Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2018.


Nález ÚS ze dne 12.12.2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

60/2018 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

60

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx republiky

Ústavní xxxx xxxxxxx pod xx. xx. Pl. XX 11/17 xxx 12. xxxxxxxx 2017 x xxxxx xxxxxxxx x předsedy xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a soudců Xxxxxxx Xxxxxx, Jaroslava Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Lichovníka, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Vojtěcha Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Davida Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zastoupené XXXx. Xxxxxxxxxxx Polčákem, xxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx 10, na xxxxxxx ustanovení §17 xxxx. 4 xx 7, §17 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxxxx "poskytnuté xxxxxx, platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, platební xxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", §17 xxxx. 8 xxxx. x), §17a xx xxxxxxx "a xxxxxxxxx xxxxxxxxx" a "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", §17b ve slovech "x xxxxxxxxx xxxxxxxx", "xxxx xxxxxxxxxxx institutu" x "x politické xxxxxxxxx", §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovech "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", §18 odst. 2, §19f ve xxxxxxx "x politických xxxxxxxxx", §19h xxxx. 1 xxxx. k), §19k, §19l ve xxxxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", §20 odst. 1 písm. x), §20 xxxx. 3 x 5, §20 xxxx. 7 ve xxxxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxx nebo senátora xxxx xxxxx 900 000 Kč x", §20 xxxx. 8, §20 odst. 10 xx xxxxxxx "x xxxxxxxxx na podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu", §20 xxxx. 11 x 12 xx xxxxxxx "nebo xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", "xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x "x příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu" a §20a xxxx. 3 xxxxxx x. 424/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v politických xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 302/2016 Sb., xx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx §64 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, došlým Xxxxxxxxx xxxxx xxx 23. xxxxxx 2017, se xxxxxxx 18 xxxxxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxxxx") xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") xxxxxx následující xxxxxxxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb., x sdružování v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon č. 424/1991 Sb."):

x) xxxxxxxxxx §17 xxxx. 8 písm. x) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx zahraniční banky, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx", xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx §18 odst. 2, xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx;

x) ustanovení §20 xxxx. 3 a §20 odst. 7 xx xxxxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ročně 900 000 Xx x", xxxx 1. xxxxx 2019 (pozn. Xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx §20 xxxx. 6 xxxxxx č. 424/1991 Sb., xxxxxxx xxxxxxx č. 302/2016 Sb. došlo x přečíslování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 7);

x) xxxxxxxxxx §17 xxxx. 4 xx 7, §17 xxxx. 8 xxxx. x), §17a xx xxxxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" x "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", §17b xx slovech "x xxxxxxxxx institut", "xxxx politického institutu" x "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx", §18 ve xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", §19f xx xxxxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" §19h xxxx. 1 xxxx. k), §19k, §19l xx xxxxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx institutu", §20 xxxx. 1 xxxx. x), §20 xxxx. 5 x 8, §20 xxxx. 10 xx slovech "x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", §20 xxxx. 11 a 12 xx slovech "nebo xx příspěvek na xxxxxxx xxxxxxxx politického xxxxxxxxx", "xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx politického xxxxxxxxx" a "a xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx politického institutu" x §20a xxxx. 3, ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

2. S xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

3. Xxxxx č. 424/1991 Sb. xxx xxx xxx xxxxxx posuzovaného xxxxxx novelizován zákonem č. 183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x zákona x některých přestupcích, x xxxxxxxx xxxxxxx č. 303/2017 Sb., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Napadená xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx poznámek xxx xxxxx. Napadená ustanovení, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 424/1991 Sb. (pozn. Ústavního xxxxx: vyznačeno tučně) xxx:

Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 4

"Xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; politickým xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) rozvoje xxxxxxxxxx, xxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx životě,

d) xxxxxxxx xxxxxxx politické xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci."

Ustanovení §17 xxxx. 5

"Xxxxxxxxx institut xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uveřejňovat xxxxxxx výsledky xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxx xxxxxx xx umožňuje."

Ustanovení §17 xxxx. 6

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxx vysoká xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx."

Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 7

"Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx institut xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Příspěvek na xxxxxxx činnosti politického xxxxxxxxx xxxxx použít xx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx nebo koalice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezávislého kandidáta."

(Pozn. Xxxxxxxxx xxxxx: Xxxx xxxxx tohoto ustanovení xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 303/2017 Sb. x xxxxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2018.)

Ustanovení §17 xxxx. 8

"Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx: ...

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, platební institucí xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxx §17a xxxx. 1

"Xxxxxx a xxxxx a politické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx u xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x výdaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5 000 Kč; xxxx xxxxxx lze xxxxxx x hotovosti."

Ustanovení §17a xxxx. 2

"Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx z xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volebními zákony,

d) xxxxxxx příjmy a xxxxxx."

Xxxxxxxxxx §17a xxxx. 3

"Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxx x hnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx ‘xxxxxxxx xxxx’)."

Xxxxxxxxxx §17a odst. 4

"Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx instituty xxxxx Xxxxx pro dohled xxx hospodařením politických xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen ‘Xxxx’) bez zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x); xx xxxxxxx xxxxx Úřadu xxx číslo nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx němž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x)."

Xxxxxxxxxx §17b xxxx. 1

"X platebním xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx a politický xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxx účel xxxxxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxx §17b xxxx. 2

"Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x něhož xx xxxxx xxxxxxxx účet xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx."

Xxxxxxxxxx §17b xxxx. 3

"Xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, na xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účtu, xxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx zveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách."

Ustanovení §18 xxxx. 1

"Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx státu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak,

b) xx xxxxxxxxxxx organizace,

c) xx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obvodu x kraje,

d) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účastí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx účast xxxxx xxxx státního xxxxxxx 10 %,

x) xx xxxxxxxxx osoby x majetkovou účastí xxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx majetková xxxxx 10 %,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) od xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx předpis,

j) xx xxxxxxxxxx právnické osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x fundace xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) od xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky; xx xxxxxxx, xxxxx-xx se x osobu, xxxxx xx právo xxxxx xx území České xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2

"Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídajících xxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x téže xxxxx xxxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx roce xxxxxx 3 000 000 Xx. Xx jednu x xxxxx osobu xx považuje i xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xx vztahu x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx členem xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx za xxx xxxx jiné bezúplatné xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 000 Xx."

Xxxxxxxxxx §19f "Xxxx

x) vykonává dohled xxx xxxxxxxxxxxx stran x xxxxx x xxxxxxxxxxx institutů podle xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxx x uveřejňuje xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok,

c) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxx x hnutí a xxxxxxxx, xxxxx z xxxx činnosti vyplynuly,

d) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx 31. května xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx za xxxxxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxxxx a xxx xx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x uvedené xxxxx xxxxxx xx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxxx výroční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19x xxxx. 3 xxxx předložené xx výzvu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §19x xxxx. 5, x xx neprodleně, xxxxxxxxxx xxxx do 10 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxx §19h xxxx. 1

"Strany x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x účetnictví,

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx závěrky s xxxxxxx xxx výhrad,

c) xxxxxxx o celkových xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8, x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x nichž strana xxxx hnutí xxxx xxxxx x uvedením xxxx xxxxxx podílu,

2. xxxxxxx úvěrů, xxxxxxxx x xxxxxx dluhů x uvedením xxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, příjmení a xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx výdajích xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx,

x) výdaje xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx zúčastnily x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x obvyklé xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx x data xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx x identifikační xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 50 000 Xx, s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx firma nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50 000 Kč, uvede xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zůstavitele,

j) přehled x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxx rok xx xxxxx xxx 50 000 Xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx narození, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx výše xxxxxxxxx příspěvku,

k) xxxxx x sídlo politického xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx členem, x výdaje vynaložené xx podporu jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx politického institutu."

Ustanovení §19k xxxx. 1

"Politický xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu xxxxxxx v rozporu x §17 xxxx. 7,

x) x rozporu x §17a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx §17x odst. 4, xxxx

x) v xxxxxxx s §17x xxxxxxx xxxxxxxx účet xxxx v xxxxxxx x §17b xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek."

Ustanovení §19k xxxx. 2

"Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx."

Xxxxxxxxxx §19l xxxx. 1

"Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě se xxxxxxxxx též x xxxxxx uložené pokuty xx xxxxxxx další xxxxxxxxx strany x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxx §20 odst. 1

"Xxxxxx a xxxxx xxxx, za podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxxx xxxxxxxxx:

x) příspěvek xx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu."

Ustanovení §20 xxxx. 3

"Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 3 % hlasů."

Ustanovení §20 xxxx. 5

"Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx politického xxxxxxxxx xxxxxx straně a xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxx poslanec xxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx ve xxxx x xxxxxxxxxx tří xx xxxx jdoucích xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx probíhajícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx politického xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx strana xxxx xxxxx xxxxxx výlučně x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxx §20 odst. 6

"Xxxxx příspěvek činí xxxxx 6 000 000 Kč xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx volbách do Xxxxxxxxxx sněmovny 3 % xxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx 0,1 % xxxxx xxxxxx strana x hnutí xxxxx 200 000 Kč. Xxxxxx-xx strana x xxxxx více xxx 5 % xxxxx, xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 7

"Xxxxxxxxx xx mandát xxxxxxxx nebo senátora xxxx xxxxx 900 000 Xx x xx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx činí xxxxx 250 000 Xx."

Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 8

"Xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se 10 % z celkové xxxx příspěvku na xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. X žádosti xxxxx §20x xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx a xxxxx název x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx."

Xxxxxxxxxx §20 odst. 10

"Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x hnutí, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx, je rozhodující xxxxxx x xxxxxx xxxxx koalice xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx dohoda xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, dělí xx xxxxxxx výsledek xxxxxx dílem. Ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pro registraci xxxxxxxxxxxx listin."

Ustanovení §20 xxxx. 11

"Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxxxx x hnutí xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výplatu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx podporu politického xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplatí xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu x xxxxxx."

Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 12

"X xxxx konání xxxxx do Poslanecké xxxxxxxx, Senátu, zastupitelstva xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx propočítávají xxxxx xxxxxx příspěvky za xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a xxxxx náleží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx propočteného xxxxxxx státního xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx obdrží xxxxxx x hnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxx xxxx xxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx a xxxxxxxxx xx podporu činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx části xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x novým xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx, člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a na xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxx dojde-li x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x příspěvek na xxxxxxx xxxxxxxx politického xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx."

Xxxxxxxxxx §20a odst. 3

"Xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx celé xxxxxxx období každoročně xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozadu. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx dříve, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx."

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb. xx týkají xxxxxxxxxxxxx čtyř xxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxx přiznání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 900 000 Kč

5. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx příspěvku x xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx s čl. 21 a 22 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod (dále xxx "Listina") x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 5 Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx "xxxxxxxx (etablované)" politické xxxxxx a politická xxxxx (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx upřednostňují xxxx xxxxxx xxxxxx stranám xxxxxx a xxxxxxxx x ústavněprávních xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx dovolává xxxx, xx xx xx posledního xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ústavnosti klauzule xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [nález xx. xx. Xx. ÚS 10/03 xx xxx 19.1.2005 (N 9/36 XxXX 85; 86/2005 Sb.)] xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx je příliš xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xx "xxxxxxxx xxxxxx financované miliardářem, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx brát xxxx xxxxx opaku"). O 40 % xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx (3 %), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (5 %), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to vzhledem x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xx tento příspěvek xxxxx xxxx. při 2% xxxxxxx dosáhnout. X xxxxx xx xx dosáhly x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx strany xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx-xx stát xx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx přispět xx xxxxxx xxxxxx povinností. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx nepodává s xxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxx xxxxxx podpory, xxx x motivací x vytvoření xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerovnosti xx financování politických xxxxx ze xxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx například xxxxxx xxxxxxx XXXXX (Xxxxxxx států proti xxxxxxx) Rady Xxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx politické xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx roce částkou 3 000 000 Xx

7. Xxxxxxxx ustanovení §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 424/1991 Xx. zakazuje xxxxxxxxxx xxxxxxx přijmout dar xxxx xxxx bezúplatné xxxxxx (xxxx xxxx xxx "xxx") od xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx odpovídajících xxxxxxx xxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx roce částku 3 000 000 Xx.

8. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxx však, že xxxxxxxxx politických xxxxx xx rámce osobní xxxxxxxxxx xxxxxx dochází x xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 5 Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x omezuje xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx právě xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jiné politické xxxxxx xxxxxx x xxxxx spolupráce, kterou xxxxxxxxx. Xxxx příklad xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strany X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxx xxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X, xxxxx xxxxxxxxx a hodlá x Poslanecké xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx X. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx A xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 000 000 Xx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx kvalitativní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stranou x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x účast xx volné xxxxxxxxx xxxxxxx. X jelikož xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx politických xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení překlenout xxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxx.

X. Zúžení xxxxxx xxxxxxxx, x nimiž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zápůjček x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 8 xxxx. x) xxxxxx x. 424/1991 Xx. xxxxxx okruh subjektů, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx také xxx "xxxxx"), xxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky", xxxxxxxx xxx "banky"). Xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxx, xxxxx pobírají xxxxxx xxxxxxxx podporu. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx politických stran, xxxxx je x xxxxxxx s čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxx je podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx právě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx strany xxxxxxxxxx příspěvky od xxxxx, jsou xxx xxxxx atraktivnější xxxx xxxxxxxxxxx, xx disponují xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx splácet xxxxx x xxxxxxxx xxxx. xxxxx xx státních xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx politického xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx určen xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hospodářsky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx navrhovatelka také xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 5 Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx situaci, xxxx ve volné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxxxxx shledává xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x x čl. 21 Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx silné xxxxxxxxx xxxxxx budou xxx podle nové xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x zápůjčkám xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volebních xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Zúžení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povolenými xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jedním x xxxxxx xxxxxxx, xx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx majetkových xxxxxx.

12. Poslední námitkou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx neproporcionalita. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v napadené xxxxxxxxxx, bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx průhlednosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx považuje xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx právě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrů xx zápůjček politickým xxxxxxx. Podle xxxxxxxxxxxxx xxxx zúžení xxxxxxxx xxx ke zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx poskytovatelích xxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx jejího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obou xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem.

13. X xxxxxxxx transparentnosti by xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uvedly xxxxxxx xxxxx, zápůjček x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x podmínek včetně xxxxxxxxxx, xxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu

14. Xxxxxx xxxxxx politických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §17 xxxx. 4 až 7 xxxxxx x. 424/1991 Xx. (jakož i x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odkazují) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a nových xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx členy xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx jdoucích volebních xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx probíhajícího volebního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x upřednostnění xxxxxxxxxxxx politických stran. Xxxxxxxxxxxxx uvádí, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx - x xxxx xxxxxx návrhu - xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx strana xxxxxxxx demokratická, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX 09. Podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx kritérium pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvolena xxx xxxxxxxxx xxx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

15. Napadenou xxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo (xxxx xxx "XXX"), která xxxx dle xxxxxxxx xxxxxx pro napadený xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx právní úprava xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx politická xxxxxx pronikla xxx xx Spolkového sněmu, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx. Je xxxx xxxxxxxxxxx než xxxxxx xxxxx. Xxxxxx rozdílem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XXX z xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxx s xx xxxxxxx získává xxxxxxx ještě i x xxxxxxxxxxxx volebním xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Spolkového xxxxxxxxx xxxxx, která klade xxxxx na xxxxxx x faktickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx financování x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx šancí xxxxxxxxxxx stran. Podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx takovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Vedle xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx namítá xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 5 Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xx praktickém příkladu xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (5,1 % x 4 % xxxxx) mohou xx xxxxxx xxxxx obdržet xxxxxxx xxxxxxxx objem xxxxxxxx podpory. Tento xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx účastníků x vedlejší xxxxxxxxx xxxxxx, replika navrhovatelky

17. Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xx dne 4. xxxxxx 2017 xx xxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxx legislativního xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx č. 302/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x. 569 (vládní xxxxx) v xxxxxx xxxxx xxx 20. xxxxx 2015 a xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx x garančnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Druhé xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx ve xxxxx 12. dubna 2016 x 1. xxxxxx 2016 x pozměňovací xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx sněmovní xxxx x. 569/7. Třetí xxxxx návrhu zákona xxxxxxxx xxx 29. xxxxxx 2016 x xxxxx zákona xxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx pozměňovacích xxxxxx xxxxxxxx Martina Xxxxxx (xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úvěrů) x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx navýšení xxxxxx příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z 855 000 Xx na 900 000 Xx).

18. Xxxxx ve svém xxxxxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 2017 xxxxx, xx návrh xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx 28. xxxxxxxx 2016 x xxxx xx xxxxxxxxx číslo xxxxx 309 (10. xxxxxxx období). Garančním xxxxxxx byl stanoven xxxxxxx-xxxxxx xxxxx (jediný xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx zákona přikázán), xxxxx Senátu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx postoupeném Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx xxx 24. srpna 2016. X rozpravě xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx Xxxx Šesták, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x upozornil, xx xxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx politické xxxxxxx" x nepřímé xxxxxxxxxxxx xxxxxxx politických stran. Xx xx xxxxxxxx x obecné xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Dienstbier, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx neomezovala, xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx x transparentnost x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxx poskytovatelů xxxxx x zápůjček xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x půjčování xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx, xx xxxxxxxx obecná rozprava, xxxx hlasováno o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx 37 xxxxxxxx xxx xxxxxx 62 xxxxxxxx, xxxxx nehlasoval xxxxx xxxxxxx.

19. Vláda schválila xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x. 335 xx dne 3. xxxxxx 2017 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx zákona č. 424/1991 Sb. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx 6. xxxxxx 2017 xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx oblastem xxxxxxxxxx ustanovení.

20. X xxxxxxx protiústavnosti stanovení xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx již x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 10/03. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stávajícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx poslaneckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Strany xxxxxxxx xx volbách x xxxx 2006, Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x roce 2010, dále parlamentní xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx x návrat KDU-ČSL xx Poslanecké xxxxxxxx x xxxx 2013.

21. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx politický systém xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxx v xxxxx případě xxxx Xxxxxx xxxxxxxx. Vláda xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 53/2000 ze xxx 27.2.2001 (X 36/21 XxXX 313; 98/2001 Sb.) xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxx příspěvku xxxxxxxxx, učinil tak x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zvyšoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx vlády v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx strany, xxxxxxxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx jiná.

22. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx limitů xxx xxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xx xxxxx x xxxx evropských xxxxx x xx odůvodněno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx donátorů xx politickou xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx čl. 5 Xxxxxx. Xxxxx xxxx uvádí, že xxxxxxxxxxxxx xxxx příkladem xxxxxxxxx strany, pro xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran (x xxxxxxx xxxx xxx 3 000 000 Xx). Tento xxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecného xxxxx na neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx "xxxxxxxx xxxxx".

23. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úvěrů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx argumentuje xxx, xx xx xxxxx vycházet x xxxxxxxxxxx xxxxxx principu xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx [xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 16/98 xx xxx 17.2.1999 (X 25/13 XxXX 177; 68/1999 Sb.)], xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx takovou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva, x xxxxxxxx tím xxxx xxxxxxxx rovnosti, anebo xxxxx, jsou-li rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx arbitrárně. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx jeden z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx předně xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právo "xxxxxx úvěr xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxx jiného) xxxxxxxx". X tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx lze vnímat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxxxxxxx xx xxxxx čl. 26 xxxx. 2 Listiny, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxx, xxxxxxx spadá xxx xxxxx čl. 41 xxxx. 1 Listiny.

24. Xxxxx dále xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx omezení xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx. Xxxxx předně odkazuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xx sněmovnímu tisku 569/0, xxxxx xxxxxxx x zákon č. 302/2016 Sb. xxxxxxxxxxxx xxxxx č. 424/1991 Sb., xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx především x kontextu s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ... ". Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran privilegované xxxxx jejich roh x reprezentativní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx financování politických xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxxx xxxxx a zápůjček xxx xx banky x xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx posílení xxxxxxxxxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx tedy xxxxxxxx xxxxxx legitimní cíl, xx racionální, xxxx xxxxxxxxxx a je x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx obecný xxxxxx nad bankami x xx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxx xxxx na xxxxxxx §38 odst. 3 zákona č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx. Identifikaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx namítané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxxxxx čl. 5 Xxxxxx.

25. Xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx i pozitivně xxxx xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx potřeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákona xxxxxx a xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 163/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx č. 141/2011 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvádí, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyloučení xxxxxxxx bank xxx xxxxxxxxxxx úvěrů.

26. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx politických xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému. Xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx instituty xxxx xxxxxx xxx §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 424/1991 Xx. xxxxxxxx základní charakteristiky xxxxxxxxxxxxxx politického xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx toto xxxxxxxxxxx díky povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

27. Xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx příspěvku na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, má-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, což xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx zákona č. 303/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx xx zrušením xxxxxxx veřejné prospěšnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

28. Xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxx vlády xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

29. Xxxxx xxxxx zákonodárce nevybočil xx svého prostoru xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx státní příspěvek xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navázal xx volební výsledky xxx do Poslanecké xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx zde odkazuje xx xxxxx Ústavního xxxxx sp. zn. Xx. ÚS 10/03 x xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx odůvodňuje xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Spojení x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny reflektuje xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxx. Xxxxx ní xx tak xxxxxxxxxxxx, xxxxx zákonodárce odvozuje xxxxxxxx podporu politickým xxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxx napadené xxxxxx xxxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovny xx xxxxx xxxxxx "xxxxxxx", x že xx tedy xxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxxxx xx německé xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx opomněla xx xxxxx stran, xxx xx byly oprávněny xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx XXX-XXX.

31. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx politických xxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx německého Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu na xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stranách x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx institut xxxxxxxxxxxxx xxxx typ xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx strany x že xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (občanský zákoník, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx atd.), snižuje xx x riziko xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

32. Xxxxxxx ochránkyně práv xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §69 xxxx. 3 zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

33. Xxxxxxxxxxxxx se xx své xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx 24. xxxxx 2017, xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx 3% xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx příspěvku a x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

34. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 3 000 000 Xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx politických xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxx mezi politickými xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx odmítnutí xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx určitého chování xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

35. X xxxxxxxxxxxx xxxxx x zápůjček xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx na protiústavním xxxxxx předmětného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx hospodářsky xxxxx politické strany, xxxxxxx xxxx xx xxxx zúžení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X námitce xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx průhlednosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytovatelem xxxxx xx xxxxxxxxx (x to x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), problém je x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Navrhovatelka xxxxxxxx, xx nepřiměřenost xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx poslance Plíška, xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozměňovacího návrhu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxx xxxxx.

36. Navrhovatelka xxxxxx též argument xxxxx, xx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran na xxxxxx formách xxxxxxxxxxx, xxx jsou úvěry x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx podnět x xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx navrhovatelky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx velkým xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, kdežto xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx obsažená xx xxxxxxxx č. 163/2014 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování úvěrů xxxxxxx. Xxxxxxxxx zejména xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx §34 vyhlášky) x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx případem. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problematičností xxxxxxx přezkoumatelnosti rozhodnutí xxxx x (xx)xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

37. Xxxxxxx x tvrzení xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stávající xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx charakter politického xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx etablovaných xxxxxxxxxxx xxxxx.

X.

Xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx x podmínky řízení

38. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx 18 xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx Xxx Xxxxxx a xxx xx xxxxxxxxxx x záhlaví uvedeným xxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb. xxxxxx xx xxxxxxx §64 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx každý xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrdil, xx xx k návrhu xxxxxxxxx. Je proto xxxxxxxxxx považovat xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

39. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 302/2016 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxx: Xxxxxxxxx Čuba, Xxxxx Dernerová, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx a Eliška Xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 18 senátorů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx a senátorek xxx xxxxx xxxxxx č. 302/2016 Sb. xxxxxxxxxx, nebyl xx x Xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxxxx 32 xxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx 37 xxxxxxxx (xxxxxxxxx x. 15 xx 27. xxxxxx x 10. xxxxxxx xxxxxx); xxx xxxxx xxxxx xxxx zmíněných xxxxxxxx x senátorek xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxx 25 xxxxxx xx xxx 28.6.2016 xx. xx. Pl. XX 18/15 (X 121/81 SbNU 889; 271/2016 Sb.)]. Za xxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxx x fakt, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx senátora Xxxxxx Xxxxxxx, ve kterém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxxxx strany xxxxxx úvěry, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůbec xxxxxxxxxxx.

40. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním soudu, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., a nejsou xxxx ani xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb. Ústavní xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx nařízení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (§44 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů).

41. K xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx uvádí, xx ačkoli x xxxx žádosti nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx facti, xxxxx xxxxxx x věci xxxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx

42. Xxxxxxx soud xxxxx §68 odst. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxxx xxxxx xx, xxx xx obsah xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx relevantní xxxxxxx.

43. Xxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, byla xx xxxxxx č. 424/1991 Sb. vložena xxxxxxx č. 302/2016 Sb., kromě xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3 x části xxxxxxxxxx ustanovení §20 xxxx. 7 [zákon č. 302/2016 Sb. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 855 000 xx 900 000 (Kč)]. Xxxxx zákona č. 302/2016 Sb. xxx schválen xxxxx xxxxxxxx Parlamentu, x xx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx Poslanecké sněmovny x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x bodech 17 x 18 xxxx, x xxxxxxxx xxx xxx 31. xxxxx 2016 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k podpisu. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxx 21. xxxx 2016 byl xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

44. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 424/1991 Sb. xxxx xxxxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx kompetence a xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx.

45. Xxxx ustanovení §20 xxxx. 3 o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx volbách do Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxx 3 % xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb. novelizací xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 117/1994 Sb. (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 4). Xxxx novela zakotvila x xxxxxxxxx xx xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxx x xxxxx xxxxx přijat x xxxxx v xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byla xxxxxxxxx xxx x xxxxxx Ústavního xxxxx xx. zn. Xx. XX 10/03, xx xxxx xxx proto xx tomto xxxxx xxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy

46. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx předesílá, xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx zkoumat xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (a xxxxxxxxxxxx), xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x x ostatním (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb. x xxxxxx xxx ke všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxx týkajícím xx - xxxxx xx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx. Xxxx x potaz xx tak nutno xxxx. xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "volební zákon"), xxx garantují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx i ta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona č. 302/2016 Sb., xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx č. 424/1991 Sb. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxx hospodařením politických xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx soutěže xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx - xxx xxxxxx x krátkodobým - výsledkům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

47. Xxxxxxx xxxx vychází xxx xxxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 424/1991 Sb. x několika xxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

48. X xxxxxxx x čl. 5 Xxxxxx xx politický systém Xxxxx republiky založen xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx respektujících základní xxxxxxxxxxxx principy x xxxxxxxxxxxx násilí jako xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

49. Ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx požadavek xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx politických xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx čl. 22 Xxxxxxx pak zákonná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a svobod x xxxx xxxxxx x používání xxxx xxxxxxxxx x ochraňovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx Xxxxxxxxxx. Xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx by volby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx být "xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx legitimace" x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smyslem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx čas x xxxxxxxx politické xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx soutěž xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx tzv. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx "xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx, že xxxxx xxxxx xx ‘xxxxxx xx čas’, xx xxxxx uplynutí má xxx xxxxx xxxxxxxxxx x tom, koho xxxxxx xxxxxx" (obě xxxxxx XXXXXXXX, X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx: Aleko, 1991, s. 19 x 34). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plyne i x xxxxx xxxx čl. 6 Ústavy, vyjadřující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx menšin. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zavazujícího xxxxxxxxxxx, xxxx aktuální xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx menšina xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dalšími soutěžícími x x podmínkách xxxxx x xxxxx xxxxxxx měla šanci xxxx xx xxxxxxxx.

50. X čl. 20 xxxx. 4 Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) xx státu. Financování xxxxxxxxxxx stran xx xxxxxxxx prostředků xx xxxx x xxxxxx xxxx přípustné, xxxxxxx xxxxxxxxxx jejich význam xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx postupovat x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx volné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevytvářet xxxxxxxxxxx zásahy xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx souladně i x principem svobodného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx (stávajících) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

51. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx aktivního x xxxxxxxxx volebního xxxxx všech občanů Xxxxx xxxxxxxxx xxx čl. 21 odst. 3 x 4 Xxxxxxx x čl. 18, 19 x 102 Ústavy. Xxxxxxx xxxxx (zákonodárce) xxxx těmto xxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x - xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x pro menšinové xxxxx xx názory, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podstoupit pokud xxxxx maximálně xxxxxx (xxxxxxx) soutěž myšlenek x idejí, xxxx xxxxx xxxxx rovnou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zúčastněné xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx těchto základních xxxxxxxx přitom xx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx i x xxxxxxxx xxxxxx kultivace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těch, xxxxx xx jinak xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sféru. Současně xxx xxxx být xxxxxxxx (či xxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxx politického xxxxxxxxx (v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx občana xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx důležitá xxxx xxxxxxx občana xxxxxx), xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx udržení xxxxxxxxxx xxxxxx politického xxxxxxx, xxxxx xxx toho xxxxx xxxxxx vůle xxxxxxxxxxx participovat na xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx odráží právě x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, který x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k závěru xxxxx xxxxxx, xx xxxxx volených zástupců xxxxxx svůj xxxxxxxxxxx xxxxx, a tedy x neochotě xxxxxxxx xxxxx elektorátu xxxxx xx xxxxxxxx samotného xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jednak xxxxx xxxx k nezamýšlené xxxxxxxxxx marginalizaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx (xxxxxxx) vyústit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

52. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx x čl. 83 Ústavy xxxxxx ochrana ústavnosti. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx právě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxx xxxxx právnických xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx xx proto xxxxx x potřebném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxxx, tedy sice xx xxxxxx jedné xxxxxxxxxxx xxxxxxx značně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xx xxxxxx druhé xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx - riziko, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx striktně xxxxxx xxxxxx, x xx xx úkor xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx mohou xxxxxxx ovlivnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přezkumu x cílem xxxxxxx, xxx tato xxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx klíčových ústavních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx občanů.

VIII.

Vlastní xxxxxxxxx přezkum

53. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb., xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, tak xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran. V xxxxx oblasti jde x xxxxxxxxxx zakotvující xxxxxxx 3 % xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx stanovící xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx částku 900 000 Kč. Druhá xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dary xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx roční xxxx nad 3 000 000 Xx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezující okruh xxxxxxxxxxx poskytovatelů úvěrů x zápůjček xxx xx xxxxx registrované xx území Xxxxx xxxxxxxxx. A konečně x xxxxxxx čtvrté xx xxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx institutů.

54. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx nikterak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že část xxxxxxxx xxxxx stávající xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nicméně xxxx xxxxxxxx, xxx xx zákonodárcem xxxxxxx xxxxx optimální, xxxxx (xxxxxx) xxx xx xxxxxxx souladný, resp. xxx působení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx (xxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx deficity. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [xxx nález sp. xx. Xx. XX 26/94 ze xxx 18.10.1995 (X 62/4 XxXX 113; 296/1995 Sb.)], xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x Ústavou, xx nicméně současně xxxxx, že nesmí xxx xxxxxxxxx tak, xxx x) znemožňovalo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx usilovat x xxxxxxxxxxx zastoupení (čl. 5 Xxxxxx a čl. 22 Listiny), xxx xxx xxx x) x xxxxxxxx velkorysých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany zcela xxxxxxxxxxx xx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx být x xxxxxxxx xxxx ukotveny x xxxxxxxx společnosti x od členů xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředků (v xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx čl. 20 xxxx. 4 Xxxxxxx - x podrobnostech xxx xxxx).

55. Ve xxxxxxxx xxxxxx xx. zn. Xx. XX 26/94 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx politických xxxxx xxxx "zprostředkujícího xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx" s xxx, xx "xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sborů a xxxxxx samosprávy". Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxx xxxxxxxxx, že tato xxxxxxx xx své xxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x čl. 5 Xxxxxx, x čl. 2 xxxx. 3 Ústavy ("Xxxxxx moc slouží xxxx xxxxxxx ... ") x xxx x čl. 20 Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx "xxxxxxxx podpora xxxxxxxxxxx xxxxx xx nepochybně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx však xxxxx vycházet x xxxx, xx čím xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx dotovány xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx v občanské xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxx xxxxx oslabovat úsilí xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnit xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx milost státu xxxxx xx na xxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx".

56. X xxxxxxxxxx na xx xx xxxxxxx připomenout, xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx představovalo x České xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx v xxxx přijetí zákona č. 424/1991 Sb. a x xxxxxxx letech jeho xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nerovnosti xxxx těmi politickými xxxxxxxx, xxx vlastnily xxxxxxxx majetek x (xxxx. nebo) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jedné, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx ani xxxxxx x toho xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx pohledu nemohly xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkurenceschopné. Xxxxxx x adekvátním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vnímat v xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx akcentovaný odkaz xx čl. 20 xxxx. 4 Xxxxxxx, tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx sp. xx. Xx. XX 26/94, xxxx v xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež umožňovalo Xxxxxxxxxx kontrolnímu úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx soukromoprávních xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx vhodné xxx xx zřeteli xxxxxxxxxx, xx čl. 20 xxxx. 4 Xxxxxxx xx x prvé xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ústavodárce na xxxxx čl. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x. 100/1960 Xx., Ústava Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 29.11.1989, (xxxx. např. XXXXXXXXX, X., ŠIMÍČEK, X., XXXXXXXX, T., XXXXXXXX, X. x xxx. Listina základních xxxx a xxxxxx - Xxxxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2012, x. 489), tedy xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx), x xxxxx xxxxx natrvalo xxxxxxxx se xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx bylo xxxxx - xxx dalšího (xxx xxxx) - xxxxxxx ústavněprávní omezení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

57. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x (potenciálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx) předpokladu, že x xxxxx nabízející xx škály možných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx opouští některé xxxxxxx vyslovené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx modelů, x xx ani x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx "pólových"; xxxx jak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, tak xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx pilíř xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx strany xxxx xxxxx odkázány xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx - xxx xxxxxxx - xxxxxxx nesouladné. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx varianty xxxxxxx xxxxxx - xxx v rámci xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx - xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že by xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx způsobovala xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a negativní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx variant, a xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxx k xxxxxxxx negativních důsledků xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x k xxxxxxxx jejích xxxxxxx (x xxxx i xx xxxxxxxxxx neblahých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx slovy, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx státnímu, xx xxxx, vždy (opět x potenciálně představitelnou xxxxxxxx) xxx x "xxx x nulovým xxxxxxx", xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx varianty xxxxxxxx - x xxxxxx věci - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhé. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx kupř. (stručně xxxxxxxxx) xxxxxxx, xx x případě zpřísnění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx soukromoprávních xxxx (xxxxxxx nyní xx xx, xxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx a xxxxxxxx) sice dochází xx xxxxxxx rizika, xx daná politická xxxxxx xxxx pod xxxxxxxxx (x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx soukromoprávních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx zájmy, současně xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, že daná xxxxxxxxx strana - xxxxxxxx - posílí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx žádnou xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx zakotvena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (viz xxxx). Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx takový xxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxx xx xxxxxx politická xxxxxx vskutku ztratila xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ztratila by (x xxxxxxx krátké xxxx) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x prostředků xxxxx. Naproti tomu xx apriorní "xxxxx" xxxxxx xxx považován xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx politických xxxxx xxxxxxx z členských xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x neúměrnému xxxxxxxx významu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x těch segmentech xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx zůstat xxxxxxxxxx.

58. X xxxxx ústavněprávního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxxxx stran xxxxxxxxxx xxxxxxx deficity (jelikož xxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxx xxxx xxxxx očekávat xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx posoudí, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx nezpůsobují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx volné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxxx samotné xxxxxxxx čl. 5 Ústavy x čl. 22 Xxxxxxx.

59. Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx posouzení xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxx x předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx být naplněn čl. 5 Ústavy xx xxxxxxx x čl. 20 xxxx. 4 Xxxxxxx), xxxx - xxxxxx xxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxx volbami xx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx (xxxx xxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastoupení xxxxxx, disponuje-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (musí) x xxxx xxx postavení x relativně krátké xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx části elektorátu. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x demokratickém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx platí pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx politické xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx financování politických xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zastoupených x Xxxxxxxxxx "ve xxxxxxx xxxx", xxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxx xxxx systém x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze zřetele, xx x když xx zákonodárce v xxxxx ohledu "xxxxxxx", xxxxxxx Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx budoucími xxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx přesně předjímat, x xxxx x xxxx přijímání xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodují - xxx xxxxx xxxxx - xxx xxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx"; xxxxx z xxxxxx xxxxx (xxxx xx xxxxxxxxxxx, že nedochází x xxxxxxxx čl. 5 Xxxxxx ve spojení x čl. 20 odst. 4 Xxxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx zisk (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx stejný xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

60. Z předestřených xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx otázku, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxxxx xxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stran xx xxxxxxxx parlamentními xx xxxxxxx stranickému systému xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) natolik, xx jim xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem (xxxx ideálně na xxxx Xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx - xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx přitom Ústavní xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx každá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx - z dlouhodobého xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx (xxx xxxxx "xx vytváření xxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxx vyšších územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx " v §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 424/1991 Xx.); x xxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx, že xxxxxxxxx strana, xxx xxxxxxxxxx xxxx x xx získat x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x takové xxxxxxxxxx buď xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pak spíše xxx x xxxxxx xxxxxxx sdružení), anebo x něj usiluje xxxxxxxxx, x při xxxxxxxxx ústavní konformity xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx považovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určitý xxxxxxxxx práh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx politických xxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x (taktéž jistě xx xxx vyvratitelného) xxxxxxxxxxx, že x xxxxxx pluralitním xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx štěpících (konfliktních) xxxxx (xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx teorie xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxx je xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájem xxxxxxxxxxx x některé xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, která dlouhodobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx štěpící xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zájem xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx zastoupená politická xxxxxx (xx xxxxxx). X xxxxxxx posledních xxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxx) namístě (vyvratitelná) xxxxxxxx, xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jejich neschopnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxx x xxxx xxx ústavněprávní xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx, že xxxxxx dlouhodobá neúspěšnost xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nikoliv x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx slovy, existence xxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx důsledkem xxxxxx xxxxxx, xxx xx důsledkem nezájmu xxxxxx (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

61. Z předestřených xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx hodnotil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx oblastem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx následující.

A. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxx xxxxxxxx xxxxxxx příspěvku x výše příspěvku xx xxxxxx poslance xxxx senátora v xxxxxx 900 000 Xx

62. Xxxxxxxxxxxxx shledává xxxxxxx xxx přiznání xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 % xxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxx příspěvku xx mandát poslance xxxx senátora x xxxxxx 900 000 Xx xxxxxxxxx s čl. 5 Ústavy, čl. 22 Xxxxxxx a čl. 20 xxxx. 4 Listiny.

63. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx, pak xxxxxxxx (xxxxxxx)xxxxxx otázkou xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx sp. zn. Xx. ÚS 10/03 xx xxx 19.1.2005 (X 9/36 XxXX 85; 86/2005 Sb.), xxxxxx (xxxx jiné) xxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §20 odst. 4 (xx 1.1.2017 xxxxxxxxxx jako ustanovení §20 xxxx. 3) x §20 xxxx. 6 xxxxxx č. 424/1991 Sb., xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 3 % xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výši. Xxxxxxx xxxx nicméně xxxxxxxxxx, že ačkoliv xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxx předmětem xxxx, x xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx "xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§35 odst. 1 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx). Ústavní xxxx xx totiž xx xx, xx x xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx sp. xx. Pl. ÚS 10/03 xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxxx. xxxxx xx xxx 24.1.2001 xx. xx. Xx. XX 42/2000 (N 16/21 XxXX 113; 64/2001 Sb.), xxxx XX.2, x nález ze xxx 5.12.2001 xx. xx. Pl. XX 9/01 (X 192/24 XxXX 419; 35/2002 Sb.), xxxx X] vyznačujícím xx xxxxxxxx dynamickým xxxxxxx xxxxxxxxxxx (stranického) xxxxxxx, tak x x dalším zásadním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx i x xxxx, že nález xx. zn. Xx. XX 10/03 byl xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolu x ústavní stížností xxxxx §74 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx zákona č. 48/2002 Sb., [§64 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. tehdy xxxx. x) xxxxx xxxxxx], xxxxxx x nynějším xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx], xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopadu xxxx zákonných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx tak x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nálezu sp. xx. Xx. ÚS 10/03, xxxx xxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxx xxxxx 2). Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 10/03, xxxx však současně xxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezpochybňuje některé xxxxxx přijaté dříve x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx, resp. xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jež žádá x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx napadené tříprocentní xxxxxxx.

64. Xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxxxx, x připomenout xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Ústavní xxxx x předchozím xxxxxx xxxxxx.

65. X xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 10/03 xxxxxxxxxxx ("XXX sdružení xxxxxxxxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 3% xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vůči menším xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x to, xx je nárok xx xxxxxxx stálého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výsledku xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny, x xxxxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx věci.

66. Xxxxxxx xxxx předchozí xxxxx xx xxxxxxx 3% hranice xxxxx xxx výplatu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odlišný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxx souvislosti xxxxxxxxxxx: "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx příležitostí xxxxxxxxxxxx xx pluralitním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přitom xxxxxxxx účely, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx politickým stranám xxxxxxxxxx xxxxxxxx ‘vážnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx’ xxxxxxxx ‘xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stran’ xxxxx xx volební soutěži. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx x nálezu sp. xx. Xx. XX 30/98 xxxxxxx xxxx ‘xxxxxxxx’ v xxxxx ‘xxxxx 1 %’ x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx hlasů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx úrovní 1,5 %. Příspěvek xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx. Podmínkou xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx volbách do Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxx xx Senátu (§20 xxxx. 5 xxxxxx x. 424/1991 Sb.), xx. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx příspěvek xx xxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx je x něj podmínkou xxxxxxx konformity zajištění xxxxxxxxxxx pluralitního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxx výrazně xxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proporcionálního xxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 % xx xxxxxxx získaných xxxxxxxx hlasů, xxxx xxxxxxx x 40 % xxxxx, xxx xx xxxx uzavírací xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx garantování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x úhrady xxxxxxxxx xxxxxxx politických xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx."

67. Xxxxxxx xxxx současně x citovaném xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx nálezech: "Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx volná soutěž xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx-xx snaha xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx velké xx xxxxx x xxxxxxxx xxx přímo či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx postavením, a xxxx i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxx kroky označit xx xxxxxxx. Nelze xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx působení při xxxxxx xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Maximu rovnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx x otevřenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ‘xxxxxxx’ jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xx. xx. Xx. ÚS 3/96, sp. xx. Xx. XX 42/2000), xxxxx x účely xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran (xx. xx. Pl. ÚS 53/2000)." Nárok na xxxxx příspěvek xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx otevřenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

68. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3% xxxxxxx hlasů konečně xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xx: "[snížení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxxx stran pod xxxxxxx 3 % ... xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ale xxxxxx rozšiřuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x tom xxxxx, x nímž xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx navýšení xxxxxxxxx xx xxxxxx rozpočet xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx nachází xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."

69. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vznik nároku xx xxxxx xxxxxxxxx (x xxxx xxxx) xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xx xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nálezu xxxx dána xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx [xxxxx] xxxxxx xxxxxxx x sledovaným účelem". Xxxx xxxxx odvodil x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x ústavním systému: "Xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx definici xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx subjektivity, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nutno xxxxx vyvodit z xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx právní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pluralitního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pluralitních, diferencovaných xxxxx. Xxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxxxxx obcí x krajů ... X xxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx spojuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Dle xxxxxxxxx systému Xxxxx xxxxxxxxx nedisponují xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x neparticipují xxxxxxx mírou na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nemají xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jí xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxx, protiváhy. Odvozuje-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx, zrcadlí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx, xxxx. potenciální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx moci xxxxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx výkonné - xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxx xx výsledků xxxxx xx obecních, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx pojmovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xx významu xxxxxxxxxx, x nikoli toliko xxxxxxxxxx relevantního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx." Xxxxxxxx stálého xxxxxxxxx na patřičnou xxxxxxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx posoudil Xxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx výsadní x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

70. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hranice xxx xxxxxxx stálého xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxx jen od xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

71. Stěžejní argument xxxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx závěrů xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stranického xxxxxxx" (xxxx zdůrazňuje, xx "xxxxxxxx xxxxxx financované xxxxxxxxxxx, resp. založené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nelze brát xxxx xxxxx opaku"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatelka xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hranice pro xxxxx xxxxxx na xxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x x této xxxxxxxxxxx xxxxxx, že adekvátní xx xxxx stanovení xxxx xxxxxxx ve xxxx 2 %.

72. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xx pohybuje xxxxx okolo xxxx 3% xxxxxxx. Na xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxx 2010 uvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx zelených (xxxx 2,44 % xxxxx, xxxxxx financování xx xxxxx příspěvku xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxx 12,8 milionů Xx) a strany Xxxxxxxxxx - xxxx X. Xxxxxxxxxx (zisk 3,67 % xxxxx, xxxxxx financování xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxx 49 xxxxxxx Xx). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x,5xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx situace xx xxxxxxxxxx x xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2013 xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (zisk 2,46 % xxxxx, částka xxx 12,3 xxxxxxx Xx), Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx 2,66 % hlasů, částka xxx 13,2 milionů Xx) a Xxxxxx xxxxxxxx (xxxx 3,19 % xxxxx, xxxxxx 41,5 milionů Xx).

73. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x povahy xxxx xxxxxxx, xx výše xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxx xx právě x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vždy "xxxxxxx". Xxxxxxxx právní xxxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxx přinejmenším xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: a) strana, xxx ve xxxxxxx xx Poslanecké sněmovny xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxx") alespoň 5 % xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; b) xxxxxx s volebním xxxxxx 3 % x výše, ale xxxxxxxxxxxx uzavírací xxxxxxxx 5 %, xxxxx - xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx jiném xxxx xxxxx - xx xxxxx xx stálý xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxxxx strana, xxxxx xxx navíc xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx senátora, xxxxxxxxx zastupitele xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x) xxxxxx s xxxxxxxx ziskem 1,5 % x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx 3 %, která - xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx - xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x) obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxx xxxxx vyslala xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x) xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 1,5 %, x xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx úmyslu xx volební xxxxxxx, x jíž xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x) xxxxxxxx definovaná xxxxxx, která xxx xxxxx xxxxxxx minimálně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx na rozdíl xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ústavní deficity xxxxxxxxxx, a xx x x xxx xxxxxxxx, xx ke xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxx "xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx eliminovaly. Podle xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx ratio. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nepřekonají xxxxxxx 1,5 %, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (viz xxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx [x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx od věci xxxxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůle x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx alespoň 6 % xxxxx - xxx §61 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona]. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (petitem návrhu) xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx důvod pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx zastoupení x Poslanecké xxxxxxxx, x xxxx, xxx xxxxxxxxx volební xxxxxxxx xxx "vstup" xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pouze vnitřní (x xxx xxxxxx xxxxxx nedůvodně xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,5 % xxxxxxxx hlasů xxx xxxxxxxxxx volbách, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx ohledu xxxx xxxxxxx podle xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx xxxxxx vyslovené x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 10/03, pročež xx xxx postačí v xxxxxxxx xxxxxxx.

74. Podle xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kritéria míry xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxx skupiny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx (a xxxxxxxxx) podmínky xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranami. Xxxx xx - xxxxxx xxxxx - xxxxx (ještě) vytváří xxxxxxxx pro zdravou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx stávajících i xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx namístě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uchování xxxxxxxx xxxxxxxxx debaty, v xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx většinové x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx otevřené xxxxxxxxx diskuse, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx principu xxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xx čas (xxx čl. 21 xxxx. 2 Listiny).

75. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx napadená xxxxxx xxxxxx "neumožňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stranického xxxxxxx", xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxxxx x xxxx řadě xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxx xx xxxxx 20. x 21. října 2017. Aniž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx detailů, xxxxxxx připomenout, xx x) xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx počet politických xxxxx xx vzniku Xxxxx xxxxxxxxx, b) xxx x těchto xxxxxx politických xxxxx xxxxxx (xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx volebním xxxxxxx xxxxxxxxxx, x) xxxx 60 % xxxxxxx získaly xxxxxx, xxxxx nebyly xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2013 x Xxxxxxxxxx sněmovně zastoupeny, x xx je xxxxxxxxxxxxxx, x) xxxxx xxxx xxxxxxxx definované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx deseti xxxx xxxxx neexistovaly. Xx xxxxx argumentace, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxx" strany, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx 1996 xx roku 2010 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx (x xxxxx x xxxx 2006 dosáhl xxxxx xxxxxx 67,7 % xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx 18,6 % všech xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nových (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx x xx xxxx xxxxx "velkých" x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx stále xxxxx xx xxxxxx korelace, xxxxxxx kauzality), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je (xxxxx x xxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx) dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x čl. 5 Xxxxxx x čl. 22 Xxxxxxx.

76. Xxx názornost xx xxxxxx připomenout xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx pirátské xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx strana xxxxxxx x xxxx xxxx 2009, xx xxxxxxx do Poslanecké xxxxxxxx x xxxx 2010 xxxxxxxx 0,8 % hlasů, x xxxx 2012 spolunominovala xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxx, xx sněmovních volbách xx xxxxxx xxxx 2013 získala 2,66 % xxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2014 xxxxxxxx 4,78 % hlasů x x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podzim roku 2014 xxxxxxx (xxxx xxxx) čtyři mandáty x Zastupitelstvu xxxxxxxx xxxxx Prahy. Postupný x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pak xxxxxxx x xxxx 10,79 % xxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx roku 2017.

77. Xx xxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxx (a xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty x obdobném xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx možno xxxxxxxxxxxx demonstrovat skutečnost, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hranice 1,5 %) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x roce 2013 xxxxxxx 2,66 % xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů, x (xxxxxx x s xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx svoje xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx volbách, ve xxxxxxxxxx volbách x xxxx 2010 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx - blok X. Xxxxxxxxxx 3,67 % xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXX VZHŮRU - Xxxxxxx xxxx) xxxx obdržela x xxxxxxxxxxxxx sněmovních volbách xxx xxxxx 0,42 % xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx; obdobně Xxxxxx xxxxxxxx, zastoupená v Xxxxxxxxxx sněmovně (x xx vládě) ve xxxxxxxx období 2006 xx 2010, xx xxxxxxxxxx volbách x xxxx 2013 xxxxxxx 3,19 % xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx volbách xx Poslanecké xxxxxxxx xxxx nepřekročila xxx xxxxxxx 1,5 %.

78. Xxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxxxxxxxx ani zřetelný xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyznačující xx xxxxxxxx vzrůstajícím xxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně, xxxx. těch, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xx volbách xxxxxxxx x letech 2006 x 2010 xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 5 xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx 2013 xx xxxx 7 xxxxx x x xxxx 2017 xxx xxxxxxxxx 9 xxxxx; xxxxx xx stálý xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2006 pěti stranám, x xxxxxx 2010 x 2013 osmi x xxxx 2017 xxx devíti xxxxxxx.

79. Xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx navrhovatelce přisvědčit, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strany xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx. Xx totiž xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tříprocentní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hranice, a xxxx vznik xxxxxx xx xxxxx státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nezaručuje "ochranu" xxxx xxxxxxxxx (volební) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx politických xxxxxxxx.

80. Xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 10/03 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx voleb xx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx spadají xx xxxxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx mimo xxxx xxxxxx i na xxxxxxx xxxxxx, xxx (xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx (x rozumné xxxxxxxx x výsledkům xxxxxxxxxx xxxxx) bonifikuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx zohledňuje x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

81. Pokud xxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §20 odst. 7 xxxxxx x. 424/1991 Xx., xxx obdobnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxx (xxxxx x xxxxxx 1 000 000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx) xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x nálezu xx. xx. Pl. XX 53/2000 xx xxx 27.2.2001 (N 36/21 XxXX 313; 98/2001 Sb.). Xxxxx toho xxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx tehdejší xxxxx xxxx v §20 xxxx. 4 téhož xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx volbách do Xxxxxxxxxx sněmovny získala xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, by xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ač by xxx xxxx minule xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxx, x xx x xxxxxxx, pokud xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezískala xxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně.

82. X posuzovaném návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx §20 odst. 7 xxxxxx č. 424/1991 Sb., x xx ve slovech "xx mandát xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 900 000 Xx", xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx argumentaci, proč xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nepředkládá; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx celkové částky xxxxxx podpory, xxx - xxxxx v xxxxxxxx xxxxx nastavené xxxxxx - obdrží xx jedné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx překoná xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uzavírací klauzuli, x xx straně xxxxx xxxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx méně, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx již dříve xxxxxxxxx premisy, xxx xxxxxxx je namístě xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx - x dané xxxx - plní xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zastupitelské xxxxxxxxxx xxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx akcentem xx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx níž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

83. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx napadená xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx mandát xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxx č. 424/1991 Sb. xxxxxxx x. 170/2001 Xx. (xxxxxx xxxxxxxxxxx reagoval na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. ÚS 53/2000); xxx od xxxxxx 2001 xx xx xxxxx xxxx 2010 (xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx 855 000 Kč) x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx 2017, xxxx po xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx daný xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx výši (ne-li xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx), xxxx. xx xxxx xxxxxx nedošlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhovatelkou xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx třeba xxx xx širšího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx relevantní - xxx-xx x státní xxxxxxxxx - výše xxxxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx x roce 2001 xxxx xxxxxxx xxxxxx státního rozpočtu xxxxxxxxx na 636 197 400 000 Xx x xxxx xxxxxxx výdaje xx 685 177 300 000 Xx (§1 xxxxxx č. 491/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx rok 2001), x roce 2017 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx příjmy 1 249 272 037 180 Xx x xxxxxxx xxxxxx 1 309 272 037 180 Xx (§1 xxxxxx x. 457/2016 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 2017). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx průměrná mzda x xxxx 2001 xxxxxx částku 14 793 Xx, x 1. xx 3. xxxxxxxxx 2017, tedy x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podaném xxxxxx, xxxxxxx průměrná xxxx xxxxxx 28 761 Kč. Xx xxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mzdy, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, což xxxxxxx, xx reálně xx xxxxxxxx xxxx xxxx došlo k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx obecně xxxxxxxxxxxxx protiústavnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx neparlamentních, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx konstatovat, xx xx hodnota xxxxxx xxxxxxxx příspěvku - xxx xxxxx - xxxxxxxx snižuje.

84. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx v daném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx každý mandát xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x to xxxxxxx 250 000 Kč xxxxx, což navrhovatelka xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nutno xxxxx xx xxxxxxxxxx kontextu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 252 900 000 Xx xxxxx (tedy 281 xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx 900 000 Kč), podle xxxxxxxxx (nenapadené) xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x něco xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx 185 000 000 Xx xxxxx (xxxxxx 675 krajských zastupitelů + 65 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx 250 000 Xx). Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx postačí x xxxxxxx xxxxxxx mandátu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hlasů než xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Považuje-li xxxx navrhovatelka (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 250 000 Xx xx získaný xxxxxx krajského xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx ústavně konformní, xxxxx x tohoto xxxxxxxx x ústavněprávních xxxxx xxx vytknout xxx xxxxxxxxx ve xxxx 900 000 Xx ročně za xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx.

85. Ani v xxxxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx počtu xxxxxxxx x xxxxxxxx zvolených xx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proto Ústavní xxxx neshledává ústavněprávní xxxxxxxxxx, jež by xxxx vést xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx.

X. Xxxxxxx celkové xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 000 000 Xx

86. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 424/1991 Xx., který xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx celkovou xxxxxx 3 000 000 Xx xxxx xxxxxxx, xx xx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx ve xxxxxx x xx xxxxxx ovládající xxxx xxxxxxxxx, a xxxx, xx se xx xxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strany x xxxxxx xxx 50 000 Kč.

87. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na politické xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxx však xxxxxxxx dopad xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx navzájem, xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx coby xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nimi. Xxx xxxxx xx x nepřípustný xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle čl. 5 Ústavy, který xxxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxxxx" politických xxxxx x rozporu x čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx.

88. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx pořádkem xxxx xxxxxx; Xxxxxxx xxxx proto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx specificky ve xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx poskytnutých xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

89. Stanovení mezní xxxxxxx částky xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxx podle čl. 5 Xxxxxx a čl. 22 Xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strany mohly xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Zároveň jde x zásah do xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx xxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stranu xxxxxxx xxx 3 000 000 Kč, xxxxxxxxxx čl. 17 xxxx. 1 x 2 Listiny. Xxx xxxxx soutěž xxxxxxxxxxx xxxxx, tak xxxxxxx xxxxxxx patří x základním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxx (xxxxx) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x proporčností xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

90. Xxxxxxxx zpráva xx x cíli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nevyjadřuje, xxxx xxx xxxxxxxxxx: "Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx straně x xxxxx se navrhuje x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x horní xxxxxxx. Zohledňuje xx xxxxxx vztah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami."

91. Xxx hledání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx motivace xxxxxxx x xxxxxxxxxx daru xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bývají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx: "x) ideologický xx xxxxxxxxxxxx, jenž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dárce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) blízkou xxxxxxxxxx xxxxxx xx kandidáta, x zvýšit tak xxxx xxxxx xx xxxxxx; x) zajištění xxxxxxxxxx postavení, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx politické xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx člena-dárce x xxxxx hierarchické xxxxxxxxx xxxxxx strany xxxx xx xxxxxxxxxx listině); x) xxxxxxxxx materiálních xxxxx či xxxxx, xxx. xxxxxxx xxxx xxx xxx,xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx." (KYSELA, J., XXXXX, X. Zákon x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx stranách a xxxxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2017, s. 115).

92. Prizmatem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako hlavní xxxxx pro zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx snaha zákonodárce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx spojeno x xxxxxx očekáváním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x s xxxxxx, že výše xxxx adekvátně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx důvodem bývá xxxxx xxxxxxxx svobodnou (xxxxxx) a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dárce, xx měly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ovlivňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soutěže xxxx celku. Xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx se xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx omezení z xxxxxx ochrany "práv x xxxxxx xxxxxxx" x čl. 17 xxxx. 4 Xxxxxxx) považuje Xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx x zakotvení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx prostředek k xxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxx pomyslný xxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx politické xxxxxxx.

93. Xxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje porovnávání xxxxxxxxx omezení částkou 3 000 000 Xx na xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx dostupnými prostředky, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx dosahovaly xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx principů xxxxx soutěže xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jedné xxxxx xxxx xxx xxxxxxx celkovou xxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx politických stran xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. Rakousko xx XXX), resp. uplatňují (x) xxxxxxx xxxx [xxxx. zákaz xxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx povoleného xxxxxx xxxx pro xxxxx politickou xxxxxx xxxx xxxx. x Xxxxxxxxxxx atd.; informace xxxxxxxxx xx studie Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx DRAHORÁD, X., XXXXX, X., XXXXXXXX, Š. Úprava xxxxxxxxxxx politických stran x xxxxxxxxx xxxxxxx xx vybraných xxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxx x. 1.187. (xxxxxxxx xx https://www.psp.cz/ sqw/text/orig2.sqw?idd=20552) a xx studie Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXX, X., XXXXX, R., XXXXX, X. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a potřebné xxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx xx https://www.transparency.cz/wp--content/uploads/financovani_politickych_stran_-_analyza_ eps_tic_a_sou.pdf.pdf)]. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx ohledu xxxxxx vůči politickým xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx srovnání xx xxxxx jmenované xxxxxx (x. 36 x 37), které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xx finanční limit x darů ve xxxxx xxxxxxxx, ale x značnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výše takového xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx značnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, neboť přijatá xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx soutěže politických xxxxx, a xx xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx finanční podporu. Xxxxxxxx ustanovení navíc xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, pouze - x xxxxxxxxxxx xxxxxx - stanovuje xxxxxxxxx finanční xxxx xxxx podpory, xxxx xx xxxxxxxx limitoval xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx též xxxxxxxx xxxxxxx projevu (xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podpora, xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xx" k xxxxxxxx xxxxxx apod.). X xxxxxx důvodů xxx x této xxxxxx regulace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran ze xxxxxxxxxx xxxxxx akceptovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nastavením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, neboť napadené xxxxxxxxxx obstálo ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

94. Xxx úplnost xx namístě xx xxxxxxx vyjádřit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobuje xxxxxxxx diskriminaci "xxxxxxx" xxxxxxxxxxx stran. K xxxx xxxxxxx Ústavní xxxx uvádí, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytování darů, xxxxxxx xxxx xxx x legitimní prostředek, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx "xxxxx" (xxxx. xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přístup xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klauzule, xxx současně vytvoření xxxxxxxx koaliční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx naráží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx klauzule xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx působí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x finanční xxxxxxxx (xxxx. kandidování xxxxx xxxxx xxxxxxxxx strany xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx 5% hranice xxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx sněmovny pravděpodobnější). Xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx aplikovatelnosti xxxxxx omezení i xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nicméně částka 3 000 000 Xx se Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a (xxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podporu jiné xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx okruhu xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

95. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 8 xxxx. x) xxxxxx x. 424/1991 Xx. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí zápůjček x xxxxx, xxxxx xx banky registrované xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 odst. 1 Xxxxxxx, dále rozpor x xxxxxxxxx volné xxxxxxx politických stran xxx čl. 5 Xxxxxx, xxxxxx x čl. 21 Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

96. X xxxxxx xxxxxx platí, že xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stranám xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx překážky jejich xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Jakékoliv xxxxxxx xx tedy xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx legitimní xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx x zároveň xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žádaného xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípustných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x důvodové xxxxxx x xxxxxxxx návrhu xxxxxx proto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxx vyjít z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozměňovacího xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, jenž ve xxxx xxxxxxxxxx akcentoval xxxxxxx "větší transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx "o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxx jasná, čitelná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xx ... vyloučil xxxxxxx xxxxxxxxxx politické xxxxxx xxxxxx úvěrů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx anonymní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xx volbách xxxxxxxx" (http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/047schuz/s047193.htm). Xx xxxxxx namístě uvést, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jak xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpráva, xx xxx xxxxxxxx x vláda ve xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx. konstatuje, xx "[xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx by měla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x věcnou podporou xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx sankcí". Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx, a xx x xxxx xxxxxxx dílčích smyslech, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx tedy jak xx smyslu zajištění xxxxxxxx průhlednosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx smyslu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxxxx.

97. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx to, xx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx x úvěrů, xxx o xxxxx xxxxxx, xxxx že xxxxxxx prostředek je x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sledovaného xxxx x xxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

98. Spatřuje-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x principem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x politických sil xxxxx čl. 5 Xxxxxx x čl. 22 Listiny, xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úvěrem (xx zápůjčkou) x xxxxxxxx (státním xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonitostí xxxxx vychází skutečnost, xx ekonomicky xxxxxx xxxxxxx má menší xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x - xxxxxxxxx - xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx uvažování xxxxxxxxxxxx věřitele xx x zásadě xxxxxx xxx ohledu xx xxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx úvěru (xx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soutěže x čl. 5 Ústavy xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nerovnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pouze ji xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, což xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx dopadá xx xxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxxxxx xxxxx. Není xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx stran xx xxxxx, x xxxx xx ucházet x úvěr xxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx zájmů x xxxxxxxxx dané xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx různé, přičemž x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bankovního xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx potírat x xxxxxxxxx xxxxx míře xxxxxxx důsledky xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx xxxx) xxxxx vnímat xxxxxxxxxx §38 odst. 3 xxxx. k) zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 302/2016 Sb., xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx účely výkonu xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických stran x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx klienta, jež xxxx předmětem bankovního xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Napadené ustanovení xxx xxxx xxxxxxxxx xx. xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

99. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které takříkajíc "xxxx xxxxxx xx xxxx". Dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xx xx xxxxxxxx úvěry nedosáhly xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxx zvláštní zdanění, xxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xx potom xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výměnou xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xx xxxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx politických xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxx nelze xxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxx věřiteli, xxx xxxx, kdy xxxxxxx x úvěr xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx byla (xx) situace, xxx xx xxxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxx neodvislé xx xxxxxxxxxx xxxxx [xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxx č. 198/2009 Xx., x rovném xxxxxxxxx a o xxxxxxxx prostředcích xxxxxxx xxxx diskriminací x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)]. Xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň x xxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx x že xxxxxxxx x tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jako předmět xxxxxxxxx; je xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

100. Podle názoru Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavněprávní deficit, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nikterak nezohledňuje xxxxx "xxxxxxx" politických xxxxx x xxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx získání úvěrů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekonomickému xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitelů, x xxxxx by xxxxxxx skutečná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníků. Xxxxxxxxx xxxxxx úpravu xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx proporcionality xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx, xxxxx chrání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politických xxxxx xx subjektech, xxx nejsou profesionálními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xxxxx "úvěr" xxxxxxxxxx jako speciálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx samotné xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (může xx toliko xxxxxxxxx, xxx xxxx dostačující).

101. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohl xxxx zákonodárce xx xxxxx, xxx by - obdobně xxxx x případě xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx částkou. Ústavní xxxx xx však xxxxxxx, že x xxxxxxx poskytování úvěru xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx eliminovatelnému riziku, xx xx úvěrovaná xxxxxxxxx strana ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx zápůjčky) xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx primární xxxxxxxxxx zájem (xxxxxx) xx xxxxxx splacení xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zatímco x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx politická strana, xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxx, vystavuje "xxxxx" xxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx úvěruje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž poskytovatel xxxxx, xxxx nemusí xxxxxxxx primární xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx úvěru, xxxx xxx kupř. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroky politické xxxxxx xxxxxxxxx, xx (xxx) nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Takové riziko - xxx xxxx xxxxxxxxx - xx xxxxxx x případě xxxx možno víceméně xxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxx, xxx na xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx darů xxxxxxxxxxx subjektem, xx xxxxxx druhé však xxxxxxxxxx způsobem omezuje xxxxx xxxxxxx poskytovatelů xxxxx, je proto x z tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx podporu činnosti xxxxxxxxxxx institutu

102. Navrhovatelka xxxxxxx xxxxxxxx zrušení xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx institutů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx rozpor x xxxxxxxxx nediskriminace podle čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx politických xxxxx podle čl. 5 Xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx jde x relativně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v otázce xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oddílem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx xx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti politického xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx na výši xxxxxxxxx na činnost, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx podle §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 424/1991 Sb. xxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx.

103. Xxxxxxxx xxxxxx x návrhu xxxxxx č. 302/2016 Sb. xxxxx x politickým xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxxx následující: "[X]x účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx politického xxxxxxxxxx ve společnosti x xxx x xxxxxxxxx politického xxxxxxx xxxx xxxxx ..., xx xxxxxxxx doplnit xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx politického xxxxxxxxx - veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx by mělo xxx, xxxxxxx xxxx x řadě vyspělých xxxxxxxxxx demokracií, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx demokratických xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, podpora xxxxxxx xxxxxxx účasti xxxxxx xx xxxxxxxx procesu x x neposlední xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. " (x. 41 x 42 xxxxxxxx xxxxxx).

104. Podle xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx práva a xxxxx příležitosti Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx politických xxxxxxxxx inspirací xxxxxxx xxxx xxx. politických xxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Stiftungen, Parteistiftungen, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxx, xxx zemské xxxxxx. Xxxx nejznámější xxxxx xxxxxxx Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) xxxxxx SPD, Xxxxxx-Xxxxxxxx-Xxxxxxxx (XXX) xxxxxx CDU x Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) xxxxxx CSU. Xxxxx xxxxxxx, že x XXX jsou tyto xxxxxxxxx, xxxxxxxx až xx xxxxxxx na xxxxxxx §55 x xxxx. německého xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Spolkový xxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxx provádí xxxxx x Ministerstvem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx přijat příslušný xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx strany akademiků (xxxx. XXXXXXXXX, X. Xxxxxxxxxxx- xxx- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx Finanzierung parteinaher Xxxxxxxxxx. Berlin: Duncker &xxx; Xxxxxxx, 2003, x XXXXXX, H. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx. Baden-Baden: Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 1999). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sp. zn. 2 BvE 5/83 xx xxx 14.7.1986 [XXxxxXx 73, 1] xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadací xx ve xxxxxxxx xxxxx, ale xx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx politického xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nezávislost xxxxxx xxxxxxxxx na politických xxxxxxxx. V praxi xx znamená xxxxxxxxx xx dodržení přísného xxxxxxx xx jednotlivých xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zároveň xx vyžadováno, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx nadací.

105. I x Xxxxx republice xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x. x., Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, z. x., xxxx CEVRO Institut, x. x.). Xxxxxx xxxxxxxxxx institutům xxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb. xxxx xxx x instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze státního xxxxxxxx. Xxxxxx politické xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx podmínek nárok xx xxxxxx xxxxxxxxx - příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x dovolených xxxxxx politických stran xxxxx §17 odst. 8 písm. x) xxxxxx x. 424/1991 Xx. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx tedy xxx xxxxxx o příjem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx institutu, ačkoliv xxxxxx úprava xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx -xxxxx xxxxxx xx xx xxxx. xxxxxxxxx institut, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx přestupek.

106. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu, xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx hlavním předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx činnost v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §17 xxxx. 4 xxxx. x) až x), xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx životě. Xxxxxxx výsledky své xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňovat xxxx internet (xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5).

107. Xxxxxxxxxxxxxxx hospodaření politických xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxx xxx xxxx povinny xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx jen finanční xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx u xxxx (x obdobných finančních xxxxxxxxx) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx nepřevyšujících xxxxxx 5 000 Xx). Stejně xxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx účely x xxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx a jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (§17a xxxxxx x. 424/1991 Sb.). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx však xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevztahuje xxxxxxxx limit na xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx plnění (§18 xxxx. 2 xxxxxx x. 424/1991 Xx. x xxxxxxxxx). X xxxxxxxxxx §17a odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 424/1991 Xx. xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pouze na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx příspěvek xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu. Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §19k xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 424/1991 Sb., za xxxx xxx xxxxxx xxxxx §19k xxxx. 2 zákona č. 424/1991 Xx. xxxxxx xx výše 200 000 Xx. Podle §18 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 424/1991 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dary xxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění.

108. Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pouze na xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu, xxx xxx poskytován xxx xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxxx politický xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prospěšnosti, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prospěšnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (tedy vláda) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx politických institutů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 303/2017 Sb. byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právní úprava xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institutu xxxxxx účinnosti. Xxxx xxxxxxxxxx však sama x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (a xxxxxx xxxxxxx podpory) xxxxxxxxx.

109. Xxxxx §20 xxxx. 5 zákona x. 424/1991 Sb. xxxxxx nárok xx xxxxx příspěvek politické xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx stranu xxxxxxx xx xxxx xx xxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx roční xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 8 xxxxxx x. 424/1991 Xx. xxxxxx rovnající xx 10 % x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na činnost xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx).

110. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx čl. 5 Xxxxxx x čl. 22 Xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ačkoliv xx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podpoře činnosti xxxxxxxxxxx institutu, xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx názorů xxxxxxxx xx politické xxxxxx, xxxxx xx xxxx zakladatelem nebo xxxxxx. Jelikož xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx řadě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx), xx rozhodnutí xxxxx x xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx náležet, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx volné xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx státní podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx legitimní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx roh, xxxxx xxxx xxxxx důvodové xxxxxx xxxxx. Zároveň xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx považovat xxxx xx vhodný xxxxxxxxxx xxxx podpory, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx roh skutečně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zákonodárce, současně xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do svobodné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nezbytnou míru.

111. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani v xxxxxxx podmínce, že x daným politickým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí získat xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x alespoň xxxx ze tří xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxx, xxx tímto xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxx, xxxxx vskutku reprezentují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

112. Xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxx, xx česká xxxxxxx úprava není xxxxxxxx založena xx xxxxxx xxxxxx personální x organizační samostatnosti xx politických stran, xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxx xxxxxxx politické xxxxxx (xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozsáhlejší). Xxxxx xx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx č. 303/2017 Sb. odpadl xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx prospěšnosti.

IX.

Shrnutí

113. Ústavní xxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přijaté x xxxx předchozích xxxxxxxx, xxx empirické xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx i (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx.

114. Xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx zdát, xx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx v předchozích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politických stran xx státu, je xxxxxxx xxxxxxxxx, že Xxxxxxx soud měl xxx posouzení xxxxxxxx xxxxxx x tento xxxxxxx stále na xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 26/94 xx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx; xx-xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomoc svěřena Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a politických xxxxx, xxx navrhovatelka xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x pozměněnému xxxxxxxx xxxxx přijatých xxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx, jež Xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx volebních kaucí xx vztahu x "xxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxx).

115. X xxxxxx xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xx aktuálnosti x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politických xxxxx xx státu xxxxx čl. 20 xxxx. 4 Listiny, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x důsledku přebujelého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx poukazuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. např. XXXXXX, X., XXXXX, M. Xxxxx x xxxxxxxxxx x politických stranách x politických xxxxxxx - Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Kluwer, 2017, x. 162-163; XXXXXXXXX, X., XXXXXXX, X., XXXXXXXX, X., POSPÍŠIL, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2012, s. 490), xxxxxxxxxxx na sníženou xxxxxxxx získávat příspěvky xx členů politických xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx rovině xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx od (xxxxxxx složek) občanské xxxxxxxxxxx [XXXXX, X. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx strany? Xxxxxx! Xx: ŠIMÍČEK, X. (xx.). Xxxxxxxxxxx politického xxxxxx. Brno: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústav Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2015, x. 135 x xxxx.]. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ukazují, xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx příspěvků xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dané politické xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx samozřejmě xxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jenž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výraznější regulaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx může xx xxxxx míry xxxxxx xxxxxx pozici xxxxxx minulosti, kdy xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxx č. 302/2016 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nové (xxxxxxxxxx staronové) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nárůstu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx čtyř oddělených xxxx xxxxx ustanovení §17a xxxx. 2 xx xxxxxxxxx darů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 5 zákona x. 424/1991 Xx.). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tak xx xxxxxxxxx funkci, aby x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

116. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx podporoval, x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stran x politických xxx x souladu x čl. 5 Xxxxxx x čl. 22 Xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx nevedl x xxxxxxx závislosti xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx patrně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx Ústavní soud xxxxxxxxxx skutečnost, že (x xxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx nevyhnutelně xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpora xx strany xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx stranám xxxxx neškodí. Právě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx k xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. I xxxxxx xx xx xxx xxx zákonodárce xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx. podmínil xxxxx nároku xx xxxxxx příspěvek xxxxxxxxxx xxxxxx minimální xxxxxxxxxx xxxx politické xxxxxx xxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx režimech x současné xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx vědomí xxxx, xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxx. Současně xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx naplňování čl. 5 Ústavy xx xxxxxxxxxxxx bez potřebné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx k jejímu xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxx (x xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozumné nastavení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

117. Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx právní úprava (xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ústavně xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aprobaci stávajícího xxxxxx, xxxxx - xxx xx xxxx xxxxxxx - Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx (za xxxxxxx předpokladu podstatné xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

118. Ze xxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ústavní xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx uvádí, xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 6 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x platném znění, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

119. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxx na zrušení xxxxxxxxxx §17 xxxx. 8 xxxx. i) xx xxxxxxx "poskytnuté xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" x xxx návrh xx xxxxxxx ustanovení §20 xxxx. 5 xxxx xxxx xxxxxx x. 424/1991 Xx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, výše xxxxxxx xxxxxx proto v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx toliko tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxx xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění zákona č. 48/2002 Sb., pro zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona [xxxx. xxxxx xx xxx 15.5.1996 sp. xx. Xx. XX 3/96 (N 39/5 XxXX 315; 161/1996 Sb.)].

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zaujali x xxxxxxxxxx xxxxx soudci Xxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Suchánek, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx a Vojtěch Xxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx č. 60/2018 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.4.2018.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.