Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.08.2006 do 31.12.2006.


Zákoník práce

65/1965 Sb.

ČÁST I. Všeobecná ustanovení

HLAVA I. Působnost zákoníku práce §1 §2 §3 §4 §5 §5a §6

HLAVA II. Účastníci pracovněprávních vztahů §7

Zaměstnavatelé §8 §8a §8b §9 §9a §10
Zaměstnanci §11 §12 §13
Zastoupení §14 §15 §16 §17

HLAVA III. §18 §18a §18b §19 §20 §21 §22 §23 §23a §24 §25 §25a §25b §25c

Přístup k nadnárodním informacím a projednání
Společná ustanovení §25d
Vyjednávací výbor §25e
Usnesení o skončení vyjednávání §25f §25g
Evropská rada zaměstnanců ustavená jednáním §25h
Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání §25i
Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona §25j §25k §25l §25m §26
ČÁST II. Pracovní poměr

HLAVA I. Vznik, změny a skončení pracovního poměru §27

ODDÍL 1. Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru §28 §29 §29a §29b §30 §31 §32
Vznik pracovního poměru §33 §34
Povinnosti vyplývající z pracovního poměru §35
ODDÍL 2. Změny pracovního poměru
Změna sjednaných pracovních podmínek §36
Převedení na jinou práci §37
Pracovní cesta a přeložení §38
Agenturní zaměstnávání §38a §38b
Převedení zaměstnance na původní pracovní místo §39
Převedení a přeložení na žádost zaměstnance §40
Účast odborových orgánů při převádění §41
ODDÍL 3. Skončení pracovního poměru §42
Dohoda §43
Výpověď §44
Výpovědní doby §45
Výpověď daná zaměstnavatelem §46 §47
Zákaz výpovědi §48 §49 §50
Výpověď daná zaměstnancem §51
Hromadné propouštění §52
Okamžité zrušení §53 §54 §55
Skončení pracovního poměru sjednaného na určitou dobu §56 §57
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době §58
Účast odborových orgánů při rozvázání pracovního poměru §59
Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání §60
Odstupné §60a §60b §60c
ODDÍL 4. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru §61 §62 §63 §64
ODDÍL 5. Volba a jmenování §65 §66 §67 §68
ODDÍL 6. Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost §69
Vedlejší pracovní poměr §70 §70a §70b
Vedlejší činnost §71

HLAVA II. Pracovní kázeň a pracovní řád §72

Základní povinnosti zaměstnanců §73
Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců §74
Výkon jiné výdělečné činnosti §75 §76 §77 §78 §79 §79a §80 §81
Pracovní řád §82

HLAVA III. Pracovní doba a doba odpočinku

ODDÍL 1. Pracovní doba a přestávky v práci
Vymezení pojmů §83 §83a
Rozvržení pracovní doby §84 §85
Pružná pracovní doba §85a
Formy pružné pracovní doby §85b
Překážky v práci při pružné pracovní době §85c
Práce přesčas při pružné pracovní době §85d
Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby §86
Začátek a konec pracovní doby §87 §88
Přestávky v práci §89
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami §90
Dny pracovního klidu §91
Nepřetržitý odpočinek v týdnu §92 §93
Evidence pracovní doby §94
Pracovní pohotovost §95
ODDÍL 2. Práce přesčas a noční práce §96 §97 §98 §99 §99a
ODDÍL 3. Dovolená na zotavenou §100
Dovolená za kalendářní rok §101 §102 §103
Dovolená za odpracované dny §104
Dodatková dovolená a další dovolená §105
Společná ustanovení o dovolené na zotavenou §106 §107 §108 §109 §110 §110a §110b §110c

HLAVA IV. Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů

Splatnost mzdy §119
Výplata mzdy §120
Srážky ze mzdy §121 §122 §123
ODDÍL 2. Náhrada mzdy při překážkách v práci
Překážky na straně zaměstnance
Překážky z důvodů obecného zájmu §124
Náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby §125
Školení a studium při zaměstnání §126
Důležité osobní překážky v práci §127 §127a §128
Překážky na straně zaměstnavatele
Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy §129
Ostatní překážky na straně zaměstnavatele §130
ODDÍL 3. Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce §131

HLAVA V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Základní ustanovení §132
Prevence rizik §132a
Odborná způsobilost §132b
Povinnosti zaměstnavatele §133
Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochrané nápoje §133a
Bezpečnostní značky a signály §133b
Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání §133c
Pracoviště a pracovní prostředí §134
Výrobní a pracovní prostředky a zařízení §134a
Zvláštní odborná způsobilost §134b
Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma §134c
Zákazy některých prací §134d
Organizace práce a pracovní postupy §134e
Práva a povinnosti zaměstnanců §135
Kontrola odborových orgánů §136
Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §136a §137 §138

HLAVA VI. Péče o zaměstnance

ODDÍL 1. Pracovní a životní podmínky zaměstnanců a jejich odborný rozvoj §139 §140
Péče o kvalifikaci zaměstnanců a její zvyšování §141 §141a §142 §142a §142b §143 §144
Uložení svršků a dopravních prostředků §145
ODDÍL 2. Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce §146 §147 §148 §148a

HLAVA VII. Pracovní podmínky žen a mladistvých

ODDÍL 1. Pracovní podmínky žen §149
Zákazy některých prací §150 §151 §152
ODDÍL 2. Pracovní podmínky těhotných žen a matek
Převedení na jinou práci §153
Pracovní cesty a přeložení §154
Rozvázání pracovního poměru §155
Úprava pracovní doby §156
Mateřská a rodičovská dovolená
Mateřská dovolená §157
Rodičovská dovolená §158
Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte §159
Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené §160
Přestávky ke kojení §161 §162
ODDÍL 3. Pracovní podmínky mladistvých §163 §164 §165
Zákaz práce přesčas a práce v noci §166
Práce zakázané mladistvým §167
Lékařské vyšetření §168 §169

HLAVA VIII.Náhrada škody

ODDÍL 1. Předcházení škodám §170 §171
ODDÍL 2. Odpovědnost zaměstnance za škodu
Obecná odpovědnost §172 §173 §174
Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody §175
Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat §176 §177
Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů §178
Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance §178a §178b
Rozsah náhrady škody §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185 §186
ODDÍL 3. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Obecná odpovědnost §187 §188 §189
Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání §190 §191 §192 §193 §193a §194 §195 §195a §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202 §203
Odpovědnost ve zvláštních případech
Odpovědnost za škodu na odložených věcech §204
Odpovědnost při odvracení škody §205
Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele §205a §205b §205c
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání §205d §206

HLAVA IX. Pracovní spory §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216

ČÁST IV. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr §232 §233 §234 §235
Dohoda o provedení práce §236
Dohoda o pracovní činnosti §237 §238 §239 §239a §239b
ČÁST V. Společná ustanovení

HLAVA I. Právní úkony §240 §241

Neplatnost §242 §243 §243a
Smlouvy (dohody) §244 §245

HLAVA II. Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů §246 §247 §248

HLAVA III. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů §249 §250 §251 §251a §251b §251c §251d

HLAVA IV. Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Uspokojení nároku §252 §253 §254 §255 §256 §257
Uplynutí doby §258
Dohoda o sporných nárocích §259
Smrt zaměstnance §260

HLAVA V. Lhůty a doby §261 §262 §263 §264 §265

Počítání času §266
Doručování §266a
ČÁST VI. Závěrečná ustanovení
Zvláštní úprava pracovního poměru některých zaměstnanců §267 §267a §268 §269 §270
Inspekce práce a státní zdravotní dozor §270a §270b
Výklad některých pojmů §271 §272 §273 §274
Průměrný výdělek §275
Přechodná ustanovení §276 §277 §278
Zrušovací ustanovení §279
Účinnost §280
č. 153/1969 Sb. - Čl. II
č. 20/1975 Sb. - Čl. II
č. 22/1985 Sb. - Čl. II
č. 188/1988 Sb. - Čl. II
č. 3/1991 Sb. - Čl. II
č. 74/1994 Sb. - Čl. VI
č. 74/1994 Sb. - Čl. VII
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 155/2000 Sb. - Čl. II
č. 136/2002 Sb. - Čl. III
č. 46/2004 Sb. - Čl. II
č. 436/2004 Sb. - Čl. IV
č. 563/2004 Sb. - §39
č. 169/2005 Sb. - Čl. II
č. 189/2006 Sb. - Čl. III

65

XXXXXXX PRÁCE

ze xxx 16. xxxxxx 1965
 

Národní xxxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx usneslo xx tomto zákoně:

