Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2009 do 31.12.2009.


Trestní zákon

140/1961 Sb.

Zákon

ČÁST I. Obecná část

HLAVA 1. Účel zákona §1 §2

HLAVA 2. Základy trestní odpovědnosti

Trestný čin §3
Zavinění §4 §5 §6
Příprava k trestnému činu §7
Pokus trestného činu §8
Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu §9 §10
Věk §11
Nepříčetnost §12
Nutná obrana §13
Krajní nouze §14
Oprávněné použití zbraně §15

HLAVA 3. Působnost trestních zákonů §16 §17 §18 §19 §20 §20a §21 §22

HLAVA 4. Tresty

ODDÍL 1. Společná ustanovení o trestech
Účel trestu §23
Upuštění od potrestání §24
Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence §25
Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §26
Dohled §26a §26b
Druhy trestů §27 §28
Výjimečný trest §29 §30
ODDÍL 2. Obecné zásady pro ukládání trestů
Výměra trestu §31 §32 §33 §34
Ukládání trestu za více trestných činů §35 §36 §37
Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu §37a
Započítání vazby a trestu §38
ODDÍL 3. Ukládání a výkon jednotlivých trestů
Odnětí svobody §39 §39a §39b
Mimořádné snížení trestu odnětí svobody §40
Ukládání trestu odnětí svobody zvlášť nebezpečnému recidivistovi §41 §42
Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného spolčení §43 §44
Obecně prospěšné práce §45 §45a
Ztráta čestných titulů a vyznamenání §46
Ztráta vojenské hodnosti §47 §48
Zákaz činnosti §49 §50
Propadnutí majetku §51 §52
Peněžitý trest §53 §54
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty §55 §56
Propadnutí náhradní hodnoty §56a
Vyhoštění §57
Zákaz pobytu §57a
ODDÍL 4. Podmíněné odsouzení, podmíněné propuštění a upuštění od výkonu zbytku některých trestů
Podmíněné odsouzení §58 §59 §60
Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem §60a §60b
Podmíněné propuštění a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu §61 §62 §63 §64 §64a

HLAVA 5. Zánik trestnosti a trestu

Zánik nebezpečnosti trestného činu pro společnost §65
Účinná lítost §66
Promlčení trestního stíhání §67 §67a
Promlčení výkonu trestu §68 §68a
Zahlazení odsouzení §69 §70

HLAVA 6. Ochranná opatření

Druhy ochranných opatření §71
Ochranné léčení §72
Zabezpečovací detence §72a
Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty §73
Zabrání náhradní hodnoty §73a §73b

HLAVA 7. Zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých

HLAVA 8. Společná ustanovení §88 §89 §90

ČÁST II. Zvláštní část

HLAVA 1. Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci

ODDÍL 1. Trestné činy proti základům republiky, cizího státu nebo mezinárodní organizace
Vlastizrada §91
Rozvracení republiky §92
Teroristický útok §95
Záškodnictví §96
Sabotáž §97
ODDÍL 2. Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Vyzvědačství §105
Ohrožení utajované informace §106 §107 §107a §108 §109 §110 §111 §112
ODDÍL 3. Trestné činy proti obraně vlasti
Spolupráce s nepřítelem §113
Válečná zrada §114
Služba v cizím vojsku §115

HLAVA 2. Trestné činy hospodářské

ODDÍL 1. Trestné činy proti hospodářské soustavě §116 §117
Neoprávněné podnikání §118
Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry §118a §119 §120
Poškozování spotřebitele §121
Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou §124
Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi §124a §124b §124c
Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem §124d §124e §124f
ODDÍL 2. Trestné činy proti hospodářské kázni
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění §125
Porušení povinnosti v řízení o konkursu §126
Porušování závazných pravidel hospodářského styku §127
Zneužívání informací v obchodním styku §128
Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě §128a §128b §128c
Vystavení nepravdivého potvrzení §129
Poškozování finančních zájmů Evropských společenství §129a §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139
ODDÍL 3. Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Padělání a pozměňování peněz §140
Udávání padělaných a pozměněných peněz §141
Výroba a držení padělatelského náčiní §142
Společné ustanovení §143
Ohrožování oběhu tuzemských peněz §144
Padělání a pozměňování známek §145
Padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti §145a
Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství §146
Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §147
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §147a
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby §148
Porušení předpisů o nálepkách k označení zboží §148a
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení §148b
ODDÍL 4. Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Nekalá soutěž §149
Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu §150
Porušování průmyslových práv §151
Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi §152

HLAVA 3. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

ODDÍL 1. Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Útok na státní orgán §153 §154
Útok na veřejného činitele §155 §156 §156a
Společné ustanovení §157
ODDÍL 2. Trestné činy veřejných činitelů
Zneužívání pravomoci veřejného činitele §158
Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti §159
ODDÍL 3. Úplatkářství
Přijímání úplatku §160
Podplácení §161
Nepřímé úplatkářství §162
Společné ustanovení §162a
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §163
ODDÍL 4. Zločinné spolčení
Účast na zločinném spolčení §163a §163b §163c
ODDÍL 5. Některé formy trestné součinnosti
Podněcování §164
Schvalování trestného činu §165
Nadržování §166
Nepřekažení trestného činu §167
Neoznámení trestného činu §168
ODDÍL 6. Jiná rušení činnosti státního orgánu §169
Zasahování do nezávislosti soudu §169a
Pohrdání soudem §169b §170 §170a
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání §171
Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice §171a
Násilné překročení státní hranice §171b
Porušení předpisů o mezinárodních letech §171c
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky §171d
Porušování mezinárodních sankcí §171d
Vzpoura vězňů §172 §173
Křivé obvinění §174
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek §175
Křivé tlumočení §175a
Padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů §175b
Padělání a pozměňování veřejné listiny §176
Nedovolená výroba a držení státní pečeti a úředního razítka §176a
Maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda §177
Neoprávněné nakládání s osobními údaji §178
Pytláctví §178a

HLAVA 4. Trestné činy obecně nebezpečné

Obecné ohrožení §179 §180
Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku civilního plavidla §180a §180b
Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny §180c
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění §180d
Porušování povinnosti při hrozivé tísni §181
Ohrožení a poškození životního prostředí §181a §181b
Poškozování lesa těžbou §181c
Společné ustanovení §181d
Nakládání s odpady §181e
Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami §181f §181g §181h
Poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení §182 §183 §184
Nedovolené ozbrojování §185
Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků §185a
Nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky §186
Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů §187 §187a §188
Šíření toxikomanie §188a
Šíření nakažlivé choroby §189 §190 §191 §192
Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami §193 §194
Nedovolená výroba lihu §194a
Společné ustanovení §195

HLAVA 5. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci §196 §197 §197a §197b
Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení §198
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod §198a
Šíření poplašné zprávy §199 §200
Ohrožení pod vlivem návykové látky §201
Opilství §201a
Výtržnictví §202
Hanobení lidských ostatků §202a
Týrání zvířat §203
Kuplířství §204
Šíření pornografie §205
Přechovávání dětské pornografie §205a
Zneužití dítěte k výrobě pornografie §205b
Pomluva §206
Neposkytnutí pomoci §207 §208
Poškozování cizích práv §209
Nedovolené nakládání s buňkami, tkáněmi a orgány §209a
Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem §209b

HLAVA 6. Trestné činy proti rodině a mládeži

Dvojí manželství §210 §211
Opuštění dítěte §212
Zanedbání povinné výživy §213
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §214
Týrání svěřené osoby §215
Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě §215a
Únos §216
Obchodování s dětmi §216a
Společné ustanovení §216b
Ohrožování výchovy mládeže §217
Svádění k pohlavnímu styku §217a §217b
Podávání alkoholických nápojů mládeži §218
Podávání anabolických látek mládeži §218a §218b

HLAVA 7. Trestné činy proti životu a zdraví

Vražda §219
Vražda novorozeného dítěte matkou §220
Ublížení na zdraví §221 §222 §223 §224
Rvačka §225
Ohrožování pohlavní nemocí §226
Nedovolené přerušení těhotenství §227 §228 §229
Účast na sebevraždě §230

HLAVA 8. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti

ODDÍL 1. Trestné činy proti svobodě
Omezování osobní svobody §231
Zbavení osobní svobody §232
Obchodování s lidmi §232a
Zavlečení do ciziny §233
Loupež §234
Braní rukojmí §234a
Vydírání §235
Omezování svobody vyznání §236
Útisk §237
Porušování domovní svobody §238
Porušování svobody sdružování a shromažďování §238a
Porušování tajemství dopravovaných zpráv §239 §240
ODDÍL 2. Trestné činy proti lidské důstojnosti
Znásilnění §241
Pohlavní zneužívání §242 §243 §244
Soulož mezi příbuznými §245 §246

HLAVA 9. Trestné činy proti majetku

Krádež §247
Zpronevěra §248
Neoprávněné užívání cizí věci §249
Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru §249a
Neoprávněné držení platební karty §249b
Podvod §250
Pojistný podvod §250a
Úvěrový podvod §250b
Provozování nepoctivých her a sázek §250c
Podílnictví §251 §251a
Podílnictví z nedbalosti §252
Legalizace výnosů z trestné činnosti §252a
Lichva §253
Zatajení věci §254
Porušování povinnosti při správě cizího majetku §255 §255a
Poškozování věřitele §256
Zvýhodňování věřitele §256a
Pletichy v insolvenčním řízení §256b
Předlužení §256c
Poškozování cizí věci §257
Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací §257a §257b
Zneužívání vlastnictví §258

HLAVA 10. Trestné činy proti lidskosti

Genocidium §259
Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení §259a
Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka §260 §261 §261a
Používání zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje §262
Válečná krutost §263
Persekuce obyvatelstva §263a
Plenění v prostoru válečných operací §264
Zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků §265

HLAVA 11. Trestné činy proti brannosti

ODDÍL 1. Trestné činy proti brannosti
Maření způsobilosti k službě §266
Neplnění odvodní povinnosti §267
Obcházení branné povinnosti §268
Nenastoupení služby v ozbrojených silách §269 §270 §270a §271
Porušování osobních a věcných povinností §272

HLAVA 12. Trestné činy vojenské

ODDÍL 1. Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Neuposlechnutí rozkazu §273 §274
Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti §275
Urážka mezi vojáky §276 §277 §278
Násilí vůči nadřízenému §279
Porušování práv a chráněných zájmů vojáků §279a §279b
ODDÍL 2. Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Vyhýbání se služebnímu úkonu a výkonu vojenské služby §280 §281
Zběhnutí §282 §283
Svémocné odloučení §284
ODDÍL 3. Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Porušování povinností strážní služby §285
Porušování povinností dozorčí služby §286
Porušování povinností služby při obraně vzdušného prostoru §287
ODDÍL 4. Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Ohrožování morálního stavu jednotky §288
Porušování služebních povinností §288a
Zbabělost před nepřítelem §289
Nesplnění bojového úkolu §290
Opuštění bojových prostředků §291
Vydání bojových prostředků nepříteli §292
Ublížení parlamentáři §293
ODDÍL 5. Společná ustanovení
Zvláštní ustanovení o trestní odpovědnosti §294
Svémocné vzdálení §295
ČÁST III. Přechodná a závěrečná ustanovení §296 §297 §298 §299 §300 §301
č. 159/1989 Sb. - Článek III
č. 175/1990 Sb. - Článek II
č. 175/1990 Sb. - Článek IV
č. 557/1991 Sb. - Článek II
č. 557/1991 Sb. - Článek III
č. 290/1993 Sb. - Článek III
č. 253/1997 Sb. - Článek II
č. 210/1999 Sb. - Článek III
č. 238/1999 Sb. - Článek VII

140

Xxxxxxx zákon

ze xxx 29. listopadu 1961
 

Národní xxxxxxxxxxx Československé socialistické xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx zákoně:

XXXX XXXXX
XXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxx
Účel xxxxxx
§1
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx a oprávněné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
§2
Prostředky x dosažení účelu xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x ochranná xxxxxxxx.

Hlava druhá
Základy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§3
Xxxxxxx xxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx nebezpečný xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx.
(2) Xxx, jehož xxxxxx nebezpečnosti pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.
(3) K xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx výslovně, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Stupeň xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx dotčen, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, osobou xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx
§4
Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
x) chtěl xxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxx porušit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx
x) xxxxx, xx svým xxxxxxxx xxxx takové xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx je xxxxxxx, byl x xxx xxxxxxxx.

§5
Xxxxxxx čin xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pachatel
a) xxxxx, xx může způsobem x tomto xxxxxx xxxxxxxx porušit nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx, xx takové xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx, xx xxxx jednáním xxxx takové porušení xxxx xxxxxxxx způsobit, xx x xxx xxxxxxxx k okolnostem x k xxxx xxxxxxx poměrům vědět xxx a mohl.

§6
K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby, xx přihlédne,
a) jde-li x xxxxx následek, x xxxxx, zavinil-li xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx úmyslné,
b) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, jestliže x xx pachatel xxxxxxx, xx o xx vzhledem x xxxxxxxxxx x k xxxx osobním xxxxxxx xxxxx xxx a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxxx, xxx o xx xxxxxxxx xxxxx.

§7
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx závažného (§41 xxxx. 2) xxxxxxxxx xxxx, x opatřování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxxx, srocení, x xxxxxx nebo xxxxxx x takovému xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx úmyslném xxxxxxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxx, je xxxxxxxxx x trestnému xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx x trestnému xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dobrovolně
a) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx směřujícího x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebezpečí, xxxxx vzniklo zájmu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravy, xxxx
x) učinil x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx oznámení v xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx může xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx tímto xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8
Pokus xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx spáchat, xx pokusem trestného xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx trestného činu xxxxxxx.
(2) Xxxxx trestného xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dokonaný xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dokonání xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniklo xxxxx chráněnému xxxxx xxxxxxx z podniknutého xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx oznámení v xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x podniknutého xxxxxx, xxxxx xxx ještě xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo policejnímu xxxxxx; voják může xxxxx xxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx odstavce 3 xxxx není xxxxxxx trestnost pachatele xx xxxx dokonaný xxxxxxx čin, xxxxx xxx xxxxx svým xxxxxxxx spáchal.

Pachatel, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§9
(1) Xxxxxxxxxx trestného činu xx, xxx xxxxxxx xxx spáchal xxx.
(2) Xxx-xx trestný čin xxxxxxx xxxxxxxxx jednáním xxxx xxxx xxxx xxxx, odpovídá xxxxx x nich, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx (spolupachatelé).

§10
(1) Xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxx xxxx xxxxxx xx, xxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx),
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx (xxxxxxx),
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx trestného činu, xxxxxxx opatřením prostředků, xxxxxxxxxxx překážek, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx).
(2) Xx trestní xxxxxxxxxxx x trestnost účastníka xx užije xxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxxxxx pachatele, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§11
Věk
Xxx v době xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx trestně xxxxxxxxx.

§12
Xxxxxxxxxxxx
Xxx xxx duševní xxxxxxx x době xxxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx jednání, xxxx xx tento xxx trestně odpovědný.

§13
Xxxxx xxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx někdo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx útok xx xxxxx chráněný xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxxx xxxxx. Nejde x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx obrana xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§14
Xxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxxxxx, kterým někdo xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxx zákonem, není xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxx nebezpečí za xxxxxx okolností odvrátit xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx závažný xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx hrozil.
§15
Xxxxxxxxx xxxxxxx zbraně
Trestný xxx xxxxxxxx, kdo xxxxxxx zbraně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx třetí
Působnost trestních xxxxxx
§16
(1) Xxxxxxxxx činu xx posuzuje xxxxx xxxxxx účinného v xxxx, xxx byl xxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx lze uložit xxxx xxxxx xxxxxx xxxx trestu, který xxxxxxxx uložit zákon xxxxxx x době, xxx xx x xxxxxxxx xxxx rozhoduje.
(3) X ochranném xxxxxxxx xx xxxxxxxx vždy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17
(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx byl spáchán xx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx čin se xxxxxxxx za xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xx tu xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx porušení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nastat xxxxx xxxx xxxxxx x cizině, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxx ohrozil-li xx pachatel zájem xxxxxxxx tímto zákonem xxxx měl-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, i xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x cizině.
(3) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx republiky xx palubě lodi xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo x Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obdobně xxxxx odstavce 2.

§18
Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x cizině xxxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx státní příslušnosti, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§19
Podle xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestnost xxxxxxxxxx republiky (§92), xxxxxx (§93), teroristického xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), padělání x pozměňování xxxxx (§140), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz (§141), xxxxxx x xxxxxx padělatelského náčiní (§142), útoku na xxxxxx xxxxx xxxxx §153, xxxxx na xxxxxxxxx činitele xxxxx §155, účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a odst. 2 x 3, genocidia (§259), používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedení xxxx (§262), válečné xxxxxxxx (§263), perzekuce xxxxxxxxxxxx (§263a), xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx operací (§264), zneužívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§265) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §1 xxxxxx x. 165/1950 Xx., xx ochranu xxxx, i tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx pobyt.
§20
(1) Xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx cizím xxxxxxx příslušníkem nebo xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, xxx tehdy,
x) xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx, x
b) xxxxxxxx pachatel xxx xxxxxxx na území xxxxxxxxx x nebyl xxxxx xxxx xxxxxx x trestnímu xxxxxxx xxxxxx státu.
(2) Xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx cizím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx čin xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx organizační xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xxx trestný čin xxxxxxx.
§20x
(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx také xxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §17 xx 20 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§21
(1) Xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxx stíhání xxx k xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx členskému xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx účinky, xxxxxxxxx-xx zákon nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx.

§22
(1) Xxxxxxxx pro xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx strávená xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx uloženého soudem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxx možné. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§35).
(2) Xxxx-xx započítání xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx uloženého (xxxxxxxx 1) xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx, xx x cizině xxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soud x xxxx skutečnosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx
§23
Xxxx xxxxxx
(1) Účelem xxxxxx xx xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zabránit xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx jej x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxx výchovně x xx ostatní xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx důstojnost.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
§24
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx spáchal xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx lituje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nápravě, xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx životu xxxxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxx, xx již xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx.
(2) Upustil-li soud xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx na pachatele, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§25
Xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx pachatel spáchal xxxxxxx xxx xx xxxxx zmenšené xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x soud xx xx xx, že xxxxxxxx léčení (§72), xxxxx zároveň xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx. Tohoto xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx duševní xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxx xxxxxxxx látky.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pět xxx, ve xxxxx xxxxxxxx příčetnosti xxxx xx stavu xxxxxxxxx xxxxxxx poruchou, x xxxxx přitom xxxxxxxx, xx xx uložené xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx působení xx xxxxxxxxx vedlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x soud má xx to, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§72a), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx.
§26
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxx uvedených x §24 odst. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xx stanovenou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx rok x xxxxxxx vysloví xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx upuštěno, xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxx směřující k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; zpravidla xx xx xxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, kterou trestným xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx omezení nebo xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku x xxxxxxxxxx,
x) podrobit xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) podrobit xx vhodným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx hracích xxxxxxxxxxx a xxxxx.
(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx mladistvých, xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, školy x xxxxxxx subjektů xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4, též některá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx pachatele.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxx potrestání bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zkušební xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zkušební doby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xx xx xx, že se xxxxxxxx.
(8) Bylo-li xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx za xx, xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xx něj, jako xx xxxxx xxxxxxxx.
Dohled
§26a
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pachatele s xxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx služby (xxxx xxx "probační úředník"), xxxxxxxxxx xxx vytváření x realizaci probačního xxxxxxxx ve zkušební xxxx x kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx. Xxxxxx xxx pachatelem xxxxxxx xxxxxxxx úředník.
(2) Xxxxxx dohledu xx
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, čímž je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x snížení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx x pomoc pachateli x xxxxx xxxxxxxx, xxx x budoucnu xxxx řádný život.
§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§26x
(1) Xxxxxxxx, kterému byl xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxx programu,
x) xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxx úředníkovi ve xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx stanoveny probačním xxxxxxxxx,
x) informovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx pobytu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx uložených xxxxxxxxxxx omezení nebo xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx okolnostech xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úředníkem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx předseda xxxxxx xxxxx, zpracuje xxxxxxxx xxxxxxx nejméně jednou xx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx předsedu xxxxxx xxxxx, xxxxx dohled xxxxxx, x průběhu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx.
§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Druhy trestů
§27
Za spáchané xxxxxxx činy může xxxx uložit pouze xxxx xxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx prospěšné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx hodnosti,
e) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx trest,
h) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx) xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx.
§28
(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx části xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx trestů, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx samostatně xxxx i xxxx xxxx vedle sebe. Xxxxx trestu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxx xx některý xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxx x §27. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx zákon ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx let, xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xx doživotí. Xxxxxxxxx xxxxx může být xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx zároveň xxxxxxxxxx, xx xxxx výkonu xxxxxx ve xxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Trest xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx do xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nápravy xxxxxxxxx xx obzvláště xxxxxxx.
(3) Xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §219 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxx trestném xxxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxx xxxxx §93, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxx xxxxxxxx podle §179 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx (§259) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxx společnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohnutce xxxx x xxxxxx xxxxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx by xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx.
(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody na xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §222 xxxx. 3, xxxxxxx xxx loupeže xxxxx §234 xxxx. 3, xxxxxxx xxx braní xxxxxxx xxxxx §234a xxxx. 3, trestný xxx vydírání xxxxx §235 odst. 4, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §241 odst. 4 nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §242 odst. 4 xxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx.
§30
§30 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

Oddíl xxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxx ukládání xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx
§31
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx přihlédne xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxx xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 4), x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxx x xxxx výměry xxxxxxxxx soud
a) x xxxxxxxxxxxxxx xxx k xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx přispělo x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x u xxxxxx xxxxxxxxx činu též x tomu, xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx a x důvodům, xxx xxxxx x jeho xxxxxxxx nedošlo.
(3) X xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx znakem xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx xxxx přitěžující xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§32
(1) Xxxxxxxx pachatel xxxxxxx trestný xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx, x to xxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx látky, xxxxxxxxx soud k xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx trestu x xxxx výměry.
(2) Xx-xx xxxx xx xx, že by xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§72) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx omezením xxxxxxxx v §40 xxxx. 3, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§33
Xxx výměře trestu xx xxxx k xxxxxxxxxxx okolnosti přihlédne xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx
x) spáchal xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx čin ve xxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx,
x) spáchal trestný xxx xxx tlakem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx tíživých xxxxxxxx xxxx rodinných xxxxxx, xxxxx si xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo krajní xxxxx,
x) xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dobrovolně xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu,
ch) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx trestný xxx xxx oznámil xxxxxx,
x) xxx objasňování xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) přispěl x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34
Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xx pachatel
a) xxxxxxx xxxxxxx xxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx trestný xxx xxxxxxx způsobem, xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, závislosti xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) spáchal xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx mladší patnácti xxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx záchraně xxxxxx x xxxxxx xxxx na ochraně xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx činem způsobil xxxxx xxxxx,
xx) xxxxxxx xxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxxx, xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) svedl x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxx xxxx mladší xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx v xxx pokračoval xx xxxxx dobu,
k) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxx xxx xxx trestný xxx xxxxxxxx; soud je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzení nepokládat xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx význam xxxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx činu x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odsouzení, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a držení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx §187a odst. 1, xxxx xxx, xx xx tohoto xxxx znovu xxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxx omamných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx
§35
(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx trestných xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx podle toho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahuje na xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx trestu přípustného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jiný xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx uložení by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx dolní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx dolní xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxx x nich. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx za xxxxxxx x takových xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx trest, než xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxx jiný x xxxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx souhrnný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx odsuzuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin, xxxxx spáchal dříve, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxx trestný xxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx xxxxx výrok x trestu uloženém xxxxxxxxx rozsudkem dřívějším, xxxxx x všechna xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx změně, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podkladu. Souhrnný xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx než trest xxxxxxx rozsudkem dřívějším. X rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx trest ztráty xxxxxxxx titulů a xxxxxxxxxxx, xxxxxx vojenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx věci xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx rozsudkem dřívějším.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx dřívější xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xx na xxxxxxxxx hledí, xxxx xx nebyl odsouzen.
(4) Xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxx x rozsudek, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxxxxx upuštěno xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx s xxxxxxxx souhrnného xxxxxx xxxx zruší xxxxx x podmíněném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx další rozhodnutí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x xxx došlo xxxxxxxx, pozbyla podkladu.

§36
Xxxxxxxx xxxx odsuzuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx tím, než xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsudkem xxxxxxx, x xxxxxx mu xxxxx xxxxxxxx druhu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výměru xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx. Je-li xxxxxx x těchto trestů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xx takovou nejvyšší xxxxxxx doba xxxxxxx xxxx xxx.

§37
Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx souhrnného xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §36, xx-xx xx xx, xx xxxxx uložený dřívějším xxxxxxxxx je dostatečný.
§37a
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx x trestném xxxx (§89 odst. 3), xx jehož ostatní xxxxx xxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx moci, zruší x rozsudku dřívějším xxxxx x vině x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx v jednočinném xxxxxxx, celý xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx výroky, xxxxx mají x xxxxxxxx výroku x xxxx xxxx podklad, x znovu xxx xxxxxxxxx skutkovými zjištěními x zrušeném xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxxxx nového xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spáchaných x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, který xxxxx xxx mírnější xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx svůj xxxxxxx. Je-li ukládán xxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx, ustanovení §3537 xx xxxxx xxxxxxx.
§37x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§38
Započítání vazby a xxxxxx
(1) Jestliže se xxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx a xxxxx x tomto xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx mu xxxx xxxxxxxx ve xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx započítání xxxxx.
(2) Xxxxxxxx byl xxxxxxxx soudem xxxx xxxxx xxxxxxx potrestán x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx týž xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx trest do xxxxxxxxx trestu, pokud xx vzhledem x xxxxx uloženého trestu xxxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1 x 2) možné, xxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx výměry.

Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx
§39
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxx.
(2) Xx trestné xxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx uložit nepodmíněný xxxxx odnětí xxxxxxx xxx xx podmínky, xx xx xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx odnětí svobody xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§39x
(1) Trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:
x) x xxxxxxxx,
x) x xxxxxxx,
x) x ostrahou,
d) xx zvýšenou xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx věznic xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.
(2) Xxxx xxxxxxxxx zařadí xx věznice
a) x xxxxxxxx pachatele, xxxxxxx xxx uložen trest xx trestný čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin,
b) x xxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxx uložen trest xx xxxxxxx čin xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, nebo xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx trest za xxxxxxx trestný xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx zároveň xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ostrahou, x xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný x nedbalosti x xxxxx xxxxxxx do xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx do věznice x dohledem nebo x xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxx odnětí xxxxxxx xx doživotí, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§41 odst. 1), xxxxxxx byl xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx (§41 xxxx. 2) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx může zařadit xxxxxxxxx xx jiného xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx-xx xx zřetelem na xxxxxxxxx trestného xxxx x na stupeň x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xx, xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ostrahou xxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx věznice x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx vedle trestu xxxxxx xxxxxxx uložen xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx základě xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení x xxxxxxx xxxxx.

§39x
(1) Během xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxx xxxxxxxxxx x přeřazení odsouzeného xx věznice xxxxxx xxxx, které xx xx xxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.
(2) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x mírnějším xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jakým xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx přispěje k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestným xxxxx, xxxxx spáchal xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Z xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přeřadit
a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx trest x který dosud xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxxx trestu,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx jedné třetiny xxxxxxxxx trestu.
(5) Do xxxxxxx s dozorem x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx přeřadit xxxxxxxxxxx, který se xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx formě x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Na návrh xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx určitého xxxx xxxxxxx nepřetržitě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s mírnějším xxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx ve xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxx-xx návrhu xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx opakovat xx xx xxxxxxxx šesti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o jeho xxxxxxxxxx xxxxxx.

§40
Xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xx-xx xxxx vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxx bylo pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísné x že xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x trestem kratšího xxxxxx, může snížit xxxxx xxxxxx svobody xxx dolní xxxxxxx xxxxxxx sazby tímto xxxxxxx stanovené.
(2) Xxxx xxxx snížit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx hranici xxxxxxx xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx odsuzuje pachatele xx přípravu x xxxxxxxxx činu nebo xx xxxxx trestného xxxx x má xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokusu za xx, xx by xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovené xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x že xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x trestem xxxxxxxx trvání.
(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx pachatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx pokusil, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pachatele x xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx má xx xx, že xxxxx trestu lze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx trvání.
(4) Při xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxx xxxxxx xxxxx
x) xxx xxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx alespoň dvanáct xxx,
x) xxx xxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx svobody xxxxxxx xxx xxx,
x) pod xxxxx rok, činí-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx pět let.
(5) Xx-xx xxxx vzhledem x xxxxxxx osoby xxxxxx xxxx mladistvých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx to, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro ni xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxx svobody xxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jednu xxxxxxxx; xx neplatí u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx nesnížených sazeb xxxxxx xxxxxx svobody.

Xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§41
(1) Pachatel, xxxxx xxxxx spáchal xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx potrestán, považuje xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx recidivistu, xxxxxxxx xxxx okolnost xxx xxxx závažnost, zejména xxxxxxxx k xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxx společnost.
(2) Zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx trestné činy xxxxxxx x §62 x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osm xxx.

§42
(1) Xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx nebezpečného xxxxxxxxxxx zvyšuje o xxxxx třetinu. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soud xxxxx trest x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody.
(2) Horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ani po xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx patnáct xxx. Xxx ukládání xxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxx xxxxxxx xx do xxxxxxx xxxx let nesmí xxxxx hranice převyšovat xxxxxx xxx let.

Xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§43
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx zločinného xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx vědomě xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx spolčení xxxxxxxxx,
xx považuje xx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pachatele podstatně xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pro společnost.

§44
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně xx x pachatele trestného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zločinného spolčení xxxxxxx o jednu xxxxxxx. Takovému pachateli xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody.
(2) Xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxx ani xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 převyšovat xxxxxxx xxx. Při ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx patnáct xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pět xxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx práce
§45
(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pět xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spáchaného xxxxxxxxx činu a xxxxxxxx nápravy pachatele xxxxxxx jiného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x když ve xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxx trest samostatný xxxx i xxxxx xxxxxx trestu. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trestu odnětí xxxxxxx.
(3) Xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx záleží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx prospěšným xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx veřejných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx ve xxxxxxxx státních nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, ochranou životního xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx mládeže, xxxxxxxx xxxxxx, humanitární, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, tělovýchovnou x sportovní xxxxxxxx. Xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxx účelům.

§45x
(1) Trest xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx xx 50 xx 400 xxxxx. Xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x přiměřená xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §26 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, aby xxxxx svých xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pachatele, k xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neuloží, je-li xxxxxxxx zdravotně nezpůsobilý x soustavnému xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobně x bezplatně xx xxxx xxxxxx čase xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xx nezapočítává doba, xx kterou odsouzený
a) xxxxxx obecně prospěšné xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx zdržoval x xxxxxx, nebo
c) xxx xx xxxxx xxxx vykonával xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xx odsouzení xx xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx život, xxxx xxxxxxxx nevykonal xx stanovené xxxx xxxxxxx trest, přemění xxxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx svobody x rozhodne zároveň x xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx každé x jen xxxxxxxx xxx hodiny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx počítají xx jeden xxx xxxxxx svobody.
(5) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, jako by xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zbytku xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§46
Xxxxxx xxxxxxxx titulů a xxxxxxxxxxx
(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, odsuzuje-li xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xx xxxxxx zavrženíhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx na xxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, čestná xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx hodnosti x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, jakož x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx cizozemských čestných xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx hodnosti
§47
(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx ztráty vojenské xxxxxxxx, odsuzuje-li xxxxxxxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody nejméně xx xxx léta.
(2) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxx též xxxxx xxxxxx trestu, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách.
§48
Xxxxxx xxxxxxxx hodnosti xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx snižuje xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Zákaz xxxxxxxx
§49
(1) Soud xxxx uložit xxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxx xxx až xxxxx let, dopustil-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x touto činností. Xxxxx trest xxxx xxxxx xxxx, dopustil-li xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §128a xxxx. 3, §128b xxxx. x) xxxx §128c xxxx. x), přijímání xxxxxxx xxxxx §160, podplácení xxxxx §161, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §162 xxxxx pletich x xxxxxxxxxxxx řízení podle §256b v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo činností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx činnosti umožňuje xxxxxxx xxxxxxxx trestu.
(2) Xxxxx xxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxx x případě, xx tento xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a jestliže xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uložení jiného xxxxxx k dosažení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxx rozsudku xxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§50
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx záleží v xxx, že se xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, povolání nebo xxxxxx nebo takové xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx.
(2) Xxx-xx trest xxxxxx xxxxxxxx vykonán, xxxxx xx na xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx
§51
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx závažný úmyslný xxxxxxx xxx, jímž xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx snažil získat xxxxxxxxx prospěch.
(2) Bez xxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx zákon xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx propadnutí majetku xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze spáchaného xxxxxxxxx xxxx x x osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§52
(1) Propadnutí majetku xxxxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx, kterou xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxxx osob, x xxxxxxx xxxxxx xxxx výchovu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pečovat.
(2) Xxxxxxx x propadnutí majetku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxx.

Peněžitý xxxxx
§53
(1) Xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx 2000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx xxxx uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx majetkový prospěch.
(2) Xxx podmínek odstavce 1 xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx trest xxxxx x případě, xx
x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) ukládá xxx za xxxxxxx xxx, u xxxxx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tři xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trest xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxx xxxxx.
(4) Soud xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx trest bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§54
(1) Při xxxxxx xxxxxxxxxx trestu přihlédne xxxx k osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; peněžitý xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xx byl xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx připadá xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx trest, xxxxxxx xxx případ, xx xx xx stanovené xxxxx xxxxx vykonán, xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx xx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestní sazby.
(4) Xx pachatele, xxxxxxx xxx uložen peněžitý xxxxx za trestný xxx spáchaný x xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx vykonán nebo xxxx od xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx majetkové xxxxxxx
§55
(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) která xxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx získal xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx za xxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx, xxx jen xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxx hodnota věci xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx x) xxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx zanedbatelná.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx majetkové xxxxxxx xxxx xxxx uložit, xxx xxx-xx x xxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, ve xxxxxx x xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uloží xx xxxx xxxx x tento xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který zahrnuje x xxxx dispozice xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
(5) Propadlá věc xxxx xxxx majetková xxxxxxx xxxxxxx státu.
(6) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx trest xxxxxx.
§56
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové hodnoty xxxx soud uložit xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx tento xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uložení jiného xxxxxx k dosažení xxxxx trestu xxxx xxxxx.
§56x
Propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §55, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové hodnoty xxxxx, xxxxxxx, zcizí, xxxxx neupotřebitelnou xxxx xxxxxxxxx, zejména spotřebuje, xxxxx xxxxxxxx jinak xxxxxxxxxx takové xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, může xx xxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xx do xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx majetkové xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx stanovit xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxx xxxx znaleckého xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxx učinění neupotřebitelnou xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx propadnutí xxxx xxxxx §55.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§56a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2006 Xx. x účinností od 1.7.2006

§57
Vyhoštění
(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx, xxxxx vyhoštění z xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx trest xxxxxxxxxx nebo i xxxxx xxxxxx trestu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(2) X přihlédnutím xx xxxxxx společenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pachatele x xx stupni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, majetku xxxx jiného obecného xxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx trest xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele,
b) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx má xx xxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt, xx zde xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxxx by bylo x rozporu xx xxxxxx xx spojování xxxxx, nebo
d) xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx, xx kterého xx xxx být xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx svoji xxxx, xxxxxxxxx, příslušnost x xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smýšlení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx Evropské unie xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 9) bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx xxxxx xxxxxxxx x přiznaným právním xxxxxxxxxx dlouhodobě pobývajícího xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 10), neshledá-li vážné xxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xx pachatele, xxxxxxx xxx uložen trest xxxxxxxxx ve výměře xx xxxxxxx xxxx xx deseti xxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx byl trest xxxxxxx.

§57x
Xxxxx pobytu
(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx rok až xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx místo xxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Trest zákazu xxxxxx xxxx xxx xxxxxx jako samostatný xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx který xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx třeba.
(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směřující x xxxx, aby vedl xxxxx xxxxx.
(4) Do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pobytu se xxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Trest zákazu xxxxxx xxxxxx v xxx, xx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx zdržovat na xxxxxxx místě nebo x určitém xxxxxx; x přechodnému xxxxxx xx xxxxxxx místě xxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx záležitosti je xxxxx povolení.

Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§58
(1) Soud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx léta, xxxxxxxx vzhledem x xxxxx pachatele, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx a xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx, xx účelu xxxxxx xxxx dosaženo x xxx jeho výkonu.
(2) Xxxxxxxx podmíněného xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx se netýká xxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx.

§59
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx v §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx má xxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobil.
(3) Xxxx, xx kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedl xx zkušební době xxxxx život x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxx stanovené xxx uložení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§60
(1) Xxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx vedl ve xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vysloví xxxx, že xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, x xx popřípadě xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx se xxxxx xxxxxx. Výjimečně xxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx případu x osobě odsouzeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti, i xxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx prodloužit xxxxxxxx dobu, xx xxxx x xxxx xxx dvě léta, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx život.
Na xxxxx xxxxxxx se xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §26a x 26b.
(2) Xxxxxxxx-xx soud do xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby rozhodnutí xxxxx odstavce 1, xxxx na tom xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx se xx xx, že xx xxxxxxxxx odsouzený xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčil, xxxxx xx-xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xx xxxxx vykoná, rozhodne xxxxxxx o způsobu xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxxx
§60x
(1) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 1 xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, vysloví-li xxxxxxx xxx pachatelem xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §26a x 26b.
(2) Xxx xxxxxxxxxx odsouzení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zkušební xxxx xx xxxxx rok xx xxx let; xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Podmíněně xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx v §26 odst. 4 xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx mu xx xxx uložit, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx ve xxxxxxxx době xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx, x to popřípadě xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx soud do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4, xxxx xx xxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, má xx xx xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx podmíněně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má-li xx za to, xx se xxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xx xxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§60x
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ponechat podmíněné xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx kterou podmíněně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx nové xxxxxxxx xxxx, xx užije xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx propuštění a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx činnosti nebo xxxxxx xxxxxx
§61
(1) Po xxxxxx xxxxxxxx uloženého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmírněného xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxx chováním x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx polepšení x
x) xxxx se xx xxxx xxxxxxxx, xx x budoucnu xxxxxx xxxxx život, xxxx
x) xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činem. Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, přihlédne xxxx i x xxxxxxxxxxx postoji xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx upustit xx xxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxx života xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§62
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxx zrady (§114), organizování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §171a odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx podle §171b xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 2, 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx plavidla podle §180a, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx podle §180c xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a psychotropních xxxxx a xxxx xxxxx §187 odst. 4, xxxxxx (§219), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §232a odst. 3, 4, xxxxxxx xxxxx §234 odst. 2, 3, braní xxxxxxx xxxxx §234a xxxx. 3, znásilnění xxxxx §241 xxxx. 3, 4, pohlavního xxxxxxxxxx xxxxx §242 xxxx. 3, 4, xxxxxxx xxxxx §247 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxx §250 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §250a xxxx. 5, xxxxxxxxx podvodu xxxxx §250b odst. 5, xxxxxxxxxxx podle §251 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §252a xxxx. 5, xxxxxxxxx (§259) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §263a xxxx. 3, xxxxxxx xxx xxxxx míru xxxxx §1 zákona x. 165/1950 Sb., xx xxxxxxx míru, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx (§29 odst. 2) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výkonu dvou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx po nejméně xxxxxxx letech výkonu xxxxxx xxxxxx.

§63
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx až xxxx let; zkušební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §26a x 26b obdobně.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx až na xxx xxx, nikoliv xxxx xx xxxx xxxxxx než xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 4 směřující k xxxx, xxx xxxx xxxxx život; může xx xxx xxxxxx, xxx podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§64
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx upustilo od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xxxxxxx soud, xx xx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxx doby, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx soud, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx xxx xxxxxxx dnem, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti nebo xxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx propuštěného xxxx x odsouzeného, x xxxxx xx podmíněně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx nebo zákazu xxxxxx, se xx xx to, že xxxxx xxx vykonán xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx propuštění xxxx xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx, xxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxx viny xx xxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Xxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §62 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxx třetin zbytku xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dovršení xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvolána xxx, kdo ji xxxxxxx, xxxxxxxxx soud xxxx chování xxxxx xxxxxxxx doby, a xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx neplní své xxxxxxx, xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmíněné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ponechá x xxxxxxxxx.
§64x
§64x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Sb.

Xxxxx xxxx
Xxxxx trestnosti x xxxxxx
§65
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx v době xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx anebo vzhledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečnost trestného xxxx pro společnost.

§66
Účinná xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§91), rozvracení xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), vyzvědačství (§105), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 a 107), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx ve xxxxx s cizinou (§124), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxx zbožím a xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§126), xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství (§146), xxxxxxxx daně, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§148), xxxxxxx xxxxx (§172), obecného xxxxxxxx (§179 x 180), xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§181a x 181b), xxxxxxxxxxx lesa těžbou (§181c), nakládání x xxxxxxxxxxxx odpady (§181e), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucími rostlinami (§181f, 181g, 181h), xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prospěšného xxxxxxxx (§182184), xxxxxx nakažlivé xxxxxxx (§189 xx 192), ohrožování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§193 x 194), xxxxxx xxxxxxxx zprávy (§199), xxxxx rukojmí (§234a), xxxxxxxxx (§259) a xxxxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx a nedovoleného xxxxxx xxxx (§262) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx následek xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxx napravil, nebo
b) xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx škodlivému xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx učinit státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; voják může xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§67
Xxxxxxxxx trestního stíhání
(1) Xxxxxxxxx činu zaniká xxxxxxxxx promlčecí xxxx, xxx činí
a) dvacet xxx, xxx-xx x xxxxxxx čin, xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uložení výjimečného xxxxxx, a trestný xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx, činí-li xxxxx hranice trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx deset let,
c) xxx xxx, xxxx-xx xxxxx hranice trestní xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx xxx léta,
d) xxx léta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xx promlčecí xxxx xx xxxxxxxxxxxx
x) xxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx postavit xxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) doba, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx,
x) xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx obvinění pro xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx x po xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, státního xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pachatele, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx trestný xxx xxxx, xx xxxxx tento zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Přerušením xxxxxxxxx xxxxxx nová xxxxxxxxx xxxx.
§67x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx §261,
x) xxxxxxxxx činu xxxxxx (§93), teroristického xxxxx (§95), xxxxxxxx xxxxxxxx (§179 xxxx. 2, 3), xxxxxx (§219), xxxxxxxx xx xxxxxx [§221 odst. 2 xxxx. x), odst. 3 x 4, §222], omezování xxxxxx xxxxxxx (§231 xxxx. 4), zbavení xxxxxx xxxxxxx (§232), zavlečení xx xxxxxx (§233) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§238 odst. 2, 3), pokud xxxx spáchány xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx §1 xxxxxx ze xxx 20. prosince 1950 č. 165 Xx., na xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxx x xxxx od 25. února 1948 xx 29. xxxxxxxx 1989, x nichž xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx demokratického xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činiteli xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny xxxx x důvodů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx trestu
§68
(1) Xxxxxxx trest xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, 1) xxx činí
a) dvacet xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) patnáct xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) xxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxx,
x) pět xxx xxx xxxxxxxxx x jinému xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx odsouzený xxxxxxxx v xxxxxx, xxxx byl xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odnětí svobody. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Promlčení xxxxxx xxxxxx xx přerušuje,
a) xxxxxx-xx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx trestný xxx xxxx, xx xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx trest stejný xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nová xxxxxxxxx xxxx.
§68x
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §67a se xxxxxxxxxxx.
§68x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/1969 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1970

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§69
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nepřetržitě po xxxx nejméně
a) deseti xxx, jde-li x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx,
x) xxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rok,
c) tří xxx, jde-li o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rok, x xxxxxx propadnutí majetku, x trestu vyhoštění xxxx x trestu xxxxxx pobytu, xxxx x xxxxxxxxxx trestu xx úmyslný trestný xxx.
(2) Jde-li x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx délky xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx prokázal xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx vzorným xxxxxxxx x poctivým poměrem x práci, xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odsouzeného xxxx xxxx, xxx xx oprávněn nabídnout xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx x odstavci 1.
(4) Doba xxxxxxx x odstavci 1 xx x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx má xx xx, xx xxxxx xxx vykonán xxxx, kdy xxxxxxxxx xxx podmíněně xxxxxxxxx, xxxx délkou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, řídí xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§70
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vedle xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neuplyne xxxx xxx zahlazení xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 se xxxxx xxxxxxxxx též xx xxxxxx, xx pachateli xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx kterých xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx na xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§71
Xxxxx xxxxxxxxxx opatření
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx výchova a xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxx mladistvému.
(3) Xxxxxxxx léčení xxxxx xxxxxx vedle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§72
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 1 x §32 xxxx. 2, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx trestného xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx
x) pachatel xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxx xx nebezpečný, nebo
b) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxx xxxxxx nebo x souvislosti s xxxxx zneužíváním; xxxxxxxx xxxxxx však xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx pachatele xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx dosáhnout.
(3) Ochranné xxxxxx může soud xxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx možností xxxx uloží ochranné xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx ochranného xxxxxx xxxxxx trest odnětí xxxxxxx, xxxxxxxx léčení xx vykonává zpravidla xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnickém zařízení xxxx nástupem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tím xxxx zajistí xxxxxxx xxxxx léčení, xxxxx xx vykoná xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx. Ambulantní xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx věznici; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx může rozhodnout x jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavní xxxx xxxxxxxxxx péči.
(5) Ústavní xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ochranné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx zabezpečovací xxxxxxx xx xxxxxxxx §72a xxxx. 1 xxxx 2.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxx léta; nebude-li x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx skončením xxxx xxxx x xxxxx prodloužení, x xx i opakovaně, xxxx však nejdéle x xxxxx xxx xxxx; xxxxx rozhodne x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Trvání xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) může xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx během xxxx xxxxxx zjistí, xx xxxx účelu xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx nebezpečí, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohled nad xxxx xxxxxxxx až xx xxxx xxxx xxx; na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ustanovení §26a x 26b. X xxxxxxxxxx z ochranného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx bylo xxxxxxx.
§72a
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu jinak xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestného činu (§41 xxxx. 2), xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxx na xxxxxxx xx nebezpečný x xxxxx xxxxxxxx, že xx uložené ochranné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x dostatečné xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detenci xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx pachatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xx který zákon xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pět xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx duševní xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxx očekávat, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx poruchy a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx upuštění xx potrestání, anebo x xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx trvá, xxxxx to vyžaduje xxxxxxx společnosti. Soud xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx x x xxxxxxxxxxx jednou xx 6 měsíců xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pominou-li důvody, xxx něž xxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ochranné xxxxxx.
(7) Od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx upustí, pominou-li xxxx xxxxx započetím xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx uložena.
§72a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 129/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

§73
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx-xx xxxxxx trest xxxxxxxxxx věci nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §55 xxxx. 1, může xxxx uložit, xx xx taková xxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze xxxxxx xxxx odsoudit,
b) xxxxxx-xx pachateli, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) ohrožuje-li bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebezpečí, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx-xx pachateli, xxxx byla-li xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx zčásti, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pachatel xxxxxx trestným xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx něj, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, nabyl xx xxxxxxx xxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x hodnotě věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxx pachatelem xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx jí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxx zabrání věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx ji xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx určité zařízení,
c) xxxxxxxxx xx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx změnu, nebo
d) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx věcí nebo xxxxx majetkovou hodnotou,
a xxxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx lhůtu.
(4) Nebude-li xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 3 ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx soud x xxxxxxx věci nebo xxxx majetkové hodnoty.
§73x
Zabrání xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxx, komu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §73, xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zužitkuje, xxxxxxx zcizí xxxx xxxxxxxxxx, anebo jestliže xxxxx zabrání xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednáním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákaz xxxxx §73b xxxx. 2, může xx xxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty až xx výše, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx takové xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty; hodnotu xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006
§73b
(1) Xxxxxxx xxx xxxx xxxx majetková xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx uvedený x §55 odst. 4 se xxxxxxxxx xxxxx xxx uložení xxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3.
§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2006

Xxxxx sedmá
Zvláštní xxxxxxxxxx x stíhání mladistvých
§74
Obecné xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jim xxxxxxxx upravuje zvláštní xxxxx. Xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§75
§75 zrušen právním xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§76
§76 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2003 Sb.

§77
§77 zrušen právním xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§78
§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2003 Xx.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Xx.

§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§82
§82 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§83
§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/1965 Sb.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2003 Xx.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§86
§86 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Xx.

§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

Xxxxx xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§88
(1) X xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx pro svou xxxxxxxxx podstatně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx trestného xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebrání xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§89
(1) Trestným xxxxx xx rozumí xxx xxx xxxxxx trestný, x xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, též xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, návod x xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx konání, x němuž xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jednotlivé dílčí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naplňují xxxxxxx xxxxxxxxx podstatu trestného xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx nebo podobným xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx.
(4) Trestný xxx xx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxx xx spáchán
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx xxx dvěma xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx se zbraní, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx zamezení odporu xxxxx xxxxxxxx xx x tomu xxxxx xx u xxxx; xxxxxx xx tu xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx ustanovení nevyplývá xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx xx možno xxxxxx xxxx proti xxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Trestný xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxx xx stavu xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxx xxxxx xx zdraví xx xxxxxx jen xxxxx xxxxxxx zdraví nebo xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti,
c) ochromení xxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) poškození xxxxxxxxxx orgánu,
f) zohyzdění,
g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx, xxxx
xx) xxxxx xxxx trvající porucha xxxxxx.
(8) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x pokolení xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x manžel, partner; xxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx osoby sobě xxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, kdyby újmu, xxxxxx xxxxxxx jedna x nich, druhá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní.
(9) Veřejným xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx, sepisování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 5) pokud xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx odpovědnosti za xxxxxx těchto úkolů xxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 4) xx xxxxxxxx činitelem xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx lesní xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rybářskou xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx vyžaduje, xxx trestný čin xxx spáchán v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxx pracovník xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx látkou xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx člověka xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx rozpoznávací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxx nikoli xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částky nejméně 5&xxxx;000 Xx, škodou xxxxxx malou se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 25 000 Xx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx škoda xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxx 500 000 Kč x xxxxxx velkého xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xxxxxx částek xx xxxxx obdobně xxx xxxxxx výše xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(12) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxx, xx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x době a x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, vychází se x účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobné xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.
(13) Xxxx xx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Ustanovení x xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx papíry a xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx a ustanovení x nemovitostech x xx xxxx x xxxxxxxx prostory, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného. Xxxxx majetkovou xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx. Xxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, jestliže xx x xxxx xxxxxxxxxx x ní xxxxxxx, xxxx x ní xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx znám.
(14) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx překonáním xxxx jistící překážky x xxxxxxxx xxxx.
(15) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xx ní xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(16) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(17) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x rozdělením xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx úmyslné xxxxxxx xxxxxxxx.
(18) Uvést xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx omylu xxx x provedením xxxxxx xx programového xxxxxxxx počítače nebo xxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xx počítači, zásahu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx technického xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx takového xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným.
(19) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x předběžný xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, oddělený xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, správce konkursní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx, xxx jej zastupovala xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahraniční insolvenční xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx x osoba, xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.
(20) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí řízení xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a vyrovnání.

§90
(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní části xxxxxx xxxxxx může xxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsobilosti xxxx xxxxxxxxx, postačí, xx xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxx u xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jménem xxxxxxxx jedná.
(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu uvedeného x xxxxxxxxxx 1 x 2 může xxx x osoba, xxxxx xxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx nebo postavení xxx vyžadované.
(4) Kde xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxx
x) xxxxx x xxxxx službě,
b) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx xx v xxxxx zákoně mluví x xxxxxxxx službě xxxx o vojenské xxxxxxxxxx, rozumí xx xxx služba xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.
(6) Xxxxxxxxxx §273, 274, 279, 285, 286 x 288a se xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXX ČÁST
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx republice, cizímu xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Oddíl první
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§91
Xxxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx spojení x cizí mocí xxxx s cizím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx rozvracení xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96) xxxx xxxxxxxx (§97), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§92
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx samostatnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx akcí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx orgánům, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx nebo výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx,
x) způsobí-li takovým xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za válečného xxxxx.
Teror
§93
Xxx v xxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx x to xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§93x
§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 537/2004 Sb.
§94
§94 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§95
Xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Kdo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zničit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hospodářskou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zastrašit xxxxxxxxxxxx nebo protiprávně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx něco xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx smrt xxxx těžkou xxxx xx zdraví,
x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provede xxxx,
x) zničí nebo xxxxxxx ve větší xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx plošinu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, veřejné prostranství xxxx xxxxxxx s xxxxx ohrozit xxx xxxxxx xxxxxx, bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx majetek v xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje x xxxxx ohrozit xxx xxxxxx životy nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,
x) zmocní xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx prostředku xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nad xxx xxxxxxxx kontrolu, xxxxx zničí nebo xxxxx xxxxxxx navigační xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx sdělí důležitou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xxxxxx život nebo xxxxxx xxxx, bezpečnost xxxxxxxx dopravního prostředku xxxxx xxxx majetek x xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výbušninu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx nedovolený xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zakázané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxx
x) xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx cizí xxxxxxx x xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx účinek xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobně nebezpečných xxxxx xxxx xxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx podobného nebezpečného xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, nebo
x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx podporuje.
(3) Xxxxxxx svobody na xxxxx až xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem, xx xxxxx počet xxxx zůstal bez xxxxxxxxx,
d) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx základní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx větším xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx závažně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxx.
§96
Záškodnictví
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx učiní xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxxx až xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§97
Xxxxxxx
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obranyschopnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxx funkce xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx
x) xxxxx xxxx ztěžoval plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx organizace nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxx organizace nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx škodu,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx deset xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx patnáct xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx osob xxxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§98
§98 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.
§99
§99 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§100
§100 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.
§101
§101 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1989 Xx.
§102
§102 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx.
§103
§103 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx.
§104
§104 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.

Oddíl druhý
Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§105
Xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx vyzvídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx vážným xxxxxxxx xxxxxxx nebo poškodit xxxxxxxxx, svrchovanost, územní xxxxxxxxxx, obranu x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxx obranu x xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx zavázala, x xxxxx xxxxxxxx ji xxxx xxxx, kdo x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxxx informaci, nebo xxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx moci xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx dvě léta xx osm xxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx umožní nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 jako xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx, xxxxxx mu xxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx zvlášť xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxx-xx se xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu.
Xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx
§106
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, kdo x xxxxxxx cílem sbírá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě utajovanou xxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx,
b) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx následek.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxx-xx se xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx informace xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx z oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se x xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§107
Xxx x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxxxxxxxx stupněm xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§107x
§107x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.
§108
§108 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.

§109
§109 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 557/1991 Xx.
§110
§110 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/89 Xx.
§111
§111 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx.
§112
§112 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx obraně xxxxxx
§113
Xxxxxxxxxx x nepřítelem
Kdo za xxxxx ohrožení státu xxxx xx válečného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ho xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx trestný, xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxxxx xxx.
§114
Xxxxxxx xxxxx
Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx službu x nepřátelském xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§115
Xxxxxx x xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx koná xxxxxx xx vojsku cizí xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

Hlava xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§116
§116 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.

§117
§117 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§118
Neoprávněné xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) používá-li x xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§118a
Neoprávněné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx
(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxxx.
§119
§119 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.

§120
§120 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.

§121
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xx cizím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx spotřebitele zejména xxx, xx xx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx hmotnosti xxxxx, xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxx rozsahu xx xxx xxxxxxx, xxxxx nebo služby x xxxxxx přitom xxxxxx xxxxxxxxx vady,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx tři xxxx xxxx zákazem činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxx-xx xxx xxxxxx xxx x posledních xxxx xxxxxx odsouzen xxxx z výkonu xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx propuštěn.
§122
§122 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 148/1998 Xx.
§123
§123 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.

§124
Porušování předpisů o xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zájem xxx, xx poruší xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx průvozu xxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx pět let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
§124a
(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nakládání xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx technologie xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxx let anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.1991
§124b
(1) Xxx poruší xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nakládání xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx let nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx uvedeného x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx do xxxxxx,
b) spáchá-li xxxxxx čin x xxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxx let xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx více xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 545/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.1991
§124c
(1) Xxx dosáhne xx xxxxxxx nepravdivého xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydání xxxxxxx potřebného xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží x technologie podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2) xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxxx, kontrolovaných xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 2) xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx nevede, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx.
§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/1990 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.1991
Xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem
§124x
(1) Kdo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou,
x) xxxxxx-xx xxx xx xxxxx ohrožení státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značný xxxxxxxx, xxxx
e) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx.
§124e
(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xx neoprávněně xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx materiálem, xxxx xxxx nepravdivý xxxx xxxxxxx doklad, xx xxxxx základě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydána, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěch,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu nebo xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx xxxx jiný zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
§124e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/1994 Xx. x účinností xx 1.4.1994
§124x
(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doloží nepravdivým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx zničí, poškodí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/1994 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.1994

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§125
Xxxxxxxxxxx xxxxx x stavu xxxxxxxxxxx a jmění
(1) Xxx nevede xxxxxx xxxxx, zápisy xxxx xxxx doklady xxxxxxxx x přehledu x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx kontrole, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx povinen, xxxx
xxx v takových xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx neupotřebitelnými xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přikládá x xxxxxx na zápis xx obchodního rejstříku, xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x takových xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo
kdo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, xx xx k xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx nebo peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx škodu xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx dvě léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx.

§126
Xxxxxxxx povinnosti x xxxxxx o xxxxxxxx
Xxx x insolvenčním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§127
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Kdo x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx poruší xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vážnou xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v zásobování xxxxx xxxxxxxx příjmů xxxxx xx značném xxxxxxx.

§128
Zneužívání xxxxxxxxx v xxxxxxxxx styku
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxx, kterou xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, povolání, postavení xxxx xxx xxxxxx x xxxxx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxx, x uskuteční nebo xx podnět x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx cenných papírů xxxx zboží, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, člen orgánu, xxxxxxxxx, podnikatel xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo více xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předmětem činnosti x xxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxx k uzavření xxxxxxx na úkor xxxxx xxxx více x xxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx sebe nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.
Pletichy při xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dražbě
§128x
(1) Xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účastníku xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx dvě léta xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) spáchá xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx komise, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu nebo xxx jiného získá xxxxxx prospěch.
(3) Xxxxxx xxxx v xxxxxxxx 2 bude xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx, xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
§128x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§128b
Xxx xx dopustí xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) lstí xxxx pohrůžkou xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,
x) jinému xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx za xx, xx se xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx
c) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxxx x soutěži,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx.
§128x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992

§128c
Kdo xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx újmy xxxxxxx jiného, xxx xx zdržel xxxxxx xx xxxxxxxx návrhů xxx dražbě,
b) xxxxxx xxxxxxxx, nabídne nebo xxxxx majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, že xx xxxxx xxxxxxxx návrhů xxx xxxxxx, xxxx
x) xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx za xx, xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§128x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

§129
Vystavení nepravdivého xxxxxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vystaví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem činnosti xxxx peněžitým xxxxxxx.
§129x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxx příjmům xxxxxxxxxx rozpočtu Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskými společenstvími xxxx xxxxxx jménem, xxxxx xxxxxx doklady xxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x některého xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxx zdrojů některého xxxxxxxx rozpočtu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxx takový xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxx malou.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx.
(5) Odnětím svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx velkého xxxxxxx.
§129x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 122/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

§130
§130 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.
§131
§131 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§132
§132 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.
§133
§133 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.

§134
§134 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.

§135
§135 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§136
§136 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.
§137
§137 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§138
§138 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.

§139
§139 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx měně x xxxxxxx xxxx daňové
§140
Padělání x pozměňování xxxxx
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx.
(2) Xxx padělá xxxx xxxxxxx peníze x xxxxxx xxxx je xxxx pravé xxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
xxx padělané xxxx xxxxxxxxx peníze udá xxxx pravé,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx až xxxxx xxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx deset až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxxxx rozsahu.

§141
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx pravými, xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
§142
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx x padělání xxxx xxxxxxxxxxx peněz, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§143
Společné xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx §140142 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§144
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx peněz
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dává xx oběhu,
xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx
x) bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuzemské xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxx potřeby shromažďuje xxxxxx xxxxxxxx peníze, xxxx
c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§145
Padělání x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx padělá xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx, xxxx
xxx takové známky xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx jeden xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve značném xxxxxxx, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx značný xxxxxxxx.
§145a
Xxxxxxxx x pozměňování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dokazujících xxxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx nálepky x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné předměty xxxxxxxx státním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o splnění xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx xxxx opatřit xxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxx takové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxx užije xxxx xxxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx jeden rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím věci xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
a) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx rozsahu,
b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxxx.

§146
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx nouzového stavu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxx x xxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx xxxx xxx.

§147
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti
(1) Xxx jako xxxxxx xx větším xxxxxxx xxxxxxx svoji xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx příspěvek na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx nebo peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx velkého xxxxxxx.
§147x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pojištění x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti (§147) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§147x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/1997 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1998

§148
Xxxxxxxx xxxx, poplatku x xxxxxxx povinné xxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx zkrátí xxx, xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdravotní pojištění, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx podobnou xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx,
x) poruší-li k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx uzávěru, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§148x
Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x označení xxxxx
(1) Xxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s právním xxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxx x rozporu s xxxxxxx předpisem xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx nálepek x xxxx označení xxx xxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx se xxxxx osobami, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§148a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Sb. x účinností od 1.1.1994
§148x
Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správci daně x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x včasné xxxxxxxx daně xxxxxx xxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§148x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Oddíl xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx právu, proti xxxxxx souvisejícím x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
§149
Xxxxxx xxxxxx
Xxx jednáním, xxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž x xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx soutěže, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx chod xxxx xxxxxx podniku xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.

§150
Xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx známce, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx původu
(1) Xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx oběhu xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrannou xxxxxxx, k níž xxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx s xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, nebo
b) uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo označením xxxxxx snadno x xxx xxxxxxxxxxxx.
§151
Porušování xxxxxxxxxxxx xxxx
Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až na xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§152
Porušování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským a xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxx neoprávněně zasáhne xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx výkonu, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu, rozhlasovému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx xx xxxxxx xxxxx
§153
(1) Kdo xxxxx xxxxxx x úmyslu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx a samosprávy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
(3) Odnětím svobody xx xxxxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

§154
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx usmrcením, ublížením xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx, xxxx
x) xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Útok na xxxxxxxxx xxxxxxxx
§155
(1) Xxx užije xxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxxx
x) pro výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx činitele,
bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 těžkou xxxx xx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

§156
(1) Xxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx veřejného činitele, xxxx
x) xxx xxxxx xxxxxxxxx veřejného činitele,
bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 253/1997 Sb.
§156x
§156a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§157
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx §155 a 156 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxxxxxx xxxxxxxx
§158
Xxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx činitele
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx pravomoc způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 sobě xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx,
x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
§159
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti
(1) Xxxxxxx činitel, xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podstatně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 vážnou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxx
§160
Xxxxxxxxx úplatku
(1) Xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 úplatek xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2
a) x úmyslu xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx prospěch, xxxx
x xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvanáct xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2
x) x úmyslu opatřit xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§161
Xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx věcí obecného xxxxx poskytne, nabídne xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta nebo xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx značný prospěch xxxx způsobit jinému xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§162
Nepřímé úplatkářství
(1) Xxx xxxx xxxx přijme xxxxxxx xx xx, xx bude xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xx, že xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Kdo x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, nabídne xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§162a
Společné ustanovení
(1) Úplatkem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx majetkovém xxxxxxxxx xxxx xxxxx zvýhodnění, xxxxx xx xxxxxxx xxxx má xxxxxx xxxxxxxx osobě nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx činitelem xxxxx §160162 se xxxxx xxxxx uvedené x §89 odst. 9 xxxxxx xxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, orgánu xxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx cizího xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, zaměstnaná xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx veřejného xxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx funkci x podniku, x xxxx xx rozhodující xxxx Česká xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,
xxxxx xx s výkonem xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s touto xxxxxxxxx.
(3) Za obstarávání xxxx obecného xxxxx xx považuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx převzaté, jejímž xxxxxx je xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx nebo bezdůvodnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxx.

§163
Zvláštní ustanovení x xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx podplácení (§161) x nepřímého xxxxxxxxxxxx (§162) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx úplatek xxxxxxx nebo slíbil xxx proto, xx xxx x to xxxxxxx, a xxxxxx x xxx dobrovolně x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu oznámení xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx úplatek xxxxxxxxx xxxx slíben x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pravomoci veřejného xxxxxxxx xxxxxxxxx v §162a xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxx. x), jde-li x xxxxxxxxx činitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx cizí xxxx.
Oddíl čtvrtý
Xxxxxxxx spolčení
§163a
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x zločinnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§93) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95).
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolčení určeného xxxx zaměřeného x xxxxxxx teroru (§93) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95).
(4) Xxxxxxxxxx §43 x 44 xx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 neužije.
§163x
Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x §163a, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxx, kdy nebezpečí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx v §163a, mohlo být xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§163x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/1995 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.1995
§163c
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx úkoly xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 1 xxxx 2 trestný, xxxxxxxx xx takového xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Beztrestným xx nestává agent, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxx
Xxxxxxx formy xxxxxxx xxxxxxxxxxx
§164
Xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
§165
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu
(1) Xxx xxxxxxx schvaluje xxxxxxx čin xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx x xxxxxx projevit x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx za trest, xxxx
b) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sbírá.

§166
Xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx, xxx unikl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výkonu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; pomáhá-li xxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mírnějším.
(2) Xxx xxxxxx xxx uvedený x odstavci 1 xx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx by xxx učinil x xxxxxx
x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx republiky (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 xxxx. 3 x 4), xxxxxx xx zločinném xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 2 x 3, xxxx xxxxxxxxx (§259), xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prospěch.

§167
Nepřekazení xxxxxxxxx činu
(1) Xxx se hodnověrným xxxxxxxx doví, že xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §106, xxxxxxx xxxxx (§114), xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx podle §129a xxxx. 5, padělání x xxxxxxxxxxx xxxxx (§140), xxxxxx xx xxxxxxxxx spolčení xxxxx §163a xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní hranice xxxxx §171a xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §171b odst. 2 x 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §171e, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaji xxxxx §178 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179, ohrožení xxxxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §180a, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §180c xxxx. 2, xxxxxxxxxx výroby x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxx xxxxx §187 x 188, xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§215), xxxxxx (§219), xxxxxxx (§234), braní xxxxxxx (§234a), xxxxxxxxxx (§241), pohlavního xxxxxxxxxx xxxxx §242, xxxxxxx xxxxx §247 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxx §248 odst. 4, xxxxxxx xxxxx §250 xxxx. 4, pojistného xxxxxxx xxxxx §250a xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §250b xxxx. 5, podílnictví xxxxx §251 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxx §252a xxxx. 4 x 5, xxxxxxxxx (§259), používání zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§262), xxxxxxx xxxxxxxx (§263), xxxxxxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxx (§264), neuposlechnutí xxxxxxx xxxxx §273 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx vojenské xxxxxxxxxx podle §275 xxxx. 2 xxxx. x), porušování práv x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §279a xxxx. 3 x §279b odst. 3, xxxxxxxx (§282) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx podle §288 xxxx. 2, a xxxxxxxx xxxx dokončení xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx některý x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, není xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx by sebe xxxx xxxxx blízkou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Uvedení xxxxx xxxxxx x nebezpečí xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), sabotáže (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx §106, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a odst. 2 a 3 xxxx genocidia (§259).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxxxxx nebo policejnímu xxxxxx; xxxxx může xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx veliteli nebo xxxxxxxxx.

§168
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx republiky (§92), xxxxxx (§93), teroristického xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 xxxx. 2, 3 a 4), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 x 107), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§140), porušování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§171e), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§178 xxxx. 3), xxxxxx xx zločinném xxxxxxxx (§163a xxxx. 2 x 3), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plavidla xxxxx §180a, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §180c xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§215), xxxxxx (§219), genocidia (§259) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nedovoleného vedení xxxx (§262), a xxxxxx trestný xxx xxxxxxxx xxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx xxxx, jde-li x xxxxxx, veliteli xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx; stanoví-li tento xxxxx xx xxxxxxx x těchto trestných xxxx trest xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxx trestný, xxxxxx-xx xxxxxxxx učinit, xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx závažné xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx blízké x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnosti, týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastizrady (§91), xxxxxxxxxx republiky (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 xxxx. 2, 3 x 4), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 a 107), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 2 x 3 nebo xxxxxxxxx (§259).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx koncipient, xxxxx se xxxxx x spáchání trestného xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx obdobného zpovědnímu xxxxxxxxx.

Oddíl xxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu
§169
§169 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§169x
Zasahování xx nezávislosti xxxxx
(1) Xxx xxxxxx xx soudce, aby xxxxxxx své xxxxxxxxxx x řízení před xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx léta.
(2) Xxxxxxx svobody na xxx léta až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx
x) opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx značnou xxxxx nebo xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.

§169x
Xxxxxxxx soudem
Kdo opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo
kdo xx opakovaně při xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zmaří,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
§170
§170 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.
§170x
§170x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§171
Xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxx maří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx
x) bez xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxx uložena v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) zdržuje xx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx trest xxxxxxxxx nebo xx xxx xxxxx xx xxxxx republiky xxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnost, která xx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx detence xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxx xxxxx ochranné xxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxxxx podstatně xxxxxxx, xxxxx maří dohled xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) dopustí xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx soudu xxxxx xxxxxx svobody xxxx xx jiným způsobem xxxxxxxxxxx brání xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí soudu xxxx xxxxxx státního xxxxxx xxx, že
a) xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx věc xxxx xxxxx majetkovou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxx stráži, x vazby xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx pět xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxx, xx xxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxx použita xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výchovy xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(4) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx jednání xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx nebo rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta.

§171x
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx umožní xx mu xxxxxx xxxxxxxxxx překročit xxxxxx xxxxxxx xxxx jinému xx xxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx 11) xxxx takové přepravení xxxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx organizované xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx opětovně, nebo
d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx zakrýt xxxx usnadnit xxxx xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx smrti,
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek,
d) získá-li xxxxxxx činem pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx dvanáct let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx osob xxxx smrt,
b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§171x
Násilné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx překročí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx bezprostředního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx takový xxx se xxxxxx xxxx nejméně xx xxxxx osobami,
x) xxxxxx takový xxx x xxxxxx zakrýt xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek,
x) způsobí takovým xxxxx značnou xxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx čin za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 těžkou újmu xx xxxxxx více xxxx nebo xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxx státech, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§171c
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Kdo poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx.
§171x
Xxxxxxxxxx x neoprávněnému xxxxxx xx území xxxxxxxxx
(1) Xxx x xxxxxx získat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jinému x neoprávněnému xxxxxx xx xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx
x) spáchá xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx trestný xxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
b) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxx xx xxxxx ohrožení státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§171x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xx větším xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx lidských xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx svého členství x Organizaci xxxxxxxxx xxxxxx nebo v Xxxxxxxx unii, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 značnou xxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx takovým činem xxx sebe xxxx xxxxxx značný prospěch.
(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx ve více xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§171x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 12.7.2007
§172
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xx zúčastní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.
§173
§173 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/1998 Xx.

§174
Xxxxx obvinění
(1) Xxx xxxxxx xxxxx obviní x trestného xxxx x xxxxxx přivodit xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 značnou xxxxx xxxx jiný zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.

§175
Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx znalecký posudek
(1) Xxx xxxx znalec xxxx xxxxxxxxxx, hrubě xxxxxxxxx nebo neúplný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo před xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního řádu, xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vyšetřovací komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 značnou xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§175x
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx překládá x xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx skutečnosti nebo xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx státního orgánu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxx tlumočník xxxx xxxxxx, státním xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vyšetřovací xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zkresleně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§175b
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nepravdivých xxxxxxxxxx xxxxx, posudků x nálezů
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
kdo xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx nebo před xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxx takové xxxxxx, xxxxxxx nebo nálezu xxxx xxxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxxx lékařskou xxxxxx, xxxxxxx xxxx nález xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jiného, xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo
kdo xxxxx xxxxxx lékařské xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx v řízení xxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 sobě nebo xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx.
§175x vložen xxxxxxx předpisem x. 134/2002 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2002

§176
Padělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změní xxxx xxxxx x xxxxxx, aby xx xxxx užito jako xxxxx, xxxx
xxx užije xxxxxx listiny jako xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
§176a
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pečeti x xxxxxxxx xxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vyobrazením xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plnit jejich xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
§176x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

§177
Maření xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx
Xxx xxxxxx násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lstí xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x referendu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxx, nebo
kdo xxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx účely xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vědomě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo
kdo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx maří xxxxxxxx xxxx průběh xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx tři xxxx.
§178
Neoprávněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx, xxx i z xxxxxxxxxx, neoprávněně sdělí, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx xxxxxx x způsobí xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zájmech xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx týkají, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Stejně xxxx potrestán, xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, poruší xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou povinnost xxxxxxxxxxxx tím, xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx získané v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zaměstnání xxxx funkce x xxxxxxx tím xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zájmech xxxxx, jíž xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx pět let xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně účinným xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx povolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§178x
Xxxxxxxxx
(1) Xxx neoprávněně xxxx zvěř xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xx sebe nebo xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx majetkové hodnoty xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1
x) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem,
c) hromadně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, byl-li v xxxxxxxxxx třech letech xxxxxxxx pro čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxx činy xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx
§179
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxx v nebezpečí xxxxx xxxx xxxxx xxxx na zdraví xxxx cizí majetek x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek výbušnin, xxxxx, elektřiny nebo xxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečného xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), xxxx
xxx obecné nebezpečí xxxxx nebo ztíží xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až osm xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový čin xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, škodu xxxxxxx xxxxxxx nebo jiný xxxxxx závažný následek.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.

§180
(1) Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx obecné xxxxxxxxx xxxxx ztíží xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx smrt,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx vyplývající x xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou mu xxxxx xxxxxx, nebo
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 2 xxxx. x)
x) xxxxx velkého rozsahu, xxxx
x) xxxxxx újmu xx xxxxxx nebo xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx. x) těžkou xxxx xx zdraví xxxx xxxx xxxx xxxx.
Xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
§180x
(1) Xxx xx palubě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx získat xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxx prostředkem
x) xxxxx xxxxx jinému xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx způsobením škody xxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) zneužije bezbrannosti xxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným trestem, xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx
b) xxxxxx-xx xxxxxx čin za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
§180x
Xxx xxxxx nepravdivou xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§180c
Zavlečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx neoprávněně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx až xxxxxxx xxx nebo výjimečným xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.
§180x
Xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx není držitelem xxxxxxxxxxx řidičského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 7), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odnětí xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.
§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 411/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§181
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
Kdo zmaří xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zmírnění xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupinu xxxx, xxx, xx xxx xxxxxxxxx důvodu
x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx zákona xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx, nebo
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§181x
(1) Xxx xxxxxxx znečistí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx, xxx xxxx jinou xxxxxx životního prostředí xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o ochraně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx společenstva xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx
kdo úmyslně xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 opětovně,
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx dlouhodobé xxxxxxxxx životního prostředí, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vynaložit xxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu.
(3) Odnětím svobody xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 poškození xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tak, xx xxx zanikne xxxx je značně xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jehož odstranění xx xxxxx vynaložit xxxxxxx xx velkém xxxxxxx.
§181x
(1) Xxx x nedbalosti xxxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§181a) anebo ztíží xxxx odvrácení xxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx porušil důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx zákona,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxx
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx značném xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) způsobí-li činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx pásmo tak, xx xxx xxxxxxx xxxx xx značně xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx odstranění xx xxxxx vynaložit xxxxxxx ve velkém xxxxxxx.
§181x
Xxxxxxxxxxx xxxx těžbou
(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, těžbou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx holé xxxx xx celkové xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx hranici xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx celkové xxxxxx ploše xxxx.
§181x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§181x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Větším xxxxxx xxxxx §181a x 181b se xxxxxx xxxxx o xxxxxxx nejméně 5 xx x x xxxxxxx vodního xxxx xxxxxxx 2 xx xxxx délky.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §181c xx rozumí plocha xxxxx xxx 1,5 xx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx rozumí plocha xxxxx než 3 xx.
§181d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2002
§181x
Nakládání x odpady
(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, přepravuje xxxx xxxxx s nimi xxxxxxx, a tím xxxxxxx xxxx ohrozí xxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Stejně xxxx potrestán, kdo, xxx i x xxxxxxxxxx, poruší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx hranice xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušného správního xxxxx, xxxxx x xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx v připojených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx až xx tři xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x chráněnými a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§181f
(1) Xxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxx, zničí, xxxxxxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx nebo jinému xxxxxx jedince zvláště xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhu x
x) xxxxxx xxxxxx xxx na xxxx než padesáti xxxxxx živočichů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo
x) dopustí se xxxxxxxx xxxx, přestože xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx obdobné povahy xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx třech xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx odsouzen xxxx xxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým trestem.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx usmrtí, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, přechovává, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx kriticky xxxxxxxxxx xxxx druhu přímo xxxxxxxxxx vyhubením.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 v xxxxxx získat značný xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxx organizované xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 nebo 2 v úmyslu xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx více xxxxxxx.
§181x vložen právním xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§181x
Kdo x xxxxxxxxxx poruší xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx doveze, vyveze xxxx xxxxxxx, nebo xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu živočicha xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xx xxxxxx xxxxxxx xxx padesáti xxxx, xxxx jedince druhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx.
§181g vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§181h
Xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu tím, xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx místní xxxxxxxx těchto živočichů xxxx rostlin, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§181x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Xxxxxxxxxxx a ohrožování xxxxxxx xxxxxx prospěšného xxxxxxxx
§182
(1) Xxx úmyslně xxxxxx provoz
a) veřejného xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxx poštovní licence xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx znečišťujících xxxxx,
x) xxxxxxxx energetického xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti požáru, xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx pohromě,
e) podmořského xxxxxx nebo podmořského xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx útokům xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li takový xxx za stavu xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx stavu.
§183
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx sítě nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem.

§184
Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx provoz obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§182 xxxx. 1), bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx šest xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§185
Xxxxxxxxxx ozbrojování
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx opatří sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx anebo ji xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxxxx
x) xxxx nebo xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zbraň xxxxxxxx účinnou nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx sobě xxxx xxxxxx opatřuje xxxxxx xxxx střelivo,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx větším xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§185x
Vývoj, xxxxxx x držení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx, xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx prostředky xxxx výbušniny xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx vyslovil xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx nakládá, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx.
(2) Stejně bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx k vývoji, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prostředků xxxx výbušnin uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx.
§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/1999 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.7.2000

§186
Nedovolená výroba a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx bez xxxxxxxx xxxxxx, doveze, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obstará xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví,
b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prospěch.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx více xxxx xxxx smrt,
b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, anebo
c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx výroba a xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx látek a xxxx
§187
(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx, doveze, xxxxxx, xxxxxxx, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx opatří xxxx xxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx psychotropní xxxxx, prekursor nebo xxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li takový xxx xxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxx xxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx let, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel potrestán,
a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx více osob xxxx xxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou působící xx xxxx státech.

§187a
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx psychotropní látku xxxx jed x xxxxxxxx větším xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx let bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxx xxxxxxx.
§187x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/1998 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1999
§188
(1) Xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předmět xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx omamné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx omamnou xxxx xxxxxxxxxxxx látku xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx dvě léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 xx větším xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx značný xxxxxxxx.

§188a
Šíření xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx návykové xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx podporuje xxxxx xxx zneužívání xxxxxx xxxxx jinak xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx tiskem, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx počítačovou sítí xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx způsobem.
Xxxxxx nakažlivé xxxxxxx
§189
Xxx xxxxxxx způsobí nebo xxxxx nebezpečí zavlečení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
§190
Kdo x nedbalosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx choroby, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§191
(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx hospodářsky xxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§192
(1) Xxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx choroby nebo xxxxxx xxxxxxxxxx rostlin, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Ohrožování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
§193
(1) Xxx má xx prodej, nebo xxx tento xxxx xxxxxx anebo xxxx xxxx jinému opatří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx užití x xxxxxxxxx účelu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.
§194
Xxx xx na xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx anebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx užití k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§194a
Nedovolená xxxxxx xxxx
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xx větším xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxx, xxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přechovává xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
§195
Společné xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, psychotropní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Vláda xxxxxxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxx xx xxxx ve xxxxxx §187, 187a x 188, xxxxx choroby xx považují xx xxxxxxxxx ve smyslu §189 xx 192 x xx které xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §192.

Hlava pátá
Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx
§196
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednotlivci xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx způsobením xxxxx xxxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(3) Xxxxxx jako v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, kdo se xxxxxx nebo xxxxx x spáchání xxxxxxxx xxxx.
§197
§197 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.

§197x
(1) Kdo jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, těžkou xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx těžkou xxxxx takovým xxxxxxxx, xx to může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx.
§197x
§197x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§198
Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx a přesvědčení
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx skupinu xxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přesvědčení, vyznání xxxx xxxxx, xx xxxx xxx vyznání,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§198a
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x omezování xxxxxx xxxx x svobod
(1) Kdo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx, třídě nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx a svobod xxxxxx příslušníků, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rasovou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Šíření xxxxxxxx xxxxxx
§199
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx části obyvatelstva xxxxxxxx místa xxx, xx xxxxxxxxx poplašnou xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxx vyvolat xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx znepokojení xxxxxxx části obyvatelstva xxxxxxxx místa, sdělí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx organizace nebo x xxxxxxxx státního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§200
Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, malomyslnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň x části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa tím, xx rozšiřuje poplašnou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx.

§201
Ohrožení pod xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, vykonává xx xxxxx xxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx si přivodil xxxxxx návykové xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx-xx xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x posledních xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx za xxxxxx xxx propuštěn,
b) xxx-xx xx obdobný xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx látky v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx, dopravní xxxx jinou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx následek,
d) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména řídí-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§201x
Xxxxxxxx
(1) Kdo se xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx jednání, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxxxxxx činu, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxx let; xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx i §12 xx xxxxxxx, přivedl-li xx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxx spáchal xxxxxxx čin z xxxxxxxxxx, xxxxx spočívá x tom, xx xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§202
Výtržnictví
(1) Kdo xx xxxxxxx veřejně xxxx xx místě veřejnosti xxxxxxxxxx hrubé xxxxxxxxxxx xxxx výtržnosti xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx historickou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx anebo xxxxxx způsobem ruší xxxxxxxx xxxx průběh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx dvě xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xx tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§202a
Hanobení xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxx povolení xxxxxx hrob nebo xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odejme xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým trestem.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§202x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§203
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxx xxxxx, ačkoliv xxx za xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx postižen nebo xx takový xxx x posledních xxxx xxxxxx odsouzen, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden rok xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xx místě xxxxxxxxxx přístupném.

§204
Kuplířství
(1) Xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx k provozování xxxxxxxxxx, xxxx
xxx kořistí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx použití xxxxxx, pohrůžky xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx jiného.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) získá-li činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxx organizované xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx let.
§205
Šíření xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxxxx dílo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx dílo
x) xxxxxx, přenechává xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx.
(2) Kdo xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, činí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx jinak xxxxxx opatří xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx nebo jinak xxxxxxx xxxx,
x) x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx x člověku, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx styk xx xxxxxxxx,
anebo xxx kořistí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2
x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na tři xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2
x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny působící xx xxxx státech, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§205x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Kdo xxxxxxxxxx fotografické, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, elektronické nebo xxxx pornografické dílo, xxxxx zobrazuje xxxx xxxxx xxxxxxx dítě, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.
§205a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 271/2007 Sb. x účinností xx 1.12.2007
§205x
Xxxxxxxx xxxxxx x výrobě xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx, zjedná, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx šest xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1
a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
b) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1
x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx získat pro xxxx nebo pro xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.
§205x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 271/2007 Xx. s xxxxxxxxx od 1.12.2007

§206
Xxxxxxx
(1) Xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx značnou měrou xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jej x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxx újmu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na jeden xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§207
(1) Xxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx známky xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xx xxx může xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.
(2) Xxx osobě, xxxxx xx x nebezpečí xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinen takovou xxxxx poskytnout, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

§208
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx účast, xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxx utrpěla xxxx xx zdraví, potřebnou xxxxx, ač tak xxxx učinit xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx.

§209
Xxxxxxxxxxx cizích xxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx tím, že
a) xxxxx někoho x xxxx, nebo
b) využije xxxxxx xxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§209x
Xxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx
(1) Xxx v xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx předpisy 12) xxxxxxx x těla xxxxxxx člověka odběr xxxxx, tkáně xxxx xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx sebe xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12).
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx prospěch.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx velkého xxxxxxx, nebo
b) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx.
§209b
Nedovolené xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx
x) xxxxxxx zákroky xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx embrya pro xxxx xxxx xxx xxx přenesení do xxxxxxxx organismu,
x) x rozporu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx embryo xxxx xxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buněk xxxx xxxxxx xxxxx,
x) v rozporu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx množství xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x rozporu xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx buněk xxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxx, xxxx
f) xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx lidského jedince (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx spojení s xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.
§209b vložen xxxxxxx předpisem č. 227/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxx x xxxxxxx
§210
Dvojí manželství
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxx manželství x xxxxxx, která xxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx.
§211
§211 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1989 Xx.

§212
Opuštění xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx samo nemůže xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx tím xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx šest let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu na xxxxxx xxxx smrt.

§213
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zaopatřovat xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyživovat xxxx xxxxxxxxxxx jiného, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§214
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx zanedbání xxxxxxx výživy (§213) xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxx xxxxx trvale xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhlašovat xxxxxxxx.

§215
Xxxxxx xxxxxxx osoby
(1) Xxx xxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zvlášť surovým xxxxxxxx nebo xx xxxx osobách, nebo
b) xxxxxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.
§215x
Xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
(1) Xxx týrá xxxxx xxxxxxx nebo jinou xxxxx žijící s xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx-xx v xxxxxxx takového xxxx xx xxxxx xxxx.
§215x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2004 Xx. s účinností xx 1.6.2004

§216
Xxxx
(1) Kdo dítě xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poruchou nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x ně xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§216a
Obchodování x dětmi
(1) Xxx xx odměnu xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxx jiný xxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§216b
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Dítětem podle §216 a 216a xx xxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxx.

§217
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxx, xxx x x nedbalosti, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxxx xx k xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx způsobem poruší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x osobu mladší xxx xxxxxxx xxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, osobě mladší xxx xxxxxxx xxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňuje xxxxxxxx xxx x které xxxxxxxxx xxxxxxx peněžité xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx zavrženíhodné xxxxxxxx,
x) pokračuje-li x xxxxxxx takového xxxx xx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§217a
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx pohlavní xxxx s xx, xxxx xx její xxxxxxxx sebeukájení, xxxxxxxxxx xxxx jiné srovnatelné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) spáchal-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx zavrženíhodné xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx takového xxxx xx delší xxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxxx.
§217x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004
§217x
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výhodu xx xxxxxxxx xx xx, xx sama má xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, obnažuje xxxx xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není xxx takový xxx xxxxxxx, x to xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
§217x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§218
Podávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nápoje, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx.
Podávání xxxxxxxxxxxx xxxxx mládeži
§218x
Xxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx osmnáct xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx k jinému xxx xxxxxxxxx účelu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
§218x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
§218x
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §218a.
§218x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 290/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

Hlava xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx
§219
Xxxxxx
(1) Xxx jiného xxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx let.
(2) Odnětím xxxxxxx xx dvanáct xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1
x) xx dvou xxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx ženě,
e) xx xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxxx činiteli při xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx pro xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupině, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx bez xxxxxxx, nebo
h) x xxxxxx xxxxxx majetkový xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, anebo z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§220
Vražda novorozeného dítěte xxxxxx
Xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx porodem xxxxxxx usmrtí své xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxx xxxx xx xxx, bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxx xxx.

Xxxxxxxx na xxxxxx
§221
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta.
(2) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyznání xxxx xxxxx, že xx xxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.

§222
(1) Xxx jinému xxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, znalci xxxx tlumočníkovi pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxx jeho politické xxxxxxxxxxx, národnost, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, že xx xxx vyznání.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx.

§223
Xxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx zákazem činnosti.

§224
(1) Kdo xxxxxx x nedbalosti způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo smrt, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx léta nebo xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxx x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx smrt xxxx xxxx proto, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práce xxxx dopravy anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx.
§225
Xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tím, xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx měsíců.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újma na xxxxxx xxxx xxxx.
§226
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxx xxxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxxxxx pohlavní nákazy, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§227
(1) Xxx xxxxxxx ženě xxxxxx nebo xx xxxxx x xxxx, xxx
x) xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx smrt.

§228
(1) Kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx prospěch,
b) páchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 soustavně, xxxx
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx.
(3) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx.

§229
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx těhotenství xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o to xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, není xxx xxxxxx čin xxxxxxx, x xx xxx xxxxx ustanovení x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§230
Xxxxx xx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx pohne x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx sebevraždy, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxxx xxxx duševně nedostatečně xxxxxxxx.

Hlava xxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx svobodě x xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx první
Trestné xxxx xxxxx svobodě
§231
Omezování xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx zdraví, xxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§232
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxx xxxx xx osm xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx zdraví, smrt xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx následek.
§232x
Xxxxxxxxxxx x lidmi
(1) Xxx přiměje, zjedná, xxxxx, zláká, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx osobu xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx
x) x pohlavnímu xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxx nevolnictví, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxx formám xxxxxxxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx deset xxx.
(2) Stejně xxxx potrestán, xxx xxxxxx xx použití xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, ukryje, xxxxxxxx nebo vydá, xxx ho bylo xxxxx
x) x xxxxxxxxxx styku nebo x xxxxx formám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx činem jiného x nebezpečí xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx smrti,
c) xxxxxx-xx xxxxxx čin x úmyslu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx v úmyslu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou působící xx xxxx státech.
§232x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 537/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.10.2004

§233
Xxxxxxxxx xx ciziny
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx tři léta xx osm xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx stižené xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví, smrt xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§234
Loupež
(1) Kdo xxxxx xxxxxx užije násilí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x úmyslu xxxxxxx se xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na pět xx dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx patnáct xxx nebo výjimečným xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx smrt.
§234x
Xxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, že xx xxxxxx anebo xx xx způsobí xxxx xx zdraví xxxx jinou vážnou xxxx, x cílem xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx xxxxx xxx xxxx pachatel potrestán,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx než osmnáct xxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx zdraví.
(3) Xxxxxxx svobody xx deset až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx.

§235
Vydírání
(1) Xxx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy nutí, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx zbraní,
d) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxx pro xxxx xxxx, příslušnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xx xx bez xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx.
§236
Omezování xxxxxxx vyznání
Xxx xxxxxxx, pohrůžkou násilí xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx újmy
x) xxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) zdržuje xxxxxx bez oprávnění xx xxxxxx xxxxxx, xxxx
c) xxxxxx x užívání svobody xxxxxxx xxxxx brání,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

§237
Xxxxx
Xxx xxxxxx nutí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx, opominul xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxx xxxxxx.

§238
Xxxxxxxxxx domovní xxxxxxx
(1) Xxx neoprávněně vznikne xx xxxx nebo xx xxxx jiného xxxx tam xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxx uvedeném x odstavci 1 xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx násilí, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx let xxxx pachatel potrestán, xxxxxxxx užije xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§238a
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx výkonu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx násilí protiví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svolavatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx shromáždění, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§238x vložen xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.1990
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
§239
(1) Kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx listu xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx xxxx xxxxx dopravním xxxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx měsíců.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který
x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx
c) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsaženou v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, telegraficky nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§240
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, telegramu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxx tajemství xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxxxx xxx.
(2) Pracovník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxx uvedený v xxxxxxxx 1, nebo
b) xxxxxx xxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxx xxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§241
Xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo kdo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx.
(2) Odnětím svobody xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx osobě mladší xxx xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx xxxxxx, nebo
b) xxxxxx-xx takový xxx xx osobě xxxxxx xxx xxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§242
(1) Xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx let nebo xxx takové osoby xxxxx xxxxxxxx pohlavně xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx osobě xxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx závislosti.
(3) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 těžkou újmu xx zdraví.
(4) Odnětím xxxxxxx xx deset xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx.

§243
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx nebo xxxxx svěřené xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x mimomanželské souloži, xxxx
xxx xxxxxx osoby, xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta.

§244
§244 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.

§245
Xxxxxx xxxx příbuznými
Kdo xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo sourozencem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

§246
§246 zrušen právním xxxxxxxxx x. 537/2004 Xx.

Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx majetku
§247
Krádež
(1) Xxx xx přisvojí xxxx xxx xxx, xx xx jí zmocní, x
x) xxxxxxx tak xxxxx nikoli xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx uchovat xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) čin xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxx nebo xxx xxxx, xxxx
x) xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§248
Xxxxxxxxxx
(1) Kdo xx xxxxxxxx cizí xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nepatrnou, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx osoba, která xx xxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§249
Xxxxxxxxxxx užívání xxxx xxxx
(1) Kdo xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x úmyslu jich xxxxxxxxx užívat, xxxx
xxx xx cizím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nikoli xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, přechodně xxxxx
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zákazem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.

§249x
Xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx k xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xxxx nebytový xxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx oprávněné xxxxx x xxxxxxx domu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§249x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
§249b
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§250
Xxxxxx
(1) Kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxx xxx, že xxxxx někoho v xxxx, xxxxxxx něčího xxxxx xxxx zamlčí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx na xxxxx majetku škodu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.
(4) Xxxxxxx svobody na xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§250x
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxx xxxxxxxxxx pojistné xxxxxxx nebo při xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx úmyslně vyvolá xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx škodu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 na cizím xxxxxxx škodu xxxxxxx xxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxx škodu xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxxx rozsahu.

§250b
Úvěrový xxxxxx
(1) Xxx xxx sjednávání xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx zkreslené údaje xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx souhlasu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxx, subvenci nebo xxxxxx na xxxx xxx určený xxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 škodu nikoliv xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 jako xxxx organizované skupiny, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiný zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx rozsahu.
§250b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1998
§250c
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx peněžní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výhry všem xxxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx.
§250x (xxxxxxx §250x) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 557/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992 - upraveno xxxxxxx x. 253/97 Xx.

§251
Xxxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx, xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x) xxx xxxx xxxxx majetkovou xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spáchaným x Xxxxx republice xxxx x xxxxxx xxxxx osobou nebo xxxx odměna xx xxx, nebo
b) věc xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx za xxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxx x),
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx čtyři léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zákazem xxxxxxxx; xxxxxx-xx však xxx ve vztahu x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx z trestného xxxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnotě větší xxxxxxx, nebo
c) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx k věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xx vztahu x věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.
(4) Odnětím svobody xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotě v xxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro sebe xxxx xxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§251x
§251x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/2002 Sb.

§252
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx věc nebo xxxxx majetkovou xxxxxxx xxxxx hodnoty, xxxxx xxxx získána xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jinému x xxxxxxxxxx xxxxxx zastřít xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx jako xxxxxx za xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx funkce xxxx uloženou mu xxxxx zákona, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx jiného xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo
b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.
§252x
Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx znemožněno zjištění xxxxxx
x) xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx získané trestným xxxxx spáchaným v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině xxxx xxxx odměna xx xxx, xxxx
b) xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu uvedenou x xxxxxxx x),
x cílem xxxxxxx xxxxx, xx taková xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx nebo peněžitým xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx větší xxxxxxx, xxxx
c) získá-li xxxxxxx činem pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pocházející xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx k xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx svého postavení x xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx
c) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.

§253
Xxxxxx
(1) Kdo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx sobě xxxx xxxxxx poskytnout xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx uplatnit xx xx sebe xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

§254
Zatajení věci
(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 značný prospěch.

Porušování povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
§255
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizí xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,
a) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx uloženu xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx let bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§255x
(1) Xxx z vědomé xxxxxxxxxx [§5 písm. x)] xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx mu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxx xxxx správě xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx.
§255x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. s účinností xx 1.5.2000

§256
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx x jen částečně xxxxx uspokojení xxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx, xxxxxxx, zatají, xxxxx, učiní neupotřebitelnou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxx neexistující xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, za xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, nebo v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x jen xxxxxxxx xxxxx uspokojení xxxxxxxx jiné xxxxx xxx, xx
x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, zcizí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§256a
Zvýhodňování xxxxxxxx
(1) Kdo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx schopen xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.
(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.
§256x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení
(1) Kdo xxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxx nebo si xx slíbit majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx majetkový nebo xxxx xxxxxxxx, který xx nepřísluší.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§256x
Xxxxxxxxxx
(1) Kdo, xxx x x vědomé xxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)], si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxx xx uloženým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx poskytnutý xxxx x rozporu nebo xxxxxx nepoměru x xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jiným osobám, xx to xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, kdo, xxx x x vědomé xxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)], xx ví, xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zástavu.
(3) Odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx.
§256x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2000

§257
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
(1) Xxx xxxxx, poškodí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx věc a xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nepatrnou, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx věci xxxxxx, znalce nebo xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx rasu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx proto, že xx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxxx xxxxx, nebo
d) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů.
(3) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§257a
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nosiči informací
(1) Xxx získá xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na jeden xxx nebo zákazem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx škodu xxxx xxxxx-xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx získá-li sobě xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§257x
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, že xx postříká, xxxxxxxx xx xxxxxx barvou xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 značnou xxxxx xxxx spáchá-li xxxxxx čin opětovně xxxx xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx takový čin xx věci, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§257b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2001 Xx. x účinností xx 1.7.2001
§258
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxx poškodí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx důležitý xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo zašantročí xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx na xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
Hlava xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
§259
Xxxxxxxxxx
(1) Kdo x xxxxxx zničit xxxxx xxxx xxxxxxxx některou xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxx převádí xxxx x xxxxx takové xxxxxxx do druhé, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx nebo xxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx patnáct xxx xxxx výjimečným xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx se xx xxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx.
§259a
Mučení x xxxx xxxxxxxx x kruté xxxxxxxxx
(1) Xxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx státního xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x krutým xxxxxxxxxx působí tělesné xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx pět xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 těžkou xxxx xx zdraví.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt.
§259x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Xxxxxxx x xxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx
§260
(1) Xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx hlásá xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx zášť xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§261
Kdo xxxxxxx projevuje sympatie x xxxxx xxxxxxxxx x §260, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx.
§261x
Xxx xxxxxxx xxxxxx, zpochybňuje, xxxxxxxxx nebo se xxxxx xxxxxxxxxxxx nacistické xxxx komunistické genocidium xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx léta.
§261x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 405/2000 Xx. s účinností xx 1.12.2000
§262
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x nedovolené vedení xxxx
(1) Kdo xx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx
x) nařídí xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxx xxxxxx boje xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxx xxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) poškodí vojenskou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx civilní xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x důvodu xxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxx proti nebráněnému xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxx xxxx xxxxxxx přehradu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxx nebo xxxxxxx objekt xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přírodní xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
§263
Xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatelstvem, utečenci, xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, kteří xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xx války xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tím, že
x) neprovede xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxx, xxxxx takovou xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, žen x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx brání, xxxx
x) xxxxxx nebo xxxxx organizacím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neutrálního xxxx xxxxxx státu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx patnáct xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxxxxx újmu na xxxxxx nebo xxxx.
§263x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx činy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo terorizuje xxxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx tři léta xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xx xxxxx
x) zničí xxxx vážně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx civilního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx území xxxx dotykové xxxx xxxxx svévolně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nezbytnou xxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsazeného xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastní xxxx, nebo
e) xxxxxxxx znemožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx následek.
§263a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1990
§264
Plenění x prostoru xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx operací, xx xxxxxxx, x xxxxxxx postižených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxx xx, xxxxxxxxx xxxx tísně, xxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jej pod xxxxxxxx xxxxxxx potřeby xxxxxx, nebo
x) xxxxxx padlé,
xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem.
§265
Zneužívání xxxxxxxxxxx uznávaných a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx xx války xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo vlajky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx prostředkem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následek.
Hlava jedenáctá
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx první
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxx
§266
Maření xxxxxxxxxxxx k xxxxxx
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx učiní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx k plnění xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu.
§267
Neplnění xxxxxxx povinnosti
(1) Xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxxx xxxx výběrovému xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx odvodní xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo její xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx v odstavci 1 xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§268
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx branné povinnosti,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.
(2) Xxx xx xxxxxxx pletich v xxxxxx
x) xxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx stavu ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx
§269
(1) Xxx xx xxxxxxx řádně xx xxxxxxxxxx povolávacího xxxxxxx nenastoupí xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překážka, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx pět let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§270
(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povolávacího xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx xx 24 xxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxx nebránila žádná xxxxxxx předpokládaná překážka, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxxxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.
§270x
Opakovaný xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx podle §269 x xx xxxxxxx xxx xxxxx §270 xx xxxxxxxx.
§270x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§271
Xxx xx xxxxxxxxx mobilizace, xxx x x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nastoupení xxxxxxxx činné služby, xxxx
x) neuposlechne xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona xx vstupu do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxxx xxx xx xxx xxx.
§272
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxxx,
xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx, nebo
xxx xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx osobou, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxx xxxx ztěžuje,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 značnou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxx
§272x
§272a (xxxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 587/2004 Xx.
§272x
§272x (xxxxx druhý) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 587/2004 Xx.

§272c
§272c (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 587/2004 Sb.

§272d
§272d (xxxxx druhý) xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 587/2004 Sb.
§272x
§272x (xxxxx druhý) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 587/2004 Xx.

Hlava xxxxxxxx
Xxxxxxx činy xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§273
(1) Xxx odepře xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na tři xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxxx xxx xxxx pachatel potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx vojáků,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxxxx, že xx xxx xxxx zmařit xxxx podstatně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx nebo xx bojové xxxxxxx.
§274
(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ztíží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem vážné xxxxxxxx xxxxxx pohotovosti xxxxxx nebo jiný xxxxxx závažný xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§275
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx klade xxxxx vojáku, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jej xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx,
x) spáchá-li xxxxxx čin se xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xx stavu ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu nebo xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxx
§276
Kdo xxxxx
x) nadřízeného xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx nebo nižšího, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx v době, xxx sám xxxx xxxxxxx xxxxxxxx službu,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

§277
(1) Xxx násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx, xxx xxx xxxx uražený xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxx nebo nejméně xx xxxxx osobami, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx.
§278
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x době, xxx sám xxxx xxxxxxx vykonává xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx se xxxxxx xxxx nejméně se xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§279
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx užije xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x) v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxx xxxxx xxxx vojenských xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx deset xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví,
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 smrt, nebo
b) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
§279x
(1) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nutí x xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden rok.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx těžké xxxx,
b) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx ublížení xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx surovým xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,
x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx, nebo
c) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 smrt.
§279b
(1) Xxx podřízeného nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxx úsluhám nebo xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkon jeho xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxxx měsíců xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx těžké újmy,
x) xxxxxx-xx takový xxx nejméně se xxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx ublížení xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zvlášť xxxxxxx způsobem xxxx xx zbraní,
b) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.
Xxxxx druhý
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Vyhýbání xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
§280
(1) Kdo xx x úmyslu xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx úkonu poškodí xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, padělá listinu, xxxxxxxx xxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.
(2) Xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx výkonu vojenské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx návykovou látku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo
xxx xxxxxx xxxxx vojenskou xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 za xxxxx ohrožení státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx.
§281
Xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx návykovou látku, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx jeden xxx až xxx xxx.

§282
Zběhnutí
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx službě, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 se xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

§283
§283 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.

§284
Xxxxxxxx odloučení
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 24 hodiny, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až na xxxx xxxxxx.
(2) Kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx než xxxx xxx, xxxx
xxx xx svémocně vzdaluje xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok.
(3) Xxx xx xxxxxxxx vzdaluje xx dobu xxxxx xxx xxxxxxx dnů, xxxx
xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx x době xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx let.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxxxx strážní x dozorčí služby
§285
Porušování xxxxxxxxxx xxxxxxx služby
(1) Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxx poruší, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pravidla xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nařízení podle xxxx vydaná, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx výkonu strážní xxxxxx, která xx xxxxxx důležitý státní xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiné obdobné xxxxxx měl směřovat, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx nebo výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úmyslně xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx bojové xxxxxxx x xx zde xxxxxxx x okolností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) x c).

§286
Porušování povinností dozorčí xxxxxx
(1) Xxx x xxxxxxx nebo jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx situace.
§287
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxx xxxxxx vzdušného prostoru
(1) Xxx poruší, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných zařízeních xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx rok.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 spáchá xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§288
Ohrožování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
(1) Kdo popuzuje xxxxxx proti vojenské xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx,
xxx šíří xxxxxxxxxxxx, xxxx
kdo xxxxx soustavně rozvrací xxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx bojové xxxxxxx.

§288a
Porušování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, byť i x xxxxxxxxxx, podstatně xxxxx xxxxxxxxxxxx výzbroje, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prostředků, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo k xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, nebo
kdo xxxxxxxx xxxx umožní zneužití xxxxxxxxxxx k mimoslužebním xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx trestem.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx nebo xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx
x) způsobí-li úmyslně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§289
Xxxxxxxxx xxxx nepřítelem
Xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx malomyslnosti vzdá xx zajetí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx deset až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx trestem.
§290
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xx xxx xxxxxxxx vzdálí xx xxxxxx situace, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx použít zbraně, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§291
Xxxxxxxx xxxxxxxx prostředků
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx materiál, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx sedm let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx následek.
§292
Vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx, xxxxx, xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nepříteli xxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxx podporovat nepřítele, xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§293
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx, nebo
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

Xxxxx pátý
Společná ustanovení
§294
Zvláštní xxxxxxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx
Xxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §270 xxxx xxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, na xxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx svobody, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx léta, není xxxxxxxx činem, xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebezpečnosti xxx xxxxxxxxxx xx xxxx.
§295
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Svémocně xx xxxxxxxx, kdo
x) xx vzdálil xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx z xxxxx služebního přidělení,
x) se xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx přidělení, ač xxx xxx odeslán xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, služební xxxxx xxxx dovolené,
x) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx svého xxxxxx x nepřipojil xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx jinému vojenskému xxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vojenského xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx osvobození x xxxxxxxxxxxxx zajetí.

ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§296
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx uložený xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx nevykoná; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx trestu xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 16/1945 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x mimořádných xxxxxxxx soudech, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady č. 33/1945 Sb. XXX, x xxxxxxxxxx fašistických xxxxxxxx, okupantů, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x zřízení lidového xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§297
(1) Xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx uložené xxxxxx zkrátí xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx, xxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx tak, aby xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxx.
(3) Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx trest
x) xxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx dříve účinného, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxxxxx x vojska, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx nedobytnosti xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxx, po účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx rozsudku, xx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxxx.
§298
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §62 x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§299
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 165/1950 Sb., xx ochranu xxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxx xxx.
§300
Xxxxxxx xx:
1. xxxxxxx xxxxx č. 86/1950 Sb.,
2. xxxxx č. 63/1956 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxx xxxxx č. 86/1950 Xx.,
3. ustanovení §4 xx 6 xxxxxx č. 68/1957 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§301
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1962.
Xxxxxxx x. x.
Fierlinger x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxxx XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx přečinem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nevykoná; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx trestu xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Byl-li xx xxxxxx xxxxxxx čin x sbíhající se xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx souhrnný xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx zkrátí. Přitom xxxxxxxxx ke vzájemnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona není xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx.
2. Trest xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 10/1989 Xx. xx trestný xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §156a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx stejných xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxx xxx x sbíhající xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Článek XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1989 Xx. x účinností od 1.2.1990
Xxxxxx II
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, podle xxxxxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx mění na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx činem, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zbytek, xx xxxxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xx takový trestný xxx xxxx přečin x sbíhající xx xxxx čin xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx trest xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx ke vzájemnému xxxxxx závažnosti činů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona nejsou xxxxxxxxx činy, x xxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, který bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx; přitom xxxxxxxxx ke vzájemnému xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx původní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx zásad xxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx jiný xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Přesahuje-li xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxx §41 písm. x) xxxxx hranici xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx tuto xxxxxxx.
5. Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vykonán trest
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx předpisů;
x) xxxxxx činnosti, započte xx xx xxxx xxxx, po xxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, odňato xxxxx zvláštních xxxxxxxx; xx-xx xxxx doba xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výkon xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto zákona.
6. Xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxx trestů xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx
x) xx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx prominutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jeho výkonu.
7. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o zahlazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx účinností xxxxxx xxxxxx
a) xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx xx podmíněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx zaplacen samostatně xxxxxxx peněžitý trest xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx moci rozsudek, xxxx xxx mladistvému xxxxxxxxxx xxxxxx trest xxxxxxxxxx věci,
hledí xx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona na xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.
8. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx.
Xxxxxx XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1990
Xxxxxx XX
1. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úplné xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx.
Xxxxxx II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx výchovné xxxxxxx.
2. X xxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupině.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Článek XXX
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úplné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.
Xx. III xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 557/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xx. XXX
Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx
1. X xxxxxxxxxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxxxxx změnami a xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. I tohoto xxxxxx se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx".
2. Xxxxxxxxx činu křivé xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx §175 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle trestního xxxx, xxxx státním xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
3. Trest odnětí xxxxxxx uložený xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx trestným xxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxx. Xxx-xx xx xxxxxx xxx x sbíhající xx trestný xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx trestnými xxxx, x sbíhajících xx xxxxxxxxx činů.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. x účinností xx 1.1.1994
Čl. II
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx neužije. Xxx-xx xx takový xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx úhrnný nebo xxxxxxxx trest, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x sbíhajících xx xxxxxxxxx xxxx.
2. Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1998.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. x účinností xx 1.1.1998
Čl. XXX
1. Xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx obviněného xxxxxxxxxxx.
3. Ostatní řízení xxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xx xxxx, xxxx bylo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xx toto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx kárným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxx, xx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provinění, xxxxxxxxx xxxx by mu xxxx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx, a xx dnem, xxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx zahájeném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření ve xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxxx byla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx povinnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pokuty, xx xxxxx, jako xx se nedopustil xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx by xx xxxx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, doba xxxxxxx xxxx.
7. Doba, xx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx Xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxxxxxx x vyškrtnutí xx seznamu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
8. Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx brání jiná xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu advokacie xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx proto, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neslučitelnou x xxxxxxx advokacie, které xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se pro xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx advokátů xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.
10. Xxx, xxxx xxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx doba xxxx let ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, trvá-li x tomuto xxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
11. Přechod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12. Xxxxxxxxx xxxxxxxx přijaté Xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu spravedlnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podat návrh xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxx xxxxxxx.
13. Xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx x xxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx práva xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx zápisu do xxxxxxx advokátních koncipientů xxxxxxxx též xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získané xxxx 1. xxxxxx 1999 xx xxxxxxxxx fakultě xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx.
Xx. III xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 210/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999
Xx. VII
1. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x vodní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Členové xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x vodní stráže x stráže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxx samosprávy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem x. 238/1999 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2000
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 140/1961 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1962.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

120/1962 Xx., o xxxx xxxxx alkoholismu

s xxxxxxxxx od 27.12.1962

53/1963 Xx., xxxx xx xxxx §203 xxxxxxxxx xxxxxx č. 140/1961 Xx.

x xxxxxxxxx xx 17.7.1963

184/1964 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve prospěch xxxx ve službách xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 24.9.1964

56/1965 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx.

x účinností xx 1.8.1965

81/1966 Xx., x xxxxxxxxxxx tisku x x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1967

148/1969 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx trestní xxxxx č. 140/1961 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.1970

45/1973 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 1.7.1973

113/1973 Xx., xxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx. publikované x částce x. 31/1973

43/1980 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x trestní řád

s xxxxxxxxx od 24.4.1980

10/1989 Xx., k ochraně xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.2.1989

159/1989 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.1990

47/1990 Sb., x xxxxxxx xx Federálního xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.1990

84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.3.1990

175/1990 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx trestní xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1990

456/1990 Sb., úplné xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 140/1961 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 76/1990

457/1990 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x. 31/1989 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění, x kterým xx xxxx xxxxxxx zákon x. 140/1961 Sb.

s xxxxxxxxx od 30.10.1990

545/1990 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.2.1991

490/1991 Sb., x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.12.1991

557/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx trestní xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

392/1992 Xx., úplné znění xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 79/1992

XXX 929301 xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx

x účinností xx 15.10.1992

290/1993 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx trestní zákon x zákon ČNR x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

38/1994 Xx., x zahraničním obchodu x xxxxxxxxx materiálem x o doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.1994

65/1994 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 140/1961 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 19/1994

91/1994 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 20.5.1994

152/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon ČNR x. 283/1991 Xx. x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 189/1994 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x. 59/1965 Sb., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.1995, x xxxxxxxx §27 xxxx. x), §45, §45a x §78, xxxxx xxxxxxxx účinnosti od 1.1.1996

19/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 26.2.1997

103/1997 Xx., xxxxx XX XX xx xxx 9. xxxxx 1997

x účinností xx 7.5.1997

253/1997 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.1998

92/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.1998

112/1998 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1998, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. x) x §187x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.1999

148/1998 Xx., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.11.1998

167/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1999

282/1998 Xx., nález XX xx xxx 14.10.1998 xx věci návrhu xx xxxxxxx §160 xxxx. 2 xxxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 16.12.1998

38/1999 Xx., xxxxx XX (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 11.3.1999

96/1999 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.1999

191/1999 Xx., o opatřeních xxxxxxxxxx xx dovozu, xxxxxx x zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x účinností xx 1.12.1999

210/1999 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, a xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 5.10.1999

223/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxx branné xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxx xxxxx) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx a vojenských xxxxxxx x o xxxxxxxxx právních poměrech xxxxxx x záloze

s xxxxxxxxx xx 1.12.1999

238/1999 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 23/1962 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 102/1963 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 130/1974 Xx., x xxxxxx správě xx xxxxxx hospodářství, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 289/1995 Xx., x lesích x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

305/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx protipěchotních xxx x x xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx zákona x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 30.7.2000

327/1999 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.1999

360/1999 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2000

105/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2000

121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

405/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

7/2001 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 13.12.2000 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §147 a 147x xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 253/1997 Sb. (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 25.1.2001

120/2001 Xx., o xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2001

127/2001 Xx., xxxxx XX xx dne 20.2.2001 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §250x xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

139/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

144/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2001

256/2001 Xx., o pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

265/2001 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

3/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech)

s xxxxxxxxx xx 7.1.2002

134/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

285/2002 Xx., o xxxxxxxx, odběrech a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2002

412/2002 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 146/192002

482/2002 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru XX v xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy x Xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 15.11.2002

218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže)

s xxxxxxxxx od 1.1.2004

276/2003 Xx., x Xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne vyhlášení Xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv (31.3.2005)

362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2007)

52/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 169/1999 Xx., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2004

91/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2004

537/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx střelných zbraní, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, (zákon o xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.10.2004

538/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), ve xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Sb., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

587/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

692/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností 31.12.2004

411/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

530/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

135/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx násilím

s xxxxxxxxx od 1.1.2007

161/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců na xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

227/2006 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx buňkách x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.6.2006

253/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

267/2006 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010) x (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2013)

314/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.6.2006

320/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., trestní zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

343/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2006

434/2006 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 3.5.2006 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx §403 xxxx. 2, §411 xxxx. 6 xxxx. x), §411 xxxx. 7 x §412 xxxx. 2 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), x platném xxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 23.9.2006

178/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 216/2002 Xx., x xxxxxxx státních hranic XX a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 481/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 12.7.2007

218/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx práce, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

271/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2007

296/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

122/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

274/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxx ČR

s účinností xx 1.1.2009

296/2008 Sb., x xxxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x použití x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx)

x účinností od 18.10.2008

52/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2009

282/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 31.8.2009

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xxxxxx xxxxxxx x. 140/1961 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 40/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxx však xxxxx č. 184/1964 Sb.

2) Zákon č. 547/1990 Sb., x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x technologií x x xxxxxx kontrole.

3) Nález Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky

Ustanovení §260 odst. 1 x §261 trestního xxxxxx x. 140/1961 Xx., xx znění xx. X xxxx 51 x 52 xxxxxx č. 557/1991 Xx., xxxxxx nadpisu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx

- x čl. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 23/1991 Xx. (xxxx jen "Xxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- x čl. 15 Xxxxxxx zaručujícím svobodu xxxxxxx a xxxxxxx,

- x čl. 17 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodu projevu x právo xx xxxxxxxxx,

- x čl. 40 xxxx. 6 Listiny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přísnějšího xxxxxxxxx zákona,

- s čl. 42 odst. 2 Xxxxxxx přiznávajícím cizincům x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxxxx občanům,

- x čl. 15 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (dále jen "Xxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přísnějšího trestního xxxxxx a v xxxxxx x uzákonění xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- x čl. 19 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx vlastní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x právo xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 557/1991 Xx., xxxx xxxx před xxxxxxxx xx x xxxxxxx x ustanovením č. 39 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx trestnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx věty §260 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 557/1991 Xx., xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, není x xxxxxxx s ustanoveními čl. 2 xxxx. 2, 3 x čl. 4 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu x požadavek právní xxxxxxx. *)

Ustanovení §260 xxxx. 1 trestního xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 557/1991 Xx., xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nálezu xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Federální xxxxxxxxxxx xxxxxxx §260 odst. 1 xx. zák., xx xxxxx xxx. xxxxxx, xxxx věty x xxxxxxx xx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 2, 3 x x čl. 4 xxxx. 1, 2 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx §260 odst. 1 xx. xxx., ve xxxxx cit. xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxxxxxxx nálezu se xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX.

4) Xxxxx č. 289/1995 Sb., x lesích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon).

Zákon č. 23/1962 Sb., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 130/1974 Sb., x státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6) Zákon č. 285/2002 Sb., x darování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tkání x xxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

7) §81 xxxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §21a xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx. x zákona č. 161/2006 Xx.

10) §83 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Sb.

11) Xxxxxxxx Rady 2002/90/ES ze xxx 28. listopadu 2002, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k nepovolenému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.

12) Xxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx x transplantacích tkání x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 296/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx).