Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.06.2022.


Zákon o Policii ČR
273/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I - POSTAVENÍ A ČINNOST POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY §1 §2 §3 §4

HLAVA II - ŘÍZENÍ A ORGANIZACE POLICIE §5 §6 §7

Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami státu §7a

Nakládání s majetkem za mimořádné události nebo krizové situace §7b §8

HLAVA III - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Zdvořilost §9

Iniciativa §10

Přiměřenost postupu §11

Prokazování příslušnosti §12

Poučování §13

HLAVA IV - SPOLUPRÁCE A DALŠÍ VZTAHY POLICIE

Díl 1 - Spolupráce §14 §15

Spolupráce s obcemi §16

Spolupráce s ostatními právnickými a fyzickými osobami §17

Díl 2 - Další vztahy

Vyžadování pomoci od osob a orgánů §18

Technická podpora §19

Působení policie v rámci integrovaného záchranného systému, při řešení krizových situací a mimořádných událostí a při přípravě na ně §20

Poskytování ochrany a součinnosti při provádění exekuce a výkonu rozhodnutí §21

Povolávání vojáků, příslušníků Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky k plnění úkolů policie §22

Uveřejňování informací hromadnými sdělovacími prostředky §23

Tísňová komunikace §23a

HLAVA V - OMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY

Obecná ustanovení §24

Připoutání §25

Zajištění osoby §26

Zajištění cizince §27

Policejní cely §28 §29 §30 §31 §32 §33

HLAVA VI - POSTUP VE VZTAHU K VĚCEM

Odnětí věci §34

Předběžné zajištění věci §34a

Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby §35

Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla §36

Zamezení provozu bezpilotního systému §36a

Zajištění, odstranění a zničení věci §37

Držení a používání nebezpečných látek a věcí §38

Rušení provozu elektronických komunikací §39

Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek §40

Oprávnění ke vstupu §41

Zastavení a prohlídka dopravního prostředku §42

Oprávnění policisty při kontrole motorového vozidla požadovat uhrazení nedoplatku §42a

Zadržení tabulek státní poznávací značky a zabránění v jízdě motorového vozidla §42b

Vrácení tabulek registrační značky a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla §42c

Stížnost §42d §43

HLAVA VII - VYKÁZÁNÍ §44 §45 §46 §47

HLAVA VIII - ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ, PROSTORŮ A OSOB

Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů §48

Zajišťování bezpečnosti určených osob §49

Krátkodobá ochrana osoby §50

HLAVA IX - POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ

Obecné ustanovení §51

Donucovací prostředky §52

Obecné podmínky použití donucovacího prostředku §53

Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace §54

Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu §55

Použití zbraně §56

Povinnosti policisty po použití donucovacího prostředku nebo zbraně §57

Zvláštní omezení §58

Zákrok pod jednotným velením §59

HLAVA X - PRÁCE S INFORMACEMI

Obecná ustanovení o zpracovávání informací policií §60

Podání vysvětlení §61

Pořizování záznamů §62

Prokázání totožnosti §63 §64

Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace §65

Získávání osobních údajů pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí §65a

Získávání informací z evidencí §66

Zpracování digitálních fotografií za účelem identifikace §66a

Získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků §67

Pátrání po osobách a věcech §68

Získávání poznatků o trestné činnosti §69 §70 §71 §71a

Podpůrné operativně pátrací prostředky §72

Informátor §73

Krycí prostředky §74

Krycí doklad §75

Zabezpečovací technika §76

Zvláštní finanční prostředky §77

Předávání informací §78

Základní ustanovení o zpracování osobních údajů při plnění některých úkolů policie §79

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §79a

Obecné podmínky zpřístupňování nebo předávání osobních údajů §80

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru §80a

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů bezpečnostním sborům třetích států a mezinárodním organizacím §80b

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů osobám a orgánům ve třetích státech §80c

Zveřejňování osobních údajů §81

Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů §82 §83

Zpracování údajů v Schengenském informačním systému §84

Údaje jmenné evidence cestujících §84a

Pravidla zpracování údajů jmenné evidence cestujících §84b

Využití údajů jmenné evidence cestujících §84c

Mezinárodní spolupráce se třetími státy §84d §85 §86 §87 §88

Zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo předávaných v rámci Evropské unie podle zvláštních předpisů o policejní spolupráci §88a

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů policií v jiných oblastech §88b

HLAVA XI - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE §89 §90 §91 §92 §93 §94

HLAVA XII - NÁHRADA ŠKODY A NÁHRADA ZA POSKYTNUTÍ VĚCNÉ POMOCI §95 §96

HLAVA XIII - KONTROLA POLICIE §97

Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací §98

HLAVA XIV - OCHRANA NÁZVU POLICIE A UDÍLENÍ DARŮ A MEDAILÍ

Ochrana názvu policie §99

Udílení darů a medailí §100

HLAVA XV - PŘESTUPKY §101 §102

ČÁST DRUHÁ §103 §104 §105 §106 §107

ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Společná ustanovení §108

Dokumentace §109 §110 §111 §112 §113 §114 §115

Použití policejní letecké techniky §116 §117 §117a §117b

Přechodná ustanovení §118 §119 §120

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §121

Účinnost §122

Příloha - Názvy a sídla krajských ředitelství

nález Ústavního soudu - č. 161/2019 Sb.; č. 119/2022 Sb.

č. 273/2013 Sb. - Čl. V

č. 130/2022 Sb. - Čl. X

INFORMACE

273
XXXXX
xx xxx 17. xxxxxxxx 2008
x Xxxxxxx Xxxxx republiky

Parlament se xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX A XXXXXXX POLICIE XXXXX XXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "policie") xx jednotný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxxx veřejnosti. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x další xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx svěřené jí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "mezinárodní smlouva").

§3

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie (xxxx xxx "xxxxxxxxx")1) x xxxxxxxxxxx2) zařazení x xxxxxxx (dále xxx "zaměstnanci xxxxxxx").

(2) Xxxxxxx vnitra (xxxx xxx "ministr") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"),

x) x Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx organizační xxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§5

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vytváří xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxx.

(3) Policejní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxx prezidium Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") v xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx policie x xxxxxxxxxx působností,

c) xxxxxxx ředitelství xxxxxxx (xxxx jen "krajské xxxxxxxxxxx"),

x) útvary xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxx. Xxxxxx policie uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx prezidium xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxx nakládání x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx považují xx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§7a

Nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X naložení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx, x xx přenecháním x užívání nebo xxxxxx příslušnosti hospodařit, xxxx xxxxxxxxxx ministr xxxxxxxxx31) x xxxxxxx, xx je xx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§7x

Xxxxxxxxx s majetkem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §19b, 19c x 21 xx 23 zákona x xxxxxxx České republiky x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích35) xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxx věci xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx samosprávným celkem xxxx xxxxx právnickou xxxxxx anebo fyzickou xxxxxx x xxxxxxxxxxx x řešením xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §19b, 19c x 27 xxxxxx x majetku Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx35) se xxxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 51/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§8

(1) Krajské xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx ředitelství xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx složky xxxxx. Xxxxxx policie xxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxxx jsou vnitřními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxxxx 14 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x sídla xxxx xxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Územní obvod xxxxxxxxx ředitelství xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX III

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§9

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxx zdvořilosti x xxxx xxx, xxxxxxxx x důstojnosti xxxx x xxx xxxxxxx.

§10

Iniciativa

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx odstranění xxxxx do xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx policie v xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx úkon x xxxxx xxx pravomoci (xxxx jen "xxxx") xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x v xxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx život, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx nebo porušení xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušný xxxx orgán xxxxxxx xxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ve xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx službě xxxx xxxxxxxxxxx policie x xxxxxxxx xxxx tento xxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Policista nemá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx opatření, xxxxxxxx

x) provádí xxxx xxxx, xxxxxxx

1. plní xxxxx, xxx nichž xxxxxxx operativně pátrací xxxxxxxxxx3) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx velením,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx níž xx mohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcí,

5. plní xxxx, xxx němž xxxxxxx výbušniny xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxx xxxx xxxx,

7. xxxxxxx výcvik a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pátracího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

8. xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70,

xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx závažnější xxxxxxxx xxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx sníženy x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vlivem xxxx anebo xxxxxx xxxxx xxx, že xxxxx provedení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx vycvičení xxxxxxxx, xxxx

x) je zřejmé, xx xxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx dovolují, xx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx úkonu, při xxxx dochází x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x přímé xxxxxxx xxxx xx použití xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zákrok"), xxxxxxx xxxxxx slov "Jménem xxxxxx!" x odpovídající xxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx policie jsou xxxxxxx

x) xxxx, xxx xxxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx, aby jejich xxxxxxxxxxx neprovést xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ohrožena, xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úkonem.

§12

Xxxxxxxxxxx příslušnosti

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx policie, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx viditelné xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxx"; xx neplatí, brání-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx prokáže xxxxx, xxxxxxx xx okolnosti xxxxx xxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxx příslušnost x xxxxxxx nemá xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastírá.

§13

Poučování

Policista je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu, x xxx-xx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a okolnosti xxxxx, poučí xxxx xxxxxxx xxxx poučení xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx

§14

Xxxxxxx xxx plnění xxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§15

X xxxxx spolupráce xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx v §14 xx skutečnosti, xxxxx xx dotýkají xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x ohrožení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx s xxxxxx

(1) Xxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxxx prezidentem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx koordinační xxxxxx s xxxx xxxx městskou xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Místně xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohodu s xxxxxxx městem Xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx pořádku.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje zejména

a) xxxxx x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx policie xxx zabezpečování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) úkoly xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx,

x) xxxxx xxxx x útvaru xxxxxxx xx zajištění plnění xxxxx podle písmen x) x x),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxxx xx uzavírána,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků.

§17

Spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

1. prevence xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jevů,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na úseku xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x pomoci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxxx x xxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxx4) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) pracujícími x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a osobami xx sociálně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx činnost xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxx xxxxxx

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x orgánů

Policista je x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx x xxxx uvedených x §14 xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx potřebné podklady x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx povinny požadovanou xxxxx xxxxxxxxxx; nemusí xxx xxxxxx, brání-li xxx x tom xxxxxxx nebo státem xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx plnění xxxx xxxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx nástrahové x xxxxxxxxxxxxx techniky5) xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx žádost xxxxxxxx orgánu oprávněného x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sledování xxxx a věcí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx policie x xxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xx xx

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí x xxxxxxxx policie xx ně.

(2) Xxxxxxx xxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxx-xx x xxxx určeni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx

(1) Policie poskytne xxxxxxx osobě pověřené xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že tato xxxxx

x) nemůže xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo zdraví x

x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx požádá.

(2) Xxxxxxx poskytne exekutorovi xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a ochranu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zajistit xxxxx.

(3) X xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx důvody, x xxxxx obava x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osoby xxxxxxx.

§22

Povolávání xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx síly x prostředky policie xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti, xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k plnění xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x příslušníky xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx povolaní xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policisty; vláda Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 prokazují xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx označením "POLICIE", xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxxx prohlášením. Při xxx postupují xxxxx §12.

(4) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx vzory xxxxxxxx xxxxxxxx "XXXXXXX" x xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx x vydavatel xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxx náhrady xxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx obsahu x smyslu uveřejnit xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob, xxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxx.

§23x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 158, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dalších služeb xxxxxxxx x tísňové xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx komunikace") x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx operačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, organizačních x dalších xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §2.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxx tísňové xxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx sítě xxxx telekomunikačního koncového xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je xxx xxxxxxx operačního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx tísňové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx k plnění xxxxxx konkrétního xxxxx. Xxxxxx lze xxxxxx x orgánu veřejné xxxx na xxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx.

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, nelidskému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx nerespektuje xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx stane xxxxxxx xxxxxxxx zacházení, xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx bezodkladně xxxxx nadřízenému.

(2) Xxxxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx osoba xxxxxxx na xxxxxxx xxxx. Jedná-li xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezena, vyrozumí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxx xxxxx. Xxxxx-xx se x xxxxx mladší 15 xxx, xxxxxxxx xxxx orgán sociálně xxxxxx xxxxxxx dětí. Xxx-xx o vojáka x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neprodleně.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx neprovede, pokud xx tím xxxxx x ohrožení xxxxxxx xxxxx závažného xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx vyrozumění xxxxxxx x nepřiměřenými xxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx, jakmile překážka xxxxx věty xxxxx xxxxxx.

(4) Osoba xxxxxxx xx xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx46) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přítomnosti xxxxx xxxxx. Xx xxxxx účelem poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx o xx tato osoba.

(5) Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vyšetřit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx svého výběru; xx neplatí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx umístit xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx nutno xx x ní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx osobě.

§25

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxxxxx vlastní xxxxx, poškozuje xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x útěk, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předmětu, xxxxxxx pomocí xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 musí být xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xx osoba xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx opakovat, xxxxxxx xxxx xx uplynutí 2 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Zajištění osoby

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxx xxxxx, život xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx anebo majetek,

b) x budově útvaru xxxxxxx úmyslně xxxxxxxxxx xxxx poškozuje xxxxxxx xxxxx slovně xxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxx,

x) xx být xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu6),

d) utekla x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výchovy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx kladla xxxxx xxxx xx pokusila x xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx odpovědná x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xx znaky trestného xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věci,

h) xx xxxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné xxx xxxx navrácení do xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostního sboru.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxx to xxxxxx důvod, předá xxxxx příslušnému xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx opatření.

(3) Xxxxxxxxx xxxx trvat xxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 6 hodin, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nepožádá x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, přičemž hodiny xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nezapočítávaj.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx trestně xxxxxxxxx, xx xxxxxxx informovat x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx výchovné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx utekla, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxx umístěna xx základě xxxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu zajistit xxxxx xxxx xxxxx x útvaru, x xxxx xx osoba xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx, má xxxx xxxxx, její zákonný xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxx. Policie xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxxx, ochranné výchovy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx zařízení, z xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx pracoviště.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxx policista xxxxxx xxxxxx.

§27

Zajištění xxxxxxx

(1) Policista xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx dopustil jednání, xxx které lze xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním vyhoštění x policista zjistí xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxxxx xx být podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xx domnívat, xx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zde xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 policista xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo x správním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxx cizinci doručí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx trvat xxxxxxx 48 xxxxx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Celková xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx být xxxxx xxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní svobody.

Policejní cely

§28

Policista xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx cely (xxxx xxx "xxxx") osobu

a) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx3),

x) zatčenou3),

d) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx3),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxx výchovy, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx 65, nelze-li xxx xxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx x §63 xxxx 65.

§29

(1) Před xxxxxxxxx xxxxx do cely xx policista oprávněn xxxxxxxxxx xx, xxx xxxx osoba u xxxx nemá xxxxx xxxx jinou věc xxxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx oprávněn provést xxxxxxxxx osoby. Je-li xxxx xxxxx xxxx xxxxx zdravotní pomůcka, xxxxx odnětí způsobuje xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxx, musí xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Policista xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx věci proti xxxxxxx.

§30

Do xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby

a) xxxxxxx pohlaví,

b) mladší 18 xxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx3) xxxx xxxxxxx3), x xxxxx xxx předpokládat, xx xxxxx nim bude xxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat xxxxxxxxx xxxxxxx.

§31

(1) Osobu, která xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx9), xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xx lékař xx xxxxxxxxxx vyšetření neshledá xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx již nebude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro její xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx x protitoxikomanické xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx x cele, xx zraněná, nebo xxxxxxxx-xx tato xxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zajistí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu.

§32

(1) Jestliže osoba xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxxx jinou xxxx xx xxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx, policista, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, učiní xxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxx xxxxxx života xxxx xxxxxx, zejména xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a přivolá xxxxxx, od xxxxx xxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxx xxxx x xxxxxx umístění xx zdravotnickém xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx brání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x cele, xxxxxxxxx xxxxx neprodleně x xxxx xxxxxxxx. Xx-xx to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobě blízké xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx.

§33

(1) Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nezávadná x xxxx odpovídat xxxxx xxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxx být xxxxxxxx předměty, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx útvar xxxxxxx, x kterého xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx odpočinek xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dostatečný xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, jakož x xx provedení xxxxxxxx hygieny. Xxxx xx právo na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Osoba xxxxxxxx x cele musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x cele.

XXXXX XX

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXX

§34

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyzvat xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxx xx xx, xx x xxxxxx o xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx x věc xxxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Nelze xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx nepoměru k xxxxxx přestupku. Vyžaduje-li xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx nepoužije.

(3) X xxxxxx xxxx xxxx xxxxx odnětí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx-xx xx třeba k xxxxxxx řízení, policista xxxxx xxxxxx, který xx příslušný rozhodnout x přestupku; jinak xx vydá xxxxx, x xxxxxx právu xx věc xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx byla xxxxxx.

(4) Xx-xx věcí xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx látka xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx chemická látka xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, policie xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx zničí xxxx xxxxxxxxx x účelům xxxxxxxx x §38, xxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx. Obdobným xxxxxxxx policie xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §69 xxxx 70.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx je oprávněn xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx věci požádá xxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx výzvě x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx oprávněn xxxx xxx odejmout.

(3) X vydání nebo xxxxxx xxxx (xxxx xxx "předběžné zajištění xxxx") xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dlouhou xxxx, xxxxxxx xxxx 60 dnů.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx uplatnit xx xx právo, xxxxx x x xxxxx podle odstavce 4 policie bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stát, x xxxxx xxxxx byla xxx předběžně xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxx právní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věc bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx vyrozumí x možnosti xxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) na xxx xxxxxxxxx ve xxxxx podle odstavce 4 právo xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nárok xxxxx xxxx, xxxx xx xxxx, o xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx věc xxxxx xx úschovy xxxxx x xxxxx, xxxxx si xx xxx xxxx nárok, xx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx, xxxxx má být xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, přes opakovanou xxxxx věc nepřevezme, x věcí se xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 105/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§35

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx vyzvat osobu x vydání xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx je policista xxxxxxxx zbraň xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, pokud

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) proti xx xxxxxxx zákrok, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx úkon, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, a je xxxxxxxxx, xx xx x sebe xxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx policista xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zbraň xxxxx, xxxxxxxx pominul xxxxx xxx její xxxxxx xxxx odebrání. Xxxxx xx povinna vrácení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k zabránění xxxxxxx xxxxxxx,

x) které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) které xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx stojí xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx neoprávněný zábor xxxxxxxxx prostranství

a xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx přítomen.

(2) Technický xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Technický xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx10), xxxx

x) xx viditelně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vozidlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx odjezdu vozidla xx xxxxxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xx místě xxxxxxxxx, x nelze-li xx zjistit, xxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §55 odst. 1 xxxx. x). Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odstavce 1 až 5 xxxxxxxxxx.

§36x

Xxxxxxxx xxxxxxx bezpilotního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx zamezit provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostředky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrožuje xxxxx, xxxxxx, majetek značné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx míře x xx xxxxxxxxx dobu.

§36a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§37

Xxxxxxxxx, odstranění x xxxxxxx věci

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx věc xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx oprávněn xxx zničit, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx, zejména xx-xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx policie xxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyrozumí x xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věc xx své úschovy x xxxxx, xxxxx xx na vydání xxxx xxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx, xx xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, zkazí, xxxxx xx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Zajištěná xxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxx státu, xxxxx není xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx od zajištění xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hradí osoba, xxxxx xxx převzala.

§38

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx

(1) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx účely výuky, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx plněného xxxxx nabývat, držet, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx lidských xxxxxxxxxx11).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxx výbušniny, xxxxxxx předměty, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx předměty určené x výrobě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx

x) přijme xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebezpečným látkám x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxx x věcí,

c) xxxx dokumentaci technicko-organizačních xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxx a x eliminaci xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxxx.

(4) Policista xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nástražných výbušných xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx munice xxxx xxxxxxxx, při speciálním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx závažných trestných xxxx nebo je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečnosti.

(5) Xxxxxx, střelivo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx výzbrojí xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx zbraň xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, výbušnina, xxxxxxxxx výbušný předmět, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředek x speciální náloživo.

§39

Rušení provozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx může xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx47) xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxxx xxxx

x) provoz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx,

x) poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx telekomunikačnímu xxxxx (xxxx xxx "xxxx"), xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx x informačnímu středisku xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ohlášeného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x rušení xxxxxxx provozovatele xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úkolů policie. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx úřad uložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co tyto xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx provádět xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx odstranění bezprostředně xxxxxxx škody způsobené

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxxxxx48) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx49), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s dopadem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx nefunkčnost xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 policie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřadu, územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx středisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, co xxxx důvody xxxxxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

(1) Policista xx oprávněn vstoupit xxx souhlasu uživatele xx obydlí, jiného xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx opatření xxx xxxxx, jestliže xxx nesnese xxxxxxx x xxxxx xxx xx nezbytný xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx x bezpečnosti.

(2) Oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xx policista také x xxxxxxx

x) důvodného xxxxxxxxx, xx xx xx místě xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxx xx xxxxxx prostoru xxxx na pozemek, xx-xx důvodné podezření, xx se tam xxxxxxx xxxxxx zvíře.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx do xxx xxxxxxx přístup, x xxxxxxx nutnosti x xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx povinen xxx vstupu xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx na pozemek x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; nemusí xxx xxxxxx, hrozí-li xxxxxxxxx z prodlení xxxx by xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Po xxxxxxxxx úkonů xxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx uživatel xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§41

Xxxxxxxxx ke xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx prostorách, xxx xxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx35), xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xx x xxxx zdržují xxxxxxx xxxxx, x xx x po xxxxxxxx prodejní xxxx xxxxxxxx doby.

(2) Xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx policie oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx hazardní hry, x xx x xx skončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) je xx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx jsou xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx osobě xxxxx xxxxxxxx jejich požívání, xxxx

2. tabákové xxxxxxx, xxxxxxx pomůcky, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cigarety xxxx xxxxxx náhradní xxxxxx xxxx xx xxx xxxx osobě xxxxx umožněno xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxx plnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx herny, kasina x xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou provozovány xxxxxxxx xxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, také xxxxx, xxx-xx mít xxxxxxx xx to, xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Xxx xxxx dotčena úprava xxxxxx do obydlí, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx oprávněn xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxx místa xxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xx xx nich xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx síly.

§42

Xxxxxxxxx x prohlídka xxxxxxxxxx prostředku

(1) Policista xx xxxxxxxx zastavit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx prohlídku,

a) xxxxxxxxxxxx-xx pachatele úmyslného xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xx pachateli xxxxxxxxx trestného činu xxxx po xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pocházejících xxxxx x xxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx nachází.

(2) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x dopravním xxxxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(3) Policista xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx jeho prohlídku, xxxxx- xx xx

x) xxxxxxx hledaných, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, výbušninách, xxxxxxxxx předmětech, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx drog xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látek, xxxx

x) xxxxxx pocházejících x xxxxxxx činnosti anebo xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx věc xxxxxxx.

(4) Pokud řidič xx výzvu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dané xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) nezastavil, xx xxxxxxxxx oprávněn xx xxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxx xx účelem xxxxxxxx, zda xx x xxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx, pohřešované xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zbraně, xxxxxxxx, munice, výbušniny, xxxxxxx xxxxxxxx, jedy, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx drog xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx cestujících x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x prostředku xxxxxxx xxxxxxxx dopravy, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x nich není xxxxxxxxxxxx věc, která xx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Obdobně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxx, zda takovou xxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti prostředků xxxxxxx xxxxxxxx dopravy x při zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) bezplatné xxxxxxxx těmito prostředky,

b) xxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx instalovaných x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx oprávněn xx xxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxx prostředek xxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xx do xxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx.

§42x

Xxxxxxxxx policisty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nedoplatku provozovatele xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx za přestupek xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx xxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx, umožní-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xx xxx platební xxxxxx prostřednictvím platební xxxxx, x to xxxxx v xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxx xxxxxxxxxx na této xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx.

(2) Nedoplatkem se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx nedoplatek, x xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx řádu.

(4) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, policista vystaví xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Je-li nedoplatek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x hotovosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději následující xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušnému xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx zjištění xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§42b

Zadržení tabulek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1 uhrazen xx xxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nejbližší xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

a) zadrží xxxxxxx státní poznávací xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx značka") xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tabulky xxxxxxxxxxx značky xxxxxx, xxxx

x) zabrání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx záznam, xxxxx xxxxxxxx

x) údaje x kontrolovaném xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, která byla xxxxxxx kontrolovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxx tabulek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1,

x) xxxx nedoplatku xxxxx §42a odst. 1,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42a odst. 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zadržené tabulky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, kdy xx tak xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx a

g) xxxxxxx x možnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42d.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu podle xxxxxxxx 2 řidiči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx řidič kontrolovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx technického xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx vozidla provozovatele xxxxxx vozidla, je-li xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx možné. Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li osobou, xxxxx xx nedoplatek xxxxx §42a odst. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2, s xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b) x x) až g).

(5) Xxxxx způsobené v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx xxxx s použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, náklady spojené x jízdou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxx x tíži xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx osoby není xxxxxxxxx tabulek registrační xxxxxx xxxx použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx tabulky xxxxxxxxxxx značky xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ozbrojených xxx, xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zpravodajských xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx požívající xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Policista xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx motorového vozidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. X tomto postupu xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) údaje x kontrolovaném xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx kontrolovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1 a

e) xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx nepostupoval xxxxx xxxxxxxx 1.

(8) X xxxxxxxx tabulek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§42x

Xxxxxxx tabulek xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nedoplatek xxxxx §42a xxxx. 1, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx registrační značky, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatel motorového xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §42a xxxx. 1, je xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) domáhat xx odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla.

(3) Pokud xxxxxxx registrační značky xxxxxx xxxxxxxxxx do 1 roku od xxxxxx xxxxxxxx, předá xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností, xxx-xx x tabulky xxxxxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx.

(4) O xxxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§42d

Stížnost

Proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §42a xx 42c xxx xxxxx xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§43

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx nezbytnou xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx určené místo (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"),

x) xx xx xxxxxxxxx xxxx nezdržoval xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxx ohraničení xxxxxxxx místa může xxx xxxxxxx technických xxxxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxx XX", jde x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

HLAVA XXX

XXXXXXXX

§44

(1) Xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx xx předcházející xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se osoba xxxxxxx nebezpečného xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx svobodě nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x útokem ohroženou xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"), jakož x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx společného xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx vykázat x x její xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nezletilé xxxx, považuje xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx po xxxx 10 dnů xxx dne xxxx xxxxxxxxx. Xxxx dobu xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx návrhu xx vydání předběžného xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx policista xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx proti xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx je vymezení xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxx totožnosti xxxxxxxx x vykázané xxxxx, xxxxxxx x právech x povinnostech xxxxxxxx xxxxx x adresa xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx kopii úředního xxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx ohrožená xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x vykázání xxxxxxx xxxx odmítne-li písemně xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx tuto skutečnost xxxxx x úředním xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx vykázání xxxxxxxx, xxxxxxx x jejích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx u příslušného xxxxxx policie; xxxxxxxx xxxxxxx xx i xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Nesouhlasí-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx proti xxxx na xxxxx xxxxx námitky, které xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx 3 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx písemně. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx počíná běžet xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx došlo x převzetí xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v její xxxxxxxx xxx xxxxxxx x poštovní přepravě xxxx podány x xxxxxxxxxxx krajského xxxxxxxxxxx. X tomto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vykázání.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx podmínky xxx vykázání xxxxxx xxxxxxx, vykázání xxxxxx x x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohroženou x xxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného odkladu.

§45

(1) Vykázaná xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vymezený xxxxxxxxxx x potvrzení x xxxxxxxx,

x) zdržet xx vstupu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxx xx xxxxx xxxx navazování xxxxxxxx x ohroženou xxxxxx,

x) vydat policistovi xx xxxx výzvu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obydlí, xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx d).

(2) Xxxxxxxx xxxxx má právo

a) xxxx xx ze xxxxxxxxxx obydlí věci xxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xxxx xx x průběhu xxxxxxxx xx společného xxxxxx věci xxxxx xxxxxxx x) x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx povolání; xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pouze x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx národním xxxxxxxx xxxxx 158,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx x pomoci xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxxxx jejího dalšího xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx dále xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxx návrhu na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxx násilí x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x uvedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx x důsledku vykázání xxxxxxx provoz xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx úkonů souvisejících x vykázáním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezúčastněné xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx.

(3) Xx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zašle policista xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vykázání příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx14) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx předběžného opatření xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních soudních. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x této xxxxx i příslušnému xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

(4) Xxxxxxxxx ve xxxxx 3 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxx dodržuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx úřední záznam.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX

§48

Xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx chráněných objektů x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xx xxxxx policejního xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx ohrožení.

(2) Chráněným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx a bezpečnost, x xxxxx tak xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx xxxxxxx x prostory, xxx které xxxxxx xxxxxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, po xxxx xxxxxx jeho bezprostředního xxxxxxxx. Xxxxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prostoru xx xxxxxxxxx dobu. O xxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx odkladu, policista xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chráněného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx policista oprávněn

a) xxxxxxxxx xxxxx vstupu xxxxx do xxxxxxx xxxx prostoru,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) provést xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vyjíždějící xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx prohlídku vstupující xxxx xxxxxxxxxxx osoby,

f) xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zbraň.

§49

Zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx bezpečnost

a) xxxxxxxxx činitele České xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx,

x) xxxxx chráněné xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx bezpečnost dalších xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x způsob xxxxxxxx zajištění bezpečnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a

b) ověřit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxxx x pokrmů, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxx15), xxxxxxxx jich xx být užito xxx potřeby xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx provést, xxxxxxxx xxxx osoba xx xxxx xxxxx xxxxx neopustí xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) nebo xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Prohlídku objektu xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx pouze se xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Bez uvedeného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx provést prohlídku, xx-xx xxxxxxx podezření, xx z objektu xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxx objektu, xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí sledovat xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnosti chráněné xxxxx.

§50

Krátkodobá ochrana osoby

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx zahrnující

a) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) dočasnou změnu xxxxxx osoby,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx činnost.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx v odůvodněných xxxxxxxxx osobě, které xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxx17) xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxxxx x informuje x tom xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX A ZBRANĚ

§51

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxx zákroku xxxxxxxxxx prostředek x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxx.

§52

Donucovací prostředky

Donucovacími prostředky xxxx

x) xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředek,

c) xxxxxx x xxxx úderný xxxxxxxxxx,

x) vrhací prostředek xxxxxx xxxxxx střelné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxx zneschopňujícími účinky,

e) xxxxxx prostředek, xxxxx xxxx povahu xxxxxx xxxxx §56 odst. 5,

x) zastavovací xxx, xxxxxxxxx cesty xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) služební xxx,

x) xxxxx stříkač,

l) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) úder xxxxxxxx zbraní,

n) hrozba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx výstřel,

p) xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zamezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Obecné podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředek x xxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxx, xxxx osoby xxxx xxxxxxx anebo x ochraně veřejného xxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, proti které xxxxxxxxx, xxx upustila xx xxxxxxxxxxxxx jednání, x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla. Xx xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx odkladu.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx donucovací xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx útoku osoby, xxxxx níž zakročuje.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx policista xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx sledovaného xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx při xxxxxxx donucovacího prostředku xxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zřejmě nepřiměřenou xxxxxx x nebezpečnosti xxxxxx protiprávního xxxxxxx.

§54

Použití pout a xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx je xxxxxxxx použít pouta x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx3),

x) xxxxxxx3),

x) xxxxxxxx do xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxx výchovy3),

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranného xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) převzaté xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu47),

je-li xxxxxxx xxxxx, že může xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejného pořádku xxxxx že xx xxxxx xxxxxx o xxxx. Policista xx xxxxxxxx použít xxxxx xx xxxxxxxxxx připoutání xxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostorové xxxxxxxxx xx policista xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§55

Xxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx použít prostředek x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx odjezdu

a) x xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx přes xxxxx x zastavení vozidla xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxx nezastaví, xxxx

x) k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dbá, xxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx jiných xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx směřuje xxxxxx, byly ohroženy xxx x xxxxxxxx xxxx.

§56

Použití xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxx

x) x xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx nouzi,

b) jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zakročuje, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx opustit xxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pachatele, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx překonat xxxxxxx xxxxx směřující xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx útok, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxx,

x) xxxxx-xx jinak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu10) xxxxxxxxx,

x) jestliže xxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx prostředek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo varovný xxxxxxx, neuposlechne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x případech uvedených x odstavci 1 xxxx. a) až x) je přípustné xxxxx xx podmínky, xx užití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxx zbraně v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxx, proti xxxxx zakročuje, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxx. Od xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx odkladu.

(4) Při xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx dbát xxxxx opatrnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x co xxxxxxx šetřit život xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx této hlavy xx xxxxxx zbraň xxxxxxx xxxxxx střeliva x xxxxxxx zbraně, xxxxx vrhacího prostředku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx účinky, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, výbušnina, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pyrotechnický xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx náloživo.

§57

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku xxxx zbraně, xxx xxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx ihned, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, poskytnout xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x zajistit lékařské xxxxxxxx. Dále xx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, aby mohla xxx xxxxx objasněna xxxxxxxxxxx použití zbraně.

(2) Xxxxxx, při kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx policista povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx, průběhu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxx xxxxx §54.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vyrozumět xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce o xxxxxxx xxxx usmrcení xxxxx anebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx9), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§58

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx zjevně xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 15 xxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxx údery a xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx jiný obdobný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředek, xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vrhací xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zbraně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zneschopňujícím xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povahu xxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, služebního xxx, zásahovou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zbraní, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, varovný výstřel x xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx útok xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby nebo xxxxx xxxxx xxxxx9) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odvrátit xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxx xxxxxxx x vytlačování xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx použity xxxxx xxxxxxx xxxx.

§59

Xxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zakročující xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku a xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx přebírá xxxxxx xx ukončení zákroku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikou xx xxxxxx xxxx x listinné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx na xxxx, xxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57.

XXXXX X

XXXXX S XXXXXXXXXXX

§60

Xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx a jiným xxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxxx údajů x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxx, xxxxxx, zničením, ztrátou xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Policie dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tímto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

Xxxxxx vysvětlení

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x objasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) odhalení xxxxxxxxx činu nebo xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hledané xxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxx věci, nebo

c) xxxxxxxx a výkon xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx určené xxxxx x sepsání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx sepsat xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx osoby xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxx xxxxxx uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx. Xxxxx může vysvětlení xxxxxxx pouze, xxxxx xx xxx sobě xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, má xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx výdajů x xx xxxxxxx ušlého xxxxxxx. Xxxxxxx poskytuje xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx nemá ten, xxx xx xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na náhradu xxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx se xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 dostavila; x tom xxxx xxx osoba xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx důvodů xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx policista xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx propustí.

(6) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pořizovat xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osob x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx záznamy x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx x pořizování záznamů xxxxx odstavce 1 xxxxxxx stálé automatické xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx uveřejní.

§63

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo adresy xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx čísla x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozsah x xxxxxx zjišťování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx přestupku,

b) zdržující xx v prostoru, x xxxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xx x xxx xxxxxxx cizinci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, z xxxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx níž xx xxxxxxxxxx vysvětlení,

e) odpovídající xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx chráněného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo x tohoto objektu, xxxxxxxx anebo místa xxxxxxxxxxx,

x) která má xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx místa, xxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, k xxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx být xxxxxxxxxx xx žádost příslušného xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu6),

j) která xx oznamovatelem podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx žádost xxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, která x prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádá, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, která x prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

l) při xxxxxx jiného xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx předcházení trestné xxxxxxxx.

(3) Odmítne-li xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 prokázat xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx prokázat ani xx xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxx součinnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistit provedením xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx totožnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem x x rozsahu, který xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx totožnost xxxxxxxxxx xxxxx zjistit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx v dostupných xxxxxxxxxx, je policista xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx snímáním xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx tělesných xxxxx, měřením xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných záznamů x odebíráním biologických xxxxxx xxxxxxxxxxxx získání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nelze-li úkon xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx osoby xxxxx, xxx-xx o xxxxx krve xxxx xxxx xxxxxxx úkon xxxxxxx se zásahem xx tělesné xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx prokázáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx policista se xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx pohřešování xxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx omezena, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx opatrovníka.

§64

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx její xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx 24 hodin xx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx propustit.

(2) X xxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§65

Xxxxxxxxx osobních údajů xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxx obviněné ze xxxxxxxx úmyslného trestného xxxx xxxx xxxxx, xxxxx bylo sděleno xxxxxxxxx18) xxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, xx xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx x jejíž xxxxxxxxxxx xx omezena,

snímat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, provádět xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx biologické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx osoby provést, xx policista xx xxxxxxxxx marné xxxxx xxxxxxxx xxxxx odpor xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx intenzitě xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxx nebo xxxx obdobný xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1 provést xx xxxxx, je xxxxxxxxx oprávněn osobu xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx. Xx provedení xxxxx policista xxxxx xxxxxxxx.

(4) O xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx odhalování xxxxxxx činnosti anebo xxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, veřejného xxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxxxxx.

§65a

Získávání xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxxx x systému xxx xxxxxxxxxxxx členských států, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx

(1) Policie xxxxx xxx xxxxx záznamu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx51), daktyloskopické xxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepodařilo xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky xxxxxxx podle §65 xxxx. 1 xxxx. x) xx x). Xxxxxxxxxx §65 xxxx. 2 xx 4 xx použijí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§65x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2022

§66

Získávání informací x xxxxxxxx

(1) Policie může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx xxxxx xx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence provozované xx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx nebo zpracovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Správce xxxxxxxx xxxx zpracovatel xxxx xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx19).

(2) Policie xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx žádat xx správce xxxxxxxx xxxx zpracovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z databáze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby20), agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx21), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx22), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx22), agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel23), xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx24), xxxxxxxx nemovistostí25), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx moci33), základního xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx33), xxxxxxxxxx registru xxxxx, xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx33), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx34), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx34), xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx vozidel34), xxxxxxxx xxxxxx10) , xxxxxxxxxxx registru xxxxxx10), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx provozu Xxxxx xxxxxxxxx40), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx50) x registru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě38) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx členských xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx39) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx20).

(3) Xxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx konkrétního úkolu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lokalizačních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx20) xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx informací podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x útvaru xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

(5) Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxxxxx xxxx život xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§66x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx x agendové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v

a) informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) registru xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx registru xxxxxx, xxxx

x) informačním systému xxxxxxx.

(2) Xxxxx z xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Osobní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §79 odst. 1.

(4) Policie xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx aktualizuje.

§66a xxxxxx právním předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§67

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x odhalováním x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trestní postih xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxx x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx návykovou látkou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx slin xxxxx xxxx,

x) odborné xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx návykové látky xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx, slin xxxx xxxx, x to x x xxxxxxx, xx osobu nelze xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkonů xxxxxx, xxxx

x) jiné xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Policista xx dále oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ohledání xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx přestupku x x souvislosti s xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stopy.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx d) xx xxxxx povinna se xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx zdraví.

(4) Xxxxx krve musí xxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx zařízení, xxx má být xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Policista xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x dopravou xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx krve x jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx o xxx xxxxxxxx; xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§68

Xxxxxxx xx osobách x věcech

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, kde xx xxxx xxxxx xxxx věci nacházejí, xxxx identifikovat xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx totožnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx zahájeného xxxxxxx xx konkrétní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx zjištění totožnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nalezené xxxxxxx xxxxxxxxxx provozních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx právnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační síť xxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis20) xxxxx. Xxxxxxxxx xx poskytne xx xxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx20).

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx pátrání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxxx od

a) banky xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx elektronického platebního xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 lze xxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxx xxxx a xxxxx pobytu xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mrtvoly xxxxx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

§69

(1) Xxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxx xxxxxxxxx řízení3) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základě podnětu xxxx osoby xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx poznatků x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x je-li xx třeba, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

§70

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx, x němž xxx důvodně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zamezování, xxxxxxxxxx x dokumentování trestných xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx, dokumentuje x xxxxxxxxxxx poznatky x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v něm xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx své xxxxxxxx x využívat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§71

Xxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx předcházení x xxxxxxxxxx konkrétních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx od

a) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx elektronických komunikací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údajů způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxx právní xxxxxxx20) xxxxx; xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx20),

x) banky předávání xxx o xxxx x místě použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx informací o xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx policejním xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní, je-li xx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu x xxxxxxx boje xxxxx korupci, terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, daňové, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx kriminalitě a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není porušením xxxxxxxxxx mlčenlivosti podle xxxxxxxx xxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 341/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx trestným činům, xxx xxxxxxxxx poznatků x xxxxxxx činnosti, x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxx oprávněn používat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx policii xxxxxxxxx x služby xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vyzrazena xxxx xxxxxxxxxx x policií.

(2) Xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx věcnou xxxxxx.

§74

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx prostředkem xx xxxxxx xxx xxxxxx krycího dokladu, xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxx x zastírání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx vyzrazení xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§75

Krycí xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx policejní činnosti xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Krycím xxxxxxxx xxxxx být xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, inspektora Xxxxx pro ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xx vzhledem x xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x nezbytné míře xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedených podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx potřebných údajů x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx blokování26) xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx neoznačují x xxxxx se xxxxxxxx s ostatními xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx krycí xxxxxx a x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, používáním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Xxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokladů.

§76

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx technikou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx soubory xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku a xxxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx některých výdajů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pátracích xxxxxxxxxx, používáním operativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu3) x x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Na nakládání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x nimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Národnímu bezpečnostnímu xxxxx, Národnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx působnosti.

(2) Xxxxxxx nepředá xxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie

(1) Odstavce 2 až 6 x §79a xx 88 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx trestné činnosti, xxxxxxx trestných xxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnosti České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxxx x věcech.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxx x ochraně xxxxxxxxxx zájmů subjektu xxxxx, které souvisí x účely uvedenými x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdravotním stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx17).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx xxx účely xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) shromažďovat osobní xxxxx otevřeně i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jiného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§79a

Pověřenec xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx jmenuje xxxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") policistu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Pověřenec

a) poskytuje x xxxxxxx informace x poradenství o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §84c xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §69a xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx40) (dále xxx "xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) kontroluje činnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §84b xx 84d,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx jejich xxxx x

x) xx x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plnění xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x osobním xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Policie xxxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx připravovaných x prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§79x vložen právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s účinností xx 24.4.2019

§80

Xxxxxx podmínky zpřístupňování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 1,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxx

x) xx-xx xx xx xxxxxxxx subjektu xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx-xx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx údaje nelze xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx osobní údaje xx při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x zpřístupnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x tom xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx x xxxxx příslušný x xxxxxx účelů xxxxxxxxx v §79 xxxx. 1, který xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx x xxxxxx účelu, xxx xx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxxx xxxx předány, xxxxx xxxxxxx x xxxxx zpracováním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky vyplývající x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx předaných osobních xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx účelů xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1 nebo xxx zpřístupnění xxxx xxxxxxx xxxxx §80a xxxx 88a.

§80x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v rámci Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx po osobách x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/680 41),

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx, xxxx

x) příslušnému xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x rozsahu x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx i xxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxx využívání informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) (xxxx xxx "Schengenský xxxxxxxxxx systém"), x xxxxxxx x xx xxxxxx stanoveným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§80x

Xxxxxxxxxxxxxx nebo předávání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx x mezinárodním xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxx zpřístupnit xxxx xxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx organizaci Xxxxxxxx xxxx bezpečnostnímu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provedení směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/680 41), xxxx obdobnému xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx opatření xxxx xxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx osobách x xxxxxx.

(2) Pokud xx xx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxxxx údajů v xxxxxxx policejní spolupráce, xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxx není xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 provést xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bezpečnostnímu xxxxx podle xxxxxxxx 1, přijmou-li xxxxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx informuje Xxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předání x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předání, xxxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany osobních xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx sbor xxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxx xxxxxxxx 1 právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 větě xxxxx, xxxx policie xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx životně důležitých xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx bezprostředního a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1, nebo

e) xxxxxxx konkrétních xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1.

(5) Xxxxxxx xxxxxx údaje podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo e) xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx částečně, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 uchová informace x čase, xxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxxxxx xxxx předání, xxxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx původního xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxx údajů

a) vyslovit xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 byly xxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx i xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§80x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§80x

Xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x orgánům ve xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx uvedených v §79 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx zpřístupnit xxxx předat xxxxxx xxxxx jakékoli osobě xx xxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) zájem xx ochraně xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx údajů nepřevažuje xxx xxxxxxxx zájmem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx xxxxxxx státu xx nevedlo xx xxxxxxxx a řádnému xxxxxxx takového úkolu.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxxxx státu, ledaže xx to xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, o xxxxxxx, xxx které lze xxxxxx osobní xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Policie x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 policie pořídí xxxxxx záznam.

§80c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§81

Zveřejňování xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx

x) x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1. xx zajišťováním xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. x pátráním po xxxxxxx, nebo

3. x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zamezování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx nejméně jednou xx 3 roky xxxxxxx, jsou-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 1 xxxxxx potřebné pro xxxxxx jejích úkolů x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů.

(3) Xxxxxx činné v xxxxxxxx řízení, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, Ústavní xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx policii x xxxxxx své působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx pravomocných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo x rozhodnutích prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, trestů xxxx xxxxxxx amnestie xxxxx milosti.

§83

§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb.

§84

Zpracování xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx v xxxxxxx xx závazky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů x Schengenském xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx součást Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx centrálně odpovědného xx xxxxxxx součást Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx závazky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx operaci v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxxxx x této žádosti. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxx.

§84x

Xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Policie xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x podle §84b84d xxxx zpracovává xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx požadovaného xxxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx cestujících. Xx xxxxxxxx policie podle xxxxxxxx 2 xx 5 x §84b xx 84d xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta podílet xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx rozumí Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Finanční analytický xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Vojenská xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Využívajícím orgánem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxx čl. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/681 42).

(3) Posuzováním xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx prověření xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestujících xxxxxxx uchovává v xxxxxxxx xxxxx §84b xxxx. 4 po xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxx potřebné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx budoucího xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vytváření nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §84b xxxx. 2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx. 4 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/681 42).

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§84x

Xxxxxxxx zpracování údajů xxxxxx xxxxxxxx cestujících

(1) Xxxxxx zpracování údajů xxxxxx xxxxxxxx cestujících xx xxxxx posuzování xxxxxxxxxxx, příprava kritérií, xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 541/2017 43) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/681 42), x xxx horní xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 roky, x předávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České republiky x jiným xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, x údaje neuvedené x §69a xxxx. 5 zákona o xxxxxxxx letectví40) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Policie xxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx cestujících při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx cestujících x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxx.

(5) Při posuzování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cestujících x xxxxxx evidencemi nebo xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx využít xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx uplynutí xxxx xxxxx xxxxxx xx přijetí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cestujících xxxxxxx xxxx jednotkou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x evidenci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx x §69a xxxx. 5 písm. x) až x), x), m) x x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx40). Po xxxxxxxx pěti xxx xx přijetí policie xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx nesprávného budoucího xxxxxxxxx cestujícího, xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx jmenné evidence xxxxxxxxxxx využívané k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§84x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx využívajícím orgánům Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1.

(2) Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou v §84b odst. 1, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od leteckého xxxxxxxx x v xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákon x civilním letectví40).

(3) Xxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx, xxxx policie xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Údaje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx znepřístupněny xxxxx §84b xxxx. 6, xxxxxxxx xxxxxx požadovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1, xxxxx Xxxxxxxxx prezidium xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Využívající orgán Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxx informace x cestujících xxxx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jednotka pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x naléhavých xxxxxxxxx xxxx využívající xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx požádat xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3, x xx x xx podnět využívajícího xxxxxx Xxxxx republiky. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádost o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 vůči xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(7) Jsou-li xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84x xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestujících x xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§84x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxx neuplatňuje xxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/681 42), xxxxx xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přípravu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1 a

b) xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx předané xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx

1. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. x xxxxxxxx policie xxxxxxx souhlas x

3. xxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x §80b.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestujících xx xxxxxxxxxx, pokud

a) je xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1 x

x) tento xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§85

§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb.

§86

§86 zrušen právním xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb.

§87

(1) Policie xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 1 xxxx jde-li x xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx spisového xxxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pohřešované xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx

1. xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hledána xxxxxxxxx,

2. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx tato xxxxx xxxx xxxx pohřešována xxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx zpracovávány xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v §80b xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx §80a xxxx 88a xxxxx.

§88

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx x §79 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není ohroženo xxxxxx xxxxx policie x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, xx xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxx xxxxx vymazány xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx uvedeného xxxxxxxx, xxxx

x) pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úsilím.

§88x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx předávaných x rámci Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx osobní xxxxx zpřístupněné xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "přidružený xxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) orgánem zřízeným xx xxxxxxx Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii xxxx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "evropský xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx zpřístupněné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x rozsahu x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dodržuje xxxxxxxx xxxxxxxxx předávajícím xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, přidruženého xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přiměřenou xxxxx, xx které má xxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx, že xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, xx x dalším xxxxxxxxxxxxxx postupem souhlasí.

§88a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§88x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §28 xxxx. 2 xx 4 x §29 xxxx. 3 xx 6 xxxxxx č. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx i xx xxxxxxxx žádostí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, výmaz xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 45).

(2) Xx-xx xx nezbytné, xxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx v §79 xxxx. 1 x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§89

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx, x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx trestními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obdobnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§90

(1) V rámci xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráci policejní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx prezidium xx příslušné x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx článku X.3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxxxx policejního xxxxx (Úmluva o Europolu) x x ní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxxx xxxxxxx x uplatnění xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx u Xxxxxxxxxx policejního xxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx těchto údajů.

§91

Policie může na xxxxxx zahraničního bezpečnostního xxxxx použít

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3).

§92

(1) Příslušník zahraničního xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xx podmínek, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx cizího státu xxx xxxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx předpisem příslušníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx sledování xxxx x xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx zákroku xxxxx pachatelům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

g) x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx a objektů xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx to xxxxx x zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx předcházení xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx k plnění xxxxxx úkolů x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx dopravy, xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a se xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxx využít x rozsahu a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx něco jiného, xx příslušník zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněn xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 x xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xx pokyn xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 zastavit xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx dodržovat xxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru,

e) xx xxxxxxx používat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx označení příslušnosti x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vstupovat xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxxxxxx policisty xx xx okamžiku zajištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx přiměřeným xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxx, prohlédnout xxxxx, xxx u xxxx xxxx zbraň, x xxxxx odejmout x x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

(6) Xxx provádění xxxxx xxxxx odstavců 2, 3 a 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x za xxxx činnost odpovídá.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx příslušník zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§93

Policista xx oprávněn xxxxxxx xx území xxxxxx státu

a) za xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxx smlouvou,

b) x xxxxx xxxxxx nebo xxxx operace, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx nebo x níž xx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

c) xx-xx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§94

Xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx x §89 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx neuskutečňuje xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28).

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXX X NÁHRADA XX XXXXXXXXXX XXXXX POMOCI

§95

(1) Xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x škodu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přidruženému xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx také x xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxx orgán xxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nepřesné xxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx možná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxx. Xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, jen xx-xx xxxxxxxx vzájemnost.

(3) Xxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxx

x) xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx policii xxxx policistovi na xxxx xxxxxx xxxxx x jeho vědomím; xxxx se této xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx může zprostit xxx tehdy, způsobila-li xx tuto škodu xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. a) x újmě xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx rozsah x výše xxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx zákoníku. V xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na věcech, xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) vznikla v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pomoci. Xxxxxx xx xxxxx skutečná xxxxx, a to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx. Této xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§96

(1) Xx poskytnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněžní náhrada.

(2) Xxx xxxxxxxxx náhrady xx poskytnutí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za použití xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx náhradu poskytuje xxxxxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

§97

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Policie xx 30 dnů ode xxx přijetí upozornění xxxxxxxx toho, xxx xxx učinil, o xxxxxxxxx opatřeních, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Oznámení xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx dotčená xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx to, xx xxxx upozornění xxxxxx řádně vyřízeno, xxxx požádat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§98

Kontrola xxxxxxx odposlechu x záznamu telekomunikačního xxxxxxx, použití xxxxxxxxx xxxx x xxxx x rušení provozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x rušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxx. Kontrolní xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx určených Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 provádí xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyrozumění xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx též xx xxxx žádost xxxxxxxxx x použití xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno právo xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx a účast xx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiných xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, příslušnému xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny a xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 jednou xxxxx analýzu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx kontrolní řád xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXX A MEDAILÍ

§99

Ochrana xxxxx xxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxx právní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx "xxxxxxx" xxxx xxxxx od něj xxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x jiných organizací.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx udělit xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx prezident xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobrou xxxxxx policie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx souvislosti osoby xxxx organizace x xxxxxxx.

§100

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx

(1) Fyzické nebo xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx závažného xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx dopadení pachatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x majetku, xxxx

x) xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

xxx xxxxxx xxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx být xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx částka.

(3) Dar xxxxxxx ministr, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ředitel krajského xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxx. Medaili xxxxxxx policejní prezident xxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX

§101

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §108 xxxx. 2 xx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx označení "XXXXXXX", ačkoliv není xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidlech, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxx provedení x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx síly xx uzavřeného xxxxxxx xxxx prostoru, x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxx xxxx prostoru, xxxxx xxxxxxx xxxxx §48 xxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §115.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §99 xxxx. 1 x 2 použije slovo "xxxxxxx" xxxxx slovo xx něj odvozené xx xxxx názvu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) na místě xxxxxxxxxx přístupném xxxxxxxxxxx xxxxx na vozidle, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx s ním xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx. Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

§102

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil.

XXXX XXXXX

§103

§103 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§104

§104 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§105

§105 zrušen právním xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§106

§106 zrušen právním xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§107

§107 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení

§108

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx v závislosti xx povaze konkrétní xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx policista xxxx xx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stejnokroj x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx služebních xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx "Policie XX" xxxxx §43 xxxx. 2 xxxx xxxxxx pouze xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx policie,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx prokazování xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxx x označením "Xxxxxxx XX" podle §43 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služební xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx označením, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příležitosti xxxxx xxxxxxxx 2.

§109

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx záznam xxxx xxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx a okolností xxxxx. Úřední xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx platí i xxx jiné záznamy xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu.

§110

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxx držet, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx29) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu30).

§111

Xxx se x xxxxx zákoně xxxxx x

x) xxxxxxxxx činech, xxxxxx xx tím x jednání vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx i jednání, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx prohlídky xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxx xx xxxx osoba u xxxx x xxxx xxxxxxxxx,

1. s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. je-li xx xxxxxxxx, xxxxxx pozorováním xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, x které xx xxx některý ze xxxxxxxxx důvodů omezení xxxx osobní svobody, xxxxx jejího xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx bylo po xx vyhlášeno xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx osobě, rozumí xx xx xxxxxxx xxxxx, o xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx život xxxx zdraví, místo xxxxxx pobytu není xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx je xxxxx učinit útok xxxxx xxxx důraznějším, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxx vhodné x xxxxxx.

§112

(1) Zjišťování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx způsobilý zdravotnický xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx se zásahem xx tělesné xxxxxxxxx, xxxxxxx na žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx biologických xxxxxx xx xxxxxxx způsobem, xxxxx neohrozí xxxxxx xxxxx.

§113

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx policista xxxx zaměstnanec policie x xxxxxxxx době.

(2) Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx pouze xxxxxxxxx.

§114

Xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x bezplatně xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Nelze-li xxxxx výzvy, xxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxx xxx xxxxx osoby, xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§115

(1) Policista xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx inspekce xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxx, a xxxxx x zájmu zabezpečení xxxxx policie, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepovolanými xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx trvá x xx skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxx xxxxx policie nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx, xxx-xx řádně xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, co xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx policejnímu orgánu, xxxxxxxx zástupci, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx.

§116

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx letadla") v xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx policejnímu xxxxxxx xxxxxxxxx značku x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx policejního xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vydává xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti a xxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx letadel,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x letové nezpůsobilosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a uznává xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxx státem,

f) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxxx letadel xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx do xxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxx letadle

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx letadla,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nehod xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odborná xxxxxx určená ministrem.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxx podílet xx xxxxxxxxxxxxx letadel xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x policejním xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx bezpilotních xxxxxxxxxxx xxxxxxx vede Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx40).

§117

Policie xxxxxxxxx výcviková, xxxxxxxxxx, sportovní, rekreační x jiná účelová xxxxxxxx.

§117a

Na xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.

§117a vložen xxxxxxx předpisem č. 64/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

§117b

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx obměny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx služby policistů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§118

(1) X xxxxxxx je xxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx krajských xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxx xxxxxx.

§119

(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x výkonu práce x policii - xxxxxx kraje, přechází xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx kraje, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx.

(2) Práva x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx policií - xxxxxxx kraje přecházejí xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx policie - xxxxxx kraje, která xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vykonávala.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx naposledy xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxx ředitelství xx xxxxxxx xxxxxx policejního xxxxxxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx xxxxx převedena x dotčených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nově xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx nově zřízeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx právy a xxxxxxxxxxx vyplývajícími x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ke xxx xxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) ministr xxxx xxxxxxxxx majetek, x nímž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ředitelství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu31) xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxx, účtu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx krajského xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx ředitelství, x 31. prosinci příslušného xxxx přecházejí xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmene a); xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pravidly32),

c) xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti Xxxxx republiky vykonávaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nově xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx v opatření xxxxx xxxxxxx a).

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx územní xxxxx je dotčen xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§120

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx x názvy xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x §99 xxxx. 1 xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx stejné xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, výjimku xxxxx §99 xxxx. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§121

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 288/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

3. Xxxxx č. 380/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 397/1992 Sb., kterým xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky k xxxxxxx xxxx x xxxxxx policii.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 174/1993 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx obecní xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 138/1998 Sb., o ochraně xxxxxxxxx činitelů České xxxxxxxxx.

7. Nařízení xxxxx č. 276/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pořádkové xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x období xx 15. do 30. xxxx 2000.

8. Xxxxxxxx xxxxx č. 455/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 138/1998 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx vlády č. 156/2002 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x období od 16. xxxxx 2002 xx 30. xxxxxx 2002.

10. Xxxxxxxx xxxxx č. 299/2002 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xx 16. xxxxxxxxx 2002 do 24. xxxxxxxxx 2002.

11. Xxxxxxxx xxxxx č. 381/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 377/2002 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx pořádkové xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx do 15. xxxx 2002.

12. Xxxxxxxx vlády č. 414/2002 Sb., x povolání vojáků Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx republiky x xxxxxx od 16. xxxx 2002 xx 30. září 2002.

13. Xxxxxxxx xxxxx č. 10/2003 Sb., x povolání xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x období do 31. xxxxxx 2003.

14. Xxxxxxxx vlády č. 13/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx České republiky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxxx č. 87/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 138/1998 Xx., o xxxxxxx ústavních xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 455/2001 Xx.

16. Xxxxxxxx xxxxx č. 30/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 138/1998 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

17. Vyhláška č. 290/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky.

18. Xxxxxxxx č. 25/1998 Sb., x xxxxxxx označení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

19. Xxxxxxxx č. 25/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 290/1992 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 25/1998 Sb.

20. Xxxxxxxx č. 58/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 25/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x policii.

§122

Účinnost

1. Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2009 x výjimkou xxxxxxxxxx §8 odst. 2 x přílohy k xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012.

2. Xxxxxxxxxx §118 odst. 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2011.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Čunek x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 273/2008 Sb.

Názvy x xxxxx krajských xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx.

2. Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx ředitelství xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx policie Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx.

6. Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ústeckého xxxxx xx sídlem v Xxxx nad Xxxxx.

7. Xxxxxxx ředitelství xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Pardubického xxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxxxx.

10. Krajské ředitelství xxxxxxx xxxxx Vysočina xx sídlem v Xxxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Jihomoravského xxxxx xx xxxxxx v Xxxx.

12. Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Zlínského xxxxx xx xxxxxx xx Xxxxx.

14. Xxxxxxx ředitelství xxxxxxx Moravskoslezského xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, psychotropní látky xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byly do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx skladech Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx již xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 273/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. X

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §65a xxxxxx x. 273/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx až xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX-XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx čl. 35 odst. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/816, kterým se xxxxxxx centralizovaný xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx x xxxx xxx xxxxxx příslušnosti (XXXXX-XXX), na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1726.

Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 130/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2022

Informace

Právní xxxxxxx č. 273/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2009 x výjimkou xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 x přílohy x xxxxxx, které nabývají xxxxxxxxx 1.1.2012 x xxxxxxxxxx §118 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.12. 2011.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x výjimkou §65, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.3.2009

306/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.1.2010

153/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

150/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 124/92 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 185/2004 Xx., x Celní xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.6.2011

341/2011 Sb., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

459/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

105/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

273/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 167/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.5.2014

318/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

51/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX a xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2016

188/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x účinností xx 1.1.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx účinky návykových xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 104/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

304/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 4.10.2017

111/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

s xxxxxxxxx od 24.4.2019

161/2019 Xx., nález XX xx dne 14.5.2019 xx. xx. Xx. XX 45/17 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §97 odst. 3 a 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, §88x zákona č. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §68 odst. 2 x § 71 xxxx. x) xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 357/2012 Xx., x uchovávání, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozních x xxxxxxxxxxxxx údajů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností od 12.7.2019

374/2021 Xx.,&xxxx; kterým xx mění xxxxx x. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

418/2021 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 17/2012 Xx., x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

119/2022 Xx., xxxxx Ústavního xxxxx xx dne 22. xxxxxx 2022 xx. xx. Pl. XX 7/18 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 a xxxx. 5 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 17.5.2022

130/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 45/2013 Xx., x xxxxxxx trestných xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 28.6.2022

a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX o xxxxxx xxxxxxx chyby x xxxxxx x. 122/2008 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx.
7) Xxxxxxxxx občanský zákoník, zákon č. 94/1963 Sb., x rodině, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 140/1961 Sb., trestní xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §76b xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 59/2005 Xx. x zákona x. 135/2006 Xx.
13) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §60a xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 29/2007 Xx.
15) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §11 x 12 xxxxxx x. 552/1991 Xx., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 148/1998 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx. x zákona x. 413/2005 Xx.
17) Xxxxx č. 137/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §179b xxxx. 3 xxxxxx x. 141/1961 Sb., xx znění xxxxxx x. 265/2001 Sb.
19) Například xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Zákon č. 127/2005 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 13/1997 Sb., o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Zákon č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.
26) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
27) Xxxxxx podepsaná xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985 x postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Rady 2005/211/SVV xx xxx 24. xxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx proti terorismu.
Nařízení Xxxx (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx terorismu.
28) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o střelných xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání x xxxxxxxxxxxxx materiálem.
31) §20 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx. x zákona x. 424/2010 Xx.
34) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx hrách.

38) Xxxxx č. 111/1994 Sb., x silniční dopravě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, kterým xx xxxxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx směrnice Xxxx 96/26/XX, x xxxxxxx xxxxx. Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1213/2010 ze xxx 16. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků silniční xxxxxxx.

40) Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx těchto údajů x x zrušení xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX.

42) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/681 ze xxx 27. xxxxx 2016 o používání xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx (PNR) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx teroristických xxxxxxxxx činů x xxxxxxx trestné xxxxxxxx.

43) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 541/2017 ze xxx 15. xxxxxx 2017 x boji xxxxx terorismu, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX.

44) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2006/960/SVV xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx Rady 2008/615/SVV ze xxx 23. června 2008 x xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxxx, zejména x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxx.

45) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

46) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33 xxxxxx č. 500/2004 Xx.

§76b xxxxxx x. 141/1961 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

47) Xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

48) §2 xxxx. x) zákona č. 181/2014 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

49) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 181/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 317/2014 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx určujících kritériích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §102 zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

51) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/816 ze xxx 17. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx centralizovaný xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx x osob xxx státní příslušnosti (XXXXX-XXX), xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1726