XXXXXXXX XXXXXX
Xx. X
Xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1991 Xx.
Xx. XX
Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1991 Xx.
Čl. XXX
Xxxxxx III xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
Xx. XX
Xxxxxx IV xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
Čl. X
Xxxxxx V vypuštěn xxxxxxx předpisem č. 74/1994 Sb.
Xx. VI
Xxxxxx VI xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Sb.
Xx. XXX
Xxxxxx XXX vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
Xx. XXXX
Xxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
Xx. IX
Xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
Čl. X
Xxxxxx X vypuštěn xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§1
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovněprávní xxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxx práce xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nejdříve xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx pracovní poměr xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx zvolení nebo xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za práci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxx, odbornou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx tento zákoník xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxx důvod spočívající x xxxxxx xxxxx, xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxxx.
(4) X pracovněprávních vztazích xx xxxxxxxx přímá x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx, zdravotního stavu, xxxx, náboženství xx xxxx, majetku, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, politického xxxx xxxxxx smýšlení, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů; xxxxxxxxxxxx x xxxxxx těhotenství xxxx mateřství xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vyvolávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozdílné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx z xxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podstatný x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx zaměstnanec xxxxxxxxx, x který je xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx takovou xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx nepovažuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x žen u xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohlaví, jehož xxxxxxx xxxx vyšší xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx přijímaných xxxxxxxxxxx xx pracovněprávního xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je, xxxx, xxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx diskriminačních xxxxxx (§1 xxxx. 4), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx diskriminací xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, rozlišování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zvýhodňuje xxxxxxxxxxx vůči xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vymezených diskriminačních xxxxxx (§1 xxxx. 4); xxxxxxxx diskriminací x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxx je i xxxxxxxxx xxxx opomenutí xxxxxxxx přiměřená opatření, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxxxx, xxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx činnosti x funkčnímu nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx.
(8) Obtěžováním xx xxxxxx jednání, xxxxx je zaměstnancem, xxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nevhodné xxxx urážlivé a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vede xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ponižujícího xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pracovišti.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jehož záměr xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vnímáno xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx ovlivní xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů.
(10) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, náboženství xx xxxx x sexuální xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
§2
(1) Xx xxxxxx vyplývající x xxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vztahuje, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx funkce xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§3
Pracovní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jeho členy xx xxxx zákoníkem xxxxx, nestanoví-li zvláštní xxxxx jinak. 2)
§4
Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx to stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxx vysokých xxxx, xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x členů xxxxxxx xxxxxxxx provozujících xxxxxxxxxxxxx a námořní xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x mediační xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx advokacii x pracovním poměru 79) x Veřejného xxxxxxxx xxxx xx xxxx zákoníkem xxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx práce, xxxxx právní xxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx nestanoví xxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx na území xxxxxx členského státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vztahuje xx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém je xxxxx xxxxxx, pokud xxx x:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx dovolené xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx, minimální xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx,
d) bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx xxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxx žen x mladistvých x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jedno xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxx diskriminace.
Xxxx xxxxx se nepoužije, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zaměstnanec xxxxxx xxx něho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x každého xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx nepoužije, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkově xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx zaměstnancem xxxxxx, xxxxxxxxxx celkem xxxx 22 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx pracovněprávních vztahů
§7
(1) Pracovněprávní xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzniknout xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu a xxxxx být v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx zákonným způsobem xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zacházení xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx následky xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx zadostiučinění.
(5) Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx snížena xxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx, xx nichž x porušení práv x povinností xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx
§8
(1) Zaměstnavateli xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx, x pokud xx stanoví zákon, xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztazích.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vztahů. Totéž xxxxx x organizačních xxxxxxxxxx zaměstnavatelů, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx stanovy sdružení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; 20) xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel, xxxx xxx xxx současně xxxx xxxxxxxxxxx jednotka x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákoníkem, x xxxxxxxxx právními xxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxx.
§8x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby mít xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx.
§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1994
§8b
(1) Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x je zaměstnavatelem; xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxx.
(2) Xx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxxxxx složka státu. 63)
§8x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§9
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, zaměstnavatel; xxxxx xxxx xx xxxxx činit x xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx činili xxxxxx právní xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jimiž se xxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxx 1), xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stupních řízení x zaměstnavatele, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxx úkoly, organizovat, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx práci a xxxxx jim x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Sb.
§9x
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8b vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, 63) jíž xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedení x §9 xxxx. 3.
§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§10
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pověřených zaměstnanců (§9 xxxx. 1 x 2 x §9a odst. 1 x 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx překročil xxxxxxx úkonem x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx pověřený xxxxxxxxxxx xxx oprávnění překročil. Xxxxx platí, xxxxxxxx xxxxxx úkon xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx x tomu xxxxx xxxxxxxx ze xxx xxxxxx xxx tím xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx
§11
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vlastními xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx těchto xxxx x brát xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 let xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxx by předcházel xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx.
(2) Xxxxx fyzických xxxx xx xxxx xx 15 let xxxx starších 15 xxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 69)
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx uzavřít xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§176) xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx 18 xxx xxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, x nimž není xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx jeho xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xx xxx uzavřít xxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxxx.
(2) Soud způsobilost xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx omezí x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx omezení, xxxxxxxx zaměstnanec xxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx jen xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx činit xxx některé xxxxxx xxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, která není xxx přechodná, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, soud xxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx se xxxx xxxxxxxx-xx důvody, xxxxx x xxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Sb.
Xxxxxxxxxx
§14
(1) Zastoupení vzniká xx xxxxxxx dohody x plné moci xxxx xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx vznikají práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx sám xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxxx zájmy jsou x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ustanovit, xxx jestliže xx xx právním předpisem xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. I z xxxxxxxx úkonů xxxxxxx xxxxxxxx vznikají práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx rozsah svého xxxxxxxxx, je xxx xxxxxxxxxx xxxxx, jen xxxxx takový úkon xxxxxxx nebo na xxxx xxxxxxx jedná.
§15
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx mohou xxx xxxxxxxxx jinou fyzickou xxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx osobou.
(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxx xxxx být uveden xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx neplatná.
(3) Xxxx-xx x xxxx moci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§16
(1) Xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx zastoupený xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx moci xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx moc xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x zastoupeného xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx teprve xxxxx, xx xx x xxx doví.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx vypoví-li zástupce xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx odkladu, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx právech újmu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx trvalo, xxxxx neodporují xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx rozhodnutím soudu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx způsobilost k xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx soudu omezena, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Soud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, jehož xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx je to xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx společnosti. Xx xxxxx podmínek xxxx xxxx ustanovit xxxxxxxxxxx x xxxxx, jestliže xx to xxxxx x jiného xxxxxxx xxxxxx.
(3) Dojde-li xx střetnutí zájmů xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxxxxx.
Hlava xxxxx
§18
(1) Zaměstnanci xxxx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rada xxxxxxxxxxx xxxx zástupci xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx zaměstnanců"). Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Informováním se xxxxxx předávání údajů xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnancům, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x dostatečném předstihu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástupci zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx stanovisko x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx řízení podle xxxxxx věci. Xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx projednání právo xxxxxxx na své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpověď. Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx poskytovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx nejnovější činnosti x jejím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxx ekologických xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx §249,
c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx uspořádání x xxxxx oprávněné xxxxxx xx zaměstnavatele x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx vývoji xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x hromadným propouštěním xxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 xx 4,
f) stavu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
g) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx druhé xxxxx xxxx,
h) opatřeních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x k zamezení xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx.
(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx práce (§38a) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxxxxxx stav x xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) x x).
§18a
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25d xxxx právo xx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném ujednáním x xxxxxxx evropské xxxx xxxxxxxxxxx nebo xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx nadnárodní xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §25j xxxx. 8.
§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)
§18b
(1) Xxxxxxxx orgány mají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjednávání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx x
x) xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxxxxxxx projedná s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) ekonomickou xxxxxxx zaměstnavatele,
b) xxxxxxxxx práce podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 40)
x) změny xxxxxxxxxx xxxxx,
d) systém xxxxxxxxx x odměňování xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxx 15 xxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70), xxxxxx xxxxxxxxxxx záležitostí xxxx x zaměstnance, xxxxxxxx xx xxxxxxxx hygieny xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx sociálních, xxxxxxxxxx x tělovýchovných xxxxxx,
x) další xxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) opatření xxxxxxx x §18 xxxx. 3 x 4.
(4) Pokud xxxxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x), x), e), f) xxxx x), xxx xx upravit dohodou.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx projednávají s xxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxx xx pracovních x životních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a poskytují xxxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx.
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spolurozhoduje xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přídělu xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5) x o jeho xxxxxxx.
§20
(1) Xxxxxx při uzavírání xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx x vyššího xxxxxx) xxxxxxx xxxxx. 6)
(2) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx daném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx případech xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x uspokojují xxxx ostatní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x na cestovní xxxxxxx, xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zaměstnavatel, x kterého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nároky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, platí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xxxxxxx, xxxx xx x rozporu x xxxxxxxx předpisy nebo xxx vydán xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§22
(1) Xxxxxxxx xxxxxx dbají x xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákoníku x xxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxx x bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a o xxxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx právo vykonávat x xxxxxxxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vnitřních xxxxxxxx x závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) podávat xxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx pokyn x odstranění xxxxxxxxxx xxxxx,
e) navrhovat xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jim xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedoucím zaměstnancům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx smluv,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxx nadřízených xxxxxx o xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zjištěných při xxxxxx kontroly xxxx x provedení xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonávající tuto xxxxxxxx.
Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 22) lze xxxxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx vlasti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolen vstup xx takových zařízení.
(4) Xxxxx kontroly xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odstavce 2 dotčeno.
§23
(1) Xxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx činí xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústředním xxxxxxxxx orgánem a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Ústřední xxxxxx xxxxx xxxxx pracovněprávní xxxxxxxx xxx jednotlivá xxxxxxx xxx x xxxxxx s Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx pracujících, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx odborovými xxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§23a
§23x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§24
(1) X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx radu xxxxxxxxxxx, popřípadě zástupce xxx xxxxxx bezpečnosti x ochrany zdraví xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx informuje radu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x ní záležitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x) x i) a xxxx. 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. x).
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx.
§25
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 25 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zaměstnanců xx xxxxxxx xxx, xxxxxxx 15 členů. Počet xxxxx je xxxx xxxxx. Zástupce xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx lze zvolit x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru; xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele a xx xxxxxxxxxxx vykonávaných xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na deset xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 2.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx roky.
(3) Xxx účely xxxxx xxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxx zvolí xx xxxxx xxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx při xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x §18 xxxx. 2, 3 a 4 xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zástupcům xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx sebou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxx xxx povinnosti podle §24 do xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx období. Xxxxxxxx xxxx uplynutím funkčního xxxxxx počet xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxx xxx, xxxxxxx její funkci xxxxx rada xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx
a) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x že x xxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) převodu zaměstnavatele, xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působí xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedených x odstavci 6 xxxx xxxx, xxx xxxxx členů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxx tři.
(8) V případech xxxxxxxxxxx x odstavcích 6 a 7 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xxx xxx zániku xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx.
(9) Členství x radě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxx xx funkce,
x) xxxxxxxx pracovního poměru x xxxxxxxxxxxxxx.
§25x
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě písemného xxxxxx podepsaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx návrhu.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx složená xxxxxxx ze xxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnavatel x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx volbu xxxx xxxxxxxxxxx. Zaměstnavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx komise. Xxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x podklady xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx.
(3) Xxxxxxx komise
x) x dohodě xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx před jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx podání xxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx a zveřejní xxxxxxx řád,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx listinu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxx volby,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině,
f) xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vyhotoveních; xxxxx vyhotovení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvoleným xxxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, druhé xxxxxxxxxxxxxx,
g) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a všechny xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx. Xxxxx xx možno xxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx účast alespoň xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xx x volbám mohli xxxxxxxx, xxxxxxx jim x xxx nebránila xxxxxxxx v xxxxx xxxx pracovní xxxxx. Xxxxx volič xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, kolik xx míst v xxxx zaměstnanců; xxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxx jeden hlas. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx hlas xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx době x xx pracovišti. Účast xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx v xxxxxxx zájmu a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxxxx volno x xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx všichni xxxxxxxxxxx zaměstnavatele v xxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx písemně x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx komise neobdrží xx xxxxxxxxx termínu xxx podání xxxxxx xxxxxxxxx
x) do xxxx zaměstnanců xxxxxxx xxx návrhy,
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx alespoň xxxxx xxxxx.
(9) Xxxxx rady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxx kandidáti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Kandidáti xx xxxxxxx místech xxxx xxxxxxxxxx na xxxx funkce; xxxxxxx xx členy xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zástupci xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx x pořadí xxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx. Xxx rovnosti xxxxx určí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx losem.
(10) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx xxx xxx xxxxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§25x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x pracovním poměru x zaměstnavatel xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stížnost na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxxx tři dny xxxxx dnem xxxxx. Xxxxxxx komise x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx konečné x xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x pracovním poměru x zaměstnavatel se xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 41) xxxxxxxx má xx xx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx podstatným xxxxxxxx ovlivnit výsledek xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx písemně xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxx měsíců od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Členy xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§25c
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zaměstnanců x zástupci xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx diskriminováni xxxx xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxx; nesmějí být xxx xxxxx své xxxxxxxx xxx zvýhodněni.
(2) Zástupci zaměstnanců x v případě xxxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odpovědi xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx x o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem.
(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx zaměstnancům konání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxx možností x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nezbytné xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx provoz x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §25a odst. 2 x členům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxxx výdělku. Xxxxx xxxxxx člena volební xxxxxx a výkon xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 78) xxxx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx projednávat. Xxxxxxx příslušného odborového xxxxxx, rady zaměstnanců x zástupci pro xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informacích, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx při výkonu xxx xxxxxx, pokud xx porušením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx oprávněných zájmů xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx projednat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx žádost xx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxx u xxxxx.
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
§25x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ujednaného xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx ustavuje xx xxxxxxx ujednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo podle §25j. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx podmínky xxx ustavení x xxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s jejich xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x) na zaměstnavatele x xxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, 42)
x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství podle xxxxxxxx 7, xxxxx xxxx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxxxx xxxxxx členské xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
(4) Zaměstnavatelem x xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx alespoň 1&xxxx;000 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státech x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po 150 xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedním xxxxxxx zaměstnavatelem, která xxxxxxx xxxx požadavky:
x) alespoň 1&xxxx;000 xxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, a
x) alespoň xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 150 xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx řídit xxxxxx xxxx jiné zaměstnavatele xxxxxxx zaměstnavatelů (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx). Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx více xxx polovinu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx zaměstnavatel ve xxxxxxx zaměstnavatelů xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx skupině xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, řídící xxxxxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx požadavků v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx druhé. Xxx xxxxx xxxx práva xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zahrnují xxx xxxxx jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx řídícího zaměstnavatele xxxx xxxxxxxx zaměstnavatele. Xx řídícího xxxxxxxxxxxxxx xx však nepovažuje xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jinému xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx. 5 xxxx. a) nebo x) nařízení Xxxx (XXX) x. 4064/89 x 21. prosince 1989 o kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx sídlo v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx reprezentant xxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxxxxxxx jmenován, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxx tyto účely xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxx evropskou xxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx. Zaměstnanci xxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx získat xx xxxxxxx.
(10) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx představitele zaměstnanců xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx platí §25c odst. 1, 3 x 6.
§25x
Xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Vyjednávací xxxxx xx xxxxxxxx, xxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx.
(2) Jednání x xxxxxxxx vyjednávacího xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx iniciativy xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx členských xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx je složen xxxxxxx xx tří x xxxxxxx xx 17 xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx. Zaměstnanci zaměstnavatele x xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx má zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členem. Další xxxx xx xxxxxx xx zaměstnance zaměstnavatele x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, kde xx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxxx, další xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx členského xxxxx, kde xx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, a tři xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxx xxxxxxx státu, xxx je xxxxxxx 75 % všech xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx jmenují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx nepůsobí-li u xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zasedání se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupovaných xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x v případě, xxx v Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
(5) Ústředí xxxxx xxxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxxxxxxx výboru xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxx, xxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx si xxxxxxxxxxx výbor xxxxx xxxxxxxx. Před xxxxxx xxxxxxxx s ústředím xx xxxxxxxxxxx výbor xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx zasedání. Xxxxxxxx je to xxxxxxxx třeba, může xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx svých členů.
(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a vyjednávacím xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxx x xxxx společných jednání xxxx předmětem ujednání xxxx vyjednávacím xxxxxxx x xxxxxxxx. Náklady xx činnost vyjednávacího xxxxxx xxxxx zaměstnavatel.
§25x
Xxxxxxxx x skončení vyjednávání
Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx. X xxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru. Stejnopis xxxxxxx xxxxx výbor xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx žádost xxxxx §25e xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx za xxx xxxx po xxxxx xxxxxxxx, xxxxx ústředí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dobu.
§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)
§25x
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx mohou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx nadnárodní xxxxxxxxx x projednání. Xxx xxx nejsou vázány §25j xx 25l.
(2) Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxx to xxxxxxx x vyjednávací xxxxx xxxxxxxx.
§25g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)
§25x
Xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxx xxx xxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxxx
a) xxxxxx xxxxx zaměstnavatelů, xx xxxxx xx vztahuje,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců, počet xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx jednání xxxxxxxx xxxx zaměstnanců,
d) xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx evropské rady xxxxxxxxxxx, ústředí a xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx xxxxxx,
f) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx změnách,
h) xxxx xxxxxxxxx ujednání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx přechodných ustanovení.
§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
§25x
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx nadnárodní xxxxxxxxx x projednání musí xxx xxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxxx
x) předmět xxxxxxxxx x projednání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx důležitých xxxxx zaměstnanců,
x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ústředím nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
§25x
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákoníku xx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx společně xxxxxxxx ústředí x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx odmítá xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2 o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx
x) do xxx xxx xx podání xxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ujednání x xxxxxxx x vyjednávací xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyjednávání xxxxx §25f.
(2) Xxxxxxxxx radu xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx členy x xxxxxxx 30 členů. Xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx členského xxxxx xxxx zastoupení xxxxxx xxxxxx. Jestliže má xxxxxxxxxxxxx nebo skupina xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 10&xxxx;000 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxx 20 % zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxxxx dalším xxxxxx. Xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxx, budou xxxxxxxxxx xxxxxxx dvěma xxxxx, xxx xx xxxxxxx 40 % zaměstnanců, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx je xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, xxxxxx dalšími xxxxx. Xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x každého xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxx dalšími xxxxx, xxx je alespoň 70 % zaměstnanců, xxxxx xxxxxxx členy, x xxx xx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 zaměstnanců x členských xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z každého xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxx 20 % xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx členem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxxx, pěti xxxxxxx členy, z xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx, sedmi xxxxxxx xxxxx. Zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx alespoň 60 % xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dalšími xxxxx, x členského xxxxx, kde je xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxxx, 11 xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxx, 13 xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx společném xxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxxx představitele, xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců. Xxxx ustanovení xxxxx x v případě, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx je evropská xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě zaměstnancům.
(7) Xxxxxxx období xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx evropská xxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxx x ústředím xxxxxxxxxx podle §25e, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §25e.
(8) Nejméně xxxxxx xx kalendářní xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x evropskou xxxxx xxxxxxxxxxx zejména
x) organizační uspořádání xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x technologie,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx důvody, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) hromadné propouštění, xxxx xxxxxx, počty, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnanců, x nimiž má xxx rozvázán xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, xxxxx mají zaměstnancům xxxxxxxxx kromě plnění xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podstatný xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxx zaměstnanců a xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §25k xxxx. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx nebo jmenováni xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx mají opatření xxxxx, je xxxx xxxxxxx povinno umožnit xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx okolnostmi xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx, zánik xxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx propouštění.
(10) Xxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx radu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xx záležitosti stanovené x odstavcích 8 x 9, xxxxxxxx xx xxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§25x
(1) Xxxxxxx xx povinno xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rady zaměstnanců. Xx xxxx schůzi xx xxxx xxxxx xxxxx předsedu x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx a za xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výbor, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx členů. Členové xxxxxx musí xxx xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Výbor xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx sejít xxx xxxxxxxxxxx příslušných vedoucích xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ústředí. Xxxxx x místo jednání xx xxxxxxxxx dohody x ústředím. Xxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Evropská xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxx úkolů. Xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx si může xxxxxxxx xxxxxxx řád, xxxxx xxxx být xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx většinou xxxxx xxxxx členů xxxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
§25x
Jestliže xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozšířena x xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx zástupci zaměstnanců xx xxxxxxxxx zasedání. Xxxxxx-xx ustaveni xxxx xxxxxxxx-xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupci zaměstnanců, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvolit xxxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx na společném xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle počtu xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců. Paragraf 25c xxxxx x xxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§25x
Xxxxxxxxxx §25d xx 25l xx nepoužijí pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx 76) xxxxxxxxx xxxxx.
§26
Xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelům xxxx xxxxxxx sledovat, jak xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozvíjení (§8 xxxx. 3), xxxxxxxxx xxxxxxx porušování pracovněprávních xxxxxxxx, vyvozovat x xxxx důsledky a xxxxxxxxx vytvářet xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ
PRACOVNÍ XXXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§27
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx podílí xxxx xxxxx xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na plnění xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx zakládá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(3) Volbou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx stanovami xxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxx xxxx sdružení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 20)
(4) Jmenováním xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u vedoucích xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx do xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, x u xxxxxxxxx zaměstnanců, které xx funkce xxxxxxx x zaměstnavatele, který xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců
a) x xxxxx xxxxxx působnosti

1. xxxxxxxxxxxx orgánu, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

b) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance přímo xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx orgánu, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

