Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.08.2006 do 31.12.2006.


Zákoník práce

65/1965 Sb.

ČÁST I. Všeobecná ustanovení

HLAVA I. Působnost zákoníku práce §1 §2 §3 §4 §5 §5a §6

HLAVA II. Účastníci pracovněprávních vztahů §7

Zaměstnavatelé §8 §8a §8b §9 §9a §10
Zaměstnanci §11 §12 §13
Zastoupení §14 §15 §16 §17

HLAVA III. §18 §18a §18b §19 §20 §21 §22 §23 §23a §24 §25 §25a §25b §25c

Přístup k nadnárodním informacím a projednání
Společná ustanovení §25d
Vyjednávací výbor §25e
Usnesení o skončení vyjednávání §25f §25g
Evropská rada zaměstnanců ustavená jednáním §25h
Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání §25i
Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona §25j §25k §25l §25m §26
ČÁST II. Pracovní poměr

HLAVA I. Vznik, změny a skončení pracovního poměru §27

ODDÍL 1. Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru §28 §29 §29a §29b §30 §31 §32
Vznik pracovního poměru §33 §34
Povinnosti vyplývající z pracovního poměru §35
ODDÍL 2. Změny pracovního poměru
Změna sjednaných pracovních podmínek §36
Převedení na jinou práci §37
Pracovní cesta a přeložení §38
Agenturní zaměstnávání §38a §38b
Převedení zaměstnance na původní pracovní místo §39
Převedení a přeložení na žádost zaměstnance §40
Účast odborových orgánů při převádění §41
ODDÍL 3. Skončení pracovního poměru §42
Dohoda §43
Výpověď §44
Výpovědní doby §45
Výpověď daná zaměstnavatelem §46 §47
Zákaz výpovědi §48 §49 §50
Výpověď daná zaměstnancem §51
Hromadné propouštění §52
Okamžité zrušení §53 §54 §55
Skončení pracovního poměru sjednaného na určitou dobu §56 §57
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době §58
Účast odborových orgánů při rozvázání pracovního poměru §59
Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání §60
Odstupné §60a §60b §60c
ODDÍL 4. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru §61 §62 §63 §64
ODDÍL 5. Volba a jmenování §65 §66 §67 §68
ODDÍL 6. Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost §69
Vedlejší pracovní poměr §70 §70a §70b
Vedlejší činnost §71

HLAVA II. Pracovní kázeň a pracovní řád §72

Základní povinnosti zaměstnanců §73
Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců §74
Výkon jiné výdělečné činnosti §75 §76 §77 §78 §79 §79a §80 §81
Pracovní řád §82

HLAVA III. Pracovní doba a doba odpočinku

ODDÍL 1. Pracovní doba a přestávky v práci
Vymezení pojmů §83 §83a
Rozvržení pracovní doby §84 §85
Pružná pracovní doba §85a
Formy pružné pracovní doby §85b
Překážky v práci při pružné pracovní době §85c
Práce přesčas při pružné pracovní době §85d
Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby §86
Začátek a konec pracovní doby §87 §88
Přestávky v práci §89
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami §90
Dny pracovního klidu §91
Nepřetržitý odpočinek v týdnu §92 §93
Evidence pracovní doby §94
Pracovní pohotovost §95
ODDÍL 2. Práce přesčas a noční práce §96 §97 §98 §99 §99a
ODDÍL 3. Dovolená na zotavenou §100
Dovolená za kalendářní rok §101 §102 §103
Dovolená za odpracované dny §104
Dodatková dovolená a další dovolená §105
Společná ustanovení o dovolené na zotavenou §106 §107 §108 §109 §110 §110a §110b §110c

HLAVA IV. Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů

Splatnost mzdy §119
Výplata mzdy §120
Srážky ze mzdy §121 §122 §123
ODDÍL 2. Náhrada mzdy při překážkách v práci
Překážky na straně zaměstnance
Překážky z důvodů obecného zájmu §124
Náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby §125
Školení a studium při zaměstnání §126
Důležité osobní překážky v práci §127 §127a §128
Překážky na straně zaměstnavatele
Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy §129
Ostatní překážky na straně zaměstnavatele §130
ODDÍL 3. Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce §131

HLAVA V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Základní ustanovení §132
Prevence rizik §132a
Odborná způsobilost §132b
Povinnosti zaměstnavatele §133
Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochrané nápoje §133a
Bezpečnostní značky a signály §133b
Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání §133c
Pracoviště a pracovní prostředí §134
Výrobní a pracovní prostředky a zařízení §134a
Zvláštní odborná způsobilost §134b
Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma §134c
Zákazy některých prací §134d
Organizace práce a pracovní postupy §134e
Práva a povinnosti zaměstnanců §135
Kontrola odborových orgánů §136
Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §136a §137 §138

HLAVA VI. Péče o zaměstnance

ODDÍL 1. Pracovní a životní podmínky zaměstnanců a jejich odborný rozvoj §139 §140
Péče o kvalifikaci zaměstnanců a její zvyšování §141 §141a §142 §142a §142b §143 §144
Uložení svršků a dopravních prostředků §145
ODDÍL 2. Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce §146 §147 §148 §148a

HLAVA VII. Pracovní podmínky žen a mladistvých

ODDÍL 1. Pracovní podmínky žen §149
Zákazy některých prací §150 §151 §152
ODDÍL 2. Pracovní podmínky těhotných žen a matek
Převedení na jinou práci §153
Pracovní cesty a přeložení §154
Rozvázání pracovního poměru §155
Úprava pracovní doby §156
Mateřská a rodičovská dovolená
Mateřská dovolená §157
Rodičovská dovolená §158
Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte §159
Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené §160
Přestávky ke kojení §161 §162
ODDÍL 3. Pracovní podmínky mladistvých §163 §164 §165
Zákaz práce přesčas a práce v noci §166
Práce zakázané mladistvým §167
Lékařské vyšetření §168 §169

HLAVA VIII.Náhrada škody

ODDÍL 1. Předcházení škodám §170 §171
ODDÍL 2. Odpovědnost zaměstnance za škodu
Obecná odpovědnost §172 §173 §174
Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody §175
Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat §176 §177
Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů §178
Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance §178a §178b
Rozsah náhrady škody §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185 §186
ODDÍL 3. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Obecná odpovědnost §187 §188 §189
Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání §190 §191 §192 §193 §193a §194 §195 §195a §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202 §203
Odpovědnost ve zvláštních případech
Odpovědnost za škodu na odložených věcech §204
Odpovědnost při odvracení škody §205
Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele §205a §205b §205c
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání §205d §206

HLAVA IX. Pracovní spory §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216

ČÁST IV. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr §232 §233 §234 §235
Dohoda o provedení práce §236
Dohoda o pracovní činnosti §237 §238 §239 §239a §239b
ČÁST V. Společná ustanovení

HLAVA I. Právní úkony §240 §241

Neplatnost §242 §243 §243a
Smlouvy (dohody) §244 §245

HLAVA II. Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů §246 §247 §248

HLAVA III. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů §249 §250 §251 §251a §251b §251c §251d

HLAVA IV. Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Uspokojení nároku §252 §253 §254 §255 §256 §257
Uplynutí doby §258
Dohoda o sporných nárocích §259
Smrt zaměstnance §260

HLAVA V. Lhůty a doby §261 §262 §263 §264 §265

Počítání času §266
Doručování §266a
ČÁST VI. Závěrečná ustanovení
Zvláštní úprava pracovního poměru některých zaměstnanců §267 §267a §268 §269 §270
Inspekce práce a státní zdravotní dozor §270a §270b
Výklad některých pojmů §271 §272 §273 §274
Průměrný výdělek §275
Přechodná ustanovení §276 §277 §278
Zrušovací ustanovení §279
Účinnost §280
č. 153/1969 Sb. - Čl. II
č. 20/1975 Sb. - Čl. II
č. 22/1985 Sb. - Čl. II
č. 188/1988 Sb. - Čl. II
č. 3/1991 Sb. - Čl. II
č. 74/1994 Sb. - Čl. VI
č. 74/1994 Sb. - Čl. VII
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 155/2000 Sb. - Čl. II
č. 136/2002 Sb. - Čl. III
č. 46/2004 Sb. - Čl. II
č. 436/2004 Sb. - Čl. IV
č. 563/2004 Sb. - §39
č. 169/2005 Sb. - Čl. II
č. 189/2006 Sb. - Čl. III

65

ZÁKONÍK PRÁCE

ze dne 16. xxxxxx 1965
 

Národní xxxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

XXXXXXXX ZÁSADY
Xx. X
Xxxxxx X vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
Čl. II
Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
Xx. XXX
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 74/1994 Xx.
Xx. XX
Xxxxxx IV xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
Xx. X
Xxxxxx V vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
Čl. XX
Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx.
Xx. VII
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Sb.
Xx. VIII
Xxxxxx VIII vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
Čl. IX
Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
Xx. X
Xxxxxx X vypuštěn xxxxxxx předpisem č. 74/1994 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§1
(1) Xxxx zaměstnanci a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovněprávní xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx práce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vznikají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohody x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, a zakládá-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni zajišťovat xxxxx zacházení se xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xx práci x jiných peněžitých xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozlišování, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebo xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx této xxxxx nezbytný.
(4) X pracovněprávních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu pohlaví, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx, zdravotního stavu, xxxx, náboženství či xxxx, majetku, manželského x rodinného xxxxx xxxx povinností k xxxxxx, politického nebo xxxxxx xxxxxxxx, členství x činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx organizacích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podněcování, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavek xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx zaměstnanec xxxxxxxxx, x xxxxx je xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx takovou xxxxxxxx xxxx xxx oprávněný x požadavek xxxxxxxxx. Xx diskriminaci se xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx směřující x xxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mužů a xxx, xxxxx x xxxxxxxx opatření existuje xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx u xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxx kvality xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je, bylo, xxxx by xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vymezených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§1 xxxx. 4), se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, rozlišování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zvýhodňuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozlišování xxxxx xxxxxxxxxx diskriminačních xxxxxx (§1 xxxx. 4); nepřímou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotního xxxxx xx i xxxxxxxxx nebo opomenutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytná, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx postupu x xxxxxxxxxx.
(8) Obtěžováním xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je zaměstnancem, xxxxx se xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevítané, xxxxxxxx xxxx urážlivé x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zneklidňujícího prostředí xx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání sexuální xxxxxx x jakékoliv xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx urážlivé x jehož xxxxx xxxx důsledek xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo x xxxxxxxxx nepřátelského, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na pracovišti xxxx které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, sexuální orientace, xxxxxxxx nebo etnického xxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
§2
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx vztahuje, xxxxx xx xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pracovním poměru, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákoníkem xxxxx.
§3
Pracovní xxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. 2)
§4
Xx pracovněprávní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx práce vztahuje, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx veřejných výzkumných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a členů xxxxxxx plavidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x námořní xxxxxx, zaměstnanců Xxxxxxxx x mediační služby, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru 79) a Veřejného xxxxxxxx práv xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
§6
(1) Xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zaměstnavateli xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, vztahuje xx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxx konána, xxxxx xxx o:
x) xxxxx pracovní xxxx x doby xxxxxxxxx,
x) xxxxx dovolené xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx, minimální xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx práci xxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxx žen x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň x jedno xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x ženami x xxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx něho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x každého pracovněprávního xxxxxx samostatně.
(3) Xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkově xxxx jednoho měsíce x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx nepoužije, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vyslaným zaměstnancem xxxxxx, nepřesáhne xxxxxx xxxx 22 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx 2 až 4 se nevztahují xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx.
Hlava druhá
Xxxxxxxxx pracovněprávních vztahů
§7
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx se souhlasem xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu a xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(3) Zaměstnavatel xxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů.
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxx xx xxxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vážnost na xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzniklé xxxx x k xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx došlo.
Xxxxxxxxxxxxxx
§8
(1) Xxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx zákon, xxx x obdobných xxxxxxxxxx vztazích.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx vystupují x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx stanovy sdružení xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx; 20) xx-xx xxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, může xxx být xxxxxxxx xxxx organizační xxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx x xxxxxxxxx x rozvíjení pracovněprávních xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx, x ostatními právními xxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxx.
§8x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastními xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx na xxxx povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 18 let věku.
§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. s účinností xx 1.6.1994
§8x
(1) Xxxxx xx účastníkem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx osobou x je xxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx rovněž xxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Za xxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 63)
§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§9
(1) Xxxxxx úkony x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx statutární xxxxx, a x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx i xxxxx jimi xxxxxxxx. Xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx v mezích xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx další své xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxx pověření xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Vedoucí zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jeho orgány (xxxxxxxx 1), jakož x jeho xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx vedením xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxx xxxxx, organizovat, xxxxx x kontrolovat xxxxxx práci a xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx.
§9x
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích činí x případech xxxxxxxxx x §8b vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, 63) jíž xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Jiní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, jsou oprávněni xxxxx xxxxxx úkony xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx určitými xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx rozumějí vedoucí xxxxxxxxxxx uvedení v §9 xxxx. 3.
§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§10
(1) Xxxxxx xxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9 odst. 1 x 2 a §9a xxxx. 1 x 2) zavazují xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx také x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxx úkonem x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx musel xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx platí, jestliže xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx nebyl xxxxxxxx ze xxx xxxxxx ani xxx xxxxx xxxxxxx.
Zaměstnanci
§11
(1) Způsobilost xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích práva x povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nabývat těchto xxxx a brát xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, dnem, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx však x xx nesmí xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Práce fyzických xxxx ve xxxx xx 15 xxx xxxx starších 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxx nebo sportovní xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 69)
(3) Xxxxxxxxxxx může uzavřít xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§176) xxxxxxxx x xxx, kdy xxxxxxx 18 xxx xxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxx jen xxxxxxxxxxx xxxxx. Právní xxxxx, x nimž xxxx xxxxxxxxx, činí za xxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xx xxx uzavřít xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx poruchu, která xxxx jen xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx alkoholických nápojů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx schopen xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxxx.
(4) Soud zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx se xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx, které x xxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Xx.
Xxxxxxxxxx
§14
(1) Xxxxxxxxxx vzniká xx xxxxxxx xxxxxx x plné xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx.
(2) Zastupovat xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ani xxx, xxxxx xxxxx xxxx x rozporu se xxxxx zastoupeného.
(3) Xxxxxxxx xxxx jednat xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ustanovit, xxx jestliže xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo účastníky xxxxxxxxx. X z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx.
(4) Překročí-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je tím xxxxxxxxxx vázán, xxx xxxxx xxxxxx úkon xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx jedná.
§15
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx dát xxxxxxxxx jinou fyzickou xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxx xxxx xxx uveden xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Není-li v xxxx xxxx udělené xxxxxxxx zástupcům určeno xxxxx, musí jednat xxxxxxx xxxxxxxx.
§16
(1) Xxxx xxx zanikne, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jestliže xx xxxxxxxx vypoví. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxx smrtí některého x nich, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx než xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx zánik plné xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx se x xxx doví.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx zástupce xxxxx moc, je xxxxxxxx povinen ještě xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx takto učiněné xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx kdyby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx zařídil xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx ustanovený xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx opatrovníka xxxx xxxx, xxxxx xxxxx není znám, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx společnosti. Za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opatrovníka x xxxxx, jestliže xx to xxxxx x jiného xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx zastoupeni xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatrovníka.
Xxxxx třetí
§18
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance a xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo zástupci xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanci, popřípadě xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnancům, popřípadě xxxxxxxxx zaměstnanců, xxx xx s xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx, aby xx x nimi xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástupci zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x popřípadě se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx opatření. Zaměstnavatel xx povinen vyhovět xxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxx jednání xx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx věci. Projednání xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zaměstnanci, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx projednání xxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpověď. Xxxxxxxxxxxxx x zaměstnanci, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx poskytovat xx vzájemnou součinnost x jednat s xxxxxxxxxxxx x oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx a finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxx prostředí x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) převodu xxxxx §249,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx uspořádání a xxxxx xxxxxxxxx jednat xx zaměstnavatele v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) pravděpodobném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx u zaměstnavatele,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 xx 4,
f) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci x xxxxxxx stanoveném x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
i) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xx xxxx neurčitou, xxxxx xx byla xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx x zaměstnavatele x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxx přidělené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce (§38a) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx se zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), d), x) x x).
§18x
Zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25d mají xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §25j xxxx. 8.
§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)
§18x
(1) Xxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx účastnit xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxx xxxx, platů, xxxxxxxx xxxx a xxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx profesních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 40)
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx a odměňování xxxxxxxxxxx,
e) systém xxxxxxx x vzdělávání xxxxxxxxxxx,
f) opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, zejména xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 15 xxx x xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx 70), včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x zaměstnance, opatření xx zlepšení hygieny xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 3 a 4.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. c), x), e), x) xxxx x), xxx xx xxxxxxx dohodou.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pracovních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§19
Příslušný xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 5) x x xxxx xxxxxxx.
§20
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv (xxxxxxxxxxx x vyššího xxxxxx) xxxxxxx xxxxx. 6)
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx daném pracovněprávními xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxx xxxx rozšiřovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx zaměstnavatele, kteří xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, 7) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxxxx, xxxxx vznikly x kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx a uspokojují xxxx ostatní nároky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
(1) Xxxxxxxxxxxxxx nároky x xxxxxxxx xxxxxx mzdových x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxxx x kolektivních xxxxxxxxx, xxxx zaměstnavatel, x xxxxxxx nepůsobí xxxxxxxx organizace, stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx upraveny xxxxxxxxxx smlouvou i xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx odborové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v kolektivní xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xxx xxxxx zaměstnavatelem, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx organizace.
§22
(1) Xxxxxxxx orgány xxxxx x dodržování ustanovení xxxxxx zákoníku a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxx xxxxx vykonávat x zaměstnavatelů kontrolu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vnitřních předpisů x závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smluv. Xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxxx a podklady,
x) xxxxxxx xxxxxx xx zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jim xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxxx zákonnosti v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovněprávní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ně x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx jim nadřízených xxxxxx x tom, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstranění xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podaly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxx.
Xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 22) xxx údaje xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx.
(3) X zařízeních xx xxxxxx vlasti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen ty xxxxxxxx orgány, xxxxxx xx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxx vstup xx takových xxxxxxxx.
(4) Právo kontroly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 dotčeno.
§23
(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákoníku nebo xxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx jejich projednání x xxxxxxxxxx ústředním xxxxxxxxx orgánem a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydat pracovněprávní xxxxxxxx pro jednotlivá xxxxxxx xxx v xxxxxx x Ministerstvem xxxxx x sociálních xxxx.
(2) Návrhy xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pracujících, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, výrobních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podmínek, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány x příslušnými organizacemi xxxxxxxxxxxxxx.
§23a
§23x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§24
(1) X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx radu xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx oblast bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a projedná x xx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x) x x) x xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx otázek xxxxx §18 odst. 2 xxxx. g).
(3) Zaměstnavatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx hlavě xxxx.
§25
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává xxxx xxx 25 zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxx tři, nejvýše 15 xxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx počet závisí xx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx vykonávaných xxxxx, xxx však xxxxxxx nejvýše xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 2.
(2) Funkční období xxxx zaměstnanců a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxx xxx roky.
(3) Pro účely xxxxx xxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxx zaměstnanců zvolí xx xxxxx xxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
(5) Pokud xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působí xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro oblast xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 2, 3 a 4 xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx jinak. Rady xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx povinnosti podle §24 do xxx, xxx xxx uplyne xxxxxxx období. Xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx klesl xx xxxx než xxx, xxxxxxx její xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxx zaměstnanců x xxxxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxx xxxx
x) kdy xxxxxxxx organizace zaměstnavateli xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) převodu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo u xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatele působí xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxx zaměstnanců zaniká xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 6 xxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx rady xxxxxxxxxxx klesl na xxxx xxx xxx.
(8) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 6 x 7 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx zániku xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx.
(9) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x funkce zástupce xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxx xxxx
x) xxxxxx xx funkce,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
§25x
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Volby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tří, xxxxxxx x devíti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jsou podepsáni xx xxxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Zaměstnavatel informuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx komise. Xxxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx x podklady xxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhlásí xxxxxx xxxxx nejméně xxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx a konečný xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x zveřejní xxxxxxx řád,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x návrhů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxx xxxx konáním xxxxx,
x) organizuje a xxxx volby,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx chyby a xxxxxxxxxx uvedené xx xxxxxxxxxx listině,
x) xxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx písemný xxxxxxxx xx xxxx vyhotoveních; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvoleným xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
g) x xxxxxxxx voleb informuje xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx přímé, rovné x xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx mohli xxxxxxxx, protože xxx x tom nebránila xxxxxxxx x xxxxx xxxx pracovní xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nejvíce xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx míst x xxxx zaměstnanců; jednomu xxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxx hlas. Xxxxxxxx-xx xxxx pravidla, xx jeho xxxx xxxxxxxx.
(5) Volby xx xxxxxx x xxxxxxxx době x xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx úkonem x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancům xxx xxxx účely xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx podává xxxxxxx xxxxxx písemně x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx xx neuskuteční x případě, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx konečného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
a) do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
(9) Xxxxx rady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kandidáti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uschovává xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx.
§25a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§25x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx x zaměstnavatel xxxx xxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx voleb. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stěžovatele xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí komise xx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx domáhat xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 41) xxxxxxxx xx za xx, že xxxxx x porušení xxxxxx, xxxxx mohlo podstatným xxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx osmi xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxx neplatné, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx. Členy xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §25a xxxx. 2 s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx byli kandidáty.
§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§25c
(1) Xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx nesmějí xxx xxx xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; nesmějí xxx xxx výkon xxx xxxxxxxx xxx zvýhodněni.
(2) Xxxxxxxx zaměstnanců x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx x o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výkon jejich xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nezbytným xxxxxxxxx, xxxxxx nezbytné xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen poskytnout xxxxxx volební komise xxxxx §25a xxxx. 2 x členům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx volební xxxxxx x xxxxx xxxxxx člena zástupců xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 78) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x zástupci xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informacích, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx označil, x o skutečnostech, x nichž se xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx oprávněných zájmů xxxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců. Xxxx xxxxxxxxx trvá x po dobu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx.
(7) Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx žádost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxx x xxxxx.
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
§25d
Společná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx se uskutečňuje xxxxxxxxxxxxxxx ujednaného xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě ujednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx nebo xxxxx §25j. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxxx vytvořit xx xxxx náklad xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxx.
(2) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xx vztahuje
x) na xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x působností xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
b) xx xxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxxxxxx nebo skupiny xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx se sídlem x Xxxxx republice, 42)
x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatelů s xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxx sídlo v Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Zaměstnavatelem x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po 150 xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx společenství xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
x) xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx sídlo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státech, x
x) xxxxxxx dva xxxxxxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 150 xxxxxxxxxxx.
(6) Řídícím xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelů (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx). Za řídícího xx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xx vztahu x jinému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu tohoto xxxxxxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxx základního jmění xxxxxx zaměstnavatele,
xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnavatelů xx xxxx xxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx více zaměstnavatelů, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx požadavků v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zahrnují xxx xxxxx xxxxxxxxxx řízených xxxxxxxxxxxxxx a práva xxxxx osob nebo xxxxxx, které jednají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx řízeného xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxx nepovažuje xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxx xxxxxx 3 odst. 5 xxxx. x) xxxx x) nařízení Xxxx (XXX) x. 4064/89 x 21. xxxxxxxx 1989 o xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků.
(7) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx společenství. Nemá-li xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, považuje xx pro xxxxx xxxxxx zákoníku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x největším xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx jen xxxxxxxxxxxxxx se sídlem x členském xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx zaměstnanců se xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxx podle §25e xxxx. 2. Xxxxxxx je povinno xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o tyto xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xx získat xx xxxxxxx.
(10) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru, xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xxxx představitele xxxxxxxxxxx xxxxx jiného ujednaného xxxxxxx, xxxxx i xxx zaměstnavatele platí §25c odst. 1, 3 x 6.
§25x
Xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se ustavuje, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx x ustavení evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx vyjednávacího xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx iniciativy xxxx xx písemnou xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx 17 xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxx xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xx zaměstnavatel xxxx xxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zastoupeni xxxxxx členem. Xxxxx xxxx je xxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx 25 % zaměstnanců, další xxx členové xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, x tři xxxxx zástupci za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx státu, xxx xx alespoň 75 % všech xxxxxxxxxxx.
(4) Členy xxxxxxxxxxxxx výboru xx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx jmenují xx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele zástupci xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx ustaveni xxxx nepůsobí-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xx ně xxxxxxx společného xxxxxxxx. Xxxxxxxxx hlasů xx xxxxxxxxx zasedání se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x případě, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Ústředí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, kdy xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jmenování členů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx výbor zvolí xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x ústředím xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sejít se xx odděleném zasedání. Xxxxxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx, může xx x jednání xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, výbor přijímá xxxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, evropskou xxxxx xxxxxxxxxxx a orgánem xxxxxxxxxxxxxx jiný xxxxxx xxx xxxxxxxxxx informace x projednání xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxx a xxxx společných jednání xxxx předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ústředím. Xxxxxxx xx xxxxxxx vyjednávacího xxxxxx xxxxx zaměstnavatel.
§25x
Usnesení x xxxxxxxx vyjednávání
Xxxxxxxxxxx výbor se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X tom xxxxxx záznam, xxxxx xxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxx, které o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2 xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výbor xxxxxxxxxx kratší xxxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
§25x
(1) Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx mohou xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx radu zaměstnanců xxxxx si mohou xxxxxxx jiný xxxxxx xxx nadnárodní informace x projednání. Xxx xxx xxxxxx xxxxxx §25j xx 25l.
(2) Evropská rada xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ze xxxxx, které nejsou xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§25g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)
§25x
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x musí obsahovat xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx zaměstnavatelů, xx xxxxx se xxxxxxxx,
x) způsob ustavení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, náhradníků, délku xxxxxxxxx období,
x) xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
d) xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x projednání,
x) xxxxxx svolávání xxxxxx,
f) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx,
x) ustanovení x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx změnách,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x evropské xxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. s účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
§25i
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxx postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání musí xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx informací x projednání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají důležitých xxxxx zaměstnanců,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx ústředí xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx.
§25i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)
§25x
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ustavená xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx rada zaměstnanců xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx společně xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx postupu xxx nadnárodní xxxxxxxxx x projednání, xxxx
x) xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výbor xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx neusnesl x xxxxxxxx vyjednávání xxxxx §25f.
(2) Xxxxxxxxx radu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zasedání. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx 30 xxxxx. Xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zastoupení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx skupina xxxxxxxxxxxxxx xxxx než 10&xxxx;000 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státech, pak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx alespoň 20 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx 40 % zaměstnanců, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x kde je xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, čtyřmi xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx dalšími xxxxx, xxx xx alespoň 70 % zaměstnanců, xxxxx dalšími členy, x xxx xx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxx, sedmi xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 000 zaměstnanců x členských státech, xxx jsou zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxx xxxxx, kde xx alespoň 20 % xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx členem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx státu, kde xx alespoň 30 % zaměstnanců, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx alespoň 40 % zaměstnanců, xxxx xxxxxxx členy, z xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx devíti dalšími xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxxx, 11 xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx státu, kde xx xxxxxxx 80 % zaměstnanců, 13 xxxxxxx členy.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx jmenují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xx ně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zasedání xx xxxx xxxxxxx podle xxxxx zastupovaných zaměstnanců. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
(6) Jména xxxxx xxxxx a xxxxxx adresy do xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx ústředí, xxxxx xxxx informaci xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a zástupcům xxxxxxxxxxx, popřípadě zaměstnancům.
(7) Funkční období xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xx uplynutí xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §25e, xxxx xxx se xxxxxx evropská xxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dvoutřetinovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členů. Xxx vyjednávání se xxxxxxx obdobně §25e.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx xx xxxxxxx povinno xxxxxxxxx s evropskou xxxxx zaměstnanců xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a finanční xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx činnosti, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx organizace xxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx části jeho xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) hromadné propouštění, xxxx důvody, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx určení zaměstnanců, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, xxxxx mají zaměstnancům xxxxxxxxx kromě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx žádost x ní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxx xxxxx §25k odst. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx nebo jmenováni xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx opatření xxxxx, je xxxx xxxxxxx povinno xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Výjimečnými xxxxxxxxxx xx xxxxxx zejména
x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxx xxxxx,
x) hromadné xxxxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx je xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 8 x 9, xxxxxxxx xx týkají xxxxxxx xxxx zaměstnavatelů xx xxxxxx xx dvou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vztahují xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§25x
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx zakládající xxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx. Xx xxxx schůzi xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zastupuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx činnost. Xxxxxxxx xx považuje xx xxxxx, xxxxxx rada xxxxxxxxx výbor, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Členové xxxxxx musí xxx xxxxxxx ze dvou xxxxxxxxx států. Výbor xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ústředí. Xxxxx x xxxxx jednání xx předmětem dohody x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx si xxxx přizvat odborníky, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx úkolů. Xxxx xx též přizvat xxxxxxx zaměstnance x xxxxxx dodatečných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodovat, xx-xx xxxxxxxx nadpoloviční většina xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxx přijímána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx členů rady.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řád, xxxxx xxxx být xxxxxxx a musí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxx.
§25k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
§25x
Jestliže xx ústředí x xxxxxxxxxxx výbor dohodly, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozšířena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxx xxxxxxxxx-xx dohoda xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxxxxxxxx se sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx ustaveni nebo xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx zasedání. Rozdělení xxxxx xx společném xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle počtu xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců. Paragraf 25c xxxxx x zde.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§25x
Ustanovení §25d xx 25l xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx družstevní společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 76) nestanoví xxxxx.
§26
Orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx plní xxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx (§8 xxxx. 3), zjišťovat xxxxxxx porušování pracovněprávních xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx dodržování.

XXXX DRUHÁ
PRACOVNÍ XXXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§27
(1) Xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx se xxxxxx xxxx prací xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx úkolů.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zaměstnancem.
(3) Xxxxxx xx pracovní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 20)
(4) Jmenováním xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x zaměstnavatele, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, jmenuje xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx funkce xxxxxxxxx zaměstnanců
a) v xxxxx řídící působnosti

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxxx právnická osoba,

2. xxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. zaměstnavateli, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxxx, že tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx provádět x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zaměstnavatel. Je-li xxxxxxxxxxxxxxx stát, xxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 63) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nelze pověřit xxxxx xxxxx.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx pracovního xxxxxx
§28
Před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x povinnostmi, xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx práci xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní zdravotní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Paragraf 1 odst. 3 až 5 x §7 xxxx. 2 xx 6 xxxxx x zde.
§29
(1) X pracovní xxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dohodnout:
x) druh xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx přijímán,
x) xxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx x organizační xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx),
x) xxx nástupu do xxxxx.
(2) Mimoto xxx x pracovní xxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§29x
(1) Xxxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxxxxxxx uzavřít dohodu, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xx xxxxxxx dobu xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx dobu jednoho xxxx, zdrží xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx, xx každý xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx období.
(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx spravedlivě xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, znalostí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx postupů, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx mohlo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost; xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxx (§31), lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jinak xx xxxxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx částka, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxx odstoupit pouze xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx) xx xxxxxxxxx xxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx zaniká prvním xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxx.
(7) Dohoda xxxxx odstavců 1 x 2 musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx odstoupení xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 x 6.
§29a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 46/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2004
§29x
Ustanovení x xxxxxx xxxxx §29a xx pedagogické xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"), x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v zařízeních xxxxxxxx xxxx 75) xxxxx xxxxxx.
§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 563/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§30
(1) Xxxxxxxx poměr xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyla x xxxxxxxx smlouvě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx poměr na xxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx prodlužovat xxxxxx xx xxxx nejvýše xxxx let ode xxx vzniku tohoto xxxxxxxxxx poměru; to xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx uplynula xxxx xxxxx než xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou xxxx xxxxx účastníky xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx dochází xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx
a) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pracovního poměru xx dobu určitou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dalších xxxxxx, 68)
x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§124 xx 128),
x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xx straně xxxxxxxxxxxxxx xxxx z důvodů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx práce, xxxxxx xx zaměstnanec vykonávat; xxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx dohodě x xxxxxxxxxx odborovým orgánem, xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxx vymezením zaměstnavatele xxx v xxxxxxx, xx u xxxx xxxxxxxx odborová xxxxxxxxxx.
(4) Sjedná-li xxxxxxxxxxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, ačkoliv xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, x xxxxxxx-xx zaměstnanec před xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xxxx xx xxx, xxx ho xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxx, zda byly xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 x 3, může xxx zaměstnavatel, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x soudu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby.
(5) X kolektivní smlouvě xxx dohodnout xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 71) x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§38a x 38b).
§31
(1) X pracovní smlouvě xxxx xxx sjednána xxxxxxxx xxxx, která xxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xxxxxx, xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx doba xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxx xxxx xxxxx práci, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx sjednána xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxx než xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx učinit, jen xxxxxxxx o to xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx způsobilost x xxxxxxx úkonům xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx neobsahuje údaje x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx písemně xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx a adresu xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx,
b) bližší xxxxxxxx druhu x xxxxx výkonu xxxxx,
x) nárok xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,
d) xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, místu a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) stanovení týdenní xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx pracovní doby.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx předem xxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o xxxx, xx xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx uvedené x odstavci 3 xxxx. c), x) x x) x x odstavci 4 xxxxx xxx nahrazeny xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx sjednané xx xxxx kratší xxx xxxxx xxxxx.
Vznik pracovního xxxxxx
§33
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pracovní smlouvy xxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx v xxxxxxxx smlouvě xxxx xxx nástupu xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve sjednaný xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, aniž by xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele x této překážce, xxxx xxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx odstoupit.
§34
§34 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§35
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxx, kdy vznikl xxxxxxxx poměr,
a) xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx mzdu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené právními xxxxxxxx nebo kolektivní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx xx stanovené xxxxxxxx době a xxxxxxxxx pracovní xxxxx.
(2) Při xxxxxxx xx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§82) a x xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, jež musí xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Zaměstnanec xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x kolektivní xxxxxxxx a x xxxxxxxxx předpisy.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx druhý
Xxxxx xxxxxxxxxx poměru
§36
Změna sjednaných xxxxxxxxxx podmínek
(1) Xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxx tehdy, dohodnou-li xx zaměstnavatel a xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx. Byla-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx.
(2) Konat xxxxx xxxxxx druhu xxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 x 38.
§37
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx,
a) pozbyl-li xxxxxxxxxxx vzhledem ke xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dosavadní práci xxxx ji xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nemocí, anebo xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 33)
x) xxxx-xx těhotná žena, xxxx, xxxxx kojí, xxxx matka dítěte xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx tyto xxxx zaměstnávány xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx-xx xx nutné podle xxxxxxxxxx posudku nebo xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx nemocemi,
x) xx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx,
e) je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxx, xxxx, která xxxx xxxx matka xxxxxx mladšího xxx xxxxx měsíců, xxxxx xxxxxxx x xxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxx práci,
x) xxx-xx zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x),
x) xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x to xx dobu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) pozbyl-li xxxxxxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx xxxxx sjednané xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxx roce.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx převedením zaměstnance x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může ho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx případech i xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx byl xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx nesouhlasil.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx souhlasu xx dobu nezbytné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx prostoj (§129) xxxx xxx přerušení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx-xx xx třeba x odvrácení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zmírnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 231/1992 Xx.
(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlížet k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx zdravotnímu xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x k xxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx práci x xxxx, xx kterou xx převedení trvat; xxxx-xx pracovní xxxxxxx xxxxxxxx písemně a xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zaměstnance x její xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx písemné xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxx xxxx trvání, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 4.
§38
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
(1) Pracovní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pracovní smlouvě. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx koná xxxxx xxxxx pokynů vedoucího xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx pracovní cestu xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx svých xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxx dával xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx organizoval, xxxxx x kontroloval (§9 xxxx. 3 x §10 odst. 2); v pověření xx xxxxx vymezit xxxx xxxxxx. S xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx seznámen. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného zaměstnavatele xxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx činit xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele právní xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxx do xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxx x xxxx souhlasem x v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx vyžaduje jeho xxxxxxxx potřeba. Pracovní xxxxx přeloženému xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx a pokyny xx k tomu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanec organizační xxxxxxxx (útvaru), na xxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Agenturní zaměstnávání
§38x
(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 72) (xxxx xxx "agentura xxxxx"), xxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxx přidělit x výkonu xxxxx x xxxxxx zaměstnavateli xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx činnosti, kterým xx agentura xxxxx xxxxxx xxxxxxxx svému xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx práci xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx 73) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx a místo xxxxxxxx, nebylo-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) určení xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx práce,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x mzdových (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxx xx xxxxxxxxx stejnou xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx x délce odborné xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx zaměstnanec"),
g) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx dočasné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ukončeno xxxx xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sjednáno; sjednání xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx sjednáno xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx agentury xxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 436/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2004
§38x
(1) Xx dobu dočasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx k výkonu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, řídí a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx mu x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx příznivé pracovní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx práce.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx práce u xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pokynu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) určení vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněného xxxxxxxxxx zaměstnanci práci x xxxxxxxxxxx xx,
x) xxxxxxxx jednostranného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx [§38a xxxx. 2 písm. x)],
x) xxxxxxxxx x pracovních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx bylo xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxx u xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxx plnění pracovních xxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx u uživatele, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx škody xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Agentura xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x mzdové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx horší, xxx jsou xxxx xx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx práce xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, pokud tuto xxxxxxxxxx zjistí xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nároků, xxxxx xx x xxxx vznikly.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jdoucích. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxx práce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxx práce xx dobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx civilní xxxxxx.
(7) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2004
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§39
Odpadnou-li xxxxxx, pro xxxxx xxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převeden xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx místa, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx doba, na xxxxxx byla xxxx xxxxx sjednána, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařadit xxxxxxxxxxx zpět na xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xx s ním xxxxxxxxx jinak. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvě, x xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx
§40
Požádá-li xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx jinou xxxxx xxxx pracoviště, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, poněvadž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo pracoval xx xxxxxxxxxx pracovišti, xxxx x jiných xxxxxxx důvodů, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx.
Účast xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx
§41
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimečně xxxxx §37 xxxxxxx xx xxxxx práci, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx opatřením nesouhlasí, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Projednání xxxx xxxxx, dokud xxxxxxx xxxx převedení xxxxxxxxxx 22 pracovních dnů x kalendářním xxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru
§42
(1) Pracovní xxxxx může xxx xxxxxxxx:
x) dohodou,
x) výpovědí,
c) xxxxxxxxx zrušením,
x) xxxxxxxx xx zkušební xxxx.
(2) Pracovní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx uplynutím sjednané xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, pokud k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx
x) xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí povolení x xxxxxx,
b) xxxx, kterým nabyl xxxxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxxx těmto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§43
Dohoda
(1) Dohodnou-li xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, končí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Dohodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydá zaměstnavatel xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§44
Výpověď
(1) Výpovědí xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §46 xxxx. 1; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx výpovědi skutkově xxxxxxx xxx, aby xxx nebylo xxxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx neplatná. Důvod xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx odvolána xxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx je třeba xxxxxxx xxxxxxx.
§45
Xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxx-xx xxxx výpověď, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uplynutím xxxxxxxxx doby. Xxxxxxxxx xxxx xx stejná xxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxxx x xxxx xxx měsíce, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx výpovědi xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x) xx x) činí xxxxxxxxx xxxx tři xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx začíná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x končí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxxxxxxx vyplývajícími x §47 xxxx. 2, §48 xxxx. 2, §49 xxxx. x), §52 xxxx. 6 x §70b xxxx. 1.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
§46
(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx výpověď xxxxx x xxxxxx xxxxxx:
x) xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx část,
x) xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx část,
x) xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu x změně xxxx xxxxx, technického xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx efektivnosti xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx podle lékařského xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ji xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx touto xxxxxx, xxxxx dosáhl-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx expozice,
e) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx výkon xxxxxxxx xxxxx nebo nesplňuje-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxx práce; xxxxxxx-xx nesplňování těchto xxxxxxxxx x neuspokojivých xxxxxxxxxx výsledcích, lze xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstranění a xxxxxxxxxxx je v xxxxxxxxx době xxxxxxxxxxx,
x) xxxx-xx u xxxxxxxxxxx xxxx důvody, xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx okamžitě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxx kázně; xxx xxxxxxxxx xxxx závažné xxxxxxxxxx xxxxxxxx kázně xxx xxx zaměstnanci xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx měsíců x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na možnost xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx dát xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x výpověď xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xxx který lze xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx
a) xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx místo xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx jeho xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxxx průpravě,
x) zaměstnanec není xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx sjednáno xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx podrobit xx předchozí průpravě xxx xxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx z důvodu, xxx který lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx dát xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci výpověď xxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx x důvodu x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy důvod x výpovědi xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kázně, xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx ještě xx xxxx měsíců ode xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx dověděl x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxx xxxxx souhlasu příslušného xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxx se do xxxx xxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx do dne, xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.
§47
(1) Xxxx-xx xxxx zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx dané xxxxxxx zaměstnankyni xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvale xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx než 15 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, 70) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. c), při xxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxx, xx xxxxx xxxx konat dosavadní xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx expozice xx pracovišti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vhodné zaměstnání, x xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx nadřízeného xxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx výpovědní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx zaměstnancem xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x získání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx mu xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nemá, xxxxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx
§48
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xx
x) x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx úraz, xxxxx xx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxx xx xxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx povolení xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx doba xxxxxxxxxx x šest měsíců xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx do uplynutí xxxx xxxxx xx xxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 8)
x) x xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx dlouhodobě xxxx xxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxxxx,
d) x xxxx, xxx xx zaměstnankyně xxxxxxx xxxx xxx zaměstnankyně xxxxx mateřskou dovolenou xxxx kdy xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolenou,
e) x xxxx, kdy xx zaměstnanec xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxxx xxx noční xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochranné xxxx xxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx doba xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxx ochranné doby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx netrvá.
§49
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x) pro xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §46 odst. 1 písm. x) x b),
x) x xxxxxx, který xxxx zaměstnavatel okamžitě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§157 odst. 1) nebo x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx rodičovské xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; byla-li xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxx nástupem xxxxxxxx xxxxxxxx (rodičovské xxxxxxxx) xxx, xx xx výpovědní doba xxxxxxxx v xxxx xxxx mateřské xxxxxxxx, xxxxxx výpovědní xxxxx xxxxxxxx x mateřskou (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),
x) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. f)], xxxxx xxxxx x těhotnou xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x dítě mladší xxx xxx roky.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 46/2004 Xx.
§51
Výpověď xxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxx.
§52
Hromadné xxxxxxxxxxx
(1) Hromadným xxxxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů x období 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx výpovědí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 1 xxxx. x) až c) xxxxxxx
a) deseti xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx od 20 xx 100 xxxxxxxxxxx, xxxx
x) 10 % xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx 101 xx 300 xxxxxxxxxxx, xxxx
x) 30 zaměstnancům x xxxxxxxxxxxxxx zaměstnávajícího více xxx 300 zaměstnanců.
Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pět xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvázal xxxxxxxx poměr x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Před xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 30 xxx předem, písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx nebo radu xxxxxxxxxxx a projednat x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x předejití či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnosti jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborovému xxxxxx xxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx práce o xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x celkovém xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx, x jehož průběhu xxxxx x hromadnému xxxxxxxxxxx, x navržených xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo s xxxxx xxxxxxxxxxx. Jedno xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen prokazatelně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx rozhodnutí x hromadném propouštění x výsledcích xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx je xxxxxxx xxxx uvést xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x strukturu xxxxxxxxxxx, jichž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xx kterého xxx xxxxxxxxx konkurs, xx xxxxxxx doručit xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx rada zaměstnanců, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xx hromadné propouštění xxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx hromadně propuštěného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx netrvá. To xxxxxxx, byl-li na xxxxxxxxxxxxxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxxxx písemné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.
Xxxxxxxx zrušení
§53
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx okamžitě xxxxxx xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxxxx, a to xxxxx tehdy,
x) xxx-xx zaměstnanec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) porušil-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
(2) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx o xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxx roku xxx dne, kdy xxxxx xxxxx xxxxxx. X počátku x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx obdobně ustanovení §46 xxxx. 3 x 4.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx mladší xxx xxx xxxx; může xxxx x xxxx, x výjimkou zaměstnankyně xx mateřské dovolené (§157 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doby, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx čerpat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, z důvodů xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx.
§54
(1) Xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx konat xxxxx xxx xxxxxxx ohrožení xxxxx zdraví x xxxxxxxxxxxxx jej nepřevedl x době 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx jinou xxx xxxx vhodnou xxxxx,
x) zaměstnavatel xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx mzdy do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnanec xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx jednoho xxxxxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxx průměrného výdělku xx xxxxxxxxx dobu.
§55
Okamžité xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnavatel x xxxxxxxxxxx provést písemně, xxxx v něm xxxxxxxx vymezit jeho xxxxx tak, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxx, x musí xx xx stanovené xxxxx xxxxxxx druhému xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx měnit.
Xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
§56
(1) Pracovní xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Byla-li xxxx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxx xx xxxx konání určitých xxxxx, má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx těchto prací xxxx, zpravidla alespoň xxx xxx xxxxxx.
(2) Pokračuje-li xxxxxxxxxxx xx uplynutí sjednané xxxx x vědomím xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx, xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§57
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42.
§58
Xxxxxxx pracovního poměru xx xxxxxxxx době
(1) Xx xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxx písemně z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx důvodu.
(2) Xxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx přede xxxx, xxx má pracovní xxxxx xxxxxxx.
§59
Xxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx
(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx projednat x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx oprávněn xxxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem, x xxxx xxxx funkčního xxxxxx x x xxxx jednoho xxxx xx xxxx skončení, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x opatření xxxxx předchozího odstavce. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje též, xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx písemně neodmítl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxx x něj xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx použít souhlasu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx příslušný odborový xxxxx odmítl xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx okamžitého zrušení xxxxxxx x soud xx sporu xxxxx §64 xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovního poměru xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx xx lhůtách x xxx xxxxxxxxxxx.
§60
Pracovní xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x vydání posudku x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxxxxxx), je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxxxxxxxxxx xxxxx posudek xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxx vydat xx xxx dříve, xxx x době dvou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx posudkem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání a xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x zaměstnanci.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx oprávněn x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx se x xxxxxx obsahu xxxxxxx, x xxxxx, xxx zaměstnavateli bylo xxxxxxx přiměřeně xx xxxxxxx.
Odstupné
§60a
(1) Xxxxxxxxxxx, u xxxxx dochází x xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §46 odst. 1 xxxx. x) xx x) nebo xxxxxxx z xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx vnitřním xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx smlouvě xxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx zaměstnanci, x něhož xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výpovědí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx x týchž důvodů, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstupné xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx předpisem.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx průměrný xxxxxxx xxxxxxx. 24)
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nejbližším xxxxxxxxx termínu určeném x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mzdy, xxxxx xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§60b
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opět xx xxxxxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z nichž xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §60a xxxx. 1 x 2, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx část xxxxxxxxxx xx stanoví podle xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx nového nástupu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.
§60x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dochází x přechodu xxxx x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
b) xxxxx koná x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru.
§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1994
Xxxxx čtvrtý
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx
§61
(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neplatnou xxxxxxx xxxx zrušil-li x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx tom, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx dalším xxxxxxxxxxxx, xx xx doby, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxx xxxxx k platnému xxxxxxxx pracovního xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx celková xxxx, za kterou xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx další xxxx xxxxxxxxx snížit, xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx při svém xxxxxxxxxxx přihlédne xxxxxxx x xxxx, xxx xxx zaměstnanec mezitím xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx konal x xxxxxx výdělku xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxx neplatně, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, aby xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemně jinak, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx skončil xxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplynutím xxxxxxxxx xxxx,
b) xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zrušen okamžitě xxxx xx zkušební xxxx, xxxx, xxx xxx xxxxxxxx poměr xxxxx zrušením xxxxxxx; x těchto xxxxxxxxx xx zaměstnanec xxxxx xx náhradu xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za dobu xxxxxxxxx xxxx.
§62
(1) Xxx-xx zaměstnanec neplatnou xxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxx pracovní poměr xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx mu xxxxxxx, xx xxxx xx xxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx něm xxxxxxxxx xxxxxxx škody, xxxxx xx tím vznikla (§179) xxx dne, xxx xx xxxxxxx, xx xxxx na xxxxxx konání xxxxx; xx dobu před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx náhrada xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(2) Rozvázal-li xxxxxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx u xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) byla-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby,
x) byl-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo ve xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx měl xxxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§63
Xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ušlé xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxxx (§61). Zaměstnavatel nárok xx xxxxxxx xxxxx xxx neplatnost dohody xxxxxxxxxx xxxxxx.
§64
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, okamžitým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zkušební xxxx xxxx xxxxxxx xxxx jak zaměstnavatel, xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x soudu xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx měsíců xxx xxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx pátý
Xxxxx a jmenování
§65
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jmenováním xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x nástupu xx xxxxxx. Práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx tento xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, tím xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx jinak. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, x něhož xx zaměstnanec x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mu xx xxx účelem xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx jeho žádost x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx funkce xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx funkce xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxx vzdát. Odvolání x xxxxxx xx xxxxxx musí xxx xxxxxxx x doručeno xxxxxxx účastníku, xxxxx xx neplatné. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxx nebo vzdání xx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(3) Uplynutím volebního xxxxxx, odvoláním z xxxxxx xxx xxxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxx nekončí. Xxxxxxxxxxxxx xx zaměstnancem xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnavatele xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kvalifikaci, xxxxxxxxx xx jinou xxx něho xxxxxxx xxxxx. Jestliže zaměstnavatel xxxx pro zaměstnance xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxx odmítne, xxx o xxxxxxxx x práci xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§130) x současně xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxx poskytované zaměstnancům xxx organizačních xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx rozvázání pracovního xxxxxx po odvolání x funkce v xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx tohoto pracovního xxxxxx platí jinak xxxxxxxxxx x skončení xxxxxxxxxx xxxxxx sjednaného xxxxxxxx xxxxxxxx.
§66
§66 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§67
§67 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Xx.
§68
Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx jinak xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxx.
Xxxxx šestý
Xxxxxxxx xxxxxxxx poměry x vedlejší činnost
§69
Xxxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§70
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní dobu (§83a), xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx poměru, xxx x hlavní a xxxxxxxx xxxxxxxx poměr. Xxxxxxxx pracovní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx než xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx pracovní poměr xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zotavenou.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doby, xx xxxxx xxx xxxxxxx vedlejší xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§70x
§70x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§70b
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxxxx i zaměstnanec x xxxxxxxxxxx důvodu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Výpovědní xxxx xxxx 15 xxx x začíná xxxx, x xxxx byla xxxxxxx doručena.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §30 xxxx. 2 xx 5, §46 odst. 2, §47, 48, 49, §53 odst. 3, §59 x 155.
(3) Xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx delší období xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxxx 12 xxxxxx, za xxxxxxxx stanovených pro xxxxxxxxx jinak vhodně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§86 xxxx. 2 x 3). Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sjednaného xxxxxxx xxxxxxxx doby xx xxxxx dobu, xx xxxxxx xxx vedlejší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx za xxxxxx 12 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx člen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úvazek.
§71
Xxxxxxxx xxxxxxx
Vedlejší xxxxxxx xx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx zaměstnanec u xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx x pracovním xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx poměr x xxxxx záleží x xxxxxxx jiného xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x pracovní xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§69 x §70 xxxx. 1) xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx xxxxx.
Hlava xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx
§72
§72 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§73
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx
x) pracovat xxxxxxxxx x řádně xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, plnit kvalitně, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx úkoly,
c) xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx vykonávané; xxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx řádně seznámeni,
x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx, městského xxxxx, xxxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx městské xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx, krajského xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 67) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx zastupitelství, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ozbrojených xxx, 39) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, Vězeňské xxxxxx, Xxxxxxxx a mediační xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx věcech majetkových, Xxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx x okresních xxxxx sociálního zabezpečení, Xxxxx vlády, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx ochranu osobních xxxxx, Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx:
x) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx při xxxxxx xxxxx všeho, co xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, x nichž xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x které x xxxxx zaměstnavatele xxxxx sdělovat jiným xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx byli této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancem, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 12) xxxxx,
x) x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx, s výjimkou xxxx xxxx výhod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx zaměstnáni, xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx se xxxxxxx, xxxxx by mohlo xxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx osobními, xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací nabytých x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx uvedení x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatelem, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x v souvislosti x xxxxx členstvím xxxxxxxxxx odměnu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx zaměstnáni.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxx, pedagogickou, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo uměleckou x xx správu xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví jinak. 13)
§74
Základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x práci x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx organizovat práci x xxxx, xxx xxxxxx odpovídala podle xxxxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx práci,
x) xxxxxxxxxxxx odměňování xxxxxxxxxxx xxxxx mzdových předpisů x xxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdových xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, a diferencovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvyšování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx uspokojování jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, oceňovat xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx úsilí, zajišťovat, xxx nedocházelo x xxxxxxxxxx pracovní kázně x x neplnění xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxxx.
§75
Výkon xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele, u xxxxx xxxx zaměstnáni, xxx x xxxx xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxx souhlas písemně xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
(3) Xxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, publicistické, xxxxxxxxx x umělecké xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 13)
§76
§76 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§77
§77 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§78
§78 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§79
§79 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§79x
§79a xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§80
§80 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§81
§81 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§82
Pracovní xxx
(1) Zaměstnavatelé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §73 odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxxx pracovní xxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u zaměstnavatele.
(3) Pracovní xxx xxxx zaměstnavatel xxxxx, xxxxx orgán nadřízený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušných odborových xxxxxx, xxxxx jsou xxxx pracovní xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku, xxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 74) xxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx pracovní xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx zaměstnavatele x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Nabývá xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx stanoven, xxxxxxxx xxxx dnem, xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Věta xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být x pracovním řádem xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx.
Hlava třetí
Xxxxxxxx xxxx x xxxx odpočinku
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx doba x xxxxxxxxx x xxxxx
§83
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx, x xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Doba xxxxxxxxx xx xxxx, která xxxx pracovní xxxxx.
(3) Xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§83a xxxx. 5) xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx zaměstnanec povinen xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxx odpracovat x xxxxx 24 xxxxx xx sobě jdoucích.
(4) Dvousměnný xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x rámci 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx režim xx xxxxx práce, x xxxx se zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx třech xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx pracovní režim xx xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx 24 xxxxx xx xxxx jdoucích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxx xxxxx 24 xxxxx xxxxx po sedm xxx x xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx být x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx rozvrhu xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxx souhlasem xxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§84, 85 x §87 xxxx. 1). X xxxxxxxxxxx x kratší xxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 1) xx prací xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx (§83a); xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx stanovenou týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx.
§83x
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 40 xxxxx týdně.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x) pracujících x xxxxxxx xxx xxxxx uhlí, xxx x nerudných xxxxxxx, x xxxxx výstavbě x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průzkumu xxxx xxxxxxx 37,5 xxxxxx týdně,
x) x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 37,5 xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx pracovním xxxxxxx xxxx xxxxxxx 38,75 xxxxxx xxxxx,
x) mladších 16 xxx činí nejvýše 30 xxxxx týdně x xxx, xx xxxxxxxx doba v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx stanovený x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x po projednání x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx xxxx stanovit xx vnitřním xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 až 4.
§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2001
§84
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby rozhoduje xxxxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pracovní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x možnostem xxxxxxxxxxx plynulé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx a x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx práce x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x aby xxxxxx narušena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx týdny se xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hodin.
§85
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx rovnoměrně xx xxxxxxxxxx xxxxx (§84 xxxx. 2), xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx období xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nerovnoměrné xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx doba xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx xx období, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(2) Délka xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxx 12 xxxxx.
(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxxx x xxx zaměstnance nejpozději xxx týdny xxxx xxxxxxxx období, na xxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozvržena, xxxxx xx xxxxxxxxx xx zaměstnancem xxxxx.
§85x
Xxxxxx xxxxxxxx doba
(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uspokojování xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu, x xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pružné pracovní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovním řádu x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx začátek, popřípadě x xxxxx pracovní xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx pracovní xxxx"). Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xx zaměstnanec povinen xxx xx pracovišti, (xxxx xxx "základní xxxxxxxx xxxx").
(4) Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx při stanovené xxxxxxx pracovní xxxx 40 xxxxx činila x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pět xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnavatel xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx, aby xxxx volitelné pracovní xxxx xx začátku xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§83a xxxx. 2 xx 4) x při xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§86 xxxx. 1, §156 xxxx. 2 a §270), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx v týdnu xx délka xxxxx xxxxxxxx x volitelné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx x xxxxx xx pevně stanoven, xxxx brání-li jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x době xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx předem xxxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx xx xxxx, xxxxx je zaměstnavatel xxx tento xxxx xxxxxxx určit.
§85x
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx doby
(1) Pružná xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jako
a) xxxxxx pracovní xxx, xxx němž xx xxxxxxxxxxx sám volí xxxxxxx směny a xx povinen v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx celou směnu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx rozvrhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx směn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx zaměstnanec xxx volí xxxxxxx x xxxxx směn x xx povinen x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, při němž xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx směn x xx xxxxxxx x xxxxxx čtyř po xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpracovat xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx čtyřtýdenní xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přesahujícímu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx délku týdenní xxxxxxxx doby x xxx xxxxxxxxx pružného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx čtyřtýdenní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx přesčas xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pracovní xxxx.
§85x
Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx pracovní době
(1) Xxxxxxxx v xxxxx xx straně xxxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx posuzují xxxx xxxxx práce xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx zasáhly xx xxxxxxxx pracovní xxxx; x rozsahu, x němž xxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovní xxxx, xx xxxxxxxx xxxx omluvené, xxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xx za xx xxxxxxx mzdy. Pokud xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx zaměstnance xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx doby, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx jde-li o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx práce xxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx v xxxxx xx straně xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do směny xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx jednotlivý xxx xxx uplatnění
x) xxxxxxxx pracovního xxx nejvýše x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci na xxxxxxxxx den,
x) xxxxxxxx pracovního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx průměrné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxxxxxx z kratší xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx v práci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pružného xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxx uplatnění pružného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mu x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx dnech xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx příštího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx napracovat xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx pro xxxxxxxx v xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinou xxxx napracování. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxx době, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx doba, x xxxx xxxxx xxxxxxx.
§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
§85d
Xxxxx xxxxxxx xxx pružné xxxxxxxx době
(1) Xxxxx přesčas (§83 xxxx. 6) je xxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušný den xxxxx rozvrhu týdenní xxxxxxxx doby xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovního období xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx,
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85b xxxx. 1 xxxx. x) xxx stanovenou xxxxxxxx xxxx připadající xx toto xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxx xxxxx týdne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx xx čtyřtýdenní xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx čtyřtýdenního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx nad stanovenou xxxxxxx pracovní xxxx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x ní xxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx nemohl xxxxxxxxxxx xxxx práce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx ke xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx mu x xxx xxxxxxxxx důvody, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. 43) Xxxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx odpracované xxxx v xxxxx (xxxxxxxxxxxx období) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) a xxxxx xxxx xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx den.
§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. x účinností od 1.1.2001
§86
Xxxxxx xxxxxxxx doba a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Zaměstnavatel xxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kratší xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx. Xxxx ji xxxx xx zaměstnancem xxxxxxx, xxxxxxxxx mu xx povolit ze xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zaměstnavatelé jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx takovým xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx pracovní xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pracovní xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ze zdravotních xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pracovní xxxx, xxxxxxxxx ji x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx sjednat x xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx souhlasem xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§84 xxxx. 2) x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovené x §85.
Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx doby
§87
(1) Začátek x konec xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xx xxx xxxxx; x zemědělství, x xxxxxxx, ve spojích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxx směny xxxxx xxxxxxxxx x xx více částí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlíží x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plynem, xxxxxx xxxxx a x xxxx, xxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
§88
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x odcházet x xxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) X kolektivní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx pracovní doby. Xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§89
Xxxxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xx xxxxx hodinách xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx nejméně 30 xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx přerušeny, xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx a jídlo; xxxxxxxxxx xxxx vždy xxx poskytnuta xxxxxxxxx xx jídlo x xxxxxx podle xxxx xxxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx xx projednání x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Začátek x konec těchto xxxxxxxxx stanoví zaměstnavatel xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx na xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx doby.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
§90
Nepřetržitý xxxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx měl xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nepřetržitý xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxx xx sobě jdoucích xxxxx 24 xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxx zkrácen xx xx xxx hodin xx sobě xxxxxxxx xxxxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx staršímu 18 xxx xx xxxxxxxx, xx následující odpočinek xxxx xxxxxxxxxx x xxxx zkrácení xxxxxx xxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx stravování, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x odvrácení xxxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx zaměstnanců,
x) xxx xxxxxxxxx událostech x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případech.
Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 11 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx pracovního xxxxx
§91
(1) Xxx xxxxxxxxxx klidu xxxx dny, xx xxxxx xxxxxxx nepřetržitý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxx.
(2) Xxxxx ve xxxxx pracovního xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx.
(3) X xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx lze zaměstnanci xxxxxxx jen xxxx xxxxx práce, xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx opravné xxxxx,
x) nakládací x xxxxxxxxx práce,
x) inventurní x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx hrozícího nebezpečí xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx událostech a x xxxxxx obdobných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx nutné xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) práce xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x ošetřování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Ve xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx nepřetržitého xxxxxxxxx v xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§92
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozvrhnout xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v týdnu xxxxx každého období xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxx alespoň 35 xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x týdnu xxxxx činit u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 48 xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx a xxx, xxx xx xxxx spadala xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx
x) nutnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx jdoucích x xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx ve xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, x xxxxx xx pracovní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx živelních xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx technologických xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx přerušeny,
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozvrhnout xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx starších 18 xxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx činit xxxxxxx 24 hodin, x xxx, že zaměstnancům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 70 xxxxx.
(4) X zemědělství může xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sjednáno xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx odpočinek xxxxx xxxxxx xxxxxxx 105 xxxxx.
§93
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutné xxxx zřetel xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx musí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx.
§94
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, pracovní xxxxxxxxxxx x noční xxxxx u jednotlivých xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xx xxxxxxxxxx xx evidence xxxx xxxxxxxx xxxx.
§95
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Podmínkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xx pracovišti xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx se zaměstnancem xxxxxxxxx pracovní pohotovost xx pracovišti v xxxxxxx xxxxxxx 400 xxxxx x kalendářním xxxx. Xxxxxxxxxxxxx může xx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxxxxx pohotovost xxxx xx xxxxx dohodnutém xxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx pracovní pohotovosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozsah pracovní xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Za xxxxx xxxxx x xxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci mzda; xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pohotovosti xxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prací xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Pracovní xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x výkonu xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 26)
Oddíl xxxxx
Xxxxx xxxxxxx x xxxxx práce
§96
(1) Práci xxxxxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx provozní xxxxxx, x to i xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx uvedených x §91 odst. 2 xx 4 x xx xxx pracovního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx osm hodin x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 150 hodin x kalendářním roce.
(2) Xxxxx práce xxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx dá xxxxxxx zaměstnanec. Celkový xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx více xxx xxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx práce xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx souhlas xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxx nejvýše xxxxxxxxx práce xxxxxxx x roce se xxxxxxxxxx práce přesčas, xx které bylo xxxxxxxxxxx poskytnuto xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxx xxxxx překročit x xxxxxxx xxx xxxxx týdně, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxxxxx x rovnoměrného xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx xx čtyři xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx rozvržení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xx sobě xxxxxxxx. X kolektivní xxxxxxx xxx xxxxxxxx období, xx xxxxxx práce xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnanci, xxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.
§97
§97 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§98
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnavatele, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx.
§99
(1) Xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx v xxxxx době. Xxxxx xxxx xx doba xxxx 22. x 6. xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec, který xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpracuje xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx pracovní xxxx x xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 26)
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x noci xxxxx xxxxxxxxx osm xxxxx x rámci 24 xxxxx xx sobě xxxxxxxx; není-li xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxx, xxx průměrná xxxxx směny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx výpočtu průměrné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx pracující v xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) před xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) kdykoliv během xxxxxxxx na noční xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xx zaměstnanec xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče nelze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pracující x noci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx x xxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxx poskytnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přivolat xxxxxxx lékařskou xxxxx.
§99a
Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úpravy pracovní xxxx (§84 xxxx. 1, §85 xxxx. 1, §85a odst. 1, §87 a §89 xxxx. 2 x 3), xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§91 xxxx. 2) x xxxxx xxxxxxx (§98) xxxx upravena v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx na zotavenou
§100
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
x) xxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx na xxxx xxxxxxxx část,
x) dovolenou xx xxxxxxxxxxx xxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxxx.
Dovolená za xxxxxxxxxx xxx
§101
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx 60 xxx x xxxxxxxxxxx roce, xx nárok na xxxxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx celého kalendářního xxxx. Xx odpracovaný xx považuje xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převážnou xxxx xxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx dnech xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx dovolené xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
§102
(1) Xxxxxxxx xxxxxx dovolené xxxx xxxxx xxxxx.
(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxxxxxxxxx dovolenou x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x jeden xxxxx delší než xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx může stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x akademických xxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxx osm xxxxx x xxxxxxxxxxx roce. 44)
(5) Čerpá-li xxxxxxxxx zaměstnanec x xxxxxxxx xxxxx nerovnoměrně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§85), xxxxxxxx xx xxxxx pracovních xxx xxxxxxxx, kolik xxxx xx dobu xxxx dovolené připadá x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§103
§103 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§104
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxx, xxxxx nevznikl xxxxx xx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx alespoň 60 xxx, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dovolené xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx 22 xxxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§101 odst. 1 xxxx xxxxx).
§105
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx
(1) Zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx nerostů xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x štol, x xxxxxxxxxxx, který po xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zdraví xxxxxxxx, xx nárok xx dodatkovou xxxxxxxxx x xxxxx jednoho xxxxx. Xxxxxxx-xx zaměstnanec xx podmínek xxxxxxxxx xx xxxx první xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx 22 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dodatkové xxxxxxxx. Dodatková dovolená x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx, x když má xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx pod xxxx při xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx a xxxx.
(2) Za xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx obtížné xxxx xxxxxx škodlivé, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx s nakažlivou xxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx materiály vystaveni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) jsou při xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření,
x) xxxxxxx při xxxxxx ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxxxx chorých xxxx mentálně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxx zdravotničtí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeden xxx v tropických xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastech; xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx nepřetržité xxxxx x tropických xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nárok xx dodatkovou xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx působení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx významné xxxx xxxxxxx nepříznivě xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx x přímém styku x obviněnými xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx druhy xxxxx xxxxxx obtížných xxxx xxxxxx škodlivých x xxxxxxxxx x oblastí, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx určit xxxxx zaměstnanců, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x vymezit xxxx x rozsah xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozvrženou xxxxx §85, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx podstatně závisí xx povětrnostních vlivech, xxxxxxxx za každý xxxxx dovolené xxxxxxx x xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dovolená v xxxxxx dvou xxx, xxxxxxx však jeden xxxxx. Období x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; pokud xxxxxx předpis xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dovolené xx xxxxxxxxx
§106
(1) Xxxxxx dovolené xx xxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x skončení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance x xxxxx zaměstnavateli.
§107
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx část xxxxxxxx, o xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx neodpracovanou xxxx.
§108
(1) Xxxx čerpání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx dovolenou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, pokud xxxx není xxxxxxxxx xxxxx. Při stanovení xxxxx dovolených xx xxxxx přihlížet x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx zájmům xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx předem; xxxx xxxx xxxx xxx výjimečně xxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx bez xxxx xxxxxxxx vznikly proto, xx zaměstnavatel změnil xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxx x dovolené.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx určit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx xxxx civilní xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 45) xxx na xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x práci na xxxxxx zaměstnance xxx xxxxxxxxxxxxx určit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen xx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx zaměstnankyně xxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§157 odst. 1), x zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dovolené xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxx dovolenou, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§109
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx splní xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dovolenou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, že zaměstnavatel xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx skončila xxxxxxxxxx xx xxxxx příštího xxxxxxxxxxxx xxxx. Zaměstnavatel xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dovolené x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx na xx xx nárok. Neurčí-li xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci dovolenou xxxxx xxxx xxxxx xxx xx 31. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dovolené xxxxxxx překážky v xxxxx xxxxxxx x §108 odst. 3 xxxx první. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx druhé xxx xx xxxxx příštího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud zaměstnanec xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxx, ani do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx být x jeho písemným xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx xxxx.
§110
(1) Xxxxxxxx-xx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx xxxxxx, byl-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx xxxx ošetřuje-li xxxxxxxxx člena rodiny, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx zaměstnance svátek xx xxx, který xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx. Určil-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxx xxx, že by xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx jiný xxx.
§110x
Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, může mu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx dovolené), xx xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxx) nárok u xxxxxxx zaměstnavatele, jestliže x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx pracovního poměru x xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxx zaměstnavatelé xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx (xxxx xxxx), na xxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxx xxxxxxxx. Změnou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx rozumí skončení xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahu do xxxxxx pracovního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§110x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xx 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxx xxxx za xx xxxx nevyčerpané dovolené, xxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxx, je zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x v případě, xx zaměstnanec xxxxxx xxxx dovolenou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx x páté.
(3) Xxxxx vznikne xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxx náhrada xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §102 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dovolené.
(5) Zaměstnanec je xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxx její xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xx xxx mu xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatkovou dovolenou xxxxx xxxxxxxxxx; tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xx přednostně.
§110x
Vláda xxxxxxx nařízením, které xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x když xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx čtvrtá
Xxxx, náhrada xxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxx
§111
(1) Zaměstnanci xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx mzda xxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 26)
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx x xxxx, rozumí xx xxx x xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx nesmí xxx xxxxx xxx minimální xxxx. Do xxxx xx xxx xxxx xxxxx nezahrnuje mzda xx xxxxx přesčas, xxxxxxxxx xx xxxxx xx ztíženém x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx x xx práci ve xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výši, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx výše xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x indexu spotřebitelských xxx. X kolektivní xxxxxxx lze dohodnout xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx.
§112
§112 xxxxxx právním předpisem x. 155/2000 Sb.
§113
§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§114
§114 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§115
§115 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb.
§116
§116 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§116x
§116x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§117
§117 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb.
§118
§118 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§119
Xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci následujícím xx xxxxxx, xx xxxxxx vznikl xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx složku, pokud xxxxxx x pracovní xxxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx měsíční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx než xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxx s příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výplaty xxxx, xxxx-xx tento xxxxxx xxxxxxx x kolektivní xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dovolené, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx zaměstnancem xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx technika xxxxxxx mzdy, xxxxxxxx xx přiměřenou xxxxxx x xxxxxxxxx část xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejbližším xxxxxxxxxxx termínu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx technika xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx termínu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§120
Výplata xxxx
(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákonných penězích. 46) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx x x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 47)
(2) Xxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx a na xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx smlouvě xxxx x pracovní smlouvě xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x vážných důvodů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nejbližší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxxx náklad x xxxxxxxxx, xxxxx se xx zaměstnancem nedohodli xxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx vyúčtování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující údaje x xxxxxxxxxxxx složkách xxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx zaměstnance předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx základě byla xxxx vypočtena.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx mzdu xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx písemného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx mzdu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. 36)
§121
Xxxxxx xx mzdy
(1) Xxxxxx ze xxxx lze provést xxx na xxxxxxx xxxxxx o srážkách xx xxxx. Xxxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxx xx mzdy xxx
x) xxxxxx na xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx mzdu, xxxxxx xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přiznání xxxx mzdy,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zákonem,
x) xxxxxxxxxxxxx zálohu xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx vyplaceny v xxxxxx x xxxxx xx zaměstnanec povinen xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx,
g) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx zotavenou, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxx xx nárok xxxxxxxx,
h) xxxxxxxxx xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx x neprávem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxx xxxx přeplatky x xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pro xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§122
§122 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§123
§123 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 138/1996 Xx.
Xxxxx druhý
Xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx
§124
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Zaměstnavatel xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zájmu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x občanské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx je zaměstnanec x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytne zaměstnavatel, xxx kterého xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx posuzuje xxxx xxxx; náhrada xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx x pracovním xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx je x xx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx náhradu xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx uvolnil.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvolnění a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nároky zaměstnanců xx pracovní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxx xxxxxx xxxxxxxxx x pracovněprávním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx úkony v xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx mzdy; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neprovozují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx takto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx náhrady xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx příznivější xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxxxx.
§125
Xxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx službu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx prvních xxxx xxxxx xxxx xxxxxx; x kolektivních xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnance xx xxxxxxx xxxx za xxxxx dobu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx poskytnout. Tato xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nejpozději tři xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamešká x xxxx čtyř xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx služby, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeden xx xxx xxx; zamešká-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx její převážnou xxxx x xxxx xx vyplacení xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx překročit výši xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx civilní xxxxxx, posuzuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby; xxxxxxxx-xx vojenskou xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx části xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy za xxxxx týden xxx xxx stanoveného x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx této xxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx xxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx mzda xxx xxx opětovného xxxxxxxxxx xx práce.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx poskytovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx.
(7) Náhradu xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx výkonu xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx organizací, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitřního xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§126
Xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx školení x xxxxxx xxx zaměstnání, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními předpisy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výkon xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxx xx straně zaměstnance.
(2) Účast xx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx prohloubení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§141a) je xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou poskytování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zaměstnání x zaměstnanců při xxxxxx na školení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, popřípadě i xxxx náhrady xxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx školení.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účasti xx školení a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně; xxx v ní xxx stanovit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx pracovních xxxx x hmotného xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx mzdy xxxxx xxxxxx překročit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovenou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx upravit xxxxx xxxxxx xx pracovní xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.
Důležité xxxxxx xxxxxxxx x práci
§127
Zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx po xxxx xxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 45) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 16) xx xxxx mateřské x xxxxxxxxxx dovolené, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx dobu xxxx x dítě xxxxxx xxx deset xxx, xxxxx xxxxxx xxx x důležitých xxxxxx x xxxx dětského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x jejichž xxxx xxxx jinak xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jinak x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx karanténa (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx náležející xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 16)
§128
(1) Xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx stanoví nařízením, x kterých xxxxxxxxx, xx xxxxxx podmínek x v jakém xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhrada xxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přepisech lze xxxxxx nároky zaměstnanců xx pracovní xxxxx, xxxxxxxxx náhradu mzdy xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2, xxxxxxxxx rozšířit xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pracovní xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx; náhrada xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx stanovit xxxxx nároky xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx na xxxxxx zaměstnavatele
§129
Xxxxxxxx a přerušení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx přechodnou xxxxxx způsobenou xxxxxxxx xx strojním zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx síly, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxx-xx převeden na xxxxx xxxxx [§37 xxxx. 4 písm. x)], přísluší mu xxxxxxx xxxx xx xxxx 80 % xxxxxxxxxx výdělku. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx výši, xxxxxxx xxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povětrnostními xxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxx xx jinou xxxxx [§37 xxxx. 4 xxxx. x)], přísluší xx xxxxxxx mzdy xx xxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx výši, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx platí x xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§130
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx překážky xx straně xxxxxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx průměrného výdělku, xxxxx předpisy xxxxxxx x §131 nestanoví xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x písemné dohodě x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxxxx vážné xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemůže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práci, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 60 % až 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dohodu podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx třetí
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxx
§131
Zaměstnavatel poskytuje xx xxxxxxxx a xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 27) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestovních, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxx x ve xxxx dohodnuté v xxxxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxx, xxxxxxxx a předmětů xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx pátá
Xxxxxxxxxx x ochrana xxxxxx při xxxxx
§132
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranu zdraví xxxxxxxxxxx při xxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "rizika").
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx se vztahuje xx xxxxxxx osoby, xxxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pracovištích.
(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x neoddělitelnou součástí xxxxxx xxxxxxxxxx povinností.
(4) Xxxx-xx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzájemně xx xxxxxxx informovat x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Každý ze xxxxxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxx
a) xxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx byly organizovány x xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele, a
x) spolupracovat při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx se zajišťováním xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§132x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro bezpečné, xxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx organizací bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxxx rizikům, xxxxxxxxxxx xx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zjišťovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxxxxx pravidelně kontrolovat xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 48)
(4) Xxxxx-xx xxxxxx odstranit, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxx působení xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxxx.
(5) Při xxxxxxxxx x provádění technických, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx opatření x xxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx rozumí
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx rizik x zdroje jejich xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek potřebám xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práce na xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx namáhavých xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx postupy,
x) xxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poznatků xxxx x xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx působení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx individuální xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx strojů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, 49)
x) xxxxxxx vhodných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx přijímá xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, požáry x xxxxxxx, jiné xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx první pomoci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Rozsah xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx vláda nařízením. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x velikosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx, xxxxx organizují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pomoci, xxxxxx x policie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxx.
(7) Zaměstnavatel xx xxxxxxx přizpůsobovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
§132x
Odborná xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx v prevenci xxxxx; tyto úkoly xxxxxxxxx především xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x není-li xxx xxxxxxx způsobilý, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úkolů v xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxx 18 let,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Zaměstnavatel xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxx xxxx xxxxx x provádění xxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
§133
Povinnosti xxxxxxxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx způsobilosti,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, do xxxx xxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 50)
x) xxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 50) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxx xxxx xxxx doklad x odolnosti xxxx xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jakým xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podrobit xx xxxxx očkováním a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlídek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50) xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,
e) xxxxxxxx zaměstnancům školení x právních x xxxxxxxxx předpisech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, které xx xxxxxx jejich xxxxx a pracoviště; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, mladistvým x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx seznámení x xxxxxx, x výsledky xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx rizik, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx x matky xx konce devátého xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxxx x xxxxxx x jejich možnými xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx opatření, xxxxx xx týkají snížení xxxxxx duševní x xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx x duševní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxx dobu, xxx xx to xxxxx k ochraně xxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxx zdraví. Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zejména xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx převedení, xxxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zavedení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx o něm xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci,
x) xxxxxxxxxx takového způsobu xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšenému nebezpečí xxxxx x jehož xxxxxxx xx vedlo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 51)
X xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ženám xxxxxxxxxxxxx xx pracovišti prostory xxx xxxxxx odpočinek.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx 70) xxxxxxxxxx xx xxxx náklad technickými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebnou úpravu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, úpravu xxxxxxxxx, zřízení xxxxxxxxxx xxxxx, zaškolení xxxx xxxxxxx těchto zaměstnanců x zvyšování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§133a
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxxx oděvy x xxxx, xxxx, čisticí x dezinfekční xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxx technickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx organizace xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nesmí xxxxxx xxx výkonu xxxxx a xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 52)
(2) X xxxxxxxxx, x xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx práci xxxx xxxxxx xxxxxxxx dráždícími xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, též xxxxxxxx nápoje. 53)
(4) Zaměstnavatel xx xxxxxxx udržovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x použivatelném xxxxx x kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx pracovní prostředky, xxxx, čisticí a xxxxxxxxxxx prostředky a xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků nesmí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančním xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
§133x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§133x
Bezpečnostní xxxxxx x signály
(1) Xxxxx-xx rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx značky x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxx instrukce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx x xxxxxxxx x xxxx zaměstnance. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek x xxxxxxxx xxxxxxx.
§133x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§133c
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx příčiny x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx zaměstnance xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx odborového xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci a xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxx na xxxxx úrazu.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vede xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx neschopností xxxxx xxx tři xxxxxxxxxx xxx, xxxx
x) x úmrtí xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx záznamu x úrazu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx rodinným příslušníkům.
(3) Zaměstnavatel vede x knize xxxxx xxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx úrazech, x xxxx xxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx ohlásit xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x úrazu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Zaměstnavatel xx xxxxxxx přijímat xxxxxxxx xxxxx opakování xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a zajistí xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx nebo xxxxxx x povolání.
(7) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx evidence, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxx.
§133x vložen právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§134
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí
Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx pracoviště xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, odpovídaly bezpečnostním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx aby
a) xxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxx, schodiště x xxxx komunikace měly xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx činnosti xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud možno xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx mikroklimatické xxxxxxxx, xxxxxxx pokud jde x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) prostory xxx xxxxxx xxxxxxx, převlékání, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x stravování xxxxxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx volné,
x) x prostorách xxxxxxxxx v písmenech x) xx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx,
f) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx preventivní péči xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§134x
Výrobní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx stroje, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, při xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx musí být
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx upraveny xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxx hluku x vibrací,
x) xxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxx, kontrolovány x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a používání xxxxxx, technických zařízení, xxxxxxxxxx prostředků, přístrojů x xxxxxx.
§134a xxxxxx právním předpisem x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§134b
Xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxxx života x xxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxxxx x xxxxxx odborně xxxxxxxxx zaměstnanci.
(2) Xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, xxxxx budou příslušným xxxxxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uznáni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx, je
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 54)
b) xxxxxxx odborného vzdělání x doby xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx bližší xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
§134b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§134x
Xxxxxxxx xxxxxxx pracovních podmínek x xxxxxxxxxxxx pásma
(1) Xxxxx xx xx pracovištích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zabezpečit, xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx omezeny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx nejvyšších xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx faktory xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx), xxxxxxxx (xxxxxxxxx karcinogeny), xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx). Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx činitelů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranných xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx biologické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjistit příčiny xxxxxx xxxxx, x xxxxx-xx xxxxxx biologických xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx podle §133a xxxx. 1. Současně xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxxxxxx opatřeními uvedenými x odstavci 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 55) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, a není-li xx xxxxx, práci xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx práce x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x biologickými xxxxxxxx x pracovní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx karcinogenity xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pásmech, xxxxx xxxxx označena a xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, kontrolu xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxx i xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů.
(4) X kontrolovaných xxxxxxx a zaměstnancích, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 3, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ukládat xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. 50) Evidence xxxxxxxx
x) xxxxx, příjmení x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx,
b) název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, den xxxx xxxxxxx a xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxx x xxxx pobytu v xxxxxxxxxxxxx pásmu,
x) xxxxx odpracovaných xxxx,
x) druhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivních xxxxxxxxx x zvláštních očkování xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktory,
h) xxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx kterými xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx situacích x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x evidenci x datem xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) V xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx; pro xxxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx do kontrolovaného xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon práce x xxxxxxxxxxxxx pásmu.
(6) V xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxx ženy a xxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx členění, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnance.
§134x
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x 2-xxxxxxxxxxxx a xxxx solemi, 4-xxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx bifenyly, x xxxxxxxx xxxx- a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx než 0,1 % 2-xxxxxxxxxxx x xxxx solí, 4-xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxx 4-xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 0,005 % xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zákaz xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x výzkumné xxxxxxxxxxx xxxxx, analytické xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásob, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a přípravky, x práce xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průvodní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx těchto prací xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx laboratorní xxxxx, xxxxxxxxxx práce, xxxxx xxx xxxxxxxxx zásob, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx azbest, x xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxx xxxx xxxxxxx izolačních xxxxxxxxx s hustotou xxxxx než 1 x/xx3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zakázány.
§134x
Xxxxxxxxxx xxxxx a pracovní xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxx x stanovit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx dodržovány xxxxxx xxxxxxxxxx chování na xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxxx činnosti jednotvárné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx 56) xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx činnosti v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx omezena, musí xxx vedena xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx přestávek,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxx chráněni xxxxx xxxx či xxxxxxx,
x) nebyli xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx,
x) xx pracovišti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx ruční xxxxxxxxxx x xxxxxxx, která xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. 57)
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx.
§134x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§135
Xxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanců
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x na informace x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxxx x závažným xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx život nebo xxxxxx xxxxxx osob; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx mají právo x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, a xx xxxxxxx uplatňováním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx.
(4) Xxxxx zaměstnanec je xxxxxxx dbát xxxxx xxxxx možností o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx x o xxxxxxxxxx x zdraví xxxx, xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen
a) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 50)
x) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při práci, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx zásadami xxxxxxxxxx chování xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) dodržovat xxx práci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, používat xxxxxxxxx pracovní prostředky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nevyřazovat x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx alkoholické xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 58) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, nevstupovat xxx xxxxxx vlivem xx pracoviště zaměstnavatele x nekouřit xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx je x xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx práci, a xxxxx svých možností xx účastnit na xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svému nadřízenému xxxx xxxxxxxx úraz, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a pracovní xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) podrobit xx xx pokyn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx x pracovním řádu xxxxxxxx, xxx není xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx návykových xxxxx.
(5) Odstavce 1 xx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdržují na xxxx xxxxxxxxxxxx.
§136
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx orgány xxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx právo
x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx v xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx vytvářejí podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatelů xxx xxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) kontrolovat, xxx zaměstnavatelé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx, popřípadě je xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxx odstranění xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, při pracovních xxxxxxxxx x v xxxxxxx bezprostředního ohrožení xxxxxx nebo zdraví xxxxxxxxxxx zakázat další xxxxx,
x) zakázat xxxxx xxxxxxx a xxxxx x noci, xxxxx by ohrožovala xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x otázkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxx. c) nebo x) xxxx odborové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx inspekce xxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx do xxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxx xxxx.
§136x
Účast xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx
(1) Zaměstnanci xx účastní na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci (§18).
(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odborovým orgánům xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxx xxx poskytnout xxxxxxxxx o takovém xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x provádění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxx, instruktážích x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx práci,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci, xxxxxx a xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k prevenci xxxxx (§132b),
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx.
Zaměstnavatel xx xxxxxxx vyslechnout jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem x x odborně xxxxxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx mohl xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx inspekce xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. 59)
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx nejméně jednou x roce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx pracovištích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx odborovým orgánem xxxx zástupcem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x doklady x
x) vyhledávání x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxx inspekce práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 59)
(6) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx x zástupcům xxx xxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, 59) xxxxxxxx své xxxxxxxxxx.
§137
Xxxxxxxxxx xxxxx druhé hlavy xxxx xxxxx přiměřeně xxx
a) zaměstnavatele, xxxxx xx fyzickou xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx osobou, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 29) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x) xxxx b).
§138
§138 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2005 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxx o xxxxxxxxxxx
Xxxxx první
Pracovní x životní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx rozvoj
§139
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx práce a xxxxxxxx, udržovat x xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x úpravy xxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatelé xxxxxxx, xxxxxxxxx x udržují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
§140
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx povinnost xxxxxx xxxx zaměstnancům vyslaným xx xxxxxxxx xxxxx.
(2) X kolektivní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provádění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx tyto xxxxxx upraveny obecně xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx platí x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx daňové předpisy. 30)
Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
§141
§141 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§141a
Zaměstnanec xx povinen prohlubovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x prohloubení kvalifikace.
§142
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx vstupuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx získání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaučení xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx zaškolit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na nové xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx druh práce xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, zejména xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§142x
§142a xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§142b
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úlevy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 3, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxxxxx s potřebou xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx získání nebo xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance; xxxx zastavit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) zaměstnanec se xxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilým xxx výkon xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx neplní bez xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxxx.
§143
(1) Xxxxxxxxxxxxx může se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace poskytováním xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x setrvat x xxxxxxxxxxxxxx xx určitou xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx, x xxxxxxxxx poměru xxxx uhradit mu xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§141a).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx prohlubování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosahují xxxxxxx 100000 Kč; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx x xxxx x xx být xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx zvýšení,
b) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx setrvat x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx doby xxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) vojenské xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx konané xxxxx xx, doba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx matky xxxxxx (§158). Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x práci xxx xxxxx nepodmíněného xxxxxx xxxxxx svobody a xxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zčásti, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sníží.
(6) Rozváže-li xxxxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx x jiného xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx další zaměstnavatel, x xxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxx, převzít xx xxx povinnost xxxxxxx zcela nebo xxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx; xxxxxxxx 2 xxxxx x xxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zaměstnanec xx xxx xxxxx zavinění xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxx výkon práce, xxx kterou si xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx skončil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx závažného porušení xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx c),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxx dosavadní xxxxx x xxxxxx uvedených x §46 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx šesti xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxxxxx smlouvě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx nákladů; xxxxxx je rozhodná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předpis, které xxxx xxxxxx v xxxx uzavření xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§144
Zaměstnavatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vysokých škol x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx praktických xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x spolehlivý výkon xxxxx x xxx xxxxx odborný xxxx. Xxxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx celková xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx ukončení studia (xxxxxxxx) xxxx xxx, xxxxxxx se do xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vojenské xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx služby nahrazující xxxx xxxxxx x xxxx mateřské xxxx xxxxxxxxxx dovolené.
§145
Xxxxxxx xxxxxx a dopravních xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxx svršků a xxxxxxxx předmětů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x obvyklých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jich xxxxxxxxxxx používají k xxxxx do zaměstnání x zpět; xx xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx x cestě do xxxxxxxxxx x zpět xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx i xxxx xxxx ostatním xxxxxx, xxxxx xxxx pro xxx xxxxx na xxxx pracovištích.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxx
§146
Zabezpečení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx nemoci, úrazu, xxxxxxxxxxx x mateřství xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx předpisy o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péči x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x péči x xxxxxx xxxx.
§147
Xxxxx-xx xx do práce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx funkce xxxx jiné činnosti xxx odborovou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx silách, s xxxxxxxx vojenské xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx mateřské xxxxxxxx (§157 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxx, po kterou xx žena oprávněna xxxxxx mateřskou xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je na xxxxxx xxxxxxx práci x xxxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx proto, xx xxxx práce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zrušeno, xxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xx jinou práci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§148
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a umožňovat xxx výcvikem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx. Jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxx co xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohli xxxxxxxxx xxxxx možno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanci x xxx xxx xxxx xxxxx co xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 70) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obvyklých xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx u xxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikaci.
(3) Povinnosti zaměstnavatelů xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 70) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§148a
§148x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx žen x xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
§149
Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxx.
§150
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx při těžbě xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, x xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxx funkce a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) zdravotnické x sociální xxxxxx,
x) provozní xxxxx xxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx konat xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s dozorčí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx pracemi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xx platí obdobně x xxxx, která xxxx, x xxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx.
§151
§151 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
§152
§152 xxxxxxxx právním předpisem x. 74/1994 Xx.
Oddíl druhý
Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx a xxxxx
§153
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx x při níž xxxx dosahovat xxxxxxxx xxxxxxx jako xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx pracující x xxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx její žádosti xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx x matkách xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx x ženách, xxxxx xxxx.
(3) Dosahuje-li xxxx při práci, xx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdělku xxx na dosavadní xxxxx, xxxxxxxxx xx xx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§154
Xxxxxxxx xxxxx a přeložení
(1) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx osmi xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx cestu xxxx obvod obce xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx může xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxxxxxxx odstavce platí x xxx osamělou xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx dítě xxxxxxxxx xxxx 15 xxx.
§155
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměr s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx tři xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x x §53.
§156
Úprava xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zařazování xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x potřebám xxx xxxxxxxxxx o xxxx.
(2) Požádá-li xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 15 let xxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx pracovní dobu xxxx x jinou xxxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx žádosti, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§86); xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem.
(3) Zaměstnavatel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ženy x ženy, které xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§157
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) X souvislosti x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx dítě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 28 xxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx nebo xxxx dětí xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, náleží xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 37 týdnů.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnankyně xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx šestého xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nejdříve však xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx tímto xxxx.
(3) Vyčerpá-li xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx porodem xxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx porod xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Vyčerpá-li xxxx zaměstnankyně z xxxxxxxx dovolené xxxx xxxxxxx xxxx než xxxx týdnů x xxxxxx důvodu, poskytne xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx 22 týdnů, xxxxxxxxx 31 xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx porodila xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx osamělou.
(4) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx mrtvé, náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 14 xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx nikdy xxxxxx xxx 14 týdnů x xxxxxx x xxxxxx případě xxxxxxx xxx xxx přerušena (§160 xxxx. 2) xxxx uplynutím šesti xxxxx xxx dne xxxxxx.
§158
Rodičovská xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxx x dítě xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnankyni x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx narození xxxxxx, x xx v xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, ne xxxx xxxx než xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx tří xxx.
§159
Mateřská x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Nárok xx xxxxxxxxx x rodičovskou xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx matka xxxxxxx; xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx nahrazující péči xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx podpory. 60)
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xx poskytuje xxxxxxxxxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 22 xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx více xxxx xxxx jde-li x xxxxxxxxxxxxx osamělou, xx xxxx 31 xxxxx, xxxxxxx však xx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx měsíců.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx, xxx xxxx dosáhne xxxx 3 xxx; xxxxxxxxxxxxx, xxxxx čerpala xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx skončení xxxx xxxxxxxx dovolené. Bylo-li xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věku 3 xxx, xxxxxxx však xx 7 xxx xxxx věku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 22 xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dosažením xxxx 3 xxx tak, xx xx xxxx 22 týdnů xxxxxxxx xx dosažení 3 xxx xxxx, xx xxxxxxxxxx dovolená xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 22 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
§160
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x rodičovské xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čerpat xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zatím xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx tímto nástupem xxxxxxxx xxxx rodičovská xxxxxxxx; její nevyčerpaná xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx do své xxxx, xx xxxx xxxx než do xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx.
(3) Jestliže xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přestane xxxxxx x xxxx, x xxxx xxxx z xxxx xxxxxx svěřeno xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx dítě xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu x xxxxxx xxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxx mateřská xxxx rodičovská xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx o dítě xxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxx xxxxx x xxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dovolená xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx ode xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx roku.
§161
Xxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kojení.
(2) Xxxxx, která pracuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx konce xxxxxxx xxxx xxxx věku xxx půlhodinové přestávky x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jedna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx. Pracuje-li po xxxxxx pracovní xxxx, xxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx každé dítě xx xxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx pracovní doby x xxxxxxxxx se xx xx xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx výdělku.
§162
§162 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/1999 Sb.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§163
Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx tělesných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mladistvých xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx mladistvých xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§164
(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Výpověď xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžité zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx zaměstnancem ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx poměr mladistvý xxxxxxxxxxx xxxx má-li xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§165
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnávat xxxxxxxxx xxxxx pracemi, které xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx péči; totéž xxxxx i xxx xxxxx, popřípadě pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 20) xxxxx x rámci xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx organizují xxxxx xxxxxxxxxxx.
§166
Xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx x noci
(1) Zaměstnavatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxx. Výjimečně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 16 xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx práce mladistvého xxxx bezprostředně xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx směn xx xxxxx dobu.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšenému xxxxxxxxx xxxxx, jehož použití xx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx výkon mladistvým xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxx moci xxxx xxxxx konat, xxxxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxxx práci odpovídající xxxxx možno xxxx xxxxxxxxxxx.
§167
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx tunelů a xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x anatomickým, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxx vyhláškou x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, za nichž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx práci xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx povolání.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx zvýšenému nebezpečí xxxxx xxxx xxx xxxxxxx výkonu xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx některých xxxxx xxxxx být rozšířeny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§168
Lékařské xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxx vstupem do xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxx měsíc,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx nestanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxx obor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx podrobit se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Při ukládání xxxxxxxxxx xxxxx mladistvým xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§169
§169 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
Hlava xxxx
Xxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx
Předcházení xxxxxx
§170
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnancům takové xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxx xxx pracovní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x majetku; zjistí-li xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxx kontrolovat, zda xxxxxxxxxxx plní xxx xxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx majetku zaměstnavatele xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu věcí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být dodrženy xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 31) a xxxxx xxx ponižována lidská xxxxxxxxxx. Osobní xxxxxxxxx xxxx provádět jen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§171
(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx x bezdůvodnému xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivce. Xxxxx-xx xxxxx, je xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxx; nemusí xxx učinit, brání-li xx v xxx xxxxxxxx okolnost xxxx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ostatní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx vytvořeny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxx
§172
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx zaviněným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx nebo x přímé souvislosti x ním.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx xx strany zaměstnavatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §176 x 178.
§173
§173 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§174
§174 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§175
Xxxxxxxxxxx xx nesplnění povinností x odvrácení škody
Xx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx škodu ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (§171), xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx, xxx přispěl x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx není možno xxxxxxx jinak. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, co xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx i x xxxxxxx a majetkovým xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxx nesplnil. Xxxx xxxxxxx xxxxx nesmí xxxx přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxx xx trojnásobku xxxx průměrného měsíčního xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtovat
§176
(1) Převzal-li xx základě xxxxxx x xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hotovosti, ceniny, xxxxx, zásoby materiálu xxxx xxxx hodnoty, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxx schodek. V xxxxxxxx může xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx-xx xxxxxxxx na pracovišti x xxxx zaměstnanci, xxxxx uzavřeli xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx společně (xxxxxxxx hmotná odpovědnost).
(2) Xxxxxx o xxxxxx odpovědnosti xxxx xxx xxxxxxxx písemně, xxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zčásti, jestliže xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx bez jeho xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx okruhu xxxxx, xxx jejichž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx vykonávajícími xxxx práce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxxxx o hmotné xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, zařazován na xxxx xxxxxxxxxx, překládán, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodstraní xxxxxx x pracovních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx řádnému xxxxxxxxxxx xx svěřenými xxxxxxxxx. Při společné xxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxxxxx od dohody xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx pracoviště xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx.
(2) Dohoda x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru nebo xxxx xxxxxxxxxx od xxxx dohody.
§178
Odpovědnost xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel svěřil xx písemné potvrzení.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zčásti, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx bez xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§178x
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, odpovídá xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, jen xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx následky.
(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xx škodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§178b
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, kterou způsobil xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přímo hrozícího xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx tento stav xxx úmyslně xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx si xxxxxx xxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx náhrady xxxxx
§179
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx škodu xxxxx §172, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečnou xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx neplatí, xxxx-xx xxxxx způsobena v xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx-xx x škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx míry xxxxx zavinění.
(5) Xxxxxxxx-xx zaměstnavateli xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx každý z xxxx xxxxxxx hradit xxxxxxxx část škody xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
§180
Při xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxx x době xxxxxxxxx.
§181
Zaměstnanec, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx (§176) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§178), je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ztrátu v xxxx výši.
§182
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx schodek xx xxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxx xxxxx náhrady podle xxxxxx xxxxxx dosažených xxxxxxx výdělků, xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx započítává xx xxxxxxxxxxx výši.
(2) Xxxxx náhrady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u jednotlivých xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx měsíčnímu výdělku xxxx xxxxxxx škody. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx povinni xxxxxxx zbytek vedoucí x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx se, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpovědných zaměstnanců, xxxxx schodek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx míry xxxxx xxxxxxxx. Zbývající xxxx schodku xxxxx xxxxxxx společně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podíly určenými xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§183
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxx.
§184
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx způsobil x xxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx výrobku), xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx a mzdy, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nebylo-li xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx činit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx-xx xxxxx polovinu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejméně částku xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx průměrného xxxxxxxxx výdělku.
(4) Xxxx-xx škoda xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §183 xxxxx x xxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx manuální xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§185
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnavatel; xxxxxxxx-xx škodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnancem, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zaměstnancem x xxxxxx mu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx měsíce xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xx xx ni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx dohody xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx již byla xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nepřesahující 1000 Kč, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx projednat x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx škodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx statutárním xxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§186
§186 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
§187
Obecná xxxxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která mu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů nebo x xxxxx souvislosti x ním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx (§9 a 10).
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx dopravním prostředku, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pracovních úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx jeho xxxxxxxx.
§188
§188 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Sb.
§189
§189 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
Odpovědnost xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
§190
(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním x xxxxxxxxx na zdraví xxxx x jeho xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx za xxxxx tím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxx zaměstnanec v xxxx xxxxx x xxxxxxxxx poměru.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx přihodil xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx zaměstnanec xxxxxxxx naposledy před xxxxx zjištěním x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx. Nemocemi z xxxxxxxx jsou nemoci xxxxxxx x právních xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx nemoc x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x nemoc xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nemocí x povolání, a xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx jejím xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx škodu, x xxxx dodržel povinnosti xxxxxxxxxxx z právních x ostatních xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §191.
§191
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxx zaviněním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, ačkoliv s xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opilostí xxxx x xxxxxxxx zneužití xxxxxx návykových xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
a xx xxxx skutečnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx odpovědnosti xxxxxx, prokáže-li, xx
x) postižený zaměstnanec xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx byl xxxxx seznámen, a xx xxxx porušení xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiných návykových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx počínal x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx chování tak, xx xx zřejmé, xx xx neporušil xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, že si xxxx xxxxxxxx újmu xx zdraví.
(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zčásti (odstavec 2), xxxx se xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx zavinění; x případě uvedeném x xxxxxxxx 2 xxxx. x) uhradí xxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx posuzování, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx [xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 písm. x)], xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jen všeobecných xxxxxxxxxx, xxxxx nichž xx xx xxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx jiných.
(5) Za xxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)] xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neopatrnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce.
§192
Xxxxxxxxxxxxx xx nemůže xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, utrpěl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví, xxxxx xxxxxxxxxxx tento xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§193
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx utrpěl xxxxxxxx xxxx xxxx x něhož xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx za
x) xxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx; ustanovení §187 xxxx. 3 platí x xxx.
(2) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx projednat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx.
§193x
Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po dobu xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx samostatné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vedle xxxx.
§193a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 188/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1989
§194
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činí xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Náhrada xxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx přísluší x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxx této xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náhrada za xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §195, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po zjištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§195
(1) Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, aby spolu x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úrazu xxxx xx zjištění xxxxxx x xxxxxxxx x připočtením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovaného x xxxxx důvodu xx rovnala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů x sociálním xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovním xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx pracovní xxxx xxxx nemoc x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx bez vážných xxxxxx odmítne xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mohl xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, kterou xx xxx xxxxxxx xxxxxx opomenul xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx.
§195x
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx důchodu.
§196
Xxxxxxx xx xxxxxx x xx ztížení společenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§197
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx následkem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxx odpovědnosti poskytnout:
x) náhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x jeho xxxxxxx,
x) náhradu přiměřených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §187 xxxx. 3 platí i xxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
§198
Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§199
(1) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytoval xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pozůstalých xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §195, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §195 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxx nákladů přísluší, xxxxx xxxx uhrazena xxxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x téhož xxxxxx.
(4) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§200
(1) Xxxxxxxxxxx odškodnění přísluší xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx má nárok xx sirotčí xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 80&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zemřelého. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neprovozují xxxxxxxxxxxxxx činnost.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§201
§201 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Sb.
§202
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného, xxxxx xxxx rozhodující xxx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx svých xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx změnám, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úrovně, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx; to se xxxxxxxx i na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých.
§203
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Odpovědnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§204
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx věcech, které x tohoto zaměstnavatele xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, kam xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxx, xxxxx xx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a jiné xxxxxxxx) x které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úschovy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jen do xxxxxx 5000 Xx. Xxxxxx-xx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx jiným zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx, xxxx převzal-li xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx na náhradu xxxxx zanikne, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx.
§205
Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx odvracení xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx i na xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úmyslně nevyvolal x počínal-li xx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx by xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
§205x
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx škodu xxxxxxx xxxx poškozený xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xx postupuje xxxxx ustanovení §191.
§205x
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x penězích, xxxxx xxxxx neodčiní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx úmyslně, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxx na zdraví xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání, xxxxx pro způsob x rozsah xxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx úrazech s xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxx škody xx xxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx poškození.
(3) Náhradu za xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§205x
(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, kdo xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxx nemoci x povolání, xx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec pracoval xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nemoc x xxxxxxxx, xxxxxx xxx postižen, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§205d
Xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Zaměstnavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxx xxx xxxxxx xxx odpovědnosti xx xxxxx xxx pracovním xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx") x Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx společnost, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 1992. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akciová xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"). To xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 63)
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxx xxxxxxxxx újma, xxxx právo xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odvedou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Majetkovou xxxxx xx rozumí xxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na pojistná xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyplacená xxxxxxxx plnění, vykázaný xxxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx každého xxxx.
(4) Přebytkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pojistné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyplacená xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojišťovnami x 31. prosinci xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx rok Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx uhradí xxxxxxxxx majetkovou xxxx xx předchozí rok xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx běžného xxxx. Xx stejném termínu xxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx x zákonném xxxxxxxxx xxxxx pojišťovny v xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovna, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx toho xxxx evidenci x xxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx odděleně xx Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx republiku.
(7) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pojistného xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávního xxxxxx xx jiného zaměstnavatele, xx poškozený (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx by xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(9) X xxxxxxx, v xxxxx xx xx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.
§206
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxxxx stanoveném nařízením xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, 70) xxxxx nejsou x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx příprava xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx základních xxxx, xxxxxxxxxx uměleckých xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoby, které xx výzvu orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obce nebo xxxxxxxx zásahu x xxxxx xxxx pokynů, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zásahu proti xxxxxxx události xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx organizované xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx důležitých úkolů x zájmu xxxxxxxxxxx, xxxxx družstev, xxxxx xxxxx úraz xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, zdravotníky Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, členy Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoby, xxxxx xx její xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zaměstnavatelem pověřeny xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnosti.
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx spory
§207
Xxxxx mezi zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx projednávají a xxxxxxxxx soudy.
§208
§208 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§209
§209 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§210
§210 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Xx.
§211
§211 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Xx.
§212
§212 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§213
§213 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§214
§214 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§215
§215 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§216
§216 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
ČÁST XXXXX
§217
§217 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§218
§218 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§219
§219 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§220
§220 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§221
§221 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§222
§222 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§223
§223 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§224
§224 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§225
§225 xxxxxxxx právním předpisem x. 188/1988 Xx.
§226
§226 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§227
§227 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
§227x
§227x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
§228
§228 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§229
§229 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§230
§230 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§231
§231 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Sb.
XXXX XXXXXX
XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXX PRACOVNÍ XXXXX
§232
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, dohodu o xxxxxxxx činnosti), xxxxxxxx xxx o xxxxx,
x) jejíž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pracovních směn xxx, xxx xxxx xxxxxx, sledování xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovní doby xxxx účelné a xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nehospodárný x xxxxxx xxxxxx.
(2) S xxxxxxxxxxx xxx tyto dohody xxxxxxxx, xxx pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vývoj xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx.
§233
(1) Xx základě uzavřených xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména
x) xxxxx práce xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx x schopností x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxx práce osobně, xxxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx; dodržovat xxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxx vykonávané, xxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při práci, x nimiž byli xxxxx seznámeni,
d) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zničením x zneužitím.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, materiál, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x práci xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,
x) xxxxxxxxx kontrolovat xxxxx výkon xxxxx,
x) poskytnout zaměstnancům xx xxxxxxxxx práci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být x xxxxxxx s pracovněprávním xxxxxxxxx,
x) dodržovat x ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx sjednané xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dohodnout xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zákazy některých xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx práce xxxxxx na základě xxxxxx xxxxx.
§234
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli, x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx souvislosti s xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxx škodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušníci, xxxxx mu při xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx x provedení xxxxx, xxxxx xxxx náhrady xxxxx způsobené z xxxxxxxxxx přesáhnout třetinu xxxxxxxx škody x xxxxx xxx xxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxx sjednané za xxxxxxxxx této práce, x xxxxxxxx případů xxxxx §176178.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx práce xxxxx uzavřené xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxx zaměstnancům x xxxxxxxxx poměru; xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§235
Spory xxxxxxxxxxx z těchto xxxxx se projednávají xxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
§236
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxxx rozsah práce (xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx vyšší xxx 100 hodin. Xx xxxxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xx započítává xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx práce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ústně. X xxxxxx xxxx být xxxxxxx pracovní xxxx, xxxxxxxx odměna xx xxxx provedení x xxxxxxxxx xx x xx sjednává xxx xxxx, x xxx xx xxx pracovní xxxx proveden; x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxxxxx x ústně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx úkol musí xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx, jinak xxxx xxxxxxxxxxxxx od xxxxxx odstoupit. Xxxxxxxxxxx xxxx xx dohody xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx xx xxx xxxxxxx.
(4) Odměna xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je splatná xx dokončení x xxxxxxxxx xxxxx. Mezi xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx, xx část xxxxxx xxxx splatná xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pracovního xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx odměnu xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínkám.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx odměnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nároky xx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezanikají x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
§237
(1) Dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsah xxxxx xxxxxxxxxxx 100 xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx překračujícím x xxxxxxx polovinu stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohotovosti, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odměna, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxxxx případech xxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práci xxx xxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx celou dobu, xx xxxxxx byla xxxxxx uzavřena (§238 xxxx. 2), xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 12 měsíců.
§238
(1) Xxxxxx x pracovní xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sjednaná odměna xx vykonanou xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a doba, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx. Jedno xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupovat xxxxx §1 odst. 3 xx 5.
(2) Xxxxxx x pracovní xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. X xxxxxx xxx sjednat xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, v nichž xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx zrušení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx zrušit xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bez uvedení xxxxxx s 15 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx dnem, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxx doručena.
§239
§239 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§239x
Xxxxxx xx vykonanou xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx termínech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mzdy (§119), x xx-xx sjednána xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolu x xxxxxxxxxx výplatním xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx odměny xxxxx.
§239b
(1) Xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx druhu a xxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 xx 5 a §7 xxxx. 2 xx 6 .
(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spojených x výkonem xxxxx, xxxxx se řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 27) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx práci.
XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Hlava xxxxx
Xxxxxx xxxxx
§240
(1) Xxxxxx xxxx (pracovní smlouva, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx škody xxxx.) xx xxxxxx vůle xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx spojují.
(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxxx projevit. X xxxxxxxx právním xxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx xxxx xxxx číst, xx xxxxx úředního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potvrzením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionářů xxxxxxxxxxx odborového xxxxxx x tom, že xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vůli.
(3) Xxxxxx xxxx xx xxxxx vykládat xxx, xxx to xx xxxxxxxx x okolnostem, xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx dobrým xxxxxx.
§241
(1) Xxxxx, xxxxx nebo xxxxx práva xx xxxxxxxxxx xxx vázat xx splnění xxxxxxxx. X podmínce xxxxxxx, xx kterou je xxxxx xxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx podmínky xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx účastník, xxxxx xxxxx xxxxx xxx učinit x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx
§242
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,
x) xxxxx se svým xxxxxxx xxxx účelem xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx jinak xxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx nebyl učiněn xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzdává svých xxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x duševní xxxxxx, xxxxx ho xxxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx neschopným,
x) xxxx-xx xxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx, x němuž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx nebyl učiněn xxxxxx předepsanou xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx, xxx stanoví-li to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx právní xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Vztahuje-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx úkonu, xx xxxxxxxx xxx tato xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxx z jeho xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx, xx xxxxx x němu xxxxx, xxxxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxx oddělit xx ostatního xxxxxx.
§243
(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je vydat.
(2) Bezdůvodným xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx právního xxxxxx xxxx plněním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Vrácení xxxxxxxx vyplacených xxxxxx xxxx však xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxx nebo musel x xxxxxxxxx předpokládat, xx jde x xxxxxx xxxxxxxxx určené xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to ve xxxxx tří let xx jejich xxxxxxx.
(4) Neplatnost xxxxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxx.
§243x
§243a xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Xx.
Xxxxxxx (xxxxxx)
§244
(1) Xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx jejím xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě určené xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx přijmout xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx je xxxxx xxx přijmout xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx xx přijat okamžikem, xxx xxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) X uzavření smlouvy xxxxxxx, je-li návrh xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx účastník xxxxx; xxxxxx xxxxxx xx novým xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx od xxxxx projevů odstoupit.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx písemnou formou xxxxx, dojde-li k xxxxxxxxx návrhu x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Projevy xxxxxxxxx xxxxxx být na xxxx xxxxxxx.
§245
(1) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx je xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx stanoveno nebo xxxxxxxxx dohodnuto xxxxx.
(3) Xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxx, xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx omyl xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxx něho xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§33 xxxx. 2), xxx dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx.
Hlava xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§246
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ním x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx; srážky xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx srážky xxx výkonu xxxxxxxxxx. 3) Dohoda musí xxx uzavřena písemně, xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx jako se xxxxx.
§247
(1) Xxxxxxx-xx zaměstnanci povinnost xxxxxxxx škodu na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlášením, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspokojí, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx svého xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx povinen nárok xxxxxxxxxxxxxx uspokojit, jestliže xxx neuspokojil xxxxxxxxxxx, xx x tomu xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Ručitel, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na zaměstnanci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli.
§248
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x nárok xx xxxxxxx škody, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx, xxxx zaměstnavatel xxxxxxxx xxx písemnou xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Ke xxxxxxx podle odstavce 1 xx třeba xxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx katastru nemovitostí. Xxxxxx o povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh zaměstnavatele.
(3) Dokud xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnavatele neplatný.
(4) Pořadí x xxxxxx uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxxx zástavním právem xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx občanský xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx nároku xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§249
(1) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jen x xxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx x převodu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx úkolů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx části k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, přecházejí xxxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx související xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba provádí x zařízeních určených xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx na xxxxxx důvod xxxxxxx x xx xx, xxx xxxxxxx k xxxxxxx vlastnických xxxx, xxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx osoba, která xx způsobilá jako xxxxxxxxxxxxx (§8 x 8a) xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx x činnosti xxxxxxxxx druhu.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§250
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo radu xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx za xxxxxx xxxxxxxx shody xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx převodu, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x sociální důsledky xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x zaměstnancům.
(2) Xxxxx x zaměstnavatele xxxx ustaven xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ani xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčeni, a xxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.
§251
(1) Xxxxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnavatele, určí, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přejímá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx.
(2) Xxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx, určí xxxxx, xxxxx zaměstnavatele xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nároky xxxxxxxxxxx zrušeného zaměstnavatele, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxx xxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 15)
(3) Xxxxxxx-xx xxxxx §249 x převodu xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxxx orgán (§272 xxxx. 3), xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx založen, xxxx xxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx byl xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§251x
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§251x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx. x účinností xx 1.6.1994
§251x
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že organizační xxxxxx xxxxx 63) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxxxxx složkou xxxxx, xxxxxxxx výkon práv x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx rozsahu na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx organizační složka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx výkon práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx organizační složky xxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, které xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, stanoví xxxxx xxxxxxx též, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přechází výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx doby. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx uplynutím této xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jím xxxxxxx.
§251c
(1) Xxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx 63) xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, přechází xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx organizační xxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx x souvislosti se xxxxxx zřizovací xxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx práv x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx části xxxxxxxxxxx složky xxxxx xx přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx převáděné xxxxx xxxxxxxx 1, které xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx.
§251x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§251x
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, 63) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přechází xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu uspokojí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx uplatní xxxxxx xxxx xxxxx zaměstnancům.
(2) Ruší-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx jím xxxxxxx.
§251x vložen xxxxxxx předpisem x. 220/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xxxxx čtvrtá
Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx
§252
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx musí být xxxxxxxxxx řádně x xxxx.
§253
(1) Xxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx dohodou xxxxxxxxx. Xxxx-xx místo xxxxxx xxxxx určeno, je xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx toho, xxxxx xxxxx xx být xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastník požádal.
(3) Uspokojuje-li se xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx xx povaha xxxxxx, lze xx x důležitých xxxxxx xxxxxxxxxx xx toho, xxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx soudní úschovy, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx.
§254
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x částečné xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxx uspokojit xxxx xxxxxxxxxx nároků a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxx účastník xxx xxxxxx prohlásí, xx xxx chce xxxxxxxxx; neučiní-li tak, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejdříve xxxxxxx.
§255
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx mohl xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx je v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x včasné a xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx lhůtě, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, bylo-li to xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x pravomocném rozhodnutí. Xxxxxx práva však xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx splatnosti xxxxxxxxx příští splátky.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx splátkách x xxxx-xx zaměstnanec xxxxx uspokojit xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od něho xxxxxxxx.
§256
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx x řádně xxxxxxxxxx xxxxx druhého xxxxxxxxx, xx v prodlení.
(2) Xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx stanovené xxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy. 4) Jde-li o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, odpovídá xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx neplnil, za xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x této xxxxx xxxxx i xxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx účastník xxxx x xxxxx nabídnuté xxxxxx nepřijme xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx xxxx, nese xxxxxxxxx její ztráty, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§257
(1) Xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nárok xxx xxxxxxxxx, xxxx povinni xxxxx o xxx xxxxxxxxx, požádá-li x xx ten, xxx xxxxx uspokojil.
(2) Xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, odepře xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x tom xxxxxxxxx, xx ten, xxx xxxx nárok xxxxxxxxx, xxxxxxxx uspokojení xxxxxx odepřít.
§258
Xxxxxxxx xxxx
Xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx.
§259
Dohoda x sporných xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
§260
Xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Nárok xx náhradu xx xxxxxx x za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnance zaniká.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx nezanikají; xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pracovního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jeho manžela, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx s xxx xxxx v době xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx; předmětem dědictví xx stávají, xxxx-xx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xxxxx byly zaměstnancem xxxx xxxx smrtí xxxxxxx xxxxxx xx xx důvodu x xxxx, x xxxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx svěřených xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Hlava xxxx
Xxxxx a xxxx
§261
(1) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx uplatněn x xxxxx xx lhůtě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx ten, xxxx xxxxx se xxxxx uplatňuje, xxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx (§194 x 195) nebo xxxx xxxxx xx xxxxxx (§187) x nároky xx náhradu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199). Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx vyplývající xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx u xxxxx svůj nárok x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pokračuje, xxxxxxxxx lhůta po xxxx řízení xxxxxx. Xxxxx xxxxx o xxxxxx, který byl xxxxxxxxxx přiznán a xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí.
(4) X xxxxxx práva xxxxx, xx nebylo xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §30 xxxx. 4, §46 odst. 3 a 4, §53 odst. 2, §54 xxxx. 2, §59 xxxx. 3, §60 xxxx. 4, §64, §109 odst. 2 x §204 xxxx. 3. Bylo-li xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx, i xxxx to xxxxxxxx xxxxxx nenamítne.
§262
(1) Xxxxx počíná xxxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx poprvé.
(2) Xxxx-xx dohodnuto xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx splatnosti. Xxxxx-xx xx nesplněním xxxxxxx xx splátek xxxxxxxx xxxx nárok, xxxxx lhůta běžet xxx xxx splatnosti xxxxxxxxx splátky.
§263
(1) Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, činí lhůta x uplatnění peněžitých xxxxxx xxx xxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uznaných xx xx xxxxxx a xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx nárok xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činí deset xxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx plnění xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx x uplatnění nároku xx náhradu xxxxx xxxx xxx roky; xxxxx xxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxx o xxx, že xxxxx xxxxxxx, a x xxx, xxx xx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx promlčí, xxxxx-xx uplatněn xx xxxxx xxx xxx, x jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx úmyslně, xxxxxx let xxx xxx, kdy xxxxx x události, x xxx xxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxx na xxxxxx.
(4) Jestliže xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 64) xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyžadování xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "korupční xxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škody xx promlčí xx xxx xxxx ode xxx, kdy se xxxxxxxxx dozví o xxxxx a x xxx, kdo za xx odpovídá, xxxxxxx xxxx za xxxxx xxx xxx xxx, xxx došlo ke xxxxxxxxxx jednání.
§264
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schváleného xxxxx, xxxx ten, xxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx deseti xxx xxx xxx, kdy xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx smíru xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx splatnosti. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nárok, xxxxx xxxxx desetiletá xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, nebylo-li xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx tří let xxx xxx jejich xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, nezapočítává xx xx běhu xxxxxx xxxx doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
§265
Jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, po xxxxxx xxx opatrovník nebyl xxxxxxxxx.
§266
Počítání xxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxx xx rozhodující xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Poslední xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxx, xxxxxx xxxx xxx připadá xx xxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx dnem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx níž xxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx den v xxxxxx. Polovinou měsíce xx xxxxxx 15 xxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx svátek, xx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxx xxxxx x písemný xxxxxx vůle xxxxxxx xxxxxxxxx xx nutno xx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxxx xxxxxx x xxxx provedení nestanoví xxxxx.
(5) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx byly omezeny xxxxx nebo povinnosti (§258), ani doby, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx povinnosti; tyto xxxx xxxxxxxx prvním xxxx x xxxxx xxxxxxxxx posledního xxx xxxxxxxxx xxxx sjednané xxxx.
§266a
Xxxxxxxxxx
(1) Písemnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x zániku xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxx, změn x xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou. To xxxxx obdobně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x jeho xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx zastižen; xxxx-xx xx xxxxx, xxx písemnost doručit xxxxxxxxx poštovní licence.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxx, jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx s doručenkou x xxxxxxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxx".
(3) Xxxxx-xx zaměstnanec, kterému xx xxx písemnost xxxxxxxx, zastižen, xxxxxxx xx x místě xxxxxxxx zdržuje, xxxxxxxxxxx xxxxx písemnost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxxx uvědomí. Písemnost xx xxxxx po xxxx 10 dnů. Xxxxxxx doby xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx držitel xxxxxxxx xxxxxxx odesílajícímu xxxxxxxxxxxxxx xxxx nedoručitelnou. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx písemnost xxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx na ni xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odesílajícímu zaměstnavateli xxxxxxxxx vrátí.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemnost xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx vrácena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nedoručitelná x zaměstnanec xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx písemnosti zmařil. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§267
(1) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vláda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ciziny, xxxxx jde x
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x odvolání z xxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx rozvržení x xxxxx ve xxxxx pracovního klidu x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx), xxxxxxx mzdy x xxxxxx výdajů x xxxx xxx české xxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx si sami xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xx xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:
x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby x x xxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx x xxxxx xxx nenáleží xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx za práci xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx práci xx xxxxxx, popřípadě ani xxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.
(3) Vláda xxxx xxxxxxxx nařízením další xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxxxxxxx stanovit, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx zaměstnavatele xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
§267x
§267a xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§268
§268 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§269
Pracovněprávní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx 80).
§270
(1) Xxxxxxxxx 154, 155 x §156 xxxx. 1 x 2 xx vztahují xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §53 xxxx. 3, §154 odst. 2 x §156 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, který prokáže, xx převážně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§270x
Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 77).
§270b
§270x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
§271
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx rozumí takové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx vznikly xxx xxxxxx práce nepříznivým xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, 61) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poškození xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxx xx stejných xxxxxxxx xx vedl xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Lékařský xxxxxxx x ohrožení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné x vydání lékařského xxxxxxx x nemoci x xxxxxxxx. 62) Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
§272
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, zvláštními x mzdovými xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx se rozumějí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 4, kdy vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx jde x xxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenými x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní správy.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxx orgán, xxxxx xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx úkolů.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vyšším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx orgán, který xx oprávněn xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 20)
§273
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx předpisy xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, předpisy x xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx a normy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, předpisy x xxxxxxx ochraně x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x hořlavinami, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, radioaktivními xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx látkami škodlivými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.
(2) Pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxx xxxxxxxxx pokyny xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nadřízenými.
§274
(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, svobodní, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x ženy x xxxx xxxxxxx x jiných vážných xxxxxx, xxxxxx-xx s xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nežíjí-li x xxxxxxxxx 80).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxx xxx 18 xxx.
(3) Xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zákon x xxxxxx.
§275
Průměrný xxxxxxx
(1) Zjišťování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 24)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pracovněprávní xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nestanoví xxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, kdy xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxx plnění vychází xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx výdělek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdělku 24) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, 17) xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx 18) a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, 19) xxxxxxxxxxx xxxxx podmínek x xxxxx platných xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, v xxxx xx xxxxx výdělek xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx ustanovení
§276
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx vzniklé před 1. xxxxxx 1966, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posuzují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1965 x xxxxxx úkony xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1966 x xxxxxx xxxxxx účinky, x xxxx xxxxxxxx xx tomto xxx; xxxxxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx vždy podle xxxxxx xxxxxxxx.
(3) X pracovníků, jejichž xxxxxxxx poměr xx xxxxx řídil xxxxxxx x. 66/1950 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx práce xxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx náplni funkce, xx xxxxx byli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.xxxxx 1966; xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Porušení xxxxxxxx kázně, x xxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1966, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákoníku, jestliže xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §79 xxxx. 2 xx však xxxxxxxx x xx xxxxx opatření uložená xxxx tímto xxxx.
§277
(1) Xxxxxxxx spory, x xxxxx bylo xxxxxxxx řízení xxxx 1. lednem 1966, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx pracovních sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/1950 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx nařízení x. 12/1961 Sb., se xxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxx-xx xxxxxx úřad vyhovět xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx podle tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx sporu,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxx nebylo xx 31. prosince 1965 xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jejich podkladě xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu.
§278
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které počaly xxxxx před 1. xxxxxx 1966.
(2) Xxxxxxxxx doby, xxxxx xxxxxx běžet xxxx 1. xxxxxx 1966, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx, končí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1966. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx tří měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx dob xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxx způsobené, x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uplynutím xxxxxxxxxx xxxxx počítané xxx xxx, xxx počala xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§279
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xx:
1. XXXX. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 1811, ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx;
2. xxxxxxxxxxxx xxx č. 227/1859 x. x., xx znění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;
3. zákon x. 115/1884 x. x., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, x denní xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx klidu xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx jej měnících x doplňujících;
4. xxxxx x. 21/1895 x. x., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 125/1905 x. z.;
5. xxxxxxxx x. 160/1906 ř. x., x službě xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx parnících xxxxxxxxxx xxxxxxx;
6. nařízení x. 180/1908 ř. z., x xxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx;
7. xxxxx x. 9/1914 x. z., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);
8. xxxxxxxx x. 206/1914 ř. x., jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx;
9. xxxxx x. 91/1918 Xx., o osmihodinové xxxx xxxxxxxx;
10. xxxxxxxx x. 11/1919 Sb., xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy k xxxxxx x osmihodinové xxxx pracovní;
11. xxxxx x. 420/1919 Sb., x xxxxx xxxx;
12. xxxxx č. 29/1920 Xx., o úpravě xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx domácké xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 44/1951 Xx.;
13. xxxxxxxx x. 499/1921 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x lékárnách;
14. zákon x. 244/1922 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 217/1924 Xx.;
15. xxxxx x. 137/1924 Xx., xxxx se xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx života x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x malířských;
16. xxxxxxxxxxxx zákon xxx xxxxx Slovenska x. 259/1924 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx;
17. xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 15/1927 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx služebních xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
18. xxxxxx xxxxxxxx x. 16/1927 Xx., x xxxxxx služebních x platových xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx stavební x udržovací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 111/1945 Xx., xxxxxxxx x. 140/1946 Xx. x xxxxxxxx x. 220/1946 Sb.;
19. xxxxx x. 39/1928 Xx., x xxxxxxx domácího xxxx xxxxx;
20. xxxxx x. 154/1934 Sb., x pracovním poměru xxxxxxxxxx úředníků, obchodních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx);
21. zákon x. 189/1936 Xx., x pracovním poměru xxxxxxxxx;
22. xxxxxxxxxx §62, §80 xxxx. 1 x §146 odst. 2 xxxxxxxx nařízení x. 41/1938 Xx., xxxx se vydávají xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx života x xxxxxx xxxxxxxxx dělníků;
23. xxxxx č. 333/1939 Xxxx. xxx., o xxxxxxxxxxxx cizinců;
24. xxxxxxxxxx §6 xxxxxxxx x. 181/1940 Sb., jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx života x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stlačeném xxxxxxx;
25. xxxxxxxx x. 261/1942 Sb., x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 76/1944 Xx.;
26. xxxxxx xxxxxxxx č. 15/1945 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru x jeho zrušení;
27. xxxxxx č. 71/1945 Sb., x xxxxxxxx povinnosti xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
28. xxxxxx č. 88/1945 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
29. xxxxxxxx x. 652/1945 X. x., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x plavidel;
30. xxxxx č. 29/1946 Sb., xxxxxx xx zavádějí pracovní xxxxxxx;
31. zákon č. 177/1946 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx v pekárnách;
32. xxxxxxxx č. 184/1946 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 198/1948 Xx.;
33. xxxxx č. 16/1947 Sb., x xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
34. xxxxx č. 45/1947 Sb., x xxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxxxx;
35. zákon č. 103/1947 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prohlašuje za xxxxxxxxx;
36. xxxxx č. 110/1947 Sb., xxxxxx se živnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx;
37. xxxxx č. 244/1948 Sb., x xxxxxx xxxxxx politice;
38. xxxxxxxx x. 1153/1948 X. x., xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mzdové podmínky xxxxxxxxxx dělnictva;
39. zákon č. 4/1949 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx;
40. xxxxxx xxxxxxxx č. 40/1949 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
41. xxxxx č. 234/1949 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stěhovacích a xxxxxx xxxxxx;
42. xxxxxx xxxxxxxx č. 278/1949 Sb., kterým xx upravuje výše xxxxxxxxx náhrad xxxxx xxxxxx x náhradách xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;
43. xxxxxxxxxx §3 až 10 xxxxxx č. 64/1950 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxx moci x jejich rodinných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění x. 43/1956 Sb.;
44. xxxxx č. 66/1950 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx x. 60/1956 Xx.;
45. xxxxx č. 67/1950 Sb., x xxxxxxxxxx x platových xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (soudcovský xxxxx);
46. xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 x 4 x §17, 18, 20, 23, 25 x 26 xxxxxxxx nařízení č. 68/1950 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 38/1953 Xx.;
47. xxxxxx xxxxxxxx č. 102/1950 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx cestovních, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;
48. xxxxxx xxxxxxxx č. 115/1950 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x penzijním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pragmatikálních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovní x xxxxxxx xxxxxx;
49. xxxxxx xxxxxxxx č. 120/1950 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 12/1961 Xx.;
50. xxxxxxxxxx §4 až 8 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 131/1950 Sb., xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x službě x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 18/1953 Xx.;
51. ustanovení §12 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 141/1950 Sb.;
52. xxxxxx xxxxxxxx č. 19/1951 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx pracujících a xxxxxxxxxx elektřinou, plynem x xxxxxx parou, xx xxxxx vládního xxxxxxxx x. 30/1959 Xx.;
53. xxxxxxxxxx §6 xxxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxx svátku, x xxxxx xxxxxxxxxx klidu x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;
54. xxxxxx nařízení č. 39/1952 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxx nemají řádně xxxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx;
55. xxxxxxxxxx §3, 16, 19, 20 x 21 vládního xxxxxxxx č. 17/1954 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 60/1956 Xx.;
56. xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. a) x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 44/1954 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
57. xxxxxxxx x. 77/1954 X. x., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxx klidu x x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx dnech;
58. xxxxxxxx x. 124/1954 Ú. x., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x přípravě xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxx;
59. xxxxxxxx x. 213/1955 Ú. x., x rozvázání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxxxxx odboru xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru;
60. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 26/1956 Sb., x sjednocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx;
61. xxxxxxxxxx §13 xx 15 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 30/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx;
62. ustanovení §15 xx 17 a 20 xx 22 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění č. 31/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
63. xxxxx č. 45/1956 Sb., x xxxxxxxx pracovní xxxx;
64. xxxxxxxxxx §50 odst. 2 x 3 xxxxxx č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
65. xxxxx č. 24/1957 Sb., x xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 136/1958 X. x.;
66. ustanovení §14 xxxxxx č. 70/1958 Sb., x xxxxxxx podniků x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx péče x xxxxxxxx xxxx;
67. xxxxx č. 71/1958 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru;
68. xxxxxxxxxx §1 xx 23 xxxxxx č. 89/1958 Sb., o xxxxxxx dorostu x xxxxxxxx x učebním xxxxxx (xxxxxxxx zákon);
69. xxxxxxxx č. 15/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx;
70. xxxxxxxx č. 165/1958 X. l., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
71. xxxxx č. 81/1959 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
72. xxxxxxxx č. 82/1959 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
73. vládní xxxxxxxx x. 40/1959 X. x., x xxxxxxxx xxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxx;
74. xxxxxxxx x. 184/1959 X. l., kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx;
75. xxxxxx xxxxxxxx č. 28/1960 Sb., x dodatkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
76. xxxxxxxx č. 135/1960 Sb., xxxxxx se vydávají xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx;
77. xxxxxxxx č. 13/1961 Sb., kterou xx xxxxxxxx směrnice o xxxxxxxxx rozhodčího řízení x xxxxxxxxxx sporech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
78. xxxxx č. 65/1961 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx;
79. zákonné xxxxxxxx Předsednictva Národního xxxxxxxxxxx č. 101/1961 Sb., x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
80. xxxxxxxx č. 98/1962 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x kárné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
81. xxxxxxxxxx §1 x §9 xx 13 zákona č. 58/1964 Sb., x xxxxxxx péče x těhotné xxxx x xxxxx;
82. xxxxx č. 30/1965 Sb., x odškodňování xxxxxxxxxx úrazů x xxxxxx z xxxxxxxx;
83. xxxxxxxx č. 31/1965 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů x nemocí x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx předpisy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx výhodněji pro xxxxxxxxxx xxx §83 xxxxxx zákoníku, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 3/1991 Sb.
§280
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1966.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxxxxx x. x.
Xxxxxx v. r.
Xx. II
(1) Změny vyplývající x tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx dále stanoveno xxxxx, na nároky xxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1969 x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1970, i xxxx xxxxxx účinky xxxxxxxx xx tomto xxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxxxx okamžitě x xxx xxxxxx xxxxxxxx poměr [§53 xxxx. 1 xxxx. x)] x xxxxx, xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(3) Xx dobu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx 1971 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 2.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx náležející xx dobu xx 1. xxxxx 1970 xxxxxxx xx jednotnou xxxxxx 2500 Xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1970 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx x xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx náhrady xxxxxxx x tam, xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jejich výše xxxx xxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyly xx 31. xxxxxxxx 1969 xxxxxxxxxx ukončeny x xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Bude-li xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx schválení smíru xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x návrhu soud.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xxxxxx běžet xxxx 1. xxxxxx 1970, xxxxxxxx xx xx tohoto xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v §46 xxxx. 3, §52, §53 xxxx.2, §60 xxxx. 2, §64, §79 odst. 1, §101 odst. 4 x §204 odst. 3.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 153/1969 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1970
Čl. XX
1. Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. červencem 1975 x soudu, xxxxxxxxxx xxxxx; bylo-li řízení x xxxxx zahájeno x komise pro xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před 1. červencem 1975, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spor xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx.
2. Návrhy xx xxxxxxx xxxxxxxxx smíru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znění §215 zákoníku xxxxx x námitky proti xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. července 1975, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle dosavadního xxxxx §214 xxxxxxxx xxxxx projedná soud.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xx nároky xxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xx 30. xxxxxx 1975 x xx právní xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1975, x xxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
4. Na xxxxx xxxxxxxxxxx, podaný xx 30. xxxxxx 1976, xxxxxxxx rozhodčí xxxxxx, xxxx. xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x v xxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 1975.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 20/1975 Xx. s účinností xx 1.7.1975
Xx. II
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx radou xxxxxx může stanovit, xx xxxxxxxx dodatková xxxxxxxx podle §105 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxxx xxxxxxxx xx rok 1985.
Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 22/1985 Xx. x xxxxxxxxx od 9.4.1985
Xx. II
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx pracovní xxxxxx xxxxxxx x dohody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989, xxxxx xxxx dále stanoveno xxxxx; xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx vzniklé x xxxxxx úkony xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx vzniklých xxxx 1. lednem 1989 xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx prostředků podniku x bytu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,. xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§27 odst. 4), xx xx 1. ledna 1989 xxxxxxxx také vedoucí xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx dni xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.
4. Podle dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kárných xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx kázně, x xxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989.
5. Lhůty xxxxxxx x §261 xxxx. 1, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 a xxxxxxxxxx před xxxxx xxxx, xx prodlužují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx uvedené x §261 xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx náhradu xx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx (§194 x 195) nebo xxxx škody na xxxxxx (§187) x xxxxxx na náhradu xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx (§199) xx xxxxxxxx x xx xxxxxx vzniklé před 1. xxxxxx 1989, xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
7. Částky xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytování náhrady xx ztrátu xx xxxxxxx a náhrady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx příslušející pracovníkům, xxxxx před 1. xxxxxx 1989 xxxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxxx) xxx 65 xxx, xx xxxx xx 1. ledna 1989 xxxxxxx na částku 3000 Xxx x x pracovníků, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx 3000 Kčs, xx tato xxxxxx xxxxxxx o 75% xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a částkou 3000 Xxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provede x tam, xxx x uvedených xxxxxxxxx xxxx již xxxx 1. lednem 1989 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx věk 65 xxx xx 31. xxxxxxxx 1988, přísluší xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku po xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx dovršili xxxxx xxx; xxxxx platí x pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosinci 1988. Xxxxxx pracovníků xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx před 1. xxxxxx 1989 dovršili xxx 65 xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx platí xxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199) po zemřelém xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx věk 65 xxx xxxx xxxxx xxxx.
8. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx důchodu xxxxxxxxxx, jimž byl xxxxxxx starobní xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplně xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1988.
9. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx ni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx občan xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1989 u xxxxxxxx komise, xx xxxx dosavadními předpisy.
10. Xx xx xxxxxx nařízení xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky xxxxx §20 xxxx. 7 xx postupuje xxxxx dosavadních Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Ústřední xxxx odborů xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv. 38)
11. Xx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x předsedy Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 509/1965 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
12. Nárok xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx až do xxx xxx věku xxxxxx přísluší x xxxxxxxxxx, xxxxx dítě xx narodilo xxxx 1. xxxxxx 1989.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1989
Čl. XX
1. Ustanoveními xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx poměry xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991, pokud xxxx dále stanoveno xxxxx; jejich xxxxx, xxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxx x právní xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1991 xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem, zahájené xxxx 1. xxxxxx 1991, se x xxxxxx xxx zastavuje. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x osobního xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, dokladech xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx, xx xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991, xx xxxxxxxx xx bezvýsledné; xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xx povinen xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 1991 xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx projednání xxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx bodu 2, xxx xxxx xxxxxx zastaveno. Řízení x xxxxx je xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxx došla xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přímo xx xxxx, a xx nejpozději xx 30. xxxxxx 1991.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx smíru xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx-xx ke xxxxxxx, xxxxxxxx soud také xx xxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx podat účastník xxxxx nejpozději ve xxxxx xxx xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
5. Zprošťovací xxxxx xxxxx §227a xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxx sjednána před 1. únorem 1991, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 1991.
6. Podle xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxx při rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §243a xxxxxxxx u xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991.
7. Xx 31. lednu 1991 xx posuzuje xxxxx xxxxx žen xxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx x tomuto dni, x xx xxxxxxx xx 30. června 1991.
8. U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 16 xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx nezbytných xxx xxxxxx přípravu xx xxxxxxxx xx 30. xxxx 1991 xxxxxxxxx podle dosavadního xxxxxxxxxx §83 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §167 odst. 1 xxxx věty xx středníkem.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.1989
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx výpověď xxxxx §46 odst. 1 xxxx. a) xx x) xxxx s xxxx byla xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx důvodů xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx smlouvami.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přesčas xxxxx xxxxxxxxxxx znění §97 xxxx. 4 zůstávají x platnosti nejdéle xx 31. srpna 1994.
(3) Do xxxx nabytí účinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx závodní xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povahu xxxxxxxxxx x příspěvkové xxxxxxxxxx, 37) nařízením xxxxx ČSSR č. 137/1989 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §143 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx předpisy.
(5) Xxxxx dosavadního xxxxx §179 xxxx. 2 xx posuzuje xxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§195) a náhrady xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199), xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx i x zaměstnanců a xxxxxxxxxxx, xxxxxx náhrada xxxxxxxxxx před 1. xxxxxxx 1994; xx xxxxx i xxx xxxxxxx, o nichž xxxx xxxx 1. xxxxxxx 1994 pravomocně xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §227a před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadním §227a xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx, sjednané podle xxxxxxxxxxx ustanovení §269 xxxx. 1 x 2, xx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. VII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušují xx:
1. zákon č. 195/1991 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 37/1993 Xx., o xxxxxxx v nemocenském x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. nařízení xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 121/1990 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při soukromém xxxxxxxxx xxxxxx;
3. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x. 14/1991 Xx., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 121/1990 Xx., o pracovněprávních xxxxxxxx xxx soukromém xxxxxxxxx xxxxxx;
4. xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx x. 213/1990 Xx., kterým se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zapojení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx;
5. nařízení xxxxx Československé socialistické xxxxxxxxx č. 137/1989 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxxxxx Ministerstva práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 425/1991 Sb., x xxxxxxxxxx prací xxxxxxxx mimo pracovní xxxxx,
7. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx paliv x xxxxxxxxxx č. 3/1990 x xxxx xxxxxx očisty horníků xx xxxxxxxx xxxxx x podzemí, vyhlášený xxx x. 405/1990 Xx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1994
Článek XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1996, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem x xxxxxxx příjmu vyplácejí xxxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.
(2) Nároky xx xxxxx sociální xxxx podmíněné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx 1. ledna 1996 xxxxx xxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx 1) se posuzují xx 1. ledna 1996 xx xxxxxxxx xx čl. XX xxxxxx zákona.
Čl. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.1995
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxx zákonem se xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxx x pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uzavřené před 1. xxxxxx 2001, xxxxx není dále xxxxxxxxx jinak; xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x právní xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2001 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx učiněny xxxx 1. lednem 2001.
3. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím účinnosti xxxxxx zákona podle §85, 85a, §90 xxxx. 3, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 3 a §102 xxxx. 7 xxxx druhá xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000.
4. Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určil xxxx sjednal v xxxxxxxx smlouvě nebo x xxxx xxxxxxx xxxx v kolektivní xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx (§83a) xxxxxxx; xx platí x x náhradách xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťovaných x xxxxxxxxxx hodinového xxxxxxx x 1. xxxxxxxxx 2001.
5. Xxxx čerpání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xx. XXX
1. Xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx. X xxxx 4 x x xxxxx druhé xx. XX, která xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx řídí dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx x odpovědnosti xx vady xxxx xxx prodeji x xxxxxxx, x xxx xxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
3. Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxxx zboží, xxxxx xxxx vyrobeno xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxxxxx x xxxxxxx době xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 31. prosince 2003. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x kupující xx to xxxx xxx upozorněn.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2002 Xx. s účinností xx 1.1.2003
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 věty xxxxx x třetí x ujednání x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §29 xxxx. 3 xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx dosavadními xxxxxxxx.
Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 46/2004 Xx. x účinností xx 1.3.2004
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x dočasném přidělení xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2004
§39
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. x) xxxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx základních xxxx, xxxxxxxxx škol x xxxxxxx odborných xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§39 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 563/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Došlo-li x převzetí dítěte xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona, posuzují xx nároky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 169/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2005

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 65/1965 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1966.
Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
88/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx mateřské dovolené, x dávkách v xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění
s xxxxxxxxx od 1.7.1968
153/1969 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxx práce
s účinností xx 1.1.1970
42/1970 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 12/1970
100/1970 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.1971
146/1971 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx výborech x xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.1972
20/1975 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.1975
55/1975 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 65/1965 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 16/1975
72/1982 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx §105 xxxxxxxx práce
s xxxxxxxxx xx 1.7.1982
111/1984 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dovolené xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx §5 zákoníku xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.1985
22/1985 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx §92 x 105 xxxxxxxx práce
s xxxxxxxxx xx 9.4.1985
52/1987 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx
x účinností od 1.7.1987
98/1987 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx horníkům
s xxxxxxxxx xx 1.1.1988
188/1988 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx práce
s xxxxxxxxx xx 1.1.1989
52/1989 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 14/1989
3/1991 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.2.1991
167/1991 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Xx. publikované x xxxxxx č. 34/1991
297/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx nebo xxxxxx x povolání
s účinností xx 31.7.1991
231/1992 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x zaměstnanosti
s xxxxxxxxx xx 29.5.1992
264/1992 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxxxxx xxxxxxx, zrušuje zákon x xxxxxxx notářství x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx řád) a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx další zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.1993
451/1992 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Xx. publikované v xxxxxx x. 89/1992
590/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.1993
37/1993 Sb., x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
74/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.1994
126/1994 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 39/1994
3/1995 Xx., xxxxx XX XX ze xxx 23.11.1994 ve věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx X xxxxxx č. 74/1994 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx práce x. 65/1965 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 18.1.1995
118/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře
s účinností xx 1.10.1995
164/1995 Xx., xxxxx XX ČR
s xxxxxxxxx xx 1.10.1995
220/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 74/1994 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx zákoník xxxxx x. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.10.1995
287/1995 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 238/1992 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.1996
138/1996 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx státní moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx od 24.5.1996
167/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx úseku zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.1999
192/1999 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 16.6.1999 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §202 odst. 2 zákona x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 17.9.1999
225/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.12.1999
29/2000 Xx., o poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
155/2000 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx
x účinností od 1.1.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2, xxxxx nabylo xxxxxxxxx 1.7.2000, a §6 xxxx. 2 xx 4, §18a x §25x xx 25x, xxxxx nabyly xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX xx XX (1.5.2004)
220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2001
238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
257/2000 Sb., x Xxxxxxxx x mediační xxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx x Probační x xxxxxxxx xxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
85/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 32/2001
177/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 31.5.2001
6/2002 Sb., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.4.2002
136/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s účinností xx 1.1.2003
202/2002 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 77/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2002
309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)
s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005 x xxxxxxx č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2007)
311/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 553/1991 Xx., o xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx od 1.1.2003
312/2002 Xx., o úřednících xxxxxxxx samosprávných xxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů
s účinností xx 1.1.2003
274/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2003
281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.
x xxxxxxxxx xx 28.8.2003
362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx č. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)
46/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.3.2004, s xxxxxxxx §134x, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2005
436/2004 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x zaměstnanosti
s xxxxxxxxx xx 1.10.2004
512/2004 Xx., xxxxx XX xx xxx 18.8.2004 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx č. 487/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 125/1993 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, a x xxxxxx xx xxxxxxx §205x xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx x. 125/1993 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 15.10.2004
562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona
s xxxxxxxxx xx 1.1.2005
563/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2005
628/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 14.12.2004
169/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 88/1968 Xx., o xxxxxxxxxxx mateřské dovolené, x dávkách v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2005
253/2005 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
254/2005 Xx., usnesení Poslanecké xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 19.5.2005
x xxxxxxxxx xx 14.7.2005
342/2005 Sb., x xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.9.2005
413/2005 Sb., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2006
72/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
79/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2006
189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx č. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)
308/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 18.8.2006
585/2006 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 31.12.2006
261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx xx 27.3.2008
Xxxxxx xxxxxxx x. 65/1965 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx XXX č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 84/1993 Sb., xxxxxx x. 165/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 182/1994 Sb.
2) §226 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §278 xxxxxx x. 99/1963 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
4) §1 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 45/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení občanského xxxxxxxx.
5) §9 xxxxxx č. 111/1990 Xx., x státním xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cen x xxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1989 Xx., o xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 310/95 Sb.
6) Xxxxx č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) Např. §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §2 xxxxxxxxxxxxxx zákona
8) Zákon x. 73/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxx - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 18/92 Sb.
9) §2 xxxx. 1 zákona x. 29/1984 Sb., xx znění xxxxxx x. 171/1990 Sb.
Xxxxx č. 172/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.
10) §61 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 123/1990 Xx., x x. 260/1990 Xx. - §61 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Sb.
11) Xxxxx x. 173/1988 Xx., x podniku xx xxxxxxxxxx majetkovou xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 513/91 Sb.
12) Xxxx. §54 zákona x. 22/1992 Sb., x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. - xxxxx č. 22/1992 Xx. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx ČR xxxxxxx xxxxxxxxx č. 6/1993 Sb.
13) Xxxxx XXX č. 238/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (zákon x xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 287/1995 Xx.
14) Xxxx. xxxxx č. 427/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxx. xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 37/1993 Xx.
17) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx.
Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/1993 Xx.
18) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 10/1993 Xx.
19) Zákon XXX č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona XXX x. 10/1993 Sb.
20) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 300/1990 Xx.
21) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
22) §11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech.
23) §21 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
24) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 74/1994 Xx.
25) §7 xxxxxx XXX x. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX č. 272/1992 Xx.
26) Zákon č. 1/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx.
28) Xxxx. xxxxx XXX č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx.
31) Xxxx. §11 občanského zákoníku.
32) §23 x 64 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x soustavě základních x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon).
33) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 98/1987 Xx., x zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/1989 Xx.
34) §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
35) §116 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení. - §116 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 115/1992 Sb.
36) §11 xxxxxx ČNR x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §31 xxxxxx ČNR č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla republiky), xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx.
38) Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 119/1985.
39) §3 xxxx. 2 a 7 zákona x. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
40) §16 xxxx. 3 xxxxxx x. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x průměrném xxxxxxx.
41) §200x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
42) §21 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §40 xxxx. 1 nařízení xxxxx x. 108/1994 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x některé další xxxxxx.
44) Zákon č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých xxxxxxx).
45) §2 xxxxxxxx x. 31/1993 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.
46) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
47) §13 xxxxxx x. 1/1992 Xx.
48) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 324/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx zařízení při xxxxxxxxxx xxxxxxx.
49) Například xxxxxxxx č. 48/1982 Sb., xxxxxx xx stanoví základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx zařízení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxxxxxx xxxxx č. 37/1989 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 213/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx x technických xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
52) Xxxxxxxx xxxxx č. 172/1997 Sb., kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
53) Směrnice x xxxxxxxxxxx ochranných xxxxxx při xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x. j. XX-340. 2-6. 12. 63, xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 29/1964 Sb.
54) Například xxxxxxxx č. 42/1985 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška č. 26/1989 Sb., x bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx při hornické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povrchu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Zákon č. 98/1987 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Vyhláška č. 213/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx x technických xxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxx x opravách xxxxxxx.
57) Xxxxxxxx č. 261/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx všem ženám, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, za nichž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x důvodu přípravy xx povolání, xx xxxxx xxxxxxxx č. 185/1998 Xx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stacionární stroje x technická zařízení x. x. HEM-341-20. 7. 76, xxxxxxxxxxxx x částce 20/1976 Xx.
58) Xxxxx č. 167/1998 Sb., o návykových xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Například xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x o státní xxxxxx správě, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx.
60) §7 xxxx. 12 zákona x. 117/1995 Sb., x státní sociální xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
61) Xxxxxxxx č. 342/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.
62) Nařízení xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx x povolání.
63) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §162a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.
65) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební zákon).
66) §21 xxxx. 3 a §22 xxxxxxxxxx zákona.
67) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
68) Xxxxxxxxx §37 odst. 1 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §121 xx 124 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti.
70) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
71) §66 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
72) §60 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
73) §261 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Xxxxx č. 563/2004 Sb., x pedagogických xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
75) §66 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení.
76) Xxxxx č. 627/2004 Sb., x evropské xxxxxxxxxxx.
77) Zákon č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Například xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §17 obchodního zákoníku.
79) §15a xxxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
81) §57 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
82) Xxxxx č. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) Zákon č. 187/2006 Sb.
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
85) §26 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
86) §48 xxxx. 2 zákona x. 187/2006 Sb.
87) §33 xxxxxx č. 187/2006 Xx.
88) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., o xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
89) §21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
90) §31 xxxxxx č. 187/2006 Xx.
91) §56 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx.
92) §83 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 187/2006 Xx.