Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.10.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2021 do 31.12.2021.


Soudní řád správní
150/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3

HLAVA II - PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ

Pravomoc soudů §4 §5 §6

Příslušnost soudů §7

HLAVA III - VYLOUČENÍ SOUDCŮ, PŘIKÁZÁNÍ VĚCI JINÉMU SOUDU, DOŽÁDÁNÍ

Vyloučení soudců a dalších osob §8

Přikázání věci jinému soudu §9

Dožádání §10

ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE

HLAVA I - NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD §11 §12 §13 §13a §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22

Soudcovská rada Nejvyššího správního soudu §23 §24 §25

Státní správa Nejvyššího správního soudu §26 §27 §27a §28 §29

Stížnosti §30

HLAVA II - KRAJSKÉ SOUDY §31

ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ VE SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

Zahájení řízení §32

Účastníci řízení a jednání za ně §33

Osoby zúčastněné na řízení §34

Zastoupení §35

Práva a povinnosti účastníků §36

Úkony účastníků a osob zúčastněných na řízení §37

Předběžné opatření §38

Spojení a vyloučení věcí §39

Lhůty §40

Zvláštní ustanovení o běhu některých lhůt §41

Doručování §42

Předvolání a předvedení §43

Pořádková pokuta §44

Nahlížení do spisu §45

Odmítnutí návrhu §46

Zastavení řízení §47

Přerušení řízení §48

Jednání §49

Odročení jednání §50

Rozhodování bez nařízení jednání §51

Dokazování §52

Rozhodnutí §53

Rozsudek §54

Usnesení §55

Odlišné stanovisko §55a

Pořadí projednávání a rozhodování věcí §56

Náklady řízení §57 §58

Placení nákladů řízení §59

Náhrada nákladů řízení §60

Výrok o náhradě nákladů řízení §61

Uspokojení navrhovatele §62

Výkon rozhodnutí §63

Použití občanského soudního řádu §64

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

Díl 1 - Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Žalobní legitimace §65

Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu §66

Žaloby ve věcech samosprávy §67

Nepřípustnost žaloby §68

Účastníci řízení §69

Kompetenční výluky §70

Náležitosti žaloby §71

Lhůta pro podání žaloby §72

Odkladný účinek žaloby §73

Projednání žaloby §74

Přezkoumání napadeného rozhodnutí §75

Rozhodování bez nařízení jednání §76

Dokazování §77

Rozsudek §78

Díl 2 - Ochrana proti nečinnosti správního orgánu

Žalobní legitimace a účastníci řízení §79

Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti §80

Rozsudek §81

Díl 3 - Řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu

Žalobní legitimace §82

Žalovaný §83

Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti §84

Nepřípustnost žaloby §85 §86

Rozsudek §87

Díl 4 - Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda

Ochrana ve věcech seznamů voličů §88

Ochrana ve věcech registrace §89

Neplatnost voleb a hlasování §90 §90a

Ochrana ve věcech zániku mandátu §91

Ochrana ve věcech místního referenda §91a

Ochrana ve věcech krajského referenda §91b

Nepřípustnost návrhu §92

Zvláštní ustanovení o řízení §93

Díl 5 - Zvláštní řízení ve věcech politických stran a politických hnutí

Návrh §94

Příslušnost §95

Rozsudek §96

Díl 6 - Řízení o kompetenčních žalobách

Kompetenční spor §97

Žalobní legitimace a účastníci řízení §98

Nepřípustnost §99

Rozhodnutí §100

Náhrada nákladů řízení §101

Díl 7 - Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části §101a §101b §101c

Rozsudek a jeho účinky §101d

Díl 8 - Řízení o zrušení služebního předpisu §101e

Rozsudek a jeho účinky §101f

HLAVA III - OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Díl 1 - Kasační stížnost

Přípustnost §102

Důvody kasační stížnosti §103

Nepřípustnost §104

Nepřijatelnost §104a

Účastníci řízení o kasační stížnosti a jejich zastoupení §105

Náležitosti, místo a lhůta podání §106

Odkladný účinek §107 §108

Řízení před Nejvyšším správním soudem §109

Rozsudek §110

Díl 2 - Obnova řízení

Důvody obnovy §111

Účastníci řízení §112

Příslušnost §113

Přípustnost návrhu §114

Lhůta k podání návrhu §115

Náležitosti návrhu §116

Odkladný účinek návrhu §117

Řízení o povolení obnovy §118

Řízení obnovené §119

Díl 3 - Společné ustanovení §120

ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K POSTAVENÍ SOUDCŮ VE SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ

Přidělování soudců §121

Překládání soudců §122 §123 §124

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ

Přechodné ustanovení k odborné justiční zkoušce §125

Přechodná ustanovení k přidělení a přeložení soudců §126

Přechodná ustanovení k soudcovské radě §127 §128

Přechodná ustanovení k opravným prostředkům proti rozhodnutí správního orgánu §129

Přechodná ustanovení k ostatním neskončeným věcem §130

Přechodné ustanovení ke kasačním stížnostem §131

Přechodné ustanovení k věcné příslušnosti soudů §132

Přechodné ustanovení k odměně za zastoupení §133

Zmocňovací ustanovení §134

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §135

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 350/2005 Sb. - Čl. IV

č. 314/2008 Sb. - Čl. IV

č. 303/2011 Sb. - Čl. II

č. 396/2012 Sb. - Čl. XXV

č. 87/2015 Sb. - Čl. VIII

č. 322/2016 Sb. - Čl. XIV

č. 183/2017 Sb. - Čl. CXXXII

č. 225/2017 Sb. - Čl. XXXVIII

č. 77/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 318/2009 Sb.; č. 294/2010 Sb.; č. 130/2011 Sb.; č. 284/2012 Sb.; č. 82/2013 Sb.; č. 347/2020 Sb.

INFORMACE

150
XXXXX
xx xxx 21. xxxxxx 2002
xxxxxx řád xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jednajících x rozhodujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx organizace xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxx osob ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodují x dalších věcech, x nichž xxx xxxxxxx tento xxxxx.

§3

(1) Ve správním xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx soudy x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x specializovaní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx právní xxxxxxxx.1)

XXXXX XX

XXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxx

§4

(1) Xxxxx ve správním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx orgánem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx jiným xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "správní xxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ochraně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) ve xxxxxx xxxxxxxxx a ve xxxxxx místního x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx-xx tento xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xx vyčerpání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxx.

§6

X rozhodování xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věci, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jinak, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx správního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zasáhl xx xxxx xxxx, xxx se u xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx mimo xxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxx, xx má xxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx1a) x xx věcech xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, průkazu xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xx x xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sídlo, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx zdržuje.

(4) X xxxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx umisťuje xxxx xxxxxxxx stavba xxxxxxxx infrastruktury podle §1 odst. 2 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx specializovaný xxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x soudu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx soud x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x místně xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx krajskému xxxxx věcně a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxx, u xxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, postoupí xxx x vyřízení xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX III

VYLOUČENÍ XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX JINÉMU XXXXX, XXXXXXXX

§8

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x projednávání a xxxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx poměr x xxxx, x účastníkům xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx pochybovat o xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vyloučeni xxxx xxx soudci, xxxxx xx podíleli xx projednávání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx bezprostředně xxxxxx xx xxxxxx pravomoci xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxx xxxxxx úkony, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx soudce nebo xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx soudu xx xx, že xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx-xx xx věc předsedy xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx senát.

(4) Xxxxxx xxxxx, tlumočník xxxx znalec xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx senátu. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxx namítnout xxxxxxxxx xxxxxx, soudní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx znalce. Xxxxxxx xxxx uplatnit xx xxxxxxx týdne xxx xxx, kdy xx x podjatosti xxxxxxxx; xxxxxx-xx důvod xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx tomto xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx musí být xxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx soudce xxxxxxxx xxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx, x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudní xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, senát xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Ustanovení xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v průběhu xxxxxx, x xxxx xx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxx stížnost.

§9

Přikázání xxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx místně xxxxxxxxxxx krajskému soudu, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx specializovaných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx senát.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx mají xxxxx vyjádřit xx x xxxx, kterému xxxxx má xxx xxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx 2 též x xxxxxx přikázání.

§10

Xxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx obvodu xxxxxxx xxxxx, provede xxxxx jeho dožádání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx krajského xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXX I

NEJVYŠŠÍ XXXXXXX SOUD

§11

(1) Xxxxxxx xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je Xxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxx a zákonnost xxxxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx základě x xxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů xx xxxxxx xxxxxxxx druhu.

(3) X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx stanoveným xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnést na xxxxxxxx usnesení.

§13

(1) Nejvyšší xxxxxxx xxxx se xxxxxx x předsedy xxxxx, xxxxxxxxxxxxx soudu, předsedů xxxxxxx, předsedů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx a místopředsedu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahuje xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxxx správního soudu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x místopředseda Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx činnost xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx organizují x xxxx xxxxxxx senátů.

§13x

§13x zrušen právním xxxxxxxxx č. 294/2010 Sb.

§14

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx zákoníkem xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx návrh xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx soudce xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx příslušného xxxxxx.

(3) Asistentem xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx občan, který xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, xxxx xx odsouzen xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x věcech, x xxxxxxx xx dozvěděl x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, x xx i xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(5) Xxxxxxxx soudce činí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudce Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx práce xx kolegií xxxxx xxxxxxxx úseků své xxxxxxxx.

(2) O počtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx návrh xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhoduje v xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x činí xxxxxxxxxx xxxxx předseda xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx volebních, xx věcech xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x předsedy x xxxx xxxxxx x ostatních případech.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx

x) x předsedy x šesti soudců, xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx mu senátem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b),

b) x předsedy x xxxx soudců v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxx-xx senát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx svém rozhodování x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx názoru xxx vyjádřeného x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postoupí xxx x xxxxxxxxxx rozšířenému xxxxxx. Xxx postoupení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx právní xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

§18

(1) Dospěl-li senát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx x téže xxxxxx otázce, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx předložit xxxx xxxxxx xxxxxx rozšířenému xxxxxx x posouzení.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "jednací xxx") xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x posouzení xxxx xxxxxx xxxxxx.

§19

(1) V xxxxx xxxxxxxxxx rozhodování xxxxx xxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X zaujetí xxxxxxxxxx je potřebný xxxxxxx většiny xxxxx xxxxx kolegia.

(2) Xxx-xx x xxxxxx týkající xx více kolegií xxxx mezi xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jednotného xxxxxxxxxxx soudů na xxxxxxx vyhodnocení pravomocných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx stanoviska xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správních úřadů x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx.

§20

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xx všech xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxx platně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třetin xxxxx xxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxx xxxxx; k xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x počtu xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxx.

(3) Předseda Xxxxxxxxxx správního soudu xxxxxxx xxxxxx, určuje xxxx program x xxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je povinen xx xxxxxxx měsíce xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx; x takovém případě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx požádal.

(4) Xxxxxxxx pléna xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xx zasedání xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§21

(1) Předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx projednání x xxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jednání xxxxxxx a xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx tvorbě xxxxxxx xxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pravomocných xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovisek, při xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx organizaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx"), xx xxxxx xx uveřejňují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxx vydaná xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanoviska a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx rada Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu

§23

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx rada Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "soudcovská xxxx"), xxxxx xx xxxxxx x pěti xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx je poradním xxxxxxx předsedy Nejvyššího xxxxxxxxx soudu.

§24

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, určuje xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx předseda xxxxxxxxxx rady. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx o xx její xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx rada se xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx místopředseda Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxx účastnit xxxxxxxx soudcovské rady, xxxxx návrhy a xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx soudcovské xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxxx rada

a) xxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx se x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce x Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jinému xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x xxxx xxxx,

x) vyjadřuje xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) může xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx program xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx.

(2) Návrhy podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx určí xxxxx, v xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx. Nevyjádří-li xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx, že x xxxxxxx souhlasí.

Státní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu

§26

(1) Ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x předseda Xxxxxxxxxx správního soudu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudcovské xxxx.

§27

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu vykonává xxxxxx správu Nejvyššího xxxxxxxxx soudu v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zachování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivými xxxxx státní správy x xxxxxx souhlasem xxxxxxxx senátů x xxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx.

§27x

(1) Ředitel správy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "ředitel xxxxxx xxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxx a některé xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x výkonem státní xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx soudu xxx xxxx dotčena. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vyhradit xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ředitele xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx1a) xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

§28

Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx chod xxxxx xx stránce xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx stránce xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx chod xxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,1b)

x) xxxx x xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prováděný xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx výkon státní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx předsedou x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) organizuje x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících x Xxxxxxxxxx správního xxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxx využívání informačních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, řídí x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánování, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx, požární ochrany x xxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx práci,

h) plní xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

§29

(1) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx, xx

x) xxxxxxxxx chod xxxxx xx stránce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx řádné obsazení Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a dalšími xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx x odbornost xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxx soudců a xxxxxxxxx zaměstnanců působících x Xxxxxxxxxx správního xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx chod xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2)

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a úkoly xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x dodržování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxx účelu, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spisů,

b) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudu,

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stránce hospodářské, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx související x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxxxx

(1) Předseda Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx vyřizuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, předsedy xxxxxx, soudci, xxxxxxxxx xxxxxx a dalšími xxxxxxxxxxx působícími x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxxx obsahem xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předsedou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo též xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA II

KRAJSKÉ SOUDY

§31

(1) Xxxxxxx soud ve xxxxxx xxxxxxxxx soudnictví, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx složených x xxxxxxxx a dvou xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx pěstounské xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx sazbu pokuty, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 100 000 Xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území, xxxxxxxxxx o zajištění xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x dalších xxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx samosoudce.

(3) Xxxxxxx-xx xxx tento xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx předsedy xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ŘÍZENÍ VE XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXX

§32

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, kdy návrh xxxxx soudu; xxxx-xx xx návrh věcí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxx žalobou.

§33

Účastníci řízení x xxxxxxx xx xx

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xx, x xxxxx to xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxx, x xxxx xx xxxxxxx zákon.

(2) Xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx způsobilost xxx xxxxx a xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx; jinak x xxx, xxxx ji xxxxx přiznává.

(3) Xxxxxxxx xx způsobilý xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx způsobilost") x xxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx povinnosti. Xxxxxxxx způsobilost xx x xxxxxxx xxxxx x také xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx x xxxx oprávněn podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, musí své xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx prokázat. X xxxx věci xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednat pouze xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx vedoucí, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxxx předpisů.

