Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2009 do 31.12.2009.


Trestní zákon

140/1961 Sb.

ČÁST I. Obecná část

HLAVA 1. Účel zákona §1 §2

HLAVA 2. Základy trestní odpovědnosti

Trestný čin §3
Zavinění §4 §5 §6
Příprava k trestnému činu §7
Pokus trestného činu §8
Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu §9 §10
Věk §11
Nepříčetnost §12
Nutná obrana §13
Krajní nouze §14
Oprávněné použití zbraně §15

HLAVA 3. Působnost trestních zákonů §16 §17 §18 §19 §20 §20a §21 §22

HLAVA 4. Tresty

ODDÍL 1. Společná ustanovení o trestech
Účel trestu §23
Upuštění od potrestání §24
Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence §25
Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §26
Dohled §26a §26b
Druhy trestů §27 §28
Výjimečný trest §29 §30
ODDÍL 2. Obecné zásady pro ukládání trestů
Výměra trestu §31 §32 §33 §34
Ukládání trestu za více trestných činů §35 §36 §37
Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu §37a
Započítání vazby a trestu §38
ODDÍL 3. Ukládání a výkon jednotlivých trestů
Odnětí svobody §39 §39a §39b
Mimořádné snížení trestu odnětí svobody §40
Ukládání trestu odnětí svobody zvlášť nebezpečnému recidivistovi §41 §42
Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného spolčení §43 §44
Obecně prospěšné práce §45 §45a
Ztráta čestných titulů a vyznamenání §46
Ztráta vojenské hodnosti §47 §48
Zákaz činnosti §49 §50
Propadnutí majetku §51 §52
Peněžitý trest §53 §54
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty §55 §56
Propadnutí náhradní hodnoty §56a
Vyhoštění §57
Zákaz pobytu §57a
ODDÍL 4. Podmíněné odsouzení, podmíněné propuštění a upuštění od výkonu zbytku některých trestů
Podmíněné odsouzení §58 §59 §60
Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem §60a §60b
Podmíněné propuštění a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu §61 §62 §63 §64 §64a

HLAVA 5. Zánik trestnosti a trestu

Zánik nebezpečnosti trestného činu pro společnost §65
Účinná lítost §66
Promlčení trestního stíhání §67 §67a
Promlčení výkonu trestu §68 §68a
Zahlazení odsouzení §69 §70

HLAVA 6. Ochranná opatření

Druhy ochranných opatření §71
Ochranné léčení §72
Zabezpečovací detence §72a
Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty §73
Zabrání náhradní hodnoty §73a §73b

HLAVA 7. Zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých

HLAVA 8. Společná ustanovení §88 §89 §90

ČÁST II. Zvláštní část

HLAVA 1. Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci

ODDÍL 1. Trestné činy proti základům republiky, cizího státu nebo mezinárodní organizace
Vlastizrada §91
Rozvracení republiky §92
Teroristický útok §95
Záškodnictví §96
Sabotáž §97
ODDÍL 2. Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Vyzvědačství §105
Ohrožení utajované informace §106 §107 §107a §108 §109 §110 §111 §112
ODDÍL 3. Trestné činy proti obraně vlasti
Spolupráce s nepřítelem §113
Válečná zrada §114
Služba v cizím vojsku §115

HLAVA 2. Trestné činy hospodářské

ODDÍL 1. Trestné činy proti hospodářské soustavě §116 §117
Neoprávněné podnikání §118
Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry §118a §119 §120
Poškozování spotřebitele §121
Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou §124
Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi §124a §124b §124c
Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem §124d §124e §124f
ODDÍL 2. Trestné činy proti hospodářské kázni
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění §125
Porušení povinnosti v řízení o konkursu §126
Porušování závazných pravidel hospodářského styku §127
Zneužívání informací v obchodním styku §128
Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě §128a §128b §128c
Vystavení nepravdivého potvrzení §129
Poškozování finančních zájmů Evropských společenství §129a §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139
ODDÍL 3. Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Padělání a pozměňování peněz §140
Udávání padělaných a pozměněných peněz §141
Výroba a držení padělatelského náčiní §142
Společné ustanovení §143
Ohrožování oběhu tuzemských peněz §144
Padělání a pozměňování známek §145
Padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti §145a
Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství §146
Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §147
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §147a
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby §148
Porušení předpisů o nálepkách k označení zboží §148a
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení §148b
ODDÍL 4. Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Nekalá soutěž §149
Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu §150
Porušování průmyslových práv §151
Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi §152

HLAVA 3. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

ODDÍL 1. Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Útok na státní orgán §153 §154
Útok na veřejného činitele §155 §156 §156a
Společné ustanovení §157
ODDÍL 2. Trestné činy veřejných činitelů
Zneužívání pravomoci veřejného činitele §158
Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti §159
ODDÍL 3. Úplatkářství
Přijímání úplatku §160
Podplácení §161
Nepřímé úplatkářství §162
Společné ustanovení §162a
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §163
ODDÍL 4. Zločinné spolčení
Účast na zločinném spolčení §163a §163b §163c
ODDÍL 5. Některé formy trestné součinnosti
Podněcování §164
Schvalování trestného činu §165
Nadržování §166
Nepřekažení trestného činu §167
Neoznámení trestného činu §168
ODDÍL 6. Jiná rušení činnosti státního orgánu §169
Zasahování do nezávislosti soudu §169a
Pohrdání soudem §169b §170 §170a
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání §171
Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice §171a
Násilné překročení státní hranice §171b
Porušení předpisů o mezinárodních letech §171c
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky §171d
Porušování mezinárodních sankcí §171d
Vzpoura vězňů §172 §173
Křivé obvinění §174
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek §175
Křivé tlumočení §175a
Padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů §175b
Padělání a pozměňování veřejné listiny §176
Nedovolená výroba a držení státní pečeti a úředního razítka §176a
Maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda §177
Neoprávněné nakládání s osobními údaji §178
Pytláctví §178a

HLAVA 4. Trestné činy obecně nebezpečné

Obecné ohrožení §179 §180
Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku civilního plavidla §180a §180b
Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny §180c
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění §180d
Porušování povinnosti při hrozivé tísni §181
Ohrožení a poškození životního prostředí §181a §181b
Poškozování lesa těžbou §181c
Společné ustanovení §181d
Nakládání s odpady §181e
Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami §181f §181g §181h
Poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení §182 §183 §184
Nedovolené ozbrojování §185
Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků §185a
Nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky §186
Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů §187 §187a §188
Šíření toxikomanie §188a
Šíření nakažlivé choroby §189 §190 §191 §192
Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami §193 §194
Nedovolená výroba lihu §194a
Společné ustanovení §195

HLAVA 5. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci §196 §197 §197a §197b
Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení §198
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod §198a
Šíření poplašné zprávy §199 §200
Ohrožení pod vlivem návykové látky §201
Opilství §201a
Výtržnictví §202
Hanobení lidských ostatků §202a
Týrání zvířat §203
Kuplířství §204
Šíření pornografie §205
Přechovávání dětské pornografie §205a
Zneužití dítěte k výrobě pornografie §205b
Pomluva §206
Neposkytnutí pomoci §207 §208
Poškozování cizích práv §209
Nedovolené nakládání s buňkami, tkáněmi a orgány §209a
Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem §209b

HLAVA 6. Trestné činy proti rodině a mládeži

Dvojí manželství §210 §211
Opuštění dítěte §212
Zanedbání povinné výživy §213
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §214
Týrání svěřené osoby §215
Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě §215a
Únos §216
Obchodování s dětmi §216a
Společné ustanovení §216b
Ohrožování výchovy mládeže §217
Svádění k pohlavnímu styku §217a §217b
Podávání alkoholických nápojů mládeži §218
Podávání anabolických látek mládeži §218a §218b

HLAVA 7. Trestné činy proti životu a zdraví

Vražda §219
Vražda novorozeného dítěte matkou §220
Ublížení na zdraví §221 §222 §223 §224
Rvačka §225
Ohrožování pohlavní nemocí §226
Nedovolené přerušení těhotenství §227 §228 §229
Účast na sebevraždě §230

HLAVA 8. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti

ODDÍL 1. Trestné činy proti svobodě
Omezování osobní svobody §231
Zbavení osobní svobody §232
Obchodování s lidmi §232a
Zavlečení do ciziny §233
Loupež §234
Braní rukojmí §234a
Vydírání §235
Omezování svobody vyznání §236
Útisk §237
Porušování domovní svobody §238
Porušování svobody sdružování a shromažďování §238a
Porušování tajemství dopravovaných zpráv §239 §240
ODDÍL 2. Trestné činy proti lidské důstojnosti
Znásilnění §241
Pohlavní zneužívání §242 §243 §244
Soulož mezi příbuznými §245 §246

HLAVA 9. Trestné činy proti majetku

Krádež §247
Zpronevěra §248
Neoprávněné užívání cizí věci §249
Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru §249a
Neoprávněné držení platební karty §249b
Podvod §250
Pojistný podvod §250a
Úvěrový podvod §250b
Provozování nepoctivých her a sázek §250c
Podílnictví §251 §251a
Podílnictví z nedbalosti §252
Legalizace výnosů z trestné činnosti §252a
Lichva §253
Zatajení věci §254
Porušování povinnosti při správě cizího majetku §255 §255a
Poškozování věřitele §256
Zvýhodňování věřitele §256a
Pletichy v insolvenčním řízení §256b
Předlužení §256c
Poškozování cizí věci §257
Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací §257a §257b
Zneužívání vlastnictví §258

HLAVA 10. Trestné činy proti lidskosti

Genocidium §259
Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení §259a
Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka §260 §261 §261a
Používání zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje §262
Válečná krutost §263
Persekuce obyvatelstva §263a
Plenění v prostoru válečných operací §264
Zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků §265

HLAVA 11. Trestné činy proti brannosti

ODDÍL 1. Trestné činy proti brannosti
Maření způsobilosti k službě §266
Neplnění odvodní povinnosti §267
Obcházení branné povinnosti §268
Nenastoupení služby v ozbrojených silách §269 §270 §270a §271
Porušování osobních a věcných povinností §272

HLAVA 12. Trestné činy vojenské

ODDÍL 1. Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Neuposlechnutí rozkazu §273 §274
Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti §275
Urážka mezi vojáky §276 §277 §278
Násilí vůči nadřízenému §279
Porušování práv a chráněných zájmů vojáků §279a §279b
ODDÍL 2. Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Vyhýbání se služebnímu úkonu a výkonu vojenské služby §280 §281
Zběhnutí §282 §283
Svémocné odloučení §284
ODDÍL 3. Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Porušování povinností strážní služby §285
Porušování povinností dozorčí služby §286
Porušování povinností služby při obraně vzdušného prostoru §287
ODDÍL 4. Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Ohrožování morálního stavu jednotky §288
Porušování služebních povinností §288a
Zbabělost před nepřítelem §289
Nesplnění bojového úkolu §290
Opuštění bojových prostředků §291
Vydání bojových prostředků nepříteli §292
Ublížení parlamentáři §293
ODDÍL 5. Společná ustanovení
Zvláštní ustanovení o trestní odpovědnosti §294
Svémocné vzdálení §295
ČÁST III. Přechodná a závěrečná ustanovení §296 §297 §298 §299 §300 §301
č. 159/1989 Sb. - Článek III
č. 175/1990 Sb. - Článek II
č. 175/1990 Sb. - Článek IV
č. 557/1991 Sb. - Článek II
č. 557/1991 Sb. - Článek III
č. 290/1993 Sb. - Článek III
č. 253/1997 Sb. - Článek II
č. 210/1999 Sb. - Článek III
č. 238/1999 Sb. - Článek VII
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX
Hlava xxxxx
Účel zákona
§1
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx chránit xxxxx xxxxxxxxxxx, ústavní xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx fyzických a xxxxxxxxxxx xxxx.
§2
Prostředky x dosažení xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x výkon trestů x ochranná xxxxxxxx.

Hlava druhá
Základy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§3
Xxxxxxx xxx
(1) Trestným xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čin, xxxxx znaky jsou xxxxxxx v xxxxx xxxxxx.
(2) Xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxx trestným činem, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) X trestnosti xxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu pro xxxxxxxxxx xx určován xxxxxxx významem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx následky, xxxxxxxxxx, xx kterých byl xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx
§4
Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx
x) xxxxx, že svým xxxxxxxx xxxx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x pro xxxxxx, xx je xxxxxxx, byl x xxx srozuměn.

§5
Trestný xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pachatel
a) xxxxx, xx může způsobem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) nevěděl, xx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobit, xx x xxx xxxxxxxx k okolnostem x k xxxx xxxxxxx poměrům xxxxx xxx x xxxx.

§6
K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxx následek, x tehdy, zavinil-li xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx tento zákon xxxxxxxx i zde xxxxxxxx úmyslné,
b) xxx-xx x jinou xxxxxxxxxx, x xxxxx, jestliže x xx pachatel xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx poměrům xxxxx měl a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby o xx xxxxxxxx xxxxx.

§7
Příprava k xxxxxxxxx xxxx
(1) Jednání pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx závažného (§41 xxxx. 2) trestného xxxx, v xxxxxxxxxx xxxx přizpůsobování prostředků xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxxx, xxxxxxx, v xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx vytváření xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxx, xx přípravou x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx dokonání xxxxxxxxx xxxx.
(2) Příprava x trestnému činu xx xxxxxxx podle xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xx trestný xxx, x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zákon xx zvláštní části xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx přípravy x xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx od dalšího xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) učinil x xxxxxxxx x trestnému xxxx oznámení x xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx učinit státnímu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx; voják může xxxxx toho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
(4) Ustanovením xxxxxxxx 3 však xxxx xxxxxxx trestnost pachatele xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx tímto xxxx xxxxxxxx spáchal.

§8
Pokus trestného xxxx
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xx pachatel xxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx xxx spáchat, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx trestného xxxx je trestný xxxxx trestní sazby xxxxxxxxx xx dokonaný xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx potřebného x dokonání xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx chráněnému tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy nebezpečí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podniknutého xxxxxx, xxxxx xxx ještě xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx učinit státnímu xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx toho xxxxxx xxxxxxxx veliteli nebo xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pachatele xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, který xxx tímto svým xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§9
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, jako xx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

§10
(1) Xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx, kdo xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx),
x) navedl xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx),
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxx opatřením prostředků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, radou, xxxxxxxxxxx x předsevzetí, xxxxxx přispět xx xxxxxxxx činu (pomocník).
(2) Xx trestní odpovědnost x xxxxxxxxx účastníka xx užije xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§11
Xxx
Xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12
Xxxxxxxxxxxx
Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v době xxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx jednání, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§13
Xxxxx obrana
Čin jinak xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx. Nejde x xxxxxx obranu, xxxx-xx obrana xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§14
Xxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxxx xxxxx. Nejde x krajní xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřejmě xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx.
§15
Oprávněné xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, kdo xxxxxxx zbraně v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
§16
(1) Xxxxxxxxx xxxx xx posuzuje podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy byl xxx spáchán; xxxxx xxxxxxxxxx zákona se xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx to xx xxx pachatele xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pouze xxxxxx xxxx trestu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17
(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx spáchán xx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx za spáchaný xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx porušení nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem nastalo xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo zčásti x cizině, nebo
b) xxxxxxx-xx nebo ohrozil-li xx pachatel zájem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xx xxxxxxx zčásti takový xxxxxxxx nastat, i xxxx se jednání xxxxxxxx x cizině.
(3) Xxxxx zákona České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx lodi xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x Xxxxxxxxxx. Místo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§18
Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx posuzuje x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo osoba xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx posuzuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), sabotáže (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§140), udávání padělaných x pozměněných peněz (§141), výroby a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náčiní (§142), útoku xx xxxxxx orgán podle §153, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §155, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 2 x 3, genocidia (§259), používání zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedení boje (§262), válečné krutosti (§263), xxxxxxxxx obyvatelstva (§263a), xxxxxxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxx (§264), xxxxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (§265) x xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx xxxxx §1 xxxxxx x. 165/1950 Xx., na ochranu xxxx, x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx státní příslušník xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx xx území Xxxxx republiky povolen xxxxxx xxxxx.
§20
(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x cizině xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, též tehdy,
x) xx-xx xxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, kde xxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxx x trestnímu xxxxxxx xxxxxx státu.
(2) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx x xxxxxx cizím xxxxxxx příslušníkem xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx čin xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, jeho organizační xxxxxx nebo provozovnu.
(3) Xxxxxxxxx však xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, než jaký xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
§20x
(1) Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §17 xx 20 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx vyhlášená mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§21
(1) Občan České xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx k výkonu xxxxxx.
(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx rozsudek xxxxxx xxxxx nemůže být xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxx tu xxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, něco xxxxxx.

§22
(1) Jestliže pro xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx vazbě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizího xxxxx, započítá xx xx xxxx xxxxxxxx xx vazbě xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx uloženého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§35).
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxx xxxxxxx zcela xxxx zčásti xxxxx xxxxxxxx druhu, jaký xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx skutečnosti při xxxxxxxxx druhu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx výměry.

Xxxxx xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxx první
Společná xxxxxxxxxx x trestech
§23
Účel xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xx chránit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx páchání xxxxxxx činnosti a xxxxxxxx xxx x xxxx, aby vedl xxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx ostatní xxxxx společnosti.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
§24
(1) Xx potrestání xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx menší xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx snahu xx nápravě, lze xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spáchaného xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx projednání xxxx před soudem xxxxxxx k xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

§25
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence
(1) Xxxx xxxx upustit xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx spáchal xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx příčetnosti xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx má xx to, xx xxxxxxxx léčení (§72), xxxxx xxxxxxx ukládá, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, aby vedl xxxxx život, x xxxxxxx společnosti, xxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx nepoužije, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poruchu xxxxxxxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx pachatel xxxxxxx xxxxxxx trestný čin, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx převyšuje xxx xxx, ve stavu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx stavu xxxxxxxxx xxxxxxx poruchou, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx vedlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x soud má xx xx, že xxxxxxxxxxxxx detence (§72a), xxxxxx pachateli xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx.
§26
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xx podmínek uvedených x §24 odst. 1 může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx za xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx sledovat chování xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dobu xx xx xxxxx xxx x zároveň xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dohled.
(3) Xxxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upuštěno, xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směřující x xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx; zpravidla xx xx xxx xxxxxx, xxx podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx jako xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx programu xxxxxxxxxx výcviku x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxx závislosti xx xxxxxxxxxx látkách, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poradenství,
x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sportovních, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x určitými xxxxxxx,
x) zdržet xx hazardních xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx.
(5) Jde-li x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 3 a 4, xxx některá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně x soudnictví xx xxxxxx mládeže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx pachatel, xx xxxxx potrestání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podmínkám, xxxxxxx xxxx, xx xx osvědčil; xxxxx xxxxxxxx o uložení xxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx doby.
(7) Xxxxxxxx-xx soud xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 6, aniž xx xxx měl xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx upuštěno, xxxx, xx xx xx xx, že xx xxxxxxxx.
(8) Bylo-li xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, osvědčil, anebo xx-xx xx za xx, že xx xxxxxxxx, hledí se xx něj, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
§26x
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx pravidelný xxxxxx xxxxxxx pachatele x xxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "probační xxxxxxx"), xxxxxxxxxx xxx vytváření x realizaci probačního xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek uložených xxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxx pachatelem xxxxxxx probační xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xx
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti x snížení xxxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx,
x) odborné vedení x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§26b
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který mu xxxxxxxx úředník stanoví xx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx úředníkovi ve xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) informovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, zaměstnání, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx probačnímu úředníkovi xxxxx do xxxxxx, xx kterém se xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx dohled, podmínky xxxxxxx nebo přiměřená xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx senátu xxxxx, zpracuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx šest měsíců xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx dohled xxxxxx, x průběhu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx.
§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Druhy xxxxxx
§27
Xx xxxxxxxx xxxxxxx činy xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx prospěšné xxxxx,
x) xxxxxx čestných xxxxxx x vyznamenání,
d) xxxxxx xxxxxxxx hodnosti,
e) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) peněžitý trest,
h) xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty,
ch) xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx.
§28
(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx uložit xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx sebe. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx zákon xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx x xxxx tresty xxxxxxx x §27. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, i když xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29
Výjimečný xxxxx
(1) Výjimečným xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xx do xxxxxxx xxxx let, jednak xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx, u xxxxx xx xxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxxx. Uloží-li xxxx takový xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx doba xxxxxx xxxxxx ve věznici xx zvýšenou ostrahou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx propuštění xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx odnětí xxxxxxx xxx patnáct xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pachatele xx obzvláště xxxxxxx.
(3) Xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §219 xxxx. 2, nebo xxxxx xxx trestném činu xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxx xxxxx §93, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), obecného xxxxxxxx podle §179 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx (§259) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoký xxxxxxxx k zvlášť xxxxxxxxxxxxxxx způsobu provedení xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohnutce xxxx k zvlášť xxxxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxxx následku, x
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx.
(4) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pachateli, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ublížení xx xxxxxx xxxxx §222 xxxx. 3, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §234 xxxx. 3, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podle §234a xxxx. 3, xxxxxxx xxx vydírání podle §235 odst. 4, xxxxxxx čin xxxxxxxxxx xxxxx §241 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xxx pohlavního xxxxxxxxxx xxxxx §242 xxxx. 4 xxxxxxxxx a xxx již pro xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§30
§30 xxxxxxxx právním předpisem x. 175/1990 Xx.

Oddíl xxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxx ukládání xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx
§31
(1) Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 4), x xxxxxxxx nápravy x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxx trestu x jeho výměry xxxxxxxxx xxxx
x) x xxxxxxxxxxxxxx xxx k xxxx, jakou měrou xxxxxxx každého x xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) x organizátora, návodce x pomocníka xxx x významu a xxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx,
x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x u pokusu xxxxxxxxx xxxx xxx x tomu, xx xxxx míry se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) K xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx znakem xxxxxxxxx xxxx, xxxxx přihlédnout xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x okolnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§32
(1) Xxxxxxxx pachatel xxxxxxx trestný xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx, x to ani x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx návykové xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho výměry.
(2) Xx-xx xxxx za xx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx (§72) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx, xxxxx vázán omezením xxxxxxxx x §40 xxxx. 3, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§33
Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx okolnosti přihlédne xxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx čin ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx trestný xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo podřízenosti,
d) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx hrozby xxxx nátlaku,
e) xxxxxxx xxxxxxx čin pod xxxxxx tíživých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx si sám xxxxxxxxxx,
x) spáchal trestný xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podmínky nutné xxxxxx xxxx krajní xxxxx,
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) přičinil xx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo dobrovolně xxxxxxxx způsobenou xxxxx,
xx) xxxxxxxxx xxxx upřímně xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx,
x) při xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx spolčení.

§34
Xxx výměře xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx
x) spáchal xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxx lstí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx trestný xxx xx xxxxx xxxxx mladší xxxxxxxx xxx, těhotné, vážně xxxxxxx, vysokého xxxx xxxx nemohoucí,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx pohromy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx majetek,
f) xxxxxxx trestný xxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xx xx záchraně xxxxxx x zdraví xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) trestným činem xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx způsobil xxxxx škodu,
ch) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx spolčení,
i) xxxxx x xxxx jinak xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, mladistvého xxxx osobu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) trestný xxx xxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činů, xxxx
x) xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx; soud xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzení nepokládat xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na význam xxxxxxxxxx zájmu, který xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx činu x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx kterých xxx xxx xxxxxxx, xxxxx pachatele, xxxx xxxx zavinění, xxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxx uplynula od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx-xx x pachatele xxxxxxxxx činu nedovolené xxxxxx a držení xxxxxxxx a psychotropních xxxxx x xxxx xxxxx §187a xxxx. 1, xxxx tím, xx se tohoto xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Ukládání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx
§35
(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx čin x xxxx nejpřísněji xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxx x xxxx xxxx trestu, xxxxxxxx xxxx uložení by xxxx xxxxxxxxxx některým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejvyšší x xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx trest, xxx xx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx souhrnný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx odsuzuje pachatele xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx soudem xxxxxxx xxxxxx vyhlášen xxxxxxxxxx rozsudek xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx zruší xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozsudkem dřívějším, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx zrušením, xxxxxxx podkladu. Xxxxxxxx xxxxx nesmí být xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí soud xxxxxxxx xxxxx ztráty xxxxxxxx titulů x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, propadnutí majetku xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx takový xxxxx byl vysloven xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx takové povahy, xx se xx xxxxxxxxx hledí, jako xx nebyl xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx za xxxxxxxx §26 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx změně, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podkladu.

§36
Xxxxxxxx xxxx odsuzuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx tím, xxx xxx xxxxx uložený xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx trest xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozsudkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx nad patnáct xx xx xxxxxxx xxxx let, xxxxxx xx takovou nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx let.

§37
Xxxx upustí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §36, xx-xx xx to, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dostatečný.
§37x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx za dílčí xxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu (§89 odst. 3), xx xxxxx ostatní xxxxx již byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudek, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x rozsudku xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x jednočinném xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx výroku x xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx skutkovými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsudku xxxxxxxx o vině xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nového dílčího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx v jednočinném xxxxxxx, o společném xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx být mírnější xxx xxxxx uložený xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx výroku x xxxx svůj xxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxxx činů, ustanovení §35 xx 37 xx xxxxx xxxxxxx.
§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§38
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxx x xxxxx x tomto řízení x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx úhrnného xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxx možné. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1 x 2) možné, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx výměry.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx trestů
Odnětí xxxxxxx
§39
(1) Trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx.
(2) Za xxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx roky, xxx uložit nepodmíněný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx za xxxxxxxx, xx by vzhledem x xxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx.

§39x
(1) Xxxxx odnětí xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věznic:
a) x xxxxxxxx,
x) s xxxxxxx,
x) x ostrahou,
d) xx zvýšenou ostrahou.
Způsob xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx typech věznic xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx zpravidla zařadí xx věznice
a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x který dosud xxxxx xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) x xxxxxxx pachatele, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx již xxx xx výkonu xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx výměře nepřevyšující xxx xxxx a xxxxx xxxxx nebyl xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx,
x) x ostrahou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx věznice x xxxxxxx xxxx xx zvýšenou xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x dozorem,
d) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxx nebezpečnému xxxxxxxxxxxxx (§41 xxxx. 1), xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx trestný xxx (§41 odst. 2) xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx x v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x vazby nebo x výkonu xxxxxx.
(3) Xxxx xxxx zařadit xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx které xx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, má-li xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestného činu x xx stupeň x xxxxxx narušení xxxxxxxxx za xx, xx bude jeho xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx věznice x xxxxxxxx x věznice x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pachatele, xxxxxxx xxx vedle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhoštění, a xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podrobit xxxxxxxxxx léčení x xxxxxxx xxxxx.

§39b
(1) Během výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x přeřazení odsouzeného xx věznice xxxxxx xxxx, které xx xx věznice, x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonává, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.
(2) X přeřazení xxxxxxxxxxx xx věznice x mírnějším xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx odsouzeného x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx závěr, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx.
(3) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věznice x xxxxxxxxxx režimem xxxx soud rozhodnout, xxxxxxxx
x) odsouzený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kázeň,
b) odsouzený xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu.
(4) Z xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přeřadit
a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x který xxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 xxx xxxxxx trestu,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonává xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxxx trestu.
(5) Do xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uložen xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejméně xxxx xxxx měsíců, xxxx xxxx rozhodnout o xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x mírnějším xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xx doživotí x xxxxxxxx xxx ve xxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxx.
(7) Není-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx opakovat až xx uplynutí xxxxx xxxxxx od skončení xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx.

§40
Mimořádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xx-xx xxxx vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx k poměrům xxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísné x xx xxx xxxxx xxxxxx dosáhnout x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může snížit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx snížit xxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxx hranici trestní xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx odsuzuje xxxxxxxxx xx přípravu x xxxxxxxxx činu nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x má xxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx přípravy xxxx pokusu xx xx, že xx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx stanovené xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x že xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx trvání.
(3) Xxxx xxxx snížit xxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx hranici xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přispěl x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx zločinného xxxxxxxx xxxx připravoval xxxx xx o xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jím spáchané xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx, že xxxxx trestu xxx xxxxxxxxx x trestem xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx uložit xxxxx
x) xxx xxx let, xxxx-xx dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx dvanáct xxx,
x) xxx xxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx,
x) xxx xxxxx rok, xxxx-xx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx.
(5) Xx-xx soud vzhledem x poměrům xxxxx xxxxxx věku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx trestem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxx x xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx x jednu čtvrtinu; xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kde se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody.

Ukládání xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§41
(1) Pachatel, který xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx již xxx pro xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx recidivistu, xxxxxxxx xxxx okolnost xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odsouzení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx trestné xxxx xxxxxxx x §62 x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx osm let.

§42
(1) Horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx nebezpečného xxxxxxxxxxx zvyšuje o xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxx polovině takto xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx.
(2) Horní xxxxxxx trestní xxxxx xxxxx ani xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxx patnáct xx xx xxxxxxx xxxx let xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolčení
§43
Pachatel, xxxxx spáchal xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx spáchal xxxxxx xx členem zločinného xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx spolčení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupeň jeho xxxxxxxxxxxxx xxx společnost.

§44
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx. Takovému pachateli xxxx xxxxx trest xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ani xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad patnáct xx xx dvaceti xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pět xxx.

Xxxxxx prospěšné xxxxx
§45
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx trestný xxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nepřevyšuje xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxx nápravy xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxx. Nelze xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx účelům xxxxxxxxxxx v údržbě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a komunikací xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, kulturou, xxxxxxxxx, xxxxxxxx zdraví, xxxxxxx xxxxxxxx, ochranou životního xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, sociální, xxxxxxxxxxxx, náboženskou, tělovýchovnou x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx sloužit xxxxxxxxxx xxxxxx.

§45x
(1) Xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx 50 xx 400 hodin. Xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxx; zpravidla xx xxx uloží, xxx xxxxx svých sil xxxxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx trestu xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx x x xxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxx.
(3) Xxxxxx prospěšné xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vykonat xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx volném čase xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxx doby xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx x xxxxxx, nebo
c) xxx xx xxxxx xxxx vykonával xxxxx xxxxxx svobody.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx x době xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx zaviněně nevykonal xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozhodne xxxxxxx x způsobu jeho xxxxxx; xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx hodiny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx se počítají xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen, jakmile xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx.
§46
Ztráta xxxxxxxx titulů a xxxxxxxxxxx
(1) Soud xxxx uložit xxxxx xxxxxx čestných titulů x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx spáchaný xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx.
(2) Ztráta xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že odsouzený xxxxxx vyznamenání, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx tituly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx hodnosti
§47
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx ztráty xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx pachatele xx úmyslný xxxxxxx xxx xxxxxxxx ze xxxxxx zavrženíhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta.
(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx trest též xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx spáchaného xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxxx a pořádek x ozbrojených xxxxxx.
§48
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx vojína.

Xxxxx xxxxxxxx
§49
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxx rok až xxxxx let, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx pachatel trestného xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx soutěži a xxxxxxx xxxxxx podle §128a xxxx. 3, §128b xxxx. x) xxxx §128c xxxx. x), přijímání xxxxxxx xxxxx §160, xxxxxxxxxx xxxxx §161, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §162 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx §256b x xxxxxxxxxxx xx xxxx postavením, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx samostatný xxxx xxxx uložit xxxxx x xxxxxxx, xx tento zákon xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tohoto trestu xxxxxxxx x jestliže xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nápravy xxxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx x dosažení xxxxx trestu xxxx xxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx; započítává xx však xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozsudku oprávnění x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zákazu, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx činem odňato xxxxx zvláštních předpisů xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§50
(1) Xxxxx zákazu xxxxxxxx záleží x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkon určitého xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo takové xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo jejíž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Propadnutí majetku
§51
(1) Soud xxxx vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx uložit trest xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x výjimečnému xxxxxx anebo xxxxxxxx-xx xxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx úmyslný xxxxxxx čin, jímž xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Bez xxxxxxxx odstavce 1 xxxx soud uložit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx tento xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x povaze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x x xxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxx xxxxx.

§52
(1) Propadnutí xxxxxxx xxxxxxxxx celý xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxx část, xxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, x xxxxxxx výživu xxxx výchovu je xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x propadnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx propadlého xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx
§53
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx 2000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx soud xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx snažil xxxxxx xxxxxxxxx prospěch.
(2) Xxx podmínek odstavce 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx trest xxxxx v xxxxxxx, xx
x) tento xxxxx xx zvláštní části xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) xxxxxx xxx za xxxxxxx xxx, x něhož xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx odnětí svobody xxxxxxxxxxx xxx xxxx, x vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxx xxxxx trestu xxxx xxxxx.
(4) Soud xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx trest xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§54
(1) Při výměře xxxxxxxxxx xxxxxx přihlédne xxxx x osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx částka xxxxxxxxxx xxxxxx připadá xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx trest, stanoví xxx případ, že xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vykonán, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta. Náhradní xxxxx nesmí xxxx xxx spolu x xxxxxxxx trestem odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen peněžitý xxxxx za xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx by nebyl xxxxxxxx, jakmile byl xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pravomocně upuštěno.

Propadnutí xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx
§55
(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx,
x) xxxxx bylo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) která xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu určena,
c) xxxxxx pachatel získal xxxxxxxx činem nebo xxxx xxxxxx xx xxx, nebo
d) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou xxx xxxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx nabyté xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx zanedbatelná.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx-xx x xxx nebo jinou xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx pachatel xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxx jinou majetkovou xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxx 1 x 2, xx xxxxxx x xxx je xxxxx uložit propadnutí xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnoty, uloží xx soud vždy x tento xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx jiné majetkové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx jiné majetkové xxxxxxx.
(5) Propadlá věc xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(6) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen trest xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxx tento trest xxxxxx.
§56
Trest xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx majetkové hodnoty xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx samostatný xxxxx x případě, xx tento xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx a jestliže xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx trestu xxxx xxxxx.
§56x
Propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §55, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, zcizí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx takové xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx xxxxx, xxxx xx soud xxxxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxx xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnotě xxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx nebo xxxx majetkové xxxxxxx, xxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §55.
(3) Xxxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§56x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2006

§57
Xxxxxxxxx
(1) Xxxx může xxxxxx pachateli, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku, xxxxx jiný xxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestného činu, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxx, majetku xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, anebo xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx dlouhodobý xxxxx, xx xxx xxxxxxxx x sociální zázemí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by bylo x xxxxxxx se xxxxxx na spojování xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx být xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smýšlení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pachatele mučení xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx,
x) pachatel je xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 9) xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx dlouhodobě pobývajícího xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 10), xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejného xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx pobývá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx vážné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu.
(4) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xx nebyl xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

§57a
Zákaz xxxxxx
(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx rok až xxx let xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxx ochrana xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx majetku; xxxxx zákazu pobytu xx xxxxxx vztahovat xx xxxxx nebo xxxxx, v němž xx pachatel xxxxxx xxxxx.
(2) Trest xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxx může uložit xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx po podmíněném xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx záleží x xxx, xx xx xxxxxxxxx nesmí po xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx x určitém obvodu; x xxxxxxxxxxx pobytu xx takovém xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§58
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxx pachatele, zejména x přihlédnutím x xxxx dosavadnímu xxxxxx x prostředí, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, x k xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxx za xx, xx xxxxx trestu xxxx dosaženo x xxx jeho xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx netýká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§59
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx rok až xxx let; xxxxxxxx xxxx počíná právní xxxx xxxxxxxx.
(2) Podmíněně xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx má xxx xxxxxx, aby xxxxx svých sil xxxxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx život x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxx nově xxxxxxxxx xxx podmíněném xxxxxxxxx xxx týž xxxxxx xxxx do xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§60
(1) Xxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx vykoná. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněné odsouzení x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx zavdal xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx trestu, a
a) xxxxxxxx xxx odsouzeným xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu, xx xxxx x xxxx xxx dvě xxxx, xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené x §59 xxxx. 1, xxxx
x) stanovit xxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx v §26 xxxx. 4 směřující x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §26a x 26b.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx na xxx xxx xxxxxxxxx odsouzený xxxx, xx xx xx xx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Bylo-li vysloveno, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xx-xx se xx xx, xx se xxxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Rozhodne-li xxxx xxxxx odstavce 1, xx se xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx odsouzení x xxxxxx odnětí xxxxxxx x dohledem
§60x
(1) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 odst. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nepřevyšujícího xxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §26a x 26b.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dohledem stanoví xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxx let; xxxxxxxx doba počíná xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Podmíněně xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx vysloven xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxx x přiměřené xxxxxxxxxx uvedené v §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx, xxx podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, vedl xx xxxxxxxx xxxx řádný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx; jinak rozhodne, x to xxxxxxxxx xxx během zkušební xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, aniž xx xxx měl podmíněně xxxxxxxxx xxxx, xx xx za xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má-li xx xx to, xx xx osvědčil, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx odstavce 4, že xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx trestu.
§60x
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxx xxxxxxx uloženým xxxxx xxxxxx trestu, xxxxxxxx ponechat podmíněné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zápočtu doby, xx kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx život, xx xxxx zkušební xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx odsouzení.

Podmíněné propuštění a xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx
§61
(1) Po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxx odsouzeného xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, jestliže odsouzený xx výkonu trestu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxx se xx xxxx xxxxxxxx, že x budoucnu xxxxxx xxxxx xxxxx, nebo
b) xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nápravy xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx přihlédne xxxx x tomu, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činem. Jestliže xxxxxxxxx vykonával ochranné xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odsouzeného x xxxxxx ochranného xxxxxx.
(2) Po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx upustit xx xxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx odsouzený x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx života xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu xxxx třeba, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§62
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), teroristického xxxxx (§95), záškodnictví (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxx xxxxx (§114), xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §171a odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx §171b xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 2, 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §180a, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §180c xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx §187 xxxx. 4, vraždy (§219), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §232a xxxx. 3, 4, xxxxxxx xxxxx §234 odst. 2, 3, braní xxxxxxx xxxxx §234a xxxx. 3, znásilnění xxxxx §241 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §242 xxxx. 3, 4, xxxxxxx xxxxx §247 xxxx. 4, zpronevěry xxxxx §248 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxx §250 xxxx. 4, xxxxxxxxxx podvodu xxxxx §250a xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §250b odst. 5, xxxxxxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 4, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §252a xxxx. 5, xxxxxxxxx (§259) nebo perzekuce xxxxxxxxxxxx xxxxx §263a xxxx. 3, xxxxxxx xxx proti xxxx xxxxx §1 xxxxxx x. 165/1950 Sb., xx ochranu xxxx, xxxxx i zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx (§29 xxxx. 2) mohou xxx xxxxxxxxx propuštěni xx xx výkonu xxxx xxxxxx uloženého xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx.

§63
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx dobu xx xxxxx xxx xx xxxx xxx; zkušební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzeného. Xxxx xxxx xxxxxxx vyslovit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx dohledu xxxxx ustanovení §26a x 26b xxxxxxx.
(2) Xxx podmíněném xxxxxxxx xx výkonu zbytku xxxxxx zákazu činnosti xxxx zákazu pobytu xxxx xxxxxxx zkušební xxxx xx xx xxx xxx, nikoliv xxxx xx dobu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
(3) Podmíněně propuštěnému xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx život; xxxx xx též uložit, xxx podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§64
(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx zkušební xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx osvědčil; xxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx doby, že xx zbytek xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odsouzený, x xxxxx xx xxxxxxxxx upustilo od xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu, xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx trest xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, u xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx trestu zákazu xxxxxxxx nebo zákazu xxxxxx, xx má xx xx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kdy nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se podmíněně xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx propuštění x výkonu xxxxx xxxxxx xx možné xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x případech uvedených x §62 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx odsouzeného odvolána xxx, kdo xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx chování xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx-xx, xx podmíněné xxxxxxxxxx nebo podmíněné xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx podmíněné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
§64x
§64a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx.

Hlava xxxx
Xxxxx trestnosti x xxxxxx
§65
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx činu, který xxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečnost xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx.

§66
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx vlastizrady (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), teroru (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), vyzvědačství (§105), xxxxxxxx utajované informace (§106 x 107), xxxxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxxx xx xxxxx x cizinou (§124), porušování xxxxxxxx x nakládání s xxxxxxxxxxxxx zbožím x xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), porušování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení (§126), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§146), zkrácení daně, xxxxxxxx x podobné xxxxx (§148), xxxxxxx xxxxx (§172), obecného xxxxxxxx (§179 x 180), xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§181a x 181b), xxxxxxxxxxx lesa těžbou (§181c), xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§181e), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlinami (§181f, 181g, 181h), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§182 xx 184), šíření nakažlivé xxxxxxx (§189 xx 192), xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§193 x 194), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§199), xxxxx xxxxxxx (§234a), xxxxxxxxx (§259) x xxxxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného xxxxxx xxxx (§262) xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) škodlivý následek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx ještě xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx učinit státnímu xxxxxxxx nebo policejnímu xxxxxx; xxxxx může xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§67
Xxxxxxxxx trestního xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx činí
a) xxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx zákon xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx spáchaný xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx privatizačního projektu xxxxx xxxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx let, činí-li xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx let,
c) xxx let, činí-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx tři xxxx,
x) xxx xxxx u xxxxxxxxx trestných xxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx doby xx nezapočítává
a) xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx překážku,
b) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) zkušební xxxx xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Promlčení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxx jde, xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx k trestnímu xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, na xxxxx tento zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Přerušením xxxxxxxxx počíná xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§67x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxx desáté, s xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx §261,
x) xxxxxxxxx činu xxxxxx (§93), teroristického xxxxx (§95), obecného xxxxxxxx (§179 odst. 2, 3), xxxxxx (§219), xxxxxxxx xx xxxxxx [§221 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. 3 x 4, §222], omezování xxxxxx xxxxxxx (§231 odst. 4), xxxxxxx osobní xxxxxxx (§232), zavlečení xx xxxxxx (§233) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§238 odst. 2, 3), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx okolností, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx §1 xxxxxx xx xxx 20. prosince 1950 x. 165 Xx., xx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxx x xxxx od 25. xxxxx 1948 xx 29. xxxxxxxx 1989, x nichž xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx neslučitelných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odsouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx činiteli xxxxx xxxx spáchány x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx z důvodů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
§68
(1) Xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxx, 1) xxx činí
a) dvacet xxx, jde-li o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) patnáct xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx deset xxx,
x) deset xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx,
x) pět xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxxx xxxx rozsudku x při podmíněném xxxxxxxxx xxxx podmíněném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx byl xx xxx xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxx svobody. Xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x vyhoštění, xx promlčecí xxxx xx xxxxxxxxxxxx též xxxx, xx xxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx době trestný xxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stejný xxxx přísnější.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nová xxxxxxxxx doba.
§68x
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx uvedené x §67a xx xxxxxxxxxxx.
§68x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 148/1969 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1970

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§69
(1) Soud xxxxxxx odsouzení, xxxx-xx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxx prominutí xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxx řádný xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx nejméně
a) deseti xxx, jde-li o xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx převyšujícímu xxx xxx,
x) pěti xxx, jde-li x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) tří xxx, jde-li o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rok, x xxxxxx propadnutí xxxxxxx, x xxxxxx vyhoštění xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx úmyslný trestný xxx.
(2) Jde-li o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx vojenské hodnosti, xxxx xx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 podle xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx vzorným chováním x xxxxxxxx poměrem x práci, že xx napravil, může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost odsouzeného xxxx toho, xxx xx xxxxxxxx nabídnout xxxxxx xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(4) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxx byl vykonán xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, xx trest xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxx xx xxxxxx trestu xxxxx zmírněného.

§70
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trestů vedle xxxx, xxxxx odsouzení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx trestu, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxxxxx též xx xxxxxx, xx pachateli xxxx uloženo xxxxx xxxx více xxxxxx, xxxxx kterých xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxx odsouzen.

Xxxxx šestá
Ochranná opatření
§71
Druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Ochrannými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx výchova x xxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx léčení xxxxx xxxxxx vedle zabezpečovací xxxxxxx.

§72
Ochranné xxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx léčení x xxxxxxx uvedeném x §25 xxxx. 1 x §32 xxxx. 2, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx trestného není xxx xxxxxxxxxxxx trestně xxxxxxxxx x jeho xxxxx xx svobodě xx xxxxxxxxxx.
(2) Soud xxxx uložit xxxxxxxx xxxxxx i tehdy, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx vyvolaném duševní xxxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx látku, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; ochranné xxxxxx xxxx neuloží, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx dosáhnout.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxx x vedle xxxxxx anebo xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx možností xxxx uloží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx vedle xxxxxxxxx ochranného xxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx léčení xx vykonává xxxxxxxxx xx nástupu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, vykoná se xxxxxxx ochranné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jinak xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx. Ambulantní ochranné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx nelze uskutečnit, xxxxxx xx až xx xxxxxx trestu xxxxxx svobody. Xxxxxxxxx-xx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx může xxxxxxxxxx x xxxx pokračování xx zdravotnickém zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx péči.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dodatečně xx ochranné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx §72a odst. 1 xxxx 2.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx potrvá, dokud xx xxxxxxxx jeho xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx; nebude-li x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx skončením xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, xxxx však xxxxxxx x další dvě xxxx; jinak xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx; je-li nebezpečí, xx odsouzený spáchá xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx x xxxxxxxxxx x propuštění x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohled xxx xxxx chováním xx xx xxxx pěti xxx; na xxxxx xxxxxxx xx užije xxxxxxx xxxxxxxxxx §26a x 26b. X xxxxxxxxxx x ochranného xxxxxx xxxxxxxxx soud.
(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx před jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxx xxxx uloženo.
§72x
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detenci x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxx, který by xxxxxxxxx znaky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§41 xxxx. 2), xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědný, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx očekávat, xx xx uložené ochranné xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x možnostem xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx k dostatečné xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x osobě pachatele x s přihlédnutím x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx spáchal xxxxxxx trestný xxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx duševní xxxxxxxx, xxxx pobyt xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx působení xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Zabezpečovací detenci xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx, při upuštění xx xxxxxxxxxx, anebo x vedle xxxxxx.
(4) Zabezpečovací xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, psychologickými, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programy.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx to vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx a x xxxxxxxxxxx jednou xx 6 xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx její xxxxx xxxxxxxxxxx ještě xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ochranné xxxxxx, pominou-li xxxxxx, xxx něž byla xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xx xxxxxx zabezpečovací detence xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro něž xxxx uložena.
§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 129/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§73
Xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty
(1) Xxxxx-xx xxxxxx trest xxxxxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §55 xxxx. 1, xxxx xxxx uložit, xx xx xxxxxx xxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, kterého xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx bezpečnost xxxx xxxx majetku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx sloužit xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxx-xx získána xxxxxxxx xxxxx nebo jako xxxxxx xx něj x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx pachatelem, xxx xxx xxxxxx, xxxxxx za věc xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestným xxxxx xxxx jako odměnu xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx zčásti, xxxxx xx takovou věc xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx xxxxxxx pachatelem xxxxxxxxxxxx.
(2) Drží-li pachatel xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxx x xxx xx xxxxx uložit xxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Soud xxxx xxxxx zabrání věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx ji tak, xxx xx nebylo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebezpečnému účelu,
b) xxxxxxxxx xxxxxx zařízení,
c) xxxxxxxxx na ní xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxx nebo xxxxx majetkovou hodnotou,
a xxxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
§73a
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxx, xxxx náleží xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx mohla xxx xxxxxxx podle §73, xx xxxx xxxxxxxxxxx x zabrání zužitkuje, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zmaří, xxxxx xxxxx propadnutí xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx jednáním porušujícím xxxxx podle §55 xxxx. 4, xxxx xxxxx zabrání xxxx xxxxxxxx porušujícím xxxxx xxxxx §73b odst. 2, xxxx xx xxxx uložit zabrání xxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx takové xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnoty; hodnotu xxxx nebo jiné xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§73x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 253/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§73b
(1) Xxxxxxx věc xxxx xxxx majetková hodnota x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx připadá státu.
(2) Xxxxx xxxxxxx x §55 xxxx. 4 se xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §73 xxxx. 3.
§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Hlava xxxxx
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx mladistvých
§74
Obecné xxxxxxxxxx
Xxxxxxx odpovědnost mladistvých x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx. Xxxxx zvláštní xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§75
§75 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§77
§77 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Sb.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Sb.

§81
§81 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§81x
§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Xx.

§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Xx.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 56/1965 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Sb.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2003 Xx.

§86
§86 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Xx.

§87
§87 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

Hlava osmá
Společná xxxxxxxxxx
§88
(1) X xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx podstatně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestného xxxx pro xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, xx pachatel xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebrání xxxx, xxx xx xxxxxxx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx postižen jako xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§89
(1) Xxxxxxxx činem xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x pokud z xxxxxxxxxxxx ustanovení nevyplývá xxxx jiného, též xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx.
(2) Jednáním xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx konání, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokračováním x xxxxxxxx xxxx se xxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naplňují stejnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo podobným xxxxxxxx provedení x xxxxxxx souvislostí xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxx.
(4) Trestný xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx současně xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx čin xx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx vědomím xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zbraně x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx zamezení odporu xxxxx xxxxxxxx ji x xxxx účelu xx u xxxx; xxxxxx se xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx důraznějším.
(6) Xxxxxxx xxx xx spáchán xxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx, kterou uvedl xx stavu xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx se xxxxxx xxx vážná xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx onemocnění. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) ochromení xxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu,
f) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx, xxxx
xx) delší xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(8) Osobou blízkou xx rozumí xxxxxxxx x pokolení xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sourozenec x xxxxxx, partner; xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx.
(9) Veřejným xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx správy a xxxxxxxxxx, soudu xxxx xxxxxx státního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx exekutor xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx vykonávaných x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 5) pokud xx xxxxxx xx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 4) xx xxxxxxxx činitelem také xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ustanovena xxxxx xxxxxx, vodní xxxxxx, xxxxxx přírody, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxx spáchán x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx ozbrojeného xxxxx cizího státu, xx xx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx vyhlášená xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepříznivě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx rozpoznávací schopnosti xxxx sociální xxxxxxx.
(11) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx škoda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, škodou xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 25&xxxx;000 Xx, větší xxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxx 50&xxxx;000 Kč, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 500&xxxx;000 Kč x škodou xxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxx dosahující nejméně xxxxxx 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(12) Xxx xxxxxxxxx xxxx škody xx vychází z xxxx, xx kterou xx věc, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x době a x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx škody xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx nebo obdobné xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.
(13) Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostředky xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx byty a xxxxxxxx prostory, xxxxx x xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx jiného. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx majetkové xxxxx xxxx jiná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není věcí. Xxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx rozhodnutí x ní xxxxxxx, xxxx x xx xxxxxxxx jako vlastník xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx takové věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx znám.
(14) Vloupáním xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nedovoleným xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx jistící xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(15) Xxx tento xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nějaký xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx ní xxx, xxx nastala xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx.
(16) Xx organizaci xx xxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(17) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(18) Xxxxx někoho x xxxx xx xxxxxx xxxxxx omylu xxx i xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx operace xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, magnetickým, xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným.
(19) Insolvenčním xxxxxxxx se rozumí x předběžný xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a vyrovnací xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx správcem xx rovněž xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx zahraniční insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx x osoba, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx.
(20) Xxxxxxxxxxxx řízením xx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x vyrovnání.

§90
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx postavení pachatele, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx voják.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx nositelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postavení xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jménem xxxxxxxx jedná.
(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 může xxx i xxxxx, xxxxx xxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx xx v xxxxx xxxxxx mluví x xxxxxx, rozumí xx xxx
x) voják x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx službě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx službu, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) válečný xxxxxxx.
(5) Xxx xx v xxxxx zákoně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx o vojenské xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.
(6) Xxxxxxxxxx §273, 274, 279, 285, 286 x 288a xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX ČÁST
Hlava xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx republice, cizímu xxxxx nebo mezinárodní xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§91
Xxxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx ve spojení x xxxx mocí xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx republiky (§92), teroru (§93), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§95), xxxxxxxxxxxx (§96) nebo xxxxxxxx (§97), bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§92
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxx zřízení, územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo zničit xxxx samostatnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx orgánům, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx až xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) způsobí-li takovým xxxxx těžkou xxxx xx zdraví xxxx xxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu velkého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx
§93
Xxx x úmyslu xxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x to pokusí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem.
§93x
§93a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 537/2004 Xx.
§94
§94 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.
§95
Xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx základní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx strukturu republiky xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx něco xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxx způsobit xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zdraví,
x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxx ve větší xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx telekomunikační xxxxxx, včetně informačního xxxxxxx, pevnou xxxxxxx xx pevninské mělčině, xxxxxxxxxxx, vodárenské, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, systému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxx xx letadla, xxxx xxxx xxxxxx prostředku xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx vykonává kontrolu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx poškodí xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx důležitou xxxxxxxxxxx informaci, xxxx xxxxxx život nebo xxxxxx lidí, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx užije xxxxxxxxx, xxxxxxxx, biologickou, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
g) xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x nebezpečí škody xxxxxxx xxxxxxx tím, xx způsobí požár xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výbušnin, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pět xx patnáct let, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx
x) xxxxxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxxxxx, xxxx
b) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, materiálně xxxx xxxxx podporuje.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým činem, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx při zásobování xxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxx-xx takovým činem xx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu,
x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx závažně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x níž je Xxxxx republika členem, xxxx
i) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxx cizímu xxxxx.
§96
Záškodnictví
(1) Kdo x xxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx zničí, xxxxxxx xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx až patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

§97
Xxxxxxx
(1) Kdo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxx funkce xxxx xx xxxxxxx xxxxxx jednání x xxxx, xxx
x) xxxxx xxxx ztěžoval plnění xxxxxxxxxx úkolu státního xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx bezpečnostního sboru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx škodu,
bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx tři léta xx deset let.
(2) Xxxxxxx svobody na xxx až xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx osob xxxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx čin za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§98
§98 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§99
§99 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.
§100
§100 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§101
§101 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1989 Xx.
§102
§102 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/1997 Sb.
§103
§103 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx.
§104
§104 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxxxx republiky
§105
Vyzvědačství
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zneužití xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo poškodit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu xxxxx obranu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx xxxx moci xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx let.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx umožní nebo xxxxxxx xxxxxxx pachateli xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx, jejímž xxxxx xx vyzvídat xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Odnětím svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx, ačkoli xx xxxx ochrana xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložena,
c) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxxxx až patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.
Ohrožení utajované xxxxxxxxx
§106
(1) Xxx vyzvídá informaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx utajovanou informaci xxxxxxxxxx xxxxx úmyslně xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx utajovanou xxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxx klasifikovanou xxxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx xxxx Tajné,
b) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx takovým xxxxx značný xxxxxxxx xxxx způsobí-li xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,
x) xxxx-xx se xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx obranyschopnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x ochraně xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx stavu.
§107
Xxx x nedbalosti způsobí xxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupněm xxxxxxx Xxxxxx xxxxx nebo Xxxxx nebo Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
§107x
§107x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§108
§108 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§109
§109 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx.
§110
§110 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/89 Xx.
§111
§111 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Sb.
§112
§112 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

Oddíl xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx obraně xxxxxx
§113
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nepříteli xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, nejde-li o xxx přísněji trestný, xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx.
§114
Xxxxxxx xxxxx
Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který za xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx koná xxxxxx x nepřátelském vojsku xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§115
Xxxxxx x cizím xxxxxx
(1) Občan České xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxx službu xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx ozbrojeném xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx druhá
Trestné činy xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx hospodářské soustavě
§116
§116 xxxxxxxx právním předpisem x. 175/1990 Sb.

§117
§117 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.

§118
Xxxxxxxxxxx podnikání
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxxx-xx x činu uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, nebo
b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxxx.

§118a
Neoprávněné provozování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx
(1) Kdo neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx prospěch.
§119
§119 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.

§120
§120 vypuštěn právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§121
Poškozování xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xxx, xx je xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx hmotnosti xxxxx, xxxx
xxx uvede xx větším xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx služby x xxxxxx xxxxxx xxxxxx podstatné xxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx organizované xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxx-xx pro xxxxxx xxx x posledních xxxx letech xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§122
§122 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 148/1998 Sb.
§123
§123 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§124
Xxxxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx
(1) Xxx podstatně ohrozí xxxxxx xxxxx tím, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx propadnutím věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
§124x
(1) Xxx poruší xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nakládání se xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx anebo peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxxxx vyveze xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xxxx xx xxxxxxx xx xxxx stát xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x cizině, anebo xx xxxxxx činitele, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§124a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 545/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.1991
§124b
(1) Xxx xxxxxx nebo xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx své xxxxxx a způsobí xxx, xx je xxxxxxxxxxx vydáno xxxxxxxx x nakládání se xxxxxx x technologiemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx do xxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx značnou újmu.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx let xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozsahu.
§124x vložen právním xxxxxxxxx x. 545/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.1991
§124x
(1) Xxx dosáhne xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydání xxxxxxx potřebného xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2) xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx podklady xxxxxxxx xxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2) zničí, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kdo xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx vede xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx.
§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/1990 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.1991
Porušování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§124x
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provede zahraniční xxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 potrestán,
x) xxxxxx-xx čin xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou,
x) xxxxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značný xxxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx.
§124x
(1) Xxx poruší xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx licence xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx doklad, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§124x xxxxxx právním předpisem x. 38/1994 Xx. x účinností xx 1.4.1994
§124f
(1) Xxx žádost x xxxxxxxx nebo x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx xxxxxx nepravdivým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx podklady xxxxxxxx xxx evidenci zahraničního xxxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx xxxxx, poškodí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, zatají xxxx evidenci xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xx xxxx evidence xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§124x xxxxxx právním předpisem x. 38/1994 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.1994

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§125
Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
(1) Xxx nevede účetní xxxxx, xxxxxx nebo xxxx doklady xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx hospodaření x xxxxxxx nebo x xxxxxx kontrole, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx povinen, xxxx
xxx v takových xxxxxxxx xxxxxxx, zápisech xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepravdivé nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxx takové xxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx zatají x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje x podkladech xxxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku anebo x takových podkladech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xx obchodního rejstříku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené xxxxx xxxx x takových xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx nebo omezí xx xxxxxxx xxx, xx xxx zbytečného xxxxxxx nepodá návrh xx zápis zákonem xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, ač xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinen.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx nebo peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx na xxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§126
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x konkursu
Kdo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ztěžuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§127
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx výhody xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxxx závazným právním xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vážnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

§128
Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Kdo x xxxxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xx podnět x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, člen orgánu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx více xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx předmětem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx nebo xx xxxxx x uzavření xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prospěch.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxx až dvanáct xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx sebe xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Pletichy xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
§128a
(1) Kdo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx sobě xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx soutěžitelů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx tři léta.
(2) Xxxxxxx svobody xx dvě léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) spáchá xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx soutěže xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prospěch.
(3) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 žádá, xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
§128x vložen právním xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§128x
Xxx xx dopustí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxx xxxx pohrůžkou násilí xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jiného, xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za xx, xx se xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx
c) žádá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx zdrží xxxxxx x soutěži,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
§128b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992

§128x
Xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tím, xx
x) lstí xxxx xxxxxxxxx násilí xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx zdržel účasti xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,
x) jinému xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch xx xx, xx xx xxxxx podávání návrhů xxx xxxxxx, nebo
c) xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až na xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§128x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

§129
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potvrzení
Kdo xxxxxx banky xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepravdivé xxxxxxxxx x xxxx finanční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
§129a
Poškozování xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nesprávné xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo rozpočtů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenstvími xxxx jejich jménem, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx nesprávné použití xxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x některého xxxxxxxx rozpočtu nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx nebo zákazem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx takový xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit zájmy Xxxxxxxxxx společenství, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu velkého xxxxxxx.
§129a vložen xxxxxxx předpisem x. 122/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

§130
§130 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§131
§131 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§132
§132 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§133
§133 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.

§134
§134 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§135
§135 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§136
§136 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.
§137
§137 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.
§138
§138 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.

§139
§139 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx
§140
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peníze, xxxxx kdo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let.
(2) Xxx padělá xxxx xxxxxxx peníze x xxxxxx xxxx je xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
xxx padělané xxxx xxxxxxxxx peníze xxx xxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx až deset xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§141
Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx peněz
Kdo padělané xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§142
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Kdo xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx x padělání xxxx xxxxxxxxxxx peněz, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 při xxxxxx svého xxxxxxxx.

§143
Společné xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx §140 xx 142 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jiným než xxxxxxxxx, tuzemským x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§144
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx peněz
(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx tuzemských peněz, xxxx
kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx,
bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx shromažďuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
c) xxxxxxxxx xxxxxxxx peníze.

§145
Padělání x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Kdo xxxxxx xxxx pozmění xxxxxxxx xxxx kolkové známky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx škodu xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěch, xxxx
xxx takové xxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx nebo jich xxxxx xxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§145a
Xxxxxxxx x pozměňování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti
(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nálepky x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státním xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx nebo opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěch, xxxx
xxx xxxxxx nálepky xxxx předměty xxxxx xx oběhu xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§146
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x devizovém hospodářství
Kdo x xxxx nouzového xxxxx x devizovém xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákazy, xxxxx jsou stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx stav x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stav, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxxx xxx.

§147
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxx jako xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx daň, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení xxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx pachatel potrestán, xxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxxxxxx velkého xxxxxxx.
§147x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx (§147) zaniká, jestliže xxxxxxxx svou povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhlašovat xxxxxxxx.
§147a vložen xxxxxxx předpisem x. 253/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

§148
Xxxxxxxx daně, poplatku x podobné xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx rozsahu zkrátí xxx, xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jinou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx léta nebo xxxxxxxxx trestem.
(2) Stejně xxxx potrestán, xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx na pět xx dvanáct xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§148x
Xxxxxxxx xxxxxxxx x nálepkách x xxxxxxxx zboží
(1) Xxx x xxxxxxxxx x označení xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx škodu xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
kdo x xxxxxxx x xxxxxxx předpisem xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxx označení xxx xxxxxx účely,
xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx osobami, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx prospěch.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§148x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 290/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
§148x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxx správci xxxx x xxxxxx tak xx xxxxxx rozsahu xxxxx x včasné xxxxxxxx daně jinému xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§148x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. x účinností xx 1.1.1998
Oddíl čtvrtý
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx známkách, xxxxxxxxxx vzorech a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx souvisejícím x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právům k xxxxxxxx
§149
Xxxxxx xxxxxx
Xxx jednáním, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx styku nebo xx zvyklostmi soutěže, xxxxxxx dobrou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx.

§150
Xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a chráněnému xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx, vyveze xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx dvě xxxx xxxx peněžitým trestem xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k němuž xxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx.
§151
Porušování xxxxxxxxxxxx xxxx
Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx trestem.

§152
Porušování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx zasáhne xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xx takového xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx třetí
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx xx xxxxxx xxxxx
§153
(1) Xxx xxxxx xxxxxx x úmyslu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx xxxxx xxx xxxx pachatel potrestán,
x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx zdraví, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt.

§154
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxx
x) xxx xxxxx xxxxxxxxx státního orgánu,
bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxx xxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
§155
(1) Xxx užije xxxxxx
x) x úmyslu xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xx zbraní,
b) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdraví, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx škodu.
(3) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

§156
(1) Xxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx
x) x úmyslu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činitele,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Sb.
§156x
§156x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.
§157
Společné xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx §155 x 156 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx vystoupila xx podporu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
§158
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx opatřit xxxx nebo jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) vykonává xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx pravomoc, xxxx
x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 sobě xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx,
x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podniku xxxx organizace, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx.
§159
Maření xxxxx xxxxxxxxx činitele x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx činitel, xxxxx xxx výkonu své xxxxxxxxx x nedbalosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx xxxx zákazem činnosti.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xx tři xxxx nebo zákazem xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxx
§160
Xxxxxxxxx úplatku
(1) Xxx x xxxxxxxxxxx x obstaráváním xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx si dá xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.
(2) Xxx xx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2
a) x xxxxxx opatřit xxxx xxxx jinému xxxxxx prospěch, xxxx
x xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2
x) x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x úmyslu xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§161
Podplácení
(1) Kdo jinému x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxx obecného xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx značný prospěch xxxx xxxxxxxx jinému xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§162
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx za xx, xx bude xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xx, xx xxx xxx učinil, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx.
(2) Kdo z xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 jinému xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx úplatek, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.

§162x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Úplatkem xx xxxxxx neoprávněná xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x jejím souhlasem xxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Veřejným činitelem xxxxx §160 xx 162 se vedle xxxxx xxxxxxx x §89 odst. 9 xxxxxx xxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx státu,
b) xxxxxxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nadnárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejích xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x podniku, x xxxx má xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republika xxxx cizí xxxx,
xxxxx xx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zaměstnání xxxx práce xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x trestný xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx považuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedocházelo x xxxxxxxxxxx xxxx bezdůvodnému xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxx.

§163
Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx lítosti
Trestnost xxxxxxxxxx (§161) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§162) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx proto, xx xxx x xx xxxxxxx, x xxxxxx x tom xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §162a odst. 2 xxxx. x) až x) xxxx xxxx. x), xxx-xx o xxxxxxxxx činitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, x xxxx má xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§163x
Xxxxx xx zločinném xxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx takového spolčení xxxxxxx, anebo kdo xxxxxxxx xxxxxxxx podporuje, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxx x zločinnému spolčení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x páchání teroru (§93) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95).
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx vedoucím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolčení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx teroru (§93) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95).
(4) Ustanovení §43 x 44 xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxx.
§163b
Kdo xxxxxx xxx xxxxxxx x §163a, není xxxxxxx, učinil-li x xxxxxxxxx spolčení xxxxxxxx xxxxxxxx zástupci nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy nebezpečí, xxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x §163a, xxxxx xxx xxxxx odstraněno. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§163x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/1995 Sb. x účinností xx 1.9.1995
§163x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx úkoly xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx trestný xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §163a xxxx. 1 xxxx 2 trestný, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Beztrestným xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zosnoval.
Oddíl pátý
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
§164
Xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
§165
Schvalování xxxxxxxxx činu
(1) Xxx veřejně schvaluje xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činem xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx
b) xx xxxxxxx odměnu nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

§166
Xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomáhá x xxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti; xxxxxx-xx xxxx xxxxx pachateli xxxxxxxxx činu, xx xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mírnějším.
(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, není xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx
x) pomoci osobě, xxxxx spáchala xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), záškodnictví (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 xxxx. 3 a 4), xxxxxx xx zločinném xxxxxxxx podle §163a xxxx. 2 x 3, xxxx xxxxxxxxx (§259), xxxx
x) opatřit xxxx nebo jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§167
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu
(1) Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx trestný xxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), teroru (§93), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxx §106, xxxxxxx zrady (§114), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx podle §129a xxxx. 5, padělání x xxxxxxxxxxx xxxxx (§140), účasti xx xxxxxxxxx spolčení xxxxx §163a xxxx. 2 x 3, organizování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §171a xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §171b odst. 2 x 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxx §171e, xxxxxxxxxxxxx nakládání x osobními údaji xxxxx §178 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179, ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §180a, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do ciziny xxxxx §180c xxxx. 2, nedovolené výroby x xxxxxx omamných x psychotropních látek x xxxx podle §187 a 188, xxxxxx svěřené xxxxx (§215), vraždy (§219), xxxxxxx (§234), xxxxx xxxxxxx (§234a), xxxxxxxxxx (§241), xxxxxxxxxx zneužívání xxxxx §242, krádeže xxxxx §247 odst. 4, xxxxxxxxxx xxxxx §248 odst. 4, xxxxxxx xxxxx §250 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §250a xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §250b xxxx. 5, xxxxxxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §252a xxxx. 4 x 5, genocidia (§259), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx (§262), xxxxxxx krutosti (§263), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§264), neuposlechnutí xxxxxxx xxxxx §273 odst. 2 písm. x), xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §275 xxxx. 2 xxxx. x), porušování xxxx x chráněných zájmů xxxxxx podle §279a xxxx. 3 a §279b xxxx. 3, xxxxxxxx (§282) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx §288 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta; xxxxxxx-xx tento xxxxx xx některý z xxxxxx trestných xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Kdo xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, není xxxxxxx, nemohl-li xxxxxxx xxx překazit xxx xxxxxxxx nesnází xxxx xxxx by sebe xxxx osobu blízkou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ublížení na xxxxxx, xxxx závažné xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Uvedení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnosti, xxxx-xx se nepřekažení xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx (§91), rozvracení xxxxxxxxx (§92), teroru (§93), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxx §106, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a odst. 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx (§259).
(3) Xxxxxxxx trestný xxx xxx x xxxx xxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx policejnímu xxxxxx; voják xxxx xxxxx xxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§168
Neoznámení trestného činu
(1) Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doví, že xxxx spáchal trestný xxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), teroristického xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 xxxx. 2, 3 x 4), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 x 107), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), porušování předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§140), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§171e), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§178 xxxx. 3), xxxxxx xx zločinném xxxxxxxx (§163a xxxx. 2 x 3), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179, xxxxxxxx bezpečnosti vzdušného xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §180a, xxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §180c xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxx osoby (§215), xxxxxx (§219), genocidia (§259) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx (§262), x xxxxxx trestný čin xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x vojáka, xxxxxxxx xxxx náčelníku, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx některý x xxxxxx trestných xxxx xxxxx mírnější, xxxx potrestán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Kdo xxxxxx čin uvedený x odstavci 1, xxxx xxxxxxx, nemohl-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uvedl x xxxxxxxxx smrti, xxxxxxxx na xxxxxx, xxxx závažné xxxx xxxx xxxxxxxxx stíhání. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, týká-li xx neoznámení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 xxxx. 2, 3 x 4), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 x 107), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §163a xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx (§259).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx koncipient, xxxxx xx dozví x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxx právní xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxx trestného xxxx x souvislosti x xxxxxxx zpovědního xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl xxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu
§169
§169 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§169a
Xxxxxxxxxx xx nezávislosti xxxxx
(1) Xxx působí xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx povinnosti x xxxxxx xxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx
x) opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) způsobit značnou xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§169x
Xxxxxxxx soudem
Kdo opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx ruší xxxxxxx soudu, xxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
§170
§170 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§170x
§170x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§171
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxx maří nebo xxxxxxxxx ztěžuje xxxxx xxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxx, že
a) bez xxxxxxxx x xxx xxxxxxx důvodu se xxxxxxx x místě xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) zdržuje xx xx xxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xx xxx xxxxxx trest xxxxxxxxx nebo xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zmařil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uloženy xxxxxx, xxxx jinak, xxxxxxx xxxxxx z ústavu, xxxxxx xxx útěku xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zmařil xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx
x) bez závažného xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx soudu trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Kdo xxxxx xxxx podstatně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx
x) xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, zcizí xxxx odstraní xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) uprchne stráži, x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx poté, co xxxxx němu xxxx xxxxxxxxxxx použita opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx směřující k xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o výchově xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx takového rozhodnutí xxxx xxxxxx, nebo xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výchovy xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.
(4) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx nebo rozhodnutí x předběžném xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx povinnost dočasně xxxxxxx společné obydlí x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x navrhovatelem x xxxxxxxxxx kontaktů x xxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx.

§171x
Xxxxxxxxxxxx a umožnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx
(1) Xxx xxx xxxxxx organizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxx jinému umožní xx xx pomáhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jinému xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxxx xx mu xxxxxx xxxxxxxxx xx přes xxxxx republiky 11) xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo
d) xxxxxx-xx takový čin x xxxxxx zakrýt xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny a xx úplatu nebo xxxxx xxxxxx či xxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx zbraní, nebo
f) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,
a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin jako xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.
§171x
Násilné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx překročí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx usnadnit jiný xxxxxxx xxx,
d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na osm xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx více xxxx nebo smrt,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx s organizovanou xxxxxxxx působící ve xxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
§171c
Xxxxxxxx xxxxxxxx o mezinárodních xxxxxx
Xxx poruší xxxxxxxx o mezinárodních xxxxxx tím, xx xxxxxx vzdušným dopravním xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
§171x
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
(1) Kdo v xxxxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx pomáhá jinému x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx republiky, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx čin xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx
d) spáchá xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) získá-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
§171x
Porušování xxxxxxxxxxxxx sankcí
(1) Xxx xx větším xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx boje xxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx unii, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xxxx
b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxx velkého xxxxxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx následek.
§171x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.7.2007
§172
Vzpoura xxxxx
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx na tři xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§173
§173 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 148/1998 Xx.

§174
Xxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činu x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stíhání, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.

§175
Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxx znalec xxxx nepravdivý, hrubě xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxxxxxx posudek, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx jako xxxxxx nebo znalec xxxx soudem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xxxx přípravné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny
a) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx nebo pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§175a
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxx tlumočník nesprávně, xxxxx zkresleně xxxx xxxxxxx tlumočí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx přípravné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zkresleně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx nebo peněžitým xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§175b
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nepravdivých xxxxxxxxxx zpráv, xxxxxxx x nálezů
(1) Xxx padělá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxx jejich obsah x úmyslu xxxx xx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x trestním xxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxx, xxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx,
bude xxxxxxxxx trestem xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxx xxxx xxxxxx, xxx xx bylo xxxxx v řízení xxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx nebo před xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, v trestním xxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxx, xxxx
xxx xxxxx xxxxxx lékařské xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v trestním xxxx občanském xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) opatří-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx nebo xxxxxx značný prospěch, xxxx
b) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§175x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 134/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

§176
Padělání a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změní xxxx xxxxx x xxxxxx, aby xx xxxx užito jako xxxxx, xxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§176x
Xxxxxxxxxx xxxxxx x držení xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx razítka
Xxx xxxxxxxxxxx vyrobí, sobě xxxx jinému opatří xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxx, xxxxx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxxxx plnit jejich xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§176x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/1997 Xx. x účinností xx 1.1.1998

§177
Maření xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx brání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v referendu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxx
xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxx politické xxxxxx xxxx xx petici xxx xxxxxxx účely xxxx x xxxxx xxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo
kdo vědomě xxxxxxxxx sečte xxxxx xx xxxxxx tajnost xxxxxxxxx, nebo
kdo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx do zákonodárných xxxxx xxxx orgánů xxxxxx samosprávy xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx.
§178
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx přisvojí xxxxxx xxxxx x xxxxx shromážděné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx újmu xx právech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx osobní xxxxx týkají, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou povinnost xxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx povolání, zaměstnání xxxx funkce x xxxxxxx xxx vážnou xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zájmech xxxxx, xxx xx xxxxxx údaje xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx funkce.

§178x
Xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xx sebe xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ulovené, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx let x xxxxxxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1
x) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zvlášť xxxxxxxxxxxxxx způsobem,
c) xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxx
x) xxxx xxxx organizované xxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x odstavci 1.

Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx ohrožení
§179
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx cizí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tím, xx způsobí xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo sil xxxx se dopustí xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečného xxxxxxx (xxxxxx nebezpečí), xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví xxxx osob nebo xxxx, škodu xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx závažný následek.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§180
(1) Xxx x xxxxxxxxxx způsobí nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx rok xxxx xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na zdraví xxxx smrt,
b) spáchá-li xxxxxx xxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo funkce xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x)
x) xxxxx velkého xxxxxxx, xxxx
x) těžkou xxxx xx zdraví xxxx xxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) těžkou xxxx xx zdraví xxxx smrt xxxx xxxx.
Xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx dopravního prostředku x xxxxxxxxx plavidla
§180x
(1) Kdo xx palubě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxx usmrcením, xxxxxxxxx na zdraví xxxx xxxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným trestem, xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
§180x
Kdo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx plavidla za xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
§180x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo neoprávněně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx patnáct xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt.
§180x
Řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx oprávnění
Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 7), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx xx na xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§180d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 411/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§181
Porušování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
Kdo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrozivé xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupinu xxxx, xxx, xx xxx xxxxxxxxx důvodu
x) xxxxxx pomoc, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jinou xxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
Xxxxxxxx a xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx
§181x
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx poškodí xxxx, xxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x ochraně x využívání xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx vodním xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx populace volně xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx rostlin (xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí), xxxx
xxx úmyslně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx dvě léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx pásmo xxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, xxxx
b) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx.
§181x
(1) Xxx x nedbalosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (§181a) xxxxx xxxxx xxxx odvrácení xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx měsíců xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx porušil důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx odstranění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Odnětím svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 poškození zvláště xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zdroje, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pásmo xxx, xx xxx zanikne xxxx xx značně xxxxxxx důvod pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx životního prostředí, x xxxxx xxxxxxxxxx xx třeba vynaložit xxxxxxx ve velkém xxxxxxx.
§181x
Poškozování xxxx těžbou
(1) Xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, těžbou xxxxxxx porostů xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx způsobí xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem xx celkové xxxxx xxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
§181x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§181d
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx podle §181a x 181b xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nejméně 5 xx a x xxxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxx 2 km xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx plochou xxxx xxxxx §181c xx rozumí plocha xxxxx než 1,5 xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx rozumí plocha xxxxx xxx 3 xx.
§181x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2002
§181x
Nakládání x xxxxxx
(1) Xxx, byť i x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxx xxxxxxx, x tím xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xx přepraví odpad xxxx xxxxxxx státu xxx oznámení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxx v xxxxxxx oznámení nebo xxxxxxx x souhlas xxxx x připojených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xx tři léta xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx opětovně.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 nebo 2 prospěch velkého xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx živočichy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§181x
(1) Xxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxx, zničí, zpracovává, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jedince zvláště xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx rostliny nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhu x
x) xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx než xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx letech xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxx třech xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zničí, xxxxxxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, sobě xxxx xxxxxx opatří exemplář xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx vyhubením.
(3) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
§181x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 134/2002 Xx. x účinností xx 1.7.2002
§181g
Kdo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tím, xx usmrtí, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx rostliny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx rozsahu xxx padesáti xxxx, xxxx jedince druhu xxxxxxxx ohroženého xxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
§181x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§181h
Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, poruší xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tím, xx odnímá x xxxxxxx volně žijící xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, že xxx ohrožuje xxxxxx xxxxxxxx těchto živočichů xxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§181h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2002

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prospěšného xxxxxxxx
§182
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) veřejného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požáru, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení proti xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následkům, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx šest xxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prospěšného xxxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.
§183
Kdo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zřetelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem.

§184
Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxx provoz xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§182 xxxx. 1), bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxx xxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.

§185
Nedovolené xxxxxxxxxxx
(1) Kdo xxx povolení vyrobí xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx střelnou xxxxx anebo xx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx.
(2) Kdo xxx xxxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx takové xxxxxx nezbytně xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx sobě xxxx xxxxxx opatřuje xxxxxx xxxx střelivo,
bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx větším xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx.
§185a
Xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx vyvíjí, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, bojové prostředky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo mezinárodní xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx nakládá, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, kdo provozy xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx skladování xxxxxx, xxxxxxxx prostředků xxxx výbušnin xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx.
§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/1999 Sb. x xxxxxxxxx od 30.7.2000

§186
Nedovolená xxxxxx x xxxxxx radioaktivního materiálu x xxxxxx nebezpečné xxxxx
(1) Xxx bez xxxxxxxx xxxxxx, doveze, xxxxxxx, xxxxxx, přechovává xxxxx xxxxxx obstará xxxxxxxxxxxx materiál xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx, xxxxxxx činnosti xxxx peněžitým trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx zdraví,
b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prospěch.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx osob xxxx smrt,
b) xxxxx-xx xxxxxxx činem prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx omamných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
§187
(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxx, zprostředkuje, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx opatří xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, přípravek obsahující xxxxxxx xxxx psychotropní xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx rozsahu, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx osobě xxxxxx než osmnáct xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 značný xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx osobě xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx více xxxx xxxx xxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§187a
(1) Xxx xxx xxxxxxxx přechovává xxxxxxx xxxx psychotropní xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx větším xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx.
§187x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/1998 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1999
§188
(1) Xxx xxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přechovává xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx let nebo xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel potrestán,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx větším xxxxxxx,
b) spáchá-li xxxxxx čin vůči xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značný xxxxxxxx.

§188x
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx jiného xx xxxxxxxxxx jiné návykové xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx ho v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podněcuje xxxx šíří, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx let, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx způsobem.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§189
Xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx zavlečení xxxx xxxxxxxxx nakažlivé xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx.
§190
Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxx choroby, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
§191
(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxx domácích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxx takové xxxxxxx.
§192
(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, způsobí xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx užitkových rostlin, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Ohrožování xxxxxx xxxxxxxxx potravinami x xxxxxx potřebami
§193
(1) Xxx xx xx xxxxxx, xxxx xxx tento xxxx xxxxxx xxxxx sobě xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx lidskému xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.
§194
Kdo xx xx xxxxxx, xxxx pro tento xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x nedbalosti xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx požití xxxx užití x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxxx měsíců nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.

§194x
Xxxxxxxxxx xxxxxx lihu
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx množství xxxx xxxx xxxxx xxxxxx líh, nebo
kdo xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxx přísněji xxxxxxx, xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
§195
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Zvláštní xxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx psychotropní xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Vláda xxxxxxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxx xx xxxx xx smyslu §187, 187a x 188, xxxxx choroby xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx §189 xx 192 x xx které xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx §192.

Hlava xxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx
§196
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhrožuje usmrcením, xxxxxxxxx xx zdraví xxxx způsobením xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxxx xxx.
(2) Kdo užije xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jednotlivci xxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jejich politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxx xxx vyznání, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx léta.
(3) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx takového xxxx.
§197
§197 xxxxxxxx právním předpisem x. 175/1990 Xx.

§197x
(1) Kdo jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, těžkou xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 na xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
§197x
§197b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§198
Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxx xxxxx, jeho jazyk, xxxxxxxx etnickou skupinu xxxx rasu, xxxx
x) skupinu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx se dvěma xxxxxxx.
§198x
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx jejich xxxx a svobod
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nenávisti x některému xxxxxx, xxxxxxx skupině, xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x omezování xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, organizací xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Šíření xxxxxxxx xxxxxx
§199
(1) Xxx xxxxxxx způsobí xxxxxxxxx vážného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxx, xx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Kdo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx ví, xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx části obyvatelstva xxxxxxxx xxxxx, sdělí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státnímu xxxxxx xxxxx hromadnému informačnímu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody na xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx poruchu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
§200
Kdo xx stavu ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx způsobí, xxx i x xxxxxxxxxx, nebezpečí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nálady xxxxxxx x části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

§201
Xxxxxxxx xxx vlivem xxxxxxxx látky
(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx si xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx látky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx ohrozit xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx způsobit xxxxxxx škodu na xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx jeden xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxx-xx xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 x posledních xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za takový xxx xxxxxxxxx,
x) byl-li xx obdobný xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx havárii, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx látky zvlášť xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§201x
Xxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx látky nebo xxxxx přivede, xxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let; xxxxxxx-xx xx však xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx, xx který xxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1, xxxxx x §12 xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxx nepříčetnosti v xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx čin z xxxxxxxxxx, která xxxxxxx x xxx, že xx přivedl do xxxxx nepříčetnosti.

§202
Xxxxxxxxxxx
(1) Kdo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx historickou xxxx kulturní památku, xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sportovního utkání, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§202x
Hanobení xxxxxxxx ostatků
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx hrob xxxx xxxxxx xxxx urnu x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lidské xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ostatky xxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§202x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 256/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

§203
Xxxxxx xxxxxx
(1) Kdo xxxx xxxxx, ačkoliv xxx za xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx postižen xxxx xx xxxxxx čin x xxxxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Kdo utýrá xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§204
Kuplířství
(1) Xxx jiného xxxxxx, přiměje xxxx xxxxx x provozování xxxxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx provozované xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx použití xxxxxx, pohrůžky násilí xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) získá-li činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx prospěch,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxx organizované xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx osobě xxxxxx než xxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxx sovobody xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxx.
§205
Šíření xxxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx
a) xxxxxx, přenechává nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx místě, xxxxx xx dětem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx zpřístupňuje,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, činí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo jinak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, elektronické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxx,
b) x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x člověku, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zvířetem,
xxxxx xxx kořistí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2
x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,
x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2
x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§205a
Přechovávání xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx fotografické, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, elektronické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx využívá xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
§205x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 271/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2007
§205b
Zneužití xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx dítě k xxxxxx pornografického xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díle, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx šest xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1
x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) v xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1
x) jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§205x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 271/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2007

§206
Pomluva
(1) Xxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx měrou xxxxxxx jeho xxxxxxx x spoluobčanů, zejména xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx na dvě xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§207
(1) Xxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeví známky xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx tak může xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx sebe nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden rok.
(2) Xxx xxxxx, která xx x nebezpečí xxxxx xxxx jeví xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, neposkytne xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

§208
Xxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxxxx xx dopravní xxxxxx, xx níž xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxx utrpěla xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, ač xxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxx sebe xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§209
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx
x) využije xxxxxx omylu,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§209a
Nedovolené nakládání x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 12) xxxxxxx x těla xxxxxxx člověka xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx lidskými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 12).
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 opětovně,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx organizované xxxxxxx, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
§209x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
(1) Kdo
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx embrya xxx xxxx xxxx než xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx organismu,
x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx embryo xxxx xxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx linií,
x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx,
x) přenese xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx druhu,
e) x xxxxxxx se xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx lidský xxxxx xx buněk xxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxx, nebo
x) xxxxx výzkumu na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx buňkami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vytvoření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.
§209b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 227/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006
Hlava xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x mládeži
§210
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Kdo za xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx uzavře xxxxxxxxxx x xxxxxx, která xxx je x xxxxxxxxxx jiném.
§211
§211 xxxxxxxx právním předpisem x. 159/1989 Xx.

§212
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Kdo xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x které xx samo nemůže xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx je tím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu na xxxxxx nebo xxxx.

§213
Zanedbání xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx neplní, xxx x x nedbalosti, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.
(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxx plnění xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx zaopatřovat jiného, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§214
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§213) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§215
Xxxxxx svěřené xxxxx
(1) Xxx xxxx osobu, xxxxx xx v xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx surovým xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxx xxxx.
§215x
Xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx domě
(1) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx žijící s xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx surovým xxxxxxxx xxxx na xxxx osobách, xxxx
x) pokračuje-li v xxxxxxx takového xxxx xx delší dobu.
§215x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/2004 Xx. x účinností xx 1.6.2004

§216
Xxxx
(1) Kdo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nedostatečně xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx úředního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx majetkový xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxx unesené xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§216x
Obchodování x xxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx do xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx nebo xxx jiný xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx peněžitým trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx, smrt xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
§216b
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Dítětem podle §216 x 216a xx rozumí xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx.

§217
Ohrožování výchovy mládeže
(1) Xxx xxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxx mladší xxx xxxxxxx let xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) umožní xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, nebo
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x osobu xxxxxx xxx xxxxxxx let,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx.
(2) Xxx umožní, xxx i z xxxxxxxxxx, osobě xxxxxx xxx osmnáct xxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx a které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) pokračuje-li x xxxxxxx xxxxxxxx činu xx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx takový čin xxxxxxxx, xxxx
x) získal-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§217a
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku
(1) Xxx nabídne, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx osmnácti xxx za pohlavní xxxx x xx, xxxx za xxxx xxxxxxxx sebeukájení, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úplatu xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx takového xxxx xx delší xxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx.
§217a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004
§217x
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx žádá xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výhodu xx xxxxxxxx xx to, xx xxxx xx xxxxxxxx styk, nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx chování, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, a xx xxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
§217x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

§218
Podávání alkoholických xxxxxx xxxxxxx
Xxx soustavně xxxx xx xxxxx míře xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na jeden xxx.
Xxxxxxxx anabolických xxxxx xxxxxxx
§218x
Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx míře xxxxxx xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s anabolickým xxxxxxx x jinému xxx xxxxxxxxx účelu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.
§218x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1994
§218x
Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx, co xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §218a.
§218x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 290/1993 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1994

Hlava xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx
§219
Xxxxxx
(1) Xxx jiného xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na dvanáct xx patnáct xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1
x) xx xxxx xxxx xxxx osobách,
b) zvlášť xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) opětovně,
d) xx xxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx pro xxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx jiném xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, politické přesvědčení, xxxxxxx nebo proto, xx xx xxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx majetkový xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§220
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxx
Xxxxx, která v xxxxxxxxx způsobeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx, bude xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxx let.

Xxxxxxxx na xxxxxx
§221
(1) Xxx jinému úmyslně xxxxxx na zdraví, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xx jiném xxx xxxx rasu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, že xx xxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§222
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, znalci xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li takový xxx xx jiném xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, že je xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 smrt.

§223
Xxx jinému x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx podle xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden rok xxxx zákazem xxxxxxxx.

§224
(1) Xxx jinému x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx újmu na xxxxxx xxxx xxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx pět xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 proto, xx xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podle xxxxxx.
(3) Xxx x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx více xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x bezpečnosti práce xxxx dopravy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.
§225
Xxxxxx
(1) Xxx úmyslně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx se zúčastní xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx měsíců.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 jinému xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx.
§226
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Kdo xxxxxx vydá, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx
§227
(1) Xxx těhotné xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx, xxx
x) své xxxxxxxxxxx sama uměle xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx bylo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxx přípustným xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x umělém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx.

§228
(1) Xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jinak než xxxxxxxx přípustným xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx let xxxx pachatel potrestán,
a) xxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx nebo xxxx.
(3) Xxxxxx jako x odstavci 2 xxxx potrestán, xxx xxx souhlasu xxxxxxx xxxx uměle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx pět xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 3 xxxx.

§229
Těhotná žena, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx nebo xx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xx xxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§230
Účast xx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx pohne x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán, xxxxx-xx alespoň k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx mladší xxx xxxxxxx let, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx osobě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nedostatečně xxxxxxxx.

Hlava xxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
§231
Xxxxxxxxx xxxxxx svobody
(1) Xxx xxxxxx xxx oprávnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.
(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx xxxx jiný xxxxxx závažný xxxxxxxx.

§232
Xxxxxxx osobní xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx zbaví xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx osm let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx zdraví, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§232a
Obchodování x lidmi
(1) Xxx xxxxxxx, zjedná, xxxxx, zláká, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx mladší xxxxxxxx xxx, aby xx bylo xxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx sexuálního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) k nuceným xxxxxx nebo k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až deset xxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pohrůžky násilí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zjedná, najme, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx nebo vydá, xxx xx xxxx xxxxx
x) k xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx formám xxxxxxxxxx obtěžování xxxx xxxxxxxxxx,
b) k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) k xxxxxxx pracím xxxx x jiným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx člen organizované xxxxxxx,
x) vydá-li xxxxxxx xxxxx jiného x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx smrti,
x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěch, nebo
x) spáchá-li takový xxx x úmyslu, xxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 těžkou xxxx na zdraví, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx.
§232x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 537/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.10.2004

§233
Zavlečení xx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx let xxxx xx osobě stižené xxxxxxx poruchou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§234
Loupež
(1) Xxx xxxxx xxxxxx užije násilí xxxx xxxxxxxx bezprostředního xxxxxx x úmyslu xxxxxxx xx cizí xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx člen organizované xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx na zdraví xxxx značnou xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.
§234x
Braní xxxxxxx
(1) Kdo xx zmocní rukojmí x hrozí, xx xx usmrtí xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx vážnou xxxx, x xxxxx xxxxxxx jiného, aby xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxx léta xx osm xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxx než xxxxxxx xxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx více xxxx, xxxx
d) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.

§235
Xxxxxxxx
(1) Xxx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžkou jiné xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx nejméně xx dvěma osobami,
c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx zbraní,
d) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx značnou xxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
f) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické skupině, xxxxxxxxx, politické přesvědčení, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx bez xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx pět až xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx deset xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx.
§236
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Kdo xxxxxxx, xxxxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx újmy
x) xxxx jiného x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xx takové účasti, xxxx
c) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx xxx.

§237
Útisk
Kdo jiného xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx konal, opominul xxxx trpěl, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.

§238
Porušování domovní svobody
(1) Xxx xxxxxxxxxxx vznikne xx xxxx xxxx xx xxxx jiného xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx činu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx užije xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 násilí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x takový xxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§238x
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx újmy xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xx v souvislosti xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx násilí protiví xxxxxxxxxx opatřením svolavatele xxxx xxxxxxxx pořadatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
§238x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1990
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
§239
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx listu xxxx xxxx písemnosti, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxx dopravním xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx podávané telefonem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejným xxxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx telekomunikační xxxxxx, xxxxx
a) xxxxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 1,
x) jinému úmyslně xxxxxx xxxxxxx takový xxx, nebo
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásilce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízením xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§240
(1) Kdo v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxx xx dozvěděl x xxxxxxxxxx, telegramu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx jemu, xxxx
x) xxxxxxxx tajemství xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo
b) xxxxxx xxxxxxx umožní xxxxxxx takový čin,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx lidské xxxxxxxxxxx
§241
Xxxxxxxxxx
(1) Xxx násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx obdobnému xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x takovému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx.
(2) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx osobě xxxxxx xxx xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx mladší xxx patnáct xxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§242
(1) Kdo xxxxxx soulož x xxxxxx mladší než xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx jeho dozoru, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx deset xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§243
Xxx xxxxxxxxxx závislosti xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx nebo xxxxx svěřené xxxx xxxxxx, xxxxxxx ji x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxx závislosti, xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx.

§244
§244 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§245
Xxxxxx xxxx příbuznými
Kdo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x pokolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx.

§246
§246 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 537/2004 Xx.

Hlava xxxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx majetku
§247
Krádež
(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxx xxx tím, že xx xx xxxxxx, x
x) způsobí xxx xxxxx nikoli xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx po xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx věc xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxx xx věci, xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx, xxxx
x) byl xx xxxxxx xxx x posledních xxxxx xxxxxx odsouzen xxxx xxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx majetkové hodnoty.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§248
Xxxxxxxxxx
(1) Kdo si xxxxxxxx xxxx xxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx svěřena, x xxxxxxx xxx xx xxxxx majetku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit zájmy xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny, nebo
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx rozsahu.

§249
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizí xxxx
(1) Kdo xx xxxxxx xxxx věci xxxxxx xxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jich xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx, přechodně xxxxx
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§249a
Neoprávněný zásah xx xxxxx x xxxx, xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx obsadí xxxx xxxxx dům, xxx xxxx xxxxxxxx prostor xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxxxx xxxxx x užívání domu, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§249x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 290/1993 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1994
§249b
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxx xx neoprávněně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jména nebo xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx plnit xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx dvě léta xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§250
Xxxxxx
(1) Xxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx v xxxx, využije xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxx nepatrnou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx nikoli xxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxx až dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx.
§250a
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxx sjednávání pojistné xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zamlčí, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úmyslu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xx cizím majetku xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§250x
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dotace xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx na jiný xxx xxxxxx účel.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx nikoliv xxxxx.
(4) Odnětím svobody xx dvě xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx následek.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx na pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx.
§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998
§250x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxx
(1) Kdo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nezaručují xxxxx xxxxxxxx výhry xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.
§250x (xxxxxxx §250x) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992 - xxxxxxxx novelou x. 253/97 Sb.

§251
Podílnictví
(1) Xxx xxxxxx, xx sebe nebo xxxxxx převede anebo xxxxx
x) věc xxxx xxxxx majetkovou xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxx, xxxx
x) věc xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx jinou majetkovou xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a),
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx; spáchá-li však xxx xx vztahu x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, na který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxx xxxxxxx mírnějším.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx k xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx prospěch.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 ve xxxxxx x xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx vztahu x xxxx nebo xxxx majetkové hodnotě xxxxxx hodnoty, nebo
c) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx k xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§251x
§251a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/2002 Xx.

§252
Xxxxxxxxxxx x nedbalosti
(1) Xxx ukryje xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx převede z xxxxxxxxxx věc xxxx xxxxx majetkovou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx jinou xxxxxx xxxx jako xxxxxx xx xxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx umožní zastřít xxxxx xxxx zjištění xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trestným činem xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx.
(3) Xxxxxxx svobody až xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxxx 2 proto, xx porušil důležitou xxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx uloženou xx xxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx x věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pocházející ze xxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§252x
Legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získané xxxxxxxx xxxxx spáchaným v Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxx
b) xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx opatřena xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x),
x xxxxx vzbudit xxxxx, xx taková xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x souladu xx zákonem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx pět xxx xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx x věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
c) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx prospěch.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xx xxxxxx x xxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx vztahu x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx značné xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) zneužije-li xx xxxxxxxx takového xxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 ve xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx k xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
c) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.

§253
Xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx sobě nebo xxxxxx poskytnout xxxx xxxxxx plnění, jehož xxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xx xx sebe převede,
bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

§254
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx jeho xxxx nálezem, xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx prospěch.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx cizího xxxxxxx
§255
(1) Xxx jinému xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx značnou xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§255x
(1) Xxx z vědomé xxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škodu tím, xx poruší xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx na xxx roky bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, která xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého rozsahu.
§255x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000

§256
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx x jen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, že
a) xxxxx, poškodí, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx uzná neexistující xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prohlášení x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx je oprávněn xxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx údaje,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx i xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné osoby xxx, že
a) zničí, xxxxxxx, xxxxxx, zcizí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dlužníka, xxxx
x) x xxxxxxx dlužníka xxxxxxx neexistující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx škodu.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx velkého rozsahu.

§256a
Zvýhodňování věřitele
(1) Kdo xxxx dlužník, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx závazky, xxxxx, byť x xxx částečně, uspokojení xxxxx xxxxxxxx tím, xx zvýhodní jiného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx xxxx peněžitým trestem.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§256x
Pletichy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Kdo xxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx majetkový xxxx xxxx prospěch, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx věřiteli v xxxxxxxxxxx s hlasováním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nabídne xxxx slíbí xxxxxxxxx xxxx jiný prospěch.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx dá xxxxxx xxx sebe xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx majetkový nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců až xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 značnou xxxxx.
(5) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x odstavci 1, 2 xxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§256c
Xxxxxxxxxx
(1) Xxx, xxx x x vědomé xxxxxxxxxx [§5 písm. x)], si přivodí xxxxxxxxxx tím, že
x) xxxx vydání xxxxx nepřiměřená xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx v xxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx poskytnutý xxxx x rozporu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx účelem,
x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jiným xxxxxx, xx to je x xxxxxx nepoměru x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx nepoměru x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)], ač ví, xx je xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx závazek xxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Odnětím svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx.
§256x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000

§257
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
(1) Xxx zničí, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nepatrnou, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx povinnosti,
b) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx rasu, národnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxx vyznání,
c) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx věci, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§257a
Xxxxxxxxx x zneužití xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxxx x nosiči xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) informace xxxxx, poškodí, xxxxx xxxx učiní neupotřebitelnými, xxxx
c) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého rozsahu xxxx získá-li xxxx xxxx xxxxxx prospěch xxxxxxx rozsahu.
§257b
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xx postříká, xxxxxxxx xx popíše barvou xxxx xxxxx látkou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxx, xxxxx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx.
§257x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001
§258
Zneužívání xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo zašantročí xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnoty.
Hlava xxxxxx
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx
§259
Genocidium
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxx úplně xxxx částečně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx skupiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zničení,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxx skupině bránilo xxxxxx dětí,
x) xxxxxxx převádí xxxx x xxxxx takové xxxxxxx xx druhé, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo xx xx xxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
§259x
Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x kruté zacházení
(1) Xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a krutým xxxxxxxxxx působí xxxxxxx xxxx duševní xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx-xx takový čin xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xxxx
c) xxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx dobu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.
§259x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Xxxxxxx x xxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx
§260
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx třídní xxxx xxxx xxxx vůči xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx xxxx jiným podobně xxxxxxx způsobem,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx stavu ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§261
Xxx xxxxxxx projevuje xxxxxxxx x hnutí uvedenému x §260, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
§261x
Xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxx komunistů xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx.
§261x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 405/2000 Xx. x účinností xx 1.12.2000
§262
Používání xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vedení xxxx
(1) Kdo xx xxxxx xxxx xx bojové xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx materiálu xxxxxxx, xxxx
b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx takto xxx xxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx xxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x způsobech xxxxxx xxxxx úmyslně
x) poškodí xxxxxxxxx xxxxxxx civilní obyvatelstvo xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx xxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxx xxxxx nebráněnému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx elektrárnu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx humanitární xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§263
Válečná xxxxxxx
(1) Kdo xx války poruší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, že nelidsky xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatelstvem, xxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx x válečnými xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx let.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx xxx, že
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxx, xxxxx takovou xxxxx potřebují, xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxx takovým xxxxxxxxx brání, xxxx
x) zamezí nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřítele, xxxxxxxxxxx xxxx jiného státu x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx.
§263a
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxx uplatňuje xxxxxxxxx xxxx páchá xxxx nelidské xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx užití, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xx xxxxx
a) zničí xxxx vážně naruší xxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx civilního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zóně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx oddaluje návrat xxxxxxxxx obyvatelstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nestranném xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx nebo výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx újmu xx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
§263x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1990
§264
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxxxx postižených válečnými xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxx xx, využívaje xxxx tísně, cizí xxxx,
x) svévolně xxxx majetek xxxx xxxx jej pod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§265
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Červeného xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxxx znaků xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, kdo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx znaku, xxxxxxxx xxxx stejnokroje neutrálního xxxx jiného xxxxx, xxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následek.
Hlava xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy proti xxxxxxxxx
§266
Maření xxxxxxxxxxxx x službě
(1) Xxx sebe xxxx xxxxxx učiní xxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxxxxxx xxxx méně xxxxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx úkolů xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.
§267
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxxxxx x odvodu, x xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx odvodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§268
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx se dopustí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx branné xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx branné xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

Xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx silách
§269
(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxx xx doručeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozkaze, xx xx v tom xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

§270
(1) Kdo xx xxxxxxx řádně xx xxxxxxxxxx povolávacího xxxxxxx x nedbalosti nenastoupí xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpokládaná xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx rok.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§270x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxx podle §269 x za xxxxxxx čin podle §270 xx xxxxxxxx.
§270x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§271
Kdo xx vyhlášení xxxxxxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx,
x) neprodleně xx xxxxxxxxx z xxxxxx x nastoupení xxxxxxxx xxxxx služby, xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx dané xxxxx xxxxxxxxxx branného zákona xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx až xxx xxx.
§272
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x věcných xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx věcnou povinnost xxx xxxxxx xxxxxx,
xxx xx úmyslně xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx ztěžuje,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx obrany xxxxxx.
Xxxxx xxxxx
§272x
§272x (xxxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 587/2004 Xx.
§272b
§272x (xxxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 587/2004 Xx.

§272x
§272x (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 587/2004 Sb.

§272x
§272x (oddíl druhý) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 587/2004 Xx.
§272x
§272x (xxxxx druhý) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 587/2004 Sb.

Xxxxx dvanáctá
Trestné xxxx xxxxxxxx
Xxxxx první
Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxx podřízenosti x xxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§273
(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx nebo xxxx, nebo
e) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxxx pohotovosti xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§274
(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx rok.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx smrt, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx stavu ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx bojové xxxxxxx.

§275
Xxxxxxxxxx a donucení x xxxxxxxx vojenské xxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jej xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx,
x) spáchá-li xxxxxx čin se xxxxxx,
x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx, nebo
d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx situace.
Xxxxxx xxxx xxxxxx
§276
Xxx xxxxx
x) nadřízeného xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx nižšího, xxxx
c) vojáka xxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx rok.

§277
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx vyššího, xxxx
x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx šest měsíců xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 x době, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
§278
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx sám nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx stráži,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx ublížení na xxxxxx.

§279
Xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx
(1) Xxx užije xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x) v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx vojenských xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel potrestán,
a) xxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx nebo nejméně xx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx patnáct xxx nebo výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx stavu xxxx xx bojové xxxxxxx.
Porušování práv x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
§279x
(1) Xxx xxxxxx stejné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,
b) spáchá-li xxxxxx čin xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx ublížení xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx surovým způsobem xxxx xx zbraní,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxx
c) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx bojové xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.
§279x
(1) Xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx k xxxxxxx úsluhám nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx léta.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx situace.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx konat xxxxxxxxx xxxxxx
Vyhýbání xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
§280
(1) Xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx úkonu xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxx jiného xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxx xx x xxxxxx vyhnout xx výkonu vojenské xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdraví, xxxxxxxxx xxxxx, padělá xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx použije xxxxxx xxxxxx, nebo
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 2 xx xxxxx ohrožení státu xxxx za válečného xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§281
Kdo xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nezpůsobilým vykonávat xxxxxx tím, xx xxxxxxxx návykovou xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx pět xxx.

§282
Zběhnutí
(1) Kdo se xxxxxxxx vzdaluje x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx pět xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

§283
§283 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§284
Svémocné odloučení
(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu delší xxx 24 xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.
(2) Kdo xx xxxxxxxx vzdaluje xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx než xxxx xxx, xxxx
xxx xx svémocně xxxxxxxx xx xxxx delší xxx dva dny x době plnění xxxxxx důležitých úkolů xxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.
(3) Xxx xx svémocně xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx dnů, xxxx
xxx xx svémocně xxxxxxxx po dobu xxxxx než xxxx xxx x xxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxx.

Oddíl xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx povinnostem strážní x dozorčí xxxxxx
§285
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx ve xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx poruší, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx vydaná, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxx hrubým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody na xxxxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx x je xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. a) x c).

§286
Porušování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxx.
§287
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Kdo poruší, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zařízeních xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx a způsobí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§288
Ohrožování xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx
(1) Xxx popuzuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxx soustavně xxxxxxxx xxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx.

§288x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností
(1) Xxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxxxxxxx, xxx x x nedbalosti, podstatně xxxxx xxxxxxxxxxxx výzbroje, xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx prostředků, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na jeden xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx bez xxxxxxxxx užije xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, nebo
kdo zneužije xxxx xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxx k mimoslužebním xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 2 xxxx nebo xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 snížení xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx úmyslně xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx bojové situace.
§289
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Kdo xx xx bojové xxxxxxx xx zbabělosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx zajetí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx deset až xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§290
Xxxxxxxxx xxxxxxxx úkolu
(1) Xxx se xxx xxxxxxxx vzdálí xx xxxxxx situace, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem.
(2) Xxx xx xx xxxxxx situace xxxxxx xxxxxxxxxx splnit xxxxxx úkol xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§291
Opuštění xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§292
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx, který, aniž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx situací, xxxxxxxxx xxxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx opevnění, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx v xxxxxx podporovat xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxxxx let nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§293
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx průvodu, xxxx
xxx takovou xxxxx xxxxxxxx zadrží,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

Xxxxx pátý
Společná xxxxxxxxxx
§294
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx
Xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §270 xxxx xxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx, na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxx činem, xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxx společnost xx xxxx.
§295
Svémocné xxxxxxxx
Svémocně xx xxxxxxxx, kdo
x) xx vzdálil bez xxxxxxxx od xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxx útvaru xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx byl xxxxxxx xxxx ač uplynula xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxx, přeložení, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxx odloučen xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxx vojenskému xxxxxx, nebo
x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vojenského útvaru xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§296
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx uložený xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nevykoná; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx trestu xx x xxxxxxx případě xxxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx činy xxxxxxx xxxxx dekretu prezidenta xxxxxxxxx x. 16/1945 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x jejich pomahačů x x mimořádných xxxxxxxx soudech, a xxxxx xxxxxxxx Slovenské xxxxxxx rady x. 33/1945 Xx. XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, okupantů, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx lidového xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§297
(1) Xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trest odnětí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, popřípadě součet xxxxxxxx xxxxxx postupně xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx patnáct xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx poměrně xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxx činnosti xxxx xxxx zbytek více xxx xxx let, xxxxxx soud tento xxxxx xxxx xxxx xxxxxx tak, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxx.
(3) Xxx-xx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx trest xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx ztráta xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx z vojska, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx,
x) peněžitý, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx,
x) uveřejnění xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevykoná.
§298
Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx zbytku trestu xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §62 x xx xxxxxx uložené xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§299
Xxxxx xxxxxxx xxxxx sazby xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 165/1950 Sb., xx xxxxxxx xxxx, xx snižuje xx xxxxxxx let.
§300
Xxxxxxx xx:
1. xxxxxxx xxxxx č. 86/1950 Sb.,
2. zákon č. 63/1956 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákon x. 86/1950 Xx.,
3. xxxxxxxxxx §4 xx 6 xxxxxx č. 68/1957 Sb., x xxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx.
§301
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1962.
Xxxxxxx x. x.
Fierlinger x. x.
Široký x. x.
Xxxxxx III
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx za xxx, xxxxx xxxx trestným xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx. Byl-li xx xxxxxx trestný čin x sbíhající se xxxx čin xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Přitom xxxxxxxxx ke vzájemnému xxxxxx závažnosti xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx uložený po xxxxxx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 10/1989 Xx. xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejného činitele xxxxx §156a trestního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx vzájemnému poměru xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/1989 Xx. x účinností xx 1.2.1990
Článek XX
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxx trest xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nevykonaný xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestu xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Byl-li xx takový xxxxxxx xxx xxxx přečin x sbíhající se xxxx čin xxxxxx xxxxxx xxxx souhrnný xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx trestný, xxxx xxxxxxx zkrátí; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x sazby xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xx takový xxx a sbíhající xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx trest.
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx §41 písm. x) xxxxx hranici xxxxxxxx trestní xxxxx, xxxx xxxxx zkrátí xx tuto xxxxxxx.
5. Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxx účinnosti xxxxx xxxxx vykonán xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zákazu, xxxxxx xxxxx zvláštních předpisů; xx-xx tato xxxx xxxxx xxx nevykonaný xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výkon xxxxxx trestu dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xx xx účinnosti tohoto xxxxxx použije i xx zahlazení xxxxxx xxxxxxxxxx majetku a xxxxxx pobytu. Doba xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tři xxxx
x) od xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx propadnutí majetku,
x) od výkonu xxxxxx zákazu pobytu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx mladistvého x xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx
x) bylo xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx xx podmíněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčil,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžitý xxxxx xxxx bylo pravomocně xxxxxxxx xx jeho xxxxxx nebo od xxxxxx jeho zbytku, xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.
8. Xx ochranného dohledu xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx. x účinností xx 1.7.1990
Xxxxxx IV
1. Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx xx zmocňuje, xxx xx Xxxxxx xxxxxx vyhlásilo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx.
Článek XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx, kteří xx xxx účinnosti zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vojenském xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nápravně výchovné xxxxxxx.
2. X xxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xx vojenském xxxxxxxxx útvaru, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vykonají x xxxxx nápravně xxxxxxxx skupině.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 557/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
Xxxxxx XXX
Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.
Xx. III xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 557/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xx. III
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. V xxxxxxxxxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxx zástupce".
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §175 trestního xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxxx arbitráže, pokud xxxxxxxxxx rozhodovací činnost, xxxxx xxxx vyšetřovací xxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění xxxx České národní xxxx, se posoudí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Trest xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nevykonává. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xx takový xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx trest, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx činů.
Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. s účinností xx 1.1.1994
Xx. XX
Xxxxxxxxx x závěrečné xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona za xxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xx xxxxxx xxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx poměrně xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx závažnosti xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činy, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
2. Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1998.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Xx. XXX
1. Xxxxxxx x xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx projednají podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx tehdy, pokud xx to pro xxxxx obviněného příznivější.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Na xxxx, xxxx xxxx x kárném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xx nedopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jako xx mu xxxx xxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxx, x xx xxxx, xxx uplynula xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx kárným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx napomenutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx hledí, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx mu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uloženo, x xx dnem, xxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx kárného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxxx byla v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxxxxx xxxxxxx kárného xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx advokátního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx kárné xxxxxxxx xx xxxxx pokuty, xx hledí, jako xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx by mu xxxx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx dne, kdy xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx.
7. Xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost Xxxxxx, xx pro účely xxxxxxxxxxx x vyškrtnutí xx xxxxxxx advokátů xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
8. Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
9. Xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx vznikl xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neslučitelnou x xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
10. Ten, komu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxx doba xxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
11. Přechod práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zástupce xxxxxxxx ustanoveného přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; povinnost Xxxxxx xxxxxxxxx stavovský xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxx přezkoumání xxxxxx xxxxxx tím xxxxxxx.
13. Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx škole xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx seznamu advokátů xxxx zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxxxxx též vysokoškolské xxxxxxxx získané xxxx 1. xxxxxx 1999 xx právnické fakultě xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
Čl. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x účinností xx 5.10.1999
Xx. VII
1. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx a stráž xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stráže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Členové xxxxxxxxxx, rybářské, xxxxx x vodní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx x územní xxxxxxxxxx xxxx povinny splnit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx ustanovení těchto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti stanovené xxxxx zákonem.
3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/1999 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2000
Informace

Právní předpis č. 140/1961 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1962.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

120/1962 Xx., o xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.12.1962

53/1963 Xx., jímž se xxxx §203 xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx.

x účinností xx 17.7.1963

184/1964 Xx., xxxxxx xx vylučuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, válečných trestných xxxx x trestných xxxx xxxxx lidskosti, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx ve službách xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 24.9.1964

56/1965 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx.

x účinností xx 1.8.1965

81/1966 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx a x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředcích

s xxxxxxxxx xx 1.1.1967

148/1969 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 140/1961 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.1970

45/1973 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1973

113/1973 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 140/1961 Xx. publikované x částce x. 31/1973

43/1980 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákon x trestní xxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.1980

10/1989 Xx., k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.2.1989

159/1989 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx

x účinností xx 1.2.1990

47/1990 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.1990

84/1990 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.3.1990

175/1990 Xx., xxxxxx se mění x doplňuje xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1990

456/1990 Sb., xxxxx xxxxx trestního xxxxxx x. 140/1961 Xx. xxxxxxxxxxx v částce x. 76/1990

457/1990 Xx., xxxxxx xx doplňuje xxxxx x. 31/1989 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění, x xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákon x. 140/1961 Xx.

x xxxxxxxxx od 30.10.1990

545/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.2.1991

490/1991 Xx., x xxxxxxx provádění xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.12.1991

557/1991 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

392/1992 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 140/1961 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 79/1992

XXX 929301 nález Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.10.1992

290/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx ČNR x. 200/1990 Xx., x přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.1.1994

38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.1994

65/1994 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxxx zákona č. 140/1961 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 19/1994

91/1994 Xx., nález Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.5.1994

152/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., trestní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 283/1991 Xx. x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 189/1994 Sb., x xxxxxxx soudních xxxxxxxxxx, x xxxxx x. 59/1965 Xx., x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.9.1995, x xxxxxxxx §27 písm. x), §45, §45x x §78, které xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.1996

19/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx chemických xxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.2.1997

103/1997 Xx., xxxxx XX XX xx xxx 9. xxxxx 1997

x xxxxxxxxx od 7.5.1997

253/1997 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx zákon x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

92/1998 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1998

112/1998 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx XXX č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1998, x výjimkou xxxxxxxxxx §34 xxxx. x) a §187a, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.1999

148/1998 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.1998

167/1998 Xx., x návykových xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1999

282/1998 Xx., nález XX xx xxx 14.10.1998 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §160 xxxx. 2 zákona x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 16.12.1998

38/1999 Xx., nález XX (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 11.3.1999

96/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 9.6.99

191/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.1999

210/1999 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, x xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 5.10.1999

223/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x rozsahu branné xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrech xxxxxx x záloze

s xxxxxxxxx xx 1.12.1999

238/1999 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 23/1962 Xx., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 102/1963 Xx., o rybářství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 130/1974 Xx., o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 289/1995 Xx., x lesích a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

305/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, výroby a xxxxxxx protipěchotních xxx x o xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.7.2000

327/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 140/1961 Xx., trestní zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.1999

360/1999 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.4.2000

29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2000

105/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx a vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2000

121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.12.2000

405/2000 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

7/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 13.12.2000 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §147 x 147x xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx zákona x. 253/1997 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 25.1.2001

120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2001

127/2001 Xx., nález ÚS xx dne 20.2.2001 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §250x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.4.2001

139/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2001

144/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.5.2001

256/2001 Xx., x pohřebnictví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2002

265/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.1.2002

134/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2002

285/2002 Xx., o xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tkání x xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2002

412/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 146/192002

482/2002 Xx., o posílení xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru XX v době xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy v Xxxxx x o xxxxx trestního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.11.2002

218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o soudnictví xx věcech mládeže)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

276/2003 Xx., o Antarktidě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx vyhlášení Xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv (31.3.2005)

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů

s účinností xx 1.1.2005 (zákonem x. 530/2005 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

52/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx odnětí svobody x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2004

91/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2004

537/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 119/192002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 156/192000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/191995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.10.2004

538/2004 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), ve xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 23.8.2004

s xxxxxxxxx xx 6.11.2004

587/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s účinností xx 1.1.2005

692/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx 31.12.2004

411/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Sb., x získávání x xxxxxxxxxxxxx odborné způsobilosti x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

413/2005 Xx., x xxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x přijetím zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

70/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

135/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

227/2006 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách a xxxxxxxxxxxxx činnostech a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

253/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., o trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

267/2006 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010) x (xxxxxxx x. 28292009 Sb. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013)

314/2006 Sb., kterým xx mění zákon x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.6.2006

320/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

343/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2006

434/2006 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 3.5.2006 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §21 xxxx. 2 zákona x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, v xxxxxxx znění, x xx xxxxxxx §403 xxxx. 2, §411 xxxx. 6 xxxx. x), §411 odst. 7 x §412 xxxx. 2 xxxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), x xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 23.9.2006

178/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 216/2002 Xx., x xxxxxxx státních hranic XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic), xx xxxxx zákona č. 481/2004 Sb.

s xxxxxxxxx xx 12.7.2007

218/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Sb., x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

271/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2007

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x souvislosti x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

122/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Sb., x xxxxxx zabezpečovací detence x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

274/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

296/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x buněk xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.10.2008

52/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2009

282/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 31.8.2009

306/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Právní xxxxxxx x. 140/1961 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 40/2009 Sb. x účinností xx 1.1.2010.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxx však xxxxx č. 184/1964 Sb.

2) Xxxxx č. 547/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a x jejich kontrole.

3) Xxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 x §261 trestního xxxxxx x. 140/1961 Xx., xx znění xx. X bodů 51 a 52 xxxxxx x. 557/1991 Xx., xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx ustanoveními, xxxx x xxxxxxx

- x čl. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 23/1991 Xx. (xxxx jen "Xxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- x čl. 15 Xxxxxxx zaručujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

- x čl. 17 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx,

- x čl. 40 xxxx. 6 Listiny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- x čl. 42 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zásadě stejná xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- x čl. 15 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyhlášeným xxx x. 120/1976 Xx. (dále xxx "Xxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trestního xxxxxx x v xxxxxx x uzákonění xxxxxxxxxx skutku xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- s čl. 19 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx vlastní xxxxx, xxxxx svobodného projevu x xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §260 odst. 1 trestního xxxxxx, xx znění zákona x. 557/1991 Xx., xxxx xxxx před xxxxxxxx xx x xxxxxxx x ustanovením č. 39 Listiny xxxxxxxxxxx, xxx trestnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxx §260 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxx x. 557/1991 Xx., xxxxxxx x xxxxxxx, pokud x xx jednoznačně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, není x xxxxxxx s ustanoveními čl. 2 xxxx. 2, 3 a čl. 4 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu x požadavek xxxxxx xxxxxxx. *)

Ustanovení §260 xxxx. 1 trestního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 557/1991 Xx., část věty xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx zákonů. Xxxxxxxx Federální shromáždění xxxxxxx §260 xxxx. 1 tr. zák., xx znění xxx. xxxxxx, část xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 2, 3 x x čl. 4 xxxx. 1, 2 Xxxxxxx, pozbývá xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 xx. zák., xx xxxxx cit. xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx soudu XXXX.

4) Zákon č. 289/1995 Sb., x lesích a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 23/1962 Sb., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 130/1974 Sb., x státní správě xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx dalších xxxxxx.

6) Xxxxx č. 285/2002 Sb., x darování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tkání x orgánů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

7) §81 xxxxxx x. 361/2000 Sb., x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) §21a xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §15a zákona x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 217/2002 Xx. x zákona č. 161/2006 Sb.

10) §83 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 161/2006 Xx.

11) Směrnice Xxxx 2002/90/ES xx xxx 28. listopadu 2002, xxxxxx xx definuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přechodu x xxxxxx.

12) Xxxxx č. 285/2002 Sb., x darování, odběrech x xxxxxxxxxxxxxxx tkání x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (transplantační zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 296/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tkání x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxx).