Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2009 do 31.12.2009.


Trestní zákon

140/61 Sb.

ČÁST I. Obecná část

HLAVA 1. Účel zákona §1 §2

HLAVA 2. Základy trestní odpovědnosti

Trestný čin §3
Zavinění §4 §5 §6
Příprava k trestnému činu §7
Pokus trestného činu §8
Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu §9 §10
Věk §11
Nepříčetnost §12
Nutná obrana §13
Krajní nouze §14
Oprávněné použití zbraně §15

HLAVA 3. Působnost trestních zákonů §16 §17 §18 §19 §20 §20a §21 §22

HLAVA 4. Tresty

ODDÍL 1. Společná ustanovení o trestech
Účel trestu §23
Upuštění od potrestání §24
Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence §25
Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §26
Dohled §26a §26b
Druhy trestů §27 §28
Výjimečný trest §29 §30
ODDÍL 2. Obecné zásady pro ukládání trestů
Výměra trestu §31 §32 §33 §34
Ukládání trestu za více trestných činů §35 §36 §37
Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu §37a
Započítání vazby a trestu §38
ODDÍL 3. Ukládání a výkon jednotlivých trestů
Odnětí svobody §39 §39a §39b
Mimořádné snížení trestu odnětí svobody §40
Ukládání trestu odnětí svobody zvlášť nebezpečnému recidivistovi §41 §42
Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného spolčení §43 §44
Obecně prospěšné práce §45 §45a
Ztráta čestných titulů a vyznamenání §46
Ztráta vojenské hodnosti §47 §48
Zákaz činnosti §49 §50
Propadnutí majetku §51 §52
Peněžitý trest §53 §54
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty §55 §56
Propadnutí náhradní hodnoty §56a
Vyhoštění §57
Zákaz pobytu §57a
ODDÍL 4. Podmíněné odsouzení, podmíněné propuštění a upuštění od výkonu zbytku některých trestů
Podmíněné odsouzení §58 §59 §60
Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem §60a §60b
Podmíněné propuštění a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu §61 §62 §63 §64 §64a

HLAVA 5. Zánik trestnosti a trestu

Zánik nebezpečnosti trestného činu pro společnost §65
Účinná lítost §66
Promlčení trestního stíhání §67 §67a
Promlčení výkonu trestu §68 §68a
Zahlazení odsouzení §69 §70

HLAVA 6. Ochranná opatření

Druhy ochranných opatření §71
Ochranné léčení §72
Zabezpečovací detence §72a
Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty §73
Zabrání náhradní hodnoty §73a §73b

HLAVA 7. Zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých

HLAVA 8. Společná ustanovení §88 §89 §90

ČÁST II. Zvláštní část

HLAVA 1. Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci

ODDÍL 1. Trestné činy proti základům republiky, cizího státu nebo mezinárodní organizace
Vlastizrada §91
Rozvracení republiky §92
Teroristický útok §95
Záškodnictví §96
Sabotáž §97
ODDÍL 2. Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Vyzvědačství §105
Ohrožení utajované informace §106 §107 §107a §108 §109 §110 §111 §112
ODDÍL 3. Trestné činy proti obraně vlasti
Spolupráce s nepřítelem §113
Válečná zrada §114
Služba v cizím vojsku §115

HLAVA 2. Trestné činy hospodářské

ODDÍL 1. Trestné činy proti hospodářské soustavě §116 §117
Neoprávněné podnikání §118
Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry §118a §119 §120
Poškozování spotřebitele §121
Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou §124
Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi §124a §124b §124c
Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem §124d §124e §124f
ODDÍL 2. Trestné činy proti hospodářské kázni
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění §125
Porušení povinnosti v řízení o konkursu §126
Porušování závazných pravidel hospodářského styku §127
Zneužívání informací v obchodním styku §128
Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě §128a §128b §128c
Vystavení nepravdivého potvrzení §129
Poškozování finančních zájmů Evropských společenství §129a §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139
ODDÍL 3. Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Padělání a pozměňování peněz §140
Udávání padělaných a pozměněných peněz §141
Výroba a držení padělatelského náčiní §142
Společné ustanovení §143
Ohrožování oběhu tuzemských peněz §144
Padělání a pozměňování známek §145
Padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti §145a
Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství §146
Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §147
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §147a
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby §148
Porušení předpisů o nálepkách k označení zboží §148a
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení §148b
ODDÍL 4. Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Nekalá soutěž §149
Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu §150
Porušování průmyslových práv §151
Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi §152

HLAVA 3. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

ODDÍL 1. Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Útok na státní orgán §153 §154
Útok na veřejného činitele §155 §156 §156a
Společné ustanovení §157
ODDÍL 2. Trestné činy veřejných činitelů
Zneužívání pravomoci veřejného činitele §158
Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti §159
ODDÍL 3. Úplatkářství
Přijímání úplatku §160
Podplácení §161
Nepřímé úplatkářství §162
Společné ustanovení §162a
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §163
ODDÍL 4. Zločinné spolčení
Účast na zločinném spolčení §163a §163b §163c
ODDÍL 5. Některé formy trestné součinnosti
Podněcování §164
Schvalování trestného činu §165
Nadržování §166
Nepřekažení trestného činu §167
Neoznámení trestného činu §168
ODDÍL 6. Jiná rušení činnosti státního orgánu §169
Zasahování do nezávislosti soudu §169a
Pohrdání soudem §169b §170 §170a
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání §171
Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice §171a
Násilné překročení státní hranice §171b
Porušení předpisů o mezinárodních letech §171c
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky §171d
Porušování mezinárodních sankcí §171d
Vzpoura vězňů §172 §173
Křivé obvinění §174
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek §175
Křivé tlumočení §175a
Padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů §175b
Padělání a pozměňování veřejné listiny §176
Nedovolená výroba a držení státní pečeti a úředního razítka §176a
Maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda §177
Neoprávněné nakládání s osobními údaji §178
Pytláctví §178a

HLAVA 4. Trestné činy obecně nebezpečné

Obecné ohrožení §179 §180
Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku civilního plavidla §180a §180b
Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny §180c
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění §180d
Porušování povinnosti při hrozivé tísni §181
Ohrožení a poškození životního prostředí §181a §181b
Poškozování lesa těžbou §181c
Společné ustanovení §181d
Nakládání s odpady §181e
Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami §181f §181g §181h
Poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení §182 §183 §184
Nedovolené ozbrojování §185
Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků §185a
Nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky §186
Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů §187 §187a §188
Šíření toxikomanie §188a
Šíření nakažlivé choroby §189 §190 §191 §192
Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami §193 §194
Nedovolená výroba lihu §194a
Společné ustanovení §195

HLAVA 5. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci §196 §197 §197a §197b
Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení §198
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod §198a
Šíření poplašné zprávy §199 §200
Ohrožení pod vlivem návykové látky §201
Opilství §201a
Výtržnictví §202
Hanobení lidských ostatků §202a
Týrání zvířat §203
Kuplířství §204
Šíření pornografie §205
Přechovávání dětské pornografie §205a
Zneužití dítěte k výrobě pornografie §205b
Pomluva §206
Neposkytnutí pomoci §207 §208
Poškozování cizích práv §209
Nedovolené nakládání s buňkami, tkáněmi a orgány §209a
Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem §209b

HLAVA 6. Trestné činy proti rodině a mládeži

Dvojí manželství §210 §211
Opuštění dítěte §212
Zanedbání povinné výživy §213
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §214
Týrání svěřené osoby §215
Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě §215a
Únos §216
Obchodování s dětmi §216a
Společné ustanovení §216b
Ohrožování výchovy mládeže §217
Svádění k pohlavnímu styku §217a §217b
Podávání alkoholických nápojů mládeži §218
Podávání anabolických látek mládeži §218a §218b

HLAVA 7. Trestné činy proti životu a zdraví

Vražda §219
Vražda novorozeného dítěte matkou §220
Ublížení na zdraví §221 §222 §223 §224
Rvačka §225
Ohrožování pohlavní nemocí §226
Nedovolené přerušení těhotenství §227 §228 §229
Účast na sebevraždě §230

HLAVA 8. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti

ODDÍL 1. Trestné činy proti svobodě
Omezování osobní svobody §231
Zbavení osobní svobody §232
Obchodování s lidmi §232a
Zavlečení do ciziny §233
Loupež §234
Braní rukojmí §234a
Vydírání §235
Omezování svobody vyznání §236
Útisk §237
Porušování domovní svobody §238
Porušování svobody sdružování a shromažďování §238a
Porušování tajemství dopravovaných zpráv §239 §240
ODDÍL 2. Trestné činy proti lidské důstojnosti
Znásilnění §241
Pohlavní zneužívání §242 §243 §244
Soulož mezi příbuznými §245 §246

HLAVA 9. Trestné činy proti majetku

Krádež §247
Zpronevěra §248
Neoprávněné užívání cizí věci §249
Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru §249a
Neoprávněné držení platební karty §249b
Podvod §250
Pojistný podvod §250a
Úvěrový podvod §250b
Provozování nepoctivých her a sázek §250c
Podílnictví §251 §251a
Podílnictví z nedbalosti §252
Legalizace výnosů z trestné činnosti §252a
Lichva §253
Zatajení věci §254
Porušování povinnosti při správě cizího majetku §255 §255a
Poškozování věřitele §256
Zvýhodňování věřitele §256a
Pletichy v insolvenčním řízení §256b
Předlužení §256c
Poškozování cizí věci §257
Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací §257a §257b
Zneužívání vlastnictví §258

HLAVA 10. Trestné činy proti lidskosti

Genocidium §259
Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení §259a
Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka §260 §261 §261a
Používání zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje §262
Válečná krutost §263
Persekuce obyvatelstva §263a
Plenění v prostoru válečných operací §264
Zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků §265

HLAVA 11. Trestné činy proti brannosti

ODDÍL 1. Trestné činy proti brannosti
Maření způsobilosti k službě §266
Neplnění odvodní povinnosti §267
Obcházení branné povinnosti §268
Nenastoupení služby v ozbrojených silách §269 §270 §270a §271
Porušování osobních a věcných povinností §272

HLAVA 12. Trestné činy vojenské

ODDÍL 1. Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Neuposlechnutí rozkazu §273 §274
Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti §275
Urážka mezi vojáky §276 §277 §278
Násilí vůči nadřízenému §279
Porušování práv a chráněných zájmů vojáků §279a §279b
ODDÍL 2. Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Vyhýbání se služebnímu úkonu a výkonu vojenské služby §280 §281
Zběhnutí §282 §283
Svémocné odloučení §284
ODDÍL 3. Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Porušování povinností strážní služby §285
Porušování povinností dozorčí služby §286
Porušování povinností služby při obraně vzdušného prostoru §287
ODDÍL 4. Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Ohrožování morálního stavu jednotky §288
Porušování služebních povinností §288a
Zbabělost před nepřítelem §289
Nesplnění bojového úkolu §290
Opuštění bojových prostředků §291
Vydání bojových prostředků nepříteli §292
Ublížení parlamentáři §293
ODDÍL 5. Společná ustanovení
Zvláštní ustanovení o trestní odpovědnosti §294
Svémocné vzdálení §295
ČÁST III. Přechodná a závěrečná ustanovení §296 §297 §298 §299 §300 §301
č. 159/1989 Sb. - Článek III
č. 175/1990 Sb. - Článek II
č. 175/1990 Sb. - Článek IV
č. 557/1991 Sb. - Článek II
č. 557/1991 Sb. - Článek III
č. 290/1993 Sb. - Článek III
č. 253/1997 Sb. - Článek II
č. 210/1999 Sb. - Článek III
č. 238/1999 Sb. - Článek VII
XXXX XXXXX
XXXXXX ČÁST
Hlava xxxxx
Xxxx zákona
§1
Účelem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob.
§2
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx, ukládání x xxxxx xxxxxx x ochranná xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§3
Xxxxxxx xxx
(1) Trestným xxxxx je pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx.
(2) Xxx, xxxxx xxxxxx nebezpečnosti xxx xxxxxxxxxx xx nepatrný, xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx znaky trestného xxxx.
(3) K trestnosti xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu xxx xxxxxxxxxx je určován xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx dotčen, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxx xxxxxxx, osobou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx
§4
Xxxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx způsobem x tomto zákoně xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx.

§5
Trestný čin xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xx může způsobem x xxxxx zákoně xxxxxxxx porušit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx porušení xxxx ohrožení xxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxx x okolnostem x x svým xxxxxxx poměrům xxxxx xxx a xxxx.

§6
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k okolnosti, xxxxx podmiňuje použití xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx-xx xxx pachatel z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx úmyslné,
b) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, x tehdy, xxxxxxxx x xx pachatel xxxxxxx, ač x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx měl x xxxx, vyjímaje případy, xxx xxxxx zákon xxxxxxxx, aby x xx xxxxxxxx věděl.

§7
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebezpečné, které xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx závažného (§41 xxxx. 2) xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx přizpůsobování prostředků xxxx nástrojů k xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, srocení, x xxxxxx xxxx xxxxxx x takovému xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx trestný čin, x xxxxx směřovala, xxxxxxxx tento xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zaniká, xxxxxxxx pachatel xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx x odstranil xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) učinil x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx může xxxxx toho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx odstavce 3 však xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dokonaný xxxxxxx xxx, xxxxx xxx tímto svým xxxxxxxx spáchal.

§8
Xxxxx xxxxxxxxx činu
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxx se pachatel xxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx čin xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx trestný xxxxx trestní sazby xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) upustil xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x podniknutého xxxxxx, nebo
b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx, xxx nebezpečí, xxxxx vzniklo zájmu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x podniknutého pokusu, xxxxx xxx ještě xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx odstavce 3 xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx pachatele xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx spáchal.

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx
§9
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, xxx trestný xxx xxxxxxx sám.
(2) Xxx-xx trestný xxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednáním xxxx xxxx více xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxx (spolupachatelé).

§10
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx, kdo xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx nebo xxxxx (xxxxxxxxxxx),
x) xxxxxx xxxxxx x spáchání xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx),
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx opatřením prostředků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx).
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestnost xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti x trestnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.
§11
Věk
Xxx x xxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12
Xxxxxxxxxxxx
Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebezpečnost xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx své xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx trestně odpovědný.

§13
Xxxxx xxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx někdo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx útok xx zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxx xxxxx. Nejde x xxxxxx obranu, xxxx-xx xxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§14
Xxxxxx xxxxx
Xxx jinak xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx zájmu chráněnému xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx činem. Nejde x xxxxxx nouzi, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odvrátit xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřejmě xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx závažnější než xxx, který xxxxxx.
§15
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Trestný xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hlava třetí
Působnost xxxxxxxxx xxxxxx
§16
(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx účinného x xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx; podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx je xxx pachatele příznivější.
(2) Xxxxxxxxx xxx uložit xxxx xxxxx xxxxxx xxxx trestu, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) X ochranném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxx x xxxx, kdy xx x ochranném xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17
(1) Podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestnost xxxx, xxxxx xxx spáchán xx území xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx se xxxxxxxx xx spáchaný xx území xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx porušení nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem nastalo xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx zčásti x cizině, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, i xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx spáchán xxxx území xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx letadla, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx takového xxxx xx xxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 2.

§18
Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), teroristického xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), padělání x xxxxxxxxxxx peněz (§140), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§141), xxxxxx x xxxxxx padělatelského náčiní (§142), útoku na xxxxxx xxxxx podle §153, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §155, xxxxxx xx xxxxxxxxx spolčení podle §163a odst. 2 x 3, genocidia (§259), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§262), xxxxxxx xxxxxxxx (§263), xxxxxxxxx obyvatelstva (§263a), xxxxxxx v xxxxxxxx válečných operací (§264), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§265) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx podle §1 xxxxxx x. 165/1950 Xx., xx xxxxxxx xxxx, i xxxxx, xxxxxxx-xx takový xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx příslušnosti, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx.
§20
(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx x cizině xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, též tehdy,
x) je-li xxx xxxxxxx i podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx na území xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx předán x xxxxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx území České xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, xxx-xx čin xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx organizace, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, než jaký xxxxxxx zákon xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
§20x
(1) Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx podle xxxxxx Xxxxx republiky také xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Ustanovení §17 xx 20 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxx vyhlášená xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§21
(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nemůže být xxxxx cizímu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x výkonu xxxxxx.
(2) Xxxxx České xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxx tu xxx jiné účinky, xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx.

§22
(1) Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x cizině xx vazbě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx doba xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx uloženého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx soud, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§35).
(2) Xxxx-xx započítání xxxxx xxxx trestu x xxxxxx uloženého (xxxxxxxx 1) xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx, xx x cizině xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx skutečnosti při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x trestech
§23
Účel xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestných xxxx, xxxxxxxx odsouzenému x xxxxxx páchání xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx k xxxx, xxx vedl xxxxx život, a xxx působit xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Výkonem xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx lidská xxxxxxxxxx.

Upuštění xx xxxxxxxxxx
§24
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx spáchal xxxxxxx xxx xxxxx nebezpečnosti xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x k xxxxxxxxxxx životu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx.
(2) Upustil-li soud xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx pachatele, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§25
Upuštění xx potrestání xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx duševní xxxxxxxx, x xxxx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx (§72), xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx působení xx xxxxxxxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx, x xxxxxxx společnosti, lépe xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zmenšené příčetnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx látky.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx přitom xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx má xx xx, xx xxxxxxxxxxxxx detence (§72a), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx.
§26
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xx podmínek uvedených x §24 odst. 1 může soud xxxxxxxxx upustit xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx za xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx rok x zároveň xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx život; zpravidla xx xx xxx xxxxxx, aby podle xxxxx sil xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx
x) podrobit xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxx závislosti xx xxxxxxxxxx látkách, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
d) podrobit xx vhodným programům xxxxxxxxxxxxxxx poradenství,
x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxx xx xxxxxxxxxx her, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx věku mladistvých, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxxxxx omezení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4, xxx některá x výchovných opatření xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže xx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx upuštěno, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx život x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, aniž na xxx xxx xxxxxxxx, xx jehož potrestání xxxx xxxxxxxx, vinu, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx.
(8) Bylo-li xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx bylo podmíněně xxxxxxxx, xxxxxxxx, anebo xx-xx xx xx xx, že xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx, xxxx xx nebyl odsouzen.
Dohled
§26x
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx pravidelný osobní xxxxxxx pachatele x xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "probační úředník"), xxxxxxxxxx při vytváření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem nebo xxxxxxxxxxxxx ze zákona. Xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) odborné xxxxxx x xxxxx pachateli x cílem xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
§26x vložen právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002
§26b
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx x probačním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx úředník stanoví xx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníka x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx okolnostech xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úředníkem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do obydlí, xx xxxxxx se xxxxxxx.
(2) Poruší-li xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx úředník xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zpracuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, x které xxxxxxxxx předsedu senátu xxxxx, který xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx, x plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx.
§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Druhy xxxxxx
§27
Xx spáchané xxxxxxx činy xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx tresty
a) xxxxxx xxxxxxx,
x) obecně xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vyznamenání,
d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) propadnutí xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx,
xx) xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx.
§28
(1) Xxxxxxx-xx xxxxx zákon xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxx trestů, xxx uložit xxxxx xxxxx trest samostatně xxxx x xxxx xxxx xxxxx sebe. Xxxxx trestu, xxxxx xxxxxxx tento zákon xx zvláštní xxxxx xx xxxxxxx trestný xxx, lze xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x §27. Xxxxxxxxx x zákaz xxxxxx lze uložit xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx části takový xxxxx nestanoví.
(2) Xxxxx však xxxxxx xxxxxxxx trest xxxxx xxxxxxxxxx majetku.

§29
Výjimečný xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xx do dvaceti xxxx let, jednak xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx může být xxxxxx xxx xx xxxxxxx čin, x xxxxx xx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx dovoluje. Xxxxx-xx xxxx xxxxxx trest, xxxx xxxxxxx rozhodnout, xx xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx výkonu trestu xxxxxxxxxxxx.
(2) Trest odnětí xxxxxxx xxx patnáct xx xx dvaceti xxxx xxx může xxxx uložit pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vysoký xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx obzvláště xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vraždy xxxxx §219 xxxx. 2, xxxx který xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxx xxxxx §93, teroristického xxxxx (§95), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxx (§259) xxxxxxx xxxx xxxxxx úmyslně, x xx xx xxxxxxxx, xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoký xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxxxx xx do xxxxxxx xxxx xxx.
(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §222 xxxx. 3, xxxxxxx xxx xxxxxxx podle §234 xxxx. 3, xxxxxxx čin braní xxxxxxx xxxxx §234a xxxx. 3, trestný xxx xxxxxxxx podle §235 xxxx. 4, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §241 xxxx. 4 xxxx trestný xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §242 xxxx. 4 xxxxxxxxx a xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§30
§30 xxxxxxxx právním předpisem x. 175/1990 Xx.

Oddíl druhý
Obecné xxxxxx xxx ukládání xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx
§31
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx přihlédne xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 4), x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxx trestu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) x xxxxxxxxxxxxxx xxx k xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx každého x xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) x organizátora, xxxxxxx x xxxxxxxxx též x významu a xxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx,
x) u xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx, xx xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx, jakož x x okolnostem a x xxxxxxx, pro xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx znakem xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestní xxxxx.

§32
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx, x xx ani x nedbalosti, nepřivodil xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxx x xxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxx xx xx, xx by xxxxxxxx k zdravotnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx možno za xxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx (§72) xxxxxxxxx xxxxx trestu i xxxxxxx xxxxxxxx trvání, xxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx, xxxxx vázán xxxxxxxx xxxxxxxx x §40 xxxx. 3, x xxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxx.

§33
Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx trestný xxx pod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podřízenosti,
d) xxxxxxx xxxxxxx čin xxx vlivem hrozby xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx pod xxxxxx xxxxxxxx osobních xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx sám xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxx byly xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx,
xx) xxxxxxxxx xxxx upřímně xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxx xxx oznámil xxxxxx,
x) xxx objasňování xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34
Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přihlédne xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx
x) spáchal xxxxxxx čin xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx trestný xxx xxxxxxx způsobem, xxxxxxx, xx xxxxxxxx lstí xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) spáchal xxxxxxx xxx využívaje xxxx xxxxxxxxxxxx, závislosti xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) spáchal trestný xxx xx škodě xxxxx xxxxxx patnácti xxx, těhotné, vážně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx život, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx podílející xx xx záchraně xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx způsobil xxxxx xxxxx,
xx) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, provinění nebo xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, mladistvého xxxx osobu ve xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx nebo v xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx,
x) spáchal xxxx xxxxxxxxx činů, xxxx
x) xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxx je xxxxxxxx podle povahy xxxxxxxxxxx odsouzení nepokládat xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx význam xxxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx čin xxxxxxx, xxxxx pachatele, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a dobu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jedů xxxxx §187a odst. 1, xxxx tím, xx xx xxxxxx xxxx znovu dopustil xxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxxx omamných xxxx psychotropních xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx činů
§35
(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx trestných činů, xxxxx xx úhrnný xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx vztahuje xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx trestu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx by xxxx odůvodněno xxxxxxxx xx souzených trestných xxxx. Xxxx-xx dolní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx hranicí xxxxxxxx xxxxxx nejvyšší x xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložit xxxx trest, xxx xx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx trestem jiný x xxxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Soud xxxxx souhrnný trest xxxxx zásad xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx pachatele xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx dříve, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudek xx xxxx jeho xxxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zruší xxxxx x trestu uloženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx došlo zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx trest xxxxxxx rozsudkem xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, ztráty xxxxxxxx xxxxxxxx, propadnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dřívějším.
(3) Xxxxxxxxxx o souhrnném xxxxxx xx neužije, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povahy, xx xx xx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx i xxxxxxxx, xxxxxx xxxx za xxxxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxxxxx upuštěno xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx zruší xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx změně, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

§36
Jestliže soud xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x ukládá xx xxxxx stejného xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx druh xxxxxx. Xx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx let, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dvaceti xxxx let.

§37
Xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxx §35 xxxx. 2 nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §36, xx-xx xx xx, xx xxxxx uložený xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
§37x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx dílčí xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§89 xxxx. 3), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, zruší x rozsudku xxxxxxxxx xxxxx x vině x xxxxxxxxxxxx trestném xxxx a trestných xxxxxx spáchaných x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx výroky, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx spáchaných x xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx pokračující xxxxxxx xxx, který xxxxx být xxxxxxxx xxx trest xxxxxxx xxxxxxxxx dřívějším, x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx výrocích, které xxxx xx výroku x vině xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx §35 xx 37 xx platí xxxxxxx.
§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§38
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
(1) Jestliže xx xxxxx xxxxx pachateli xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxx úhrnného xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx týž skutek, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx trest xx xxxxxxxxx trestu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx uloženého trestu xxxxxxxxxx možné. Xxxxxxx xxxxxxxxx soud, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (odstavce 1 x 2) možné, xxxxxxxxx soud x xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx trestu, xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx
§39
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ukládá xxxxxxx xx xxxxxxx xxx.
(2) Za xxxxxxx xxxx, u nichž xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxx xxx roky, xxx uložit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx.

§39a
(1) Xxxxx odnětí xxxxxxx xx vykonává xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx typech věznic:
a) x dohledem,
b) s xxxxxxx,
x) x ostrahou,
d) xx zvýšenou ostrahou.
Způsob xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx typech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx věznice
a) s xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxx xx trestný xxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxx dosud xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) s xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen trest xx trestný xxx xxxxxxxx z nedbalosti x xxxxx xxx xxx ve výkonu xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx trest xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx dosud xxxxx xx výkonu xxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx,
x) s xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému byl xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxx nebo xx zvýšenou ostrahou, x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x dohledem xxxx x dozorem,
d) se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxx nebezpečnému recidivistovi (§41 xxxx. 1), xxxxxxx byl xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx (§41 odst. 2) uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxx trestný xxx x v posledních xxxx xxxxxx uprchl x xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxx, než xx které má xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, má-li xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxx xxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx trest. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§39b
(1) Xxxxx výkonu xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxx, xxxxx se xx věznice, x xxx dosud xxxxxxxxx xxxxx vykonává, může xxxxx x jeden xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věznice x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jakým xxxx xxx povinnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx přispěje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věznice x přísnějším režimem xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) odsouzený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovený pořádek xxxx xxxxx,
x) odsouzený xxx pravomocně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Z xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx trest x který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx tohoto trestu,
b) xxxxxx odsouzeného, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, před xxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xx xxxxxxx x dozorem x xxxxxxx x xxxxxxxx nelze přeřadit xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podrobit xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx uložen trest xxxxxxxxx.
(6) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx třetinu uloženého xxxxxx, nejméně xxxx xxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx; to neplatí xxx odsouzeného, xxxxxxx xxx xxxxxx trest xx doživotí x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx až xx uplynutí šesti xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx návrhu.

§40
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x poměrům xxxxxxxxx xx xx, xx xx použití xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx nepřiměřeně xxxxxx x že xxx xxxxx trestu xxxxxxxxx x trestem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx snížit xxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody pod xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx činu nebo xx pokus trestného xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xx, xx xx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx svobody xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxx pachatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x trestem xxxxxxxx trvání.
(3) Soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx hranici xxxxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxx xx o xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pachatele x xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxx trestu xxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx uložit trest
a) xxx pět xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) pod xxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx let,
c) xxx xxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pět xxx.
(5) Xx-xx xxxx xxxxxxxx x poměrům xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx okolnostem xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí svobody xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx přísné x xx lze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trvání, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx snížené x xxxxx čtvrtinu; xx xxxxxxx x xxxxxx závažných xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx sazeb xxxxxx odnětí xxxxxxx.

Ukládání xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§41
(1) Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx za zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx okolnost xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k délce xxxx, která xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx společnost.
(2) Zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činy xxxxxxx x §62 x ty xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx.

§42
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvyšuje x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx recidivistovi xxxx xxxxx trest x xxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx patnáct xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pět xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§43
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx zločinnému xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolčení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pro společnost.

§44
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby odnětí xxxxxxx stanovené v xxxxx xxxxxx se x pachatele xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx xxxxxxxx zločinného xxxxxxxx xxxxxxx x jednu xxxxxxx. Takovému xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 převyšovat xxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad patnáct xx xx dvaceti xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pět xxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
§45
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx části xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx uložen xxxx trest xxxxxxxxxx xxxx i vedle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.
(3) Trest obecně xxxxxxxxxxx prací xxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x komunikací xxxx xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vzděláním a xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx zdraví, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, ochranou xxxxxx, xxxxxxxxxxx, sociální, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§45x
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx od 50 xx 400 xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxx svých xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neuloží, xx-xx xxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx prospěšné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobně x xxxxxxxxx xx xxxx volném čase xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx nařídil xxxxx xxxxxx trestu. Xx této doby xx nezapočítává xxxx, xx kterou xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,
x) se xxxxxxxx x xxxxxx, nebo
c) xxx ve vazbě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody.
(4) Jestliže xxxxxxxx x době xx odsouzení do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx řádný xxxxx, xxxx zaviněně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx trest, xxxxxxx xxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx zbytek x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozhodne xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx; přitom xxxxx x jen xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx trestu nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§46
Xxxxxx xxxxxxxx titulů a xxxxxxxxxxx
(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx čestných titulů x vyznamenání, odsuzuje-li xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xx dvě xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx záleží v xxx, xx odsouzený xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, jakož x právo nosit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx cizozemských xxxxxxxx xxxxxx.

Ztráta xxxxxxxx xxxxxxxx
§47
(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx ztráty xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohnutky x nepodmíněnému trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx trest xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x povaze spáchaného xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách.
§48
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tom, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vojsku xx xxxxxxx vojína.

Xxxxx činnosti
§49
(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx, dopustil-li xx pachatel xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx trest soud xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx podle §128a xxxx. 3, §128b xxxx. x) xxxx §128c písm. x), přijímání xxxxxxx xxxxx §160, xxxxxxxxxx xxxxx §161, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §162 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §256b x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výsledek xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx, xxxxx povaha xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxx x xxxxxxx, xx tento zákon xx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xx doby xxxxxx trestu zákazu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; započítává xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti, xxxxx xx předmětem xxxxxx, x souvislosti x xxxxxxxx činem odňato xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

§50
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxx, že xx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkon určitého xxxxxxxxxx, povolání xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx.
(2) Xxx-xx trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§51
(1) Soud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx a poměrům xxxxxxxxx xxxxxx trest xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x výjimečnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx získal xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx x případě, xx xxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxx tohoto trestu xxxxxxxx; xxxx samostatný xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx pachatele xxxxxxx jiného trestu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§52
(1) Xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo tu xxxx část, xxxxxx xxxx určí; propadnutí xx xxxx xxxxxxxxxx xx prostředky nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx výživu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pečovat.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stává xxxx.

Peněžitý xxxxx
§53
(1) Xxxxxxxx xxxxx ve výměře xx 2000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx soud xxxxxx, xxxxxxxx pachatel úmyslnou xxxxxxxx xxxxxxxx získal xxxx xx xxxxxx xxxxxx majetkový prospěch.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx
x) xxxxx zákon xx xxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) ukládá xxx xx xxxxxxx xxx, x něhož xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Jako xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxx xxxxx trestu xxxx xxxxx.
(4) Soud xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§54
(1) Při výměře xxxxxxxxxx xxxxxx přihlédne xxxx x osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx trest xxxxxxx, je-li xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx trest, xxxxxxx xxx případ, xx xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vykonán, xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx však xxx xxxxx s xxxxxxxx trestem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx spáchaný z xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx vykonán xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx.

Propadnutí xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§55
(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx propadnutí xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx,
x) které bylo xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu,
b) xxxxx xxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx určena,
c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx odměnu xx xxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx, byť jen xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx jinou xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx věci xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x) xxxx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx zanedbatelná.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soud uložit, xxx xxx-xx o xxx xxxx jinou xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Drží-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se zvláštním xxxxxxx předpisem xxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxx 1 x 2, xx xxxxxx x níž xx xxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uloží xx soud xxxx x xxxxx xxxxx.
(4) Xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx propadlé xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx propadnutí věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu.
(6) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx tento trest xxxxxx.
§56
Xxxxx xxxxxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxx xxxxx samostatný xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
§56x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx majetkovou xxxxxxx, kterou xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §55, xxxx uložením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové hodnoty xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx zmaří, xxxx xx xxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxx nebo xxxx majetkové xxxxxxx; xxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx soud mohl xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx xx základě odborného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx neupotřebitelnou xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxx §55.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§57
Xxxxxxxxx
(1) Soud xxxx xxxxxx pachateli, xxxxx xxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx postavení uprchlíka, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx republiky, x xx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx jiného xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xx stupni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx stupni ohrožení xxxxxxxxxxx xxxx, majetku xxxx xxxxxx obecného xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx trest vyhoštění xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx zjistit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx azyl,
c) xxxxxxxx má na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx pracovní x xxxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxxx by xxxx x rozporu xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx svoji xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smýšlení, xxxx xxxxxxxx by vyhoštění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) pachatel xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx 9) bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx anebo cizincem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 10), xxxxxxxx-xx vážné xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx občanem Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxxxx pobývá xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx důvody xxxxxxxx bezpečnosti státu.
(4) Xx xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx deseti let, xx xxxxx xxxx xx xxxxx odsouzen, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx.

§57x
Xxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vztahovat xx místo xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za trestný xxx, na který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx nepřevyšuje xxx xxxx, xxxxxxxx vzhledem x povaze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx omezení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby vedl xxxxx xxxxx.
(4) Do xxxx výkonu trestu xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx soud xx xx výkonu xxxxxx odnětí svobody xxxx po podmíněném xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx zákazu xxxxxx xxxxxx x xxx, že se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx obvodu; x přechodnému xxxxxx xx takovém xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx propuštění x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§58
(1) Soud může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxxxxx xxx léta, xxxxxxxx vzhledem k xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx dosavadnímu xxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxxx žije x xxxxxxx, a k xxxxxxxxxx případu xx xxxxxxx za xx, xx účelu xxxxxx xxxx dosaženo x xxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odkladu xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xx netýká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§59
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxx xx xxx let; zkušební xxxx počíná xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx.
(3) Xxxx, po kterou xxxxxxxxx odsouzený xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx podmínkám, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx xxxxxxx úhrnného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§60
(1) Jestliže podmíněně xxxxxxxxx vedl xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x vyhověl xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxx během xxxxxxxx xxxx, xx se xxxxx vykoná. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x osobě odsouzeného xxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, i xxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx trestu, x
x) xxxxxxxx xxx odsouzeným xxxxxx,
x) přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ne xxxx x více xxx xxx léta, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hranici zkušební xxxx xxxxxxxxx x §59 odst. 1, xxxx
x) xxxxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxx přiměřené povinnosti xxxxxxx v §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx x tomu, aby xxxx xxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §26a x 26b.
(2) Xxxxxxxx-xx soud xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, má xx xx to, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Bylo-li xxxxxxxxx, xx xx podmíněně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx se za xx, xx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxx xx na xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1, xx xx xxxxx vykoná, xxxxxxxx xxxxxxx x způsobu xxxxxx trestu.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohledem
§60x
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 odst. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nepřevyšujícího xxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §26a x 26b.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku.
(3) Xxxxxxxxx odsouzenému, xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx, může soud xxxxxx přiměřená xxxxxxx xxxx x přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xx též xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzený, ohledně xxxxx xxx vysloven xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx řádný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podmínkám, vysloví xxxx, xx xx xxxxxxxx; jinak rozhodne, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxx do xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, aniž na xxx xxx podmíněně xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xx podmíněně xxxxxxxxx osvědčil.
(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx, že xx podmíněně odsouzený xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx xx to, xx se osvědčil, xxxxx xx na xxxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx odstavce 4, xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx trestu.
§60x
Xxxxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx nové xxxxxxxx xxxx, se užije xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Podmíněné propuštění x xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx
§61
(1) Xx xxxxxx poloviny uloženého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkonu trestu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxx se xx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx život, nebo
b) xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx a zda xxxxxxxx nebo zcela xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx újmu způsobenou xxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxxxx vykonával xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu xxxx třeba, xxxxx xxxxxxxx xxxx přijme xxxxxx xx dovršení xxxxxxx odsouzeného.

§62
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx (§91), rozvracení xxxxxxxxx (§92), teroru (§93), teroristického xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxx xxxxx (§114), xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §171a xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx §171b xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxxx podle §179 xxxx. 2, 3, xxxxxxxx bezpečnosti vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §180a, xxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §180c xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x psychotropních xxxxx x xxxx xxxxx §187 xxxx. 4, xxxxxx (§219), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §232a odst. 3, 4, xxxxxxx xxxxx §234 odst. 2, 3, xxxxx xxxxxxx podle §234a xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxx §241 xxxx. 3, 4, pohlavního xxxxxxxxxx xxxxx §242 xxxx. 3, 4, xxxxxxx xxxxx §247 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxx §250 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §250a xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §250b xxxx. 5, xxxxxxxxxxx podle §251 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx podle §252a xxxx. 5, xxxxxxxxx (§259) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §263a xxxx. 3, xxxxxxx xxx xxxxx míru xxxxx §1 xxxxxx x. 165/1950 Sb., xx ochranu xxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx odsouzená x xxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx (§29 xxxx. 2) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx dvou xxxxxx uloženého trestu xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx.

§63
(1) Xxx podmíněném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dobu xx xxxxx xxx až xxxx xxx; zkušební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzeného. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx pachatelem xxxxxx. Xxx výkon dohledu xxxxx ustanovení §26a x 26b xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxx zákazu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx propuštěnému xxxx soud uložit xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx život; xxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu, xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx.

§64
(1) Xxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxxx nebo odsouzený, x něhož se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx činnosti nebo xxxxxx xxxxxx, vedl xx zkušební xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, že xx osvědčil; jinak xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxx trestu xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx, xx xx podmíněně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu.
(3) U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, se xx xx xx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kdy nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx, také xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx bez xxxx xxxx xx xxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x případech uvedených x §62 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxx třetin zbytku xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dovršení xxxxxxx odsouzeného odvolána xxx, xxx xx xxxxxxx, přezkoumá soud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby, x xxxxxx-xx, xx podmíněné xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, že xx zbytek trestu xxxxxx; jinak podmíněné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx ponechá v xxxxxxxxx.
§64x
§64a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx.

Xxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
§65
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x době xxxxxxxx xxx společnost xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečnost xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx.

§66
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx vlastizrady (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 x 107), xxxxxxxxxx předpisů o xxxxx zboží xx xxxxx x cizinou (§124), porušování xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§126), xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství (§146), xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§148), xxxxxxx xxxxx (§172), obecného xxxxxxxx (§179 x 180), ohrožení x xxxxxxxxx životního prostředí (§181a a 181b), xxxxxxxxxxx xxxx těžbou (§181c), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§181e), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx živočichy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§181f, 181g, 181h), xxxxxxxxxxx a ohrožování xxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§182184), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§189 xx 192), xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§193 x 194), xxxxxx xxxxxxxx zprávy (§199), xxxxx xxxxxxx (§234a), xxxxxxxxx (§259) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx a nedovoleného xxxxxx xxxx (§262) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx následek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx oznámení x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx. Oznámení xx xxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx veliteli nebo xxxxxxxxx.

§67
Promlčení trestního xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxxxx promlčecí xxxx, xxx činí
a) xxxxxx xxx, jde-li x xxxxxxx xxx, za xxxxx tento xxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu xxxxx xxxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu na xxxx osoby, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx let, činí-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxx let,
c) xxx xxx, činí-li xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx,
x) xxx léta u xxxxxxxxx trestných xxxx.
(2) Xx promlčecí doby xx nezapočítává
a) doba, xx kterou xxxxxx xxxxx pachatele xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) zkušební doba xxxxxxxxxxx zastavení trestního xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx obvinění xxx xxxxxxx xxx, o xxxxx promlčení xxx, xxxxx x xx xxx následujícími xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo soudu xxxxxxxxxxx k trestnímu xxxxxxx pachatele, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nový, xx xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx trest xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§67x
Uplynutím xxxxxxxxx xxxx nezaniká xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §261,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§95), obecného xxxxxxxx (§179 odst. 2, 3), xxxxxx (§219), xxxxxxxx xx xxxxxx [§221 odst. 2 xxxx. b), xxxx. 3 x 4, §222], xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§231 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§232), zavlečení xx ciziny (§233) x porušování xxxxxxx xxxxxxx (§238 odst. 2, 3), xxxxx xxxx spáchány xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx válečný xxxxxx xxxx zločin xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx §1 zákona xx xxx 20. prosince 1950 x. 165 Xx., na xxxxxxx xxxx,
x) jiných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx 25. xxxxx 1948 xx 29. xxxxxxxx 1989, x xxxxx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxx deset xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odsouzení xxxx xxxxxxxxx obžaloby, a xxx byly spáchány xxxxxxxxx činiteli xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx výkonu trestu
§68
(1) Xxxxxxx trest xxxxx xxxxxxx po uplynutí xxxxxxxxx xxxx, 1) xxx xxxx
x) dvacet xxx, jde-li x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) xxxxx xxx, xxx-xx x odsouzení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejméně xx xxx xxx,
x) xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo podmíněném xxxxxxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx vykoná. Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx nebylo možno xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx odsouzený xxxxxxxx v xxxxxx, xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odnětí xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zákazu xxxxxx a vyhoštění, xx xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxxxx též xxxx, xx kterou xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx.
(3) Promlčení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx jde, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx době trestný xxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§68a
Xxxxx xxxxxx uloženého xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §67a se xxxxxxxxxxx.
§68x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 148/1969 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1970

Xxxxxxxxx odsouzení
§69
(1) Soud xxxxxxx xxxxxxxxx, vedl-li xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně
a) xxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody převyšujícímu xxx xxx,
x) xxxx xxx, jde-li x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx převyšujícímu xxxxx rok,
c) xxx xxx, jde-li o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x trestu xxxxxxxxx xxxx x trestu xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx trestu xx úmyslný xxxxxxx xxx.
(2) Jde-li x xxxxxxxxx x ztrátě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vojenské xxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx délky xxxxxx odnětí svobody, xxxxx xxxxx byl xxxxxxx trest uložen.
(3) Xxxxxxxx odsouzený prokázal xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xx xxxxxxxx, může xxxx zahladit xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dovršení xxxxxxx odsouzeného, x xxxx uplynutím doby xxxxxxx v odstavci 1.
(4) Xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx, že xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx délkou skutečného xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, xx trest xxx zmírněn rozhodnutím xxxxxxxxxx republiky, xxxx xx délkou xxxxxx xxxxx zmírněného.

§70
(1) Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx uloženo xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx odsouzení xxxxxxxx, dokud neuplyne xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx zahlazení xxxxx xxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx uloženo xxxxx xxxx více xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx, xx xx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.

Xxxxx šestá
Ochranná xxxxxxxx
§71
Xxxxx xxxxxxxxxx opatření
(1) Ochrannými xxxxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§72
Xxxxxxxx léčení
(1) Xxxx xxxxx ochranné léčení x xxxxxxx uvedeném x §25 xxxx. 1 x §32 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tehdy, xxxxxxxx
x) pachatel xxxxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxx vyvolaném xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx svobodě xx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, spáchal xxxxxxx čin xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx neuloží, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx nemoci x xxxxxxxxx možností xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx ochranného léčení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx léčení xx vykonává zpravidla xx nástupu xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx věznici. Xxxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, vykoná xx xxxxxxx ochranné léčení xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx nástupem výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx zajistí xxxxxxx xxxxx léčení, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xx xxxxxxx xxxxx uskutečnit, xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nepostačí-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx rozhodnout x jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx ústavní xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ochranné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxx xxxx xxxxxx x xx zabezpečovací xxxxxxx za xxxxxxxx §72a odst. 1 xxxx 2.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx potrvá, xxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxx, xxxxxxx však xxx léta; xxxxxx-xx x této xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x další dvě xxxx; jinak xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx čin, xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx uloží xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx chováním xx xx xxxx xxxx xxx; xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §26a x 26b. O xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx okolnosti, pro xxx bylo xxxxxxx.
§72x
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §25 xxxx. 2, xxxx jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, který by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§41 odst. 2), xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědný, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s přihlédnutím x povaze xxxxxxx xxxxxxx a možnostem xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti.
(2) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detenci xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x přihlédnutím x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxx pět xxx, ve xxxxx xxxxxxxxx duševní poruchou, xxxx pobyt na xxxxxxx xx nebezpečný x xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlo k xxxxxxxxxx ochraně společnosti.
(3) Xxxxxxxxxxxxx detenci xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, při upuštění xx xxxxxxxxxx, xxxxx x vedle xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, vzdělávacími, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx trvá, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx a x xxxxxxxxxxx jednou xx 6 xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx další xxxxxxxxxxx ještě trvají.
(6) Zabezpečovací detenci xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ochranné xxxxxx, xxxxxxx-xx důvody, xxx xxx xxxx xxxxxxx, a jsou xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro něž xxxx uložena.
§72a xxxxxx právním předpisem x. 129/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

§73
Xxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty
(1) Xxxxx-xx uložen xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §55 xxxx. 1, xxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx věc xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) náleží-li xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx odsoudit,
b) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) ohrožuje-li xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku, xxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxx nebezpečí, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx věc xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pachatel xxxxxx trestným xxxxx xxxx jako odměnu xx něj, nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx zčásti, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x hodnotě xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxx x níž xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové hodnoty, xxxxx xx soud xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Soud xxxx xxxxx zabrání xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uložit xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx ji tak, xxx xx xxxxxx xxxxx použít xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx zařízení,
c) xxxxxxxxx xx ní xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx změnu, xxxx
x) xxxxxx dispozice x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x xxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Nebude-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
§73x
Zabrání xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxx, komu náleží xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota, xxxxx xx mohla být xxxxxxx podle §73, xx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx zužitkuje, xxxxxxx zcizí xxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx věci xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx porušujícím xxxxx xxxxx §55 xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73b xxxx. 2, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx až xx výše, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx takové xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty; hodnotu xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx mohl soud xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2006 Sb. x účinností od 1.7.2006
§73x
(1) Xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Zákaz uvedený x §55 xxxx. 4 se xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty x xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3.
§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2006

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mladistvých
§74
Obecné xxxxxxxxxx
Xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxxx x sankce xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx. Xxxxx zvláštní xxxxx nestanoví jinak, xxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx.

§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§76
§76 xxxxxx právním předpisem x. 218/2003 Xx.

§77
§77 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§78
§78 xxxxxx právním předpisem x. 218/2003 Sb.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2003 Sb.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Xx.

§81a
§81a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Xx.

§82
§82 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§83
§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/1965 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Sb.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2003 Sb.

§86
§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

Xxxxx xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§88
(1) X okolnosti, která xxxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx společnost.
(2) Xxxxxxxxxx, xx pachatel xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebrání xxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx postižen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§89
(1) Trestným xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyplývá xxxx jiného, xxx xxxxxxxx x trestnému xxxx, xxxxx trestného xxxx, organizátorství, návod x pomoc.
(2) Jednáním xx rozumí i xxxxxxxxx xxxxxxxx konání, x xxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jednotlivé xxxxx xxxxx vedené xxxxxxxxx xxxxxxx naplňují stejnou xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, jsou spojeny xxxxxxx xxxx podobným xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx časovou x x xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx spisu, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí xxxx xxxxx obdobně účinným xxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přítomnými.
(5) Xxxxxxx čin je xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jestliže xx x xxxx xxxxx xx x xxxx; xxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxx ustanovení nevyplývá xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx je možno xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Trestný xxx xx spáchán xxxxxxx x xxxxx, xx-xx spáchán xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxx xxxxx xx zdraví xx xxxxxx xxx vážná xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti,
c) ochromení xxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zohyzdění,
g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plodu,
h) xxxxxx xxxxxx, nebo
ch) xxxxx xxxx xxxxxxxx porucha xxxxxx.
(8) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x manžel, xxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx se pokládají xx xxxxx sobě xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, kdyby xxxx, xxxxxx xxxxxxx jedna x xxxx, druhá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo bezpečnostního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx exekuční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx exekutorských xxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 5) xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx společnosti x xxxxx x používá xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx byla v xxxxx odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4) je xxxxxxxx činitelem xxxx xxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vodní xxxxxx, xxxxxx přírody, mysliveckou xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x odpovědností. Xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx, samosprávy, xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx, xx za xxxxxx xxxxxxxx považuje za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, psychotropní xxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxxxx nepříznivě xxxxxxxx psychiku xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx rozpoznávací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxx xxxxxx nepatrnou xx xxxxxx škoda xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 5&xxxx;000 Xx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx dosahující xxxxxx nejméně 25&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxx 50&xxxx;000 Kč, xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxx 500 000 Xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxx částek xx xxxxx obdobně xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(12) Při xxxxxxxxx xxxx škody xx xxxxxxx z xxxx, xx kterou xx věc, xxxxx xxxx xxxxxxxxx útoku, x xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx prodává. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx v předešlý xxxx.
(13) Věcí se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Ustanovení x xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostředky na xxxx x xxxxxxxxxx x nemovitostech i xx byty a xxxxxxxx prostory, pokud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného. Xxxxx xxxxxxxxxx hodnotou xx xxxxxx majetkové xxxxx xxxx xxxx xxxxxx ocenitelná hodnota, xxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx ji x době xxxxxxxxxx x ní vlastní, xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx znám.
(14) Xxxxxxxxx xx xxxxxx vniknutí xx xxxxxxxxxx prostoru xxxx, nedovoleným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx překonáním xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(15) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nezapočítává xx xx ní xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx začátek.
(16) Xx organizaci se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního zákona.
(17) Xxxxxxxx spolčení xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(18) Xxxxx někoho x xxxx či xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx operace xx počítači, xxxxxx xx elektronického xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxxxx mikročipem, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx záznamem, anebo xxxxxxxx takové operace xx xxxxxxxx zásahu xxxxxxxxxxx jiným.
(19) Insolvenčním xxxxxxxx xx rozumí x předběžný xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zástupce insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx správcem xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx, xxx xxx zastupovala xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx zahraniční insolvenční xxxxxxx, zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx jej xxxxxxxxxxx.
(20) Insolvenčním řízením xx rozumí řízení xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) a řízení xxxxx zákona o xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§90
(1) Jestliže k xxxxxxxx trestného činu xxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxx, xxxx xxx pachatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Pachatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx trestného činu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx jen xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxx x právnické xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu uvedeného x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx x osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vyžadované.
(4) Xxx xx x tomto xxxxxx xxxxx o xxxxxx, rozumí xx xxx
x) voják x xxxxx službě,
b) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx službě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxx mimo xxxxxx službu, je-li xx služebním xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx se v xxxxx zákoně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x vojenské xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx služba xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x odstavci 4.
(6) Xxxxxxxxxx §273, 274, 279, 285, 286 x 288a se xxxxxxxx též xx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX ČÁST
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, cizího xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx
§91
Vlastizrada
Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), teroru (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96) nebo xxxxxxxx (§97), bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem.
§92
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx násilných akcí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx orgánům, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx více xxxx xxxx xxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.
Xxxxx
§93
Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx x xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§93x
§93x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 537/2004 Xx.
§94
§94 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§95
Xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx republiky, narušit xxxx zničit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx strukturu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxx xxxxxxxx zastrašit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vládu xxxx xxxx státní xxxxx xxxx mezinárodní organizaci, xxx něco konala, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) provede xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx člověka x xxxxx způsobit xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx únos,
x) xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo telekomunikační xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx mělčině, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx důležité xxxxxxxx, veřejné prostranství xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prostranství xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, elektrické xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxx, lodi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx kontrolu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx poškodí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx zasahuje xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx důležitou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx život xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, vyváží xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx nedovolený xxxxxx x xxxxx jaderné, xxxxxxxxxx, chemické nebo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředku nebo xxxxxxxxx zakázané zákonem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx x nebezpečí xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx cizí majetek x nebezpečí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx způsobí požár xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, elektřiny xxxx xxxxxx podobně nebezpečných xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx patnáct let, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx
x) jednáním xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx, nebo
b) xxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx podporuje.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až patnáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) způsobí-li xxxxxxx činem těžkou xxxx xx zdraví xxxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx počet xxxx zůstal xxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zásobování xxxxxxx zbožím,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xx větším xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu,
x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx Xxxxx republika členem, xxxx
i) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ochrana xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
§96
Záškodnictví
(1) Xxx v xxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx nebo obranyschopnost xxxxxxxxx cizí xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx patnáct xxx nebo výjimečným xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§97
Xxxxxxx
(1) Kdo v xxxxxx poškodit xxxxxxx xxxxxxx xxxx obranyschopnost xxxxxxxxx zneužije xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx své funkce xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx
x) xxxxx xxxx ztěžoval xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu anebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxx až dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx stavu ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx na deset xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx činem škodu xxxxxxx rozsahu nebo xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
§98
§98 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§99
§99 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§100
§100 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.
§101
§101 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/1989 Xx.
§102
§102 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Sb.
§103
§103 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx.
§104
§104 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.

Oddíl xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§105
Xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx vyzvídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poškodit xxxxxxxxx, svrchovanost, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxx obranu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx jejichž xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx moci, xxx x takovým xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx takovou utajovanou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx osm let.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx vyzvídat utajované xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx vyzvídat xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx, xxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prospěch, xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx značném xxxxxxx, xxxx
x) týká-li xx xxxxxx čin xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx.
Ohrožení utajované xxxxxxxxx
§106
(1) Xxx vyzvídá informaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ji nepovolané xxxxx, xxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx Tajné,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx prospěch xxxx xxxxxxx-xx značnou xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxx-xx xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx organizace, x ochraně xxxxxxx xxxxx xx x xxxx oblasti Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx za stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu.
§107
Kdo x nedbalosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné xxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxx trestem.
§107x
§107a xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.
§108
§108 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.

§109
§109 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 557/1991 Xx.
§110
§110 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/89 Xx.
§111
§111 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 557/1991 Sb.
§112
§112 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
§113
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxx xx xxxxx ohrožení státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podporuje, bude xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx přísněji xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxxx xxx.
§114
Válečná xxxxx
Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§115
Xxxxxx x xxxxx xxxxxx
(1) Občan Xxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx koná službu xx xxxxxx xxxx xxxx nebo v xxxxx ozbrojeném xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na tři xxxx až osm xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

Hlava xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§116
§116 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.

§117
§117 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§118
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) používá-li x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxxx.

§118x
Xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxx x podobné xxxxxxx xxx
(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§119
§119 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.

§120
§120 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§121
Poškozování xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxx majetku xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zejména xxx, xx je xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxx uvede xx xxxxxx rozsahu xx trh xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx podstatné vady,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx organizované skupiny,
b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxx-xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx propuštěn.
§122
§122 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 148/1998 Sb.
§123
§123 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§124
Porušování xxxxxxxx x xxxxx zboží xx xxxxx x cizinou
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx poruší xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx průvozu xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Porušování xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
§124a
(1) Xxx xxxxxx zákaz xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x technologiemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx technologie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx činitele, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až na xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trestem anebo xxxxxxxxxxx majetku.
§124a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.1991
§124x
(1) Xxx poruší nebo xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xxxx xx takové xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců až xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxxxx se x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx dostalo do xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx škodu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx velkého xxxxxxx.
§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/1990 Xx. s účinností xx 1.2.1991
§124c
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxxx, kontrolovaných xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 2) xxxxx, xxxxxxx, xxxxx neupotřebitelnými, zatají xxxx evidenci nevede, xxxxx xxx xxxxx xxxxx do technického xxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx.
§124c vložen xxxxxxx předpisem x. 545/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.1991
Porušování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem
§124x
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx let xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xx spojení s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx čin xxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značný prospěch, xxxx
e) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§124x
(1) Xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x vojenským xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx základě je xxxxxx povolení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dostal xx ciziny,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxxxxx prospěch,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx státech,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 38/1994 Sb. x účinností od 1.4.1994
§124x
(1) Xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zničí, poškodí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx evidenci xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§124x xxxxxx právním předpisem x. 38/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.1994

Xxxxx druhý
Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§125
Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx
(1) Xxx nevede xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx doklady xxxxxxxx x přehledu x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx kontrole, ač xx x tomu xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
xxx v takových xxxxxxxx xxxxxxx, zápisech xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje, xxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx zkreslené údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xx obchodního rejstříku, xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zamlčí xxxxxxxxx xxxxx, anebo
kdo jiného xxxxxx nebo omezí xx právech xxx, xx xxx zbytečného xxxxxxx nepodá xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx listinu xx xxxxxx xxxxxx, xx xx k tomu xxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§126
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
Xxx x insolvenčním xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx účel insolvenčního xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§127
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx styku
(1) Xxx x úmyslu opatřit xxxx nebo jinému xx značném rozsahu xxxxxxxxxxx výhody xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx styku stanovená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 vážnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příjmů xxxxx xx značném xxxxxxx.

§128
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, povolání, postavení xxxx své xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxx styku, x uskuteční xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx organizovaném xxxx cenných xxxxxx xxxx zboží, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jako xxxxxxxxx, člen orgánu, xxxxxxxxx, podnikatel xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejným nebo xxxxxxxx předmětem xxxxxxxx x xxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo dá xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody na xxx až xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx sebe nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxx soutěži x xxxxxxx dražbě
§128x
(1) Xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úmyslu xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx opatřit sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dražby xxxxxxxx nebo výhodnější xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) spáchá xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pořadatel xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx komise, xxxxxxxxx xxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx získá xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx jako x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 žádá, xxxxxx xxxx si xx slíbit xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
§128x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 557/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§128x
Xxx xx xxxxxxx pletich x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné těžké xxxx přiměje xxxxxx, xxx se zdržel xxxxxx x xxxxxxx,
x) jinému poskytne, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxxx v soutěži, xxxx
x) žádá xxxx xxxxxx majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx zdrží účasti x soutěži,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.
§128b vložen xxxxxxx předpisem č. 557/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

§128c
Kdo xx xxxxxxx xxxxxxx při veřejné xxxxxx xxxx tím, xx
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx újmy xxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxx xx podávání xxxxxx xxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx za xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§128x vložen xxxxxxx předpisem č. 557/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

§129
Vystavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx auditor xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
§129x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nesprávné xxxx neúplné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozpočtů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx takové doklady xxxxxx, a xxx xxxxxx nesprávné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu nebo xxxxxxx zdrojů některého xxxxxxxx rozpočtu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxx malou.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 122/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

§130
§130 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§131
§131 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§132
§132 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.
§133
§133 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§134
§134 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§135
§135 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.

§136
§136 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.
§137
§137 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§138
§138 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.

§139
§139 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

Xxxxx třetí
Trestné xxxx xxxxx měně x xxxxxxx xxxx xxxxxx
§140
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let.
(2) Xxx padělá xxxx xxxxxxx peníze x xxxxxx xxxx xx xxxx pravé nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peníze xxx xxxx pravé,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxx xxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx deset xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§141
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz
Kdo padělané xxxx pozměněné xxxxxx, xxxxx mu bylo xxxxxxx jako xxxxxxx, xxx xxxx pravé, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové hodnoty.
§142
Výroba x držení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx jinému xxxxxx xxxxx přechovává nástroj xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 při xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§143
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx §140 xx 142 xx poskytuje xxx xxxxxxx jiným xxx xxxxxxxxx, tuzemským x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx a cizozemským xxxxxx papírům.
§144
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx peněz
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx peněz, xxxx
kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo
x) bez xxxxxxxxx xxxxxx odmítá xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuzemské peníze, xxxx
c) xxxxxxxxx xxxxxxxx peníze.

§145
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Kdo xxxxxx xxxx pozmění xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěch, xxxx
xxx takové xxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§145x
Xxxxxxxx x pozměňování nálepek x xxxxxxxx zboží xxxx předmětů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatkové povinnosti
(1) Xxx padělá xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státním orgánem xxxx xxx zmocněnou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx opatřit xxxx nebo jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx předměty xxxxx xx oběhu nebo xxxx užije jako xxxxxxx,
bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx rozsahu,
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx prospěch.

§146
Porušení zákazů v xxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruší zákazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx hospodářství a xxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxxxx stav, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx na jeden xxx až šest xxx.

§147
Neodvedení daně, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxx jako xxxxxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx daň, xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx xx tři xxxx nebo peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxxxx velkého xxxxxxx.
§147x
Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pojištění x příspěvku na xxxxxx politiku zaměstnanosti (§147) zaniká, jestliže xxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhlašovat xxxxxxxx.
§147a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

§148
Zkrácení daně, poplatku x xxxxxxx povinné xxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxx xxx, xxx, xxxxxxxx xx sociální zabezpečení xxxx zdravotní pojištění, xxxxxxxx xxxx jinou xxx xxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx se dvěma xxxxxxx,
x) poruší-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx škodu.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na pět xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu.
§148a
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx zboží
(1) Xxx x xxxxxxxxx k označení xxxxx xxx xxxxxx xxxxx nakládá x xxxxxxx s právním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx škodu xxxx opatřit sobě xxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx, nebo
kdo x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem uvádí xx xxxxx xxxxx xxx nálepek x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx účely,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx tři léta xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx osobami, nebo
x) xxxxx-xx takovým xxxxx značný xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§148x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. x účinností od 1.1.1994
§148x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx svoji xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx daně x ohrozí xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.
§148x vložen právním xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Xxxxx čtvrtý
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ochranných známkách, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx právu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
§149
Xxxxxx xxxxxx
Xxx jednáním, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž x xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx zvyklostmi xxxxxxx, xxxxxxx dobrou xxxxxx xxxx ohrozí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.

§150
Porušování xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx původu
(1) Xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx označované xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx výhradní právo xxxxxx, xxxx známkou xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xx oběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx snadno s xxx xxxxxxxxxxxx.
§151
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv
Xxx xxxxxxxxxxx zasáhne xx xxxx k chráněnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vzoru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§152
Porušování autorského xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x databázi
(1) Xxx neoprávněně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, uměleckému xxxxxx, xxxxxxxxx xx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx databázi, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) dopustí-li xx takového činu xx značném xxxxxxx.
Hlava xxxxx
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx xx xxxxxx orgán
§153
(1) Kdo užije xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx deset xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

§154
(1) Xxx jinému xxxxxxxxx usmrcením, ublížením xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.
(2) Kdo hrubě xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx orgán xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Útok xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
§155
(1) Xxx xxxxx xxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činitele, xxxx
x) pro výkon xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na tři xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxx činem jinému xx xxxxxx, nebo
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx až xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

§156
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxxx
x) xxx výkon xxxxxxxxx veřejného činitele,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx zbraní.
(3) Xxxxxxxx právním předpisem x. 253/1997 Sb.
§156a
§156x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§157
Společné xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx §155 x 156 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx vystoupila xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxx.

Oddíl druhý
Trestné činy xxxxxxxxx xxxxxxxx
§158
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činitele
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vykonává xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx xxxx zákazem činnosti.
(2) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§159
Maření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vážnou xxxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem značnou xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl třetí
Úplatkářství
§160
Přijímání xxxxxxx
(1) Xxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx si xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 úplatek xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 nebo 2
a) x xxxxxx opatřit xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b xxxxxx-xx takový čin xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2
x) x xxxxxx opatřit xxxx xxxx jinému xxxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx jako xxxxxxx xxxxxxx x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§161
Xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx poskytne, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx xxxx způsobit jinému xxxxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§162
Nepřímé xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za to, xx xxxx svým xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo za xx, xx xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Kdo z xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 jinému xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§162a
Společné xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx, xxxxx xx dostává xxxx xx dostat xxxxxxxx osobě xxxx x xxxxx souhlasem xxxx xxxxx, x xx xxxxxx není xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160162 xx xxxxx xxxxx uvedené x §89 xxxx. 9 xxxxxx xxx osoba
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx funkci, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva veřejného xxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x podniku, x xxxx má xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx čin xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Za obstarávání xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx předpisem nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx zajistit, xxx x obchodních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx bezdůvodnému xxxxxxxxxxxx účastníků těchto xxxxxx xxxx osob, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§163
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx podplácení (§161) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§162) zaniká, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxx x xx xxxxxxx, a xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx poměrům bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx slíben x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pravomoci veřejného xxxxxxxx xxxxxxxxx x §162a xxxx. 2 xxxx. x) xx x) nebo xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxx činitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.
Oddíl čtvrtý
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§163x
Xxxxx xx zločinném xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx zločinné xxxxxxxx, xxxx kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo kdo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx vztahu x xxxxxxxxxx spolčení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx teroru (§93) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95).
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx (§93) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95).
(4) Xxxxxxxxxx §43 x 44 xx xx pachatele xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxx.
§163x
Kdo xxxxxx xxx uvedený x §163a, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x §163a, xxxxx xxx xxxxx odstraněno. Voják xxxx takové oznámení xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§163b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/1995 Sb. x účinností xx 1.9.1995
§163x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 1 xxxx 2 trestný, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dopustil x xxxxx xxxxxxx pachatele xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx zločinného xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx nestává xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.
Xxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
§164
Xxxxxxxxxxx
Xxx veřejně podněcuje x trestnému xxxx xxxx x hromadnému xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.
§165
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu
(1) Xxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx odmění xxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx odměnu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§166
Nadržování
(1) Xxx pachateli xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, trestu xxxx ochrannému xxxxxxxx xxxx xxxxxx výkonu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx tento xxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Kdo xxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx prospěch osoby xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, ledaže xx xxx učinil x xxxxxx
x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 xxxx. 3 a 4), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 2 a 3, xxxx genocidia (§259), nebo
b) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§167
Xxxxxxxxxxx trestného xxxx
(1) Xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx připravuje xxxx xxxxx trestný xxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §106, xxxxxxx zrady (§114), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), xxxxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §129a xxxx. 5, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§140), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 2 x 3, organizování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §171a xxxx. 4, xxxxxxxxx překročení xxxxxx hranice xxxxx §171b odst. 2 x 3, porušování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §171e, neoprávněného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §178 odst. 3, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §180a, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §180c odst. 2, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx omamných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jedů xxxxx §187 x 188, xxxxxx xxxxxxx osoby (§215), xxxxxx (§219), xxxxxxx (§234), xxxxx xxxxxxx (§234a), xxxxxxxxxx (§241), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §242, krádeže xxxxx §247 xxxx. 4, zpronevěry xxxxx §248 xxxx. 4, xxxxxxx podle §250 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §250a xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §250b xxxx. 5, podílnictví xxxxx §251 odst. 3 a 4, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §252a xxxx. 4 x 5, xxxxxxxxx (§259), používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§262), xxxxxxx xxxxxxxx (§263), plenění v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§264), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §273 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §275 xxxx. 2 xxxx. x), porušování práv x chráněných zájmů xxxxxx podle §279a xxxx. 3 x §279b xxxx. 3, xxxxxxxx (§282) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §288 xxxx. 2, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx zákon xx některý x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx trestem xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx, nemohl-li trestný xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xx sebe xxxx osobu xxxxxxx xxxxx x nebezpečí xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, jiné xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Uvedení xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání však xxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx nepřekažení xxxxxxxxx xxxx vlastizrady (§91), rozvracení xxxxxxxxx (§92), teroru (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), sabotáže (§97), vyzvědačství (§105), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §106, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx (§259).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx i jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx; voják xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§168
Neoznámení trestného xxxx
(1) Xxx xx hodnověrným xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), záškodnictví (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 odst. 2, 3 x 4), ohrožení utajované xxxxxxxxx (§106 x 107), xxxxxxxxxx předpisů x nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), porušování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx (§140), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§171e), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaji (§178 xxxx. 3), xxxxxx xx xxxxxxxxx spolčení (§163a odst. 2 x 3), obecného xxxxxxxx podle §179, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §180a, zavlečení vzdušného xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx podle §180c xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§215), xxxxxx (§219), xxxxxxxxx (§259) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx (§262), x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx toho, xxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx; stanoví-li xxxxx xxxxx xx některý x xxxxxx trestných xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Kdo xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx trestný, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx sebe nebo xxxxx blízkou xxxxx x nebezpečí xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx trestního stíhání. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x nebezpečí trestního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnosti, xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 xxxx. 2, 3 x 4), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 x 107), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 2 x 3 nebo xxxxxxxxx (§259).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxx xxxx advokátní koncipient, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxx obdobného zpovědnímu xxxxxxxxx.

Oddíl šestý
Jiná xxxxxx xxxxxxxx státního orgánu
§169
§169 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§169x
Zasahování xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx povinnosti x xxxxxx xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx
x) opatřit xxxx xxxx jinému xxxxxx prospěch, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§169b
Pohrdání xxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
xxx xx opakovaně xxx xxxxxxx jednání x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx
xxx opakovaně xxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx roky xxxx peněžitým xxxxxxx.
§170
§170 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.
§170x
§170a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§171
Maření xxxxxx úředního xxxxxxxxxx a xxxxxxxx
(1) Xxx maří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx státního orgánu xxx, xx
x) bez xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x místě xxxx obvodě, na xxxxx se vztahuje xxxxx xxxxxx pobytu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx uložen xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnost, xxxxx xx byla zakázána,
d) xxxxxxx xx závažného xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx ochranného léčení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx z ústavu, xxxxxx při xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx ochranné xxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxxxx podstatně ztěžuje, xxxxx maří xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xx závažného jednání, xxx zmařil účel xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx
x) xxx závažného xxxxxx nenastoupí xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx brání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Kdo zmaří xxxx xxxxxxxxx ztíží xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného státního xxxxxx xxx, že
a) xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, zatají, xxxxx xxxx odstraní věc xxxx xxxxx majetkovou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxx, x vazby xxxx x xxxxxx trestu xxxxxx svobody,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx peněžitým trestem.
(3) Xxx poté, xx xxxxx němu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx schválené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí, xxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx, nebo xxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výchovy xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(4) Xxx se xxxxxxx závažného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aby xxxxxx vykázání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx povinnost dočasně xxxxxxx xxxxxxxx obydlí x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x navrhovatelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

§171a
Organizování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx
(1) Kdo pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní hranice xxxx jinému xxxxxx xx mu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx mu pomáhá xxxxxxxxx se xxxx xxxxx republiky 11) xxxx takové přepravení xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx opětovně, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx zakrýt xxxx usnadnit xxxx xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek,
d) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch,
e) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový čin xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx více xxxx xxxx smrt,
b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx,
x) spáchá-li takový xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, nebo
d) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.
§171x
Násilné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx hranici za xxxxxxx násilí nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx násilí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 zorganizuje,
x) xxxxxx xxxxxx xxx xx zbraní xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný následek,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
f) xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za válečného xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx patnáct let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx zdraví xxxx xxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx jako xxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
§171x
Porušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
§171d
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx republiky
(1) Xxx x xxxxxx získat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pomáhá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx xxxx peněžitým trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx čin xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx čin xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
b) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx voják za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§171x
Porušování xxxxxxxxxxxxx sankcí
(1) Xxx ve větším xxxxxxx poruší xxxxxx, xxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo boje xxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx dodržování je Xxxxx xxxxxxxxx zavázána xx xxxxx členství x Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxx v Xxxxxxxx unii, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 značnou xxxxx, nebo
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx prospěch.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
§171x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 12.7.2007
§172
Xxxxxxx xxxxx
(1) Kdo xx xxxxxxxx vzepření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx na jeden xxx až xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1.
§173
§173 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 148/1998 Sb.

§174
Křivé obvinění
(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx trestní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 značnou škodu xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§175
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxx xxxxxx xxxx nepravdivý, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx posudek, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na dvě xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, státním xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx trestního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, která má xxxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx zamlčí,
bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx následek.
§175x
Křivé xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx jako tlumočník xxxx soudem, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxx xxxx vyšetřovací xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tlumočí xxxx xxxxxxx překládá, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až tři xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§175x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nepravdivých xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxx padělá xxxxxxxxx xxxxxx, posudek xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxx x úmyslu xxxx xx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx před xxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx občanském xxxxxxx xxxxxx, xxxx
kdo xxxxx x xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx trestem xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx způsobilá xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx podstatné skutečnosti x zdravotním stavu xxxx xxxx xxxxxx, xxx je xxxx xxxxx x řízení xxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo před xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x trestním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo
xxx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) opatří-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2002

§176
Padělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změní xxxx obsah x xxxxxx, aby xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo
kdo užije xxxxxx listiny xxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§176a
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx opatří xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx razítko xxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx razítko, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx součástí listin, xxxxx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, anebo předmět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx xxxx zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxx trestem.
§176x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

§177
Maření xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxxxx násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lstí xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hlasovacího xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxx
xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxx xxxxx politické xxxxxx xxxx na petici xxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vědomě xxxxxxx xxxxxxxx dokumentu jako xxxxxxx, nebo
kdo xxxxxx xxxxxxxxx sečte hlasy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx nebo průběh xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxx průběh xxxxxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx.
§178
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, jinak xxxxxxxxxx xxxx si xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem veřejné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx újmu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx se osobní xxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo, xxx i z xxxxxxxxxx, poruší právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx zpřístupní xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx tím xxxxxx xxxx na právech xxxx oprávněných xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět let xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxxxx, filmem, rozhlasem, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxx povolání, xxxxxxxxxx xxxx funkce.

§178x
Xxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, nebo ukryje, xx xxxx nebo xxxxxx převede, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx neoprávněně xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1
x) x úmyslu opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prospěch,
b) zvlášť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) hromadně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, byl-li v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro čin xxxxxxx v odstavci 1.

Xxxxx čtvrtá
Trestné činy xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx
§179
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek výbušnin, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx sil xxxx se xxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), xxxx
xxx obecné xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, nebo
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, škodu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx patnáct xxx xxxx výjimečným xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx smrt, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

§180
(1) Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebezpečí xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na zdraví xxxx xxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, xx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx, nebo
c) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b)
a) xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx
x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx.
(4) Odnětím svobody xx xxx léta xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravního prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxxx
§180x
(1) Kdo xx palubě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředkem
a) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx násilí,
x) xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx způsobením xxxxx xxxxxxx rozsahu, nebo
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx nebo propadnutím xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt, xxxx
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§180x
Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx plavidla xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§180x
Zavlečení xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx takového xxxxxxxxxx xxxxxx nebo neoprávněně xxxxx xxxxxxxx prostředku, xxxxx mu byl xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.
§180x
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx držitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 7), xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§180d vložen xxxxxxx předpisem x. 411/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2006
§181
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při hrozivé xxxxx
Xxx zmaří xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrozivé xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx větší xxxxxxx xxxx, xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) odepře xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxx xx xxxxxxx, xxxx
x) zmaří xxxxxxxxxx xxxxxx pomoci jinou xxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§181x
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx, ovzduší, xxx xxxx jinou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x využívání přírodních xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, u něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx rostoucích rostlin (xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx), xxxx
xxx úmyslně xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx xxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vynaložit xxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zdroje, u xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xx značně xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§181b
(1) Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§181a) xxxxx xxxxx xxxx odvrácení xxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 proto, xx xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx značném xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx let xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx životního prostředí, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxx vynaložit xxxxxxx xx velkém xxxxxxx.
§181x
Poškozování xxxx xxxxxx
(1) Xxx, byť x x xxxxxxxxxx, těžbou xxxxxxx porostů xxxxxxxxxx x rozporu s xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx celkové větší xxxxx xxxx nebo xxxxxxx lesní porost xxx xxxxxxx zakmenění xxxxxxxxx zvláštním předpisem xx celkové větší xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx seč xxxx xxxxxxxxx xx celkové xxxxxx ploše xxxx.
§181x vložen právním xxxxxxxxx č. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§181x
Společné xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx §181a x 181b xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx nejméně 5 xx x x xxxxxxx vodního xxxx xxxxxxx 2 km xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx plochou xxxx xxxxx §181c xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1,5 xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lesa xx xxxxxx plocha xxxxx xxx 3 xx.
§181x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§181e
Xxxxxxxxx x odpady
(1) Xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo je xxxxxxx, přepravuje nebo xxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady xxx, xx přepraví xxxxx xxxx hranice státu xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx oznámení nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) získá-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx velkého xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx nakládání x chráněnými a xxxxx xxxxxxxx živočichy x planě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§181f
(1) Xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx jedince zvláště xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx živočichů, xxxxxxx xxxx exemplářů, xxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx činu, xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxx letech xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx letech xxx xxxxxx trestný xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx opatří exemplář xxxxx xxxxxxxx ohroženého xxxx druhu xxxxx xxxxxxxxxx vyhubením.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx 2 v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx.
§181x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§181x
Xxx x nedbalosti poruší xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx, zničí, xxxxxxxxx doveze, xxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxx nebo xxxxxx xxxxxx jedince zvláště xxxxxxxxxx xxxxx živočicha xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx ohroženého xxxxx xx větším rozsahu xxx padesáti xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§181g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2002
§181h
Xxx, xxx i z xxxxxxxxxx, poruší xxxxxx xxxxxxxx nebo rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx tím, xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx žijící xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rostliny x xxxxxxx měřítku, že xxx xxxxxxxx místní xxxxxxxx xxxxxx živočichů xxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§181x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Poškozování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§182
(1) Kdo xxxxxxx xxxxxx provoz
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx veřejnou dopravu,
b) xxxxxxxxxx zařízení proti xxxxx znečišťujících xxxxx,
x) xxxxxxxx energetického xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podmořského xxxxxxx,
x) obranného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx a jiným xxxxxxxx útokům nebo xxxxxx následkům, xxxx
x) xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx šest xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§183
Xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zřetelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx nivelačního xxxx xxxx opěrného xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem.

§184
Kdo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§182 xxxx. 1), xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx na šest xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§185
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxx xxxxxxxx vyrobí xxxx opatří sobě xxxx xxxxxx střelnou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx peněžitým trestem xxxx propadnutím věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Kdo bez xxxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x užití xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,
a) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx větším rozsahu, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§185a
Vývoj, xxxxxx x držení xxxxxxxxxx bojových xxxxxxxxxx
(1) Xxx vyvíjí, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, bojové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zakázané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx nakládá, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx provozy xxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prostředků xxxx výbušnin xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx, staví nebo xxxxx.
§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/1999 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.7.2000

§186
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vysoce nebezpečné xxxxx
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, vyveze, xxxxxxxxxx xxxxx jinému obstará xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx předměty xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem prospěch xxxxxxx xxxxxxx, anebo
c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx výroba x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx
§187
(1) Xxx neoprávněně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, zprostředkuje, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx přechovává xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx větším rozsahu, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx osobě xxxxxx než xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx let bude xxxxxxxx potrestán,
a) získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx vůči xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx osob xxxx xxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx státech.

§187x
(1) Xxx xxx xxxxxxxx přechovává xxxxxxx xxxx psychotropní látku xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 ve xxxxxx rozsahu.
§187a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/1998 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1999
§188
(1) Xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx opatří xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nedovolené xxxxxx omamné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, přípravku xxxxxxxxxxxx omamnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin vůči xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, nebo
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§188a
Šíření xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx alkoholu xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx takové xxxxx xxxxx podněcuje xxxx šíří, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxx osmnáct xxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx způsobem.
Šíření nakažlivé xxxxxxx
§189
Kdo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.
§190
Xxx x nedbalosti xxxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx trestem.
§191
(1) Xxx, byť i x xxxxxxxxxx, způsobí xxxx zvýší nebezpečí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx hospodářsky xxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 rozšíření xxxxxx xxxxxxx.
§192
(1) Xxx, byť i x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxx choroby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rostlin, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 rozšíření xxxxxx choroby nebo xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx
§193
(1) Kdo xx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x obvyklému účelu xx nebezpečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx smrt.
§194
Xxx xx xx prodej, xxxx xxx tento xxxx xxxxxx anebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx užití k xxxxxxxxx účelu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdraví, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.

§194x
Xxxxxxxxxx výroba xxxx
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xx větším xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxx, xxxx
xxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx oběhu,
bude xxxxxxxxx, nejde-li o xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo přechovává xxxxxxxx na xxxxxx xxxx.
§195
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo psychotropní xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx považuje xx xxxx ve xxxxxx §187, 187a a 188, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx §189 xx 192 x xx které xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §192.

Xxxxx xxxx
Xxxxxxx činy xxxxx narušující občanské xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx
§196
(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usmrcením, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx způsobením škody xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx způsobením xxxxx xxxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxx, vyznání xxxx xxxxx, xx xxxx xxx vyznání, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta.
(3) Xxxxxx jako v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§197
§197 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§197x
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx usmrcením, těžkou xxxxx xx zdraví xxxx xxxxx těžkou xxxxx takovým způsobem, xx to xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxxxxx, znalci xxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§197x
§197x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.
§198
Hanobení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Kdo veřejně xxxxxx
a) xxxxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxx etnickou xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx bez xxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.
(2) Xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
§198x
Xxxxxxxxxxx x nenávisti xxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx jejich xxxx x xxxxxx
(1) Kdo veřejně xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x některému xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, rase, xxxxxxxxxxx, třídě xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx a svobod xxxxxx příslušníků, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxxx bude xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx obdobně účinným xxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xx aktivně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sdružení, xxxxx xxxxxxx diskriminaci, násilí xxxx rasovou, xxxxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxx.
Šíření xxxxxxxx xxxxxx
§199
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vážného xxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tím, xx xxxxxxxxx poplašnou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden rok xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Kdo zprávu xxxxxxxx x odstavci 1, ač xx, xx xx nepravdivá x může vyvolat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sdělí xxxxxxx xxxx organizaci xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxx hromadnému informačnímu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxxx nebo xxxxxxxxx trestem.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo x činnosti státního xxxxxx anebo jiný xxxxxx závažný xxxxxxxx.
§200
Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vážného xxxxxxxxxxx, malomyslnosti nebo xxxxxxxxxxx nálady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxx, xx xxxxxxxxx poplašnou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

§201
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, vykonává ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx zákazem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel potrestán,
a) xxx-xx za xxx xxxxxxx x odstavci 1 x posledních xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxx-xx xx xxxxxxx čin xxxxxxxx pod vlivem xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx havárii, xxxxxxxx xxxx xxxxx nehodu, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx řídí-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§201x
Xxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xx stavu nepříčetnosti, x xxxx se xxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx; xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxx, které xx xxxxx znaky trestného xxxx, xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1, xxxxx x §12 xx xxxxxxx, přivedl-li xx pachatel do xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx spáchat trestný xxx, xxxx spáchal xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x tom, xx xx přivedl do xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§202
Xxxxxxxxxxx
(1) Kdo se xxxxxxx veřejně xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx napadne xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx průběh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo obřadu xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody až xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§202x
Hanobení xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxx povolení xxxxxx hrob xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§202x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§203
Xxxxxx zvířat
(1) Xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v posledním xxxx xxxxxxxx xxxx xx takový xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Kdo utýrá xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(3) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§204
Xxxxxxxxxx
(1) Kdo jiného xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 za xxxxxxx xxxxxx, pohrůžky násilí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx tísně nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx prospěch,
b) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx než osmnáct xxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx let.
§205
Šíření xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx písemné, xxxxxxxxxxxx, filmové, počítačové, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dílo
a) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) na místě, xxxxx xx dětem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,
bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx jiné majetkové xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, nabídne, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, počítačové, elektronické xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx dítě,
x) x němž xx xxxxxxxxx násilí či xxxxxx x xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,
xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx pornografického díla,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím věci xxxx jiné majetkové xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až šest xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2
x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
c) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2
x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx získat xxx xxxx xxxx pro xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.
§205x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pornografie
Kdo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, elektronické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dítě, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx roky.
§205x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 271/2007 Sb. x účinností xx 1.12.2007
§205x
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx až xxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1
a) jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1
x) jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působící xx více xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§205x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 271/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.12.2007

§206
Xxxxxxx
(1) Xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho vážnost x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx újmu, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tiskem, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§207
(1) Kdo xxxxx, která je x nebezpečí smrti xxxx xxxx xxxxxx xxxxx poruchy xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xx tak xxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxx sebe xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok.
(2) Xxx osobě, která xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeví xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ač je xxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§208
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dopravní xxxxxx, xx níž xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxx utrpěla újmu xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx učinit xxx xxxxxxxxx pro sebe xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§209
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx újmu na xxxxxxx xxx, že
a) xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§209a
Nedovolené xxxxxxxxx s xxxxxxx, tkáněmi x xxxxxx
(1) Xxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 12) xxxxxxx z těla xxxxxxx člověka odběr xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx zákazem činnosti.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx buňkami, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánem x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx předpisy 12).
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 opětovně,
b) spáchá-li xxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx značný xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) získá-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 prospěch xxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx s organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
§209b
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lidským xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx
x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx přenesení do xxxxxxxx organismu,
x) x rozporu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx embryo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) v xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx množství xxxxxxxx embryonálních kmenových xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx embryo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx druhu,
e) x rozporu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxx, xxxx
f) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx manipulace xxxxxxxxx x vytvoření xxxxxx lidského jedince (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až tři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx prospěch.
(3) Xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx spojení x xxxxxxxxxxxxx skupinou působící xx více xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo pro xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.
§209x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006
Hlava šestá
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a mládeži
§210
Dvojí xxxxxxxxxx
(1) Xxx za xxxxxx xxxxx manželství xxxxxx manželství xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx uzavře manželství x osobou, xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx jiném.
§211
§211 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1989 Xx.

§212
Xxxxxxxx dítěte
(1) Xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xx povinnost xxxxxxx x xxxxx xx xxxx nemůže xxxxxxx pomoc, x xxxxxxx xx tím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden rok xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx smrt.

§213
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxx zákonnou povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxx xx úmyslně xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§214
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx lítosti
Trestnost zanedbání xxxxxxx xxxxxx (§213) xxxxxx, xxxxxxxx trestný xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx svou povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx soud xxxxxxx xxxxxx počal vyhlašovat xxxxxxxx.

§215
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx osobách, xxxx
x) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.
§215x
Týrání xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
(1) Xxx xxxx osobu xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bytě nebo xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx.
(2) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, nebo
x) pokračuje-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx delší xxxx.
§215x vložen právním xxxxxxxxx č. 91/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2004

§216
Xxxx
(1) Kdo dítě xxxx xxxxx stiženou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx má xxxxx zákona xxxx xxxxx úředního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx mravní xxxxx xxxxxxx osoby.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na zdraví, xxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx následek.
§216a
Xxxxxxxxxxx x dětmi
(1) Xxx za odměnu xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
§216x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Dítětem podle §216 a 216a xx rozumí xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx.

§217
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx vydá, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx nebezpečí xxxxxxxxx tím, že
a) xxxxx ji x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxx zahálčivý xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo
c) xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x osobu mladší xxx xxxxxxx xxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx.
(2) Xxx umožní, xxx i x xxxxxxxxxx, osobě xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx technickým zařízením, xxxxx xxxxxxxxx výsledek xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžité xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden rok xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx zákazem xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 ze zavrženíhodné xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx takového činu xx delší dobu,
c) xxxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značný xxxxxxxx.
§217x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku
(1) Kdo xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx mladší osmnácti xxx za xxxxxxxx xxxx x xx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úplatu xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxx xxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
§217a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
§217b
Osoba xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx žádá nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx, xx xxxx xx xxxxxxxx styk, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x to xxx xxxxx xxxxxxxxxx x návodci xxxx xxxxxxxxxxx.
§217b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§218
Xxxxxxxx alkoholických xxxxxx xxxxxxx
Xxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx míře xxxxxx osobám xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mládeži
§218x
Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx osobě xxxxxx xxx osmnáct let xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jinému xxx xxxxxxxxx účelu, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
§218a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 290/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
§218b
Vláda xxxxxxx nařízením, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx s anabolickým xxxxxxx xx xxxxxx §218a.
§218b vložen xxxxxxx předpisem x. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxx x xxxxxx
§219
Xxxxxx
(1) Xxx jiného xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1
x) xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx nebo trýznivým xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx ženě,
e) na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxxx činiteli xxx xxxxxx nebo pro xxxxx xxxx pravomoci,
g) xx xxxxx pro xxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xx xxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx z xxxx zvlášť zavrženíhodné xxxxxxxx.

§220
Xxxxxx novorozeného dítěte xxxxxx
Xxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx dítě při xxxxxx xxxx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx.

Xxxxxxxx xx zdraví
§221
(1) Xxx xxxxxx úmyslně xxxxxx xx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx svědkovi, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) spáchá-li takový xxx xx jiném xxx jeho xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx xxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

§222
(1) Xxx jinému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx svědkovi, znalci xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx xx jiném xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, národnost, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, vyznání nebo xxxxx, xx xx xxx xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx.

§223
Xxx jinému x xxxxxxxxxx ublíží xx xxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

§224
(1) Xxx jinému x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx na xxxxxx nebo xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx, povolání, postavení xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx mu podle xxxxxx.
(3) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx proto, že xxxxx xxxxxxx předpisy x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.
§225
Rvačka
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx život nebo xxxxxx xxxxxx tím, xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx při xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újma xx xxxxxx nebo smrt.
§226
Ohrožování xxxxxxxx nemocí
Xxx xxxxxx xxxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxxxxx pohlavní xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§227
(1) Xxx těhotné xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx k xxxx, xxx
x) xxx xxxxxxxxxxx sama uměle xxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonných předpisů x xxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx.

§228
(1) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxx jinak než xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxx přeruší xxxx těhotenství.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 3 xxxx.

§229
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx těhotenství xxxx xxxxx přeruší xxxx xxxxxx x xx xxxxxx nebo mu xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, a to xxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§230
Účast xx sebevraždě
(1) Xxx jiného pohne x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k sebevraždě xxxxxx, bude potrestán, xxxxx-xx alespoň x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx osobě xxxxxx xxx xxxxxxx let, xx těhotné xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hlava xxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx důstojnosti
Oddíl xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx svobodě
§231
Omezování xxxxxx svobody
(1) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx užívat xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.

§232
Xxxxxxx osobní xxxxxxx
(1) Xxx jiného xxxxx xxxxxx svobody, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§232x
Obchodování x xxxxx
(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx let, xxx xx xxxx xxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) k otroctví xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) k xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na dvě xxxx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx použití xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx ho bylo xxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx x jiným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx činem jiného x xxxxxxxxx xxxxx xxxx na zdraví xxxx smrti,
c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx osm až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
§232x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 537/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.10.2004

§233
Zavlečení do ciziny
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx ciziny, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx xxxx xx osobě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou újmu xx zdraví, xxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§234
Xxxxxx
(1) Kdo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx člen organizované xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx škodu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx.
§234x
Xxxxx xxxxxxx
(1) Kdo xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx jinou vážnou xxxx, x cílem xxxxxxx xxxxxx, aby xxxx konal, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxx xxx osmnáct xxx,
c) xx-xx xxx xxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxxx let nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 smrt.

§235
Vydírání
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx nutí, xxx xxxx konal, xxxxxxxx xxxx trpěl, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx tlumočníkovi x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxx xxxx rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx je xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět až xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx let xxxx výjimečným trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.
§236
Omezování xxxxxxx xxxxxxx
Xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxx k xxxxxx xx náboženském xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) jinému x xxxxxxx svobody xxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

§237
Xxxxx
Xxx xxxxxx nutí, xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxx xxxxxx.

§238
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx vznikne xx xxxx xxxx xx bytu xxxxxx xxxx tam xxxxxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, užije-li xxx xxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx násilí, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx pět let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx užije xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 násilí xxxx xxxxxxxx bezprostředního xxxxxx x xxxxxx xxx spáchá se xxxxxx nebo nejméně xx xxxxx xxxxxxx.
§238a
Xxxxxxxxxx xxxxxxx sdružování x xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, pohrůžkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve výkonu xxxx sdružovacího xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxxxxxxxxxxx násilí protiví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx shromáždění, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx nebo peněžitým xxxxxxx.
§238x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.1990
Xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxxxxxxxx xxxxx
§239
(1) Xxx úmyslně xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx listu xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zařízením,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxxx měsíců.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který
x) xxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1,
x) jinému xxxxxxx xxxxxx spáchat xxxxxx xxx, nebo
x) xxxxxxx nebo potlačí xxxxxxxxx obsaženou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dopravním zařízením xxxxx zprávu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, telegraficky xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§240
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, o němž xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxx tajemství xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx rok.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx telekomunikační xxxxxx, který
a) spáchá xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx lidské xxxxxxxxxxx
§241
Xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxx xxxxxx jiného k xxxxxxx xxxx x xxxxxx obdobnému xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx x takovému xxxx xxxxxxxx bezbrannosti xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx až xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx deset let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx let.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 těžkou újmu xx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§242
(1) Kdo xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx let xxxx xxx takové xxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlavně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na osobě xxxxxxx xxxx dozoru, xxxxxxxxxx xxxx závislosti.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx na deset xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

§243
Kdo zneužívaje xxxxxxxxxx xxxxx mladší než xxxxxxx let xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx závislosti, xxxxx způsobem pohlavně xxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.

§244
§244 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§245
Xxxxxx mezi příbuznými
Kdo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx léta.

§246
§246 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 537/2004 Xx.

Xxxxx devátá
Trestné xxxx xxxxx xxxxxxx
§247
Xxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxxxx cizí xxx tím, že xx jí xxxxxx, x
x) způsobí xxx xxxxx nikoli xxxxxxxxx,
x) xxx spáchá xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx po činu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx jiný xx xxxx nebo xxx xxxx, nebo
e) xxx xx takový čin x xxxxxxxxxx třech xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§248
Zpronevěra
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx věc xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) spáchá-li takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebo
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu nebo xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§249
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizí xxxx
(1) Kdo xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo
kdo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx, přechodně xxxxx
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.

§249a
Neoprávněný xxxxx xx xxxxx x xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostoru
(1) Kdo xxxxxxxxxxx obsadí xxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx oprávněné xxxxx x xxxxxxx domu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx neoprávněně xxxxx.
§249x xxxxxx právním předpisem x. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1994
§249x
Neoprávněné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepřenosnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§250
Podvod
(1) Kdo ke xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx nikoli xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 škodu velkého xxxxxxx.
§250x
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Kdo xxx sjednávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrubě zkreslené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx úmyslně xxxxxx xxxxxxxxx událost, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx událostí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx léta xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 nebo 2 na xxxxx xxxxxxx xxxxx nikoliv xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx majetku škodu xxxxxxx xxxxxxx.

§250b
Úvěrový xxxxxx
(1) Kdo xxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxx či x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx bez souhlasu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx určený xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou škodu xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998
§250x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx
(1) Kdo xxxxxxxxx peněžní xxxx xxxxx podobnou hru xxxx sázku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výhry xxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx pět let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx.
§250x (xxxxxxx §250x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 557/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992 - xxxxxxxx xxxxxxx x. 253/97 Xx.

§251
Podílnictví
(1) Xxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x) věc nebo xxxxx majetkovou hodnotu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spáchaným x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx, nebo
b) věc xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která byla xxxxxxxx xx věc xxxx jinou majetkovou xxxxxxx uvedenou x xxxxxxx a),
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx léta xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx; spáchá-li xxxx xxx ve xxxxxx x věci nebo xxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnotě xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx závažného trestného xxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx x věci xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx k xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotě x xxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.
§251x
§251a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx.

§252
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx majetkovou xxxxxxx xxxxx hodnoty, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spáchaným x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině jinou xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jinému x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo zjištění xxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 proto, xx xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx k xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx závažného xxxxxxxxx xxxx, nebo
b) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.
§252a
Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxxx původ nebo xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx podstatně ztíženo xxxx znemožněno xxxxxxxx xxxxxx
a) xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxx, xxxx
b) xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnoty, která xxxx xxxxxxxx za xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx x xxxxxxx x),
x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty nebo xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx větší xxxxxxx, xxxx
c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx prospěch.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxx x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx závažného xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx značné xxxxxxx,
c) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx
x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání nebo xxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx působící xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnotě v xxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx
c) získá-li xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§253
Xxxxxx
(1) Xxx zneužívaje xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx rozumové xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxx takovou pohledávku xxxxxxx nebo v xxxxxx uplatnit ji xx sebe xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx prospěch.

§254
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nepatrné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx, omylem xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 značný prospěch.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
§255
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spravovat xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, která má xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§255x
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx [§5 písm. x)] xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodu tím, xx xxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx šest xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx osoba, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx rozsahu.
§255x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2000

§256
Poškozování věřitele
(1) Kdo x xxx xxxxxxxx xxxxx uspokojení xxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx, poškodí, xxxxxx, xxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx uzná xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx o majetku xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx oprávněn xxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx zmaří uspokojení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, že
a) xxxxx, xxxxxxx, zatají, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx dlužníka xxxxxxx neexistující xxxxx xxxx pohledávku.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx velkého rozsahu.

§256a
Zvýhodňování věřitele
(1) Kdo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx schopen plnit xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx věřitele tím, xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§256b
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx, který xx nepřísluší.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 značnou xxxxx.
(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 nebo 3 škodu xxxxxxx xxxxxxx.
§256x
Předlužení
(1) Kdo, byť x x vědomé xxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)], si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozporu xxxx xxxxxx nepoměru x xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx osobám, xx xx xx x hrubém xxxxxxxx x xxxx majetkovým xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx podnikatelského xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx nenáleží x xxxx pravidelné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x hrubém xxxxxxxx x jeho majetkovým xxxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)], xx ví, xx xx předlužen, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zástavu.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§256x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2000

§257
Poškozování xxxx věci
(1) Xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx majetku škodu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx věci xxxxxx, znalce nebo xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin na xxxx jiného pro xxxx xxxx, národnost, xxxxxxxxx přesvědčení, vyznání xxxx proto, xx xx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx, nebo
d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxx, která xxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx velkého xxxxxxx.
§257x
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxx způsobit jinému xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx učiní neupotřebitelnými, xxxx
x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx programového vybavení xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx léta bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxxx-xx xxxx nebo xxxxxx značný xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.
§257b
(1) Xxx xxxxxxx cizí xxx tím, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx barvou xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxx spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx věci, která xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx.
§257b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 139/2001 Sb. x účinností od 1.7.2001
§258
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxx kulturní nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx, poškodí, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx zašantročí xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxx činy proti xxxxxxxxx
§259
Genocidium
(1) Kdo x xxxxxx zničit úplně xxxx xxxxxxxx některou xxxxxxx, xxxxxxxx, rasovou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx životních xxxxxxxx, xxxxx xxxx přivodit xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx v xxxxxx skupině bránilo xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx převádí děti x jedné takové xxxxxxx xx druhé, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx nebo xxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem.
(2) Stejně bude xxxxxxxxx, xxx se xx činu uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
§259a
Xxxxxx x jiné nelidské x xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a krutým xxxxxxxxxx působí tělesné xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 jako xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx, xxxx
c) xxxxx-xx takový čin xx delší dobu.
(3) Xxxxxxx svobody xx pět xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 smrt.
§259x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
§260
(1) Kdo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, náboženskou xx xxxxxx zášť xxxx xxxx xxxx xxxx skupině xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na tři xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiným podobně xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§261
Xxx xxxxxxx projevuje sympatie x xxxxx xxxxxxxxx x §260, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx šest xxxxxx xx xxx léta.
§261x
Xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nacistické xxxx komunistické genocidium xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx léta.
§261x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 405/2000 Xx. x účinností xx 1.12.2000
§262
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovolené xxxxxx xxxx
(1) Xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx takto boj xxxx,
bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxx xxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x způsobech xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx civilní xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) zničí xxxx xxxxxxx přehradu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zařízení obsahující xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxxx objekt xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxx nebo přírodní xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§263
Xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xx války poruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx, že nelidsky xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, utečenci, xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxxxx xxx složili, xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxx xxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xx války xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tím, xx
x) neprovede xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx takovou xxxxx potřebují, xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) zamezí nebo xxxxx xxxxxxxxxxx civilní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx smrt.
§263x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstvo xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx užití, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx tři xxxx xx xxxxx let.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx
x) zničí xxxx vážně xxxxxx xxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zóně xxxxx xxxxxxxx neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxx nezbytnou xxx přežití,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obyvatelstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx civilní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obyvatelstvem vlastní xxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx válečným xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§263x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1990
§264
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx operací, xx bojišti, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx území
x) xxxxxx xx, xxxxxxxxx xxxx tísně, cizí xxxx,
b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx potřeby xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§265
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx označení Xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až tři xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx války xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vlajky xxxx státního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stranou x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx prostředkem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následek.
Hlava xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx
Oddíl xxxxx
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx
§266
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx učiní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx vlasti, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět let.
(2) Xxxxxxx svobody xx tři léta xx xxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
§267
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx výběrovému xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx odvodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 za stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§268
Obcházení xxxxxx povinnosti
(1) Xxx se xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx branné xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.
(2) Kdo xx xxxxxxx pletich x xxxxxx
x) sám xx xxxxx nebo zčásti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx léta.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§269
(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxx xx doručeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozkaze, xx xx x tom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx.

§270
(1) Xxx xx xxxxxxx řádně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nedbalosti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.
§270a
Xxxxxxxxx xxxxxxx postih xx xxxxxxx čin xxxxx §269 x za xxxxxxx xxx podle §270 xx xxxxxxxx.
§270x vložen právním xxxxxxxxx č. 134/2002 Xx. x účinností xx 1.7.2002
§271
Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx nedostaví z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxx,
bude potrestán xxxxxxx svobody na xxxxx rok xx xxx xxx.
§272
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxxx, xxx i x nedbalosti, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx obranu xxxxxx,
xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
kdo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxx nebo ztěžuje,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ohrozí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx měrou xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Oddíl xxxxx
§272x
§272a (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 587/2004 Xx.
§272x
§272x (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 587/2004 Sb.

§272c
§272c (xxxxx druhý) xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 587/2004 Sb.

§272x
§272x (xxxxx druhý) xxxxxx právním předpisem x. 587/2004 Xx.
§272e
§272x (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 587/2004 Sb.

Xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§273
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx tři xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx dvě xxxx xx sedm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx skupinou vojáků,
b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx zbraní,
c) spáchá-li xxxxxx xxx za xxxxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxxx xxxx podstatně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví xxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pohotovosti útvaru xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§274
(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkolu, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxx měsíců xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx nebo smrt, xxxx
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx bojové pohotovosti xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.
(3) Odnětím xxxxxxx xx tři léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx situace.

§275
Zprotivení a donucení x xxxxxxxx vojenské xxxxxxxxxx
(1) Xxx klade xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxx xxxxxx x porušení vojenské xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx situace.
Urážka mezi xxxxxx
§276
Kdo xxxxx
a) nadřízeného xxxx vyššího,
b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx v době, xxx sám xxxx xxxxxxx vykonává xxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx rok.

§277
(1) Kdo xxxxxxx xxxx pohrůžkou bezprostředního xxxxxx urazí
a) nadřízeného xxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxxx xxxx nižšího,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 x xxxx, xxx xxx xxxx uražený xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
§278
(1) Xxx násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v době, xxx sám xxxx xxxxxxx vykonává xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx stráži,
x) xxxxxx-xx takový xxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.

§279
Xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx násilí xxxx xxxxxxxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx se činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví,
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx dvěma osobami.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx patnáct xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx bojové xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zájmů xxxxxx
§279x
(1) Xxx xxxxxx stejné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xx omezuje xx xxxxxxx nebo svévolně xxxxxxx výkon xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx nejméně xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zdraví.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx surovým způsobem xxxx xx zbraní,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Odnětím svobody xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx.
§279x
(1) Xxx podřízeného xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xx omezuje xx xxxxxxx xxxx svévolně xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let bude xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx pohrůžkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx těžké xxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx nejméně xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,
b) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx nebo xx xxxxxx situace.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx konat xxxxxxxxx xxxxxx
Vyhýbání xx xxxxxxxxxx úkonu x xxxxxx xxxxxxxx služby
§280
(1) Xxx xx x úmyslu xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zdraví, předstírá xxxxx, padělá xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx látku xxxx použije jiného xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxx xx x xxxxxx vyhnout xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poškodí xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx listinu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxx, nebo
kdo xxxxxx konat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest měsíců xx xxx let.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 2 za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx situace.
§281
Kdo xx za xxxxxx xxxxxxx učiní x xxxxxxxxxx nezpůsobilým vykonávat xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

§282
Xxxxxxxx
(1) Kdo se xxxxxxxx vzdaluje v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§283
§283 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§284
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xx svémocně xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 24 xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx měsíců.
(2) Xxx xx svémocně vzdaluje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx než xxxx xxx, xxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxx dny x xxxx xxxxxx xxxxxx důležitých úkolů xxxx xxxxxx důležitých xxxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxxxx rok.
(3) Kdo xx svémocně xxxxxxxx xx xxxx delší xxx čtrnáct dnů, xxxx
xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx.

Oddíl xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx strážní x xxxxxxx služby
§285
Porušování xxxxxxxxxx strážní služby
(1) Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxx poruší, byť x x nedbalosti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx důležitý xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx porušením xxx povinnosti,
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodlivý xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxx měl xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx bojové xxxxxxx x je zde xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x).

§286
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčí xxxxxx
(1) Kdo x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xx dvě léta xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxx.
§287
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx hláskách, x xxxxxxxxxxxx jednotkách xxxx xxxxxx zařízeních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx následek.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxxxxxxx
§288
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx proti vojenské xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx,
kdo šíří xxxxxxxxxxxx, nebo
xxx xxxxx soustavně xxxxxxxx xxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 za stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§288a
Porušování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx bezpečnostního sboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Kdo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 k xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx dá xxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mimoslužebním xxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 2 sobě nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li úmyslně xxxxxxxxx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 snížení xxxxxxxxxxxxxx, značnou xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx patnáct let xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx úmyslně xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx stavu ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx bojové xxxxxxx.
§289
Zbabělost xxxx xxxxxxxxxx
Xxx xx za bojové xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx zajetí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx deset až xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§290
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xx bez xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx situace, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx patnáct let xxxx výjimečným xxxxxxx.
(2) Xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx použít zbraně, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem.
§291
Opuštění xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx odhodí, opustí xxxx xxxxx neupotřebitelnou xxxxx xxxx jiný xxxxxxx materiál, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx sedm xxx.
(2) Odnětím svobody xx pět xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx následek.
§292
Vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx, který, aniž xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxxxx xxxx xxxx ponechá xx opevnění, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§293
Ublížení xxxxxxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx, nebo
xxx xxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx.

Xxxxx xxxx
Xxxxxxxx ustanovení
§294
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §270 nebo znaky xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx xxxx, není xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx společnost xx xxxx.
§295
Svémocné xxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx
x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxx přidělení,
x) xx nepřihlásil x svého xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx přidělení, xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx uplynula xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, přeložení, xxxxxxxx xxxxx xxxx dovolené,
x) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx útvaru x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx příčiny xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx vojenskému xxxxxx, xxxx
x) xx nepřihlásil u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zajetí.

XXXX XXXXX
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§296
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx čin, xxxxx xxxx trestným činem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx trestu se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 16/1945 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrádců x xxxxxx pomahačů x o mimořádných xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 33/1945 Xx. SNR, x potrestání fašistických xxxxxxxx, xxxxxxxx, zrádců x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x doplňujících.
§297
(1) Xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postupně xxxxxxxxx nebo jejich xxxxxx xxxx více xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx nevykonaný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxx ke dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx více xxx xxx let, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx tak, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx.
(3) Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx ztráta práva xxxxxxxxx x práva xxxxxxxx xxxxxx soudce x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx x vojska, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trest odnětí xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se nevykoná.
§298
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §62 x xx tresty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
§299
Xxxxx xxxxxxx druhé xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx v §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 165/1950 Sb., xx xxxxxxx xxxx, xx snižuje na xxxxxxx let.
§300
Zrušují xx:
1. trestní xxxxx č. 86/1950 Sb.,
2. zákon č. 63/1956 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 86/1950 Sb.,
3. xxxxxxxxxx §4 xx 6 xxxxxx č. 68/1957 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§301
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1962.
Xxxxxxx x. x.
Fierlinger x. x.
Široký x. r.
Xxxxxx III
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx pravomocně uložený xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxx, xxxxx xxxx trestným xxxxx xxx přečinem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxx. Xxx-xx za xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxx čin xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činu, xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 10/1989 Xx. xx xxxxxxx xxx ztěžování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §156a xxxxxxxxx xxxxxx soud poměrně xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx vzájemnému poměru xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx stejných xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xx tento xxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx III xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/1989 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.1990
Článek XX
1. Xxxxxx uložené xxxx účinností tohoto xxxxxx xx vykonají, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxx xxxxx smrti xx mění xx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx.
3. Xxxxx odnětí svobody xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx za xxx, který není xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nevykonaný zbytek, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xx xxxxxx trestný xxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx za xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx vzájemnému xxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx trestný. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx postupuje, xxx-xx za takový xxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Přesahuje-li xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxx §41 písm. x) horní hranici xxxxxxxx trestní sazby, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx hranici.
5. Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vykonán trest
x) nápravného xxxxxxxx, xxxxxx se podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
b) xxxxxx činnosti, xxxxxxx xx xx něho xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx tato xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
6. Xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Doba xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx
x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx byl uložen xxxxx xxxxxxxxxx majetku,
x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pobytu xxxx prominutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx výkonu.
7. Jestliže xxxx xxxxxxxxx o zahlazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
a) bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx propuštěný xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trest xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx zbytku, xxxx
c) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx byl mladistvému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci,
xxxxx xx xx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.
8. Xx ochranného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1990
Xxxxxx XX
1. Předsednictvo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx.
Xxxxxx XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx, kteří ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xx vojenském xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. U xxxxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xx vojenském xxxxxxxxx útvaru, x xxxxx trestu xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Článek XXX
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xx Sbírce zákonů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xx. III
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxx".
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §175 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl spáchán xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx vyšetřování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx rozhodovací xxxxxxx, xxxxx xxxx vyšetřovací xxxxxx Federálního shromáždění xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, xx posoudí xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
3. Xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx trestným činem, xxxxxxxxx xxxx nevykonaný xxxxxx, xx nevykonává. Xxxxxxxxxx o souhrnném xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx neužije. Xxx-xx za xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, soud xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Xx. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Trest xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx činem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx; ustanovení trestního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx případě xxxxxxx. Xxx-xx za takový xxx a sbíhající xx trestný xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx trest, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx trestnými xxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
2. Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1998.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Čl. XXX
1. Xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx advokátní nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxx xxxxx obviněného příznivější.
3. Ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xx xxxx, xxxx xxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx, xxxx xx xx nedopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě jako xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxx, x xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx kárným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx x kárném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx uloženo kárné xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx by mu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx, kdy xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx kárného xxxxxxxx xxxx vykonáno.
6. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x kárném xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kárného xxxxxx. Na xxxxxxxx xxxx advokátního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx zahájeném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx hledí, xxxx xx xx nedopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jednoho xxxx.
7. Doba, xx xxxxxx je xxxxxxx x prodlení xx zaplacením xxxxxxxxx xx činnost Xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
8. Xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx brání jiná xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx výkonu advokacie xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
9. Xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx vznikl xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxx neslučitelnou x xxxxxxx advokacie, xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
10. Ten, komu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx x tohoto xxxxxx.
11. Přechod práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právních xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12. Xxxxxxxxx xxxxxxxx přijaté Xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx stavovský xxxxxxx Ministerstvu spravedlnosti x oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tím xxxxxxx.
13. Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxx zápisu xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1999 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy se xxxxxx v České xxxxxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x účinností od 5.10.1999
Xx. XXX
1. Myslivecká, xxxxxxxx, xxxxx a vodní xxxxx x stráž xxxxxxx vzniklé podle xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, rybářské, lesní x xxxxx xxxxxx x xxxxxx přírody xxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx státní správy x xxxxxx samosprávy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Ustanovení těchto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx v případě, xx xxxxxx členové xxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2000

Informace
Právní xxxxxxx č. 140/61 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1962.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
120/62 Xx., o xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 27.12.62
53/63 Xx., xxxx xx xxxx §203 xxxxxxxxx xxxxxx č. 140/61 Xx.
x xxxxxxxxx od 17.7.63
184/64 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejzávažnějších xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestných xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx prospěch xxxx ve službách xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností xx 24.9.64
56/65 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 140/61 Xx.
x účinností xx 1.8.65
81/66 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxxx prostředcích
s účinností xx 1.1.67
148/69 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 140/61 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.1.70
45/73 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx trestní zákon
s xxxxxxxxx od 1.7.73
113/73 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxxx zákona č. 140/61 Sb. xxxxxxxxxxx x částce č. 31/73
43/80 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx trestní zákon x xxxxxxx řád
s xxxxxxxxx od 24.4.80
10/89 Xx., k xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku
s xxxxxxxxx xx 14.2.89
159/89 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx od 1.2.90
47/90 Sb., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.90
84/90 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.3.90
175/90 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.90
456/90 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 140/61 Xx. xxxxxxxxxxx v částce x. 76/90
457/90 Xx., xxxxxx xx doplňuje xxxxx x. 31/89 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 140/61 Sb.
s xxxxxxxxx xx 30.10.90
545/90 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.2.91
490/91 Xx., x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x účinností xx 3.12.91
557/91 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
392/92 Xx., xxxxx znění xxxxxxxxx zákona č. 140/61 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 79/92
XXX 929301 xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.10.92
290/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákon x xxxxx ČNR x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
38/94 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem x o xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.4.94
65/94 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 140/61 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 19/94
91/94 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 20.5.94
152/95 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 283/91 Xx. x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 189/94 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x. 59/65 Xx., o xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.9.95, x xxxxxxxx §27 xxxx. x), §45, §45x x §78, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.96
19/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/76 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákona x. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 26.2.97
103/97 Xx., xxxxx XX ČR ze xxx 9. dubna 1997
x účinností od 7.5.97
253/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 140/61 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.1998
92/98 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.98
112/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx XXX x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.7.98, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 písm. x) x §187x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.99
148/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.11.98
167/98 Xx., x xxxxxxxxxx látkách x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.99
282/98 Xx., xxxxx XX xx xxx 14.10.98 xx xxxx návrhu xx zrušení §160 xxxx. 2 xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx xx 16.12.98
38/99 Xx., nález XX (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 11.3.99
96/99 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů
s xxxxxxxxx xx 9.6.99
191/99 Xx., x opatřeních xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxx x zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.12.99
210/99 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, a xxxxx č. 140/61 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 5.10.99
223/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx zákon) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo náhradní xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.12.99
238/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 23/62 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 102/63 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 130/74 Sb., x xxxxxx správě xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 289/95 Xx., x xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)
x účinností xx 1.1.2000
305/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x x jejich xxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 30.7.2000
327/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.12.99
360/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2000
29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx službách)
s účinností xx 1.7.2000
101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2000
105/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.5.2000
121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x právech souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.12.2000
405/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.12.2000
7/2001 Xx., nález XX xx xxx 13.12.2000 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §147 x 147x xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 253/97 Xx. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 25.1.2001
120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2001
127/2001 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 20.2.2001 xx xxxx návrhu xx zrušení §250x xxxxxx x. 140/61 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 27.4.2001
139/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., trestní zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2001
144/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2001
256/2001 Xx., o pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
265/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 140/61 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
3/2002 Sb., o xxxxxxx náboženského xxxxxxx x postavení církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx společnostech)
s xxxxxxxxx xx 7.1.2002
134/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., trestní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
285/2002 Xx., o xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx zákon)
s účinností xx 1.9.2002
412/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/61 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 146/2002
482/2002 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx vzdušného xxxxxxxx XX x době xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx x o xxxxx trestního xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.11.2002
218/2003 Xx., x odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx věcech mládeže)
s xxxxxxxxx od 1.1.2004
276/2003 Xx., o Xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv (31.3.2005)
362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2007)
52/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 169/99 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.7.2004
91/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2004
537/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/98 Xx., a xxxxxx x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 22.10.2004
538/2004 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx mění zákon x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx zbraních a xxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxx zbraních), xx xxxxx xxxxxx x. 13/98 Xx., a xxxxxx č. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004
x xxxxxxxxx od 6.11.2004
587/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
626/2004 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování
s xxxxxxxxx xx 1.1.2005
692/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx 31.12.2004
411/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.7.2006
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x účinností od 1.1.2006
530/2005 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 586/92 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s účinností xx 1.1.2006
70/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
135/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2007
161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 27.4.2006
227/2006 Xx., x výzkumu xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx činnostech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
s účinností xx 1.6.2006
253/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců
s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010) x (zákonem x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2013)
314/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 22.6.2006
320/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 140/61 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2006
343/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.10.2006
434/2006 Xx., xxxxx ÚS xx dne 3.5.2006 xx věci návrhu xx xxxxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx §403 xxxx. 2, §411 xxxx. 6 písm. x), §411 xxxx. 7 a §412 xxxx. 2 zákona x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), x xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 23.9.2006
178/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic), ve xxxxx xxxxxx č. 481/2004 Xx.
x xxxxxxxxx xx 12.7.2007
218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx práce, ve xxxxx zákona x. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 22.8.2007
271/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/61 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.12.2007
296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
122/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2008
129/2008 Sb., x xxxxxx zabezpečovací detence x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2009
274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX
x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
296/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských xxxxx x buněk xxxxxxxx x použití x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx tkáních x xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 18.10.2008
52/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2009
282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 31.8.2009
306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
Právní xxxxxxx x. 140/61 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 40/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxx však xxxxx č. 184/1964 Sb.

2) Xxxxx č. 547/1990 Sb., x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §260 odst. 1 x §261 xxxxxxxxx xxxxxx č. 140/1961 Xx., xx xxxxx xx. I xxxx 51 a 52 xxxxxx x. 557/1991 Xx., včetně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx

- x čl. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, vyhlášené xxxxxxxx xxxxxxx x. 23/1991 Xx. (xxxx xxx "Xxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výlučnou xxxxxxxxx,

- x čl. 15 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodu xxxxxxx x svědomí,

- x čl. 17 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodu xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx,

- s čl. 40 xxxx. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona,

- x čl. 42 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx práva a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- x čl. 15 Xxxxxxxxxxxxx paktu x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx "Xxxx"), xxxxxxxxxxx zpětné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutku xx xxxxxxx účinností,

- s čl. 19 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx názor, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 557/1991 Sb., xxxx věty před xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx č. 39 Xxxxxxx požadujícím, xxx trestnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx věty §260 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 557/1991 Xx., xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xx jednoznačně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, není x xxxxxxx s ustanoveními čl. 2 xxxx. 2, 3 a čl. 4 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. *)

Xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 557/1991 Xx., xxxx věty xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §260 odst. 1 xx. xxx., xx xxxxx xxx. xxxxxx, část xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 2, 3 x x čl. 4 xxxx. 1, 2 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 xx. xxx., xx xxxxx xxx. novely, xxxx xxxx v xxxxxxx xx šesti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu XXXX.

4) Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 23/1962 Sb., x myslivosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 130/1974 Sb., x xxxxxx xxxxxx xx vodním hospodářství, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6) Xxxxx č. 285/2002 Sb., x darování, odběrech x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx zákon).

7) §81 zákona x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) §21a xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 217/2002 Xx. x zákona x. 161/2006 Xx.

10) §83 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění zákona x. 161/2006 Xx.

11) Xxxxxxxx Rady 2002/90/ES xx xxx 28. xxxxxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.

12) Xxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx x transplantacích xxxxx x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 296/2008 Sb., x xxxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tkání x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o lidských xxxxxxx x buňkách).