Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.08.2006 do 31.12.2006.


Zákoník práce

65/65 Sb.

ČÁST I. Všeobecná ustanovení

HLAVA I. Působnost zákoníku práce §1 §2 §3 §4 §5 §5a §6

HLAVA II. Účastníci pracovněprávních vztahů §7

Zaměstnavatelé §8 §8a §8b §9 §9a §10
Zaměstnanci §11 §12 §13
Zastoupení §14 §15 §16 §17

HLAVA III. §18 §18a §18b §19 §20 §21 §22 §23 §23a §24 §25 §25a §25b §25c

Přístup k nadnárodním informacím a projednání
Společná ustanovení §25d
Vyjednávací výbor §25e
Usnesení o skončení vyjednávání §25f §25g
Evropská rada zaměstnanců ustavená jednáním §25h
Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání §25i
Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona §25j §25k §25l §25m §26
ČÁST II. Pracovní poměr

HLAVA I. Vznik, změny a skončení pracovního poměru §27

ODDÍL 1. Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru §28 §29 §29a §29b §30 §31 §32
Vznik pracovního poměru §33 §34
Povinnosti vyplývající z pracovního poměru §35
ODDÍL 2. Změny pracovního poměru
Změna sjednaných pracovních podmínek §36
Převedení na jinou práci §37
Pracovní cesta a přeložení §38
Agenturní zaměstnávání §38a §38b
Převedení zaměstnance na původní pracovní místo §39
Převedení a přeložení na žádost zaměstnance §40
Účast odborových orgánů při převádění §41
ODDÍL 3. Skončení pracovního poměru §42
Dohoda §43
Výpověď §44
Výpovědní doby §45
Výpověď daná zaměstnavatelem §46 §47
Zákaz výpovědi §48 §49 §50
Výpověď daná zaměstnancem §51
Hromadné propouštění §52
Okamžité zrušení §53 §54 §55
Skončení pracovního poměru sjednaného na určitou dobu §56 §57
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době §58
Účast odborových orgánů při rozvázání pracovního poměru §59
Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání §60
Odstupné §60a §60b §60c
ODDÍL 4. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru §61 §62 §63 §64
ODDÍL 5. Volba a jmenování §65 §66 §67 §68
ODDÍL 6. Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost §69
Vedlejší pracovní poměr §70 §70a §70b
Vedlejší činnost §71

HLAVA II. Pracovní kázeň a pracovní řád §72

Základní povinnosti zaměstnanců §73
Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců §74
Výkon jiné výdělečné činnosti §75 §76 §77 §78 §79 §79a §80 §81
Pracovní řád §82

HLAVA III. Pracovní doba a doba odpočinku

ODDÍL 1. Pracovní doba a přestávky v práci
Vymezení pojmů §83 §83a
Rozvržení pracovní doby §84 §85
Pružná pracovní doba §85a
Formy pružné pracovní doby §85b
Překážky v práci při pružné pracovní době §85c
Práce přesčas při pružné pracovní době §85d
Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby §86
Začátek a konec pracovní doby §87 §88
Přestávky v práci §89
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami §90
Dny pracovního klidu §91
Nepřetržitý odpočinek v týdnu §92 §93
Evidence pracovní doby §94
Pracovní pohotovost §95
ODDÍL 2. Práce přesčas a noční práce §96 §97 §98 §99 §99a
ODDÍL 3. Dovolená na zotavenou §100
Dovolená za kalendářní rok §101 §102 §103
Dovolená za odpracované dny §104
Dodatková dovolená a další dovolená §105
Společná ustanovení o dovolené na zotavenou §106 §107 §108 §109 §110 §110a §110b §110c

HLAVA IV. Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů

Splatnost mzdy §119
Výplata mzdy §120
Srážky ze mzdy §121 §122 §123
ODDÍL 2. Náhrada mzdy při překážkách v práci
Překážky na straně zaměstnance
Překážky z důvodů obecného zájmu §124
Náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby §125
Školení a studium při zaměstnání §126
Důležité osobní překážky v práci §127 §127a §128
Překážky na straně zaměstnavatele
Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy §129
Ostatní překážky na straně zaměstnavatele §130
ODDÍL 3. Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce §131

HLAVA V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Základní ustanovení §132
Prevence rizik §132a
Odborná způsobilost §132b
Povinnosti zaměstnavatele §133
Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochrané nápoje §133a
Bezpečnostní značky a signály §133b
Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání §133c
Pracoviště a pracovní prostředí §134
Výrobní a pracovní prostředky a zařízení §134a
Zvláštní odborná způsobilost §134b
Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma §134c
Zákazy některých prací §134d
Organizace práce a pracovní postupy §134e
Práva a povinnosti zaměstnanců §135
Kontrola odborových orgánů §136
Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §136a §137 §138

HLAVA VI. Péče o zaměstnance

ODDÍL 1. Pracovní a životní podmínky zaměstnanců a jejich odborný rozvoj §139 §140
Péče o kvalifikaci zaměstnanců a její zvyšování §141 §141a §142 §142a §142b §143 §144
Uložení svršků a dopravních prostředků §145
ODDÍL 2. Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce §146 §147 §148 §148a

HLAVA VII. Pracovní podmínky žen a mladistvých

ODDÍL 1. Pracovní podmínky žen §149
Zákazy některých prací §150 §151 §152
ODDÍL 2. Pracovní podmínky těhotných žen a matek
Převedení na jinou práci §153
Pracovní cesty a přeložení §154
Rozvázání pracovního poměru §155
Úprava pracovní doby §156
Mateřská a rodičovská dovolená
Mateřská dovolená §157
Rodičovská dovolená §158
Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte §159
Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené §160
Přestávky ke kojení §161 §162
ODDÍL 3. Pracovní podmínky mladistvých §163 §164 §165
Zákaz práce přesčas a práce v noci §166
Práce zakázané mladistvým §167
Lékařské vyšetření §168 §169

HLAVA VIII.Náhrada škody

ODDÍL 1. Předcházení škodám §170 §171
ODDÍL 2. Odpovědnost zaměstnance za škodu
Obecná odpovědnost §172 §173 §174
Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody §175
Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat §176 §177
Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů §178
Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance §178a §178b
Rozsah náhrady škody §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185 §186
ODDÍL 3. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Obecná odpovědnost §187 §188 §189
Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání §190 §191 §192 §193 §193a §194 §195 §195a §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202 §203
Odpovědnost ve zvláštních případech
Odpovědnost za škodu na odložených věcech §204
Odpovědnost při odvracení škody §205
Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele §205a §205b §205c
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání §205d §206

HLAVA IX. Pracovní spory §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216

ČÁST IV. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr §232 §233 §234 §235
Dohoda o provedení práce §236
Dohoda o pracovní činnosti §237 §238 §239 §239a §239b
ČÁST V. Společná ustanovení

HLAVA I. Právní úkony §240 §241

Neplatnost §242 §243 §243a
Smlouvy (dohody) §244 §245

HLAVA II. Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů §246 §247 §248

HLAVA III. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů §249 §250 §251 §251a §251b §251c §251d

HLAVA IV. Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Uspokojení nároku §252 §253 §254 §255 §256 §257
Uplynutí doby §258
Dohoda o sporných nárocích §259
Smrt zaměstnance §260

HLAVA V. Lhůty a doby §261 §262 §263 §264 §265

Počítání času §266
Doručování §266a
ČÁST VI. Závěrečná ustanovení
Zvláštní úprava pracovního poměru některých zaměstnanců §267 §267a §268 §269 §270
Inspekce práce a státní zdravotní dozor §270a §270b
Výklad některých pojmů §271 §272 §273 §274
Průměrný výdělek §275
Přechodná ustanovení §276 §277 §278
Zrušovací ustanovení §279
Účinnost §280
č. 153/1969 Sb. - Čl. II
č. 20/1975 Sb. - Čl. II
č. 22/1985 Sb. - Čl. II
č. 188/1988 Sb. - Čl. II
č. 3/1991 Sb. - Čl. II
č. 74/1994 Sb. - Čl. VI
č. 74/1994 Sb. - Čl. VII
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 155/2000 Sb. - Čl. II
č. 136/2002 Sb. - Čl. III
č. 46/2004 Sb. - Čl. II
č. 436/2004 Sb. - Čl. IV
č. 563/2004 Sb. - §39
č. 169/2005 Sb. - Čl. II
č. 189/2006 Sb. - Čl. III
XXXXXXXX XXXXXX
Xx. X
Xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
Xx. II
Xxxxxx XX vypuštěn xxxxxxx předpisem č. 3/1991 Sb.
Xx. III
Xxxxxx XXX vypuštěn xxxxxxx předpisem č. 74/1994 Xx.
Xx. XX
Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
Xx. X
Xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
Xx. VI
Xxxxxx XX vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx.
Xx. XXX
Xxxxxx VII xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Sb.
Čl. XXXX
Xxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 74/1994 Xx.
Xx. IX
Xxxxxx IX xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
Čl. X
Xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 74/1994 Xx.
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxx
Působnost xxxxxxxx xxxxx
§1
(1) Xxxx zaměstnanci a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovněprávní xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx práce nebo xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o pracovní xxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nejdříve xx xxxx zvolení nebo xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanci, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx práci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odbornou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx postupu x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx zacházení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxx kdy xx xxx xx xxxxx xxxxx spočívající x povaze xxxxx, xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx, x xxxxx je xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxxx.
(4) X pracovněprávních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x nepřímá xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx orientace, xxxxxxxx xxxx etnického xxxxxx, xxxxxxxxxx, státního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx původu, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx či xxxx, majetku, xxxxxxxxxxx x rodinného xxxxx xxxx povinností x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx smýšlení, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxx mateřství se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, navádění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx.
(5) Za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx důvod xxxxxxxxxxx podstatný a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx zaměstnanec xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výjimkou xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přiměřený. Xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby xxx přijímání xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x příležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx dosaženo rovnoměrného xxxxxxxxxx mužů x xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spočívající x xxxxxxxxxxxxx zastoupení mužů x xxx x xxxxxxxxxxxxxx. Postup zaměstnavatele xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohlaví, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx přijímaných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx, bylo, xxxx xx xxxx, xx základě rozlišování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§1 xxxx. 4), se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx než x xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx zdánlivě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozlišování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinému xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§1 xxxx. 4); nepřímou xxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxx xx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx přístup k xxxxxx xxxxxxxx činnosti x funkčnímu nebo xxxxxx postupu x xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnancem, xxxxx xx to xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx urážlivé a xxxxx záměr xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx nepřátelského, ponižujícího xxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředí xx pracovišti.
(9) Xxxxxxxxx obtěžováním xx xxxxxx xxxxxxx sexuální xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zaměstnancem oprávněně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo urážlivé x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x vytváření nepřátelského, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx orientace, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx či xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx diskriminaci.
§2
(1) Xx vztahy vyplývající x xxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vztahuje, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx je xxxxxxx funkce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxx xxxxx.
§3
Pracovní xxxxxx mezi xxxxxxxxx x jeho členy xx xxxx zákoníkem xxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx. 2)
§4
Xx pracovněprávní xxxxxx xxxxxxxxxx čekatelů, xxxxxxxx xxxxxxxx, právních čekatelů x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx práce xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zaměstnanců xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a členů xxxxxxx plavidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x námořní xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, vykonávajících xxxxxxxxx x pracovním xxxxxx 79) x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak.
§6
(1) Xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxx cizinci xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx práce, xxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx nestanoví jinak.
(2) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx-xx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x:
x) xxxxx pracovní doby x xxxx xxxxxxxxx,
x) délku xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx mzdu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxx podmínky žen x mladistvých x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jedno xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx,
x) rovné xxxxxxxxx x muži x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zaměstnanec xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x každého pracovněprávního xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vyslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx měsíce x období posledních 12 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vyslaným xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx celkem xxxx 22 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx od xxxxxxx vyslání.
(5) Xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Hlava druhá
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx zákonným způsobem xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx v xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, má xxxxxxxxxxx právo se xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x aby xx xxxx xxxx xxxxxxxxx zadostiučinění.
(5) Xxxxx byla xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vážnost xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zjednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxx na xxxxxxx nemajetkové újmy x xxxxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 určí xxxx s přihlédnutím x xxxxxxxxxx vzniklé xxxx a k xxxxxxxxxx, xx nichž x porušení xxxx x xxxxxxxxxx došlo.
Xxxxxxxxxxxxxx
§8
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx, x pokud xx xxxxxxx xxxxx, xxx x obdobných xxxxxxxxxx vztazích.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx vystupují x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxxxxx, xxxxxxxxx stanovy sdružení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; 20) xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel, xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx organizační xxxxxxxx x naopak.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x ostatními xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx mravy.
§8x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnavatel vzniká xxxxxxxxx. Způsobilost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právními xxxxx xxxxxxx xxxx x brát xx xxxx povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 18 let xxxx.
§8x vložen právním xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. x účinností xx 1.6.1994
§8x
(1) Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx právnickou osobou x xx zaměstnavatelem; xx platí xxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxx.
(2) Xx xxxx v pracovněprávních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx. 63)
§8x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§9
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zaměstnavatele, který xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx, x u xxxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx; xxxxx nich xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx pověřené. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx vedoucí xxxx xxxxxxxxxxxxx útvarů, jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úkony xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uveden rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxx 1), jakož x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x kontrolovat xxxxxx práci x xxxxx jim x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§9x
(1) Xxxxxx úkony x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8b xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, 63) xxx xx xxxx xxxxxx úkony xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxx oprávněni xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Vedoucí xxxxxxxxxxx složky státu xxxx určitými xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedenými x odstavci 1 xx xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 3.
§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§10
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců (§9 xxxx. 1 x 2 a §9a xxxx. 1 x 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx také x těchto xxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx orgán nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úkonem x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nezavazují tyto xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx platí, xxxxxxxx xxxxxx úkon xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx ze xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx
§11
(1) Xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx dosáhne 15 let xxxx; xxxxxxxxxxxxx však x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx nástupu xx xxxxx den, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx 15 xxx xxxx xxxxxxxx 15 xxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx mohou vykonávat xxx uměleckou, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo sportovní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. 69)
(3) Xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxxx (§176) xxxxxxxx x den, kdy xxxxxxx 18 xxx xxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutím xxxxx. Xxxxxx xxxxx, x nimž xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx však za xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Soud způsobilost xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx nadměrné xxxxxxxx alkoholických xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx činit xxx xxxxxxx právní xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxx xxxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxx činit xxxxxx úkony, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Soud xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx nebo xxxxx, xxxxx-xx se xxxx xxxxxxxx-xx důvody, xxxxx x xxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
Zastoupení
§14
(1) Zastoupení xxxxxx xx základě xxxxxx x xxxx moci xxxx xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx jedná xxxxxx xxxxxxxxxxxx a ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxx ten, xxxxx zájmy xxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže je xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo účastníky xxxxxxxxx. X z xxxxxxxx úkonů dalšího xxxxxxxx xxxxxxxx práva x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx jedná.
§15
(1) Xxxxxxxxxxx x zaměstnavatel xx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx plné xxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx zástupcova xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx.
(3) Není-li x xxxx xxxx udělené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx společně.
§16
(1) Xxxx moc xxxxxxx, xxxxxxxx ji zastoupený xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zástupce xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vypovězení xxxx moci xxxx xxx učiněno písemně, xxxxx xx neplatné. Xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx jiného xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zánik xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx x xxx xxxx.
(3) Zemře-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx moc, xx xxxxxxxx povinen ještě xxxxxx xxx, co xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx učiněné xxxx stejné xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxx, xxxxx neodporují xxxx, xx zařídil xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx způsobilost k xxxxxxx úkonům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx omezena, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx opatrovníka xxxx xxxx, jehož xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx je to xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx společnosti. Za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opatrovníka x xxxxx, xxxxxxxx xx xx třeba x jiného xxxxxxx xxxxxx.
(3) Dojde-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx zájmů těch, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, ustanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
§18
(1) Zaměstnanci xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx zaměstnance a xxxxxx x nimi xxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxx příslušný odborový xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo zástupci xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx zaměstnanců"). Xxxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanci, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanců xx účelem dosažení xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx předávání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx s xxxx xxxxxxxxx a posoudili xx. Zaměstnavatel xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx stanovisko x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx projednání vhodným xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření. Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx koná na xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxx stanoviska, které xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxx na své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpověď. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednat x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx a finanční xxxxxxx zaměstnavatele, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx jeho činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) převodu xxxxx §249,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxx změnách, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx oprávněné jednat xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměstnavatele,
x) zamýšlených strukturálních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x hromadným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 až 4,
x) stavu x struktuře xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci x xxxxxxx stanoveném v xxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
i) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxx xxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnavatele x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Zaměstnavatel xx povinen informovat xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx (§38a) x nabídce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) x x).
§18x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedených v §25d xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úrovni xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v §25j xxxx. 8.
§18a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
§18x
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů včetně xxxxxxxxxxxx vyjednávání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxx mezd, xxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx profesních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 40)
x) změny xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x odměňování xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, zejména xxxxxxxxxxx, xxxx pečujících o xxxx xxxxxx než 15 xxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70), včetně xxxxxxxxxxx záležitostí xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx hygieny xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx sociálních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 3 x 4.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), xxx xx upravit xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§19
Příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5) x x jeho xxxxxxx.
§20
(1) Xxxxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxxxx smluv (xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxx. 6)
(2) X kolektivních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx lze x kolektivních smlouvách xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, 7) není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
(1) Xxxxxxxxxxxxxx nároky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, x kterého nepůsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou i xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, platí úprava xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx je x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§22
(1) Xxxxxxxx orgány xxxxx x dodržování ustanovení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxx právo xxxxxxxxx x zaměstnavatelů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx,
x) podávat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedoucím zaměstnancům, xxxxx porušují pracovněprávní xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx jim xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxx opatření byla xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zjištěných xxx xxxxxx kontroly nebo x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 22) xxx údaje xxxxxxxxxx jen s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance.
(3) V xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx vykonávat tuto xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx orgány, kterým xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx takových xxxxxxxx.
(4) Xxxxx kontroly xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným orgánům xxxx ustanovením xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
§23
(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx důležitých xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podmínek, xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§23x
§23x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§24
(1) X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx nepůsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx radu xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx informuje xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx záležitosti x rozsahu xxxxxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), h) x x) x xxxx. 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. x).
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při práci x xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx.
§25
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 25 zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru. Xxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxx, nejvýše 15 xxxxx. Xxxxx xxxxx xx vždy xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx více než xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx počet závisí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele a xx rizikovosti vykonávaných xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx nejvýše xxxxxxx xxxxxxxx na deset xxxxxxxxxxx. Xxxxx členů xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25a odst. 2.
(2) Funkční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx pro oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxx xxx xxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx dni xxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx svých xxxxx xx xxxx prvním xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnance.
(5) Pokud xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených v §18 odst. 2, 3 x 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx radám xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx sebou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci plní xxx povinnosti podle §24 xx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx období. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx z xxx xxxxxxxxxxx klesl xx xxxx než xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Rada xxxxxxxxxxx x funkce xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxx xxxx
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx, xx vznikla x že x xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působí xxxxxxxx organizace.
(7) Xxxx xxxxxxxxxxx zaniká xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 6 xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx klesl na xxxx než xxx.
(8) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 x 7 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zástupce pro xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xxx xxx zániku xxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx zástupce pro xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx.
(9) Členství x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci končí xxxx
x) xxxxxx xx funkce,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnavatele.
§25a
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě písemného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx komise xxxx zaměstnavatel x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx volební xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx podepsáni xx xxxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Zaměstnavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Volební xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x podklady xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx
x) v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jeden xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx; listinu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx konáním xxxxx,
x) organizuje x xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx chyby a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině,
x) xxxxx hlasy a x výsledku xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vyhotoveních; xxxxx vyhotovení předá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Volby xxxx přímé, rovné x tajné. Volbu xx xxxxx xxxxxxx xxxxx osobně. X xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v práci xxxx pracovní xxxxx. Xxxxx volič xxxx xxxxxxxx nejvíce xxx xxxxx kandidátů, xxxxx xx xxxx x xxxx zaměstnanců; jednomu xxxxxxxxx může dát xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Volby xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx volbách xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx účely na xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx mzdy xx xxxx průměrného výdělku. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx x být xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele v xxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx kandidáty xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx podává xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx souhlasem kandidáta, x xx xxxxxxxxxx xx termínu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx xx neuskuteční x případě, xx xxxxxxx xxxxxx neobdrží xx konečného xxxxxxx xxx podání návrhů xxxxxxxxx
a) xx xxxx zaměstnanců xxxxxxx xxx xxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
(9) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx jsou do xxxxxx určeného počtu xxxxxxx kandidáti x xxxxxxxxx počtem získaných xxxxxxxx hlasů. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dnem, xxx xx tyto xxxxxx xxxxxx, a xx x pořadí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů ve xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx voleb.
§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§25b
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnavatel xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stížnost na xxxxx x nedostatky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx dnem voleb. Xxxxxxx komise x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pracovním poměru x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx návrhu xx vyslovení neplatnosti xxxxx xxxxxxx ochrany x soudu xxxxx xxxxxxxxxx zákona, 41) xxxxxxxx má za xx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxx písemně xxxxxxxxxx xx osmi xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx volby xxxx xxxxxxxx, konají xx xxxxxxxxxx xx xxx měsíců od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx volby. Xxxxx xxxxxxx komise při xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx působili xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§25x
(1) Xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zaměstnanců x zástupci pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx své xxxxxxxx diskriminováni nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx být xxx výkon své xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Zástupci zaměstnanců x v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovat na xxxxxxxxxxxxxx doplnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx.
(3) Zástupci xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx a o xxxxxx x závěrech xxxxxxxxx x projednání xx xxxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx výkon jejich xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nezbytné xxxxxxx xx údržbu x xxxxxxxxx provoz x xxxxxxx xx potřebné xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen poskytnout xxxxxx volební komise xxxxx §25a xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx odborového xxxxxx, xxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovní volno x xxxxxxxx nutném xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx.
(6) Důvěrnou xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o skutečnostech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 78) xxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxx projednávat. Xxxxxxx příslušného odborového xxxxxx, xxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxx informacích, které xxxxxxxxxxxxx takto xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, pokud xx porušením xxxxxxxxxxxx xxxxx dojít k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx trvá x po dobu xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud zvláštní xxxxxx předpis nestanoví xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přizvou.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výkon xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x soudu.
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
§25x
Společná xxxxxxxxxx
(1) Právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nadnárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §25j. Zaměstnavatel s xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, evropské xxxx xxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na organizování xxxxxx, xxxxxxxxx, cestovné x xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxx dohodnuta xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxxx,
b) xx organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx území Evropských xxxxxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, 42)
x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx xxxxxxxx 7, kteří xxxx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx společenství xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx státech po 150 xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedním xxxxxxx zaměstnavatelem, xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
x) alespoň 1&xxxx;000 xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) alespoň xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxx členských státech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 150 xxxxxxxxxxx.
(6) Řídícím xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelů (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx). Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx x jinému zaměstnavateli xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxxxx většinu hlasů xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxxxx xx neprokáže, xx xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxx zaměstnavatelů má xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx skupině xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx, xxxxxx zaměstnavatel xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx týkající xx hlasování a xxxxxxxxx zahrnují xxx xxxxx xxxxxxxxxx řízených xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx jednají xxxxxx řídícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnavatele. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x jinému xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxx článku 3 xxxx. 5 xxxx. x) nebo x) xxxxxxxx Rady (XXX) č. 4064/89 x 21. xxxxxxxx 1989 o xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků.
(7) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákoníku xxxxxx zaměstnavatel x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx sídlo x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákoníku za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxxxxxxx jmenován, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx rozsah.
(9) Xxxxx zaměstnanců xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxxxx xx získat od xxxxxxx.
(10) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxx představitele xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxx xxxxxxxxxxxxxx platí §25c xxxx. 1, 3 x 6.
§25e
Vyjednávací xxxxx
(1) Vyjednávací xxxxx xx xxxxxxxx, xxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx evropské xxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x ustavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx alespoň 100 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx různých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx složen xxxxxxx ze xxx x xxxxxxx ze 17 xxxxx. Členy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx každého xxxxxxxxx státu, v xxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou zastoupeni xxxxxx xxxxxx. Další xxxx xx xxxxxx xx zaměstnance zaměstnavatele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxx 75 % xxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Členy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx jmenují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx společném xxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx u xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx tohoto zaměstnavatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx hlasů na xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Ústředí xxxxx zakládající xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx je xx doručena xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx schůzi xx xxxxxxxxxxx výbor xxxxx xxxxxxxx. Xxxx každým xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výbor xxxxx xxxxx xx xx odděleném xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx k xxxxxxx xxxxxxx odborníky.
(6) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, výbor přijímá xxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx svých xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, evropskou radou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxx xxx vedeno xx xxxxxx o xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxx x xxxx společných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ujednání xxxx xxxxxxxxxxxx výborem x xxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§25x
Xxxxxxxx x xxxxxxxx vyjednávání
Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx vyjednávání xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx. X xxx xxxxxx záznam, který xxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnance xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx §25e odst. 2 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
§25x
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx si mohou xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx radu zaměstnanců xxxxx xx mohou xxxxxxx xxxx postup xxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxx §25j xx 25l.
(2) Evropská rada xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Sb. s xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
§25h
Xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx o xxxxxxxx radě zaměstnanců xxxx být xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) určení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx x složení evropské xxxx zaměstnanců, počet xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx období,
c) xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x projednání,
x) xxxxxx svolávání xxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx evropské rady xxxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx účinnosti ujednání x xxxxxxxx radě xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx přechodných ustanovení.
§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. x účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
§25i
Xxxxxxxx x xxxxx postupu xxx xxxxxxxxxx informace x projednání
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxx obsahovat xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx a zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,
c) způsob x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x jiným příslušným xxxxxxx xxxxxx.
§25i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x účinností ode xxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
§25x
Xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxx zákona
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ustaví, jestliže
x) to xxxxxxxx xxxxxxxx ústředí x xxxxxxxxxxx výbor, xxxx
x) ústředí odmítá xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx měsíců od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání, xxxx
x) xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2 xxxxxxx x vyjednávací výbor xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x skončení xxxxxxxxxxx xxxxx §25f.
(2) Xxxxxxxxx radu zaměstnanců xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x některého zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx za ně xxxxxxx společného xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zasedání xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců.
(3) Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx členy x xxxxxxx 30 členů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx jedním xxxxxx. Xxxxxxxx má xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx než 10&xxxx;000 zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxx 20 % zaměstnanců, xxxxx zastoupeni dalším xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je alespoň 40 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Zaměstnanci zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx 60 % xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx alespoň 70 % zaměstnanců, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxx 20 % zaměstnanců, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx alespoň 30 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx 40 % zaměstnanců, xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx státu, kde xx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, sedmi xxxxxxx členy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxx xxxxx, kde xx alespoň 60 % zaměstnanců, xxxx xxxxxxxxxx devíti xxxxxxx xxxxx, x členského xxxxx, xxx xx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxxx, 11 dalšími xxxxx, x z xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx 80 % zaměstnanců, 13 xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx nepůsobí-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zvolí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx za xx xxxxxxx společného zasedání. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x případě, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
(6) Jména xxxxx členů x xxxxxx adresy do xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx ústředí, xxxxx xxxx informaci předá xxxxxxxxxxxxxxx x zástupcům xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx roky. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx evropská xxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §25e, xxxx xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dvoutřetinovou většinou xxxxx jmenovaných členů. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §25e.
(8) Nejméně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) pravděpodobný xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx důvody, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx pracovní xxxxx, x xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxx x xx projednat xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx podle §25k xxxx. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx výborem. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jmenováni xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx mají xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Výjimečnými okolnostmi xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx, zánik xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx propouštění.
(10) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x projednávat x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 8 x 9, xxxxxxxx xx xxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx dvou xxxxxxx členských xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxxx států.
§25x
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx rada xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x za xxxx nepřítomnosti jeho xxxxxxxx zastupuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx považuje za xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx činnost.
(3) Evropská xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx předmětem xxxxxx x ústředím. Xxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xx neveřejné. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx přizvat odborníky, xx-xx to xxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vysvětlení.
(4) Xxxx-xx stanoveno jinak, xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx jsou přijímána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rady.
(5) Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx a musí xxx přijat většinou xxxxx všech členů xxxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
§25x
Xxxxxxxx xx ústředí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx evropská xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx, kteří nejsou xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx-xx dohoda xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx výborem jinak, xxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Rozdělení xxxxx xx společném xxxxxxxx xx určí xxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Paragraf 25c xxxxx x xxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§25m
Ustanovení §25d xx 25l xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 76) xxxxxxxxx xxxxx.
§26
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozvíjení (§8 xxxx. 3), xxxxxxxxx xxxxxxx porušování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyvozovat x xxxx důsledky x xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ
PRACOVNÍ XXXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxx, změny a xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru
§27
(1) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx se podílí xxxx prací za xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx plnění xxxx úkolů.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxxx.
(3) Volbou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 20)
(4) Xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxx xxxxxxx u vedoucích xxxxxxxxxxx, jmenovaných xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx funkce xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxx.
(5) Vedoucími xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, jmenuje xxxxxxxxxx orgán, x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) x xxxxx řídící xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx orgánu, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx právnická xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx zaměstnavatelem xxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxx řídící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx

1. statutárnímu orgánu, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx právnická xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci je xxxxxxxx další vedoucí xxxxxxxxxxx,
x) na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx provádět u xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x zaměstnavatele, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zaměstnavatel. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx. 63) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pověřit xxxxx osobu.
Xxxxx první
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pracovního xxxxxx
§28
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx pro něho x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxx pracovní smlouvy xxxxxxxx vstupní lékařské xxxxxxxxx. Paragraf 1 odst. 3 xx 5 x §7 xxxx. 2 až 6 xxxxx x xxx.
§29
(1) X pracovní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxx:
x) xxxx xxxxx, xx který je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx x organizační xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx),
c) xxx xxxxxxx xx xxxxx.
(2) Mimoto xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx účastníci zájem.
§29x
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dohodu, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx určitou xxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxx xxxx, zdrží xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xx x dohodě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejméně ve xxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx plnění závazku. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx období.
(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 může zaměstnavatel xx zaměstnancem xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx pracovních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx činnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx mohlo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§31), lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, jinak xx xxxxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaplatit, xxxxxxxx závazek poruší. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnance zaniká. Xxxx xxxxxxxx částky xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx x významu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxx odstoupit xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Zaměstnanec může xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx) xx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx po xxxxxxxx xxxx splatnosti; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Dohoda xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx uzavřena xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx; xx platí xxxxxxx xxx odstoupení xx xxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 6.
§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 46/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2004
§29b
Xxxxxxxxxx x dohodě xxxxx §29a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx"), x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 75) xxxxx použít.
§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 563/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§30
(1) Xxxxxxxx poměr xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx x pracovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx poměr xx xxxx určitou mezi xxxxx účastníky xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx sjednaný x xxxxxxx době xxxx xxxxx účastníky. Xxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou uplynula xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou xxxx týmiž účastníky xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx nevztahuje na xxxxxxx, xxx dochází xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pracovního poměru xx xxxx určitou xxxx podmínku xxx xxxxx dalších nároků, 68)
b) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx překážek x xxxxx xx straně xxxxxxxxxxx (§124 xx 128),
x) x xxxxxxx provozních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxx vykonávat; xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezením zaměstnavatele xxx x xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebyly xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, a xxxxxxx-xx zaměstnanec před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavateli, xx xxxx xx xxx, xxx xx dále xxxxxxxxxxx, platí, xx xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 x 3, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxx uplatnit x xxxxx nejpozději xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx měl xxxxxxxx xxxxx skončit uplynutím xxxxxxxx doby.
(5) X xxxxxxxxxx smlouvě xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 71) x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxxx (§38a x 38b).
§31
(1) X pracovní xxxxxxx xxxx xxx sjednána xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx dodatečně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx v práci, xxx xxxxx zaměstnanec xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx písemně, xxxxx je její xxxxxxxx xxxxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx jeden xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx, jen xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx o zaměstnance, xxxxx xxx rozhodnutím xxxxx xxxxxx způsobilosti x právním xxxxxx xxxx xxxxx způsobilost x právním xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx neobsahuje údaje x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance x nich xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx poměru; to xxxxx x o xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx obsahovat
x) xxxxx zaměstnance x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx a adresu xxxxxxxxxxxxxx, je-li fyzickou xxxxxx,
x) bližší xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, popřípadě uvedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dovolenou,
x) xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx vyplácení xxxx,
x) stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx pracovní xxxx.
(4) Vysílá-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xx území xxxxxx státu, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx vyslání x o měně, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mzda.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) x x) x x xxxxxxxx 4 xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx na příslušný xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitřní předpis.
(6) Xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx sjednané na xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.
Vznik xxxxxxxxxx xxxxxx
§33
(1) Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dnem, který xxx sjednán x xxxxxxxx smlouvě xxxx xxx nástupu do xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx by xx v xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxx do xxxxx neuvědomí xxxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§34
§34 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§35
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovního xxxxxx
(1) Xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
a) xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osobně xxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kázeň.
(2) Xxx xxxxxxx xx práce musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x pracovním xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§82) a x právními x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, jež musí xxx své xxxxx xxxxxxxxx. Zaměstnanec musí xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx předpisy.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x ním dohodnutých xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxx pracovního xxxxxx
§36
Změna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx-xx pracovní xxxxxxx uzavřena xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx.
(2) Konat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxx, než xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 x 38.
§37
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
(1) Zaměstnavatel xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dosavadní xxxxx xxxx ji nesmí xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx nemocí, xxxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 33)
b) xxxx-xx xxxxxxx žena, xxxx, xxxxx kojí, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx než devět xxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxx xxx tyto xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx podle lékařského xxxxxxx ohrožuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxxxxx pracující x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx,
f) požádá-li x to těhotná xxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx měsíců, která xxxxxxx x xxxx.
(2) Zaměstnavatel může xxxxxxx zaměstnance xx xxxxx xxxxx,
x) xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 písm. x) x f),
x) xxxx-xx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx ke xxxxx xx majetku xxxxxxxxxxxxxx, a to xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx dočasně předpoklady xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx výkon xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx roce.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx, může ho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx jiného xxxxx, než xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx x xxx zaměstnanec nesouhlasil.
(4) Zaměstnavatel může xxxxxxx zaměstnance i xxx jeho xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx,
x) nemůže-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx (§129) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nehody nebo x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 231/1992 Xx.
(5) Xxx převedení xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlížet k xxxx, aby tato xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxx vzhledem x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x schopnostem x xxxxx možno x x jeho xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se zaměstnancem xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x její xxxxx, xx zaměstnavatel povinen xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x odstavci 2 xxxx. x) a xxxxxxxx 4.
§38
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx cestou xx xxxxxx časově xxxxxxx vyslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx práce. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx dohodnuta x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx koná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který ho xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx svých xxxxx xx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (k jinému xxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), aby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x práci, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx (§9 odst. 3 x §10 xxxx. 2); x pověření xx xxxxx xxxxxxx xxxx rozsah. S xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx seznámen. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činit jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx do jiného xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x pracovní xxxxxxx, lze xxxxx x jeho xxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx, jeho práci xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x pokyny xx x xxxx xxxxx dává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx), na xxxxx pracoviště xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Agenturní xxxxxxxxxxxx
§38x
(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxx fyzickou osobou xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 72) (xxxx xxx "agentura xxxxx"), může xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přidělit x xxxxxx xxxxx x xxxxxx zaměstnavateli xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx práce xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohody x pracovní xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), x zaměstnanec se xxxxxx xxxx práci xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx dohody 73) x dočasném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx agenturou xxxxx x uživatelem.
(2) Xxxxxx agentury xxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx a místo xxxxxxxx, xxxxxx-xx rodné xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx, xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) určení xxxx, xx kterou xxxx dočasně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práci x uživatele,
d) xxxxx výkonu xxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxx přiděleného xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x mzdových (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx, xxxxx vykonává nebo xx vykonával xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec, s xxxxxxxxxxxx xx kvalifikaci x xxxxx odborné xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
g) xxxxxxxx, za nichž xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ukončeno xxxx xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; sjednání xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx přidělení xxxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx,
x) číslo x xxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo agentuře xxxxx vydáno xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Dohoda xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
§38x
(1) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxx x uživatele xxxxxx zaměstnanci agentury xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, řídí a xxxxxxxxxx jeho práci, xxxx mu x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx vůči zaměstnanci xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k dočasnému xxxxxx práce x xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx pokynu, xxxxx xxxxxxxx zejména
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x kontrolovat xx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [§38a xxxx. 2 xxxx. x)],
x) informaci x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx přidělení xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx této xxxx končí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxx podmínek sjednaných x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx dočasně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu, xxxxx mu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx u xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x mzdové xxxxxxxx dočasně přiděleného xxxxxxxxxxx nebyly xxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx horší, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x bez žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx právo se xxxxxxx u agentury xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx z xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnance xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxx neplatí x xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx čerpá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dovolenou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) X xxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxx x uživatele xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§38b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§39
Xxxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, xxx xxxx sjednány x xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxx byla xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx původní xxxxx x pracoviště, xxxxx xx s xxx xxxxxxxxx jinak. Xxxx-xx xxxxxx zařazení xxxxx x vážných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx převeden xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx dříve.
Převedení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§40
Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxx dosavadní xxxxx nebo pracoval xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozní xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxxx, aby xxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx něho xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx převádění
§41
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 převádí xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvě, x zaměstnanec x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx celková xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 22 xxxxxxxxxx xxx x kalendářním xxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§42
(1) Pracovní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx:
x) dohodou,
x) xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx zkušební xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx sjednaný xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx cizince xxxx xxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx nedošlo xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx
x) xxxx, xxxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx vykonatelného rozhodnutí x odnětí povolení x xxxxxx,
x) xxxx, xxxxxx nabyl xxxxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxxx těmto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pracovní poměr xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§43
Xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx rozvázání pracovního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Dohodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx písemně. V xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx rozvázání xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Vypuštěn xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§44
Výpověď
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je neplatná.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §46 xxxx. 1; xxxxxxxxx xxxxx musí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx nebylo xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jinak je xxxxxxx neplatná. Xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx doručena xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx souhlasem; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§45
Výpovědní xxxx
(1) Byla-li xxxx výpověď, skončí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxxx xxxxxxxxx doba tři xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx začíná prvním xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx posledního dne xxxxxxxxxxx kalendářního měsíce, x výjimkami vyplývajícími x §47 odst. 2, §48 xxxx. 2, §49 xxxx. x), §52 xxxx. 6 a §70b xxxx. 1.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
§46
(1) Zaměstnavatel může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxx:
x) ruší-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx,
x) xxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx příslušného orgánu x změně xxxx xxxxx, technického xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx efektivnosti xxxxx xxxx o jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sociálního xxxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ji xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx nebo pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx dosáhl-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx pro řádný xxxxx xxxx práce; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x neuspokojivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx byl xxxxxxxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx-xx x xxxxxxxxxxx dány xxxxxx, xxx které by x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušit xxxxxxxx poměr, xxxx xxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxx kázně; pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxx xxx dát zaměstnanci xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx dát xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxx x důvodu, xxx který xxx xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxx ho dále xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx předchozí xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxxx nabídl x místě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx výkonu práce, xxxx x jeho xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx jinou xxxxx.
(3) Pro xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxx z xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx zrušit xxxxxxxx xxxxx, xxxx dát xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx pracovní xxxxx v cizině xx xxxx měsíců xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Stane-li xx x xxxxxxx xxxxx xxxx měsíců xxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kázně, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze dát xxxxxxx xxxxx do xxxx měsíců ode xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xx-xx x výpovědi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx lhůty xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx do xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
§47
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x některého x důvodů xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 písm. x) xx x), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s příslušným xxxxxxx xxxxxx správy xxxxxx mu xxxxxxx xxx získání nového xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnankyni xxxx xxxxxxxxx zaměstnanci trvale xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 70) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx důchodem, x xxxxxx xxxxxxxxx v §46 odst. 1 xxxx. c), xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx nesmí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro ohrožení xxxxxx x xxxxxxxx, x xxx výpovědi xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx expozice xx pracovišti určeném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tehdy, xx zaměstnavatel tuto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx pomáhat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vhodného zaměstnání, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pro xxxx xxxxxxx práci, xxxxxx xx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zanikají, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odmítne xxx xxxxxxx důvodu xxxx vhodné xxxxxxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx
§48
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xx
x) x době, xxx xx zaměstnanec xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx nemoc xxxx xxxx, pokud xx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxx xx podání xxxxxx xx xxxxxxx ošetřování xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení až xx xxx xxxxxx xxxxxxxx; při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx doba prodlužuje x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ošetřování,
x) xxx povolání xx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx ode dne, xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx povolávací rozkaz xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx týdnů xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 8)
x) x xxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx dlouhodobě plně xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zaměstnankyně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kdy zaměstnankyně xxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x době, xxx xx zaměstnanec pracující x noci xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezpůsobilým xxx noční xxxxx.
(2) Byla-li xxxx xxxxxxxxxxx výpověď před xxxxxxxx ochranné doby xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v této xxxx, ochranná xxxx xx do výpovědní xxxx nezapočítává; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx teprve xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx zaměstnanec prohlásí, xx na prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxx netrvá.
§49
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
a) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 1 písm. x) x x),
x) x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poměr, xxxxx nejde x xxxxxxxxxxxxx na mateřské xxxxxxxx (§157 xxxx. 1) xxxx o xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx rodičovské dovolené xx xxxx, po xxxxxx žena xx xxxxxxxxx čerpat mateřskou xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx důvodu xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx dovolené (rodičovské xxxxxxxx) xxx, že xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxx v době xxxx xxxxxxxx dovolené, xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxxxxx rodičovskou xxxxxxxxx),
x) pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x)], pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2004 Xx.
§51
Výpověď xxxx zaměstnancem
Xxxxxxxxxxx xxxx xxx zaměstnavateli xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
§52
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Hromadným xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x období 30 xxxxxxxxxxxx dnů na xxxxxxx xxxxxxxx daných xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaměstnavatele xxxxxxxxxxxxxxxx xx 20 xx 100 zaměstnanců, xxxx
x) 10 % zaměstnanců u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx 101 do 300 xxxxxxxxxxx, xxxx
c) 30 xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx více xxx 300 xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx pět zaměstnanců, xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenech x) až c) x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx období z xxxxx důvodů dohodou.
(2) Xxxx dáním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnancům xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 30 xxx předem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx a projednat x xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx propouštění, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro zaměstnance, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vhodném xxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborovému xxxxxx xxxx radě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx práce o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, zejména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx a struktuře xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx opatření xxxx xxxxx, x období, x xxxxx průběhu xxxxx k hromadnému xxxxxxxxxxx, o navržených xxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx radě xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Ve xxxxxx xx povinen xxxx uvést xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x strukturu xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxx xxxx zaměstnanců xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx doručit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, na kterého xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx žádost.
(5) X případě, xx x zaměstnavatele není xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx zaměstnavatel povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 xx 4 xxxx xxxxxxx zaměstnanci, jehož xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx hromadně propuštěného xxxxxxxxxxx xxxxxx výpovědí xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxx netrvá. Xx xxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyrovnání.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 6.
Xxxxxxxx xxxxxxx
§53
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx okamžitě zrušit xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx tehdy,
x) xxx-xx xxxxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxx xxxxx než jeden xxx, nebo byl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný čin xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx na xxxx xxxxxxx šesti měsíců,
x) xxxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Sb.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušit pracovní xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx měsíce xxx xxx, kdy xx x xxxxxx x okamžitému xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 3 x 4.
(3) Xxxxxxxxxxxxx nemůže okamžitě xxxxxx xxxxxxxx poměr x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx zaměstnankyní xxxx zaměstnancem, pokud xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx roky; xxxx xxxx x xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dovolené (§157 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx rodičovské dovolené xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výpovědí.
§54
(1) Xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxx xxxxx xxxxx xxx vážného ohrožení xxxxx zdraví x xxxxxxxxxxxxx xxx nepřevedl x době 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx vhodnou xxxxx,
x) zaměstnavatel mu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx mzdy xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnanec xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pouze ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx o důvodu x okamžitému xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx tento xxxxx vznikl.
(3) Xxxxxxxxxxx, který okamžitě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výpovědní xxxx.
§55
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx zaměstnavatel x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v něm xxxxxxxx vymezit xxxx xxxxx xxx, aby xxx xxxxxx možno xxxxxxx x xxxxx, x xxxx je xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu
§56
(1) Pracovní xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx končí xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx pracovního xxxxxx určena xx xxxx xxxxxx určitých xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, zpravidla xxxxxxx xxx xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dále x xxxxxx prací, xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pracovní xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§57
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42.
§58
Xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx zkušební xxxx
(1) Xx zkušební xxxx může jak xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedení důvodu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx, xxx xx pracovní xxxxx skončit.
§59
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Jde-li x člena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxx spolurozhodovat xx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx skončení, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx. Xx předchozí souhlas xx xxxxxxxx též, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli souhlas x xxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx lhůtě xxxx xxxxxx xx xxxx udělení.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx důvodu neplatné; xxxxx xxxx však xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x soud xx xxxxx xxxxx §64 xxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx výpověď nebo xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx platné.
(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušný odborový xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.
§60
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx zaměstnanci xxxxx posudek vydat; xxxxxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxx vydat xx xxx dříve, xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx kvalifikace, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení x zaměstnání a xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx písemnosti xxxxxxxx xx osobních xxxxx x zaměstnanci.
(3) Xxxx informace je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x jeho souhlasem, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx zaměstnanec x xxxxxxx pracovního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, může se xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx ode xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x soudu, xxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxxxxx
§60x
(1) Xxxxxxxxxxx, x xxxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx danou zaměstnavatelem x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku. X xxxxxxxxxx smlouvě, xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx průměrného xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovit další xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxxxx, kteří neprovozují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X kolektivní xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx zaměstnanci, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) nebo dohodou x týchž xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku stanovených xxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx předpisem.
(3) Xxx xxxxx odstupného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. 24)
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx mzdy, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx na pozdějším xxxxxxx xxxxxxx.
§60x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx průměrných xxxxxxx, z nichž xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §60a xxxx. 1 x 2, xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx část odstupného xx xxxxxxx xxxxx xxxxx kalendářních dnů xx nového xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx 1.
§60x
Xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci,
a) x něhož xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx koná x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§60x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1994
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxx x neplatného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§61
(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušil-li x ním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx okamžitě xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xxxx xx xxx, xxx ho xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx trvá x xxxxxx x zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že trvá xx dalším xxxxxxxxxxxx, xx do xxxx, xxx xx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx měsíců, xxxx xxxx xx xxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxx x náhradě xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxxxx vůbec xxxxxxxxx; xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx konal x xxxxxx výdělku xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx netrvá xx tom, aby xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, platí, xxxxx xx se zaměstnavatelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx pracovní xxxxx skončil xxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxx xxxxxxxx výpověď, uplynutím xxxxxxxxx xxxx,
x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx okamžitě xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxx xxxxxxxx poměr xxxxx zrušením skončit; x xxxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnanec xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§62
(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx oznámil, xx xxxx xx xxx, xxx xxx xxxxx xxxx práci, xxxxxxxx poměr trvá x xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx požadovat xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxx (§179) xxx xxx, xxx mu xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx konání xxxxx; xx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru u xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxx, xxx zaměstnanec x xxxx xxxx pracoval, xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxxxx nedohodne xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx skončil xxxxxxx,
a) xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxx neplatně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxx pracovní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§63
Xxx xxxxxxxx dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx výpovědi xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem (§61). Xxxxxxxxxxxxx nárok xx náhradu xxxxx xxx neplatnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§64
Neplatnost xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx, okamžitým zrušením, xxxxxxxx xx zkušební xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx poměr skončit xxxxx xxxxxxxxxx.
Oddíl pátý
Xxxxx x xxxxxxxxx
§65
(1) Xxxxxxxx xxxxx založený xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzniká xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x zaměstnavatele, u xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poměru, tím xxxxxx dotčena, nedohodnou-li xx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx funkce, je xxxxxxxxxxxxx, u něhož xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x poskytnout mu xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x této funkce xxxxxxx. Zaměstnanec xx xxxx xxxx funkce xxx vzdát. Xxxxxxxx x vzdání xx xxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx účastníku, jinak xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx funkce, xxxxx-xx x odvolání nebo xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxx nekončí. Zaměstnavatel xx zaměstnancem dohodne xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx vhodnou xxxxx. Xxxxxxxx zaměstnavatel xxxx xxx zaměstnance xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx x práci na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§130) x xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 odst. 1 písm. x); xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnancům xxx xxxxxxxxxxxxx změnách xxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx odvolání x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou.
§66
§66 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§67
§67 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§68
Xxx xxxxxxxx poměry xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx pracovní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
§69
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních poměrů, xxxxxxxx xx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx samostatně, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
Xxxxxxxx pracovní xxxxx
§70
(1) Xxxx-xx zaměstnanec za xxxxxx pracovního poměru, x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§83a), xxxxxxxxx práce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poměru, xxx x hlavní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx než xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx neposuzuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx čerpá dovolenou xx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) nejvyšší xxxxxx pracovní doby, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxx více xxxxxxxxxx pracovních poměrech, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§70x
§70a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§70x
(1) Xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jakéhokoliv xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx doba xxxx 15 dnů x xxxxxx dnem, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx vedlejší pracovní xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §30 odst. 2 xx 5, §46 xxxx. 2, §47, 48, 49, §53 odst. 3, §59 x 155.
(3) Xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx období xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxxx 12 xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx (§86 xxxx. 2 x 3). Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx posuzuje xxxxxxxx sjednaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxx dobu, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 12 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xx posuzuje xxx pracovní poměr xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx součástí xxxxxxxx xx xxx pracovní xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx družstva xxxx pracovní xxxxxx.
§71
Vedlejší xxxxxxx
Vedlejší xxxxxxx xx činnost, kterou xxxxxxxx zaměstnanec x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, mimo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx pracovní xxxxx x která záleží x xxxxxxx jiného xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx konána xxx x xxxxxx xxxxxxxxx poměru (§69 x §70 xxxx. 1) xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr.
Hlava xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx
§72
§72 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1991 Xx.
§73
Základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx svých sil, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, plnit xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a včas xxxxxxxx úkoly,
c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx se k xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x nimi xxxx xxxxx seznámeni,
x) xxxxx xxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x ochraňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx, ztrátou, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnanci xxxxxx státní správy, xxxxxxxx samosprávných celků xxxxxxxx xx obecního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárního města, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx městské xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx města, xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy a xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 67) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků xxxxxxxx x obecní xxxxxxx, soudů a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx, ozbrojených xxx, 39) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx služby, Xxxxxxxx a mediační xxxxxx, Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxx, Kanceláře Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv, Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okresních xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, Xxxxx vlády, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, Úřadu xxx xxxxxxx osobních xxxxx, České národní xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx:
a) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxx výkonu xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx ohrozit xxxxxx x nestrannost xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx x které x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon 12) xxxxx,
x) x souvislosti s xxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx se jednání, xxxxx by xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabytých x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx jiného.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx kontrolních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provozujících xxxxxxxxxxxxxx činnost; to xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatelem, u xxxxx xxxx zaměstnáni, x x xxxxxxxxxxx x tímto členstvím xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxx, pedagogickou, publicistickou, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 se xxxxxxx, pokud zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 13)
§74
Základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zejména
x) xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx x k pracovnímu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce co xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mzdových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxxxx vnitřních mzdových xxxxxxxx nebo pracovních xxxxx, x diferencovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxxx příznivé podmínky xxx zvyšování xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxx uspokojování xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxx zaměstnance x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx iniciativu x xxxxxxxx úsilí, xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx kázně x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) zabezpečovat xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele.
§75
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti
(1) Zaměstnanci xxxxx xxxxx svého zaměstnání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx souhlas písemně xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxx. Zaměstnanec xx xxx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxx skončit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx její xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pedagogické, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x umělecké xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se použijí, xxxxx zvláštní zákon xxxxxxxxx xxxxx. 13)
§76
§76 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§77
§77 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§78
§78 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§79
§79 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§79x
§79x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§80
§80 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§81
§81 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Sb.
§82
Xxxxxxxx xxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávat pracovní xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx uvedení x §73 xxxx. 2 jsou xxxxxxx xxxxx pracovní xxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxx zaměstnavatel xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nevydal xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxx řízené. Orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx vydávají xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí a xxxxxxx obcí pracovní xxx. Xxxx první xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.
(5) Pracovní xxx xx xxxxxxx xxx zaměstnavatele x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx účinnosti xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxx, xxx byl x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Věta xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx.
(6) Všichni xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pracovní řád xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx
§83
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Pracovní xxxx je doba, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zaměstnavatele xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx dobou.
(3) Směna xx xxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx (§83a xxxx. 5) xxx xxxxx přesčas, xxxxxx xx zaměstnanec povinen xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx rozvrhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx 24 xxxxx xx sobě jdoucích.
(4) Dvousměnný xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxx 24 hodin po xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 24 xxxxx xx xxxx jdoucích xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx režim xxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směnách x xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxx 24 hodin xxxxx po sedm xxx v xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doba, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx rozvrhu xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx zaměstnavatele xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx x konaná mimo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§84, 85 x §87 odst. 1). U zaměstnanců x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 1) je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx (§83a); xxxxx xxxxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxx dobu pracovní xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.
§83a
(1) Xxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxxxx 40 xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx x podzemí xxx xxxxx uhlí, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x důlní xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 37,5 xxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejvýše 37,5 xxxxxx týdně,
c) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx 38,75 hodiny xxxxx,
x) xxxxxxxx 16 xxx xxxx nejvýše 30 xxxxx xxxxx x tím, xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx šest xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 povoluje Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x Ministerstvem zdravotnictví x po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby bez xxxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx předpisu.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx doba xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§83x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§84
(1) X rozvržení týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx zpravidla xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx. Xxx rozvržení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx a x xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx rovnoměrném xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozvrhuje xxx, xxx délka směny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§85
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx rozvržena xxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxx (§84 xxxx. 2), xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem rozvrhnout xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x nerovnoměrného xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx období, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx po sobě xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx nesmí x xxxxxxxxxxxxxx rozvržení pracovní xxxx xxxxxxxxx 12 xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx pracovní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se nedohodne xx zaměstnancem xxxxx.
§85x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx orgánem uplatňovat xxxxxxx xxxxxxxx dobu, x to xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx pružné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx předem xxxxxxxx.
(3) Xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxx pracovní xxxx v jednotlivých xxxxx v xxxxx xxxxxxxx úseků stanovených xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx"). Xxxx dva úseky xxxxxxxxx pracovní xxxx xx xxxxxx časový xxxx, x němž xx zaměstnanec xxxxxxx xxx xx pracovišti, (xxxx jen "základní xxxxxxxx xxxx").
(4) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a konec xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx začátku xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 hodin xxxxxxx jednu hodinu. Xxx zkrácené xxxxxxxx xxxx (§83a odst. 2 xx 4) x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§86 xxxx. 1, §156 xxxx. 2 x §270), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx x týdnu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x volitelné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx době.
(5) Pružná xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx při pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx naléhavého xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx brání-li xxxxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx do xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxxx určit.
§85x
Formy xxxxxx pracovní doby
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx němž xx xxxxxxxxxxx xxx volí xxxxxxx směny a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxx celou xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx podle xxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xx xxxx stanovených xxxxxxxxxxxxxxx,
b) pružný xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx volí xxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxxxx x příslušném týdnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxxxxx, při němž xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx a xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx připadající xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx čtyřtýdenní xxxxxx.
(2) X případnému xxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx pružného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx čtyřtýdenní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx přesčas xxxx x napracování xxxxxxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxx.
§85x
Překážky x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx posuzují xxxx xxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxx; x rozsahu, x xxxx zasáhly xx volitelné pracovní xxxx, xx posuzují xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jako výkon xxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přesnou xxxxx xxxxxxxx xxxxx doby, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx celá xxxx doba.
(2) Xxxxxxxx x práci xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xx směny xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx uplatnění
x) pružného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx,
b) xxxxxxxx pracovního týdne x pružného čtyřtýdenního xxxxxxxxxx xxxxxx nejvýše x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x kratší xxxxxxxx doby zaměstnance.
(3) Xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx celou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pružného xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx xx čtyřtýdenní xxxxxx, xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx povinen tuto xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx napracovat v xxxxxxxxxx xxxxx nejpozději x době do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinou xxxx napracování. Pokud xxxxxxxxxxx nemohl napracovat xxxx neodpracovanou část xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxx první xxx xxxxxxxx v xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx tak xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první x druhé je xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx době, xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxx xxxx, a xxxx xxxxx přesčas.
§85x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§85x
Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx době
(1) Xxxxx xxxxxxx (§83 xxxx. 6) xx xxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx směny xxxxxxxxxxx xx příslušný den xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx stanovených zaměstnavatelem,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovního období xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx,
xxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85b xxxx. 1 xxxx. x) xxx stanovenou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) O xxxxx xxxxxxx nejde, xxxxxxxx zaměstnanec
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovního xxxxxx v xxxxx xxxxxx období,
b) xxxxx xxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxx, x bez xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx této práce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (čtyřtýdenního xxxxxx) xxxxxx ke xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou týdenní (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx důvody, xxxxx xx posuzují xxxx xxxxx práce. 43) Xxxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx práce mzdu x xxxxxxx mu xxx xx odpracované xxxx x týdnu (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx postupu xxxxx xxxxxxx a) a xxxxx xxxx xxxxx xx zaměstnanec povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovenou xx xxxxxxxxx xxx.
§85d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x účinností od 1.1.2001
§86
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx. Xxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx povolit ze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx důvodů xx xxxxxx zaměstnance, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx žádostem xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx pracovní doba xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx s xxxxxx pracovní dobou xxxxxx mzda odpovídající xxxx kratší xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx zaměstnavatele, xxxx xxxxxxxxxxxxx povolit xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vážných xxxxxx na xxxx xxxxxx jinou vhodnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ji x xxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx x pracovní smlouvě.
(3) Se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přesáhnout xxxxx xxxxx (§84 xxxx. 2) a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §85.
Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx doby
§87
(1) Začátek x xxxxx xxxxxxxx xxxx a rozvrh xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx po projednání x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx směny xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem rozdělit xx xxx xxxxx; x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx, x kulturních xxxxxxxxxx x x obchodě xxxx xxx pracovní xxxx téže směny xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlíží x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xx zaměstnání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx x x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zájmy obyvatelstva.
§88
(1) Xxxxxxxxxxx je povinen xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx doby xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x odcházet x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovit, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx pracovní doby. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.
§89
Xxxxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx šesti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x práci na xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx; mladistvým xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx nepřetržité xxxxx. Xxx-xx x xxxxx, xxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doba pro xxxxxx x jídlo; xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx přestávka xx xxxxx x xxxxxx podle věty xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx projednání x příslušným odborovým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví zaměstnavatel xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Přestávky na xxxxx x oddech xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
§90
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xx povinen rozvrhnout xxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx jedné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 12 hodin xx xxxx xxxxxxxx xxxxx 24 xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx 24 hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xx xxxxxxxx, xx následující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
a) v xxxxxxxxxxxxx provozech, při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx stravování, x kulturních xxxxxxxxxx x při poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx nebezpečí xxx život xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx provozech xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zkrácen xxxxx xx 11 xxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx odpočinek xxxx xxxxxxxxxx o dobu xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxx
§91
(1) Xxx pracovního xxxxx xxxx xxx, xx xxxxx připadá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance x xxxxx, a xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx.
(3) V den xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx provedeny x pracovních dnech:
x) naléhavé opravné xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) inventurní a xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx hrozícího xxxxxxxxx xxx život nebo xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx událostech a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxxx,
x) práce xxxxxxx xxxxxxx,
h) xxxxxx x ošetřování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxx nepřetržitého xxxxxxxxx v xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx střežení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§92
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozvrhnout pracovní xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx každého xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxx x xxxxxx xxxxxxx 35 xxxxx. Nepřetržitý xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxx 48 xxxxx.
(2) Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxx se nepřetržitý xxxxxxxxx x xxxxx xxxx zaměstnancům na xxxxxx den x xxx, xxx xx xxxx spadala xxxxxx.
(3) V případech
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stav xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx jdoucích x xxxxxxxxxxx roce,
x) prací xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x x nepřetržitých xxxxxxxxx,
x) xxxxx, u xxxxx xx pracovní xxxx nerovnoměrně rozvržena, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx živelních xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx objektů xxxx při technologických xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
může xxxxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx tak, xx doba nepřetržitého xxxxxxxxx x týdnu xxxx xxxxx nejméně 24 hodin, s xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnut xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x týdnu xxx, xxx za xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 70 xxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sjednáno xxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřetržitého odpočinku xxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx alespoň 105 xxxxx.
§93
Při xxxxxxxxx úpravách xxxxxxxx xxxx podle předchozích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zřetel xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x x xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx po projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy pracujících x zásobování elektřinou, xxxxxx x topnou xxxxx.
§94
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx přesčas, pracovní xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx umožnit mu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pracovní doby.
§95
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rámec xxxxxxxx xxxx zaměstnance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohotovost xx pracovišti x xxxxxxx xxxxxxx 400 xxxxx x kalendářním xxxx. Zaměstnavatel xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jiném xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx pracovní pohotovosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohotovost xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx snížit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx pohotovosti xxxxxxxx zaměstnanci xxxx; xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx práce xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx přísluší odměna xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 26)
Oddíl xxxxx
Xxxxx xxxxxxx a xxxxx práce
§96
(1) Práci přesčas xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xx xxxx nepřetržitého xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §91 xxxx. 2 xx 4 i xx dny xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nesmí u xxxxxxxxxxx činit xxxx xxx xxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxx x 150 hodin x kalendářním xxxx.
(2) Konat xxxxx xxx rámec xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx pouze xxxxxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxx práce dá xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx přesčas xxxxx xxxxx v xxxxxxx více než xxx hodin xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx souhlas xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Do xxxxx hodin xxxxxxx xxxxxxxxx práce přesčas x xxxx se xxxxxxxxxx práce xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytnuto xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx, xx xxxxxx práce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx týdně, xxxx xxx x kolektivní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx stanoveno x rovnoměrného xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx xx čtyři xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx a u xxxxxxxxxxxxxx rozvržení pracovní xxxx xxxxxxx xx xxxx kalendářních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx smlouvě xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx snížení xxxx.
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§98
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, jednotlivé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§99
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx. Noční xxxx xx doba xxxx 22. a 6. xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákoníku xxxxxx zaměstnanec, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx ze xxx pracovní xxxx x rámci 24 xxxxx po xxxx xxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 26)
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx nesmí xxxxxxxxx osm xxxxx x xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx x provozních důvodů xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týdne.
(4) Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx vyšetřen xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx,
b) pravidelně xxxxx potřeby, nejméně xxxx xxxxxx ročně,
x) kdykoliv xxxxx xxxxxxxx na noční xxxxx pro zdravotní xxxxxxx vyvolané xxxxxxx xxxxx práce, pokud x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zaměstnanci xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx a zajišťovat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x noci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vybavit prostředky xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx umožňujících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§99x
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§84 odst. 1, §85 xxxx. 1, §85a xxxx. 1, §87 x §89 odst. 2 x 3), xxxxxxxx xxxxx xx dnech xxxxxxxxxx klidu (§91 xxxx. 2) a xxxxx xxxxxxx (§98) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
§100
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo na xxxx poměrnou xxxx,
x) xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxx dovolenou.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok
§101
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx zaměstnavateli konal x xxxx xxxxx xxxxxxx 60 dnů x xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, popřípadě xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx; části xxxx odpracované x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx dovolené xxxx xx každý xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx.
§102
(1) Xxxxxxxx výměra xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx týdny nad xxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1. Zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neprovozují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přísluší xxxxxxxx x jeden xxxxx delší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx může stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolené xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou činnost.
(4) Dovolená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a akademických xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxx osm xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. 44)
(5) Čerpá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§85), xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx dovolené, xxxxx xxxx na xxxx xxxx dovolené připadá x xxxxxxxxxx průměru.
§103
§103 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb.
§104
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dny
Xxxxxxxxxxx, xxxxx nevznikl xxxxx na dovolenou xx xxxxxxxxxx rok xxx na xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx alespoň 60 xxx, náleží xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní rok xx xxxxxxx 22 xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx kalendářním roce (§101 odst. 1 xxxx xxxxx).
§105
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx
(1) Zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rok xxx xxxx při xxxxx nerostů xxxx xxx ražení xxxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx zvlášť xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xx nárok xx dodatkovou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. Pracuje-li xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených xx xxxx xxxxx xxx část xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx 22 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dodatková xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci při xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek, x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx těžbě xxxxxxx nebo při xxxxxx tunelů x xxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx konají xxxxx zvlášť xxxxxxx xxxx xxxxxx škodlivé, xx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxx xx xxxxxx pracovištích, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxx,
x) jsou xxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření,
x) xxxxxxx při xxxxxx ošetřování xxxx xxxxxxx duševně xxxxxxx xxxx mentálně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby,
x) xxxx xxxxxxxxxxx provádějí xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx,
x) pracují xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx jiných zdravotně xxxxxxxxx oblastech; xxxxxxxxxxx, xxxxx dovršil xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nárok xx dodatkovou xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx,
g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxx nichž jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxxxx nebo chemických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx míře xxxxxxx nepříznivě xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
h) xx Vězeňské službě Xxxxx republiky vykonávají xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přímém xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x oblastí, xxx xxxx takové xxxxx vykonávány; přitom xxxx xxxxx xxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxx xx dodatková xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx a rozsah xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytování.
(4) Xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx nerovnoměrně xxxxxxxxxx xxxxx §85, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dovolená x xxxxxx xxxx dnů, xxxxxxx však xxxxx xxxxx. Období s xxxxx potřebou práce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxx xxxxxx.
Společná xxxxxxxxxx x dovolené xx xxxxxxxxx
§106
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx po xxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx považuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx zaměstnavateli.
§107
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx tu xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x rozsah xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§108
(1) Xxxx čerpání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dovolených xxxxxxxxxxx x předchozím souhlasem xxxxxxxxxxx odborového orgánu xxx, aby xx xxxxxxxxxxx mohl dovolenou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx stanovení xxxxx dovolených je xxxxx přihlížet k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx dovolená v xxxxxxxx částech, xxxx xxxxxxx jedna část xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxxxxx jinak. Určenou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx 14 xxx xxxxxx; xxxx doba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx k xxxx xxxxxxx příslušný odborový xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxxx vznikly proto, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx určenou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx ho xxxxxxx x dovolené.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 45) xxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolené x zaměstnanec na xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx ostatních xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx dovolené (§157 xxxx. 1), x zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby navazovala xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolené do xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mateřskou xxxxxxxxx, xx zaměstnavatel povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§109
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx si xxxxxxxxxxx nemohl xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, že zaměstnavatel xxxxxxx její čerpání, xxxx pro xxxxxxxx x práci, je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tak, xxx skončila xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Zaměstnavatel xx xxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxxxx poměr x xxxxx zaměstnavateli trval xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, čerpání xxxxxxx xxxx týdnů xxxxxxxx x kalendářním roce, xxxxx xx xx xx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx do 31. xxxxx xxxxxxxx kalendářního xxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx dovolenou xxxx xxxx část xxxxx následující xxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxxxx x nástupu xxxxxxxx xxxxxxx překážky x xxxxx uvedené x §108 xxxx. 3 xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx zaměstnanec xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahuje 4 xxxxx, ani do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx.
§110
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx neschopným xxx xxxxx xxxx xxxx nebo ošetřuje-li xxxxxxxxx člena rodiny, xxxxxxxx xx mu xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx čerpání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx přerušuje také xxxxxxxx mateřské x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nástupem xxxxxxxxxx dovolené.
(2) Xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx svátek xx xxx, xxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx se mu xx xxxxxxxx. Určil-li xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci náhradní xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx xx doby xxxxxxxx, xx povinen xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxx.
§110x
Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolenou (xxxx dovolené), xx xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxx) nárok u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději před xxxxxxxxx pracovního xxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx dohodnou xx xxxxxx vyplacené náhrady xxxx xx xxxxxxxxx (xxxx část), xx xxx zaměstnanci u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx skončení xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiného zaměstnavatele.
§110x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx čerpání xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xx 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx skončení xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přesahuje 4 xxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejen x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ale x v případě, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx doby xxxxxxx x §109 odst. 2 xxxxxx xxxxx x páté.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx nevyčerpanou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §102 xxxx. 4 xxxxxxxx náhrada xxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxx nevyčerpané dovolené.
(5) Zaměstnanec xx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx nárok, xxxxxxxxx xx niž xx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolenou xxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx vyčerpána, x xx xxxxxxxxxx.
§110x
Vláda xxxxxxx nařízením, xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx výkon xxxxx, x když zaměstnanec xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx
Xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxx
§111
(1) Zaměstnanci xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx mzda nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 26)
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x mzdě, xxxxxx xx xxx x xxxx, xxxx-xx výslovně xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx nesmí xxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxx. Do mzdy xx pro xxxx xxxxx nezahrnuje xxxx xx práci xxxxxxx, xxxxxxxxx xx práci xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx práci x noci x xx práci xx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spotřebitelských xxx. X kolektivní xxxxxxx xxx dohodnout xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx.
§112
§112 xxxxxx právním předpisem x. 155/2000 Xx.
§113
§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§114
§114 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§115
§115 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§116
§116 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§116x
§116a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§117
§117 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§118
§118 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§119
Splatnost xxxx
(1) Mzda xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx složku, pokud xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x jiné xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx než xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxx-xx xxxxx termín xxxxxxx x kolektivní xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dovolené na xxxxxxxxx mzdu splatnou xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx výplaty xx xxxxxx dovolené, pokud xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx technika xxxxxxx xxxx, poskytne xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx mu vyplatí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxx.
(4) Při xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel zaměstnanci xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx nejpozději v xxxxxxxxxx pravidelném termínu xxxxxxx mzdy xxxxxxxxxxxx xx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.
§120
Výplata xxxx
(1) Mzda xx vyplácí zaměstnanci x zákonných xxxxxxxx. 46) Xxxxxxxxx xxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze za xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. 47)
(2) Xxxx xx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx smlouvě nebo x xxxxxxxx smlouvě xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx důvodů, xxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxx x den xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx srážkách. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxx písemně xxxxxxx jinou xxxxx. Xxxxxxx lze mzdu xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx osobě xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx stanoví xxxxx. 36)
§121
Xxxxxx xx xxxx
(1) Xxxxxx xx xxxx xxx provést xxx xx xxxxxxx xxxxxx x srážkách xx mzdy. Xxxxx xxxx zaměstnavatel srazit xx mzdy jen
x) zálohu xx xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx na mzdu, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxx postižené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx zákonem,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x které xx zaměstnanec povinen xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xx zotavenou, xx xxx xxxxxxxxxxx ztratil xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx mu nárok xxxxxxxx,
x) přeplatky xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx sociální xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, pokud xx zaměstnanec xxxxxxx xxxx přeplatky a xxxxxxxx přijaté částky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů.
(2) Pro xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x náhrady xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxx xxxxxx xx mzdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§122
§122 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§123
§123 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 138/1996 Sb.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxx mzdy xxx xxxxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§124
Překážky x důvodů xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úkonů x xxxxxxx xxxxx, pokud xxxx činnost xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxxxxx mzdy xx xxxx průměrného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx uvolněnému xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx posuzuje xxxx mzda; náhrada xxxx xx zaměstnavatele, x xxxxx je x pracovním xxxxxx, xx nepřísluší.
(3) Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxxx uvolnění zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx v xx době xxxxx, xxxx kdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavateli, xxxxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx x obecném zájmu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvolnění a xxxxxxxxxxx náhrady mzdy.
(5) V kolektivních xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nároky zaměstnanců xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x pracovněprávním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx okruh o xxxxx případy, xxxxx xxxxxxxxxxxxx posuzuje jako xxxx úkony x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx pro zaměstnance xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx pracovní xxxxx xxx xxxxxxx mzdy, xxxxxxxxx xxxxxxxx příznivější xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§125
Náhrada xxxx při xxxxxx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx x civilní xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) službu xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxxx výdělku xx xxxx xxxxxxx dvou xxxxx xxxx xxxxxx; x kolektivních xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovit xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mzdy za xxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx dnem xxxxxxxxxx x nástupu xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx směnu (xxxxxxxx xxx) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx mu zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx cvičení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přísluší xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx mzdy nesmí xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx zaměstnanec po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) službu xx xxxx nebo více xxxxxxx, přísluší xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx zaměstnavatele xxxxxxx mzdy xx xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx části této xxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx xxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxxx nastoupení xx práce.
(6) Xxxxx xxxxxxx nařízením, x jakém rozsahu xxx xxxxxxxxxx zaměstnancům x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx náhradu xxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxx výkonu xxxxxx x ozbrojených xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx civilní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x náhrada xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.
§126
Xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx školení a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxxx získat předpoklady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx řádný xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx zaměstnance.
(2) Účast xx xxxxxxx x xxxxxx xxx zaměstnání xx xxxxxx prohloubení xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§141a) xx xxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zaměstnanců xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx x xxxx náhrady xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx školení x xxxxxx xxx zaměstnání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx vyššího stupně; xxx x ní xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx příznivější xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x hmotného zabezpečení, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělku x xxxxxxx cestovních xxxxxx výši stanovenou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx upravit pouze xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx bez náhrady xxxx.
Důležité osobní xxxxxxxx x xxxxx
§127
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 45) xxxxxxxxx péči xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 16) xx xxxx xxxxxxxx x rodičovské dovolené, xxxxxxxxx, ošetřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx dobu xxxx x dítě xxxxxx xxx deset let, xxxxx xxxxxx xxx x důležitých xxxxxx x péči dětského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxx dítě jinak xx, nebo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxx pečuje, xxxxxxxxxx nebo jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Po xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xx dávky nemocenského xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 16)
§128
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx konat xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx, x xxxxxxx případech, xx xxxxxx podmínek x v jakém xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx volno xxxxxxxxx x xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhrada mzdy.
(3) X kolektivních xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx nároky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx okruh x xxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pracovní xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx; náhrada mzdy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx zaměstnavatele, kteří xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx takto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.
Překážky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
§129
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepříznivými xxxxxxxxxxxxxx vlivy
(1) Xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxx xxxxx xxx přechodnou xxxxxx xxxxxxxxxx poruchou xx xxxxxxxx zařízení, xxxxxx nezavinil, v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx síly, chybnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx [§37 xxxx. 4 písm. x)], xxxxxxxx xx xxxxxxx mzdy xx xxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx výši, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.
(2) Xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxx xxxxx v důsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nebyl-li xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx [§37 xxxx. 4 xxxx. x)], xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx 60 % xxxxxxxxxx výdělku. X kolektivních smlouvách xxx dohodnout xxxx xx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx náhradu mzdy xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxxx výdělku; xx platí x xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.
§130
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Nemohl-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx jiné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx průměrného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §131 nestanoví xxxxx výši xxxxxxx xxxx.
(2) X xxxxx překážku na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jde xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x písemné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práci, a xxxxxxx výši náhrady xxxx x rozsahu 60 % xx 80 % průměrného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
§131
Zaměstnavatel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 27) xxxxxxxxxxxx náhrady cestovních, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx, které jim xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxx x xx xxxx dohodnuté x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx jich xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx; xx se xxxxxxxxxx na používání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxx práce. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.
Xxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx
§132
Základní xxxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx při xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx práce (xxxx jen "xxxxxx").
(2) Povinnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxx vědomím zdržují xx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx x xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx stupních xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovních povinností.
(4) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx dvou a xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x) zajistit, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx.
(5) Náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci xxxxx zaměstnavatel.
§132x
Prevence xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí xxxxxxx organizací bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx za xxx předcházet xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neodstranitelných xxxxx.
(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx opatření x xxxxxx odstranění. X xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxx podmínek, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikových faktorů xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 48)
(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx jejich působení xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(5) Při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx opatření k xxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx rizik,
x) odstraňování xxxxx x zdroje xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebám xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx namáhavých xxxxx x prací xx xxxxxxxxx pracovních xxxxxxxxxx novými xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx postupy,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx počet xxxxx xxx xxxxxxxxx provozu,
x) plánování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx techniky, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x vlivu pracovního xxxxxxxxx,
h) přednostní xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxx prostředkům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx škodlivin xx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 49)
x) xxxxxxx vhodných pokynů x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zdolávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, jiné xxxxx nebezpečí a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx první pomoci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx opatření xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x velikosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx organizují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx přivolání zejména xxxxxxxx pomoci, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zajistí xx xxxxxxxxxx se zařízením xxxxxxxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyškolení x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§132x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§132b
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx; tyto úkoly xxxxxxxxx především svým xxxxxxx způsobilým xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxx odborně xxxxxxxxx, xx povinen zajistit xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je
x) xxxxxxxx věku 18 let,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x doby xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx, prostředky x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx nařízením bližší xxxxxxxxxxx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 2.
§133
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxx schopnostem x xxxxxxxxx způsobilosti,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx jaké xxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 50)
x) xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xxxxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zdravotnické xxxxxxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jakým xxxxxx xxxxxxxx x jakým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prohlídkám xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jsou povinni xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx lékařských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 50) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx práce, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx ověřovat xxxxxx xxxxxxx x soustavně xxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxx dodržování,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, mladistvým x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx potřeb xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x kojící xxxx x xxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxxx s xxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, která xx týkají snížení xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx tělesné x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx celou xxxx, xxx xx xx xxxxx x ochraně xxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxx zdraví. Informace x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx převedení, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxx xxxxx pracovních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx nahlížet xx xxxxxxxx, xxxxx xx x něm xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx,
h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšenému nebezpečí xxxxx x xxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx,
j) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 51)
X školeních, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70) zajišťovat xx xxxx xxxxxx technickými x organizačními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, zřízení chráněných xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx pravidelného xxxxxxxxxx.
§133x
Osobní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx, mycí, čisticí x dezinfekční prostředky x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx-xx rizika xxxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx organizace xxxxx, xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky. Xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které musí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nesmí xxxxxx xxx výkonu xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 52)
(2) V xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx opotřebení nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnavatel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxx oděv nebo xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxx mycí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxx xxxxxxxx xxxxxx. 53)
(4) Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x použivatelném stavu x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(5) Osobní xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx nápoje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxxxxx nahrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranných xxxxxx.
§133a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§133x
Bezpečnostní xxxxxx x xxxxxxx
(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx organizace práce, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zavést signály, xxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxx zaměstnance. Xxxxxxxxxxxx značky x xxxxxxx mohou být xxxxxxx obrazové, xxxxxxx xxxx světelné.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x umístění xxxxxxxxxxxxxx značek x xxxxxxxx xxxxxxx.
§133b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Sb. x účinností od 1.1.2001
§133x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x za xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxx stav na xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx vyhotovuje xxxxxxx x xxxx dokumentaci x všech pracovních xxxxxxx, xxxxxxx následkem xxxxx
a) ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx neschopností xxxxx xxx tři kalendářní xxx, xxxx
b) x xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx vyhotovení záznamu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci x v xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x knize xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx úrazech, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx způsobena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx kalendářní xxx.
(4) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx a zaslat xxxxxx x úrazu xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x povolání, xxxxx xxxxxxx xx pracovištích xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(7) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx evidence, hlášení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kterým xx ohlašuje pracovní xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx.
§133x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
§134
Pracoviště x xxxxxxxx prostředí
Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxx prostorově x xxxxxxxxxxx uspořádána x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, odpovídaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx aby
x) xxxxxxxxx xxx práci, xxxxxx, schodiště a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozměry x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx, pokud možno xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vodou,
x) prostory xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osobních xxxx, xxxxxxxxx a stravování xxxxxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxx, provedení x xxxxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) v prostorách xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, úklid a xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx vybavena x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.
§134x
Xxxxxxx x pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx stroje, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vhodné pro xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Stroje, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx
x) vybaveny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx chrání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) vybaveny xxxx upraveny tak, xxx xxxxxxxxxxx nebyli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vibrací,
x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx nařízením bližší xxxxxxxxx xx bezpečný xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx.
§134x xxxxxx právním předpisem x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§134x
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxx zvýšenou xxxx xxxxxxxx života x xxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx jen xxxxxxxxx x xxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx zdravotně x xxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx budou příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, 54)
b) xxxxxxx odborného vzdělání x xxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx bližší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§134x
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pásma
(1) Xxxxx se xx pracovištích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zabezpečit, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx omezeny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxxx faktory xxxx xxxxxxx faktory xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx), xxxxxxxx (například xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx) x nepříznivé mikroklimatické xxxxxxxx (xxxxxxxxx extrémní xxxxx, xxxxx a xxxxxxx). Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx činitelů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových faktorů xxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx omezovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou zejména xxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx kontrolovaných xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx činitele xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx-xx výskyt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odstranit xxxx xxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstranit xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §133a xxxx. 1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 55) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyřadit x xxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, práci xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx práce x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s rizikem xxxxxxxx karcinogenity byly x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, kontrolu xxxx xxxxx. Do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxx rizikových xxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vstupují xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 50) Evidence obsahuje
x) xxxxx, příjmení x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx,
c) charakteristiku xxxxxxxxxx práce,
x) xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx pásmu,
e) xxxxx xxxxxxxxxxxxx směn,
x) druhy provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlídek x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vykonávanou xxxxx,
g) xxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxxx organismu způsobené xxxxxxxxxx faktory,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xx kterými xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
i) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x datem jejich xxxxxxxxx.
(5) V xxxxxxxxxxxxx pásmu xx xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx; xxx xxxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx kontrolovaného xxxxx lze xxx x osobními ochrannými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx práce x kontrolovaném pásmu.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovat xxxxxxxxx, x xx xxx z xxxxxx xxxxxxxx xx povolání, xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikové xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a hodnocení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§134x
Xxxxxx xxxxxxxxx prací
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x 2-xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx- a xxxxxxxxxxxxxx bifenylů, a xxxxx x přípravky xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 0,1 % 2-naftylaminu x xxxx xxxx, 4-xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, benzidinu a xxxx solí xxxx 4-xxxxxxxxxxxxx nebo více xxx 0,005 % xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx prací xxxxxxx, xxx-xx x výzkumné xxxxxxxxxxx xxxxx, analytické xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx obsahují tyto xxxxx x přípravky, x práce xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx látka xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx přípravku.
(2) Xxxxxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx laboratorní práce, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx azbest, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx staveb a xxxxx staveb xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Aplikace xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx 1 x/xx3 xxxxxxxxxxxx azbest, xxxx xxxxxxxx.
§134e
Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx organizovat xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx chování xx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx zejména
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zatěžující xxxxxxxxxx; xxxxx-xx je xxxxxxxx, musí být xxxxxxxxxxx bezpečnostními xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx; v případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 56) xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pracovní xxxx xxxxxx omezena, xxxx xxx vedena xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxx chráněni proti xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osamoceně xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxxxxxxx xxxxx manipulaci x xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx páteře. 57)
(2) Vláda xxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx postupů, které xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxx.
§134x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§135
Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zaměstnanci mají xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxx x xx informace x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx vytváření xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx uplatňováním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx účastí xx xxxxxx otázek xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx zaměstnanec xx xxxxxxx dbát xxxxx xxxxx možností x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx zdraví x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxx opomenutí při xxxxx. Znalost předpisů x požadavků xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx a trvalou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prohlídkám, xxxxxxxx, vyšetření x xxxxxxxxxxxxx zkouškám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 50)
c) xxxxxxxxx xxxxxx a ostatní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, x nimiž xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chování xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobní xxxxxxxx pracovní prostředky x ochranná zařízení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nevyřazovat x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje x xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx 58) xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x v xxxxxxxx xxxx i xxxx xxxx pracoviště, nevstupovat xxx xxxxxx xxxxxx xx pracoviště zaměstnavatele x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx nekuřáci. Zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxx xxxx je x xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zdraví xxx práci, x xxxxx svých xxxxxxxx xx účastnit na xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx, a pracovní xxxx xxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxxx, x spolupracovat xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx,
x) podrobit se xx xxxxx příslušného xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx návykových xxxxx.
(5) Odstavce 1 xx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdržují xx xxxx xxxxxxxxxxxx.
§136
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů; xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatelů pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) kontrolovat, xxx xxxxxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstranění xxxxx v provozu xx strojích x xxxxxxxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx bezprostředního ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x noci, xxxxx xx ohrožovala xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx se jednání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxx. x) nebo x) jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán inspekce xxxxx. Požádá-li o xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx orgán povinen xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxx; až xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odborového xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx.
§136x
Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx
(1) Zaměstnanci xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx (§18).
(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zástupcům pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxx xxx poskytnout xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx snížení jejich xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx poskytnutí první xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců,
d) xxxxxx x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) výběru x xxxxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx (§132b),
x) xxxxx xxxxx záležitosti, xxxxx xxxx podstatně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
Zaměstnavatel je xxxxxxx vyslechnout jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx na xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxx rizik xxx, xxx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. 59)
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci xx xxxxx pracovištích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstraňovat.
(5) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umožňující jim xxxxx xxxxx jejich xxxxxx x zpřístupnit xxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rizik, x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx rizik x x omezení jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx práci,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxx inspekce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 59)
(6) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx orgánů, kterým xxxxxxxx xxxxx inspekce xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, 59) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§137
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx 29) a xxxxxx nezaměstnává,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x) xxxx x).
§138
§138 xxxxxx právním předpisem x. 253/2005 Xx.
Xxxxx šestá
Xxxx o zaměstnance
Xxxxx xxxxx
Pracovní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxx xxxxxx
§139
(1) Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx práce, xxxxxxxxxxx rizikové x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatelé xxxxxxx, xxxxxxxxx x udržují xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx.
§140
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stravování; xxxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sjednat xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), kterým xx xxxxxxxxxx poskytuje, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jeho provádění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxx xxxxxx upraveny xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neprovozují podnikatelskou xxxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy. 30)
Péče x xxxxxxxxxxx zaměstnanců a xxxx zvyšování
§141
§141 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§141a
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxx práce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx kvalifikace xx rozumí též xxxx udržování a xxxxxxxxxx. Zaměstnavatel xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§142
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx vstupuje xx pracovního poměru xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxx nebo zaučením. Xx skončení zaškolení xxxx xxxxxxx xxxx x xxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx nebo na xxxx druh práce xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x organizaci xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§142x
§142x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§142x
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hmotné xxxxxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 3, xx-xx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx kvalifikaci; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxx volno xxx xxxxxxx mzdy,
x) xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§143
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx kvalifikaci x setrvat x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, nejdéle xx xxxx xxxx xxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uhradit mu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jde-li x prohlubování xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§141a).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 100000 Kč; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Dohoda xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru,
x) druhy nákladů, xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x pracovním xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx,
xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx nezapočítává xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx místo xx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx matky xxxxxx (§158). Xxxxxxxxxxxx xx též nepřítomnost x xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody a xxxxx, došlo-li x xxxxxxxxxxxx odsouzení.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nahradit náklady xx xxxxxxx sníží.
(6) Rozváže-li xxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 pracovní poměr x nastoupí do xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x němuž xxxxxxxxxxx xxxxxxx nastoupil, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx spojené xx zvyšováním kvalifikace, xxxxxxxx xx zaměstnanec xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx setrvat u xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx část nákladů, xxxxx xx xxx xxxxxxx; xxxxxxxx 2 xxxxx i zde.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastavil xxxxxxxxxxx hmotného zabezpečení, xxxxxxx zaměstnanec se xxx xxxxx zavinění xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx které xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxx kázně, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx c),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx nebo sociálního xxxxxxxxxxx práci, pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pozbyl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx práci x důvodů uvedených x §46 xxxx. 1 písm. x),
x) zaměstnavatel nevyužíval x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxx měsíců xxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxx zvýšil.
(8) X xxxxxxxxxx smlouvě xxxx xx vnitřním xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx případy, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů; xxxxxx xx rozhodná xxxxxxxxxx smlouva nebo xxxxxxx předpis, xxxxx xxxx účinné x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§144
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dobrý x spolehlivý xxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx poměru xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) dvou xxx, xxxxxxx se xx xxxx xxxx nezapočítává xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) služby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§145
Uložení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx svršků x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx používají x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx; za xxxxxxx dopravní prostředek x xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx xx pro tento xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx povinnost xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx pracovištích.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxx a zaměstnávání xx návratu xx xxxxx
§146
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neschopnosti x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení; preventivní x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx x zdraví xxxx.
§147
Vrátí-li xx xx práce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx funkce xxxx jiné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx zaměstnankyně xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxx (§157 odst. 1) xxxx zaměstnanec xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vrátí-li xx xx práce zaměstnanec xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx proto, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, musí xx zaměstnavatel zařadit xx jinou práci xxxxxxxxxxxx pracovní smlouvě.
§148
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70) xx xxxxxxxx pracovních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx výcvikem xxxx xxxxxxx získání potřebné xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxx tito xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnění, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx možno xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx jim byla xxxxx xx nejvíce xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 70) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyhrazují xxxx zřizují xxxxxxxx xxxxx (pracoviště) x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx potřebnou kvalifikaci.
(3) Povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, 70) xxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§148x
§148x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
Xxxxx sedmá
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x mladistvých
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx podmínky xxx
§149
Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx.
§150
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx nesmějí být xxxxxxxxxxxx pracemi pod xxxx xxx těžbě xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, x výjimkou xxx, xxxxx vykonávají
x) xxxxxxxxx x xxxxxx funkce x xxxxxxxx xxxxxx manuální xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) provozní praxi xxx xxxxxx,
d) xxxxx nikoli manuální, xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxx pod xxxx, xxxxxxx práce xxxxxxx s dozorčí, xxxxxxxxx nebo studijní xxxxxxxx.
(2) Ženy xxxxxxx být xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx, těhotným ženám x matkám xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx porodu.
(3) Xxxxxxx žena xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožují xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx příčin xxxxxxxx x xxxx osobě. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx.
§151
§151 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§152
§152 xxxxxxxx právním předpisem x. 74/1994 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx a xxxxx
§153
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
(1) Xxxx-xx těhotná xxxx xxxxx, která je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx ni vhodná x xxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x noci o xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx x matkách xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx.
(3) Dosahuje-li xxxx při xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx, bez xxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxxx xxx xx dosavadní xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle předpisů x xxxxxxxxxxx pojištění.
§154
Xxxxxxxx xxxxx a přeložení
(1) Těhotné xxxx x xxxx xxxxxxxx x děti do xxxx xxxx let xxxxx xxx vysílány xx xxxxxxxx xxxxx xxxx obvod obce xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx zaměstnavatel xxx na xxxxxx xxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxx xxxx pečující o xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx.
§155
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zaměstnankyní x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dítě xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) a b) x x §53.
§156
Úprava xxxxxxxx doby
(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx.
(2) Požádá-li xxxx xxxxxxxx x xxxx mladší než 15 let nebo xxxxxxx xxxx o xxxxxx pracovní dobu xxxx o jinou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§86); xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zaměstnavatel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ženy x xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxx přesčas.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§157
Xxxxxxxx dovolená
(1) X souvislosti s xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx dítě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx mateřská xxxxxxxx po dobu 28 xxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx-xx x zaměstnankyni xxxxxxxx, xxxxxx mateřská xxxxxxxx xx xxxx 37 xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx dovolenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravidla xx xxxxxxx šestého xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nejdříve xxxx xx xxxxxxx osmého xxxxx xxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x mateřské xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx dříve, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx než xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jí mateřská xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx do xxxxxxxx 22 týdnů, xxxxxxxxx 31 týdnů, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx více xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx osamělou.
(4) Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 14 xxxxx.
(5) Mateřská xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x porodem xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx 14 týdnů x xxxxxx x xxxxxx případě xxxxxxx xxx být přerušena (§160 odst. 2) xxxx uplynutím šesti xxxxx ode xxx xxxxxx.
§158
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dovolenou. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx matce xxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx dítěte, x xx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xx však xxxx xxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx věku xxx xxx.
§159
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dovolená xxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Nárok xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx též xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dítě xx péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 60)
(2) Mateřská xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 22 xxxxx, x xxxxxxxx-xx zaměstnankyně xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dobu 31 xxxxx, nejdéle však xx xxx, xxx xxxx dosáhne xxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx dítěte xx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx; xxxxxxxxxxxxx, xxxxx čerpala xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx rodičovská xxxxxxxx poskytuje až xx skončení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 3 xxx, xxxxxxx však xx 7 xxx xxxx věku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 22 xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx věku 3 xxx xxx, xx by xxxx 22 týdnů uplynula xx xxxxxxxx 3 xxx věku, se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 22 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
§160
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Mateřskou a xxxxxxxxxxx dovolenou xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx dítě xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx převzato xx xxxx kojeneckého nebo xxxxxx xxxxxxxxx ústavu x zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx práce, přeruší xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx do své xxxx, xx však xxxx xxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx věku tří xxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přestane xxxxxx x xxxx, a xxxx xxxx x xxxx xxxxxx svěřeno xx rodinné xxxx xxxxxxx péče nahrazující xxxx rodičů, xxxxx x zaměstnankyni xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx dítě xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx ústavu x xxxxxx xxx zdravotních xxxxxx, nenáleží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolená xx xxxx, po xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxxx na mateřské xxxx xxxxxxxxxx dovolené xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx dvou xxxxx xxx dne xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx, xxx xx dítě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
§161
Přestávky xx kojení
(1) Xxxxx, která xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kojení.
(2) Xxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx každé xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx jeho věku xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx měsících jedna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxx xxxx xx xxxxx jednoho xxxx xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx započítávají xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx náhrada xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§162
§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/1999 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§163
Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx příznivé xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx schopností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx řešení xxxxxxxxxx otázek týkajících xx mladistvých xxxxxxxxxxxxxx xxxx spolupracují x xxxxxx mladistvých.
§164
(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx si vyžádat xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx mladistvému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx poměru s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx musí xxx xxxx na xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx mladistvý xxxxxxxxxxx xxxx má-li xxx xxxx pracovní xxxxx rozvázán dohodou, xx zaměstnavatel povinen xxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§165
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnávat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx; totéž xxxxx x xxx xxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 20) xxxxx x rámci xxx xxxxxx na xxxxxxx mládeže organizují xxxxx xxxxxxxxxxx.
§166
Xxxxx xxxxx přesčas x xxxxx x xxxx
(1) Zaměstnavatel nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxx a xxxxx x noci. Xxxxxxxxx xxxxx mladiství starší xxx 16 let xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle rozvrhu xxxxxxxxxx směn xx xxxxx dobu.
(2) Xxxxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx mladiství zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxx, jehož použití xx vedlo xxx xxxxxxxxx pracovních výsledků x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, pro xxxxxx se mu xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx protože xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxxx práci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§167
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxxxx pracemi pod xxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx.
(2) Mladiství xxxxxxx být zaměstnáváni xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x anatomickým, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx pro xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx škodlivé xxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx práci konat x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnávat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx nichž jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x na xxxxxxxxxxx xx věku xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx.
§168
Lékařské xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zabezpečit, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lékařem:
x) xxxx vstupem xx xxxxxxxxxx poměru x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx práci xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx podle xxxxxxx, xxxxxxx však jednou xxxxx, pokud Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx lékařským xxxxxxxxxx.
(3) Při ukládání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§169
§169 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
Xxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
§170
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxx xxxxx xxxxx plnit xxx pracovní xxxxx xxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxx; zjistí-li xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx plní xxx xxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx.
(3) K xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vnášejí xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě prohlídky xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel v xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx x prohlídce xxxxx xxxx první xxxx xxx dodrženy xxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxx svobody 31) a xxxxx xxx xxxxxxxxxx lidská xxxxxxxxxx. Osobní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx stejného pohlaví.
§171
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx si xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivce. Xxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxx xx ni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance.
(2) Xx-xx k xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxx; nemusí xxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx vážnému xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx blízké.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx vytvořeny potřebné xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx závadu xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
§172
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx.
(2) Xxxx-xx škoda xxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zavinění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §176 x 178.
§173
§173 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§174
§174 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§175
Odpovědnost xx nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx neupozornil xxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxx (§171), xxxxxxx xx tím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, může zaměstnavatel xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx není xxxxx xxxxxxx xxxxx. Přitom xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jaký je xxxxxxxxxxx význam xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx x majetkovým xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na svěřených xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtovat
§176
(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, zásoby xxxxxxxxx xxxx jiné hodnoty, xxxxx xx povinen xxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxx schodek. V xxxxxxxx xxxx být xx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxx, xx xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x nimi xx xxxxxxx společně (xxxxxxxx xxxxxx odpovědnost).
(2) Xxxxxx x xxxxxx odpovědnosti xxxx xxx uzavřena xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zčásti, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx bez xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásady xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxx xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxx dohody x hmotné odpovědnosti; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x době do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxxxxx xx dohody xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x hmotné odpovědnosti xxxxxx dnem skončení xxxxxxxxxx poměru nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dohody.
§178
Odpovědnost xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Zaměstnanec xxxxxxxx xx ztrátu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx ztráta xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx bez xxxx xxxxxxxx.
Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnance
§178x
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx vinou xx takového xxxxx, xx není xxxxxxx xxxxxxxxx své jednání xxxx posoudit xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx v tomto xxxxx způsobenou.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§178x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nevyvolal x xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
§179
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx škodu xxxxx §172, je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedením x xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx způsobené x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivého zaměstnance xxxxxx rovnající se xxxxxxxxxxxxxxx xxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx způsobena x xxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxxxxx, xxxx xx zneužití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx úmyslně, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poměrnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx zaměstnavateli xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxx hradit xxxxxxxx xxxx škody xxxxx xxxx svého xxxxxxxx.
§180
Xxx xxxxxx výše škody xx xxxx se xxxxxxx z ceny x xxxx xxxxxxxxx.
§181
Zaměstnanec, xxxxx odpovídá xx xxxxxxx (§176) xxxx xx ztrátu xxxxxxxxx xxxxxxxx (§178), je xxxxxxx xxxxxxxx schodek xxxx xxxxxx x xxxx xxxx.
§182
(1) Xxx společné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedoucího x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx náhrady stanovený xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxx, přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku xxxx vznikem xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx zbytek vedoucí x jeho zástupce xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zjistí-li se, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zavinění. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx společně odpovědní xxxxxxxxxxx podíly určenými xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§183
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxx.
§184
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zmetku (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxx nahradit mu xxxxxxx vynaložené na xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xx nutné xxxxxx xxxxxx i xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to xx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx, nebylo-li xx xx xxxxxxxx xxxxxx uloženo xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx sčítají.
(3) Xxxxxx-xx zmetek xxxxxxxxxxxx chybou xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Výše náhrady xxxx xxxx činit xxxxxxx xxxxx třetinu xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku.
(4) Xxxx-xx škoda xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, hradí xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §183 xxxxx x xxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx montážích, xxxxxxxx, xxxxxxxx a stavebních xxxxxxx.
§185
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx škodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zástupce, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx nejpozději do xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx x ním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx úhrady, je xxxxxxxxxxxxx povinen uzavřít xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx písemné dohody xxxx však xxxxx, xxxxxxxx již byla xxxxx uhrazena.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyrobením xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1000 Xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx škodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx nebo společně x xxxxxxxxxx zaměstnancem, xxxx výši xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxx s xxxxxx odborovým orgánem.
§186
§186 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
§187
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx souvislosti x xxx porušením xxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxx mravům.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx za škodu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jménem (§9 x 10).
(3) Zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx použil xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx souhlasu.
§188
§188 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Sb.
§189
§189 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx při pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
§190
(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním k xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx (pracovní xxxx), xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zaměstnanec x xxxx úrazu x xxxxxxxxx poměru.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx x zpět.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx zjištěním x xxxxxxxxx poměru za xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nemoc z xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx. Nemocemi x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx nemocí x povolání), xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx odškodňuje x nemoc xxxxxxx xxxx xxxxx zařazením xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx tří xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu, i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx x zajištění bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §191.
§191
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ostatní xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxx pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx, xxxxxxx s xxxx byl řádně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx si xxxxxxxx postižený zaměstnanec xxxx xxxxxxxx xxxx x důsledku zneužití xxxxxx návykových xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x xx tyto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx, xx
x) postižený zaměstnanec xxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, a xx toto xxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx z příčin xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx postiženým xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proto, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xx zřejmé, xx ač neporušil xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx ke své xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xx si xxxx xxxxxxxx xxxx xx zdraví.
(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxx xxxx zavinění; x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ostatní xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx [xxxxxxxx 1 písm. x) x odstavec 2 xxxx. x)], xxxx xxxxx dovolávat xx jen všeobecných xxxxxxxxxx, podle xxxxx xx má xxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx své x xxxxxx jiných.
(5) Xx lehkomyslné xxxxxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)] xxxxx xxxxxxxxx běžnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
§192
Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zprostit xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úraz xxx xxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx zaměstnanec xxxxx xxxx xxx úmyslně xxxxxxxxx.
§193
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx utrpěl xxxxxxxx xxxx xxxx x něhož byla xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém za xxxxx odpovídá, xxxxxxxxxx xxxxxxx za
x) xxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx,
d) věcnou xxxxx; xxxxxxxxxx §187 xxxx. 3 xxxxx x zde.
(2) Xxxxxx x rozsah xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x příslušným odborovým xxxxxxx x se xxxxxxxxxxxx.
§193a
Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
§193x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1989
§194
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x povolání x plnou xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Náhrada xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přísluší i xxx další pracovní xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx další xxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxx další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx, xx xxxxx by xx xxxxxxxxxx náhrada xxxxx §195, kdyby xxxxx xxxxxxxxx práce; přitom xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§195
(1) Xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx se poskytne xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, aby xxxxx x xxxx výdělkem xx xxxxxxxxx úrazu xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovaného x xxxxx důvodu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bezmocnost, ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xxx k výdělku xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx skončení pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx pracovní xxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nemoc x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxx po xxxxxxxxx úrazu xxxx xx zjištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx odmítne xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x průměrným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx bez vážných xxxxxx xxxxxxxx vydělat.
(4) Náhrada za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx 65 xxx věku.
§195x
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx případná ztráta xx důchodu.
§196
Xxxxxxx xx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§197
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx následkem xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x povolání xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx odpovědnosti xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx přiměřených xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx,
x) jednorázové xxxxxxxxxx pozůstalých,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §187 xxxx. 3 platí i xxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou závislé xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx škody.
§198
Xxxxxxx xxxxxxx x léčením x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx tomu, kdo xxxx xxxxxxx vynaložil. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře.
§199
(1) Xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx povinen xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx x průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx podle §195, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §195 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxx nákladů přísluší, xxxxx xxxx uhrazena xxxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x téhož xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
§200
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dítěti, xxxxx xx xxxxx xx sirotčí důchod. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 80 000 Xx, xxxxxxx xx výši 50&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Xx poskytne xxx xxxxxxx zemřelého. V xxxxxxxxxx smlouvě xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxx vyšší. Xx xxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neprovozují xxxxxxxxxxxxxx činnost.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§201
§201 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§202
(1) Xxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx rozhodující pro xxxxxx výše náhrady xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx svých xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx; to se xxxxxxxx i na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§203
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx vyhláškou výši, xx xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx, x určování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Odpovědnost ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§204
Xxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Zaměstnavatel, x xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx škodu xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxx xx místě k xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx věci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nenosí (xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jen do xxxxxx 5000 Xx. Xxxxxx-xx se však, xx škoda xx xxxxxx věcech xxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx, nebo převzal-li xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx zvláštní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx škodu xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx xxx, xxx se x xxxxx xxxxxxx.
§205
Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx škody
(1) Zaměstnanec, který xxx odvracení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xx její náhradu, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebezpečí xxx xxxxxxx nevyvolal x počínal-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Tento xxxxx xx i xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx by xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx
§205x
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zavinil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx odpovědnost se xxxxxxx omezí; xxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §191.
§205x
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx neodčiní uvedením x xxxxxxxx xxxx. Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx úmyslně, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jiné xxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx způsob x rozsah xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalým xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx věci xx xxxxxxx x xxxx x xxxx poškození.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§205c
(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu, xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, a xx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předem xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x povolání, xx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xx podmínek, x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, a xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx pracoval x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§205x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx zaměstnávající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx") u Xxxxx xxxxxxxxxx, akciová společnost, xxxxx x xx xxxx sjednáno toto xxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 1992. Ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxx pojištěni x Xxxxxxxxxxx, československé xxxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"). Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. 63)
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx újma, xxxx xxxxx na xxxxxx této xxxx xx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxxx vzniklý x xxxxxx xxxxxxxxx odvedou xxxxxxxxxx do státního xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx kalkulovanými xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyplacená xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x skutečnými náklady xx xxxxxxxxx pojistná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx roku.
(5) Xxxxxxxxxx sdělí ekonomické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději do 31. xxxxxx následujícího xxxx. Ministerstvo uhradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxx pojišťovny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kooperativa, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovna, xxxxxxx xxxxxxxxxx, kromě xxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx republiku.
(7) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pojistného xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
(8) Pokud při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby mu xxxxx nahradila x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx mu xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(9) V xxxxxxx, x xxxxx xx xx zaměstnavatele xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§206
Ustanovení xxxx hlavy xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx osoby se xxxxxxxxxx postižením, 70) xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx příprava xxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů, xx xxxx základních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx škol, xxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxx, studenty vysokých xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoby, které xx xxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zásahu a xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx pomáhají xxx zásahu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx akce xxxxxxxxxxxx xxxx vypomáhají xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx družstev, kteří xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, členy Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxx xxxxx x podle xxxxxx xxxxxx osobně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x terénu, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vykonávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx souvisejících s xxxxxxx xxxxxxxxx funkce xxxx činnosti.
Hlava xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx
§207
Xxxxx xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.
§208
§208 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§209
§209 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Xx.
§210
§210 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§211
§211 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§212
§212 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§213
§213 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Xx.
§214
§214 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§215
§215 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§216
§216 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
ČÁST TŘETÍ
§217
§217 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 188/1988 Sb.
§218
§218 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§219
§219 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§220
§220 xxxxxxxx právním předpisem x. 188/1988 Xx.
§221
§221 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§222
§222 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§223
§223 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§224
§224 xxxxxxxx právním předpisem x. 188/1988 Xx.
§225
§225 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§226
§226 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§227
§227 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§227x
§227x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§228
§228 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§229
§229 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§230
§230 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§231
§231 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXX O PRACÍCH XXXXXXXX XXXX PRACOVNÍ XXXXX
§232
(1) Xxxxxxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxx především xxxxxxxxxxx x pracovním poměru. Xxx xxxxxxxxx mohou x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxx o xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx směn xxx, xxx její xxxxxx, sledování jejího xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) X mladistvými xxx xxxx dohody xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vývoj xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx.
§233
(1) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x řádně xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxx práce xxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx jimi vykonávané, xxxxxxx právní xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci; dodržovat xxxxxxx předpisy vztahující xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxx hospodařit xx xxxxxxxxx prostředky a xxxxxxx x ochraňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ztrátou, zničením x xxxxxxxxx.
(2) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnavatelé xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx a bezpečný xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x osobní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx zaměstnance s xxxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxx,
x) xxxxxxxxx kontrolovat xxxxx výkon práce,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být v xxxxxxx x pracovněprávním xxxxxxxxx,
x) dodržovat x xxxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxx prospěch xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx příznivěji, xxx xxxx obdobné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx některých xxxxx pro xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§234
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x nímž xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx zaviněným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx stejně xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušníci, xxxxx xx xxx xxxxx pomáhali. Jde-li x práci xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx práce, xxxxx výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škody a xxxxx být xxx xxxxx xxx třetina xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 xx 178.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxx, xxxxxx utrpěl xxx xxxxxx práce xxxxx uzavřené xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x ním, xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x pracovním poměru; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§235
Spory xxxxxxxxxxx z těchto xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx poměru.
§236
Dohoda x xxxxxxxxx práce
(1) Dohodu o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx uzavřít, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsah xxxxx (xxxxxxxxxx úkolu), na xxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx 100 hodin. Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x témže xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx dohody x provedení xxxxx; xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x provedení xxxxx xx xxxxxxx písemně xxxx ústně. X xxxxxx musí být xxxxxxx pracovní xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se v xx xxxxxxxx xxx xxxx, x níž xx xxx xxxxxxxx xxxx proveden; x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x písemném záznamu x ústně uzavřené xxxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvést předpokládaný xxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx době, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstoupit. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, nemůže-li pracovní xxxx provést xxxxx, xx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxx, xxxxx mu tím xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx, xx xxxx odměny xxxx xxxxxxx již xx provedení určité xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx odměnu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínkám.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkolu, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx se součástí xxxxxxxx.
Dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx
§237
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 100 xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxxxxx pohotovosti, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx doma. Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práci nad xxxxxx pracovní xxxx xxxxxxx v předchozí xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxx podle předchozího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx dobu, xx xxxxxx byla xxxxxx uzavřena (§238 xxxx. 2), xxxxxxx xxxx za xxxxxx 12 xxxxxx.
§238
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sjednaná odměna xx xxxxxxxxx práci, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Jedno xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen vydat xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xx 5.
(2) Xxxxxx x pracovní xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx dohody xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx zrušit xxxxxxxx poměr. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dohody, xxx ji zrušit xxxxxxx účastníků xx xxxxxxxxxx dni x xxxxxxxxxxxx jen xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x 15 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx výpověď xxxxxxxx.
§239
§239 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1991 Xx.
§239x
Xxxxxx xx vykonanou xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených x zaměstnavatele xxx xxxxxxx xxxx (§119), x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splatnost odměny, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nejbližším výplatním xxxxxxx xx dokončení x odevzdání xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx splatnost xxxxxx xxxxx.
§239b
(1) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx vykonávané xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x dohodě o xxxxxxxxx xxxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxx činnosti. Při xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zaměstnavatel povinen xxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 až 5 x §7 xxxx. 2 až 6 .
(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx práce, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 27) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxx
§240
(1) Právní xxxx (xxxxxxxx smlouva, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.) xx xxxxxx vůle xxxxxxxxx ke xxxxxx, xxxxx nebo zániku xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx může xxx učiněn jednáním xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvou xxxxxxxx přítomných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborového xxxxxx x tom, že xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx vůle xx xxxxx vykládat tak, xxx to xx xxxxxxxx x okolnostem, xx xxxxxxx xxx xxxxxx, odpovídá xxxxxx xxxxxx.
§241
(1) Xxxxx, změnu xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx splnění podmínky. X podmínce xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx zánik práva xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx záměrně xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx její xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx
§242
(1) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxx,
x) xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx účelem xxxxx xxxxxx xxxx xxx obchází xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vážně, xxxxxx xxxx srozumitelně,
c) xxxxxx se zaměstnanec xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx,
x) který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poruše, xxxxx xx xxxx x xxxxxx právnímu xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxx, xxx xxx xxxxxx, způsobilost x xxxxxxx úkonům.
(2) Xxxxxx xxxx, x němuž nebyl xxxxxx xxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx předepsanou xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx stanoví-li xx xxxxxxxx tento zákoník, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx x příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, i když x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Vztahuje-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx část xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxx x xxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx nelze oddělit xx xxxxxxxxx xxxxxx.
§243
(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na úkor xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx úkor zaměstnance, xxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx obohacením xx prospěch xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částek xxxx xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vyplacené, x xx xx xxxxx xxx let xx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobil xxxxxxx sám; vznikne-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního úkonu xxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxx.
§243x
§243a xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
Smlouvy (dohody)
§244
(1) Xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx xx uzavřena, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xx xxxxx určené xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx lhůta xxxxxx, xx xxxxx xxxxx přijmout xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx přímo; xxxxx xx třeba xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Návrh xx xxxxxx okamžikem, xxx xxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx opožděně xxxx xxxxxxxx-xx druhý xxxxxxxx xxxxx; takový xxxxxx xx xxxxx návrhem.
(4) Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníku, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Pro xxxxxxxx xxxxxxx písemnou formou xxxxx, dojde-li x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být na xxxx listině.
§245
(1) Xx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo účastníky xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx smlouvy xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Účastník, xxxxx xxxxxx x omylu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx bez xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Od xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx (§33 xxxx. 2), xxx xxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxx xx xxxxx.
Hlava druhá
Xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§246
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dohodou xxxx ním a xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx mzdy; srážky xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, než xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí. 3) Dohoda musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx i xxx xxxx příjmy, x nimiž xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx jako se xxxxx.
§247
(1) Xxxxxxx-xx zaměstnanci povinnost xxxxxxxx škodu na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zaměstnanec povinen xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx nárok xxxxxxxxxxxxxx uspokojí, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx kdykoliv x xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxx zaměstnavatelem xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx, je oprávněn xxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli.
§248
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtovat, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zástavní právo xxxxxx xxxx vkladu xx katastru xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx zástavní xxxxx xxxx, je xxxxxx nemovitosti xxx xxxxxxxx zaměstnavatele neplatný.
(4) Pořadí x xxxxxx xxxxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx právo xxxxxxx.
Hlava xxxxx
Xxxxxxx práv a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§249
(1) X xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx x převodu xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx přejímajícího xxxxxxxxxxxxxx. Za xxxxx xxxx činnost zaměstnavatele xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tyto činnosti xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx pod vlastním xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx převodu x xx to, xxx dochází x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx (§8 x 8a) xxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v činnosti xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx zanikly, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§250
(1) Xxxx přechodem xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx a projednat x nimi xx xxxxxx xxxxxxxx shody xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx převodu, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důsledky xxxxxxx a připravovaná xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušný odborový xxxxx xxx rada xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x přejímající zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxx převodem xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§251
(1) Xxxxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxx, xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přejímá xx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx a povinnosti x pracovněprávních xxxxxx.
(2) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx zaměstnavatele ruší, xxxxx zaměstnavatel je xxxxxxx uspokojit nároky xxxxxxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 15)
(3) Xxxxxxx-xx xxxxx §249 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, u něhož xxxxxx působnost při xxxxxx úkolů vykonává xxxxxxxxx xxxxx (§272 xxxx. 3), xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx úkolu, ke xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xx kterého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§251x
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů.
§251x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. x účinností xx 1.6.1994
§251x
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 63) xxxxxx sloučením xxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx výkon xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis, xx organizační xxxxxx xxxxx zaniká xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxxxxxx složky státu xxxx vzniklé. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx výkon práv x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zanikly.
(3) Xxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx organizační složku xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, přechází výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nerozhodl, xx xxxx práva x xxxxxxxxxx bude vykonávat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jím xxxxxxx.
§251x
(1) Xxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu 63) xx xxxxxxx xx xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx státu na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Převádí-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zřizovací listiny xxxx organizační xxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxxxx složky státu, xxxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx této části xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx státu.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx x těch xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx převáděné xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.
§251x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§251x
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx státu se xxxx, 63) xxxxxxx xxxxx předpis xxx, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přechází xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx uplatní nároky xxxx xxxxx zaměstnancům.
(2) Ruší-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xxxxxxxx výkon práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx zřizovatel xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxx xxxxxxx.
§251x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 220/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xxxxx čtvrtá
Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx
§252
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.
§253
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákoníkem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx místo xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx, jehož xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určena x xxxxxxxxxx xxxx dohodnuta, xxxx xxx nárok xxxxxxxxx xx tří xxx ode xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastník xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx to povaha xxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx soudní xxxxxxx, xxxxxxx odpírá-li přijmout xxxxxx xxxx není-li xxxxxxxx.
§254
(1) Xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx plnění.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxx plnění prohlásí, xx xxx xxxx xxxxxxxxx; neučiní-li xxx, xx xxxxxxx uspokojen xxxxx nejdříve xxxxxxx.
§255
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx nárok xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxx. Xxxx-xx je x xxxxxxxxxxx lhůtách, xxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx splátek x xxxxxx lhůtě, může xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxx určeno x pravomocném xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx však xxxx xxxxxxxxxxxxx použít xxxxxxxxxx xx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxx splátky.
(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xx splátkách x xxxx-xx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx zaměstnavatel povinen xxxxxx od něho xxxxxxxx.
§256
(1) Xxxxxxxx, který xxxx x xxxxx neuspokojí xxxxx xxxxxxx účastníka, xx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xx xxxx stanovené xxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy. 4) Jde-li x xxxxxxxx x plněním xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zničení, xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx i xxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx účastník xxxx x řádně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxx x uspokojení svého xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx věci, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo poškození.
§257
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx, požádá-li x xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxxx, odepře xxxxx xxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xx ten, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§258
Uplynutí xxxx
Xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx omezeny.
§259
Dohoda x xxxxxxxx nárocích
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi nimi xxxxxx xxxxxxx, která xxxx být xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx.
§260
Smrt xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance jeho xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxx odpovídající trojnásobku xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx přecházejí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx postupně xxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxx x rodiče, xxxxxxxx x xxx xxxx v xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stávají, není-li xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnance, x výjimkou nároků, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxx uznány co xx xxxxxx i xxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx úmyslně nebo xxxxxxx předmětů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx písemné xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx
Xxxxx x doby
§261
(1) Xxxxx xx promlčí, jestliže xxxxx xxxxxxxx x xxxxx ve xxxxx x xxxxx zákoníku xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx ten, xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx účastníku, xxxxx xxx xxxxxxxxx, přiznat.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx pracovního úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx (§194 x 195) xxxx jiné xxxxx xx xxxxxx (§187) x xxxxxx xx xxxxxxx nákladů xx výživu xxxxxxxxxxx (§199). Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx vyplývající xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx účastník x xxxxx svůj xxxxx x x zahájeném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx lhůta po xxxx řízení xxxxxx. Xxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx který byl x xxxxx navržen xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) X zániku xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x případech xxxxxxxxx x §30 xxxx. 4, §46 xxxx. 3 x 4, §53 xxxx. 2, §54 odst. 2, §59 odst. 3, §60 odst. 4, §64, §109 xxxx. 2 x §204 xxxx. 3. Bylo-li xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx práva, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§262
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx dne, xxx xxxxx mohlo xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx splátkách, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx splátek xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx běžet xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§263
(1) Xxxxx není v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x uplatnění peněžitých xxxxxx tři roky.
(2) Lhůta k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx co xx xxxxxx x xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx. Xxxx-xx se xxxxxx nároku na xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx plnění xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx x uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxx xxxx; xxxxx běžet xxx xxx, kdy se xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx, x x xxx, kdo za xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx uplatněn xx xxxxx tří xxx, x xxx-xx o xxxxx způsobenou úmyslně, xxxxxx let xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx; xx neplatí, jde-li x škodu na xxxxxx.
(4) Jestliže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 64) jiným xxx xxxxxxxxxx, anebo x xxxxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx vyžadování úplatku xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "korupční xxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škody xx promlčí xx xxx xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxx, kdo xx xx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx deset xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§264
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schváleného smíru, xxxx xxx, jehož xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, požádat o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx deseti xxx xxx xxx, xxx xxxxx měl xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smíru xxxxxxxxx. Xxxx-xx plnění xxxxxxxxx xx splátky, xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x výkon xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx běžet xxx xxx xxxxxx splatnosti. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx splátek xxxxxxx celý xxxxx, xxxxx běžet xxxxxxxxxx xxxxx xx splatnosti xxxxxxxxx splátky.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, nebylo-li požádáno x výkon rozhodnutí xx tří xxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx doba, xx xxxxxx xxxx řízení x výkonu rozhodnutí.
§265
Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxxx nebyl xxxxxxxxx.
§266
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxxx podle dní xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po události, xxx je rozhodující xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Poslední xxx xxxxx určené xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxx připadá xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx dnem, xx který připadá xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 15 xxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den lhůty xx xxxxxx, neděli xxxx svátek, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx.
(4) Návrh xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je nutno xx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxxx xxxxxx k xxxx provedení xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx omezeny xxxxx nebo povinnosti (§258), xxx xxxx, xxxxxx uplynutím je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; tyto xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x končí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
§266x
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxx x pracích xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx. Písemnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx kdekoliv, xxx bude xxxxxxxx; xxxx-xx to xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx adresu zaměstnance, xxxxx xx mu xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x poznámkou "do xxxxxxxxx xxxxx".
(3) Xxxxx-xx zaměstnanec, xxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, zastižen, ačkoliv xx x místě xxxxxxxx zdržuje, xxxxxxxxxxx xxxxx písemnost v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Písemnost xx xxxxx po xxxx 10 xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx být na xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxx x době xxxxxxx ve větě xxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxx, xxxxx xx držitel xxxxxxxx xxxxxxx odesílajícímu xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx vyznačí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrátí.
(4) Xxxxxxxxx zaměstnavatele doručit xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemnost xxxxxxxx xxxx jakmile xxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo opomenutím xxxxxxxx písemnosti xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Zvláštní xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců
§267
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmů xxxx důležité xxxxxxxxxxx xxxxx, může vláda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ustanovení tohoto xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do ciziny, xxxxx jde o
x) přeložení xx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx z xxxx,
x) délku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, její rozvržení x xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cizině x xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx (odměny), xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxx xxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ale xxxxx podmínek dohodnutých x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx vykonávají xxxxxxxx práce xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx si xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx zaměstnanci"), xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx:
a) na xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx,
b) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xxx nenáleží xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx příplatek xx práci ve xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxxx mzdovým xxxxxxxxx.
(3) Vláda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx domácké xxxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx důležitých xxxxxxxx překážkách x xxxxx jim xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 74/1994 Sb.
(5) Xxxxxxxx právním předpisem x. 74/1994 Sb.
§267x
§267x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§268
§268 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Xx.
§269
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vzniknout xxxx manžely xxxx xxxx partnery 80).
§270
(1) Xxxxxxxxx 154, 155 x §156 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxxx také xx zaměstnance xxxxxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §53 xxxx. 3, §154 xxxx. 2 x §156 xxxx. 2 xx xxxxxxxx také na xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pečuje x převážně xxxx xxxxx bezmocnou xxxxxxxx xxxxx.
§270x
Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Inspekci xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dozor upravují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 77).
§270x
§270x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
§271
Ohrožením xxxxxx z xxxxxxxx xx rozumí takové xxxxx zdravotního xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, 61) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který lze xxxxxxxx xxxx nemoc x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vedl ke xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Lékařský xxxxxxx x xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx zařízení příslušné x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemoci x povolání. 62) Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
§272
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx §27 odst. 4, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenuje do xxxxxx xxxxx nadřízený xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxx x xxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx zákoníku xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx orgán, který xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx vystupovat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx ústředním xxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxx xxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 20)
§273
(1) Xxxxxx x ostatní xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při práci xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx hygienické x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x normy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x hořlavinami, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, radioaktivními xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx škodlivými xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx pokyny xxxx xxxxxxxxxxx jeho nadřízenými.
§274
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ovdovělé xxxx xxxxxxxxx xxxx, svobodní, xxxxxxxx xxxx rozvedení xxxx x xxxx x muži xxxxxxx x xxxxxx vážných xxxxxx, nežijí-li s xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx nebo nežíjí-li x xxxxxxxxx 80).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mladší xxx 18 let.
(3) Kdo xx xxxxxxxx zástupcem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stanoví xxxxx x rodině.
§275
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x používání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx. 24)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, kdy xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx výdělek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 24) xxxxxxxxx zálohy na xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, 17) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx 18) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 19) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x sazeb xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§276
(1) Xxxxx xxxxxx zákoníku se xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx vzniklé před 1. xxxxxx 1966, xxxxx není dále xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx dosavadních předpisů xx xxxxxxxx nároky xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1965 x xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1966 x xxxxxx právní xxxxxx, x když nastanou xx xxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) X pracovníků, jejichž xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx řídil zákonem x. 66/1950 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sjednaný xxxx práce xxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx 1.ledna 1966; xxxxx xxxxx x x místu xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx kázně, k xxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 1966, xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §79 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dnem.
§277
(1) Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxx řízení xxxx 1. lednem 1966, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxx, xxxxxxx projednávání se xxxxx řídilo vládním xxxxxxxxx č. 120/1950 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, o xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x rozhodčích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 12/1961 Xx., se xxxxxxxxx takto:
a) xxxxxx-xx xxxxxx úřad vyhovět xxxxxxx námitkám, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) stížnosti x xxxxxxxx, o xxxxx nebylo xx 31. prosince 1965 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postoupí xxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx sporu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxx příslušného odborového xxxxx. Zruší-li xxxxxx xxxxxxxxxx, postoupí xxxx xxxxxxxxxxx soudu.
§278
(1) Xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx posuzují xxxxx, které počaly xxxxx před 1. xxxxxx 1966.
(2) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 1966, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Stanoví-li xxxx tento zákoník x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx předpisy, končí xxxxx xxxxxxxxxx dnem 31. prosince 1966. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx končí xxxxxxxxxx xx tří xxxxxx xx počátku xxxxxxxxx xxxxxx zákoníku. Xx xxxxxxxx těchto xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx měl xxxxxxxx majetkový xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ode xxx, kdy xxxxxx xxxxx původní xxxxx.
§279
Zrušovací xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx:
1. XXXX. hlava xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dne 1. xxxxxx 1811, ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx;
2. xxxxxxxxxxxx xxx č. 227/1859 ř. z., xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx;
3. zákon č. 115/1884 x. x., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx;
4. xxxxx x. 21/1895 ř. x., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/1905 x. x.;
5. xxxxxxxx x. 160/1906 x. x., o službě xxx strojích xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
6. xxxxxxxx x. 180/1908 ř. x., x xxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;
7. xxxxx x. 9/1914 x. x., x xxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podnicích xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);
8. xxxxxxxx x. 206/1914 ř. x., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x dohledu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx;
9. xxxxx x. 91/1918 Xx., x osmihodinové xxxx pracovní;
10. xxxxxxxx x. 11/1919 Sb., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy k xxxxxx o osmihodinové xxxx xxxxxxxx;
11. xxxxx x. 420/1919 Xx., x práci xxxx;
12. xxxxx x. 29/1920 Xx., o úpravě xxxxxxxxxx x mzdových xxxxxx xxxxxxx práce, xx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 44/1951 Xx.;
13. xxxxxxxx č. 499/1921 Xx., x xxxxxx pracovní doby x xxxxxxxxx;
14. zákon x. 244/1922 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní poměry xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Slovensku, xx xxxxx zákona x. 217/1924 Xx.;
15. xxxxx x. 137/1924 Xx., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx života x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx natěračských, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;
16. xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx Xxxxxxxxx č. 259/1924 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;
17. xxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxxxx nařízení x. 15/1927 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx státních xxxx;
18. xxxxxx xxxxxxxx x. 16/1927 Sb., x úpravě xxxxxxxxxx x platových poměrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx službě stavební x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 111/1945 Xx., xxxxxxxx x. 140/1946 Sb. x nařízení č. 220/1946 Xx.;
19. zákon x. 39/1928 Xx., x ochraně domácího xxxx práce;
20. xxxxx x. 154/1934 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obchodních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v podobném xxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx);
21. zákon x. 189/1936 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
22. xxxxxxxxxx §62, §80 odst. 1 x §146 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 41/1938 Xx., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx života x xxxxxx pomocných dělníků;
23. xxxxx x. 333/1939 Xxxx. xxx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
24. ustanovení §6 xxxxxxxx x. 181/1940 Xx., jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu života x zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx;
25. xxxxxxxx x. 261/1942 Xx., x xxxxxxx práci, xx xxxxx xxxxxxxx č. 76/1944 Xx.;
26. vládní xxxxxxxx č. 15/1945 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx;
27. xxxxxx č. 71/1945 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanství;
28. xxxxxx č. 88/1945 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti;
29. vyhláška x. 652/1945 Ú. x., x úpravě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s prováděním xxxxxxxx x urychlení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx;
30. xxxxx č. 29/1946 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
31. xxxxx č. 177/1946 Sb., x úpravě pracovní xxxx x xxxxxxxxx;
32. xxxxxxxx č. 184/1946 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 198/1948 Xx.;
33. xxxxx č. 16/1947 Sb., o umístění x jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na zkonfiskovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků;
34. xxxxx č. 45/1947 Sb., x xxxxxx pracovní xxxx x hornictví;
35. xxxxx č. 103/1947 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx technického xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx;
36. xxxxx č. 110/1947 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx řemeslnou;
37. xxxxx č. 244/1948 Sb., x xxxxxx xxxxxx politice;
38. xxxxxxxx x. 1153/1948 X. x., xxxxxxxxxx pracovní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
39. xxxxx č. 4/1949 Sb., x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxxx;
40. xxxxxx xxxxxxxx č. 40/1949 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rovnocenné xxxxxxxxxx učňovskému;
41. xxxxx č. 234/1949 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stěhovacích a xxxxxx xxxxxx;
42. vládní xxxxxxxx č. 278/1949 Sb., xxxxxx xx upravuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx;
43. xxxxxxxxxx §3 xx 10 xxxxxx č. 64/1950 Sb., o xxxxxxxxx zabezpečení osob xxxxxxxxxx x xxxxxx x branné xxxx x jejich rodinných xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 43/1956 Sb.;
44. zákon č. 66/1950 Sb., x xxxxxxxxxx x platových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 60/1956 Xx.;
45. xxxxx č. 67/1950 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (soudcovský xxxxx);
46. ustanovení §6 xxxx. 3 x 4 x §17, 18, 20, 23, 25 a 26 xxxxxxxx nařízení č. 68/1950 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx vládní xxxxxxxx x. 38/1953 Xx.;
47. xxxxxx nařízení č. 102/1950 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx cestovních, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx;
48. vládní xxxxxxxx č. 115/1950 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pragmatikálních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovní a xxxxxxx xxxxxx;
49. xxxxxx xxxxxxxx č. 120/1950 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx x x rozhodčích xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx nařízení č. 12/1961 Sb.;
50. ustanovení §4 xx 8 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 131/1950 Sb., xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob povolaných x službě x xxxxxx moci x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků, xx xxxxx vládního xxxxxxxx č. 18/1953 Xx.;
51. xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 141/1950 Sb.;
52. vládní xxxxxxxx č. 19/1951 Sb., o xxxxxx pracovní doby x zabezpečení plynulé xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx elektřinou, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 30/1959 Xx.;
53. ustanovení §6 xxxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx klidu x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;
54. xxxxxx xxxxxxxx č. 39/1952 Sb., x zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxx;
55. xxxxxxxxxx §3, 16, 19, 20 x 21 vládního xxxxxxxx č. 17/1954 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx x. 60/1956 Xx.;
56. xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 44/1954 Sb., x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
57. xxxxxxxx x. 77/1954 X. x., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx práci x xxxxxx xxxxx;
58. xxxxxxxx x. 124/1954 Ú. x., x úpravě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxx;
59. xxxxxxxx x. 213/1955 X. x., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxx souhlasu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
60. xxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 26/1956 Sb., x xxxxxxxxxx disciplinárních xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx;
61. ustanovení §13 až 15 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění č. 30/1956 Sb., x úpravě platových xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx;
62. ustanovení §15 xx 17 a 20 až 22 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 31/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků;
63. xxxxx č. 45/1956 Sb., o xxxxxxxx pracovní xxxx;
64. xxxxxxxxxx §50 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců;
65. xxxxx č. 24/1957 Sb., o xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 136/1958 X. l.;
66. xxxxxxxxxx §14 zákona č. 70/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxx x xxxxxxxx xxxx;
67. xxxxx č. 71/1958 Sb., o xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxx poměru;
68. ustanovení §1 až 23 xxxxxx č. 89/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx (učňovský zákon);
69. xxxxxxxx x. 15/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxxx xxx souhlasu xxxxxx pracovních xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
70. vyhláška č. 165/1958 X. x., x xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
71. zákon č. 81/1959 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx;
72. xxxxxxxx č. 82/1959 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx dovolené na xxxxxxxxx;
73. vládní vyhláška x. 40/1959 X. x., x zadávání xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxx;
74. xxxxxxxx č. 184/1959 X. x., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx;
75. xxxxxx nařízení č. 28/1960 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
76. xxxxxxxx č. 135/1960 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx;
77. xxxxxxxx č. 13/1961 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
78. xxxxx č. 65/1961 Sb., o xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxx;
79. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx č. 101/1961 Sb., x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
80. xxxxxxxx č. 98/1962 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx služby x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požárních xxxxxx;
81. xxxxxxxxxx §1 x §9 xx 13 xxxxxx č. 58/1964 Sb., x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x matky;
82. xxxxx č. 30/1965 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x povolání;
83. xxxxxxxx č. 31/1965 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx x nemocí x xxxxxxxx.
(2) Mzdové předpisy, xxxxxxxx upravující náhrady xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x důvodů xxxxxxxx zájmu a xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx neodporují tomuto xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx délku xxxxxxxx xxxx výhodněji xxx xxxxxxxxxx xxx §83 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1991 Sb.
§280
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1966.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxxxxx x. x.
Xxxxxx x. r.
Čl. XX
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1969 x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1970, x xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx xx tomto xxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společenského xxxx lze xxx xxxxxxxxxx výpověď [§46 xxxx. 1 xxxx. x)], popřípadě xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx poměr [§53 xxxx. 1 písm. x)] i xxxxx, xxxxx-xx k takové xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Po xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona do xxxxx xxxx 1971 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společenského xxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) vázáno xxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 2.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xx 1. xxxxx 1970 xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx 2500 Xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodem x xxxxxxxx pozůstalých se xxxxxxxx od 1. xxxxx 1970 xxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úprava náhrady xxxxxxx x xxx, xxx x uvedených xxxxxxxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx dohodnuta.
(5) Xxxxxxxx spory, xxxxx xxxxxx xx 31. prosince 1969 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx okresnímu xxxxx, x jehož xxxxxx xxxx sídlo. Bude-li xxxxx xxxxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx schválení smíru xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x návrhu xxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1970, posuzují xx xx xxxxxx xxx xxxx lhůty xxxxxxxxx x výjimkou xxxx xxxxxxxxxxx x §46 xxxx. 3, §52, §53 xxxx.2, §60 xxxx. 2, §64, §79 xxxx. 1, §101 xxxx. 4 x §204 xxxx. 3.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 153/1969 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1970
Čl. II
1. Pracovní spory, x xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1975 x xxxxx, projednají xxxxx; xxxx-xx xxxxxx x sporu zahájeno x komise xxx xxxxxxxx spory x xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. červencem 1975, xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spor xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
2. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pracovní spory xxxxx dosavadního xxxxx §215 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. července 1975, xxxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxxxxx soud. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle dosavadního xxxxx §214 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soud.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 1975 a xx xxxxxx úkony xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1975, x xxxx jejich právní xxxxxx xxxxxxxx až xx tomto xxx.
4. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx 30. xxxxxx 1976, xxxxxxxx rozhodčí xxxxxx, xxxx. xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx důchodu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x v xxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx x xxxxxxx xxxxx pravomocně rozhodnuto xxxx xxxxx k xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 1975.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 20/1975 Xx. s účinností xx 1.7.1975
Čl. II
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx stanovit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §105 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxx za rok 1985.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 22/1985 Xx. x xxxxxxxxx od 9.4.1985
Čl. XX
1. Xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx poměry xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1989, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx; xxxxxx vznik, xxxxx i xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx úkony xxxxxxx před 1. xxxxxx 1989 xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx posuzuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx určitou vzniklých xxxx 1. lednem 1989 xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přidělení xxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxx, bytu vystavěného x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vlastních xxxxxxx prostředků podniku x bytu xxxxxxxxxxx xx státním xxxxx.
3. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx funkcích,. xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§27 xxxx. 4), xx xx 1. ledna 1989 xxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxx, kteří x xxxxxx xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxx ukládání xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx kázně, k xxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989.
5. Xxxxx xxxxxxx x §261 odst. 1, xxxxx xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 1989 a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Lhůty xxxxxxx x §261 xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx předpisy.
6. Xxxxxxxxxxxxxxxx nároků pracovníka xx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku x důvodu pracovního xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx (§194 x 195) nebo xxxx xxxxx na xxxxxx (§187) a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199) se xxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx před 1. lednem 1989, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výpočtu x xxxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkům, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 xxxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxxx) xxx 65 let, xx xxxx xx 1. xxxxx 1989 xxxxxxx xx částku 3000 Xxx a x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx 3000 Xxx, xx xxxx částka xxxxxxx x 75% xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3000 Xxx; xx xxxxxx postiženého xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx náhrady provede x xxx, xxx x uvedených xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx 1. xxxxxx 1989 xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pracovníkům, xxxxx xxxxxx xxx 65 xxx po 31. xxxxxxxx 1988, přísluší xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx; totéž platí x pro náhradu xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxxx (§199) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1988. Xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x tomto xxxx, xxxxx před 1. xxxxxx 1989 xxxxxxxx xxx 65 xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx náhradu xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx (§199) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx 65 xxx xxxx xxxxx xxxx.
8. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx důchod xxxx 1. xxxxxx 1989 x xxxxxx xxxxx na náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplně xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1988.
9. Pracovní xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx další xxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1989 u xxxxxxxx xxxxxx, se xxxx dosavadními xxxxxxxx.
10. Xx do xxxxxx nařízení xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 7 xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, obsah a xxxxxxxx kolektivních xxxxx. 38)
11. Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 509/1965 o výplatních xxxxxxxxx.
12. Nárok xx xxxxx mateřskou xxxxxxxxx xx do xxx let xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx dítě xx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1989.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 188/1988 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1989
Čl. XX
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohody x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; jejich vznik, xxxxx x xxxxxx x xxxx vzniklé x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991 xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodčí komisí xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. únorem 1991, xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx spisu xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx uvádět, xx xx xxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx řízení, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991, xx xxxxxxxx xx bezvýsledné; xxxxxxxxx odborový xxxxx xx povinen nejpozději xx 28. xxxxx 1991 xxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx o xxxxxxx podle xxxx 2, kde xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x soudu je xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx došla xxxxx. Nesplní-li příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, a xx nejpozději xx 30. xxxxxx 1991.
4. Pravomocné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx samé. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx účastník xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx tří let xx právní moci xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §227a xxxx. 4 xxxx. x) se uplatní x xxxxx, xxxx-xx xxxxxx sjednána xxxx 1. xxxxxx 1991, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaměstnání vydáno xx 31. xxxxx 1991.
6. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x návrzích xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadního §243a xxxxxxxx x xxxxx xxxx 1. únorem 1991.
7. Xx 31. xxxxx 1991 xx posuzuje xxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platného x tomuto xxx, x xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1991.
8. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx starších xxx 16 xxx xx při xxxxxxx x podzemí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 30. xxxx 1991 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §83 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §167 xxxx. 1 xxxx xxxx xx středníkem.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx. x účinností xx 1.2.1989
Xx. VI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru z xxxxx důvodů přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znění §97 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejdéle xx 31. srpna 1994.
(3) Xx xxxx nabytí účinnosti xxxxxxxx xxxxxx úpravy xx řídí xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 37) nařízením xxxxx ČSSR x. 137/1989 Xx., o xxxxxxxx stravování.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §143 xxxx účinností xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx předpisy.
(5) Podle xxxxxxxxxxx xxxxx §179 odst. 2 xx posuzuje xxxx náhrady škody xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx škoda xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(6) Úprava xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (§195) x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199), xx-xx xx pro xxxxxxxxxxx xx pozůstalé xxxxxxxxxxx, xx provede x x zaměstnanců x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 1994; to xxxxx i xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx před 1. xxxxxxx 1994 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §227a xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadním §227a xxxx. 2 xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx, sjednané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §269 xxxx. 1 x 2, se ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx posuzují xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. VII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. zákon č. 195/1991 Sb., o odstupném xxxxxxxxxxxx xxx skončení xxxxxxxxxx poměru, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 37/1993 Sb., o xxxxxxx v nemocenském x xxxxxxxxx zabezpečení x některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. xxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 121/1990 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx soukromém xxxxxxxxx xxxxxx;
3. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x. 14/1991 Xx., kterým se xxxx x doplňuje xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 121/1990 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
4. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 213/1990 Xx., kterým xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zapojení xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx;
5. xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/1989 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxxxxx Ministerstva práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky č. 425/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx paliv x xxxxxxxxxx x. 3/1990 o době xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx práce x podzemí, vyhlášený xxx č. 405/1990 Xx.
Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1994
Článek XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx přede xxxx 1. ledna 1996, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx vyplácejí xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů platných xxxx 1. lednem 1996.
(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx poskytované xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1) se posuzují xx 1. ledna 1996 xx zřetelem xx čl. XI xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Xx. x účinností xx 1.10.1995
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx se xxxx také pracovní xxxxxx vzniklé a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak; jejich xxxxx, xxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2001 xx však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001.
3. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústředním orgánem xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §85, 85a, §90 xxxx. 3, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 3 x §102 xxxx. 7 xxxx druhá xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2000.
4. Xxxx, kterou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx sjednal x xxxxxxxx smlouvě nebo x jiné xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001, nesmí xxx x důsledku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby (§83a) xxxxxxx; xx platí x x náhradách xxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťovaných x xxxxxxxxxx hodinového xxxxxxx x 1. xxxxxxxxx 2001.
5. Xxxx xxxxxxx další xxxxxxxx dovolené xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx posuzuje xxxx doba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Čl. XXX
1. Promlčení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx. X xxxx 4 x x xxxxx xxxxx xx. XX, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx řídí dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx věci xxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxx xxxxxxx doba počala xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx z xxxxxxxxxxxx za xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxx dosavadními právními xxxxxxxx, pokud k xxxxxxxx xxxx kupujícím xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
4. Pro xxxxxxxxx zboží, které xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 31. prosince 2003. Xxxx skutečnost xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x zakoupení xxxx x xxxxxxxx xx xx musí xxx xxxxxxxxx.
Čl. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 136/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx x konkurenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx xxxxx a xxxxx x ujednání x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §29 odst. 3 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxx na xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2004 Xx. x účinností od 1.3.2004
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §38 xxxx. 4 zákoníku xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 436/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
§39
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx práce se xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. b) zákona x. 29/1984 Xx., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§39 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 563/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, posuzují xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dovolenou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 169/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2005

Informace
Právní xxxxxxx x. 65/1965 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1966.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
88/68 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx na děti x nemocenského xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.68
153/69 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.70
42/70 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 65/65 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 12/70
100/70 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxxxxxxxx
x účinností od 1.1.71
146/71 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx výborech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.72
20/75 Xx., kterým se xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx práce
s xxxxxxxxx xx 1.7.75
55/75 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/65 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 16/75
72/82 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx §105 xxxxxxxx práce
s účinností xx 1.7.82
111/84 Xx., x prodloužení základní xxxxxx dovolené na xxxxxxxxx x x xxxxxxxx §5 xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.85
22/85 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx §92 x 105 zákoníku xxxxx
x xxxxxxxxx xx 9.4.85
52/87 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.87
98/87 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.88
188/88 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx práce
s účinností xx 1.1.89
52/89 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/65 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 14/89
3/91 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.2.91
167/91 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/65 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 34/91
297/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.7.91
231/92 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákoník xxxxx x zákon x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.5.92
264/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx občanský xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x řízení xxxx xxxxxxx notářstvím (xxxxxxxx xxx) x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.93
451/92 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/65 Xx. publikované x xxxxxx x. 89/92
590/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.93
37/93 Xx., x změnách x nemocenském x xxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.93
74/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 65/65 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.6.94
126/94 Xx., úplné xxxxx zákona č. 65/65 Xx. publikované x xxxxxx č. 39/94
3/95 Xx., xxxxx XX XX xx xxx 23.11.94 xx xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X xxxxxx x. 74/94 Xx., xxxxxx se mění x doplňuje xxxxxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností od 18.1.95
118/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.95
164/95 Xx., nález XX XX
x účinností od 1.10.95
220/95 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 74/94 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákoník xxxxx x. 65/65 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony
s xxxxxxxxx xx 1.10.95
287/95 Xx., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxx XXX č. 238/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.96
138/96 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon č. 236/95 Xx., o xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx x soudců
s xxxxxxxxx xx 24.5.96
167/99 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 1/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 9/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx a působnosti xxxxxx ČR na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.99
192/99 Sb., xxxxx XX xx dne 16.6.99 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §202 xxxx. 2 xxxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 17.9.99
225/99 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x povolání
s účinností xx 1.12.99
29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx službách)
s xxxxxxxxx xx 1.7.2000
155/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2001, x xxxxxxxx ustanovení §73 xxxx. 2, xxxxx nabylo účinnosti 1.7.2000, x §6 xxxx. 2 xx 4, §18x x §25x xx 25x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX xx XX (1.5.2004)
220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 1.1.2001
238/2000 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
257/2000 Xx., x Xxxxxxxx x mediační službě x x xxxxx xxxxxx x. 2/69 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx (xxxxx o Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
85/2001 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 65/65 Xx. publikované x xxxxxx x. 32/2001
177/2001 Xx., kterým se xxxx zákon x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 31.5.2001
6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x soudcích)
s xxxxxxxxx od 1.4.2002
136/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
202/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 77/97 Xx., x státním xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005 x xxxxxxx č. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2007)
311/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 553/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
274/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví
s xxxxxxxxx od 1.10.2003
281/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx znění xxxxxx č. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Xx.
x xxxxxxxxx xx 28.8.2003
362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2007)
46/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.2004, x výjimkou §134x, který nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005
436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
512/2004 Xx., xxxxx XX xx dne 18.8.2004 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx MF x. 487/2001 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška XX č. 125/93 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele za xxxxx xxx pracovním xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx, a x xxxxxx xx xxxxxxx §205x xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx vyhlášky x. 125/93 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 15.10.2004
562/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx školského xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2005
563/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
626/2004 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x účinností od 1.1.2005
628/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 14.12.2004
169/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx z nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2005
253/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
254/2005 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 3.5.2005 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 19.5.2005
s xxxxxxxxx xx 14.7.2005
342/2005 Xx., x změnách xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x účinností xx 13.9.2005
413/2005 Xx., x změně zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2006
530/2005 Sb., kterým xx mění zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
72/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 549/91 Xx., x soudních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
79/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.7.2006
189/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Sb. xx 1.1.2008 a zákonem x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)
308/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o evropské xxxxxxxxxx společnosti
s xxxxxxxxx xx 18.8.2006
585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., a zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.2006
261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů, x na xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 27.3.2008
Xxxxxx xxxxxxx č. 65/65 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 262/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx XXX č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 165/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 182/1994 Xx.
2) §226 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §278 xxxxxx x. 99/1963 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
4) §1 xxxx. 1 vyhlášky x. 45/1964 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení občanského xxxxxxxx.
5) §9 xxxxxx x. 111/1990 Xx., x státním xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 210/1989 Xx., x fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx - zrušena xxxxxxx předpisem č. 310/95 Sb.
6) Zákon č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) Xxxx. §2 obchodního xxxxxxxx, §2 xxxxxxxxxxxxxx zákona
8) Xxxxx x. 73/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxx - zrušen právním xxxxxxxxx č. 18/92 Sb.
9) §2 xxxx. 1 zákona x. 29/1984 Sb., xx znění xxxxxx x. 171/1990 Xx.
Xxxxx č. 172/1990 Sb., x xxxxxxxx školách.
10) §61 xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 123/1990 Xx., a x. 260/1990 Sb. - §61 zrušen xxxxxxx předpisem č. 182/1991 Sb.
11) Zákon x. 173/1988 Xx., x podniku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 513/91 Sb.
12) Xxxx. §54 xxxxxx x. 22/1992 Xx., x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. - xxxxx x. 22/1992 Sb. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx ČR xxxxxxx xxxxxxxxx č. 6/1993 Sb.
13) Xxxxx XXX č. 238/1992 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx x ochranou veřejného xxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 287/1995 Xx.
14) Xxxx. xxxxx č. 427/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx věcem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxx. xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 328/1991 Sb., x konkursu a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona XXX č. 37/1993 Xx.
17) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z příjmů.
Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 35/1993 Xx.
18) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx.
19) Xxxxx XXX č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona ČNR x. 10/1993 Xx.
20) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 300/1990 Xx.
21) Xxxxx č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
22) §11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
23) §21 xxxxxx x. 1/1991 Xx., o zaměstnanosti.
24) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 74/1994 Sb.
25) §7 xxxxxx ČNR č. 9/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 272/1992 Xx.
26) Zákon č. 1/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 143/1992 Sb., o xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x cestovních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 44/1994 Xx.
28) Xxxx. xxxxx XXX č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 4 xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx.
31) Xxxx. §11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §23 x 64 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x středních xxxx (xxxxxxx zákon).
33) §4 xxxx. 1 zákona x. 98/1987 Xx., x zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/1989 Xx.
34) §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
35) §116 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x sociálních xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. - §116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 115/1992 Sb.
36) §11 xxxxxx XXX č. 37/1989 Sb., o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §31 xxxxxx XXX č. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxxxxxx prostředky Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx.
38) Xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxx x. 119/1985.
39) §3 xxxx. 2 x 7 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
40) §16 xxxx. 3 xxxxxx x. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
41) §200x xxxxxxxxxx soudního řádu.
42) §21 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §40 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákoník xxxxx x xxxxxxx další xxxxxx.
44) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx škol, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx).
45) §2 xxxxxxxx č. 31/1993 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
46) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
47) §13 xxxxxx x. 1/1992 Xx.
48) Například xxxxxxxx č. 324/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx zařízení při xxxxxxxxxx pracích.
49) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 48/1982 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
51) Xxxxxxxxx xxxxx č. 37/1989 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 213/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
52) Nařízení xxxxx č. 172/1997 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osobní xxxxxxxx prostředky.
53) Xxxxxxxx x poskytování ochranných xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x. x. HE-340. 2-6. 12. 63, xxxxxxxxxxxx x částce 29/1964 Xx.
54) Například xxxxxxxx č. 42/1985 Sb., x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx x ručními motorovými xxxxxx, xxxxxxxx č. 26/1989 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx hornické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na povrchu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 98/1987 Sb., o zvláštním xxxxxxxxx horníkům, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxxxxx č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti xxxxx x technických xxxxxxxx při provozu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
57) Xxxxxxxx č. 261/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx ženám, xxxxxxxx ženám, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, za xxxxx xxxxx mladiství výjimečně xxxx práce konat x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 185/1998 Sb.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. x. XXX-341-20. 7. 76, registrovaná x částce 20/1976 Xx.
58) Zákon č. 167/1998 Sb., x návykových xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Xxxxxxxxx xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x o státní xxxxxx správě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx práce.
60) §7 xxxx. 12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxx č. 342/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx postup xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.
62) Nařízení xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxx z xxxxxxxx.
63) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §162a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.
65) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon).
66) §21 xxxx. 3 x §22 služebního xxxxxx.
67) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
68) Například §37 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §121 xx 124 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
70) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
71) §66 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
72) §60 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Sb.
73) §261 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Xxxxx č. 563/2004 Sb., o pedagogických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
75) §66 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., kterou se xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
76) Xxxxx č. 627/2004 Sb., o evropské xxxxxxxxxxx.
77) Xxxxx č. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx.
Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §17 obchodního zákoníku.
79) §15a xxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
81) §57 xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
82) Zákon č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) Xxxxx č. 187/2006 Sb.
Zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) §26 xxxxxx č. 187/2006 Xx.
86) §48 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Sb.
87) §33 xxxxxx č. 187/2006 Xx.
88) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., o xxxx, xxxxxx za pracovní xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) §21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
90) §31 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
91) §56 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 187/2006 Xx.
92) §83 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx.