Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.02.2024.


Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/23 ve věci návrhu na zrušení §23a odst. 3 poslední věty zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

24/2024 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

24

NÁLEZ

Ústavního xxxxx

xx xxx 20. xxxxxxxx 2023

xx. xx. Xx. XX 7/23 ve xxxx xxxxxx na zrušení §23x xxxx. 3 xxxxxxxx věty xxxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

Jménem xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx xx. zn. Xx. XX 7/23 dne 20. xxxxxxxx 2023 x xxxxx xxxxxxxx x předsedy xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxxxx a xxxxxx Xxxxx Dolanské Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Veroniky Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Kühna, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Davida Uhlíře, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx x Daniely Xxxxxxxx (soudkyně xxxxxxxxxxx) x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě xx xxxxxxx §23a xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx zákona č. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 413/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

takto:

Návrh xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Před Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx (xxxx „krajský xxxx“ xxxx „xxxxxxxxxxx“), xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx senátu 38 X XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx. xx. 38 X 6/2022 xxxxxx x xxxxxx spolku Xxxx Země - Xxxx xx udržitelnou xxxxxxx (xxxx „žalobce“) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 30.6.2022 x. x. 10/2018-510-XX/76, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx potvrzeno xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, ze xxx 25.10.2017 x. x. 564/2014-910-IPK/38, xxxx xxxx povolena xxxxxx „Xxxxxxx R48 Xxxxxx-Xxxxxx, xxxxxxx“ x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx bylo zahájeno 29.8.2014 x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx x xxxxxxx délce 370 xxxxx. Prvostupňové xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxx xxx 24.2.2015, x. x. 564/2014-910-XXX/14.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydalo dne 6.2.2017 xxx x. x. 2143/580/16, 63940/ENV xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23a xxxxxx x. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx jen „zákon o ElA“). Xxxxxxxx speciálního závazného xxxxxxxxxx xxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx právního xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 256/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon o ElA s účinností xx 5.8.2016.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zrušeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19.7.2017c.j. 31/2015-510-XX/48 x věc xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x dalšímu řízení.

5. Xxxx (x xxxx 1 xxxxxxx) stavební xxxxxxxx xx xxx 25.10.2017 napadal xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 27.11.2017. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zamítl x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze dne 19.11.2018 x. x. 10/2018-510-XX/33.

6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 13.8.2019 x. x. 39 X 5/2019-86 zamítnul xxxxxx, xxxxxx xx žalobce xxxxxxx zrušení rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 25.10.2017 a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19.11.2018.

7. Xxxxxxx podal xxx 16.9.2019 xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dne 31.3.2022 xx. xx. 5 Xx 333/2019-92 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.8.2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19.11.2018.

8. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 413/2021 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx nyní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §23a xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x XXX.

9. Xxxxxxx xxxxxxx žalobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 30.6.2022 rozhodl xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 27.11.2017, přičemž xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 25.10.2017 částečně xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx.

10. Žalobce x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. x xxxxxxxxxxxx §23a xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxx x EIA. Krajský xxxx se x xxxxxxxxxx argumentací xxxxxxxx xx xxxxxxx neústavností §23a xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxx x EIA xxxxxxxxx, xxxxxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx zákona o ElA je x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx 20.2.2023 xxxxx dle čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „Ústava“) x §64 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „zákon o Ústavním soudu“) xxxxx xx xxxx zrušení.

II.

Znění §23a xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XXX

11. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §23a xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxx o XXX xxx: „Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízeních x prvním stupni.“ Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx cituje xxxxx celého §23a x tím, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

„§23x

(1) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx14),

x) xxx xxxxx xxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxx 2015,

x) xxx který xxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, (xxxx jen „xxxxx x. 244/1992 Xx.“) x

x) který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příslušným xxxxxx je v xxxxxxx prioritního dopravního xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí, xxxxx xx podkladem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízeních. Závazné xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 5 let. Stanovisko xxxx být xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x navazujících xxxxxxxx x prvním xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxxxxxx dopravního xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx příslušný úřad xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a veřejného xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví; xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 31. ledna 2017. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx vláda nařízením, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x nástin xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stěžejní xxxxxx xxx jeho xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx životní prostředí. Xxx vydávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlivům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx §6 xx 9 xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx §9x xxxx. 1 se x xxxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx.

(6) Závazné xxxxxxxxxx x vlivům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx, xx xxxxxx xx vydává xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, které povoluje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravního záměru, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx řízením.

(8) X xxxxxxxxxxx řízení příslušný xxxx xxxxx, zda xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by mohly xxx významný negativní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx věty první xx použije xxxxxxx §9x odst. 4 x 5; změny xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zamítne.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxxxxx zahrne xxxxxxxx x xxxxxxxx, vyloučení, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviscích xxxxx odstavců 3 x 8.

(10) Xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 244/1992 Xx. xxx prioritní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx. XX xxx 1 xxxxxx x. 39/2015 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.“

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxx legitimace x xxxxxxxx řízení

12. Xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxx x xxxxxx, že xxxxx či xxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx být xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx oprávněn xxxxx xxxxx na zrušení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx x §64 odst. 3 xxxxxx o Xxxxxxxx soudu). Xxxxx xxxx xxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nevyhnutelně [xxx např. xxxxxxxx xx xxx 23.10.2000 xx. zn. Pl. XX 39/2000 (X 39/20 XxXX 353)] x xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxx, aby xxxx dosaženo žádoucího (xxxxxxx konformního) výsledku [xxxxxxxxx nález ze xxx 6.3.2007 sp. xx. Pl. ÚS 3/06 (X 41/44 XxXX 517; 149/2007 Sb.), xxx 26, xx xxxxx xx xxx 28.1.2014 xx. xx. Xx. XX 49/10 (X 10/72 XxXX 111; 44/2014 Sb.), xxx 18].

13. Krajský soud xxxxx návrh na xxxxxxx §23a odst. 3 xxxxxxxx věty xxxxxx x XXX, xxxxx xx xxx xxxxxx x řízení xxxxxxx x xxx xxx sp. xx. 38 X 6/2022. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 30.6.2022, xxxxxx xxxx rozhodnuto o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xx xxx 25.10.2017. Xxxxxx rozhodnutími došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx smyslu §23a xxxxxx x XXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx záměru na xxxxxxx prostředí xx xxx 6.2.2017 x. x. 2143/580/16, 63940/XXX, xxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 3 xxxxxx x XXX (xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dopravního xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx).

14. Ustanovení §23a xxxx. 3 zákona x EIA xxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx 5 xxx“. Xxxxxxxxxx zákona o EIA xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 413/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 20.11.2021 bylo xx §23a xxxx. 3 xxxxxxx nyní xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx věta) xxxxxxxxx, že „stanovisko xxxx xxx xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx x navazujících xxxxxxxx x prvním xxxxxx“.

15. Xx xxxxxxxx, xx prvostupňové xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 25.10.2017 xxxx xxxxxx x pětileté xxxxx zakotvené §23a xxxx. 3 xxxxxx x XXX, xxxxx x xx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxx rekapitulovaném xxxxx x bodech 2-9) xx xxx 30.6.2022, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 6.2.2017.

16. Xxxxxxx x řízení xxxx krajským soudem xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dne 22.6.2022 xxxx xxxxxx x době, kdy xxxxxxx stanovisko Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 6.2.2017 xxx xxxxxxx platnosti. Žalobce xxxxx, že nebýt xxxxxxx xxxxxx č. 413/2021 Sb., xxxxxx xxxxx xx xxxxx §23a xxxx. 3 xxxxxx o XXX, „skončila by x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx §23a xxxx. 3 xxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx XXX xxxx 6.2.2022 x bylo xx xxxxxxxxxx žalovaného zajistit xxxx přezkum stanoviska XXX, resp. z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx prvostupňové xxxxxxxxxx“.

17. Krajský soud xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx ztotožnil. Xxxxx, xx je x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aplikovat přezkoumávané xxxxxxxxxx §23a odst. 3 xxxxxx x XXX xx znění xxxxxxxxxx zákonem č. 413/2021 Sb., x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx neústavnost xxxxxxxxx ustanovení, byl xx nucen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, že závazný xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxx neplatný), zruší x xx něj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§75 odst. 2 věta xxxxx xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx) [x tomu xxxxx xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 13.5.2003 x. x. 7 X 146/2001-29, xxxx. pod x. 2/2003 Xx. XXX, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx 17.7.2019 xx. xx. Xx. XX 44/18 (X 134/95 SbNU 124; 225/2019 Sb.), xxxx XX].

19. Xxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx by xxxx neústavní, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

20. Xxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti x xx xxxxxxxxx podle §66 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx.

21. Xxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxx bez nařízení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §44 věty xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx soudu x xx xxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XX.

Xxxxxxxxxxx navrhovatele

22. Xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx příznivé xxxxxxx prostředí xxxxxxxx xx. 35 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“). Xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx cílem xxxx xxxxxxxxx xxxx, že xx minimálně x xxxx prioritních dopravních xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx posouzení xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dochází xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydaných xxxxx §23a odst. 3 zákona x Xx X na xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx argumentu xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 17.12.2021 x. x. 1 Xx 326/2018-86 (č. 4292/2022 Xx. XXX), xxxxx navazuje xx xxxxxxxxxx Soudního dvora Xxxxxxxx unie x xxxxx xxxxxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx silně xxxxxxxxxx.

23. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx do xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx kroku. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx x popření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §23a xxxx. 3 zákona x XXX, x xx xxxxxxx co xx aktuálnosti stanoviska. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k zákonu č. 256/2016 Sb., xxxxxx byl xxxxxx zákon o ElA x xxxxxxx xxxxx xxxx §23a. Xxxxx důvodové xxxxxx „x xxxxxxx xx nezbytnost aktuálnosti xxxxxx xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx, xxx možnosti xxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxxx požadavků Xxxxxxxx xxxxxx“. Tím, xx xxxx nyní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakotvena xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prioritním xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, aniž xx xxxx jakkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxx, může xxxxx x realizaci xxxxxx xxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásahů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx x x xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxx čl. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení

24. Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx Parlamentu (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), aby xx xxxxxxxxx k xxxxxx (§69 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx.

25. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 413/2021 Sb. byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tisk x. 1304 xxx 17.8.2021. Předkladatelé současně xxxxxxx, aby Poslanecká xxxxxxxx vyslovila xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxx. To xx xxxxxx xxx 15.9.2021 xx 118. xxxxxx, Xxxxxxxxxx sněmovna souhlasila xx xxxxxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxx x xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx č. 1783. Xxx 29.9.2021 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxx jej xxxxxxxxx xxx 26.10.2021 na 17. schůzi xxxx xxxxxxx xxxx x. 158 x xxxxxx xxxxxxxx č. 315, xxxx xxxxx zákona xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dne 15.11.2021.

26. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx shrnul xxxxx krajského soudu. Xxxx xxxxx, xx xxxxx zákona mu xxx xxxxxxxxx xxx 29.9.2021 x Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x. 158. Xxxxx xxx projednán xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x životní xxxxxxxxx (garanční xxxxx), x ústavně-právním xxxxxx x xx výboru xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxxxx 20.10.2021 x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx beze změn. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ústavnost xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx novela xxxxx xxx x rozporu x dohodou s Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení §23a xxxxxx x XXX, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Stejně xxx xxxxxxxx zmíněný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obecného xxxxxxx x právem Xxxxxxxx unie. Senát xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx §23a xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x 1.7.2023 xxxxxxx č. 284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, [xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1.1.2024 - xxxx. Ústavního xxxxx].

27. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx zásadně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky. Xxxxx v xxxx xxxx navrhuje xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx krajský xxxx xxxx napadené ustanovení xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Soud podle xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx před xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, resp. x provedení testu xxxxxxxxxxx.

28. Obecně xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. XX 44/18, xxxxx přezkoumával xxxxxxxxx §23a xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx nyní xxxxxxxx věty. Xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx vyvrátil xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx §23a zákona x XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nyní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx zprávě, xxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které x xxxxxxxxx xxxxxxx panují“) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx (xx již xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxx xx vedla xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxx prostředí zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx druhem dopravy xxxxxxx xxxxxxxxxx.

29. Každý x dopravních záměrů, xxxxx vláda vybrala x xxxx xxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx x které naplňují xxxxxxx (§23a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx definiční xxxxx veřejného xxxxx, xxxxx prioritní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx důležitých cílů. Xxxx ně vláda xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx prostředí (čl. 35 Xxxxxxx), právo xx ochranu xxxxxx (čl. 31 Xxxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (čl. 8 Úmluvy o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx zvyšování kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 37 Listiny základních práv Evropské unie, xxxxxxxxxx účelu zákona o EIA, xxxx. závazků Xxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x Xxxxxxxx úmluvy, xxxxxxxx legitimního očekávání x xxxxxxxx ochrany xxxx účastníků xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx víře.

30. Xxxx další cíle xxxxxxxxx xxxxx §23a xxxxxx x XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11.12.2013 x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 661/201 X/XX, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vládního xxxxxxxxxxx dokumentu Dopravní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx nezbytným xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx 2014 - 2020, resp. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na to, xx se xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx, xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx možnost xx xxx účastnit), x xxxx xx již xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx liniové xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx stavby xxx xxxxxxxx xxxxx, část xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx obcí v Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Proto xx bylo opětovné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxx posuzování xxxxxxx trasy, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx x xxxxx víře a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

31. Ve xxxxxxxxx vláda xxxx xxxxxxx xxxxxxx vývoj xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx části x xx xxxx 2017 xxxxxxxxx různá xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx řízení xxx podán návrh xx zrušení §23a xxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sp. zn. Xx. XX 44/18. Xxxxxxx navrhoval x xxxxxxxx předběžné xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nepřistoupily. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx třech xxxxxx xx xxxxxx kasační xxxxxxxxx zrušil xxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx rozhodnutí a xxxx xx vrátily x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nyní xxxx xxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx napadena x xxxxx x vyvstala xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Praze a xxxxxxxx soudem, x xxxxxx rozhodoval xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2023 xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x x druhém x xxxxxx naopak xxxxxxxxx právě projednávaný xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tudíž xxxxx stavebního povolení x xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxx do xxx převzaty, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx (xx xxxx stavbě probíhá xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xx xxx svých xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx věci není xxxxxxxxx, některá řízení xxxxxx více než 3 xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. I xx xxxx důvodem přijetí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

32. Xxxxx xx vyjádření xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx racionality x využitím xxxxxx xxxxxx Pl. XX 44/18. Xxxxx, xx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx napadené xxxxxx xxxxxx x uvádí, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 3 xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx úprava xxxx xxxxxxx doslovně xxxxxxxx x „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx §9a xxxx. 3. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasností xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x předvídatelnosti xxxxx. K racionalitě x xxxxx slova xxxxxx vláda xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, přičemž tvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neurčito xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx navrhovatel, xxxx. xxxxxxx, xx xxxxxx xx §9a xxxx. 4 xxxxxx x XXX, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx úprava nemůže xxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nestává xxxxxx platným.

33. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx v xxxx rozhodování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bylo by xxxx xxxxxxxx možné xxx využít, x xxxxx xx druhostupňový xxxxx rozhodnutí potvrdil. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx už xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, pak xxx xxxxxxx stanovisko nelze xxxxxx. Napadená xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kroky xxxxx xxxxxxxxxxx.

34. Z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ani xxxxxx, xxxx xx byl xxxxxx, xxxxx by Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx) „neplatného“ xxxxxxxxxx XXX. X xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xx xxxxxx dokonce xxxxx postavena. Xxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx měla xxxxx „xxxx“ XXX.

35. Xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx jí xxxx xxxxx, xx xx Evropská komise xxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx povinnosti (xxxxx xx. 258 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx toho, že xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx úprava x rozporu x xxxxxxx učiněnou xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2016.

36. Na xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dohodu x Xxxxxxxxx komisí z xxxx 2016, kterou x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Upřesnila, xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx o dohodnutý xxxxxx, xxx správně xxxxxxxxxxxx směrnici XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prioritních xxxxxx. X přiložené komunikace xx patrné, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx verzi xxxxxx xxxxx §23a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské komise X-X. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxxx bere na xxxxxx xxxxxx českých xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx snahu x xxxxxxxx nejisté xxxxxxx ohledně prioritních xxxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx uvádí, že xxx sama xxxxx xxxxx uvedla x xxxxxxxxx xxxxxx, další xxxxxxx by x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx („xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx exemptions xxxx xx xxxxxxx“). Xxxxx by tedy xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx by xxxxxx xxxxxx běžným xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, takovým, xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxx zákona o EIA. Komunikace xxxx xxxxxx x xxxx 2016 k tehdy xxxxxxxxx xxxxxx úpravě, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx doplnění x xxxx 2021.

37. Xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx xxxx zamítl.

38. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx na ně xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx repliky nevyužil.

VI.

Přezkum xxxxxxxxx přijetí napadených xxxxxxxxxx

39. Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x §68 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxx xxx, zda xxxxxxxx ustanovení bylo xxxxxxx x mezích Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40. Ustanovení §23a xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XXX xxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 413/2021 Sb. Xxxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxx. 1 Ústavy.

41. Z xxxxxxxxx obou xxxx xxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx poslanecký xxxxx zákona byl xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x. 1304 xxx 17.8.2021 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx čtení (§90 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 15.9.2021 xx 118. schůzi xxxxxxxx č. 1783, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxxxx xxxxx x. 1304 tak, xxx x xxx xxxx být vysloven xxxxxxx již v xxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poslaneckým xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx přihlásilo 118 xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxx hlasovalo 102 x xxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx návrh xxxxxx postoupen Xxxxxx, xxxxx jej dne 26.10.2021 xx 17. xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx č. 158 xxxxxxxxx a přijal xxxxxxxx x. 315, xxxx xxxxx zákona xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hlasovalo x xxxxxxxxxx 60 xxxxxxxx xxxxxx 49 senátorů, 11 xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx proti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákon xxxxxxxx xxx 15.11.2021 a xxx 19.11.2021 xxx xxxxx vyhlášen xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 187 xxx č. 413/2021 Sb. Ústavní soud xxxxxxx, xx xxxxx xxx přijat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX.1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

42. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx na základě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx §23a xxxxxx x XXX (xx znění xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x nálezu Xx. XX 44/18. Xxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx považuje Xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx přiblížit xxxxxxxxx a xxxx §23a xxxxxx x XXX, xxxx. xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx EIA, xxx xxx byly xxxxxxx x xxxxxx Xx. XX 44/18 (xxxx 1-7), xxxxx x navazující klíčové xxxxxx xxxxxx Xx. XX 44/18.

XXX.1.1.

Xxxxxxxxxx proces XXX

43. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx v zákonu x XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx životního prostředí, x sice xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx zakotvení xxxxxxx EIA xx xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x koncepcí xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projektů xxx životní xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxx xxx, aby x rozhodovacích xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxxxx životního xxxxxxxxx x veřejného xxxxxx (xxx §1 zákona x EIA). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx být xxxxxxxxx xx výrokové xxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxx.

44. Xxxxx §5 xxxxxx x EIA xxxxxxxx xxxxxx EIA zjištění, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx území, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Berou xx x úvahu vlivy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx katastrofám, xxxxx xxxx pro xxxx záměr relevantní (xxxxxxxx 3). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx (xxx. xxxxxxxxxxx) opatření x předcházení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivům xx životní prostředí xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx navrhovaných xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nevyplývají-li x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

45. Xxxxxx posuzování vlivů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zahajuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), který xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx samosprávným xxxxxx. Každý (xx. xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxxxx spolky, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx celky) xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skupiny xxxxxx x xxxxxx změn xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx buď xxxxxxxxxx, xx záměr xxxxxx předmětem posuzování xxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx záměr xxxx posouzen z xxxxxxxx xxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentaci xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx příslušný xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx autorizovanou xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx. Xxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxxx xxx následně vydané xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (vlivy na xxxxxxx území, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx a xxxxx, xxxx x xxxxxxxx zdroje, biologickou xxxxxxxxxxx apod.).

46. Xxxxx čl. II bodu 1 xxxxxx č. 39/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 100/2001 Sb., x posuzování vlivů xx xxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony, xxxxx, že „[x] xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxxxx tomuto xxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx navazujícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2011/92/EU. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stanovisku podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které x xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx vydat xxxxxxxxx závazné stanovisko xxxxx věty první, xxxx být xxxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxx §4 zákona x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx“. Xxxxxx slovy, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31.3.2015 (xx. xxxxx xxxxxx č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) musí xxxxxxxx xxxxxx soulad xx xxxxxxxxxx požadavky vyplývajícími x právních předpisů x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko, nebo xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí xxxxx stávající právní xxxxxx, xxxxx „xxxxx“ xxxxxxx stanovisko již xxxxxxxxx její xxxxxxxxx.

XXX.1.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - §23a xxxxxx o XXX

47. Xxxxxx xxxxx popsanému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxx §23a xxxxxx x EIA xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx dopravních xxxxxx. Xxxxxxxxxx §23a xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 256/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon o ElA x účinností od 5.8.2016. Prioritním xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx §23a odst. 1 xxxxxx xxxxx, x) xxxxx xx xxxxxxx xx transevropské xxxxxxxx xxxx, x) xxx xxxxx bylo vydáno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxx 2015, x) xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 244/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, x x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxxx dopravních zaměřuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. II bodu 1 xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxx xxxxxxxxx xxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nového posouzení xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

48. U xxxxxxxxxxx dopravních záměrů xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá nové xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx vlivům xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxx 3), xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx procesní xxxx xxxxx §6 xx 9 xxxxxx x XXX (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxxxx xxxxxxx, vyjádření xxxxxxxxxx, xxxxxxx veřejnosti, xxxxxxxxx xxxxxx a územních xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxx xxxxxxxxxx atd.). Xxx xxxxx z důvodové xxxxxx k xxxxxx č. 256/2016 Sb., xxxx xxxxx xxxxxxxxx §23a xxxxxxxx xxxxxxxxx prioritních xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. zabránit xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §23a xxxxxxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska limituje §23a odst. 3 xx pět xxx.

49. Xxxxxxxxxx §23a v xxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx přezkumu Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 44/18, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx neshledal. Xxxxxxx xxxx zákonem č. 413/2021 Sb. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poslední xxxx §23a xxxx. 3, xxxxx xxx „[x]xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

XXX.1.3.

Xxxxxx xxxxxx Pl. XX 44/18 x xxxxxxxxxx §23a xxxxxx x XXX

50. Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx Pl. XX 44/18 xxxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dotčené xxxxxxxxxx na účast x xxxxxxx posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx čl. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxx, xx omezení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxxxxx obsahu) xxxxx xx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

51. Xxxxxx, xx „xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spíše xxxxxxxxxxx xxxxxxx realizace xxxxxxxxxxx dopravních xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Speciálním xxxxxxxx xxxxx napadeného ustanovení xxxx nutné x xxxxxxxxxxx dopravních záměrů xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx proces xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nýbrž xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ,xxxxx‘ vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx k vlivům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx životní prostředí, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a postupy (xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx veřejnost xxxxxxx xx dále účastnit x x jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx. xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx životní prostředí“ (xxx 64).

52. Xxxx Xxxxxxx soud dovodil, xx xx xxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž posouzení xx xxxxx přezkoumat x xxxxxxxxx podkladového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxxx napadenou xxxxxx xxxxxx testu xxxxxxxxxxx x dospěl x xxxxxx, že §23a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx představuje xxxxxxxx xxxx omezení xxxxx xxxxxxxxxx participovat x xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dotčená veřejnost xx stále xxxxxx xxxxxxx participovat v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx dopravních záměrů xx životní xxxxxxxxx“ (xxx 65).

VII.2.

Posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení

VII.2.1.

Aplikovatelnost čl. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx

53. Xxxxxxxxxxx tvrdí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právní úpravy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx tak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda xx čl. 35 xxxx. 1 Listiny x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. zda xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

54. Navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx EIA xxxxxxxx podle §23a x xxxx rozhodování xxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx probíhá, xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxx nejde xxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx novelizaci xxx let, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyl (xx xxxxxx xx právní xxxxxx x §9a xxxx. 4 xxxxxx x XXX) xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23a x době, kdy xxxx xx věci x druhém xxxxxx (x xxxxxxxxxxx řízení) xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, celý xxxxxx EIA xxxxxxx x vyhodnocení vlivu xxxxxxxx záměru na xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisek, včetně xxxxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxx xxxxx §23a. Specifický xxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisek xxx prioritní xxxxxxxx xxxxxx zakotvený x §23a, včetně xxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x řízení, xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx práva na xxxxxxxx životní prostředí xxxxxxxxxx čl. 35 xxxx. 1 Listiny [srov. xxxxx sp. zn. XXX. XX 70/97 xx dne 10.7.1997 (X 96/8 XxXX 375) xx xxx xxxxxxxx xxxxx sp. xx. Pl. ÚS 44/18].

55. Xxxxxxx nejde x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x novou xxxxx xxxxxxx účasti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (x tomu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx §23a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xx. XX 44/18), ale „xxxxx“ x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fáze, ke xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23a platné, xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxxxx čl. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §23a x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xx prioritních xxxxxxxxxx staveb, xx xxxxxx čl. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx, neboť xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxx xxxxx oddělit xx kontextu xxxxxx §23a. Účelem xxxxxxx XXX xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x důležitých xxxxxxx xxxxxx procesu. Xxxxxxx soud xxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxx ustanovení xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx čl. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx xx v xxxx posuzované xxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXX.2.2.

Xxxxxxxxxx čl. 41 odst. 1 Xxxxxxx - xxxx racionality

56. Pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxx čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx čl. 35 odst. 1 Xxxxxxx xxxxx, xx se xxxx xxx xxxxxxx „xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (ať již xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx) xxxxxxx, že ústavnost xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx uvedených x čl. 41 xxxx. 1 Listiny, xx xxxxxxxxxx zdrženlivým testem, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxx. xxxxx xx xxx 5.10.2006 xx. xx. Xx. XX 61/04 (X 181/43 XxXX 57; 16/2007 Sb.) xx xxxxx xx xxx 20.5.2008 xx. xx. Pl. XX 1/08 (X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.)]. Deferenční xxxx xxxxxxxxxxx xxx odráží xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x režimu čl. 41 odst. 1 Xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx tato práva (xxx garanci čl. 4 xxxx. 4 Listiny) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pro naplnění xxxxxxxxxx obsahem.

57. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx: 1. vymezení esenciálního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx); 2. xxxxxxxxxx, zda se xxxxxxxxxx nárok xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx obsahu); 3. xxxxxxxxx, xxx xxxxx, které stojí xxxxx xxxxxxxxxxxx nároku, xxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx); 4. xxxxxxx otázky, xxx právní úprava xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (racionální), byť xxxxxxx nutně xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X případě, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva, zkoumá xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, který xx mimo xxxx xxxxxxxxx, „zda xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je odůvodněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx“ [xxx nález xx xxx 20.5.2008 sp. xx. Xx. XX 1/08 (X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.)].

VII.2.3.

Absence xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

58. Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx jádra, resp. xxxxxxxxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx již xxxxxxxxxxx x nálezu Xx. ÚS 44/18, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx charakterizovat podle §2 xxxxxx x. 17/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, xxxx „[...] xxx, xx xxxxxxx přirozené podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx a je xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx. Jeho složkami xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx“. Za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „[...] xxx xxxxxxxxx vše, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x od xxxx xx xxxxxx kvalita xxxx xxxxxx“ [xxx xxxxx ze dne 22.4.2008 sp. xx. Xx. ÚS 35/06 (X 72/49 XxXX 67; 286/2008 Sb.)]. Xxxxxx xxxxx xx příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx každého xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xxxxx xxxxxxx zděděné xxxxxxxx bohatství, xxxx x šetrné využívání xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x čl. 7 Xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tedy xx. xxxxxxx v ochraně xxxxx zásahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx míře, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx xxxxxxx.

59. V xxxxxx Xx. XX 44/18 Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx účasti xxxxxxxxxx v procesu XXX připomenul, xx xxxxxx x §23a xxxxxx x EIA xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxx, že „xxxxxxx xxxxxxxxxx x vlivům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx prostředí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx navazující xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx §9c ve xxxxxxx x §3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu“. Zohlednil, xx k omezení xxxxxxx xxxxx x „xxxxxx xxxxxx dopravních xxxxxx“, xxxxx i xx, xx xxxxxx §23a neomezuje xxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx xxxx tak ve xxxx xx. xx. Xx. ÚS 44/18 xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx xx speciální xxxxxx úpravou xxxxxxxxxx x §23a „omezeno xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx jádra“.

60. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x v xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Napadenou xxxxxx úpravou je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx dílčí xxxxxxxx xxxxxx jednoho xx xxxxxx (zákona o EIA) xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx životní prostředí. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx člověka“ (xx rozdíl xxxx. xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx apod.). Xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx prioritních xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx tak o xxxxxxxx modifikaci procesu XXX x Xxxxx xxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx právo xx příznivé životní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx svědčí opakované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x samotná xxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx x x nyní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jádra (podstaty, xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx).

XXX.2.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx legitimních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

61. Xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cíl, xxxx xxx není svévolným xxxxxxxx celkového standardu xxxxxxxxxx práv.

62. Xxxxxxxxx xxxx napadené xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx §23a xxxxxx x XXX. Xxx plyne z xxxxxxxx zprávy x xxxxxx č. 413/2021 Sb., xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx ustanovení §23a xxxxxxxx xxxxx proto, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx §23a. Xxxxxxxx zpráva mj. xxxxx: „Právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx prioritního dopravního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx naprosto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxx, výjimečná, xxxxxx x xxxxxx podmíněná - x tomu xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xx. ÚS 44/18) a postupy xxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 a xxxx. Xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23a Xxxxxx neuplatní. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx je dle xxxxxx xxxxxx úpravy 5 let. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx takový, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu (x xxxxx či xxxxxx xxxxxx) musí xxx xxxx stanovisko xxxxxx. Xxxxxxx skutečnost xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb (x xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx dosud xxxxxx xxxxxx všechna k xxxxxx xxxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx dálnice X1 0136 Říkovice - Xxxxxx x D49 Xxxxx - Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosáhnout x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydání pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (stupeň) přípravy xxxxxxxx - xxxxxx. X důsledku této xxxxxxxxxxx bude xxxxx (xxx xxxxxx, xx xx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx svoji xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX, x xx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxx chybějící (xx. xxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx. V návaznosti xx xx je xxx xxxx xxxxx xxxxxx i případné xxxxxxxx xxxxxx posouzení XXX xx xxxx xxx xxxxxxxxxx povolené (x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx[xx] xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx také ke xxxxx xxxxxxxxxxx norem. Xxxxxxx skutečnost xxxx x sebou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxxxx faktické xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx. odstraňování xxxx xxx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx; xxx xx xxxx xx jedná x xxxxxxx xxxx xxx v xxxx xxxxxx milionů až xxxxxxxx Xx.“

63. Xxx xxxx v xxxxxx xx. xx. Pl. XX 44/18 jde xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx u „dobíhajících“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx transevropskou xxxxxxxx xxx nebude xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxx xxx (vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx xxxx bod 46) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx §23a x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx váže xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ukončení xxxxxx x prvním xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxx xxxxxx xxxx x řízení xx. xx. Xx. XX 44/18 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx xx urychlení xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx [x době přijetí xxxxxx č. 256/2016 Sb.] xx xxxx pokročilé připravenosti“. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlády, xx xxxxx xx nejrychlejšího xxxxxxxxx prioritních xxxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zejména x městských xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tranzitní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx u již xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x rozvoj transevropské xxxxxxxx xxxx, resp. xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1315/2013 x xxxxxxxx xxxxxxx Unie pro xxxxxx transevropské dopravní xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 661/201 X/XX.

64. Xxxxxx xxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právní xxxxxx předcházení výkladovým xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxx §23a xxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxx doplněn xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx fáze, x níž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx bezesporu způsobilé xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxx výkladovým rozporům. Xxx xxxxxxxx důvodová xxxxxx k xxxx xx. xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx rozšířené (xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nepodložené) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx. §9a Xxxxxx [xxx xx xxxxxxxx stanoviska též xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx] je xxx xxxxxxxxx dopravní stavby xxxxxxxxxxxxx analogicky (xxxxxxxx xxxxx). Xx xxxx xxxxx xxxx nejistotu xxxxxxxxx věcným i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxx xxxxx platnosti závazného xxxxxxxxxx xxx prioritní xxxxxxxx záměry fakticky xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx x xxx platnou xxxxxx xxxxxxx procesu xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí (XXX) xxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx[x] xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kdy xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Zákona“. X tomto xxxxxx xxx lze xxxx xxxxxxxxx cíl napadené xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxx právní jistoty, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, k xxx xx xxx xxxxxxxxxx platné, xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx výkladem.

65. Ústavní xxxx tak xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx cíle, a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx bezdůvodného (xxxxx xxxxxxxxx xxx nesledujícího) xxxxxx xx ústavně xxxxxxxxxx xxxx.

XXX.2.5.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy

66. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. legitimních xxxx, a zda xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx protichůdné xxxxx xxxxxxx rozumná (xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

67. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx racionalitu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx „xxxxx xxxxxxxx, xx u xxxxxxxxx [xxxxxx] xxxx dojít x průběhu doby xxxx. x soudním xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx soudem xx xxxxxxxx ke xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx „xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxx“, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktuálnosti xxxxxxxxxx.

68. Xxxxxxx soud xx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx navrhovatel. Xxxxxxx však musel xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, představuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x níže xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k době xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jedním x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxx okamžiku, ke xxxxxxx platnost xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zákon o ElA xxxxx xxxxxx určení xxxxxxxx, k němuž xx být xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí platné, xxxxxxx i x §9a xxxx. 3.

69. Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx je, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x konkrétním xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxx závislé xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx toho kterého xxxxxx, typicky xx xxxxx případných kasačních xxxxxx xxxxxxxxx soudů, xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxxx odstupu mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x navazujícím xxxxxx. Xx xxxx xxxxx souhlasit x xxxxxxxxxxxxx, xx nelze xxxxx negativní xxxxxxxx xxxxxx úpravy v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zároveň xxx však xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

70. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko, xx x některých situacích (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sice xxxxx neaktuální, ale xxxxxx stále právně xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx. vždy xxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx např. ve xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx platnost stanoviska (xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx stupni), xxxx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxx let.

71. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx přezkoumávané xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx vydané xxxxx §23a zákona x XXX nebude xxxxxxxxxxxxx nepřiměřeně xxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxx neústavnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxx x xxxxx xxxx xx konkrétnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx by xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx, xxx je tento xxxxxx ideální x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx zodpovídat, neboť x xxxx souvislosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

72. Xxx xxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy, xxxx. xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx §23a do xxxxxx x EIA, xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx uvedenému riziku xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx §23a xxxxxxxx též xxxxx než xxx xxxxxxxxxx zásahem Xxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

73. Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx správních xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxx (rozkladového) xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx stupně (xxxx. §78 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx). Xxx zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx vypršela, xxxxxxxx xxxxxx. Právní xxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hypotetickému xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx byly xxxxxx „xxxxxxxxxxx“ akceptovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23a, které xx xxxx xxx xxxx x materiálního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx plynutí xxxx. Xxxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23a jakožto xxxxxx xxx xxxx („xx xxxxxxxx“) xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx.

74. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx tak xxxx xx xxxx sp. xx. Xx. XX 44/18 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxx do 31.12.2023) x xxxxx úzce xxxxxxxx (prioritní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx), xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx Xx. ÚS 44/18 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a cesta x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx §23a (ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. řízením), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x každém xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx mohl xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx legitimních xxxx.

75. Xxxxxxx soud šije xxxxx, xx specifická x xxx ústavně xxxxxxxxxxxxxx (XX. ÚS 44/18) xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx EIA xxxxxxxxx v §23a xx neměla xxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxx, xxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx smysl x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23a. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx samotná napadená xxxxxx úprava k xxxxx důsledkům xxxx xxx xxxxxxx vedla, x xxxxx x xxxx derogaci nepřistoupil.

76. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx mezi vládou Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx tak xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx, xxxxx tím xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx čl. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx.

77. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x, že napadená xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx samotného xxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx cíle x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředek x xxxxxx dosažení. Xxxxx Xxxxxxx xxxx x nálezu Pl. XX 44/18 xxxxxxxxxx, xx xxxxxx míra xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx prostředí (xxxxxxx xxxxxx veřejnosti x posuzovacích procesech) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dosažení sledovaných xxxxxxxxxxx cílů, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxx nejde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zmiňovaného xxxxx (xxxxxxxxxxx procesní xxxx, k xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), jako xxxx xxxx xx xxxx Xx. XX 44/18, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zmaření xxxxx xxxxxx §23a, xxxx. xxx sledovaných xxxxxxxxxxx cílů. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx čl. 35 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxx právní úprava xxx dalšího xxxxxx, xxxxx xxxxxx vždy xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx plynutí času, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXX.

Xxxxx

78. Xxxxxxx xxxx proto xxxxxxx, xx podle §70 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §23a xxxx. 3 poslední xxxx xxxxxx x XXX bylo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Ústavního xxxxx:

XXXx. Xxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 24/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 8.2.2024.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.