Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2009 do 31.12.2009.


Trestní zákon

140/1961 Sb.

ČÁST I. Obecná část

HLAVA 1. Účel zákona §1 §2

HLAVA 2. Základy trestní odpovědnosti

Trestný čin §3
Zavinění §4 §5 §6
Příprava k trestnému činu §7
Pokus trestného činu §8
Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu §9 §10
Věk §11
Nepříčetnost §12
Nutná obrana §13
Krajní nouze §14
Oprávněné použití zbraně §15

HLAVA 3. Působnost trestních zákonů §16 §17 §18 §19 §20 §20a §21 §22

HLAVA 4. Tresty

ODDÍL 1. Společná ustanovení o trestech
Účel trestu §23
Upuštění od potrestání §24
Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence §25
Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem §26
Dohled §26a §26b
Druhy trestů §27 §28
Výjimečný trest §29 §30
ODDÍL 2. Obecné zásady pro ukládání trestů
Výměra trestu §31 §32 §33 §34
Ukládání trestu za více trestných činů §35 §36 §37
Ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu §37a
Započítání vazby a trestu §38
ODDÍL 3. Ukládání a výkon jednotlivých trestů
Odnětí svobody §39 §39a §39b
Mimořádné snížení trestu odnětí svobody §40
Ukládání trestu odnětí svobody zvlášť nebezpečnému recidivistovi §41 §42
Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného spolčení §43 §44
Obecně prospěšné práce §45 §45a
Ztráta čestných titulů a vyznamenání §46
Ztráta vojenské hodnosti §47 §48
Zákaz činnosti §49 §50
Propadnutí majetku §51 §52
Peněžitý trest §53 §54
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty §55 §56
Propadnutí náhradní hodnoty §56a
Vyhoštění §57
Zákaz pobytu §57a
ODDÍL 4. Podmíněné odsouzení, podmíněné propuštění a upuštění od výkonu zbytku některých trestů
Podmíněné odsouzení §58 §59 §60
Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem §60a §60b
Podmíněné propuštění a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu §61 §62 §63 §64 §64a

HLAVA 5. Zánik trestnosti a trestu

Zánik nebezpečnosti trestného činu pro společnost §65
Účinná lítost §66
Promlčení trestního stíhání §67 §67a
Promlčení výkonu trestu §68 §68a
Zahlazení odsouzení §69 §70

HLAVA 6. Ochranná opatření

Druhy ochranných opatření §71
Ochranné léčení §72
Zabezpečovací detence §72a
Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty §73
Zabrání náhradní hodnoty §73a §73b

HLAVA 7. Zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých

HLAVA 8. Společná ustanovení §88 §89 §90

ČÁST II. Zvláštní část

HLAVA 1. Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci

ODDÍL 1. Trestné činy proti základům republiky, cizího státu nebo mezinárodní organizace
Vlastizrada §91
Rozvracení republiky §92
Teroristický útok §95
Záškodnictví §96
Sabotáž §97
ODDÍL 2. Trestné činy proti bezpečnosti republiky
Vyzvědačství §105
Ohrožení utajované informace §106 §107 §107a §108 §109 §110 §111 §112
ODDÍL 3. Trestné činy proti obraně vlasti
Spolupráce s nepřítelem §113
Válečná zrada §114
Služba v cizím vojsku §115

HLAVA 2. Trestné činy hospodářské

ODDÍL 1. Trestné činy proti hospodářské soustavě §116 §117
Neoprávněné podnikání §118
Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry §118a §119 §120
Poškozování spotřebitele §121
Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou §124
Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi §124a §124b §124c
Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem §124d §124e §124f
ODDÍL 2. Trestné činy proti hospodářské kázni
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění §125
Porušení povinnosti v řízení o konkursu §126
Porušování závazných pravidel hospodářského styku §127
Zneužívání informací v obchodním styku §128
Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě §128a §128b §128c
Vystavení nepravdivého potvrzení §129
Poškozování finančních zájmů Evropských společenství §129a §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139
ODDÍL 3. Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
Padělání a pozměňování peněz §140
Udávání padělaných a pozměněných peněz §141
Výroba a držení padělatelského náčiní §142
Společné ustanovení §143
Ohrožování oběhu tuzemských peněz §144
Padělání a pozměňování známek §145
Padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti §145a
Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství §146
Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §147
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §147a
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby §148
Porušení předpisů o nálepkách k označení zboží §148a
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení §148b
ODDÍL 4. Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi
Nekalá soutěž §149
Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu §150
Porušování průmyslových práv §151
Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi §152

HLAVA 3. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

ODDÍL 1. Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
Útok na státní orgán §153 §154
Útok na veřejného činitele §155 §156 §156a
Společné ustanovení §157
ODDÍL 2. Trestné činy veřejných činitelů
Zneužívání pravomoci veřejného činitele §158
Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti §159
ODDÍL 3. Úplatkářství
Přijímání úplatku §160
Podplácení §161
Nepřímé úplatkářství §162
Společné ustanovení §162a
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §163
ODDÍL 4. Zločinné spolčení
Účast na zločinném spolčení §163a §163b §163c
ODDÍL 5. Některé formy trestné součinnosti
Podněcování §164
Schvalování trestného činu §165
Nadržování §166
Nepřekažení trestného činu §167
Neoznámení trestného činu §168
ODDÍL 6. Jiná rušení činnosti státního orgánu §169
Zasahování do nezávislosti soudu §169a
Pohrdání soudem §169b §170 §170a
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání §171
Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice §171a
Násilné překročení státní hranice §171b
Porušení předpisů o mezinárodních letech §171c
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky §171d
Porušování mezinárodních sankcí §171d
Vzpoura vězňů §172 §173
Křivé obvinění §174
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek §175
Křivé tlumočení §175a
Padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů §175b
Padělání a pozměňování veřejné listiny §176
Nedovolená výroba a držení státní pečeti a úředního razítka §176a
Maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda §177
Neoprávněné nakládání s osobními údaji §178
Pytláctví §178a

HLAVA 4. Trestné činy obecně nebezpečné

Obecné ohrožení §179 §180
Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku civilního plavidla §180a §180b
Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny §180c
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění §180d
Porušování povinnosti při hrozivé tísni §181
Ohrožení a poškození životního prostředí §181a §181b
Poškozování lesa těžbou §181c
Společné ustanovení §181d
Nakládání s odpady §181e
Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami §181f §181g §181h
Poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení §182 §183 §184
Nedovolené ozbrojování §185
Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků §185a
Nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky §186
Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů §187 §187a §188
Šíření toxikomanie §188a
Šíření nakažlivé choroby §189 §190 §191 §192
Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami §193 §194
Nedovolená výroba lihu §194a
Společné ustanovení §195

HLAVA 5. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci §196 §197 §197a §197b
Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení §198
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod §198a
Šíření poplašné zprávy §199 §200
Ohrožení pod vlivem návykové látky §201
Opilství §201a
Výtržnictví §202
Hanobení lidských ostatků §202a
Týrání zvířat §203
Kuplířství §204
Šíření pornografie §205
Přechovávání dětské pornografie §205a
Zneužití dítěte k výrobě pornografie §205b
Pomluva §206
Neposkytnutí pomoci §207 §208
Poškozování cizích práv §209
Nedovolené nakládání s buňkami, tkáněmi a orgány §209a
Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem §209b

HLAVA 6. Trestné činy proti rodině a mládeži

Dvojí manželství §210 §211
Opuštění dítěte §212
Zanedbání povinné výživy §213
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §214
Týrání svěřené osoby §215
Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě §215a
Únos §216
Obchodování s dětmi §216a
Společné ustanovení §216b
Ohrožování výchovy mládeže §217
Svádění k pohlavnímu styku §217a §217b
Podávání alkoholických nápojů mládeži §218
Podávání anabolických látek mládeži §218a §218b

HLAVA 7. Trestné činy proti životu a zdraví

Vražda §219
Vražda novorozeného dítěte matkou §220
Ublížení na zdraví §221 §222 §223 §224
Rvačka §225
Ohrožování pohlavní nemocí §226
Nedovolené přerušení těhotenství §227 §228 §229
Účast na sebevraždě §230

HLAVA 8. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti

ODDÍL 1. Trestné činy proti svobodě
Omezování osobní svobody §231
Zbavení osobní svobody §232
Obchodování s lidmi §232a
Zavlečení do ciziny §233
Loupež §234
Braní rukojmí §234a
Vydírání §235
Omezování svobody vyznání §236
Útisk §237
Porušování domovní svobody §238
Porušování svobody sdružování a shromažďování §238a
Porušování tajemství dopravovaných zpráv §239 §240
ODDÍL 2. Trestné činy proti lidské důstojnosti
Znásilnění §241
Pohlavní zneužívání §242 §243 §244
Soulož mezi příbuznými §245 §246

HLAVA 9. Trestné činy proti majetku

Krádež §247
Zpronevěra §248
Neoprávněné užívání cizí věci §249
Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru §249a
Neoprávněné držení platební karty §249b
Podvod §250
Pojistný podvod §250a
Úvěrový podvod §250b
Provozování nepoctivých her a sázek §250c
Podílnictví §251 §251a
Podílnictví z nedbalosti §252
Legalizace výnosů z trestné činnosti §252a
Lichva §253
Zatajení věci §254
Porušování povinnosti při správě cizího majetku §255 §255a
Poškozování věřitele §256
Zvýhodňování věřitele §256a
Pletichy v insolvenčním řízení §256b
Předlužení §256c
Poškozování cizí věci §257
Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací §257a §257b
Zneužívání vlastnictví §258

HLAVA 10. Trestné činy proti lidskosti

Genocidium §259
Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení §259a
Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka §260 §261 §261a
Používání zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje §262
Válečná krutost §263
Persekuce obyvatelstva §263a
Plenění v prostoru válečných operací §264
Zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků §265

HLAVA 11. Trestné činy proti brannosti

ODDÍL 1. Trestné činy proti brannosti
Maření způsobilosti k službě §266
Neplnění odvodní povinnosti §267
Obcházení branné povinnosti §268
Nenastoupení služby v ozbrojených silách §269 §270 §270a §271
Porušování osobních a věcných povinností §272

HLAVA 12. Trestné činy vojenské

ODDÍL 1. Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Neuposlechnutí rozkazu §273 §274
Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti §275
Urážka mezi vojáky §276 §277 §278
Násilí vůči nadřízenému §279
Porušování práv a chráněných zájmů vojáků §279a §279b
ODDÍL 2. Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Vyhýbání se služebnímu úkonu a výkonu vojenské služby §280 §281
Zběhnutí §282 §283
Svémocné odloučení §284
ODDÍL 3. Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
Porušování povinností strážní služby §285
Porušování povinností dozorčí služby §286
Porušování povinností služby při obraně vzdušného prostoru §287
ODDÍL 4. Trestné činy ohrožující bojeschopnost
Ohrožování morálního stavu jednotky §288
Porušování služebních povinností §288a
Zbabělost před nepřítelem §289
Nesplnění bojového úkolu §290
Opuštění bojových prostředků §291
Vydání bojových prostředků nepříteli §292
Ublížení parlamentáři §293
ODDÍL 5. Společná ustanovení
Zvláštní ustanovení o trestní odpovědnosti §294
Svémocné vzdálení §295
ČÁST III. Přechodná a závěrečná ustanovení §296 §297 §298 §299 §300 §301
č. 159/1989 Sb. - Článek III
č. 175/1990 Sb. - Článek II
č. 175/1990 Sb. - Článek IV
č. 557/1991 Sb. - Článek II
č. 557/1991 Sb. - Článek III
č. 290/1993 Sb. - Článek III
č. 253/1997 Sb. - Článek II
č. 210/1999 Sb. - Článek III
č. 238/1999 Sb. - Článek VII
XXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxx zákona
§1
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxx České republiky, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.
§2
Prostředky x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatření.

Xxxxx druhá
Základy trestní xxxxxxxxxxxx
§3
Xxxxxxx xxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx je pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čin, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxx xxxxxx.
(2) Xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zavinění, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx chráněného xxxxx, který byl xxxxx dotčen, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx následky, okolnostmi, xx kterých xxx xxx spáchán, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx
§4
Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx
x) xxxxx způsobem x xxxxx zákoně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx, že svým xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx, že je xxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx.

§5
Xxxxxxx xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pachatel
a) xxxxx, xx může xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx takové xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxx, xx o xxx xxxxxxxx x okolnostem x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx vědět xxx x xxxx.

§6
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x okolnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestní xxxxx, xx xxxxxxxxx,
x) jde-li x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, vyjímaje případy, xx tento zákon xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx úmyslné,
b) xxx-xx x jinou skutečnost, x tehdy, jestliže x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xx vzhledem x xxxxxxxxxx x x xxxx osobním xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx, xxxxxxxx případy, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby x xx xxxxxxxx xxxxx.

§7
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§41 xxxx. 2) xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxx xxxx přizpůsobování prostředků xxxx xxxxxxxx k xxxx spáchání, ve xxxxxxxx, srocení, x xxxxxx xxxx pomoci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx úmyslném xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x trestnému xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx činu xx trestná podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx trestný čin, x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zákon xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xx dalšího xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x odstranil nebezpečí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx oznámení v xxxx, kdy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravy, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx toho xxxxxx xxxxxxxx veliteli nebo xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxx tímto xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8
Pokus xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxx společnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x úmyslu xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) upustil xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dokonání trestného xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x podniknutého xxxxxx, xxxxx xxx ještě xxxxxxxxxx. Oznámení xx xxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx toho učinit xxxxxxxx veliteli xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx pachatele xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx, spolupachatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu
§9
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xx, xxx trestný xxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx, odpovídá xxxxx x nich, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx (spolupachatelé).

§10
(1) Účastníkem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx, kdo úmyslně
a) xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxx xxxx řídil (xxxxxxxxxxx),
x) xxxxxx xxxxxx x spáchání xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx),
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxx překážek, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx přispět xx xxxxxxxx xxxx (pomocník).
(2) Xx xxxxxxx odpovědnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x trestnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx něco jiného.
§11
Xxx
Xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rok xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12
Xxxxxxxxxxxx
Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v době xxxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxxx xxxx nebezpečnost xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx jednání, xxxx xx tento xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§13
Nutná obrana
Čin xxxxx xxxxxxx, xxxxxx někdo xxxxxxx přímo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx zájem chráněný xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x nutnou obranu, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§14
Krajní xxxxx
Xxx xxxxx xxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je zřejmě xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx než xxx, který xxxxxx.
§15
Xxxxxxxxx xxxxxxx zbraně
Xxxxxxx xxx nespáchá, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
§16
(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx účinného x xxxx, kdy xxx xxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx zákona se xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx je xxx xxxxxxxxx příznivější.
(2) Xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxx takový xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákon xxxxxx v době, xxx xx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx opatření xx rozhodne xxxx xxxxx xxxxxx účinného x xxxx, kdy xx o ochranném xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17
(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx byl spáchán xx území xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx čin xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxx republiky,
a) xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nastalo xxxx xxxx nastat xxxxx xxxx zčásti x xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xx pachatel xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxx-xx tu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx jednání xxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxxxx xx posuzuje xxx trestnost xxxx, xxxxx byl spáchán xxxx území xxxxxxxxx xx xxxxxx lodi xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx x Antarktidě. Xxxxx xxxxxxxx takového xxxx xx xxxxxxxx obdobně xxxxx odstavce 2.

§18
Xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x trestnost xxxx, xxxxx v cizině xxxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx má na xxxxx xxxxx povolen xxxxxx pobyt.
§19
Podle xxxxxx České republiky xx posuzuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky (§92), xxxxxx (§93), teroristického xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), padělání x pozměňování xxxxx (§140), udávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz (§141), xxxxxx a xxxxxx padělatelského xxxxxx (§142), xxxxx xx xxxxxx xxxxx podle §153, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §155, účasti na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 2 x 3, genocidia (§259), používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§262), xxxxxxx xxxxxxxx (§263), perzekuce xxxxxxxxxxxx (§263a), plenění x xxxxxxxx válečných operací (§264), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x státních xxxxx (§265) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §1 xxxxxx x. 165/1950 Xx., xx ochranu xxxx, x tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxx trestný xxx x xxxxxx xxxx státní příslušník xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§20
(1) Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu spáchaného x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, též xxxxx,
x) je-li xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx účinného xx xxxxx, xxx byl xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x trestnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx organizace, která xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu.
(3) Xxxxxxxxx však xxxxx xxxxxx trest xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
§20a
(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky také xxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §17 xx 20 xx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx republika vázána xxxx xxxxxxxx zákon.

§21
(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx cizímu xxxxx x trestnímu xxxxxxx xxx x výkonu xxxxxx.
(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx rozsudek xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx.

§22
(1) Jestliže xxx xxx skutek byl xxxxxxxx v xxxxxx xx vazbě xxxxx xxxxxxxxx orgánem cizího xxxxx, započítá se xx xxxx xxxxxxxx xx vazbě xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx soud, xxxxxx-xx xxxxxxxxx trest xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§35).
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestu v xxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 1) možné, x xx zejména xxxxx, xx v cizině xxx vykonán xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx k xxxx skutečnosti při xxxxxxxxx druhu trestu, xxxxxxxxx xxxx výměry.

Xxxxx xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
§23
Xxxx xxxxxx
(1) Účelem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zabránit odsouzenému x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx výchovně x na ostatní xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Výkonem xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Upuštění xx potrestání
§24
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx menší xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx soud xx xxxxxxxxxx, hledí xx na xxxxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

§25
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx současného xxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x soud xx xx to, xx xxxxxxxx léčení (§72), xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx život, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příčetnosti xxxx xxxxxxx poruchu xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Soud xxxx upustit od xxxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx, jehož horní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xx stavu xxxxxxxx příčetnosti nebo xx stavu vyvolaném xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx přitom očekávat, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx působení xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x soud xx xx to, že xxxxxxxxxxxxx detence (§72a), xxxxxx xxxxxxxxx zároveň xxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx.
§26
Podmíněné xxxxxxxx xx potrestání x xxxxxxxx
(1) Xx podmínek xxxxxxxxx x §24 odst. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stanoví soud xxxxxxxx xxxx xx xx jeden xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxxx přiměřená xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby vedl xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xx též xxxxxx, aby xxxxx xxxxx sil xxxxxxxx xxxxx, kterou trestným xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxx závislosti xx návykových látkách, xxxxx xxxx ochranným xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
d) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sportovních, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x určitými xxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sázek.
(5) Jde-li x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx, xxxx soud x xxxxx xxxxxxx výchovného xxxxxxxx rodiny, xxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 3 x 4, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxx potrestání xxxx xxxxxxxxx upuštěno, xxxx xx xxxxxxxx době xxxxx život x xxxxxxx uloženým podmínkám, xxxxxxx xxxx, xx xx osvědčil; jinak xxxxxxxx x uložení xxxxxx, a xx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxx-xx soud xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xx xx xx, že xx xxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, od jehož xxxxxxxxxx bylo podmíněně xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx za xx, xx xx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.
Xxxxxx
§26a
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx probační úředník.
(2) Účelem xxxxxxx xx
x) sledování x xxxxxxxx chování xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x snížení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) odborné vedení x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zajistit, xxx v budoucnu xxxx řádný xxxxx.
§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002
§26x
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx úředníkovi xx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, zaměstnání, xxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úředníkem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřená xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx předseda xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx měsíců xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx předsedu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, o průběhu xxxxxx dohledu nad xxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx.
§26x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Druhy trestů
§27
Za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxx
x) odnětí xxxxxxx,
x) obecně prospěšné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx vojenské xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) propadnutí xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xx) xxxxxxxxx,
x) xxxxx pobytu.
§28
(1) Xxxxxxx-xx tento zákon xx xxxxxxxx části xx xxxxxxx xxxxxxx xxx několik xxxxxx, xxx xxxxxx každý xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx některý xxxxxxx xxx, lze xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x §27. Xxxxxxxxx a zákaz xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx, i když xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nestanoví.
(2) Xxxxx xxxx uložit xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29
Xxxxxxxxx trest
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx nad xxxxxxx xx do dvaceti xxxx xxx, jednak xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx jen xx xxxxxxx xxx, u xxxxx xx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx výkonu xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ostrahou xx xxx účely xxxxxxxxxxx propuštění do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Trest xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx společnost xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pachatele xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx odnětí xxxxxxx xx doživotí může xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx spáchal xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §219 odst. 2, nebo který xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§91), teroru xxxxx §93, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxx xxxxxxxx podle §179 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxx (§259) xxxxxxx xxxx xxxxxx úmyslně, x xx xx xxxxxxxx, že
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoký xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx a těžko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a
b) xxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxx účinná ochrana xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx.
(4) Xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx spáchal trestný xxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle §222 xxxx. 3, xxxxxxx xxx loupeže xxxxx §234 xxxx. 3, xxxxxxx čin xxxxx xxxxxxx xxxxx §234a xxxx. 3, trestný xxx xxxxxxxx podle §235 xxxx. 4, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §241 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zneužívání xxxxx §242 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxx xxx pro xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§30
§30 xxxxxxxx právním předpisem x. 175/1990 Sb.

Xxxxx druhý
Obecné xxxxxx xxx xxxxxxxx trestů
Výměra xxxxxx
§31
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx výměry xxxxxxxxx xxxx x stupni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx společnost (§3 xxxx. 4), k xxxxxxxx nápravy a xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx druhu trestu x xxxx výměry xxxxxxxxx soud
a) x xxxxxxxxxxxxxx též x xxxx, jakou měrou xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestného činu,
b) x organizátora, xxxxxxx x pomocníka též x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx účasti xx spáchání xxxxxxxxx xxxx,
x) u xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x pokusu xxxxxxxxx činu xxx x xxxx, do xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx, jakož i x okolnostem a x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx nedošlo.
(3) X xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx, nelze přihlédnout xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxx sazby.

§32
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx zmenšené xxxxxxxxxxx, xxxxx si, x to ani x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx návykové xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx trestu x xxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxx za xx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxxx xxxx možno xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§72) dosáhnout xxxxx trestu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxx dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx omezením xxxxxxxx v §40 xxxx. 3, x xxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxx.

§33
Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx okolnosti přihlédne xxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx čin ve xxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměrů, xxxxx si xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx odvraceje útok xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxx xxxx zcela xxxxxxx podmínky nutné xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxx,
x) přičinil xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx,
xx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) svůj xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx,
x) při xxxxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestné činnosti xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34
Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx čin ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx trestný čin xxxxxxx způsobem, xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) spáchal xxxxxxx xxx xxxxxxxxx něčí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx,
x) spáchal xxxxxxx xxx xx škodě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx, vážně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx čin xx xxxxxxx pohromy xxxx xxxx události xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx záchraně xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
xx) spáchal xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx spolčení,
i) xxxxx x xxxx jinak xxxxxxxxx, provinění xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx mladší xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx osobu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx čin xxxxxx nebo v xxx xxxxxxxxxx po xxxxx dobu,
k) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) byl již xxx trestný xxx xxxxxxxx; soud xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx význam xxxxxxxxxx zájmu, který xxx xxxxx dotčen, xxxxxx provedení činu x xxxx následky, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx čin xxxxxxx, xxxxx pachatele, míru xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxx uplynula od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu nedovolené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x psychotropních xxxxx x jedů xxxxx §187a odst. 1, xxxx tím, xx xx tohoto xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxx zneužívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jedů.

Xxxxxxxx trestu za xxxx xxxxxxxxx xxxx
§35
(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx dva xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx vztahuje xx xxxxxxx xxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx přípustného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jiný xxxx trestu, xxxxxxxx xxxx uložení xx xxxx odůvodněno některým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody různé, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx trestem xxxx x xxxxxx uvedených x §27 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx souhrnný trest xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx jeho xxxxxxx xxx. Spolu x xxxxxxxx souhrnného xxxxxx xxxx xxxxx výrok x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx obsahově xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podkladu. Xxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx rozsudkem dřívějším. X xxxxx souhrnného xxxxxx musí soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx rozsudkem xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povahy, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx nebyl xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx rozsudkem podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx §26 odst. 1 podmíněně xxxxxxxx xx potrestání x xxxxxxxx. Xxxxx s xxxxxxxx souhrnného trestu xxxx zruší výrok x podmíněném upuštění xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx tento xxxxx xxxxxxxx navazující, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

§36
Xxxxxxxx xxxx odsuzuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxx tím, než xxx trest uložený xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonán, x xxxxxx xx xxxxx stejného xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výměru xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx jedním x těchto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx do dvaceti xxxx xxx, rozumí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dvaceti xxxx let.

§37
Soud upustí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxx §35 odst. 2 xxxx od xxxxxxx dalšího trestu xxxxx §36, má-li xx to, xx xxxxx uložený xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dostatečný.
§37a
Ukládání xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxxxx v trestném xxxx
Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§89 xxxx. 3), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx prvního stupně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx již xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x pokračujícím trestném xxxx x trestných xxxxxx xxxxxxxxxx s xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, celý xxxxx x trestu, xxxxx x další xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, x znovu xxx xxxxxxxxx skutkovými zjištěními x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxxxx nového xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx spáchaných x xxx x jednočinném xxxxxxx, x společném xxxxxx za pokračující xxxxxxx čin, který xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx výroku x xxxx xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx §35 xx 37 xx xxxxx xxxxxxx.
§37x vložen právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002

§38
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxx x xxxxx x xxxxx řízení x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx strávená xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx k xxxx xxxxxx odsouzení xxx týž xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trestu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxx, uložil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx vazby xxxx xxxxxx (odstavce 1 x 2) xxxxx, xxxxxxxxx xxxx k xxxx skutečnosti xxx xxxxxxxxx xxxxx trestu, xxxxxxxxx jeho výměry.

Xxxxx třetí
Ukládání x xxxxx jednotlivých trestů
Odnětí xxxxxxx
§39
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx patnáct xxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxx, u nichž xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odnětí svobody xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx uložit xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxx za xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného trestu xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§39x
(1) Xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx čtyřech xxxxxxxxxx typech xxxxxx:
x) x xxxxxxxx,
x) x xxxxxxx,
x) x ostrahou,
d) xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxxxxxx typech xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxx uložen xxxxx xx trestný xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin,
b) s xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xx trestný xxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxx již xxx xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx za xxxxxxx trestný xxx xx výměře xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxx xxxxx nebyl xx xxxxxx trestu xxx xxxxxxx trestný xxx,
x) s ostrahou xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxx uložen xx xxxxxxx trestný xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx zvýšenou xxxxxxxx, x pachatele, který xxx xxxxxxxx pro xxxxxxx čin spáchaný x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx pachatele, xxxxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebezpečnému xxxxxxxxxxxxx (§41 odst. 1), xxxxxxx xxx xx xxxxxx závažný trestný xxx (§41 xxxx. 2) xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nejméně osmi xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx čin x v posledních xxxx letech uprchl x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx věznice, než xx které xx xxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx, má-li xx zřetelem na xxxxxxxxx trestného xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx věznice lépe xxxxxxxx; xx věznice xx zvýšenou xxxxxxxx xxxxxx však vždy xxxxxxxxx, jemuž xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx a věznice x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxx xxxxx vyhoštění, a xxxxxxxxx, xxxxx se xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podrobit xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§39x
(1) Během xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se xx věznice, x xxx xxxxx odsouzený xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx režimem xxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx chování xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx své povinnosti, xxxxxxxxxxxx závěr, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxxxx pořádek xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx pravomocně uznán xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx spáchal xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Z xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx, kterému byl xxxxxx výjimečný xxxxx x xxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxxx trestu,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, před xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Do xxxxxxx x dozorem x xxxxxxx s xxxxxxxx nelze přeřadit xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, kterému byl xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xx návrh xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx třetinu uloženého xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx měsíců, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx přeřazení xx xxxxxxx x mírnějším xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx jej xx xxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxx.
(7) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx opakovat xx xx xxxxxxxx šesti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§40
Xxxxxxxxx xxxxxxx trestu xxxxxx svobody
(1) Xx-xx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x poměrům xxxxxxxxx xx xx, xx by xxxxxxx xxxxxxx sazby odnětí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísné x xx lze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x trestem kratšího xxxxxx, může xxxxxx xxxxx odnětí svobody xxx dolní hranici xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Soud xxxx snížit xxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přípravu k xxxxxxxxx xxxx xxxx xx pokus xxxxxxxxx xxxx x má xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx přípravy xxxx xxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx svobody xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nepřiměřeně xxxxxx x že xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Soud xxxx snížit trest xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pachatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x objasnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx o xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx to, xx xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxxxxx trest
a) xxx xxx let, xxxx-xx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) pod xxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx,
x) xxx xxxxx rok, činí-li xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx odnětí svobody xxxxxxx pět xxx.
(5) Xx-xx soud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx okolnostem xxxxxxx xx xx, že xx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx trestním zákonem xxxx pro xx xxxxxxxxxxx přísné x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx snížené x jednu xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx trestných xxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxxxxx sazeb xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebezpečnému xxxxxxxxxxxxx
§41
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx již xxx pro takový xxxx jiný zvlášť xxxxxxx úmyslný xxxxxxx xxx potrestán, xxxxxxxx xx xx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxx, xxxxx uplynula xx xxxxxxxxxx odsouzení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §62 x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx tento xxxxx xxxxxxx trest odnětí xxxxxxx s horní xxxxxxx trestní sazby xxxxxxx osm xxx.

§42
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x zvlášť nebezpečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx třetinu. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx dvaceti xxxx let xxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§43
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jako xxxx xxxxxxxxxx spolčení, xxxx
xxxxxxxx, který xxxxxx xxx spáchal xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx spolčení, xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

§44
(1) Horní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx xx x pachatele trestného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zločinného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx pachateli xxxx xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx svobody.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx po xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx do xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
§45
(1) Xxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx, odsuzuje-li pachatele xx trestný xxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pět xxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxx xxxxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx není xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx uložit, x xxxx ve xxxxxxxx části tohoto xxxxxx není xxxxxxxx. Xxxx být xxxxxx xxxx trest xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Nelze xxxx xxxxxx trest xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx.
(3) Trest xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx záleží x xxxxxxxxxx odsouzeného xxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x údržbě xxxxxxxxx prostranství, úklidu x údržbě veřejných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx, xxxx ve xxxxxxxx státních nebo xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, požární xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, humanitární, sociální, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x sportovní xxxxxxxx. Xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxx účelům.

§45x
(1) Trest xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx od 50 xx 400 hodin. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx x přiměřená xxxxxxx xxxx přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx x tomu, xxx vedl xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu, kterou xxxxxxxx činem xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx x x xxxx zdravotní způsobilosti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neuloží, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxx.
(3) Xxxxxx prospěšné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x bezplatně xx xxxx volném čase xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx doba, xx kterou xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo zákonné xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx
x) xxx xx xxxxx xxxx vykonával xxxxx xxxxxx svobody.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx zaviněně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx zbytek x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozhodne xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx x jen započaté xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx jeden den xxxxxx xxxxxxx.
(5) Na xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, jako by xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx trest vykonán xxxx bylo od xxxxxx trestu nebo xxxx zbytku xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§46
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx
(1) Soud xxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx zavrženíhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx záleží v xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx vyznamenání, čestná xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx čestné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx hodnosti
§47
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx pachatele xx úmyslný xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta.
(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx jiného xxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx x povaze spáchaného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ozbrojených xxxxxx.
§48
Xxxxxx xxxxxxxx hodnosti záleží x xxx, xx xx odsouzenému xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx hodnost xxxxxx.

Xxxxx činnosti
§49
(1) Soud xxxx uložit trest xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxx až xxxxx let, dopustil-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx trest xxxx xxxxx vždy, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §128a xxxx. 3, §128b xxxx. c) xxxx §128c xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §160, xxxxxxxxxx xxxxx §161, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §162 xxxxx pletich v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §256b v souvislosti xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, funkce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jestliže xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx trestného činu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uložení jiného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xx doby xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se nezapočítává xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; započítává xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx, x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx již tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

§50
(1) Trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxx, xx se xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx, povolání nebo xxxxxx xxxx takové xxxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo jejíž xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Byl-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxx odsouzen.

Propadnutí xxxxxxx
§51
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x výjimečnému xxxxxx anebo xxxxxxxx-xx xxx k nepodmíněnému xxxxxx odnětí xxxxxxx xx závažný úmyslný xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx získal nebo xx xxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Bez xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jako samostatný xxxxx může xxx xxxxx propadnutí xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx není xxxxx.

§52
(1) Propadnutí xxxxxxx xxxxxxxxx celý xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo tu xxxx xxxx, kterou xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx životních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx výchovu je xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Vlastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx
§53
(1) Peněžitý xxxxx ve xxxxxx xx 2000 Xx xx 5 000 000 Xx xxxx soud xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx úmyslnou xxxxxxxx činností xxxxxx xxxx xx snažil xxxxxx majetkový xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 může soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx
x) xxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxx tohoto trestu xxxxxxxx, nebo
b) xxxxxx xxx za trestný xxx, u xxxxx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, x vzhledem x xxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pachatele xxxxx xxxxxx xxxxxxx současně xxxxxxxx.
(3) Jako samostatný xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx x možnosti xxxxxxx pachatele uložení xxxxxx trestu k xxxxxxxx xxxxx trestu xxxx xxxxx.
(4) Xxxx xxxx stanovit, že xxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§54
(1) Při xxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxxx; xxxxxxxx trest xxxxxxx, je-li xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx částka xxxxxxxxxx trestu připadá xxxxx.
(3) Ukládá-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx případ, xx xx ve stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx. Náhradní xxxxx xxxxx však xxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trestný xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xx hledí, xxxx by xxxxx xxxxxxxx, jakmile xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Propadnutí xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§55
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx získal xxxxxxxx činem xxxx xxxx xxxxxx za xxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx, byť xxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx věci xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xxx xxxxxxxx x) není xx vztahu k xxxxxxx nabyté věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxx, xxx jde-li x xxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2, ve xxxxxx x xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xx soud vždy x tento trest.
(4) Xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákaz xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx x xxxx dispozice xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx jiné majetkové xxxxxxx.
(5) Propadlá xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu.
(6) Xx xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx trest xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
§56
Xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx zákon xx zvláštní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx není xxxxx.
§56x
Propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx majetkovou xxxxxxx, kterou xxxx xxxx prohlásit xx xxxxxxxxx xxxxx §55, xxxx uložením trestu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx neupotřebitelnou xxxx xxxxxxxxx, zejména spotřebuje, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxx mohl xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo znaleckého xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §55.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§56x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 253/2006 Xx. x účinností od 1.7.2006

§57
Vyhoštění
(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx republiky, x xx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx bezpečnost xxxx xxxx majetku, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(2) X přihlédnutím xx xxxxxx společenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nápravy a xxxxxxx pachatele a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, majetku xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výměře xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xx dobu neurčitou.
(3) Xxxx xxxxx vyhoštění xxxxxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx azyl,
c) xxxxxxxx má xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx, xx zde xxxxxxxx x sociální xxxxxx x xxxxxxx trestu xxxxxxxxx by bylo x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxx vyhoštěn, xxxxxxxxxxxxx xxx svoji xxxx, xxxxxxxxx, příslušnost x určité sociální xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx vyhoštění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nelidskému nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) pachatel je xxxxxxx Evropské unie xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 9) bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x má xx xxxxx České xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 10), xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx nebo veřejného xxxxxxx, nebo
f) pachatel xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a v xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxxxx pobývá na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx vážné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu.
(4) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve výměře xx jednoho xxxx xx xxxxxx let, xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

§57x
Xxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx až xxx let za xxxxxxx trestný čin, xxxxxxxx-xx xx se xxxxxxxx xx dosavadní xxxxxx života xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxxx, zdraví, xxxxxxxxx xxxx majetku; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx, v xxxx xx pachatel trvalý xxxxx.
(2) Trest zákazu xxxxxx může xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepřevyšuje tři xxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx třeba.
(3) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx tohoto trestu xxxxxxxxx omezení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx život.
(4) Do xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx podle odstavce 3 činí soud xx po xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, že se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx záležitosti xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx odsouzení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx některých xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§58
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pachatele, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx životu x xxxxxxxxx, xx xxxxxx žije x xxxxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx za to, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx jeho xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx netýká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§59
(1) Xxx podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dobu na xxxxx xxx xx xxx xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §26 xxxx. 4 směřující x xxxx, aby xxxx řádný xxxxx; xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx sil xxxxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx, xx kterou xxxxxxxxx odsouzený xxxx xx xxxxxxxx době xxxxx život x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx doby nově xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxx stanovené xxx uložení xxxxxxxx xxxx souhrnného xxxxxx.

§60
(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxx; xxxxx rozhodne, x to popřípadě xxx během zkušební xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odsouzeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx překročit xxxxx xxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §26 xxxx. 4 směřující x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx.
Xx xxxxx dohledu xx xxxxx obdobně ustanovení §26a a 26b.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx na xxx xxx xxxxxxxxx odsouzený xxxx, xx se xx to, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx podmíněně xxxxxxxxx osvědčil, anebo xx-xx se za xx, že xx xxxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxx xx xx xxxxxxxxx, jako by xxxxx xxxxxxxx.
(4) Rozhodne-li xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, že xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohledem
§60x
(1) Xx xxxxxxxx uvedených x §58 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, vysloví-li xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ustanovení §26a x 26b.
(2) Xxx podmíněném xxxxxxxxx x dohledem xxxxxxx xxxx zkušební dobu xx jeden xxx xx pět xxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Podmíněně xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl vysloven xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx přiměřená xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xx též xxxxxx, xxx podle xxxxx xxx nahradil xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ohledně xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx době řádný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx se xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx se xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, má xx xx xx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xx xx xx, xx xx osvědčil, xxxxx xx na xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Rozhodne-li xxxx podle xxxxxxxx 4, xx se xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§60b
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odkladu xxxxxx trestu k xxxxxx trestům xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v platnosti x zápočtu doby, xx kterou podmíněně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx zkušební xxxx řádný xxxxx, xx xxxx zkušební xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Podmíněné propuštění a xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
§61
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx uloženého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx propustit xx xxxxxxx, xxxxxxxx odsouzený xx výkonu xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxx xx xx xxxx očekávat, xx x xxxxxxxx povede xxxxx xxxxx, nebo
b) xxxx xxxxxx záruku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx způsobenou xxxxxxxx činem. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx průběhu, přihlédne xxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odsouzeného x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jeho zbytku, xxxxxxxx odsouzený v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svého života xxxxxxxx, xx dalšího xxxxxx xxxxxx trestu xxxx třeba, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx dovršení xxxxxxx odsouzeného.

§62
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§95), záškodnictví (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxx zrady (§114), organizování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxx §171a odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx §171b xxxx. 3, obecného xxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 2, 3, xxxxxxxx bezpečnosti vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §180a, zavlečení vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §180c xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx §187 xxxx. 4, xxxxxx (§219), xxxxxxxxxxx s lidmi xxxxx §232a odst. 3, 4, loupeže xxxxx §234 xxxx. 2, 3, xxxxx xxxxxxx podle §234a xxxx. 3, znásilnění xxxxx §241 xxxx. 3, 4, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §242 xxxx. 3, 4, xxxxxxx podle §247 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 4, xxxxxxx podle §250 xxxx. 4, xxxxxxxxxx podvodu xxxxx §250a odst. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §250b xxxx. 5, xxxxxxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx podle §252a xxxx. 5, xxxxxxxxx (§259) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §263a xxxx. 3, xxxxxxx xxx proti míru xxxxx §1 xxxxxx x. 165/1950 Xx., xx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx recidivista xxxx xxxxx odsouzená x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§29 odst. 2) mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí xxxx xxx podmíněně xxxxxxxxxx xx xx nejméně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§63
(1) Xxx podmíněném xxxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx dobu xx xxxxx xxx xx xxxx let; xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmíněným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx výkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §26a x 26b xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxx zákazu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx na xxx let, xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxx než xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §26 xxxx. 4 xxxxxxxxx k xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx; může xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx svých xxx nahradil škodu, xxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx.

§64
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x něhož se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx osvědčil; jinak xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxx během xxxxxxxx doby, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Vyslovil-li xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx upustilo od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, osvědčil, xx xx xx xx, xx trest xxx xxxxxxx dnem, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo kdy xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx upouští xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx pobytu.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, se xx xx xx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx propuštění xxxx kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx podmíněně xxxxxxx od výkonu xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, také tehdy, xxxxxxxx-xx soud bez xxxx xxxx do xxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx možné xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x případech uvedených x §62 xxxx. 1 po xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, kdo xx xxxxxxx, xxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxx-xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx trestu zákazu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx neplní xxx xxxxxxx, rozhodne, xx xx zbytek xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx nebo zákazu xxxxxx ponechá x xxxxxxxxx.
§64x
§64a xxxxxxxx právním předpisem x. 557/1991 Sb.

Hlava xxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
§65
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx v xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxx anebo vzhledem x osobě pachatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxx xxxxxxxxxx.

§66
Účinná xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 x 107), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx ve xxxxx x xxxxxxx (§124), xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx zbožím a xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským materiálem (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení (§126), xxxxxxxx devizového xxxxxxxxxxxx (§146), zkrácení xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx (§148), xxxxxxx xxxxx (§172), xxxxxxxx xxxxxxxx (§179 x 180), ohrožení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§181a a 181b), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§181c), nakládání s xxxxxxxxxxxx odpady (§181e), xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx živočichy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§181f, 181g, 181h), xxxxxxxxxxx x ohrožování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§182184), xxxxxx nakažlivé xxxxxxx (§189 xx 192), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§193 x 194), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§199), xxxxx xxxxxxx (§234a), xxxxxxxxx (§259) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§262) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zamezil xxxx napravil, xxxx
x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; voják xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§67
Promlčení trestního stíhání
(1) Xxxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xxx xxxx
x) xxxxxx xxx, jde-li o xxxxxxx xxx, za xxxxx xxxxx zákon xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu xxxxx xxxxxx č. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx let, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx,
x) xxx xxx, činí-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx,
x) xxx xxxx x xxxxxxxxx trestných xxxx.
(2) Xx promlčecí xxxx xx xxxxxxxxxxxx
x) doba, xx kterou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postavit xxxx xxxx xxx xxxxxxxx překážku,
b) doba, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx přerušuje
a) xxxxxxxx obvinění xxx xxxxxxx čin, x xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, státního xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x trestnímu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx pachatel x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, na xxxxx tento zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§67x
Uplynutím xxxxxxxxx xxxx nezaniká xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxx desáté, x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx §261,
x) xxxxxxxxx xxxx teroru (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), obecného xxxxxxxx (§179 odst. 2, 3), xxxxxx (§219), xxxxxxxx na xxxxxx [§221 xxxx. 2 xxxx. x), odst. 3 x 4, §222], xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§231 xxxx. 4), xxxxxxx osobní xxxxxxx (§232), xxxxxxxxx xx ciziny (§233) x porušování domovní xxxxxxx (§238 xxxx. 2, 3), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx okolností, xx xxxxxxxxx xxxxxxx zločin xxxx zločin xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx podle §1 xxxxxx ze xxx 20. xxxxxxxx 1950 č. 165 Xx., xx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaných x xxxx xx 25. února 1948 xx 29. xxxxxxxx 1989, u xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásadami xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxx spáchány xxxxxxxxx činiteli xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pronásledováním xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, rasových xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx výkonu xxxxxx
§68
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxx, 1) xxx xxxx
x) xxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx let, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx deset xxx,
x) deset xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejméně na xxx let,
d) pět xxx při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx doba, po xxxxxx nebylo xxxxx xxxxx vykonat xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, xxxx xxx xx xxx vykonáván xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx jde o xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, trest zákazu xxxxxx x vyhoštění, xx promlčecí doby xx nezapočítává xxx xxxx, xx kterou xxx xx odsouzeném xxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xx přerušuje,
a) xxxxxx-xx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx odsouzený x xxxxxxxxx xxxx trestný xxx xxxx, na xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx stejný xxxx přísnější.
(4) Přerušením xxxxxxxxx xxxxxx nová xxxxxxxxx doba.
§68a
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx uvedené x §67a xx xxxxxxxxxxx.
§68x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/1969 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1970

Xxxxxxxxx odsouzení
§69
(1) Xxxx xxxxxxx odsouzení, vedl-li xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nepřetržitě po xxxx nejméně
a) xxxxxx xxx, jde-li x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx let,
b) pěti xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx k trestu xxxxxx xxxxxxx převyšujícímu xxxxx xxx,
x) xxx xxx, jde-li x xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx nepřevyšujícímu xxxxx rok, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k trestu xxxxxx pobytu, nebo x peněžitému xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vojenské hodnosti, xxxx xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx délky xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx trest xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx odsouzený prokázal xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestu anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx vzorným chováním x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xx napravil, xxxx xxxx xxxxxxxx odsouzení xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1.
(4) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx propuštěného má xx to, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx délkou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, xx trest xxx zmírněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxx xx xxxxxx trestu xxxxx xxxxxxxxxx.

§70
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx pachatele, xxxx xx xxxxx odsouzen.
(2) Xxxx-xx pachateli xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx odsouzení xxxxxxxx, dokud neuplyne xxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 xx užije xxxxxxxxx též na xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vedle xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx účinek, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Hlava xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§71
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx věci nebo xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx mladistvému.
(3) Xxxxxxxx léčení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§72
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §25 odst. 1 x §32 xxxx. 2, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx není xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx nebezpečný.
(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tehdy, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx spáchal xx xxxxx vyvolaném xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx xx xxxxxxx xx nebezpečný, nebo
b) xxxxxxxx, xxxxx zneužívá xxxxxxxxx xxxxx, spáchal xxxxxxx čin pod xxxxx xxxxxx nebo x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxx; ochranné xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx anebo při xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x léčebných možností xxxx xxxxx ochranné xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Byl-li vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, ochranné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx věznici. Jestliže xxxxxxxx léčení xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nástupem výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx léčení, xxxxx xx vykoná xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se vykoná xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx věznici; xxxxxxxx xxxxx ambulantního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxxx se xx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx. Nepostačí-li xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx může rozhodnout x jeho pokračování xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(5) Ústavní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx změnit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx léčení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx změnit x xx zabezpečovací xxxxxxx xx xxxxxxxx §72a xxxx. 1 xxxx 2.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx; xxxxxx-xx x xxxx době xxxxx ukončena, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx doby x xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x další dvě xxxx; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčení. Trvání xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxx ukončeno, xxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxx, xx xxxx účelu nelze xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestný xxx, xxxx v rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohled xxx xxxx xxxxxxxx až xx xxxx xxxx xxx; xx xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §26a x 26b. O xxxxxxxxxx z ochranného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx před xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx.
§72x
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestného činu (§41 xxxx. 2), xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx na svobodě xx xxxxxxxxxx a xxxxx očekávat, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a možnostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detenci vzhledem x osobě pachatele x s přihlédnutím x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trestný xxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, jehož horní xxxxxxx xxxxxxxxx pět xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx duševní xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x nelze očekávat, xx xx uložené xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx působení na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx upuštění xx potrestání, xxxxx x xxxxx trestu.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vykonává x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx detence trvá, xxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 měsíců x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců xxxxxxxxx, xxx důvody xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx trvají.
(6) Zabezpečovací xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx započetím xxxxxxxxx, xxx něž xxxx uložena.
§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 129/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§73
Xxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §55 xxxx. 1, xxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zabírá,
a) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx sloužit xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo
d) xxxx-xx získána xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx něj x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx pachatelem, xxx xxx zčásti, xxxxxx xx věc xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou pachatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, byť xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx věc xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pachatelem xxxxxxxxxxxx.
(2) Drží-li xxxxxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1, xx xxxxxx x níž xx možno uložit xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xx soud xxxx xxxx ochranné xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost
a) xxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx použít ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu,
b) xxxxxxxxx určité xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx na xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx změnu, nebo
d) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x xxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Nebude-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§73x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxx, komu xxxxxx xxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §73, xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zužitkuje, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx propadnutí xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73b xxxx. 2, xxxx mu xxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx výše, která xxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnoty; xxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§73a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 253/2006 Sb. x účinností od 1.7.2006
§73x
(1) Xxxxxxx věc xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota x zabraná náhradní xxxxxxx xxxxxxx státu.
(2) Xxxxx uvedený x §55 odst. 4 xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3.
§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xxxxx sedmá
Zvláštní ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
§74
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx odpovědnost mladistvých x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xx podle xxxxxx zákona.

§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Xx.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§77
§77 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2003 Xx.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§81x
§81x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Xx.

§82
§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/1965 Sb.
§84
§84 xxxxxx právním předpisem x. 218/2003 Xx.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx.

§86
§86 zrušen právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Xx.

§87
§87 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2003 Xx.

Hlava xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§88
(1) X xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podstatně zvyšuje xxxxxx nebezpečnosti xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, xx pachatel xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebrání xxxx, xxx za xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxxx postižen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolčení.

§89
(1) Trestným činem xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx k trestnému xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, návod x pomoc.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx okolností x xxxxx poměrů xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dílčí xxxxx vedené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provedení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx časovou x v předmětu xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx xx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxx xx spáchán
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx současně xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxx x xxxx vědomím xxxxxxx xx spolupachatelů xxxxx xxxxxx x xxxxx, k překonání xxxx xxxxxxxx odporu xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx u sebe; xxxxxx xx tu xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, cokoli, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxx, kterou xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxx újmou xx xxxxxx xx xxxxxx xxx vážná xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxx podmínek xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx,
x) ztráta xxxx xxxxxxxxx oslabení xxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zohyzdění,
g) xxxxxxxx potratu xxxx xxxxxxxx plodu,
h) xxxxxx xxxxxx, xxxx
xx) xxxxx xxxx trvající xxxxxxx xxxxxx.
(8) Osobou xxxxxxx xx xxxxxx příbuzný x pokolení přímém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx; xxxx osoby x xxxxxx rodinném xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx blízké jen xxxxx, kdyby újmu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, druhá xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy a xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo bezpečnostního xxxxx, soudní xxxxxxxx xxx xxxxxx exekuční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 5) pokud xx xxxxxx xx plnění xxxxx společnosti a xxxxx x používá xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx odpovědnosti xx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4) xx xxxxxxxx činitelem xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx lesní xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, mysliveckou xxxxxx xxxx rybářskou xxxxxx. X trestní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx čin xxx spáchán v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx, xxxxxxxxxx, ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu, xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx vyhlášená xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, psychotropní xxxxx x ostatní xxxxx způsobilé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho ovládací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx škoda xxxxxxxxxx částky nejméně 5&xxxx;000 Kč, škodou xxxxxx xxxxx xx xxxxxx škoda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 25 000 Xx, větší xxxxxx xx xxxxxx škoda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000 Kč, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx dosahující xxxxxx xxxxxxx 500 000 Xx x škodou velkého xxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxx částek xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx výše prospěchu, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(12) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxx, x xxxx x x místě xxxx xxxxxxx prodává. Nelze-li xxxxx xxxx škody xxxxxxx, vychází xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx nebo obdobné xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.
(13) Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxx a xxxxxxx prostředky na xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx a xxxxxxxx prostory, pokud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx ocenitelná hodnota, xxxxx xxxx věcí. Xxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xx x době xxxxxxxxxx x xx vlastní, xxxx s ní xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(14) Vloupáním xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x použitím xxxx.
(15) Xxx tento xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx doby nějaký xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xx xx den, xxx nastala xxxxxxx xxxxxxxx xxxx začátek.
(16) Xx organizaci xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(17) Xxxxxxxx spolčení xx xxxxxxxxxxxxx více xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x rozdělením xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx.
(18) Xxxxx někoho x omyl xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx programového xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx počítači, zásahu xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx takového zařízení xxxxxxxxxx mikročipem, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx záznamem, anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(19) Insolvenčním xxxxxxxx xx rozumí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, oddělený xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx konkursní xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Insolvenčním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx zastupovala xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zajišťovny xxxxxxxx, xxx mu xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx.
(20) Xxxxxxxxxxxx řízením xx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx) a xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a vyrovnání.

§90
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákon vyžaduje xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx postavení pachatele, xxxx xxx pachatelem xxxx spolupachatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Pachatelem nebo xxxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx pachatel musí xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx jsou xxxx u xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo pomocníkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx x osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx xx v xxxxx xxxxxx mluví o xxxxxx, rozumí se xxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxx mimo xxxxxx službu, xx-xx xx služebním stejnokroji, xxxx
x) válečný xxxxxxx.
(5) Xxx xx x xxxxx xxxxxx mluví x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozumí xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob uvedených x odstavci 4.
(6) Xxxxxxxxxx §273, 274, 279, 285, 286 x 288a xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxx republiky, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§91
Vlastizrada
Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx x xxxx mocí xxxx s xxxxx xxxxxxxxx spáchá trestný xxx rozvracení republiky (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96) xxxx xxxxxxxx (§97), xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx let nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§92
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Kdo x xxxxxx rozvrátit xxxxxxx xxxxxxx, územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx násilných xxxx xxxxx republice nebo xxxxx orgánům, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx osm až xxxxxxx let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx těžkou újmu xx xxxxxx xxxx xxxx nebo smrt,
x) způsobí-li takovým xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx následek, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.
Xxxxx
§93
Xxx x úmyslu xxxxxxxx ústavní zřízení xxxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxx nebo xx x to xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§93x
§93a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 537/2004 Xx.
§94
§94 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§95
Teroristický xxxx
(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zřízení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxxxx xxxx zničit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hospodářskou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxx xxxxxxxx zastrašit xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx státní xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx xxxx konala, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx smrt xxxx xxxxxx xxxx xx zdraví,
x) xxxxxx xx rukojmí xxxx provede xxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo telekomunikační xxxxxx, xxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx mělčině, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zdravotnické xxxx xxxx důležité xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx tím xxxxxx xxxxxx, bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx přeruší xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tím xxxxxx životy nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx vykonává kontrolu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx poškodí navigační xxxxxxxx nebo xx xxxxxx rozsahu zasahuje xx xxxx provozu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx život xxxx xxxxxx xxxx, bezpečnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetek x xxxxxxxxx škody xxxxxxx rozsahu,
f) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx, přechovává, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výbušninu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzkum x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zakázané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx x nebezpečí xxxxx xxxx xxxxx xxxx na zdraví xxxx xxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výbušnin, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvýší xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx patnáct xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx
x) jednáním xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx, nebo
x) xxx takové jednání xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx, popřípadě vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx xx zdraví xxxx xxxx,
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxx ve výrobě xxxxx xxxxxxxx potřeby xxxx při zásobování xxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx pro sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) ohrozí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení státu xxxx za válečného xxxxx.
(4) Ochrana xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxx cizímu xxxxx.
§96
Záškodnictví
(1) Xxx x xxxxxx poškodit ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx léta až xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 za stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu.

§97
Xxxxxxx
(1) Xxx x xxxxxx poškodit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, aby
a) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx poruchu nebo xxxxx xxxxxxxx škodu,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx více osob xxxx xxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx rozsahu nebo xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx, nebo
c) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§98
§98 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§99
§99 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§100
§100 xxxxxxxx právním předpisem x. 175/1990 Xx.
§101
§101 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1989 Xx.
§102
§102 xxxxxxxx právním předpisem x. 253/1997 Sb.
§103
§103 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 253/1997 Sb.
§104
§104 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

Oddíl druhý
Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§105
Xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxx ji xxxx xxxx, xxx x takovým cílem xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx moci xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxx xxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx pachateli xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx vyzvídat xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx vyzvídat xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx, ačkoli xx xxxx ochrana xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvlášť xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx takový xxx xx značném xxxxxxx, xxxx
x) xxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx klasifikované xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§106
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, kdo x xxxxxxx cílem sbírá xxxxx xxxxxxxxxx utajovanou xxxxxxxxx, nebo kdo xxxxxxx utajovanou informaci xxxxxxxxxx osobě úmyslně xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxx léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) vyzradí-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx xxxx Xxxxx,
b) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx prospěch xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxx-xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 utajované xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se v xxxx oblasti Xxxxx xxxxxxxxx zavázala, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx za stavu xxxxxxxx státu xxxx xx válečného stavu.
§107
Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx utajované informace xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx nebo Důvěrné, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx trestem.
§107x
§107x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§108
§108 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.

§109
§109 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx.
§110
§110 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/89 Xx.
§111
§111 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Sb.
§112
§112 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.

Oddíl xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx obraně xxxxxx
§113
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nepříteli xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx trestný, xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx.
§114
Xxxxxxx xxxxx
Občan Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx koná službu x xxxxxxxxxxxx vojsku xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§115
Služba x cizím xxxxxx
(1) Xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxxx koná xxxxxx xx vojsku cizí xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 za xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx druhá
Trestné xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soustavě
§116
§116 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§117
§117 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.

§118
Neoprávněné xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozuje xxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) používá-li x xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, nebo
b) získá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§118x
Xxxxxxxxxxx provozování loterie x xxxxxxx sázkové xxx
(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hru, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx prospěch.
§119
§119 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Xx.

§120
§120 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.

§121
Xxxxxxxxxxx spotřebitele
(1) Xxx xx cizím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nikoli xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xxx, xx je xxxx xx jakosti, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx přitom xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxx-xx pro takový xxx v xxxxxxxxxx xxxx letech odsouzen xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§122
§122 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 148/1998 Xx.
§123
§123 xxxxxxxx právním předpisem x. 175/1990 Xx.

§124
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx poruší xxxxx xxxx omezení xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo jiný xxxxxx závažný xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
§124a
(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxx omezení týkající xx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2) bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na tři xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxxxx vyveze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx na organizaci, xxxxx xx sídlo x xxxxxx, xxxxx xx cizího xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx na xxx let xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§124x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 545/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.1991
§124x
(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) nebo xx takové xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx nebo xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,
b) xxxxxx-xx xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxx značný xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 ve xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
b) spáchá-li xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx velkého xxxxxxx.
§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/1990 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.1991
§124x
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx nepravdivého nebo xxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 2) xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxx léta nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2) xxxxx, poškodí, xxxxx neupotřebitelnými, zatají xxxx xxxxxxxx nevede, xxxxx xxx učiní xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx programového vybavení xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx evidence xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx.
§124c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/1990 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.1991
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničním obchodu x xxxxxxxxx materiálem
§124x
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až deset xxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude pachatel xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx skupinou,
x) xxxxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za válečného xxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značný prospěch, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§124e
(1) Xxx poruší nebo xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx tím, xx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem xxxx xxxxxxx pro xxxxxx obchod x xxxxxxxxx materiálem, nebo xxxx nepravdivý nebo xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydána, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxxx nebo zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx materiál xxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xx spojení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx v úmyslu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§124e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 38/1994 Xx. x účinností xx 1.4.1994
§124x
(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx k zahraničnímu xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx xxxxxx nepravdivým xxxx neúplným dokladem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxx licence, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx vede evidence xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§124f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/1994 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.1994

Oddíl xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
§125
Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x jmění
(1) Xxx xxxxxx účetní xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přehledu x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ač xx k xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
xxx v takových xxxxxxxx knihách, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxx xxxxxx účetní xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx neupotřebitelnými xxxx xxxxxx x xxxxxx tak majetková xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x řádné xxxxxxxx xxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené xxxxx x xxxxxxxxxx sloužících xxx zápis xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nepravdivé nebo xxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx listin, xx xx x tomu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinen.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx škodu xx xxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§126
Xxxxxxxx povinnosti x xxxxxx x xxxxxxxx
Xxx x insolvenčním řízení xxxx nebo ztěžuje xxxxx funkce insolvenčního xxxxxxx, a xxx xxxxxx účel insolvenčního xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx nebo xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx trestem.

§127
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Kdo x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx styku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo vážnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příjmů xxxxx xx značném xxxxxxx.

§128
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Kdo x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx užije xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxx, kterou xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku, x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx organizovaném xxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx tři xxxx xxxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx, xxxx orgánu, xxxxxxxxx, podnikatel xxxx xxxxxxxx na podnikání xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xx xxxxx k uzavření xxxxxxx xx úkor xxxxx xxxx xxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xxx sebe xxxx xxxxxx značný xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxx nebo xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.
Pletichy xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
§128x
(1) Xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo veřejnou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soutěžiteli xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úkor xxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx získá xxxxxx prospěch.
(3) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxxxx xxxx xx xx slíbit xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch.
§128x vložen právním xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§128x
Kdo xx dopustí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jiného, xxx xx xxxxxx xxxxxx x soutěži,
x) xxxxxx poskytne, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za to, xx xx zdrží xxxxxx x xxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxxx x soutěži,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
§128x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

§128x
Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx veřejné xxxxxx xxxx xxx, xx
x) xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jiného, xxx xx xxxxxx xxxxxx xx podávání návrhů xxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch xx xx, že se xxxxx podávání návrhů xxx dražbě, nebo
c) xxxx nebo přijme xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xx to, xx se zdrží xxxxxxxx návrhů xxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
§128c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

§129
Vystavení nepravdivého xxxxxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx vystaví xxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým trestem.
§129x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Evropských xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx xxxx jejich jménem, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxx některého xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx zkrátí xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx šest měsíců xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 škodu xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxx, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 nebo 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx.
§129x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 122/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

§130
§130 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§131
§131 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§132
§132 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§133
§133 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.

§134
§134 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§135
§135 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§136
§136 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Xx.
§137
§137 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§138
§138 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.

§139
§139 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

Xxxxx třetí
Trestné činy xxxxx měně a xxxxxxx xxxx daňové
§140
Padělání x pozměňování xxxxx
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx opatří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peníze, xxxxx xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx léta xx osm xxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx peníze v xxxxxx xxxx xx xxxx pravé xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx
xxx padělané xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxx až deset xxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx značném xxxxxxx.

§141
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx jako xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx nebo xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
§142
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx jinému opatří xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx předmět xxxxxx k xxxxxxxx xxxx pozměňování xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 při xxxxxx svého xxxxxxxx.

§143
Společné xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx §140 xx 142 xx poskytuje xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§144
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Kdo neoprávněně xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx tuzemských xxxxx, xxxx
kdo takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx oběhu,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) poškozuje xxxxxxxx peníze.

§145
Padělání x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxx pozmění poštovní xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxx známky xxxxxxx uvádí do xxxxx nebo xxxx xxxxx jako xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx značném xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxxx.
§145x
Xxxxxxxx x pozměňování xxxxxxx x označení zboží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nálepky x xxxxxxxx zboží xxx xxxxxx účely xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxx jím zmocněnou xxxxxxxxxx osobou jako xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěch, xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx oběhu xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx prospěch.

§146
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx hospodářství
Kdo x xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem pro xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx nouzový xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx šest xxx.

§147
Xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx rozsahu xxxxxxx svoji xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx daň, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx jeden rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§147a
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx (§147) zaniká, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnil xxxxx, xxx soud xxxxxxx xxxxxx počal xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§147x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998

§148
Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x podobné xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§148a
Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx x xxxxxxxxx x označení xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s právním xxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx, xxxx
kdo x rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxx uvádí xx xxxxx xxxxx xxx nálepek x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx značný prospěch.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.
§148x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 290/1993 Xx. x účinností xx 1.1.1994
§148b
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x včasné xxxxxxxx xxxx jinému xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu.
§148x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, ochranných známkách, xxxxxxxxxx vzorech a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx právu, proti xxxxxx souvisejícím s xxxxxx autorským a xxxxx právům x xxxxxxxx
§149
Nekalá xxxxxx
Kdo jednáním, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zvyklostmi xxxxxxx, xxxxxxx dobrou xxxxxx xxxx ohrozí xxxx xxxx xxxxxx podniku xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx peněžitým trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§150
Xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx, obchodnímu xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Kdo xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx oběhu xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx označované ochrannou xxxxxxx, x níž xxxxxxxx výhradní xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx hospodářského prospěchu
a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označením xxxxxx, x němuž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
§151
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x chráněnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobku, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.

§152
Porušování xxxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x databázi
(1) Xxx neoprávněně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k autorskému xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx televiznímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) dopustí-li xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx třetí
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx
Oddíl xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pravomoci státního xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx
Útok xx xxxxxx xxxxx
§153
(1) Xxx xxxxx xxxxxx x úmyslu xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 těžkou újmu xx zdraví, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§154
(1) Kdo jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ublížením xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxx
x) xxx xxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.
(2) Kdo hrubě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
§155
(1) Kdo xxxxx xxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxx na výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx činitele, xxxx
x) pro xxxxx xxxxxxxxx veřejného činitele,
bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx.
(2) Odnětím svobody xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xx zdraví, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

§156
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx usmrcením, xxxxxxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx činitele, xxxx
x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx na tři xxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 253/1997 Xx.
§156a
§156a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§157
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx podle §155 x 156 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx vystoupila xx podporu xxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činitelů
§158
Zneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Veřejný xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx xxxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx zákonu,
b) překročí xxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poruchu x xxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxxxxx, nebo
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
§159
Xxxxxx xxxxx veřejného činitele x nedbalosti
(1) Xxxxxxx činitel, který xxx výkonu své xxxxxxxxx z nedbalosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 vážnou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
b) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxx
§160
Xxxxxxxxx úplatku
(1) Xxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx dá xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 úplatek xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2
x) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 nebo 2
a) x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx značný prospěch.

§161
Xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytne, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx trestem.
(2) Odnětím xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx prospěch xxxx xxxxxxxx jinému xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx, nebo
b) spáchá-li xxxxxx čin vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§162
Nepřímé úplatkářství
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za to, xx xxxx svým xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx, nebo za xx, xx xxx xxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.
(2) Kdo x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§162x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Úplatkem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx majetkovém xxxxxxxxx xxxx xxxxx zvýhodnění, xxxxx xx dostává xxxx xx dostat xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx souhlasem xxxx xxxxx, a xx kterou xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx činitelem xxxxx §160 xx 162 se xxxxx xxxxx uvedené x §89 xxxx. 9 xxxxxx též xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, soudním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx státu,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxx, zaměstnaná xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx nadnárodní xxxxxxxxxx vytvořené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x podniku, x xxxx má xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republika xxxx cizí stát,
pokud xx x výkonem xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx práce xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx obecného xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Za xxxxxxxxxxx xxxx obecného xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedocházelo k xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků těchto xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§163
Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§161) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§162) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx slíbil xxx xxxxx, xx xxx o xx xxxxxxx, x xxxxxx x xxx dobrovolně x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x svým xxxxxxx poměrům bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, byl-li úplatek xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §162a xxxx. 2 xxxx. a) až x) xxxx písm. x), xxx-xx o xxxxxxxxx činitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v podniku, x němž xx xxxxxxxxxxx vliv cizí xxxx.
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§163a
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kdo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx teroru (§93) xxxx teroristického xxxxx (§95).
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx vedoucím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§93) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95).
(4) Xxxxxxxxxx §43 a 44 xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 neužije.
§163b
Xxx xxxxxx čin xxxxxxx x §163a, xxxx xxxxxxx, učinil-li o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy nebezpečí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, než xx uveden x §163a, xxxxx xxx xxxxx odstraněno. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxx náčelníku.
§163x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/1995 Xx. x účinností xx 1.9.1995
§163x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx úkoly xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx trestný xxx xxxxxx na xxxxxxxxx spolčení xxxxx §163a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti spáchané xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Beztrestným xx xxxxxxx agent, xxxxx xxxxxxxx spolčení xxxxxxx nebo xxxxxxxx.
Oddíl pátý
Xxxxxxx formy xxxxxxx xxxxxxxxxxx
§164
Xxxxxxxxxxx
Xxx veřejně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.
§165
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxx xxxxxxx vychvaluje xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo x úmyslu xxxxxxxx x xxxxxxxx činem xxxxxxx
x) pachatele xxxx xxxxx jemu xxxxxxx odmění xxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxx
b) na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§166
Nadržování
(1) Xxx pachateli xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x úmyslu umožnit xx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, trestu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; pomáhá-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx mírnější, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mírnějším.
(2) Kdo xxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx prospěch xxxxx xxxx blízké, xxxx xxxxxxx, xxxxxx by xxx xxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx republiky (§92), xxxxxx (§93), teroristického xxxxx (§95), záškodnictví (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 xxxx. 3 x 4), xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 2 x 3, nebo genocidia (§259), xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§167
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu
(1) Xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx trestný čin xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), xxxxxxxxxxxxxx útoku (§95), záškodnictví (§96), xxxxxxxx (§97), vyzvědačství (§105), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §106, xxxxxxx xxxxx (§114), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §129a xxxx. 5, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz (§140), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §163a xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §171a xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §171b xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí podle §171e, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobními xxxxx xxxxx §178 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179, ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §180a, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §180c xxxx. 2, xxxxxxxxxx výroby x xxxxxx omamných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx §187 a 188, xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§215), vraždy (§219), xxxxxxx (§234), xxxxx xxxxxxx (§234a), xxxxxxxxxx (§241), pohlavního xxxxxxxxxx xxxxx §242, xxxxxxx xxxxx §247 odst. 4, xxxxxxxxxx xxxxx §248 odst. 4, xxxxxxx podle §250 xxxx. 4, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §250a xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §250b xxxx. 5, podílnictví xxxxx §251 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti podle §252a xxxx. 4 x 5, genocidia (§259), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx boje (§262), xxxxxxx xxxxxxxx (§263), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§264), xxxxxxxxxxxxxx rozkazu xxxxx §273 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx vojenské xxxxxxxxxx xxxxx §275 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §279a xxxx. 3 x §279b xxxx. 3, xxxxxxxx (§282) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §288 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxx dokončení xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Kdo xxxxxx xxx uvedený v xxxxxxxx 1, není xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx překazit bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx sebe xxxx osobu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, jiné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnosti, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§91), rozvracení republiky (§92), teroru (§93), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), sabotáže (§97), vyzvědačství (§105), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §106, xxxxxx xx zločinném xxxxxxxx xxxxx §163a odst. 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx (§259).
(3) Xxxxxxxx trestný xxx xxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; voják může xxxxx toho učinit xxxxxxxx veliteli nebo xxxxxxxxx.

§168
Xxxxxxxxxx trestného xxxx
(1) Xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vlastizrady (§91), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§92), xxxxxx (§93), teroristického xxxxx (§95), záškodnictví (§96), xxxxxxxx (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 xxxx. 2, 3 x 4), xxxxxxxx utajované xxxxxxxxx (§106 x 107), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zbožím x xxxxxxxxxxxxx (§124a, 124b, 124c), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§124d, 124e, 124f), xxxxxxxx x pozměňování xxxxx (§140), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§171e), xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxx (§178 xxxx. 3), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§163a xxxx. 2 x 3), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §179, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §180a, xxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx podle §180c xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxx osoby (§215), xxxxxx (§219), genocidia (§259) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§262), x xxxxxx trestný xxx xxxxxxxx bez odkladu xxxxxxxx zástupci nebo xxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx xxxx, jde-li x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx na některý x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx učinit, xxxx xx xxxx xxxx xxxxx blízkou xxxxx x nebezpečí xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx stíhání. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§91), xxxxxxxxxx republiky (§92), xxxxxx (§93), teroristického xxxxx (§95), xxxxxxxxxxxx (§96), sabotáže (§97), xxxxxxxxxxxx (§105 xxxx. 2, 3 x 4), ohrožení utajované xxxxxxxxx (§106 a 107), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §163a xxxx. 2 x 3 nebo xxxxxxxxx (§259).
(3) Oznamovací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx advokátní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxx xxxxxxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oprávněním x výkonu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx
Xxxx rušení xxxxxxxx státního xxxxxx
§169
§169 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Sb.
§169a
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx soudu
(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 v xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prospěch, nebo
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§169x
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo
kdo xx opakovaně xxx xxxxxxx jednání k xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx
xxx opakovaně jednání xxxxx zmaří,
bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
§170
§170 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb.
§170x
§170x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§171
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx
(1) Xxx maří xxxx xxxxxxxxx ztěžuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx
x) xxx xxxxxxxx a bez xxxxxxx důvodu xx xxxxxxx x místě xxxx obvodě, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx, ačkoli mu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo mu xxx xxxxx xx xxxxx republiky xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zmařil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uloženy xxxxxx, xxxx jinak, zejména xxxxxx z ústavu, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx ochranné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx maří dohled xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení,
e) xxxxxxx xx xxxxxxxxx jednání, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx trestu, xxxx
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx nenastoupí xx xxxxx xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nástupu xxxxxx xxxxxx trestu,
bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx zmaří xxxx xxxxxxxxx ztíží xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx
x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx jinou majetkovou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) uprchne stráži, x xxxxx nebo x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem.
(3) Xxx poté, co xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x občanském soudním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx soudem schválené xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státního orgánu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx.
(4) Xxx xx xxxxxxx závažného nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x předběžném xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx do xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx.

§171a
Organizování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx pomáhá xxxxxxxxxx překročit státní xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx mu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx 11) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem činnosti.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx usnadnit xxxx xxxxxxx xxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx smrti,
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem těžkou xxxx na zdraví xxxx jiný zvlášť xxxxxxx následek,
d) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový čin xx zbraní, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx dvanáct let xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx osob xxxx xxxx,
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxxx x organizovanou skupinou xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx, nebo
d) spáchá-li xxxxxx čin jako xxxxx za xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.
§171b
Násilné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zorganizuje,
x) spáchá takový xxx xx zbraní xxxx xxxxxxx xx xxxxx osobami,
c) xxxxxx xxxxxx xxx x úmyslu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx jiný xxxxxx závažný xxxxxxxx,
x) způsobí xxxxxxx xxxxx značnou xxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxx xxxx xxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxx velkého xxxxxxx,
c) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxxxx x organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx voják xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§171x
Xxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodních xxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxxxx vzdušným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců až xxx xxxx.
§171x
Napomáhání x neoprávněnému pobytu xx xxxxx republiky
(1) Xxx v xxxxxx získat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx
x) spáchá xxxxxx čin v xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx trestný xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) získá-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za válečného xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§171e
Porušování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx dodržování xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Organizaci spojených xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, nebo
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx sebe nebo xxxxxx značný xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxx let xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve více xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
§171e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2007 Xx. x účinností xx 12.7.2007
§172
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xx zúčastní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dozorčímu xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx až xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§173
§173 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/1998 Sb.

§174
Xxxxx obvinění
(1) Xxx xxxxxx xxxxx obviní x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stíhání, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 značnou škodu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§175
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx posudek
(1) Xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxx jako xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx soudem, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx orgánem, který xxxx přípravné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxx xxxx vyšetřovací xxxxxx Poslanecké sněmovny
a) xxxxx nepravdu o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx zamlčí,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx 2 značnou škodu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§175x
Křivé xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxx tlumočník nesprávně, xxxxx zkresleně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx státním xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které mají xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxx tlumočník xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vyšetřovací xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tlumočí xxxx xxxxxxx překládá, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx až deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2002
§175b
Xxxxxxxx x vystavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxx padělá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx užít xx v řízení xxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxx takové zprávy, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx způsobilá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo hrubě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x nich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxx xxxx jiného, xxx je xxxx xxxxx v xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x trestním xxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxx, nebo
xxx xxxxx xxxxxx lékařské xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx x řízení xxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x trestním xxxx občanském soudním xxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) opatří-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx
b) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§175x vložen xxxxxxx předpisem x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

§176
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změní xxxx obsah x xxxxxx, aby jí xxxx užito xxxx xxxxx, nebo
kdo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
§176x
Nedovolená xxxxxx a xxxxxx xxxxxx pečeti x xxxxxxxx xxxxxxx
Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy x vyobrazením xxxxxxxx xxxxx xxxx razítko, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plnit xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§176x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998

§177
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxxxx násilím xxxx xxxxxxxxx násilí xxxx lstí xxxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxx hlasovacího xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx nutí, nebo
kdo xxxxxx údaje v xxxxxxx x počtu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx volební xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxx xxxx referendem xxxxx vědomě použije xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na šest xxxxxx xx xxx xxxx.
§178
Neoprávněné xxxxxxxxx s osobními xxxxx
(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx sdělí, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx trestního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx x způsobí xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx x z xxxxxxxxxx, poruší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx získané x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx oprávněných zájmech xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx týkají.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx let xxxx xxxxxxx činnosti xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§178x
Xxxxxxxxx
(1) Kdo neoprávněně xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xx sebe nebo xxxxxx převede, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx neoprávněně ulovené, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx let x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1
a) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxxx prospěch,
b) zvlášť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Hlava čtvrtá
Trestné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx
§179
(1) Xxx úmyslně xxxx xxxx v nebezpečí xxxxx nebo xxxxx xxxx xx zdraví xxxx cizí majetek x nebezpečí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx požár xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, elektřiny nebo xxxxxx podobně nebezpečných xxxxx nebo sil xxxx se dopustí xxxxxx podobného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x krátké xxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx následek.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 úmyslně xxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

§180
(1) Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx obecné nebezpečí xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx, nebo
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx škodu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 2 písm. b)
a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx.
(4) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) těžkou xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.
Ohrožení bezpečnosti xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
§180x
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
a) xxxxx xxxxx jinému xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx usmrcením, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§180x
Kdo xxxxx xxxxxxxxxxx informaci, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx letu xxxx xxxxxxxxx plavidla za xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§180x
Zavlečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx takového prostředku xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx, popřípadě vedle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.
§180d
Xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx držitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 7), xxxx potrestán xxxxxxx odnětí xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.
§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 411/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2006
§181
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hrozivé xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, tím, že xxx závažného důvodu
x) odepře pomoc, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x níž xx xxxxxxx, xxxx
x) zmaří poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým trestem.
Ohrožení a xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx
§181x
(1) Xxx xxxxxxx znečistí nebo xxxxx způsobem poškodí xxxx, vodu, xxxxxxx, xxx nebo jinou xxxxxx životního prostředí xxx, že poruší xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx území, xx xxxxxxx chráněném xxxxx xxxx xx vodním xxxxxx, u něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ohrozí společenstva xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí), xxxx
kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo ztíží xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx životního prostředí, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsobí-li činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pásmo tak, xx xxx zanikne xxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx odstranění xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§181x
(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx (§181a) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým trestem.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx odstranění xx xxxxx xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx let xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 poškození zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdroje, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pásmo tak, xx tím xxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx životního prostředí, x xxxxx xxxxxxxxxx xx třeba vynaložit xxxxxxx xx velkém xxxxxxx.
§181c
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
(1) Xxx, byť x x xxxxxxxxxx, těžbou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx holé seče xx celkové větší xxxxx lesa nebo xxxxxxx lesní xxxxxx xxx xxxxxxx zakmenění xxxxxxxxx zvláštním předpisem xx celkové xxxxx xxxxx lesa, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx seč nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx lesa.
§181x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. s účinností xx 1.7.2002
§181x
Společné xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx §181a x 181b se xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 5 xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 2 km xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx plochou xxxx podle §181c xx rozumí xxxxxx xxxxx xxx 1,5 xx x celkovou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx plocha xxxxx než 3 xx.
§181d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§181x
Xxxxxxxxx x odpady
(1) Xxx, xxx i x nedbalosti, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, přepravuje xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, poruší xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxx x xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx státu xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx oznámení nebo xxxxxxx o souhlas xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxx hrubě zkreslené xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx zamlčí.
(3) Xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) získá-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§181x
(1) Xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, zpracovává, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, zprostředkuje, xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rostlin xxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) dopustí xx xxxxxxxx činu, přestože xxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx povahy xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx letech xxx takový xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zničí, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, přechovává, nabízí, xxxxxxxxxxxxx, sobě xxxx xxxxxx opatří xxxxxxxx xxxxx kriticky ohroženého xxxx druhu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 x xxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx člen organizované xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx, nebo
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
§181x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x účinností xx 1.7.2002
§181x
Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předpisy tím, xx usmrtí, zničí, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx proveze, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ohroženého druhu xx větším xxxxxxx xxx padesáti kusů, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ohroženého xxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§181x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§181h
Xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, poruší xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx z xxxxxxx volně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx planě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rostlin, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx.
§181x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2002

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§182
(1) Xxx úmyslně xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu,
b) xxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxx znečišťujících látek,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podmořského xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx xxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prospěšného zařízení, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.
§183
Kdo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zřetelně xxxxxxxxx xxxxxx bodu xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodu xxxx opěrného xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx peněžitým xxxxxxx.

§184
Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx zařízení (§182 xxxx. 1), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx.

§185
Nedovolené xxxxxxxxxxx
(1) Kdo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sobě xxxx jinému xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx propadnutím xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jichž xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx nezbytně xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx sobě xxxx xxxxxx opatřuje xxxxxx xxxx střelivo,
bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li takový xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu.
§185x
Vývoj, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx bojových prostředků
(1) Kdo xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, vyveze, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výbušniny zakázané xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx pět let.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx provozy xxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xxxx skladování xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, staví xxxx xxxxx.
§185a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.7.2000

§186
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx radioaktivního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, doveze, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx jinému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebezpečnou látku xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx, zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těžkou xxxx na xxxxxx,
x) xxxxx-xx takovým činem xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,
x) získá-li xxxxxxx činem prospěch xxxxxxx rozsahu, xxxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xxxx xxxx organizované xxxxxxx.

Nedovolená xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxx
§187
(1) Kdo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jinak xxxxxx opatří nebo xxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxxx xxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx větším xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) získá-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx vůči osobě xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx zdraví.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx deset xx xxxxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx více xxxx xxxx xxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx činem prospěch xxxxxxx rozsahu, xxxx
x) xxxxxx-xx takový xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx skupinou působící xx xxxx xxxxxxx.

§187x
(1) Xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx psychotropní látku xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx.
§187x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 112/1998 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1999
§188
(1) Xxx xxxxxx, xxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx omamnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset let xxxx xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§188a
Šíření xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx jiné návykové xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podněcuje xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx nakažlivé xxxxxxx
§189
Kdo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx.
§190
Xxx x nedbalosti způsobí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx choroby, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
§191
(1) Xxx, xxx x x nedbalosti, způsobí xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx domácích xxxx xxxxxx hospodářsky xxxxxxxxxx zvířat, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 rozšíření xxxxxx xxxxxxx.
§192
(1) Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx choroby nebo xxxxxx užitkových xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
§193
(1) Xxx xx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx účel xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx užití x obvyklému xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.
§194
Xxx xx na prodej, xxxx xxx tento xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx užití x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx majetkové hodnoty.

§194x
Xxxxxxxxxx výroba xxxx
(1) Xxx bez xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxx
xxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx oběhu,
bude xxxxxxxxx, nejde-li x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Stejně bude xxxxxxxxx, xxx neoprávněně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výrobu xxxx.
§195
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx psychotropní xxxxx nebo za xxxxxxxxxx.
(2) Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx, co xx xxxxxxxx za xxxx xx xxxxxx §187, 187a x 188, xxxxx xxxxxxx xx považují za xxxxxxxxx ve smyslu §189 xx 192 x xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §192.

Xxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx skupině xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
§196
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx způsobením škody xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ublížením xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jejich politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, příslušnost x etnické xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§197
§197 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§197x
(1) Kdo jinému xxxxxxxxx usmrcením, xxxxxx xxxxx xx zdraví xxxx xxxxx těžkou xxxxx xxxxxxx způsobem, xx to xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obavu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§197x
§197x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.
§198
Hanobení xxxxxx, etnické xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx
x) některý xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx skupinu xxxx xxxx, xxxx
x) skupinu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx bez xxxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta.
(2) Xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx.
§198a
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob xxxx x omezování xxxxxx xxxx x xxxxxx
(1) Xxx veřejně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx skupině osob xxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx příslušníků, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx xxxx xxxxx x spáchání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně účinným xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xx aktivně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sdružení, xxxxx xxxxxxx diskriminaci, xxxxxx xxxx xxxxxxx, etnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Šíření poplašné xxxxxx
§199
(1) Xxx úmyslně xxxxxxx xxxxxxxxx vážného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obyvatelstva xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx poplašnou xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx ví, xx je xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sdělí xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxx hromadnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poruchu v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo x činnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§200
Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx způsobí, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxx, xx xxxxxxxxx poplašnou xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx léta.

§201
Ohrožení pod xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx látky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo způsobit xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xx tři xxxx xxxx zákazem činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx-xx xx čin xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx z výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxx-xx xx obdobný xxx xxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx havárii, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx ublížení xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx činnosti, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředek.

§201a
Opilství
(1) Kdo xx xxxxxxx nebo aplikací xxxxxxxx látky xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx nepříčetnosti, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jinak znaky xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx osm let; xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxx, které xx xxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mírnějším.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1, xxxxx i §12 xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxx nepříčetnosti v xxxxxx spáchat trestný xxx, nebo spáchal xxxxxxx čin x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§202
Xxxxxxxxxxx
(1) Kdo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neslušnosti xxxx výtržnosti xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx dvě xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§202a
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nakládá x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx peněžitým trestem.
(3) Odnětím svobody xx xx xxx xxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx organizované xxxxxxx.
§202x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§203
Xxxxxx xxxxxx
(1) Kdo xxxx xxxxx, ačkoliv xxx za xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx takový čin x posledních xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxx utýrá xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestem.
(3) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§204
Xxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) získá-li xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin jako xxxx organizované skupiny, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx než osmnáct xxx.
(4) Odnětím xxxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 2 xx xxxxx mladší xxx xxxxxxx let.
§205
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxxxx dílo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxx
x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
x) xx místě, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Kdo xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkuje, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fotografické, xxxxxxx, počítačové, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,
x) x němž xx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx k xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx pohlavní styk xx xxxxxxxx,
anebo xxx xxxxxxx z xxxxxxxx pornografického díla,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx xx tři xxxx, zákazem činnosti xxxx propadnutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx šest xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2
x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
c) x xxxxxx xxxxxx xxx sebe nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2
x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.
§205x
Přechovávání xxxxxx pornografie
Kdo xxxxxxxxxx fotografické, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívá xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
§205x xxxxxx právním předpisem x. 271/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2007
§205x
Xxxxxxxx xxxxxx x výrobě xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx, zjedná, najme, xxxxx, svede nebo xxxxxxxx dítě x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx x odstavci 1
a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
b) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx značný xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1
x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxxx prospěch velkého xxxxxxx.
§205x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 271/2007 Sb. s xxxxxxxxx od 1.12.2007

§206
Xxxxxxx
(1) Xxx x xxxxx sdělí nepravdivý xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx značnou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x spoluobčanů, xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, narušit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na jeden xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§207
(1) Xxx xxxxx, která je x nebezpečí smrti xxxx jeví xxxxxx xxxxx xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx tak xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx sebe xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx rok.
(2) Xxx xxxxx, která xx x nebezpečí xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, neposkytne xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takovou xxxxx poskytnout, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

§208
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dopravní xxxxxx, xx xxx xxx účast, xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, potřebnou xxxxx, xx tak xxxx učinit xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§209
Poškozování cizích xxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx, nebo
b) xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx se xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§209a
Nedovolené nakládání x xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx
(1) Xxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 12) xxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, tkáně xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx nakládá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12).
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 prospěch xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx ve xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech.
§209x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x lidským xxxxxxx x lidským xxxxxxx
(1) Xxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx embrya pro xxxx účel xxx xxx přenesení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx embryo nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buněk xxxx jejich linií,
x) v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx embryo xxxx větší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
e) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxx, xxxx
f) xxxxx výzkumu na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxxxx provádí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx klonování),
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx až tři xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx organizované xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx opětovně, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více státech, xxxx
b) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx.
§209b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006
Hlava xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
§210
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jiné, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx.
§211
§211 xxxxxxxx právním předpisem x. 159/1989 Xx.

§212
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx dítě, o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x které xx xxxx xxxxxx xxxxxxx pomoc, x xxxxxxx xx tím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx xx tři xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx xxxxxx nebo smrt.

§213
Xxxxxxxxx xxxxxxx výživy
(1) Xxx xxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxx plnění xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyživovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx.

§214
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§213) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dříve, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§215
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxx týrá xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx surovým xxxxxxxx xxxx xx xxxx osobách, xxxx
x) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx činu xx xxxxx xxxx.
§215x
Xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
(1) Xxx týrá xxxxx xxxxxxx xxxx jinou xxxxx žijící x xxx ve společně xxxxxxxx bytě nebo xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx surovým xxxxxxxx xxxx xx xxxx osobách, nebo
x) pokračuje-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx dobu.
§215x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 91/2004 Xx. s účinností xx 1.6.2004

§216
Xxxx
(1) Xxx xxxx xxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx nedostatečně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx o ně xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx opatřit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx mravní xxxxx unesené xxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 těžkou xxxx na xxxxxx, xxxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§216x
Xxxxxxxxxxx x dětmi
(1) Xxx xx odměnu xxxxx xxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, smrt xxxx xxxx zvlášť závažný xxxxxxxx.
§216x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Dítětem xxxxx §216 x 216a xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx.

§217
Xxxxxxxxxx výchovy xxxxxxx
(1) Xxx xxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) umožní xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx let,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, osobě xxxxxx xxx xxxxxxx let xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňuje xxxxxxxx xxx x které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx v xxxxxxx takového xxxx xx xxxxx dobu,
c) xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx
x) získal-li xxxxxxx činem xxxxxx xxxxxxxx.
§217x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Kdo xxxxxxx, xxxxx xxxx poskytne xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxx s xx, xxxx xx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx dvě léta xxxx peněžitým trestem.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ze zavrženíhodné xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx delší xxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
§217x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2003 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004
§217b
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx úplatu xxxx xxxxx výhodu xx xxxxxxxx xx to, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx sama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§217x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§218
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxx xxx osmnáct let xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na jeden xxx.
Xxxxxxxx anabolických xxxxx mládeži
§218x
Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx účelu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.
§218a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
§218x
Xxxxx xxxxxxx nařízením, co xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx x anabolickým xxxxxxx xx xxxxxx §218a.
§218b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxx a xxxxxx
§219
Xxxxxx
(1) Kdo jiného xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx let xxxx výjimečným trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1
x) xx xxxx xxxx xxxx osobách,
b) zvlášť xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx,
x) na xxxxxxx ženě,
e) na xxxxx mladší xxx xxxxxxx let,
f) xx xxxxxxxx činiteli xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx proto, xx xx bez xxxxxxx, xxxx
x) v xxxxxx xxxxxx majetkový xxxxxxxx nebo v xxxxxx zakrýt xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, anebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§220
Vražda xxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxx
Xxxxx, která v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx porodem xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dítě xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx odnětím svobody xx tři xxxx xx xxx xxx.

Xxxxxxxx na zdraví
§221
(1) Xxx xxxxxx úmyslně xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx svědkovi, xxxxxx xxxx tlumočníkovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx na xxxxx xxx jeho xxxx, xxxxxxxxxxx k etnické xxxxxxx, xxxxxxxxx, politické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx tři xxxx xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx.

§222
(1) Xxx jinému xxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx osm xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx tlumočníkovi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) spáchá-li takový xxx xx jiném xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, vyznání nebo xxxxx, xx xx xxx xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx na xxxxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx.

§223
Kdo xxxxxx x xxxxxxxxxx ublíží na xxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mu podle xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx xxxx zákazem xxxxxxxx.

§224
(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta xxxx xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, postavení xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx mu podle xxxxxx.
(3) Xxx z xxxxxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x bezpečnosti práce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx tři xxxx xx xxxxx let.
§225
Xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jiného xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx xxxxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx šest měsíců xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újma na xxxxxx nebo smrt.
§226
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Kdo xxxxxx vydá, xxx x x nedbalosti, xxxxxxxxx pohlavní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§227
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxx x tomu, xxx
x) xxx xxxxxxxxxxx sama xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx požádala xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přerušeno jinak xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx svobody až xx jeden xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx.

§228
(1) Xxx xx xxxxxxxxx těhotné xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx přípustným podle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx.
(2) Odnětím svobody xx dvě léta xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx těhotné xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx těhotenství.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx dvanáct let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx.

§229
Xxxxxxx žena, xxxxx xxx těhotenství sama xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xx xxxxxx nebo xx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx čin xxxxxxx, a xx xxx podle xxxxxxxxxx x návodci x xxxxxxxxxxx.

§230
Xxxxx na sebevraždě
(1) Xxx jiného xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán, xxxxx-xx alespoň x xxxxxx sebevraždy, xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx tři xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx osm let xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx osobě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nedostatečně xxxxxxxx.

Hlava osmá
Trestné xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx
§231
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx bez oprávnění xxxxx užívat xxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úmyslu xxxxxxxx xxxx trestný xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxxx závažný následek.

§232
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx zbaví xxxxxx svobody, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx, smrt xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§232x
Obchodování x xxxxx
(1) Xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, zláká, xxxxxxx, xxxxxx, zadržuje nebo xxxx osobu xxxxxx xxxxxxxx let, xxx xx bylo užito
x) k pohlavnímu xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx sexuálního xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx vykořisťování,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až deset xxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx použití xxxxxx, pohrůžky násilí xxxx xxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx
x) k xxxxxxxxxx styku xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
b) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) k xxxxxxx pracím nebo x jiným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen organizované xxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx těžké xxxx xx zdraví xxxx xxxxx,
c) xxxxxx-xx xxxxxx čin x xxxxxx získat xxxxxx prospěch, nebo
x) xxxxxx-xx takový xxx x xxxxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx xx zdraví, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) spáchá-li takový xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxx, nebo
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx spojení x xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xx více státech.
§232x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 537/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.10.2004

§233
Zavlečení xx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxx zavleče xx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx let xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchou xxxx xxxxxxx nedostatečně xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví, smrt xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§234
Loupež
(1) Kdo proti xxxxxx xxxxx násilí xxxx pohrůžky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx značnou škodu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx smrt.
§234a
Xxxxx xxxxxxx
(1) Kdo xx xxxxxx xxxxxxx x hrozí, že xx usmrtí xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx jinou vážnou xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxx léta xx osm xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx tři léta xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx,
c) xx-xx xxx takovém xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zdraví.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx deset až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§235
Xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx újmy xxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx skupiny,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx škodu,
e) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx svědkovi, xxxxxx xxxx tlumočníkovi x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
f) xxxxxx-xx takový xxx xx jiném pro xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xx je xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let bude xxxxxxxx potrestán, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.
§236
Omezování xxxxxxx vyznání
Kdo xxxxxxx, pohrůžkou xxxxxx xxxx pohrůžkou jiné xxxxx xxxx
x) xxxx jiného x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) jinému x xxxxxxx svobody xxxxxxx xxxxx brání,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx rok.

§237
Xxxxx
Xxx jiného nutí, xxxxxxxxxx xxxx tísně xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx konal, xxxxxxxx xxxx trpěl, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx.

§238
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx neoprávněně xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx tam xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx-xx překážku, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx užije xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx pohrůžky bezprostředního xxxxxx x xxxxxx xxx spáchá xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§238a
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx, pohrůžkou xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx těžké újmy xxxxxxx ve xxxxxx xxxx sdružovacího xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx protiví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pořadatelů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§238x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1990
Xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxxxxxxxx xxxxx
§239
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx písemnosti, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxx dopravním xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx podávané xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx měsíců.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
a) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, nebo
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zprávu podanou xxxxxxxxxxx, telegraficky nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx rok nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§240
(1) Kdo v xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx prospěch
a) prozradí xxxxxxxxx, x xxxx xx dozvěděl z xxxxxxxxxx, telegramu nebo xxxxxxxxxxx hovoru, které xxxxxx určeny xxxx, xxxx
x) takového xxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který
a) spáchá xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo
b) xxxxxx xxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxx xxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx důstojnosti
§241
Znásilnění
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kdo x xxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxx až xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin uvedený x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxx xxx osmnáct xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dvanáct xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx újmu xx zdraví, nebo
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxx mladší xxx patnáct xxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx až patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§242
(1) Kdo xxxxxx xxxxxx x xxxxxx mladší xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlavně xxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 těžkou újmu xx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.

§243
Kdo zneužívaje závislosti xxxxx mladší než xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx souloži, xxxx
xxx xxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pohlavně xxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

§244
§244 vypuštěn právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§245
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx sourozencem, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx.

§246
§246 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 537/2004 Xx.

Hlava xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx majetku
§247
Krádež
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xx xx xxxxxx, x
x) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xx činu xx xxxxxx xxxxxxx xx věc násilím xxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxx,
x) čin xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxx nebo xxx xxxx, xxxx
x) xxx xx xxxxxx čin x posledních třech xxxxxx odsouzen nebo xxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx malou.
(3) Odnětím xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx pět xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§248
Xxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxxxx cizí xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx osoba, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, nebo
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx pět xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§249
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizí xxxx
(1) Xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
xxx xx xxxxx majetku xxxxxxx škodu nikoli xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Odnětím svobody xx xxxx měsíců xx xxx xxxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx škodu nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§249a
Neoprávněný xxxxx do xxxxx x xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostoru
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx dům, byt xxxx nebytový xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx oprávněné osobě x xxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx brání.
§249a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. x účinností xx 1.1.1994
§249x
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxx xx neoprávněně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx předmět xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.

§250
Xxxxxx
(1) Xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxx x xxxx, využije xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, a xxxxxxx xxx xx xxxxx majetku xxxxx xxxxxx nepatrnou, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na dvě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx nebo peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 škodu nikoli xxxxx.
(3) Odnětím svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxx následek.
(4) Xxxxxxx svobody na xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx.
§250x
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkreslené xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx zamlčí, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxx bude potrestán, xxx xxxxxxx vyvolá xxxxxxxxx událost, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úmyslu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx léta nebo xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx osm xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx majetku xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažný xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsahu.

§250x
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Kdo xxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxx xx x xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx bez souhlasu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, subvenci xxxx xxxxxx na xxxx xxx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx nikoliv xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě léta xx osm xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx dvanáct xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§250x vložen xxxxxxx předpisem x. 253/1997 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1998
§250x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx
(1) Kdo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx sázku, xxxxx xxxxxxxx nezaručují xxxxx xxxxxxxx výhry xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Odnětím svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx.
§250x (xxxxxxx §250x) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992 - upraveno novelou x. 253/97 Xx.

§251
Xxxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x) xxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx získána xxxxxxxx činem xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx odměna za xxx, nebo
b) xxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx za věc xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x),
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazem xxxxxxxx; xxxxxx-xx však xxx ve vztahu x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestného xxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bude potrestán xxxx xxxxxxx mírnějším.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotě větší xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx větší xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx xx xxx xxx nebo xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxxx k xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo
c) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léta xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx vztahu x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozsahu, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx velkého xxxxxxx.
§251x
§251x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/2002 Sb.

§252
Podílnictví x nedbalosti
(1) Xxx xxxxxx anebo xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxx, která xxxx získána xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx jako xxxxxx za xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 proto, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx nebo funkce xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákona, xxxx
x) xxxxx-xx takovým xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx x xxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx pocházející ze xxxxxx závažného xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.
§252x
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx získané xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo x cizině xxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxx
x) xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x písmenu x),
x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx spáchání xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx trestem xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x věci xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hodnoty, xxxx
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx prospěch.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xx xxx xxx xxxx propadnutím xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxx x xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) získá-li xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx
x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx svého postavení x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící ve xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx velkého xxxxxxx, xxxx
c) získá-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.

§253
Xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxx tísně, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx sobě nebo xxxxxx poskytnout xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx uplatnit xx xx sebe převede,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx prospěch.

§254
Xxxxxxxx věci
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx nikoli xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx, omylem xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, získá-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx prospěch.

Porušování xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
§255
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájmy poškozeného, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx léta až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 škodu xxxxxxx xxxxxxx.
§255a
(1) Xxx x vědomé xxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tím, xx poruší xxxxx xxxxxx mu xxxxxxxx xxxx smluvně převzatou xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx správě xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx roky bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx osoba, xxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým činem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§255x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. x účinností xx 1.5.2000

§256
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx, xxxxxxx, zatají, xxxxx, xxxxx neupotřebitelnou xxxx odstraní xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prohlášení x svém xxxxxxx xxxx o majetku xxxxxxxxx osoby, za xxxxxx je oprávněn xxxxxx, xxxx v xxxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxx údaje,
bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx i xxx xxxxxxxx zmaří uspokojení xxxxxxxx xxxx osoby xxx, xx
x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, zcizí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) x xxxxxxx dlužníka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx.
(4) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx osm xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx velkého rozsahu.

§256a
Zvýhodňování věřitele
(1) Kdo xxxx dlužník, xxxxx xxxx xxxxxxx plnit xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, byť i xxx částečně, xxxxxxxxxx xxxxx věřitele tím, xx zvýhodní xxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx.
§256b
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx jako xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx si xx xxxxxx majetkový xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx bude potrestán, xxx jako insolvenční xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx dá xxxxxx xxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx majetkový nebo xxxx xxxxxxxx, který xx nepřísluší.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 značnou xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1, 2 xxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§256x
Xxxxxxxxxx
(1) Kdo, byť x x xxxxxx xxxxxxxxxx [§5 písm. x)], xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že
x) činí vydání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx v xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozporu xxxx xxxxxx nepoměru x xxxx účelem,
d) xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx půjčky xxxx xxxxx jiným xxxxxx, xx xx je x hrubém xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx podnikatelského rizika xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx nenáleží x xxxx pravidelné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx x xxxxxx nepoměru x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx xxxx zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým trestem.
(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx, byť x z vědomé xxxxxxxxxx [§5 xxxx. x)], xx xx, xx je xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx závazek xxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 škodu xxxxxxx xxxxxxx.
§256c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 105/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2000

§257
Xxxxxxxxxxx cizí xxxx
(1) Xxx xxxxx, poškodí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx věc a xxxxxxx xxx xx xxxxx majetku škodu xxxxxx nepatrnou, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 na věci xxxxxx, znalce nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx na xxxx xxxxxx pro xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxx xxxx xxxxx, že xx bez vyznání,
c) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxx škodu, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx velkého xxxxxxx.
§257x
Poškození x zneužití záznamu xx nosiči informací
(1) Xxx získá xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx způsobit xxxxxx xxxxx nebo jinou xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, změní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx programového vybavení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx zákazem xxxxxxxx nebo peněžitým xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx velkého xxxxxxx xxxx získá-li sobě xxxx jinému prospěch xxxxxxx rozsahu.
§257x
(1) Xxx xxxxxxx cizí xxx tím, xx xx postříká, pomaluje xx xxxxxx xxxxxx xxxx jinou látkou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx rok xxxx xxxxxxxxx trestem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 značnou xxxxx xxxx spáchá-li xxxxxx čin xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx věci, xxxxx xxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx rozsahu.
§257b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001
§258
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx důležitý obecný xxxxx xxx, xx xxxxx, poškodí, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx věc, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx nebo peněžitým xxxxxxx nebo propadnutím xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Hlava xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
§259
Xxxxxxxxxx
(1) Kdo x xxxxxx xxxxxx úplně xxxx částečně některou xxxxxxx, etnickou, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx převádí xxxx x jedné takové xxxxxxx do xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx nebo xxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na dvanáct xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx činu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
§259a
Mučení x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
(1) Kdo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx územní samosprávy xxxx soudu jinému xxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx a krutým xxxxxxxxxx působí xxxxxxx xxxx duševní utrpení, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) spáchá-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
c) xxxxx-xx takový xxx xx xxxxx dobu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 těžkou xxxx na xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx osm xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx.
§259x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Podpora x xxxxxxxxx xxxxx směřujících x potlačení práv x xxxxxx xxxxxxx
§260
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x potlačení xxxx x svobod xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, rasovou, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zášť xxxx xxxx xxxx xxxx skupině xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tiskem, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxx-xx takový čin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu.
§261
Kdo xxxxxxx projevuje sympatie x xxxxx xxxxxxxxx x §260, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx xxxx.
§261x
Kdo xxxxxxx xxxxxx, zpochybňuje, xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců xx tři xxxx.
§261x vložen právním xxxxxxxxx x. 405/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2000
§262
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku x nedovolené vedení xxxx
(1) Xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx takto xxx xxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxx xxx.
(2) Xxxxxx bude potrestán xxxxxxx, který x xxxxxxx s ustanoveními xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx války xxxxxxx
x) xxxxxxx vojenskou xxxxxxx xxxxxxx obyvatelstvo xxxx xxxxxxx xxxxx xx životě, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx proti nim xxxx x důvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxx xxxx poškodí přehradu, xxxxxxxx elektrárnu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přírodní xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx na pět xx patnáct let xxxx výjimečným trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§263
Xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, utečenci, xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx již složili, xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx xxxx xx xxxxx let.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx za války xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxx tím, xx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, žen x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřítele, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x plnění jejich xxxxxxxxxxxxx úkolů.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx.
§263x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Kdo xx války xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstvo xxxxxxx xxxx hrozbou xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři léta xx xxxxx let.
(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, xxx za xxxxx
x) zničí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nezbytnou xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx oddaluje xxxxxx xxxxxxxxx obyvatelstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsazeného xxxxx,
x) xxxxxxxx obsazené xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
e) xxxxxxxx znemožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx patnáct xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek.
§263x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx. x účinností xx 1.7.1990
§264
Xxxxxxx x xxxxxxxx válečných xxxxxxx
Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx operací, xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx válečnými xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxx se, využívaje xxxx tísně, cizí xxxx,
x) svévolně xxxx majetek xxxx xxxx jej pod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
c) xxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxx léta xx patnáct let xxxx výjimečným xxxxxxx.
§265
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných a xxxxxxxx znaků
(1) Xxx xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaků nebo xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxx xxx označení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo evakuace, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xx xxxxx zneužije xxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vlajky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx stejnokroje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx jedenáctá
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx
Oddíl xxxxx
Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx
§266
Maření xxxxxxxxxxxx k službě
(1) Kdo sebe xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx vlasti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest měsíců xx xxx let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu.
§267
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx odvodní povinnost xxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu.

§268
Xxxxxxxxx branné povinnosti
(1) Xxx xx dopustí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx branné xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na xxxxx xxx.
(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxx se xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx léta.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx pět xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, spáchá-li čin xxxxxxx v odstavci 1 nebo 2 xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx
§269
(1) Kdo xx základě řádně xx doručeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx v takovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na tři xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx stavu ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§270
(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozkazu x nedbalosti nenastoupí xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx uplynutí xxxxx stanovené x xxxxxxx povolávacím rozkaze, xx mu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překážka, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx bude xxxxxxxx potrestán, spáchá-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za válečného xxxxx.
§270x
Opakovaný xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx §269 x xx xxxxxxx čin xxxxx §270 xx vyloučen.
§270x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§271
Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vstupu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.
§272
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, osobní xxxx věcnou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,
xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx, nebo
xxx xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx xxxx peněžitým xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, ohrozí-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx měrou xxxxx obrany xxxxxx.
Oddíl xxxxx
§272x
§272x (xxxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 587/2004 Xx.
§272x
§272x (xxxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 587/2004 Xx.

§272x
§272x (oddíl xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 587/2004 Xx.

§272d
§272d (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 587/2004 Xx.
§272x
§272x (xxxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx předpisem x. 587/2004 Sb.

Xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxx vojenské podřízenosti x xxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§273
(1) Kdo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx xxx léta xx xxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx skupinou xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx zbraní,
c) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxxxxxx, xx xx xxx mohl xxxxxx xxxx podstatně xxxxxx xxxxxxx důležitého služebního xxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx činem xxxxxxxx xxxxxx pohotovosti útvaru xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx patnáct xxx xxxx výjimečným trestem xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xx stavu ohrožení xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§274
(1) Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx smrt, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx bojové pohotovosti xxxxxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxx situace.

§275
Zprotivení x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Kdo xxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxx vojenské xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx vojenské xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx tři léta.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx c) xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx situace.
Urážka xxxx xxxxxx
§276
Xxx xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxx, xxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

§277
(1) Kdo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx urazí
a) nadřízeného xxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxx xxxx.
(2) Odnětím svobody xx šest xxxxxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x době, xxx xxx nebo uražený xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx stráži,
c) spáchá-li xxxxxx xxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xx dvěma osobami, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
§278
(1) Xxx násilím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vojáka stejné xxxxxxxx v době, xxx xxx xxxx xxxxxxx vykonává xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx se xxxxxx xxxx nejméně xx xxxxx osobami, xxxx
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§279
Násilí xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx užije násilí xxxx xxxxxxxxxxx
x) v xxxxxx působit na xxxxx xxxx vojenských xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx šest xxxxxx až xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx se činem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx těžkou xxxx xx zdraví,
b) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx čin xx xxxxxx xxxx nejméně xx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx xxxxxxx xxx nebo výjimečným xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx situace.
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
§279a
(1) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.
(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,
x) spáchá-li xxxxxx xxx nejméně xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx těžkou xxxx xx zdraví xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx stavu ohrožení xxxxx nebo za xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 smrt.
§279x
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nutí k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx až xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx ublížení na xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx následek, xxxx
x) xxxxxx-xx xxxxxx čin za xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo za xxxxxx situace.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobí-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
§280
(1) Xxx xx x xxxxxx xxxxxxx se plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zdraví, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx listinu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxx xx x xxxxxx vyhnout xx výkonu xxxxxxxx xxxxxx nebo plnění xxxxxxxxxx povinností xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, padělá listinu, xxxxxxxx xxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxx jiného xxxxxx, xxxx
xxx xxxxxx xxxxx vojenskou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxxx xxxxxx xx xxx let.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx situace.
§281
Xxx xx za xxxxxx xxxxxxx učiní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

§282
Zběhnutí
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx let.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 za xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

§283
§283 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/1990 Xx.

§284
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Kdo xx xxxxxxxx vzdaluje xx xxxx xxxxx xxx 24 hodiny, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.
(2) Kdo xx svémocně vzdaluje xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxx než xxxx dnů, xxxx
xxx xx xxxxxxxx vzdaluje xx xxxx delší xxx dva xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx důležitých xxxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxxxx rok.
(3) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx než šest xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců až xxx xxx.

Xxxxx třetí
Trestné činy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dozorčí služby
§285
Porušování xxxxxxxxxx strážní xxxxxx
(1) Xxx xx strážní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx poruší, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nařízení xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx pachatel potrestán,
a) xxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vojenský xxxxxx,
x) xxxxxx-xx takový xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) způsobí-li xxxxxxx činem xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx směřovat, xxxx
x) spáchá-li xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx patnáct xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx bojové xxxxxxx x je xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x c).

§286
Porušování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx závažným způsobem, xxx i x xxxxxxxxxx, poruší předpisy xxxx xxxxxxxx této xxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx šest měsíců.
(2) Xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx závažný xxxxxxxx, xxxxx byl povinen xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx čin xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxx.
§287
Porušování xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx vzdušného prostoru
(1) Xxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xx patnáct xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a způsobí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl čtvrtý
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§288
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotky
(1) Xxx popuzuje xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx,
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, nebo
kdo xxxxx xxxxxxxxx rozvrací xxxxx,
xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xxxxxxx svobody na xxx až patnáct xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx v odstavci 1 za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx za xxxxxx xxxxxxx.

§288x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností
(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výzbroje, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx věcného xxxxxxxxxx větší xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxx který není xxxxx, xxxx k xxxxxxxx užití xx xxxxxxx, xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mimoslužebním xxxxxx,
xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až na xxx léta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx bude pachatel xxxxxxxxx,
x) opatří-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prospěch, xxxx
x) xxxxxxx-xx úmyslně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 snížení xxxxxxxxxxxxxx, značnou škodu xxxx xxxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx situace.
§289
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx zbabělosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx zajetí, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx deset xx xxxxxxx let nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§290
Xxxxxxxxx xxxxxxxx úkolu
(1) Xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx situace, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xx xx xxxxxx situace xxxxxx xxxxxxxxxx splnit xxxxxx úkol xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx deset xx xxxxxxx xxx xxxx výjimečným xxxxxxx.
§291
Xxxxxxxx xxxxxxxx prostředků
(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, opustí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxx.
(2) Xxxxxxx svobody xx pět až xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx následek.
§292
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepříteli
Xxxxxxx, který, xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx situací, nepříteli xxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, nejednal-li v xxxxxx podporovat nepřítele, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx trestem.
§293
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx průvodu, xxxx
xxx xxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na dvě xxxx.

Xxxxx xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§294
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx
Xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx silách podle §270 nebo xxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, není xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx společnost xx xxxx.
§295
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx
x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx od svého xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx přidělení,
x) se xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxx ač xxxxxxxx xxxx xxxx odůvodněné xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxx, přeložení, služební xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) byl xxxxxxxx xx bojových xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxx vojenskému xxxxxx, xxxx
d) xx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru xx xxxxxxx xxxx xx osvobození x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ
PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§296
(1) Trest xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx čin, který xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx trestu se x takovém případě xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 16/1945 Xx., x potrestání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x jejich pomahačů x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 33/1945 Xx. XXX, x xxxxxxxxxx fašistických xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx je xxxxxxxx x doplňujících.
§297
(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx trestů postupně xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx patnáct xxx, xxxx xxxxx trest, xxxxxxxxx postupně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx poměrně xxx, xxx nevykonaný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho zbytek xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx xxx pět xxx, xxxxxx soud xxxxx xxxxx nebo jeho xxxxxx tak, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činil xxx xxx.
(3) Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx trest
x) xxxxxx čestných xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx trest xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx ztráta práva xxxxxxxxx x práva xxxxxxxx funkci xxxxxx x xxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx,
x) zákazu xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx rozsudku, xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx nevykoná.
§298
Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx upuštění od xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §62 i xx xxxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx.
§299
Horní xxxxxxx druhé xxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxx v §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 165/1950 Sb., xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxx xxx.
§300
Xxxxxxx xx:
1. trestní xxxxx č. 86/1950 Sb.,
2. xxxxx č. 63/1956 Sb., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxxxx xxxxx x. 86/1950 Xx.,
3. ustanovení §4 až 6 xxxxxx č. 68/1957 Sb., o xxxxxx přerušení xxxxxxxxxxx.
§301
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1962.
Novotný x. x.
Fierlinger x. r.
Xxxxxx x. x.
Xxxxxx XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx nevykoná; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx případě xxxxxxx. Byl-li xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx se xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo souhrnný xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx zkrátí. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx činem xxx xxxxxxxx, a činů xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx uložený xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 10/1989 Xx. xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejného činitele xxxxx §156a trestního xxxxxx soud poměrně xxxxxx. Přitom xxxxxxxxx xx vzájemnému poměru xxxxx hranice trestu xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx stejných xxxxx postupuje, xxx-xx xx tento xxx x sbíhající xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo souhrnný xxxxx.
Článek III xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1989 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.1990
Článek II
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx činem, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nevykoná. Ustanovení x xxxxxxxxx trestu xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Byl-li xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona nejsou xxxxxxxxx xxxx, x xxxx ostatních.
4. Xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona za xxx, xxxxx xxxx xxxxxx posuzován xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx; přitom xxxxxxxxx xx vzájemnému xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x sazby xxxxxxxxx na čin xxxxxxx trestný. Xxxxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx trest.
Xxxxxxxxx-xx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx §41 písm. x) horní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx trest zkrátí xx xxxx xxxxxxx.
5. Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx nebyl xxxxx vykonán trest
x) xxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx něho xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, odňato xxxxx zvláštních předpisů; xx-xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 se xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tři xxxx
x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx výkonu.
7. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zahlazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx účinností xxxxxx xxxxxx
x) bylo xxxxxxxxxx rozhodnuto, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx mladistvému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci,
xxxxx xx od účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
8. Xx ochranného dohledu xxxx jeho nevykonaného xxxxxx se dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 175/1990 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1990
Článek XX
1. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zmocňuje, xxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb.
Xxxxxx XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xx vojenském xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxx trestu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. X xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, soud rozhodne, xx xxxxx xxxxxxxx x první xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Článek III
Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx znění xxxxxxxxx zákona, xxx xxxxxxx x pozdějších xxxx x xxxxxxx.
Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xx. XXX
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. X xxxxxx xxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx zástupce".
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §175 trestního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx prokurátorem nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxxxx arbitráže, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx uložený xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxx, který xxxx trestným xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx trestný čin xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, soud xxxxx poměrně xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx závažnosti xxxx, které od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činy, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činů.
Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 290/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Xx. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx neužije. Xxx-xx xx xxxxxx xxx x sbíhající xx xxxxxxx xxx xxxxxx úhrnný xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx poměrně xxxxxx; xxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx trestnými činy, x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1998.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/1997 Xx. s účinností xx 1.1.1998
Xx. III
1. Žádosti x xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušky podané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx projednají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx zahájené xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů; xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx, xxxxx xx to pro xxxxx xxxxxxxxxx příznivější.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xx xxxx, xxxx bylo x kárném řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xx mu xxxx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx trvání vyškrtnutí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo x xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx napomenutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx hledí, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provinění, popřípadě xxxx xx mu xxxx kárné xxxxxxxx xxxxxx uloženo, x xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; obdobně se xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů kárného xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx hledí, xxxx xx se nedopustil xxxxxxx provinění, xxxxxxxxx xxxx xx mu xxxx kárné xxxxxxxx xxxxxx uloženo, xxxxxxxx-xx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, doba xxxxxxx xxxx.
7. Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx v prodlení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxxxxxx o vyškrtnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
8. Xxxx, po kterou xxxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxx xx vykonávání xxxxxxxxx, xx pro xxxxx rozhodování o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
9. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neslučitelnou x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
10. Xxx, xxxx xxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, trvá-li x tomuto dni xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie x tohoto xxxxxx.
11. Xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na zástupce xxxxxxxx ustanoveného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12. Xxxxxxxxx předpisy přijaté Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisy podle xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřuje; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx stavovský xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx podat návrh xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxx xxxxxxx.
13. Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vysoké škole xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxxxxx též xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získané před 1. xxxxxx 1999 xx právnické fakultě xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx.
Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 210/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.10.1999
Čl. VII
1. Myslivecká, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
2. Členové xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, lesní x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x územní samosprávy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxx ustanovení těchto xxxxxx tímto xxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x případě, xx jejich členové xxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, způsobilosti k xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxx zahájená xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
Xx. VII vložen xxxxxxx předpisem č. 238/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 140/1961 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1962.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

120/1962 Xx., o xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.12.1962

53/1963 Xx., xxxx se xxxx §203 xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx.

x xxxxxxxxx od 17.7.1963

184/1964 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejzávažnějších xxxxxxxxx činů proti xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 24.9.1964

56/1965 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx trestní xxxxx č. 140/1961 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.8.1965

81/1966 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxxx prostředcích

s xxxxxxxxx xx 1.1.1967

148/1969 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx trestní xxxxx x. 140/1961 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.1970

45/1973 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx trestní zákon

s xxxxxxxxx xx 1.7.1973

113/1973 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 31/1973

43/1980 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx trestní xxxxx x xxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.1980

10/1989 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.2.1989

159/1989 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx trestní xxxxx, zákon x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx

x účinností od 1.2.1990

47/1990 Sb., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.1990

84/1990 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.3.1990

175/1990 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx trestní xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1990

456/1990 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 76/1990

457/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 31/1989 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x kterým xx xxxx xxxxxxx zákon x. 140/1961 Sb.

s xxxxxxxxx xx 30.10.1990

545/1990 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.2.1991

490/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 3.12.1991

557/1991 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

392/1992 Xx., úplné znění xxxxxxxxx zákona č. 140/1961 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 79/1992

XXX 929301 nález Xxxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.10.1992

290/1993 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxx zákon x xxxxx XXX x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

38/1994 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.1994

65/1994 Xx., xxxxx znění xxxxxxxxx zákona x. 140/1961 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 19/1994

91/1994 Xx., nález Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 20.5.1994

152/1995 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 283/1991 Xx. x Policii XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 189/1994 Sb., x xxxxxxx soudních xxxxxxxxxx, x zákon x. 59/1965 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.1995, s xxxxxxxx §27 písm. x), §45, §45x x §78, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.1996

19/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 26.2.1997

103/1997 Xx., xxxxx XX XX xx xxx 9. dubna 1997

x xxxxxxxxx xx 7.5.1997

253/1997 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.1998

92/1998 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1998

112/1998 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon XXX x. 200/1990 Xx., o přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.1998, s výjimkou xxxxxxxxxx §34 xxxx. x) a §187x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.1999

148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.1998

167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1999

282/1998 Xx., nález XX xx xxx 14.10.1998 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §160 xxxx. 2 zákona x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 16.12.1998

38/1999 Xx., nález XX (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 11.3.1999

96/1999 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 9.6.99

191/1999 Xx., x opatřeních xxxxxxxxxx xx dovozu, xxxxxx x zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.1999

210/1999 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii, x xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.10.1999

223/1999 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx) x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x vojenských xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.1999

238/1999 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 23/1962 Sb., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 102/1963 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 130/1974 Xx., x xxxxxx správě xx xxxxxx hospodářství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 114/1992 Xx., o ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 289/1995 Sb., x lesích x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2000

305/1999 Xx., x xxxxxx použití, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x o jejich xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.7.2000

327/1999 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 28.12.1999

360/1999 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2000

101/2000 Xx., x ochraně osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.6.2000

105/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2000

121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

405/2000 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

7/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 13.12.2000 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §147 x 147a xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 253/1997 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 25.1.2001

120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2001

127/2001 Xx., xxxxx XX xx dne 20.2.2001 xx věci xxxxxx xx zrušení §250x xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 27.4.2001

139/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., trestní zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2001

144/2001 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.5.2001

256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

265/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

3/2002 Xx., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 7.1.2002

134/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2002

285/2002 Sb., o xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.9.2002

412/2002 Xx., xxxxx xxxxx trestního xxxxxx x. 140/1961 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 146/192002

482/2002 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx vzdušného prostoru XX x xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.11.2002

218/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

276/2003 Xx., o Antarktidě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xxx dne xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv (31.3.2005)

362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (zákonem x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2007)

52/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2004

91/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2004

537/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 119/192002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 156/192000 Xx., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 288/191995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Sb., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.10.2004

538/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x vrácenému prezidentem xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx od 6.11.2004

587/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x návaznosti xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

692/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/1961 Xx., trestní zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx 31.12.2004

411/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

530/2005 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 153/1994 Xx., x zpravodajských xxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2006

70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

115/2006 Xx., x registrovaném xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

135/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

161/2006 Xx., kterým se xxxx zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

227/2006 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.6.2006

253/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

267/2006 Xx., x změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010) x (xxxxxxx x. 28292009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013)

314/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.6.2006

320/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

343/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2006

434/2006 Xx., nález ÚS xx xxx 3.5.2006 xx věci xxxxxx xx zrušení §21 xxxx. 2 zákona x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xx zrušení §403 xxxx. 2, §411 xxxx. 6 písm. x), §411 odst. 7 a §412 xxxx. 2 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), x xxxxxxx znění (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 23.9.2006

178/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 481/2004 Sb.

s účinností xx 12.7.2007

218/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 22.8.2007

271/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2007

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

122/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

296/2008 Xx., x zajištění jakosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x člověka a x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.10.2008

52/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2009

282/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.8.2009

306/2009 Xx., kterým xx mění zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Právní xxxxxxx č. 140/1961 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 40/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2010.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Viz však xxxxx č. 184/1964 Sb.

2) Xxxxx č. 547/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zboží x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

3) Nález Ústavního xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky

Ustanovení §260 xxxx. 1 x §261 xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx., xx xxxxx xx. X xxxx 51 x 52 xxxxxx x. 557/1991 Xx., včetně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx

- x čl. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx ústavním xxxxxxx x. 23/1991 Xx. (xxxx jen "Xxxxxxx"), xxxxxxxxxxx vázanost xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- s čl. 15 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodu xxxxxxx x xxxxxxx,

- x čl. 17 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodu xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx,

- x čl. 40 xxxx. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx použití xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- s čl. 42 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizincům x zásadě xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx občanům,

- x čl. 15 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyhlášeným xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx "Xxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přísnějšího xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutku xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- s čl. 19 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx názor, xxxxx xxxxxxxxxx projevu x xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 trestního xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 557/1991 Sb., xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx s ustanovením č. 39 Xxxxxxx požadujícím, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxx §260 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 557/1991 Sb., xxxxxxx x xxxxxxx, pokud x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx i v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, není v xxxxxxx s ustanoveními čl. 2 xxxx. 2, 3 x čl. 4 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. *)

Xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 557/1991 Xx., část xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx zákonů. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §260 xxxx. 1 tr. xxx., xx znění xxx. xxxxxx, xxxx věty x xxxxxxx xx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 2, 3 x x čl. 4 xxxx. 1, 2 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx §260 xxxx. 1 xx. xxx., xx xxxxx xxx. xxxxxx, xxxx věty x xxxxxxx xx šesti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nálezu xxxxxxxx.

*) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx XXXX.

4) Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon).

Zákon č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 102/1963 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 130/1974 Sb., x xxxxxx xxxxxx xx vodním xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních exekutorech x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6) Zákon č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx x transplantacích tkání x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (transplantační zákon).

7) §81 xxxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §21a xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 217/2002 Xx. x zákona x. 161/2006 Sb.

10) §83 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.

11) Směrnice Xxxx 2002/90/ES xx xxx 28. xxxxxxxxx 2002, xxxxxx se definuje xxxxxxxxxx x nepovolenému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.

12) Zákon č. 285/2002 Sb., x darování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 296/2008 Sb., x xxxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x buňkách).