Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Soudní řád správní
150/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3

HLAVA II - PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ

Pravomoc soudů §4 §5 §6

Příslušnost soudů §7

HLAVA III - VYLOUČENÍ SOUDCŮ, PŘIKÁZÁNÍ VĚCI JINÉMU SOUDU, DOŽÁDÁNÍ

Vyloučení soudců a dalších osob §8

Přikázání věci jinému soudu §9

Dožádání §10

ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE

HLAVA I - NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD §11 §12 §13 §13a §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22

Soudcovská rada Nejvyššího správního soudu §23 §24 §25

Státní správa Nejvyššího správního soudu §26 §27 §27a §28 §29

Stížnosti §30

HLAVA II - KRAJSKÉ SOUDY §31

ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ VE SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

Zahájení řízení §32

Účastníci řízení a jednání za ně §33

Osoby zúčastněné na řízení §34

Zastoupení §35

Práva a povinnosti účastníků §36

Úkony účastníků a osob zúčastněných na řízení §37

Předběžné opatření §38

Spojení a vyloučení věcí §39

Lhůty §40

Zvláštní ustanovení o běhu některých lhůt §41

Doručování §42

Předvolání a předvedení §43

Pořádková pokuta §44

Nahlížení do spisu §45

Odmítnutí návrhu §46

Zastavení řízení §47

Přerušení řízení §48

Jednání §49

Odročení jednání §50

Rozhodování bez nařízení jednání §51

Dokazování §52

Rozhodnutí §53

Rozsudek §54

Usnesení §55

Odlišné stanovisko §55a

Pořadí projednávání a rozhodování věcí §56

Náklady řízení §57 §58

Placení nákladů řízení §59

Náhrada nákladů řízení §60

Výrok o náhradě nákladů řízení §61

Uspokojení navrhovatele §62

Výkon rozhodnutí §63

Použití občanského soudního řádu §64

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

Díl 1 - Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Žalobní legitimace §65

Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu §66

Žaloby ve věcech samosprávy §67

Nepřípustnost žaloby §68

Účastníci řízení §69

Kompetenční výluky §70

Náležitosti žaloby §71

Lhůta pro podání žaloby §72

Odkladný účinek žaloby §73

Projednání žaloby §74

Přezkoumání napadeného rozhodnutí §75

Rozhodování bez nařízení jednání §76

Dokazování §77

Rozsudek §78

Díl 2 - Ochrana proti nečinnosti správního orgánu

Žalobní legitimace a účastníci řízení §79

Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti §80

Rozsudek §81

Díl 3 - Řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu

Žalobní legitimace §82

Žalovaný §83

Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti §84

Nepřípustnost žaloby §85 §86

Rozsudek §87

Díl 4 - Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda

Ochrana ve věcech seznamů voličů §88

Ochrana ve věcech registrace §89

Neplatnost voleb a hlasování §90 §90a

Ochrana ve věcech zániku mandátu §91

Ochrana ve věcech místního referenda §91a

Ochrana ve věcech krajského referenda §91b

Nepřípustnost návrhu §92

Zvláštní ustanovení o řízení §93

Díl 5 - Zvláštní řízení ve věcech politických stran a politických hnutí

Návrh §94

Příslušnost §95

Rozsudek §96

Díl 6 - Řízení o kompetenčních žalobách

Kompetenční spor §97

Žalobní legitimace a účastníci řízení §98

Nepřípustnost §99

Rozhodnutí §100

Náhrada nákladů řízení §101

Díl 7 - Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části §101a §101b §101c

Rozsudek a jeho účinky §101d

Díl 8 - Řízení o zrušení služebního předpisu §101e

Rozsudek a jeho účinky §101f

HLAVA III - OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Díl 1 - Kasační stížnost

Přípustnost §102

Důvody kasační stížnosti §103

Nepřípustnost §104

Nepřijatelnost §104a

Účastníci řízení o kasační stížnosti a jejich zastoupení §105

Náležitosti, místo a lhůta podání §106

Odkladný účinek §107 §108

Řízení před Nejvyšším správním soudem §109

Rozsudek §110

Díl 2 - Obnova řízení

Důvody obnovy §111

Účastníci řízení §112

Příslušnost §113

Přípustnost návrhu §114

Lhůta k podání návrhu §115

Náležitosti návrhu §116

Odkladný účinek návrhu §117

Řízení o povolení obnovy §118

Řízení obnovené §119

Díl 3 - Společné ustanovení §120

ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K POSTAVENÍ SOUDCŮ VE SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ

Přidělování soudců §121

Překládání soudců §122 §123 §124

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ

Přechodné ustanovení k odborné justiční zkoušce §125

Přechodná ustanovení k přidělení a přeložení soudců §126

Přechodná ustanovení k soudcovské radě §127 §128

Přechodná ustanovení k opravným prostředkům proti rozhodnutí správního orgánu §129

Přechodná ustanovení k ostatním neskončeným věcem §130

Přechodné ustanovení ke kasačním stížnostem §131

Přechodné ustanovení k věcné příslušnosti soudů §132

Přechodné ustanovení k odměně za zastoupení §133

Zmocňovací ustanovení §134

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §135

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 350/2005 Sb. - Čl. IV

č. 314/2008 Sb. - Čl. IV

č. 303/2011 Sb. - Čl. II

č. 396/2012 Sb. - Čl. XXV

č. 87/2015 Sb. - Čl. VIII

č. 322/2016 Sb. - Čl. XIV

č. 183/2017 Sb. - Čl. CXXXII

č. 225/2017 Sb. - Čl. XXXVIII

č. 77/2021 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. LXII

č. 173/2023 Sb. - Čl. X

č. 349/2023 Sb. - Čl. LII

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 318/2009 Sb.; č. 294/2010 Sb.; č. 130/2011 Sb.; č. 284/2012 Sb.; č. 82/2013 Sb.; č. 347/2020 Sb.

INFORMACE

150
XXXXX
xx xxx 21. xxxxxx 2002
xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx zákon xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx otázky xxxxxxxxxx xxxxx x postavení xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx řízení (dále xxx "xxxxxxxx") a xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx věcech, x xxxxx tak xxxxxxx tento zákon.

§3

(1) Ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx správní xxxx. U krajských xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx specializované xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx soudů x postavení soudců, xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx právní xxxxxxxx.1)

HLAVA II

PRAVOMOC X XXXXXXXXXXX SOUDŮ

Pravomoc xxxxx

§4

(1) Xxxxx xx správním xxxxxxxxxx rozhodují x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxx nečinnosti xxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zásahem xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ve správním xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) ve xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí,

c) x xxxxxxx opatření xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx se zákonem.

§5

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jinak, xxx se ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx práv xxx xx návrh a xx xxxxxxxxx řádných xxxxxxxxx prostředků, připouští-li xx xxxxxxxx xxxxx.

§6

Z xxxxxxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věci, x xxxxx to xxxxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx soudů

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx jinak, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx sídlo xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx toho, xxx xx x xxxxx xxxxxx ochrany. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx sídlo mimo xxxxx xxx působnosti, xxxxx, že má xxxxx x obvodu xxx xxxxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx důchodového xxxxxxxxx x dávek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx1a) x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx příslušný krajský xxxx, v jehož xxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx v jehož xxxxxx xx zdržuje.

(4) Xx xxxxxx, xx xxxxxxx rozhodl nebo xxx rozhodnout v xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, je x xxxxxx xxxxxxxxx Krajský xxxx v Ostravě. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx specializovaný xxxxx.

(5) Xxx-xx návrh xx věci správního xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx tento soud x xxxxxxxx soudu xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx věc xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx správní xxxx krajskému soudu, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx x místně příslušnému.

(6) Xxxx-xx soud, x xxxxx xxx návrh xxxxx, k xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx tento soud x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx spisy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správnímu soudu. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o této xxxxxx jsou soudy xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX VĚCI XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX

§8

Xxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x projednávání x xxxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vyloučeni xxxx též xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx soudce nejsou xxxxxxxxx, které spočívají x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxx i xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podílí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxx xxxxxx úkony, xxxxx xxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx soudu na xxxx xxxxx xxxx xxxxx rozvrhu xxxxx xxxxxx soudce nebo xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx za xx, xx xxxx xxx důvod xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx týká-li xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx své podjatosti xxxxxxxxxx senátu. O xxxxxxxxx rozhoduje xxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podjatost xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxx xxxx uplatnit xx xxxxxxx týdne xxx xxx, kdy xx x podjatosti xxxxxxxx; xxxxxx-xx důvod xxxxxxxxxx xxx jednání, xxxx ji uplatnit xxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Nejvyšší správní xxxx, x je-li xxxxxxxx podjatost soudní xxxxx, tlumočníka xxxx xxxxxx, senát po xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx soud za xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na dny, xxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx správní xxxx přikáže xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní xxxx xxxx věc xxxxxxxx xxxxxx xxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx pro xxxxxxxx xxxx hospodárnost xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se x tomu, kterému xxxxx má být xxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxx k xxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx

Xxxxx, které by xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx neúčelnými xxxxxxx anebo xxxxx x jeho obvodu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx krajského xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXX I

NEJVYŠŠÍ XXXXXXX XXXX

§11

(1) Xxxxxxx xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx.

(2) Sídlem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudů ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zákonnost xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx základě x zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k rozhodovací xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx zákonného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx správní xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx může xxx své rozhodovací xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx a místopředsedu Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxx x řad xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x soudech x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je 10 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxxx správního soudu xxxxxxxxxx soudci. Předseda x místopředseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodovací činnosti xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx organizují x xxxx činnost xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodovací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx senátů.

§13a

§13a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 294/2010 Sb.

§14

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx alespoň jeden xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenováním x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, pokud tento xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx soudce jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Asistentem xxxxxx xxxx být jmenován xxxxxxxxx občan, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxx xx vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx soudce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxx, x xxxxxxx xx dozvěděl x souvislosti x xxxxxxx xxx xxxxxx, x xx x xx xxxxxx funkce. Xxxx povinnosti xxx xxxx xxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(5) Xxxxxxxx soudce činí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx práce xx kolegií podle xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) X počtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "plénum") xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

§16

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon, xx xxxxxxxxx x činí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Senát se xxxxxx

x) x xxxxxxxx x šesti xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, xx xxxxxx místního x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x předsedy x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx případech.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx

x) x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx o xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) x předsedy x xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx případech.

§17

(1) Dospěl-li senát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx rozhodování x právnímu názoru, xxxxx xx xxxxxxx xx právního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, postoupí věc x xxxxxxxxxx rozšířenému xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxx-xx odlišný právní xxxxx xxx vysloven xx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právnímu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx právního xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx jako xxxxxxx usnesení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx rozhodnutí uvedené x odstavci 1 xxxxxx, x příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu (xxxx xxx "xxxxxxx xxx") xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§19

(1) V zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx předseda Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx senát xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaujetí xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xx potřebný xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxx týkající xx více kolegií xxxx xxxx xxxx xxxxxx, může xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx stanoviska xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x jiných orgánů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx.

§20

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxx platně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; k xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xxxxxxx plénum, určuje xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je povinen xx jednoho xxxxxx xxxxxx xxxxxx, požádá-li x xx xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu; x takovém případě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx určí program xxxxx xxxxx návrhu xxxx, kdo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx spravedlnosti x předseda Nejvyššího xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Na zasedání xxxxx je možné xxxxxxx také další xxxxx.

§21

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jednání xxxxxxx a xxxxx, xxx vytváření xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti soudců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx sledování a xxxxxxxxxxxxx pravomocných xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx organizaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx (xxxx jen "Xxxxxx xxxxxxxxxx"), xx které xx uveřejňují xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

Soudcovská xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§23

(1) Xxxxxxx xx Soudcovská rada Xxxxxxxxxx správního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx"), xxxxx xx xxxxxx x pěti xxxxx.

(2) Funkce člena xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, místopředsedy x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx x xx její člen, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx platně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svých xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx soudcovské xxxx xxxx neveřejná.

(4) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx účastnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx návrhy x xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx osoby.

§25

(1) Xxxxxxxxxx rada

a) xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx jmenování xx xxxxxx předsedy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx se x xxxxxxx, kteří xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx přeloženi k xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kteří mají xxx přeloženi xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx soudu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Nejvyššího správního xxxxx a xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx x zásadním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx,

x) může xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pléna,

f) xxxx x další úkoly, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx; současně určí xxxxx, x níž xx být návrh xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů. Xxxxxxxxx-xx xx soudcovská rada x této xxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Státní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy Xxxxxxxxxx správního soudu xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").

(2) Xxxxxx správu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx prostřednictvím předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx a předseda Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§27

(1) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Místopředseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx výkonu xxxxxx správy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx x xxxxxx souhlasem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

§27x

(1) Ředitel správy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx xxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Nejvyššího správního xxxxx; xxxxxxxxxxx předsedy Xxxxxxxxxx správního soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tím xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jmenuje a xxxxxxxx1a) předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru.

§27a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 192/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

§28

Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx chod soudu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx s předsedou Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxx x ohledem xx množství xxxxxxxxxxxxxx xxxx počty soudců, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxx působících,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx chod xxxxx xxx, xx zabezpečuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x materiálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,1b)

x) xxxx x xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prováděný xxxx xxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, požární xxxxxxx x úkolů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

x) plní xxxxx úkoly, xxxxxxx-xx xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

§29

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) zajišťuje xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxx obsazení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, asistenty soudců, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx věci soudců,

b) xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x vytváří xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx,

x) pečuje o xxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,2)

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu dbá x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x dodržování zásad xxxxxxxxxx xxxxx x x plynulost xxxxxx xxxxxxxx x Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidence xxxx, xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx jednání,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx nebo zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudu,

a) xxxxxxxxx xxxxxx soudu xx xxxxxxx hospodářské, xxxxxxxxxx x finanční,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx správního xxxxx x výjimkou xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kanceláří,

d) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx podle pokynů xxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxxxx

(1) Předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx průtahy x xxxxxx, na xxxxxxxx chování xxxx xxxxxxxxxx důstojnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, asistenty xxxxxx a dalšími xxxxxxxxxxx působícími u Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxxxx, xxxxxxx obsahem xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předsedou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyřizuje xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx též xxxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX SOUDY

§31

(1) Xxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxxx soudnictví, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxxx.

(2) Ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx pěstounské péče, xx věcech přestupků, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100 000 Xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx krátkodobého xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, žádostí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, prodloužení a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka x přiznání postavení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jakož i x xxxxxxx xxxxxx, x nichž tak xxxxxxx zvláštní zákon, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx samosoudce.

(3) Xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx předsedy xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ŘÍZENÍ XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX X ŘÍZENÍ

§32

Zahájení xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx soudu; xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1, nazývá xx xxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx za ně

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) a odpůrce (xxxxxxxx) xxxx ti, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx (xxxxxxxxx) je xxx, o němž xx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx účastníkem xxxxxx xx ten, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx, x správní xxxxx; jinak x xxx, komu xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Účastník xx způsobilý xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx způsobilost") x xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxxxx xxxx x xxxx xx sebe xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x správní xxxxx x také ten, xxx xx xxxxx xxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ten, xxx je x xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxxx osobu nemůže xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxxx. Kdo xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, musí své xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xx právnickou osobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osoba.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x tomu oprávněná xxxxx vnitřních xxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx za xxx xxx, o němž xx xxxxxxx zvláštní xxxxx.4)

(7) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx za xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx xxxx xxxx společný návrh, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x s xxxxxx xxx xxx xxxx osobu.

§34

Xxxxx zúčastněné na xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx, xxxxx xxxxx být xxxxx dotčeny xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx je, aby xx xxxxx, kterou xxx x tomu xxxxxxxx stanoví, xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx zúčastněné xx xxxxxx; takové xxxxxxxx xxx učinit pouze x xxxx xxxxx. Xxxxxxxx x vyrozuměním xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx, xxxxxx-xx se x xxxxxxx řízení, xx xx xx xxxxx xxxxxx osoba. O xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření, xxxxxxxx xx spisu, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednání a xxxxx, xxx jí xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx slovo. Xxxxxxxx xx xx žaloba, xxxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jímž xx řízení x xxxxx končí. Xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Soud usnesením xxxxxxx, xx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx, a xxxxxxxx pro xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení.

(5) Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx práva x řízení uplatňovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx. Jestliže xx xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzrostl na xxxx než 10 x osoby xxxxxxxxxx xx řízení xx xxxx sebou x xxxxxx nedohodnou, provede xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx osob xxxxxxxxxxxx na řízení xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx zastupuje. Ustanovení §35 xxxx. 2 x 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Zastoupení

(1) Účastník, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jinou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx činnosti x xxxx xxxxxxxxx.5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx určení její xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx odborovou xxxxxxxxxx, xxxxxx je členem. Xx odborovou xxxxxxxxxx xxxxx k tomu xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxx.

(4) Domáhá-li xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tvrdí, xx xxxxx správním xxxxxxx k jeho xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, národního, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, jazyka, xxxxxxxxxxx, víry, xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxx xxxxxx smýšlení, zdravotního xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona,6) x xxxxxx činnostem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxx.

(5) Xxxxxx-xx xx xxxxxx ochrany účastník xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx ochrany, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání zajištění xxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizince, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx právnickou xxxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx6), x xxxxxx činnostem, uvedeným xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxx člen, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zastoupení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx uplatní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx26).

(6) Ve věcech xxxxxxxxxxxxx xx zákona x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx se xxxx xxx cizinec, xxxxx xx území xxxxxx xx vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, x řízení zastupovat xxxxxxxxxx osobou, k xxxxxx činnostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práv xxxxxxx.

(7) Xx věcech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právnickou xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo člen, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx advokacie.

(8) Účastník xx může xxx xxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnesením xxxxxxxxxx, xxxx-xx taková xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx zastupování xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) X xxxx xxxx může xxx účastník jen xxxxxxx xxxxxxxx. Zástupce xxxx jednat osobně, xxxxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx předpoklady, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx-xx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx práv, může xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx může xxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx zástupce x odměnu xx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxx x takovém xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupcem xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v odstavci 2, xxxxx je xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxx"), xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6a); to samé xxxxx x v xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx6b) x xxxxxxx daně xx xxxx právnická osoba. Xxxxxx-xx navrhovatel o xxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, po xxxx od xxxxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xx neběží xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jím xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Účastníci xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Soud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jim xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx to, xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx7) platí xxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx doloží, xx xxxx dostatečné xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osvobozen xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxxxx závažné xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxx x xxxxxx, že xxxxx zjevně nemůže xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kdykoliv xx xxxxxx odejme, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx účastníka přiznané xxxxxxxxxx neodůvodňují, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Přiznané osvobození xx vztahuje x xx xxxxxx x xxxxxxx stížnosti.

§37

Xxxxx účastníků x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx mohou činit xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákon xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nestanoví. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, aby xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx úkon, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx protokolu, xxxxxxxxx x elektronické xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx, musí xxx do tří xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahu xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx. Činí-li xxxxxx xxxx kolektivní xxxxx xxxx xxxxx, xx niž podle xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx jeho xxxxxxx xxxxx kolektivní xxxxx, xxxx k xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxx byl x xxxxxxx xxxxxx vysloven xxxxxxx.

(3) X každého xxxxxx xxxx být xxxxxx, čeho se xxxx, xxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, x xxxx být xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxx, xxx činí xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx") x xxxxxx xxxxx o xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx uvede xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xx kterou xx xxx doručovat. Xxxx xxxxxx údaje xxxxx jen xxxxx, xx-xx toho xxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx být soudem xxxxxxxxxx. Podléhá-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x musí x xxxx být xxxxxxxxx listiny, xxxxx xx podatel xxxxxxxx. X podání xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Navrhovatel může xxxx svůj xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx odstranění xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx opraveno x x xxxxxx xxxxxx možno xxx xxxxx nedostatek xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx procesní důsledek. X tom xxxx xxx podatel ve xxxxx poučen.

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xx potřeba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, může xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx něco xxxxxxx, xxxxxx xx zdržet xxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx, xxx-xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxx bez zbytečného xxxxxxx; není-li xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx odůvodněno.

(4) Xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx, x xx x xxx xxxxxx. Předběžné xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xxxx, xxx se rozhodnutí xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

(1) Samostatné xxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Směřuje-li xxxxx xxxxxx xxxxx více xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§40

Xxxxx

(1) Xxxxx stanovená xxxxx zákonem, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx poté, xxx došlo ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx podle xxxxx, xxxxxx xxxx roků xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx se svým xxxxxxxxx shoduje x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx den v xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx měsíce.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx lhůty xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xx neplatí x lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx zachována, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo jemu xxxxxxx prostřednictvím držitele xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx předáno xxxxxx, xxxxx xx povinnost xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxx předseda senátu x vážných omluvitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx xxxxx prominout. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx odpadnutí xxxxxxxx a xx xxxxx x ní xxxxxx xxxxxxxx úkon. Xxxxx určenou xxxxxx xxxx xxxxxxx předseda xxxxxx také xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx zvláštní xxxxx, xxxx xx stanoví xxxxx k xxxxxx xxxxxx x soudu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx lhůt, xxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxxxx.

§41

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxx některých xxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx přestupků, kárných xxxx disciplinárních xxxx xxxxxx xxxxxxxxx deliktů (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx výkon xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx po xxxx řízení před xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ve věcech xxxx, cel, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx na xxxx příjmy x xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx kázně, které xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx, státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxx xxxxxxxx fondů xxxx Xxxxxxxxx fondu, x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobené při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

§42

Xxxxxxxxxx

(1) Soud doručuje xxxxxxxxxx do datové xxxxxxxx8a), xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, doručuje ji xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx. Xxxxx-xx se xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx požádat o xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Má-li xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Má-li xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zúčastněná xx xxxxxx něco xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxx.

(3) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx předseda xxxxxx xxxxxx tomu, xxxxx xx xx xxxx, aby xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxx jej, xx jinak xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x soudu x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx, xxxx xxxx doručeno xxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxxxxx xx rozsudek xxxx usnesení xxxxx xxxxxxx, aby xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx, že doručování xxxxxx zúčastněným xx xxxxxx xxxx neúměrně xxxxxxxxx, nákladné, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx počet nebo xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx určit, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doručit vyvěšením xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu. Soud xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx obecního úřadu.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx se xxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

§43

Předvolání x předvedení

(1) Xxxx předvolává písemně xxxx při jednání xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxx, xxx byl xxxxxxxxx, bez xxxxx xxxxxx, může xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předveden, xxx-xx x xxxxxxxx předvedení xxxxxx. Předvedení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky nebo, xx-xx xxx předveden xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§44

Xxxxxxxxx pokuta

(1) Tomu, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx učiní xxxxxxxx podání xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx usnesením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pořádková xxxxxx xx výše 50&xxxx;000 Xx, xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx x xxxx xxx xx odůvodněnou žádost xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx končí, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx pořádkové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx vymáhá xxxxx úřad.

