Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
33/2023 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů R P
33/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády R P
33/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony R P
33/2019 Sb. Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku R P
33/2018 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018 - 2029, 2,75% R P
33/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů R P
33/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb. R P
33/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek R P
33/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů R P
33/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. R P
33/2005 Sb. Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách R P
33/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti podpory bydlení z veřejných prostředků a kterým se stanoví některé podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby R P
33/2000 Sb. Vyhláška o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely R P
33/1997 Sb. Sdělení o Úmluvě o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu R P
33/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů R P
33/1991 Sb. Oznámení o vydání výnosu, kterým se zrušují některé resortní právní předpisy R P
33/1990 Sb. Oznámení o vydání výnosu, kterým se mění platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu ČSR R P
33/1988 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci R P
33/1985 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v hospodářském zákoníku č. 45/1983 Sb. (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků), vyhlášce č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve vyhlášce č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků R P
33/1983 Sb. Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou republikou a Afghánskou demokratickou republikou R P