Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.08.2006 do 31.12.2006.


Zákoník práce

65/1965 Sb.

ČÁST I. Všeobecná ustanovení

HLAVA I. Působnost zákoníku práce §1 §2 §3 §4 §5 §5a §6

HLAVA II. Účastníci pracovněprávních vztahů §7

Zaměstnavatelé §8 §8a §8b §9 §9a §10
Zaměstnanci §11 §12 §13
Zastoupení §14 §15 §16 §17

HLAVA III. §18 §18a §18b §19 §20 §21 §22 §23 §23a §24 §25 §25a §25b §25c

Přístup k nadnárodním informacím a projednání
Společná ustanovení §25d
Vyjednávací výbor §25e
Usnesení o skončení vyjednávání §25f §25g
Evropská rada zaměstnanců ustavená jednáním §25h
Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání §25i
Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona §25j §25k §25l §25m §26
ČÁST II. Pracovní poměr

HLAVA I. Vznik, změny a skončení pracovního poměru §27

ODDÍL 1. Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru §28 §29 §29a §29b §30 §31 §32
Vznik pracovního poměru §33 §34
Povinnosti vyplývající z pracovního poměru §35
ODDÍL 2. Změny pracovního poměru
Změna sjednaných pracovních podmínek §36
Převedení na jinou práci §37
Pracovní cesta a přeložení §38
Agenturní zaměstnávání §38a §38b
Převedení zaměstnance na původní pracovní místo §39
Převedení a přeložení na žádost zaměstnance §40
Účast odborových orgánů při převádění §41
ODDÍL 3. Skončení pracovního poměru §42
Dohoda §43
Výpověď §44
Výpovědní doby §45
Výpověď daná zaměstnavatelem §46 §47
Zákaz výpovědi §48 §49 §50
Výpověď daná zaměstnancem §51
Hromadné propouštění §52
Okamžité zrušení §53 §54 §55
Skončení pracovního poměru sjednaného na určitou dobu §56 §57
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době §58
Účast odborových orgánů při rozvázání pracovního poměru §59
Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání §60
Odstupné §60a §60b §60c
ODDÍL 4. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru §61 §62 §63 §64
ODDÍL 5. Volba a jmenování §65 §66 §67 §68
ODDÍL 6. Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost §69
Vedlejší pracovní poměr §70 §70a §70b
Vedlejší činnost §71

HLAVA II. Pracovní kázeň a pracovní řád §72

Základní povinnosti zaměstnanců §73
Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců §74
Výkon jiné výdělečné činnosti §75 §76 §77 §78 §79 §79a §80 §81
Pracovní řád §82

HLAVA III. Pracovní doba a doba odpočinku

ODDÍL 1. Pracovní doba a přestávky v práci
Vymezení pojmů §83 §83a
Rozvržení pracovní doby §84 §85
Pružná pracovní doba §85a
Formy pružné pracovní doby §85b
Překážky v práci při pružné pracovní době §85c
Práce přesčas při pružné pracovní době §85d
Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby §86
Začátek a konec pracovní doby §87 §88
Přestávky v práci §89
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami §90
Dny pracovního klidu §91
Nepřetržitý odpočinek v týdnu §92 §93
Evidence pracovní doby §94
Pracovní pohotovost §95
ODDÍL 2. Práce přesčas a noční práce §96 §97 §98 §99 §99a
ODDÍL 3. Dovolená na zotavenou §100
Dovolená za kalendářní rok §101 §102 §103
Dovolená za odpracované dny §104
Dodatková dovolená a další dovolená §105
Společná ustanovení o dovolené na zotavenou §106 §107 §108 §109 §110 §110a §110b §110c

HLAVA IV. Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů

Splatnost mzdy §119
Výplata mzdy §120
Srážky ze mzdy §121 §122 §123
ODDÍL 2. Náhrada mzdy při překážkách v práci
Překážky na straně zaměstnance
Překážky z důvodů obecného zájmu §124
Náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby §125
Školení a studium při zaměstnání §126
Důležité osobní překážky v práci §127 §127a §128
Překážky na straně zaměstnavatele
Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy §129
Ostatní překážky na straně zaměstnavatele §130
ODDÍL 3. Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce §131

HLAVA V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Základní ustanovení §132
Prevence rizik §132a
Odborná způsobilost §132b
Povinnosti zaměstnavatele §133
Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochrané nápoje §133a
Bezpečnostní značky a signály §133b
Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání §133c
Pracoviště a pracovní prostředí §134
Výrobní a pracovní prostředky a zařízení §134a
Zvláštní odborná způsobilost §134b
Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma §134c
Zákazy některých prací §134d
Organizace práce a pracovní postupy §134e
Práva a povinnosti zaměstnanců §135
Kontrola odborových orgánů §136
Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §136a §137 §138

HLAVA VI. Péče o zaměstnance

ODDÍL 1. Pracovní a životní podmínky zaměstnanců a jejich odborný rozvoj §139 §140
Péče o kvalifikaci zaměstnanců a její zvyšování §141 §141a §142 §142a §142b §143 §144
Uložení svršků a dopravních prostředků §145
ODDÍL 2. Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce §146 §147 §148 §148a

HLAVA VII. Pracovní podmínky žen a mladistvých

ODDÍL 1. Pracovní podmínky žen §149
Zákazy některých prací §150 §151 §152
ODDÍL 2. Pracovní podmínky těhotných žen a matek
Převedení na jinou práci §153
Pracovní cesty a přeložení §154
Rozvázání pracovního poměru §155
Úprava pracovní doby §156
Mateřská a rodičovská dovolená
Mateřská dovolená §157
Rodičovská dovolená §158
Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte §159
Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené §160
Přestávky ke kojení §161 §162
ODDÍL 3. Pracovní podmínky mladistvých §163 §164 §165
Zákaz práce přesčas a práce v noci §166
Práce zakázané mladistvým §167
Lékařské vyšetření §168 §169

HLAVA VIII.Náhrada škody

ODDÍL 1. Předcházení škodám §170 §171
ODDÍL 2. Odpovědnost zaměstnance za škodu
Obecná odpovědnost §172 §173 §174
Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody §175
Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat §176 §177
Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů §178
Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance §178a §178b
Rozsah náhrady škody §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185 §186
ODDÍL 3. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Obecná odpovědnost §187 §188 §189
Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání §190 §191 §192 §193 §193a §194 §195 §195a §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202 §203
Odpovědnost ve zvláštních případech
Odpovědnost za škodu na odložených věcech §204
Odpovědnost při odvracení škody §205
Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele §205a §205b §205c
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání §205d §206

HLAVA IX. Pracovní spory §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216

ČÁST IV. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr §232 §233 §234 §235
Dohoda o provedení práce §236
Dohoda o pracovní činnosti §237 §238 §239 §239a §239b
ČÁST V. Společná ustanovení

HLAVA I. Právní úkony §240 §241

Neplatnost §242 §243 §243a
Smlouvy (dohody) §244 §245

HLAVA II. Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů §246 §247 §248

HLAVA III. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů §249 §250 §251 §251a §251b §251c §251d

HLAVA IV. Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Uspokojení nároku §252 §253 §254 §255 §256 §257
Uplynutí doby §258
Dohoda o sporných nárocích §259
Smrt zaměstnance §260

HLAVA V. Lhůty a doby §261 §262 §263 §264 §265

Počítání času §266
Doručování §266a
ČÁST VI. Závěrečná ustanovení
Zvláštní úprava pracovního poměru některých zaměstnanců §267 §267a §268 §269 §270
Inspekce práce a státní zdravotní dozor §270a §270b
Výklad některých pojmů §271 §272 §273 §274
Průměrný výdělek §275
Přechodná ustanovení §276 §277 §278
Zrušovací ustanovení §279
Účinnost §280
č. 153/1969 Sb. - Čl. II
č. 20/1975 Sb. - Čl. II
č. 22/1985 Sb. - Čl. II
č. 188/1988 Sb. - Čl. II
č. 3/1991 Sb. - Čl. II
č. 74/1994 Sb. - Čl. VI
č. 74/1994 Sb. - Čl. VII
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 155/2000 Sb. - Čl. II
č. 136/2002 Sb. - Čl. III
č. 46/2004 Sb. - Čl. II
č. 436/2004 Sb. - Čl. IV
č. 563/2004 Sb. - §39
č. 169/2005 Sb. - Čl. II
č. 189/2006 Sb. - Čl. III

65

XXXXXXX XXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 1965
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx se usneslo xx tomto xxxxxx:

XXXXXXXX XXXXXX
Xx. X
Xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1991 Xx.
Xx. II
Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1991 Sb.
Xx. XXX
Xxxxxx III xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx.
Xx. XX
Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
Čl. V
Xxxxxx V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx.
Xx. XX
Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
Xx. XXX
Xxxxxx VII xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx.
Xx. XXXX
Xxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx.
Xx. IX
Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
Xx. X
Xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§1
(1) Xxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxx xxxxx nebo xxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx, vznikají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, nejdříve xx xxxx zvolení xxxx xxxxxxxxx.
(3) Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanci, xxxxx xxx x jejich xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx postupu x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozlišování, xxxxx xxxxxxx tento xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kdy xx pro xx xxxxx důvod spočívající x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxx výkon xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx přímá x nepřímá diskriminace x důvodu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, rodu, xxxxxx, zdravotního stavu, xxxx, náboženství či xxxx, majetku, xxxxxxxxxxx x rodinného stavu xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, politického nebo xxxxxx xxxxxxxx, členství x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů; xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxx mateřství xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx. Xx diskriminaci se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vyvolávání nátlaku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, pokud z xxxxxx pracovních činností xxxx souvislostí vyplývá, xx tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx požadavek pro xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykonávat, x který xx xxx xxxxx xxxx xxxxx nezbytný; cíl xxxxxxxxx xxxxxxx výjimkou xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx diskriminaci xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby xxx přijímání xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx přípravě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx, pokud k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mužů x xxx x xxxxxxxxxxxxxx. Postup xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohlaví, xxxxx xxxxxxx jsou vyšší xxx kvality xxxxxxxx x xxx přijímaných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Přímou xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx opomenutí, xxx xx, xxxx, xxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vymezených diskriminačních xxxxxx (§1 odst. 4), se zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx než x xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx diskriminací xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozlišování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§1 xxxx. 4); xxxxxxxx diskriminací x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx opomenutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytná, xxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním postižením xxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx xx rozumí jednání, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx urážlivé x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vede xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx nepřátelského, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx obtěžováním xx xxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxx v jakékoliv xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako nevítané, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx záměr xxxx důsledek xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx nepřátelského, xxxxxxxxxxxx nebo zneklidňujícího xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vnímáno xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, které ovlivní xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, náboženství či xxxx x sexuální xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
§2
(1) Xx vztahy vyplývající x výkonu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx zvláštní předpisy.
(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxx vykonávána x pracovním xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jeho členy xx řídí zákoníkem xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. 2)
§4
Xx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, státních xxxxxxxx, xxxxxxxx čekatelů x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vztahuje, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx předpisy.
§5
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úředníků xxxxxxxx samosprávných celků, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dopravy, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Probační x xxxxxxxx služby, xxxxxxxx, vykonávajících advokacii x xxxxxxxxx poměru 79) a Veřejného xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x cizozemskými xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavateli se xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství nebo xx-xx zaměstnanec zaměstnavatele x jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropských společenství xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx konána, xxxxx xxx o:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx odpočinku,
x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx mzdu, xxxxxxxxx xxxxxx tarify x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
d) bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx práci,
x) xxxxxxxx podmínky xxx x mladistvých x xxxxxxxxxxx pečujících alespoň x jedno xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx,
x) rovné xxxxxxxxx x muži x xxxxxx x xxxxx diskriminace.
Xxxx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropských xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vyslán xxx xxxx výhodnější. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x každého xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx doba xxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřesáhne xxxxxxx xxxx jednoho xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx od xxxxxxx vyslání.
(4) Xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx práce, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 22 xxx x xxxxxx posledních 12 xxxxxx xx xxxxxxx vyslání.
(5) Xxxxxxxx 2 xx 4 xx nevztahují xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx druhá
Xxxxxxxxx pracovněprávních vztahů
§7
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx mohou vzniknout xxx xx souhlasem xxxxxxx osoby a xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx zasahovat xx práv a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx být x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance jakýmkoliv xxxxxxxx postihovat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxx svých práv x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, aby bylo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx dáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxx xx xxxxxx míře snížena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nápravy xxxxx xxxxxxxx 4, xx právo xx xxxxxxx nemajetkové újmy x penězích.
(6) Xxxx náhrady xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxx s přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a k xxxxxxxxxx, xx nichž x porušení práv x povinností došlo.
Xxxxxxxxxxxxxx
§8
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx zaměstnávají fyzické xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx, a pokud xx stanoví zákon, xxx x obdobných xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx sdružení xxxxxx podle zvláštního xxxxxx; 20) xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, může xxx být současně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x rozvíjení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x ostatními xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx.
§8x
Způsobilost xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nabývat xxxx x brát xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 18 xxx věku.
§8x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1994
§8b
(1) Xxxxx xx účastníkem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stát, xx právnickou xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxx.
(2) Za xxxx v pracovněprávních xxxxxxxx jedná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. 63)
§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§9
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činí x xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x u xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, zaměstnavatel; xxxxx xxxx je xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx pověřené. Xxxx zaměstnanci zaměstnavatele, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx útvarů, jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činit jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx právní úkony x pracovněprávních xxxxxxxx xxxx xxxxxx. V xxxxxxxx pověření xxxx xxx xxxxxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1), xxxxx x xxxx další xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx vedením xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnavatele, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, organizovat, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Sb.
§9x
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxx x xxxxxxxxx uvedených x §8b vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, 63) jíž se xxxx xxxxxx úkony xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx organizačních xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, jsou oprávněni xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx pověřit další xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx rozumějí vedoucí xxxxxxxxxxx uvedení x §9 xxxx. 3.
§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§10
(1) Xxxxxx úkony xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců (§9 xxxx. 1 x 2 a §9a odst. 1 x 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x těchto úkonů xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanec překročil xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zaměstnavatele, pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx překročil. Xxxxx platí, jestliže xxxxxx xxxx učinil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx nebyl xxxxxxxx ze xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx.
Zaměstnanci
§11
(1) Xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx mít x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx sebe xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 15 xxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx s xx xxxxx xxxxxxx xxxx den xxxxxxx xx práce xxx, xxxxx by předcházel xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx školní docházku.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx věku xx 15 xxx xxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zakázána. Xxxx xxxxx xxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sportovní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 69)
(3) Xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx o hmotné xxxxxxxxxxxx (§176) xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx 18 xxx xxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxxx k právním xxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx zástupce; xxxxxx xxxx xx xxx uzavřít xxxxxx x xxxxxx odpovědnosti.
(2) Xxxx způsobilost xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jen xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxx xx xxxxxxx činit xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úkony, xxxx xxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům xxxxx.
(4) Xxxx zbavení xxxx omezení způsobilosti xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx-xx důvody, které x nim xxxxx.
§13
§13 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Sb.
Xxxxxxxxxx
§14
(1) Zastoupení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x plné moci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže ten, xxx sám není xxxxxxxxx k právním xxxxxx, xxx xxx, xxxxx zájmy jsou x rozporu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx musí jednat xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže je xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. I z xxxxxxxx xxxxx dalšího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx.
§15
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou.
(2) X zastoupení je xxxxx xxxxxxx plné xxxx, x níž xxxx xxx xxxxxx xxxxxx zástupcova oprávnění, xxxxx xx neplatná.
(3) Není-li x xxxx moci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx společně.
§16
(1) Xxxx moc xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jestliže xx zástupce xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vypovězení xxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxx smrtí xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx než xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zánik xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, až xx x xxx xxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx odkladu, xxx xxxxxxxxxx neutrpěl xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx zařídil xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx soudem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tomu, jehož xxxxx není znám, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx zájmů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx střetnutí zájmů xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx zastoupeni xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatrovníka.
Xxxxx xxxxx
§18
(1) Zaměstnanci xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx u xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rada xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx práci (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx. Informováním xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx poskytnout informace xxxxxxx xxxxxxxx x x dostatečném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xx x nimi zaměstnanci, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x popřípadě se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx předstihu před xxxxxxxxxxxx opatření. Zaměstnavatel xx povinen vyhovět xxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Projednání xx xxxx xx xxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, oprávněni xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx odůvodněnou odpověď. Xxxxxxxxxxxxx x zaměstnanci, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxx pravděpodobném xxxxxx a x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxx ekologických xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx §249,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x jeho xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnavatele x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x xxxxxxxxxxxxx změnách v xxxxxxxx činnosti zaměstnavatele,
x) pravděpodobném vývoji xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx propouštěním xxxxxxxxxxx podle §52 xxxx. 2 až 4,
x) xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxxxxxx a jejich xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx hlavě xxxx,
h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx rovného xxxxxxxxx x x zamezení xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx další xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx (§38a) x nabídce volných xxxxxxxxxx míst.
(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x), d), e) x g).
§18a
Zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx uvedených x §25d xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx ujednáním x zřízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a projednání xx xxxxxxxxxx úrovni xxxx x rozsahu xxxxxxxxxx v §25j xxxx. 8.
§18a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x účinností ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
§18x
(1) Xxxxxxxx orgány mají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjednávání za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
a) xxxxxx mezd, xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin, xxxxx není dohodnuto xxxxx,
x) záležitostech xxxxxxxxx x §18 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým orgánem xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 40)
x) změny organizace xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx zaměstnávání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx mladistvých, xxxx pečujících x xxxx xxxxxx xxx 15 let x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70), včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx, opatření xx zlepšení hygieny xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, organizování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx,
h) opatření xxxxxxx v §18 xxxx. 3 x 4.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. c), x), x), x) xxxx x), xxx xx xxxxxxx dohodou.
(5) Xxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x životních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§19
Příslušný xxxxxxxx xxxxx spolurozhoduje xx xxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx přídělu do xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5) x x xxxx xxxxxxx.
§20
(1) Xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv (xxxxxxxxxxx x vyššího xxxxxx) xxxxxxx xxxxx. 6)
(2) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx tento xxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo rozšiřovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, 7) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnancům, se xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nároky xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mzdových x xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zaměstnavatel, x xxxxxxx nepůsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nároky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx, vydaným xxxx vznikem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx úprava xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Vnitřní xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xxxxxxx, nebo xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§22
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávních předpisů, xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx právo xxxxxxxxx x zaměstnavatelů xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx jsou oprávněny xxxxxxx
a) vstupovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x odstranění zjištěných xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxx ně x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx jim xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x provedení návrhů, xxxxx podaly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxx.
Xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx, 22) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance.
(3) X zařízeních xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx orgány, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxx.
§23
(1) Xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Ústřední xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivá xxxxxxx xxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx x návrhy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx, výrobních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§23x
§23a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§24
(1) X zajištění xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx si mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx nepůsobí odborová xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci.
(2) Xxxxxxxxxxxxx informuje xxxx xxxxxxxxxxx a projedná x xx záležitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §18 odst. 2 písm. x) xx x), h) x x) a xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 2 xxxx. g).
(3) Xxxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném x xxxxx druhé xxxxx xxxx.
§25
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, nejvýše 15 členů. Xxxxx xxxxx je xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví při xxxxx xxx xxxxxx x zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru; jejich xxxxxxx xxxxx závisí xx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xx rizikovosti vykonávaných xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Počet xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s volební xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 2.
(2) Funkční xxxxxx xxxx zaměstnanců x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxx xxx xxxx.
(3) Pro xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx je rozhodný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx voleb.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(5) Pokud při xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx u dosavadního xxxxxxxxxxxxxx i u xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxx xxxx zaměstnanců x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 2, 3 a 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx radám xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, nedohodnou-li xx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx jinak. Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 do dne, xxx jim xxxxxx xxxxxxx období. Jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx klesl xx xxxx xxx xxx, xxxxxxx její xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Rada xxxxxxxxxxx x funkce zástupce xxx xxxxxx bezpečnosti x ochrany zdraví xxx xxxxx xxxxxx xxxx
x) kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx organizace.
(7) Xxxx xxxxxxxxxxx zaniká xxxxx případů uvedených x xxxxxxxx 6 xxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx klesl na xxxx xxx xxx.
(8) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 a 7 xxxxx rada xxxxxxxxxxx xxxx zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx xxxxxxx podklady xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxx xxxx let xxx xxx zániku xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x funkce xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pracovního xxxxxx x zaměstnavatele.
§25a
(1) Xxxxx vyhlašuje zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx třetinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději do xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx návrhu.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise složená xxxxxxx xx tří, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele. Počet xxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k počtu xxxxxxxxxxx x vnitřnímu xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx písemném xxxxxx xx volbu xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxx o složení xxxxxxx komise. Volební xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Volební komise
x) x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx termín xxxxx nejméně xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x konečný xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx kandidátů,
x) xxxxxxxxx x zveřejní xxxxxxx xxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx listinu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx zveřejní x dostatečném xxxxxxxxx xxxx konáním xxxxx,
x) organizuje a xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x stížnostech xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx hlasy x x výsledku xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx předá xxxxxxx radě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvoleným zástupcům xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) o xxxxxxxx voleb informuje xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Volby xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx. Xxxxx xx xxxxx vykonat xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jim x tom xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx pracovní xxxxx. Xxxxx volič může xxxxxxxx nejvíce xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx; jednomu xxxxxxxxx může dát xxxxx xxxxx hlas. Xxxxxxxx-xx xxxx pravidla, xx xxxx hlas xxxxxxxx.
(5) Volby xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx. Účast xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu x xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx na xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx mzdy ve xxxx průměrného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx x být xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru.
(7) Xxxxxxxxx kandidáty xxxx xxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru. Xxxxx xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx souhlasem kandidáta, x xx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx komise xxxxxxxx xx xxxxxxxxx termínu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) do xxxx zaměstnanců xxxxxxx xxx xxxxxx,
b) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx práci alespoň xxxxx návrh.
(9) Xxxxx rady zaměstnanců x zástupci xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kandidáti s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxx funkce; xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx se tyto xxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx určí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x účinností od 1.1.2001
§25b
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx volební komisi xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x nedostatky xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxx dny xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx komise x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stěžovatele xxxxxxx xx dne předcházejícího xxxxxx. Xxxxxxxxxx komise xx konečné x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx zaměstnanec zaměstnavatele x xxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnavatel se xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx neplatnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 41) xxxxxxxx xx xx xx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohlo podstatným xxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxx. Návrh xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx kandidáty.
§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
§25x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx odborového xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x zástupci xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx výkon své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxx; nesmějí xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx ani zvýhodněni.
(2) Zástupci zaměstnanců x x případě xxxxxxxxxx v §18 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx o své xxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx zaměstnancům konání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxx x xxxxxxxxx provoz a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komise xxxxx §25a xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx volební xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 78) xxxx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx takto xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx při výkonu xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx dobu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx žádost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tím není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx.
Přístup k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
§25x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské rady xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx ujednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle §25j. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx hradit xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx x ústředím xxxxxxxxx xxxxxx dalších nákladů.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx se xxxxxxxx
x) xx zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx území Evropských xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 42)
x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatelů s xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, kteří xxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členské xxxxx Evropských společenství.
(4) Zaměstnavatelem x xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx společenství xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 1&xxxx;000 zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 150 xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx na území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx spojených jedním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
x) alespoň 1&xxxx;000 xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxx dva xxxxxxxxxxxxxx mají xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) alespoň xxx xxxxxxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň 150 xxxxxxxxxxx.
(6) Řídícím xxxxxxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx řídit jiného xxxx xxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (řízený xxxxxxxxxxxxx). Za xxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xx vztahu x jinému zaměstnavateli xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxx zaměstnavatele,
pokud xx neprokáže, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx určí podle xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx uvedeném ve xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxx xxxxxxxxxx řízených xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x jinému zaměstnavateli, x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx 3 odst. 5 xxxx. x) nebo x) xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 4064/89 x 21. xxxxxxxx 1989 o kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákoníku xxxxxx zaměstnavatel x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxx zaměstnavatel ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx sídlo x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákoníku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovaný xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx, xxxxx xxxx ujednán xxxxx rozsah.
(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx účely xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxxxxxx xxxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2. Xxxxxxx xx povinno xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout informace x celkovém xxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupci xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele, xxxxx je xxxxxxx xx získat xx xxxxxxx.
(10) Pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx představitele zaměstnanců xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxx xxxxxxxxxxxxxx platí §25c xxxx. 1, 3 a 6.
§25x
Vyjednávací xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ústředím x uzavření xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(2) Jednání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústředí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx písemnou xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx členských xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx.
(3) Vyjednávací xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx tří x xxxxxxx xx 17 xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxx skupina xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx Evropských společenství xxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Další xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx 25 % zaměstnanců, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, x tři xxxxx zástupci za xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxx každého xxxxx, xxx je xxxxxxx 75 % xxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Členy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xx xxxxxxxxxxx tohoto zaměstnavatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx hlasů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupovaných zaměstnanců. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyvíjející xxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Ústředí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru. Na xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx výbor zvolí xxxxxxxx. Před každým xxxxxxxx x ústředím xx xxxxxxxxxxx výbor xxxxx sejít xx xx odděleném xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx členů.
(7) Jednání xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx postup xxx nadnárodní informace x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x spolupráci.
(8) Místa x xxxx společných xxxxxxx xxxx předmětem ujednání xxxx xxxxxxxxxxxx výborem x ústředím. Náklady xx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§25x
Usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx výbor xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx §25e odst. 2 xxxx xxx podána xxxxxxxx xx dva xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
§25x
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx si xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx postup xxx nadnárodní xxxxxxxxx x projednání. Při xxx xxxxxx xxxxxx §25j xx 25l.
(2) Evropská xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§25g vložen xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
§25h
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Ujednání x xxxxxxxx radě zaměstnanců xxxx xxx xxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, počet xxxxx, xxxxxxxxxx, délku xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx jednání evropské xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x projednání,
x) způsob xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx změnách,
h) xxxx xxxxxxxxx ujednání x evropské xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx změn xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
§25x
Ujednání x xxxxx xxxxxxx xxx nadnárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx x jiném postupu xxx nadnárodní informace x xxxxxxxxxx xxxx xxx písemné x xxxx xxxxxxxxx zejména
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x projednání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupců zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x zajištění projednávání x ústředím nebo x xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x přistoupení ČR x EU (1.5.2004)
§25x
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákoníku xx ustaví, xxxxxxxx
x) to společně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výbor, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxx rady zaměstnanců xxxx jiného postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx
x) xx tří xxx xx podání xxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2 xxxxxxx x vyjednávací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x skončení vyjednávání xxxxx §25f.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x některého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zasedání. Xxxxxxxxx hlasů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx 30 členů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx méně než 10&xxxx;000 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx 20 % xxxxxxxxxxx, xxxxx zastoupeni xxxxxx xxxxxx. Zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx členského xxxxx, xxx je xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxx, budou zastoupeni xxxxxxx dvěma xxxxx, xxx xx alespoň 40 % xxxxxxxxxxx, xxxxx dalšími xxxxx, x kde je xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, čtyřmi xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx členy, xxx xx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxxx, xxxxx dalšími xxxxx, x kde xx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Jestliže xx zaměstnavatel xxxx xxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xxxxxxx 10 000 zaměstnanců x xxxxxxxxx státech, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx 20 % zaměstnanců, zastoupeni xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx alespoň 40 % zaměstnanců, xxxx xxxxxxx členy, x xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z každého xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxx 60 % zaměstnanců, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxxx, 11 xxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx státu, kde xx xxxxxxx 80 % zaměstnanců, 13 xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx ustaveni xxxx xxxxxxxx-xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx představitele, xxxxx xx xx ně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx poměrně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
(6) Jména xxxxx xxxxx a xxxxxx adresy do xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx informaci předá xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx období xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xx uplynutí xxxx xxx xx ustavující xxxxxx xxxxxxx evropská xxxx zaměstnanců, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25e, xxxx xxx se xxxxxx evropská xxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx přijímá xxxx dvoutřetinovou většinou xxxxx jmenovaných xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx obdobně §25e.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx činnosti, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,
x) investice x xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxx a technologie,
x) převody zaměstnavatele xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx důsledky a xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx důvody, xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x nimiž má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxx zaměstnanců a xx xxxx xxxxxx x xx projednat xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §25k odst. 2, xxxx xxxxxxx jednat x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx xxxx jmenováni xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxxx povinno umožnit xxxxx xx tomto xxxxxxxxxx. Výjimečnými xxxxxxxxxx xx xxxxxx zejména
x) xxxxxxx, zánik xxxx převod xxxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx,
x) xxxxxxxx propouštění.
(10) Xxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x projednávat x xx záležitosti xxxxxxxxx x odstavcích 8 x 9, jestliže xx xxxxxx alespoň xxxx zaměstnavatelů xx xxxxxx xx dvou xxxxxxx členských xxxxxxx; xxxxxxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx xx vztahují xxx xx záležitosti, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx států.
§25k
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx této schůzi xx xxxx xxxxx xxxxx předsedu a xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xx xxxx nepřítomnosti jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx evropskou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x řídí její xxxxxx xxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx skládá x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Výbor xxxx xxxxxx činnost.
(3) Evropská xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x místo jednání xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx zaměstnanců si xxxx přizvat odborníky, xx-xx to xxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxx xxxxx. Může xx xxx přizvat xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx dodatečných informací x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodovat, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; rozhodnutí xxxx xxxx přijímána xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rady.
(5) Evropská xxxx xxxxxxxxxxx si může xxxxxxxx xxxxxxx řád, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx členů xxxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
§25x
Jestliže xx ústředí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx evropská rada xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx, kteří xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx nestanoví-li xxxxxx xxxx ústředím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx společném xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx u některého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx si zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvolit xxxxxxxxxxxxx pro toto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Paragraf 25c xxxxx x xxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001
§25x
Ustanovení §25d xx 25l xx nepoužijí pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 76) xxxxxxxxx xxxxx.
§26
Xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelům xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx (§8 xxxx. 3), xxxxxxxxx xxxxxxx porušování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx důsledky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§27
(1) Xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx se xxxxxx xxxx prací xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx plnění xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. 20)
(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u vedoucích xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx x zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, x x xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, jsou funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxx působnosti

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx zaměstnavatelem xxxxxxx osoba,

b) x xxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx další vedoucí xxxxxxxxxxx,
x) xx ústředních xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx provádět x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a x zaměstnavatele, který xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx zaměstnavatel. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx stát, xxxxxxxxx x odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 63) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pověřit xxxxx xxxxx.
Oddíl první
Xxxxxxxx smlouva x xxxxx pracovního xxxxxx
§28
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vstupní lékařské xxxxxxxxx. Paragraf 1 odst. 3 xx 5 x §7 xxxx. 2 xx 6 xxxxx x zde.
§29
(1) X pracovní xxxxxxx xx zaměstnavatel povinen xx xxxxxxxxxxxx dohodnout:
x) xxxx práce, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx),
x) xxx nástupu xx xxxxx.
(2) Mimoto xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájem.
§29a
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dohodu, xxxxxx xx zaměstnanec xxxxxxxx, xx se xx xxxxxxx xxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx výkonu xxxxxxxxx činnosti, která xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx měla xxxx němu xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx, xx každý xxxxx xxxxxx závazku. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx období.
(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx to xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx informací, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x technologických xxxxxxx, xxxxx získal x xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx x jejichž xxxxxxx při činnosti xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx jeho činnost; xxxxxxxx byla xx xxxxxxxxxxxx sjednána xxxxxxxx xxxx (§31), xxx xxxxxx uzavřít xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jinak xx xxxxxxxx.
(4) X xxxxxx podle odstavce 1 xxxx být xxxxxxxx peněžitá xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx poruší. Xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být přiměřená xxxxxx a významu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx odstoupit xxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance.
(6) Xxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx) za xxxxxxxxx měsíc do 15 xxx xx xxxxxxxx jeho splatnosti; xxxxxx zaniká xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Dohoda xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 musí xxx xxxxxxxx písemně, xxxxx xx neplatná; xx xxxxx obdobně xxx odstoupení xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6.
§29x vložen xxxxxxx předpisem x. 46/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2004
§29x
Ustanovení x dohodě xxxxx §29a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení 74) xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx obcí"), x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 75) xxxxx použít.
§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 563/2004 Sb. x účinností xx 1.1.2005
§30
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určena xxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prodlužovat celkem xx dobu xxxxxxx xxxx xxx ode xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx době mezi xxxxx účastníky. Pokud xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxx měsíců, k xxxxxxxxxxx pracovnímu xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxxxx účastníky xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, kdy xxxxxxx xx sjednání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, 68)
x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxx na straně xxxxxxxxxxx (§124 xx 128),
c) z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx práce, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vymezí x xxxxxxx dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx v případě, xx x xxxx xxxxxxxx odborová xxxxxxxxxx.
(4) Sjedná-li xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxx na dobu xxxxxxx, ačkoliv xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, a xxxxxxx-xx zaměstnanec před xxxxxxxxx sjednané doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xxxx na tom, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, platí, xx xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx, zda byly xxxxxxx podmínky uvedené x xxxxxxxxxx 2 x 3, může xxx xxxxxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxx uplatnit x soudu nejpozději xx lhůtě xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dohodnout okruh xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx sjednat pracovní xxxxx xx dobu xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx xx dobu určitou xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 71) x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§38a a 38b).
§31
(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx sjednána xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx zkušební doba xxxxxx, tři měsíce. Xxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx x práci, xxx xxxxx zaměstnanec xxxxxx xxxxx zkušební xxxx konat xxxxx, xx započítává do xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxx neplatné.
§32
(1) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxx x sjednání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx jeden xxxxx, xx povinen xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x to xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnanci.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neobsahuje xxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do jednoho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru; xx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxx údajů. Xxxxxxxxx xxxx obsahovat
x) xxxxx zaměstnance x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx druhu a xxxxx výkonu xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě uvedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dovolenou,
x) xxxx o výpovědních xxxxxx,
e) údaj x mzdě x xxxxxxx xxxxxxxxxx, splatnosti xxxx, termínu výplaty xxxx, xxxxx a xxxxxxx vyplácení xxxx,
x) stanovení xxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(4) Vysílá-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx předem xxxxxxxxxx o době xxxxxx tohoto vyslání x x xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x), d) x f) x x xxxxxxxx 4 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kolektivní xxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx xxxxx xxxxx.
Vznik xxxxxxxxxx xxxxxx
§33
(1) Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě xxxx xxx xxxxxxx do xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sjednaný xxx xxxxxxxxxx do xxxxx, xxxx by xx v xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx.
§34
§34 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§35
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx mzdu, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kázeň.
(2) Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§82) x x právními a xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxx musí xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx musí xxx také xxxxx xxxxxxxx x kolektivní xxxxxxxx x x xxxxxxxxx předpisy.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx pracovních poměrech.
Oddíl xxxxx
Xxxxx pracovního xxxxxx
§36
Xxxxx sjednaných xxxxxxxxxx podmínek
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Byla-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx písemně, xxxx xxxxxxxxxxxxx provést xxxxxxx x xxxx xxxxx.
(2) Konat xxxxx jiného xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §37 a 38.
§37
Xxxxxxxxx xx jinou xxxxx
(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx nesmí xxxxx xxx onemocnění xxxxxx z povolání xxxx xxx ohrožení xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx, 33)
b) xxxx-xx těhotná xxxx, xxxx, xxxxx kojí, xxxx xxxxx dítěte xxxxxxxx než xxxxx xxxxxx práci, xxxxxx xxxxxxx být xxxx xxxx zaměstnávány xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxx mateřské xxxxxxx,
x) xx-xx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxxxxx správy v xxxxx ochrany zdraví xxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx-xx xx xxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx,
e) xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uznán xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxx, žena, která xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, která xxxxxxx x xxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxx-xx zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. e) x x),
x) xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x to xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx skončení trestního xxxxxx,
c) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx xxxxx sjednané xxxxx, avšak x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxx dnů v xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx případech x xx práci jiného xxxxx, xxx byl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x to x kdyby x xxx xxxxxxxxxxx nesouhlasil.
(4) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx jeho souhlasu xx xxxx nezbytné xxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx (§129) xxxx xxx přerušení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlivy,
x) xx-xx xx xxxxx x odvrácení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nehody xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 231/1992 Xx.
(5) Xxx převedení xxxxxxxxxxx na jinou xxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, aby tato xxxxx byla pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx zdravotnímu xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x jeho xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx se zaměstnancem xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx a xxxx, po kterou xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx pracovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx-xx převedením xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x době xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 4.
§38
Pracovní xxxxx x xxxxxxxxx
(1) Pracovní cestou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx výkonu práce. Xxxxxxxxxxxxx xxxx vyslat xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx svých úkolů xx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), může pověřit xxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x práci, xxxxxxxxx xxxx práci organizoval, xxxxx a kontroloval (§9 xxxx. 3 x §10 xxxx. 2); v xxxxxxxx xx třeba vymezit xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného zaměstnavatele xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x jeho souhlasem x v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, řídí x xxxxxxxxxx x pokyny xx k xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanec organizační xxxxxxxx (útvaru), na xxxxx pracoviště xxx xxxxxxxxxxx přeložen.
Xxxxxxxxx zaměstnávání
§38x
(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání na xxxxxxx xxxxxxxx 72) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx zaměstnavateli xxx na základě xxxxxxxxx ujednání x xxxxxxxx smlouvě xxxx x dohodě x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx práce xxxxxx xxxxxxxx svému xxxxxxxxxxx dočasný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), x zaměstnanec se xxxxxx tuto xxxxx xxxxx podle pokynů xxxxxxxxx x xx xxxxxxx dohody 73) x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.
(2) Dohoda xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x dočasném přidělení xxxxxxxxxxx agentury práce xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx číslo xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nebylo-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx, kterou xxxx xxxxxxx přidělený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxx x uživatele,
x) xxxxx xxxxxx práce,
x) den nástupu xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx práce x xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx x pracovních x mzdových (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stejnou xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec, s xxxxxxxxxxxx xx kvalifikaci x délce xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx zaměstnanec"),
g) xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxx dočasné xxxxxxxxx zaměstnancem xxxx xxxxxxxxxx ukončeno xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx dočasné xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx,
x) číslo a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vydáno xxxxxxxx xx zprostředkování zaměstnání.
(3) Dohoda xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx.
§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 436/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2004
§38x
(1) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx pracovní xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxx pokyny, xxxxxxx příznivé pracovní xxxxxxxx x zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činit xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx přiděluje xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxx a sídlo xxxxxxxxx,
x) místo xxxxxx práce x xxxxxxxxx,
x) dobu xxxxxx dočasného xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci práci x kontrolovat xx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [§38a xxxx. 2 xxxx. x)],
x) xxxxxxxxx x pracovních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx srovnatelného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo sjednáno; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě jednostranným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiděleného zaměstnance xxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx u uživatele, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx pracovních xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx u xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tomuto xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx x uživatel jsou xxxxxxx zabezpečit, xxx xxxxxxxx a mzdové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnance. Xxxxx xxxx po xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx přiděleného xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjistí xxxxx, x xxx žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx přidělený xxxxxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx práce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx než 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jdoucích. Xxxx xxxxxxx neplatí x xxxxxxxxx, kdy x xx xxxxxxxx práce xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x výkon práce xx xxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rodičovskou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx agenturního zaměstnávání xxxxxx.
§38b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx původní xxxxxxxx xxxxx
§39
Xxxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx práci xxxx přeložen xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx sjednány v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx doba, na xxxxxx xxxx tato xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx práci x xxxxxxxxxx, pokud xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx pokud možno xx xxxx pracovišti, xxx pracoval dříve.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§40
Požádá-li xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx jinou xxxxx xxxx pracoviště, xxxxxxxxx x přeložení xx xxxxxx místa, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vhodné, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx z jiných xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, jakmile xx xxxxxx xxxx provozní xxxxxxxx. Přitom xxxx xxxx, aby práce x pracoviště, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx něho xxxxxx.
Xxxxx odborových xxxxxx při xxxxxxxxx
§41
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, než xxxxxxxx pracovní xxxxxxx, x zaměstnanec x xxxxxxx opatřením xxxxxxxxxx, xxxx xxx zaměstnavatel xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx. Xxxxxxxxxx není xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx převedení xxxxxxxxxx 22 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§42
(1) Pracovní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx:
x) dohodou,
x) výpovědí,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx sjednaný xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx uplynutím sjednané xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx cizince xxxx xxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxxx nedošlo xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx
x) dnem, xxxxxx xx skončit xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx vykonatelného xxxxxxxxxx x odnětí povolení x xxxxxx,
x) xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnance.
(5) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§43
Dohoda
(1) Dohodnou-li se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Dohodu o xxxxxxxxx pracovního poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx.
(4) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§44
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx musí být xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx účastníku, xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx výpověď xxxxx x důvodů xxxxxxxx stanovených x §46 odst. 1; xxxxxxxxx důvod musí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jinak xx xxxxxxx xxxxxxxx. Důvod xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Výpověď, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx účastníku, xxxx xxx odvolána pouze x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§45
Xxxxxxxxx xxxx
(1) Byla-li xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx stejná xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx §46 odst. 1 písm. x) xx x) činí xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx prvním xxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx posledního xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkami xxxxxxxxxxxxx x §47 xxxx. 2, §48 xxxx. 2, §49 xxxx. x), §52 xxxx. 6 x §70b xxxx. 1.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
§46
(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx:
a) ruší-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx,
x) xxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x změně xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxxx xx svému zdravotnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxx xxxx nesplňuje-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx řádný xxxxx xxxx práce; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v neuspokojivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dát xxxxxxx, xxx jestliže xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstranění x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx neodstranil,
x) xxxx-xx x xxxxxxxxxxx dány xxxxxx, xxx xxxxx xx x ním xxxxxxxxxxxxx xxxx okamžitě xxxxxx xxxxxxxx poměr, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kázně xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx kázně xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx xxx zaměstnanci xxxxxxx, xxxxx nejde x výpověď xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx lze xxxxxxxx zrušit pracovní xxxxx, xxxxx tehdy, xxxxxxxx
x) nemá xxxxxxx xx dále xxxxxxxxxxx v místě, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xxx xx předchozí xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx práci, xxxxxx xx zaměstnavatel nabídl x místě, xxxxx xxxx sjednáno jako xxxxx xxxxxx práce, xxxx x jeho xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxx xxx xxxx jinou xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx kázně xxxx x xxxxxx, xxx který xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx se x důvodu k xxxxxxxx dověděl, x xxx porušení xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx, kdy důvod x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xx x průběhu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx dověděl x xxxxxxxx xxxxxx šetření. Xx-xx x výpovědi xxxxx souhlasu příslušného xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxx xx do xxxx lhůty xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xx xxx, xxx rozhodnutí orgánu xxxxxx správy xxxxxx xxxxxx xxxx.
§47
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), je xxxxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxx mu xxxxxxx xxx získání xxxxxx xxxxxxxx zaměstnání.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxx o dítě xxxxxx xxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 70) xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxx, xx nesmí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x při xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx určeném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnancům xxxx vhodné zaměstnání, x xx podle xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx tehdy, xx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx účinně xxxxxxx xxxxxxxxxxx k získání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx mu je xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx zaměstnavatel před xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx mohl xxxxxxxxx.
Zákaz xxxxxxxx
§48
(1) Zaměstnavatel xxxxx dát xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, to je
x) x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx xxxx, pokud xx xxxx neschopnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, x v době xx xxxxxx návrhu xx xxxxxxx ošetřování xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx; při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx doba xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkaz, xx do xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx propuštění x xxxxxx služby; xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 8)
x) v xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plně xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx funkce,
x) x xxxx, kdy xx zaměstnankyně xxxxxxx xxxx kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zaměstnankyně xxxx xxxxxxxxxxx čerpají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x době, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx základě lékařského xxxxxxx xxxxxxx nezpůsobilým xxx noční práci.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx výpověď xxxx xxxxxxxx ochranné xxxx xxx, xx by xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx, ochranná xxxx xx xx výpovědní xxxx nezapočítává; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx teprve xxxxxxxxx zbývající xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx prohlásí, xx xx prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxx netrvá.
§49
Zákaz xxxxxxxx se nevztahuje xx výpověď danou xxxxxxxxxxx
x) pro xxxxxxxxxxx změny uvedené x §46 odst. 1 xxxx. a) x x),
x) x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poměr, xxxxx nejde o xxxxxxxxxxxxx na mateřské xxxxxxxx (§157 xxxx. 1) xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx rodičovské xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx čerpat mateřskou xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo zaměstnanci x tohoto důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) tak, xx xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxx x xxxx xxxx mateřské dovolené, xxxxxx výpovědní lhůta xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolenou),
x) xxx jiné xxxxxxxx pracovní xxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. f)], xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x dítě mladší xxx xxx xxxx.
§50
§50 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 46/2004 Sb.
§51
Výpověď xxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx.
§52
Hromadné xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxx
x) deseti xxxxxxxxxxxx x zaměstnavatele xxxxxxxxxxxxxxxx od 20 xx 100 zaměstnanců, xxxx
x) 10 % zaměstnanců x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx od 101 xx 300 xxxxxxxxxxx, xxxx
x) 30 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 300 xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx-xx xx podmínek xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) x zaměstnanci, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvázal xxxxxxxx poměr x xxxxx xxxxxx z xxxxx důvodů dohodou.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnancům xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x svém xxxxxx xxxx, nejpozději 30 xxx předem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx dosažení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx propouštění, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx odborovému xxxxxx xxxx radě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx práce x xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2, xxxxxxx x důvodech těchto xxxxxxxx, x celkovém xxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jichž xx xxxx opatření mají xxxxx, x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx k hromadnému xxxxxxxxxxx, o navržených xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písemnou zprávu x xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvést celkový xxxxx zaměstnanců a xxxxx x strukturu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx propouštění xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx. Příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx se x xxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřit a xxxx xxxxxxxxx doručit xxxxxxxxxxx xxxxx práce. Xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx písemnou xxxxxx pouze na xxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxx, xx x zaměstnavatele xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx hromadně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výpovědí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx doručení písemné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx prodloužení pracovního xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, byl-li xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxx odstavce 6.
Xxxxxxxx xxxxxxx
§53
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx tehdy,
x) xxx-xx zaměstnanec pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxx xxx, xxxx byl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx souvislosti x ním x xxxxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) porušil-li zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pouze ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx x důvodu x okamžitému xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx roku xxx xxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §46 odst. 3 x 4.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poměr x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx se zaměstnankyní xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pečují o xxxx xxxxxx než xxx xxxx; xxxx xxxx x xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§157 xxxx. 1) xxxx zaměstnance v xxxx rodičovské xxxxxxxx xx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mateřskou xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§54
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
a) podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx konat práci xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zdraví x xxxxxxxxxxxxx xxx nepřevedl x xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jinou xxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx do 15 dnů po xxxxxxxx její splatnosti.
(2) Zaměstnanec xxxx xxxxxxxx zrušit xxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx o xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx okamžitě xxxxxx pracovní xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx mzdy xx xxxx průměrného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
§55
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx provést xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx tak, xxx xxx nebylo xxxxx xxxxxxx x xxxxx, x musí xx xx stanovené lhůtě xxxxxxx xxxxxxx účastníku, xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
§56
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na určitou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxx trvání pracovního xxxxxx xxxxxx na xxxx konání xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, zpravidla xxxxxxx xxx xxx xxxxxx.
(2) Pokračuje-li xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx sjednané xxxx s vědomím xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx prací, platí, xx xx xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx x pracovní xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.
§57
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx skončit pracovní xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42.
§58
Xxxxxxx pracovního poměru xx xxxxxxxx xxxx
(1) Xx zkušební xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx zrušit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedení xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx přede xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx skončit.
§59
Účast xxxxxxxxxx orgánů při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Výpověď nebo xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Jde-li x člena příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx skončení, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx x předchozí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neodmítl xxxxxx zaměstnavateli souhlas x xxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxx x něj xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ve lhůtě xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, jsou výpověď xxxx okamžité zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx jsou xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušení xxxxxxx a soud xx sporu xxxxx §64 shledá, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx výpověď nebo xxxxxxxx zrušení pracovního xxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxx příslušný odborový xxxxx xx xxxxxxx x xxx dohodnutých.
§60
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx posudku x pracovní xxxxxxxx (xxxxxxxx posudek), xx xxxxxxxxxxxxx povinen xx 15 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydat; xxxxxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxx vydat xx xxx xxxxx, xxx x době dvou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxxxx posudkem jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x výkonu xxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx a xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x zaměstnanci.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx oprávněn o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x soudu, xxx xxxxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx.
Xxxxxxxx
§60x
(1) Xxxxxxxxxxx, x xxxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx danou xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx, náleží xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxx. X kolektivní xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxx xxxxxxxx. To xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx smlouvě xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx danou xxxxxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru odstupné xx podmínek x xx výši xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx průměrný xxxxxxx xxxxxxx. 24)
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx termínu určeném x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mzdy, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na výplatě xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx pozdějším xxxxxxx výplaty.
§60x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx průměrných xxxxxxx, z xxxxx xxxx odvozena xxxx xxxxxxxxxx podle §60a xxxx. 1 a 2, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx část.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx zaměstnání xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.
§60x
Odstupné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
a) x xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pracovním poměru.
§60x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1994
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxx z neplatného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru
§61
(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxx neplatně xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx, xxx ho xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pracovní xxxxx xxxx i xxxxxx a zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mzdy. Xxxx náhrada xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xxxx xx dalším xxxxxxxxxxxx, xx xx doby, xxx mu zaměstnavatel xxxxxx pokračovat x xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Přesahuje-li xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx další xxxx přiměřeně xxxxxx, xxxxxxxxx náhradu xxxx xxxxxxxxxxx vůbec xxxxxxxxx; xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jakou xxxxx tam xxxxx x xxxxxx výdělku xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx, xxxxx, pokud xx xx zaměstnavatelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx skončil dohodou,
x) xxxx-xx xxxx xxxxxxxx výpověď, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxx-xx pracovní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx okamžitě xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxx pracovní poměr xxxxx xxxxxxxx skončit; x xxxxxx případech xx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§62
(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx oznámil, xx trvá xx xxx, xxx dál xxxxx xxxx práci, xxxxxxxx xxxxx trvá x nadále. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx této xxxx xxxxx, může zaměstnavatel xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody, xxxxx xx tím xxxxxxx (§179) xxx xxx, xxx xx xxxxxxx, xx trvá na xxxxxx konání práce; xx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za jeden xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx, xxxxx zaměstnavatel xxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx u xxxx dále pracoval, xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxxx skončil xxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxx xxxxxxxx výpověď, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxx neplatně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx době, xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu škody.
§63
Xxx xxxxxxxx dohodě o xxxxxxxxx pracovního poměru xx postupuje xxx xxxxxxxxxx nároků zaměstnance xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx výpovědi xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxxx (§61). Zaměstnavatel xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§64
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zrušením, xxxxxxxx xx zkušební xxxx xxxx xxxxxxx xxxx jak xxxxxxxxxxxxx, xxx x zaměstnanec xxxxxxxx x soudu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx skončit xxxxx xxxxxxxxxx.
Oddíl pátý
Xxxxx x jmenování
§65
(1) Pracovní xxxxx xxxxxxxx volbou xxxx jmenováním xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx dotčena, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx zvolení do xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x ním rozvázat xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx, který xxx xx funkce xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx funkce xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx. Odvolání x vzdání xx xxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xx neplatné. Výkon xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx nebo vzdání xx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx volebního xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxx vzdáním xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dohodne xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kvalifikaci, xxxxxxxxx na jinou xxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx zaměstnavatel xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx o překážku x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§130) x xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxx. x); xxxxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx odvolání x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x skončení xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou.
§66
§66 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§67
§67 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§68
Pro xxxxxxxx poměry xxxxxxxx xxxxxx xxxx jmenováním xxxxx jinak xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou.
Oddíl šestý
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
§69
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx vyplývající samostatně, xxxxx xxxxx zákoník xxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§70
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx poměru, x němž xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§83a), výjimečně práce xxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxx, jde x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxx sjednat xxxxx xx kratší než xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx neposuzuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx čerpá xxxxxxxxx xx zotavenou.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx lze xxxxxxx vedlejší xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§70a
§70x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Sb.
§70x
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměstnanec x jakéhokoliv xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Výpovědní xxxx xxxx 15 xxx x xxxxxx xxxx, x němž byla xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx pracovní xxxxx xx nevztahují xxxxxxxxxx §30 xxxx. 2 xx 5, §46 xxxx. 2, §47, 48, 49, §53 odst. 3, §59 a 155.
(3) Xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxxx, může xx zaměstnavatel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovní dobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx týden, nejdéle xxxx xx xxxxxx 12 xxxxxx, xx xxxxxxxx stanovených pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby (§86 xxxx. 2 x 3). Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sjednaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 12 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnávat mladistvé xxxxxxxxxxx.
(5) Jako xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx pracovní poměr xxxxxxxx členem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx pracovní xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§71
Xxxxxxxx xxxxxxx
Vedlejší xxxxxxx xx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx poměr x která xxxxxx x xxxxxxx jiného xxxxx, xxx byly xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Vedlejší xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxx (§69 x §70 xxxx. 1) xxxx na xxxxxxx dohod x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx
§72
§72 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§73
Základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx
x) pracovat xxxxxxxxx x řádně xxxxx xxxxx sil, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výrobních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x včas xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx právní předpisy xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxx vykonávané; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxx jimi vykonávané, xxxxx x nimi xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svěřenými xxx zaměstnavatelem x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx, ztrátou, xxxxxxxx x zneužitím x xxxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státní správy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, městského úřadu, xxxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxx magistrátu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx městského obvodu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, krajského xxxxx, Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 67) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, 39) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Vězeňské služby, Xxxxxxxx x mediační xxxxxx, Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x státních xxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí x xxxxxxxxx parků xxxx xxxx xxxxxxx:
x) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zdržet xx při výkonu xxxxx všeho, xx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx x nestrannost xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxx x zájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sdělovat xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 12) jinak,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxx výhod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx se xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx xx střetu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx osobními, zejména xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx uvedení x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxx řídicích xxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx provozujících xxxxxxxxxxxxxx činnost; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx zaměstnavatelem, u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxxxx členstvím xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx zaměstnáni.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx majetku.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 13)
§74
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx povinni xxxxxxx
x) řídit x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotit poměr xxxxxxxxxxx x práci x x pracovnímu xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxx zvyšování xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx organizovat práci x dbát, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajišťovat bezpečnost x ochranu zdraví xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x kolektivních smluv, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odborné xxxxxx zaměstnanců x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx iniciativu x xxxxxxxx úsilí, zajišťovat, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pracovní xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§75
Xxxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele, x xxxxx xxxx zaměstnáni, xxx s jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxx. X písemném xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu výdělečnou xxxxxxx skončit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx její xxxxxxxx x příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx výkon xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, publicistické, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 13)
§76
§76 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§77
§77 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§78
§78 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§79
§79 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§79x
§79x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§80
§80 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§81
§81 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§82
Xxxxxxxx xxx
(1) Zaměstnavatelé xxxxx xxxxxxx pracovní xxxx. Zaměstnavatelé xxxxxxx x §73 xxxx. 2 xxxx povinni xxxxx xxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnavatele.
(3) Xxxxxxxx řád xxxx zaměstnavatel xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Orgán xxxxxxxxx zaměstnavateli x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx pracovní xxxx xxxxxxxx.
(4) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení 74) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx obcí pracovní xxx. Věta xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.
(5) Pracovní xxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je x něm xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dnem, xxx xxx u xxxxxxxxxxxxxx vyhlášen. Věta xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x pracovním xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx řád xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Hlava xxxxx
Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx
Oddíl xxxxx
Pracovní doba x xxxxxxxxx x xxxxx
§83
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx povinen vykonávat xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xx doba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§83a xxxx. 5) bez xxxxx xxxxxxx, kterou xx zaměstnanec xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odpracovat x xxxxx 24 hodin xx xxxx jdoucích.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve dvou xxxxxxx x xxxxx 24 hodin xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx práce, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 24 xxxxx xx xxxx jdoucích xx xxxxx směnách. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx režim xx xxxxx práce, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx 24 hodin xx xxxx xxxxxxxx x nepřetržitém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx provoz xx xxxxxx provoz, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 24 xxxxx xxxxx xx sedm xxx v xxxxx.
(5) Pracovní pohotovost xx doba, x xxx je zaměstnanec xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být v xxxxxxx naléhavé xxxxxxx xxxxxxxxx nad rámec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx je práce xxxxxx zaměstnancem na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo x jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pracovních xxxx (§84, 85 x §87 odst. 1). X zaměstnanců x xxxxxx pracovní xxxxx (§86 xxxx. 1) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přesahující xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx (§83a); xxxxx xxxxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx nařídit. Xxxxx xxxxxxx není, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx konanou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.
§83a
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nejvýše 40 xxxxx týdně.
(2) Xxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx x podzemí při xxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxx surovin, x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nejvýše 37,5 xxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejvýše 37,5 xxxxxx xxxxx,
c) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 38,75 xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx 16 xxx xxxx xxxxxxx 30 hodin týdně x xxx, xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx dnech nesmí xxxxxxxxxx šest hodin.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx stanovený podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx předpisu.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§83x vložen xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§84
(1) X xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx. Pracovní xxxx xx zpravidla rozvrhuje xx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přihlíží xxxxxxxxxxxxx x možnostem xxxxxxxxxxx plynulé dopravy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx parou x x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx bezpečné x xxxxxx xxxxx x xx zájmy xxxxxxxxxxxx x aby xxxxxx narušena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx rovnoměrném xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozvrhuje tak, xxx délka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§85
(1) Xxxxxxxxxx-xx povaha práce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx pracovní xxxx xxxx xxxxxxxxx rovnoměrně xx xxxxxxxxxx týdny (§84 xxxx. 2), xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx s příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nerovnoměrně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx doba xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x nerovnoměrného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x průměru xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě xxxxxxxx.
(2) Délka xxxxx nesmí x xxxxxxxxxxxxxx rozvržení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 12 xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xxxx nerovnoměrně xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx zaměstnancem jinak.
§85x
Xxxxxx xxxxxxxx doba
(1) X xxxxx xxxxxxx využívání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřeb zaměstnanců xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem uplatňovat xxxxxxx xxxxxxxx dobu, x to xxxx xxxxx xx některých xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců.
(2) Xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatel x xxxxxxxxx xxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx seznámit.
(3) Xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, popřípadě x konec pracovní xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx úseků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx"). Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx xx vložen xxxxxx xxxx, x němž xx zaměstnanec povinen xxx na pracovišti, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx doba").
(4) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx stanovené xxxxxxx pracovní době 40 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx začátku xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 hodin xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx zkrácené xxxxxxxx xxxx (§83a xxxx. 2 xx 4) x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§86 xxxx. 1, §156 xxxx. 2 x §270), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx v xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví x poměru x xxxxxxx pracovní xxxx.
(5) Xxxxxx pracovní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx naléhavého xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a konec xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx provozní důvody, x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy, ale xxxxxxxx dávky podle xxxxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxx, xxxxx je zaměstnavatel xxx tento účel xxxxxxx xxxxx.
§85x
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx jako
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx si xxxxxxxxxxx sám xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovní den xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pracovní doby xx směn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx týden, xxx xxxx si xxxxxxxxxxx xxx volí xxxxxxx x konec xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx,
c) xxxxxx čtyřtýdenní pracovní xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx sám xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx x xx povinen x xxxxxx čtyř xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx připadající xxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx doby na xxxx čtyřtýdenní xxxxxx.
(2) X případnému xxxxxx práce přesahujícímu xxx uplatnění pružného xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx pružného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx týdenní xxxxxxxx doby x xxx xxxxxxxxx pružného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxx přesčas xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx části pracovní xxxx.
§85x
Překážky x xxxxx při xxxxxx pracovní době
(1) Překážky x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx pružné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základní xxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovní xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jako výkon xxxxx, a xxxxxxxxxxx xx za xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx předpis x xxxxxxxx v práci xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přesnou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volno, xxxx xxx-xx x xxxxxxx zástupců xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxx xx straně xxxxxxxxxxxxxx xx posuzují jako xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx do směny xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
x) pružného xxxxxxxxxx xxx nejvýše x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx den,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx čtyřtýdenního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx směny xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnance.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x části xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx celou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxx xxxxxxxxx pružného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x práci xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx příštího kalendářního xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neodpracovanou část xxxxxxxx doby x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x práci xx xxx straně, xx xxxxxxx xxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinou xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx.
§85x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
§85x
Práce xxxxxxx xxx pružné xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx (§83 xxxx. 6) xx xxx uplatnění
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušný den xxxxx rozvrhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx na příslušný xxx,
xxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85b xxxx. 1 xxxx. x) nad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx připadající xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) O xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zaměstnanec
x) xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx při uplatnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx období,
x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx práci xxxxxxx nenařídil xxx x ní xxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx zavinění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx práce x xxxxxxx zbývajících xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) použít xx xxxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx mu x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. 43) Zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx uvedených xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) a xxxxx věty druhé xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovenou xx xxxxxxxxx den.
§85x xxxxxx právním předpisem x. 155/2000 Sb. x účinností od 1.1.2001
§86
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx zaměstnancem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxxxx kratší xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Může xx xxxx xx zaměstnancem xxxxxxx, popřípadě xx xx povolit xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx důvodů na xxxxxx zaměstnance, xxxxxxxx xx dovoluje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zaměstnavatelé jsou xxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxx xxxxxxx žádostem xxxxx být xxxxxxxx. Xxxxxx pracovní xxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dobou xxxxxx xxxx odpovídající xxxx kratší xxxxxxxx xxxx.
(2) Dovoluje-li xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx povolit xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx vhodnou xxxxxx stanovené týdenní xxxx kratší pracovní xxxx, xxxxxxxxx xx x xxx za xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx sjednat x pracovní xxxxxxx.
(3) Xx souhlasem xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hodin (§84 xxxx. 2) x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx stanovené x §85.
Začátek a xxxxx xxxxxxxx xxxx
§87
(1) Začátek x xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx xx projednání x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx téže směny xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xx xxx části; x zemědělství, x xxxxxxx, ve xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxx částí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlíží x možnostem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, zásobování xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx a x xxxx, aby xxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zájmy obyvatelstva.
§88
(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx pracovišti x xxxxxxxx z xxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) X kolektivní xxxxxxx xxx sjednat xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovit, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx k osobní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§89
Xxxxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx hodinách xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxx x xxxxxx x xxxxxx nejméně 30 xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx být tato xxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxx xx xxxxx a xxx hodinách xxxxxxxxxxx xxxxx. Jde-li x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx i xxx přerušení provozu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx poskytnuta xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxx těchto xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem.
(4) Xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
§90
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xx povinen rozvrhnout xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx koncem jedné xxxxx x začátkem xxxxxxxxxxx směny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 12 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx 24 xxxxx.
(2) Odpočinek xxxxx xxxxxxxx 1 může xxx zkrácen xx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx 24 hodin xxxxxxxxxxx staršímu 18 xxx za xxxxxxxx, xx následující xxxxxxxxx xxxx prodloužen x xxxx zkrácení xxxxxx xxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x při xxxxx přesčas,
b) x xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obyvatelstvu,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx živelních xxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případech.
Xxxxx pracujícím v xxxxxxxxxxxxx provozech xxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx 11 hodin xx xxxx xxxxxxxx xxxxx 24 hodin xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dobu xxxxxxxx xxxxxx odpočinku.
Dny xxxxxxxxxx xxxxx
§91
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance x xxxxx, x xxxxxx.
(2) Práci xx xxxxx pracovního xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx odborovým orgánem.
(3) X xxx xxxxxxxxxxxxx odpočinku x xxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tyto xxxxx práce, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x pracovních dnech:
x) naléhavé xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx práce,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxxxx, který se xxxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx obdobných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx uspokojování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx obyvatelstva,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x ošetřování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx práce, xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x nepřetržitém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§92
Nepřetržitý xxxxxxxxx v xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v týdnu xxxxx každého období xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx 35 hodin. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 48 hodin.
(2) Pokud to xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx a xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx neděle.
(3) X xxxxxxxxx
x) nutnosti xxxxxxxxx xxxxxx stav xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx jdoucích x xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx ve xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nerovnoměrně rozvržena, x xxxxx, které xxxx konány x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxx stavebních objektů xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které nemohou xxx xxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným odborovým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxxx 18 let xxx, xx doba nepřetržitého xxxxxxxxx x týdnu xxxx xxxxx xxxxxxx 24 xxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nepřetržitý xxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx délka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 70 hodin.
(4) X xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpočinku xxx, že xx xxxxxx xxx týdnů xxxx tento odpočinek xxxxx xxxxxx xxxxxxx 105 xxxxx.
§93
Při xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutné xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx xx projednání x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zásobování xxxxxxxxxx, xxxxxx x topnou xxxxx.
§94
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxx pracovní xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
§95
Pracovní xxxxxxxxxx
(1) Podmínkou xxxxxxxx pohotovosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rámec xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx se zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxxxxx pohotovost xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nejvýše 400 xxxxx x kalendářním xxxx. Zaměstnavatel může xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx také xx xxxxx dohodnutém xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatel zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze snížit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxx rozsah pracovní xxxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx pohotovosti xxxxxxxx zaměstnanci xxxx; xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pohotovosti xxx xxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby xx xxxxx xxxxxxx x zahrnuje xx xx limitů xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx které x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 26)
Xxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxx x xxxxx práce
§96
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nařídit xxx ve výjimečných xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to i xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 2 xx 4 i xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx práce xxxxxxx nesmí u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx osm xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 150 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxx rámec xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxx práce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx více xxx xxx xxxxx xxxxx; x podnikové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovit xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx souhlas xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přesčas x roce se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxx.
(4) Období, xx kterém xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x průměru xxx xxxxx xxxxx, může xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rovnoměrného xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx a u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xx sobě jdoucích. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osm xxxxx xxxxx, xx xx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po sobě xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx nemůže být xxxxxxxxxx zaměstnanci, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx snížení xxxx.
§97
§97 xxxxxx právním předpisem x. 155/2000 Xx.
§98
Celkový xxxxxx xxxxxxxxxx práce xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§99
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx. Noční xxxx xx xxxx xxxx 22. x 6. hodinou.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpracuje xxxxxxx xxx xxxxxx ze xxx pracovní xxxx x rámci 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx. 26)
(3) Pracovní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx nesmí xxxxxxxxx xxx hodin x xxxxx 24 xxxxx po xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx to x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx průměrná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx šesti xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx, přičemž xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x noci xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx
a) před xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) pravidelně xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx jednou xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx noční xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxx xxxxx, pokud x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Úhradu poskytnuté xxxxxxxxx péče xxxxx xx zaměstnanci xxxxxxxxx.
(5) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx, xx kterém xx pracuje x xxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňujících xxxxxxxx xxxxxxx lékařskou xxxxx.
§99x
Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§84 odst. 1, §85 odst. 1, §85a xxxx. 1, §87 a §89 xxxx. 2 x 3), xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§91 xxxx. 2) x xxxxx xxxxxxx (§98) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx na zotavenou
§100
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo na xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dny,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok
§101
(1) Xxxxxxxxxxx, který xx nepřetržitého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx konal x něho xxxxx xxxxxxx 60 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, popřípadě na xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx; xxxxx xxxx odpracované x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx.
(2) Poměrná xxxx xxxxxxxx činí xx každý xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednu dvanáctinu xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx.
§102
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx týdny.
(2) X kolektivní xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx předpisu lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přísluší xxxxxxxx o jeden xxxxx delší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x akademických xxxxxxxxxx vysokých škol xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. 44)
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§85), xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§103
§103 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§104
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxx, jemuž nevznikl xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx část, xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 60 dnů, xxxxxx xxxxxxxx za odpracované xxx x délce xxxxx dvanáctiny dovolené xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx 22 xxxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx (§101 xxxx. 1 xxxx xxxxx).
§105
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
(1) Zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx nerostů xxxx xxx xxxxxx tunelů x štol, x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rok xxxx práce xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx dovolenou x xxxxx jednoho xxxxx. Xxxxxxx-xx zaměstnanec xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první xxx část kalendářního xxxx, přísluší xx xx xxxxxxx 22 xxxxx odpracovaných dnů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zvlášť obtížných xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx na dodatkovou xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx konají xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zdraví xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx jejich xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx materiály xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxx xxxxx vystaveni xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx postižených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeden xxx x xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastech; zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx nepřetržité xxxxx x tropických xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obtížných xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx dovolenou xxx za xxxxx xxx,
x) konají xxxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx mohou xx významné míře xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxx styku x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.
(3) Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prací xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x vymezit xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx x pracovní xxxxx nerovnoměrně rozvrženou xxxxx §85, xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnancům, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxxxxxxxx vlivech, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx dovolené čerpané x xxxxxx x xxxxx potřebou práce xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx dnů, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx potřebou xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x nižší xxxxxxxx xxxxx stanovit x xxxxxxxxxx smlouvě vyššího xxxxxx.
Xxxxxxxx ustanovení x dovolené xx xxxxxxxxx
§106
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx sedm xx xxxx následujících kalendářních xxx.
(2) Za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx považuje x skončení dosavadního x xxxxxxxxxxxxx navazující xxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx zaměstnance x xxxxx zaměstnavateli.
§107
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx dovolená xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsah krácení xxxxxxxx xx neodpracovanou xxxx.
§108
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x oprávněným zájmům xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx dovolená x xxxxxxxx částech, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dva xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxxxxx xxxxx. Určenou xxxx čerpání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 14 dnů xxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx bez jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xx odvolal x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx zaměstnanec xxxxxxxx vojenskou xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 45) xxx na xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx zaměstnance xxx xxxxxxxxxxxxx určit zaměstnanci xxxxxxx dovolené xxx xx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx mateřské dovolené (§157 odst. 1), x xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxx dovolené xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mateřskou xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti vyhovět.
§109
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx čerpání xxxxxxxx, x když dosud xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.
(2) Jestliže si xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kalendářním xxxx x naléhavých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen poskytnout xx zaměstnanci xxx, xxx skončila nejpozději xx xxxxx příštího xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnanci, jehož xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx 31. xxxxx příštího xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nevyčerpanou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x nástupu xxxxxxxx xxxxxxx překážky x xxxxx uvedené x §108 odst. 3 xxxx xxxxx. Nevyčerpá-li xxxxxxxxxxx dovolenou xxxxx xxxx druhé xxx xx konce příštího xxxxxxxxxxxx roku, nárok xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxx, xxx do xxxxx příštího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
§110
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, byl-li xxxxx práce xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx nebo ošetřuje-li xxxxxxxxx xxxxx rodiny, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zaměstnankyně xx xxxxxxxxx také xxxxxxxx mateřské a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xx den, který xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx ve xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx jiný xxx.
§110x
Změní-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytnout dovolenou (xxxx xxxxxxxx), xx xxxxxx xx vznikl (xxxxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracovního poměru x xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za dovolenou (xxxx část), xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx) nárok xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru u xxxxxxxxxxx zaměstnavatele a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxxx.
§110b
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxx dovolené xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xx 4 xxxxx nevyčerpané xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci pouze x případě skončení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx dovolené, xxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x x případě, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyčerpat xx doby xxxxxxx x §109 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx x xxxx.
(3) Xxxxx vznikne xxxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo její xxxx, tato xxxxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxx výdělku.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §102 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dovolené.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, na xxx xxxxxxx nárok, popřípadě xx niž xx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout; xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx.
§110x
Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx výkon práce, x xxxx zaměstnanec xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx
Xxxx, xxxxxxx xxxx x náhrady xxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxx
§111
(1) Zaměstnanci xxxxxx xx vykonanou xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 26)
(2) Pokud xxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx x xxxx, rozumí xx tím x xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxx nesmí xxx xxxxx xxx minimální xxxx. Do mzdy xx pro xxxx xxxxx nezahrnuje xxxx xx xxxxx přesčas, xxxxxxxxx xx práci xx ztíženém a xxxxxx škodlivém xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx práci x xxxx a xx práci ve xxxxxx.
(4) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx minimální mzdy x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x indexu spotřebitelských xxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx nařízení xxxxx xxxxx věty xxxxx.
§112
§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§113
§113 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb.
§114
§114 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§115
§115 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb.
§116
§116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb.
§116a
§116a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb.
§117
§117 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§118
§118 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§119
Xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději x xxxxxxxxxxx měsíci následujícím xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mzdy. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx splatnosti xxxxx xxxxxxx xxx splatnost xxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx pravidelný xxxxxx výplaty xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x kolektivní xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx splatnou xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx výplaty xx xxxxxx dovolené, pokud xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Jestliže xx neumožňuje technika xxxxxxx mzdy, xxxxxxxx xx přiměřenou xxxxxx x xxxxxxxxx část xxxx xx vyplatí xxxxxxxxxx v nejbližším xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx pracovního poměru xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx žádost xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx. Jestliže to xxxxxxxxxx technika xxxxxxx xxxx, vyplatí xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx pravidelném termínu xxxxxxx mzdy xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§120
Výplata xxxx
(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx penězích. 46) Xxxxxxxxx xxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx x x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 47)
(2) Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx směrem xxxxxx.
(3) Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxxx, nebylo-li v xxxxxxxxxx smlouvě xxxx x pracovní xxxxxxx xxxx v jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x vážných xxxxxx, xxxxx mu zaměstnavatel xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx její xxxxxxx, xxxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se xx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx mzdy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx složkách xxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx základě xxxx xxxx vypočtena.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jinou osobu. Xxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx písemného zmocnění. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyplatit xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. 36)
§121
Xxxxxx xx xxxx
(1) Xxxxxx ze xxxx xxx provést xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxx zaměstnavatel srazit xx mzdy jen
x) xxxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx mzdu, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit proto, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx mzdy,
d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx,
x) náhradu xxxx xx xxxxxxxxx xx zotavenou, na xxx xxxxxxxxxxx ztratil xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx,
h) přeplatky xx dávkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x náhrady mzdy xxxxx obdobně xxxxxxxx 1.
(3) Pořadí xxxxxx xx xxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.
§122
§122 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§123
§123 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 138/1996 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§124
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxxxxxxx povinností a xxxxxx úkonů x xxxxxxx zájmu, xxxxx xxxx činnost xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x občanské xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mzdy ve xxxx průměrného výdělku. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx byl xxxxxxx, přiměřenou odměnu, xxxxx xx posuzuje xxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx je x xxxxxxxxx poměru, xx nepřísluší.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx náhradu xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx je x xx xxxx xxxxx, xxxx xxx tento xxxxxxxxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x obecném xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy.
(5) X kolektivních xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nároky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx náhradu mzdy xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, popřípadě rozšířit xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx zájmu, x xxxxxxxx pro zaměstnance xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volna a xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx přitom xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neprovozují podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xx xxxxxxxx volno xxx xxxxxxx mzdy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§125
Náhrada xxxx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx
(1) Zaměstnanci, xxxxx xxxxxxxxx vojenskou xxxxxxxx (xxxxxxxx) službu xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx prvních xxxx xxxxx této xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx mzdy xx xxxxx dobu, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náhradu xxxx xx další xxxx poskytnout. Tato xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tři xxx xxxx dnem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxx) nebo její xxxxxxxxx část, xxxxxx xxxxxxxxxxx neomluveně xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx civilní xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx až xxx xxx; zamešká-li xxxxxxxxxxx neomluveně směnu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx druzích xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) služby, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cvičení, přísluší xxxxxxxxxxx od zaměstnavatele xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx smlouvách xxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxx xxxx náhrady xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx zvýšit; xxxxxxx xxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělku.
(4) Xxxxxxxx-xx zaměstnanec po xxxxxxxx jednoho druhu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služba x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx; xxxxxxxx-xx vojenskou xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx ve xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxx nastoupením xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx této xxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx práce.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x jakém xxxxxxx xxx poskytovat zaměstnancům x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx služby v xxxxxxxxxxx silách nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx mzdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx náhrada xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx mzdy xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.
§126
Xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx školení x xxxxxx xxx zaměstnání, x xxxxx má xxxxxxxxxxx získat předpoklady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výkon xxxxx sjednané v xxxxxxxx smlouvě, je xxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Účast xx xxxxxxx x studiu xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§141a) xx xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx školení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx pracovní úlevy x xxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx při účasti xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx vyššího stupně; xxx x xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx příznivější xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zabezpečení, xxx stanoví právní xxxxxxx. Náhrada xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neprovozují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxx náhrady xxxx.
Důležité xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx
§127
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnost zaměstnance x xxxxx xx xxxx xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu, 45) xxxxxxxxx xxxx xxxx přijetí xx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 16) xx xxxx xxxxxxxx x rodičovské xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxx x dítě mladší xxx deset xxx, xxxxx xxxxxx být x důležitých xxxxxx x péči dětského xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, v jejichž xxxx xxxx xxxxx xx, nebo xxxxxxxx xxxxx, xxx jinak x xxxx pečuje, xxxxxxxxxx nebo jí xxxx nařízena karanténa (xxxxxxxxxx opatření), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx. 16)
§128
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx jeho osoby, xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jakých xxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxx poskytuje x kdy x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhrada xxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx náhradu xxxx xxx xxxxxx stanovený x pracovněprávním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, popřípadě rozšířit xxxxxx okruh x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxx volno, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
§129
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx přechodnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxx-xx převeden xx xxxxx xxxxx [§37 xxxx. 4 xxxx. x)], přísluší xx xxxxxxx xxxx xx xxxx 80 % xxxxxxxxxx výdělku. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxx xxxxxxxx výši, nejvýše xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výdělku; xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povětrnostními vlivy x xxxxx-xx převeden xx jinou xxxxx [§37 xxxx. 4 xxxx. x)], xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx výši 60 % xxxxxxxxxx výdělku. X xxxxxxxxxxxx smlouvách xxx xxxxxxxxx xxxx xx vnitřním xxxxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§130
Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx konat práci xxx jiné xxxxxxxx xx straně xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx průměrného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §131 nestanoví xxxxx xxxx náhrady xxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jde xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x písemné xxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx vymezí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx práci, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx 60 % xx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x těchto případech xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x výkonem práce
§131
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 27) xxxxxxxxxxxx náhrady cestovních, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxx a ve xxxx dohodnuté x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, používaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xx platí x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
§132
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatel je xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx života x xxxxxx, xxxxx se xxxxxx výkonu práce (xxxx xxx "xxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx vědomím xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x neoddělitelnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinností.
(4) Xxxx-xx na xxxxxx pracovišti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx zaměstnavatelů, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rizicích a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx je přitom xxxxxxx
a) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x práce xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(5) Náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§132a
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx bezpečné, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rizik.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci a x opatření xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Zaměstnavatel xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx, zjišťovat xxxxxx xxxxxxx x zdroje x přijímat opatření x jejich xxxxxxxxxx. X tomu xx xxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 48)
(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx zaměstnavatel povinen xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx rozumí
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x zdroje jejich xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s cílem xxxxxxx působení negativních xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx fyzicky namáhavých xxxxx x prací xx ztížených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx technologickými x xxxxxxxxxx postupy,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působení faktorů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx zajištění provozu,
x) plánování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik x xxxxxxxx techniky, xxxxxxxxxx práce, pracovních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x vlivu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
i) provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, 49)
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zdolávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, požáry x xxxxxxx, jiné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanců; xxx xxxxxxxxxxx xxxxx pomoci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx. Rozsah opatření xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx podle druhu xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závodní preventivní xxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, kontrolovat jejich xxxxxxxx a dodržování x xxxx x xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx.
§132x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§132x
Odborná xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx provádět xxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxx xxxxxxx způsobilý, xx povinen zajistit xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx.
(2) Předpokladem xxxxxxx způsobilosti xx
x) dosažení xxxx 18 xxx,
b) xxxxxxx odborného xxxxxxxx x doby xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prostředky x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
§133
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx schopnostem a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxx zařazena; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 50)
c) xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx doklad x odolnosti xxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prohlídkám xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlídek x xxxxxxxxxxx preventivních prohlídek x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50) nebo rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví,
x) xxxxxxxx zaměstnancům školení x právních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx zaměstnancům, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx dobu xxxxxxx, mladistvým x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx potřeb xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o bezpečnosti x ochraně zdraví xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x opatřeními xx xxxxxxx xxxx působením xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx x matky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxxx s xxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxx na těhotenství xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx a xxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xx xxxxx dobu, xxx xx xx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x pokyny je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxxxx, xxx jeho převedení, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx postupů,
g) xxxxxxx xxxxxxxxxxx nahlížet xx evidence, která xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšenému nebezpečí xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx vedlo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. 51)
X školeních, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel je xxxxxxx těhotným x xxxxxxx xxxxx přizpůsobovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx pravidelného zaměstnání.
§133x
Osobní xxxxxxxx pracovní prostředky, xxxxxxxx oděvy x xxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxx nebo dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatřeními x xxxxxxx organizace práce, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou ochranné xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx x musí xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. 52)
(2) V xxxxxxxxx, x němž xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx opotřebení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnavatel xxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxx mycí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx práci xxxx xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx předpisem, též xxxxxxxx nápoje. 53)
(4) Zaměstnavatel je xxxxxxx udržovat osobní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxx, čisticí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nahrazovat xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx prostředků, mycích, xxxxxxxxx x dezinfekčních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
§133x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§133b
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx
(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx světelné.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek x xxxxxxxx xxxxxxx.
§133x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§133x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx příčiny x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx stav zaměstnance xxxxxxxx, x za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx a xxx vážných důvodů xxxxxxx stav na xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx vyhotovuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx
x) xx xxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx delší xxx tři xxxxxxxxxx xxx, xxxx
x) x úmrtí zaměstnance.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx předá xxxxxxxxxxxxx postiženému zaměstnanci x v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměstnavatel xxxx x knize xxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx úrazech, x xxxx xxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxx způsobena xxxxxxxx neschopnost nepřesahující xxx xxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přijímat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx uznána xxxxx x xxxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyvolávají xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, hlášení x zasílání xxxxxxx x úrazu, vzor xxxxxxx x úrazu x xxxxx xxxxxx x institucí, xxxxxx xx ohlašuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx.
§133x vložen právním xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§134
Pracoviště x xxxxxxxx prostředí
Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx prostorově x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, odpovídaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx na pracovní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx
x) xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx, schodiště x xxxx komunikace xxxx xxxxxxxxx rozměry x xxxxxx a byly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx světlem, xxxx xxxxxxxxx mikroklimatické xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, převlékání, xxxxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx a dopravní xxxxxxxxxx k xxx xxxx xxxxx volné,
x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, úklid a xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx dohodnutém s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx pomoci a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§134x
Výrobní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení
(1) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přístroje a xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxx pro xxxxx, při xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Stroje, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx
x) xxxxxxxx ochrannými xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tak, xxx zaměstnanci nebyli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vibrací,
x) xxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxx, kontrolovány x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bližší xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx a používání xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přístrojů x xxxxxx.
§134a xxxxxx právním předpisem x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§134b
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx zařízení, která xxxxxxxxxxx zvýšenou míru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxx zdravotně x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, které představují xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx způsobilí xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx budou příslušným xxxxxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, 54)
b) xxxxxxx odborného xxxxxxxx x doby odborné xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx nařízením, xxxxx xxxxxxxxx zařízení a xxxxx xxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
§134x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§134x
Rizikové xxxxxxx pracovních podmínek x xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Pokud xx xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx zjišťovat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozumně xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx postupovat podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx faktory xxxx xxxxxxx xxxxxxx fyzikální (xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx), xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxx, bakterie, xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx extrémní xxxxx, teplo a xxxxxxx). Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných xxxxxx rizikových faktorů xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx omezovat jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásem, xxxxxxxxx vhodných osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx překročí-li výsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stavu, x xxxxx-xx výskyt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odstranit nebo xxxxxxx rizikových faktorů xxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §133a xxxx. 1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatřeními uvedenými x odstavci 1, xxxxxxxxx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 55) xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx práce x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x rizikem xxxxxxxx karcinogenity xxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prováděny x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, údržbu, zkoušky, xxxxxx, kontrolu xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů.
(4) X kontrolovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx konají xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vést xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. 50) Xxxxxxxx obsahuje
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma, xxx xxxx zřízení a xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx vstupu a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx směn,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organismu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktory,
h) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přípravků, xx kterými xx x kontrolovaném xxxxx xxxxxxx,
x) záznam x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) V xxxxxxxxxxxxx pásmu xx xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx; xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx kontrolovaného xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určenými xxx výkon xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) V kontrolovaném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx těhotné x xxxxxx ženy x xxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx.
(7) Vláda xxxxxxx nařízením rizikové xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, hygienické xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a hodnocení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnance.
§134x
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x 2-xxxxxxxxxxxx x xxxx solemi, 4-xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx mono- x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 0,1 % 2-xxxxxxxxxxx x jeho xxxx, 4-xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxx, benzidinu x xxxx xxxx xxxx 4-xxxxxxxxxxxxx xxxx více xxx 0,005 % xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zákaz xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o výzkumné xxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx nepotřebných zásob, xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x přípravky, x práce xxx xxxxxxxxxxxxx uvedených látek, xxxxx vznikají xxxx xxxxxxxxx průvodní xxxxx xxx xxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Zakázány xxxx xxxxx s xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx laboratorní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx likvidaci zásob, xxxxxx a zařízení, xxxxx obsahují xxxxxx, x práce při xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx staveb xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Aplikace xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tepelně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxx 1 x/xx3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
§134x
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x aby xxxxxxxxxxx zejména
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednostranně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přestávkami, xxxxx xxxx výkonem xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 56) musí xxx doba výkonu xxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx vedena xxxxxxxx x xxxx výkonu xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx padajícími xxxx klouzajícími předměty xx xxxxxxxxx,
c) xxxx chráněni proti xxxx či zřícení,
x) nebyli xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poškození xxxxxx, zejména páteře. 57)
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§134e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§135
Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx mají xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxx důvodně xx xx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx zdraví, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx jiných osob; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx vytváření xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnavatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx zaměstnanec xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx bezpečnost, x své xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednání, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. Znalost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx a trvalou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxxx. Zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prohlídkám, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx právními předpisy, 50)
x) dodržovat xxxxxx x ostatní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx chování xx xxxxxxxxxx x informacemi xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx práci stanovené xxxxxxxx xxxxxxx, používat xxxxxxxxx pracovní prostředky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pracovní prostředky x xxxxxxxx xxxxxxxx x tato svévolně xxxxxxx x nevyřazovat x xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx alkoholické xxxxxx x xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx 58) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, nevstupovat xxx xxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx nekuřáci. Zákaz xxxxxxxx alkoholických xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v horkých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx spojeno,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závady xx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx práci, x xxxxx xxxxx možností xx xxxxxxxx xx xxxxxx odstraňování; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úraz, xxxxx mu to xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jiné osoby, xxxxx byl svědkem, x spolupracovat xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx, xxx xxxx xxx vlivem xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxx přiměřeně xx xxxxx, xxxxx xx s vědomím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx.
§136
Kontrola xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx zejména xxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v péči x bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracoviště x xxxxxxxx zaměstnavatelů xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovními xxxxxxxxxx,
b) kontrolovat, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstranění xxxxx v provozu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxx bezprostředního ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx zakázat xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx, xxxxx by ohrožovala xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxx xx jednání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
(2) X opatřeních provedených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; až xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odborového orgánu.
(3) Náklady xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx.
§136x
Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx účastní xx xxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci (§18).
(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zástupcům pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx účast xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovém xxxxxxx. Je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zejména x
x) vyhodnocení xxxxx x xxxxxxx x provádění opatření xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx,
c) xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxxx, k zajištění xxxxxxxxx lékařské xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) výběru x xxxxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§132b),
x) xxxxx další záležitosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, připomínky a xxxxxx na xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tak, xxx zaměstnavatel mohl xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxx inspekce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 59)
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednou x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx všech pracovištích x xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx oblast bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výkon xxxxxx xxxxxx a zpřístupnit xxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x doklady x
x) vyhledávání x xxxxxxxxxxx xxxxx, x opatřeních k xxxxxxxxxx xxxxx x x omezení xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxx práci,
b) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx a opatřeních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx. 59)
(6) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx x zástupcům xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 59) xxxxxxxx své xxxxxxxxxx.
§137
Ustanovení xxxxx druhé xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx a sám xxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 29) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxx x písmenu a) xxxx b).
§138
§138 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2005 Sb.
Xxxxx xxxxx
Xxxx o xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§139
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx vzhledu x xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatelé zřizují, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
§140
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx povinnost nemají xxxx xxxxxxxxxxxx vyslaným xx pracovní xxxxx.
(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sjednat xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bližší xxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx stravování, xxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxx xxxxxx upraveny obecně xxxx xxx xxxxxx xxxxx zaměstnavatelů zvláštním xxxxxxxxx. Xx xxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neprovozují podnikatelskou xxxxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx daňové předpisy. 30)
Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
§141
§141 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx.
§141a
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prohlubovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce xxxxxxxx x pracovní xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx kvalifikace xx rozumí xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§142
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx pracovního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vydá x tom xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxx na nové xxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxx práce xxxx xxxxxx práce, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x organizaci xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx opatřeních.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§142a
§142x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§142x
(1) Xxxxxxxxxxxxx může poskytovat xxxxxxxxxxx pracovní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 3, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí též xxxx získání xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zabezpečení, jestliže
x) xxxxxxxxxxx xx xxxx dlouhodobě nezpůsobilým xxx xxxxx práce, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx důvodu podstatné xxxxxxxxxx při zvyšování xxxxxxxxxxx.
§143
(1) Xxxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dohodu, xxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mu xxxxxxx spojené se xxxxxxxxxx kvalifikace, a xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozváže xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikace. Xxxxxx xxxxx sjednat, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx práci xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinností xxxxxxxxxxx (§141a).
(2) Xxxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxxxxxxx uzavřít xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 100000 Xx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x ní být xxxxxxx
a) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zvýšení,
b) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx,
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x civilní xxxxxx xxxxxx xxxxx xx, doba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx matky xxxxxx (§158). Nezapočítává xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx poměr x nastoupí xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxx další zaměstnavatel, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zcela nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nákladů, xxxxx za xxx xxxxxxx; odstavec 2 xxxxx x zde.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zaměstnanec xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx, xxx xxxxxx si xxxxxxxx kvalifikaci,
x) xxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),
x) zaměstnanec nemůže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx si zvyšoval xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx práci x důvodů xxxxxxxxx x §46 odst. 1 písm. d),
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx šesti xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx předpis, xxxxx xxxx účinné v xxxx uzavření dohody xxxxx odstavce 1. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.
§144
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx absolventům xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxx x získání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a znalostí xxxxxxxxxx pro xxxxx x spolehlivý xxxxx xxxxx a xxx xxxxx odborný růst. Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxx, xxxxxxx se do xxxx doby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) služby nebo xxxxxxx xxxxxx nahrazující xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolené.
§145
Uložení xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zaměstnavatel xx xxxxxxx zajistit bezpečnou xxxxxxx svršků x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x obvyklých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud jich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xx zaměstnání x xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x zpět xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx ostatním xxxxxx, xxxxx jsou pro xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx druhý
Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx
§146
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x mateřství xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x péči x zdraví lidu.
§147
Xxxxx-xx xx xx práce xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx veřejné funkce xxxx xxxx xxxxxxxx xxx odborovou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx mateřské xxxxxxxx (§157 odst. 1) xxxx xxxxxxxxxxx xx skončení rodičovské xxxxxxxx x rozsahu xxxx, po xxxxxx xx xxxx oprávněna xxxxxx mateřskou xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xx práce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx možné proto, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xx jinou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§148
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx postižením 70) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx získání potřebné xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnění, x xxxxxxxxx vybavení pracovišť, xxx xxxxx dosahovat xxxxx možno xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx jim byla xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 70) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyhrazují xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (pracoviště) x xxxxxxxx xx jim xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikaci.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnáváním xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 70) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§148x
§148x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
Xxxxx sedmá
Xxxxxxxx xxxxxxxx žen x xxxxxxxxxxx
Oddíl xxxxx
Pracovní podmínky xxx
§149
Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro ženy.
§150
Zákazy xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pracemi xxx xxxx xxx těžbě xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, x xxxxxxxx xxx, xxxxx vykonávají
x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx manuální xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) provozní xxxxx xxx studiu,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx konat xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx studijní xxxxxxxx.
(2) Ženy xxxxxxx být xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx mateřství. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx ženám x matkám xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příčin xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx, x matce xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
§151
§151 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§152
§152 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx x xxxxx
§153
Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxx žena xxxxx, která je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx těhotenství, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, která xx xxx xx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx pracující x xxxx x xxxxxxxx xx denní xxxxx, je zaměstnavatel xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxxx, které xxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx, xx niž xxxx xxxxxxxxx, bez xxxxx xxxxxxxx nižšího výdělku xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xx vyrovnání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.
§154
Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx ženy x xxxx pečující x děti do xxxx osmi let xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx souhlasem; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí x xxx osamělou xxxx pečující x xxxx, dokud dítě xxxxxxxxx xxxx 15 xxx.
§155
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru
Výpovědí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměr x xxxxxxxx zaměstnankyní x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o dítě xxxxxx než xxx xxxx xxx zcela xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x x §53.
§156
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směn xxx x xxxxxxxx xxx pečujících x xxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 15 xxx nebo xxxxxxx žena o xxxxxx pracovní xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx vážné xxxxxxxx xxxxxx (§86); xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx těhotné ženy x xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx, prací xxxxxxx.
Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§157
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) X souvislosti x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx dítě xxxxxx zaměstnankyni xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 28 xxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx nebo xxxx xxxx xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, náleží mateřská xxxxxxxx po xxxx 37 týdnů.
(2) Xxxxxxxxx dovolenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravidla xx xxxxxxx šestého týdne xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx.
(3) Vyčerpá-li xxxxxxxxxxxxx x mateřské xxxxxxxx xxxx porodem xxxx xxx šest xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx dříve, xxx xxxxx lékař, xxxxxx xxxxxxxx dovolená ode xxx jejího nástupu xx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Vyčerpá-li xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, poskytne xx xx mateřská xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx jen xx xxxxxxxx 22 xxxxx, xxxxxxxxx 31 xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolená xx xxxx 14 xxxxx.
(5) Mateřská xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx 14 týdnů x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx přerušena (§160 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx.
§158
Rodičovská xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnankyni x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx matce dítěte xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxx a otci xx xxxxxxxx dítěte, x to x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx než xx xxxx, kdy dítě xxxxxxx věku xxx xxx.
§159
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx též xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, nebo xxxx, xxxxx matka xxxxxxx; xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory. 60)
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 22 týdnů, x xxxxxxxx-xx zaměstnankyně xxx nebo xxxx xxxx nebo jde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx 31 xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxx dosáhne xxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx, xxx xxxx dosáhne xxxx 3 xxx; xxxxxxxxxxxxx, xxxxx čerpala xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx rodičovská xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx této xxxxxxxx dovolené. Bylo-li xxxx převzato xx xxxxxxxx xxxx 3 xxx, nejdéle xxxx xx 7 let xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 22 xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 3 xxx xxx, xx xx xxxx 22 xxxxx xxxxxxxx xx dosažení 3 xxx věku, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xx uplynutí 22 xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.
§160
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x mateřské x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Mateřskou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavu x zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx práce, xxxxxxx xx xxxxx nástupem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx nevyčerpaná xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte z xxxxxx xx xxx xxxx, ne xxxx xxxx xxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxx věku tří xxx.
(3) Xxxxxxxx xx zaměstnankyně xxxx xxxxxxxxxxx přestane xxxxxx x xxxx, x xxxx bylo x xxxx důvodu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů, xxxxx x zaměstnankyni xxxx xxxxxxxxxxx, jejichž dítě xx v dočasné xxxx kojeneckého, popřípadě xxxxxxxxx ústavu x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodičovská xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxx xxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolená ještě xx xxxx dvou xxxxx ode xxx xxxxx dítěte, xxxxxxx xx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxx jednoho xxxx.
§161
Xxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestávek x xxxxx zvláštní přestávky xx xxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx pracuje xx stanovenou týdenní xxxxxxxx xxxx, přísluší xx xxxxx dítě xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx věku xxx půlhodinové xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přestávka xx xxxxx. Xxxxxxx-xx po xxxxxx pracovní xxxx, xxxxx xxxxxxx polovinu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx jednoho xxxx xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx xx xx ně náhrada xxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§162
§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/1999 Sb.
Xxxxx třetí
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§163
Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vytvářet xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx schopností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxxxxx. Xxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx mladistvých xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§164
(1) X uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxx-xx x mladistvého xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxx zaměstnavatele xxxx xxx xxxx na xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx zástupci. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx-xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozvázán xxxxxxx, xx zaměstnavatel povinen xxxxxxx xx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§165
Zaměstnavatelé xxxxx zaměstnávat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx a rozumovému xxxxxxx, a poskytují xxx xxx práci xxxxxxxx péči; xxxxx xxxxx i xxx xxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 20) xxxxx x xxxxx xxx účasti na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mladistvých.
§166
Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx
(1) Zaměstnavatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxx x xxxxx x noci. Výjimečně xxxxx mladiství starší xxx 16 xxx xxxxx noční xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hodinu, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx jejich xxxxxxx k xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx podle rozvrhu xxxxxxxxxx směn xx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx nesmí používat xxxxxx xxxxxx odměňování xxxxx, při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx zaměstnanců.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx zaměstnávat xxxxxxxxxxx prací, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx protože xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdraví, xx zaměstnavatel povinen xx doby, xxx xxxx mladistvý xxxx xxxx xxxxx konat, xxxxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx.
§167
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx jsou xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxxxxxxxx výjimečně xxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xx povolání.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx nesmějí zaměstnávat xxxxxxxxx xxxx pracemi, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx rozšířeny xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xx xxxxxxxxxxx xx věku xxxxxxx věku mladistvých.
§168
Lékařské xxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx mladiství xxxx xxxxxxxxx lékařem:
x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx práci na xxxx delší xxx xxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx jednou xxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx nestanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Mladiství jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx lékařským xxxxxxxxxx.
(3) Xxx ukládání xxxxxxxxxx xxxxx mladistvým xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§169
§169 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
Xxxxx xxxx
Xxxxxxx škody
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
§170
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx úkoly xxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxx; zjistí-li xxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odstranění.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx.
(3) K xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx v nezbytném xxxxxxx kontrolu xxxx, xxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě prohlídky xxxxxxxxxxx. Bližší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu. Při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx být dodrženy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobní xxxxxxx 31) a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxx stejného xxxxxxx.
§171
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx na zdraví x xxxxxxx xxx x bezdůvodnému xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Hrozí-li xxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx x xxxxxxxxx škody hrozící xxxxxxxxxxxxxx neodkladně třeba xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx učinit, xxxxx-xx xx x xxx xxxxxxxx okolnost xxxx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ostatní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx blízké.
(3) Xxxxxx-xx zaměstnanec, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx závadu xxxxx xxxxxxxxxxx.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx
§172
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx zaviněným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx porušením povinností xx strany xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x §176 x 178.
§173
§173 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§174
§174 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§175
Xxxxxxxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx x odvrácení xxxxx
Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ani neupozornil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxx (§171), ačkoliv xx xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx, xxx přispěl x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx případu, xxxxx xx xxxx možno xxxxxxx jinak. Xxxxxx xx přihlédne zejména x xxxx, xx xxxxxxx splnění povinnosti x jaký je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx i x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxx xx trojnásobku xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx
§176
(1) Převzal-li xx základě xxxxxx x xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ceniny, xxxxx, xxxxxx materiálu xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx může xxx xx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřeli xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx odpovědnost).
(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx písemně, xxxxx je xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx odpovědnosti zcela, xxxxxxxxx zčásti, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx bez jeho xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásady xxx xxxxxxxx okruhu xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx je nezbytné xxxxxxxx písemné dohody x hmotné odpovědnosti; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx práce xx xxxxxxxxxxxxx povinen dohodu xxxxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx na jinou xxxxx, zařazován xx xxxx xxxxxxxxxx, překládán, xxxx pokud zaměstnavatel x době do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx písemného xxxxxxxxxx neodstraní závady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx.
§178
Xxxxxxxxxxx xx ztrátu svěřených xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§178x
(1) Zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx je-li xxxxxxx ovládnout xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx, který se xxxxx xxxxxxx xxxxx xx takového stavu, xx není xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx posoudit xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx způsobil xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx.
§178x
(1) Xxxxxxxxxxx neodpovídá za xxxxx, kterou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx úmyslně nevyvolal x počínal-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnanec xxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Rozsah xxxxxxx xxxxx
§179
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §172, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, jestliže xxxxx neodčiní uvedením x předešlý stav.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx x jednotlivého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx neplatí, byla-li xxxxx způsobena v xxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx-xx x škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náhradu x jiné xxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx také zaměstnavatelem, xx zaměstnanec povinen xxxxxx xxxxxxxx část xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx několik xxxxxxxxxxx, xx každý z xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx část škody xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
§180
Při xxxxxx výše xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x ceny x době xxxxxxxxx.
§181
Zaměstnanec, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (§176) xxxx xx ztrátu xxxxxxxxx xxxxxxxx (§178), xx xxxxxxx nahradit schodek xxxx xxxxxx x xxxx xxxx.
§182
(1) Xxx xxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx škody. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx povinni xxxxxxx zbytek vedoucí x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xx, xx schodek nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle míry xxxxx xxxxxxxx. Zbývající xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx společně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozích odstavců.
§183
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxx.
§184
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx způsobil x xxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxx xx nutné xxxxxx xxxxxx i xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx zmetku xxxxxxxx, a xx xx xx částky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx. Zaměstnanec xxxx xxxxxxxxx nemá, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx uloženo zastavit xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx určení výše xxxxxxx škody sčítají.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xxxxx je jinak x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxx. Xxxx náhrady xxxx však činit xxxxxxx jednu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxxxx, xxxxxxx částku xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, hradí xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §183 xxxxx x xxx.
(5) Xxxxx předchozích xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prací xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a stavebních xxxxxxx.
§185
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zástupce, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx mu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx škoda xxxxxxx x že xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Uzná-li xxxxxxxxxxx závazek xxxxxxxx xxxxx x určené xxxx x dohodne-li x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen uzavřít xxxxxx xxxxxxx, jinak xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx písemné xxxxxx xxxx však xxxxx, xxxxxxxx již xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx požadované náhrady xxxxx x obsah xxxxxx o xxxxxxx xxxx úhrady, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1000 Xx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen projednat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx škodu xxxxxxx zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx výši xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§186
§186 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
Xxxxx třetí
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxx
§187
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x přímé souvislosti x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxxx xxx xx škodu, xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx právních povinností x xxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§9 x 10).
(3) Xxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s ním xxx xxxx souhlasu.
§188
§188 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§189
§189 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
Odpovědnost xx xxxxx xxx pracovních xxxxxxx x nemocech x povolání
§190
(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx k xxxx xxxxx xxxxxx (pracovní xxxx), odpovídá xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx úrazu v xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx není xxxx, který xx xxxxxxxxxxx přihodil xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx.
(3) Xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (seznam nemocí x xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxx uvedených.
(4) Xxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x nemoc xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nemocí x xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx dobu xxxxxxx xxx let xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx seznamu.
(5) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, pokud xx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx §191.
§191
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx
a) škoda xxxx způsobena xxx, xx postižený zaměstnanec xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx byl řádně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x dodržování xxxx xxxxxxxxx vyžadovány x xxxxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx, xx
x) postižený zaměstnanec xxxxxxx xxxx zaviněním xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokyny x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci, xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxx jednou x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx z xxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx xxxxxxx v xxxxxxx x obvyklým xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx, xx xx neporušil xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xx si xxxx xxxxxxxx xxxx xx zdraví.
(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zčásti (xxxxxxxx 2), určí xx xxxx škody, xxxxxx xxxx zaměstnanec, podle xxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx škody.
(4) Při xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x) x odstavec 2 xxxx. x)], xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nichž xx má xxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx zdraví xxx x xxxxxx xxxxxx.
(5) Xx lehkomyslné xxxxxxx [odstavec 2 xxxx. c)] nelze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce.
§192
Zaměstnavatel xx nemůže zprostit xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxx xxxxx hrozícího xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx sám xxxxxxx xxxxxxxxx.
§193
(1) Xxxxxxxxxxx, který utrpěl xxxxxxxx xxxx xxxx x něhož byla xxxxxxxx nemoc x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, poskytnout xxxxxxx xx
x) xxxxxx xx xxxxxxx,
x) bolest x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §187 xxxx. 3 platí x xxx.
(2) Xxxxxx x rozsah xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx.
§193x
Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx neschopnosti a xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x téhož xxxxxx xxxx samostatné nároky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
§193a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 188/1988 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1989
§194
(1) Náhrada za xxxxxx na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxxx úrazem nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Jestliže však xxxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxx další škody xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx částky, do xxxxx xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §195, xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx za xxxxxxx xx pracovním xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§195
(1) Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytne xxxxxxxxxxx v takové xxxx, xxx xxxxx x xxxx výdělkem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x připočtením případného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovaného x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bezmocnost, xx xxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Náhrada xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci x při pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx. Přitom xx xx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx nebo xx zjištění xxxxxx x povolání xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, přísluší xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců pouze xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx práci, xxxxx xx byla xxxxxxxxx. Zaměstnavatel zaměstnanci xxxxxxxx škodu do xxxx částky, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydělat.
(4) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx dovrší 65 xxx věku.
§195x
Xxxxxx xxxxx xxxxxx zákoníku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
§196
Xxxxxxx xx bolest x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx následkem xxxxxxxxxx xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§197
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx léčením,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx škody; xxxxxxxxxx §187 xxxx. 3 xxxxx x xxx.
(2) Nároky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závislé xx tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
§198
Xxxxxxx xxxxxxx x léčením x xxxxxxx spojené x pohřbem xx xxxxx xxxx, kdo xxxx náklady xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx sociální xxxxxxx.
§199
(1) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zemřelý xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxx xxxx náhrady xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pozůstalých nesmí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xxxxx §195, x xxxxx xxx poskytována déle, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §195 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx přísluší, xxxxx není uhrazena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
(4) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§200
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přísluší xxxxxxx a dítěti, xxxxx xx xxxxx xx sirotčí xxxxxx. Xxxxxx přísluší xx xxxx 80 000 Kč, xxxxxxx xx výši 50&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zemřelého. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší. To xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dědicům xxxxxxxxxxx.
§201
§201 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§202
(1) Xxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného, které xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx x xxxxxx svých xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úrovně, upravit xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnancům po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx; to xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx pozůstalých.
§203
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x za xxxxxxx společenského xxxxxxxxx, x určování xxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx případech
§204
Xxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxxxxx věcech
(1) Xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx zaměstnanec x pracovním xxxxxx, xxxxxxxx xx škodu xx xxxxxx, xxxxx x tohoto zaměstnavatele xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxx xx xxxxx k xxxx určeném xxxx xx místě, xxx xx xxxxxxx odkládají.
(2) Xx xxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx částky xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jen xx xxxxxx 5000 Xx. Xxxxxx-xx xx xxxx, xx xxxxx na xxxxxx věcech xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx zvláštní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx škodu xxx omezení.
(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx zanikne, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxxxxxxx odkladu nejpozději xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx dověděl.
§205
Odpovědnost xxx odvracení xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx, který xxx odvracení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx škodu, má xxxx němu xxxxx xx xxxx náhradu, xxxxx i na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebezpečí xxx úmyslně xxxxxxxxx x počínal-li si xxxxxx způsobem přiměřeným xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatel.
Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
§205x
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zavinil xxxx xxxxxxxxx zaměstnanec, xxxx odpovědnost se xxxxxxx omezí; xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §191.
§205x
(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci skutečnou xxxxx, x to x xxxxxxxx, pokud xxxxx neodčiní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx jiné xxxxx. Xxx-xx o jinou xxxxx na zdraví xxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx odškodnění pozůstalým xxxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxx výše xxxxx xx xxxx se xxxxxxx x xxxx x době xxxxxxxxx.
(3) Náhradu za xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§205c
(1) Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxx tomu, kdo xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míře této xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxx při nemoci x povolání, má xxxxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xx podmínek, x xxxxx xxxxxx nemoc x xxxxxxxx, xxxxxx xxx postižen, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx době, po xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§205x
Xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti zaměstnavatele xx škodu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx zaměstnávající xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxx xxx případ xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx při pracovním xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištěni (xxxx xxx "zákonné xxxxxxxxx") x Xxxxx xxxxxxxxxx, akciová společnost, xxxxx s xx xxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 1992. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, československé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, případně jejího xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 63)
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx státního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxx do státního xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyplacená xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxx roku.
(5) Xxxxxxxxxx sdělí ekonomické xxxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxxx vždy xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx předchozí xxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx běžného xxxx. Xx stejném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přebytky xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx. Kooperativa, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovna, akciová xxxxxxxxxx, kromě toho xxxx evidenci o xxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx republiku.
(7) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pojistného xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nepřejdou xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiného zaměstnavatele, xx poškozený (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx xx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojištěný xxxxxxxxxxxxx.
(9) V xxxxxxx, x jakém xx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§206
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 70) xxxxx nejsou x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx žáky xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx uměleckých xxxx, xxxxxxxxx škol, xxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxx, studenty xxxxxxxx xxxx, xxxxx dobrovolných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx záchranných sborů, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx pokynů, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx pomáhají xxx zásahu xxxxx xxxxxxx události xxxx xxx odstraňování jejích xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx dobrovolně v xxxxx akce xxxxxxxxxxxx xxxx vypomáhají xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zájmu společnosti, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx nebo xxx dohodnuté činnosti xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx Horské xxxxxx, fyzické osoby, xxxxx xx xxxx xxxxx a podle xxxxxx pokynů osobně xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovatelskou xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zaměstnavatelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx utrpěly xxxx při plnění xxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxx funkce xxxx činnosti.
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx
§207
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx projednávají x xxxxxxxxx soudy.
§208
§208 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§209
§209 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§210
§210 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§211
§211 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§212
§212 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§213
§213 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§214
§214 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§215
§215 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Xx.
§216
§216 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Sb.
XXXX XXXXX
§217
§217 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 188/1988 Xx.
§218
§218 xxxxxxxx právním předpisem x. 188/1988 Xx.
§219
§219 xxxxxxxx právním předpisem x. 188/1988 Sb.
§220
§220 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§221
§221 xxxxxxxx právním předpisem x. 188/1988 Sb.
§222
§222 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§223
§223 xxxxxxxx právním předpisem x. 188/1988 Xx.
§224
§224 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§225
§225 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§226
§226 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§227
§227 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§227x
§227x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
§228
§228 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§229
§229 xxxxxxxx právním předpisem x. 188/1988 Xx.
§230
§230 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§231
§231 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
XXXX XXXXXX
XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX MIMO XXXXXXXX XXXXX
§232
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx x provedení xxxxx, dohodu x xxxxxxxx činnosti), jestliže xxx x práci,
x) jejíž xxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx směn xxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxx xxxx účelné a xxxxxxxxxx,
x) jejíž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx by xxx x xxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nehospodárný x xxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxx tyto dohody xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx ohrožen xxxxxx zdravý xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§233
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dohodě,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x dohodě,
x) xxxxxxxxx právní předpisy xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx předpisy x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k práci xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, x nimiž xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zničením x xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnavatelé xxxxxxx zejména
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné základní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x práci jimi xxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci,
x) přiměřeně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vykonanou xxxxx xxxxxxxxx odměnu, xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx s pracovněprávním xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx další sjednané xxxxxx zaměstnance xxxx xxxx xxxxxx x xxxx prospěch však xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx obdobné nároky x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru.
(3) Zákazy xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§234
(1) Xxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxx xxxxx způsobili xxxx rodinní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx při xxxxx pomáhali. Jde-li x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škody a xxxxx být xxx xxxxx než třetina xxxxxx sjednané xx xxxxxxxxx xxxx práce, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176178.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci za xxxxx, xxxxxx utrpěl xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx.
§235
Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
§236
Xxxxxx x xxxxxxxxx práce
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uzavřít, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsah xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx), na xxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx 100 hodin. Xx xxxxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx doba xxxxx xxxxxx zaměstnancem pro xxxxxxxxxxxxxx x témže xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx předpokládaného rozsahu xxxxx tato doba xxxxxxxxxxxx.
(2) Dohoda x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemně xxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx úkol, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx provedení x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxx xxxx, v xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx proveden; x xxxxxxx dohodě, xxxxxxxxx x písemném záznamu x ústně uzavřené xxxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvést xxxxxxxxxxxxx xxxxxx práce podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx rozsah xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx musí xxx proveden xx xxxxxxxx době, xxxxx xxxx zaměstnavatel xx xxxxxx odstoupit. Zaměstnanec xxxx xx dohody xxxxxxxxx, nemůže-li pracovní xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx xx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx část xxxxxx xxxx splatná xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úkolu. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx projednání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížit, xxxxxxxxxx-xx provedená práce xxxxxxxxx podmínkám.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na odměnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx o xxxxxxxx činnosti
§237
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepřesahuje 100 xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohotovosti, xx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx pohotovost xxxx. Xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v předchozí xxxx.
(3) Dodržování xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx celou xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx uzavřena (§238 xxxx. 2), xxxxxxx xxxx xx období 12 měsíců.
§238
(1) Xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxx se xxxxxx uzavírá. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx postupovat xxxxx §1 xxxx. 3 xx 5.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx určitou, xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Okamžité xxxxxxx dohody xxx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x uzavřené dohody, xxx xx zrušit xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodu xxxx bez xxxxxxx xxxxxx x 15 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxx výpověď xxxxxxxx.
§239
§239 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§239x
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx splatná xx xxxxxxxxxx termínech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx (§119), x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splatnost xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx pracovního xxxxx x xxxxxxxxxx výplatním xxxxxxx xx dokončení x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx splatnost odměny xxxxx.
§239x
(1) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro její xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx vykonávané xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x dohodě x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 až 5 a §7 xxxx. 2 xx 6 .
(2) Xx-xx xxxxxxx dohody x provedení práce xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 27) xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx ujednání x xxxxxx xx xxxxxxxxx práci.
XXXX XXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxx xxxxx
Právní xxxxx
§240
(1) Právní xxxx (pracovní xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ke vzniku, xxxxx xxxx zániku xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx vůle xxxx xxx učiněn xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx výslovně xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx úkonům xxxx, kteří xxxxxxx xxxx xxxx číst, xx třeba úředního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvou xxxxxxxx přítomných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu x xxx, xx xxxxxx xxxx odpovídá xxxxxxxxx vůli.
(3) Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx tak, xxx to xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§241
(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx práva xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx podmínky. X xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx zánik xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podmínky xx xxxxxxxx, její splnění xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, způsobí-li xxxx xxxxxxx záměrně xxxxxxxx, xxxxx neměl xxxxx xxx xxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx
§242
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,
x) xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxx obchází nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxx mravům,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svých xxxx,
x) který xxxxxx xxxxxxxxxxx jednající x duševní poruše, xxxxx xx xxxx x tomuto právnímu xxxxx neschopným,
x) xxxx-xx xxx, xxx xxx učinil, xxxxxxxxxxx x právním úkonům.
(2) Právní xxxx, x xxxxx nebyl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx nebyl učiněn xxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx, je neplatný, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx zákoník, xxxxxxxxx zvláštní xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx projednán, xxxx právní úkon xxxxxxxx, x když x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, za xxxxx x xxxx došlo, xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx nelze xxxxxxx xx ostatního obsahu.
§243
(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úkor xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx úkor xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx získaný xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právního xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částek xxxx však zaměstnavatel xx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx jestliže zaměstnanec xxxxx nebo xxxxx x okolností předpokládat, xx jde x xxxxxx xxxxxxxxx určené xxxx omylem xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx tří xxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobil xxxxxxx xxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx následkem takového xxxxxxxxxx právního úkonu xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx ji nahradit.
§243a
§243x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
Xxxxxxx (dohody)
§244
(1) Xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uzavřena, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(2) Návrh xx uzavření xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx, xx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx navrhovateli.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx druhý xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxxx návrhem.
(4) Xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx účastníci xx xxxxx xxxxxxx odstoupit.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx písemnou formou xxxxx, dojde-li x xxxxxxxxx xxxxxx a x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xx xxxx listině.
§245
(1) Xx smlouvy xxxx xxxxxxxx odstoupit, xxx xxxxxxxx xx to x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx stanoveno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx, který xxxxxx v xxxxx, xxxxx xxxxxxx účastníku xxxxx xxx xxxx, xx xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx okolnosti, xx xx xxx xxxx xx smlouvě xxxxxxx.
(4) Xx pracovní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 2), xxx dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx práce.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx
§246
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx mzdy; xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, než xx xxxxxx srážky xxx xxxxxx rozhodnutí. 3) Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx i xxx jiné xxxxxx, x nimiž xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx.
§247
(1) Xxxxxxx-xx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx hodnotách, xxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlášením, xx tento xxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspokojí, xxxxxxxx xxx neučiní xxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ručiteli na xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx neuspokojil xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxx zaměstnavatelem xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§248
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na svěřených xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtovat, x xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnavatel xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx třeba xxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dnem vkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx zaměstnavatele.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník.
(5) Zánikem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx právo xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§249
(1) X xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx x převodu xxxxxxxxxxxxxx xxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxx části k xxxxxx zaměstnavateli, xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x plném xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatele xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx právnická nebo xxxxxxx osoba xxxxxxx x zařízeních xxxxxxxx xxx tyto činnosti xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxx vlastním xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx důvod xxxxxxx x xx to, xxx dochází k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (§8 a 8a) pokračovat x xxxxxx úkolů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx zanikly, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§250
(1) Xxxx xxxxxxxxx práv x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx zaměstnavatel a xxxxxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx dosažení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx převodu, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důsledky xxxxxxx x připravovaná xxxxxxxx xx xxxxxx x zaměstnancům.
(2) Xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx x přejímající zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§251
(1) Xxxxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxxxxxxx rozdělením, xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, určí, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxx xx dosavadního zaměstnavatele xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů.
(2) Ruší-li xx xxxxxxxxxxxxx, určí xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zrušeného zaměstnavatele, xxxxxxxxx uplatňovat jeho xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 15)
(3) Xxxxxxx-xx podle §249 k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxx působnost xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán (§272 xxxx. 3), uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxx založen, nebo xxxxxxxx úkolu, xx xxxxxxx byl xxxxxxx, xxxx xxxxx orgán, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§251x
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§251x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1994
§251x
(1) Xxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 63) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx.
(2) Stanoví-li xxxxxxxx právní předpis, xx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx vzniklé. Zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nově xxxxxxxxx organizačních složek xxxxx přejímá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xx organizační xxxxxx státu xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přechází výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nerozhodl, xx xxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxx zřízená.
§251x
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu 63) se xxxxxxx xx xxxx organizační xxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx. Převádí-li xx xxxxx xxxxxxxxxx zřizovatele x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx xx této části xxxxxxxxxxx složky xxxxx xx přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx x těch xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči zaměstnancům xxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx převáděné xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.
§251x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§251x
(1) Xxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxx, xx organizační xxxxxx státu se xxxx, 63) stanoví xxxxx předpis xxx, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx x která organizační xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zaměstnancům.
(2) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx na zřizovatele, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx státu xxx xxxxxxx.
§251d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xxxxx čtvrtá
Xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx
§252
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.
§253
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx plnění xxxxx určeno, je xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.
(2) Není-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx být nárok xxxxxxxxx xx tří xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požádal.
(3) Uspokojuje-li xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění.
(4) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, xxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx, xxxxx nárok xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx úschovy, xxxxxxx odpírá-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx.
§254
(1) Xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uspokojit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx ten nárok, x xxxx účastník xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejdříve xxxxxxx.
§255
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx je x xxxxxxxxxxx lhůtách, jde x včasné x xxxxx plnění.
(2) Xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxxx xx splátek x xxxxxx lhůtě, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxx určeno x xxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příští xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx ve splátkách x xxxx-xx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§256
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx x řádně xxxxxxxxxx xxxxx druhého účastníka, xx x xxxxxxxx.
(2) Účastník, jehož xxxxxxxx xxxxx nebyl xxxx x řádně xxxxxxxxx, xxxx požadovat xxxxx x xxxxxxxx xx výši stanovené xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. 4) Xxx-xx x xxxxxxxx s plněním xxxx, xxxxxxxx účastník, xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx k xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřijme xxxx xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxx x uspokojení svého xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx xxxx, nese xxxxxxxxx její xxxxxx, xxxxxxx xxxx poškození.
§257
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nárok xxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx, požádá-li o xx ten, xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx být xxxxxxxxx, odepře xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xx ten, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§258
Xxxxxxxx xxxx
Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx.
§259
Dohoda x xxxxxxxx nárocích
Xxxxxxxxx mohou upravit xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
§260
Xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx x za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx; do xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přecházejí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx s xxx xxxx x xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx; předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx osob.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smrtí zaměstnance, x výjimkou xxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx zaměstnancem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx, a xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx pátá
Xxxxx x xxxx
§261
(1) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx uplatněn x xxxxx xx xxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xx ten, xxxx němuž xx xxxxx xxxxxxxxx, promlčení xxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku x xxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx (§194 x 195) nebo xxxx xxxxx na xxxxxx (§187) x nároky xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199). Nároky xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx se xxxx promlčují.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx u xxxxx xxxx nárok x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pokračuje, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx přiznán a xxx xxxxx xxx x xxxxx navržen xxxxx rozhodnutí.
(4) X xxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jen x případech xxxxxxxxx x §30 xxxx. 4, §46 odst. 3 x 4, §53 odst. 2, §54 xxxx. 2, §59 xxxx. 3, §60 xxxx. 4, §64, §109 xxxx. 2 a §204 xxxx. 3. Bylo-li xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx práva, x xxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§262
(1) Xxxxx počíná xxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx poprvé.
(2) Xxxx-xx dohodnuto xxxxxx xx xxxxxxxxx, počíná xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx splátky ode xxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx nesplněním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celý xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§263
(1) Xxxxx není v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, činí xxxxx x xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxx xxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx peněžitých nároků xxxxxxx uznaných co xx xxxxxx a xxxx xxx, kdo xx povinen xxxxx xxxxxxxxx, x nároků xxxxxxxxxxx omezením převodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx. Týká-li xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx se xxxxxx, xxxx lhůta x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx tři xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx dva xxxx; xxxxx běžet xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx, a o xxx, xxx xx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx náhradu škody xx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx uplatněn xx xxxxx tří let, x xxx-xx x xxxxx způsobenou xxxxxxx, xxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx x události, z xxx škoda xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x škodu xx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí, xxxxxxxxx xxxx přislíbení xxxxxxx 64) xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx poškozeného (xxxx xxx "korupční xxxxxxx"), xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxx škody xx xxxxxxx za xxx xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxx dozví x xxxxx a x xxx, kdo xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx ode xxx, xxx došlo ke xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§264
(1) Xxxxxxxx-xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx schváleného xxxxx, xxxx ten, jehož xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx let xxx xxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxx na splátky, xxxxxx lhůta k xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx běžet xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx splátek xxxxxxx celý nárok, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátky.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx běhu xxxxxx xxxx xxxx, po xxxxxx trvá xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
§265
Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xx do xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§266
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxx xx rozhodující xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Poslední xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, měsíců xxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx číslem xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx den v xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí 15 xxx.
(3) Připadne-li xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx.
(4) Návrh xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx druhému xxxxxxxxx xx nutno xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxxx vydaný x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx omezeny xxxxx nebo xxxxxxxxxx (§258), ani xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx povinnosti; xxxx xxxx počínají xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx posledního dne xxxxxxxxx nebo sjednané xxxx.
§266x
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxx x zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou. To xxxxx obdobně o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx to xxxxx, xxx xxxxxxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxxxxx licence.
(2) Písemnosti doručované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx x doručenkou x poznámkou "xx xxxxxxxxx xxxxx".
(3) Xxxxx-xx zaměstnanec, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, ačkoliv xx x xxxxx xxxxxxxx zdržuje, xxxxxxxxxxx xxxxx písemnost v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x tom vhodným xxxxxxxx uvědomí. Xxxxxxxxx xx xxxxx po xxxx 10 xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx být na xxxxxxxxxx vyznačen. Xxxx-xx xxxxxxxxx x době xxxxxxx xx xxxx xxxxx zaměstnancem vyzvednuta, xxxxx ji xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx skutečnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx zaměstnanec písemnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§267
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxx, může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro zaměstnance xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx o
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x cizině x xxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxx rozvržení x xxxxx xx xxxxx pracovního klidu x xxxxxx x xxxx odměňování, popřípadě xxxxxxxxxxx mzdy (xxxxxx), xxxxxxx mzdy x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx poměr.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ale xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxx xxx xxx vykonávají xxxxxxxx xxxxx doma x pracovní xxxx, xxxxxx si xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"), se xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:
x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovené týdenní xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx,
x) xxx důležitých xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx nenáleží xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) nenáleží jim xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx mzdovým předpisem.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxx stanovit, xx xxx xxxxxxxxx důležitých xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx.
(5) Xxxxxxxx právním předpisem x. 74/1994 Sb.
§267x
§267x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§268
§268 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§269
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx manžely nebo xxxx partnery 80).
§270
(1) Xxxxxxxxx 154, 155 x §156 xxxx. 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxx xx zaměstnance pečující x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §53 xxxx. 3, §154 odst. 2 x §156 xxxx. 2 se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x převážně xxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx.
§270x
Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx a státní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 77).
§270x
§270x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
Xxxxxx některých xxxxx
§271
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxx vznikly xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, 61) xxxxx nedosahují takového xxxxxx poškození xxxxxxxxxxx xxxxx, který lze xxxxxxxx xxxx xxxxx x povolání, x xxxxx xxxxx práce xx xxxxxxxx podmínek xx vedl xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx. 62) Xxxxx může stanovit xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
§272
(1) Xxxxxxxx, pracovněprávními, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se rozumějí xxxxxx závazné xxxxxx xxxxxxxx. Pro účely xxxxxxxxxx §27 xxxx. 4, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenuje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vlády.
(2) Xxxxx xxx x xxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ústředními xxxxxx uvedenými x xxxxx zákoníku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxx xxxxx, který xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli řídící xxxxxxxxx xxx plnění xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborovým orgánem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x právních vztazích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 20)
§273
(1) Xxxxxx x ostatní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx práci xxxx předpisy xx xxxxxxx života x xxxxxx, předpisy hygienické x protiepidemické, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x normy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, výbušninami, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravky x xxxxxx xxxxxxx škodlivými xxxxxx, xxxxx upravují xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.
(2) Pokyny x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci xxxx xxxxxxxxx pokyny dané xxxxxxxxxxx jeho nadřízenými.
§274
(1) Xxxxxxxxx se rozumějí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ženy, svobodní, xxxxxxxx xxxx rozvedení xxxx a xxxx x xxxx xxxxxxx x jiných vážných xxxxxx, xxxxxx-xx s xxxxxx, popřípadě s xxxxxxx xxxx nežíjí-li x partnerem 80).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 18 let.
(3) Kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zákon x rodině.
§275
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x používání průměrného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 24)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pracovněprávní xxxxx xx xxxxxx průměrný xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy nestanoví xxxxx.
(3) V xxxxxxxxx, kdy se xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx měsíčního čistého xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx výdělku 24) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob, 17) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx 18) a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 19) xxxxxxxxxxx podle podmínek x sazeb xxxxxxxx xxx zaměstnance v xxxxxx, x xxxx xx tento výdělek xxxxxxxx.
Přechodná xxxxxxxxxx
§276
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1966, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pracovního xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1965 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1966 x xxxxxx právní xxxxxx, x xxxx nastanou xx tomto xxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx však xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx řídil xxxxxxx x. 66/1950 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx považuje xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.xxxxx 1966; xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx kázně, k xxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1966, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákoníku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §79 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxx dnem.
§277
(1) Pracovní xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxx 1. xxxxxx 1966, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.
(2) X xxxxxxxxxx pracovních sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vládním xxxxxxxxx č. 120/1950 Sb., x xxxxxxx a povinnostech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx nařízení č. 12/1961 Xx., xx xxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx námitkám, postoupí xx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušný k xxxxxxxxxx sporu,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxx nebylo xx 31. xxxxxxxx 1965 xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxxxxx xxxxxx, u nichž xxxx xxxxxx, příslušnému xxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxxxxx odborového xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§278
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 1966.
(2) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx běžet před 1. lednem 1966, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Stanoví-li xxxx tento zákoník x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx, končí xxxxx nejpozději xxxx 31. xxxxxxxx 1966. Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx úmyslně způsobené, x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx počítané xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxx původní xxxxx.
§279
Zrušovací ustanovení
(1) Zrušují xx:
1. XXXX. xxxxx xxxxxxxx zákoníku občanského xxxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 1811, ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a doplňujících;
2. xxxxxxxxxxxx xxx x. 227/1859 x. x., xx xxxxx xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx;
3. xxxxx x. 115/1884 ř. z., x xxxxxxxxxxxx mladistvých xxxxxxx a žen, x xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;
4. xxxxx x. 21/1895 ř. x., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/1905 x. x.;
5. xxxxxxxx x. 160/1906 x. x., o službě xxx strojích xx xxxxxxxxxx parnících xxxxxxxxxx xxxxxxx;
6. nařízení x. 180/1908 ř. x., x xxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;
7. xxxxx x. 9/1914 x. x., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx x lesnických xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);
8. xxxxxxxx x. 206/1914 x. x., xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x dohledu x xxxxxx kotlům x xxxxxx strojům;
9. xxxxx x. 91/1918 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
10. xxxxxxxx x. 11/1919 Xx., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy k xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx pracovní;
11. xxxxx x. 420/1919 Sb., x xxxxx xxxx;
12. xxxxx x. 29/1920 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vládního xxxxxxxx x. 44/1951 Xx.;
13. xxxxxxxx x. 499/1921 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx;
14. xxxxx x. 244/1922 Xx., xxxxxx xx všeobecně xxxxxxxx xxxxxx poměry xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx na Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/1924 Sb.;
15. xxxxx x. 137/1924 Xx., xxxx se xxxxxxxx předpisy o xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx;
16. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Slovenska x. 259/1924 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;
17. xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 15/1927 Xx., x xxxxxx platových x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Československých xxxxxxxx xxxx;
18. xxxxxx xxxxxxxx x. 16/1927 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 111/1945 Xx., nařízení x. 140/1946 Xx. x xxxxxxxx x. 220/1946 Sb.;
19. xxxxx x. 39/1928 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
20. xxxxx x. 154/1934 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obchodních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx);
21. xxxxx x. 189/1936 Xx., x pracovním xxxxxx xxxxxxxxx;
22. xxxxxxxxxx §62, §80 xxxx. 1 x §146 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 41/1938 Sb., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx života x xxxxxx xxxxxxxxx dělníků;
23. xxxxx x. 333/1939 Xxxx. zák., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
24. ustanovení §6 xxxxxxxx x. 181/1940 Xx., jímž xx xxxxxxxx předpisy xx ochranu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx;
25. xxxxxxxx x. 261/1942 Xx., o xxxxxxx práci, ve xxxxx xxxxxxxx č. 76/1944 Sb.;
26. xxxxxx xxxxxxxx č. 15/1945 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx;
27. xxxxxx č. 71/1945 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx československého xxxxxxxx xxxxxxxxx;
28. xxxxxx č. 88/1945 Sb., x všeobecné xxxxxxxx povinnosti;
29. xxxxxxxx x. 652/1945 X. x., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx otázek v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx;
30. xxxxx č. 29/1946 Sb., xxxxxx xx zavádějí xxxxxxxx xxxxxxx;
31. xxxxx č. 177/1946 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x pekárnách;
32. xxxxxxxx č. 184/1946 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přihláškách k xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxx x. 198/1948 Xx.;
33. zákon č. 16/1947 Sb., x umístění x jiném zaopatření xxxxxxxxxxx xx zkonfiskovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků;
34. xxxxx č. 45/1947 Sb., x xxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxxxx;
35. xxxxx č. 103/1947 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prohlašuje xx xxxxxxxxx;
36. zákon č. 110/1947 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlašuje za xxxxxxx xxxxxxxxx;
37. xxxxx č. 244/1948 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
38. xxxxxxxx x. 1153/1948 Ú. x., xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
39. zákon č. 4/1949 Sb., o pracovním xxxxxx xxxxxxxxxxx;
40. xxxxxx xxxxxxxx č. 40/1949 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x autodílnách xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
41. xxxxx č. 234/1949 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stěhovacích x xxxxxx výdajů;
42. vládní xxxxxxxx č. 278/1949 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx;
43. ustanovení §3 xx 10 xxxxxx č. 64/1950 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x službě x branné xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Xxxxxxxxx shromáždění č. 43/1956 Sb.;
44. zákon č. 66/1950 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění x. 60/1956 Sb.;
45. xxxxx č. 67/1950 Sb., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx);
46. xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 x 4 x §17, 18, 20, 23, 25 x 26 xxxxxxxx nařízení č. 68/1950 Sb., xxxxxx se vydává xxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 38/1953 Sb.;
47. xxxxxx xxxxxxxx č. 102/1950 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;
48. vládní xxxxxxxx č. 115/1950 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměrech x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bývalých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx převzatých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovní a xxxxxxx xxxxxx;
49. xxxxxx xxxxxxxx č. 120/1950 Sb., x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 12/1961 Xx.;
50. xxxxxxxxxx §4 xx 8 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 131/1950 Sb., xxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vládního xxxxxxxx x. 18/1953 Xx.;
51. ustanovení §12 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx č. 141/1950 Sb.;
52. xxxxxx xxxxxxxx č. 19/1951 Sb., x xxxxxx pracovní xxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx pracujících x xxxxxxxxxx elektřinou, plynem x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 30/1959 Xx.;
53. ustanovení §6 xxxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx klidu x x xxxxxxxxx x významných xxxxx;
54. xxxxxx nařízení č. 39/1952 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx nemají řádně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
55. xxxxxxxxxx §3, 16, 19, 20 x 21 vládního xxxxxxxx č. 17/1954 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 60/1956 Xx.;
56. xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. a) x odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 44/1954 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy;
57. xxxxxxxx x. 77/1954 X. x., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxx pracovního xxxxx x o odměně xx xxxxx v xxxxxx dnech;
58. xxxxxxxx x. 124/1954 X. x., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx;
59. xxxxxxxx x. 213/1955 Ú. x., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx;
60. xxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění č. 26/1956 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxx spojů;
61. ustanovení §13 až 15 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění č. 30/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx;
62. ustanovení §15 xx 17 x 20 xx 22 xxxxxxxxx opatření Předsednictva Xxxxxxxxx shromáždění č. 31/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
63. xxxxx č. 45/1956 Sb., o xxxxxxxx pracovní xxxx;
64. xxxxxxxxxx §50 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
65. xxxxx č. 24/1957 Sb., x xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) stíhání xxxxxxxxxx x poškozování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 136/1958 X. x.;
66. xxxxxxxxxx §14 xxxxxx č. 70/1958 Sb., x úkolech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x pracovní síly;
67. xxxxx č. 71/1958 Sb., o xxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;
68. xxxxxxxxxx §1 až 23 xxxxxx č. 89/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x učebním xxxxxx (xxxxxxxx zákon);
69. xxxxxxxx č. 15/1958 X. l., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx pracovních xxx xxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx;
70. vyhláška x. 165/1958 Ú. x., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců;
71. xxxxx č. 81/1959 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
72. xxxxxxxx č. 82/1959 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
73. vládní xxxxxxxx x. 40/1959 Ú. x., x zadávání xxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxx;
74. xxxxxxxx č. 184/1959 X. l., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x závodech;
75. xxxxxx nařízení č. 28/1960 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
76. xxxxxxxx č. 135/1960 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxxxxxx druhů prací x xxxxxxxxx;
77. vyhláška č. 13/1961 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
78. zákon č. 65/1961 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci;
79. zákonné xxxxxxxx Předsednictva Národního xxxxxxxxxxx č. 101/1961 Sb., x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx cvičení;
80. xxxxxxxx č. 98/1962 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
81. xxxxxxxxxx §1 x §9 xx 13 xxxxxx č. 58/1964 Sb., x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x matky;
82. xxxxx č. 30/1965 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx;
83. xxxxxxxx č. 31/1965 Sb., kterou xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovních úrazů x nemocí x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx předpisy, xxxxxxxx upravující náhrady xxx překážkách x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zájmu a xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx neodporují tomuto xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, které xxxxxxxx délku pracovní xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx než §83 xxxxxx xxxxxxxx, zůstávají x platnosti.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1991 Sb.
§280
Účinnost
Xxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1966.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxx x. r.
Xxxxxx x. r.
Xx. XX
(1) Změny vyplývající x xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx nároky xxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1969 x xx xxxxxx úkony xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1970, i xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxx.
(2) Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx lze xxx xxxxxxxxxx výpověď [§46 xxxx. 1 xxxx. x)], popřípadě okamžitě x xxx xxxxxx xxxxxxxx poměr [§53 xxxx. 1 xxxx. x)] i xxxxx, xxxxx-xx x takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(3) Xx dobu xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona do xxxxx roku 1971 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle §53 xxxx. 1 písm. x) vázáno xxxxxxx xxxxxxxxx v §53 xxxx. 2.
(4) Xxxxxx omezující podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku a xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx pozůstalých xx xxx xxxxxxx náležející xx xxxx od 1. xxxxx 1970 xxxxxxx xx jednotnou xxxxxx 2500 Xxx. Xxxxxxxxxx důchodem, částečným xxxxxxxxxx důchodem x xxxxxxxx pozůstalých xx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1970 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx x uvedených xxxxxxxxx bylo již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx již xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx spory, xxxxx nebyly do 31. xxxxxxxx 1969 xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx sídlo. Xxxx-xx xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxx na xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx orgánem, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1970, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx x §46 xxxx. 3, §52, §53 odst.2, §60 xxxx. 2, §64, §79 odst. 1, §101 xxxx. 4 x §204 xxxx. 3.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 153/1969 Xx. x účinností xx 1.1.1970
Čl. II
1. Xxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx řízení xxxx 1. xxxxxxxxx 1975 x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx řízení x sporu xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. červencem 1975, xxxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
2. Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znění §215 zákoníku práce x xxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx důtka x o xxxxxxx xxxxxxxxxx nerozhodla xx 1. července 1975, xxxxxxxx rozhodčí xxxxxx, xxxxxxxxx soud. Xxxxxx xx xxxxxxx schválení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §214 zákoníku xxxxx xxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx, pokud xxxx dále stanoveno xxxxx, na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 1975 x xx právní xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 1975, i xxxx xxxxxx právní xxxxxx nastanou xx xx xxxxx xxx.
4. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, podaný xx 30. xxxxxx 1976, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. soud x xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, v nichž xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xxxxx x xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 1975.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 20/1975 Xx. s účinností xx 1.7.1975
Xx. XX
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dohodě x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §105 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxx za xxx 1985.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 22/1985 Sb. x účinností xx 9.4.1985
Xx. II
1. Xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx se řídí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx, xxxxx i nároky x xxxx vzniklé x xxxxxx úkony xxxxxxx před 1. xxxxxx 1989 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx vzniklých xxxx 1. lednem 1989 xxxx xx xxxx xxxxxxx změněných x účinností xxxx xxxxx dnem xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx k přidělení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxx vystavěného x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vlastních xxxxxxx prostředků podniku x xxxx přiděleného xx xxxxxxx zájmu.
3. Za vedoucí xxxxxxxxxx xx funkcích,. xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§27 xxxx. 4), xx xx 1. xxxxx 1989 xxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx dni xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za porušení xxxxxxxx kázně, x xxxxx došlo před 1. xxxxxx 1989.
5. Xxxxx uvedené x §261 xxxx. 1, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx uvedené x §261 xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx předpisy.
6. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníka xx náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x povolání (§194 x 195) xxxx xxxx škody xx xxxxxx (§187) x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199) xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989, xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
7. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx náhrady xx ztrátu xx xxxxxxx x náhrady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 xxxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxxx) xxx 65 xxx, xx xxxx xx 1. ledna 1989 xxxxxxx xx částku 3000 Kčs a x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx škody xx xxxxxx xxx xxxxx xxx 3000 Xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x 75% xxxxxxx mezi tímto xxxxxxxx x xxxxxxx 3000 Xxx; xx xxxxxx postiženého xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx již xxxx 1. xxxxxx 1989 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx 65 xxx xx 31. xxxxxxxx 1988, xxxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx; xxxxx xxxxx x xxx náhradu xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxxx (§199) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1988. Xxxxxx pracovníků uvedené x tomto xxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 xxxxxxxx xxx 65 xxx, xx xxxx dosavadními xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nákladů xx výživu pozůstalých (§199) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxx 65 xxx xxxx xxxxx xxxx.
8. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx důchodu xxxxxxxxxx, jimž xxx xxxxxxx xxxxxxxx důchod xxxx 1. lednem 1989 x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti částečně xxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1988.
9. Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx ni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx další občan xxxxx jiných než xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, o xxxxx xxxx zahájeno xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx dosavadními předpisy.
10. Xx do xxxxxx nařízení xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 7 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. 38)
11. Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x xxxxxxxx Státní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 509/1965 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
12. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx do xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jejíž xxxx xx narodilo před 1. lednem 1989.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 188/1988 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1989
Čl. XX
1. Ustanoveními tohoto xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1991, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx; xxxxxx vznik, xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx úkony xxxxxxx před 1. xxxxxx 1991 se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxx x uložení xxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kárného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem, xxxxxxxx xxxx 1. únorem 1991, xx x xxxxxx xxx zastavuje. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx tímto dnem, xx xxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyřadí x xxxxxxxx spisu xxxxxxxxxx. V žádných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx mu bylo xxxxxxx xxxxx opatření.
3. Xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 1991 xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí o xxxxxxx xxxxx bodu 2, kde bylo xxxxxx zastaveno. Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx soud, x xx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 1991.
4. Pravomocné rozhodnutí xxxxxxxx komise a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx může být xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx-xx ke xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xx věci samé. Xxxxx xx zrušení xxxx xxxxx účastník xxxxx nejpozději ve xxxxx xxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smíru nebo xxxxxxxxxx.
5. Zprošťovací xxxxx podle §227a xxxx. 4 xxxx. x) se uplatní x xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. únorem 1991, xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 1991.
6. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prokurátora xxxxx dosavadního §243a xxxxxxxx x xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991.
7. Po 31. lednu 1991 xx xxxxxxxx noční xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx x tomuto dni, x xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1991.
8. U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx starších xxx 16 xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do 30. září 1991 xxxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxxxx §83 odst. 2 věty xxxxx x §167 xxxx. 1 část xxxx xx středníkem.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx. x účinností xx 1.2.1989
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxx výpověď podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx x xxxx xxxx uzavřena xxxxxx x rozvázání xxxxxxxxxx poměru x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znění §97 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejdéle xx 31. srpna 1994.
(3) Do xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 37) xxxxxxxxx xxxxx XXXX č. 137/1989 Xx., o xxxxxxxx stravování.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx podle §143 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx dosavadními xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 2 se posuzuje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (§195) x náhrady xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199), je-li xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx i x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx náhrada xxxxxxxxxx před 1. xxxxxxx 1994; to xxxxx x xxx xxxxxxx, x nichž xxxx xxxx 1. xxxxxxx 1994 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejichž xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(7) Dohody xxxxxxxx xxxxx §227a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadním §227a xxxx. 2 xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §269 xxxx. 1 x 2, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
Xx. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Zrušují xx:
1. xxxxx č. 195/1991 Sb., o odstupném xxxxxxxxxxxx xxx skončení xxxxxxxxxx poměru, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., x xxxxxxx x nemocenském x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx;
2. xxxxxxxx xxxxx České a Xxxxxxxxx Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., x pracovněprávních xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
3. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 14/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x. 121/1990 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů;
4. xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x. 213/1990 Xx., kterým xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx;
5. xxxxxxxx xxxxx Československé socialistické xxxxxxxxx č. 137/1989 Sb., x xxxxxxxx stravování,
6. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních věcí Xxxxx xxxxxxxxx č. 425/1991 Sb., x odměňování prací xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx,
7. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx paliv x energetiky x. 3/1990 x xxxx xxxxxx xxxxxx horníků xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x. 405/1990 Xx.
Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.1994
Xxxxxx XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1996, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx dnem a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1996.
(2) Xxxxxx xx xxxxx sociální xxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx potřebnosti 1) xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxxxxxxx xx xx. XX xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx. x účinností xx 1.10.1995
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx také xxxxxxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxx o pracích xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx uzavřené před 1. xxxxxx 2001, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx z nich xxxxxxx x xxxxxx xxxxx učiněné xxxx 1. lednem 2001 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001.
3. Xxxxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxx ústředním orgánem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §85, 85a, §90 xxxx. 3, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 3 x §102 xxxx. 7 xxxx druhá xxxxxxxxx x platnosti xx 31. prosince 2000.
4. Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2001, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§83a) xxxxxxx; xx xxxxx x o náhradách xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v 1. xxxxxxxxx 2001.
5. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxx čerpání xxxxxxxxxx dovolené.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xx. XXX
1. Xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx první xx. X bodu 4 x x xxxxx druhé xx. XX, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, u xxx xxxxxxx doba xxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Práva z xxxxxxxxxxxx za vady x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx kupujícím xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x záruční době xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2003. Xxxx skutečnost xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx záručním xxxxx nebo xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx musí xxx upozorněn.
Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 136/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx x konkurenční doložce xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx sjednané xxxxx §29 xxxx. 3 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2004
Čl. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x dočasném xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §38 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 436/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
§39
Přechodné xxxxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu podle xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. x) zákona x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních škol x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§39 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 563/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx-xx x xxxxxxxx dítěte xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx nároky na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 169/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 65/1965 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1966.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1968

153/1969 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1970

42/1970 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 12/1970

100/1970 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

146/1971 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx výborech a xxxxxxxx xxxxxxxxx národních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1972

20/1975 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1975

55/1975 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 65/1965 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 16/1975

72/1982 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx §105 xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1982

111/1984 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dovolené xx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx §5 xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1985

22/1985 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx §92 x 105 zákoníku xxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.4.1985

52/1987 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1987

98/1987 Xx., o xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1988

188/1988 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.1.1989

52/1989 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Xx. xxxxxxxxxxx v částce x. 14/1989

3/1991 Xx., xxxxxx se mění x doplňuje xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.1991

167/1991 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 34/1991

297/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo nemocí x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.1991

231/1992 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje zákoník xxxxx x zákon x zaměstnanosti

s xxxxxxxxx xx 29.5.1992

264/1992 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zrušuje xxxxx x státním xxxxxxxxx x x řízení xxxx státním xxxxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.1993

451/1992 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 65/1965 Xx. publikované v xxxxxx x. 89/1992

590/1992 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.1993

37/1993 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.1993

74/1994 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.6.1994

126/1994 Xx., úplné znění xxxxxx x. 65/1965 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 39/1994

3/1995 Xx., xxxxx ÚS XX ze xxx 23.11.1994 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku X xxxxxx č. 74/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákoník xxxxx x. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 18.1.1995

118/1995 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.10.1995

164/1995 Sb., xxxxx XX ČR

s xxxxxxxxx od 1.10.1995

220/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 74/1994 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.1995

287/1995 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 238/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.1996

138/1996 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 236/1995 Xx., x platu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.5.1996

167/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů ČR xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.1999

192/1999 Sb., xxxxx XX xx xxx 16.6.1999 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §202 xxxx. 2 zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 17.9.1999

225/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx z povolání

s xxxxxxxxx od 1.12.1999

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

155/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001, s výjimkou xxxxxxxxxx §73 odst. 2, xxxxx nabylo xxxxxxxxx 1.7.2000, a §6 xxxx. 2 xx 4, §18x x §25d xx 25x, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX do EU (1.5.2004)

220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx XX x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx záchranném xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

257/2000 Xx., o Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx zákona x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx dětí (xxxxx x Xxxxxxxx a xxxxxxxx službě)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

85/2001 Sb., úplné xxxxx xxxxxx č. 65/1965 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 32/2001

177/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxx x. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2001

6/2002 Sb., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x změně některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

136/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

202/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2005 x xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007)

311/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2003

274/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2003

281/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x účinností od 28.8.2003

362/2003 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2007)

46/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 312/2002 Xx., x úřednících xxxxxxxx samosprávních celků x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2004, x xxxxxxxx §134x, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005

436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanosti

s xxxxxxxxx xx 1.10.2004

512/2004 Sb., xxxxx XX ze xxx 18.8.2004 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x. 487/2001 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 125/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx pracovním úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxxxx xx zrušení §205x xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx č. 125/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 15.10.2004

562/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx školského xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

563/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

628/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 14.12.2004

169/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 88/1968 Xx., o xxxxxxxxxxx mateřské dovolené, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na děti x nemocenského pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 361/2003 Xx., x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

253/2005 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x inspekci xxxxx, přijatému Parlamentem xxx 3.5.2005 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

s xxxxxxxxx xx 14.7.2005

342/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.9.2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

72/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 549/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

79/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx č. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x zákonem x. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)

308/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx družstevní xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.8.2006

585/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx., x zákon x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., o stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

Xxxxxx xxxxxxx x. 65/1965 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx XXX č. 482/1991 Sb., o xxxxxxxx potřebnosti, xx xxxxx zákona č. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 165/1993 Sb., xxxxxx č. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 182/1994 Sb.
2) §226 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §278 xxxxxx x. 99/1963 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů
4) §1 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 45/1964 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx.
5) §9 xxxxxx č. 111/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cen a xxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 210/1989 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 310/95 Sb.
6) Xxxxx č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) Xxxx. §2 obchodního zákoníku, §2 živnostenského xxxxxx
8) Xxxxx x. 73/1990 Xx., x xxxxxxx službě - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 18/92 Sb.
9) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx.
Xxxxx č. 172/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx.
10) §61 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx vyhlášky č. 123/1990 Xx., a x. 260/1990 Xx. - §61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Sb.
11) Zákon x. 173/1988 Sb., x xxxxxxx se xxxxxxxxxx majetkovou xxxxxx - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 513/91 Sb.
12) Např. §54 xxxxxx x. 22/1992 Xx., x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. - zákon č. 22/1992 Sb. byl xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx XX xxxxxxx xxxxxxxxx č. 6/1993 Sb.
13) Zákon XXX č. 238/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (zákon x xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 287/1995 Xx.
14) Xxxx. xxxxx č. 427/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Např. xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 328/1991 Sb., x konkursu x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx.
17) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů.
Xxxxx ČNR č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 35/1993 Sb.
18) Zákon XXX č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 10/1993 Xx.
19) Zákon XXX č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx.
20) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 300/1990 Xx.
21) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx prvkem x Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
22) §11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
23) §21 xxxxxx č. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
24) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx za pracovní xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 74/1994 Sb.
25) §7 xxxxxx ČNR č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 272/1992 Xx.
26) Zákon č. 1/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 143/1992 Sb., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx pohotovost v xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 44/1994 Xx.
28) Xxxx. xxxxx ČNR č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) §24 xxxx. 2 písm. x) xxx 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx.
31) Xxxx. §11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §23 x 64 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x soustavě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx).
33) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 98/1987 Sb., x zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1989 Xx.
34) §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení.
35) §116 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x sociálních xxxx x. 149/1988 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení. - §116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 115/1992 Sb.
36) §11 xxxxxx XXX x. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx alkoholismem x jinými xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §31 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx prostředky Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 10/1993 Sb.
38) Uveřejněny xx Xxxxxx zákonů xxx č. 119/1985.
39) §3 xxxx. 2 x 7 xxxxxx x. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
40) §16 xxxx. 3 xxxxxx x. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx xx pracovní pohotovost x o xxxxxxxxx xxxxxxx.
41) §200x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
42) §21 xxxxxxxxxx zákoníku.
43) §40 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx č. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxx další xxxxxx.
44) Zákon č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých školách).
45) §2 xxxxxxxx x. 31/1993 Xx., x posuzování xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
46) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx.
47) §13 xxxxxx č. 1/1992 Xx.
48) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 324/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
49) Například xxxxxxxx č. 48/1982 Sb., xxxxxx xx stanoví základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) Zákon č. 20/1966 Sb., x péči x zdraví lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Například xxxxx č. 37/1989 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx x. 213/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x opravách xxxxxxx.
52) Xxxxxxxx xxxxx č. 172/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
53) Směrnice x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxx práci x horkých provozech x. j. XX-340. 2-6. 12. 63, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 29/1964 Xx.
54) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1985 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x ručními motorovými xxxxxx, xxxxxxxx č. 26/1989 Sb., x bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx xxx hornické xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx na povrchu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Zákon č. 98/1987 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx horníkům, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
56) Xxxxxxxx č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx a opravách xxxxxxx.
57) Xxxxxxxx č. 261/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, matkám xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po porodu x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx mladiství výjimečně xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx přípravy xx povolání, ve xxxxx xxxxxxxx x. 185/1998 Sb.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx stacionární xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení x. j. HEM-341-20. 7. 76, registrovaná x xxxxxx 20/1976 Xx.
58) Zákon č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Například xxxxx č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx práce.
60) §7 xxxx. 12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxx č. 342/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.
62) Nařízení xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx x povolání.
63) §3 xxxxxx č. 219/2000 Xx., o majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích.
64) §162a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.
65) Zákon č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx).
66) §21 xxxx. 3 a §22 xxxxxxxxxx zákona.
67) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
68) Xxxxxxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
69) §121 xx 124 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
70) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
71) §66 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
72) §60 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
73) §261 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Xxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
75) §66 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.
76) Zákon č. 627/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
77) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci xxxxx.
Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §17 obchodního xxxxxxxx.
79) §15a xxxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
81) §57 xxxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
82) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §115 xxxxxxxxxx zákoníku.
84) Zákon č. 187/2006 Sb.
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) §26 xxxxxx č. 187/2006 Xx.
86) §48 xxxx. 2 zákona x. 187/2006 Xx.
87) §33 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
88) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx výdělku, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
89) §21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Sb.
90) §31 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
91) §56 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 187/2006 Sb.
92) §83 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx.