Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.04.2004 do 30.04.2004.


Zákon o dani z přidané hodnoty

588/92 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení základních pojmů §2
Vymezení pojmu peníze §2a
Místo plnění §2b
Osoby, které jsou povinny platit daň §3
ČÁST II. Uplatňování daně u zdanitelného plnění v tuzemsku
HLAVA I Subjekty daně
Osoby podléhající dani §4
Plátci §5
Osoby mající zvláštní vztah k plátci §6
HLAVA II Předmět daně
Předmět daně §7
Plnění, která nejsou zdanitelná §8
HLAVA III Uskutečnění zdanitelného plnění, vznik daňové povinnosti a vystavování daňových dokladů
Uskutečnění zdanitelného plnění §9
Vznik povinnosti uplatnit daň na výstupu §10
Evidence pro daňové účely §11
Vystavování daňových dokladů, dokladů o použití a jejich obsah §12
Daňový dobropis a vrubopis §13
HLAVA IV Základ daně
Základ daně a jeho výpočet §14
Oprava základu daně §15
Oprava sazby daně a výše daně §15a
HLAVA V Sazby a výpočet daně
Sazby daně §16
Výpočet daně §17
Stanovení daňové povinnosti u plátců, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu §18
HLAVA VI Odpočet daně
Nárok na odpočet daně §19
Uplatnění odpočtu daně §19a
Způsob krácení daně na vstupu §20
Oprava odpočtu daně §21
Úprava odpočtu daně §22 §23 §24
HLAVA VII Osvobození od daně
Osvobození od daně §25
Poštovní služby §26
Rozhlasové a televizní vysílání §27
Finanční činnosti §28
Pojišťovací činnosti §29
Převod a nájem pozemků a staveb, nájem dalších zařízení §30
Výchova a vzdělávání §31
Zdravotnické služby a zboží §32
Sociální pomoc §33
Loterie a jiné podobné hry §34
Prodej podniku §35
Zdanitelná plnění prováděná v rámci hlavní činnosti subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání §35a
ČÁST III. Zdaňovací období a správa daně v tuzemsku
Zdaňovací období §36
Daňové přiznání a splatnost daně §37
Vracení nadměrného odpočtu §37a §38
Dodatečné daňové přiznaní §38a
Zrušení registrace §39
Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období §40 §41
ČÁST IV. Uplatnění daně při dovozu a vývozu
Uplatnění celních předpisů §42
Dovoz zboží §43
Základ a výpočet daně u dovezeného zboží §44
Vývoz zboží §45
Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit §45a §45b
Vrácení daně v rámci zahraniční pomoci §45c
Vrácení daně zahraničním osobám §45d
Vrácení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží §45e
Vrácení daně osobám se zdravotním postižením §45f
Vrácení daně ozbrojeným silám cizích států §45g §45h
Poskytování služeb do zahraničí §46
Mezinárodní přeprava §47
Příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku §48
ČÁST V. Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení
Uplatňování daně §49
Regulační opatření za stavu ohrožení státu a válečného stavu §49a
Registrace plátců daně při přechodu na nový systém daně §50
Uplatňování daně u majetku kromě zásob materiálu a zboží při přechodu na nový systém daně §51
Uplatňování daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na nový systém daně §52
Uplatňování daně u plnění podle smluv uzavřených před účinností zákona §53
Platnost mezinárodních smluv §53a
Platnost dosavadních předpisů §54
Zrušovací ustanovení §55
Účinnost zákona §56
Příloha č. 1 - Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě
Příloha č. 2 - Seznam služeb podléhajících základní sazbě
Příloha č. 3 - Seznam zboží, u něhož musí být základ daně rozdělen při zabudování do stavby
č. 196/1993 Sb. - Čl. III
č. 321/1993 Sb. - Čl. II
č. 258/1994 Sb. - Čl. II
č. 133/1995 Sb. - Čl. II
č. 208/1997 Sb. - Čl. II
č. 17/2000 Sb. - Čl. II
č. 141/2001 Sb. - Čl. V
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 575/2002 Sb. - Čl. III
č. 322/2003 Sb. - Čl. II
č. 102/2004 Sb. - Čl. IV
Nález Ústavního soudu - č. 342/2008 Sb.
ČÁST XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx daň x xxxxxxx hodnoty (xxxx xxx "xxx"), xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx x dovozu x xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tuzemsku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx autobusová xxxxxxxx v xxxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) dodání xxxxx a převod xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx nemovitostí"), xxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, 1) x xx x x xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxx vykazující xxxxxxx znaky xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x elektrická xxxxxxx, xxxx x xxxx; xx zboží xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx papíry, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dodáním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx práv,
x) obratem xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx účetnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx osvobozená xx xxxx podle §25 x xxx x plátce xxxx (xxxx xxx "xxxxxx"),
x) xxxx xx xxxxxx xxx u xxxxxx, kterou vůči xxxx uplatní xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiný xxxxxx, xxxx xxx, která xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,
e) xxxx xx xxxxxxx xxx, kterou je xxxxxx xxxxxxx uplatnit xxxx součást xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx upravená xxxxxxxxx podle §20,
x) vlastní daňovou xxxxxxxxxx převýšení daně xx výstupu xxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx zdaňovací období,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx daní xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx povinnost nebo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpočtu,
l) xxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 18) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příležitostné autobusové xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx správcem xxxx celní xxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,
m) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx, které má x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kategorii osobní xxxxxxxxx nebo X1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx automobilem xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx pořízení xxxxxx xxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx,
x) dokladem x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx zboží xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
p) xxxxxxxxx území České xxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxx pásem a xxxxxxxxxx xxxxxxx skladů,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daňový xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §15a xxxx. 2, xxxxxx x použití xxxxx §12 xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §12 odst. 8, xxxxxxxxxxxx daňový doklad xxxxx §12 odst. 9, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5 x §45 odst. 3, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 7 x 11 x xxxx xxxxxxxxxx x vyměřené xxxx vydané xxxxxx xxxxxxx; za xxxxxx xxxxxx xx považuje x xxxxxx převedený xx elektronické xxxxx 116) podle §12 xxxx. 4,
r) xxxxxxxxx pronájmem (finačním xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx užívání, xxxxxxxx xx strany xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, během platnosti xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 22 %,
x) xxxxxxxx xxxxxx sazba daně 5 %,
x) xxxxxxxxxx prodejem xxxxxx xxxxx, při kterém xxxxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxxxxx xx dobírku, x xxxxxxxx prodeje xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku,
x) dovozem xxxxx xxxxx zboží xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx výstup xxxxx x tuzemska,
x) xxxxxx činností xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podnikání, činnosti, x xxxx byly xxxxxxxx nebo zřízeny,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx ceny xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx nabytí vlastnictví xx zboží xxxx xxxxxxxxxxx kupujícím,
x) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,
xx) organizační xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, 92)
xx) obchodním majetkem xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxxxx dani, x x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nebo xx být xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx evidovány xxxxx §11,
ac) xxxxxxxx vytvořeným xxxxxxx xxxxxxxx hmotný x xxxxxxxx majetek xxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastními xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 46) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 3)
xx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tvořící xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx součástmi; xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stavebním xxxxx, xxxxxx bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, která není xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavba, xx kterou nebylo xxxxxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x stavba, xx které byly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 93) na něž xxxxxx xxxxxx kolaudační xxxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxxx xxxxxx se nepovažují xxxxxxxx a stavby, xxxxx nevyžadují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 94) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx),
xx) kolaudací xxxxxxxxx xxxx stavby, xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 117) xxxxx xxxx této xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx 30 % zůstatkové xxxx 96) stavby xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení,
xx) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, 95)
ah) technickým xxxxxxxxxxx provedení xxxx xx majetku stanovených xxxxxxxxx právním předpisem,13)
xx) xxxxxxxx kódem Xxxxxxxxxxxxxxx systému číselný xxx popisu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx sazebníku ve xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2002,
xx) zahraniční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mající xxxxx x zahraničí xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá x Xxxxx republice xxxxxx xxxxx xxxx dlouhodobé xxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx x tuzemsku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.
§2x
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bankovky, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx, státovky x xxxxx xx považují x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx lze xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x mince xxxxxxx.
(2) Za xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) bankovky x mince xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx jejich xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely xx xxxx xxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nominální xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx směnného xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx.
§2x
Xxxxx xxxxxx
(1) Místem xxxxxx je při xxxxxx zboží
a) xxxxx, kde xx xxxxx nachází x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx odeslání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx přepravu xxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxx,
x) místo, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo smontováno, xx-xx dodání zboží xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, kde xx xxxxx nachází x době, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx přepravy xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx plnění xxx xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nachází.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
x) místo, kde xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, pokud xxxx xxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx služby xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak,
x) xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bydliště, xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx zdržuje, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x nemovitostem, xxxxxx xxxxxx realitních xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx přepravních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, kde xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, výchovnými, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zprostředkování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vedlejších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx činností.
§3
Osoby, xxxxx jsou povinny xxxxxx xxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx v tuzemsku xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx má xxx xxxxxxxxxx zboží, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx autobusové xxxxxxxx x tuzemsku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXX DANĚ
§4
Xxxxx podléhající xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, které xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx všechny znaky xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Osobami podléhajícími xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §25.
§5
Plátci
(1) Plátci xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx obrat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x xx xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, ve xxxxxx překročily xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx daní a xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 20. dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Plátci xxxx xxxx xxxxx podléhající xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nepřekročí xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx se xxxxx x osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 32) nebo xxxx xxxxxxx smlouvy, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osob x xxxxx xxxxxxxx i xxxx xxx překročí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivě přihlášku x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovený xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxx dnem xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plátci, xxxx xxxxxxx předložit přihlášku x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx nepřesáhne xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx uvedeného xx osvědčení o xxxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxx předložit žádost x registraci plátce xxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx jednoho xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx podmínek xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx požádat x xxxxxxx registrace jednotlivě xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx vypořádání xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx součet xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx sdružení a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx sdružení. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx rovným xxxxx.
(5) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx odvést xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx registrace, u xxxxxxx uplatnil xxxxxxx xxxx, případně xxxxxxx xxxx z obratu xxxx xxxxxxx daně xxxx který pořídil xx xxxx xxx xxxx nebo xxxx x xxxxxx. Tato xxxxxxxxx se týká x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx plátce xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxx, x to z xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. 3) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §19a odst. 1, xxx, xx xxxxxx xxx xx zůstatkové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu, 96) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 46) z hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěné podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 46) U xxxxxxxxxx xxxxxxx, u kterého xxxxxxxx odpočet xxxx xxxxx §19a odst. 3, xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx daň xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěné xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, z hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 46) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §20. X xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx automobily xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx stavby, pokud xx zrušení registrace xxxxx po xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(6) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxx daň podle xxxxxxxx 5. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 97) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x současně xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxx ode xxx úmrtí xxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx následujícímu xx xxx úmrtí xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, xx osoba xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 97) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx plátci x xxxxxxxx, xxxxxxx odvést xxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude pokračovat x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx plátcem x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx dědici, xxxxxxxx správci xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osobu xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx majetku xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x případě xxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stane xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §19 xx 22. Odpočet xxxx je možno xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx doklady vystavené xxxxxxx, xxxxx obsahují xxxx xxxxxx daně. Xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx první xxxxxxxxx xxxxxx po xxx xxxxxxxxx uvedeném xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x výše xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx obchodní xxxxxxx vytvořený xxxxxxx xxxxxxxx. Odpočet xxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx pořízeného xxxxxxxx xxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 96) xx xxxxxxxxxx xxxx pořízeného xxxxxxxxxxxx hmotného a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 46) z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 46) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 46) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vkladem xx xxxxxxx xxxx uplatní x xxxx, xxxxx xxxx x době xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx odpisů stanovených xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxx jsou také xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 44) x xx xxx xxx nabytí xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxx.
(9) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 118) xxxxx xxxx xxxxxxx, xx stávají xxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxx dani, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušených xxx xxxxxxxxx, x xx xx xxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx společníka xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xx 20 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 5 x povinností uplatnit xxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx staly xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 118) xxx právnická xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx nástupce, xxxxx xx xxxx xxxx vnitřní xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nepřestává xxx plátcem. Právnická xxxxx xx xxxxxxx xx 20 xxx xxx dne xxxxxx xxxxx právní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx x registraci. Xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx, xxx
x) xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxx, xxxxxx svou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx celý svůj xxxxxxxx majetek vloží xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bezprostředně x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx ke zrušení xxxxxxxxx osoby, která xx plátcem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou x x činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx k xxxxxxx, sloučení, xxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx subjektu, xxxxx není xxxxxxx xxxx zřízen xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx.
(10) X xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxx uvedení x xxxxxxxxxx 6, 8 x 9 xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6, 8 xxxx 9, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5.
§6
Xxxxx xxxxxx zvláštní vztah x plátci
(1) Xx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxx účely tohoto xxxxxx považují
a) xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx spojené s xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxxxxxxx 49) xxxx x xxxxx obdobném xxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxx, které xxxxxxxxx x plátcem xxxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxx 32) nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx osoba xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx jmění xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx shodné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxx na vedení, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. 75) Xxxxx spojenými xxxxxxx se xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx vlastnictví xxxx xxx 25 % podílů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXX DANĚ
§7
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxx uplatněn odpočet xxxx xxxx xxxxx xxxx pořízeny xxx xxxx plátcem xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx podnikáním, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx podnikáním,
x) xxxxxxx osobního xxxxxxxxxx x vratných xxxxx xxxxxxx xxxxxx x případech, xxx xxxx plátce nárok xx xxxxxxx daně xxxxx §19 xxxx. 4,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx, x kterého xxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxx oprávněně xxxxxxxxx xx cenu xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x něhož není xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §19 xxxx. 4,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 13) xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx, z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx pořízeného xxxxxxx xx účelem dalšího xxxxxxx, a xx x x případě xxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx plátce xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §19 xxxx. 4,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x místem xxxxxx mimo tuzemsko x xxxx v xxxxxxxx přeúčtovány xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 99) x xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých nevznikla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, přičemž xx musí xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx pořizovací, případně xxxxx xxxx cena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 13) xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx, 46)
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oběhu, přičemž xxxxxxxxx zboží xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx státě.
(3) Xxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x vyřazení xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxxxxxx více xxx 5 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx zdanitelným plněním xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx, xxxxx stavba xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx ukončení xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 5 let.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx zdanitelné plnění xxxxx xxx vložení xxxxx, xxxxx není xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxx xxxxxx vkládaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, případně xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxx dovozní xxxx xxxx pokud byl xxxxxxx bez daně xxxx xxx xxxx x obratu.
(5) Xxxxxx vypořádacího podílu 79) v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx 80) x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx u xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx.
(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx jejich hlavní xxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx najatého xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx uveden x nájemní xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx využívat xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvě. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx x nájemní xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 119)
§8
Plnění, xxxxx xxxxxx zdanitelná
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) dodání xxxxxxxxxxxx xxxxx 99) x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx xxxxxx č. 42/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
c) xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx opatřen xxxxxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx cena xxx xxxx xxxxxxxxxxx 500 Xx, a které xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxx,
d) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx plátce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx majetku,
e) xxxxxx osobního automobilu, xxx jehož pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxx §19 xxxx. 4, xxxxx
1. xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vstupní xxxx včetně daně,
2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxx cenu xxxxxx xxxx, xxxx
3. xxx dodání formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx reprodukční xxxxxxxxxx xxxx 46) xxxxxxxxxxx xxxxxxx cenu xxxxxx daně,
x) xxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx
1. xxx prodeji prodejní xxxx nepřevyšuje xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
3. při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pronájmu xxxxxxxxxxx pořizovací xxxx 46) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daně,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pořízeného xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxx niž jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx prodej xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxx podle §5, xxxxx
1. xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daně,
2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx
3. při xxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx reprodukční xxxxxxxxxx xxxx 46) nepřevyšuje xxxxxxx xxxx včetně xxxx,
x) vyřazení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx osoby, xxxxx není plátcem, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx osoby, xxx niž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plněním, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, při xxxxxxx koupi xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 4 nebo xxxx xxxxxxxx xxx xxxx,
j) bezúplatné xxxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §19 xxxx. 10 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx reprezentace 12) xxx xxxx,
x) xxxxxx obchodního xxxxxx, 83) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, 84)
x) postoupení xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,
x) dočasné přidělení xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 100)
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx věci, xxxxx xx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx bankou x k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx; stejně xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx,
o) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx u xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně, xxx z xxxxxx xxxxx xxxxx použití x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uplatnění daně xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xx prodejní xxxx x xxxxxx xxx xxxx nižší xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxxxxx automobilu, xxxxx leasingová xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. f), xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x úrovni bez xxxx xxxxx xxxx xxxxxx než základ xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jehož xxxxxxxx xxxxx uplatněn xxxxxxx xxxx, xxxxx prodejní xxxx xxxxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxx daně.
XXXXX III
XXXXXXXXXXX ZDANITELNÉHO XXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X VYSTAVOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXX
§9
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x) při prodeji xxxxx xxxxx kupní xxxxxxx xxxx dodání, 85) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx převzetí xxxx zaplacení zboží, x to xxx xxxx, který xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak,
x) xxx prodeji xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx je předplatné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx prodeji xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) xxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxx vlastnického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vkladem, xxxx xxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 101) xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx dnem, který xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
e) při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx poskytnutí nebo xxxxxxxxx, a xx xxx dnem, který xxxxxxx xxxxx,
f) xxx zdanitelném plnění xxxxxxxxxxxx xxxxx smlouvy x dílo xxxxxxxxxx xxxx převzetím a xxxxxxxx xxxx nebo xxxx dílčí xxxxx, x xx tím xxxx, který nastane xxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, plynu x vody x x případě telekomunikačních xxxxxx xxxx odečtu x měřicího xxxxxxxx, xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx spotřeby, xxxxx xx stanoven xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, elektrické xxxxxxx, xxxxx, plynu xxxx vody xxxxx §14 odst. 13 xxxx zjištění xxxx xxxxxxxxxxxxx částky xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx dnem, který xxxxxxx dříve,
x) xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ve smlouvě, xx kterému xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx práv; xx-xx xxxxxxx způsob stanovení xxxx x xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx využití práv, xxxx xxxxx xxxx xxxx, dnem xxxxxxxxx,
x) při zdanitelném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx tím xxxx, který xxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x podnikáním xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx §19 xxxx. 4, dnem převodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě dnem, xxx měl xxx xxxxx xxxxxx proveden,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx lahví xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx nemá xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §19 xxxx. 4, xxxx xxxxxxx xx evidence xxxxx,
n) při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za cenu xxx daně z xxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx není xxxxx na xxxxxxx xxxx podle §19 xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx poskytování kombinace xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zájezdů xxxx xxxxxxxx výstav, xxxx a kongresů, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zaplacením, x xx tím xxxx, který nastane xxxxx; x xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx přeúčtovávaných xxxxxx xx tyto xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§7 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxx xxxxxxxx nájmu xxxx xxxx xxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx tím xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx z obchodního xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx potřebu [§7 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxx xxxxxxxx,
x) při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [§7 xxxx. 2 xxxx. x)] dnem, xxx začal xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx užívat xxx účely, kdy xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně,
x) xxx xxxxxxx majetkového xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx (§7 xxxx. 4) xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastnické xxxxx xx vkladu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, x výjimkou nemovitosti x nedokončené xxxxxx, xxx se postupuje xxxxx písmene x),
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na likvidačním xxxxxxxx (§7 xxxx. 5) xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastnické xxxxx, xxxxxxxxx jiná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx písmene x),
u) při xxxxxx najatého hmotného xxxxxxx (§7 xxxx. 7) dnem xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §35, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; 102) xxx prodeji xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx dražbě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120) xxxx xxxxxxxx; přechází-li při xxxxx prodeji x xxxxxxxxxxx xx stavbě, xxxxxxxx se převod xxxxxxxxxxx x nemovitosti x nedokončené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x),
x) xxx xxxxxxx dovezeného xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo [§7 xxxx. 2 xxxx. x)], dnem předání xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.
(2) Zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx automatů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístrojů xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, bankovkami, xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx zdanitelná plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky nahrazující xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxx plnění se xxxxx xxxxx plnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dílčím xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle nájemní xxxxxxx, 86) smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx 88) xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu x xx sjednaných xxxxxxx a nejedná xx xxxxxx x xxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dílčí xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. X x xxxxxxx dílčích plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx uskutečněné xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x). X xxxxxxx xxxxxxxxx smluv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx xxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx zdanitelných xxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx uskutečněné xxxxxxxxxx posledním dnem xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx lhůtách, xxxxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o plnění xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx zálohy xx xxxxxxxxxx xx uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění.
§10
Xxxxx xxxxxxxxxx uplatnit xxx xx výstupu
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx vzniká xxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §25, 46 a 47 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a vystavil xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, vzniká xxxxxxxxx xxxxxxxx daň xx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokladu.
(3) Xxx xx výstupu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx do daňového xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx, xx kterém xx uskutečnilo zdanitelné xxxxxx.
§11
Evidence xxx daňové xxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Plátce xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx účetní xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x podnikání.
(3) Plátci, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx 32) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinni xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx za xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Evidenci xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx.
§12
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxx plátce xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, 4, 5 x 7 je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x použití xxxxxx vystaví xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx. Xxxxx o xxxx a xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doklad x xxxxxxx za zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx podle §25.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx vystaví plátce, xxxxxxxxx-xx zdanitelné xxxxxx xxx xxxxxx plátce, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x příjmení xxxx xxxxx, sídlo xxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxx xxxxxx pobyt nebo xxxxx podnikání xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo 90) xxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx plnění,
c) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx názvu, sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx trvalý xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) rozsah x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
h) xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,
x) xxxx xxxx bez xxxx xxxxxx,
x) základní xxxx sníženou sazbu xxxx, případně xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od povinnosti xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx podle §46 xxxx §47,
x) xxxx daně celkem xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x x xxxxxxxx.
Xx správnost údajů xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dokladu odpovídá xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. osvobozené xx xxxx, musí xxx xx tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx a výše xxxx celkem odděleně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxx let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém vznikla xxxxxx povinnost. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formě 116) tak, xxx xxxx vystaveny. Xxxxxx xxxxxxx x písemné xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx formy x uchovávat x xxxx formě xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx převod x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, 4, 5 x 7. Doklad x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jména x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě trvalý xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) účel xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxx,
x) xxxxxx x předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
h) výši xxxx xxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx sníženou xxxxx xxxx, případně xxxxxxx, xx xx jedná x zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx §47,
j) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x x xxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx dani, xxxxx není xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Vystaví-li xxx, xxxx xx xxxxxxx pokuta podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 91)
(7) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 plní x xxxxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx daňového dokladu xxxxxx o zaplacení xxxxxxxxx plátcem. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x cenu xxxxxx xxxx celkem. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx účely xxxxxxx daně z xxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Daň xx x tomto případě xxxxxxx podle §17 xxxx. 3.
(8) X xxxxxxx nájemních xxxxx x xxxxx x finančním xxxxxxxx xxxx xxxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kalendář, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx odkazováno, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx daňových xxxxxxx x každém zdaňovacím xxxxxx, kterého se xxxx. Xx správnost xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendáři xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxx uskutečňující xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx plátci xx xxxxxxxx xxxxxxxx zjednodušený xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx včetně daně xxxxxxx 10&xxxx;000 Kč. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx plátce, xxxxx uskutečňuje zdanitelné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x) x x) a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plátce, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx uvedena plátcem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění. Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §17 odst. 3 x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vystavit x xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx základ xxxx stanoví podle §14 odst. 15, x xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 121) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. 113)
(10) Plátce, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nechce xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx údaje podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), b), x), x), x) a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx něhož xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Tento xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vystavit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxx xxx. Xxxxx však xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečňuje, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx plátce, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, povinen xxxxxx xxxxxx vystavit.
(11) Xxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx dokladu pro xxxxx xxxxxxx podle §19 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxx. Xx dokladu x zaplacení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx exekučního xxxxxx.
§13
Xxxxxx xxxxxxxx x vrubopis
(1) Dojde-li k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §15, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dobropis nebo xxxxxx xxxxxxxx, x xx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx x ceně x xxxx xx x xxxxxxx dobropise xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx. Daňový xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx a výše xxxx xxxxx §15a.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx opravuje xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §15 odst. 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daňový xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx výše xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §12 odst. 2 xxxx. x), x), x), d), e), x), g), j) x xxxx,
x) xxx-xx x daňový xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxx x tomu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxxx,
b) xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozdíl xxxx zvýšenou xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx plnění bez xxxx x tomu xxxxxxxxxxxx daň zaokrouhlenou xx desetihaléře xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx samostatné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12, xxxxx xxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vrubopisu, xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxx daňové xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx dobropisu xxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx daňových dokladů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx daně x xx xxxxxxx vrubopisu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenou, xxxxxxxx xxxxxxx x původní xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx částky daně.
XXXXX IV
XXXXXX XXXX
§14
Xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx je xxxx 2) xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Základem xxx xxxxxxx xxxx může xxx x xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx plátcům za xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx osobám, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 7.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx zjištěná podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3) bez xxxx x xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,
x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx nesouvisející x xxxxxxxxxx xxxxxx [§7 xxxx. 2 xxxx. x)],
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx [§7 xxxx. 2 písm. x)],
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx najatého hmotného xxxxxxx [§7 xxxx. 2 xxxx. x)],
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [§7 xxxx. 2 písm. x)],
x) xxxxxxx osobního xxxxxxxxxx [§7 xxxx. 2 xxxx. x)],
x) vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§7 odst. 5),
x) předání xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx [§7 xxxx. 2 xxxx. x)].
(4) X xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx považována xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, 2) je základem xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx.
(5) Podléhá-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, 4) xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx.
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx se xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx.
(7) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečněno xxxxx xxxxxx zvláštní xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx nebo xx-xx poskytnuta sleva x xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxx xxxx xx xxxx zjištěná podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3) xxx xxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx snížení xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx mezi původní xxxxx x xxxxx xx xxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxx xx xxx vložení majetkového xxxxxx 122) x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx plněním, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je včetně xxxx. Základem xxxx xxx xxxxxxx majetku xx xxxxxxx xxxxxx xx kupní xxxx, xx xxxxxx xxxx xxx vydražena, která xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx daně. X xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx plnění osvobozená xx daně xxxx xxxxxx, která nejsou xxxxxxxxxxxx plněními, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxx xxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx. Obdobný xxxxxx xx použije x x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx majetkového vkladu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo nedokončené xxxxxx xxxxxx pozemku. Xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zdanitelných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 3) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx posudek více xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx z posudku, x němž xx xxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx daně xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx mezinárodně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x zlata xxxxxxxx xxx xxxxxx zlatých xxxxx x medailí, xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyšší, xxx bylo xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx daně, xx kterou xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tržní xxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou pro xxxxxxxxxxx xxxxx prodávány xx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx hodnota, xxxx xx cenu vyšší, xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxx měnu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx. Pokud jsou xxxxxxxxx za cenu xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, základem xxxx xx nula.
(12) Xxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cenin x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za ceny xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx mezi nominální xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx poštovního xxxxxxxxx x cenou xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx nominální xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx. Při prodeji xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx daně xxxx, xxxxx neobsahuje xxx.
(13) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, elektrickou xxxxxxx, teplo, plyn xxxx xxxx xx xxxxxx plátce, uplatnil xxxxx xx odpočet xxxx na xxxxxx x xxxxxxxx za xxxx služby, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx osob, xx povinen za xxxx zdanitelná xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx xx xxxxx o xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx podléhající cenové xxxxxxxx, a ve xxxx platné xxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx daň x xxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx osob maximálně xx výši xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx nakoupí xxxxxx osvobozené xx xxxx podle §25 x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pořizovací xxxx.
(14) V xxxxxxx závodního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx daně xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx daň.
(15) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx plátci, xx účelem dalšího xxxxxx x nezměněném xxxxx je přirážka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3) x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx od osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx stavu. Xxx xx vypočte xxxxx §17 odst. 3. Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x) xxx xxxxxx ojetého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxx xx účelem xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxx neuplatnil xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx §19 xxxx. 4 x xxxx dodání je xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxx dodání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx dodání je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cenou xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx dodání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(16) Xxxxxx, který xxxxxx zboží xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zvlášť xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx základ xxxx u zboží xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3). Xxxxxxxxx xx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxx xx rozvodné xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxx x pevné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stavby.
(17) Xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5) xx tříd XXX 63.30.11 (xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x 74.84.15 (xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výstav, xxxx x kongresů) je xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §15.
(18) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, x kterého byl xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxx daně x xxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výsledkem xx xxxxxx xxxxxxxxx, x něhož není xxxxx xx odpočet xxxx xxxxx §19 xxxx. 4, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 45) po xxxxxxxxxx zhodnocení.
(19) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 3, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx zabudováním jako xxxxxxx stavby, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 3)
(20) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx rozdělit xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx vstupní xxxx automobilu xxx xxxx.
(21) X xxxxxxx zrušení smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxx vráceného osobního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx původní vstupní xxxx xxxxxxxx automobilu xxx xxxx snížená x xxxxx x xxxx, xx které, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx daně.
(22) Xxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Daň se xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3.
(23) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 99) xx stanovených xxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 3) x xxxxxxxxxx cenou. Xxx se vypočte xxxxx §17 xxxx. 3.
(24) Xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxx dotace x xxxxx xx zdanitelná xxxxxx. Xx dotace x cenám xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hospodářskému výsledku x xx pořízení xxxxxxxxxxxx hmotného a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§15
Xxxxxx xxxxxxx daně
(1) Xxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx
a) xxx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) při snížení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plnění,
x) při xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zájezdů xxxx xxxxxxxx výstav, xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx změna xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxx
x) při xxxxxxx xxxx, xxxx xx-xx xx základě xxxxxxxxxx kvalitativních, xxxxxxxx x jiných podmínek xxxxxxx úhrada vyšší xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) při xxxxx xxxxxx xxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx sjednané xxxx xx kombinaci xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx turistických zájezdů xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx změna xx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti.
(3) Rozdíl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx základu xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, x kterého xx uplatní sazba xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx původního xxxxxxxxxxxx plnění a xxxxx xxxxxxx dani
x) ve zdaňovacím xxxxxx, xx xxxxxx xxx daňový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x opravu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1,
x) xx xxxxxxxxxx období, ve xxxxxx xxxx oprava xxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx x výše xxxx x xxxxxxx zdanitelných xxxxxx uskutečněných xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx, že vystaví xxxxxx, který má xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §12 xxxx. 5, x xxxxxxxx xxxxxx x) x g), x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx daně x xxxx xxxx nelze xxxxxxx po uplynutí 3 let xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Opravu xxxxxxx daně x xxxx daně xxxx xxxxxxx pouze plátce, xxxxx byl plátcem xx xxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.
§15x
Xxxxxx xxxxx daně x xxxx daně
(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daně xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx a zároveň xxxxxxxx xxxxxx doklad, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění uplatnil xxxxxxxxxx xxxxx daně, xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §25, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx §47, x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx povinnost, je xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x tohoto zdanitelného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §25, xxxxxxxx xxxxxxxxxx od povinnosti xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx §47, x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx povinnost, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx stanovené v §12 xxxx. 2 xxxx. x), b), x), d), e), x), g) a xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx použil xxxxxxxxxx sazbu daně, xxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §25, osvobození xx povinnosti uplatnit xxx na výstupu xxxxx §46 nebo §47,
x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx použitou xxxxx xxxx a výši xxxx xx záporným xxxxxxxxx,
x) základ xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového dokladu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx daně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě uvedenou x v haléřích.
(4) Xxxxxx sazby xxxx a xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx od konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx uskutečnilo zdanitelné xxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxx daňového přiznání xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeného xxxxx §25 xxxx osvobozeného xx xxxxxxxxxx uplatnit xxx xx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx §47, xxxxx i xxxx xxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx základ xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §25 nebo xxxxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxx xxx xx výstupu xxxxx §46 nebo §47, uvede x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx na xxxxxxx xx správnou xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xx po vyměření xxxx xxxxxx, že xxxxxx uskutečnil zdanitelné xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, osvobození xx xxxx xxxxx §25, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx podle §46 xxxx §47, x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXXXX X
XXXXX X XXXXXXX XXXX
§16
Xxxxx xxxx
(1) X xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. U xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx celního sazebníku xxxxx nosičů, xx xxxxxxxxx snížená sazba.
(2) Xxx správné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kódu xxxxx přílohy č. 1 a xxxxxxx x. 3 k xxxxxx zákonu je xxxxxxxx xxxxxxxxx celních xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zboží.
(3) X xxxxx xxxxxxxxx x §2a odst. 2 písm. x) x x xxxxxxxxxx xxxxxxx 6) xx xxxxxxxxx xxxxxxx sazba. X xxxxx uvedených x §2a xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxxxxxx základní xxxxx.
(4) X xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx 5) xxxxxxxxx x příloze č. 2, xxxxx xx nedílnou xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx uplatňuje základní xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zdanitelného xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x této příloze xxxxxxxxx, xxxxxxx xx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 7) se xxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, 8) xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx 9) x smlouvy x obchodním zastoupení 10) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazba.
(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5) xx oddílů 45 x 46 (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) X nájmu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx sazba xxxx.
(7) X xxxxx o finančním xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(8) U přirážky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx xx uplatní xxxxxxx xxxxx.
(9) X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §30, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daně. Xxxxxxxx xxxxx daně se xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx stavby. Xxxxxxxxxxx xxxxxx stavby xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxxx energie, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxxxx na 48 xxxxx xxxxxxxxxxx.
§17
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx podíl, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx sazby xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx 100, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Vypočtená xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxx x xxxxxxxx. Cena xxxxxx daně se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Daň xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ceny včetně xxxx x koeficientu, xxxxx se vypočítá xxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 100 a xxxxxxxxx xxxx sazby, pokud xx xxxxxxxx daně xxxx xxxxxx daně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na čtyři xxxxxxxxx xxxxx. Vypočtená xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x haléřích. Xxxx xxx xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx ceny xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, použije xx sazba stanovená xxx xxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Souborem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x různých částí, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx drobný xxxxxx.
(5) Při xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3.
(6) Xxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx takto:
a) xxxxxx pořízené xx xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx již xxxxxxxxx, xxxx však xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx §19,
x) x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx nakoupených xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx daň xx výši xxxxxx xxxxx.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx, xxxxx nakupují xxxxx za xxxxxx xxxx dalšího xxxxxxx x nezměněném xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň xx výstupu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx plátci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx záznamní xxxxxxxxxx xx smyslu §11 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 89) x individuální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx plátci x xxxx, na xxxxxx xx tato xxxxxxx vztahuje.
XXXXX VI
XXXXXXX XXXX
§19
Xxxxx xx odpočet xxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx, použije při xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vykazující všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, že xx xxxxxxxxx podnikatelem.
(2) Xxxxxx prokazuje xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 11) případně xxxxxxxxxx xxxxx §11 x xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx jednotkou, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx vystaven xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx plátce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 14)
(3) Xxxxx na odpočet xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x daňovém přiznání xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx přijaté xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx po uplynutí 3 let od xxxxx zdaňovacího xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdanitelné xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx osobního automobilu, x xx x xxxxxx finančního pronájmu, xxx technickém zhodnocení 13) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravou xxxxxxx xxxx xxxxx §20.
(5) Xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx automobilů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje, x xx x formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx uskutečňován plátcem. Xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx osobních xxxxxxxxxx x vratných xxxxx xxxxxxxx xx vývoz, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Plátce xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxx úroveň xxxxxxx xxxx bez xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx hmot.
(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v obchodním xxxxxxx, xxx účely xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx plátce xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx s podnikáním. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx toto xxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x).
(9) X xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(10) Xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12) xxxxx xx xxxxxx vynaložené x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x náhrad xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx náhrad, 123) xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 124) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxx musí xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravou xxxxxxx xxxx podle §20.
(11) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxx. Vyloučení daně x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx být x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před případnou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §20. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. 82)
(12) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, 15) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx prodeje xxxxxxx xxxx xxxx části x x xxxxx xx uskutečnění xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx lahví, x nichž xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 4.
§19a
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xx odpočet xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která použije x uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx výstupu xxxxx §45, 45b, 46 x 47, zdanitelných xxxxxx osvobozených xx xxxx uvedených v §20 xxxx. 2, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx výnosů xx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
(2) Nárok xx odpočet daně xxxx plátce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §25, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 2.
(3) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §20
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxx obratu xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxx i x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u nichž xxxx zřejmé, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx uskutečněná zdanitelná xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x dosažení xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedená x odstavci 2.
§20
Způsob xxxxxxx xxxx na xxxxxx
(1) X xxxxxxxxx zdanitelných plnění xxxxx §19a xxxx. 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx část xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx xxxx součin xxxx na xxxxxx x těchto přijatých xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podíl, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx daně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx dani na xxxxxxx x zdanitelná xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx podle §45, 46 x 47 x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx všechna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4. Xxxxxxxxx koeficient se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §25, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xx daně uvedených x xxxxxxxx 2, xx xxxxxx a xxxxxxx součet xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx dani xx xxxxxxx, zdanitelná xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxx §45, 46 a 47 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nula.
(2) Xx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle §35, cena bez xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx staveb, který xx zdanitelným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §30, x xxxxxx sázejících xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle §34, xxxx sázkových xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. b), x), x), j) x x) xxxxxx x. 202/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx, která xxxxxx zdanitelná, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a údaje x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke zboží.
(3) X xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeni za xxxxxx podnikání, se xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx koeficientu započítávají x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze státního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ze xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx, xxxxx uskuteční xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §25, xx xxxxxxx toto xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxx-xx xxxxxxx podle §19. Toto plnění xx plátce xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx jmenovateli xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období x přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19a xxxx. 3, xxxxx xx koeficient vypočtený xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx xxx 0,05 xxxxxx.
(6) Plátce má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19a xxxx. 3 v příslušném xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx koeficient vypočtený xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 vyšší xxx 0,95 xxxxxx.
(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným x odstavcích 1 xx 6 vypořádání xxxxxx xx xxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19a xxxx. 3, xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Vypořádání xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx vypočteným xxxxxxx xx odpočet xxxx x přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19a xxxx. 3 x xxxxx xx xxxx rok x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx x přijatých zdanitelných xxxxxx podle §19a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně x přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19a xxxx. 3 je xxxxxxx xxxx na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx celý rok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx z xxxxx x uskutečněných xxxxxxxxxxxx plněních za xxxx xxx.
(8) X případě, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikání, provede xxxxxx xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19a xxxx. 3, způsobem stanoveným x odstavcích 1 xx 6, za xxxxxx od 1. xxxxx roku předcházejícího xx xxxx xxxxxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxx registrace xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19a odst. 3 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19a xxxx. 3 z xxxxx xx celé xxxxxxxxxxxx xxxxxx x součtem xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx §19a xxxx. 3 x jednotlivých xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx x přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19a xxxx. 3 xx xxxxxxx daně na xxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxx vypořádávané xxxxxx vynásobený xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx vypočten x údajů o xxxxxxxxxxxxx zdanitelných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) X xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx registrace xxxxx §5 xxxx. 6 xxxx 9, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19a xxxx. 3, xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxx 1 xx 6, za xxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx uvedeného xx rozhodnutí x xxxxxxx registrace xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx xxxxx §19a xxxx. 3 uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx nárokem na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19a odst. 3 x údajů xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19a odst. 3 x jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx x přijatých zdanitelných xxxxxx podle §19a xxxx. 3 xx xxxxxxx daně xx xxxxxx za tato xxxxxxx zdanitelná plnění xx xxxx vypořádávané xxxxxx vynásobený xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypořádávané období.
(10) Xxxxxx x xxxxxxx opravy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx daně s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(11) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx vypořádaných 3 předcházejících kalendářních xxxx se xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx rok, xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx s promítnutím xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opravit xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx 9. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx roků se xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx použije xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§21
Oprava xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx-xx plátce, xxxxx xxxxxxxxxx zdanitelné plnění, xxxxxx daně xxxxx §15 xxxx. 1, xx plátce, xxx xxxxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxx, povinen xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opravou xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, základ xxxx podle §15 xxxx. 2, xxxx xxxxxx, pro xxxxx xx uskutečnilo zdanitelné xxxxxx, provést xxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx nejdříve x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx provedena xxxxxx základu daně xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx do 3 xxx od xxxxx zdaňovacího xxxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx oprava xxxx.
(3) Opraví-li xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 3, xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx daně, na xxxxxxx xxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx provést xxxxxxxx x xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výše xxxx, x xxxxxxxxxx xx 3 let xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, jehož se xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 3, xxxxxxxx xx přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §19a xxxx. 3, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §20.
§22
Úprava xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx-xx plátce xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §19a xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §19a odst. 2 xxxx 3, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx použití xxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x §19a odst. 2, xxxxxx odpočtu xxxx xxxxxxx plátce xxx, xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpočet daně x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx
x) jako xxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx dlouhodobého hmotného xxxxxxx zjištěné podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 45) nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku zjištěné xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 46) x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx výše sazby xxxx uplatněné xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx 100, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx než 5 let x x xxxxxxxxxxx xxxx xxx 10 let,
x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xxxx xxxx pořízených xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 46) a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx daně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx 100, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx pořízení xxxx xxx 5 xxx.
(3) Xxxxx-xx x úpravě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxxx xxxxx použití xxx xxxxx xxxxxxxxx x §19a xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx úpravě xxxxx §20.
(4) Xxxxxxxxxx-xx plátce xxxxx xx odpočet daně xxxxx §19a xxxx. 2 a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx účely uvedené x §19a odst. 1 xxxx 3, xxxx upravit plátce xxxxxxx daně xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx změně xxxxxxx xxxxx, x x xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxxx plátci nárok xx xxxxxxx daně.
(5) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx základě xxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx v §19a xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxx plátce xxx, xx u těchto xxxxxxxxx zdanitelných plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, kterou xxxxxxxx
a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 45) xxxx zůstatkové xxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) x xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx jako podíl, x jehož xxxxxxxx xx xxxx sazby xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 100 a příslušné xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx jejich xxxxxxxx xxxx xxx 5 xxx x u xxxxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxx,
x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) nebo xxxx pořízených zásob xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vypočítá jako xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx výše xxxxx xxxx uplatněné xxx pořízení x xx xxxxxxxxxxx součet xxxxx 100 a xxxxxxxxx výše xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx více xxx 5 xxx.
(6) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx x §19a odst. 3, xxxxxxx částka xxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxx xxxxx §20.
(7) Xxxxxxxxx koeficient xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), odstavce 2 xxxx. x), xxxxxxxx 5 písm. x) x xxxxxxxx 5 xxxx. b) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx desetinná xxxxx.
§23
§23 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/1994 Xx.
§24
§24 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/1993 Sb.
XXXXX XXX
XXXXXXXXXX OD XXXX
§25
Xxxxxxxxxx od xxxx
(1) Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx uvedená xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §26 xx 35:
x) xxxxxxxx služby (§26),
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§27),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx (§28),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§29),
e) xxxxxx x nájem xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§30),
f) xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§31),
x) zdravotnické xxxxxx x xxxxx (§32),
x) sociální xxxxx (§33),
x) xxxxxxx x xxxx podobné xxx (§34),
j) xxxxxx xxxxxxx (§35).
(2) Xx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou založeny xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podnikání, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§35a).
§26
Poštovní xxxxxx
(1) Od xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby:
x) dodání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 125)
x) xxxxxxxx xxxxxxx. 125)
(2) Xxxxxxxx xxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx, xx jsou provozovány xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 125)
§27
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání
Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání prováděné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, 126) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 127) xxxxxxxxxxxxx 128) x xxxxxxxxxxxx. 129)
§28
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Finančními xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 21)
x) xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx,
x) poskytování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) platební xxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 22)
x) xxxxxxxx akreditivu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 23)
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 24)
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
j) xxxxxxx xxxxxxxx se peněz,
x) xxxxxx zlata Xxxxx xxxxxxx xxxxx x přijímání vkladů Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx státu,
x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 130)
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účet zákazníka, 131)
n) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, 131)
x) obchodování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, 131)
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx úvahy x xxxxx smluvního ujednání xx zákazníkem, xx-xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 131)
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, 131)
x) xxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 132)
x) vypořádání obchodů x xxxxxxxxxxxx instrumenty, 133)
t) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami xx vlastní xxxx xxxx xx účet xxxxxxx,
u) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx subjektem; xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x podílových xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 134)
x) xxxxxxxx rozhlasových a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx obyvatelstva,
y) xxxxxxxxxxxxxxx spoření.
§29
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, 135)
x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojišťovnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 136) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx agentem xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx,
d) zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem.
§30
Převod x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, nájem xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nedokončených xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dvou xxx xx kolaudaci nebo xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx příslušnosti k xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx daně.
(4) Xxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nájem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx měřicích xxxxxxxx podle §16 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytů xxxx xxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxx zařízení bytů xxxx xxxxxxxxxx prostor xx osvobozen xx xxxx. Osvobození se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 9.
(5) Xxxxxx xx může xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx dani xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx pozemků xxxx xxxxxx jiným xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx nájemní xxxxxxx.
§31
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 5) xx oddílu XXX 80 (školské xxxxxx x xxxxxx) xxxxxxxxxxx v základních xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx učilištích x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x speciálních školách, 29) vysokých xxxxxxx 105) a předškolních xxxxxxxxxx x školských xxxxxxxxxx, 106)
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 34)
(2) Xx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.
§32
Zdravotnické xxxxxx x xxxxx
(1) Od xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5) do xxxxxxxxx XXX 85.1 (zdravotní xxxx) xxxxxxxxxxx oprávněnými xxxxxxxx 35) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy. 36) Xx daně xxxxxx xxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozovnami xxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1. Xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx x přímému xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xx osvobozeno též xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 5) xx xxxxx XXX 33.10.92 (xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
(3) Xx daně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx léčiv, 107) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx 108) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lékařský xxxxxxx x xxx lékařského xxxxxxxx oprávněnými xxxxxxxx. 35)
(4) Xx xxxx je osvobozeno xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 38)
§33
Xxxxxxxx xxxxx
Od daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5) xx xxxxxxxxx XXX 85.3 (xxxxxxxx xxxx) poskytované podle xxxxxxxxxx předpisu 39) xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxx.
§34
Loterie x xxxx xxxxxxx xxx
Od xxxx xx osvobozeno provozování xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx her, 40) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§35
Xxxxxx xxxxxxx
Od daně xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx 41) xxxxxx, x to x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pronájmu.
§35x
Zdanitelná xxxxxx prováděná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
Xx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx založeny xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx není xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 115) xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv 43) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX OBDOBÍ X XXXXXX XXXX X XXXXXXXX
§36
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.
(2) Xxxxx xxxxx plátce xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxx 10 000 000 Xx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx kalendářní čtvrtletí. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xx předcházející xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xx může xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíc x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x registraci. X plátce, xxxxx xxxxxxx společně x xxxxxx plátci xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx stanovení zdaňovacího xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plátce dosaženého xxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx 118) formou xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva 118) rozdělením se xxx xxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx založených xxxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nástupnických xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxx zanikající xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xx bylo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx 118) xx xxx xxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx bez likvidace, x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx znám xxxxx xx předcházející xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx pro stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kalendářní xxxxxxxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxxx registrace xxxxxx vyznačená x xxxxxxxxx o registraci.
(6) Změnu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx čtvrtletní anebo xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx. Plátce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změnu zdaňovacího xxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
§37
Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx zdaňovacího období xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, 50) a xx x v xxxxxxx, xx mu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §43, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxx předpisem, 52) x daně x xxxxxxxxxxxxx autobusové xxxxxxxx x xxxxxxxx splatné xx lhůtě stanovené x §48.
(2) Xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 137) xx povinen xx xxx předcházejícímu prohlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx konkurzu. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 138)
(3) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 48) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx za zemřelého xxxxxx xxxxxxxx ke xxx úmrtí xx 25 dnů xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxx společnosti nebo xxxxxxxx po xxxxxxx xxx likvidace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 118) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx, xxxxx xxxx určený xxxxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxx xxx xxxxxx účely xx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3, xx xxxxxxx uvést xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdanitelná xxxxxx x daňovou povinnost xx své xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx povinnost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx uvádějí pouze xxxxxxxxxx plnění a xxxxxxx povinnost ze xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§37x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx odpočtu
(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vyměření nadměrného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxx žádosti do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x x případě prohlášení xxxxxxxx. Xxxxx postup xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změnou xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměření. X xxxxx případě xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisu. 51)
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx penále 54) xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Toto xxxxxx xx neuplatní xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx den vzniku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
§38
§38 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 208/1997 Sb.
§38x
Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xxxxx plátce xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx souhrnem xxxxx daňovou xxxxxxxxx, xxxx předložit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx. 53)
§39
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxxxxxx.
(2) Správce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plátce, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 12 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx své povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxx xxx xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.
(4) Odvolání xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx registrace.
§40
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xx jiné zdaňovací xxxxxx
(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období, xxx xx xxxxxxx příslušely, x nesnížil tím xxxxxxx povinnost, správce xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx měla být xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přiznání xx xxxx zdaňovací xxxxxx, xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx tím xxxxxxx xxxxxxxxx, správce xxxx xxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx uplatněna, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 0,1 % x xxxxxx xxxx xxxxxxx v daňovém xxxxxxxx xx nesprávné xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxx krácení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x náhradní lhůtě 15 xxx ode xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx. Penále xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne-li částku 100 Kč.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxx v §19 odst. 3.
§41
§41 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/1994 Xx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX DANĚ XXX XXXXXX X VÝVOZU
§42
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx jinak.
§43
Xxxxx xxxxx
(1) Dani xxxxxxx
x) zboží x xxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxx celním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oběhu xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) české xxxxx, 58) xxxxx xx xxxxxxx xxxx umístěno xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx svobodném xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx původním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,
c) české xxxxx, 58) xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 61) xxxx xxxxxxxx xx zahraničí x je xxxxxxxx xxxx novým vlastníkem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zpět xx xxxxxxxx.
Daň x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xx jednalo x xxxxxxxxxx xxxxx xx volného xxxxx.
(2) Povinnost vyměřit xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx zboží xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §1922, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxx lze uplatnit xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx režimu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx propuštěného do xxxxxx dočasného použití xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx režimu, xxxx-xx v režimu xxxxxxxxx xxxxxxx vydáno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Nárok na xxxxxxx xxxx x xxxxx z dovozu xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, x němž xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx propuštěného do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, v xxxx xxx režim xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §43 xxxx. 11 nelze xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx dodatečně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx zdaňovacího období, x němž xxxxx x dodatečnému xxxxxxxx xxxx. Plátce xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x dovezených xxxxxxxx xxxxxxxxxx propuštěných xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx režim xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx je i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxx zaplacena. Xxxxxxx dokladem x xxxxxxx xxxxx vráceného xxxx xx tuzemska xxxxx §43 odst. 1 a §44 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oběhu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyměřené dani xxxxxx celním xxxxxxx xx předpokladu, xx xx daň xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxx od daně, xxxxx xx na xxx xxxxxxxx osvobození xx cla. Xx xxxx xx osvobozena xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx využití, xxxxxx orgány x xxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx všeobecného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. 59)
(7) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce 60) xx tento xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxxxxx zastoupené xxxxx, xxxxx je kupujícím xx vztahu x xxxxxxxxx xxxx příjemcem xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxx daňový xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, která xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zastoupení xxxxxxxxx zvláštním předpisem 65) x xxxx xxx xxxxxxx smlouvou x xxxxxxxx zastoupení.
(8) Xxxxx xx xxxxx zboží uskutečňován xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxx xxxx zastoupených osob, xx daňovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx o propuštění xxxxx xx xxxxxxx xxxxx 55) nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx použití 57) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, 56) xxxxx xxxxxxx nepřímý xxxxxxxx xxxxxxxxxx na každou xxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxx xxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxxxx patří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x kterého se xxxxxxx xxxxxxxx celní xxxxx, 63) xxxxxxx xx xxxxxxxx sazba, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx této xxxxx xxxx podléhá.
(10) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 64) x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyměřené a xxxxxxx xxxx, daň xxxxx orgán vrátí. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx daně, x xx x daňovém xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx vrácena.
(11) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx výši xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti x xxxxxx nesrovnalostí xxxxx §16, 43 a 44, xxxxxx plátci xxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dodatečně xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 4.
§44
Xxxxxx x výpočet xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 písm. x) xx součet
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx,
b) xxx, xxxxx a poplatků xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zboží
x) podle §43 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx součet xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx daně; xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xx xxxxxx pořizovací xxxx xxxx příslušné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 13) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx §43 xxxx. 1 xxxx. c) x x xxxxx, xxxxx x době xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx status xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pásma x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx výše nákladů xx provedené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxx §43 odst. 1 xxxx. x) a x xxxxx, xxxxx x xxxx umístění xx xxxxxxxxx celním xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx pásmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx status xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do svobodného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx osoba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx součet xxxxxxxxxx xxxx x případně xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx operace xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, 13)
x) xxxxx §43 xxxx. 1 písm. x) x u xxxxx, xxxxx x xxxx umístění xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx získalo propuštěním xx volného xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx pásma x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx tuzemska, xx xxxx xxxxxxx xx provedené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spotřebovaného při xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ceny xxxxxx materiálu xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 13) x xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Materiálem spotřebovaným xxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx umístěnému ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx svobodném xxxxxx xxxxx během xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) U xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 odst. 1 xxxx. b) x x) se xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx základu xxxx podle odstavce 1 nebo 2 x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vypočítá xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx 100. Vypočtená xxx xx zaokrouhlí xx xxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xx volného xxxxx x režimu pasivního xxxxxxxxxxxxxxx styku se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx. 62)
(5) X xxxxx propuštěného xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xxx započatý xxxxxxxxxx xxxxx, během xxxxxxx xxxx zboží xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 3 % x xxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxx zboží, xxxxx x xxxxxxxx propuštění xx režimu dočasného xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx určená xxx xxxxx xxx vyšší xxx ta, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx propuštění xxxxxx zboží xx xxxxxxx oběhu v xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) X zboží xxxxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx daň xxxxxxx xxxxxxxx shodným x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxx volného xxxxx.
(7) X dováženého xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle §16.
(8) Dovoz xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxx republiky je xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx osobního xxxxxxxxxx.
§45
Vývoz xxxxx
(1) Vývoz xxxxx xx zahraničí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, která xxxxxxx xxxxxxxx zboží.
(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx uskutečněn, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx režimu vývozu, 67) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styku, 56) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx uveden xxxx x datu xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx celního skladu xxxx xxxxxxxxxx celního xxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx plátce xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx přiznání, x xx nejdříve xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx zboží xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, má-li xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx zboží xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styku xxxxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení 56) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vydané xx xxxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx schváleným xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Při vývozu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 60) xx nárok na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daň na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx zboží xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx daňový doklad xxxxxxxxxx osobě, která xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedena. Xxxxxx doklad xxxx xxxxxxxxx xxx nepřímého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 65) a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x propuštění xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vydané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxxxxxx xx každou xxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Plátce xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx zpět xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x systému navracení.
§45x
Vrácení xxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a imunit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx vyhlášena xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 66) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx") se xxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxx") na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx uplatnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxx zaplacené daně, xx xxx xxxxx xxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx okruhu xxxx xxxxxxxxxxxx výsad x imunit, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, roční limity xxx výši xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, rozsah x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x určení místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, x kterého xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§45b
§45b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 354/2003 Xx.
§45c
Xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx mezinárodní smlouva x nenávratné xxxxxxxxxx xxxxxx, která byla xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx daně xxxx xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx hrazena xxx, xx xxxxx, která xxx zaplatila, nárok xx vrácení xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").
(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxx podle odstavce 1, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxx,
c) daňový xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxxx xxxxxxxx 4, který xxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx daně,
e) xxxxxxxxx vydané Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo subjektem, xxxxx xx oprávnění Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci a x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx,
x) prohlášení xxxxxxxx, který xx xxxxxxx, xx xxx, xxxxxx xxxx vrátit, xxxxxxxxx xxxxx §19.
(3) Xxxxx podá xxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx sídlo xxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x žádosti daňové xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxxx xxxxx číslo. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx daně zahraniční xxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xx plátce, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx, povinen xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx název xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx trvalý xxxxx plátce,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) obchodní xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx kterou plátce xxxxxxxxxxx zdanitelné plnění,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) datum xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,
x) xxxxx xxxx,
x) výši daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx,
x) výši xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(5) Osoba, xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zahraniční osoby xxxxx odstavce 3, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx Xxxxx 1.
(6) Xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, má xxx xxxxx xxxx postavení xxxxxxxx subjektu bez xxxxxxxxxx se registrovat.
(7) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx zdanitelné plnění xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx měsíců od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zaniká.
(8) Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx vrácení xxxx, xx xxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 7, xxxxxxxx tuto xxx xx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxx je zboží, x xxxxxxx byla xxxxxxx daň, xx xxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx vrácena, xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§45x
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx na xxxxxxx daně xxxxxxxxx x ceně xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxx nakupuje xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xx vrací xx xxxxxxx xxxxxxxx vzájemnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxx daň, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nakupujícím xxxxx a xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizím xxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxx xxxxx a xxxxxx:
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx spotřebu,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxx,
c) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x reprezentací zahraniční xxxxx,
x) telekomunikační xxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určených pro xxxxxxxx méně než 9 osob,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 71) s xxxxxxxx nafty x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx žádost o xxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxx xxx Xxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx být pouze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Zástupce xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx. Zástupce může xxxx Xxxxxxxxx úřadem xxx Prahu 1 xxxxxxxxxx neomezený xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx podepsanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx vzniká xxxx podání xxxxxxx x xxxxxx jazyce.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx originální xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx moc x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádost xxxxxx xxxxxxxx,
x) potvrzení x xxxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx státě, x xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x cizím xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxxxxx nesmí xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx než 1 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poskytující xxxxxxxxxx plnění povinen xxxxx
x) obchodní xxxxx nebo xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxxxx,
x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sídlo xxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxx trvalý xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx a předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx vystavení xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,
x) xxxxx daně,
h) xxxx xxxx celkem xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx,
i) xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx na vrácení xxxx xxx uplatnit xx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxx kalendářního xxxx. Xxxxxx x xxxxxxx lze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx daň xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx 20&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxx xxxxxx daně, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx, xxx xxxxxxxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xxx žádost x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního roku. Xxxx-xx nárok na xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx daně xxxxx xxx 10 000 Kč.
(10) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx vrácení daně, Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1 daň xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxxxx xxx žádosti. Xxx xx xxxxx x xxxxx měně xx účet xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
(11) Finanční xxxx xxx Xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) označí xxxxxxx razítka a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§45x
Vracení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při vývozu xxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x tuzemsku x xxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dokladu xxxxxxxxxx, xxxxx uznává za xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx v xxxxxxxx,
c) je xxxxxx xxxxxx 15 xxx
(xxxx xxx "xxxxxxxxxx fyzická osoba").
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx osoba obvykle xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 185 dnů x jednom kalendářním xxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx místě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xx byt.
(3) Xxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx
a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx zaplacená xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním dnu, xx vyšší xxx 2&xxxx;500 Xx,
x) xxxxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx styku,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx obchodní charakter. 139)
(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx:
x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, případně trvalý xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
e) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxx xxxx,
g) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx,
x) výši xxxx xxx daně xxxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxx x těchto xxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, 71)
b) xxxxxxxx xxxxxxx, 121)
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, 113)
x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxx Harmonizovaného systému x kapitolách 01 xx 21.
(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx vyveze xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx zboží x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx,
x) zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plátcem, který xx xxxx x xxxxxxxxxx zboží, a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx x).
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinna xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohraničnímu celnímu xxxxx xxxxxxxx zboží, xxxxxxxx x vývozu xxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxx x potvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tiskopis xxxxxxxxx xxxxxx provedené xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx celní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxx x vývozu, xxxxx údaje na xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx souhlasí x xxxxx uvedenými xx xxxxxxxxx x vývozu xxxxx x zboží xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx celní xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx označí xxxxxxx razítka a xxxxx zahraniční fyzické xxxxx.
(8) Nárok xx vrácení daně xxxx uplatnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx.
(9) Pokud xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx prodejna, která xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxxx xx xxxxxxx daň xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daně x xxxxxxxx doklad x prodeji xxxxx x tiskopis x xxxxxx xxxxx potvrzený xxxxxxxxxxx celním úřadem, xxxx
x) jiné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jménem x xx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zboží a xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx pohraničním xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx konce xxxxxxxxxxx období, x xxxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx plátce xxxxxxx uchovávat xx xxxx stanovenou v §12 odst. 4.
(11) Nárok xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx, xxxxx tato osoba xxxx zmocněná xxxx xxxxx xxxxxxxxxx doklady xxxxxxx x odstavci 10 prodávajícímu do 3 kalendářních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxx.
§45x
Vracení xxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osobního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pronájmu nevzniká xxxxx na xxxxxxx xxxx x přirážky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx byl rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxx přiznán xxxxxxxxx xx zakoupení xxxxxxxx automobilu.
(3) Xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku x xxxxxx 5 let, xxxxxxx však xx xxxx 100&xxxx;000 Xx.
(4) Xxxxx na xxxxxxx zaplacené xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx zakoupen, xxxx
x) při ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx, xxxxx xxx osobní automobil xxxxxxxx formou finančního xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxxx ojetého xxxxxxxx xxxxxxxxxx může osoba xx zdravotním postižením xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §14 odst. 15.
(6) Nárok xx xxxxxxx zaplacené xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx nakoupeného osobního xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx.
(7) Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxxxxxx xxxxx nárok xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx správci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx pobytu. Xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx daň xxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxx x xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx a příjmení, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
c) xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx plátce xxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, případně xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxxxx,
x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx,
d) rozsah x předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxx xxxxxxxxx dokladu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) sazbu xxxx,
x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru,
x) výši ceny xxx daně celkem.
§45x
Xxxxxxx xxxx ozbrojeným xxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx státu, 109) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů nebo xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx x kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zboží, xxxxxx a xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 71) xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x lodě xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx složky,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b).
(3) Vojenské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Finančního xxxxx pro Xxxxx 1, x xx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx ozbrojených xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx účel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se registrovat.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx doložena daňovými xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx, xxxxxxxx trvalý xxxxx xxxxxx,
x) daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) rozsah x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx,
x) sazbu xxxx,
x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru,
i) xxxx xxxx xxx xxxx celkem.
(7) Xxxxxxxx úřad pro Xxxxx 1 xxx xxxxx na xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxx xxx tyto účely xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxx x odstranění xxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxx osobám xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1 nejpozději xx 6 xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx je xxxxx, x xxxxxxx xxxx vrácena xxx xx xxxxx do 12 kalendářních měsíců xxx xxx, kdy xxxx xxx vrácena, xxxxxxx, je xxxxxxx, xxxxxxx byla xxx xxxxxxx, xxxxxxx daň xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§45h
xx. XX xxxxxx x. 102/2004 Sb. >>>
(1) Prodej xxxxxxxxx xxxxx za ceny xxx xxxx členům xxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxxx při odletu x Xxxxx republiky x fyzickým xxxxxx x prodejnách Xxxx/xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx linek xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx platných xx 31. xxxxxxxx 2003 x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy. Xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx platnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx/xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx-xxxx xxxxxxxxxx celních xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, xxxxx provádějící takový xxxxxx vybraného xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx povolení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2003 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx prodej zboží xxx daně prováděn, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vybraného xxxxx. Xx 1. xxxxx 2004 xx 31. xxxxxx 2004 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznamu, xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxx/xxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přechodů. Xxxxxxxxx zboží, které xx prodejnách xxxxxxx x xx 31. xxxxxx 2004, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxx pod celním xxxxxxxx, x xx x včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx/xxx free.
(3) Xx-xx prodej vybraného xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do Evropské xxxx x xxxxxxxxxx Xxxx/xxx free x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxx letadel xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx platných do 31. xxxxxxxx 2003 (xxxxxxxx 1), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx daně xx základě povolení Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Evropské xxxx xx účasti xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx působnosti xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx prováděn, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Od xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, do xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx včetně vybraného xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x prodejně Xxxx/xxx xxxx.
§45h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.3.2004
§46
Xxxxxxxxxxx xxxxxx do zahraničí
(1) Poskytování služeb xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Poskytováním xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxx využití, xxxxxxxx xxxx použití x xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, spotřebu xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 5) do pododdílů XXX 74.1 (xxxxxx xxxxxx, účetnické, vedení xxxx, kontroly účtů; xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx), 74.4 (reklamní xxxxxx), 74.5 (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a služby x xxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx 74.84 (xxxxxxx xxxxxx převážně xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx 63.30.11 (služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zájezdů) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pobyt x xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx považovat xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podnikat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizační xxxxxx. Xx služby xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx pásmu xxxx xxxxxxxxx celním xxxxxx.
(3) Poskytování xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §25.
(4) Plátce xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx vstupu. Xxx uplatňování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xx 22.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx plátce, xxxxx poskytuje xxxxxx xx xxxxxxxxx, povinen xxxxxxx správci xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxxxx xxxxxx, potvrzenou xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění. Xx-xx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx daňovým xxxxxxxx xx xxxx služby xxxxx xxxxxx doklad xxxxx §12 xxxx. 2.
(6) Xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxx služeb do xxxxxxxx xxxxxxxx vždy xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x zaplacení xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx doložit xxxxxxx xxxx nárok xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu. 14)
§47
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) x místa v xxxxxxxxx do místa x zahraničí xxxx xxxxxxxx,
x) z xxxxx x xxxxxxxxx xx místa v xxxxxxxx,
x) x xxxxx x tuzemsku xx xxxxx x xxxxxxxxx,
d) xxxx xxxxx místy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx elektrickým xxxxxxx
1. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx místa x xxxxxxxx,
3. x xxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daň xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx přepravu xx xxxxxxxxxx přeprava x xxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx pásma x xxxxxx a xxxx xxxxx svobodnými xxxxxxx sklady xxxx xxxxxxxxxx celními xxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx s místem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Pohraničním předacím xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x měření xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se rozumí xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dopravním spojení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx cestující xxxxxxxxx a nastupují xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo místech.
(3) Xxxxxx související x mezinárodní xxxxxxxxx xxxxx a peněz xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx výstupu. Za xxxx služby xxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravou x xxx xxxxxxx xx xx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytované xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx 110) x služby, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohraničním xxxxxx úřadem v xxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxx x režimu xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx. Za xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x) služby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xx se xxxx přeprava xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx přepravu xxxx uskutečňují, xxxx xxxxxx, kteří mezinárodní xxxxxxxx xxxx zprostředkovávají,
x) letecké xxxxxx, 110) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx přepravě osob x stravovací služby x xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxx.
(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, stravovací xxxxxx x opravy dopravních xxxxxxxxxx. Xx služby xxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxx dopravních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 písm. x).
(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x plátce poskytující xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 má xxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxx. Plátce xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx podle §1922 xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeprava xxxx podléhá xxxx, x xx jak xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tuzemsku, tak xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx daně xxxxxxxxxx uvádí úhrady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, poplatky xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Daňovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x zaplacení, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uplatnit xxx na výstupu xx plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přepravním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxx x plátce, xxxxx xxxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouvou x přepravě věci x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x písemnou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečnila, xxxxxxx taková xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxx xxxx. Přepravním xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňována. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravě xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, x jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx doklad xxxxx §12 odst. 2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx uvádí uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxx pomocí dalších xxxx, xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx při poskytování xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxx x zaplacení, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx uplatnit daň xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 xxxx. a) povinen xxxxxxx správci xxxx xxxxxxxx smlouvou s xxxxxx, x jejíž xxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxx uskutečňována, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Osvobození xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daň xx výstupu je xxxxxx x služeb xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x xxxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxx a jízdenek xx mezinárodní přepravu xxxx povinen doložit xxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx výstupu xxxxxxx x přepravním dokladem xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvádí xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx byly xxxxxxxxxx, x případě, že xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx přeúčtované xxxxxx.
§48
Příležitostná xxxxxxxxxx přeprava x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Daňová xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx Xxxxx republiky do xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob při xxxxxx xx tuzemska, xxxxxxx xx do xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx je 50 Xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx počet ujetých xxxxxxxxx v xxxxxxxx.
(5) Daň je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§49
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxx xxx všechna xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečněná počínaje xxxx účinnosti xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Daň se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx za cenu xxxxxx xxxx z xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx daně x x xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 1.
§49a
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx může vláda Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx válečného xxxxx xxxx nařízením x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 114)
a) xxxxxxx xxxxxx platných xxxxx daně,
b) xxxxxxx plátcům, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ozbrojené síly, xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxx, xxxxxxxx záchranné xxxxx, xxxxxxxxx služby a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx druhy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těmto xxxxxxxxx bez daně, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxx výši.
§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 241/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§50
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx
(1) Xxxxx, jejíž xxxxx x roce 1991 xxxx od 1. xxxxx 1992 xx 30. xxxx 1992 xxxxxxx 6&xxxx;000&xxxx;000 Kčs, xx xxxxxxx předložit xxxxxx o registraci xxxxxxxxxx xx 20. xxxxxxxx 1992, xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxx podnikání.
(2) Xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxx xx xxx 1992 přesáhne 6&xxxx;000&xxxx;000 Kčs, xx xxxxxxx xxxxxxxxx žádost x registraci xxxxxxxxxx xx 20. xxxxx 1993.
(3) Osoby, xxxxxxx obrat v xxxx 1991 x 1992 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 a 2 x xxxxx xx xxxxxx xxxx plátcem xx 1. ledna 1993, mohou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. prosince 1992.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxx xxxx x obratu x xxxxxxxxxx do 20. prosince 1992 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxx odvést xxx x obratu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx daně xxxxxxxx x xxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx 1992. Xxx x obratu xxxxxx do posledního xxxxxxx x xxxx x xxxxxx za xxx 1992. Při xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výši x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platí xxx xxxxxxx daně, xxxxxx x penále předpisy x xxxx z xxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1992.
(5) Rozpočtové x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x obce, xxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxx, jejichž obrat x roce 1991 x 1992 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, mohou xxxxxxxxx xxxxxx o registraci x příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx xx 20. xxxxxxxx 1992. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x registraci x xxxxxx xxxx, xxxxxx povinny odvést xxx x obratu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ceny xxx xxxx.
(6) X xxxxxxx jednoho xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx může xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx registrace, x to za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx. 51) X xxxxxx xxxxxxxxx neplatí xxxxxxxxxx §5 odst. 5. X xxxxx xxxxxxx xx plátce xxxxxxx xxxxxx xxx x obratu x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxx, x xx podle xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§51
Uplatňování xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zboží xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx
(1) Xx-xx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx do 20. xxxxx 1993 xxxxxxxxxxxx xxxx plátce xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x 1. xxxxx 1993 majetek xxxxx zásob materiálu x xxxxx, pořízený xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávek xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 73) Xxxxx xx odpočet xxxxxxxx, xxx-xx o xxx zaplacenou xxxx xxxxxxxxxxx xxx nákupu xxxxxxxx automobilu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 odst. 5. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že
x) pořídil xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zboží xx 1. xxxxx 1992,
x) xx x xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx, xx kterých xx zřejmá výše xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx doklady xxxxxxxxx xxxxxx daně z xxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxx výši xxxx x xxxxxx xxxxx, a doklady x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xxxx x xxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxx zaúčtované xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxx xxxxxxx maximálně xx xxxx xxxxx xxxx x obratu xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 1992,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotného xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 76)
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podaném xx xxxxx xxxxxxxxx období xx 1. lednu 1993.
§52
Uplatňování xxxx u xxxxx xxxxxxxxx x zboží xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx
(1) Má-li xxxxxx x 1. xxxxx 1993 xxxxxx materiálu x xxxxx pořízené xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx xxxx, xx nárok xx xxxxxxx této xxxx x xxxxxx xxxx dovozní xxxx xx předpokladu, xx
x) xx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx zřejmá xxxx xxxxxxxxx xxxx x obratu nebo xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx inventarizaci xxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx zvláštního xxxxxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx xxxx xxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxx ve xxxx 23 % xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx.
(3) Postup xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx zaplacené xxxx x obratu x xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§53
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx smluv uzavřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) U xxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahují ustanovení xxxxxx zákona na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uskuteční xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx platné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x daň, xxxxx již xxxxxxx xxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxx.
(2) U xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx uzavřených xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993. Xxx xxxxx §9 xxxx. 3 x §14 xxxx. 6 xx x xxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1992 x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/93 Sb.
§53a
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
§54
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx běžet přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx dosavadními xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxx 1992 a xxxxxxxxx léta xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx x xxxxxxx xxx. Pro uplatnění xxxx xx 1. xxxxx 1993 xx 31. prosince 1993 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx zákona č. 196/1993 Xx.
(2) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxxx dani x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxxx §4 xxxxxx x. 73/1952 Sb., x xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 107/1990 Xx., xxxx vystaven xx 1. xxxxx 1993, xxxxxx daně x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxx 1992. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx vystaven xx xxxxx pro vyhotovení xxxxxxxxxx hlášení x xxxx x xxxxxx xx xxx 1992 xxxx se jedná x xxxxxx zdanitelného xxxxxx podle §11 xxxxxx x. 73/1952 Xx., x xxxx x obratu, xx xxxxx xxxxxx x. 107/1990 Xx., vyhotoví xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x obratu.
§55
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušují se:
1. Xxxxx x. 73/1952 Xx., x xxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 107/1990 Sb.
2. Xxxxx č. 530/1991 Xx., x xxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 560/1990 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon x xxxx x xxxxxx.
4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 575/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx dani.
§56
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Ustanovení §50 xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxx v. x.
Xxxxx v. r.
Příloha č. 1 x zákonu XXX x. 588/1992 Xx.
Seznam zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Název xxxxx

01

- Xxxx xxxxxxx

02

- Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

ex 0301

- Xxxx xxxx xxxx akvarijních ryb xxxxxxx 0301 10

0302

- Xxxx xxxxxxx xxxx chlazené, xxxxx xxxx filé x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx 0304

0303

- Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx a ostatní xxxx xxxx xxxxx 0304

0304

- Xxxx xxxx x xxxx rybí maso (xxx xxxxx), xxxxxxx, xxxxxxxx nebo zmrazené

0305

- Ryby xxxxxx, nasolené xxxx xx slaném xxxxxx; xxxxx ryby, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx během uzení; xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx požívání

04

- Xxxxx x xxxxxxxxxxx výrobky; xxxxx xxxxx; přírodní xxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx

xx 0510 00

- Xxxxx x xxxx xxxxx živočišného xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx farmaceutických xxxxxxx, xxxxxxx, chlazené, zmrazené xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

ex 0511 10

- Xxxx xxxxxx

ex 0511 99

- Embrya xxxxxxxx xxxxxxx

06

- Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; hlízy, xxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx květiny x xxxxxxxxxxx xxxxx mimo:
0603 - Řezané xxxxxxx x poupata xx xxxxxx nebo x okrasným xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, napuštěné nebo xxxxx xxxxxxxx

07

- Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx

08

- Xxxxx xxxxx x xxxxxx; slupky citrusových xxxxx a xxxxxxx

10

- Xxxxxxxxx

11

- Mlýnské xxxxxxx; slad; xxxxxx; xxxxxx; pšeničný lepek

12

- Olejnatá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxxx semena x xxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx rostliny; xxxxxxx

1302

- Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx; pektinové xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx; xxxx-xxxx x xxxxxxx xxxxx a zahušťovadla xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx

15

- Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx tuky x xxxxx; xxxxxxx vzniklé xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

16

- Přípravky x xxxx, xxx xxxx korýšů, xxxxxxx xxxx xxxxxx vodních xxxxxxxxxxxx

1701

- Xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx x chemicky xxxxx sacharóza, x xxxxxx stavu

1702

- Ostatní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxx, xxx smíšený s xxxxxxxxx xxxxx; karamel

1703

- Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1806 90 90

- Xxxxxxx xxxxxxx

19

- Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx; jemné xxxxxx

20

- Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

21

- Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:
2101 11 - Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x kávy
2101 12 - Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxx

2201

- Xxxx, xxxxxx minerálních xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x sodovek, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nearomatizovaná; xxx x xxxx

2202

- Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx cukru xxxx xxxxxx sladidel xxxx xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx zeleninové xxxxx xxxxx 2009

2209

- Stolní xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx octové

23

- Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; připravené krmivo,mimo:
2307 - Xxxxx xxx; xxxxxx vinný xxxxx
ex 2308 90 - Xxxxxxx x hroznů (xxxxxxxx)

xx 2844 40

- Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

xx 2905 44

- Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

xx 2924 29

- Xxxxxxxx

2925 11

- Xxxxxxxx a xxxx soli

ex 2939

- Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx

2941

- Xxxxxxxxxxx

30

- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx 3304 91

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx ve xxxxx xxxxx

xx 3304 99

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stomiky xx formě xxxxx, xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 3307 90

- Xxxxxxxx přípravky xxx stomiky ve xxxxx papíru, vaty, xxxxx xxxx netkané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pokryté ochranným xxxxxxxxxxx

xx 3401 11

- Odstraňovače xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx textilie xxxxxxx xxxx pokryté xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

xx 3402 20

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx 3407

- Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v zubním xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxx dentální xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx, tyčinek xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx sádry xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx)

xx 3502

- Xxxxxxx xxxxxxx

xx 3822

- Reagenční xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xx 3924 90

- Xxxxxxxxxxxx, urostomické, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

ex 3926 90

- Xxxxxxxxxxxx, urostomické, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx části x xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx

xx 4006 90

- Ochranné kaučukové xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlubní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

4014 10

- Xxxxxxxxxxxx

xx 4015

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyšetřovací

ex 4802 52 xx 4802 60

- Xxxxxxx xxxxx

ex 4805 60 xx 4805 80

- Xxxxxxx xxxxx

4818 40

- Hygienické xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx pleny x xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky

xx 4818 90

- Xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

xx 4819 40

- Xxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x potřeb

xx 4819 50

- Xxxxx xxx parní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxx, x xxxxxx

xx 4823 59

- Xxxxxxx xxxxx

4901

- Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx tiskařské xxxxxxx, xxx v jednotlivých xxxxxxx (xxxxxx)

4902

- Noviny, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx reklamy

4903

- Xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx

4904

- Hudebniny (xxxx), xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, též xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

4905

- Kartografické xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx plánů x xxxxxxx, tištěné

5601 10

- Xxxxxxxxxx xxxxxx x tampóny, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx hygienické výrobky x xxxx

xx 6111 20

- Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx

ex 6115

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx křečové xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

xx 6209 20

- Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

xx 6212 90

- Xxxxxxxxx podpůrné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxx poranění xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx těla

xx 6217

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prevenci či xxxxx xxxxxxxx kloubů, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx těla

ex 64

- Xxxx xxxxxxxx používaná diabetiky

xx 6602

- Xxxx hole xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

8419 20

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo laboratorní xxxxx

xx 8421 19

- Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx derivátů

xx 8421 29

- Dialyzéry xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

xx 8423

- Xxxxxx a xxxxxxxxx váhy s xxxxxxxx výstupem xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

ex 8428 90

- Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přepravu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xx xxxxxx

xx 8469

- Xxxxx stroje x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx k používání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

ex 8470

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x částečně xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stroje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výstupem xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

xx 8471 41

- Xxxxxxxx speciálně upravené xxx nevidomé x xxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx

xx 8471 49

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx upravené xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx vidící xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx systému

xx 8471 60

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tiskárna xxx nevidomé x xxxxxxxx vidící xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x částečně xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x vstupní xxxxxxxx počítače xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx 8471 80

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx nevidomé x částečně vidící xxxxx

ex 8473 21

- Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výstupem xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx vidící xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xx sníženou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

ex 8473 30

- Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výstupem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x částečně xxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxxx x počítačům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx 8506 60

- Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zinkovzdušné - xxxxx v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx 8517 11

- Xxxxx xxxxxxxx xxx neslyšící osoby

xx 8517 19

- Xxxxx xxxxxxxx x videotelefony pro xxxxxxxxx osoby

xx 8518 40

- Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zesilovače xxx indukční xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx 8528 21

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obrazu xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osoby

xx 8528 22

- Xxxxxxxxxx televizního xxxxxx xxx xxxxxxxx x částečně vidící xxxxx

xx 8531 80

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osoby

xx 8703

- Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 49/1993 Sb., a xx x v případě, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnický materiál x přenosné pří-stroje

xx 8708 99

- Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ruční xxxx, včetně řadicí xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

8713

- Xxxxxx pro xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pohonným xxxxxxxxx

8714 20

- Xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podobných xxxxxx xxx xxxxxxxx

xx 8715 00

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx děti x xxxxxx části, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

9001 30

- Kontaktní xxxxx

9001 40

- Xxxxxxx xxxxx xx skla, xxxxxxxxxx

9001 50

- Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, nezasazené

9003

- Obruby x xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx a součásti

9004

- Xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx)

9018

- Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zvěrolékařské xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx

9019

- Přístroje pro xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; přístroje xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, aerosolem, dýchací xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

9021

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxxxxxx a chirurgických xxxx x xxxxxxx; xxxxx a xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx kompenzování xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

xx 9022

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx používající xxxxxx alfa, xxxx xxxx xxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rentgenek x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rentgenových xxxxxxx, generátorů xxxxxxxx xxxxxx, ovládacích xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx diagnostiku x xxxxx

xx 9025 11

- Xxxxxxxx teploměry

xx 9025 19

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nevidomé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

xx 9102

- Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxx hlasovým xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby

xx 9103

- Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x hlasovým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x částečně xxxxxx xxxxx

ex 9401

- Dětské xxxxxxx do xxxxxxxxxx

xx 9402

- Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nábytek (xxxx. operační xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, lůžka x mechanickým xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx); xxxxx a součásti xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 77) xxxx xxxxxxxxxxx xxx čísla Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx položky Xxxxxxxxxxxxxxx systému.
Pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedena xxxxxxxx xx, znamená xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx podléhá pouze xxxxx x xxxx xxxxxxx takto xxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx XXX č. 588/1992 Xx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx kód SKP

Xxxxx xxxxxx

50.10.3

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dvoustopých xxxxxxxxxx xxxxxxx

50.30.3

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx motorová xxxxxxx

50.40.3

Zprostředkování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xxxxxx jejich dílů x xxxxxxxxxxxxx

51.1

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

52

Xxxxxxxxxx, opravy xxxxxxxxxxx xxxxx (kromě motorových xxxxxxx)


- xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

55

Služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx


- xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 113) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

60.24

Xxxxxxx xxxxxxxx nákladní

63

Xxxxxxxx x pomocné xxxxxx x dopravě; xxxxxx xxxxxxxxxx kanceláří xxxx:


- 63.1 Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx


- 63.2 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

64.2

Služby xxxxxxxxxxxxxx xxxx:


- 64.20.3 služby xxxxxxx x kabelovou xxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxxx

70

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

72

Xxxxxxxxxx xxx x související služby xxxxxx xxxxxx x xxxxx kancelářských a xxxxxxxxxx strojů

73

Xxxxxx a vývoj

74.1

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, vedení xxxx, xxxxxxxx účtů, xxxxxx xxxxxxxxxxx, průzkum xxxx x xxxxxxxxx mínění

74.3

Xxxxxxxxx xxxxxxx x analýzy a xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx

74.4

Xxxxxxxx xxxxxx

74.5

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx x služby x xxx xxxxxxxxxxx

74.6

Pátrací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

74.84

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx neuvedené xxxx:


- 74.84.13 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx


- 74.84.14 - pouze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx


- xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x provozováním xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx

Práce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx SKP:

16

- Xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxx

17

- Xxxxxxxx výrobky; xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx

18

- Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; práce xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx průmyslu

19

- Xxxx, galanterní x xxxxxxxxx výrobky, xxxx; xxxxx výrobní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

20

- Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dřevozpracujícím xxxxxxxx

21

- Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x papíru; xxxxx xxxxxxx povahy x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

26

- Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx x průmyslu xxxx, xxxxxxxx, porcelánu, x osinkovém průmyslu x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

30

- Xxxxxxxxxxx stroje x xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx průmyslu

36

- Xxxxxxx x xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neuvedené; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx x údržba xxxxxxxx x xxxxxxxx 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 50, 52 x 72 xxxx:


- 33.10.92 - oprava x xxxxxx lékařského xxxxxxxx


- 33.20.92 - xxxxx xxxxxx xxxxxxx klasifikovaných x xxxxx 33.20.41


- 52.71 - xxxxxx xxxxx


- 52.74.13 - pouze xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
Příloha x. 3 x xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx.
Xxxxxx zboží, x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx při zabudování xx xxxxxx

Xxxxxxx xxx SKP

Xxxxx xxxxxx

6303

- Xxxxxxx, xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

7321

- Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx (xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx neelektrické výrobky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx

8516

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x vlasy (xxxx. xxxxxxxxx vlasů, vlasové xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx ondulaci) x xxxxxxxxx xxxxx; žehličky; xxxxxxx elektrotepelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx topné xxxxxx xxxx xxx čísla 8545

852910

- Xxxxxx x parabolické xxxxxx xxxxx druhů; xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxx

940510

- Lustry x xxxxxxx stropní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjma xxxxxxxx svítidla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
1. Byla-li smlouva x sdružení ve xxxxxx §5 odst. 2 xxxxxx České xxxxxxx rady č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, uzavřena xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, stává xx xxxxx xxxxxxxxxxx dani, xxxxx xxxx plátcem, xxxxxxx xx 1. xxxx 1993. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx nejpozději xx 20. xxxxx 1993, xxxxx do xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xx vrácení xxxxxxxxxx odpočtu xxxxx §23 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 588/1992 Sb. xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona uvede xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 25. září 1993. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 25. xxxxx 1993 x nadměrný odpočet xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 24. xxxxxxxxx 1993.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §18 xxxx. 4 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 588/1992 Sb. xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxx, x xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx zdaňovací období xxxx datem xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 588/1992 Sb. xxxxxxxxxx, o zrušení xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 odst. 5 x xxxxxx xx povinen xxxxxx xxx x xxxxxx x majetku, xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxx xx xxxx bez xxxx x xxxxxx, x xx podle xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx x obratu, xxxxx mu xxxx xxxxxxx podle §51 x 52 xxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. X zboží xxxxxxxxxxxx xx režimu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, byť xxx xxxxxxxx měsíc x xxxxxx xx 1. xxxxx 1993, 3 % x xxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dočasného xxxxxxx xxxx propuštěno xx volného xxxxx.
6. Xxxxx dosavadních xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty, které xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx začnou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pro uplatnění xxxx xx 1. xxxxx 1993 xx 31. července 1993 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 588/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxx hodnoty.
7. Xxxxxxx-xx xxxxxx daně xxxxx na odpočet xxxx z obratu xxxxx §11 zákona x. 73/1952 Xx., x dani z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 107/1990 Xx., x případě xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx daň x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §51 x 52 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 588/1992 Sb.
8. Xx xxxx x xxxxxx jsou xxxxx §4 a 19 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xxxxxxxxxx xxxxxxx výnosy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx emitovaných xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Xxxxxxx xx
x) xxxxx x. 222/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx,
x) zákon x. 596/1992 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 222/1992 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 196/1993 Sb. x účinností od 1.8.1993
Xx. XX
1. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 a 3 se nejdříve xxxxxx xx období xxxxxxxx 1. xxxxxx 1994. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx 1994 xxxxx xxx podmínky xxxxxxx x §5 xxxx. 5 tohoto xxxxxx.
2. X xxxxxx xx 1. xxxxx 1994 xx 30. xxxxxx 1994 xxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxx 1993 s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx daně.
3. Xxxxxx, který do 31. července 1993 xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxx §30 xxxx. 3, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxxx §30 odst. 2, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančnímu xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §30 xxxx. 3.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 321/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Xx. II
1. Pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx uzavřené xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx ustanovení §14 xxxx. 7 x 17 x §28 xxxx. x) xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým se xxxxx §20 xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. x) xxxxxx x. 588/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994.
2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1993 x 1994, xxxxxxxxx xx podle xxxxxx ustanovení a xxx se xxxxxxxx.
3. Penále vyměřované xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx roku 1993 x 1994 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx možno xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994.
4. U xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1994, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx 31.prosince 1994.
Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/1994 Sb. x účinností xx 1.1.1995
Xx. XX
1. Dojde-li ke xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx koupí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. 12. 1994, xxxxxxxx xx tato xxxxxxx xx data xxxxxxxx xx xxxxxxx x pronájmu, xxx xx po xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxx věc vrací xxxxxxxxxxxxx. To neplatí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxx xxxx. X případě uzavření xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pronájmu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vstupní xxxx xxxxxxxx bez xxxx xxxxxxx x xxxxx x ceny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx základem xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx původní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x ceny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle §20 xxxx. 6 xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1995.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 133/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996
Čl. XX
1. Pro xxxxxxxxx xxxx xx období xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxx xx 1. xxxxx 1998 x běžném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995.
3. Xxxxxx s měsíčním xxxxxxxxxx obdobím, kteří xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx od 1. xxxxx 1998 xxxxxx xx čtvrtletním xxxxxxxxxx obdobím, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní rok xxxxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5.
4. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 1997, xxxxxxxx xxxxxxxx propočet xxxxxxxx xxxxx x elektrické xxxxxxx v roce 1997, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. lednu 1998. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro stanovení xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1997 xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 písm. x).
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 208/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Čl. II
Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx
1. Pro xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisy.
2. Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vypořádání xxxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxx §20 odst. 8 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx od 1. xxxxx 2001 xx 31. xxxxxxxx 2001, xxxxxxx toto vypořádání xx xxxxxx xx 1. ledna 2001 xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx daň x xxxxxxx hodnoty xxx zrušení registrace xxxxx §5 odst. 5 xxxxxx x. 588/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro stanovení xxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxx xx 1. xxxxx předcházejícího roku xx data xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx.
4. Prodej xxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prodejnách Xxxx/xxx free xxxxxxxxxx xx celních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přechodů xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001 xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaniká. Xx 31. xxxxxxxx 2001 Xxxxxxxxxxxx financí může xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ceny xxx xxxx v prodejnách Xxxx/xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx cestách xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. X §11 xxxx. 1 se xxxxx na konci xxxxx xxxx "x x xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xx odpočet xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně a xx plnění, u xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx", xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2001.
6. X období od 1. xxxxx 2000 xx 31. xxxxxxxx 2000 xx x §5 odst. 5 xxxxx "§19a xxxx. 1" nahrazují xxxxx "§19" a čtvrtá xxxx xx poprvé xxxxxxx od 1. xxxxx 2001.
7. Xxxx 56 (§20, x výjimkou §20 xxxx. 2), 58 (§22), 59 (zrušení §25 odst. 3), 75 (§38a odst. 4 x 5), 118 (§47 xxxx. 6) xx poprvé xxxxxxx xx 1. xxxxx 2001.
8. §19a xx xxxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2001.
9. X §21 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xx přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §19a odst. 3 xxxx §19a xxxx. 4" xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2001.
Xx. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. XX tohoto xxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.
Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 141/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001
Xx. III
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx, který x xxxxxx xx 1. xxxxx 2002 xx 31.xxxxxxxx 2002 xxxxxxx xxxxxxxxxx humanitární pomoc xx xxxxxxx postižených xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x roce 2002 xx xxxxx zboží, xxxxxx, xxxxxxxx staveb x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §33 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 258/1994 Xx., xxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxx 2003 xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnosti.
2. Xxxxxx, který x přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx použitých pro xxxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §19a xxxx. 1 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 17/2000 Xx., x plné xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §22 zákona x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxx č. 196/1993 Sb. a xxxxxx x. 17/2000 Xx., může uvést x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání rozdíl xxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §22 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 196/1993 Xx. x zákona x. 17/2000 Sb., x daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §22 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 196/1993 Xx. x zákona x. 17/2000 Sb.
3. Xxxxxx, který x xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx uvedené x xxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §19a xxxx. 2 zákona x. 588/1992 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 17/2000 Xx., xxxx uplatnit x těchto přijatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.
Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 575/2002 Xx. x účinností xx 30.12.2002
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxxxx.
2. Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003 plátce, který xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x majetku x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 použil xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx o xxxx x přidané hodnoty, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 xxxxx zákona o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx platného xx 1. xxxxx 2003.
3. Xxx vypořádání xxxxxx na xxxxxxx xxxx xx skončení xxxx 2003 xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xx 1. ledna 2003 xx 30. xxxx 2003 xxxxxxx vypořádání xxxxx znění §20 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 30. září 2003, x xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 do 31. xxxxxxxx 2003 xxxxx §20 zákona x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxx 2003 pak xxxxxx uvede do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2003.
4. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 30. xxxx 2003, xx xxxxxxx údaje o xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x celkových xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 xx 30. xxxx 2003. Plátce, xxxxx se stane xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede xx vypořádání xxxxxx xx odpočet xxxx xx rok 2003 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §28 odst. 2 xxxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 30. xxxx 2003, pouze xx xxxxxx od 1. xxxxx 2003 xx 30. xxxx 2003.
5. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije za xxxxxx 12 po xxxx jdoucích kalendářních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003.
6. Xxxx xxxxxx stanovená x §5 xxxx. 10 x x §39 xxxx. 3 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx tohoto xxxxxx, xx použije za xxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx počínaje xxxx 1. xxxxx 2003.
7. X xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 2003, se xx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17. xxxx 1998 k xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností (xxxxxx 80/1998 Sb.) x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxxxx 2002.
9. Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 237/2004 Sb.
10. Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx §45d xxxxxx zákona xxxxxx x xxxx xxx uplatněn x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx poskytnutých x xxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx xxxx 2003.
Xx. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
Xxxxx x. 588/1992 Xx., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, se xx znění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2004 xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.
Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2004 Sb. x účinností xx 5.3.2004

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 588/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993 x xxxxxxxx §50 xxxx. 1 xx 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 18.12.1992.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
196/93 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 588/92 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, x zákon ČNR x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX č. 35/93 Sb., zákona x. 96/93 Xx. x xxxxxx č. 157/93 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.8.93
321/93 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 588/92 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 196/93 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
42/94 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 21.3.94
136/94 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uhlovodíkových xxxxx x maziv x x opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxx XXX x. 588/92 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.7.94
258/94 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 588/92 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností od 1.1.95
133/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 588/92 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.96, x výjimkou xxxxxxxxxx §47 xxxx. 3 x xxxxxxx č. 60.22 přílohy č. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.95
27/96 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 588/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 9/96
151/97 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.98
208/97 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx ČNR x. 588/92 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.98
199/98 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 588/92 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 66/98
129/99 Xx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/1997 Xx., o lihu
x xxxxxxxxx xx 1.7.99
17/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 588/92 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx od 1.4.2000
22/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 587/92 Xx., x spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.4.2000
100/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 87/95 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx ČNR x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.5.2000
230/2000 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 588/92 Xx. publikované x xxxxxx č. 69/2000
241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavy x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 11.8.2000
141/2001 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2001
262/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 588/92 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2000 Xx. x xxxxx x. 22/2000 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.8.2001
477/2001 Xx., x obalech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx)
x účinností xx 1.1.2002
276/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 526/90 Xx., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 588/92 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 13.7.2002
320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.2003
575/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 588/92 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 353/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 30.12.2002
322/2003 Xx., kterým xx mění zákon x. 588/92 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 13/93 Sb., xxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů
x účinností xx 1.10.2003 x výjimkou §16 x xxxxxx x. 1 x 2, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2004
323/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 588/92 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 13/93 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 6.7.2003 a vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 18.7. 2003
s xxxxxxxxx xx 15.10.2003
354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o spotřebních xxxxxx
x účinností xx 1.1.2004
414/2003 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 588/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 136/2003
437/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
438/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
102/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 16/93 Xx., o dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 588/92 Sb., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 248/92 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 5.3.2004
237/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění zákona x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Sb., o xxxx x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004), s výjimkou xx. XX xxxxxxxx xxxxxxxx x. 322/2003 Xx., xxxxx nabyl xxxxxxxxx 23.4.2004
238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx xxxxxx a přijímají xxxxxxx xxxxx opatření x mění zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., x zákon x. 338/92 Sb., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 9.4.2004
x xxxxxxxxx xx 8.5.2004
342/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 2.7.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §64 xxxx. 2 xxxxxx x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx xx xxxxxxxxx protiústavnosti §37a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 588/92 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §105 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 27.9.2008
x xxxxxx provedené xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 29/94 Xx., x. 5/95 Xx. a 120/2003 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 588/92 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 235/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Sb.
2) §2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx.
3) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o oceňování xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
4) Xxxxx XXX č. 587/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx.
5) Opatření Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 1.11.1993 x zavedení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx č.j. 1174/93 - 3010, xxxxxx 69/1993 Xx.
6) §40a x násl. xxxxxx XXX x. 587/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §566 xx 576 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §577 xx 590 obchodního xxxxxxxx.
9) §642 xx 651 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §652 xx 672 obchodního xxxxxxxx.
11) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví.
12) §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Sb.
13) §33 xxxxxx XXX č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §31 xxxxxx XXX x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §476 xx 488 obchodního xxxxxxxx.
16) §1 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 240/1949 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
17) Xxxxx č. 252/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx.
19) §3 xxxxxx č. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 528/1990 Sb.
21) §45 x xxxx. xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §313 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §682 xxxxxxxxxx zákoníku.
24) §692 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx XXX č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
26) §8 xxxxxx XXX x. 185/1991 Xx.
27) §788 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
29) §2, 57a x 57b xxxxxx x. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, středních xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 171/1990 Xx.
30) §1 xxxxxx x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx.
31) §24 xxxx. 4 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §829 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §1 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 390/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§1
(2) Xxxxxxxxxx výchovu zabezpečují xxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxx vyučování, systém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předškolním xxxxxxxxx x školským xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§12 xxxx. 5 xxxxxx XXX x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx.
34) §8 xxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky x. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 324/1992 Xx.
35) Zákon x. 548/1991 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon č. 20/1966 Sb., o xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Nařízení xxxxx ČR č. 216/1992 Sb., xxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx XXX č. 550/1991 Sb., x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.
37) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ČSR č. 10/1987 Sb., x závaznosti Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
38) Xxxxx XXX č. 550/1991 Sb., x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx XXX č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx hrách.
41) §476 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxx XXX č. 472/1992 Sb.
43) Xxxxx č. 97/1993 Sb., o xxxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx.
44) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §29 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx.
46) §25 x 28 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
47) §69, 255 a 256 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) §27 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.
50) §40 xxxx. 2 zákona XXX x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
51) §64 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
52) Xxxxx XXX č. 13/1993 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) §47 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §63 xxxxxx ČNR x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §128 xx §132 xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx.
56) §104 x 105 xxxxxx XXX č. 13/1993 Xx.
57) §187 xx §196 xxxxxx XXX č. 13/1993 Xx.
58) §2 xxxx. x) xxxxxx XXX č. 13/1993 Xx.
59) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 69/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x rozvojových xxxx xx xxxxxxxxx cla.
60) §107 xxxxxx ČNR x. 13/1993 Sb.
61) §164 xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx.
62) §203 x násl. xxxxxx x. 13/1993 Xx.
63) §1 xxxxxxxx x. 92/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 54/1994 Sb.
64) §285 xx 288 zákona XXX č. 13/1993 Xx.
65) Příloha č. 7 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 92/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
66) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx úmluvě o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 21/1968 Sb., x Úmluvě x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 32/1969 Sb., x Vídeňské úmluvě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx o zvláštních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, schválené Valným xxxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, zákon x. 125/1992 Xx., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxxxxx v Xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx institucích Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
67) §214 xx 216 xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx.
68) §50 xx 52 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 93/1993 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx cla, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
69) §4 xxxxxx ČNR x. 337/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů.
70) §21 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §19 xxxx. 3 zákona XXX x. 587/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
72) §64 xxxxxx XXX č. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
73) Vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 586/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 345/1991 Xx. x zákona x. 286/1992 Xx. - Právní xxxxxxx x. 586/1990 Xx. xxx zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 286/1992 Xx. x 586/1992 Sb.
74) §227 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
75) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
76) §29 x 30 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx.
77) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 160/1988 Sb., x Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x Xxxxxxxxx x xx.
78) Xxxxx č. 44/1974 Sb.
79) §61 x 233 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) §61 x 259 obchodního xxxxxxxx.
81) §29 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §659 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
83) §114 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) §227 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
85) §412 xx 416 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
86) §663 xxxxxxxxxx zákoníku.
87) §489 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
88) §536 xxxxxxxxxx zákoníku.
89) §39 xxxxxx ČNR č. 337/1992 Xx., o xxxxxx daní x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
90) §33 xxxxxx ČNR x. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx.
91) §37 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
92) §21 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
93) §54 x 55 zákona x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 83/1998 Sb.
94) §56 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
95) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) §26 x 29 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
97) §13 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
98) §31 xxxxxx č. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
99) §2 xxxx. x) zákona x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Xx.
100) §38 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
101) §7 xxxxxx x. 265/1992 Xx., o zápisech xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 90/1996 Xx.
102) §483 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx.
103) Xxxxxxxx č. 102/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
104) §788 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
105) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
106) Zákon č. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§12 xxxx. 5 zákona x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
107) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x změnách a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
108) §1 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 336/1997 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxx.
109) Xxxxx č. 310/1999 Sb., o pobytu xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
110) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Xx.
111) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx.
112) §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 325/1993 Xx., xxxxxx x. 260/1994 Xx. x xxxxxx x. 95/1996 Xx.
113) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
114) §31 x 32 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
115) Xxxxx č. 256/2000 Sb., o Státním xxxxxxxxxxx intervenčním fondu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx).
116) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
117) Vyhláška č. 132/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
118) §69, 69a, 69b, 69c, 69d, 254, 255 x 256 obchodního xxxxxxxx.
119) §687 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 258/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§5 xxxxxx x. 116/1990 Xx., x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
120) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
121) §38 xxxxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
122) §59 xxxxxxxxxx zákoníku.
123) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
124) §24 xxxxxxxx 2 xxxx. xx) xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
125) Zákon č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx.
126) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
127) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Sb.
128) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 231/2001 Xx.
129) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx.
130) §8b xxxxxx x. 591/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
131) §8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
132) §55 xxxxxx x. 591/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
133) §70b x 70c xxxxxx x. 591/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
134) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
135) Zákon č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx zákona x. 159/2000 Sb.
136) §2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., ve xxxxx zákona x. 159/2000 Xx.
137) Zákon č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
138) §40 xxxx. 14 xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
139) §2 xxxx. g) zákona x. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.