xx xxxxxxxx, xx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx,
x) xx ústředních xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, výlučně xxxxxxxxxx xxxxx, x x zaměstnavatele, který xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx zaměstnavatel. Je-li xxxxxxxxxxxxxxx stát, jmenování x odvolání může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 63) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pověřit xxxxx xxxxx.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx smlouva a xxxxx pracovního xxxxxx
§28
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právy x povinnostmi, xxxxx xx xxx xxxx x pracovní xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x mzdovými xxxxxxxxxx, xx nichž xx práci xxxxx. X xxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vstupní lékařské xxxxxxxxx. Paragraf 1 xxxx. 3 až 5 x §7 xxxx. 2 xx 6 xxxxx x xxx.
§29
(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) druh práce, xx který je xxxxxxxxxxx přijímán,
b) xxxxx výkonu xxxxx (xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx místo),
x) xxx xxxxxxx do xxxxx.
(2) Xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx dohodnout xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx účastníci xxxxx.
§29x
(1) Xxxxxxxxxxxxx může se xxxxxxxxxxxx uzavřít xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx se xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx soutěžní xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx závazku. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uzavřít, xxxxxxxx to xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx povahu xxxxxxxxx, xxxxxxxx, znalostí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx postupů, xxxxx získal x xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx x jejichž xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 by xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx sjednána xxxxxxxx xxxx (§31), xxx xxxxxx uzavřít nejdříve xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, jinak je xxxxxxxx.
(4) V xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxx peněžitá xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx poruší. Xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx peněžité xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vypovědět, xxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx) xx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx jeho splatnosti; xxxxxx zaniká xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxx.
(7) Dohoda xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxx uzavřena xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx odstoupení xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 x 6.
§29x vložen xxxxxxx předpisem č. 46/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2004
§29x
Xxxxxxxxxx x dohodě podle §29a xx pedagogické xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení 74) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx svazkem xxxx, xxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"), x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 75) xxxxx xxxxxx.
§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 563/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§30
(1) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyla x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doba xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu nejvýše xxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxx další xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx účastníky. Pokud xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx uplynula xxxx xxxxx než xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou xxxx týmiž účastníky xx nepřihlíží.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kdy zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, 68)
b) x xxxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§124 xx 128),
c) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx důvody zaměstnavatel xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx odborovým orgánem, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx x něho xxxxxxxx odborová xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx, ačkoliv xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, x xxxxxxx-xx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxx sjednané xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx na xxx, xxx ho xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx, xxx byly xxxxxxx podmínky uvedené x odstavcích 2 x 3, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx uplatnit x xxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě dvou xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uplynutím xxxxxxxx xxxx.
(5) X kolektivní xxxxxxx xxx dohodnout okruh xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 se xxxxxxxxxx xx pracovní poměry xx xxxx určitou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 71) x zaměstnancem xx účelem xxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxxx (§38a a 38b).
§31
(1) X pracovní xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx doba, která xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx měsíce. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx dodatečně xxxxxxxxxxxx.
(2) Doba xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxx xxxx konat xxxxx, xx započítává xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx nejvýše xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx sjednána xxxxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxx x sjednání xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxx, jen xxxxxxxx o xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxxx byl rozhodnutím xxxxx zbaven xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx.
(2) Jedno xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnanci.
(3) Xxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx zaměstnance x xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx,
x) bližší xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) nárok xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dovolenou,
d) xxxx x výpovědních xxxxxx,
x) údaj x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx výplaty xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx doby a xxxxxxxxx xxxxxxxx doby.
(4) Vysílá-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jej předem xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx tohoto vyslání x x xxxx, xx xxxxx xx xxxx vyplácena xxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) x x) x x xxxxxxxx 4 xxxxx xxx nahrazeny xxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxxxxxx předpis xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Povinnost písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx sjednané xx xxxx xxxxxx než xxxxx měsíc.
Vznik xxxxxxxxxx xxxxxx
§33
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dnem, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nástupu do xxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xx v xxx xxxxxxx překážka x xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§34
§34 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§35
Povinnosti xxxxxxxxxxx x pracovního xxxxxx
(1) Xxx xxx, kdy vznikl xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx za xxxxxxxxx práci mzdu, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úkolů a xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxxxxxxx konat xxxxxx xxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx době x xxxxxxxxx pracovní xxxxx.
(2) Xxx nástupu xx práce xxxx xxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§82) x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxx musí xxx xxx práci xxxxxxxxx. Zaměstnanec xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx xxxxxx o sjednaných xxxxxx pracovních poměrech.
Oddíl xxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx poměru
§36
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx-xx xx zaměstnavatel x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx písemně, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxx v pracovní xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 x 38.
§37
Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx převést xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) pozbyl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx pro onemocnění xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, anebo xxxxxx-xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 33)
x) xxxx-xx xxxxxxx žena, xxxx, xxxxx kojí, xxxx matka xxxxxx xxxxxxxx než devět xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx zaměstnávány xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,
c) xx-xx xx nutné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx správy x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx nemocemi,
x) xx-xx to xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uznán xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,
x) požádá-li x to těhotná xxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, která xxxxxxx v xxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §46 odst. 1 xxxx. x) x x),
b) xxxx-xx proti zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx souvislosti x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpoklady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx nejdéle xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxx dnů v xxxxxxxxxxx roce.
(3) Xxxxx-xx dosáhnout účelu xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx jeho xxxxxxxx xx xxxx nezbytné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxxx,
a) nemůže-li xxxxxxxxxxx xxxxx práci xxx xxxxxxx (§129) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepříznivými xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xx-xx xx třeba x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x zmírnění jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 231/1992 Xx.
(5) Při převedení xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x k xxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx trvat; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x její změně, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx a době xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xxxxxxxx 4.
§38
Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx cestou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxxxx xxxx sjednané xxxxx xxxxxx práce. Xxxxxxxxxxxxx může vyslat xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx potřeby na xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx koná xxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ho xx xxxxxxxx cestu xxxxxx.
(2) Vysílá-li xxxxxxxxxxxxx zaměstnance na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx úkolů xx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x jinému xxxxxxxxxxxxxx), může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxx dával xxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a kontroloval (§9 xxxx. 3 x §10 xxxx. 2); v pověření xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. S xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nemohou xxxx xxxxxxxxxxx činit jménem xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxx xxxxx.
(3) Přeložit xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x pracovní xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x v rámci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx vyžaduje jeho xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx přeloženému zaměstnanci xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, řídí x xxxxxxxxxx a pokyny xx x xxxx xxxxx xxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxxxx (xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Agenturní zaměstnávání
§38x
(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání na xxxxxxx xxxxxxxx 72) (xxxx jen "agentura xxxxx"), může svého xxxxxxxxxxx dočasně xxxxxxxx x výkonu xxxxx x jinému zaměstnavateli xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxxxx xx agentura xxxxx xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "uživatel"), x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx tuto xxxxx xxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxx x na xxxxxxx dohody 73) x dočasném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x uživatelem.
(2) Xxxxxx agentury xxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, nebylo-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) druh xxxxx, kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uživatele,
x) xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxx nástupu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce x uživatele,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (platových) xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx stejnou xxxxx jako dočasně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
g) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx být dočasné xxxxxxxxx zaměstnancem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx pro ukončení xxxx dočasného přidělení xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx přidělení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vydáno povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uživatelem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§38a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 436/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
§38b
(1) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úkoly, xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx jeho práci, xxxx xx x xxxx účelu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx xxx práci xxxxxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx úkony jménem xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pokynu, který xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
b) místo xxxxxx práce x xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx dočasného přidělení,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx doby dočasného xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce [§38a xxxx. 2 písm. x)],
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx končí xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxx xxxxx x dočasně přiděleným xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce.
(4) Xxxxxxxx agentura xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx nedohodne xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx x uživatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiděleného xxxxxxxxxxx nebyly xxxxx, xxx xxxx nebo xx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxx, xx agentura xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx zjistí xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zacházení; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu x xxxx vznikly.
(6) Xxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxxxxx dočasně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na dobu xxxxx xxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxx jdoucích. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx o xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uživatele, xxxxx xxxxx mateřskou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonává civilní xxxxxx.
(7) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx agenturního xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2004
Převedení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§39
Xxxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxx zaměstnanec podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx místa, než xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx sjednána, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpět xx xxxx xxxxxxx xxxxx x pracoviště, pokud xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx provozních xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx možno xx témž pracovišti, xxx pracoval xxxxx.
Převedení a xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx
§40
Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x převedení xx jinou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx dosavadní xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx důvodů, xx xxxxxxxxxxxxx povinen mu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxxx, aby xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zaměstnance převádí, xxxx xxx xxxx xxxxxx.
Xxxxx odborových xxxxxx xxx xxxxxxxxx
§41
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxxxxx na xxxxx práci, než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x zaměstnanec s xxxxxxx xxxxxxxxx nesouhlasí, xxxx jej zaměstnavatel xxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx. Projednání xxxx xxxxx, xxxxx celková xxxx xxxxxxxxx nepřesáhla 22 xxxxxxxxxx xxx x kalendářním xxxx.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx pracovního poměru
§42
(1) Xxxxxxxx xxxxx může být xxxxxxxx:
x) dohodou,
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx zkušební xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dobu xxxxx xxx uplynutím xxxxxxxx xxxx.
(3) Pracovní xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx nedošlo xxx jiným xxxxxxxx, xxxxx
x) xxxx, xxxxxx xx skončit xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxx, xxxxxx nabyl xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx.
(4) Pracovní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx.
§43
Xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx sjednaným xxxx.
(2) Dohodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx vyhotovení xxxxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§44
Výpověď
(1) Výpovědí může xxxxxxxx pracovní poměr xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx účastníku, xxxxx je xxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §46 odst. 1; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx neplatná. Důvod xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxx x jeho souhlasem; xxxxxxxx výpovědi x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§45
Výpovědní xxxx
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx, skončí xxxxxxxx poměr xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx je stejná xxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxxx a činí xxx xxxxxx, pokud xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxxx doba tři xxxxxx.
(2) Výpovědní xxxx začíná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx posledního xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x výjimkami vyplývajícími x §47 xxxx. 2, §48 odst. 2, §49 xxxx. x), §52 xxxx. 6 x §70b xxxx. 1.
Xxxxxxx daná xxxxxxxxxxxxxxx
§46
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx:
x) xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx-xx se zaměstnavatel xxxx xxxx xxxx,
x) stane-li xx xxxxxxxxxxx nadbytečným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x změně xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx touto xxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx sjednané xxxxx xxxx nesplňuje-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxx práce; xxxxxxx-xx nesplňování těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledcích, xxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx dát výpověď, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx době neodstranil,
x) jsou-li x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx x xxx zaměstnavatel xxxx okamžitě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx závažné xxxxxxxxxx xxxxxxxx kázně xxx xxx zaměstnanci xxxxxxx, xxxxxxxx byl x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x výpověď pro xxxxxxxx pracovní kázně xxxx x důvodu, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx zrušit xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tehdy, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxx bylo sjednáno xxxx xxxxx výkonu xxxxx, ani x xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx ani xx předchozí průpravě,
x) xxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx předchozí průpravě xxx xxxx jinou xxxxx.
(3) Pro xxxxxxxx pracovní kázně xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx dát xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx x důvodu x xxxxxxxx dověděl, a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vždy xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Stane-li xx x xxxxxxx xxxxx xxxx měsíců uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze dát xxxxxxx ještě xx xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx lhůty xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx do xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
§47
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §46 odst. 1 xxxx. a) xx x), je xxxxxxxxxxxxx povinen ve xxxxxxxxxx s příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx mu pomáhat xxx xxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnankyni xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotním postižením, 70) který není xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx uvedených x §46 xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxx. X těchto xxxxxxxxx výpovědní xxxx xxxxxx xxxxxx tehdy, xx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx účinně pomáhat xxxxxxxxxxx k získání xxxxxx vhodného zaměstnání, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přejít xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxx vážného důvodu xxxx vhodné zaměstnání, xx xxxxxxx mohl xxxxxxxxx.
Zákaz xxxxxxxx
§48
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx je
x) v xxxx, xxx je zaměstnanec xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx úraz, xxxxx xx xxxx neschopnost xxxxxxx nevyvolal nebo xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, x x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ošetřování xxxx od povolení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx jejich xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx propuštění z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povolávací rozkaz xxxx xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx týdnů po xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx civilní služby, 8)
x) v xxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx těhotná xxxx xxx zaměstnankyně xxxxx mateřskou xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx uznán xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezpůsobilým xxx noční xxxxx.
(2) Xxxx-xx dána xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx měla xxxxxxxx x této xxxx, xxxxxxxx xxxx xx do xxxxxxxxx xxxx nezapočítává; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx teprve xxxxxxxxx zbývající xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx ochranné doby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§49
Zákaz xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x) pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §46 odst. 1 xxxx. a) x x),
x) x důvodu, který xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx na mateřské xxxxxxxx (§157 xxxx. 1) xxxx x xxxxxxxxxxx v době xxxxxxx rodičovské xxxxxxxx xx doby, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx čerpat mateřskou xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci x xxxxxx důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx, že xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxx x době xxxx mateřské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),
x) xxx xxxx xxxxxxxx pracovní kázně [§46 xxxx. 1 xxxx. f)], xxxxx xxxxx x těhotnou xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx anebo zaměstnance, xxxxx trvale xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx tři roky.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 46/2004 Xx.
§51
Xxxxxxx xxxx zaměstnancem
Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
§52
Hromadné xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx pracovních xxxxxx x xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx výpovědí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §46 xxxx. 1 xxxx. x) až c) xxxxxxx
x) deseti xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx 20 xx 100 xxxxxxxxxxx, xxxx
b) 10 % xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zaměstnávajícího xx 101 xx 300 xxxxxxxxxxx, xxxx
x) 30 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 300 xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx-xx za podmínek xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až c) x zaměstnanci, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Před xxxxx xxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 30 xxx předem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předejití xx xxxxxxx hromadného xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nepříznivých xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, zejména x důvodech xxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx opatření xxxx xxxxx, x období, x xxxxx průběhu xxxxx x hromadnému xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců x x xxxxxxxx jednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx rozhodnutí x hromadném propouštění x xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zaměstnanců. Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx doručí příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřit x xxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práce. Xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx prohlášen konkurs, xx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx.
(5) X případě, že x zaměstnavatele není xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx zaměstnanců, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 xx 4 vůči xxxxxxx zaměstnanci, jehož xx xxxxxxxx propouštění xxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx propuštěného xxxxxxxxxxx skončí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx prodloužení pracovního xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx na xxxxxxxxxxxxxx prohlášen xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6.
Xxxxxxxx xxxxxxx
§53
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poměr xxx xxxxxxxxx, a to xxxxx xxxxx,
a) xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx na xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx souvislosti x ním x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem,
c) xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
(2) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx jednoho xxxxxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx zrušení xxxxxxx, nejpozději xxxx xx jednoho xxxx xxx xxx, kdy xxxxx důvod xxxxxx. X xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §46 odst. 3 x 4.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx okamžitě xxxxxx pracovní poměr x těhotnou zaměstnankyní xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnancem, xxxxx xxxxxx pečují x xxxx xxxxxx než xxx xxxx; může xxxx x nimi, x xxxxxxxx zaměstnankyně xx mateřské dovolené (§157 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx žena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§54
(1) Xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
a) podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx konat práci xxx xxxxxxx ohrožení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx tohoto posudku xx xxxxx xxx xxxx vhodnou xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx splatnosti.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xxx xxx, kdy xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx zrušení xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx vznikl.
(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx okamžitě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxxxxx výdělku xx výpovědní xxxx.
§55
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx zaměstnavatel x xxxxxxxxxxx xxxxxxx písemně, xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx tak, aby xxx nebylo xxxxx xxxxxxx x jiným, x xxxx je xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníku, xxxxx je neplatné; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx
§56
(1) Pracovní xxxxx xxxxxxxx na určitou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx určena xx xxxx konání xxxxxxxx xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, zpravidla xxxxxxx xxx dny xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx zaměstnanec xx xxxxxxxx sjednané xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx, xx se tento xxxxxxxx poměr xxxxxx x xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.
§57
Před xxxxxxxxx sjednané xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na dobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42.
§58
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
(1) Ve xxxxxxxx xxxx xxxx jak xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedení xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx přede dnem, xxx xx pracovní xxxxx xxxxxxx.
§59
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx pracovního poměru
(1) Výpověď xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovního xxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx předem projednat x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx.
(2) Jde-li x člena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oprávněn spolurozhodovat xx zaměstnavatelem, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx jednoho xxxx xx jeho skončení, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx o předchozí xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce. Xx xxxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x době xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx použít xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxx xx lhůtě xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx příslušný odborový xxxxx odmítl xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx výpověď xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx důvodu neplatné; xxxxx xxxx však xxxxxxx podmínky výpovědi xxxx okamžitého xxxxxxx xxxxxxx a soud xx sporu podle §64 xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnával, xxxx výpověď xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxx případy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx xx xxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx.
§60
Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx posudku x pracovní xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx však není xxxxxxx vydat mu xxx xxxxx, xxx x době xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx posudkem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které mají xxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx v xxx xxxxxxxxxxx stanovené prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx informace je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx potvrzení x xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxx měsíců xxx xxx, kdy se x xxxxxx obsahu xxxxxxx, x xxxxx, xxx zaměstnavateli bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxxxxx
§60x
(1) Xxxxxxxxxxx, x xxxxx dochází x xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx danou zaměstnavatelem x důvodů xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, náleží xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxx. X kolektivní xxxxxxx, xxxxxxxxx ve vnitřním xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxx o další xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neprovozují xxxxxxxxxxxxxx činnost.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §46 xxxx. 1 písm. x) xxxx dohodou x týchž důvodů, xxxxxx xxx skončení xxxxxxxxxx poměru odstupné xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. 24)
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení pracovního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§60x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx opět do xxxxxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx odvozena výše xxxxxxxxxx xxxxx §60a xxxx. 1 a 2, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část.
(2) Xxxxxxx část xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx zaměstnání do xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.
§60c
Odstupné xxxxxxxx zaměstnanci,
x) x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx změnách xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx koná u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§60x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1994
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxx z neplatného xxxxxxxxx pracovního poměru
§61
(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x ním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ve zkušební xxxx a oznámil-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx tom, xxx xx dále xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx trvá x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdy oznámil xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx, xxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pokračovat x xxxxx xxxx xxx xxxxx k platnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, za xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx náhradu mzdy xxxxxxxxxxx vůbec nepřiznat; xxxx při svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména x tomu, xxx xxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxx zaměstnán, xxxxx xxxxx xxx konal x xxxxxx výdělku xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx se xx xxxxx nezapojil.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaměstnanec netrvá xx xxx, aby xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jinak, xx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohodou,
x) xxxx-xx xxxx xxxxxxxx výpověď, uplynutím xxxxxxxxx doby,
b) xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zrušen okamžitě xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x těchto případech xx zaměstnanec xxxxx xx xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za dobu xxxxxxxxx doby.
§62
(1) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx oznámil, xx xxxx xx xxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx trvá x xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx této jeho xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx požadovat xxxxxxx škody, xxxxx xx tím vznikla (§179) xxx xxx, xxx mu xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxx, xxx xxxxxxxxxxx u xxxx dále xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx se xx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx skončil xxxxxxx,
x) byla-li xxxx xxxxxxxx výpověď, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zrušen xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxx pracovní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§63
Při xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu ušlé xxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§61). Xxxxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemůže.
§64
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx, okamžitým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zkušební xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x soudu xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxx xxxxxx ode xxx, xxx měl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozvázáním.
Xxxxx xxxx
Xxxxx x jmenování
§65
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzniká xxxx, xxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxx xx funkce. Práva x xxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxx xxxxxx xxxxxxx, nedohodnou-li xx xxxxx. Xx-xx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx funkce x poskytnout xx xx xxx účelem xxxxxxxx volno bez xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxx rozvázat xxxxxxxx poměr.
(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx jmenován, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx účastníku, xxxxx xx xxxxxxxx. Výkon xxxxxx končí xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx funkce, nebyl-li x odvolání nebo xxxxxx se funkce xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx volebního xxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx zaměstnancem dohodne xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx zaměstnavatel xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx práci, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x překážku x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§130) x současně xx xxx výpovědní xxxxx xxxxx §46 odst. 1 písm. x); xxxxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxx xxx organizačních xxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx pracovního xxxxxx platí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru sjednaného xxxxxxxx smlouvou.
§66
§66 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§67
§67 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§68
Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jinak xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
§69
Xxxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxx pracovních poměrů, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx samostatně, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§70
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx (§83a), xxxxxxxxx práce xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx poměr. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx kratší než xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměr xx neposuzuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx čerpá dovolenou xx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx, xx který lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sjednané xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovních poměrech, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§70x
§70x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§70x
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jakéhokoliv xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx 15 xxx x xxxxxx dnem, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx vedlejší xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §30 odst. 2 až 5, §46 xxxx. 2, §47, 48, 49, §53 odst. 3, §59 x 155.
(3) Souhlasí-li x xxx zaměstnanec, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxx xxxx nerovnoměrně xx xxxxx xxxxxx xxx týden, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 12 měsíců, za xxxxxxxx stanovených pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby (§86 xxxx. 2 x 3). Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sjednaného xxxxxxx xxxxxxxx doby za xxxxx dobu, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 12 měsíců.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Jako xxxxxxxx se posuzuje xxx pracovní xxxxx xxxxxxxx členem družstva, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx pracovní xxxxx, jestliže xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§71
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x něhož xx x xxxxxxxxx xxxxxx, mimo pracovní xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x která záleží x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být konána xxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxx (§69 x §70 odst. 1) xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx druhá
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx
§72
§72 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§73
Základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x dodržovat zásady xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kvalitně, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx úkoly,
x) xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx vykonávané; xxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxx xxxx řádně xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x ochraňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x zneužitím x xxxxxxxx x rozporu x oprávněnými zájmy xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnanci xxxxxx státní správy, xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, městského xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx úřadu xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, krajského xxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx města Prahy, x xxxxxxxx úředníků xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 67) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, soudů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, 39) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx a mediační xxxxxx, Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kanceláře Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, Kanceláře Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Úřadu xxx zastupování státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okresních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x státních xxxxx, xxxxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxxx oblastí a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx:
x) xxxxxx a rozhodovat xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, co xx mohlo ohrozit xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, x nichž xx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx a xxxxx x zájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zproštěni xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jím xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancem, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon 12) xxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nepřijímat xxxx xxxx xxxx xxxxxx, x výjimkou xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx zaměstnáni, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smluv,
x) xxxxxx xx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xx xxxxx osobními, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx jiného.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 nesmějí xxx xxxxx řídicích xxxx kontrolních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxxxx, u něhož xxxx zaměstnáni.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 13)
§74
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxx xxxxxxx zejména
x) řídit x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx výsledky,
b) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx technickoekonomického xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práce,
e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvyšování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zabezpečovat xxxxxxxxxx právních x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kázni, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, zajišťovat, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x neplnění xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx včasných x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§75
Xxxxx xxxx výdělečné činnosti
(1) Xxxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxx s předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx s xxxx xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Zaměstnanec xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx výkon xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x umělecké xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx použijí, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 13)
§76
§76 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§77
§77 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Xx.
§78
§78 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§79
§79 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§79x
§79a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§80
§80 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Sb.
§81
§81 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§82
Pracovní xxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx uvedení x §73 xxxx. 2 jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxx řád xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgán nadřízený xxxxxxxxxxxxxx nevydal xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxx řízené. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vydávají pracovní xxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jinak jsou xxxx pracovní xxxx xxxxxxxx.
(4) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení 74) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxx, obcí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx zaměstnavatele x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Nabývá xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxx stanoven, xxxxxxxx xxxx dnem, xxx byl x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx řád xxxx být všem xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx třetí
Xxxxxxxx xxxx a xxxx odpočinku
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx doba x xxxxxxxxx v xxxxx
§83
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx je xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Doba xxxxxxxxx xx doba, xxxxx xxxx pracovní xxxxx.
(3) Směna xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§83a xxxx. 5) bez xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odpracovat x xxxxx 24 hodin xx sobě jdoucích.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx vzájemně xxxxxxxx xx dvou xxxxxxx v xxxxx 24 hodin xx xxxx xxxxxxxx. Třísměnný xxxxxxxx režim xx xxxxx práce, x xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 24 hodin xx xxxx jdoucích xx třech xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx práce, x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx střídají xx xxxxxxx x xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxxx; nepřetržitý xxxxxx xx takový xxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxx xxxxx 24 hodin xxxxx po sedm xxx x týdnu.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být v xxxxxxx naléhavé xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Prací xxxxxxx xx práce xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§84, 85 x §87 xxxx. 1). U xxxxxxxxxxx x kratší xxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 1) xx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§83a); xxxxx xxxxxxxxxxxx nelze práci xxxxxxx nařídit. Prací xxxxxxx není, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx stanovenou týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které mu xxxxxxxxxxxxx poskytl na xxxx xxxxxx.
§83x
(1) Xxxxx pracovní xxxx xxxx xxxxxxx 40 xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx x podzemí xxx xxxxx xxxx, xxx x nerudných xxxxxxx, x xxxxx výstavbě x na báňských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průzkumu xxxx xxxxxxx 37,5 xxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimem xxxx nejvýše 37,5 xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 38,75 xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx 16 xxx xxxx nejvýše 30 xxxxx xxxxx x tím, že xxxxxxxx doba v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx zkrácené xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů pod xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(4) Další xxxxxxxx xxxxxxxx doby bez xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx předpisu.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx doba xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§84
(1) X rozvržení týdenní xxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přihlíží xxxxxxxxxxxxx x možnostem xxxxxxxxxxx plynulé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx a x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx bezpečné x xxxxxx práce x se xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx týdny se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx směny xxxxxxxxxx devět hodin.
§85
(1) Xxxxxxxxxx-xx povaha xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx pracovní doba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotlivé týdny (§84 xxxx. 2), xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu nerovnoměrně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zaměstnancem. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x nerovnoměrného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx může xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(2) Délka xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rozvržení pracovní xxxx překročit 12 xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx období, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nerovnoměrně rozvržena, xxxxx se nedohodne xx xxxxxxxxxxxx jinak.
§85x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxx xxxxxxx využívání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu, x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx x pracovním řádu x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Při uplatňování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx začátek, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx doba"). Xxxx dva xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xx zaměstnanec povinen xxx xx xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "základní xxxxxxxx doba").
(4) Xxxxxxx x konec xxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx činila x jednotlivých xxxxx xxxxxxx pět hodin. Xxxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx, aby xxxx volitelné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 hodin xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§83a xxxx. 2 xx 4) x při xxxxxx xxxxxxxx době (§86 xxxx. 1, §156 xxxx. 2 x §270), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx x týdnu xx xxxxx úseků xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx neuplatní xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xx pevně xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x v době xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x práci, xx xxxxxx zaměstnanci nepřísluší xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxx platí pro xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xx xxxx, xxxxx xx zaměstnavatel xxx xxxxx účel xxxxxxx xxxxx.
§85x
Formy xxxxxx pracovní xxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx volí xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx tento xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby xx směn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, při xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x konec xxxx x xx povinen x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx němž xx zaměstnanec xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx směn x xx povinen x xxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxx týdnů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu připadající xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X případnému xxxxxx xxxxx přesahujícímu xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby x xxx uplatnění pružného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, pokud nejde x xxxxx xxxxxxx xxxx o napracování xxxxxxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxx.
§85x
Xxxxxxxx x práci při xxxxxx xxxxxxxx době
(1) Xxxxxxxx x xxxxx na straně xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx posuzují jako xxxxx práce pouze x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx zasáhly xx základní xxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se posuzují xxxx omluvené, nikoliv xxxx jako výkon xxxxx, a xxxxxxxxxxx xx xx ně xxxxxxx mzdy. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x práci xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxx zástupců xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx práce celá xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx v xxxxx xx straně xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
x) pružného pracovního xxx xxxxxxx x xxxxxxx délky směny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx den,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pružného čtyřtýdenního xxxxxxxxxx období xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v části xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx celou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxx xxxxxxxxx pružného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx xx čtyřtýdenní xxxxxx, xxxxxxx mu x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx jeho xxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dnech xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx příštího kalendářního xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinou xxxx napracování. Xxxxx xxxxxxxxxxx nemohl xxxxxxxxxx xxxx neodpracovanou část xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxx první xxx xxxxxxxx x práci xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx tak xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx nedohodl xxxxx xxxx napracování. Xxxxxxxxxxx xxxxx věty první x xxxxx xx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx dohodnuta xxxx xxxx, x xxxx prací přesčas.
§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§85x
Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx (§83 xxxx. 6) xx xxx uplatnění
x) xxxxxxxx pracovního xxx xxxxx konaná xxx xxxxx směny xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx den xxxxx rozvrhu týdenní xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
x) pružného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx příslušný xxx,
pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxx §85b xxxx. 1 písm. x) nad stanovenou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxx přesčas nejde, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx v xxxxx téhož týdne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx čtyřtýdenní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovního xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nenařídil ani x ní nedal xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx nemohl xxxxxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxx zbývajících xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxx zabránily důvody, xxxxx xx posuzují xxxx xxxxx xxxxx. 43) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx mzdu x započte mu xxx do odpracované xxxx v týdnu (xxxxxxxxxxxx období) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následujícím xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx postupu podle xxxxxxx x) x xxxxx xxxx druhé xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovenou xx xxxxxxxxx xxx.
§85d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§86
Kratší xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Zaměstnavatel xxxx xx zaměstnancem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx. Může xx xxxx se zaměstnancem xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vytvářet xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx rozvržena xx všechny xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mzda xxxxxxxxxxxx xxxx kratší pracovní xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx provoz zaměstnavatele, xxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxxxx.
(3) Se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hodin (§84 xxxx. 2) x xxxx nerovnoměrné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x §85.
Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx doby
§87
(1) Xxxxxxx x konec xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pracovní xxxx xxxx xxxxx xxxx zaměstnavatel po xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx rozdělit xx xxx části; x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx zařízeních x x xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx částí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plynem, topnou xxxxx a x xxxx, aby xxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxx x rozporu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
§88
(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx vnitřním xxxxxxxx stanovit, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby. Xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§89
Xxxxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx šesti hodinách xxxxxxxxxxx práce přestávku x xxxxx na xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx být tato xxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxx xx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxx xxxxxx a xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx podle xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Začátek x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxx přestávky xx xxxxx x oddech xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
§90
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi dvěma xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx zaměstnanec xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a začátkem xxxxxxxxxxx xxxxx nepřetržitý xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 12 xxxxx xx sobě jdoucích xxxxx 24 xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxxx až xx xxx xxxxx xx xxxx jdoucích xxxxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx
x) v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx zaměstnanců,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případech.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 11 xxxxx xx sobě jdoucích xxxxx 24 xxxxx xx podmínky, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxx
§91
(1) Xxx pracovního xxxxx xxxx xxx, na xxxxx xxxxxxx nepřetržitý xxxxxxxxx zaměstnance x xxxxx, x svátky.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jen xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) V xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxx provedeny x xxxxxxxxxx xxxxx:
x) naléhavé xxxxxxx xxxxx,
x) nakládací x xxxxxxxxx práce,
x) inventurní x xxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx hrozícího xxxxxxxxx xxx život nebo xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx událostech x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případech,
f) xxxxx nutné xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb obyvatelstva,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x ošetřování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx dnech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx v nepřetržitém xxxxxxx x práce xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§92
Nepřetržitý xxxxxxxxx x xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx měl nepřetržitý xxxxxxxxx v týdnu xxxxx xxxxxxx období xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx 35 hodin. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx činit u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 48 hodin.
(2) Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v týdnu xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx, xxx do xxxx xxxxxxx neděle.
(3) V xxxxxxxxx
x) nutnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx sobě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx ve xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x zařízeních xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, které xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx následků živelních xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx technologických xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
může xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxxx 18 let xxx, xx doba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 24 xxxxx, x xxx, že zaměstnancům xxxx poskytnut xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx, aby xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 70 xxxxx.
(4) X zemědělství může xxx v kolektivní xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpočinku xxx, xx xx xxxxxx tří týdnů xxxx tento xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx alespoň 105 xxxxx.
§93
Xxx xxxxxxxxx úpravách pracovní xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x dopravě; xxxxxxxxxxxxxx xxxx proto xxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx elektřinou, xxxxxx x topnou xxxxx.
§94
Xxxxxxxx xxxxxxxx doby
Zaměstnavatel xx xxxxxxx vést xxxxxxxx pracovní xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x noční xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
§95
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx mimo rámec xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xx zaměstnancem dohodnutém xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovišti x xxxxxxx xxxxxxx 400 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxxxxx pohotovost xxxx xx jiném xxxxxxxxxx xxxxx. X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx pohotovosti xxxx zaměstnavatel zaměstnanci xxxxxxxx pohotovost nařídit. X podnikové xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozsah pracovní xxxxxxxxxxx xx jiném xx zaměstnancem xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx pohotovosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mzda; xxxxx práce x xxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx limitů práce xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x výkonu práce xxxxxxx, xx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx za tuto xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 26)
Xxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
§96
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xx xxxx nepřetržitého xxxxxxxxx mezi dvěma xxxxxxx, popřípadě za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 2 xx 4 x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx hodin x xxxxxxxxxxxx týdnech x 150 xxxxx x xxxxxxxxxxx roce.
(2) Konat xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Celkový xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx; x podnikové kolektivní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx dá souhlas xxxxxxxxxxx, xxx stanoví xxxxx.
(3) Xx xxxxx hodin nejvýše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxx.
(4) Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozvržení xxxxxxxx doby nejvýše xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx nejvýše na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. X kolektivní xxxxxxx xxx stanovit xxxxxx, xx kterém práce xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx týdně, až xx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx zaměstnanci, jimž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx bez snížení xxxx.
§97
§97 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§98
Celkový xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvary xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§99
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xx doba xxxx 22. a 6. xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx noční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxxxxx ze xxx xxxxxxxx doby x xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 26)
(3) Pracovní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx 24 xxxxx po sobě xxxxxxxx; není-li xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je zaměstnavatel xxxxxxx rozvrhnout xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nepřekročila xxx hodin x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců po xxxx jdoucích, přičemž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx v noci xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx.
(4) Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxx vyšetřen xxxxxxx
a) xxxx xxxxxxxxx xx noční xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx potřeby, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx zdravotní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práce, xxxxx x to xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Úhradu poskytnuté xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Zaměstnavatel xx xxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otázky bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx práce v xxxx x zajišťovat xxx zaměstnance pracující x noci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx občerstvení.
(6) Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vybavit prostředky xxx poskytnutí xxxxx xxxxxx včetně zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přivolat xxxxxxx xxxxxxxxx pomoc.
§99a
Pokud xxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx (§84 xxxx. 1, §85 odst. 1, §85a xxxx. 1, §87 x §89 odst. 2 x 3), nařízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx klidu (§91 xxxx. 2) x xxxxx přesčas (§98) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx k jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem.
Oddíl třetí
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
§100
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
x) xxxxxxxxx za kalendářní xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxx dovolenou,
x) xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok
§101
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zaměstnavateli xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx 60 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxx kalendářního xxxx. Xx odpracovaný xx xxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převážnou xxxx xxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx dnech xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx dovolené xxxx xx xxxxx celý xxxxxxxxxx měsíc nepřetržitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx.
§102
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx týdny xxx xxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx delší xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího odstavce x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.
(4) Dovolená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a akademických xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx osm xxxxx x kalendářním xxxx. 44)
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§85), xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§103
§103 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§104
Dovolená xx odpracované xxx
Xxxxxxxxxxx, xxxxx nevznikl xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x téhož xxxxxxxxxxxxxx práci alespoň 60 dnů, náleží xxxxxxxx xx odpracované xxx v xxxxx xxxxx dvanáctiny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx 22 xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx kalendářním xxxx (§101 xxxx. 1 xxxx druhá).
§105
Xxxxxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx zemí xxx xxxxx nerostů xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zdraví xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. Pracuje-li xxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx xx větě první xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx 22 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zvlášť obtížných xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x když má xxxxx xx dodatkovou xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxxxxxx, xxx xx ošetřují xxxxxxx x nakažlivou xxxxxx tuberkulózy,
x) xxxx při práci xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vystaveni xxxxxxx xxxxxxxxx nákazy,
x) jsou xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx chorých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
e) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeden xxx x xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastech; zaměstnanec, xxxxx dovršil xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxx xx dodatkovou dovolenou xxx za xxxxx xxx,
g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
h) xx Vězeňské službě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx alespoň x xxxxxxx poloviny stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby x přímém xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx vyhláškou v xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx druhy prací xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx xxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jimž xx xxxxxxxxx dovolená xxxxxxxxx, x vymezit xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx x pracovní xxxxx nerovnoměrně xxxxxxxxxx xxxxx §85, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx podstatně závisí xx povětrnostních xxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxx čerpané x období x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán; pokud xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovit v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx
§106
(1) Xxxxxx dovolené xx xxxxxx xxxx xx xxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx dosavadního x bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zaměstnavateli.
§107
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx dovolená xxxxxxxx.
(2) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsah krácení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§108
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dovolených xxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Při stanovení xxxxx dovolených xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx zájmům xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx dovolená x xxxxxxxx částech, xxxx xxxxxxx xxxxx část xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx se zaměstnavatelem xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxx výjimečně xxxxxxxx, xx-xx k tomu xxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady, xxxxx xx bez jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx určenou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, kdy je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 45) xxx na dobu, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rodičovské xxxxxxxx x zaměstnanec xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxxx dovolené xxx xx xxxx žádost.
(4) Požádá-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§157 xxxx. 1), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxx, aby navazovala xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, po kterou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx.
§109
(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx dosud xxxxxxxx podmínky pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx čerpání, xxxx pro xxxxxxxx x xxxxx, je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx skončila nejpozději xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Zaměstnavatel xx však xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx poměr x xxxxx zaměstnavateli xxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dovolené x kalendářním xxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx do 31. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x nástupu xxxxxxxx xxxxxxx překážky x xxxxx xxxxxxx x §108 xxxx. 3 xxxx první. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx příštího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx dovolenou xxxxxx. Xxxxx zaměstnanec xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahuje 4 xxxxx, ani xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyčerpána xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx.
§110
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx ošetřuje-li xxxxxxxxx člena xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx čerpání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nemocného xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Dovolená xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx dovolené x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxxxxxxxxxxx xx xx xx dovolené. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradní xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xx doby xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx.
§110x
Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxxxx xx zúčastněných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx dovolené), xx xxxxxx xx vznikl (xxxxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jestliže x xx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx náhrady xxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxxx), xx xxx zaměstnanci u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx skončení xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiného zaměstnavatele.
§110b
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx průměrného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx za 4 xxxxx nevyčerpané xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx skončení xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přesahuje 4 xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, ale x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nemohl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 2 xxxxxx první x páté.
(3) Xxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxx na náhradu xxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, tato xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx uvedeným x §102 odst. 4 xxxxxxxx náhrada xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, na xxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx.
§110c
Vláda xxxxxxx nařízením, xxxxx xxxx se posuzují xxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx čtvrtá
Xxxx, xxxxxxx mzdy x xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx první
Xxxx
§111
(1) Zaměstnanci xxxxxx za vykonanou xxxxx xxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 26)
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxx, xxxxxx xx tím i xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xx pro xxxx xxxxx nezahrnuje mzda xx xxxxx přesčas, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx, xx práci x xxxx a xx xxxxx ve xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx výše xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dohodnout xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx stanoví nařízení xxxxx podle xxxx xxxxx.
§112
§112 xxxxxx právním předpisem x. 155/2000 Xx.
§113
§113 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§114
§114 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Sb.
§115
§115 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Xx.
§116
§116 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Sb.
§116a
§116x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§117
§117 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2000 Sb.
§118
§118 xxxxxx právním předpisem x. 155/2000 Sb.
§119
Xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx mzdu xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxx, v xxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mzdy. Xxxxxx než xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výplaty xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zaměstnavatel xxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx splatnou xxxxx dovolené, xxxxxxxx-xx xxxxxx výplaty xx xxxxxx dovolené, pokud xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zálohu x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx vyplatí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx termínu xxxxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx období x xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxx výpočtu xxxx, vyplatí xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx pravidelném termínu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.
§120
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxx xx vyplácí zaměstnanci x zákonných penězích. 46) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 47)
(2) Xxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Mzda xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pracovní xxxxxxx xxxx v jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se xx zaměstnancem nedohodli xxxxx.
(4) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx písemný xxxxxx obsahující údaje x xxxxxxxxxxxx složkách xxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx zmocnění xxx xxxxxxxx mzdu xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx pokud xx xxxxxxx xxxxx. 36)
§121
Xxxxxx xx mzdy
(1) Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx x srážkách xx mzdy. Jinak xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx mzdy xxx
x) zálohu xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxx na xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proto, xx nebyly splněny xxxxxxxx xxx přiznání xxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem, xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx zmocněným x xxxx zákonem,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx a jiné xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a které xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx,
g) náhradu xxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, na xxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx mu nárok xxxxxxxx,
h) přeplatky xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx a neprávem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx zaměstnanec xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pro xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx obdobně odstavec 1.
(3) Pořadí xxxxxx ze xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§122
§122 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx.
§123
§123 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 138/1996 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx mzdy xxx xxxxxxxxxx x práci
Xxxxxxxx xx straně xxxxxxxxxxx
§124
Překážky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxxxx x nezbytně xxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx povinností x xxxxxx úkonů x xxxxxxx zájmu, pokud xxxx činnost xxxxx xxxxxxx xxxx pracovní xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci k xxxxxx veřejné funkce x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx zaměstnavatel, x xxxxx je zaměstnanec x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mzdy xx xxxx průměrného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, přiměřenou xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx mzda; xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx x pracovním poměru, xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx uvolnění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx x xx době xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx uvolnil.
(4) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxx x obecném zájmu, xxxxxx x podmínky xxxxxxxxxxxx uvolnění a xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy.
(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx nároky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx volno, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx stanovený x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx případy, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx úkony x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxxxxx podmínky poskytování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx mzdy; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx příznivější xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx.
§125
Xxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a civilní xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx nastupuje xxxxxxxxx xxxxxxxx (náhradní) xxxxxx xxxx civilní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx výdělku xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx služby; x kolektivních smlouvách xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx nejpozději tři xxx před xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx směnu (xxxxxxxx xxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx část, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vojenské služby xxxx xxxxxxx služby, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeden xx xxx xxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx neomluveně xxxxx xxxx xxxx převážnou xxxx v době xx vyplacení náhrady xxxx, xx povinen xxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxxxxxxxx zkrácení náhrady xxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx předpisech xxx xxxx xxxxxxx xxxx stanovené podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx mzdy nesmí xxxxxx překročit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx bezprostředně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx civilní xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx; xxxxxxxx-xx vojenskou základní (xxxxxxxx) xxxxxx xx xxxx xxxx více xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx další části xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx části této xxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ode xxx opětovného xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x jakém rozsahu xxx xxxxxxxxxx zaměstnancům x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx služby pracovní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxx mzdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxx výkonu xxxxxx v ozbrojených xxxxxx uhradí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx zaměstnavatelem, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.
§126
Xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx při zaměstnání, x nichž má xxxxxxxxxxx xxxxxx předpoklady xxxxxxxxx právními předpisy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx v práci xx straně zaměstnance.
(2) Účast na xxxxxxx x studiu xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx prohloubení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§141a) je xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x dohodě x Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úlev a xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zaměstnání x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx školení.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx úlevy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx vyššího stupně; xxx x xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx přitom překročit xxxx průměrného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výši stanovenou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neprovozují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxx stanovit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xx pracovní xxxxx xxx náhrady xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx
§127
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnost xxxxxxxxxxx x xxxxx po xxxx xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 45) lázeňskou péči xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 16) xx xxxx mateřské x xxxxxxxxxx dovolené, xxxxxxxxx, ošetřování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx jinak xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, jež jinak x dítě xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xx podrobila xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx. Po xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxx podpory náležející xx xxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 16)
§128
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx volno xxxxxxxxx x xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mzdy.
(3) V kolektivních xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx zaměstnanců xx pracovní volno, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx rozšířit xxxxxx okruh x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx přitom překročit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nároky xx xxxxxxxx volno bez xxxxxxx xxxx.
Překážky xx xxxxxx zaměstnavatele
§129
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepříznivými xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strojním zařízení, xxxxxx nezavinil, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxxxx (prostoj) x xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx [§37 xxxx. 4 xxxx. x)], xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxx ve xxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxxx mzdy xxx xxxxxxxx xxxx, nejvýše xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlivy x xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx [§37 xxxx. 4 xxxx. x)], xxxxxxxx xx náhrada mzdy xx výši 60 % xxxxxxxxxx výdělku. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dohodnout nebo xx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§130
Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Nemohl-li xxxxxxxxxxx konat práci xxx jiné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx průměrného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uvedené x §131 nestanoví xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx výši xxxxxxx xxxx x rozsahu 60 % až 80 % průměrného xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx x xxxxxx případech xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele.
Oddíl třetí
Xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v souvislosti x výkonem práce
§131
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxx stanovené xxxxxxxxx zákonem 27) xxxxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, pokud jich xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.
Xxxxx pátá
Xxxxxxxxxx x ochrana xxxxxx xxx xxxxx
§132
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx zajistit bezpečnost x ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx práci x ohledem xx xxxxxx možného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "rizika").
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se s xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx x bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxx rovnocennou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovních xxxxxxxxxx.
(4) Plní-li xx xxxxxx pracovišti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzájemně xx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx, xxx xxxx činnosti x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x prováděny xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele, x
x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného, nezávadného x xxxxxx neohrožujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx zajišťováním xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx zaměstnavatel.
§132x
Prevence xxxxx
(1) Zaměstnavatel xx povinen vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxxxx organizací bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x ostatních předpisů x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx působení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyhledávat xxxxxx, zjišťovat jejich xxxxxxx a xxxxxx x přijímat xxxxxxxx x jejich odstranění. X xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx stav xxxxxxxxx prevence a xxxxxx rizikových faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx metody a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 48)
(4) Xxxxx-xx rizika xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxx
a) xxxxxxxxx vzniku rizik,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek potřebám xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx fyzicky namáhavých xxxxx x xxxxx xx ztížených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx novými technologickými x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) nahrazování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pracovních xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vědy x techniky,
f) xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) plánování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x využitím xxxxxxxx, xxxxxxxxxx práce, pracovních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxx prostředkům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx směřujících k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 49)
x) xxxxxxx vhodných pokynů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zdolávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx, požáry x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zařízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Rozsah xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxx nařízením. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx podle druhu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx jejich vyškolení x vybavení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizikům xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přizpůsobovat xxxxxxxx měnícím xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dbát x xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx.
§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§132x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx provádět xxxxx v xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilým zaměstnancem. Xxxx-xx odborně způsobilého xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxx odborně xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx.
(2) Předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxx 18 xxx,
b) xxxxxxx odborného xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilému xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.
§133
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx schopnostem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx zaměstnance x xxx, do xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx práce xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 50)
x) xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50) xxxxxxxxxx pouze zaměstnanci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx očkování xxxx mají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) sdělit xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prohlídkám xxxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx jsou povinni xx podrobit, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlídek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy 50) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x právních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x požadavky xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx a soustavně xxxxxxxxx a kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, mladistvým x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x opatřeními xx xxxxxxx xxxx působením xxxxxx xxxxx, která xx týkají xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx x matky xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx dále povinen xxxxxxxx s xxxxxx x jejich možnými xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx potřebná opatření, xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx duševní x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x duševní zátěže xxxxxxx x vykonávanou xxxxx, x xx xx celou dobu, xxx xx to xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx zdraví. Informace x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxxxxx prostředí, zavedení xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, technologie x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
g) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, která xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zajišťováním xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx práci,
h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx vedlo xxx xxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pracovištích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 51)
X školeních, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx těhotným x xxxxxxx ženám xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70) zajišťovat na xxxx náklad xxxxxxxxxxx x organizačními opatřeními xxxxxxx xxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxx podmínek, úpravu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxx pravidelného xxxxxxxxxx.
§133x
Xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nápoje
(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxx opatřeními x xxxxxxx organizace xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem. 52)
(2) X xxxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx při práci xxxxxxxxxxx opotřebení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky též xxxxxxxx oděv xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx práci nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nápoje. 53)
(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx udržovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Osobní xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vlastního seznamu xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx nařízením rozsah x bližší podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
§133a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§133b
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxx-xx rizika xxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx technickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práce, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx x xxxxxx signály, xxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx x seznámit x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
§133b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§133c
Povinnosti xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx příčiny x xxxxxxxxx vzniku pracovního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx zaměstnance xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zástupce xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx vyhotovuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx následkem xxxxx
x) ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx tři xxxxxxxxxx xxx, nebo
b) x xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx vyhotovení xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx postiženému xxxxxxxxxxx x v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxxxx příslušníkům.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx úrazů xxxxxxxx o všech xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxx způsobena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx kalendářní dny.
(4) Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zaslat xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přijímat xxxxxxxx proti opakování xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx nemoc x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx.
(7) Xxxxx stanoví nařízením xxxxxx xxxxxxxx, hlášení x xxxxxxxx záznamu x xxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kterým xx ohlašuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxx.
§133x vložen právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§134
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí
Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxx prostorově x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hygieny x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx aby
x) xxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx komunikace měly xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx činnosti xxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx možno xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x objem xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, teplotu x zásobování vodou,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx,
d) nouzové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k nim xxxx xxxxx volné,
x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, úklid x xxxxxxx,
f) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx dohodnutém x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx xxxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.
§134x
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx stroje, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přístroje x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx
x) vybaveny ochrannými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tak, xxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx účinkům xxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx bližší xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, technických xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přístrojů x nářadí.
§134a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Sb. x účinností od 1.1.2001
§134b
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx zvýšenou míru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxx představují xxxxxxxx míru ohrožení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxx věkové hranice xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, 54)
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx nařízením, která xxxxxxxxx zařízení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxx x zdraví, x stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§134c
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek x kontrolovaná xxxxx
(1) Pokud se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx jejich hodnoty x zabezpečit, xxx xxxx vyloučeny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozumně xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných xxxxxx postupovat podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx hluk, xxxxxxx), xxxxxxxx (například xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx činitele (xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxx xxxxx, teplo x xxxxxxx). Xxxxx-xx výskyt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných xxxxxx rizikových faktorů xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, technologickými x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx kontrolovaných xxxxx, xxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx biologické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx rizikových faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příčiny xxxxxx stavu, a xxxxx-xx xxxxxx biologických xxxxxxxx odstranit xxxx xxxxxxx rizikových faktorů xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty x odstranit tak xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §133a xxxx. 1. Xxxxxxxx xx povinen neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenými x odstavci 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 55) xx zaměstnavatel xxxxxxx zdroj rizikového xxxxxxx vyřadit x xxxxxxx, x není-li xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen zajistit, xxx xxxxx x xxxxxxxx, s chemickými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pracovní xxxxxxx x rizikem xxxxxxxx karcinogenity xxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx prováděny x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx nevykonávají práci, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx kontrolovaných xxxxx xxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) O xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vstupují xx xxxxxxxxxxxxxx pásem xxxx xxx konají práce xxxxxxx x odstavci 3, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxxx ji xx xxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 50) Evidence obsahuje
x) xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma, xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pásmu,
e) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vykonávanou xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx sledování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
h) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) záznam x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, pít x xxxxxx; xxx xxxx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx lze xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určenými xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovat xxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxx ženy x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikové xxxxxxx pracovních podmínek, xxxxxx xxxxxxx, hygienické xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a hodnocení x minimální rozsah xxxxxxxx k ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§134d
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x 2-naftylaminem a xxxx xxxxxx, 4-aminobifenylem x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx mono- x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx více xxx 0,1 % 2-xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, 4-xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxx 4-xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 0,005 % xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxx xxxxx, práce při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásob, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x přípravky, x xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průvodní xxxxx xxx zpracování xxxx xxxxx xxxx přípravku.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx prací xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx práce, xxxxx xxx likvidaci zásob, xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x práce při xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx nástřikem x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hustotou xxxxx xxx 1 x/xx3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
§134x
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxx chování xx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zatěžující xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx výkonem xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 56) xxxx xxx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx omezena, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výkonu xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx klouzajícími xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxx chráněni xxxxx xxxx xx zřícení,
x) nebyli xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx. 57)
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx.
§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§135
Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při práci, xx informace x xxxxxxxx jejich práce x na xxxxxxxxx x opatřeních na xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxx mají xxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxxxxx a závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx podílet xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnavatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx otázek bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx zaměstnanec xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x své xxxxxx x o bezpečnost x xxxxxx osob, xxxxxxx se bezprostředně xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. Znalost xxxxxxxx x požadavků xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x podrobit xx ověření xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx lékařským xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšetření a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 50)
c) xxxxxxxxx xxxxxx x ostatní xxxxxxxx x pokyny xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se zásadami xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
d) dodržovat xxx práci xxxxxxxxx xxxxxxxx postupy, používat xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prostředky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nevyřazovat x xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx alkoholické nápoje x xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx 58) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxx pracují xxxx nekuřáci. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx požívání xxxxxx xxxxxx je součástí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxxx svému nadřízenému xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx práci, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nadřízenému xxxx xxxxxxxx úraz, xxxxx mu to xxxx zdravotní xxxx xxxxxx, a pracovní xxxx jiné xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, x spolupracovat xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) podrobit xx xx pokyn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx x pracovním xxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxx xxxxxx alkoholu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 xx vztahují xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx s vědomím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx.
§136
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxx xxx stavem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů; xxxxxx xxxx zejména xxxxx
x) xxxxxxxxxxx, jak xxxxxxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx x péči x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx x zdravotně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatelů pro xxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) kontrolovat, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxx, xxxxxxxx xx zjišťování xxxxxx pracovních xxxxx x nemocí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx strojích x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zakázat xxxxx xxxxx,
x) zakázat xxxxx xxxxxxx x xxxxx x noci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci.
(2) X opatřeních provedených xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx o xx zaměstnavatel xxxxx xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; až xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxx xxxx.
§136x
Xxxxx xxxxxxxxxxx xx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx (§18).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen umožnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovém xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zejména x
x) vyhodnocení xxxxx x přijetí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx snížení xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, instruktážích x xxxxxxxx k bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,
c) xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařské pomoci, xxxxxx x xxxxxxx x x organizování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prevenci xxxxx (§132b),
x) xxxxx další záležitosti, xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx vyslechnout xxxxxx xxxxxxxxx, připomínky x xxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx odborový xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci k xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxx xxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 59)
(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednou x xxxx prověrky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxx zástupcem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx nedostatky odstraňovat.
(5) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zástupcům xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxxxxx xxxxxxx umožňující xxx xxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy k xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x doklady x
x) vyhledávání x xxxxxxxxxxx rizik, x opatřeních x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxx xxxxx,
b) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx,
c) výkonu xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxx inspekce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 59)
(6) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 59) xxxxxxxx své připomínky.
§137
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
x) zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x sám xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 29) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxxxxxx manžela nebo xxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x).
§138
§138 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2005 Sb.
Xxxxx šestá
Xxxx o xxxxxxxxxxx
Xxxxx první
Pracovní x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx rozvoj
§139
(1) Zaměstnavatelé jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, včetně vzhledu x xxxxxx pracovišť.
(2) Zaměstnavatelé xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§140
(1) Xxxxxxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx nemají xxxx zaměstnancům xxxxxxxx xx pracovní cestu.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxxx poskytuje, xxxxxxxxxx tohoto stravování, xxxxxx xxxx provádění x xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx upraveny xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx. To platí x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy. 30)
Xxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců a xxxx zvyšování
§141
§141 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§141a
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxxxxxx v pracovní xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx též xxxx udržování a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxx xx školení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§142
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx pracovního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaučení xxxx x tom zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxx na nové xxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxx práce xxxx xxxxxx práce, xxxxx xx to xxxxx, xxxxxxx při xxxxxxx x organizaci xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§142a
§142a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§142b
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní úlevy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §126 odst. 3, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx mzdy,
b) xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§143
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx si kvalifikaci x setrvat u xxxxxxxxxxxxxx po určitou xxxx, xxxxxxx po xxxx xxxx xxx, x pracovním poměru xxxx xxxxxxx mu xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx kvalifikace, x xx x xxxxx, xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dohodu xxxxx sjednat, xxx-xx x prohlubování kvalifikace xxx práci sjednanou x xxxxxxxx smlouvě, xxxxx je povinností xxxxxxxxxxx (§141a).
(2) Xxxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxxxxxxx uzavřít xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxx alespoň 100000 Kč; v xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx a musí x ní být xxxxxxx
a) xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli, xxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x pracovním xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxx setrvání x pracovním xxxxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxxxx (náhradní) vojenské xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx konané xxxxx xx, doba xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dovolené xxxxx xxxxxx (§158). Nezapočítává xx xxx nepřítomnost x xxxxx pro xxxxx nepodmíněného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx zaměstnanec xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x době trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx další xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx náklady xxxxxxx xx zvyšováním kvalifikace, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx část nákladů, xxxxx xx xxx xxxxxxx; xxxxxxxx 2 xxxxx x xxx.
(7) Povinnost zaměstnance x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx práce, xxx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx z xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx c),
x) zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxx podle lékařského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx si zvyšoval xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx práci x důvodů xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posledních 12 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx případy, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx rozhodná xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx platí i xxx zaměstnavatele, kteří xxxxxxxxxxx podnikatelskou činnost.
§144
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx středních x xxxxxxxx xxxx x pracovním poměru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx praktických xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x spolehlivý xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx celková xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) dvou let, xxxxxxx xx do xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx službu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolené.
§145
Uložení xxxxxx x dopravních xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zaměstnání, xxxxx x obvyklých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx do xxxxxxxxxx x xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx tento xxxx nepovažuje xxxxxx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx osobám, xxxxx jsou pro xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx druhý
Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ve xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx návratu xx xxxxx
§146
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx a mateřství xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení; xxxxxxxxxxx x léčebnou xxxx x ně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx.
§147
Xxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx činnosti xxx odborovou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx vojenské xxxxxxxx xxxxxx x civilní xxxxxx, xxxx zaměstnankyně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§157 odst. 1) xxxx zaměstnanec xx skončení rodičovské xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xx práce xxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx zrušeno, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§148
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70) xx vhodných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx. Jsou xxxx xxxxxxx vytvářet xxxxxxxx, xxx tito xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnění, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx dosahovat xxxxx xxxxx stejných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx jim byla xxxxx xx nejvíce xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, 70) xxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx, se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyhrazují xxxx xxxxxxx chráněné xxxxx (xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx se xxx xxxxxx potřebnou xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 70) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§148x
§148x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx podmínky xxx x xxxxxxxxxxx
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
§149
Zaměstnavatelé xxxx povinni xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro ženy.
§150
Xxxxxx xxxxxxxxx prací
(1) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pracemi xxx xxxx při těžbě xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, x xxxxxxxx xxx, xxxxx vykonávají
x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx manuální xxxxx,
x) zdravotnické x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx studiu,
x) xxxxx nikoli manuální, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx, zejména práce xxxxxxx s dozorčí, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxx též xxxxxxxxxxxx pracemi, xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ženám, xxxxx xxxx, xxxxxxxx ženám x xxxxxx xx xxxxx devátého měsíce xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx žena xxxxx xxx zaměstnávána též xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxx těhotenství ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x její osobě. Xx xxxxx obdobně x ženě, která xxxx, a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po porodu.
§151
§151 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§152
§152 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx x matek
§153
Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxx těhotenství, je xxxxxxxxxxxxx povinen převést xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx ni xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx práci. Xxxxxx-xx xxxxxxx žena xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxxx, které xxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxx při xxxxx, xx xxx byla xxxxxxxxx, xxx svého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx na dosavadní xxxxx, poskytuje se xx xx vyrovnání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.
§154
Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx ženy x ženy pečující x xxxx do xxxx xxxx xxx xxxxx být vysílány xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obce xxxxx pracoviště nebo xxxxxxxx jen se xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx zaměstnavatel xxx xx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx, dokud xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx.
§155
Rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx trvale xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxx tři xxxx jen xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 1 písm. x) a x) x x §53.
§156
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zařazování xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x potřebám xxx pečujících o xxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 15 xxx nebo xxxxxxx žena x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx úpravu stanovené xxxxxxx pracovní doby, xx zaměstnavatel povinen xxxxxxx její xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx vážné xxxxxxxx důvody (§86); xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ženy, které xxxxxx x dítě xxxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§157
Xxxxxxxx dovolená
(1) X souvislosti s xxxxxxx x péčí x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx mateřská xxxxxxxx xx xxxx 28 týdnů; xxxxxxxx-xx xxxxxxx dvě xxxx xxxx xxxx nebo xxx-xx x zaměstnankyni xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 37 xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx dovolenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx týdne xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osmého xxxxx xxxx tímto xxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x mateřské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx než xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx jejího xxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxxx-xx xxxx zaměstnankyně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx týdnů z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx mateřská xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx 22 týdnů, xxxxxxxxx 31 týdnů, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx více xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx osamělou.
(4) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx mrtvé, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolená xx xxxx 14 xxxxx.
(5) Mateřská xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx nikdy xxxxxx xxx 14 týdnů x xxxxxx x xxxxxx případě xxxxxxx xxx xxx přerušena (§160 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx.
§158
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
K prohloubení xxxx o xxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx matce xxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx narození xxxxxx, x to x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx než do xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx.
§159
Mateřská x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dítěte
(1) Nárok xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx též xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx převzali xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx sociální podpory. 60)
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 22 xxxxx, x převzala-li zaměstnankyně xxx nebo xxxx xxxx nebo xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx osamělou, xx xxxx 31 xxxxx, xxxxxxx xxxx xx dne, xxx xxxx xxxxxxx věku xxxx měsíců.
(3) Xxxxxxxxxx dovolená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx až xx dne, kdy xxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx; xxxxxxxxxxxxx, xxxxx čerpala xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 3 xxx, nejdéle xxxx xx 7 xxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 22 týdnů. Xxx xxxxxxxx dítěte xxxx dosažením xxxx 3 let xxx, xx by xxxx 22 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 22 xxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx.
§160
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x mateřské x rodičovské xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovolenou jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čerpat xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx ze zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zatím xxxxxxxx xx práce, xxxxxxx xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx nevyčerpaná xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx opětovného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx své xxxx, xx xxxx xxxx xxx xx xxxx, kdy dítě xxxxxxx xxxx tří xxx.
(3) Xxxxxxxx xx zaměstnankyně nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x xxxx xxxx x xxxx důvodu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx, nenáleží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolená xx xxxx, po xxxxxx o dítě xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx zemře x xxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xx mateřské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx dvou xxxxx ode dne xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx, xxx xx dítě dosáhlo xxxx xxxxxxx xxxx.
§161
Xxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxx, která xxxx xxx dítě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxx, která pracuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, přísluší xx xxxxx xxxx xx konce xxxxxxx xxxx jeho věku xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x dalších xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx-xx po xxxxxx xxxxxxxx dobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx jednoho xxxx xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx ke xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§162
§162 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/1999 Sb.
Xxxxx třetí
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§163
Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx všestranný xxxxxx tělesných x xxxxxxxxx schopností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx spolupracují s xxxxxx mladistvých.
§164
(1) X uzavření xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Výpověď xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžité zrušení xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele musí xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx poměr mladistvý xxxxxxxxxxx xxxx má-li xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§165
Zaměstnavatelé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozumovému xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx; totéž xxxxx x xxx xxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx občanů podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 20) xxxxx v xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx mládeže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§166
Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x noci
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxx x prací x xxxx. Výjimečně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 16 let xxxxx noční práci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx mladistvého xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozvrhu xxxxxxxxxx směn xx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxx, xxx kterých xxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohrožení bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx zaměstnavatel zaměstnávat xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx jeho zdraví, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx doby, než xxxx mladistvý xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx jinou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§167
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxxx pracemi xxx xxxx při xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x psychickým xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx jsou xxx xx nepřiměřené, nebezpečné xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxx vyhláškou x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výjimečně xxxx xxxxx konat x xxxxxx xxxxxxxx xx povolání.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx nesmějí zaměstnávat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx nichž xxxx xxxxxxxxx zvýšenému xxxxxxxxx xxxxx nebo při xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx osob.
(4) Xxxxxx některých xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxxxxxxx ve věku xxxxxxx xxxx mladistvých.
§168
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Zaměstnavatel xx povinen zabezpečit, xxx mladiství byli xxxxxxxxx lékařem:
x) xxxx vstupem xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx převedením xx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx podle xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nestanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Mladiství xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§169
§169 xxxxxxxx právním předpisem x. 188/1988 Sb.
Hlava osmá
Xxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
§170
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajišťovat xxxx zaměstnancům xxxxxx xxxxxxxx podmínky, aby xxxxx řádně xxxxx xxx pracovní úkoly xxx ohrožení zdraví x majetku; xxxxxx-xx xxxxxx, je povinen xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odstranění.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx nedocházelo xx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxxxxxxxx vnášejí xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxx. Bližší podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobní xxxxxxx 31) a xxxxx xxx ponižována xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provádět jen xxxxx xxxxxxxx pohlaví.
§171
(1) Xxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx na zdraví x xxxxxxx ani x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úkor xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, xx povinen xx ni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx.
(2) Je-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; nemusí xxx xxxxxx, brání-li xx x tom xxxxxxxx okolnost xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx vážnému ohrožení xxxx nebo ostatní xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nadřízenému.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx zaměstnance za xxxxx
§172
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli xx xxxxx, kterou mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx způsobena xxxx porušením povinností xx strany xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x §176 x 178.
§173
§173 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§174
§174 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§175
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvrácení xxxxx
Xx zaměstnanci, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx škodu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (§171), xxxxxxx xx xxx bylo xxxxxxxxx bezprostřednímu xxxxxx xxxxx, může zaměstnavatel xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x rozsahu přiměřeném xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx není xxxxx xxxxxxx xxxxx. Přitom xx přihlédne xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx význam xxxxx, xxxxx i k xxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nesplnil. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Odpovědnost xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtovat
§176
(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ceniny, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx hodnoty, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx schodek. X xxxxxxxx může být xx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřeli dohodu x hmotné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x nimi xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx).
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx uzavřena xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx.
(3) Zaměstnanec se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zcela, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx schodek xxxxxx zcela nebo xxxxxx bez xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásady xxx xxxxxxxx okruhu xxxxx, pro jejichž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx xxxx práce je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dohodu xxxxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx od xx odstoupit, xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx pracoviště, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x době do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pracovních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx od dohody xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx ustanoven jiný xxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.
§178
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx svěřených xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx svěřil xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx odpovědnosti xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx zcela nebo xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§178x
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx stižen xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxxx, xxx je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x posoudit xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx schopen xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§178b
(1) Xxxxxxxxxxx neodpovídá za xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli nebo xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví, xxxxxxxx xxxxx stav xxx úmyslně xxxxxxxxx x počínal-li si xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za škodu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Rozsah náhrady xxxxx
§179
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xx škodu xxxxx §172, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečnou xxxxx, x xx x xxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předešlý xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nesmí přesáhnout x xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxxxxxxx jeho průměrného xxxxxxxxx výdělku před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx si xxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx látek.
(3) Xxx-xx o škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiné škody.
(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx část xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx část xxxxx xxxxx míry svého xxxxxxxx.
§180
Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx z ceny x době xxxxxxxxx.
§181
Xxxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá za xxxxxxx (§176) xxxx xx xxxxxx svěřených xxxxxxxx (§178), xx xxxxxxx nahradit schodek xxxx ztrátu x xxxx xxxx.
§182
(1) Xxx xxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zaměstnancům určí xxxxx náhrady xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělků, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se jejich xxxxxxxxxx měsíčnímu výdělku xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hrubých výdělků.
(3) Zjistí-li se, xx xxxxxxx nebo xxxx xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx schodku hradí xxxxxxx xxxxxxxx odpovědní xxxxxxxxxxx xxxxxx určenými xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců.
§183
X xxxxxx zvláštního zřetele xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§184
(1) Xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx x nedbalosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zmetku (xxxxxxx výrobku), xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vynaložené na xxxxxxxx x mzdy, xxxxxxxxx na nutné xxxxxx zmetku x xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nebylo-li xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Škody xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Vznikl-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xxxxx xx xxxxx x práci xxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx náhrady xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx-xx xxxxx polovinu xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx-xx škoda xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xx zneužití xxxxxx xxxxxxxxxx látek, hradí xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §183 platí x xxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, opravách, xxxxxxxx a stavebních xxxxxxx.
§185
(1) Xxxx požadované xxxxxxx xxxxx určuje xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx orgánem, popřípadě xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnancem, xxxx xxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx škoda xxxxxxx x že xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Uzná-li xxxxxxxxxxx závazek nahradit xxxxx v xxxxxx xxxx a xxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx písemně, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx písemné xxxxxx xxxx xxxx třeba, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx uhrazena.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx vyrobením zmetku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1000 Xx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx zaměstnanec, který xx statutárním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zástupce, xxx nebo společně x xxxxxxxxxx zaměstnancem, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§186
§186 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
§187
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním proti xxxxxx mravům.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxx za škodu, xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§9 x 10).
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx dopravním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx souhlasu.
§188
§188 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§189
§189 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
Xxxxxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx
§190
(1) Xxxxx-xx u xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xx zdraví xxxx x jeho xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx), odpovídá za xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zaměstnanec x xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, který se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx x zpět.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zjištěním v xxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nemoc z xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx jsou nemoci xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxx uvedených.
(4) Xxxx nemoc x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxx vzniklá xxxx xxxxx zařazením xx xxxxxxx nemocí x xxxxxxxx, x xx xx jejího xxxxxxxx xx xxxxxxx x za xxxx xxxxxxx xxx let xxxx xxxxx zařazením xx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx škodu, x xxxx dodržel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §191.
§191
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx
x) škoda xxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaviněním xxxxxxx xxxxxx nebo ostatní xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx s xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opilostí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příčinou xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, prokáže-li, že
x) postižený zaměstnanec xxxxxxx xxxx zaviněním xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokyny x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx byl xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxx jednou z xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx počínal x xxxxxxx s obvyklým xxxxxxxx chování xxx, xx xx zřejmé, xx xx neporušil xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx přitom xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x zkušenostem xxxxx, xx xx xxxx přivodit xxxx xx zdraví.
(3) Xxxxxxx-xx se zaměstnavatel xxxxxxxxxxxx zčásti (xxxxxxxx 2), xxxx xx xxxx škody, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; x případě xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx posuzování, xxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci [xxxxxxxx 1 xxxx. x) a odstavec 2 xxxx. a)], xxxx možno dovolávat xx jen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x zdraví xxxxxx.
(5) Za xxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)] xxxxx xxxxxxxxx běžnou neopatrnost x xxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxx.
§192
Xxxxxxxxxxxxx xx nemůže zprostit xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úraz xxx xxxxxxxxx xxxxx hrozící xxxxxx zaměstnavateli nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx sám xxxxxxx xxxxxxxxx.
§193
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úraz xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx nemoc x xxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx v xxxxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
a) xxxxxx na výdělku,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění,
x) účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx,
x) věcnou xxxxx; xxxxxxxxxx §187 xxxx. 3 xxxxx x zde.
(2) Xxxxxx a rozsah xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen projednat xxx zbytečného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a se xxxxxxxxxxxx.
§193x
Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxx za ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
§193x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 188/1988 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1989
§194
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx této xxxxx xxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, poskytne xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx částky, xx xxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §195, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx práce; xxxxxx xx xx výdělek xx xxxxxxxxx úrazu xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxxxxxx nemocenské.
§195
(1) Xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx spolu x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úrazu xxxx po zjištění xxxxxx z povolání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx důvodu xx rovnala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxx. Přitom xx nepřihlíží xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bezmocnost, ke xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úsilím.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z jiného xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úrazu xxxx xx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx považuje xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Zaměstnanci, xxxxx xxx vážných xxxxxx odmítne xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx průměrným výdělkem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mohl xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydělat.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxx na výdělku xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx.
§195x
Xxxxxx xxxxx xxxxxx zákoníku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx důchodu.
§196
Xxxxxxx xx xxxxxx a xx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx následkem pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxxxx jednorázově.
§197
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x povolání xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxx odpovědnosti poskytnout:
x) xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x jeho xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx věcné xxxxx; xxxxxxxxxx §187 odst. 3 xxxxx i xxx.
(2) Nároky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx zaměstnanec uplatnil xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx škody.
§198
Náklady xxxxxxx x léčením x náklady spojené x pohřbem xx xxxxx tomu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§199
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx poskytovat.
(2) Xxx výpočtu xxxx náhrady xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úhrnem xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx zemřelému xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §195, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx příslušela xxxxxxxxx xxxxx §195 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
(4) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§200
(1) Xxxxxxxxxxx odškodnění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx přísluší xx xxxx 80&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xx výši 50&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx odškodnění v xxxxxx výši 50&xxxx;000 Xx poskytne xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx předpisu stanovit xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.
(2) Xxxxxxx věcné škody xxxxxxxx dědicům zaměstnance.
§201
§201 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§202
(1) Xxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, může se xxxxxxxxx i zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx práv, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vývoji xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnancům xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§203
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Odpovědnost ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§204
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Zaměstnavatel, x xxxxx xx zaměstnanec x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za škodu xx xxxxxx, které x tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odložil xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xx místě, xxx xx obvykle xxxxxxxxx.
(2) Za xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci nenosí (xxxxx částky xxxxx, xxxxxxx x jiné xxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jen xx xxxxxx 5000 Xx. Xxxxxx-xx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx věci xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zaměstnavatel xxxxx xxx omezení.
(3) Xxxxx xx náhradu xxxxx zanikne, jestliže xxxxxxxxxxx o xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xx lhůtě 15 xxx ode xxx, xxx xx x xxxxx dověděl.
§205
Odpovědnost xxx odvracení xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxx xxxxx, má xxxx němu xxxxx xx její xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nevyvolal x počínal-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx má i xxxxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví, xxxxxxxx by za xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatel.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx
§205x
Prokáže-li xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx poškozený zaměstnanec, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx omezí; xxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §191.
§205b
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx zaměstnanci skutečnou xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedením x xxxxxxxx stav. Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx požadovat i xxxxxxx jiné xxxxx. Xxx-xx o xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x povolání, xxxxx xxx xxxxxx x rozsah její xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx úrazech s xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxx škody xx xxxx se xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měsíčně.
§205x
(1) Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx náhradu xxxx xxxx, kdo xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míře xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxx-xx x náhradu xxxxx při nemoci x xxxxxxxx, má xxxxxxxxxxxxx, který škodu xxxxxxx, nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoval xx xxxxxxxx, x xxxxx vzniká nemoc x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnavatelů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§205x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx
(1) Zaměstnavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro případ xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx") u České xxxxxxxxxx, akciová xxxxxxxxxx, xxxxx s xx xxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 1992. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pojištěni x Xxxxxxxxxxx, československé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). To xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx složky xxxxx. 63)
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx újma, xxxx xxxxx xx xxxxxx této xxxx xx státního rozpočtu. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odvedou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Majetkovou xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vykázaný xxxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx každého xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xx pojistné plnění x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykázaný pojišťovnami x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu zákonného xxxxxxxxx vždy za xxxxxxxxx xxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Ministerstvo uhradí xxxxxxxxx majetkovou xxxx xx předchozí xxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx běžného xxxx. Xx stejném xxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Evidenci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovna, xxxxxxx xxxxxxxxxx, kromě xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx Ministerstvo financí.
(8) Xxxxx při xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávního vztahu xx jiného xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx by xx xxx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(9) V xxxxxxx, x jakém xx xx zaměstnavatele xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.
§206
Xxxxxxxxxx xxxx hlavy se xxxxxxxx xx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, 70) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx žáky xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxx, xxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxx osoby, xxxxx xx výzvu orgánu xxxxxx správy nebo xxxxxx obce xxxx xxxxxxxx zásahu a xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s jeho xxxxxxx xxxxxx pomáhají xxx zásahu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx, fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxx úraz při xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx družstvo, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, členy Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxx xxxxx x podle xxxxxx pokynů xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx při plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Hlava xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx
§207
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x pracovního xxxxxx projednávají a xxxxxxxxx soudy.
§208
§208 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§209
§209 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Xx.
§210
§210 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§211
§211 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§212
§212 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§213
§213 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
§214
§214 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§215
§215 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§216
§216 xxxxxxxx právním předpisem x. 3/1991 Xx.
XXXX XXXXX
§217
§217 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§218
§218 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§219
§219 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§220
§220 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§221
§221 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§222
§222 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Sb.
§223
§223 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§224
§224 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§225
§225 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Sb.
§226
§226 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§227
§227 xxxxxxxx právním předpisem x. 74/1994 Sb.
§227x
§227x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§228
§228 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§229
§229 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§230
§230 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§231
§231 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXX O XXXXXXX XXXXXXXX XXXX PRACOVNÍ XXXXX
§232
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci x pracovním xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx svých xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx také xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxx o xxxxx,
x) jejíž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx stanoveného rozvržení xxxxxxxx doby a xxxxxxx pracovních xxxx xxx, xxx její xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx účelné a xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx by xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) X mladistvými xxx tyto xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx ohrožen xxxxxx xxxxxx vývoj xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§233
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k práci xxxx vykonávané, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx seznámeni,
x) xxxxx hospodařit se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zničením x xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou zaměstnavatelé xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x bezpečný xxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, nářadí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x práci xxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,
x) přiměřeně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx s pracovněprávním xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x ostatní podmínky xxxxxxxx v xxxxxx; xxxxxxxx další sjednané xxxxxx zaměstnance xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx příznivěji, než xxxx xxxxxxx nároky x plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zákazy některých xxxxx pro xxxx x mladistvé xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx na základě xxxxxx xxxxx.
§234
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x nímž xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx souvislosti x xxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rodinní příslušníci, xxxxx mu xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §176 xx 178.
(2) Zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxxx utrpěl xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxxxxx dohody xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxx zaměstnancům x xxxxxxxxx poměru; xxxxxxxx příslušníkům odpovídá xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§235
Xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x pracovního xxxxxx.
§236
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Dohodu x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsah xxxxx (xxxxxxxxxx úkolu), na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, není xxxxx xxx 100 xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xx započítává xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zaměstnancem pro xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx dohody x provedení xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ústně. V xxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se v xx xxxxxxxx xxx xxxx, v níž xx xxx xxxxxxxx xxxx proveden; v xxxxxxx xxxxxx, popřípadě x písemném záznamu x ústně uzavřené xxxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx musí xxx proveden ve xxxxxxxx xxxx, jinak xxxx xxxxxxxxxxxxx od xxxxxx odstoupit. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit škodu, xxxxx xx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Mezi xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx provedení xxxxxx xxxxx pracovního xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výsledky xxxxxx, x nároky xx xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx
§237
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx činnosti může xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uzavřít, i xxxx předpokládaný rozsah xxxxx nepřesahuje 100 xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx překračujícím x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xx nezapočítává doba xxxxxxxx xxxxxxxx pohotovosti, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
(3) Dodržování xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se posuzuje xx xxxxx dobu, xx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx (§238 xxxx. 2), xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 12 xxxxxx.
§238
(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx písemně, xxxxx xx xxxxxxxx. X dohodě musí xxx xxxxxxx sjednané xxxxx, sjednaná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x doba, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xx 5.
(2) Xxxxxx o pracovní xxxxxxxx se uzavírá xx xxxx určitou, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xxx sjednat xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx dohody xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, x xxxxx xxx okamžitě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx zrušení xxxxx x uzavřené xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx dni x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x jakéhokoliv xxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxx x 15 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx dnem, x xxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§239
§239 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx.
§239a
Xxxxxx xx xxxxxxxxx práci xx splatná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (§119), x je-li sjednána xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolu x xxxxxxxxxx výplatním xxxxxxx po xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx účastníky lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx odměny xxxxx.
§239x
(1) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 xx 5 x §7 xxxx. 2 až 6 .
(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spojených x výkonem práce, xxxxx xx řídí xxxxxxxxxx předpisy, 27) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx ujednání x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxx
§240
(1) Xxxxxx xxxx (xxxxxxxx smlouva, xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx škody apod.) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ke vzniku, xxxxx nebo xxxxxx xxxx práv nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxx učiněn jednáním xxxx opomenutím; může xx xxxx výslovně xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, co xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxx úkonům xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvou xxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionářů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu x tom, xx xxxxxx úkon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx vůle je xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx to xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§241
(1) Xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxx zánik xxxxx xxxx povinnosti, xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxx splnění xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právní úkon xxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxxx, způsobí-li xxxx xxxxxxx záměrně xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx učinit x xxxxx xx její xxxxxxx xx prospěch.
Xxxxxxxxxx
§242
(1) Neplatný xx xxxxxx xxxx,
a) xxxxx xx svým xxxxxxx xxxx účelem xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx mravům,
x) xxxxx xxxxx učiněn xxxxxxxx, xxxxx, určitě xxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzdává xxxxx xxxx,
x) který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx ho xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx neschopným,
x) xxxx-xx xxx, xxx xxx učinil, xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx, x xxxxx nebyl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx nebyl xxxxxx xxxxxx předepsanou tímto xxxxxxxxx, xx neplatný, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx úkon xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze projednán, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, i xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Vztahuje-li xx důvod xxxxxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx jen xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxx x xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx, xx xxxxx x němu xxxxx, xxxxxxxxx, xx tuto xxxx nelze oddělit xx xxxxxxxxx xxxxxx.
§243
(1) Xxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x neplatného právního xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx určené xxxx xxxxxx vyplacené, x xx xx xxxxx xxx let xx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobil xxxxxxx xxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxx, je zaměstnavatel xxxxxxx ji nahradit.
§243x
§243x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/1991 Xx.
Xxxxxxx (xxxxxx)
§244
(1) Xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx jejím xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxx přijmout xx lhůtě určené xxxxxxxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxx, xx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx xxx přijmout xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Návrh xx přijat xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx účastník xxxxx; xxxxxx projev xx novým xxxxxxx.
(4) Dokud návrh xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníku, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx projevů xxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxx, dojde-li x xxxxxxxxx návrhu a x jeho písemnému xxxxxxx. Xxxxxxx účastníků xxxxxx být na xxxx xxxxxxx.
§245
(1) Xx xxxxxxx může xxxxxxxx odstoupit, xxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx, není-li tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx dohodnuto jinak.
(3) Xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxx, xxxxx druhému xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx omyl týká xxxxxx okolnosti, xx xx xxx něho xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Od xxxxxxxx xxxxxxx xxx odstoupit (§33 xxxx. 2), xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx.
Xxxxx druhá
Xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§246
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ním x xxxxxxxxxxxx x srážkách xx mzdy; srážky xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. 3) Dohoda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxx, x xxxxx se xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx.
§247
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx nárok xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx zaměstnanec.
(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspokojit, xxxxxxxx xxx neuspokojil xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxx zaměstnavatelem písemně xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli.
§248
(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx na svěřených xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtovat, x xxxxx na xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxxx způsobil xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx též písemnou xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxx vlastní xxxxxxxxxxx.
(2) Ke xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx do katastru xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, je xxxxxx nemovitosti xxx xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx právo xxxxxxx.
Xxxxx třetí
Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§249
(1) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů může xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx zaměstnavateli, přecházejí xxxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx x plném xxxxxxx na přejímajícího xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatele xx xxx tyto xxxxx považují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx provádí x zařízeních xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx převodu x na to, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (§8 a 8a) xxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pracovněprávní xxxxxx do xxx xxxxxxx xxxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§250
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx a projednat x xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx převodu, xxxxxx xxxxxxx, právní, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x připravovaná xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x zaměstnavatele xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušný odborový xxxxx ani xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.
§251
(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozdělením, xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dosavadního zaměstnavatele xxxxx a povinnosti x pracovněprávních xxxxxx.
(2) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nároky xxxxxxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 15)
(3) Xxxxxxx-xx xxxxx §249 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx působnost xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán (§272 xxxx. 3), uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxx založen, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl založen, xxxx tento xxxxx, xx kterého zaměstnavatele xxxxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů.
§251a
Smrtí xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů.
§251x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1994
§251b
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx organizační xxxxxx xxxxx 63) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaniká xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxx xx xxx jejího xxxxxxxxx zanikly.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx státu se xxxxxxx xx určitou xxxx, stanoví xxxxx xxxxxxx též, na xxxxxx organizační složku xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx určitou xxxx uplynutím této xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxx xxxxxxx.
§251x
(1) Xxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 63) xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, přechází xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx pracovněprávních xxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxx organizační složky xxxxx převáděné xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx dne převodu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx.
§251x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 220/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§251x
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx organizační xxxxxx státu xx xxxx, 63) stanoví xxxxx předpis xxx, xx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx přechází xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zrušené xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxxxx nároky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Ruší-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xx zřizovatele, xxxxx zřizovatel xxxxxxxxx, xx xxxx práva x xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxx státu jím xxxxxxx.
§251d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
Hlava čtvrtá
Xxxxx práv x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx
Xxxxxxxxxx nároku
§252
(1) Uspokojením xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.
§253
(1) Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx místo plnění xxxxx určeno, xx xxx bydliště xxxx xxxxx xxxx, jehož xxxxx má xxx xxxxxxxxx.
(2) Není-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx určena x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx tří xxx xxx dne, xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx to povaha xxxxxx, lze xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xx přijmout xxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxx.
§254
(1) Xxxxxxxxxxx x zaměstnavatel xxxx xxxxxxx přijmout x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Jestliže zaměstnavatel xxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx ten nárok, x němž xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§255
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx mohl xxxxx xxxxxxxxx xx splátkách, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splátky. Xxxx-xx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx splátek v xxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxxxxx žádat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxx.
§256
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx v prodlení.
(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. 4) Xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, odpovídá xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, za xxxx xxxxxx, poškození xxxx zničení, ledaže xx x této xxxxx došlo i xxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx včas x xxxxx nabídnuté xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx ztráty, xxxxxxx xxxx poškození.
§257
(1) Xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, jsou povinni xxxxx x xxx xxxxxxxxx, požádá-li o xx xxx, kdo xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx ten, xxxxx xxxxx xx být xxxxxxxxx, xxxxxx vydat xxxxxxx x přijetím xxxxxx x tom xxxxxxxxx, xx ten, xxx chce xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§258
Xxxxxxxx xxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx omezeny.
§259
Dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi nimi xxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, jinak xx xxxxxxxx.
§260
Smrt xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx náhradu xx xxxxxx x za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnance zaniká.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nezanikají; do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx průměrného měsíčního xxxxxxx přecházejí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo xx jeho xxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx s ním xxxx v době xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stávají, xxxx-xx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smrtí xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx zaměstnancem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uznány co xx xxxxxx i xxxx, a nároků xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx úmyslně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx
Xxxxx x xxxx
§261
(1) Nárok xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx ve xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx, xxxx němuž xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx uplatňuje, xxxxxxx.
(2) Nepromlčují xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx nemoci x xxxxxxxx (§194 a 195) xxxx jiné xxxxx xx xxxxxx (§187) a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx (§199). Nároky xx xxxxxxxxxx plnění x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx řízení xxxxxx. Xxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx přiznán x xxx který byl x xxxxx navržen xxxxx rozhodnutí.
(4) X xxxxxx práva xxxxx, xx nebylo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, dochází jen x případech xxxxxxxxx x §30 odst. 4, §46 xxxx. 3 x 4, §53 xxxx. 2, §54 xxxx. 2, §59 odst. 3, §60 xxxx. 4, §64, §109 xxxx. 2 x §204 xxxx. 3. Bylo-li xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx stanovené xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, i xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§262
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx, počíná xxxxx lhůta x xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx splatnosti. Xxxxx-xx se nesplněním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nárok, xxxxx xxxxx xxxxx xxx dne splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxx.
§263
(1) Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxx lhůta x xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxx roky.
(2) Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nároků xxxxxxx uznaných xx xx důvodů x xxxx tím, xxx xx xxxxxxx nárok xxxxxxxxx, a nároků xxxxxxxxxxx omezením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx. Xxxx-xx xx xxxxxx nároku xx xxxxxxxxx se xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Lhůta x uplatnění xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxx xxxx; xxxxx xxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxx doví x xxx, xx škoda xxxxxxx, x o xxx, kdo za xx xxxxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx uplatněn xx xxxxx tří let, x jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx let xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxx na xxxxxx.
(4) Jestliže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx přislíbení xxxxxxx 64) xxxxx než xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx přímého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx jednání"), xxxxx xx náhradu xxxxx vzniklé škody xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a x xxx, xxx za xx odpovídá, xxxxxxx xxxx xx deset xxx xxx dne, xxx došlo ke xxxxxxxxxx jednání.
§264
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ten, jehož xxxxx má být xxxxxxxxx, požádat o xxxxx rozhodnutí xx xxxxx deseti xxx xxx xxx, kdy xxxxx xxx xxx xxxxx pravomocného rozhodnutí xxxx schváleného smíru xxxxxxxxx. Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx lhůta k xxxxxxxx x výkon xxxxxxxxxx u jednotlivých xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx splatnosti. Xxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx xxxx nárok, xxxxx xxxxx desetiletá xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx smíru xx xxxxxxxxx, nebylo-li xxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí xx xxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx x výkon xxxxxxxxxx, nezapočítává se xx xxxx xxxxxx xxxx doba, xx xxxxxx trvá řízení x výkonu rozhodnutí.
§265
Jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx nim, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, po xxxxxx xxx opatrovník nebyl xxxxxxxxx.
§266
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxx xx rozhodující xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx den xxxxx xxxxxx podle xxxxx, xxxxxx xxxx xxx připadá na xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx se dnem, xx xxxxx připadá xxxxxxx, od níž xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx, xxxxxxxx poslední xxx xxxxx na xxxxxxxx den v xxxxxx. Polovinou měsíce xx xxxxxx 15 xxx.
(3) Připadne-li xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx následující pracovní xxx.
(4) Xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx druhému xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx provedení xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx (§258), xxx xxxx, xxxxxx uplynutím xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx povinnosti; xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx posledního xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.
§266x
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, změn a xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z pracovní xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Písemnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci na xxxxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx bude zastižen; xxxx-xx to xxxxx, xxx xxxxxxxxx doručit xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx.
(2) Písemnosti doručované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xxxxx je xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxx".
(3) Xxxxx-xx zaměstnanec, xxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, ačkoliv xx v místě xxxxxxxx zdržuje, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Písemnost xx xxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxx doby uložení xxxx být xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxx, xxxxx ji držitel xxxxxxxx licence odesílajícímu xxxxxxxxxxxxxx xxxx nedoručitelnou. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx na ni xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vrácena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměstnanec xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zmařil. Xxxxxx doručení nastanou x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Zvláštní xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§267
(1) Pokud xx vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vláda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxx xx ciziny, xxxxx xxx o
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx z xxxx,
b) délku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx rozvržení x práci xx xxxxx pracovního klidu x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx), xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxx xxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx poměr.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx době, xxxxxx si sami xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"), se xxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx:
a) xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby x x prostojích,
x) xxx důležitých osobních xxxxxxxxxx v práci xxx nenáleží od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx za práci xxxxxxx xxx příplatek xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vyžadovat xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxx stanovit, že xxx xxxxxxxxx důležitých xxxxxxxx překážkách x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/1994 Xx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx.
§267x
§267x xxxxxxxx právním předpisem x. 188/1988 Xx.
§268
§268 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Sb.
§269
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx manžely xxxx xxxx xxxxxxxx 80).
§270
(1) Xxxxxxxxx 154, 155 x §156 odst. 1 x 2 xx vztahují xxxx xx zaměstnance xxxxxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §53 xxxx. 3, §154 xxxx. 2 a §156 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx sám xxxxxxxxxx soustavně pečuje x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx.
§270x
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 77).
§270x
§270x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 74/1994 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
§271
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání, 61) xxxxx nedosahují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který lze xxxxxxxx jako xxxxx x povolání, x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podmínek xx xxxx xx xxxxxx nemoci x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemoci x xxxxxxxx. 62) Xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
§272
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, zvláštními x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx rozumějí xxxxxx závazné právní xxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx §27 xxxx. 4, xxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx rozumí xxxxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenými v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx orgánem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx orgán, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx úkolů.
(4) Xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx, xxxxxxxxxx vyšším xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odborové organizace; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 20)
§273
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx a normy, xxxxxxxx xxxxxxxx, dopravní xxxxxxxx, předpisy x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x zacházení x xxxxxxxxxxx, výbušninami, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx škodlivými xxxxxx, xxxxx upravují xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx života a xxxxxx.
(2) Pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nadřízenými.
§274
(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, svobodní, xxxxxxxx xxxx rozvedení xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nežijí-li x xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx nebo nežíjí-li x partnerem 80).
(2) Mladiství zaměstnanci xxxx zaměstnanci xxxxxx xxx 18 xxx.
(3) Kdo je xxxxxxxx zástupcem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zákon x rodině.
§275
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x používání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx. 24)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pracovněprávní xxxxx xx xxxxxx průměrný xxxxx výdělek, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nestanoví xxxxx.
(3) V xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění vychází xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zjišťuje xx tento xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 24) xxxxxxxxx zálohy na xxx x příjmů xxxxxxxxx osob, 17) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx 18) x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 19) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnance x xxxxxx, v němž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§276
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx xxxxxxx před 1. lednem 1966, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pracovního xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1965 x xxxxxx úkony xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1966 x xxxxxx xxxxxx účinky, x když xxxxxxxx xx xxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sjednávaného pracovní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx řídil xxxxxxx x. 66/1950 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměrech státních xxxxxxxxxxx, xx považuje xxxxxxxx xx sjednaný xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náplni xxxxxx, xx které byli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.xxxxx 1966; xxxxx platí i x xxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx kázně, x xxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 1966, xx posuzuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx opatření nenabylo xxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxxxxx §79 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxx uložená xxxx xxxxx dnem.
§277
(1) Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 1966, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
(2) X xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/1950 Sb., o xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 12/1961 Xx., xx xxxxxxxxx xxxxx:
x) nechce-li xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx sporu,
b) xxxxxxxxx x odvolání, x xxxxx xxxxxx do 31. prosince 1965 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx, příslušnému xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx, xxxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zruší-li xxxxxx xxxxxxxxxx, postoupí spor xxxxxxxxxxx xxxxx.
§278
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx až xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1966.
(2) Xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 1966, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nároku xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1966. Xxxxx x uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx měsíců xx počátku účinnosti xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxx xxxxxxxx majetkový prospěch, xxxxxx uplynutím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§279
Zrušovací ustanovení
(1) Xxxxxxx xx:
1. XXXX. xxxxx xxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 1811, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x doplňujících;
2. xxxxxxxxxxxx řád x. 227/1859 x. x., xx znění předpisů xxx měnících x xxxxxxxxxxxx;
3. zákon č. 115/1884 ř. x., x xxxxxxxxxxxx mladistvých xxxxxxx x žen, x xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx klidu xxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;
4. xxxxx x. 21/1895 x. x., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 125/1905 x. x.;
5. xxxxxxxx x. 160/1906 ř. x., x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
6. xxxxxxxx x. 180/1908 ř. z., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;
7. xxxxx x. 9/1914 x. x., x xxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxxxxxxx v hospodářských x lesnických podnicích xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);
8. nařízení x. 206/1914 x. x., jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x dohledu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx;
9. xxxxx č. 91/1918 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
10. nařízení x. 11/1919 Xx., xxxx xx vydávají xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
11. xxxxx x. 420/1919 Xx., x práci xxxx;
12. xxxxx x. 29/1920 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce, xx xxxxx vládního xxxxxxxx č. 44/1951 Xx.;
13. nařízení x. 499/1921 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx;
14. xxxxx x. 244/1922 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Slovensku, xx znění xxxxxx x. 217/1924 Xx.;
15. xxxxx č. 137/1924 Xx., xxxx xx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob xxxxxxxxxxxx x živnostech natěračských, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;
16. xxxxxxxxxxxx zákon pro xxxxx Xxxxxxxxx x. 259/1924 Xx., xx xxxxx předpisů jej xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx;
17. xxxxxxxxxx části druhé xxxxxxxx nařízení x. 15/1927 Xx., x xxxxxx platových x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxxx Československých xxxxxxxx xxxx;
18. xxxxxx xxxxxxxx x. 16/1927 Sb., x xxxxxx služebních x platových poměrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nařízení x. 111/1945 Sb., xxxxxxxx x. 140/1946 Xx. x xxxxxxxx č. 220/1946 Xx.;
19. zákon x. 39/1928 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx práce;
20. xxxxx x. 154/1934 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obchodních xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx);
21. xxxxx x. 189/1936 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx;
22. xxxxxxxxxx §62, §80 xxxx. 1 x §146 odst. 2 vládního nařízení x. 41/1938 Xx., xxxx se vydávají xxxxxxxxx předpisy xx xxxxxxx života a xxxxxx pomocných xxxxxxx;
23. xxxxx x. 333/1939 Xxxx. xxx., x xxxxxxxxxxxx cizinců;
24. xxxxxxxxxx §6 xxxxxxxx č. 181/1940 Sb., xxxx xx vydávají předpisy xx ochranu xxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx;
25. xxxxxxxx č. 261/1942 Xx., o xxxxxxx práci, ve xxxxx xxxxxxxx č. 76/1944 Xx.;
26. xxxxxx xxxxxxxx č. 15/1945 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxx xxxxxxx;
27. xxxxxx č. 71/1945 Sb., x xxxxxxxx povinnosti osob, xxxxx xxxxxxx československého xxxxxxxx xxxxxxxxx;
28. xxxxxx č. 88/1945 Sb., o všeobecné xxxxxxxx povinnosti;
29. vyhláška x. 652/1945 X. x., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx otázek v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx;
30. xxxxx č. 29/1946 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
31. xxxxx č. 177/1946 Sb., x úpravě pracovní xxxx v xxxxxxxxx;
32. xxxxxxxx č. 184/1946 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x přihláškách k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 198/1948 Xx.;
33. xxxxx č. 16/1947 Sb., x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
34. xxxxx č. 45/1947 Sb., x xxxxxx pracovní xxxx x hornictví;
35. xxxxx č. 103/1947 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx technického xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
36. xxxxx č. 110/1947 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlašuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx;
37. zákon č. 244/1948 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
38. xxxxxxxx x. 1153/1948 X. x., xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dělnictva;
39. xxxxx č. 4/1949 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx domovnickém;
40. xxxxxx xxxxxxxx č. 40/1949 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správy při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
41. zákon č. 234/1949 Sb., x náhradách xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;
42. xxxxxx xxxxxxxx č. 278/1949 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náhrad podle xxxxxx x náhradách xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx výdajů;
43. ustanovení §3 až 10 xxxxxx č. 64/1950 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxx x službě x xxxxxx xxxx x jejich rodinných xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 43/1956 Xx.;
44. xxxxx č. 66/1950 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx x. 60/1956 Xx.;
45. xxxxx č. 67/1950 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, prokurátorů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx);
46. ustanovení §6 xxxx. 3 a 4 a §17, 18, 20, 23, 25 a 26 xxxxxxxx nařízení č. 68/1950 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx zaměstnance, x xxxxxxxxxx vládní nařízení x. 38/1953 Xx.;
47. xxxxxx xxxxxxxx č. 102/1950 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx cestovních, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx;
48. vládní xxxxxxxx č. 115/1950 Sb., o xxxxxxxxxx x platových xxxxxxxx x o penzijním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pragmatikálních xxxxxxxxxxx převzatých xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovní x xxxxxxx poměry;
49. vládní xxxxxxxx č. 120/1950 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 12/1961 Sb.;
50. xxxxxxxxxx §4 xx 8 xxxxxxxx nařízení č. 131/1950 Sb., xxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxx a xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 18/1953 Xx.;
51. ustanovení §12 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 141/1950 Sb.;
52. xxxxxx xxxxxxxx č. 19/1951 Sb., x xxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxxxxxx plynulé xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plynem x xxxxxx parou, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 30/1959 Xx.;
53. ustanovení §6 xxxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxx svátku, x xxxxx pracovního xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dnech;
54. xxxxxx xxxxxxxx č. 39/1952 Sb., x zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
55. ustanovení §3, 16, 19, 20 x 21 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 17/1954 Sb., o xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákonného opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 60/1956 Xx.;
56. xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2 xxxxxxxx nařízení č. 44/1954 Sb., x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy;
57. vyhláška x. 77/1954 Ú. x., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx klidu x x odměně xx práci x xxxxxx dnech;
58. xxxxxxxx x. 124/1954 X. x., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx učňů x x přípravě xxxxxxx xxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx;
59. xxxxxxxx x. 213/1955 X. x., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru;
60. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění č. 26/1956 Sb., x xxxxxxxxxx disciplinárních xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx;
61. ustanovení §13 xx 15 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 30/1956 Sb., x xxxxxx platových xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx;
62. xxxxxxxxxx §15 xx 17 a 20 xx 22 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 31/1956 Sb., x xxxxxx platových xxxxxx zdravotnických pracovníků;
63. xxxxx č. 45/1956 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx doby;
64. xxxxxxxxxx §50 odst. 2 x 3 xxxxxx č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců;
65. xxxxx č. 24/1957 Sb., x xxxxxx (disciplinárním) stíhání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a prováděcí xxxxxxxx x. 136/1958 X. x.;
66. xxxxxxxxxx §14 xxxxxx č. 70/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx péče x xxxxxxxx síly;
67. xxxxx č. 71/1958 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx;
68. xxxxxxxxxx §1 až 23 xxxxxx č. 89/1958 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx);
69. xxxxxxxx x. 15/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez souhlasu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
70. vyhláška x. 165/1958 Ú. l., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
71. xxxxx č. 81/1959 Sb., o placené xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
72. xxxxxxxx č. 82/1959 Sb., kterou xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dovolené xx xxxxxxxxx;
73. xxxxxx vyhláška x. 40/1959 Ú. x., x xxxxxxxx xxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
74. xxxxxxxx x. 184/1959 X. x., xxxxxx xx vydávají xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x závodech;
75. xxxxxx xxxxxxxx č. 28/1960 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
76. xxxxxxxx č. 135/1960 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců seznamy xxxxxxxxx druhů xxxxx x pracovišť;
77. vyhláška č. 13/1961 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pracovních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
78. zákon č. 65/1961 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci;
79. zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx č. 101/1961 Sb., x xxxxxxx mzdy při xxxxxxxxx xxxxxxx;
80. xxxxxxxx č. 98/1962 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxx xxxxxx;
81. ustanovení §1 x §9 xx 13 zákona č. 58/1964 Sb., x zvýšení péče x těhotné ženy x xxxxx;
82. xxxxx č. 30/1965 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů x xxxxxx x povolání;
83. xxxxxxxx č. 31/1965 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovních úrazů x xxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Mzdové xxxxxxxx, xxxxxxxx upravující xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx §83 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/1991 Sb.
§280
Účinnost
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1966.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxx v. r.
Xxxxxx x. r.
Xx. XX
(1) Změny xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xx nevztahují, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1969 x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1970, x xxxx xxxxxx účinky xxxxxxxx xx xxxxx xxx.
(2) Pro xxxxxxxx socialistického společenského xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxxxx xxxxxxxx x ním zrušit xxxxxxxx xxxxx [§53 xxxx. 1 xxxx. x)] i tehdy, xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Po dobu xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona do xxxxx xxxx 1971 xxxx xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx socialistického společenského xxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) vázáno lhůtami xxxxxxxxx v §53 xxxx. 2.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a poskytování xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx náhrady xxxxxxxxxx xx dobu xx 1. ledna 1970 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 2500 Xxx. Xxxxxxxxxx důchodem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1970 xxxx xxxxxxx xx odečtení xxxxxxxx zvláštní daně x xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jejich výše xxxx již xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1969 xxxxxxxxxx ukončeny x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, postoupí xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx sídlo. Bude-li xxxxx návrh xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx schválení smíru xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxx lhůty xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 1970, posuzují xx xx xxxxxx dne xxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx x §46 xxxx. 3, §52, §53 odst.2, §60 xxxx. 2, §64, §79 odst. 1, §101 xxxx. 4 x §204 xxxx. 3.
Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 153/1969 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1970
Xx. II
1. Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. červencem 1975 x soudu, projednají xxxxx; xxxx-xx xxxxxx x sporu xxxxxxxx x komise xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1975, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx postoupí spor xxxxx, v xxxxx xxxxxx má xxxxx.
2. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx smíru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pracovní spory xxxxx dosavadního znění §215 zákoníku xxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx nerozhodla do 1. července 1975, xxxxxxxx rozhodčí xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. Návrhy xx zrušení schválení xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx §214 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xx nevztahují, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na nároky xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do 30. xxxxxx 1975 x xx xxxxxx úkony xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1975, x xxxx jejich xxxxxx xxxxxx nastanou xx xx xxxxx xxx.
4. Na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx 30. xxxxxx 1976, xxxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxx. xxxx o xxxxxxx za ztrátu xx důchodu xxx xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1975.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 20/1975 Xx. x účinností xx 1.7.1975
Xx. II
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dohodě x Xxxxxxxx radou xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dodatková xxxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 3 písm. x) xx poprvé xxxxxxxx xx rok 1985.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 22/1985 Xx. x účinností od 9.4.1985
Čl. XX
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se řídí xxxx pracovní xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx, xxxxx x nároky x xxxx vzniklé x xxxxxx úkony xxxxxxx před 1. xxxxxx 1989 se xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx vzniklých xxxx 1. xxxxxx 1989 xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx před xxxxx dnem xxxxx xxxxx, xxxxxxxx vznikly xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přidělení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bytové xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku x bytu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zájmu.
3. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx,. xx nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxx (§27 odst. 4), se xx 1. xxxxx 1989 xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx dni xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxx funkce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kárných xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 1989.
5. Lhůty xxxxxxx x §261 xxxx. 1, xxxxx počaly xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 a xxxxxxxxxx před tímto xxxx, xx prodlužují xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx. Lhůty xxxxxxx x §261 xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxxxxxxx nároků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx (§194 x 195) xxxx xxxx škody xx xxxxxx (§187) x xxxxxx xx náhradu xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199) xx xxxxxxxx i na xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989, xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx x náhrady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx příslušející xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 xxxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxxx) xxx 65 let, xx xxxx xx 1. xxxxx 1989 xxxxxxx xx částku 3000 Xxx x x pracovníků, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx škody xx xxxxxx xxx xxxxx xxx 3000 Xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx o 75% xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx a xxxxxxx 3000 Kčs; xx xxxxxx postiženého nebo xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx náhrady provede x xxx, xxx x uvedených xxxxxxxxx xxxx xxx před 1. xxxxxx 1989 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx výše byla xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx věk 65 xxx xx 31. xxxxxxxx 1988, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx dovršili tento xxx; totéž platí x xxx náhradu xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx (§199) xx xxxxxxxxxx zemřelém po 31. prosinci 1988. Xxxxxx pracovníků xxxxxxx x tomto bodě, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 xxxxxxxx xxx 65 xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx platí xxx xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx (§199) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx 65 xxx xxxx xxxxx xxxx.
8. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 x jejich xxxxx xx náhradu xx ztrátu na xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částečně xxxx úplně zanikl xx 31. xxxxxxxx 1988.
9. Pracovní xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx ni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx bylo zahájeno xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989 u xxxxxxxx komise, xx xxxx dosavadními xxxxxxxx.
10. Xx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xxxxx §20 xxxx. 7 xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních Zásad xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx odborů xxx xxxxxxxxx, obsah x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. 38)
11. Xx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x předsedy Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x. 509/1965 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
12. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx do xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1989.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1989
Čl. XX
1. Ustanoveními xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx poměry xxxxxxx a dohody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1991, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxx x nich vzniklé x právní xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991 se xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx x uložení xxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x přezkoumání kárného xxxxxxxx xxxxxxxx komisí xxxx xxxxxx, zahájené xxxx 1. únorem 1991, xx x xxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxx dnem, xx xxxxxxxxx. Rozhodnutí x uloženém kárném xxxxxxxx xx xxxxxx x osobního spisu xxxxxxxxxx. X žádných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx kárné opatření.
3. Rozhodčí xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991, se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 1991 xxxxxxxxx spor x xxxxxxx projednání xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx podle xxxx 2, xxx xxxx xxxxxx zastaveno. Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxxx věc xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx příslušný xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, x xx xxxxxxxxxx do 30. června 1991.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komise x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxx xx xxxx xxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smíru xxxx xxxxxxxxxx.
5. Zprošťovací xxxxx podle §227a xxxx. 4 písm. x) se xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydáno xx 31. xxxxx 1991.
6. Xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §243a xxxxxxxx u xxxxx xxxx 1. únorem 1991.
7. Po 31. lednu 1991 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomuto dni, x to xxxxxxx xx 30. června 1991.
8. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 16 xxx xx při xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do 30. xxxx 1991 xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §83 xxxx. 2 xxxx druhé x §167 xxxx. 1 xxxx xxxx xx středníkem.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/1991 Xx. x účinností xx 1.2.1989
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxx xx odstupné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx s xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přesčas xxxxx xxxxxxxxxxx znění §97 xxxx. 4 xxxxxxxxx x platnosti nejdéle xx 31. xxxxx 1994.
(3) Xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají povahu xxxxxxxxxx a příspěvkové xxxxxxxxxx, 37) xxxxxxxxx xxxxx XXXX x. 137/1989 Sb., x xxxxxxxx stravování.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §143 před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx předpisy.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 2 xx posuzuje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx škoda xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§195) x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx (§199), xx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx pozůstalé příznivější, xx xxxxxxx i x zaměstnanců x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 1994; xx xxxxx i pro xxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxx 1994 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx dohodnuta.
(7) Dohody xxxxxxxx xxxxx §227a před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x povinnost xxxxxxxxxxxxxx stanovená dosavadním §227a xxxx. 2 xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Pracovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §269 xxxx. 1 x 2, se xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx posuzují xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. xxxxx č. 195/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx skončení xxxxxxxxxx poměru, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 37/1993 Xx., x xxxxxxx x nemocenském x xxxxxxxxx zabezpečení x některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky č. 121/1990 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při soukromém xxxxxxxxx xxxxxx;
3. xxxxxxxx vlády České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x. 14/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlády České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 121/1990 Xx., x pracovněprávních xxxxxxxx xxx soukromém xxxxxxxxx xxxxxx;
4. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 213/1990 Xx., xxxxxx se xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxx xx zákoníku xxxxx;
5. xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 137/1989 Sb., x xxxxxxxx stravování,
6. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 425/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx č. 3/1990 x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x. 405/1990 Xx.
Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 74/1994 Xx. x účinností od 1.6.1994
Xxxxxx XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xx náhradu xxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 1996, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.
(2) Xxxxxx xx dávky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx poskytované xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1) xx xxxxxxxx xx 1. ledna 1996 xx xxxxxxxx xx čl. XI xxxxxx zákona.
Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.1995
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx zákonem xx xxxx také xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx jinak; xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx z xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx učiněné před 1. xxxxxx 2001 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
2. Ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001.
3. Pracovněprávní předpisy xxxxxx ústředním orgánem xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §85, 85a, §90 xxxx. 3, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 3 x §102 odst. 7 xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000.
4. Xxxx, kterou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx sjednal x xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2001, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx stanovené týdenní xxxxxxxx xxxx (§83a) xxxxxxx; xx platí x x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x průměrného hodinového xxxxxxx x 1. xxxxxxxxx 2001.
5. Xxxx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx doba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Čl. III
1. Promlčení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x části první xx. X bodu 4 a x xxxxx xxxxx čl. XX, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx vady x xxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx při xxxxxxx x obchodě xxxxx použít xxxxxxxxxx x záruční xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2003. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx o zakoupení xxxx x xxxxxxxx xx to xxxx xxx xxxxxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx x konkurenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 věty xxxxx x xxxxx x ujednání o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 3 xxxxxx č. 65/1965 Xx., zákoník práce, xx znění xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 46/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2004
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 zákoníku xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2004 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2004
§39
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx vydání xxxxxxxxxx řádu podle xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. x) xxxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx základních xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odborných xxxx (školský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§39 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 563/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxx-xx x převzetí dítěte xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx dovolenou podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 169/2005 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2005