§45

Xxxxxxxxx xx spisu

(1) Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx nahlížet xx xxxxxxxx spisu x xxxx příloh, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx a opisy xxxx žádat, xxx xxx xxx takový xxxxx xxxx opis xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx povolit xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu, xxxxxxx-xx xxxxxx zájem xxxx xxxxx důvod x xxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx některého z xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx ty xxxxx spisu, které xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx10) xxxx xxxx informace xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Předseda xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xx platí i x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ani xx části xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx právo xxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v řízení xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx odděleně xxxx xxxx x xx xxx xx nevztahovala xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx vážnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx. Před xxxxxxxxxxx si předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo záznamech xxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, které xxxxx odstavce 4 x nahlížení xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx účastník a xxxx zástupce, xxxxxxxxx xxx xxxxx, která xx xxxxxxx osvědčením xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx,10) xxxxxxx-xx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Před xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx obsahuje informace xxxxxxx x odstavci 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nahlížející xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podpisem xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx poučené xxxxx xxxxxxx osobami xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k seznámení x utajovanou informací. Xxxxxxxxx protokolu po xxxx vyhotovení xxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx přiměřeně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§46

Odmítnutí xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx nebo přes xxxxx soudu nebyl xxxxxxxxx, x nelze xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) návrh xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) návrh xxx xxxxx osobou x xxxx xxxxxx neoprávněnou,

d) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřípustný.

(2) Xxxx xxxxx odmítne xxxx tehdy, xxxxxx-xx xx navrhovatel xxxxxxxxxx xx sporu nebo x xxxx právní xxxx, o které xx xxxxxx a xxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx domáhá-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx pravomoci x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.12) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu musí xxx navrhovatel xxxxxx x tom, xx xx jednoho měsíce xx právní moci xxxxxxxx může podat xxxxxx a ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.13) X xxxxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxxx, zřízenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,14) xxx xxxxxxx kompetenční xxxx x věcnou xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx xxx věci xxxxxxxxx soudnictví x xxxxx xxxxxxx téhož xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx o xxx, xxxxxx má xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o ní xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxx;14) xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx návrh xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx podán xxxx x xxxxx, xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxx xxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx svůj návrh xxxx; šlo-li však x společný xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx usnesením xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§62),

x) xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.15)

§48

Přerušení xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx návrh podle čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx,

x) rozhodl, že xxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx15a).

(2) Předseda senátu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) účastník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx x právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx otázce, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx,

x) stanoví xxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx řízení usnesením xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx xx xxxx byl xxxxx xxxxxxx připouštěný podnět xxxx návrh xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) navrhovatel xx xxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx povahy,

d) zjistí, xx probíhá xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx mít vliv xx rozhodování soudu x xxxx samé xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(4) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné postupy x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx.

(5) Xx-xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x neběží xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx usnesením xxxxxxx, že xx x řízení pokračuje.

(7) Xxxxxxxx je řízení xxxxxxxxx podle odstavce 4, soud xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxx samé nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx čas x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx 10 dnů; xxxxxx xxx k xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x řízeních, x xxxxx xx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení.

(2) Jednání xx veřejné. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jen x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, obchodního xxxxxxxxx, mravnosti xxxx xxxxxxxxx pořádku. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx účastníka xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxx-xx tím být xxxxxx xxxxxx účel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Mají-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxx xx důvěrník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx také x jednací xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx průběh xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx projednání x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §50.

(4) Xxxxxxx zahajuje a xxxx předseda senátu. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předsedy xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xx vyjádřili x x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x když v xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx jednání xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx předsedy senátu xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx svědkům x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x věci.

(6) Jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 6.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby, kterým xxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxx při jednání, xx tu xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o tom xxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx účastníkům xxxxx xx xxxxxxxx návrhům.

(10) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x veřejně. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jím xxxxx.

(11) Xxxx-xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xx skončení xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx, oznámí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x hodinu vyhlášení, xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, a jsou-li xxxxxxxx všichni účastníci, xx xxxxxx xxx xx skončení tohoto xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, proběhlo-li xx věci jednání x xxx xxxxxxxxxxx xx přítomen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx vyhlašování xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, rozsudek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxx odůvodnění xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx; xxx vyhlášení xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx nichž soud xxxxx s účastníky xxxx xxxxxxx dokazování, xx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx zákon, xxxxxxxx xx o xxxxxxx, xxx nichž xxxx xxxxx s xxxxxxxxx, provádí dokazování, xxxx vyhlašuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Soud může xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx sepsán x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxx přítomni xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pořízení xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx přednost xxxxxx. X osobních xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3.

(14) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a sepisování xxxxxxxxx xxxxxxx jednací xxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Soud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx shodně xxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x věci xxxx xxx jednání, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x tím xxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxxxx xx udělen xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx dvou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; o xxx musí xxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx tak tento xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx provede, x xxxx xxxxxxx x xxxxxx jiné.

(2) Soud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx x xxx xxx spáchal, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx o osobním xxxxx. O jiných xxxxxxxx si soud xxxxx xxxxxx xxx; xx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx, xxxx x xxx xxxxxxx, popřípadě xxx, xxx x xxxx xxxxxx rozhodovat soudu, xxxx xxxxxx účastníku xxxxxx, xxx takové xxxxxxxxxx vlastním xxxxxxx xxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxx

(1) Ve xxxx xxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxx; usnesením jen xxx, kde xx xxxxx stanoví.

(2) X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesením.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx soudu jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx zákon.

§54

Rozsudek

(1) Na xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x neveřejné xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx senátu x xxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx věci rozhodli, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx. Rozsudek xxxxxxxxxx předseda xxxxxx, x nemůže-li xxx xxxxxx, xxxx člen xxxxxx. O osobních xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději do xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx x učiní xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Tuto xxxxx může xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx. X xxxxxxxx, x nichž je xxxx povinen xxxxxxxxxx xx xxxxxxx počítaných xx dny, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxx návrhu xxxxx v psaní x xxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx se xxxxxx výroku, vydá x xxx opravné xxxxxxxx x může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, dokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Rozsudek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, kterou xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, a není-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx, jeho xxxxxx xxxx.

§55

Xxxxxxxx

(1) Usnesení xx xxxxxxxxx veřejně, je-li xxxxxxx při xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx označení věci, xxxxx x xxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx vázán xxxxxxxxx, jakmile je xxxxxxxx, x nevyhlašuje-li xx, xxxxxxxxx. Xxxx xxxx není xxxxx xxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx se xxx xxxxxx xxxx xx-xx xxx rozhodnuto o xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx-xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx nikomu neukládá xxxxxxxxx, nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X usnesení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§55x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx senátu Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §16 odst. 2 xxxx. x) a xxxx. 3, který x xxxxxxxxxxx senátu xxxx x jeho xxxxxxxxxxx nesouhlasí, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxx byly xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx připojeny x xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§55x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 303/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2012

§56

Pořadí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx pořadí, x xxxxx x xxxx xxxxx; xx xxxxxxx, jsou-li u xxxx xxxx závažné xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přednostně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Soud xxxxxxxxxx x rozhoduje xxxxxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx rozhodnutí, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s trestním xxxxxxx, xxxxx x xxxxx věci, stanoví-li xxx xxxxxxxx zákon.

Xxxxxxx řízení

§57

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx účastníků x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zástupců, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, odměna xxxxxxxx, xxxx hotové xxxxxx x tlumočné.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxxx, xxxxx xx plátcem xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, která odpovídá xxxxxxxxx xxxxx daně, xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x náhrad určených xxxxx §35 odst. 2 xxxx druhé; xx samé platí x x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx15b) a xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§58

(1) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx xx xxx xxx od xxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx bylo svědku xxxxxxxx, že x xxxxxxxx nedojde. X xxx xxxx soud xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx má také xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činnost. Xxxx xxxx odměny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx předseda xxxxxx.

§59

Xxxxxxx xxxxxxx řízení

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxx platí xxxxxxx vynaložené xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, tlumočné x jiné xxxxxxx xxxxxxx x dokazováním. Xxxxxxxx senátu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx osvobozen xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, aby složil xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx.

§60

Náhrada xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx účastník, xxxxx měl xx xxxx xxxx úspěch, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx, proti xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx neměl. Xxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, mělo-li xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx x xxxxxx nouzi x xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx z účastníků xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx řízení zastaveno xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx však xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zpět xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx zastaveno xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx účastník osvobozen xx xxxxxxxx poplatků.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx právo xx náhradu jen xxxx nákladů, které xx vznikly v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx může jí xxxx na xxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, tlumočníkovi xxxx xxxxx, xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxx druhému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady, které xxxxxxx xxxxx zaviněním.

(7) Xxxx-xx xxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx rozhodnout, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx pro xx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx, může xxxx xxxxxxx účastníkovi, xxxxx xxx ve xxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxx z účastníků xxxx na náhradu xxxxxxx řízení xxxxx.

(9) Xxx správě placení xxxxxxxxxx xxxxx vzniklých x xxxxxx práva xx náhradu xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 4 x 6 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx postupuje podle xxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxx celní xxxx.

§61

Xxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodne xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xx řízení končí.

(2) Xxxxx xxxx nákladů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Dokud xxxx nerozhodl, xxxx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxxx nebo opatření, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, jimiž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxx záměr navrhovatele xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx soudu x xxxxxx si správní xxxxx, pokud je xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx provést a xxxxxxx xx navrhovateli x xxxxx; xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx oznámení xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 soudu, xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx vyjádřil, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx prominout.

(4) Soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx, že xx uspokojen. Soud xxxxxx zastaví x xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx navrhovatel xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx xx xxxxx okolností xxxxxxx xx xxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx právní xxxx xxxx obdobných právních xxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zastavení xxxxxx.

§63

Xxxxx rozhodnutí

Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, platí, xx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx,16)

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxxx přenesen xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinna ji xxxxxx tato xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinnou veřejnoprávní xxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx občanského soudního řádu.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§65

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx, xx byl xx xxxxx xxxxxxx zkrácen xxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx určují xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxx"), může xx xxxxxxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nicotnosti, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx i účastník xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x žalobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu byl xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx jemu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx mohlo xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx správní xxxxxx, xxxx xx xxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx uložen, xxxxxxx domáhat též xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx snížení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx podat nejvyšší xxxxxx zástupce, xxxxxxxx x jejímu xxxxxx xxxxxx závažný veřejný xxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx podat veřejný xxxxxxxx práv, jestliže x jejímu xxxxxx xxxxxxx závažný veřejný xxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx podat také xxx, xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xx xxxxxxxxxxx právní důvody xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx v xxxx žalobě již xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx žalobu x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxx někdo xxxx.

§67

Žaloby ve věcech xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx dílu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx zvláštní zákon17) xxxxxxx

x) správnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx orgánu územního xxxxxxxxxxxxx celku v xxxxxxxxxx působnosti,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx zastupitelstva.

§68

Nepřípustnost xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx žalobce řádné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx změněno x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x soukromoprávní xxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx pravomoci správního xxxxxx,18)

x) xx-xx xxxxxxx xxxxx důvodem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx žalobce xxxxxxxxx xxxx nicotnosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) směřuje-li xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x přezkoumání xxxxx tohoto nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxx zneužití xxxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx který xxxx působnost xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxx výluky

Ze soudního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx upravuje xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxx technického xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolání, zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x nepřiznání xxxx odnětí odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx sama x xxxx neznamenají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vylučuje zvláštní xxxxx.

§71

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§37 xxxx. 2 x 3) xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx osob xx řízení xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx známy,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx body, z xxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx x právních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výroky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxxxxx žalobce navrhuje xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx může kdykoli xx xxxxxx žalobní xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx dosud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ji rozšířit x další xxxxxxx xxxx může xxx xx lhůtě xxx xxxxxx žaloby.

§72

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxx

(1) Žalobu lze xxxxx do xxxx xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxx žalobci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinou.

(2) Xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 až 3 xxxx oprávněný žalobce xxxxx do xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx zákon jinak, x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx proti xxxx xxxx žalobu xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 4 xxxx oprávněný xxxxxxx xxxxx, dokud xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žaloby xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Jestliže xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx proto, xx xxx o xxx, v xxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu, xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podal, xxxxx u xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví do xxxxxxx měsíce od xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx došla xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

(4) Zmeškání xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nestanoví jinak.

(2) Xxxx xx návrh xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx výkon xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nepoměrně xxxxx xxxx, než xxxx přiznáním odkladného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobám, a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne xxxx xxx zbytečného xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxxxxx x prodlení, rozhodne xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxx x bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxx xxxxxx, xxxx xx tyto důvody x mezidobí xxxxxxx.

§74

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Předseda xxxxxx xxxxxx žalobu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a doručí xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx okruh xx xx žaloby xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx žalovanému, xxx nejdéle ve xxxxx jednoho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spisy x své vyjádření x žalobě; x xxxxxx nebo jinému xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xx žalovaný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spisy x své vyjádření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxx xxxx žalobci xxxxxx, xxx podal xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx osobám nebo xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xx xxxxx další xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx řízení.

§75

Přezkoumání xxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx x právního xxxxx, který xx xxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxx-xx xxxxxxxx podkladem xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) K xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx, že xxxxx xxx xxxx xx zákonnost, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xx nepřihlíží.

§76

Xxxxxxxxxxx bez nařízení xxxxxxx

(1) Soud zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx rozsudkem

a) xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nedostatku xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) proto, xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozsáhlé xxxx zásadní doplnění,

c) xxx podstatné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx mít za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věci xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx takovými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, vysloví xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx x xxx návrhu. Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx týkají jen xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx nicotnou jen xxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx oddělit xx ostatních částí xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx důvody xxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx §51, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i tehdy, xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

§77

Dokazování

(1) Dokazování xxxxxxx xxxx xxx jednání.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zopakovat xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Soud xxx provedené důkazy xxxxxxx xxxxxxxxxx i x jejich xxxxxxx x x důkazy xxxxxxxxxxx v řízení xxxx správním xxxxxxx x xx svém xxxxxxxxxx vyjde ze xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, soud zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo pro xxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí i xxxxx, xxxxxx-xx, že xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx meze xxxxxxxxx uvážení nebo xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uložil xxxxx xx správní xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxx xxxxxx xx zjevně xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx nebo xxx xxxxxx x mezích xxxxxxx dovolených, xxx-xx xxxxxx rozhodnutí učinit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zásadních xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx postup xxxxxxx v žalobě.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx k dalšímu xxxxxx žalovanému.

(5) Právním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je x xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx, x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxx xxxxxx xxxx důkazy xxxx xxxxxxxx xxx nové xxxxxxxxxx.

(7) Soud zamítne xxxxxx, není-li xxxxxxx.

Xxx 2

Ochrana proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§79

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x správního xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx rozhodnutí ve xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fikci, xx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxx obsahu xxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Žalovaným xx xxxxxxx orgán, který xxxxx žalobního xxxxxxx xx povinnost vydat xxxxxxxxxx xxxx osvědčení.

§80

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxx nejpozději do xxxxxxx roku xxx xxx, xxx ve xxxx, x níž xx žalobce xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x není-li taková xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx správnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úkon.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Žaloba xxxxx xxxxxxxx náležitostí podání xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nečinnosti domáhá,

b) xxxxxxxx rozhodujících skutečností,

c) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx žalobce xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozsudku.

§81

Xxxxxxxx

(1) Soud rozhoduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjištěného xx xxx xxxxx rozhodnutí.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx přiměřenou xxxxx, ne xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx.

Xxx 3

Řízení o xxxxxxx před nezákonným xxxxxxx, pokynem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu

§82

Žalobní xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx, xx xxx přímo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx donucením (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutím, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx němu xxxx x jeho xxxxxxxx xxxx proti xxxx xxxxx zasaženo, xxxx xx žalobou x xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, že xxxxx byl xxxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx je správní xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx ozbrojených sil, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru, xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx řídí nebo xxxxx je xxxxxx xxxx podřízen, x x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§84

Xxxxx xxx podání xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Žaloba xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx dozvěděl o xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx podat xx xxxx xxx xx okamžiku, kdy x němu xxxxx.

(2) Xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§85

Nepřípustnost xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx se xxxxxxx nebo nápravy xxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxxxx; to neplatí x případě, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§86

§86 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2011 Sb.

§87

Xxxxxxxx

(1) Soud rozhoduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjištěného xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx soud xxxxx x určení xxxx, xxx zásah byl xxxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxx, x trvá-li xxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxxxxx anebo hrozí-li xxxx opakování, zakáže xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pokračoval, x xxxxxxx, xxx, je-li xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx-xx x zásah xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxxx xxxxxxxxx sboru, xxxxx xxxx tento xxxxx xxxx příkaz xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx, xxxxx takový xxxx řídí xxxx xxxxx xx takový xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx žalobu, xxxx-xx xxxxxxx.

Xxx 4

Soudnictví xx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx místního x krajského xxxxxxxxx

§88

Xxxxxxx xx xxxxxx seznamů xxxxxx

(1) Jestliže správní xxxxx, xxxxx vede xxxxx xxxxxxxxxx zákonů xxxxx xxxxxx voličů, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx,19) xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x návrhem xx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx dodatku.

(2) Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Soud xxxxxxxx xxx xxxxxxx usnesením, x xx xx xxx xxx xxxx, xxx xxxxx došel xxxxx.

§89

Xxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx ochrany xx xxx xxxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx20)

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odmítl přihlášku x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Návrhem xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx kandidát, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx kandidátů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxx do Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poslanců xxxx nejméně xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx uvedený xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx odmítnuta, domáhat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x správní xxxxx.

(3) Návrhem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx politických stran xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx, nebo xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx na kandidátní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(4) Návrhem podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx může xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxx u xxxxx xx Senátu nezávislý xxxxxxxx xxxx politická xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k registraci, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx poslanců nebo xxxxxxx deset xxxxxxxx, xxxxx navrhli xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx občan, xxxxx xxxxxx kandidáta xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sdružení xxxxxxxxxxx kandidátů xxxx xxxxxxxx politických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nezávislých xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx deseti xxxxxxxx, xxxxx navrhli xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx navrhl xxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx republiky, xxxx xxxxxxx registrace přihlášky xxxxxx xxxxxxxxx. Účastníky xxxx xxxxxxxxxxx, správní xxxxx, který provedl xxxxxxxxxx, x ten, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx do patnácti xxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx soudu. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx.

§90

Neplatnost voleb x xxxxxxxxx

(1) Xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony20) xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxx kandidát xxxxx xxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxx x xxxxxxxx politických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhem domáhat xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X řízení x xxxxxx na neplatnost xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příslušný xxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxxxxx, sdružení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo sdružení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxxxxxxx kandidátů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx listině xxx uveden kandidát, xxxxx xxxxx byla xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx volební xxxxx x xxx, jehož xxxxx byla napadena.

(3) Xxxx xxxxxxxx usnesením, x to xx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx současně vyhlásit xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx řádně xxxxxx.

(5) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem25) xx xxxx občan, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxx xxxxx, který navrhl xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx volební xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx senátorů, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl uveden xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxx listině xxx xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx, jehož xxxxx byla xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx usnesením, x xx do xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx volba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx chybu ve xxxxxxx volebního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ten xxxxxxxx.

§90x

§90x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 322/2016 Sb.

§91

Xxxxxxx xx věcech xxxxxx xxxxxxx

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx21) xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx zanikl, nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidátů xxxx xxxxxxxx politických xxxxx x nezávislých kandidátů, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx byl člen xxxxxxxxxxxxxx zařazen, domáhat xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxx, kdo xxx k podanému xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx samosprávný xxxxx, x xxxxxxxx jehož xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Soud xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§91x

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx x xxxxx xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx zvláštním zákonem21a) xxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxx přijatého x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasování x xxxxxxx referendu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx21b) a příslušná xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx městský obvod xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

§91b

Ochrana xx xxxxxx xxxxxxxxx referenda

(1) Xxxxxxx xx x xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21c) xxxxxxx

x) určení, že xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx21d) x xxxxxxxxx xxxx a navrhovatel.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů. Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

§92

Nepřípustnost návrhu

Návrh je xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx podán x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

§93

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx; xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxx se xxxxxx zahajuje, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Zmeškání xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jej xx xxxxxx xxxxx xxxxx. Usnesení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

§94

Xxxxx

(1) Návrhem se x xxxxx xxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx domáhat

a) xxxxxx, že návrh xx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx stanov xxxx xxxxxxxxxx,22)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx, pozastavení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.23)

(2) Xxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx v xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx x ní xxxxx xxxxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx. Xxx-xx však xxxxx podán xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx ti, x xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§95

Xxxxxxxxxxx

X řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §94 odst. 1 xxxx. b) je xxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx.

§96

Xxxxxxxx

X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §94 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx je x xxxx xxxxxxxxxx soudu.

Xxx 6

Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§97

Xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx úřad x orgán xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx navzájem, xxxxx

x) ústřední správní xxxxx xxxxxxxx.

(2) Kladným xxxxxxxxxxxx sporem xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomoc xxxxx xxxxxxxxxx o tomtéž xxxxx xxxx povinnosti xxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx kompetenčním xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx právu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxx.

(4) K xxxxxx xx příslušný Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§98

Žalobní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Žalobu xx xxxxxxxx podat

a) xxxxxxx orgán, který xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu osobuje xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx pravomoc xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodl,

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x rozhodovat x tvrdí, xx xxxx pravomoc náleží xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx pravomoc xxxxxx,

x) xxx, o xxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je druhou xxxxxxx kompetenčního xxxxx; xx-xx xxxxxx žaloba xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx orgány, xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx soud xx xx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx může být x xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, který je xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sporu xxxxxxx úřad, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; není-li xxx xxxx xx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx příslušnost, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx.

(5) Každý, xxx byl účastníkem xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vznikl, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx.

§99

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx je xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxx-xx xx xxxxx žalobce xxxxxxxxxxx xxxx odstranit, a xx x jako xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx podle xxxxxx nebo zvláštního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§100

Rozhodnutí

(1) Xxxx vychází xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx x xxxx xxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx řízení xxxx xxxxxxxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx určí, xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx vysloví xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jednotlivých výroků, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx soudem; ustanovení §76 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.

§101

Náhrada xxxxxxx řízení

Žádný x účastníků nemá xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 7

Řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

§101x

(1) Návrh xx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, kdo xxxxx, xx byl xx svých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve věci, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx navrhnout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Návrh xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy nebo xxxx xxxxx, vydaného xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§101x

(1) Xxxxx xxx xxxxx do 1 xxxx xxx xxx, xxx návrhem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx ani xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxx jiný xxxx nahrazující rozhodnutí.

(2) Xxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx (§37 xxxx. 2 x 3) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx body, x xxxxx xxxx být xxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx tyto xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx části opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx návrhové xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx návrhové xxxx omezit.

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavu, xxxxx xx byl x xxxx vydání opatření xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §34, s výjimkou xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxx. 4, a §76 xx xxxxxxx přiměřeně.

§101x

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2011 Sb.

§101x

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Při rozhodování xx xxxx vázán xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. K xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxx povahy, x nichž xxxxx xxx xxxxxxx xx xx, že mohly xxx vliv na xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx x rozporu se xxxxxxx, nebo že xxx, kdo xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, opatření xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxxxx dni, xxxxx x rozsudku xxxx. Xxxx-xx xxxxx důvodný, xxxx xxx xxxxxxx. Xxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx devadesáti dnů xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx soud xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx užito, byť xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx zrušení takového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesního předpisu.

(5) Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxx xxxx zrušením xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nedotčena.

Díl 8

Řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§101x

(1) Xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxx vnitra pro xxxxxx službu xx 30 xxx ode xxx xxxxxxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§37 odst. 2 x 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x nichž xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx nezákonný. Xxxxxxxx-xx xxxxx tyto xxxxxxxxxxx, xxxxx již x xxxxxx řízení návrh xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx služebního xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx body. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx návrhové xxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení §34, x xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx první x odstavce 4, x §76 xx xxxxxxx přiměřeně.

(4) K xxxxxx x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx.

§101x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 250/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§101x

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vázán xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx předpis xxxx xxxx část xx x xxxxxxx xx xxxxxxx, nebo že xxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, anebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx předpis xxxx xxxx část xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx zamítne.

(3) Xxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu, xxxxx xxx xxxxxx, nebo xxxx-xx na xxxxxxx xxxxx služebního xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx vykonáno, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesního xxxxxxxx.

(4) Práva x xxxxxxxxxx x právních xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx služebního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nedotčena.

§101f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx stížnost

§102

Přípustnost

Kasační xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx soudu ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx účastník xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí. Kasační xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak.

§103

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx tvrzené

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nesprávném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x předcházejícím xxxxxx,

x) xxxx řízení xxxxxxxxxxx v xxx, xx skutková xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx x napadeném xxxxxxxxxx vycházel, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx je x xxxx v xxxxxxx, xxxx xx při xxxxx zjišťování xxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud, xxxxx xx věci rozhodoval, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx měl xxxxxx; xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x nepřezkoumatelnost rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx spočívající v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx soudem, xxxxx-xx xxx taková xxxx xx následek xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx přiměřeně xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pořádkové xxxxxx.

§104

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Kasační xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx nepřípustná.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výroku x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, je xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí,

a) xxxx xxxx rozhodl xxxxx xxxx, xxx jeho xxxxxxx rozhodnutí bylo xxxxxxx Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) jímž xx xxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx dočasné.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přípustná, xxxxx-xx xx xxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx v §103, xxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx učinit xxxx.

§104x

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx samosoudce, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X přijetí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx.

§105

Účastníci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zastoupení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxx zaměstnanec xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxx kasační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx směřuje, x jakém xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxx, údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §37 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx stížnost xxxx být podána xx dvou xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, běží xxxx xxxxx znovu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, která xxxxx, xx x xx xxxx nesprávně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx zúčastněnou xx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx teprve xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx poslednímu x xxxxxxxxx. Zmeškání xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx kasační stížnost xxxxxxx náležitosti xxx xxx xxxxx podání, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozšířit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxx na včasnou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx měsíc.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx kasační xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal.

(5) Byla-li xxxxxxx xxxxxxxx podána x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx ji xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx správnímu xxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx xxx se xxxxxxxx xxxxxx.

§107

Odkladný xxxxxx

Xxxxxxx stížnost xxxx odkladný xxxxxx; Xxxxxxxx správní soud xxx však může xx návrh stěžovatele xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2 xx 5 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§108

§108 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2011 Sb.

§109

Řízení před Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vady, xxxxx není zjevně xxxxxxxx nebo podaná xxx, kdo k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zajistí Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx pro xxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx doručí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podklady xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(2) X kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx zpravidla xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xx vhodné xxxx xxxxxxx-xx dokazování, nařídí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx rozsahem xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výrok, xxxxx napaden xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, bylo-li xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx [§103 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx xxxx zatíženo xxxxx, xxxxx mohla xxx xx xxxxxxxx nezákonné xxxxxxxxxx o xxxx xxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx [§103 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxx x v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx.

(5) Xx skutečnostem, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, Nejvyšší xxxxxxx xxxx nepřihlíží.

§110

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx soud k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx důvodná, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxx xx xxxxx x xxxxxxx řízení, xxxxx ve věci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2; xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxxxxxxx zamítne.

(2) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem xxxx xxx xxxxxx xxxxxx důvody, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxx rozhodnout

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx vyslovení xxxx nicotnosti; xxxxxxxxxx §75, 76 x 78 xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části; xxxxxxxxxx §101b x 101d se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §91a xxxx. 1 xxxx x xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §91b odst. 1.

(3) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí krajského xxxxx x vrátí-li xx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx rozhodnutí x x náhradě nákladů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx i x xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx.

(4) Xxxxx-xx Nejvyšší správní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vrátí-li xx xxx k xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vázán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx správním soudem xx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

Xxx 2

Xxxxxx řízení

§111

Důvody xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se na xxxxx účastníka xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx najevo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx jeho xxxx nebyly nebo xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxx něj xxxxxxxxxxx.

§112

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, kdo xxxxx xxxxx na xxxxxx řízení, x xxxx ti, kdo xxxx účastníky xxxxxx xxxx soudem, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx řízení xxxxxxx.

§113

Xxxxxxxxxxx

X řízení xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxx řízení xxxxxxx.

§114

Xxxxxxxxxxx návrhu

(1) Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

x) x xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu,

b) xx věcech politických xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx výroku x xxxxxxxxx řízení.

§115

Xxxxx k xxxxxx xxxxxx

(1) Návrh xx xxxxxx xxxxxx lze xxxxx ve lhůtě xxx měsíců xxx xxx, kdy xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dozvěděl x důvodu xxxxxx.

(2) Xx třech xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxx soud xxx xxxx rozhodování xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§116

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx musí xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx směřuje, x jakém xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx x tom, xx xxxxx xx podán xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§117

Odkladný xxxxxx návrhu

(1) Xxxxxx návrh xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxx xxxx xxxx xx návrh xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2 až 5 xx xxxxx přiměřeně.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obnovy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x obnoveném xxxxxx.

§118

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Soud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. To neplatí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx soud xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx povolí; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§119

Řízení xxxxxxxx

(1) Byla-li xxxxxx řízení pravomocně xxxxxxxx, pokračuje soud x xxxxxx x xxxxxxxx návrhu. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx původní. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x povolení obnovy xxxxxx.

Xxx 3

Společné ustanovení

§120

Není-li x xxxxxxxxxxxx xxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxx, užijí xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx třetí xxxxx X.

ČÁST ČTVRTÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXX XX SPRÁVNÍM XXXXXXXXXX

§121

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) K výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, v níž xxxx jednat x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x souladu x xxxx předchozím xxxxxxxxx přidělit, xxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo finančního xxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx let xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odůvodňují-li xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx funkce k Xxxxxxxxxx správnímu soudu xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předsedy Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxxxx x xxxx předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxx nejméně xxxxxx let právní xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§122

X Nejvyššímu xxxxxxxxx soudu xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx žádost přeložen xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx a který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušenostmi dává xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§123

Xxxxx-xx zákonem xx xxxxx x organizaci xxxxx působících ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx změně xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x bez xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §122. Xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Nejvyššímu xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§124

X xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx správnímu xxxxx xxx soudce xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X ZMOCŇOVACÍ

§125

Přechodné xxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxx xxxx xxx od účinnosti xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx justiční xxxxxxx, x xxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v délce xxxxxxx xxxxx let xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; ministerstvo xx xxxxxx vykonat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zkoušky.

§126

Přechodná ustanovení k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x tím xxxxxxxx.

(2) Soudci xxxxxxxxx xxxx přeložení k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx práce rozhodují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dnem účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx senátů xxxxxxxxx soudů x xxxxxxxxxx xxxx správního xxxxxxxxxx.

(3) Xx dobu xxxx let xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x výkonu xxxxxx x Nejvyššímu správnímu xxxxx xxxxxxxx soudce, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkce xxxx záruku xxxxxxx xxxxxx této xxxxxx; xxxxxxxxxx §122 xx xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x výkonu funkce xx krajskému xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx okresního xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dává xxxxxx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx.24)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

§127

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx §25 xxxxxxxxx.

§128

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxx soudcovské xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§129

Xxxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v nichž xxxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxx rozhodování x xxxxxxxxx prostředcích proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxx xxxx xxxxx třetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx k 31. prosinci 2002, xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxx třiceti xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx části třetí xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx tohoto zákona, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxxxxx zákon xxxxx, xx podání xxxxxx xxxxxxxx účinek.

(2) Xxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zákona; xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxx, o xxxxx má xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. x). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx učiněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §46 odst. 2 až 4 xx užijí xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx věcech, x xxxxx xx zákon xxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxx může xx 31. xxxxx 2003 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stížnost xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podáno xxxxxxxx, x nebylo x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx řízení Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetí hlavy xxxxx dílu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Účinky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx se přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§130

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věcem

(1) Xxxxxx xxxxx části xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; jde-li x řízení ve xxxxxx, x nichž xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. x). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx zůstávají zachovány x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §46 odst. 2 xx 4 xx xxxxx obdobně.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ve xxxxxx xxxxxxxxxxx stran x politických xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx projedná x xxxxxxx soud příslušný xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§131

Přechodné ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů xxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§132

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x v nichž xxxx dána xxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, převezme x xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx.

§133

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§134

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti xxx vyřizování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskými xxxxx, xxxxxxxxxx práce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§135

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003.

Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxxxxx x. r.

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx nevztahuje

a) na xxxxxx x přísedící, xxxxx byli xxxxxxxxx xx funkce xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx trvá xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Xx. V

1. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx doručována xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx z titulu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení a xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxx stát x xxxxx řízení xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 555/2004 Sb. x účinností od 1.1.2005 x výjimkou xxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxxx 9.11.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx správní soud xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. IV vložen xxxxxxx předpisem x. 350/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.10.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu končí xxxxxxx xxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx x. 150/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; právní xxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

3. Zruší-li Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx soudem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k dalšímu xxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx procesní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. O xxxxxxxx xx věcech rozhodnutí x správním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, rozhodnutí x zajištění xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx je omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx.

6. O xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx o xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

8. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxx xxxxx xx jeho zrušení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nejpozději xx 3 xxx ode xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabylo xxxxxxxxx. Xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxx o xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

10. Xxxxxxx stížnosti xx xxxxxx mezinárodní ochrany, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx projednají x xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

11. Xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxx proti těm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx referenda, xxxxx byla vydána x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 303/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxx soudnictví xx xxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxxxx na péči x xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, x nichž xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx a v xxxxx xxxxxx rozhodnuto xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxx krajské xxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 zákona č. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx Xxxxxxx soud x Xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxx i xxxxx §7 odst. 3 xxxxxx č. 150/2002 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx mu vrátil x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 396/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.11.2012

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízeních xx xxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 87/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 150/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx volba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášena xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx republiky úprava xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pravidel financování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 150/2002 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem x. 322/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

O xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dosavadních xxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosoudce xxxx specializovaný senát xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 150/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; to platí xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu na xxxxxxx kasační xxxxxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx věcech, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx §7 odst. 4 xxxxxx č. 150/2012 Xx., soudní xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx části zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxxxx §101b xxxx. 1 zákona x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 1 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 77/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2021

Xx. LXIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

O xxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx oprávnění cizinců x xx xxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxx státní příslušnosti xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne samosoudce xxxx specializovaný senát xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xx. LII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxx č. 150/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, které byly xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 9 xxxxxx č. 150/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx byly xxxxxxx x vymáhání soudnímu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx do veřejné xxxxxx.

4. Příslušnost x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x §60 odst. 9 xxxxxx č. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x vymáhání xxxxxxxx exekutorovi, xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxx přihlášeny xx xxxxxxx dražby, se xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, k xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x bodu 4 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 30. června 2024, pokud nebyla xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx exekuce; xxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024.

Xx. LII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 249/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 150/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

192/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x soudech a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2003

22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2004

237/2004 Xx., xxxxxx se x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxx některé zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx zákon č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx č. 338/92 Xx., x xxxx x nemovitostí, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x zákonu, kterým xx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x dani z xxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

555/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 549/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 9.11.2004

127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronických xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

350/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.10.2005

357/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx některým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození x xxxxxx 1939 až 1945 x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

79/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2006

112/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním minimu x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

159/2006 Sb., x xxxxxx zájmů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

165/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 325/99 Xx., x azylu x o změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx změněna xxxxxxx x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x zákonem x. 261/2007 Sb. na 1.1.2009)

267/2006 Xx., o xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 (zákonem x. 218/2007 Sb. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2017)

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xxxxx č. 264/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 165/2006 Xx., a xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

218/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákoníku xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx č. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákon x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

216/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 159/2006 Sb., x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.6.2008

301/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

314/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, přísedících x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx a xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 7/2002 Xx., x xxxxxx xx věcech xxxxxx x státních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 349/99 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 283/93 Xx., x xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

195/2009 Xx., o xxxxxxxx pátého volebního xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

318/2009 Sb., xxxxx XX xx xxx 10.9.2009 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx ústavního xxxxxx x. 195/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.9.2009

320/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 14.9.2009

118/2010 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

294/2010 Xx., xxxxx ÚS xx dne 6.10.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 314/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 7/2002 Xx., o řízení xx xxxxxx xxxxxx x státních zástupců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 349/99 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 27.10.2010

130/2011 Xx., nález XX xx dne 13.4.2011 xx. xx. Pl. XX 43/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 3 věty xxxxx zákona č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.5.2011

303/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

275/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012

284/2012 Xx., xxxxx ÚS xx dne 24.7.2012 xx. zn. Xx. XX 34/10 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx protiústavnosti xxxxx XXX xxxxx II xxxx 7 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx před xxxxxxxxxx provedenou zákonem x. 303/2011 Xx. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 14.9.2012

396/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.11.2012

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxx

x účinností od 21.12.2012

82/2013 Xx., xxxxx XX ze dne 15.1.2013 xx. xx. Xx. ÚS 15/12 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části §70 písm. d) xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.4.2013

182/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností od 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

87/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

205/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

375/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským a x xxxxx některých xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

322/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx volební xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

225/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

365/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 198/2009 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx prostředcích xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

38/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx volební xxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx řád xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

176/2019 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

347/2020 Xx., xxxxx XX xx xxx 14.7.2020 xx. zn. Xx. XX 25/19 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx §80 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx

x účinností od 20.8.2020

77/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád správní, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

218/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Sb., x soudech, soudcích, xxxxxxxxxxx a státní xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx a xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., stavební xxxxx, xx znění xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

173/2023 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 325/1999 Sb., x xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

349/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

a xxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x částce x. 111/2002 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a soudcích), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxx č. 7/2002 Sb., x xxxxxx ve věcech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx.
1x) Například xxxxxxxx vlády č. 622/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx příplatku x xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx režimem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 357/2005 Sb., x xxxxxxx účastníků národního xxxx za xxxxx x xxxxxxxxxx Československa x některých pozůstalých xx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x jednorázové peněžní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
1x) §27 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
1x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 159/2006 Sb., x střetu xxxxx.
2) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Hlava III xxx 5 zákona x soudech x xxxxxxxx.
4) §7 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Například xxxxx č. 237/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, zákon č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxx č. 83/1990 Sb., o sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x dani x přidané xxxxxxx.
6b) Xxxxxxxxx §11 odst. 1 x §15 zákona x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Čl. 37 xxxx. 4 Listiny xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.
8) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu).
8x) Zákon č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
9) §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) §15 xxxx. 3 xxxxxx x. 148/1998 Xx.
12) Část třetí x část pátá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
13) §104b xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
14) Xxxxx č. 131/2002 Sb., x rozhodování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sporů.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15x) Čl. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
Xx. 234 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Čl. 150 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx.
15b) §11 xxxx. 1 x §15 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx.
17) Zákon č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 131/2000 Sb., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Část pátá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
19) §28 xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
20) Zákon č. 247/1995 Sb., x volbách xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 130/2000 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx krajů x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 130/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §54 x 58 xxxxxx x. 22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
21b) §9 xxxxxx č. 22/2004 Xx.
21x) §56 x 57 xxxxxx x. 118/2010 Xx., x krajském referendu x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
21x) §9 xxxxxx x. 118/2010 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů.
22) §7 x 11 xxxxxx x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
23) §14 x 15 zákona x. 424/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §71 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 275/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky).

26) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 492/2011 xx dne 5. xxxxx 2011 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie.