Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.06.2022.


Zákon o Policii ČR
273/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I - POSTAVENÍ A ČINNOST POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY §1 §2 §3 §4

HLAVA II - ŘÍZENÍ A ORGANIZACE POLICIE §5 §6 §7

Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami státu §7a

Nakládání s majetkem za mimořádné události nebo krizové situace §7b §8

HLAVA III - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Zdvořilost §9

Iniciativa §10

Přiměřenost postupu §11

Prokazování příslušnosti §12

Poučování §13

HLAVA IV - SPOLUPRÁCE A DALŠÍ VZTAHY POLICIE

Díl 1 - Spolupráce §14 §15

Spolupráce s obcemi §16

Spolupráce s ostatními právnickými a fyzickými osobami §17

Díl 2 - Další vztahy

Vyžadování pomoci od osob a orgánů §18

Technická podpora §19

Působení policie v rámci integrovaného záchranného systému, při řešení krizových situací a mimořádných událostí a při přípravě na ně §20

Poskytování ochrany a součinnosti při provádění exekuce a výkonu rozhodnutí §21

Povolávání vojáků, příslušníků Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky k plnění úkolů policie §22

Uveřejňování informací hromadnými sdělovacími prostředky §23

Tísňová komunikace §23a

HLAVA V - OMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY

Obecná ustanovení §24

Připoutání §25

Zajištění osoby §26

Zajištění cizince §27

Policejní cely §28 §29 §30 §31 §32 §33

HLAVA VI - POSTUP VE VZTAHU K VĚCEM

Odnětí věci §34

Předběžné zajištění věci §34a

Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby §35

Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla §36

Zamezení provozu bezpilotního systému §36a

Zajištění, odstranění a zničení věci §37

Držení a používání nebezpečných látek a věcí §38

Rušení provozu elektronických komunikací §39

Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek §40

Oprávnění ke vstupu §41

Zastavení a prohlídka dopravního prostředku §42

Oprávnění policisty při kontrole motorového vozidla požadovat uhrazení nedoplatku §42a

Zadržení tabulek státní poznávací značky a zabránění v jízdě motorového vozidla §42b

Vrácení tabulek registrační značky a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla §42c

Stížnost §42d §43

HLAVA VII - VYKÁZÁNÍ §44 §45 §46 §47

HLAVA VIII - ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ, PROSTORŮ A OSOB

Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů §48

Zajišťování bezpečnosti určených osob §49

Krátkodobá ochrana osoby §50

HLAVA IX - POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ

Obecné ustanovení §51

Donucovací prostředky §52

Obecné podmínky použití donucovacího prostředku §53

Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace §54

Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu §55

Použití zbraně §56

Povinnosti policisty po použití donucovacího prostředku nebo zbraně §57

Zvláštní omezení §58

Zákrok pod jednotným velením §59

HLAVA X - PRÁCE S INFORMACEMI

Obecná ustanovení o zpracovávání informací policií §60

Podání vysvětlení §61

Pořizování záznamů §62

Prokázání totožnosti §63 §64

Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace §65

Získávání osobních údajů pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí §65a

Získávání informací z evidencí §66

Zpracování digitálních fotografií za účelem identifikace §66a

Získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků §67

Pátrání po osobách a věcech §68

Získávání poznatků o trestné činnosti §69 §70 §71 §71a

Podpůrné operativně pátrací prostředky §72

Informátor §73

Krycí prostředky §74

Krycí doklad §75

Zabezpečovací technika §76

Zvláštní finanční prostředky §77

Předávání informací §78

Základní ustanovení o zpracování osobních údajů při plnění některých úkolů policie §79

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §79a

Obecné podmínky zpřístupňování nebo předávání osobních údajů §80

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru §80a

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů bezpečnostním sborům třetích států a mezinárodním organizacím §80b

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů osobám a orgánům ve třetích státech §80c

Zveřejňování osobních údajů §81

Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů §82 §83

Zpracování údajů v Schengenském informačním systému §84

Údaje jmenné evidence cestujících §84a

Pravidla zpracování údajů jmenné evidence cestujících §84b

Využití údajů jmenné evidence cestujících §84c

Mezinárodní spolupráce se třetími státy §84d §85 §86 §87 §88

Zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo předávaných v rámci Evropské unie podle zvláštních předpisů o policejní spolupráci §88a

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů policií v jiných oblastech §88b

HLAVA XI - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE §89 §90 §91 §92 §93 §94

HLAVA XII - NÁHRADA ŠKODY A NÁHRADA ZA POSKYTNUTÍ VĚCNÉ POMOCI §95 §96

HLAVA XIII - KONTROLA POLICIE §97

Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací §98

HLAVA XIV - OCHRANA NÁZVU POLICIE A UDÍLENÍ DARŮ A MEDAILÍ

Ochrana názvu policie §99

Udílení darů a medailí §100

HLAVA XV - PŘESTUPKY §101 §102

ČÁST DRUHÁ §103 §104 §105 §106 §107

ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Společná ustanovení §108

Dokumentace §109 §110 §111 §112 §113 §114 §115

Použití policejní letecké techniky §116 §117 §117a §117b

Přechodná ustanovení §118 §119 §120

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §121

Účinnost §122

Příloha - Názvy a sídla krajských ředitelství

nález Ústavního soudu - č. 161/2019 Sb.; č. 119/2022 Sb.

č. 273/2013 Sb. - Čl. V

č. 130/2022 Sb. - Čl. X

INFORMACE

273
XXXXX
xx dne 17. xxxxxxxx 2008
x Xxxxxxx Xxxxx republiky

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "policie") xx jednotný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§2

Policie slouží xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x majetku x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, plnit xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a další xxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx svěřené jí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx jsou součástí xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx smlouva").

§3

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx")1) x zaměstnanci2) zařazení x policii (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxx vnitra (xxxx xxx "ministr") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"),

x) v Policejní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx policie.

XXXXX XX

XXXXXX A XXXXXXXXXX POLICIE

§5

(1) Policie xx podřízena xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx prezident xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ministrovi.

§6

(1) Xxxxxxx tvoří xxxxxx, xxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxx prezidium Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "krajské xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx zřízené x rámci krajského xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx policie xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxx. Xxxxxx policie uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Policejní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx prezidium a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx x účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§7a

Nakládání s xxxxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx

X naložení x xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxxx x užívání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ministr xxxxxxxxx31) v případě, xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§7x vložen právním xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2016

§7x

Xxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxxxxx události xxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx převést xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §14 odst. 7, §19b, 19c x 21 xx 23 zákona x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx35) xx xxxxxxxxx.

(2) Organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx bezúplatné užívání xxxxxx věci ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krizové xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §19b, 19c a 27 xxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích35) xx xxxxxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. s účinností xx 1.3.2016

§8

(1) Xxxxxxx ředitelství xx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxx ředitelství xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx také vedoucím xxxxxxxxxxx složky státu. Xxxxxx policie xxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxxxx 14 xxxxxxxxx ředitelství, jejichž xxxxx x xxxxx xxxx uvedeny x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxx obvod xxxxxxxxx ředitelství xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§9

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x zaměstnanec xxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxx policie povinni xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx x xxxx cti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x své xxxxxxx.

§10

Iniciativa

(1) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, je policista xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxx úkon x xxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx") xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby ohrožení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x době xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx svoboda xxxx anebo xxxxxxx xxxx došlo-li x xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx nebo porušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezprostředně hrozícího xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx službě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx době xxxxx xxxxx x tomto xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxx provést xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) provádí xxxx xxxx, xxxxxxx

1. plní xxxxx, při xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx3) nebo podpůrné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx níž xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

5. plní xxxx, xxx němž xxxxxxx výbušniny xxxx xxxxxxx předměty,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxx xxxx xxxx,

7. xxxxxxx výcvik a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pátracího prostředku xxxx xxxxxxxxxx operativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

8. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí xxxxx §70,

xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx,

x) xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úkonu anebo xxxxxx opatření by xxxx xxxxxxxx,

x) k xxxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxxxx vyškolen xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxxx takové vyškolení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokončit.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úkonu, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx vynucování splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x přímé xxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxx nebo hrozby xxxxxx použití (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxx!" x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) dbát, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx újma,

b) xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx újma,

c) postupovat xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx práv x xxxxxx xxxx, xxxx nimž směřuje xxxx, xxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx povinen prokázat xxxx příslušnost x xxxxxxx xxxxxxxxx stejnokrojem, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx provádění xxxxx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxx odstavce 1, xxxxxxx policista xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxx"; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxx okolnosti xxxxx xxxx ústnímu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx policista, xxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Poučování

Policista je povinen xxxx provedením xxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jde-li o xxxx spojený xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx osoby, xxxx o jejích xxxxxxx a povinnostech. Xxxxx poučení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA IV

SPOLUPRÁCE X XXXXX VZTAHY POLICIE

Díl 1

Xxxxxxxxxx

§14

Xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx sbory x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§15

V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osoby xxxxxxx x §14 xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxx xxxx x ohrožení xxxx xxxxxxxx vnitřního xxxxxxx x bezpečnosti, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§16

Xxxxxxxxxx x obcemi

(1) Xxxxx xxxxxxx určený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx koordinační xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx částí xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx krajské ředitelství xxxx uzavřít písemnou xxxxxxxxxxx dohodu x xxxxxxx městem Xxxxxx xx účelem stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxx,

x) úkoly xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obci,

c) xxxxx xxxx a útvaru xxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxx pořádku v xxxx,

x) xxxxx obce x xxxxxx policie xx zajištění plnění xxxxx podle xxxxxx x) x x),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx písmen b) x x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků.

§17

Spolupráce s ostatními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx spolupracuje s xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

5. prevence x xxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxx4) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) pracujícími x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx patologickým xxxx obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxx chování, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Další xxxxxx

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx konkrétního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §14 xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx a osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxx učinit, xxxxx-xx xxx x tom xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytnutím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Policie xxxx xxxxxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx techniky5) anebo xxxxxxxxx xxxx x xxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxx oprávněného x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx orgán v xxxxx žádosti xxxxxx, xx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sledování xxxx x věcí xx povoleno podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§20

Působení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx událostí x xxx xxxxxxxx xx xx

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx policie xx ně.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému xxxxxxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx x tomu xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xx-xx to nezbytné xxx xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x

x) o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ochranu xxx provádění xxxxxxx. Xxxxxxx poskytne xxxxxxx xx xxxxxx nákladů x xxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zajistit jinak.

(3) X žádosti x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x nichž obava x xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx vojáků, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxx x xxxxxxxxxx policie xxxxxxx dostatečné k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti, xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mají xxx xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; vláda Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 prokazují xxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxx policie svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx "XXXXXXX", xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxx postupují podle §12.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "POLICIE" a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hromadnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání x vydavatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x smyslu uveřejnit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx, majetku xxxx veřejného pořádku.

§23x

Xxxxxxx komunikace

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitý a xxxxxxxxxxx příjem xxxxxx xx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 158, xxxxx xxxxxxxxx operačními xxxxxxxxx základních složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxxxx x tísňové xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx") x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx operačního xxxxxx.

(2) Operačním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx operačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x útvarů xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tísňové xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §2.

(3) Policie při xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x komunikační xxxx xxxx telekomunikačního koncového xxxxxxxx.

(4) Policie xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx tísňového xxxxxx.

(5) Záznam tísňové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx x plnění xxxxxx konkrétního xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

HLAVA X

XXXXXXX OSOBNÍ XXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx svobodě xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Policista, xxxxx se xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx, xx povinnost přijmout xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zacházení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nadřízenému.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xx x osobu xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vyrozumí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx této xxxxx. Xxxxx-xx se x xxxxx mladší 15 xxx, xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dětí. Xxx-xx x vojáka x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxx x ohrožení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pokud by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx, jakmile překážka xxxxx věty první xxxxxx.

(4) Osoba omezená xx svobodě xx xxxxx zajistit si xxxxxx xxxxx46) a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přítomnosti xxxxx osoby. Xx xxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx omezená na xxxxxxx xx právo xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lékařem xxxxx svého xxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx cely xxxx xx xxxxx xx x xx propustit. Xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx vyšetření xxxxxx xxxxxxx lékaře x této xxxxx.

§25

Připoutání

(1) Policista xx xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo jinou xxxxx, xxxxxxxx vlastní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pokusí x xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předmětu, xxxxxxx pomocí pout.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx je zřejmé, xx xxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx opakovat, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx bezprostředně ohrožuje xxxx xxxxx, život xxxx xxxxxx jiných xxxx xxxxx majetek,

b) x xxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) má xxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx ochranného léčení, xxxxxxx výchovy, předběžného xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx anebo ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpor xxxx se xxxxxxxx x xxxx,

x) byla xxxxxxxxxx xxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx, že bude x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věci,

g) xxxx trestně odpovědná x xxxx přistižena xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxx xxxxx, že bude x xxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věci,

h) xx nezletilá, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx péče jejímu xxxxxxxxx zástupci, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §92 prováděném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zajištění osobu xxxxxxxxxx propustí, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx. Xx-xx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení pro xxxxx ochranného opatření.

(3) Xxxxxxxxx xxxx trvat xxxxxxx 24 xxxxx xx okamžiku omezení xxxxxx xxxxxxx; zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i) však xxxxx xxxxx xxxx xxx 6 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby xx svobodě za xxxxxx vydání nebo xxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx ranní xx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Zajistí-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen informovat x této skutečnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníka xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx umístěna xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx anebo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo opatrovníka. Xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxx x xxxxxx, x xxxx xx osoba xxxxxxxxx. Zajistí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx tato xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx. Policie zajištěnou xxxxx, xxxxx xxxxxx x výkonu ústavní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení, z xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx pracoviště.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záznam.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ukončit xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx zahájeno řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zjistí xxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx8),

x) cizinec xx být podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhoštěn, xxxx

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 policista xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vyhoštění. Xxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxx zajistit xx xxxx, než tento xxxxx cizinci xxxxxx xxxxxxxxxx o ukončení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx trvat xxxxxxx 48 hodin xx okamžiku omezení xxxxxx svobody. Celková xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx xxxxx xxx 48 xxxxx xx okamžiku xxxxxxx osobní svobody.

Policejní xxxx

§28

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "cela") xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) zadrženou3),

c) xxxxxxxx3),

x) xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranného xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx3),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx procesních xxxxx x xxxxx, xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy, xxxx

x) xxxxxxxxxxx podle §63 xxxx 65, xxxxx-xx xxx xxxxx osoby xxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxx x §63 xxxx 65.

§29

(1) Před umístěním xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxx xxxx osoba x xxxx xxxx zbraň xxxx xxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx věc xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx oprávněn provést xxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx způsobuje xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxx být xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx věcí x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§30

Xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx pohlaví,

b) mladší 18 xxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx3) xxxx xxxxxxx3), x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx trestní xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxx agresivně, xxxx

x) x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§31

(1) Xxxxx, která xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx9), xxx xxxxxxx xx xxxx xx podmínky, xx lékař po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro její xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zdravotnickém zařízení xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx osoba, xxxxx xx být xxxxxxxx v xxxx, xx zraněná, nebo xxxxxxxx-xx tato xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx osoba takovou xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx x vyžádá xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§32

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cele xxxxxxxx, xxxxx jinou xxxx na zdraví xxxx se pokusí x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ostrahu xxxx, učiní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x jejímu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx x xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx nezbytné, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvoz xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo x úmrtí xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; ten xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx policie xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx blízké xxxxxxx xxxxx, pokud xx známa.

§33

(1) Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx odpovídat xxxxx účelu.

(2) X xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx předměty, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx-xx xxxx hygienicky xxxxxxx, zapůjčí jí xxxx xxxxx xxxxxxx, x kterého xx xxxx xxxxxxx.

(4) Osoba xxxxxxxx x cele xx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léků x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx k vodě x toaletě, jakož x xx provedení xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx právo na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v přiměřených xxxxxxxxxxx.

(5) Osoba xxxxxxxx x cele xxxx xxx xxxxxxxxxxxx informována x právech a xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx x xxxx.

HLAVA VI

POSTUP XX XXXXXX X XXXXX

§34

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx věci, xxxxxxxx

x) xxx xxx xx to, xx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxx, nebo

b) jde x věc důležitou xxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx, jejíž xxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx osob xxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx věci nebo xxxxx odnětí sepíše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Vydanou xxxx xxxxxxx věc, je-li xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx orgánu, xxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx xx vydá osobě, x xxxxxx právu xx xxx není xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx byla xxxxxx.

(4) Xx-xx věcí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látka xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx chemická xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx psychotropních xxxxx, xxxxxxx takovou xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x účelům xxxxxxxx x §38, xxxxx xxxxxx rozhodnuto x propadnutí xxxx xxxxxxx věci. Obdobným xxxxxxxx policie xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x činností xxxxxxxx x §69 nebo 70.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx požádá xxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx marné výzvě x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx policista xxxxxxxx xxxx xxx odejmout.

(3) X vydání xxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx zajištění xxxx") xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záznam a xxxxx xxxxxxx potvrzení.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx 60 xxx.

(5) X xxxxxxxxxx zajištění xxxx, x možnosti xxxxxxxx xx xx právo, xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 policie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxx xxxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věc xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx osobu xxxxxxxx x možnosti xxx xxxxxxx, pokud

a) cizí xxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona x mezinárodní justiční xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxx neuplatní ve xxxxx xxxxx odstavce 4 právo xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zajištěnou xxx xxxxxxxxx nárok osoba xxxx, xxxx se xxxx, x xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x osoba, xxxxx xx xx xxx xxxx nárok, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(8) Pokud xxxxx, xxxxx má xxx xxx vydána podle xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx nepřevezme, x věcí xx xxxx nakládá xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§35

Xxxxxx x odebrání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Policista xx xxxxxxxx vyzvat xxxxx x xxxxxx zbraně, xxxxx-xx nebezpečí, xx xx xxxx neoprávněně xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx násilím. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx zbraň odebrat.

(2) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx prohlídku osoby x odebrat xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx,

x) proti xx xxxxxxx zákrok, xxxx

x) xxxxx ní xxxxxxx xxxx úkon, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx zbraň.

(3) X provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Osobě, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odebrána, xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx odebrání. Xxxxx xx povinna vrácení xxxxxx potvrdit podpisem.

§36

Použití xxxxxxxxxxx prostředku x zabránění odjezdu xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx místě, xx kterého xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx stojí xx chodníku, kde xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jen tehdy, xx-xx xxxxxxxxx možnost xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zakázaném xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nezbytných xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx10), xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, požární ochrany, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx vozidlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x nelze-li xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx došlo x přiložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 1, uhrazené xxxxxxx xxxx být neprodleně xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x). Na xxxx xxxxxxx technického xxxxxxxxxx se xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxxx.

§36x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx zamezit provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostředky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrožuje xxxxx, xxxxxx, majetek xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx míře x xx xxxxxxxxx xxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§37

Zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, xx představuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxx zničení, xxxxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx tomu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, x jehož xxxxx xx vydání xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věc xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx své xxxxxxx x osobu, xxxxx xx xx vydání xxxx xxxx nárok, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx x řízení xx xxxxxx občanskoprávních.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxx do xxxxxxx policie.

(5) Xxxxxxxxx xxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 propadá xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx lhůtě xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx věc xxxxxxxx.

§38

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx

(1) Xxxxxxx a xxxxxxxxx školy xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x vědeckovýzkumné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, držet, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x věci a xxxxx lidských xxxxxxxxxx11).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx platebních xxxxxxxxxx, xxxxxx x cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, omamné a xxxxxxxxxxxx xxxxx, prekursory xxxx nebo xxxx xxxxxxxx látky nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx omamných x psychotropních látek.

(3) Xxxxxxx

x) xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nahodilému xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx látkám x věcem nebo x xxxxxx neoprávněnému xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x charakteru xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(4) Policista je xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předměty v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výbušných xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx psů, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxx xxxx nebo xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečnosti.

(5) Xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx výzbrojí xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx výbušný xxxxxxx, xxxxxxxxx pyrotechnický xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx náloživo.

§39

Xxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Policie může xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx zdraví xxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx47) xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxxx míře x xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxx, přičemž xxxxxx Xxxxxxx telekomunikačnímu xxxxx (xxxx xxx "úřad"), xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx x informačnímu středisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x Národnímu xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx předem. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o rušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo ohrozit xxxxxx úkolů xxxxxxx. X takovém případě xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx informovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx provádět rušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx48) xxxx významnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx49), nebo

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dopadem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx rušení xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxxx mohlo ohrozit xxxxxx xxxxx policie, xxxxxx xxxxxxx zavedení xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxx důvody ohrožení xxxxxxx.

§40

Vstup do xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obydlí, jiného xxxxxxxx nebo na xxxxxxx x provést xxx xxxxxxxx úkony xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx tam xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) vstupu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx-xx důvodné podezření, xx se xxx xxxxxxx xxxxxx zvíře.

(3) Xxxxxxxxx je oprávněn xx účelem xxxxxx xx místo xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx přístup, x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx síly.

(4) Xxxxxxxxx je povinen xxx vstupu xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx na pozemek x při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx, hrozí-li xxxxxxxxx z prodlení xxxx xx xxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxx xxxxx zdraví xxxxxxxxxxxx osoby.

(5) Po xxxxxxxxx úkonů nebo xxxxxx opatření xx xxxxxxxxx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx xxxxxx, jiného xxxxxxxx xxxx pozemku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx místa, xxxxxx-xx xxx xxxxxx uživatel xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§41

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx35), xx xxxxxxx, x kterých lze xxx xxxxxxx xx xx, xx xx x nich xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x po xxxxxxxx prodejní xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do živnostenské xxxxxxxxxx, do xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xx i xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxx, xxxxx

x) xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxx

x) xxx mít xxxxxxx xx to, xx jsou zde xxxxx xxxxxx 18 xxx prodávány xxxx xxxxxxxx

1. alkoholické nápoje xxxx xx xxx xxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. tabákové xxxxxxx, xxxxxxx pomůcky, bylinné xxxxxxx určené xx xxxxxxx, elektronické xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxx xxxx osobě xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vstupovat xx herny, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry, x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx-xx mít xxxxxxx xx xx, xx xx xxx xxxxxxxx hry účastní xxxxx xxxxxx 18 xxx.

(4) Každý je xxxxxxx xxxxxxx policistovi xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx pozemek.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx policie, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx místa xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx do xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx síly.

§42

Zastavení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx-xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxx xx věcech x takového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx anebo x takovým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xx-xx důvodné xxxxxxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx používáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x dopravním xxxxxxxxxxx xxx spáchán xxxxxxx čin.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx- xx xx

x) xxxxxxx hledaných, pohřešovaných xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zbraních, xxxxxxxx, munici, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx předmětech, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx drog xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx omamných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx pocházejících x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

xx-xx xxxxxxx podezření, xx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxx xx výzvu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxx, xxx xx x něm nenachází

a) xxxxx xxxxxxx, pohřešované xxxx protiprávně se xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, jedy, xxxxxx a psychotropní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx chemické xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx určené k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx. Obdobně je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx k

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx prostředcích.

(7) Policista xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx něj xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx nutnosti i xx xxxxxxx xxxx.

§42a

Oprávnění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xx xxxxxx za přestupek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx nedoplatku xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a bezhotovostním xxxxxxxx, x xxxxx xx dán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platební xxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx vznikl xxxxxxxxxx, xxxxxxx celním xxxxxx, nebo

b) xxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx, x xxxxxxx není xxxxxxxx posečkání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vozidla není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx policie peněžní xxxxxxxxxx nejpozději následující xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně příslušnému xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§42x

Xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x jízdě xxxxxxxxxx vozidla

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1 uhrazen xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, přikáže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vhodné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

a) xxxxxx xxxxxxx státní poznávací xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx značka") xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tabulky xxxxxxxxxxx xxxxxx odejme, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxxxx x zabránění odjezdu xxxxxxx.

(2) Policista o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřední záznam, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1,

x) údaje x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42a odst. 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxx xx domáhat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, kdy xx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §42d.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx kontrolovaného xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxx provozovatelem, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla, je-li xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx, xxxxx xx nedoplatek xxxxx §42a xxxx. 1, xxxxx policie xxxxx xxxxx odstavce 2, s xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b) a x) xx x).

(5) Xxxxx způsobené v xxxxxxxxxxx xx zadržením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxx x tíži xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1. Odpovědnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, náklad x xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx xxxx použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zadržet tabulky xxxxxxxxxxx značky motorového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zpravodajských xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx policie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a imunit xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Policista xxxxxx v případech xxxxxxx zvláštního zřetele xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx kontrolovaného motorového xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx podle §42a xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1 x

x) xxxxx, xxx který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(8) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup.

§42b vložen xxxxxxx předpisem x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§42x

Xxxxxxx tabulek xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx řidič motorového xxxxxxx, který není xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nedoplatek xxxxx §42a xxxx. 1, xx řidič motorového xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, oprávněn

a) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění odjezdu xxxxxxx.

(2) Provozovatel motorového xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §42a xxxx. 1, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) domáhat xx xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyzvednuty do 1 roku xx xxxxxx zadržení, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx registrovaného v Xxxxx republice, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx.

(4) X vyzvednutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§42x

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §42a xx 42c xxx xxxxx xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 418/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§43

(1) Vyžaduje-li to xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je policista xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx určené xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"),

x) xx po xxxxxxxxx xxxx nezdržoval xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx života xxxx zdraví.

(2) X xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxx ČR", jde x příkaz xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§44

(1) Xxx-xx xx základě zjištěných xxxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx útoku xxxxx xxxxxx, zdraví xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx závažného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx policista xxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohroženou xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), jakož x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obydlí. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx vykázat x x xxxx xxxxxxxxxxxxx. Pokud společné xxxxxx xxxxx nezletilé xxxx, xxxxxxxx xx xx ohroženou xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx po xxxx 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx dobu xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se doba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx oznámí policista xxxxx vykázané x xxxxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxx podpisu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxx totožnosti ohrožené x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx policie, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vykázání. Xxxxxxx-xx ohrožená xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x vykázání xxxxxxx xxxx odmítne-li xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v úředním xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přítomna, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx jí policista xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx u příslušného xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxx o xxxxxx xxxxxx útvaru.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx proti xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "příslušné xxxxxxx ředitelství"). Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx 3 xxx xxx dne převzetí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx písemně. Xxxxx pro podání xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x vykázání a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx x její xxxxxxxx xxx xxxxxxx x poštovní xxxxxxxx xxxx podány u xxxxxxxxxxx krajského xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykázanou osobu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o vykázání.

(6) Xxxxxx-xx příslušné krajské xxxxxxxxxxx, xx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vykázání ukončí x x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vykázanou osobu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§45

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) opustit xxxxxxxxxx xxxxxxx vymezený xxxxxxxxxx v potvrzení x vykázání,

b) xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) zdržet xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohroženou xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx výzvu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx.

Xxxxxxxxx vykázanou osobu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx d).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx doklady xxxx splněním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx podnikání xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x přítomnosti policisty, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na národním xxxxxxxx čísle 158,

d) xxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxxxx x příslušného xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vykázané xxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxx x pomoci xxxxxx x násilným xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx poučí xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxx předběžného opatření xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx obětem xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přihlíží.

§47

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podle xxxx požadavku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx znemožněn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázané xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx policista xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; to neplatí, xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx.

(3) Do 24 xxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxx policista xxxxx úředního záznamu x vykázání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx14) x xxxxx, který je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních. Xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx žije xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx x příslušnému xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

(4) Policista xx xxxxx 3 xxx xx xxxxxxxx provede xxxxxxxx, zda vykázaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) X provedených úkonech x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřední záznam.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX

§48

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxx. Rozsah xxxxxxxxxxx bezpečnosti stanoví xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministr x xxxxxxxxxx na bezpečnostní xxxxxxx a xxxxx xxxx ohrožení.

(2) Chráněným xxxxxxxx a prostorem xx xxxxxx objekty x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxx taková xxxxxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dobu. O xxxxxxxxxxx této ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pokud věc xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkon.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx policista oprávněn

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx do objektu xxxx xxxxxxxx,

x) zjišťovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx prohlídku,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osoby,

f) xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jí xxxxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Policie zajišťuje x xxxxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, stanoví-li tak xxxxx,

x) osoby chráněné xxx jejím pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx plnění xxxxx xxxxx bezpečnost xxxxxxx xxxx určených ministrem. Xxxxxx x způsob xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx zajišťování bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zavazadla, xxxx, dopravního prostředku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx by xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x prohlídku takového xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx hygienických limitů xxxxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx i splnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx xxxxxxxx15), jestliže xxxx xx být xxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx, xxxxxxxx tato osoba xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Bez xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlídku, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sledovat xxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx ochrana osoby

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxx zahrnující

a) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx techniky, nebo

d) xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx činnost.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx újma xx xxxxxx nebo xxxx vážné xxxxxxxxx, xxxxx nelze jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx17) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx újma xx xxxxxx xxxx xxxx vážné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx bez souhlasu xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx bezprostředně hrozícího xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x tom útvar xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X ZBRANĚ

§51

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředek x xxxxx, x jejichž xxxxxxxxx byl xxxxxxxx.

§52

Donucovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx prostředky xxxx

x) hmaty, xxxxxx, xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x jiný xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prostředek xxxxxx povahu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx prostředek, xxxxx xxxx povahu xxxxxx xxxxx §56 odst. 5,

x) xxxxxxxxxxx pás, xxxxxxxxx xxxxx vozidlem x jiný prostředek x xxxxxxxxx zastavení xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx štítem,

i) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) služební xxx,

x) vodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx výbuška,

m) xxxx xxxxxxxx zbraní,

n) hrozba xxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní,

o) xxxxxxx xxxxxxx,

x) pouta,

q) xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Obecné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku

(1) Xxxxxxxxx xx oprávněn použít xxxxxxxxxx prostředek x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, jiné xxxxx xxxx majetku xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx upustila xx protiprávního xxxxxxx, x výstrahou, že xxxx použito donucovacích xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxx x výstrahou xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx donucovací xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xx nezbytný x překonání xxxxxx xxxx xxxxx osoby, xxxxx xxx zakročuje.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku xxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§54

Xxxxxxx pout a xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pouta x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx prostorové orientace xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx3),

x) xxxxxxx3),

x) dodávané do xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx3),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranného xxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, xxxx

x) převzaté xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ochranného léčení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu47),

je-li xxxxxxx xxxxx, xx může xxx ohrožena xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pouta xx xxxxxxxxxx připoutání xxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxxxx prostorové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§55

Použití xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Policista xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x násilnému xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zabránění xxxx odjezdu

a) k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx přes výzvu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla v xxxxx zákroku xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xx tato xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx které směřuje xxxxxx, xxxx ohroženy xxx x xxxxxxxx xxxx.

§56

Použití zbraně

(1) Policista xx xxxxxxxx použít xxxxx

x) x nutné xxxxxx nebo x xxxxxx nouzi,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pachatel, xxxxx němuž xxxxxxxxx, xx jeho výzvu xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemůže jiným xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nelze-li xxxxx překonat aktivní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx útok, xxxxx xxxxxxxx střežený nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ohrožuje xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxx xxxxxx donucovací xxxxxxxxxx xxxxxx namířenou střelnou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, neuposlechne příkazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti jeho xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) je xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, proti xxxxx zakročuje, xxx xxxxxxxx xx protiprávního xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Od xxxxx x výstrahou xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx život xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx zbraň xxxxxxx včetně xxxxxxxx x doplňků xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xxxxxx střelné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zbraň xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx předmět, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§57

Povinnosti xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zbraně

(1) Po xxxxxxx donucovacího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx okolnosti xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx první xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx mohla xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, při kterém xxxx použito donucovacího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx ohlásit svému xxxxxxxxxxx a sepsat x něm xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx použití. Xxxxxx záznam nesepisuje xxx xxxxxxx pout xxxxx §54.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xx xxxxxxx vyrozumět xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx nikoli xxxxxxxx9), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§58

Xxxxxxxx omezení

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, osobě xxxxxx xxxxxxxx věku, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx mladší 15 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx ani jiný xxxxxx xxxxxxxxxx, vrhací xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx právního předpisu x dočasně zneschopňujícím xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povahu xxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, služebního xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx namířenou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx škoda9) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Omezení xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x štítem, xxxx-xx použity xxxxx xxxxxxx osob.

§59

Xxxxxx xxx jednotným xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxx jednotným xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxx velitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx může xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx přebírá velení xx ukončení xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikou xx xxxxxx nebo x xxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxx, xxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57.

HLAVA X

XXXXX X XXXXXXXXXXX

§60

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zabezpečit xxxx neoprávněným přístupem, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx neoprávněným xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxx nezbytná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tímto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

§61

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx požadovat potřebné xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) vypátrání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věci, nebo

c) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x x xxxxxxx xxxxxxx xx vyzvat, xxx xx ve xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx, xxxxxxxxx na určené xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Dostaví-li xx xxxxx na xxxxxxx výzvy, xx xxxxxxxxx povinen x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Podání xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx tím, x xxxxx zájmu xxxx xxxxxxxxx xx, zproštěna. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jím sobě xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx na náhradu xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx ušlého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxx xx 7 xxx ode xxx, kdy xx xx výzvu xxxxx xxxxxxxx 1 dostavila; x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx důvodů xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx; po sepsání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§62

Pořizování xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx úkolů, xxxxxxxxx xxxxxxx, obrazové xxxx xxxx xxxxxxx osob x věcí nacházejících xx xx xxxxxxx xxxxxxx přístupných a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxxxx uveřejní.

§63

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, adresy místa xxxxxx nebo adresy xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x způsob zjišťování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx totožnosti.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) podezřelou xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxx přestupku,

b) zdržující xx v xxxxxxxx, x xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxxxxx xx zdržující x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policií xxxxxxxxxx prostoru nebo x xxxxx, x xxxxx lze xxxxx xxxxxxx xxxxxx ohrozit,

d) xx xxx xx xxxxxxxxxx vysvětlení,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vstupující xx policií chráněného xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx místa, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo x tohoto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xx místě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx nebo pohrůžce xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx došlo ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx události,

i) xxxxx xx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) která xx oznamovatelem xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xx žádost xxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxx x osobu, která x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádá, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osobě, která x xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx, nebo

l) při xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxx x majetku, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemůže-li xx xxxxxxxx xxx xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistit provedením xxxxx xx xxxxx, xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx úkonu.

(4) Xxxxx-xx totožnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sdělených údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx získat informace xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxxxx xxxxxxxx daktyloskopických xxxxxx, zjišťováním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxx xxxxx odstavce 4 xxx odpor xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Způsob překonání xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznámil. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělí, xx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx svéprávnost xxxxxxxxxxx osoby omezena, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxx opatrovníka.

§64

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx policista totožnost xxxxx xxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§65

Xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx bylo sděleno xxxxxxxxx18) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, xx xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx x jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zjišťovat xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxx vybavení.

(2) Xxxxx-xx úkon xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx osoby provést, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx úkon xxxxxxx xx xxxxxxx xx tělesné integrity.

(3) Xxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1 provést xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu xxxxxxxx.

(4) O xxxxxxxxxxx xxxxxxx sepíše policista xxxxxx záznam.

(5) Policie xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx účely předcházení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti anebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, veřejného xxxxxxx nebo vnitřní xxxxxxxxxxx.

§65x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx záznamu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx x předchozích odsouzeních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Policie xxxxx xxx účely xxxxxxx x systému xxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx, xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx51), daktyloskopické xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepodařilo xxxxxxx, x která xxxx xxxxxxxx ze spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx sděleno xxxxxxxxx ze spáchání xxxxxxxxx činu, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x) xx c). Xxxxxxxxxx §65 odst. 2 xx 4 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2022 Xx. x účinností xx 28.6.2022

§66

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxx konkrétního xxxxx žádat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx provozované xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx předpis xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx policii xxxx xxxxx19).

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu žádat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby20), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx21), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx22), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx22), agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel23), xxxxxxxx údajů x xxxxxx24), xxxxxxxx nemovistostí25), xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx33), xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci33), xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x nemovitostí33), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů údajů x některých xxxx x xxxxxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx33), xxxxxxxx silničních vozidel34), xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx34), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx34), xxxxxxxx řidičů10) , xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů10), xxxxxxxxx x evidencí xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vedených Xxxxxxx xxxxxxxx provozu Xxxxx xxxxxxxxx40), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pobočkami Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx50) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx38) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členských států xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx39) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístup; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dostupné telefonní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx formě x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx20).

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx a lokalizačních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx20) xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x x xxxxxxx stanoveném xxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx policii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx policie xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. O xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zajištění xxxxxxx xxxxx, x xxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx ohrožen xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyzrazení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx každý výdej xxxxxxxx xxxxx.

§66a

Zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx zpracovávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x agendové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx v

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx řidičů,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Údaje z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřetržitý přístup; xxxxx z evidencí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) se xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Osobní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx účelů xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§67

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x šetřením přestupků

(1) Xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x šetřením přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx by xxxxxxxxx trestní postih xxxx xxxx x xxxxxxxxx skutku jako xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx,

x) xxxxxxxxx orientačního vyšetření xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx látkou xxxxxx dechové zkoušky xxxx odběrem slin xxxxx potu,

d) odborné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx alkoholu nebo xxxx návykové xxxxx xxxxxx odběru xxxx, xxxx, slin xxxx xxxx, x to x x xxxxxxx, xx osobu xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxx vyjádření.

(2) Policista xx dále oprávněn xxxxxxxx ohledání místa xxxxxxxxx, ohledání věci xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx přestupku x x souvislosti x xxx zjišťovat x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx to xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxx zdraví.

(4) Xxxxx krve xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx osoba xxxxxxxxx z xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravu xxxxx xx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x dopravou xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx následným xxxxxxxx hradí xxxxx, xxxxx x něj xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx náklady xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§68

Xxxxxxx xx xxxxxxx x věcech

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx svých xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, kde xx tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neznámé totožnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx žádat xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx neznámé xxxxxxxxxx xxxx totožnosti nalezené xxxxxxx xxxxxxxxxx provozních x lokalizačních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx síť xxxx poskytující veřejně xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx20) xxxxx. Xxxxxxxxx xx poskytne xx xxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx20).

(3) Xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pohřešované xxxxx xxxxx od

a) banky xxxxxxxxx xxx x xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx použít xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx pobytu xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx dokumentace.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

§69

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx3) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx čin. X xxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

§70

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dokumentování trestných xxxx, ke xxxxxxxxxx xxxxxx pachatelů x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poznatky x xxxxxxxx prostředí x xxxxxxx v xxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx této xxxxxxxx xx policista xxxxxxxx xxxxxxxx svoji příslušnost x xxxxxxx x xxxxxxxx účel xxx xxxxxxxx x využívat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§71

Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x odhalování konkrétních xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx žádat xx

x) xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx elektronických komunikací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis20) xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx20),

x) banky předávání xxx o xxxx x místě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku,

c) xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx a místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

§71x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx řízení nebo xxx xxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxx konkrétního úkolu x oblasti xxxx xxxxx korupci, terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a závažné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

§71a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2012

§72

Podpůrné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx krátkodobé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operativně xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými jsou

a) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx prostředky,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxxxxx prostředky.

§73

Xxxxxxxxxx

(1) Informátorem xx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x služby xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx x policií.

(2) Xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx jeho činnost xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

§74

Krycí prostředky

Krycím xxxxxxxxxxx xx xxxxxx věc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti osoby, x zabránění vyzrazení xxxx činnosti nebo x zastírání xxxxxxxx xxxxxxx.

§75

Krycí xxxxxx

(1) Krycím xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zastírání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx policejní činnosti xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx poslance nebo xxxxxxxx, člena xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x státního zástupce x doklad osoby xxxxxx nebo zemřelé.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx krycího xxxxxxx nutné, mohou xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx26) těchto xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x vedou xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx používání xxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Při xxx postupují tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx soubory používané xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poznatků x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pátracích xxxxxxxxxx, používáním operativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu3) a x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Na nakládání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx hospodárně x x xxxxxxx s xxxxxx, na xxxxx xxxx poskytnuty.

§78

Předávání informací

(1) Xxxxxxx xxxxxxx národnímu členovi Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx bezpečnost, zpravodajským xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx působnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx.

§79

Základní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Odstavce 2 xx 6 x §79a xx 88 xx použijí xx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx po osobách x xxxxxx.

(2) Policie xxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx, xx-xx to xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx chování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx činu xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob17).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jiných úkolů xxxxxxx.

(5) Xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx policie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx plnění xxxxxx xxxxx policie xxxxxxxxxxx zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxx pro účely xxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx záminkou xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx získány k xxxxxxxxx účelům.

§79x

Xxxxxxxxx pro ochranu xxxxxxxx údajů

(1) Policejní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ochranu osobních xxxxx (dále jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2.

(2) Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x policii xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, povaze x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů podle §84c xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §69a xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx40) (dále xxx "xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) kontroluje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, pokud se xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §84b xx 84d,

x) přijímá xxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxx související xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx policií x x xxxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xx x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky x řádnému plnění xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k osobním xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a možnosti xxxxxxxx xxxxxxx vědomosti x dovednosti. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx informován x všech xxxxxxxxxxxxxx x prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§79x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§80

Xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Policie x xxx xxxxxxx zpřístupňuje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx uvedené x §79 odst. 1,

x) xxxxxxx-xx xxx zákon, xxxxxxxxxxx smlouva nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezbytné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xx xxxxxxxx subjektu xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo xxx-xx jeho prospěch xx xxxxxxx okolností xxxxxxx předpokládat.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx předávat; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx se xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu informuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x orgán příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxx původcem.

(3) Xxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx k xxxxxx účelu, než xx kterému xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx policie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx; to neplatí xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1 nebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §80a xxxx 88a.

§80a

Zpřístupňování nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, prověřování skutečností xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku a xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 41),

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx, xxxx

x) příslušnému orgánu xxxx instituci členského xxxxx Xxxxxxxx unie x rozsahu x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spolupráci.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx zpřístupnit xxxx xxxxxx osobní xxxxx xx zahraničí xxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxx a za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami x xxxxxxxx Evropské unie.

§80b

Zpřístupňování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx států x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx může i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předat osobní xxxxx xxxxxxxxxxx organizaci Xxxxxxxx xxxx bezpečnostnímu xxxxx státu, který xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x provedení směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/680 41), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx opatření xxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx osobách x xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vztahuje xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx 3 xx 5 xx nepoužijí, xxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, přijmou-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předání x xxxxxx xxxxxxxxx x čase, příjemci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany osobních xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx sbor xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx splněna xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx, může policie xxxxxxxxxxx xxxx předat xxxxxx údaje, xx-xx xx xxxxxxxx pro

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx subjektu údajů xxxx xxxx osoby,

b) xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx e) xxxxxxxxxxxx xxxx nepředá, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxx zájmem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Policie při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 uchová informace x čase, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x dotčených xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxx, xxxxx původního předání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

a) vyslovit xxxxxxx, aby prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 byly xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx mezinárodní organizaci; xxxxxx xxxxxxx může xxx udělen x xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xx bezpečnostního xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

§80c

Zpřístupňování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x orgánům ve xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxxx při plnění xxxxx uvedených x §79 odst. 1, xxxx policie xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobní xxxxx jakékoli osobě xx třetího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xx ochraně základních xxxx x svobod xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) zpřístupnění xxxx předání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x zpřístupnění xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx odkladu informuje xxxxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxxxx státu, ledaže xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo orgán, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x účelech, xxx které lze xxxxxx osobní údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Policie o xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 policie xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§80x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 111/2019 Sb. s xxxxxxxxx od 24.4.2019

§81

Zveřejňování xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx zveřejňovat osobní xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx policie x xxxxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

2. x pátráním po xxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxx xxxxx předcházení x xxxxxxxxxx závažných xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx osobních údajů

(1) Xxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 roky xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx zpracovávané xxx xxxxx uvedené x §79 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxx oblasti.

(2) Xxxxxxx xx pro xxxxx prověřování podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku trestů.

(3) Xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, Ústavní xxxx x Kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxx udělené xxxxxxxx xxxxx milosti.

§83

§83 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb.

§84

Zpracování xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx České xxxxxxxxx vyplývajícími z xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx hranicích x x nimi souvisejících xxxxxxxx Xxxxxxxx unie27) xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x plní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x úkoly orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Policejní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x souladu xx závazky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx mezinárodních xxxxx x odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx informačním systému. Xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx vyplývajícím x xxxx žádosti. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§84x

Xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx shromažďuje, xxxxxxxx a xxxxx §84b xx 84d xxxx zpracovává xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cestujících, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 x §84b xx 84d xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/681 42).

(3) Posuzováním cestujících xx xxxxxx zpracování xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plánovaným xxxxxxxx xxxx odletem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podle §84b xxxx. 4 po xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx potřebné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyloučení jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx předem stanovených, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na údajích xxxxx §84b xxxx. 2. Na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxx xx. 4 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/681 42).

§84x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

§84x

Xxxxxxxx zpracování údajů xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx posuzování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 541/2017 43) nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze XX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/681 42), x níž horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody činí xxxxxxx 3 xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České republiky x jiným xxxxxx xxx plnění xxxxxxxx xxxxx.

(2) Údaje jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rasový nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx stav, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx neuvedené x §69a xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx40) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jmenné evidence xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx shromažďování, uchovávání, xxxxxxxxxx cestujících a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxx cestujících xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 údaje xxxxxxx x §69a xxxx. 5 písm. x) xx x), x), x) a x) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx40). Xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a automatizovaně xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cestujícího, xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odhalenou xxx xxxxxx xxxxxx úkolu.

§84x

Xxxxxxx údajů jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx požadovaného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestujících policie xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánům Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §84b xxxx. 1.

(2) Je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x §84b xxxx. 1, xxxxxx si xxxxxxx xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx i v xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x civilním letectví40).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1 dále zpracovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §84b xxxx. 6, xxxxxxxx xxxxxx požadovaného xxxxxxxxxx xxxx výsledky xxxxxxxxxx cestujících xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále zpracovat xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §84b xxxx. 1, xxxxx Xxxxxxxxx prezidium xxxxx xxxxxxx podmínky podle xxxx xxxxx; x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podat řádně xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(5) Řádně xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jednotka pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx Evropský xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také využívající xxxxx členského státu.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, x xx x xx xxxxxx využívajícího xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádost o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgán České xxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx při xxxxxx úkolu xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1 xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §84x xxxx. 1, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx použít xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jejich požadovaného xxxxxxxxxx xxxx výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úkolu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx činností.

§84c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§84x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/681 42), xxxxx xxxxx

x) je předání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx kritérií xxxx plnění úkolu xxxxxxxxx x §84x xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxxxx stát xx xxxxxx, xx předané xxxxx xxxxx jinému xxxxx, xxxxx pokud

1. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účel xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx souhlas x

3. xxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x §80b.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cestujících, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) je xx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolu xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1 x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) X předání xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx být xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxx.

§84x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§85

§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb.

§86

§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb.

§87

(1) Policie osobní xxxxx xxxxxxxx,

x) jsou-li xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x §79 odst. 1 xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x zpracování osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxx, xx

1. xxxx xxxxx byla pohřešována xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxx pohřešována xxxx xxxxxxx, nebo

3. xxxxxx xxxxx této xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §80b xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, nevyplyne-li x postupu xxxxx §80a xxxx 88a xxxxx.

§88

Xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 1 bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x okamžiku, xxx není xxxxxxxx xxxxxx úkolů policie x souvislosti x xxxxxx účely, xx xxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Sdělení učinit xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx úsilím.

§88x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx podle zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx s příslušným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zpřístupněné xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx stát") xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx přidruženého xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "evropský xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Smlouvy x Xxxxxxxx unii xxxx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x rozsahu x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Policie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpřístupněných xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánem xx základě příslušného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spolupráci.

(3) Xx-xx x dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přiměřenou xxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx, xx pokud xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, má xx xx xx, xx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x účinností od 24.4.2019

§88x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §28 xxxx. 2 až 4 a §29 xxxx. 3 xx 6 xxxxxx x. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx použijí x xx vyřízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 45).

(2) Xx-xx xx nezbytné, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 1 i xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x účinností xx 24.4.2019

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§89

Xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx spolupracuje s xxxxxxxxxxx organizací Interpol, Xxxxxxxxx policejním úřadem, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Evropské xxxx x jejích členských xxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx. 1 písm. x) x c) xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§90

(1) X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx policejní xxxxxxxxx.

(2) Policejní prezidium xx příslušné k

a) xxxxxx xxxxx svěřených Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx článku X.3 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Úmluva o Europolu) x x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx uloženy x Xxxxxxxxxx policejního xxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§91

Policie xxxx xx xxxxxx zahraničního bezpečnostního xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx právním xxxxxxxxx3).

§92

(1) Xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní smlouvou xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xx souhlasem policejního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx x věcí,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxx činů,

f) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

g) k xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(3) Xx-xx xx xxxxx x zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestným xxxxx, lze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx souhlasem xxxxxxxxxxx orgánu členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx x plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxx a za xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx členského státu Xxxxxxxx unie.

(4) Xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx dopravy, xxx xx xxxxxxxxx policejního xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek stanovených xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx.

(5) Nestanoví-li mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xx pokyn xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx označení příslušnosti x takovému xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx, xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je x xxxxxxxxxxxxx policisty xx xx okamžiku zajištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx přiměřeným xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx osobu, xxx u xxxx xxxx zbraň, x xxxxx xxxxxxxx x x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx jinou xxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 5 xxxx policista xxxxxx xxxxxxxxxx prezidentem činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxx xxxxxxx odpovídá.

(7) Xxx xxxxx náhrady xxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xx příslušník xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxx xx policistu.

§93

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxx státu

a) za xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxx mírové xxxx xxxx xxxxxxx, které xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx státu.

§94

Xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx x §89 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx souhlasu Xxxxxxxxx bezpečnostního úřadu. Xxxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu28).

XXXXX XXX

XXXXXXX ŠKODY X XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

§95

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx policií x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx úkolů; xx xxxxxxx, pokud se xxxxx x škodu xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx jinému xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx policistou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx zahraničí. Xxxx xxxxxx členskému xxxxx, přidruženému xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx takový xxxx xxxx orgán xxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nepřesné xxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx chyba xxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxx použití. Xxxxxx xxx členskému xxxxx xxxx přidruženému xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, jen xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Stát xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx vědomím; xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx k náhradě xxxxx xxxx zprostit xxx tehdy, způsobila-li xx xxxx škodu xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx způsobila v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Došlo-li x xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxx na xxxxxx nebo xxxxx, xxxx xx xxxxxx x výše xxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx kromě xxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odškodnění.

(5) Xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxx osobě xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) vznikla x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx pomoci. Přitom xx xxxxx skutečná xxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x pořízením xxxx xxxx náhradou xx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§96

(1) Xx poskytnutí xxxxx pomoci xxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxx.

(2) Xxx stanovení náhrady xx poskytnutí věcné xxxxxx xx vychází x obvykle požadované xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx poskytnutí.

(3) Xxxxxxx náhradu poskytuje xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX POLICIE

§97

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx policejního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) na xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx naplňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx, přestupku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx toho, kdo xxx učinil, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx požádá. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnance xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zaměstnance xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§98

Kontrola použití xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, použití sledování xxxx a xxxx x rušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x věcí xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxx zřizuje kontrolní xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx orgán v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nejméně xxxxxxx ročně zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxx xxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x použití xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, příslušnému xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx analýzu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrolní xxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXX X XXXXXXX

§99

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxx "xxxxxxx" xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx obsaženo

a) v xxxxxxxx firmě,

b) v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x jiných organizací.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx udělit xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výjimku xxxxxxxxx prezident xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobrou xxxxxx policie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx.

§100

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zejména xxx

x) odhalení závažného xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxx x majetku, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx,

xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx může xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Dar xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

HLAVA XV

PŘESTUPKY

§101

(1) Fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu x §108 odst. 2 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nosí služební xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx "XXXXXXX", xxxxxxx není xxxxxxxxxx nebo bývalým xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neoprávněně xxxxx xx vozidle, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x označení používané xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx s xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx překonáním xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx §48 xxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §115.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §99 xxxx. 1 x 2 použije xxxxx "xxxxxxx" xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na vozidle, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidlech, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx zaměnitelné.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx a xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

§102

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

§103

§103 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§104

§104 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§105

§105 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§106

§106 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§107

§107 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

XXXX TŘETÍ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ X PŘECHODNÁ

Společná ustanovení

§108

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx x závislosti xx povaze xxxxxxxxx xxxxxxxx x potřebě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Služební stejnokroj xxxxxxx xx oprávněn xxxxx jen policista. Xxxxxx xxxxxxxxx může xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta nosit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx provedení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a pásů x xxxxxxxxx "Policie XX" xxxxx §43 xxxx. 2 xxxx xxxxxx pouze xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou

a) xxxxx a vzory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zaměstnance xxxxxxx x odznaků xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx prokazování xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x letadel xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx "Policie XX" xxxxx §43 xxxx. 2,

f) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§109

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x musí obsahovat xxxxxxx času, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Úřední záznam xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx. Xxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx platí x xxx xxxx záznamy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§110

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx držet, nosit x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx všech kategorií xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx29) a bezpečnostní xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx30).

§111

Xxx se v xxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx trestně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, rozumí se xxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) prohlídce osoby, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxx prohlídky oděvních xxxxxx xxxxx a xxxx, které xx xxxx xxxxx u xxxx v xxxx xxxxxxxxx,

1. s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktů, xxxx

2. je-li xx xxxxxxxx, přímým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, při xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobu k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxx některý xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx osobní svobody, xxxxx jejího pobytu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx vyhlášeno xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jí fyzická xxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zbraní, xxxxxx xx tím xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tělu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx,

x) sepsání xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx vhodné a xxxxxx.

§112

(1) Zjišťování tělesných xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx policista xxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx způsobilý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx biologického xxxxxx, xxxxx je xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§113

(1) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx policista xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxx.

(2) Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxx policista.

§114

Xxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x bezplatně uposlechnout xxxxx anebo xxxxxx xxxx vyhovět xxxxxxx xxxxxxx xxxx policisty; xx neplatí, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Nelze-li xxxxx výzvy, pokynu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpor překonat.

§115

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx policie, inspekce xxxx v zájmu xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost trvá x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxx.

(2) Každý, xxxx xxxxx policie nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, byl-li řádně xxxxxx, xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxx, xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dověděl.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dovolávat xxxx policejnímu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, soudu, xxxxxx bezpečnostnímu xxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx působnosti na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Povinnosti xxxxxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx.

§116

Xxxxxxx xxxxxxxxx letecké xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) vede xxxxxxxx xxxxxxx provozovaných xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx") v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přiděluje policejnímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx policejního xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx policejních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letadel,

c) xxxxxxx xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx do doby xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx způsobilosti,

e) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx platné osvědčení xxxxxx způsobilosti vydané xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx x výrobní číslo xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum zápisu x výmazu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx policejních xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx příčin xxxxxxxxx nehod policejních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určená xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x nestačí-li xxxx x prostředky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxx podílet na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxxxxx přiložit, technické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zapisované do xxxxxxxxx xxxxxxxxx policejních xxxxxxx a vzor xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx policejních xxxxxxx.

(6) Evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx40).

§117

Xxxxxxx provozuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sportovní, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§117x

Xx kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxxx policií xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

§117x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx obměny xxxxxxxxxx vybavení pro xxxxx xxxxxx policistů x organizačních článků xxxxxxx.

§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx ustanovení

§118

(1) V xxxxxxx je zřízeno 8 krajských xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx krajských xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx obvody.

§119

(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zařazených x xxxxxx xxxxx x policii - xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx obvod xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx.

(2) Práva a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx policie - xxxxxx kraje, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pracovní poměr xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vypořádá xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxx xx shodný x územním xxxxxxx xxxxxxx - správy xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařazen.

(4) Xxxxxxx rozhodne přede xxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxx ředitelství xx xxxxxxx xxxxxx policejního xxxxxxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx ředitelství. Xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx31) xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, účtu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx působnost částečně xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 31. xxxxxxxx příslušného xxxx přecházejí xx xxxxxxx účty u xxxx zřízeného krajského xxxxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x opatření xxxxx xxxxxxx a); xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředky xxxxxxx, člení a xxxxxxx s nimi x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pravidly32),

c) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v opatření xxxxx xxxxxxx x).

(6) Xxxxxx zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx územní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxx příslušnosti xxxx příslušné k xxxxxxxx xxxxxx.

§120

Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxx orgánů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx s §99 xxxx. 1 do 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona nebo xx stejné xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§121

Zrušuje xx:

1. Zákon č. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 288/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxx č. 380/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 283/1991 Sb., x Policii České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 397/1992 Sb., kterým xx stanoví podrobnější xxxxxx vztahů Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obcí a xxxxxx xxxxxxx.

5. Nařízení xxxxx č. 174/1993 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odškodnění xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s pomocí xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

6. Nařízení xxxxx č. 138/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx činitelů České xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx vlády č. 276/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 15. do 30. xxxx 2000.

8. Xxxxxxxx xxxxx č. 455/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 138/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 156/2002 Sb., x povolání xxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České republiky x xxxxxx xx 16. xxxxx 2002 xx 30. xxxxxx 2002.

10. Xxxxxxxx vlády č. 299/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 16. xxxxxxxxx 2002 xx 24. xxxxxxxxx 2002.

11. Nařízení xxxxx č. 381/2002 Sb., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 377/2002 Xx., o povolání xxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 15. xxxx 2002.

12. Xxxxxxxx xxxxx č. 414/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění úkolů xxxxxxxxx služby Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xx 16. xxxx 2002 xx 30. září 2002.

13. Xxxxxxxx xxxxx č. 10/2003 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxxxx České republiky x xxxxxx xx 31. března 2003.

14. Xxxxxxxx vlády č. 13/2004 Sb., x xxxxxxxx vojáků Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx radiačních haváriích xx xxxxxxxxx elektrárnách.

15. Xxxxxxxx xxxxx č. 87/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 138/1998 Sb., x xxxxxxx ústavních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení vlády x. 455/2001 Sb.

16. Xxxxxxxx vlády č. 30/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 138/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

17. Vyhláška č. 290/1992 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky.

18. Xxxxxxxx č. 25/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

19. Vyhláška č. 25/2002 Sb., kterou xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 290/1992 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 25/1998 Sb.

20. Xxxxxxxx č. 58/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 25/1998 Xx., o xxxxxxx označení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§122

Xxxxxxxx

1. Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009 x xxxxxxxx ustanovení §8 xxxx. 2 x přílohy k xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2012.

2. Xxxxxxxxxx §118 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím dne 31. xxxxxxxx 2011.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Čunek x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 273/2008 Xx.

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx.

2. Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx Středočeského xxxxx se xxxxxx x Xxxxx.

3. Krajské xxxxxxxxxxx policie Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Českých Budějovicích.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx policie Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx policie Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxx xxx Xxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx policie Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Pardubického xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx.

11. Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx Jihomoravského xxxxx xx sídlem v Xxxx.

12. Xxxxxxx ředitelství xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxx.

13. Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx kraje xx sídlem xx Xxxxx.

14. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx v Xxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxxx drog, xxxxx xxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona uloženy x režimových xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx k dalšímu xxxxxx xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zničí.

Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 273/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. X

Přechodné ustanovení

Ustanovení §65a xxxxxx x. 273/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxx zahájení provozu XXXXX-XXX xxxxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxx podle čl. 35 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/816, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx identifikaci členských xxxxx, xxx mají xxxxxxxxx x odsouzeních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a osob xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXXX-XXX), xx doplnění Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx se mění xxxxxxxx (XX) 2018/1726.

Čl. X vložen právním xxxxxxxxx x. 130/2022 Xx. x účinností xx 28.6.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 273/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009 x výjimkou xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 x přílohy k xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2012 x xxxxxxxxxx §118 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.12. 2011.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

41/2009 Xx., o xxxxx některých xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x xxxxxxxx §65, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.3.2009

306/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

153/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

150/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 124/92 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 22.6.2011

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

459/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 141/61 Xx., o trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

105/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

273/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 167/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

303/2013 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

318/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

51/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

205/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x kybernetické bezpečnosti), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Sb., x některé další xxxxxx

x účinností od 1.8.2017

222/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

304/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.10.2017

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

161/2019 Xx., xxxxx XX xx xxx 14.5.2019 xx. xx. Pl. XX 45/17 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §97 xxxx. 3 x 4 xxxxxx č. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §88x zákona x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §68 xxxx. 2 x § 71 xxxx. a) xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x vyhlášky x. 357/2012 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údajů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 12.7.2019

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

418/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 17/2012 Xx., o Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

119/2022 Sb., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 22. xxxxxx 2022 sp. xx. Xx. XX 7/18 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 x odst. 5 zákona x. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 17.5.2022

130/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 45/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.6.2022

x xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx MV x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x. 122/2008 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 141/1961 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Xx.
7) Xxxxxxxxx občanský zákoník, xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Zákon č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 256/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) §76b xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxx x. 59/2005 Xx. x xxxxxx x. 135/2006 Xx.
13) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §60a xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 29/2007 Xx.
15) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx zdraví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) §11 x 12 zákona x. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx. x xxxxxx x. 413/2005 Sb.
17) Xxxxx č. 137/2001 Sb., x zvláštní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §179b xxxx. 3 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Sb.
19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 127/2005 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx.
26) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 v Schengenu xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 x postupném odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2005/211/SVV xx xxx 24. xxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 871/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, také xx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) Zákon č. 310/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx materiálem.
31) §20 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o majetku Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx. a zákona x. 424/2010 Xx.
34) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx znění zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 186/2016 Sb., x hazardních xxxxx.

38) Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 ze xxx 21. října 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx směrnice Xxxx 96/26/XX, x xxxxxxx xxxxx. Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1213/2010 xx xxx 16. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

40) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.

41) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 ze xxx 27. xxxxx 2016 o ochraně xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x o xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX.

42) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/681 ze xxx 27. xxxxx 2016 o používání xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxx xxxxxxxx, odhalování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx trestné xxxxxxxx.

43) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 541/2017 xx xxx 15. xxxxxx 2017 o xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x mění rozhodnutí Xxxx 2005/671/SVV.

44) Například xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2006/960/SVV xx dne 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx operativních x xxxxxx informací xxxx donucovacími orgány xxxxxxxxx států Evropské xxxx, xxxxxxxxxx Xxxx 2008/615/SVV xx xxx 23. xxxxxx 2008 x posílení přeshraniční xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

45) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

46) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§33 xxxxxx x. 500/2004 Xx.

§76b zákona x. 141/1961 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47) Xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

Nařízení xxxxx č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx xxx určení xxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) §2 písm. x) xxxxxx x. 181/2014 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 317/2014 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kritériích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §102 zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/816 ze xxx 17. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x odsouzeních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXXX-XXX), xx doplnění Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestů, a xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) 2018/1726