(6) Xx-xx účastníkem stát, xxxxx xx xxx xxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

(7) Xx-xx účastníkem xxxx, xxxxx xx xxxxx, jehož se xxx xxxx, jeho xxxxxxxx.

(8) Podá-li xxxx xxxx společný xxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxx sám xx xxxx x x xxxxxx xxx xxx xxxx osobu.

§34

Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx právech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x ty, xxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx vydáním xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nejsou-li xxxxxxxxx x výslovně xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxx-xx xx známy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vyrozumí o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx je, xxx xx xxxxx, xxxxxx xxx x tomu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxx učinit xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx poučí x xxxxxx právech. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx v xxxxxxx řízení, xx xx tu xxxxx xxxxxx xxxxx. O xxxxxxxx údajích, o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření, xxxxxxxx xx spisu, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxx jí xxxx xxx jednání xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx jí xxxxxx, xxxxxxxx o přiznání xxxxxxxxxx účinku, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí, xxxx xx řízení x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby zúčastněné xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx to xxxxxxxxx, není xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení.

(5) Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vysoký a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx mohl xxx xxxxxxx rychlý xxxxxx řízení, rozhodne xxxx, xx osoby xxxxxxxxxx xx řízení xxxxx svá xxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx. Jestliže by xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzrostl xx xxxx než 10 x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx řízení xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx zastupuje. Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 2 x 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx procesní xxxxxxxxxxx, xxxx být v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních zákonů, xxxx-xx xx návrh xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx určení xxxx xxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx zastoupen xxx xxxxxxxxx organizací, xxxxxx xx členem. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxx, xxxxx tvrdí, xx došlo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, sociálního xxxx rasového původu, xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxx xxxxxxx menšině, xxxxx pleti, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, politického nebo xxxxxx smýšlení, zdravotního xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxx právnickou xxxxxx, vzniklou na xxxxxxx zvláštního zákona,6) x xxxxxx činnostem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx diskriminací. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx pověřený xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxx účastník xxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxx x správním vyhoštění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx zastoupen xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx6), x xxxxxx činnostem, uvedeným xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cizincům. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x tomu xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxx i x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx26).

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx se xxxx dát xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx zastupovat xxxxxxxxxx osobou, k xxxxxx činnostem xxxxxxxx xx stanovách patří xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zisk xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxx činnostem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx jedná x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx člen, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnesením xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) X xxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx xxxxx x ochraně xxxx xxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx x advokát; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, která xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "daň"), xxxxxxx xx tento xxxxx xxxx státu x xxxxxx odpovídající xxxx, xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx za xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6a); xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx osoby xxxxxxx x odstavci 2 xxxx společníky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx6b) x xxxxxxx daně xx xxxx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zástupce, xx xxxx od xxxxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx neběží xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jím advokát, xxxxxxxxx navrhovatele x x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Účastníci mají x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro xx, xxx x řízení xxxxxxxxx újmu.

(2) Náklady xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx7) platí stát.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx nemá dostatečné xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx vlastní žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osvobozen xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxx závažné důvody, x xxxx rozhodnutí xxxx xxx odůvodněno. Xxxxxxx-xx však xxxx x závěru, že xxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxx, takovou xxxxxx xxxxxxx. Přiznané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odejme, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ukáže, xx xxxxxx účastníka přiznané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje x xx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§37

Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx a xxxxx zúčastněné xx xxxxxx mohou xxxxx xxx úkony jakoukoli xxxxxx, pokud xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx senátu xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo ústně xx protokolu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx disponuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx protokolu, xxxxxxxxx x elektronické xxxxx. Bylo-li takové xxxxxx učiněno x xxxx formě, xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jeho originál, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx jeho základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x němu xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Z každého xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxx, kdo xxx xxxx, proti komu xxxxxxx, co xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxx, kdo xxxx xxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxx") x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx osobní xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx uvede xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxx třeba x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, která xx xxx soudem xxxxxxxxxx. Podléhá-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx kolkovou xxxxxxx x odpovídající xxxxxxx a xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx listiny, jichž xx podatel xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx připojeny listiny, xxxxxxx xx podatel xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx může xxxx svůj xxxxx xxxxx nebo zčásti xxxx, xxxxx o xxx soud xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx odstranění xxx podání x xxxxxxx k xxxx xxxxx. Nebude-li podání x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx možno xxx xxxxx nedostatek xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx usnesením xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonat, xxxxxx se zdržet xxxx něco xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soud uložit xxxxxxx povinnost i xxxxx xxxxx, xxx-xx xx xx xx xxxxxxxxxxx žádat.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx si xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne xxxx bez zbytečného xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx, x xx x bez xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx rozhodnutí xxxxx, xxxx se xxxxxx končí, xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

(1) Samostatné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx anebo proti xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x samostatnému projednání, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vhodné.

§40

Xxxxx

(1) Xxxxx stanovená xxxxx zákonem, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx následujícího xxxx, xxx došlo ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hodin.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx nebo roků xxxxx uplynutím xxx, xxxxx xx svým xxxxxxxxx shoduje x xxxx, který xxxxx xxxxxxx lhůty. Xxxx-xx xxxxxx den x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den xxxxx xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hodin.

(4) Xxxxx xx zachována, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx předáno xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx licence, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu x vážných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx třeba xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx soudem xxxx xxxxxxx předseda xxxxxx také xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx zákon, xxxx se stanoví xxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x počítání x xxxx lhůt, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, kárných xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "správní xxxxxx") lhůty xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí, xxxx lhůty xx xxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx. To xxxxx obdobně x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx, poplatků, xxxxxx, záloh xx xxxx xxxxxx a xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx, a x promlčecích xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx zvláštního xxxxxx.

§42

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx doručuje xxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx8a), xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, doručuje ji xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx, může xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx účastník xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx něco xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se x xxx.

(3) Jestliže xxxxxxxxxx písemností zřejmě xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tomu, xxxxx xx xx xxxx, aby xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx bez obtíží, x xxxxx xxx, xx jinak xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Ten, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx adresu.

(4) Xx-xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nákladné, administrativně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx jejich xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx jim xx xxxxxxx xxxxxxxx předsedy xxxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx soudu. Xxxx xxxx xxx uveřejnit xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, užijí xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx doručování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ústně. V xxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxx, kdo xxx xxxxxxxxx, bez řádné xxxxxx, může xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předveden, byl-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx žádosti předsedy xxxxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxx předveden xxxxxxxxxx ozbrojeného sboru, xxxxxxx xxxx náčelník xxxxxx sboru.

§44

Pořádková pokuta

(1) Xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výše 50&xxxx;000 Xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xx odůvodněnou xxxxxx podanou xx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxx xxxxx, usnesením zčásti xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxx, xxxxx xx xxxxxx.9)

§45

Nahlížení do spisu

(1) Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení mají xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx spisu x xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx protokolu o xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx z něj xxxxxx x opisy xxxx žádat, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Jiným osobám xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx-xx to v xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxx správní orgán xxxx označí xx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem10) xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx spisu xxxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxx x x písemnostech nebo xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xx platí přiměřeně x o xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx části xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, jimiž xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X nahlížení nelze xxxx vyloučit ani xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx právo xxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Písemnosti xxxx xxxxxxx, které xxxx v řízení xxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx a na xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o nahlížení xx spisu, lze xxxxxxxxxx k nahlížení xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx tím xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx vážnému xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx xxxx policie. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxx, xxxxx informace xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx záznamech xxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, smí xxxxxxxx xxxxx účastník a xxxx zástupce, popřípadě xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,10) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k seznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx přiměřeně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxx listiny.

§46

Odmítnutí xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxx odmítne xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx x xxxx věci xxx rozhodl xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx probíhá nebo xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx osobou k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx návrh odmítne xxxx tehdy, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx, x které xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx domáhá-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx pravomoci x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.12) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx poučen x xxx, xx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx již xxxxx x xxxx xxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proto, xx věc xx xxx vyřízena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.13) V xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx, zřízenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,14) xxx rozhodl xxxxxxxxxxx xxxx o věcnou xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx sporné, xxx xxx x xxx, kterou xx xxxx projednat x xxxxxxxxxx x xx xxxxx občanského soudního xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zákona;14) xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx.

(5) Podal-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx řídil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx proti xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x tohoto důvodu xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx správnímu orgánu x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx, že opravný xxxxxxxxxx xxx podán xxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx toliko xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vědomí,

b) prohlásí-li xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx návrhu xxxxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§62),

c) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon.15)

§48

Přerušení řízení

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přeruší, xxxxxxxx

x) ve xxxx xxx xxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx xxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx,

x) xxxxxxx, že xxxxxx Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx15a).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx x právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx tak xxxxx xxxxx.

(3) Předseda xxxxxx xxxxxx usnesením xxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx, že ve xxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxx xxxx takové xxxxxx xxxx zahájeno,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost,

c) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx řízení xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xx probíhá xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxx xx rozhodování soudu x věci xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxx přerušit x xx základě xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx.

(5) Xx-xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednání x xxxxxx lhůty xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx je řízení xxxxxxxxx podle odstavce 4, xxxx xxxxxxxxx x řízení xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxx

(1) X projednání xxxx xxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx měli čas x xxxxxxxx přiměřený xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx 10 dnů; xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, v xxxxx xx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx, a to x pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jen x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxx účastníka xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx jeho důvěrníkům, xxxx-xx tím xxx xxxxxx xxxxxx účel xxxxxxxxx veřejnosti, x xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx. Mají-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.10) Předseda xxxxxx xxxx také x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx jednání.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx věci, xxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx §50.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předsedy senátu xxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx senát. Xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx se xxxxxxxxx x x těch xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které podle xxxxxx soudu xxxx xxx rozhodnutí určující, x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx jednání xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx na řízení xxxxx xxxxxx účastníkům, xxxxxxxxx svědkům x xxxxxxx anebo je xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 6.

(7) Jsou-li xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxx spisu, xxxxx xx vyloučena x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx skutečnosti xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx senátu usnesením xxx určitou xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zastavení xxxxxx, xxxxxxxxx odmítnutí xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx jménem xxxxxxxxx x veřejně. Jakmile xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jím xxxxx.

(11) Xxxx-xx xxxxx vyhlásit xxxxxxxx xx skončení xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, oznámí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx vyhlášení, xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx x xxx vyhlašování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zúčastněná na xxxxxx anebo xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxx vyhlásí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemného vyhotovení xxx odůvodnění xx xxxxxx xxxxx soudu xx dobu xxxxxxxx xxx; xxx vyhlášení xx xx písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx nichž soud xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx záznamu. Záznam xx uchovává xx xxxxxxx xxxxxx dat, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx pořízení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxx, xxx nichž xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx vyhlašuje rozhodnutí, xxxxxxxx. Xxxx může xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx sepsán o xxxxx xxxxxxxx. Nejsou-li xxx xxxxx přítomni xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pořízení xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X osobních xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3.

(14) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, porady, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx odročit xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xx účastníci xxxxxx xxxxxxxx.

§51

Rozhodování bez xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx navrhli xxxx x xxx xxxxxxxx. Xx xx za xx, že xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx věci; x xxx musí být xx xxxxx poučen.

(2) Xxxxxxx-xx tak tento xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx o xxxx xxxx x x dalších xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx, xxxxx x navržených xxxxxx provede, x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xx xxxxx rozhodnutím xxxxx o xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx spáchal, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x osobním xxxxx. O jiných xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx; xx-xx tu xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x něj xxxxxxx, popřípadě xxx, xxx o xxxx xxxxxx rozhodovat soudu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx vlastním xxxxxxx xxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxx

(1) Ve xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx jen xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustné, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx.

§54

Xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxx senát xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x neveřejné xxxxxx, xxx xxx kromě xxxxx senátu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx písemně xxxxxxxxx, xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, kteří xx věci xxxxxxxx, xxxxxxxx účastníků, jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, odůvodnění, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx a xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx tak xxxxxx, xxxx člen xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §37 odst. 3.

(3) Soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx x učiní xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx prodloužit, xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx. V řízeních, x xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx počítaných xx xxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx návrhu xxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxx, vydá x xxx opravné xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx vykonatelnost xxxxxxxx xx doby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nenabude xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx moci.

(6) Výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx moci.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x plnění, xxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx.

§55

Xxxxxxxx

(1) Usnesení se xxxxxxxxx veřejně, xx-xx xxxxxxx při xxxxxxx. Xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx protokolu xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx pouze xxxxxxx označení xxxx, xxxxx x xxxx x dni xxxxxx.

(2) Xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, jakmile je xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx vázán xxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxx.

(3) Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx se doručuje xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxx nebo je-li xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x návrhu na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X usnesení xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx.

§55x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx složení xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxx. 3, který x xxxxxxxxxxx senátu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx nesouhlasí, xx xxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x hlasování x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§56

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx k xxxx došly; to xxxxxxx, jsou-li x xxxx xxxx závažné xxxxxx pro přednostní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Soud xxxxxxxxxx x rozhoduje xxxxxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokynu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx území, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, jakož i xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxx xx omezení xxxxxx svobody cizince, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx svědkům x xxxxxx osobám x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx věci, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Náklady xxxxxx

§57

(1) Náklady xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx poplatky, xxxx xxxxxxx účastníků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, odměna xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x tlumočné.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx advokát, xxxxx xx plátcem xxxx, patří x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx z odměny xx zastupování x x náhrad xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 věty druhé; xx xxxx platí x v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx15b) x xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxxx osoba.

§58

(1) Xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxx zaniká, xxxx-xx xxxxxxxxx do xxx xxx xx výslechu xxxx ode xxx, xxx xxxx svědku xxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxx. O xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Stejná xxxxx má xxxx xxxxx, které xxxx xxx dokazování xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výši xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx x účastníků x osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx platí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Stát platí xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx senátu však xxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx osvobozen od xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxxx nákladů řízení

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx účastník, xxxxx xxx ve xxxx plný xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx důvodně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxx jen částečný, xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx z xxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx navrhovatel xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx chování xxxxxxx xxxx bylo-li xxxxxx zastaveno xxx xxxxxxxxxx navrhovatele, má xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx platil, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxx xx náhradu xxx xxxx nákladů, které xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jí xxxx xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, svědkovi, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxx dokazování nějakou xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxx druhému účastníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jejím xxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx xxx xx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx hodné, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx měl ve xxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxx, právo na xxxxxxx xxxxxxx řízení x v xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení právo.

(9) X pohledávek xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení vůči xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 6 xx výši xxxxxx placených nákladů xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 9 xx xxxxxxx xxxxxx stanovený daňovým xxxxx.

§61

Xxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xx xxxxxx končí.

(2) Xxxxx xxxx nákladů xxxx předseda senátu xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx navrhovatele

(1) Dokud xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, jimiž navrhovatele xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osob. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělí xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx; uplyne-li xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soud x xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx, vyzve xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx postupem xxxxxxxxx xxxxxx uspokojen. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Soud xxxxxx usnesením xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx xx všech okolností xxxxxxx xx zřejmé, xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x zastavení xxxxxx.

§63

Xxxxx rozhodnutí

Při výkonu xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxx vydáno podle xxxxxx zákona, xxxxx, xx je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx organizační složka,16)

b) xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xx xxxxxx xxx zákonem xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§64

Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx občanského soudního řádu.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§65

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx zkrácen xxxxx xxxx x xxxxxxxx porušení xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správního xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), může xx xxxxxxx domáhat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx jinak.

(2) Xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x účastník xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx-xx, xx postupem xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na právech, xxxxx jemu příslušejí, xxxxxxx způsobem, xx xx mohlo xxx xx xxxxxxxx nezákonné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx správní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, může xx xxx, xxxxx xxx xxxxxx trest xxxxxx, xxxxxxx domáhat xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx snížení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx ten správní xxxxx, x němž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Žalobu je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx podání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Žalobu xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřuje xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx důvody xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx žalobě již xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx žalobu v xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxx někdo xxxx.

§67

Žaloby ve xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx tohoto xxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zákon17) xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku x xxxxxxxxxx působnosti,

b) xxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku xxxxxxxxx podat žalobu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastupitelstva.

§68

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx tehdy,

a) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx je xxxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxxxxxx věci, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx,18)

x) xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyloučeno.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Kompetenční xxxxxx

Xx soudního xxxxxxxxxxx xxxx vyloučeny xxxxx správního xxxxxx

x) xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx upravuje vedení xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu povolání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) jejichž xxxxxxxxxxx vylučuje zvláštní xxxxx.

§71

Náležitosti xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx (§37 xxxx. 2 a 3) xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného oznámení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xx řízení xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx známy,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, z xxxxx xxxx xxx xxxxxx, x jakých xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) jaké důkazy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx výroku xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxx připojí jeden xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx řízení xxxxxxx xxxx xxxxxx. Rozšířit xxxxxx na dosud xxxxxxxxxx výroky xxxxxxxxxx xxxx ji rozšířit x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jen xx lhůtě pro xxxxxx žaloby.

§72

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

(1) Žalobu xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xx 3 xxxx xxxxxxxxx žalobce xxxxx xx xxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak, x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který proti xxxx xxxx žalobu xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak.

(3) Jestliže xxxx rozhodující x xxxxxxxxx soudním řízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx x xxx, v níž xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, může xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx v občanském xxxxxxx řízení podal, xxxxx u xxxxx x místně příslušného xxxxx žalobu ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx měsíce od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx podána dnem, xxx xxxxx soudu xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nelze prominout.

§73

Xxxxxxxx účinek xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx na návrh xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přizná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nepoměrně xxxxx újmu, než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx to xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx zájmem.

(3) Xxxxxxxxx odkladného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení před xxxxxx účinky napadeného xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud xxx zbytečného odkladu; xxxx-xx xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx odkladného xxxxxx může soud x xxx xxxxxx xxxxxxxxx zrušit, ukáže-li xx x xxxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx důvody, xxxx xx xxxx důvody x xxxxxxxx xxxxxxx.

§74

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx doručí xxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx x doručí xx těm osobám xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx okruh je xx žaloby zřejmý. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx nejdéle xx xxxxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx správní xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx; k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx, xx žalovaný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxx může xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx. Předseda xxxxxx xxxx uložit x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, aby předložily xxx spisy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xx xxxxx další xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx senátu o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§75

Xxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, který xx xxx v době xxxxxxxxxxx správního xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx soud x xxxxxxx námitce xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxx vázán x neumožňuje-li xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§76

Xxxxxxxxxxx bez nařízení xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxx řízení xxx xxxxxxx rozsudkem

a) xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx správní xxxxx xx základ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx se xxxxx nebo v xxxx nemá oporu xxxxx xxxxxxxx rozsáhlé xxxx xxxxxxx doplnění,

c) xxx podstatné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxx-xx mít za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx x xxx xxxxxx. Xxxxx xx důvody xxxxxxxxxx týkají jen xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nicotnou jen xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx nelze xxxxxxx xx ostatních xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx důvody xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx §51, nařídí xxxxxxxx senátu xxxxxxx. X důvodů uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxx xxxxxxxx rozhodnutí zruší, xxxxxxxxx vysloví jeho xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx tyto vady xxxxxx při xxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při jednání.

(2) X xxxxx dokazování xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx doplnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx provedené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i x jejich xxxxxxx x x důkazy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx správním xxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx zjištěného.

§78

Xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, soud zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxx orgán překročil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Rozhoduje-li xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, může xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxx uložen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx nebo jej xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dovolených, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x něhož xxxxx správní orgán, x který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doplnil, x xxxxxx-xx xxxxxx postup xxxxxxx v žalobě.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx ve zrušujícím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx soud rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu ve xxxx, x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx důkazy xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Soud zamítne xxxxxx, není-li důvodná.

Xxx 2

Ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§79

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x účastníci xxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpis xxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxx domáhat, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxx-xx zvláštní xxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx obsahu xxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx orgán, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo osvědčení.

§80

Xxxxx xxx podání xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Žalobu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku ode xxx, kdy ve xxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ode xxx, xxx xxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx.

(3) Žaloba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodujících xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx žalobce xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§81

Rozsudek

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ke xxx svého rozhodnutí.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx přiměřenou xxxxx, xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx zvláštní zákon.

(3) Xxxx xxxxxxx žalobu, xxxx-xx xxxxxxx.

Díl 3

Řízení o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§82

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, kdo tvrdí, xx byl přímo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx donucením (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutím, x xxx zaměřen přímo xxxxx xxxx xxxx x jeho xxxxxxxx xxxx proti xxxx xxxxx zasaženo, xxxx xx žalobou x xxxxx domáhat ochrany xxxxx xxxx xxxx xxxxxx toho, xx xxxxx byl xxxxxxxxx.

§83

Žalovaný

Žalovaným xx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; jde-li o xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného obdobného xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx žalovaným správní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx řídí xxxx xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§84

Xxxxx xxx podání xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx musí xxx xxxxxx do xxxx xxxxxx ode xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx žalobu xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx, kdy x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx žalobce xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx výroku xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x případě, xxxxxx-xx xx xxxxxxx pouze xxxxxx, že xxxxx xxx nezákonný.

§86

§86 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2011 Sb.

§87

Rozsudek

(1) Soud xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx svého xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxx toho, xxx xxxxx byl xxxxxxxxx, vychází xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tu xxx x době xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx provedený xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx takový xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx hrozí-li xxxx opakování, zakáže xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx žalobcova xxxxx pokračoval, a xxxxxxx, aby, xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxx, xxxxx soud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx řídí nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx žalobu, xxxx-xx xxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx x krajského xxxxxxxxx

§88

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx,19) může xx xxxxx tím xxxxxxx obrátit xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x návrhem xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgán xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Soud xxxxxxxx xxx xxxxxxx usnesením, x xx xx xxx xxx xxxx, xxx xxxxx došel xxxxx.

§89

Ochrana ve xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx lze xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx20)

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odmítl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x registraci.

(2) Návrhem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx kandidát, sdružení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxx xx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx strana, xxxxx xxxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvacet xxxxxxxx xxxx nejméně xxxxx xxxxxxxx, xxxxx navrhli xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx navrhl xxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině, která xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx k registraci xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a správní xxxxx.

(3) Návrhem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se může xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx politických stran xxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx, xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx o ponechání xxxxxxxxx na kandidátní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx může xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sdružení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx kandidátů, které xxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxx u xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx při volbě xxxxxxxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx deset xxxxxxxx, xxxxx navrhli xxxxxxxxx xx xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kandidáta. Účastníky xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx, x xxxxx registraci xx jedná.

(5) Soud xxxxxxxx usnesením, a xx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx došel xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; došlo-li x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.

§90

Xxxxxxxxxx voleb x xxxxxxxxx

(1) Za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony20) xxxx se občan, xxxxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxx x xxxxxxxx politických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhem xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxx na neplatnost xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx listině xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx volba byla xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx volby kandidáta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx volební xxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx rozhodne xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxx xxxx, xxx návrh došel xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx25) xx může xxxxx, xxxxxxx dvacet poslanců xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří navrhli xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, domáhat xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dvacet xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx senátorů, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx volba xxxx napadena, xxxx xxxxx, na jehož xxxxxxxxxx listině byl xxxxxx kandidát, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx, xxxxx xxxxx byla xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to do xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx volby prezidenta xxxxxxxxx, určí x xxxxxxxx, od xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxx zápis x xxxxxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx.

§90x

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Sb.

§91

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx21) xxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zanikl, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sdružení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx kandidátů, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařazen, domáhat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zrušení rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zániku xxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x ten, kdo xxx k podanému xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx jehož xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx vydal.

(3) Xxxx xxxxxxxx usnesením, x xx do xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx.

§91a

Ochrana xx xxxxxx xxxxxxxx referenda

(1) Xxxxxxx xx x soudu xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21a) xxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx referendu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasování x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx21b) x příslušná xxxx, městská část xxxx xxxxxxx obvod xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, městská xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§91b

Ochrana xx xxxxxx xxxxxxxxx referenda

(1) Xxxxxxx xx x xxxxx xxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21c) xxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxxx xx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx referendu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx21d) a xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx usnesením xx 30 xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx podán x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§93

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neužijí; xx neplatí x xxxxxxxxxx zákonným zástupcem.

(2) Xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx disponuje, lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x věcně x xxxxxx příslušného xxxxx.

(3) Zmeškání xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Usnesení xxxx doručí xxxxxxxxxx x vyvěsí xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

§94

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem domáhat

a) xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxxxx,22)

x) xxxxxxxxxx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx, pozastavení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti.23)

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x xxxxxxxx xxxxxx xx znovuobnovení činnosti, xx xxxxxxxxxxx, byl-li xxxxx x době, x níž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x ní xxxxx xxxxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Byl-li xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx jsou ti, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§95

Příslušnost

K řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx.

§96

Xxxxxxxx

X návrhu podle xxxxxxxxxx §94 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxx xx xx x xxxx rozhodnutí soudu.

Xxx 6

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§97

Xxxxxxxxxxx spor

(1) Xxxx xxxxxxxxx kladný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx stranami xxxx

x) xxxxxxx úřad x orgán xxxxxx, xxxxxxx xxxx profesní xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávy navzájem, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Kladným xxxxxxxxxxxx sporem xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx účastníka řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx správní orgány xxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx právu nebo xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xx příslušný Nejvyšší xxxxxxx soud.

§98

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Žalobu xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, který xx x kladném xxxxxxxxxxxx sporu xxxxxxx xxxxxxxx x věci xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, který ve xxxx vede xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x tvrdí, xx xxxx pravomoc xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx svou xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xx xx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx může xxx x pravomoci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxxxx xx řízení jako xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx správy; není-li xxx xxxx xx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jedná x řízení xxxxxxx xxxx sám.

(5) Každý, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vznikl, xx postavení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx-xx žalobu sám.

§99

Nepřípustnost

Žaloba je xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx jinému orgánu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) lze-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odstranit, x xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx řízení xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx stížnosti.

§100

Rozhodnutí

(1) Soud xxxxxxx xx skutkového a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx v xxxx jeho xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx-xx o postoupení xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx vysloví xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jednotlivých výroků, xxxxx xxxx v xxxxxxx x určením xxxxxxxxx soudem; ustanovení §76 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxxxx řízení

Žádný x účastníků xxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

§101x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx, že xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxxx správním orgánem, xxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxx současně xxxxxxxx xx věci, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné povahy xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví žalobu xxxx jiný xxxxx, xxxx navrhnout xxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxx xxxxxxxx x xxxxxxx návrhem.

(2) Návrh xx zrušení opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx obec.

(3) Odpůrcem xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§101x

(1) Návrh xxx xxxxx do 1 xxxx ode dne, xxx návrhem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx, x xx ani xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo jiný xxxx nahrazující rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§37 xxxx. 2 a 3) musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxx xx nezákonné. Obsahuje-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx již x xxxxxx řízení návrh xxxxxxxxxx xx dosud xxxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx body. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxx vydání opatření xxxxxx xxxxxx.

(4) Ustanovení §34, x xxxxxxxx xxxx. 2 věty xxxxx x xxxx. 4, x §76 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§101x

§101x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2011 Sb.

§101d

Rozsudek x xxxx xxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx soud x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxx xx xxx, kdo xx vydal, překročil xxxx xxx xxxxxxxxxx x pravomoci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx jeho xxxxx xxxxx dnem, který x xxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx návrh xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx částí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci, xxx xxxxxx xxxxx vykonáno, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxx před zrušením xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 8

Xxxxxx x xxxxxxx služebního xxxxxxxx

§101x

(1) Xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx podat náměstek xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx marného xxxxxxxx xxxxx xxx zjednání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx (§37 xxxx. 2 x 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxx patrno, z xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část xx xxxxxxxxx. Obsahuje-li xxxxx tyto xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx řízení návrh xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxx. Navrhovatel xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §34, x výjimkou xxxxxxxx 2 věty xxxxx x xxxxxxxx 4, x §76 xx xxxxxxx přiměřeně.

(4) X xxxxxx x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§101x

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx a důvody xxxxxx.

(2) Dojde-li soud x xxxxxx, xx xxxxxxxx předpis nebo xxxx část je x rozporu se xxxxxxx, nebo xx xxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx že xxxxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx předpis xxxx jeho část xxxxx xxxx, který x xxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx, nebo xxxx-xx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxx zrušena, xxxxxxxxxx x kárném xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx nebylo xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxxx xxxxxxxx služebního xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxx

§102

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxxxx vzešlo, nebo xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kasační xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§103

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vady xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž správní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vycházel, xxxx xxxxx xx spisech xxxx xx s xxxx x xxxxxxx, xxxx xx při xxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx mohlo xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx měl xxxxxx; xx xxxxxxx vadu xxxxxx se xxxxxxxx x nepřezkoumatelnost rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) zmatečnosti xxxxxx xxxx xxxxxx spočívající x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx soud nesprávně xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, popřípadě x xxxx xxxx xxxxxx před soudem, xxxxx-xx xxx taková xxxx za následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx přiměřeně xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směřující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§104

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx stížnost xx xxxxxx xxxxxxxxx xx nepřípustná.

(2) Kasační xxxxxxxx, která směřuje xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx stížnost xx dále xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx znovu xxxx, xxx jeho xxxxxxx rozhodnutí bylo xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx jako důvod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxx x xxxx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x §103, xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx neuplatnil x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx.

§104x

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže kasační xxxxxxxx xx věcech, x xxxxx před xxxxxxxx xxxxxx rozhodoval xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx podstatně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zastoupení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx o kasační xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x všichni, xxx xxxx xxxxxxxxx původního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx advokátem; xx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxxxx, místo x xxxxx xxxxxx

(1) Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kasační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x x jakých xxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx o xxx, xxx mu xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §37 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx stížnost xxxx xxx podána xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x bylo-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx lhůta znovu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx, že o xx soud nesprávně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x osobě, xxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx teprve xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxx dne doručení xxxxxxxxxx poslednímu z xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx kasační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx stížnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxx stěžovatel xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx lhůtu xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx měsíc.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx se podává x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx-xx kasační xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, který xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx ji xxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§107

Odkladný xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx však xxxx xx xxxxx stěžovatele xxxxxxx. Ustanovení §73 xxxx. 2 xx 5 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§108

§108 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2011 Sb.

§109

Xxxxxx před Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vady, xxxxx xxxx zjevně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, kdo x xxxxxx podání zjevně xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx pro xxxx xxxxxx, Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx kasační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx spisy xxxxxxxxx xxxxxx x krajského xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(2) X kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx zpravidla xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx dokazování, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx soud je xxxxx xxxxxxxx kasační xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx závislý xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx správní soud xx vázán důvody xxxxxxx stížnosti; xx xxxxxxx, xxxx-xx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx [§103 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohla xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věci xxxx, xxxxx je-li xxxxxxxx rozhodnutí nepřezkoumatelné [§103 odst. 1 xxxx. d)], xxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx poté, xxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxxxxx.

§110

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx důvodná, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xx vrátí x xxxxxxx řízení, xxxxx ve xxxx xxx xxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 2; xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx stížnost xxxxxxx, Xxxxxxxx správní xxxx xx rozsudkem xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx důvody, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyslovení xxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §75, 76 x 78 xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části; xxxxxxxxxx §101b a 101d se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §91a xxxx. 1 xxxx x ochraně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §91b xxxx. 1.

(3) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí krajského xxxxx a xxxxx-xx xx věc k xxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx současně x odmítnutí xxxxxx, xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, rozhodne i x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předcházelo zrušenému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx-xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx řízení

§111

Důvody xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vyšly xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx nebyly xxxx xxxxxxx být v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx.

§112

Xxxxxxxxx řízení

Účastníkem xxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx řízení xxxxxxx.

§113

Xxxxxxxxxxx

X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx směřuje.

§114

Přípustnost návrhu

(1) Obnova xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx správního orgánu,

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx řízení xxxx přípustná xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přípustná, xxxxxxx-xx xxxxx jen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx x nákladech xxxxxx.

§115

Xxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx ten, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxx návrhu

Návrh xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx němuž xxxxxxx, x xxxxx rozsahu xx napadá, xxxxxxx xxxxx návrhu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx svědčí x xxx, xx xxxxx je xxxxx xx lhůtě, a xxxxx xx provedení xxxxxx, jimiž xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxxx xxxxxx návrhu

(1) Xxxxxx návrh xxxx xxxxxxxx účinek; soud xxx však xxxx xx xxxxx přiznat. Xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2 xx 5 xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x obnoveném xxxxxx.

§118

Řízení x povolení xxxxxx

(1) Soud xx xxxxx uplatněnými xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx soud xxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxx, usnesením xx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zamítne.

§119

Řízení obnovené

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x řízení x xxxxxxxx návrhu. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x původním xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx původní. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx současně xxxx x nákladech xxxxxx x xxxxxxxx obnovy xxxxxx.

Xxx 3

Společné ustanovení

§120

Není-li x xxxxxxxxxxxx dílů 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy X.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX SOUDCŮ XX XXXXXXXX SOUDNICTVÍ

§121

Přidělování xxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxx ke krajskému xxxxx, x níž xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx soudnictví, xxx xxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přidělit, vykonával-li x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx praxi xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx správnímu xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x souladu s xxxx xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxx, vykonával-li x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dobu nejméně xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx vědeckou, xxxxxxxxx pedagogickou xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§122

X Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx může xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx po xxxx nejméně xxxxxx xxx x který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušenostmi xxxx xxxxxx řádného xxxxxx xxxx xxxxxx.

§123

Xxxxx-xx zákonem ke xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví nebo xx změně xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xxxxx výkon soudnictví xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §122. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přeložit xx xxxxxxx xxxx.

§124

X výkonu funkce x Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx lze soudce xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx předsedy tohoto xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§125

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx soudce, s xxxxxxxx xxxxxxx justiční xxxxxxx, x vykonával x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx x délce xxxxxxx xxxxx let xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; ministerstvo mu xxxxxx vykonat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

§126

Přechodná ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx funkce x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přeloženými k xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx správnímu soudu, xxxxx s xxx xxxxxxxx.

(2) Soudci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx soudům, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxxxxxx, xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxx specializovaných senátů xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může být x výkonu xxxxxx x Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx přeložen soudce, xxxxx svými znalostmi, xxxxxxxxxxx x dosavadním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx záruku xxxxxxx xxxxxx této funkce; xxxxxxxxxx §122 xx xxxxxxx.

(4) Po dobu xxxx let xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxxxxx xxxxxx okresního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dává xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x délce xxxxxx soudcovské funkce xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx.24)

Přechodná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

§127

Xx xxxx xxxxxxxx soudcovské rady xx xxxxxxxxxx §25 xxxxxxxxx.

§128

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx jednoho xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředkům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném x 31. xxxxxxxx 2002, xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, žalobu xxxxx xxxxx třetí xxxxx xxxxx dílu xxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xx podání žaloby xxxxxxxx účinek.

(2) Řízení x opravných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xx věcech, x xxxxx xx xxxxxx x rozhodnout soud x xxxxxxxxx soudním xxxxxx, soud postupuje xxxxx §68 xxxx. x). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxx učiněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx §46 xxxx. 2 xx 4 xx užijí obdobně.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx proti rozhodnutí xxxxx x opravném xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxx, x xxxxx to zákon xxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx do 31. xxxxx 2003 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stížnost xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x nebylo x xxx rozhodnuto xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Účinky xxxxxxxxxx úkonů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§130

Xxxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxx neskončeným xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxx xx xxxxxx, x nichž xx jednat x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx postupuje xxxxx §68 písm. b). Xxxxxx xxxxxxxxxx úkonů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §46 odst. 2 xx 4 xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx politických xxxxx x politických hnutí xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx projedná x xxxxxxx soud příslušný xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

§131

Přechodné xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§132

Přechodné ustanovení k xxxxx příslušnosti soudů

Věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x x xxxxx byla xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x v nichž xxxx dána věcná xxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxx soudům xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, převezme x dokončí Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§133

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx zastoupení

Odměna xx xxxxxxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§134

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti xxx vyřizování xxxx xxxxxxxxx soudnictví xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx soudnictví.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§135

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2003.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x z. Xxxxxxxxx x. x.

Čl. X

Požadavek xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxx xx xxxxxx soudce xxxx xxxxxxx xx xxxxxx přísedícího xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxxxx soudcem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx poměr xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx. s účinností xx 1.7.2003

Čl. X

1. Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedená xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx soudu nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx platil, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 555/2004 Xx. x účinností xx 1.1.2005 x xxxxxxxx xxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxxx 9.11.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

O xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx azylu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.10.2005

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx období xx 10 let ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV vložen xxxxxxx předpisem č. 314/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, i xxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají zachovány.

2. Xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájena xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použijí dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

3. Zruší-li Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona x xxx xxxxx krajskému xxxxx k xxxxxxx xxxxxx, dokončí xxxx xxxxxx krajský xxxx, xxxxx vydal zrušené xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzuje podle xxxxxx č. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. O xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx svobody cizince, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodne specializovaný xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xx platí x x xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí krajského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

6. O xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §49 odst. 1 xxxxxx č. 150/2002 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Řízení x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx nabylo účinnosti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx podat xxxxx xx jeho zrušení xxxx xxxxxxx jeho xxxxx nejpozději xx 3 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabylo účinnosti. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxx stížnosti ve xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx byly podány xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

11. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx těm xxxxxxxxxxx krajských xxxxx xx věcech místního x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydána x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XXV

Přechodná ustanovení

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx x x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, převezmou x xxxxxxx krajské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 150/2002 Xx., ve xxxxx tohoto xxxxxx; xx neplatí, xx-xx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxx x xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx mu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 396/2012 Xx. x účinností xx 26.11.2012

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx x. 150/2002 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. V xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Praze ve xxxxxx dávek pěstounské xxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x věc xx vrátil x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 87/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Xx. XIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx věci xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxx xxxxxx č. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. CXXXII

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx senát xx složení podle xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx soudu na xxxxxxx kasační xxxxxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

Čl. XXXVIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx věcech, xxxxx se týkají xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx x. 150/2012 Xx., soudní řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx zahájená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx §101b xxxx. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx lhůta xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 1 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXVIII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx podané xxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx vydanému xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 77/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2021

Informace

Právní xxxxxxx č. 150/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2003.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

192/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2003

22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.2.2004

237/2004 Sb., xxxxxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x přijímají některá xxxxx opatření x xxxx zákon x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Sb., a xxxxx č. 338/92 Xx., x dani x nemovitostí, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x zákon x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2004

555/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 549/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 85/96 Xx., x advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 9.11.2004

127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

350/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.10.2005

357/2005 Sb., x xxxxxxx účastníků xxxxxxxxx boje xx xxxxx x osvobození Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o jednorázové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 19.9.2005

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s účinností xx 1.1.2006

79/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx minimu x xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2007

159/2006 Xx., o xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.2006

189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x zákonem x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

267/2006 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (zákonem č. 463/2012 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2015) a (zákonem x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

585/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2006

218/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx a existenčním xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxx částí zákona x. 261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

216/2008 Sb., kterým xx mění zákon x. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.6.2008

301/2008 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

314/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Xx., o xxxxxx xx věcech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/96 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2008

7/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 99/63 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

195/2009 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

282/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.8.2009

318/2009 Xx., xxxxx XX ze xxx 10.9.2009 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 195/2009 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x účinností xx 10.9.2009

320/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx ČR x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 14.9.2009

118/2010 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

294/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 6.10.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní správě xxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 314/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 314/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx správní, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Xx., x řízení xx xxxxxx soudců x státních zástupců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 349/99 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 283/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/96 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 27.10.2010

130/2011 Xx., xxxxx XX xx dne 13.4.2011 xx. xx. Pl. XX 43/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §33 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx

x účinností xx 20.5.2011

303/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

275/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxx prezidenta republiky)

s xxxxxxxxx xx 1.10.2012

284/2012 Xx., nález ÚS xx xxx 24.7.2012 xx. zn. Xx. XX 34/10 xx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX hlavy XX xxxx 7 zákona x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x. 303/2011 Sb. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 14.9.2012

396/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.11.2012

463/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

82/2013 Xx., xxxxx XX xx dne 15.1.2013 xx. xx. Xx. XX 15/12 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. x) xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.4.2013

182/2014 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

87/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.5.2015

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x zrušují xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

375/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ozdravných postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu x v xxxxxxxxxxx x úpravou systému xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

322/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx volební xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx o xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2018

365/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 198/2009 Xx., x xxxxxx zacházení a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx diskriminací x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

38/2019 Xx., kterým se xxxx volební zákony, xxxxx x místním xxxxxxxxx, zákon x xxxxxxxx referendu x xxxxxx xxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.3.2019

111/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

347/2020 Xx., xxxxx XX xx dne 14.7.2020 xx. xx. Pl. XX 25/19 xx xxxx návrhu na xxxxxxx §80 odst. 1 a 2 xxxxxx č. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.8.2020

77/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád správní, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

218/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

284/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o opravě xxxxxxx xxxxx x xxxxxx č. 111/2002 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx a soudcích), xx xxxxx zákona x. 151/2002 Xx., xxxxx č. 7/2002 Sb., o xxxxxx xx věcech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 151/2002 Xx.
1x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 622/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx příplatku x xxxxxxx ke xxxxxxxx některých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sociální, xxxxx č. 357/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxx x osvobození Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nich, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx některým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx 1939 xx 1945 x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
1x) §27 xxxx. 4 zákoníku xxxxx.
1x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Zákon č. 159/2006 Sb., o xxxxxx xxxxx.
2) Xxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Hlava III xxx 5 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.
4) §7 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx poradenství x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
6) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6a) Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
6b) Xxxxxxxxx §11 xxxx. 1 x §15 xxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Čl. 37 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.
8) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
8a) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.
9) §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §15 xxxx. 3 xxxxxx x. 148/1998 Sb.
12) Část třetí x část pátá občanského xxxxxxxx xxxx.
13) §104b xxxxxxxxxx soudního xxxx.
14) Xxxxx č. 131/2002 Sb., x rozhodování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
15) Například xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15x) Xx. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx x Evropské xxxx.
Čl. 234 Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Čl. 150 Smlouvy o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx energii.
15b) §11 xxxx. 1 x §15 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §3 xxxxxx č. 219/2000 Xx.
17) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Část pátá xxxxxxxxxx soudního xxxx.
19) §28 xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
20) Xxxxx č. 247/1995 Sb., o volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 130/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §54 x 58 xxxxxx x. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
21x) §9 xxxxxx x. 22/2004 Xx.
21c) §56 x 57 xxxxxx x. 118/2010 Xx., x krajském xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
21x) §9 xxxxxx č. 118/2010 Xx., x krajském xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
22) §7 x 11 xxxxxx x. 424/1991 Sb., x sdružování v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §14 x 15 zákona x. 424/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §71 xxxx. 3 xxxxxx x soudech x xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 275/2012 Sb., x volbě xxxxxxxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

26) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 492/2011 xx dne 5. xxxxx 2011 o xxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.