Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2009 do 31.12.2009.


Trestní zákon

140/61 Sb.

ČÁST I. Obecná část

HLAVA 1. Účel zákona §1 §2

HLAVA 2. Základy trestní odpovědnosti

Trestný čin §3
Zavinění §4 §5 §6
Příprava k trestnému činu §7
Pokus trestného činu §8
Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu §9 §10
Věk §11
Nepříčetnost §12
Nutná obrana §13
Krajní nouze §14
Oprávněné použití zbraně §15

HLAVA 3. Působnost trestních zákonů §16 §17 §18 §19 §20 §20a §21 §22

HLAVA 4. Tresty

ODDÍL 1. Společná ustanovení o trestech
Účel trestu §23
Upuštění od potrestání §24
Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence §25
Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §26
Dohled §26a §26b
Druhy trestů §27 §28
Výjimečný trest §29 §30
ODDÍL 2. Obecné zásady pro ukládání trestů
Výměra trestu §31 §32 §33 §34
Ukládání trestu za více trestných činů §35 §36 §37
Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu §37a
Započítání vazby a trestu §38
ODDÍL 3. Ukládání a výkon jednotlivých trestů
Odnětí svobody §39 §39a §39b
Mimořádné snížení trestu odnětí svobody §40
Ukládání trestu odnětí svobody zvlášť nebezpečnému recidivistovi §41 §42
Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného spolčení §43 §44
Obecně prospěšné práce §45 §45a
Ztráta čestných titulů a vyznamenání §46
Ztráta vojenské hodnosti §47 §48
Zákaz činnosti §49 §50
Propadnutí majetku §51 §52
Peněžitý trest §53 §54
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty §55 §56
Propadnutí náhradní hodnoty §56a
Vyhoštění §57
Zákaz pobytu §57a
ODDÍL 4. Podmíněné odsouzení, podmíněné propuštění a upuštění od výkonu zbytku některých trestů
Podmíněné odsouzení §58 §59 §60
Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem §60a §60b
Podmíněné propuštění a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu §61 §62 §63 §64 §64a

HLAVA 5. Zánik trestnosti a trestu

Zánik nebezpečnosti trestného činu pro společnost §65
Účinná lítost §66
Promlčení trestního stíhání §67 §67a
Promlčení výkonu trestu §68 §68a
Zahlazení odsouzení §69 §70

HLAVA 6. Ochranná opatření

Druhy ochranných opatření §71
Ochranné léčení §72
Zabezpečovací detence §72a
Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty §73
Zabrání náhradní hodnoty §73a §73b

HLAVA 7. Zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých

HLAVA 8. Společná ustanovení §88 §89 §90

ČÁST II. Zvláštní část

HLAVA 1. Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci

ODDÍL 1. Trestné činy proti základům republiky, cizího státu nebo mezinárodní organizace
Vlastizrada §91
Rozvracení republiky §92
Teroristický útok §95
Záškodnictví §96
Sabotáž §97
ODDÍL 2. Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Vyzvědačství §105
Ohrožení utajované informace §106 §107 §107a §108 §109 §110 §111 §112
ODDÍL 3. Trestné činy proti obraně vlasti
Spolupráce s nepřítelem §113
Válečná zrada §114
Služba v cizím vojsku §115

HLAVA 2. Trestné činy hospodářské

ODDÍL 1. Trestné činy proti hospodářské soustavě §116 §117
Neoprávněné podnikání §118
Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry §118a §119 §120
Poškozování spotřebitele §121
Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou §124
Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi §124a §124b §124c
Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem §124d §124e §124f
ODDÍL 2. Trestné činy proti hospodářské kázni
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění §125
Porušení povinnosti v řízení o konkursu §126
Porušování závazných pravidel hospodářského styku §127
Zneužívání informací v obchodním styku §128
Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě §128a §128b §128c
Vystavení nepravdivého potvrzení §129
Poškozování finančních zájmů Evropských společenství §129a §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139
ODDÍL 3. Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Padělání a pozměňování peněz §140
Udávání padělaných a pozměněných peněz §141
Výroba a držení padělatelského náčiní §142
Společné ustanovení §143
Ohrožování oběhu tuzemských peněz §144
Padělání a pozměňování známek §145
Padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti §145a
Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství §146
Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §147
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §147a
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby §148
Porušení předpisů o nálepkách k označení zboží §148a
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení §148b
ODDÍL 4. Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Nekalá soutěž §149
Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu §150
Porušování průmyslových práv §151
Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi §152

HLAVA 3. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

ODDÍL 1. Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Útok na státní orgán §153 §154
Útok na veřejného činitele §155 §156 §156a
Společné ustanovení §157
ODDÍL 2. Trestné činy veřejných činitelů
Zneužívání pravomoci veřejného činitele §158
Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti §159
ODDÍL 3. Úplatkářství
Přijímání úplatku §160
Podplácení §161
Nepřímé úplatkářství §162
Společné ustanovení §162a
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §163
ODDÍL 4. Zločinné spolčení
Účast na zločinném spolčení §163a §163b §163c
ODDÍL 5. Některé formy trestné součinnosti
Podněcování §164
Schvalování trestného činu §165
Nadržování §166
Nepřekažení trestného činu §167
Neoznámení trestného činu §168
ODDÍL 6. Jiná rušení činnosti státního orgánu §169
Zasahování do nezávislosti soudu §169a
Pohrdání soudem §169b §170 §170a
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání §171
Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice §171a
Násilné překročení státní hranice §171b
Porušení předpisů o mezinárodních letech §171c
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky §171d
Porušování mezinárodních sankcí §171d
Vzpoura vězňů §172 §173
Křivé obvinění §174
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek §175
Křivé tlumočení §175a
Padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů §175b
Padělání a pozměňování veřejné listiny §176
Nedovolená výroba a držení státní pečeti a úředního razítka §176a
Maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda §177
Neoprávněné nakládání s osobními údaji §178
Pytláctví §178a

HLAVA 4. Trestné činy obecně nebezpečné

Obecné ohrožení §179 §180
Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku civilního plavidla §180a §180b
Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny §180c
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění §180d
Porušování povinnosti při hrozivé tísni §181
Ohrožení a poškození životního prostředí §181a §181b
Poškozování lesa těžbou §181c
Společné ustanovení §181d
Nakládání s odpady §181e
Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami §181f §181g §181h
Poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení §182 §183 §184
Nedovolené ozbrojování §185
Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků §185a
Nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky §186
Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů §187 §187a §188
Šíření toxikomanie §188a
Šíření nakažlivé choroby §189 §190 §191 §192
Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami §193 §194
Nedovolená výroba lihu §194a
Společné ustanovení §195

HLAVA 5. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci §196 §197 §197a §197b
Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení §198
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod §198a
Šíření poplašné zprávy §199 §200
Ohrožení pod vlivem návykové látky §201
Opilství §201a
Výtržnictví §202
Hanobení lidských ostatků §202a
Týrání zvířat §203
Kuplířství §204
Šíření pornografie §205
Přechovávání dětské pornografie §205a
Zneužití dítěte k výrobě pornografie §205b
Pomluva §206
Neposkytnutí pomoci §207 §208
Poškozování cizích práv §209
Nedovolené nakládání s buňkami, tkáněmi a orgány §209a
Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem §209b

HLAVA 6. Trestné činy proti rodině a mládeži

Dvojí manželství §210 §211
Opuštění dítěte §212
Zanedbání povinné výživy §213
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §214
Týrání svěřené osoby §215
Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě §215a
Únos §216
Obchodování s dětmi §216a
Společné ustanovení §216b
Ohrožování výchovy mládeže §217
Svádění k pohlavnímu styku §217a §217b
Podávání alkoholických nápojů mládeži §218
Podávání anabolických látek mládeži §218a §218b

HLAVA 7. Trestné činy proti životu a zdraví

Vražda §219
Vražda novorozeného dítěte matkou §220
Ublížení na zdraví §221 §222 §223 §224
Rvačka §225
Ohrožování pohlavní nemocí §226
Nedovolené přerušení těhotenství §227 §228 §229
Účast na sebevraždě §230

HLAVA 8. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti

ODDÍL 1. Trestné činy proti svobodě
Omezování osobní svobody §231
Zbavení osobní svobody §232
Obchodování s lidmi §232a
Zavlečení do ciziny §233
Loupež §234
Braní rukojmí §234a
Vydírání §235
Omezování svobody vyznání §236
Útisk §237
Porušování domovní svobody §238
Porušování svobody sdružování a shromažďování §238a
Porušování tajemství dopravovaných zpráv §239 §240
ODDÍL 2. Trestné činy proti lidské důstojnosti
Znásilnění §241
Pohlavní zneužívání §242 §243 §244
Soulož mezi příbuznými §245 §246

HLAVA 9. Trestné činy proti majetku

Krádež §247
Zpronevěra §248
Neoprávněné užívání cizí věci §249
Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru §249a
Neoprávněné držení platební karty §249b
Podvod §250
Pojistný podvod §250a
Úvěrový podvod §250b
Provozování nepoctivých her a sázek §250c
Podílnictví §251 §251a
Podílnictví z nedbalosti §252
Legalizace výnosů z trestné činnosti §252a
Lichva §253
Zatajení věci §254
Porušování povinnosti při správě cizího majetku §255 §255a
Poškozování věřitele §256
Zvýhodňování věřitele §256a
Pletichy v insolvenčním řízení §256b
Předlužení §256c
Poškozování cizí věci §257
Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací §257a §257b
Zneužívání vlastnictví §258

HLAVA 10. Trestné činy proti lidskosti

Genocidium §259
Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení §259a
Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka §260 §261 §261a
Používání zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje §262
Válečná krutost §263
Persekuce obyvatelstva §263a
Plenění v prostoru válečných operací §264
Zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků §265

HLAVA 11. Trestné činy proti brannosti

ODDÍL 1. Trestné činy proti brannosti
Maření způsobilosti k službě §266
Neplnění odvodní povinnosti §267
Obcházení branné povinnosti §268
Nenastoupení služby v ozbrojených silách §269 §270 §270a §271
Porušování osobních a věcných povinností §272

HLAVA 12. Trestné činy vojenské

ODDÍL 1. Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Neuposlechnutí rozkazu §273 §274
Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti §275
Urážka mezi vojáky §276 §277 §278
Násilí vůči nadřízenému §279
Porušování práv a chráněných zájmů vojáků §279a §279b
ODDÍL 2. Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Vyhýbání se služebnímu úkonu a výkonu vojenské služby §280 §281
Zběhnutí §282 §283
Svémocné odloučení §284
ODDÍL 3. Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Porušování povinností strážní služby §285
Porušování povinností dozorčí služby §286
Porušování povinností služby při obraně vzdušného prostoru §287
ODDÍL 4. Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Ohrožování morálního stavu jednotky §288
Porušování služebních povinností §288a
Zbabělost před nepřítelem §289
Nesplnění bojového úkolu §290
Opuštění bojových prostředků §291
Vydání bojových prostředků nepříteli §292
Ublížení parlamentáři §293
ODDÍL 5. Společná ustanovení
Zvláštní ustanovení o trestní odpovědnosti §294
Svémocné vzdálení §295
ČÁST III. Přechodná a závěrečná ustanovení §296 §297 §298 §299 §300 §301
č. 159/1989 Sb. - Článek III
č. 175/1990 Sb. - Článek II
č. 175/1990 Sb. - Článek IV
č. 557/1991 Sb. - Článek II
č. 557/1991 Sb. - Článek III
č. 290/1993 Sb. - Článek III
č. 253/1997 Sb. - Článek II
č. 210/1999 Sb. - Článek III
č. 238/1999 Sb. - Článek VII
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxx
§1
Účelem trestního xxxxxx xx chránit xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
§2
Prostředky x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxx, ukládání x xxxxx trestů x xxxxxxxx opatření.

Hlava xxxxx
Xxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx
§3
Xxxxxxx čin
(1) Xxxxxxxx xxxxx je pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čin, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxx xxxxxx.
(2) Čin, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxx trestným činem, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) K xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx výslovně, xx postačí zavinění x nedbalosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx je určován xxxxxxx významem xxxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx činu a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxx spáchán, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Zavinění
§4
Trestný xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem chráněný xxxxx zákonem, xxxx
x) xxxxx, že xxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxx, že xx xxxxxxx, xxx x xxx srozuměn.

§5
Trestný xxx xx xxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx porušit nebo xxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx takové xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) nevěděl, xx xxxx xxxxxxxx xxxx takové xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxx, xx o xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x k svým xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx a xxxx.

§6
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestní xxxxx, xx přihlédne,
a) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, x tehdy, zavinil-li xxx pachatel x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xx xxxxx zákon xxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, x tehdy, xxxxxxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx měl a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxx věděl.

§7
Příprava x xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx závažného (§41 xxxx. 2) xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx přizpůsobování prostředků xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, srocení, v xxxxxx nebo pomoci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx přípravou x xxxxxxxxx činu, xxxxxxxx nedošlo x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx činu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx trestný čin, x xxxxx směřovala, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dobrovolně
a) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) učinil x xxxxxxxx x trestnému xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx toho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx odstavce 3 xxxx xxxx xxxxxxx trestnost pachatele xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx spáchal.

§8
Pokus xxxxxxxxx činu
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx pokusem xxxxxxxxx xxxx, jestliže x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx trestného xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xx dokonaný xxxxxxx čin.
(3) Trestnost xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx potřebného x xxxxxxxx trestného xxxx a odstranil xxxxxxxxx, které vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx oznámení x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx; voják může xxxxx toho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx není xxxxxxx trestnost xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx čin, který xxx tímto xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Pachatel, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx
§9
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xx, kdo xxxxxxx xxx spáchal sám.
(2) Xxx-xx trestný čin xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

§10
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx, xxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx (xxxxxxxxxxx),
x) xxxxxx jiného x spáchání xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx),
x) poskytl xxxxxx pomoc x xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxx opatřením xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x předsevzetí, xxxxxx přispět xx xxxxxxxx činu (xxxxxxxx).
(2) Xx trestní odpovědnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx užije xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pachatele, xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx něco jiného.
§11
Věk
Xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12
Xxxxxxxxxxxx
Xxx xxx duševní xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx tento xxx trestně xxxxxxxxx.

§13
Xxxxx xxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxxx, kterým někdo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx útok xx zájem xxxxxxxx xxxxx zákonem, není xxxxxxxx xxxxx. Nejde x xxxxxx obranu, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§14
Krajní xxxxx
Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, není xxxxxxxx činem. Xxxxx x krajní xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nebezpečí xx xxxxxx okolností odvrátit xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřejmě xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx.
§15
Oprávněné xxxxxxx xxxxxx
Trestný xxx nespáchá, xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hlava xxxxx
Xxxxxxxxx trestních xxxxxx
§16
(1) Trestnost činu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx byl xxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xx je xxx pachatele xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx lze uložit xxxx pouze xxxxxx xxxx trestu, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v době, xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodne xxxx xxxxx xxxxxx účinného x době, kdy xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17
(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx trestnost činu, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx republiky.
(2) Xxxxxxx xxx se xxxxxxxx xx spáchaný xx xxxxx republiky,
a) xxxxxxxx-xx se tu xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx chráněného xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xx pachatel xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx měl-li xx xxxxxxx zčásti xxxxxx xxxxxxxx nastat, i xxxx se jednání xxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx byl spáchán xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx republice, xxxx x Antarktidě. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§18
Xxxxx zákona České xxxxxxxxx se posuzuje x trestnost činu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxx xxxxx povolen xxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), záškodnictví (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxxx x pozměňování xxxxx (§140), udávání xxxxxxxxxx x pozměněných xxxxx (§141), výroby x xxxxxx padělatelského náčiní (§142), xxxxx xx xxxxxx orgán xxxxx §153, útoku na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §155, účasti xx xxxxxxxxx spolčení xxxxx §163a odst. 2 x 3, genocidia (§259), používání zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx boje (§262), xxxxxxx xxxxxxxx (§263), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§263a), plenění v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§264), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§265) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §1 xxxxxx x. 165/1950 Xx., xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx, xxxxxxx-xx takový xxxxxxx xxx x cizině xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§20
(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx posuzuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, xxx xxxxx,
x) xx-xx čin xxxxxxx x podle xxxxxx účinného xx xxxxx, kde xxx xxxxxxx, a
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxx x trestnímu xxxxxxx xxxxxx státu.
(2) Xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x cizině cizím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, která nemá xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx organizace, xxxxx xx na území Xxxxx republiky xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx uložit trest xxxxxxxxx, než jaký xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
§20x
(1) Xxxxxxxxx činu xx xxxxxxxx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže to xxxxxxx vyhlášená mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §17 xx 20 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxx vyhlášená mezinárodní xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx xxxx zvláštní xxxxx.

§21
(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxx cizímu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x výkonu xxxxxx.
(2) Občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jinému členskému xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx tu xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx.

§22
(1) Xxxxxxxx xxx xxx skutek xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx vazbě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, započítá xx xx xxxx xxxxxxxx xx vazbě xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx uloženého xxxxxx Xxxxx republiky, pokud xx vzhledem k xxxxx uloženého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx souhrnný (§35).
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestu v xxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 1) xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx, xx v xxxxxx xxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhu, xxxx xxxxx zákon nezná, xxxxxxxxx xxxx x xxxx skutečnosti xxx xxxxxxxxx xxxxx trestu, xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
§23
Xxxx xxxxxx
(1) Účelem trestu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx výchovně x na xxxxxxx xxxxx společnosti.
(2) Výkonem xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Upuštění xx xxxxxxxxxx
§24
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx společnost, jeho xxxxxxxx lituje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spáchaného xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx očekávat, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx, hledí xx na xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§25
Xxxxxxxx xx potrestání xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx spáchal xxxxxxx xxx xx xxxxx zmenšené příčetnosti xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx duševní poruchou, x xxxx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx (§72), xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx společnosti, xxxx xxx xxxxx. Tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx si pachatel xxxx zmenšené xxxxxxxxxxx xxxx duševní xxxxxxx xxxxxxxx, byť x x xxxxxxxxxx, vlivem xxxxxxxx xxxxx.
(2) Soud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i tehdy, xxxxxxxx pachatel xxxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxx příčetnosti xxxx xx stavu vyvolaném xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxxxx detence (§72a), xxxxxx pachateli zároveň xxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx lépe xxx xxxxx.
§26
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xx podmínek uvedených x §24 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, považuje-li xx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chování xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx jeden xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Pachateli, xx xxxxx potrestání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxxx přiměřená xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; zpravidla xx xx xxx xxxxxx, xxx podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx může jako xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 uložit xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx programu xxxxxxxxxx výcviku x xxxxxxxxxx,
c) podrobit xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx návykových xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxxx xx xxxxxxx programům xxxxxxxxxxxxxxx poradenství,
x) xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xx hazardních her, xxxxx xx hracích xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx věku xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx, xxxx soud x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx subjektů xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx pachatel, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx osvědčil; xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx doby.
(7) Xxxxxxxx-xx xxxx do xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx na xxx xxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vinu, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx za xx, že xx xxxxxxxx, hledí se xx xxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.
Dohled
§26x
(1) Dohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pachatele x xxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx služby (xxxx xxx "xxxxxxxx úředník"), xxxxxxxxxx při vytváření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve zkušební xxxx x kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx nad pachatelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xx
a) sledování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx,
x) odborné vedení x xxxxx pachateli x cílem zajistit, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx život.
§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§26b
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxx x probačním xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx úředník stanoví xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx úředníkovi xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx okolnostech xxx xxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxx úředníkem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřená xxxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zpracuje probační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx šest xxxxxx xxxxxx, x které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který dohled xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x plnění xxxxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx.
§26b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Druhy trestů
§27
Za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx uložit xxxxx xxxx xxxxxx
x) odnětí xxxxxxx,
x) obecně xxxxxxxxx xxxxx,
x) ztrátu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx činnosti,
f) xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx) xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx.
§28
(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx několik xxxxxx, xxx uložit xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx trestu, xxxxx xxxxxxx xxxxx zákon xx xxxxxxxx xxxxx xx některý xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x §27. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx lze uložit xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedle xxxxxxxxxx majetku.

§29
Xxxxxxxxx trest
(1) Výjimečným xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxxxx xx do xxxxxxx xxxx let, jednak xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí. Výjimečný xxxxx xxxx být xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx ve zvláštní xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Trest odnětí xxxxxxx xxx xxxxxxx xx do dvaceti xxxx xxx xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx nápravy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx čin vraždy xxxxx §219 xxxx. 2, xxxx který xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxx xxxxx §93, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxx xxxxxxxx podle §179 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx (§259) zavinil xxxx xxxxxx úmyslně, x xx xx xxxxxxxx, že
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx mimořádně vysoký xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a
b) xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trestem odnětí xxxxxxx nad xxxxxxx xx xx dvaceti xxxx let.
(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 může xxxx xxxxxx trest xxxxxx svobody na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ublížení xx xxxxxx xxxxx §222 xxxx. 3, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §234 xxxx. 3, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §234a xxxx. 3, xxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §235 odst. 4, xxxxxxx čin znásilnění xxxxx §241 odst. 4 nebo xxxxxxx xxx pohlavního zneužívání xxxxx §242 xxxx. 4 xxxxxxxxx a xxx již xxx xxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx.
§30
§30 xxxxxxxx právním předpisem x. 175/1990 Sb.

Oddíl druhý
Obecné xxxxxx xxx xxxxxxxx trestů
Výměra xxxxxx
§31
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx přihlédne xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 4), x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxx soud
a) u xxxxxxxxxxxxxx též x xxxx, jakou měrou xxxxxxx xxxxxxx x xxxx přispělo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) x organizátora, xxxxxxx x xxxxxxxxx též x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxxx x trestnému xxxx x u xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx, do xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxxx a x důvodům, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nelze xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přitěžující xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx podmiňuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby.

§32
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxxx zmenšené xxxxxxxxxxx, xxxxx xx, x to ani x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx návykové xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx výměry.
(2) Xx-xx soud xx xx, xx xx xxxxxxxx x zdravotnímu xxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochranného xxxxxx (§72) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxx kratšího xxxxxx, xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §40 xxxx. 3, x xxxxx xxxxxxx ochranné xxxxxx.

§33
Při výměře trestu xx xxxx x xxxxxxxxxxx okolnosti přihlédne xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx
x) spáchal xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchal xxxxxxx xxx ve xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx trestný xxx xxx tlakem xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx trestný xxx xxx vlivem hrozby xxxx nátlaku,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměrů, xxxxx si xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx byly xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
xx) xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxx objasňování xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) přispěl x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34
Při výměře xxxxxx xx jako x xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx
x) spáchal xxxxxxx čin xx xxxxxx zavrženíhodné pohnutky,
b) xxxxxxx trestný xxx xxxxxxx způsobem, xxxxxxx, xx xxxxxxxx lstí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx škodě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) spáchal xxxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx trestný xxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xx xx záchraně xxxxxx x xxxxxx xxxx xx ochraně xxxxxxx,
x) xxxxxxxx činem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
xx) xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx mladší xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx osobu ve xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx čin xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu,
k) spáchal xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxx již xxx trestný xxx xxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzení xxxxxxxxxx xxxx okolnost xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx význam xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx provedení xxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx, za kterých xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, míru xxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odsouzení, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a jedů xxxxx §187a odst. 1, xxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxx dopustil xxxxx, xx se xxxxxx zneužívání omamných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxx trestu xx xxxx trestných xxxx
§35
(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx trestných činů, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx přípustného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxx úhrnného trestu xxxxxx x xxxx xxxx trestu, xxxxxxxx xxxx uložení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestných xxxx. Jsou-li dolní xxxxxxx trestních xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx dolní hranicí xxxxxxxx xxxxxx nejvyšší x xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx z takových xxxxxxxxx činů xxxxxx xxxx trest, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxx trestem xxxx x trestů uvedených x §27 xxxx xxxxx samostatný.
(2) Xxxx xxxxx souhrnný xxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx odsuzuje pachatele xx trestný čin, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudek xx xxxx jeho xxxxxxx xxx. Spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výrok x xxxxxx uloženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i všechna xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx výrok xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxx trest xxxxxxx rozsudkem dřívějším. X xxxxx souhrnného xxxxxx musí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx vojenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx takový xxxxx byl vysloven xxx rozsudkem dřívějším.
(3) Xxxxxxxxxx o souhrnném xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx dřívější odsouzení xx xxxxxx xxxxxx, xx xx na xxxxxxxxx xxxxx, jako xx nebyl odsouzen.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxx x rozsudek, xxxxxx bylo xx xxxxxxxx §26 odst. 1 xxxxxxxxx upuštěno xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zruší xxxxx x xxxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx tento výrok xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x xxx došlo xxxxxxxx, xxxxxxx podkladu.

§36
Xxxxxxxx xxxx odsuzuje xxxxxxxxx xx trestný xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx stejného xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx s dosud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výměru xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx patnáct xx xx dvaceti xxxx let, xxxxxx xx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxx doba xxxxxxx xxxx xxx.

§37
Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx souhrnného trestu xxxxx §35 xxxx. 2 nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §36, xx-xx xx to, xx xxxxx xxxxxxx dřívějším xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
§37x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx x trestném xxxx (§89 xxxx. 3), xx xxxxx ostatní xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, zruší x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxx x xxxxxxxxxxxx trestném xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx spáchaných x xxx x jednočinném xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x další xxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsudku xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx v jednočinném xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxx trest xxxxxxx xxxxxxxxx dřívějším, x xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx výrocích, které xxxx xx xxxxxx x vině svůj xxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxxx xxxx, ustanovení §35 xx 37 xx xxxxx xxxxxxx.
§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002

§38
Xxxxxxxxxx vazby x xxxxxx
(1) Jestliže xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxx x jeho odsouzení, xxxxxxxx xx mu xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě do xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x druhu xxxxxxxxx xxxxxx započítání xxxxx.
(2) Jestliže byl xxxxxxxx soudem nebo xxxxx orgánem xxxxxxxxx x došlo x xxxx novému odsouzení xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx mu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxx, uložil-li xxxxxxxxx xxxxx úhrnný xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx vazby nebo xxxxxx (xxxxxxxx 1 x 2) xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx skutečnosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx výměry.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx
§39
(1) Trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxx, x nichž xxxxx hranice trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tři xxxx, xxx xxxxxx nepodmíněný xxxxx odnětí xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx by xxxxxxxx x xxxxx pachatele xxxxxxx jiného trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§39x
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx čtyřech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:
x) x xxxxxxxx,
x) x xxxxxxx,
x) s xxxxxxxx,
x) xx zvýšenou ostrahou.
Způsob xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx typech věznic xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx zpravidla zařadí xx věznice
a) x xxxxxxxx pachatele, xxxxxxx xxx uložen trest xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x který xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) x xxxxxxx pachatele, xxxxxxx xxx xxxxxx trest xx trestný čin xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxx již xxx ve xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx trest xx xxxxxxx xxxxxxx čin xx výměře xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx trestu xxx xxxxxxx trestný xxx,
x) s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxx x dozorem xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx věznice x dohledem nebo x dozorem,
d) se xxxxxxxx xxxxxxxx pachatele, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx doživotí, kterému xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxx recidivistovi (§41 xxxx. 1), xxxxxxx xxx za xxxxxx závažný trestný xxx (§41 odst. 2) xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nejméně xxxx xxx, xxxx který xxx odsouzen xx xxxxxxx xxxxxxx čin x v posledních xxxx letech xxxxxx x xxxxx xxxx x výkonu xxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, má-li xx zřetelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x na stupeň x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx bude xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; do věznice xx zvýšenou xxxxxxxx xxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx věznice s xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxx vedle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, který se xx na základě xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx formě.

§39x
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, které xx xx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonává, xxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx x mírnějším xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx, xxxxxxxx chování odsouzeného x způsob, jakým xxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx účelu výkonu xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx režimem xxxx soud xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) odsouzený xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx činem, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přeřadit
a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx výjimečný xxxxx x který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxxx trestu,
b) xxxxxx odsouzeného, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx se zvýšenou xxxxxxxx, xxxx výkonem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx podrobit xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx formě x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx trest xxxxxxxxx.
(6) Na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepřetržitě xxxxxxx xxxxx třetinu uloženého xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx rozhodnout o xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen trest xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx, xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx uplynutí xxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx návrhu.

§40
Mimořádné snížení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xx-xx xxxx vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísné x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pachatele xx přípravu k xxxxxxxxx činu xxxx xx pokus xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx přípravy xxxx pokusu za xx, xx xx xxxxxxx trestní sazby xxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx x trestem xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx hranici xxxxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx významně xxxxxxx x xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx napomohl xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, kterou xx xxxxxxxx zločinného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx se x xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jím spáchané xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 až 3 xxxxx xxxxxx xxxxx
x) xxx xxx xxx, xxxx-xx dolní hranice xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx dvanáct xxx,
x) pod xxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody alespoň xxx xxx,
x) xxx xxxxx rok, činí-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxx xxx.
(5) Xx-xx xxxx xxxxxxxx x poměrům xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx případu xx xx, xx xx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx trestním xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxx xxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxxxx trvání, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx snížené x xxxxx xxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Ukládání xxxxxx odnětí xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§41
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx spáchal xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, ač xxx xxx pro takový xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx potrestán, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx závažnost, xxxxxxx xxxxxxxx x délce xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §62 x ty xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx tento xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx osm let.

§42
(1) Horní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvyšuje x xxxxx třetinu. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx trest x xxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx svobody.
(2) Xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxx xxx po xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx patnáct xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx dvaceti xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx.

Xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx zločinného xxxxxxxx
§43
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxx, který takový xxx xxxxxxx vědomě xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zločinnému xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx považuje xx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolčení, xxxxxxxx xxxxxxxxx činu nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupeň xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§44
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x pachatele trestného xxxx spáchaného ve xxxxxxxx zločinného xxxxxxxx xxxxxxx x jednu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxx ani po xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 převyšovat xxxxxxx xxx. Xxx ukládání xxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx nad patnáct xx do xxxxxxx xxxx let xxxxx xxxxx xxxxxxx převyšovat xxxxxx pět xxx.

Obecně prospěšné práce
§45
(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, odsuzuje-li pachatele xx xxxxxxx čin, xx xxxxx zákon xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxx, x když ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx. Xxxx být xxxxxx xxxx trest xxxxxxxxxx xxxx i vedle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx uložit trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx obecně xxxxxxxxxxx prací xxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxxx x xxxxxx veřejných xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, požární xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx mládeže, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx sloužit xxxxxxxxxx xxxxxx.

§45x
(1) Xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxx uložit ve xxxxxx xx 50 xx 400 hodin. Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx x §26 odst. 4 xxxxxxxxx k tomu, xxx vedl řádný xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx sil xxxxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobil.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soud ke xxxxxxxxxx pachatele, x xxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx x x xxxx zdravotní způsobilosti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezpůsobilý x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vykonat osobně x bezplatně ve xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu. Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx zdržoval x cizině, nebo
c) xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx trest xxxxxx svobody.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx odsouzení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxx řádný život, xxxx zaviněně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx svobody x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx x jen započaté xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx svobody.
(5) Na xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx trest vykonán xxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zbytku pravomocně xxxxxxxx.
§46
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxx čestných xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx zvlášť zavrženíhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx titulů a xxxxxxxxxxx záleží v xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx vyznamenání, xxxxxx xxxxxx, vědecké x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx tituly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyznamenání a xxxxxx cizozemských xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx vojenské hodnosti
§47
(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odsuzuje-li pachatele xx xxxxxxx xxxxxxx xxx spáchaný xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xx dvě léta.
(2) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§48
Xxxxxx xxxxxxxx hodnosti xxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxxx snižuje xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx činnosti
§49
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx až xxxxx let, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx trest xxxx xxxxx vždy, dopustil-li xx pachatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §128a odst. 3, §128b xxxx. x) xxxx §128c xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160, xxxxxxxxxx xxxxx §161, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §162 xxxxx pletich x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §256b v xxxxxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádný xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx povaha xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestu.
(2) Xxxxx zákazu činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx tento zákon xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xx doby xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx doba, xx kterou xxxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x souvislosti s xxxxxxxx xxxxx odňato xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

§50
(1) Trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxx, xx xx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo takové xxxxxxxx, xx které xx třeba zvláštního xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx činnosti vykonán, xxxxx se xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx majetku
§51
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odsuzuje-li xxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, jímž xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx tento xxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx; xxxx samostatný xxxxx může xxx xxxxx propadnutí xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze spáchaného xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx není xxxxx.

§52
(1) Propadnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxx tu xxxx část, xxxxxx xxxx xxxx; propadnutí xx však xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx je xxxxxxxx třeba x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxxx osob, x jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxx pečovat.
(2) Xxxxxxx x propadnutí xxxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

Peněžitý xxxxx
§53
(1) Peněžitý xxxxx ve xxxxxx xx 2000 Kč xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx majetkový xxxxxxxx.
(2) Xxx podmínek xxxxxxxx 1 může xxxx xxxxxx peněžitý xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx
x) xxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) ukládá xxx za trestný xxx, u něhož xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tři léta, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pachatele xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx samostatný xxxxx může být xxxxxxxx xxxxx uložen, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx a možnosti xxxxxxx pachatele uložení xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx trestu xxxx třeba.
(4) Xxxx xxxx stanovit, xx xxxxxxxx trest xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách.

§54
(1) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osobním x xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxxx; peněžitý xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx soud xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xx xxx léta. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přesahovat xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, se xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx upuštěno.

Xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§55
(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx propadnutí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) které bylo xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) která xxxx ke spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxx pachatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx, nebo
d) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu uvedenou xxx xxxxxxxx c), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xxx xxxxxxxx c) xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx zanedbatelná.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx-xx o xxx nebo jinou xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx majetkovou xxxxxxx uvedenou v xxxxxxxxxx 1 a 2, xx xxxxxx x níž xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, uloží xx soud vždy x xxxxx xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx propadlé xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx dispozice xxxxxxxxx ke zmaření xxxxxx propadnutí xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx.
(5) Propadlá věc xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(6) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci nebo xxxx majetkové xxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx právní xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx trest xxxxxx.
§56
Xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxx trest xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nápravy xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx není xxxxx.
§56x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx věc xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx podle §55, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, zcizí, xxxxx neupotřebitelnou xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx soud xxxxxx xxxxxxxxxx náhradní hodnoty xx xx xxxx, xxxxx odpovídá hodnotě xxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx za propadlou, xxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx znaleckého xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxx učinění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx propadnutí xxxx xxxxx §55.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxx státu.
§56x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/2006 Xx. x účinností od 1.7.2006

§57
Xxxxxxxxx
(1) Soud xxxx xxxxxx pachateli, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo není xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xx jako xxxxx xxxxxxxxxx nebo i xxxxx xxxxxx trestu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nápravy x xxxxxxx pachatele x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx obecného xxxxx xxxx soud xxxxxx trest xxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx vyhoštění xxxxxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx azyl,
c) xxxxxxxx má na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx, xx xxx pracovní x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx kterého xx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, národnost, xxxxxxxxxxx x určité sociální xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smýšlení, xxxx xxxxxxxx xx vyhoštění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) pachatel je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 9) xxx xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx a xx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x přiznaným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 10), xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xx pachatele, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výměře xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx.

§57x
Xxxxx pobytu
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx pobytu na xxxxx xxx xx xxx let za xxxxxxx trestný xxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx ochrana xxxxxxxxx xxxxxxx, rodiny, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx; xxxxx zákazu pobytu xx xxxxxx vztahovat xx xxxxx nebo xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Trest zákazu xxxxxx může xxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xx trestný xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx nepřevyšuje xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxx účelu xxxxxx není xxxxx.
(3) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx obvodu; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx v takovém xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx čtvrtý
Podmíněné odsouzení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§58
(1) Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxxxxxxxx dvě xxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxx, zejména x přihlédnutím x xxxx dosavadnímu xxxxxx x prostředí, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, x k xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx, xx účelu trestu xxxx xxxxxxxx i xxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx podmíněného xxxxxxx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§59
(1) Při podmíněném xxxxxxxxx stanoví soud xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxx až xxx xxx; zkušební xxxx počíná právní xxxx xxxxxxxx.
(2) Podmíněně xxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxx přiměřená xxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx v §26 xxxx. 4 směřující x xxxx, xxx xxxx xxxxx život; xxxxxxxxx mu xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx svých xxx xxxxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx.
(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx odsouzený xxxx xx zkušební xxxx xxxxx život a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx nově xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx uložení úhrnného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§60
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx době xxxxx xxxxx a vyhověl xxxxxxxx xxxxxxxxx, vysloví xxxx, xx xx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx během xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzení x platnosti, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx trestu, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx x více xxx xxx léta, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1, xxxx
x) xxxxxxxx dosud xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx v §26 xxxx. 4 směřující x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §26a x 26b.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, má se xx xx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx se podmíněně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx xx xx, xx se xxxxxxxx (odstavec 2), xxxxx se xx xxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1, xx se xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx odsouzení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
§60x
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody nepřevyšujícího xxx léta, vysloví-li xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx výkon xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §26a x 26b.
(2) Xxx podmíněném xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx; xxxxxxxx xxxx počíná xxxxxx mocí xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx odsouzenému, xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxx přiměřená xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §26 odst. 4 xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx řádný xxxxx; zpravidla mu xx též uložit, xxx podle svých xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podmínkám, vysloví xxxx, xx xx xxxxxxxx; xxxxx rozhodne, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx zkušební xxxx, že xx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx na xxx xxx podmíněně xxxxxxxxx vinu, xx xx za xx, xx xx podmíněně xxxxxxxxx osvědčil.
(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx odsouzený xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx xx to, xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx. Rozhodne-li xxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xx xxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx trestu.
§60x
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx trestům xxxxxxxx xxxxx tohoto trestu, xxxxxxxx ponechat podmíněné xxxxxxxxx x platnosti x zápočtu doby, xx xxxxxx podmíněně xxxxxxxxx s dohledem xxxx xx xxxxxxxx xxxx řádný xxxxx, xx xxxx zkušební xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti nebo xxxxxx pobytu
§61
(1) Po xxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx odsouzený xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxx xx od xxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, nebo
b) xxxx xxxxxx xxxxxx xx dovršení nápravy xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x tomu, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do výkonu xxxxxx a xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx újmu způsobenou xxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxxxx vykonával xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx, přihlédne xxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxx odsouzeného x xxxxxx ochranného xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx odsouzený v xxxx výkonu trestu xxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxx, xx dalšího xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třeba, anebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§62
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx trestný čin xxxxxxxxxxx (§91), rozvracení xxxxxxxxx (§92), teroru (§93), teroristického xxxxx (§95), záškodnictví (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), válečné xxxxx (§114), xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxx §171a odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §171b xxxx. 3, obecného xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 2, 3, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §180a, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §180c xxxx. 2, nedovolené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx §187 xxxx. 4, xxxxxx (§219), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §232a xxxx. 3, 4, loupeže xxxxx §234 xxxx. 2, 3, xxxxx xxxxxxx podle §234a xxxx. 3, znásilnění xxxxx §241 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §242 xxxx. 3, 4, xxxxxxx xxxxx §247 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxx §248 odst. 4, podvodu xxxxx §250 odst. 4, xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §250a xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §250b xxxx. 5, xxxxxxxxxxx podle §251 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §252a xxxx. 5, genocidia (§259) xxxx perzekuce xxxxxxxxxxxx xxxxx §263a xxxx. 3, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx §1 xxxxxx x. 165/1950 Sb., xx ochranu xxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§29 xxxx. 2) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Osoba xxxxxxxxx x výjimečnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx propuštěna xx xx nejméně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§63
(1) Xxx podmíněném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx; zkušební xxxx xxxxxx podmíněným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx výkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §26a x 26b xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zkušební xxxx až xx xxx xxx, xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx než zbytek xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx soud uložit xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §26 odst. 4 xxxxxxxxx k xxxx, aby xxxx xxxxx život; může xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu, xxxxxx trestným činem xxxxxxxx.

§64
(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, vedl xx xxxxxxxx xxxx xxxxx život x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx osvědčil; xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxx doby, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Vyslovil-li soud, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx upustilo od xxxxxx zbytku trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx se xx xx, že xxxxx xxx vykonán xxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx činnosti xxxx xxxxxx pobytu.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x odsouzeného, u xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx byl vykonán xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx propuštění xxxx kdy nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx podmíněně xxxxxxx xx výkonu xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx, xxxx tehdy, xxxxxxxx-xx soud bez xxxx xxxx do xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx poloviny xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §62 xxxx. 1 xx výkonu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx ji xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx během xxxxxxxx doby, x xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmíněné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, že xx zbytek xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmíněné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ponechá x xxxxxxxxx.
§64x
§64x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 557/1991 Sb.

Hlava pátá
Zánik trestnosti x trestu
§65
Zánik xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx v xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, jestliže xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestného xxxx pro společnost.

§66
Xxxxxx lítost
Trestnost vlastizrady (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), teroru (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), sabotáže (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 x 107), xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx zboží ve xxxxx s cizinou (§124), porušování xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§126), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§146), xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x podobné xxxxx (§148), xxxxxxx xxxxx (§172), xxxxxxxx xxxxxxxx (§179 x 180), xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§181a x 181b), xxxxxxxxxxx lesa těžbou (§181c), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odpady (§181e), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a volně xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx rostoucími xxxxxxxxxx (§181f, 181g, 181h), xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§182 xx 184), xxxxxx nakažlivé xxxxxxx (§189 xx 192), xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx (§193 x 194), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§199), xxxxx rukojmí (§234a), xxxxxxxxx (§259) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§262) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu zamezil xxxx napravil, nebo
b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx, kdy škodlivému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx učinit státnímu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§67
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx promlčecí xxxx, xxx xxxx
x) xxxxxx xxx, jde-li o xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx spáchaný při xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx, činí-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí svobody xxxxxxx xxxxx xxx,
x) xxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxx xxxx,
x) xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
x) xxxx, xx kterou nebylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) doba, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin, x xxxxx promlčení xxx, xxxxx x po xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pachatele, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx tento xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxx přísnější.
(4) Přerušením xxxxxxxxx počíná xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§67a
Uplynutím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §261,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§93), teroristického xxxxx (§95), xxxxxxxx xxxxxxxx (§179 odst. 2, 3), xxxxxx (§219), xxxxxxxx xx zdraví [§221 odst. 2 xxxx. b), odst. 3 x 4, §222], omezování osobní xxxxxxx (§231 odst. 4), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§232), xxxxxxxxx xx xxxxxx (§233) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§238 odst. 2, 3), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx válečný xxxxxx xxxx zločin proti xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxx xxxxx §1 zákona ze xxx 20. prosince 1950 x. 165 Xx., na ochranu xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x době xx 25. xxxxx 1948 xx 29. prosince 1989, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nejméně xxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx byly spáchány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Promlčení xxxxxx xxxxxx
§68
(1) Xxxxxxx trest xxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxx, 1) xxx xxxx
x) dvacet xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) patnáct xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx převyšujícímu xxxxx xxx,
x) xxxxx let, xxx-xx x xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx nejméně na xxx xxx,
x) xxx xxx při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxxx mocí rozsudku x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx možno xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxx byl xx xxx xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, trest xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx promlčecí xxxx xx nezapočítává xxx xxxx, po xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx.
(3) Promlčení výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, o jehož xxxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx odsouzený x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přísnější.
(4) Přerušením xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§68a
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §67a xx xxxxxxxxxxx.
§68a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/1969 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1970

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§69
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vedl-li xxxxxxxxx xx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx nejméně
a) deseti xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx,
x) pěti xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx převyšujícímu xxxxx rok,
c) tří xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx nepřevyšujícímu xxxxx xxx, k xxxxxx xxxxxxxxxx majetku, x trestu xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xx úmyslný trestný xxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx k ztrátě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx vojenské xxxxxxxx, xxxx xx doba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx délky xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx něhož byl xxxxxxx trest xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poctivým xxxxxxx x xxxxx, xx xx xxxxxxxx, může xxxx zahladit odsouzení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx uplynutím doby xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(4) Xxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx x případě, xx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx, že xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx xxx podmíněně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx skutečného xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, xx trest xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§70
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hledí xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx pachateli xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neuplyne xxxx xxx zahlazení xxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxxxxx též xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx uloženo xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx kterých může xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx účinek, že xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx šestá
Ochranná xxxxxxxx
§71
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxx, zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx mladistvému.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§72
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x případě uvedeném x §25 odst. 1 x §32 xxxx. 2, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx není xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx svobodě xx xxxxxxxxxx.
(2) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tehdy, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx vzhledem k xxxxx pachatele xxxxxx, xx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Ochranné xxxxxx může xxxx xxxxxx x vedle xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx nemoci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxx-xx vedle xxxxxxxxx ochranného xxxxxx xxxxxx trest odnětí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx věznici. Xxxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxxx xxxxxxx xx nástupu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxx léčení, jinak xx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx ochranné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx nástupu xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx ve věznici; xxxxxxxx xxxxx ambulantního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uskutečnit, xxxxxx xx až xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nepostačí-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx léčení, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavní xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxx xxxx změnit xxxxxxxxx xx ochranné xxxxxx xxxxxxxxxx x naopak. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx zabezpečovací xxxxxxx za podmínek §72a xxxx. 1 xxxx 2.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx; xxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxx xxxx skončením xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x opakovaně, xxxx však nejdéle x xxxxx xxx xxxx; jinak xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx účelu xxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxx xxxxxxxx xx xx dobu xxxx xxx; na xxxxx xxxxxxx se užije xxxxxxx xxxxxxxxxx §26a x 26b. X xxxxxxxxxx z ochranného xxxxxx rozhoduje xxxx.
(7) Xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxx, xxxxxxx-xx před jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx.
§72x
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Soud xxxxx xxxxxxxxxxxxx detenci x případě xxxxxxxx x §25 xxxx. 2, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx činu jinak xxxxxxxxx, který by xxxxxxxxx znaky xxxxxx xxxxxxxxx trestného činu (§41 xxxx. 2), xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědný, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx očekávat, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s přihlédnutím x xxxxxx duševní xxxxxxx a možnostem xxxxxxxx xx pachatele xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti.
(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzhledem x osobě xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pět xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pobyt xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx detenci xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx, při upuštění xx xxxxxxxxxx, xxxxx x vedle xxxxxx.
(4) Zabezpečovací xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, rehabilitačními x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx jednou za 12 měsíců x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx trvají.
(6) Zabezpečovací xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx ústavní ochranné xxxxxx.
(7) Od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx.
§72x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 129/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§73
Xxxxxxx věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx
(1) Xxxxx-xx uložen xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x §55 xxxx. 1, může xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx věc xxxx jiná majetková xxxxxxx xxxxxx,
x) náleží-li xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) ohrožuje-li bezpečnost xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebezpečí, že xxxx sloužit ke xxxxxxxx xxxxxx závažných xxxxxxxxx činů, xxxx
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx-xx pachateli, xxxx xxxx-xx jinou xxxxxx než xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxx za věc xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, nabyl xx xxxxxxx věc xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x hodnotě věci xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx získané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Drží-li pachatel xxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxx k xxx xx xxxxx uložit xxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Soud může xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx ji tak, xxx xx nebylo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu,
b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx na xx xxxxxx xxxx provést xxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx věcí nebo xxxxx xxxxxxxxxx hodnotou,
a xxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx lhůtu.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 3 ve xxxxxxxxx lhůtě splněna, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
§73x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxx, komu xxxxxx xxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohla být xxxxxxx podle §73, xx před xxxxxxxxxxx x zabrání zužitkuje, xxxxxxx zcizí xxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxx zabrání xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 4, xxxx xxxxx zabrání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73b xxxx. 2, xxxx mu xxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx mohl soud xxxxxx, může soud xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§73x
(1) Xxxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnota x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx připadá xxxxx.
(2) Zákaz xxxxxxx x §55 xxxx. 4 xx přiměřeně xxxxx pro uložení xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty x pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3.
§73x xxxxxx právním předpisem x. 253/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mladistvých
§74
Obecné xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx mladistvých x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2003 Sb.

§77
§77 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§78
§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2003 Xx.
§80
§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2003 Sb.

§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§81a
§81a zrušen právním xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/1965 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2003 Sb.

§86
§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

Hlava xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§88
(1) X xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxx sazby, se xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro společnost.
(2) Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebrání xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§89
(1) Xxxxxxxx činem xx xxxxxx xxx xxx soudně trestný, x pokud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, též xxxxxxxx x trestnému xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, návod x xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx x svých xxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokračováním x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jednotným xxxxxxx naplňují stejnou xxxxxxxxx podstatu trestného xxxx, xxxx spojeny xxxxxxx xxxx podobným xxxxxxxx provedení x xxxxxxx souvislostí xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx xx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxx xx spáchán
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx obdobně účinným xxxxxxxx, xxxx
x) před xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přítomnými.
(5) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx vědomím xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ji x tomu účelu xx u xxxx; xxxxxx xx xx xxxxxx, pokud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx, cokoli, xxx xx xxxxx xxxxxx útok proti xxxx důraznějším.
(6) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx bezbrannosti xxxx.
(7) Xxxxxx xxxxx xx zdraví xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxx
x) zmrzačení,
b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx ústrojí,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zohyzdění,
g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plodu,
h) xxxxxx xxxxxx, nebo
ch) delší xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxx blízkou xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x manžel, partner; xxxx osoby v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pokládají xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx pociťovala xxxx xxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx pracovník xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx státního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, soudní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sepisování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 5) xxxxx se xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx a používá xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx byla x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x pravomocí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vodní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo rybářskou xxxxxx. K trestní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxx spáchán v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, ozbrojených xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx činitele, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx látkou xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx látky, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx způsobilé xxxxxxxxxx xxxxxxxx psychiku člověka xxxx jeho xxxxxxxx xxxx rozpoznávací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxx nikoli nepatrnou xx xxxxxx škoda xxxxxxxxxx částky xxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 25&xxxx;000 Xx, xxxxx škodou xx xxxxxx škoda xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 50&xxxx;000 Xx, značnou xxxxxx xx rozumí xxxxx dosahující částky xxxxxxx 500&xxxx;000 Kč x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx dosahující xxxxxxx xxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxx částek se xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(12) Xxx xxxxxxxxx xxxx škody xx vychází z xxxx, za kterou xx xxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxx, x době a x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.
(13) Xxxx xx xxxxxx x ovladatelná xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxx x nemovitostech i xx xxxx x xxxxxxxx prostory, pokud x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. Xxxxx majetkovou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx věcí. Xxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, jestliže xx x xxxx xxxxxxxxxx x ní xxxxxxx, xxxx s ní xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx vlastník xxxx xxxxxxx takové xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znám.
(14) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x použitím xxxx.
(15) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x uplynutím xxxxxx doby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx ní den, xxx nastala xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(16) Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(17) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx organizační xxxxxxxxxx, x rozdělením xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na soustavné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(18) Xxxxx xxxxxx x omyl xx xxxxxx něčího omylu xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx technického xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxx záznamem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným.
(19) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, oddělený xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxxxx konkursní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Insolvenčním správcem xx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxx správce xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu xx xxxxx jiného xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.
(20) Insolvenčním xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx) x řízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§90
(1) Jestliže k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx spolupachatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx může xxx xxx voják.
(2) Xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xx pachatel xxxx xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jedná.
(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pomocníkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 může xxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx xx x tomto xxxxxx mluví x xxxxxx, xxxxxx se xxx
x) xxxxx v xxxxx službě,
b) xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxx mimo xxxxxx službu, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx xx v xxxxx zákoně mluví x vojenské službě xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxx 4.
(6) Xxxxxxxxxx §273, 274, 279, 285, 286 x 288a se xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXX
Hlava xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx republice, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx první
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§91
Xxxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ve spojení x cizí mocí xxxx x xxxxx xxxxxxxxx spáchá trestný xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96) nebo xxxxxxxx (§97), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§92
Rozvracení xxxxxxxxx
(1) Xxx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, územní xxxxxxxxxx xxxx obranyschopnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx násilných xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx více xxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za válečného xxxxx.
Xxxxx
§93
Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§93x
§93a xxxxxx právním předpisem x. 537/2004 Xx.
§94
§94 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§95
Xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, narušit xxxx zničit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxx xxxxxxxx zastrašit xxxxxxxxxxxx xxxx protiprávně xxxxxxxx vládu xxxx xxxx xxxxxx orgán xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo trpěla,
x) provede xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx těžkou újmu xx xxxxxx,
b) xxxxxx xx rukojmí xxxx xxxxxxx únos,
x) xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo telekomunikační xxxxxx, včetně informačního xxxxxxx, pevnou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vodárenské, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx důležité xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, systému xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxx dodávku xxxx, xxxxxxxxxx energie xxxx xxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx životy xxxx xxxxx majetek x xxxxxxxxx škody velkého xxxxxxx,
x) zmocní xx letadla, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx vykonává kontrolu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx poškodí xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx rozsahu zasahuje xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx důležitou xxxxxxxxxxx informaci, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x nebezpečí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx získá, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výbušninu, xxxxxxxx, biologickou, xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zakázané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
g) xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx požár xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx výbušnin, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo sil xxxx se dopustí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx takové xxxxxx xxxxxxxxx zvýší xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxx
b) xxx xxxxxx jednání xxxxxxxx, materiálně xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx patnáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen organizované xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx na zdraví xxxx xxxx,
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xx větším xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu,
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu,
x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx závažně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xx Xxxxx xxxxxxxxx členem, xxxx
i) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ochrana xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxx cizímu xxxxx.
§96
Záškodnictví
(1) Kdo x xxxxxx poškodit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxx zničí, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx let.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§97
Xxxxxxx
(1) Xxx v xxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxx xxxxxx xxxx xx dopustí xxxxxx xxxxxxx k xxxx, aby
a) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx v činnosti xxxxxxxx orgánu anebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poruchu nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx více osob xxxx smrt,
b) způsobí-li xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
§98
§98 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.
§99
§99 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§100
§100 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§101
§101 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1989 Sb.
§102
§102 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 253/1997 Sb.
§103
§103 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx.
§104
§104 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx republiky
§105
Vyzvědačství
(1) Xxx vyzvídá informaci xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx způsobem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, svrchovanost, územní xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx mezinárodní organizace, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx vyzradit xx xxxx xxxx, xxx x takovým cílem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vyzradí, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li takový xxx, xxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prospěch, nebo xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx rozsahu, xxxx
x) xxxx-xx xx xxxxxx čin utajované xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupněm xxxxxxx Přísně tajné.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§106
(1) Xxx vyzvídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx utajovanou informaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Přísně tajné xxxx Tajné,
b) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložena, nebo
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx značnou xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se x xxxx xxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) spáchá-li xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§107
Kdo x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§107a
§107x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§108
§108 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§109
§109 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx.
§110
§110 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/89 Xx.
§111
§111 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx.
§112
§112 xxxxxxxx právním předpisem x. 175/1990 Xx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx obraně xxxxxx
§113
Xxxxxxxxxx x nepřítelem
Kdo za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx xxxxxxxx nepříteli xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx, nejde-li x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx.
§114
Xxxxxxx xxxxx
Občan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za válečného xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx deset až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§115
Xxxxxx v xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který bez xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx vojsku xxxx xxxx xxxx v xxxxx ozbrojeném sboru, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za válečného xxxxx.

Hlava xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§116
§116 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.

§117
§117 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.

§118
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx x xxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxxxx jako pracovní xxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem značný xxxxxxxx.

§118x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx loterie x podobné sázkové xxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx sázkovou xxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§119
§119 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.

§120
§120 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§121
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxx majetku xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zejména xxx, xx je xxxx xx jakosti, xxxxxxxx xxxx hmotnosti xxxxx, xxxx
xxx uvede xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
c) xxx-xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odsouzen xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§122
§122 xxxxxxxx právním předpisem x. 148/1998 Sb.
§123
§123 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§124
Porušování předpisů x xxxxx xxxxx ve xxxxx x xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx ohrozí xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx omezení xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx
§124x
(1) Xxx poruší zákaz xxxx xxxxxxx týkající xx nakládání se xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Kdo xxx xxxxxxxx vyveze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx na organizaci, xxxxx má xxxxx x cizině, anebo xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxx let xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx majetku.
§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 545/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.1991
§124b
(1) Xxx poruší xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x evidence, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx dostalo xx xxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx čin v xxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx tři léta xx xxx let xxxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve více xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx získat xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx
x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 545/1990 Xx. x účinností xx 1.2.1991
§124x
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kontrolující xxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů, 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zboží x technologií, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů, 2) xxxxx, poškodí, xxxxx neupotřebitelnými, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx do technického xxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xx vede xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.
§124c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/1990 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.1991
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§124x
(1) Xxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx provede zahraniční xxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx.
§124e
(1) Xxx xxxxxx nebo xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xx neoprávněně xxxxxx povolení k xxxxxxxxx zahraničního obchodu x xxxxxxxxx materiálem xxxx xxxxxxx pro xxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx je xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx pět xxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx,
d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
§124e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/1994 Xx. x účinností xx 1.4.1994
§124x
(1) Xxx žádost x xxxxxxxx nebo o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepravdivým xxxx xxxxxxxx dokladem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx licence, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zničí, poškodí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx kdo xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§124x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 38/1994 Xx. x účinností xx 1.4.1994

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§125
Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx
(1) Xxx xxxxxx účetní xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xx xx k tomu xxxxx zákona xxxxxxx, xxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zápisech xxxx jiných dokladech xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, zápisy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx neupotřebitelnými xxxx xxxxxx x xxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx daně,
bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx trestem.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx zkreslené xxxxx x podkladech xxxxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo x xxxxxxxx podkladech xxxxxx podstatné xxxxxxxxxxx, xxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku, který xx xxxxxxxx x xxxxxx xx zápis xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx zamlčí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
xxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xx právech xxx, xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx návrh xx zápis zákonem xxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx listinu do xxxxxx listin, ač xx x xxxx xxxxx zákona nebo xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx let xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx majetku xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§126
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
Xxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x tím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxx trestem.

§127
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo jinému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx styku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx zákazem činnosti xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příjmů xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§128
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx x úmyslu xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxx, xxxxxx získal x důvodu svého xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na organizovaném xxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Stejně bude xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo více xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xx xxxxx x uzavření xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx x nich.
(3) Odnětím xxxxxxx na dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx xxxxxx značný prospěch.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dražbě
§128x
(1) Xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxx některému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úkor xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxxx
a) spáchá xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soutěže xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, licitátor xxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu nebo xxx xxxxxx získá xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 žádá, xxxxxx xxxx xx xx slíbit xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
§128x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 557/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§128x
Xxx xx xxxxxxx pletich x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx přiměje xxxxxx, xxx xx zdržel xxxxxx v xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za xx, xx xx zdrží xxxxxx v xxxxxxx, xxxx
x) žádá xxxx xxxxxx majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx.
§128b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

§128x
Xxx xx dopustí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx
x) xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx újmy xxxxxxx jiného, xxx xx zdržel xxxxxx xx xxxxxxxx návrhů xxx xxxxxx,
x) jinému xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, že se xxxxx podávání xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx zdrží xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§128x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 557/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

§129
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potvrzení
Kdo xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
§129a
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx, použije nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nesprávné xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtu Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržování finančních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx souhrnného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx takový rozpočet.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx osoba, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájmy Xxxxxxxxxx společenství, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou škodu.
(5) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 122/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

§130
§130 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§131
§131 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§132
§132 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.
§133
§133 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.

§134
§134 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.

§135
§135 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§136
§136 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.
§137
§137 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.
§138
§138 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§139
§139 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.

Oddíl xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx měně a xxxxxxx xxxx xxxxxx
§140
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx padělané xxxx pozměněné xxxxxx, xxxxx kdo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx dvě xxxx xx xxx let.
(2) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx peníze x xxxxxx xxxx xx xxxx pravé xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyšší xxxxxxx, xxxx
xxx padělané xxxx xxxxxxxxx peníze xxx xxxx pravé,
bude potrestán xxxxxxx svobody na xxx až deset xxx.
(3) Odnětím svobody xx deset xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxxx.

§141
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz
Kdo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx pravými, xxx jako pravé, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem nebo xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§142
Xxxxxx x xxxxxx padělatelského xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx, sobě nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přechovává xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx pozměňování xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§143
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx §140142 xx poskytuje též xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§144
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx peněz
(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx tuzemských xxxxx, xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx neoprávněně dává xx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxx xxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo
x) bez zákonného xxxxxx xxxxxx tuzemské xxxxxx,
x) bez xxxxxxxxxxx potřeby shromažďuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx peníze.

§145
Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx padělá xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx škodu xxxx xxxxxxx sobě nebo xxxxxx neoprávněný prospěch, xxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx nebo xxxx xxxxx jako xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§145a
Xxxxxxxx x pozměňování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti
(1) Xxx padělá xxxx xxxxxxx xxxxxxx x označení zboží xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zmocněnou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx xxxx opatřit xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěch, nebo
xxx xxxxxx nálepky xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx užije jako xxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx-xx takovým činem xxxxxx prospěch.

§146
Porušení zákazů v xxxx xxxxxxxxx xxxxx x devizovém xxxxxxxxxxxx
Xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákazy, xxxxx jsou stanoveny xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se na xxxxxxxxx nouzový stav, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxxx xxx.

§147
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení, xx zdravotní xxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx politiku zaměstnanosti
(1) Xxx jako plátce xx xxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxx zákonnou xxxxxxxxx za poplatníka xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx velkého xxxxxxx.
§147x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti (§147) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx dříve, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx počal vyhlašovat xxxxxxxx.
§147x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 253/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

§148
Zkrácení daně, xxxxxxxx x podobné xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, clo, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxx jinou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1.
(3) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx se dvěma xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx.
§148x
Porušení xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx zboží
(1) Kdo x xxxxxxxxx k označení xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx opatřit xxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxx x rozporu x xxxxxxx předpisem xxxxx xx xxxxx zboží xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Odnětím svobody xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx se xxxxx osobami, xxxx
x) získá-li takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět až xxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§148a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. x účinností od 1.1.1994
§148x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx svoji xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x ohrozí xxx xx větším rozsahu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx vymáhání, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou škodu.
§148x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. x účinností xx 1.1.1998
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, proti xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právům x xxxxxxxx
§149
Xxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž x xxxxxxxxxxxx styku xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.

§150
Porušování práv k xxxxxxxx známce, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Kdo xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxxx výhradní xxxxx xxxxxx, nebo známkou xxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx hospodářského prospěchu
a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřené označením xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx výhradní xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxx zaměnitelným.
§151
Porušování xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxx xxxxxxxxxxx zasáhne xx xxxx x chráněnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vzoru nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobku, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§152
Xxxxxxxxxx autorského práva, xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x databázi
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhlasovému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx databázi, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) získá-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx činu xx xxxxxxx rozsahu.
Hlava xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx
Oddíl xxxxx
Xxxxxxx činy proti xxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx xx xxxxxx orgán
§153
(1) Xxx užije xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx pět xxx.
(2) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou újmu xx xxxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx.

§154
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx usmrcením, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx škody velkého xxxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx, xxxx
x) pro výkon xxxxxxxxx státního xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxx xxxx pomluví xxxxxx orgán při xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxx tento xxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx veřejného xxxxxxxx
§155
(1) Xxx xxxxx xxxxxx
x) v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx zbraní,
b) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xx zdraví, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx škodu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na osm xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§156
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ublížením xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) v xxxxxx xxxxxxx na výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx činitele, xxxx
x) pro výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx činitele,
bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx.
§156x
§156x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§157
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx §155 x 156 xx xxxxxxxxx též xxxxx, xxxxx vystoupila xx xxxxxxx xxxx xx ochranu veřejného xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxxxxxx xxxxxxxx
§158
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Veřejný xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx xxxxx opatřit xxxx nebo jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vykonává xxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonu,
b) překročí xxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx léta xxxx zákazem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx jinému značný xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx vážnou poruchu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx.
§159
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činitele x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx činitel, který xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx nebo podstatně xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
b) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxxx
Xxxxxxxxxxxx
§160
Xxxxxxxxx úplatku
(1) Xxx x souvislosti x obstaráváním xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.
(2) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2
x) x xxxxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx
x xxxxxx-xx takový čin xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2
x) x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx.

§161
Xxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nabídne xxxx xxxxx úplatek, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx sobě nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobit jinému xxxxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx čin vůči xxxxxxxxx činiteli.

§162
Nepřímé úplatkářství
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx bude xxxx xxxxxx působit xx xxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxxx za xx, xx xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na tři xxxx.
(2) Xxx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, nabídne xxxx xxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§162x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx spočívající v xxxxxx majetkovém xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dostává xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě, x xx kterou xxxx xxxxx.
(2) Veřejným xxxxxxxxx xxxxx §160 xx 162 xx xxxxx xxxxx uvedené x §89 xxxx. 9 xxxxxx xxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx cizího xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvořené státy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx veřejného xxxx x jejích xxxxxxxx x institucích, xxxx
x) zastávající xxxxxx x podniku, x xxxx xx rozhodující xxxx Xxxxx republika xxxx xxxx xxxx,
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při obstarávání xxxx obecného xxxxx x xxxxxxx xxx xxx spáchán v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§163
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§161) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§162) zaniká, xxxxxxxx pachatel úplatek xxxxxxx xxxx slíbil xxx xxxxx, xx xxx o xx xxxxxxx, x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx poměrům xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu; to xxxxxxx, xxx-xx úplatek xxxxxxxxx xxxx slíben x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného v §162a odst. 2 xxxx. x) až x) nebo písm. x), jde-li x xxxxxxxxx činitele zastávajícího xxxxxx x podniku, x xxxx má xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.
Oddíl xxxxxx
Xxxxxxxx spolčení
§163x
Xxxxx na zločinném xxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx xxx nebo propadnutím xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§93) nebo teroristického xxxxx (§95).
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li vedoucím xxxxxxxxx xxxx představitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx (§93) xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku (§95).
(4) Xxxxxxxxxx §43 a 44 xx xx xxxxxxxxx xxxx uvedeného x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxx.
§163x
Kdo xxxxxx xxx xxxxxxx x §163a, není xxxxxxx, učinil-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x §163a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Voják xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x veliteli xxxx xxxxxxxxx.
§163x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.1995
§163c
(1) Xxxxxxxxx plnící xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spolčení xxxxxxxxx, xxxx xxx trestný xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §163a odst. 1 xxxx 2 trestný, xxxxxxxx xx takového xxxx xxxxxxxx s xxxxx odhalit pachatele xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx spolčení xxxxxxx nebo xxxxxxxx.
Oddíl pátý
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
§164
Xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x hromadnému xxxxxxxx důležité povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx léta.
§165
Schvalování xxxxxxxxx činu
(1) Xxx veřejně schvaluje xxxxxxx xxx xxxx xxx veřejně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
a) pachatele xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx za xxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

§166
Xxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu pomáhá x xxxxxx umožnit xx, aby unikl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx ochrannému opatření xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxx takto pachateli xxxxxxxxx činu, xx xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx mírnější, xxxx potrestán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxx blízké, není xxxxxxx, xxxxxx xx xxx učinil x xxxxxx
x) xxxxxx xxxxx, xxxxx spáchala xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), sabotáže (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 xxxx. 3 a 4), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 2 a 3, nebo xxxxxxxxx (§259), xxxx
x) opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§167
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu
(1) Xxx se hodnověrným xxxxxxxx xxxx, xx xxxx připravuje xxxx xxxxx trestný čin xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), záškodnictví (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §106, xxxxxxx zrady (§114), xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx materiálem (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §129a xxxx. 5, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§140), účasti na xxxxxxxxx spolčení xxxxx §163a xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxxxx x umožnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxx §171a xxxx. 4, xxxxxxxxx překročení xxxxxx hranice podle §171b odst. 2 x 3, porušování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §171e, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §178 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179, ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §180a, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do ciziny xxxxx §180c odst. 2, xxxxxxxxxx výroby x xxxxxx omamných x psychotropních látek x jedů podle §187 a 188, xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§215), xxxxxx (§219), xxxxxxx (§234), xxxxx xxxxxxx (§234a), znásilnění (§241), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §242, xxxxxxx xxxxx §247 xxxx. 4, xxxxxxxxxx podle §248 odst. 4, xxxxxxx podle §250 xxxx. 4, pojistného xxxxxxx xxxxx §250a xxxx. 5, úvěrového xxxxxxx xxxxx §250b xxxx. 5, podílnictví xxxxx §251 odst. 3 x 4, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §252a odst. 4 x 5, xxxxxxxxx (§259), xxxxxxxxx zakázaného xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx (§262), xxxxxxx xxxxxxxx (§263), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§264), neuposlechnutí rozkazu xxxxx §273 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx vojenské xxxxxxxxxx xxxxx §275 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxx x chráněných xxxxx xxxxxx podle §279a xxxx. 3 x §279b xxxx. 3, xxxxxxxx (§282) xxxx xxxxxxxx morálního xxxxx xxxxxxxx podle §288 xxxx. 2, a xxxxxxxx xxxx dokončení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx tři xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx zákon xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Kdo spáchá xxx uvedený v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx by xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, jiné závažné xxxx nebo trestního xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx §106, účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx (§259).
(3) Xxxxxxxx trestný xxx xxx i jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo policejnímu xxxxxx; voják xxxx xxxxx xxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§168
Xxxxxxxxxx trestného xxxx
(1) Xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vlastizrady (§91), xxxxxxxxxx republiky (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 xxxx. 2, 3 x 4), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 a 107), porušování předpisů x nakládání s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), porušování předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§140), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§171e), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaji (§178 xxxx. 3), účasti xx zločinném spolčení (§163a odst. 2 x 3), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179, xxxxxxxx bezpečnosti vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §180a, zavlečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx podle §180c xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§215), xxxxxx (§219), genocidia (§259) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx (§262), a xxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx xxxx, xxx-xx x vojáka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx; stanoví-li xxxxx xxxxx xx některý x těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx trestný, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smrti, xxxxxxxx xx zdraví, xxxx závažné xxxx xxxx xxxxxxxxx stíhání. Xxxxxxx xxxxx blízké x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnosti, týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastizrady (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 odst. 2, 3 a 4), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 a 107), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §163a xxxx. 2 x 3 nebo xxxxxxxxx (§259).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx advokátní xxxxxxxxxx, xxxxx se dozví x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní praxe. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x výkonu zvláštních xxxx, dozví-li se x spáchání xxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx zpovědního xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx šestý
Jiná rušení xxxxxxxx státního xxxxxx
§169
§169 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§169x
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Kdo působí xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx povinnosti x řízení xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx
x) opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx závažný xxxxxxxx.

§169x
Xxxxxxxx soudem
Kdo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ruší xxxxxxx soudu, xxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx chová urážlivě xxxx xxxx znevažuje, xxxxx
xxx opakovaně xxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
§170
§170 xxxxxxxx právním předpisem x. 175/1990 Sb.
§170x
§170a xxxxxxxx právním předpisem x. 175/1990 Sb.

§171
Maření výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxx maří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, že
a) bez xxxxxxxx x xxx xxxxxxx důvodu xx xxxxxxx x xxxxx xxxx obvodě, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx, xxxx nedodržuje omezení, xxxxx xx byla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx uložen xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxx pobyt na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnost, která xx byla xxxxxxxx,
x) xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, aby zmařil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy, xxxxx xxxx uloženy xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkon takových xxxxxxxxxx podstatně xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx
x) bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx soudu xxxxx xxxxxx svobody nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nástupu xxxxxx tohoto xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx tím, xx
x) xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx, zatají, xxxxx xxxx xxxxxxxx věc xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) uprchne xxxxxx, x xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxx, xx xxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxx použita xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx dohody, nebo xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxxx xxx.
(4) Xxx xx xxxxxxx závažného xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxx xxxxxx vykázání provedené xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho bezprostřední xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x navrhovatelem a xxxxxxxxxx kontaktů x xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

§171a
Organizování x umožnění xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx
(1) Kdo xxx xxxxxx organizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx mu xxxxxx xxxxxxxxxx překročit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx nedovoleném překročení xxxxxx hranice xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx 11) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx výhodu xx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový čin x úmyslu xxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) vydá-li xxxxxxx xxxxx jiného x xxxxxxxxx xxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx jako xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx.
§171b
Násilné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx násilí nebo xxxxxxxx bezprostředního násilí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx nebo peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže
a) xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx takový xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx osobami,
x) xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx zakrýt xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný následek,
x) způsobí takovým xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx
f) xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx patnáct xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx více xxxx xxxx xxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu.
§171x
Porušení xxxxxxxx x mezinárodních xxxxxx
Xxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx léta.
§171x
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pobytu xx území xxxxxxxxx
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x neoprávněnému pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zorganizuje,
x) xxxxxx xxxxxx čin xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx
x) spáchá xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx trestný xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx nebo peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) získá-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§171x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xx větším xxxxxxx poruší xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Organizaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx pět xxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, nebo
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx prospěch.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xx spojení x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
b) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx následek.
§171e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.7.2007
§172
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xx xxxxxxxx vzepření xxxxxxx vězňů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řádu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.
§173
§173 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 148/1998 Xx.

§174
Xxxxx obvinění
(1) Kdo xxxxxx lživě obviní x trestného xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx trestní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§175
Xxxxx výpověď x xxxxxxxxxx xxxxxxxx posudek
(1) Xxx xxxx znalec xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx posudek, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Kdo jako xxxxxx xxxx znalec xxxx xxxxxx, státním xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxx před vyšetřovací xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny
a) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 značnou xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§175a
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxx xxxxxxxxx nesprávně, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx státním xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxx jako tlumočník xxxx xxxxxx, státním xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx trestního xxxx, xxxxx xxxx vyšetřovací xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zkresleně xxxx xxxxxxx tlumočí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx až xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§175x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§175x
Padělání x vystavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráv, xxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxx padělá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podstatně xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx v xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo před xxxxx orgánem veřejné xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx občanském xxxxxxx xxxxxx, xxxx
kdo xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx občanském soudním xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx,
bude xxxxxxxxx trestem xxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx jiná způsobilá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx je bylo xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxx, nebo
xxx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx, posudku nebo xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx, x trestním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.
§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

§176
Padělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx listinu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
§176x
Xxxxxxxxxx xxxxxx x držení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx, sobě xxxx jinému opatří xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

§177
Maření xxxxxxxx x xxxxxxx voleb xxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxxxx násilím xxxx xxxxxxxxx násilí xxxx lstí xxxxx xx xxxxxx volebního xxxxx xxxx hlasovacího xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx jiného takovým xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, nebo
kdo xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx politické strany xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx účely xxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx referendem xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx poruší tajnost xxxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
§178
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx sdělí, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zájmech osoby, xxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, poruší xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxx povolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx tím xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxx údaje xxxxxx.
(3) Odnětím svobody xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxx, filmem, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx sítí nebo xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§178x
Xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx x xxxxxxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1
a) x úmyslu xxxxxxx xxxx nebo jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx organizované xxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxx xxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Hlava xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx ohrožení
§179
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x nebezpečí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, elektřiny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (obecné xxxxxxxxx), xxxx
xxx obecné nebezpečí xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na tři xxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x krátké xxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx na zdraví xxxx xxxx xxxx xxxx, škodu velkého xxxxxxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody na xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) způsobí-li činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§180
(1) Xxx x xxxxxxxxxx způsobí nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ztíží xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, xx porušil důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b)
a) xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx újmu xx xxxxxx nebo xxxx.
(4) Odnětím svobody xx xxx léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.
Ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx plavidla
§180x
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx plavidla v xxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředkem
x) xxxxx proti jinému xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxx bezbrannosti xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
§180x
Xxx xxxxx nepravdivou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx plavidla za xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx tři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§180c
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxx za účelem xxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx takového xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx majetku.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx patnáct xxx xxxx výjimečným xxxxxxx, popřípadě vedle xxxxxx trestů též xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt.
§180x
Řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxxxxx není držitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 7), bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx na jeden xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2005 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§181
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
Kdo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrozivé xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupinu xxxx, tím, xx xxx xxxxxxxxx důvodu
x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx uložena xxxx x xxx xx xxxxxxx, xxxx
x) zmaří poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Ohrožení a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§181x
(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx přírodních xxxxxx x xx xxxxxx území, na xxxxxxx chráněném území xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx stanoveno xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx společenstva xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx), xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx rozsahu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdroje, x xxxxx je stanoveno xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xx značně xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§181x
(1) Xxx x nedbalosti xxxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§181a) anebo xxxxx xxxx odvrácení nebo xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 proto, xx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx uloženou mu xxxxx zákona,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx vynaložit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území nebo xxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tak, xx tím xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx velkém xxxxxxx.
§181x
Xxxxxxxxxxx xxxx těžbou
(1) Xxx, byť x x nedbalosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx holé xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx lesní porost xxx hranici xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx celkové xxxxx xxxxx lesa, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx seč xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx ploše xxxx.
§181x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§181d
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx podle §181a x 181b xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 5 xx x x xxxxxxx vodního toku xxxxxxx 2 km xxxx délky.
(2) Xxxxxxxx větší plochou xxxx xxxxx §181c xx rozumí xxxxxx xxxxx než 1,5 xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx než 3 xx.
§181x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2002
§181e
Nakládání x xxxxxx
(1) Xxx, xxx i x nedbalosti, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, přepravuje xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xx přepraví xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx oznámení nebo xxxxxxx o souhlas xxxx v připojených xxxxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxx hrubě xxxxxxxxx xxxxx nebo podstatné xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 prospěch xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucími xxxxxxxxxx
§181x
(1) Xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, zpracovává, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, nabízí, zprostředkuje, xxxx nebo jinému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx živočicha xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhu x
x) xxxxxx xxxxxx čin na xxxx xxx padesáti xxxxxx xxxxxxxxx, rostlin xxxx exemplářů, nebo
x) dopustí xx xxxxxxxx xxxx, přestože xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx povahy xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx odsouzen nebo xxxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Stejně bude xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, přechovává, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx organizované xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech.
§181x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2002 Xx. x účinností xx 1.7.2002
§181x
Xxx x xxxxxxxxxx poruší xxxxxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxx, zničí, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxx nebo jinému xxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx druhu živočicha xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx větším xxxxxxx xxx padesáti kusů, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ohroženého xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
§181x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2002
§181x
Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx právní xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx z xxxxxxx volně xxxxxx xxxxxxxxx nebo planě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx živočichů xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§181x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/2002 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2002

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§182
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx provoz
a) veřejného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx veřejnou dopravu,
b) xxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxx znečišťujících xxxxx,
x) xxxxxxxx energetického nebo xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx ochranného xxxxxxxx proti xxxxxx, xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx a jiným xxxxxxxx útokům xxxx xxxxxx následkům, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§183
Xxx xxxxxxx zničí nebo xxxxx neupotřebitelnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx peněžitým xxxxxxx.

§184
Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§182 xxxx. 1), xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§185
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxx xxxxxxxx vyrobí xxxx xxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxx xxxxx ji xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxx třeba, xxxx
x) hromadí, vyrábí xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx tři xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx rozsahu, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.
§185x
Xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx let.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výbušnin xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx, staví xxxx xxxxx.
§185a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 30.7.2000

§186
Xxxxxxxxxx výroba x xxxxxx radioaktivního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Kdo bez xxxxxxxx vyrobí, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx jinému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiál xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx, zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx osob xxxx xxxx,
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx člen organizované xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx omamných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
§187
(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebo jinak xxxxxx opatří xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, prekursor nebo xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx na dvě xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx větším xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx,
x) spáchá-li takový xxx vůči xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx na deset xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx osob xxxx xxxx,
x) získá-li xxxxxxx činem prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§187x
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx omamnou xxxx psychotropní xxxxx xxxx jed x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx.
§187x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 112/1998 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1999
§188
(1) Xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx opatří xxxxx xxxxxxxxxx předmět xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx omamné xxxx xxxxxxxxxxxx látky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látku nebo xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx deset let xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx větším xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxx-xx takovým xxxxx značný xxxxxxxx.

§188a
Šíření toxikomanie
(1) Kdo xxxxx jiného xx xxxxxxxxxx jiné návykové xxxxx než xxxxxxxx xxxx ho x xxx podporuje xxxxx xxx zneužívání xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx jeden rok xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx let, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§189
Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxx choroby, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
§190
Kdo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
§191
(1) Xxx, xxx i x nedbalosti, xxxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx hospodářsky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx až tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§192
(1) Xxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx užitkových xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 rozšíření xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx potřebami
§193
(1) Xxx má xx xxxxxx, xxxx xxx tento xxxx xxxxxx xxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx nebezpečné xxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx peněžitým trestem.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx více xxxx xxxx smrt.
§194
Kdo xx xx prodej, xxxx xxx tento xxxx vyrobí xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx užití k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdraví, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx měsíců nebo xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.

§194a
Nedovolená xxxxxx xxxx
(1) Xxx bez povolení xx větším množství xxxx xxxx jinak xxxxxx xxx, nebo
kdo xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx oběhu,
bude xxxxxxxxx, nejde-li x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx svobody až xx xxxxx rok xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
§195
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx stanoví, co xx xxxxxxxx xx xxxxxx látky, psychotropní xxxxx, přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx stanoví, co xx považuje xx xxxx ve smyslu §187, 187a a 188, které xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxx §189192 x na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §192.

Hlava xxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxxx občanské xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx skupině xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
§196
(1) Kdo skupině xxxxxxxxx vyhrožuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx škody xxxxxxx rozsahu, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na jeden xxx.
(2) Kdo xxxxx xxxxxx xxxxx skupině xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx jim vyhrožuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx nebo způsobením xxxxx xxxxxxx rozsahu xxx xxxxxx politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxxx.
(3) Xxxxxx jako x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, kdo se xxxxxx nebo srotí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§197
§197 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§197x
(1) Xxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, těžkou xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx takovým xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 na xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§197x
§197x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.
§198
Hanobení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Kdo veřejně xxxxxx
x) některý xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx skupinu xxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xxxx xxx xxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody až xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§198x
Xxxxxxxxxxx x nenávisti vůči xxxxxxx xxxx nebo x omezování xxxxxx xxxx a xxxxxx
(1) Xxx veřejně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x některému xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxx osob xxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx příslušníků, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx dvě xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx k spáchání xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, etnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx poplašné xxxxxx
§199
(1) Xxx úmyslně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tím, xx xxxxxxxxx poplašnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Kdo xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, ač xx, xx je xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vedoucí k xxxxxxxxx vážného xxxxxxxxxxx xxxxxxx části obyvatelstva xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxxxxx činnosti podniku xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.
§200
Kdo xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx způsobí, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, malomyslnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx léta.

§201
Xxxxxxxx pod vlivem xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, vykonává ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx návykové látky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx kterých xx mohl xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx-xx xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x posledních xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za takový xxx xxxxxxxxx,
x) xxx-xx xx obdobný xxx xxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx dvou letech xxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, dopravní xxxx jinou nehodu, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx cizím xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx látky zvlášť xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxx dopravní prostředek.

§201a
Opilství
(1) Xxx se xxxxxxx xxxx aplikací xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx nepříčetnosti, x xxxx xx xxxxxxx jednání, které xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let; xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxx trestného xxxx, xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxx trestem mírnějším.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx i §12 xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx pachatel xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx spáchat xxxxxxx xxx, xxxx spáchal xxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx, xxxxx spočívá x tom, že xx xxxxxxx xx xxxxx nepříčetnosti.

§202
Výtržnictví
(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx hrubé xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx napadne xxxxxx, hanobí historickou xxxx xxxxxxxx památku, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx utkání, xxxxxxxxxxx xxxx obřadu xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§202x
Xxxxxxxx xxxxxxxx ostatků
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx z pohřebiště xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx ostatky xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx peněžitým trestem.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§202a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§203
Xxxxxx zvířat
(1) Kdo xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx za xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx postižen xxxx xx xxxxxx čin x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odsouzen, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na jeden xxx nebo zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xx místě xxxxxxxxxx přístupném.

§204
Kuplířství
(1) Xxx jiného xxxxxx, přiměje xxxx xxxxx k provozování xxxxxxxxxx, xxxx
xxx kořistí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx, pohrůžky xxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx prospěch,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxx než osmnáct xxx.
(4) Odnětím xxxxxxxx xx pět až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx let.
§205
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxxxx dílo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxx, přenechává nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
x) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx opatří xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, elektronické xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxx,
a) xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx,
b) x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,
xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až xxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2
x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx, xxxx
c) x xxxxxx získat xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2
x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.
§205a
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, filmové, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pornografické dílo, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx dítě, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
§205a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 271/2007 Sb. x účinností xx 1.12.2007
§205b
Zneužití xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx pornografického xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx až pět xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx šest xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1
x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) v xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1
x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působící xx xxxx státech, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.
§205x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 271/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.12.2007

§206
Pomluva
(1) Kdo o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx značnou měrou xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx jinou xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na jeden xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx pomoci
§207
(1) Kdo xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xx tak xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx sebe nebo xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.
(2) Xxx osobě, která xx v xxxxxxxxx xxxxx nebo jeví xxxxxx vážné poruchy xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ač je xxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§208
Řidič xxxxxxxxxx prostředku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxx, neposkytne xxxxx, která při xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdraví, potřebnou xxxxx, ač tak xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx sebe xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§209
Xxxxxxxxxxx xxxxxx práv
(1) Xxx xxxxxx způsobí xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx
x) využije xxxxxx xxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§209x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx
(1) Xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 12) xxxxxxx z těla xxxxxxx člověka xxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem činnosti.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 12).
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prospěch.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx.
§209x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x lidským xxxxxxx
(1) Kdo
x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxx k vytvoření xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buněk xxxx xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx lidský xxxxx xx buněk xxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxx, xxxx
f) xxxxx výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx manipulace xxxxxxxxx x vytvoření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx klonování),
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx spojení x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx
b) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§209x vložen xxxxxxx předpisem č. 227/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx
§210
Xxxxx manželství
(1) Xxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jiné, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxx manželství x osobou, xxxxx xxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx.
§211
§211 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1989 Xx.

§212
Opuštění xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx dítě, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x které xx samo nemůže xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx šest xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx smrt.

§213
Zanedbání povinné xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx.
(2) Xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiného, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§214
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§213) xxxxxx, jestliže trestný xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§215
Týrání svěřené xxxxx
(1) Xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.
§215a
Týrání xxxxx žijící xx xxxxxxxx xxxxxxxx bytě xxxx xxxx
(1) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx žijící x xxx xx společně xxxxxxxx bytě nebo xxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm let xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zvlášť surovým xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx činu xx xxxxx xxxx.
§215x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2004

§216
Únos
(1) Kdo dítě xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x opatrování xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ně xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby.
(3) Xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx na xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.
§216x
Obchodování x dětmi
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx jiného za xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx prospěch.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx deset let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
§216x
Společné xxxxxxxxxx
Dítětem xxxxx §216 x 216a xx rozumí osoba xxxxxx xxx xxxxxxx xxx.

§217
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx ji x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx život, xxxx
x) xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx osmnáct xxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx na hracím xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchal-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) pokračuje-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx delší dobu,
c) xxxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značný xxxxxxxx.
§217x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxx s xx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx sebeukájení, obnažování xxxx jiné srovnatelné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx takového xxxx xx xxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
§217x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004
§217b
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx let, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výhodu xx xxxxxxxx za to, xx xxxx xx xxxxxxxx styk, xxxx xx xxxx pohlavně xxxxx, xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§217x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2004

§218
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxx soustavně nebo xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx osmnáct let xxxxxxxxxxx nápoje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.
Podávání anabolických xxxxx mládeži
§218a
Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx mladší xxx osmnáct xxx xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx léčebnému účelu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
§218a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 290/1993 Xx. x účinností xx 1.1.1994
§218x
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, co xx považuje xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x anabolickým xxxxxxx ve xxxxxx §218a.
§218x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1994

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx
§219
Xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx usmrtí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx na dvanáct xx patnáct xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1
x) xx dvou xxxx xxxx osobách,
b) xxxxxx xxxxxxx nebo trýznivým xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx ženě,
e) xx xxxxx mladší než xxxxxxx let,
f) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxx xxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx je xxx xxxxxxx, nebo
h) x xxxxxx xxxxxx majetkový xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zakrýt xxxx xxxxxxxx xxxx trestný xxx, xxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§220
Xxxxxx novorozeného xxxxxx xxxxxx
Xxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx porodem xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx nebo xxxx xx něm, bude xxxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm let.

Xxxxxxxx na xxxxxx
§221
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zdraví, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx svědkovi, xxxxxx nebo tlumočníkovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxx jeho rasu, xxxxxxxxxxx k etnické xxxxxxx, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxx vyznání, nebo
c) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

§222
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx těžkou xxxx na xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxx xxxx až osm xxx.
(2) Odnětím svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx svědkovi, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx povinnosti, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx jiném xxx xxxx politické xxxxxxxxxxx, národnost, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, že je xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx.

§223
Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx tím, že xxxxxx důležitou povinnost xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx, povolání, postavení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§224
(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo smrt, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta nebo xxxxxxx činnosti.
(2) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx pět xxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxx z xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx více xxxx xxxxx, že xxxxx porušil xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dopravy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.
§225
Xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx xx zúčastní xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx šest xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx při činu xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx nebo xxxx.
§226
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Kdo xxxxxx xxxx, byť x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pohlavní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx
§227
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx, xxx
x) své xxxxxxxxxxx xxxx uměle xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx těhotenství xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx způsobem přípustným xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx.

§228
(1) Kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx přípustným xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxxxx prospěch,
b) xxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 soustavně, xxxx
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx xxxxxx nebo xxxx.
(3) Xxxxxx jako x xxxxxxxx 2 xxxx potrestán, kdo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uměle xxxxxxx xxxx těhotenství.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx.

§229
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx přeruší nebo xxxxxx o xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, není xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xx xxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§230
Xxxxx xx sebevraždě
(1) Xxx jiného pohne x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x sebevraždě xxxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxx-xx alespoň x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxx xxx osmnáct let, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hlava osmá
Trestné xxxx xxxxx svobodě a xxxxxx důstojnosti
Oddíl první
Trestné xxxx proti xxxxxxx
§231
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osobní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 x xxxxxx usnadnit xxxx xxxxxxx čin.
(3) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§232
Xxxxxxx osobní svobody
(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx, smrt xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
§232x
Xxxxxxxxxxx x xxxxx
(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) x nuceným xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, kdo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx anebo xxxxxxxxx xxxx omylu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zjedná, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx, xxx xx xxxx xxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obtěžování nebo xxxxxxxxxx,
b) k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) k xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx na xxx xx dvanáct let xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) vydá-li xxxxxxx činem xxxxxx x nebezpečí těžké xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx v xxxxxx, xxx jiného xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx.
§232x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 537/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.10.2004

§233
Xxxxxxxxx do ciziny
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx stižené xxxxxxx poruchou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§234
Xxxxxx
(1) Kdo proti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx člen organizované xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx značnou škodu.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx.
§234a
Xxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx rukojmí x xxxxx, xx xx usmrtí anebo xx mu způsobí xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx jiného, xxx xxxx konal, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxx xxx xxxxxxx xxx,
c) je-li xxx takovém činu xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx
d) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví.
(3) Odnětím svobody xx xxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

§235
Vydírání
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx konal, xxxxxxxx nebo trpěl, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako člen xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) spáchá-li xxxxxx čin nejméně xx dvěma xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový čin xx zbraní,
d) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem těžkou xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx pro xxxx rasu, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xx bez xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.
§236
Xxxxxxxxx xxxxxxx vyznání
Kdo xxxxxxx, pohrůžkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx
x) xxxx jiného x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx takové účasti, xxxx
c) xxxxxx x xxxxxxx svobody xxxxxxx xxxxx brání,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

§237
Xxxxx
Xxx xxxxxx nutí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx konal, opominul xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.

§238
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx domu nebo xx xxxx jiného xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx násilí, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx spáchá xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx osobami.
§238x
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx násilím, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy xxxxxxx ve výkonu xxxx sdružovacího nebo xxxxxxxxxxxxxxx práva, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
§238x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1990
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
§239
(1) Kdo xxxxxxx xxxxxx tajemství
a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx písemnosti, xxx xxxxxxxxxxx poštovní služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxx podávané xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx veřejným zařízením,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx měsíců.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx telekomunikační xxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, nebo
c) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx obsaženou v xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, telegraficky xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§240
(1) Xxx x xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, telegramu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který
a) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx čin,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl druhý
Trestné činy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§241
Xxxxxxxxxx
(1) Xxx násilím nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jiného x xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx pohlavnímu xxxxx xxxx kdo x xxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx patnáct xxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx patnáct xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§242
(1) Kdo xxxxxx xxxxxx s xxxxxx mladší než xxxxxxx let nebo xxx xxxxxx xxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxx dozoru, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§243
Xxx zneužívaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
xxx takové xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pohlavně xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

§244
§244 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§245
Xxxxxx xxxx příbuznými
Kdo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx sourozencem, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta.

§246
§246 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 537/2004 Xx.

Hlava xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx majetku
§247
Krádež
(1) Xxx xx přisvojí xxxx xxx tím, xx xx xx xxxxxx, x
x) způsobí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx spáchá xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx uchovat xx věc xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx spáchá xx věci, kterou xx jiný na xxxx xxxx při xxxx, xxxx
x) xxx xx xxxxxx xxx x posledních třech xxxxxx odsouzen xxxx xxxxxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx pět xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§248
Xxxxxxxxxx
(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxx věc xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nepatrnou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 škodu xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx let xxxx pachatel potrestán,
a) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebo
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§249
Neoprávněné užívání cizí xxxx
(1) Kdo xx xxxxxx cizí věci xxxxxx malé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxx tím, že xxxxxxxxxxx takových xxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx škodu xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.

§249a
Neoprávněný xxxxx xx xxxxx k domu, xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xxxxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx neoprávněně xxxxx.
§249x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
§249x
Neoprávněné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxx předmět xxxxxxxxx plnit xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§250
Xxxxxx
(1) Xxx ke xxxxx xxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxx někoho x xxxx, využije něčího xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, x xxxxxxx tak na xxxxx majetku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) způsobí-li xxxxxxx činem značnou xxxxx nebo xxxx xxxxxx závažný následek.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 škodu velkého xxxxxxx.
§250x
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx událost, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx udržuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx škodu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxx xxxxxxx škodu nikoliv xxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx majetku škodu xxxxxxx xxxxxxx.

§250x
Xxxxxxx podvod
(1) Xxx xxx sjednávání xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx podstatné xxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx jiný xxx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx svobody na xxxx měsíců až xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§250x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 253/1997 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1998
§250x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podobnou xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nezaručují xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx dvě léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx prospěch.
§250c (xxxxxxx §250x) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 557/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992 - xxxxxxxx novelou x. 253/97 Sb.

§251
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx, xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx
x) xxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx získána xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx v xxxxxx xxxxx osobou nebo xxxx xxxxxx za xxx, nebo
b) xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx majetkovou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a),
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx čtyři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; spáchá-li však xxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xxxxxx-xx takový xxx xx vztahu x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx větší xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx prospěch.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx let nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxx k xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx ve vztahu x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného značný xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx k xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§251a
§251x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/2002 Xx.

§252
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxx ukryje xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx získána trestným xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx jinou xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx něj, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx jinému z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové hodnoty xxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx něj.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 proto, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx zákona, nebo
b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx x xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx pocházející xx xxxxxx závažného xxxxxxxxx xxxx, nebo
b) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.
§252a
Legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxx, xxxx
x) xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx opatřena za xxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x),
x cílem xxxxxxx xxxxx, že taková xxx xxxx jiná xxxxxxxxx hodnota xxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx.
(3) Odnětím svobody xx šest měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx čin ve xxxxxx x věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx větší xxxxxxx, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx x xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx k xxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx postavení x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx
c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

§253
Lichva
(1) Xxx zneužívaje xxxx xxxxx, nezkušenosti xxxx xxxxxxxx slabosti xxxx něčího xxxxxxxxx, xx xxxx nebo xxxxxx poskytnout nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hrubém nepoměru, xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx sebe xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx pět let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx.

§254
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx nikoli xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx cizího majetku
§255
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatrovat xxxx spravovat xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.
§255x
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodu tím, xx poruší xxxxx xxxxxx mu xxxxxxxx xxxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§255x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000

§256
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx x xxx částečně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tím, xx
x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx majetku,
b) předstírá xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo závazek,
c) xxxx xxxxxxx zdánlivě xxxxxxxx, nebo
d) x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx splnit xxxxxxxx xxxxxxxxx učinit prohlášení x svém xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx oprávněn xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok xxxx peněžitým trestem.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx zmaří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxx, xx
x) zničí, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) x majetku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§256a
Zvýhodňování věřitele
(1) Xxx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, byť x xxx částečně, xxxxxxxxxx xxxxx věřitele xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 značnou xxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§256b
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení
(1) Xxx jako xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx věřiteli x xxxxxxxxxxx s hlasováním xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytne, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx insolvenční xxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx škodě xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxx.
(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, 2 nebo 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§256x
Předlužení
(1) Xxx, xxx x x vědomé xxxxxxxxxx [§5 písm. x)], xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tím, že
x) činí xxxxxx xxxxx nepřiměřená xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
b) xxxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mu uloženým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx nepoměru,
x) xxxxx xxxxxxxxxx úvěr x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xx x xxxxxx nepoměru x xxxx majetkovým xxxxxxx, nebo
x) xxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx pravidelné podnikatelské xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx nepoměru x xxxx majetkovým xxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx, xxx x z xxxxxx xxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)], xx xx, xx xx předlužen, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxxxxx škodu.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§256c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000

§257
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
(1) Xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx majetku škodu xxxxxx nepatrnou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo propadnutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 na věci xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx povinnosti,
b) spáchá-li xxxxxx xxx na xxxx xxxxxx xxx xxxx rasu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx proto, že xx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx věci, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu velkého xxxxxxx.
§257x
Poškození x zneužití xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo jinou xxxx xxxx získat xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx nebo propadnutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx až xxx léta bude xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx značný prospěch.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.
§257x
(1) Xxx poškodí cizí xxx xxx, že xx postříká, pomaluje xx xxxxxx xxxxxx xxxx jinou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx rok nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 značnou xxxxx xxxx spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx-xx takový čin xx xxxx, xxxxx xxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§257x xxxxxx právním předpisem x. 139/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2001
§258
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx důležitý xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx věc, která xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx
§259
Genocidium
(1) Kdo x xxxxxx xxxxxx úplně xxxx částečně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zničení,
x) provede xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx se v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dětí,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné xxxxxx xxxxxxx do xxxxx, xxxx
d) způsobí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na dvanáct xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx činu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
§259x
Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tělesné xxxx xxxxxxx utrpení, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx takový xxx xx delší xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 smrt.
§259x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx směřujících x potlačení xxxx x svobod člověka
§260
(1) Kdo xxxxxxxxx xxxx propaguje xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, rasovou, náboženskou xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx skupině xxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§261
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hnutí xxxxxxxxx x §260, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
§261a
Xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nacistické xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zločiny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx.
§261x vložen právním xxxxxxxxx x. 405/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2000
§262
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
(1) Xxx xx xxxxx xxxx xx bojové xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) poškodí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obyvatelstvo xxxx civilní xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx xxx xxxx x důvodu xxxxxxxxxx,
b) vede xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) zničí xxxx poškodí xxxxxxxx, xxxxxxxx elektrárnu nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo
x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx xxxx výjimečným trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxx následek.
§263
Xxxxxxx xxxxxxx
(1) Kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatelstvem, utečenci, xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx léta xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, že
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx potřebují, xxxxxxx xxxx, xxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx brání, xxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxx organizacím civilní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x plnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx nebo výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx.
§263x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Kdo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx činy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx civilní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hrozbou xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx
a) xxxxx xxxx vážně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx přežití,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) osídluje obsazené xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo
x) xxxxxxxx znemožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx válečným xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nestranném xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx patnáct xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§263x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1990
§264
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Kdo v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx bojišti, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx válečnými xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx území
x) xxxxxx xx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxx majetek xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx padlé,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným trestem.
§265
Zneužívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx znaků
(1) Xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu xxxx za války xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx evakuace, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx až tři xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xx války xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vlajky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, insignie xxxx xxxxxxxxxxx neutrálního xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x konfliktu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx jedenáctá
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxx
Oddíl xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
§266
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx k službě
(1) Xxx sebe xxxx jiného učiní xxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vlasti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx.
§267
Xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti
(1) Xxx se nedostaví x xxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx odvodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx jeden xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.

§268
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xx dopustí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx branné xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.
(2) Kdo xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) sám xx xxxxx nebo zčásti xxxxxxx xxxxxx branné xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx povinnosti,
bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxx léta.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xx stavu ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Nenastoupení xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx
§269
(1) Kdo xx základě řádně xx doručeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenastoupí službu x xxxxxxxxxxx silách xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

§270
(1) Xxx xx xxxxxxx řádně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nedbalosti xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mu x xxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxx předpokládaná xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx rok.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.
§270x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx §269 x za xxxxxxx xxx podle §270 xx xxxxxxxx.
§270x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§271
Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx,
x) neprodleně xx nedostaví x xxxxxx x nastoupení xxxxxxxx činné xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx branného zákona xx vstupu xx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxxx xxx xx xxx xxx.
§272
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a věcných xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx, byť x x nedbalosti, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,
xxx se xxxxxxx xxxxxx plnění takové xxxxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx, byť x z xxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx obrany vlasti.
Xxxxx druhý
§272x
§272x (xxxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 587/2004 Xx.
§272b
§272x (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 587/2004 Xx.

§272c
§272c (oddíl druhý) xxxxxx právním předpisem x. 587/2004 Sb.

§272x
§272x (oddíl xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 587/2004 Sb.
§272e
§272e (xxxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 587/2004 Sb.

Xxxxx dvanáctá
Trestné xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vojenské cti
Neuposlechnutí xxxxxxx
§273
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxx rozkaz, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx skupinou vojáků,
b) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxxx xxxx podstatně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pohotovosti útvaru xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx následek.
(3) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx stavu ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§274
(1) Xxx z nedbalosti xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkolu, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx smrt, xxxx
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxxx bojové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx bojové xxxxxxx.

§275
Zprotivení a xxxxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vojenské povinnosti, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx vojenské xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx tři xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,
a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx bojové xxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxx
§276
Kdo xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx vyššího,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxx, xxx sám nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok.

§277
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x) nadřízeného xxxx vyššího, xxxx
x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na dvě xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 x době, kdy xxx nebo uražený xxxxxxxx xxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx se xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx ublížení na xxxxxx.
§278
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx násilí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x době, xxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxx léta.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx se xxxxxx xxxx nejméně se xxxxx xxxxxxx, nebo
x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§279
Xxxxxx vůči nadřízenému
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx jeho vojenských xxxxxxxxxx, xxxx
x) pro xxxxx xxxx vojenských xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až pět xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx se xxxxxx xxxx nejméně xx xxxxx osobami.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx nebo výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 smrt, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx situace.
Xxxxxxxxxx xxxx x chráněných xxxxx xxxxxx
§279x
(1) Xxx vojáka xxxxxx xxxxxxxx nutí x xxxxxxx xxxxxxx nebo xx omezuje xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkon jeho xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx nejméně xx xxxxx osobami, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx surovým xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
c) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx bojové situace.
(4) Odnětím svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.
§279x
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nutí x xxxxxxx xxxxxxx nebo xx omezuje na xxxxxxx xxxx svévolně xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy,
x) spáchá-li takový xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zbraní,
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx následek, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx patnáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx konat xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
§280
(1) Xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx poškodí xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, padělá listinu, xxxxxxxx xxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxx jiného xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.
(2) Xxx xx x xxxxxx vyhnout xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, padělá xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx pět xxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§281
Kdo xx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nezpůsobilým vykonávat xxxxxx xxx, že xxxxxxxx návykovou xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx.

§282
Xxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxxxx vzdaluje x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx službě, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§283
§283 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§284
Xxxxxxxx odloučení
(1) Kdo xx xxxxxxxx vzdaluje xx dobu xxxxx xxx 24 xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx měsíců.
(2) Kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxx xxx xxxx xxx, xxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx dva xxx x době plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.
(3) Kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx
xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx než xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx důležitých xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cvičení,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx let.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx povinnostem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
§285
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx ve xxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxx poruší, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vydaná, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx výkonu strážní xxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem škodlivý xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxx směřovat, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxx nebo výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx x je xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxx. x) x x).

§286
Xxxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx předpisy xxxx pravidla xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx následek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx situace.
§287
Porušování xxxxxxxxxx služby při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Kdo poruší, xxx x z xxxxxxxxxx, pravidla xxxxxx xx radiotechnických xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx vzdušného prostoru, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx rok.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx za xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx x způsobí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx čtvrtý
Xxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxxxxxxx
§288
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx proti vojenské xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, nebo
kdo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx.

§288x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxx ozbrojených sil xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prostředků, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na jeden xxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxxxxx užije xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mimoslužebním xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) opatří-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx úmyslně xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx situace.
§289
Xxxxxxxxx xxxx nepřítelem
Xxx xx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§290
Nesplnění xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xx xxx xxxxxxxx vzdálí xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xx xx xxxxxx situace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx deset xx patnáct let xxxx výjimečným trestem.
§291
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx za xxxxxx xxxxxxx odhodí, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxx léta xx xxxx let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx následek.
§292
Vydání xxxxxxxx prostředků nepříteli
Xxxxxxx, xxxxx, xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, bojovou xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx nepřítele, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx trestem.
§293
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Kdo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, nebo
xxx takovou xxxxx xxxxxxxx zadrží,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx.

Xxxxx xxxx
Xxxxxxxx ustanovení
§294
Zvláštní xxxxxxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx
Xxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §270 nebo xxxxx xxxxxxxxx trestného činu xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxx činem, xxxxxxxx xxxxxx jeho nebezpečnosti xxx xxxxxxxxxx xx xxxx.
§295
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx
x) xx vzdálil xxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx x svého xxxxxx xxxx x místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx uplynula xxxx xxxx odůvodněné xxxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x nepřipojil xx xx xxxxxx příčiny xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx nepřihlásil x xxxxxxxxx vojenského útvaru xx xxxxxxx xxxx xx osvobození x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§296
(1) Trest xxxxxxxxxx uložený xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx trestu se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 16/1945 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudech, x xxxxx xxxxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx č. 33/1945 Sb. XXX, x potrestání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, zrádců x xxxxxxxxxxx x x zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx xx měnících x doplňujících.
§297
(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx trest odnětí xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx činí xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zkrátí xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho zbytek xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx více xxx pět xxx, xxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx, aby xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx.
(3) Xxx-xx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona pravomocně xxxxxx xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dříve účinného, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx x vojska, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trest odnětí xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevykoná.
§298
Ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx upuštění xx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx §62 i xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
§299
Xxxxx xxxxxxx druhé xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 165/1950 Xx., xx xxxxxxx xxxx, xx snižuje xx xxxxxxx let.
§300
Xxxxxxx xx:
1. xxxxxxx xxxxx č. 86/1950 Sb.,
2. xxxxx č. 63/1956 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákon x. 86/1950 Xx.,
3. ustanovení §4 xx 6 xxxxxx č. 68/1957 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§301
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1962.
Xxxxxxx x. r.
Xxxxxxxxxx x. x.
Široký x. x.
Xxxxxx XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxxxx uložený xxxx účinností xxxxxx xxxxxx za xxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxx přečinem xxxxx xxxxxx zákona, xx nevykoná; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, soud trest xxxxxxx xxxxxx. Přitom xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx činem xxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Federálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 10/1989 Xx. xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činitele xxxxx §156a trestního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Přitom xxxxxxxxx xx vzájemnému xxxxxx xxxxx hranice xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx stejných xxxxx xxxxxxxxx, byl-li xx xxxxx čin x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx souhrnný xxxxx.
Xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1989 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.1990
Xxxxxx XX
1. Tresty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zbytek, xx xxxxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx neužije. Xxx-xx xx takový xxxxxxx xxx nebo přečin x sbíhající xx xxxx xxx uložen xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, soud xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx vzájemnému xxxxxx závažnosti xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx trestný, xxxx xxxxxxx zkrátí; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx jiný čin xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx trest.
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx §41 xxxx. x) xxxxx hranici xxxxxxxx trestní sazby, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
5. Byl-li před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x do xxx účinnosti nebyl xxxxx vykonán xxxxx
x) nápravného opatření, xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
b) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx do xxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx tato xxxx xxxxx než nevykonaný xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, končí výkon xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
6. Ustanovení §69 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činí tři xxxx
x) xx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx prominutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jeho výkonu.
7. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx účinností xxxxxx xxxxxx
x) bylo xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx xx xxxxxxxxx propuštěný xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx zaplacen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx jeho zbytku, xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložen trest xxxxxxxxxx věci,
hledí xx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.
8. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dnem xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx.
Článek II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb. x účinností xx 1.7.1990
Xxxxxx XX
1. Předsednictvo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx.
Xxxxxx XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx, kteří xx xxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx útvaru, xxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. X xxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx trestu dosud xxxxxxxxxxxx, soud rozhodne, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxx III
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx.
Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xx. III
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. I xxxxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx zástupce".
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §175 trestního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx prokurátorem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vyšetřovací xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx čin, který xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nevykonává. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx neužije. Xxx-xx za xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx trestný čin xxxxxx úhrnný nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx.
Čl. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Xx. XX
Xxxxxxxxx x závěrečné xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, který není xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx trestního xxxxxx o souhrnném xxxxxx xx v xxxxxxx případě xxxxxxx. Xxx-xx xx takový xxx a xxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx přihlédne ke xxxxxxxxxx xxxxxx závažnosti xxxx, které xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx trestnými xxxx, x sbíhajících xx xxxxxxxxx činů.
2. Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1998.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Čl. III
1. Xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx projednají xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxx řízení zahájené xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Na xxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyškrtnutí ze xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, jako by xx xxxxxxxxxx kárného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx opatření nebylo xxxxxxx, x xx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kárným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Na xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx napomenutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx hledí, jako xx xx nedopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx kárné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxx rozhodnutí, kterým xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona uloženo xxxxx opatření ve xxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; obdobně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx kárného xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx koncipienta, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx hledí, jako xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provinění, popřípadě xxxx xx xx xxxx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, doba jednoho xxxx.
7. Doba, xx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost Komory, xx xxx účely xxxxxxxxxxx x vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účinnosti xxxxxx zákona.
8. Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxx xx vykonávání xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx výkonu advokacie xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx vznikl xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx počítá xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
10. Xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x tomuto dni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tohoto xxxxxx.
11. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12. Xxxxxxxxx předpisy přijaté Xxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stavovským xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx předložit stavovský xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx přezkoumání xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.
13. Xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání získané x xxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx studiem xx vysoké xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx zápisu xx xxxxxxx advokátů xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx též vysokoškolské xxxxxxxx získané před 1. xxxxxx 1999 xx právnické fakultě xxxxxx xxxxx se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999
Čl. XXX
1. Myslivecká, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx a stráž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x vodní xxxxxx x stráže přírody xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věku, státního xxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem.
3. Xxxxxx zahájená xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
Xx. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 238/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

Informace
Právní předpis č. 140/61 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1962.
Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
120/62 Xx., x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 27.12.62
53/63 Xx., jímž se xxxx §203 xxxxxxxxx xxxxxx č. 140/61 Xx.
x xxxxxxxxx od 17.7.63
184/64 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx promlčení xxxxxxxxx stíhání nejzávažnějších xxxxxxxxx činů xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností xx 24.9.64
56/65 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 140/61 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.8.65
81/66 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx a x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.1.67
148/69 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx trestní xxxxx x. 140/61 Xx.
x účinností xx 1.1.70
45/73 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákon
s xxxxxxxxx xx 1.7.73
113/73 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/61 Xx. publikované x částce x. 31/73
43/80 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x trestní xxx
x xxxxxxxxx xx 24.4.80
10/89 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxx
x účinností xx 14.2.89
159/89 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx od 1.2.90
47/90 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.90
84/90 Xx., o xxxxx shromažďovacím
s xxxxxxxxx xx 29.3.90
175/90 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx trestní xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.90
456/90 Sb., úplné xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 140/61 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 76/90
457/90 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x. 31/89 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění, x kterým xx xxxx trestní xxxxx x. 140/61 Sb.
s xxxxxxxxx xx 30.10.90
545/90 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.2.91
490/91 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.12.91
557/91 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
392/92 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona č. 140/61 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 79/92
XXX 929301 xxxxx Xxxxxxxxx soudu České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 15.10.92
290/93 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákon x zákon XXX x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
38/94 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem x x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx od 1.4.94
65/94 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/61 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 19/94
91/94 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 20.5.94
152/95 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 283/91 Xx. x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 189/94 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x. 59/65 Sb., x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.95, s xxxxxxxx §27 xxxx. x), §45, §45x x §78, které xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.96
19/97 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákazem chemických xxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/76 Xx., x územním xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 26.2.97
103/97 Xx., xxxxx XX XX xx xxx 9. dubna 1997
x xxxxxxxxx xx 7.5.97
253/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 140/61 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
92/98 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.98
112/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.98, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 písm. x) x §187a, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.99
148/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.11.98
167/98 Sb., x návykových xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších zákonů
s xxxxxxxxx od 1.1.99
282/98 Xx., nález XX xx dne 14.10.98 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §160 xxxx. 2 xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx xx 16.12.98
38/99 Xx., xxxxx XX (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 11.3.99
96/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
s xxxxxxxxx od 9.6.99
191/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva duševního xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.12.99
210/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 85/96 Sb., x advokacii, x xxxxx x. 140/61 Xx., trestní xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 5.10.99
223/99 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx x vojenských xxxxxxx x x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx x záloze
s xxxxxxxxx xx 1.12.99
238/99 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 23/62 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 102/63 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 130/74 Xx., o xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 114/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 289/95 Xx., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2000
305/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x o xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 30.7.2000
327/99 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 28.12.99
360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2000
29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.7.2000
101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2000
105/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.5.2000
121/2000 Sb., x právu autorském, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.12.2000
405/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.12.2000
7/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 13.12.2000 xx věci návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §147 a 147a xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 253/97 Xx. (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)
x účinností xx 25.1.2001
120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx od 1.5.2001
127/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 20.2.2001 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §250a xxxxxx x. 140/61 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností xx 27.4.2001
139/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 140/61 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2001
144/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/61 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.5.2001
256/2001 Xx., o pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
265/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x církvích a xxxxxxxxxxxx společnostech)
s xxxxxxxxx xx 7.1.2002
134/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., trestní zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2002
285/2002 Xx., x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx tkání a xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2002
412/2002 Xx., xxxxx znění trestního xxxxxx x. 140/61 Xx. publikované v xxxxxx x. 146/2002
482/2002 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx vzdušného xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx summitu Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.11.2002
218/2003 Xx., x odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o soudnictví xx věcech xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
276/2003 Xx., o Xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (31.3.2005)
362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (zákonem x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)
52/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 169/99 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2004
91/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 140/61 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.6.2004
537/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 13/98 Xx., a xxxxxx č. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů
s účinností xx 22.10.2004
538/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 13/98 Sb., a xxxxxx x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004
x xxxxxxxxx od 6.11.2004
587/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci reformy xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
692/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., trestní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností 31.12.2004
411/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
530/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Sb., x zpravodajských službách XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
115/2006 Sb., x registrovaném partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů
s xxxxxxxxx od 1.7.2006
135/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx domácím xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 27.4.2006
227/2006 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
253/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., o trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx pojištění zaměstnanců
s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010) x (zákonem č. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2013)
314/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 22.6.2006
320/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
343/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.2006
434/2006 Xx., nález XX xx dne 3.5.2006 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx zákon, v xxxxxxx znění, a xx xxxxxxx §403 xxxx. 2, §411 xxxx. 6 písm. x), §411 odst. 7 a §412 xxxx. 2 xxxxxx x. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), x xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 23.9.2006
178/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x ochraně xxxxxxxx hranic), ve xxxxx zákona x. 481/2004 Xx.
x účinností xx 12.7.2007
218/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 267/2006 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 22.8.2007
271/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.12.2007
296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
122/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2008
129/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2009
274/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxx XX
x účinností xx 1.1.2009
296/2008 Sb., x zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských xxxxx a xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 18.10.2008
52/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2009
282/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x účinností xx 31.8.2009
306/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
Xxxxxx xxxxxxx x. 140/61 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxx xxxx xxxxx č. 184/1964 Sb.

2) Xxxxx č. 547/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zboží x xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 x §261 xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx., xx xxxxx xx. X xxxx 51 x 52 xxxxxx x. 557/1991 Xx., včetně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx

- x čl. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 23/1991 Xx. (xxxx xxx "Xxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- x čl. 15 Xxxxxxx zaručujícím xxxxxxx xxxxxxx x svědomí,

- x čl. 17 Listiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx projevu x právo na xxxxxxxxx,

- x čl. 40 xxxx. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpětné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- x čl. 42 xxxx. 2 Xxxxxxx přiznávajícím xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- s čl. 15 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx "Xxxx"), xxxxxxxxxxx zpětné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účinností,

- x čl. 19 Xxxxx zaručujícím xxxxx zastávat bez xxxxxxxx vlastní xxxxx, xxxxx svobodného projevu x xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 trestního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 557/1991 Xx., xxxx xxxx před xxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx č. 39 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxx §260 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona, xx xxxxx zákona x. 557/1991 Sb., xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx skutkové xxxxx uvedené x xxxxx věty xxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx čl. 2 odst. 2, 3 x čl. 4 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxxx. *)

Xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 557/1991 Xx., xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx zákonů. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění xxxxxxx §260 xxxx. 1 xx. xxx., xx xxxxx cit. xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx do xxxxxxx s čl. 2 xxxx. 2, 3 x x čl. 4 xxxx. 1, 2 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 xx. xxx., xx xxxxx cit. xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx platnost.

*) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu ČSFR.

4) Xxxxx č. 289/1995 Sb., x lesích x x změně x xxxxxxxx některých zákonů (xxxxx zákon).

Zákon č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 130/1974 Sb., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx hospodářství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Zákon č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně dalších xxxxxx.

6) Xxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, odběrech x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x orgánů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (transplantační xxxxx).

7) §81 zákona x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §21a zákona x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

9) §15a xxxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx. x zákona x. 161/2006 Sb.

10) §83 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.

11) Xxxxxxxx Xxxx 2002/90/ES ze xxx 28. xxxxxxxxx 2002, xxxxxx xx definuje xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.

12) Zákon č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx x transplantacích xxxxx x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 296/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tkání x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx a o xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx).