Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 30.06.2023.


Soudní řád správní
150/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3

HLAVA II - PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ

Pravomoc soudů §4 §5 §6

Příslušnost soudů §7

HLAVA III - VYLOUČENÍ SOUDCŮ, PŘIKÁZÁNÍ VĚCI JINÉMU SOUDU, DOŽÁDÁNÍ

Vyloučení soudců a dalších osob §8

Přikázání věci jinému soudu §9

Dožádání §10

ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE

HLAVA I - NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD §11 §12 §13 §13a §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22

Soudcovská rada Nejvyššího správního soudu §23 §24 §25

Státní správa Nejvyššího správního soudu §26 §27 §27a §28 §29

Stížnosti §30

HLAVA II - KRAJSKÉ SOUDY §31

ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ VE SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

Zahájení řízení §32

Účastníci řízení a jednání za ně §33

Osoby zúčastněné na řízení §34

Zastoupení §35

Práva a povinnosti účastníků §36

Úkony účastníků a osob zúčastněných na řízení §37

Předběžné opatření §38

Spojení a vyloučení věcí §39

Lhůty §40

Zvláštní ustanovení o běhu některých lhůt §41

Doručování §42

Předvolání a předvedení §43

Pořádková pokuta §44

Nahlížení do spisu §45

Odmítnutí návrhu §46

Zastavení řízení §47

Přerušení řízení §48

Jednání §49

Odročení jednání §50

Rozhodování bez nařízení jednání §51

Dokazování §52

Rozhodnutí §53

Rozsudek §54

Usnesení §55

Odlišné stanovisko §55a

Pořadí projednávání a rozhodování věcí §56

Náklady řízení §57 §58

Placení nákladů řízení §59

Náhrada nákladů řízení §60

Výrok o náhradě nákladů řízení §61

Uspokojení navrhovatele §62

Výkon rozhodnutí §63

Použití občanského soudního řádu §64

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

Díl 1 - Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Žalobní legitimace §65

Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu §66

Žaloby ve věcech samosprávy §67

Nepřípustnost žaloby §68

Účastníci řízení §69

Kompetenční výluky §70

Náležitosti žaloby §71

Lhůta pro podání žaloby §72

Odkladný účinek žaloby §73

Projednání žaloby §74

Přezkoumání napadeného rozhodnutí §75

Rozhodování bez nařízení jednání §76

Dokazování §77

Rozsudek §78

Díl 2 - Ochrana proti nečinnosti správního orgánu

Žalobní legitimace a účastníci řízení §79

Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti §80

Rozsudek §81

Díl 3 - Řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu

Žalobní legitimace §82

Žalovaný §83

Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti §84

Nepřípustnost žaloby §85 §86

Rozsudek §87

Díl 4 - Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda

Ochrana ve věcech seznamů voličů §88

Ochrana ve věcech registrace §89

Neplatnost voleb a hlasování §90 §90a

Ochrana ve věcech zániku mandátu §91

Ochrana ve věcech místního referenda §91a

Ochrana ve věcech krajského referenda §91b

Nepřípustnost návrhu §92

Zvláštní ustanovení o řízení §93

Díl 5 - Zvláštní řízení ve věcech politických stran a politických hnutí

Návrh §94

Příslušnost §95

Rozsudek §96

Díl 6 - Řízení o kompetenčních žalobách

Kompetenční spor §97

Žalobní legitimace a účastníci řízení §98

Nepřípustnost §99

Rozhodnutí §100

Náhrada nákladů řízení §101

Díl 7 - Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části §101a §101b §101c

Rozsudek a jeho účinky §101d

Díl 8 - Řízení o zrušení služebního předpisu §101e

Rozsudek a jeho účinky §101f

HLAVA III - OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Díl 1 - Kasační stížnost

Přípustnost §102

Důvody kasační stížnosti §103

Nepřípustnost §104

Nepřijatelnost §104a

Účastníci řízení o kasační stížnosti a jejich zastoupení §105

Náležitosti, místo a lhůta podání §106

Odkladný účinek §107 §108

Řízení před Nejvyšším správním soudem §109

Rozsudek §110

Díl 2 - Obnova řízení

Důvody obnovy §111

Účastníci řízení §112

Příslušnost §113

Přípustnost návrhu §114

Lhůta k podání návrhu §115

Náležitosti návrhu §116

Odkladný účinek návrhu §117

Řízení o povolení obnovy §118

Řízení obnovené §119

Díl 3 - Společné ustanovení §120

ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K POSTAVENÍ SOUDCŮ VE SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ

Přidělování soudců §121

Překládání soudců §122 §123 §124

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ

Přechodné ustanovení k odborné justiční zkoušce §125

Přechodná ustanovení k přidělení a přeložení soudců §126

Přechodná ustanovení k soudcovské radě §127 §128

Přechodná ustanovení k opravným prostředkům proti rozhodnutí správního orgánu §129

Přechodná ustanovení k ostatním neskončeným věcem §130

Přechodné ustanovení ke kasačním stížnostem §131

Přechodné ustanovení k věcné příslušnosti soudů §132

Přechodné ustanovení k odměně za zastoupení §133

Zmocňovací ustanovení §134

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §135

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 350/2005 Sb. - Čl. IV

č. 314/2008 Sb. - Čl. IV

č. 303/2011 Sb. - Čl. II

č. 396/2012 Sb. - Čl. XXV

č. 87/2015 Sb. - Čl. VIII

č. 322/2016 Sb. - Čl. XIV

č. 183/2017 Sb. - Čl. CXXXII

č. 225/2017 Sb. - Čl. XXXVIII

č. 77/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 318/2009 Sb.; č. 294/2010 Sb.; č. 130/2011 Sb.; č. 284/2012 Sb.; č. 82/2013 Sb.; č. 347/2020 Sb.

INFORMACE

150
XXXXX
xx dne 21. xxxxxx 2002
soudní xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx zákon xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudů jednajících x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) postup xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx a rozhodují x xxxxxxx věcech, x nichž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§3

(1) Xx správním xxxxxxxxxx jednají x xxxxxxxxx xxxxxxx soudy x Nejvyšší správní xxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x specializovaní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, vztahují xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obecné xxxxxx xxxxxxxx.1)

XXXXX XX

XXXXXXXX A XXXXXXXXXXX SOUDŮ

Pravomoc soudů

§4

(1) Xxxxx ve správním xxxxxxxxxx rozhodují o

a) xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxx xxxxxxx, orgánem xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a povinnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx částí xxx xxxxxx xx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx-xx tento nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx se xx xxxxxxxx soudnictví domáhat xxxxxxx xxxx jen xx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, připouští-li xx xxxxxxxx zákon.

§6

X xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx to xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx xxxxx, je x xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soud, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxx xxxxx zasáhl xx xxxx xxxx, xxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxx, že má xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx důchodového pojištění x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx1a) x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx péče, dávek xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příspěvku xx xxxx a xxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, v jehož xxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sídlo, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx.

(4) X xxxxxx x xxxxxx proti rozhodnutí, xxxxxx xx umisťuje xxxx povoluje xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. a) nebo x) zákona č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, je xxxxxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxxxxx. X xxxxxx žalobách xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx senát.

(5) Xxx-xx xxxxx xx xxxx správního soudnictví xxxxx x xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, postoupí xxx xxxxx soud x xxxxxxxx soudu xxxxx x xxxxxx příslušnému. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx, nebo xx postoupí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx příslušnému.

(6) Xxxx-xx xxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, postoupí xxx k xxxxxxxx xxxxx příslušnému. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutím Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX JINÉMU XXXXX, DOŽÁDÁNÍ

§8

Vyloučení soudců x xxxxxxx osob

(1) Xxxxxx xxxx vyloučeni x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je dán xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vyloučeni xxxx též xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxxxxx soudce xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx spočívají x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx věci xxxx x xxxx rozhodování x jiných xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxx x xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podílí xx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxx xxxxx") x xxx tlumočník a xxxxxx.

(3) Soudce, xxxxx xxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxx xxxxx může provést xxx xxxxxx úkony, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxx soudce xxxx xxxx senát. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx za xx, xx není xxx důvod podjatosti xxxxxx, xxxx xxxx-xx xx věc xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x soudce Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxx xxxx senát.

(4) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx sdělí xxxxxx své podjatosti xxxxxxxxxx senátu. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx namítnout xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx znalce. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednoho xxxxx xxx dne, xxx xx x podjatosti xxxxxxxx; zjistí-li důvod xxxxxxxxxx xxx jednání, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx jednání. X později xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx soudce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx, a je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, senát xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Ustanovení xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx kasační xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přikáže xxx xxxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx specializovaných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx přikázat xxxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Účastníci mají xxxxx xxxxxxxx se x xxxx, xxxxxxx xxxxx xx být xxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx 2 též k xxxxxx přikázání.

§10

Dožádání

Úkony, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx nebo neúčelnými xxxxxxx anebo xxxxx x jeho obvodu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx dožádání xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ORGANIZACE

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

§11

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx Xxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx základě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodovací xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X zájmu zákonného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx správní soud x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxx správní xxxx xx skládá x předsedy xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předsedů xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx soudců.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z řad xxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxx xx vztahuje xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx předsedy a xxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxx.

(4) Rozhodovací činnost Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x místopředseda Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxx rozhodovací činnosti xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu x rozsahu stanoveném xxxxx zákonem. Předsedové xxxxxxx xxxxx rozhodovací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx činnost xxxxxx.

§13a

§13a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 294/2010 Sb.

§14

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pracovní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenováním x xxxx xx zákoníkem xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx soudce xxxx xxx jmenován xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, kdo xxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxx čin, xxxxx xx xx xxx nehledí, jako xx xxxxxxxx nebyl.

(4) Xxxxxxxx soudce je xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx funkce, x to x xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zprostit předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx práce xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx.

(2) O xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon, xx xxxxxxxxx a činí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxxx

x) z xxxxxxxx x šesti xxxxxx xx věcech volebních, xx věcech xxxxxxxx x krajského xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a politických xxxxx x v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx případech.

(3) Xxxxxxxxx senát xx xxxxxx

x) x xxxxxxxx x šesti xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b),

b) x xxxxxxxx x xxxx soudců v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxx-xx senát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x právnímu názoru, xxxxx xx xxxxxxx xx právního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxx xxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx odlišný xxxxxx xxxxx zdůvodní.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 neplatí, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxxx-xx senát Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxx xxxx rozhodování xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx od právního xxxxxx x xxxx xxxxxx otázce, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx jako xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zásadní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x zašle je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx, x příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "jednací řád") xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx případech může xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx otázky.

§19

(1) V zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx senát xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů navrhnout xxxxxxxxxxx kolegiu xxxxxxx xxxxxxxxxx. X zaujetí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx většiny všech xxxxx xxxxxxx.

(2) Jde-li x otázky xxxxxxxx xx více xxxxxxx xxxx mezi nimi xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocných xxxxxxxxxx xxxxx navrhnout xxxxxxx stanoviska plénu.

(3) Xxxx zaujetím xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx senátů xxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxx.

§20

(1) Xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxx platně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční většiny xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x to xxxxxxx xxxxxxx xxxxx soudců Xxxxxxxxxx správního xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx návrhu xxxx, kdo x xxxxxxx pléna požádal.

(4) Xxxxxxxx pléna jsou xxxxxxxxx.

(5) Ministr spravedlnosti x předseda Xxxxxxxxxx xxxxx mají právo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx také další xxxxx.

§21

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydává xx projednání v xxxxx jednací řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(2) X xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx správní soud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozšířených xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx prověrkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pravomocných xxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovisek, xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx (xxxx jen "Xxxxxx xxxxxxxxxx"), ve které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soudů xxxxxx xx správním soudnictví x xxxxxxxxxx x xxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu

§23

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx rada Xxxxxxxxxx správního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx"), xxxxx se xxxxxx z xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

§24

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx její xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxxxxx soudcovskou xxxx, xxxxxx-xx x xx xxxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxxxxxxxx rada se xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech svých xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční většiny xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxx otázkám. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx osoby.

§25

(1) Xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx se x xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mají xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx rozvrhu xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx mu program xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x další úkoly, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Návrhy xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radě xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx rada x xxxx xxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo").

(2) Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu vykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxxxxxxx x předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudcovské xxxx.

§27

(1) Předseda Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx určeném jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivými xxxxx státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx.

§27x

(1) Ředitel správy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx soudu xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xx může xxxxxxxx xxxx, které rozhoduje xxxxx.

(2) Xxxxxxxx správy xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx1a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 192/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

§28

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx stránce organizační, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x předsedou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxx stanoveným tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx chod xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,1b)

x) řídí a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx rozpočtu a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx soudu prováděný xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) organizuje x řídí xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx správního xxxxx,

x) usměrňuje x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) organizuje, xxxx x kontroluje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového plánování, xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxxxx ochrany x xxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx,

x) plní xxxxx úkoly, stanoví-li xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§29

(1) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx správu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx stránce xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxx obsazení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxx, xxxxxxxxx soudců, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudců,

b) xxx o odbornost xxxxxx x vytváří xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx,

x) pečuje o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců působících x Nejvyššího správního xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx ředitele xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a úkoly xxxxxxxxx řízení,

h) xxxx xxxxx úkoly, stanoví-li xxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx jednání, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Nejvyššího xxxxxxxxx soudu. K xxxx účelu, a xx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spisů,

b) xxxxxxx xx úroveň xxxxxxxx jednání,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ředitel xxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudu,

a) xxxxxxxxx xxxxxx soudu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx působících u Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Nejvyššího správního xxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx vyřizuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx chování nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyřizuje xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§31

(1) Xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon jinak, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uchazečů x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podpory xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x zaměstnanosti, xxxxxxxx xxxx, pomoci v xxxxxx xxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx péče, xx xxxxxx přestupků, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jakož i x dalších xxxxxx, x xxxxx tak xxxxxxx zvláštní xxxxx, xxxxxxxxx specializovaný samosoudce.

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx, rozhoduje x xxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx předsedy xxxxxx má x xxxxxxxxxxxxxx samosoudce.

XXXX TŘETÍ

ŘÍZENÍ XX XXXXXXXX SOUDNICTVÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXX

§32

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx je zahájeno xxxx, xxx návrh xxxxx xxxxx; týká-li xx xxxxx věcí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxx řízení a xxxxxxx za ně

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxx (xxxxxxxx) nebo xx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxx, x němž xx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx má xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx; xxxxx i xxx, komu xx xxxxx přiznává.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") v xxx xxxxxxx, x xxxxx xx způsobilost xxxxxxxxx xxxxx nabývat xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx způsobilost xx x správní xxxxx x xxxx ten, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx je x xxxx oprávněn podle xxxxxxxxxx zákona. Za xxxxxxxxxx osobu nemůže xxxxxx ten, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxx může xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osoba.

(5) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx za správní xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisů.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx stát, xxxxx xx xxx xxx, x xxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxx.4)

(7) Je-li xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx, jeho xxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx návrh, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x x xxxxxx xxx xxx xxxx osobu.

§34

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx řízení jsou xxxxx, které byly xxxxx dotčeny xx xxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx, x xx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx dotčeny xxxx xxxxxxxx nebo vydáním xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx-xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx budou x řízení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx označit osoby, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na řízení, xxxx-xx xx známy. Xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx, xxx xx xxxxx, xxxxxx xxx x tomu xxxxxxxx xxxxxxx, oznámily, xxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxxx xxxxxx postupuje, xxxxxx-xx xx v xxxxxxx řízení, xx xx xx další xxxxxx xxxxx. O xxxxxxxx údajích, x xxxxxx xxxxxxx uváděných, xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §37 xxxx. 3.

(3) Xxxxx zúčastněná xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx písemná vyjádření, xxxxxxxx xx spisu, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxx xx xxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx jí žaloba, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx u xxxxx xxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx disponovat xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xxx xx domáhá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení, a xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, není xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení.

(5) Xx-xx xxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx ohrožen xxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx svá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím společného xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx 10 x osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx nedohodnou, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx řízení xxxx. Společný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx zastupuje. Ustanovení §35 xxxx. 2 x 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Zastoupení

(1) Xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx způsobilost, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx být zastoupen xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poradenství xxxxx xxxxxxxxxx zákonů, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx.5) Xx xxxxxxxxxxx náleží odměna; xxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx, xx užije xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou stanoveny xxxxxx x náhrady xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Navrhovatel xxxx být zastoupen xxx xxxxxxxxx organizací, xxxxxx xx členem. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx člen.

(4) Domáhá-li xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxx správním xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx rasového xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx etnické xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, světového xxxxxx, politického nebo xxxxxx smýšlení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, majetku, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,6) x jejímž xxxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx diskriminací. Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx pověřený xxxx zaměstnanec nebo xxxx.

(5) Domáhá-li xx xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx svobody cizince, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx zákona6), k xxxxxx činnostem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, patří xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo cizincům. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštních předpisů xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx uplatní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxxxx26).

(6) Ve věcech xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxx uvedeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xx věcech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxx subjekt xxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx nerozděluje a x jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx patří xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadováno xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Účastník xx xxxx dát xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx x plném xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřipustí, xxxx-xx xxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx zastupování xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx opětovně.

(9) X xxxx xxxx xxxx xxx účastník jen xxxxxxx zástupce. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx výslovně xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx xxxxx k ochraně xxxx práv, xxxx xxxxxxxx senátu na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx může xxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odměnu xx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty (dále xxx "xxx"), xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx odpovídající xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6a); xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx6b) x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx stanovená xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Zástupce xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem, xx-xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx navrhovatele i x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx poskytnout xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx jejich xxxx x xxxxxxxxxx jim xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx právech a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx7) xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx, který xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků zcela xxx pouze xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nemůže xxx úspěšný, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kdykoliv xx xxxxxx odejme, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ukáže, že xxxxxx xxxxxxxxx přiznané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§37

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx zúčastněných xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákon xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx formu nestanoví. Xxxxxxxx senátu může xxxx uložit, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jímž xx disponuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx písemně, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, musí xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx písemným xxxxxxx xxxxxxxx obsahu xxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba, xx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx k xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx takového orgánu, xxxx xxx x xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Z xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxx, kdo xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, co xxxxxxxx, x xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxx, xxx xxxx xxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxx") x podání xxxxx o xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx uvede xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx tehdy, xx-xx toho xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx opatřeno xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, jichž xx xxxxxxx xxxxxxxx. X podání xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxx o xxx soud xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx podání x xxxxxxx x tomu xxxxx. Xxxxxx-xx podání x této xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§38

Předběžné xxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení x xx xxxxxxx zatímně xxxxxxx xxxxxx účastníků xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxx xxxxxx něco xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx snášet. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx osobě, xxx-xx xx po xx xxxxxxxxxxx žádat.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx si xxxx xxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx; xxxx-xx tu xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxxxx xx 30 xxx xx jeho xxxxxx. Usnesení o xxxxxx na předběžné xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušit xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx poměry, a xx x xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, stalo xxxxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxx a vyloučení xxxx

(1) Xxxxxxxxxx žaloby xxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx souvisejí, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx jedna xxxxxx proti xxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx každé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxx xxxxxx.

§40

Lhůty

(1) Xxxxx stanovená xxxxx zákonem, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx následujícího xxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx podle týdnů, xxxxxx xxxx roků xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx určil xxxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxx xxx x xxxxxx, končí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx měsíce.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx x lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxx hodin.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx doručit, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx omluvitelných xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx úkonu prominout. Xxxxxx je xxxxx xxxxx xx dvou xxxxx xx odpadnutí xxxxxxxx x xx xxxxx x ní xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx určenou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx x podání xxxxxx x soudu, xxxxxxxxxx x počítání x xxxx lhůt, xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

§41

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon ve xxxxxx přestupků, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx deliktů (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") lhůty xxx xxxxx odpovědnosti, popřípadě xxx výkon rozhodnutí, xxxx xxxxx xx xxxx řízení před xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx obdobně x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx věcech xxxx, xxx, poplatků, xxxxxx, záloh na xxxx příjmy x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx příjmem státního xxxxxxxx, státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rezervních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rozpočtů územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu, a x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx8a), xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, doručuje xx xxxx xxxxxxx doručovatelem, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx-xx se xxxx potřeba, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx. Má-li xxxx účastník xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, doručí se x jim.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemností xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxx, může předseda xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx, xxx xx xxx doručování xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxx, x poučí xxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx, xxxx bylo doručeno xxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxx usnesení xxxxx xxxxxxx, aby xx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, administrativně xxxxxxx xxxxx nemožné, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx určit, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předsedy xxxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx soudu. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx na úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx doručování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§43

Předvolání x předvedení

(1) Xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxx xxx jednání xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx se xxx, kdo byl xxxxxxxxx, bez řádné xxxxxx, může xxx xx xxxxxx předsedy xxxxxx předveden, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx zajistí xx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozbrojeného xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx, xxx neuposlechne xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podání či xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx. Pokuta xxxx xxx uložena x xxxxxxxxx x může xxx xx odůvodněnou xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, usnesením zčásti xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx pokutu vybírá x xxxxxx soud, xxxxx xx xxxxxx.9)

§45

Xxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx, jejich zástupci x osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx spisu a xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx z xxx xxxxxx x opisy xxxx žádat, aby xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx opis xxxxx.

(2) Jiným xxxxxx xxxx povolit nahlédnutí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx důvod x xxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx některého x xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx správní xxxxx xxxx označí ty xxxxx spisu, xxxxx xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx10) xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx části xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xx platí x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx x řízení před xxxxxxxx orgánem uchovávány xxxxxxxx xxxx xxxx. Xx platí přiměřeně x x xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx vyloučit části xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx důkaz soudem. X nahlížení nelze xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx právo nahlížet x xxxxxx před xxxxxxxx orgánem. Písemnosti xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spisu, xxx xxxxxxxxxx k nahlížení xxx xxxxx, pokud xxxxxxxx senátu xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx x ohrožení xxxx xxxxxxx narušení xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxx vyžádá xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx nebo záznamech xxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 3, které xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx osoba, která xx prokáže osvědčením xxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem,10) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxx xx spisu, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 3, poučí xxxxxxxx xxxxxx nahlížející osoby xxxxx zvláštního xxxxxx11) x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx protokolu xx xxxx xxxxxxxxxx zašle Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx xxxxxxxxx xxx přehrávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx listiny.

§46

Xxxxxxxxx návrhu

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxx x xxxx věci xxx rozhodl nebo x xxxx xxxx xxx xxxxxx u xxxxx probíhá xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx byl xxxxx předčasně xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx osobou k xxxx xxxxxx neoprávněnou,

d) xxxxx je xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sporu nebo x xxxx právní xxxx, o xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx soudním xxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x mezích xxx zákonné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx věci.12) X xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx poučen x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x ke xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx.

(3) Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxx x téže xxxx xxxx v xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx, xx xxx má xxx vyřízena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.13) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, zřízenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,14) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o věcnou xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx senátem xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx senátem téhož xxxxxxxxx soudu xxxxxx, xxx xxx x xxx, kterou má xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zákona;14) xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxx poučením xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx prostředek, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x věc xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxx příslušnému. Xxx-xx xxxxx xxxxx xxxx x soudu, xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podán xxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx návrh xxxx; xxx-xx však x xxxxxxxx návrh xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx x navrhovatelů xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uspokojen (§62),

c) xxxxxxx-xx xxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxx.15)

§48

Přerušení xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx,

x) xxxxxxx, že xxxxxx Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx15a).

(2) Xxxxxxxx senátu xxxxxx usnesením xxxxxxx, xxxxxxxx

x) účastník xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost a xxxx xxxxxxxxx,

x) nelze x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx v tomto xxxxxx xxxx oprávněn xxxxx,

x) stanoví xxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podnět xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) navrhovatel xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xx probíhá jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vliv xx xxxxxxxxxxx xxxxx x věci samé xxxx xxxxxx řízení xxx vyvolá.

(4) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx.

§49

Jednání

(1) X xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxx účastníky xxx, xxx xxxx xxx x přípravě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx 10 xxx; xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, v xxxxx xx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Jednání xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx, x to x pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pořádku. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx jeho důvěrníkům, xxxx-xx xxx být xxxxxx xxxxxx účel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx. Mají-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací chráněných xxxxxxxxx zákonem.10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x jednací síně xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebrání xxxxxxxxxx x skončení xxxx, xxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxxx podle §50.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předsedy senátu xxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx vyjádřili x x xxxx xxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x když x xxxxxxxxxx podáních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx otázky účastníkům, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx anebo je xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxx.

(6) Jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 6.

(7) Jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx částí spisu, xxxxx je vyloučena x xxxxxxxxx, projednávání xx mohou zúčastnit xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxx xxxxxxxx senátu usnesením xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxx při xxxxxxx, xx xx jsou xxxxxx pro přerušení xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx odmítnutí návrhu, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx účastníkům slovo xx konečným návrhům.

(10) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx jménem xxxxxxxxx x veřejně. Jakmile xxxx vyhlásí xxxxxxxx, xx xxx vázán.

(11) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxx, oznámí předseda xxxxxx xxxxxxxxxx den x xxxxxx vyhlášení, xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, x jsou-li xxxxxxxx všichni xxxxxxxxx, xx deseti dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx věci xxxxxxx x xxx vyhlašování xx přítomen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx anebo xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx; den xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Jednání x xxxxx xxxxx, xxx nichž xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zaznamenávají xx xxxxx záznamu. Záznam xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Není-li pořízení xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx-xx xxx zákon, xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xxx nichž xxxx jedná x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Soud může xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ani xxxxxxxxx a soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, postačí pořízení xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx protokolu x xxxxxxx xx přednost xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §37 odst. 3.

(14) Podrobnosti o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

§50

Odročení xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xx účastníci shodně xxxxxxxx.

§51

Rozhodování xxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx může xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx to účastníci xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx. Xx xx xx xx, že xxxxxxx xx udělen také xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxx týdnů xx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx věci; o xxx musí xxx xx xxxxx poučen.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx, rozhoduje xxxx xxx jednání o xxxx xxxx i x dalších případech.

§52

Xxxxxxxxxx

(1) Soud rozhodne, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx i xxxxxx jiné.

(2) Soud xx vázán xxxxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx; xx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx, xxxx x xxx xxxxxxx, popřípadě xxx, xxx x nich xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§53

Rozhodnutí

(1) Ve xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxx usnesením.

(3) Proti xxxxxxxxxx soudu jsou xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxx zákon.

§54

Xxxxxxxx

(1) Xx rozsudku xx xxxxxx senát xxxxxxxxxxxx většinou hlasů x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx přítomen.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx, jména xxxxx xxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, projednávané věci, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx vyhlášení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda senátu, x xxxxxx-xx xxx xxxxxx, xxxx člen xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a učiní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Tuto xxxxx může xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx o xxx xxxxxx. V xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Předseda xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx v xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Týká-li xx xxxxxx xxxxxx, vydá x xxx opravné xxxxxxxx a může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudku xx xxxx, xxxxx xxxxxxx usnesení nenabude xxxxxx xxxx.

(5) Rozsudek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx.

(6) Výrok xxxxxxxxxxxx rozsudku xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx a pro xxxxxx veřejné xxxx.

(7) Xxxxxxxx xx vykonatelný, xxxxxxx uplyne xxxxx x plnění, xxxxxx xxxx xx výroku xxxxxxxx, x není-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx právní xxxx.

§55

Usnesení

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxx jednání. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx doručovat a xxxx součástí protokolu xxxx záznamu o xxxxxxx, xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx x údaj x xxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx vázán xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, x nevyhlašuje-li xx, xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx se xxx xxxxxx xxxx je-li xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx-xx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx nikomu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) O usnesení xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx.

§55x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx xxxxx §16 odst. 2 xxxx. x) x xxxx. 3, xxxxx x xxxxxxxxxxx senátu xxxx s jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x protokolu x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx nesouhlasu xxxxxxxxx x vyhotovení písemného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§55x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§56

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x jakém x xxxx došly; to xxxxxxx, xxxx-xx u xxxx dány xxxxxxx xxxxxx pro přednostní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Soud projednává x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx x rozhoduje xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokynu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, návrhy x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx ochrany, rozhodnutí x správním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx, xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx svědkům x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon.

Xxxxxxx xxxxxx

§57

(1) Náklady xxxxxx xxxx zejména xxxxxx výdaje xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daně, xxxxxxxxx x odměny xx zastupování a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx xxxxx; xx xxxx xxxxx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx15b) x xxxxxxx daně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§58

(1) Svědek xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx k xxxxxxxx nedojde. O xxx musí xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx má xxxx xxxxx, xxxxx soud xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu hotových xxxxxx x xxxxxx xx znaleckou a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výši xxxx odměny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 rozhoduje xxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxx xxxxxxx řízení

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx vynaložené xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x dokazováním. Xxxxxxxx xxxxxx však xxxx účastníkovi, který xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, usnesením xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxxx nákladů řízení

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxx úspěch, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx řízení před xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx účastníkovi, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx mu xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx-xx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu ve xxxxxx důchodového pojištění, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pomoci x hmotné xxxxx x sociální xxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx-xx xxxxxx zastaveno xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx však navrhovatel xxxxxx xxxxx zpět xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx navrhovatele, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Stát xx xxxxx neúspěšnému xxxxxxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx právo xx náhradu xxx xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, svědkovi, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx pro xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo státu xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx.

(8) Jsou-li xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodné, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx alespoň částečný xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx řízení právo.

(9) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx na náhradu xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 a 6 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx x prodlení nevyměřuje.

(10) Xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9 xx xxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxxxx xxxxx.

§61

Výrok x xxxxxxx xxxxxxx řízení

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xx řízení xxxxx.

(2) Xxxxx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku nebo xxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx nerozhodl, může xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx provést xxxx xxxx, jimiž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nezasáhne-li tímto xxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxx xxxxx x xxxxxx si správní xxxxx, pokud xx xxx soudu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, v níž xx třeba rozhodnutí xxxxx, opatření nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx; uplyne-li xxxx xxxxx marně, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx, vyzve xxxxxxxx senátu navrhovatele, xxx se xx xxxxxxxxx xxxxx vyjádřil, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uspokojen. Xxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xx uspokojen. Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, nevyjádří-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx všech okolností xxxxxxx xx zřejmé, xx x jeho xxxxxxxxxx došlo.

(5) Rozhodnutí, xxxxxxxx nebo úkon xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§63

Výkon rozhodnutí

Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx, xx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxx výkonné, je xxxxxxx ji xxxxxx xx stát jeho xxxxxxxxx organizační xxxxxx,16)

x) xxxxxxxx nebo právnickou xxxxxx, xx kterou xxx zákonem přenesen xxxxx xxxxxx správy, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§64

Použití xxxxxxxxxx soudního xxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, použijí xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvé a xxxxx xxxxx občanského soudního řádu.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx

§65

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx porušení svých xxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správního xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx závazně xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxx rozhodnutí, popřípadě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxx zákon xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx x účastník xxxxxx xxxx správním xxxxxxx, který není x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx-xx, že postupem xxxxxxxxx orgánu byl xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, že xx mohlo xxx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx správní xxxxxx, může se xxx, xxxxx xxx xxxxxx trest uložen, xxxxxxx domáhat xxx xxxxxxxx xx něj xxxx xxxx snížení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správními xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx ten správní xxxxx, x němž xx takový xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Žalobu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jejímu podání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxx toto xxxxxxxxx výslovně xxxxxxx xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 je xxxxxxxxxxx, xxxxx v ní xxxxxxxxxxx xxxxxx důvody xxxx uplatněny v xxxx xxxx x xxxx žalobě xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Žaloba xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

§67

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx použijí xxx v xxxxxxx, xxx zvláštní xxxxx17) xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx usnesení nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx působnosti,

b) xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§68

Nepřípustnost xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx řádné xxxxxxx prostředky v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx je xxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx xx újmu xxxx xxxx změněno x xxxxxxxxx prostředku xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pravomoci správního xxxxxx,18)

x) xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nicotnosti x xxxxxx před xxxxxxxx orgánem,

d) xxxxxxx-xx xxx proti důvodům xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx působnost xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx správního orgánu

a) xxxxx nejsou rozhodnutími,

b) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx vedení xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věcí, xxxxx xxxx o sobě xxxxxxxxxxx xxxxxx překážku xxxxxx povolání, xxxxxxxxxx xxxx podnikatelské, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx sama x xxxx neznamenají právní xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx činnosti,

f) jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx.

§71

Xxxxxxxxxxx žaloby

(1) Xxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx (§37 odst. 2 a 3) xxxx obsahovat

a) označení xxxxxxxxxx rozhodnutí a xxx xxxx doručení xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx osob xx řízení zúčastněných, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx napadá,

d) xxxxxxx xxxx, z xxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx a právních xxxxxx považuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) jaké důkazy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx navrhuje xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) K žalobě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx řízení xxxxxxx xxxx omezit. Xxxxxxxx xxxxxx na dosud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x další žalobní xxxx xxxx xxx xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxx.

§72

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxx xx dvou xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx zákon xxxxx, x nenabývá-li xxxxxxxxxx xxxxxx moci, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx §66 odst. 4 může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li zvláštní xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx rozhodující x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx x xxx, v xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxx, xxx takovou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podal, xxxxx u xxxxx x xxxxxx příslušného xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx měsíce xx xxxxxx moci rozhodnutí x zastavení xxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§73

Odkladný účinek žaloby

(1) Xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinek, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znamenaly xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx to nebude x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx zájmem.

(3) Xxxxxxxxx odkladného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxx odkladu; xxxx-xx tu nebezpečí x prodlení, xxxxxxxx xx 30 xxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Usnesení x přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxx x bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx, že pro xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxx důvody, xxxx xx xxxx xxxxxx x mezidobí xxxxxxx.

§74

Projednání xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do vlastních xxxxx a xxxxxx xx těm osobám xxxxxxxxxxx xx řízení, xxxxxxx okruh je xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx jednoho měsíce xxxxxxxxx správní xxxxx x xxx vyjádření x xxxxxx; x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxxx na dny, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxx xxxx žalobci xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx další xxxxx zúčastněné na xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx senátu x xxxxxxxxxxxx řízení.

§75

Xxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx v době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výroky xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx námitce xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx napadnout xxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§76

Xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí,

b) proto, xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx vzal xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je x xxxxxxx se xxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxx xxxxx vyžaduje rozsáhlé xxxx zásadní xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx mít za xxxxxxxx nezákonné xxxxxxxxxx x xxxx samé.

(2) Xxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxxxxx trpí takovými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nicotnost, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx nelze xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nejsou-li xxxxxx xxx postup xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 nebo xxxxx §51, nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxx jednání.

§77

Dokazování

(1) Xxxxxxxxxx provádí xxxx xxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx dokazování xxxx soud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důkazy xxxxxxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednotlivě i x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem x ve xxxx xxxxxxxxxx vyjde ze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx takto xxxxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx zruší xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxx xxxxxxxxx uvážení xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Rozhoduje-li xxxx x žalobě xxxxx rozhodnutí, jímž xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ale xxxxx xxx uložen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx od xxx xxxx jej xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx rozhodnutí učinit xx xxxxxxx skutkového xxxxx, x něhož xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zásadních xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx postup xxxxxxx v xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx okolností může xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nižšího xxxxxx, které mu xxxxxxxxxxx.

(4) Zruší-li xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxx žalovanému.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx zrušujícím xxxxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x dalším xxxxxx xxxxxxx xxxxx vázán.

(6) Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx, x xxx xxx prováděl xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx orgán x dalším řízení xxxx důkazy xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx.

Xxx 2

Ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu

§79

Žalobní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxx procesní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx nečinnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx žalobou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon x nečinností správního xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x určitém xxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx orgán, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osvědčení.

§80

Xxxxx pro podání xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Žalobu lze xxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x není-li taková xxxxx xxxxxxxxx, ode xxx, xxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx proti žalobci xxxxxx xxxxxxxx úkon.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodujících xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx výroku xxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxx

(1) Soud xxxxxxxxx xx základě skutkového xxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxx uloží rozsudkem xxxxxxxxx orgánu povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tomu přiměřenou xxxxx, xx však xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokynem xxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx

§82

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx, xx byl xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx donucením (xxxx xxx "zásah") xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx zaměřen xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tvrzení xxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx orgánem, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx správní xxxxx, který xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx podřízen, a x obecní xxxxxxx xxxx.

§84

Lhůta xxx podání xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx dozvěděl x xxxxxxxxxx xxxxxx. Nejpozději xxx xxxxxx podat xx dvou let xx okamžiku, xxx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Žaloba mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vylíčení rozhodujících xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx,

x) návrh výroku xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxxxxxx žaloby

Žaloba xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xxxxxx-xx xx žalobce xxxxx xxxxxx, xx zásah xxx nezákonný.

§86

§86 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2011 Sb.

§87

Xxxxxxxx

(1) Soud xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx soud xxxxx x určení xxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxxx, vychází xx xxxxxxxxxx x právního xxxxx, xxxxx tu xxx v době xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x trvá-li xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby x porušování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, aby, xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx před zásahem. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx je takový xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx volebních x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx referenda

§88

Ochrana xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Jestliže správní xxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx voličů a xxxx xxxxxxx,19) může xx xxxxx tím xxxxxxx obrátit xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x návrhem xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgán xxxxxxx v odstavci 1.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxx dnů xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§89

Ochrana xx věcech xxxxxxxxxx

(1) Soudní ochrany xx lze xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx20)

x) xxxxxx xxxxxxxxxx listinu xxxx odmítl přihlášku x registraci,

b) xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) registroval xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo přihlášku x xxxxxxxxxx.

(2) Návrhem xxxxx odstavce 1 xxxx. a) se xxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidátů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí x nezávislých xxxxxxxxx, xxxxxxxx podali xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxx xx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Senát"), xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvacet xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx k registraci xxxxxxxxxxx. Účastníky xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx politických xxxxx xxxx politických xxxxx x nezávislých xxxxxxxxx, xxxxx podalo kandidátní xxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu z xxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Účastníky xxxx xxxxxxxxxxx x správní xxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxx x voleb xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx politická xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx k registraci, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx funkci prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxx politické strany, xxxxxxxxxxx kandidáta, sdružení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dvaceti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx navrhli xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx, x xxxxx registraci xx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx usnesením, a xx do xxxxxxxx xxx poté, kdy xxxxx došel xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; došlo-li k xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx dnů.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxx20) xxxx xx občan, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nezávislých kandidátů x sdružení politických xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx domáhat xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx voleb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx navrhovatel, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, politická xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx kandidát, xxxxx volba xxxx xxxxxxxx, xxxx nezávislý xxxxxxxx. X řízení x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ten, xxxxx xxxxx byla napadena.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx, xxxx současně vyhlásit xx xxxxxxxxx toho, xxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx25) xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx poslanců xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx volby. V xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nejméně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx kandidát, jehož xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx dnů xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Rozhodne-li xxxx x neplatnosti xxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx se volba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zápis o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§90x

§90x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 322/2016 Sb.

§91

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx mandátu

(1) Xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxx21) xxxx xx xxxx zastupitelstva, xxxxx xxxxxx zanikl, xxxx xxxxxxxxx strana, sdružení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx kandidátů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu, který x xxxxxx mandátu xxxxx zastupitelstva xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx navrhovatel x ten, xxx xxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, popřípadě xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx vydal.

(3) Xxxx xxxxxxxx usnesením, a xx do xxxxxxx xxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx soudu. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§91x

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Návrhem xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21a) xxxxxxx

x) určení, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx21b) x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx městský xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx, městská xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x navrhovatel.

(3) Xxxx rozhodne xxxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

§91x

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx u xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21c) xxxxxxx

x) určení, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx referenda xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého v xxxxxxxx referendu,

d) vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx21d) x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx.

§92

Nepřípustnost xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx tehdy, xxx-xx podán x xxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§93

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povinném xxxxxxxxxx xx neužijí; xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, jímž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx disponuje, lze xxxxxxx xxxxx písemně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Zmeškání lhůty x xxxxxx návrhu xxxxx prominout.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx právo.

(5) Xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxx x vyvěsí xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

§94

Xxxxx

(1) Návrhem se x xxxxx lze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, že návrh xx registraci, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,22)

x) rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx, pozastavení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.23)

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxx xx znovuobnovení xxxxxxxx, xx nepřípustný, xxx-xx xxxxx x xxxx, x níž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x ní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxx xxxxx předtím, xxxx xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx jsou xx, x nichž xx xxxxxxx zvláštní xxxxx.

§95

Xxxxxxxxxxx

X xxxxxx o xxxxxx podle ustanovení §94 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx.

§96

Xxxxxxxx

X xxxxxx podle xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx stavu, xxxxx xx xx x xxxx rozhodnutí soudu.

Xxx 6

Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx žalobách

§97

Kompetenční xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx kladný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávy navzájem, xxxxx

x) xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx.

(2) Kladným xxxxxxxxxxxx sporem xx xxxx, xx xxxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxx pravomoc vydat xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx kompetenčním sporem xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xx příslušný Nejvyšší xxxxxxx soud.

§98

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx řízení

(1) Žalobu xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, který xx v kladném xxxxxxxxxxxx sporu osobuje xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pravomoc správního xxxxxx, který xx xxxx xxxx řízení xxxx xxxxxxx,

x) správní xxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svou xxxxxxxx x xxxx vést xxxxxx x xxxxxxxxxx x tvrdí, že xxxx xxxxxxxx náleží xxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx svou pravomoc xxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxx rozhodováno x řízení před xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx kompetenčního xxxxx; xx-xx podána xxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Má-li xxxx xx to, xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx kompetenčního xxxxx, xxxxxxxxx xxx přibere xx řízení xxxx xxxxxxx žalovaného.

(4) Xx-xx xxxxxxx kompetenčního xxxxx xxxxxxx xxxx, jedná xx něj ústřední xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx podle úseku xxxxxx xxxxxx; není-li xxx xxxx xx-xx xxxxxx také tato xxxx xxxxxxxxxxx, jedná x řízení xxxxxxx xxxx sám.

(5) Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx postavení osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx-xx žalobu sám.

§99

Nepřípustnost

Žaloba je xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx x kompetenční xxxx, nebo

b) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx jinému orgánu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odstranit, a xx i xxxx xxxxxx předběžnou, x xxxxx xxxxxx podle xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx skutkového x xxxxxxxx xxxxx, který xx je x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx x postoupení xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx ze správních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené v xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jednotlivých výroků, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §76 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxxxx řízení

Žádný x účastníků nemá xxxxx xx náhradu xxxxxxx řízení.

Díl 7

Řízení x xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

§101x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx, xx byl xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx. Pokud xx xxxxx zákona současně xxxxxxxx xx věci, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxxx xxxx xxxx návrh, xxxx xxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx částí, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx obec.

(3) Odpůrcem xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx zrušení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx navrhováno.

§101x

(1) Xxxxx xxx xxxxx xx 1 xxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Zmeškání xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to ani xx vazbě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiný xxxx nahrazující rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§37 xxxx. 2 a 3) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, z xxxxx musí xxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxx xxxx xxxx xx nezákonné. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx náležitosti, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx návrhové xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx řízení xxxxxxxx xxxx omezit.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vychází soud xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, který xx xxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §34, s výjimkou xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxx. 4, x §76 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§101c

§101c xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2011 Sb.

§101x

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxx rozhodování xx soud vázán xxxxxxxx x důvody xxxxxx.

(2) Dojde-li xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxx, xxxx xx xxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x pravomoci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx části xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx důvodný, xxxx xxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx rozhodne xx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx soudu.

(3) Bylo-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xx základě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx, rozhodnuto x xxxxxxxx deliktu a xxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx dosud vykonáno, xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx obnovu xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx a xxxxxxxxxx x právních vztahů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nedotčena.

Díl 8

Řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§101x

(1) Xxxxx na zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx marného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx službě.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx (§37 xxxx. 2 x 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx musí xxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx již x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx služebního xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx o další xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx kdykoli xx xxxxxx xxxxxxxx body xxxxxx.

(3) Ustanovení §34, x xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx první x odstavce 4, x §76 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx x návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný Xxxxxxx soud x Xxxxx.

