Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

183/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o znalcích a tlumočnících Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní památkové péči Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna horního zákona Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hornické činnosti Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o geologických pracích Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o právu shromažďovacím Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o metrologii Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o cenách Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích Čl. XII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Čl. XIII

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XIV

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl. XV

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna živnostenského zákona Čl. XVI

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků Čl. XVII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Čl. XVIII

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o obecní policii Čl. XIX

ČÁST DVACÁT - Změna zákona o účetnictví Čl. XX

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o životním prostředí Čl. XXII

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o bankách Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o komoditních burzách Čl. XXVI

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Čl. XXIX

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. XXX

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o užitných vzorech Čl. XXXI

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna puncovního zákona Čl. XXXII

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. XXXIII

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. XXXVII

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv Čl. XXXIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem Čl. XL

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o penzijním připojištění Čl. XLI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty Čl. XLII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zeměměřictví Čl. XLIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o dráhách Čl. XLIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XLV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o neperiodických publikacích Čl. XLVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o regulaci reklamy Čl. XLVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTA - Změna zákona o státní statistické službě Čl. XLIX

ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. L

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. LI

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna lesního zákona Čl. LII

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o krmivech Čl. LIII

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně chmele Čl. LIV

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. LV

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní Čl. LVI

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky Čl. LVII

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. LVIII

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o civilním letectví Čl. LIX

ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o lihu Čl. LX

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o potravinách Čl. LXI

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zemědělství Čl. LXII

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. LXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. LXIV

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hnojivech Čl. LXV

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o návykových látkách Čl. LXVI

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu Čl. LXVII

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna veterinárního zákona Čl. LXVIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Čl. LXIX

ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o nouzových zásobách ropy Čl. LXX

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky Čl. LXXI

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o vojácích z povolání Čl. LXXII

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl. LXXIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o azylu Čl. LXXIV

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců Čl. LXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. LXXVI

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. LXXVII

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. LXXVIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o poštovních službách Čl. LXXIX

ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna tiskového zákona Čl. LXXX

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o námořní plavbě Čl. LXXXI

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. LXXXII

ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna autorského zákona Čl. LXXXIII

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy Čl. LXXXIV

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna obecního zřízení Čl. LXXXV

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna krajského zřízení Čl. LXXXVI

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. LXXXVII

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. LXXXVIII

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna plemenářského zákona Čl. LXXXIX

ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva Čl. XC

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři Čl. XCI

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů Čl. XCII

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl. XCIII

Přechodné ustanovení Čl. XCIV

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna krizového zákona Čl. XCV

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Čl. XCVI

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ekologickém zemědělství Čl. XCVII

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Čl. XCVIII

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl. XCIX

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. C

ČÁST STÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. CI

ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. CII

ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o silničním provozu Čl. CIII

Přechodné ustanovení Čl. CIV

ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. CV

ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. CVI

ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám Čl. CVII

ČÁST STO ŠESTÁ - Změna energetického zákona Čl. CVIII

ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. CIX

ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků Čl. CX

ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků Čl. CXI

ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o podpoře sportu Čl. CXII

ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. CXIII

ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna exekučního řádu Čl. CXIV

ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže Čl. CXV

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna lázeňského zákona Čl. CXVI

ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. CXVII

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. CXVIII

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna vodního zákona Čl. CXIX

ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna knihovního zákona Čl. CXX

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Čl. CXXI

ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona o státních hranicích Čl. CXXII

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. CXXIII

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o užívání státních symbolů České republiky Čl. CXXIV

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o myslivosti Čl. CXXV

ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o obalech Čl. CXXVI

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. CXXVII

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. CXXVIII

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. CXXIX

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském Čl. CXXX

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna soudního řádu správního Čl. CXXXI

Přechodné ustanovení Čl. CXXXII

ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie Čl. CXXXIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Čl. CXXXIV

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna transplantačního zákona Čl. CXXXV

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků Čl. CXXXVI

ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů Čl. CXXXVII

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. CXXXVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. CXXXIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby Čl. CXL

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Antarktidě Čl. CXLI

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. CXLII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. CXLIII

Přechodná ustanovení Čl. CXLIV

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. CXLV

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochranných známkách Čl. CXLVI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Čl. CXLVII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Čl. CXLVIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Čl. CXLIX

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Čl. CL

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o rybářství Čl. CLI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. CLII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o válečných hrobech a pietních místech Čl. CLIII

ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o dluhopisech Čl. CLIV

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CLV

ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o omezení plateb v hotovosti Čl. CLVI

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. CLVII

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství Čl. CLVIII

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl. CLIX

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Čl. CLX

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. CLXI

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých službách informační společnosti Čl. CLXII

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. CLXIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna správního řádu Čl. CLXIV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna branného zákona Čl. CLXV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití Čl. CLXVI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. CLXVII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti Čl. CLXVIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů Čl. CLXIX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích Čl. CLXX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech Čl. CLXXI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. CLXXII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. CLXXIII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. CLXXIV

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. CLXXV

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o střetu zájmů Čl. CLXXVI

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání Čl. CLXXVII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. CLXXVIII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna stavebního zákona Čl. CLXXIX

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. CLXXX

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů Čl. CLXXXI

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době Čl. CLXXXII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. CLXXXIII

ČÁST STO OSMDESÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CLXXXIV

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění Čl. CLXXXV

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. CLXXXVI

ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o léčivech Čl. CLXXXVII

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí Čl. CLXXXVIII

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související Čl. CLXXXIX

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nabídkách převzetí Čl. CXC

ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Čl. CXCI

ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. CXCII

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Policii České republiky Čl. CXCIII

ČÁST STO DEVADESÁTÁ - Změna zákona o lidských tkáních a buňkách Čl. CXCIV

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. CXCV

ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o auditorech Čl. CXCVI

ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem Čl. CXCVII

ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. CXCVIII

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o platebním styku Čl. CXCIX

ČÁST STO DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Čl. CC

ČÁST STO DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. CCI

ČÁST STO DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících Čl. CCII

ČÁST STO DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o oběhu bankovek a mincí Čl. CCIII

ČÁST DVOUSTÁ - Změna zákona o zákazu kazetové munice Čl. CCIV

ČÁST DVĚ STĚ PRVNÍ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Čl. CCV

ČÁST DVĚ STĚ DRUHÁ - Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů Čl. CCVI

ČÁST DVĚ STĚ TŘETÍ - Změna chemického zákona Čl. CCVII

ČÁST DVĚ STĚ ČTVRTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. CCVIII

ČÁST DVĚ STĚ PÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. CCIX

ČÁST DVĚ STĚ ŠESTÁ - Změna zákona o zdravotnické záchranné službě Čl. CCX

ČÁST DVĚ STĚ SEDMÁ - Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Čl. CCXI

ČÁST DVĚ STĚ OSMÁ - Změna zákona o důchodovém spoření Čl. CCXII

ČÁST DVĚ STĚ DEVÁTÁ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření Čl. CCXIII

ČÁST DVĚ STĚ DESÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. CCXIV

ČÁST DVĚ STĚ JEDENÁCTÁ - Změna zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Čl. CCXV

ČÁST DVĚ STĚ DVANÁCTÁ - Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur Čl. CCXVI

ČÁST DVĚ STĚ TŘINÁCTÁ - Změna zákona o podporovaných zdrojích energie Čl. CCXVII

ČÁST DVĚ STĚ ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. CCXVIII

ČÁST DVĚ STĚ PATNÁCTÁ - Změna zákona o mediaci Čl. CCXIX

ČÁST DVĚ STĚ ŠESTNÁCTÁ - Změna kontrolního řádu Čl. CCXX

ČÁST DVĚ STĚ SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Čl. CCXXI

ČÁST DVĚ STĚ OSMNÁCTÁ - Změna zákona o audiovizi Čl. CCXXII

ČÁST DVĚ STĚ DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon o léčivech Čl. CCXXIII

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ - Změna zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití Čl. CCXXIV

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Čl. CCXXV

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem Čl. CCXXVI

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. CCXXVII

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna katastrálního zákona Čl. CCXXVIII

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o prekursorech drog Čl. CCXXIX

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o směnárenské činnosti Čl. CCXXX

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Vojenské policii Čl. CCXXXI

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o povinném značení lihu Čl. CCXXXII

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti Čl. CCXXXIII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ - Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Čl. CCXXXIV

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o prekurzorech výbušnin Čl. CCXXXV

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zdravotnických prostředcích Čl. CCXXXVI

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví Čl. CCXXXVII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. CCXXXVIII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky Čl. CCXXXIX

Přechodné ustanovení Čl. CCXL

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu Čl. CCXLI

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ukončení důchodového spoření Čl. CCXLII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Čl. CCXLIII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o evidenci tržeb Čl. CCXLIV

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. CCXLV

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o hazardních hrách Čl. CCXLVI

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně státních hranic Čl. CCXLVII

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě Čl. CCXLVIII

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ Změna celního zákona Čl. CCXLIX

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o spotřebitelském úvěru Čl. CCL

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna atomového zákona Čl. CCLI

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Čl. CCLII

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o centrální evidenci účtů Čl. CCLIII

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Čl. CCLIV

ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ - Změna zákona o biocidech Čl. CCLV

ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí Čl. CCLVI

ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST Čl. CCLVII

INFORMACE

183

XXXXX

xx dne 9. xxxxxx 2017,

kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx trestního xxxx

Xx. I

Zákon č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění zákona x. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx č. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Sb., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx č. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Xx., xxxxxx x. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Sb., zákona x. 558/1991 Xx., xxxxxx č. 25/1993 Xx., xxxxxx č. 115/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 214/1994 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., zákona x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Xx., xxxxxx x. 191/1999 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 77/2001 Xx., xxxxxx x. 144/2001 Xx., zákona x. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 424/2001 Xx., zákona x. 200/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Sb., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 283/2004 Xx., xxxxxx č. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 45/2005 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 239/2005 Xx., xxxxxx č. 394/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Sb., xxxxxx x. 321/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 179/2007 Sb., xxxxxx x. 345/2007 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 90/2008 Sb., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 135/2008 Xx., xxxxxx č. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 457/2008 Sb., xxxxxx x. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 52/2009 Xx., xxxxxx č. 218/2009 Xx., zákona č. 272/2009 Sb., xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2010 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 219/2010 Xx., xxxxxx x. 150/2011 Xx., xxxxxx č. 181/2011 Xx., zákona č. 207/2011 Sb., xxxxxx x. 330/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., zákona x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 459/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 43/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 390/2012 Sb., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 141/2014 Sb., xxxxxx č. 77/2015 Xx., zákona x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 150/2016 Xx., xxxxxx x. 163/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 301/2016 Sb., xxxxxx x. 455/2016 Sb., xxxxxx č. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 57/2017 Xx., xxxxxx x. 58/2017 Xx. x xxxxxx x. 59/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. X §11 odst. 1 xxxx. x) xx slova ", xxxxx správním xxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §11 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx zní:

"k) xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxx xxx xxxxxx xxxxx téže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx a xxxxxxxx-xx lhůta pro xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx n).

3. X §11 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 4 se slova "x) xxxx x)" xxxxxxxxx slovy "x) xxxx x)".

4. X §11 xxxx. 4 xx xxxx "k)" xxxxxxxxx textem "x)".

5. X §159x xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

6. X §159b xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Policejní xxxxx xxxxxxx odloží zahájení xxxxxxxxx stíhání též x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx proti xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx lhůta pro xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx být rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o dočasném xxxxxxxx trestního stíhání xxxxx xxxx první xx policejní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx x přestupku x xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

7. X §160 xxxx. 1 xx slova "§159b xxxx. 1 a 3" xxxxxxxxx xxxxx "§159x odst. 1, 3 a 4".

8. X §171 odst. 1 xx xxxxx ", xxxx xxxxxxx xxxxxx" zrušují.

9. V §173 xxxx. 1 xx za písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx téže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx neuplynula xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

10. X §173 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) podá státní xxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

11. X §224 xxxx. 1, §255 xxxx. 1 x x §314x xxxx. 5 se xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

12. X §257 xxxx. 2 xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. II

Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 322/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 444/2011 Sb. x zákona x. 452/2016 Sb., se xxxx takto:

1. X §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §20x xxxx. x) x v §25x xxxx. 4 xx xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

3. Xxxxxx xxxxxx X xxx: "Xxxxxxxxx".

4. Xxxxxx §25a xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

5. Xxxxxx §25x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".

6. X §25x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx x v §25x odst. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §25b xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "se uloží" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit" a xxxxx "pokuta" se xxxxxxxxx xxxxxx "pokutu".

8. X §25b xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Při xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx výstraha xxxxx §25x.".

9. V §25x xx odstavec 5 xxxxxxx.

10. §25x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx.".

11. V §25x xx xxxxx "xxxx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx jiného xxxxxx xxxx" xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx č. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Sb., xxxxxx x. 145/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 321/2001 Xx., xxxxxx x. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2003 Xx., zákona x. 439/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Xx., xxxxxx č. 145/2010 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 219/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 378/2015 Xx., xxxxxx č. 258/2016 Xx. x xxxxxx č. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 úvodní xxxx ustanovení xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx".

2. V §9 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx a závěrečná xxxx ustanovení se xxxxxxx.

3. X §9 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxx §7x odst. 11 x 13.".

4. V §9 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 spáchán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, xxx uložit xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 6.

5. X §9 xx xxxxxxxx 4 x 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

6. X §12 odstavec 1 xxx:

"(1) X xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxx příkaz xx xxxxx.".

7. X §12 se odstavce 2 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx označuje jako xxxxxxxx 2.

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 146/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 18/2004 Xx., zákona x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 240/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 158/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 307/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 124/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb. a xxxxxx č. 127/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. Xxxxxx části xxxx zní: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §35 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx osob".

3. X §35 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že".

4. X §35 xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx".

5. X §35 odstavce 3 xx 5 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x restaurování xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx méně xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx je dílem xxxxxxxxxx umění nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx pracemi.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx provádí archeologické xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 4&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2.".

6. X §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxx.".

7. §36 zní:

"§36

(1) Xxxxxxxxx projednává

a) obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §35 odst. 1,

b) xxxxxxx úřad, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxx vybírá x vymáhá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

8. §37 x 38 xx xxxxxxx.

9. X xxxxxxx xxx označením §39 xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

10. X §39 xxxx. 1 úvodní část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

11. X §39 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje tečkou x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

12. X §39 odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx".

13. X §39 xxxxxxxx 3 až 5 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx způsobem xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale opakovaně xxxxxxxxxxxx poškodila xxx xxxxxxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx její xxxx, xxxxx xx dílem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xxxxxxx přestupku xxx, xx provádí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ohrožují nebo xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

b) 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.".

14. V §39 se doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 lze xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxx.".

15. §40 zní:

"§40

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, xxx-xx x přestupek xxxxx §39 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 24 xx xxxxxxx.

16. §41 xx xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxxx xxxxxx

Xx. V

Zákon č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 541/1991 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 168/1993 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., zákona č. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 61/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 150/2003 Sb., zákona x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx., zákona č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 85/2012 Sb., zákona x. 350/2012 Sb., xxxxxx č. 498/2012 Xx., zákona č. 257/2013 Sb., xxxxxx x. 89/2016 Sb. x xxxxxx x. 264/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §40a xxx: "Xxxxxxxxx".

2. V §40x xx xxxxxx xxxx odstavec 1, xxxxx xxx:

"(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx díla nebo xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx území, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx poškodí zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, značek a xxxxxxx znaků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, podzemní xxxx jinou xxxx xx důlních xxx xxxx důlních děl xxxxx xxxxxxx poškodí xxxxxxxx pro odvádění xxxxxxx xxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.

3. V §40x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

4. X §40x xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.".

5. §40x xxx:

"§40x

(1) Přestupky xxxxx §40x xxxx. 1 xxxxxxxxxx obvodní xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §40x xxxx. 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona x hornické xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 425/1990 Xx., zákona x. 542/1991 Xx., xxxxxx x. 169/1993 Xx., zákona č. 128/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx č. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 206/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2003 Sb., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 376/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona č. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., zákona x. 184/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 320/2015 Xx., zákona x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb. x xxxxxx x. 451/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. X §44 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

3. X xxxxxxx §44a xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §44x odst. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §44x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správní xxxxxx xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx slovy "přestupek xxx uložit xxxxxx".

6. X §44x odst. 4 xxxx. a) xx x) x x §44d xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §44x xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

8. §44x x 44c xx xxxxxx nadpisů xxxxxxx.

9. X xxxxxxx §44d xx slova "správních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

10. V §44d xx odstavce 1 xx 3 x 5 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 20 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 a 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

11. X §44x xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

12. V §44d xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x geologických xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 62/1988 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 543/1991 Sb., zákona x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 18/2004 Xx., zákona x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 85/2012 Xx. a zákona x. 64/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx §20 zní: "Xxxxxxxxx".

2. X §20 xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že".

3. X §20 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx znějí:

"(2) Fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx ztíží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumné xxxx xxxxxxxxx dílo, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx geologickou xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

b) 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 30&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).".

Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.

4. X §20 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

5. Xx §20 se xxxxxx xxxx §20a, xxxxx xxx:

"§20x

(1) Přestupky xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2 jsou xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx shromažďovacím

Čl. XXXX

Xxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 175/1990 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 259/2002 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 294/2009 Xx. x xxxxxx x. 252/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §14 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

2. Xxxxxx §14a zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".

3. X §14x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "přestupku".

4. X §14x xxxx. 2 xx slova "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xx uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

5. Xxxxxx §14b zní: "Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx".

6. X §14x xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

7. X §14x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a slova "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

8. V §14x xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 119/2000 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 137/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 481/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., zákona x. 85/2015 Xx. x xxxxxx č. 264/2016 Sb., se xxxx takto:

1. Xxxxxx xxxxx VI xxx: "Xxxxxx x xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx §23 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §23 xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx".

4. X §23 odstavce 2 a 3 xxxxx:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 projednává Xxxx.".

5. X §23 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 141/2001 Xx., xxxxxx č. 276/2002 Xx., zákona x. 124/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 484/2004 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 183/2008 Sb., xxxxxx x. 403/2009 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 353/2014 Xx. a xxxxxx x. 452/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx X zní: "XXXXXXXXX".

2. §15 se včetně xxxxxxx xxxxxxx.

3. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako prodávající xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx požaduje xxxx xx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x cenou xxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx úředně xxxxxxxxxx cenu podle §5 odst. 1,

x) xxxxxxxx věcné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx změn x způsobu jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx cenovými xxxxxx podle §5 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxx usměrňování xxx xxxxx §6 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §6 xxxx. 1,

f) xxxxxxxx xxxxxx moratorium xxxxx §9 odst. 1,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxx evidenci x xxxxxx xxxxx §11,

h) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13 odst. 2 xx 11 xxx xxxxxxxxxx zboží xxxxxx, xxxx

x) neposkytne xxxxxxxxx x ceně xxxxx §13x.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx prodeji xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx určené xxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 1,

b) v xxxxxxx s §2 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podklad xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) koupí xxxxx xx cenu, xxxxx xxxx v xxxxxxx x cenou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, nebo

b) xxxxx zboží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx 6.

(4) Za xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx i), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x),

x) ve xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx, jde-li xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše za xxxx xxxx xxxxxxxxxx 3 let, nebo xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxx zjistit nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xx f), xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b).".

4. V xxxxxxx §17 se xxxxx "o xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

5. X §17 se xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 až 3.

6. X §17 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona".

7. X §17 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se označuje xxxx odstavec 2.

8. X §18 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx12)" xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 12 xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "příslušného rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx návrzích

Čl. XI

V xxxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Xx., zákona x. 116/2000 Xx., xxxxxx x. 207/2000 Xx., xxxxxx x. 173/2002 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 378/2007 Xx. x zákona x. 303/2013 Sb., xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx nová xxxx xxxx, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"ČÁST XXXX

XXXXXXXXX

§74x

(1) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx neoprávněně xxxxxxx vynález xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx dopustí právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx, lze xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx jako xxxx šestá.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rehabilitacích

Čl. XII

Zákon č. 231/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xx xxxxx xxxxxx x. 544/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 345/1992 Xx., xxxxxx x. 133/1993 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 250/2008 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §14 odstavce 2 xx 4 znějí:

"(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 5 000 Xx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx zrušuje.

2. X §14 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxx inspekci xxxxxxxxx prostředí x xxxx působnosti x xxxxxxx xxxx

Xx. XIII

Zákon č. 282/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x její působnosti x xxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 149/2003 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx. a xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx".

2. V §4 xxxx. c) xx xxxxx "vlastním xxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §4 xx na xxxxx xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx, xxxxx xxx: "a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx poškodí xxxxxxx xxxxxxxxx x lesích.".

4. X §4 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Přestupky xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx inspekce.".

5. §5 xxx:

"§5

Xx-xx přestupek xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x přestupku, uloží xx xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přestupku, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.".

6. V §6 xxxx. 1 x 2 se xxxxx "xxxxxxx pokuty" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X §6 se xxxxxxxx 3 zrušuje.

8. §8 zní:

"§8

Inspektor xxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 5 xx xxxxxxx.

XXXX ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., xxxxxx x. 68/1993 Sb., xxxxxx x. 189/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 296/1995 Xx., xxxxxx č. 322/1996 Sb., zákona x. 340/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 98/2001 Xx., zákona x. 104/2001 Xx., xxxxxx x. 170/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 556/2004 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2010 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx. x zákona č. 302/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §19x xxxx. x) xx xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

2. X §19j xxxx. 1, §19x odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §19x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

3. V §19x xxxx. 3 x x §19x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek", slova "xx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx" x slovo "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

4. §19x xxx:

"§19x

(1) Xxx určení xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx k dopadu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx politického xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx. Xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxx xxxxx rozklad xxx jej xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX PATNÁCTÁ

Změna zákona, xxxxxx xx stanoví xxxxxxx další předpoklady xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x organizacích Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 451/1991 Sb., kterým xx xxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xx xxx 26. xxxxxxxxx 1992 vyhlášeného x xxxxxx 116/1992 Xx., xxxxxx x. 254/1995 Xx., xxxxxx x. 422/2000 Xx., xxxxxx č. 147/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 318/2015 Xx. x xxxxxx č. 24/2017 Sb., §13 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§13

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x požadovaných xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxx dosáhnout xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx požadovaný xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vůči xxx xx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx funkce, xxxx

x) xxxxxxx stanovená xxxxxxxx, xxxxxx xx, xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nesplňuje xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Kč.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx č. 600/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1993 Sb., xxxxxx x. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx č. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., zákona č. 83/1998 Sb., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Sb., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx č. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., zákona x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx č. 123/2000 Sb., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb., zákona x. 158/2000 Xx., xxxxxx č. 247/2000 Xx., zákona č. 249/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Sb., xxxxxx č. 458/2000 Xx., zákona č. 61/2001 Sb., zákona x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona č. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona č. 477/2001 Sb., zákona x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., zákona č. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Sb., xxxxxx č. 174/2002 Xx., xxxxxx č. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., xxxxxx č. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx č. 224/2003 Xx., zákona x. 228/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Xx., zákona č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx č. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 695/2004 Sb., xxxxxx x. 58/2005 Xx., zákona x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Xx., zákona č. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 358/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 131/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., zákona x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 212/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Xx., zákona x. 315/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Sb., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Sb., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx č. 351/2011 Xx., zákona x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 199/2012 Sb., zákona x. 201/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Sb., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 234/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 308/2013 Sb., xxxxxx x. 309/2013 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx č. 140/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx č. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016, xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx č. 126/2016 Xx. xxxxxx č. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., zákona č. 304/2016 Sb., zákona x. 64/2017 Sb. x zákona x. 65/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §60 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "blokových xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx".

2. X xxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx slovem "PŘESTUPKY".

3. X xxxxx páté xxxxxx hlavy II xxx: "PŘESTUPKY".

4. X xxxxxxx §61 xx xxxxxxxx slova "fyzických xxxx".

5. V §61 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxx projednat xxxxxxxx xx xxxxx.".

6. V xxxxxxx xxx označením §62 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

7. X §62 xxxx. 1 xx 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §63 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

8. V §62 xxxx. 4 x x §63 xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu".

9. V §62 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) x x §63 odst. 2 xxxx. a) až x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. X §62 xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 40 xxxxxxx.

11. X §63 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.".

12. §63a xx xxxxxxx.

13. V §64 xx odstavce 1 xx 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

14. X §64 xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

15. X §64 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

16. X §71 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx x x" xxxxxxx a xxxx xxxxx se xxxxxxx.

XXXX SEDMNÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxx topografií xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 529/1991 Sb., x xxxxxxx topografií polovodičových xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 221/2006 Sb. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xx §17 xxxxxx xxxx §17a, xxxxx xxx:

"§17x

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx xxxx zákaz xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.".

XXXX OSMNÁCTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 592/1992 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 93/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 69/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx č. 49/2002 Xx., zákona x. 420/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx č. 117/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Sb., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., xxxxxx č. 109/2014 Sb., xxxxxx x. 256/2014 Sb., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 128/2016 Sb. x xxxxxx č. 24/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. Nadpis xxxxx xxxx xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X nadpisu §23x xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. V xxxxxxx §23x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §23b xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §23x odst. 1 xxxx. x) se xxxx "§7 xxxx. 6" xxxxxxxxx xxxxxx "§7 xxxx. 5".

6. X §23b odst. 2 xxxxxx část xxxxxxxxxx zní: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

7. X §23x xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

8. X xxxxxxx §23c xx xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

9. X §23x se odstavce 1 xx 3 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

10. X §23x odst. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x obecní xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Xx., xxxxxx č. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 153/1995 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 494/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb. x xxxxxx č. 65/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. V §2 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxx správní xxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxx xxxxxxx delikt" xxxxxxx.

3. X §10 xxxx. 2 xx slova "xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

4. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx jiného xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxx.

5. X §12 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "či xxxxxx správního xxxxxxx" xxxxxxx.

6. X §12 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx ", xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".

7. V §17x xxxx. 3 xx xxxxx "v blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx na xxxxx".

8. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §27x xxx: "Přestupky".

9. X §27a xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. V §27x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx uloží pokuta" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

11. §28x zní:

"§28a

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §27x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xxxx.

(2) Přestupky xxxxx §28 xxxx. 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.".

12. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14, 15 x 22 xx zrušují, x xx xxxxxx odkazů xx poznámky xxx xxxxx.

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 563/1991 Sb., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., zákona x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 69/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 348/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 304/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Sb., xxxxxx x. 410/2010 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 221/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 462/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxx xxx označením §37 xxx: "Přestupky".

2. X §37a odst. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. V §37 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx xxxx".

4. X §37a xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §37xx xxxx. 2 xx xxxxx "správním xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. §37xx xxx:

"§37xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní předpis xxxxx.".

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXI

Zákon č. 582/1991 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona č. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Sb., zákona x. 326/2009 Sb., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 177/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 348/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx č. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx č. 274/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 136/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 251/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx č. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx č. 213/2016 Sb., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx. a xxxxxx x. 148/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. x) bodě 4 se xxxxx "xx xxxxxx, x xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení".

2. X §6 xxxx. 4 xxxx. a) xx xxx 10 xxxxxxx.

3. X §37 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxxxxxx a doplňuje xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx, xxxxx zní: "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx občanu xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne doručení xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx.".

4. Část xxxx xxxxxx nadpisu zní:

"ČÁST XXXX

XXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x určeném xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §51 xxxx. 2,

x) xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxx v §52 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §121, nebo

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx druhé, §122 xxxx §122x.

(2) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx na xxxxx xxxxxx touto xxxxxxx x určeném termínu xxxxx §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx vydaným xxxxx §15 odst. 1, xxxx

x) neoznámí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §48.

(3) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx pomoc xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx uvedené x §11 xxxx. 1,

x) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx určené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. d),

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §35a xxxx. 3 nepodá xx výzvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxx nepředloží záznam x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx nebo pro xxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxxxxx x §35x odst. 4 xx předepsanou xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §35x xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §36a xxxx. 2 x x §37 odst. 1 xx 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx potvrzení xxxxx §37 xxxx. 3,

h) xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ani xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2, 3 xxxx 7 xxxx xxxxx §40 nebo §42,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x §37 xxxx. 7 xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x §39x xxxx. 1 Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 6,

x) xxxxxx evidenční xxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx §38, nevyhotovuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jej xx xxxxx xxxxxxxxx x §39 nepředkládá příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40, 42 nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §83 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 stanoveným způsobem xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx na xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx, opisu nebo xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35x odst. 6, xxxx

x) x xxxxxxx s §35x xxxx. 7 nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 písm. x) nebo je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §16 odst. 3,

x) xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2 xxxx. x) xxxx tak neučiní xx xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §116x xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx poživatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle §116x xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §116x xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116d xxxx. 3 písm. x), nebo

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nevrátí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxx poživatele důchodu xxxxx §116d odst. 3 xxxx. d).

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) xxxx odstavce 2,

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), h), x) nebo l), xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo odstavce 5 písm. x) xx i),

c) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) až x),

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) 300&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x), x) x j) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§54x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 3 xxxx; jde-li o xxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx alespoň 100 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx promlčecí doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 5 xxx od xxxx xxxxxxxx; jde-li x přestupek, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 7 xxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 3 písm. x) až x).

(3) Xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) x x), xxx-xx x přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) podle §7 xxxx. 1 písm. x), xxx-xx x xxxxxxxxx spáchaný osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx,

x) xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podle §7 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, jde-li x xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx řízení, xxx xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx, nebo xx-xx xx zjištěných xxxxxxxxxxx zjevné, že xxxxxxxx následek xxxxxxxxx xxxxx xxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v mezidobí xxx xxxxxxxx x xxxx odstranění tohoto xxxxxxxx vedlo k xxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxx poškozený.

(6) Xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

5. X §104x xx slova "o xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxx".

6. X §104x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x pokutě xxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx".

7. X §109 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" zrušují.

8. §121 zní:

"§121

Fyzické xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, xxxx k xxxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 9 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx okresních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1, xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx dozvěděly.".

9. V §122 xx xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

10. X §122a xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x životním xxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 123/1998 Xx. a xxxxxx x. 100/2001 Sb., §28 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§28

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobí xxxxxxxxxxx újmu, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §19.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a),

b) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Přestupky xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro životní xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o bankách

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona č. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx., zákona x. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., zákona x. 16/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Sb., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 433/2008 Xx., zákona x. 215/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 287/2009 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Sb., xxxxxx č. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 135/2014 Sb., xxxxxx x. 219/2015 Xx., zákona x. 220/2015 Xx., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Sb., xxxxxx x. 302/2016 Sb. x xxxxxx x. 368/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §34 xxxx. 2 xxxx. b), §36c xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §36x xxxx. 2, §36c xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §36c xxxx. 4 až 8, §36x xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx, §36d xxxx. 2, §36x odst. 3 x 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §36x xxxx. 1 xx 5 úvodních xxxxxxx ustanovení, §36x xxxx. 1 x 2, §36x odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §36x xxxx. 4 a 5, §36x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x v §36x xxxx. 1 xx 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §36x xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx osob".

4. V xxxxxxxxx nad označením §36x x 36e x x xxxxxxxxx §36x a 36x xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx".

5. V §36c xxxx. 9, §36d xxxx. 5, §36x xxxx. 6, §36g xxxx. 2 a x §36x xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

6. X §36x odst. 9 xxxx. x) xx x), §36d xxxx. 5 písm. x) x b), §36x xxxx. 6 písm. x) xx e), §36x xxxx. 2 xxxx. a) xx x), §36x odst. 4 xxxx. x) xx x) x x §38d odst. 2 xxxx. t) xx xxxxx "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §36c xxxx. 9 xxxx. x) xx x) x x §36x xxxx. 6 xxxx. x) a x) xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

8. X §36x xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

9. §36x xx xxxxxxx.

10. X §36x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

11. X §36j xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

12. X §36x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

13. X §38d xxxx. 2 písm. t) xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "byla tato xxxxxxxx xxxx správní xxxxxx".

14. V §38ha xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

15. V §38x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "závažného xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 347/1992 Xx., zákona č. 289/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Xx., xxxxxx x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Xx., xxxxxx č. 238/1999 Sb., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 100/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2004 Xx., xxxxxx x. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Sb., xxxxxx č. 312/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 349/2009 Xx., xxxxxx x. 381/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 175/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx. a xxxxxx č. 123/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §77 xxxx. 1 písm. x) se slova "xxxxxxxx pokuty xx" xxxxxxxxx xxxxxx "projednávají" x xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx podle §" xx zrušují.

2. X §80 odst. 3 se slova "xxxxxx právnickým x xxxxxxxx osobám pokuty xx porušení povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny" nahrazují xxxxx "projednává xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx pokuty" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xxxxxx o pokutě" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx".

3. X §81 xxxx. 7 xxxxxxx x) xxx:

"x) projednat xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 42 se xxxxxxx.

4. X xxxxxxx §87 xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

5. X §87 xxxx. 1 xx 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx znějí: "Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx".

6. X §87 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1,

b) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

7. V §87 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

8. Nadpis §88 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

9. X §88 xxxx. 1 x 2 úvodní xxxxx ustanovení xxxxx: "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx".

10. V §88 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 projednává xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

11. X §88 xx xxxxxxxx 5 xx 8 xxxxxxx.

ČÁST DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx a xxxxx Xxxxxxxxx kříže a x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 126/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxx x názvu Xxxxxxxxx xxxxx a o Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kříži, xx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 261/2000 Xx. a xxxxxx x. 375/2011 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 odstavec 1 xxx:

"(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoprávněně xxxxxxx xxxx nebo název xxxxxxx x §1.".

2. X §2 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který zní:

"(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx

x) 10&xxxx;000 Xx,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx x době xxxxxxxx, na xxx xx vztahují Xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 5.

3. X §2 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

4. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx přestupku".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x komoditních xxxxxxx

Xx. XXVI

Zákon č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx burzách, xx znění xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 105/1995 Xx., zákona x. 70/2000 Sb., xxxxxx x. 285/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 247/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx. x zákona x. 407/2012 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §33 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx trestu".

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xx slova "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

3. Xxxxxx xxx označením §36 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. V §36x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §36x xxxx. 2 xx 8 a x §36x xxxx. 9 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §36x odst. 10 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. §36b xxx:

"§36x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1.

(2) Promlčecí xxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx podle §36a xxxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 20 xx zrušuje.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx na ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 162/1993 Xx., xxxxxx č. 193/1994 Xx., xxxxxx x. 243/1997 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 30/1998 Xx., xxxxxx x. 77/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 77/2006 Sb., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona x. 308/2011 Xx. a xxxxxx č. 359/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §24x xxxx. 4 a 5, §25 xxxx. 1 x x §28x xxxx. 7 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. Nadpis xxxxx xxxxx zní: "XXXXXXXXX".

4. X xxxxxxx §27 xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx osob".

5. X xxxxxxx §27x xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X §27a xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27x odst. 6 x 7, §27a xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §27x xxxx. 9, §27a xxxx. 10 xx 13 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27x odst. 14 a 15, §27x xxxx. 16 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §27x xxxx. 17 xx 19, §27x xxxx. 1 a 2 úvodních částech xxxxxxxxxx, §27x xxxx. 3, §28x odst. 7 x x §28x odst. 5 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §27x xxxx. 20 xxxxxx xxxx ustanovení zní: "Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx".

8. X §27x xxxx. 20 xxxx. a) xx x), §27x xxxx. 21, §27b xxxx. 1 xxxx. x) x x), §27b xxxx. 2 xxxx. x), §27x xxxx. 3, §27c xxxx. 1, §28x xxxx. 7 a x §28x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X xxxxxxx §28 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. X §28 xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 8 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

11. X §28 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx ", xxx-xx x xxxxxxx, x xxx xx xxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x byl-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x ní xxxxxxx" xxxxxxx.

12. X §28 xxxx. 1 xx xxxx druhá xxxxxxx.

13. X §28 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx", xxxxx "v xxxxxx stupni" se xxxxxxx, slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxx druhé xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" zrušují x slova "xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. X §28 odst. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Sboru xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 279/1992 Sb., x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx nápravné výchovy Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 555/1992 Xx., xxxxxx x. 256/1995 Xx., xxxxxx č. 424/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx. x xxxxxx x. 24/2017 Xx., xx xx §10x xxxxxx xxxx §10x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§10x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xx setrvat xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zatají.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx předložení xxxxxxx o splnění xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx funkce, xxxx

x) xxxxxxx stanovená xxxxxxxx, xxxxxx xx, xx xxxxx, která zastává xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč.".

ČÁST XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 15/1993 Sb., zákona x. 60/1995 Sb., xxxxxx č. 149/1996 Xx., zákona x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., zákona č. 225/1999 Xx., zákona x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Sb., zákona x. 438/2004 Xx., xxxxxx č. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 351/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 60/2014 Xx., zákona x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 256/2014 Xx., zákona č. 200/2015 Xx., zákona x. 128/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx. a xxxxxx x. 24/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx části šesté xxx: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxx §22d xx xxxxxxxx slova "fyzických xxxx".

3. V xxxxxxx §22x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §22x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §22x xxxx. 1 xxxx. x) xx text "§19 odst. 3" xxxxxxxxx textem "§19 xxxx. 2".

6. V §22x odst. 2 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

7. V §22x xxxx. 2 písm. x) až x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §22x se xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

9. X §22x xx odstavce 1 xx 3 a 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

10. X §22x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

XXXX TŘICÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Zákon č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 98/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 402/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 41/2015 Xx. x xxxxxx x. 184/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §15 písm. x) a x §16x písm. c) xx xxxxx "správní xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §20 xx doplňují slova "xxxxxxxxx xxxx".

4. V xxxxxxx §20a xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

5. X §20x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §20x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správní delikt xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "přestupek xxx xxxxxx xxxxxx".

7. X §20x odst. 3 písm. x) xx x) a x §20b xxxx. 5 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. Xxxxxx §20x xxx: "Společné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx".

9. X §20x se xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXI

V zákoně č. 478/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 221/2006 Xx. x zákona x. 303/2013 Sb., xx xx §20 xxxxxx xxxx §20x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§20a

Přestupky

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzorem.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 250&xxxx;000 Kč xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxx se xxxxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXII

Zákon č. 539/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (puncovní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 19/1993 Sb., xxxxxx x. 127/2003 Xx., xxxxxx x. 157/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X části páté xxxxxx hlavy XX xxx: "Přestupky".

2. X §43 xxxx. 1 x 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

3. V §43 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3,

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2,

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xxxxxx majetkový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx zrušuje.

4. §44 xxx:

"§44

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Puncovní xxxx.".

5. V §45 xxxx. 1 až 3 se slova "Xxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X §45 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxx úřad uloží x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx dopustí x xxx".

7. X §45 xxxx. 2 xx slova "xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxx i jiné xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

8. V §45 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxx i xxxxx".

9. V §45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 293/1993 Xx., xxxxxx č. 169/1999 Xx., zákona x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 460/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 436/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona č. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 157/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 58/2017 Xx. x zákona x. 65/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx věta "Fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx na místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx součásti služebního xxxxxxxxxxx, které jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelné.".

2. X §10 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X poznámce xxx xxxxx č. 5 xx xxxxx "§15 a 18 xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§48 x 53 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o nich".

4. X §13a xxxx. 2 xxxx. a), x) x x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. Xx §25 xx vkládá nový §25x, xxxxx zní:

"§25a

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx příslušníkem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx služební stejnokroj xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 3 000 Xx.".

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Sb., zákona x. 59/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 113/1997 Xx., zákona č. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona č. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Sb., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Sb., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 153/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 221/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Sb., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx. x xxxxxx č. 99/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §2 xx xxxx "(§22)" xxxxxxxxx xxxxx "(§25c x 25x)".

2. §22 xx včetně nadpisu x xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 x 22 xxxxxxx.

3. X §22b xxxx. 3 se xxxx "§22" xxxxxxxxx xxxxx "§25x nebo 25x".

4. X §25 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xx xxxxx "§2 až 24" xxxxxxxx xxxxx "x §25x xx 25x".

5. Xx §25x xx xxxxxxxx nové §25c xx 25f, které xxxxxx xxxxxxx znějí:

"Přestupky

§25c

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 1

1. xxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx přehled o xxxxxxxx a xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx částkou,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a výdajích xxxxx §15 odst. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20x xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx podle §22x, xxxx

x) xxxxxxxxx tiskopisy xxxxx §24.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§25x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xx xxxxx záznamech xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) nezajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx pojistného xxxxx §10,

x) neodvede xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pojistné xxxxx §11,

x) v xxxxxxx s §15x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě §15a xxxx. 3, xxx xx xxxxxxxxxxx účasten x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odvod xxxxxxxxxx xxxxx §22x, xxxx

x) xxxxxxxxx tiskopisy xxxxx §24.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.

§25x

(1) Xxxxxxxxx doba xxxx 3 xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 let xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, věc xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání přestupku xxxxxxx x její xxxxxxx, xxxx je-li xx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činem xxx xxxxxx podezřelou xx xxxxxxxx přestupku x xxxxxxxx již xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxx o xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxxxxx.

§25x

Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o přestupcích xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).".

ČÁST TŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Sb., xxxxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Sb., xxxxxx x. 324/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1996 Xx., zákona č. 48/1997 Sb., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Xx., zákona x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., zákona č. 424/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Sb., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx. x xxxxxx x. 145/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §21x xxxx. 3 se xxxxx "x správních xxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. Xxxxxx §21x xxx: "Přestupek".

3. X §21x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §21x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupek" x slova "se xxxxx pokuta" xx xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx pokutu".

5. X §21x se xxxxxxxx 3 xx 5 x 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx jako odstavec 3.

6. X §21x xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupek" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXVI

Zákon č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx č. 40/1995 Xx., xxxxxx č. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Sb., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 64/2000 Xx., zákona x. 145/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 452/2001 Sb., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 227/2003 Xx., zákona x. 277/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Sb., zákona x. 217/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 214/2006 Xx., zákona x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 293/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2009 Sb., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 28/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 211/2011 Sb., xxxxxx x. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 468/2011 Xx., zákona x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 238/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 476/2013 Sb., zákona x. 356/2014 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Xx. a zákona x. 188/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx xxx označením §24 xxx: "Přestupky".

2. X §24 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §24 xxxx. 2 xx 6, §24 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §24 xxxx. 8, §24 odst. 9 xxxxxx xxxxx ustanovení, §24 odst. 10 x 11, §24 xxxx. 12 xxxxxx xxxxx ustanovení, §24 xxxx. 13 x x §24x odst. 5 xx slova "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §24 odst. 14 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx".

4. V §24 xxxx. 14 xxxx. x) xx x) x x §24x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §24 xx xxxxxxxx 15 zrušuje.

6. X §24x odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.

7. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §24x se slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

8. X §24x xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

9. X §24x odst. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

10. V §24b xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx".

11. V §24x xxxx. 2 se xxxx xxxxx x xxxxx zrušují.

12. X §24x se doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5, 6 x 8 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxxx bance

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1993 Xx., zákona x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 442/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 278/2001 Xx., xxxxxx č. 482/2001 Xx., xxxxxx č. 127/2002 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx 285/2009 Xx., xxxxxx č. 295/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., xxxxxx č. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 92/2011 Xx., xxxxxx x. 136/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 227/2013 Xx., zákona x. 135/2014 Sb., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx. x xxxxxx x. 258/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §44 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx trestů".

2. X §44 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktech x" xxxxxxx.

3. V §45x se xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx xx přehled přestupků xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx".

4. X §45x xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Přehled xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zasílá Xxxxx národní xxxxx; xxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxx údaje za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx projednání xx Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx předpisů, x xx pouze o

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písmen x) xx x),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) počtu pravomocných xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxx vinným xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx rozkladů, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

5. Nadpis xxxxx xxxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

6. X xxxxxxx §46 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

7. X xxxxxxx §46x xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. V §46x xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §46x xxxx. 3 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

10. V §46x xxxx. 3 xxxx. x) xx c) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

11. §46x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§46x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxxx národní xxxxx.".

12. §46x včetně xxxxxxx xxx:

"§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Česká xxxxxxx banka, aniž xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxx odložit xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x významu x xxxx porušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx čin xxxxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činu xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx provedením xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxx lze xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx vyrozumění x xxxxxxxx věci se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X přestupku, x jehož projednání xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx který xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od xxxx xxxxxxxx.

(4) Okolností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx právního předpisu, xxxx svolení xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušná Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, není xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx škole x Xxxxx republice. Nemá-li xxxxxxxxx úřední osoba xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.".

13. Za §46x se xxxxxx xxxx §46x, xxxxx xxx:

"§46x

Xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx vedených Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx vymáhá xxxxxxxxx xxxxx xxxx.".

XXXX TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna xxxxxx x stavebním xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx spoření x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, ve xxxxx xxxxxx x. 83/1995 Sb., zákona x. 423/2003 Xx., xxxxxx x. 292/2005 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 119/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 353/2011 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2016 Sb., zákona x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. a xxxxxx x. 461/2016 Xx., xx mění takto:

1. X §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "sankcí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

2. Nadpis nad xxxxxxxxx §16x zní: "Xxxxxxxxx".

3. X xxxxxxxxx §16x x 16xx xx slova "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §16a xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx x x §16xx xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. V §16a xxxx. 4 xxxxxx xxxx ustanovení zní: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx".

6. X §16a xxxx. 4 písm. x) xx x) x x §16xx xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §16xx xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

8. §16b xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §16x xxxx. 1 x 2 x §16xx xxxx. 1 xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx právnické xxxxx podle §16x xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x vymáhá xxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o působnosti Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx státních hmotných xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Xx., zákona x. 241/2000 Sb., xxxxxx č. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 419/2004 Xx., zákona x. 174/2007 Sb., xxxxxx x. 151/2010 Xx., zákona č. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 51/2016 Xx., §7 xxx:

"§7

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, dopustí-li xx xxx fyzická xxxxx, xxxx

x) 5 000 000 Kč, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba.

(3) Přestupek xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx Xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xx zrušuje.

XXXX ČTYŘICÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodu x vojenským xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 38/1994 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx materiálem, xx xxxxx zákona x. 310/2002 Sb., xxxxxx x. 357/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 220/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 248/2011 Xx. x zákona x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §23b xxxx. 1 se slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "správním xxxxxxxx" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxxx".

2. X §23x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. Nadpis xxxxx xxxx zní: "XXXXXXXXX".

4. X xxxxxxx §25 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. X §25 xxxx. 1 x x §25 odst. 2 xx 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §25 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x),

x) 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx b),

c) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx x), odstavce 4, xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxx 6 xxxx 7.".

7. §26 a 27 xx včetně nadpisů xxxxxxx.

8. §27x xxxxxx xxxxxxx zní:

"§27a

Společná ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxx činí 4 xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx přerušena, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4, §25 odst. 5 xxxx. x) x x) a §25 xxxx. 6 x 7, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 písm. x).

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 x §25 xxxx. 3 xxxx. x) x d) xx xxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XLI

Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 36/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., zákona x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 99/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy jedenácté xxx: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxx §43x se xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

3. X nadpisu §43x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. V §43x xxxx. 1, §43x odst. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x x §43x xxxx. 4 xx 6 xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §43x xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 6 lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

6. X §43x xx xxxxxxxx 1, 4, 5 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 3, 6 x 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 4.

7. X §43x xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

8. V §43x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x prvním stupni" xx xxxxxxx.

9. X §43x xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. X §43x xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxx 5 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 3 písm. b)" x xxxxx "správní xxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "přestupek".

XXXX XXXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx x vývozu předmětů xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 122/2000 Sb., zákona x. 80/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §8 zní: "Xxxxxxxxx".

2. X §8 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §8 xx xx xxxxxxxx 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Odborná xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx určitou xx lhůtě xxxxx §7 xxxx. 5.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

4. X §8 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx 3 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "odstavců 3 až 5".

5. X §8 xx xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxxx.

6. §8x xxx:

"§8x

(1) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2000 Sb., xxxxxx č. 186/2001 Xx., xxxxxx č. 319/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 380/2009 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx. a xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §15 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx2)," xxxxxxxxx xxxxx "opakovaném xxxxxxxx přestupku xx xxxxx zeměměřictví,".

Poznámka xxx xxxxx x. 2 xx xxxxxxx.

2. Nadpis xxxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §17x xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx".

4. X §17x odst. 1 xxxx. e) xx xxxxx "způsobilý" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §17x xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx odstavce 1".

6. X §17x xx xx konci odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxx xxxxxx xxxxxx xx 250&xxxx;000 Kč.".

7. V §17x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Promlčecí doba x přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 činí 3 xxxx. Byla-li xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx.".

8. X §17x xx odstavec 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12c xxxxxxx.

9. §17x xxx:

"§17x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx využívané ve xxxxxxxx xxxxx,

x) nepředloží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx geodetickou xxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx změny x xxxxxxxx závady v xxxxxxxxxxxx údajích xxxxxxxx xxxx xxxxxx zeměměřictví x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx poskytl, ve xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uděleno xxxxxx oprávnění, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nedodržuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívaných pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx základní xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx potvrdit xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pod xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) ověří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx odborně xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx Zeměměřický xxxx xxxx inspektorát x xxx výkonu xxxxxxxxxxxxx činností pro xxxxxxx xxxxxx státu x x xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx 5 xxx. Byla-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 8 let xx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 se xxxxxxx.

10. X §17x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. V §17x se xxxxxxxx 2 zrušuje a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 189/1999 Xx., xxxxxx č. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 77/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 144/2002 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 181/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 377/2009 Xx., zákona x. 194/2010 Sb., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 102/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 180/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxx č. 319/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Poznámka pod xxxxx č. 6x xxx:

"6x) Zákon č. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

2. Xxxxxx xxxxx osmé xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §50 xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

4. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §51 xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

5. X §51 xxxx. 1 xx 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §52 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §52 xxxx. 4 x 5, §52 xxxx. 6 xx 8 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x x §52 xxxx. 9 až 11 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §51 xxxx. 8 x x §52 xxxx. 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx".

7. X §51 xxxx. 8 písm. x) xx e), §51 xxxx. 9, §52 xxxx. 12 písm. x) x x) x x §52 xxxx. 13 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

8. §52x včetně xxxxxxx xxx:

"§52x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 písm. x), xxxxx projednává Xxxxxx xxxxxxxx,

x) přestupků xxxxx §51 xxxx. 4 xxxx. x) až x), §51 xxxx. 5 xxxx. x), §51 xxxx. 7 x §52 xxxx. 7, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, x

x) přestupků xxxxx §52 xxxx. 6, dopustí-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx projednat xxxxxxxx xx místě Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx uložené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8e xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XLV

Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku trestů, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., zákona x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 345/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., zákona x. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx. x zákona x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §16x xxxx. 2 xxxxxxx x) xx x) xxxxx:

"x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx pachatele přestupku,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx přestupku, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx jí xxxxxxxxx,".

2. X §16x xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx,".

3. V §16x odst. 2 xxxxxxx j) xxx:

"x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx orgánu a xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxx,".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x neperiodických xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 37/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 142/2012 Xx., §5 xxx:

"§5

(1) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §2 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx neperiodické xxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) nezajistí, xxx xxxxxxxxxxxx publikace xxxxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. c),

b) 25&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx x).

(4) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad. Xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxxxx krajského úřadu xx řídí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydavatele neperiodické xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod čarou x. 8 xx xxxxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x regulaci xxxxxxx

Xx. XLVII

Zákon č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy x o změně x doplnění zákona x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 138/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., zákona x. 132/2003 Xx., xxxxxx x. 217/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 480/2004 Xx., xxxxxx č. 384/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 25/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2007 Xx., zákona x. 160/2007 Sb., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 28/2011 Xx., zákona č. 245/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 275/2012 Xx., zákona č. 279/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 202/2015 Xx., zákona x. 180/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 26/2017 Xx. x xxxxxx x. 66/2017 Xx., xx mění takto:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §8 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §8 se xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

3. X §8x odst. 1 xx 4 xxxxxxxx částech ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §8x xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §8x xxxx. 5 xxxx. x) xx x), §8x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §8x xxxx. 6 xxxx. x) až x), §8x xxxx. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §8a xxxx. 7 xxxx. a) xx c), §8x xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §8x xxxx. 8 xxxx. x) až x) x v §8x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupek".

5. X §8a xxxx. 5 xx 8 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "se xxxxx pokuta" nahrazují xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

6. X §8x xx odstavec 9 xxxxxxx.

7. X §8x xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

8. X §8x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

9. X §8x xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 34 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 se označuje xxxx xxxxxxxx 2.

10. X §8x odst. 2 xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "pokut xxxxxxxxx příkazem na xxxxx".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Xx., zákona č. 406/2001 Xx., xxxxxx x. 212/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 280/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 37/2012 Xx., xxxxxx č. 254/2012 Xx., zákona x. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 135/2014 Sb., xxxxxx x. 333/2014 Sb., xxxxxx č. 219/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 258/2016 Sb. x zákona x. 301/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §22 xxxx. 2 xxxx. x), §27x xxxx. 4 písm. x) xx e) x v §27c xxxx. 5 xxxx. x) xx f) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §27x zní: "Xxxxxxxxx".

3. X xxxxxxx §27x xx doplňují xxxxx "fyzických xxxx".

4. X nadpisech §27x x 27c xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Přestupky".

5. X §27b xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §27x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §27x odst. 2 xx 4, §27x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §28g xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V §27x xxxx. 4 a x §27x odst. 5 úvodní části xxxxxxxxxx znějí: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

7. X §27x odst. 4 xxxx. d) x x) a x §27x odst. 5 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx pokutu".

8. X §27x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x) lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.".

9. §27e xx xxxxxxx.

10. X §27ea xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

11. V §27ea xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2 až 4.

12. X §27ea xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

13. V §27xx xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2 xxxx 3".

XXXX ČTYŘICÁTÁ DEVÁTA

Změna xxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Sb., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 81/2004 Sb., zákona x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., zákona x. 154/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., zákona x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

2. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §25 zní: "Přestupky".

3. X §26 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §26 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §26x se xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 6 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

6. X §26x xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x xxxxx "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx.

7. X §26x xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupky".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x vnitrozemské xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., zákona x. 118/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 327/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Sb. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx části XX xxx: "PŘESTUPKY".

2. X nadpisu §43 xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx osob".

3. X §43 odst. 15 xxxx. f) x x §43 xxxx. 17 xx slova "x blokovém řízení" xxxxxxxxx slovy "příkazem xx xxxxx".

4. X §43 xxxx. 17 xx slova "V xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx na xxxxx".

5. V xxxxxxx §44 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. V §44 xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §44 xxxx. 3, §44 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §44 xxxx. 5, §44 xxxx. 6 xx 8 úvodních částech xxxxxxxxxx, §44 xxxx. 9, §44 xxxx. 10 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §44 xxxx. 11 xx 15 xx xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §44 xxxx. 16 úvodní část xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

8. X §44 xxxx. 16 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. §45 zní:

"§45

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává

a) Xxxxxx xxxxxxxx správa, nebo

b) xxxxxx živnostenský xxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §44 odst. 12 nebo 13, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx uložené Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vymáhá celní xxxx.".

10. Poznámka xxx xxxxx x. 13 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. LI

Zákon č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., zákona č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Sb., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., zákona č. 218/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., zákona č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona č. 239/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona č. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 331/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 253/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx č. 98/2017 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §54x xxxx. 1 xx slova "xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest" x slova "x xxxxxxx sankce" se xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §54x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxxx trest" x slova "x xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

3. X §54x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx pravomocně uložena xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx uložen xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "x uložení xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

4. V §54x odst. 4 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx".

5. X §54x odst. 5 xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "tuto xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx správní xxxxx".

6. Xxxxxxxx xxx čarou x. 62 xx xxxxxxx, a xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx pod xxxxx.

7. X xxxxx čtvrté xxxxx druhé xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx".

8. X xxxxx xxxxxx hlavě xxxxx xxxx čtvrtém se x xxxxxxx oddílu 1 xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

9. X §65x xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxx b) a xxxxx "xxxxxxxxx xx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx".

10. V xxxxx čtvrté xxxxx xxxxx v dílu xxxxxxx xx x xxxxxxx oddílu 2 xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

11. X §65b xxxx. 1 x 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

12. X §65x xxxx. 3 a x §65c xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

13. X §65x xx odstavce 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 se označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

14. V §65x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "správních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx" a slova "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

15. X §65x odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

16. X §65x odst. 2 se xxxx xxxxx zrušuje.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 238/1999 Xx., xxxxxx č. 67/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2003 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona č. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 167/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 280/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Sb., zákona x. 250/2016 Sb. x xxxxxx č. 62/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §39 odst. 2 xxxxxxx b) zní:

"b) xxxxxxxxx příkazem na xxxxx xxxxxxxxx podle §53 tohoto xxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 24 xx zrušuje, x to včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

2. X xxxxx první xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

3. X části xxxxx hlavě xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

4. X §53 odst. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxx obecného xxxxxxx xxxx x xxxx".

5. V §53 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "bez xxxxxxxx xxxxxxxxx".

6. X §53 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x),

x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x).".

7. X §53 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

8. X části xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxxx fyzických, právnických x podnikajících xxxxxxxxx xxxx".

9. §54 xxx:

"§54

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxx škody xx xxxx a ohrozí xxx plnění jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) nevede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx dřevin xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x k xxxxxxxxxxx,

x) zneužije údajů xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) nesplní opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx omezuje xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 x3 na 1 xx lesa xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx provede xxx xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx lesů xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx než 80 xxx, xxxx

x) xxxxxx opatření k xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.".

10. §55 xx xxxxxxx.

11. X xxxxxxx §56 xx xxxxx "x pokutách" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

12. X §56 xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 4.

13. X §56 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx x §55" xxxxxxx.

14. X §56 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona projednává x xxxxxx xxxxxx xxxxx státní správy xxxx.".

15. V §57 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx §55" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx §54".

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 244/2000 Xx., xxxxxx x. 147/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 21/2004 Xx., zákona č. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 553/2005 Sb., xxxxxx x. 214/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 33/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx. x xxxxxx x. 279/2013 Xx., xx mění xxxxx:

1. X nadpisu §19x xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

2. X §19x xxxx. 1, §19x odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §19x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

3. X §19a xxxx. 4 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do".

4. X §19x xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xx slova "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

5. X xxxxxxx §19c se xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

6. X §19x xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.

7. X §19x odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x xxxxx "v prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

8. X §19c odst. 2 se xxxx xxxxx zrušuje.

XXXX XXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx chmele, xx znění xxxxxx x. 68/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 322/2004 Xx., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx. a xxxxxx x. 281/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §8 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §8 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx jednání" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X §8 odst. 2 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx".

4. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xx xxxxx "xx" zrušuje x xxxxx "protiprávní xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" zrušuje.

6. X §8 se xxxxxxxx 3, 4, 6 x 8 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 19 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 7 se označují xxxx odstavce 3 x 4.

7. X §8 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "x prvním stupni" xx xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx

Xx. LV

Zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx zákona x. 102/2000 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 489/2001 Xx., zákona x. 256/2002 Sb., xxxxxx č. 259/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 358/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona x. 80/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 311/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 97/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Sb., xxxxxx č. 288/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., zákona x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 268/2015 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 309/2016 Xx. a xxxxxx x. 370/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. X §38x xxxx. 3 xx xxxxx "spolu s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

2. V §40 odst. 2 xxxx. x), §40 xxxx. 4 xxxx. x), §40 xxxx. 9 x x §43 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §40 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §42a xxx: "Xxxxxxxxx".

5. X xxxxxxx §42a xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

6. X §42x xxxx. 7 xxxx. x) xx x), §43 xxxx. 4, §43x odst. 3 x x §43x xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xx místě".

7. V xxxxxxx §42x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Přestupky".

8. X §42x odst. 1 xx 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §42x xxxx. 4 x 5, §43 xxxx. 11, §43x xxxx. 1 xxxx. x) a x §43x xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §42x odst. 6 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx".

10. V §42b xxxx. 6 písm. x) xx d) x x §43 xxxx. 2, 8 x 11 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §43 xx xxxxxxxx 1, 3, 5 a 7 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 18x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 2, 4, 6, 8 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 7.

12. X §43 xxxx. 1 xx věta xxxxx zrušuje.

13. X §43 xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

14. V §43 xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.

15. X §43 xxxx. 6 x x §43x odst. 2 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

16. X §43 xxxx. 6 xx xxxxx "jiný xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

17. X §43x odst. 1 xxxx. b), §43x xxxx. 2 xxxx. x) a x §43x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

18. X §43x xxxx. 4, §43x odst. 4, §43x xxxx. 3, §43c xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §43x xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

19. X §43x xxxx. 6, §43x xxxx. 2 x 3, §43c xxxx. 5 a x §43x xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "nebo x správním xxxxxxx" xxxxxxx.

20. X §43x xxxx. 2 se xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 19/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx č. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 138/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Sb., xx xxxx takto:

1. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §32 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X nadpisu §32 xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx osob".

3. Xxxxxx §33 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

4. X §33 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §33 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §33 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu".

6. X §33 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §34 xxxxxx nadpisu xxx:

"§34

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx promlčecí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 8 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx Xxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Sb., zákona x. 102/2001 Xx., xxxxxx č. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Sb., zákona x. 277/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 481/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 34/2011 Xx., xxxxxx x. 100/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb. x xxxxxx x. 91/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §19 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx §19 xxx: "Přestupky xxxxxxxxx xxxx".

3. X §19 xxxx. 1 xxxx. b) x x §19a xxxx. 1 písm. x) xx číslo "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

4. Xxxxxx §19a xxx: "Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

5. X §19x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §19x odst. 2 a v §19x xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

6. X §19a xxxx. 2 se xxxxx "§11 xxxx. 7 xxxx §11x xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§11x odst. 2 xxxx §11x xxxx. 1 xxxx 4".

7. X §19x xxxx. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx delikt xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

8. X §19x xxxx. 6 xxxx. x) xx x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. §19x xxxxxx nadpisu xxx:

"§19x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k přestupkům

(1) Xxxxxxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. x) x c), §19x xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §19x xxxx. 2 projednává Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), §19x xxxx. 1 písm. x), f) x x) x §19x xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Pokuty vybírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(3) U xxxxxxxxx xxxxx §19x odst. 1 xxxx. x) x g) x §19x xxxx. 3 xxxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. LVIII

Zákon č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 2/1998 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Xx., zákona č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Xx., zákona č. 176/2002 Sb., zákona x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Sb., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Sb., xxxxxx č. 361/2005 Xx., zákona č. 47/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 340/2006 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 270/2008 Xx., zákona č. 274/2008 Sb., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 59/2009 Xx., zákona č. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., zákona x. 44/2013 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 238/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona č. 256/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Sb., xxxxxx č. 1/2015 Xx., zákona x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx. a xxxxxx x. 66/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. X §32 xxxx. 5, §39x odst. 2 písm. c) x d), §39x xxxx. 6 úvodní xxxxx ustanovení, §39x xxxx. 3, §39x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §45x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V §32 odst. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

3. V §32 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §32 xxxx. 5 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxx §39x xxx: "Xxxxxxxxx".

6. X §39x xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit pokutu".

7. X §39x odst. 2 xxxx. x) x b) a x §45x xxxx. 2 písm. x) xx c) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §39q xx xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 se označuje xxxx xxxxxxxx 3.

9. X §39x odst. 3 x v §45x xxxx. 6 xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

10. X §45x xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx xx".

11. X §45x xx xxxxxxxx 3 až 5 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 x 4.

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 146/2000 Xx., zákona x. 258/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 407/2010 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Sb., zákona x. 375/2011, xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 319/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X nadpisu xxxxx xxxxxx xx xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "PŘESTUPKY".

2. X §88 xxxx. 1 písm. j) x x §89 xxxx. 1 písm. x) a w) xx slova "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X xxxxx xxxxxx nadpis xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

4. X xxxxx xxxxxx xxxxx XXX se x nadpisu xxxx 1 xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx osob".

5. X xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xx x xxxxxxx xxxx 2 xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

6. X §93 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §93x xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §93x xxxx. 1, §93b xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §93x odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X §93 odst. 5, §93x xxxx. 3, §93x odst. 4 x x §93x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

8. X §93 odst. 5 písm. a) xx x), §93 xxxx. 6 xxxx. x) xx c), §93x odst. 3 xxxx. a) xx x), §93x xxxx. 4 písm. x) xx d) a x §93x xxxx. 4 xxxx. x) xx c) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §93 odst. 6 úvodní část xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx činnosti".

10. V xxxxxxxxx §93x, §93x x x §93x xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

11. X §93x xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2.".

12. X §93b xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) bodu 1 xxxx xxxxxxxx 3.".

13. X části xxxxxx hlavě III xx x xxxxxxx xxxx 3 xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

14. §94 xxx:

"§94

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §88 x 89, xxx-xx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxx podle §92 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §92 xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx přestupků xxxxx §93 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1, §93 xxxx. 3 xxxx. x), §93 xxxx. 4 xxxx. a) x xxxxxxxxx xxxxx §93x xxxx. 1 písm. x) xxxx §93x xxxx. 2, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 4 xxxx. x),

x) xxxxxx živnostenský xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §93c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §93c odst. 2, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx §92 xxxx. 3 xxxx. e) xxxx §93 xxxx. 3 xxxx. x),

x) Xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1.

(2) O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky xxxxx odstavce 1 xxxx. b) rozhoduje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 8 se xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 61/1997 Sb., x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx České xxxxxxx rady x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx č. 22/2000 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 75/2006 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 95/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 331/2014 Sb. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §4 xx na xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxx x pěstitelské xxxxxxxx xxx pouze xx xxxxxxx povolení Ministerstva xxxxxxxxxxx.".

2. X §13 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3x odst. 1 nebo §4 xxxx. 1.".

3. X xxxxxxx §17 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

4. X §17 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), které xxx:

"x) xxxxx do xxxxx xxx vyrobený v xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3a xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 1,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

5. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx" za xxxxxx "§13 xxxx. 4," zrušuje.

6. X §17 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", nebo" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx líh x xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3x xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 1.".

7. X §17 odst. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), j)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x)".

8. X §17 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx 1 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1 písm. x)".

9. V §17 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), h) x x)".

10. X §17 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 1 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

11. X §17 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

12. X nadpisu §17x se slova "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

13. V §17x odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x §17x odst. 5 xx 7 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

14. X §17a xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxxx "xxxxxx," slovo "xxxx" zrušuje.

15. V §17x odst. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) xxxxx do xxxxx xxx vyrobený x xxxxxxx x §3 odst. 1, §3x xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 1,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i).

16. V §17x xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx xx písmeno x), které zní:

"j) xxxxxx xxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3a xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 1.".

17. X §17a odst. 8 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

18. X §17x xxxx. 8 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

19. V §17a xxxx. 8 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x) x e)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) x x)".

20. X §17x xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 písm. x)".

21. X xxxxxxx §17x se xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

22. X §17x xx xxxxxxxx 1 xx 4 a 7 včetně poznámky xxx xxxxx x. 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

23. V §17x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx" x xxxxx "v prvním xxxxxx" xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxx "a správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx stupni" xxxxxxx a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Přestupky xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) x l) a §17x xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.".

24. V §20 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupcích".

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx., xxxxxx x. 306/2000 Xx., xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 94/2004 Xx., zákona x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 558/2004 Xx., zákona x. 392/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 120/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 139/2014 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx. x zákona x. 26/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxx xxx označením §17 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §17 odst. 1 xx 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §17 xxxx. 4 x 5, §17x odst. 1, §17a xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §17x xxxx. 3 až 6, §17x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §17x xxxx. 2 xx 5, §17x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §17c xxxx. 1 až 6 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §17d odst. 1, §17d xxxx. 2 až 5 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §17x xxxx. 6 x v §17e xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §17x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx".

4. X §17x xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §17x xx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

6. X §17x odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

7. X §17i xxxx. 1 písm. x) xx x) xx xxxxx "správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V §17x xxxx. 2 xx xxxxx "pokuty" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxx".

ČÁST XXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x zemědělství

Čl. XXXX

Xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 62/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Xx., zákona x. 128/2003 Sb., xxxxxx č. 85/2004 Xx., zákona x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 94/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 409/2006 Xx., xxxxxx x. 35/2008 Xx., xxxxxx č. 95/2009 Xx., zákona x. 109/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 179/2014 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 371/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Sb. x xxxxxx x. 104/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X nadpisu §5 se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

2. X §5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Fyzická" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx".

3. X §5 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo nesprávné" x xxxx "§2x xxxx. 3" xx xxxxxxxxx xxxxx "§2f xxxx. 3 xxxx 4".

4. X §5 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx bloku, xxxxxxxxx" xxxxxxx.

5. §5a xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§5x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx podnikatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxx xxxxx §2fa xxxx. 5.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč.".

6. X xxxxxxx §5x xx xxxxx "xx xxxxxxxx deliktům" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. X §5b xx xxxxxxxx 1 xx 4 x 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 68 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a 2.

8. X §5x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx §5x odst. 1,

x) Fond, xxx-xx x přestupek xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. c) až x),

x) Ústav, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. g).".

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx

Xx. LXIII

Zákon č. 15/1998 Sb., x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Sb., xxxxxx č. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona č. 381/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 224/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 250/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Sb., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona č. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx. x zákona x. 148/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

2. X §7x xxxx. 2 x x §10 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx tresty".

3. X §8 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. Xxxxxx §9b xxx: "Xxxxxxxxx".

5. V §9x xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

6. X §9x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxx osobě xxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Kč x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

7. X §9x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx d) uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 50 000 000 Xx.".

8. §9c xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

9. X nadpisu §9x xx slova "xx xxxxxxxx deliktům" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. X §9d xx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 až 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 až 3.

11. X §9d xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

12. V §9d xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

13. X §9x xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx správy xxxxxx placení hledí xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

14. X §9x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx.".

15. V §10 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

16. X §10 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx trest".

17. X §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxx sankce" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx trest".

18. X §14 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx" a slova "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxx č. 210/2000 Sb., xxxxxx x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 96/2004 Sb., xxxxxx x. 121/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 473/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., zákona x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 624/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 110/2009 Xx., xxxxxx č. 419/2009 Sb., zákona x. 159/2010 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona č. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 48/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 230/2016 Xx. x zákona x. 24/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §80 odst. 8 xx slova "Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §93x xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "Byl-li xxxxxx xxxxx uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §93x odst. 1".

2. X §81a xxxx. 7 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx podle §93x xxxx. 1" nahrazují xxxxx "uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §93x xxxx. 1".

3. V §87 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxx delikty x xxxxxx xx xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx ně správní xxxxxx".

4. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx úmyslně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnost xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 5 000 Xx.

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §2 odst. 3 xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx

1. "xxxxxx škola" xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. "univerzita" nebo x něho odvozené xxxxx xxxx, ačkoliv xxxx vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxxx akademické xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx používá xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Akreditačnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 písm. x).

(4) Evropská zahraniční xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §93x xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §93x xxxx. 2 xxxx 3 anebo §93c.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx programu x xxxxxxx s §93x xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §93d xxxx. 2 xxxx 3 xxxxx §93e.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx x §93x xxxx. 3, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §93x.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §93a odst. 5, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93x.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, odstavce 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 7 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 nebo xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 6 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 7 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx.

§93x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §93x projednává obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §93x projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle §93x xxxx. 2 xxxxxx x vymáhá xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx §93x xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x hnojivech

Čl. XXX

Xxxxx č. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx půdních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x agrochemickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půd (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 308/2000 Sb., xxxxxx x. 147/2002 Xx., xxxxxx x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 553/2005 Xx., zákona x. 9/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 490/2009 Sb., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 263/2014 Xx. x xxxxxx x. 61/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx tresty".

2. X §1 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx deliktech" xxxxxxx.

3. V xxxxxxx xxx označením §14 xx xxxxx "x xxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

4. X xxxxxxx §14 se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

5. X nadpisu §14x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

6. X §14a xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §14x xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

8. V §14x xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. X xxxxxxx §14x xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. X §14x xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 se označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

11. X §14x odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx.

12. X §14x xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. LXVI

Zákon č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 354/1999 Xx., xxxxxx x. 117/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., zákona x. 57/2001 Xx., xxxxxx x. 185/2001 Xx., xxxxxx č. 407/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 223/2003 Xx., zákona x. 362/2004 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx č. 74/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 106/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 50/2013 Sb., xxxxxx č. 273/2013 Xx., xxxxxx č. 135/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 65/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx VIII xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §36 zní: "Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

3. X §36 xxxx. 1 xx 5 úvodních xxxxxxx ustanovení a x §36 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. Nadpis §37 xxx: "Xxxxxxx xxxxxx".

5. X §37 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení, §37 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §37 xxxx. 2, §37 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §37 xxxx. 3 xxxx. a) x x), §37 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §37 xxxx. 4 xxxx. a) x b), §37 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §37 xxxx. 5 xxxx. x) x x) x x §37 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §37 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §37 xxxx. 2, §37 xxxx. 3 až 5 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x v §37 xxxx. 6 se xxxxx "se xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx uložit pokutu".

7. §38 a 38x xx včetně nadpisů xxxxxxx.

8. V §39 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návykovou látku x xxxxx množství xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx neoprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxx 18 let, xxxxx-xx o čin xxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

9. X §39 xxxx. 3 xx slova "X blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xx xxxxx".

10. V §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 15&xxxx;000 Xx.".

11. X §40 se xxxxxxxx 1 xx 3, 9 x 11 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 10x zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 8 x 10 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 6.

12. X §40 xxxx. 1 xx 5 xx slova "Správní xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

13. V §40 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. V §40 xx za odstavec 5 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 může xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx orgán Policie Xxxxx republiky.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 se označuje xxxx xxxxxxxx 8.

15. X §40 se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx zní:

"(9) Xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 se xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.".

16. X §43x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§40 xxxx. 5 x 6" nahrazují xxxxx "§40 odst. 2 x 3".

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx některých xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. LXVII

Zákon č. 159/1999 Sb., x některých xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu některých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 37/2004 Xx., xxxxxx x. 39/2004 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Xx. x xxxxxx x. 341/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X nadpisu §10x se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

2. X §10x odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §10x xxxx. 3 x 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. V §10x xxxx. 5 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do".

4. X §10b xxxx. 5 xxxx. a) x b) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

5. X nadpisu §10x xx doplňují slova "xxxxxxxxx xxxx".

6. §10x xxxxxx xxxxxxx zní:

"§10d

Společné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obecní živnostenský xxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §10x xxxx. 1 písm. x), xxx-xx o xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx. x), §10x xxxx. 2 xxxx. x), x), e), x), §10x xxxx. 2 písm. x), xxx-xx x nesplnění xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) ve xxxxxxx x §3 odst. 4 xxxx. c), §10x xxxx. 3 x 4 x §10x, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx živnostenský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), xx xxxxx zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., zákona x. 102/2001 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona č. 298/2009 Sb., zákona x. 308/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 359/2012 Sb., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 139/2014 Sb., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 264/2014 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx. a xxxxxx č. 243/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §53x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §71 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

4. X §71 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx c).

5. X xxxxxxx §72 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X §72 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §72 xxxx. 3 úvodní xxxx ustanovení xxx: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx".

8. X §72 xxxx. 3 písm. a) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

9. §73 se včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx č. 10 xxxxxxx.

10. §74 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§74

Společná xxxxxxxxxx x přestupkům

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx projednává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §72 odst. 1 xxxx. o) až x), které xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx. x) projednává celní xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx 307/1999 Sb., xxxxxx x. 56/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., zákona x. 137/2008 Sb., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 354/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx. x zákona x. 304/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku" a xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. Nadpis xxx xxxxxxxxx §16 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. §16 včetně xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx do 40&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx od 1&xxxx;500 Xx do 3&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 uložit xxxxxx xx 1&xxxx;500 Xx.".

4. §16a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5. X §16b xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 5 a 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

6. X §16x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 x 16x" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx.

7. V §16x odst. 1 xx text "§16 xxxx. 1 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§16 xxxx. 2" x slova "x xxxxxxxx řízení" xx xxxxxxxxx xxxxx "příkazem xx xxxxx".

8. V §16x odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnost x xxxxxxxxxx přestupku právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

9. V §16x odst. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

10. X §16b xxxx. 3 xx xxxxx "x blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx na xxxxx" x xxxxx "jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx zásobách xxxx

Xx. LXX

Zákon č. 189/1999 Sb., x nouzových xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx nouze x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x nouzových xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx zákona x. 560/2004 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 161/2013 Xx. x xxxxxx x. 131/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X nadpisu §10 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

2. V §10 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

3. X xxxxxxx §10x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. V §10x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §10x xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §10x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxx delikt se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

6. V §10x odst. 2 xxxx. x) xx x) x x §10x odst. 5 xxxx. x) až x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupek".

7. V xxxxxxx §10x xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x přestupkům".

8. V §10x xx xxxxxxxx 1 xx 4 x 8 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 x 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 až 4.

9. V §10x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxx delikty x prvním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".

10. X §10b xxxx. 1 xxxx. a) x v §10x xxxx. 2 se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx místě".

11. X §10x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxx x. 352/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 546/2005 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 147/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 253/2012 Xx., zákona x. 250/2014 Xx. x zákona č. 46/2016 Xx., xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§44x

(1) Xxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxx x xxxxx službě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vojenský xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 3&xxxx;000 Kč.".

Dosavadní xxxx dvanáctá xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 221/1999 Sb., o xxxxxxxx x povolání, ve xxxxx zákona č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 129/2002 Xx., xxxxxx x. 254/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 546/2005 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 272/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 147/2010 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 122/2012 Xx., zákona x. 332/2014 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx. x xxxxxx x. 47/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §48 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx řízení x xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "těchto".

2. X §48 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx i) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx j), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu oznámit xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx.".

3. X §48 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový odstavec 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx neučiní, xxxxx xx xxx vážně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahájení xxxxxx x přestupku xxxxx odstavce 1 xxxx. i).".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

4. V §51 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx-xx o xxxx xxxxxxx delikt xxxx" xxxxxxx.

5. X §51 odst. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

6. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 15 xxx:

"15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx.".

XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona č. 186/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona č. 15/2015 Xx. x xxxxxx x. 47/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §7x xxxx. l) xx xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "správní tresty".

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx: "XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX".

3. X xxxxx desáté xxxxxx xxxxx X zní: "XXXXXXXXX".

4. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §64 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

5. X §64 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "nebo" xxxxxxx.

6. X §64 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxx poruší xxxxx xxxx xxxxxxx vstupu xx objektu důležitého xxx obranu xxxxx.".

7. X §64 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 9.

8. X §66 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "§64 xxxx. 1 písm. x) a".

9. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §67 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

10. V §67 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §67 xxxx. 2 x 3, §67 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §67 xxxx. 5 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §67 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) slovo "xxxx" xxxxxxx.

12. V §67 xxxx. 1 se xx xxxxxxx e) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vstupu xx xxxxxxx důležitého pro xxxxxx xxxxx, xxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx f) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

13. V §68 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. V §68 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

15. V §68 xxxx. x) xx xxxx "písm. f)" xxxxxxxxx textem "xxxx. x)".

16. X §68 xxxx. x) xx xx xxxx "§67" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1 xxxx. f) x §67".

17. Xxxxxx §68x xxx: "Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx".

18. X §68a xx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

19. X §68x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx stupni řízení" xx xxxxxxx.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o azylu

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 519/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx č. 57/2005 Sb., zákona x. 350/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona č. 170/2007 Xx., zákona x. 343/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 9/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 103/2013 Sb., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Xx., zákona x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., zákona č. 298/2016 Sb. x xxxxxx x. 456/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §71 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx deliktů" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §71 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "správním deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §93 xxx: "Přestupky".

4. Xxxxxx §93 zní: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

5. Xxxxxx §93a xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

6. X §93x odst. 1 xx slova "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §93x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" a slova "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

8. §93x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§93x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx projednává ministerstvo.".

XXXX SEDMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx

Xx. LXXV

Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 140/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Sb., xxxxxx č. 559/2004 Xx., zákona x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Sb., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx č. 382/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 47/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 222/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 103/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 312/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 203/2015 Xx., zákona č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Sb., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx č. 191/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx. x zákona č. 456/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §156 xxx: "Přestupky xxxxxxxxx xxxx".

3. Xxxxxx §157 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

4. X §157 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §157 xxxx. 2 x 3, §157 odst. 4 a 5 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x x §157 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §157 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx x) x x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §157 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

7. V §157 xxxxxxxx 8 zní:

"(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.".

8. X §157 xx xxxxxxxx 9 zrušuje.

9. §157x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§157x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxx v §161 xxxx. 1 nebo xxxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx porušením povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, projedná xxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, projedná xxx xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod čarou x. 21a xx xxxxxxx.

10. X §158 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xx xxxxxxxxx slovem "přestupku".

11. X §163 xxxx. 1 xxxx. x) x x §164 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx deliktech" xxxxxxx.

12. X §165 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx správních xxxxxxxxx" zrušují.

13. V §172 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 395/2005 Xx., xxxxxx č. 21/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 456/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. X §16 xxxx. 8 xx xxxxx "v blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xx místě".

3. Xxxxxx §16a zní: "Xxxxxxxxx fyzických osob".

4. X §16x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" zrušují x xx větě xxxxx se slova "x blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx místě".

5. Xxxxxx §16x zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx".

6. X §16x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §16x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "přestupek" x xxxxx "se xxxxx pokuta" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

8. §16x xxxxxx xxxxxxx zní:

"§16c

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle §16x xxxx. 1 xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §16x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x cestovních xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Sb., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 384/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2010 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., zákona x. 159/2013 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 191/2016 Xx. a zákona x. 298/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §34x xxxx. 3 a 4 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" zrušují.

2. X §34a xxxx. 3 xx slova "x blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xx xxxxx".

3. V §34x xxxx. 1 xx slova "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §34x xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. §34x xxx:

"§34x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §34x xxxx. 1 xxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx podle §34x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx, který xx uložil.".

Poznámka xxx xxxxx x. 21b xx xxxxxxx.

XXXX SEDMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 272/2001 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., zákona č. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 57/2005 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 176/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx č. 295/2008 Sb., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 505/2012 Xx., xxxxxx x. 103/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona č. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 205/2015 Sb., xxxxxx č. 314/2015 Xx. x zákona x. 298/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §6 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx5)" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupky".

Poznámka xxx xxxxx č. 5 xx zrušuje.

2. V §33 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx31)," xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 31 zrušují.

3. X §50 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "byla xxxxxxxx xxxxx pravomocně uložena xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §59 xx 59x" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest xx přestupek uvedený x §59 xx 59x".

4. Xxxx devátá xxxxxx xxxxxxx zní:

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX

§59

(1) Fyzická, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxx, u xxx xx xxxx xxxxxxx, neumožní xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §48 xxxx. 2,

x) x rozporu x §19a xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounskou péči xxxxx §19x xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx své péče xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, xxxxx §10x odst. 2, xxxxx-xx x příbuzného xxxxxx až xx xxxxxxx stupně,

e) ztíží xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx ochranné výchovy xxxxxx anebo xxxxxxxx xxxx x dítě xxxxxxx xx péče xxxxxx člověka xxx xxxxxx,

x) jako osoba xxxxxxxxx xx dítě xxxxxxx dítě bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, rozumové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újmy na xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx újmu na xxxxxx xxxx osobě xxxx škodu xx xxxxx majetku xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo omezení, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxx x stupni xxxxxxxxx x rozumového xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností x výchovném opatření xxxxx §13 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dále dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx §13 xxxx. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xx x) xxxx xxxxx odstavců 2 x 3 lze xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 200&xxxx;000 Kč.

§59a

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx, aby xxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 6.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, školské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx pověřená osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesdělí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podle §53 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, škola, xxxxxxx zařízení nebo xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxx osoba xxxxxxxxx za školu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §10 xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Xxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxx odpovědná xx výchovu xxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx využít odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx prvního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo rodinné xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx 13,

x) xxxxxxxxxx xxxx při xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3, xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §823 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 20 000 Xx.

§59x

(1) Xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) nepředá xxxx xx xxxx budoucího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx vyžadující okamžitou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx rodičů xxxx xxxxxx osob x dítětem v xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x zařízení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odpovědným xx výchovu xxxxxx xxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x dítětem x se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxx nedá xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, kterým bylo xxxxxxx xxxxxxx dítěte xx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx běžných záležitostech,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx pobytu dítěte xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx pobytu x péče xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42x, xxxxx-xx x xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx a péče xxxxx §42d xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) pokutu xx 50&xxxx;000 Kč xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 roku.

§59f

(1) Fyzická xxxx právnická osoba xx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pověření,

b) xxxxxx xxxxx dětí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nutné xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx hygienické x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx,

x) závažně nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x pravidla xxxxxxxxxxx, xxxx závažně xxxxxx povinnost zaslat xxxxxxx zprávu xxxx xxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x vydání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §49 xxxx. 8, xxxx xxxxxxxxx sociálně-právní ochranu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínku bezúhonnosti,

j) xxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odbornou způsobilost, x x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx činností této xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx dítěti xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x dalších xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx státní příspěvek xx výkon pěstounské xxxx xx jiné xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx nebo svěřeným xxxxx x xx xxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním, xxxxx xxxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby, které xx přímo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx pověřenou xxxxxx, xxxx

x) neposkytuje xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx bezplatně.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx. Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a), b), x), j) a x) xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§59x

(1) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, aby počet xxxx umístěných v xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejvýše xxxxxxxx počet xxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) nezajistí, xxx xxxxx dětí, x xxxxx xxxxxxxx osobně xxxxxx xxxxx zaměstnanec xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dětí xxxxx §42 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc na xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zákonného xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxx, xxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxx péče xxxx xxx péče xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jsou vážně xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx se ocitlo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx práva,

d) xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx základě žádosti xxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) uzavře xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxx x přijetí xxxxxx xx péče xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xxxx. 8,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

x) xxxxxx evidenci xxxx, xxxxx xxxx přijaty xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 11 a §42x xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) opakovaně xxxxxxxxxxx plné přímé xxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

j) xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

x) opakovaně nezajistí, xxx zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho rodičům xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1 xxxx. x) nebo spolupracovalo x xxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §42a xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zástupce ředitele xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §42a xxxx. 7 a 8, xxxx

x) nevyužije xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx pro xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, ve xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xx které xxx zřizovateli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx m) xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000 Kč, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), e), x), x), n) xxxx x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), i), j) xxxx x) pokutu xx 200&xxxx;000 Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx.

§59x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává

a) xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, nebo pokud xx byla x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §59 odst. 2 x 3, §59a xxxx. 1 nebo §59x xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx úřad, xxxxx vydal xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zřídil komisi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx §59x xxxx. 1, §59x xxxx. 1 písm. x) xx x) x xxxx. x) a x) xxxx §59g xxxx. 1,

x) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o přestupek xxxxx §59x xxxx. 1 xxxx. n), xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxx kterému xx xxx povinnost plněna, xxxxxx-xx x projednání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx f).

(2) Xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projednávat xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přestupků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uložil.".

Poznámky xxx xxxxx x. 52, 52a a 67 se xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 29/2000 Sb., x poštovních službách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Sb., xxxxxx x. 225/2003 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., zákona x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx., zákona č. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 212/2013 Xx., xxxxxx x. 258/2014 Xx., xxxxxx č. 319/2015 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Xx. x zákona x. 250/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 4 xx slova "správním xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §37x xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §37x xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

4. X §37x xxxx. 2 xxxx. n) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

5. X 37x odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebo".

6. X §37x xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxxx jako xxxxxxx p).

7. X §37x odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správní xxxxxx se xxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx".

8. V §37x xxxx. 4 písm. x) až x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §37a xxxx. 4 písm. x) se xxxx "xxxx. d)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)" x xxxxx "xxxx x)" xx nahrazují xxxxx "nebo x)".

10. §37x xxx:

"§37x

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 14x xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx tiskového xxxxxx

Xx. LXXX

Zákon č. 46/2000 Sb., x právech a xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 302/2000 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Sb. x xxxxxx č. 305/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxx vedeném proti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §15 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. §17 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§17

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx ministerstvu ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx před zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx 3,

b) xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 7,

x) x xxxxxxx x §8 xxxx. 2 umožní veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx údajů xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výtisků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx výměnu xxxxxxx xxxxxxxxx výtisku xx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5.

(2) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c).

(3) Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Přestupek xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx obviněný xxxxx vinným, do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(4) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xx řídí xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x právnickou xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou osobu.

(5) Xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 8 se xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx plavbě, xx xxxxx zákona x. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 310/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 261/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx. a zákona x. 81/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx osmé xxx: "PŘESTUPKY".

2. X xxxxxxx §78 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. V nadpisu §79 xx slova "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §79 odst. 1 xx 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §79 xxxx. 7 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx".

6. X §79 xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §79x xxx:

"§79x

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pokut xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx Úřad.".

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Xx., zákona č. 177/2001 Sb., xxxxxx x. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxxx x. 310/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx., zákona x. 480/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 52/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb. x xxxxxx x. 301/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7 xx xxxxx "xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich".

2. X §29 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "a xxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

3. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

4. X §45 odst. 1 úvodní části xxxxxxxxxx se slova "Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx podnikající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxxx deliktu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §45 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx podnikající xxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

6. X §45 xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx:

"(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.".

7. X §45x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §45x xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx uloží xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "lze uložit xxxxxx".

9. X §46 xx odstavce 1 xx 3, 5 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 7 se označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

10. X §46 odst. 1 xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

11. X §46 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 81/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 216/2006 Xx., zákona x. 168/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 496/2012 Xx., zákona x. 156/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 228/2014 Sb., xxxxxx x. 355/2014 Xx., xxxxxx x. 356/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 102/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §98x odst. 1 xx slova "xxx správním xxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X části xxxxx xxxxxx xxxxx XX zní: "PŘESTUPKY".

3. X nadpisu §105x xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

4. V xxxxxxxxx §105x, 105ba x x §105xx xx slova "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. X §105b xxxx. 1, §105xx xxxx. 1 x x §105xx odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V §105x xxxx. 2, §105xx xxxx. 2 xxxxxx části ustanovení, §105xx odst. 2 xxxx. x) xx x), §105xx odst. 2 x v §105x xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §105b odst. 2 a x §105xx xxxx. 2 xx xxxxx "se xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit" x xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

8. X §105ba xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

9. V xxxxxxx §105x xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. V §105x xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

11. X §105x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

12. X §105x xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

13. X §105x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx sbírek xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 483/2004 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx mění takto:

1. X §1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx tresty".

2. §14 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§14

Xxxxxxxxx

(1) Vlastník sbírky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx sbírky x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 x 2, §9 xxxx. 1 xxxx. f), x), x), x) x x) x §12 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. c), x), x), x), x), j) a x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 a 6.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) spáchán xxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx xxxx dvojnásobku horní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. c). Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přestupku, x něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vybírá x xxxxxx ministerstvo.".

ČÁST XXXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Sb., xxxxxx č. 450/2001 Xx., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 313/2002 Sb., xxxxxx x. 59/2003 Xx., xxxxxx č. 22/2004 Xx., zákona x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 234/2006 Xx., zákona x. 245/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 169/2008 Sb., xxxxxx x. 298/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Sb., zákona x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 72/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx č. 257/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 24/2015 Xx., zákona x. 106/2016 Xx. x xxxxxx x. 99/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §50 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxx složený ze xxxxxxxx všech xxxx; x takovém případě xxxxxxxx xxxxxx počet xxxxx členských xxxx xxxxxxx xx schválení xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

2. X xxxxx xxxxx xxxxx XX xx díl 5 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

3. Xx §66x se xxxxxx nový §66d, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxx

§66x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx, odstraní xxxx xxxxxxx tabulku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostranství,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx užívá xxxx xxxxxxx, a tím xxxxxx vzhled xxxx, xxxx

x) naruší životní xxxxxxxxx x obci xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx místo.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tabulku x xxxxxxxxx ulice xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x pořádek xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxx vzhled xxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx umístí xxxx xxxxx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx do 500&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx úřad.".

4. X §84 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; to neplatí, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xx věcech jediného xxxxxxxxxx obchodní společnosti xxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. c)".

5. X §102 odst. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx k) xx x).

6. V §131 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx d).

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx zřízení

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 404/2002 Xx., xxxxxx x. 229/2003 Sb., zákona x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona č. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., zákona č. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 298/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 477/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 118/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx č. 106/2016 Xx. x xxxxxx č. 99/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx X xx díl 3 včetně nadpisu xxxxxxx.

2. V §35 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. j)".

3. Xxxxxxxx xxx čarou x. 23 xx xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx pod xxxxx.

4. X §67 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "ukládá xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 131/2000 Sb., o hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx zákona x. 145/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Sb., xxxxxx č. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx č. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona č. 499/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., zákona x. 66/2008 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Xx., xxxxxx č. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Sb., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2015 Sb., xxxxxx x. 106/2016 Sb. x zákona x. 99/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §24 se xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Stanovy xxxxx určit, že x jejich změně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx schválení xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 se označují xxxx odstavce 5 xx 7.

2. Nadpis xxx xxxxxxxxx §29 xx xxxxxxx.

3. §29 x 30 xx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9x xxxxxxx.

4. Xx §33 xx xxxxxx xxxx §33x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"Přestupky

§33a

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx, odstraní xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) neudržuje xxxxxxx x pořádek xx xxxxxxx, xxxxx užívá xxxx vlastní, a xxx naruší xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx životní prostředí x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx vzhled xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx, odstraní nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ulice xxxx xxxxxx veřejného prostranství,

b) xxxxxxxxx čistotu a xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx části, xxxxxx xxx mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxx

x) odmítne xxxxxx xxxxxxxxxx připevnění xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx umístí xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx c) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx městská xxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx svými xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x dotčené xxxxxxx části se xx lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x tom, xxxxx x nich xxxx xxxxxxxxx projednávat, x o způsobu xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.".

5. X §81 xxxx. 3 písmeno x) zní:

"c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§33x),".

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o evidenci xxxxxxxx

Xx. LXXXVIII

Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 68/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 186/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., zákona č. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Sb., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 456/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX SYSTÉMU".

2. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §17x xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §17x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxx správního deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §17x odst. 2 xx slova "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx uloží xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

5. X §17x xx odstavce 3 xx 5 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

6. V §17x xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" a slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

7. V §17x xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 14x xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx č. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 282/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 182/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Sb., zákona x. 32/2011 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 168/2015 Sb. x xxxxxx x. 60/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §24 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxx xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxx "podle tohoto xxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXXX zní: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §26 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

4. X xxxxxxx §27 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. X §27 odst. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27 xxxx. 3 x 5, §27 xxxx. 6 xx 12 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27 xxxx. 13 x x §27 odst. 14 xx 23 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

6. X §27 odst. 24 úvodní část xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx".

7. X §27 xxxx. 24 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §28 se xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §28 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xx 7 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje označení xxxxxxxx 4.

10. X §28 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky", xxxxx "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

XXXX DEVADESÁTÁ

Změna zákona x ověřování střelných xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., zákona x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 36/2008 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 170/2013 Xx., zákona x. 217/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 206/2015 Sb., xx mění xxxxx:

1. X xxxxxxx §22x xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

2. V §22a xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §22x xxxx. 3 x 4 x x §22x xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. X §22x xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

4. X §22x xxxx. 6 xxxx. a) až x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. §22b xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§22x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupkům

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx podle §22x odst. 1 xxxx. b) x x), §22a xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxx §22x odst. 4 xx trestný.

(4) X xxxxxxxxx podle §22x xxxxx upustit od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23 xx zrušuje.

ČÁST XXXXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x vyhledávání, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ropy x xxxxxxx xxxxx x xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 158/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a těžbě xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx, ve xxxxx zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx. a xxxxxx x. 201/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx".

2. §18a včetně xxxxxxx xxx:

"§18x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx neposkytne xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x okolnostech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14x.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

3. X §19 odstavec 1 xxx:

"(1) Promlčecí xxxx činí 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx přerušena, odpovědnost xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 8 xxx xx xxxx xxxxxxxx.".

4. X §19 se xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

5. X §19 xxxx. 2 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

6. V §19 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

7. X §19 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Od uložení xxxxxxxxx trestu za xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx upustit.".

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

X xxxxx xxxxx xxxxxx č. 207/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxx x. 527/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 474/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Sb. x xxxxxx č. 303/2013 Xx., xx xx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx XXXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX VIII

PŘESTUPKY

§45a

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx neoprávněně užívá xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx nebo zákaz xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.".

Xxxxxxxxx hlava XXXX xx označuje xxxx hlava IX.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o integrovaném xxxxxxxxxx systému

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 151/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx. x xxxxxx č. 64/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X části xxxxx nadpis xxxxx XXX xxx: "KONTROLA, XXXXXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXX".

2. §28 xxxxxx nadpisu xxx:

"§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Vlastník, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx, nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx x havárii x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní některou x povinností xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24 odst. 2 xxxx. x), xxxx

x) nesplní některou x povinností xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xx x).

(2) Právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §23 odst. 2 xxxx. x),

x) jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §23 xxxx. 2 xxxx. x)

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx kraje nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, údržby x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx civilní xxxxxxx x rozporu s §23 odst. 2 xxxx. x)

1. xxxxx xxx xxxxxxx této xxxxxx x činnostech x xxx spojených, xxx nedošlo ke xxxxx charakteru xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx využití xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxxx xxxxxx xx této xxxxxx za účelem xxxxxxxxx, kontroly, xxxxxx xxxx oprav,

e) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle §21 odst. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxx provozovatel školského, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení nesplní xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §32.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 250&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 2,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x odstavce 4.".

3. Xx §28 xx vkládají nové §28x x 28x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§28x

Xxxxxxxxx fyzických osob

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxx. x) nebo §25 odst. 2 xxxx. x), x) xxxx x),

x) jako xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §25 xxxx. 2 xxxx. c),

c) xxxx xxxxxxxx nemovitosti x rozporu x §25 odst. 2 xxxx. x)

1. xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nemovitostech, nebo

2. xxxxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, údržby x xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. x)

1. nedbá při xxxxxxx této xxxxxx x činnostech x xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx této stavby xxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx, nebo

3. neumožní xxxxxxx hasičskému záchrannému xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx používání, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx civilní xxxxxxx xxxx xxxxxx dotčené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plánovanou xxxxx xx vyžádání podle §21 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §28x odst. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se postupuje xxxxx xxxxxx č. 239/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 430/2010 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 320/2015 Xx. x xxxxxx x. 323/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §13 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy XX zní: "KONTROLA, XXXXXXXXX X XXXXXXX".

3. Xxxxxx §34 xxx: "Xxxxxxxxx fyzických osob".

4. Xxxxxx §34x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

5. X §34x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x v §34a xxxx. 3 se xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

6. X §34x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč.".

7. §34x včetně xxxxxxx xxx:

"§34x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §34a xxxxxxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx kraje, x xxxxxxxx přestupků podle §34x odst. 2 xxxx. b), které xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad.".

Poznámka xxx xxxxx x. 52 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x hospodářských xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 241/2000 Sb., x hospodářských opatřeních xxx xxxxxxx stavy x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx. x xxxxxx x. 76/2012 Sb., xx mění xxxxx:

1. X xxxxx první xxxxxx xxxxx V xxx: "PŘESTUPKY".

2. X xxxxxxx §25 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

3. X xxxxxxx §25x se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §25x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §25x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

6. X §25x odst. 2 xxxx. a) xx x) se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X xxxxxxx §26 xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

8. X §26 xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 5.

9. X §26 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxxxxx doby xx nezapočítává doba xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

10. X §26 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

11. X §26 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §26 xxxx. 3 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XCVII

Zákon č. 242/2000 Sb., x ekologickém zemědělství x o změně xxxxxx č. 368/1992 Xx., o správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 344/2011 Xx. x zákona x. 18/2012 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §8 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx".

2. X xxxxxxx §33 se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. X xxxxxxx §33a xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. V §33x xxxx. 1 xx 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §33x xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

6. V §33x xxxx. 4 xxxx. x) až x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §33x xxxxxx xxxxxxx zní:

"§33b

Společné ustanovení x přestupkům

Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

XXXX DEVADESÁTÁ SEDMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx vozidel x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XCVIII

Zákon č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., zákona x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Sb., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 297/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 230/2014 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx. a xxxxxx x. 48/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §13 xxxx. 1 písm. f) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "správního xxxxxx".

2. X §53 xxxx. 2 xxxx. x), §53 xxxx. 3 xxxx. d) x x §53 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona".

3. X xxxxxxx §56 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

4. X §56 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

5. V §56 xxxx. 4 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

6. X §56 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §57 xxx:

"§57

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 557/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Sb., xxxxxx č. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 27/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 421/2009 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 465/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 171/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Sb., xxxxxx č. 192/2016 Xx. x xxxxxx x. 24/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) x v §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

2. Xxxxxx §22x xxx: "Přestupky".

3. X §22a xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §22x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §22x xx odstavce 1 až 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 3.

6. X §22x odst. 1 x 2 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

7. X §22x xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

Čl. X

Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxxxx zemědělském intervenčním xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Sb., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 482/2004 Sb., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 35/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 251/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 179/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 128/2016 Xx., xxxxxx x. 242/2016 Xx. a xxxxxx x. 298/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §12x xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

2. X xxxxxxx §12x se xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

3. X §12x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §12x xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx".

5. V §12x xxxx. 2 písm. x) a b) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V xxxxxxx §12x se slova "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. X §12x xx xxxxxxxx 1 xx 4 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5, 7 a 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 3.

8. X §12x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx", xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

XXXX XXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Sb., zákona x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Sb., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Sb., zákona x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 326/2004 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 125/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 59/2006 Xx., xxxxxx č. 74/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 115/2012 Xx., xxxxxx č. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Sb., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx. a zákona x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §44a odst. 2 xx xxxxx "xxxx právnické xxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx každý xxxxxxx".

2. X §44a xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxx xxxx právnickým" se xxxxxxx.

3. X §44x xxxx. 4 se xxxxx "Právnické xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxxx" a xx xxxxx "(dále xxx "nebezpečné xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx")," xx xxxxxxxx xxxxx "nebezpečné chemické xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,".

4. X §44x xxxx. 6 xx slova "fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx fyzická osoba".

5. X §44b odst. 1 písm. b) xx xxxxx "odstavce 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4".

6. X §46 se na xxxxx textu odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dětského domova xxx děti xx 3 xxx věku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx umístěnou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. X §82 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx".

8. Xxxxxxxx xxx čarou x. 46 xx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

9. X xxxxx xxxxx xxxxx V xxxxxx xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx".

10. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §92 xx xxxxxxx.

11. §92 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

12. X nadpisech §92x xx 92x x x §92j xx 92x xx slova "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Přestupky".

13. X §92x odst. 1 xx 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 8 x 9, §92a xxxx. 10 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92a xxxx. 11, §92x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 3 x 4, §92x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §92x xxxx. 6 x 7, §92x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §92c odst. 2 x 3, §92x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 5, §92x xxxx. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 1 x 2, §92x xxxx. 3 xx 5 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §92x odst. 6, §92x xxxx. 1, §92e xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §92f xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §92x odst. 2 x 3, §92x xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 1 x 2, §92g xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 4, §92x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §92g xxxx. 6, §92g xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92h xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §92x xxxx. 2, §92x xxxx. 3 a 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §92h xxxx. 5 x 6, §92x xxxx. 7 x 8 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §92x xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení, §92j xxxx. 2, §92x xxxx. 1, §92x xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení, §92x xxxx. 3 a 4, §92x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 3 x 4, §92x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §92n xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §92x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. X §92x odst. 12, §92x odst. 8, §92x xxxx. 7, §92x xxxx. 7, §92x xxxx. 5, §92x xxxx. 8, §92x odst. 9, §92x odst. 3, §92x xxxx. 6, §92x xxxx. 5 x v §92x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znějí: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do".

15. X §92a xxxx. 12 písm. x) xx f), §92x xxxx. 8 xxxx. x) až e), §92x odst. 7 xxxx. x) xx x), §92x xxxx. 7 xxxx. x) x x), §92x xxxx. 3, §92x xxxx. 5 písm. x) xx f), §92x odst. 8 xxxx. a) až x), §92x odst. 9 xxxx. a) xx x), §92j xxxx. 3 písm. x) xx x), §92x odst. 6 xxxx. x) xx x), §92x odst. 5 xxxx. x) x x), §92x xxxx. 2 a x §92x xxxx. 3 písm. x) xx c) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

16. X §92x xxxx. 3 x x §92x xxxx. 2 xx xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

17. V §92x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 3, 4 x 7, §92x xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §92d xxxx. 6, §92x xxxx. 1, 2 x 4, §92x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92h xxxx. 2, §92x xxxx. 3 x 4 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §92x odst. 5 x 7, §92x odst. 3, §92x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 3 x x §92n xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx, xxxxxxxxx".

18. X §92d xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xx xxxxx "x xxxxxxx," xxxxxx xxxxx "xxxxxxx,".

19. V §92x xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x výživovými xxxxxxxxx xx zdravou xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

20. X §92x xxxx. 8 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 7,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx a) a x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

21. X §92x xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §20 nebo xxxxxxxx podle §84 xxxx. 1 písm. x), nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxx xxxxxxxxx průkaz.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

22. V §92x xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 5.".

23. X §92x odst. 1 x 2 xx xx xxxxx "anebo" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx,".

24. X §92x odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

25. V §92x xxxx. 6 xx xxxxx "Podnikající" xxxxxxxxx xxxxx "Fyzická xxxx xxxxxxxxxxx".

26. §92x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsmi

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxxxx s nebezpečnou xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 2, nebo

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx chemickou xxxx xxxxx §44x xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxx nebezpečnou látku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §44x odst. 5,

x) v xxxxxxx x §44x odst. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §44x xxxx. 6 xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx proškolení,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44x xxxx. 7,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 8, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxx nebezpečné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §44x xxxx. 9.

(3) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx do

a) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x).".

27. X §92x odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uvedená x §46 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx s §46 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkování, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, u níž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx infekci nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx podání očkovací xxxxx (trvalá kontraindikace).".

28. X §92x se xx xxxxxxxx 5 xxxxxx nový xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidelnému xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, u xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx infekci xxxx xxxxxxxxx stav, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx),

x) xx x xxxxxxx s §70 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pověřenému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx nehrozí xxxxxx xxxxxx, zvýšený xxxxxx přenašečů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, škodlivých nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxx, ke xxxxxxxx xxxxxxx nákazy xxxx x xxxxxxxx, provedení xxxxx kontrole xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

29. X §92k xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) 10&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.".

30. X §92x xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx,".

31. X xxxxxxx §93 se xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

32. V §93 xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

33. X §93 odst. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "přestupky".

34. X §93 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

35. X §94 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního zákona xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx," a xxxxx "tuto" xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení

Čl. XXX

X části xxxxx xxxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 578/2002 Xx., xxxxxx x. 165/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx č. 499/2004 Xx., zákona x. 21/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona č. 333/2012 Sb., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx. x zákona x. 15/2015 Xx., xx xx hlavu XX xxxxxx xxxx xxxxx XXX, která xxxxxx xxxxxxx zní:

"HLAVA XXX

XXXXXXXXX

§79x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxx, poškodí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx oznamovací povinnost xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesprávné xxxxx,

x) x rozporu x §61 xxxx. 1 x §68 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedena xx matričním dokladu xxxxxxx matričním úřadem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx otcovství xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadem nebo xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 10&xxxx;000 Xx.".

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xx označuje xxxx xxxxx XX.

XXXX STO DRUHÁ

Změna xxxxxx x silničním xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Sb., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., zákona x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., zákona x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 215/2007 Xx., zákona x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Sb., xxxxxx č. 297/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Sb., xxxxxx č. 193/2012 Xx., zákona x. 197/2012 Sb., xxxxxx x. 390/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., zákona x. 101/2013 Xx., zákona x. 233/2013, xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 300/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 230/2014 Xx., xxxxxx č. 249/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Sb., xxxxxx x. 48/2016 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §10 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odepřít výpověď xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 14x se xxxxxxx.

2. X §82 xxxx. 1 xxxx. f), §102 odst. 1, §123x odst. 3, §125x xxxx. 9 x v §125x xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správního xxxxxx".

3. X §87a xxxx. 3 xxxx. x) x x §102 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spočívající" xxxxxxxxx slovy "uloženého xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "byla-li xxxx xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "byl-li xxxxx správní xxxxx xxxxxx".

4. X §94x xxxx. 1 se xxxxx "příslušným xxxxxxxx xxxxxx30) xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "příslušným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xx zrušuje, x xx včetně xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.

5. X §102 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31x)" včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31x xxxxxxx.

6. X §102 xxxx. 2 xxxx. d) xx slova "sankce xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxx sankce xxxx tohoto" xx xxxxxxxxx xxxxx "tohoto xxxxxxxxx xxxxxx nebo".

7. X §102 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx uložena sankce" xxxxxxxxx slovy "byl xxxxxxxx uložen xxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxx sankce nebo xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo".

8. X §102 xxxx. 5 xx slova "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "správního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

9. X §113 xxxx. 1 xxxx. x) a x §118x odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

10. X §118x xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx správní xxxxx".

11. X §118x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx tato xxxxxx nebo xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx tento xxxxxxx xxxxx nebo".

12. X §119 xxxx. 2 xxxx. g) se xxxxx "proti bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxx zákona".

13. V §123x xxxx. 1 xx xxxxx "byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za přestupek, xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uložen xxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxx".

14. X §123b xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "ke xxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx x blokovém xxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ke dni xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx".

15. X §123x odst. 2 xxxx. x), §123b xxxx. 3 xxxx. x), §125x xxxx. 8 a x §125x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "v blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

16. X §123x xxxx. 2 xxxx. b) xx slova "sankce xx xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx za přestupek xxxx".

17. V §123x xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xx přestupek, xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx".

18. X §123x xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx v blokovém xxxxxx nebo" zrušují.

19. X §123x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx nebo xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "trest xxxx xxxxxxx trest" x slova "xxxxxx xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "trestu xxxx správního xxxxxx".

20. X §123x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení nebo" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx dne", slova "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx" a xx xxxxx "xx xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nebo xx xxxxxxx xxxxxx označené xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx právním předpise, xxxxxxxx trest za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx".

21. V §124 xxxx. 5 písmeno x) zní:

"j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,".

22. X §124 xxxx. 9 xxxxxxx x) zní:

"d) projednává xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,".

23. X §124 xx xxxxxxxx odstavec 11, který xxx:

"(11) Xxxxxxxx na xxxxx xxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxxx přestupek xxxxx §125x xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1, 3 až 6 a 8 xx 10. Příkazem xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx místní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zastavením nebo xxxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, jízdu na xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xx xxxxxxxxx, vedení x hnaní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

24. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §125c zní:

"Přestupky".

25. X xxxxxxx §125x xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx osob".

26. X §125x xxxx. 7 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "X xxxxxxxx řízení" nahrazují xxxxx "Příkazem na xxxxx".

27. X §125c xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxx 5 xx 8, x xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x)," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 5 x 6".

28. X §125x xxxxxxxx 10 xxx:

"(10) Řízení o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x již xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se souhlasem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

29. X xxxxxxx §125d xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

30. X §125x odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

31. X §125x xxxx. 2, §125x odst. 3, §125x xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx x v §125g xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

32. X §125x xxxx. 2 x x §125x xxxx. 3 xx slova "xx xxxxx pokuta" nahrazují xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

33. V xxxxxxx §125x xx xxxxx "x xxxxxxxxx deliktech" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

34. V §125e xx odstavce 1 xx 3, 5 x 7 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 38x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

35. V §125x odst. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "projednává".

36. X §125x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

37. V nadpisu §125x xx slova "Xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

38. V §125x xxxx. 1 xx slova "Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx provozovatel xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Provozovatel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že".

39. X §125f xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1".

40. X §125f xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se xxxxxxxx jako odstavce 4 xx 6.

41. X §125x xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx řidiče xxxx".

42. X §125x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řidiče xxxx xxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích vykazuje,".

43. X §125x odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "přestupek xxxxx xxxxxxxx 1".

44. X §125x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx §125x odst. 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §125x odst. 6".

45. X §125x se xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

46. X §125x xxxx. 2 xx slova "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx".

47. X §125x se xxxxx "jiný xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

48. X §125x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

49. X §128 xxxx. 3 xx xxxxx "x blokovém xxxxxx xx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "3".

50. Xxxxxxxx xxx čarou x. 13x xx xxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx se při xxxxxxx xxxxx zákona x. 361/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx sankce xxxxxxx podle zákona x. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy

Čl. XX

Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., zákona č. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 301/2016 Sb., xxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxx x. 104/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 2 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx §7 zní: "Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

3. X §7 odst. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

4. V §7 odst. 2 x 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §7 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx delikt xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

6. X §7 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §7x xxxxxx xxxxxxx zní:

"§7a

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxx vybírá xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 12 xx zrušuje.

8. X §8x xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů.".

ČÁST STO ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 359/2003 Xx., xxxxxx č. 694/2004 Xx., xxxxxx č. 180/2005 Xx., xxxxxx x. 177/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 574/2006 Xx., xxxxxx. 393/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx č. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 318/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Xx., xxxxxx x. 103/2015 Xx. a xxxxxx x. 131/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §10a xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx", slova "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "přestupek" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "PŘESTUPKY".

3. X nadpisu §12 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

4. V xxxxxxx §12x se xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. X §12a xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §12x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx delikt xx uloží pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx uložit pokutu".

7. X §12a xxxx. 3 xxxx. x) xx x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §12b xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x přestupkům".

9. X §12x se xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 7 xxxxxx poznámky xxx čarou x. 7x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

10. X §12x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

XXXX STO XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx x odrůdám

Čl. XXXX

Xxxxx č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx práv x xxxxxxx rostlin x x xxxxx xxxxxx x. 92/1996 Xx., x odrůdách, osivu x xxxxx pěstovaných xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x ochraně práv x xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 147/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2002 Xx., xxxxxx x. 219/2003 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 554/2005 Xx., xxxxxx x. 184/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb. x zákona x. 279/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 písm. e) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

2. V xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X zní: "PŘESTUPKY".

3. Xxxxxx §22 se xxxxxxx.

4. V §22 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §22 odst. 2 xx 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §22 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxx uložit xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.".

6. Nadpis §22x xx xxxxxxx.

7. V §22x xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

8. X §22x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

9. V §22x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX ŠESTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Xx., xxxxxx č. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx č. 299/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., zákona x. 165/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 104/2015 Xx. x zákona x. 131/2015 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §18 xxxx. 5 písm. a), §91 xxxx. 14 xxxx. x) až x) x v §91x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V xxxxx xxxxx nadpis xxxxx XXX zní: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §90 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

4. X §90 xxxx. 4 xxxx třetí xx xxxxx ", x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x d)" x xx xxxx xxxxxxxx se xxxxx "xxxx. x) až x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x) xx x)".

5. X §90 xxxx. 4 x x §91a odst. 7 xx slova "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxxxx §91, 91a x v §91x xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

7. X §91 xxxx. 1 až 12 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §91 xxxx. 13, §91a odst. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §91x xxxx. 3, §91x odst. 4 xxxxxx části ustanovení, §91x odst. 5, §91x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §91b xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

8. X §91 odst. 14 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pokuta" nahrazují xxxxx "přestupek lze xxxxxx pokutu".

9. V §91x odst. 7 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. X §91x odst. 2 xx slova "xx ukládá pokuta" xxxxxxxxx slovy "lze xxxxxx xxxxxx".

11. §91d xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§91x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Energetický xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad.".

ČÁST STO XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 56/2001 Sb., o podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 411/2005 Xx., zákona x. 226/2006 Sb., zákona x. 311/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 137/2008 Xx., zákona x. 383/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 297/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2009 Xx., zákona x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona č. 169/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Sb., xxxxxx x. 243/2013 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 63/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 4 xxxx. x), §5 xxxx. 5 xxxx. b) x v §48x xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

2. X §13 odst. 1 xxxx. a) bodě 4 x x §13 odst. 3 xxxx. c) se xxxxx "xxxx jiném xxxxxxxx deliktu" xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxx označením §83 zní: "Xxxxxxxxx".

4. X xxxxxxx §83 xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx osob".

5. V §83 xxxx. 2 xx xxxxx "V xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Příkazem xx xxxxx".

6. V §83 xxxx. 2 a x §84 odst. 5 xx xxxxx "x blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx místě".

7. X xxxxxxx §83x xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

8. X §83x odst. 1 až 6 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §83x xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x slova "xx xxxxx pokuta" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

10. X §83x odst. 7 xxxx. a) až x) x x §83x xxxx. 8 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §84 xx xxxxxxxx 1 xx 3 a 6 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 13x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 5 a 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

12. V §84 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" a slova "x prvním xxxxxx" xx zrušují.

13. X §84 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "správní xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

14. X §84 odst. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx.

15. X §84 xxxx. 3 se věty xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

XXXX STO OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kulturních xxxxxx

Xx. XX

X zákoně č. 101/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kulturních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 180/2003 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx. x xxxxxx č. 358/2015 Xx., §19 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§19

Přestupky

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx držitele, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2.

(2) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 3.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx výše xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3. Přestupek xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxxxxx xxxxx.".

XXXX XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxxx x. 277/2003 Xx., zákona x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., §8 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§8

Přestupky

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentací xxxxxxx uváděný xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx7x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx výrobku xxxxx §4 odst. 3,

x) xxxxx xx trh xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) neodebírá xxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x zamezení xxxxxxxxxxxx rizik, xxxx

x) xxxxxx opatření, která xx umožní xxx xxxxxxxxxx o bezpečnosti xxx xxxxxxxxxx výrobku x xx jeho xxxxxx xx trh x xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §5 odst. 4 xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, x xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nebo může xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xxxx

x) neudržuje a xxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §6.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx spojená s xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4,

x) neupozorní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx výrobek je xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobek x xxxx a x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nebezpečný xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx výrobci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx náklady,

d) neoznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru, xx uvedl xx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx výrobek, xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx nebo omezení xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 8, xxxx

x) neuvede x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 8 xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx popis xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro spotřebitele.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx do 50 000 000 Xx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dozoru.

(6) Xxxxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(7) X přestupků xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 nelze upustit xx xxxxxxx správního xxxxxx.".

XXXX STO XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o podpoře xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx sportu, xx znění zákona x. 219/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 183/2010 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx. x zákona x. 230/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. §7x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §7a xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §7x odst. 2 xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxxx podle §7x x xxx, xx xxxxxxxxx sportovní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x rozporu x §3x xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxx xx xx rejstříku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx x §3a xxxx. 3.

(3) Žadatel x podporu xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx §6x xxxx 6x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní povinnost xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx v §3a xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx, za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osobě xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx, za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1 000 000 Kč x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxxx xx 2 000 000 Xx.

(6) Xxxxxxxxx organizaci xxx xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

(7) Žadateli x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6x xxxx 6x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx pokutu xx 100 000 Kč.".

2. §7x xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

3. X xxxxxxx §7f xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x přestupkům".

4. V §7x xx xxxxxxxx 1 až 3 x 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 5 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

5. X §7x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

6. X §7x xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §7f xxxx. 1 xx 3 xx xxxx "§7x odst. 2" xxxxxxxxx xxxxxx "§7x xxxx. 2 a 3".

8. V §7x xxxx. 2 xx xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §7x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. X §7x odst. 3 xx věty xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx sbírkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x veřejných sbírkách), xx xxxxx zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 120/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona č. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxx č. 375/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §25a xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

2. X §25a xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx x písmenech x) xx d) xx xxxxx "správní xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

3. X §25a xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

4. §25x xxx:

"§25x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxxxx konání xxxxxx bez oznámení xxx xxxxxxx úřad, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx hlavní město Xxxxx, xxxxxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx řádu

Čl. XXXX

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Sb., zákona x. 279/2003 Sb., xxxxxx x. 360/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 284/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx č. 377/2005 Xx., zákona č. 57/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Sb., zákona x. 253/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 347/2007 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., zákona č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 286/2009 Xx., zákona č. 409/2010 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Sb., xxxxxx x. 256/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 340/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 164/2015 Xx. x xxxxxx x. 375/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx první xxxxxx xxxxx XXXX xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §124x xxx: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

3. Nadpis §124x xxx: "Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

4. X §124x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §124x xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx.".

6. Nadpis §124x xxx: "Xxxxxxxxx Xxxxxx".

7. X §124x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V §124x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. X §124c xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

10. §124x xxx:

"§124x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

XXXX STO TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. CXV

Zákon č. 143/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 340/2004 Sb., xxxxxx č. 484/2004 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 71/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 155/2009 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona x. 360/2012 Xx. x xxxxxx x. 293/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X části xxxxx xxxxxx xxxxx XXX zní: "PŘESTUPKY".

2. X nadpisech §22x x 22xx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

3. X §22x xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx x x §22xx xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

4. V §22x xxxx. 2 x 4 x v §22xx xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. §22x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§22x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx veřejné správy x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx spáchán. Xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx odstranit škodlivé xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 x 21 zákona o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx, s xxxxxxxx §20 xxxx. 1 x 2, §20 xxxx. 4 xxxx. x) x b) x §20 xxxx. 5.

(3) Při výměře xxxxxx xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx též k xxxx, v jakém xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx nástupců x činnosti, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx.

(5) Xxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx přestupky xxxx podezřelých, xx xxxxxxxx doručením oznámení x zahájení xxxxxx xxxxxxx x xxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx zákona xxxxxxxxxx xx společném řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uloženým xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podílející xx na řízení x přestupku vedeném Xxxxxx v každém xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxxx vzdělání nejméně x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx vysoké xxxxx v České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxx, se na xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx projednání xx příslušný Xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx.

(8) Na xxxxxx Xxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx §13 odst. 2 x 3, §16, 17, §20 xxxx. 5, §24 xx 27, §29 xxxx. x), §35 xxxx. x) x x), §36, 37, §39 xxxx. x), §42, 43, 45, 48, 49, §51 xxxx. x), §53, 54, §68 písm. b) x x), §70, 71, §76 xxxx. 1 písm. x) x x), §76 xxxx. 5, §78 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §80 xxxx. 2 x 3, §81, §82 xxxx. 1, §85 xxxx. 3, §87, §89 xx 92, §93 xxxx. 1 písm. x) x h), §93 xxxx. 3, §94, §95 xxxx. 2, §96 odst. 1 xxxx. x), §96 xxxx. 2 x 3, §98 xxxx. 2, §99 xxxx. 2 x §101 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx nepoužijí.".

Poznámka xxx xxxxx x. 16 xx xxxxxxx.

6. X §22xx odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x §22ba odst. 2 x 8 xx xxxxx "ze xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx".

7. X §22xx xxxx. 2 x 8 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

8. Za §22c xx xxxxxx nový §23, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§23

Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a přerušení xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx činí 10 xxx.

(2) Xxxxxxxxx doba xx porušení pečetě xxxxxxxx xxxxx §21f xxxx. 2 písm. x), neposkytnutí úplných, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx šetření xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 3 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx šetření xx xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 4 xxxx 3 roky. Ustanovení xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxxxx dále xxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx věci xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx,

x) vydáním sdělení xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx vinným,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx věci Komisí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx soutěž xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Přerušením xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx promlčecí xxxx přerušena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uplynutím 14 xxx od jeho xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zanikne xxxxxxxxxx uplynutím 6 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx doba xx prodlužuje o xxxx xxxxx odstavce 3.".

XXXX XXX ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxx xxxxx zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních xxxxxxxx zdrojích, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx x xxxxxxxxxx místech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx. a xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxx X xxxxxx xxxxxxx zní:

"HLAVA X

XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x dalšího xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx přemístí nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx místa,

f) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx místa,

g) ztěžuje xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx průzkumu xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebo peloidu xxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

h) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nedostatky, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §39 xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §8,

x) využívá xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §27,

x) vykonává xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) neumožní xxxxx dozoru nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na území xxxxxxxxxx xxxxx,

x) ztěžuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx peloidu,

i) xxxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ministerstvem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx místa.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) neumožní xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochranném xxxxx zdroje uvedeného x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx, x xxxxxxx odstranění xxxx podle §39 xxxxxxxxxxx xxxxxx vyzvána.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 3,

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx i).

§41a

Společná xxxxxxxxxx x přestupkům

(1) X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 a §41 odst. 2 xxxx. j),

b) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o přestupky xxxxx §41 odst. 2 xxxx. x) xx i),

c) xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.

(4) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., zákona x. 275/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 188/2004 Xx., zákona x. 317/2004 Sb., xxxxxx x. 7/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 314/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 25/2008 Sb., xxxxxx x. 34/2008 Xx., xxxxxx č. 383/2008 Sb., zákona x. 9/2009 Sb., xxxxxx x. 157/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 297/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 154/2010 Sb., xxxxxx x. 31/2011 Sb., xxxxxx x. 77/2011 Xx., zákona x. 264/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 184/2014 Sb., xxxxxx x. 229/2014 Sb., xxxxxx č. 223/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §31x xxxx. 2 xxxx. x), §38x xxxx. 2 písm. b) x x §72 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx pokuty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §56 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "byl xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx".

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx: "PŘESTUPKY".

4. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX PRÁVNICKÝCH X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB".

5. X §66 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxx xx xxxx 300&xxxx;000 Kč xxxxx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx".

6. V §66 odst. 2 xx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znějí: "Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx".

7. X §66 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxx příslušný obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

8. X §66 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxx do xxxx 1 000 000 Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

9. X §66 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxx xx xxxx 500 000 Xx xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která" xxxxxxxxx xxxxx "Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx".

10. X §66 xx doplňují xxxxxxxx 8 x 9, které znějí:

"(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2, 5 xxxx 6,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3,

x) 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(9) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 projednává xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 5 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 projednává xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 x 7 projednává inspekce.".

11. §67 xxx:

"§67

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 až 7 xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se pokuta xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §66 xxxx. 8. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx spáchání xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.".

12. X xxxxx desáté xx x nadpisu xxxxx XX xxxxxxxx xxxxx "XXXXXXXXX XXXX".

13. X §69 xxxx. 1 a 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

14. X §69 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx odkládá odpady xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

15. X §69 xx doplňují xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 50 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2,

c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxx úřad, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

16. X §70 se xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 45 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

17. X §73x xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

18. X §76 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "ukládá xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §66 xxxx. 2 xx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §66 xxxx. 2 xx 5 x 7".

19. X xxxxxxxx xxx čarou č. 48x xx xxxxx "xxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, xx znění pozdějších xxxxxxxx".

20. X §78 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx právnickým osobám x fyzickým osobám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx přestupky".

21. V §79 xxxx. 1 xxxx. i) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx pokuty za xxxxxxxx stanovených povinností" xxxxxxxxx xxxxx "projednává xxxxxxxxx".

22. V §80 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxxxx osobám x fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxx k podnikání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

23. V §80 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle".

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 341/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona č. 626/2004 Sb., zákona x. 82/2005 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 348/2005 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 196/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 132/2010 Xx., xxxxxx č. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 302/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 406/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Xx., zákona x. 181/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona č. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 79/2015 Xx., xxxxxx x. 139/2016 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx. x xxxxxx x. 14/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

2. X §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "sankcích" xxxxxxxxx xxxxx "správních xxxxxxxx".

3. X §12 xxxx. 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx opakovaně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx".

4. X §36 xxxx. 1 xx xxxxx "osobě xxxxx x řízení ve xxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě".

5. X §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

6. X §59 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

7. Nadpis §60 zní: "Xxxxxxxxx".

8. X §60 xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx".

9. X §60 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo "xxxx".

10. V §60 xxxx. 2 x 3 úvodní části xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, že".

11. X §60 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx j) xxxxxxxx xxxxx "nebo".

12. V §60 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

13. V §60 xxxx. 4 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

14. X §60 xxxx. 4 písm. x) x b) se xxxxx "xxx" zrušuje.

15. X §60 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

16. X §60 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo převzaté xxxxxxxx, xxxx je x xxxx oprávněna xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

17. X §60 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 5 a 6.

18. X §60 odst. 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

19. X §60 xxxx. 5 xx xx xxxxx písmene x) doplňuje slovo "xxxx".

20. V §60 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §34.".

21. V §60 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000 Kč xx 2&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx 10&xxxx;000 Kč xx 5 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xx 20&xxxx;000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xx 50 000 Xx xx 5 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. a) a x),

x) do 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x),

x) xx 20&xxxx;000 Xx xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 5,

g) xx 1 000 Kč xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 6.".

22. X xxxxxxx §61 xx xxxxx "o xxxxxxxx pokut" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

23. X §61 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.".

24. V §61 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx a xxxxxx správního xxxxxx" x za slovo "xxxxxxxx" se vkládá xxxxx "také".

25. V §61 se na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Dále xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx samoregulačních xxxxxx, xxxxxx-xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení.".

26. X §61 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejpozději do 270 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení.".

27. X §61 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx označují xxxx odstavce 4 x 5.

28. V §61 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

XXXX STO XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. CXIX

Zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 25/2008 Xx., zákona x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 181/2008 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 150/2010 Xx., xxxxxx č. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 61/2014 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx. x xxxxxx x. 250/2016 Xx., se xxxx takto:

1. X §9 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx".

2. X části xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "PŘESTUPKY".

3. V xxxxx první hlavě XXX v nadpisu xxxx prvního se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

4. X §117 xxxx. 3 xxxx. x) se slova "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "příkazem xx místě".

5. V xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

6. X §125x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení, §125x xxxx. 2, §125x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 2, §125x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 2 x 3, §125x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 5, §125x xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §125e xxxx. 1 xx 3 a 5, §125x odst. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §125x odst. 7, §125x odst. 1, §127x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §127x xxxx. 3 x 4, §125x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 3 x 4, §125x xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §125i xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 3, §125j xxxx. 1 a x §125x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

7. X §125x xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 2 xxxx. x) xx x), §125x odst. 3 xx 6, §125x xxxx. 3 xxxx. x) xx x), §125x xxxx. 3 xxxx. x) až x), §125c xxxx. 4 až 6, §125x odst. 7 xxxx. x) xx x), §125e xxxx. 8 xxxx. a) xx x), §125f xxxx. 5 xxxx. x) x x), §125x xxxx. 5 xxxx. x) až x), §125x odst. 6, §125h xxxx. 3 xxxx. a) xx x), §125x xxxx. 4 písm. x) xx x), §125x xxxx. 2 xxxx. x) a x) x x §125x xxxx. 5, 6 a 10 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

8. X §125x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §125a xxxx. 3 až 5 a x §125x xxxx. 4 xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

9. X §125x xxxx. 3, §125x xxxx. 3, §125d xxxx. 7, §125x xxxx. 8, §125x xxxx. 5, §125g xxxx. 5, §125x xxxx. 3, §125i xxxx. 4 a x §125x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

10. V §125x xxxx. 2 se xxxxx "Za xxxxxxx xxxxxx xx uloží xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu".

11. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX x nadpisu xxxx xxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

12. X §125x se xxxxxxxx 1, 2, 4, 9 x 11 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 44x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 5 xx 8 x 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 6.

13. X §125x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxxx životního prostředí xxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx může xxxxxxx xx uložení správního xxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx pachatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, jakož x xxxxxxxx zamezující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vod, a xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vedlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

14. X §125x xxxx. 2 x 4 xx xxxxx "Správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupek".

15. X §125l xxxx. 4 xx slova "x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".

16. X §125x odst. 4 xx věta čtvrtá xxxxxxxxx xxxxx "Pokutu xx xxxxxxxxx xxxxx §117 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx na místě xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.".

17. X §125x xxxx. 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx zákona

Čl. XXX

Xxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Sb., xxxxxx x. 341/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb. x xxxxxx x. 142/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §19 xx xxxxxxx.

2. Xxxxxx §19 xxx: "Xxxxxxxx k xxxxxxx".

3. V §19 xx odstavec 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

4. §20 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§20

Přestupky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx povinnost xxxxx §14 odst. 2 nebo 3,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx knihovních xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 nebo 3,

x) xxxxxx povinnost xxxxx §17 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000 Kč xx 200&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) xx 25&xxxx;000 Xx do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x).

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

5. §21 xx zrušuje.

ČÁST STO XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o vodovodech x kanalizacích

Čl. CXXI

Zákon č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x kanalizacích pro xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 275/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx. x zákona x. 250/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx VIII xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §32 se xxxxxxx.

3. X nadpisu §32 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

4. X nadpisu §33 xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. X §33 xxxx. 1 xx 3 úvodních částech xxxxxxxxxx, §33 xxxx. 4 x 5, §33 odst. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x x §33 xxxx. 8 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

6. X §33 xxxx. 9 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

7. X §33 xxxx. 9 písm. a) xx x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

8. X §33 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.

9. X §34 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx uvedených x §32 xxxx. 7 xxxx x §33 xxxx. 9. Xxxxxxxxx xx spáchán xxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vinným, xx xxxx spáchání xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.".

10. X §34 xx xxxxxxxx 2 xx 4 a 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3.

11. X §34 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Přestupky", xxxxx "x prvním stupni" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

12. X §34 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x státních xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 312/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 250/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx "a x xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x státních hranicích)" xxxxxxx.

2. Xxxxx XX xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXX

§18

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxx poškodí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx hranic,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx hraniční xxxxx, xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx se tím xxxxx xxxxxx poloha, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pověřené xxxxx xxxxx, vjezd xxxx xxxxx prací xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 500&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx orgán Policie Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pokutu xxxxxx a xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.".

ČÁST STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx kontrole

Čl. CXXIII

V xxxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx kontrole ve xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 281/2009 Xx. a xxxxxx č. 64/2014 Xx., se §20 xx 21 xxxxxx xxxxxxx zrušují.

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 352/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx symbolů Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 213/2006 Sb. x xxxxxx č. 274/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. §13 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§13

Přestupky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, zničí, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx symbol Xxxxx xxxxxxxxx xxxx napodobeninu xxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxx x §4x,

x) xxxxx malý xxxxxx xxxx v xxxxxxx x §5,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx znak x rozporu s §6 odst. 2,

d) xxxxx xxxxxxxxxx zaměnitelné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx může xxxxx xxxxx, xx xx oprávněnou xxxxxx, xxxxxx xx není,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §8 xxxx 9.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx pokutu xx 30&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx do 10 000 Xx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5x xx xxxxxxx.

2. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §13a xx xxxxxxx.

3. §13x a 13x xx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 59/2003 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 501/2012 Xx., zákona x. 170/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 357/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx. a xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx tresty".

2. X §14 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,".

3. X §35 xxxx. 2 x x §47 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx sankce" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx".

4. Xx §48 xx xxxxxx nový §48x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§48a

Neoprávněný xxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx x §46. Xxxxxxxxxxx lov xxxxx xx xxxxxxxx.".

5. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: "XXXXXXXXX".

6. §63 a 64 včetně nadpisů xxxxx:

"§63

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxx x §10 xxxx. 2 nebo 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 3, xxxx

x) x xxxxxxx x §48x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x §5 xxxx. 2, §9 odst. 2, §10 xxxx. 1 nebo v §14 xxxx. 1 xxxx. a) až x).

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx některé xxxxxxxx xxxx xxxxx §41 xx 45 xxxx §49 xxxx. 1.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), nebo

b) 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2 xxx uložit xxxxx xxxxxxxx xx 2 let; xxx xxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx lovecký xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx se zapisuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx myslivosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx pokuty.

§64

Přestupky xxxxxxxxxxx a podnikajících xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 2, §7 xxxx. 1 xxxx 2, §9 xxxx. 1 nebo 2, §10 xxxx v §32 odst. 3, 4 nebo 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 1, §51 xxxx. 2 xxxx 3 nebo x §61 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x §11 xxxx. 1, 2, 4 xxxx 6, §36 xxxx. 1 xxxx v §44 odst. 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx x §43 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §3 xxxx. 2, §11 odst. 3, §41 xx 43, §45, §49 xxxx. 1 xxxx x §51 xxxx. 1,

x) xxxxxxx lov celkového xxxxx xxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx mysliveckého xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x překročení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x §11 xxxx. 5 xxxx x §36 xxxx. 2 a 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 40&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx odstavce 3 písm. x),

x) 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x).".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 xx xxxxxxx.

7. Xx §64 xx xxxxxx xxxx §64x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§64x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x přestupku, xxxxx xx xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §63 xxxx. 3 xxxx x §64 odst. 4. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxxx neuplynulo 12 měsíců.

(2) Přestupky xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x pokut xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx příjmem xxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Výnosy x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §64 xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí31).".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. CXXVI

Zákon č. 477/2001 Sb., x obalech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 94/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 66/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 25/2008 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 77/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 62/2014 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 243/2016 Xx. a xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §24 xxxx. 2 xxxx. b) x x §32 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx pokuty" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. V xxxxx první xx x xxxxxxx xxxxx XX xxxxx "XXXXXX" xxxxxxxxx slovem "XXXXXXXXX".

4. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §44 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

5. X §44 odst. 1, §44 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §44 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

6. X §45 x x §46 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

7. X §45 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xx uloží pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx pokutu".

8. X §46 odstavec 1 xxx:

"(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 2 písm. g) xxxx h) xxx xxxxx, jestliže x xxxxxxxx povinnosti došlo xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx společnost, x xxx právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx §12, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

9. V §46 xx xxxxxxxx 2, 3, 5 a 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 7 x 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 4.

10. X §46 xxxx. 2 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx", xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "správních xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxx č. 521/2002 Sb., xxxxxx x. 437/2004 Xx., xxxxxx č. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 39/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §19 xxxx. x), §29 xxxx. u), §33 xxxx. x), §34 xxxx. x) x x §35 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupcích".

2. X části první xxxxxx hlavy XX xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §37 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §37 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §37 xxxx. 2 xx 5 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §37 odst. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx".

6. X §37 xxxx. 6 písm. x) x b) x v §38 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "přestupek".

7. X §38 se xxxxxxxx 1, 2, 4 x 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21a xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3, 5 x 7 xx označují jako xxxxxxxx 1 xx 3.

8. X §38 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za přestupek xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxx xxx xxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obnově protiprávního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

9. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx, xxxxx "správního xxxxxxx" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxx" a slova "xxxxxxx delikty" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. X §38 odst. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx ", xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., zákona x. 537/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 484/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Sb., xxxxxx č. 281/2013 Xx., zákona č. 204/2015 Xx., zákona x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 455/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §57 xxxx. 1 xxxx. x), §63 xxxx. 7 xxxx čtvrté x v §70x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X xxxxx první xxxxxx xxxxx V xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxx xxxx 1 xxx: "Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx".

4. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §76 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

5. Xxxxxx xxx označením §76x zní: "Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

6. V §76x odst. 1, §76x odst. 2 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §76x xxxx. 5, §76x xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §76x odst. 5 a 6, §76x xxxx. 7 xx 9 úvodních xxxxxxx ustanovení a x §76f xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx slova "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §76x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), §76x odst. 10 xxxxxx části xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x) x x) x x §76f xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení a xxxxxxxxx x) až x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V §76x odst. 6 xxxxxx části ustanovení, §76x odst. 10 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §76x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

9. X xxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxx xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx".

10. Xxxxxx §76e xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

11. Nadpis §76x xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx".

12. §77 včetně xxxxxxx xxx:

"§77

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx přestupků

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxx projednávají xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxx xxx příslušnosti x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x §75x xxxx. 1 x 2.

(3) Pokuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxx orgán, který xx xxxxxx.".

13. Xxxxxx §77x xxx: "Xxxxxx xx xxxxx".

14. V §77x úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx uložit xxxxxx xx".

15. X části xxxxx hlavě X xx xxxxxxxx xxxx 4 včetně xxxxxxx xxxxxxx.

16. §77x xx 77x se zrušují.

17. Xxxxxxxx xxx čarou x. 25 se xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CXXIX

Zákon č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 94/2004 Xx., xxxxxx č. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 321/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 120/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona x. 308/2013 Xx., xxxxxx č. 138/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 26/2017 Xx. a xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx §11 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

3. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

4. X §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do".

5. X §11 odst. 2 xxxx. x) a x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V §11 odst. 2 xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správního xxxxxx také".

8. §11x x 11x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. X xxxxxxx §11x xx xxxxx "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. X §11x xx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

11. X §11c xxxx. 1 xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

12. X §11x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.

13. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 xx xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx kontrolním x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §7 xxxxxx č. 147/2002 Sb., x Ústředním xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 317/2004 Xx., xxxxxx č. 553/2005 Xx. x xxxxxx x. 279/2013 Xx., xx odstavce 1 a 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona č. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Sb., xxxxxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx x. 130/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., zákona x. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx. a xxxxxx č. 322/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §31 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100 000 Xx".

2. X §45 odst. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxx spisu xxxxxxx x nahlížení; xx xxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odděleně xxxx xxxx.".

3. X §45 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx x na xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx spisu, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx tím xxxxxx xxxxx x ohrožení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx. Před xxxxxxxxxxx xx předseda xxxxxx vyžádá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx informace xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

4. V §49 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá nový xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx spisu, která xx vyloučena z xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 13 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8 až 14.

Čl. CXXXII

Přechodné ustanovení

O xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx složení podle xxxxxx x. 150/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx xxxxxxx stížnosti.

XXXX STO TŘICÁTÁ

Změna xxxxxx o vývozu xxxxxxxxx kulturních statků x celního xxxxx Xxxxxxxx unie

Čl. XXXXXXX

X xxxxxx č. 214/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., §7 xxx:

"§7

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx statek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpět xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodná xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx6).

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává x xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X xxxxxx č. 281/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 64/2014 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., §21 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) xxxx xxxxxxxxxx zbraní,

b) xxxxxxx xx stanovenými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §14,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxx §5 xxxx. 3 nebo §17.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poruší xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §16.

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx odstavce 2,

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b),

e) 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxxxxxxxx projednává Xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 8 let xx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx x vymáhá Xxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 9 xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, odběrech x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 44/2013 Xx. a xxxxxx x. 100/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §26x xxxx. 4 se xxxxx "sankcí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxx VIII včetně xxxxxxx xxx:

"XXXXX VIII

PŘESTUPKY

§29

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 3.

(2) Poskytovatel zdravotních xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, §6 xxxx. 1 xxxx 4, §8 xxxx. 1, §10 xxxx. 1, 2 xxxx 4, §11, 13, §16 xxxx. 1 xxxx 2, §20 odst. 1 xxxx 3, §21, §23 xxxx. 2, §25 xxxx. 2, §26 odst. 1 xx 3 nebo §28 xxxx. 1, 3 xxxx 4,

b) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §10a, 22, §24 xxxx. 2 xx 4 xxxx §26x xxxx. 1,

c) xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3, §7 xxxx. 1 až 3, 6 xxxx 7, §8 odst. 2, §9 xxxx. 1, §12, 14, §15 xxxx. 1, §16 xxxx. 3, §22x xxxx §25 odst. 3,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx orgány xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) dováží xxxx xxxxxx orgány x xxxxxxx x xxxxxxxx dovozním nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§30

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxxxxx přestupků podle §29 xxxx. 2 xxxx. x), které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx o přestupcích xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. a) x c) xx x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx poskytovateli zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx1).

(2) Pokutu vybírá x vymáhá správní xxxxx, který xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, zašle xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. CXXXVI

Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 46/2004 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 365/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §29 se xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 14 zrušuje.

2. §38 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 odst. 5.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx ministerstvo.".

XXXX STO TŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 148/2003 Sb., x konzervaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x genetických xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb. x zákona č. 232/2013 Xx., se xxxx takto:

1. V xxxxx xxxxx se x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxx "SANKCE" xxxxxxxxx slovem "XXXXXXXXX".

2. X §21 xxxx. 2 xxxxxxx e) xxx:

"x) xxxxxxxxxx přestupky xxxxx tohoto xxxxxx,".

3. Xxxxxx §22 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. X §22 xxxx. 1 úvodní xxxx ustanovení zní: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

5. X §22 xxxx. 2 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

6. X §22 xxxx. 2 xxxx. x) x x) se xxxxx "chránit" xxxxxxxxx xxxxxx "nechrání".

7. V §22 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx neuchovává".

8. X §22 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §22 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:

"(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx spáchán opakovaně xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx opakovaně, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vinným, do xxxx spáchání xxxxxxxxxx 12 měsíců.".

10. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona projednává x pokuty xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

11. §23 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

12. X §24 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

XXXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních xxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lesnicky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx lesa x x xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obchodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 387/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 232/2013 Sb., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 62/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §27 písm. x) a v §28 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxx x uložení pokuty" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. X §29 xxxx. 2 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx h) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena g) xx x).

3. X xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx XXXX xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx slovem "XXXXXXXXX".

4. §34 včetně xxxxxxx xxx:

"§34

Xxxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx a podnikajících xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2x xxxx. 3,

x) nevede průběžně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2x xxxx. 1,

x) x xxxxxxx s §2x xxxx. 3 nepředá xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §2h xxxx. 1 xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx odebrat vzorek xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx identifikačních xxxxx o genetickém xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §2x xxxx. 3 xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezúplatně pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx genetických xxxxxx podle §2h xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx genová xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx změnu xxxxxxxxx, nájemce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2x odst. 4.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §5x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx materiálu, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sadebního materiálu x xxxxxxxxxxx zmlazení xxxxx v xxxxxxx x §5x xxxx. 2 zašle xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nesprávnými údaji,

b) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4,

2. bez xxxxxxxxxx xxxxx podle §8 nebo x xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx v průvodním xxxxx,

3. bez licence xxxxx §20 xxxx. 1, nebo

4. přes xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3,

d) x rozporu s §24 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx oběhu, xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxx,

x) xxxxxx reprodukční xxxxxxxx bez povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §25x xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vzorky anebo xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie v xxxxxxx x §25x xxxx. 2 neinformuje xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx reprodukčního materiálu.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24 xxxx. 2 nepředloží xxxxxxxx xxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu, který xxx v xxxxxx xxxx xxxxx uvedl xx xxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx x lesní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxx licence, xxxx sdělení x xxx, xx za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx školkařskou xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx x rozporu x §25x xxxx. 3 nevede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §24.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) provede xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §17, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3,

b) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 4 xxxx. b) až x) xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.".

5. §34x xx zrušuje.

6. §35 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§35

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §34 xxxx. 1 až 3,

x) xxxxxxx xxxx nebo Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4 xx 7.

(2) Přestupky xxxxx §34 xxxx. 4 xx 7 xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dříve xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx-xx řízení xxxxxxxx x týž den, xxxxxxx úřad.".

Poznámka xxx xxxxx č. 30 xx xxxxxxx.

7. X §36 xx odstavec 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx zahradách

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x zoologických zahradách), xx xxxxx xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 141/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. X §6 odst. 2 písm. x) xx slova "xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

3. V xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §16 xx xxxxx "x xxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

4. X §16 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že".

5. V §16 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxx" zrušuje.

6. X §16 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx slovo "xxxx".

7. X §16 odst. 1 se xx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

8. X §16 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

9. V §17 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává inspekce.".

10. X §17 xx xxxxxxxx 2 až 4 x 6 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 15 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.

11. X §17 odst. 3 se xxxxx "xxxx správních deliktů" x slova "xxxx xxxxxxxxx deliktech" zrušují.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx xx xxxxx osiva a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx osiva x xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Sb., zákona x 178/2006 Sb., xxxxxx č. 299/2007 Xx., xxxxxx č. 96/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 300/2009 Xx., xxxxxx x. 331/2010 Xx., xxxxxx x. 54/2012 Xx., zákona x. 279/2013 Xx. x zákona x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "sankce" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx nadpis hlavy xxxx xxx: "PŘESTUPKY".

3. X nadpisu §38a xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx, právnických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

4. X §38x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Fyzická" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. X §38a xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxxx osoba xx xxxx dodavatel" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xx".

6. X §38x odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxx zemí xx".

7. X §38a xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prodejce" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxx konečný xxxxxxxx xx".

8. §38b xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

9. X xxxxxxx §38x xx xxxxx "ke xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. X §38c xx xxxxxxxx 1 až 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx jako odstavce 1 x 2.

11. X §38x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

12. X §38c odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x Xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 276/2003 Sb., x Xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb. x xxxxxx č. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §24 xxxx. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "správní xxxxxx".

2. Nadpis xxxxx xxxxxx zní: "XXXXXXXX X SPRÁVNÍ XXXXXX".

3. X §27 xxxx. 1 a 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že".

4. X §27 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x závěrečná část xxxxxxxxxx se xxxxxxx.

5. X §27 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx.

6. X §27 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxx fyzická osoba,

b) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, kterého xx xxxxxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

7. X §27 se xxxxxxxx 4 x 8 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 24 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 x 9 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 až 7.

8. X §27 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2" a xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4" xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx a xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

9. X §27 xxxx. 5 xx xxxxx "Delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "5" xx xxxxxxxxx xxxxxx "4".

10. X §27 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx.

11. X §27 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "4" x xxxx druhá xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 313/2004 Xx., xxxxxx x. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 693/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Sb., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Xx., zákona x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 37/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., zákona x. 245/2008 Sb., xxxxxx č. 309/2008 Xx., zákona x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 59/2010 Sb., xxxxxx x. 95/2011 Xx., zákona č. 221/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Xx., zákona x. 308/2013 Sb., xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx č. 201/2014 Xx., zákona x. 331/2014 Xx., zákona x. 157/2015 Xx., xxxxxx x. 315/2015 Xx., xxxxxx č. 382/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx. a zákona x. 65/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. X §1 xxxx. 3 písm. b) xx xxxxx "správních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. Část devátá xxxxxx nadpisu zní:

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX I

PŘESTUPKY NA XXXXX SPRÁVY XXXXXXXXXXX XXXX

§135

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vybraného xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx uživatel dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx vybraný xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §19 xxxx. 4 umístí xxxxxxx xxxxxxx xx daňového xxxxxx xxxxx než x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135b

Přestupky xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x daňové xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přijatých x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neuvede xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 200 000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx volného xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě pro xxxxx podnikání

(1) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vybrané xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx odesláním xxxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx zkapalněné ropné xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. x), f) xxxx g) uvedené xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) skladuje xxxxxxxx xx stejném xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, které

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odděleny, xxxx

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx x kapalné xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxxx, xxxx

x) odebírané xx xxxxxxxxx v kapalné xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, který xxxx užíván x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx fyzické osobě xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzické xxxxx xxxxxx pokutu xx 50 000 Kč xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135g

Přestupky xxxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx odesílatel minerálních xxxxx osvobozených xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1, 2, 6 nebo 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx při dopravě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx uvedených x §45 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx g) xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxx, která xx musela být xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx plyny xxxx xxxxxx pro xxxxx motorů.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx minerálních xxxxx, xxxxx xxxx osvobozeny xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx stanovené lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx místně xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájí xxxxxxx těchto xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxx, x xxx xx být xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxx oleje xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx změny místa xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxx lhůtě

1. neoznámí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

2. nezajistí xxxxxxxxxxx této xxxxx x dokladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx ropnými plyny

§135h

(1) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx osoba, xxxxx nakupuje xxxx xxxxxxx zkapalněné xxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxx prodává tyto xxxxx xxx povolení x xxxxxx zkapalněných xxxxxxx plynů xxxxxxxxx xx volného daňového xxxxx.

(2) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx nakupuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x §45 odst. 1 písm. f) xxxx g) pro xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx přesahující 20 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx prodává xxxx plyny xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných plynů xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxx xxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx daňového xxxxx,

x) x xxxxxxx x §60 odst. 5, 6 nebo 7 xxxxx zkapalněné xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. e), f) xxxx x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx daně, xxxx

x) zahájí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx g) xxx poskytnutého xxxxxxxxx xxxx xxx dopravu xxxxxx xxxxx xxxxx §60 xxxx. 11.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx osoba, xxxxx plní zkapalněné xxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx g) do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx náplně xx 40 xx včetně, xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) používá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx zákonem požadované xxxxxxxxxxx, který xxxx xx xxxxx dobu xxxxxxx závěrami xxxxxxx xxxx.

(5) Za přestupek xxxxx odstavců 1 xx 4 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od 50&xxxx;000 Xx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx režimu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx neuvede xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x), f) xxxx g) x xxxxxxxxx sazbou daně, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ropné xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) a které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x zaplacena, xxxxx xxxx plyny byly xxxxxx pro pohon xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx dopravě lihu xxxxxxxxxxxx xx daně x xxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx odesílatel xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx lihu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dopravuje xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx určený xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx xxx výrobu etyl-terciál-butyl-éteru xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§135k

Přestupky xxxxx xxxxxxxxxx prodeje xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx osoba, xxxxx hodlá v xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prodávat xxxxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx odpovídající xxxx součtu xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx takový prodej, xxxx

x) v xxxxxxxx x xxxxxxx prodeji xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 500 000 Kč.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XX ÚSEKU XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele x xxxxx období, xxx xxx které xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxx x tabákovými xxxxxxx, xxxxx nepodléhají xxxxxx sazbě xxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nebo

b) xx 50 000 Xx xx 2 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá dovážet xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx ve stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx prodejce dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cenu xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx,

x) při prodeji xxxxxxx konečnému spotřebiteli xxxxxxxx slevu z xxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cigarety, xx xxxxxx je xxxxxx xxxx přibalen xxxx předmět, za xxxxxxxx cenu xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx, xxxx

x) váže prodej xxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx cigarety za xxxx xxxxx, než xx cena xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nálepce.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx spotřebitel xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx cenu xxxxx, než xx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx.

(5) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drží xxxx xxxxx nakládá x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx platnou xxxxxxxxx nálepkou.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx neznačených xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §114.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 50 000 000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx neodpovídající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx balení, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx x daňovém xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx tabákovou nálepku.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx, odběru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx prodá xxxx bezúplatně xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vrácených tabákových xxxxxxx,

x) xx stanovenou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxx doklady, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neprovede xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xx daný kalendářní xxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x).

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx starého xxxxx, nebo

b) v xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx nevrátí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepoužité xxxxxxxx nálepky.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX X

XXXXXXXXX XX XXXXX ZNAČKOVÁNÍ X XXXXXXX VYBRANÝCH XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Přestupky xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebarvené xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134x xxxx. 1.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx příjemce xxxx dovozce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §134x xxxx. 1 xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx výrobce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx sídlem na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx značkovací xxxxx x xxxxxxx.

(4) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x povinností xxxxxxxxx xxxx barvit minerální xxxxx uvedené v §134x odst. 1, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx značkování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nabude xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx v §134x xxxx. 1 x xxxxxxx dopravit xx xx jiného xxxxxxxxx státu v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx do xxxxx xxxx, dopustí přestupku xxx, xx v xxxxxxx neuskutečnění xxxxxxx xxxx vývozu ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, zpracovává, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx nabývá, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134x, xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx tyto xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nad 20 xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxx

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx těchto xxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxxx způsobech nakládání x nimi.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oleje, xxx xxxxxxx xxx podle §134x xxxx. 2 xxxx. x) značkovány x barveny, xxxxxxxx xxxxxxxx x §134x xxxx. 6, dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx neuvede, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx pohon xxxxxx,

x) xxxx x evidenci x koupi x xxxxxxx xxxxxx olejů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §134x xxxx. 8 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx vybraných minerálních xxxxx

§135x

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134x xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx x barvené minerální xxxxx xxxxxxx v §134x xxxx. 2 xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134x xxxx. 1, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx, ředí, xxxxxxxxxx xxxx jinak xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx značkování a xxxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx,

x) neznačkované x xxxxxxxxx, xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx, dopravuje xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134x xxxx. 2 xxxx. d) x x) xxxxxx x xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx minerální xxxxx nesmějí být xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Díl 3

Xxxxx přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xx značkování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134b xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX DALŠÍCH XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx některých dalších xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx volného daňového xxxxx xxxxx neznačkované xxxxxxxxx oleje uvedené x §134m odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §134x odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx značkování xxxxxx xxxxx před xxxxxx vstupem xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo dovozce x xxxxxxxxxx značkovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134x odst. 1 nebo s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dopustí přestupku xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx certifikát.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135xx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134x odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxx země, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x případě neuskutečnění xxxxxxx nebo vývozu xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx značkování.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx osoba, xxxxx xxxxxx, zpracovává, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, nakupuje xxxx xxxxx nabývá, prodává xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx oleje uvedené x §134x, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxx x jednotkovém xxxxxx xxx 20 xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx neuchovává stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x množství xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x uvedených xxxxxxxxx nakládání s xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx osoba, xxxxx vyrábí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxx xxx xxxxx §134m xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x §134p odst. 6, xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxx v dokladech xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx x evidenci x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §134x xxxx. 8 písm. x) nebo c), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx olejům xx stanovenou xxxx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxx 2

Přestupky proti xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§135xx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134x odst. 2 xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134x xxxx. 2 nabízí x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134x xxxx. 1, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neznačkované, xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, dopravuje xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, která xx xx spojení x xxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx nádoby xxxxx.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §134x xxxx. 2 písm. x) xx g), nabízí x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx účely, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Díl 3

Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§135xx

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako výrobce xxxx provozovatel daňového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134x odst. 1 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu od 10&xxxx;000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

HLAVA VII

PŘESTUPKY XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX OLEJI

§135zd

Přestupky xxxxx xxxxxxxxx nakládání xx xxxxxxxxxx minerálními oleji

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx s §134xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxx volně xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx 220 litrů.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v přihlášce x registraci uvede xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx v neúplném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, po stanovenou xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §134xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a) xx x),

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX SE SUROVÝM XXXXXXX

§135xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tabákem

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nakládá xx xxxxxxx tabákem x xxxxxxx x §134xx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx surový tabák xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x přihlášce x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxxxxx dobu, xxxx

x) x xxxxxxx x §134xxx neoznámí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §134zza xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx x),

x) 6 000 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXX IX

PROPADNUTÍ X XXXXXXX NEZNAČENÝCH XXXXXXXXXX XXXXXXX

§135xx

Xxxxxxxxxx neznačených xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§135xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zabrání věci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, x xx x v případě, xx xxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxxxxxxx.

§135xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a zabrání

(1) Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxx xxxx zabrané xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxx. Na zničení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx správce daně.

(2) Xxxxxxxxx přestupku, kterému xxxx xxxxxxx propadnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx, se uloží xxxxxxxxx nahradit státu xxxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx neznačených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx x zničením xx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXXX

§135xx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) K xxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx správce xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x finanční xxxx xxxx příslušné x xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x

1. xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx balení,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx jinou xxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. přestupcích xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. přestupku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepkami,

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů,

c) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx jednotkovému xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x nákupu xx cenu xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přestupku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je příslušný x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx výrobků, x xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx nakládání x xxxxxxxxxx výrobky,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxx fyzická xxxxx; xxxxxxxx na xxxxx xxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 586/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 169/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 530/2005 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 531/2006 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxx správního xxxxxxx" x slova "xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

2. X §40 xxxx. 1 x x §124 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "20) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,21)" nahrazují čárkou.

Poznámky xxx xxxxx č. 20 a 21 xx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

3. X §40 xxxx. 4 se xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

4. X §45 xxxx. 1 xxxx. h) xx xx slovo "xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx uznán vinným xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

5. V §45 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"j) xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx o přestupku, x něhož xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx.".

6. X §45 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx důležitý xxxxx xxxxxx.".

7. X §50 odst. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.

8. X §186 xxxx. 10 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx xxx, xxx xx služební xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přestupku, x" xxxxxxx.

9. X §186 xxxx. 10 xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx třetí xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx třetí se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx řízení správní xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx".

10. X §189 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x

x) xxxxxxxxxxx, zda má xxxxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxx odpovědnosti,

d) xxxxxx xxxxxx a závažnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) polehčující xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu,

i) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kázeňského xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx činnosti x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zbytku,

l) xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx náhradní hodnoty,

n) xxxxxxxxxx, zda byla xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) odložení věci,

q) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) příkaz.".

11. X §189 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "x xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx x xx slovem "xxxxxxxx" xx čárka zrušuje.

12. X §190 xxxx. 8 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx a věc xxxxx x novému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

Čl. CXLIV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, se posoudí xxxxx xxxxxx č. 361/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x jednání, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx jednání xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx příznivější.

2. Xxxxxxxx xxxxxx o jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx skončena přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 361/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx zproštění xxxxxx xxxxxx podle §40 zákona x. 361/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx ze spáchání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx.

4. Příslušník xx xxxxx na doplatek xxxxxxxxxx příjmu podle §124 xxxx. 6 xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxx, že xx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvodem xxxxxxxxx xxxxxx služby.

5. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx §14 xxxx. 2 písm. c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx dovozu, vývozu x tranzitu

Čl. XXXX

X xxxxx xxxxx zákona č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x podmínkách jejich xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 187/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxx XXX včetně xxxxxxx xxx:

"XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx dopraví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx diamanty x xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §27 xxxx. 1 nakládá se xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx registrace,

c) x xxxxxxx s §27 xxxx. 5 xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepravé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx související xxxxxxx xxxx předloží evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx padělané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §31 nevede xxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxx x evidenci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §32.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §28 xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §28 odst. 2 xxxxx v žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozměněné xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx fyzické osobě xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x).

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do

a) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a).

§35

Zabrání xxxx

X zabrání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx 6 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 6 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 let xx xxxx spáchání.

§37

Příslušnost

K xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona je xxxxxxxxx určený xxxxx xxxx.".

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CXLVI

V xxxxx xxxxx zákona č. 441/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx zákona x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x státní xxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 221/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx. a xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xx hlavu XXX xxxxxx nová xxxxx XXXX, která xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXXX XXXX

XXXXXXXXX

§51x

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 250 000 Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, kterého xx xxxxxxx právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxx uložit xxx zveřejnění rozhodnutí x přestupku.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(5) Přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.".

Xxxxxxxxx hlava XXXX xx xxxxxxxx jako xxxxx XXX.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx živnostenského xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x likvidátorech xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 278/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 261/2014 Xx. a xxxxxx x. 295/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §22 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

2. Nadpis xxx označením §25 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. §25 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

4. Nadpis §26 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx".

5. X §26 odst. 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že".

6. X §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxx §13 odst. 4, 5, 7 a 8 nebo §15 xxxx. 4, 5, 7 x 8" xxxxxxx.

7. V §26 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení x x §26 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

8. V §26 xxxx. 4 xx slova "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xx xxxxx pokuta" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

9. §26x xxxxxx nadpisu xxx:

"§26x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx projednává Česká xxxxxxx banka.".

Poznámka xxx xxxxx č. 12 xx zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx organismy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CXLVIII

Zákon č. 78/2004 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x genetickými xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 346/2005 Xx., zákona č. 124/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 18/2012 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. a zákona x. 371/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X nadpisu části xxxxx xx xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "PŘESTUPKY".

2. X xxxxx sedmé xxxxxx xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

3. V xxxxxxx §35 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

4. X xxxxxxx §35a xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

5. X §35x xxxx. 1 a 2 úvodních částech xxxxxxxxxx, §35x odst. 3, §35x odst. 4 xx 8 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §35x xxxx. 9, §35x xxxx. 10 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §35x xxxx. 11 x 13 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §35a odst. 12 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pokuta" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

7. V §35x xxxx. 12 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §36 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

9. V §36 xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx odstavce 1 a 2.

10. X §36 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

11. X §36 xxxx. 2 xx věta poslední xxxxxxx.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 126/2016 Sb. x xxxxxx x. 67/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. Nadpis xxxxx xxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. X nadpisu §36x se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §36x xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §36a odst. 3 xxxxxx část xxxxxxxxxx zní: "Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

5. V §36a xxxx. 3 písm. x) x x), §39 odst. 1 xxxx. x) a §39 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X xxxxxxx §36x xx slova "ke xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "k přestupkům".

7. X §36b se xxxxxxxx 1 xx 3 a 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §36x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

9. X §36x xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx rozpočtu" xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx pod čarou x. 22 xx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických povoláních), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Sb., xxxxxx x. 111/2007 Xx., zákona č. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 346/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx. x zákona x. 126/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX".

2. V xxxxxxx §89x se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §89a xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

4. X §89x xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

5. X §89x xxxx. 3 xxxx. x) x x), §95 xxxx. 1 písm. x) x v §95 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V xxxxxxx §89b xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x přestupkům".

7. X §89x xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. V §89x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

9. Poznámka xxx xxxxx x. 23 xx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

10. X §89b xxxx. 2 se xxxxx "x xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.

ČÁST STO XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 104/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 237/2012 Xx., zákona x. 501/2012 Sb., zákona x. 204/2015 Sb. x zákona x. 243/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "sankce" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. X §14 odst. 7 se slova "xxxxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přestupcích, xxx xx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx trest za xxxxxxxxx".

3. X §16 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx.".

4. X §20 xxxx. 3, §21 xxxx. 4, §23 odst. 2 xxxx. x) x x §24 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "(§30) x xxxxxxx delikty (§31)" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxx xxxxxx (§30 x 31)".

5. X §22 odst. 3 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

6. X §22 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx uvedené x" zrušují.

7. X xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx VII xx slova "A XXXXXXX DELIKTY" xxxxxxx.

8. X nadpisu §30 xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx osob".

9. V §30 odst. 6 xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

10. X §30 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 8 x 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8.

11. X §30 xxxx. 8 xx slova "xxxxxxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 7" x slova "x xxxxxxxx řízení" xx xxxxxxx.

12. Nadpis §31 xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

13. V §31 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §31 xxxx. 2 a x §31 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx podnikající fyzická" x xxxxx "jiného xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "přestupku".

14. X §31 xx xxxxxxxx 5 x 9 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 30 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

15. V §31 xxxx. 5 xx xxxxx "X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxxxx", xxxxx "až xx výše" xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3" xx nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx", xxxxx "xxxx správní delikt" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

16. X §31 odst. 7 větě xxxxx xx slova "x xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x planě rostoucích xxxxxxx regulováním xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 444/2005 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 467/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Xx., zákona x. 86/2015 Xx. x zákona č. 243/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §25 xxxx. 4 xxxxxxx e) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §34x xx 34e,".

2. X §25 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "xxxx xxxxxxxxxxx ze správních xxxxxxx" xxxxxxx.

3. V §30 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx".

4. V §33 xxxx. 1 xx slova "xxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx deliktu" zrušují.

5. X části xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX".

6. Nadpis §34x xxx: "Přestupky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

7. X §34x xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx částech ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická".

8. X §34x odst. 2 xx písmena x), x) x i) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x), x), x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

9. X §34x xxxx. 3 xx xxxxxxx a), x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x), x) a f) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).

10. §34x x 34x xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§34x

Xxxxxxxxx fyzických osob

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, potvrzení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nařízení x xxxxxxx obchodování x ohroženými xxxxx9),

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x rozporu x §18 odst. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxx vypěstovaný exemplář xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nařízením x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx44) xxxx §17 anebo xx x takový xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se o xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx vývoz xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x exemplářem xxxxx nakládá v xxxxxxx s tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx obchodování x ohroženými xxxxx9),

x) xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx exemplář x xxxxxxx s xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx9), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx obsah, xxx xx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pravý xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx registračního xxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§34e

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxxxx poskytne nesprávné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x oblasti obchodování x ohroženými xxxxx9),

x) xxxxxx jiného xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx44) xxxx §17.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) doveze, vyveze xxxx zpětně xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dovoz exempláře xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo nařízeními x oblasti xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx9),

x) xxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx22x) nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx list xxxx neoprávněně xxxxxxx xxxx obsah xxxx xxxxxxx padělaný nebo xxxxxxxxx registrační xxxx xxxx pravý xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx listu, xxxx

x) xxxxxxxx, vybízí x xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, veřejně xxxxxxxxx pro obchodní xxxxx, zprostředkuje xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx xxxx tímto xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.".

11. Xx §34e se xxxxxx xxxx §34x, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§34x

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx §34x až 34x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx45). Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

12. X §35 xxxx. 7 xx slova "xxxx odpovědnými xx xxxxxxxxx deliktů" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo" xxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxx čarou x. 47 xx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hrobech x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 122/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a pietních xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx., se mění xxxxx:

1. §5 včetně xxxxxxx xxx:

"§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, anebo přemístí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 20 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, je příslušným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 x 6 se xxxxxxx.

2. X §6 xx xxxxx "; xxxxx z těchto xxxxx xx xxxx xxxxxxx" zrušují.

ČÁST XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x dluhopisech

Čl. XXXX

Xxxxx č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 378/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., zákona č. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Sb., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb. a xxxxxx x. 137/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx §38 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §38 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx pokuta" se xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx pokutu".

4. Nadpis §39 xxx: "Xxxxxxxxxxx".

5. X §39 se xxxxxxxx 1 až 3 zrušují x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx odstavce 4.

6. X §39 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

XXXX STO PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx některých vztahů x oblasti xxxxxxx xxxxxxx

Xx. CLV

Zákon č. 215/2004 Sb., x xxxxxx některých xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx výzkumu x vývoje, xx xxxxx xxxxxx č. 109/2009 Sb., xxxxxx x. 236/2012 Xx. x xxxxxx x. 104/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §8 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Nadpis xxx xxxxxxxxx §8x xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §8x xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba" x xxxxx "správního xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §8x odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §8x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. §8x včetně nadpisu xxx:

"§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx doba xxxxx tohoto xxxxxx xxxx 3 xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x přestupku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx vysoké škole x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §24 xx 27, 32, §35 xxxx. a) a x), §39 xxxx. x), §42, 43, §44 xxxx. d), §45, 48, §68 xxxx. x), §70, §80 xxxx. 2 x 3, §82 xxxx. 1 věty xxxxx, §87, 89, §93 xxxx. 1 xxxx. d), x), x) a x), §93 xxxx. 3, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 1 xxxx. x), §96 xxxx. 3 x §98 xxxx. 2 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx plateb x hotovosti, xx xxxxx xxxxxx x. 303/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 261/2014 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxx xxxxxxxxx §5 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. V §5 xxxx. 1 x 2 se xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §5 xxxx. 3 se xx xxxxx "uložit" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

4. X §5 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "x právnické x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx".

5. §6 xx xxxxxxx.

6. V §6x xx odstavce 1 xx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 1 až 3.

7. X §6x xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. X §6x xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Sb., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., zákona č. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 29/2008 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., zákona č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 37/2012 Xx., zákona x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 134/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx. zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 336/2014 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxx č. 148/2016 Sb., se xxxx takto:

1. X §1 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §155x xxxx. 1 xxxx. m) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §36x xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "x xxxxxx stupni" xxxxxxx.

3. V §146 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

4. X §147 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "sankci" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".

5. X §149a xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx trest" a xx xxxx xxxxx xx slovo "sankci" xxxxxxxxx slovy "správním xxxxxx".

6. X §152 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx trestech".

7. V §155x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx tresty".

8. X části desáté xxxxxx xxxxx XXX xxx: "PŘESTUPKY".

9. V xxxxxxxxx §157 až 163 se slova "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

10. V §157 xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §157 xxxx. 3 a 4, §157 odst. 5 úvodní části xxxxxxxxxx, §157 xxxx. 6, §157 xxxx. 7 až 9 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §157 odst. 10 xx 13, §158 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §159 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §160 xxxx. 1 a 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §160 xxxx. 3, §161 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §161 xxxx. 3 x 4, §161 xxxx. 6 xxxx. x), §162 xxxx. 1 xx 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §162 xxxx. 7, §162 odst. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §162 odst. 10 xxxx. x), §162 xxxx. 11 písm. x), §163 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §164 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §164 odst. 2, §164 xxxx. 4 xxxx. x), §164 odst. 5 xxxx. x), §164 xxxx. 6 písm. x), §165 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §165 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §165 odst. 3, §165 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §165 xxxx. 5 a 6 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. V §157 xxxx. 14, §160 xxxx. 4, §162 xxxx. 9 x §164 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

12. X §157 xxxx. 14 xxxx. x) xx e), §158 odst. 2, §159 odst. 2, §160 xxxx. 4 xxxx. x) a x), §161 odst. 5, §161 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §162 odst. 9 písm. a) x x), §162 xxxx. 10 x 11 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §163 odst. 2, §164 odst. 3 xxxx. a) xx c), §164 xxxx. 4 xx 6 úvodních částech xxxxxxxxxx, §165 xxxx. 7 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a §165 xxxx. 7 písm. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

13. X §158 xxxx. 2, §159 xxxx. 2, §161 xxxx. 5, §161 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §162 xxxx. 10 a 11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 2, §164 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §165 xxxx. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

14. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §164 zní:

"Další xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

15. X §164 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx na 5 xxx.".

16. V xxxxxxx nad xxxxxxxxx §166 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

17. §192 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§192

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Česká národní xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obchodníkům x xxxxxxx papíry xxxxx xxxxxx zákona xx příjmem Garančního xxxxx; xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx celní xxxx.".

XXXX STO PADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx a vinařství

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x vinařství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 215/2006 Sb., xxxxxx x. 311/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 256/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 199/2012 Xx. x xxxxxx x. 26/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "sankcí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx trestů".

2. X §10 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

3. X §16 xxxx. 12 xxxx. x) a x §39 xxxx. 7 písm. x) xx d) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §31 odst. 12 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxx přestupku".

5. X xxxxx první x xxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" nahrazují xxxxxx "XXXXXXXXX".

6. X §37 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "správních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

7. X xxxxxxx §39 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

8. V §39 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §39 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §39 xxxx. 3 xx 5 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx a x §39 odst. 6 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §39 xxxx. 7 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

10. X §40 xx xxxxxxxx 1, 3, 5 x 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 90 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

11. X §40 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

12. X §40 xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

13. X §40 odst. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.

ČÁST XXX PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xx. CLIX

Zákon č. 326/2004 Sb., x rostlinolékařské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 626/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., zákona x. 249/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Xx., xxxxxx x. 102/2010 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 199/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákona x. 279/2013 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §73 odst. 3 xx slova "nebo xxxx správní xxxxxxx" xxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy XXX xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxx xxxxx xxxxx VII xx x xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

4. X §79x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

5. V části xxxxx xxxxx VII xx x xxxxxxx xxxx 2 slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. V §79x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §79x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §79x odst. 1 xxxxxx části ustanovení x x §79h xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

7. X §79e xxxx. 2, §79x odst. 2, §79g odst. 2 x 3 x x §79x xxxx. 2 se xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §79e xxxx. 2, §79x xxxx. 2, §79g odst. 2 x x §79x odst. 2 xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

9. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xx x xxxxxxx xxxx 3 xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

10. X §79x xx xxxxxxxx 1 xx 4 x 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

11. X §79x xxxx. 1 se xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

12. X §86 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx držiteli osvědčení xxxxxx xxxxx", slova "xxxx sankce zákazu xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx činnosti xxxxxx" x xxxxx "o xxxxxxx sankce xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "x uložení xxxxxx".

13. X §86 xxxx. 7 se slova "xxxx xxxxxxx sankce xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložen xxxxx", xxxxx "této xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "zbytku xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx správního xxxxxx".

14. X §87 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxx uložena xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx uložen zákaz".

15. X §87 xxxx. 5 xxxx. i) xx slova "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx trestu".

ČÁST STO PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 420/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků a xxxxxxxxxxxx svazků xxxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxx č. 24/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §10 odst. 3 xxxx. x) bodu 1 xx xxxxx "xx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §14 xx xxxxxxx.

3. Xxxxxx §14 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. V §14 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §14 odstavec 2 xxx:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.".

6. X xxxxxxx §15 xx xxxxx "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. V §15 xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

8. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

9. X §15 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

10. §19 xx xxxxxxx.

XXXX XXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 202/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona č. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 57/2008 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Sb., zákona x. 158/2009 Sb., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona č. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 1/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 437/2012 Xx., zákona x. 505/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 136/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 219/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 203/2015 Xx., zákona x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx č. 24/2017 Sb. x xxxxxx č. 93/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §75 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx delikt xxxx" xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §139 zní: "Xxxxxxxxx".

3. V §140 xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §140 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §140 xxxx. 4 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

5. X §140 xxxx. 4 písm. x) xx x) a x §141b xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §141 xx xxxxxxxx 1, 3, 5 x 6 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 8 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

7. V §141 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

8. X §141 xxxx. 1, §141a xxxx. 1 x 2 a x §141x xxxx. 4 xx slova "xx xxxxxxx delikt xxxxx" xxxxxxx.

9. X §141 xxxx. 2 xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx stupni" se xxxxxxx.

XXXX STO PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 480/2004 Sb., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., zákona x. 468/2011 Xx. x zákona x. 89/2012 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxx xxxxxxxxx §11 xxx: "Přestupky".

2. §11 xxx:

"§11

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx jasně x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. skrývající xxxx utajující totožnost xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx platnou xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxx odeslat xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx komunikace, xxxx

5. xxx xxxx, že xx zákazníkovi xxxxxxxx xxxxxxx jasně, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx elektronického xxxxxxxx při zaslání xxxxx jednotlivé zprávy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost x xxxx obchodní xxxxxxx neobsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odkaz xx profesní pravidla xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost x xxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávné komoře xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d),

b) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).".

3. §12 xxx:

"§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x pokut, x xx x xxxxxxxxxx, xx příjmem xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dozoru xxxxx §10 odst. 1 xxxx. b) se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx9).".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 32/2008 Sb., xxxxxx x. 190/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 56/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx. a xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x), §46 xxxx. 1 písm. x) x v §49 odst. 1 xxxx. m) xx xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky".

2. X §46 xxxx. 1 xxxx. h) x x §49 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxx xxxxxx".

3. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx V xxx: "XXXXXXXXX".

4. Xxxxxx §73 xxx: "Přestupky xxxxxxxxx xxxx".

5. Xxxxxx §74 xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

6. V §74 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §74 xxxx. 2, §74 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §74 xxxx. 4 až 8, §74 odst. 9 úvodní části xxxxxxxxxx x v §74 xxxx. 10 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §74 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §74 odst. 11 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

9. §75 xxx:

"§75

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Xxxxxxx xxxxxx, Archiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo státní xxxxxxxx archiv x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx řádu

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 384/2008 Xx., zákona č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §17 odstavec 3 xxx:

"(3) Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx něž xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxx nebo uznaná xxxxxxxxx mlčenlivosti, xx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uchovává xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx mimo xxxx xx uchovávají xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx správnímu orgánu xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zpravodajskými xxxxxxxx. Na písemnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného zákona x xxxxxxxxx do xxxxx nepoužijí.".

2. X §19 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou č. 43 xxx:

"(3) Není-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx datové xxxxxxxx13x), xxxx xxxxxxx xxxxx zaslat písemnost xx datové schránky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx43), xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx13x) a xxxxxx písemnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx obdobně. Xxx zaslání písemnosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa veřejné xxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kontaktní xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx x doručení xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx třeba, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nedoručení. Pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výkon xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Působnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx §160 xxxx. 3 x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx správní xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx odstavce zvolí. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx správního xxxxxx.

43) §8x xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 9 xx označují jako xxxxxxxx 4 až 10.

3. V §19 xxxx. 9 se xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5" a xxxxx "9" xx xxxxxxxxx xxxxxx "10".

4. X §19 xxxx. 10 xx xxxxx "3 nebo 8" xxxxxxxxx slovy "4 xxxx 9".

5. X §20 xxxx. 1, §21 odst. 1, §22 x §37 xxxx. 2 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

6. X §36 xxxx. 3 xx xx větu xxxxx vkládají xxxx "X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx se v xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx seznámit xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx utajení; xxxx-xx xx xxxxx, sdělí xx xxxxxxxx účastníkovi xxxxxxx x obecné xxxxxx, jaké skutečnosti x xxxxxx podkladů xxxxxxxxx. Správní xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx umožní seznámit xx x podklady xxxxx xxxxxxxxx věty, xxxxxx vyjádření orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxx x xxxxxxx nároku xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx v §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.".

7. X §38 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Části xxxxx, které obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx x částech xxxxx, xxxxx byl xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, do takových xxxxx xxxxx však xxxx nahlížet xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx. Před xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx účastník xxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o utajovaných xxxxxxxxxxx nebo skutečnostech, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uložená xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x přístupu x xxxxxxxxx informaci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poučení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxxx x páté xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a poučením, xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx.".

8. X §51 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který zní:

"(4) X řízení xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxx kontrolovaná xxxxx, není xxxxx xxxxxxxx protokolem x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, dokazování.".

9. X §62 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xx xxx" vkládá slovo "xxxxxxxx".

10. V §68 xxxx. 3 se xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x §17 odst. 3 uchovávány xxxxxxxx xxxx spis, x xxxxxxxxxx rozhodnutí se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx zmařen xxxx xxxxxx utajení; xxxx-xx to xxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyplývají.".

11. X §69 xxxx. 3 xx slova "x tím, xx xx místě otisku xxxxxxxx razítka xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx "xxxxx xxxxxxxx razítka" " zrušují.

12. X §71 odst. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

13. V §71 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a doplňuje xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) odeslání xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3; xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vyznačí slovy: "Xxxxxxxxx xxx:".".

14. §77 xxx:

"§77

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxx xxxxx věcně xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vadami, jež xx xxxx zjevně xxxxxxx rozporným xxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx nelze vůbec xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nicotnost xxxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx nicotné rozhodnutí xxxxx, x xx xxxxxxxx; xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx x xxxxxx, že jiný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx správnímu orgánu xxxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx vydáno, a xxxx ti, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx nástupci xxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nicotnosti; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důvody x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důvodů xx 30 dnů xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx týká xxx xxxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx ostatního xxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podat xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 29 se xxxxxxx.

15. §78 xx xxxxxxx.

16. X §79 xxxx. 8 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx nákladů xxxxxx vybírá správní xxxxx, který ji xxxxxx. Náhrada xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uložil.".

17. X §131 xxxx. 5 xxxx třetí xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1".

18. X §144 xxxx. 6 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

19. X §150 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úkonem x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

20. X §150 odst. 3 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx podán xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx vyrozumí xxxxxxxx o podání xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

21. X §150 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

22. X §150 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxx "Proti xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx podat xxxxx.".

23. X §152 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx rozkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx v §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozkladové xxxxxx je nejméně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přezkoumávaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo záznamů, xxxx pro stupeň xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxx předsedou xxxxxxxxxx xxxxxx rozkladové xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zašle xxxxxxx orgán xx 30 dnů xxx xxx jeho vyhotovení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx podle xxx xxxxx x xxxxx xx neuplatní, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provedeným xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx odborníci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

24. X §153 xxxx. 1 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno d) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

ČÁST STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx zákona

Čl. XXXX

Xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 318/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 320/2015 Xx. x xxxxxx x. 47/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx xxxxxxx.

2. Nadpis xxxxx xxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

3. V §35x xx doplňuje odstavec 5, který xxx:

"(5) Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelství, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xx stanovené době x xxxxxxxx vojenskému xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx písemně xxxxxxxx.".

4. Xxxxxx §35x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X §35d xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

6. X §35x xxxx. 1 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x §35x xxxx. 5".

7. V §35e xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupek".

8. §35x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§35x

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Přestupek xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 písm. x), b) a x), §35 xxxx. 2, 5 x 6, §35x xxxx. 2 x 4, §35x xx 35d xxx xxxxxxxxx příkazem xx místě.".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 594/2004 Sb., xxxx xx provádí xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a tranzitu xxxxx dvojího užití, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 343/2010 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §9 xxxx. 3 písm. x) x x), §14 xxxx. 6 xxxx. b) x x) a v §17 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §9 xxxx. 2 písm. x), §9 xxxx. 3 písm. x) x x §14 xxxx. 6 xxxx. x) se slova "xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) nebo" xxxxxxx.

3. V §9 xxxx. 2 xxxx. x), §9 odst. 3 xxxx. x) x x §14 xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) nebo" xxxxxxx.

4. X xxxxxxx xxxxx páté xx xxxxx "XXXXXX" xxxxxxxxx xxxxx "XXXXXXX XXXXXX".

5. Xxxxxx xxx označením §17 xxx: "Přestupky".

6. X §17 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx j) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

7. X §17 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx. ".

8. X §17 se odstavce 3 x 4 xxxxxxx.

9. Nadpis §18 xx xxxxxxx.

10. X §18 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "Xxxxxxx" vkládají slova ", právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

11. V §19 xx odstavce 1, 5, 8 x 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 4.

12. V §19 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx právnické xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x druh správního xxxxxx".

13. X §19 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 10 xxx od xxxx spáchání.".

14. X §19 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx", slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x slova "xxxxxxx delikt" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

15. X §19 odst. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

16. X §19 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 písm. x), x), x) a x) xx xxxxxxx.".

17. X §20 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx trestů".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. CLXVII

Zákon č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 290/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 247/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 94/2011 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Sb., xxxxxx x. 214/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 181/2014 Sb., xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 258/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Sb. x xxxxxx č. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X části xxxxx xxxxxx hlavy XXX zní: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §118 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

3. X §118 xxxx. 1 xx 14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §118 odst. 15, §118 xxxx. 16 xx 18 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §118 xxxx. 19 a 20 x x §118 xxxx. 21 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §118 xxxx. 6 písm. x) se xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

5. X §118 xxxx. 22 x x §120 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupek".

6. X §118 xxxx. 22 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "se xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

7. Xxxxxx §119 xxx: "Přestupky xxxxxxxxx xxxx".

8. X §120 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

9. V §120 xxxx. 3 xxxx xxxxx se slova "Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupek".

10. V §120 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxx doba xxxx 5 let. Xxxx-xx promlčecí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 8 let xx xxxx xxxxxxxx.".

11. X §120 xx xxxxxxxx 5 xx 7 xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 206/2005 Sb., x xxxxxxx některých xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §4 xxx: "Přestupky".

2. V §4 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. §5 xx zrušuje.

4. V §6 xx xxxxxxxx 1 xx 5, 7 a 9 xxxxxx poznámek pod xxxxx x. 4 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 a 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

5. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx v České xxxxxxxxx omezuje x xxxxxxxxxxxxxx důvodů

Čl. CLXIX

Zákon č. 228/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx se x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z bezpečnostních xxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 281/2013 Sb. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §11x a x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V §11x xx xxxxx "správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

3. X §11x xx xxxxx "správním xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §12 xxxx. 1 se xxxxx "sankcí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx trestů".

5. Xxxxxx xxx označením §14 xxx: "Přestupky".

6. X §15 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu".

7. §15x x 15x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. X §15x xx xxxxx "xxxx sankce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobků xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx kontrolovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určených xxxxxxx xxxxxxx".

9. X §16 xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xxxxxxx a zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

10. X §16 xx xxxxx "x prvním xxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" se nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "správní xxxxxx" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

11. V §16 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x 2 x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xx xxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx výzkumných institucích

Čl. XXXX

Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx výzkumných institucích, xx xxxxx xxxxxx x. 533/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 110/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx. x xxxxxx x. 24/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §30x xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §30x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §30f xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "se xxxxx xxxxxx" se nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

4. §30x xxxxxx xxxxxxx zní:

"§30g

Společná xxxxxxxxxx x přestupkům

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 377/2005 Sb., x doplňkovém xxxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Sb., xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 91/2012 Xx., xxxxxx x. 228/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., zákona x. 186/2016 Xx. x xxxxxx č. 304/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. V xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "PŘESTUPKY".

2. X §30 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".

3. X §30 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) xx zrušuje.

4. V §30 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, důvěryhodnosti x zkušenosti nebo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

5. X §30 odstavec 3 xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx. ".

6. §31 xxx:

"§31

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

XXXX STO XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. CLXXII

Zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně utajovaných xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 119/2007 Sb., zákona x. 177/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 32/2008 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Sb., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 135/2016 Xx. a xxxxxx č. 298/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §137 xxxx. x) se xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "správní tresty".

2. Xxxxxx části xxxx xxx: "XXXXXXXXX".

3. V §148 xxxx. 1 xxxxxxx e) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §71 xxxx. 5,".

4. X §148 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx znějí:

"(2) Xxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) je xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xx xxxxxxx xxx návodce xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

5. X §149 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový odstavec 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), e), x) x x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

6. X §151 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) xxxx x)".

7. V §153 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení, §154 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení, §155 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §155a xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V §153 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §153 odst. 2 xxxx. a) xx x), §154 odst. 2 úvodní části xxxxxxxxxx, §154 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), §155 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §155 xxxx. 2 xxxx. x) a x), §155x odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx x v §155x xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §153 xxxx. 2, §154 xxxx. 2, §155 xxxx. 2 x x §155x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "lze xxxxxx xxxxxx".

10. X §155 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx "a" nahrazuje xxxxxx "xxxx".

11. §156 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§156

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pokuty xxxxxx Xxxx.".

12. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 se xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 368/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "sankčnímu xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: "XXXXXXXXX".

3. §17 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

4. Nadpis §18 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx".

5. X §18 xxxx. 1 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

6. X §18 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost podle §16 odst. 1.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

7. X §18 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

b) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x).".

8. X §18 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

9. V §18 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxx xx xx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "lze xx xxxxxx xxxxxx".

10. §19 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

11. X nadpisu xxx xxxxxxxxx §20 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

12. X §20 xx xxxxxxxx 1 xx 4 a 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

13. X §20 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "přestupkem".

XXXX STO XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CLXXIV

Zákon č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Sb., xxxxxx č. 108/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 331/2012 Xx., xxxxxx č. 384/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., zákona x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Sb., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., zákona č. 254/2014 Sb., xxxxxx x. 189/2016 Xx. x zákona č. 56/2017 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §82 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přestupek".

2. X §82 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xx správní delikt" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx".

3. Xxxxxx části xxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

4. V §107 odst. 1, §107 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §107 xxxx. 3 x 4 se slova "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §107 odst. 5 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx".

6. X §107 xxxx. 5 písm. x) až x), §108 odst. 4 xxxx. x) xxxx 3, §108 odst. 4 písm. c) xxxxxx 2 x 3 x x §108 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx 2 x 3 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §108 xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 6 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 32 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

8. V §108 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx x hmotné xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Sb., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona x. 252/2014 Xx., xxxxxx č. 254/2014 Xx., zákona č. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., zákona x. 367/2016 Sb. x xxxxxx x. 98/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx sankce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5)" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx trestu".

Poznámka xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxx označením §57 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §58 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §58 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx pokuta" xx xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

5. X §59 xx odstavce 1, 2, 4 x 5 zrušují x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3.

6. X §59 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x" xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx. CLXXVI

Zákon č. 159/2006 Sb., x střetu xxxxx, xx znění xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2009 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona č. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx. a xxxxxx x. 14/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx trestů".

2. X §2 xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "blokového xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xx xxxxx".

3. X §13 odst. 7 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §14 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "správních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

5. X §14b xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

7. Xxxxxx §23 xxx: "Přestupky fyzických xxxx".

8. X §23 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "správního trestu".

9. X §23 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxx nebo" zrušují.

10. Xxxxxx §24 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

11. X §24 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

12. V §24 odst. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

13. §25 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle §23 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx veřejným funkcionářem, xxxxxx pobyt. Xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 písm. x) x x) x xxxxx §24 odst. 1 xxxxxxxxxx Úřad xxx ochranu osobních xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x vymáhá xxxxx, xxxxx xx uložil.".

ČÁST XXX SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. CLXXVII

Zákon č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledků dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxxx dalšího vzdělávání), xx znění xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx. a xxxxxx x. 53/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §22 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx VII xxx: "XXXXXXXXX".

3. X §24a xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

4. §24x xx xxxxxxx.

5. X §24x xx odstavce 1 xx 4 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 20 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5.

6. V §24x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX STO SEDMDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx insolvenčního zákona

Čl. XXXXXXXX

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 241/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., zákona x. 69/2011 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 334/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 64/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §418x xxxx. 2 xxxx. x), §418x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §418x xxxx. 4, §418x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §418j xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupku".

2. X §418x xxxx. 2 xxxx. f), §418x xxxx. 3 xxxx. x) xx c) x x §418x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X xxxxxxx §418x xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §418x xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §418j xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xx uloží xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit pokutu".

6. X §418x odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

7. X xxxxxxx §418x xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

8. §418x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§418x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx §418x x 418k xxxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST STO XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx., zákona x. 191/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 345/2009 Xx., xxxxxx x. 379/2009 Xx., zákona č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 257/2013 Xx., zákona x. 39/2015 Xx., zákona x. 91/2016 Sb. x xxxxxx č. 264/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx V xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §178 se xxxxxxx.

3. X §178 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x §179 xxxx. 3 xx 6 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx".

4. X §178 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

5. X §178 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

6. V §178 xxxx. 3 písm. x) xx čárka xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), e), r), x), x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" a xxxxx "xxxx x)" xx zrušují.

7. X §179 se xxxxxxxx 1, 2 a 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 5.

8. X §179 xxxx. 5 xxxx. x) x x) xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "1" x číslo "4" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2".

9. X §179 xxxx. 5 písm. x) xx slova "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x) nebo xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx c) xxxx" xxxxxxx, číslo "5" xx xxxxxxxxx xxxxxx "3" x xxxxx "6" xx xxxxxxxxx xxxxxx "4".

10. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §180 xx zrušuje.

11. §180 xxx:

"§180

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §158 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx s §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx nápravu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) x xxxxxxx s §155 xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §134 odst. 2 nebo 3 xxxxxxxx nápravu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 xxxx 4, nebo

c) x xxxxxxx s §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 lze uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.".

12. X §181 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

13. X §181 xx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

14. X §181 odstavec 2 zní:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x), x), x) xxxx f),

b) 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).".

15. X §182 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 55 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje označení xxxxxxxx 4.

16. X §182 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek", xxxx "§181 xxxx. 4" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§179 xxxx. 3", xx xxxx "xxxx. b)" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx-xx xx jej xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx,", slova "xxxxxxxxx deliktu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "správním xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

17. X §183 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

ČÁST XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx pojištění

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona č. 2/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 302/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx č. 166/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona č. 169/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 14/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x zákona x. 24/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §53 xxxx. 2 písm. x) xx xxxx "x 80" zrušuje.

2. V §54 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

3. X §61 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

4. X §64 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx posuzování podle §80" xxxxxxx.

5. X §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx ošetřování")".

6. X §69 xx xx konci písmene x) čárka nahrazuje xxxxxx a písmeno x) xx xxxxxxx.

7. X §79 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno c) xx xxxxxxx.

8. §80 xx zrušuje.

9. V §82 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

10. X §83 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1 xxxx. x) x" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx x".

11. X §83 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupcích".

12. X §83 odst. 4 xxxx. a) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx" zrušují.

13. V §83 xxxx. 4 xxxx. x) x x), §137 xxxx. 2, §138 odst. 3, §138a xxxx. 2, §139 xxxx. 2, §140 odst. 2 x v §141 odst. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. X §84 xxxx. 2 xxxx. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x prvním stupni" xxxxxxx.

15. V §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 7 xxx:

"7. o přestupcích,".

16. X §84 xxxx. 2 xxxx. x) xx body 8 x 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx 10 xx xxxxxxxx jako xxx 8.

17. V xxxxx xxxx se x xxxxxxx xxxxx X xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx slovem "PŘESTUPKY".

18. X části xxxx xxxxx V název xxxx 2 zní: "Xxxxxxxxx".

19. X části xxxx xxxxx V xxxx 2 se xxxxxxxx xxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

20. §127 xxx:

"§127

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §117 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xx žádost orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78.

(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnost xxxxxxxx x §104 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Kč.".

21. X §131 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

22. X §133 xxxx. 1 xx za xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".

23. §135 x 136 xx xxxxxxx.

24. X §137 xxxx. 1, §138 xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §138a xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §139 xxxx. 1, §140 xxxx. 1 a x §141 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

25. §137x se xxxxxxx.

26. X §138 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) a x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx q) xx označují xxxx xxxxxxx m) xx x).

27. V §138 xxxx. 3 xx xxxx "x) xx x)" nahrazuje textem "x) xx x)" x text "a x)" a "x x)" xx xxxxxxx.

28. §142 zní:

"§142

(1) Fyzická, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba v xxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx znaků přestupku xxxxx x důsledku xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §103 odst. 3 x prokáže-li, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx doba xxxx 3 xxxx; jde-li x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx 100&xxxx;000 Kč, činí xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx přerušena, odpovědnost xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxx spáchání; xxx-xx x přestupek, xx xxxxx je xxxxxxxxx pokuta, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100 000 Kč, xxxxxxxxxxx za přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx účinná xxxxxxxx x nápravě, xxx xxx zabránil xxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků majících xx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxxxxxxx přestupku.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přihlédne xxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx tak zabránil xxxxxxxxx opakování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projednávaného xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx řízení, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxx podezřelou ze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxx vedlo x xxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Účastníkem řízení x přestupku xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx přestupcích xx xxxx pouze x případě, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve stejném xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědnost za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx postižené xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx vybírá a xxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pokutu xxxxxx.".

29. V §143 xx xxxxxxxx 1 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 66 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

30. X §154 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se označuje xxxx odstavec 3.

31. X §154 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxx 1 xx 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 x 2".

XXXX STO XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 227/2006 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách x xxxxxxxxxxxxx činnostech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. X §6 xxxx. 6 x v §16 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. X §12 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx xx přestupky".

4. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx V xxx: "XXXXXXXXX".

5. V xxxxxxx §15 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

6. V xxxxxxx §16 xx slova "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

7. V §16 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx", xxxxx "se xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

8. V nadpisu §17 xx xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

9. V §17 xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 se označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

10. X §17 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

11. X §17 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x noční xxxx

Xx. CLXXXII

Zákon č. 247/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, se xxxx takto:

1. Xxxxxx §2 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §2 odst. 1 se slova "xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,".

3. X §2 xxxx. 1 x 2 se xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

4. X §2 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xx slovo "xxxx" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxx".

5. V §2 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 3 xxxxxxx.

6. X §2 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

XXXX STO SEDMDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. CLXXXIII

Zákon č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 108/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Sb., xxxxxx x. 294/2013 Xx. x zákona x. 64/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxxxx §36x xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

2. X §36x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §36b xxxx. 2 a x §36x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. V §36x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx f) xx xxxxx "xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §36x xxxx. 4 písm. x) x x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "sankci".

6. X §36x xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

7. §36x xxx:

"§36x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 319/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Sb. x xxxxxx x. 104/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §6 xxxx. 1, §6 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §6 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §7 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

3. §8 xxx:

"§8

(1) Xxxxxxxxx doba xxxx 10 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxx xxxxx podílející xx na xxxxxx x xxxxxxxxx vedeném Xxxxxx v každém xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání nejméně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxx na xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx požadavků na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx projednání xx příslušný Xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx.

(4) Xx postup Xxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx §24 xx 27, 32, §39 xxxx. x), §42, 43, §44 xxxx. x), §68 písm. b), §70, §80 xxxx. 2 x 3, §82 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §87, 89, §93 odst. 1 xxxx. d), x), x) x x), §93 odst. 3, §95 odst. 2, §96 odst. 1 písm. x), §96 xxxx. 3 x §98 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx nepoužijí.".

Poznámka pod xxxxx x. 13 xx zrušuje.

XXXX XXX OSMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxx institucí zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 340/2006 Sb., x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 248/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 260/2011 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákona x. 336/2014 Xx., zákona x. 205/2015 Sb. x xxxxxx x. 304/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §9 xxx: "Přestupky".

2. X xxxxxxx §9 se xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

3. X §9 xxxx. 1 x x §9 xxxx. 2 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §9 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek", xxxxx "se uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

5. §10 xxx:

"§10

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka.".

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 2/2009 Xx., xxxxxx č. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 282/2009 Xx., xxxxxx č. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 463/2012 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 182/2014 Sb., xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx. a xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §11 odst. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx správního xxxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx podle §19".

2. X xxxxx xxxxxxxxx páté čl. XXXXX §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu podle §27 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx evidence xxxxx §18".

3. X xxxxx xxxxxxxxx páté xx. XXXXX xxxxxx xxx xxxxxxxxx §27 xxx: "Přestupky".

4. X xxxxx čtyřicáté xxxx xx. XXXXX §27 x 28 xxxxx:

"§27

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx dodavatel dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx osvobozený xx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx držitelem xxxxxxxx x nabytí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxx na xxxxxxx xxxxx plyn xxx daně xxxxxxx xxxx právnické osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx bez daně, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §17.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x).

§28

X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx části xx xxxxxxxxx správce xxxx.".

5. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §11 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "nevedení xxxxxxxx xxxxx §19".

6. X xxxxx xxxxxxxxx šesté xx. LXXIII §15 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxxxxx správního deliktu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. c)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx podle §18".

7. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX xxxxxx xxx označením §26 zní: "Xxxxxxxxx".

8. X části čtyřicáté xxxxx xx. XXXXXX §26 a 27 xxxxx:

"§26

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx pevná xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx povolení x nabytí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx,

x) dodá na xxxxxxx xxxxx pevná xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx paliv xxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §17.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) 200 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx b).

§27

K řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

9. X části čtyřicáté xxxxx xx. XXXXX §11 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "spáchání správního xxxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx evidence xxxxx §19".

10. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXX §15 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx evidence xxxxx §18".

11. X xxxxx xxxxxxxxx sedmé xx. XXXXX nadpis xxx označením §27 xxx: "Xxxxxxxxx".

12. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIV §27 x 28 xxxxx:

"§27

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xx xxxxxxx xxxxx elektřinu osvobozenou xx xxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) dodá xx daňovém xxxxx xxxxxxxxx xxx daně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx elektřiny bez xxxx, nebo

c) nevystaví xxxxxx doklad nebo xxxxxx x prodeji xxxxx §17.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx do

a) 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. c), xxxx

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo x).

§28

X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Sb., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 75/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Sb., xxxxxx x. 70/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 80/2015 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona č. 65/2017 Xx. x xxxxxx x. 66/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §11 xxxx. x), §13 xxxx. 2 xxxx. x), §16 xxxx. 2 písm. x), §17 písm. c) x x §109 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

2. V §11 xxxx. e), §13 odst. 2 xxxx. i), §16 xxxx. 2 písm. x) x x §17 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X xxxxx xxxxx hlavě XX xxxxxx xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. V §103 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §103 xxxx. 2, §103 odst. 3 xx 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §103 xxxx. 8, §103 xxxx. 9 až 13 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §104 xxxx. 1 xx 4, §104 xxxx. 5 xx 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §104 xxxx. 10 xx 12, §104 odst. 13 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §105 odst. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §105 xxxx. 3, §105 xxxx. 4 xx 8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §106 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §106 xxxx. 2 a x §106 xxxx. 3 až 5 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §103 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 14, xxxxx xxx:

"(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §80 xxxx. 5.".

6. V §107 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

7. X §107 xxxx. 1 xxxx. x) až e) x x §107 xxxx. 2 se xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §107 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "§103 odst. 12 xxxx. x) xx x) xxxx x)," xxxxxxxx xxxxx "§103 xxxx. 14,".

9. X §108 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx f) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. X §108 se na xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx v úmyslu, xxx xx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx, xxxx xxxxx takového xxxxxxxx xxxx pravého xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jinému v xxxxxx, xxx xx xxxx použito k xxxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx neoprávněně xxxxx takový tiskopis.".

11. X §108 xxxx. 8 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:

"x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. h),".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx b) xx x).

12. §108x x 108b xx xxxxxx nadpisů xxxxxxx.

13. X §109 xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 6 včetně poznámky xxx čarou x. 83 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

14. X §109 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

15. X §109 xxxx. x) až x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

16. X §109 xxxx. a) se xx konci textu xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §108 odst. 1 xxxx. x), který xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXXXX

Xxxxx č. 25/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 201/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx. x xxxxxx x. 255/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. Nadpis xxx xxxxxxxxx §5 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §5 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. X §5 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

4. X §6 se xxxxxxxx 1 až 3 a 5 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a 2.

5. X §6 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Přestupky".

6. V §8 písm. x) xx xxxxx "správních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".

ČÁST XXX OSMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxx kruté, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestání, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. CLXXXIX

Zákon č. 38/2008 Sb., x xxxxxx x dovozu xxxxx, xxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxx, a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto zbožím xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 281/2009 Sb., xx xxxx takto:

1. X §9 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupků".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §10 xxx: "Přestupky".

3. §10 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

4. Nadpis §11 xx xxxxxxx.

5. V §11 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Fyzická" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

6. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxxx věci xxxx" zrušují.

7. X §11 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

8. V xxxxxxx §12 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x přestupkům".

9. V §12 se xxxxxxxx 1 xx 3, 5, 7 x 8 včetně poznámky xxx xxxxx č. 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

10. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §12 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

12. X §12 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Pokus přestupku xxxxx §11 odst. 1 písm. a), §11 xxxx. 2 xxxx. a) x §11 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxx převzetí

Čl. CXC

Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx převzetí), ve xxxxx zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 420/2009 Sb., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona č. 89/2012 Sb. x xxxxxx č. 241/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §54 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. X xxxxx první xxxxx XX nadpis xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. §61 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§61

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx cílové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědná xx vyhotovení samostatného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválí xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx, které obsahuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §15 xxxx. 1, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §16.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

4. X nadpisu §62 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx fyzických,".

5. X §62 odst. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx".

6. X §62 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek", xxxxx "xx uloží" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "pokutu".

7. §63 se včetně xxxxxxx a poznámky xxx xxxxx č. 5 zrušuje.

ČÁST STO XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x její xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 167/2008 Sb., x předcházení xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V části xxxxx x nadpisu xxxxx X se xxxxx "SANKCE" nahrazuje xxxxx "XXXXXXX XXXXXX".

3. Xxxxxx §19 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. V §19 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §19 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx §20 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "k xxxxxxxxxx".

7. X §20 xx xxxxxxxx 1 xx 3 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

8. X §20 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a slova "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

XXXX XXX OSMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. CXCII

Zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb. x zákona č. 368/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §39 xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x přestupku".

2. X §41 odst. 2 xx za xxxxx "právnická" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "právnickou" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

3. Nadpis xxxxx xxxxx zní: "XXXXXXXXX".

4. §43 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxx dozorčího xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu, Úřad xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx jiné než xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

5. X §44 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §45 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §46 xxxx. 1, §47 xxxx. 1 x 2, §48 xxxx. 1 x 2, §48 odst. 3 x 4 úvodních xxxxxxx ustanovení, §48 xxxx. 5 a 6, §49 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §50 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §51x xxxx. 1, §52x xxxx. 2 písm. x) x x §53 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

6. X §44 xxxx. 2 x 3, §45 xxxx. 2, §46 odst. 2, §47 xxxx. 3 x 4, §48 odst. 7 x 8, §49 xxxx. 2 x x §50 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek" x xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

7. X §50 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

8. V §50 odstavec 3 xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

9. X §50 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

10. V xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §51 xx xxxxx "x správních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

11. §51 xx xxxxxxx.

12. V §51x xxxx. 1 x x §52a xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

13. X §51x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

14. X §51x xxxx. 1 x 2, §51x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §52x odst. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §52x odst. 2 xxxx. x) x x) a x §52x xxxx. 3 xx xxxxx "správním xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

15. X §51x xxxx. 2 xx xxxxx "Sankce" nahrazuje xxxxx "Xxxxxxx xxxxx".

16. X §51x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx".

17. X §51x xxxx. 3 xx xxxxxxx a) xxxxxxx a zároveň xx zrušuje označení xxxxxxx b).

18. X §51x se xxxxxxxx 4 zrušuje.

19. X §52 xx xxxxxxxx 1 xx 4 x 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5, 6 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

20. X §52 odst. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

21. X §52 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

22. X §52x xxxx. 1 x 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

23. X §52x xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "z xxxxxxxxx".

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 150/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 459/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 51/2016 Sb., zákona x. 188/2016 Sb. x zákona x. 65/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. V §26 odst. 1 xxxx. x), §63 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x), §79 xxxx. 2 x x §97 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §61 odst. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX".

4. X §101 xxxx. 1 xx vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"a) x xxxxxxx s §108 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx služební stejnokroj xxxxxxx xxxx takové xxxx součásti, které xxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx "XXXXXXX", xxxxxxx xxxx policistou xxxx xxxxxxx policistou,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

5. X §101 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

6. X §101 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §101 odst. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek", xxxxx "se uloží" xx nahrazují slovy "xxx uložit" x xxxxx "pokuta" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

8. §102 zní:

"§102

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

9. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 se xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 296/2008 Sb., x xxxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x buněk xxxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a buňkách), xx xxxxx xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 77/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 136/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx první xxxxxx xxxxx IX xxx: "XXXXXXXXX".

2. X §25 xxxx. 1, §25 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §25 xxxx. 3, §25 xxxx. 4 xx 7 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §25 xxxx. 8 až 11 xx slova "správního xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

3. V §25 xxxx. 12 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx přestupek lze xxxxxx pokutu".

4. X §25 odst. 12 xxxx. x) až x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

5. X §26 xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 a 6 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 14 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 4.

6. V §26 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují a xxxxx "správních xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

ČÁST XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx konverzi dokumentů

Čl. XXXX

Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx konverzi dokumentů, xx znění zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. a xxxxxx x. 299/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §14x odst. 3 písm. a) x x) xx xxx 3 xxxxxxx.

2. X §14x xxxx. 3 xxxx. c) xx xxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx bod 4 xx označuje jako xxx 3.

3. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx shodu xxxxxx těchto xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "o xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx")".

4. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx obsahu těchto xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx těchto dokumentů" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

5. X §24 xxxx. 2 xx xxxxx "ověří xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úplné převedení xxxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxx" xx zrušuje.

6. Xxxxxx §25 xxx: "Xxxxxxx".

7. X §25 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxx doložka" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx" a xxxxx "xx součástí" xx nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxx xx xxxxxxx".

8. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx x xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

9. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" zrušuje.

10. X §25 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx g) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx slova "; xxxx se xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,".

11. X §25 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, byla-li konverze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

12. V §25 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxx o xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "sdělení".

13. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "ověřovací" zrušuje.

14. X §25 odst. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" doplňují slova ", xxxx zajišťovací xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx automatizovaně".

15. Xxxxxx xxx označením §26x xxx: "Xxxxxxxxx".

16. X §26x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

17. X §26x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení a xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

18. §26x xxx:

"§26x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST STO DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx č. 52/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., zákona x. 334/2014 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., zákona x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x zákona x. 299/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §12 xxxx. x), §12x písm. x) x x §39x xxxx. 3 xx xxxxx "sankcích" xxxxxxxxx slovy "správních xxxxxxxx".

2. X §14x xxxx. 1, §24g, §26 xxxx. 3 xxxx. b) x x §40c se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §25 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §25 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxx".

4. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX zní: "PŘESTUPKY".

5. X nadpisu §49x xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx osob".

6. X §49x odst. 6 xx xxxxx "samostatně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. 1 písm. x), b), d) xxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxxxx zákaz xxxxxxxx nejdéle xx xxxx 5 xxx, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx auditorské xxxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 let".

7. X nadpisech §49b, 49x x x §49x xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. V §49x odst. 1 xx 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §49x xxxx. 4, §49x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §49x xxxx. 6, §49x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §49d xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §49x xxxx. 3 x x §49x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §49x xxxx. 7 a §49x xxxx. 3 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx".

10. X §49b xxxx. 7 xxxx. x) xx x), §49x xxxx. 2, §49x odst. 3 xxxx. a) x x) x v §49x xxxx. 1 xx xxxxx "správní xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

11. V §49x xxxx. 8 xx xxxxx "samostatně xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedená x §25 odst. 1 písm. x), x), x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx, nejde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxx řídicího orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx nejdéle xx dobu 3 xxx".

12. X §49x xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

13. X nadpisu §49x xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

14. X §49x xx xxxxxxxx 1 xx 3 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

15. X §49x xxxx. 1 úvodní xxxx ustanovení xxx: "Xx promlčecí xxxx xx xxxxxxxxxxxx".

16. V §49x odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "x případě" xxxxxxxxx slovem "xxxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx slovo ", xxxx".

17. X §49e xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxx" nahrazují xxxxxx "xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx" xx xxxxxxx x xxxxx ", xxxx" xx xxxxxxxxx tečkou.

18. X §49e xxxx. 1 se písmeno x) xxxxxxx.

19. X §49x xxxx. 2 xx xxxxx "Správní xxxxxxx xxxxx §49x xx 49d" nahrazují xxxxxx "Přestupky".

20. X xxxxxxx §49x se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

21. X §49x odst. 1 xx 6 x v §49x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

22. X xxxxxxx §49x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

23. V §49x xxxx. 1 se xxxxx "sankce xx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

24. X §49g xxxx. 3 se xxxxx "Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

25. X §49x xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Zahlazený xxxxxxx xxxxx".

ČÁST STO DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 157/2009 Sb., x nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2013 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §18 xxxx. 1, §20 xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §20 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X nadpisu §19 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. X nadpisu §20 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

4. V §20 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx delikt xx uloží pokuta" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx uložit pokutu".

5. X §20 odst. 4 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupek".

6. X xxxxxxx §21 xx slova "ke xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. X §21 xx xxxxxxxx 1 až 3 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

8. X §21 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

9. X §21 xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 38 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

10. X §21 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 99/2013 Xx., xxxxxx č. 228/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 304/2016 Xx. x xxxxxx x. 368/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. V §92h xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx trestu".

2. X §99 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

3. X části xxxxx nadpis hlavy XXX zní: "XXXXXXXXX".

4. X xxxxxxx §119 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

5. Xxxxxx §120 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

6. X §120 xxxx. 1 xx 4 úvodních xxxxxxx ustanovení, §128 xxxx. 1 xxxx. x), §128 xxxx. 6 a x §129x odst. 2 xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §120 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 4 xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

8. §121 včetně xxxxxxx xxx:

"§121

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx č. 261/2014 Sb., xxxxxx x. 258/2016 Xx. x xxxxxx x. 452/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx šesté xxx: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxxxx §125, 126, 128 xx 131 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §125 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §126 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §128 xxxx. 1, §129 xxxx. 1 a 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §129 xxxx. 3 x 4, §130 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §130 xxxx. 2 xx 5, §131 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §132 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §133 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §133a xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §133x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §133b xxxx. 2 xx 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupku".

4. V §125 odst. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení, §125 xxxx. 4 xxxx. x) až x), §126 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §126 xxxx. 4 xxxx. a) xx c), §128 xxxx. 2, §129 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení, §129 xxxx. 5 xxxx. x) x x), §130 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §130 xxxx. 6 xxxx. x) xx x), §131 xxxx. 2, §132 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §132 xxxx. 4 xxxx. x) xx x), §133 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §133 xxxx. 2 xxxx. x) a b), §133x xxxx. 4, §133x xxxx. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §133x xxxx. 5 písm. x) xx x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §125 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §126 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §128 xxxx. 2, §129 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení, §130 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení, §131 xxxx. 2, §132 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §133 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §133x xxxx. 4 x x §133x xxxx. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slova "xx uloží pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx nad označením §132 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X xxxxxxx §134 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

8. X §135 xx odstavce 1 xx 3 x 6 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 5 a 9 xx 11 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 5.

9. X §135 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

10. V §135 xxxx. 1 xxxx. x), b) x x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky".

11. X §135 xxxx. 1 písm. a) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

12. X §135 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

13. V §135 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. V §135 xxxx. 4 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

15. V §135 xxxx. 5 xx slova "9 xxxx 10" xxxxxxxxx xxxxx "3 nebo 4".

XXXX XXX DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxx síle xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx produktů x jejím xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 395/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 50/2016 Sb. x xxxxxx x. 104/2017 Sb., se xxxx takto:

1. X §5 se xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

2. X §7 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §21x xxxx. 3 x §22x xxxx. 7 x 9. Ustanovení §38 xxxx. 6 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx §8 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §8 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §8 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxxx Úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xxx xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, x 20 %, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiznal x xxxxx xx Xxxx za xx, xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx postih xxxxxxxxxx.".

7. §9 xxxxxx nadpisu xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Podle tohoto xxxxxx xx posuzuje xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x Xxxxx republice xxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx umístěn xxxxxx xxxx organizační xxxxxx, xxxxx zde xxxxxxx vykonává svoji xxxxxxx nebo zde xx svůj xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx posuzuje také xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx republice, xxx-xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxxxxxx složku, xxxxx xxx xxxxxxx vykonává xxxxx činnost xxxx xxx xx svůj xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(4) Poskytne-li osoba xxxxxxx v §2 xxxx. x) Xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx"), xx právo xx utajení xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx podklady, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mohly být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmy x x xxxxxxx xxxxxxxx sama požádá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; žádost x utajení xxxxxxxx xx vyloučena z xxxxxxxxx do spisu. Xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; tyto xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Podklady x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx nezmaří xxxx utajení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podklady xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx po předběžném xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zájem x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx posuzovaného jednání; xxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx obviněnému xxxx vydáním rozhodnutí xxxx xxxxxx sdělení xxxxxx. Ve sdělení xxxxxx Xxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokazování; tato xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 14 xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx sdělení výhrad. Xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx. K později xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx se nepřihlíží; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které účastník xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podílející xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxx, xx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušný Xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx ustanovení §16, 17, §24 xx 27, §29 xxxx. x), §32, §35 xxxx. x) x x), §39 xxxx. a) x x), §42, 43, 45, 48, 49, §51 xxxx. x), §53, 54, §68 xxxx. x) x x), §70, 71, §76 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §76 odst. 5, §79, §80 xxxx. 2 a 3, §82 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §87, §88 xxxx. 1 a 2, §89, §93 odst. 1 xxxx. x), x), x) a x), §93 xxxx. 3, §94, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 1 xxxx. x), §96 xxxx. 2 x 3, §98 xxxx. 2 x §99 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx nepoužijí.".

8. Za §9 xx vkládá xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9x

Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx promlčecí doby

(1) Xxxxxxxxx xxxx přestupku xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx 10 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxx 3 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. d) xx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx doba řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x řízením ve xxxx xxxxxxxxx před xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Promlčecí doba xx xxxxxxxxx

x) oznámením x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx uznán xxxxxx,

x) xxxxxxxxx předání xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxx promlčecí xxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 14 xxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x dobu xxxxx xxxxxxxx 3.".

ČÁST XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx

Xx. CCI

Zákon č. 132/2010 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x audiovizuálních xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 302/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb. a xxxxxx x. 180/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "správním xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

2. Xxxxxx §12 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §12 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "xx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx" x slovo "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

5. X xxxxxxx §13 xx xxxxx "o xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

6. V §13 odst. 1 xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

7. X §13 xx xxxxxxxx 2, 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3.

8. X §13 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx také xx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánů10), xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.".

9. X §13 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxx vydá xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxxxx xx 270 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

XXXX XXX DEVADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících

Čl. XXXX

Xxxxx č. 194/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 135/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

2. X §25 xxxx. 2 písm. x) x x §33 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X nadpisu §33 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §33 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx pokuta" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. §34 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§34

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Pravomocná xxxxxxxxxx zveřejňuje Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX STO XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 136/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx a x změně zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 254/2012 Xx., zákona x. 278/2013 Xx. x xxxxxx č. 323/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

2. X §28 xxxx. 1 xx xxxxx "Fyzická xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

3. §28x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. X nadpisu §29 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

5. X §29 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §29 xxxx. 2, §29 xxxx. 3 x 4 úvodních xxxxxxx ustanovení x x §30 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V §29 xxxx. 5 a x §30 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

7. X §29 odst. 5 xxxx. x) x x) a v §30 xxxx. 4 xxxx. x) x x) se slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V xxxxxxx §30 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupky".

9. X xxxxxxx §32 xx xxxxx "xx xxxxxxxx deliktům" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. X §32 se xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

11. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x prvním stupni" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona".

12. X §32 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

ČÁST DVOUSTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. CCIV

Zákon č. 213/2011 Sb., x zákazu xxxxxxx, xxxxxx, výroby, skladování x xxxxxxx kazetové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx (zákon x zákazu kazetové xxxxxx), xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §5 xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

2. X §5 xxxx. 1 se xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §5 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "se xxxxx xxxxxx" se nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

4. §6 x 7 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

5. §8 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k přestupkům

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST XXX STĚ XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx zdravotním postižením

Čl. XXX

Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx zdravotním xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 141/2012 Xx., zákona x. 331/2012 Sb., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxx x. 329/2014 Xx. x xxxxxx č. 140/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx27)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 27 xxxxxxx.

2. V části xxxxx xx xx xxxxx X vkládá xxxx hlava XX, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"XXXXX VI

PŘESTUPKY

§36a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 4, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 5 xxxx 6.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx.".

Xxxxxxxxx xxxxx VI xx xxxxxxxx jako xxxxx XXX.

ČÁST XXX XXX XXXXX

Xxxxx zákona o Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. CCVI

Zákon č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 64/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §30 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §32 odst. 2 xxxx. x), §44 xxxx. 2 x x §58 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. X §41 odst. 8 se slova "xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "xxx xxxxx správním xxxxxxxx" zrušují.

4. X §56 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

5. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

6. X §58 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit pokutu".

7. §59 xxx:

"§59

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx směsích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 279/2013 Sb., xxxxxx x. 61/2014 Xx. a zákona x. 324/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xx x nadpisu xxxxx XX slova "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "PŘESTUPKY".

2. X xxxxxxx §34 xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §34 xxxx. 1 xx 4, 6 x 7 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §34 xxxx. 8 x 9, §34 xxxx. 10 x 11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §34 odst. 12, §34 xxxx. 13 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a v §34 xxxx. 14, 15, 17, 18, 20 a 21 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §34 xxxx. 22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu".

5. V §34 xxxx. 22 xxxx. a), c), x), x) a x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X xxxxxxx §35 xx xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. V §35 xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §35 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx", slova "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. V §35 xxxx. 2 se xxxxx "a příjem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXX XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CCVIII

Zákon č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Sb., zákona x. 66/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 147/2016 Xx., xxxxxx č. 189/2016 Xx., zákona č. 192/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. X §114 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" zrušuje.

3. X §114 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka nahrazuje xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx xxxx xxxxxxx neoprávněně změní xxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

4. X §114 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

5. X §114 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).".

6. X §115 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §115 xxxx. 2, §116 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §117 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §115 xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

8. X §115 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"i) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx změní xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

9. X §115 odst. 3, §116 xxxx. 2 a v §117 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx".

10. X §115 xxxx. 3 xxxx. x) až x), §116 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x §117 xxxx. 4 xxxx. a) až x) se slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. V §115 odst. 3 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx f)" xxxxxxxxx slovy ", x) nebo x)".

12. X §118 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

13. X §118 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" se zrušují.

14. X §118 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxx správním xxxxxx xxxx xxxxxxxx," xxxxxxx.

15. V §118 xxxx. x) xx x) xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST XXX XXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních službách

Čl. XXXX

Xxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 47/2013 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Sb., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx č. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx. a xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx hlavy XXX xxx: "PŘESTUPKY".

2. X §90 odst. 1 xx 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §91 xxxx. 1 x x §91 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. X §90 xxxx. 7 úvodní část xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx".

4. X §90 odst. 7 xxxx. x) xx x) se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §91 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x), xxxx

x) 200 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. d).".

6. X §92 se xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

7. X §92 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním xxxxxx" se xxxxxxx.

8. X §92 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. X §92x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "X xxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xx místě".

10. X §92x xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX DVĚ XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 374/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 385/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §25 zní: "Přestupky".

2. X xxxxxxx §25 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

3. X xxxxxxx §26 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §26 odst. 1 úvodní části xxxxxxxxxx x v §26 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §26 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. V xxxxxxx §27 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

7. X §27 xx xxxxxxxx 1 až 3 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 6 xx označují xxxx odstavce 1 x 2.

8. X §27 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

9. V §27 odst. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

ČÁST XXX XXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

Xx. CCXI

V xxxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 141/2014 Xx., xxxxxx č. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2016 Xx., zákona x. 455/2016 Xx. x xxxxxx x. 55/2017 Xx., xx §28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX DVĚ XXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx spoření

Čl. CCXII

Zákon č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 163/2015 Xx. x xxxxxx č. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. Nadpis §100 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

3. Xxxxxx §101 xxx: "Xxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx".

4. V §101 xxxx. 1 xx 3 úvodních částech xxxxxxxxxx, §102 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §103 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §104 xxxx. 1, §104 odst. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §104 xxxx. 4 xx 6 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. V §101 xxxx. 4, §102 odst. 2, §103 odst. 2 x §104 xxxx. 7 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx uloží xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. Xxxxxx §102 xxx: "Přestupky xxxxxxxxxx".

7. Xxxxxx §103 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

8. Xxxxxx §104 zní: "Xxxxx xxxxxxxxx".

9. §105 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§105

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona projednává Xxxxx národní banka.".

XXXX XXX STĚ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx. x xxxxxx č. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. X nadpisu §159 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. X xxxxxxxxx §160 x 162 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §160 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §161 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §162 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §163 xxxx. 2 xx 4, §163 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 6, §163 odst. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 8 a 9 x v §196 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §160 odst. 5, §161 odst. 2, §162 xxxx. 2 x x §163 odst. 10 x 11 se xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx §163 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §164 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§164

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 písm. x) xx g) x x), které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Přestupek podle §160 xxxx. 1 xxxx. h) x x) xxxxxxxx Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx projedná Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 17 xx zrušuje.

8. X §193 xxxx. 7 se slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky".

9. V §196 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

10. X §196 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXX STĚ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 164/2013 Sb., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx. a xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §12 xxxx. 1, §28 xxxx. 1 xxxx. a) x b), §29 xxxx. 2 xxxx. x) a x §30 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

2. X §23 xxxx. 1 a v §28 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. Xxxx čtvrtá xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§53

Xxxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení xxxxxxxxx xx služebních xxxxxxxxx xxxxx správy xxxxx §14 odst. 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx barevné xxxxxxxxx x označení x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx celníka xxxxx §34 odst. 1 xxxx 2,

c) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiné jistící xxxxxxxx x použitím xxxx do uzavřeného xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxx sídlí xxxxxx celní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx prostoru, xx xxxxxxx xxxxxx celní xxxxxx zabezpečují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 5 xxxx. d), nebo

d) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx příslušníkem xxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx stejnokrojem xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §13 xxxxxxx xxxxx "celní xxxxxx" xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx názvu nebo xxxxxxxx firmě.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§54

Xxxxxxxxxxx

X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx příslušný celní xxxx.".

4. X §57 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 73/2012 Sb., x látkách, xxxxx xxxxxxxxx ozonovou xxxxxx, x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/2017 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V xxxxxxx §15 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

2. V xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §16 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

3. X §16 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §16 odst. 3 až 5, §17 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §17x xxxx. 1, §17a xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §17a xxxx. 3 x 4, §17x xxxx. 1, §17x odst. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §17x odst. 4 x 5, §18 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §18 xxxx. 2 x 3, §18x odst. 1, §18x xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §18x odst. 3, §18x odst. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §18x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18b odst. 2, §18b xxxx. 3 závěrečné části xxxxxxxxxx, §18x xxxx. 4 a 5, §18x odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §18x xxxx. 3, §18x xxxx. 4 x 5 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §19 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §19 xxxx. 3, §19 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §19 xxxx. 6 a 7, §19 xxxx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v §19 xxxx. 10 xx 13 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

4. V §16 odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §17 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §17x odst. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §17x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18 odst. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §18x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení, §18x xxxx. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx x §19 xxxx. 14 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx delikt xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "přestupek xxx xxxxxx pokutu".

5. X §16 xxxx. 6 xxxx. a) x x), §17 xxxx. 3 xxxx. a) x x), §17a xxxx. 5 xxxx. x) x x), §17x xxxx. 6 xxxx. x) x x), §18 odst. 4 xxxx. a) x x), §18a xxxx. 5, §18x xxxx. 6 xxxx. x) x x), §18x xxxx. 6 xxxx. a) xx x) x x §19 xxxx. 14 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V §18x xxxx. 5 xx slova "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

7. X §20 xx xxxxxxxx 1 xx 3 a 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a 2.

8. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "v prvním xxxxxx" xx xxxxxxx x slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §23 xxxx. c) xx slova "xxxxx §15 x správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob" xxxxxxx.

10. V §24 xxxx. c) xx xxxxx "správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky".

XXXX XXX STĚ XXXXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxx uhličitého xx xxxxxxxxxx horninových xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xx přírodních xxxxxxxxxxx struktur x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 383/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 193/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §20 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky".

2. X xxxxxxx §22 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

3. X §22 xxxx. 1 a 2 x x §22 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §22 odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" a slova "xx uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §22 xxxx. 6 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

6. X nadpisu §23 xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. X §23 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §23 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

9. X §23 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

ČÁST DVĚ STĚ XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Xx., zákona x. 131/2015 Xx. x xxxxxx x. 107/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §49 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

2. X §49 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §49 xxxx. 2 xx xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. §50 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx promlčecí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 8 let od xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx Úřad.".

5. X §51 xxxx. 1 xxxx první se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

XXXX DVĚ STĚ XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 201/2012 Sb., x ochraně xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 87/2014 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx. x xxxxxx č. 369/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx části páté xx xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxx §23 xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. Xxxxxx §24 xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fyzických xxxx".

4. X §24 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "§23".

5. X §24 xx xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx odstavce 1.

6. X xxxxxxx §25 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

7. V §25 xxxx. 1 xx 6 úvodních částech xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

8. X §25 odst. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "přestupků".

9. V §25 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx uložit xxxxxx".

10. X §25 xxxx. 7 xxxx. x) xx e), §26 xxxx. 5 x x §29 xxxx. 3 písm. c) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. V nadpisu §26 xx xxxxx "xx správním deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

12. V §26 xx odstavce 1 xx 3 x 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 4.

13. X §26 xxxx. 1 a 3 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

14. X §26 odst. 1 xx slova "Správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

ČÁST DVĚ STĚ XXXXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 202/2012 Sb., x xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), se xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy XXX xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §25 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

3. Xxxxxx §26 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

4. X §26 xxxx. 1 x x §26 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §26 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" se nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. §27 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§27

Xxxxxxxx ustanovení x přestupkům

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Mediátor, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx řádu

Čl. XXXX

Xxxxx č. 255/2012 Sb., o xxxxxxxx (kontrolní xxx), xx xxxx takto:

1. Xxxxxx §15 xxx: "Xxxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

2. V §15 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení zní: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, že".

3. §16 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

4. §17 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§17

Xxxxxxxx ustanovení x přestupkům

Přestupky xxxxx §15 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x souvislosti x níž xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. CCXXI

Zákon č. 383/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. Nadpis xxxxx xxxx zní: "XXXXXXXXX".

2. X §18 xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx, §19 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §20 odst. 1, §21 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §22 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

3. X §18 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18 xxxx. 2 xxxx. x) xx f), §19 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §19 xxxx. 2 xxxx. a) x x), §20 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §21 xxxx. 2 xxxx. x) x b) x x §22 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §18 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §19 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §20 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §22 xxxx. 2 x x §24 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. §23 xx zrušuje.

6. X §24 odst. 1, 3 x 4 x v §24 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

7. V §25 xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 xx xxxxxxxx jako odstavce 1 až 4.

8. X §25 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx delikty" xx xxxxxxxxx slovem "přestupky" x xxxxx "xxxxx §23 x xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

9. X §25 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "23" xxxxxxxxx xxxxxx "24" x xxxx druhá xx xxxxxxxxx větou "Xxxxxx xxxxxxx obchodníkům x xxxxxxx papíry xxxxx §24 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx.".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. CCXXII

Zákon č. 496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx dílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 139/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X xxxxx první hlavě XX xxxxxx dílu 9 zní: "Xxxxxxxxx".

2. X §55 xxxx. 1 xx 3 x x §55 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §55 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

4. X §55 xxxx. 7 xxxx. x) x b) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. §56 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§56

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx ministerstvo.

(3) Xxxxxxx xxxx zašle Fondu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nejpozději xx xxxxx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(4) Pokuty xxxxxx x vymáhá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 70/2013 Xx., xxxxxx xx mění zákon x xxxxxxxx

Xx. CCXXIII

Zákon č. 70/2013 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 378/2007 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx x. 255/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V xx. X xx xxxx 230 x 263 xxxxxxx.

2. V xx. XXX xxxx. x) xx xxxxx "154, 157, 230 x 263" nahrazují xxxxx "154 x 157".

XXXX XXX XXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a sledovatelnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 83/2013 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx použití, ve xxxxx zákona č. 451/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §5 xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupcích".

2. X xxxxxxx §6 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §6 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx uloží xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §6 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

6. X xxxxxxx §7 xx xxxxx "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. X §7 xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

8. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

9. X §7 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

10. X §7 xxxx. 2 xx věta xxxxx zrušuje.

XXXX DVĚ XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 226/2013 Sb., x uvádění xxxxx x dřevařských xxxxxxx na xxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx přestupky".

2. V §6 xxxx. x), §7 písm. x) x x §13 xxxx. 3 písm. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X xxxxxxx §12 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

4. X §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §12 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §12 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do".

6. V §12 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x x §12 xxxx. 4 xx xxxxx "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §12 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxx xx spáchán xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o stejném xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.".

8. V xxxxxxx §13 xx slova "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx slovy "k xxxxxxxxxx".

9. X §13 xx odstavce 1, 2, 4, 5 x 8 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 3, 6 x 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 3.

10. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

11. X §13 odst. 2 xx xxxxx "; xxxxxx x pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

12. V §13 xxxx. 3 xx slova "x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX DVĚ STĚ XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 229/2013 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x bezpečnostním xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona x. 266/2014 Xx. x xxxxxx x. 229/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §16 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických osob".

2. X nadpisu §17 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. V §17 xxxx. 1 x 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §17 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §17 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" zrušují.

6. §18 x 19 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. X §20 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty x přestupky" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "v prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

9. X §20 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX STĚ XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 336/2014 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 148/2016 Xx. a xxxxxx x. 368/2016 Sb., xx mění takto:

1. X §569 xxxx. 3 xxxx. x) x x §570 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx trest".

2. V §580 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správních xxxxxxxx".

3. X §592 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx trestu".

4. Xxxxxx části xxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

5. X xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx X slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X xxxxx xxxxxxxx hlavě X xx x xxxxxxxxx xxxx 1 až 5 slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

7. X §599 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §599 xxxx. 2, §599 xxxx. 3 xx 5 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §599 xxxx. 6 xxxx. x), §599 odst. 7 xxxx. x), §600 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §600 xxxx. 2 xx 4, §600 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §600 xxxx. 6 xxxx. x), §600 xxxx. 7 xxxx. x), §601 xxxx. 1 a 2, §601 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §601 xxxx. 4 a 5, §601 odst. 6 xxxx. x), §601 xxxx. 7 xxxx. x), §602 xxxx. 1 xx 5, §602 xxxx. 6 xxxx. x), §602 xxxx. 7 písm. x), §603 xxxx. 1 xx 5, §603 odst. 6 xxxx. c), §603 xxxx. 7 xxxx. x), §604 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §604 xxxx. 2, §604 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §604 xxxx. 6 xxxx. x), §604 xxxx. 7 xxxx. x), §605 odst. 1 xx 3, §605 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení, §605 xxxx. 5, §605 odst. 6 xxxx. x), §606 xxxx. 1 až 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §606 xxxx. 4 x 5, §606 xxxx. 6 xxxx. x), §607 xxxx. 1 až 4, §607 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §607 xxxx. 6 xxxx. x), §608 xxxx. 1 xx 3, §608 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §608 xxxx. 5 xxxx. x), §609 odst. 1 a 2, §609 xxxx. 3 xxxx. x), §610 xxxx. 1 a 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §610 xxxx. 3 x 4, §610 xxxx. 5 xxxx. c), §611 xxxx. 1 až 4, §611 odst. 5 xxxx. x), §612 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §612 xxxx. 5, §612 xxxx. 6 písm. x), §613 odst. 1 úvodní části xxxxxxxxxx, §613 xxxx. 2, §613 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §613 odst. 4 xxxx. x), §614 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §614 xxxx. 5, §614 xxxx. 6 xxxx. x), §615 xxxx. 1, §615 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §615 xxxx. 3 xx 5, §615 xxxx. 6 xxxx. c), §616 xxxx. 1 x 2, §616 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §616 odst. 5 xxxx. c), §616 xxxx. 6 xxxx. x), §617 odst. 1 x v §617 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §599 xxxx. 6 a 7 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §599 xxxx. 8, §600 xxxx. 2, §600 xxxx. 6 x 7 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §600 xxxx. 8, §601 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §601 xxxx. 8, §602 xxxx. 6 a 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §602 xxxx. 8, §603 odst. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §603 xxxx. 8, §604 xxxx. 6 x 7 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §604 odst. 8, §605 odst. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §605 xxxx. 7, §606 odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §606 xxxx. 7, §607 odst. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §607 xxxx. 7, §608 odst. 5 úvodní části xxxxxxxxxx, §608 xxxx. 6, §609 odst. 3 úvodní části xxxxxxxxxx, §609 xxxx. 4, §610 xxxx. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §610 xxxx. 6, §611 xxxx. 5 úvodní části xxxxxxxxxx, §611 xxxx. 6, §612 xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §612 odst. 7, §613 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §613 odst. 5, §614 xxxx. 6 a 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §614 odst. 7 xxxx. x), §615 xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §615 xxxx. 7, §616 xxxx. 5 x 6 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §616 xxxx. 7, §617 xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx, §617 odst. 3 x x §622 odst. 1 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. X §599 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §600 odst. 6 x 7 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §601 odst. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §602 xxxx. 6 a 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §603 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §604 xxxx. 6 x 7 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §605 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §606 xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §607 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §608 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §609 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §610 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §611 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §612 xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §613 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §614 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §615 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §616 xxxx. 5 x 6 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx a x §617 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "lze uložit xxxxxx".

10. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx I xxxxxx xxxx 6 xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

11. X xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

12. X §622 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

13. X §622 xx xxxxxxxx 2 x 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 4.

14. X §622 xxxx. 2 xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

15. X §622 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

16. X §622 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Pokuty xxxxxxx obhospodařovateli xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. c) xx x) vybírá x xxxxxx xxxxx xxxx.".

17. X §622a xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "sankci xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx trest" x xxxxx "xxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

18. V §622a xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "byl xxxxx správní xxxxx xxxxxx".

19. X §622x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx sankce uložena" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx trest xxxxxx".

XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 460/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx zní "XXXXXXXXX".

2. V §57 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická".

3. X §57 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, xxx uložit xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.".

4. X §57 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

5. §58 xx xxxxxxx.

6. X §59 xx odstavce 1 xx 4 x 6 zrušují a xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx odstavce 5.

7. X §59 xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x prekursorech xxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 272/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx".

2. X xxxxxxx xxxxx deváté xx xxxxx "SPRÁVNÍ DELIKTY" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

3. X části xxxxxx xxxxxx hlavy II xxx: "XXXXXXXXX".

4. V §40 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §41 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §41 odst. 1 xxxx. a) a x), §41 odst. 2 xxxx. x) xx x), §41 xxxx. 3 xxxx. x) xx d), §42 x x §45 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. §43 x 44 xx xxxxxx xxxxxxx zrušují.

7. V §45 xxxx. 1 xx slova "xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx správní xxxxx".

8. X §45 xx xxxxxxxx 2, 3 x 8 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 7 se označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

9. X §45 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §45 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

10. X §45 xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. V §45 odst. 5 xx xxxx první x xxxxx xxxxxxx.

12. X §46 xxxx. x) x x §49 písm. x) xx xxxxx "sankce" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx".

13. X §50 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "správní xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

ČÁST XXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 277/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx činnosti, xx xxxx takto:

1. Xxxxxx xxxxx páté xxx: "XXXXXXXXX".

2. X nadpisu §20 se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob".

3. X §20 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".

4. §21 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§21

Přestupek xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx x rozporu x §8 odst. 1 neoznámí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx přílohách.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

5. V xxxxxxx §22 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

6. V §22 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §22 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do".

8. X §22 odst. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

9. §23 se včetně xxxxxxx xxxxxxx.

10. §24 xxxxxx nadpisu zní:

"§24

Společná xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx správního trestu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXX STĚ XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Vojenské policii

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx policii x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxxx policii), xx xxxxx zákona x. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 45/2016 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona č. 250/2016 Sb. x xxxxxx x. 104/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xxxxxxx, a xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

2. X §26 xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §27 xxxx. 2 xxxx. a), x) x f) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V části xxxxx nadpis xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

5. Xxxxxx §51 xxx: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

6. Xxxxxx §52 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

7. X §52 xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

8. X §52 xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx", xxxxx "xx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit" x xxxxx "pokuta" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

9. §53 včetně xxxxxxx zní:

"§53

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXX OSMÁ

Změna zákona x povinném značení xxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 307/2013 Sb., x xxxxxxxx značení xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktech" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupcích".

2. Xxxx xxxxx včetně nadpisu xxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX LIHU

§59

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §15 xxxx. 1 xxxxxxx s neznačeným xxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §12 xxxx. 1 označí xxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx značen.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nebo

b) od xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx z xxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v rozporu x §12 xxxx. 1, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxx xx úseku nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxx x padělky xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) x rozporu s §39 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx přestupek xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx pokutu

a) xx 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), nebo

b) xx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, kterou by xxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uvedla do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxx,

1. s xxx x rozporu x §32 odst. 2 xxxxxxxxx, xx desetinásobku xxxx částky, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

2. xxxxxx x xxxxxxx s §39 xxxx. 4 xxxxxxxxx, do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx na úseku xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxx převodu xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxx líh xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §10 odst. 1 xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxx,

x) v přihlášce x registraci xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů,

d) x xxxxxxx x §10 xxxx. 3 xxxxx xxx

1. xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

2. na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x registraci,

e) xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §42 xxx

1. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx nebo xxxx xxxxx jinak xxxxxxx, xxxx

x) neoznámí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §12x.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x lihu, kterou xx byla právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx povinna xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx volného daňového xxxxx xxx xxxxxxxxxx x rozporu s §10 odst. 1, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x), xxxx

x) xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s §10 xxxx. 1, xxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, použije xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxxxxxx pásek

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba se xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx kontrolní xxxxx xx spotřebitelské xxxxxx x xxxxxxx s §14,

x) v xxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě,

c) x xxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §33 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolních pásek,

e) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásek xxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodavateli podle §34,

x) x rozporu x §36 xxxx. 1

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 2 neuchovává xxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx pásek nebo xxx neuchovává xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s §36 xxxx. 3 nezajistí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásek xxxxxxxxx xx xxxxx značení xxxx,

x) v rozporu x §36 xxxx. 4 xxxxxxxxx, xxx xx evidence kontrolních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §37

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx neuchová xx xxxxxxxxxx dobu,

k) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §38,

x) x rozporu x §39 xxxx. 1 xxxx 3 nevrátí xxxxxxxxx pásky, nebo

m) x xxxxxxx x §39 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx pásky.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), c), x), x), x), x), x), i) nebo x),

x) xx 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx by xxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx v xxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xx desetinásobku xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

2. kterou x xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx

x) xx desetinásobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřební xxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x §39 xxxx. 2 nevrátila, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx k) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pásek

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §35 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozporu x §35 odst. 1,

x) xxxxx xxxx xxxxxx kontrolní pásky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,1 % x každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §35 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrolních xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx d), nebo

b) xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxx označený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c).

(3) Xxx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx následek xxxxxxx, xxxxxx, zneužití xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx za xxxxx přestupek uložit xxxxxx xx částky xxxxxxxxxxxx spotřební xxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uhradit, xxxxx xx uvedla xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ztracenou, xxxxxxxxx xxxx odcizenou kontrolní xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx částky.

(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) lze xxxxxx zákaz xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx z xxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uvedla do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxx xxxxxxxx zničenou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx 1 000 000 Xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxx xx xxxxx distribuce x konečného xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx správce xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nakoupí xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x §42,

x) xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxx §43,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X ZABRÁNÍ XXXXXXXXXXX LIHU, KONTROLNÍCH XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§65

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx pásek x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx lihem, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx padělkem xxxxxxxxx pásky, xxxx xxxxxxxxxx xx uloží, x to i x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx x nápadném xxxxxxxx x xxxxxx přestupku.

§66

Zabrání xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx-xx splněny xxxxxxxx pro rozhodnutí x xxxxxxx věci, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx páskou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, rozhodne se x xxxxx zabrání, x xx x x případě, xx xxxx xxxxxxx je x nápadném nepoměru x povaze xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zabrání

(1) Xxxxxxxxx xxx, kontrolní pásku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxx než správce xxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Jinou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxx xxxxxx podle xxxxxx této xxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx x úředních osob xxxxxxx daně. X xxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx propadnutí xxxx, xxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, správce xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx státu náklady xxxxxxx xx správou x zničením xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§68

Xxxxxxxxx doba

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 let.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx xxxx spáchání.

§69

Příslušnost

(1) X xxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Pokud jde x xxxxxxxxx podle §59 xxxx. 1, §60 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §61 odst. 1 xxxx. a), §62 xxxx. 1 xxxx. x), §63 xxxx. 1 xxxx. x) a §64 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx x nich xxxxxxxxx také

a) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx živnostenský xxxx,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x kybernetické bezpečnosti

Čl. XXXXXXXX

Xxxxx č. 181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), ve xxxxx zákona x. 104/2017 Xx., se xxxx takto:

1. V xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXX, NÁPRAVNÁ XXXXXXXX X XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §25 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §25 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. §27 xxxxxx nadpisu xxx:

"§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vybírá Xxxx.".

ČÁST XXX STĚ XXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx x xxxxxx skupině

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 247/2014 Sb., x poskytování xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 127/2015 Xx. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "byla uložena xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přestupek".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy XX xxx: "PŘESTUPKY".

3. V xxxxxxx §22 xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

4. X §22 odst. 1 x v §22 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Fyzická" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. §23 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§23

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupkům

Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx práce. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx projednává xxxxxxxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

6. §24 se xxxxxx nadpisu zrušuje.

XXXX XXX XXX XXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 259/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §11 se xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

2. V §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xx uloží xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu" x slova ", x xxxxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč" xx zrušují.

3. X xxxxxxx §12 xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §12 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §12 xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx".

6. V xxxxxxx §13 se xxxxx "xx správním deliktům" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

7. X §13 xx odstavce 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

8. X §13 odst. 1 xx slova "Správní xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" za slovy "x výjimkou" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xx xxxxx "xxxxx §11 x" xx zrušují.

9. X §13 odst. 2 se xxxx xxxxx zrušuje.

10. X §13 odstavec 3 xxx:

"(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbušnin, xxxxxxx xx xxxxxxxxx propadlého xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; výši xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX DVĚ STĚ XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 268/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se mění xxxxx:

1. X §9 xxxx. x) xx xxxxx "x prvním xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX zní: "PŘESTUPKY".

3. X xxxxxxxxx §81, §83 až 86 x §88 xx 91 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §81 xxxx. 1 xx 6, §83 xxxx. 1, §83 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §84 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §85 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §86 xxxx. 1, §86 xxxx. 2 až 5 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §88 xxxx. 1 x 2, §89 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §90 odst. 1 xx 4 a x §91 odst. 1 až 6 xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §81 xxxx. 7, §83 xxxx. 3, §84 xxxx. 2, §85 xxxx. 2, §86 xxxx. 6, §88 xxxx. 3, §89 xxxx. 2, §90 xxxx. 5 x x §91 odst. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx".

6. X §81 odst. 7 xxxx. x) a x), §83 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), §84 xxxx. 2 xxxx. x) až x), §85 xxxx. 2 xxxx. a) x x), §86 xxxx. 6 xxxx. a) xx x), §88 xxxx. 3 písm. x) x b), §89 xxxx. 2 xxxx. x) až x), §90 xxxx. 5 xxxx. x) x x) a x §91 xxxx. 7 xxxx. a) x x) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X nadpisech §82 x 87 se xx slovo "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

8. V §87 xx xx odstavec 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx padělá xxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx poukaz, nebo xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x úmyslu, xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx odcizí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tiskopis.".

Dosavadní odstavec 3 xx označuje xxxx odstavec 4.

9. X §87 xx xx konci odstavce 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

10. X nadpisu §92 se xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

11. X §92 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.

12. X §92 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

13. X §92 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 3, xxxxx projednává obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

ČÁST DVĚ STĚ XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 355/2014 Sb., o působnosti xxxxxx Celní správy Xxxxx republiky v xxxxxxxxxxx x vymáháním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX V SOUVISLOSTI X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§31

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx povinností x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §5 odst. 1 xxxxxxx se xxxxxx porušujícím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pozastaveno xxxxxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x porušení práva xxxxxxxxx vlastnictví, x xxxxxxx s §14 xxxx. 1 xxxx §22 xxxx. 3 xxxx 4 s xxxxx zbožím xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, neposkytne xxxxx xxxxxxx xxxxx §25.

(2) Xx přestupek xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x).

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx xxxx neposkytnuté xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§32

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxxxx trh xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxxxx určenému celnímu xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí, xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx údajů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §12 odst. 3, xxxx

x) v xxxxxxx x §17 xxxx. 3 nevrátí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich zničení xxxx xxxxxxxxx.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutečnost, xxxxx může být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x rozhodnutí,

b) xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx uložit pokutu xx 500&xxxx;000 Xx.

§33

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nakládá xx xxxxxx x rozporu x podmínkami jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §45 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zneužití padělků x xxxxxx opětovnému xxxxxxx xx xxx,

x) x xxxxxxx x §45 xxxx. b) xxxxxxxxx padělky xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §46 xxxx. 1 nezajistí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické osobě xxxxxx pokutu do

a) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo c), xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx odstavce 2 xxxx. x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX PRÁVO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§34

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx zbožím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx propadnutí xx xxxxx, x xx x v případě, xx její xxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx zabrání, x xx i x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze přestupku.

§36

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Propadlé xxxx zabrané xxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Namísto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zabrané xxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx tuto xxx držet, skladovat x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pro xxxxx xxxx činnosti x xxxxx působnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřadu. X xxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nahradit státu xxxxxxx spojené xx xxxxxxx x zničením xxxx.

(5) Xxxxxxxx přestupku, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx padělku převedeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx padělků. Xx xxxxxx přejímající xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 6 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx doba přerušena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 9 xxx xx jeho xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx

(1) Řízení x xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) xxx zahájit xxxxx v xxxxxxx, xx bylo x xxxxxxx řízení x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx porušeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx celní xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sídlo. Xxxxxxxxx-xx se sídlo xxxxx na území Xxxxx republiky, je x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx obvodu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. a) x xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxxxxxx určený xxxxx xxxx.

§40

Xxxxxx xxxxxx z xxxxx

Xxxxxx x pokuty xx přestupek podle §31 odst. 1 xxxx. x) xxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xx xx výše xxxxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §50 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXXXX

Xxxxx č. 224/2015 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákon x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), se xxxx xxxxx:

1. V xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX".

2. X §51 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v §51 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. X §51 xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx se xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "přestupek xxx xxxxxx xxxxxx".

4. X §51 xxxx. 6 xxxx. a) až x) se xxxxx "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §52 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4, 6 x 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 1 až 3.

6. X §52 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx", slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

7. X §52 xxxx. 2 xx xxxx první zrušuje.

8. X §52 odst. 3 se věta xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX STĚ XXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 320/2015 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx záchranném xxxxx), xx xxxx takto:

1. X xxxxx první xxxxxx hlavy X xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §45 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

3. X §45 xxxx. 3 xx xxxxx "v xxxxxxxx řízení" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

4. Nadpis §46 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

5. X §46 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §46 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "přestupek" a xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

7. §47 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§47

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxx x. 320/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXX STĚ XXXXXXX ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx trhu

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 374/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V §37 xxxx. 4 x v §39 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. X §99 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

3. X xxxxxxx části xxxxxxxxx xx xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" nahrazují slovem "XXXXXXXXX".

4. X xxxxxxx xxx označením §233 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

5. V xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §235 a x xxxxxxx §237 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X §235 xxxx. 1 xx 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §236 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §236 xxxx. 4 x x §237 xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §235 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §235 xxxx. 8 xxxx. x) x x), §236 odst. 5, §237 xxxx. 6 xxxxxx části ustanovení x v §237 xxxx. 6 xxxx. x) x b) xx slova "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V §235 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení, §236 xxxx. 5 x x §237 odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

9. §238 xx 240 se xxxxxxx.

10. X §241 xx na xxxxx xxxxx věty první xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

11. X §241 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §233 xxxxxx x vymáhá xxxxx xxxx.".

12. X §242 xxxx. 1 xx xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

13. V §242 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "sankce uložena" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx".

14. V §242 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXX XXX XXXXXXX SEDMÁ

Změna zákona x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 376/2015 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxx zní: "PŘESTUPKY".

2. Xxxxxx §26 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §26 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §26 xxxx. 2 a 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §26 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xx xxxxx pokuta" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. §27 xxxxxx nadpisu zní:

"§27

Příslušnost

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Česká národní xxxxx.".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, se xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxxxx xxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §53 xxx: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

3. Xxxxxx §54 xxx: "Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

4. X §54 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §54 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správní delikt xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

6. X §54 xxxx. 5 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

7. §55 včetně nadpisu xxx:

"§55

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky podle §53, §54 odst. 1 xxxx. a), x) x x) x §54 odst. 3 x 4 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 písm. x) x §54 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Pokuty vybírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(3) U xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §54 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu.".

ČÁST DVĚ XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxx:

1. Část xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§28

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zmaří xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx ztíží xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

§29

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx tržeb

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx, xxxxx eviduje tržby, xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx zprávou údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx tržba xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx certifikátem pro xxxxxxxx tržeb xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x),

x) 500&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§30

Xxxxxxxxxxx

(1) X řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx úřad a

b) xxxxx úřad.

(2) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prověřování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

2. X §33 xx xxxxx "správních xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejných zakázek

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §248 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

2. X §256 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx".

3. V části xxxxxxxx hlavě XX xxxxxx xxxx 3 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. V xxxxxxxxx §268 a 269 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. V §268 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §269 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §269 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

6. X §268 xxxx. 2 x 3 x x §269 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §270 včetně nadpisu xxx:

"§270

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xx xx xx xx, že xxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxx, x jakém xxxxxxx bylo xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx doba xxxx 5 xxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx obviněný xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doba xxxx.

(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx zanikne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 let xx jeho xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx vedeném Xxxxxx v xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxx na vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx na xxxxxx o xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušný Xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ustanovení §13 odst. 1, §15 až 17, 19, 24 xx 27, §32, §35 xxxx. x), x) x e), §38 xxxx. e), §42, 43, 45, 48 xx 50, §51 xxxx. b), §53, 54, 59, 68, 70, 71, 76, §80 xxxx. 2 x 3, §82, 87, §88 odst. 1 x 2, §89, §93 xxxx. 1 xxxx. x), x) x h), §94, §95 xxxx. 2 x §96 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx nepoužijí.".

ČÁST XXX STĚ XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x hazardních xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx takto:

1. X §89 xxxx. 4 xxxx. x), §123 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §123 xxxx. 7 xxxx. x) až c), §123 xxxx. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §123 xxxx. 8 xxxx. x) xx x), §123 odst. 9 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §123 odst. 9 xxxx. x) xx x), §123 xxxx. 10 úvodní xxxxx ustanovení, §123 xxxx. 10 xxxx. x) x x) x x §123 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. X §114 xxxx. x), §116 písm. x) x x §124 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

3. X xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx slovem "XXXXXXXXX".

4. X xxxxx xxxx xxxxxx hlavy XX xxx: "XXXXXXXXX".

5. X xxxxx xxxx xxxxx XX xx x xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

6. X §122 xxxx. 3 xx xxxxx "X xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xx xxxxx".

7. X §122 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

8. X xxxxx xxxx xxxxx II xx x nadpisu xxxx 2 xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

9. V §123 xxxx. 1 xx 4 úvodních částech xxxxxxxxxx a x §123 xxxx. 5 x 6 se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

10. X §123 xxxx. 7 xx 10 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §123 xxxx. 11 xx xxxxx "xx uloží xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx pokutu".

11. X §123 se xxxxxxxx 12 xxxxxxx.

12. X §124 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

13. §125 a 126 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

14. V §127 xx xxxxxxxx 1 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

15. X §127 xxxx. 1 x 2 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a x §127 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

16. V xxxxx xxxx hlavě XX xx x xxxxxxx xxxx 4 xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x přestupkům".

17. §128 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

18. X xxxxxxx §129 xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.

19. X §129 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

20. X §129 xx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně státních xxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 191/2016 Sb., x ochraně státních xxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx), se xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx nadpis hlavy X xxx: "PŘESTUPKY".

2. Xxxxxx §17 xxx: "Xxxxxxxxx fyzických osob".

3. X §17 xxxx. 6 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

4. Xxxxxx §18 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

5. X §18 xxxx. 1 x x §18 xxxx. 2 x 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §18 odst. 4 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §18 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx uložit pokutu".

8. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§19

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává

a) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 x §18 xxxx. 1,

x) útvar xxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 3,

x) Ředitelství xxxxxx cizinecké xxxxxxx, xxx-xx o přestupky xxxxx §17 xxxx. 2 x 4, §18 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x §18 xxxx. 3,

d) ministerstvo, xxx-xx o přestupek xxxxx §18 odst. 2 písm. a).

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx. O odvolání xxxxx xxxxxxxxxx Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx ji uložil.".

ČÁST XXX XXX XXXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x prodejní xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 223/2016 Sb., x xxxxxxxx době x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §3 xxx: "Přestupky".

2. X §3 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §3 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "přestupek", xxxxx "xx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxx", xxxxx "právnická xxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx," xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xxxxxxx.

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. CCXLIX

Zákon č. 242/2016 Sb., xxxxx zákon, xx xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) a x §39 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. V §42 xxxx. 2 a x §43 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. X §43 písm. x) xx xxxxx "správním xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXX

XXXXXXXXX

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Fyzická, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx1),

x) xxxxxx zboží xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1),

x) xxxxxx celní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1),

x) xxxxxxxxxx zboží, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx spáchán přestupek,

e) x xxxxxxx x §10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředku podle §40 odst. 2.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1)

a) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

1. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx celního xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx vývozu,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx zboží xx navrhovaného xxxxxxx xxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1)

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx doklad,

b) poskytne xxxxxxx xxx nesprávný xxxx nebo xxxxxx, xxxx

x) xxxxx nesprávné xxxxx x žádosti x vydání xxxxxxxxx x původu xxxxx xxxx sama xxxxxxx xxxxx zboží x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx opatření.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit pokutu xx 4&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xxxxxxx-xx xx přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxx může propadlou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx povahy xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx hradí xxxxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxx, vlastník xxxx, x xxxx-xx znám, xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

§49

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx x přestupek xxxxx §47 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxx oznámil xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx podaném prohlášení xxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) a xxxxxxx veškerou součinnost x opravě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznámení; xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxx cla x xxxxxx oznámena xxxxxxx xxx xx 60 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx ukončeno xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx tento xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 400&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx celní xxxx společně a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxx doba

(1) Xxxxxxxxx xxxx činí 6 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 10 let xx jeho spáchání.

§51

Příslušnost

(1) X řízení x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx cla, x xxxxx územním obvodu xx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Nenachází-li xx xxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx územním obvodu xxx přestupek xxxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX PÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 257/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxx:

1. V xxxxxxxxx §35 x 45 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

2. X §35 x 45 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. V §138 xxxx. 3, §138 xxxx. 5 xxxx. x), §148 odst. 2, §149 odst. 2, §150 odst. 2, §151 odst. 2, §152 odst. 2, §153 xxxx. 2, §154 xxxx. 3, §155 xxxx. 2, §156 xxxx. 2 x x §157 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

4. Nadpis části xxxxxxxxx xxx: "PŘESTUPKY"

5. X xxxxx jedenácté xx označení "Xxxxx X" xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx "Xxxxx XX" xxxxxxx.

6. X xxxxxxx §147 se xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

7. X xxxxxxxxx §148 xx 157 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. X §148 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §149 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §150 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §151 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §152 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §153 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení, §154 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §155 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §156 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §157 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx a v §157 xxxx. 2 xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. V §148 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §149 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §150 xxxx. 2, §151 xxxx. 2, §152 xxxx. 2, §153 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení, §154 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §155 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §156 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení x x §157 xxxx. 3 úvodní části xxxxxxxxxx xx slova "xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

10. X §158 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

11. X §158 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

12. V §159 xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 3.

13. X §159 xxxx. 3 xx xxxxx "5 xxxx 6" nahrazují xxxxx "1 xxxx 2".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX DRŽITELE XXXXXXXX

§175

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. x),

x) v xxxxxxx x §22 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §24 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti,

d) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §25,

x) poruší xxxxxxxxx vést nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x účelu, xxx který xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovený, x xxxxxxx se xxxxxxx o metrologii, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x datem posledního xxxxxxx x nepředkládá xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. e) xx h),

b) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x), xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

§176

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 1, §9 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) a v §9 odst. 2 xxxx. x) xxxx 7, xxxxxxxxx-xx pracoviště XXX. xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx některého x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 x 4 a x §9 odst. 6 písm. x), xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §29 nebo 30.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§177

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x §9 odst. 1, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jaderného xxxxxxxx xxxxx §46,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §48, xxxx

x) v xxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxx jaderné xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1,

b) v xxxxx xxxxxxxxxxx připravenosti xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx reaktorem x xxxxxxxxxx xx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jaderným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §50 odst. 2, xxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxxxx připravenosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a pracovníků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného v §9 odst. 1 xxxx. c), se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) po xxxxxxxx xxxxxxxxx paliva do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a pracovníků xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x jaderným reaktorem xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §9 xxxx. 1 xxxx. x), se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §52 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), nebo

b) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx §52 xxxx. 1 xxxx. c).

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo c), xxxxxxxx 3 nebo xxxxxxxx 4, xxxx

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§178

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §9 xxxx. 1 xxxx. x), xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxx zajišťování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyzkoušení xxxxxxxxxxx xxxxx §53 odst. 1 xxxx. a),

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 odst. 1 písm. x), xxxx

x) zkušebním provozem xxxxxxx xxxx neprokáže xx reálných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx uvedeného v §9 xxxx. 1 xxxx. x), se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §54 xxxx. 1,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 2,

x) xx výměně xxxxxx x jaderném reaktoru xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §58 xxxx. 5, xxxx

x) x rozporu s §59 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. g), xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 písm. x) až x), xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xx xxxxxxx požadavků xxxxx §51 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervu xx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x §51 xxxx. 5,

x) nezajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxx zajišťování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §56 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickými požadavky xxxxx §57 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxx zajišťování xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4, xxxx

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§179

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neomezí ozáření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64,

x) xxx xxxxxxxxxx ozáření xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §65,

x) neprovádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66,

x) x xxxxx xxxxxxxxx expoziční xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §68 xxxx. 1,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxx f),

f) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx sledované pásmo xxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §74 xxxx. 1 xxxx 3,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx pracoviště xxxxx §75 xxxx. 1,

x) xx vztahu x xxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx podle §78 xxxx. 1, xxxx

x) xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §79.

(2) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xx x), x) xxxx j), xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

§180

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx x §9 odst. 2 písm. x), x), g) nebo x) nebo §9 xxxx. 3 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx radiační xxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx držitelem povolení xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) nebo f), xx dopustí přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §73 xxxx. 1 xxxx 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. kategorie xxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivým xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx pracoviště III. xxxxxxxxx xxxx pracoviště XX. xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xx držitelem xxxxxxxx x používání zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pracovišti xxxxx §77 xxxx. 1.

(6) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, nebo

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 až 5.

§181

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x), x) nebo x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx radiační xxxxxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §81 odst. 2.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §83.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pacientů xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §84 xx 87.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx označení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1.

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 4, nebo

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

§182

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx držitelem xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx nemá xxxxx využití, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uživateli xxxxx §90 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx držitelem xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. f), xx dopustí přestupku xxx, xx nezajistí xxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 2.

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má x držbě xxxxxxxxxx xxxx významný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx delší než 12 xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxx nepředá xx xxx náklady xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §90 xxxx. 3 xxxx 4.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. f) xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 1. xxxx 2. xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §92 odst. 2 nebo 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 4, nebo

b) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§183

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 3, xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxx x radioaktivním odpadem x xxxxxxx s §111 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. b), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx x rámci uzavření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §112 xxxx. 1.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§184

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §150, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx monitorování xxxxxxxx situace xxx, xx xxxxxxx některou x povinností xxxxx §150.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xx xxxxx zvládání radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §156 xxxx. 1 xxxx §157 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 nebo 2 a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx radiační xxxxxxxxxx událost nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §156 odst. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 2.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§185

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení uvedených x §9 xxxx. 1 písm. x) xx x) a x §9 odst. 5, xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx 161,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx §162 xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2, se xxxxxxx přestupku xxx, xx nezabezpečí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §164 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 5, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §167 xxxx. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxx x).

§186

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xx registrantem uvedeným x tomto xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §25,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) neprovede kategorizaci xxxxx tohoto zákona,

e) x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §68 odst. 1,

x) v xxxxx xxxxxxxxx expoziční xxxxxxx xxxxxxx některou xx xxxxxxxxxx povinností podle §70 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nesplní některou x povinností xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx 3,

h) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx provoz xxxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1, xxxx

x) ve xxxxxx k radiačnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §78 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx registrantem, xxxx xxxxxxx nelékařské xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §83.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxx xxxxxxxx ochrany pacientů xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §84 xx 87.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c), x) xxxx x), xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx i) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

§187

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx používajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx při xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §71.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx používajícím xxxxxxxxx xxx drobného zdroje xxxxxxxxxxxx záření, se xxxxxxx přestupku tím, xx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx pro bezpečný xxxxxx pracoviště xxxxx §75 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ohlašovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx drobného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §164 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx ohlašovatelem, xxxx xxxxxxx transfer xxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx položkou xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x §173 písm. x).

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§188

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neomezí xxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x),

x) při využívání xxxxxxx xxxxxxx, nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx expozičních xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) nebo e),

c) xxx využívání jaderné xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxx využívání xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx vykonávání činností x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx §5 odst. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 8,

x) v xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jiným než xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx 8, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. h),

c) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), xxxx

x) 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx i).

§189

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx registrace, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx xxxx radiační xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §31.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož povolení xxxxxxx, xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx registranta, xxxxx xxxxxxxxxx zanikla, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po dobu, xx kterou je xxxxxxxxx pokračovat x xxxxxxxx podle §23 xxxx. 5.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x §29 odst. 1 xxxx. x) až x) se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx 30.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxx

x) 100 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§190

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádí xxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx shodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vybraného xxxxxxxx x technickými xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx shody vybraného xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zařízení xxxxx §58 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx opravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx údržbu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §59 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx expoziční xxxxxxx xxxxx §62,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxx §66, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxx expoziční xxxxxxx.

(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx radiační xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §82 xxxx. 1.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavců 1 xx 4.

§191

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x §79 xxxx. 2 xxxx. x), xx dopustí přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §79.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §79.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxx xxxxx §80.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx x držbě xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nerostu nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §88 xxxx. 5, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nestrpí xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx nápravy.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxxxxx zařízení určeného x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §91 odst. 1,

x) nesplní xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, některou x xxxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxx

x) xxx nálezu xxxxxxxxxx zdroje nezajistí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §91 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1.

(7) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 až 6 lze xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

§192

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává činnost, xxx xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §94 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx uvolňuje radioaktivní xxxxx x pracoviště x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní některou x povinností xxxxx §95 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x možným xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2.

(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx provozováno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní některou x xxxxxxxxxx podle §97 odst. 2.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 nebo 5.

§193

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx navrhuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostory, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx radonového indexu xxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 1.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx budovy x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx objemové aktivity xxxxxx xx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 1 xxxx 4.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je vlastníkem xxxxxx xxxxxxxx škole xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx sloužící xxx xxxxxxxxx sociálních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx měření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 2 nebo neprovede xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§194

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vody, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, že nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §101.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zasahující xxxxx k xxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, že nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 6 xxxx 8.

(5) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx do

a) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2, nebo

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4.

§195

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nakládá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x ním xxxxxxx x xxxxxxx x §108 xxxx. 2 xxxx §109 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxx původce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §110 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx,

x) xxxx původce radioaktivního xxxxxx x xxx xxxxxxx v xxxxxxx x §111 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výrobky xxxxx §137 xxxx. 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx schválení jejich xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx distributorem xxxxxxx, xxxxx xxx xx schvalován Xxxxxx xxxx jinou osobou xxxxxxxxx xxxxxx výrobek xx xxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neověří shodu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 x 2, xxxx

x) nezajistí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx prohlášení xxxxx xxx změně xxxxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 3.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§196

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxx zákoně, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxx přepravě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §141 xxxx. 1, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §141 odst. 2.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jaderného xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx xxxxx §145 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx příjemcem radioaktivního xxxxxx xxxx vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx přepravě xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xx Xxxxx republiky, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §146 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravy xxxxx §147 xxxx. 1, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §147 xxxx. 1 písm. x) xx c).

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§197

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxx materiál xxxx xxxxxxxx položku x xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx podle §168 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dvojího použití x jaderné oblasti, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx s xx xxxxxxxxx v xxxxxxx s prohlášením xxxxx §171 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nalezeným xxxxxxxx materiálem x xxxxxxx s §174.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3, nebo

b) 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle odstavce 2.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X PŘESTUPKŮM

§198

Promlčecí xxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 8 xxx od xxxx xxxxxxxx.

§199

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx vybírá Xxxx.

(3) Xxxxx pokuty xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx, kdy rozhodnutí x xxxxxxx pokuty xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx 1 xxx.".

ČÁST XXX STĚ XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §16 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

2. V §17 xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x §17 xxxx. 6 x 7 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §17 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

4. X §17 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

5. §18 zní:

"§18

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST DVĚ STĚ XXXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx

Xx. CCLIII

Zákon č. 300/2016 Sb., x centrální xxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "správních deliktech" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupku".

4. X §13 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. §14 xx xxxxxxx.

6. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

7. X §15 se xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

ČÁST XXX XXX XXXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna zákona x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. CCLIV

Zákon č. 65/2017 Sb., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových látek, xx mění xxxxx:

1. X §23 odst. 2 xx slova "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V xxxxx první xxxxxx xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §35 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

4. X §35 xxxx. 4 a v §36 xxxx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "spolu x xxxxxxx" zrušují.

5. X §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.".

6. X xxxxxxx §36 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

7. X §36 xxxx. 1 xx 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §39 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §36 xxxx. 10 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §36 xxxx. 10 xxxx. a) xx x), §36 xxxx. 11, §36 xxxx. 12 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a x §36 xxxx. 12 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §36 odst. 10 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

10. §37 xxxxxx nadpisu zní:

"§37

Propadnutí xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x lihovin

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx propadnutí věci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bylinným výrobkem xxxxxxx xx kouření xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx j), xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.".

11. §38 se xxxxxx nadpisu zrušuje.

12. X §39 xx xxxxxxxx 1 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 3.

13. X nadpisu §40 xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

14. V §40 xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

15. X §40 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

16. V §40 xxxx. 1 písm. x) xx e) x x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

17. V §40 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "V xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Příkazem na xxxxx".

18. V §40 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 324/2016 Sb., x biocidních xxxxxxxxxxx x účinných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX".

2. V xxxxxxx §10 xx xxxxxxxx slova "fyzických xxxx".

3. X nadpisu §11 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx".

6. X §11 odst. 2 xxxx. a) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X nadpisu §12 xx xxxxx "ke xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

8. X §12 xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 až 3.

9. X §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §12 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX DVĚ XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx financí

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 25/2017 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §8 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §8 xxxx. 1 až 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §8 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §8 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

5. X xxxxxxx §9 xx slova "ke xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

6. X §9 xx xxxxxxxx 1 xx 3 a 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 1 a 2.

7. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

8. X §9 odst. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.

ČÁST XXX STĚ XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx sto xxxxxxx šesté čl. CXXVIII, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. srpna 2017, x

x) xxxxx xxxxxxx páté čl. XXXV, čl. CLXXXVII xxxx 5 x 8 x čl. CCXXIII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx šesté čl. CXXVIII, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.8.2017, x xxxxx xxxxxxx xxxx čl. XXXV, čl. CLXXXVII bodů 5 x 8 x čl. CCXXIII, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.