Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

102/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Obecná bezpečnost výrobků

Předmět úpravy §1

Výrobek §2

Obecné požadavky na bezpečnost výrobku §3

Průvodní dokumentace a označování výrobků §4

Povinnosti osob při zajišťování bezpečnosti výrobku uváděného na trh a do oběhu §5

Opatření orgánů veřejné správy §6

Dozor §7

Přestupky §8

Oznamovací povinnost §9

Ochrana trhu před nebezpečnými nebo nedostatečně označenými výrobky dováženými ze zemí, které nejsou členy Evropských společenství §10 §11

Informační povinnost §12 §12a

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky §13

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele §14

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci §15

ČÁST PÁTÁ §16

ČÁST ŠESTÁ §17

ČÁST SEDMÁ - Změna veterinárního zákona §18

ČÁST OSMÁ - Účinnost §19

INFORMACE

102

XXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2001

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxx bezpečnosti výrobků)

Parlament xx xxxxxx na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,1) xxx výrobky xxxxxxx xx xxx2) xxxx xx oběhu3) xxxx x hlediska xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro spotřebitele4) xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx rizik, xxxxx xxxx x xxxxxxxx výrobku xxxxxxx, xxxxxxx tehdy, jestliže xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx právního předpisu,5) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

§2

Výrobek

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx byla xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx získána bez xxxxxx xx stupeň xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxx spotřebiteli nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx nebyla xxxxxx x nabídce xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to jako xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prokazatelně xxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Bezpečným xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx běžných xxxx xxxxxxx předvídatelných xxxxxxxx xxxxx nepředstavuje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx obvyklé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jehož xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxx a ochraně xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx, přičemž se xxxxxxx x hlediska xxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx:

x) vlastnosti xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx balení, poskytnutí xxxxxx xx jeho xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, návod xx xxxxxx a xxxxxxxxx, srozumitelnost x xxxxxx xxxxxxx údajů x informací poskytovaných xxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxx výrobek, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rizika xxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxx ohroženi xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x orientace.

(2) Xx bezpečný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,5) xxxxx xxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx některá hlediska xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxx zákona.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis,5) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx spojena x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, za bezpečný xx považuje xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxx území xx xxxxxx na xxx, xxxxx tento předpis xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xx bezpečnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, posuzuje xx xxxxx české technické xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx níž zveřejnila Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství (xxxx jen "Xxxxxx") xxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6) a tento xxxxx xxx zveřejněn xx Xxxxxxxx Úřadu xxx technickou normalizaci, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.7)

(5) X případě, xx xx bezpečnost xxxxxxx nestanoví podle xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,7a) xxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx normu xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4,

b) národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx xx xxxxxxx uveden xx xxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x příslušném xxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nižší xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výrobek xxxx xxx xxxx v xxxxxxx se zvláštním xxxxxxx předpisem7b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud výrobek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx způsob xxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx spotřebitele ohrozit, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, povinen xx xxxx nebezpečí upozornit x průvodní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Současně xxxx xxxx osoby xxxxxxx xxxxxx určit xxxxx výrobku, které xxxxx xxxxxxx nebezpečí, x xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxx užívání. Xxxxxxx xxxxxx upozornění xxxxxxxxx výrobce nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Povinnosti osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxx

(1) Xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje

a) osoba xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmu, ochrannou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx výrobek xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako osoba, xxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx,7c) xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxx zplnomocněný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) další xxxxx v dodavatelském xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx výrobku.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x dodavatelském xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedení xxxxxxx xx trh, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx řetězci, za xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx je povinen xxxxxx xx xxx xxxxx bezpečné výrobky.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, o xxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx znalostí xx xxxx může předpokládat, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xx potřebné x xxxxxxxx existujících xxxxx, odebírat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx povinen xxxxxx opatření, která xx xxxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxx x do oběhu. Xxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x stáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx a x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx se považuje xxxxxxxx, jehož cílem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vystavování xxxxxxxxxxxx výrobku.

(7) Xxxxxxx xxxx distributor xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx drží xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxx vrátit xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx oprávněn, xx-xx xxxxxxx život, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nařídit xxx xxxxxxx výrobku xx xxxxxx toho, xxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x z oběhu xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru (§7 odst. 1) xxxxx po xx, xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) V xxxxxxx vážného rizika, xx xxxxx xx xxxxxxxx takové riziko, xxxxx účinky xxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx účinky nejsou xxxx bezprostřední, ale xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnost spotřebitele, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxxx

x) údaje umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx dohledání xxxxxxx,

x) xxxxx opatření xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxx spotřebitele.

(10) Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xxxxxxx předáváním xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x spolupracuje při xxxxxx prováděných výrobci, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx zákona. X xxxxx svých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxx umožní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§6

Opatření orgánů veřejné xxxxxx

Xxxxxx státní správy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx jsou povinny xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx, xxxx zamezily xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejnost. Na xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.8)

§7

Xxxxx

(1) Xxxxx xxx xxx, zda xx xxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 1 až 6), provádějí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxxxx xxxxxxxx, je x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxx dozoru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx. Xx xxx účelem xxxx oprávněny

a) odebírat xxxxxxx xxxx vzorek xx série xxxxxxx x podrobovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx skutečné vlastnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx výrobek, xxxx xx xxx uveden xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) informovat xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být vystaveny xxxxxx xxxxxxxxxx výrobkem, x xxxxx xxxxxx,

x) xx dobu potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvádění na xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento výrobek xx nebezpečný,

f) xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxx prokázáno, xx xxxx nebezpečné,

g) nařídit xxxxxxxx xxxxxxx výrobku xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx; xxxxx xx xx nutné, zajistit xxx splnění stanovených xxxxxxxx i jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxx zpětné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobku xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx výrobce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5 odst. 7 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, x pokud xx xx xxxxxxxx, i xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám.

(4) Při xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x) nemají xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x do xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx stažení x xxxx x x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx, xx přes xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 je výrobek xxxxxxxxxx.

§8

Přestupky

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobek xxxxxxx xx trh nebo xxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx výrobek x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem7b) xxxxx xxxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3,

x) xxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx bezpečnosti, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizik, xxxx

x) xxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx na xxx a xx xxxxx.

(2) Distributor xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §5 odst. 4 distribuuje xxxxxx xxxxxxx uvedené na xxx, x xxxxx xx xxxxxxx svých xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobků,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxxxxxx xxxxxxx uváděných xx xxx, xxxx

x) neudržuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobku x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx prováděných xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §6.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 4,

x) xxxxxxxxxx spotřebitele na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobek x xxxx a x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vlastní xxxx xxxx nebezpečný xxxxxxx, xxx xxx xxxxx vrátit zpět xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx náklady,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx trh nebo xx oběhu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nespolupracuje s xxxxxxxxxxx orgány xxxxxx xx opatřeních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobku xxxxx §5 odst. 8, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx vážného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 8 xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, úplný xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikům xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(7) U přestupků xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx trestu.

Původní znění - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 277/2003 Xx.)

§9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxx výrobku, xxxxx xxxx bezpečný (§3), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"). Ministerstvo xx xxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxx systému xxx rychlou výměnu xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství (XXXXX) x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přesáhnout xxxxx Xxxxx republiky, ministerstvo xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výrobku Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx").
(3) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, avšak x xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru, xxxxx zakáže xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obsah x formu xxxxxxxxx x xxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nedostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zemí, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 490/2009 Sb.

§11

(1) Xxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavky xx akreditaci x xxxxx nad xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx11).

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Komise xxxxxxx12).

§12

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx o xxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx poplatky x clo14) xxxxxxxxx Xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků, xxxxx budou podléhat xxxxxxxx, x

x) určení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bude rozhodnuto x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxx výrobek xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxx x bezpečnost xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství15) x xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx bezpečnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx souvisejících; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx následující kritéria:

a) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, rozsahu xx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) prověřování xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výrobek xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx určitou xxxxxxx obyvatel,

d) xxxxxxxx xxx xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxx,

x) vybavení xxxxxxx výstražnými označeními, xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) vybavení výrobku xxxxxxxx dokumentací, zejména xxxxxxxx jejího xxxxx xxxx obsahu,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx povinna xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§12x vložen právním xxxxxxxxx x. 160/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 2.7.2007

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

§13

X xxxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 71/2000 Xx., xx §8 včetně nadpisu xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§14

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx., zákona x. 104/1995 Sb., xxxxxx x. 110/1997 Xx., zákona č. 356/1999 Xx., zákona x. 64/2000 Xx., xxxxxx č. 145/2000 Xx. x xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

2. §7 xxxxxx nadpisu xx xxxxxxx.

3. X xxxxxxx §21 xx zrušují xxxxx "nebezpečnými xxxxxxx x"; v §21 xxxx xxxxx xx xx xxxxxx "uvádění" xxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x"; xx xxxx xxxxx xx xx předložkou "X" xxxxxxx xxxxx "nebezpečných xxxxxxxxx x".

4. X §23x xxxx. 4 xx za xxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx výrobek nebo".

5. X §23x xxxx. 5 xxxx první xx xx slovem "xxxxxxx" xxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx výrobku xxxx"; xx xxxx xxxxx xx za xxxxxx "xxxxxxx" zrušují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" x xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx".

6. X §24 xxxx. 1 xx xxxxxxx číslice "7".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x České obchodní xxxxxxxx

§15

Xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Sb., xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx. a xxxxxx x. 145/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xx konci odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 1x) xxx:

"x) zda xxxxxxx uváděné xx xxx jsou xxxxxxxx.1x)

1x) Xxxxx x. 102/2001 Xx., x obecné xxxxxxxxxxx výrobků a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).".

2. X §13 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx tato xxxxx: "xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx informovanosti x xxxxxxxxx nežádoucího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx".

3. X §13 se doplňuje xxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxx-xx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánů x přerušení xxxxxx x propuštění xxxxx xx volného xxxxx x důvodu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx byla v xxxxxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx že xxxxxxx xxx xxxxxxx xx oběhu.".

XXXX XXXX

§16

§16 (část xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 146/2002 Sb.

ČÁST XXXXX

§17

§17 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2007 Sb.

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§18

Xxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Xx. x xxxxxx x. 154/2000 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx konci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (BSE)".

2. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "spongiformní xxxxxxxxxxxxx skotu (XXX)" xxxxxxx.

3. X §67 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 a 4.

4. X §68 odst. 1 x 2 xx xxxxx "50 %" xxxxxxx.

5. X §68 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Odškodnění xx xxxxxxx x 20 % ceny zvířete, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nevyužil xxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXX

Xxxxxxxx

§19

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2001, x xxxxxxxx §9 xx 12, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxx České republiky x Evropské xxxx x platnost.

Klaus v. x.

Xxxxx x. r.

Zeman x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 102/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001, x výjimkou §9 xx 12, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004).

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

146/2002 Xx., x Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

277/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 102/2001 Sb., x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxx x. 22/97 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 634/92 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

348/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 102/2001 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 112/2004

229/2006 Xx., kterým se xxxx zákon č. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 29.5.2006

160/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx ochrany spotřebitele

s xxxxxxxxx xx 2.7.2007

378/2007 Xx., x xxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 31.12.2007

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

490/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x dozor xxx xxxxx, týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

64/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím kontrolního xxxx

x účinností od 1.5.2014

243/2016 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/95/ES x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx č. 339/93/XXX x kontrolách xxxxx x pravidly xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. o) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §52 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 19/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, nařízení vlády č. 21/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 181/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx prostředky, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 336/2001 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 191/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx implantabilní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 337/2001 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 286/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x změnách x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška x. 26/2001 Xx., x kosmetických xxxxxxxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 268/2001 Sb., xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 156/1998 Sb., x hnojivech, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx zkoušení zemědělských xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxx č. 86/2002 Sb., o xxxxxxx ovzduší x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).
6) Čl. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/95/ES.
7) §4a xxxx. 4 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, xxxxx č. 123/2000 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 181/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 336/2001 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 191/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 337/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxx č. 286/2001 Sb.
7x) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).
9) Xxxxxxxxx §9 x 12 xxxxxx č. 64/1986 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §10 xxxxxx č. 63/1986 Xx., o Xxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
9a) §2 xxxxxx x. 110/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 306/2000 Xx.
9x) Zákon č. 123/2000 Sb.
10) Články 79 xx 83 Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, kterým xx xxxxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
11) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 765/2008, kterým xx stanoví požadavky xx akreditaci x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XXX) x. 339/93.

12) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 952/2013, kterým xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx.
13) §128 xx 132 zákona x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších předpisů.
13a) §197 xx 216e zákona x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13b) Xxxxxxxxx §23 odst. 7 xxxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Xx., xxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovozu, vývozu x zpětného xxxxxx xxxxx porušujícího některá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xx. 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/95/ES x všeobecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx č. 339/93/EHS x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x xxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.