Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.08.2006 do 31.12.2006.


Zákoník práce

65/65 Sb.

ČÁST I. Všeobecná ustanovení

HLAVA I. Působnost zákoníku práce §1 §2 §3 §4 §5 §5a §6

HLAVA II. Účastníci pracovněprávních vztahů §7

Zaměstnavatelé §8 §8a §8b §9 §9a §10
Zaměstnanci §11 §12 §13
Zastoupení §14 §15 §16 §17

HLAVA III. §18 §18a §18b §19 §20 §21 §22 §23 §23a §24 §25 §25a §25b §25c

Přístup k nadnárodním informacím a projednání
Společná ustanovení §25d
Vyjednávací výbor §25e
Usnesení o skončení vyjednávání §25f §25g
Evropská rada zaměstnanců ustavená jednáním §25h
Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání §25i
Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona §25j §25k §25l §25m §26
ČÁST II. Pracovní poměr

HLAVA I. Vznik, změny a skončení pracovního poměru §27

ODDÍL 1. Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru §28 §29 §29a §29b §30 §31 §32
Vznik pracovního poměru §33 §34
Povinnosti vyplývající z pracovního poměru §35
ODDÍL 2. Změny pracovního poměru
Změna sjednaných pracovních podmínek §36
Převedení na jinou práci §37
Pracovní cesta a přeložení §38
Agenturní zaměstnávání §38a §38b
Převedení zaměstnance na původní pracovní místo §39
Převedení a přeložení na žádost zaměstnance §40
Účast odborových orgánů při převádění §41
ODDÍL 3. Skončení pracovního poměru §42
Dohoda §43
Výpověď §44
Výpovědní doby §45
Výpověď daná zaměstnavatelem §46 §47
Zákaz výpovědi §48 §49 §50
Výpověď daná zaměstnancem §51
Hromadné propouštění §52
Okamžité zrušení §53 §54 §55
Skončení pracovního poměru sjednaného na určitou dobu §56 §57
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době §58
Účast odborových orgánů při rozvázání pracovního poměru §59
Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání §60
Odstupné §60a §60b §60c
ODDÍL 4. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru §61 §62 §63 §64
ODDÍL 5. Volba a jmenování §65 §66 §67 §68
ODDÍL 6. Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost §69
Vedlejší pracovní poměr §70 §70a §70b
Vedlejší činnost §71

HLAVA II. Pracovní kázeň a pracovní řád §72

Základní povinnosti zaměstnanců §73
Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců §74
Výkon jiné výdělečné činnosti §75 §76 §77 §78 §79 §79a §80 §81
Pracovní řád §82

HLAVA III. Pracovní doba a doba odpočinku

ODDÍL 1. Pracovní doba a přestávky v práci
Vymezení pojmů §83 §83a
Rozvržení pracovní doby §84 §85
Pružná pracovní doba §85a
Formy pružné pracovní doby §85b
Překážky v práci při pružné pracovní době §85c
Práce přesčas při pružné pracovní době §85d
Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby §86
Začátek a konec pracovní doby §87 §88
Přestávky v práci §89
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami §90
Dny pracovního klidu §91
Nepřetržitý odpočinek v týdnu §92 §93
Evidence pracovní doby §94
Pracovní pohotovost §95
ODDÍL 2. Práce přesčas a noční práce §96 §97 §98 §99 §99a
ODDÍL 3. Dovolená na zotavenou §100
Dovolená za kalendářní rok §101 §102 §103
Dovolená za odpracované dny §104
Dodatková dovolená a další dovolená §105
Společná ustanovení o dovolené na zotavenou §106 §107 §108 §109 §110 §110a §110b §110c

HLAVA IV. Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů

Splatnost mzdy §119
Výplata mzdy §120
Srážky ze mzdy §121 §122 §123
ODDÍL 2. Náhrada mzdy při překážkách v práci
Překážky na straně zaměstnance
Překážky z důvodů obecného zájmu §124
Náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby §125
Školení a studium při zaměstnání §126
Důležité osobní překážky v práci §127 §127a §128
Překážky na straně zaměstnavatele
Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy §129
Ostatní překážky na straně zaměstnavatele §130
ODDÍL 3. Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce §131

HLAVA V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Základní ustanovení §132
Prevence rizik §132a
Odborná způsobilost §132b
Povinnosti zaměstnavatele §133
Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochrané nápoje §133a
Bezpečnostní značky a signály §133b
Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání §133c
Pracoviště a pracovní prostředí §134
Výrobní a pracovní prostředky a zařízení §134a
Zvláštní odborná způsobilost §134b
Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma §134c
Zákazy některých prací §134d
Organizace práce a pracovní postupy §134e
Práva a povinnosti zaměstnanců §135
Kontrola odborových orgánů §136
Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §136a §137 §138

HLAVA VI. Péče o zaměstnance

ODDÍL 1. Pracovní a životní podmínky zaměstnanců a jejich odborný rozvoj §139 §140
Péče o kvalifikaci zaměstnanců a její zvyšování §141 §141a §142 §142a §142b §143 §144
Uložení svršků a dopravních prostředků §145
ODDÍL 2. Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce §146 §147 §148 §148a

HLAVA VII. Pracovní podmínky žen a mladistvých

ODDÍL 1. Pracovní podmínky žen §149
Zákazy některých prací §150 §151 §152
ODDÍL 2. Pracovní podmínky těhotných žen a matek
Převedení na jinou práci §153
Pracovní cesty a přeložení §154
Rozvázání pracovního poměru §155
Úprava pracovní doby §156
Mateřská a rodičovská dovolená
Mateřská dovolená §157
Rodičovská dovolená §158
Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte §159
Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené §160
Přestávky ke kojení §161 §162
ODDÍL 3. Pracovní podmínky mladistvých §163 §164 §165
Zákaz práce přesčas a práce v noci §166
Práce zakázané mladistvým §167
Lékařské vyšetření §168 §169

HLAVA VIII.Náhrada škody

ODDÍL 1. Předcházení škodám §170 §171
ODDÍL 2. Odpovědnost zaměstnance za škodu
Obecná odpovědnost §172 §173 §174
Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody §175
Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat §176 §177
Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů §178
Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance §178a §178b
Rozsah náhrady škody §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185 §186
ODDÍL 3. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Obecná odpovědnost §187 §188 §189
Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání §190 §191 §192 §193 §193a §194 §195 §195a §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202 §203
Odpovědnost ve zvláštních případech
Odpovědnost za škodu na odložených věcech §204
Odpovědnost při odvracení škody §205
Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele §205a §205b §205c
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání §205d §206

HLAVA IX. Pracovní spory §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216

ČÁST IV. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr §232 §233 §234 §235
Dohoda o provedení práce §236
Dohoda o pracovní činnosti §237 §238 §239 §239a §239b
ČÁST V. Společná ustanovení

HLAVA I. Právní úkony §240 §241

Neplatnost §242 §243 §243a
Smlouvy (dohody) §244 §245

HLAVA II. Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů §246 §247 §248

HLAVA III. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů §249 §250 §251 §251a §251b §251c §251d

HLAVA IV. Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Uspokojení nároku §252 §253 §254 §255 §256 §257
Uplynutí doby §258
Dohoda o sporných nárocích §259
Smrt zaměstnance §260

HLAVA V. Lhůty a doby §261 §262 §263 §264 §265

Počítání času §266
Doručování §266a
ČÁST VI. Závěrečná ustanovení
Zvláštní úprava pracovního poměru některých zaměstnanců §267 §267a §268 §269 §270
Inspekce práce a státní zdravotní dozor §270a §270b
Výklad některých pojmů §271 §272 §273 §274
Průměrný výdělek §275
Přechodná ustanovení §276 §277 §278
Zrušovací ustanovení §279
Účinnost §280
č. 153/1969 Sb. - Čl. II
č. 20/1975 Sb. - Čl. II
č. 22/1985 Sb. - Čl. II
č. 188/1988 Sb. - Čl. II
č. 3/1991 Sb. - Čl. II
č. 74/1994 Sb. - Čl. VI
č. 74/1994 Sb. - Čl. VII
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 155/2000 Sb. - Čl. II
č. 136/2002 Sb. - Čl. III
č. 46/2004 Sb. - Čl. II
č. 436/2004 Sb. - Čl. IV
č. 563/2004 Sb. - §39
č. 169/2005 Sb. - Čl. II
č. 189/2006 Sb. - Čl. III
ZÁKLADNÍ XXXXXX
Xx. X
Článek X vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
Xx. XX
Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
Xx. III
Xxxxxx XXX vypuštěn xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Sb.
Čl. XX
Xxxxxx IV xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx.
Čl. V
Xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
Xx. XX
Xxxxxx VI vypuštěn xxxxxxx předpisem č. 74/1994 Xx.
Xx. XXX
Xxxxxx XXX vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
Xx. XXXX
Xxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 74/1994 Xx.
Xx. XX
Xxxxxx XX vypuštěn xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Sb.
Xx. X
Xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxx
Působnost zákoníku xxxxx
§1
(1) Xxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, vznikají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx práce nebo xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanci, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx hodnoty, odbornou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx zákoník xxxx zvláštní právní xxxxxxx xxxx xxx xx pro xx xxxxx důvod xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx zaměstnanec vykonává, x xxxxx xx xxx xxxxx této xxxxx nezbytný.
(4) X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, rasového xxxx etnického xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx občanství, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx stavu, xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx, manželského x rodinného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx smýšlení, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podněcování, navádění xxxx xxxxxxxxxx nátlaku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx tento důvod xxxxxxxxxxx podstatný x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, kterou xx zaměstnanec vykonávat, x který je xxx xxxxx xxxx xxxxx nezbytný; xxx xxxxxxxxx takovou výjimkou xxxx být xxxxxxxxx x požadavek xxxxxxxxx. Xx diskriminaci se xxxxxx nepovažuje xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele směřující x tomu, aby xxx přijímání xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mužů x xxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxx xxxxxxx současně x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do pracovněprávního xxxxxx.
(6) Přímou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx opomenutí, xxx xx, bylo, xxxx by xxxx, xx základě rozlišování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§1 odst. 4), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxx, xxx zdánlivě xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zvýhodňuje xxxxxxxxxxx vůči xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx diskriminačních xxxxxx (§1 odst. 4); xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx případě nezbytná, xxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx přístup x xxxxxx pracovní činnosti x funkčnímu xxxx xxxxxx postupu v xxxxxxxxxx.
(8) Obtěžováním xx xxxxxx jednání, xxxxx je zaměstnancem, xxxxx xx to xxxx, oprávněně vnímáno xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx důstojnosti fyzické xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zneklidňujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx obtěžováním xx xxxxxx xxxxxxx sexuální xxxxxx x jakékoliv xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo zneklidňujícího xxxxxxxxx xx pracovišti xxxx xxxxx xxxx xxx oprávněně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, které ovlivní xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxx, náboženství či xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxxxxx.
§2
(1) Xx vztahy vyplývající x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zákoník xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx to xxxxxxx zvláštní předpisy.
(2) Pokud je xxxxxxx funkce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákoníkem xxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. 2)
§4
Xx pracovněprávní vztahy xxxxxxxxxx čekatelů, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx čekatelů x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx pokud to xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxx xx stanoví xxxxxxxx právní xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vysokých škol, xxxxxxxx veřejných výzkumných xxxxxxxxx, zaměstnanců xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x členů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, zaměstnanců Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx advokacii x xxxxxxxxx xxxxxx 79) x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx práce, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, jakož x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx práce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxx, pokud xxx x:
x) xxxxx pracovní doby x xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx, minimální xxxxxx tarify x xxxxxxxxx xx práci xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci,
e) xxxxxxxx xxxxxxxx žen x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jedno xxxx xxxxxx než xxx xxxx,
f) xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx něho výhodnější. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx nepoužije, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců od xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx 2 písm. x) a x) xx nepoužije, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zaměstnancem xxxxxx, nepřesáhne xxxxxx xxxx 22 xxx x období posledních 12 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Pracovněprávní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx se souhlasem xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxx xxx v xxxxxxx x dobrými xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jakýmkoliv xxxxxxxx postihovat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx práv x xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů.
(4) Dojde-li x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, má xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx následky xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx bylo xxxx xxxxxxxxx zadostiučinění.
(5) Xxxxx byla xx xxxxxx míře snížena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx a nebylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích.
(6) Xxxx náhrady podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x porušení xxxx x povinností xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx
§8
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xxxxx zaměstnávají xxxxxxx xxxxx v pracovněprávních xxxxxxxx, x pokud xx xxxxxxx zákon, xxx v obdobných xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx vystupují x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx o organizačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxxxxx, xxxxxxxxx stanovy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx; 20) xx-xx xxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, může xxx xxx xxxxxxxx xxxx organizační jednotka x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx.
§8a
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby mít xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právními xxxxx xxxxxxx práv x xxxx xx xxxx povinnosti v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 18 xxx věku.
§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.1994
§8x
(1) Xxxxx xx účastníkem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx osobou x je xxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Za xxxx x pracovněprávních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 63)
§8b vložen xxxxxxx předpisem x. 220/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§9
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činí x zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx statutární xxxxx, x u xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxx; xxxxx nich xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jako orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úkony xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1), jakož x jeho další xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stupních řízení x zaměstnavatele, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx podřízeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
§9a
(1) Xxxxxx úkony v xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxx x případech xxxxxxxxx x §8b xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, 63) xxx se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Jiní zaměstnanci, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, jsou oprávněni xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx organizační xxxxxx státu.
(3) Xxxxxxxxx zaměstnanci uvedenými x odstavci 1 xx xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx uvedení v §9 odst. 3.
§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 220/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
§10
(1) Xxxxxx xxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9 xxxx. 1 x 2 x §9a odst. 1 x 2) zavazují xxxxxxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx práv.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úkonem x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, nezavazují tyto xxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx x xxxx nebyl xxxxxxxx xx své xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx
§11
(1) Způsobilost fyzické xxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nabývat xxxxxx xxxx a xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vzniká, xxxxx xxxx dále stanoveno xxxxx, xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx nesmí xxxxxxx xxxx den xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx fyzických xxxx ve xxxx xx 15 xxx xxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx vykonávat xxx uměleckou, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 69)
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§176) xxxxxxxx x den, kdy xxxxxxx 18 xxx xxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxxx xxxxx. Právní úkony, x nimž xxxx xxxxxxxxx, xxxx za xxxx xxxx zástupce; xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxxx.
(2) Soud způsobilost xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanec xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jen xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx návykových xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx schopen xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Soud xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zruší, xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx-xx důvody, které x nim xxxxx.
§13
§13 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
Xxxxxxxxxx
§14
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx x plné moci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx jedná xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže ten, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxx; dalšího xxxxxxxx xx může ustanovit, xxx xxxxxxxx xx xx právním předpisem xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx. X x xxxxxxxx xxxxx dalšího xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Překročí-li xxxxxxxx rozsah svého xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx vázán, xxx xxxxx xxxxxx úkon xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx.
§15
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx dát xxxxxxxxx jinou fyzickou xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, v níž xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx x xxxx moci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx jednat xxxxxxx xxxxxxxx.
§16
(1) Xxxx moc zanikne, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx moci xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx. Xxxx moc xxxxxxx xxx smrtí některého x nich, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx plné xxxx xxxxxx teprve xxxxx, až xx x něm xxxx.
(3) Xxxxx-xx zastoupený xxxx xxxxxx-xx zástupce xxxxx moc, je xxxxxxxx povinen ještě xxxxxx vše, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx trvalo, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx, xx xxxxxx ustanovený xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tomu, jehož xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx zájmů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ustanovit xxxxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xx xx xxxxx x jiného xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo ke xxxxxxxxx zájmů xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatrovníka.
Xxxxx xxxxx
§18
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx a projednání. Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x nimi xxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx nebo zástupci xxx xxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx práci (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx mezi zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zástupci zaměstnanců xx xxxxxx dosažení xxxxx. Informováním xx xxxxxx předávání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx x nimi xxxxxxxxx a posoudili xx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x dostatečném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx, xxx se x nimi zaměstnanci, xxxxxxxxx zástupci zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx stanovisko x popřípadě xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx projednání vhodným xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx předstihu xxxx xxxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyhovět xxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx věci. Xxxxxxxxxx xx koná xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci, xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx povinni poskytovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o
x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, o xxxx nejnovější xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ekologických xxxxxxxxxx,
x) převodu xxxxx §249,
c) xxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnavatele v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx změnách x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx u zaměstnavatele,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 xx 4,
f) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx otázkách pracovních xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
h) opatřeních xxxxxxxxxxxxxx směřujících k xxxxxxxxx rovného xxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) nabídce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx neurčitou, xxxxx xx xxxx xxxxxx pro další xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx.
(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§38a) x nabídce xxxxxxx xxxxxxxxxx míst.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), d), e) x g).
§18x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25d xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců nebo xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a projednání xx nadnárodní xxxxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxxx v §25j xxxx. 8.
§18x xxxxxx právním předpisem x. 155/2000 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
§18x
(1) Xxxxxxxx orgány xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjednávání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx o
x) xxxxxx xxxx, platů, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin, xxxxx není dohodnuto xxxxx,
x) záležitostech xxxxxxxxx x §18 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) ekonomickou xxxxxxx zaměstnavatele,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 40)
x) změny xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) systém xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x vytváření podmínek xxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, zejména xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx než 15 xxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxx xxxxx x pracovního xxxxxxxxx, organizování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
g) další xxxxxxxx, která xx xxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxxx,
h) opatření xxxxxxx v §18 xxxx. 3 x 4.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), x) xxxx g), xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a poskytují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§19
Příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 5) x x jeho xxxxxxx.
§20
(1) Xxxxxx při uzavírání xxxxxxxxxxxx xxxxx (podnikových x xxxxxxx stupně) xxxxxxx zákon. 6)
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx daném pracovněprávními xxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxx případech lze x xxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxx nebo rozšiřovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) není-li výslovně xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovního xxxxxx.
§21
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x na cestovní xxxxxxx, které xxx xxxxx pracovněprávních předpisů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nepůsobí xxxxxxxx organizace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx odborové xxxxxxxxxx, xxxxx úprava xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx neplatný, xxxxx xxxxx vydán xxxxxxx, xxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx organizace.
§22
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x právních předpisů x bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxx předpisy").
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x zaměstnavatelů kontrolu xxx xxxxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, xxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx,
x) podávat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx nadřízených, xxx xxxx pokyn x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) navrhovat xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxx pověřeným kontrolou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnancům, xxxxx xxxxxxxx pracovněprávní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x kolektivních xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx zjištěných při xxxxxx xxxxxxxx xxxx x provedení návrhů, xxxxx podaly xxxxxxxx xxxxxx vykonávající tuto xxxxxxxx.
Týká-li se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx ochrany osobnosti, 22) lze údaje xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx souhlasem zaměstnance.
(3) V zařízeních xx xxxxxx vlasti xxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx jiným orgánům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 dotčeno.
§23
(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx projednání x xxxxxxxxxx ústředním xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx orgány xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Návrhy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pracujících, zejména xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, pracovních, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§23a
§23a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§24
(1) X xxxxxxxxx xxxxx xx informace x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, x xxxxx xxxxxxxx odborová xxxxxxxxxx, xxxxxx radu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxx oblast bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx informuje xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §18 odst. 2 písm. x) xx f), h) x i) x xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. x).
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxx s xxxx záležitosti v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxx.
§25
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxx, xxxxxxx 15 členů. Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xx rizikovosti xxxxxxxxxxxx xxxxx, lze xxxx xxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Počet xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxx xxx roky.
(3) Pro xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx voleb.
(4) Xxxx zaměstnanců xxxxx xx xxxxx členů xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
(5) Pokud xxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 2, 3 x 4 xxxx povinnosti xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle §24 xx dne, xxx xxx uplyne xxxxxxx období. Jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx počet xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx, xxxxxxx xxxx funkci xxxxx rada xxxxxxxxxxx.
(6) Rada zaměstnanců x funkce xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx
a) xxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx u xxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx období,
x) převodu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx organizace.
(7) Xxxx zaměstnanců zaniká xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx tři.
(8) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 6 a 7 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zástupce pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx veškeré podklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx pěti xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxx x radě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pracovního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
§25x
(1) Xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatel xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx doručení návrhu.
(2) Volby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx složená xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členy volební xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx volbu xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx voleb, xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Volební xxxxxx
x) v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxx x konečný xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x návrhů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x stížnostech xx xxxxx x xxxxxxxxxx uvedené na xxxxxxxxxx listině,
x) xxxxx hlasy a x xxxxxxxx voleb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx vyhotovení předá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcům xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx. Xxxxx xx možno xxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se x volbám xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jim x tom xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx míst x xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx může dát xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Volby xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx a xx pracovišti. Xxxxx xx volbách xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxx ve xxxx průměrného xxxxxxx. Xxxxxxx voleb xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(6) Oprávnění xxxxx a xxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru. Xxxxx xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx komise neobdrží xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podání návrhů xxxxxxxxx
x) do xxxx xxxxxxxxxxx alespoň xxx xxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx návrh.
(9) Xxxxx xxxx zaměstnanců x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx určeného počtu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx; stávají xx xxxxx rady xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx oblast bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx dnem, xxx se tyto xxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pořadí xxxxx.
(10) Protokol x xxxxxxxx xxxxx uschovává xxxxxxxxxxxxx po dobu xxxx xxx ode xxx xxxxx.
§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
§25x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x zaměstnavatel může xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stížnost xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x navrhnout xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxx dny xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stěžovatele xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx komise xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx podáním xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, 41) xxxxxxxx má xx xx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxx. Návrh xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, konají xx nejpozději xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx volby. Členy xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx volbách xxxx xxxxxxxxxxx podle §25a xxxx. 2 x xxxxxxxxxx těch xxxxxxxxxxx, xxxxx působili xx xxxxxxx komisi x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§25x
(1) Xxxxxxx příslušného odborového xxxxxx, xxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx výkon své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx být xxx výkon své xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Zástupci xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx v §18 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxx xx xxxxxx.
(3) Zástupci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx o své xxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx údržbu a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §25a odst. 2 a xxxxxx xxxxxxxxxxx odborového xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx s náhradou xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výdělku. Xxxxx xxxxxx člena xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx člena zástupců xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx v obecném xxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 78) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx odborového xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x zástupci xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informacích, které xxxxxxxxxxxxx takto xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx při výkonu xxx funkce, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců. Xxxx povinnost trvá x po xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx ustanovení xxxxx i pro xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přizvou.
(7) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx.
Xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
§25d
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Právo xxxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské rady xxxxxxxxxxx. Evropská rada xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx ujednání xxxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxx nebo podle §25j. Xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, zejména hradit xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxx dohodnuta xxxxxx dalších xxxxxxx.
(2) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxxxxxx x skupiny xxxxxxxxxxxxxx x působností na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx území Evropských xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, 42)
x) na xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx státem xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx společenství se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xx xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po 150 xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx tyto požadavky:
x) xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) alespoň xxx xxxxxxxxxxxxxx mají xxxxx xx xxxx různých xxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 150 xxxxxxxxxxx.
(6) Řídícím xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelů (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx). Xx řídícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx více xxx xxxxxxxx členů xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnavatele,
xxxxx xx neprokáže, že xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx má xxxx silnější. Xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx určí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxx xxxxx účel práva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx zahrnují též xxxxx jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx řízeného xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx nepovažuje xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxx článku 3 odst. 5 xxxx. a) nebo x) nařízení Xxxx (XXX) č. 4064/89 x 21. prosince 1989 x xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků.
(7) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákoníku xxxxxx zaměstnavatel x xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx společenství. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx reprezentant jmenovaný xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jmenován, xxxxxxxx xx xx ústředí xxxxxxxxxxxxx x největším xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx x projednání xx xxxxxx jen xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x členském státu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxx tyto účely xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxxxxxx dvou xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxx podle §25e odst. 2. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx evropskou xxxx zaměstnanců, nebo xxxx postup pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Zaměstnanci xxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx.
(10) Pro xxxxx vyjednávacího xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx platí §25c xxxx. 1, 3 a 6.
§25x
Xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Vyjednávací xxxxx xx ustavuje, xxx xx zaměstnance xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x uzavření ujednání x ustavení evropské xxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústředí x vlastní iniciativy xxxx na xxxxxxxx xxxxxx alespoň 100 xxxxxxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx.
(3) Vyjednávací xxxxx xx složen xxxxxxx xx xxx x nejvíce xx 17 členů. Členy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx každého xxxxxxxxx státu, v xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x působností xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx alespoň 25 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx členové xx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxx každého xxxxx, xxx xx xxxxxxx 75 % všech xxxxxxxxxxx.
(4) Členy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx ustaveni xxxx nepůsobí-li u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxx představitele, xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení platí x x xxxxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxx, xxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru. Na xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx výbor xxxxx xxxxxxxx. Před xxxxxx xxxxxxxx x ústředím xx xxxxxxxxxxx výbor xxxxx sejít se xx odděleném xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx to xxxxxxxx třeba, xxxx xx x jednání xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx členů.
(7) Jednání mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx radou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jiný xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyjednávacím xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§25x
Xxxxxxxx x skončení vyjednávání
Xxxxxxxxxxx výbor se xxxx xxxxxx nejméně xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Stejnopis xxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx za xxx xxxx po xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)
§25x
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání. Při xxx xxxxxx xxxxxx §25j xx 25l.
(2) Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx o zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
§25x
Evropská xxxx xxxxxxxxxxx ustavená xxxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxx být xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) určení xxxxx zaměstnavatelů, na xxxxx se vztahuje,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx, počet xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
d) xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx, ústředí x xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x projednání,
x) xxxxxx svolávání xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx ujednání x evropské xxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení.
§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
§25i
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx nadnárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx informace x projednání xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x projednání, především xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupců xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx ústředí xxxxxxxx,
x) xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x jiným příslušným xxxxxxx řízení.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
§25x
Evropská xxxx xxxxxxxxxxx ustavená xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx žádosti zaměstnanců xxxxx §25e xxxx. 2 o xxxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx, xxxx
x) xx tří xxx xx podání xxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x skončení xxxxxxxxxxx xxxxx §25f.
(2) Xxxxxxxxx radu xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxx zasedání. Nejsou-li xxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx poměrně xxxxx xxxxx zastupovaných zaměstnanců.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx nejméně xxx xxxxx a xxxxxxx 30 xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jedním xxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx než 10&xxxx;000 zaměstnanců x xxxxxxxxx státech, pak xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx 20 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxx, budou xxxxxxxxxx xxxxxxx dvěma xxxxx, xxx xx alespoň 40 % zaměstnanců, xxxxx dalšími xxxxx, x xxx xx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, xxxxxx dalšími xxxxx. Xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx členského xxxxx, xxx je xxxxxxx 60 % xxxxxxxxxxx, jsou zastoupeni xxxx xxxxxxx členy, xxx xx alespoň 70 % xxxxxxxxxxx, xxxxx dalšími členy, x xxx je xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 000 zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx 20 % zaměstnanců, xxxxxxxxxx xxxxxx členem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx alespoň 30 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx státu, kde xx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxx xxxxx, kde xx alespoň 50 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx devíti xxxxxxx xxxxx, x členského xxxxx, xxx xx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxxx, 11 xxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx 80 % zaměstnanců, 13 xxxxxxx členy.
(5) Xxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na společném xxxxxxxx. Xxxxxx-xx ustaveni xxxx nepůsobí-li x xxxxxxxxx zaměstnavatele zástupci xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců. Xxxx ustanovení platí x x xxxxxxx, xxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele vyvíjející xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) Jména xxxxx členů x xxxxxx adresy do xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Funkční xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xx ustavující xxxxxx hlasuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x ústředím xxxxxxxxxx podle §25e, xxxx zda xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §25e.
(8) Xxxxxxx jednou xx kalendářní rok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zejména
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxx a technologie,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x podmínky xxx určení zaměstnanců, x nimiž xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z právních xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx výjimečné xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podstatný xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxx zaměstnanců x xx xxxx žádost x xx projednat xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §25k odst. 2, xxxx ústředí jednat x tímto xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, kterého xx mají xxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx
x) zrušení, xxxxx xxxx převod xxxxxxxxxxxxxx xxxx jeho části,
x) xxxxxxxx propouštění.
(10) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanců x projednávat x xx záležitosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 8 x 9, xxxxxxxx xx xxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxx členských xxxxxxx; xxxxxxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§25k
(1) Xxxxxxx xx povinno xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx zakládající schůzi xxxxxxxx xxxx zaměstnanců. Xx této schůzi xx rada xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx zástupce.
(2) Xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx evropskou xxxx zaměstnanců navenek x xxxx její xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxx rada xxxxxxxxx výbor, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx běžnou xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx sejít xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxx. Datum x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x ústředím. Xxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Evropská xxxx xxxxxxxxxxx si xxxx xxxxxxx odborníky, xx-xx xx nezbytně xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dodatečných xxxxxxxxx x vysvětlení.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx rada zaměstnanců xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členů; rozhodnutí xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx členů xxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx si může xxxxxxxx jednací xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxx.
§25k vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xxx dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
§25x
Xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx dohodly, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx-xx dohoda xxxx ústředím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x České republice xxxxxxx xx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx zástupci zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvolit xxxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx zasedání. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců. Paragraf 25c xxxxx x xxx.
§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§25x
Xxxxxxxxxx §25d xx 25l xx nepoužijí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 76) xxxxxxxxx xxxxx.
§26
Orgány xxxxxxxxx zaměstnavatelům jsou xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxxxxxxxxx plní xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§8 xxxx. 3), xxxxxxxxx xxxxxxx porušování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyvozovat z xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxx dodržování.

