Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

183/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o znalcích a tlumočnících Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní památkové péči Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna horního zákona Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hornické činnosti Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o geologických pracích Čl. VII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o právu shromažďovacím Čl. VIII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o metrologii Čl. IX

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o cenách Čl. X

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích Čl. XI

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích Čl. XII

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Čl. XIII

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XIV

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl. XV

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna živnostenského zákona Čl. XVI

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků Čl. XVII

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Čl. XVIII

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o obecní policii Čl. XIX

ČÁST DVACÁT - Změna zákona o účetnictví Čl. XX

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXI

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o životním prostředí Čl. XXII

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o bankách Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. XXIV

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o komoditních burzách Čl. XXVI

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Čl. XXIX

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. XXX

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o užitných vzorech Čl. XXXI

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna puncovního zákona Čl. XXXII

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. XXXIII

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XXXIV

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Čl. XXXV

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. XXXVI

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. XXXVII

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření Čl. XXXVIII

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv Čl. XXXIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem Čl. XL

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o penzijním připojištění Čl. XLI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty Čl. XLII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zeměměřictví Čl. XLIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o dráhách Čl. XLIV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XLV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o neperiodických publikacích Čl. XLVI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o regulaci reklamy Čl. XLVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. XLVIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTA - Změna zákona o státní statistické službě Čl. XLIX

ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl. L

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. LI

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna lesního zákona Čl. LII

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o krmivech Čl. LIII

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně chmele Čl. LIV

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. LV

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní Čl. LVI

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky Čl. LVII

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. LVIII

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o civilním letectví Čl. LIX

ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o lihu Čl. LX

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o potravinách Čl. LXI

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zemědělství Čl. LXII

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. LXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. LXIV

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hnojivech Čl. LXV

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o návykových látkách Čl. LXVI

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu Čl. LXVII

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna veterinárního zákona Čl. LXVIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Čl. LXIX

ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o nouzových zásobách ropy Čl. LXX

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky Čl. LXXI

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o vojácích z povolání Čl. LXXII

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl. LXXIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o azylu Čl. LXXIV

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců Čl. LXXV

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. LXXVI

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. LXXVII

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. LXXVIII

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o poštovních službách Čl. LXXIX

ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna tiskového zákona Čl. LXXX

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o námořní plavbě Čl. LXXXI

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. LXXXII

ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna autorského zákona Čl. LXXXIII

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy Čl. LXXXIV

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna obecního zřízení Čl. LXXXV

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna krajského zřízení Čl. LXXXVI

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. LXXXVII

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. LXXXVIII

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna plemenářského zákona Čl. LXXXIX

ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva Čl. XC

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři Čl. XCI

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů Čl. XCII

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl. XCIII

Přechodné ustanovení Čl. XCIV

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna krizového zákona Čl. XCV

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Čl. XCVI

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ekologickém zemědělství Čl. XCVII

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Čl. XCVIII

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl. XCIX

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. C

ČÁST STÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. CI

ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. CII

ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o silničním provozu Čl. CIII

Přechodné ustanovení Čl. CIV

ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. CV

ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. CVI

ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám Čl. CVII

ČÁST STO ŠESTÁ - Změna energetického zákona Čl. CVIII

ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. CIX

ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků Čl. CX

ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků Čl. CXI

ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o podpoře sportu Čl. CXII

ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. CXIII

ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna exekučního řádu Čl. CXIV

ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže Čl. CXV

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna lázeňského zákona Čl. CXVI

ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. CXVII

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. CXVIII

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna vodního zákona Čl. CXIX

ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna knihovního zákona Čl. CXX

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Čl. CXXI

ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona o státních hranicích Čl. CXXII

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. CXXIII

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o užívání státních symbolů České republiky Čl. CXXIV

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o myslivosti Čl. CXXV

ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o obalech Čl. CXXVI

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. CXXVII

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. CXXVIII

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. CXXIX

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském Čl. CXXX

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna soudního řádu správního Čl. CXXXI

Přechodné ustanovení Čl. CXXXII

ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie Čl. CXXXIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Čl. CXXXIV

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna transplantačního zákona Čl. CXXXV

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků Čl. CXXXVI

ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů Čl. CXXXVII

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. CXXXVIII

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. CXXXIX

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby Čl. CXL

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Antarktidě Čl. CXLI

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. CXLII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. CXLIII

Přechodná ustanovení Čl. CXLIV

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. CXLV

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochranných známkách Čl. CXLVI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Čl. CXLVII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Čl. CXLVIII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Čl. CXLIX

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Čl. CL

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o rybářství Čl. CLI

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. CLII

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o válečných hrobech a pietních místech Čl. CLIII

ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o dluhopisech Čl. CLIV

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CLV

ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o omezení plateb v hotovosti Čl. CLVI

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. CLVII

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství Čl. CLVIII

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl. CLIX

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Čl. CLX

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. CLXI

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých službách informační společnosti Čl. CLXII

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. CLXIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna správního řádu Čl. CLXIV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna branného zákona Čl. CLXV

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití Čl. CLXVI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. CLXVII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti Čl. CLXVIII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů Čl. CLXIX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích Čl. CLXX

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech Čl. CLXXI

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. CLXXII

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. CLXXIII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. CLXXIV

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. CLXXV

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o střetu zájmů Čl. CLXXVI

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání Čl. CLXXVII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. CLXXVIII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna stavebního zákona Čl. CLXXIX

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. CLXXX

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů Čl. CLXXXI

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době Čl. CLXXXII

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. CLXXXIII

ČÁST STO OSMDESÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CLXXXIV

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění Čl. CLXXXV

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. CLXXXVI

ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o léčivech Čl. CLXXXVII

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí Čl. CLXXXVIII

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související Čl. CLXXXIX

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nabídkách převzetí Čl. CXC

ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Čl. CXCI

ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. CXCII

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Policii České republiky Čl. CXCIII

ČÁST STO DEVADESÁTÁ - Změna zákona o lidských tkáních a buňkách Čl. CXCIV

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. CXCV

ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o auditorech Čl. CXCVI

ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem Čl. CXCVII

ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. CXCVIII

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o platebním styku Čl. CXCIX

ČÁST STO DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Čl. CC

ČÁST STO DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. CCI

ČÁST STO DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících Čl. CCII

ČÁST STO DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o oběhu bankovek a mincí Čl. CCIII

ČÁST DVOUSTÁ - Změna zákona o zákazu kazetové munice Čl. CCIV

ČÁST DVĚ STĚ PRVNÍ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Čl. CCV

ČÁST DVĚ STĚ DRUHÁ - Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů Čl. CCVI

ČÁST DVĚ STĚ TŘETÍ - Změna chemického zákona Čl. CCVII

ČÁST DVĚ STĚ ČTVRTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. CCVIII

ČÁST DVĚ STĚ PÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. CCIX

ČÁST DVĚ STĚ ŠESTÁ - Změna zákona o zdravotnické záchranné službě Čl. CCX

ČÁST DVĚ STĚ SEDMÁ - Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Čl. CCXI

ČÁST DVĚ STĚ OSMÁ - Změna zákona o důchodovém spoření Čl. CCXII

ČÁST DVĚ STĚ DEVÁTÁ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření Čl. CCXIII

ČÁST DVĚ STĚ DESÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. CCXIV

ČÁST DVĚ STĚ JEDENÁCTÁ - Změna zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Čl. CCXV

ČÁST DVĚ STĚ DVANÁCTÁ - Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur Čl. CCXVI

ČÁST DVĚ STĚ TŘINÁCTÁ - Změna zákona o podporovaných zdrojích energie Čl. CCXVII

ČÁST DVĚ STĚ ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. CCXVIII

ČÁST DVĚ STĚ PATNÁCTÁ - Změna zákona o mediaci Čl. CCXIX

ČÁST DVĚ STĚ ŠESTNÁCTÁ - Změna kontrolního řádu Čl. CCXX

ČÁST DVĚ STĚ SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Čl. CCXXI

ČÁST DVĚ STĚ OSMNÁCTÁ - Změna zákona o audiovizi Čl. CCXXII

ČÁST DVĚ STĚ DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon o léčivech Čl. CCXXIII

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ - Změna zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití Čl. CCXXIV

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Čl. CCXXV

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem Čl. CCXXVI

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. CCXXVII

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna katastrálního zákona Čl. CCXXVIII

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o prekursorech drog Čl. CCXXIX

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o směnárenské činnosti Čl. CCXXX

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Vojenské policii Čl. CCXXXI

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o povinném značení lihu Čl. CCXXXII

ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti Čl. CCXXXIII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ - Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Čl. CCXXXIV

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o prekurzorech výbušnin Čl. CCXXXV

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zdravotnických prostředcích Čl. CCXXXVI

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví Čl. CCXXXVII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. CCXXXVIII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky Čl. CCXXXIX

Přechodné ustanovení Čl. CCXL

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu Čl. CCXLI

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ukončení důchodového spoření Čl. CCXLII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Čl. CCXLIII

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o evidenci tržeb Čl. CCXLIV

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. CCXLV

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o hazardních hrách Čl. CCXLVI

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně státních hranic Čl. CCXLVII

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě Čl. CCXLVIII

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ Změna celního zákona Čl. CCXLIX

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o spotřebitelském úvěru Čl. CCL

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna atomového zákona Čl. CCLI

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Čl. CCLII

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o centrální evidenci účtů Čl. CCLIII

ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Čl. CCLIV

ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ - Změna zákona o biocidech Čl. CCLV

ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí Čl. CCLVI

ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST Čl. CCLVII

INFORMACE

183

XXXXX

xx dne 9. xxxxxx 2017,

kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx a zákona x některých xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx zákona x. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx č. 149/1969 Sb., xxxxxx x. 48/1973 Xx., xxxxxx č. 29/1978 Xx., zákona x. 43/1980 Sb., xxxxxx x. 159/1989 Xx., xxxxxx č. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Sb., xxxxxx x. 558/1991 Sb., xxxxxx č. 25/1993 Xx., xxxxxx x. 115/1993 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 154/1994 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 8/1995 Xx., zákona x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Xx., zákona č. 191/1999 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona č. 227/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 77/2001 Xx., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 424/2001 Sb., zákona x. 200/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Sb., xxxxxx č. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 283/2004 Xx., zákona č. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 45/2005 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 239/2005 Xx., xxxxxx x. 394/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., zákona x. 253/2006 Xx., xxxxxx č. 321/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., zákona x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 345/2007 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 90/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 135/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 457/2008 Sb., zákona x. 480/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 52/2009 Sb., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx č. 272/2009 Xx., zákona x. 306/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 163/2010 Sb., xxxxxx x. 197/2010 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 219/2010 Xx., xxxxxx x. 150/2011 Xx., xxxxxx x. 181/2011 Xx., zákona x. 207/2011 Xx., xxxxxx x. 330/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 348/2011 Xx., zákona x. 357/2011 Sb., xxxxxx č. 459/2011 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného pod x. 43/2012 Sb., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Xx., zákona x. 390/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 141/2014 Sb., xxxxxx č. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., zákona x. 150/2016 Xx., xxxxxx x. 163/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 301/2016 Sb., zákona x. 455/2016 Sb., xxxxxx x. 55/2017 Xx., xxxxxx č. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 57/2017 Xx., xxxxxx x. 58/2017 Xx. x xxxxxx x. 59/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova ", xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §11 xxxx. 1 se xx xxxxxxx j) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které zní:

"k) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx týž skutek xxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x přestupku x xxxxxxxx-xx lhůta pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxx být xxxxxxxxxx x přestupku zrušeno,".

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx l) xx n).

3. X §11 odst. 2 xxxx. b) bodě 4 xx xxxxx "x) xxxx l)" xxxxxxxxx xxxxx "l) xxxx m)".

4. X §11 odst. 4 xx xxxx "k)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

5. X §159x xxxx. 1 xxxx. a) xx slova "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

6. V §159x xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Policejní xxxxx xxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxxx stíhání xxx x případě, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zrušeno. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx věty xxxxx xx policejní xxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

7. V §160 xxxx. 1 xx xxxxx "§159x xxxx. 1 x 3" xxxxxxxxx xxxxx "§159x odst. 1, 3 a 4".

8. X §171 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxx správní xxxxxx" zrušují.

9. X §173 odst. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx dřívější xxxxxx xxx týž xxxxxx proti xxxx xxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro zahájení xxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zrušeno,".

Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

10. X §173 se xx odstavec 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx státní xxxxxxxx podnět xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

11. X §224 odst. 1, §255 xxxx. 1 x x §314r xxxx. 5 se xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

12. X §257 xxxx. 2 xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x znalcích x xxxxxxxxxxxx

Xx. II

Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 322/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 444/2011 Sb. x xxxxxx x. 452/2016 Xx., se xxxx takto:

1. V §1 xxxx. 2 xxxx. e) se xxxxx "xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §20a xxxx. x) x x §25x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "správního xxxxxx".

3. Xxxxxx xxxxxx X xxx: "Přestupky".

4. Xxxxxx §25x zní: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

5. Xxxxxx §25x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".

6. X §25x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §25x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X §25x xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "se uloží" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

8. X §25b xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Při xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx ke skutečnosti, xxx již x xxxxxxxxx xxxx ústavu xxxxxxx výstraha xxxxx §25x.".

9. V §25x xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

10. §25c včetně xxxxxxx xxx:

"§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx krajského xxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zaznamená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx předseda xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx znalců x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ústavů xxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx rozhodnutí nabylo xxxxxx xxxx.".

11. X §25x xx xxxxx "xxxx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxx zákona xxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. III

Zákon č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Xx., zákona x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Sb., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx č. 321/2001 Xx., zákona x. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona č. 226/2003 Xx., zákona x. 439/2003 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 490/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Sb., zákona x. 219/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 378/2015 Xx., xxxxxx č. 258/2016 Sb. a xxxxxx x. 65/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

2. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx ustanovení xx xxxxxxx.

3. V §9 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxx organizace se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §7x xxxx. 11 x 13.".

4. X §9 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xx-xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o stejném xxxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se xxxxxxxx jako odstavce 4 xx 6.

5. X §9 xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

6. X §12 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) O xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx místě.".

7. V §12 se xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 146/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx č. 3/2005 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 240/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 158/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 307/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 124/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 127/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx nad označením §35 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a podnikajících xxxxxxxxx xxxx".

3. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

4. X §35 xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx".

5. X §35 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx její část, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx umění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pracemi.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které archeologické xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 2 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2.".

6. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 lze xxxxxx zákaz činnosti xxxxxxx xx 2 xxxx.".

7. §36 zní:

"§36

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §35 odst. 1,

x) xxxxxxx úřad, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.".

8. §37 a 38 xx xxxxxxx.

9. V xxxxxxx nad xxxxxxxxx §39 xx doplňují xxxxx "fyzických xxxx".

10. X §39 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

11. X §39 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

12. X §39 odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

13. X §39 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxx:

"(3) Fyzická xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Fyzická xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx provádí archeologické xxxxxxx, které archeologické xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 2 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2.".

14. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxx.".

15. §40 xxx:

"§40

(1) Xxxxxxxxx projednává

a) xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx §39 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxx vybírá x vymáhá xxxxx, xxxxx xx uložil.".

Poznámka xxx čarou č. 24 se xxxxxxx.

16. §41 xx zrušuje.

XXXX XXXX

Xxxxx horního xxxxxx

Xx. V

Zákon č. 44/1988 Sb., x ochraně a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 541/1991 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 168/1993 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 61/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 150/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Sb., xxxxxx x. 386/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 157/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 498/2012 Xx., xxxxxx č. 257/2013 Xx., zákona x. 89/2016 Xx. x xxxxxx x. 264/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §40a xxx: "Přestupky".

2. V §40x se xxxxxx xxxx odstavec 1, xxxxx xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xx území, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx prováděná xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství xxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxxx xxxxx měřických xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na zákaz xxxxxx, xxxx

x) neoprávněně xxxxxx xxxxxxxxxx, podzemní xxxx jinou xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx děl xxxxx xxxxxxx poškodí xxxxxxxx xxx odvádění xxxxxxx xxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

3. X §40x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §40a xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 15&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle odstavce 1,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2.".

5. §40x xxx:

"§40x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §40x xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §40a xxxx. 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil.".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxx č. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Xx., xxxxxx x. 169/1993 Xx., xxxxxx x. 128/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Sb., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Sb., xxxxxx x. 206/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Sb., xxxxxx č. 3/2005 Xx., xxxxxx č. 386/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 376/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona č. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 184/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., zákona č. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x zákona x. 451/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxx zní: "XXXXXXXXX".

2. X §44 xx odstavec 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

3. X xxxxxxx §44x se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx slovem "Přestupky".

4. X §44x odst. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §44x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X §44x xxxx. 4 písm. x) xx c) a x §44x odst. 4 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §44x se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

8. §44x x 44x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. X nadpisu §44d xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxxxx".

10. V §44d xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 20 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.

11. X §44x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

12. X §44x xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x geologických pracích

Čl. XXX

Xxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 18/2004 Sb., xxxxxx x. 3/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 85/2012 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Sb., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx §20 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §20 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

3. X §20 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ztíží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx geologickou xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 10 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 30&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 a 5.

4. X §20 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

5. Xx §20 xx xxxxxx xxxx §20x, xxxxx zní:

"§20a

(1) Přestupky xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2 může xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Policie Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x ministerstvo.

(3) Pokuty xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Státního fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx shromažďovacím, xx xxxxx zákona č. 175/1990 Sb., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 259/2002 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 294/2009 Xx. x xxxxxx x. 252/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxx §14 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

2. Xxxxxx §14a xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".

3. X §14x odst. 1 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §14x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a slova "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. Xxxxxx §14b xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx".

6. V §14x xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx označují xxxx odstavce 1 x 2.

7. X §14x odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

8. X §14x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Sb., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx č. 137/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2003 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona č. 481/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 85/2015 Sb. x xxxxxx x. 264/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx VI xxx: "Xxxxxx x xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx §23 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §23 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že".

4. X §23 xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx:

"(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 projednává Úřad.".

5. X §23 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xx. X

Zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 135/1994 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 141/2001 Sb., xxxxxx x. 276/2002 Xx., zákona č. 124/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 484/2004 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 183/2008 Xx., xxxxxx č. 403/2009 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 353/2014 Xx. x xxxxxx č. 452/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx X zní: "PŘESTUPKY".

2. §15 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx prodávající xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx cenu xx xxxx, xxxxx xxxx v souladu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxx prodeji xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx věcné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx postupy xxx xxxxxxxxx úředních xxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, uplatňování a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx výše xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx usměrňování cen xxxxx §6 odst. 1,

x) xxxxxxxx při xxxxxxx xxxx, která xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podle §6 odst. 1,

f) xxxxxxxx cenové moratorium xxxxx §9 odst. 1,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §11,

h) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13 odst. 2 xx 11 xxx xxxxxxxxxx zboží xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx §13x.

(2) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxx kupující xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxx xxxxxxx xxxx koupi xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx s §2 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx xxxx podklad xxxxx §12 odst. 1 cenovému orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx kupující xxxxxxx přestupku tím, xx

x) koupí xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x cenou úředně xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx státního xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx cena xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx 6.

(4) Za xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx i), xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx c),

b) xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za xxxx xxxx xxxxxxxxxx 3 xxx, xxxx xx 1 000 000 Kč, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xx f), odstavce 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b).".

4. X xxxxxxx §17 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x přestupkům".

5. X §17 se xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 1 xx 3.

6. X §17 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty podle xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Přestupky xxxxx xxxxxx zákona".

7. V §17 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx odstavec 2.

8. X §18 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx12)" xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích

Čl. XX

X xxxxxx č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 116/2000 Sb., zákona x. 207/2000 Sb., xxxxxx č. 173/2002 Xx., zákona č. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., zákona x. 378/2007 Xx. x zákona č. 303/2013 Xx., se xx xxxx xxxxxxx xxxxxx nová xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXX

XXXXXXXXX

§74x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoprávněně xxxxxxx xxxxxxx chráněný xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 250&xxxx;000 Kč xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx pátá xx xxxxxxxx jako xxxx xxxxx.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 231/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 544/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 345/1992 Xx., xxxxxx č. 133/1993 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 250/2008 Sb. x xxxxxx x. 227/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §14 odstavce 2 xx 4 znějí:

"(2) Xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.

(4) Přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15 xx xxxxxxx.

2. X §14 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

XXXX TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx

Xx. XIII

Zákon č. 282/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxx působnosti x xxxxxxx lesa, xx xxxxx zákona x. 149/2003 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

2. V §4 xxxx. x) xx slova "vlastním xxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §4 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ustanovení, xxxxx xxx: "x xxxx xxxxxxxx ohrozí xxxx xxxxxxx životní xxxxxxxxx v lesích.".

4. X §4 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx inspekce.".

5. §5 xxx:

"§5

Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx, uloží xx pokuta až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vinným, xx xxxx xxxxxxxx neuplynulo 12 xxxxxx.".

6. V §6 odst. 1 x 2 xx xxxxx "uložení pokuty" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

7. X §6 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.

8. §8 xxx:

"§8

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 5 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., zákona x. 68/1993 Sb., xxxxxx x. 189/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 296/1995 Xx., xxxxxx x. 322/1996 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 98/2001 Xx., xxxxxx x. 104/2001 Sb., xxxxxx x. 170/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx č. 556/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 345/2010 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb. x xxxxxx x. 302/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §19x xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" a slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "správní tresty".

2. X §19x odst. 1, §19x xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx a x §19x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §19x xxxx. 3 x x §19x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek", xxxxx "xx uloží" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx" x slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "pokutu".

4. §19x xxx:

"§19x

(1) Při určení xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x dopadu xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Úřad. Xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx jej přezkoumat x xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX PATNÁCTÁ

Změna xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpoklady xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx

Xx. XV

V xxxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxx některé další xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xx xxx 26. xxxxxxxxx 1992 xxxxxxxxxxx x částce 116/1992 Xx., zákona č. 254/1995 Sb., zákona x. 422/2000 Xx., xxxxxx č. 147/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Sb., zákona x. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., zákona x. 318/2015 Sb. x xxxxxx x. 24/2017 Sb., §13 xxxxxx nadpisu zní:

"§13

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x požadovaných xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxx dosáhnout přijetí xx některé x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, vůči níž xx osoba, xxxxx xx splňovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx, že xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx funkci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XVI

Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Xx., xxxxxx č. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 200/1994 Xx., zákona č. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx č. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., zákona x. 61/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., zákona č. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx č. 149/2000 Xx., zákona x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx č. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx č. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., zákona č. 281/2002 Sb., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx č. 88/2003 Xx., zákona x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., zákona x. 228/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., zákona x. 38/2004 Sb., xxxxxx x. 119/2004 Xx., zákona x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx č. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 695/2004 Sb., xxxxxx č. 58/2005 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., zákona č. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 358/2005 Sb., xxxxxx x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., zákona č. 109/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 131/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx č. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Sb., xxxxxx č. 310/2006 Xx., zákona x. 315/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona č. 145/2010 Xx., zákona x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 351/2011 Xx., xxxxxx č. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 199/2012 Xx., xxxxxx x. 201/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 221/2012 Sb., xxxxxx x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 234/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 279/2013 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 308/2013 Sb., xxxxxx x. 309/2013 Sb., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 140/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Sb., xxxxxx x. 88/2016, xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx. xxxxxx x. 188/2016 Sb., zákona x. 229/2016 Sb., xxxxxx x. 258/2016 Xx., zákona x. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §60 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "blokových xxxxx" xxxxxxxxx slovy "pokut xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx".

2. X xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx "SPRÁVNÍ XXXXXXX" xxxxxxxxx slovem "XXXXXXXXX".

3. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX".

4. V xxxxxxx §61 se xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

5. X §61 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx projednat xxxxxxxx xx místě.".

6. X xxxxxxx xxx označením §62 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

7. X §62 odst. 1 xx 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §63 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

8. V §62 xxxx. 4 x v §63 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx přestupek lze xxxxxx pokutu".

9. X §62 xxxx. 4 xxxx. x) až x) x v §63 odst. 2 xxxx. x) až x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

10. X §62 xx odstavec 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 40 xxxxxxx.

11. X §63 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.".

12. §63x se xxxxxxx.

13. X §64 xx odstavce 1 xx 3 x 5 včetně poznámky xxx xxxxx č. 41 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.

14. X §64 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

15. X §64 xxxx. 2 se věta xxxxx xxxxxxx.

16. V §71 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x" xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx topografií xxxxxxxxxxxxxx výrobků

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 529/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx polovodičových xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., zákona č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx. x xxxxxx č. 303/2013 Sb., xx xx §17 vkládá xxxx §17a, xxxxx xxx:

"§17x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx využívá chráněnou xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 250 000 Kč xxxx xxxxx činnosti.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.".

XXXX OSMNÁCTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 592/1992 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Sb., xxxxxx č. 60/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 69/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Xx., zákona x. 420/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., zákona x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 298/2011 Xx., zákona č. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 60/2014 Xx., zákona x. 109/2014 Sb., xxxxxx x. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx č. 128/2016 Sb. a xxxxxx x. 24/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx části xxxx xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx §23x xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. X xxxxxxx §23b xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §23x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "přestupku".

5. X §23x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "§7 odst. 6" xxxxxxxxx xxxxxx "§7 xxxx. 5".

6. X §23x odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx".

7. X §23x xxxx. 2 xxxx. x) xx x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §23x se xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

9. X §23x xx odstavce 1 až 3 x 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

10. V §23x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona x obecní xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, ve xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 153/1995 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., zákona x. 494/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Sb. x zákona x. 65/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. x) xx slova "x xxxx xxxxxxx delikty" xxxxxxx.

2. V §7 xxxx. 1 se xxxxx "či jiný xxxxxxx delikt" xxxxxxx.

3. X §10 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

4. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxx.

5. X §12 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

6. X §12 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", přestupku nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".

7. X §17a xxxx. 3 se xxxxx "x blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

8. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §27x zní: "Xxxxxxxxx".

9. X §27x odst. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. X §27x xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

11. §28x zní:

"§28a

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §27a projednává xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §28 obecní xxxx.

(2) Přestupky podle §28 xxxx. 1 x 2 nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.".

12. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14, 15 x 22 xx zrušují, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., zákona č. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Xx., zákona x. 495/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 69/2007 Sb., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 348/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 304/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 230/2009 Sb., xxxxxx x. 410/2010 Xx., zákona č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 221/2015 Sb., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x zákona x. 462/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §37 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §37a odst. 1 až 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

3. X §37 xxxx. 4 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx".

4. V §37x xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §37xx xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

6. §37xx xxx:

"§37xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., zákona x. 265/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona č. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Sb., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 177/2011 Xx., xxxxxx č. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx č. 367/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 403/2012 Xx., zákona x. 274/2013 Sb., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., zákona x. 136/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 251/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 213/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Sb. x xxxxxx č. 148/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §5 xxxx. x) bodě 4 se xxxxx "xx věcech, x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "proti xxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

2. V §6 odst. 4 xxxx. x) xx xxx 10 xxxxxxx.

3. X §37 se xx konci xxxxxxxx 2 tečka nahrazuje xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx závěrečná část xxxxxxxxxx, která zní: "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.".

4. Část xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXX

XXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) se xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx příslušnou xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx správou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 písm. x),

x) nesdělí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §51 odst. 2,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §52 xxxx. 3,

d) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §121, xxxx

x) poruší xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §122 xxxx §122a.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx správou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nebo stanoveným xxxxxxxx skutečnosti uvedené x §48.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxx x §11 odst. 1,

x) se xxx xxxxxxx xxxxxx nedostaví xx výzvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx okresní správu xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. d),

c) xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §35x xxxx. 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxx xxxx xxx xxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) neprovádí úschovu xxxxxxx xxxxxxxxx x §35x odst. 4 xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §35a xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §36x xxxx. 2 x x §37 xxxx. 1 xx 3 xxxx nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 3,

h) xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2, 3 xxxx 7 nebo xxxxx §40 xxxx §42,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §37 odst. 7 xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x §39a xxxx. 1 Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 6,

x) xxxxxx evidenční xxxx důchodového pojištění xxxxx §38, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ve xxxxx stanovené x §39 xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §40, 42 xxxx xxxxxxx písemně xxxxx xxxxx §83 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx §41 xxxxxxxxxx způsobem xxxx ve stanovené xxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xxxx potvrzení shody xxxxx §35a xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxxx s §35x xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u jiného xxxxxxxx dokladů.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §16 xxxx. 3,

b) xxxxxxxxxx xx žádost lékařské xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) nebo je xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx x §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xx xxxxxx informace xxxxx §16 odst. 2 písm. x) xxxx je xxxxxxx xx xxxxx uvedené x §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 písm. x) xxxx tak xxxxxxx xx xxxxx uvedené x §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx poživateli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §116x xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx poživatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx poživateli xxxxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxx podle §116d xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §116d xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116d xxxx. 3 písm. x), nebo

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přijaté xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116x odst. 3 xxxx. x).

(6) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx odstavce 2,

b) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx odstavce 5 xxxx. x) xx x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) x c) xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x),

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx

x) 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) až g), x) x x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§54x

(1) Promlčecí xxxx xxxx 3 xxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx alespoň 100&xxxx;000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 let. Xxxx-xx promlčecí xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx je alespoň 100&xxxx;000 Kč, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 7 xxx xx jeho spáchání.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxx-xx x přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x), xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx,

x) xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podle §7 xxxx. 1 písm. x), jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx,

x) xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, aniž xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx odloží xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx postačí x xxxx nápravě, nebo xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobený xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx není poškozený.

(6) Xxxxxx vybírá x xxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxx.".

5. X §104x xx slova "o xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxx".

6. V §104x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "o xxxxxx xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "o přestupku xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx".

7. X §109 xx slova "x xxxxxx xxxxxx" zrušují.

8. §121 xxx:

"§121

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2, xxxx k xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x posuzování xxxxx §8 odst. 9 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dozvěděly.".

9. V §122 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

10. X §122x se xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x životním xxxxxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 123/1998 Xx. a zákona x. 100/2001 Sb., §28 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§28

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmu, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §19.

(2) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Přestupky xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro životní xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx č. 319/2001 Xx., zákona x. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona č. 70/2006 Sb., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 433/2008 Xx., zákona x. 215/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona č. 287/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Sb., xxxxxx č. 254/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Sb., xxxxxx x. 219/2015 Xx., zákona x. 220/2015 Xx., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx. x xxxxxx x. 368/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §34 odst. 2 xxxx. x), §36c xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §36x xxxx. 2, §36x xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení, §36x xxxx. 4 xx 8, §36x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §36d odst. 2, §36x xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §36x xxxx. 1 xx 5 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §36x xxxx. 1 a 2, §36f xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §36x xxxx. 4 a 5, §36x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §36x xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx xxx označením §36x xx doplňují slova "xxxxxxxxx osob".

4. V xxxxxxxxx nad xxxxxxxxx §36x x 36e x v xxxxxxxxx §36x x 36x xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

5. X §36x xxxx. 9, §36x xxxx. 5, §36e xxxx. 6, §36g xxxx. 2 x x §36x odst. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx".

6. V §36x odst. 9 xxxx. a) xx x), §36x odst. 5 xxxx. x) x b), §36x xxxx. 6 xxxx. x) xx x), §36x xxxx. 2 xxxx. x) xx x), §36x odst. 4 písm. a) xx c) a x §38x xxxx. 2 xxxx. t) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. V §36c xxxx. 9 xxxx. x) xx x) x x §36x xxxx. 6 xxxx. x) x x) xx slova "xxxxx xx pokuta" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

8. X §36f xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 lze xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

9. §36i xx xxxxxxx.

10. V §36x xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

11. X §36x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

12. V §36x odst. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

13. X §38x odst. 2 xxxx. t) xx slova "xxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx".

14. X §38xx xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

15. X §38x xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestu".

XXXX DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny

Čl. XXXX

Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 347/1992 Xx., zákona x. 289/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 3/1997 Xx., xxxxxx č. 16/1997 Xx., xxxxxx x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 100/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2004 Xx., xxxxxx x. 218/2004 Xx., zákona x. 387/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., zákona x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona x. 349/2009 Sb., xxxxxx x. 381/2009 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 175/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx. x xxxxxx x. 123/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §77 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx podle §" xx xxxxxxx.

2. X §80 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx právnickým a xxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxxxxx".

3. X §81 xxxx. 7 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,".

Poznámka xxx xxxxx č. 42 se xxxxxxx.

4. X xxxxxxx §87 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

5. X §87 odst. 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znějí: "Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

6. X §87 xx za odstavec 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.

7. V §87 se doplňuje xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 projednává orgán xxxxxxx xxxxxxx.".

8. Xxxxxx §88 xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx osob".

9. X §88 xxxx. 1 x 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx znějí: "Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx".

10. V §88 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 projednává xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

11. X §88 xx odstavce 5 xx 8 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 126/1992 Sb., x ochraně xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kříži, xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 261/2000 Xx. x xxxxxx x. 375/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 odstavec 1 zní:

"(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxxx použije xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §1.".

2. X §2 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Kč,

b) 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

3. X §2 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

4. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "opatření" xxxxxxxxx xxxxx "projednání přestupku".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x komoditních xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 229/1992 Sb., x komoditních xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 105/1995 Xx., xxxxxx č. 70/2000 Sb., zákona x. 285/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 247/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxx x. 407/2012 Xx., se xxxx takto:

1. X §33 odst. 4 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx trestu".

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xx slova "XXXXXXX DELIKTY" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

3. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §36 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. X §36x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §36x xxxx. 2 xx 8 a x §36x xxxx. 9 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §36x odst. 10 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. §36x zní:

"§36b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní správy xxxxx §5 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 8 let xx xxxx xxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxx podle §36x xxxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 20 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 162/1993 Xx., xxxxxx č. 193/1994 Xx., xxxxxx x. 243/1997 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 30/1998 Xx., xxxxxx x. 77/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 77/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona x. 308/2011 Xx. x xxxxxx č. 359/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §22 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxxx deliktů" xxxxxxx.

2. X §24x xxxx. 4 a 5, §25 xxxx. 1 a v §28x xxxx. 7 xx slova "správním xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

4. X nadpisu §27 xx doplňují slova "xxxxxxxxx xxxx".

5. X xxxxxxx §27x xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

6. X §27a xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27x xxxx. 6 x 7, §27x xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §27x xxxx. 9, §27x xxxx. 10 xx 13 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27a xxxx. 14 x 15, §27x xxxx. 16 xxxxxx části ustanovení, §27x xxxx. 17 xx 19, §27x xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27b odst. 3, §28x xxxx. 7 x x §28x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §27a xxxx. 20 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

8. V §27x xxxx. 20 xxxx. x) xx x), §27x xxxx. 21, §27x xxxx. 1 xxxx. x) x x), §27x xxxx. 2 xxxx. x), §27b odst. 3, §27c xxxx. 1, §28x odst. 7 a x §28x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

9. V xxxxxxx §28 xx xxxxx "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. X §28 xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 8 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 6 x 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 1 až 3.

11. X §28 odst. 1 větě xxxxx xx slova ", xxx-xx x činnost, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, x xxx-xx správní xxxxxx xxxxx činností xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx" xxxxxxx.

12. V §28 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

13. X §28 odst. 2 větě xxxxx xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx, slova "správních xxxxxxx" se nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx slova "x xxxxxx stupni" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. X §28 xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx předpokladech xxx xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovením xxxx xxxxxxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Sboru xxxxxxxx xxxxxxx České republiky

Čl. XXXXXX

X xxxxxx č. 279/1992 Sb., x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx výchovy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 555/1992 Xx., xxxxxx x. 256/1995 Sb., xxxxxx x. 424/2000 Xx., zákona x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx. x xxxxxx č. 24/2017 Xx., xx xx §10x vkládá xxxx §10x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§10x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx osoba, která xx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx přijetí xx některé z xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxx xxx xx osoba, xxxxx xx splňovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx určené xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx, xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nesplňuje xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.".

ČÁST XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona č. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Sb., xxxxxx č. 149/1996 Xx., xxxxxx č. 48/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx č. 420/2003 Sb., zákona x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 351/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona č. 298/2011 Sb., zákona x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Sb., xxxxxx x. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Sb., zákona x. 128/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. a xxxxxx x. 24/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. V xxxxxxx §22x xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. X xxxxxxx §22x se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §22x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §22e xxxx. 1 xxxx. x) xx text "§19 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "§19 xxxx. 2".

6. X §22x xxxx. 2 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx".

7. X §22e xxxx. 2 písm. x) xx d) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V nadpisu §22x xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

9. X §22x xx odstavce 1 xx 3 a 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

10. X §22x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

XXXX TŘICÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu

Čl. XXX

Xxxxx č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 98/1999 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 402/2010 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 503/2012 Sb., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 41/2015 Xx. x xxxxxx x. 184/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §15 písm. x) x v §16x xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §20 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

4. V xxxxxxx §20x se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

5. X §20x xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V §20x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx delikt xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

7. X §20a odst. 3 xxxx. a) xx x) a x §20x xxxx. 5 xx slova "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

8. Xxxxxx §20x zní: "Společné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx".

9. X §20x xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 5.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 478/1992 Sb., x užitných xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 221/2006 Xx. x zákona x. 303/2013 Sb., se xx §20 xxxxxx xxxx §20x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§20a

Přestupky

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 250&xxxx;000 Xx xxxx xxxxx činnosti.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.".

XXXX XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 539/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx x zkoušení xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 19/1993 Xx., xxxxxx x. 127/2003 Xx., xxxxxx x. 157/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X části páté xxxxxx hlavy II xxx: "Přestupky".

2. X §43 xxxx. 1 x 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

3. V §43 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:

"(3) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

b) 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Kč, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 12 xx zrušuje.

4. §44 xxx:

"§44

Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

5. X §45 xxxx. 1 až 3 xx xxxxx "Xxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupku".

6. X §45 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxx xxxx uloží x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx dopustí x ten".

7. X §45 odst. 2 xx slova "xxxxx Xxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

8. X §45 xxxx. 3 xx xxxxx "uloží Xxxxxxxx xxxx i xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx dopustí x xxxxx".

9. X §45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 293/1993 Xx., zákona x. 169/1999 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx č. 460/2000 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 157/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 58/2017 Sb. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx součásti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

2. V §10 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xx xxxxx "§15 x 18 xxxxxx ČNR x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "§48 x 53 xxxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx".

4. X §13a xxxx. 2 xxxx. a), x) a x) xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. Za §25 xx vkládá nový §25x, xxxxx zní:

"§25a

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx příslušníkem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stejnokroj xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 3 000 Xx.".

ČÁST XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona č. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Sb., xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 153/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 11/2013 Sb., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx. x xxxxxx x. 99/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. X §2 xx xxxx "(§22)" xxxxxxxxx xxxxx "(§25c x 25x)".

2. §22 xx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 x 22 xxxxxxx.

3. X §22x odst. 3 xx xxxx "§22" nahrazuje xxxxx "§25x xxxx 25x".

4. X §25 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx za xxxxx "§2 xx 24" xxxxxxxx slova "x §25x až 25f".

5. Xx §25x xx xxxxxxxx nové §25x xx 25x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"Přestupky

§25c

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §15 odst. 1

1. xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přehled x xxxxxxxx a výdajích,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx zpracovává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx platby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx přehled x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20x xxxx. 1,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a odvod xxxxxxxxxx xxxxx §22x, xxxx

x) xxxxxxxxx tiskopisy xxxxx §24.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.

§25x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxx, který použila xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx měnu podle §5 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

c) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx účtárna xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11,

x) x xxxxxxx s §15a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx pojistné, xxxx mu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) neuvede x potvrzení xxxxxxxxx xx základě §15a xxxx. 3, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kalendářním roce xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odvod xxxxxxxxxx podle §22c, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§25x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 3 roky. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, aniž xxxxxx xxxxxx, věc usnesením xxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx podezřelé xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx již xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx x nápravě xxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx x způsob xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx.

§25x

Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).".

XXXX XXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní pojištění, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 161/1993 Sb., xxxxxx x. 324/1993 Sb., xxxxxx č. 42/1994 Xx., zákona č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., zákona x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 138/2001 Sb., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Xx., zákona č. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 455/2003 Sb., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., zákona x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 342/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx č. 200/2015 Xx. a xxxxxx x. 145/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §21x xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxxx deliktech" xxxxxxx.

2. Xxxxxx §21e xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §21x odst. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §21x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek" x slova "se xxxxx pokuta" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

5. X §21x xx xxxxxxxx 3 xx 5 x 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

6. X §21x xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXVI

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 217/1993 Sb., xxxxxx č. 40/1995 Xx., xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona č. 64/2000 Xx., zákona x. 145/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 452/2001 Sb., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 227/2003 Xx., zákona x. 277/2003 Sb., xxxxxx x. 439/2003 Xx., xxxxxx č. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 217/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., zákona x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona č. 293/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 28/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., zákona x. 219/2011 Sb., xxxxxx č. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 238/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 476/2013 Xx., xxxxxx x. 356/2014 Sb., xxxxxx č. 378/2015 Xx. a xxxxxx x. 188/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx nad označením §24 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §24 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §24 xxxx. 2 xx 6, §24 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §24 xxxx. 8, §24 xxxx. 9 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §24 xxxx. 10 x 11, §24 xxxx. 12 xxxxxx xxxxx ustanovení, §24 xxxx. 13 x x §24b odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §24 xxxx. 14 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

4. X §24 xxxx. 14 písm. x) až x) x x §24b xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §24 xx xxxxxxxx 15 zrušuje.

6. X §24a xxxx. 2 xx věta xxxxx zrušuje.

7. V xxxxxxx xxx označením §24x xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

8. V §24x xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

9. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

10. V §24b xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxx první doplňují xxxxx ", x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx".

11. X §24b xxxx. 2 xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

12. X §24x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) U xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5, 6 x 8 nelze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 60/1993 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 442/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 278/2001 Sb., xxxxxx x. 482/2001 Xx., xxxxxx č. 127/2002 Sb., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Sb., zákona x. 36/2008 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx 285/2009 Xx., xxxxxx č. 295/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 41/2011 Xx., zákona x. 92/2011 Xx., xxxxxx x. 136/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx., zákona x. 135/2014 Xx., zákona x. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx. x xxxxxx č. 258/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §44 xxxx. 2 písm. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §44 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx x" zrušují.

3. V §45x se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxx xx přehled xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx".

4. V §45d xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Přehled přestupků xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx vypracovává x Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx předpisů, x xx pouze o

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d),

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) celkové xxxx xxxxxxxxx pokut,

g) xxxxx pravomocných xxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje jako xxxxxxxx 3.

5. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zní: "XXXXXXXXX".

6. X nadpisu §46 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

7. X xxxxxxx §46x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. X §46x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §46x odst. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx".

10. V §46x xxxx. 3 písm. x) xx c) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. §46x včetně xxxxxxx zní:

"§46b

Příslušnost

Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

12. §46x xxxxxx nadpisu xxx:

"§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx projednávaným Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, aniž xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx zahájí, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, jestliže xx xxxxxxxx k významu x xxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx xxxxxx, způsobu xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxxxx, okolnostem, za xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxx vzhledem x xxxxxxx podezřelého xx spáchání xxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přestupku, xxxx dosaženo xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první xx xxxxx poznamená do xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědnost za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx týkající xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxxx pachateli xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odejmout xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx nebo podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, činí xxxxxxxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Okolností xxxxxxxxxx protiprávnost přestupku, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx svolení xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(7) Alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx mít xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxx xxxxxxx.".

13. Xx §46x se xxxxxx xxxx §46x, xxxxx xxx:

"§46x

Xx náhradu nákladů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx placení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad.".

XXXX XXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x stavebním xxxxxxx

Xx. XXXVIII

Zákon č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x státní podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 423/2003 Xx., xxxxxx x. 292/2005 Xx., zákona x. 161/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 348/2010 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 119/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 353/2011 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx č. 104/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 461/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §6 xxxx. 1 xxxx. k) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správních xxxxxx".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §16a xxx: "Xxxxxxxxx".

3. V xxxxxxxxx §16x x 16xx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

4. X §16x xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x §16xx xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §16x xxxx. 4 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

6. X §16x xxxx. 4 xxxx. x) xx c) a x §16xx odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §16xx xxxx. 2 xx slova "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

8. §16x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §16x odst. 1 x 2 a §16xx xxxx. 1 xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx. Přestupky xxxxxxxxx xxxxx podle §16x xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx a vymáhá xxxxxxx pokuty.".

ČÁST XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x působnosti Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

X zákoně č. 97/1993 Sb., x působnosti Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 272/1996 Xx., xxxxxx č. 189/1999 Xx., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., zákona x. 419/2004 Xx., zákona x. 174/2007 Xx., xxxxxx x. 151/2010 Xx., zákona x. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 51/2016 Xx., §7 xxx:

"§7

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx majetek, k xxxxx má Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, dopustí-li xx xxx fyzická osoba, xxxx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx Správa.".

Poznámka pod xxxxx č. 3 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 38/1994 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 310/2002 Sb., xxxxxx x. 357/2004 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 220/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 248/2011 Xx. x zákona x. 243/2016 Sb., xx mění takto:

1. X §23x odst. 1 xx slova "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku" a xxxxx "správním xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".

2. V §23x xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. Xxxxxx části xxxx xxx: "XXXXXXXXX".

4. X nadpisu §25 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. V §25 xxxx. 1 a x §25 odst. 2 až 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V §25 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu do

a) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx d),

b) 15&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx b),

c) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 4, xxxxxxxx 5 xxxx. c), xxxxxxxx 6 nebo 7.".

7. §26 x 27 xx včetně nadpisů xxxxxxx.

8. §27x včetně xxxxxxx xxx:

"§27x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 4 xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx od xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4, §25 xxxx. 5 xxxx. x) x x) a §25 xxxx. 6 x 7, nebo

b) xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 5 písm. b).

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 x §25 xxxx. 3 písm. x) x x) je xxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XLI

Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 36/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona č. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 99/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X části xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx: "PŘESTUPKY".

2. V xxxxxxx §43a xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

3. V xxxxxxx §43x se xxxxx "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Přestupky".

4. V §43x odst. 1, §43x xxxx. 2 x 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx a x §43x xxxx. 4 až 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §43x xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 6 xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

6. X §43x xx xxxxxxxx 1, 4, 5 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 3, 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

7. X §43c odst. 1 xx věta xxxxx zrušuje.

8. V §43x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x slova "x prvním stupni" xx xxxxxxx.

9. X §43x odst. 3 xxxx. a) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupky".

10. X §43x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 5 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx. b)" x slova "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x vývozu xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty

Čl. XLII

Zákon č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x vývozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 80/2004 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx. a xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §8 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §8 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §8 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu nedodržení xxxxx x vývozu xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §7 xxxx. 5.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

4. X §8 odst. 6 xx xxxxx "odstavců 3 a 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 3 xx 5".

5. X §8 se xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxxx.

6. §8x xxx:

"§8x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokuty xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x se zrušuje.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o zeměměřictví

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 120/2000 Xx., xxxxxx x. 186/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 380/2009 Sb., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 257/2013 Sb. x xxxxxx č. 298/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §15 xxxx. 3 xx xxxxx "závažném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx2)," xxxxxxxxx slovy "opakovaném xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 2 xx xxxxxxx.

2. Nadpis xxxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx".

3. V §17a xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že".

4. X §17x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "způsobilý" nahrazuje xxxxxx "způsobilá".

5. X §17x odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx odstavce 1".

6. X §17x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx do 250&xxxx;000 Xx.".

7. X §17x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 činí 3 xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx přerušena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx.".

8. V §17x xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12c xxxxxxx.

9. §17x zní:

"§17b

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx,

x) nepředloží xx xxxxxxx příslušným xxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bodových xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x katastru, který xxxxx poskytl, xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nedodržuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx základní xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx potvrdit xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění, xxxxx pod xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxx xxxxxxxx zeměměřické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx odborně způsobilá.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx Zeměměřický xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxx xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx 5 xxx. Byla-li promlčecí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 8 xxx xx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 13 se xxxxxxx.

10. X §17c xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "spácháním xxxxxxxxx" x xxxxx "porušení xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

11. V §17x xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 23/2000 Xx., zákona x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 77/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 144/2002 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 103/2004 Xx., zákona x. 1/2005 Xx., xxxxxx č. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 377/2009 Xx., xxxxxx č. 194/2010 Sb., zákona x. 134/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 180/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 319/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 6x xxx:

"6x) Zákon x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

2. Xxxxxx xxxxx osmé xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §50 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

4. X xxxxxxx nad xxxxxxxxx §51 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. X §51 xxxx. 1 až 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §52 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §52 xxxx. 4 a 5, §52 odst. 6 xx 8 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x x §52 xxxx. 9 xx 11 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V §51 xxxx. 8 x v §52 xxxx. 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znějí: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do".

7. X §51 xxxx. 8 xxxx. a) xx x), §51 xxxx. 9, §52 xxxx. 12 xxxx. x) a b) x x §52 xxxx. 13 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

8. §52x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§52x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) x přestupků xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 4 xxxx. h) xx x), §51 odst. 5 xxxx. x), §51 odst. 7 x §52 xxxx. 7, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, x

x) přestupků xxxxx §52 xxxx. 6, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Přestupky xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8x xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx znění zákona x. 126/2003 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona x. 345/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §16x xxxx. 2 xxxxxxx x) xx x) xxxxx:

"x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx přestupku,

b) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx přestupku, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo x stát, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx,".

2. X §16i xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx přestupku, včetně xxxxx xxxxxxxx,".

3. V §16x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx x sídlo xxxxxxxxx orgánu a xxxxx x příjmení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vydání a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,".

XXXX XXXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxx č. 37/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx. a zákona x. 142/2012 Xx., §5 xxx:

"§5

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx veřejně šíří xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §2 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx publikace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c),

b) 25 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, místní xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx místem trvalého xxxxxx vydavatele neperiodické xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Sb., zákona x. 256/2001 Sb., xxxxxx x. 138/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 132/2003 Sb., xxxxxx x. 217/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 480/2004 Sb., xxxxxx č. 384/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 25/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2007 Xx., zákona x. 160/2007 Sb., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx č. 28/2011 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Xx., zákona č. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 202/2015 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Xx. a zákona x. 66/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx nad označením §8 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §8 se xxxxxxxx 6 zrušuje.

3. X §8x odst. 1 až 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx slova "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §8x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §8x xxxx. 5 písm. x) xx x), §8x odst. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení, §8x xxxx. 6 xxxx. x) xx x), §8x odst. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §8x xxxx. 7 xxxx. a) xx c), §8x xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §8x xxxx. 8 písm. x) xx x) x v §8x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

5. X §8a xxxx. 5 xx 8 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

6. X §8a xx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.

7. X §8x xx xxxxxxxx 1 xx 3 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 xx označují xxxx odstavce 1 xx 3.

8. X §8x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním stupni" xx zrušují.

9. X §8x xx odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

10. X §8x xxxx. 2 se xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "pokut xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx".

ČÁST XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 406/2001 Xx., zákona x. 212/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 280/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona č. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx., zákona č. 227/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 135/2014 Xx., zákona x. 333/2014 Sb., xxxxxx č. 219/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 258/2016 Sb. x xxxxxx č. 301/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §22 xxxx. 2 xxxx. x), §27b xxxx. 4 xxxx. x) xx e) x v §27c xxxx. 5 xxxx. x) až x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. Nadpis nad xxxxxxxxx §27x xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X nadpisu §27x xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

4. X nadpisech §27x x 27c se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

5. X §27b xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §27x xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení, §27x xxxx. 2 xx 4, §27x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §28x xxxx. 2 xxxx. b) xx slova "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §27x xxxx. 4 a x §27c xxxx. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx".

7. X §27x xxxx. 4 xxxx. x) x x) a x §27x xxxx. 5 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxx se xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

8. X §27x odstavec 2 xxx:

"(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

9. §27e se xxxxxxx.

10. V §27xx xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx stupni" xx xxxxxxx.

11. V §27ea xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2 až 4.

12. X §27xx odst. 2 se slova "xxxxxxx pokutě" xxxxxxxxx xxxxx "uloženém správním xxxxxx".

13. V §27ea xxxx. 4 se xxxxx "odstavce 3 xxxx 4" nahrazují xxxxx "odstavce 2 xxxx 3".

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě

Čl. XXXX

Xxxxx č. 89/1995 Sb., o státní xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 81/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., zákona x. 154/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx č. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x zákona x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §4 odst. 1 xxxx. k) xx xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "správní tresty".

2. Xxxxxx xxx označením §25 xxx: "Přestupky".

3. X §26 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

4. V §26 xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §26x se xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 6 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

6. X §26x úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x xxxxx "x xxxxxx stupni" se xxxxxxx.

7. X §26x xxxx. x) x x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x vnitrozemské xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Sb., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., zákona x. 118/2004 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 327/2005 Sb., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 187/2014 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxx §43 xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. X §43 xxxx. 15 xxxx. x) a x §43 xxxx. 17 xx xxxxx "x xxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xx místě".

4. X §43 xxxx. 17 xx slova "X xxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx na xxxxx".

5. X xxxxxxx §44 xx slova "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X §44 xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx ustanovení, §44 xxxx. 3, §44 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení, §44 xxxx. 5, §44 xxxx. 6 xx 8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §44 xxxx. 9, §44 odst. 10 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a x §44 odst. 11 xx 15 se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

7. X §44 xxxx. 16 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx".

8. V §44 xxxx. 16 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. §45 xxx:

"§45

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx projednává

a) Státní xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx živnostenský xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 12 xxxx 13, xx-xx xxxxxx pachatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře xxxx cestovní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxx xxxx.".

10. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 13 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 137/1996 Sb., zákona x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 125/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., zákona č. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Sb., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 204/2005 Xx., zákona x. 218/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 134/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona č. 331/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 253/2014 Xx., zákona č. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 137/2016 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx č. 98/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §54x xxxx. 1 xx slova "byla xxxxxxx jednomu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxx xxxxxxx xxxxxxx x rodičů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "x xxxxxxx sankce" xx xxxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxx xxxxxxxxx trestu".

2. X §54x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx uložena sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx správní trest" x slova "o xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx správního xxxxxx".

3. X §54x xxxx. 3 se xxxxx "xxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest" x xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "o xxxxxxx xxxxxxxxx trestu".

4. X §54x xxxx. 4 xx slova "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxxx".

5. X §54x xxxx. 5 xx slovo "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxx trestu" x xxxxx "xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxx xxxxx".

6. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 62 xx xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

7. X xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx".

8. X xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se x nadpisu xxxxxx 1 doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

9. V §65x xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxx b) x xxxxx "xxxxxxxxx xx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx".

10. X xxxxx čtvrté hlavě xxxxx x xxxx xxxxxxx se x xxxxxxx oddílu 2 xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

11. X §65b odst. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

12. X §65x xxxx. 3 a x §65x odst. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

13. V §65c xx xxxxxxxx 1 xx 4 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 5 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

14. V §65x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

15. X §65x xxxx. 1 xxxx. b) se xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

16. X §65x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxx zákona

Čl. LII

Zákon č. 289/1995 Sb., x lesích x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 67/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2003 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 280/2013 Sb., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Sb. x xxxxxx x. 62/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §39 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx přestupky xxxxx §53 tohoto zákona,".

Poznámka xxx čarou x. 24 xx xxxxxxx, x to včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

2. X xxxxx první xxxxxx xxxxx deváté zní: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx prvního doplňují xxxxx "fyzických osob".

4. X §53 odst. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx".

5. X §53 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

6. X §53 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x).".

7. X §53 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

8. X části první xxxxx xxxx nadpis xxxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických x podnikajících fyzických xxxx".

9. §54 zní:

"§54

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx zakázané,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx a k xxxxxxxxxxx,

x) zneužije xxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx lesů, xxxx

x) xxxxxxx opatření xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se dále xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o odnětí xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx těžbu x xxxxxxx s xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 x3 xx 1 xx lesa xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx těžbu x xxxxxxx xxxxxxx xxx 80 let, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li xxxxxxxxx podle odstavce 2.".

10. §55 xx xxxxxxx.

11. V xxxxxxx §56 xx slova "x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k přestupkům".

12. X §56 xx xxxxxxxx 1 a 2 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 až 4.

13. X §56 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx v §55" xxxxxxx.

14. V §56 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx státní správy xxxx.".

15. X §57 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx §55" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx podle §54".

XXXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 91/1996 Sb., o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 244/2000 Xx., xxxxxx x. 147/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 21/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Sb., xxxxxx x. 214/2007 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 33/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx. a xxxxxx x. 279/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X nadpisu §19x se slova "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

2. X §19x xxxx. 1, §19x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §19x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. X §19x xxxx. 4 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

4. X §19x odst. 4 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V xxxxxxx §19x xx xxxxx "ke správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x přestupkům".

6. X §19x xx odstavce 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

7. X §19x xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

8. X §19x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.

XXXX PADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 68/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 322/2004 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §8 zní: "Xxxxxxxxx".

2. V §8 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §8 xxxx. 2 úvodní část xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx".

4. X §8 xxxx. 2 xxxx. a) až x) xx xxxxx "xx" xxxxxxx a xxxxx "protiprávní xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

6. X §8 se odstavce 3, 4, 6 x 8 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

7. V §8 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona č. 489/2001 Sb., zákona x. 256/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., zákona x. 358/2003 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 80/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 97/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2009 Xx., zákona x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 288/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Sb., zákona x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Sb., zákona x. 268/2015 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 309/2016 Xx. x xxxxxx x. 370/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. V §38d xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxx" zrušují.

2. X §40 odst. 2 xxxx. x), §40 xxxx. 4 xxxx. x), §40 xxxx. 9 a v §43 xxxx. 6 xx xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. V §40 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. Xxxxxx xxx označením §42a xxx: "Xxxxxxxxx".

5. V xxxxxxx §42a xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

6. V §42a xxxx. 7 písm. x) xx x), §43 xxxx. 4, §43x odst. 3 x x §43x xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "x blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xx xxxxx".

7. X xxxxxxx §42x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. X §42x xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §42x odst. 4 x 5, §43 xxxx. 11, §43x xxxx. 1 xxxx. x) a x §43x xxxx. 2 xxxx. b) se xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. X §42x odst. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

10. V §42b xxxx. 6 xxxx. x) xx d) x x §43 xxxx. 2, 8 x 11 xx xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §43 xx xxxxxxxx 1, 3, 5 x 7 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 18x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 2, 4, 6, 8 xx 11 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 7.

12. X §43 odst. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

13. V §43 odst. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

14. V §43 xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.

15. X §43 xxxx. 6 x x §43x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

16. X §43 xxxx. 6 xx xxxxx "jiný xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

17. V §43x odst. 1 xxxx. x), §43x xxxx. 2 xxxx. x) a v §43x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

18. X §43x xxxx. 4, §43b odst. 4, §43c xxxx. 3, §43c xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §43x odst. 6 xxxx. x) xx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

19. X §43x odst. 6, §43x xxxx. 2 x 3, §43x xxxx. 5 x x §43x xxxx. 6 xxxx. b) xx slova "nebo x xxxxxxxx deliktu" xxxxxxx.

20. V §43x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx správní xxxxxx" zrušují.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 19/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 140/1961 Xx., trestní zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx č. 356/2003 Sb., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 138/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. a zákona x. 64/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §32 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X nadpisu §32 xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

3. Nadpis §33 zní: "Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

4. X §33 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §33 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §33 xxxx. 4 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X §33 xxxx. 4 písm. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

7. §34 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx od xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxx xxxxxx Xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky

Čl. XXXX

Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 71/2000 Xx., zákona x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 205/2002 Xx., zákona x. 226/2003 Xx., zákona x. 277/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Xx., zákona x. 481/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 490/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Sb., xxxxxx č. 34/2011 Xx., zákona x. 100/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx. x zákona x. 91/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxx označením §19 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. Nadpis §19 xxx: "Přestupky xxxxxxxxx xxxx".

3. V §19 odst. 1 xxxx. x) x x §19x odst. 1 xxxx. b) xx číslo "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

4. Xxxxxx §19x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

5. X §19x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §19x xxxx. 2 x x §19x odst. 3 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

6. X §19x odst. 2 xx xxxxx "§11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§11x xxxx. 2 xxxx §11b xxxx. 1 xxxx 4".

7. X §19a xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

8. V §19x odst. 6 xxxx. x) až x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. §19x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§19x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) a c), §19x xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a §19x xxxx. 2 xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), §19a xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) x §19a xxxx. 3 xx 5 projednává xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(3) U xxxxxxxxx xxxxx §19x odst. 1 xxxx. x) x x) x §19x xxxx. 3 xxxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 48/1997 Sb., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx., zákona x. 2/1998 Sb., zákona x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona č. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Sb., zákona x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Sb., zákona x. 455/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., zákona x. 422/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Sb., zákona x. 123/2005 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona č. 340/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 137/2008 Sb., xxxxxx č. 270/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 59/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., zákona x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx č. 44/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 238/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., xxxxxx x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 1/2015 Xx., xxxxxx x. 200/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx. x xxxxxx x. 66/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §32 xxxx. 5, §39x odst. 2 xxxx. x) x x), §39x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §39j xxxx. 3, §39x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a x §45x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

2. X §32 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

3. X §32 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupek".

4. V §32 odst. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxx §39x xxx: "Xxxxxxxxx".

6. X §39x odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu".

7. X §39x xxxx. 2 písm. x) x x) x x §45a odst. 2 písm. a) xx c) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §39x se xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx označuje xxxx odstavec 3.

9. X §39q odst. 3 x v §45x xxxx. 6 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

10. X §45a xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

11. X §45x xx xxxxxxxx 3 xx 5 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.

ČÁST XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. LIX

Zákon č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 146/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 225/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Sb., xxxxxx č. 407/2010 Xx., zákona x. 137/2011 Xx., zákona x. 375/2011, zákona x. 127/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 298/2016 Xx. a xxxxxx x. 319/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx xxxxx deváté se xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx slovem "XXXXXXXXX".

2. X §88 xxxx. 1 písm. x) x x §89 xxxx. 1 písm. x) x w) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. V xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zní: "XXXXXXXXX".

4. X xxxxx xxxxxx xxxxx III xx x xxxxxxx dílu 1 xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

5. V xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xx x xxxxxxx xxxx 2 xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X §93 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §93x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §93b xxxx. 1, §93x xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v §93x odst. 1 xx 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

7. X §93 xxxx. 5, §93x xxxx. 3, §93x odst. 4 x x §93x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

8. X §93 xxxx. 5 písm. a) xx x), §93 xxxx. 6 písm. x) xx x), §93x xxxx. 3 xxxx. x) xx x), §93x xxxx. 4 xxxx. x) xx x) x x §93x xxxx. 4 písm. x) xx x) se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. X §93 xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

10. V xxxxxxxxx §93x, §93b x x §93x xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

11. V §93a xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 2 let, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 4 nebo xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 1 xxxx 2.".

12. V §93x xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxx činnosti xx 2 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxxx 1 xxxx xxxxxxxx 3.".

13. X části xxxxxx xxxxx XXX xx x nadpisu xxxx 3 slova "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

14. §94 xxx:

"§94

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx x §88 x 89, xxx-xx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxx podle §92 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §92 xxxx. 3 xxxx. x), nebo

2. přestupky xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1, §93 xxxx. 3 xxxx. f), §93 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx §93c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §93c xxxx. 2, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) příslušný k xxxxxxxxx hraniční kontroly, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §93x xxxx. 1 písm. x) xxxx §93x xxxx. 2, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx agentury,

d) Xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §92 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx §93 xxxx. 3 xxxx. x),

x) Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 písm. d) xxxx 1.

(2) X xxxxxxxx proti rozhodnutí Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(3) Pokutu xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 61/1997 Sb., x xxxx x o změně x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx č. 22/2000 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 75/2006 Xx., zákona x. 37/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Sb. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §4 xx xx začátek xxxxxxxx 1 vkládá xxxx "Xxxxxxx líh x pěstitelské pálenici xxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

2. X §13 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

"d) xxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3x odst. 1 nebo §4 xxxx. 1.".

3. X xxxxxxx §17 se xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

4. X §17 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), které xxx:

"x) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3a xxxx. 1 xxxx §4 xxxx. 1,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx k).

5. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxx "§13 odst. 4," xxxxxxx.

6. V §17 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje slovem ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx xxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 1, §3x xxxx. 1 xxxx §4 odst. 1.".

7. X §17 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "odstavce 1 písm. x), x), x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x)".

8. X §17 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 1 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

9. X §17 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx 1 xxxx. x) a e)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x)".

10. X §17 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 1 písm. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

11. X §17 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

12. X xxxxxxx §17x xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Přestupky".

13. X §17x xxxx. 1 xx 4 úvodních xxxxxxx ustanovení a x §17a xxxx. 5 xx 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. X §17x xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxxx "původu," xxxxx "xxxx" zrušuje.

15. V §17x odst. 1 xx za písmeno x) vkládá nové xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) xxxxx do xxxxx líh vyrobený x xxxxxxx x §3 odst. 1, §3x odst. 1 xxxx §4 xxxx. 1,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

16. X §17x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx písmeno x), které zní:

"j) xxxxxx líh v xxxxxxx s §3 xxxx. 1, §3a xxxx. 1 xxxx §4 odst. 1.".

17. X §17x xxxx. 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

18. X §17x xxxx. 8 xxxx. x) xx f) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

19. X §17a xxxx. 8 písm. x) se slova "xxxxxxxx 1 písm. x) x x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x)".

20. X §17a xxxx. 8 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 písm. x)".

21. V nadpisu §17x xx slova "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

22. X §17x xx xxxxxxxx 1 xx 4 x 7 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

23. X §17b xxxx. 1 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx" x xxxxx "x prvním xxxxxx" xxxxxxx, ve xxxx xxxxx se xxxxx "x správní xxxxxxx právnických osob x xxxxxx stupni" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Přestupky xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §17x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx.".

24. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".

XXXX ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 119/2000 Xx., xxxxxx č. 306/2000 Xx., xxxxxx č. 146/2002 Sb., xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., zákona č. 94/2004 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Sb., xxxxxx č. 558/2004 Xx., zákona x. 392/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 229/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 120/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 139/2014 Sb., zákona x. 180/2016 Sb. x xxxxxx x. 26/2017 Xx., se xxxx takto:

1. Nadpis xxx xxxxxxxxx §17 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §17 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §17 xxxx. 4 a 5, §17x xxxx. 1, §17x odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §17a xxxx. 3 až 6, §17x xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení, §17x xxxx. 2 xx 5, §17x xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §17c xxxx. 1 až 6 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §17d odst. 1, §17x odst. 2 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §17x xxxx. 6 x x §17e xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. V §17x xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

4. V §17f xxxx. a) xx x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §17x xx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 se xxxxxxxx jako odstavce 1 x 2.

6. X §17x xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

7. X §17x xxxx. 1 písm. x) až e) xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V §17i xxxx. 2 se xxxxx "pokuty" xxxxxxxxx xxxxx "správního trestu" x xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxx".

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o zemědělství

Čl. XXXX

Xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 62/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Xx., zákona x. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 317/2004 Sb., xxxxxx x. 94/2005 Xx., xxxxxx č. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 409/2006 Xx., xxxxxx x. 35/2008 Xx., zákona č. 95/2009 Xx., zákona x. 109/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 179/2014 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 371/2016 Xx., xxxxxx x. 26/2017 Xx. x xxxxxx č. 104/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X nadpisu §5 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických, právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

2. X §5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "Fyzická" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx".

3. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx nesprávné" x xxxx "§2x xxxx. 3" xx xxxxxxxxx xxxxx "§2x xxxx. 3 nebo 4".

4. X §5 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx" xxxxxxx.

5. §5x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2xx xxxx. 5.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.".

6. X nadpisu §5b xx xxxxx "ke xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "k přestupkům".

7. X §5x se xxxxxxxx 1 xx 4 x 6 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 68 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §5b xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) a b) xxxx §5x xxxx. 1,

x) Xxxx, xxx-xx x přestupek podle §5 odst. 1 xxxx. x) xx x),

x) Ústav, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x).".

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx kapitálového xxxx

Xx. LXIII

Zákon č. 15/1998 Sb., x dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 224/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 230/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona č. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Sb., zákona x. 377/2015 Xx. x xxxxxx č. 148/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xx odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3.

2. X §7x xxxx. 2 a x §10 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxx xxxxxx".

3. X §8 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. Xxxxxx §9x xxx: "Xxxxxxxxx".

5. X §9x xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že".

6. V §9x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Fyzické xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) pokutu xx 25&xxxx;000&xxxx;000 Kč.".

7. X §9b xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Právnické x podnikající xxxxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx a xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

8. §9c xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

9. X nadpisu §9x xx xxxxx "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "k přestupkům".

10. X §9d xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx označují jako xxxxxxxx 1 xx 3.

11. V §9x xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

12. X §9x xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje jako xxxxxxxx 2.

13. X §9x xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxx x ostatních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xx xxxx xxxxxx se xxx xxxxx správy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu".

14. X §9x xx na xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Pokuty xxxxxxx obchodníkům s xxxxxxx xxxxxx vybírá x xxxxxx celní xxxx.".

15. X §10 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx trestu".

16. X §10 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxx".

17. X §11 xxxx. 2 písm. a) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx".

18. V §14 odst. 4 xx xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách), ve xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx., zákona x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 96/2004 Sb., xxxxxx x. 121/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 473/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., zákona x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 624/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 110/2009 Xx., xxxxxx x. 419/2009 Xx., xxxxxx x. 159/2010 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 48/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 230/2016 Xx. x xxxxxx č. 24/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §80 odst. 8 xx xxxxx "Byla-li xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §93x odst. 1" xxxxxxxxx xxxxx "Xxx-xx xxxxxx škole xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93x xxxx. 1".

2. X §81x odst. 7 xxxx. x) xx slova "uložena xxxxxx xx správní xxxxxx podle §93m xxxx. 1" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx za přestupek xxxxx §93x odst. 1".

3. V §87 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx ně xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx správní xxxxxx".

4. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnost xxxx titul absolventa xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx.

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §2 xxxx. 3 xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx

1. "xxxxxx xxxxx" nebo x něho odvozené xxxxx xxxx, ačkoliv xxxx vysokou školou, xxxx

2. "xxxxxxxxxx" nebo x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx školou xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akademické xxxxxx xxxx koná xxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx insignie xxxxx xxxx xxxxxxxxxx obřady.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Akreditačnímu xxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx škola xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neposkytuje ministerstvu xxxx Akreditačnímu úřadu xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poskytuje xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §93x xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §93b xxxx. 2 xxxx 3 xxxxx §93x.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) poskytuje na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §93x xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §93x xxxx. 2 nebo 3 anebo §93e.

(6) Xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §93a xxxx. 3, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §93g.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §93x odst. 5, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §93x.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 6 xxxx. a) nebo xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx; za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) x x), odstavce 5 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 6 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

§93x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Přestupek xxxxx §93x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Přestupky xxxxx §93x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokuty xxxxx §93x odst. 2 xxxxxx x vymáhá xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx podle §93x xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxx ministerstvo.".

XXXX XXXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x hnojivech

Čl. XXX

Xxxxx č. 156/1998 Sb., o xxxxxxxxx, pomocných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rostlinných xxxxxxxxxxx a substrátech x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 308/2000 Xx., xxxxxx x. 147/2002 Xx., zákona x. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 490/2009 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Sb., xxxxxx x. 263/2014 Xx. x xxxxxx x. 61/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. V §1 odst. 5 xx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxx deliktech" xxxxxxx.

3. V xxxxxxx xxx označením §14 xx xxxxx "x xxxx xxxxxxx delikty" xxxxxxx.

4. V xxxxxxx §14 xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

5. X nadpisu §14a xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

6. X §14a xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

7. X §14x xxxx. 3 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx".

8. V §14x xxxx. 3 písm. x) až x) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X nadpisu §14x xx slova "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

10. X §14b xx odstavce 1 xx 4 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 17 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

11. X §14x xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním stupni" xx xxxxxxx.

12. V §14x xxxx. 2 xx věta druhá xxxxxxx.

ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x návykových xxxxxxx

Xx. LXVI

Zákon č. 167/1998 Sb., x návykových xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 354/1999 Xx., xxxxxx x. 117/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 57/2001 Sb., xxxxxx č. 185/2001 Xx., xxxxxx x. 407/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 223/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2004 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx č. 106/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx č. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy XXXX xxx: "PŘESTUPKY".

2. Xxxxxx §36 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

3. X §36 xxxx. 1 xx 5 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §36 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

4. Xxxxxx §37 xxx: "Správní xxxxxx".

5. V §37 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §37 xxxx. 1 písm. x) až x), §37 xxxx. 2, §37 xxxx. 3 xxxxxx části ustanovení, §37 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §37 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §37 xxxx. 4 xxxx. a) x b), §37 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §37 xxxx. 5 písm. x) x x) x v §37 xxxx. 6 se xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

6. X §37 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §37 xxxx. 2, §37 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §37 xxxx. 6 xx xxxxx "se uloží xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

7. §38 x 38x xx včetně nadpisů xxxxxxx.

8. X §39 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neoprávněně xxxxxxxxxx návykovou xxxxx x xxxxx množství xxx vlastní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx houbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látku, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx požívání xxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

9. X §39 xxxx. 3 xx slova "X xxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xx místě".

10. X §39 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 15&xxxx;000 Xx.".

11. X §40 xx xxxxxxxx 1 xx 3, 9 a 11 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 8 x 10 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 6.

12. X §40 xxxx. 1 až 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

13. V §40 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

14. V §40 xx xx odstavec 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 a 7, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 projednává xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx příkazem na xxxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx označuje xxxx odstavec 8.

15. X §40 xx xxxxxxxx odstavec 9, xxxxx zní:

"(9) Xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů.".

16. X §43x xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "§40 xxxx. 5 x 6" xxxxxxxxx xxxxx "§40 xxxx. 2 x 3".

ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. LXVII

Zákon č. 159/1999 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 37/2004 Xx., xxxxxx x. 39/2004 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Sb. x xxxxxx č. 341/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §10x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

2. X §10x odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x §10x odst. 3 a 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §10x xxxx. 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do".

4. X §10x xxxx. 5 písm. x) x b) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X xxxxxxx §10x xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

6. §10d xxxxxx nadpisu xxx:

"§10x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx živnostenský xxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §10x xxxx. 1 xxxx. x), jde-li o xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx. x), §10x xxxx. 2 xxxx. x), d), e), x), §10x xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §3 xxxx. 4 xxxx. c), §10x odst. 3 x 4 a §10x, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. LXVIII

Zákon č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 154/2000 Xx., zákona č. 102/2001 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 182/2008 Sb., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona č. 298/2009 Sb., xxxxxx x. 308/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 139/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 264/2014 Xx., zákona x. 126/2016 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §53x xxxx. 4 se xxxxx "správním xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

2. X xxxxx první xxxxxx hlavy X xxx: "PŘESTUPKY".

3. X xxxxxxx §71 se xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

4. X §71 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) se označují xxxx xxxxxxx x) xx c).

5. V xxxxxxx §72 se xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

6. X §72 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §72 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx".

8. X §72 xxxx. 3 xxxx. x) xx e) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. §73 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xxxxxxx.

10. §74 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§74

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupkům

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx přestupků podle §72 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx. x) projednává xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx 307/1999 Sb., xxxxxx x. 56/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 137/2008 Sb., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 354/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2016 Xx. x xxxxxx x. 304/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §16 zní: "Xxxxxxxxx".

3. §16 včetně xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 nepředloží xxxxxxx xxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx od 5 000 Xx do 40&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx 1&xxxx;500 Kč xx 3&xxxx;000 Kč.

(4) Příkazem xx xxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;500 Xx.".

4. §16x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

5. X §16x xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 5 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

6. V §16x xxxx. 1 se xxxxx "Správní xxxxxxx xxxxx §16 x 16x" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx" a xxxxx "x prvním stupni" xx zrušují.

7. X §16x xxxx. 1 xx xxxx "§16 xxxx. 1 písm. x)" nahrazuje xxxxxx "§16 odst. 2" x xxxxx "x xxxxxxxx řízení" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

8. X §16x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Místní příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx přestupku xxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx spáchání x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx podle §16 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

9. X §16x xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.

10. X §16b xxxx. 3 se xxxxx "x blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx místě" x slova "xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx pokuty" xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 189/1999 Sb., x nouzových zásobách xxxx, x řešení xxxxx ropné xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o nouzových xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx zákona č. 560/2004 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 161/2013 Xx. x xxxxxx x. 131/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxxxx §10 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

2. X §10 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

3. X xxxxxxx §10x xx slova "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §10x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §10x xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §10x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "přestupek xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X §10x xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x §10x xxxx. 5 xxxx. x) až x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X xxxxxxx §10b xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

8. X §10x se xxxxxxxx 1 až 4 x 8 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 až 7 a 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 4.

9. V §10b xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx x prvním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx".

10. X §10x odst. 1 xxxx. x) x x §10b xxxx. 2 se xxxxx "v xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx na xxxxx".

11. X §10b xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "přestupky" x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky

Čl. XXXX

X zákoně č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 352/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 546/2005 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., zákona x. 147/2010 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 253/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 46/2016 Xx., se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§44x

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx vojákem x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx úmyslně xx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vojenský xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.".

Xxxxxxxxx xxxx dvanáctá xx xxxxxxxx xxxx část xxxxxxxx.

XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 221/1999 Sb., o xxxxxxxx x povolání, ve xxxxx zákona x. 155/2000 Sb., zákona x. 129/2002 Xx., xxxxxx č. 254/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 546/2005 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 272/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona č. 147/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 122/2012 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx. x xxxxxx x. 47/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx" a slova "xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "těchto".

2. X §48 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxx i) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) nejpozději xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx, x xxxxx xx obviněn, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku, xx je xxxxxxx.".

3. X §48 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. j) xxxxx neučiní, pokud xx xxx vážně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4.

4. X §51 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx-xx o xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxx.

5. X §51 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx tresty".

6. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 15 xxx:

"15) Xxxxxxxxx zákon č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx.".

XXXX XXXXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx. a xxxxxx x. 47/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §7x xxxx. l) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx: "XXXXXXXXX A XXXXX XXXXXXXXXX".

3. X xxxxx xxxxxx nadpis xxxxx I xxx: "XXXXXXXXX".

4. Nadpis nad xxxxxxxxx §64 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

5. X §64 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx a) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

6. X §64 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", nebo" x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx zákaz xxxx xxxxxxx vstupu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx.".

7. X §64 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů.".

Dosavadní odstavce 2 až 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 9.

8. X §66 xxxx. c) se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "§64 xxxx. 1 písm. x) a".

9. Nadpis xxx xxxxxxxxx §67 xxx: "Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

10. X §67 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §67 xxxx. 2 x 3, §67 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §67 xxxx. 5 xx slova "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

11. X §67 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

12. X §67 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxx nové písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

13. V §68 xx slova "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. X §68 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

15. X §68 xxxx. a) xx xxxx "písm. f)" xxxxxxxxx textem "xxxx. x)".

16. X §68 xxxx. x) xx xx text "§67" xxxxxxxx xxxxx "odst. 1 xxxx. f) x §67".

17. Xxxxxx §68x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k přestupkům".

18. X §68x se xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 4.

19. X §68x xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx slovem "Přestupky" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 519/2002 Xx., zákona x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 57/2005 Sb., xxxxxx x. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Xx., zákona x. 343/2007 Sb., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 9/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 103/2013 Sb., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx č. 101/2014 Xx., zákona x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb. x xxxxxx x. 456/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §71 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx deliktů" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V §71 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

3. Xxxxxx nad označením §93 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. Xxxxxx §93 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

5. Xxxxxx §93x xxx: "Xxxxxxxxx právnické x xxxxxxxxxxx fyzické osoby".

6. X §93x xxxx. 1 se slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §93x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xx xxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

8. §93x xxxxxx nadpisu xxx:

"§93x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.".

XXXX SEDMDESÁTÁ PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Sb., xxxxxx x. 222/2003 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Sb., xxxxxx č. 559/2004 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 47/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 278/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 222/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Sb., xxxxxx x. 103/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona č. 312/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 203/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Sb., zákona x. 314/2015 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., zákona č. 191/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb. x xxxxxx x. 456/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxx první xxxxxx xxxxx XIV xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §156 xxx: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

3. Xxxxxx §157 xxx: "Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

4. X §157 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §157 xxxx. 2 x 3, §157 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx x x §157 xxxx. 6 se xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §157 xxxx. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x) a x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V §157 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "se xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

7. V §157 xxxxxxxx 8 zní:

"(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx.".

8. X §157 xx odstavec 9 xxxxxxx.

9. §157x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§157x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §161 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx přestupek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dodržování xxxxxxx xxxxxx policie, xxxxxxxx xxx xxxxx policie, xx-xx přestupek xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx dozoru xxxxxxxxxxxx, projedná jej xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21a xx xxxxxxx.

10. X §158 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §163 odst. 1 písm. s) x x §164 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "x správních xxxxxxxxx" xxxxxxx.

12. X §165 xxxx. l) se xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

13. X §172 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "správním deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx o občanských xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Sb., xxxxxx x. 395/2005 Xx., zákona x. 21/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Sb. x xxxxxx č. 456/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxx zní: "XXXXXXXXX".

2. V §16 xxxx. 8 se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

3. Xxxxxx §16x zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

4. X §16x xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x ve xxxx xxxxx xx slova "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "příkazem xx xxxxx".

5. Xxxxxx §16x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

6. X §16x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. V §16b xxxx. 2 se xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

8. §16x xxxxxx xxxxxxx zní:

"§16c

Společná xxxxxxxxxx x přestupkům

(1) Xxxxxxxxx podle §16b xxxx. 1 projednává Xxxx pro ochranu xxxxxxxx xxxxx.

(2) Pokuty xxxxxxx podle §16x xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.".

XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. LXXVII

Zákon č. 329/1999 Sb., x cestovních dokladech, xx znění zákona x. 217/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 539/2004 Sb., xxxxxx x. 559/2004 Sb., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 106/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 384/2009 Xx., zákona x. 197/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 159/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 191/2016 Xx. a xxxxxx x. 298/2016 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §34a xxxx. 3 x 4 xx slova "x xxxxxx xxxxxx" zrušují.

2. X §34x odst. 3 xx slova "x blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

3. V §34x odst. 1 xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §34x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

5. §34x xxx:

"§34x

(1) Přestupky xxxxx §34x xxxx. 1 xxxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxx osobních xxxxx.

(2) Xxxxxx uložené xxxxx §34x xxxx. 2 xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21x xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 272/2001 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Sb., xxxxxx x. 315/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 57/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Sb., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 176/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 259/2008 Xx., xxxxxx č. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., zákona x. 505/2012 Xx., xxxxxx č. 103/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx5)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupky".

Poznámka xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

2. X §33 odst. 2 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx31)," xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxxxxxx.

3. X §50 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "byla xxxxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uvedený x §59 až 59k" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxxx osobě pravomocně xxxxxx xxxxxxx trest xx přestupek xxxxxxx x §59 xx 59x".

4. Xxxx devátá xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§59

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxx, x xxx se dítě xxxxxxx, neumožní xxxxxxxxx xxxxxx se žadatelem xxxxx §24 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx x §48 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §19x odst. 2 zprostředkuje osvojení xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxx §19x xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x úmyslem xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, xxxxx §10x xxxx. 2, xxxxx-xx x příbuzného xxxxxx až xx xxxxxxx stupně,

e) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx ochranné xxxxxxx xxxxxx xxxxx narušuje xxxx x dítě xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx než xxxxxx,

x) jako osoba xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě zdravotnímu xxxxx, a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újmy xx xxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx osobě xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nikoli xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřený xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x fyzickým xxxxxx nepřiměřeným xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx ztěžuje nebo xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx §13 odst. 1.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx opatření xxxxx §13 xxxx. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x) xx x) nebo xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

§59a

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx zařízení plnilo xxxxxxxxxx podle §29 xxxx. 6.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Fyzická, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, škola, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx nesdělí xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uložit xxxxxx do 50 000 Xx.

§59x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xx školu, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx určené xxx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx prvního xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, o jejímž xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx 13,

x) xxxxxxxxxx dítě při xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3, xxxxxxx xx v xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx obecnímu xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §823 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právy x xxxxxxxxxxx,

x) nepředá xxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nedá xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, pokud pominuly xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zařízení, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx,

x) opakovaně xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx ředitel xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx návštěvu rodičů xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx nevyrozumí x xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx,

x) xxxxxxxx informace x xxxxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx žádost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxx s dítětem x se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nehrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx zástupci dítěte xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dítě xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx svěření xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) neoprávněně xxxxxxxx xxxx x jiných xxx běžných xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nevydá xxxxxxxxxx x příspěvku xx úhradu pobytu x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §42x, xxxxx-xx x xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx x xxxx xxxxx §42d nevyžaduje.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) až x) pokutu do 50&xxxx;000 Xx nebo xxxxx činnosti do 1 roku.

§59f

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nutné xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxx nemá xxxxxxxx pojištění pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu, který xxxxxxx x pověření, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx-xxxxxx ochrany v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx výroční xxxxxx x své xxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí nebo xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) neoznámí xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 8, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxx kvality sociálně-právní xxxxxxx,

x) neposkytne v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxx x dalších jeho xxxx,

x) opakovaně xxxxxx xxxxxxxxxx, ke kterým xx pověřená xxxxx xxxxxxxx v dohodě x xxxxxx pěstounské xxxx uzavřené x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na jiné xxxxx než na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxx svěřeným xxxxx x xx xxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x přímé souvislosti x xxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxx xxxx zaměstnanci nebo xxxx xxxxx, xxxxx xx přímo podílejí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx pověřenou xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx bezplatně.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč x xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx p) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x) x x) xxx xxxxxx xxx zákaz činnosti.

§59g

(1) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx se jako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejvýše xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) nezajistí, xxx xxxxx xxxx, o xxxxx současně osobně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejvýše xxxxxxxx xxxxx xxxx podle §42 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx péče xxxxxxxxx jeho xxxx, x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x dítě xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx o dítě, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx péče xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xx xxxxxxx žádosti xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

x) xxxxxx evidenci dětí, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxx nevede xxxxxxxx dokumentaci x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 11 a §42x xxxx. 2,

h) xxxxxxxxx, aby zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc ohlásilo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přímé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dítěte v xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx se standardy xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytovalo poradenství xxxxxx, jeho xxxxxxx xxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx podle §42x xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rodinou dítěte x poskytovalo xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §42x xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx dítě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxxx x §42x xxxx. 7 a 8, nebo

p) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx umístěno xxxx, za xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), x) xxxx m) xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) xxxx x) pokutu xx 50&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), j) xxxx x) xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 roku.

§59h

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává

a) krajský xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) krajský xxxx, xxxxx xx byl xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx pokud xx byla k xxxxxx pověření příslušná xxxxxx, xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. x) xx x), §59 xxxx. 2 x 3, §59x xxxx. 1 nebo §59x odst. 1 xxxx. a) x x),

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zřídil xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx §59x xxxx. 1, §59x xxxx. 1 písm. x) xx m) x xxxx. x) x x) xxxx §59g xxxx. 1,

x) Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §59f xxxx. 1 xxxx. n), xxxxx sociálně-právní ochrany, xxxx kterému má xxx povinnost plněna, xxxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx f).

(2) Xxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx starostou xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je uložil.".

Poznámky xxx xxxxx x. 52, 52a a 67 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x poštovních xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění zákona x. 517/2002 Sb., xxxxxx x. 225/2003 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Sb., xxxxxx x. 212/2013 Sb., xxxxxx x. 258/2014 Xx., xxxxxx č. 319/2015 Xx., zákona x. 378/2015 Xx. x zákona x. 250/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §6 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. Nadpis nad xxxxxxxxx §37x zní: "Xxxxxxxxx".

3. V §37a xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §37x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

5. X 37a xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx o) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

6. X §37x xxxx. 2 se písmeno x) označuje xxxx xxxxxxx x).

7. X §37x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx".

8. V §37x xxxx. 4 xxxx. x) xx d) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. V §37x xxxx. 4 xxxx. x) se xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)" x xxxxx "xxxx x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx p)".

10. §37x xxx:

"§37x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Pokuty xxxxxx a xxxxxx Xxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 14b xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx tiskového xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 46/2000 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (tiskový xxxxx), xx znění xxxxxx x. 302/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 142/2012 Xx. a xxxxxx x. 305/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xxxx. 1 xx xxxxx "fyzické xxxxx, xxxxx o řízení xx věcech správních xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §15 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. §17 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§17

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx periodického xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 7,

x) x xxxxxxx x §8 xxxx. 2 umožní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx nesprávnými xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx povinných xxxxxxx xxxxxxx příjemcům podle §9 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), x) xxxx e),

b) 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x přestupku, xxxxx xx xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxxxxxx x odstavci 2. Přestupek xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přestupku, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx neuplynulo 12 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx krajský úřad. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydavatele, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx vybírá a xxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8 xx zrušuje.

ČÁST XXXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 61/2000 Sb., x námořní xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 310/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 261/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 81/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx části osmé xxx: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxx §78 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

3. X xxxxxxx §79 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §79 xxxx. 1 xx 6 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

5. X §79 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X §79 xxxx. 7 xxxx. x) až e) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

7. §79x xxx:

"§79x

X xxxxxxxxxxxx přestupků, xxxxxx x xxxxxxxx pokut xxxxx xxxxxx xxxxxx xx příslušný Xxxx.".

XXXX OSMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů

Čl. LXXXII

Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx č. 177/2001 Sb., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 107/2002 Xx., xxxxxx x. 310/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx., xxxxxx x. 480/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 52/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., zákona x. 468/2011 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona č. 250/2014 Sb. a xxxxxx č. 301/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X poznámce xxx xxxxx x. 7 se xxxxx "xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx č. 250/2016 Xx., o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx".

2. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "a xxxx xxxxxxx delikty" xxxxxxx.

3. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy XXX xxx: "XXXXXXXXX".

4. X §45 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §45 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo podnikající xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §45 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

7. X §45x xxxx. 1 xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V §45x xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

9. X §46 xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 7 se označují xxxx odstavce 1 x 2.

10. V §46 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním xxxxxx" xx xxxxxxx.

11. X §46 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LXXXIII

Zákon č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 81/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 168/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Sb., xxxxxx x. 156/2013 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 228/2014 Xx., xxxxxx x. 355/2014 Xx., zákona č. 356/2014 Sb., zákona x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 102/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §98x xxxx. 1 xx xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

2. V xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §105a xx doplňují slova "xxxxxxxxx xxxx".

4. X xxxxxxxxx §105x, 105xx x v §105xx xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. X §105x xxxx. 1, §105xx xxxx. 1 a x §105xx odst. 1 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V §105x odst. 2, §105xx odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §105xx xxxx. 2 xxxx. x) až x), §105bb xxxx. 2 x x §105x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X §105x xxxx. 2 x v §105xx xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

8. X §105xx xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

9. X xxxxxxx §105x se xxxxx "ke xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

10. V §105x xx odstavce 1 až 3 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

11. X §105x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

12. X §105c xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

13. X §105x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 483/2004 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. §14 xxxxxx nadpisu xxx:

"§14

Xxxxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předměty, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §7 xxxx. 1 x 2, §9 odst. 1 xxxx. f), g), x), x) x x) x §12 xxxx. 6,

b) poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x), x), e), x), x), x) x x),

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 x 6.

(2) Xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1.

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

b) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 2 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x),

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, uloží xx pokuta xx xxxx xxxxxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx uznán vinným, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vybírá a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 313/2002 Sb., xxxxxx č. 59/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 169/2008 Sb., xxxxxx x. 298/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 72/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx č. 257/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Xx., zákona x. 106/2016 Xx. x xxxxxx x. 99/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. X §50 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx mohou xxxxx, xx x xxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx všech obcí; x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obcí xxxxxxx ke schválení xxxx xxxxx, nejméně xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

2. X xxxxx xxxxx xxxxx II xx díl 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xx §66x xx xxxxxx nový §66d, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxxxxxx

§66x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx tabulku x xxxxxxxxx ulice xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx pozemku, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx vzhled xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx odloží xxx xxxx vyhrazené xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) poškodí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx prostředí x xxxx nebo odloží xxx xxxx vyhrazené xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx nemovitosti xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x řádném xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx strpět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označením ulice xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxx xxxxxx pokutu do 500&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxx úřad.".

4. X §84 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx neplatí, xxxxxxxxx-xx xxxx obce xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. c)".

5. X §102 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) xx p) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

6. V §131 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d).

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. LXXXVI

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., zákona x. 231/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 404/2002 Xx., xxxxxx x. 229/2003 Sb., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 477/2008 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Sb., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx č. 106/2016 Xx. x xxxxxx x. 99/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx X xx díl 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. X §35 xxxx. 2 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; xx xxxxxxx, rozhoduje-li xxxx xx xxxxxx jediného xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx §59 xxxx. 1 písm. x)".

3. Xxxxxxxx xxx čarou x. 23 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.

4. X §67 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze

Čl. LXXXVII

Zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx zákona x. 145/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 312/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx č. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., zákona x. 387/2004 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Sb., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 66/2008 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Xx., xxxxxx č. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx č. 477/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona č. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx. x zákona x. 99/2017 Xx., se xxxx takto:

1. V §24 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x jejich změně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze zástupců xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx schválení xxxx xxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §29 xx zrušuje.

3. §29 x 30 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xxxxxxx.

4. Xx §33 xx xxxxxx xxxx §33x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"Přestupky

§33a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zakryje tabulku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x pořádek xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vlastní, a xxx xxxxxx vzhled xxxxxxx části, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x městské xxxxx, xxxxxx věc mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx naruší xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx, odstraní nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostranství,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) naruší xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx mimo vyhrazené xxxxx nebo xxxxx xxxxxx vzhled městské xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx budovu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s označením xxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx umístí xxxx nápis.

(4) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 projednává xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx-xx jednání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx více městských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx 30 xxx xxx dne, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxx, xxxxx x xxxx xxxx přestupek projednávat, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pokuty, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.".

5. V §81 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§33x),".

ČÁST XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. LXXXVIII

Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 68/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 494/2012 Xx., zákona č. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb. x xxxxxx č. 456/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X části xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX XXX XXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXXXX SYSTÉMU".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §17x xxx: "Přestupky".

3. X §17e odst. 1 úvodní části xxxxxxxxxx se slova "Xxxxxx xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupku".

4. X §17x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

5. V §17e xx odstavce 3 xx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

6. X §17x xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním stupni" xx xxxxxxx.

7. X §17x xx odstavce 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. LXXXIX

Zákon č. 154/2000 Sb., x šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 162/2003 Xx., zákona č. 282/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Xx., zákona č. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona x. 32/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 168/2015 Xx. x xxxxxx x. 60/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. X §24 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxx xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxx "podle tohoto xxxxxx".

2. V xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXXX xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §26 xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx osob".

4. X xxxxxxx §27 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

5. X §27 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27 xxxx. 3 x 5, §27 xxxx. 6 až 12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §27 odst. 13 a x §27 xxxx. 14 xx 23 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

6. X §27 xxxx. 24 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

7. X §27 xxxx. 24 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §28 xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §28 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 až 7 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 4.

10. X §28 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx", slova "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 156/2000 Sb., o xxxxxxxxx střelných xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Xx., zákona x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 36/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Sb., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 170/2013 Xx., xxxxxx č. 217/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx. a zákona x. 206/2015 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxxxx §22x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx".

2. X §22x xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §22a xxxx. 3 x 4 x x §22a xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §22a xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu".

4. V §22x odst. 6 xxxx. a) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. §22x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§22x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxx xxxxxx úřad.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22x xxxx. 1 xxxx. x) x x), §22a xxxx. 2 xxxx. a) x x) nebo §22x xxxx. 4 xx xxxxxxx.

(4) U xxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 23 se xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x těžbě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x bezpečnosti činností x xxxxxxx xxxx x zemního xxxxx x moři

Čl. XXX

Xxxxx č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx dna x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx zákona č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb. a xxxxxx č. 201/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §18 xxxx. 1 se xx xxxxx "Fyzická" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx".

2. §18x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§18x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14x.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.".

3. X §19 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Promlčecí xxxx činí 5 xxx. Byla-li promlčecí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 8 let xx xxxx spáchání.".

4. X §19 se xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

5. V §19 xxxx. 2 se xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

6. V §19 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

7. X §19 se doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorů

Čl. XCII

V xxxxx xxxxx xxxxxx č. 207/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxx x. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, průmyslových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 474/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 59/2005 Xx., xxxxxx č. 221/2006 Xx. a xxxxxx x. 303/2013 Xx., se xx xxxxx XXX vkládá xxxx xxxxx XXXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XXXX

XXXXXXXXX

§45x

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoprávněně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 250 000 Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, lze xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 projednává obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

ČÁST XXXXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému

Čl. XCIII

Zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx systému x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 151/2010 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X části xxxxx nadpis hlavy XXX zní: "XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXX".

2. §28 xxxxxx nadpisu xxx:

"§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx chemických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx x havárii x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx zařízení x budov xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx x).

(2) Právnická osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx havarijního plánu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §23 xxxx. 2 xxxx. a),

b) xxxx xxxxxxxx nebo uživatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxx nemovitosti v xxxxxxx s §23 xxxx. 2 písm. x)

1. xxxxxxx umístění xxxxxxxx xxxxxxx varování x vyrozumění xx xxxxxxxxxxxxx, nebo

2. neumožní xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxxxxxx, údržby a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx civilní ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §23 xxxx. 2 xxxx. d)

1. nedbá xxx xxxxxxx této xxxxxx a činnostech x tím xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx zmocněným xxxxxx do xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dotčené xxxxxxxxx civilní ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx školského, xxxxxxxxxxxxxx, sociálního xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx povinnost xxxxx §32.

(5) Za přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 250&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 4.".

3. Za §28 xx vkládají xxxx §28x x 28x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§28x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxx. x) nebo §25 xxxx. 2 xxxx. x), b) xxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §25 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxx vlastník xxxxxxxxxxx x rozporu s §25 xxxx. 2 xxxx. x)

1. nestrpí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a vyrozumění xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, kontroly, xxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §25 xxxx. 2 xxxx. x)

1. xxxxx xxx xxxxxxx této xxxxxx x činnostech x xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx xx vztahu k xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. neumožní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osobám xx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) jako xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx civilní xxxxxxx xxxxxxxxxx plánovanou pomoc xx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle §28x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 239/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxxxxx zákona

Čl. XXX

Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Sb., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 430/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 333/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 320/2015 Xx. x xxxxxx x. 323/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §13 odst. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

2. V části xxxxx xxxxxx xxxxx XX zní: "XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX".

3. Xxxxxx §34 zní: "Xxxxxxxxx fyzických osob".

4. Xxxxxx §34x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob".

5. X §34a odst. 1 x 2 xxxxxxxx částech ustanovení x v §34a xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

6. X §34x odstavec 4 xxx:

"(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

7. §34x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §34x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34x xxxx. 2 xxxx. b), které xxxxxxxxxx krajský xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 52 xx xxxxxxx.

XXXX DEVADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 354/2003 Xx., zákona č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx. x xxxxxx x. 76/2012 Xx., xx mění takto:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "PŘESTUPKY".

2. X xxxxxxx §25 se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. X nadpisu §25x se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

4. V §25x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §25x xxxx. 2 se xxxxx "správní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X §25x xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

7. X xxxxxxx §26 xx xxxxx "xx xxxxxxxx deliktům" nahrazují xxxxx "k přestupkům".

8. X §26 xx xxxxxxxx 1 a 2 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 5.

9. X §26 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx promlčecí xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

10. X §26 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

11. X §26 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §26 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx stupni" se xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Sb. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx xxxx takto:

1. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx".

2. X nadpisu §33 se doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. X xxxxxxx §33x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §33a xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §33x xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx".

6. V §33x xxxx. 4 xxxx. x) až x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §33x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§33x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxx motorových xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., zákona x. 297/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 230/2014 Xx., xxxxxx č. 320/2015 Xx. x xxxxxx x. 48/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

2. V §53 xxxx. 2 xxxx. x), §53 xxxx. 3 xxxx. d) x x §53 xxxx. 4 písm. x) se slova "x prvním stupni xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx".

3. X xxxxxxx §56 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

4. X §56 odst. 1 až 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §56 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

6. V §56 odst. 4 xxxx. a) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §57 xxx:

"§57

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl o xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x rozpočtových xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 421/2004 Xx., xxxxxx č. 557/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx č. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 27/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 477/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 421/2009 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 465/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 171/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx. a xxxxxx x. 24/2017 Xx., xx mění takto:

1. X §7 odst. 1 písm. i) x x §8 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx trestů".

2. Nadpis §22x xxx: "Přestupky".

3. X §22x xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

4. X §22x xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §22x xx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 3.

6. X §22b xxxx. 1 a 2 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x prvním xxxxxx" xx zrušují.

7. X §22x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o Státním xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx zemědělském intervenčním xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., zákona x. 482/2004 Sb., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., zákona x. 35/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 251/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., zákona č. 503/2012 Sb., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 179/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 128/2016 Xx., xxxxxx x. 242/2016 Xx. x zákona x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X nadpisu §12x xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

2. X xxxxxxx §12x se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx slovem "Přestupky".

3. X §12x odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

4. V §12x xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx".

5. X §12x xxxx. 2 xxxx. x) x b) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X xxxxxxx §12x xx xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

7. X §12x xx odstavce 1 xx 4 a 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 5, 7 x 8 se označují xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

8. V §12x xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "přestupků".

ČÁST STÁ

Změna zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 254/2001 Xx., zákona č. 274/2001 Xx., zákona x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., zákona x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona č. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 59/2006 Xx., xxxxxx č. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Sb., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 115/2012 Xx., xxxxxx č. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §44x xxxx. 2 se slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxx".

2. X §44a xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nesmějí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx" x slova "fyzickým xxxx právnickým" se xxxxxxx.

3. V §44x xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxx" x xx slova "(dále xxx "xxxxxxxxxx chemické xxxxx x chemické xxxxx klasifikované xxxx xxxxxxx")," xx xxxxxxxx xxxxx "nebezpečné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,".

4. X §44x xxxx. 6 xx slova "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba".

5. X §44b odst. 1 písm. b) xx slova "xxxxxxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4".

6. V §46 xx xx xxxxx textu odstavce 4 xxxxxxxx slova ", poskytovatelé zdravotních xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx umístěnou xx xxxxxxxx xxxxxx xxx děti xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxx-xx x fyzickou xxxxx umístěnou do xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx provozovatelé obdobných xxxxxxxx".

7. V §82 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxxxx zákona".

8. Xxxxxxxx xxx čarou x. 46 xx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.

9. X části xxxxx xxxxx V nadpis xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx".

10. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §92 se xxxxxxx.

11. §92 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

12. X xxxxxxxxx §92a xx 92h x x §92x až 92x xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

13. X §92x odst. 1 xx 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §92x xxxx. 8 x 9, §92x xxxx. 10 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 11, §92x odst. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 3 x 4, §92x xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení, §92b xxxx. 6 a 7, §92x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x odst. 2 x 3, §92x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 5, §92x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 1 x 2, §92x xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 6, §92x xxxx. 1, §92e xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 2 a 3, §92x xxxx. 4 xxxxxx části ustanovení, §92x xxxx. 1 x 2, §92x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 4, §92g xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení, §92x xxxx. 6, §92x xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §92h xxxx. 2, §92x xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 5 x 6, §92x xxxx. 7 x 8 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §92j xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 2, §92k xxxx. 1, §92k xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92k xxxx. 3 x 4, §92l odst. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §92x odst. 3 x 4, §92x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §92x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §92x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. V §92x xxxx. 12, §92x xxxx. 8, §92x xxxx. 7, §92x odst. 7, §92x xxxx. 5, §92x xxxx. 8, §92x odst. 9, §92x xxxx. 3, §92x odst. 6, §92x odst. 5 x x §92x xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx znějí: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx".

15. X §92x odst. 12 xxxx. a) xx x), §92x xxxx. 8 xxxx. x) až e), §92x xxxx. 7 xxxx. x) až x), §92x xxxx. 7 písm. a) x x), §92x xxxx. 3, §92x xxxx. 5 písm. x) xx x), §92x xxxx. 8 xxxx. a) xx x), §92x xxxx. 9 xxxx. x) xx x), §92j xxxx. 3 písm. x) xx d), §92x odst. 6 xxxx. a) xx x), §92l odst. 5 písm. x) x b), §92x xxxx. 2 x x §92x xxxx. 3 písm. a) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

16. X §92x xxxx. 3 x v §92x xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

17. X §92x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §92b xxxx. 3, 4 x 7, §92x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §92x xxxx. 6, §92x xxxx. 1, 2 x 4, §92g xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §92x xxxx. 2, §92x xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §92h xxxx. 5 x 7, §92x odst. 3, §92x xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení, §92x xxxx. 3 x v §92x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Právnická" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx, právnická".

18. X §92d xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx částech ustanovení xx xx xxxxx "x xxxxxxx," vkládá xxxxx "fyzická,".

19. V §92x se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxx školském xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nabízet x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výživu xxxx, xxxx x xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

20. X §92x xxxx. 8 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7,".

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) x x).

21. X §92x xx xx xxxxxxxx 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx závažnou xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 nebo xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxx zdravotní xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

22. X §92x xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.".

23. X §92x xxxx. 1 x 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "fyzická,".

24. X §92x xxxx. 2 se xx xxxxx "zaměstnavatel xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

25. X §92h xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Fyzická xxxx xxxxxxxxxxx".

26. §92x včetně xxxxxxx xxx:

"§92x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látkou xxxx xxxxxxxxx směsí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, dodat, xxxxxxxxx xxxx obstarat xxxxxxxxxxx chemickou xxxxx xxxx chemickou směs xxxxx §44x xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx látku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §44x odst. 5,

x) v rozporu x §44x xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nebezpečnou chemickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou,

c) x rozporu x §44x odst. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 7,

x) xxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 8, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §44x xxxx. 9.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. f),

f) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x).".

27. X §92x xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §46 odst. 4 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §46 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 4 podrobila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx imunita xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx očkovací xxxxx (trvalá xxxxxxxxxxxxxx).".

28. X §92k xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx zařazením xx pracoviště x xxxxxx rizikem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštnímu očkování,

b) xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx péče xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx stanovenému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx osobu, x xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx),

x) se v xxxxxxx x §70 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neumožní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx obydlí ke xxxxxxxx, xxx nehrozí xxxxxx xxxxxx, zvýšený xxxxxx xxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovců, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nákazy nebo x xxxxxxxx, provedení xxxxx xxxxxxxx protiepidemického xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53.".

Dosavadní odstavec 6 xx označuje xxxx odstavec 7.

29. X §92k xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno d), xxxxx xxx:

"x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6.".

30. X §92x xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxx," nahrazuje xxxxx "Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,".

31. V xxxxxxx §93 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

32. X §93 xx odstavce 1 xx 3, 5 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

33. V §93 xxxx. 1 xx slova "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

34. X §93 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

35. X §94 odst. 2 xx xxxxx "nebo xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xx základě tohoto xxxx zvláštního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx," a xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

ČÁST XXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxx xxxxx xxxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Sb., xxxxxx x. 165/2004 Xx., xxxxxx č. 422/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Xx., zákona x. 21/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 190/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., zákona x. 312/2013 Sb., xxxxxx x. 101/2014 Xx. x xxxxxx x. 15/2015 Sb., xx xx xxxxx XX xxxxxx xxxx xxxxx XXX, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§79x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx, poškodí xxxx xxxxxxxx matriční xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx k uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx snoubenci splnili xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx církevního xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx registrovaném xxxxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §61 xxxx. 1 x §68 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx matričním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx.".

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxx jako xxxxx IV.

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 60/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 436/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 215/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 480/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx č. 297/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Sb., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx č. 197/2012 Xx., xxxxxx x. 390/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 101/2013 Sb., zákona x. 233/2013, xxxxxx x. 239/2013 Sb., xxxxxx x. 300/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., zákona x. 230/2014 Xx., xxxxxx x. 249/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 48/2016 Sb., xxxxxx x. 250/2016 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Sb., xx mění takto:

1. X §10 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výpověď xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 14x xx xxxxxxx.

2. X §82 xxxx. 1 xxxx. x), §102 odst. 1, §123x xxxx. 3, §125x odst. 9 x v §125x xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

3. V §87x xxxx. 3 xxxx. x) x x §102 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "uložené xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestu zákazu xxxxxxxx spočívajícího" x xxxxx "xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx".

4. X §94x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxx správním xxxxxx30) xxxxxxx sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.

5. X §102 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů31b)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31x xxxxxxx.

6. X §102 odst. 2 písm. d) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx činnosti" xxxxxxxxx xxxxx "správního xxxxxx xxxxxx činnosti" a xxxxx "této xxxxxx xxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx".

7. X §102 odst. 3 písm. b) xx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx" a slova "xxxx sankce xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx".

8. V §102 xxxx. 5 xx slova "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spočívající" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx".

9. X §113 xxxx. 1 xxxx. x) x x §118x odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx trest".

10. X §118x xxxx. 1 písm. h) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxxxxx trest".

11. X §118x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx nebo tento" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx tento xxxxxxx xxxxx xxxx".

12. X §119 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxx zákona".

13. X §123x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uložena xxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx uložen správní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx".

14. X §123b xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "ke dni xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx vojáka" xxxxxxxxx xxxxx "ke dni xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx nebo za xxxxxxx xxxxxx".

15. X §123x xxxx. 2 xxxx. a), §123x xxxx. 3 písm. x), §125x xxxx. 8 x x §125x xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "x blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx na xxxxx".

16. X §123x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xx přestupek, rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správního xxxxxx za přestupek xxxx".

17. X §123b xxxx. 3 písm. x) xx slova "xxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx nebo".

18. X §123x xxxx. 8 xx slova "uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo" zrušují.

19. X §123x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx správního trestu".

20. X §123e xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxx ode xxx xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxx", slova "xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "uložen xxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "xx xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "nebo za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přestupek xx xxxxxxxxx právním předpise, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx".

21. X §124 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,".

22. V §124 xxxx. 9 písmeno x) xxx:

"x) projednává xxxxxxxx xx místě xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,".

23. V §124 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 11, který xxx:

"(11) Xxxxxxxx xx místě xxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §125x xxxx. 1 xxxx. f) bodů 1, 3 xx 6 a 8 xx 10. Příkazem xx xxxxx může xxxxxx policie dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx spáchaný

a) xxxxxxxxx místní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zastavením xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, jízdu xx xxxxxxx xxxx, jízdu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jízdu xx xxxxxxxxx, vedení x xxxxx zvířat xxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

24. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §125x zní:

"Přestupky".

25. X xxxxxxx §125c xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

26. X §125x xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "X xxxxxxxx řízení" nahrazují xxxxx "Příkazem na xxxxx".

27. X §125x xxxx. 9 xx xxxxx "odstavců 5 xx 8, s xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. a)," nahrazují xxxxx "odstavců 5 x 6".

28. V §125x odstavec 10 xxx:

"(10) Xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx x v již xxxxxxxxx xxxxxx pokračovat xxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxx postižené xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

29. X xxxxxxx §125x se xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

30. X §125d xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

31. V §125x odst. 2, §125x odst. 3, §125x odst. 4 xxxxxx části ustanovení x x §125g xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

32. X §125x xxxx. 2 x x §125x xxxx. 3 xx slova "xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "lze uložit xxxxxx".

33. X xxxxxxx §125x xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "k xxxxxxxxxx".

34. V §125x xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 7 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 38c xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

35. X §125x odst. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxx stupni xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "projednává".

36. X §125x xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

37. X nadpisu §125x xx xxxxx "Xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "Přestupek".

38. X §125x odst. 1 xx xxxxx "Právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxx provozovatel xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx".

39. X §125x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx za xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1".

40. X §125f xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 6.

41. X §125f xxxx. 4 xx za xxxxx "porušení" xxxxxxxx xxxxx "povinností řidiče xxxx".

42. V §125f xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykazuje,".

43. X §125x odst. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1".

44. V §125x xxxx. 1 xx xxxxx "podle §125x odst. 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxx §125x xxxx. 6".

45. X §125x xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

46. X §125h xxxx. 2 se xxxxx "x xxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx lze uložit xxxxxxxx xx xxxxx".

47. X §125i se xxxxx "xxxx správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

48. V §125j xxxx. 2 xx xxxxx "sankcí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

49. X §128 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" a xxxxx "pěti" xx xxxxxxxxx xxxxxx "3".

50. Xxxxxxxx xxx čarou x. 13a xx xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 361/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 200/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 517/2002 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx. x zákona x. 104/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx přestupky".

2. Xxxxxx §7 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob".

3. X §7 xxxx. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

4. X §7 xxxx. 2 x 3 úvodních xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

5. X §7 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

6. X §7 xxxx. 4 xxxx. a) až x) se slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §7x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 se zrušuje.

8. X §8x xx xx konci textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů.".

XXXX STO XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 359/2003 Xx., xxxxxx x. 694/2004 Xx., xxxxxx č. 180/2005 Sb., xxxxxx x. 177/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., zákona x. 574/2006 Xx., xxxxxx. 393/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., zákona x. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 318/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Xx., zákona č. 103/2015 Sb. x xxxxxx č. 131/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §10a xxxx. 4 písm. x) bodě 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx", slova "správní xxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "správních xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V části xxxxx xxxxxx hlavy X zní: "PŘESTUPKY".

3. X nadpisu §12 xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

4. X xxxxxxx §12x xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

5. X §12x odst. 1 x 2 xxxxxxxx částech ustanovení xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §12a xxxx. 3 se xxxxx "správní xxxxxx xx uloží xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

7. X §12a odst. 3 xxxx. x) xx x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

8. X nadpisu §12b xx slova "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

9. X §12x se xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 7x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

10. X §12x xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST STO XXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxx x xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx práv k xxxxxxx xxxxxxx x x změně zákona x. 92/1996 Sb., x odrůdách, osivu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákon x xxxxxxx práv x odrůdám), xx xxxxx xxxxxx č. 147/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2002 Xx., xxxxxx č. 219/2003 Xx., zákona č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 554/2005 Xx., xxxxxx x. 184/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx. x zákona č. 279/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "správních xxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX".

3. Xxxxxx §22 xx xxxxxxx.

4. X §22 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §22 xxxx. 2 xx 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §22 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx.".

6. Xxxxxx §22x xx xxxxxxx.

7. X §22x xx xxxxxxxx 1 až 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. V §22x odst. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

9. X §22x xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 158/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., zákona x. 211/2011 Sb., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., zákona x. 165/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx č. 104/2015 Xx. x zákona x. 131/2015 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §18 xxxx. 5 písm. x), §91 odst. 14 xxxx. x) až x) a x §91x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V části xxxxx xxxxxx hlavy XXX xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §90 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

4. X §90 xxxx. 4 xxxx třetí xx xxxxx ", x) xx x)" nahrazují xxxxx "a d)" x ve větě xxxxxxxx xx xxxxx "xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. e) xx x)".

5. X §90 xxxx. 4 a x §91x xxxx. 7 xx xxxxx "xx uloží xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. V xxxxxxxxx §91, 91a x v §91x xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx".

7. X §91 xxxx. 1 až 12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §91 odst. 13, §91a xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §91x xxxx. 3, §91x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §91x xxxx. 5, §91x odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §91x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

8. X §91 xxxx. 14 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

9. X §91x xxxx. 7 xx xxxxx "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

10. X §91x xxxx. 2 xx slova "xx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

11. §91x xxxxxx xxxxxxx zní:

"§91d

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x vymáhá Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.".

XXXX STO XXXXX

Xxxxx xxxxxx o podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích

Čl. XXX

Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Xx., xxxxxx č. 103/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 411/2005 Xx., zákona č. 226/2006 Xx., zákona x. 311/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 297/2009 Xx., zákona x. 347/2009 Xx., zákona x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 169/2013 Xx., zákona x. 239/2013 Sb., xxxxxx x. 243/2013 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx. a xxxxxx č. 63/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 4 xxxx. x), §5 xxxx. 5 xxxx. x) x x §48x xxxx. 7 písm. x) xx slova "xxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V §13 odst. 1 xxxx. x) bodě 4 a x §13 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxx označením §83 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. X xxxxxxx §83 xx doplňují slova "xxxxxxxxx xxxx".

5. V §83 odst. 2 xx xxxxx "X xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Příkazem xx xxxxx".

6. V §83 xxxx. 2 a x §84 xxxx. 5 xx xxxxx "x blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx místě".

7. X xxxxxxx §83x xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. X §83a xxxx. 1 až 6 xxxxxxxx částech ustanovení xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. V §83x xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek" x slova "se xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

10. X §83x odst. 7 xxxx. x) xx x) a x §83x xxxx. 8 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

11. X §84 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 6 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 13x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4, 5 a 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

12. X §84 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

13. X §84 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx delikty xxxxx" zrušují.

14. X §84 odst. 1 xxxx. x) x x) xx slova "x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx.

15. X §84 odst. 3 xx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x navracení xxxxxxxxx vyvezených kulturních xxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 101/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyvezených kulturních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 180/2003 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb. x xxxxxx x. 358/2015 Xx., §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§19

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx držitele, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydaném xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx opakovaně xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přestupku, xxxxx se xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Přestupek je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxxx neuplynulo 12 měsíců.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a vymáhá xxxxxxxx orgán.".

XXXX XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxxx č. 277/2003 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., zákona x. 378/2007 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 490/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb. x xxxxxx x. 243/2016 Sb., §8 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentací xxxxxxx xxxxxxx na xxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx7x) údaji potřebnými x identifikaci výrobce x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx výrobku xxxxx §4 odst. 3,

x) xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x zamezení xxxxxxxxxxxx rizik, xxxx

x) xxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxx x xx oběhu.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §5 odst. 4 xxxxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx může xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) se neúčastní xxxxxxxx souvisejících se xxxxxxxxxx bezpečnosti výrobků xxxxxxxxx na xxx, xxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx výrobku x xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souladu x §6.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxxx v průvodní xxxxxxxxxxx xx možná xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na skutečnost, xx výrobek xx xxxxxxxxxx, x nestáhne xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx a x xxxxx,

x) neumožní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobek, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx distributorovi xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru, xx uvedl na xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 8, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx vážného xxxxxx x xxxxxxxx podle §5 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx série xxxxxxx, xxxxx popis xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx do 50 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxx dozoru.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil.

(7) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx upustit xx xxxxxxx správního xxxxxx.".

XXXX STO XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 219/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 183/2010 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx. a zákona x. 230/2016 Xx., xx mění takto:

1. §7x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7x

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §7a xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx řád xxxx xxx nezveřejní,

b) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §7x xxxx. 2 xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxx sportovního xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepožádá o xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7x x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §3x odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx x §3x xxxx. 3.

(3) Žadatel x podporu ze xxxxxxxx rozpočtu podle §6x nebo 6x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §3x xxxx. 4.

(4) Fyzické xxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxx pokutu do 50&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx, xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) pokutu xx 2 000 000 Xx.

(6) Xxxxxxxxx organizaci lze xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

(7) Žadateli x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6x xxxx 6x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx podle odstavce 3 uložit xxxxxx xx 100&xxxx;000 Kč.".

2. §7x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. X xxxxxxx §7x xx xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

4. V §7x xx xxxxxxxx 1 až 3 x 6 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 5 x 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 3.

5. X §7x xxxx. 1 a 2 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním stupni" xx zrušují.

6. X §7x xxxx. 1 xx xxxxx "správních xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §7f xxxx. 1 až 3 xx xxxx "§7x xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxxx "§7d xxxx. 2 x 3".

8. X §7x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. X §7x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

10. V §7x xxxx. 3 xx věty xxxxx x poslední xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx sbírkách x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x veřejných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 120/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Xx. x xxxxxx x. 375/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §25x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. X §25x xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x) až d) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §25x xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx uloží xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

4. §25x xxx:

"§25x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez oznámení xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx byl xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, přestupky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx řádu

Čl. XXXX

Xxxxx č. 120/2001 Sb., o soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Sb., xxxxxx č. 360/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 284/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 133/2006 Xx., zákona x. 253/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 347/2007 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona č. 89/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 170/2013 Xx., zákona x. 256/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx., zákona x. 164/2015 Xx. x xxxxxx č. 375/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx první xxxxxx xxxxx XXXX xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §124x xxx: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

3. Xxxxxx §124x xxx: "Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

4. V §124x xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §124x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 200 000 Xx.".

6. Nadpis §124c xxx: "Xxxxxxxxx Xxxxxx".

7. X §124x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §124x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §124x xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit pokutu".

10. §124x zní:

"§124d

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx č. 484/2004 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 71/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 155/2009 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 360/2012 Xx. x xxxxxx č. 293/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy XXX xxx: "PŘESTUPKY".

2. X xxxxxxxxx §22x x 22aa xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

3. X §22x odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a v §22xx odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §22a xxxx. 2 a 4 a x §22xx xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

5. §22b včetně xxxxxxx xxx:

"§22x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx x xxx ukládání x určení xxxxx xxxxxx plnění veřejných xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx následkům x x okolnostem, xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xx přihlédne x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xx použijí obdobně xxxxxxxxxx §20 x 21 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, x xxxxxxxx §20 odst. 1 x 2, §20 xxxx. 4 xxxx. x) x b) x §20 xxxx. 5.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx k xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx nástupce xxxxxx, xxxxxx x jiné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x právních xxxxxxxx x činnosti, při xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx přestupky xxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx společném řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx trestům xxxxxxxx xx xxxx přestupky x samostatných řízeních.

(7) Xxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx řízení x xxxxxxxxx vedeném Xxxxxx x každém xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx oprávněných úředních xxxx, xx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx projednání xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx.

(8) Na xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2 x 3, §16, 17, §20 xxxx. 5, §24 xx 27, §29 xxxx. x), §35 písm. x) x x), §36, 37, §39 xxxx. x), §42, 43, 45, 48, 49, §51 xxxx. x), §53, 54, §68 xxxx. x) x c), §70, 71, §76 xxxx. 1 xxxx. x) x k), §76 xxxx. 5, §78 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §80 odst. 2 x 3, §81, §82 xxxx. 1, §85 odst. 3, §87, §89 xx 92, §93 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §93 xxxx. 3, §94, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 1 xxxx. b), §96 odst. 2 x 3, §98 xxxx. 2, §99 xxxx. 2 x §101 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení x xxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16 xx xxxxxxx.

6. X §22xx xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx x §22xx xxxx. 2 a 8 xx slova "ze xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx".

7. X §22xx xxxx. 2 a 8 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. Za §22x xx xxxxxx nový §23, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§23

Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x přerušení xxxxxxxxx doby

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx činí 10 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx porušení pečetě xxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxxxx xxx šetření xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21f xxxx. 3 x xx porušení povinnosti xxxxxx šetření xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21f xxxx. 4 xxxx 3 xxxx. Ustanovení xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xx nezapočítává dále xxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

x) oznámením o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vydáním rozhodnutí, xxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) okamžikem xxxxxxx věci Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx soutěž členského xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(6) Byla-li promlčecí xxxx přerušena, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 14 xxx xx xxxx xxxxxxxx x odpovědnost xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 zanikne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx podle odstavce 3.".

XXXX STO ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXX

X xxxxx xxxxx xxxxxx č. 164/2001 Sb., o přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, zdrojích xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 167/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 15/2015 Sb. x xxxxxx č. 250/2016 Xx., xxxxx X xxxxxx xxxxxxx zní:

"HLAVA X

XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxx, přírodních xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §8,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx vyznačující hranice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx úkolů při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebo peloidu xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx zdroje xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nedostatky, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §39 xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8,

x) využívá xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx povolením,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedenou v §27,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx místě,

g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) neodstraní xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxx xxxxx §39 vyzvána, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vyznačující hranice xxxx oplocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx lázeňského xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxx uživatele zdroje, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx,

x) vykonává xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx pásmu zdroje xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx výkon xxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nedostatky, x xxxxxxx odstranění xxxx xxxxx §39 xxxxxxxxxxx xxxxxx vyzvána.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3,

d) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x).

§41x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupkům

(1) X xxxxxx o přestupcích xx xxxxxxxxx

x) obecní xxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 x §41 odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

x) vodoprávní xxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3.

(2) O xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 písm. x) x h) xxxxx projednat xxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Pokutu xxxxxx x vymáhá xxxxx, který xxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x odpadech

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 275/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 188/2004 Xx., zákona č. 317/2004 Sb., zákona x. 7/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 314/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 34/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Sb., zákona x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona x. 297/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 154/2010 Xx., xxxxxx x. 31/2011 Sb., xxxxxx č. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 264/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Sb., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona č. 69/2013 Xx., zákona x. 169/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 184/2014 Xx., xxxxxx x. 229/2014 Xx., xxxxxx č. 223/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx č. 298/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. X §31p xxxx. 2 xxxx. x), §38g xxxx. 2 xxxx. b) x v §72 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. X §56 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx".

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx: "PŘESTUPKY".

4. X xxxxx desáté xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX PRÁVNICKÝCH X XXXXXXXXXXXXX FYZICKÝCH XXXX".

5. X §66 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xx výše 300&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že".

6. V §66 xxxx. 2 xx 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx".

7. X §66 xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

8. X §66 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxx do xxxx 1 000 000 Xx xxxxx příslušný krajský xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx".

9. X §66 xxxx. 7 se xxxxx "Xxxxxx do xxxx 500 000 Xx xxxxx inspekce xxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že".

10. X §66 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8 x 9, xxxxx xxxxx:

"(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

b) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 5 xxxx 6,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3,

x) 50 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, přestupky xxxxx xxxxxxxx 2 x 5 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 x 7 xxxxxxxxxx inspekce.".

11. §67 xxx:

"§67

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 až 7 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se pokuta xx výše dvojnásobku xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxxxxxx x §66 xxxx. 8. Xxxxxxxxx xx spáchán xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx uznán vinným, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců.".

12. X xxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxx xxxxx "FYZICKÝCH OSOB".

13. X §69 xxxx. 1 x 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že".

14. X §69 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx místa.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

15. X §69 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 projednává xxxxxx xxxx, přestupky xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

16. X §70 xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 45 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

17. X §73x xx xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

18. X §76 odst. 1 písm. x) xx slova "ukládá xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx podle §66 xxxx. 2 až 5" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2 xx 5 x 7".

19. X poznámce xxx xxxxx x. 48x xx xxxxx "xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

20. X §78 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k podnikání xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

21. X §79 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "ukládá xxxxxxxxxx xxxxxx a fyzickým xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

22. X §80 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx".

23. V §80 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx xx přestupek xxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx".

XXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 231/2001 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 341/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 82/2005 Sb., xxxxxx č. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 348/2005 Sb., zákona x. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona č. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 196/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 132/2010 Sb., xxxxxx č. 153/2010 Xx., zákona x. 302/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 406/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Sb., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 79/2015 Sb., xxxxxx x. 139/2016 Xx., zákona č. 180/2016 Xx. x xxxxxx č. 14/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §5 xxxx. f) se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. X §6 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "sankcích" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

3. X §12 xxxx. 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložena xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx opakovaně pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx".

4. V §36 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxx xxxxx fyzické xxxx právnické xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

5. X §40 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

6. X §59 odst. 3 se slovo "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxx trest".

7. Xxxxxx §60 xxx: "Xxxxxxxxx".

8. X §60 xxxx. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx zní: "Provozovatel xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxx přestupku xxx, xx".

9. X §60 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo "xxxx".

10. X §60 xxxx. 2 x 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

11. V §60 odst. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebo".

12. X §60 xxxx. 3 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

13. V §60 xxxx. 4 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Fyzická, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že".

14. X §60 xxxx. 4 xxxx. a) x x) xx xxxxx "kdo" xxxxxxx.

15. X §60 xxxx. 4 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

16. X §60 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) provozuje xxxxxxxx xxxx převzaté xxxxxxxx, xxxx je x tomu oprávněna xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

17. X §60 xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

18. X §60 xxxx. 5 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

19. V §60 xxxx. 5 xx xx xxxxx písmene x) doplňuje slovo "xxxx".

20. X §60 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §34.".

21. V §60 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5 000 Xx xx 2&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx 10&xxxx;000 Xx xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

c) xx 20&xxxx;000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

d) xx 50&xxxx;000 Xx xx 5 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x),

x) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. c),

f) xx 20&xxxx;000 Xx xx 5 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

g) xx 1&xxxx;000 Xx xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 6.".

22. X xxxxxxx §61 xx xxxxx "o xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

23. X §61 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.".

24. V §61 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx a xxxxxx správního xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx "také".

25. V §61 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Dále xxxxxxxx xx stanovisku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx zahájení xxxxxx.".

26. X §61 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 270 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení.".

27. X §61 se xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

28. X §61 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

ČÁST XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx zákona

Čl. CXIX

Zákon č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 25/2008 Xx., xxxxxx č. 167/2008 Sb., xxxxxx x. 181/2008 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 150/2010 Xx., zákona x. 77/2011 Xx., zákona x. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 61/2014 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx. x xxxxxx č. 250/2016 Xx., se xxxx takto:

1. X §9 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx-xx oprávněnému xxxxxxxxxx xxxxxx správní trest".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx hlavy XII xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxx první hlavě XXX x xxxxxxx xxxx prvního se xxxxxxxx slova "fyzických xxxx".

4. X §117 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx".

5. X xxxxx první xxxxx XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

6. V §125x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 2, §125x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 2, §125x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §125x odst. 2 x 3, §125x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení, §125x xxxx. 5, §125x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 1 až 3 a 5, §125x xxxx. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §125x odst. 7, §125x xxxx. 1, §127x odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §127x xxxx. 3 x 4, §125x xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §125g xxxx. 3 a 4, §125x odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §125x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §125x xxxx. 3, §125j xxxx. 1 a x §125x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §125x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §125x xxxx. 2 xxxx. x) až x), §125x xxxx. 3 xx 6, §125b xxxx. 3 xxxx. x) xx c), §125x odst. 3 xxxx. a) xx x), §125x xxxx. 4 xx 6, §125x xxxx. 7 xxxx. a) až x), §125x odst. 8 xxxx. a) xx x), §125x xxxx. 5 písm. x) a x), §125x odst. 5 xxxx. x) xx x), §125x xxxx. 6, §125x xxxx. 3 písm. x) xx x), §125x xxxx. 4 xxxx. x) xx d), §125x odst. 2 xxxx. a) a x) x v §125x xxxx. 5, 6 x 10 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §125x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §125a xxxx. 3 až 5 x x §125x xxxx. 4 xx xxxxx "xx xxxxx pokuta" nahrazují xxxxx "lze uložit xxxxxx".

9. X §125x xxxx. 3, §125c xxxx. 3, §125x xxxx. 7, §125e xxxx. 8, §125f xxxx. 5, §125g xxxx. 5, §125x xxxx. 3, §125i xxxx. 4 x x §125x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znějí: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

10. X §125j xxxx. 2 xx xxxxx "Xx správní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

11. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX x xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

12. X §125x xx xxxxxxxx 1, 2, 4, 9 x 11 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 44b xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 5 xx 8 x 10 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 6.

13. X §125x xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podzemních nebo xxxxxxxxxxx vod, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vzhledem x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

14. X §125x xxxx. 2 x 4 xx xxxxx "Správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

15. X §125l xxxx. 4 xx slova "x xxxxxx stupni" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "přestupky".

16. X §125x xxxx. 4 xx věta čtvrtá xxxxxxxxx větou "Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §117 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxx Státní xxxxxxxx xxxxxx x orgán Xxxxxxx Xxxxx republiky.".

17. X §125x odst. 6 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX OSMNÁCTÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. CXX

Zákon č. 257/2001 Sb., x knihovnách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Sb., zákona x. 341/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx. a xxxxxx x. 142/2012 Xx., se mění xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §19 xx xxxxxxx.

2. Xxxxxx §19 xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx".

3. V §19 xx odstavec 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

4. §20 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§20

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) poruší povinnost xxxxx §14 xxxx. 2 nebo 3,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 xxxx 3,

c) xxxxxx povinnost xxxxx §17 odst. 5, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) od 5&xxxx;000 Xx do 200&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo

b) xx 25&xxxx;000 Kč xx 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx projednává x xxxxxx vybírá x xxxxxx ministerstvo.".

5. §21 xx xxxxxxx.

XXXX XXX DEVATENÁCTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxx x kanalizacích

Čl. CXXI

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 76/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 275/2013 Sb., zákona x. 39/2015 Xx. x xxxxxx x. 250/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxx první xxxxxx xxxxx XXXX zní: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §32 xx xxxxxxx.

3. X nadpisu §32 xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

4. X xxxxxxx §33 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

5. V §33 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §33 odst. 4 x 5, §33 odst. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §33 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupku".

6. X §33 xxxx. 9 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

7. X §33 odst. 9 písm. x) xx x) xx xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §33 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.

9. X §34 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx spáchán xxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 7 xxxx x §33 xxxx. 9. Přestupek xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x stejném přestupku, x něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx spáchání xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.".

10. X §34 xx xxxxxxxx 2 až 4 x 7 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 29x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 a 3.

11. X §34 xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují a xxxxx "správního deliktu" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

12. X §34 xxxx. 3 xx xxxx druhá zrušuje.

XXXX STO XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x státních xxxxxxxxx

Xx. CXXII

Zákon č. 312/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx hranicích), xx xxxxx xxxxxx x. 250/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx "x x xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx hranicích)" xxxxxxx.

2. Hlava XX xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXX

§18

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hraniční xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) neoprávněně xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx koryta xxxxxxxxxx vodního xxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxx hranic, xxxx xxxxxxxx xx tím xxxxx jejich poloha, xxxx

x) neumožní nebo xxxxx ztíží pověřené xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx prací xxx správě státních xxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx krajský xxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Policie Xxxxx republiky.

(5) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, který ji xxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kontrole

Čl. XXXXXX

X xxxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb. x xxxxxx č. 64/2014 Xx., se §20 xx 21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx symbolů Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. CXXIV

Zákon č. 352/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 213/2006 Xx. x zákona x. 274/2008 Sb., xx xxxx takto:

1. §13 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx, xxxxx zneváží, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx symbol Xxxxx xxxxxxxxx xxxx napodobeninu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4x,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x §5,

x) užije xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x §6 odst. 2,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxx dojem, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 1, nebo

f) xxxxxx xxxxxx vlajku x xxxxxxx x §8 xxxx 9.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) lze xxxxxx xxxxxx xx 30&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo f) xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.".

Xxxxxxxx pod čarou x. 5x se xxxxxxx.

2. Nadpis nad xxxxxxxxx §13a se xxxxxxx.

3. §13a x 13x xx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 6 zrušují.

XXXX STO DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. CXXV

Zákon č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 59/2003 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 501/2012 Xx., zákona x. 170/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 357/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx. a xxxxxx x. 243/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxx tresty".

2. X §14 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx místě,".

3. X §35 xxxx. 2 x v §47 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "sankcím" se xxxxxxxxx xxxxx "správním xxxxxxx".

4. Xx §48 xx xxxxxx nový §48x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§48x

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx povinných náležitostí xxxxxxxxxxx x §46. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx.".

5. Xxxxxx xxxxx osmé zní: "XXXXXXXXX".

6. §63 x 64 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§63

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní nebo xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxx x §10 odst. 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 3, xxxx

x) x xxxxxxx s §48x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x povinností stanovenou x §5 xxxx. 2, §9 xxxx. 2, §10 odst. 1 xxxx x §14 odst. 1 xxxx. x) až x).

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxx pravidlo xxxx xxxxx §41 xx 45 xxxx §49 xxxx. 1.

(3) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo

b) 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do 2 let; xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xx zapisuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů x který xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. i), xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx vedené Rejstříkem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx údaje pro xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx.

§64

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 2, §7 xxxx. 1 xxxx 2, §9 odst. 1 nebo 2, §10 xxxx x §32 xxxx. 3, 4 nebo 5 xxxxx nesplní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 1, §51 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx x §61 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §11 xxxx. 1, 2, 4 nebo 6, §36 odst. 1 xxxx x §44 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xx,

x) xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx x §43 xxxx. 1,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovenou x §3 xxxx. 2, §11 xxxx. 3, §41 až 43, §45, §49 odst. 1 nebo x §51 odst. 1,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §11 xxxx. 5 xxxx x §36 xxxx. 2 x 3.

(4) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 40 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx odstavce 3 xxxx. x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x).".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 se zrušuje.

7. Xx §64 se xxxxxx nový §64a, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§64x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opakovaně xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hranice sazeb xxxxxxxxx x §63 xxxx. 3 nebo x §64 odst. 4. Xxxxxxxxx je xxxxxxx opakovaně, jestliže xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vinným, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(2) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Výnosy x pokut xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx příjmem xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí31).".

ČÁST STO DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx

Xx. CXXVI

Zákon č. 477/2001 Sb., x obalech x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 94/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 66/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 25/2008 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., zákona x. 62/2014 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. a xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V §24 xxxx. 2 xxxx. b) x x §32 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx pokuty" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X xxxxx xxxxx xx x nadpisu xxxxx XX xxxxx "XXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

4. X nadpisu nad xxxxxxxxx §44 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

5. X §44 xxxx. 1, §44 odst. 2 a 3 xxxxxxxx částech ustanovení x x §44 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §45 a x §46 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

7. X §45 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

8. V §46 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §44 odst. 2 písm. x) xxxx x) xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x §10 odst. 1 xxxx §12, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

9. V §46 xx xxxxxxxx 2, 3, 5 x 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4, 7 x 8 se označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

10. X §46 xxxx. 2 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxx stupni" se xxxxxxx, slova "správního xxxxxxx" se nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx deliktů" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

ČÁST STO XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx prevenci

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 76/2002 Sb., o integrované xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Sb., xxxxxx x. 437/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., zákona č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 85/2012 Xx., zákona x. 69/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx. x zákona č. 39/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §19 xxxx. x), §29 xxxx. u), §33 písm. x), §34 písm. x) x x §35 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".

2. X části první xxxxxx xxxxx VI xxx: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §37 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §37 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §37 xxxx. 2 xx 5 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

5. X §37 xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X §37 xxxx. 6 xxxx. x) a x) x x §38 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X §38 xx xxxxxxxx 1, 2, 4 x 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3, 5 x 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 3.

8. V §38 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx faktická xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obnově xxxxxxxxxxxxx xxxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k nepřiměřené xxxxxxxx.".

9. X §38 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

10. X §38 odst. 3 větě xxxxxxxx xx slova ", xxxxxx z xxxxx xx xxxxxxx kraje" xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x zbraních), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Sb., xxxxxx č. 228/2003 Xx., xxxxxx č. 537/2004 Xx., zákona x. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 484/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 170/2013 Sb., xxxxxx č. 281/2013 Xx., zákona x. 204/2015 Sb., zákona x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb. a xxxxxx x. 455/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §57 xxxx. 1 xxxx. x), §63 xxxx. 7 větě xxxxxx x v §70x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X zní: "XXXXXXXXX".

3. X části xxxxx xxxxx V xxxxxx xxxx 1 xxx: "Přestupky xx xxxxx zbraní x xxxxxxxx".

4. Nadpis xxx xxxxxxxxx §76 zní: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

5. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §76x xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

6. X §76x xxxx. 1, §76x xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §76x xxxx. 5, §76x xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §76d xxxx. 5 x 6, §76x xxxx. 7 xx 9 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x x §76f xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §76x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx a) x x), §76x odst. 10 xxxxxx části xxxxxxxxxx a písmenech x) a x) x x §76x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x) xx x) se slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §76x odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §76x odst. 10 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §76x xxxx. 6 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

9. X xxxxx xxxxx xxxxx V xxxxxx xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx".

10. Xxxxxx §76e xxx: "Přestupky fyzických xxxx".

11. Xxxxxx §76x xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

12. §77 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§77

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx přestupků

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob podle xxxxxx zákona projednávají xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxxxxxx právnických nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolní orgány xxxxx xxx příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §75x xxxx. 1 x 2.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil.".

13. Xxxxxx §77x zní: "Xxxxxx xx xxxxx".

14. X §77x úvodní část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx uložit xxxxxx xx".

15. X xxxxx xxxxx xxxxx X xx označení dílu 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

16. §77x xx 77x xx zrušují.

17. Xxxxxxxx xxx čarou x. 25 xx xxxxxxx, a to xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx pod čarou.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CXXIX

Zákon č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 94/2004 Xx., zákona č. 316/2004 Xx., zákona x. 321/2004 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 120/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Sb., xxxxxx x. 138/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 180/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 26/2017 Sb. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. V §1 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx §11 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do".

5. X §11 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

6. V §11 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. X §11 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx".

8. §11a x 11x xx xxxxxx nadpisů zrušují.

9. X xxxxxxx §11c xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k přestupkům".

10. X §11x xx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

11. V §11x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

12. X §11c xxxx. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.

13. Xxxxxxxx pod čarou x. 24 xx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském

Čl. XXXX

X §7 xxxxxx č. 147/2002 Sb., o Ústředním xxxxxxxxxx a zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Ústředním kontrolním x xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 317/2004 Xx., xxxxxx č. 553/2005 Xx. x xxxxxx č. 279/2013 Xx., se xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

XXXX XXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx

Xx. CXXXI

Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx znění zákona x. 192/2003 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Sb., zákona x. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Xx., xxxxxx x. 294/2010 Sb., xxxxxx x. 130/2011 Xx., xxxxxx č. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 322/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. V §31 xxxx. 2 se xx xxxxx "ve xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx".

2. X §45 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxx senátu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; to xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.".

3. V §45 xx na xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxx záznamy, xxxxx xxxx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x na xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o nahlížení xx xxxxx, lze xxxxxxxxxx k nahlížení xxx tehdy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx x ohrožení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajských služeb xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx si předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.".

4. V §49 xx za odstavec 6 vkládá nový xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Jsou-li projednávány xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxx, xxxxx xx vyloučena x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx část jednání xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 13 se xxxxxxxx jako odstavce 8 xx 14.

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx senát xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXX TŘICÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x celního území Xxxxxxxx xxxx

Xx. CXXXIII

V xxxxxx č. 214/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x celního xxxxx Evropské xxxx, xx znění xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., §7 xxx:

"§7

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxx vyveze xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x prověření xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx povolení xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nezašle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpět xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx této xxxxxxxxxx6).

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 100 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxxxxx xxxxx.".

XXXX STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

X zákoně č. 281/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 186/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Sb. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., §21 včetně xxxxxxx zní:

"§21

Přestupky

(1) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) poruší xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §14,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §5 odst. 3 xxxx §17.

(2) Xxxxxxx povolení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §16.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d),

b) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2,

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 50 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Přestupky projednává Xxxx.

(5) Promlčecí xxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(6) Pokuty xxxxxx x xxxxxx Xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx transplantačního xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Sb. x xxxxxx č. 100/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §26x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx trestů".

2. X xxxxx xxxxx xxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX VIII

PŘESTUPKY

§29

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx poruší xxxxx xxxxx §28 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, §6 odst. 1 xxxx 4, §8 xxxx. 1, §10 xxxx. 1, 2 xxxx 4, §11, 13, §16 odst. 1 xxxx 2, §20 xxxx. 1 xxxx 3, §21, §23 odst. 2, §25 xxxx. 2, §26 xxxx. 1 xx 3 xxxx §28 odst. 1, 3 xxxx 4,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §10x, 22, §24 odst. 2 xx 4 xxxx §26x xxxx. 1,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §6 xxxx. 3, §7 xxxx. 1 xx 3, 6 xxxx 7, §8 odst. 2, §9 xxxx. 1, §12, 14, §15 xxxx. 1, §16 xxxx. 3, §22x xxxx §25 odst. 3,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. c),

b) 100&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. e),

e) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§30

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §29 odst. 2 xxxx. x) x x) xx x) je xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, xxxxx poskytovateli zdravotních xxxxxx udělil xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx1).

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán, xxxxx uložil pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 46/2004 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §29 xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 xxxxxxx.

2. §38 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§38

Xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §29 odst. 5.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

XXXX STO TŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mikroorganismů

Čl. CXXXVII

Zákon č. 148/2003 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx genetických xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx významných xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx č. 232/2013 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx XXX slovo "XXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "PŘESTUPKY".

2. X §21 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,".

3. Xxxxxx §22 zní: "Xxxxxxxxx".

4. X §22 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx".

5. X §22 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx Národního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

6. X §22 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

7. V §22 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxxxx".

8. X §22 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "nezajistí".

9. X §22 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx do

a) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, nebo

b) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Přestupek xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přestupku, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx vinným, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.".

10. X §22 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vybírá xxxxxxxxxxxx.".

11. §23 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

12. X §24 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

XXXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx do oběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lesnicky významných xxxxx x umělých xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx lesa x x xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 387/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. a xxxxxx x. 62/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §27 xxxx. x) a x §28 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx x uložení pokuty" xxxxxxxxx xxxxx "projednávají xxxxxxxxx".

2. V §29 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx l).

3. X xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hlavy XXXX xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" nahrazují xxxxxx "XXXXXXXXX".

4. §34 včetně xxxxxxx xxx:

"§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx účastník Národního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxx §2x xxxx. 3,

x) nevede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2g xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §2g xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx o genetickém xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §2h odst. 1 neposkytne xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxx xxxxxxx, včetně identifikačních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §2x xxxx. 3 odmítne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzorky xxxxxxxxxxx xxxxxx bezúplatně xxx xxxxx xxxxxxxxx, výzkumu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx

x) neeviduje xxxxxxxxxxx vzorků genetických xxxxxx podle §2x xxxx. 5.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx vlastník pozemku, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoznámí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku podle §2x xxxx. 4.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx zdroj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §5x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx sběru xxxxxxxxx materiálu, odběru xxxxx rostlin xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §5a xxxx. 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x neúplnými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. nevyhovující xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4,

2. xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1, xxxx

4. xxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §6 odst. 3,

x) x xxxxxxx x §24 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx, vede x ní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx takovou evidenci xxxxxxxx,

x) doveze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1,

f) x xxxxxxx s §25c xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx obchodování xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxx osobě další xxxxxxxxx, vzorky xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §25c xxxx. 2 neinformuje xxxxxxxxx osobu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxx který xxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx x lesní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx licence, xxxx xxxxxxx x xxx, xx za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxx školkařskou xxxxxxx.

(6) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx x xxxxxxx x §25x xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §24.

(7) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) provede xxxxx xxxxxxxx těžbu v xxxxxxx x §17, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4.

(8) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx do

a) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3,

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xx x) xxxx odstavců 5 xx 7.".

5. §34x xx xxxxxxx.

6. §35 xxxxxx nadpisu xxx:

"§35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xx 3,

b) xxxxxxx xxxx nebo Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4 až 7.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4 xx 7 xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který dříve xxxxxxx řízení, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x týž xxx, xxxxxxx úřad.".

Poznámka xxx xxxxx č. 30 xx zrušuje.

7. X §36 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

ČÁST XXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zahradách

Čl. CXXXIX

Zákon č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxx zahradách), xx xxxxx zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 141/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx. x xxxxxx x. 64/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx tresty".

2. X §6 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

3. X nadpisu xxx označením §16 xx xxxxx "x xxxx xxxxxxx delikty" xxxxxxx.

4. V §16 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že".

5. X §16 odst. 1 xxxx. a) se xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

6. X §16 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene c) xxxxxxxx xxxxx "nebo".

7. X §16 xxxx. 1 xx na xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

8. X §16 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

9. X §17 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

10. X §17 se xxxxxxxx 2 až 4 a 6 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 15 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

11. X §17 odst. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

ČÁST STO XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx x xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx xx xxxxx osiva x xxxxx xxxxxxxxxxx rostlin x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx osiva x xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x 178/2006 Xx., xxxxxx x. 299/2007 Xx., zákona č. 96/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 300/2009 Xx., xxxxxx č. 331/2010 Xx., zákona x. 54/2012 Xx., zákona x. 279/2013 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

2. X části xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx: "XXXXXXXXX".

3. X nadpisu §38a xx doplňují slova "xxxxxxxxx, právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

4. X §38x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. X §38a xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx se".

6. X §38x xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetích xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx".

7. V §38x xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx xx xxxx dodavatel xxxx xxxxxxx prodejce" xxxxxxxxx slovy "Dodavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx".

8. §38b xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

9. X xxxxxxx §38c xx xxxxx "ke xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

10. X §38x xx xxxxxxxx 1 až 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12a xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

11. X §38c xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

12. X §38c xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX TŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 276/2003 Sb., x Antarktidě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x zákona x. 281/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §24 písm. x) xx slovo "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

2. Nadpis xxxxx xxxxxx zní: "XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX".

3. X §27 xxxx. 1 a 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

4. X §27 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene i) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zrušuje.

5. X §27 odst. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje tečkou x xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xx zrušuje.

6. X §27 odstavec 3 xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx dopustí právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx osoba,

d) 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, kterého se xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

7. X §27 xx xxxxxxxx 4 x 8 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 7 x 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 7.

8. X §27 odst. 4 se slovo "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4" se xxxxxxx, xxxxx za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx zrušuje x xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

9. X §27 xxxx. 5 xx xxxxx "Delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x xxxxx "5" se xxxxxxxxx xxxxxx "4".

10. X §27 xxxx. 6 se slova "Xxxxxxx spáchané fyzickými xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxxx delikty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx zrušují.

11. X §27 odst. 7 xxxx první xx xxxxx "5" nahrazuje xxxxxx "4" a xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx daních

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Xx., xxxxxx x. 558/2004 Xx., zákona č. 693/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 37/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., zákona č. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 59/2010 Sb., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., zákona x. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 201/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Sb., zákona x. 157/2015 Xx., xxxxxx x. 315/2015 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x zákona x. 65/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "správních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX I

PŘESTUPKY XX XXXXX XXXXXX SPOTŘEBNÍCH XXXX

§135

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vybraného xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx, xxxxx xx uvedeno x povolení k xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx daně.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx podmíněnému xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §19 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135b

Přestupky xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx daňového skladu xxxx oprávněný příjemce xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx sledovat xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx požadavků xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx příjemce xxxxxxxxx výrobků přijatých x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx nepředloží xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx dopravě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx volného daňového xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě pro xxxxx podnikání

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx odebírající vybrané xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě neposkytne xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx odesláním vybraných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XX XXXXX SPRÁVY DANĚ X MINERÁLNÍCH XXXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx skladování zkapalněných xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx ropné xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. e), x) xxxx x) uvedené xx xxxxxxx daňového xxxxx

x) xxxxxxxx společně xx stejném xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odděleny, xxxx

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxx

x) odebírané xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zemí, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135g

Přestupky xxxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených od xxxx xxxxx §49 xxxx. 1, 2, 6 xxxx 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx při xxxxxxx xxxxxx xxxxx neposkytne xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), f) xxxx g) osvobozených xx daně dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx alespoň xx xxxx xxxx, která xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx plyny xxxx xxxxxx pro xxxxx motorů.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxx minerálních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx stanovené lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx olejů,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxx

1. lhůtu, v xxx má xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, xx které mají xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxx místa xxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx lhůtě

1. neoznámí xxxx xxxxx správci xxxx, xxxx

2. nezajistí xxxxxxxxxxx této xxxxx x dokladu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx daně.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx 3.

Přestupky xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plyny

§135h

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx, xxxxx nakupuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x §45 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx plyny xxx xxxxxxxx x nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) zkapalněné ropné xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) vydá osobě xxx povolení k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx daňového xxxxx,

x) x xxxxxxx x §60 xxxx. 5, 6 xxxx 7 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), f) xxxx g) xx xxxx xxxxxx daně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) zahájí dopravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx poskytnutého zajištění xxxx xxx dopravu xxxxxx xxxxx xxxxx §60 odst. 11.

(4) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba, xxxxx plní zkapalněné xxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do 40 xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) používá hmotnostní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkapalněných ropných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx hmotnostní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx celou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 1 000 000 Xx.

§135x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx plyny xxxxxxx x §45 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx volného xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx dopravním xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx daně xxxxx §45 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) a které xxxx uvolněny xx xxxxxxx daňového xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xx výši xxxx, která by xxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX Z XXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx lihu xxxxxxxxxxxx xx daně x lihu xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx odesílatel xxxx osvobozeného xx xxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx určený xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2 nebo xxx výrobu etyl-terciál-butyl-éteru xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx hodlá x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxx, xxx xx cena odpovídající xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xx stanovené xxxxx xxxxxxxx správci xxxx takový xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 1 500 000 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX Z XXXXXXXXXX XXXXXXX

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nálepkou s xxxxxxxx cenou xxx xxxxxxxxx spotřebitele x xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxx cena stanovena.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx balení

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx dopraví xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nepodléhají xxxxxx xxxxx daně.

(2) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxx xxxxxxxx výrobky jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx balení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do 50 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nebo

b) xx 50&xxxx;000 Kč xx 2 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako dovozce, xxxxx xxxxx dovážet xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podnikatelské činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx ve stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prodeje a xxxxxx za xxxx xxxxx xxx xxxx xxx konečného spotřebitele

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo vyšší, xxx xx cena xxx konečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) při prodeji xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxx pro konečného xxxxxxxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) prodá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxx přibalen xxxx předmět, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené xx xxxxxxxx nálepce, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx prodej jiných xxxxxxxx.

(3) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nižší, xxx xx xxxx pro xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xx xxxxxxxx nálepce.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx spotřebuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Kč.

(6) Za xxxxxxxxx xxx právnické xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx uložit pokutu xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, nebo

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx platnou xxxxxxxxx nálepkou.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx skladování nebo xxxxxx neznačených tabákových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx značení xxxxxxxxxx nálepkami

(1) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §114.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx značení x xxxxxxx tabákových xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx nálepka xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx daňového xxxxx České republiky xxx v daňovém xxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nálepku.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, odběru a xxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx odběratel dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx bezúplatně xxxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135t

Přestupky xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) nevede xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použitých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neprovede xxxxxxxxx tabákových nálepek xx xxxx kalendářní xxx, nebo

d) xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx d), xxxx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo b).

§135u

Přestupky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx odběratel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pověřenému xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx starého xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nevrátí xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxx daně nepoužité xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

XXXXX X

XXXXXXXXX XX XXXXX ZNAČKOVÁNÍ X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx volného xxxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b xxxx. 1.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §134x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx značkování xxxx barvení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx směsi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx nevede xxxxxxxx značkovací xxxxx x xxxxxxx.

(4) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxxxxx xxxx dovozce x xxxxxxxxxx značkovat xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v §134x odst. 1, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepředloží certifikát.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§135x

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako xxxxx, xxxxx nakoupí xxxx xxxxx xxxxxx neznačkované xxxx xxxxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134x odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xx do jiného xxxxxxxxx státu v xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx či xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx do xxxxx xxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravy xxxx vývozu ve xxxxxxxxx lhůtě nezajistí xxxxxx značkování nebo xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, skladuje, xxxxxxxx xxxx xxxxx nabývá, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx tyto xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 20 xxxxx, bez xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx olejů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nakládání x nimi.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx, xxxxx vyrábí, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxx xxx xxxxx §134x odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, způsobem xxxxxxxx x §134e xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx pohon motorů,

b) xxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx olejů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §134x odst. 8 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxxxxxx technickou dokumentaci xxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit pokutu xx 50&xxxx;000 Xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Díl 2

Xxxxxxxxx xxxxx zákazům xxx značkování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134b odst. 2 xxxxxxxx x xxxxx, nebo

b) značkované x xxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxx x §134x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx minerální xxxxx xxxxxxx x §134x xxxx. 1, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxx xxxxx s povolením xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx k prodeji xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx, dopravuje xxxx xxxxxxxx v nádobě, xxxxx je xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134x odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx k xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, než pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x barveny.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 lze xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

Xxxxxxxxx xxxxx povolení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134x xxxx. 1 bez povolení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX NA XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX DALŠÍCH XXXXXXXXXXX OLEJŮ

Díl 1

Přestupky xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§135x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje uvedené x §134x xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §134x odst. 1 xxxxxxx přestupku xxx, xx nezajistí značkování xxxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se sídlem xx xxxxxxx území Xxxxx republiky dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx výrobce, xxxxxxxx xxxx dovozce x povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134m odst. 1 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§135za

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx neznačkované xxxxxxxxx xxxxx uvedené v §134x xxxx. 1 x xxxxxxx dopravit xx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx neuskutečnění xxxxxxx xxxx vývozu xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx značkování.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, dopravuje, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, prodává xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134x, dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxx v jednotkovém xxxxxx xxx 20 xxxxx, xxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx olejů xxxx xxxxxxxx o uvedených xxxxxxxxx nakládání x xxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx osoba, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx prodává xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx podle §134x xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx, způsobem xxxxxxxx x §134x xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxx x dokladech xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxx nesmějí xxx použity pro xxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §134x xxxx. 8 xxxx. x) nebo c), xxxx

x) neuchovává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doklady x těmto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx od 50&xxxx;000 Xx xx 50 000 000 Xx.

Xxx 2

Přestupky xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxx

§135xx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134x xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §134x xxxx. 2 nabízí x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx pohon xxxxxx.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §134x xxxx. 1, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, ředí, odstraňuje xxxx xxxxx xxxx xxxxxx značkování,

b) neznačkované, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xx xxxxxxx,

x) značkované, xxxxxx x xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, dopravuje xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xx takové xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx být značkovány xxxxx §134x xxxx. 2 písm. x) xx x), xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx motorů.

(4) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §134x xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxx které xxxx xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx olejů

§135zc

Přestupek xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako výrobce xxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §134x odst. 1 xxx povolení xx xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000 Xx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XX ÚSEKU XXXXXXXXX XXXXXXXXX SE ZVLÁŠTNÍMI XXXXXXXXXXX XXXXX

§135xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nakládání xx xxxxxxxxxx minerálními xxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §134xx xxxxxx, prodá xxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxx volně xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx 220 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx, po xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) v xxxxxxx s §134xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx x),

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX XX ÚSEKU XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX

§135xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že nakládá xx xxxxxxx tabákem x xxxxxxx s §134xx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vede x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx provedeny, xx xxxxxxxxxx dobu, nebo

e) x rozporu x §134xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §134xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovené xxxxx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx x),

x) 6&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e) xxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§135xx

Xxxxxxxxxx neznačených xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, její xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx její xxxxxxx je x xxxxxxxx nepoměru x xxxxxx přestupku.

§135zg

Zabrání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zabrání věci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobkem, xxxxxxxx xx o xxxxx xxxxxxx, x to x x případě, xx její xxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§135xx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uloženo propadnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxxx byly zabrané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxx správou x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x zabrání neznačených xxxxxxxxxx výrobků xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

HLAVA X

XXXXXXXXXXX

§135xx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx správce xxxx.

(2) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x

1. přestupcích xxxxx xxxxxxxxxxxx balení,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxxx x nákupu za xxxx xxxxx než xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a barvení xxxxxxxxx minerálních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx o

a) přestupcích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx cenu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) přestupcích xxxxx nakládání s xxxxxxxxxx výrobky,

d) xxxxxxxxx xxxxx značení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx příslušný x řízení x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výrobků, x xx x

x) přestupcích xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx značení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoba; xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx Vojenské policie xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx vybírá xxxxx, který xx xxxxxx.".

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona č. 586/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 169/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 531/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx mění takto:

1. X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxx správního deliktu" x xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

2. V §40 xxxx. 1 a x §124 odst. 6 xxxx třetí xx xxxxx "20) xxxx xxxxxx správního xxxxxxx,21)" xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 20 x 21 xx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx poznámky xxx xxxxx.

3. V §40 xxxx. 4 xx xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxxxxx deliktu" zrušují.

4. X §45 xxxx. 1 písm. x) xx xx slovo "xxx" vkládají slova "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

5. X §45 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx.".

6. V §45 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx neučiní, xxxxx by xxx xxxxx narušil xxxxxxxx xxxxx služby.".

7. V §50 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

8. X §186 odst. 10 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přestupku, a" xxxxxxx.

9. X §186 xxxx. 10 se xxxx druhá zrušuje, xx xxxx xxxxx xx xxxxx "těchto xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx" a xx konci xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx".

10. V §189 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxx projednávání xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o

a) xxxxxxxxxxx, xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx viny,

b) xxxxx,

x) xxxxx odpovědnosti,

d) xxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jednání,

h) xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu,

i) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pokuty,

k) xxxxxxxxxxx x propadnutí xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, zda byla xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx věci,

q) xxxxxxxxx řízení,

r) xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

s) xxxxxx.".

11. X §189 xxxx. 2 větě první xx xxxxx "x xxxxxxxxxx" zrušují, za xxxxx "majetku" se xxxxxx čárka x xx xxxxxx "blízkými" xx čárka zrušuje.

12. X §190 odst. 8 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx k novému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx napadené rozhodnutí xxxxx".

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 361/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x jednání, xxxxx xx znaky přestupku, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx pro xxxxxxxxx příznivější.

2. Zahájená xxxxxx o jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 361/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxx zproštění xxxxxx služby xxxxx §40 xxxxxx č. 361/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxx správního xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 6 xxxxxx x. 361/2003 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx x řízení x jiném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx, x xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. CXLV

V xxxxx xxxxx xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 187/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x zákona x. 368/2016 Sb., xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx, xxxxxx xxxx dopraví x xxxxxx režimu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §27 odst. 1 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx registrace,

c) x xxxxxxx x §27 xxxx. 5 xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepravé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxx xxxxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx nesprávné údaje xxxx padělané nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §31 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx, xxxx

x) nepředloží ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §32.

(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §28 xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx registrace, nebo

b) x rozporu x §28 odst. 2 xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx registraci xxxxxxxxx xxxx nepravdivé xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozměněné xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx fyzické osobě xxxxxx pokutu xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx f), xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x).

(4) Xx přestupek xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu do

a) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

§35

Xxxxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxx xx spáchání přestupku.

§36

Promlčecí xxxx

(1) Xxxxxxxxx doba xxxx 6 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost za xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 let od xxxx spáchání.

§37

Příslušnost

K xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.".

XXXX STO XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx známkách

Čl. XXXXX

X xxxxx první xxxxxx č. 441/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Sb., xx xx xxxxx XXX vkládá nová xxxxx XXXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XXXX

XXXXXXXXX

§51x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.".

Xxxxxxxxx hlava XIII xx označuje xxxx xxxxx XIV.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx likvidátorech pojistných xxxxxxxx x x xxxxx živnostenského xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x likvidátorech xxxxxxxxxx událostí), xx xxxxx zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 278/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 261/2014 Xx. a xxxxxx x. 295/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §22 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx trest".

2. Xxxxxx xxx označením §25 xxx: "Přestupky".

3. §25 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

4. Nadpis §26 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

5. X §26 xxxx. 1 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

6. X §26 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxx §13 xxxx. 4, 5, 7 x 8 xxxx §15 xxxx. 4, 5, 7 x 8" xxxxxxx.

7. X §26 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §26 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

8. X §26 xxxx. 4 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx nahrazují slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

9. §26x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§26x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxxx xxxxxxx banka.".

Poznámka xxx xxxxx č. 12 xx xxxxxxx.

XXXX STO ČTYŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx produkty

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 78/2004 Sb., x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 346/2005 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. a xxxxxx x. 371/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X nadpisu xxxxx xxxxx xx slova "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

2. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §35 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

4. X xxxxxxx §35x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. V §35a xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §35a odst. 3, §35x xxxx. 4 xx 8 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §35x xxxx. 9, §35x odst. 10 xxxxxx části ustanovení, §35x xxxx. 11 x 13 se xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §35a xxxx. 12 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "přestupek lze xxxxxx xxxxxx".

7. X §35x xxxx. 12 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V xxxxxxx §36 xx xxxxx "ke xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

9. V §36 se xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

10. X §36 odst. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

11. V §36 xxxx. 2 xx věta poslední xxxxxxx.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 126/2016 Sb. x xxxxxx x. 67/2017 Xx., se xxxx takto:

1. Nadpis xxxxx xxxxxx zní: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxx §36x xx slova "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §36x odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

4. X §36x xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx".

5. X §36x xxxx. 3 xxxx. x) x x), §39 xxxx. 1 xxxx. x) a §39 odst. 2 xxxx. b) se xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupek".

6. X nadpisu §36x xx xxxxx "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x přestupkům".

7. X §36x se xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx jako odstavce 1 x 2.

8. X §36b xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

9. V §36x odst. 2 xx slova "a xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu" xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 se xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 111/2007 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 105/2011 Xx., zákona x. 346/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 126/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx první xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX".

2. V xxxxxxx §89a se xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §89x odst. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §89x xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

5. X §89x xxxx. 3 xxxx. a) x x), §95 odst. 1 xxxx. x) x x §95 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V xxxxxxx §89x xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. X §89x xx xxxxxxxx 1 až 3 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §89x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

9. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 23 xx zrušuje, x xx včetně odkazu xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

10. X §89x xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mořských xxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 104/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 237/2012 Xx., zákona č. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "sankce" nahrazuje xxxxx "správní xxxxxx".

2. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přestupcích, ani xx xxxxxx pravomocně xxxxxxx pokuta xxxxx xxxxxx zákona" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx uložen xxxxxxx trest za xxxxxxxxx".

3. V §16 xxxxxxx x) zní:

"e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx.".

4. V §20 xxxx. 3, §21 xxxx. 4, §23 xxxx. 2 xxxx. b) x x §24 odst. 3 xxxx. h) xx xxxxx "(§30) x xxxxxxx xxxxxxx (§31)" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx (§30 x 31)".

5. X §22 odst. 3 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx f) a x).

6. X §22 xxxx. 3 xxxx. x) se slova "xxxxxxx xxxxxxx uvedené x" zrušují.

7. X xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xx slova "X XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxx.

8. X xxxxxxx §30 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

9. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

10. X §30 xx odstavec 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 x 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8.

11. X §30 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx 8" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 7" x slova "v xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

12. Xxxxxx §31 xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

13. V §31 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení, §31 xxxx. 2 x x §31 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" x slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

14. X §31 xx xxxxxxxx 5 a 9 včetně poznámky xxx xxxxx č. 30 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

15. X §31 xxxx. 5 xx xxxxx "X uložení xxxxxx rozhoduje příslušný xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxxxx", xxxxx "xx xx xxxx" za xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 až 3" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx", xxxxx "xxxx xxxxxxx delikt" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

16. X §31 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 100/2004 Sb., x ochraně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx regulováním obchodu x nimi x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., zákona x. 467/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Sb., xxxxxx x. 86/2015 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §25 xxxx. 4 xxxxxxx e) xxx:

"x) xxxxxxxxxx přestupky xxxxx §34x xx 34x,".

2. X §25 odst. 4 xxxx. h) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.

3. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx přestupky podle xxxxxx zákona".

4. X §33 xxxx. 1 xx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.

5. X části xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX".

6. Xxxxxx §34x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob".

7. X §34x xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají slova ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická".

8. X §34x xxxx. 2 xx xxxxxxx x), x) x i) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x), x), x) x x) se označují xxxx písmena x) xx h).

9. X §34x xxxx. 3 xx písmena x), x) a d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x), x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) xx x).

10. §34x x 34x včetně xxxxxxx xxxxx:

"§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nesprávné xxxx xxxxxxx informace xx xxxxxx získání xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy9),

b) xxxxxx xxxx se xxxxxx x vývoz xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx v xxxxxxx x §18 xxxx. 1, nebo

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxx druhy44) xxxx §17 xxxxx xx o xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx exemplář, xxxxxx xx o xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx pokusí x xxxxxx vývoz xxxxxxxxx do České xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx9),

x) xxxxxxxx, vybízí x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx přepravuje za xxxxxx prodeje xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx s ohroženými xxxxx9), nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jeho obsah, xxx ho bylo xxxxxxx jako xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx získání xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo registračního xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§34x

Xxxxxxxxx právnických x podnikajících fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx9),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx povolení x xxxxxxx x §18 xxxx. 1, nebo

c) xxxxxx xxxxx vypěstovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x rozporu s xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx44) xxxx §17.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) doveze, vyveze xxxx zpětně xxxxxx xxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xxxx z Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxx druhy9),

b) xxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo označí xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx22x) xxxx obchoduje x kaviárem v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx nařízením x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx registrační xxxx xxxx neoprávněně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx list xxxx pravý při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, potvrzení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, veřejně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, zprostředkuje xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x prodeji xxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohroženými druhy xxxx tímto xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

11. Xx §34e xx xxxxxx xxxx §34x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§34x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle §34x xx 34x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx45). Xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xx uložil.".

12. X §35 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo" xxxxxxx.

13. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 47 xx xxxxxxx.

XXXX XXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 122/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §5 včetně xxxxxxx xxx:

"§5

Xxxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přístup,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, anebo přemístí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bez souhlasu xxxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a),

b) 50&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b),

c) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Přestupky podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx, xx xxxxxxxxxx x jeho projednání xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 x 6 xx xxxxxxx.

2. X §6 xx slova "; xxxxx x těchto xxxxx xx xxxx xxxxxxx" zrušují.

XXXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 190/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 378/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 227/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxx č. 137/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. Nadpis §38 xxx: "Přestupky".

2. V §38 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §38 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x slova "se xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "lze xxxxxx xxxxxx".

4. Xxxxxx §39 xxx: "Xxxxxxxxxxx".

5. X §39 xx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

6. X §39 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x slova "v xxxxxx stupni" xx xxxxxxx.

XXXX XXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vztahů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 215/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx podpory x x xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 109/2009 Xx., xxxxxx x. 236/2012 Xx. x zákona č. 104/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §8 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §8a zní: "Xxxxxxxxx".

3. V §8x xxxx. 1 xx xxxxx "Právnická osoba xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

4. X §8x odst. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §8x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

6. §8x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx 3 xxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Alespoň xxxxx xxxxxxxxx úřední osoba xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x přestupku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stupni xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxx xxxxx xx vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o přestupcích, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osob, xx na xxxxxx x přestupcích, k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx koordinační orgán xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §24 až 27, 32, §35 xxxx. x) a x), §39 xxxx. x), §42, 43, §44 písm. x), §45, 48, §68 xxxx. x), §70, §80 xxxx. 2 x 3, §82 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §87, 89, §93 odst. 1 xxxx. x), f), x) a x), §93 xxxx. 3, §95 xxxx. 2, §96 odst. 1 xxxx. b), §96 xxxx. 3 x §98 odst. 2 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx.".

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 303/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona č. 261/2014 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. Nadpis xxx xxxxxxxxx §5 zní: "Xxxxxxxxx".

2. X §5 xxxx. 1 x 2 se xx xxxxx "Fyzická" xxxxxxxx xxxxx ", právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §5 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx osobě".

4. X §5 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxxx "a právnické x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx".

5. §6 xx xxxxxxx.

6. X §6x xx odstavce 1 xx 4 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 3.

7. X §6x xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

8. X §6x xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

ČÁST XXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx

Xx. CLVII

Zákon č. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 29/2008 Sb., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Sb., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 41/2011 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 37/2012 Xx., xxxxxx č. 172/2012 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Sb., xxxxxx č. 134/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx. xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx č. 135/2014 Xx., zákona x. 336/2014 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxx x. 148/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §155x xxxx. 1 xxxx. m) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V §36c xxxx. 5 větě xxxxx xx slova "x xxxxxx stupni" xxxxxxx.

3. X §146 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx trest".

4. X §147 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "sankci" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "sankci" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".

5. X §149a xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxx" x xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".

6. V §152 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx trestech".

7. X §155x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "správní xxxxxx".

8. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

9. V xxxxxxxxx §157 až 163 se slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

10. X §157 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §157 xxxx. 3 a 4, §157 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §157 odst. 6, §157 odst. 7 až 9 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §157 odst. 10 xx 13, §158 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §159 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §160 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §160 xxxx. 3, §161 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §161 xxxx. 3 x 4, §161 xxxx. 6 písm. x), §162 xxxx. 1 xx 6 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §162 xxxx. 7, §162 odst. 8 xxxxxx části ustanovení, §162 xxxx. 10 xxxx. x), §162 xxxx. 11 xxxx. x), §163 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §164 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §164 xxxx. 2, §164 xxxx. 4 xxxx. x), §164 xxxx. 5 xxxx. x), §164 xxxx. 6 xxxx. x), §165 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §165 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §165 xxxx. 3, §165 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §165 xxxx. 5 a 6 xx slova "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §157 xxxx. 14, §160 xxxx. 4, §162 xxxx. 9 x §164 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx".

12. X §157 xxxx. 14 xxxx. x) až x), §158 odst. 2, §159 xxxx. 2, §160 odst. 4 xxxx. x) x x), §161 xxxx. 5, §161 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §162 xxxx. 9 xxxx. a) x x), §162 xxxx. 10 x 11 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §163 odst. 2, §164 xxxx. 3 xxxx. a) xx c), §164 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §165 xxxx. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx x §165 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

13. X §158 xxxx. 2, §159 xxxx. 2, §161 xxxx. 5, §161 xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §162 xxxx. 10 x 11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 2, §164 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §165 odst. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "se xxxxx pokuta" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

14. Nadpis xxx xxxxxxxxx §164 xxx:

"Xxxxx xxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

15. X §164 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx uložit zákaz xxxxxxxx xx xx 5 xxx.".

16. X xxxxxxx xxx označením §166 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

17. §192 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§192

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx příjmem Xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hledí xxxx xx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx xxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 321/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Sb., xxxxxx x. 311/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 256/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 199/2012 Xx. x xxxxxx x. 26/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "správních trestů".

2. X §10 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

3. V §16 xxxx. 12 xxxx. b) x x §39 odst. 7 písm. a) xx d) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §31 odst. 12 xxxx. x) xx slova "trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx".

5. X xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX se xxxxx "XXXXXXX DELIKTY" xxxxxxxxx xxxxxx "PŘESTUPKY".

6. V §37 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".

7. X xxxxxxx §39 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. X §39 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §39 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §39 xxxx. 3 až 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §39 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. V §39 xxxx. 7 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do".

10. X §40 se xxxxxxxx 1, 3, 5 x 6 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 90 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 4 a 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

11. X §40 xxxx. 1 xx xxxx první zrušuje.

12. X §40 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" se zrušují.

13. X §40 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST STO PADESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx péči

Čl. XXXX

Xxxxx č. 326/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 249/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 490/2009 Sb., xxxxxx č. 102/2010 Xx., xxxxxx č. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 199/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Sb., zákona x. 279/2013 Sb. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §73 odst. 3 xx slova "xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

2. V xxxxx xxxxx nadpis hlavy XXX zní: "PŘESTUPKY".

3. X části první xxxxx XXX xx x xxxxxxx dílu 1 xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

4. X §79x odst. 3 xx xxxxx "sankci xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

5. X xxxxx xxxxx hlavě XXX xx x xxxxxxx xxxx 2 xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X §79x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §79x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §79x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §79x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §79x odst. 2, §79f xxxx. 2, §79x odst. 2 x 3 x x §79h xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §79x odst. 2, §79x xxxx. 2, §79x xxxx. 2 x x §79x odst. 2 xx xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

9. X xxxxx xxxxx hlavě XXX xx x xxxxxxx xxxx 3 xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

10. X §79x xx xxxxxxxx 1 xx 4 a 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

11. X §79i xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx slovem "Přestupky" x slova "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

12. X §86 xxxx. 6 se xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxx činnosti uložen" x slova "x xxxxxxx sankce zákazu" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx zákazu".

13. X §86 xxxx. 7 se slova "xxxx xxxxxxx sankce xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxx trestu" x slova "xxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx správního xxxxxx".

14. X §87 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx uložena xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxx".

15. X §87 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx zákaz" x xxxxx "xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx správního trestu".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 420/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb. x zákona x. 24/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §10 xxxx. 3 xxxx. c) xxxx 1 xx slova "xx vzniku správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxx označením §14 xx zrušuje.

3. Xxxxxx §14 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. X §14 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §14 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.".

6. X nadpisu §15 se xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. V §15 xx odstavce 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 3.

8. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

9. V §15 xx odstavec 3 xxxxxxx.

10. §19 se xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx

Xx. CLXI

Zákon č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 202/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 57/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona č. 479/2008 Sb., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., zákona x. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 1/2012 Sb., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 437/2012 Xx., zákona x. 505/2012 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 306/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 136/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 219/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 84/2015 Sb., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 203/2015 Sb., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., zákona x. 88/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 24/2017 Xx. x xxxxxx x. 93/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §75 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx delikt xxxx" xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §139 zní: "Xxxxxxxxx".

3. V §140 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §140 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §140 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx".

5. X §140 xxxx. 4 písm. x) xx f) x x §141x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

6. V §141 xx xxxxxxxx 1, 3, 5 x 6 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 4 se označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

7. X §141 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

8. V §141 xxxx. 1, §141x xxxx. 1 a 2 x x §141x xxxx. 4 xx slova "za xxxxxxx xxxxxx podle" xxxxxxx.

9. X §141 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 480/2004 Sb., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., zákona x. 468/2011 Sb. x xxxxxx x. 89/2012 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxx xxx označením §11 xxx: "Přestupky".

2. §11 xxx:

"§11

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx šíří xxxxxxxxxxxxxx prostředky obchodní xxxxxxx

1. xxx souhlasu xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx x zřetelně jako xxxxxxxx xxxxxxx,

3. skrývající xxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx, jehož jménem xx xxxxxxxxxx uskutečnila,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx by xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxx o ukončení xxxxxx komunikace, nebo

5. xxx xxxx, že xx xxxxxxxxxxx poskytla xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx způsobem, zdarma xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxx elektronického xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx regulovanou činnost x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx zapsána,

c) xxxxxxxx regulovanou činnost x xxxx obchodní xxxxxxx neobsahuje xxxxx xx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x němž je xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obchodní sdělení xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx členem.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x),

x) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).".

3. §12 xxx:

"§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x pokut, x xx x xxxxxxxxxx, xx příjmem xxxxxxxx, ze kterého xx hrazena xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pokutu xxxxxx. Xx xxxxxx x pokut uložených xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu9).".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx

Xx. CLXIII

Zákon č. 499/2004 Sb., x archivnictví a xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Sb., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 56/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. k), §46 xxxx. 1 xxxx. x) x v §49 odst. 1 xxxx. m) xx xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky".

2. X §46 xxxx. 1 písm. h) x x §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

3. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx V zní: "XXXXXXXXX".

4. Xxxxxx §73 xxx: "Přestupky fyzických xxxx".

5. Xxxxxx §74 xxx: "Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

6. V §74 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §74 xxxx. 2, §74 xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení, §74 xxxx. 4 xx 8, §74 xxxx. 9 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a x §74 xxxx. 10 xx slova "správního xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

7. X §74 xxxx. 11 se xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

8. X §74 odst. 11 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

9. §75 xxx:

"§75

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx archiv x xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 500/2004 Sb., správní xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §17 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) X xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx. Xxxxxxxx mimo xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx informace, které xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxx jiného xxxxxx x nahlížení xx xxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §19 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 43 xxx:

"(3) Xxxx-xx xxxxx písemnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx13x), může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx43), které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx autorizovanou xxxxxxxx dokumentů13a) a xxxxxx xxxxxxxxx, která xx jejím výstupem; xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxx xxxxxx třeba, nebo xxxxxxxxx x nemožnosti xxxxxxxxx doručit x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxx působnosti v xxxxxxx doručování xx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §160 odst. 3 x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, že správní xxxxx v xxxxx xxxxxxx postup xxxxx xxxxxx odstavce xxxxx. X uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

43) §8x zákona x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 10.

3. X §19 xxxx. 9 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5" x xxxxx "9" xx xxxxxxxxx xxxxxx "10".

4. X §19 odst. 10 xx xxxxx "3 xxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "4 xxxx 9".

5. X §20 odst. 1, §21 odst. 1, §22 a §37 xxxx. 2 se xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

6. X §36 odst. 3 xx za xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "X případě, xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3 uchovávány xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx rozhoduje, x xxxxxx xxxxxxxx seznámit xxxxx x podobě, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx možné, xxxxx xx takovému účastníkovi xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podkladů xxxxxxxxx. Správní xxxxx xx xxxxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx s podklady xxxxx předchozí věty, xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx se x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx účastníka, xxxx xxxxxx účastník xxxxxxxx seznámit xx x xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3 uchovávány xxxxxxxx xxxx xxxx.".

7. X §38 odstavec 6 xxx:

"(6) Xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx informace nebo xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, jimiž xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx však xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx spisu musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x utajovaných xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, a o xxxxxxxx následcích porušení xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx do spisu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx vyhotovení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx věty xxxxxx a xxxx xx neuplatní, xxxxxxx-xx xx účastník xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx utajované xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxxxxx.".

8. X §51 xx xxxxxxxx odstavec 4, který xxx:

"(4) X řízení xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx protokolem x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.".

9. X §62 odst. 1 xxxx. x) xx xx slova "se xxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxx".

10. V §68 xxxx. 3 se xx větu první xxxxxx xxxx "X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x záznamy, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x §17 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spis, x xxxxxxxxxx rozhodnutí se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx to možné, xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které x xxxxxx podkladů xxxxxxxxx.".

11. X §69 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxx, že xx xxxxx otisku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" " xxxxxxx.

12. X §71 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" zrušuje.

13. X §71 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3; xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx slovy: "Xxxxxxxxx xxx:".".

14. §77 xxx:

"§77

(1) Nicotné xx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxx správní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx zjevně xxxxxxx rozporným xxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, anebo jinými xxxxxx, xxx xxx xx nelze vůbec xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nicotnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxxx; xxxxxxxx správní xxxxx xxxxx x xxxxxx, že jiný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx vydáno, x xxxx xx, kteří xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxx xxx podnět x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx správní orgán xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedlejšího xxxxxxxxxx xxxxxx, je nicotná xxx tato xxxx, xxxxxxxx x povahy xxxx nevyplývá, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 xx xxxxxxx.

15. §78 xx xxxxxxx.

16. X §79 xxxx. 8 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uložil.".

17. X §131 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx v §27 xxxx. 1".

18. V §144 odst. 6 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx číslem "5".

19. X §150 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, nemusí xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění.".

20. V §150 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větami "Podáním xxxxxx xx příkaz xxxx x řízení xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx nepřípustný xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

21. V §150 xx xx konci xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Jestliže xx xxxxxx příkazu xxxxxx xxxxxx v řízení, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

22. X §150 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxx vydanému xx xxxxx xxxxx podat xxxxx.".

23. X §152 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx v §17 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx senát xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, každý xxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přezkoumávaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozkladové xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx záznam x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx podle xxx xxxxx a třetí xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx člen zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost. Xxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

24. V §153 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno d) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

ČÁST STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx zákona

Čl. XXXX

Xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 318/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 320/2015 Xx. a xxxxxx x. 47/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

3. V §35a xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxx v záloze xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx neoznámí, xx xx nemůže dostavit xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vojenského xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

4. Xxxxxx §35x zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X §35d xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

6. X §35e odst. 1 xx na xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x §35x xxxx. 5".

7. X §35x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

8. §35x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností.

(2) Xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx. x), b) x x), §35 xxxx. 2, 5 x 6, §35x xxxx. 2 x 4, §35x xx 35x xxx xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx režim Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 594/2004 Sb., jímž xx xxxxxxx režim Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 343/2010 Xx. a xxxxxx x. 243/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 odst. 2 xxxx. x) x x), §9 xxxx. 3 písm. x) x x), §14 xxxx. 6 xxxx. x) x x) x v §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. V §9 xxxx. 2 xxxx. x), §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x §14 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx §17 odst. 1 písm. x) xx f) xxxx" xxxxxxx.

3. V §9 xxxx. 2 písm. x), §9 odst. 3 xxxx. x) x x §14 xxxx. 6 xxxx. x) se slova "xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx i) xxxx" xxxxxxx.

4. X xxxxxxx xxxxx páté se xxxxx "SANKCE" xxxxxxxxx xxxxx "SPRÁVNÍ TRESTY".

5. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §17 xxx: "Přestupky".

6. X §17 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

7. X §17 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 5 000 000 Xx. ".

8. V §17 xx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

9. Nadpis §18 xx zrušuje.

10. V §18 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx za xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

11. V §19 xx xxxxxxxx 1, 5, 8 x 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 x 6 xx označují jako xxxxxxxx 1 až 4.

12. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "pokuty právnické xxxxx" nahrazují slovy "x druh xxxxxxxxx xxxxxx".

13. X §19 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.".

14. X §19 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx delikt" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

15. X §19 xxxx. 4 xx věta xxxxx zrušuje.

16. V §19 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxx přestupku xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x), x), c) x x) xx trestný.".

17. X §20 odst. 2 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX STO XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. CLXVII

Zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 304/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 153/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 94/2011 Xx., zákona x. 137/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 468/2011 Xx., zákona č. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx č. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 214/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx č. 234/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 258/2014 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., zákona x. 378/2015 Xx. a xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X části xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "PŘESTUPKY".

2. Xxxxxx §118 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

3. X §118 xxxx. 1 xx 14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §118 odst. 15, §118 odst. 16 xx 18 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §118 xxxx. 19 a 20 x v §118 xxxx. 21 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §118 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "3" nahrazuje číslem "4".

5. X §118 xxxx. 22 x x §120 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

6. X §118 odst. 22 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

7. Xxxxxx §119 xxx: "Přestupky fyzických xxxx".

8. X §120 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

9. X §120 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupek".

10. X §120 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 8 let xx xxxx spáchání.".

11. X §120 xx xxxxxxxx 5 xx 7 xxxxxxx.

ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 206/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx označením §4 xxx: "Přestupky".

2. X §4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "Xxxxxxx" vkládají xxxxx ", právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. §5 xx xxxxxxx.

4. V §6 xx odstavce 1 až 5, 7 x 9 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 4 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

5. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx a xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

XXXX STO XXXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 228/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx se x České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 281/2013 Sb. x zákona x. 243/2016 Sb., se xxxx takto:

1. X §11x x v §15 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §11x xx slova "správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".

3. V §11x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §12 xxxx. 1 se xxxxx "sankcí" xxxxxxxxx xxxxx "správních trestů".

5. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §14 xxx: "Xxxxxxxxx".

6. X §15 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pokuta" nahrazují xxxxx "přestupek xxx xxxxxx pokutu".

7. §15x x 15x xx xxxxxx xxxxxxx zrušují.

8. X §15x xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

9. X §16 se xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 6 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 13 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

10. X §16 xx xxxxx "x xxxxxx stupni" xxxxxxx, xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. V §16 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Pokus xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 x 2 a §15 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 x 2 xx trestný.".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx výzkumných institucích

Čl. XXXX

Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 533/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 110/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx. x xxxxxx x. 24/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx §30x zní: "Xxxxxxxxx".

2. V §30f xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. X §30x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "se xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

4. §30g xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy.

(2) Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod čarou x. 39 xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech

Čl. CLXXI

Zákon č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxx x. 91/2012 Xx., xxxxxx x. 228/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., zákona x. 186/2016 Xx. x xxxxxx x. 304/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

2. X §30 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".

3. X §30 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx c) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

4. V §30 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx posouzení xxxx xxxxxx skutečností.".

5. X §30 odstavec 3 xxx:

"(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč. ".

6. §31 zní:

"§31

Přestupky podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2007 Sb., xxxxxx x. 177/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., zákona x. 250/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx č. 181/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §137 xxxx. x) xx xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxx osmé xxx: "PŘESTUPKY".

3. X §148 xxxx. 1 xxxxxxx e) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §71 xxxx. 5,".

4. X §148 xx xx odstavec 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), i) x x) je trestný.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x) xx xxxxxxx xxx návodce xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

5. X §149 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), e), x) x x) se xxxxxxx též xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

6. V §151 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xxxx x)".

7. V §153 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §154 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §155 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení x x §155x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §153 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §153 odst. 2 xxxx. x) xx x), §154 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §154 xxxx. 2 písm. a) xx x), §155 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §155 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §155x odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §155x xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. X §153 xxxx. 2, §154 xxxx. 2, §155 xxxx. 2 x x §155a odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx uloží pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

10. V §155 odst. 1 xxxx. c) se xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx "xxxx".

11. §156 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§156

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxx.".

12. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 47 xx zrušuje.

XXXX STO XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx. x xxxxxx č. 368/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §15 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: "XXXXXXXXX".

3. §17 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx §18 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

5. X §18 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

6. X §18 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost podle §16 xxxx. 1.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 až 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

7. X §18 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

b) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).".

8. X §18 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx označuje jako xxxxxxxx 4.

9. X §18 xxxx. 4 xx xxxxx "správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xx xx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx jí xxxxxx xxxxxx".

10. §19 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

11. V nadpisu xxx xxxxxxxxx §20 xx slova "x xxxxxxxxx deliktech" xxxxxxxxx xxxxx "x přestupkům".

12. X §20 xx xxxxxxxx 1 xx 4 a 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx odstavce 1 x 2.

13. X §20 xxxx. 1 x 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. V §20 xxxx. 2 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxx".

ČÁST STO XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Sb., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 331/2012 Xx., xxxxxx x. 384/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., zákona x. 254/2014 Xx., xxxxxx x. 189/2016 Xx. x zákona č. 56/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §82 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx xx správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx".

2. X §82 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx".

3. Xxxxxx části sedmé xxx: "XXXXXXXXX".

4. V §107 xxxx. 1, §107 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §107 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §107 xxxx. 5 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx".

6. X §107 xxxx. 5 xxxx. x) xx f), §108 xxxx. 4 xxxx. x) bodě 3, §108 odst. 4 písm. c) xxxxxx 2 a 3 x x §108 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx 2 a 3 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §108 xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 x 6 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 32 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx označení xxxxxxxx 4.

8. X §108 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona č. 73/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 254/2014 Xx., xxxxxx č. 205/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 367/2016 Sb. x xxxxxx č. 98/2017 Xx., se xxxx takto:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5)" nahrazují xxxxx "xxxxxx správní trest xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x slova "xxxxxxx sankce" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx trestu".

Poznámka xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

2. Nadpis xxx označením §57 xxx: "Přestupky".

3. X §58 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §58 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "se xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §59 se odstavce 1, 2, 4 x 5 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 3.

6. X §59 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x" xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 159/2006 Sb., o xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 350/2009 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 302/2016 Xx. x xxxxxx x. 14/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx".

2. V §2 xxxx. 3 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "příkazu xx xxxxx".

3. V §13 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx deliktů" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §14 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "správních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".

5. X §14x xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. V xxxxx první xxxxxx xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

7. Nadpis §23 xxx: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

8. X §23 xxxx. 4 se xxxxx "sankce" xxxxxxxxx xxxxx "správního trestu".

9. X §23 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxxx nebo" xxxxxxx.

10. Xxxxxx §24 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

11. X §24 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

12. X §24 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xx uloží xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

13. §25 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx §23 xxxx. 1 xxxxxxxxxx obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu má xxxxxxx funkcionář xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, v jejímž xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx funkcionářem, xxxxxx xxxxx. Přestupky xxxxx §23 odst. 2 xxxx. x) x d) x xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxx osobních xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 179/2006 Sb., x ověřování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 110/2007 Sb., xxxxxx č. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx. x zákona x. 53/2012 Sb., xx mění takto:

1. X §22 písm. x) se slova "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupky".

2. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx XXX zní: "XXXXXXXXX".

3. V §24x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

4. §24x se xxxxxxx.

5. V §24c xx xxxxxxxx 1 xx 4 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 20 zrušují x xxxxxxx se xxxxxxx označení xxxxxxxx 5.

6. X §24x xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX STO XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona

Čl. XXXXXXXX

Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona x. 108/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Sb., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 241/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Xx., zákona č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona č. 185/2013 Xx., zákona x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona č. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx. x zákona č. 64/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. V §418x odst. 2 xxxx. f), §418x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §418x xxxx. 4, §418x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §418x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §418x xxxx. 2 xxxx. x), §418h xxxx. 3 xxxx. x) xx c) x x §418x xxxx. 3 závěrečné xxxxx ustanovení xx xxxxx "správním xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X xxxxxxx §418x xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

4. X §418x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §418x xxxx. 3 xxxx. x) xx x) se xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X §418j xxxx. 3 xxxx. x) xx slovo "sankce" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

7. X xxxxxxx §418k xx doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

8. §418l xxxxxx nadpisu xxx:

"§418x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle §418x x 418k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxxxxxxxxx.".

XXXX XXX SEDMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 68/2007 Xx., xxxxxx č. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 345/2009 Sb., xxxxxx č. 379/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 257/2013 Xx., xxxxxx č. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Xx. x xxxxxx x. 264/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §178 xx xxxxxxx.

3. V §178 xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §179 xxxx. 3 xx 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Fyzická" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx".

4. X §178 xxxx. 1 se xx konci xxxxxxx x) doplňuje slovo "xxxx".

5. X §178 xxxx. 1 xx xxxxxxx y) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

6. X §178 xxxx. 3 xxxx. x) se čárka xx xxxxx "odstavce 1 xxxx. x), x), e), r), x), x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "nebo z)" xx xxxxxxx.

7. X §179 se odstavce 1, 2 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 xx 5.

8. X §179 xxxx. 5 xxxx. x) a b) xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "1" x číslo "4" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2".

9. X §179 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "xxxxx odstavce 1 xxxx. x), b) xxxx x) xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx x) nebo" xxxxxxx, číslo "5" xx nahrazuje xxxxxx "3" a číslo "6" xx xxxxxxxxx xxxxxx "4".

10. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §180 xx xxxxxxx.

11. §180 xxx:

"§180

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx s §158 xxxxxxx vybrané xxxxxxxx xx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §153 xxxx. 1 xxxx 2, nebo

c) x xxxxxxx s §155 xxxxxx oznamovací povinnost.

(3) Xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §134 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 xxxx 4, xxxx

x) x xxxxxxx x §155 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.".

12. X §181 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

13. X §181 xx xxxxxxxx 2 až 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

14. X §181 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x), x), x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).".

15. X §182 xx xxxxxxxx 1 až 3 x 5 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 55 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 4.

16. V §182 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx", slova "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek", xxxx "§181 odst. 4" se xxxxxxxxx xxxxxx "§179 xxxx. 3", xx xxxx "xxxx. x)" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx-xx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,", slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

17. V §183 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

ČÁST XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. CLXXX

Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 302/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx č. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 14/2015 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 24/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §53 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxx "x 80" xxxxxxx.

2. X §54 xx odstavec 3 xxxxxxx.

3. V §61 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x z) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

4. X §64 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx podle §80" xxxxxxx.

5. X §68 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxx (dále xxx "potřeba xxxxxxxxxx")".

6. X §69 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) se zrušuje.

7. X §79 xxxx. 1 xx na xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x písmeno c) xx xxxxxxx.

8. §80 xx zrušuje.

9. X §82 xx odstavec 5 xxxxxxx.

10. X §83 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 1 písm. x) x" nahrazují xxxxx "xxxxxxx uvedeném x".

11. X §83 xxxx. 4 úvodní části xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

12. X §83 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx" zrušují.

13. X §83 xxxx. 4 xxxx. x) x x), §137 xxxx. 2, §138 xxxx. 3, §138x xxxx. 2, §139 xxxx. 2, §140 xxxx. 2 x x §141 xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

14. X §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "x xxxxxx stupni" xxxxxxx.

15. V §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 7 xxx:

"7. x xxxxxxxxxxx,".

16. X §84 odst. 2 xxxx. a) xx body 8 x 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx 10 xx xxxxxxxx xxxx bod 8.

17. X xxxxx xxxx xx v xxxxxxx xxxxx V xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "PŘESTUPKY".

18. X xxxxx xxxx xxxxx X xxxxx xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx".

19. X xxxxx xxxx xxxxx X xxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

20. §127 xxx:

"§127

(1) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §117 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xx žádost orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78.

(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §104 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxx uložit napomenutí xxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Xx.".

21. V §131 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx ", právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická".

22. X §133 xxxx. 1 xx xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx".

23. §135 x 136 xx xxxxxxx.

24. X §137 xxxx. 1, §138 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §138a xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §139 odst. 1, §140 odst. 1 x x §141 odst. 1 xx xxxxx "správního xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

25. §137a xx xxxxxxx.

26. X §138 xxxx. 1 xx xxxxxxx m) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx q) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

27. V §138 xxxx. 3 xx xxxx "x) xx x)" xxxxxxxxx textem "x) xx x)" x xxxx "x x)" x "a x)" xx zrušuje.

28. §142 xxx:

"§142

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, jestliže k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti zaměstnance xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 3 x xxxxxxx-xx, xx zaměstnance xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 3 xxxx; jde-li x přestupek, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 let xx xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Kč, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xx jeho xxxxxxxx.

(3) Od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx upustit, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxx účinná opatření x xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majících xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutkovou podstatu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx správního trestu xx jako x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx k xxxx, xx pachatel xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx účinná xxxxxxxx k xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zakládající skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxx zahájí xxxxxx, xxx usnesením xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx samotné zjištění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx je-li ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjevné, xx xxxxxxxx následek xxxxxxxxx činem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx přestupku x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx této xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx řízení x xxxx přestupcích xx vede xxxxx x xxxxxxx, projednává-li xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění nebo xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x xxxx xxxxxxxx xx vyrozumění xxxxx xxxxx postižené xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xx nepoužijí.

(10) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pokutu xxxxxx.".

29. V §143 xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 66 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

30. V §154 xx odstavec 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx odstavec 3.

31. X §154 xxxx. 3 se slova "xxxxxxxx 1 až 3" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1 x 2".

XXXX XXX SEDMDESÁTÁ XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 227/2006 Sb., x xxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnostech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. V §6 xxxx. 6 x x §16 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. X §12 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xx správní delikty" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx".

4. X části xxxxx xxxxxx hlavy X xxx: "XXXXXXXXX".

5. V xxxxxxx §15 se xxxxxxxx slova "fyzické xxxxx".

6. X xxxxxxx §16 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

7. X §16 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", slova "se xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

8. V nadpisu §17 se slova "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

9. X §17 xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx odstavce 1 x 2.

10. V §17 odst. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x prvním xxxxxx" xx zrušují.

11. X §17 odst. 2 xx věta druhá xxxxxxx.

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx provozu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx x noční xxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 247/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxx provozoven x xxxxx době, xx xxxx takto:

1. Nadpis §2 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §2 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "podnikající xxxxxxx osoba,".

3. V §2 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §2 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xx slovo "xxxx" xx vkládá slovo "xxxxxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. 3 se xxxx xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 zrušuje.

6. X §2 se xxxxxxxx 4 zrušuje.

ČÁST XXX SEDMDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. CLXXXIII

Zákon č. 312/2006 Sb., x insolvenčních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Sb., xxxxxx x. 294/2013 Xx. x xxxxxx x. 64/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X nadpisu §36x xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

2. X §36x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §36b xxxx. 2 a x §36x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §36x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) až x) xx xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

5. X §36x xxxx. 4 xxxx. x) a x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "sankci".

6. X §36b xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

7. §36x xxx:

"§36x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokuty xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zprůhlednění xxxxxxxxxx vztahů v xxxxxxx veřejné xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 319/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxx veřejné xxxxxxx, a x xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx. a xxxxxx x. 104/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §6 xxxx. 1, §6 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §6 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V §7 se slova "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. §8 xxx:

"§8

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 10 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání nejméně x magisterském studijním xxxxxxxx x oboru xxxxx xx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx oprávněných xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x jejichž projednání xx xxxxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(4) Xx postup Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx se ustanovení §24 xx 27, 32, §39 písm. x), §42, 43, §44 písm. x), §68 písm. x), §70, §80 odst. 2 x 3, §82 odst. 1 xxxx první, §87, 89, §93 odst. 1 písm. x), x), x) x x), §93 xxxx. 3, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 1 xxxx. x), §96 xxxx. 3 x §98 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 13 xx zrušuje.

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 248/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 260/2011 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 336/2014 Sb., xxxxxx x. 205/2015 Xx. x zákona x. 304/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx označením §9 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx §9 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §9 odst. 1 x x §9 odst. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

4. V §9 xxxx. 3 xx xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx slovem "přestupek", xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

5. §10 xxx:

"§10

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka.".

XXXX STO XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 282/2009 Xx., xxxxxx č. 292/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 463/2012 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Senátu č. 340/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 182/2014 Xx., xxxxxx č. 234/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Sb., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 382/2015 Xx. a xxxxxx x. 298/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §11 xxxx. 4 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19".

2. X xxxxx xxxxxxxxx páté xx. XXXXX §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. c)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18".

3. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. LXXII xxxxxx xxx označením §27 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. X xxxxx čtyřicáté páté xx. LXXII §27 x 28 xxxxx:

"§27

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx osvobozeného xx xxxx,

x) dodá xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx daně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx daně, xxxx

x) nevystaví xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §17.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo

b) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§28

X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx příslušný správce xxxx.".

5. X xxxxx xxxxxxxxx šesté xx. XXXXXX §11 odst. 3 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19".

6. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIII §15 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18".

7. X xxxxx čtyřicáté xxxxx čl. LXXIII xxxxxx nad označením §26 xxx: "Přestupky".

8. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIII §26 x 27 xxxxx:

"§26

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx osvobozená od xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení x nabytí pevných xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx daně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx paliv xxx daně, xxxx

x) xxxxxxxxx daňový xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx §17.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo

b) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§27

X řízení x přestupcích podle xxxx části xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

9. X xxxxx čtyřicáté xxxxx čl. XXXXX §11 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19".

10. V xxxxx xxxxxxxxx sedmé čl. XXXXX §15 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxx. c)" nahrazují xxxxx "nevedení xxxxxxxx xxxxx §18".

11. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX xxxxxx xxx xxxxxxxxx §27 xxx: "Přestupky".

12. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIV §27 x 28 xxxxx:

"§27

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle §8 odst. 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx xxxx,

x) dodá xx xxxxxxx území xxxxxxxxx bez xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §17.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x).

§28

X řízení x xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx daně.".

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 124/2008 Xx., zákona x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 75/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 70/2013 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 80/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 65/2017 Sb. x xxxxxx č. 66/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xxxx. x), §13 xxxx. 2 písm. x), §16 xxxx. 2 písm. x), §17 xxxx. x) x x §109 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "v prvním xxxxxx" xxxxxxx.

2. X §11 xxxx. x), §13 xxxx. 2 xxxx. i), §16 xxxx. 2 xxxx. x) a x §17 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

3. V xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx dílu 2 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. X §103 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §103 odst. 2, §103 odst. 3 xx 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §103 xxxx. 8, §103 xxxx. 9 xx 13 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §104 odst. 1 xx 4, §104 odst. 5 xx 9 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §104 xxxx. 10 xx 12, §104 odst. 13 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §105 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §105 xxxx. 3, §105 xxxx. 4 xx 8 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §106 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §106 xxxx. 2 x x §106 odst. 3 až 5 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. V §103 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 14, xxxxx zní:

"(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §80 xxxx. 5.".

6. V §107 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

7. X §107 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x §107 xxxx. 2 se xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

8. X §107 xxxx. 1 písm. x) xx xx slova "§103 xxxx. 12 xxxx. x) xx x) nebo x)," xxxxxxxx xxxxx "§103 xxxx. 14,".

9. X §108 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. V §108 se na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:

"h) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v úmyslu, xxx xx xxxx xxxxxxx jako pravého, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo v xxxxx úmyslu odcizí xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §108 odst. 8 se vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx f).

12. §108x x 108x xx xxxxxx xxxxxxx zrušují.

13. X §109 xx xxxxxxxx 1 až 3, 5 a 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 83 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

14. X §109 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

15. X §109 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

16. X §109 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx přestupku podle §108 xxxx. 1 xxxx. h), xxxxx xxxxxxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

ČÁST XXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx prostředí

Čl. XXXXXXXXX

Xxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., zákona x. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 201/2012 Xx., zákona x. 169/2013 Xx. x xxxxxx x. 255/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §5 zní: "Xxxxxxxxx".

2. X §5 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

4. X §6 xx xxxxxxxx 1 až 3 a 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

5. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X §8 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".

XXXX XXX OSMDESÁTÁ XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx a dovozu xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx trestu xxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zacházení xxxx trestání, a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxx související

Čl. CLXXXIX

Zákon č. 38/2008 Sb., x xxxxxx x xxxxxx zboží, xxxxx by xxxxx xxx použito pro xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxx zacházení nebo xxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zbožím xxxxxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx takto:

1. X §9 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. Nadpis xxx označením §10 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. §10 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

4. Nadpis §11 xx zrušuje.

5. X §11 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Fyzická" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

6. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxx" zrušují.

7. V §11 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

8. X xxxxxxx §12 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx".

9. V §12 xx odstavce 1 až 3, 5, 7 x 8 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

10. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stupni" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "přestupek".

11. X §12 xxxx. 2 se věta xxxxx zrušuje.

12. X §12 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx přestupku xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), §11 odst. 2 xxxx. x) x §11 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxxx.".

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 104/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 89/2012 Xx. x xxxxxx x. 241/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §54 xxxx. 1 se xxxxx "správních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. X části první xxxxx IX xxxxxx xxxx 2 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. §61 včetně xxxxxxx xxx:

"§61

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxxx nesplní informační xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 nebo 2,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx osoba odpovědná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxx hlasuje xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §15 xxxx. 1, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx §16.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.".

4. X nadpisu §62 xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

5. V §62 odst. 1 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx".

6. V §62 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx slovem "přestupek", xxxxx "se uloží" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit" a xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

7. §63 se xxxxxx xxxxxxx a poznámky xxx xxxxx x. 5 zrušuje.

ČÁST STO XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx

Xx. CXCI

Zákon č. 167/2008 Sb., x předcházení xxxxxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx. a xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx mění takto:

1. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx X xx xxxxx "XXXXXX" nahrazuje xxxxx "XXXXXXX TRESTY".

3. Xxxxxx §19 xxx: "Xxxxxxxxx".

4. V §19 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §19 odst. 2 se slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx §20 xx slova "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. X §20 xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §20 xxxx. 1 xx slova "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

XXXX STO XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Sb., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Sb. x xxxxxx x. 368/2016 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x přestupku".

2. X §41 xxxx. 2 xx xx xxxxx "právnická" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

3. Xxxxxx xxxxx šesté xxx: "XXXXXXXXX".

4. §43 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx je pro xxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxx xxxx xxxxxxx xxxx činná xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická osoba xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

5. X §44 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §45 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §46 xxxx. 1, §47 xxxx. 1 x 2, §48 xxxx. 1 a 2, §48 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §48 xxxx. 5 a 6, §49 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §50 xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx, §51a xxxx. 1, §52x odst. 2 xxxx. x) x x §53 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §44 xxxx. 2 x 3, §45 xxxx. 2, §46 odst. 2, §47 odst. 3 x 4, §48 xxxx. 7 x 8, §49 xxxx. 2 x x §50 xxxx. 4 se slova "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx uloží xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

7. X §50 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

8. X §50 odstavec 3 xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

9. X §50 xx odstavec 4 zrušuje.

10. V xxxxxxx nad xxxxxxxxx §51 se slova "x xxxxxxxxx deliktech" xxxxxxxxx slovy "k xxxxxxxxxx".

11. §51 xx xxxxxxx.

12. X §51a xxxx. 1 x x §52x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

13. X §51a xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxx".

14. X §51x xxxx. 1 a 2, §51x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §52x xxxx. 2 xxxxxx části ustanovení, §52x xxxx. 2 xxxx. a) x x) x x §52x xxxx. 3 xx slova "správním xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

15. X §51x xxxx. 2 xx xxxxx "Sankce" nahrazuje xxxxx "Xxxxxxx xxxxx".

16. X §51x odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx".

17. X §51x xxxx. 3 xx xxxxxxx a) xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).

18. X §51x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

19. X §52 xx odstavce 1 xx 4 x 7 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 5, 6 x 8 xx xxxxxxxx jako odstavce 1 xx 3.

20. X §52 xxxx. 1 a 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

21. V §52 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupků".

22. X §52x odst. 1 a 5 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxxxx".

23. X §52x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx".

XXXX STO OSMDESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx č. 150/2011 Sb., zákona x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 459/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 51/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §26 odst. 1 xxxx. x), §63 xxxx. 2 xxxx. x), h) x x), §79 odst. 2 x x §97 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §61 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X části xxxxx nadpis xxxxx XX xxx: "PŘESTUPKY".

4. X §101 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx x §108 xxxx. 2 na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx s xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx "XXXXXXX", xxxxxxx xxxx policistou xxxx xxxxxxx policistou,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) xx x).

5. X §101 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

6. X §101 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §101 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx slovem "přestupek", xxxxx "xx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx" x xxxxx "pokuta" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

8. §102 xxx:

"§102

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokuty vybírá x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.".

9. Xxxxxxxx xxx čarou x. 13 se xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazu xx xxxxxxxx pod xxxxx.

XXXX XXX DEVADESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 296/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tkání x xxxxx xxxxxxxx x použití x xxxxxxx x o xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 77/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx. a xxxxxx x. 136/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. X xxxxx první xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX".

2. X §25 xxxx. 1, §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §25 odst. 3, §25 xxxx. 4 xx 7 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §25 xxxx. 8 xx 11 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X §25 xxxx. 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

4. X §25 odst. 12 xxxx. x) až x) se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §26 xx xxxxxxxx 1 xx 3, 5 a 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 4.

6. V §26 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Přestupky", slova "x prvním stupni" xx xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxx zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. a zákona x. 299/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §14x xxxx. 3 xxxx. a) x b) xx xxx 3 xxxxxxx.

2. X §14x xxxx. 3 písm. x) xx xxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxx 3.

3. V §22 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx zajišťujícím xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx konverze (xxxx xxx "xxxxxxx")".

4. V §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx zajišťujícím xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" x slovo "ověřovací" xx xxxxxxx.

5. X §24 xxxx. 2 xx slova "xxxxx xxxxx výstupu se xxxxxxx a xxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxxx" a slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

6. Xxxxxx §25 zní: "Xxxxxxx".

7. V §25 xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxxxxx doložka" xxxxxxxxx xxxxxx "Doložka" a xxxxx "xx součástí" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx považuje za xxxxxxx".

8. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx x ověření xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

9. X §25 xxxx. 1 písm. x) se slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

10. X §25 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx a doplňují xx slova "; xxxx xx neuvede, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,".

11. V §25 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečeť xxxxxxxx, který konverzi xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx automatizovaně".

12. V §25 xxxx. 2 xxxx. c) se xxxxx "xxxx x xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx".

13. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

14. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" doplňují xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zabezpečující integritu xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

15. Xxxxxx xxx označením §26x xxx: "Xxxxxxxxx".

16. X §26x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

17. X §26x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

18. §26x xxx:

"§26x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. CXCVI

Zákon č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 52/2012 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2014 Sb., xxxxxx č. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. a xxxxxx x. 299/2016 Xx., xx mění takto:

1. X §12 xxxx. x), §12a xxxx. x) x x §39x odst. 3 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. X §14x xxxx. 1, §24x, §26 xxxx. 3 xxxx. x) x x §40c xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §25 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

4. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

5. X xxxxxxx §49x xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

6. X §49x xxxx. 6 xx xxxxx "samostatně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. 1 písm. x), x), d) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let, xxxxx-xx x zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx".

7. X xxxxxxxxx §49x, 49x x x §49x se slova "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. X §49x xxxx. 1 xx 3 úvodních xxxxxxx ustanovení, §49b xxxx. 4, §49x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §49x xxxx. 6, §49x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §49x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §49f odst. 3 x x §49x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. X §49x xxxx. 7 x §49x xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

10. V §49x xxxx. 7 xxxx. x) xx x), §49x odst. 2, §49x xxxx. 3 xxxx. x) x x) a v §49x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §49x xxxx. 8 se xxxxx "samostatně xxxxxx xxxx opatření xxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku xxxx xxxxx činnosti xxxxxxx xx dobu 5 xxx, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxx xxxxxx nejdéle xx xxxx 3 xxx".

12. V §49x xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

13. X xxxxxxx §49e xx xxxxx "xx xxxxxxxx deliktům" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx".

14. X §49x se xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 3.

15. V §49x xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx promlčecí doby xx xxxxxxxxxxxx".

16. X §49x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "doba" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx slovo ", xxxx".

17. X §49e xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xx dobu" xxxxxxxxx xxxxxx "doba", slova "xxxxxxx xxxxxx xxxx" xx zrušují x xxxxx ", nebo" xx nahrazuje xxxxxx.

18. X §49e odst. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.

19. V §49x xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx podle §49x xx 49x" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

20. X xxxxxxx §49f se xxxxx "správním deliktu" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

21. X §49x odst. 1 xx 6 x x §49g xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

22. X nadpisu §49x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

23. X §49x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx xx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

24. X §49x xxxx. 3 xx slova "Xxxx-xx xxxxxx zahlazena" xxxxxxxxx xxxxx "Xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

25. X §49g xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxx sankce" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 157/2009 Sb., x nakládání s xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 168/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §18 xxxx. 1, §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx x x §20 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V nadpisu §19 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osob".

3. X nadpisu §20 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. V §20 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx delikt xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx".

5. X §20 xxxx. 4 písm. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupek".

6. X nadpisu §21 xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

7. X §21 xx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

8. X §21 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx stupni" xx xxxxxxx.

9. V §21 xx odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 38 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

10. X §21 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX DEVADESÁTÁ XXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx

Xx. CXCVIII

Zákon č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 99/2013 Xx., xxxxxx x. 228/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 304/2016 Xx. x xxxxxx x. 368/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §92h xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

2. V §99 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

3. V xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "PŘESTUPKY".

4. X xxxxxxx §119 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

5. Xxxxxx §120 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

6. V §120 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §128 xxxx. 1 xxxx. x), §128 xxxx. 6 x v §129x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. V §120 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 lze uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 4 xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

8. §121 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§121

Příslušnost

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.".

ČÁST XXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 261/2014 Sb., xxxxxx x. 258/2016 Xx. x xxxxxx č. 452/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. Nadpis xxxxx šesté xxx: "XXXXXXXXX".

2. X xxxxxxxxx §125, 126, 128 xx 131 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

3. X §125 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §126 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §128 xxxx. 1, §129 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §129 odst. 3 x 4, §130 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §130 odst. 2 xx 5, §131 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §132 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §133 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §133x xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §133x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §133b xxxx. 2 xx 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §125 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení, §125 xxxx. 4 xxxx. x) xx x), §126 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §126 xxxx. 4 xxxx. a) xx x), §128 xxxx. 2, §129 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §129 xxxx. 5 písm. x) x b), §130 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §130 xxxx. 6 xxxx. x) xx x), §131 xxxx. 2, §132 xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §132 odst. 4 xxxx. x) xx d), §133 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §133 xxxx. 2 písm. x) x x), §133x xxxx. 4, §133x odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §133x xxxx. 5 písm. x) xx c) xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §125 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §126 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení, §128 xxxx. 2, §129 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §130 xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §131 xxxx. 2, §132 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §133 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §133x xxxx. 4 x x §133b odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx uloží xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "lze xxxxxx pokutu".

6. V xxxxxxx xxx označením §132 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X xxxxxxx §134 se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

8. X §135 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 6 až 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4, 5 a 9 xx 11 xx xxxxxxxx jako odstavce 1 až 5.

9. X §135 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Přestupky".

10. X §135 odst. 1 xxxx. a), x) x x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

11. X §135 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

12. X §135 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

13. V §135 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

14. X §135 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

15. X §135 xxxx. 5 xx xxxxx "9 xxxx 10" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxx 4".

XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx síle xxx prodeji xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx produktů x xxxxx zneužití

Čl. XX

Xxxxx č. 395/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx zemědělských x potravinářských xxxxxxxx x xxxxx zneužití, xx xxxxx xxxxxx x. 50/2016 Xx. x xxxxxx x. 104/2017 Sb., se xxxx takto:

1. V §5 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

2. X §7 se xx konci textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §21c xxxx. 3 x §22x xxxx. 7 x 9. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 6 xxxx xxxx první xx středníkem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.".

3. X nadpisu §8 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx".

4. X §8 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §8 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §8 xx xxxxxxxx odstavec 6, který zní:

"(6) Xxxxxxxx Úřad uzná xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, tak xxxxx xxxxxx, x xxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx výhrad, x 20 %, pokud xx odběratel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pokud xx Xxxx xx xx, xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

7. §9 včetně xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupek, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx sídlo x Xxxxx republice nebo xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx umístěn xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxx xxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxx nebo zde xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx tohoto xxxxxx xx posuzuje xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx odběratele x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x Xxxxx republice xxxx xx na xxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. a) Xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "důvěrné xxxxxxxxx"), má xxxxx xx xxxxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x těmito podklady, x to před xxxxxxxxx xxxxxx, po xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x o utajení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx identity xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spisu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx výzvách a xxxxxxxxx, které Xxxx xxxx xxxx osobě xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx důvěrnými xxxxxxxxxxx; tyto xxxxx Xxxxx jsou vyloučeny x xxxxxxxxx do xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxxx, xxxxx identita xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx do xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx spisu xxxxxxxx xx s xxxxxx podklady x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství.

(5) Úřad, xxxx řízení xxxxxx, xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx míru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx přihlíží xxxxxxx x povaze xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, ve xxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxx sdělení xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; tato xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 14 xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx skutečnostem x xxxxxxx xx nepřihlíží; xx neplatí, jde-li x skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx účastník xxxxxx uplatnit dříve.

(7) Xxxxxxx jedna oprávněná xxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx na xxxxxx x xxxxxxxxx vedeném Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx vysoké xxxxx v České xxxxxxxxx. Ustanovení zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xx xxxxxx x přestupcích, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §16, 17, §24 xx 27, §29 xxxx. x), §32, §35 písm. x) x x), §39 xxxx. x) x x), §42, 43, 45, 48, 49, §51 písm. x), §53, 54, §68 xxxx. x) x x), §70, 71, §76 odst. 1 xxxx. h) a x), §76 xxxx. 5, §79, §80 xxxx. 2 a 3, §82 odst. 1 xxxx xxxxx, §87, §88 xxxx. 1 x 2, §89, §93 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x), §93 odst. 3, §94, §95 xxxx. 2, §96 xxxx. 1 xxxx. x), §96 xxxx. 2 a 3, §98 odst. 2 x §99 odst. 2 zákona o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.".

8. Xx §9 xx xxxxxx xxxx §9a, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§9a

Promlčecí xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx promlčecí xxxx

(1) Xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx 10 xxx.

(2) Xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx 3 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(3) Do xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx řízení xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x řízením xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve správním xxxxxxxxxx.

(4) Promlčecí xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x přestupku,

b) vydáním xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského státu.

(5) Xxxxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxx běžet promlčecí xxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uplynutím 14 let xx xxxx spáchání x xxxxxxxxxxx za přestupky xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxx spáchání. Xxxx xxxx xx prodlužuje x dobu podle xxxxxxxx 3.".

XXXX STO XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx. CCI

Zákon č. 132/2010 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 302/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Xx. x xxxxxx x. 180/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "správním xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx §12 zní: "Xxxxxxxxx".

3. X §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §12 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "xx uloží" se xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx" a slovo "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

5. X xxxxxxx §13 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x přestupkům".

6. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

7. X §13 xx odstavce 2, 4 x 5 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

8. X §13 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx také xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx samoregulačních orgánů10), xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.".

9. X §13 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, který xxx:

"(3) Xxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 270 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

ČÁST STO XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. CCII

Zákon č. 194/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx v přepravě xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 135/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. V §25 xxxx. 2 písm. x) a x §33 odst. 2 xx xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. V xxxxxxx §33 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

4. V §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §33 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

6. §34 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Úřad. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejňuje Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

ČÁST STO XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 136/2011 Sb., x xxxxx bankovek x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2012 Xx., zákona x. 278/2013 Sb. x zákona x. 323/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx VI xxx: "XXXXXXXXX".

2. X §28 xxxx. 1 xx xxxxx "Fyzická osoba" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba".

3. §28x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. V xxxxxxx §29 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Přestupky".

5. X §29 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §29 xxxx. 2, §29 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §30 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §29 xxxx. 5 a x §30 odst. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

7. X §29 xxxx. 5 xxxx. x) a x) a v §30 odst. 4 xxxx. a) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V xxxxxxx §30 xx xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupky".

9. X xxxxxxx §32 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x přestupkům".

10. X §32 se xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 až 3.

11. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x prvním stupni" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".

12. X §32 se xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 213/2011 Sb., x zákazu xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx zničení (xxxxx x zákazu xxxxxxxx xxxxxx), se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §5 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

2. V §5 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

3. X §5 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek" a xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "lze uložit xxxxxx".

4. §6 x 7 se včetně xxxxxxx zrušují.

5. §8 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§8

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá ministerstvo.".

XXXX XXX XXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 141/2012 Xx., zákona x. 331/2012 Sb., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Sb., xxxxxx x. 329/2014 Xx. x zákona x. 140/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx x přestupcích27)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 27 xxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxx xx za xxxxx X xxxxxx xxxx xxxxx XX, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXX

§36x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx, poškodí, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34x xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxxx dosavadní průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §34x xxxx. 5 nebo 6.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.".

Xxxxxxxxx xxxxx VI xx označuje xxxx xxxxx XXX.

XXXX DVĚ XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx sborů x x změně souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 64/2014 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §30 xxxx. 5 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupek".

2. X §32 xxxx. 2 xxxx. x), §44 xxxx. 2 x x §58 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X §41 odst. 8 xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

4. X §56 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

5. X části xxxxx nadpis hlavy XXX xxx: "XXXXXXXXX".

6. X §58 odst. 3 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" a slova "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

7. §59 zní:

"§59

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Pokuty xxxxxx x xxxxxx orgán, xxxxx je xxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXX

Xxxxx chemického zákona

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 61/2014 Xx. x xxxxxx x. 324/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X části xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx XX slova "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

2. V xxxxxxx §34 xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx slovem "Přestupky".

3. X §34 xxxx. 1 xx 4, 6 a 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §34 xxxx. 8 x 9, §34 xxxx. 10 a 11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §34 xxxx. 12, §34 xxxx. 13 úvodní části xxxxxxxxxx x x §34 xxxx. 14, 15, 17, 18, 20 a 21 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §34 xxxx. 22 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §34 odst. 22 xxxx. a), c), x), f) x x) se slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X xxxxxxx §35 se xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

7. X §35 se odstavce 1 až 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

8. X §35 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Přestupky", xxxxx "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. X §35 xxxx. 2 se xxxxx "x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX DVĚ XXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. CCVIII

Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx poskytování (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 437/2012 Xx., xxxxxx x. 66/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Xx., zákona x. 205/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Sb., xxxxxx x. 147/2016 Xx., xxxxxx x. 189/2016 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx části xxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. V §114 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" zrušuje.

3. X §114 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxxxxx k), které xxx:

"x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci.".

4. X §114 odst. 2 písm. c) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

5. X §114 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) 15&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).".

6. X §115 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §115 odst. 2, §116 odst. 1 úvodní části xxxxxxxxxx a v §117 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §115 xxxx. 1 písm. g) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

8. X §115 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"i) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

9. X §115 odst. 3, §116 xxxx. 2 x x §117 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx".

10. V §115 xxxx. 3 písm. x) xx x), §116 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x §117 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §115 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) nebo x)".

12. X §118 xx xxxxxxxx 1 až 3 x 5 xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje označení xxxxxxxx 4.

13. X §118 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

14. X §118 písm. x) xx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx byly spáchány," xxxxxxx.

15. V §118 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky".

ČÁST DVĚ STĚ XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 47/2013 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Sb., xxxxxx č. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. a xxxxxx č. 65/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX".

2. X §90 xxxx. 1 xx 6 xxxxxxxx částech ustanovení, §91 xxxx. 1 x x §91 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

3. X §90 xxxx. 7 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

4. X §90 xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §91 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx

x) 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).".

6. X §92 se xxxxxxxx 1 až 3 x 5 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 17 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 4.

7. V §92 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" se zrušují.

8. X §92 písm. x) xx c) xx xxxxx "správní xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".

9. X §92a xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "X blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Příkazem xx místě".

10. X §92x xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

Čl. XXX

Xxxxx č. 374/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 385/2012 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxx xxx označením §25 zní: "Xxxxxxxxx".

2. X xxxxxxx §25 xx doplňují slova "xxxxxxxxx osob".

3. X xxxxxxx §26 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. X §26 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §26 xxxx. 2 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §26 xxxx. 3 xx xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X xxxxxxx §27 se xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x přestupkům".

7. V §27 se xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §27 odst. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx stupni" xx xxxxxxx.

9. X §27 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení xxxxx nim

Čl. XXXX

X xxxxxx č. 418/2011 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxx xxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 141/2014 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2016 Xx., xxxxxx x. 455/2016 Xx. x xxxxxx x. 55/2017 Xx., xx §28 xxxxxx nadpisu zrušuje.

XXXX XXX XXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Sb., zákona x. 163/2015 Xx. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §100 xxx: "Xxxxxxxxx fyzických xxxx".

3. Nadpis §101 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

4. V §101 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §102 xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx, §103 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §104 xxxx. 1, §104 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx částech ustanovení x v §104 xxxx. 4 xx 6 se slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §101 odst. 4, §102 xxxx. 2, §103 xxxx. 2 x §104 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. Xxxxxx §102 xxx: "Xxxxxxxxx depozitáře".

7. Xxxxxx §103 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

8. Xxxxxx §104 zní: "Xxxxx xxxxxxxxx".

9. §105 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§105

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

XXXX XXX STĚ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., zákona č. 241/2013 Sb. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. Nadpis xxxxx xxxxxxxxx xxx: "PŘESTUPKY".

2. X xxxxxxx §159 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. V xxxxxxxxx §160 a 162 xx slova "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. V §160 xxxx. 1 xx 4 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §161 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §162 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 2 xx 4, §163 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 6, §163 xxxx. 7 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §163 xxxx. 8 a 9 x v §196 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §160 xxxx. 5, §161 xxxx. 2, §162 xxxx. 2 a v §163 odst. 10 x 11 xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "se xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. V xxxxxxx §163 se xxxxx "správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §164 včetně xxxxxxx xxx:

"§164

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x), které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 xxxx. x) x x) projedná Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx x obou xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní banka.".

Poznámka xxx xxxxx x. 17 xx zrušuje.

8. X §193 xxxx. 7 se slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. V §196 xxxx. 4 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

10. X §196 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXX STĚ XXXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 17/2012 Sb., x Celní správě Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona x. 164/2013 Sb., xxxxxx x. 308/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx. a xxxxxx x. 243/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §12 odst. 1, §28 xxxx. 1 xxxx. x) x b), §29 xxxx. 2 písm. x) x x §30 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

2. X §23 odst. 1 a x §28 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. Xxxx xxxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§53

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo označení xxxxxxxxx na služebních xxxxxxxxx xxxxx správy xxxxx §14 xxxx. 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxx příkazu celníka xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxx lstí, nedovoleným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jistící xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx do uzavřeného xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx objektu xxxx prostoru, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 5 xxxx. x), xxxx

x) xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přístupném xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušníka celní xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje, xxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku tím, xx v rozporu x §13 xxxxxxx xxxxx "celní správa" xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2, xxxx

x) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 3.

§54

Xxxxxxxxxxx

X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx příslušný celní xxxx.".

4. X §57 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

ČÁST XXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a x fluorovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 73/2012 Sb., x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ozonovou vrstvu, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 89/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. X xxxxxxx §15 se xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

2. V xxxxxxx xxx označením §16 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. V §16 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §16 odst. 3 až 5, §17 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §17x xxxx. 1, §17x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §17x xxxx. 3 a 4, §17x xxxx. 1, §17x xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §17x xxxx. 4 x 5, §18 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18 xxxx. 2 a 3, §18x odst. 1, §18x odst. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §18x xxxx. 3, §18a odst. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §18x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §18x odst. 2, §18x odst. 3 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18x xxxx. 4 x 5, §18x xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §18x xxxx. 3, §18c xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §19 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §19 xxxx. 3, §19 xxxx. 4 x 5 úvodních xxxxxxx ustanovení, §19 xxxx. 6 a 7, §19 xxxx. 8 x 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §19 xxxx. 10 xx 13 se slova "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §16 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §17 xxxx. 3 xxxxxx části ustanovení, §17x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §17x odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18 xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §18x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení, §18x odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §19 xxxx. 14 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx".

5. X §16 xxxx. 6 xxxx. x) x x), §17 odst. 3 písm. x) x x), §17x xxxx. 5 písm. x) x x), §17x xxxx. 6 xxxx. a) a x), §18 xxxx. 4 xxxx. x) x b), §18x xxxx. 5, §18x xxxx. 6 písm. x) x x), §18x xxxx. 6 xxxx. a) až x) x x §19 odst. 14 xxxx. x) xx x) se xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §18x xxxx. 5 xx xxxxx "se xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

7. X §20 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.

8. X §20 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "x prvním xxxxxx" se zrušují x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. V §23 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx §15 a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx" xxxxxxx.

10. X §24 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

XXXX DVĚ STĚ XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx oxidu uhličitého xx přírodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 85/2012 Sb., x ukládání oxidu xxxxxxxxxx do přírodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 383/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx. x xxxxxx x. 193/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §20 xxxx. 5 xxxx. x) se slova "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. V xxxxxxx §22 xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §22 xxxx. 1 x 2 x x §22 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §22 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X §22 xxxx. 6 písm. x) xx x) xx xxxxx "správní delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X nadpisu §23 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "k přestupkům".

7. X §23 se xxxxxxxx 1 xx 3 a 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.

8. X §23 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

9. V §23 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxx.

ČÁST XXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zdrojích energie x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Xx., zákona č. 131/2015 Xx. a xxxxxx x. 107/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxxxx §49 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

2. V §49 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X §49 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. §50 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§50

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx doba xxxx 5 xxx. Xxxx-xx promlčecí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 8 xxx od xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.".

5. V §51 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

ČÁST XXX STĚ XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. CCXVIII

Zákon č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2014 Xx., zákona x. 382/2015 Xx. x xxxxxx č. 369/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxxxx části xxxx xx slova "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

2. V nadpisu §23 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

3. Xxxxxx §24 zní: "Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

4. X §24 odst. 1 se xxxxx "xxxxxx zákona" xxxxxxxxx xxxxxx "§23".

5. X §24 xx xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

6. X nadpisu §25 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

7. X §25 xxxx. 1 xx 6 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §25 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. V §25 xxxx. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit xxxxxx".

10. X §25 xxxx. 7 písm. x) xx x), §26 xxxx. 5 x x §29 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. V xxxxxxx §26 xx xxxxx "xx správním deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

12. X §26 xx odstavce 1 xx 3 a 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 až 4.

13. X §26 xxxx. 1 x 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

14. V §26 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

XXXX XXX STĚ XXXXXXXX

Xxxxx zákona o xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 202/2012 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx), se xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "PŘESTUPKY".

2. Xxxxxx §25 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

3. Xxxxxx §26 xxx: "Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

4. X §26 odst. 1 x x §26 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §26 xxxx. 3 a 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

6. §27 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§27

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx kontrolního řádu

Čl. XXXX

Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx), xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §15 xxx: "Xxxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

2. X §15 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx".

3. §16 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. §17 včetně xxxxxxx zní:

"§17

Společné xxxxxxxxxx x přestupkům

Přestupky xxxxx §15 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k provedení xxxxxxxx, x souvislosti x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 257/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxx zní: "XXXXXXXXX".

2. X §18 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §19 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §20 odst. 1, §21 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §22 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. V §18 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §18 xxxx. 2 xxxx. x) až x), §19 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §19 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §20 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §21 xxxx. 2 písm. x) x x) x x §22 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

4. X §18 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §19 xxxx. 2 xxxxxx části ustanovení, §20 xxxx. 2, §21 odst. 2 xxxxxx části ustanovení, §22 xxxx. 2 x x §24 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "se uloží xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. §23 xx xxxxxxx.

6. X §24 xxxx. 1, 3 x 4 x x §24 odst. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

7. X §25 xx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

8. X §25 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "podle §23 x přestupky" xx zrušují.

9. X §25 odst. 4 xxxx první se xxxxx "23" xxxxxxxxx xxxxxx "24" x xxxx druhá xx xxxxxxxxx xxxxx "Pokuty xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx §24 vybírá x xxxxxx celní xxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx dílech x podpoře xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x audiovizi), ve xxxxx xxxxxx x. 139/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx hlavě XX xxxxxx xxxx 9 zní: "Xxxxxxxxx".

2. X §55 xxxx. 1 xx 3 x x §55 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "přestupku".

3. X §55 odst. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx".

4. X §55 xxxx. 7 xxxx. x) a x) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. §56 včetně xxxxxxx xxx:

"§56

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ministerstvo.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, nejpozději ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx.".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 70/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 70/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 255/2014 Sb., xx xxxx takto:

1. X xx. X xx xxxx 230 x 263 xxxxxxx.

2. V xx. III písm. x) xx čísla "154, 157, 230 x 263" nahrazují xxxxx "154 x 157".

ČÁST XXX STĚ XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx civilní xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 83/2013 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 451/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupcích".

2. X xxxxxxx §6 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

4. X §6 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "přestupek" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

5. X §6 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

6. X nadpisu §7 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

7. V §7 xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 3.

8. X §7 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

9. X §7 se odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje xxxx odstavec 2.

10. X §7 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX DVĚ STĚ XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x uvádění dřeva x dřevařských xxxxxxx xx trh

Čl. CCXXV

Zákon č. 226/2013 Sb., o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx "sankce xx xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx tresty xx přestupky".

2. V §6 písm. x), §7 xxxx. x) x x §13 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxx "správní xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X nadpisu §12 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. V §12 xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení x v §12 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §12 odst. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx".

6. X §12 odst. 3 xxxx. a) xx x) a v §12 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X §12 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxx je spáchán xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o stejném xxxxxxxxx, z něhož xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.".

8. V xxxxxxx §13 se xxxxx "xx správním xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

9. X §13 xx xxxxxxxx 1, 2, 4, 5 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

10. X §13 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "Přestupky".

11. X §13 xxxx. 2 xx slova "; xxxxxx x pokut xx příjmem xxxxxxxx xxxxx" zrušují.

12. X §13 xxxx. 3 xx slova "a xxxx příjmem státního xxxxxxxx" xxxxxxx.

ČÁST DVĚ XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 229/2013 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x obranným x xxxxxxxxxxxxx účelům xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx x bezpečnostním xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 266/2014 Xx. x xxxxxx x. 229/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. V nadpisu §16 se doplňují xxxxx "fyzických xxxx".

2. X xxxxxxx §17 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

3. X §17 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §17 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. V §17 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "propadnutí bezpečnostního xxxxxxxxx xxxx" zrušují.

6. §18 x 19 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. X §20 xx odstavce 1 xx 3 a 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

8. V §20 xxxx. 1 se xxxxx "Správní xxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx zrušují.

9. X §20 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST DVĚ XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech, ve xxxxx zákona č. 336/2014 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx. x xxxxxx x. 368/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §569 xxxx. 3 xxxx. a) x v §570 xxxx. 3 větě xxxxx xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

2. V §580 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "sankcích" xxxxxxxxx xxxxx "správních trestech".

3. X §592 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

4. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx: "XXXXXXXXX".

5. X xxxxx xxxxxxxx se x nadpisu xxxxx X xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

6. V xxxxx xxxxxxxx hlavě I xx x nadpisech xxxx 1 xx 5 slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

7. X §599 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §599 xxxx. 2, §599 xxxx. 3 xx 5 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §599 xxxx. 6 písm. c), §599 xxxx. 7 xxxx. x), §600 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §600 xxxx. 2 až 4, §600 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §600 xxxx. 6 xxxx. x), §600 odst. 7 xxxx. x), §601 xxxx. 1 x 2, §601 odst. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §601 xxxx. 4 a 5, §601 odst. 6 xxxx. x), §601 xxxx. 7 xxxx. x), §602 xxxx. 1 až 5, §602 odst. 6 xxxx. c), §602 xxxx. 7 písm. x), §603 xxxx. 1 až 5, §603 odst. 6 xxxx. x), §603 xxxx. 7 písm. x), §604 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §604 odst. 2, §604 odst. 3 xx 5 xxxxxxxx částech ustanovení, §604 xxxx. 6 xxxx. c), §604 xxxx. 7 xxxx. x), §605 odst. 1 xx 3, §605 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §605 odst. 5, §605 xxxx. 6 xxxx. c), §606 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §606 xxxx. 4 a 5, §606 xxxx. 6 xxxx. x), §607 xxxx. 1 xx 4, §607 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §607 xxxx. 6 xxxx. x), §608 xxxx. 1 xx 3, §608 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §608 xxxx. 5 písm. x), §609 odst. 1 x 2, §609 xxxx. 3 xxxx. x), §610 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §610 xxxx. 3 x 4, §610 xxxx. 5 xxxx. x), §611 xxxx. 1 až 4, §611 xxxx. 5 xxxx. x), §612 xxxx. 1 xx 4 úvodních xxxxxxx ustanovení, §612 xxxx. 5, §612 xxxx. 6 xxxx. x), §613 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §613 xxxx. 2, §613 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §613 odst. 4 xxxx. x), §614 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §614 xxxx. 5, §614 xxxx. 6 písm. x), §615 odst. 1, §615 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §615 xxxx. 3 až 5, §615 xxxx. 6 xxxx. x), §616 xxxx. 1 a 2, §616 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx, §616 xxxx. 5 xxxx. x), §616 xxxx. 6 xxxx. x), §617 odst. 1 a x §617 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §599 xxxx. 6 a 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §599 xxxx. 8, §600 xxxx. 2, §600 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §600 xxxx. 8, §601 xxxx. 6 a 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §601 xxxx. 8, §602 odst. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §602 xxxx. 8, §603 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §603 xxxx. 8, §604 xxxx. 6 x 7 úvodních částech xxxxxxxxxx, §604 odst. 8, §605 odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §605 odst. 7, §606 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §606 xxxx. 7, §607 xxxx. 6 úvodní části xxxxxxxxxx, §607 xxxx. 7, §608 xxxx. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §608 xxxx. 6, §609 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §609 odst. 4, §610 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §610 odst. 6, §611 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §611 xxxx. 6, §612 odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §612 xxxx. 7, §613 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §613 xxxx. 5, §614 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §614 xxxx. 7 xxxx. x), §615 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §615 xxxx. 7, §616 xxxx. 5 x 6 úvodních částech xxxxxxxxxx, §616 xxxx. 7, §617 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §617 xxxx. 3 x x §622 odst. 1 xx slova "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. V §599 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §600 odst. 6 a 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §601 xxxx. 6 x 7 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §602 xxxx. 6 a 7 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §603 odst. 6 x 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §604 xxxx. 6 x 7 úvodních xxxxxxx ustanovení, §605 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §606 xxxx. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §607 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení, §608 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §609 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §610 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §611 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §612 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení, §613 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení, §614 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §615 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §616 xxxx. 5 x 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §617 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "lze xxxxxx xxxxxx".

10. X xxxxx xxxxxxxx hlavě X xxxxxx xxxx 6 xxx: "Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

11. V části xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

12. V §622 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx zrušuje.

13. X §622 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

14. X §622 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

15. X §622 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

16. V §622 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Pokuty xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx uvedených x §11 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxx celní xxxx.".

17. V §622a xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "této xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "tohoto xxxxxxxxx xxxxxx".

18. V §622x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slovo "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx trest" x xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx".

19. X §622x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxx xxxxxx uložena" xxxxxxxxx xxxxx "byl xxxxxxx xxxxx uložen".

XXXX XXX XXX XXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. CCXXVIII

Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx č. 106/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x zákona č. 460/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxxxx xxxxxx zní "XXXXXXXXX".

2. V §57 xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx".

3. X §57 xx xx konci odstavce 3 doplňuje věta "Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.".

4. V §57 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

5. §58 se xxxxxxx.

6. V §59 xx odstavce 1 xx 4 x 6 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5.

7. X §59 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x prekursorech xxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 272/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx drog, se xxxx takto:

1. X §1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".

2. V nadpisu xxxxx xxxxxx xx xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

3. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XX xxx: "PŘESTUPKY".

4. X §40 xxxx. 1 xx 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §41 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, §41 odst. 1 xxxx. x) x x), §41 xxxx. 2 xxxx. x) xx c), §41 xxxx. 3 písm. x) xx d), §42 x x §45 xxxx. 1 xx slova "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. §43 a 44 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

7. V §45 odst. 1 xx slova "xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx správní xxxxx".

8. X §45 se xxxxxxxx 2, 3 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 5.

9. X §45 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §45 xxxx. 3 x 4 se slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

10. X §45 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §45 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

12. X §46 písm. x) x x §49 písm. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx".

13. X §50 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxxx" x slovo "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

XXXX XXX XXX XXXXXXX ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 277/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. V xxxxxxx §20 se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx".

3. V §20 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají slova "xxxx právnická".

4. §21 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Směnárník xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

5. V xxxxxxx §22 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

6. X §22 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §22 xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do".

8. X §22 xxxx. 2 písm. a) x b) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

9. §23 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

10. §24 xxxxxx nadpisu xxx:

"§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx x pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 300/2013 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona x. 45/2016 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Sb. x xxxxxx č. 104/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Poznámka pod xxxxx x. 1 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

2. V §26 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §27 odst. 2 písm. a), x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX zní: "XXXXXXXXX".

5. Xxxxxx §51 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

6. Xxxxxx §52 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

7. X §52 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §52 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "se xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx" x xxxxx "pokuta" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

9. §53 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§53

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Pokuty xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil.".

ČÁST DVĚ XXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 307/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx č. 331/2014 Xx. a xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. Část xxxxx včetně nadpisu xxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX XXXXX POVINNÉHO XXXXXXX XXXX

§59

Xxxxxxxxx na xxxxx nakládání x xxxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že x rozporu x §15 xxxx. 1 xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který nesmí xxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x lihu, xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x rozporu x §12 xxxx. 1, xx desetinásobku xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxx xx xxxxx nakládání x kontrolními xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu s §32 odst. 2,

b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x rozporu x §39 xxxx. 4 xxxxxxx kontrolní pásky.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx uložit pokutu

a) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxx

x) xx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx z xxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx označený kontrolní xxxxxx,

1. s níž x xxxxxxx x §32 xxxx. 2 xxxxxxxxx, do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

2. kterou x xxxxxxx s §39 xxxx. 4 xxxxxxxxx, do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §10 odst. 1 xxxxxxxx líh xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx x registraci uvede xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů,

d) v xxxxxxx s §10 xxxx. 3 xxxxx xxx

1. na jiném xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx

2. na xxxxx, xxxxx není vybaveno xxxxxxxxxx zařízením v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x registraci,

e) xxxxx xxx x rozporu x xxxxxxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §42 xxx

1. prodá xxxx xxxxx převede, xxxx

2. xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §12x.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřební xxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx povinna xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xxx xxxxxxxxxx x rozporu s §10 xxxx. 1, xx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x), xxxx

x) do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), d), f) xxxx g) lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uvedla do xxxxxxx daňového oběhu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 1, nepřesáhne 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xx pro účely xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) částka 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx balení x xxxxxxx x §14,

x) v xxxxxxx x §32 odst. 1 předá xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxx,

x) x xxxxxxx s §33 xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §33 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolních pásek,

e) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx přepravě xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodavateli xxxxx §34,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 1

1. nevede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx v evidenci xxxxxxxxxxx pásek xxxx xxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx x §36 xxxx. 4 nezajistí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §37

1. xxxxxxxxx inventuru xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxx

2. neuchová xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x doklady, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx stanovenou xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx podle §38,

l) x xxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

m) x rozporu s §39 odst. 2 xxxxxxx kontrolní xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x), g), x), i) xxxx x),

x) do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x),

x) xx částky odpovídající xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxx právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx daňového oběhu xxx označený kontrolní xxxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo

2. kterou x rozporu s §39 odst. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx líh xxxxxxxx xxxxxxxxx páskou, xxxxxx x xxxxxxx x §39 odst. 2 xxxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §35 odst. 1 xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) skladuje kontrolní xxxxx v rozporu x §35 odst. 1,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,1 % x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objednávky xxxxxxxxxxx xxxxx zaevidovaných na xxxx osobu, nebo

d) x xxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx d), xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx, xxxxxx xx xxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxx xxxxxxxx zničenou xxxx ztracenou kontrolní xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c).

(3) Xxx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xx následek xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podstatným xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, zneužitou xxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxx, do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx b) xxx xxxxxx zákaz činnosti.

(5) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx uhradit, xxxxx xx uvedla do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, zneužitou nebo xxxxxxxxx kontrolní páskou, xxxxxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x konečného xxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxx nakoupí xxxx xxxx nechá xxxxx xxxxxxx líh v xxxxxxx x §42,

x) xxxxxxxx správci xxxx xxxxx xxxxx §43,

c) x přihlášce x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), nebo

c) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx b).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx b) xxx xxxxxx xxxxx činnosti.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX LIHU, XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§65

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx pásek x xxxxxxx kontrolních xxxxx

Xxxx-xx splněny podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx lihem, xxxxxxxxx xxxxxx nebo padělkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x to x x případě, že xxxx hodnota xx x nápadném xxxxxxxx x povaze přestupku.

§66

Zabrání xxxxxxxxxxx lihu, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx-xx splněny xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x zabrání věci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx padělkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se x jejím zabrání, x xx i x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xx x nápadném nepoměru x xxxxxx přestupku.

§67

Společná xxxxxxxxxx x propadnutí x zabrání

(1) Xxxxxxxxx xxx, kontrolní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx správce xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxx věci.

(3) Xx zničení xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxxx osob xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx věci se xxxxxx protokol.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx věci, xxxx osobě, x xxxxx byla zabraná xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se správou x zničením xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§68

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 let.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 8 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx §59 odst. 1, §60 odst. 1 xxxx. x) x x), §61 odst. 1 písm. x), §62 xxxx. 1 xxxx. a), §63 xxxx. 1 písm. x) x §64 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxx xxxxxxxx xx dozví xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx, xxxx x xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx živnostenský xxxx,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx orgán, který xx xxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 104/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX".

2. Nadpis xxx xxxxxxxxx §25 xxx: "Xxxxxxxxx".

3. X §25 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. §27 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxx.".

XXXX XXX STĚ XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 247/2014 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 127/2015 Xx. x zákona x. 65/2017 Sb., se xxxx takto:

1. X §19 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx uložen správní xxxxx xx xxxxxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXXX".

3. V xxxxxxx §22 xx xxxxxxxx slova "fyzických, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

4. X §22 xxxx. 1 x x §22 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx".

5. §23 včetně xxxxxxx xxx:

"§23

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektorát xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx projednává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

6. §24 xx xxxxxx nadpisu zrušuje.

XXXX XXX XXX XXXXXXX PRVNÍ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 259/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), se xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx §11 xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx".

2. X §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xx uloží xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx" x xxxxx ", x blokovém řízení xx 5 000 Xx" xx xxxxxxx.

3. V xxxxxxx §12 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Přestupky".

4. X §12 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §12 odst. 2 xx xxxxx "správní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx".

6. X nadpisu §13 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx".

7. X §13 xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

8. X §13 odst. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx", slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxx "x xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx podle" za xxxxx "xxxxx §11 x" xx xxxxxxx.

9. X §13 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

10. X §13 odstavec 3 xxx:

"(3) Je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbušnin, provede xx likvidace propadlého xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; výši skutečných xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx, xxxxx správní xxxxx propadnutí xxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXX STĚ XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích

Čl. XXXXXXX

Xxxxx č. 268/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. x) xx xxxxx "v prvním xxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "správních deliktech" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxx: "PŘESTUPKY".

3. X xxxxxxxxx §81, §83 xx 86 x §88 xx 91 se slova "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

4. X §81 xxxx. 1 xx 6, §83 xxxx. 1, §83 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §84 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §85 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení, §86 xxxx. 1, §86 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §88 xxxx. 1 a 2, §89 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §90 xxxx. 1 xx 4 a x §91 odst. 1 xx 6 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §81 xxxx. 7, §83 xxxx. 3, §84 xxxx. 2, §85 xxxx. 2, §86 xxxx. 6, §88 xxxx. 3, §89 xxxx. 2, §90 xxxx. 5 a x §91 odst. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do".

6. X §81 xxxx. 7 xxxx. a) a x), §83 xxxx. 3 písm. x) xx x), §84 xxxx. 2 xxxx. x) až x), §85 xxxx. 2 xxxx. x) a x), §86 xxxx. 6 písm. a) xx x), §88 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §89 odst. 2 xxxx. x) až x), §90 odst. 5 písm. a) x x) a x §91 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. X nadpisech §82 x 87 se xx xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

8. V §87 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx předpis, xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx obsah x xxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxx pravého, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx ho bylo xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx v témže xxxxxx odcizí xx xxxxx neoprávněně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se označuje xxxx xxxxxxxx 4.

9. X §87 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) 10 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle odstavce 3.".

10. X xxxxxxx §92 xx slova "xx xxxxxxxx deliktům" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

11. X §92 xx odstavce 1 xx 3 a 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx označují jako xxxxxxxx 1 x 2.

12. X §92 xxxx. 1 xx xxxxx "Správní xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

13. X §92 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87 odst. 3, xxxxx projednává xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

ČÁST XXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXXXX

Xxxxx č. 355/2014 Sb., x působnosti xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx x vymáháním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Xxxx čtvrtá xxxxxx xxxxxxx zní:

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX PRÁV XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§31

Xxxxxxxxx xx xxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxxx porušujícím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x porušení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx §22 xxxx. 3 xxxx 4 x xxxxx zbožím nakládá,

c) xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx jistotu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx novou xxxxxxx xxxxx §25.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b).

(3) Xx xxxxxxxxx xxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo x).

(4) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neposkytnuté xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§32

Xxxxxxxxx xx xxxxx opatření x souvislosti x xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §12 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx být důvodem xxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx údajů uvedených x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx údajů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §12 xxxx. 3, xxxx

x) x rozporu x §17 xxxx. 3 nevrátí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x nařízením Evropské xxxx

x) neoznámí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutečnost, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zboží.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 500 000 Xx.

§33

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx padělků

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nakládá xx xxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx účelům.

(2) Právnická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §45 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx,

x) x xxxxxxx x §45 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx stanoveným xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §46 xxxx. 1 nezajistí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x humanitárním účelům.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX ZBOŽÍ XXXXXXXXXXXX PRÁVO DUŠEVNÍHO XXXXXXXXXXX

§34

Xxxxxxxxxx zboží

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx porušujícím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx propadnutí xx xxxxx, x to x v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxx

Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zabrání xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se x jejím zabrání, x to x x případě, xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx nepoměru x xxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x propadnutí x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x humanitárním xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tuto xxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx dohlíží xxxxxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxx protokol.

(4) Pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci, xxxx xxxxx, u xxxxx byla xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxx spojené se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx přestupku, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx padělku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx identifikační xxxxx pachatele přestupku.

HLAVA XXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§37

Promlčecí doba

(1) Xxxxxxxxx doba xxxx 6 let.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 9 xxx od jeho xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx řízení x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx přestupku sídlo. Xxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

§40

Xxxxxx xxxxxx x xxxxx

Xxxxxx x pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x) nebo §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poskytnutou složením xxxxxx.".

2. V §50 xx slova "správním xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXXXX

Xxxxx č. 224/2015 Sb., x xxxxxxxx závažných xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), xx mění xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX".

2. X §51 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx x x §51 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §51 odst. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pokuta" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

4. V §51 xxxx. 6 xxxx. x) až x) xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §52 xx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

6. X §52 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Přestupky", xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "správních deliktů" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X §52 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

8. X §52 xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXX XXX XXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 320/2015 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx záchranném xxxxx), xx xxxx xxxxx:

1. X části první xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §45 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

3. X §45 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "příkazem xx xxxxx".

4. Nadpis §46 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx".

5. X §46 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "správního deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

6. X §46 xxxx. 2 se slova "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "přestupek" a xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

7. §47 včetně xxxxxxx zní:

"§47

Společné xxxxxxxxxx x přestupkům

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxx záchranný sbor xxxxx.".

Čl. CCXL

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx placení xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 320/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

XXXX XXX XXX XXXXXXX ŠESTÁ

Změna zákona x ozdravných postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 374/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §37 odst. 4 x x §39 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "správní tresty".

2. X §99 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx trest".

3. X xxxxxxx části jedenácté xx slova "XXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX".

4. V nadpisu xxx označením §233 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

5. V xxxxxxx xxx xxxxxxxxx §235 x x xxxxxxx §237 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

6. X §235 odst. 1 až 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §236 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, §236 xxxx. 4 x x §237 xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. V §235 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §235 xxxx. 8 xxxx. x) x x), §236 xxxx. 5, §237 xxxx. 6 xxxxxx části ustanovení x x §237 xxxx. 6 písm. x) x x) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

8. X §235 xxxx. 8 úvodní xxxxx ustanovení, §236 xxxx. 5 a x §237 odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xx uloží pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

9. §238 xx 240 xx xxxxxxx.

10. X §241 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "; xx tyto příjmy xx xxx xxxxx xxxxxx placení xxxxx xxxx na prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxx".

11. X §241 xx xxxx xxxxx nahrazuje větou "Xxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx podle §233 xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx.".

12. X §242 odst. 1 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

13. X §242 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx".

14. X §242 odst. 4 xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. CCXLII

Zákon č. 376/2015 Sb., x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se mění xxxxx:

1. Xxxxxx části xxxx xxx: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §26 zní: "Xxxxxxxxx".

3. X §26 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §26 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §26 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxx pokutu".

5. §27 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§27

Příslušnost

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Česká národní xxxxx.".

XXXX DVĚ STĚ XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx dodávání na xxx

Xx. CCXLIII

Zákon č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx dodávání na xxx, se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx: "PŘESTUPKY".

2. Xxxxxx §53 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

3. Xxxxxx §54 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

4. X §54 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx částech ustanovení xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

5. X §54 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx uloží pokuta" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu".

6. X §54 odst. 5 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

7. §55 včetně xxxxxxx xxx:

"§55

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §53, §54 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x §54 odst. 3 x 4 xxxxxxxxxx orgán xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x) x §54 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(3) U přestupků xxxxx §54 odst. 1 xxxx. d) x e) x §54 xxxx. 3 xxxxx upustit od xxxxxxx xxxxxxxxx trestu.".

XXXX DVĚ STĚ XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 112/2016 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxx:

1. Část xxxxxx včetně nadpisu xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§28

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxx tržeb

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxx zmaří xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

§29

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx jako osoba, xxxxx eviduje tržby, xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx tržbě xxxxxxx daně,

b) xxxxxxxx xxxxxxx tomu, od xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx informační xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx tak, xxx nemohlo xxxxx x jejich xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x).

§30

Xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx příslušný

a) xxxxxxxx úřad x

x) xxxxx xxxx.

(2) X xxxxxx xx místně xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx provádí xxxx xxxxxxx prověřování xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.".

2. V §33 xx xxxxx "správních xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Sb., xx mění takto:

1. X §248 odst. 3 xx slova "xxxxxxx delikty" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "sankce" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

2. X §256 se xxxxx "xxxxxxxx správního xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx" x slova "xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "pouze xxxxxxxx".

3. V xxxxx xxxxxxxx hlavě XX xxxxxx xxxx 3 xxx: "Přestupky".

4. V xxxxxxxxx §268 x 269 se slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

5. V §268 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §269 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §269 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

6. X §268 xxxx. 2 x 3 x x §269 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. §270 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§270

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Xx xx xx to, xx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx společensky xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zavinění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, které xxxx možno požadovat, xxx xxxxxxxxx zabránila.

(3) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxx plnění xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxxx xxx k xxxx, x jakém xxxxxxx bylo xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xx přerušuje

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí, jímž xx xxxxxxxx uznán xxxxxx.

(7) Přerušením xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 let xx xxxx spáchání.

(9) Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad.

(10) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na řízení x xxxxxxxxx vedeném Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx musí mít xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxx, xx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx projednání xx příslušný Úřad xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx ustanovení §13 xxxx. 1, §15 xx 17, 19, 24 xx 27, §32, §35 xxxx. x), x) x x), §38 xxxx. e), §42, 43, 45, 48 xx 50, §51 xxxx. x), §53, 54, 59, 68, 70, 71, 76, §80 xxxx. 2 x 3, §82, 87, §88 odst. 1 x 2, §89, §93 odst. 1 xxxx. x), x) x x), §94, §95 xxxx. 2 a §96 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §89 odst. 4 xxxx. x), §123 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §123 xxxx. 7 xxxx. x) xx x), §123 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení, §123 xxxx. 8 xxxx. x) až x), §123 xxxx. 9 úvodní části xxxxxxxxxx, §123 xxxx. 9 xxxx. x) xx d), §123 xxxx. 10 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §123 xxxx. 10 xxxx. x) x b) x x §123 xxxx. 11 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

2. X §114 xxxx. x), §116 xxxx. x) a x §124 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X nadpisu xxxxx xxxx xx xxxxx "SPRÁVNÍ DELIKTY" xxxxxxxxx slovem "XXXXXXXXX".

4. X xxxxx osmé xxxxxx xxxxx XX xxx: "PŘESTUPKY".

5. X xxxxx xxxx xxxxx XX se x xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

6. V §122 xxxx. 3 se xxxxx "V blokovém xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xx místě".

7. X §122 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

8. X xxxxx xxxx xxxxx XX se x xxxxxxx xxxx 2 slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

9. V §123 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v §123 xxxx. 5 x 6 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "přestupku".

10. X §123 odst. 7 xx 10 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v §123 xxxx. 11 xx xxxxx "se uloží xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx pokutu".

11. X §123 xx xxxxxxxx 12 xxxxxxx.

12. X §124 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

13. §125 x 126 xx xxxxxx xxxxxxx zrušují.

14. V §127 se odstavec 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 2 až 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 4.

15. X §127 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek" x x §127 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupku".

16. X xxxxx xxxx hlavě XX se v xxxxxxx dílu 4 xxxxx "xx správním xxxxxxxx" nahrazují slovy "x xxxxxxxxxx".

17. §128 xx včetně nadpisu xxxxxxx.

18. X xxxxxxx §129 se slova "x xxxxxx" xxxxxxx.

19. X §129 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

20. V §129 xx odstavce 2 xx 4 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx státních xxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 191/2016 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxx xxxxx:

1. X části xxxxx nadpis hlavy X zní: "XXXXXXXXX".

2. Xxxxxx §17 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob".

3. X §17 xxxx. 6 xx slova "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xx místě".

4. Nadpis §18 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

5. V §18 xxxx. 1 x x §18 xxxx. 2 x 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

6. X §18 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X §18 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "se xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx uložit pokutu".

8. §19 včetně xxxxxxx xxx:

"§19

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §17 odst. 1 a §18 xxxx. 1,

x) útvar xxxxxxx zajišťující ochranu xxxxxx xxxxx vnitřních xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x 4, §18 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x §18 xxxx. 3,

d) ministerstvo, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. a).

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxx ředitelství policie, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(3) Pokutu xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxx.".

XXXX DVĚ XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx době x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. CCXLVIII

Zákon č. 223/2016 Sb., x xxxxxxxx době x maloobchodě a xxxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx §3 xxx: "Přestupky".

2. X §3 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "xx xxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx," se nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" se nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §3 odst. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 242/2016 Sb., xxxxx xxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 2 xxxx. x) x x §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

2. X §42 xxxx. 2 x x §43 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. V §43 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. Xxxx osmá xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXX

XXXXXXXXX

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Fyzická, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx, vyveze xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx1),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1),

x) xxxxxxxxxx zboží, jehož xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx spáchán xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1)

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx režimu xxxx xxx xxxxxxxxx xx zbožím,

1. xxxxxxxxxxx xx zvláštního celního xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. pro xxxxx bylo zřízeno xxxxxxxx xxxxx, nebo

5. xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení, xxxx

x) xxx propuštění xxxxx xx navrhovaného xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celního prohlášení x jiných xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx1)

x) předloží správci xxx pozměněný xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 4 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxx-xx xx přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx uložit xxxxx xxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx věci

(1) Xxxxxxx xxx xxxx propadlou xxxx zabranou xxx xxxxx povahy xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx tříčlenná xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a zničením xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx pachatel xxxxxxxxx, x není-li xxxx, xxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx znám, xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx.

§49

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Odpovědnost xx xxxxxxxxx také xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx §47 odst. 3 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx správci xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie1) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x opravě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznámení; xx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx vliv na xxxx xxxxxxxxxxx cla x nebyla xxxxxxxx xxxxxxx cla do 60 xxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx ukončeno xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxxx lhůty xxx oznámení xxxxxxxxxxxx x prohlášení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx tento xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Kč.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x x xxxxxxx, xx oznámení xxxxxxxxxxxx a součinnost xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx celní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx společně s xxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxx doba

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 6 xxx.

(2) Byla-li promlčecí xxxx přerušena, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx cla, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podezřelá xx xxxxxxxx přestupku xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxx cla, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxx přestupek xxxxxxx.".

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX PÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 257/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx takto:

1. X xxxxxxxxx §35 a 45 xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X §35 a 45 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. V §138 xxxx. 3, §138 xxxx. 5 písm. x), §148 xxxx. 2, §149 xxxx. 2, §150 xxxx. 2, §151 xxxx. 2, §152 xxxx. 2, §153 odst. 2, §154 xxxx. 3, §155 xxxx. 2, §156 odst. 2 x x §157 odst. 3 xx slova "správní xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. Nadpis xxxxx xxxxxxxxx xxx: "PŘESTUPKY"

5. X části xxxxxxxxx xx xxxxxxxx "Xxxxx X" včetně nadpisu x xxxxxxxx "Xxxxx XX" xxxxxxx.

6. V xxxxxxx §147 se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

7. X xxxxxxxxx §148 xx 157 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

8. X §148 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení, §149 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §150 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §151 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §152 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení, §153 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §154 xxxx. 1 x 2 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx, §155 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §156 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §157 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx a v §157 odst. 2 xx slova "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

9. V §148 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §149 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §150 xxxx. 2, §151 xxxx. 2, §152 xxxx. 2, §153 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §154 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení, §155 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §156 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §157 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

10. X §158 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".

11. X §158 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

12. X §159 xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

13. V §159 xxxx. 3 xx slova "5 xxxx 6" xxxxxxxxx xxxxx "1 xxxx 2".

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX ŠESTÁ

Změna atomového xxxxxx

Xx. XXXX

X zákoně č. 263/2016 Sb., xxxxxxx zákon, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§175

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 7 bezpečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24 xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zásadami xxxxxxx praxe xxxx xx xxxxxxxxx stavem xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxx §25,

x) poruší xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx evidenci podle xxxxxx xxxxxx,

x) neprovede xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx stanovené xxxxxxx bez platného xxxxxxx k xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxx o metrologii, xxxx

x) nevede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx novému xxxxxxx x datem posledního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx x metrologii.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. e) xx h),

b) 2 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§176

(1) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx některého z xxxxxxxx uvedených x §9 xxxx. 1, §9 odst. 2 xxxx. x) xx x) x x §9 odst. 2 xxxx. x) xxxx 7, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx XXX. kategorie, xxxx

x) xxxxxxxxx některého x xxxxxxxx uvedených v §9 odst. 3 x 4 x x §9 odst. 6 xxxx. x), xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti,

se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx 30.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§177

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxx povolení uvedeného x §9 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxx x provozu xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx jaderného xxxxxxxx xxxxx §46,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §48, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx reaktorem x xxxxxxxxxx xx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx x jaderným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jaderného xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §50 xxxx. 3.

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. x), se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx paliva xx xxxxxxxxx reaktoru xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx připravenosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovníků xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je držitelem xxxxxxxx uvedeného x §9 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neověří xxxx xxxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxx §52 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §52 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 nebo xxxxxxxx 4, xxxx

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a).

§178

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §9 odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxx x provozu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyzkoušení xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. a),

b) xxxxxxxxx xxxxxxx vyzkoušení xxxxx §53 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxx neprokáže xx reálných stavech xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx soulad x xxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2,

x) xx výměně xxxxxx x jaderném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxx §58 xxxx. 5, xxxx

x) x xxxxxxx x §59 odst. 1 xxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §55 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxx požadavků xxxxx §51 xxxx. 2 x 3 nevytváří xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x §51 xxxx. 5,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxx zajišťování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1, xxxx

x) nezajistí xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 odst. 1 x 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, 3 nebo 4, xxxx

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2.

§179

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx držitelem povolení xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2, xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §65,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66,

x) v xxxxx xxxxxxxxx expoziční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §68 odst. 1,

x) x xxxxx plánované xxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxx x),

x) při xxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx XX. kategorie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesplní povinnost xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx pásmo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx 3,

x) x xxxxx plánované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1,

x) xx vztahu x radiačnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §78 xxxx. 1, nebo

j) xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §79.

(2) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), x) xxxx x), xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

§180

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. b), x), x) xxxx x) nebo §9 xxxx. 3 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx radiační ochranou xxxxx §72 xxxx. 1 až 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx v §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §73 odst. 1 nebo 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. kategorie nebo xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 2.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivým xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XX. kategorie, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §75 odst. 4.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x používání zdroje xxxxxxxxxxxx záření, se xxxxxxx přestupku xxx, xx nedodrží podmínky xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §77 odst. 1.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 5.

§181

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x), xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §81 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní některou x xxxxxxxxxx podle §83.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxxxxxxx ochrany pacientů xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §84 xx 87.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx povolení podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 nebo 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxxxxxxxx xxxx označení xxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 4, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 nebo 3.

§182

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xx držitelem povolení, xxxxx xx v xxxxx radionuklidový xxxxx, xxx který xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx nepředá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx držitelem povolení xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nezajistí xxxxxxxx prostředky k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem xxxxx §90 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 12 měsíců, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx skladování xx xxxxxxxx xxxxxx podle §90 odst. 3 xxxx 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxx radionuklidový xxxxx 1. nebo 2. xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §92 xxxx. 2 xxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.

§183

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx uvedeného x §9 odst. 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odpadem x rozporu x §111 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §112 xxxx. 1.

(3) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§184

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §150, xx dopustí přestupku xx xxxxx monitorování xxxxxxxx xxxxxxx tím, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §150.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §156 odst. 1 xxxx §157 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánování, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x rámci xxxxxxxxx připravenosti x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §156 odst. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx jejíž činnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx havárii xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §158 xxxx. 2.

(5) Za xxxxxxxxx podle odstavců 1 až 4 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§185

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xx držitelem xxxxxxxxx x povolení uvedených x §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x §9 xxxx. 5, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx fyzickou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 nebo 161,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx §162 xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §163 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §164 xxxx. 1.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §9 xxxx. 5, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §167 xxxx. 1.

(4) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b),

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxx

x) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx c).

§186

Přestupky xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákoně, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §23 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §25,

x) poruší povinnost xxxx xxxx uchovávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx kategorizaci xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1,

x) x xxxxx xxxxxxxxx expoziční situace xxxxxxx některou xx xxxxxxxxxx povinností xxxxx §70 xxxx. 1,

g) xxxxxxxx sledované xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx 3,

x) x xxxxx xxxxxxxxx expoziční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1, xxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §78 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, jenž xxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §83.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxxxxxxx ochrany pacientů xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §84 xx 87.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x), xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), b), x), x), h) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

§187

Xxxxxxxxx ohlašovatele

(1) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx používajícím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxx §71.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx schválený xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx pracoviště podle §75 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nezabezpečí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §164 odst. 1.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jaderné xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxx x §173 xxxx. x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

Xxxxx přestupky xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§188

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události xxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x),

x) při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jadernou položkou xxxx xxxxxxxxxx činností x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx neodůvodní své xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) nebo x),

x) xxx využívání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxx využívání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx §5 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 7,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 8,

x) x rozporu x §6 odst. 1 xxxxxx zákaz xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x jaderných xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo informační xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx některou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx 8, nebo

j) poruší xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §28 xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 500&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x), nebo

d) 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo i).

§189

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení podle §9 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx bez registrace, xxxx

x) činnost vyžadující xxxxxxxx podle §11 xxxxxxxx xxx ohlášení.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxx radiační ochrany xxx oprávnění podle §31.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxx xxxxxxxxx držitele xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxx povolované činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti podle §22 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx zanikla, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §23 xxxx. 5.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 odst. 1 xxxx. x) až x) se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovených pro xxxxxx xxxxxx podle §29 nebo 30.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxx

x) 100 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§190

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx, která xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádí xxxx údržbu, se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx vybraného zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1, nebo

b) nezajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx použití x Xxxxx republice, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nezajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58 odst. 4.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádí xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §59 odst. 2.

(4) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §62,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §102 odst. 1 nereguluje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxx §81 odst. 1.

(6) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle §82 xxxx. 1.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§191

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x §79 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §79.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §79.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx pracovnělékařské služby xxxxx §80.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nerostu xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doprovázené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nerostu, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní některou x xxxxxxxxxx podle §88 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §88 xxxx. 5, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo se xxxxxxxxxx nápravy.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx zpracování kovového xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1,

x) xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x opuštěného xxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §91 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxx

x) při nálezu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §91 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 až 6 lze xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx.

§192

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost, xxx xxx je xxxxxxxxxxx pracoviště x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přírodního xxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 2 xxxx 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost, xxx níž xx xxxxxxxxxxx pracoviště xx xxxxxxxx ozářením x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §94 xxxx. 2.

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx uvolňuje xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxx z přírodního xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §95 odst. 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx je provozováno xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §96 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx pracoviště xx xxxxxxxx ozářením x xxxxxx, se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §97 odst. 2.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 5.

§193

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx pobytovými xxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx radonového indexu xxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx zjištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bylo zjištěno xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vzduchu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxx §99 xxxx. 1 xxxx 4.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx vlastníkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školskému xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sociálních xxxxx zdravotních xxxxxx xxx dlouhodobém xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx měření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vnitřním ovzduší xxxxx §99 xxxx. 2 xxxx neprovede xxxxxxxx xx snížení xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3.

§194

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxxxx vody xxxx výrobcem anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §100.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx, výrobcem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu, xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §101.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zasahující xxxxx x zásahu, xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 odst. 6 nebo 8.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, nebo

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4.

§195

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která nakládá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jaderným xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x ním xxxxxxx x xxxxxxx x §108 xxxx. 2 xxxx §109 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxx původce vyhořelého xxxxxxxxx paliva x xxxxxxx x §110 xxxx. 2 ztíží xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx s ním,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx v xxxxxxx x §111 xxxx. 1, xxxx

x) používá, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výrobky xxxxx §137 xxxx. 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Úřadem xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx takový výrobek xx trh, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx shody xxxx xxxxxx prohlášení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 3.

(4) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§196

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) při xxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §141 xxxx. 1, xxxx

x) xxx přepravě nemá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 2.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva xxx xxxx přepravě x Xxxxx republiky, xx dopustí přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 1 nebo xxxxx §145 odst. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx radioaktivního xxxxxx nebo vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx při xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §146 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx uskutečnění přepravy xxxxx §147 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §147 xxxx. 1 písm. x) xx x).

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§197

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx položku v xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §168 xxxx. 1.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx koncovým uživatelem xxxxxxx dvojího použití x xxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xx xxxxxxxxx v xxxxxxx s prohlášením xxxxx §171 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx s nalezeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §174.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3, nebo

b) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X PŘESTUPKŮM

§198

Promlčecí doba xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost za xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 8 let xx xxxx xxxxxxxx.

§199

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx vybírá Xxxx.

(3) Xxxxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx dvojnásobek, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 100 000 000 Xx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx 1 rok.".

ČÁST XXX STĚ XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. CCLII

Zákon č. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §16 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

2. X §17 xxxx. 1 xx 5 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx a v §17 odst. 6 x 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §17 odst. 8 se slova "xxxxxxx delikt" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §17 xxxx. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. §18 zní:

"§18

Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx ministerstvo.".

XXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. CCLIII

Zákon č. 300/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupcích".

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §13 zní: "Přestupky".

3. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §13 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a slova "xx xxxxx pokuta" xx nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. §14 se xxxxxxx.

6. X §15 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "v prvním xxxxxx" xx zrušují.

7. X §15 se xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx a xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

ČÁST XXX STĚ XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx mění xxxxx:

1. X §23 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx delikt" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. X xxxxx první xxxxxx xxxxx IX zní: "XXXXXXXXX".

3. X xxxxxxx §35 xx xxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

4. X §35 xxxx. 4 a x §36 odst. 12 xxxxxxxx částech xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxx" xxxxxxx.

5. X §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Přestupky xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.".

6. V xxxxxxx §36 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Přestupky".

7. X §36 xxxx. 1 až 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x §39 xxxx. 4 xx xxxxx "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

8. X §36 odst. 10 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §36 xxxx. 10 xxxx. x) xx e), §36 xxxx. 11, §36 xxxx. 12 úvodní xxxxx ustanovení x x §36 xxxx. 12 písm. x) x x) xx xxxxx "správní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupek".

9. X §36 odst. 10 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slova "xx xxxxx pokuta" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

10. §37 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§37

Propadnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx určených xx xxxxxxx x lihovin

Jsou-li xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, bylinným xxxxxxxx xxxxxxx xx kouření xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 písm. x) xxxx §36 xxxx. 1 písm. x) xxxx j), xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx.".

11. §38 se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

12. X §39 se xxxxxxxx 1 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 3.

13. X xxxxxxx §40 xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx".

14. V §40 xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 až 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 3.

15. X §40 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "Správní xxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxxxxxx".

16. X §40 xxxx. 1 písm. x) až e) x g) xx x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

17. X §40 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "X xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Příkazem xx xxxxx".

18. X §40 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

XXXX XXX XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. CCLV

Zákon č. 324/2016 Sb., x xxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o biocidech), xx mění takto:

1. X části xxxxx xxxxxx xxxxx V xxx: "PŘESTUPKY".

2. X xxxxxxx §10 xx xxxxxxxx slova "fyzických xxxx".

3. X nadpisu §11 xx xxxxx "Xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

4. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

5. X §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx".

6. X §11 xxxx. 2 písm. a) xx x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

7. X nadpisu §12 xx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "k xxxxxxxxxx".

8. X §12 xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 až 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

9. V §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Správní delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

10. X §12 odst. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx delikty" xxxxxxxxx xxxxxx "přestupky".

11. X §12 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST DVĚ XXX XXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. CCLVI

Zákon č. 25/2017 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx §8 xxx: "Xxxxxxxxx".

2. X §8 xxxx. 1 xx 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx deliktu" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §8 odst. 5 xx slova "správní xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

4. X §8 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "se uloží xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxx".

5. X xxxxxxx §9 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

6. X §9 se xxxxxxxx 1 až 3 a 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

7. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "x prvním xxxxxx" xx zrušují.

8. X §9 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXX STĚ XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2017, x výjimkou xxxxxxxxxx

x) xxxxx sto xxxxxxx šesté čl. CXXVIII, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, a

b) xxxxx xxxxxxx páté čl. XXXV, čl. CLXXXVII xxxx 5 x 8 x čl. CCXXIII, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 183/2017 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2017, x xxxxxxxx části xxx xxxxxxx šesté čl. CXXVIII, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017, a xxxxx xxxxxxx páté čl. XXXV, čl. CLXXXVII bodů 5 x 8 x čl. CCXXIII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.