Informace
Právní xxxxxxx x. 65/1965 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1966.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
88/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx děti x nemocenského xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.1968
153/1969 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxx práce
s účinností xx 1.1.1970
42/1970 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 12/1970
100/1970 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x účinností od 1.1.1971
146/1971 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx národních xxxxxx xx některých xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.1972
20/1975 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.1975
55/1975 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Sb. xxxxxxxxxxx v částce x. 16/1975
72/1982 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx §105 xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.1982
111/1984 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dovolené xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx §5 zákoníku xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.1985
22/1985 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx §92 a 105 zákoníku xxxxx
x xxxxxxxxx od 9.4.1985
52/1987 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.1987
98/1987 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.1988
188/1988 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.1989
52/1989 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 65/1965 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 14/1989
3/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.2.1991
167/1991 Xx., xxxxx xxxxx zákona č. 65/1965 Xx. publikované x xxxxxx x. 34/1991
297/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.7.1991
231/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákoník xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x účinností xx 29.5.1992
264/1992 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zákon x státním xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx notářstvím (xxxxxxxx xxx) x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.1993
451/1992 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 65/1965 Xx. publikované v xxxxxx x. 89/1992
590/1992 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
s účinností xx 1.1.1993
37/1993 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů
s účinností xx 1.1.1993
74/1994 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje zákoník xxxxx č. 65/1965 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.6.1994
126/1994 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 65/1965 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 39/1994
3/1995 Xx., xxxxx XX XX ze xxx 23.11.1994 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X zákona x. 74/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx xx 18.1.1995
118/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře
s účinností xx 1.10.1995
164/1995 Xx., xxxxx ÚS ČR
s xxxxxxxxx xx 1.10.1995
220/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 74/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákoník xxxxx x. 65/1965 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.10.1995
287/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 238/1992 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.1996
138/1996 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx a xxxxxx
x xxxxxxxxx od 24.5.1996
167/1999 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti a xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.10.1999
192/1999 Sb., xxxxx XX ze xxx 16.6.1999 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §202 xxxx. 2 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx od 17.9.1999
225/1999 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x povolání
s xxxxxxxxx xx 1.12.1999
29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
155/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností xx 1.1.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2, které nabylo xxxxxxxxx 1.7.2000, x §6 odst. 2 xx 4, §18a x §25d xx 25x, které nabyly xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX do EU (1.5.2004)
220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx ČR x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích
s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx záchranném xxxxx ČR x x změně některých xxxxxx
x účinností xx 1.1.2001
257/2000 Xx., x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx zákona č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (zákon x Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
85/2001 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 65/1965 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 32/2001
177/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 227/2000 Xx., x zákon č. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 31.5.2001
6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x soudech a xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.4.2002
136/2002 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2003
202/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx statistické službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)
s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx na 1.1.2005 x xxxxxxx č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007)
311/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2003
274/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony xx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx
x účinností xx 1.10.2003
281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx znění xxxxxx č. 123/2003 Xx.
x xxxxxxxxx xx 28.8.2003
362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů
s xxxxxxxxx od 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)
46/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 312/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.3.2004, s xxxxxxxx §134x, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2005
436/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x zaměstnanosti
s xxxxxxxxx xx 1.10.2004
512/2004 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 18.8.2004 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 487/2001 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 125/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxx úrazu xxxx nemoci z xxxxxxxx, x x xxxxxx xx xxxxxxx §205x xxxxxxxx xxxxx x xx zrušení xxxxxxxx č. 125/1993 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx od 15.10.2004
562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona
s xxxxxxxxx xx 1.1.2005
563/2004 Xx., o pedagogických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů
s xxxxxxxxx od 1.1.2005
626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x oblasti xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
628/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx společnosti
s xxxxxxxxx xx 14.12.2004
169/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.5.2005
253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx prezidentem republiky xxx 19.5.2005
x xxxxxxxxx xx 14.7.2005
342/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.9.2005
413/2005 Sb., o xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní způsobilosti
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
72/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 549/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
79/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
189/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)
308/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x účinností od 18.8.2006
585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 31.12.2006
261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 27.3.2008
Xxxxxx xxxxxxx x. 65/1965 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx XXX č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx potřebnosti, ve xxxxx xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 165/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 182/1994 Xx.
2) §226 xxxxxxxxxx zákoníku.
3) §278 xxxxxx x. 99/1963 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xx xxxxx pozdějších předpisů
4) §1 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 45/1964 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx.
5) §9 xxxxxx x. 111/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx a Ministerstva xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 210/1989 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 310/95 Sb.
6) Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním xxxxxxxxxxx.
7) Např. §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §2 xxxxxxxxxxxxxx zákona
8) Zákon x. 73/1990 Xx., x xxxxxxx službě - xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 18/92 Sb.
9) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx zákona x. 171/1990 Xx.
Xxxxx č. 172/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx.
10) §61 xxxxxxxx federálního ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxx č. 123/1990 Sb., a x. 260/1990 Xx. - §61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Sb.
11) Xxxxx x. 173/1988 Sb., x podniku se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 513/91 Sb.
12) Xxxx. §54 xxxxxx x. 22/1992 Xx., x Xxxxxx bance československé. - zákon x. 22/1992 Xx. byl xxxxxx s působností xxx XX xxxxxxx xxxxxxxxx č. 6/1993 Sb.
13) Zákon XXX č. 238/1992 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (zákon o xxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 287/1995 Sb.
14) Xxxx. xxxxx č. 427/1990 Sb., o xxxxxxxxx vlastnictví xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx právnické xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxx. xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xxxxx č. 328/1991 Sb., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §15 xxxx. 1 věta xxxxx zákona č. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx.
17) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z příjmů.
Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/1993 Xx.
18) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx ČNR x. 10/1993 Sb.
19) Xxxxx XXX č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx.
20) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 300/1990 Xx.
21) Zákon č. 116/1985 Sb., x podmínkách xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republice
22) §11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
23) §21 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
24) §17 xxxxxx č. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 74/1994 Xx.
25) §7 xxxxxx ČNR x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona XXX x. 272/1992 Xx.
26) Xxxxx č. 1/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 143/1992 Sb., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x orgánech, ve xxxxx pozdějších předpisů.
27) Xxxxx č. 119/1992 Sb., o cestovních xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx.
28) Xxxx. xxxxx ČNR č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §24 xxxx. 2 písm. x) xxx 4 xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů.
31) Xxxx. §11 xxxxxxxxxx zákoníku.
32) §23 x 64 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx).
33) §4 xxxx. 1 zákona x. 98/1987 Xx., x xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1989 Xx.
34) §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
35) §116 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. - §116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 115/1992 Sb.
36) §11 xxxxxx ČNR x. 37/1989 Sb., o xxxxxxx xxxx alkoholismem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §31 xxxxxx XXX č. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx znění xxxxxx x. 10/1993 Sb.
38) Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx x. 119/1985.
39) §3 xxxx. 2 x 7 xxxxxx č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx.
40) §16 xxxx. 3 zákona x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
41) §200x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
42) §21 xxxxxxxxxx zákoníku.
43) §40 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx č. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx práce x některé xxxxx xxxxxx.
44) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
45) §2 xxxxxxxx x. 31/1993 Xx., o posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
46) §16 xxxx. 1 zákona x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx.
47) §13 xxxxxx x. 1/1992 Xx.
48) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 324/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx.
49) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 48/1982 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxxxxxx xxxxx č. 37/1989 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx č. 213/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx a technických xxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
52) Xxxxxxxx xxxxx č. 172/1997 Sb., kterým xx stanoví technické xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
53) Směrnice x xxxxxxxxxxx ochranných xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx provozech x. j. XX-340. 2-6. 12. 63, xxxxxxxxxxxx x částce 29/1964 Sb.
54) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1985 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx č. 26/1989 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 98/1987 Sb., x zvláštním xxxxxxxxx horníkům, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxxxxx č. 213/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
57) Vyhláška č. 261/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, za nichž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xx povolání, ve xxxxx xxxxxxxx x. 185/1998 Xx.
Xxxxxxxx x hygienických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení x. x. XXX-341-20. 7. 76, registrovaná x xxxxxx 20/1976 Xx.
58) Xxxxx č. 167/1998 Sb., o návykových xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Například xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx.
60) §7 xxxx. 12 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxx č. 342/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
62) Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
63) §3 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §162a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.
65) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
66) §21 xxxx. 3 a §22 xxxxxxxxxx xxxxxx.
67) Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů.
68) Xxxxxxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
69) §121 xx 124 zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
70) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
71) §66 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
72) §60 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
73) §261 xxxxxxxxxx zákoníku.
74) Zákon č. 563/2004 Sb., x pedagogických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx.
75) §66 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx České národní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
76) Xxxxx č. 627/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
77) Zákon č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
78) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx utajovaných skutečností x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §17 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §15a xxxxxx č. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
81) §57 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
82) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) Zákon č. 187/2006 Sb.
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) §26 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
86) §48 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
87) §33 xxxxxx č. 187/2006 Xx.
88) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., o xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx výdělku, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
89) §21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Sb.
90) §31 xxxxxx č. 187/2006 Xx.
91) §56 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Sb.
92) §83 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx.