Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2019.


Zákon o Policii ČR
273/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I - POSTAVENÍ A ČINNOST POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY §1 §2 §3 §4

HLAVA II - ŘÍZENÍ A ORGANIZACE POLICIE §5 §6 §7

Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami státu §7a

Nakládání s majetkem za mimořádné události nebo krizové situace §7b §8

HLAVA III - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Zdvořilost §9

Iniciativa §10

Přiměřenost postupu §11

Prokazování příslušnosti §12

Poučování §13

HLAVA IV - SPOLUPRÁCE A DALŠÍ VZTAHY POLICIE

Díl 1 - Spolupráce §14 §15

Spolupráce s obcemi §16

Spolupráce s ostatními právnickými a fyzickými osobami §17

Díl 2 - Další vztahy

Vyžadování pomoci od osob a orgánů §18

Technická podpora §19

Působení policie v rámci integrovaného záchranného systému, při řešení krizových situací a mimořádných událostí a při přípravě na ně §20

Poskytování ochrany a součinnosti při provádění exekuce a výkonu rozhodnutí §21

Povolávání vojáků, příslušníků Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky k plnění úkolů policie §22

Uveřejňování informací hromadnými sdělovacími prostředky §23

HLAVA V - OMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY

Obecná ustanovení §24

Připoutání §25

Zajištění osoby §26

Zajištění cizince §27

Policejní cely §28 §29 §30 §31 §32 §33

HLAVA VI - POSTUP VE VZTAHU K VĚCEM

Odnětí věci §34

Předběžné zajištění věci §34a

Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby §35

Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla §36

Zajištění, odstranění a zničení věci §37

Držení a používání nebezpečných látek a věcí §38

Rušení provozu elektronických komunikací §39

Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek §40

Oprávnění ke vstupu §41

Zastavení a prohlídka dopravního prostředku §42 §43

HLAVA VII - VYKÁZÁNÍ §44 §45 §46 §47

HLAVA VIII - ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ, PROSTORŮ A OSOB

Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů §48

Zajišťování bezpečnosti určených osob §49

Krátkodobá ochrana osoby §50

HLAVA IX - POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ

Obecné ustanovení §51

Donucovací prostředky §52

Obecné podmínky použití donucovacího prostředku §53

Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace §54

Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu §55

Použití zbraně §56

Povinnosti policisty po použití donucovacího prostředku nebo zbraně §57

Zvláštní omezení §58

Zákrok pod jednotným velením §59

HLAVA X - PRÁCE S INFORMACEMI

Obecná ustanovení o zpracovávání informací policií §60

Podání vysvětlení §61

Pořizování záznamů §62

Prokázání totožnosti §63 §64

Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace §65

Získávání informací z evidencí §66

Zpracování digitálních fotografií za účelem identifikace §66a

Získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků §67

Pátrání po osobách a věcech §68

Získávání poznatků o trestné činnosti §69 §70 §71 §71a

Podpůrné operativně pátrací prostředky §72

Informátor §73

Krycí prostředky §74

Krycí doklad §75

Zabezpečovací technika §76

Zvláštní finanční prostředky §77

Předávání informací §78

Základní ustanovení o zpracování osobních údajů při plnění některých úkolů policie §79

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §79a

Obecné podmínky zpřístupňování nebo předávání osobních údajů §80

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru §80a

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů bezpečnostním sborům třetích států a mezinárodním organizacím §80b

Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů osobám a orgánům ve třetích státech §80c

Zveřejňování osobních údajů §81

Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů §82 §83

Zpracování údajů v Schengenském informačním systému §84

Údaje jmenné evidence cestujících §84a

Pravidla zpracování údajů jmenné evidence cestujících §84b

Využití údajů jmenné evidence cestujících §84c

Mezinárodní spolupráce se třetími státy §84d §85 §86 §87 §88

Zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo předávaných v rámci Evropské unie podle zvláštních předpisů o policejní spolupráci §88a

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů policií v jiných oblastech §88b

HLAVA XI - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE §89 §90 §91 §92 §93 §94

HLAVA XII - NÁHRADA ŠKODY A NÁHRADA ZA POSKYTNUTÍ VĚCNÉ POMOCI §95 §96

HLAVA XIII - KONTROLA POLICIE §97

Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací §98

HLAVA XIV - OCHRANA NÁZVU POLICIE A UDÍLENÍ DARŮ A MEDAILÍ

Ochrana názvu policie §99

Udílení darů a medailí §100

HLAVA XV - PŘESTUPKY §101 §102

ČÁST DRUHÁ §103 §104 §105 §106 §107

ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Společná ustanovení §108

Dokumentace §109 §110 §111 §112 §113 §114 §115

Použití policejní letecké techniky §116 §117 §117a

Přechodná ustanovení §118 §119 §120

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §121

Účinnost §122

Příloha - Názvy a sídla krajských ředitelství

nález Ústavního soudu - č. 161/2019 Sb.

č. 273/2013 Sb. - Čl. V

INFORMACE

273
ZÁKON
ze xxx 17. xxxxxxxx 2008
o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX A XXXXXXX POLICIE XXXXX XXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "policie") xx jednotný ozbrojený xxxxxxxxxxxx sbor.

§2

Policie xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx úkolem je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx pořádek, xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a další xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jí xxxxxx, xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx mezinárodními smlouvami, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx").

§3

Xxxxxxx působí xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx jinak.

§4

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "policisté")1) x xxxxxxxxxxx2) xxxxxxxx x policii (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxxxx policisty x xxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) x Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXXXXX POLICIE

§5

(1) Policie xx xxxxxxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxx.

(3) Policejní prezident xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ministrovi.

§6

(1) Policii tvoří xxxxxx, xxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x celostátní působností,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "krajské xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxx krajského xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministr. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Policejní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx policie.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§7a

Nakládání x xxxxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx

X naložení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky mezi xxxxxxxxxxxxx složkami státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx, x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx31) x xxxxxxx, xx je xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolu xxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 51/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§7b

Nakládání x xxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx situace

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxx krizové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku nebo xxxx právnické xxxxx xxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §19b, 19c x 21 xx 23 zákona o xxxxxxx České xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx35) xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx x nezbytném xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §19b, 19c a 27 xxxxxx o xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx35) se xxxxxxxxx.

§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 51/2016 Xx. s účinností xx 1.3.2016

§8

(1) Xxxxxxx ředitelství xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx příjmy x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xx zřizuje 14 xxxxxxxxx ředitelství, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx s územním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§9

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx x dbát xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxx.

§10

Iniciativa

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx odstranění xxxxx xx úkolů xxxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxx v xxxxx xxx pravomoci (xxxx xxx "xxxx") xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x x xxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo svoboda xxxx anebo majetek xxxx xxxxx-xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xx policista xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx policie v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx porušení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Policista xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úkon xxxx xxxx opatření, xxxxxxxx

x) provádí xxxx xxxx, xxxxxxx

1. xxxx xxxxx, xxx nichž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx3) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pátrací xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. zakročuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. vykonává xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, při xxx xx xxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x ohrožení xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxx xxxx, xxx němž xxxxxxx výbušniny xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx chráněných objektů, xxxxxxxx nebo xxxx,

7. xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpůrného operativně xxxxxxxxx prostředku, nebo

8. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §70,

xxxxx přerušení xxxx xxxxxxxxxxx xx mělo xxxxxx xxxxxxxxxx následky xxx nesplnění těchto xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo vlivem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx provedení xxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx,

x) k xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxxx vyškolení xxxx xxxxxxxxx vyžaduje, xxxx

x) je xxxxxx, xx nemůže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx vynucování splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx ochraně xxxx za použití xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zákrok"), xxxxxxx xxxxxx slov "Jménem xxxxxx!" x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx bezdůvodná újma,

b) xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkon xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x svobod xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, nebo osob xxxxxxxxxxxxxx nepřekročil xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxx úkonu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx služebním stejnokrojem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx policie, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx. Zaměstnanec xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx neumožňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k policii xxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxx"; xx xxxxxxx, brání-li xxxxxx xxxx okolnosti xxxxx xxxx ústnímu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx ihned, xxxxxxx xx okolnosti xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnost x xxxxxxx xxxx policista, xxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx provedením xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o právních xxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu, x xxx-xx o xxxx spojený xx xxxxxxx xx xxxx xxxx svobod xxxxx, xxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx poučení xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx

§14

Xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x ozbrojenými silami, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

§15

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx v §14 xx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x ohrožení xxxx porušení vnitřního xxxxxxx a bezpečnosti, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemnou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx městskou xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ředitelství xxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Prahou xx účelem stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Koordinační xxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx koordinace obce x xxxxxx policie xxx xxxxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obci,

b) xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejný xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxx,

x) xxxxx obce x útvaru policie xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) x c),

e) xxxxx a nástroje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx písmen b) x x) x xxxxxxxxxxxx případných zjištěných xxxxxxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jevů,

2. vzdělávacích xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxx, nebo

5. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx4) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x pachateli xxxxxxxxx xxxx a osobami xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx chování, nebo

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxx vztahy

§18

Vyžadování xxxxxx od xxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §14 xxxxxx x xxxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informace včetně xxxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnout; xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx-xx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xx poskytnutím pomoci xxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxx nebo osobu xxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx5) anebo xxxxxxxxx osob x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x takovému použití.

(2) Xxxxxx orgán v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxx situací x xxxxxxxxxxx událostí a xxx xxxxxxxx xx xx

(1) Plněním xxxxx x řešení mimořádných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx ně.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x letecké xxxxxxx x xxxxxxxxx situacích,

a) xxxx-xx k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxxx xxx záchranu xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) jsou-li x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Poskytování xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx a výkonu xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že tato xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x

x) x poskytnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx poskytne xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx důvody, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a Celní xxxxxx České republiky x plnění xxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dostatečné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Vojáky x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx nezbytnou xxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; vláda Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 prokazují xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stejnokrojem s xxxxxxx xxxxxxxxx "XXXXXXX", xxxxxxxx potvrzujícím xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxx xxxxxxxxx podle §12.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx vzory xxxxxxxx xxxxxxxx "XXXXXXX" a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neprodleně a xxx úpravy xxxxxx x smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx na svobodě xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx stane xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx k zamezení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx svobodě xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, jejíž svéprávnost xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx-xx se x xxxxx xxxxxx 15 let, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx-xx o vojáka x činné službě, xxxxxxxx také Xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Vyrozumění xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx překážka xxxxx věty xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx svobodě xx xxxxx zajistit si xx vlastní xxxxxxx xxxxxx pomoc x xxxxxx x právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Za xxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxx osoba.

(5) Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lékařem xxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx lékařem ke xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx x xx propustit. Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx.

§25

Připoutání

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxx, xxxxx xxxxxxx napadá xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, poškozuje majetek xxxx xx xxxxxx x xxxx, připoutáním x vhodnému předmětu, xxxxxxx pomocí xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx v okamžiku, xxx je zřejmé, xx xxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx uplynutí 2 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, život xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx majetek,

b) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úmyslně znečišťuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu6),

d) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, x xxxxxx xxxxxxxxxx léčení, xxxxxxx výchovy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpor xxxx xx pokusila x xxxx,

x) byla xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, je-li důvodná xxxxx, že xxxx x protiprávním jednání xxxxxxxxxx anebo mařit xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx přistižena xxx xxxxxxx, které xx znaky xxxxxxxxx xxxx, xx-xx důvodná xxxxx, že bude x protiprávním jednání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx objasnění xxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pronásledování podle §92 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak. Xx-xx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx okamžiku omezení xxxxxx svobody; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx trvat xxxx xxx 6 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx svobodě za xxxxxx vydání xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx půlnocí a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Zajistí-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxx osoba umístěna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx anebo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxx x útvaru, v xxxx xx osoba xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx převezení osoby xxxx, xx xxxx xxxxx, její xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Policie xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ochranné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xx nejbližší xxxxxxxx xxxxxxxxxx diagnostického xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx pracoviště.

(5) O xxxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§27

Zajištění xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxx dopustil jednání, xxx které lze xxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním vyhoštění x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu8),

c) xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xx území České xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zajištění podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx nejdéle 24 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx xxxxxxx 48 xxxxx xx okamžiku omezení xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 nesmí xxx xxxxx než 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx cely

§28

Policista xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "cela") xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) zadrženou3),

c) xxxxxxxx3),

x) xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx3),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx 65, nelze-li xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §63 xxxx 65.

§29

(1) Xxxx umístěním xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxx xxxx osoba x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zdraví x xxxxxxx věc xxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odebraných xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx osobě. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx jí xxxxx xxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx.

§30

Xx xxxx se xxxxxxxx odděleně osoby

a) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx 18 let a xxxxxxx,

x) xxxxxxxx3) nebo xxxxxxx3), x nichž xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx nim xxxx xxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx trestní věci xxxxxxxxx,

x) které xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

e) x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§31

(1) Osobu, která xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx látky9), xxx xxxxxxx xx xxxx za podmínky, xx lékař xx xxxxxxxxxx vyšetření neshledá xxxxxx xxx její xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxx xx provedeném xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lékaře xxxxx xxx její xxxxxxxx xx protialkoholní x protitoxikomanické xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx, xx zraněná, xxxx xxxxxxxx-xx tato osoba xx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§32

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xx pokusí x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx vykonává ostrahu xxxx, učiní potřebná xxxxxxxx směřující x xxxxxxx xxxxxx života xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx první xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx nebo x xxxxxx umístění xx zdravotnickém xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx brání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x cele, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xx-xx to x xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x xxxxx osoby xxxxxxxx x cele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nadřízeného; xxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Úmrtí xxxxx xxxxxxx oznámí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxx.

§33

(1) Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) V xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx.

(3) Nemá-li xxxxx xxxxxxxxxx oděv nebo xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jí xxxx xxxxx xxxxxxx, x kterého xx xxxx zřízena.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léků x xxxxxxxxxxx pomůcek, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hygieny. Xxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx stravy xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx x xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx informována x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob umístěných x xxxx.

XXXXX XX

XXXXXX VE XXXXXX X VĚCEM

§34

Odnětí xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx věci,

a) xxx xxx xx xx, xx x xxxxxx o přestupku xxxx xxx xxxxxxx xxxx propadnutí anebo xxxx xxx zabrána, xxxx

x) xxx x xxx důležitou xxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k vydání xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) O vydání xxxx xxxx xxxxx xxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx předá xxxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx věcí xxxxx odstavce 1 xxxx 2 omamná xxxx psychotropní látka xxxx prekursor drog, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věci xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §38, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupuje x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §69 x 70.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx vydá xxxxx, x xxxxxx právu xx xxx xxxx xxxxxx; xxxxx ji xxxxx xxxxx, která xx vydala nebo xxxxx byla xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx zajištění xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osobu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx o xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Po xxxxxxxxx marné xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx nebo xxxxxx věci (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") sepíše xxxxxxxxx xxxxxx záznam x xxxxx vystaví xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxx nezbytně dlouhou xxxx, nejdéle xxxx 60 xxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx x x xxxxx podle xxxxxxxx 4 policie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxx xxxx, x xxxxx zájmu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx tomu xxxxxx xxxxx, policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věc bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, pokud

a) xxxx xxxx xx lhůtě xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a

b) xx xxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 právo osoba xxxx.

(7) Xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nárok xxxxx xxxx, xxxx se xxxx, o jehož xxxxx xx věc xxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx na xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx uplatnila x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx osoba, xxxxx xx být xxx vydána podle xxxxxxxx 6 xxxx 7, přes xxxxxxxxxx xxxxx xxx nepřevezme, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x věcí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 105/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§35

Vydání x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vydání zbraně, xxxxx-xx nebezpečí, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx marné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zbraň xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) proti xx směřuje xxxxxx, xxxx

x) xxxxx ní xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx, xx má x sebe xxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx důvod xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

§36

Použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx technický xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) které xxxx xxxxxxxxx na xxxxx, kde xx xxxxxxxx stání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx na místě, xx xxxxxxx je xxxxx zakázán xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravou xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx stojí xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostranství

a xxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx.

(2) Technický xxxxxxxxxx k zabránění xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx jen tehdy, xx-xx xxxxxxxxx možnost xxxx odstranění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Technický xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění totožnosti xxxxxx osoby nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Technický xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx10), xxxx

x) xx viditelně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx invalidy nebo xxxx vozidlo osoby xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x přiložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx vozidla x xxxxxxx s odstavcem 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být neprodleně xxxxxxx tomu, xxx xx xxxxxxx.

(6) Technický xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx. x). Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odstavce 1 xx 5 xxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx věc xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx bezprostřední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, majetku xxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zničit, zejména xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx výbušninu.

(3) Xxxxxxx-xx tomu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věc xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, x xxxxx právu xx xxxxxx věci xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx úschovy x osobu, xxxxx xx na xxxxxx xxxx xxxx nárok, xxxxx x možnosti xxxxxxxx tento xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx, xx xx xxx, která nemohla xxx vydána podle xxxxxxxx 3, zkazí, xxxxx xx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uloží xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx spojené s xxxxxxxx hradí xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx.

§38

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxx výuky, xxxxxxx, xxxxxxx, expertizní, xxxxxxxx x vědeckovýzkumné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nabývat, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky x xxxx x xxxxx xxxxxxxx pozůstatků11).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výbušniny, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, známek x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(3) Policie

a) xxxxxx opatření k xxxxxxxx neoprávněnému xxxx xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx anebo ztrátě,

b) xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxx bezpečnost xxxx a majetku.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a přepravovat xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti xx zajišťováním xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx při likvidaci xxxxxxxxxxx výbušných xxxxxxx, xxx likvidaci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx výcviku xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx x předcházení xxxxx xxxxxxxxxx závažného xxxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxx policistů, xxxx výzbrojí xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx xxxxx střelná xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, speciální xxxxxxx xxxxxxx, průlomový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx náloživo.

§39

Rušení xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx životů xxxx xxxxxx xxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxx9) xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx míře x xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx,

x) poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, nebo

c) xxxxxxxxxxx radiokomunikačních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu. X xxxxxxxx míře xxxxxxxxx x provedeném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informace podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx mohlo xxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx.

§40

Vstup do xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx

(1) Policista xx oprávněn xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, jiného xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x provést xxx potřebné úkony xxxx jiná xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx nesnese xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx policista také x případě

a) důvodného xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx zemřelý,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx jiného prostoru xxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx zvíře.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx vstupu xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx otevřít xxxx xxxxx způsobem xx do xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xx použití síly.

(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxx vstupu xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxxxx xxxxx; nemusí xxx učinit, hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zdraví xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx úkonů nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu vyrozumět xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx uživatel xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx.

§41
Xxxxxxxxx ke xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx úkolu policie xxxxxxxx vstupovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, kasinu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx35), do xxxxxxx, x kterých xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xx x nich xxxxxxx xxxxxxx osoby, x xx i xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby.

(2) Xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx herny, xxxxxx a dalších xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx hazardní hry, x to x xx skončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx xx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) lze xxx xxxxxxx xx xx, xx jsou zde xxxxx mladší 18 xxx prodávány xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx výrobky, xxxxxxx xxxxxxx, bylinné xxxxxxx určené xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich náhradní xxxxxx nebo xx xxx xxxx osobě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vstupovat xx herny, xxxxxx x xxxxxxx prostor, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby, xxxx xxxxx, lze-li xxx xxxxxxx xx to, xx xx xxx xxxxxxxx hry xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx umožnit policistovi xxxxx xx míst xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3. Tím xxxx dotčena úprava xxxxxx do xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx dosáhnout splnění xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx oprávněn xx xxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx nich xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx síly.

§42

Zastavení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Policista xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředek a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx-xx pachatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxx souvisejících,

má-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx x dopravním xxxxxxxxxx xxxxxx pachatel xxxx xxxx nachází.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zastavit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx používáním dopravního xxxxxxxxxx, xx dopravním xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xx oprávněn zastavit xxxxxxxx prostředek a xxxxxxx xxxx prohlídku, xxxxx- xx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx protiprávně se xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx, výbušninách, omamných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jedech, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx,

xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx prostředku taková xxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx prostředcích xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx, zda x nich není xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx mohla xxx xxxxxxx x takovému xxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx provést prohlídku xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx takovou xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hromadné xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx k

a) bezplatné xxxxxxxx xxxxxx prostředky,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx něj xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx síly.

§43

(1) Vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přikázat xxxxxxx, xxx

x) xx nezbytnou xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx místo (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"),

x) xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví.

(2) K xxxxxxxxx xxxx ohraničení xxxxxxxx místa může xxx použito technických xxxxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxx prostředek použit xxx x označením "Xxxxxxx XX", xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXX XXX

XXXXXXXX

§44

(1) Lze-li xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxx nebezpečného útoku xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx závažného útoku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), jakož x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx 10 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx zkrátit xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx prodlužuje xx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o tomto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxx útvaru xxxxxxx, x kterého xx xxxx vyzvednout xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vykázání xxxxxxx xxxx odmítne-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, policista tuto xxxxxxxxxx uvede v xxxxxxx záznamu.

(4) Není-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, poučení x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xx xxxxx, policista xxxx osobě xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx poučení xx x xxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, může xxxxx xxxx xx xxxxx podat námitky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x potvrzení x xxxxxxxx. Policista námitky xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x vykázání x xx xxxxxxxxxx xx dodrženou, jsou-li xxxxxxx nejpozději v xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podány x xxxxxxxxxxx krajského xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poučí xxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx splněny, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vykázanou xxxxx bez zbytečného xxxxxxx.

§45

(1) Vykázaná xxxxx xx povinna

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) zdržet xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) zdržet xx xxxxx nebo navazování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obydlí, xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x následcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Vykázaná xxxxx xx právo

a) xxxx si xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxx, xxxxxx cennosti x osobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a),

b) xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx společného xxxxxx věci podle xxxxxxx x) x xxxx xxxxxxxx pro xxxx podnikání xxxx xxx výkon povolání; xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x přítomnosti policisty, xxxxxxxxx o výkonu xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 158,

d) xxxxxxxxxx xx kopii xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vykázané osobě xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx x možnostech xxxxxx xxxxxxx ubytování x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Od xxxx xxxxx xxxx vyžádá xxxxxx xxx doručování.

§46

Policista poučí xxxxxxxxx xxxxx x

x) možnosti xxxxxx návrhu xx xxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vědomě xxxxxxxxxxxx údajů, x xxxx policista xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx policista xxxxx xxxx požadavku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Je-li x důsledku vykázání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx znemožněn výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxx objektu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx úkonů souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx.

(3) Do 24 xxxxx xx vstupu xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxx úředního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centru14) a xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nezletilá xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx x příslušnému xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xx xxxxxxxx provede xxxxxxxx, xxx vykázaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) X provedených xxxxxxx x xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx úřední xxxxxx.

HLAVA VIII

ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX

§48

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx chráněných objektů x prostorů. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministr x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x prostorem xx xxxxxx xxxxxxx x prostory zvláštního xxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx; chráněným xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x prostory, xxx xxxxx taková xxxxxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, po xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx policejní prezident, x xxxxx věc xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkon.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněn

a) xxxxxxxxx xxxxx vstupu xxxxx xx xxxxxxx xxxx prostoru,

b) zjišťovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx jeho prohlídku,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vycházející osoby,

f) xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zbraň.

§49

Zajišťování xxxxxxxxxxx určených xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxx,

x) osoby chráněné xxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby chráněné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xx poskytována krátkodobá xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) provést xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, věci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, ze xxxxxxx by xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) ověřit dodržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, potravin x xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx15), xxxxxxxx jich xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx policista xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx osoba na xxxx výzvu xxxxx xxxxxxxx prostor xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatele. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, xx x xxxxxxx hrozí xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chráněné xxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxx,

x) použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Krátkodobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx újma xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxx17) xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 odst. 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxx blízkým osobě, xxxxx zřejmě xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Krátkodobou xxxxxxx xxxxx poskytovat bez xxxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx zdraví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx předběžně xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx o tom xxxxx policie příslušný x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX

§51

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředek a xxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§52

Donucovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vrhací prostředek xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx prostředek, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxxx pás, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiný prostředek x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx koněm,

j) xxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx výbuška,

m) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní,

o) xxxxxxx xxxxxxx,

x) pouta,

q) xxxxxxxxxx k zamezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Obecné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx použít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx veřejného xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyzvat xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jednání, x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla. Xx xxxxx s výstrahou xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx odkladu.

(3) Xxxxxxxxx je oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx zakročuje.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze, xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx sledovaného xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx to, xxx xxxxxxxxxx osobě xxxx zřejmě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nebezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§54

Použití xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx orientace xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) zajištěné,

b) zadržené3),

c) xxxxxxx3),

x) dodávané xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx výchovy3), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx procesních xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

xx-xx xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, majetku nebo xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxx že xx xxxxx xxxxxx x xxxx. Policista xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx více xxxx. Prostředek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orientace xx policista oprávněn xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§55

Použití xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx výzvu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx10) xxxxxxx nezastaví, xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx osobní xxxxxxx má být xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xx tato xxxxx pokusí xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x aby život xxxx zdraví xxxxx, xxxxx které xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx x nezbytné xxxx.

§56

Xxxxxxx zbraně

(1) Policista xx oprávněn použít xxxxx

x) x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zakročuje, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx nebezpečného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zadržet,

d) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx závažného xxxxxxx,

x) xxx odvrátil xxxxxxx útok, xxxxx xxxxxxxx střežený xxxx xxxxxxxx objekt xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx řidič xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxx x xx xxxxxxxxx výzvu nebo xxxxxxx dané xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx namířenou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, neuposlechne xxxxxxx xxxxxxxxx směřujícího x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxx, nebo

h) ke xxxxxxxxxxx zvířete xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx zbraně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx e) xx policista povinen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výstrahou, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a zákrok xxxxxxx odkladu.

(4) Xxx xxxxxxx zbraně je xxxxxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx život xxxxx, proti xxx xxxxxx směřuje.

(5) Zbraní xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx zneschopňujícími xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x sečná, výbušnina, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx náloživo.

§57

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx donucovacího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx došlo xx xxxxxxx osoby, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx okolnosti xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx první xxxxx x xxxxxxxx lékařské xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx mohla xxx xxxxx objasněna xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx policista xxxxxxx xxxxxxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx úřední xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, průběhu x xxxxxxxx jejich použití. Xxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §54.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx usmrcení xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx9), xxxxxxxxxxx použitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zbraně.

§58

Zvláštní xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx zjevně xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx věku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx mladší 15 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, elektrický xxx xxxx obdobný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx ani xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx mající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxx zneschopňujícím xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výstřel x zbraň, vyjma xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx policisty xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx9) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx nelze odvrátit xxxxx.

(2) Omezení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zásahové xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob.

§59

Zákrok pod xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx velením xxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku a xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx rozhodnout xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakročující xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x listinné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxx, xxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §57.

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXXX

§60

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx informace xxxx policie xxxxxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x spolehlivosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

Podání xxxxxxxxxx

(1) Policie xxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x objasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx,

x) vypátrání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x x xxxxxxx xxxxxxx xx vyzvat, xxx se xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx, xxxxxxxxx na určené xxxxx x sepsání xxxxxxxx záznamu x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx osoba na xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx osobou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx vysvětlení.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xx xxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tím, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx má, zproštěna. Xxxxx může vysvětlení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx sobě xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí trestního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx přestupek.

(4) Xxx xx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výdajů a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx nemá xxx, xxx se dostavil xxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx protiprávní xxxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxx xx 7 xxx ode xxx, xxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx; x xxx musí xxx xxxxx poučena.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx závažných xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx záznam x podání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; po sepsání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx propustí.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§62

Pořizování xxxxxxx

(1) Policie xxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů, xxxxxxxxx xxxxxxx, obrazové xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx nacházejících xx xx xxxxxxx xxxxxxx přístupných x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx stálé automatické xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx totožnosti

(1) Prokázáním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx čísla x xxxxxx příslušnosti. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů musí xxx přiměřené účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Policista xx xxxxxxxx vyzvat x prokázání xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx, x xxxxxx lze xxxxxxx předpokládat, xx xx v xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) bezdůvodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policií xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x místě, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx níž xx xxxxxxxxxx vysvětlení,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxx hledané xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx policií chráněného xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx je policistou xxxxxxx xxxxx, xxxx x tohoto objektu, xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xx místě xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraň a xx důvodné podezření, xx xxxxxx může xxx xxxxx x xxxxxx xxxx pohrůžce xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx místa, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx přestupku, k xxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) která xx oznamovatelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx žádost jiné xxxxx, xxxxx má xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osobě, xxxxx x prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

l) xxx xxxxxx xxxxxx úkolu, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 prokázat svoji xxxxxxxxx xxxx nemůže-li xx prokázat ani xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx směřujících xx xxxxxxxx její totožnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx úkonu.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx sdělených xxxxx xxx v dostupných xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx snímáním xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zjišťováním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňujících získání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx odpor osoby xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpor xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx úkon xxxxxxx se zásahem xx xxxxxxx integrity.

(6) Xxxx-xx prokázáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx policista xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznámil. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdělí, xx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx osobě bylo xxxxxxxx. Je-li svéprávnost xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx, xxxxxxxx policista x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx opatrovníka.

§64

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxx nutnou xxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx totožnost xxxxx ani do 24 xxxxx od xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sepíše policista xxxxxx záznam.

§65

Získávání osobních údajů xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxx obviněné ze xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxx, xxxxx bylo sděleno xxxxxxxxx18) pro xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx,

x) xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx nalezené, po xxx bylo vyhlášeno xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorky xxxxxxxxxx získání xxxxxxxxx x genetickém xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pro xxxxx osoby provést, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odpor xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx odpor xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se zásahem xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx místě, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx odhalování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestných činů xxxx zajišťování bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Policie xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx žádat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Správce xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li jiný xxxxxx předpis pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx19).

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx evidence xxxx zpracovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx20), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx21), agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx22), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx22), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23), xxxxxxxx údajů x xxxxxx24), katastru xxxxxxxxxxxx25), xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel33), xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a orgánů xxxxxxx moci33), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx33), xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x xxxxxxxxxx33), informačního xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx33), xxxxxxxx silničních vozidel34), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx34), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sportovních vozidel34), xxxxxxxx řidičů10) , xxxxxxxxxxx registru řidičů10) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx38) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx39) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a nepřetržitý xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístup; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem20).

(3) Policie xxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx žádat od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zajišťující veřejnou xxxxxxxxxxx síť xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis20) xxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx formě x v rozsahu xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Policie xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx odstavců 1 xx 3 pouze xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, x níž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx být xxxxxxx xxxx život xxxx zdraví, za xxxxxx pátrání po xxxxxxx xxxxx pohřešované xxxxx xxxx xx xxxxxx zabránění vyzrazení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx správce evidence xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právních předpisů, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx každý xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§66x

Xxxxxxxxxx digitálních xxxxxxxxxx xx xxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx získávat x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x agendové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x

x) informačním xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informačním xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) registru xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístup; xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. c) xx x) xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx údaje xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx využívat xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx uvedených x §79 odst. 1.

(4) Policie xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 pravidelně xxxxxxxxxxx.

§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

§67

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přestupků

(1) Xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx s odhalováním x xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx vyžadovat

a) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x případech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trestní postih xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx na ovlivnění xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx, xxxx nebo xxxx, x to x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx předem xxx její xxxxxxxxx xxxx ke strpění xxxxxxxxxxx xxxxx vyzvat, xxxx

x) xxxx odborné xxxxxxxxx.

(2) Policista xx xxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx místa přestupku, xxxxxxxx xxxx mající xxxxx xx spáchanému xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx x nebezpečím pro xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxx podezřelá x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx zařízení, xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx dopravu xxxxx xx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozboru odebrané xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxx xx zdravotnického zařízení, xxxxxxx krve x xxxxx následným xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x něj požádala; xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx nezletilá, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx.

§68

Xxxxxxx xx osobách x xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx svých xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx zjistit, xxx xx xxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx identifikovat osoby, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neznámé xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po konkrétní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnutí provozních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx předpis20) xxxxx. Xxxxxxxxx xx poskytne xx xxxxx x x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx20).

(3) Xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx pátrání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxx dat x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 lze xxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxxxx doby x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Policie xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mrtvoly xxxxx poskytnutí údajů xx zdravotnické dokumentace.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

§69

(1) Policista xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení3) x xxxxxxx iniciativy xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vyhledává, xxxxxxxx, a xx-xx xx xxxxx, x xxxxxxxxxxx skutečnosti nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, za využití xxxxxxxxx x prostředků x něm xxxxxxxxx.

§70

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poznatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Získávání xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx skutečného xxxxx xxx xxxxxxxx aktivně xxxxxxxxx, dokumentuje x xxxxxxxxxxx poznatky x xxxxxxxx prostředí a xxxxxxx v xxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§71

Xxxxx policie, xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx, může xx účelem xxxxxxxxxxx x odhalování konkrétních xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejně dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx20) xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx20),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx x době x xxxxx použití xxxxxxxxxxxxxx platebního prostředku,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx účely zahájení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§71x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 341/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pátrací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx získávání xxxxxxxx x trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operativně pátrací xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx technika,

d) zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxx

(1) Informátorem xx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a služby xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§74

Krycí xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dokladu, xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x zabránění vyzrazení xxxx xxxxxxxx xxxx x zastírání xxxxxxxx xxxxxxx.

§75

Krycí doklad

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dokument sloužící x zastírání skutečné xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxxxxxxx techniky, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx účelům.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx poslance nebo xxxxxxxx, xxxxx vlády, xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, člena Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx průkaz soudce x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo ministerstvo x nezbytné xxxx xxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx vedených xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx potřebných xxxxx x x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx26) xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx údaji, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Orgány xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vydají xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx používání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se souhlasem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokladů.

§76

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxx finanční prostředky

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí vyčleněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, používáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx3) x x souvislosti se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx s nimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Policie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx policii, xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx službě Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx zpracovávaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx úkolů, xx-xx xx nezbytné pro xxxxxx úkolů v xxxxx jejich působnosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx některých xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx 2 xx 6 x §79a xx 88 se xxxxxxx xx zpracování osobních xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x věcech.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů subjektu xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, náboženském, filosofickém xxxx xxxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdravotním stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx orientaci xxx xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1

x) shromažďovat xxxxxx údaje xxxxxxxx x utajeným xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx získány x xxxxxxxxx xxxxxx.

§79x

Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx jmenuje xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, povaze x rozsahu činností xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §84c odst. 3,

x) xxxxxxxxxx dodržování podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky k xxxxxx jmenné evidence xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §69a xxxx. 5 xxxxxx x civilním xxxxxxxx40) (dále xxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §84b xx 84d,

x) přijímá xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx policií x x xxxxxxx xxxxxx xxxx x

x) je x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontaktním xxxxxx xxx Úřad pro xxxxxxx osobních údajů x spolupracuje x xxx.

(3) Xxxxxxx zajistí xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx x řádnému plnění xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx a možnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx pověřenec informován x xxxxx připravovaných x prováděných činnostech xxxxxxxxxx.

§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§80

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx předávání xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx x xxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx uvedené x §79 xxxx. 1,

a) xxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxxx nebo předání xxxxxxxx údajů xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxx veřejného xxxxxxx, xxxx

x) je-li xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který dal x zpřístupnění xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx-xx jeho prospěch xx xxxxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x nesprávnému xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx příslušný x xxxxxx účelů xxxxxxxxx v §79 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx účelu, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx zpracováním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx může při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx účelů xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1 nebo xxx zpřístupnění xxxx xxxxxxx xxxxx §80a xxxx 88a.

§80a

Zpřístupňování nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxxxxxx prostoru

(1) Xxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx osobní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, prověřování skutečností xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, odhalování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x jiného státu, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680 41),

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x rozsahu a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx zahraničí xxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxx x xx xxxxxx stanoveným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§80x

Xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bezpečnostním xxxxxx třetích států x xxxxxxxxxxxx organizacím

(1) Xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx organizaci Xxxxxxxx xxxx bezpečnostnímu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x provedení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680 41), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně pátrání xx osobách x xxxxxx.

(2) Pokud se xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx vyhlášené x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx rozhodne, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx může x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo předání x xxxxxx xxxxxxxxx x čase, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předání, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 právní xxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx.

(4) Není-li splněna xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 3 větě xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předat xxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx subjektu údajů xxxx jiné osoby,

b) xxxxxxxxxxxx xxxx předání xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx v zahraničí,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §79 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx konkrétních právních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zpřístupnění xxxx xxxxxxx.

(6) Policie xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 uchová informace x čase, příjemci x důvodech xxxxxxxxxxxx xxxx předání, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Policie xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx původního předání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) vyslovit xxxxxxx, aby prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxx 1 byly xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx mezinárodní organizaci; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobních údajů.

§80b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

§80x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxx konkrétního úkolu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených x §79 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu třetího xxxxx, pokud

a) zájem xx xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxx předání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x řádnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxx xxxxx, ledaže xx to xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx osobní xxxxx zpřístupněny xxxx xxxxxxx, x účelech, xxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx pořídí xxxxxx xxxxxx.

§80x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§81

Zveřejňování xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky,

2. x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zamezování xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného pořádku x xxxxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxx, xxxx-xx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 1 xxxxxx potřebné pro xxxxxx xxxxxx úkolů x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx pro xxxxx prověřování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx soud x Kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx informují pro xxxxx prověřování xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxxx xxxxxx xxxx x rozhodnutích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx udělené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§83

§83 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb.

§84

Zpracování údajů x Xxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx smluv o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx souvisejících xxxxxxxx Xxxxxxxx unie27) xxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx.

(2) Policejní xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x plní úkoly xxxxxx xxxxxxxxx odpovědného xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x záznamům x Schengenském xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Policejní xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vzniklými na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x odstraňování kontrol xx společných xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx operaci x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx učiní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x rozsahu vyplývajícím x xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx učiní po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§84a

Údaje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx §84b xx 84d xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cestujících, xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestujících. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 a §84b xx 84d se xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta podílet xxxxxx příslušník Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xx rozumí Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Generální inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/681 42).

(3) Xxxxxxxxxxx cestujících xx xxxxxx zpracování xxxxx jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxx, x xxxxxxx je potřebné xxxxx prověření xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx orgány xxxx Xxxxxxxxx policejním xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odletem. Xxxxxxxx posuzování cestujících xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §84b xxxx. 4 po xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx dále xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx budoucího xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx stanovených, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xx údajích xxxxx §84b xxxx. 2. Na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx využívající xxxxxx Xxxxx republiky, k xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx čl. 4 xxxx. 5 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/681 42).

§84x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§84x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zpracování xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cestujících xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou xx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 541/2017 43) xxxx x xxxxxxxx činností xxxxxxxx x xxxxxxx XX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/681 42), x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxx 3 xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x jiným xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx rasový xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, náboženské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx stav, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx dané xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x §69a odst. 5 xxxxxx o xxxxxxxx letectví40) xxxxxxx xxxxxxxxxx po přijetí xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxx.

(5) Xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje jmenné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx oprávněna xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx uplynutí xxxx xxxxx měsíců xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cestujících xxxxxxx nebo jednotkou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx x §69a xxxx. 5 xxxx. x) xx f), x), x) x x) xxxxxx o xxxxxxxx letectví40). Xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nesprávného xxxxxxxxx xxxxxxxxx cestujícího, xxxxxx; to xxxxxxx xxx údaje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odhalenou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s účinností xx 24.4.2019

§84x

Xxxxxxx xxxxx jmenné xxxxxxxx cestujících

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestujících xxxxxxx xxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud xx to xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §84b xxxx. 1.

(2) Xx-xx xx potřebné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x trestnou xxxxxxxx uvedenou x §84b xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od leteckého xxxxxxxx x x xxxx době, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx x civilním letectví40).

(3) Xxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxx policie xxx xxxxxx úkolu uvedeného x §84b xxxx. 1 xxxx zpracovat xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cestujících, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §84b xxxx. 6, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestujících lze x xxxx vypovídající xxxxxx dále zpracovat xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1, xxxxx Xxxxxxxxx prezidium xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx; x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx informace x cestujících xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádost k xxxxxxx podle odstavce 2.

(5) Řádně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx podat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, jednotka xxx xxxxxxxxx x cestujících xxxx Xxxxxxxx policejní xxxx; x naléhavých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3, x xx i xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx případech xxxx žádost o xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Jsou-li xxx xxxxxx úkolu xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1 zjištěny informace x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x §84x xxxx. 1, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxx evidence cestujících, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§84x vložen xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

§84x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx

(1) Policie xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/681 42), xxxxx xxxxx

x) xx předání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přípravu xxxxxxxx xxxx plnění xxxxx xxxxxxxxx v §84x xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxxxx stát se xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx předá xxxxxx xxxxx, pouze xxxxx

1. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx uvedený x xxxxxxx a),

2. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

3. xxxxx splněny podmínky xxxxxxx x §80b.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, pokud

a) xx xx nezbytné xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §84b xxxx. 1 x

x) xxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx být členský xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§85

§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb.

§86

§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb.

§87

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) jsou-li dále xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 1 xxxx xxx-xx x osobní xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx automatizované podobě, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hledané xxxxx, xx xxxxxxxx, xx

1. xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. lze xxxxxxx předpokládat, že xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, nebo

3. xxxxxx xxxxx této osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx policie x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností.

§88

Xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 1 xxx vědomí subjektu xxxxx sdělí xxxxxxx xxxxxx subjektu x xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx zpracovává xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) jsou-li xxxx údaje zlikvidovány xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) pokud xx xxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§88x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx předávaných x rámci Evropské xxxx podle zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Policie x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx44) xxxxxxxxxx při plnění xxxxx xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx předpisů (dále xxx "xxxxxxxxxx stát") xxxx zpřístupněné xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx přidruženého státu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx základě Xxxxxxx x Evropské unii xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "evropský xxxxx") nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "evropský xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evropskému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dodržuje podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x policejní xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené příslušným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x policejní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx evropského xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členskému xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx, xx pokud xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezašle, má xx xx xx, xx x dalším xxxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§88b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §28 xxxx. 2 xx 4 a §29 xxxx. 3 až 6 xxxxxx x. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx osobních údajů, xx použijí x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 45).

(2) Xx-xx to nezbytné, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 1 i xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxx účely.

§88b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX SPOLUPRÁCE

§89

Policie xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Interpol, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §145 xxxx. 1 písm. x) x c) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sbory x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničními xxxxxxxx.

§90

(1) X xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx prezidium xx příslušné x

x) xxxxxx úkolů svěřených Xxxxxxx jednotce Úmluvou xxxxxxxxx na xxxxxx X.3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxx xxxxx (Úmluva o Europolu) a x xx xxxxxxxxxxxxx x navazujícími předpisy Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxx, které xxxx uloženy u Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx údajů.

§91

Policie xxxx xx xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3).

§92

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx cizího státu xxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx osob x věcí,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx techniky,

e) x provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxx veřejného pořádku x bezpečnosti xxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

g) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chráněných xxxxxxx x xxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xx-xx to xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx předcházení xxxxxxxx xxxxx, lze se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního bezpečnostního xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Je-li xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, vodní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx policejního xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx i xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx policii xxxxx xxxxxxxx 6 x uposlechnout jejích xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vstupovat xx xxxxxx, xxxx xx xxxx místa veřejně xxxxxxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx okamžiku zajištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxxxx omezit xxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxx zbraň, x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

(6) Xxx provádění úkonů xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 5 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx náhrady xxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxx podle odstavců 2 xx 4 xx příslušník xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxxx.

§93

Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx území xxxxxx státu

a) za xxxxxxxx, v xxxxxxx x způsobem stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, které xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x níž má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxx instituce Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xx-xx xxxxxx k xxxxxx úkolů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx státu.

§94

Xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx v §89 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28).

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

§95

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přiměřený xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx vzájemnost, xxxx xxxxxx škodu xxxxxx xxxxx způsobenou xx xxxx xxxxx policistou xxxxxxxx k plnění xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx předala xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx členskému xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx podle věty xxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) osobě, xxxxx xxxxxxxx pomoc xxxxxxx xxxx policistovi xx xxxx žádost anebo x xxxx xxxxxxx; xxxx se této xxxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx tehdy, způsobila-li xx xxxx škodu xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(4) Došlo-li x xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. a) x xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx se rozsah x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx podle občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odškodnění.

(5) Stát xx povinen nahradit xxxxx xx xxxxxx, xxxxx osobě podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx nebo účelné, xxxxx xx v xxxxxxxx. Xxxx osobě xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x pořízením xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§96

(1) Xx poskytnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx náhradu poskytuje xxxxxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

§97

(1) Xxxxx může xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo zaměstnance xxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopustil xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx, přestupku xxxx kázeňského přestupku.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx musí upozornění xxxxxxxx. Xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx toho, xxx xxx xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx požádá. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx xxxx dotčeno.

§98

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx, použití xxxxxxxxx xxxx x xxxx x rušení provozu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx odposlechu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx sledování xxxx a xxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Kontrolní xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kontrolu podle xxxxxxxx 1 provádí xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyrozumění xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x použití prostředků xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx o použití xxxxxx xxxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu požadovat xxxxxxxxx x xxxxx xx jednání kontrolního xxxxxx xx jiných xxxx.

(3) Xxxxxxx předkládá xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jednou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řád xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX X UDÍLENÍ XXXX X MEDAILÍ

§99

Ochrana xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx "policie" nebo xxxxx xx xxx xxxxxxxx obsaženo

a) x xxxxxxxx firmě,

b) x xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx

x) x názvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx zákazu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 může udělit xxxxxxxxx prezident. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" nebo xxxxx xx něj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx organizace x xxxxxxx.

§100

Udílení darů x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, která xxxxxxxx pomoc policii xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx směřujícím x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx života, zdraví xxxx xxxxxxx,

xxx udělit xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ředitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx policie. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prezident xxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§101

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §108 xxxx. 2 xx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx xxxx služební xxxxxxxxxx policie xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx vnější xxxxxxxx "XXXXXXX", ačkoliv není xxxxxxxxxx xxxx bývalým xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na vozidle, xxxxxxxx xxxx letadle xxxxxxxx xxxxxxx provedení x xxxxxxxx používané xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x letadlech xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxx zaměnitelné,

c) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx podle §48 xxxxxx, nebo

d) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §115.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx x §99 xxxx. 1 a 2 xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" xxxxx slovo xx xxx odvozené xx svém názvu xxxx xxxxxxxx firmě, xxxx

x) na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neoprávněné xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx barevné xxxxxxxxx x označení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidlech, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx s xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx uložit xxxxxx do 50 000 Xx. Xx přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x) lze xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Xx x xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§102

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx orgán, xxxxx xx uložil.

XXXX XXXXX

§103

§103 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§104

§104 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§105

§105 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§106

§106 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

§107

§107 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 341/2011 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§108

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx stejnokroji xxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx konkrétní xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxx jen xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta xxxxx xxxxxxxx stejnokroj x xxxxxxxxxxx označením xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Zvláštní xxxxxxx provedení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxx XX" podle §43 xxxx. 2 xxxx xxxxxx pouze xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx zaměstnance xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxx,

x) xxxxxx prokazování xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx "Policie XX" xxxxx §43 xxxx. 2,

f) xxxxxxxx xxx xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxx stejnokroj x odlišujícím xxxxxxxxx, xxxx odlišujícího označení x vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§109

Xxxxxxxxxxx

(1) Úřední xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x musí obsahovat xxxxxxx času, xxxxxx, xxxxxxx a okolností xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx záznamy xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nemá, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§110

Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx29) x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30).

§111

Xxx xx x xxxxx xxxxxx mluví x

x) xxxxxxxxx činech, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx vykazující xxxxx trestného činu xxxxxxxx osobou, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby, rozumí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1. x využitím přímých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odhaleného xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oděvních xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx má xxxx osoba u xxxx v xxxx xxxxxxxxx,

2. osobou xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx dán xxxxxxx ze zákonných xxxxxx omezení xxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx ní xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx fyzická osoba, x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, místo jejího xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, rozumí xx xxx cokoli, xxx je možno xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

§112

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx pohlaví xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx vzorků xx xxxxxxx způsobem, xxxxx neohrozí xxxxxx xxxxx.

§113

(1) Xxxx xx xxxxxxxx provést policista xxxx zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§114

Každý xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x bezplatně uposlechnout xxxxx xxxxx pokynu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Nelze-li xxxxx výzvy, pokynu xxxx žádosti dosáhnout xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§115

(1) Policista xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx, x xxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, inspekce xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx zůstaly xxxxxxx xxxx nepovolanými xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx skončení xxxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxx xxxxx policie nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxx, zachovávat xxxxxxxxxxx x všem, xx xx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxx policista nebo xxxxxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxx policejnímu orgánu, xxxxxxxx zástupci, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxxx působnosti na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§116

Použití xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ministerstvo

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaných xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") v xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx policejnímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxx policejního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letadel,

b) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vydává osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx způsobilosti,

e) xxxxxxxxx x letové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přístupný a xxxxxxxx se xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) typ x xxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx policejních xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policejních xxxxxxx provádí odborná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx a nestačí-li xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku policejních xxxxxxx, xxxxxxx, které xx nutno x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx policejních xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§117

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx účelová xxxxxxxx.

§117x

Xx kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx jinak.

§117a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§118

(1) X xxxxxxx xx xxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx zřídit xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxx x sídla krajských xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§119

(1) Xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxx - xxxxxx kraje, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obvod xx xxxxxx s územním xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx ředitelství, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx, která xxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vypořádá xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož územní xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skončením pracovního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx rozhodne xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx policejního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx místech, přejdou xx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vyplývajícími x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx rezervního xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, účtu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 31. prosinci příslušného xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx krajského xxxxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x opatření xxxxx písmene a); xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředky xxxxxxx, člení a xxxxxxx s nimi x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx32),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nové krajské xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx krajská xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x opatření xxxxx xxxxxxx x).

(6) Xxxxxx zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§120

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x názvy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x §99 xxxx. 1 do 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rejstříky xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, výjimku xxxxx §99 xxxx. 2.

XXXX ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§121

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 288/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů.

3. Xxxxx č. 380/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxxxxx xxxxx č. 397/1992 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obcí a xxxxxx policii.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 174/1993 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 138/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 276/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx Armády České xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České republiky x období od 15. do 30. xxxx 2000.

8. Nařízení xxxxx č. 455/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 138/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx vlády č. 156/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služby Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx od 16. dubna 2002 xx 30. xxxxxx 2002.

10. Xxxxxxxx xxxxx č. 299/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x období xx 16. xxxxxxxxx 2002 xx 24. xxxxxxxxx 2002.

11. Xxxxxxxx xxxxx č. 381/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 377/2002 Xx., o povolání xxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služby Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do 15. xxxx 2002.

12. Xxxxxxxx xxxxx č. 414/2002 Sb., x xxxxxxxx vojáků Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx od 16. xxxx 2002 xx 30. xxxx 2002.

13. Xxxxxxxx xxxxx č. 10/2003 Sb., x xxxxxxxx vojáků Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění úkolů Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx do 31. xxxxxx 2003.

14. Xxxxxxxx vlády č. 13/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxx radiačních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx elektrárnách.

15. Xxxxxxxx vlády č. 87/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vlády x. 138/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 455/2001 Sb.

16. Xxxxxxxx xxxxx č. 30/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 138/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

17. Xxxxxxxx č. 290/1992 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx č. 25/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx policie x prokazování xxxxxxxxxxxx x policii.

19. Vyhláška č. 25/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 290/1992 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 25/1998 Sb.

20. Xxxxxxxx č. 58/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 25/1998 Xx., x xxxxxxx označení policie x prokazování příslušnosti x xxxxxxx.

§122

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009 x výjimkou xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 x přílohy x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2012.

2. Xxxxxxxxxx §118 xxxx. 1 x 2 pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2011.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x z. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 273/2008 Xx.

Xxxxx x sídla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x Praze.

2. Krajské xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Českých Budějovicích.

4. Xxxxxxx ředitelství policie Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Plzni.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx policie Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ústeckého xxxxx xx xxxxxx x Xxxx nad Xxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Hradci Xxxxxxx.

9. Xxxxxxx ředitelství xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx.

10. Krajské ředitelství xxxxxxx kraje Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx.

11. Xxxxxxx ředitelství xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxx.

12. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx v Xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ve Xxxxx.

14. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xx sídlem x Xxxxxxx.

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, psychotropní látky xxxx prekursory xxxx, xxxxx xxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx uloženy x xxxxxxxxxx skladech Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx již xxxx k xxxxxxx xxxxxx třeba, Policie Xxxxx republiky xxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 273/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

Informace

Právní xxxxxxx č. 273/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2009 x výjimkou ustanovení §8 odst. 2 x přílohy x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2012 a xxxxxxxxxx §118 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.12. 2011.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

41/2009 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x xxxxxxxx §65, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.3.2009

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

153/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

150/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 124/92 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 185/2004 Xx., x Xxxxx xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.6.2011

341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

459/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

105/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

273/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 167/98 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx rekodifikace soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

318/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

51/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x hazardních xxxxx x zákona x xxxx x hazardních xxx

x účinností xx 1.1.2017

65/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 31.5.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

205/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

222/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu cizinců xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.8.2017

304/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., o silniční xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.10.2017

111/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

161/2019 Xx., xxxxx XX xx xxx 14.5.2019 xx. xx. Xx. XX 45/17 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §97 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 127/2005 Xx., o elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §88x xxxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 odst. 2 x § 71 xxxx. a) xxxxxx x. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x vyhlášky x. 357/2012 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x likvidaci provozních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 12.7.2019

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením XX x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x. 122/2008 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 500/2004 Sb., správní xxx, ve xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
7) Xxxxxxxxx občanský zákoník, xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Zákon č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x pohřebnictví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §76b xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 59/2005 Xx. a xxxxxx x. 135/2006 Xx.
13) Zákon č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) §60a xxxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 29/2007 Xx.
15) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §11 x 12 zákona x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx. x xxxxxx x. 413/2005 Sb.
17) Xxxxx č. 137/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx svědka x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §179b xxxx. 3 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xx znění xxxxxx x. 265/2001 Xx.
19) Například xxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o občanských xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx dokladech), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
25) Xxxxx č. 265/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) Xxxxxx podepsaná xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 x postupném odstraňování xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Rady 2005/211/SVV xx xxx 24. xxxxx 2005 o xxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxx proti terorismu.
Nařízení Xxxx (XX) č. 871/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, také xx xxxxxxxx k xxxx xxxxx terorismu.
28) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x zbraních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
31) §20 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích.
32) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx. a xxxxxx x. 424/2010 Xx.
34) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx hrách.

38) Zákon č. 111/1994 Sb., x silniční dopravě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1071/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx dopravě a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX, v platném xxxxx. Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1213/2010 xx xxx 16. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vnitrostátních elektronických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

40) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, vyšetřování, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výkonu xxxxxx, x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX.

42) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/681 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) pro xxxxxxxx, odhalování, xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx trestné činnosti.

43) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 541/2017 xx xxx 15. xxxxxx 2017 o xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX.

44) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2006/960/SVV xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx operativních x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx Xxxx 2008/615/SVV ze dne 23. xxxxxx 2008 x xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxxx, zejména v xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

45) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).