Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o Policii ČR
273/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I - POSTAVENÍ A ČINNOST POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY §1 §2 §3 §4

HLAVA II - ŘÍZENÍ A ORGANIZACE POLICIE §5 §6 §7

Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami státu §7a

Nakládání s majetkem za mimořádné události nebo krizové situace §7b §8

HLAVA III - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Zdvořilost §9

Iniciativa §10

Přiměřenost postupu §11

Prokazování příslušnosti §12

Poučování §13

HLAVA IV - SPOLUPRÁCE A DALŠÍ VZTAHY POLICIE

Díl 1 - Spolupráce §14 §15

Spolupráce s obcemi §16

Spolupráce s ostatními právnickými a fyzickými osobami §17

Díl 2 - Další vztahy

Vyžadování pomoci od osob a orgánů §18

Technická podpora §19

Působení policie v rámci integrovaného záchranného systému, při řešení krizových situací a mimořádných událostí a při přípravě na ně §20

Poskytování ochrany a součinnosti při provádění exekuce a výkonu rozhodnutí §21

Povolávání vojáků, příslušníků Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky k plnění úkolů policie §22

Uveřejňování informací hromadnými sdělovacími prostředky §23

Tísňová komunikace §23a

HLAVA V - OMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY

Obecná ustanovení §24

Připoutání §25

Zajištění osoby §26

Zajištění cizince §27

Policejní cely §28 §29 §30 §31 §32 §33

HLAVA VI - POSTUP VE VZTAHU K VĚCEM

Odnětí věci §34

Předběžné zajištění věci §34a

Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby §35

Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla §36

Zamezení provozu bezpilotního systému §36a

Zajištění, odstranění a zničení věci §37

Držení a používání nebezpečných látek a věcí §38

Rušení provozu elektronických komunikací §39

Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek §40

Oprávnění ke vstupu §41

Zastavení a prohlídka dopravního prostředku §42

Oprávnění policisty při kontrole motorového vozidla požadovat uhrazení nedoplatku §42a

Zadržení tabulek státní poznávací značky a zabránění v jízdě motorového vozidla §42b

Vrácení tabulek registrační značky a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla §42c

Stížnost §42d §43

HLAVA VII - VYKÁZÁNÍ §44 §45 §46 §47

HLAVA VIII - ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ, PROSTORŮ A OSOB

Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů §48

Zajišťování bezpečnosti určených osob §49

Krátkodobá ochrana osoby §50

HLAVA IX - POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ

Obecné ustanovení §51

Donucovací prostředky §52

Obecné podmínky použití donucovacího prostředku §53

Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace §54

Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu §55

Použití zbraně §56

Povinnosti policisty po použití donucovacího prostředku nebo zbraně §57

Zvláštní omezení §58

Zákrok pod jednotným velením §59

HLAVA X - PRÁCE S INFORMACEMI

Obecná ustanovení o zpracovávání informací policií §60

Podání vysvětlení §61

Pořizování záznamů §62

Prokázání totožnosti §63 §64

Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace §65

Získávání informací z evidencí §66

Zpracování digitálních fotografií za účelem identifikace §66a

Získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků §67

Pátrání po osobách a věcech §68

Získávání poznatků o trestné činnosti §69 §70 §71 §71a

Podpůrné operativně pátrací prostředky §72

Informátor §73

Krycí prostředky §74

Krycí doklad §75

Zabezpečovací technika §76

Zvláštní finanční prostředky §77

Předávání informací §78

Základní ustanovení o zpracování osobních údajů při plnění některých úkolů policie §79

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §79a

Obecné podmínky zpřístupňování nebo předávání osobních údajů §80

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru §80a

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů bezpečnostním sborům třetích států a mezinárodním organizacím §80b

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů osobám a orgánům ve třetích státech §80c

Zveřejňování osobních údajů §81

Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů §82 §83

Zpracování údajů v Schengenském informačním systému §84

Údaje jmenné evidence cestujících §84a

Pravidla zpracování údajů jmenné evidence cestujících §84b

Využití údajů jmenné evidence cestujících §84c

Mezinárodní spolupráce se třetími státy §84d §85 §86 §87 §88

Zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo předávaných v rámci Evropské unie podle zvláštních předpisů o policejní spolupráci §88a

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů policií v jiných oblastech §88b

HLAVA XI - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE §89 §90 §91 §92 §93 §94

HLAVA XII - NÁHRADA ŠKODY A NÁHRADA ZA POSKYTNUTÍ VĚCNÉ POMOCI §95 §96

HLAVA XIII - KONTROLA POLICIE §97

Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací §98

HLAVA XIV - OCHRANA NÁZVU POLICIE A UDÍLENÍ DARŮ A MEDAILÍ

Ochrana názvu policie §99

Udílení darů a medailí §100

HLAVA XV - PŘESTUPKY §101 §102

ČÁST DRUHÁ §103 §104 §105 §106 §107

ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Společná ustanovení §108

Dokumentace §109 §110 §111 §112 §113 §114 §115

Použití policejní letecké techniky §116 §117 §117a §117b

Přechodná ustanovení §118 §119 §120

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §121

Účinnost §122

Příloha - Názvy a sídla krajských ředitelství

nález Ústavního soudu - č. 161/2019 Sb.; č. 119/2022 Sb.

č. 273/2013 Sb. - Čl. V

INFORMACE

273
ZÁKON
ze xxx 17. xxxxxxxx 2008
x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:

XXXX PRVNÍ

POLICIE XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX I

POSTAVENÍ X XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "policie") xx jednotný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§2

Xxxxxxx slouží xxxxxxxxxx. Xxxxx úkolem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx řádu (dále xxx "xxxxxxxxxxx smlouva").

§3

Policie xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx jinak.

§4

(1) Úkoly xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušníci policie (xxxx xxx "xxxxxxxxx")1) x xxxxxxxxxxx2) xxxxxxxx x xxxxxxx (dále xxx "zaměstnanci policie").

(2) Xxxxxxx vnitra (xxxx xxx "xxxxxxx") může xxxxxxx policisty x xxxxxx xxxxx

x) Ministerstva xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"),

x) v Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) ve xxxxx xxxxx školském xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx policie.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXXXX POLICIE

§5

(1) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx prezident xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

(1) Policii tvoří xxxxxx, xxxxx jsou

a) Xxxxxxxxx prezidium Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") v xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta ministr. Xxxxxx policie uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§7

Policejní prezidium x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x právních xxxxxxxx považují xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxx s majetkem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X naložení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxxx x užívání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx31) x xxxxxxx, xx xx to xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§7x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx situace

(1) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo krizové xxxxxxx bezúplatně xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §19b, 19c x 21 xx 23 xxxxxx x xxxxxxx České republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích35) xx xxxxxxxxx.

(2) Organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §19b, 19c x 27 xxxxxx o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx35) xx xxxxxxxxx.

§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§8

(1) Xxxxxxx ředitelství xx organizační složkou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx ředitel, xxxxx xx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx složky xxxxx. Xxxxxx policie xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vnitřními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xx xxxxxxx 14 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx. Územní xxxxx xxxxxxxxx ředitelství je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§9

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x zaměstnanec xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx x xxxx xxx, xxxxxxxx x důstojnosti xxxx x své xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx

(1) X případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx odstranění xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, je policista xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx policie x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx úkon x xxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx") xxxx přijmout xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odstranil.

(2) Xxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x v xxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx majetek xxxx xxxxx-xx k xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušný xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx policie x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx

1. xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx3) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kurýrní xxxxxx, při níž xx mohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k ohrožení xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

5. plní xxxx, při němž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx předměty,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx chráněných xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx,

7. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pátracího xxxxxxxxxx xxxx podpůrného operativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

8. xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70,

xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx mělo xxxxxx závažnější xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jsou xxxx xxxxxxxxxx sníženy x xxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tak, xx xxxxx provedení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) k xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx vyškolení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx zřejmé, xx nemůže úkon xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx dovolují, xx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx vynucování splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx ochraně xxxx xx xxxxxxx xxxx nebo hrozby xxxxxx použití (xxxx xxx "xxxxxx"), povinen xxxxxx slov "Jménem xxxxxx!" x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxx, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx neprovést xxxx xxxxxxxxx osobám, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx újma,

c) postupovat xxx, aby xxxxxxxx xxxxx do xxxx x svobod xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míru xxxxxxxxx x dosažení xxxxx sledovaného xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stejnokrojem, xxxxxxxxx průkazem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxx xxxx příslušnost x xxxxxxx průkazem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zřetelně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx povaha nebo xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx policista xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxx"; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxx okolnosti xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx je povinen xxxx xxxxxxxxxx úkonu xxxxxx xxxxx dotčenou xxxxxx o právních xxxxxxxx provedení úkonu, x xxx-xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx svobod xxxxx, xxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx brání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx poučení xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA IV

SPOLUPRÁCE A XXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx

§14

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§15

V rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §14 xx xxxxxxxxxxx, které xx dotýkají xxxxxx xxxxxxxx x mohou xxxx k xxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§16

Xxxxxxxxxx s xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx koordinační xxxxxx s xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uzavřít písemnou xxxxxxxxxxx dohodu x xxxxxxx městem Prahou xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x útvaru xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxx,

x) úkoly xxxx a útvaru xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxx a útvaru xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku v xxxx,

x) xxxxx obce x xxxxxx xxxxxxx xx zajištění plnění xxxxx podle xxxxxx x) a x),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a fyzickými xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. poskytování xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxx, xxxx

5. prevence x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx situací4) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) pracujícími x pachateli trestných xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx patologickým xxxx xxxxxxxx rizikovým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxx xx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxx

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxx x orgánů

Policista je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxx policie oprávněn xxxxxxxxx xx orgánů x xxxx uvedených x §14 xxxxxx x xxxxxx pomoc, xxxxxxx potřebné xxxxxxxx x informace xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxx a xxxxx xxxx povinny požadovanou xxxxx poskytnout; nemusí xxx xxxxxx, xxxxx-xx xxx v xxx xxxxxxx nebo státem xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx nemusí xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx podpora

(1) Policie xxxx technicky zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nástrahové x xxxxxxxxxxxxx techniky5) xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x takovému xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo sledování xxxx x věcí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu.

§20

Působení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx situací a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xx xx

(1) Xxxxxxx xxxxx x řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a krizových xxxxxxx xx rozumí x xxxxxxxx policie xx xx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx provádění záchranných x xxxxxxxxxxxx prací xxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krizových xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx x tomu xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) jsou-li x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx

(1) Policie poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx tato xxxxx

x) xxxxxx provést xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x

x) o poskytnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx exekutorovi xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx provádění xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx policie xx úhradu nákladů x případě, že xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jinak.

(3) X žádosti o xxxxxxx se xxxx xxxxx konkrétní důvody, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx života xxxx zdraví xxxxx xxxxxxx.

§22

Povolávání xxxxxx, příslušníků Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx a Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, může xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x příslušníky Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx nezbytnou xxxx.

(2) Vojáci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 mají xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; vláda Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx těchto oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx "XXXXXXX", xxxxxxxx potvrzujícím xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §12.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnějšího xxxxxxxx "POLICIE" a xxxxxxx potvrzujícího oprávnění x xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§23

Uveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky

Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx úpravy xxxxxx x smyslu uveřejnit xxxxxxxxx x závažném xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx osob, xxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxx.

§23a

Tísňová komunikace

(1) Policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx příjem xxxxxx xx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 158, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx") a xxxxxx xx tísňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízením xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx příjem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx řídících, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxx x §2.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxx nachází, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněna požadovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxx tísňové komunikace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx číslo tísňového xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Záznam tísňové xxxxxxxxxx xxxx policie xxxxxx složce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, je-li xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx konkrétního úkolu. Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxx xx xxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx s xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zacházení, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zacházení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx na svobodě xxxx. Xxxxx-xx se x osobu xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vyrozumí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx x osobu mladší 15 xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx sociálně xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx-xx o xxxxxx x činné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx. Policie provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tím došlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Osobu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx překážka xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx zajistit xx xxxxxx xxxxx46) a xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx tato xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx cely nebo xx nutno xx x xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo jinou xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, poškozuje majetek xxxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx pout.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx po uplynutí 2 xxxxx xx xxxxxxxx připoutání.

§26

Zajištění xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx zdraví xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu6),

d) xxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx kladla xxxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xx-xx důvodná xxxxx, že xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx objasnění věci,

g) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx znaky trestného xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, že bude x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věci,

h) xx nezletilá, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §92 prováděném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx pro xx xxxxxx důvod, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx trvat xxxxxxx 24 xxxxx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 6 xxxxx, xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx nepožádá x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nezapočítávaj.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx výchovné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx obdobné zařízení, xx xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx souhlasu zákonných xxxxxxxx anebo opatrovníka. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby x xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Zajistí-li policie xxxxxxxxx převezení xxxxx xxxx, má xxxx xxxxx, její zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která utekla x výkonu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx zařízení, x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxx záznam.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxx xxxxx lze xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ukončit xxxx zahájit řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx řízení x správním vyhoštění x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu8),

c) xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhoštěn, xxxx

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx neoprávněně vstoupil xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx, než xxxxx xxxxx xxxxxxx doručí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx trvat xxxxxxx 48 hodin xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx xxxxx xxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx

§28

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxx") xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) zadrženou3),

c) xxxxxxxx3),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx3),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx procesních xxxxx z xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx podle §63 xxxx 65, xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx x §63 xxxx 65.

§29

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxx xx policista oprávněn xxxxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx zbraň xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx věc xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xx-xx xxxx podle xxxx xxxxx zdravotní pomůcka, xxxxx odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, musí xxx xxx odebrání xxxxxxxx xxxxx.

(2) Policista xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x kopii seznamu xxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§30

Do xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx pohlaví,

b) xxxxxx 18 let x xxxxxxx,

x) zadržené3) xxxx xxxxxxx3), x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx spolu xxxxxx xxxxxxx věci xxxxxxxxx,

x) které xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

e) x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§31

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx9), xxx xxxxxxx do xxxx xx xxxxxxxx, xx lékař xx xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx protialkoholní x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zdravotnickém zařízení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx protialkoholní x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx tato xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo je xxxxxxx podezření, xx xxxx osoba takovou xxxxxxxx trpí, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyžádá xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu.

§32

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, utrpí jinou xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x sebevraždu, xxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxx, učiní xxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxx xxxxxx života xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x přivolá xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx x cele, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx propustí. Xx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezbytné, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxx osoby xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxx nadřízeného; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxx osobě xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx známa.

§33

(1) Xxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) V xxxx nesmějí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx mohly xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jí xxxx útvar policie, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx v cele xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pomůcek, dostatečný xxxxxxx k xxxx x xxxxxxx, jakož x xx provedení xxxxxxxx hygieny. Xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx stravy třikrát xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx x cele musí xxx xxxxxxxxxxxx informována x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

HLAVA VI

POSTUP XX XXXXXX X VĚCEM

§34

Odnětí xxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vydání věci, xxxxxxxx

x) xxx xxx xx to, xx x řízení x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx může být xxxxxxx, xxxx

x) jde x xxx xxxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxx.

(2) Xx předchozí xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxx odejmout. Nelze xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx osob xxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx druhá xx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx věci nebo xxxxx odnětí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záznam x osobě xxxxxxx xxxxxxxxx. Vydanou xxxx xxxxxxx xxx, xx-xx xx xxxxx k xxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxxx právu xx věc xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx drog nebo xxxx xxxxxxxx látka xxxx jiný předmět xxxxxx x výrobě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, policie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x §38, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x propadnutí xxxx xxxxxxx věci. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx uvedené xx xxxx první xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx x §69 xxxx 70.

§34a

Předběžné xxxxxxxxx věci

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx věci xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx výzvě x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx věc odejmout.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nezbytně dlouhou xxxx, nejdéle xxxx 60 dnů.

(5) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx x o xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxx stát, x xxxxx xxxxx xxxx xxx předběžně xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věc xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxx, x níž xxxx zajištěna, xxxx xxxx xxxxx vyrozumí x xxxxxxxx věc xxxxxxx, xxxxx

x) cizí xxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx žádost o xxxxxxxxx xxxx předání xxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní justiční xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx x

x) na xxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx na xxxxxxxxx zajištěnou xxx xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx, xxxx se xxxx, o xxxxx xxxxx na xxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x osoba, xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxx vydána podle xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 105/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§35

Vydání x xxxxxxxx xxxxxx x prohlídka xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyzvat xxxxx x vydání xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx bude xxxxxxxxxxx xxxxx x násilí xxxx pohrůžce násilím. Xx xxxxxxxxx marné xxxxx xx policista xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odebrat xx xxxxx, pokud

a) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxx omezena,

b) proti xx xxxxxxx zákrok, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x je xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx.

(3) X provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odebrána, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení x jejím xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx pominul xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxxx technického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx ponecháno na xxxxx, xxx xx xxxxxxxx stání nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx zakázán xxxxxx xxxx přechodnou xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx chodníku, xxx xx není povoleno, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx neoprávněný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x blokovém xxxxxx, xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zakázaném xxxxx ponechala, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxxxx vozidla.

(4) Technický xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxx10), xxxx

x) xx viditelně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx invalidy nebo xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx místě xxxxxxxxx, x xxxxx-xx xx zjistit, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, uhrazené xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použít také xx xxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. b). Xx xxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx 1 až 5 xxxxxxxxxx.

§36a

Zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Policista xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život, xxxxxx, majetek xxxxxx xxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx míře x xx xxxxxxxxx xxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§37

Zajištění, xxxxxxxxxx a xxxxxxx věci

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx věc xxxxxxxx, xxxxxxxxx odstranit, xx-xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zničit, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx zničení, zejména xx-xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věc bez xxxxxxxxxx xxxxxxx tomu, x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx pochyb, nebo xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx x možnosti xxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx nárok, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx, xx xx xxx, xxxxx nemohla xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxx, xxxxx xx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx policie.

(5) Zajištěná xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx vydání xxxxxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx lhůtě vyzvednuta.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx hradí xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx.

§38

Držení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

(1) Policie x xxxxxxxxx školy xxxxx xxx účely xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, držet, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x věci a xxxxx lidských pozůstatků11).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, jedy, xxxxxxx platebních xxxxxxxxxx, xxxxxx a cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, prekursory xxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx předměty xxxxxx x výrobě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látek.

(3) Xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x zamezení xxxxxxxxxxxxx xxxx nahodilému xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx látkám x věcem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxx a xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxx x x eliminaci xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx materiálu xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx předměty x xxxxxxxxxxx se zajišťováním xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx speciálním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestných xxxx nebo xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečnosti.

(5) Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx výbušnin, xxxxx jsou xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Zbraní xx xxxxxx zbraň střelná xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx zbraně, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx předmět, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x speciální xxxxxxxx.

§39

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Policie xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx47) xx xxxxxxx, případně xxx zajišťování bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx, rušit x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx může provádět xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxx, přičemž xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx"), xxxxxx xxxxxxxxxxx operačnímu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopadů ohlášeného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o rušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo ohrozit xxxxxx úkolů policie. X takovém xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx a poskytovatele xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rušení xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxx škody xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vedeným xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx48) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx49), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dopadem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů orgánů xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx nefunkčnost xxxxxx xxxxxxx.

(4) Zavedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx operačnímu x xxxxxxxxxxxx středisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxxx mohlo ohrozit xxxxxx úkolů policie, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxx xx obydlí, xxxxxx prostoru xxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uživatele xx xxxxxx, jiného xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx úkony xxxx xxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x vstup xxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxx anebo xxx xxxxxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Oprávnění xxxxx odstavce 1 xx policista xxxx x případě

a) důvodného xxxxxxxxx, xx xx xx místě uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx jiného xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, xx se tam xxxxxxx xxxxxx zvíře.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xx místo xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xx do něj xxxxxxx přístup, x xxxxxxx xxxxxxxx x xx použití xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vstupu do xxxxxx, xxxxxx prostoru xxxx xx xxxxxxx x při následných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení xxxx by xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Po xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx opatření je xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx xxxxxx, jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nemůže-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiná oprávněná xxxxx.

§41

Xxxxxxxxx xx vstupu

(1) Xxxxxxxxx xx při xxxxxx úkolu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx, kasinu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx35), xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxx důvodně za xx, xx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby.

(2) Xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x to x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxx xx to, xx xxxx zde xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zde xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. tabákové xxxxxxx, xxxxxxx pomůcky, bylinné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, elektronické xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, kasina x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry, a xx i xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby, xxxx xxxxx, lze-li mít xxxxxxx xx xx, xx se zde xxxxxxxx xxx účastní xxxxx xxxxxx 18 xxx.

(4) Každý xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx odstavců 1 xx 3. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx, xxxxxx prostoru xxxx xx xxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxx otevřít xxxx xxxxx způsobem xx xx nich xxxxxxx přístup, v xxxxxxx nutnosti x xx použití xxxx.

§42

Zastavení x prohlídka xxxxxxxxxx prostředku

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zastavit xxxxxxxx prostředek x xxxxxxx jeho prohlídku,

a) xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx-xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx po xxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xx-xx důvodné xxxxxxxxx, že se x dopravním xxxxxxxxxx xxxxxx pachatel nebo xxxx nachází.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zastavit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho prohlídku, xx-xx důvodné podezření, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředek a xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx- li xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx předmětech, jedech, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, prekursorech drog xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxx pocházejících x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx se v xxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxx xxxx věc xxxxxxx.

(4) Xxxxx řidič xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dané xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se x něm xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx protiprávně se xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, jedy, xxxxxx x psychotropní xxxxx, prekursory drog xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx omamných x xxxxxxxxxxxxxx látek, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx na xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x prostředku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx, xxx x nich xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Obdobně xx xxxxxxxx xxxxxxx prohlídku xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx takovou xxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx oprávněn při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx hromadné xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) bezplatné xxxxxxxx xxxxxx prostředky,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx prostředcích.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xx do něj xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx.

§42x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovat po xxxxxx tohoto vozidla xxxxxxxx xxxx nedoplatku xxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx přestupek xxxxx zákona x xxxxxxxxx provozu, xxxxxx x pozemních komunikacích xxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx uhrazení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xx xxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx obecnému správci xxxx.

(2) Nedoplatkem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx nedoplatek, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo rozložení xxxx úhrady xx xxxxxxx.

(3) Poskytnutí informace x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 provozovatele xxxxxxxxxx vozidla xxxxxx xxxxxx vozidla není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 uhrazen xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx policie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx zjištění výše xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§42x

Xxxxxxxx tabulek státní xxxxxxxxx značky x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx a plynulosti xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx motorového vozidla xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tabulky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) zabrání motorovému xxxxxxx v jízdě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x kontrolovaném xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx tabulek registrační xxxxxx xxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §42a odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1,

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1 uhradit xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tabulky xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx domáhat odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu vozidla, x xxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxx,

x) poučení x xxxxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx a

g) poučení x xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx §42d.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx kontrolovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x zadržení xxxxxxx registrační značky xxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx bez zbytečných xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx provozovatele motorového xxxxxxx, xx-xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1, uvede xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x výjimkou xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx podle §42a xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b) x x) až g).

(5) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do místa xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx tohoto vozidla xxxx x tíži xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx není xxxxxxxx zadržet tabulky xxxxxxxxxxx značky motorového xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ozbrojených sil, xxxxxxxxxxxxxx sborů, jednotek xxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx zákona nebo xxxxxxxxxxx smlouvy.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tabulky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zabránit xxxxxxxxxx xxxxxxx x jízdě. X tomto postupu xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1 x

x) xxxxx, pro který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(8) O xxxxxxxx tabulek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx policie Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§42x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx provozovatelem, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nedoplatek xxxxx §42a xxxx. 1, xx xxxxx motorového xxxxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x zabránění odjezdu xxxxxxx.

(2) Provozovatel motorového xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §42a xxxx. 1, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx si xxxxxxxx tabulky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) domáhat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla.

(3) Xxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku od xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx policie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx-xx x tabulky xxxxxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a x xxxxxx předání xxxxxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx policie Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§42d

Stížnost

Proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §42a xx 42c xxx xxxxx xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§43

(1) Vyžaduje-li to xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx nevstupoval na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"),

x) xx xx xxxxxxxxx xxxx nezdržoval xx určeném místě, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx setrval xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví.

(2) K xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxx použito xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx prostředek xxxxxx xxx s xxxxxxxxx "Xxxxxxx XX", xxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§44

(1) Lze-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx životu, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx důstojnosti, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobu x xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x útokem xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obydlí. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x v xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx společné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx hlavy.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx 10 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx zkrátit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Podáním návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx doba xxxxxxxx prodlužuje xx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx osobě x xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx, které xxx xxxxx proti podpisu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx vymezení xxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx ohrožené x xxxxxxxx osoby, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o vykázání. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vykázání převzít xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx jeho převzetí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x úředním xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o jejích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx při prvním xxxxxxxx. Je-li xx xxxxx, xxxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x příslušného xxxxxx xxxxxxx; součástí xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Nesouhlasí-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx proti xxxx xx xxxxx xxxxx námitky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxx xxxx dále xx 3 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx námitky písemně. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx počíná běžet xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx den xxxxxxx x poštovní xxxxxxxx xxxx podány x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o vykázání.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx vykázání xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vykázanou xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§45

(1) Xxxxxxxx osoba xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vymezený xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x vykázání,

b) zdržet xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle písmene x),

x) zdržet se xxxxx nebo navazování xxxxxxxx s ohroženou xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx výzvu xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx.

Xxxxxxxxx vykázanou osobu xxxxx o následcích xxxxxxxxxxxxxx výzvy podle xxxxxxx d).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx její osobní xxxxxxx, osobní cennosti x osobní xxxxxxx xxxx splněním xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) vzít xx x průběhu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx podnikání nebo xxx xxxxx povolání; xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x přítomnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx ohroženou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx národním xxxxxxxx xxxxx 158,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Policista xxxxxxxx vykázané xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx s násilným xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx poučí ohroženou xxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxx návrhu na xxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx psychologických, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x uvedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx policista při xxxxxxxx xxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx vztahuje, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Je-li x důsledku xxxxxxxx xxxxxxx provoz xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázané osoby xx xxxxxx přijetí xxxxxxxxxx opatření.

(2) Xxx xxxxxxxxx úkonů souvisejících x xxxxxxxxx policista xxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxxxx xxxxx; to neplatí, xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx 24 xxxxx od provedení xxxxxxxx zašle policista xxxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx14) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních. Xxxxx xx společném xxxxxx žije xxxxxxxxx xxxxx, zašle xxxxx xxxxxxxx záznamu o xxxxxxxx v xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xx vykázání xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx dodržuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z vykázání.

(5) X xxxxxxxxxxx úkonech x opatřeních sepíše xxxxxxxxx úřední xxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXXX BEZPEČNOSTI XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX

§48

Xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů x prostorů. Rozsah xxxxxxxxxxx bezpečnosti stanoví xx xxxxx policejního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx vláda; xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxx taková xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx se považuje xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xx dobu xxxxxx jeho bezprostředního xxxxxxxx. Xxxxxxx zajišťuje xxxxxxx takového objektu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prezident, x pokud věc xxxxxxx odkladu, policista xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Při xxxxxxxxxxx bezpečnosti chráněného xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx policista xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx důvod xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci,

d) zastavovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx prohlídku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx dobu xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§49

Zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci plnění xxxxx xxxxx bezpečnost

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxx,

x) osoby xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministr.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx osoby, xxxxx xx poskytována xxxxxxxxxx ochrana, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, zavazadla, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nacházejících xx x prostoru, xx xxxxxxx by xxxx možno ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx takového xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pitné xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx x splnění xxxxxxxxxxxx požadavků na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx15), jestliže jich xx být xxxxx xxx potřeby chráněné xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx provést, xxxxxxxx xxxx osoba xx xxxx výzvu xxxxx neopustí prostor xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je policista xxxxxxxx provést xxxxxxxxx, xx-xx důvodné podezření, xx z objektu xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx objektu, zavazadla, xxxx x dopravního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) fyzickou xxxxxxx,

x) dočasnou změnu xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx hrozí újma xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxx17) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxx §21. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx život xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx předběžně xxxxxxxx xxxxxxx x informuje x tom útvar xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxx.

XXXXX IX

POUŽITÍ DONUCOVACÍCH XXXXXXXXXX A ZBRANĚ

§51

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx prostředky

Donucovacími prostředky xxxx

x) xxxxx, chvaty, xxxxx a xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povahu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxx zneschopňujícími xxxxxx,

x) xxxxxx prostředek, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx cesty vozidlem x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zastavení xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) vytlačování xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx,

x) vodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx výbuška,

m) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx střelnou zbraní,

o) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxx k zamezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku

(1) Policista xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředek k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx osoby xxxx xxxxxxx anebo x ochraně veřejného xxxxxxx.

(2) Xxxx použitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výstrahou, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx k zabránění xxxxxxx vozidla. Od xxxxx x výstrahou xxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx nesnese xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx donucovací prostředek, xxxxx

x) umožní dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx x překonání odporu xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dostatečné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku xxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx protiprávního jednání.

§54

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx k zamezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx použít xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke spoutání xxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx3),

x) xxxxxxx3),

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx léčení nebo xxxxxxxx výchovy3),

e) převzaté xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx úkonů x xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) převzaté xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxx xxxxxxxxxx ústavního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47),

xx-xx xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxx. Policista je xxxxxxxx použít xxxxx xx vzájemnému xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxx, nelze-li xxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxx.

§55

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zabránění xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zabránění xxxx odjezdu

a) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx výzvu x zastavení vozidla xxxxx jiného právního xxxxxxxx10) xxxxxxx nezastaví, xxxx

x) k xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla v xxxxx zákroku xxxxx xxxxx, jejíž osobní xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx-xx předpokládat, xx xx tato xxxxx pokusí xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dbá, xxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x aby život xxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, byly xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx.

§56

Xxxxxxx zbraně

(1) Policista xx xxxxxxxx použít xxxxx

x) v xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx nebezpečný pachatel, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx výzvu xxxxxx xxxx xx xxxxxx opustit xxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zadržet,

d) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx závažného xxxxxxx,

x) aby odvrátil xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, neuposlechne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxx, xxxx

x) ke xxxxxxxxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

(2) Použití zbraně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxx zbraně v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx policista xxxxxxx xxxxxx xxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výstrahou, xx xxxx použito xxxxxx. Xx výzvy x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x případě, xx je xxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Zbraní xxxxx této xxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zbraně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu x xxxxxxx zneschopňujícími účinky, xxxx zbraň xxxxx x xxxxx, výbušnina, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředek x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§57

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx donucovacího prostředku xxxx zbraně, při xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx okolnosti xxxxxx, xxxxxxxxxx zraněné xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx mohla xxx řádně objasněna xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx použito xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx policista xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §54.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx anebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx9), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx donucovacího xxxxxxxxxx nebo xxxxxx.

§58

Zvláštní xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx zjevně xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx se zjevnou xxxxxxxx vadou xxxx xxxxxxxx nebo osobě xxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údery x xxxx, xxxxxxxxxx, elektrický xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředek, xxxxxx xxx xxxx xxxxxx prostředek, vrhací xxxxxxxxxx mající povahu xxxxxxx zbraně podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemá povahu xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx štítem, xxxxxxxxxx xxx, zásahovou výbušku, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, varovný výstřel x xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx škoda9) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxx.

§59

Xxxxxx xxx jednotným xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx velením xxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx velitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx rozhodnout xxxx nadřízený tohoto xxxxxxxx, xxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx velitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikou xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §57.

HLAVA X

XXXXX X XXXXXXXXXXX

§60

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx

(1) Xxxxxxx zpracovává x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobních údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxx, zničením, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zneužitím xxxx xxxxx neoprávněným xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx nezbytná xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx, xxxxx xxxx přispět x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x výkon xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxx xxxxxx zákona xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx dobu, popřípadě xxx zbytečného xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx, xxxxxxxxx na určené xxxxx x sepsání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx osoba xx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx vysvětlení.

(3) Podání xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx požadováno, xxxxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx této xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx má, xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx jím xxxx xxxx osobě blízké xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx a xx náhradu ušlého xxxxxxx. Náhradu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx dostavil xxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, jestliže jej xxxxx neuplatní do 7 xxx xxx xxx, xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dostavila; x xxx xxxx xxx xxxxx poučena.

(5) Xxxxxxxx-xx osoba xxx xxxxxxxxxx omluvy xxxx xxx závažných důvodů xxxxx, může být xxxxxxxxxx. Xxxxxx záznam x podání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejím xxxxxxxxxx; xx sepsání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§62

Pořizování záznamů

(1) Xxxxxxx xxxx, je-li to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Jsou-li x xxxxxxxxxx záznamů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx stálé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémy, policie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Prokázáním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, adresy místa xxxxxx nebo adresy xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Policista xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x prostoru, x kterém xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx republiky,

c) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru nebo x místě, z xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účinně xxxxxxx,

x) xx xxx je xxxxxxxxxx vysvětlení,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxx hledané xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx chráněného xxxxxxx xxxx prostoru xxxxx xx místa, xxx je policistou xxxxxxx xxxxx, nebo x tohoto objektu, xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) která má xx xxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx zbraně xxxx xxx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) která xx být předvedena xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx žádost jiné xxxxx, xxxxx má xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx, xxxxx x prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xx nezbytné x ochraně bezpečnosti xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 2 prokázat svoji xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnosti a xxxxxxxxx nemůže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na místě, xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x rozsahu, který xxxxxxx xxxx úkonu.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx předvedené xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sdělených údajů xxx x dostupných xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx obrazových, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx získání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx intenzitě xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxx xxxx, xxx pohřešování xxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělí, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx svéprávnost xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx, xxxxxxxx policista o xxxxxxxxxx pohřešované osoby xxxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§64

(1) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx její xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani do 24 hodin xx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§65

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx svých xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx18) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, po xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, provádět xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, zvukové x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx biologické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx osoby provést, xx policista xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx intenzitě odporu. Xxxxxxxx xxxxx osoby xxxxx, xxx-xx x xxxxx krve nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx integrity.

(3) Xxxxx-xx úkon xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) O xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, veřejného xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx xxxxx od xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx provozované xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx nebo zpracovatel xxxxxxxx informace bezplatně, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx, nestanoví-li jiný xxxxxx předpis pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx19).

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx žádat xx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx20), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů21), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx22), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx22), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel23), xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx24), xxxxxxxx nemovistostí25), xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel33), xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci33), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx a xxxxxxxxxxx33), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů údajů x některých xxxx x xxxxxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx33), xxxxxxxx silničních vozidel34), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx34), xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx34), xxxxxxxx xxxxxx10) , xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx10), xxxxxxxxx x evidencí xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx40), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x informací týkajících xx xxxxxxx vedených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České republiky50) x registru xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx38) xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx podnikatelů x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie39) xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx průkazů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxx informace poskytnout xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístup; x xxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx formě x v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx20).

(3) Policie xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx konkrétního xxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a nepřetržitý xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx20) xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx žádosti vyhovět xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx formě a x rozsahu stanoveném xxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 pouze xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx xx dobu 5 let. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, o xxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx by xxxx xxx ohrožen xxxx život xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxx výdej xxxxxxxx xxxxx.

§66a

Zpracování digitálních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx může xx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zpracovávat digitální xxxxxxxxxx a agendové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) informačním xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřetržitý přístup; xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx účelů uvedených x §79 xxxx. 1.

(4) Policie xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§66x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§67

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odhalováním x šetřením přestupků

(1) Xxxxxxx je v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx vyžadovat

a) xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx x xxxxxxxxx, xx kterých by xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx skutku xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem trestů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxx podezření na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odběrem slin xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx návykové xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx, xxxx nebo xxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx stav ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx vyjádření.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohledání xxxxx xxxxxxxxx, ohledání věci xxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x souvislosti s xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stopy.

(3) Úkonům xxxxxxxx x odstavci 1 písm. c) xxxx x) xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx to xxxxxxx s nebezpečím xxx xxxx zdraví.

(4) Xxxxx xxxx musí xxx proveden, požádá-li x to xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má být xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxxxxx x dopravou xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hradí xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx; pokud je xxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, hradí xxxx náklady xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§68

Xxxxxxx xx xxxxxxx x věcech

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x věcech x xxxxx xxxxxxx, kde xx xxxx xxxxx xxxx xxxx nacházejí, xxxx xxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx, části xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx totožnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x za xxxxxx zjištění totožnosti xxxxx neznámé xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx právnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační síť xxxx xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis20) xxxxx. Xxxxxxxxx xx poskytne xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx20).

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx zahájeného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx 2 a 3 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx může za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žádat xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx poznatků x xxxxxxx činnosti

§69

(1) Xxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx3) x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, a je-li xx xxxxx, i xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx. X xxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx předcházet xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx využití xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

§70

(1) Xxxxxxxx prostředím xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx důležitých xxx zamezování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ke zjišťování xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxx činům.

(2) Získávání xxxxxxxx xx zájmového xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx prostředí x xxxxxxx v xxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx této xxxxxxxx xx policista xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx účel xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§71

Xxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx, může xx xxxxxx předcházení x odhalování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx20) xxxxx; xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx formě x v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx20),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx o xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx informací x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zdravotních služeb.

§71x

Xxxxxxxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxx policejním prezidentem xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx správce daně xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxx, terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, daňové, xxxxxxxx x závažné xxxxxxxxxxx kriminalitě x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§72

Xxxxxxxx operativně xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx je při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízením a x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx používat xxxxxxxx operativně pátrací xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx technika,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§73

Informátor

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx vyzrazena xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

§74

Krycí prostředky

Krycím prostředkem xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zastírání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x zastírání xxxxxxxx xxxxxxx.

§75

Krycí doklad

(1) Krycím xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dokument xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí být xxxxxx poslance nebo xxxxxxxx, člena xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, inspektora Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx průkaz xxxxxx x xxxxxxxx zástupce x xxxxxx osoby xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xx vzhledem x povaze krycího xxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx26) xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx zvlášť xxxxxxxxxx x vedou se xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx údaji, pokud xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx správy na xxxxxx policie nebo xxxxxxxxxxxx vydají xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxx postupují xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx opatřuje xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx soubory xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxx finanční prostředky

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výdajů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx3) x x souvislosti se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxx. Na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx hospodárně x x xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§78

Předávání informací

(1) Policie xxxxxxx xxxxxxxxx členovi Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx policii, xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx úkolů, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxx jejich působnosti.

(2) Xxxxxxx nepředá xxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxx plnění úkolů xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx plnění xxxxxxxxx xxxxx policie

(1) Odstavce 2 xx 6 x §79a xx 88 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zajišťování xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx xx osobách x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx může xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxx k ochraně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx politickém xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx, je-li xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx17).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xx osobních xxxxx zpracovávaných xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx x xxx plnění xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1

x) shromažďovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx jiného xxxxx nebo jiné xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

§79x

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřencem xxx xxxxxxx osobních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx připraven x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(2) Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x policii xxxxxxxxx x poradenství x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x přihlédnutím x riziku, xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů podle §84c odst. 3,

c) xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx využívajících xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x §69a xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx40) (xxxx jen "xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xx činnostech xxxxxxx xxxxx §84b xx 84d,

x) přijímá xxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontaktním xxxxxx xxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x spolupracuje x xxx.

(3) Policie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plnění xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x osobním xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dovednosti. Policie xxxxxx xxxxxxx, aby xxx pověřenec xxxxxxxxxx x xxxxx připravovaných x xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxx.

§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

§80

Obecné xxxxxxxx zpřístupňování xxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx

(1) Policie i xxx žádosti zpřístupňuje xxxx xxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx uvedené x §79 xxxx. 1,

a) xxxxxxx-xx tak xxxxx, xxxxxxxxxxx smlouva nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxxx xxxx předání xxxxxxxx údajů xxxxxxxx x odstranění závažného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx veřejného pořádku, xxxx

x) xx-xx to xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Nepřesné xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx předání označí x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx k zpřístupnění xxxx předání xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, policie x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1, který xx xxxxxx původcem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx účelu, xxx xx kterému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky vyplývající x tohoto xxxx xxxxxx zákona týkající xx zpracování zpřístupněných xxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §80a xxxx 88a.

§80x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx předávání xxxxxxxx xxxxx v rámci Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Policie xxxx i xxx xxxxxxx zpřístupnit nebo xxxxxx osobní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx xxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx x věcech,

a) bezpečnostnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx x jiného xxxxx, xxxxx uplatňuje právní xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 41),

b) Evropskému xxxxxxxxxxx úřadu,

c) Eurojustu, xxxx

x) xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x rozsahu a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx do zahraničí xxx využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxxxx smlouvami a xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§80x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx předávání xxxxxxxx údajů bezpečnostním xxxxxx xxxxxxx států x mezinárodním xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx zpřístupnit xxxx předat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/680 41), nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestů x xxxxxxxxxx opatření xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně pátrání xx xxxxxxx a xxxxxx.

(2) Pokud xx xx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx o zajištění xxxxxxxxxxxx úrovně ochrany xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce, xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx může x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo bezpečnostnímu xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx informuje Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x čase, xxxxxxxx x xxxxxxxx zpřístupnění xxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx osobních xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 právní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx splněna xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §79 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1.

(5) Xxxxxxx xxxxxx údaje podle xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx x) xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx zpřístupní nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zájem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zájmem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(6) Policie při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 uchová xxxxxxxxx x xxxx, příjemci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předání, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx dále xxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx původního předání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, aby prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxx 1 byly xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx i xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx.

§80x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§80x

Xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx x orgánům xx xxxxxxx státech

(1) Je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených x §79 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jakékoli xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zájmem xx splnění xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxx předání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x řádnému xxxxxxx takového xxxxx.

(2) Xxxxxxx o zpřístupnění xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, ledaže xx to xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx byly xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x účelech, xxx xxxxx lze xxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx nutnosti xxxxxxxxxxx.

(4) Policie x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů. X postupu xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§81

Xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx policie x xxxxxxxxxxx

1. se zajišťováním xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

3. s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti.

§82

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx zpracovávané pro xxxxx uvedené v §79 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxx oblasti.

(2) Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Ústavní soud x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxx pravomocných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx trestu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx amnestie xxxxx xxxxxxx.

§83

§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb.

§84

Xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x nimi souvisejících xxxxxxxx Evropské unie27) xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx osobních xxxxx x Schengenském informačním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x plní úkoly xxxxxx xxxxxxxxx odpovědného xx xxxxxxx součást Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx doplňujících xxxxxxxxx k záznamům x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, celního orgánu xxxx zpravodajské služby xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx České xxxxxxxxx vzniklými xx xxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx operaci x Xxxxxxxxxxxx informačním systému. Xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx vyplývajícím x xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx učiní xx xxxxxxxxxx projednání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxx.

§84x

Xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx shromažďuje, xxxxxxxx x xxxxx §84b xx 84d xxxx zpracovává xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 x §84b xx 84d se xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta podílet xxxxxx xxxxxxxxxx Celní xxxxxx České republiky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Vojenská xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Využívajícím orgánem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/681 42).

(3) Xxxxxxxxxxx cestujících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx prověření xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odletem. Xxxxxxxx posuzování cestujících xxxxxxx uchovává x xxxxxxxx podle §84b xxxx. 4 po xxxx nezbytnou x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx potřebné xx prospěch xxxxxxxxxxx x vyloučení jeho xxxxxxxxxxx budoucího xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx kritérií se xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx xx údajích xxxxx §84b odst. 2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, k xxxxxx účelu jim xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údajům xxxxxx xxxxxxxx cestujících.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/681 42).

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

§84x

Xxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zpracování xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx posuzování xxxxxxxxxxx, příprava xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 541/2017 43) xxxx x trestnou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/681 42), x xxx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxx 3 xxxx, x předávání využívajícím xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx státům xxx xxxxxx takového xxxxx.

(2) Údaje xxxxxx xxxxxxxx cestujících, které xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, politické xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x §69a xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx40) policie xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx zpracovává xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx shromažďování, uchovávání, xxxxxxxxxx cestujících a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx policie xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cestujících x xxxxxx evidencemi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx xxxx stíhání xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Po xxxxxxxx xxxx šesti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jednotkou xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx policie xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx x §69a xxxx. 5 písm. x) xx f), x), m) x x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx40). Xx xxxxxxxx xxxx let xx přijetí xxxxxxx xxxxx jmenné evidence xxxxxxxxxxx, a automatizovaně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vymaže; xx xxxxxxx xxx xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolu.

§84c

Využití údajů xxxxxx xxxxxxxx cestujících

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cestujících, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánům Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxx informace x cestujících, pokud xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolu xxxxxxxxx v §84b xxxx. 1.

(2) Xx-xx xx potřebné xxx xxxxxx konkrétního úkolu x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s trestnou xxxxxxxx xxxxxxxx x §84b odst. 1, xxxxxx xx policie xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx40).

(3) Xxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx. Údaje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §84b odst. 6, xxxxxxxx xxxxxx požadovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestujících xxx x xxxx vypovídající xxxxxx dále xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §84b xxxx. 1, xxxxx Xxxxxxxxx prezidium ověří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první; o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx řádně xxxxxxxxxxx žádost k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Řádně zdůvodněnou xxxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx podat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, jednotka pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx využívající xxxxx xxxxxxxxx státu.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3, x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X naléhavých případech xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx jednotce xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(7) Jsou-li xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1 xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx použít xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx úkolu v xxxxxxxxxxx x takovou xxxxxxxx xxxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§84x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx požadovaného xxxxxxxxxx xxxx výsledky xxxxxxxxxx cestujících xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/681 42), xxxxx xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx kritérií xxxx plnění úkolu xxxxxxxxx x §84x xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx, že předané xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx

1. xxxx předání xxxxxxxx xxx xxxx uvedený x písmenu x),

2. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

3. xxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x §80b.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx evidence cestujících, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx

x) je xx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolu xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1 a

b) xxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx být xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§85

§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb.

§86

§86 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb.

§87

(1) Policie xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxx využívány xxx xxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 1 xxxx jde-li x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pohřešované xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx

1. xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxx hledána opakovaně,

2. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hledána, xxxx

3. xxxxxx údaje xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx v §80b xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 3 xxx od xxxxxx pořízení, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx §80a nebo 88a xxxxx.

§88

Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx policie xxxxxx subjektu v xxxxxxxx, xxx není xxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx pro své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nemusí,

a) xxxx-xx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xx sdělení těchto xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§88x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx předávaných x rámci Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x policejní xxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zpřístupněné xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přidruženým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx přidruženého xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xxxxx Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "evropský xxxxx") nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízeným xx xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "evropský xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předávajícím xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx k dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x policejní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, přidruženému xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx přiměřenou xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx, že pokud xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx to, xx s dalším xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním předpisem x. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

§88x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §28 xxxx. 2 xx 4 x §29 xxxx. 3 až 6 xxxxxx x. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx, výmaz xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 45).

(2) Xx-xx xx nezbytné, xxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx v §79 xxxx. 1 x xxxxx, pokud byly xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX SPOLUPRÁCE

§89

Policie xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Interpol, Xxxxxxxxx policejním xxxxxx, xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx trestními xxxxxxxxx, popřípadě obdobnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek xxxxxxxxx v §145 xxxx. 1 xxxx. x) a c) xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničními xxxxxxxx.

§90

(1) X xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx prezidium xx příslušné k

a) xxxxxx úkolů xxxxxxxxx Xxxxxxx jednotce Úmluvou xxxxxxxxx na xxxxxx X.3 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii, x xxxxxxx Evropského policejního xxxxx (Úmluva o Europolu) x x xx souvisejícími x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na přístup x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx u Xxxxxxxxxx policejního úřadu, x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx těchto xxxxx.

§91

Policie xxxx na xxxxxx zahraničního bezpečnostního xxxxx xxxxxx

x) podpůrné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem, nebo

b) xxxxxxxxxx pátrací prostředky x souladu s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3).

§92

(1) Xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxx, v xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx

x) xxxx agenta,

b) x xxxxxxxxx předstíraného převodu,

c) xx sledování xxxx x věcí,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pachatelům xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů,

f) x xxxxxxxxxxx veřejného pořádku x xxxxxxxxxxx při xxxxxx mimořádných bezpečnostních xxxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxxxx bezpečnosti chráněných xxxxxxx a xxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xx-xx xx třeba x xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestným xxxxx, lze se xxxxxxxxx policejního xxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxx x plnění xxxxxx xxxxx v xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x policejní spolupráci xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letecké, xxxxxxxxxx, vodní xxxx xxxxxxxx dopravy, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx nestanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxx xx pokyn xxxxxxx podle odstavce 6 zastavit pronásledování,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sboru,

f) xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx, xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx omezit přiměřeným xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, prohlédnout xxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx odejmout x x odůvodněných případech xxxxxxxx jinou věc.

(6) Xxx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 2, 3 a 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prezidentem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx x za xxxx činnost odpovídá.

(7) Xxx účely náhrady xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxx xx policistu.

§93

Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxx státu

a) za xxxxxxxx, x rozsahu x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou,

b) x xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx Česká republika xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x níž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx k xxxxxx xxxxx policie xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx.

§94

Xxxxxxx může subjektům xxxxxxxx x §89 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx. Xxxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xx neuskutečňuje xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu28).

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXX X NÁHRADA ZA XXXXXXXXXX VĚCNÉ POMOCI

§95

(1) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x škodu xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přidruženému xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxx, přičemž se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxx. Xxxxxx než členskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stát xxxxx podle xxxx xxxxx, jen xx-xx xxxxxxxx vzájemnost.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, způsobila-li xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx rozsah x výše náhrady xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx lze kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Stát xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx věcech, xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pomoci. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; není-li xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se v xxxxxxxx. Xxxx osobě xxxx xxx přiznána x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pořízením xxxx věci xxxxxxxx xx xxx poškozenou.

(6) Xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§96

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci náleží xxxxx peněžní xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx jeho poskytnutí.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX POLICIE

§97

(1) Xxxxx xxxx upozornit

a) xx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx naplňuje znaky xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx do 30 dnů ode xxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx požádá. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání podle xxxxxxxxx řádu tímto xxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx to, xx její xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx požádat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnance xxxxxxx, xxx přezkoumal xxxxxx vyřízení xxxxxxxxxx.

§98

Kontrola použití xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, použití xxxxxxxxx xxxx a věcí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací

(1) Kontrolu xxxxxxx odposlechu x xxxxxxx telekomunikačního provozu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x věcí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rušení xxxxxxx elektronických komunikací xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx orgán xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 provádí xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx policie xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxx orgánu nejméně xxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx též xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx o použití xxxxxx prostředků. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx jednání kontrolního xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx 1 jednou xxxxx analýzu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx kontrolní řád xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX A UDÍLENÍ XXXX A XXXXXXX

§99

Xxxxxxx xxxxx policie

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxx "policie" xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxx právnické xxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx organizací.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx udělit xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" xxxx xxxxx od xxx xxxxxxxxxx ohrozilo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx způsobilé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§100

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) zjištění xxxx dopadení xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku,

lze udělit xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx může být xxxxxx věc xxxx xxxxxxx částka.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx policie. Medaili xxxxxxx policejní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§101

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §108 odst. 2 xx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx policie xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx vnější xxxxxxxx "XXXXXXX", xxxxxxx není xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx místě xxxxxxxxxx přístupném xxxxxxxxxxx xxxxx xx vozidle, xxxxxxxx xxxx letadle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx služebních vozidlech, xxxxxxxxxx x letadlech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provedení x xxxxxxxx s xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, nedovoleným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jistící xxxxxxxx x použitím xxxx xx xxxxxxxxxx objektu xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle §48 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §115.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §99 xxxx. 1 a 2 použije xxxxx "xxxxxxx" xxxxx slovo xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx anebo zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) lze xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§102

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx orgán, xxxxx xx uložil.

XXXX XXXXX

§103

§103 zrušen xxxxxxx předpisem č. 341/2011 Sb.

§104

§104 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§105

§105 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§106

§106 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§107

§107 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X PŘECHODNÁ

Společná xxxxxxxxxx

§108

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stejnokroji xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx stejnokroj xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxx policista. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nosit xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx příležitostech.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx provedení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxx XX" podle §43 xxxx. 2 xxxx xxxxxx pouze xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx stejnokrojů,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx policie,

c) xxxxxx vnějšího xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vzory zvláštního xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx služebních vozidel, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx "Policie XX" podle §43 xxxx. 2,

x) podmínky xxx udělení xxxxxxxx xxxxx služební xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx označení x vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§109

Xxxxxxxxxxx

(1) Úřední xxxxxx xxxx xxx pořízen xxx xxxxxxxxxx odkladu x musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx x okolností xxxxx. Úřední xxxxxx xxxx xxx uložen xxxxxxx po xxxx 5 let. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx jiné záznamy xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx neumožňují xxxxxxxxx úkonu.

§110

Policisté xxxx oprávněni x xxxxxx xxxxx xxxxxxx držet, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx29) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx30).

§111

Kde se x xxxxx zákoně mluví x

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx trestně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, rozumí se xxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx, které má xxxx xxxxx x xxxx v xxxx xxxxxxxxx,

1. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktů, xxxx

2. xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxx pozorováním xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, při xxxxxx xx policista oprávněn xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx sloužícího x xxxxxxxx zbraně xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx,

x) hledané xxxxx, xxxxxx se xx fyzická xxxxx, x které xx xxx některý xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx osobní xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zdraví, xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx x xxxxxxx xx ní xxxx xxxxxxxxx pátrání,

f) zbraní, xxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxx učinit xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx úředního xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx jeho xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vhodné a xxxxxx.

§112

(1) Xxxxxxxxxx tělesných xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx zásahem xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx vzorků xx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§113

(1) Úkon xx xxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx policie x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx policista.

§114

Každý xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxxx uposlechnout xxxxx anebo pokynu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jinak. Nelze-li xxxxx výzvy, xxxxxx xxxx xxxxxxx dosáhnout xxx odpor xxxxx, xx policista xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§115

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx kterými se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx policie nebo x souvislosti x xxxx, a xxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, inspekce xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx utajeny xxxx nepovolanými xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požádá x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, byl-li xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všem, co xx v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dověděl.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx dovolávat xxxx policejnímu xxxxxx, xxxxxxxx zástupci, soudu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Povinnosti xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx xxxx xxx pověřená xxxxx.

§116

Použití policejní letecké xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) vede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxx policejního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o letové xxxxxxxxxxxx, vydává osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx platné xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti vydané xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Letecký xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx přístupný a xxxxxxxx xx xx xxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx značka,

b) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx příčin xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určená xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx x prostředky x zajištění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx letadel xxx xxxxxxxxxxxxx záchrannou službu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx o policejním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx o zápisu xxxxxxxxxxx letadla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů xxxx Xxxx xxx civilní xxxxxxxx40).

§117

Xxxxxxx xxxxxxxxx výcviková, xxxxxxxxxx, sportovní, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§117x

Xx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx jinak.

§117a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2014

§117x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vymezení, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx policistů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§118

(1) V xxxxxxx je zřízeno 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxx x sídla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§119

(1) Xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxx - xxxxxx kraje, přechází xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obvod je xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxx tento xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx ředitelství, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx policie - xxxxxx xxxxx, která xxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx shodný x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - správy xxxxx, xx které xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skončením xxxxxxxxxx xxxxxx naposledy zařazen.

(4) Xxxxxxx rozhodne přede xxxx zřízení xxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xx xxxxxxx xxxxxx policejního xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nově xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxx zřízení nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x nímž jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodařit; xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx31) xx užije obdobně,

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, účtu xxxxxx xxxxxxxxxx, účtu xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxx zřízeného krajského xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x opatření xxxxx písmene x); xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, člení a xxxxxxx s xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx pravidly32),

c) přecházejí xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávaná xxxxxxxx ředitelstvím, xxxxx xxxxxxxxx částečně xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxx xxxxxxx krajská xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx x opatření xxxxx xxxxxxx x).

(6) Xxxxxx zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx územní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dokončí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx určování příslušnosti xxxx příslušné x xxxxxxxx řízení.

§120

Xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx firmy a xxxxx x xxxxx xxxxx orgánů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x §99 xxxx. 1 do 6 měsíců xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§121

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Zákon č. 288/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxx č. 380/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 397/1992 Sb., kterým xx xxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obcí x xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 174/1993 Sb., o xxxxxxxxxxxx mimořádném xxxxxxxxxx xx poškození xxxxxx xxxx smrt x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx vlády č. 138/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

7. Nařízení xxxxx č. 276/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pořádkové xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x období od 15. xx 30. xxxx 2000.

8. Nařízení xxxxx č. 455/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 138/1998 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 156/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x období xx 16. dubna 2002 xx 30. června 2002.

10. Xxxxxxxx vlády č. 299/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 16. listopadu 2002 xx 24. xxxxxxxxx 2002.

11. Xxxxxxxx xxxxx č. 381/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx č. 377/2002 Xx., x povolání xxxxxx Armády České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x období xx 15. xxxx 2002.

12. Xxxxxxxx xxxxx č. 414/2002 Sb., x xxxxxxxx vojáků Xxxxxx Xxxxx republiky x plnění úkolů xxxxxxxxx služby Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx od 16. xxxx 2002 xx 30. xxxx 2002.

13. Xxxxxxxx vlády č. 10/2003 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx České republiky x xxxxxx xx 31. xxxxxx 2003.

14. Xxxxxxxx xxxxx č. 13/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx elektrárnách.

15. Xxxxxxxx xxxxx č. 87/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 138/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 455/2001 Sb.

16. Xxxxxxxx xxxxx č. 30/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády č. 138/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

17. Xxxxxxxx č. 290/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx č. 25/1998 Sb., x xxxxxxx označení xxxxxxx x prokazování příslušnosti x xxxxxxx.

19. Xxxxxxxx č. 25/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 290/1992 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění vyhlášky x. 25/1998 Xx.

20. Xxxxxxxx č. 58/2002 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 25/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x prokazování příslušnosti x xxxxxxx.

§122

Účinnost

1. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009 x výjimkou ustanovení §8 xxxx. 2 x přílohy x xxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2012.

2. Ustanovení §118 xxxx. 1 x 2 pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. prosince 2011.

Xxxxx x. r.
Klaus v. x.
x x. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 273/2008 Xx.

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx ředitelství xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx sídlem x Xxxxx.

2. Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx Středočeského xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx.

3. Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx se sídlem x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx ředitelství xxxxxxx Xxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxx.

5. Xxxxxxx ředitelství xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Karlových Xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx.

7. Xxxxxxx ředitelství xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje se xxxxxx x Xxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx policie Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Hradci Xxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx ředitelství xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx.

11. Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxx.

12. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxxxxx.

13. Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx Xxxxx.

14. Xxxxxxx ředitelství xxxxxxx Moravskoslezského xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx.

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, psychotropní látky xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byly do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx skladech Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x kterých xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx třeba, Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 273/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 273/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009 x výjimkou ustanovení §8 odst. 2 x přílohy x xxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2012 x xxxxxxxxxx §118 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.12. 2011.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

41/2009 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx od 1.1.2010 x xxxxxxxx §65, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.3.2009

306/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

153/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

150/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 124/92 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 185/2004 Xx., x Xxxxx správě XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.6.2011

341/2011 Sb., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

459/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

105/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

273/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 167/98 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

318/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

51/2016 Xx., kterým se xxxx zákon č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx XX x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2016

188/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x hazardních xxxxx x zákona o xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

65/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), xx xxxxx zákona x. 104/2017 Xx., x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

222/2017 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.8.2017

304/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.10.2017

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

161/2019 Xx., xxxxx XX xx xxx 14.5.2019 xx. xx. Xx. XX 45/17 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §97 xxxx. 3 a 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §88x xxxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §68 xxxx. 2 x § 71 xxxx. x) xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a vyhlášky x. 357/2012 Xx., x uchovávání, předávání x likvidaci xxxxxxxxxx x lokalizačních xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 12.7.2019

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

418/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2012 Xx., o Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

119/2022 Sb., xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 22. xxxxxx 2022 sp. xx. Pl. XX 7/18 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx §65 xxxx. 1 x odst. 5 zákona x. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 17.5.2022

a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením XX x xxxxxx xxxxxxx chyby v xxxxxx x. 122/2008 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
5) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Například xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 141/1961 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
7) Například občanský zákoník, zákon č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §76b xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 59/2005 Xx. x xxxxxx x. 135/2006 Xx.
13) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §60a xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx.
15) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §11 x 12 zákona x. 552/1991 Xx., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx. x zákona x. 413/2005 Xx.
17) Xxxxx č. 137/2001 Sb., x zvláštní xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §179b xxxx. 3 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xx xxxxx zákona x. 265/2001 Xx.
19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 127/2005 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 265/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.
26) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
27) Úmluva xxxxxxxxx xxx 19. června 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Rady 2005/211/SVV xx dne 24. xxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 871/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x pyrotechnických předmětů x o změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o střelných xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Zákon č. 310/2006 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
31) §20 xxxxxx č. 219/2000 Xx., o majetku Xxxxx republiky x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2010 Xx. x xxxxxx x. 424/2010 Sb.
34) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti xx škodu způsobenou xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 186/2016 Sb., x hazardních xxxxx.

38) Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se závazných xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX, x platném xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1213/2010 ze xxx 16. xxxxxxxx 2010 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxx podniků xxxxxxxx xxxxxxx.

40) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním letectví x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

41) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/680 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, vyšetřování, odhalování xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo výkonu xxxxxx, o xxxxxx xxxxxx těchto údajů x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX.

42) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/681 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxxxx xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx trestné činnosti.

43) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 541/2017 xx xxx 15. března 2017 o boji xxxxx terorismu, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX.

44) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2006/960/SVV xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx operativních x jiných xxxxxxxxx xxxx donucovacími xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze xxx 23. června 2008 x posílení přeshraniční xxxxxxxxxx, zejména v xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx.

45) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

46) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33 xxxxxx x. 500/2004 Xx.

§76b xxxxxx x. 141/1961 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47) Zákon č. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48) §2 xxxx. x) zákona x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx pro určení xxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

49) §2 písm. x) xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 317/2014 Sb., x významných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kritériích, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

50) §102 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.