§101x vložen právním xxxxxxxxx x. 250/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§101x

Xxxxxxxx x jeho xxxxxx

(1) Xxx rozhodování xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx soud x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxx že xxx, xxx jej xxxxx, překročil xxxx xxx působnosti a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx dnem, který x xxxxxxxx určí. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx zamítne.

(3) Xxxx-xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx, xxxx xxxx-xx xx základě xxxxx služebního xxxxxxxx, xxxxx xxxx zrušena, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx a toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx nebylo xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§101x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxx

§102

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prostředkem xxxxx pravomocnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx zúčastněná na xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxx zrušení xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

§103

Xxxxxx kasační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx stížnost lze xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x) nezákonnosti xxxxxxxxxxx x nesprávném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v předcházejícím xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx, xx skutková podstata, x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx je x xxxx x rozporu, xxxx xx při xxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud, který xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) zmatečnosti xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx podmínky řízení, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudce nebo xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx samé,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx řízení.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxx přiměřeně xxxx xxx důvody kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pořádkové pokutě.

§104

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx volebních xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx směřuje xxx xxxxx výroku x nákladech řízení xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx dále nepřípustná xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx znovu xxxx, xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí bylo xxxxxxx Xxxxxxxxx správním xxxxxx; to neplatí, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx,

x) xxxx se xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přípustná, xxxxx-xx xx xxx x xxxx xxxxxx, xxx které jsou xxxxxxx v §103, xxxx x důvody, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, jehož rozhodnutí xx xxx přezkoumáno, xx tak xxxxxx xxxx.

§104x

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže kasační xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx podstatně nepřesahuje xxxxxxx zájmy stěžovatele, xxxxxxx ji Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X přijetí xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx stížnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x všichni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx zastoupen xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxx člen, xxxxx xx něj xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon advokacie.

§106

Xxxxxxxxxxx, místo x xxxxx xxxxxx

(1) Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxx kasační stížnost xxxxxxxxx označení rozhodnutí, xxxxx xxxxx směřuje, x xxxxx xxxxxxx x x jakých xxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxx, údaj x xxx, xxx mu xxxxxxxxxx bylo doručeno. Xxxxxxxxxx §37 xxxxx xxxxxxx.

(2) Kasační xxxxxxxx xxxx být podána xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx vydáno xxxxxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx, že x xx soud nesprávně xxxxxxxx, xx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxx lhůta x xxxxxx kasační xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx. Xxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx stížnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx doplněny ve xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx usnesení, xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx x doplnění xxxxxx. Xxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výroky xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx důvody. Xxxx xxxxx xxxx xxxx na včasnou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx prodloužit, xxxxxxx však x xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx se podává x Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx, který napadené xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx soudním, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§107

Odkladný účinek

Kasační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek; Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2 xx 5 xx xxxxx xxxxxxxxx.

§108

§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2011 Sb.

§109

Řízení xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Má-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podaná xxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zajistí Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxx xxx jiný xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kasační xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) X kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpravidla bez xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání.

(3) Nejvyšší xxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebyl, xxxx je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx správní soud xx vázán xxxxxx xxxxxxx stížnosti; xx xxxxxxx, bylo-li xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx [§103 odst. 1 xxxx. c)] nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o věci xxxx, xxxxx je-li xxxxxxxx rozhodnutí nepřezkoumatelné [§103 xxxx. 1 xxxx. d)], xxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx soud nepřihlíží.

§110

Rozsudek

(1) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, že kasační xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xx xxxxx x dalšímu řízení, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2; xxxxxxxx již x xxxxxx před krajským xxxxxx byly důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxxx xxxx, rozhodne x xxx xxxxxxxx xx zrušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu Nejvyšší xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx správní soud xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx rozhodnutí krajského xxxxx, a xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx zrušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo vyslovení xxxx nicotnosti; ustanovení §75, 76 a 78 xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x zrušení xxxxxxxx obecné povahy xxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §101b x 101d se xxxxxxx xxxxxxxxx, anebo

c) x xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx referenda xxxxxxxx xxxxxxxx x §91a xxxx. 1 nebo x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §91b odst. 1.

(3) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a vrátí-li xx věc k xxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nákladů xxxxxx x kasační xxxxxxxxx. Rozhodl-li Nejvyšší xxxxxxx xxxx současně x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx podle odstavce 2, rozhodne i x nákladech xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxx-xx xx věc x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx názorem xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxx

§111

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx ukončené pravomocným xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx obnoví, xxxxxxxx xxxxx najevo xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx být x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx o předběžné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxx něj xxxxxxxxxxx.

§112

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx řízení xx xxx, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, x xxxx ti, kdo xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx řízení xxxxxxx.

§113

Příslušnost

K xxxxxx xx xxxxxxxxx soud, který xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§114

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Obnova xxxxxx je přípustná xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu,

b) xx věcech politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Obnova xxxxxx xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx návrh xxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení.

§115

Lhůta x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, kdy ten, xxx obnovu řízení xxxxxxxx, se xxxxxxxx x důvodu obnovy.

(2) Xx třech xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxx návrh xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx rozsudek, xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx vázán.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx.

§116

Náležitosti návrhu

Návrh xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx návrhu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx provedení xxxxxx, jimiž xx xxx důvodnost xxxxxx xxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxxx xxxxxx návrhu

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxx však může xx návrh xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §73 odst. 2 xx 5 xx xxxxx přiměřeně.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obnovy xx xxxxxxxxxxxxx obnovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx právní moci xxxxxxxxxx x obnoveném xxxxxx.

§118

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxx uplatněnými důvody xxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxxx na napadeném xxxxxx xx závislý xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Shledá-li soud xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxxxx xx xxxxxx; jinak xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§119

Řízení xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx řízení pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx návrhu. X xxxxxxx xxxxxxxx skutkového xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxx původního xxxxxxxxxx, xxxxxxx nově navržené xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx původní. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodne xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení x povolení obnovy xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§120

Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx xxxxx X.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§121

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx jednat a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxx ústavního, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx pěti let xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odůvodňují-li xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx přípravy.

(2) K xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx po předchozím xxxxxxxx předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pedagogickou činnost.

Překládání xxxxxx

§122

X Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx přeložen xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx praxi po xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x který xxxxx odbornými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dává xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§123

Xxxxx-xx zákonem xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx soudnictví xxxx xx xxxxx obvodů xxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jinak, lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx souhlasu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx krajský xxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §122. Obdobně xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx k Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx soud.

§124

X výkonu funkce x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx soudce xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx.

XXXX PÁTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ X XXXXXXXXXX

§125

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx dobu xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x vykonával x oboru xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x délce xxxxxxx šesti let xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušku do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§126

Přechodná ustanovení x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx práce rozhodují xxxx správního soudnictví, xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s tím xxxxxxxx.

(2) Soudci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxxxxxx, xx dnem účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudů k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx správnímu xxxxx přeložen soudce, xxxxx xxxxx znalostmi, xxxxxxxxxxx x dosavadním xxxxxxx xxxxxxxxxx funkce xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx funkce; xxxxxxxxxx §122 se xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxx let xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx funkce xx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxxxxx xxxxx, který svými xxxxxxxxx, zkušenostmi x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx záruku xxxxxxx výkonu této xxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx funkce xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx neužije.24)

Přechodná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx

§127

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx xxxxxxxxxx §25 xxxxxxxxx.

§128

První xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu x volbě xxxxxxxxxx xxxx xxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxxx třetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2002, xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx doručení rozhodnutí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, žalobu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx dílu xxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx splněny podmínky xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinek.

(2) Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí x xxxxxx podle xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxx druhé xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx §68 písm. x). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx a xxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx §46 xxxx. 2 xx 4 xx xxxxx obdobně.

(3) Xxxx-xx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx o opravném xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxx rozhodnuto xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x odvolání xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Účastník xxxxxx xxxxxx může xx 31. ledna 2003 xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx o opravném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx prostředku podáno xxxxxxxx, x xxxxxx x xxx rozhodnuto xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zákona. Účinky xxxxxxxxxx úkonů x xxxxxx xxxxxxxx učiněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§130

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věcem

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx hlavy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx třetí hlavy xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podle §68 xxxx. b). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx řízeních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle ustanovení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §46 xxxx. 2 xx 4 se xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx stížnostem

Kasační stížnost xxx xxxxx proti xxxxxxxxxxx krajských xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§132

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx soudů

Věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x x xxxxx byla xxxx věcná příslušnost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxx tohoto zákona x x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x dokončí Xxxxxxxx xxxxxxx soud.

§133

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx zastupování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§134

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upraví podrobnosti xxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, organizaci xxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§135

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003.

Klaus x. r.
Havel x. x.
x x. Rychetský x. x.

Xx. X

Xxxxxxxxx dosažení xxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx. s účinností xx 1.7.2003

Xx. X

1. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx doručována při xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k doručení xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x titulu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx úrok x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 555/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 x výjimkou xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 9.11.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 13.10.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx období xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV vložen xxxxxxx předpisem č. 314/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx v řízení xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízeních, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx-xx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx soudem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vydal zrušené xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 150/2002 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. X xxxxxxxx xx věcech rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx specializovaný xxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. To platí x x případě xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx.

6. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx provede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

8. Xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx nabylo účinnosti xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx podat xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx zrušení jeho xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx návrhem xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx nabylo xxxxxxxxx. Xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx.

9. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx rozhodnuto xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

10. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx mezinárodní ochrany, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx projednají x xxxxxxxxx v senátu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

11. Kasační xxxxxxxx xxx podat xxxxx xxxxx těm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx místního x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxx soudnictví xx věcech xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, průkazu xxxxx xx zdravotním postižením, xxxxxxxxx xx péči x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx příslušnost Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx a v xxxxx xxxxxx rozhodnuto xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx krajské xxxxx xxxxxx příslušné xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona.

2. V xxxxxxxxx, kdy Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxx xx vrátil x xxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 26.11.2012

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče, která xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. V xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud zrušil xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x věc xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Praze.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxx kampaně x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XIV xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxx dosavadních xxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx složení xxxxx xxxxxx č. 150/2002 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx kasační xxxxxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Čl. XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx ve xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. a) xxxx b) xxxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx §7 odst. 4 xxxxxx x. 150/2012 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy nebo xxxx části zahájená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx účinnosti přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx podle §101b xxxx. 1 zákona x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx tohoto ustanovení, xx znění ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx neuplyne xx xxxx kratší xxx 1 rok ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXVIII xxxxxx právním předpisem x. 225/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 77/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 150/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2003.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

192/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, soudcích, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2003

22/2004 Xx., x xxxxxxx referendu x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.2.2004

237/2004 Xx., xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxx x přidané hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxx x přijímají některá xxxxx opatření x xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx č. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Sb., x dani x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx dne 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

436/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

555/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 549/91 Xx., x soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 9.11.2004

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích)

s xxxxxxxxx od 1.5.2005

350/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 13.10.2005

357/2005 Xx., x xxxxxxx účastníků xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x osvobození Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx, x zvláštním příspěvku x důchodu xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx některým xxxxxxxxxx národního boje xx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2005

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., x advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

112/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu x xxxxxx o xxxxxx v hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

159/2006 Sb., x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

165/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2006

189/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx č. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

585/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku práce, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Sb., o xxxxxx v hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., a xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 22.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

88/2008 Xx., nález XX ze xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 27.3.2008

216/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2006 Sb., x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.6.2008

301/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

314/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x státní správě xxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 7/2002 Xx., o řízení xx věcech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 349/99 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2008

7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

195/2009 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx volebního xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny

s xxxxxxxxx xx 29.6.2009

282/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

318/2009 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 10.9.2009 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx ústavního xxxxxx x. 195/2009 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.9.2009

320/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 14.9.2009

118/2010 Xx., x krajském xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

294/2010 Xx., nález XX xx xxx 6.10.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, soudcích, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 314/2008 Sb., xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 314/2008 Sb., x některých ustanovení xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě xxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 7/2002 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 349/99 Sb., x Xxxxxxxx ochránci práv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 85/96 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.10.2010

130/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 13.4.2011 xx. xx. Xx. XX 43/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 3 xxxx xxxxx zákona x. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.5.2011

303/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

275/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (zákon o xxxxx prezidenta republiky)

s xxxxxxxxx xx 1.10.2012

284/2012 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 24.7.2012 xx. zn. Xx. XX 34/10 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx části XXX hlavy II xxxx 7 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád správní, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx provedenou zákonem x. 303/2011 Xx. (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 14.9.2012

396/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.11.2012

463/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 21.12.2012

82/2013 Xx., xxxxx XX ze xxx 15.1.2013 xx. xx. Xx. XX 15/12 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. d) xxxxxx č. 150/2002 Xx., soudní řád xxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 18.4.2013

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

87/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2015

205/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, x zrušují nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

375/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx finančním trhu x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

322/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 15.8.2017

225/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

365/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 198/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před diskriminací x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (antidiskriminační xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

38/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx správní

s xxxxxxxxx xx 2.3.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

176/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

347/2020 Xx., xxxxx XX xx xxx 14.7.2020 xx. zn. Xx. XX 25/19 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §80 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.8.2020

77/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

218/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 6/2002 Sb., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o opravě xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x. 111/2002 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxx č. 7/2002 Sb., x xxxxxx xx věcech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx.
1a) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 622/2004 Sb., x poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx křivd xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sociální, xxxxx č. 357/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozůstalých xx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx osobám, x jednorázové peněžní xxxxxx některým účastníkům xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx v xxxxxx 1939 xx 1945 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
1x) §27 xxxx. 4 zákoníku xxxxx.
1x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 159/2006 Sb., o xxxxxx xxxxx.
2) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Hlava III xxx 5 zákona x soudech x xxxxxxxx.
4) §7 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx zástupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
6x) Například §11 xxxx. 1 x §15 zákona x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Čl. 37 xxxx. 4 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
8) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
8x) Zákon č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
9) §1 xxxx. 4 zákona x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §15 xxxx. 3 xxxxxx x. 148/1998 Xx.
12) Část třetí x část pátá občanského xxxxxxxx xxxx.
13) §104b xxxxxxxxxx soudního xxxx.
14) Xxxxx č. 131/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
15) Například xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
15a) Čl. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
Xx. 234 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
Čl. 150 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
15x) §11 xxxx. 1 a §15 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx.
17) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Část pátá xxxxxxxxxx soudního xxxx.
19) §28 xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
20) Zákon č. 247/1995 Sb., x volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 130/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §54 x 58 zákona x. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
21x) §9 xxxxxx č. 22/2004 Xx.
21x) §56 x 57 xxxxxx x. 118/2010 Xx., x krajském xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.
21x) §9 xxxxxx x. 118/2010 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
22) §7 x 11 xxxxxx x. 424/1991 Sb., x sdružování v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx hnutích, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
23) §14 x 15 zákona x. 424/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §71 xxxx. 3 zákona x soudech a xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 275/2012 Sb., x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx).

26) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 o xxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxx Unie.