přípravě xxxxxxxxxx xxxxxx brány x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx promítly. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx tak xxxxxxxxxx jak x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxx součástí jejího xxxxxxxx xxxx.

X. Zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx množině xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx. Jeho xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx působnost návrhu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx právní úpravě - xxxxx č. 200/1990 Sb. - xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx xxxxxx nikterak xxxxxxxxxxx kompetence orgánů xxxxxxx xxxxxx, zůstane xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx orgány x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestání, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpětí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxx pojetí, xxxxx xxxxxxxxx x souhrnný xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xx přestupky xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x projednávání xxx přestupků, xxx xxxxxx správních deliktů xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgány. Xxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx obě xxxxxxx správních xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx správních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx specifického xxxxxxxxxxxxxxx sankčního xxxxxx x uplatnění této xxxxxxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxx by rovněž xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx aplikační xxxxx xx strany příslušných xxxxxxxxx orgánů.

Stávající xxxx, xxx procesní režim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zákonem 200/1990 Sb., xxxxxx subsidiárního použití xxxxxxxxx řádu, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx delikty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx procesních xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx smyslu, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx odpovědnosti (xx současného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxx očekávat, že xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx páchání společensky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx označeno xx xxxxxxx delikt xxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxx x xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx přisvědčit xxxx, xx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přestupků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravy uvedenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx (např. xxxxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojetí xxxxx xxxxxxxxxxxx, kdy o xxxxxxxxxxx i jiných xxxxxxxxx deliktech rozhodují x xxxxxxxxx působnosti xxxx, xxxx-xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx §53 xxxxxx x. 200/1990 Xx.). Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (a xxxxxxxx také xxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciální, xxx. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx správu xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx oprávněných xxxxxxxx xxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxxx x vedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xx smyslu §15 xxxx. 2 správního xxxx) xxxx konkrétní xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx interními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxx vystupovat x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx.

Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažené ve xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x dané xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx účastníka řízení xxxxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxx podjatosti.

Vzhledem k xxxx, xx x xxxxxxxxxx xx druhu xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxx plošně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správních xxxxxx xxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich struktury.

V xxxxxxx orgánů xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx tom, xxx xxxx ustavena xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (stejně xxxx x zákoně č. 200/1990 Sb. xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx možnost, xxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komise. Xxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx orgánem obce, xxxxx bude vést xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx, k xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo pouze x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, které přestupky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx). X případě xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na různých xxxxxxx veřejné správy, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán (xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.).

X xxxxxxx možnosti, xx přestupek xxxx xxxxxxxxxxx xxxx komisemi, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx poté xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx kolegiální xxxxx složený xx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nové kvalifikační xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx magisterské vzdělání x xxxxx právo xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxxx těchto xxxx xx zaručovat, že xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jinému xxxxxx, xx x vedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, bude xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xx vysoké xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxx fakultě) xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx a prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u Ministerstva xxxxxx.

X hlediska xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostor pro xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zárukami, xxxxx xxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zjištěn, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, důkazů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx důkazů xxxxxxxxxxx výslechem xxxxxx x výpovědí xxxxxxxxxx), xxxxx úkon učiněný x řízení x xxxxxxxxx musí být xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Až xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání rozhodnutí xx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx řízení i xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovat, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí vydáváno, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx všemi xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí.

V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx možnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podat odpor. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx ruší x xxx xx xxx projednána x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Osoba, xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx povede řízení, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx. Xxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxx pochybovat x xxx, xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxxxx institut xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx x dozorčích prostředků. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x přestupku xxxxxxx podat xxxxx xxxxxxx prostředek (xx. xxxxxxxx), x tom xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx upraveny xx xxxxxxxx xxxx - xx. přezkumné xxxxxx x obnova řízení. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx. X případě, xx xxxxxxxx vyčerpá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx uvedenému xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxx správního. V xxxxx přichází xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

Jak již xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx x cílů xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob a xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx zmiňované xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sankci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x souladu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xx přestupek xxxxxxxxx xxxx celek xxx xxxxxx na to, xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx jednala. Rovněž x xxxxxx platí xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx potrestání xxxxxxxxx fyzické osoby x xxxxx struktury xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx protiprávní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X hlediska xxxxxxxxxx x vyjednávací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx obviněné x xxxxxxxxx jistě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tlaky xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xx xx xxxx mělo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xx již x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx struktura xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x školeními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx obrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx známo, selhání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x žádném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxxxxx oblasti správní xxxxxxx xxxxxxxx (typicky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zřetelná xxxxxxx (xxxxxxxxxxx, k jakým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx přihlédnout), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem od xxxxxx jasně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx vždy nutno xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nerozvolňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx meze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úžeji xx xxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mladistvým, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Lze xxxx předpokládat, xx xx xxxxxx od xxxxxxxxx rozhodovací xxxxx xxxxx, neboť je xx svých xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx přihlédnout ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx exces xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx přirozeně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. bude xxxx xxxxxxxxxx předmětem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vychází xx stávající xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx např. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněných úředních xxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spisu xxxxx §38 správního xxxx xxxx.). Ve správním xxxxxxxx, xxxx. v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx užívá xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x právem xx xxxxxxxxx xx xxxxx kolize. Tento xxxxxxx vychází xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxx x xxxxx xxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx správního xxxxxxxx, která xx xxxx jevit xxxx xx xxxxx míry xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx svobodný xxxxxxx x informacím, xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx osoby podezřelé xx xxxxxxxx přestupku xx po xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, resp. do xxxx pravomocného xxxxxxxxxx x uznání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx uzavřít, xx xx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx povinností uložených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nová právní xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx snaží x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, přičemž xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx praxe x xxxxxxx, které se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxx diskriminace x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresátů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx adresáty porušených xxxxxxxx povinností nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx (xx xx určité xxxxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxxxxxx úpravou) řídit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx regulací x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení x xxxx, x xx x podpůrným využitím xxxxxxxxx řádu. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx platí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxx osobě x duchu ústavní xxxxxx presumpce neviny. Xxxxxxx xxxxx podezřelé xx xxxxxxxx přestupku xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx. do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

Navrhovaná xxxxxx úprava zavádí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, v jehož xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxx xxxxxxxxx zveřejněny xxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do práv xxxxxxxxx, neboť cílem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx především xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pachatele v xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx veřejnou vyhláškou. Xxx je však xxxxx xxxxxxxxx, že xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx opět x xxxxxxxxx xxxxx xx práv xxxxxxxxx, x xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy na xxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx sociální xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx nebude xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, ani xx ostatní xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přínosů xxxx xxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx) předem xxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxx především tím xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx správněprávní xxxxxxxxxxxx xxxx znamenat změnu xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebudou xxxxxxx xxxxxxxx nové kompetence xxxxxxxxx xxxxxx, ani xx xxxxxx měnit xxxxx x struktura xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sankcí za xx ukládaných.

Tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nahrazení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nyní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx přestupků, budou xx přijetí navrhované xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsažených x tomtéž zákoně, xxxxx xxxxx spočívat x tomtéž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Nutno xxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxx zákonech, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. též xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovena xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx správní xxxxxxx (xxxxxxxxx xx druhem xxxxxxxxx xxxxxxx) - xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Nahrazením pojmu xxxxxxx xxxxxx pojmem xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ani k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx některého z xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxx vztáhnout i xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxx je x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx potřeby (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.), nebude xx xxxx xxxxxx x zásadní zatížení, xxxxx by způsobilo xxxxx xxxxxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxxxx přestupků xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx 31. ledna xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní rok xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - §96 xxxxxx č. 200/1990 Xx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx „Roční xxxxx x přestupcích xxxxxxxxxxxx orgány místní xxxxxx“. Xx xxxxxx xxxx uvedeny xxxxx xxxxxxxxx, které projednávají xxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx především xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxx č. 200/1990 Sb. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx, xxxx pak x přehledu xxxxxxxxx xxxxx absolutním xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx navrhované xxxxxx xx přehled xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx počtu x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx z přehledu xxxxxxxxx proto předkladateli xxxx umožní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a podnikajících xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx navrhované xxxxxxxx x budoucnu. X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolika xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx správních xxxxxxx xx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků x xxxxxx správních deliktů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 250 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x gesci xxxxxxxxx x ústředních xxxxxxxxx úřadů. Předkladatel x xxxx dostupných xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xx nachází cca 2 200 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a 5 100 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx25, x xxxxxxx xxxxxxxxxx je příslušných xxxx xxx 50 xxxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxx vykonávajících xxxxxxxx xxxxxx na všech xxxxxx xxxxxxx, a xx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů - xxxxx je xxxxx xxxxx, že velké xxxxxxxx přestupků a xxxxxx xxxxxxxxx deliktů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx xx základě tzv. xxxxxx příslušnosti.

Tabulka xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx deliktů (xxxx x 1. xxxxx 2015):

xxxxxx

xxxxx

xxxxx Xx.

xxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxx správních xxxxxxx

xxxxxx

240/2013

x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech

38

209

247

458/2000

energetický xxxxx

27

190

217

378/2007

x xxxxxxxx

25

177

202

127/2005

x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

158

23

181

251/2005

x xxxxxxxx xxxxx

90

90

180

Xxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx výkazů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx 2012 xxxx xxxxxx uložena (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx v 254 080 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx 719 240 592 Kč. X xxxx 2013 xxxx xxxxxx uložena (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x blokovém a xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx x 263 195 xxxxxxxxx, přičemž xxxxx x xxxxx činil 696 455 416 Xx. X xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxx x průměrné xxxx 2 737 Xx.

Xxxx xxxx uvedeny údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx ze Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxx 2012, 2013 x 2014:

služba xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx dopravní xxxxxxx

xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx blokových xxxxxx

xxxx xxxxx (x xxx. Xx)

xxxx. xxxxxx (x Xx)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxx (x tis. Xx)

xxxx. xxxxxx (x Xx)

xxxxx xxxxxxxxx řízení

výše xxxxx (x tis. Xx)

xxxx. xxxxxx (v Xx)

2012

449 646

172 470

384

506 429

288 500

570

1 649

501,5

304

2013

440 990

150 093

340

490 619

259 900

530

1 657

656,3

396

2014

495 929

148 854

300

508 875

257 400

506

999

323,5

324

Celkový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx pokut (v xxx. Xx)

xxxx. pokuta (x Xx)

2012

957 724

461 472

482

2013

933 266

410 650

440

2014

1 005 803

406 577

404

X xxxxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxx x xxxxx xxx za xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxx než 10 xxxxxxxx (namátkově se xxxxxxx skutkových podstat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nachází x zákoně č. 73/2012 Sb., x xxxxxxx, které xxxxxxxxx ozonovou vrstvu, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynech (97) xxxx v xxxxxx č. 78/2004 Sb., o xxxxxxxxx x geneticky modifikovanými xxxxxxxxx a genetickými xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (28) xxx.). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách XXXX26 xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 2011 uloženo xxxxxx 2 428 pokut x xxx, xx xxxxxxx xxxxx pokut xxxxxx 109 081 069 Xx, což xxxxxx roku 2010 xxxxxxxxx pokles. V xxxx 2012 XXXX xxxxxxx xxxxxx 2 289 xxxxx x xxx, xx celkový xxxxx pokut dosáhl 98 390 038 Xx, což xxxxxx xxxx 2011 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxx 2013 ČIŽP xxxxxxx xxxxxx 2 738 xxxxx s xxx, že celkový xxxxx pokut xxxxxx 167 298 180 Xx, což xxxxxx xxxx 2012 xxxxxxxxx xxxxxx. X těchto xxxxx vyplývá, xx xxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx tisíců Xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx příjmem xxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xx.

X xxxxxxxx celkového xxxxxx z ukládaných xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánem Xxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx (xxxx jen „XXXX“), který projednává xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nacházejí x xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 194/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx 11 xxxxxxxxxx podstat xxxxxx xxxxxxxxx deliktů x x zákoně č. 139/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx 8 skutkových xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx XXXX27 xxxx v xxxx 2011 xxxxx xxxxxxx uloženo 89 xxxxx x xxx, xx celkový xxxxx xxxxx dosáhl částky 28 815 000 Xx, x letech 2012 x 2013 xxxx xxxxxxx celkem 119 xxxxx x xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx dosáhl x xxxx 2012 xxxxxx 39 511 000 Xx x x xxxx 2013 xxxxxx 58 761 000 Xx. Z xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx Kč, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x řádu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kč.

Z xxxxxxxx celkového xxxxxx x xxxxxxxxxx pokut xx významným xxxxxxx xxxx Česká národní xxxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupků x xxxxxx správních xxxxxxx nachází v xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (140), xxxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (167), x xxxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstvech a xxxxxxxxx opatřeních s xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (64) xxx.). Xxxxx výročních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX28 xxxx v xxxx 2012 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 127 xxxxxxxxx xxxxxx, z toho 120 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx 31, 3 mil. Xx. X xxxx 2013 xxxxxxxx ČNB 116 xxxxxxxxx řízení, 113 xxxx pravomocně ukončila. Xxxxxx xxxx uloženy x celkové výši xxx 24 xxx. Xx.

X výše uvedeného xx mimo xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx deliktů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx spáchána, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx postihovaných xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x pokut. Xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhrnné xxxxx xx základě určitého xxxxxx. A xx x x xxxx xxxxxx, xx, xxx xxx xxxx výše xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sice xxxxx pokuty, xxx xx značném xxxxxxxx, xxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx třeba xxxxxxxxx, že navrhovaná xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx neočekává, xx xx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx adresována xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx x x xxx souvisejícímu nejednotnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pokut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxx xx xxxxxxx příjmů x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxx xxxx ponechána xx stávajícím zákonném xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx přísněji než x „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dopady, xxxxx xx rozdíl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x přestupky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků xxxxxxx Xxxxxxxxxx trestů, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxx době xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopady xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx závislé xx xxxxx xxxxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (k xxxx vizte xxxx), x xx tom, xxxx xxxx vývoj xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 368). Podle xxxx xxxxxx Rejstřík trestů xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 37,2 xxx. Xx - v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x studie xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx provozu pak xxxx xxxxxxxxx xx 9,7 xxx. Xx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx disponujících xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přestupků xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxx x současné xxxx xxxxxxxxx mají na xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx měl xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx by xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxxxxxxxxx xxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx.

1 Pro xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. xxxxx č. 154/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx xxx. Počet xxxxxx xxxxxx zákonů xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2 Xxxxxxxx xxxxxx xx obecným xxxxxxx institutem, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx právních xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx představováno xxxxxxxxx xxxxxxx řešením xxxxxxxxxx xxxxx, pro xxx xxxxxx právo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x u xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx či obdobných xxxxxxxx xxxxx. (Srov. Xxxxx, Xxxxxx, a xxxxxxxx, Xxxxxxx českého xxxxx, 3. vydání, Xxxxx Xxxxx a.s., Xxxxx: 2002, xxx. 129.

3 X&xxxx;xxxx xxxx. xxxx. usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XXX. XX 880/08 xx xxx 28. xxxxx 2009, xxxxx xxxxxxx, že: ,,Xxx xxxxxx správního xxxxxxxx xxxxx z ústavněprávních předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx reformationis xx peius). Xxxxxx xxxxx xxxxx odvodit xxx x&xxxx;xxxxx na xxxxxxxxxxx proces, xxxxxxxxxxx x&xxxx;článku 6 odst. 1 Xxxxxx, ani z článku 36 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, ani z článku 2 odst. 1 Dodatkového protokolu č. 7 x&xxxx;Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.".

4 X&xxxx;xxxxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx vykonáváno xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxx se xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx ,,xxxxxxx xxxxx správní" (xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xx o xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ale správní xxxxx), xxxx. ,,správní xxxxx xxxxxxx" (klade xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx obor xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx); je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx ,,xxxxxxx trestání" xxxxx xxxxxxxxxx, xx jde x xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx. vydávání xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.). Xxxxxxxx tedy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx správní delikt (xxxxxxxxxxxxx, administrativně xxxxxx xxxxxxxxxxxx) xx zpravidla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx veřejné správy (xxxxxx, obcí, xxxxxx, ...) xxxxxxxxxxxxxxx správním xxxxxxx, xxxxx obsahem xx právo, xxxx. xxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx za správní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx. Xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestáním, specifickou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx delikty. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2013, 446 s., xxx. 5 xx 7).

5 Xxxx skutková xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx určitého xxxxxxxx institutu zde xxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx spáchá xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx s sebou xxxxxxx xxxxxx následky stanovené xxxxxxxxxx právní normou.

6 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xx příslušný xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx, xxx k protiprávnímu xxxxxxx xxxxx, resp. xxx xxx delikt xxxxxxx.

7 X&xxxx;xxxx souvislosti xx xxxxxx zmínit xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xx xxx 4. xxxxxxxxx 2009, xx. xx. 2 Xx 17/2009-60, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx, xx: ,,x sankčním xxxxxx, xxxxxx je x xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx k řádnému zjištění xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx procesní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx přestupkového xxxxxx xxx čelí trestnímu xxxxxxxx xx smyslu čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx č. 209/1992 Sb.; ... Xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx procesu, xx xxx xxxxx v rovině xxxxx xxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxxxx §73 xxxx. 2 přestupkového xxxxxx. Xxx (jako xxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx řádu) xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx mu kladou xx vinu, a x&xxxx;xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx obhajobu, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx. K výpovědi xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.".

8 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx.

9 Xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rozřazené xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, který xxxx být spácháním xxxxxxxxx xxxxxxx): proti xxxxxxx xx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx veřejnému pořádku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

10 Xxxxxxxx x xxx., Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx. 7. xxxxxx, xxxx pátá, kap. XX – xxxxxxx xxxxxxxx, XXXx. Helena Xxxxxxxx, XXx. Xxx. 447.

11 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx

- xxxxx kontrolních x dozorčích xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx porušování xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx přestupkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úzce),

- potřeba xxxxxxxxxx xxxx delikty xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx pokutou, xxx xxxxxx bylo možno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx, x

- zřejmě xxx xxxxx zvýraznit odpovědnost xxxxxxxxxx, poruší-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx normami správního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx.

12 Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx tím, xx xxxxxxx ,,xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx". Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákonné znaky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx (xxxx. xxx pachatele x xxxxxxxxxx), jednak xxx. xxxxxx xxxxx, xx. znaky xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku, které xxxxxxxxxxxxxx x vzájemně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxx obecné xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

13 K tomu xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxx xx xxx 25. xxxxxxxxx 1994, xx. zn. 6 X 12/94, xxxx xxxxx, xx: ,,Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx platit xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v oboru práva xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx) xxxx – xxxxxxxxx-xx xxxxx výslovně xxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxx jako soud x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Základním xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxx provozní činností xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx právnická xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Odpovědnost xx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx charakter, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xx zavinění, xxx xxx x odpovědnost xx xxxxxxxx.".

14 Xxxxxxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxxx fyzická, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx x&xxxx;xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx speciálnímu xxxxxxxx, pak xx xxxx porušení ponese xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jedná xxxxxxxxx x provozovatele, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx.

15

1. Xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xx xxxxxxxx podnikatel, xxxxx:

x) xxxxxxxxxx méně xxx 250 xxxxxxxxxxx, a

b) xxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 43 mil. XXX xxxx xx xxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 50 xxx. XXX.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx 50 zaměstnanců, x

x) xxxx xxxxxx/xxxxxxx, xxxx xxxxx/xxxxxx nepřesahují xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx. XXX.

3. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podnikatel, pokud:

a) xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxx nepřesahují korunový xxxxxxxxxx 2 xxx. XXX.

16 Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

17 xxxxx://xxx.xxxx.xx

18 Xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Sb., o xxxxxxxxx poměrech zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx

20 Právní pomocí xx smyslu čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx pomoc xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ve xxxxxx, xxxxx se jí xxxxxx xxxxxxxx).

21 Xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení k návrhu xxxxxx byla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

22 Xxxxx xxxxxx loajální spolupráce xx Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze Xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx nebo x&xxxx;xxxx xxxxxx Xxxx. Členské xxxxx xxxxxxxxx Unii xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx opatření, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cílů Xxxx.

23 X&xxxx;xxxx xxxx. xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx dne 18. xxxxxxxx 2006 x registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx směrnice 1999/45/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) č. 793/93, xxxxxxxx Komise (ES) x. 1488/94, směrnice Xxxx 76/769/XXX a xxxxxxx Xxxxxx 91/155/EHS, 93/67/XXX, 93/105/XX a 2000/21/XX.

24 Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx delikty. 1. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Beck, 2013, 446 x., xxx. 134.

25 Xxxxx skutkových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. xxxxx 2015. Počet xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx nutno brát x&xxxx;xxxxxxxx toho, xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zda xx jedná x xxxxxxx delikt v pravém xxxxx xxxxxx (xxxx xxx o xxx. xxxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xx starších zákonech, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx koncepce xxxxxxx xxxxxxxxx trestání, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx počet.

26 xxxx://xxx.xxxx.xx/X-xxx/Xxxxxxx-xxxxxx

27 xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx.xxxx

28 xxxx://xxx.xxx.xx/xx/x_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx/xxxxx.xxxx

XXXXXXXX XXXX

K §1

Xxxxxxxxxx §1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxx, xxxxx jiný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx však xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zákon xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právní zásady xxx specialis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx úpravy xx měly být xxxxx výjimečné x xxxx xxxxx odůvodněné.

K §2

Z xxxxxxxx časové xxxxxxxxxx xxxxx vychází zásadně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (čl. 40 odst. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod). Xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xx však xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx celkový dopad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti.

Za xxxx spáchání xxxxxxxxx xx xxxx (xxxxxx x xxxxxxxx právem) xxxxxxxxx doba, xxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx nastane xxxx xxx měl xxxxxx (srov. §2 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxx situace, xxx xx zákon xxxxx xxxxx spáchání přestupku (xxxx. §2 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je účinný xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (srov. §2 xxxx. 3 trestního xxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanoveno, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx během xxxxxxxx pokračujícího, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku. Xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kde xx řečeno, xx x pokračujícího, xxxxxxxxxx x hromadného přestupku xx xxxxxxxxx x xxxx, xxx k xxxxx jednání, xxxx xx přestupek xxxxxxx, xxxxx za účinnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx xxxxxxx. Tímto xx xxxxxxxxx pochybnostem x možné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva (blíže xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x určení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx trestu).

Pachateli xxx xxxxxx xxxxx takový xxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx účinný x xxxx, xxx xx x přestupku xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx pouze xxxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uložení xxxxxxxx xxxxx účinný x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zásady xxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx posuzuje xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx účinného v xxxx, kdy xxx xxx xxxxxxx, x xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx jako xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx problémy x xxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxx zákon xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, kdy se x xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx bylo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Protože xxxxxxxx x výkon xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x nemá difamující xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx opatření.

K §3

Odpovědnost za xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky bez xxxxxx xx státní xxxxxxxxx, sídlo, xxxxxx xxxxx a eventuálně xxxxx okolnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přestupku x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxx xxxxx bude vztahovat xxx xx právnické x podnikající fyzické xxxxx, je působnost xxxxxx xx vzoru xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx omezena xx xxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx vykonává svoji xxxxxxx xxxx xxx xx svůj xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, že vlastníkem xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xx sem xxxxxxxxx xxxxxx). Oproti úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx se xxx xxxxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zohledňovat pouze xxxxxxxx xxxxxxx. Úprava xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx možnosti xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx požadovat xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx orgány xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x praxi xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x x xxxx evidenci xx také v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx výkladových problémů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx movitého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemovitý xxxxxxx xxxxxxxxx z příslušných xxxxxxxx (xxxxxxx nemovitostí), xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx dozvěděly x x xxxxxx xxxxxx x nemovitém xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a prokazatelně xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zřejmě pouze xxxxxxxxx. Xxxxx vyjádřená xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx státní svrchovanosti Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx se uplatní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonů xxx xxxx pachatelům některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx zákona je xxxxxxx xx přestupky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx státní příslušnosti, xxxxx mají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx x §6 xxxxxxxxx zákoníku. X xxxxxxxxx spáchaných xxxx xxxxx České republiky xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na porušení xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nejen xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x cizině (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zahraničí xx xxxxxx x českému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - §32 xxxx. 3 xxxxxx x. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx), xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx území Xxxxx republiky, tak x x xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - §65 xxxxxx x. 412/2005 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx spáchaných xxxx xxxxx České republiky xx působnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx občanskému xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx majetku. Xxxx xxxxxxx xxxxx zpravidla xxxxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxx, na xxxxx xxxxx x xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx zákona České xxxxxxxxx, x tudíž xxxxxxx xxxxxxx postihu xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx působnost xxxxxx Xxxxx republiky xx tyto přestupky xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx projednáno, to xxxxxxx, xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x jakým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxx především xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx bude xxxxx xxx projednat xxxxx tohoto xxxxxx, x především xxx xxxxxxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx poškozený xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxx nalézt xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxx xx přestupky xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx, u něhož xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx existuje xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx se x xxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxx být naplněny xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxx například x xxxxxxx dojde xx našem státním xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx naplňujícímu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxx xxxxxx nebo xxx nastat následek xxxxxxxxx (k xxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 11 Xx 72/2010-5 xx xxx 21. xxxxxxxx 2010).

K §4

Xxxxxxxx se, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx se vztahují xxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stycích a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx požívajícími xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a senátoři. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek je xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxx x Ústavním xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx stanoví, xx xxxxxxxx x xxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx a Xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx čl. 27 xxxx. 3 Xxxxxx České republiky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx zánik xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx poslancem nebo xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, vychází xx xxxxxxxxxx stavu. X xxxxxx se xxxx xxxx jednání, xxxxx má znaky xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx příslušníci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx vazby, trestu xxxxxx svobody nebo xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxxxxxx xxxxx jiných zákonů, xxxx xxxxx zákona č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxxx č. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, xxxxxx č. 293/1993 Sb., x xxxxxx vazby, xxxxxx č. 169/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx č. 129/2008 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence. Xxxx xx x xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se dopustili xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů xxxx osoby podléhající xxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx správnímu orgánu xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxx xxxxxxxxxx, xx obviněný x přestupku xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo b), xxxxxxx xxxxx, že xx xxxx skutečnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx jako xxxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (nejčastěji x xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxxx podléhající xxxxxxxx kázeňské xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx najevo.

Navrhované xxxxx se xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx takovým xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, přestože xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x má xx xxxx postupovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxx situaci xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenou xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 6, xxxxx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx situace, tedy xxxxxxxxxx důvod xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příslušníka bezpečnostního xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx, tedy xxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že obviněný xx xxxxxxx osobou, xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx stupni. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oznámí xxxxx xxxxxxxxxxx x bezpečnostnímu xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx. Druhý xxxxxxx, xxxxx xx navrhovaná xxxxxx xxxxx řešit, xx situace, xxx xxxxxxxx x přestupku xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx koncem řízení x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, oznámí správnímu xxxxxx, že je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podléhající xxxxxxxx kázeňské pravomoci. Xxxxx postupem v xxxxxxx xxxxxxxxx zamezí xxxx, aby xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stavení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ustanovení, xxx xxxxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx. Pro xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx) informovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) v xxxxxxx, xx zjistí, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je příslušník xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxxx xx, xxx xx služební xxxxxxxxxx (služební xxxxx) xxxxxxxx, xx příslušník xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxx podléhající xxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx důsledky x xxxxxxxxxxxxx rovině. Xxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kázeňské xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich (xxxxx xxxx), stejně xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx upraveny xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx podléhající vojenské xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx pro případ, xx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X ohledem xx xxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx nutno xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx evidována xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxx xxxxxx závažných xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx29.

Xxxx xxxx xxxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxxxx xx přestupek státu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx. X xxxx například xxx. Xxxxx (xx Mates x kol., Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, 2008, X. H. Xxxx, xxx. 143) xxxxx, že „xx xxxxxxxxx uznává, xx „xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx trestán“. Xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx územní xxxxxxxxxxx xxxxx - obce x xxxxx. Lze xxxx xxxxxx vyslovit xxxx, xx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx situace je x xxxxx ohledu xxxxx xxxxxx.“. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dokumentech, xxxxx právnickou osobu xxxxxx definují xxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx30. Xxxxxxxxx xxxx xx nicméně xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx korporace xxxxxx (xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx „xxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxx“, zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx „xxxxx x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx“, xxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxx“ xxxx.). X xxxx je však xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx (xxxx. státní xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx vztazích xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx v xxxxxx adresáta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.) xxxxxx jako xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jsou xxxx x územní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, měly xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stejně jako xxxxxxxxx xxxx adresát, x to i xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxx „přeléváním peněz x xxxxx kapsy xx druhé“. Uložení xxxxxxxxx trestu xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx funkci, xxx xxx správní xxxxxx x pozici xxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxx (xxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxx celky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx zákonem stanovenou xxxxxxxxx x pravomoc. Xxxx přitom xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx však o xxxxxxx subjektivní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx veřejné xxxx, které jako xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xx správní delikt (xxxxxxxxx). Případná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx náprava a xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx metodickými xxxxxx podřízeným orgánům, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx porušení hmotněprávní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx). X xxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x závěru, xx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx do xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxxx xxxxxxx. Tuto xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, které veřejnoprávní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, ale xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou jim xxxxxxxxxx.

K §5

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Přestupek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx správní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Tím xx oproti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx navzájem xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x trestnost xxxxxxx xxxxx útoků xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx. Pro vysvětlení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx) je xxxxx xxxxxx, xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xx xxxxxx xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ je xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx obsah. X xxxx xxxxx prof. Xxxxxxxx x kol.31: „Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§2 xxxx. 1 XxxxX) není xxxxxxxxxx jednání, xxx-xx x xxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx zřejmě xx xxxxxx xxxxx postižitelného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx), xxxxxxx lze xxxxxxx xxx. čl. 65 xxxx. 1 Úst, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx např. x §41 XXX, xxxxx xxxxxx legislativní xxxxxxx „správní xxxxxx“ xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx delikty. Xxx jsou xxxx xx „xxxx správní xxxxxxx“ považovány xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx právnických xxxx. Xxxxx xxxxxx nabízejí xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x řešením xxxxxxxxxxxxxxx otázek; zde xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx které si xxxxx nemůže xxxxxx xxx xxxxxx o xxx, xxx xxx xxxxxxx trestný čin, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx delikt (jiným xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxx všechny xxxxxxx správní delikty xxxxx xxxxxxxxx). Některé xxxxxxxx zákony xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a pod xxxxxxxx „xxxx správní xxxxxxx“ upravují skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osob.“. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx úpravě xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxxxx delikty xxxxxxxxx osob“ (xxxx. §48 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, §54 odst. 1 xxxx. x) a §55 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx, §35 xxxx. 5 xxxxxx x. 78/2004 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx správních xxxxxxx jsou x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx podmínek odpovědnosti x práva xxxxxxxxxx xxxxxx výrazněji xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxx správní xxx. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmu „xxxxxxxxx“ xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jiný xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx praxí.

 Přestupek xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dojít x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx současně - xx xxxxxxx, že xxxx xxx x xxxxxxxxxxx společensky xxxxxxxx xxx, který xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx32.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se navrhuje xxxxxxx slovo „xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx doplněním však xxxxxxx ke změně xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx stávající xxxxxxxxx. X dosud xxxxxx jednání, které xxxx naplnit xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxxx. Protiprávností je xxxxxx třeba rozumět xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx. Přestupkem xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x rozporu x xxxxxx. Předkladatel považuje xx účelné xxxxxxx xxxxx „protiprávní“ xx xxxxxxxx přestupku x xxxxx, že x xxx nový xxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxx xxxx pracovat (xxxxx xxxx. xxxxx X „okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kde jednou x podmínek xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxx základním ustanovení, xxxx by xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přestupku.

Zatímco pro xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, že xxx x porušení konkrétních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx normami xxxxxxxxx xxxxx (např. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx čísly xxxxxxxxx, nepřihlásí dítě x povinné školní xxxxxxxx, odstraní zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nevyjádřených xxxxxxxxx x právní xxxxx (xxxx. např. trestný xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, úlohou xxxxxxxxx xxxxx ochrana dodržování xxxxx „technických“ správních xxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxx správněprávní xxxxxxxxxxxx xxxx chránit společnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxx bude i xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu než xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ochrana xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zájmů. Xxxxxx přestupků slouží xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx veřejnoprávních povinností, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytuje xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx méně xxxxxxx xxxxxxxxxxx škodlivé xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx správy nebo xxxxx xxxxx zájmům xxxxxxxxxxx. X proto xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx č. 200/1990 Sb., xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx musí být xxxxxx xxxxxxxxxxx, jinak xx xxxxxx o xxxxxxxxx jednat. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx přestupku bylo xxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx korektivu. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx mohla xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

- sjednocení pojetí xxxxx veřejnoprávních xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx skutkových xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx odlišovaly xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx byla či xxxxxx naplněna xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti za xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx formálních xxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx pachatele),

- případné xxxxxxxx x případy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx zastavit xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že

- x xxxxxxxxxx trestných jednání xxxxx xxxxxxx delikty, xxxx. xxxxxxxxx, typově xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx hranice xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nehraničí x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxx xxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení x xxx, xx xxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x správní xxxxxx, xxxx. přestupek,

- s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx zásada xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (přestupků), x kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx věc xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx škodlivosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o přestupku.

Čistě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x konkrétních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx klíčovou roli xxxxx v hraničních xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přepjatému xxxxxxxxxx, k stíhání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx není xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dochází xx xxxxxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxx x k xxxxxxxxx postojům xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x "xxxxxxx směrem", xx xxxxxx x trestným xxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx formálních znaků xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx škodlivosti. Xxxxxxxxxx xxxx (x xxxx xxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx doposud - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx rozlišení xxxxxxxxx x trestných xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx škodlivosti xxxx je podle xxxxxx předkladatele xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx práva, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx či xxxxx x přestupek. X případě xxxxxxxxxx - formálního pojetí xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnostní xxxxxx vztah xxx xxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx delikt a xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx, je-li xx xxxxxx x xxxxxx. Dojde-li x xxxxxx, že nikoli, xxxxxxx procesní instituty xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx). "Xxxxxxxx x účelnost" xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obecné x neurčité xxxxx, xxxxx zákonodárce xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) stanovit xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx znamená, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx. Xxxxxx xx existenci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx. Kromě xxxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx i hlediska, xxxxx nastávají až xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x vztahují xx x osobě xxxxxxxxx (xxxxxxx obviněného xx xxxx), xxxxxxxx xx tedy xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx sporné, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X výše xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxx úpravě xx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx.

K §6

X xxxxxxxxxx xxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx přípravy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x porovnání x xxxxxxxxx činy. Xxxxx xxxxxx xxxx:

- xxxxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- úmysl xxxxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxx a

- xxxxxxxxxx dokonání (xxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx přestupku)

Vzhledem x xxxx, xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx posuzuje xxx xxxxxx na zavinění, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx. Proto xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx ohrožení, xxxx xx xxxxx hrozícím xxxxxxxx xxxxxx chráněného xxxxx (výkon veřejné xxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx hodnoty), x xxxxxxx až ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zájem. Úprava xxxxxxx ze skutečnosti, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx automaticky xxxxxxxxx poruchu, zatímco xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx zahrnuje xxx ohrožení. Xx xxxx žádoucí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem xxxxxxxx zájem xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxx, xx nedošlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx následku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx x ohrožení xx xxxxxxxxx chráněného zájmu xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vůli xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x případech, xxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx zásadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x proto xx x ní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx zdůraznit, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx se s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky nepočítalo, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nyní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxxx. I xxxxx se nechává xx zvážení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx přestupků bude xxxxxxxxx pokusu xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupek. Xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pokus xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zásady xxxxxxxx správních xxxxxx.

Xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx přestupku upustí x odstraní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jednáním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx následku xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx stanoví, xx xxxxxxxxxxx za pokus xxxxxxxxx zanikne. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx přestupku musí xxx xxxxxxxxxx a xxxx trvat xx xx konečného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx následku. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X dobrovolné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byl pachatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že se xxxxxx xxxxxxxx.

K §7

X xxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx doplňují x §7 xx 9 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hromadného xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 20. xxxx 2006, xx. xx. 2 Xx 61/2005, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 31. xxxxxx, xx. xx. 8 Xx 17/2007). Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xx vzájemné xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xx opakování. X případě xxxxxxxxx xx xxxxx o xxx xxxxxxxxx - xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxx xxxxxx stejným xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx33, xxxx xxxxxxxx34), na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx pokračování xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přizpůsobuje se xxxxxxxxxx přestupkového xxxxx. Xxxxxxx se nepřejímá xxxxxx xxxxxxx „xxx x x souhrnu“, x xx x xxxx xxxxxx, xx xx správním xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

K §8

Xxxxxxxx přestupek xx takový xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx spočívající ve xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo povolení xxxxx §35 xxxx. 3 zákona č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) xxxx jednání xxxxxxxxxxx x udržování protiprávního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. přestupek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 4 xxxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmějí být xxxxxxxxxx x přestupky, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, i když xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx následné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Typickým příkladem xxxxxxxx přestupků, které xxxx xxxxx xx xxxxx pohled xxxxxxx xxxx trvající, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x nich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx §76a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X až X, držitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxxx zbraně xxxxx xxxxxxxx nebo držitel xxxxxxxxxx zbrojního pasu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx neohlásí xxxxxx policie xxxxxx xxxx odcizení zbraně xxxxxxxxx X, X xxxx X, střeliva xx této zbraně, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx). X xxxxxx xxxxxxxxx je xxx společnost xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx ještě xxxxxxxx xxx více, xxx xxxx xxx trvá.

K §9

Hromadný xxxxxxxxx xx takový xxxxxxxxx, x kterého xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dílčích útoků, xxxxxxx xxxxx jeden xxxx by x xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx (xxxx. podle §119 odst. 1 xxxx. a) zákona x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx volání).

K §10

Přestupek xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (aktivní xxxxxxx), xxxx opomenutí (xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xx projev vůle xx xxxxxxx světě. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x její xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x fyzickou. Xxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx - xxxxxx xxxx opomenutí. X xxxxxxx se spojuje xxxxxxx složka (xxxx) xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx) - xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx obligatorní, xxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xx složek xxxxx, xxxxxx jít x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xx jakých xxxxxxxx lze opomenutí xxxxxxxx xx roveň xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. nepravých omisivních xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx), xxx opomenutím (xxxxxxxx), xxxxx znakem xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx útoku). Některé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx podle znění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx údajů x žádosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx ty se xxx xxxxxx x xxxxx ustanovení vztahovat xxxxxx.

Xxxxxxx xxx zakotvení xxxx úpravy je, xx ne xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx omisivního deliktu. Xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xx konání (xxxxx opomenula) podle xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx povinna, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nejčastější xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.). Úprava xxxxxxx z §112 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Oproti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vypuštěna xxxxxxx xxxx zdroj zvláštní xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx možným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxx neplnění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx úpravy xxxx xx, aby pachatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x konáním této xxxxx xxxxxx počítá x xxxxxxx na xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx však xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxxxxxx.

K §11

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, neboť xxxxxx platí, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx je pro xxxxxxxxxx nebezpečnější (xxxxxxxxxxx) xxx xxxxx stejný xxxxxxxxx xxxxxxxx jediným xxxxxxxxxx. Ke spolupachatelství xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxxx pachatelů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přestupku. Xx xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx spolupachatelů xxxxxxx xxxxxxxxx společně. Xxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednáním. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, aby xx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx x xxx pro xxx případ xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx). Nebezpečnost xxxxxxxxxxxxxxxxx tkví v xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx společné xxxxxxxx navzájem xxxxxxxxxx; xxxxx mají xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx spáchat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, posuzují xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx každý xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pokryt xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx, x xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xx upraveno xxxxxxxxxxxxxxxxx dvou nebo xxxx osob, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxx, že x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx zavinění, nebude xx xxxxx xxxxxxx xxx x případě xxxxxxxxxxxxxxxxx těchto osob. Xx, xx xxxxxxxxx xxx spáchán xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx jednáním, xx xxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

K §12

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxx xxxx. §114 odst. 1 trestního zákoníku) xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx xxx x současnosti xx xxxxxxx reformy správního xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zákonech při xxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx vhodné xxxxx xxxxxxxx upravit xxxxxxxx. X x xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ke speciálnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (zejm. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, organizátorství, xxxxxx x xxxxxx). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx přestupku, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není.

Je-li v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dopustit xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx zákon stanoví, xx xxxxxxxxxx přestupku xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obecně prospěšného xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Zákon xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx též xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odlišná, xxxxx je xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx (x době xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx provozovatelem. Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx od zvláštního xxxxxxxx přestupku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx spáchaný x součinnosti s xxxxx osobou xxxx xxxxxxx osobami xx xxx xxxxxxxxxx škodlivější xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x proto xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx též xxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxx odpovědná xx přestupek nebyla. Xxxx xx xx xxxxxx zejména o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxx xx ochrana společnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jedy, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdroje pitné xxxx xxxx.&xxxx; Úprava xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx především xxxxxxxxxxx gestorů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x které xxxxxxxx xxxxxx trestat.

K §13

Návrh xxxxxx xxxxxxxx předpoklady, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxxx pachatel xxxxxxxxx xx vzoru §22 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pachatel xxxx k provedení xxxx xxxx xxxx xxxxx (tzv. xxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx nedostatek xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx proto, že xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx syna xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx bude x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podstatu xxxxx §30 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 99/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského xxxxx, xxxxxxxx stráži, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx). Jeho xxx xxxx „xxxx xxxxxxx“ xxxxxx odpovědný xx přestupek pro xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx podmínek nejen xxxxxxx osoba, ale xxx právnická osoba, xxxxx xxxx za xxxxxxxxx sama xxxxxxxxx. Xxx xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxx x případě, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku právnické xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx je za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Fyzická xxxxx xx ni xxxxxxxxx xx považuje xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx přičítá, xxxxx xx však xxxxxxxxx xx „xxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx jen xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx účastenství (xxxxxxxxx jednání účastníka xx xxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nereálné jeho xxxxxxxxx uplatnění x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účastenství), xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pachatele xxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přestupku (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx. Neodpovídají tedy xxxxxx xx všech xxxxxxxxx, ale xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xx třeba xxxxxxxxxx, xx dnes není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx. Xxxxxx zakotvení trestnosti xxxxxxxxxxx xx tak xxxx xx srovnání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přísné. Xxxxxxxxx xxxxx na předkladateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx konkrétní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx odpovědností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obecně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakládat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x určitým xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadována xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K §14

Xxxxxxxx se zakotvit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, a xx ustanovení o xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx x opatrovníka (xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx). Xxxxx se x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x veřejnoprávními xxxxxxxxxxx přejdou xxxx x dědickém xxxxxx xx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx měl xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postavení pachatele, xx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xx sám xxxx xxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxx. X konkrétním xxxxxxx xxxx postačí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postavení byly xxxx u neodpovědné xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx vytvořena fikce, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx osobu xxxxxx 15 xxx, xxxxxx xxx nevykazuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx přestupku, xxxx xxxxxxxx takový xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx neodpovědné xxx xxxxxxxxxx věku, xxxx x xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nezpůsobilého (xxxxxxxx 15 let) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx nabyl xxxxxxx. Xxxx xx může xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x zbraních, zákona x xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. X vlastnictvím xxxx xx spjata xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx lesa) x ačkoli xxx xxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přestupek namísto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje zvláštní xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx pachatele.

K §15

Návrh zachovává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx subjektivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zákoníku a x zákoně č. 200/1990 Sb.&xxxx; Xxxxxxxx xx, xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx x nedbalost. Xxxxx xx člení xx xxxxx přímý x xxxxx xxxxxxx, nedbalost xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně č. 200/1990 Sb. (srov. §3 xxxxxx x. 200/1990 Xx.) se xxxx otázka, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k uplatnění xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx zákon x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení o xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xx třeba úmyslného xxxxxxxx, postačí zavinění x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a složce xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx. §4 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 200/1990 Xx.).

K §16 x 17

Xx xxxxx trestního zákoníku xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx x omylu xxxxx xxxxxxxxx zákoníku na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx právní úprava xxxxxxxxx xxxxxxx (tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx omylu neobsahuje. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zřejmě xxxxxxx x omylu x správních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. U xxxxx se xxxxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxxx pachatel věděl xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx vyvarovat. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X přestupků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx omylu xxxxxxxxx.

K §18

Xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx právu tradičně xxxxxx xx dosažení xxxxxxxx xxx věku. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zda x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 let xxxxxxxxxx.&xxxx; Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx společenského xxxxxx x xxxxxxxxxx letech xx zvyšuje odpovědnost xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx dosahují xxxxxxxx vyspělosti v xxxxxx věku, než xxxx xxxx xxxxx, x xx jsou xxx xxxxxxx posoudit xxxxxxxx xxxxx jednání xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dle xxxxxxxx xxxxxxx věkové xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věku x případě trestní x přestupkové xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx 14 let může xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyspělý, xxx xxxxxx, xx nemůže xxxx. xxxxxxxx xxxx xx zastávkách xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rušit xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx drobných krádeží. Xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx méně závažná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx činy, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx protispolečenského jednání xx xxxx věcný xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx věkovou xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxx právu.

Nicméně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx snížení věkové xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nekoncepční, xxxxx xx vznikla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zavedena shodná xxxxxx xxxxxxx 14 xxx xxx v xxxxxxxx právu. Dané xxxxxx by vyžadovalo xxxxx zásah do xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxx do zákona x soudnictví xx xxxxxx mládeže, kde xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx se xxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

K §19

Xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (příčetnost xx presumuje, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx) x x tohoto xxxxxx zákon xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyloučena. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx být pachatelem xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx schopnostech xxxxxxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx:

- schopnost rozpoznávací, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx protiprávnost,

- schopnost xxxxxxxx, xx. schopnost xxxxxxx xxx jednání.

Z xxxxxx nepříčetnosti nebude xx přestupek odpovědný xxx, kdo z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x těchto schopností, xxxx obě x xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx se hovoří x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozumové xxxx xxxxxxxxxx ovládací xx xxx. psychologické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Duševní xxxxxxx xx xxx xxx. xxxxxxxxxx kritérium xxxxxxxxxxxxx. Zahrnuje různé xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx), mívá různou xxxxx xxxxxx (xx xxxxxx xx po xxxx). Xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxxx postiženou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx schopnosti ovládací, xxxxxxxx xxxx schopností. Xxxxx xxxxxxxxx duševní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se spáchaným xxxxx nezbavuje xxxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx za přestupek. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx posuzovat individuálně xx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku.

Odpovědnost xx xxxxxxxxx není vyloučena x xxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přivede xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Návykovou látkou xx xxxxxx třeba xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, psychotropní látky x xxxxxxx látky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx člověka xxxx xxxx ovládací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxx srov. §130 xxxxxxxxx zákoníku).

K §20

Právnické xxxxx xxxx právní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (§118 občanského xxxxxxxx), xxxxxx xxx xxx xxx umožňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích x xxxxxxxx jim xxxxxx xxxxxxxx práv.  Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy.

Tím, xx xxxx xxxxxxxxxx ukládány xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx jednala x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x xx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx řádem xxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx právnickou osobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxx (x xxxx xxxx. §161 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx právnické xxxxx xxxxxxx (nejedná xx xxxx x přičitatelnost xx smyslu zákona x trestní odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx, kde xx xx xxxxxx xxxxxxxxx subjektivní odpovědnosti xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxx, xxxxx xx dovozuje ze xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx). Jednáním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dochází k xxxxxxxx znaků skutkové xxxxxxxx přestupku, xx xxxxx xxxxxxxx právnická xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zákona xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx prospěchu xxxxxxxxx osoby xxxx x xxxxx xxxxx. Xxxx xx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx za přestupek xxxxxxxx za osoby, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě, nicméně xx určité míry xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx a částečně xxx z xxxxxxxxxx §8 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kategorii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právnické xxxxx nebude založena xx principu xxx. xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx doslovně. Xxx formulaci xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx praxe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Mezi fyzické xxxxx, xxxxxxx jednání xx přičítá xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při své xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx jednala, xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx takového jednání xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxx, xx xxxxxx nutno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), byť xxx x xxxxx xxxxxxxxxx k porušení xxxxxx xxxxx (bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx k naplnění xxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž jednání xx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxx x §114 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx).

X xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx užije i x situaci, kdy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx došlo xxxx xxxxx xxxxxxx (§127 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxx právní xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx použijí x xxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§129 xxxxxxxxxx zákoníku) nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxxxxx osobu, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, která konkrétní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť xxx xxxxxxxx správněprávní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx (xxxx. je xxxxx, xx se xx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxxxx xx xxx důvodných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxxx). Tento xxxxxxx xx xxx v xxxxxxx xxxx obsažen x zákoně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx nim (xxxxx §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 418/2011 Xx.). Xxxxxxx xx xxx zdůrazněno, xx xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxx, xx „xxxxxxx“ právnická xxxxx. Například xxxxx §24 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx nevyznačí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx dodávky. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zajištěn, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x datum xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, xx za xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx byl xxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx x odpovědnosti xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx právnická osoba, xxx xxxxxxx osoba, xxxxx nikoli fyzická xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx této „xxxxxxxxx“ xxxxxxx osoby odlišná.

Odpovědnost xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx odpovědná xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, půjde-li o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx považována xx xxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxx postihu xxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání. Xxxxxxx orgány xx xx proto neměly xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxxx by xxxxxxx xxxxxx to, xxx xxxxxxx xxxxx, xxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a pokud xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx nim. K xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uplatnění xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxx „X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“, xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx advokacie x. 11, xx xxx 18. xxxxxxxxx 2011. Xxx uvádí, xx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxx dosáhnout xxxxxxxx a vyváženého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx kategoriemi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx i pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx „xxxxxxxx“ odpovědnost xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neboť zde xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K §21

X xxxxx ustanovení xx upravena tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx navazuje xx xxxxxxxxx koncepci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X vyvození xxxxxxxxxxxx xxxx postačí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx na jeho xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx porušují xxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, které xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx za osoby, xxxxxxx jednání xx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx přináší xxxxxx xxxxxxxxxxx tvrdosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - k tomu xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 25. xxxxxxxxx 1994, sp. xx. 6 A 12/94. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecně formulovaného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Právnická xxxxx xx tedy xxxxxxx odpovědnosti v xxxxxxx, xxxxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx sama xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxx. Jde xxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provést (zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, úrovně xxxxxx xxxx.).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx subjektivních xxxxxxxxxxxxx potíží, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba povinna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx úředního xxxxxxxx) xxxx.

Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx veškerého xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx splnila, xxxxxxx-xxxxxxx odpovídat xxxxxx.

K §22 x 23

Podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx, xxxxxxx jednání se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podnikající fyzické xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx nejedná, ale xxxxx xxxx jen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přičítá. X xxxxxx důvodu xx situace, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jedná xxxxxxxxxxxxxxx jiné fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx podnikající fyzické xxxxx xxxxxxx, odlišují xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx konstruována shodně xxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx „xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx souvislosti“, jde x obdobu spojení „xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx“ x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nerozhodné, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v přímé xxxxxxxxxxx x podnikáním).

Zákon xx xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx fyzické osoby xx přestupek xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxx je uložena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx, xx hmotněprávní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx všechny subjekty (xxxx. „xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pravdivé xxxxx“) xxxx xxxxxx xx fyzické xxxxx (xxxx. „xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx…“), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx až x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxx xxxx „fyzická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx ...“ x „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx...“, x to x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx „běžných“ xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx zavinění.

V xxxxxxx x vymezením xxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxx jednat xxx xxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx), xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xx xx xxxxxxx a kteří xxxxxxx xx podnikající xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx x jejím xxxxx, a xxxxxx xxxxxx znaky skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx z povahy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx být xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx tedy xxxxxxx, xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx osoby (se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). To xx xxxxxx x §23, xxx je xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx §20 x 21 (xxxxx vizte xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx §20 xxxx. 1 x 2 a xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) - xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xx x x xxxxxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx se xxxx x nadále jednat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx. X xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, x proto xxxx xxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx činnost vykonávat xxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx není x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxx výkonu provozovaných xxxxxxxx adresáty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; musí xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, že xxxx xxxxx splňovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx naplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, licence, zápisem xx obchodního xxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx nese xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a každý, xxx xx vykonává (xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti, které xxxxx pro xxxxxx xxxxx stanoví.

Pokud podnikající xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, její xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a bude xxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 368), xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx přestupků x xx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

K §24 x 25

Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost. Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx obecně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zákonů, xxxxx x definice xxxxxxxxx, xxxx například plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx povolání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx ustanovení o xxxxxx nouzi a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx u osob, xxxxx jsou povinny xxxxxxxxx xxxxxx, a xx např. x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.).

Xxxxxx xxxxx x nutné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxx, xxx xx útok xxxxxxxxxxxx xxxx skupinový, xxx xxxxxxx útočí se xxxxxx, zda k xxxxx dochází v xxxx, na xxxxxxxx xxxxx apod. Xxxxx „xxxxxx útoku“ xx xxxxx vykládat extenzivně. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxx xxxxxx je xxxx možno xxxxxxxxx x místu x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

K §2628

Xx vzoru xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx poškozeného, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zbraně, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx použít xx přestupky xxxxxxxxxx (xxxxxx xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx).

X hlediska xxxxxxxx objektu xxxxxxxxx, xxxxxx je většinou xxxxx výkon veřejné xxxxxx, xxxxxxxxx nemůže xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodovat. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx riziko, xxxxx xxxxx správního xxxxx mají xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

K §29

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (smrtí xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx právního xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby x xxxx vyhlášením xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku, xxx xxxxx, než xx x něm xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vylučujících xxxxxxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx spojuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§23 xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X x xxxxxxx xxxxxxxxxx člověka xx xxxxxxx určí xxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx den xxxxx (§26 xxxxxxxxxx zákoníku), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx (z xxxxxxx důvodů, xxxx. xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx byla xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání nebo x důsledku rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx) x následně x xxxxxx zániku. Právnická xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud je x něm zapsaná, xxxxx skončením xxxxxxxxx (§185 xxxxxxxxxx zákoníku). Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx přestává právně xxxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxx okamžikem xxxxxx xxxxxx osobnost (§118 xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxx xx xx xxxxx okamžik xx xxxxx zánik xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §33 návrhu).

Obecně xxxxxx xxxxxxxxxx případy, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxx nástupcem (xxx likvidace). Xxxxxxxx xxx i xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přestože xxxxxxxxx xxxxx zaniká xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx řízením). Právním xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jehož nástupnictví xxxx spojeno xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x s xxxxxxxxx jeho xxxx x povinností xx xxxx subjekt (xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx připouští xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x některé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §174 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstva xxx x zákoně č. 125/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx).

K §30

Xxxxx xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kritéria, kterým xx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx vypovídat o xxxxx xxxxxx závažnosti xxxxxxxx přestupku, xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx měla xxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx. Xxxxxxx se x xxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx závažnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Je-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx alespoň 100 xxxxx, xxx se xxxx jednat o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx je 10 xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx bagatelní. Xxxxxxxxx xxxxxx závažnějšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vyšší sazbou xxxxxx xx z xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sazbou xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx xxxx xxxxxxx 100 000 Kč xxxx xxxxxxx xxxxx proto, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (a samozřejmě x xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ale xxx xxxxx fyzické xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy.

Pro xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx terminologicky xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x nikoli xxxxxxxxx xxxxx. Přihlíží xx x ní x xxxxxx xxxxxxxxxx (tedy xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti (§34 x násl. xxxxxxxxx zákoníku), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxxxx této xxxxxx xx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx ustanoveních xx xxxxxxxx deliktům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odlišně - xxxxxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx. jednoleté xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tříleté, xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxx, popř. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx kombinace xxxxxxxxxxx x objektivní lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx xx spojení s xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx nestaví. Xxxxxxx xx jedná x xxxxxxxxxxxx prekluzivní xxxxx xxx postih za xxxxxxx delikt, xxxxx xx dovolávat předpisu xxxxxxxxxxxx xxx procesních xxxx, xxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxx vztahy xxxxx xxxx (např. §122 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx) - x xxxx xxxx. rozsudek Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 30. xxxxx 1998, xx. xx. 6 X 69/96. Xxxxxxxxxx x lhůtě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx překážkou xxxxxxxxx postihu. Xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx lege, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek trestnosti xxxx musí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx i xx jakou xxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxx xx spravedlivý proces xx třeba, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx uplynutí lhůty xxxxxx, jako je xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, a xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, že uplynutí xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xx nutné ještě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx zánik xxxxxxxxxxxx xx správní delikt x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x aplikační xxxxx určité xxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zahájení řízení x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxx rozsáhlá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx úsecích xxxxxx správy (rozsudek Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 10. xxxxx 1995, xx. xx. 7 X 147/94, xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu v Xxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 2000, xx. zn. 6 X 95/99, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 4. xxxxxxxx 2000, xx. xx. 6 X 116/99, nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3. xxxxxx 2004, xx. zn. 5 X 1/2001).

K §31 x 32

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx doby, x xx xxxxxxx xxxx x trestním xxxxxxxx (§34 xxxx. 2). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předmět xxxxx - konkrétní věc, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx). Xxxx porušení je xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx není jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx deliktem xxxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx znakem xxxxxxxx podstaty, xx xxxxxx vázat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obecné xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx účinek xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, které xxxx jeho xxxxxxxx), x xxxx xxxxxx xx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx již xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx, xxxxxx nedodržením je xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxxx. Xxxxx je počátek xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ukončení xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je rovněž xxxxxxxx xxxxxx běhu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku.

V návrhu, xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx zvolena xxxxxxxxxx zániku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§34) xxxxxx úpravy institutů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Stavení xxxxxxxxx doby znamená, xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx překážky xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx jedná x vedení xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§41 soudního xxxx xxxxxxxxx), x xxxx o xxxx, xx kterou bylo xxxxxx o xxxxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx skutek x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku xx obdobou přerušení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu (§34 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx a §173 xxxxxxxxx xxxx), x xxxxx se xxx xxxx xxxx nezapočítává xx promlčecí xxxx. Xxxxx xx totiž x okolnost, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx o zahájení xxxxxxx osoby podezřelé x přestupku x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxx přeruší x začne xxxxx xxxxxxxxx xxxx znovu. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, kdy xx obviněnému x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku, x dále vydáním xxxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx, kam xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxx, x xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby má xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx promlčecí xxxx. Xxxx xxxx, xxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §20 xxxxxx x. 200/1990 Xx.), xxxx zavedením xxxxxxxxx xxxxxxxxx naprosto xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx přestupku xxxx jejím uplynutím xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx význam a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Přerušením xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xx zamezí xxxx, xxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx řízení. X xxxxx efektivity řízení x xxxxxxxxx (řízení x xxxxxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prodlužovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx vydáním xxxxxxxxxx - zejména x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k novému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx - §90 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx promlčecí xxxx x délce 3 xxx nebo 5 xxx, xxxxxx uplynutím xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 100 000 Xx, se vzhledem x xxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx promlčecí xxxx).

K §33 a 34

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx spáchá přestupek, xxxxxx xxxxxxxxxxxx například xxx, xx účelově xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx přechod xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxx možno xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na jejího xxxxxxxx xxxxxxxx má xxx ztíženo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účel xxxxxxx správního xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx naznačeným xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), x přesto xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přechodu odpovědnosti xx xxxxxx nástupce (x xxxx xxxxx xxxx). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které mohou xxx xxxxxxx, nelze x xxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob x cílem „oddlužení“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

&xxxx;Xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx důležité xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 105/2013 Sb. Lze xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to konkrétně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx právního xxxxx nebo xxxxx xxxxxx skutečnosti přecházejí x zásadě všechna xxxxx x povinnosti x xxxx právnické xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx toho xx xxxxx odlišit pouhou xxxxx názvu xx xxxxx, při které x takovému xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx chápání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti. Xxxxxxx nástupnictvím tedy xxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x dispozici se xxxxxxxxx, xxx. x xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxx xxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxx. x xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx nástupnictví x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§174x), xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx společnosti a xxxxxxxx xxxxx č. 125/2008 Sb., x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx oba xxxxxx pod xxxxxx xxxxxxx xxxxxx fúzi, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x převod xxxxx xx společníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx právní xxxxx právnické xxxxx x přemístění xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx zpravidla změnami xxxxxxxxx osoby, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx jednoho xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x fúzi xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx subjekt, xx xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zánik xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx odštěpením se xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx právnické osoby xx pak xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx proto x xxxxxx xx spáchaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, které xx od ní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přechází.

Zvláštní xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx předpokládá zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxx xxxxxx xxx platí xxxxxxxxxxx xx zavinění. X xxxxxx věci xxxx xxxxxx možný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx postihne xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o druhu x výměře správního xxxxxx xx pak xxxxxxxxx též x xxxx, x jakém xxxxxxx přešly xx xxxxxxxx xxxxxxxx výnosy, xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx (k xxxx xxxx. xxxx - xxxxxx druhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx účelu správního xxxxxx jeví xxxx xxxxxxxxxxx (např. zákaz xxxxxxxx).

Xxxx se upravuje xxxxxxx odpovědnosti podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, které pokračují x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxx srov. §13 xxxx. 1 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobám, xxxxxxx dědicům, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx partnerovi xxx.). Xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxxx, živnostenské xxxxxxxxx smrtí xxxxxxxxxxx xxxxxx (vizte §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xx pokračování x xxxxxxxxxxx živnosti po xxxxx podnikatele xx xxxxx reagovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxx osoba xxxxx a x xxxx xxxxxxxx pokračují xxxx nástupci. V xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxx přestane xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx vyloučeno xx xxxxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx.

K §35

Xxxxxxx xxxxxxx „sankce“ xxxxxxxxx v zákoně č. 200/1990 Sb. xxx zvolen xxxxxx „xxxxxxx xxxxx“, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hrozící x xxxxxxxx sankce. Xxxxxx „trest“ je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx (xxxx. §65 xxxx. 3 nebo §78 odst. 2). Xxxxxx zavedení xxxxx „xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx terminologii x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx trestání xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx „xxxxxxx trest“ má xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx charakteru, xxx xx za xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx „xxxxxx“ xxxxxx vyvolává xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kontroly ukládané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemá x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx měl nový xxxxx zavedením pojmu „xxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povahu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx též xxxxxxxxx, xxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, které by xxxxx znamenat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx tresty xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dotací x subvencí. Nakonec xxxx vyhodnoceno, xx xxxx správní xxxxxx xxxxxxxx nebudou, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x mimořádné xxxxxxx tresty, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxx, xxx xxx stát x xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Jejich xxxxxxxx xx sice xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, které je x transparentní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, která xxxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx, dodatečné xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.).&xxxx; Xxxxx xxxx shledáno, xx x xxxxxx se xxxx vhodné řešení xxxx zachovat stávající xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxx §120a xxxx. 3 xxxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dotací x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx, xx xx xxxxx našeho xxxxxx jedná o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako méně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx by xxxx vzniknout xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx trest xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx. nárokové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx [xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 1305/2013/ES xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, x podpoře xxx rozvoj venkova x Evropského zemědělského xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx (EZFRV)], které Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx státech.

Rovněž bylo xxxxxxxxx, xxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx trestů xxxxxxx sankci zákazu xxxxxx xxxxx stávajícího xxxxxx o xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strany odborné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

K §36

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo spolu x jiným xxxxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxxxxx napomenutí, xxxxx x xxxxxxx xx stávajícím stavem xxxxx xxxxxx xxxxx x pokutou.

K §37 x 38

Xxx určení druhu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx okolnostem, které xxxx xxxx xx xxxx společenské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx; Jedná xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestání (xxxx. x řízeních xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vždy x xxx okolnostem, xxxxx xxxx zde xxxxxxxxxxx, xxxxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodující. Xxxxxxxxxxx xx například xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx přestupků xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xxx přestupce xxxxxxx přestupek xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobním xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxx způsobem xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem. Xxx xx xxxxxx zejména xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxx. platebním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxx.&xxxx; Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx též x xxxxxxxxxxxx x x přitěžujícím okolnostem. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx okolností xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx zákonným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx dvojího xxxxxxxxx xxxx okolnosti x tíži xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx přestupek xxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxx stanovil xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx35 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx trestního práva. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxx autonomní xxxxxx x mohou se xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx odpovědnost. Xxxxxxxx x xxxx xx xxx posuzování xxxxxxxxx páchaných x xxxxxxx určité xxxx xxxxx zajistit, xx xxxxxxx x retroaktivnímu xxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx). Xxxxx xxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx přestupku ke xxxxx zákona, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ověřit, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx změnou zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx toho, x xxxx části xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tvrdost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §2 xxxx. 4, které xx xxxxx xxx xxxxxxx jako nepřiměřené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

K §39 a 40

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx polehčujících x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přihlédnout x x xxxxxxxxxx xxxxx. Xx druhou xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxxxxxx, které xxxx zde xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx inspirována xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku (§41 x §42), xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x větší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxx. zejména xxxx xxxxx konkrétní výši xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx recidivu xxxx xxxxxxxxxxx okolnost. Xxxxxxxxxxx okolností xx xxx spáchání přestupku x xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx výslovným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx samozřejmě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx; Xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx stanoví zpřísněný xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx vyšší xxxxx xxxxxx) x případě, xx dojde k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost, x xxx by xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx by xxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx pachatele.

K §41

Obecně x xxxxxxx ukládání xxxxxx xxx xxxxxxx deliktů:

O xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx osobě, která xxxx uznána vinnou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jedné xx xxx xxxxx:

1) Xxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx (x xxx. xxxxxxxx = xxxxx): dochází xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) Xxxxxx absorpční, xx. xxxxxxxxxx (x xxx. Xx- + xxxxxxx = nasát): xxx výměře trestu xx použije nejvyšší x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xx trest uloží, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X této xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

3) Xxxxxx asperační (x xxx. asper = xxxxx): xxxxx xx v xxxxx xxxxx stanovené xx xxx nejpřísněji xxxxxxx x těch, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx. xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx možností.

Koná-li xx x dvou x více sbíhajících xx xxxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ukládán x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx (k xxxx srov. Xx. XXX č. 2248/2011), x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxx různých xxxxxxxxx xxxxxx (x xx xx odlišnost od xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle zákonného xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na přestupek xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx přísnost xxxxxxxxx trestu posuzovat xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx hranice xxxxxx xxx stanovena xxxxx pevnou xxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx základ xxxxx například výše xxxxxx, xxxxx apod. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx procentní xxxxxx x obratu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx x zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx sazba považována xx xxxxxxxx sazbu (xxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxx-xx horní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx vyplývá z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx „„především x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx kterému xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx ochraně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ (xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xx xxx 22. xxxx 2005, sp. xx. 6 Xx 57/2004 - 54).

Xxxxxxx trestání x České republice xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx zásady xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx asperační (xxxxxxxx) - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k §43 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxx xxxxxx se tak x x zákoně x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx asperační, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx správní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx o xxxxxxxx (odst. 2). Xxxxx stanovené xxxxxxxx xx xxxx omezeno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx součtu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxxx určitý xxxxx xxxxxx kumulační. Xxxxxxx orgán však xxxxxx zostření sazby xxxxxx, xx xx xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okolností xxxxxxxxxxx případu.

Nekoná-li se x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jedním xxxxxxx nebo více xxxxxx, nebylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx z důvodu, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou oprávněny xxxxx xxxxxxx orgány), xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x některém xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rozhodnuto xx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx trestu, x xxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správního trestu.

K §42 x 43

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zakotvovány, xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxx, xx xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxx viny, není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebylo v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx společnosti xxxx nutná xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. (Xxxxxxxxx) xxxxxxxx od xxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx viny xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx od xxxxxxx správního trestu xx může xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako x xxxxxxx správního trestu xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx od uložení xxxxxxxxx xxxxxx liší xxx, xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx způsobena xxxxx xxxx jímž xxxxxxx bezdůvodné obohacení. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx obohacení, xx x xxxxxxxx xxxxx spravedlnosti x xxxx poškozeného xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx škodu xxxxxxx xxxx vydá bezdůvodné xxxxxxxxx. Pokud tak xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx trest xx xx uloží. Xxxxx §2951 občanského xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx uvedením do xxxxxxxxxx xxxxx. Není-li xx xxxxx, anebo xxxx-xx x xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx požadovat, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx vydána xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx utržil (§3004 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx rozhodnutí x uložení xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx36.

Xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx, xx x zákoně č. 143/2001 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxx ukládanou xxxxxx xx mohou xxxx xx k xxxxxxxx xx jejího xxxxxxx. Xxxx zvláštní procesněprávní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeny.

K §44

Dolní xxxxxxx xxxxx pokuty (xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx) xxxx v xxxxxxxx upravujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nicméně x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty určuje, xxxx dojít x xxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx nepřiměřeně xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx možné xxxxxx x xxxxxxx xx nebyly splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Tímto xxxxxxxxxx se tedy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu. Xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §58 trestního xxxxxxxx.

K §45

Xxxxxxxxxx xx nejmírnějším xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx, u xxxxx x naplnění účelu xxxxxx xxxxxxxxx napomenutí (xxxxxxx uložení xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx) x ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx. Napomenutí xxxxx sekundární xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx nezakládá. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx osvědčil. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx přestupků xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx škodlivosti. Xxxxxxxxxx xx provede zpravidla xxxxx, ale není xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx správní xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Napomenutí se xxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx byla uznána xxxxxx x které xxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx to, xxxx správní xxxxxx xx hrozí, xxxxx xx bude x x budoucnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx upozorní xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx být xxxxxxx. Samotná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sice xxxxxxx xxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx okolností xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx, xx vyjmenuje xxxxx (xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxx totiž xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správního xxxxxx.

K §46

Xxxxxx xx nejtypičtějším x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správním trestem, xxxxx bude xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxx. Xxxxx by výjimečně xxxx pokuty nebyla xxxxxxx stanovena (legislativní xxxxxxxxxxx), pak se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx xx stejnou xxxx podobnou typovou xxxxxxxxxx. Xxx by xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx se xxxxxxxx upravuje xxxxx, xx xxx je xxxxxxx pokuta splatná, xxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx lhůtu jinou (xxxxxxxxx xxxxx lhůtu xxxxxxxxx jiný zákon).

Ustanovení x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx z xxxxx xxxx v zákoně xxxxxxxx, neboť vyplývá x xxxxxx právní xxxxxx (x xxxx xxxx. ustanovení §6 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxx státního rozpočtu xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx; a xxxxxxxxxx §7 x §8 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx, xx „xxxxxxx rozpočtu xxxx/xxxxx xxxx příjmy xx xxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx správy, x nimž xx xxxx pověřen podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obce/kraje xxxxx xxxxxx zákona xxxx zvláštních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“). Pokud xx xxxxxx x xxxxx směřoval do xxxxxx xxxxxxxx, musel xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxx. §12e xxxxxx x. 256/2000, x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně některých xxxxxxx zákonů, xxxxxxx, xx xxxxxx z xxxxx je příjmem xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxx rovněž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (x xxxx xxxx. §156 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxx).

K §47

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnost před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Tento xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pachatele přestupku x xxxxxxxx zastávat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nimž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx činnost, x&xxxx;xxxxxxxxxxx, s xxx xx pachatel xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxxxx, koncese, xxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxx xxxxxxxxx udělovaných orgány xxxxxxx moci.

Navrhuje xx, xxx horní hranice xxxxx zákazu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx v xxxxx zákoně nebude xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxxx xx xxx xxxx.

Xx xxxxxxxx poloviny xxxx (xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx), na niž xxx uložen xxxxx xxxxxxxx, xxxx správní xxxxx, který zákaz xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx (k xxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx). Upravuje xx rovněž xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uložena xxx xxxxxx, xxxxxx pachatel xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx její xxxxxx xxxx uhradil, xxxxx dokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pokutu uložil, x rozložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí x odložení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx značný problém.

K §48

Propadnutí xxxx je obdobně xxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx odejmout xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx věc, xxxxx xx mohla xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x §134 a §135 trestního xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxx, i xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nestanoví. V xxxxxxxxx zákonech může xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxxx, xxxx. půjde-li o xxxxxxxxx spáchaný držením xxxxxxxxxx xxxxxx. Dále xx třeba brát x úvahu xxxxxxx xxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xx x xxxxxxxx nepoměru x xxxxxx přestupku, xxxxx tento správní xxxxx xxxxxx. Vyžaduje-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obdobný xxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxx jde-li xxxxxxxxx x zbraně, xxxx, xxxxxxxxx, omamné x xxxxxxxxxxxx látky, prekursory xxxx, zdraví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx lékařské xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

K §49

X návaznosti xx xxxxxxx zákoník a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty. Xxxxx xxxxxxxx věc, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx propadlou, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věci zmaří, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxx až xx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxx věci.

K §50

Správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx efektivním xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx dokládá xxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxx trest vůči xxxxxxxxxx osobám uplatňován (xxxx. Francie). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxxxxxx, že hrozba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ze xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx proto xxxxx dobře vážit xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx. Jedním x účelů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx informovat xxxxxxxxx x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxxxxx věci xxxxx (x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx chování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx) xxx dobré xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx trest xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx účinek, xxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxx cílen xx "xxxxx" xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx obsahovat xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx probíhat xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx správního xxxx, x proto xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx upravovat x xxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx 2 je xxxxxxxx lhůta, xx xxxxx xx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxx). Xxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx doby upravené x xxxxxxxx 4, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xx xxxxx tuto dobu).

Veřejným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx, televizi, xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx jít x xxxxxxx sdělovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nejvhodnější.

S xxxxxxx xx široký rozsah x dynamické xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxx pravidlo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx a citlivé xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx konkrétního xxxx, x xx se xxxxxxxxx zřetelem x xxxxxxxx pachatele a xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx být zveřejněním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčeny, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx případ, kdy xxxxx ke zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zveřejnil xxxxxxx xxxxxxxxxx.

K §51

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nulla poena xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx konečný xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx totiž ochranné xxxxxxxx xxxx xxx, xx újma, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx důsledkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x ochraně pachatele xxxx veřejného xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, které bylo xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo, xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx újma xx xxxxxxxxxxxxx účinkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx - do xxxxxxx xxxxxxxxx výchovná x zabezpečovací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx hlavním cílem xx odstranit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

K §52

Xxxxxxxxx xxxxxxxx spočívá x xxxxxx vstupovat xxx xx xxxxxx xxx demonstrativně xxxxxxxxxx xxxx, a to xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx ulice, prostranství xxxx obchody, parky xx blízké okolí xxxxxxxxxx xxxx., xxx xx pachatel často xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx na xxxxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přístupném xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v navrhované xxxxxx xxx možnost xxxxxxx omezujícího xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxx a xxxxx na hracích xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx určená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x povinnosti xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx osobami, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §48 odst. 4 xxxxxxxxx zákoníku. Omezující xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejen x xxxxxxxxxxxx určenou xxxxxx, ale xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Zákaz xxxxx x individuálně xxxxxxx osobou připadá x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx tzv. xxxxxxxxx xxxx domácího xxxxxx. Zákaz styku x druhově xxxxxxx xxxxxxx osob je xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivňován xxxxxxx xxxxxxxxx (např. extrémistické xxxxxxx). Taková xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx pozitivně xxxxxxx na pachatele xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx páchání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uložit xx přestupky xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxxxx xxxxxxx, proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx) xxxx x jiném xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx uloženo. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx navíc xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx.

&xxxx;Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx s xxxxxx xxx xxxx obvod xxxxxx působnosti správního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx násilí x xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx omezujícího xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předávání xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx jehož xxxxxx xxxxxxxxxx xx omezující xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dostatečně xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx (xx. návštěvy jakých xxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx je postiženo xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uloženo, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx důvodných xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednání, jež xxxxx posléze uskutečnila, xx xxxxxxxx dovoleným xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx tedy xx být xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vybraných druhů xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx - xxxxxxxx xx xxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx z přestupků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejnému xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, dále xx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku x xxxxx občanskému xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K §53

Xxxxx xx x subsidiární xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Lhůta xxxxxxxxx x písm. x) xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, kdy správní xxxxx xx 60 xxx od xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osobě.  Xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ užitá x xxxx. d) xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxx. x) je xxxxxx xx požadavek xxxxx, xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx prekursorům xxxx, x xxxxx existuje xxxxxxxxxxx xxxxx na xxx, aby byly xxxxxxx. Xxxxxxxx zabírané xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení správního xxxx xxxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx §32 xxxxxxxxx xxxx) x xxx, xx xx xxxxxxxx x zabrání xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vlastnické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxx, xxxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x bez splnění xxxxxxxx xxx zabrání xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx majetkové xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám. Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx, nebo xxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxx.

Xxxxx xxxx, po kterou xxxx možné xxx xxxxxx, je xxxxxxxx xx tříleté xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

K §54

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx institutu propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xx x návaznosti xx xxxxxxxx opatření zabrání xxxx xxxxxxxx institut xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty. Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xx xxxxx tomu, xxxx xxxxxx věc, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, zatají, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, a xx xx do xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věci.

K §55 a 56

Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svého xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx (mladistvý), xx xxxxxxxxxx xx zvláštní xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tato xxxx xx x xxxxxx konkrétně projevuje xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a dalšího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx (nejde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fyzickou osobou), xxxxxxx omezením xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx úpravou xxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx.

X souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svéprávnost xxxxxxxxxxx, xxxxx dosáhl xxxx xxxxxxxxx xxx, xx osvědčena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx své záležitosti, xxxx xxxxx xxxx x tomu vážné xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx (§37 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx xxxxxxx xx však xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich bude x nadále jednat x xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx mladistvého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestání. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx trestání, xxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xx, že x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx-xx mladistvý xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx [xxxxxxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) živnostenského xxxxxx xx xxxxxxx x §33 xxxxxxxxxx xxxxxxxx] xxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

K §57

Xxxxx xxxxx pokuty xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx omezena xxxxxxx 5 000 Xx; xx xxxxxxx, xxx-xx x mladistvého, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou - xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x uložení pokuty x „xxxxx“ xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx pouze xx vyživovací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivně-represivní xxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxx lze uložit xxxxxx do xxxxxx 2 500 Kč).  Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K §58

Xxxxx činnosti lze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 1 roku.

K §59

U mladistvého xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uložení správního xxxxxx xxxx x xxxxxxx dospělého pachatele. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx upustit od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx úpravu jako x zákoně x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx [§12 xxxx. x)].

K §60

Xxxxx xxxxxxx z xxxx, xx příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §10 správního xxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx dovětek doplněn. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákona č. 200/1990 Sb. Xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxx jinak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jedná xx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx případy, kdy xxxxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 2 xxx xxxxx, xx obecní úřady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jde x xxxxxxxxx dosavadní xxxxx příslušnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odpovědnosti obce xx xxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxx §35 xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx xxx všechny obce, xxxx. xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx k projednávání xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx bude xxxxxxxx x jiném xxxxxx, xxx xxxxx přeneseny x xxxxxxxx podstaty xxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přenosu xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ustanovení.

K §61

Součástí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx funkční xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxx, jenž xx xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zákon č. 200/1990 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx přestupků. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx. Xxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x mezí xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x konkrétním xxxxxxx xxxx správním xxxxxxx rozhodujícím x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxx je xxxxx xxxxxx příslušná, xxxx xxxxx x některých. X xxxx xxxxxx xx stanoví, xx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx starosta xxxxxxxxx obvodu nebo xxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

X xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx odkazuje xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanoveních. Xx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předsedu xxxxxx, který xxxx xxxxx mít nejméně xxxxxxxxxxxxx magisterské xxxxxxxx x oboru xxxxx xx xxxxxx xxxxx x České republice (xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X ohledem xx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, bude xx xxxx 2022 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxx výkon xxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx tříčlenná. Xxxxxxxx usnášeníschopnosti xxxxxx xxxxxxxx §134 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx pověřit xxxxxx xxxx xxxx, neboť xx xxxx s xxxxxxx na možnost xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obce (vizte xxxxxxxxx úprava vyloučení x rozhodování).

K §62

Upravuje xx xxxxxx příslušnost pro xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákonech (xxxxxxxxx úprava Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx určována hlediskem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxx pravidla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x přestupku xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx řádu speciální, xxx lépe odpovídala xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx navazuje xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x §3. X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx spáchané xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxx místo, kde xxxxxxxxx vyšel xxxxxx). X xxxx xxxxxx xxxx v odstavci 2 x 3 xxxxxxxx pomocná kritéria xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u kterých xxx předpokládat xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (místní xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxx se xxxxx xxxxxx „podezřelý“). Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx) mohou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, upravuje xx x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx úpravou xx xxxxxxxx řádu. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx obvodu vyšel xxxxxxxxx nejdříve najevo (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx přestupek xxxxxxxxx). Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

K §63

Xxxxx x xxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx v xxxx případů xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx správním xxxx, zákon xxxxxxx, xx je x xxxxxx vyloučen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx by muselo xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx správního orgánu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgán xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem. Xxxxx důvod xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vyžádala xx xxx xxxxx. Na xxxxxxx důvody xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx postup xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx §131 správního xxxx. Xxxxxxx orgán, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx muset xx xxxxxx §14 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx zájem xx výsledku řízení, xxx xxxxx lze xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx, nýbrž xxxxx xxxxx, resp. xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx xxx x sobě xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (nikoliv xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, neboť xxx o vztah x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) z xxxxxx. X toho xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx delegaci, x přitom jej xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upozorní.

Obdobným způsobem xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Odvolacím xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxx §89 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx rozumět xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (vizte §178 xxxxxxxxx xxxx). Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx x přestupku kraje xxxxxxx xxxxxx úřad x v xxxxxxxxx xxxxxx xx pak xx věci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X tomto xxxxxxx xxxx xxxx delegaci xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx.

K §64

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jak xx xxx xxxxxxxx řízení x přestupku, xxx x xx xxxxxx xxxx zahájením xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx nynějšího postoupení xxxx s tím, xx předání věci xxxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxx xx věci. Xxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx některý xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proto xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (rozuměj xxxxxxxxxxx, xxxxxxx dikce zákona xxx přísný xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx má xxxxxxxxx, xx je xxxxxx trestným xxxxx.&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení dospěl x xxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§159a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §222 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vedení řízení x xxxx xxxx. Xxxxx důvod umožňuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řízení poslance xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxx přestupek (vizte xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx vojenské kázeňské xxxxxxxxx (x osob, xxxxx xx jednání xxxxxxxx xxxxx přestupku xxxxxxxxx během výkonu xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §4), xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx působnosti xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Předání xxxx je způsob xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx zahájeno. X předání xxxx xx vydává usnesení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx), aniž xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx věci, tj. x xxxx za xxxxxxxxx. Posledním důvodem xxx xxxxxxx xxxx xx skutečnost, xx xxxxxx (v případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xx vůbec x xxxxxx xxxxx) xxxx věcně nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx předávajícím xxxxxxxx xxxxxxx končí. Předání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaslání xxxxx xxxxxx xxxxxx (věcí xx xxxx třeba xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx řízení, xxx xxx proběhnuvší xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx případ) spolu x průvodním dopisem, xx kterém xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx věci. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předání xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx podkladů xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xx xxx xxxxxx, xxxxx to xxxx xx xxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, tedy xxxxxxx posoudí, xxx xxxxxx řízení xx xxxxxxx, x případně xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Pokud by x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx důvodu xxx předání xxxx xxxxx xx sporu x příslušnost, xxxxx xx xx x xxxxxxxx spor x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrhem x spor x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §133 správního xxxx. Xxx je xxxxxxx výše, xxxxxxx xxxx samo o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnuté. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydané x xxxxxx xxxx xxxxxxx, jemuž byla xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

K §65

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx tom, zda Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx pomoc x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

K §66

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správního xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx splněny xxxxxxxx uvedené ve xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxx vyhláškou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx, xxxxx §32 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx). Oproti xxxxxx x §25 odst. 2 xxxxxxxxx řádu xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemností x xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx) veřejnou vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyrozumění x odložení xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx nárok na xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nedaří xxxxxxxxx nebo osobě, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K §67

Xxxxxxxxxx upravuje odchylku xx §25 x §32 správního xxxx, xxxx. xxxxxxxxx xx §33 odst. 4 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. se xx xx xxxxxxxx §32 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navazuje §33 xxxx. 4 správního xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §25 x 32 správního řádu x xxxxxxxx řízení xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx písemností xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx bývá x xxxxxx x přestupku xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx tak xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx účelem jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, nikoliv xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxx, xx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dařit xxxxxxxxx zmocněnci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx opatrovníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupenému účastníkovi xxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zmocněnci, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx jde x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx projevu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužívat x xxxxxxxxxx. Pravidlo xx však bude xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (byť xxx xxxxxxxxx očekávat xxxxxxxxx xx obviněného), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx účastníkům řízení x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx (zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx blokovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K §68

Xxx xxxxxxxxxxx normativního xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxx může xxx xxxx byla xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx. Tito xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, avšak xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx např. xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odvolání.

K §69

Zákon xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správního orgánu. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x zahájení xxxxxx. Xxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx obviněnému (nemůže xxxx nastat xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx přestupek xx v tomto xxxxxx spatřován). Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx příkazu, xxxxx bude xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx případě xxxx xxxxxxxx xxxxxx obviněnému xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxxx z ústavního xxxxxxx, mezinárodních xxxxx, xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx principů. Xxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx x dalších účastníků xxxxxx zaručuje xxxxx xxxxxxx řád (xxxx. xxxx. §4 správního xxxx). Obviněný xx xxxxx xxxxxxxx xx xx všem xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xx vinu, x k důkazům x ní. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Není xxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx. Xx správního xxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, např. poučovací xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx neviny xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyslovena vina xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx, xxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neviny, obsažené x Xxxxxx, x Xxxxxxx nebo xxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxx xxxxx o občanských x xxxxxxxxxxx právech. X zákoně č. 200/1990 Sb. xx xxxx xxxxxx obsažena x §73 xxxx. 1, „xx občana xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, jako xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“ Xxxxxx presumpce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obviněného x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§3 správního xxxx). Xxxxxxx obviněného xxxxxxxxx správní orgány xxxxxxxxxx přezkoumat všechny xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx. Xx druhou xxxxxx xxxxxxxx nemá povinnost, xxxxx právo prokazovat xxxxx xxxxxx. Součástí xxxx zásady xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnout ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx neviny xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxxxxx pochybností xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx prospěch x xxxxxxx xxx vinným.

Zvláštní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx x z Xxxxxx. Xxxx právo je x povahy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x probíhajícím xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxx. Z xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxx xxxxx xx xxxxxx x prvním xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx disponuje v xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx například xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za tím xxxxxx se na xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx „být slyšen“ xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx podstatě xx xxxxx o xxxxxxxxxx případů, kdy xxxx třeba xxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx provádět xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

K §70

X xxxxxx odstavci xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx vyrozumívat x zahájení řízení x přestupku a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx známé xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (k xxxx xxxx. odůvodnění x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx mohou xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx. xxxxxxxx řízení xxxxxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx je x xxxxxxx xxxxx (xx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). O xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx návrh xxxxxx x ústním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním přestupku xxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupkem xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecné úpravy xxxx xxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx). Bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx potenciální xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx svůj nárok xxxxxxx včas. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x povahy věci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx. na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxx, není-li to xxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Přitom xxx xxxxxxxx x xxxx, xx uplatnění xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx řízeních, xxxx xx z xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Jak je xxxxxxx výše, takto xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx škodu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxx xx úkor xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx vycházet x xxxx, xx x x xxxxxxx xxxxx xxxx být xxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxx (odborné x xxxxxxxxx) rozhodnout o xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx možné xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxx, neboť xxxx rozhodování xxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a právních xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx přicházet x xxxxx pouze x xxxxxx přestupků, u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx bezdůvodně xx xxxxxxxx na xxxx xxxx osoby (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obohacení získaného xxxxxxxxx přestupku, resp. xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx svou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradu škody (xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.).&xxxx; Osoba xxxxx postižená spácháním xxxxxxxxx může xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx jednání xxxx xx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxxxxxxx řádu x xxxxxxx, že x řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx adresně xxxxxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx spojen x neúměrnými xxxxxxxx xxxx náklady (xxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx). Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přestupku xxxxxxx xxxxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x příslušnosti Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zatížilo xxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx xxx vycházet z xxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx x xxx bránit xxxxxxxxxx x vině a xxxxxxxx trestu. X xxxx důvodu x xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx vystupovat xxxxx xxxxxxxx potenciálních xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxxxxxxx o nařízeném xxxxxx jednání, xxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Neuplatní xx xxxx xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxx veřejnou vyhláškou, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx text vyrozumění.

Poškozeným xx xxx, komu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxxxxxxx-xx tento xxxxx x předcházejícím trestním xxxxxx, xxxxx předmětem xxx xxxxxxx skutek. Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx týkajícím xx projednávání xxxxxxxxxxx xxxxxx procesní xxxxx, xxxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx doplnění dokazování, xxxxxxxx xx xxxxx x vyjádřit xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx odvolat xx xxxxx výroku x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx určené xxxxxxxx orgánem, xxxxx xxxx nařízeno xxxxx xxxxxxx), xxxxx jsou xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx by xxxxxxx xxxxx určil xxxxx xxx uplatnění nároku xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx na vývoj x řízení xx xxxxxxx ústní xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplynula xx x xxxxxxx řízení), xxxx by xxxxx xxxxxxxxx nároku xxx xxxxxx xxxxxxx považovat xx včasné i x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxx uplatnění xxxxxx správním xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx je, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx řízení neprobíhá. Xx své xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx vyjádření překážky xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxx iudicata) xxxx x zahájeném xxxxxx x totožné xxxx (xxxxxxxxxxxxx).

Xxxx xx xxxxxxx, že poškozeným xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx újmy xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Takovou xxxxx správní orgán xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx jiný xxxxx veřejné xxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lhůtách, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx třeba xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxx o xxxxxx xxx probíhá xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxx význam xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K §71

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx práva xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dotčeny xxxxxxxx nebo opomenutím, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxxxx. Xxxxx nebo oprávněné xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx objekt xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx přímo postižená xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxx osobě xxxxxxxxx přestupku způsobena xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v případě, xx xxxx xxxxxxx xx podmínkou xxxxxx x xxxxx přestupku.

Upravuje xx xxxxxxxx postavení xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx podmínkou pro xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x takovém xxxxxx. Nejedná xx x xxxxxxxxx řízení (xx bude xxxxxxxxxx x xxxx úřední, xxxxxxx není xxxxxxx, xxxxx xxxxxx by xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), nýbrž x osobu xxxxxxxxxxx xx řízení (xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právy. Xxxx xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx zahájením nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx při vymáhání xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx než v xxxxxxxx xxxxxx. Katalog xxxxxxxxxx práv xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx osoba xxxx xxxx právo xxxxx xxxxxxxx, neboť x xxxxxxx xxxxxxx xx se x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

K §72

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí) x řízeních, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx nejde x xxxxxxxxx řízení (orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx procesní xxxxx podle správního xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávnění x řízení, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníků řízení. Xxxx práva může xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx i xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx podpora xxxx x oprávněných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x orgánu sociálně-právní xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na místě. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxx, xx se x xxxxxxxxxx hovoří x řízení, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx prvním a xxxxxxxx také posledním xxxxxx x xxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx je xx xxxxxx přestupek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx společného xxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného x xxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka x xxxxxxx, xx skutek xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx kvalifikován. X takovém xxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx zákonný zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx zneužít ve xxxx xxxxxxxx (zpravidla xx takový xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x samostatném xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Výše xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práv x oprávněných zájmů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxx x přestupku xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx postupovat x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx obava, xx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nepečuje o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx, xxxx xxxxx odporují xxxxxx xxxxxxxxxxx). Ochrana xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci v xxxxxx uplatňovat xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxx nedojde x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx.

K §73

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, orgánu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx č. 200/1990 Sb. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx úpravu oznamování xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správními xxxxxx - xxxxx xxxxx správní xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, orgány územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx působnost v xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxxxx policie. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx vymezení než x xxxxxx č. 200/1990 Sb. Xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx být xx xxxxx xxxxx, xxx xxxx příslušný xxxxxxx xxxxx věc posoudit x případně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx zahájením řízení x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. X toho xxxxx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx, x xxxxxxx xx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xx xx, xx xxxx příslušný x xxxx xxxxxxxxxx). X xxxx uvedeného xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x oznámení xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx §42 xxxxxxxxx xxxx upravujícímu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxx x správní xxxxx či jiný xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx §42 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (například oznamování xxxxxxxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Vězeňskou službou xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §22 xxxxxx x. 555/1992 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxx (xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxxxxx). Xx takové speciální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

K §74

Xxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx slova smyslu, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Úprava xxxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx o přestupky, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx policie xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důkazů xxxx podrobnějšího xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxx xxxxxxx (nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx např. zákon č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxx deliktu podle §125x). Xx xxx xxxxxxxx se totiž xxxxx x jednu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx §2 x §67 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx §1 x §4 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 300/2013 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxx). Na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx souvisí x další xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebudou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku, věc xx odloží (xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx postupovatelem xxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx zjištění xx xxxxxxx, xxx oznámení xxxx o xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx) nebo xxxxxx xxxxx povedou x xxxxxx, xx se xxxxxxx x přestupek, xxx o xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán. Xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx oznamovatelům.

K §75

Upravuje xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx správními xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx provádění exekuce.

K §76

Účelem xxxxxxxx xxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vypořádat s xxxx, xxxx-xx důvod x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx věc xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x režimu zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx o neporušení xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxxxx zjištění, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nejedná xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx taková xxxxxxxx formálně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx. X §66 xxxxxx x. 200/1990 Xx. xxxxxxxx xxxx xxxx formu usnesení. Xxxx úprava xxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx věci výslovně xxxxxxx. X prvním xxxxxxxx jsou stanoveny xxxxxx xxx odložení, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx). Jedná xx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx neodůvodňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zjistit skutečnosti xxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxx určité xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, neboť by xxxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx odložení xxxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx podezřelé xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx přestupek xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx věc xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx se xxxx xxxxxx, pokud bylo x skutku rozhodnuto xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx charakter xxxxxxxxx xx přiměřené xx vztahu ke xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x přestupku, xxx xxxxxxxxx situace, xxx xxx projednání xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuté xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx. Naplnění xxxx podmínky xx xxxxx zkoumat xx xxxxxxx xxx. engelovských xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx (vizte Xxxxx x ostatní xxxxx Xxxxxxxxxx, č. 5100/71, Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx, x. 73053/01 xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x. 14939/03). Xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x totožném skutku xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxx nebrání xxxxxxxxxx zahájení řízení x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (tedy není xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuté, xxxxx xx xxxxx byla xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx).

X xxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poznamená xx xxxxx, neboť xx jedná x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx existence xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správního xxxxxx. Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, o xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věc xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přicházet x xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx případech, xxx by nadměrně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxxx spácháním přestupku). X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, tedy xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx přestupku bude x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 správního xxxx, x tomto xxxxxx xxxx případně informován xxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxx se xxxxxxxx xxxxx k odložení xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx postižené xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx byl-li daný xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, respektive xxx xxxx xxxx xx v xxxxxxx xxxxxx, jednalo xx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přestupku. První xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx skutkem bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), xxxxx však xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, avšak správní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx důvodem xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx trest v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx skutek, xxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. V xxxx případech se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx uložený trest xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu, xxxxx xx byl za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx x osobě přímo xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto osoby xx xxxxx xxxx xxxxx usnesení odvolat. X případě odložení xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx dětí a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K §77

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx, x xxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx nebo trestní xxxxxx. Xxxxxx „xx xxx xx xxxx“, xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nikdo xxxxxx být xxxxxxx xx identický xxxxxx, xxxx. za identický xxxxxxxxx (tedy nejen xxxxxx, xxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx není vyloučena xxxxxxxxxxx soukromoprávní nebo xxxx (xxxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnuto o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxx xxxxxxx například xxxxxxxx x xxxxxxx). Formulace xxxxxxxxxx xxxxxxxx překážku xx xxxxx přestupek, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikace, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jednočinný xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx pachatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx spáchal xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx brání tomu, xxx xxx obviněn x přestupku, o xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, avšak může xxx xxxxxxx x xxxxxx přestupku, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxx se xxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci (xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx), kterým xx xxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxx nestal, xxxx xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxxx odpovědnosti xx daný xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxx vizte xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). X případě xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (vizte xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx). Stejně xxxx x případě překážky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.&xxxx; Xxxxxxxxxx, že x skutku xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx důvodem pro xxxxxxxx věci před xxxxxxxxx xxxxxx x xxx zastavení řízení, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xx promítají xx xxxxxx pro odložení xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx trestní xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx jedná o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx nelze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx omezuje jen xx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxx může překážku xxxxxx představovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření uložené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx xxxx x zastavení xxxxxx) xxxx rozhodnutí x xxxxxxx, které má xxxxx přestupku, spáchaném xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 x 5 xxxxxx.

K §78

Xxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x němž xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx přestupek, xxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx), x xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxx, xxx xx x §4447 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x moci xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (vychází x xxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xx správní orgány xxxx x xxxxxx xxx pravomoci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx přestupky). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x konkrétním případě xx xx xxxxx xxxxxx již x xxxxxxxxxx, srovnej definici xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx, např. uložení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx). X ústním xxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx (aby xxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx nemělo xx následek sníženou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obvinění). Xx xxxx předat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx společného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx definice xxxxxxxxxx).

Xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx skutku xxx xxxx muset xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx x čas spáchání, xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx, o kterém xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoliv však xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx popsaný x xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx, který xx xxx předmětem zahajovaného xxxxxx, spatřován. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx x xxxxxxx xxxxxx o přestupku xxxxxxx, xxxxx xxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x případě, xx by xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rozšířen x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zahájeno. Xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx realizaci xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx například xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxx jednání. Správní xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K §79

Xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx se souhlasem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) představuje xxxxxxx, xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxx xxxxxxx, že pouze xx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o kterém xx xxxxxxx zákon. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx ublížení na xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi osobami xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. Xxxxx xx prakticky xxxxxx x přestupky xxxxxxxxxxxxxx xx návrh xxxxx §68 xxxxxx x. 200/1990 Xx. X xxxxxxx přestupku xxxxx §125c xxxx. 1 písm. h) xxxxxx o silničním xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx upravena x zákonu x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx. Vybrané přestupky xx se xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx postižené jejich xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx, nýbrž x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přestupku xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení (xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxx až v xxxxxxx xxxxxx) by xxx xxxxx souhlas xxxx osoby (xxxxxxx xx podáním xxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední. Pokud xx xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraného xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby přímo xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x vedení xxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxx, xx xx jedná x vybraný xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo postiženou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupku). Xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku (xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxx jí xxxxx x podání xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx nesmí být xxxxxx xxx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx na promyšlení xxxxxx xxx situace (xxxxxx zpracovávat návrh, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dlouhou xxxxx). Obdobně bude xxxxxxx orgán postupovat xxxxxx x xxxxxxx, xx teprve x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xxxx dát xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx sama x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx schopen xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx nedá xxxxxxx například xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx souhlasu, a xxxxxxx se zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx (xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx věci níže).

Souhlas xx zahájením xxxxxx x přestupku může xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním přestupku xxxx x xxxx xxx poučení xxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxx orgánem. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vzala-li xxxxx xxxxx postižená xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhlas xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx zpět xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx, kterým může xxx řízení x xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vykázání xx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx o xxxxxxxxx zahájeném xx xxxxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx zpět, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxx zahájit i xxx souhlasu.

K §80

Jedná se x xxxxxxxx úpravu x §49 správního xxxx. Ústní jednání xx xxx. fakultativní, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx muset xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxx úkon x xxxxxx žádný xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx zjevné, že xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.). Xxxxx jednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně bude xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x Listiny x x Xxxxxx. Xxxx xxxxx je x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X povahy xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx právo xxxxx xxxxx pouze na xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx jakémkoliv xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx být realizováno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podáním xxxx xxx účasti xx xxxxxxxxx dokazování. Xxxx xxxx se xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ústního xxxxxxx. Xxxxx tedy x xxxxxx věci bude xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx obviněného xx xxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx (obviněný by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x takový návrh xxxxxx xxxxxxxxx apod.), xxxx xxxxx správní xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxx a ústní xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stavu xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx svědků xxxx.). X ohledem xx xxxxx obviněného xx xxxxxxxx se xxxx xxxx ústní xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x to xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jednání xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho základního xxxxxxxxxx xxxxx (o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poučí, xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxx xx xxxxx xxxx bude xxxx xxxxxxx). X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústní xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx konstrukci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x možnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx takového xxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xx. 6 Xxxxxx (právo xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx projednání xxxx). Xxxxxx xxx xxxx, xx právo xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx svůj xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx již x §36 xxxx. 1 xx xxxxxxx s §50 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx. Není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, to xxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx.

X xxxx souvislosti je xxxxx upozornit, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům čl. 6 Xxxxxx. V xxxxxx řízeních nerozhoduje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx projednávána. Xx xxxx neznamená, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozporu x čl. 6 Xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx pro výše xxxxxxxxx xxxxx agend xxxxxxx správní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx převést xx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx x čl. 6 Xxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxx xxxx celek (xxxxxx xxxx správním xxxxxxx včetně soudního xxxxxxxx xxxx xxxx), xxxxxxx jen xxxxxxxx xxxx xxxx (například xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx soudního přezkumu). X xxxx uvedeného xxxxxxx, xx pokud xx xxxxxxxxx soudní xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxx čl. 6 Xxxxxx naplněn, xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxx xxx nutně zajištěny xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxx vyložit tak, xx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx možné xxxxxxxxxx xx naplnění xxxxxxxx čl. 6 Xxxxxx. Na xxxxxx stranu však xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx, že v xxxxxxx řízení xxxx xxx xx. 6 Xxxxxx xxxxxxx bezezbytku. X xxxxx kontextu xx xxx xxxxx xxxxxxx x otázku xxxxxxxxxxxxx ústního xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx. Jak xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x přestupku xx xxxx ovládáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xx xxxxxx od xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Obligatorní xxxxx jednání by x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výjimku, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x obstrukcím.

Součástí xxxxx xx xxxxxxxx je xxxxx vyjádřit xx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxx x povahy xxxx charakter přímého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyjádření. Xxxxxxxxx xx, xx žádná x těchto xxxxx xxxx čl. 6 Xxxxxx upřednostňována. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx projednání xxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 6 Xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xx rovněž xxxxxx x ústní xxxxx (x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx však xxxxxxxxxx, xx řízení x xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (viz xxxx), xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx formu. Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx paradoxní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mělo xxx xxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx řízení (xxxxx „být xxxxxx“) xxxxxxxxx právo xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X výše xxxxxxxxx xxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústního xxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxxxxx) nelze dovozovat x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxx být x řízení x xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jen xxxxxxxx xxxxxx. Tím xxxxx je xxxx x xxxxxxx s čl. 6 Xxxxxx navrhovaná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx obviněného, xxxxx xx bude xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxx jednání na xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xx x řadě xxxxxxx xxxxx nijak xxxxxx x nevedl x xxxxxx vyššímu xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxxx.

X nařízení ústního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (o xxxxx právu musí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx vyrozumění x xxxxx xxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku nebo xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx), x takovém případě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ústní xxxxxxx xxxxxxx. X nevyhovění xxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxx rozhodne xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Kritériem xxxxxxx xxxxx, zda xxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx, je, xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodování x uplatněném nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spácháním přestupku xx úkor xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jednání (xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx věci). Přitom xxx xxxxxxxx z xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx) nemusí znamenat xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podstatě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx tak xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tomu, aby xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení.

Správní xxxxx x xxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx jednání xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx ústnímu xxxxxxx xxxxxxxxx, a proto xxxx upraveny xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx jednání xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx postupem xxxxxxx být xxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxx.

K §81

Xxxxxxxx xx nové xxxxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx řád). Xxxx xxxxxx vychází x xxxx, xx xxxxxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxx xxx vyhotovení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxx kontrolované xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx se x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahem xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx viny x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x přestupku xx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx, ale xxxx xxxxxx. X tomto xxxxxx xx xxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x 150 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxx xx obviněný xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxx jediný xxxxxxx xxx rozhodnutí x přestupku, nebude xxxxx, xxx obviněného xxxxxxx x xxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 správního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxx). Xxxxxx xxxxx xxxxxx nebude xxxxx v xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o námitkách xxxxx xxxxxx protokolu (xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx řádu), xxxxx xx obviněný xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxxx.

K §82

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x větší xxxxx řídit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek - xxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxx xxxxx x nástroj x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx relevantní xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx jít x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx domáhal xxxxx výslechu za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zásadně xxxxxxxx xxx xxxxxx jednání, xxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tím xxxxxxx i xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obviněného). X xxxxxxx xx xxxxx obviněného na xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx lidská xxxxx, a z xxxx vyplývající xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (čl. 37 odst. 1 x čl. 40 xxxx. 3 x 4 Listiny) xxxx xxxxxxx obviněného xxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxx vypovídat xxxxxxxx), xxxxxxx xx tedy x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxxxxx xxxx. Úřední xxxxx xxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx moci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx §18 xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxx xxxx uvedeného xxxxx zvláštním způsobem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřit xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx umožní xxxxx xxxxxx xxxxxxx x znalcům. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx otázky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxxx mladistvého obviněného, xxxx opatrovník xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rovněž orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postižené xxxxxxxxx přestupku, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxx se xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, resp. x xxxxx, že souhlas xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxx zjištění stavu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zpravidla xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx, správní xxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxx. X takovém xxxxxxx xx právo xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx však xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx otázky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx potřebnému x xxxxxxxxxx x xxxxxx, který je xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xxxxx bude mít xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx výpověď xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx bude xxxxxx xxxxx výslechu, xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx právech xxxx xxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxx oprávněných xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (zpravidla xxxxx v xxxxx xxxxxxx jednání) x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx otázek xxxx xxxx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

K §83

Xxxxxxx xxxxx xxxx moci xxx xxxxxxxxx účelu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx správní xxx xxxxx xxxx., xxxxxxx xxxxxxx samo x xxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx lze xxxxx §147 správního xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx stanoví zákon. X xxxx důvodu xx xxxxx stanovit xxxxxxxx, xx xxxxx xxx záruku za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx, že usnadní xxxxxxxx povinností uložených x rozhodnutí x xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxx jednat o xxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení (v xxxxxxx záruky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžitá, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xx druhou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxx x případě, xxx lze xxxx xxxxxx xxxxxxxx předběžným xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Záruka za xxxxxxx povinnosti se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §147 xxxxxxxxx xxxx xxxx příkazem xx xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxx (v xxxxx smyslu je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí v xxxxxxxx 2). Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústním vyhlášením, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx uložení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záruka za xxxxxxx povinnosti (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, u xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx její vycestování, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx například x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pokuty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetkem), xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx záruka (xxxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxx-xx xxxxx dostatek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx apod.). Vypořádání xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti upravuje §147 xxxx. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxx. X ohledem xx nemožnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistit xxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx §154 xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx daňových xxxxxxxxx primárně na xxxxxx daňových xxxxxxxxxx). X xxxxxxxxxxx s xxx lze xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx účel spočívající x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnosti, x xxxxx by xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx využít.

K §84

Zákaz xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředkem, xxxxx xx xxxxxxxx samotnou xxxxxxxx xxxxxx (zánik xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx). Jedná xx xxxx x významný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zákaz xx xxxxxxxx xxxxx xx, xxx xx ostatní xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx práva (xxxxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx principu xxxxxxxx, xxxx že každý xxxxxxxx přestupek má xxx v souladu xx xxxxxxx „stíhán“ x potrestán. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezaručí xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx splnit uložený xxxxxxx trest ani xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, což xxxx xxx xxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx správního xxxxxx x xxx i xxxxxxxxxxxxx odsouzení xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx svými xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx nebo by xxxx možné vést xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx známým xxxxxxx xxxxxxxxx (z xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx účel xxxxxx xxxx xxxxxxx i xxx tak xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx). Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx byla obviněna xxxxx z bagatelního xxxxxxxxx. Pokud tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx po xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx vydaný xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxx moci odvolat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx předběžně vykonatelné. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx do xxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx právnické xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx přeměny xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx prvním úkonem x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxxxx č. 418/2011 Xx., x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení proti xxx.

K §85

X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx možné xxxxxx xxxxxx důvody xxxxxxxxx řízení podle §64 správního řádu. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stížnosti k Xxxxxxxxxx správnímu xxxxx. Xxxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx znovu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx rozhodovat x xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Například xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx zabrání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stížnosti.

Jako fakultativní xxxxx se upravuje xxxxxxxxx řízení z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xx spáchání xxxxxx, jenž je xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx kterou obviněný xxxx schopen chápat xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x lépe xxx naplnit xxxx xxxxxx o přestupku. X xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) bude xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z odborného xxxxxxxxxx posudku, xxxxx xxxxxx moci xxx xxxxxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx smysl (xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku). X xxxxx případě xx xxxxxxxxxxx xxx promlčecí xxxx, xxx xx xxx správní xxxxx xxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxx důvod xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupku, xxxxx uložení xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx podstatně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je x xxxxxxxx smyslu x účelu správního xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx tak xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx trestu x xxxxxxxx řízení, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx.

K §86

Xxxxxx pro xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Zjištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx meritorní posouzení xxxx, v xxxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx usnesení, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx odvolání. Xxxx xxxxxxxx se xxxx x souladu x §72 správního xxxx xxxxxxxxx xxxx účastníkům xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx odvolat. V xxxxxxxxx případech se xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xx spisu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx x účastníků xxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx důvody obligatorního xxxxxxxxx řízení, při xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx meritum xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx nestal xxxx xxxx přestupkem, xxxxxxxxx xxx obviněný (xx xxxxxxxxx, že xxxxxx spáchala osoba xxxxxxx od xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx zřejmě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx zásadu xx xxxxx xxx xxx xxx nelze xxxxx xxxxxx). X xxxxxx případech tedy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx mohl dospět x xxxxxx, že x těchto důvodů xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Rovněž v xxxxxxx, kdy odpovědnost xx přestupek xxxxxxx, xx nezbytné zkoumat xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx posouzení xxxx xxxxxx otázky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx spatřován přestupek. Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Také x xxxxx případě xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx projednávaný xxxxxx, x tedy xxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx x xxxxxx xxx xxxx rozhodnuto xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho právní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x něm xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxx meritem xxxx (xxxxx vizte xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx odložení xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx principu xx xxx xx xxxx).

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx rovněž x případě, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx x xxxxxx xxxx vyžádá zkoumání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxx xxxxxxxxx, musí xx xxxxxxx xxxxxx souhlas x současně xxxx xxxx xxxxx lhůtu x xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx souhlas xxx, xxxx být řízení xxxxxxxxx. Řízení musí xxx xxxxxx zastaveno x xxxxxxx, že xxx xxx xxxxxx xxxx souhlas xxxx xxxx.

Xxxx x případě xxxxxxxxxxxxxx zastavení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxxxxx řízení xx xxxxx, x to xxxxx x xxxxxxx xx nutnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvážení. Xxxxxx x případě, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx imunit, xxxx xxxxx (x xxx xxxxx) xxxxxxx meritum xxxx, neboť xxx xxxxxxxxx xxxxxx postačí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (pokud xxxxxxxx pozbude xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx takové xxxxxx xxxxxx). X xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxx, nýbrž postačí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vyslovení xxxx.

Xxxxx upravuje xxxx xxxxx pro zastavení xxxxxx překážku litispendence, xxxx xxxxxxxxxx, že x totožném xxxxxxxxx (xxxxx rozumět x xxxxxxxx skutku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx řízení xxxxxxx xxxxx a xxx správní xxxxx, xxxx by xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x skutku xxxxxx xxxxxxxx orgánem (včetně xxxxxxxxxx vydaného na xxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx pak zakládá xxxxxxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxx v totožné xxxx xxxx pokračování x takovém xxxxxx. Xxxxxx důvodem pro xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jej xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx i xxxxxxxxxxx x řízení). X xxxx důvodu xxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemřelého xxxx xxxxxxxxx obviněného xxxxx nemohl xxxxxx xxxxxxx zánik xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nástupce).

Upravuje xx fakultativní xxxxxxxxx xxxxxx pro případ, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x přestupku x uložení správního xxxxxx xx přestupek xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx své funkce. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zastavení řízení x přestupku pro xxxxxx, xx xx x totožném skutku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx řízení x xxxxxxxxx zastaví, xxxxx xxxx možné xxx xxxxx zahájit, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx této xxxxxx (xx dopad x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a důvodů xxx odložení věci) xx xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutími vydanými x přípravném xxxxxx. Xx xxxxxxxx prověřování xxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu, nebo xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxx správní xxxxx. Xx však xxxxx zvlášť xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydaná xx xxxxxxxxx přípravném xxxxxx, xxxxx naopak xxxxxxxxx překážku věci xxxxxxxxxx (§11a xxxxxxxxx xxxx). Xxx x xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx rozhodnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx (xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxx xxx postoupení xxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx skutek posoudit, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx právě xxxxxx. V tomto xxxxxx tedy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxx orgánu brání xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx proti xxxx xxxxx. Dále xxxx soud rozhodnout xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, schválení xxxxxxxxx a u xxxxxxxxxxx odstoupení od xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx až xxxxxxxxxxx (xxxx. fikcí) x xxx, xx xx obviněný xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx současně rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stíhání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně odsuzujícího xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx, x xxx trestní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx odsuzujícího rozsudku. Xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupci x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx meritum xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxxx vina, zakládá xx xxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x důvodu nedostatku xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx dále využít.

K §87

Jako xxxxxxxx x tradičnímu xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tzv. xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyslovení viny x s xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx následků (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx), xxxxx spojený x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx zachován xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pouze v xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx okolnostem případu, xxxxx xx tedy x xxxxxxxxx procesní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx aplikovatelný xx xxxxxxxxx xxxxxx, vizte xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, tedy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přestupků. Xxxxxxx xxxxxxx odklonů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přestupkového xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx chování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx využitelné v xxxxxxx složitějších řízení x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx řízení xxx poškozený. Nevystupuje-li x xxxxxx xxxxxxxxx, xx už xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nelze narovnání xxxxxx. Narovnání xxxxxxx x dohodě xxxxxxxx xxxx obviněným x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnout x jednom z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx x obecně prospěšným xxxxxx. Správní orgán xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že budou xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a)). Xxxxxxx xxxx obviněný xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx určení xxxx xxxxx způsobené spácháním xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx bezdůvodného obohacení xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx x způsob xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx vzájemná xxxxx x závazky mezi xxxxxx stranami. Tuto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxx uzavření xxxx xxxxxxxxx správní orgán, xxxxx xx x xxxxxxx, že je xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx obviněného x xxx, že xxxxxxxxxxxx přestupek xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za projednání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obviněného, xxxx narovnáním založena xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx být x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěno, xxx xx přestupku xxxxxxxx dopustil obviněný, xxx nemohlo být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x „xxxxxxxxxx“ x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx spočívá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poškozenému xxxxx xxxxxxxxxx přestupkem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx pak xxxxxxx v povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx správním xxxxxxx xxxxxx konkrétnímu příjemci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutím x narovnání xx xxxxxx končí.

K §88

Při společném xxxxxx xx bude xxxxxx xxxxxxxxxx podle §140 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx pouze stanoví xxxxx odchylky. Především xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxx přestupky xxxxxxxxx xx společném xxxxxx. X xxxxxxx xx principy ukládání xxxxxxxxx trestů xx xxxxx xx společném xxxxxx projednat xxxxxxxxx xxxxx obviněného, xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx věcně a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán (xxxxxxxxx xxxxxx xxxx krajský xxxx). Správním xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx obce (xxxxxxxxx obecní xxxx x komise xxx xxxxxxxxxxxx přestupků), xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx společném xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx požadavkem, xxx spolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx ve společném xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyskytující xx x jedné xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxx tak xx společnému xxxxxx x přestupcích, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odbornost a xxxxxxx xxxxx souvislost xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx určitý xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jmenovatele. Xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx rozumět shodný xxxx obdobný xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx o veřejný xxxxx xxxxxxxxx obecně, xxxxxxxxx ochrana životního xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx třeba v xxxxx kontextu definovat xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupků xxxx druhový nebo xxxxxxxxx objekt xxxxxxxxx. Xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zúží xxxxxxxxx xx okruh xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx případně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ve společném xxxxxx xxxx bude xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx spáchané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx stávajícím §57 xxxx. 3 zákona x. 200/1990 Xx. xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx nevhodná (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uložení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xx druhou stranu xx jeví jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx subjektivní souvislosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxx páchané xxxxxxx xxxxxxxxxx), neboť x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx recidiva xxxxxxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nich. X xxxx důvodu xx xxxxxxxx hranice xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx přestupky xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x §12 xxxx. 11 xxxxxxxxx řádu, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu (o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu; xxxxxxx xx však x xxxxxxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání). Xxxxxxx xxxxx návrhu xxxx xxxxx xx společném xxxxxx projednat x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx po zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx, nikoliv xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx. Xxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx omezeno xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx se jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx veřejné správy. Xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnout xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx vést xxxxxxxx xxxxxx s více xxxxxxxxxx v případě, xx jedním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení podle §38 zákona x xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věc xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

K §89

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx. adhezního řízení x xxxxxxx z xxxxxxxxxxx zkušeností. Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného spácháním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonech. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx x samostatné xxxxxx, nýbrž pouze x řízení adhezní, xxxx řízení, xxxxx xx součástí xxxxxx x xxxxxxxxx. Nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na obviněného xx účelem dobrovolného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx bezdůvodného obohacení, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkce xxxxxx x přestupku (snaha xxxxxxxxxx x nápravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se může xxxxxxxxxx xx možnosti xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Správní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nelze rozhodovat xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxx škodu). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx spolehlivé xxxxxxxx xxxxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx xxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxx škoda, xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx jeho hodnoty, xxxxxxxxxxx jednání, které xx xxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx příčinná xxxxxxxxxx xxxx spácháním přestupku x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxx xxxx (xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx složité dokazování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx určení xxxx xxxxx). Pokud tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx správní orgán xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx xx soud xxxx jiný xxxxx xxxxxxx xxxx (například xxxxxxxx xxxx.). Stejně xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx nárok na xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx již vznik xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx (x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx upravena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx uplatněného xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Pokud xxx uplatnil x xxxxxxxxxxxxxx trestním řízení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x řízení x přestupku uplatnit, xxxxx xx stává xxxxxxxxxx xxxxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o přestupku xxxx škoda způsobená xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx spácháním přestupku xxxxxx (xxxxxxxxx to xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxx pokračovat x xxxxxxxx xxxxxx. X takovém případě xxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx meritorně nerozhoduje, xxxxxxxxxxx pouze xxxxxx xx soud x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx xxx významný x hlediska xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním přestupku).

K §90

Upravují xx xxxxxxxxxxx příkazního xxxxxx (xxxxx §150 xxxxxxxxx řádu, bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příkazu). Xxxxxx, xxxx. jeho xxxxxx, xxxx xxxx xxx prvním úkonem x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ústně, pokud xx xxxxxxxx podle §72 správního xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx ukládat xxxxx xxxx xxxxxxx tresty: xxxxxxxxxx, pokuta, xxxxx xxxxxxxx, propadnutí xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx ihned xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx) xxxx osoby x xxxxxxxx svéprávností. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x nároku xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxx x xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx (xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazního xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x zjednodušené. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení, pokud xxxxx již před xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že by xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx prvním xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním přestupku xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxx xxx adhezní xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx uplatní xxxxxx nárok, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazem (xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx samostatné rozhodování x tomto xxxxxx, xxxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxx x motivační xxxxxxxx xxx obviněného, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx formou xxxxxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx částky náhrady xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vydávání xxxxxxx xx xxxxx. Stejně xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úpravě xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obviněného x případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx x přestupku. Xx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxx platit, xxxxxxxx xxxxxxx orgán x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxx xxxx uložit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx být xxxxxx zákazem xxxxxxxxx xx xxxxx.

K §91

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazem xx xxxxx. Pokutu xxxx xxxxx uložit formou xxxxxxx xx xxxxx, x kterém xx xxxx xxxxxxxxx blok, xxxxx v případě, xx obviněný bude xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x uložením xxxxxx x xxxx výší x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx (x napomenutí xxxxxx vydáván xxxxxxxxx xxxx). Xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a napomenutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx například xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příkazem xx xxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx §150 odst. 5 xxxxxxxxx řádu), xxxxx xxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxx souhlas x xxxxxxxx pokuty x xxxx xxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxx by postačil xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx). Pokutu nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na místě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx pověřená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pokutu xx xxxx 10 000 Xx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 500 Xx). To nevylučuje, xxx jiný xxxxx xxxxxxxx rozmezí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx obecní xxxxxxx xxxxxxx pokuty xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příkazu xx místě (v xxxxxxx pokuty xx x xxx xxxx xxxxxxxxx blok). Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx stávajícího §86 xxxxxx x. 200/1990 Xx. X souvislosti x xxxxxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zákonů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xx xxxxxx převáděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, však xxxx x tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budou převedeny xx jiných zákonů (xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx bude x xxxxxx zákonech xxxxxx xxxxx upravit xxxxxxxxxxx x xxxxxx příkazu xx xxxxx). Nadále xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jiných zákonů (xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obce xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx správního orgánu, xxxxx xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx §53 xxxx. 1) a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K §92

Xxxxxxxx blokové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §150 xxxx. 5 xxxxxxxxx řádu. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx řízení však xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxx věci). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx příkaz xx místě xxxxx xxxxxxxxxxx x vykonatelným xxxxxxxxxxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx) je třeba x xxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxx xxxx agendy zachovat xxxxxxxxx systém, xxxx xxxxx vydávány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx na místě xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příkazu xx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx záruka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxx však xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx se tedy xxxxxxxx obviněného xxxx xxxxx pravomocným, x xxxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx. Xxxxxxxxxxx příkazového xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokutového xxxxx (x praxi xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx) s xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příkazového xxxxx xxxxxxxxx osobě (xxx taková situace xxx nebude x xxxxx příliš xxxxx, xxxxx zpravidla xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x osobou oprávněnou xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxx). Xxxx je v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx trvalý xx xxxxxxx pobyt - xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, do 30 xxx ode xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na území x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x tomu xxxx. princip teritoriality xxxxx §3 xxxx. 2 návrhu xxxxxx). Xxx §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx XX činnost xxxx xxxxxx zde xxxxxxxx majetek. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemusí xxx nutně přiděleno xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (x tomu xxxx. §3019 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx příkazového xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx bude x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příkazové xxxxx budou xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x na povinnost xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx a pro xxxxxxxxx xxxxx apod.). Xxxxxx xxxx možné xxxxxx praktickým xxxxxxxx xxxxx některé zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (například xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vydávány xxxx xxxxxxxx bloky x xxxxxxxx xxxx.

K §93

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x procesních otázkách x xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §67 xx 76 správního xxxx. Upravují xx xxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx nesporný rozsah xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx správní xxxxx xx výrokové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyslovit. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutek, xxxxx xxx předmětem xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx zavinění x xxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx. Xxxxxx výrokem bude xxxxx x druhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxx nejen xxxx xxxxxxxxx trestu, xxx xxx xxxx výměru x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx vycházet x xxxxxxxxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx může xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (obdobně xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (vizte xxxxxxxx adhezního řízení) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx obviněným xxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxx xx bis xx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx (nejlépe v xxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxx x xxx náležitosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x schválení dohody x xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx narovnání. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx popsán xxxxxx, xxxxx xxx předmětem xxxxxx, včetně jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx forma xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx obsahovat xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx však xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x narovnání, x xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx obsahu xxxx xxxxxx x uvedení xxxx xxxxxx xxxxxx x obecně prospěšným xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxx xxxxx x nákladech xxxxxx.

K §94

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Jde o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx budou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx §71 xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i x xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx své xxxxxxxx jde xxx x xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

K §95

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku náhrady xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx vyvoláno porušením xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxx §79 odst. 5 xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx řízení xx rovněž řízení x přestupku, z xxxx xxxxxx lze x tomto řízení xxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx č. 520/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x x xxxx paušální xxxxxx xxxxxxx řízení). Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx rady xxxxx x xxxxxxx záměru xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx) - xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výše paušální xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx. závažnosti přestupku - xxxx xxxxx xxxxxxxx novelizovat. Xxxxxxx xx proto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxxx, jako xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Obviněnému xxxx xxxxxxxx částka xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxx vinným, xxxx xxxx rozhodnuto x xxx, xx xxxxxx o přestupku xxxxxxx porušením své xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx rozhodnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxx. X xxxxxxx nákladů xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx (např. správní xxxxx rozhodne xx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příkazu xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxx vydaného xx xxxxx.

Xxxx xx zavádí xxxxx poškozeného xx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx uplatněním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení od xxxxxxxxxx. Xxxxx správní xxxxx xxxxxx poškozenému xxxxxxx škody xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx uplatněného xxxxxx, xxxx obviněný xxxxxxx xxxxxxx poškozenému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tímto xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx účelně vynaložených xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů, x xxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx samostatným xxxxxxxxxxx (vizte §79 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx). Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (vizte xxx úpravu xx xxxxxxxx č. 520/2005 Sb.), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxx (xxx posuzovat, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx procesní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nedocházel xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), a xxxxxxx xxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxx nesporné xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx účelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx). X xxxxxx věci xx náklady na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neměly xxxxxxxx xxxxxxxx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxx obohacení. Xxxxxxxxx xx stejně xxxx jiné xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx.

K §96

Xxx xxxxxxxxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x přestupku se xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §81 xx 93 xxxxxxxxx xxxx. Jsou xxxxxxxx xxxxx nezbytné xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx, x jakém mohou xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx x koncepce xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx obviněného jsou xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx práva xx xxx xxxxxxxx pouze x xxxxxx části xxxxxxxx řízení a xxxxxx samotného. V xxxxxxx zákonného zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xx nejedná x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jim přiznává xxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odvolacího práva, xxxx. x xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K §97

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx s ohledem xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4 správního xxxx (xxxxx xx xxxxxxxx x x něho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx svoji xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxxx na to xx xxxxx přiznat xxxxxx právo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přestupku ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx se k xxxxxxxx podanému xxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x nedůvodně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxxx xx mohl xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Na druhou xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4 správního xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x odvolání podanému xxxxxx xxxxxxxxx řízení.

S xxxxxxx xx charakter xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx obviněného) xx xxxxxxxx zdůrazňuje xxxxxxxx účinek odvolání, xxxxx xxxxx vyloučit. Xxxxxxx xx, že xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (tedy xxxxxxxxxx xx věci) xx vždy xxxxxxxx xxxxxx, který nelze xxxxxxxx xxxxxxxx podle §85 xxxxxxxxx řádu.

S xxxxxxx na speciální xxxxxx zastavení xxxxxx x xxxxxxxxx zákon xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx x xxxxxxxxxxx důvody - xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek, xxxxxxxx řízení a xxxxxxx souhlasu osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx posuzování xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxx až xxxxxxxx xxxxxxx orgán. X ohledem xx xxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx obecnou xxxxxx xx xxxxxxxx řádu. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou výkonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx).

K §98

Xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx napadené rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx nejen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx správnost. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §89 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx x xxxxx, xxxxx nemohly xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx správnost xxxxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxxxx. Xxxx pravidlo xxxxxx §82 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx moci.

Zvláštním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx meze xxx uplatnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxx xx může xxxxxxx pouze obviněný x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného také xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx lze xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Výrok x xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx musí tento xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení. X případě xxxxxx x xxxxxxx škody xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v neprospěch xxxxxxxxxx možná.

Ve xxxxxx x ostatním výrokům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx. Dále xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ačkoliv jej xxxxxxxx pouze xxxxx x nich. Xxxxx xxxx nebudou xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocné, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx x xxxxx projednávání xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx výroky ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx obviněných v xxxxxxxxxx xxxxxx.

K §99

Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx o upuštění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §101 x 102 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx rovněž rozhodovat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx pachatel přestupku x xxxxxxx podmíněného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu porušil xxxxxxxx upuštění. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přestupků xxxxx xxxxxx zákona. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx konkrétní xxxxxx důsledky xxxxx xxxxxxxx právě x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxxx pak xxxxxxx orgán xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx, xxxxx je podkladem xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zmírnit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tedy správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx přestupku (například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, ale x nižší výměře, xxxxx xxxx odpovídat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo vykonán, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx část plnění, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uloženého xxxxxxxxx trestu. Dále xxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx (x případě prominutí xxxxxxxxx trestů, realizované xxxxxxx xxxxxx xx xx však xxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx trestu (x xxxxxxx snížení xxxxxxxxx xxxxxx, opět xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

K §100

Xxxxxxxx xx postup xxx xxxxxx situace, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestního xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx (§9499) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se x x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx řízení) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx řeší xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx, neboť xxxxxxxx x xxxxxxx komplexní xxxxxxxx přestupků xxxx xxxx postupu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxx překážka trestního xxxxxxx x přezkumné xxxxxx provedeno. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx xxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx úmysl xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx stíhání (postup xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxx stižen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx), ale xxxx skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x totožném xxxxxx xxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zastavení xxxxxx a xxxxxxxx xxxx). V xxxxxxx xxxxx x třetí xxxxxxxx tak bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož prostřednictvím xx xxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xxx xxxx x xxxxxxxx nevědomosti orgánů xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx x jednom xxxxxx. Xxxxxxx by xxxxxxxx xx xxxxx xxxx. 1 a x xxxxxx ustanovením (např. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jedné xxxx nemělo nikdy xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zhojit (xx možná nejrychleji) xxxxxxxx vadný xxxx, xxxxx v praxi xxxxx nikdy zcela xxxxxxxx. Xxxx tomuto xxxxxxxxxx xxx je xxxxxxx upřednostněno rozhodnutí xxxxxx činného v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx x je xxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxx věci xxxxxx docházet x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx řízení.

Rozhodnutím x xxxxxxxxx xx xxxxx x kontextu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnuté xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Rozhodnutím o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věci (xxxxx odůvodnění zastavení xxxxxx) a odložení xxxx x obdobných xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx přezkumného řízení.  Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxx zahájení. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení z xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení. Tato xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx objektivní lhůta x xxxxxxx, že xxxxxxxxx řízení nebude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx x xxxxxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví, xx přezkumné xxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxx xxx (xxxxx xx navázána xx nejkratší dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo od xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx x ohledem xx xxxxxx jistotu účastníků xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxxx důvody xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx.

K §101

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. Xxxx xxxxx, aby xxxx úprava xxxxxx xxxxxxx xx návrhu xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Z xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx č. 200/1990 Sb. xxx xxxxx, xx x xxxxx debaty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx páchání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx vyloučení přezkumného xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx pokut (xxxxxxx xx místě). Xxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokut, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypořádat. Xxxxx praxí xxxxxxx x zahlcení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x přezkumnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která mají xx xxx zvrátit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xx xxx, xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx který xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx, aby xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx několik xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vyloučení přezkumného xxxxxx x případě xxxxxxx xx místě xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přezkumného xxxxxx. Xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx objektivní xxxxx xxx podání xxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx (pouze x xxxxxxx xx xxxxx) na šest xxxxxx x xxx, xx podávání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx obdobně režimu §42 správního xxxx (x xxxxxx tedy x režimu §94 xxxxxxxxx xxxx, podle xxxxx je správní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení odpovědět xxxxxxxx xx 30 xxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x takové xxxxxxx nepožádal), přičemž xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bude posuzovat xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, x nikoli xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx je xxxx xxxx - xxxxx xxxx k vyloučení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K §102

X xxxxx xxxxxxxxxx se upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx právního xxxxxxxx pachatele, xxxxx xx právnickou xxxxxx (xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxx právních nástupců xxxxx tito xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přechod pokuty xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx osobu, xxxxx předkladatelem zvolen, x to x xxxxx, xx xx xx danou problematiku x minulosti objevovaly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nástupce xxxxxxx (zaniklé) osoby. Xxxx řešení se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §579 xxxx. 1 zákona x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx obsahem xxxx xxxxxx, které mělo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v §2009. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se pak xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx přejde xx xxxxxxxx nástupce v xxxxxx xxxxxxxxxxx pasiva. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dědice xxxxxxxxxx potvrzoval xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Praze (XXX) 7 X 155/94.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx, xx xxxxxx-xx tato xxxxxxxxxxxxxx norma na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxx k osobám xxxxx soukromého, jeví xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx její xxxxxxxx xx veřejnoprávní práva x xxxxxxxxxx, xxxxx x tomu xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx. Xxxx dále xxxxxxx x tvrzení, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx. Xxxxxx správně xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx x rámci odpovědnostního xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx osobní xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx. Předkladatel xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit pokutu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx názor xxxxxxxx x Veřejný xxxxxxxx práv, xxxx xxxxx, že „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nepřechází xx xxxx osoby - xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zakotvené x zákoně o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx. Pokuta za xxxxxxxxx představuje jeden x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx nezcizitelná a xxxxxxxxxxxxxx.“ A byť, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx toto nerespektují, xxxxxx xx xxx xx tom, že xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx trestání x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxx trest xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pak xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ze dne 13. xxxxxxxx 2012, xx. xx. 7 Xx 167/2012, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že „x xxxxxxxxxxxxx doktríně přitom xxxxx xxxxxx, xx xxxxx trestu zaniká x xxxxxxx smrti xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxx xxxx. Xxxxx, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxx, 2. xxxxxx, Praha: X. X. Beck, 2012, x. 1132). Trestní xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxx přejít na xxxxx xxxxx, xx. xx dědice. Důvodem xx xxxx jiné xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx sankce má xxxx xxxxxx charakter x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx.“ Xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, „xx ani xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx tato finanční xxxxxx neztrácí svou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxxxxx charakteru. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx osobou, x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx dědice xxxxxxxxx xx xxxxxxx ust. §239 zákona x. 280/2009 Sb., daňový xxx. Xx xxxxx xxxx v xxxxx, xx represivní (xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) charakter xxxxxx xx naplňován xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx sankce osobní xxxxxxxxx a je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; zákon xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx causa. Xxxxx takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tudíž nemůže x důsledku její xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx osobu - xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.“

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přechod xxxxxxxxxx xx právního nástupce xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx povaze xxxxxxx, proto xxx xxxxxxx navrhované xxxxxx.

K §103

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx přestupků xxx xxxx xxxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxx i správně-trestních xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx státu. Xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přestupků, neboť xx xxxxxxx o xxxxx xxxx (vizte xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx odvozuje od xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx přestupky xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx působnost xx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K §104

Xxxxxxxx xx x návaznosti xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx prezidenta Xxxxx republiky udělovat xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zveřejnění ve Xxxxxx xxxxxx. Amnestie xx sloužit xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správní orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xx xxx měla uplatnit xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx ze své xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxx xxxx konkrétnímu xxxxxxxx. Amnestie xxxx xxx xx svém xxxxxxx x souladu x xxxxxx úpravou xxxxxxx před diskriminací (xxxxx č. 198/2009 Sb.). Xxxxxx xxxxxxxx tedy musí xxx xxxxx též x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx může xxxxxxx xx řízení (xxxxx jej zahájit xxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxx zastaveno), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx) x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přestupků, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x trestním xxxxxx), xxxxx představuje určitý xxxxxxxxxx dopad správního xxxxxxxx (xxxx. zkoumání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úsecích xxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxxxx xxxxxx institutu navazuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx, zastavení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx).

K §105

Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, což značně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správních orgánů (xxxxxxxxxxx xxxxx většiny xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Omezení se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přestupků, xxx xxxxxxx xx zmatení xxxxxxxx veřejné xxxxxx) x xx xxxxxxx xxxxxx (přestupkovou xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx správním xxxxxx xx nachází xxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx, xxxx xx xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxx obec, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx). Xxxx omezení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx nového xxxxxx.

K §106 až 108

Xxxxxxxxxx reaguje na xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 368), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zpřísněný xxxxxx xxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxx přestupků. X evidenci xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx), a xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx. Uvedený xxxxx xxxxxx se v xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx procesu (xxx 19. xxxxxx t. x. byl xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentu XX v xxxxx xxxxxx xxxxxxx čtení).

Zakládá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx projednává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx opis x xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx pak xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx. Xx xx význam xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postihována (xxxxx xxxxxxx přestupky v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx postihována xxxx, xxxxx skutečnost, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx přestupku, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K §109

Xxxxxxxx se xxxxxxx správních orgánů xx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přístupu k xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přestupku. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx orgány, xxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiných právních xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §66 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx §11a xxxxxx x. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Teprve xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx ho neumožňuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení x xx xxxx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

K §110

X návaznosti na §96 zákona x. 200/1990 Xx. se xxxxxxxx přehled přestupků. Xxxxxxx xxxxxxxxx by xxx pomoci xxxxxxxx xxxxx o správním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx moci xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v dané xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx správního orgánu), xxx xxxxx i xxxxxxxxx xxx změny xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx aplikovatelnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xxxx jiného správního xxxxxx xxxx nadbytečnost xxxxxxxx podstaty apod.). Xxxx xx tedy xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva (úpravy xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx), xxxxx je dlouhodobě x zásadním způsobem xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxx navázat xx přijetí navrhovaného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx tak xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx politiky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx správy, která xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx správního xxxxxxxx. Xxxx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx deliktního xxxxxxx nebo xxxxxxxx x obdobným xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx chráněných xxxxxxxxx skutkovými xxxxxxxxxx). Xxxxxxx přestupků xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx za kalendářní xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přestupků xxxx v rámci xxx xxxxx zpracovávat xxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Za xxx účelem mu xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx obecních x xxxxxxxxx úřadů) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xx přehled xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx údaje vztahující xx vždy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatám xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx možné, xx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tedy x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení (bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxx xx x určitém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx právní kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Dále xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx přestupků (případů, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx důvodů x xxxxxxxx xxxxxx) x x xxxxx xxxxxxxxxx řízení. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx v důsledku xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx spáchán) x x xxxxx řízení, xxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx projednaných xxxxxxxxx). Xxxx se xxxx xxxx xxxxxxx x ukládaných xxxxxxxxx xxxxxxxx (o xxxxxx xxxxx a xxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx případnou xxxxxxx), x uložených xxxxxxxxxx opatřeních (x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx opatření), o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x mimořádném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx budou evidovat xxxxx x počtu xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podaných xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx přehledu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx, pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x projednání xxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx obce xxxx xxxxx, bude muset xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx konce dubna xxxx následujícího xx xxxx, za který xx přehled xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tedy xx internetu.

Na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx úřadů) ještě xxxxxxxx správní xxxxx, x xx na xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx přenesené působnosti xxxxx x xx. x. Prahy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xx léta 2014-2016, xxx přestupková xxxxxx xxxx akcentována (xxxx xxxxxxx byl xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 689 xx xxx 11.9.2013) x xxxxxxx xx xxxxxxx usnesení xxxxx XX x. 774 xx dne 19.10.2011 x dotazníkových šetřeních. X návaznosti na xxxxx xxxxxx úpravu xxxx potřeba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přehodnocena, xxx xx zamezilo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K §111

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx bude podílet xx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přestupků (xxx x xxxxxxxxx úpravu x xxxxxx č. 312/2002 Sb. x x zákonu č. 234/2014 Sb.). Xxxx xxxxxxxxx xx nebudou xxxxxxxxx xx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx místě (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x na xxxxxxxx x vedoucí jiných xxxxxxxxxx správních xxxxx (x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxx). Vyžaduje xx tedy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (právnická xxxxxxx); v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x oboru xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ještě xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx obsah xxxx xxxxxxx (x jakých xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxx xxxx xxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx obdobně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 312/2002 Sb.). Xxxxxx xx xxxxxxx x toho, xx xxxxx x. 312/2002 Xx. upravuje xxxxx xxxxxxxxx úředníků územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx úprava xxxx není xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxx státních xxxxxx. Navržené xxxxx xxxx rozšířit xxxxx xxxx, jejichž vzdělání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, navíc xxxxxxx pracovníci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Reálně xxx xxxx uvažovat x xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx až xx xxxx 2020, xxx xx bude xxxxxx konec přechodného xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx období xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx orgány, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx personálně xxxxxxxx - xx xxxx 2022. V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx však xxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx jiných xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx č. 312/2002 Sb.). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx komise (xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb.) jsou xxx přechodné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxx vymezena skupina xxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxx pro xxxxxx xxx (xxxxxx xxxxxxxx let) x xxxxxxxxxx s projednáváním xxxxxxxxx (déle xxx xxxxx xxx) upustit xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků.

K §112

Upravují se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx právní xxxxx: Xxxxx "xxxxx xx" xx nutno xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxx xxxxxx skutečnost, xxxxx nenastala, xxxx xxxxxxxx terminologické x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Předpokládá xx, xx xxx. změnový xxxxx xx měl xxx přijat a xxxxx xxxxxxxxx současně x tímto zákonem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx zmíněná xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Nelze xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x opomenutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx fikce, xx xxxxxxx xxxxx dojde x terminologickému i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx), xxxxxx přestupek xxx, xx xx xxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Absence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vzhledem x úpravě x §5, xxxx x xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x tomu, xx xx xxxx xxxxxxx by xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx z xxxxxxxx cílů navrhované xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nevyhovujícího xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu, xxxxx xx odpovídala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, x xxxx jsou xxxx xxxxxxx projednávány.

Pojem „xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xx nutno vykládat x xxxxxxxx celé xxxxxx. Xxx bylo xxxxxxx x obecné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxx xxxx. xxxxxxxx 1.2.2.2.), xxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. vymezen xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pojem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx úpravě. Správní xxxxxxx zahrnují početnou xxxxxxx různorodých xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx lze xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x účelu ukládaných xxxxxx xx:

- jiné xxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

- správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. podnikajících xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“),

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

-xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxx platební xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, správní xxxxxxxxx delikty x xxxxxxx proti platební xxxxxxxxxx (platební xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x „xxxxxx xxxxx xxxxxx“. Xxxxx xx xxxxx x „hraniční“ (xxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxx xxxx. kapitolu 1.2.2.4 xx 1.2.2.6). Xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx nepovažuje xx xxxxx xxx xx xxxxxx blíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a širším xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx již xxxx xxxxxx část xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx rozdílů mezi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x tzv. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výslovně xx x přechodném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx disciplinární xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx s xxxxxx disciplinární xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [xxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxx]. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nejvíce xxxxx přestupkům, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 odst. 6 Xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx, že xx odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xxxxxx nový zákon xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přechodné ustanovení xxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx zánik xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx určování druhu x výměry xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx. Tato ustanovení xx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx lex xxxxxxxxx, xxx není xxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx pro ukládání xxxxxx (xxxx. kritéria xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sankce) xx xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx řídí xxxxx xxxxxxx úpravou, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přechodné xxxxxxxxxx xxxx speciálně xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx lhůt pro xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxxxxxx zákonů - xxxx lhůty xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx xxxx nezanikne xxxxx, xxx by xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, pokud x xxxxxxx zakládajícímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxx zahajovaným xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxxx správním xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dosavadním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx, kde xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon č. 200/1990 Sb., ale případně xxx xxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx místě.

Nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxx platnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x přenosu xxxxxxxxxxxx x projednávání xxxxxxxxx uzavřených xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx (k xxxx xxxx. odůvodnění x §105).

Dále xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komisí. Xxxxxxxxx xx xxxx jednat xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb., xxxxx xxxxx xxxx úpravy xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx je xxxxx upravit xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxx správní orgány, xxx xxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit - xx xxxx 2022.

K §113

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx x xx. 52 xxxx. 1 Legislativních pravidel xxxxx x xxxxxxx xxxxx výslovně xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x které se xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx.

K §114

Xxxxxxxx ke lhůtám x xxxxxxxxxxxxx procesu x x tomu, xx se xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ještě xxxx nabytím xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx červenec xxxx 2017.

29 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v zájmu xxxxxx xxxxxxxxx úkolů xxxxxxx ministrem xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx použití agenta x předstíraný xxxxxx. Xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx svědků x xxxxxxx xxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 137/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, za utajení xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 522/2005 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx x. 8 xx ,,xxxxxxxxxxx vybraného policisty x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxx Xxxxx republiky" xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Vyhrazené až Xxxxxxx). X&xxxx;xxxx uvedených xxxxxx Útvar speciálních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a vyšetřování, xxxx jediný xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x ochranu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

30 Např. Druhý xxxxxxxx k Úmluvě XX x xxxxxxx finančních xxxxx XX, vypracovaný xx xxxxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxx x XX xx xxx 19.6.1997.

31 Xxxxxxx právo, 7. vydání, xxxxxxxx XX – xxxxxxx xxxxxxxx, XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx, XXx., 2009, xxx. 453.

32 Xxx xxxxxxxxx xxxx soudním x správním xxxxxxxxx, xxxx. mezi trestnými xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx:

- Xxxxxx xxxxxxx – x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, ale x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx objekty, xxxx. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx delikty xxxxxxxx především xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx deliktního xxxxxxx. Xxxxxxx činy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ,,xxxxxxxxxx" xxxx, xxxxxxx správní xxxxxxx jako xxxxxxx ,,xxxxxxxx", pouhé ,,protiprávní xxxx".

- Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx – závažné, xxxxx, značně škodlivé xxxxxxx xxxx spadat xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- S mírou závažnosti xxxxxxx souvisí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx čin xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ,,xxxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bezpráví x xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx. Xxxxx disponuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, propadnutím xxxxxxx, xxxxxxx pobytu xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx ukládaný xx xxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxxx ,,xxxxxxxxxxxx" xxxxxx, xxxx stigmatizující, je xxxxx xxxxxxx připomenutím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx nejčastěji x&xxxx;xxxxxxxxx újmou.

33 Souběhem xxxxxxxx případ, xxx xxxxxxxx spáchal xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx z nich xxxxx vinným. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxx x xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34 Xxx x xxxxxx, xxx pachatel xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx:

1) xxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxx dříve uznán xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx druhu,

2) nestejnorodá – xxxxxxxx xxx xxxxx uznán xxxxxx xxx xxxxxxxxx jiného xxxxx.

35 Rohlena proti Xxxxx republice, x. 59552/08, xxxxxxxx xx xxx 18.xxxxx 2013, xxxxxxx xxxxxx xxxx; Xxxx x Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, č. 29295/95 x 29363/95, xxxxxxxx xx dne 27.xxxxx 2011; Xxxxxx xxxxx Estonsku (x. 2), č. 45771/99, xxxxxxxx xx dne 21. xxxxx 2003; Xxxx xxxxx Xxxxxxxx, x. 5503/00, rozsudek xx xxx 10.xxxxx 2004.)

36 Xxxxxxxx zákoník xxxxxxx x §2894 xxxx. 1 xxxxx xxxx jako obecný xxxxx, xxxxx představuje xxxxx xx ,,xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx xx aktivech (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx občanský xxxxxxx považuje xxxxx xxxxx xx majetku (xxxx. poškození xxxx xxxxxxx věci), xxx xxxx rovněž i xx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxx xxxxx svým zaměstnancem). Xxxxx ,,xxxxx" xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx xx 31.12.2013, xx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx již xxxxx xxxxx vůči xxxxx xxxxx (xxxx xxxxx xx pasiv), xxx až xxxx xxxxxxxx (tedy xx xxxxx xx aktiv xxxxxxxxxxx). (článek/stanovisko/výklad xx xxx 22.4.2014. Hlaváč, Xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx. ASPI XX: XXX47528XX).

X Xxxxx xxx 1. července 2015

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Bohuslav Sobotka, x. x.

xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx, v. x.

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx