Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

183/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o znalcích a tlumočnících Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní památkové péči Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna horního zákona Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hornické činnosti Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o geologických pracích Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o právu shromažďovacím Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o metrologii Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o cenách Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích Čl. XII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Čl. XIII

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XIV

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl. XV

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna živnostenského zákona Čl. XVI

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků Čl. XVII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Čl. XVIII

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o obecní policii Čl. XIX

ČÁST DVACÁT - Změna zákona o účetnictví Čl. XX

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o životním prostředí Čl. XXII

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o bankách Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o komoditních burzách Čl. XXVI

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Čl. XXIX

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. XXX

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o užitných vzorech Čl. XXXI

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna puncovního zákona Čl. XXXII

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. XXXIII

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. XXXVII

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv Čl. XXXIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem Čl. XL

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o penzijním připojištění Čl. XLI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty Čl. XLII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zeměměřictví Čl. XLIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o dráhách Čl. XLIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XLV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o neperiodických publikacích Čl. XLVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o regulaci reklamy Čl. XLVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTA - Změna zákona o státní statistické službě Čl. XLIX

ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. L

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. LI

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna lesního zákona Čl. LII

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o krmivech Čl. LIII

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně chmele Čl. LIV

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. LV

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní Čl. LVI

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky Čl. LVII

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. LVIII

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o civilním letectví Čl. LIX

ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o lihu Čl. LX

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o potravinách Čl. LXI

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zemědělství Čl. LXII

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. LXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. LXIV

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hnojivech Čl. LXV

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o návykových látkách Čl. LXVI

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu Čl. LXVII

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna veterinárního zákona Čl. LXVIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Čl. LXIX

ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o nouzových zásobách ropy Čl. LXX

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky Čl. LXXI

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o vojácích z povolání Čl. LXXII

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl. LXXIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o azylu Čl. LXXIV

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců Čl. LXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. LXXVI

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. LXXVII

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. LXXVIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o poštovních službách Čl. LXXIX

ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna tiskového zákona Čl. LXXX

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o námořní plavbě Čl. LXXXI

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. LXXXII

ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna autorského zákona Čl. LXXXIII

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy Čl. LXXXIV

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna obecního zřízení Čl. LXXXV

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna krajského zřízení Čl. LXXXVI

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. LXXXVII

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. LXXXVIII

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna plemenářského zákona Čl. LXXXIX

ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva Čl. XC

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři Čl. XCI

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů Čl. XCII

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl. XCIII

Přechodné ustanovení Čl. XCIV

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna krizového zákona Čl. XCV

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Čl. XCVI

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ekologickém zemědělství Čl. XCVII

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Čl. XCVIII

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl. XCIX

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. C

ČÁST STÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. CI

ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. CII

ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o silničním provozu Čl. CIII

Přechodné ustanovení Čl. CIV

ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. CV

ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. CVI

ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám Čl. CVII

ČÁST STO ŠESTÁ - Změna energetického zákona Čl. CVIII

ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. CIX

ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků Čl. CX

ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků Čl. CXI

ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o podpoře sportu Čl. CXII

ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. CXIII

ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna exekučního řádu Čl. CXIV

ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže Čl. CXV

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna lázeňského zákona Čl. CXVI

ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. CXVII

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. CXVIII

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna vodního zákona Čl. CXIX

ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna knihovního zákona Čl. CXX

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Čl. CXXI

ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona o státních hranicích Čl. CXXII

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. CXXIII

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o užívání státních symbolů České republiky Čl. CXXIV

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o myslivosti Čl. CXXV

ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o obalech Čl. CXXVI

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. CXXVII

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. CXXVIII

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. CXXIX

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském Čl. CXXX

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna soudního řádu správního Čl. CXXXI

Přechodné ustanovení Čl. CXXXII

ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie Čl. CXXXIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Čl. CXXXIV

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna transplantačního zákona Čl. CXXXV

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků Čl. CXXXVI

ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů Čl. CXXXVII

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. CXXXVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. CXXXIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby Čl. CXL

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Antarktidě Čl. CXLI

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. CXLII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. CXLIII

Přechodná ustanovení Čl. CXLIV

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. CXLV

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochranných známkách Čl. CXLVI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Čl. CXLVII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Čl. CXLVIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Čl. CXLIX

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Čl. CL

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o rybářství Čl. CLI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. CLII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o válečných hrobech a pietních místech Čl. CLIII

ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o dluhopisech Čl. CLIV

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CLV

ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o omezení plateb v hotovosti Čl. CLVI

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. CLVII

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství Čl. CLVIII

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl. CLIX

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Čl. CLX

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. CLXI

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých službách informační společnosti Čl. CLXII

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. CLXIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna správního řádu Čl. CLXIV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna branného zákona Čl. CLXV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití Čl. CLXVI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. CLXVII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti Čl. CLXVIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů Čl. CLXIX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích Čl. CLXX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech Čl. CLXXI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. CLXXII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. CLXXIII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. CLXXIV

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. CLXXV

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o střetu zájmů Čl. CLXXVI

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání Čl. CLXXVII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. CLXXVIII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna stavebního zákona Čl. CLXXIX

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. CLXXX

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů Čl. CLXXXI

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době Čl. CLXXXII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. CLXXXIII

ČÁST STO OSMDESÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CLXXXIV

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění Čl. CLXXXV

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. CLXXXVI

ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o léčivech Čl. CLXXXVII

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí Čl. CLXXXVIII

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související Čl. CLXXXIX

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nabídkách převzetí Čl. CXC

ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Čl. CXCI

ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. CXCII

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Policii České republiky Čl. CXCIII

ČÁST STO DEVADESÁTÁ - Změna zákona o lidských tkáních a buňkách Čl. CXCIV

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. CXCV

ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o auditorech Čl. CXCVI

ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem Čl. CXCVII

ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. CXCVIII

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o platebním styku Čl. CXCIX

ČÁST STO DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Čl. CC

ČÁST STO DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. CCI

ČÁST STO DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících Čl. CCII

ČÁST STO DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o oběhu bankovek a mincí Čl. CCIII

ČÁST DVOUSTÁ - Změna zákona o zákazu kazetové munice Čl. CCIV

ČÁST DVĚ STĚ PRVNÍ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Čl. CCV

ČÁST DVĚ STĚ DRUHÁ - Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů Čl. CCVI

ČÁST DVĚ STĚ TŘETÍ - Změna chemického zákona Čl. CCVII

ČÁST DVĚ STĚ ČTVRTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. CCVIII

ČÁST DVĚ STĚ PÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. CCIX

ČÁST DVĚ STĚ ŠESTÁ - Změna zákona o zdravotnické záchranné službě Čl. CCX

ČÁST DVĚ STĚ SEDMÁ - Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Čl. CCXI

ČÁST DVĚ STĚ OSMÁ - Změna zákona o důchodovém spoření Čl. CCXII

ČÁST DVĚ STĚ DEVÁTÁ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření Čl. CCXIII

ČÁST DVĚ STĚ DESÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. CCXIV

ČÁST DVĚ STĚ JEDENÁCTÁ - Změna zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Čl. CCXV

ČÁST DVĚ STĚ DVANÁCTÁ - Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur Čl. CCXVI

ČÁST DVĚ STĚ TŘINÁCTÁ - Změna zákona o podporovaných zdrojích energie Čl. CCXVII

ČÁST DVĚ STĚ ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. CCXVIII

ČÁST DVĚ STĚ PATNÁCTÁ - Změna zákona o mediaci Čl. CCXIX

ČÁST DVĚ STĚ ŠESTNÁCTÁ - Změna kontrolního řádu Čl. CCXX

ČÁST DVĚ STĚ SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Čl. CCXXI

ČÁST DVĚ STĚ OSMNÁCTÁ - Změna zákona o audiovizi Čl. CCXXII

ČÁST DVĚ STĚ DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon o léčivech Čl. CCXXIII

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ - Změna zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití Čl. CCXXIV

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Čl. CCXXV

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem Čl. CCXXVI

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. CCXXVII

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna katastrálního zákona Čl. CCXXVIII

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o prekursorech drog Čl. CCXXIX

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o směnárenské činnosti Čl. CCXXX

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Vojenské policii Čl. CCXXXI

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o povinném značení lihu Čl. CCXXXII

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti Čl. CCXXXIII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ - Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Čl. CCXXXIV

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o prekurzorech výbušnin Čl. CCXXXV

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zdravotnických prostředcích Čl. CCXXXVI

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví Čl. CCXXXVII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. CCXXXVIII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky Čl. CCXXXIX

Přechodné ustanovení Čl. CCXL

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu Čl. CCXLI

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ukončení důchodového spoření Čl. CCXLII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Čl. CCXLIII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o evidenci tržeb Čl. CCXLIV

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. CCXLV

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o hazardních hrách Čl. CCXLVI

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně státních hranic Čl. CCXLVII

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě Čl. CCXLVIII

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ Změna celního zákona Čl. CCXLIX

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o spotřebitelském úvěru Čl. CCL

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna atomového zákona Čl. CCLI

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Čl. CCLII

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o centrální evidenci účtů Čl. CCLIII

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Čl. CCLIV

ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ - Změna zákona o biocidech Čl. CCLV

ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí Čl. CCLVI

ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST Čl. CCLVII

INFORMACE

183

ZÁKON

ze xxx 9. xxxxxx 2017,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx trestního xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní řád), xx znění xxxxxx x. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx č. 149/1969 Sb., zákona x. 48/1973 Xx., xxxxxx č. 29/1978 Xx., xxxxxx č. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Sb., xxxxxx č. 178/1990 Xx., xxxxxx č. 303/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., zákona x. 115/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Sb., xxxxxx x. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Sb., xxxxxx č. 166/1998 Xx., zákona x. 191/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 77/2001 Xx., zákona č. 144/2001 Xx., zákona x. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 424/2001 Sb., xxxxxx x. 200/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 283/2004 Xx., xxxxxx č. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 45/2005 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 239/2005 Xx., zákona x. 394/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., zákona x. 253/2006 Sb., xxxxxx x. 321/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 345/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 90/2008 Xx., xxxxxx č. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., zákona x. 135/2008 Xx., xxxxxx č. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., zákona x. 457/2008 Sb., xxxxxx x. 480/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 52/2009 Sb., xxxxxx x. 218/2009 Xx., zákona x. 272/2009 Xx., zákona x. 306/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2010 Xx., zákona x. 197/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 219/2010 Xx., xxxxxx x. 150/2011 Xx., xxxxxx č. 181/2011 Xx., zákona x. 207/2011 Xx., xxxxxx x. 330/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Sb., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 459/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 43/2012 Sb., xxxxxx č. 193/2012 Xx., zákona x. 273/2012 Sb., zákona x. 390/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 141/2014 Sb., xxxxxx x. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 150/2016 Xx., xxxxxx x. 163/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 455/2016 Sb., xxxxxx x. 55/2017 Xx., zákona x. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 57/2017 Xx., xxxxxx č. 58/2017 Xx. a xxxxxx x. 59/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx deliktem" xxxxxxx.

2. X §11 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které zní:

"k) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx skutek xxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x přestupku zrušeno,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

3. V §11 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 4 xx slova "x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "l) xxxx x)".

4. V §11 xxxx. 4 xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "l)".

5. X §159x xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

6. V §159x xx xx odstavec 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx též x případě, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx skutek xxxxx xxxx xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůta pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxx být rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx policejní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 se označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

7. X §160 xxxx. 1 xx xxxxx "§159x xxxx. 1 x 3" nahrazují xxxxx "§159x xxxx. 1, 3 x 4".

8. X §171 xxxx. 1 xx xxxxx ", jiný správní xxxxxx" xxxxxxx.

9. X §173 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) jestliže dřívější xxxxxx pro xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno f).

10. X §173 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx podnět příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

11. X §224 xxxx. 1, §255 xxxx. 1 x x §314r xxxx. 5 se xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

12. X §257 xxxx. 2 xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 322/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 444/2011 Sb. x xxxxxx č. 452/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §20x xxxx. x) x x §25x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx".

3. Xxxxxx xxxxxx X xxx: "Xxxxxxxxx".

4. Xxxxxx §25a xxx: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

5. Xxxxxx §25x xxx: "Xxxxxxxxx právnických osob".

6. X §25x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §25x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §25x xxxx. 3 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx", xxxxx "xx xxxxx" xx nahrazují slovy "xxx uložit" x xxxxx "pokuta" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

8. X §25x odstavec 4 xxx:

"(4) Xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx správního xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx již x xxxxxxxxx xxxx ústavu xxxxxxx xxxxxxxx podle §25x.".

9. X §25x xx odstavec 5 xxxxxxx.

10. §25c xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx krajského xxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx znalec (xxxxxxxxx) xxxx ústav xxxxx xxxxxx ze spáchání xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavů xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů poté, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.".

11. X §25x xx slova "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx" xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx č. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Sb., xxxxxx x. 145/2000 Sb., xxxxxx č. 102/2001 Xx., xxxxxx č. 321/2001 Xx., xxxxxx x. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Sb., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Xx., xxxxxx č. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 378/2015 Xx., zákona x. 258/2016 Sb. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

2. X §9 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ustanovení xx xxxxxxx.

3. V §9 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx organizace se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7x odst. 11 x 13.".

4. V §9 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx. Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

5. X §9 xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

6. X §12 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) O xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku rozhoduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Inspektor Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.".

7. X §12 xx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx památkové xxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona č. 146/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 240/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 158/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 307/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 124/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx. a xxxxxx x. 127/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxxxx xxxx xxx: "PŘESTUPKY".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §35 xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

3. X §35 xxxx. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že".

4. V §35 odst. 2 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx".

5. X §35 odstavce 3 xx 5 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx závažným xxxxxxxx, ale opakovaně xxxxxxxxxxxx poškodila při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její část, xxxxx xx dílem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.".

6. V §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na 2 xxxx.".

7. §36 zní:

"§36

(1) Xxxxxxxxx projednává

a) xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §35 odst. 1,

x) xxxxxxx úřad, xxx-xx x přestupek xxxxx §35 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Pokutu xxxxxx x vymáhá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

8. §37 a 38 xx xxxxxxx.

9. V xxxxxxx nad označením §39 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

10. X §39 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že".

11. X §39 xxxx. 1 se xx xxxxx písmene i) xxxxx nahrazuje tečkou x xxxxxxx j) xx xxxxxxx.

12. V §39 xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxxxx xxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx".

13. X §39 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx opakovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx kulturní památku xxxx její xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pracemi.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx archeologické xxxxxxx, xxxxx archeologické xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.".

14. X §39 xx doplňuje xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxx na 2 xxxx.".

15. §40 xxx:

"§40

(1) Xxxxxxxxx projednává

a) obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 1,

x) xxxxxxx úřad, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx orgán, xxxxx ji xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 24 xx xxxxxxx.

16. §41 se zrušuje.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 541/1991 Sb., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 168/1993 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Sb., xxxxxx x. 61/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 150/2003 Xx., zákona x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 157/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 498/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 89/2016 Xx. x xxxxxx č. 264/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxx xxxxxxxxx §40x xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §40x se xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx zní:

"(1) Fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx prováděná hornickým xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kam xx xxxxx zakázán,

b) xxxxxxx poškodí zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, značek x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zákaz xxxxxx, xxxx

x) neoprávněně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jinou xxxx xx xxxxxxx vod xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.

3. V §40x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §40x xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 15&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.".

5. §40x zní:

"§40b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §40x xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad. Xxxxxxxxx xxxxx §40x xxxx. 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Sb., xxxxxx x. 169/1993 Xx., xxxxxx č. 128/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx č. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 206/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., zákona x. 227/2003 Sb., xxxxxx č. 3/2005 Xx., zákona č. 386/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 376/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., zákona x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., zákona x. 184/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona x. 206/2015 Sb., xxxxxx č. 320/2015 Xx., xxxxxx č. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 451/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxxxx xxxxx zní: "XXXXXXXXX".

2. V §44 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

3. X xxxxxxx §44a se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §44x xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §44x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

6. X §44x xxxx. 4 písm. x) xx x) x x §44x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

7. V §44x xx xxxxxxxx 5 zrušuje.

8. §44b x 44x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. X nadpisu §44x xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".

10. X §44d xx odstavce 1 xx 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 20 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 a 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.

11. X §44d xxxx. 1 se xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

12. V §44d xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracích

Čl. XXX

Xxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Sb., zákona x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 18/2004 Sb., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx. a xxxxxx x. 64/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §20 zní: "Xxxxxxxxx".

2. X §20 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že".

3. X §20 se xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx geologické výzkumné xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

b) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x),

x) 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.

4. X §20 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.

5. Xx §20 xx xxxxxx xxxx §20a, xxxxx xxx:

"§20x

(1) Přestupky xxxxx §20 xxxx. 1 projednává xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 2 může xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgán xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 2 jsou příjmem xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx prostředí.".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 84/1990 Sb., o xxxxx shromažďovacím, xx xxxxx xxxxxx x. 175/1990 Sb., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 259/2002 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 294/2009 Xx. x zákona x. 252/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxx §14 zní: "Xxxxxxxxx fyzických osob".

2. Xxxxxx §14x xxx: "Xxxxxxxxx právnických osob".

3. X §14x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §14x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" a xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

5. Xxxxxx §14x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx".

6. X §14x xx xxxxxxxx 1 xx 3 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

7. V §14x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx" a slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

8. V §14x xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x metrologii

Čl. IX

Zákon č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 119/2000 Sb., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 137/2002 Xx., zákona x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 481/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 85/2015 Sb. x xxxxxx č. 264/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx VI xxx: "Xxxxxx x xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx §23 zní: "Xxxxxxxxx".

3. X §23 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že".

4. X §23 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx Xxxx.".

5. X §23 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 135/1994 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., zákona x. 141/2001 Xx., xxxxxx x. 276/2002 Xx., xxxxxx x. 124/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 484/2004 Xx., zákona č. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 183/2008 Sb., xxxxxx x. 403/2009 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 353/2014 Sb. x xxxxxx č. 452/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Nadpis části X xxx: "XXXXXXXXX".

2. §15 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx prodávající xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nabídne, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx, která xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxx úředně xxxxxxxxxx cenu xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx x způsobu jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

d) sjedná xxxx požaduje xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx usměrňování cen xxxxx §6 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx při xxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §6 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §11,

h) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §13 xxxx. 2 xx 11 xxx xxxxxxxxxx xxxxx cenami, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ceně xxxxx §13x.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx určené podmínky xxxxxxxx podle §2 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx nepravdivou xxxxxxxxx.

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx zboží xx cenu, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vyšší, xxx je cena xxxxxxxxxx podle §5 xxxx 6.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. g) xx x), xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) ve xxxx jedno xx xxxxxxxxxxx nepřiměřeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx 3 xxx, xxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xx-xx xxxx nepřiměřeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx majetkového prospěchu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx odstavce 2 xxxx. x).".

4. X xxxxxxx §17 se xxxxx "o xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

5. V §17 xx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

6. X §17 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx".

7. X §17 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx odstavec 2.

8. X §18 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx zvláštních xxxxxxxx12)" xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 12 xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "téhož xxxxxxxx xxxx pokuta".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x vynálezech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 116/2000 Xx., zákona x. 207/2000 Xx., xxxxxx č. 173/2002 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., zákona x. 59/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 221/2006 Sb., zákona x. 378/2007 Xx. x xxxxxx č. 303/2013 Xx., se xx část xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxx zní:

"ČÁST XXXX

XXXXXXXXX

§74x

(1) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 250 000 Kč xxxx xxxxx činnosti.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, lze uložit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(4) Přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx označuje jako xxxx xxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 231/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 544/1991 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 345/1992 Xx., xxxxxx x. 133/1993 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Sb. x xxxxxx x. 227/2009 Xx., se xxxx takto:

1. X §14 xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx:

"(2) Xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx xxxxxxx.

2. X §14 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x České inspekci xxxxxxxxx prostředí x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

Xx. XIII

Zákon č. 282/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxx působnosti x xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 149/2003 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx. x zákona x. 250/2014 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že".

2. X §4 písm. x) xx xxxxx "vlastním xxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §4 xx na xxxxx písmene e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx: "x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx poškodí životní xxxxxxxxx x lesích.".

4. X §4 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx inspekce.".

5. §5 xxx:

"§5

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx spáchán xxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx až xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx opakovaně, xxxxxxxx xx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx, do xxxx spáchání xxxxxxxxxx 12 měsíců.".

6. V §6 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "uložení xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §6 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

8. §8 xxx:

"§8

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x sdružování x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 468/1991 Xx., zákona x. 68/1993 Xx., xxxxxx x. 189/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 296/1995 Xx., xxxxxx x. 322/1996 Sb., zákona x. 340/2000 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 98/2001 Xx., zákona x. 104/2001 Xx., xxxxxx č. 170/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 556/2004 Xx., zákona č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 345/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxx x. 302/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §19x písm. x) xx xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "správní tresty".

2. X §19x odst. 1, §19x xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x v §19x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. V §19x xxxx. 3 x x §19x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx", slova "xx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx" x slovo "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

4. §19l xxx:

"§19x

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxxx pokuty xx xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxx x hnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx podat xxxxxxx xxx jej přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

X zákoně č. 451/1991 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxxx 1992 xxxxxxxxxxx x xxxxxx 116/1992 Xx., zákona x. 254/1995 Xx., xxxxxx x. 422/2000 Sb., xxxxxx x. 147/2001 Xx., zákona č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx. x zákona č. 24/2017 Sb., §13 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxx dosáhnout xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo v xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx xxxx požadovaný xxxx xxxxxx.

(2) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx stanovená xxxxxxxx, xxxxxx xx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nesplňuje xxxxxxxxxxx xxx její xxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Sb., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx č. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx č. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., zákona x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 286/1995 Sb., xxxxxx č. 94/1996 Xx., zákona x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Sb., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Xx., zákona x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx č. 358/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., zákona č. 29/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., zákona č. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., zákona x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., zákona x. 249/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Xx., zákona x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., zákona č. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 477/2001 Xx., zákona x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., zákona x. 86/2002 Xx., zákona x. 119/2002 Sb., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Sb., xxxxxx x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 224/2003 Xx., zákona x. 228/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx č. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., zákona x. 695/2004 Sb., xxxxxx x. 58/2005 Xx., xxxxxx č. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 358/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Xx., zákona č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 191/2006 Sb., xxxxxx x. 212/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 315/2006 Xx., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 130/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Sb., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 351/2011 Xx., zákona č. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Xx., zákona x. 199/2012 Xx., xxxxxx x. 201/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 234/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona č. 308/2013 Xx., zákona x. 309/2013 Sb., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 140/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016, xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx. zákona č. 188/2016 Xx., zákona x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx č. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Sb. x xxxxxx č. 65/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §60 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx pokut" xxxxxxxxx slovy "pokut xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx".

2. V nadpisu xxxxx páté xx xxxxx "SPRÁVNÍ XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

3. X xxxxx páté xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX".

4. V xxxxxxx §61 xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

5. V §61 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.".

6. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §62 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

7. V §62 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení a x §63 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V §62 odst. 4 x v §63 xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu".

9. X §62 odst. 4 xxxx. x) xx x) a v §63 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx slova "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. X §62 xx xxxxxxxx 5 včetně poznámky xxx xxxxx č. 40 zrušuje.

11. V §63 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.".

12. §63x xx xxxxxxx.

13. V §64 xx xxxxxxxx 1 xx 3 a 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx označují jako xxxxxxxx 1 x 2.

14. V §64 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx slovem "Přestupky".

15. X §64 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.

16. X §71 odst. 2 xxxx první xx xxxxx "řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících fyzických xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x" xxxxxxx a xxxx xxxxx se xxxxxxx.

XXXX SEDMNÁCTÁ

Změna zákona x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 529/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 221/2006 Sb. x zákona x. 303/2013 Xx., xx xx §17 xxxxxx xxxx §17x, xxxxx xxx:

"§17x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx chráněnou xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 250 000 Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx uložit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxx x. 592/1992 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Xx., zákona x. 48/1997 Sb., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 93/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 69/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 49/2002 Xx., zákona x. 420/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Sb., xxxxxx č. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., zákona x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 256/2014 Xx., xxxxxx č. 200/2015 Xx., xxxxxx č. 128/2016 Sb. x xxxxxx x. 24/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx §23a xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. X xxxxxxx §23b xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §23x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §23x odst. 1 xxxx. x) xx xxxx "§7 xxxx. 6" xxxxxxxxx textem "§7 xxxx. 5".

6. X §23x xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do".

7. V §23x xxxx. 2 xxxx. a) xx x) se slova "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §23c xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x přestupkům".

9. X §23x xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

10. X §23x odst. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx policii

Čl. XXX

Xxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 67/1993 Sb., zákona x. 163/1993 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., zákona x. 153/1995 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 494/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. V §2 xxxx. x) xx slova "x xxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §7 xxxx. 1 se xxxxx "xx xxxx xxxxxxx xxxxxx" zrušují.

3. X §10 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

4. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxxxxx deliktu" zrušují.

5. X §12 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

6. X §12 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".

7. X §17a xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx na xxxxx".

8. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §27x xxx: "Xxxxxxxxx".

9. X §27x odst. 1 se slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. X §27x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

11. §28x xxx:

"§28x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §27x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.".

12. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14, 15 x 22 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x účetnictví

Čl. XX

Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 69/2007 Sb., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 348/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 304/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 410/2010 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. a zákona x. 462/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §37 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §37a xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

3. X §37 xxxx. 4 xxxxxx xxxx ustanovení zní: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do xxxx".

4. V §37a xxxx. 4 písm. x) xx x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §37xx xxxx. 2 xx xxxxx "správním deliktu" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

6. §37xx zní:

"§37ab

Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXI

Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Sb., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Sb., xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx č. 152/2007 Xx., zákona č. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Sb., zákona x. 326/2009 Sb., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Sb., zákona x. 220/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., xxxxxx č. 366/2011 Xx., zákona č. 367/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 136/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 251/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 213/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx č. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Sb. x xxxxxx x. 148/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §5 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "xx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení" xxxxxxxxx xxxxx "proti xxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

2. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxx 10 xxxxxxx.

3. X §37 xx xx konci odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která zní: "xxxxxxxxx xxxxx písmen x) až c) xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.".

4. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"ČÁST XXXX

XXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) se xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx místo xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 písm. x),

x) nesdělí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §51 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesdělí xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §52 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §121, xxxx

x) poruší xxxxxxxxx mlčenlivosti podle §14 odst. 1 xxxx druhé, §122 xxxx §122a.

(2) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx správou x určeném xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx opatřením x xxxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti uvedené x §48.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxx bezplatné sdělení xxx xxxxxxx uvedené x §11 odst. 1,

x) se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 1,

d) v xxxxxxx s §35x xxxx. 3 nepodá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznam x xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx nárok na xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedených v §35x xxxx. 4 xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §35x xxxx. 5,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §36a xxxx. 2 a x §37 xxxx. 1 až 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxx §37 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 2, 3 xxxx 7 nebo xxxxx §40 xxxx §42,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x §37 odst. 7 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §39x xxxx. 1 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38, xxxxxxxxxxxx xxx stanoveným xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40, 42 nebo xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx §83 xxxx. 2, nebo

l) nepodá xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx §41 xxxxxxxxxx způsobem xxxx ve stanovené xxxxx.

(4) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xx výzvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dokladů zaměstnavatele xxxx potvrzení xxxxx xxxxx §35x xxxx. 6, xxxx

x) v xxxxxxx x §35a xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vlastní náklady xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neprovede xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 písm. x) xxxx xx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx v §16 xxxx. 3,

x) nezpracuje xx xxxxxx lékařské xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 písm. x) xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 písm. x) xxxx je nesdělí xx xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 3,

x) neumožní xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx uvedené x §16 xxxx. 3,

x) neposkytne poživateli xxxxxxx součinnost podle §116x xxxx. 2,

f) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důchod nebo xxx nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxx podle §116d xxxx. 3 xxxx. x),

x) neuloží xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §116d xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důchodu xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116x xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx nevrátí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxx §116x xxxx. 3 xxxx. d).

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx odstavce 2,

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), h), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) x c) xxxx odstavce 5 xxxx. a) xx x),

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), nebo

e) 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až g), x) x j) xxxx odstavce 4 xxxx. x).

§54x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 3 xxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx který xx stanovena xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx alespoň 100&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká nejpozději 5 let od xxxx spáchání; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 7 xxx xx xxxx spáchání.

(2) Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx v §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) x x), jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činnou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podle §7 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x), xxx-xx o xxxxxxxxx spáchaný fyzickou xxxxxx,

x) sídlem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx řízení, věc xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx již xxxxxxx zjištění xxxxxx x upozornění osoby xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx této xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx.".

5. V §104a xx xxxxx "o xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x přestupcích".

6. V §104x xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "x xxxxxx xxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou" nahrazují xxxxx "x přestupku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

7. X §109 xx xxxxx "x xxxxxx stupni" xxxxxxx.

8. §121 zní:

"§121

Fyzické xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, xxxx k xxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 9 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x posuzování podle §8 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

9. V §122 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

10. X §122a xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx označení odstavce 1.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 123/1998 Xx. x zákona x. 100/2001 Sb., §28 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§28

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) při xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §19.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxx projednávají xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona č. 439/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 433/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 287/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., zákona x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx č. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx č. 254/2012 Xx., zákona č. 396/2012 Sb., zákona x. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Sb., xxxxxx x. 219/2015 Xx., zákona x. 220/2015 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 258/2016 Xx., zákona x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx. x xxxxxx č. 368/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §34 odst. 2 xxxx. x), §36c xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §36x xxxx. 2, §36x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §36x xxxx. 4 až 8, §36d odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §36d xxxx. 2, §36x odst. 3 a 4 xxxxxxxx částech ustanovení, §36x odst. 1 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §36f xxxx. 1 x 2, §36f xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §36x odst. 4 x 5, §36x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §36h xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "přestupku".

2. Nadpis xxxxx xxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §36x xx doplňují slova "xxxxxxxxx osob".

4. X xxxxxxxxx xxx označením §36x x 36x x v nadpisech §36x x 36x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

5. X §36x xxxx. 9, §36x xxxx. 5, §36x xxxx. 6, §36x xxxx. 2 x x §36x odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znějí: "Za xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx do".

6. X §36x xxxx. 9 xxxx. a) až x), §36d xxxx. 5 písm. x) x x), §36e xxxx. 6 xxxx. x) až e), §36x odst. 2 xxxx. x) xx x), §36h xxxx. 4 xxxx. x) xx x) x x §38x odst. 2 xxxx. t) xx slova "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §36x xxxx. 9 xxxx. x) xx x) x x §36x xxxx. 6 xxxx. x) a e) xx xxxxx "xxxxx xx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

8. X §36x xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxx uložit xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

9. §36x xx xxxxxxx.

10. V §36x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

11. X §36x xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 4.

12. X §36x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

13. X §38d odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správní xxxxxx".

14. X §38xx xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

15. X §38x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "závažné xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny

Čl. XXXX

Xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 347/1992 Xx., xxxxxx č. 289/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/1997 Xx., xxxxxx č. 16/1997 Xx., xxxxxx x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 100/2004 Sb., xxxxxx x. 168/2004 Xx., xxxxxx x. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., zákona x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 291/2009 Sb., zákona x. 349/2009 Sb., xxxxxx x. 381/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 175/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx. a xxxxxx x. 123/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §77 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx pokuty xx" xxxxxxxxx xxxxxx "projednávají" x xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §" se zrušují.

2. X §80 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx právnickým x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ochraně xxxxxxx x krajiny" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx x xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx".

3. X §81 odst. 7 xxxxxxx x) xxx:

"x) projednat xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 42 xx xxxxxxx.

4. X xxxxxxx §87 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

5. V §87 odst. 1 xx 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx: "Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx".

6. X §87 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.

7. X §87 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 projednává orgán xxxxxxx přírody.".

8. Xxxxxx §88 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx osob".

9. V §88 xxxx. 1 x 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

10. X §88 xx xx odstavec 2 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 3 a 4, které znějí:

"(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Přestupky podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xx označují jako xxxxxxxx 5 xx 8.

11. X §88 xx xxxxxxxx 5 xx 8 xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxx a xxxxx Xxxxxxxxx kříže x x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 126/1992 Sb., x xxxxxxx znaku x xxxxx Červeného xxxxx x x Xxxxxxxxxxxxxxx červeném xxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 261/2000 Xx. a xxxxxx x. 375/2011 Xx., xx mění takto:

1. X §2 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoprávněně xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §1.".

2. X §2 se xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který zní:

"(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx něž xx vztahují Ženevské xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 5.

3. X §2 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

4. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 229/1992 Sb., x komoditních burzách, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 105/1995 Xx., xxxxxx x. 70/2000 Xx., xxxxxx x. 285/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 247/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxx č. 407/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §33 odst. 4 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx trestu".

2. X xxxxxxx části xxxxx xx xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

3. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §36 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. X §36x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §36x xxxx. 2 xx 8 x x §36x xxxx. 9 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §36x xxxx. 10 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

6. §36x xxx:

"§36x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxx podle §36a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu.".

Poznámka xxx čarou x. 20 xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 162/1993 Xx., zákona x. 193/1994 Xx., zákona x. 243/1997 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 30/1998 Xx., xxxxxx x. 77/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 77/2006 Xx., zákona x. 312/2008 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx., zákona č. 308/2011 Xx. a xxxxxx č. 359/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §22 xxxx. 1 písm. x) se slova "x správních deliktů" xxxxxxx.

2. X §24x xxxx. 4 x 5, §25 xxxx. 1 x x §28x xxxx. 7 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

4. X nadpisu §27 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

5. X xxxxxxx §27a xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

6. X §27a xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27x xxxx. 6 x 7, §27x xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §27x xxxx. 9, §27x xxxx. 10 až 13 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27x xxxx. 14 a 15, §27x xxxx. 16 xxxxxx xxxxx ustanovení, §27x xxxx. 17 xx 19, §27x xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27b odst. 3, §28a xxxx. 7 x x §28x odst. 5 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X §27a xxxx. 20 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

8. X §27x xxxx. 20 xxxx. x) xx x), §27x odst. 21, §27x odst. 1 písm. x) x c), §27x xxxx. 2 xxxx. x), §27x xxxx. 3, §27c odst. 1, §28a xxxx. 7 a x §28x xxxx. 5 xx slova "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X xxxxxxx §28 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

10. X §28 xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 8 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 3.

11. X §28 odst. 1 xxxx xxxxx xx slova ", xxx-xx x xxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x byl-li xxxxxxx xxxxxx touto činností xxxx v xxxxxxxxxxx x xx spáchán" xxxxxxx.

12. V §28 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

13. X §28 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx", slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx, slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "přestupků" a xx větě xxxxx xx slova "v xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x slova "správní xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. X §28 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České republiky

Čl. XXXXXX

X xxxxxx č. 279/1992 Sb., x některých dalších xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx funkcí obsazovaných xxxxxxxxxxx nebo jmenováním xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 555/1992 Xx., xxxxxx x. 256/1995 Sb., xxxxxx x. 424/2000 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx. x xxxxxx x. 24/2017 Sb., xx xx §10c xxxxxx xxxx §10x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§10x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx, xxxxx xx učinit xxxxxx xxxxxxxxxx x požadovaných xxxxxxxxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zatají.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vůči xxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx funkce, nebo

b) xxxxxxx stanovená opatření, xxxxxx xx, xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx funkci, nesplňuje xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.".

ČÁST XXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1996 Xx., xxxxxx č. 48/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 351/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona č. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Sb., zákona x. 109/2014 Sb., xxxxxx x. 256/2014 Xx., zákona x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 128/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 24/2017 Xx., xx mění takto:

1. Xxxxxx xxxxx šesté xxx: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxx §22x xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

3. X xxxxxxx §22x xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §22x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §22x xxxx. 1 písm. x) se text "§19 xxxx. 3" xxxxxxxxx textem "§19 xxxx. 2".

6. V §22x odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx".

7. X §22x xxxx. 2 písm. x) až x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §22x xx xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

9. V §22f xx xxxxxxxx 1 xx 3 a 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

10. X §22x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Přestupky".

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 98/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., zákona x. 167/2008 Sb., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 402/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 41/2015 Xx. a xxxxxx x. 184/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §15 xxxx. x) x x §16x xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §20 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

4. X xxxxxxx §20x xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx slovem "Přestupky".

5. X §20x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx částech ustanovení xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V §20a xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

7. X §20x xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x x §20x xxxx. 5 se slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. Xxxxxx §20x zní: "Společné xxxxxxxxxx x přestupkům".

9. X §20b xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx odstavce 5.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o užitných xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 478/1992 Sb., o užitných xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 221/2006 Xx. x xxxxxx č. 303/2013 Xx., xx xx §20 vkládá xxxx §20a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§20x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoprávněně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 250&xxxx;000 Xx xxxx xxxxx činnosti.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Přestupek podle xxxxxxxx 1 projednává xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx projednat xxxxxxxx xx místě.".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 539/1992 Sb., x puncovnictví x zkoušení drahých xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 19/1993 Sb., xxxxxx č. 127/2003 Xx., xxxxxx x. 157/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx XX xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §43 xxxx. 1 x 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx".

3. X §43 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

b) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

d) 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) xxxxxx majetkový xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu.".

Poznámka pod xxxxx x. 12 xx xxxxxxx.

4. §44 xxx:

"§44

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Puncovní xxxx.".

5. X §45 xxxx. 1 až 3 xx xxxxx "Xxxxxx za xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X §45 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxx úřad uloží x tomu" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx x xxx".

7. X §45 xxxx. 2 xx slova "xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "se mohou xxxxxxxx x xxxx xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "obchodníci".

8. X §45 odst. 3 xx xxxxx "xxxxx Xxxxxxxx úřad x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx x xxxxx".

9. X §45 xx odstavec 4 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 293/1993 Xx., xxxxxx x. 169/1999 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 460/2000 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona č. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 357/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 157/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 58/2017 Sb. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Fyzická xxxxx, která není xxxxxxxxxxxx, není xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služební xxxxxxxxxx příslušníka, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx služebním xxxxxxxxxxxx zaměnitelné.".

2. X §10 xxxx. 3 xx slova "správní xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

3. X poznámce xxx xxxxx x. 5 xx xxxxx "§15 x 18 xxxxxx XXX x. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§48 x 53 xxxxxx č. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich".

4. X §13x odst. 2 xxxx. a), x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. Xx §25 xx vkládá xxxx §25x, který zní:

"§25a

(1) Xxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přístupném xxxx služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.".

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákona x. 153/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., zákona x. 365/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona č. 24/2017 Xx. a xxxxxx č. 99/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xx xxxx "(§22)" xxxxxxxxx xxxxx "(§25x x 25d)".

2. §22 xx včetně xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx č. 21 x 22 xxxxxxx.

3. X §22x xxxx. 3 se text "§22" xxxxxxxxx xxxxx "§25x nebo 25x".

4. X §25 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx částech ustanovení xx xx slova "§2 xx 24" xxxxxxxx slova "x §25x xx 25x".

5. Xx §25b se xxxxxxxx xxxx §25x xx 25x, které xxxxxx nadpisu xxxxx:

"Xxxxxxxxx

§25x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 1

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přehled x xxxxxxxx x výdajích,

2. xxxxxxxx skutečnost, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. nepředloží xxxxxxxx x xxxxxx daně x příjmů xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx platby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nepředloží xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2,

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §20x xxxx. 1,

x) neuschovává xxxxxx záznamy x xxxxxxx potřebných pro xxxxxxxxx a odvod xxxxxxxxxx xxxxx §22c, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

§25x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nevede xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx použila xxx přepočet příjmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxx měnu xxxxx §5 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx účtárna xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx pojistného xxxxx §10,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pojistné xxxxx §11,

x) v xxxxxxx x §15x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx vydávaném xx xxxxxxx §15x xxxx. 3, zda xx zaměstnanec účasten x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spoření,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22x, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

§25x

(1) Xxxxxxxxx doba xxxx 3 xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, odpovědnost za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxx spáchání.

(2) Xxxxxxx xxxxx, aniž xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podezřelé xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xx zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezidobí již xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx následku xxxxx k xxxxxxx xxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx poškozený.

(4) Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, postupuje se xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx.

§25x

Xxxxx tento zákon xxxxxxxxx jinak, okresní xxxxxx sociálního zabezpečení

a) xxxxxxxxx o přestupcích xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x vymáhají xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).".

ČÁST XXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Sb., zákona x. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Sb., xxxxxx č. 176/2002 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Sb., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 117/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx. x xxxxxx x. 145/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §21x xxxx. 3 se xxxxx "x správních xxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. Xxxxxx §21e xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §21x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §21x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek" x xxxxx "se xxxxx pokuta" xx xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx pokutu".

5. V §21x xx xxxxxxxx 3 xx 5 x 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

6. X §21e xxxx. 3 xx xxxxx "Správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupek" x slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXVI

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx č. 40/1995 Xx., zákona x. 104/1995 Sb., zákona x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona č. 64/2000 Xx., zákona x. 145/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 452/2001 Sb., xxxxxx č. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 227/2003 Xx., zákona č. 277/2003 Sb., xxxxxx x. 439/2003 Sb., xxxxxx č. 119/2004 Xx., zákona x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 217/2004 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Xx., xxxxxx č. 36/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 293/2009 Sb., zákona x. 298/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 28/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 211/2011 Xx., zákona x. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 238/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 476/2013 Xx., xxxxxx x. 356/2014 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Xx. a xxxxxx x. 188/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §24 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §24 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §24 xxxx. 2 xx 6, §24 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §24 xxxx. 8, §24 odst. 9 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §24 xxxx. 10 x 11, §24 xxxx. 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §24 xxxx. 13 x x §24x odst. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §24 xxxx. 14 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "správní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

4. V §24 xxxx. 14 xxxx. x) xx e) x x §24b xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §24 xx xxxxxxxx 15 xxxxxxx.

6. X §24x xxxx. 2 xx věta xxxxx zrušuje.

7. X xxxxxxx nad xxxxxxxxx §24x se slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

8. X §24x xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

9. X §24x xxxx. 1 xx slova "Správní xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx".

10. V §24x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", s xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx".

11. V §24x xxxx. 2 xx xxxx druhá x xxxxx zrušují.

12. X §24x se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) X přestupků xxxxx §24 xxxx. 5, 6 x 8 xxxxx xxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x České xxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx č. 60/1993 Xx., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 442/2000 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 278/2001 Xx., xxxxxx x. 482/2001 Xx., zákona x. 127/2002 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx 285/2009 Xx., xxxxxx č. 295/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 41/2011 Xx., zákona x. 92/2011 Sb., xxxxxx x. 136/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx. x xxxxxx x. 258/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §44 xxxx. 2 písm. x) se slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §44 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "správních deliktech x" xxxxxxx.

3. X §45x xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupků xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx".

4. X §45x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx projednání xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jiného zákona xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx podle těchto xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písmen x) xx x),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx věcí,

d) počtu xxxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx,

x) počtu pravomocných xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx vinným ze xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) celkové xxxx uložených pokut,

g) xxxxx pravomocných xxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jakými o xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

5. Nadpis xxxxx jedenácté zní: "XXXXXXXXX".

6. V xxxxxxx §46 xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

7. X xxxxxxx §46a xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. X §46x xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §46x xxxx. 3 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx".

10. V §46x xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. §46x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§46x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

12. §46x včetně xxxxxxx xxx:

"§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxxx, který byl xxxxx xxxxxx, způsobu xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činu xxxxxx, xx účelu, xxxxx xx xxxx xxxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx dosaženo nebo xxx xxx dosáhnout xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx věci xxxxx xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; ustanovení zákona xxxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx vyrozumění x xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx který xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx horní hranice xx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx poškozeného.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušná Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx xx xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Nemá-li xxxxxxxxx úřední osoba xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, musí mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.".

13. Xx §46x se xxxxxx xxxx §46f, který xxx:

"§46x

Xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx placení hledí xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx úřad.".

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 96/1993 Sb., x stavebním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 423/2003 Sb., xxxxxx č. 292/2005 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., zákona x. 104/2016 Xx., zákona x. 258/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 461/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §6 odst. 1 xxxx. k) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §16a zní: "Xxxxxxxxx".

3. X xxxxxxxxx §16x a 16xx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §16x xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v §16xx xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §16a xxxx. 4 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx".

6. X §16x xxxx. 4 písm. a) xx x) x x §16xx xxxx. 2 se slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §16xx xxxx. 2 xx slova "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

8. §16x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle §16x xxxx. 1 x 2 a §16xx xxxx. 1 xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16x xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

XXXX TŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 256/2000 Xx., xxxxxx č. 419/2004 Xx., zákona x. 174/2007 Sb., xxxxxx x. 151/2010 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb. x xxxxxx č. 51/2016 Xx., §7 xxx:

"§7

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoprávněně xxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xx Správa xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx Xxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 3 xx xxxxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxx obchodu x vojenským materiálem

Čl. XX

Xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx obchodu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 310/2002 Xx., xxxxxx x. 357/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 220/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 248/2011 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §23b odst. 1 se slova "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

2. V §23x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: "PŘESTUPKY".

4. X xxxxxxx §25 xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. X §25 xxxx. 1 a x §25 odst. 2 až 7 xxxxxxxx částech ustanovení xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

6. V §25 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx d),

b) 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 písm. a) xxxx b), odstavce 4, xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxxxxx 6 nebo 7.".

7. §26 a 27 xx xxxxxx nadpisů xxxxxxx.

8. §27x xxxxxx xxxxxxx zní:

"§27a

Společná ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 4 xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx od jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona projednává

a) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4, §25 xxxx. 5 xxxx. x) x c) a §25 xxxx. 6 x 7, nebo

b) xxxxx xxxxx správy, xxx-xx x přestupky xxxxx §25 xxxx. 5 xxxx. x).

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx podle §25 odst. 1 x §25 xxxx. 3 xxxx. c) x x) xx xxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx o penzijním xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona č. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 36/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 99/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx x. 340/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jedenácté xxx: "PŘESTUPKY".

2. X xxxxxxx §43x se xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

3. X xxxxxxx §43x se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §43x xxxx. 1, §43x xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §43x odst. 4 xx 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §43x xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxx xx 5 000 000 Xx.".

6. X §43x xx xxxxxxxx 1, 4, 5 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 3, 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

7. X §43x odst. 1 xx věta xxxxx zrušuje.

8. X §43x odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x slova "x prvním xxxxxx" xx zrušují.

9. V §43x xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. X §43x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 5 písm. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 3 xxxx. x)" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "přestupek".

XXXX ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxx x. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 80/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx. a xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §8 zní: "Xxxxxxxxx".

2. V §8 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §8 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedodržení xxxxx x xxxxxx xx dobu xxxxxxx xx xxxxx podle §7 xxxx. 5.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

4. V §8 xxxx. 6 xx slova "xxxxxxxx 3 a 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 3 až 5".

5. X §8 se xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxxx.

6. §8x xxx:

"§8x

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokuty xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 6x xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2000 Xx., xxxxxx x. 186/2001 Xx., zákona č. 319/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 380/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 257/2013 Xx. a xxxxxx x. 298/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "závažném nebo xxxxxxxxxx porušení xxxxxxx xx xxxxx zeměměřictví2)," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2 xx xxxxxxx.

2. Nadpis xxxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxxx".

3. X §17x xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že".

4. V §17x xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "způsobilá".

5. X §17x odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx odstavce 1".

6. X §17a xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxx pokutu xx 250&xxxx;000 Xx.".

7. X §17x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx doba x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 činí 3 roky. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx.".

8. X §17a xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12c xxxxxxx.

9. §17x xxx:

"§17x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výsledky zeměměřických xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu,

b) nepředloží xx vyzvání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, popřípadě x využití xxxxxxxxxxx xxxx dokumentace skutečného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bodových xxxx xxxxxx zeměměřictví x xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nedodržuje podmínky xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úředního oprávnění, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx zeměměřické činnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx Zeměměřický xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x objektech xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxx xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 činí 5 xxx. Byla-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 8 xxx xx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 se xxxxxxx.

10. X §17x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx přestupku" x slova "xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

11. X §17x xx odstavec 2 zrušuje x xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x dráhách

Čl. XXXX

Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx., zákona x. 23/2000 Sb., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 77/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 144/2002 Xx., zákona č. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona č. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 181/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 377/2009 Xx., zákona x. 194/2010 Xx., zákona x. 134/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 180/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 319/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Poznámka xxx xxxxx x. 6j xxx:

"6x) Xxxxx č. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

2. Nadpis xxxxx xxxx zní: "XXXXXXXXX".

3. V xxxxxxx §50 se doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

4. X nadpisu xxx xxxxxxxxx §51 se xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx slovem "Přestupky".

5. X §51 xxxx. 1 xx 7 xxxxxxxx částech ustanovení, §52 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §52 xxxx. 4 x 5, §52 xxxx. 6 xx 8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §52 xxxx. 9 xx 11 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §51 odst. 8 x v §52 xxxx. 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx".

7. X §51 xxxx. 8 písm. x) xx x), §51 xxxx. 9, §52 xxxx. 12 xxxx. x) x x) x v §52 xxxx. 13 se xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. §52x xxxxxx nadpisu xxx:

"§52x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x výjimkou

a) xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx,

x) přestupků xxxxx §51 xxxx. 4 xxxx. h) xx x), §51 xxxx. 5 xxxx. g), §51 xxxx. 7 x §52 xxxx. 7, xxxxx projednává Xxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 6, dopustí-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obecní xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Přestupky xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. c) xx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, který je xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8e xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XLV

Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx znění zákona x. 126/2003 Sb., xxxxxx č. 253/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona x. 345/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 193/2012 Xx., zákona x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §16x xxxx. 2 xxxxxxx x) xx x) xxxxx:

"x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx pachatele xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,".

2. V §16x xxxx. 2 písmeno x) zní:

"e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,".

3. V §16x xxxx. 2 xxxxxxx j) xxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxx služební xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vydání x xxxxxxxxx číslo příkazového xxxxx,".

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o neperiodických xxxxxxxxxxx

Xx. XLVI

V xxxxxx č. 37/1995 Sb., x neperiodických xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx. a xxxxxx x. 142/2012 Sb., §5 xxx:

"§5

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx veřejně šíří xxxxxxxxxxxxx publikaci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx neperiodické xxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) nezajistí, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx výtisky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 15 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) 25&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x).

(4) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxx xxxx místem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 8 xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., zákona x. 256/2001 Sb., xxxxxx x. 138/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 132/2003 Xx., xxxxxx x. 217/2004 Xx., zákona x. 326/2004 Sb., zákona x. 480/2004 Xx., xxxxxx x. 384/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 25/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2007 Xx., zákona č. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx č. 296/2008 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 132/2010 Sb., xxxxxx č. 28/2011 Xx., zákona č. 245/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 202/2015 Xx., xxxxxx č. 180/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Xx. x xxxxxx x. 66/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx označením §8 xxx: "Přestupky".

2. X §8 se xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

3. X §8x xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §8x xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §8a xxxx. 5 xxxx. x) až x), §8x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §8x odst. 6 xxxx. x) xx x), §8x odst. 7 úvodní části xxxxxxxxxx, §8x xxxx. 7 písm. x) xx x), §8a xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §8a xxxx. 8 xxxx. x) xx x) x x §8x xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §8a xxxx. 5 až 8 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "se xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

6. X §8x xx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.

7. V §8x xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

8. X §8x xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" a slova "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

9. V §8x xx xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 34 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

10. X §8b xxxx. 2 xx věty xxxxx x druhá xxxxxxx x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "pokut xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx".

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x úvěrních družstvech

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 406/2001 Xx., xxxxxx x. 212/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona č. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., zákona x. 230/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 333/2014 Sb., xxxxxx č. 219/2015 Xx., zákona č. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 258/2016 Xx. x xxxxxx č. 301/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §22 odst. 2 xxxx. t), §27x xxxx. 4 písm. x) až e) x x §27x xxxx. 5 xxxx. x) až f) xx slova "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. Nadpis xxx xxxxxxxxx §27x xxx: "Xxxxxxxxx".

3. V xxxxxxx §27x xx doplňují xxxxx "fyzických xxxx".

4. X xxxxxxxxx §27x x 27x xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

5. X §27x odst. 1 až 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §27x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §27x xxxx. 2 xx 4, §27x xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení x x §28x xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §27x xxxx. 4 x x §27x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do".

7. X §27x odst. 4 xxxx. d) a x) x x §27x xxxx. 5 xxxx. x) až x) xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

8. X §27x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) nebo x) lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

9. §27x xx xxxxxxx.

10. X §27xx xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

11. X §27ea xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 4.

12. X §27xx xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

13. X §27xx xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2 xxxx 3".

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 81/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona č. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 154/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Xx., zákona x. 275/2012 Xx., zákona x. 250/2014 Sb. x zákona x. 243/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §4 odst. 1 xxxx. k) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. Xxxxxx nad označením §25 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §26 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §26 odst. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xx uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

5. X §26x xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 a 6 zrušují a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

6. X §26x xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

7. X §26a xxxx. x) a x) xx slova "xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, ve xxxxx xxxxxx č. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 118/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 327/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 187/2014 Xx. a xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

2. X nadpisu §43 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. V §43 odst. 15 xxxx. x) x x §43 odst. 17 se xxxxx "x blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

4. X §43 xxxx. 17 xx xxxxx "X xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx na xxxxx".

5. V nadpisu §44 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X §44 odst. 1 x 2 úvodních xxxxxxx ustanovení, §44 xxxx. 3, §44 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §44 xxxx. 5, §44 xxxx. 6 až 8 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §44 xxxx. 9, §44 xxxx. 10 xxxxxx části xxxxxxxxxx a x §44 xxxx. 11 xx 15 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

7. X §44 xxxx. 16 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Za xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx".

8. X §44 xxxx. 16 xxxx. x) xx e) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. §45 xxx:

"§45

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxx správa, xxxx

x) xxxxxx živnostenský úřad, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 12 xxxx 13, xx-xx xxxxxx pachatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře xxxx xxxxxxxx agentury.

(2) Xxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxx xxxxxxx vybírá x vymáhá celní xxxx.".

10. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xx zrušuje.

ČÁST XXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 117/1995 Sb., o státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Sb., xxxxxx č. 242/1997 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 125/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., zákona x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona č. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona č. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákona x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx č. 362/2009 Xx., zákona č. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 331/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx č. 253/2014 Xx., xxxxxx č. 332/2014 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 137/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Sb., zákona x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 98/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. X §54x xxxx. 1 xx xxxxx "byla xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxx jednomu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx" x xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxx xxxxxxxxx trestu".

2. X §54x xxxx. 2 xx slova "xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "byl xxxxxx správní xxxxx" x slova "x xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

3. X §54x xxxx. 3 se slova "xxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxx xxxxxxxxx trestu".

4. X §54x xxxx. 4 xx slova "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx pravomocným rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx trest".

5. X §54x xxxx. 5 se slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx trestu" x xxxxx "xxxx sankci" xx nahrazují slovy "xxxxx xxxxxxx xxxxx".

6. Xxxxxxxx pod čarou x. 62 se xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx pod xxxxx.

7. X části čtvrté xxxxx xxxxx nadpis xxxx čtvrtého xxx: "Xxxxxxxxx".

8. X části xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se x nadpisu xxxxxx 1 xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

9. X §65x xxxx. 2 xx písmeno a) xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje označení xxxxxxx x) x xxxxx "xxxxxxxxx xx" xx nahrazují slovy "xx xxxxxxxxx".

10. X xxxxx xxxxxx hlavě xxxxx x xxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx 2 xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

11. X §65x xxxx. 1 a 2 xx slova "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

12. X §65x xxxx. 3 a x §65c xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "správní xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

13. V §65c xx xxxxxxxx 1 xx 4 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

14. X §65x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správních xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

15. X §65x odst. 1 xxxx. b) se xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

16. X §65c xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.

XXXX PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna xxxxxxx zákona

Čl. XXX

Xxxxx č. 289/1995 Sb., x lesích x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Sb., xxxxxx x. 67/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2003 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 501/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 280/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Sb. x xxxxxx x. 62/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §39 odst. 2 xxxxxxx b) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 tohoto zákona,".

Poznámka xxx xxxxx x. 24 se xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.

2. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx xxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

3. X části xxxxx hlavě xxxxxx xx x nadpisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

4. X §53 xxxx. 1 úvodní část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx".

5. V §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "bez xxxxxxxx xxxxxxxxx".

6. X §53 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu do

a) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).".

7. X §53 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.

8. X xxxxx xxxxx xxxxx páté xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

9. §54 xxx:

"§54

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxx škody na xxxx a ohrozí xxx plnění jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti x xxxx nepovolené xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin použitého x xxxxx obnově xxxx x k xxxxxxxxxxx,

x) zneužije xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx evidence xxxx xxxxxxxxxxxxx lesů, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx bez rozhodnutí x xxxxxxx pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx lesa,

b) xxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx jinou těžbu x rozporu x xxxxx zákonem, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 m3 xx 1 xx xxxx xx kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx lesů xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx než 80 let, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx lesa, především xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx do

a) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.".

10. §55 xx xxxxxxx.

11. V xxxxxxx §56 se xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x přestupkům".

12. X §56 xx xxxxxxxx 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

13. X §56 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx x §55" xxxxxxx.

14. X §56 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává x pokuty xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.".

15. V §57 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx §55" xxxxxxxxx xxxxx "pokuty podle §54".

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 91/1996 Sb., o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 244/2000 Xx., xxxxxx č. 147/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 21/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Sb., xxxxxx x. 214/2007 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 33/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx. x xxxxxx č. 279/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §19x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Přestupky".

2. X §19x xxxx. 1, §19x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §19x xxxx. 3 se xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §19a xxxx. 4 úvodní část xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

4. V §19x xxxx. 4 xxxx. a) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

5. V xxxxxxx §19x xx xxxxx "ke xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x přestupkům".

6. X §19x xx odstavce 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.

7. X §19x xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

8. X §19c odst. 2 xx věta xxxxx zrušuje.

ČÁST XXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x ochraně xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 97/1996 Sb., x ochraně xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 68/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 322/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx. x zákona x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §8 zní: "Xxxxxxxxx".

2. X §8 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "protiprávního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx".

4. X §8 xxxx. 2 xxxx. a) až x) xx xxxxx "xx" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §8 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx" zrušuje.

6. X §8 se xxxxxxxx 3, 4, 6 x 8 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 19 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

7. X §8 xxxx. 3 xx xxxxx "Protiprávní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 102/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Xx., xxxxxx č. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 358/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 97/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 347/2009 Sb., zákona x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 288/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., zákona č. 64/2014 Xx., zákona x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 309/2016 Xx. x xxxxxx x. 370/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. X §38d xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxx x zahájení xxxxxx x správním xxxxxxx" zrušují.

2. X §40 xxxx. 2 xxxx. i), §40 xxxx. 4 xxxx. x), §40 xxxx. 9 a x §43 odst. 6 xx slova "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X §40 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. Nadpis xxx xxxxxxxxx §42a xxx: "Přestupky".

5. X xxxxxxx §42a xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

6. X §42x xxxx. 7 xxxx. x) až x), §43 odst. 4, §43x odst. 3 x x §43x xxxx. 6 písm. x) se slova "x xxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx xxxxx "příkazem xx místě".

7. X xxxxxxx §42b xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

8. X §42b xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §42x xxxx. 4 x 5, §43 xxxx. 11, §43a xxxx. 1 xxxx. x) a x §43x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §42x odst. 6 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx".

10. X §42x xxxx. 6 xxxx. x) až d) x x §43 xxxx. 2, 8 x 11 se xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

11. X §43 xx xxxxxxxx 1, 3, 5 x 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 2, 4, 6, 8 xx 11 se xxxxxxxx xxxx odstavce 1 až 7.

12. X §43 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

13. X §43 odst. 2 xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

14. X §43 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

15. V §43 xxxx. 6 x x §43x xxxx. 2 se slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

16. X §43 odst. 6 xx slova "jiný xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

17. V §43x xxxx. 1 xxxx. x), §43x xxxx. 2 xxxx. x) x x §43x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

18. X §43a xxxx. 4, §43x xxxx. 4, §43x odst. 3, §43x odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §43x xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

19. V §43x xxxx. 6, §43x xxxx. 2 x 3, §43x xxxx. 5 a x §43c xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "xxxx x xxxxxxxx deliktu" xxxxxxx.

20. V §43x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx správní xxxxxx" xxxxxxx.

XXXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 19/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., zákona x. 138/2008 Sb., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx. x zákona x. 64/2014 Xx., xx mění takto:

1. Xxxxxx xxx označením §32 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx §32 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

3. Nadpis §33 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

4. X §33 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x x §33 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §33 xxxx. 4 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx".

6. X §33 odst. 4 xxxx. a) xx x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §34 včetně xxxxxxx xxx:

"§34

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx xx xxxx spáchání.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxx xxxxxx Xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xx zrušuje.

XXXX PADESÁTÁ SEDMÁ

Změna xxxxxx o technických xxxxxxxxxxx xx výrobky

Čl. XXXX

Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákona x. 102/2001 Xx., xxxxxx č. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., zákona x. 277/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 481/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Sb., zákona x. 155/2010 Sb., xxxxxx x. 34/2011 Xx., xxxxxx č. 100/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Xx. x xxxxxx č. 91/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxx označením §19 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. Nadpis §19 zní: "Přestupky xxxxxxxxx osob".

3. X §19 odst. 1 xxxx. b) x x §19x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "2" xxxxxxxxx číslem "3".

4. Xxxxxx §19x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

5. X §19a xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §19x xxxx. 2 a x §19x odst. 3 xx 5 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §19x odst. 2 xx xxxxx "§11 xxxx. 7 xxxx §11x xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§11x xxxx. 2 xxxx §11x odst. 1 xxxx 4".

7. X §19x xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

8. X §19x xxxx. 6 xxxx. x) xx x) xx slova "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. §19b xxxxxx nadpisu zní:

"§19b

Společná xxxxxxxxxx x přestupkům

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) x c), §19x xxxx. 1 xxxx. b) xx x) a §19x xxxx. 2 xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), §19x xxxx. 1 písm. x), f) a x) a §19x xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxxx orgán xxxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(3) U přestupků xxxxx §19x xxxx. 1 písm. x) x g) x §19x xxxx. 3 xxxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. LVIII

Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 242/1997 Xx., zákona x. 2/1998 Sb., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 47/2006 Sb., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona x. 245/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona č. 340/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 270/2008 Xx., zákona č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx č. 59/2009 Xx., zákona č. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Sb., xxxxxx č. 403/2012 Xx., xxxxxx č. 44/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 238/2013 Xx., zákona č. 60/2014 Sb., xxxxxx x. 109/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 1/2015 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., zákona x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx. a xxxxxx x. 66/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §32 odst. 5, §39x xxxx. 2 písm. x) x x), §39x xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §39x xxxx. 3, §39x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a x §45x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §32 xxxx. 5 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

3. V §32 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §32 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Nadpis §39q xxx: "Přestupky".

6. X §39x xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit pokutu".

7. X §39x xxxx. 2 xxxx. x) x x) x x §45x xxxx. 2 xxxx. x) xx c) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §39q xx xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

9. X §39x xxxx. 3 x v §45x xxxx. 6 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx".

10. X §45a xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx".

11. X §45x xx xxxxxxxx 3 až 5 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 a 4.

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Sb., xxxxxx x. 146/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 225/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 407/2010 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011, xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona č. 298/2016 Sb. x xxxxxx x. 319/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X nadpisu xxxxx deváté se xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

2. X §88 xxxx. 1 xxxx. x) x v §89 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. V části xxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "PŘESTUPKY".

4. X xxxxx deváté xxxxx XXX xx x xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

5. V xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xx v xxxxxxx dílu 2 xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

6. X §93 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §93x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §93x xxxx. 1, §93b xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a v §93x xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §93 odst. 5, §93a xxxx. 3, §93x odst. 4 x x §93x odst. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

8. X §93 xxxx. 5 písm. x) xx f), §93 xxxx. 6 xxxx. x) až x), §93x odst. 3 xxxx. x) až x), §93x xxxx. 4 xxxx. a) xx x) x x §93x xxxx. 4 písm. x) xx c) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §93 xxxx. 6 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxx činnosti".

10. X xxxxxxxxx §93a, §93x x v §93x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

11. V §93x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx přestupek lze xxxxxx zákaz xxxxxxxx xx 2 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 4 nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2.".

12. V §93x xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx činnosti xx 2 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) bodu 1 nebo odstavce 3.".

13. X xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xx x nadpisu xxxx 3 xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

14. §94 xxx:

"§94

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §88 x 89, xxx-xx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 2 písm. x) xxxx §92 xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx osob, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx 1, §93 odst. 3 písm. x), §93 xxxx. 4 xxxx. a) x xxxxxxxxx podle §93x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §93x xxxx. 2, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 4 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §93x odst. 1 xxxx. a) xxxx §93x xxxx. 2, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx kanceláře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Ústav, xxx-xx x přestupky xxxxx §92 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §92 odst. 3 xxxx. e) xxxx §93 xxxx. 3 písm. f),

e) Xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1.

(2) O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) rozhoduje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokutu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 8 se xxxxxxx.

XXXX ŠEDESÁTÁ

Změna zákona x lihu

Čl. XX

Xxxxx č. 61/1997 Sb., x lihu x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x lihu), xx znění xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 22/2000 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 75/2006 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 95/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 331/2014 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. X §4 xx na xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxx x pěstitelské xxxxxxxx xxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

2. V §13 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx v xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3x xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 1.".

3. V xxxxxxx §17 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

4. V §17 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxx nové písmeno x), které zní:

"h) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3x xxxx. 1 nebo §4 xxxx. 1,".

Dosavadní xxxxxxx h) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx k).

5. X §17 xxxx. 1 xxxx. j) xx xxxxx "xxxx" za xxxxxx "§13 xxxx. 4," xxxxxxx.

6. V §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxx v xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3x xxxx. 1 nebo §4 xxxx. 1.".

7. X §17 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), j)" xxxxxxxxx xxxxx "odstavce 1 xxxx. a), x), x)".

8. X §17 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 1 písm. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 1 písm. x)".

9. X §17 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx 1 písm. x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) x x)".

10. X §17 xxxx. 3 písm. x) xx slova "xxxxxxxx 1 xxxx. x)" nahrazují slovy "xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

11. X §17 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

12. V nadpisu §17x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

13. X §17x xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §17a odst. 5 až 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. V §17a xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxxx "xxxxxx," slovo "xxxx" xxxxxxx.

15. X §17x odst. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §3 odst. 1, §3x xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 1,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

16. X §17x xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", nebo" a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3a xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 1.".

17. X §17a xxxx. 8 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx".

18. V §17x xxxx. 8 xxxx. x) až x) xx slova "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

19. V §17a xxxx. 8 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), h) x x)".

20. X §17x xxxx. 8 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx 1 písm. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

21. V xxxxxxx §17x xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

22. X §17b xx xxxxxxxx 1 xx 4 x 7 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.

23. X §17x xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx" x xxxxx "x prvním xxxxxx" zrušují, xx xxxx druhé xx xxxxx "a správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. h) x l) x §17x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx též xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.".

24. V §20 xxxx. 2 se xxxxx "správních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 110/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 119/2000 Xx., xxxxxx x. 306/2000 Xx., xxxxxx č. 146/2002 Xx., zákona x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 94/2004 Sb., xxxxxx x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 229/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 120/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 279/2013 Xx., xxxxxx č. 139/2014 Sb., zákona x. 180/2016 Xx. x xxxxxx x. 26/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. Nadpis xxx xxxxxxxxx §17 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §17 odst. 1 xx 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §17 xxxx. 4 x 5, §17x xxxx. 1, §17a xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §17x xxxx. 3 až 6, §17x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §17x odst. 2 xx 5, §17b xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §17c xxxx. 1 xx 6 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §17x xxxx. 1, §17x xxxx. 2 až 5 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §17x odst. 6 x v §17e xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. V §17f xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za přestupek xxx xxxxxx pokutu xx".

4. V §17x xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §17x xx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

6. X §17x xxxx. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

7. X §17i xxxx. 1 písm. x) xx e) xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

8. X §17i xxxx. 2 xx xxxxx "pokuty" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" x xx slovo "xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxx".

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 62/2000 Xx., xxxxxx č. 307/2000 Xx., xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., zákona x. 317/2004 Sb., xxxxxx x. 94/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 409/2006 Sb., xxxxxx x. 35/2008 Xx., xxxxxx x. 95/2009 Xx., zákona x. 109/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 179/2014 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 371/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Xx. x xxxxxx x. 104/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §5 se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, právnických x podnikajících xxxxxxxxx xxxx".

2. V §5 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx".

3. X §5 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" x xxxx "§2x xxxx. 3" se xxxxxxxxx slovy "§2x xxxx. 3 xxxx 4".

4. X §5 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx" xxxxxxx.

5. §5x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx podnikatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2fa odst. 5.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.".

6. X xxxxxxx §5x xx xxxxx "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x přestupkům".

7. X §5b xx xxxxxxxx 1 až 4 x 6 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 68 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 1 x 2.

8. X §5x xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx §5x odst. 1,

x) Xxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) až x),

x) Ústav, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x).".

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 15/1998 Sb., x dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., zákona x. 224/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Sb., xxxxxx č. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Sb. x xxxxxx č. 148/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3.

2. X §7a xxxx. 2 x x §10 odst. 2 se slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx tresty".

3. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. Xxxxxx §9b xxx: "Xxxxxxxxx".

5. V §9b xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx".

6. X §9x odstavec 2 xxx:

"(2) Fyzické xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) pokutu xx 25 000 000 Xx.".

7. X §9b xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx d) xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 50 000 000 Xx.".

8. §9x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. X xxxxxxx §9x xx xxxxx "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. X §9x xx xxxxxxxx 1 xx 3 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 3.

11. V §9x xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x slova "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx.

12. X §9d xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

13. X §9x xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxx x ostatních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; na xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx správy xxxxxx placení xxxxx xxxx xx prostředky xxxxxxxxx rozpočtu".

14. X §9x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Pokuty xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx x xxxxxx celní xxxx.".

15. X §10 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

16. V §10 xxxx. 4 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní trest".

17. X §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx sankce" xxxxxxxxx xxxxx "přijímá opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxx trest".

18. V §14 xxxx. 4 xx slovo "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých školách x o změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 210/2000 Sb., zákona x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 96/2004 Xx., zákona x. 121/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 473/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona č. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Xx., zákona x. 624/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 110/2009 Xx., zákona č. 419/2009 Xx., xxxxxx x. 159/2010 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., zákona x. 230/2016 Sb. x xxxxxx x. 24/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §80 odst. 8 xx xxxxx "Byla-li xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx delikt xxxxx §93x odst. 1" xxxxxxxxx slovy "Xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93x xxxx. 1".

2. X §81x xxxx. 7 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx správní xxxxxx xxxxx §93m xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx správní xxxxx za přestupek xxxxx §93n odst. 1".

3. X §87 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx za xx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a ukládá xx xx xxxxxxx xxxxxx".

4. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx úmyslně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnost xxxx titul xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5 000 Xx.

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §2 xxxx. 3 xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx

1. "xxxxxx xxxxx" nebo x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. "univerzita" nebo x něho xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxx používá xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neposkytuje xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. c).

(3) Soukromá xxxxxx škola se xxxxxxx přestupku xxx, xx neposkytuje xxxxxxxxxxxx xxxx Akreditačnímu úřadu xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) poskytuje na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx vysokoškolské vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §93x xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §93x xxxx. 2 nebo 3 xxxxx §93c.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §93x xxxx. 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §93d xxxx. 2 xxxx 3 xxxxx §93e.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §93x xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §93x.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx v xxxxxxx x §93x odst. 5, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93x.

(8) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) a x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) a x), xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 500&xxxx;000 Xx.

§93x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Přestupek xxxxx §93x xxxxxxxxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxxxx xxxxx §93x projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle §93x odst. 2 xxxxxx x vymáhá xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx §93x xxxx. 8 vybírá x xxxxxx ministerstvo.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

Změna xxxxxx x hnojivech

Čl. XXX

Xxxxx č. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských půd (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 308/2000 Xx., xxxxxx x. 147/2002 Xx., xxxxxx x. 317/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx č. 9/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Sb., xxxxxx x. 279/2013 Sb., xxxxxx č. 263/2014 Xx. a zákona x. 61/2017 Xx., xx mění takto:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. V §1 odst. 5 xx xxxxx "x xxxxxx správních xxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §14 xx xxxxx "x xxxx xxxxxxx delikty" xxxxxxx.

4. V xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

5. X xxxxxxx §14x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X §14a xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §14x odst. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx".

8. V §14x xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. V xxxxxxx §14x xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. V §14x xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 17 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

11. V §14x xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

12. X §14x odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x návykových xxxxxxx

Xx. LXVI

Zákon č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 354/1999 Xx., xxxxxx č. 117/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 57/2001 Xx., xxxxxx č. 185/2001 Xx., xxxxxx č. 407/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 223/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2004 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 141/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 106/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Sb., xxxxxx x. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx první xxxxxx xxxxx VIII xxx: "PŘESTUPKY".

2. Xxxxxx §36 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

3. V §36 xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §36 odst. 6 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. Xxxxxx §37 xxx: "Xxxxxxx xxxxxx".

5. X §37 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), §37 xxxx. 2, §37 odst. 3 xxxxxx části ustanovení, §37 odst. 3 xxxx. x) a x), §37 xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §37 xxxx. 4 písm. x) x x), §37 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení, §37 xxxx. 5 xxxx. x) x x) x v §37 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §37 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §37 xxxx. 2, §37 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x x §37 xxxx. 6 se xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

7. §38 x 38x xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

8. X §39 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látku x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látku, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxx 18 xxx, xxxxx-xx x čin xxxxxxxx trestný.".

Dosavadní odstavec 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

9. X §39 odst. 3 se xxxxx "X blokovém řízení" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xx xxxxx".

10. V §39 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 15&xxxx;000 Xx.".

11. X §40 se xxxxxxxx 1 xx 3, 9 x 11 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 10x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 8 x 10 xx xxxxxxxx jako odstavce 1 xx 6.

12. X §40 xxxx. 1 až 5 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

13. X §40 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

14. X §40 xx xx odstavec 5 vkládají xxxx xxxxxxxx 6 a 7, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 projednává xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností.

(7) Xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Policie Xxxxx republiky.".

Dosavadní odstavec 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

15. X §40 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.".

16. X §43a xxxx. 1 písm. a) xx slova "§40 xxxx. 5 x 6" xxxxxxxxx xxxxx "§40 xxxx. 2 x 3".

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu, ve xxxxx xxxxxx x. 37/2004 Sb., zákona x. 39/2004 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx č. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Sb. a xxxxxx č. 341/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §10x se slova "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

2. V §10x xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §10x odst. 3 x 4 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §10x xxxx. 5 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx".

4. X §10x xxxx. 5 xxxx. a) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X nadpisu §10x xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

6. §10x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§10x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupkům

Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10x xxxx. 1 písm. x), xxx-xx x xxxxxxxxx povinnosti podle §3 xxxx. 4 xxxx. c), §10x xxxx. 2 písm. x), d), e), x), §10x xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §3 odst. 4 písm. c), §10x odst. 3 x 4 x §10x, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx živnostenský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), xx xxxxx zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., xxxxxx č. 102/2001 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Sb., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 131/2003 Sb., xxxxxx x. 316/2004 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., zákona x. 182/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2009 Sb., xxxxxx x. 308/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 359/2012 Sb., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 139/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 264/2014 Xx., zákona x. 126/2016 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §53x xxxx. 4 se xxxxx "správním xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

2. X xxxxx první xxxxxx xxxxx X xxx: "PŘESTUPKY".

3. X xxxxxxx §71 se xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

4. X §71 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

5. X xxxxxxx §72 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

6. X §72 odst. 1 a 2 xxxxxxxx částech ustanovení xx slova "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §72 xxxx. 3 úvodní xxxx ustanovení zní: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

8. X §72 odst. 3 xxxx. a) xx e) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. §73 se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xxxxxxx.

10. §74 xxxxxx nadpisu xxx:

"§74

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx přestupků podle §72 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxxx projednává Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxxx podle §72 xxxx. 1 písm. x) projednává xxxxx xxxx.

(2) Pokutu xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. LXIX

Zákon č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx 307/1999 Xx., zákona x. 56/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 47/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Sb., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 278/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., zákona x. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 354/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2016 Xx. a xxxxxx x. 304/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §9 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §16 zní: "Xxxxxxxxx".

3. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2.

(2) Fyzická osoba xx jako xxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx s §17 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx xx 40&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx xx 1&xxxx;500 Xx xx 3&xxxx;000 Xx.

(4) Příkazem xx xxxxx lze xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xx 1 500 Xx.".

4. §16x se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

5. X §16x se xxxxxxxx 1 xx 3 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4, 5 a 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

6. X §16x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 a 16x" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

7. X §16x xxxx. 1 xx xxxx "§16 xxxx. 1 písm. x)" xxxxxxxxx textem "§16 xxxx. 2" x xxxxx "v xxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

8. X §16x odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx přestupku xxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx podezřelé x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xx xxxx sídlem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

9. X §16x xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.

10. X §16x xxxx. 3 xx xxxxx "x blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu; xxxx pokuty" xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx zásobách xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 189/1999 Sb., x nouzových zásobách xxxx, x řešení xxxxx ropné xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x nouzových xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 560/2004 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 161/2013 Xx. a xxxxxx x. 131/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxxxx §10 xx doplňují slova "xxxxxxxxx xxxx".

2. V §10 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

3. X xxxxxxx §10x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

4. X §10x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §10x xxxx. 7 se xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §10x odst. 2 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pokuta" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

6. X §10x odst. 2 xxxx. x) až x) x x §10x odst. 5 xxxx. a) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "přestupek".

7. X xxxxxxx §10b se xxxxx "ke správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

8. V §10x se odstavce 1 xx 4 x 8 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 až 7 x 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 až 4.

9. X §10x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx delikty x prvním stupni" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona".

10. X §10b xxxx. 1 písm. x) x x §10b xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xx xxxxx".

11. X §10b xxxx. 4 xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxx druhá xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 352/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 546/2005 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 147/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 253/2012 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 46/2016 Xx., xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"ČÁST DVANÁCTÁ

PŘESTUPEK

§44c

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx na xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx takové xxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 3 000 Xx.".

Xxxxxxxxx xxxx dvanáctá xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXX SEDMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx x povolání

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona x. 129/2002 Xx., xxxxxx č. 254/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., zákona x. 546/2005 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 272/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 147/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 122/2012 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Sb. x xxxxxx č. 47/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx řízení x xxxxxxxxx" a slova "xxxxxx trestního" se xxxxxxxxx xxxxxx "těchto".

2. X §48 odst. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) nejpozději xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, x xxxxx xx obviněn, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx, xx je vojákem.".

3. X §48 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. j) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; tím není xxxxxxx xxxxxxxxx vojáka xxxxxxx nadřízenému zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i).".

Dosavadní odstavce 2 x 3 xx označují jako xxxxxxxx 3 x 4.

4. X §51 xxxx. 1 se xxxxx "nejde-li x xxxx správní delikt xxxx" xxxxxxx.

5. X §51 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx tresty".

6. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 15 xxx:

"15) Xxxxxxxxx xxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx.".

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx. x xxxxxx x. 47/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §7a xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxx desáté xxx: "XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX".

3. V xxxxx desáté xxxxxx xxxxx I xxx: "XXXXXXXXX".

4. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §64 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

5. X §64 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" zrušuje.

6. X §64 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene b) xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vstupu xx objektu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu.".

7. X §64 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx zapisuje do xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 9.

8. X §66 xxxx. c) se xx slovo "podle" xxxxxxxx xxxxx "§64 xxxx. 1 písm. x) a".

9. Nadpis xxx xxxxxxxxx §67 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx".

10. X §67 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §67 xxxx. 2 x 3, §67 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §67 xxxx. 5 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §67 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) slovo "xxxx" xxxxxxx.

12. X §67 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které zní:

"f) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu, xxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

13. V §68 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. X §68 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "se xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

15. X §68 xxxx. a) xx xxxx "písm. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

16. V §68 xxxx. c) se xx text "§67" xxxxxxxx slova "xxxx. 1 xxxx. f) x §67".

17. Nadpis §68x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupkům".

18. X §68a se xxxxxxxx 1 až 3 zrušují x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

19. X §68a xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx stupni xxxxxx" xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx, xx znění xxxxxx č. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 519/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona x. 57/2005 Sb., zákona x. 350/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Sb., zákona x. 343/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 9/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 103/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. a xxxxxx č. 456/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §71 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §71 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §93 xxx: "Přestupky".

4. Xxxxxx §93 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

5. Xxxxxx §93x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx fyzické osoby".

6. X §93x xxxx. 1 se slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupku".

7. X §93x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

8. §93x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§93x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx o pobytu xxxxxxx

Xx. LXXV

Zákon č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx zákona x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Sb., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx č. 140/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Xx., zákona č. 197/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 278/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 222/2012 Xx., zákona x. 494/2012 Sb., xxxxxx x. 103/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., zákona x. 101/2014 Sb., xxxxxx č. 203/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., zákona x. 191/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx. x xxxxxx č. 456/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V xxxxx první nadpis xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §156 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

3. Nadpis §157 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

4. X §157 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §157 xxxx. 2 a 3, §157 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx částech ustanovení x v §157 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §157 xxxx. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx x) a x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §157 xxxx. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "se xxxxx pokuta" nahrazují xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

7. V §157 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx pokutu do 5&xxxx;000 Xx.".

8. V §157 se xxxxxxxx 9 xxxxxxx.

9. §157x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§157x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány policie xxxxxxx x §161 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx přestupek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx orgán policie, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx dozoru xxxxxxxxxxxx, projedná xxx xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 21x xx xxxxxxx.

10. V §158 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" a slova "xxxxxxxxx deliktu" se xxxxxxxxx slovem "přestupku".

11. X §163 odst. 1 písm. x) x x §164 xxxx. 1 písm. x) xx slova "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

12. X §165 xxxx. l) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

13. X §172 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

XXXX SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 491/2001 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 395/2005 Xx., xxxxxx č. 21/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb. x zákona x. 456/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxx zní: "XXXXXXXXX".

2. X §16 xxxx. 8 se xxxxx "x blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

3. Xxxxxx §16x zní: "Xxxxxxxxx fyzických osob".

4. X §16x odst. 2 větě xxxxx xx slova "x xxxxxx xxxxxx" zrušují x xx větě xxxxx xx slova "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "příkazem xx xxxxx".

5. Nadpis §16x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx".

6. X §16x xxxx. 1 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §16b xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx pokutu".

8. §16c xxxxxx nadpisu xxx:

"§16x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k přestupkům

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §16x xxxx. 1 projednává Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) Pokuty xxxxxxx podle §16x xxxxxx orgán, který xx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x cestovních xxxxxxxxx

Xx. LXXVII

Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech, xx znění zákona x. 217/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Sb., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., zákona x. 197/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 384/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2010 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 159/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., zákona x. 318/2015 Sb., xxxxxx x. 191/2016 Xx. x zákona x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §34x xxxx. 3 x 4 xx slova "x xxxxxx stupni" xxxxxxx.

2. X §34a odst. 3 se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "příkazem xx xxxxx".

3. V §34x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §34x xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. §34c xxx:

"§34x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §34x xxxx. 1 xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx uložené xxxxx §34x xxxx. 2 xxxxxx orgán, který xx uložil.".

Poznámka xxx xxxxx x. 21x xx zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2000 Sb., xxxxxx x. 272/2001 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., zákona x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 57/2005 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona č. 176/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., zákona č. 295/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx č. 414/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 505/2012 Xx., xxxxxx x. 103/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxx5)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx přestupky".

Poznámka xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

2. X §33 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx31)," včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxxxxxx.

3. X §50 xxxx. 1 xxxx. b) se xxxxx "byla xxxxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §59 až 59k" xxxxxxxxx xxxxx "byl xxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x §59 až 59x".

4. Část xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§59

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxx, u xxx xx dítě xxxxxxx, neumožní seznámení xxxxxx xx žadatelem xxxxx §24 xxxx. 3,

x) vykonává bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §48 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §19x xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §19a odst. 1 xxxx. d),

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx své péče xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxx trvalé, xxxxx §10x xxxx. 2, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxx stupně,

e) ztíží xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osvojence xxxxxxxxxxx xxxx rozšířením xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx osvojení,

f) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx anebo narušuje xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx člověka než xxxxxx,

x) jako xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě zdravotnímu xxxxx, x xxx xx vystaví xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx jiné osobě xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nikoli xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxxxx výchovný xxxxxxxxxx xxxx omezení, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výchovném xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx rozhodnutí obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xx i) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nezajistí, xxx xxxxxx zařízení plnilo xxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 6.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, škola, xxxxxxx xxxx jiné obdobné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, školského xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx bezplatně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx pro účely xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podle §53 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

§59x

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xx školu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zařízení xxxxxx xxx děti xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Xxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx účastnit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx 13,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3, xxxxxxx xx v xxx xxxxxxx xxxxxxx překážka, xxxx

x) neoznámí obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §823 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

§59x

(1) Ředitel zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx neseznámí xxxx v xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dítě xx xxxx budoucího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx,

x) opakovaně xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx pro další xxxxx dítěte x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx nedá xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx rodičů xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx xxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) neprojedná xxxxxx x xxxxxxx x xx zákonnými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx z prodlení, xxxx nedá xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nepropustí xxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx svěření xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxx vyžadující okamžitou xxxxx, x to xxxxxxx může být xxxx převzato xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiných xxx běžných xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxx zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x péče xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §42x, nejde-li x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx §42d nevyžaduje.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč nebo xxxxx xxxxxxxx do 1 xxxx.

§59x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) překročí xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx práva xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx celou xxxx poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) závažně xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) nevede záznamy x xxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx dětí xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a pravidla xxxxxxxxxxx, xxxx závažně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávu xxxx xxxx doklad o xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxx pověření,

h) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rekreačního xxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §49 xxxx. 8, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx x podmínkami xxxxxx xxx činností xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby,

k) xxxxxx xx při xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jeho života x xxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ke kterým xx pověřená xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uzavřené x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx než na xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, osobám x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) nezachovává xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xx kterými se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x přímé souvislosti x ním, anebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xx poskytování sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx bezplatně.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx b) lze xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Kč x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxx xx 50 000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), j) a x) xxx xxxxxx xxx zákaz xxxxxxxx.

§59x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, xxx počet xxxx umístěných v xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nepřekračoval xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dětí xxxxx §42 xxxx. 3,

x) nezajistí, xxx xxxxx xxxx, o xxxxx xxxxxxxx osobně xxxxxx jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejvýše povolený xxxxx dětí xxxxx §42 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx bez péče xxxxxxxxx xxxx věku, x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx příznivý xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx, o dítě xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx zneužívané xxxx x xxxx, xxxxx xx ocitlo x prostředí nebo xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) uzavře xx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 8,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provoz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

g) xxxxxx evidenci dětí, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxx nevede xxxxxxxx dokumentaci o xxxxxx x tomto xxxxxxxx podle §42 xxxx. 11 x §42x odst. 2,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dítěte v xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

j) xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

x) opakovaně xxxxxxxxx, xxx zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx poskytovalo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx za výchovu xxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxx dítěti x xxxx rodině xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §42x xxxx. 1 písm. x) a x),

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §42x xxxx. 7 a 8, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx zřizovateli státní xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x), n) xxxx x) pokutu xx 50&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x) xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč xxxx zákaz xxxxxxxx xx 1 xxxx.

§59x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává

a) xxxxxxx xxxx, xxxxx žadatele xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx byla k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zřídil, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. x),

x) obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §59 xxxx. 2 x 3, §59x xxxx. 1 xxxx §59x odst. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx pověření, xxxxxxx úřad, v xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pověření, xxx-xx x přestupek xxxxx §59x odst. 1, §59x xxxx. 1 písm. x) xx x) a xxxx. x) x x) xxxx §59g xxxx. 1,

x) Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx o přestupek xxxxx §59x odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx f).

(2) Xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností, může xxxxxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise xxx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obce x rozšířenou působností xxxx zvláštní orgán xxxx.

(3) Xxxxxx vybírá xxxxx sociálně-právní ochrany, xxxxx xx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 52, 52x x 67 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x poštovních xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 225/2003 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 95/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Sb., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Sb., xxxxxx x. 212/2013 Xx., xxxxxx x. 258/2014 Xx., xxxxxx č. 319/2015 Sb., xxxxxx x. 378/2015 Sb. x xxxxxx č. 250/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §6 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §37x xxx: "Xxxxxxxxx".

3. V §37x xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

4. X §37x odst. 2 xxxx. n) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

5. X 37a xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

6. X §37x xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

7. X §37x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "správní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx".

8. V §37x xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. X §37x xxxx. 4 písm. x) xx xxxx "xxxx. x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)" x slova "xxxx x)" xx nahrazují xxxxx "nebo x)".

10. §37x xxx:

"§37x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Úřad.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14b xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx tiskového xxxxxx

Xx. LXXX

Zákon č. 46/2000 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 302/2000 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb. x xxxxxx č. 305/2013 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §11 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx osobě, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx právnické" xxxxxxx.

2. X §15 xxxx. 1 písm. x) se slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupek".

3. §17 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§17

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x údaji potřebnými x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku xxxxx §7 odst. 7,

x) x rozporu x §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku xxx povinných údajů xxxxx s neúplnými xxxx nesprávnými xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příjemcům podle §9 xxxx. 1, xxxx

x) neprovede ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx povinného xxxxxxx xx bezvadný podle §9 odst. 5.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), d) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. c).

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx je xxxxxxx opakovaně, xxxxxxxx xx nabytí právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad. Xxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx.

(5) Xxxxxx vybírá a xxxxxx krajský xxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 8 xx zrušuje.

XXXX OSMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 61/2000 Sb., x námořní xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 310/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 261/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 81/2015 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxx §78 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

3. X nadpisu §79 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §79 xxxx. 1 xx 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §79 odst. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

6. X §79 xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. §79a zní:

"§79a

K xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výběru x vymáhání xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx příslušný Úřad.".

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 177/2001 Sb., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 107/2002 Xx., zákona č. 310/2002 Sb., xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Xx., xxxxxx č. 480/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Sb., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 52/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Sb. a xxxxxx x. 301/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7 xx xxxxx "xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x xxxx".

2. X §29 xxxx. 1 písm. f) xx xxxxx "x xxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

3. X xxxxx xxxxx nadpis hlavy XXX xxx: "PŘESTUPKY".

4. X §45 xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů" xxxxxxxxx xxxxx "Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" se xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §45 xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Právnická" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §45 xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

7. V §45x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V §45x xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "lze uložit xxxxxx".

9. X §46 xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

10. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním xxxxxx" xx zrušují.

11. X §46 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, o právech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 81/2005 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 168/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 156/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 228/2014 Xx., xxxxxx x. 355/2014 Xx., zákona x. 356/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx. x zákona x. 102/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §98d odst. 1 xx xxxxx "xxx xxxxxxxx deliktem" xxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §105x xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

4. X xxxxxxxxx §105x, 105ba x x §105xx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. X §105b xxxx. 1, §105xx xxxx. 1 x x §105bb xxxx. 1 úvodních částech xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V §105x xxxx. 2, §105xx xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §105xx xxxx. 2 xxxx. x) xx x), §105xx xxxx. 2 x x §105x odst. 4 xxxx. a) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

7. X §105b xxxx. 2 x x §105xx odst. 2 xx slova "xx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

8. X §105xx odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx pokutu".

9. V xxxxxxx §105x se xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. V §105x xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

11. X §105x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

12. V §105x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x prvním stupni" xxxxxxx.

13. V §105c xxxx. 1 písm. x) a x) xx xxxxx "správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 122/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx muzejní xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 483/2004 Xx., zákona x. 203/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 142/2012 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx. a xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "správní xxxxxx".

2. §14 xxxxxx nadpisu xxx:

"§14

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx sbírky xxxx organizace, xxxxx xxxxxxxx sbírky x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 a 2, §9 odst. 1 xxxx. f), x), x), x) x x) x §12 xxxx. 6,

b) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §9 xxxx. 1 písm. c), x), x), h), x), x) a x),

x) poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §11 odst. 1 a 6.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

b) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. c),

e) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xx-xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxxxx xx spáchán xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx, xx xxxx spáchání xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 313/2002 Sb., xxxxxx x. 59/2003 Xx., zákona x. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 216/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Sb., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Xx., zákona x. 298/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 72/2012 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Sb., xxxxxx č. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx. x xxxxxx č. 99/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §50 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx mohou xxxxx, xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx; x takovém případě xxxxxxxx xxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ke schválení xxxx xxxxx, nejméně xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

2. V xxxxx xxxxx xxxxx XX xx díl 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xx §66x se xxxxxx nový §66x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxxxx

§66x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) úmyslně xxxxxxx, odstraní xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ulice xxxx xxxxxx veřejného prostranství,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx pozemku, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx obce, xxxx

x) naruší xxxxxxx xxxxxxxxx v obci xxxx xxxxxx xxx xxxx vyhrazené xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx, odstraní xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) naruší xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx nebo xxxxxx xxx xxxx vyhrazené xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx čísly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx tabulky s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 pokutu xx 200 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.".

4. X §84 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "; to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx rada xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. x)".

5. X §102 odst. 2 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k) xx x).

6. X §131 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx d).

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 404/2002 Xx., zákona x. 229/2003 Xx., zákona x. 216/2004 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Sb., xxxxxx č. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx. a xxxxxx x. 99/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxx X xx xxx 3 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

2. X §35 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. j)".

3. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23 xx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx čarou.

4. X §67 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

XXXX OSMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx

Xx. LXXXVII

Zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Xx., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx č. 216/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., zákona č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 66/2008 Sb., xxxxxx x. 169/2008 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Xx., zákona x. 298/2015 Sb., xxxxxx x. 106/2016 Xx. x xxxxxx x. 99/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §24 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Stanovy xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zástupců xxxxx xxxx; x xxxxxxx případě současně xxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

2. Xxxxxx xxx označením §29 xx xxxxxxx.

3. §29 x 30 se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xxxxxxx.

4. Xx §33 xx xxxxxx xxxx §33x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"Přestupky

§33a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x označením xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx čistotu x xxxxxxx na xxxxxxx, který xxxxx xxxx vlastní, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx části, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx věc xxxx xxxxxxxxx místo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tabulku s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejného prostranství,

b) xxxxxxxxx čistotu a xxxxxxx na pozemku, xxxxx užívá xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx části, odloží xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx vzhled xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx připevnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx tabulky x xxxxxxxxx umístí xxxx nápis.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx c) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč x za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx odstavce 3 xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 projednává xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx svými xxxxxxxx xxxxx xxxx městských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx části se xx lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dozvědí, xxxxxxxxxx x tom, xxxxx x xxxx xxxx přestupek xxxxxxxxxxx, x x způsobu xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx pokuty, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxx.".

5. X §81 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (§33x),".

XXXX OSMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 68/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona č. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx č. 494/2012 Xx., zákona č. 186/2013 Sb., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Sb. x xxxxxx x. 456/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X části xxxxx nadpis xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX XXX VEDENÍ X XXXXXXX INFORMAČNÍHO XXXXXXX".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §17x xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §17e xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxx správního deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupku".

4. X §17x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §17e xx xxxxxxxx 3 xx 5 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 8 se označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

6. X §17x xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "x prvním xxxxxx" xx zrušují.

7. V §17x se odstavce 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 14x xxxxxxx.

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 154/2000 Sb., x šlechtění, xxxxxxxxxx a evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 162/2003 Xx., zákona x. 282/2003 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 32/2011 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 168/2015 Xx. x zákona x. 60/2017 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §24 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxx xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx".

2. V části xxxxx xxxxxx hlavy XXXX zní: "PŘESTUPKY".

3. X nadpisu §26 xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

4. V xxxxxxx §27 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. X §27 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27 odst. 3 x 5, §27 xxxx. 6 xx 12 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27 odst. 13 a v §27 odst. 14 xx 23 úvodních xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §27 xxxx. 24 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

7. X §27 xxxx. 24 písm. x) až d) xx xxxxx "správní xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §28 xx slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. V §28 xx odstavce 1 xx 3 x 5 xx 7 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

10. X §28 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST DEVADESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx střelných xxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 156/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 217/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 206/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §22a xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

2. X §22x xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §22x xxxx. 3 x 4 x v §22x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. X §22x odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

4. X §22x xxxx. 6 xxxx. x) až x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. §22b xxxxxx nadpisu xxx:

"§22x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupkům

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxx.

(2) Xxxxxx vybírá xxxx.

(3) Xxxxx přestupku xxxxx §22x xxxx. 1 xxxx. x) x x), §22a odst. 2 xxxx. x) x x) nebo §22x odst. 4 xx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx §22x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 23 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxx dna a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odvětví xxxx x xxxxxxx plynu x xxxx

Xx. XCI

Zákon č. 158/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x těžbě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dna a x xxxxxxxxxxx činností x xxxxxxx ropy x xxxxxxx plynu x moři, ve xxxxx zákona č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb. x xxxxxx x. 201/2015 Xx., se mění xxxxx:

1. X §18 xxxx. 1 xx xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx".

2. §18x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§18x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §14x.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.".

3. X §19 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx xx jeho xxxxxxxx.".

4. X §19 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 až 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 4.

5. X §19 xxxx. 2 xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

6. X §19 xx odstavec 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

7. V §19 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XCII

V xxxxx xxxxx xxxxxx č. 207/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxx x. 527/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx x. 474/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xx xxxxx XXX xxxxxx xxxx hlava XXXX, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXXX XXXX

XXXXXXXXX

§45x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx užívá xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 250&xxxx;000 Xx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Přestupek xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.".

Xxxxxxxxx hlava XXXX xx označuje xxxx hlava IX.

XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému

Čl. XCIII

Zákon č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 151/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXX, XXXXXXXXX, NÁHRADA X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX".

2. §28 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§28

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Vlastník, xxxxxxx nebo uživatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x něhož xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x budov nebo xxx nakládání x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx havarijního xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 1.

(3) Právnická xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x),

x) jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §23 odst. 2 xxxx. x),

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §23 xxxx. 2 xxxx. x)

1. xxxxxxx umístění xxxxxxxx systému xxxxxxxx x vyrozumění xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx xxx xxxxxxxxx osobám xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx,

x) xxxx vlastník xxxxxx civilní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §23 xxxx. 2 xxxx. x)

1. xxxxx xxx xxxxxxx této xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx nedošlo xx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx ve vztahu x jejímu xxxxx,

2. xxxxxxxx využití xxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx jím xxxxxxxxx xxxxxx xx této xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vyžádání xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx školského, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení nesplní xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §32.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 250 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 4.".

3. Xx §28 xx xxxxxxxx nové §28x x 28x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§28x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. f) nebo §25 xxxx. 2 xxxx. x), b) xxxx d),

b) jako xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §25 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxx vlastník nemovitosti x xxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. x)

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx přístup k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx xxx zmocněným xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x oprav, nebo

d) xxxx vlastník xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany v xxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxx. x)

1. xxxxx xxx xxxxxxx této xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxx této xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx účelu,

2. xxxxxxxx xxxxxxx této stavby xxx xxxxxxx civilní xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx xxxx xxx zmocněným xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, údržby nebo xxxxx, xxxx

x) jako xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vyžádání xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §28x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 239/2000 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX DEVADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XCV

Zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., zákona x. 430/2010 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx. a zákona x. 323/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §13 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V části xxxxx xxxxxx xxxxx XX zní: "XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX".

3. Xxxxxx §34 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

4. Xxxxxx §34x xxx: "Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

5. X §34a xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v §34x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

6. X §34a xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

7. §34x xxxxxx nadpisu xxx:

"§34x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle §34a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx přestupků xxxxx §34x odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 52 xx zrušuje.

XXXX XXXXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x hospodářských xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 153/2010 Xx. x zákona x. 76/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx V xxx: "PŘESTUPKY".

2. X xxxxxxx §25 se xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

3. V xxxxxxx §25x se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §25x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §25x xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X §25x xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

7. X xxxxxxx §26 xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx".

8. X §26 xx xxxxxxxx 1 x 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 5.

9. X §26 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xx xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx válečného stavu.".

10. X §26 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

11. X §26 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §26 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Přestupky" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx zemědělství x o xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §8 xxxx. 1 xxxx. b) xx xx xxxxx "rozhodnutí" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx".

2. X nadpisu §33 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. X nadpisu §33a xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §33x xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. V §33x xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx".

6. X §33x xxxx. 4 xxxx. x) xx e) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. §33b včetně xxxxxxx xxx:

"§33x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává xxxxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx x zdokonalování odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XCVIII

Zákon č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 374/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., zákona x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 133/2011 Xx., zákona x. 297/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 230/2014 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx. x xxxxxx x. 48/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §13 odst. 1 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "správního xxxxxx".

2. X §53 xxxx. 2 xxxx. x), §53 xxxx. 3 xxxx. x) x x §53 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "přestupky podle xxxxxx xxxxxx".

3. X xxxxxxx §56 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §56 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §56 xxxx. 4 xxxxxx xxxx ustanovení zní: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

6. V §56 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

7. §57 xxx:

"§57

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona vybírá x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 250/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona x. 557/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., zákona x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 27/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 421/2009 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 465/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 171/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx. a xxxxxx x. 24/2017 Sb., xx mění takto:

1. X §7 odst. 1 písm. x) x x §8 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

2. Xxxxxx §22x zní: "Xxxxxxxxx".

3. X §22x xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §22a xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xx xxxxx pokuta" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §22x se xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 3.

6. X §22x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

7. X §22x xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

Čl. X

Xxxxx č. 256/2000 Sb., o Xxxxxxx zemědělském intervenčním xxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (zákon x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 128/2003 Xx., zákona č. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 35/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 291/2009 Sb., xxxxxx č. 251/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Sb., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 179/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 128/2016 Xx., xxxxxx x. 242/2016 Xx. a xxxxxx x. 298/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X xxxxxxx §12c xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

2. X xxxxxxx §12x xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Přestupky".

3. X §12x xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "přestupku".

4. X §12x odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx".

5. X §12x xxxx. 2 písm. x) x b) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X xxxxxxx §12x se xxxxx "xx správním deliktům" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

7. V §12x xx odstavce 1 xx 4 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5, 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

8. X §12x xxxx. 1 xx slova "Správní xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx", xxxxx "v xxxxxx stupni" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Sb., xxxxxx č. 76/2002 Xx., zákona č. 86/2002 Sb., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 392/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 59/2006 Xx., zákona č. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 301/2009 Xx., zákona x. 151/2011 Sb., zákona x. 298/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 115/2012 Sb., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 247/2014 Xx., zákona č. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx č. 82/2015 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §44x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx právnické xxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx povinen".

2. X §44x xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxx a fyzické xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Nikdo nesmí" x slova "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

3. X §44a xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxx" x xx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a chemické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx")," se xxxxxxxx xxxxx "nebezpečné xxxxxxxx xxxxx a chemické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,".

4. X §44x xxxx. 6 xx xxxxx "fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx".

5. X §44x xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxx 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 4".

6. X §46 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xx dětského xxxxxx xxx děti xx 3 xxx věku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx provozovatelé xxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. V §82 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx tohoto xxxxxx".

8. Xxxxxxxx pod čarou x. 46 xx xxxxxxx, a to xxxxxx odkazu na xxxxxxxx pod xxxxx.

9. X xxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxx xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx".

10. Nadpis xxx xxxxxxxxx §92 xx xxxxxxx.

11. §92 xx xxxxxx nadpisu zrušuje.

12. X nadpisech §92a xx 92h a x §92x xx 92x se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

13. V §92x xxxx. 1 xx 7 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 8 x 9, §92a odst. 10 úvodní části xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 11, §92x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 3 x 4, §92x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §92b xxxx. 6 a 7, §92c xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 2 x 3, §92x odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x odst. 5, §92x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 1 x 2, §92d xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 6, §92x odst. 1, §92e odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §92f xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 2 a 3, §92x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x odst. 1 x 2, §92g xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92g xxxx. 4, §92g xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §92x xxxx. 6, §92x xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92h xxxx. 2, §92h xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §92h xxxx. 5 a 6, §92x xxxx. 7 x 8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 2, §92k xxxx. 1, §92k xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 3 x 4, §92x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 3 x 4, §92x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §92n xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "přestupku".

14. V §92x xxxx. 12, §92x xxxx. 8, §92x odst. 7, §92x xxxx. 7, §92x xxxx. 5, §92x odst. 8, §92x xxxx. 9, §92x xxxx. 3, §92x xxxx. 6, §92x xxxx. 5 x x §92x xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do".

15. X §92x odst. 12 xxxx. x) xx x), §92x xxxx. 8 xxxx. x) až x), §92x odst. 7 xxxx. a) xx x), §92x xxxx. 7 písm. a) x x), §92x xxxx. 3, §92x xxxx. 5 xxxx. x) xx f), §92x xxxx. 8 xxxx. x) až x), §92x xxxx. 9 xxxx. x) xx x), §92j xxxx. 3 xxxx. x) xx x), §92x xxxx. 6 xxxx. a) až x), §92x xxxx. 5 písm. x) x b), §92x xxxx. 2 x x §92n odst. 3 xxxx. a) xx x) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

16. X §92x xxxx. 3 a x §92x xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

17. V §92x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 3, 4 x 7, §92x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 6, §92g xxxx. 1, 2 x 4, §92g xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení, §92h xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 2, §92x xxxx. 3 x 4 úvodních částech xxxxxxxxxx, §92h odst. 5 x 7, §92x xxxx. 3, §92x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x odst. 3 x v §92x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Právnická" xxxxxxxxx xxxxx "Fyzická, xxxxxxxxx".

18. X §92x odst. 3 a 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "x xxxxxxx," xxxxxx xxxxx "fyzická,".

19. X §92x xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx ve škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 8.

20. X §92x odst. 8 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7,".

Dosavadní xxxxxxx x) x x) se označují xxxx písmena x) x x).

21. X §92x xx za xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní povinnost xxxxx §20 xxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 písm. x), nebo

b) padělá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

22. X §92x xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.".

23. V §92x xxxx. 1 x 2 xx xx slovo "anebo" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx,".

24. X §92x odst. 2 xx xx xxxxx "zaměstnavatel nebo" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

25. V §92h xxxx. 6 se xxxxx "Xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "Fyzická nebo xxxxxxxxxxx".

26. §92i včetně xxxxxxx xxx:

"§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxxx směsmi

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 2, nebo

b) xxxxxx zákaz xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx chemickou xxxxx xxxx xxxxxxxxx směs xxxxx §44x odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) poruší xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx látku xxxx chemickou xxxx xxxxx §44x odst. 5,

x) v xxxxxxx x §44x xxxx. 6 xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §44x odst. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx proškolení,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44x xxxx. 7,

x) xxx skladování nebezpečné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44a xxxx. 8, nebo

f) xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo chemické xxxxx xxxxx §44x xxxx. 9.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. f),

f) 20 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. c).".

27. X §92x odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxx v §46 xxxx. 4 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §46 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do zařízení xxxxxxxxx x §46 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, u níž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx kontraindikace).".

28. X §92x xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidelnému nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx očkování,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx fyzická xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svěřena xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, u xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx infekci xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx),

x) xx x xxxxxxx x §70 xxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neumožní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx případech vstup xx obydlí xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zvýšený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nákazy xxxx x nařízení, xxxxxxxxx xxxxx kontrole protiepidemického xxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.

29. X §92k se xx xxxxx odstavce 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 6.".

30. X §92x xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx," nahrazuje xxxxx "Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx,".

31. X xxxxxxx §93 se slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

32. X §93 xx odstavce 1 xx 3, 5 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

33. X §93 odst. 1 xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx delikty" se xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky".

34. X §93 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

35. V §94 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx opatřením orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx osobou, která xx podnikatelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx," a xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

XXXX STO XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXX

X části xxxxx xxxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 578/2002 Xx., xxxxxx x. 165/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., zákona x. 21/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona č. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 333/2012 Sb., zákona x. 312/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx. a zákona x. 15/2015 Sb., xx za xxxxx XX vkládá nová xxxxx XXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§79x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x právní způsobilosti xx vstupu do xxxxxxxxxxx x osvědčení, xx xxxxxxxxx splnili xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx církevního xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx registrovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 a §68 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem x Xxxxx republice, xxxx

x) xxxx otcovství xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx x xxxxx dítěti xxxxxxxxx před jiným xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx.".

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xx označuje jako xxxxx XX.

ČÁST XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. CIII

Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 60/2001 Sb., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 436/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 215/2007 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., zákona x. 133/2011 Sb., xxxxxx x. 297/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Sb., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 197/2012 Xx., xxxxxx x. 390/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., zákona č. 101/2013 Xx., xxxxxx x. 233/2013, zákona x. 239/2013 Xx., xxxxxx č. 300/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., zákona x. 230/2014 Sb., xxxxxx x. 249/2014 Xx., zákona č. 268/2015 Sb., zákona x. 48/2016 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx. a zákona x. 298/2016 Sb., xx mění takto:

1. X §10 odst. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14d)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výpověď xxxx xxxxxx vysvětlení".

Poznámka xxx xxxxx č. 14x xx zrušuje.

2. X §82 xxxx. 1 písm. x), §102 xxxx. 1, §123x xxxx. 3, §125x odst. 9 x x §125x xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správního xxxxxx".

3. V §87x xxxx. 3 xxxx. x) x v §102 odst. 6 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" a xxxxx "byla-li tato xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "byl-li xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx".

4. V §94a xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx správním xxxxxx30) xxxxxxx sankce" xxxxxxxxx xxxxx "příslušným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest".

Poznámka pod xxxxx č. 30 xx zrušuje, x xx včetně odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

5. V §102 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů31b)" včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31x xxxxxxx.

6. X §102 odst. 2 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx".

7. X §102 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "byla xxxxxxxx xxxxxxx sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "tohoto xxxxxxxxx xxxxxx nebo".

8. X §102 xxxx. 5 xx slova "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

9. V §113 xxxx. 1 písm. x) x x §118x xxxx. 2 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxx".

10. X §118x xxxx. 1 xxxx. h) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx správní xxxxx".

11. X §118c odst. 3 xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx trestu" a xxxxx "byla xxxx xxxxxx xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx".

12. X §119 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "proti bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx zákona".

13. V §123x xxxx. 1 xx slova "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uložena xxxxxx xx přestupek, xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx příslušným správním xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx".

14. X §123x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "ke xxx xxxxxxx pokuty za xxxxxxxxx v blokovém xxxxxx nebo ke xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vojáka" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trestu za xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx vojáka".

15. V §123x odst. 2 xxxx. x), §123b xxxx. 3 xxxx. x), §125x xxxx. 8 a x §125x odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "v xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

16. X §123x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xx přestupek, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx".

17. X §123x xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx trest za xxxxxxxxx nebo".

18. V §123x xxxx. 8 xx slova "xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx xxxx" xxxxxxx.

19. X §123x odst. 2 xx slova "xxxxx nebo xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "trest xxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxx sankce" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx správního xxxxxx".

20. X §123x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo" xxxxxxxxx xxxxx "nebyl xxx xxx", slova "xxxxxxx sankce" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "za xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx právním předpise, xxxxxxxx trest xx xxxxxxx xxxxxx znaky xxxxxxxxx".

21. V §124 xxxx. 5 písmeno x) zní:

"j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,".

22. X §124 xxxx. 9 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,".

23. V §124 xx xxxxxxxx odstavec 11, který xxx:

"(11) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §125x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, 3 až 6 a 8 xx 10. Příkazem xx xxxxx xxxx xxxxxx policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx místní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

b) xxxxxxxxxxx zastavením xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osobního xxxxxxxxxxx.".

24. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §125x xxx:

"Xxxxxxxxx".

25. X xxxxxxx §125x xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

26. X §125x xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "X xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xx xxxxx".

27. X §125c xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxx 5 xx 8, x xxxxxxxx odstavce 7 xxxx. x)," nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 5 x 6".

28. X §125x xxxxxxxx 10 xxx:

"(10) Xxxxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxx zahájit x v xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

29. X xxxxxxx §125d se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

30. X §125d xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

31. X §125x xxxx. 2, §125x xxxx. 3, §125x xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx x v §125g xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

32. X §125d xxxx. 2 x x §125x xxxx. 3 xx xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

33. X nadpisu §125x se xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

34. X §125x xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 7 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 38x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

35. X §125x xxxx. 1 xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "projednává".

36. V §125x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

37. X xxxxxxx §125x se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

38. X §125x xxxx. 1 xx slova "Právnická xxxx xxxxxxx osoba xx dopustí správního xxxxxxx tím, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx".

39. X §125x odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1".

40. V §125x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 6.

41. X §125f xxxx. 4 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx".

42. X §125f xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení xx xx slovo "přestupku" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích vykazuje,".

43. X §125f odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "přestupek xxxxx xxxxxxxx 1".

44. X §125x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx §125x xxxx. 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxx §125x odst. 6".

45. X §125x xx xxxxxxxx 2 x 3 zrušují x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

46. X §125x xxxx. 2 se xxxxx "x blokovém řízení" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx".

47. X §125x xx xxxxx "jiný xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

48. X §125x xxxx. 2 xx xxxxx "sankcí" xxxxxxxxx xxxxx "správních xxxxxx".

49. X §128 odst. 3 se xxxxx "x blokovém xxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "3".

50. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13x xx xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Správním xxxxxxx se xxx xxxxxxx podle zákona x. 361/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx sankce xxxxxxx podle xxxxxx x. 200/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy

Čl. XX

Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona č. 81/2006 Xx., zákona x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxx x. 104/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xx správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx xx přestupky".

2. Xxxxxx §7 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

3. X §7 xxxx. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx uloží xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx pokutu".

4. X §7 xxxx. 2 x 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §7 odst. 4 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

6. V §7 xxxx. 4 xxxx. a) xx x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §7a xxxxxx nadpisu zní:

"§7a

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx xxxxxxx.

8. X §8a xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy může xxxx doručovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX STO XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. CVI

Zákon č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 359/2003 Xx., xxxxxx x. 694/2004 Xx., xxxxxx x. 180/2005 Xx., zákona x. 177/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., zákona x. 574/2006 Sb., xxxxxx. 393/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Sb., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., zákona x. 318/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Xx., xxxxxx x. 103/2015 Xx. a xxxxxx č. 131/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §10a xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", slova "xxxxxxx xxxxxx" se nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx X zní: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §12 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

4. X xxxxxxx §12a xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

5. X §12x xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §12a xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx delikt xx uloží pokuta" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

7. X §12x xxxx. 3 písm. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §12x xx xxxxx "ke xxxxxxxx deliktům" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx".

9. X §12b xx xxxxxxxx 1 až 3, 5 a 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a 2.

10. X §12b xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST XXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x ochraně xxxx x odrůdám

Čl. XXXX

Xxxxx č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx zákona x. 92/1996 Sb., x odrůdách, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx x ochraně xxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 147/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2002 Xx., xxxxxx x. 219/2003 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 554/2005 Sb., xxxxxx č. 184/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 279/2013 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

2. V xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy X zní: "PŘESTUPKY".

3. Xxxxxx §22 se xxxxxxx.

4. X §22 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §22 xxxx. 2 až 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. V §22 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx.".

6. Xxxxxx §22a xx xxxxxxx.

7. X §22x xx odstavce 1 xx 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

8. V §22x xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx" a slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

9. X §22x xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX ŠESTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 458/2000 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy x energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 670/2004 Sb., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., zákona č. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx č. 299/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., zákona x. 165/2012 Sb., xxxxxx č. 350/2012 Xx., zákona x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx. x xxxxxx x. 131/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §18 odst. 5 xxxx. x), §91 odst. 14 xxxx. x) až x) x x §91x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy XXX xxx: "XXXXXXXXX".

3. X nadpisu §90 xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

4. X §90 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx ", x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x x)" x xx větě xxxxxxxx xx slova "xxxx. i) xx x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) xx x)".

5. V §90 xxxx. 4 x x §91x xxxx. 7 xx xxxxx "xx uloží xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. V xxxxxxxxx §91, 91x x x §91x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

7. X §91 xxxx. 1 xx 12 úvodních částech xxxxxxxxxx, §91 odst. 13, §91a odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §91x xxxx. 3, §91x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení, §91x odst. 5, §91x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §91x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §91 odst. 14 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "přestupek xxx xxxxxx xxxxxx".

9. X §91x xxxx. 7 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. X §91x xxxx. 2 se slova "xx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

11. §91x xxxxxx nadpisu xxx:

"§91x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad.

(2) Pokuty xxxxxx a vymáhá Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad.".

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 56/2001 Sb., o podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně zákona x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 175/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 297/2009 Xx., zákona č. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2013 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb. x xxxxxx č. 63/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §5 xxxx. 4 písm. x), §5 xxxx. 5 xxxx. b) x x §48x xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupku".

2. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 x x §13 xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxx označením §83 zní: "Přestupky".

4. X xxxxxxx §83 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

5. V §83 xxxx. 2 xx xxxxx "V xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx na xxxxx".

6. V §83 xxxx. 2 x x §84 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

7. X xxxxxxx §83x se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

8. X §83a xxxx. 1 až 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. X §83a xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x slova "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

10. X §83x xxxx. 7 xxxx. x) xx x) x x §83x odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §84 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 6 včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 13x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 5 x 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

12. V §84 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" a slova "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

13. X §84 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "správní xxxxxxx xxxxx" zrušují.

14. X §84 odst. 1 xxxx. x) a x) xx slova "x správní delikty xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx.

15. X §84 odst. 3 se xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kulturních xxxxxx

Xx. CX

V zákoně č. 101/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyvezených xxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 180/2003 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx. x xxxxxx č. 358/2015 Xx., §19 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§19

Přestupky

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §17 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx opakovaně po xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o přestupku, xxxxx se xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx opakovaně, xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx spáchání xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx orgán.".

XXXX XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. CXI

V xxxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 146/2002 Xx., xxxxxx č. 277/2003 Xx., zákona x. 229/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Xx. x zákona x. 243/2016 Sb., §8 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§8

Přestupky

(1) Xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx7x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobce x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §4 odst. 3,

x) xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizik, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxx být xxxxxxxxxx x bezpečnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx trh x xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §5 odst. 4 xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx xx trh, x xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na bezpečnost xxxxxxx,

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh, xxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxx akcích xxxxxxxxxxx výrobci, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx opatření x souladu s §6.

(3) Výrobce nebo xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4,

x) neupozorní xxxxxxxxxxxx na skutečnost, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx x x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vlastní nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx mohla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx náklady,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx, xx uvedl na xxx nebo do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poté, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobku podle §5 xxxx. 8, xxxx

x) neuvede x xxxxxxx vážného rizika x oznámení xxxxx §5 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, které dané xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důležité xxx dohledání výrobku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx pro spotřebitele.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 50 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil.

(7) X přestupků xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxx.".

ČÁST STO DESÁTÁ

Změna xxxxxx o podpoře xxxxxx

Xx. CXII

Zákon č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 219/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., zákona x. 183/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 230/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §7x včetně nadpisu xxx:

"§7x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §7x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxx nezveřejní,

b) x xxxxxxxxx uvedených v §7x xxxx. 2 xxxx podnět k xxxxxxxxx nebo ukončení xxxxxxxxxxxxx sportovního xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Policii České xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7x x tom, xx xxxxxxxxx sportovní xxxxxx xx uskuteční xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Sportovní xxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §3x odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxx xx xx rejstříku xxxxx nesplní povinnost xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §3x xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6x xxxx 6x xxxxxxx xx pořízení xxxx technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do rejstříku xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §3a xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx xxxxx lze za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx, za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 500&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) uložit xxxxxx do 100 000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) pokutu xx 2 000 000 Kč.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

(7) Žadateli x xxxxxxx xx státního xxxxxxxx podle §6x xxxx 6c xxxxxxx xx pořízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 uložit pokutu xx 100 000 Kč.".

2. §7x se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

3. X xxxxxxx §7x se xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

4. X §7x xx xxxxxxxx 1 až 3 x 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 5 x 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

5. X §7x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a slova "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

6. X §7x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X §7x xxxx. 1 xx 3 xx xxxx "§7x odst. 2" xxxxxxxxx xxxxxx "§7x xxxx. 2 a 3".

8. X §7x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. X §7f xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. X §7x xxxx. 3 xx věty druhá x xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CXIII

Zákon č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 120/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 340/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx. a xxxxxx x. 375/2015 Xx., se mění xxxxx:

1. X §25x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §25x odst. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x písmenech x) xx d) xx slova "správní xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

3. X §25x xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

4. §25x xxx:

"§25x

Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona projednává xxxxxxxxx krajský úřad, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez oznámení xxx xxxxxxx úřad, xxxxx xx byl xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST STO DVANÁCTÁ

Změna xxxxxxxxxx řádu

Čl. XXXX

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 360/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 284/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 347/2007 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona č. 170/2013 Sb., xxxxxx x. 256/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 164/2015 Xx. x zákona č. 375/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXXX xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §124a xxx: "Přestupky xxxxxxxxx xxxx".

3. Xxxxxx §124x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

4. X §124b xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

5. X §124x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.".

6. Xxxxxx §124x xxx: "Přestupky Xxxxxx".

7. X §124x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

8. X §124x xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. V §124x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "se xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

10. §124x xxx:

"§124x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 143/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx hospodářské xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 484/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 71/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 155/2009 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 360/2012 Xx. a xxxxxx č. 293/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxxxx §22a x 22aa xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §22x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx x v §22xx xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §22a xxxx. 2 x 4 x v §22xx xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. §22x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§22x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx veřejné správy x při xxxxxxxx x xxxxxx délky xxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx se přihlédne x xxxxxxxxxx přestupku, xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx následkům a x okolnostem, xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx řízení xxxx Xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §20 x 21 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, x výjimkou §20 xxxx. 1 x 2, §20 xxxx. 4 písm. x) x b) x §20 xxxx. 5.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx, v jakém xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a jiné xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxx, pokračuje-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nich.

(6) Xxxx může xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx projednány xx společném xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trestům xxxxxxxx xx tyto přestupky x samostatných xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xx řízení x xxxxxxxxx vedeném Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx na xxxxxx o xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx projednání xx xxxxxxxxx Úřad xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se ustanovení §13 xxxx. 2 x 3, §16, 17, §20 odst. 5, §24 až 27, §29 xxxx. x), §35 xxxx. x) x x), §36, 37, §39 xxxx. x), §42, 43, 45, 48, 49, §51 písm. x), §53, 54, §68 písm. x) x x), §70, 71, §76 xxxx. 1 xxxx. h) x x), §76 xxxx. 5, §78 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §80 xxxx. 2 x 3, §81, §82 odst. 1, §85 odst. 3, §87, §89 xx 92, §93 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §93 xxxx. 3, §94, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 1 xxxx. b), §96 xxxx. 2 x 3, §98 xxxx. 2, §99 xxxx. 2 x §101 zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx nepoužijí.".

Poznámka xxx xxxxx č. 16 xx zrušuje.

6. X §22xx odst. 1 xxxxxx části ustanovení x §22xx xxxx. 2 a 8 xx xxxxx "ze xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "z xxxxxxxxx".

7. X §22xx xxxx. 2 x 8 xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

8. Xx §22x xx xxxxxx nový §23, který včetně xxxxxxx zní:

"§23

Promlčecí xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 10 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 2 xxxx. x), neposkytnutí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx v obchodních xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 3 x xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx obchodních xxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 4 xxxx 3 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xx nezapočítává xxxx xxxx řízení vedeného x souvislosti x xxxxxxx xx věci xxxxxxxxx xxxx soudem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx sdělení xxxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx vinným,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doba xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zanikne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 14 xxx xx xxxx xxxxxxxx a odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zanikne xxxxxxxxxx uplynutím 6 xxx od xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx prodlužuje x xxxx xxxxx odstavce 3.".

XXXX STO XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx zákona

Čl. CXVI

V xxxxx první zákona č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 167/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 15/2015 Xx. a xxxxxx č. 250/2016 Xx., hlava X xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX X

XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, ochrany, využívání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8,

x) xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxxx lázeňského xxxxx,

x) xxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vyznačující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx lázeňského xxxxx,

x) xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx místa,

g) xxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx nebo průzkumu xxxxxxxxx xx vyskytujícího xxxxxx xxxxxxxxx vody, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx §39 xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8,

b) využívá xxxxx bez povolení xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli zdravotních xxxxxx poskytujícímu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §27,

x) vykonává xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zdroje,

f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu zdroje xxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pověřenou xxxxx §39 xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx značku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hranice xxxx oplocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx lázeňského xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx voda,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu a), xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxxxxxxxxx úřadem vyzvána.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

b) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. j),

c) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx x).

§41x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx příslušný

a) obecní xxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 x §41 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 2 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxx projednat xxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x odpadech

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 275/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 188/2004 Xx., xxxxxx x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 7/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 314/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 34/2008 Xx., xxxxxx č. 383/2008 Sb., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 297/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona č. 154/2010 Sb., xxxxxx x. 31/2011 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 264/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona č. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 69/2013 Xx., zákona x. 169/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona č. 184/2014 Sb., xxxxxx x. 229/2014 Sb., xxxxxx č. 223/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb. a xxxxxx č. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §31x xxxx. 2 písm. x), §38x odst. 2 xxxx. b) x x §72 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. X §56 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx pravomocně xxxxxxx sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx".

3. Xxxxxx části xxxxxx xxx: "PŘESTUPKY".

4. V xxxxx xxxxxx nadpis xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX PRÁVNICKÝCH A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX".

5. X §66 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xx xxxx 300&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx".

6. X §66 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx".

7. X §66 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx".

8. X §66 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxx do xxxx 1 000 000 Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx k podnikání xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx".

9. V §66 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxx inspekce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx".

10. X §66 xx doplňují xxxxxxxx 8 x 9, xxxxx xxxxx:

"(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 7,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, 5 xxxx 6,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3,

e) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(9) Přestupky podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, přestupky xxxxx odstavců 2 x 5 projednává xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 projednává xxxxxxx xxxx a přestupky xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 a 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. §67 zní:

"§67

Je-li xxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xx 7 xxxxxxx opakovaně xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o přestupku, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxx hranice sazeb xxxxxxxxx v §66 xxxx. 8. Přestupek xx spáchán opakovaně, xxxxxxxx od nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.".

12. X xxxxx desáté xx x xxxxxxx xxxxx II xxxxxxxx xxxxx "XXXXXXXXX OSOB".

13. X §69 xxxx. 1 x 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

14. V §69 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx zní:

"(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx odkládá odpady xxxx vyhrazená xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

15. X §69 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxx úřad, přestupky xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx inspekce.".

16. V §70 xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 45 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

17. X §73x se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní tresty".

18. X §76 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §66 xxxx. 2 xx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx přestupky xxxxx §66 odst. 2 xx 5 x 7".

19. X xxxxxxxx xxx čarou č. 48x xx xxxxx "xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx č. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, xx znění pozdějších xxxxxxxx".

20. X §78 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx k podnikání xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

21. X §79 xxxx. 1 xxxx. i) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "projednává xxxxxxxxx".

22. V §80 xxxx. 1 písm. x) se slova "xxxxxx právnickým xxxxxx x xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx".

23. V §80 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx".

ČÁST XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 341/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 82/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 348/2005 Sb., zákona x. 235/2006 Sb., xxxxxx č. 160/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 196/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Sb., xxxxxx č. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 302/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx č. 406/2012 Xx., xxxxxx č. 496/2012 Xx., zákona x. 181/2014 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., zákona x. 79/2015 Sb., xxxxxx x. 139/2016 Xx., zákona č. 180/2016 Sb. x xxxxxx č. 14/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §5 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx tresty".

2. X §6 odst. 1 písm. c) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

3. V §12 xxxx. 12 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx".

4. X §36 xxxx. 1 xx xxxxx "osobě xxxxx x řízení ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

5. X §40 odst. 1 xxxx. a) se xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §59 odst. 3 xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

7. Xxxxxx §60 xxx: "Přestupky".

8. X §60 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx".

9. X §60 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo "xxxx".

10. V §60 xxxx. 2 x 3 úvodní části xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že".

11. V §60 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx j) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

12. X §60 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "nebo".

13. V §60 odst. 4 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx".

14. X §60 odst. 4 písm. a) x x) xx xxxxx "xxx" xxxxxxx.

15. X §60 odst. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

16. X §60 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) provozuje xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je x tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.".

17. V §60 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 x 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.

18. X §60 odst. 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Provozovatel xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

19. X §60 xxxx. 5 se xx xxxxx písmene x) doplňuje slovo "xxxx".

20. X §60 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §34.".

21. X §60 se doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000 Xx xx 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1,

x) xx 10&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2,

c) xx 20&xxxx;000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xx 50 000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x),

x) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) xx 20&xxxx;000 Kč xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 5,

x) xx 1&xxxx;000 Kč xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.".

22. X xxxxxxx §61 xx xxxxx "o xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

23. X §61 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Rada.".

24. X §61 xxxx. 2 xx xxxxx "ukládání xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xx slovo "xxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxx".

25. V §61 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Dále xxxxxxxx xx stanovisku xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.".

26. X §61 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 270 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení.".

27. X §61 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

28. X §61 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

XXXX STO XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. CXIX

Zákon č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 25/2008 Xx., zákona x. 167/2008 Xx., zákona x. 181/2008 Xx., xxxxxx č. 157/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 150/2010 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 501/2012 Sb., xxxxxx x. 275/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 61/2014 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx., zákona x. 39/2015 Xx. x xxxxxx x. 250/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 6 xx xxxxx "nebyla-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx-xx oprávněnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XII xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxx xxxxx hlavě XXX v xxxxxxx xxxx prvního xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

4. X §117 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

5. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX nadpisu xxxx xxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Přestupky".

6. X §125x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §125x odst. 1 xxxxxx části ustanovení, §125x xxxx. 2, §125x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §125x odst. 2, §125x odst. 1 xxxxxx části ustanovení, §125x odst. 2 x 3, §125x xxxx. 4 úvodní xxxxx ustanovení, §125d xxxx. 5, §125x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §125e xxxx. 1 až 3 x 5, §125x odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §125x odst. 7, §125x odst. 1, §127x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §127x xxxx. 3 x 4, §125x xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 3 x 4, §125x odst. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 1 x 2 úvodních částech xxxxxxxxxx, §125i odst. 3, §125j xxxx. 1 x x §125x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. V §125a xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 2 xxxx. x) až x), §125x xxxx. 3 xx 6, §125x xxxx. 3 xxxx. x) až x), §125x xxxx. 3 xxxx. x) xx x), §125c xxxx. 4 až 6, §125x xxxx. 7 xxxx. a) xx x), §125x xxxx. 8 písm. x) xx x), §125x xxxx. 5 xxxx. x) x x), §125x xxxx. 5 xxxx. a) až x), §125g odst. 6, §125x xxxx. 3 xxxx. a) xx c), §125x xxxx. 4 xxxx. x) xx x), §125x xxxx. 2 xxxx. x) x x) x x §125x odst. 5, 6 a 10 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

8. X §125x xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 3 xx 5 x x §125x xxxx. 4 xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

9. X §125x xxxx. 3, §125x xxxx. 3, §125x xxxx. 7, §125x xxxx. 8, §125x xxxx. 5, §125x xxxx. 5, §125h xxxx. 3, §125x xxxx. 4 a x §125x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

10. V §125x xxxx. 2 xx xxxxx "Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

11. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx "ke xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx".

12. X §125x xx odstavce 1, 2, 4, 9 x 11 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 44x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 5 až 8 x 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 6.

13. X §125l odstavec 1 xxx:

"(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx pachatel přestupku xxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx zamezující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podzemních xxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

14. X §125x xxxx. 2 x 4 xx xxxxx "Správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

15. X §125l xxxx. 4 se slova "x xxxxxx stupni" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

16. X §125x odst. 4 xx věta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Pokutu xx xxxxxxxxx xxxxx §117 odst. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgán Xxxxxxx České xxxxxxxxx.".

17. X §125x xxxx. 6 se věta xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx zákona

Čl. CXX

Zákon č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 1/2005 Xx., zákona č. 216/2006 Sb., xxxxxx x. 341/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 142/2012 Xx., se mění xxxxx:

1. Nadpis xxx xxxxxxxxx §19 se xxxxxxx.

2. Nadpis §19 xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx".

3. X §19 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

4. §20 xxxxxx nadpisu xxx:

"§20

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx knihovny xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) poruší xxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 2 nebo 3,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 nebo 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podle §17 odst. 5, xxxx

x) xxxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx podle §19.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000 Xx xx 200&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

x) od 25&xxxx;000 Kč xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx c).

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává a xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

5. §21 xx zrušuje.

XXXX STO XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 274/2001 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 275/2013 Sb., zákona x. 39/2015 Xx. x xxxxxx č. 250/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx XXXX xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §32 se xxxxxxx.

3. X xxxxxxx §32 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

4. X nadpisu §33 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. X §33 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §33 xxxx. 4 a 5, §33 xxxx. 6 x 7 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx a x §33 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

6. X §33 xxxx. 9 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za přestupek xxx uložit xxxxxx".

7. X §33 odst. 9 písm. x) xx e) se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §33 se xxxxxxxx 10 xxxxxxx.

9. X §34 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Je-li xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 7 xxxx x §33 xxxx. 9. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx jeho spáchání xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.".

10. X §34 se xxxxxxxx 2 xx 4 a 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29a xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.

11. X §34 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky", slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "správního deliktu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

12. V §34 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o státních xxxxxxxxx

Xx. CXXII

Zákon č. 312/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 250/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx zákona xx xxxxx "x x xxxxx zákona x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x státních xxxxxxxxx)" xxxxxxx.

2. Xxxxx XX xxxxxx xxxxxxx zní:

"HLAVA XX

XXXXXXXXX

§18

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hranic,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx hraničního xxxxx nebo xx xxxxx nebo koryta xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx hraniční xxxxx, xxxxxx-xx se xxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxx hranic, xxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) neumožní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx státních xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 projednává krajský xxxx.

(4) Přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(5) Pokutu xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kontrole

Čl. XXXXXX

X xxxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx kontrole), ve xxxxx zákona č. 281/2009 Xx. a xxxxxx x. 64/2014 Xx., xx §20 xx 21 xxxxxx xxxxxxx zrušují.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. CXXIV

Zákon č. 352/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 213/2006 Sb. x xxxxxx x. 274/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §13 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx, xxxxx zneváží, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx napodobeninu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4x,

x) xxxxx malý xxxxxx xxxx v rozporu x §5,

x) xxxxx xxxxx státní znak x rozporu s §6 xxxx. 2,

d) xxxxx vyobrazení zaměnitelné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jí xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, nebo

f) vyvěsí xxxxxx vlajku x xxxxxxx x §8 xxxx 9.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 30&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx do 10&xxxx;000 Xx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xx xxxxxxx.

2. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §13a xx xxxxxxx.

3. §13a x 13x se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 zrušují.

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. CXXV

Zákon č. 449/2001 Sb., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 59/2003 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona č. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 357/2014 Xx., zákona x. 204/2015 Xx. a xxxxxx č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx tresty".

2. V §14 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,".

3. V §35 xxxx. 2 x v §47 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "sankcím" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx".

4. Xx §48 xx vkládá xxxx §48x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§48x

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx lovem zvěře xx xxx xxxxx xxx povinných náležitostí xxxxxxxxxxx v §46. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx zakazuje.".

5. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: "XXXXXXXXX".

6. §63 x 64 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§63

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx nebo xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx 3 anebo x §10 xxxx. 2 nebo 3 xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxx podle §61 xxxx. 3, xxxx

x) x rozporu x §48x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 2, §9 xxxx. 2, §10 xxxx. 1 nebo x §14 odst. 1 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lístku xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §41 xx 45 nebo §49 xxxx. 1.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx; xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx lístek.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x odstavce 2 xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xx zapisuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stráží xxxxx §14 odst. 1 xxxx. i), xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx ode xxx uložení pokuty.

§64

Přestupky xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 2, §7 xxxx. 1 xxxx 2, §9 xxxx. 1 nebo 2, §10 nebo x §32 odst. 3, 4 xxxx 5 xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxx podle §61 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 1, §51 xxxx. 2 nebo 3 nebo x §61 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx honitby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx stanovenou x §11 odst. 1, 2, 4 xxxx 6, §36 xxxx. 1 xxxx x §44 odst. 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx x honitbě x xxxxx x xx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx x §43 xxxx. 1,

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x §3 odst. 2, §11 odst. 3, §41 až 43, §45, §49 xxxx. 1 xxxx x §51 odst. 1,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx plánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tím xxxxxxx x překročení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §11 xxxx. 5 xxxx x §36 xxxx. 2 x 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 40 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 3 písm. x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až e).".

Poznámka xxx čarou č. 18 xx xxxxxxx.

7. Xx §64 se xxxxxx xxxx §64x, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§64x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opakovaně xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o přestupku, xxxxx se xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §63 xxxx. 3 nebo x §64 xxxx. 4. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vinným, xx xxxx spáchání xxxxxxxxxx 12 měsíců.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx myslivosti.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx příjmem xxxxxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx uložených xx xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx31).".

ČÁST STO DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 94/2004 Sb., zákona x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 66/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 62/2014 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona č. 243/2016 Sb. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V §24 xxxx. 2 xxxx. x) a x §32 písm. x) xx slova "xxxxxxx pokuty" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X xxxxx xxxxx se x xxxxxxx hlavy XX xxxxx "XXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

4. X xxxxxxx nad xxxxxxxxx §44 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

5. X §44 xxxx. 1, §44 odst. 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v §44 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §45 a x §46 odst. 4 xx slova "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §45 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xx uloží xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

8. V §46 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 písm. g) xxxx x) xxx xxxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x §10 xxxx. 1 nebo §12, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx.".

9. X §46 xx xxxxxxxx 2, 3, 5 x 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 4, 7 x 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

10. X §46 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxx stupni" se xxxxxxx, xxxxx "správního xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku" x xxxxx "xxxxxxxxx deliktů" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX STO XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečištění x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 521/2002 Xx., zákona x. 437/2004 Xx., xxxxxx č. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 69/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxx č. 39/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §19 písm. x), §29 písm. x), §33 písm. c), §34 xxxx. x) x x §35 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupcích".

2. X části xxxxx xxxxxx xxxxx VI xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §37 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §37 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx x v §37 odst. 2 xx 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §37 xxxx. 6 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X §37 xxxx. 6 xxxx. x) x x) x v §38 xxxx. 5 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

7. X §38 se xxxxxxxx 1, 2, 4 a 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 5 a 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

8. X §38 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxx xxx upustit xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx porušení povinnosti, xxxxxx faktická opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx trvání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

9. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "v prvním xxxxxx" se xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

10. X §38 odst. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx ", xxxxxx z xxxxx xx příjmem xxxxx" xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 537/2004 Xx., zákona x. 359/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 484/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 170/2013 Sb., xxxxxx x. 281/2013 Xx., zákona č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Sb., xxxxxx x. 229/2016 Xx., zákona č. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 455/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §57 xxxx. 1 xxxx. x), §63 xxxx. 7 xxxx čtvrté x x §70p xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX".

3. V části xxxxx xxxxx V xxxxxx xxxx 1 xxx: "Xxxxxxxxx xx xxxxx zbraní x xxxxxxxx".

4. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §76 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

5. Xxxxxx xxx označením §76x xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

6. V §76x xxxx. 1, §76x xxxx. 2 xx 4 úvodních xxxxxxx ustanovení, §76x xxxx. 5, §76d xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §76x odst. 5 x 6, §76x odst. 7 xx 9 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §76x xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. V §76x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxx a) x x), §76x xxxx. 10 xxxxxx části xxxxxxxxxx x písmenech x) x x) x x §76x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V §76x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §76x xxxx. 10 xxxxxx části ustanovení x x §76x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx uložit xxxxxx".

9. X části xxxxx xxxxx X nadpis xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx na úseku xxxxxx".

10. Nadpis §76x xxx: "Přestupky fyzických xxxx".

11. Xxxxxx §76x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících fyzických xxxx".

12. §77 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§77

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxxxxxx osob podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx v §75x xxxx. 1 a 2.

(3) Pokuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

13. Xxxxxx §77x xxx: "Xxxxxx xx xxxxx".

14. X §77x xxxxxx část xxxxxxxxxx zní: "Policie xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx pokutu xx".

15. V xxxxx xxxxx hlavě X xx xxxxxxxx dílu 4 včetně xxxxxxx xxxxxxx.

16. §77x xx 77x xx xxxxxxx.

17. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx čarou.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx a potravinářské xxxxxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 94/2004 Xx., xxxxxx č. 316/2004 Xx., zákona x. 321/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 120/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 138/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 180/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Xx. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X nadpisu §11 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §11 xxxx. 2 xxxxxx část xxxxxxxxxx zní: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

5. X §11 odst. 2 xxxx. x) x x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §11 odst. 2 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušuje.

7. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx".

8. §11x x 11b xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. X nadpisu §11c xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. X §11c xx xxxxxxxx 1 až 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 7 a 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

11. X §11x xxxx. 1 se xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

12. V §11x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 se xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském

Čl. XXXX

X §7 xxxxxx č. 147/2002 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 317/2004 Xx., xxxxxx č. 553/2005 Sb. a xxxxxx x. 279/2013 Xx., xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

XXXX STO XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx soudního řádu xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., zákona x. 314/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Sb., xxxxxx x. 294/2010 Sb., xxxxxx č. 130/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx č. 322/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §31 xxxx. 2 se xx slova "xx xxxxxx přestupků" vkládají xxxxx ", za xxxxx zákon stanoví xxxxx pokuty, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx".

2. X §45 odst. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxx i o xxxxxxxxxxxx xxxx záznamech, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odděleně xxxx spis.".

3. X §45 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nahlížení xx spisu, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx tehdy, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx nemůže xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyžádá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx informace xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

4. X §49 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 13 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8 xx 14.

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosoudce xxxx specializovaný senát xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx zrušení rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxx x celního území Xxxxxxxx xxxx

Xx. XXXXXXX

X xxxxxx č. 214/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., §7 xxx:

"§7

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx a prověření xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezašle xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx 15 xxx ode xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodná xxx xxxxx této xxxxxxxxxx6).

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

b) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, nebo

c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx x pokuty xxxxxx x vymáhá xxxxxxxx xxxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. CXXXIV

V zákoně č. 281/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx. a xxxxxx č. 243/2016 Xx., §21 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) poruší xxxxx xxxxxx, výroby a xxxxxxxxx a použití xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx agens xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Úřadu,

c) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §14,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 nebo 2, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 nebo §17.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §16.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxx projednává Xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 8 xxx od xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxxx.

XXXX STO TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, odběrech x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 228/2005 Sb., zákona x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 44/2013 Sb. a xxxxxx x. 100/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §26c xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx trestů".

2. X xxxxx xxxxx xxxxx XXXX včetně xxxxxxx zní:

"HLAVA VIII

PŘESTUPKY

§29

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxx xxxxx §28 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, §6 odst. 1 xxxx 4, §8 xxxx. 1, §10 xxxx. 1, 2 xxxx 4, §11, 13, §16 xxxx. 1 xxxx 2, §20 odst. 1 xxxx 3, §21, §23 odst. 2, §25 odst. 2, §26 xxxx. 1 xx 3 nebo §28 xxxx. 1, 3 nebo 4,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §10x, 22, §24 xxxx. 2 xx 4 xxxx §26x odst. 1,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3, §7 xxxx. 1 až 3, 6 xxxx 7, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 1, §12, 14, §15 xxxx. 1, §16 xxxx. 3, §22x xxxx §25 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx orgány bez xxxxxxxxx nebo vývozního xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx dovozním nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx b),

c) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§30

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x), které xxxxxxxxxx ministerstvo. K xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 písm. a) x c) xx x) je místně xxxxxxxxx krajský xxxx, xxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx1).

(2) Pokutu xxxxxx x vymáhá správní xxxxx, který xx xxxxxx.

(3) Správní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.".

XXXX XXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx

Xx. CXXXVI

Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 46/2004 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Sb., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §29 xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 14 xxxxxxx.

2. §38 xxxxxx nadpisu xxx:

"§38

Xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nesplní povinnost xxxxx §29 xxxx. 5.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

XXXX STO XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. CXXXVII

Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rostlin a xxxxxxxxxxxxxx významných pro xxxxxx x zemědělství x o změně xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 232/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx první xx x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxx "XXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

2. X §21 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx přestupky xxxxx tohoto xxxxxx,".

3. Xxxxxx §22 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. V §22 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení zní: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že".

5. X §22 xxxx. 2 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Účastník Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

6. X §22 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xx xxxxx "chránit" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

7. X §22 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "uchovávat xxx" xxxxxxxxx xxxxx "nebo xxx xxxxxxxxxx".

8. X §22 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §22 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx do

a) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nebo

b) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opakovaně xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx dvojnásobku xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx je xxxxxxx opakovaně, jestliže xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.".

10. V §22 se doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vybírá xxxxxxxxxxxx.".

11. §23 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

12. X §24 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

XXXX XXX TŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních xxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 149/2003 Sb., o xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a umělých xxxxxxxx, určeného x xxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx, x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 387/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 232/2013 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x zákona x. 62/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §27 xxxx. x) x x §28 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx x uložení xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. X §29 xxxx. 2 se xxxxxxx g) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

3. V xxxxx první xx x xxxxxxx xxxxx XXXX xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" nahrazují xxxxxx "XXXXXXXXX".

4. §34 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx účastník Národního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2b xxxx. 3,

x) nevede průběžně xxxxxxxxxxx x genetických xxxxxxxx xxxxx §2x xxxx. 1,

c) x xxxxxxx x §2x xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx x genetickém xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §2x xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzorek xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §2x odst. 3 odmítne xxxxxxx xxxxxxxx vzorků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezúplatně xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §2h xxxx. 5.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxx základna, xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nájemce xxxx xxxxxxxx pozemku podle §2x odst. 4.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx vlastník xxxxxxx, na kterém xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxx xxxxx vlastníka, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §5x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx rostlin nebo xxxxxxxxxxx sadebního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozporu x §5x xxxx. 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx nesprávnými údaji,

b) xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4,

2. xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx s xxxxxxxxxxx xx neúplnými xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, xxxx

4. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx oběhu, vede x xx nesprávné xxxx neúplné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doveze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1,

f) x xxxxxxx s §25c xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx obchodování xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx anebo xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §25c xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že x xxxxxxx s §24 xxxx. 2 nepředloží xxxxxxxx xxxxx do 15. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx záznamy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu, který xxx v xxxxxx xxxx který uvedl xx xxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, a xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx licence, xxxx sdělení o xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx v xxxxxxx x §25c xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx x reprodukčním materiálu x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §24.

(7) Fyzická, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx těžbu x xxxxxxx x §17, xxxx

x) jako kontrolovaná xxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §31 xxxx. 4.

(8) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3,

b) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b) xx x) nebo xxxxxxxx 5 xx 7.".

5. §34x xx zrušuje.

6. §35 včetně xxxxxxx xxx:

"§35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává

a) xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxxx úřad xxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §34 xxxx. 4 až 7.

(2) Přestupky xxxxx §34 xxxx. 4 xx 7 projedná xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx, xxxxxxx úřad.".

Poznámka pod xxxxx x. 30 xx xxxxxxx.

7. X §36 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

ČÁST XXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zahradách

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 162/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx zahradách), xx xxxxx xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 141/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx. x zákona x. 64/2014 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

2. X §6 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxx správního deliktu" xxxxxxx.

3. V nadpisu xxx xxxxxxxxx §16 xx slova "x xxxx správní delikty" xxxxxxx.

4. V §16 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx".

5. X §16 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

6. X §16 xxxx. 1 se na xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

7. X §16 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zrušuje.

8. X §16 odst. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

9. V §17 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxx.".

10. X §17 xx xxxxxxxx 2 xx 4 a 6 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 15 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 a 3.

11. X §17 odst. 3 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "nebo xxxxxxxxx deliktech" xxxxxxx.

XXXX XXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx

Xx. CXL

Zákon č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxx pěstovaných rostlin x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x oběhu osiva x sadby), xx xxxxx zákona č. 444/2005 Xx., xxxxxx x 178/2006 Sb., xxxxxx č. 299/2007 Xx., xxxxxx x. 96/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 300/2009 Sb., xxxxxx x. 331/2010 Xx., zákona x. 54/2012 Sb., xxxxxx x. 279/2013 Xx. x zákona x. 243/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. V §1 xxxx. 1 xx xxxxx "sankce" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zní: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §38a xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob".

4. X §38x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Fyzická" xxxxxxxx xxxxx ", právnická xxxx podnikající xxxxxxx".

5. X §38x xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xx".

6. X §38a xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx rozmnožovacího xxxxxxxxx xx třetích xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx rozmnožovacího xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx".

7. V §38x xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxx konečný prodejce xx".

8. §38x xx xxxxxx nadpisu zrušuje.

9. X xxxxxxx §38x xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. X §38x se xxxxxxxx 1 až 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

11. X §38c xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

12. X §38x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x Xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 276/2003 Sb., x Xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x zákona č. 281/2009 Sb., xx xxxx takto:

1. X §24 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx: "KONTROLA X XXXXXXX XXXXXX".

3. X §27 odst. 1 x 2 xxxxxx části ustanovení xxxxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že".

4. X §27 odst. 1 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xx zrušuje.

5. X §27 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

6. X §27 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx se xxxxxxx fyzická xxxxx,

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.".

7. X §27 xx xxxxxxxx 4 a 8 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 24 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 x 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

8. X §27 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2" x xxxxx "xxxxx odstavce 3 xxxx 4" xx xxxxxxx, čárka xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx podnikající xxxxxxxx".

9. X §27 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" a xxxxx "5" se xxxxxxxxx číslem "4".

10. X §27 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x obdobné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx.

11. V §27 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "4" a xxxx druhá se xxxxxxx.

XXXX STO TŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Sb., xxxxxx x. 558/2004 Xx., zákona č. 693/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 37/2008 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 245/2008 Sb., xxxxxx x. 309/2008 Xx., zákona č. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 59/2010 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 201/2014 Xx., xxxxxx č. 331/2014 Xx., xxxxxx x. 157/2015 Xx., xxxxxx x. 315/2015 Xx., xxxxxx č. 382/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x zákona x. 65/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 odst. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. Část xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX I

PŘESTUPKY NA XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

§135

Xxxxxxxxx xxxxx umístění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx vybraný xxxxxxx osvobozený xx xxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx a užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti podmíněnému xxxxxxxxxx od xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x rozporu x §19 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jinak než x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135b

Přestupky proti xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx povinnost

a) xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetí vybraných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx příslušnému místu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x oznámení x přijetí vybraných xxxxxxx neuvede ztráty x znehodnocení, xx xxxxxx došlo v xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx dopravě xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxx odesláním xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveným způsobem xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

XXXXX II

PŘESTUPKY NA XXXXX XXXXXX XXXX X MINERÁLNÍCH XXXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx skladování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx zkapalněné ropné xxxxx uvedené v §45 xxxx. 1 xxxx. x), f) xxxx x) uvedené xx xxxxxxx daňového xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx zásobníků x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pevně xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx stavebním xxxxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135g

Přestupky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1, 2, 6 xxxx 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx při dopravě xxxxxx olejů neposkytne xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. e), f) xxxx x) osvobozených xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, která xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx plyny xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx minerálních olejů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx olejů,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxx

1. xxxxx, x xxx má xxx xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx tyto oleje xxxxxxxxxxx, nebo

d) x xxxxxxx změny místa xxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx došlo x průběhu xxxxxxx xxxxxx olejů, xx xxxxxxxxx xxxxx

1. neoznámí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx změny x xxxxxxx o xxxxxxxxxx vybraných výrobků xx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nebo

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx ropnými xxxxx

§135x

(1) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. x), f) xxxx x) ve xxxxxx xxxxxxx oběhu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx, která nakupuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx x) pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přesahující 20 xxx xx jeden xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Fyzická, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. f) xxxx x) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu s §60 xxxx. 5, 6 xxxx 7 xxxxx zkapalněné xxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. x), f) xxxx x) xx xxxx xxxxxx daně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných plynů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dopravu xxxxxx plynů podle §60 xxxx. 11.

(4) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx plní zkapalněné xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx x) do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 40 xx včetně, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx hmotnostní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx elektronická evidence xxxxxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx dobu xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx od 50&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) zkapalněné xxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 písm. x) xxxx g) xxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx zkapalněné xxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx uvedení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, společně x xxxxxx dopravním prostředku xxxx x jejich xxxxxxxx.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx zkapalněné xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx daně podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) a xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x jiném členském xxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdyby xxxx plyny byly xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX III

PŘESTUPKY XX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx dopravě xxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx x xxxx na xxxxxxx území České xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx odesílatel xxxx osvobozeného xx xxxx podle §71 xxxx. 1 písm. x) nebo d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx dopravě xxxxxx xxxx neposkytne xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxx území Xxxxx republiky dopravuje xxx obecně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2 nebo xxx výrobu etyl-terciál-butyl-éteru xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx oznamování prodeje xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx své podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxx lihoviny xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx nižší, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx x xxxxxxx prodeji xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;500&xxxx;000 Kč.

HLAVA XX

XXXXXXXXX NA XXXXX XXXXXX DANĚ X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx uvede xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx cenou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, než xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx stanovena.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135m

Přestupky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx dopraví xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx x uzavřeném xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx

x) do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xx 50 000 Xx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§135n

Přestupek xxxxx oznamovací povinnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxx, xxxxx xxxxx dovážet xxxxxxxx výrobky v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx písemně neohlásí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx tabákových xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx za cenu xxxxx než xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx xxxx vyšší, xxx xx cena xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx,

x) xxx prodeji xxxxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxx slevu z xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) prodá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) váže xxxxxx xxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx spotřebitel xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nižší, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx konečný xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Kč.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 3 xxxx 4, nebo

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx drží nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 lze xxxxxx xxxxxx od 50&xxxx;000 Xx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §114.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx značení a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vytištěny xxxxx neodpovídající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx balení, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx odběratel xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx nálepky xxxxx xxxx bezúplatně xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x inventuře xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevede xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx stanovenou xxxx neuchovává xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použitých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doklady, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx daný xxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx rok.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx d), xxxx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b).

§135u

Přestupky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx starého xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nevrátí ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX X

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx olejů

§135v

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134x xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxx dovozce minerálních xxxxx uvedených v §134x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx barvení xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x barviva xx xxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že nevede xxxxxxxx značkovací xxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxxxxxx nebo dovozce x povinností značkovat xxxx barvit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134x xxxx. 1, xxxx s povinností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx žádost správce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 lze xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx osoba, xxxxx nakoupí nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v §134x xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně či xx volném xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxx xxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx neuskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134x, xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) vykonává xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nad 20 xxxxx, bez xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxx

x) xxxxxx xxxx neuchovává xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nakládání x xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se jako xxxxx, xxxxx vyrábí, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx oleje, xxx xxxxxxx xxx podle §134x xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx v §134x xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx oleje xxxxxxx být xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx olejů xxxxxxxxxx kupujícího podle §134x xxxx. 8 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxx doklady x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxx uložit pokutu xx 50&xxxx;000 Xx xx 50 000 000 Kč.

Díl 2

Xxxxxxxxx xxxxx zákazům xxx značkování a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Fyzická, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b odst. 2 xxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx minerální xxxxx xxxxxxx x §134x xxxx. 1, které xxxx

x) značkované x xxxxxxx, xxxx, odstraňuje xxxx xxxxx xxxx xxxxxx značkování xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s povolením xx značkování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx motorů, xxxx

x) značkované x xxxxxxx, dopravuje xxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxx s xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx nádoby xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že minerální xxxxx xxxxxxx x §134x odst. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx k xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx pro xxxxx tyto minerální xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx x barveny.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 až 3 lze právnické xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxx 3

Xxxxx přestupky na xxxxx značkování x xxxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xx značkování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134x xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

HLAVA XX

XXXXXXXXX NA XXXXX XXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Přestupky xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx olejů

§135z

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx neznačkované xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134x xxxx. 1.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx dovozce minerálních xxxxx uvedených v §134x xxxx. 1 xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx značkování xxxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx značkovací xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dovozce x povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134x xxxx. 1 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx značkování xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že na xxxxxx správce daně xxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx certifikát.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135xx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxx nebo jinak xxxxxx neznačkované minerální xxxxx uvedené x §134x odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx vyvézt do xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo vývozu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx osoba, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, prodává xxxx spotřebovává v xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134x, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 20 xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) nevede xxxx neuchovává stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx minerální xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx §134x xxxx. 2 písm. x) až x) xxxxxxxxxx, způsobem xxxxxxxx x §134p xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx oleje xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) nemá x xxxxxxxx o xxxxx x prodeji xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §134p xxxx. 8 písm. x) xxxx c), xxxx

x) neuchovává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doklady x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 50 000 000 Xx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších minerálních xxxxx

§135xx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134x odst. 2 xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134x xxxx. 2 nabízí x prodeji nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134x xxxx. 1, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxx, odstraňuje xxxx xxxxx mění xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xx prodává,

c) xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx pohon motorů, xxxx

x) značkované, dopravuje xxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xx spojení s xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx oleje, xxxxx xxxxxxx být značkovány xxxxx §134x xxxx. 2 písm. x) xx x), xxxxxx x xxxxxxx nebo xx používá pro xxxxx motorů.

(4) Fyzická, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx minerální xxxxx xxxxxxx v §134m xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx pro které xxxx oleje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxx fyzické osobě xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Díl 3

Další xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxx

§135xx

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxx ke značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx značkuje xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134x xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu od 10&xxxx;000 Xx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XX ÚSEKU XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX ZVLÁŠTNÍMI XXXXXXXXXXX OLEJI

§135zd

Přestupky xxxxx xxxxxxxxx nakládání se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleji

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §134xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x balení xxxxxxxxxxxx 220 litrů.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) neuchovává evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

e) x xxxxxxx s §134xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx údaje.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx do

a) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x),

x) 3 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX

§135xx

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xx xxxxxxx tabákem

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §134xx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x neúplném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxxxxx dobu, nebo

e) x xxxxxxx s §134xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx tabákových výrobků xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §134xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzické xxxxx xxxxxx pokutu xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x),

x) 6&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e) nebo xxxxxxxx 3, xxxx

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X ZABRÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§135xx

Xxxxxxxxxx neznačených xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xx neznačeným xxxxxxxxx xxxxxxxx, její propadnutí xx xxxxx, x xx i v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx je v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§135xx

Xxxxxxx neznačených xxxxxxxxxx výrobků

Jsou-li splněny xxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx věci, xxxxx xx neznačeným xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xx x xxxxx xxxxxxx, a xx x v případě, xx její hodnota xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§135xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zabrání

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx tabákové výrobky xxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx tříčlenná xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x zničením xx xxxxx odvolat.

HLAVA X

XXXXXXXXXXX

§135xx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) K xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx z tabákových xxxxxxx, a to x

1. přestupcích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx jinou xxx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tabákovými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxx některých dalších xxxxxxxxxxx olejů.

(3) Státní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx o

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx balení,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxxx a xxxxxx xx cenu xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) přestupcích xxxxx nakládání x xxxxxxxxxx výrobky,

d) přestupku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx na úseku xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx výrobků, x xx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přestupku xxxxx značení tabákovými xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Pokutu xxxxxx xxxxx, který ji xxxxxx.".

XXXX STO XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 586/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 169/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 530/2005 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 531/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx. x zákona x. 298/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxx xxxxxx správního xxxxxxx" x xxxxx "nebo xxxx správní xxxxxx" xxxxxxx.

2. X §40 xxxx. 1 x x §124 odst. 6 xxxx xxxxx xx slova "20) xxxx xxxxxx správního xxxxxxx,21)" nahrazují xxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 x 21 xx xxxxxxx, a xx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.

3. X §40 xxxx. 4 se xxxxx "nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

4. X §45 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx uznán vinným xx spáchání xxxxxxxxx xxxx".

5. V §45 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"j) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxx příslušnému x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx.".

6. X §45 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) příslušník xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx narušil důležitý xxxxx xxxxxx.".

7. V §50 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

8. X §186 xxxx. 10 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx přestupku, a" xxxxxxx.

9. V §186 xxxx. 10 xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx" a xx xxxxx textu xxxx třetí se xxxxxxxx slova ", xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx".

10. V §189 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x

x) xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx příslušníka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx viny,

b) pokus,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) přitěžující xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kázeňských xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx od uložení xxxxxxxxxx trestu,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kázeňského xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxx xxxx zbytku,

l) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx řízení,

r) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx.".

11. X §189 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxx" xxxxxxx, za xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx.

12. X §190 odst. 8 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxx x věc xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáři, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

Xx. CXLIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 361/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokud x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Zahájená xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle zákona x. 361/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx účely zproštění xxxxxx služby xxxxx §40 zákona x. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx má xxxxx xx doplatek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 6 xxxxxx č. 361/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx neprokáže x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jiného správního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu služby.

5. Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx delikt, x xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

Čl. CXLV

V xxxxx první xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 187/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x zákona x. 368/2016 Sb., xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx zní:

"HLAVA VII

PŘESTUPKY

§34

Přestupky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx režimu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §27 xxxx. 1 nakládá xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §27 xxxx. 5 uvede x žádosti x xxxxxxxxxx nesprávné nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx doklady,

d) v xxxxxxx s §31 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předloží xxxxxxxx xxxxxxxxxx nesprávné údaje xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu s §31 nevede xxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §32.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x rozporu x §28 odst. 1 nakládá xx xxxxxxxx diamanty xxx xxxxxxxx registrace, xxxx

x) x xxxxxxx s §28 odst. 2 xxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozměněné xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu do

a) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx f),

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. b), xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§35

Xxxxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 let xx spáchání přestupku.

§36

Promlčecí xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 6 let.

(2) Xxxx-xx promlčecí doba xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxxx

X xxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx známkách

Čl. XXXXX

X xxxxx první zákona č. 441/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Sb., xx xx xxxxx XXX xxxxxx nová xxxxx XXXX, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"HLAVA XXXX

XXXXXXXXX

§51x

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 250&xxxx;000 Kč xxxx xxxxx činnosti.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx uložit xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Přestupek xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX.

ČÁST XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx x x xxxxx živnostenského zákona (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 278/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona č. 261/2014 Xx. x xxxxxx č. 295/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §22 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §25 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. §25 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx §26 xxx: "Přestupky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx".

5. X §26 odst. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že".

6. X §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx §13 odst. 4, 5, 7 x 8 nebo §15 xxxx. 4, 5, 7 a 8" xxxxxxx.

7. X §26 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §26 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §26 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx uloží pokuta" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

9. §26x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§26x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx projednává Česká xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CXLVIII

Zákon č. 78/2004 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 346/2005 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x zákona x. 371/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxxxx části xxxxx se slova "XXXXXXX DELIKTY" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §35 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

4. X xxxxxxx §35x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. X §35a xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §35x odst. 3, §35x xxxx. 4 xx 8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §35x odst. 9, §35x xxxx. 10 xxxxxx xxxxx ustanovení, §35x xxxx. 11 x 13 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §35x odst. 12 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxx xxxxxx se xxxxx pokuta" nahrazují xxxxx "přestupek lze xxxxxx pokutu".

7. X §35x odst. 12 xxxx. x) xx x) se slova "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §36 se xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

9. V §36 xx odstavce 1 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

10. X §36 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

11. V §36 odst. 2 xx věta poslední xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 346/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Sb. x xxxxxx č. 67/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx deváté xxx: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxx §36x se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. V §36x odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §36x xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

5. V §36x xxxx. 3 xxxx. x) a x), §39 xxxx. 1 xxxx. b) a §39 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

6. X nadpisu §36x xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. X §36x se xxxxxxxx 1 až 3 a 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 se xxxxxxxx xxxx odstavce 1 a 2.

8. X §36x xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

9. X §36x xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 22 xx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx pod xxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx č. 111/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 105/2011 Xx., zákona x. 346/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 126/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy IX xxx: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxx §89x se xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

3. X §89x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx částech ustanovení xx slova "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §89x xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

5. V §89x xxxx. 3 xxxx. x) a x), §95 xxxx. 1 xxxx. x) x x §95 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V xxxxxxx §89x xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. X §89x xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 6 se označují xxxx odstavce 1 x 2.

8. X §89x xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

9. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23 xx xxxxxxx, x xx včetně odkazu xx poznámku xxx xxxxx.

10. X §89x xxxx. 2 se xxxxx "x xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 99/2004 Sb., x rybníkářství, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 104/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 237/2012 Xx., zákona č. 501/2012 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "sankce" nahrazuje xxxxx "správní tresty".

2. X §14 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nebyl uložen xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx".

3. V §16 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.".

4. X §20 odst. 3, §21 odst. 4, §23 odst. 2 xxxx. b) x x §24 xxxx. 3 písm. x) xx slova "(§30) x xxxxxxx delikty (§31)" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxx xxxxxx (§30 a 31)".

5. X §22 xxxx. 3 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

6. X §22 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx delikty xxxxxxx x" xxxxxxx.

7. X xxxxx první x xxxxxxx xxxxx XXX xx slova "X XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxx.

8. X xxxxxxx §30 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

9. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xx xxxxx pokuta" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

10. V §30 xx odstavec 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 x 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7 x 8.

11. X §30 xxxx. 8 se slova "xxxxxxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 7" x slova "v xxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

12. Xxxxxx §31 xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

13. V §31 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §31 xxxx. 2 a x §31 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

14. X §31 se xxxxxxxx 5 a 9 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 30 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 8 xx označují jako xxxxxxxx 5 xx 7.

15. X §31 xxxx. 5 xx xxxxx "O xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxxxx", slova "xx xx výše" xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx pokutu xx výše", xxxxx "xxxx správní delikt" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

16. X §31 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x věta druhá xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx regulováním xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xxxxxx druhů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 467/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 279/2013 Sb., xxxxxx x. 86/2015 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §25 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §34x až 34x,".

2. X §25 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "nebo xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx" zrušují.

3. X §30 xxxx. 1 xx slova "ukládá xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona".

4. V §33 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

5. X xxxxx první xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX".

6. Nadpis §34x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

7. X §34x xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají slova ", právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

8. X §34x odst. 2 xx xxxxxxx x), x) x i) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena f), x), j) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx h).

9. X §34x odst. 3 xx xxxxxxx x), x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x), x) x f) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. §34x a 34x xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nesprávné xxxx neúplné xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxx druhy9),

b) xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx44) xxxx §17 anebo xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx se pokusí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx exempláře xxxx x exemplářem xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx9),

x) xxxxxxxx, vybízí k xxxxxxx, xxxxxxx, drží xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx exemplář x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx9), nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx list xxxx xxxxxxx xxxx obsah, xxx ho xxxx xxxxxxx jako pravého, xxxx xxxxxxx registrační xxxx xxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplné informace xx účelem získání xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o registraci xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy9),

b) xxxxxx jiného xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx s §18 xxxx. 1, nebo

c) xxxxxx xxxxx vypěstovaný xxxxxxxx rostlinného druhu x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx44) nebo §17.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) doveze, vyveze xxxx xxxxxx vyveze xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx exempláře xxxx x exemplářem xxxxx nakládá x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx9),

x) xxxxxxxxxx, balí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x kaviárem x xxxxxxx s xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx22x) xxxx xxxxxxxxx x kaviárem x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx list xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsah nebo xxxxxxx padělaný xxxx xxxxxxxxx registrační list xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxx, nabývá xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx obchodní xxxx x prodej, xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx prodeje, nabízí x prodeji anebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx exemplář x xxxxxxx s xxxxxxxxxx x oblasti obchodování x ohroženými druhy xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

11. Xx §34x xx xxxxxx xxxx §34x, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§34x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §34x až 34e xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx45). Xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.".

12. X §35 xxxx. 7 se slova "xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo" zrušují.

13. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 xx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. CLIII

Zákon č. 122/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x pietních xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§5

Přestupky fyzických, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neumožní k xxxxxxxxx hrobu přístup,

b) xxxxxxxxxxx úpravu válečného xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bez souhlasu xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 20 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b),

c) 100&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx, xx xxxxxxxxxx x jeho projednání xxxxxxx úřad.".

Poznámky xxx xxxxx x. 5 x 6 se xxxxxxx.

2. V §6 xx xxxxx "; xxxxx x xxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 190/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 378/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 230/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 355/2011 Xx., zákona x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Sb. a xxxxxx x. 137/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §38 xxx: "Přestupky".

2. X §38 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xx xxxxx pokuta" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

4. Xxxxxx §39 zní: "Xxxxxxxxxxx".

5. X §39 se xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

6. X §39 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Přestupky" x xxxxx "x xxxxxx stupni" se xxxxxxx.

XXXX XXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx

Xx. CLV

Zákon č. 215/2004 Sb., x xxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podpory x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 109/2009 Xx., zákona x. 236/2012 Xx. x xxxxxx č. 104/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. §8 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §8x xxx: "Xxxxxxxxx".

3. V §8x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §8x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §8a xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. §8x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx 3 xxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx o přestupku xxxxxxx koordinačním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx vysoké škole x Xxxxx republice. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o přestupcích, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx x přestupcích, x xxxxxxx projednání je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §24 xx 27, 32, §35 xxxx. x) x x), §39 xxxx. x), §42, 43, §44 písm. x), §45, 48, §68 xxxx. b), §70, §80 odst. 2 x 3, §82 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §87, 89, §93 odst. 1 xxxx. x), x), x) x h), §93 odst. 3, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 1 xxxx. x), §96 xxxx. 3 x §98 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST XXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx

Xx. CLVI

Zákon č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 303/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona č. 261/2014 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §5 zní: "Xxxxxxxxx".

2. V §5 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §5 xxxx. 3 se za xxxxx "uložit" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

4. X §5 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx pokutu do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx".

5. §6 xx xxxxxxx.

6. X §6x xx odstavce 1 xx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 3.

7. X §6x odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. X §6x se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 635/2004 Sb., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 29/2008 Sb., xxxxxx č. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 230/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona č. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Sb., zákona x. 254/2012 Sb., xxxxxx x. 134/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx. xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 135/2014 Xx., xxxxxx č. 336/2014 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb. x xxxxxx x. 148/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. V §1 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx x §155c xxxx. 1 písm. x) xx slova "správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V §36x xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

3. X §146 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

4. X §147 odst. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správním xxxxxx".

5. X §149a větě xxxxx se slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx" x xx větě druhé xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".

6. V §152 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. V §155x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

8. X xxxxx desáté xxxxxx xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

9. V xxxxxxxxx §157 xx 163 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

10. X §157 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §157 xxxx. 3 x 4, §157 xxxx. 5 úvodní části xxxxxxxxxx, §157 odst. 6, §157 xxxx. 7 xx 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §157 odst. 10 xx 13, §158 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §159 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §160 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §160 xxxx. 3, §161 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §161 xxxx. 3 x 4, §161 xxxx. 6 xxxx. x), §162 odst. 1 xx 6 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §162 xxxx. 7, §162 odst. 8 xxxxxx části ustanovení, §162 xxxx. 10 xxxx. x), §162 xxxx. 11 xxxx. x), §163 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §164 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §164 xxxx. 2, §164 xxxx. 4 písm. x), §164 odst. 5 xxxx. c), §164 xxxx. 6 písm. x), §165 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §165 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §165 xxxx. 3, §165 odst. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §165 xxxx. 5 a 6 xx slova "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. V §157 xxxx. 14, §160 xxxx. 4, §162 xxxx. 9 x §164 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

12. X §157 xxxx. 14 xxxx. x) až x), §158 xxxx. 2, §159 odst. 2, §160 odst. 4 xxxx. a) x x), §161 xxxx. 5, §161 odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §162 odst. 9 xxxx. a) x x), §162 xxxx. 10 x 11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 2, §164 odst. 3 xxxx. x) xx x), §164 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §165 xxxx. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx x §165 xxxx. 7 xxxx. x) a b) xx xxxxx "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

13. X §158 xxxx. 2, §159 xxxx. 2, §161 xxxx. 5, §161 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §162 xxxx. 10 x 11 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 2, §164 odst. 4 až 6 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §165 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "lze uložit xxxxxx".

14. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §164 zní:

"Další xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

15. X §164 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx 5 xxx.".

16. X xxxxxxx xxx označením §166 xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx osob".

17. §192 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§192

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

(2) Příjem x xxxxx xxxxxxxxx obchodníkům x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Garančního xxxxx; xx xxxx xxxxxx xx pro xxxxx správy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx. Xxxxxx uložené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx úřad.".

XXXX XXX PADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 179/2005 Xx., zákona x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 256/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 199/2012 Xx. x xxxxxx č. 26/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 se xxxxx "sankcí" xxxxxxxxx xxxxx "správních xxxxxx".

2. X §10 odst. 3 se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxx xxxxxx".

3. V §16 odst. 12 xxxx. x) x x §39 xxxx. 7 xxxx. x) xx d) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

4. X §31 xxxx. 12 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx xxxx přestupku".

5. X xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "PŘESTUPKY".

6. X §37 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "správních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupcích".

7. X nadpisu §39 xx slova "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. V §39 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §39 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §39 xxxx. 3 xx 5 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §39 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §39 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

10. X §40 xx xxxxxxxx 1, 3, 5 a 6 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 90 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 4 a 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

11. V §40 xxxx. 1 xx xxxx první zrušuje.

12. X §40 odst. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

13. X §40 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xx. CLIX

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., zákona x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 249/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 490/2009 Sb., xxxxxx x. 102/2010 Xx., zákona x. 245/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 199/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Sb., zákona x. 279/2013 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §73 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

2. V části xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xx x xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx osob".

4. X §79x xxxx. 3 xx xxxxx "sankci xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxx".

5. V xxxxx xxxxx hlavě XXX xx v xxxxxxx xxxx 2 slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

6. V §79x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §79x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §79x odst. 1 xxxxxx části ustanovení x v §79x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

7. X §79x odst. 2, §79f xxxx. 2, §79x odst. 2 x 3 x x §79x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

8. X §79x xxxx. 2, §79f xxxx. 2, §79x xxxx. 2 x x §79x xxxx. 2 xx xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

9. X xxxxx xxxxx hlavě VII xx v xxxxxxx xxxx 3 slova "xx správním deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. V §79i xx xxxxxxxx 1 xx 4 a 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 a 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

11. V §79x xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

12. X §86 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uložena xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxx sankce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxx xxxxxxxx uložen" x slova "o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x uložení xxxxxx".

13. X §86 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx uložena xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxx", xxxxx "této xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx trestu" x xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "zbytku xxxxxxxxx xxxxxx".

14. X §87 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx uložen xxxxx".

15. X §87 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx sankce xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "byl xxxxxx zákaz" x xxxxx "xxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx trestu".

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx hospodaření územních xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxx svazků xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Sb., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 239/2012 Sb., zákona x. 64/2014 Xx. x zákona č. 24/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §10 odst. 3 xxxx. x) bodu 1 xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §14 xx xxxxxxx.

3. Xxxxxx §14 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. V §14 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §14 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.".

6. X nadpisu §15 xx xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "k xxxxxxxxxx".

7. X §15 xx xxxxxxxx 1 xx 3 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

8. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

9. X §15 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

10. §19 se xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xx. CLXI

Zákon č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 350/2005 Sb., zákona x. 382/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona č. 264/2006 Sb., zákona x. 159/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 57/2008 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Sb., zákona x. 149/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., zákona x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 1/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 437/2012 Xx., zákona x. 505/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Xx., zákona x. 136/2014 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 219/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., zákona x. 84/2015 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona x. 203/2015 Sb., zákona x. 314/2015 Sb., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx č. 24/2017 Sb. x xxxxxx č. 93/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. X §75 xxxx. 2 písm. x) se slova "xxxxxxx xxxxxx nebo" xxxxxxx.

2. Nadpis nad xxxxxxxxx §139 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §140 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x §140 odst. 3 xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §140 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do".

5. X §140 xxxx. 4 xxxx. x) xx f) a x §141b xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "přestupek".

6. V §141 xx xxxxxxxx 1, 3, 5 x 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

7. V §141 odst. 1 xx věta xxxxx xxxxxxx.

8. X §141 xxxx. 1, §141x xxxx. 1 x 2 x x §141x xxxx. 4 xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxx podle" xxxxxxx.

9. V §141 xxxx. 2 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX XXX PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. CLXII

Zákon č. 480/2004 Sb., x některých službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 468/2011 Xx. x zákona č. 89/2012 Sb., xx xxxx takto:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §11 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. §11 xxx:

"§11

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) hromadně xxxx opakovaně šíří xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxx souhlasu xxxxxxxx,

2. neoznačené jasně x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx komunikace uskutečnila,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx niž xx xxxxxxx xxxx odeslat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

5. xxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jasně, zřetelně, xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxx xxxx na svůj xxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zprávy,

b) xxxxxxxx regulovanou xxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávné xxxxxx xxxxxxx zákonem, x xxx je xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xxxx xx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxx samosprávné komoře xxxxxxx xxxxxxx, jejímž xx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx x),

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x).".

3. §12 zní:

"§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dozoru.

(2) Xxxxxx vybírá orgán, xxxxx je xxxxxx. Xxxxxx z pokut, x xx x xxxxxxxxxx, xx příjmem xxxxxxxx, xx kterého xx hrazena xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x pokut xxxxxxxxx xxxxxxx příslušným x xxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hledí xxxx xx prostředky xxxxxxxxx rozpočtu9).".

XXXX XXX PADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Xx. CLXIII

Zákon č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx službě x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 56/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x), §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x §49 xxxx. 1 xxxx. m) xx xxxxx "xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. X §46 odst. 1 xxxx. x) x x §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

3. X xxxxx první xxxxxx xxxxx V xxx: "XXXXXXXXX".

4. Xxxxxx §73 xxx: "Přestupky xxxxxxxxx xxxx".

5. Xxxxxx §74 xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx".

6. X §74 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §74 xxxx. 2, §74 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení, §74 xxxx. 4 až 8, §74 xxxx. 9 xxxxxx části xxxxxxxxxx x v §74 odst. 10 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. V §74 xxxx. 11 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

8. X §74 xxxx. 11 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx uloží xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

9. §75 xxx:

"§75

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx bezpečnostních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx.".

XXXX STO ŠEDESÁTÁ

Změna xxxxxxxxx xxxx

Xx. CLXIV

Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §17 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Z xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx ochrany jiných xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemností xxxx záznamů xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo zpravodajskými xxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx xx ustanovení xxxxxx xxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx do xxxxx nepoužijí.".

2. X §19 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 43 xxx:

"(3) Xxxx-xx xxxxx písemnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx do datové xxxxxxxx13x), může správní xxxxx zaslat xxxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx43), xxxxx xxxx xxxxxxxxx převede autorizovanou xxxxxxxx dokumentů13a) x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx obdobně. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx x doručení xxxxxxxxxx, xx-xx pro xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx postupu xxxxx xxxx xxxxx přenese xxxxxxx orgán xxxxx xxx působnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §160 xxxx. 3 x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx správní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohody xxxxx předchozí xxxx xxxx třeba souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

43) §8x xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 10.

3. V §19 xxxx. 9 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5" x xxxxx "9" se xxxxxxxxx xxxxxx "10".

4. X §19 xxxx. 10 se slova "3 xxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "4 xxxx 9".

5. X §20 xxxx. 1, §21 xxxx. 1, §22 x §37 xxxx. 2 xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "4".

6. X §36 xxxx. 3 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx věty "X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxx v §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxx xx takovému xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Správní xxxxx xx předtím, xxx xxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty, xxxxxx vyjádření xxxxxx, xxxxx tyto podklady xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx v §17 xxxx. 3 uchovávány xxxxxxxx xxxx spis.".

7. X §38 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxx xxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx informace nebo xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx prováděn xxxxx, do takových xxxxx xxxxx však xxxx nahlížet pouze xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx. Xxxx nahlédnutím xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx následcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx při xxxxxxxxx xx spisu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx také poučení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx protokolu xxxxx xxxxxxx xxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxxxxx osvědčením xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

8. X §51 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx kontrolovaná xxxxx, xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, dokazování.".

9. V §62 odst. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xx xxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

10. X §68 xxxx. 3 xx xx xxxx první xxxxxx xxxx "X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x §17 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, v xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxx zmařen xxxx jejich xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

11. X §69 xxxx. 3 xx xxxxx "x tím, že xx místě otisku xxxxxxxx xxxxxxx vyjádří xxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úředního xxxxxxx" " xxxxxxx.

12. X §71 xxxx. 2 xx na konci xxxxxxx c) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

13. V §71 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a xxxxxxxx xx písmeno e), xxxxx xxx:

"x) odeslání xxxxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3; xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx xxx:".".

14. §77 xxx:

"§77

(1) Nicotné je xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx nebyl správní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx rozhodnutí, které xxxx xxxxxx, jež xx činí xxxxxx xxxxxxx rozporným xxxx xxxxxx či fakticky xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx nelze xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx; jestliže správní xxxxx dojde x xxxxxx, xx jiný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx.

(3) Účastníci xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx vydáno, a xxxx xx, kteří xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx vázáni, xxxxx xxx xxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost s xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xx nelze xxxxxxx xx xxxxxxxxx obsahu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 29 xx xxxxxxx.

15. §78 xx xxxxxxx.

16. V §79 xxxx. 8 se xxxx první xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx ji xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx, ze kterého xx hrazena činnost xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

17. X §131 xxxx. 5 větě xxxxx xx slovo "žadatel" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1".

18. X §144 odst. 6 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

19. X §150 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxx-xx vydání příkazu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

20. X §150 odst. 3 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx a řízení xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx podán xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.".

21. X §150 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prvním xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení.".

22. X §150 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx podat xxxxx.".

23. V §152 xx za xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Jestliže xx xxx xxxxxxxxxx rozkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx v §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spis, xxxxxx xx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx rozkladové xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozkladové xxxxxx xx nejméně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx být xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přezkoumávaných utajovaných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx stupeň xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx záznam x poučení zašle xxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx vět xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, prokáže-li xx xxxx zvláštního xxxxxx rozkladové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx členů zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx správního xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

24. V §153 odst. 1 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx označuje xxxx xxxxxxx c).

XXXX XXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 585/2004 Sb., o xxxxxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 318/2006 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx. x xxxxxx x. 47/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. Poznámka xxx xxxxx x. 12 xx zrušuje.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

3. X §35a xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenskému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx povolalo, xxxxxxxxxx neoznámí, že xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vojenskému xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

4. Xxxxxx §35x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X §35x se xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §35x odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x §35x xxxx. 5".

7. X §35x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "přestupek".

8. §35x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §35 xxxx. 2, 5 x 6, §35a odst. 2 x 4, §35x až 35d xxx projednat xxxxxxxx xx xxxxx.".

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona, xxxx xx xxxxxxx režim Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx užití

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 594/2004 Sb., xxxx xx xxxxxxx režim Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxx, přepravy, xxxxxxxxxxxxxxx x tranzitu xxxxx xxxxxxx užití, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 343/2010 Xx. x zákona x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 2 písm. x) x c), §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §14 xxxx. 6 xxxx. x) a x) a x §17 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §9 xxxx. 2 xxxx. x), §9 xxxx. 3 xxxx. b) x x §14 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx" xxxxxxx.

3. X §9 xxxx. 2 xxxx. x), §9 odst. 3 písm. x) x x §14 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) nebo" xxxxxxx.

4. X xxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxx "XXXXXX" xxxxxxxxx xxxxx "XXXXXXX XXXXXX".

5. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §17 xxx: "Xxxxxxxxx".

6. X §17 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xx i) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx l) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx c).

7. X §17 odstavec 2 zní:

"(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx. ".

8. V §17 se xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

9. Nadpis §18 xx xxxxxxx.

10. X §18 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická".

11. X §19 se xxxxxxxx 1, 5, 8 x 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 4 x 6 xx označují jako xxxxxxxx 1 xx 4.

12. X §19 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x druh správního xxxxxx".

13. V §19 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx spáchání.".

14. X §19 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx", slova "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x slova "xxxxxxx delikt" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

15. X §19 xxxx. 4 se xxxx xxxxx zrušuje.

16. V §19 se doplňuje xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Pokus přestupku xxxxx §18 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x) xx trestný.".

17. X §20 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích

Čl. CLXVII

Zákon č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 235/2006 Xx., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 247/2008 Xx., zákona x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 94/2011 Xx., xxxxxx č. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 468/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 214/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx č. 234/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., zákona x. 258/2014 Sb., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Sb. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxx xxxxx nadpis xxxxx XXX xxx: "PŘESTUPKY".

2. Xxxxxx §118 xxx: "Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob".

3. X §118 odst. 1 xx 14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §118 xxxx. 15, §118 xxxx. 16 xx 18 úvodních xxxxxxx ustanovení, §118 xxxx. 19 a 20 x x §118 xxxx. 21 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §118 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

5. V §118 xxxx. 22 a x §120 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §118 odst. 22 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

7. Xxxxxx §119 xxx: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

8. V §120 xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x slova "v xxxxxx stupni" xx xxxxxxx.

9. X §120 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupek".

10. X §120 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxx doba xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 8 xxx od xxxx spáchání.".

11. X §120 se xxxxxxxx 5 až 7 xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x služeb informační xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 206/2005 Sb., x xxxxxxx některých xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 281/2009 Xx., se xxxx takto:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §4 xxx: "Přestupky".

2. V §4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. §5 xx zrušuje.

4. V §6 xx xxxxxxxx 1 xx 5, 7 x 9 xxxxxx poznámek pod xxxxx x. 4 x 5 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 6 x 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

5. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

XXXX XXX ŠEDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, jejichž xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx důvodů

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 228/2005 Sb., o kontrole xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnostních xxxxxx, a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 281/2013 Sb. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11x x v §15 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V §11a xx xxxxx "správním xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxx".

3. X §11x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

4. X §12 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

5. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §14 xxx: "Xxxxxxxxx".

6. X §15 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "přestupek xxx xxxxxx xxxxxx".

7. §15x x 15x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. X §15c xx xxxxx "xxxx sankce xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobků xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolovaných stanovených xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx uloženo".

9. V §16 se xxxxxxxx 1 až 3, 5 x 6 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 13 xxxxxxx a zároveň xx zrušuje označení xxxxxxxx 4.

10. V §16 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx, slova "Xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupek" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §16 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 a §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 x 2 xx xxxxxxx.".

XXXX XXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 341/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích, xx xxxxx zákona x. 533/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 110/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx. x zákona x. 24/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §30x xxx: "Xxxxxxxxx".

2. V §30f xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X §30f xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx uloží xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

4. §30x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. CLXXI

Zákon č. 377/2005 Sb., x doplňkovém xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., zákona x. 278/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 91/2012 Xx., xxxxxx x. 228/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 135/2014 Xx., zákona č. 186/2016 Xx. x xxxxxx x. 304/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V části xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "PŘESTUPKY".

2. X §30 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx".

3. X §30 xxxx. 1 se na xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x písmeno x) xx xxxxxxx.

4. X §30 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xx vedení xxxxxxxxxx smíšené finanční xxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxxxxxxx xxxx součinnost xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, důvěryhodnosti x xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

5. V §30 odstavec 3 xxx:

"(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč. ".

6. §31 xxx:

"§31

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

XXXX STO XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 119/2007 Xx., zákona x. 177/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 250/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 255/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona č. 135/2016 Sb. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §137 xxxx. o) xx xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: "PŘESTUPKY".

3. X §148 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §71 xxxx. 5,".

4. X §148 xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), i) a x) je xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

5. X §149 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), e), g) x h) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo pomocník.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx jako odstavec 3.

6. V §151 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) xxxx x)".

7. X §153 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §154 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení, §155 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §155x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §153 xxxx. 2 xxxxxx části ustanovení, §153 xxxx. 2 xxxx. x) až x), §154 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §154 odst. 2 xxxx. x) xx c), §155 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §155 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §155x odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §155x xxxx. 2 písm. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. V §153 xxxx. 2, §154 xxxx. 2, §155 xxxx. 2 x x §155x xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx xx slova "xx uloží pokuta" xxxxxxxxx slovy "lze xxxxxx xxxxxx".

10. X §155 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

11. §156 xxxxxx nadpisu zní:

"§156

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Úřad.".

12. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 47 se zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 368/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x přestupku".

2. Xxxxxx xxxxx páté xxx: "XXXXXXXXX".

3. §17 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx §18 xxx: "Xxxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

5. X §18 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx".

6. X §18 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

7. V §18 odstavec 3 xxx:

"(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

b) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).".

8. X §18 xx odstavec 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

9. X §18 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xx xx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xx xxxxxx pokutu".

10. §19 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

11. X xxxxxxx xxx označením §20 xx xxxxx "x xxxxxxxxx deliktech" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

12. X §20 xx xxxxxxxx 1 xx 4 x 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.

13. X §20 odst. 1 x 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

ČÁST STO XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CLXXIV

Zákon č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Sb., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 331/2012 Xx., xxxxxx č. 384/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Sb., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 254/2014 Sb., xxxxxx x. 189/2016 Xx. x zákona x. 56/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §82 xxxx. 3 xxxx. b) se xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložen správní xxxxx xx přestupek".

2. X §82 odst. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xx správní delikt" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx".

3. Xxxxxx části xxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

4. X §107 xxxx. 1, §107 xxxx. 2 xxxxxx části ustanovení x x §107 xxxx. 3 a 4 xx slova "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §107 odst. 5 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx".

6. X §107 xxxx. 5 písm. x) xx x), §108 odst. 4 xxxx. a) bodě 3, §108 xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxx 2 a 3 a x §108 xxxx. 4 xxxx. d) xxxxxx 2 x 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §108 xx odstavce 1 xx 3, 5 x 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

8. X §108 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx v xxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 239/2008 Sb., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 141/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 254/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 367/2016 Sb. x zákona x. 98/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx správní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx trestu".

Poznámka xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

2. Nadpis xxx xxxxxxxxx §57 xxx: "Přestupky".

3. X §58 odst. 1 xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §58 xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupek" x xxxxx "se xxxxx pokuta" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §59 xx odstavce 1, 2, 4 x 5 zrušují x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3.

6. X §59 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx uvedené x" xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx zájmů

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 159/2006 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 350/2009 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Sb., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx. a zákona x. 14/2017 Xx., xx mění takto:

1. X §1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx trestů".

2. V §2 xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx xxxxx".

3. V §13 odst. 7 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

5. X §14b xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X xxxxx první xxxxxx xxxxx XXX zní: "XXXXXXXXX".

7. Xxxxxx §23 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

8. X §23 xxxx. 4 xx xxxxx "sankce" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

9. X §23 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

10. Xxxxxx §24 xxx: "Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

11. X §24 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

12. V §24 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

13. §25 xxxxxx nadpisu xxx:

"§25

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt. Xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 2 písm. x) x b) xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx funkcionářem, xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x vymáhá orgán, xxxxx xx xxxxxx.".

XXXX STO XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx

Xx. CLXXVII

Zákon č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 53/2012 Sb., xx mění takto:

1. X §22 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X xxxxx první nadpis xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

3. X §24x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

4. §24x xx xxxxxxx.

5. V §24x xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 20 zrušují x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 5.

6. X §24c xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x prvním stupni" xx zrušují.

XXXX STO XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 241/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Xx., zákona č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Sb., xxxxxx x. 294/2013 Sb., xxxxxx č. 375/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x zákona x. 64/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §418x xxxx. 2 xxxx. x), §418x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení, §418x xxxx. 4, §418x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení a x §418x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

2. V §418x odst. 2 xxxx. x), §418x xxxx. 3 písm. x) až c) x x §418h xxxx. 3 závěrečné xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X xxxxxxx §418x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §418j xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §418x xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "se uloží xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X §418x odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

7. X xxxxxxx §418k xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx osob".

8. §418l xxxxxx xxxxxxx zní:

"§418l

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle §418x x 418x xxxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

XXXX STO SEDMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx., zákona x. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 345/2009 Sb., xxxxxx č. 379/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., zákona x. 39/2015 Xx., zákona x. 91/2016 Xx. x xxxxxx x. 264/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx V xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §178 se xxxxxxx.

3. V §178 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x §179 xxxx. 3 xx 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx".

4. X §178 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "xxxx".

5. X §178 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

6. X §178 xxxx. 3 xxxx. x) xx čárka xx xxxxx "odstavce 1 písm. x), x), x), r), x), x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxx z)" xx zrušují.

7. V §179 xx xxxxxxxx 1, 2 x 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 5.

8. X §179 xxxx. 5 xxxx. x) a b) xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "1" x xxxxx "4" xx xxxxxxxxx číslem "2".

9. X §179 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), b) xxxx x) xxxx" xxxxxxx, xxxxx "5" xx xxxxxxxxx xxxxxx "3" x číslo "6" xx xxxxxxxxx xxxxxx "4".

10. Nadpis xxx xxxxxxxxx §180 xx xxxxxxx.

11. §180 xxx:

"§180

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §158 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).

(2) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx nápravu xxxx nepředloží xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §153 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) v xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §134 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx nápravu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 nebo 4, xxxx

x) v xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.".

12. X §181 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

13. X §181 xx xxxxxxxx 2 xx 5 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

14. X §181 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), c), d) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx e).".

15. X §182 xx xxxxxxxx 1 až 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 55 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

16. X §182 xx slova "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky", xxxxx "xxxxxxx delikt" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx", xxxx "§181 xxxx. 4" se xxxxxxxxx xxxxxx "§179 xxxx. 3", xx text "xxxx. b)" se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx-xx xx jej xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx,", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

17. X §183 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

ČÁST XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 187/2006 Sb., o nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 302/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 180/2011 Xx., zákona x. 263/2011 Sb., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., zákona x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Sb., zákona x. 332/2014 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 14/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 24/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §53 odst. 2 písm. x) xx text "x 80" xxxxxxx.

2. X §54 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

3. V §61 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).

4. X §64 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxx xxxxxxxxxx podle §80" xxxxxxx.

5. X §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx")".

6. X §69 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) xx xxxxxxx.

7. X §79 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje tečkou x písmeno c) xx xxxxxxx.

8. §80 xx zrušuje.

9. X §82 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

10. X §83 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx uvedených x §79 odst. 1 písm. x) x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx v".

11. X §83 xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktech" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

12. X §83 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

13. V §83 odst. 4 xxxx. d) x x), §137 odst. 2, §138 xxxx. 3, §138a odst. 2, §139 xxxx. 2, §140 odst. 2 x x §141 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. X §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxx stupni" xxxxxxx.

15. X §84 xxxx. 2 písm. x) bod 7 xxx:

"7. x přestupcích,".

16. X §84 xxxx. 2 písm. a) xx xxxx 8 x 9 zrušují.

Dosavadní xxx 10 se xxxxxxxx xxxx xxx 8.

17. X xxxxx xxxx se v xxxxxxx hlavy V xxxxx "SPRÁVNÍ DELIKTY" xxxxxxxxx slovem "PŘESTUPKY".

18. X xxxxx páté xxxxx X název xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx".

19. X xxxxx xxxx hlavě V xxxx 2 se xxxxxxxx xxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

20. §127 xxx:

"§127

(1) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesdělí orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §117 xxxx. 1, xxxx

x) nesdělí xx žádost orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx §78.

(2) Fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §104 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.".

21. V §131 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická".

22. V §133 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx právnická".

23. §135 x 136 xx xxxxxxx.

24. X §137 xxxx. 1, §138 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §138x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §139 xxxx. 1, §140 xxxx. 1 x x §141 xxxx. 1 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

25. §137a xx xxxxxxx.

26. V §138 xxxx. 1 se xxxxxxx m) x x) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx q) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx m) xx x).

27. X §138 xxxx. 3 xx xxxx "x) xx x)" nahrazuje textem "x) až x)" x xxxx "x x)" a "x x)" xx xxxxxxx.

28. §142 zní:

"§142

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přestupku xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx smluvního zaměstnance xxxxx §103 odst. 3 x xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyzvala.

(2) Xxxxxxxxx doba xxxx 3 roky; xxx-xx x xxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xx alespoň 100&xxxx;000 Kč, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xx jeho xxxxxxxx; xxx-xx x přestupek, xx který xx xxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100 000 Xx, xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx od xxxx xxxxxxxx.

(3) Od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx upustit, xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx budoucímu xxxxxxxxx nedostatků majících xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxx účinná xxxxxxxx k xxxxxxx, xxx xxx zabránil xxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxx xx následek xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx projednávaného xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Správní xxxxx, xxxx xxxxxx řízení, xxx usnesením odloží xxx tehdy, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x upozornění xxxxx podezřelé xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nápravě, xxxx xx-xx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx škodlivý xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nápravě této xxxxx.

(7) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx pouze x případě, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx přestupků, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxx povinností x xxxxxxx nemocenského pojištění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podezřelý xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx týkající xx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odložení xxxx xx nepoužijí.

(10) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx.".

29. V §143 xx xxxxxxxx 1 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 66 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje označení xxxxxxxx 2.

30. V §154 se xxxxxxxx 3 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

31. X §154 odst. 3 se slova "xxxxxxxx 1 xx 3" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 1 a 2".

XXXX XXX SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových buňkách x souvisejících xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 227/2006 Sb., o xxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnostech x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx tresty".

2. X §6 odst. 6 x v §16 xxxx. 1 x 2 úvodních částech xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §12 xxxx. x) xx slova "sankce xx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx".

4. X xxxxx první xxxxxx xxxxx V xxx: "PŘESTUPKY".

5. V xxxxxxx §15 se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

6. V xxxxxxx §16 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

7. X §16 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx", xxxxx "xx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "lze xxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

8. X xxxxxxx §17 se xxxxx "xx správním deliktům" xxxxxxxxx slovy "k xxxxxxxxxx".

9. V §17 xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

10. X §17 xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx.

11. V §17 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 247/2006 Sb., x omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx provozoven x xxxxx době, xx xxxx takto:

1. Xxxxxx §2 zní: "Xxxxxxxxx".

2. X §2 xxxx. 1 se slova "xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,".

3. V §2 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §2 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxxxxxx.

6. X §2 se xxxxxxxx 4 zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 312/2006 Sb., x insolvenčních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Sb., zákona x. 185/2013 Sb., xxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxx x. 64/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X nadpisu §36x xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

2. X §36b xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §36x xxxx. 2 x x §36x odst. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §36x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

4. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "se xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §36b xxxx. 4 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "sankci".

6. X §36x se xxxxxxxx 5 zrušuje.

7. §36x xxx:

"§36x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zprůhlednění xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 319/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb. x xxxxxx č. 104/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. X §6 xxxx. 1, §6 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §6 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V §7 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupek".

3. §8 xxx:

"§8

(1) Promlčecí xxxx xxxx 10 let.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx x přestupku xxxxxxx Xxxxxx x každém xxxxxx musí mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx.

(4) Xx postup Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ustanovení §24 až 27, 32, §39 písm. x), §42, 43, §44 xxxx. x), §68 xxxx. x), §70, §80 xxxx. 2 x 3, §82 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §87, 89, §93 xxxx. 1 xxxx. x), x), g) x x), §93 odst. 3, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 1 xxxx. x), §96 xxxx. 3 x §98 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xx xxxxxxx.

ČÁST STO XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 340/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 248/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 260/2011 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 336/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx. x zákona x. 304/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxx xxxxxxxxx §9 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. V xxxxxxx §9 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §9 xxxx. 1 x v §9 odst. 2 xxxxxx části ustanovení xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §9 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx", xxxxx "xx uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx" x slovo "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "pokutu".

5. §10 xxx:

"§10

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx č. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 282/2009 Sb., xxxxxx x. 292/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 463/2012 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 182/2014 Xx., xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §11 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x)" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19".

2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. c)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx evidence xxxxx §18".

3. X xxxxx čtyřicáté páté xx. LXXII xxxxxx xxx označením §27 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. V xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §27 x 28 xxxxx:

"§27

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx na daňovém xxxxx xxxx osvobozený xx xxxx fyzické xxxx právnické xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx daně, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x prodeji podle §17.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo

b) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§28

X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx části xx příslušný xxxxxxx xxxx.".

5. X části xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXXX §11 odst. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx evidence xxxxx §19".

6. X xxxxx čtyřicáté šesté xx. XXXXXX §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "nevedení xxxxxxxx xxxxx §18".

7. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIII xxxxxx xxx xxxxxxxxx §26 zní: "Přestupky".

8. X části čtyřicáté xxxxx xx. XXXXXX §26 a 27 xxxxx:

"§26

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxx na xxxxxxx území xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx fyzické nebo xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx,

x) dodá xx xxxxxxx xxxxx pevná xxxxxx bez daně xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx paliv xxx daně, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxx §17.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx b).

§27

K řízení x přestupcích xxxxx xxxx části xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

9. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §11 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x)" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx podle §19".

10. X xxxxx xxxxxxxxx sedmé čl. XXXXX §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "spáchání xxxxxxxxx deliktu xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx evidence xxxxx §18".

11. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX xxxxxx xxx xxxxxxxxx §27 xxx: "Xxxxxxxxx".

12. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIV §27 x 28 xxxxx:

"§27

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osvobozenou xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxx xx daňovém území xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, nebo

c) nevystaví xxxxxx doklad xxxx xxxxxx o prodeji xxxxx §17.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x).

§28

X xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle této xxxxx je příslušný xxxxxxx xxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x léčivech), xx xxxxx xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 296/2008 Xx., xxxxxx č. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 75/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 70/2013 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 80/2015 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx. x xxxxxx č. 66/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §11 xxxx. e), §13 xxxx. 2 xxxx. x), §16 xxxx. 2 xxxx. x), §17 písm. x) x x §109 xxxx. 4 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

2. X §11 xxxx. e), §13 xxxx. 2 xxxx. i), §16 xxxx. 2 písm. x) x x §17 písm. c) xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

3. X xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx dílu 2 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. V §103 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §103 odst. 2, §103 odst. 3 xx 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §103 xxxx. 8, §103 xxxx. 9 až 13 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §104 odst. 1 xx 4, §104 odst. 5 xx 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §104 xxxx. 10 až 12, §104 xxxx. 13 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §105 odst. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §105 xxxx. 3, §105 xxxx. 4 xx 8 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §106 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §106 xxxx. 2 x x §106 odst. 3 až 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §103 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 14, který xxx:

"(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx léčivých přípravků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §80 xxxx. 5.".

6. X §107 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx".

7. X §107 xxxx. 1 písm. x) až e) x x §107 xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupek".

8. X §107 xxxx. 1 písm. x) xx za slova "§103 xxxx. 12 xxxx. x) xx x) xxxx x)," xxxxxxxx slova "§103 xxxx. 14,".

9. X §108 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx f) slovo "xxxx" zrušuje.

10. V §108 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

"h) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx x úmyslu, xxx xx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx takového xxxxxxxx xxxx pravého xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx jinému x xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxx x xxxxx úmyslu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §108 xxxx. 8 xx vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"a) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx a) xx x) se označují xxxx xxxxxxx b) xx x).

12. §108x x 108x xx xxxxxx nadpisů xxxxxxx.

13. X §109 xx xxxxxxxx 1 až 3, 5 a 6 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 83 xxxxxxx x xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

14. X §109 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

15. X §109 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

16. X §109 xxxx. a) se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), který xxxxxxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. CLXXXVIII

Zákon č. 25/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Sb., xxxxxx č. 201/2012 Xx., zákona x. 169/2013 Xx. a xxxxxx x. 255/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §5 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §5 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a slova "xx uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx uložit xxxxxx".

4. X §6 se xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 se xxxxxxxx jako odstavce 1 a 2.

5. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

6. X §8 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx trestu xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx ponižující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx související

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 38/2008 Sb., x vývozu x dovozu xxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx smrti, xxxxxx xxxx jiné xxxxx, nelidské či xxxxxxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxx, x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto zbožím xxxxxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §10 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. §10 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx §11 xx zrušuje.

5. X §11 odst. 1 xx 4 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Fyzická" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

6. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx věci xxxx" xxxxxxx.

7. V §11 se xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

8. X xxxxxxx §12 se xxxxx "xx správním xxxxxxxx" nahrazují slovy "x xxxxxxxxxx".

9. V §12 se xxxxxxxx 1 xx 3, 5, 7 x 8 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 x 6 xx označují jako xxxxxxxx 1 a 2.

10. V §12 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stupni" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

11. X §12 odst. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.

12. X §12 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Pokus přestupku xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), §11 odst. 2 xxxx. x) a §11 odst. 3 xxxx. a) je xxxxxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx převzetí

Čl. CXC

Zákon č. 104/2008 Sb., x nabídkách xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx. x xxxxxx x. 241/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §54 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktech" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxx XX nadpis xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. §61 včetně xxxxxxx zní:

"§61

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx

x) xxxxxxxxxxx nebo jako xxxx orgánu cílové xxxxxxxxxxx nesplní informační xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 nebo 2,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválí xxxx hlasuje pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) člen xxxxxx cílové společnosti xxxxx x rozporu x §15 odst. 1, nebo

d) člen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.".

4. X xxxxxxx §62 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx fyzických,".

5. X §62 xxxx. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx".

6. V §62 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "xx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit" x xxxxx "pokuta" xx xxxxxxxxx xxxxxx "pokutu".

7. §63 xx xxxxxx xxxxxxx a poznámky xxx xxxxx č. 5 xxxxxxx.

XXXX XXX OSMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §16 odst. 3 písm. h) xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. X části xxxxx v xxxxxxx xxxxx X xx xxxxx "XXXXXX" xxxxxxxxx xxxxx "XXXXXXX XXXXXX".

3. Xxxxxx §19 zní: "Xxxxxxxxx".

4. V §19 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

5. X §19 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "se xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx §20 se xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. X §20 xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §20 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx" x slova "x prvním xxxxxx" xx zrušují.

XXXX STO XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 368/2016 Sb., se xxxx takto:

1. V §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "sankční správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx o přestupku".

2. X §41 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" a xx xxxxx "právnickou" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou".

3. Xxxxxx xxxxx šesté zní: "XXXXXXXXX".

4. §43 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx činná xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

5. V §44 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §45 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §46 xxxx. 1, §47 xxxx. 1 x 2, §48 xxxx. 1 a 2, §48 odst. 3 x 4 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §48 xxxx. 5 a 6, §49 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §50 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §51a xxxx. 1, §52a xxxx. 2 písm. x) x x §53 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §44 xxxx. 2 x 3, §45 xxxx. 2, §46 xxxx. 2, §47 xxxx. 3 a 4, §48 odst. 7 x 8, §49 xxxx. 2 x x §50 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xx uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

7. X §50 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Právnická" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx fyzická".

8. X §50 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

9. V §50 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

10. X xxxxxxx xxx označením §51 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

11. §51 se xxxxxxx.

12. X §51x xxxx. 1 x x §52x odst. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

13. X §51x xxxx. 1 se xxxxx "sankci" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

14. X §51a xxxx. 1 x 2, §51x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §52x xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §52x xxxx. 2 xxxx. x) x x) a v §52x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

15. V §51x xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx".

16. X §51a odst. 3 úvodní části xxxxxxxxxx xx slovo "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx trest".

17. X §51x xxxx. 3 xx písmeno x) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx b).

18. X §51x se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

19. X §52 xx odstavce 1 xx 4 x 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5, 6 x 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 3.

20. X §52 xxxx. 1 x 2 xx slova "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

21. X §52 xxxx. 1 xx xxxxx "správních deliktů" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

22. X §52a xxxx. 1 x 5 xx xxxxx "správních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".

23. X §52a xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx".

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 153/2010 Xx., xxxxxx č. 150/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 459/2011 Xx., zákona x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., zákona x. 51/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., se xxxx takto:

1. X §26 xxxx. 1 xxxx. x), §63 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x), §79 xxxx. 2 x v §97 xxxx. 1 xxxx. b) se xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §61 odst. 3 větě xxxxx xx slova "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. V xxxxx xxxxx nadpis hlavy XX xxx: "XXXXXXXXX".

4. X §101 odst. 1 xx vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx x §108 xxxx. 2 xx xxxxx veřejnosti přístupném xxxx služební xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxx užívá xxxxxx xxxxxxxx "XXXXXXX", xxxxxxx není policistou xxxx xxxxxxx policistou,".

Dosavadní xxxxxxx a) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

5. V §101 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

6. X §101 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupku".

7. V §101 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx", xxxxx "xx uloží" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit" a xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "pokutu".

8. §102 xxx:

"§102

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.".

9. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 se xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx pod xxxxx.

XXXX XXX DEVADESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 296/2008 Sb., x xxxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 77/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx. a xxxxxx x. 136/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X části xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxx: "PŘESTUPKY".

2. V §25 odst. 1, §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §25 xxxx. 3, §25 odst. 4 xx 7 úvodních xxxxxxx ustanovení x x §25 xxxx. 8 až 11 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §25 xxxx. 12 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

4. X §25 xxxx. 12 xxxx. x) xx x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §26 se xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 6 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 14 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

6. X §26 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "x prvním stupni" xx zrušují x xxxxx "správních deliktů" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST STO XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů

Čl. XXXX

Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi dokumentů, xx xxxxx zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 299/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §14b xxxx. 3 písm. a) x x) se xxx 3 zrušuje.

2. X §14x xxxx. 3 písm. x) xx xxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxx 3.

3. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxxxx xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx shodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx")".

4. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx těchto dokumentů" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

5. X §24 odst. 2 xx slova "ověří xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a shoduje-li xx xxxxxx se xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx převedení xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

6. Xxxxxx §25 zní: "Xxxxxxx".

7. V §25 xxxx. 1 x 2 úvodních částech xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxx doložka" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxx" a xxxxx "je xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xx považuje xx xxxxxxx".

8. X §25 xxxx. 1 písm. x) se slova "xxxx x ověření xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

9. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

10. X §25 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx x doplňují xx xxxxx "; xxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx konverze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,".

11. V §25 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx h) xxxxxxxx xxxxx ", nebo xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

12. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx x xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx".

13. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "ověřovací" xxxxxxx.

14. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx zajišťovací xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

15. Nadpis xxx xxxxxxxxx §26x xxx: "Xxxxxxxxx".

16. X §26x odst. 1 xxxxxx části ustanovení xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

17. X §26x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení x xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

18. §26x xxx:

"§26x

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 52/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2014 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x zákona x. 299/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §12 xxxx. x), §12a písm. x) a x §39x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. X §14x xxxx. 1, §24x, §26 xxxx. 3 xxxx. b) x x §40c xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §25 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx a x §25 xxxx. 4 xx xxxxx "správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

4. V xxxxx xxxxx nadpis xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

5. X nadpisu §49a xx doplňují slova "xxxxxxxxx xxxx".

6. V §49x xxxx. 6 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let, xxxxx-xx x zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx 3 xxx".

7. X xxxxxxxxx §49b, 49x a x §49x xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. X §49x odst. 1 xx 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §49x xxxx. 4, §49x xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení, §49b xxxx. 6, §49c xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §49x xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §49f odst. 3 x x §49x odst. 3 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §49b xxxx. 7 x §49x xxxx. 3 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

10. V §49b xxxx. 7 xxxx. x) až c), §49x odst. 2, §49x xxxx. 3 xxxx. x) a x) a x §49x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

11. V §49x xxxx. 8 xx xxxxx "samostatně uložit xxxx opatření uvedená x §25 xxxx. 1 písm. x), x), d) xxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx, nejde-li o xxxxx xxxxxxxx spočívající xx xxxxxx xxxxxx xxxxx řídicího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxx".

12. X §49x xxxx. 2 se xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

13. X xxxxxxx §49e xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

14. X §49x xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 3.

15. X §49x xxxx. 1 úvodní xxxx ustanovení xxx: "Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx".

16. X §49x odst. 1 xxxx. a) se xxxxx "x xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "doba" x na xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx slovo ", xxxx".

17. V §49x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx", slova "xxxxxxx řízení xxxx" xx xxxxxxx x xxxxx ", xxxx" xx nahrazuje tečkou.

18. X §49x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

19. X §49x xxxx. 2 xx xxxxx "Správní xxxxxxx podle §49x xx 49d" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

20. X xxxxxxx §49f se xxxxx "xxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

21. X §49f xxxx. 1 xx 6 x v §49g xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

22. X xxxxxxx §49x xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

23. X §49x xxxx. 1 xx xxxxx "sankce xx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx trest" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

24. X §49g xxxx. 3 xx slova "Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

25. X §49g odst. 4 xx slova "Xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x těžebním xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 157/2009 Sb., x xxxxxxxxx s xxxxxxxx odpadem a x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 168/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §18 xxxx. 1, §20 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v §20 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx §19 se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. X xxxxxxx §20 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §20 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx".

5. X §20 xxxx. 4 písm. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

6. X xxxxxxx §21 xx xxxxx "ke xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

7. X §21 se xxxxxxxx 1 xx 3 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 až 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 3.

8. X §21 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x xxxxx "v xxxxxx stupni" xx xxxxxxx.

9. V §21 xx xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 38 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 2.

10. X §21 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX STO DEVADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 409/2010 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., zákona x. 99/2013 Xx., xxxxxx x. 228/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 304/2016 Xx. a xxxxxx x. 368/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §92x xxxx. 1 xxxx. x) se slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx trestu".

2. X §99 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx".

3. X části xxxxx nadpis xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

4. X nadpisu §119 xx doplňují slova "xxxxxxxxx xxxx".

5. Xxxxxx §120 xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

6. V §120 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §128 xxxx. 1 xxxx. x), §128 odst. 6 x x §129x xxxx. 2 xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

7. X §120 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx 4 xxxxxx xx 50 000 000 Xx.".

8. §121 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§121

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.".

XXXX STO XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 261/2014 Sb., xxxxxx x. 258/2016 Xx. x xxxxxx x. 452/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxxxx §125, 126, 128 xx 131 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

3. X §125 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §126 xxxx. 1 xx 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §128 xxxx. 1, §129 xxxx. 1 a 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §129 xxxx. 3 a 4, §130 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §130 xxxx. 2 xx 5, §131 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §132 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §133 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §133x xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §133x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §133x xxxx. 2 xx 4 se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "přestupku".

4. X §125 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §125 xxxx. 4 xxxx. x) xx x), §126 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §126 xxxx. 4 xxxx. x) xx x), §128 xxxx. 2, §129 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §129 xxxx. 5 xxxx. x) x x), §130 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení, §130 odst. 6 xxxx. x) až x), §131 xxxx. 2, §132 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §132 xxxx. 4 xxxx. x) xx d), §133 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §133 xxxx. 2 písm. x) x x), §133x odst. 4, §133x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §133x xxxx. 5 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §125 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení, §126 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §128 xxxx. 2, §129 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §130 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §131 xxxx. 2, §132 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení, §133 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §133a xxxx. 4 a x §133x xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "lze xxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §132 se xxxxx "xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X xxxxxxx §134 se xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

8. V §135 xx xxxxxxxx 1 xx 3 a 6 xx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 5 a 9 xx 11 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 5.

9. X §135 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

10. X §135 odst. 1 xxxx. x), b) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §135 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

12. X §135 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

13. X §135 odst. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

14. V §135 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "9" nahrazuje xxxxxx "3".

15. V §135 xxxx. 5 xx slova "9 xxxx 10" nahrazují xxxxx "3 nebo 4".

XXXX XXX DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tržní síle xxx prodeji xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 395/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx prodeji xxxxxxxxxxxx x potravinářských produktů x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 50/2016 Xx. x zákona x. 104/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

2. X §7 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx ", s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §21c xxxx. 3 x §22x xxxx. 7 x 9. Xxxxxxxxxx §38 odst. 6 xxxx xxxx první xx středníkem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx §8 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

4. X §8 xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §8 xxxx. 3 xx xxxxx "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §8 xx xxxxxxxx odstavec 6, který zní:

"(6) Xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xxx xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxx informoval xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx výhrad, x 20 %, pokud xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx Xxxx xx xx, xx s xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

7. §9 xxxxxx nadpisu xxx:

"§9

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v Xxxxx republice xxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo organizační xxxxxx, anebo xxx xxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx majetek.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx x České xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sílou, xxxxx má xxxxx x Xxxxx republice xxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxx xxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxx nebo xxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k přestupku (xxxx jen "důvěrné xxxxxxxxx"), xx xxxxx xx xxxxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx podklady, x to xxxx xxxxxxxxx řízení, xx xxxx zahájení i xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mohly být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx požádá xxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxx informací; xxxxxx x utajení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx utajena x xx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxx této osobě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; tyto výzvy Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx do xxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxxx, které poskytla xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jsou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx spisu. Xxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spisu xxxxxxxx se s xxxxxx podklady x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx nezmaří xxxx utajení identity xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství.

(5) Xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx usnesením xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx vedení není xxxxxxx zájem x xxxxxxx xx míru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxxxxx, xxxxxxx xxxx provedení x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx doručí sdělení xxxxxx. Ve sdělení xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx může xxxxxxxx seznámit s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x navrhnout xxxxxxxx dokazování; xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 14 xxx a xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx sdělení výhrad. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx nepřihlíží; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx účastník xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba podílející xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx na vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx požadavků xx xxxxxxxx oprávněných xxxxxxxx xxxx, se na xxxxxx x přestupcích, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx §16, 17, §24 xx 27, §29 xxxx. x), §32, §35 xxxx. x) x x), §39 xxxx. x) a x), §42, 43, 45, 48, 49, §51 písm. x), §53, 54, §68 xxxx. x) a x), §70, 71, §76 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §76 odst. 5, §79, §80 xxxx. 2 x 3, §82 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §87, §88 xxxx. 1 x 2, §89, §93 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x), §93 odst. 3, §94, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 1 písm. x), §96 xxxx. 2 a 3, §98 xxxx. 2 x §99 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx nepoužijí.".

8. Xx §9 se vkládá xxxx §9x, který xxxxxx nadpisu zní:

"§9a

Promlčecí xxxx, stavení a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx doba přestupku xxxxx §8 odst. 1 xxxx 10 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) x b) xxxx 3 roky. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) se xxxxxxxxx.

(3) Xx promlčecí xxxx xx nezapočítává xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x řízením ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx správním xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) vydáním xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxx vinným,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx věci Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx promlčecí xxxx xxxx.

(6) Byla-li xxxxxxxxx xxxx přerušena, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 14 xxx od xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

XXXX XXX DEVADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx vyžádání

Čl. XXX

Xxxxx č. 132/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 302/2011 Xx., zákona č. 142/2012 Sb. x xxxxxx x. 180/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx §12 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §12 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek", xxxxx "xx uloží" xx xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx" a xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "pokutu".

5. X xxxxxxx §13 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

6. X §13 xxxx. 1 xx slova "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

7. V §13 xx xxxxxxxx 2, 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.

8. X §13 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx samoregulačního orgánu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx10), xxxxxx-xx xxxx stanovisko xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx zahájení xxxxxx.".

9. X §13 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxx vydá rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 270 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících

Čl. XXXX

Xxxxx č. 194/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 135/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §25 xxxx. 2 písm. x) xx slovo "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) x x §33 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X nadpisu §33 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. V §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §33 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. §34 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§34

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.".

XXXX XXX DEVADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxx

Xx. CCIII

Zákon č. 136/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxx x mincí a x xxxxx xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 278/2013 Xx. x xxxxxx x. 323/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx VI zní: "XXXXXXXXX".

2. V §28 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

3. §28x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxxxx §29 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Přestupky".

5. V §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §29 xxxx. 2, §29 xxxx. 3 x 4 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §30 xxxx. 1 xx 3 xx slova "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V §29 xxxx. 5 x x §30 xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx".

7. X §29 odst. 5 xxxx. x) a x) x x §30 odst. 4 xxxx. x) x x) se slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §30 xx xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. X nadpisu §32 xx slova "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. X §32 se xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 až 3.

11. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx stupni" xxxxxxxxx xxxxx "Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx".

12. X §32 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. CCIV

Zákon č. 213/2011 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, výroby, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx zničení (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx §5 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

2. V §5 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "lze uložit xxxxxx".

4. §6 a 7 se xxxxxx xxxxxxx zrušují.

5. §8 xxxxxx nadpisu zní:

"§8

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx ministerstvo.".

ČÁST XXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 141/2012 Xx., xxxxxx x. 331/2012 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákona x. 313/2013 Xx., xxxxxx x. 329/2014 Sb. x xxxxxx x. 140/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §5 xxxx. 1 xx slova "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx27)" xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 27 xxxxxxx.

2. X části xxxxx se za xxxxx X xxxxxx xxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXXX VI

PŘESTUPKY

§36a

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34x xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkaz xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34x xxxx. 5 xxxx 6.

(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.".

Xxxxxxxxx xxxxx VI xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX.

ČÁST XXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx inspekci bezpečnostních xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 64/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §30 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §32 odst. 2 písm. x), §44 xxxx. 2 x v §58 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §41 xxxx. 8 xx slova "xxxx jiného správního xxxxxxx" a xxxxx "xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.

4. V §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxx správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

5. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "PŘESTUPKY".

6. X §58 xxxx. 3 xxxx druhé xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

7. §59 xxx:

"§59

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokuty vybírá x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXX

Xxxxx chemického xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx látkách a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx č. 61/2014 Xx. x xxxxxx x. 324/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxx xxxxx xx x nadpisu xxxxx XX xxxxx "XXXXXXX DELIKTY" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxx §34 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

3. X §34 odst. 1 xx 4, 6 x 7 xxxxxxxx částech ustanovení, §34 xxxx. 8 x 9, §34 xxxx. 10 x 11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §34 xxxx. 12, §34 odst. 13 úvodní části xxxxxxxxxx x x §34 xxxx. 14, 15, 17, 18, 20 x 21 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §34 xxxx. 22 xxxxxx xxxx ustanovení zní: "Xx přestupky lze xxxxxx pokutu".

5. X §34 xxxx. 22 xxxx. x), c), x), x) x x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V xxxxxxx §35 xx xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

7. V §35 xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

8. X §35 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx", slova "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx x xxxxx "správního deliktu" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXX STĚ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Xx., zákona x. 66/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Sb., xxxxxx x. 147/2016 Xx., xxxxxx x. 189/2016 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x zákona x. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx: "PŘESTUPKY".

2. X §114 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx" zrušuje.

3. X §114 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.".

4. X §114 xxxx. 2 písm. c) xx xxxxx "nebo" xxxxxxx.

5. X §114 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).".

6. X §115 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §115 odst. 2, §116 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx x v §117 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §115 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "nebo" xxxxxxx.

8. V §115 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"i) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

9. X §115 odst. 3, §116 xxxx. 2 x x §117 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx: "Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx".

10. X §115 xxxx. 3 xxxx. x) až x), §116 odst. 2 xxxx. x) xx x) a x §117 xxxx. 4 xxxx. a) xx x) se xxxxx "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §115 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx x)" xxxxxxxxx slovy ", x) xxxx x)".

12. X §118 xx xxxxxxxx 1 až 3 x 5 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 4.

13. X §118 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

14. X §118 písm. x) xx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx," xxxxxxx.

15. V §118 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST XXX XXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 47/2013 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., zákona x. 205/2015 Xx., xxxxxx č. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx č. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

2. X §90 odst. 1 xx 6 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §91 odst. 1 x x §91 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

3. X §90 odst. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do".

4. X §90 xxxx. 7 xxxx. x) xx x) se slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §91 odstavec 3 xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1,

x) 300&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x), xxxx

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).".

6. X §92 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 17 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje označení xxxxxxxx 4.

7. X §92 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

8. X §92 písm. x) xx x) xx slova "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §92a xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "X blokovém řízení" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xx xxxxx".

10. V §92x xxxx. 4 xx věta xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX STĚ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 374/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranné službě, xx znění xxxxxx x. 385/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx označením §25 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx §25 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. X xxxxxxx §26 xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §26 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §26 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §26 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x slova "se xxxxx pokuta" se xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx §27 se xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x přestupkům".

7. V §27 xx xxxxxxxx 1 až 3 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" a slova "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

9. X §27 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

XXXX XXX STĚ XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a řízení xxxxx nim

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 418/2011 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx, ve xxxxx zákona x. 105/2013 Xx., zákona x. 141/2014 Sb., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2016 Xx., xxxxxx č. 455/2016 Xx. x xxxxxx č. 55/2017 Xx., xx §28 xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

XXXX DVĚ XXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 426/2011 Sb., x důchodovém xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 163/2015 Sb. x xxxxxx x. 377/2015 Sb., xx xxxx takto:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. Nadpis §100 xxx: "Přestupky xxxxxxxxx xxxx".

3. Xxxxxx §101 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

4. X §101 xxxx. 1 až 3 úvodních částech xxxxxxxxxx, §102 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §103 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §104 xxxx. 1, §104 odst. 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v §104 xxxx. 4 xx 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §101 xxxx. 4, §102 xxxx. 2, §103 odst. 2 x §104 xxxx. 7 xx slova "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek" x xxxxx "se uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "lze uložit xxxxxx".

6. Nadpis §102 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

7. Xxxxxx §103 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

8. Xxxxxx §104 xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx".

9. §105 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§105

Společné ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx penzijním spoření, xx znění xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxxxx xxxxxxxxx zní: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxx §159 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

3. V xxxxxxxxx §160 x 162 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §160 xxxx. 1 xx 4 úvodních xxxxxxx ustanovení, §161 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §162 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §163 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 2 až 4, §163 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 6, §163 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 8 a 9 x v §196 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §160 xxxx. 5, §161 xxxx. 2, §162 odst. 2 a v §163 odst. 10 x 11 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xx xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "lze xxxxxx pokutu".

6. X xxxxxxx §163 se xxxxx "správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky".

7. §164 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§164

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxx přestupků xxxxx §160 xxxx. 1 písm. d) xx x) x x), které projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Přestupek xxxxx §160 xxxx. 1 xxxx. h) a x) projedná Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx u xxxx xxxxxx ve stejný xxx, xxxxxxxxx projedná Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 se xxxxxxx.

8. X §193 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky".

9. X §196 xxxx. 4 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "deliktům" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

10. X §196 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

XXXX XXX XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxx x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 164/2013 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §12 xxxx. 1, §28 odst. 1 písm. x) x b), §29 xxxx. 2 písm. x) x v §30 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

2. X §23 odst. 1 a x §28 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

3. Část xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX

§53

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívá xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x 4 xxxxx zvláštní barevné xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx celníka xxxxx §34 xxxx. 1 nebo 2,

c) xxxxxx xxxx, nedovoleným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jistící xxxxxxxx x použitím xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x nichž sídlí xxxxxx celní xxxxxx, xxxxx do xxxxxxx xxxx prostoru, ve xxxxxxx orgány celní xxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 5 xxxx. d), nebo

d) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx veřejnosti přístupném xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje, xxxxx xxxx s xxxxxx stejnokrojem xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §13 xxxxxxx xxxxx "xxxxx správa" xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx

x) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3.

§54

Xxxxxxxxxxx

X xxxxxx o přestupcích xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.".

4. V §57 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXX STĚ XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx poškozují xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx skleníkových xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 73/2012 Sb., x xxxxxxx, které xxxxxxxxx ozonovou xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §15 xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

2. X nadpisu xxx označením §16 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. V §16 xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §16 xxxx. 3 xx 5, §17 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §17x xxxx. 1, §17x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §17x xxxx. 3 x 4, §17x xxxx. 1, §17x xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §17x odst. 4 x 5, §18 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18 xxxx. 2 x 3, §18x xxxx. 1, §18a xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx, §18a xxxx. 3, §18x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18x xxxx. 2, §18b xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18b xxxx. 4 a 5, §18x odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §18x xxxx. 3, §18x xxxx. 4 x 5 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §19 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §19 xxxx. 3, §19 xxxx. 4 x 5 úvodních xxxxxxx ustanovení, §19 xxxx. 6 x 7, §19 odst. 8 x 9 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx x x §19 xxxx. 10 xx 13 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §16 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §17 odst. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení, §17x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §17x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18x odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18x xxxx. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx x §19 odst. 14 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "přestupek xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §16 odst. 6 xxxx. x) x x), §17 odst. 3 písm. x) x x), §17x xxxx. 5 xxxx. x) x b), §17x xxxx. 6 xxxx. a) a x), §18 xxxx. 4 xxxx. x) x x), §18a xxxx. 5, §18x xxxx. 6 xxxx. x) x b), §18x odst. 6 xxxx. a) xx x) x x §19 xxxx. 14 xxxx. a) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §18x odst. 5 xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

7. X §20 xx xxxxxxxx 1 xx 3 a 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "v prvním xxxxxx" xx zrušují x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "přestupků".

9. X §23 xxxx. x) xx xxxxx "podle §15 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

10. X §24 xxxx. x) xx xxxxx "správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky".

XXXX XXX STĚ XXXXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxx uhličitého xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktur x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 383/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx. a xxxxxx x. 193/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. V §20 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky".

2. X xxxxxxx §22 se xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §22 xxxx. 1 x 2 x v §22 xxxx. 3 xx 5 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

4. V §22 odst. 6 xxxxxx části ustanovení xx slova "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" a slova "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §22 odst. 6 xxxx. a) xx c) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X xxxxxxx §23 xx slova "ke xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x přestupkům".

7. X §23 se xxxxxxxx 1 až 3 a 5 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 20 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §23 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

9. X §23 odst. 2 xx věta druhá xxxxxxx.

XXXX XXX STĚ XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Xx., xxxxxx č. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx. x xxxxxx č. 107/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X nadpisu §49 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

2. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §49 xxxx. 2 se xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. §50 xxxxxx nadpisu xxx:

"§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx promlčecí xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx od xxxx xxxxxxxx.

(2) Přestupky xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx Úřad.".

5. X §51 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 201/2012 Sb., x ochraně xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona x. 87/2014 Xx., zákona x. 382/2015 Sb. x xxxxxx x. 369/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx xxxxx xxxx xx slova "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx slovem "XXXXXXXXX".

2. X nadpisu §23 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických osob".

3. Xxxxxx §24 zní: "Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx fyzických xxxx".

4. X §24 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx zákona" nahrazují xxxxxx "§23".

5. X §24 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx odstavce 1.

6. X nadpisu §25 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

7. X §25 xxxx. 1 xx 6 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §25 odst. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "deliktů" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §25 xxxx. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xx uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

10. X §25 xxxx. 7 písm. x) xx x), §26 xxxx. 5 x x §29 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. V xxxxxxx §26 se slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

12. X §26 xx xxxxxxxx 1 xx 3 a 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

13. X §26 xxxx. 1 x 3 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

14. X §26 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx

Xx. CCXIX

Zákon č. 202/2012 Sb., x mediaci a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), se mění xxxxx:

1. X části xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "PŘESTUPKY".

2. Xxxxxx §25 xxx: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

3. Xxxxxx §26 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

4. X §26 xxxx. 1 a v §26 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §26 xxxx. 3 x 4 se slova "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "lze uložit xxxxxx".

6. §27 včetně xxxxxxx zní:

"§27

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx odpovědný xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx řádu

Čl. XXXX

Xxxxx č. 255/2012 Sb., o xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx), xx xxxx takto:

1. Xxxxxx §15 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

2. X §15 xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že".

3. §16 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. §17 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§17

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx kontrolní xxxxx, který je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, v souvislosti x xxx byl xxxxxxxxx spáchán.".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxx zní: "PŘESTUPKY".

2. X §18 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §19 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §20 xxxx. 1, §21 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §22 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

3. V §18 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), §19 odst. 2 xxxxxx části ustanovení, §19 xxxx. 2 xxxx. a) x x), §20 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §21 xxxx. 2 písm. x) x x) x x §22 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §18 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §19 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §20 odst. 2, §21 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §22 odst. 2 x x §24 xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. §23 xx xxxxxxx.

6. X §24 xxxx. 1, 3 x 4 a v §24 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "Xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

7. X §25 xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

8. X §25 odst. 1 se slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky", xxxxx "xxxxxxx delikty" xx xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky" x xxxxx "xxxxx §23 x přestupky" xx zrušují.

9. X §25 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "23" xxxxxxxxx xxxxxx "24" x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx obchodníkům s xxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxxxx x xxxxxx xxxxx úřad.".

ČÁST XXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podpoře kinematografie x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x audiovizi), xx xxxxx zákona č. 139/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxx první xxxxx XX xxxxxx dílu 9 xxx: "Přestupky".

2. X §55 xxxx. 1 xx 3 x x §55 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §55 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx".

4. X §55 xxxx. 7 písm. x) a x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. §56 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§56

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(4) Pokuty vybírá x vymáhá xxxxx, xxxxx xx uložil.".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x. 70/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x léčivech

Čl. CCXXIII

Zákon č. 70/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 378/2007 Xx., o xxxxxxxx a x xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 255/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xx. X xx xxxx 230 x 263 xxxxxxx.

2. X xx. XXX písm. x) xx xxxxx "154, 157, 230 x 263" xxxxxxxxx xxxxx "154 x 157".

XXXX XXX XXX XXXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 83/2013 Sb., x označování x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx použití, xx xxxxx xxxxxx č. 451/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktech" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx §6 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §6 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek" a xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. V §6 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

6. X xxxxxxx §7 xx slova "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

7. V §7 xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 3.

8. V §7 odst. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x prvním stupni" xx xxxxxxx.

9. X §7 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

10. X §7 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXX XXXXXXX PRVNÍ

Změna zákona x xxxxxxx dřeva x dřevařských výrobků xx xxx

Xx. CCXXV

Zákon č. 226/2013 Sb., o xxxxxxx xxxxx x dřevařských xxxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx přestupky".

2. V §6 xxxx. x), §7 xxxx. c) x x §13 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X xxxxxxx §12 se slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

4. V §12 xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení x x §12 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §12 xxxx. 3 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx".

6. X §12 odst. 3 xxxx. x) až x) x v §12 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §12 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.".

8. X xxxxxxx §13 xx xxxxx "xx správním deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

9. X §13 xx xxxxxxxx 1, 2, 4, 5 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 3.

10. X §13 xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

11. X §13 odst. 2 xx slova "; xxxxxx z xxxxx xx xxxxxxx rozpočtu xxxxx" zrušují.

12. V §13 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.

XXXX XXX XXX XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx materiálem

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 229/2013 Sb., x nakládání x xxxxxxxxx věcmi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účelům xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 266/2014 Xx. x xxxxxx x. 229/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. X xxxxxxx §16 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

2. X xxxxxxx §17 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §17 xxxx. 1 a 2 se slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §17 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §17 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "propadnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo" xxxxxxx.

6. §18 a 19 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. X §20 xx odstavce 1 xx 3 a 5 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

8. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním xxxxxx" xx zrušují.

9. X §20 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX XXX XXXXXXX TŘETÍ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx. x xxxxxx x. 368/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §569 xxxx. 3 xxxx. a) x v §570 xxxx. 3 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

2. X §580 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "sankcích" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx trestech".

3. X §592 se xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

4. Xxxxxx xxxxx patnácté xxx: "PŘESTUPKY".

5. X xxxxx patnácté se x xxxxxxx xxxxx X slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. V xxxxx xxxxxxxx hlavě X xx x xxxxxxxxx xxxx 1 xx 5 slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

7. V §599 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §599 xxxx. 2, §599 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §599 xxxx. 6 písm. c), §599 xxxx. 7 xxxx. x), §600 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §600 xxxx. 2 až 4, §600 xxxx. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §600 xxxx. 6 xxxx. x), §600 xxxx. 7 xxxx. x), §601 xxxx. 1 x 2, §601 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §601 xxxx. 4 x 5, §601 xxxx. 6 xxxx. x), §601 xxxx. 7 písm. x), §602 xxxx. 1 až 5, §602 xxxx. 6 xxxx. x), §602 xxxx. 7 xxxx. x), §603 odst. 1 xx 5, §603 odst. 6 xxxx. x), §603 xxxx. 7 xxxx. x), §604 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §604 odst. 2, §604 odst. 3 až 5 xxxxxxxx částech ustanovení, §604 xxxx. 6 xxxx. x), §604 xxxx. 7 xxxx. x), §605 xxxx. 1 xx 3, §605 xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §605 odst. 5, §605 xxxx. 6 xxxx. x), §606 xxxx. 1 až 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §606 xxxx. 4 x 5, §606 odst. 6 xxxx. c), §607 xxxx. 1 až 4, §607 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §607 xxxx. 6 xxxx. x), §608 xxxx. 1 xx 3, §608 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §608 xxxx. 5 xxxx. x), §609 odst. 1 x 2, §609 odst. 3 xxxx. c), §610 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §610 odst. 3 a 4, §610 xxxx. 5 xxxx. c), §611 xxxx. 1 xx 4, §611 xxxx. 5 xxxx. c), §612 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §612 xxxx. 5, §612 xxxx. 6 xxxx. x), §613 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §613 xxxx. 2, §613 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §613 odst. 4 xxxx. x), §614 xxxx. 1 xx 4 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §614 xxxx. 5, §614 xxxx. 6 xxxx. x), §615 xxxx. 1, §615 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §615 xxxx. 3 xx 5, §615 xxxx. 6 xxxx. c), §616 xxxx. 1 x 2, §616 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §616 odst. 5 xxxx. x), §616 xxxx. 6 xxxx. x), §617 xxxx. 1 a v §617 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §599 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §599 odst. 8, §600 xxxx. 2, §600 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §600 xxxx. 8, §601 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §601 xxxx. 8, §602 odst. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §602 odst. 8, §603 odst. 6 x 7 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §603 xxxx. 8, §604 xxxx. 6 a 7 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §604 xxxx. 8, §605 xxxx. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §605 xxxx. 7, §606 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §606 xxxx. 7, §607 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §607 odst. 7, §608 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §608 xxxx. 6, §609 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §609 xxxx. 4, §610 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §610 odst. 6, §611 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §611 odst. 6, §612 xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §612 xxxx. 7, §613 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §613 xxxx. 5, §614 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §614 odst. 7 xxxx. x), §615 xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §615 xxxx. 7, §616 xxxx. 5 a 6 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §616 xxxx. 7, §617 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §617 odst. 3 x x §622 odst. 1 xx slova "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §599 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §600 odst. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §601 odst. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §602 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §603 xxxx. 6 a 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §604 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §605 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §606 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §607 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §608 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení, §609 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §610 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §611 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §612 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §613 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení, §614 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §615 xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §616 xxxx. 5 x 6 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx a v §617 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

10. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx I xxxxxx xxxx 6 xxx: "Xxxxxxxxx právnických x podnikajících fyzických xxxx".

11. X xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx hlavy II xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

12. V §622 xxxx. 1 se xxxx první xxxxxxx.

13. X §622 se xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

14. V §622 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

15. X §622 xx odstavec 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

16. X §622 xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx obhospodařovateli při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 odst. 1 xxxx. c) xx f) xxxxxx x vymáhá xxxxx xxxx.".

17. X §622x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "sankci xxxxx xxxxxx zákona" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" x slova "této xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx správního xxxxxx".

18. X §622x xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "byla tato xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "byl xxxxx správní trest xxxxxx".

19. X §622x xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx xxxxxx uložena" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxx trest uložen".

XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx zákona x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., zákona x. 106/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Sb. x xxxxxx x. 460/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx zní "XXXXXXXXX".

2. X §57 xxxx. 1 x 2 úvodních částech xxxxxxxxxx se za xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §57 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xx-xx přestupek podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lze uložit xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.".

4. V §57 xx odstavec 4 xxxxxxx.

5. §58 se xxxxxxx.

6. X §59 xx xxxxxxxx 1 xx 4 x 6 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 5.

7. X §59 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

ČÁST XXX STĚ XXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x prekursorech xxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 272/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx takto:

1. V §1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. V nadpisu xxxxx xxxxxx xx xxxxx "XXXXXXX DELIKTY" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

3. X části deváté xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX".

4. X §40 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §41 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx částech ustanovení, §41 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §41 odst. 2 xxxx. a) xx x), §41 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), §42 a x §45 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

6. §43 a 44 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. X §45 odst. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx správní xxxxx".

8. X §45 xx xxxxxxxx 2, 3 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 5.

9. V §45 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §45 xxxx. 3 x 4 xx slova "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x xxxxx "x prvním xxxxxx" xx zrušují.

10. X §45 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §45 odst. 5 xx xxxx první x třetí zrušují.

12. X §46 písm. x) x x §49 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

13. X §50 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx tresty" x slovo "sankcích" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

XXXX XXX XXX XXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 277/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxxxx páté xxx: "XXXXXXXXX".

2. V xxxxxxx §20 se xxxxxxxx xxxxx "fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx".

3. X §20 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx".

4. §21 xxxxxx nadpisu zní:

"§21

Přestupek xxxxxxxxxx

(1) Směnárník se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §8 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přílohách.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

5. V nadpisu §22 xx slova "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Přestupky".

6. V §22 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "správního xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

7. X §22 xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx".

8. X §22 odst. 2 xxxx. x) x b) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

9. §23 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

10. §24 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxxx národní banka.

(2) Xxxxxxxxxx rozhodnutí České xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx trestu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x Vojenské xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 45/2016 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 250/2016 Xx. x xxxxxx x. 104/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xx zrušuje, a xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku pod xxxxx.

2. V §26 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupek".

3. X §27 xxxx. 2 písm. x), x) x x) xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X části xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX".

5. Xxxxxx §51 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

6. Xxxxxx §52 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

7. X §52 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

8. X §52 xxxx. 2 xx slova "správní xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx", slova "xx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx" x slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

9. §53 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§53

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Pokuty vybírá x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

XXXX DVĚ STĚ XXXXXXX OSMÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 307/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 331/2014 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. Část xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX

§59

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s §15 xxxx. 1 xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx s §12 xxxx. 1 xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1, nebo

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřební xxxx z xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba povinna xxxxxxx, pokud by xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx líh xxxxxxxx x xxxxxxx x §12 xxxx. 1, do desetinásobku xxxx částky, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické osobě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxx xx úseku nakládání x kontrolními páskami

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx páskami x xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x rozporu s §39 xxxx. 4 xxxxxxx kontrolní xxxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 10 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), nebo

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uvedla do xxxxxxx daňového oběhu xxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxx,

1. s xxx x xxxxxxx x §32 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo

2. xxxxxx x xxxxxxx s §39 xxxx. 4 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx částky, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx lihu

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba se xxxx osoba povinná xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §10 xxxx. 1 xxxxxxxx líh xx xxxxxxxxxxxxxxx balení kontrolní xxxxxx,

x) v přihlášce x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje,

c) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §10 xxxx. 3 značí xxx

1. xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x registraci, xxxx

2. xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx x rozporu x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx o registraci,

f) x xxxxxxx x §42 xxx

1. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §12x.

(2) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani x xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx povinna xxxxxxx, xxxxx xx uvedla xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §10 odst. 1, xx desetinásobku této xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), d) xxxx x), nebo

d) xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo g).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), d), f) xxxx g) xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxxxxxxxx částky odpovídající xxxxxxxxx xxxx z xxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx uhradit, pokud xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 1, nepřesáhne 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pásek

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu s §14,

x) x rozporu x §32 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxx,

x) x xxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx spotřebitelské balení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §33 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolních xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásek nebo xxx xxxxxx předání xxxxxxxxxxxx dodavateli podle §34,

x) v rozporu x §36 odst. 1

1. nevede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §36 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásek xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu,

h) x xxxxxxx s §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx x §36 xxxx. 4 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nacházela v xxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §37

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o výsledku xxxxxxxxx, nebo

2. neuchová xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx inventura xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §38,

l) x xxxxxxx s §39 xxxx. 1 xxxx 3 nevrátí xxxxxxxxx pásky, xxxx

x) x rozporu x §39 odst. 2 xxxxxxx kontrolní xxxxx.

(2) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), d), x), x), x), x), i) xxxx x),

x) do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani x xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx označený kontrolní xxxxxx

1. předanou x xxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

2. xxxxxx x xxxxxxx s §39 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. l), xxxx

x) xx desetinásobku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx x §39 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) xxxx x) xxx uložit xxxxx xxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx kontrolních pásek

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxx s §35 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx kontrolní xxxxx v rozporu x §35 odst. 1,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pásky x celkovém množství xxxxxxxxxxxx 0,1 % x xxxxx jednotlivě xxxxxxxxxxx objednávky xxxxxxxxxxx xxxxx zaevidovaných na xxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx, ztrátu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx d), xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx, xxxxxx xx xxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx uvedla do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx označený xxxxxxxx xxxx ztracenou xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c).

(3) Xxx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx následek zničení, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x tomuto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, lze xx xxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani x lihu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx povinna uhradit, xxxxx xx uvedla xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odcizenou xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx částky.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x) lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx uhradit, pokud xx xxxxxx do xxxxxxx daňového xxxxx xxx xxxxxxxx zničenou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx páskou, xxxxxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx 1 000 000 Kč xxxxxxx tohoto desetinásobku.

§64

Přestupky xx úseku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako distributor xxxx, xxxxxxxxxxx správce xxxxx §41 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx prodejce xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jinak xxxxxxx líh v xxxxxxx x §42,

x) xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxx §43,

x) x přihlášce x xxxxxxxxxx xxxxx nesprávné xxxxx, xxxx

x) nepodá xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx b) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX X PADĚLKŮ XXXXXXXXXXX XXXXX

§65

Xxxxxxxxxx neznačeného xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x padělků xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, kontrolní xxxxxx xxxx padělkem xxxxxxxxx pásky, její xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxx hodnota je x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx padělkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se x jejím xxxxxxx, x to x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze přestupku.

§67

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Neznačený xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kontrolní xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx, předá tento xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Generální ředitelství xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx její padělek xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxx dohlíží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně. X xxxxxxx xxxx se xxxxxx protokol.

(4) Pachateli xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx osobě, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx zajištěna, xxxxxxx xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§68

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 let.

(2) Byla-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 let od xxxx spáchání.

§69

Příslušnost

(1) X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Pokud xxx x přestupky podle §59 xxxx. 1, §60 odst. 1 xxxx. x) x x), §61 xxxx. 1 xxxx. x), §62 odst. 1 xxxx. x), §63 xxxx. 1 xxxx. x) x §64 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxx xxxxxxxx xx dozví xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxxx inspekce,

b) Státní xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) orgán Celní xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Pokutu xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.".

ČÁST XXX STĚ XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x kybernetické xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 104/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §25 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §25 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

4. §27 xxxxxx nadpisu xxx:

"§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Úřad.".

XXXX XXX XXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx služby xxxx x dítě v xxxxxx xxxxxxx

Xx. CCXXXIV

Zákon č. 247/2014 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx v dětské xxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 127/2015 Sb. x xxxxxx x. 65/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §19 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx xx správní xxxxxx" nahrazují slovy "xxx xxxxxx správní xxxxx za xxxxxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy XX xxx: "XXXXXXXXX".

3. V xxxxxxx §22 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

4. V §22 xxxx. 1 x x §22 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "Fyzická" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. §23 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§23

Společné xxxxxxxxxx x přestupkům

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

6. §24 xx xxxxxx nadpisu zrušuje.

XXXX XXX STĚ XXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 259/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), se xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §11 se xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

2. V §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx" x xxxxx ", x blokovém řízení xx 5&xxxx;000 Xx" xx xxxxxxx.

3. X xxxxxxx §12 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

4. X §12 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §12 odst. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx".

6. V nadpisu §13 se slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

7. X §13 xx odstavce 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 až 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

8. X §13 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxx "x výjimkou" xx xxxxxxxxx xxxxxx "přestupků" x xxxxx "správních xxxxxxx xxxxx" xx xxxxx "xxxxx §11 x" xx xxxxxxx.

9. X §13 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

10. V §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbušnin, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST DVĚ STĚ XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 268/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se mění xxxxx:

1. V §9 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx deliktech" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx nadpis hlavy XXX xxx: "PŘESTUPKY".

3. X nadpisech §81, §83 až 86 x §88 až 91 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. V §81 odst. 1 xx 6, §83 xxxx. 1, §83 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §84 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §85 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §86 xxxx. 1, §86 xxxx. 2 xx 5 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §88 odst. 1 x 2, §89 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §90 xxxx. 1 xx 4 x x §91 xxxx. 1 xx 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §81 xxxx. 7, §83 xxxx. 3, §84 xxxx. 2, §85 xxxx. 2, §86 xxxx. 6, §88 xxxx. 3, §89 xxxx. 2, §90 xxxx. 5 x x §91 odst. 7 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Za xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx do".

6. V §81 xxxx. 7 xxxx. a) x x), §83 odst. 3 xxxx. x) xx x), §84 xxxx. 2 xxxx. x) xx c), §85 odst. 2 xxxx. x) a x), §86 odst. 6 xxxx. a) xx c), §88 xxxx. 3 xxxx. x) x b), §89 odst. 2 xxxx. a) xx x), §90 xxxx. 5 xxxx. a) x x) x x §91 xxxx. 7 xxxx. a) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

7. X nadpisech §82 x 87 xx xx slovo "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

8. X §87 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx poukaz, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx pravého, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravého xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xx bylo xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxx neoprávněně xxxxx xxxxxx tiskopis.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

9. X §87 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.".

10. V xxxxxxx §92 xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

11. X §92 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.

12. X §92 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

13. X §92 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 3, xxxxx projednává xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností.".

XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx vlastnictví

Čl. XXXXXXXX

Xxxxx č. 355/2014 Sb., o působnosti xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX V XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX VLASTNICTVÍ

§31

Přestupky na xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx povinností a xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v rozporu x §5 odst. 1 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx vlastnictví,

b) jako xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx úřadem pozastaveno xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x §14 xxxx. 1 nebo §22 xxxx. 3 xxxx 4 s xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx osoba, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §25.

(2) Xx přestupek lze xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x).

§32

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxxxx trh xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §12 xxxx. 1 xxxxxxxx určenému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx být důvodem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx trh, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx skutečnost xxxx změnu xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxx úřadem x xxxxxxx s §12 xxxx. 3, xxxx

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 nevrátí celnímu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich zničení xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) neoznámí určenému xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx, xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí,

b) xxxxxxx informace poskytnuté xxxxxx úřadem, nebo

c) xxxxxxx celnímu úřadu xxxxxx xxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx.

§33

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x rozporu x podmínkami jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Právnická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §45 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx x jejich opětovnému xxxxxxx xx xxx,

x) x xxxxxxx x §45 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx humanitárním xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účelům.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx pokutu xx

x) 500&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo c), xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx odstavce 2 xxxx. x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§34

Xxxxxxxxxx zboží

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx, x to x x xxxxxxx, xx xxxx hodnota xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro rozhodnutí x xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx je x nápadném xxxxxxxx x povaze přestupku.

§36

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zabrání

(1) Propadlé xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx xx zničí, xxxxx xxxxxx bezúplatně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zničení xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx může Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx, skladovat x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx jiné xxxxxxxx x xxxxx působnosti xxxxxx xxxxx správy.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komise složená x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx osoba, u xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(5) Pachatel přestupku, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx převedeného x humanitárním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jí celní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxx doba

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 6 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 9 xxx od jeho xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx bylo x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx, zda bylo xxxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx, pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví.

(2) Xx promlčecí xxxx xx nezapočítává doba, xx kterou se xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx celní xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podezřelá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx se sídlo xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je x xxxxxx o xxxxxxxxx příslušný celní xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxx xxxxxxxxx spáchán.

(2) K xxxxxx x přestupcích xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxx celní xxxx.

§40

Xxxxxx xxxxxx z xxxxx

Xxxxxx x pokuty xx xxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) je xx xxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složením xxxxxx.".

2. X §50 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST XXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. CCXXXVIII

Zákon č. 224/2015 Sb., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxxxxx směsmi x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), se xxxx xxxxx:

1. V části xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "PŘESTUPKY".

2. X §51 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx x x §51 xxxx. 5 xx xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. X §51 xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx delikt xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

4. X §51 odst. 6 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §52 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 6 x 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 1 až 3.

6. X §52 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky", slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "správních deliktů" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §52 xxxx. 2 se xxxx xxxxx zrušuje.

8. X §52 odst. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 320/2015 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx první xxxxxx hlavy X xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §45 xxx: "Přestupky xxxxxxxxx osob".

3. X §45 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx na xxxxx".

4. Xxxxxx §46 xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

5. V §46 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §46 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

7. §47 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§47

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 320/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXX XXX XXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení krize xx finančním xxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 374/2015 Sb., o xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, se xxxx takto:

1. V §37 xxxx. 4 x x §39 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní tresty".

2. X §99 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx trest".

3. X xxxxxxx části xxxxxxxxx xx xxxxx "SPRÁVNÍ XXXXXXX" nahrazují slovem "XXXXXXXXX".

4. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §233 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

5. V xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §235 x x xxxxxxx §237 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X §235 xxxx. 1 až 7 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §236 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §236 xxxx. 4 x x §237 odst. 1 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X §235 xxxx. 8 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §235 xxxx. 8 písm. x) a d), §236 odst. 5, §237 xxxx. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §237 xxxx. 6 xxxx. x) a b) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §235 xxxx. 8 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §236 xxxx. 5 a x §237 odst. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

9. §238 xx 240 xx xxxxxxx.

10. X §241 xx xx konci xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxx příjmy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

11. X §241 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx uložené xxxxxxxx xxxxxx podle §233 xxxxxx a vymáhá xxxxx xxxx.".

12. X §242 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

13. X §242 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx".

14. V §242 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST XXX XXX XXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. CCXLII

Zákon č. 376/2015 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se mění xxxxx:

1. Xxxxxx části xxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §26 zní: "Xxxxxxxxx".

3. V §26 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení x x §26 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §26 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "přestupek" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. §27 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§27

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

XXXX DVĚ STĚ XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx dodávání xx xxx

Xx. CCXLIII

Zákon č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx výrobků při xxxxxx dodávání na xxx, xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx části xxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §53 xxx: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

3. Xxxxxx §54 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

4. X §54 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §54 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "správní delikt xx uloží xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx uložit pokutu".

6. X §54 xxxx. 5 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. §55 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§55

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky podle §53, §54 odst. 1 písm. a), x) x x) x §54 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx přestupků xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x) x §54 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, který je xxxxxx.

(3) U xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §54 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx tržeb, xx xxxx xxxxx:

1. Xxxx xxxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§28

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx ztíží xxxx zmaří evidenci xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

§29

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx tržeb

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako xxxxx, xxxxx eviduje xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tržbě xxxxxxx daně,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx informační xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tržeb xxx, xxx xxxxxxx dojít x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx d),

b) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x).

§30

Xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ten xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

2. X §33 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §248 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "sankce" xx xxxxxxxxx slovem "pokuty".

2. X §256 xx xxxxx "xxxxxxxx správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xxxxx xxxxxxxxx x xxxx spáchání" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx".

3. V části xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx dílu 3 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. X xxxxxxxxx §268 x 269 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. X §268 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §269 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §269 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §268 odst. 2 x 3 x x §269 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. §270 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§270

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Má xx xx xx, že xxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx znaky přestupku xxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevyžaduje xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx, xxx přestupku xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxxx xxx k xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx již xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přestupky.

(5) Xxxxxxxxx xxxx činí 5 let.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xx přerušuje

a) xxxxxxxxx o zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxxxxx doba xxxx.

(8) Xxxx-xx promlčecí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx 10 xxx xx jeho spáchání.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad.

(10) Xxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxx osoba podílející xx xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx požadavků na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxx, xx xx xxxxxx x přestupcích, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušný Xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx.

(11) Na postup Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx ustanovení §13 xxxx. 1, §15 xx 17, 19, 24 xx 27, §32, §35 xxxx. a), d) x e), §38 xxxx. e), §42, 43, 45, 48 xx 50, §51 xxxx. b), §53, 54, 59, 68, 70, 71, 76, §80 xxxx. 2 x 3, §82, 87, §88 xxxx. 1 x 2, §89, §93 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §94, §95 xxxx. 2 x §96 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x hazardních xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 186/2016 Sb., o xxxxxxxxxx hrách, xx xxxx takto:

1. X §89 xxxx. 4 xxxx. x), §123 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §123 xxxx. 7 xxxx. x) xx c), §123 xxxx. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §123 xxxx. 8 xxxx. x) xx x), §123 odst. 9 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §123 odst. 9 písm. x) xx d), §123 xxxx. 10 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §123 xxxx. 10 xxxx. x) x x) x x §123 xxxx. 11 se xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. X §114 xxxx. x), §116 xxxx. x) a v §124 odst. 1 xx xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx "SPRÁVNÍ DELIKTY" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

4. X části osmé xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX".

5. X xxxxx xxxx xxxxx XX xx x xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

6. X §122 xxxx. 3 xx xxxxx "X xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx na xxxxx".

7. X §122 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

8. X xxxxx xxxx xxxxx XX xx x xxxxxxx xxxx 2 xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

9. X §123 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §123 xxxx. 5 x 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. X §123 xxxx. 7 xx 10 xxxxxxxx částech ustanovení x v §123 xxxx. 11 xx xxxxx "se xxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

11. X §123 xx xxxxxxxx 12 xxxxxxx.

12. X §124 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

13. §125 a 126 se xxxxxx xxxxxxx zrušují.

14. X §127 xx odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

15. X §127 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek" a x §127 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

16. X xxxxx osmé xxxxx XX se x xxxxxxx dílu 4 xxxxx "ke správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

17. §128 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

18. V xxxxxxx §129 xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.

19. X §129 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

20. X §129 xx odstavce 2 až 4 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx státních xxxxxx

Xx. CCXLVII

Zákon č. 191/2016 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy X xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §17 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

3. X §17 odst. 6 xx xxxxx "x xxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx xxxxx "příkazem xx xxxxx".

4. Nadpis §18 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx".

5. X §18 odst. 1 x x §18 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "přestupku".

6. X §18 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X §18 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx uloží xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

8. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§19

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává

a) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 x §18 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxx xxxxxx úseku vnitřních xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,

c) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o přestupky xxxxx §17 odst. 2 x 4, §18 odst. 2 xxxx. b) xx x) x §18 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o přestupek xxxxx §18 odst. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxx xx útvarem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o odvolání xxxxx jeho xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx ji xxxxxx.".

XXXX XXX STĚ XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxx x maloobchodě x xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 223/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §3 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxxx," nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx", xxxxx "je možné" xx xxxxxxxxx slovem "xxx", slova "xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx," xx nahrazují xxxxx "právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §3 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 6 xxxxxxx.

XXXX DVĚ STĚ XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. CCXLIX

Zákon č. 242/2016 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxx takto:

1. V §3 odst. 2 xxxx. a) a x §39 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx "správních xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. X §42 xxxx. 2 a x §43 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. V §43 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. Část xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXX

XXXXXXXXX

§47

Xxxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, vyveze xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx dohledu v xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx1),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx1),

x) xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §10 neuchovává informace xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §40 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1)

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx celního režimu xxxx pro nakládání xx xxxxxx,

1. propuštěným xx zvláštního xxxxxxx xxxxxx,

2. propuštěným xx xxxxxxx xxxxxx vývozu,

3. xxxxxxx uskladněným,

4. pro xxxxx xxxx zřízeno xxxxxxxx xxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx z celního xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx navrhovaného celního xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx1)

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx nesprávný xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x vydání osvědčení x původu xxxxx xxxx sama osvědčí xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 4 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxx propadlou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx povahy xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx správce xxx.

(2) Xxxxxxx spojené xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxxxxxx věci, x xxxx-xx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

§49

Xxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxx oznámil xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie1) a xxxxxxx xxxxxxxx součinnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx stanoveného cla x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx do 60 dnů po xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x zániku odpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx oznámení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokutu xx 400&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx společně s xxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Promlčecí xxxx činí 6 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx přestupek zaniká xxxxxxxxxx 10 let xx xxxx spáchání.

§51

Příslušnost

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx cla, v xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx osoby xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxx, x xxxxx územním xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 257/2016 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxxx §35 x 45 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupek".

2. V §35 x 45 xx slova "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "správních xxxxxxx" se nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. V §138 xxxx. 3, §138 xxxx. 5 písm. x), §148 odst. 2, §149 xxxx. 2, §150 odst. 2, §151 odst. 2, §152 odst. 2, §153 xxxx. 2, §154 xxxx. 3, §155 xxxx. 2, §156 xxxx. 2 a x §157 xxxx. 3 xx xxxxx "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. Nadpis xxxxx xxxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX"

5. X xxxxx jedenácté xx označení "Xxxxx X" včetně nadpisu x xxxxxxxx "Xxxxx XX" zrušuje.

6. X xxxxxxx §147 xx xxxxxxxx slova "fyzických xxxx".

7. V xxxxxxxxx §148 až 157 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. X §148 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení, §149 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §150 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §151 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §152 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §153 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §154 xxxx. 1 x 2 úvodních částech xxxxxxxxxx, §155 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §156 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §157 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §157 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §148 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §149 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení, §150 xxxx. 2, §151 xxxx. 2, §152 xxxx. 2, §153 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §154 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §155 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §156 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §157 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

10. V §158 xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

11. X §158 xx odstavce 2 x 3 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx označení odstavce 1.

12. V §159 xx xxxxxxxx 1 xx 4 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

13. X §159 xxxx. 3 xx xxxxx "5 xxxx 6" nahrazují xxxxx "1 nebo 2".

XXXX XXX STĚ XXXXXXXXX ŠESTÁ

Změna atomového xxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 263/2016 Sb., atomový zákon, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX TŘETÍ

PŘESTUPKY

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXXXXX POVOLENÍ

§175

(1) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v rozporu x §22 odst. 7 xxxxxxxx neukončí xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24 xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx neudržuje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx praxe nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §25,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx druh xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovený, x rozporu se xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx x),

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx d), xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§176

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených v §9 xxxx. 1, §9 odst. 2 xxxx. a) xx x) x x §9 xxxx. 2 xxxx. f) xxxx 7, provozuje-li xxxxxxxxxx XXX. kategorie, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx uvedených v §9 xxxx. 3 x 4 a x §9 xxxx. 6 xxxx. a), xxxxxxx-xx odbornou přípravu x další odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxx řízení xxxxx §29 xxxx 30.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§177

(1) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §9 odst. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jaderného xxxxxxxx xxxxx §46,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §48, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x využíváním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1,

b) x xxxxx zajišťování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx reaktorem x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 2, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx aktivní vyzkoušení xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §9 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xx zavezení xxxxxxxxx paliva xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x jaderným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §9 xxxx. 1 xxxx. d), se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx skutečnosti podle §52 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx 4, nebo

b) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§178

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §9 xxxx. 1 xxxx. x), xx dopustí přestupku xxx, xx

x) v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyzkoušení xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx reálných xxxxxxx xxxxxxxxx provozu projektové xxxxxxxxxxxxxxx jaderného zařízení xxxx xxxx soulad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. f), se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §54 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 2,

x) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §58 xxxx. 5, xxxx

x) x rozporu s §59 odst. 1 xxxx 3 pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavky nebo xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 písm. g), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx h), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) za xxxxxxx požadavků xxxxx §51 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x §51 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x toto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záznamy xxxxx §56 xxxx. 1, xxxx

x) nezajistí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vybraného xxxxxxxx x technickými požadavky xxxxx §57 xxxx. 1 a 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4, xxxx

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2.

§179

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64,

b) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §65,

c) neprovádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §68 xxxx. 1,

x) x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx f),

f) při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx sledované xxxxx xxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §74 xxxx. 1 xxxx 3,

h) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx některou x povinností xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1,

x) ve xxxxxx x radiačnímu pracovníkovi xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1, xxxx

x) xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §79.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e), i) xxxx x), xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).

§180

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx některého x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x), x), g) xxxx x) xxxx §9 xxxx. 3 písm. x), xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx radiační xxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx f), xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §73 odst. 1 nebo 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 2.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k jednotlivým xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, která xx držitelem povolení x xxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx záření, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx podmínky xxx práci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1.

(6) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavců 3 xx 5.

§181

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x), x) xxxx x), se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx radiační xxxxxxx obyvatel xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §81 xxxx. 2.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nesplní některou x povinností xxxxx §83.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx ozáření, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxxxxxxx ochrany pacientů xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §84 xx 87.

(4) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx povolení xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo označení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx podle §89 xxxx. 1.

(5) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 4, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

§182

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx využití, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jej nepředá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §90 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem xxxxx §90 odst. 2.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má x xxxxx jednoduchý xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 měsíců, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxx xxxxxxx xx své xxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §90 xxxx. 3 xxxx 4.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. f) xxxx 3 x xxxxxx radionuklidový xxxxx 1. xxxx 2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozporu x §92 odst. 2 xxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

§183

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 odst. 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §111 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní x xxxxx uzavření xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §112 odst. 1.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1.

§184

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §150, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nesplní některou x povinností podle §150.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx uvedeného v xxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §156 odst. 1 xxxx §157 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxx xx stanovenu zónu xxxxxxxxxxx plánování, xx xxxxxxx přestupku tím, xx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx radiační xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §156 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je držitelem xxxxxxxx a x xxxxxxxx jejíž xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx havárii xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §158 xxxx. 2.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§185

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §9 odst. 1 písm. b) xx x) x x §9 xxxx. 5, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx 161,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx §162 xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jaderného xxxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §163 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 2, se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxxxxx radionuklidový xxxxx podle §164 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §9 odst. 5, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §167 xxxx. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 2 nebo 3, xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§186

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 4 neukončí xxxxxxxxxxxxx činnost v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností podle §25,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) neprovede xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §68 odst. 1,

x) v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §70 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx 3,

h) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxxxx xxxxxx pracoviště xxxxx §75 xxxx. 1, xxxx

x) xx xxxxxx k radiačnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §78 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx registrantem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §83.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v rámci xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §84 xx 87.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x), xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx i) nebo xxxxxxxx 2 nebo 3.

§187

Xxxxxxxxx ohlašovatele

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx používajícím xxxxxxxxx xxx drobného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxx §71.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx expoziční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro bezpečný xxxxxx pracoviště xxxxx §75 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ohlašovatelem používajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezabezpečí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §164 odst. 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx ohlašovatelem, jenž xxxxxxx xxxxxxxx jaderné xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx nakládání s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x §173 xxxx. x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

Další přestupky xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§188

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) při využívání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jadernou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činností x xxxxx expozičních xxxxxxx neodůvodní xxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) nebo x),

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx expozičních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vykonávání činností x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx nehodnotí, nepřijme xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

x) neuplatní systém xxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx odstupňovaný xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 8,

x) v xxxxxxx x §6 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jiným než xxxxxxx účelům,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx 8, nebo

j) poruší xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §28 xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x), xxxx

x) 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§189

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) činnost xxxxxxxxxx povolení xxxxx §9 vykonává bez xxxxxxxx,

x) činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx registrace, xxxx

x) činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochrany xxx xxxxxxxxx podle §31.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zanikla, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5.

(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x §29 odst. 1 xxxx. b) xx x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx 30.

(6) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) nebo x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxx

x) 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§190

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx navrhuje, xxxxxx, montuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádí xxxx údržbu, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx shodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vybraného zařízení x technickými xxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 1, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx shody xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx dováží xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58 odst. 4.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádí xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto vybraného xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxx §59 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxxx §62,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radiační ochrany xxxxx §66, nebo

c) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §102 odst. 1 xxxxxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnosti x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx dávkové optimalizační xxxx xxxxx §82 xxxx. 1.

(7) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 nebo 6, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

§191

(1) Xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxx pracovníkem uvedeným x §79 xxxx. 2 xxxx. b), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §79.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx, která je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx vztahu x externímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §79.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §80.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx hornické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §88 odst. 4.

(5) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §88 odst. 5, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tavbě, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §91 odst. 1,

x) nesplní xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §91 xxxx. 1 písm. x) až x), xxxx

x) při nálezu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §91 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 6 xxx xxxxxx xxxxxx do 500&xxxx;000 Xx.

§192

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx pracoviště s xxxxxxxx zvýšeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx 3.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx pracoviště xx xxxxxxxx ozářením z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §94 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §95 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx činnost, při xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x možným xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 2.

(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při níž xx xxxxxxxxxxx pracoviště xx xxxxxxxx xxxxxxxx x radonu, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §97 xxxx. 2.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 xxxx 5.

§193

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx indexu xxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx vlastníkem budovy x obytnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx bylo zjištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxx objemové xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §99 xxxx. 1 xxxx 4.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sociálních xxxxx zdravotních služeb xxx dlouhodobém xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxx xxxxxxxx aktivity xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 2 xxxx neprovede xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 3.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§194

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xx dodavatelem xxxx xxxx výrobcem anebo xxxxxxxx xxxxxx vody, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100.

(2) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, výrobcem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §101.

(3) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx vysílá xxxxxxxxxx xxxxx x zásahu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 6 nebo 8.

(5) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4.

§195

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx x radioaktivním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxx nakládá x xxxxxxx x §108 xxxx. 2 xxxx §109 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §110 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx x ním,

b) xxxx původce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx x §111 odst. 1, xxxx

x) používá, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §137 xxxx. 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx výrobcem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx typ xx schvalován Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobek xx trh, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx výrobku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 a 2, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx prohlášení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §140 odst. 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§196

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1, xxxx

x) xxx přepravě nemá x xxxxxxxxx prohlášení xxxxx §141 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je držitelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 1 nebo podle §145 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx přepravě xx xxxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx, xx Xxxxx republiky, se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §146 odst. 1.

(4) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §147 xxxx. 1, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

§197

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx vyvážet xxxxxxx materiál nebo xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxx podle §168 xxxx. 1.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx uživatelem xxxxxxx xxxxxxx použití x xxxxxxx oblasti, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xx nenakládá x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §171 odst. 1.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nezajistí xxxxxxxxx x nalezeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §174.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx 3, xxxx

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

XXXXX II

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§198

Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx promlčecí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 8 xxx xx xxxx spáchání.

§199

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx xx přestupky xxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud ode xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx právní moci, xxxxxxxxx 1 xxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 297/2016 Sb., x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxx xxxxxxxxx §16 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx".

2. V §17 xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx a v §17 odst. 6 x 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X §17 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

4. V §17 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. §18 zní:

"§18

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST DVĚ STĚ XXXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x centrální evidenci xxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 300/2016 Sb., x xxxxxxxxx evidenci xxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupcích".

2. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §13 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §13 odst. 2 xx slova "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. §14 xx xxxxxxx.

6. X §15 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

7. X §15 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX XXX STĚ XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. CCLIV

Zákon č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §23 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V xxxxx první xxxxxx xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §35 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

4. X §35 odst. 4 a x §36 xxxx. 12 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx slova "spolu x xxxxxxx" xxxxxxx.

5. X §35 se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.".

6. V xxxxxxx §36 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

7. X §36 xxxx. 1 xx 9 xxxxxxxx částech ustanovení x x §39 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §36 odst. 10 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §36 xxxx. 10 xxxx. a) xx x), §36 xxxx. 11, §36 xxxx. 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §36 xxxx. 12 xxxx. a) x x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

9. X §36 odst. 10 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

10. §37 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§37

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx kouření xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.".

11. §38 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

12. X §39 xx xxxxxxxx 1 x 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 2 xx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 3.

13. X nadpisu §40 se xxxxx "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

14. V §40 xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

15. X §40 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

16. X §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) x g) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

17. X §40 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "X xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xx xxxxx".

18. X §40 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST DVĚ STĚ XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 324/2016 Sb., x biocidních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxx takto:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "PŘESTUPKY".

2. V xxxxxxx §10 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

3. X xxxxxxx §11 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §11 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §11 xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do".

6. X §11 xxxx. 2 písm. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

7. X xxxxxxx §12 xx xxxxx "ke xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "k xxxxxxxxxx".

8. X §12 xx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 až 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 3.

9. V §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 1 písm. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

11. X §12 xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX STĚ XXXXXXXX PRVNÍ

Změna zákona x sběru xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 25/2017 Sb., x sběru xxxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx veřejných financí, xx xxxx takto:

1. Xxxxxx §8 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §8 xxxx. 1 xx 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. V §8 xxxx. 5 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §8 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx "xx uloží xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

5. X xxxxxxx §9 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

6. X §9 xx xxxxxxxx 1 až 3 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 se xxxxxxxx jako odstavce 1 a 2.

7. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

8. X §9 odst. 2 xx věta xxxxx zrušuje.

XXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx čl. CXXVIII, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, x

x) části xxxxxxx xxxx čl. XXXV, čl. CLXXXVII xxxx 5 x 8 x čl. CCXXIII, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Hamáček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 183/2017 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx čl. CXXVIII, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017, a xxxxx třicáté páté čl. XXXV, čl. CLXXXVII xxxx 5 x 8 x čl. CCXXIII, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.