XXXX DRUHÁ
PRACOVNÍ XXXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§27
(1) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxxx.
(3) Volbou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx stanovami xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 20)
(4) Xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxx xxxxxxx u vedoucích xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x zaměstnavatele, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x x zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxx.
(5) Vedoucími funkcemi, xx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x zaměstnavatele, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx funkce xxxxxxxxx zaměstnanců
a) v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx právnická osoba,

2. xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx řídící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx zaměstnavatelem právnická xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

za xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx provádět x xxxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zaměstnavatel. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x odvolání xxxx xxxxxxxx výlučně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 63) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx poměru
§28
Před xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x mzdovými xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx práci konat. X xxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx. Paragraf 1 xxxx. 3 až 5 x §7 xxxx. 2 až 6 xxxxx x xxx.
§29
(1) X xxxxxxxx smlouvě xx zaměstnavatel xxxxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxx:
x) xxxx xxxxx, xx který je xxxxxxxxxxx přijímán,
x) xxxxx výkonu xxxxx (xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jinak xxxxxx xxxxx),
x) xxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Mimoto xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na kterých xxxx účastníci xxxxx.
§29x
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx uzavřít dohodu, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nejdéle však xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx byla předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx by měla xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, že zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx každý xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vyrovnání je xxxxxxx pozadu za xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx zaměstnavatel xx zaměstnancem uzavřít, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx povahu xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx činnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1 by xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx sjednána zkušební xxxx (§31), xxx xxxxxx xxxxxxx nejdříve xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx.
(4) V xxxxxx podle odstavce 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx částka, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx závazek xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaniká. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx přiměřená xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vypovědět, jestliže xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrovnání (xxxx xxxx část) xx xxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 musí xxx uzavřena xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx; xx platí xxxxxxx xxx odstoupení xx xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 6.
§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2004
§29x
Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §29a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úkoly v xxxxxxx školství (dále xxx "xxxxxx obcí"), x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxx péče 75) xxxxx použít.
§29b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 563/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§30
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doba xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx na xxxx určitou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prodlužovat xxxxxx xx xxxx nejvýše xxxx xxx xxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx poměru; xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx mezi xxxxx účastníky. Pokud xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx na xxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx dobu xxxxxxx xxxx podmínku xxx xxxxx xxxxxxx nároků, 68)
b) x xxxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§124128),
x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx ve zvláštní xxxxxx práce, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxxxx vymezí v xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezením xxxxxxxxxxxxxx xxx v případě, xx x něho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Sjedná-li xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, ačkoliv xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavateli, že xxxx na xxx, xxx ho dále xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx, zda byly xxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavcích 2 x 3, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x zaměstnanec uplatnit x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dvou xxxxxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx skončit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dohodnout okruh xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na dobu xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx nevztahují xx pracovní poměry xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 71) a zaměstnancem xx xxxxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§38a a 38b).
§31
(1) X pracovní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx. Xxxxxxxx zkušební doba xxxxxx být dodatečně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx během zkušební xxxx xxxxx xxxxx, xx započítává xx xxxxxxxx doby v xxxxxxx nejvýše xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx neplatné.
§32
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Jde-li xxxx x sjednání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxx učinit, xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx rozhodnutím xxxxx zbaven xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx rozhodnutím soudu xxxxxxx.
(2) Jedno xxxxxxxxxx písemné pracovní xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance x nich xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx i o xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx obsahovat
x) xxxxx zaměstnance x název x xxxxx zaměstnavatele, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx fyzickou xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx výkonu xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx,
d) xxxx o výpovědních xxxxxx,
x) údaj x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx vyplácení mzdy,
x) xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx na území xxxxxx státu, je xxxxxxx jej xxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx vyslání x x měně, xx které xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) x f) x x odstavci 4 xxxxx xxx nahrazeny xxxxxxx na příslušný xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§33
(1) Xxxxxxxx poměr xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nástupu xx xxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx nenastoupí xx xxxxx, xxxx xx xx v xxx xxxxxxx překážka x xxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxx xxxxxxxx, xxxx zaměstnavatel od xxxxxxxx xxxxxxx odstoupit.
§34
§34 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§35
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Ode xxx, xxx vznikl xxxxxxxx poměr,
a) xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) zaměstnanec xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osobně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx nástupu xx xxxxx musí xxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx platným u xxxxxxxxxxxxxx (§82) x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisy k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx musí xxx xxx práci xxxxxxxxx. Zaměstnanec musí xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtách x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl xxxxx
Xxxxx pracovního xxxxxx
§36
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, dohodnou-li xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx písemně, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxx, než byly xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 a 38.
§37
Xxxxxxxxx xx jinou xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen převést xxxxxxxxxxx na jinou xxxxx,
x) pozbyl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdravotnímu stavu xxxxx lékařského posudku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx ohrožení xxxxx nemocí, anebo xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 33)
x) xxxx-xx těhotná xxxx, xxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx devět xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx být xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx nebo mateřské xxxxxxx,
x) je-li xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx správy x xxxxx ochrany zdraví xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx-xx xx třeba xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,
x) požádá-li x xx xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx xxxx nebo matka xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxx zaměstnance xx xxxxx práci,
x) xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x),
x) xxxx-xx proti zaměstnanci xxxxxxxx trestní xxxxxx xxx podezření z xxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx ke xxxxx xx majetku xxxxxxxxxxxxxx, x to xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpoklady xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx roce.
(3) Xxxxx-xx dosáhnout xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převedením xxxxxxxxxxx x rámci pracovní xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx jiného xxxxx, xxx xxx xxxxxxx x pracovní xxxxxxx, a to x xxxxx x xxx zaměstnanec xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx jeho xxxxxxxx xx dobu nezbytné xxxxxxx na jinou xxxxx, než xxxx xxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx prostoj (§129) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx-xx xx třeba x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx následků,
x) xxxxxxxxx právním předpisem x. 231/1992 Xx.
(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx tato xxxxx byla pro xxxx xxxxxx vzhledem x jeho zdravotnímu xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x jeho xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen předem xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx převedení xx xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx převedení xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx písemně x xxxxxxx-xx převedením xxxxxxxxxxx x její změně, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a době xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xxxxxxxx 4.
§38
Pracovní xxxxx x xxxxxxxxx
(1) Pracovní cestou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyslání zaměstnance xxxxxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx cestu, xx-xx xxxx podmínka dohodnuta x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx pracovní xxxxx koná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxx dával xxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx (§9 xxxx. 3 x §10 xxxx. 2); x xxxxxxxx xx xxxxx vymezit xxxx rozsah. S xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Přeložit xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxx, než xxxx xxxxxxxx x pracovní xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx souhlasem x x rámci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vyžaduje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho práci xxxxxxxxxx, řídí x xxxxxxxxxx a pokyny xx k tomu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (útvaru), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Agenturní zaměstnávání
§38x
(1) Zaměstnavatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 72) (xxxx xxx "agentura xxxxx"), může xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx xxxx dohody x pracovní xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx práci xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx 73) x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mezi agenturou xxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Dohoda xxxxxxxx xxxxx s uživatelem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) druh xxxxx, kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat práci x xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x uživatele,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dočasně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x délce xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx dočasné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sjednáno; sjednání xxxxxxxx xxx ukončení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sjednáno xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx,
x) číslo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx povolení xx zprostředkování xxxxxxxxxx.
(3) Dohoda agentury xxxxx x xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
§38b
(1) Xx xxxx dočasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx x výkonu xxxxx x uživatele xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx jeho práci, xxxx xx x xxxx xxxxx pokyny, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx práce.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k dočasnému xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména
a) xxxxx a sídlo xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx práce x xxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxx dočasného xxxxxxxxx,
x) určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x kontrolovat ji,
x) xxxxxxxx jednostranného xxxxxxxxxx o ukončení xxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [§38a xxxx. 2 xxxx. x)],
x) informaci x pracovních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uživatele.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo sjednáno; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dohodou xxxx agenturou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podmínek sjednaných x xxxxxx x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx u xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu, xxxxx mu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx x uživatele, xx nárok na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx uživateli, xxxxx xx s xxxxxxxxxx nedohodne jinak.
(5) Agentura xxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxx zabezpečit, xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiděleného xxxxxxxxxxx nebyly xxxxx, xxx jsou xxxx xx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx po dobu xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx zaměstnance horší, xx agentura xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zacházení; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx x agentury xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx práce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx jdoucích. Toto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy o xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x výkon xxxxx xx dobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dovolenou xxxx xxxxxxxx civilní xxxxxx.
(7) V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§38b vložen xxxxxxx předpisem x. 436/2004 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2004
Převedení xxxxxxxxxxx xx původní xxxxxxxx xxxxx
§39
Xxxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převeden xx jinou xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx sjednána, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x pracoviště, xxxxx xx s ním xxxxxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxx převeden xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvě, x xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§40
Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx jinou xxxxx xxxx pracoviště, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxx dosavadní xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovišti, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Přitom xxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při převádění
§41
Xxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx, x zaměstnanec x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příslušným odborovým xxxxxxx. Xxxxxxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 22 pracovních xxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx pracovního xxxxxx
§42
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx:
x) xxxxxxx,
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx zrušením,
d) xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx sjednaný na xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Pracovní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud x xxxx skončení xxxxxxx xxx xxxxx způsobem, xxxxx
a) xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x pobytu,
x) xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx.
§43
Xxxxxx
(1) Dohodnou-li se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxx dnem.
(2) Dohodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx důvody rozvázání xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx-xx xx zaměstnanec.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§44
Výpověď
(1) Výpovědí xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměstnanec. Xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §46 xxxx. 1; xxxxxxxxx důvod musí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxx nebylo xxxxx xxxxxxx s jiným xxxxxxx, jinak xx xxxxxxx xxxxxxxx. Důvod xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx doručena xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx odvolána pouze x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx je třeba xxxxxxx xxxxxxx.
§45
Xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxx-xx xxxx výpověď, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uplynutím xxxxxxxxx doby. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Při výpovědi xxxxx §46 odst. 1 xxxx. a) xx c) xxxx xxxxxxxxx doba xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x končí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §47 xxxx. 2, §48 odst. 2, §49 xxxx. x), §52 xxxx. 6 x §70b xxxx. 1.
Výpověď xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
§46
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx:
a) xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxx-xx xx zaměstnavatel xxxx jeho část,
x) xxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x snížení xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx efektivnosti xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx změnách,
d) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dosavadní xxxxx nebo xx xxxxx konat xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx touto nemocí, xxxxx dosáhl-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx zdraví nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx předpoklady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx sjednané xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx řádný xxxxx této xxxxx; xxxxxxx-xx nesplňování těchto xxxxxxxxx x neuspokojivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx výpověď, xxx xxxxxxxx byl xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx odstranění a xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx době xxxxxxxxxxx,
x) xxxx-xx x xxxxxxxxxxx dány xxxxxx, xxx které by x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx okamžitě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx méně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dát zaměstnanci xxxxxxx, jestliže xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kázně xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx dát zaměstnanci xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx zrušit pracovní xxxxx, pouze tehdy, xxxxxxxx
a) nemá xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx výkonu xxxxx, xxx x xxxxx jeho bydliště, x xx xxx xx předchozí xxxxxxxx,
x) zaměstnanec není xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx něho xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx zaměstnavatel nabídl x místě, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x jeho xxxxxxxx, xxxx podrobit xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.
(3) Pro xxxxxxxx pracovní kázně xxxx z xxxxxx, xxx který xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx návratu x xxxxxx, nejpozději xxxx xxxx xx xxxxxxx roku ode xxx, kdy důvod x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx lhůty xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance, v xxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx, xxx dát xxxxxxx ještě xx xxxx měsíců xxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx lhůty doba xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx dne, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.
§47
(1) Xxxx-xx xxxx zaměstnanci xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 písm. a) xx x), je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx s příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanci trvale xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxx 15 xxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, 70) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. c), xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx nesmí xxxx konat dosavadní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípustné expozice xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxx i x xxxxxx xxxxx nadřízeného xxxxxx. X těchto xxxxxxxxx výpovědní xxxx xxxxxx teprve xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx splní, xxxxx xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx pomáhat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nemá, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx něho xxxxxxx práci, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nabídl. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zanikají, xxxxxxxx zaměstnanec odmítne xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx výpovědi
§48
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx dát xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, to je
x) x době, xxx xx zaměstnanec xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro nemoc xxxx xxxx, pokud xx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x v době xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x šest xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kdy byla xxxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolávací xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx obdobně v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 8)
x) x xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plně xxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxxxx,
x) x době, xxx xx xxxxxxxxxxxxx těhotná xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mateřskou dovolenou xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) x době, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx základě lékařského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx noční xxxxx.
(2) Byla-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochranné doby xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx nezapočítává; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx teprve xxxxxxxxx zbývající části xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx netrvá.
§49
Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx výpověď xxxxx xxxxxxxxxxx
a) pro xxxxxxxxxxx změny xxxxxxx x §46 odst. 1 xxxx. x) x x),
x) x důvodu, který xxxx xxxxxxxxxxxxx okamžitě xxxxxx xxxxxxxx poměr, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx (§157 xxxx. 1) nebo o xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; byla-li xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo zaměstnanci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx rodičovskou xxxxxxxxx),
x) pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [§46 odst. 1 xxxx. x)], xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2004 Xx.
§51
Xxxxxxx xxxx zaměstnancem
Zaměstnanec xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jakéhokoliv xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx.
§52
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů x xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů na xxxxxxx výpovědí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx 20 xx 100 xxxxxxxxxxx, xxxx
x) 10 % xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx od 101 do 300 xxxxxxxxxxx, nebo
c) 30 zaměstnancům x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx více xxx 300 xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) x zaměstnanci, s xxxxx zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxx dohodou.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnancům xx zaměstnavatel xxxxxxx x svém xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxx, písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x projednat x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření směřující x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnance, xxxxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxx xx vhodném xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborovému xxxxxx xxxx radě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxx práce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, o období, x jehož průběhu xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxx x xxxxx zaměstnanců. Ve xxxxxx xx povinen xxxx uvést xxxxxxx xxxxx zaměstnanců a xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jichž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týká. Xxxxx vyhotovení xxxx xxxxxx doručí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zaměstnanců xxxx xxxxx se k xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práce. Xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odborový orgán xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx zaměstnavatel povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 xx 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xx hromadné xxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx hromadně propuštěného xxxxxxxxxxx xxxxxx výpovědí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 příslušnému xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxxxx písemné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6.
Xxxxxxxx xxxxxxx
§53
(1) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxxx zrušit xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx tehdy,
a) xxx-xx xxxxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin k xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx úkolů nebo x přímé xxxxxxxxxxx x xxx k xxxxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx na dobu xxxxxxx xxxxx měsíců,
x) porušil-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kázeň xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Sb.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx měsíce xxx xxx, xxx xx o důvodu x xxxxxxxxxx zrušení xxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xxxxx důvod vznikl. X xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx obdobně ustanovení §46 xxxx. 3 x 4.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pečují o xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx; xxxx xxxx x xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dovolené (§157 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx rodičovské dovolené xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx čerpat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, z důvodů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§54
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx konat práci xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x době 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx její splatnosti.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušit xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xxx xxx, kdy xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx tento xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
§55
Okamžité xxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jiným, x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx neplatné; xxxxxxx důvod nesmí xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
§56
(1) Xxxxxxxx poměr xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxx trvání pracovního xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx těchto xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx sjednané xxxx x vědomím xxxxxxxxxxxxxx dále x xxxxxx prací, xxxxx, xx xx tento xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na dobu xxxxxxxxx.
§57
Před xxxxxxxxx sjednané xxxx xxxx skončit xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v §42.
§58
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
(1) Xx zkušební xxxx xxxx jak xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx zrušit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx má být xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxx xxx xxxxx dnem, xxx má pracovní xxxxx xxxxxxx.
§59
Xxxxx xxxxxxxxxx orgánů při xxxxxxxxx pracovního xxxxxx
(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx zrušení pracovního xxxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx předem projednat x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx.
(2) Jde-li x člena příslušného xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx oprávněn spolurozhodovat xx zaměstnavatelem, x xxxx xxxx funkčního xxxxxx a x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx x předchozí xxxxxxx x opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx též, xxxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x době xx 15 xxx ode xxx, xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx použít xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx poměru z xxxxxx důvodu xxxxxxxx; xxxxx jsou však xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxx okamžitého xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx sporu podle §64 xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx platné.
(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.
§60
Pracovní xxxxxxx a xxxxxxxxx x zaměstnání
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx posudku x pracovní xxxxxxxx (xxxxxxxx posudek), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx posudek xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mu xxx dříve, než x xxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx týkající xx osobních xxxxx x zaměstnanci.
(3) Xxxx informace xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx právní předpis xxxxxxxxx jinak.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx měsíců xxx xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
Odstupné
§60x
(1) Xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx průměrného xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxxxx. To xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxxxx, kteří neprovozují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx násobku xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx účely xxxxxxxxxx xx průměrným výdělkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. 24)
(4) Xxxxxxxx vyplácí zaměstnavatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mzdy, xxxxx xx se zaměstnancem xxxxxxxxx xx výplatě xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§60b
(1) Xxxxx zaměstnanec po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opět xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx průměrných xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §60a xxxx. 1 x 2, je xxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx část odstupného xx stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxx xx zaměstnání xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.
§60x
Odstupné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx změnách xxxxxxx x přechodu xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx. x účinností xx 1.6.1994
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx
§61
(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx zaměstnavateli, že xxxx xx tom, xxx ho dále xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxx xxxx. Xxxx náhrada přísluší xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxx výdělku xxx xxx, xxx oznámil xxxxxxxxxxxxxx, že trvá xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pokračovat v xxxxx xxxx xxx xxxxx x platnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx celková xxxx, za kterou xx měla být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrada xxxx, šest xxxxxx, xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx snížit, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vůbec xxxxxxxxx; xxxx při svém xxxxxxxxxxx přihlédne xxxxxxx x tomu, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jakou xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx důvodu se xx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jinak, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplynutím xxxxxxxxx xxxx,
x) xxx-xx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zkušební xxxx, xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§62
(1) Xxx-xx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušil-li xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx době a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xx xxx, aby dál xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx. Nevyhoví-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody, která xx xxx xxxxxxx (§179) xxx xxx, xxx mu xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxxx xx xxxx xxxx náhrada xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(2) Rozvázal-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx u xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, pokud se xx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
a) xxxx-xx xxxx xxxxxxxx výpověď, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) byl-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx měl xxxxxxxx xxxxx xxxxx zrušením xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vůči zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxx škody.
§63
Při xxxxxxxx dohodě x xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xx postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu ušlé xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx výpovědi xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxxx (§61). Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxx xxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxxx xxxxxx.
§64
Neplatnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, okamžitým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo dohodou xxxx jak zaměstnavatel, xxx x zaměstnanec xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxx ode xxx, kdy měl xxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx
Xxxxx x xxxxxxxxx
§65
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volbou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, nedohodnou-li xx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx volbou xx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx, u něhož xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mu xxxxxxx výkon xxxxxx x xxxxxxxxxx mu xx tím xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx jeho xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměr.
(2) Xxxxxxxxxxx, který byl xx xxxxxx xxxxxx xxxx jmenován, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Zaměstnanec xx xxxx této xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx x vzdání xx xxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Výkon xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(3) Uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx zaměstnancem dohodne xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxx něho xxxxxxx xxxxx. Jestliže zaměstnavatel xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxx odmítne, xxx x xxxxxxxx x práci xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§130) x xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x); xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnancům xxx organizačních xxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po odvolání x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx změny. Xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§66
§66 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§67
§67 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§68
Xxx xxxxxxxx poměry založené xxxxxx xxxx jmenováním xxxxx jinak xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovní smlouvou.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx pracovní xxxxxx x xxxxxxxx činnost
§69
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x povinnosti z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Vedlejší xxxxxxxx xxxxx
§70
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pracovního xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní dobu (§83a), xxxxxxxxx práce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x hlavní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx neposuzuje pracovní xxxxx sjednaný xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx
x) nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby ve xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti.
§70x
§70a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§70b
(1) Xxxxxxxx xxxx rozvázat xxxxxxxx pracovní poměr xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx x jakéhokoliv důvodu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx doba xxxx 15 xxx x začíná dnem, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx vedlejší xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §30 odst. 2 xx 5, §46 odst. 2, §47, 48, 49, §53 xxxx. 3, §59 x 155.
(3) Xxxxxxxx-xx x xxx zaměstnanec, může xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxx nerovnoměrně xx xxxxx období xxx týden, nejdéle xxxx xx xxxxxx 12 měsíců, xx xxxxxxxx stanovených pro xxxxxxxxx xxxxx vhodně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§86 xxxx. 2 x 3). Xxx xxxxxxxxxxxxx rozvržení pracovní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx za xxxxxx 12 měsíců.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xx posuzuje xxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx členem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx pracovní xxxxx, jestliže má xxxxx člen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úvazek.
§71
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xx činnost, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xx v pracovním xxxxxx, mimo pracovní xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx x která xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxxx x pracovní xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx poměru (§69 x §70 xxxx. 1) xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Hlava xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řád
§72
§72 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§73
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) plně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kvalitně, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxx vykonávané; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx jimi xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx hospodařit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zaměstnavatelem x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zničením x xxxxxxxxx x xxxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, krajského xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 67) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx zastupitelství, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, 39) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, Vězeňské služby, Xxxxxxxx x mediační xxxxxx, Kanceláře prezidenta xxxxxxxxx, Kanceláře Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Kanceláře Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, Xxxxx vlády, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxxx oblastí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx:
a) xxxxxx a rozhodovat xxxxxxxxx x zdržet xx xxx výkonu xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x které x zájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx byli xxxx xxxxxxxxxx zproštěni xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 12) xxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxx ke střetu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací nabytých x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jiného.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 nesmějí xxx xxxxx řídicích xxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx provozujících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatelem, u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x v xxxxxxxxxxx x xxxxx členstvím xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, pedagogickou, publicistickou, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 13)
§74
Základní xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx organizovat xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) vytvářet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranu zdraví xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mzdových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců podle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx uspokojování jejich xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx,
x) zabezpečovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předpisů, zejména xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxxxx pracovní kázně x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx včasných x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx majetku zaměstnavatele.
§75
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx s předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx její xxxxxxxx x příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 se použijí, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 13)
§76
§76 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§77
§77 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§78
§78 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§79
§79 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§79x
§79a xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Sb.
§80
§80 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§81
§81 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§82
Xxxxxxxx xxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Zaměstnavatelé xxxxxxx x §73 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Pracovní xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vydat, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nevydal xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxx řízené. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx řády xxxxxxxx.
(4) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku, xxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx a tělovýchovy, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx zaměstnavatele x xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx odstavce 4 xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pracovní xxx xxxx xxx všem xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele veřejně xxxxxxxxx.
Xxxxx třetí
Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Pracovní doba x přestávky x xxxxx
§83
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Pracovní xxxx xx doba, x xxx xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx odpočinku xx doba, xxxxx xxxx pracovní xxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby (§83a xxxx. 5) bez xxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxx povinen xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx odpracovat x xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxx, x němž xx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx xx dvou xxxxxxx x rámci 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx práce, x xxxx xx zaměstnanci xxxxxxxx střídají v xxxxx 24 hodin xx xxxx jdoucích xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx pracovní xxxxx xx xxxxx práce, x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx 24 xxxxx xx xxxx jdoucích x nepřetržitém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx provoz, xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxx 24 xxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doba, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx práce podle xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být x xxxxxxx naléhavé potřeby xxxxxxxxx nad xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Prací xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zaměstnancem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx x předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxx xxxx xxxxx rozvrhu xxxxxxxxxx xxxx (§84, 85 x §87 xxxx. 1). X zaměstnanců x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 1) xx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx (§83a); xxxxx xxxxxxxxxxxx nelze práci xxxxxxx nařídit. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx konanou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxxx poskytl na xxxx xxxxxx.
§83x
(1) Xxxxx xxxxxxxx doby xxxx nejvýše 40 xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx
a) pracujících x xxxxxxx xxx xxxxx uhlí, rud x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 37,5 xxxxxx týdně,
x) x třísměnným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimem xxxx xxxxxxx 37,5 xxxxxx xxxxx,
c) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činí nejvýše 38,75 xxxxxx týdně,
x) mladších 16 xxx xxxx xxxxxxx 30 hodin xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Zavedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx důvodů pod xxxxxx stanovený x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústředním xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů.
(4) Další zkrácení xxxxxxxx doby xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo stanovit xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§83x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§84
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx projednání x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pětidenního xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx rozvržení xxxxxxxx doby přihlíží xxxxxxxxxxxxx x možnostem xxxxxxxxxxx plynulé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx parou x x tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx bezpečné x xxxxxx práce x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a aby xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx rovnoměrném rozvržení xxxxxxxx doby na xxxxxxxxxx týdny xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozvrhuje tak, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§85
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx práce xxxx podmínky xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx týdny (§84 xxxx. 2), xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu nerovnoměrně xx určité xxxxxx xxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx pracovní doba xxx xxxxx přesčas xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za období, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxx 12 xxxxx.
(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx x seznámit s xxx xxxxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nerovnoměrně rozvržena, xxxxx se xxxxxxxxx xx zaměstnancem jinak.
§85x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxx pracovní dobu, x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx předem xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx xx zaměstnanec xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx pracovní xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx pracovní doba"). Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx pracovišti, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx doba").
(4) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 hodin xxxxxx x jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx volitelné pracovní xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§83a xxxx. 2 xx 4) x xxx kratší xxxxxxxx xxxx (§86 xxxx. 1, §156 xxxx. 2 x §270), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a volitelné xxxxxxxx doby stanoví x xxxxxx k xxxxxxx pracovní době.
(5) Pružná pracovní xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, při xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxx stanoven, xxxx xxxxx-xx jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nepřísluší xxxxxxx mzdy, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
§85x
Xxxxx xxxxxx pracovní xxxx
(1) Pružná xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx den, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx v xxxxxxxxx pracovní xxx xxxxxxxxxx xxxxx směnu xxxxxxxxxxx xx tento xxx podle xxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xx směn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, při xxxx si xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxxxx x příslušném xxxxx xxxxxxxxxx celou xxxxxxx xxxxxxxx dobu,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx zaměstnanec xxx xxxx xxxxxxx a xxxxx směn a xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx jdoucích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpracovat xxxxxxxx dobu připadající xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X případnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pružného xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx směny, při xxxxxxxxx pružného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx týdenní xxxxxxxx doby x xxx uplatnění pružného xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x napracování xxxxxxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxx.
§85x
Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx době
(1) Xxxxxxxx x xxxxx xx straně xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx pružné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx nezbytně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; x rozsahu, x němž zasáhly xx xxxxxxxxx pracovní xxxx, xx posuzují xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jako výkon xxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx mzdy. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nutné doby, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxx xx jako xxxxx xxxxx celá xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx v xxxxx xx straně zaměstnavatele xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx každý jednotlivý xxx při xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nejvýše x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxx pracovního xxxxx x pružného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovní směny xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 v xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx celou denní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx pracovní dobu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týdne, xxxxxxxxx xxxxx pracovní dobu xxxxxxxxxxx xx čtyřtýdenní xxxxxx, protože xx x xxx bránila xxxxxxxx x práci xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx dnech nejpozději x xxxx do xxxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx nedohodl xxxxx xxxx napracování. Xxxxx xxxxxxxxxxx nemohl napracovat xxxx xxxxxxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxx x xxxx uvedené xx xxxx první pro xxxxxxxx x práci xx své xxxxxx, xx povinen tak xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Napracování xxxxx xxxx první x druhé je xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx době, xxxxxxxx nebyla dohodnuta xxxx xxxx, x xxxx xxxxx přesčas.
§85x vložen právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
§85x
Xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx době
(1) Xxxxx přesčas (§83 xxxx. 6) je xxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx konaná xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx den xxxxx xxxxxxx týdenní xxxxxxxx doby xx xxxx stanovených xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx,
pokud zaměstnanec xxxxx práci xxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §85b xxxx. 1 xxxx. x) nad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx připadající xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxx nejde, xxxxxxxx zaměstnanec
a) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxx téhož týdne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čtyřtýdenního xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x ní nedal xxxxxxx, x bez xxxxx zavinění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (čtyřtýdenního xxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxx zabránily xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. 43) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx mu xxx xx odpracované xxxx x týdnu (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následujícím po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx základní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx.
§85x xxxxxx právním předpisem x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§86
Xxxxxx xxxxxxxx doba a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kratší xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx. Může xx xxxx se zaměstnancem xxxxxxx, popřípadě xx xx povolit xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx dovoluje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zaměstnavatelé jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx doba xxxxxx xxx rozvržena xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. Zaměstnanci s xxxxxx pracovní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pracovní xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx zaměstnavatele, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx zdravotních xxxx jiných xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovené týdenní xxxx kratší pracovní xxxx, xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě.
(3) Se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může pracovní xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přesáhnout xxxxx xxxxx (§84 xxxx. 2) a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovené x §85.
Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx
§87
(1) Xxxxxxx x xxxxx pracovní xxxx x rozvrh xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx xx projednání x příslušným odborovým xxxxxxx.
(2) Pracovní xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozdělit xx dvě xxxxx; x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x obchodě xxxx xxx xxxxxxxx xxxx téže xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlíží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy pracujících xx zaměstnání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx x k xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx obyvatelstva.
§88
(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx doby xxx xx svém xxxxxxxxxx x odcházet x xxxx až po xxxxxxxx pracovní xxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jakou xxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§89
Xxxxxxxxx x práci
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejdéle xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx nejméně 30 minut; mladistvým xxxx xxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejdéle xx čtyři x xxx xxxxxxxx nepřetržité xxxxx. Xxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx přerušení xxxxxxx xxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxxx musí xxxx xxx poskytnuta přestávka xx xxxxx a xxxxxx podle xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovit přiměřeně xxxxxxx přestávku xx xxxxx.
(3) Začátek x xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx na xxxxx a oddech xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x konci xxxxxxxx doby.
(5) Xxxxxxxxxx přestávky na xxxxx x oddech xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
§90
Nepřetržitý xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu tak, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx jedné xxxxx x začátkem xxxxxxxxxxx směny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx 24 xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx staršímu 18 xxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx odpočinek xxxx prodloužen o xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxxxx provozech, xxx xxxxxxxxxxxx rozvržené pracovní xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx,
x) xx veřejném stravování, x kulturních xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx nebezpečí xxx xxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanců,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 11 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx 24 hodin xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx odpočinek bude xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx tohoto odpočinku.
Xxx pracovního xxxxx
§91
(1) Xxx pracovního klidu xxxx xxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance x xxxxx, a svátky.
(2) Xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem.
(3) X xxx xxxxxxxxxxxxx odpočinku v xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxx xxxxx práce, xxxxx xxxxxxx být provedeny x xxxxxxxxxx dnech:
x) xxxxxxxx opravné xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx práce,
x) inventurní x xxxxxxxxx práce,
x) xxxxx konané x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx hrozícího xxxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx událostech x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případech,
x) xxxxx nutné xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx obyvatelstva,
x) práce xxxxxxx xxxxxxx,
x) krmení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxx xxx zaměstnanci xxxxxxx jen práce, xxxxx xxx xxxxxxx xx dnech nepřetržitého xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx v nepřetržitém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§92
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
(1) Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x týdnu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx po sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx činit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 48 hodin.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx den x xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) V xxxxxxxxx
x) nutnosti podstatně xxxxxx stav xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx jdoucích x kalendářním roce,
x) xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x zařízeních xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, x xxxxx xx pracovní xxxx nerovnoměrně rozvržena, x xxxxx, které xxxx konány x xxxxxxxxx následků živelních xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx objektů xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx přerušeny,
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx projednání x příslušným odborovým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx starších 18 xxx tak, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx činit nejméně 24 xxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnut nepřetržitý xxxxxxxxx v xxxxx xxx, aby xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 70 xxxxx.
(4) X zemědělství xxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx sjednáno xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpočinku xxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx alespoň 105 hodin.
§93
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx zřetel na xxxxxxx v energetice x x xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx příslušného xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
§94
Evidence xxxxxxxx doby
Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx pracovní xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x noční xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xx xxxxxxxxxx do evidence xxxx xxxxxxxx doby.
§95
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnance. Xxxxxxxx pohotovost xxxx xxx na pracovišti xxxx na jiném xx zaměstnancem xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohotovost xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 400 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dohodnutém xxxxx. V rámci xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx pohotovost xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxx x xxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxx; xxxxx práce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozsah stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx přesčas x xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, se do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx za xxxx xxxx xxxxxxxx odměna xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 26)
Xxxxx druhý
Xxxxx přesčas x xxxxx práce
§96
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx výjimečných xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx důvody, x to x xx xxxx nepřetržitého xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §91 odst. 2 xx 4 x xx xxx pracovního xxxxx. Nařízená xxxxx xxxxxxx nesmí u xxxxxxxxxxx činit více xxx osm hodin x jednotlivých xxxxxxx x 150 xxxxx x xxxxxxxxxxx roce.
(2) Konat práce xxx rámec xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxx výjimečně, xxxxx x výkonu xxxxxx práce dá xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx práce xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx více xxx xxx xxxxx xxxxx; x podnikové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozsah xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx dá xxxxxxx xxxxxxxxxxx, než xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x roce xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxxx poskytnuto xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, může xxx x kolektivní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx rozvržení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx kalendářních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx smlouvě xxx stanovit období, xx xxxxxx práce xxxxxxx nesmí v xxxxxxx xxxxxxxxx osm xxxxx týdně, až xx 12 kalendářních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxx.
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Sb.
§98
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnavatele, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvary nebo xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§99
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Noční xxxx xx xxxx xxxx 22. x 6. xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx se xxx xxxxx tohoto zákoníku xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpracuje xxxxxxx xxx xxxxxx ze xxx pracovní xxxx x xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákony. 26)
(3) Pracovní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx osm xxxxx x xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx směny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx.
(4) Zaměstnavatelé jsou xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxx potřeby, xxxxxxx xxxx jednou xxxxx,
x) kdykoliv xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx zdravotní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práce, xxxxx x to xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx péče xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x zajišťovat xxx xxxxxxxxxxx pracující x xxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx pracuje x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx první xxxxxx včetně zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přivolat xxxxxxx lékařskou xxxxx.
§99a
Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§84 xxxx. 1, §85 odst. 1, §85a xxxx. 1, §87 a §89 xxxx. 2 x 3), nařízení xxxxx xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx (§91 xxxx. 2) x xxxxx přesčas (§98) xxxx upravena v xxxxxxxxxx smlouvě, xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx na xxxxxxxxx
§100
Xxxxxxxxxxx vzniká xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xx
x) xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx nebo xx xxxx xxxxxxxx část,
x) dovolenou za xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
Dovolená xx xxxxxxxxxx xxx
§101
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nepřetržitého xxxxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx práci xxxxxxx 60 xxx x xxxxxxxxxxx roce, xx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, popřípadě xx xxxx xxxxxxxx část, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx celého kalendářního xxxx. Xx odpracovaný xx xxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převážnou xxxx xxx směny; xxxxx xxxx odpracované x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx celý xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx.
§102
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx čtyři xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neprovozují xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxx xxxxxxxx x jeden xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužení dovolené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx.
(4) Dovolená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxx xxx xxxxx x kalendářním xxxx. 44)
(5) Čerpá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dobou nerovnoměrně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§85), přísluší xx xxxxx pracovních xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dobu xxxx dovolené xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§103
§103 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Xx.
§104
Dovolená xx odpracované dny
Xxxxxxxxxxx, jemuž nevznikl xxxxx xx xxxxxxxxx xx kalendářní rok xxx xx její xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 60 dnů, náleží xxxxxxxx za odpracované xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxx 22 xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx (§101 xxxx. 1 xxxx druhá).
§105
Dodatková xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
(1) Zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx x xxxxx zaměstnavatele po xxxx xxxxxxxxxx rok xxx xxxx při xxxxx nerostů xxxx xxx ražení xxxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx kalendářní xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jednoho xxxxx. Pracuje-li xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx každých 22 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dodatková dovolená x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx škodlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x když má xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx tunelů a xxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxx xxxxxx obtížné xxxx zdraví xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx dovolené považují xxxxxxxxxxx, xxxxx
a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s nakažlivou xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx při práci xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx materiály xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxx,
x) jsou při xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ionizujícího záření,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx ošetřování nebo xxxxxxx xxxxxxx chorých xxxx xxxxxxxx postižených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zdravotničtí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastech; xxxxxxxxxxx, xxxxx dovršil jeden xxx nepřetržité xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx,
g) konají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx významné míře xxxxxxx nepříznivě na xxxxxx zaměstnance,
x) xx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx pracovní doby x přímém xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx vazby nebo xxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx dodatková xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx s pracovní xxxxx xxxxxxxxxxxx rozvrženou xxxxx §85, popřípadě xxxxxx zaměstnancům, xxxxxxx xxxxx podstatně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dovolená v xxxxxx xxxx dnů, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx s xxxxx potřebou práce xxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx.
Xxxxxxxx ustanovení x dovolené xx xxxxxxxxx
§106
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx dosavadního x xxxxxxxxxxxxx navazující xxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§107
(1) Xxx xxxxxxx dovolené xxxxxx zaměstnanec nárok xx xx část xxxxxxxx, o kterou xx byla xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxxxx x xxxxxx krácení xxxxxxxx za neodpracovanou xxxx.
§108
(1) Xxxx xxxxxxx dovolené xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborového orgánu xxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxx dovolenou xxxxxxxx xxxxxxxxx vcelku x do konce xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxx zaměstnavatele x x oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx dovolená x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx jedna část xxxxx nejméně xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx 14 xxx xxxxxx; xxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx náklady, xxxxx xx bez xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx zaměstnavatel změnil xxxx určenou xxxx xxxxxxx dovolené nebo xx ho xxxxxxx x dovolené.
(3) Xxxxxxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx civilní xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 45) xxx na dobu, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rodičovské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx překážek x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dovolené xxx xx jeho xxxxxx.
(4) Požádá-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx bezprostředně na xxxxxxxx mateřské dovolené (§157 xxxx. 1), x xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx, xx xxxxxx xx žena oprávněna xxxxxx mateřskou dovolenou, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti vyhovět.
§109
(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx nároku xx xxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kalendářním xxxx z naléhavých xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx její xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen poskytnout xx zaměstnanci xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx příštího xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx však xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx trval xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, čerpání alespoň xxxx xxxxx dovolené x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx ně xx nárok. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxx xx 31. xxxxx příštího xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxx nevyčerpanou xxxxxxxxx xxxx její xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uvedené x §108 odst. 3 xxxx první. Nevyčerpá-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx příštího xxxxxxxxxxxx roku, nárok xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx vyčerpat xxxxxxxxx, xxxxx přesahuje 4 xxxxx, ani xx xxxxx xxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
§110
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx během xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx práce neschopným xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx člena xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx. Dovolená zaměstnankyně xx přerušuje také xxxxxxxx mateřské x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xx xxx, který xx xxxxx jeho xxxxxxxx pracovním dnem, xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradní xxxxx za práci xxxxxxx nebo xx xxxxx xx svátek xxx, že by xxxxxxxx xx doby xxxxxxxx, xx povinen xxxxx mu xxxxxxxx xxxxx xx jiný xxx.
§110a
Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx), xx xxxxxx xx vznikl (xxxxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dovolenou (xxxx xxxx), na xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx (xxxx část) xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xx xxxxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnance xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pracovního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§110x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dovolené xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx za 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případě skončení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xx xxxx nevyčerpané dovolené, xxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx nejen x xxxxxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, ale x v případě, xx xxxxxxxxxxx nemohl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x §109 odst. 2 větách xxxxx x páté.
(3) Xxxxx vznikne zaměstnanci xxxxx xx xxxxxxx xxxx za nevyčerpanou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §102 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxx vyplacenou xxxxxxx mzdy za xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx niž mu xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx mzdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx musí být xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx.
§110x
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx
Xxxx, xxxxxxx mzdy x xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx první
Mzda
§111
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mzda xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 26)
(2) Pokud xxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxx x xxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx nesmí xxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx ztíženém x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x noci a xx xxxxx ve xxxxxx.
(4) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx. X kolektivní xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdu xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle věty xxxxx.
§112
§112 xxxxxx právním předpisem x. 155/2000 Xx.
§113
§113 xxxxxx právním předpisem x. 155/2000 Sb.
§114
§114 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Xx.
§115
§115 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb.
§116
§116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§116x
§116a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§117
§117 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Sb.
§118
§118 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§119
Splatnost xxxx
(1) Mzda xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxx xx mzdu xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx měsíční xxxxxx splatnosti mzdy. Xxxxxx než měsíční xxxxxx splatnosti xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) V xxxxx období xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výplaty xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dovolené xx xxxxxxxxx mzdu splatnou xxxxx xxxxxxxx, připadne-li xxxxxx výplaty xx xxxxxx dovolené, xxxxx xx xx zaměstnancem xxxxxxxxx jinak. Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx splatnou xx xxxxxxx xxxxxx x xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pravidelném xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§120
Výplata xxxx
(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. 46) Xxxxxxxxx mzdu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. 47)
(2) Xxxx se xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx směrem xxxxxx.
(3) Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx smlouvě xxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxx-xx se zaměstnanec xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx důvodů, xxxxx xx zaměstnavatel xxxx v xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx písemný xxxxxx obsahující údaje x jednotlivých xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx srážkách. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx základě xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jinou xxxxx. Xxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx mzdu xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. 36)
§121
Xxxxxx xx xxxx
(1) Xxxxxx xx xxxx xxx provést xxx xx xxxxxxx xxxxxx x srážkách xx xxxx. Jinak xxxx xxxxxxxxxxxxx srazit xx xxxx xxx
x) xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxx xx xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proto, xx nebyly splněny xxxxxxxx xxx přiznání xxxx mzdy,
d) xxxxxx postižené xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízeným xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxx a jiné xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx a které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxx,
g) xxxxxxx xxxx za dovolenou xx xxxxxxxxx, xx xxx zaměstnanec ztratil xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodového xxxxxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx a neprávem xxxxxxx xxxxxx dávek xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx zaměstnanec povinen xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních předpisů.
(2) Pro srážky x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx mzdy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§122
§122 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§123
§123 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 138/1996 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxx
Xxxxxxxx xx straně xxxxxxxxxxx
§124
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx funkcí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úkonů x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mimo pracovní xxxx.
(2) Krátkodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x občanské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx je zaměstnanec x xxxxxxxxx poměru, xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx uvolněnému dlouhodobě xxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx kterého xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se posuzuje xxxx xxxx; náhrada xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx uvolnění xxxxxxxxxxx xx poskytne xxxxxxx xxxx zaměstnavatel, xxx xxxxx xx v xx xxxx xxxxx, xxxx xxx tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavateli, který xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx předpisech xxx xxxxxx nároky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předpisu xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx zájmu, x xxxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx přitom xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nároky xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§125
Náhrada xxxx při xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (náhradní) xxxxxx xxxx xxxxxxx službu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx; x kolektivních xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovit xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx za xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nejpozději xxx xxx před dnem xxxxxxxxxx x nástupu xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx část, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamešká x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx civilní xxxxxx, xxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx dny; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx neomluveně xxxxx xxxx xxxx převážnou xxxx x době xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx cvičení x xxxxxxx druzích služby x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vojenské xxxxxxxx (náhradní) xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx stanovené xxxxxxxxx vlády. X xxxxxxxxxxxx smlouvách xxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxx výši xxxxxxx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxx; xxxxxxx xxxx nesmí xxxxxx překročit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu xxxxx nebo jiného xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx základní (xxxxxxxx) xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, přísluší xx xxxx xxxxxxxxxxx druhé xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xx xxxxx týden xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Po xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx nařízením, x jakém xxxxxxx xxx poskytovat xxxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci podle xxxxxxxx 1 xx 4 při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx. Nehradí xx náhrada mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitřního xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§126
Školení x xxxxxxx při xxxxxxxxxx
(1) Účast xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxxxxxx získat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx sjednané v xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx zaměstnance.
(2) Účast xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx (§141a) xx xxxxxxx práce, xx xxxxx přísluší xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxx zaměstnání x xxxxxxxxxxx při xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, popřípadě x xxxx náhrady mzdy xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxx účasti xx xxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 upraveny xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx; xxx x xx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx příznivější xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x hmotného zabezpečení, xxx stanoví právní xxxxxxx. Xxxxxxx mzdy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx průměrného xxxxxxx x náhrada xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx náhrady xxxx.
Důležité xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
§127
Zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 45) xxxxxxxxx xxxx xxxx přijetí do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 16) xx xxxx xxxxxxxx x rodičovské xxxxxxxx, xxxxxxxxx, ošetřování nemocného xxxxx xxxxxx x xx xxxx péče x xxxx xxxxxx xxx deset xxx, xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx důvodů x péči dětského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx jinak xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxx pečuje, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx opatření), xxxxxxxxx xx podrobila xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxx zabezpečit xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 16)
§128
(1) Xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx důvodů týkajících xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx podmínek x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx volno xxxxxxxxx x kdy x x xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx přepisech xxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxx volno, xxxxxxxxx náhradu mzdy xxx rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předpisu xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx rozšířit xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx náhradu xxxx; náhrada xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx průměrného xxxxxxx. Xxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxx stanovit xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.
Překážky na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
§129
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepříznivými xxxxxxxxxxxxxx vlivy
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx přechodnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strojním zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx surovin xxxx xxxxxxx síly, chybnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxx-xx převeden xx xxxxx xxxxx [§37 xxxx. 4 xxxx. x)], xxxxxxxx xx xxxxxxx mzdy xx xxxx 80 % xxxxxxxxxx výdělku. X xxxxxxxxxxxx smlouvách xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx konat xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nebyl-li převeden xx xxxxx xxxxx [§37 xxxx. 4 xxxx. x)], xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx smlouvách xxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx náhradu xxxx xxx xxxxxxxx výši, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x xxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§130
Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx konat xxxxx xxx jiné xxxxxxxx xx straně xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §131 nestanoví xxxxx xxxx náhrady xxxx.
(2) O xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jde xxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemůže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx výši náhrady xxxx x xxxxxxx 60 % až 80 % průměrného xxxxxxx, která zaměstnanci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dohodu podle xxxx první xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx práce
§131
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek x xx výši stanovené xxxxxxxxx zákonem 27) xxxxxxxxxxxx náhrady cestovních, xxxxxxxxxxx a jiných xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx; to xx xxxxxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xx platí i xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.
Xxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx
§132
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranu zdraví xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx práce (xxxx xxx "xxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx osoby, xxxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pracovištích.
(3) Xx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx práci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx všech xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx funkcí. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x neoddělitelnou součástí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Plní-li xx xxxxxx pracovišti xxxxx xxxxxxxxxxx dvou x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx povinni vzájemně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx spolupracovat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Každý xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x práce xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele, x
x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného, nezávadného x zdraví neohrožujícího xxxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§132a
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Zaměstnavatel xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx a zdraví xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx rizik.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx předcházet xxxxxxx, xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx působení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zdroje x xxxxxxxx opatření x xxxxxx odstranění. X tomu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zjištění a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 48)
(4) Xxxxx-xx rizika xxxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xx vyhodnotit a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx ohrožení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx minimalizováno.
(5) Při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx rizik vychází xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x zdroje xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práce na xxxxxx zdraví,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx novými xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pracovních xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx rizikovými, x xxxxxxx x vývojem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx počtu zaměstnanců xxxxxxxxxxx působení faktorů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xx xxxxxxxx počet xxxxx xxx xxxxxxxxx provozu,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik x xxxxxxxx techniky, xxxxxxxxxx práce, pracovních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pracovního xxxxxxxxx,
x) přednostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prostředkům individuální xxxxxxx,
i) xxxxxxxxx xxxxxxxx směřujících k xxxxxxxxx xxxxx škodlivin xx strojů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx, 49)
j) xxxxxxx vhodných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci.
(6) Xxxxxxxxxxxxx přijímá opatření xxx případ zdolávání xxxxxxxxxxx událostí, jako xxxx xxxxxxx, xxxxxx x povodně, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závodní preventivní xxxx. Rozsah opatření xxxxx věty první xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxx, xxxxxxxxx přivolání zejména xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zařízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx xxxxxx vyškolení x vybavení x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přizpůsobovat xxxxxxxx měnícím xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dodržování x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§132x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx provádět xxxxx x prevenci xxxxx; tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx způsobilého xxxxxxxxxxx a není-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxx 18 let,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx, prostředky x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bližší xxxxxxxxxxx získání odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
§133
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xx povinen
a) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce, xxxxxxx xxxxx xx neodpovídal xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx zaměstnance x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zařazena; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 50)
x) xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50) xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx očkování xxxx mají doklad x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) sdělit xxxxxxxxxxxx, které zdravotnické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s výkonem xxxxx xxxx povinni xx podrobit, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 50) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx x právních a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx ověřovat xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a kontrolovat xxxxxx dodržování,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxx, zejména xxxxxx seznámení s xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx rizik, která xx týkají xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx a kojící xxxx a matky xx konce xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxxx x riziky x jejich možnými xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx snížení xxxxxx duševní a xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx tělesné x duševní xxxxxx xxxxxxx s vykonávanou xxxxx, x xx xx celou xxxx, xxx xx xx xxxxx x ochraně xxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zaměstnance, xxx xxxx převedení, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, změně xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxx změně pracovních xxxxxxxxxx, technologie a xxxxxxxxxx postupů,
x) xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx o něm xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx,
x) xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxx xxxxx pomoci,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxx a xxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx zvyšování pracovních xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kouření xx pracovištích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 51)
X xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a pokynech xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostory xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením 70) xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebnou xxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zaškolení xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx pravidelného zaměstnání.
§133a
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxx nebo dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx při výkonu xxxxx x xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 52)
(2) X xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx práci xxxxxxxxxxx opotřebení nebo xxxxxxxxxx, poskytuje zaměstnavatel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.
(3) Zaměstnavatel xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mycí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx dráždícími xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x nevyhovujícími xxxxxxxxxxxxxxxxx podmínkami, v xxxxxxx a za xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nápoje. 53)
(4) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
§133x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§133b
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx
(1) Xxxxx-xx rizika xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx technickými xxxxxxxxxx xxxx opatřeními v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx značky x xxxxxx signály, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a seznámit x nimi zaměstnance. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx mohou být xxxxxxx obrazové, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
§133x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§133x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemocech x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx za účasti xxxxxxxxxxx, pokud to xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxx vážných xxxxxx xxxxxxx stav xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy x vede dokumentaci x všech xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx
x) x xxxxx zaměstnance.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx úrazů xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx nebyla xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx způsobena xxxxxxxx neschopnost nepřesahující xxx xxxxxxxxxx xxx.
(4) Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx o úrazu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx nemoc x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x zasílání záznamu x xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx x okruh xxxxxx x institucí, xxxxxx xx ohlašuje xxxxxxxx xxxx a zasílá xxxxxx x úrazu.
§133x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§134
Xxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, odpovídaly bezpečnostním xxxxxxxxxx x hygienickým xxxxxxx xx pracovní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx
x) xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx, schodiště x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx a xxxx xxxxxxxx pro činnosti xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx vzduchu, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vodou,
x) xxxxxxxx pro xxxxxx hygienu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a stravování xxxxxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxx, provedení a xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx stále volné,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) xxxx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx,
f) pracoviště xxxx vybavena x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytujícím xxxxxxx preventivní péči xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx.
§134a
Xxxxxxx x pracovní xxxxxxxxxx x zařízení
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx z xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx které xxxxx používány. Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dopravní xxxxxxxxxx, přístroje x xxxxxx xxxx xxx
x) xxxxxxxx ochrannými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx upraveny tak, xxx xxxxxxxxxxx nebyli xxxxxxxxx zejména nepohodlné xxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x používání xxxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x nářadí.
§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§134x
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx zvýšenou xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx zdravotně x zvlášť xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, které představují xxxxxxxx míru xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou vykonávat xxx zdravotně x xxxxxx odborně způsobilí xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxx věkové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 54)
x) xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x doby xxxxxxx xxxxx.
(4) Vláda xxxxxxx nařízením, která xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxx a zdraví, x xxxxxxx bližší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
§134b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§134x
Rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma
(1) Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx rizikové faktory, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty x zabezpečit, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozumně xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx nejvyšších přípustných xxxxxx postupovat podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx hluk, xxxxxxx), xxxxxxxx (například xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx) x xxxxxxxxxx mikroklimatické xxxxxxxx (xxxxxxxxx extrémní xxxxx, xxxxx x xxxxxxx). Xxxxx-xx výskyt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx nejvyšších xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx omezovat xxxxxx xxxxxxxx technickými, technologickými x xxxxxx opatřeními, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx práce, xxxxxxx kontrolovaných xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytování ochranných xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx biologické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx výsledky xxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx-xx výskyt biologických xxxxxxxx odstranit nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx tak xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §133a xxxx. 1. Současně xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx zaměstnance. Nelze-li xxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxxxxxx opatřeními uvedenými x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 55) je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, a xxxx-xx xx xxxxx, práci xxxxxxxx.
(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx zajistit, xxx práce s xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx karcinogenity xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx označena x xxxxxxxxx xxx, xxx xx nich nevstupovali xxxxxxxxxxx, kteří x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx kontrolovaných xxxxx budou zaměstnavatelem xxxxxxxx x další xxxxx xxxxx míry xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X kontrolovaných xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx pásem xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ukládat ji xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 50) Xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx očkování xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
g) údaje x xxxxxxxxxx sledování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktory,
h) xxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x kontrolovaném xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx x datem jejich xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, pít x xxxxxx; xxx xxxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostory. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky určenými xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pásmu.
(6) V xxxxxxxxxxxxx xxxxx nesmějí xxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxx xx konce xxxxxxxx měsíce po xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxxx pracovních podmínek, xxxxxx xxxxxxx, hygienické xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x hodnocení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnance.
§134x
Zákazy xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx práce x 2-naftylaminem a xxxx xxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx- a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx více xxx 0,1 % 2-naftylaminu x jeho xxxx, 4-xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxx 4-xxxxxxxxxxxxx xxxx více xxx 0,005 % xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů. Zákaz xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce, analytické xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x práce xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikají xxxx xxxxxxxxx průvodní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx jsou xxxxx s azbestem. Xxxxx těchto xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx laboratorní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x práce xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxx.
(3) Aplikace xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tepelně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx 1 x/xx3 xxxxxxxxxxxx azbest, xxxx xxxxxxxx.
§134x
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x provádět pracovní xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx chování na xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx zejména
a) xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnostními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 56) xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pracovní xxxx xxxxxx omezena, musí xxx xxxxxx evidence x xxxx výkonu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx proti xxxx xx zřícení,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx pracovištích,
x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx jinak,
f) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. 57)
(2) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx.
§134x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2001
§135
Práva x xxxxxxxxxx zaměstnanců
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxx x opatřeních xx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx odmítnout xxxxx xxxxx, x xxx mají xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jiných xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx právo x xxxxxxxxx xxxxxxx xx na vytváření xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx otázek xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx dbát xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx vlastní xxxxxxxxxx, x své zdraví x x xxxxxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx opomenutí xxx xxxxx. Xxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci je xxxxxxxx x trvalou xxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zaměstnanec xx xxxxxxx povinen
a) xxxxxxxx se školení xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem x xxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
b) podrobit xx lékařským prohlídkám, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 50)
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx práci stanovené xxxxxxxx xxxxxxx, používat xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení x xxxx svévolně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x provozu,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje x nezneužívat xxxx xxxxxxxx látky 58) xx pracovištích xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx i xxxx xxxx pracoviště, xxxxxxxxxxx xxx jejich vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx nekuřáci. Zákaz xxxxxxxx alkoholických xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x horkých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx zaměstnance, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxx xxxx je x xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxx nadřízenému xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, x xxxxx svých xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; bezodkladně xxxxxxxxx svému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úraz, xxxxx mu to xxxx zdravotní xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx svědkem, x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx,
x) podrobit xx xx xxxxx příslušného xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx s vědomím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.
§136
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů; přitom xxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx plní xxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelů s xxxxxxxx ochrannými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úrazy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxx odstranění xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx pracovních xxxxxxxxx a v xxxxxxx bezprostředního ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) zakázat xxxxx přesčas x xxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx zaměstnanců,
x) xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předchozího odstavce xxxx. x) xxxx x) jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx inspekce xxxxx. Xxxxxx-xx x xx zaměstnavatel xxxxx xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xx xxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.
(3) Náklady xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxx xxx xxxxx xxxxx stát.
§136a
Účast xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx účastní xx xxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx x bezpečností a xxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx (§18).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx anebo přímo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxx xxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zejména x
x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xx snížení xxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytnutí první xxxxxx, x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci, xxxxxx a xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx,
x) výběru x xxxxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k prevenci xxxxx (§132b),
x) xxxxx další xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyslechnout xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xx opatření.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tak, xxx zaměstnavatel mohl xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx x opatřeními xxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 59)
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednou x xxxx prověrky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxx zástupcem xxxxxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci xxxxxxxx xxxxxxx umožňující jim xxxxx xxxxx jejich xxxxxx x zpřístupnit xxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x
a) vyhledávání x xxxxxxxxxxx rizik, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x omezení xxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnance x x xxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxx práci,
x) xxxxxxxx x hlášení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx inspekce práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 59)
(6) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx oblast bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 59) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§137
Xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxx xxxx xxxxx přiměřeně xxx
x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x sám xxx pracuje,
x) xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 29) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx manžela xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x).
§138
§138 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2005 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxx x xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§139
(1) Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon práce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, udržovat x xxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení v xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených právními xxxxxxxx.
§140
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnancům xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx povinnost nemají xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pracovní xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sjednat xxxx xx vnitřním xxxxxxxx xxxxxxxx bližší xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy. 30)
Péče o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx
§141
§141 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§141a
Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xx soustavně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x pracovní xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx udržování a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§142
(1) Xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, zabezpečuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx skončení zaškolení xxxx xxxxxxx xxxx x tom xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx je rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx to xxxxx, zejména xxx xxxxxxx x organizaci xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§142x
§142a xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§142b
(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hmotné xxxxxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 3, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; zvýšením kvalifikace xx xxxxxx též xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance; xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx úlev x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx kterou si xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxx zavinění xxxxxxxxxxxxxx xx delší xxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§143
(1) Xxxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxxxxxxx uzavřít xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytováním xxxxxxxxxx úlev a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, nejdéle xx xxxx xxxx xxx, x xxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dohodu xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx kvalifikace xxx práci xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§141a).
(2) Xxxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předchozího odstavce xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx předpokládané xxxxxxx dosahují xxxxxxx 100000 Kč; v xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x ní xxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx zvýšení,
b) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uhradit zaměstnavateli, xxxxxxxx nesplní xxxx xxxxxxx setrvat x xxxx x pracovním xxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx,
xxxxx xx xxxxxx neplatná.
(4) Xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx matky xxxxxx (§158). Xxxxxxxxxxxx xx též nepřítomnost x práci xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sníží.
(6) Xxxxxxx-xx zaměstnanec x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 pracovní xxxxx x xxxxxxxx do xxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx odpovídající xxxx xxxxxxx x xxxx x pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nákladů, xxxxx xx xxx xxxxxxx; xxxxxxxx 2 xxxxx i zde.
(7) Xxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx svého zavinění xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx poměr skončil xxxxxxxx danou xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx které lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §46 xxxx. 1 xxxx. x) až x),
x) zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práci, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pozbyl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. d),
x) zaměstnavatel xxxxxxxxxx x posledních 12 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx měsíců xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vnitřním xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx případy, xxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx účinné x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1. Xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx.
§144
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x pro xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx celková xxxx xxxx odborné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ukončení xxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxx, xxxxxxx xx do xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx základní (xxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx mateřské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§145
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předmětů, xxxxx xxxxxxxxxxx obvykle nosí xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx používají k xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cestě xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx ostatním xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx činny xx xxxx pracovištích.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx návratu do xxxxx
§146
Zabezpečení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, úrazu, xxxxxxxxxxx x mateřství xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; preventivní x xxxxxxxx péči x ně xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx x xxxxxx lidu.
§147
Xxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx funkce xxxx xxxx činnosti xxx odborovou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx zaměstnankyně xx xxxxxxxx mateřské xxxxxxxx (§157 xxxx. 1) nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vrátí-li se xx práce zaměstnanec xx skončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx opatření), xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx práci x xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx možné xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jinou práci xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx.
§148
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx výcvikem xxxx xxxxxxx získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx vytvářet xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x trvalého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxx xxxxxxx zaměstnanci x xxx jim byla xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 70) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (pracoviště) x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx potřebnou xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 70) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
§148a
§148x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx podmínky xxx x xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
§149
Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zřizovat, xxxxxxxx x zlepšovat xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx pro xxxx.
§150
Zákazy xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx tunelů x xxxx, x výjimkou xxx, xxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) provozní praxi xxx studiu,
x) xxxxx xxxxxx manuální, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx pod xxxx, xxxxxxx práce xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo studijní xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx být xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx, xxxxxxxx ženám x matkám xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx žena xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x její osobě. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx, a xxxxx xx konce devátého xxxxxx xx xxxxxx.
§151
§151 xxxxxxxx právním předpisem x. 74/1994 Xx.
§152
§152 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx těhotných xxx x xxxxx
§153
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xx vhodná x xxx xxx xxxx dosahovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Požádá-li xxxxxxx xxxx pracující x xxxx o xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx porodu x xxxxxx, které xxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxx při xxxxx, xx niž xxxx xxxxxxxxx, xxx svého xxxxxxxx nižšího xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xx vyrovnání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů x nemocenském xxxxxxxxx.
§154
Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx osmi xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx obvod xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx; přeložit xx může xxxxxxxxxxxxx xxx xx jejich xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx pečující x xxxx, xxxxx dítě xxxxxxxxx xxxx 15 xxx.
§155
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozvázat xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx zaměstnankyní x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dítě xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 písm. x) x b) x x §53.
§156
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxx zařazování xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx pečujících x xxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 15 xxx xxxx xxxxxxx žena x xxxxxx xxxxxxxx dobu xxxx x jinou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxx xxxxxxxx důvody (§86); xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zaměstnavatel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, které xxxxxx o xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx, prací xxxxxxx.
Mateřská x xxxxxxxxxx dovolená
§157
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) X souvislosti x xxxxxxx x péčí x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx mateřská xxxxxxxx xx dobu 28 týdnů; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx nebo xxxx dětí nebo xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, náleží xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 37 týdnů.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravidla xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx očekávaným xxxx xxxxxx, xxxxxxxx však xx počátku xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx.
(3) Vyčerpá-li xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, protože xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx lékař, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx jejího nástupu xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Vyčerpá-li xxxx zaměstnankyně z xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx než xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, poskytne xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx 22 xxxxx, xxxxxxxxx 31 xxxxx, xxx-xx o zaměstnankyni, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx se dítě xxxxxxxx xxxxx, náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 14 xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx 14 xxxxx x xxxxxx v xxxxxx případě skončit xxx xxx xxxxxxxxx (§160 odst. 2) xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx.
§158
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rodičovskou dovolenou. Xxxxxxxxxx dovolená xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxx a otci xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xx však xxxx xxx xx xxxx, xxx dítě xxxxxxx xxxx xxx xxx.
§159
Xxxxxxxx x rodičovská dovolená xxx xxxxxxxx dítěte
(1) Nárok xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má též xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx matka xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx. 60)
(2) Mateřská xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx po xxxx 22 xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx nebo xxx-xx x zaměstnankyni xxxxxxxx, xx dobu 31 xxxxx, nejdéle xxxx xx xxx, kdy xxxx dosáhne xxxx xxxx měsíců.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx až xx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx; xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xx xx xxxxxxxx této xxxxxxxx dovolené. Bylo-li xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věku 3 xxx, xxxxxxx xxxx xx 7 xxx xxxx věku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolená xx xxxx 22 týdnů. Xxx převzetí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx věku 3 let tak, xx xx xxxx 22 xxxxx uplynula xx dosažení 3 xxx věku, se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí 22 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
§160
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čerpat současně.
(2) Xxxxxxxx dítě xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxx kojeneckého nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanec nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx práce, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx, xx xxxx xxxx než do xxxx, kdy dítě xxxxxxx xxxx tří xxx.
(3) Xxxxxxxx xx zaměstnankyně nebo xxxxxxxxxxx přestane xxxxxx x xxxx, a xxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx dítě xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolená xx xxxx, xx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxx xxxxx ode dne xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dne, kdy xx xxxx dosáhlo xxxx xxxxxxx roku.
§161
Přestávky xx xxxxxx
(1) Xxxxx, která kojí xxx xxxx, je xxxxxxxxxxxxx povinen poskytnout xxxxx přestávek v xxxxx zvláštní přestávky xx xxxxxx.
(2) Xxxxx, která xxxxxxx xx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx dítě xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx věku xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Pracuje-li po xxxxxx xxxxxxxx dobu, xxxxx alespoň polovinu xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx jedna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx náhrada xxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§162
§162 xxxxxx právním předpisem x. 225/1999 Sb.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx mladistvých
§163
Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx příznivé xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mladistvých xxxxxxxxxxx též zvláštní xxxxxxx jejich pracovních xxxxxxxx. Při řešení xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx mladistvých zaměstnavatelé xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§164
(1) X xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyžádat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Výpověď xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele musí xxx xxxx na xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx mladistvý xxxxxxxxxxx xxxx má-li xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozvázán dohodou, xx zaměstnavatel povinen xxxxxxx xx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§165
Zaměstnavatelé xxxxx xxxxxxxxxxx mladistvé xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozumovému xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx; totéž xxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx občanů podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 20) xxxxx v rámci xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx organizují xxxxx xxxxxxxxxxx.
§166
Xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx mladiství xxxxxx xxx 16 xxx xxxxx noční xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednu xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx mladistvého xxxx bezprostředně navazovat xx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx směn xx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odměňování xxxxx, při kterých xxxx mladiství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vedlo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků x ohrožení bezpečnosti xxxxxxxxxxx zaměstnanců.
(3) Xxxxx-xx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx výchovy k xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx lékařského posudku xxxxxxxx xxxx zdraví, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx práci konat, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx.
§167
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k anatomickým, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tomto xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou v xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výjimečně xxxx práci xxxxx x důvodu xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracemi, xxx nichž jsou xxxxxxxxx zvýšenému xxxxxxxxx xxxxx nebo při xxxxxxx výkonu xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx některých xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x na xxxxxxxxxxx xx věku xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx.
§168
Lékařské xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxx vstupem xx xxxxxxxxxx poměru a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx podle potřeby, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pokud Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx nestanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§169
§169 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
Xxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxx
Oddíl xxxxx
Předcházení xxxxxx
§170
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen zajišťovat xxxx zaměstnancům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx řádně plnit xxx xxxxxxxx úkoly xxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxx; zjistí-li xxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolovat, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx.
(3) K xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu věcí, xxxxx zaměstnanci vnášejí xxxx odnášejí xx xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě prohlídky xxxxxxxxxxx. Xxxxxx podmínky xxxxxxx zaměstnavatel v xxxxxxxxx řádu. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx věty první xxxx být dodrženy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 31) a nesmí xxx ponižována xxxxxx xxxxxxxxxx. Osobní prohlídky xxxx provádět jen xxxxx xxxxxxxx pohlaví.
§171
(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx si tak, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx ani x xxxxxxxxxxxx obohacení xx xxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx. Hrozí-li xxxxx, xx povinen xx xx zaměstnanec xxxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx.
(2) Je-li k xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neodkladně třeba xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; nemusí xxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxx xxxxxxxx okolnost xxxx xxxxxxxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxx nebo ostatní xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx blízké.
(3) Xxxxxx-xx zaměstnanec, xx xxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
§172
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli za xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx zaviněným porušením xxxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §176 x 178.
§173
§173 xxxxxxxx právním předpisem x. 188/1988 Sb.
§174
§174 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§175
Odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvrácení škody
Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx neupozornil xxxxxxxxx zaměstnance na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxx (§171), xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx bezprostřednímu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx přispěl x úhradě xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx přihlédne xxxxxxx x xxxx, co xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nesplnil. Výše xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtovat
§176
(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ceniny, xxxxx, zásoby materiálu xxxx jiné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxx schodek. V xxxxxxxx může xxx xx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx-xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xx schodek xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx odpovědnost).
(2) Dohoda x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odpovědnosti xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Ústřední xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx jejichž xxxxx xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx x době xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svěřenými xxxxxxxxx. Xxx společné xxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxx odstoupit, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx. Odstoupení xxxx xxx oznámeno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Dohoda x hmotné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx odstoupení xx xxxx xxxxxx.
§178
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx potvrzení.
(2) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zčásti, jestliže xxxxxxx, že ztráta xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnance
§178x
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx je stižen xxxxxxx xxxxxxxx, odpovídá xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxx ovládnout své xxxxxxx x posoudit xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx, který se xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx posoudit xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobrým xxxxxx.
§178x
(1) Xxxxxxxxxxx neodpovídá za xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx odvracení škody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx úmyslně nevyvolal x xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnanec xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
§179
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle §172, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x penězích, jestliže xxxxx xxxxxxxx uvedením x předešlý xxxx.
(2) Xxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx škodu. Toto xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx způsobena x xxxxxxxx, kterou xx xxx přivodil, nebo xx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx látek.
(3) Xxx-xx x škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxxx požadovat xxxxxxx x xxxx škody.
(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx část xxxxx xxxxx xxxx xxxxx zavinění.
(5) Xxxxxxxx-xx zaměstnavateli xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx část škody xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
§180
Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx.
§181
Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx (§176) xxxx xx ztrátu xxxxxxxxx xxxxxxxx (§178), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ztrátu x xxxx výši.
§182
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx schodek xx xxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxx xxxxx náhrady xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxx vedoucího x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx stanovený xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx částku xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku xxxx xxxxxxx škody. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxx podíly celá xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedoucí x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx se, xx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpovědných zaměstnanců, xxxxx schodek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zavinění. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx společně odpovědní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§183
Z xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxx.
§184
(1) Xxxxxxxxxxx, který způsobil x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zmetku (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x mzdy, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx, xxxxxxxx jej xxx výrobě zmetku xxxxxxxx, a xx xx do xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx průměrného měsíčního xxxxxxx. Zaměstnanec xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Škody xxxxxxxxx v jednom xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx škody xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx zmetek xxxxxxxxxxxx chybou zaměstnance, xxxxx xx xxxxx x xxxxx svědomitý, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx třetinu xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejméně částku xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku.
(4) Xxxx-xx škoda xxxxxxxxx x opilosti nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §183 xxxxx x xxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§185
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určuje xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx společně x xxxxxxxxxx zaměstnancem, xxxx xxxx této náhrady xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náhrady škody xx zaměstnancem a xxxxxx mu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx, xx škoda xxxxxxx a xx xx xx zaměstnanec xxxxxxxx.
(3) Uzná-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx x ním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx úhrady, je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xx dohoda neplatná. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx požadované náhrady xxxxx a obsah xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx vyrobením xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1000 Kč, je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zástupce, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx této xxxxxxx nadřízený xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborovým orgánem.
§186
§186 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Sb.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxx
§187
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxx za škodu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx zaměstnavatele zaměstnanci xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§9 a 10).
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za škodu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx.
§188
§188 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§189
§189 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemocech x xxxxxxxx
§190
(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xx zdraví xxxx k xxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx), odpovídá xx xxxxx tím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxx úrazu x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx x xxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx naposledy xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, z nichž xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx (xxxxxx nemocí x povolání), jestliže xxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx vzniklá xxxx xxxxx zařazením xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx let xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx škodu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nezprostí xxxxx §191.
§191
(1) Xxxxxxxxxxxxx se zprostí xxxxxxxxxxxx xxxxx, prokáže-li, xx
x) škoda xxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při práci xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx byl xxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návykových látek x xxxxxxxxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx,
x xx tyto xxxxxxxxxxx xxxx jedinou příčinou xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, prokáže-li, že
x) postižený xxxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, ačkoliv x nimi xxx xxxxx xxxxxxxx, x xx toto xxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx x xxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proto, xx xx počínal x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xx xxxxxx, xx ač xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx přivodit xxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxx xx xxxx xxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx třetinu škody.
(4) Xxx posuzování, xxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x) x odstavec 2 xxxx. x)], xxxx xxxxx dovolávat xx jen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx každý xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx zdraví xxx x zdraví jiných.
(5) Za xxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)] xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
§192
Zaměstnavatel xx nemůže zprostit xxxxxxxxxxxx, utrpěl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli nebo xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxx nebo zdraví, xxxxx zaměstnanec tento xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§193
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx utrpěl xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu, xx kterém xx xxxxx odpovídá, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
x) xxxxxx na výdělku,
x) bolest x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění,
x) účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §187 xxxx. 3 platí x xxx.
(2) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx projednat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušným odborovým xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx.
§193x
Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vedle xxxx.
§193a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1989
§194
(1) Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxx mezi průměrným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxx x plnou xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx náhrada podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx částky, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx náhrada xxxxx §195, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemocenské.
§195
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx částečné xxxxxxxxxx xx poskytne xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx, xxx spolu x xxxx xxxxxxxx xx pracovním xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x povolání x xxxxxxxxxxx případného xxxxxxxxxxx xxxx částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx rovnala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx škody. Přitom xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x výdělku xxxxxxxxxxx, kterého dosáhl xxxxxxxx xxxxxxxxx úsilím.
(2) Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx. Přitom xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx zjištění nemoci x xxxxxxxx považuje xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměstnanci, xxxxx xxx vážných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která mu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců pouze xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vznikem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterého xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx vážných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx 65 xxx věku.
§195x
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx případná xxxxxx xx xxxxxxx.
§196
Náhrada xx xxxxxx a xx ztížení společenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo nemoci x povolání, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§197
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x povolání xxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx x rozsahu xxx odpovědnosti xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx,
x) náhradu xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx věcné xxxxx; xxxxxxxxxx §187 xxxx. 3 xxxxx x xxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx.
§198
Xxxxxxx xxxxxxx x léčením x náklady spojené x xxxxxxx xx xxxxx xxxx, kdo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§199
(1) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx poskytovat.
(2) Xxx výpočtu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx zemřelého; xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxx úhrnem převýšit xxxxxx, do xxxxx xx příslušela xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku podle §195, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx déle, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §195 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 74/1994 Xx.
§200
(1) Xxxxxxxxxxx odškodnění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx přísluší xx xxxx 80&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč. V xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zemřelého. X xxxxxxxxxx smlouvě xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxx vyšší. To xxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.
(2) Xxxxxxx xxxxx škody xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance.
§201
§201 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§202
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného, které xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx náhrady xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx práv, xxxxxxxxx povinností.
(2) Xxxxx může vzhledem xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vývoji xxxxxx úrovně, upravit xxxxxxxx, výši x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx; xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§203
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx vyhláškou výši, xx které xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x určování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech
§204
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx věcech
(1) Xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxx, které x tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odložil xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx věci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx peněz, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx) x které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úschovy, odpovídá xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx 5000 Xx. Xxxxxx-xx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo převzal-li xxxxxxxxxxxxx tyto xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zaměstnavatel xxxxx xxx omezení.
(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx dne, xxx se x xxxxx dověděl.
§205
Xxxxxxxxxxx xxx odvracení xxxxx
(1) Zaměstnanec, xxxxx xxx odvracení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx utrpěl xxxxxx xxxxx, má xxxx němu nárok xx xxxx náhradu, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže nebezpečí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zdraví, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx ustanovení x odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx
§205x
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx škodu zavinil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §191.
§205x
(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxx, a xx x penězích, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stav. Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jiné škody. Xxx-xx x jinou xxxxx xx xxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxx škody xx xxxx xx xxxxxxx x ceny x době xxxxxxxxx.
(3) Náhradu za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§205x
(1) Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu, xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, kdo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míře xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx-xx o náhradu xxxxx xxx xxxxxx x povolání, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, nárok xx xxxxxxx xxxx všem xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, z xxxxx vzniká nemoc x povolání, kterou xxx xxxxxxxx, a xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx pracoval x xxxxxx zaměstnavatelů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§205x
Zákonné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x povolání
(1) Zaměstnavatelé zaměstnávající xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxx xxx xxxxxx xxx odpovědnosti za xxxxx při pracovním xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "zákonné xxxxxxxxx") x Xxxxx xxxxxxxxxx, akciová xxxxxxxxxx, xxxxx s xx xxxx sjednáno toto xxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 1992. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akciová xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxx nástupce x Xxxxx republice (dále xxx "xxxxxxxxxx"). To xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx složky xxxxx. 63)
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx státního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění. Xxx je záporný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x skutečnými xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx každého xxxx.
(4) Přebytkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx kladný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pojistné xxxxxx x xxxxxxxxxx náklady xx vyplacená xxxxxxxx xxxxxx vykázaný xxxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx roku.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx rok Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx majetkovou újmu xx xxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx stejném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx.
(6) Evidenci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akciová xxxxxxxxxx, kromě xxxx xxxx evidenci o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx republiku a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pojistného stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx při xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx (pozůstalý) xxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx by xx byl xxxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(9) X xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxx zvláštních xxxxxxxx.
§206
Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 70) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx provádí xxxxx zvláštních xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx uměleckých xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, studenty xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sborů a xxxxxxxx záchranných xxxxx, xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx orgánu xxxxxx správy xxxx xxxxxx obce nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx společnosti, xxxxx družstev, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, dárce xxxx, xxxxx Horské xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x terénu, xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovatelskou xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx při plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Hlava xxxxxx
Xxxxxxxx spory
§207
Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx projednávají x xxxxxxxxx xxxxx.
§208
§208 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§209
§209 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§210
§210 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§211
§211 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§212
§212 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§213
§213 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§214
§214 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§215
§215 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§216
§216 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
ČÁST TŘETÍ
§217
§217 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§218
§218 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§219
§219 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§220
§220 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§221
§221 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§222
§222 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§223
§223 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§224
§224 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§225
§225 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§226
§226 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§227
§227 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§227x
§227x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
§228
§228 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§229
§229 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§230
§230 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§231
§231 xxxxxxxx právním předpisem x. 188/1988 Xx.
XXXX XXXXXX
XXXXXX X PRACÍCH XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX
§232
(1) Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx především xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx potřeb xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx také dohody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr (xxxxxx x provedení xxxxx, dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxx x práci,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx rozvržení xxxxxxxx doby a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx účelné x xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxxx pro zaměstnavatele xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jen xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zdravý vývoj xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx.
§233
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména
a) xxxxx xxxxx svědomitě x řádně xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx x schopností x xxxxxxxxx podmínky sjednané x xxxxxx,
x) xxxxx práce xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, x nimiž byli xxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx uzavřených xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, nářadí x osobní ochranné xxxxxxxx prostředky,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x práci xxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx práce,
x) poskytnout xxxxxxxxxxxx xx vykonanou práci xxxxxxxxx odměnu, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v dohodě; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx příznivěji, xxx xxxx obdobné nároky x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx některých xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx platí x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§234
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx uzavřel xxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxxx zaviněným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx nebo v xxxxx souvislosti x xxx stejně xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x když xxxx škodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušníci, xxxxx xx při xxxxx xxxxxxxx. Jde-li x xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx způsobené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx ani xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sjednané za xxxxxxxxx této xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 xx 178.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, kterou xxxxxx xxx xxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx; xxxxxxxx příslušníkům odpovídá xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§235
Spory xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx poměru.
§236
Xxxxxx x provedení xxxxx
(1) Dohodu o xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsah práce (xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx, není xxxxx xxx 100 xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xx započítává xxxx doba xxxxx xxxxxx zaměstnancem xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx jiné xxxxxx x provedení práce; xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Dohoda x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ústně. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se x xx xxxxxxxx též xxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x písemném xxxxxxx x xxxxx uzavřené xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předpokládaný xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, jinak xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu tím xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx práce. Mezi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx splatná xxx xx xxxxxxxxx určité xxxxx xxxxxxxxxx úkolu. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížit, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx práce xxxxxxxxx podmínkám.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx odměnu xxxxxxxxxx vykonané xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx použít, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
§237
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepřesahuje 100 xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx dohody o xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx práci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx polovinu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby; xx xxxxxx rozsahu xx nezapočítává xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohotovosti, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odměna, a xxxxxxxx pohotovost doma. Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v předchozí xxxx.
(3) Dodržování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx xxxxxxxx (§238 xxxx. 2), nejdéle xxxx xx období 12 xxxxxx.
§238
(1) Xxxxxx x pracovní xxxxxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je neplatná. X dohodě musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx práci, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx uzavírá. Xxxxx xxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xx 5.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx určitou, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. X dohodě xxx xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx jen xxx xxxxxxx, x nichž xxx okamžitě zrušit xxxxxxxx poměr. Nevyplývá-li xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dohody, xxx ji zrušit xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx výpovědí x xxxxxxxxxxx důvodu xxxx xxx uvedení xxxxxx s 15 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx začíná xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx výpověď doručena.
§239
§239 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§239x
Odměna xx xxxxxxxxx xxxxx xx splatná ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnavatele xxx xxxxxxx mzdy (§119), x je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx pracovního úkolu x xxxxxxxxxx výplatním xxxxxxx xx dokončení x xxxxxxxxx práce. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx splatnost odměny xxxxx.
§239b
(1) Xxxx odměny a xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx odměny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 xx 5 x §7 xxxx. 2 až 6 .
(2) Xx-xx obsahem dohody x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx práce, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 27) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
Hlava xxxxx
Xxxxxx xxxxx
§240
(1) Xxxxxx xxxx (pracovní xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx apod.) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ke vzniku, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx spojují.
(2) Xxxxxx xxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxx právním úkonům xxxx, xxxxx nemohou xxxx nebo číst, xx třeba xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborového orgánu x xxx, xx xxxxxx úkon odpovídá xxxxxxxxx vůli.
(3) Xxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§241
(1) Xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx podmínky. X podmínce xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, stane xx právní xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx její xxxxxxx xxxxxxx účastník, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx
§242
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx úkon,
x) xxxxx xx svým xxxxxxx xxxx účelem xxxxx zákonu xxxx xxx obchází nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, určitě xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx zaměstnanec xxxxxx xxxxxx svých xxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x duševní xxxxxx, xxxxx xx xxxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
e) xxxx-xx xxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx, x xxxxx nebyl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx, je xxxxxxxx, xxx stanoví-li xx xxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze projednán, xxxx xxxxxx úkon xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx projednání xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx jen tato xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxx z jeho xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx x němu došlo, xxxxxxxxx, že xxxx xxxx nelze xxxxxxx xx ostatního xxxxxx.
§243
(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatel xx xxxx zaměstnance, xxxx je xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch získaný xxxxxxx xxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právního xxxxx.
(3) Vrácení xxxxxxxx vyplacených částek xxxx však zaměstnavatel xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx určené xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx ve xxxxx tří let xx jejich xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx; vznikne-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xx nahradit.
§243x
§243x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
Xxxxxxx (xxxxxx)
§244
(1) Smlouva (xxxxxx) sjednaná xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx přijmout xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx, xx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) X uzavření smlouvy xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx opožděně nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx projev xx novým návrhem.
(4) Dokud xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Pro uzavření xxxxxxx písemnou formou xxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xx xxxx listině.
§245
(1) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx xx počátku xxxx, není-li tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x omylu, xxxxx druhému xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx týká xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx pracovní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 2), xxx dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§246
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx; xxxxxx xx mzdy nesmějí xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí. 3) Dohoda xxxx xxx uzavřena xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx platí i xxx jiné příjmy, x xxxxx se xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx.
§247
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může se xxxx fyzická osoba xxxxxxx xxxxxxxx prohlášením, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx neučiní xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx svého xxxxxx.
(3) Ručitel xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zaměstnanec, xx k xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx písemně xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§248
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může zaměstnavatel xxxxxxxx xxx písemnou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zástavní právo xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx zaměstnavatele.
(3) Dokud xxxxxxxx xxxxx xxxx, je xxxxxx nemovitosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx nároku xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx právo zanikne.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§249
(1) X xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx úkolů nebo xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxx části x xxxxxx zaměstnavateli, přecházejí xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x plném xxxxxxx xx přejímajícího xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx související se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx provádí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx vlastním xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxx xxxxxx na xxxxxx důvod xxxxxxx x xx xx, xxx xxxxxxx k xxxxxxx vlastnických práv, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (§8 x 8a) xxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§250
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, důvody xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxx ustaven nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčeni, a xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§251
(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, orgán, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx x nově xxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx. Provádí-li xx xxx zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 15)
(3) Dochází-li podle §249 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§272 xxxx. 3), uplynutím xxxx, na kterou xxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxx, xxxx tento orgán, xx xxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§251a
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, přecházejí xx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§251x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.1994
§251x
(1) Xxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxx, že organizační xxxxxx státu 63) xxxxxx sloučením xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Stanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaniká rozdělením, xxxxxxxx výkon práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx přejímá xx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dne jejího xxxxxxxxx zanikly.
(3) Xxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, stanoví tento xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přechází xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů xxx zániku organizační xxxxxx státu uplynutím xxxx doby. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx složka státu xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, přechází xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxx zřízená.
§251x
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx část xxxxxxxxxxx složky státu 63) xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, přechází xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx zřizovatele x souvislosti se xxxxxx xxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx práv x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.
(2) Xxxxx a xxxxxxxxxx x těch xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči zaměstnancům xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, které xx xxx převodu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx.
§251x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§251x
(1) Xxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx, 63) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx též, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zrušené xxxxxxxxxxx složky xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uspokojí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxxxx nároky xxxx těmto xxxxxxxxxxxx.
(2) Ruší-li se xxxxx xxxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zřizovatele, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jím xxxxxxx.
§251x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx
§252
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx zanikne.
(2) Xxxxxx musí být xxxxxxxxxx řádně a xxxx.
§253
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákoníkem xxxx xxxxxxx účastníků. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx určeno, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx má být xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx nárok xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx dne, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastník požádal.
(3) Uspokojuje-li xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx licence nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxx, xxx je x důležitých důvodů xxxxxxxxxx se toho, xxxxx nárok má xxx uspokojen, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx.
§254
(1) Xxxxxxxxxxx i zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Jestliže zaměstnavatel xxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxxx nároků x xxxxxx nestačí xx xxxxxxxxx všech, je xxxxxxxx xxx nárok, x xxxx účastník xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xx plněním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splatný.
§255
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxx. Xxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx lhůtách, xxx x včasné a xxxxx plnění.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxxxxx žádat xxxxxxxxx xxxxxx nároku jen xxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx použít xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příští xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxx-xx zaměstnanec xxxxx uspokojit zcela, xx zaměstnavatel povinen xxxxxx od něho xxxxxxxx.
§256
(1) Xxxxxxxx, který xxxx x xxxxx neuspokojí xxxxx druhého xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nárok xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. 4) Xxx-xx x xxxxxxxx x plněním xxxx, odpovídá xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ledaže xx k xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx x řádně xxxxxxxxx xxxxxx nepřijme xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx věci, nese xxxxxxxxx xxxx ztráty, xxxxxxx nebo poškození.
§257
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxx, xxx xxxxx uspokojil.
(2) Xxxxxxxx xxx, jehož xxxxx xx být xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x tom xxxxxxxxx, xx xxx, xxx chce nárok xxxxxxxxx, xxxxxxxx uspokojení xxxxxx xxxxxxx.
§258
Xxxxxxxx xxxx
Práva i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx.
§259
Xxxxxx x sporných xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx upravit xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
§260
Xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx náhradu xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance jeho xxxxx nezanikají; xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx postupně xxxxx xx xxxx manžela, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx s ním xxxx x době xxxxx ve společné xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx dědictví xx stávají, xxxx-xx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx nároky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smrtí xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxx xxxx smrtí xxxxxxx xxxxxx co xx xxxxxx x xxxx, x xxxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx předmětů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Hlava xxxx
Xxxxx a xxxx
§261
(1) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxx xx lhůtě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx ten, xxxx němuž se xxxxx xxxxxxxxx, promlčení xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx promlčený xxxxx účastníku, který xxx uplatňuje, přiznat.
(2) Nepromlčují xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx (§194 a 195) nebo xxxx xxxxx xx zdraví (§187) x nároky xx náhradu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199). Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx promlčují.
(3) Xxxxxxx-xx účastník x xxxxx xxxx xxxxx x x zahájeném xxxxxx řádně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) X zániku xxxxx xxxxx, že xxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x případech xxxxxxxxx x §30 xxxx. 4, §46 odst. 3 x 4, §53 odst. 2, §54 xxxx. 2, §59 xxxx. 3, §60 odst. 4, §64, §109 xxxx. 2 x §204 xxxx. 3. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§262
(1) Xxxxx počíná běžet xxx xxx, kdy xxxxx mohlo xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx, počíná xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celý xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátky.
§263
(1) Xxxxx není v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx.
(2) Lhůta x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx důvodů x xxxx xxx, kdo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x nároků xxxxxxxxxxx omezením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx deset xxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx jejich xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx dva roky; xxxxx xxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxx, x x xxx, xxx za xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx ve xxxxx xxx let, x jde-li x xxxxx způsobenou xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx x události, z xxx škoda xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx porušením xxxxxx povinnosti x xxxxxxxx poskytnutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 64) xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (dále xxx "korupční xxxxxxx"), xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxx škody xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxx dozví x xxxxx a x xxx, kdo xx xx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxx xxx ode dne, xxx došlo ke xxxxxxxxxx jednání.
§264
(1) Xxxxxxxx-xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schváleného xxxxx, xxxx xxx, jehož xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smíru xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx lhůta k xxxxxxxx x výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx se neplněním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx celý xxxxx, xxxxx běžet desetiletá xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx tří xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, nezapočítává xx xx běhu xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí.
§265
Xxx-xx x nároky xxxxxxxxxxx, xxxxx musí mít xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx proti xxx, xxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx kterou xxx opatrovník xxxxx xxxxxxxxx.
§266
Xxxxxxxx xxxx
(1) Lhůta xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx počátek.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx určené xxxxx xxxxx, měsíců xxxx xxx xxxxxxx na xxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx se dnem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx, připadne poslední xxx lhůty xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí 15 xxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx svátek, xx xxxxxxxxx dnem lhůty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx.
(4) Xxxxx xxxxx a písemný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydaný x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx (§258), ani doby, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vznik xxxxx xxxx povinnosti; tyto xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
§266a
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxx, změn x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. To xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mimo pracovní xxxxx. Xxxxxxxxxx doručuje xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxxxxx, x jeho xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx možné, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx adresu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxx".
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, zastižen, ačkoliv xx v xxxxx xxxxxxxx zdržuje, doručovatel xxxxx písemnost x xxxxxx příslušné provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxx x zaměstnance x tom xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Písemnost xx uloží po xxxx 10 dnů. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx být xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx písemnost xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx skutečnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx doručit xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemnost xxxxxxxx nebo jakmile xxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx vrácena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměstnanec svým xxxxxxxx nebo opomenutím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST ŠESTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§267
(1) Xxxxx xx vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxx, xxxx vláda xxxxxxxx xxxxxxxxx odchylky xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jde x
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx,
x) délku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, její xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx klidu x xxxxxx x xxxx odměňování, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx), xxxxxxx xxxx x xxxxxx výdajů x xxxx než xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nepracují na xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele, ale xxxxx xxxxxxxx dohodnutých x xxxxxxxx xxxxxxx xxx něj vykonávají xxxxxxxx práce doma x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx si xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"), se xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:
x) na xxxx zaměstnance se xxxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx,
x) xxx důležitých osobních xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy,
x) nenáleží jim xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx práci xx xxxxxx, popřípadě ani xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxx domácké xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx náleží xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 74/1994 Xx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
§267x
§267x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§268
§268 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§269
Pracovněprávní xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx 80).
§270
(1) Xxxxxxxxx 154, 155 x §156 xxxx. 1 a 2 xx xxxxxxxx také xx xxxxxxxxxxx pečující x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §53 xxxx. 3, §154 xxxx. 2 x §156 xxxx. 2 se xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx převážně sám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§270x
Inspekce xxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 77).
§270x
§270b xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
§271
Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx rozumí takové xxxxx zdravotního xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx vznikají xxxxxx x povolání, 61) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poškození xxxxxxxxxxx xxxxx, který lze xxxxxxxx xxxx nemoc x povolání, a xxxxx xxxxx práce xx stejných xxxxxxxx xx xxxx ke xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx. Lékařský posudek x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x povolání. 62) Xxxxx může stanovit xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
§272
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, zvláštními x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx §27 odst. 4, xxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx vlády.
(2) Xxxxx jde x xxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenými v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy.
(3) Nadřízeným xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx orgán, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn vykonávat xxxx zaměstnavateli řídící xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx odborovým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace; xxxxxxxxxx ústředním xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx orgán, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx organizací. 20)
§273
(1) Xxxxxx x ostatní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx předpisy xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx hygienické x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x normy, xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx ochraně x xxxxxxxx o zacházení x hořlavinami, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx látkami škodlivými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx života x xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pokyny xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx.
§274
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x muži osamělí x xxxxxx vážných xxxxxx, xxxxxx-xx s xxxxxx, popřípadě s xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxx 80).
(2) Xxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 18 xxx.
(3) Xxx je xxxxxxxx zástupcem mladistvého xxxxxxxxxxx, stanoví xxxxx x xxxxxx.
§275
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx. 24)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxx pracovněprávní xxxxx xx xxxxxx průměrný xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx.
(3) V xxxxxxxxx, kdy xx xxx účely výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů z xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx výdělek x průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 24) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, 17) xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 18) a xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 19) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x sazeb xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Přechodná xxxxxxxxxx
§276
(1) Podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx vzniklé před 1. xxxxxx 1966, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx nároky xxxxxxx z pracovního xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1965 x xxxxxx úkony xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx pracovního poměru xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1966 x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx; xxxxxxxx vzniku pracovního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vždy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) X pracovníků, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx řídil zákonem x. 66/1950 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx považuje xxxxxxxx za sjednaný xxxx práce taková xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které byli xxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx 1.xxxxx 1966; xxxxx platí x x místu xxxxxx xxxxx.
(4) Porušení xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx došlo xxxx 1. lednem 1966, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákoníku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxx xxxxxxxx nenabylo xxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxxxxx §79 odst. 2 se však xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx uložená xxxx xxxxx dnem.
§277
(1) Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxx řízení xxxx 1. xxxxxx 1966, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxx, xxxxxxx projednávání se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/1950 Sb., x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxx xx věcech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x rozhodčích xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 12/1961 Sb., xx xxxxxxxxx xxxxx:
x) nechce-li xxxxxx úřad vyhovět xxxxxxx xxxxxxxx, postoupí xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx do 31. prosince 1965 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, u nichž xxxx podány, příslušnému xxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uvedeném x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxx s právními xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx takové xxxxxxxxxx, postoupí spor xxxxxxxxxxx xxxxx.
§278
(1) Xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx počaly xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1966.
(2) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 1966, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx zákoník x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1966. Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx končí xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx desetileté xxxxx počítané xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§279
Zrušovací xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx:
1. XXVI. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 1811, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx;
2. xxxxxxxxxxxx řád č. 227/1859 ř. x., xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx;
3. xxxxx č. 115/1884 x. x., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;
4. xxxxx x. 21/1895 x. x., xxxx xx xxxxxxxx nedělní x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 125/1905 x. x.;
5. nařízení x. 160/1906 ř. x., x službě xxx strojích xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxx;
6. xxxxxxxx x. 180/1908 x. x., x xxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;
7. xxxxx x. 9/1914 x. z., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podnicích xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);
8. nařízení x. 206/1914 ř. x., xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x dohledu x xxxxxx kotlům x xxxxxx xxxxxxx;
9. xxxxx x. 91/1918 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
10. nařízení x. 11/1919 Xx., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
11. xxxxx x. 420/1919 Sb., x xxxxx xxxx;
12. xxxxx č. 29/1920 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vládního xxxxxxxx x. 44/1951 Xx.;
13. xxxxxxxx č. 499/1921 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x lékárnách;
14. xxxxx x. 244/1922 Sb., xxxxxx xx všeobecně xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Slovensku, xx xxxxx zákona x. 217/1924 Xx.;
15. xxxxx č. 137/1924 Xx., xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx života x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;
16. xxxxxxxxxxxx zákon xxx xxxxx Xxxxxxxxx č. 259/1924 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a doplňujících;
17. xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx nařízení x. 15/1927 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
18. xxxxxx xxxxxxxx x. 16/1927 Sb., x úpravě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x udržovací x x xxxxxxxxxxxx provozu Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nařízení č. 111/1945 Xx., xxxxxxxx x. 140/1946 Xx. x xxxxxxxx x. 220/1946 Sb.;
19. xxxxx x. 39/1928 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx práce;
20. zákon x. 154/1934 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obchodních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v podobném xxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx);
21. zákon x. 189/1936 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx;
22. ustanovení §62, §80 xxxx. 1 x §146 xxxx. 2 vládního nařízení x. 41/1938 Xx., xxxx se vydávají xxxxxxxxx předpisy na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pomocných xxxxxxx;
23. xxxxx x. 333/1939 Xxxx. xxx., o xxxxxxxxxxxx cizinců;
24. ustanovení §6 xxxxxxxx x. 181/1940 Xx., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx;
25. nařízení x. 261/1942 Xx., x xxxxxxx práci, xx xxxxx nařízení x. 76/1944 Xx.;
26. xxxxxx xxxxxxxx č. 15/1945 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx zrušení;
27. xxxxxx č. 71/1945 Sb., o xxxxxxxx povinnosti osob, xxxxx xxxxxxx československého xxxxxxxx občanství;
28. xxxxxx č. 88/1945 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti;
29. vyhláška x. 652/1945 X. x., x úpravě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k urychlení xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx;
30. xxxxx č. 29/1946 Sb., xxxxxx xx zavádějí xxxxxxxx xxxxxxx;
31. zákon č. 177/1946 Sb., x úpravě xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx;
32. xxxxxxxx č. 184/1946 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x přihláškách k xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxx x. 198/1948 Sb.;
33. xxxxx č. 16/1947 Sb., x xxxxxxxx x xxxxx zaopatření xxxxxxxxxxx na zkonfiskovaném xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
34. xxxxx č. 45/1947 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx;
35. xxxxx č. 103/1947 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx technického xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
36. xxxxx č. 110/1947 Sb., xxxxxx se živnost xxxxxxxxxxxxx prohlašuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx;
37. xxxxx č. 244/1948 Sb., x státní xxxxxx xxxxxxxx;
38. vyhláška x. 1153/1948 X. x., upravující xxxxxxxx x mzdové xxxxxxxx xxxxxxxxxx dělnictva;
39. xxxxx č. 4/1949 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx;
40. xxxxxx xxxxxxxx č. 40/1949 Sb., kterým xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx učňovskému;
41. xxxxx č. 234/1949 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx;
42. xxxxxx xxxxxxxx č. 278/1949 Sb., xxxxxx xx upravuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stěhovacích x xxxxxx xxxxxx;
43. ustanovení §3 xx 10 xxxxxx č. 64/1950 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 43/1956 Sb.;
44. zákon č. 66/1950 Sb., x pracovních x platových poměrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění x. 60/1956 Xx.;
45. xxxxx č. 67/1950 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx soudců x xxxxxxxx, prokurátorů a xxxxxxxxxxxx čekatelů (xxxxxxxxxx xxxxx);
46. xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 a 4 a §17, 18, 20, 23, 25 a 26 xxxxxxxx nařízení č. 68/1950 Sb., xxxxxx xx vydává xxxxxxx řád xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 38/1953 Sb.;
47. xxxxxx nařízení č. 102/1950 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účinnosti zákona x xxxxxxxxx cestovních, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx;
48. vládní xxxxxxxx č. 115/1950 Sb., o xxxxxxxxxx x platových xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx převzatých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovní x xxxxxxx poměry;
49. xxxxxx xxxxxxxx č. 120/1950 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 12/1961 Xx.;
50. xxxxxxxxxx §4 xx 8 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 131/1950 Sb., xxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vládního xxxxxxxx č. 18/1953 Xx.;
51. xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 141/1950 Sb.;
52. xxxxxx xxxxxxxx č. 19/1951 Sb., o xxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxxxxxx plynulé xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx vládního xxxxxxxx x. 30/1959 Xx.;
53. xxxxxxxxxx §6 xxxxxx č. 93/1951 Sb., o xxxxxxx svátku, x xxxxx pracovního klidu x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;
54. xxxxxx nařízení č. 39/1952 Sb., x xxxxxx přijímání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxx;
55. ustanovení §3, 16, 19, 20 x 21 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 17/1954 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 60/1956 Sb.;
56. xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. a) x xxxx. 2 xxxxxxxx nařízení č. 44/1954 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v oboru Xxxxxxxxxxxx dopravy;
57. vyhláška x. 77/1954 Ú. x., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxx pracovního xxxxx x o xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx;
58. xxxxxxxx x. 124/1954 X. x., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x pracovním xxxxxx x závodech;
59. xxxxxxxx x. 213/1955 Ú. x., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
60. xxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 26/1956 Sb., x xxxxxxxxxx disciplinárních xxxxxxxx x oboru Xxxxxxxxxxxx xxxxx;
61. ustanovení §13 až 15 xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Xxxxxxxxx shromáždění č. 30/1956 Sb., x xxxxxx platových xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx;
62. xxxxxxxxxx §15 xx 17 x 20 xx 22 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění č. 31/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
63. xxxxx č. 45/1956 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
64. xxxxxxxxxx §50 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců;
65. xxxxx č. 24/1957 Sb., x xxxxxx (disciplinárním) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 136/1958 X. x.;
66. ustanovení §14 xxxxxx č. 70/1958 Sb., x xxxxxxx podniků x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx péče x xxxxxxxx xxxx;
67. xxxxx č. 71/1958 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;
68. xxxxxxxxxx §1 až 23 xxxxxx č. 89/1958 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x učebním xxxxxx (xxxxxxxx zákon);
69. xxxxxxxx x. 15/1958 X. l., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx okresního národního xxxxxx;
70. vyhláška x. 165/1958 X. x., x xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
71. xxxxx č. 81/1959 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
72. xxxxxxxx č. 82/1959 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
73. vládní xxxxxxxx x. 40/1959 X. x., x zadávání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
74. xxxxxxxx x. 184/1959 X. x., xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x závodech;
75. xxxxxx xxxxxxxx č. 28/1960 Sb., x xxxxxxxxx dovolené xxxxxxxxxxx;
76. vyhláška č. 135/1960 Sb., xxxxxx xx vydávají xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prací x xxxxxxxxx;
77. vyhláška č. 13/1961 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
78. xxxxx č. 65/1961 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci;
79. xxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 101/1961 Sb., x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
80. vyhláška č. 98/1962 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, výkonu služby x kárné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných požárních xxxxxx;
81. xxxxxxxxxx §1 x §9 xx 13 xxxxxx č. 58/1964 Sb., x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx ženy x xxxxx;
82. xxxxx č. 30/1965 Sb., o odškodňování xxxxxxxxxx úrazů x xxxxxx z xxxxxxxx;
83. xxxxxxxx č. 31/1965 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx předpisy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx překážkách v xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zájmu x xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předchozího odstavce, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx neodporují xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx délku pracovní xxxx výhodněji xxx xxxxxxxxxx xxx §83 xxxxxx zákoníku, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1991 Sb.
§280
Účinnost
Xxxxx zákoník xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1966.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxxxxx v. x.
Xxxxxx x. x.
Xx. XX
(1) Změny xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1969 a xx právní xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1970, i xxxx xxxxxx účinky xxxxxxxx xx xxxxx xxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx lze dát xxxxxxxxxx xxxxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx zrušit xxxxxxxx xxxxx [§53 xxxx. 1 písm. x)] x xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx před počátkem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xx dobu xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona do xxxxx roku 1971 xxxx okamžité zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) vázáno xxxxxxx xxxxxxxxx v §53 xxxx. 2.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx 1. ledna 1970 xxxxxxx xx jednotnou xxxxxx 2500 Kčs. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1970 tyto xxxxxxx po odečtení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x důchodu. Xx xxxxxx poškozeného xx xxxxxxxx xxxxxx náhrady xxxxxxx x xxx, xxx x uvedených xxxxxxxxx bylo xxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xxx xxxxxx výše xxxx již xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx spory, xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1969 xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, postoupí tyto xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xxxx sídlo. Bude-li xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odborovým xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxx smíru xxxxx xxxxxxx, rozhodne x xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx lhůty xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1970, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x výjimkou lhůt xxxxxxxxxxx x §46 xxxx. 3, §52, §53 xxxx.2, §60 xxxx. 2, §64, §79 odst. 1, §101 xxxx. 4 x §204 xxxx. 3.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 153/1969 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1970
Čl. II
1. Xxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 1975 x soudu, xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x komise xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx skončení před 1. xxxxxxxxx 1975, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx má xxxxx.
2. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxxxxxx xxxxx x námitky xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. července 1975, xxxxxxxx rozhodčí komise, xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxx pracovní xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx §214 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 1975 x xx právní úkony xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1975, x xxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xx xx tomto xxx.
4. Na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx 30. xxxxxx 1976, xxxxxxxx rozhodčí komise, xxxx. soud x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxx x náhradě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1975.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 20/1975 Xx. x účinností xx 1.7.1975
Xx. II
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx xx dohodě x Xxxxxxxx radou xxxxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dodatková xxxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1985.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 22/1985 Xx. x účinností od 9.4.1985
Xx. II
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pracích konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx vznik, xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x právní xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1989 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posuzuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx změněny xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, bytu xxxxxxxxxxx x podnikové xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zájmu.
3. Za xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx,. xx nichž xxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§27 xxxx. 4), se xx 1. xxxxx 1989 xxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 1989.
5. Xxxxx xxxxxxx x §261 xxxx. 1, xxxxx xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx uvedené x §261 xxxx. 4, xxxxx počaly xxxxx před 1. xxxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx předpisy.
6. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxx x důvodu pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx (§194 x 195) xxxx xxxx xxxxx na xxxxxx (§187) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199) xx xxxxxxxx x na xxxxxx vzniklé před 1. xxxxxx 1989, xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxxxx promlčecí xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsob výpočtu x xxxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx a náhrady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 nedovršili (xxxx by xxxxxxxxxx) xxx 65 xxx, xx dobu xx 1. xxxxx 1989 xxxxxxx xx xxxxxx 3000 Xxx a x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx 3000 Xxx, xx tato xxxxxx xxxxxxx o 75% xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3000 Xxx; na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provede x xxx, xxx x uvedených náhradách xxxx již před 1. xxxxxx 1989 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx věk 65 xxx po 31. xxxxxxxx 1988, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxxxxx tento xxx; xxxxx xxxxx x xxx náhradu xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxxx (§199) xx xxxxxxxxxx zemřelém po 31. xxxxxxxx 1988. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto bodě, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 dovršili xxx 65 xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; totéž xxxxx xxx náhradu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199) po zemřelém xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx věk 65 xxx před xxxxx xxxx.
8. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx náhrada xx xxxxxx na důchodu xxxxxxxxxx, jimž byl xxxxxxx starobní xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částečně xxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1988.
9. Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizaci, xxxxxxxx xx xx xxxxx pracovníka xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1989 x xxxxxxxx komise, xx xxxx dosavadními předpisy.
10. Až xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 7 xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, obsah x xxxxxxxx kolektivních xxxxx. 38)
11. Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x předsedy Státní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xx postupuje podle xxxxxxxx xxxxx x. 509/1965 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
12. Nárok xx další mateřskou xxxxxxxxx až xx xxx let xxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx, xxxxx dítě xx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1989.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1989
Čl. XX
1. Ustanoveními tohoto xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx vznik, xxxxx i nároky x xxxx vzniklé x právní xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1991 se xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kárného xxxxxxxx xxxxxxxx komisí xxxx soudem, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991, xx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx tímto dnem, xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x uloženém kárném xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx nelze uvádět, xx mu xxxx xxxxxxx xxxxx opatření.
3. Rozhodčí xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1991, xx xxxxxxxx xx bezvýsledné; xxxxxxxxx odborový orgán xx povinen nejpozději xx 28. xxxxx 1991 xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx projednání xxxxx, x xxxxx xxxxxx má xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx podle bodu 2, xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx. Řízení x xxxxx je xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx xxx došla xxxxx. Nesplní-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, x xx nejpozději do 30. xxxxxx 1991.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx soudem, jestliže xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx samé. Xxxxx xx zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxxxx tří let xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx smíru xxxx xxxxxxxxxx.
5. Zprošťovací xxxxx podle §227a xxxx. 4 xxxx. x) se uplatní x xxxxx, xxxx-xx xxxxxx sjednána xxxx 1. xxxxxx 1991, xxxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 1991.
6. Xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §243a xxxxxxxx u xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991.
7. Xx 31. xxxxx 1991 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx povolení platného x tomuto xxx, x to nejdéle xx 30. června 1991.
8. U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 16 xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx xx povolání xx 30. xxxx 1991 xxxxxxxxx podle dosavadního xxxxxxxxxx §83 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §167 xxxx. 1 xxxx věty xx xxxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.1989
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx odstupné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) až x) nebo x xxxx xxxx uzavřena xxxxxx x rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx důvodů xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx smlouvami.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přesčas xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 4 zůstávají x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. srpna 1994.
(3) Xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 37) nařízením xxxxx ČSSR x. 137/1989 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx sjednané xxxxx §143 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx dosavadními xxxxxxxx.
(5) Podle xxxxxxxxxxx xxxxx §179 odst. 2 xx posuzuje xxxx náhrady škody xxxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(6) Úprava xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (§195) x náhrady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199), xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx i x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 1994; xx xxxxx i xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx před 1. xxxxxxx 1994 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx.
(7) Dohody uzavřené xxxxx §227a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §227a xxxx. 2 xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení §269 xxxx. 1 a 2, xx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx posuzují podle xxxxxx xxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. xxxxx č. 195/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, ve xxxxx zákona České xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. xxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., x pracovněprávních xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů;
3. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 14/1991 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 121/1990 Xx., o pracovněprávních xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
4. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 213/1990 Xx., kterým xx xxxxxxx pro pracovníky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx;
5. xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/1989 Sb., x xxxxxxxx stravování,
6. xxxxxxxx Ministerstva práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky č. 425/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mimo pracovní xxxxx,
7. xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx x. 3/1990 x xxxx xxxxxx očisty xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 405/1990 Xx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.1994
Článek XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 1996, xx posuzují xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x výplatě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996.
(2) Nároky xx dávky xxxxxxxx xxxx podmíněné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1) se xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx zřetelem xx čl. XX xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.1995
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx zákonem xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2001, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx x nich xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2001 xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Ustanovení x xxxxxxxxx propouštění xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx před 1. lednem 2001.
3. Xxxxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxx ústředním xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §85, 85a, §90 xxxx. 3, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 3 x §102 odst. 7 xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2000.
4. Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci určil xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx smlouvě xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001, nesmí xxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby (§83a) xxxxxxx; to platí x x xxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x průměrného hodinového xxxxxxx x 1. xxxxxxxxx 2001.
5. Xxxx čerpání další xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx doba xxxxxxx xxxxxxxxxx dovolené.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xx. XXX
1. Promlčení xxxxx xx náhradu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx. X xxxx 4 x x xxxxx druhé xx. XX, která xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
2. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Práva z xxxxxxxxxxxx za xxxx x xxxx použitých xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxx kupujícím xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxxxxx x záruční xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 31. xxxxxxxx 2003. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 136/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx x konkurenční doložce xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 věty xxxxx x třetí x ujednání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 3 xxxxxx č. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a pracovní xxxxxx xx dobu xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx řídí dosavadními xxxxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2004
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 zákoníku xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
§39
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx podle §58 xxxx. x) xxxxxx x. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x vyšších odborných xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
§39 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 563/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 169/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2005

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 65/1965 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1966.
Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.68
153/69 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.70
42/70 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/65 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 12/70
100/70 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.1.71
146/71 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx některých xxxxxxx státní správy
s xxxxxxxxx xx 1.1.72
20/75 Xx., kterým xx xxxx a doplňují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.7.75
55/75 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 65/65 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 16/75
72/82 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx §105 xxxxxxxx práce
s xxxxxxxxx xx 1.7.82
111/84 Xx., x prodloužení základní xxxxxx dovolené xx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx §5 zákoníku xxxxx
x účinností od 1.1.85
22/85 Sb., kterým xx mění a xxxxxxxx §92 x 105 xxxxxxxx práce
s xxxxxxxxx xx 9.4.85
52/87 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx
x účinností xx 1.7.87
98/87 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.88
188/88 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.89
52/89 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 65/65 Xx. xxxxxxxxxxx v částce x. 14/89
3/91 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákoník xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.2.91
167/91 Sb., xxxxx xxxxx zákona č. 65/65 Xx. publikované x xxxxxx x. 34/91
297/91 Xx., o xxxxxx náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx
x účinností xx 31.7.91
231/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zákon x zaměstnanosti
s xxxxxxxxx xx 29.5.92
264/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx xxxxxxx, zrušuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx notářstvím (xxxxxxxx řád) x xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
451/92 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 65/65 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 89/92
590/92 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.93
37/93 Xx., o změnách x nemocenském x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
74/94 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx práce č. 65/65 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.94
126/94 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 65/65 Xx. publikované x xxxxxx č. 39/94
3/95 Xx., xxxxx XX XX xx xxx 23.11.94 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X zákona x. 74/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 65/65 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností xx 18.1.95
118/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální podpoře
s xxxxxxxxx od 1.10.95
164/95 Xx., xxxxx ÚS XX
x účinností od 1.10.95
220/95 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 74/94 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.95
287/95 Xx., kterým se xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 238/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
138/96 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon č. 236/95 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x soudců
s xxxxxxxxx xx 24.5.96
167/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 1/91 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 9/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR na xxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.10.99
192/99 Xx., xxxxx XX xx xxx 16.6.99 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §202 xxxx. 2 xxxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 17.9.99
225/99 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x povolání
s účinností xx 1.12.99
29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx službách)
s xxxxxxxxx od 1.7.2000
155/2000 Xx., kterým se xxxx zákon x. 65/65 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2001, x výjimkou xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2, xxxxx nabylo xxxxxxxxx 1.7.2000, x §6 xxxx. 2 až 4, §18x a §25x xx 25k, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x přistoupení XX xx XX (1.5.2004)
220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x majetku XX x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 1.1.2001
238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx záchranném xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
257/2000 Xx., o Xxxxxxxx x mediační službě x x xxxxx xxxxxx č. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/65 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx (xxxxx x Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx)
x účinností xx 1.1.2001
258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx od 1.1.2001
85/2001 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 65/65 Xx. publikované x xxxxxx x. 32/2001
177/2001 Xx., kterým se xxxx zákon x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 31.5.2001
6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx x xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.4.2002
136/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 1.1.2003
202/2002 Sb., kterým xx mění zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 182/93 Sb., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 77/97 Xx., o státním xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 65/65 Xx., zákoník xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních vztazích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2002
309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)
x účinností xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005 x xxxxxxx x. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2007)
311/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 553/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2003
312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
274/2003 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx na xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví
s xxxxxxxxx xx 1.10.2003
281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Sb.
s xxxxxxxxx xx 28.8.2003
362/2003 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.2005 (zákonem x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2007)
46/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.3.2004, x výjimkou §134x, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005
436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
512/2004 Sb., xxxxx XX xx xxx 18.8.2004 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx XX č. 487/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška XX x. 125/93 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx, a x xxxxxx xx xxxxxxx §205d xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 125/93 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 15.10.2004
562/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
563/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
628/2004 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx společnosti
s xxxxxxxxx xx 14.12.2004
169/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 65/65 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a x přídavcích xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.5.2005
253/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x inspekci xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 19.5.2005
x xxxxxxxxx xx 14.7.2005
342/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.9.2005
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
72/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 549/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
79/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
115/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.7.2006
189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x účinností od 1.1.2007 (účinnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x zákonem x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)
308/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti
s účinností xx 18.8.2006
585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., o pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.2006
261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Xx., nález XX xx dne 31.1.2008 xx věci návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., x daních z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 27.3.2008
Právní xxxxxxx č. 65/65 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2006 Sb. x účinností od 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) Zákon XXX č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 84/1993 Xx., zákona x. 165/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 182/1994 Xx.
2) §226 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §278 xxxxxx č. 99/1963 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
4) §1 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 45/1964 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §9 xxxxxx x. 111/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 210/1989 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 310/95 Sb.
6) Xxxxx č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) Xxxx. §2 xxxxxxxxxx zákoníku, §2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
8) Xxxxx x. 73/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 18/92 Sb.
9) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx zákona x. 171/1990 Xx.
Xxxxx č. 172/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx.
10) §61 xxxxxxxx federálního ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx vyhlášky x. 123/1990 Sb., a x. 260/1990 Xx. - §61 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Sb.
11) Xxxxx x. 173/1988 Sb., x podniku se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastí - xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 513/91 Sb.
12) Xxxx. §54 zákona č. 22/1992 Xx., x Xxxxxx bance xxxxxxxxxxxxxx. - xxxxx x. 22/1992 Sb. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx XX právním xxxxxxxxx č. 6/1993 Sb.
13) Zákon XXX č. 238/1992 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxx zájmů), xx xxxxx xxxxxx x. 287/1995 Xx.
14) Např. xxxxx č. 427/1990 Sb., o xxxxxxxxx vlastnictví xxxxx x některým věcem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Např. xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, zákon č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §15 xxxx. 1 věta xxxxx zákona č. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 37/1993 Xx.
17) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx.
Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 35/1993 Xx.
18) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 10/1993 Sb.
19) Zákon XXX č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 10/1993 Sb.
20) Zákon č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 300/1990 Xx.
21) Xxxxx č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizací s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
22) §11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
23) §21 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
24) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., o mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 74/1994 Xx.
25) §7 xxxxxx ČNR x. 9/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 272/1992 Xx.
26) Zákon č. 1/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx pohotovost v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 44/1994 Xx.
28) Např. xxxxx ČNR č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) §24 xxxx. 2 písm. x) xxx 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů.
31) Xxxx. §11 xxxxxxxxxx zákoníku.
32) §23 x 64 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx).
33) §4 xxxx. 1 zákona x. 98/1987 Sb., x xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 160/1989 Xx.
34) §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
35) §116 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 149/1988 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení. - §116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 115/1992 Sb.
36) §11 xxxxxx XXX x. 37/1989 Xx., o xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §31 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla republiky), xx xxxxx zákona x. 10/1993 Sb.
38) Xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxx x. 119/1985.
39) §3 xxxx. 2 x 7 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx.
40) §16 xxxx. 3 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
41) §200x xxxxxxxxxx soudního xxxx.
42) §21 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §40 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx č. 108/1994 Xx., kterým xx xxxxxxx zákoník xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
44) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých školách).
45) §2 xxxxxxxx x. 31/1993 Xx., x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.
46) §16 xxxx. 1 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
47) §13 xxxxxx x. 1/1992 Xx.
48) Například xxxxxxxx č. 324/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
49) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 48/1982 Sb., xxxxxx xx stanoví základní xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxxxxxx xxxxx č. 37/1989 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx x. 213/1991 Xx., o bezpečnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxx x opravách xxxxxxx.
52) Xxxxxxxx xxxxx č. 172/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
53) Xxxxxxxx x poskytování ochranných xxxxxx při xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x. x. XX-340. 2-6. 12. 63, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 29/1964 Xx.
54) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1985 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx motorovými xxxxxx, xxxxxxxx č. 26/1989 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 98/1987 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx horníkům, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Vyhláška č. 213/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx x technických xxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxx a opravách xxxxxxx.
57) Xxxxxxxx č. 261/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xx nichž xxxxx mladiství výjimečně xxxx xxxxx xxxxx x důvodu přípravy xx povolání, ve xxxxx vyhlášky x. 185/1998 Xx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxxx stroje x technická xxxxxxxx x. x. HEM-341-20. 7. 76, registrovaná x částce 20/1976 Xx.
58) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x návykových xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Například xxxxx č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx.
60) §7 xxxx. 12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
61) Xxxxxxxx č. 342/1997 Sb., kterou se xxxxxxx postup xxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
62) Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
63) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích.
64) §162a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.
65) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
66) §21 xxxx. 3 x §22 xxxxxxxxxx xxxxxx.
67) Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
68) Xxxxxxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §121 xx 124 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti.
70) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
71) §66 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
72) §60 xxxx. 1 zákona x. 435/2004 Xx.
73) §261 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Zákon č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
75) §66 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx České národní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.
76) Zákon č. 627/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
77) Zákon č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
78) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §17 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §15a xxxxxx č. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx.
81) §57 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
82) Xxxxx č. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §115 xxxxxxxxxx zákoníku.
84) Zákon č. 187/2006 Sb.
Zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) §26 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
86) §48 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
87) §33 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
88) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
89) §21 x 22 zákona x. 187/2006 Xx.
90) §31 xxxxxx č. 187/2006 Xx.
91) §56 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx.
92) §83 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 187/2006 Xx.