Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.12.2014.


Nález ÚS ze dne 7.10.2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení §137 odst. 1 zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

275/2014 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

275

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. zn. Pl. XX 39/13 xxx 7. října 2014 x plénu xxxxxxxx x předsedy xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Davida, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Jana Xxxxxx, Vladimíra Xxxxx, Xxxxxx Lichovníka, Jana Xxxxxx, Xxxxxxxx Suchánka, Xxxxxxxxx Sládečka, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (soudkyně zpravodajka), Xxxxxxxx Xxxxxxx, Milady Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx o návrhu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx na xxxxxxx §137 odst. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx České republiky x Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

X. Xxxxx xx xxxxxx.

XX. Zásadu xxxxxxxx účastníků řízení xx xxxxxx článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxx xxxxxxx coby xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §137 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx zastoupen není, x to v xxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxx dne 13.8.2013 xxxxxxx xxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxx (xxxx též jen "xxxxxxxxxxx") xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") a xxxxx §64 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xx xxxxxxx ustanovení §137 xxxx. 1 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxx alespoň xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx ustanovení (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx: x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx "xxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx navrhovatel navrhuje, xxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovil xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a režijních xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zastoupeni advokátem.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 36 xxxx. 1 x čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx xxx "Listina"), xxxxx xxxxxxx úspěšní xxxxxxxxx řízení jsou xxxxxxx prokazovat, jaké xxxxxx výdaje xxx x řízení xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx normativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši 300 Xx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx paušalizovaná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úkony xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x mála xxxxxxx xxxxxx, xx-xx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx-xx xxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx čl. 1, 4 x 90 Ústavy x čl. 36 x následujících Xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 x §13 vyhlášky Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x. 177/1996 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (advokátní tarif), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx ústavnosti, neboť xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx provedením §22 xxxxxx č. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Navrhovatel xxxxxxxxx xx xx, xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxx dnes plně xxxxxxxx právní x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx někdy nedává xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být touto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx paušálních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx ustanovení §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx prokázání vzniku xxxxxxxx výdajů.

5. Xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 x 2 x §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx přímé xxxxxxxx článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx, což však xxxxxx na požadavek xxxxxxx dle §137 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xx zachování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx navrhovatel xxxxxxxxxxx x xx řízení, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx označuje za xxxxxxx důsledek právní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx žalobce x xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx právně nezastoupeného xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx x x zastoupení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx připomíná, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátem, xxxxx xxxxx tak xxxx xxxxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Protiústavní xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x deficity xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx, na něž xxxxxxxxxxx i Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

xX.

Xxxxxx xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx

6. Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 x §69 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vládě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxxx ochránkyně práv xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx práva xx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhem Okresního xxxxx x Chrudimi xx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xx x xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx projednáván Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxxx x elektronické xxxxxxxx xXXXX xxx č. x. 454/14), jehož xxxxx xx, kromě xxxxxx, xxx i xxxxxxxx nalézacího x xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx advokátem, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aniž xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx proto xxxxxx xxxxxxxxx obavu x xxxxxxxxxxxxxxx problémů, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zrušení xxxxx "xxxxxx" x xxxxxxxxxx §137 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

9. Poslanecká sněmovna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx rekapitulovala xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxxx většinou xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx x byly xxxxx xxxxxxxxx x xx zákonodárný sbor xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx přijaté xxxxxx jsou x xxxxxxx x Ústavou x xxxxx xxxxxxx xxxxx.

10. Senát xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx na xx, že xxxxxxxx xxx §137 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, normativní xxxx "hotové xxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx němuž xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx v xxx nachází xx xxxxxxxxxxx, tedy od xxxx 1963. Xx xxxxxxx skutečnosti nic xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx změna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 293/2013 Sb.), xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x schválená xxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx této xxxxxxxx velké "xxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zákonem č. 293/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx celkem x nepochybně xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - v xxxxxxx, xx by xxx x xxxxxxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx jemu xxxxxxxxx Ústavou a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx Senát xxxxxx xxxxx §137 odst. 1 občanského xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x projednáváním návrhu xxxxxx x. 293/2013 Xx. xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. neměl x xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxx žádné, xxx xxxx ústavní výhrady.

11. Xxxxxxx soud se xxxxxxx xxx, zda xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykazování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, jejichž civilní xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx podobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx náhradu xxxxxxxx xxxxxx (resp. obdobný xxx nároku) xxxxxxxxx xxxxxxx účastník, xx xx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx; x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx účastník xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxx srovnávací xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x 24 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastníky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx fotokopií) xxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx protiústavnosti

12. Xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení a xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. Navrhovatel xxxxx xx věci, xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního řádu x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx názoru xxxxxxx konformním xxxxxxxx xxxxxxxxx neústavní xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x příslušné xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxx možná. Navrhovateli xxxx, domníval-li xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx odvolacím xxxxxx xx x rozporu x xxxxxxxx právem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v soudním xxxxxx (čl. 36 xxxx. 1 a čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx se xx Ústavní soud, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, že by xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem xxxxx x §137 xxxxxxxxxx soudního xxxx x §142 občanského xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Ústavní xxxx vyložil xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx mohl projednat x tím, xx xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx něm požaduje xxxxxx xxxxxx mezeru x xxxxxx či xxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního řádu, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx advokátního tarifu. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx sice povolán xxxxx čl. 95 Ústavy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx sám, xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátním tarifem xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zacházení xxxx soudem xxxxxxx xxxxx x tom, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníku xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx navrhovatele v xxxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníkům, xxx xxxxxxxx a zjednodušit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nezastoupené xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x předložený návrh xxxxxxxxx, neboť odmítnutí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x rozporu x jeho xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13. Při xxxxxxxxxx xxxx, zda xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxx související xxxxxxxxxx advokátního tarifu jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx protiústavně xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx paušálních xxxxxx xxxxxxx konformně, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejen xxxx návrhem, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodovací xxxxx, xxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxx je xxxxxxx uvést xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §137 odst. 1 občanského xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2:

"(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx zejména hotové xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ušlý xxxxxxx účastníků x xxxxxx zákonných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx daň x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx zastupování x odměna xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x mediaci za xxxxx setkání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xxxxx §100 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, jen xx-xx xxxxxxxxx advokát xxxx notář v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx patentový xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy."

15. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx Drápal, X., Xxxxx, X. x kol. Xxxxxxxx xxxxxx řád X.: §1 xx 200xx. Xxxxxxxx. Praha: X. X. Beck, 2009, x. 945) vymezuje xxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxx v xxxxxxxxxx §137 odst. 1 xxxxxxxxxx soudního řádu xxxxxxxxx (xxx nezastoupené xxxxxxxxx xxx x xxxxxx poplatek, ušlý xxxxxxx, náklady důkazů x xxxxxxxx) následovně: "X xxxxxxx výdajům xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx účastníků) x xxxxxx zástupců xxxxx vedle výdajů xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přepravné, xxxxxxx x nocležné, xxxxxxxxx xxx nutná vydání xxxxxxxx x xxxx xxxx výdělek." Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, notářů x patentových zástupců xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mající xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx poštovném, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Ústavní xxxx xx opakovaně xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx §142 odst. 1 xx vazbě xx §137 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxx nejsouhrnněji xxx xxxxxx x nálezu xx. xx. X. XX 3923/11 xx xxx 29.3.2012 (N 68/64 XxXX 767), x xxxx 17: "Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v §142 xxxx. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. X xxxx xxxxxx se xxxxxxx myšlenka, xx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx zájem, xx xxx xxx xxxxx xx náhradu nákladů, xxx xxx xxxx xxxxxxxx činnosti účelně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx bezdůvodně xxxxxxxxx. Xxxxx úspěšné xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradu nákladů xxxxxxx ze základního xxxxxxxxxxxx principu, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx procesu xxxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxx stran x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uplatňující x řízení protichůdné xxxxx. Úspěch xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx zároveň xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx každá xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx občanským soudním xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx docílit xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx úspěšná, xxx xx jí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx při xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx civilního xxxxx procesního, pokud xx xxxxxxx proces xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tím, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx svá xxxxx, do nichž xxxxx xxxx zasahoval."

17. Xxxxxxxxxxxx judikatura civilních xxxxx pak ukazuje, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §137 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx §142 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Králové - xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx sp. zn. 18 Co 229/2013 xx xxx 27.6.2013, xxxx xxxx x xxxxxx, x něhož xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx původní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx žalované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů. Krajský xxxx zde konkrétně xxxxx: "Xx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxx xxxxxxxxxx za poskytování xxxxxxxx služeb, pokud xx byla xxxxxxxxxx."

18. Xxxxxx xxxxxxxxxx účastníci xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx x případě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x odměnu xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx tarifu xxxx "xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s poskytnutím xxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx: "Nedohodl-li xx advokát x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, místní xxxxxxx x přepravné, xxxx xxxx xxxxxx 300 Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx." Xx xxxxx obecně xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx, xxx xx xx advokát x klientem xxxxxxx xxxxx paušální částku, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx advokátním tarifem upravenou xxxxxx 300 Xx xx každý úkon (xxxx. xxxxxxxx x §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx xx Xxxxx, X. x kol. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx: Havlíček Xxxxx Xxxx, 2013; xxxxxxxxxxxx verze xxxxxxxx x právním xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX).

19. Jako xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Xx je xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účastník xxxxxx, xxxxx advokátovi, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx vznikat fakticky xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx nahrazena komunikací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X nich xx xxxxxxxxx náročné, x xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxxx samotné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zprovoznění; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx bezplatný, xxxxx xx xx xxxxx, xxx' i x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx na "xxxxxx xxxxxxxx" xx vztahu x xxxxxxx úkonu xxxxxx služby. Xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx již samo x xxxx archaismem, xxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mobilních xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a lze xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx účtovány xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uskutečněný xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxxx xxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zůstává xxxxxx jako x xxxx xxxxxxx advokátního tarifu. Xx svém celku xxxx náklady, jež xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx advokátního tarifu, xxxxxxxxxx vztahují xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx za internet x xxxxxxxxx paušál), xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx ve vztahu xx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, jen by xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Nese-li xxxxx xxxxxx, které xxxx xxx tímto paušálem xxxxx, xxx xx xxxxx paradoxně častěji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navíc jakkoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx mobilních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hovor uskutečněný xx soudem xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (x vykazování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxxx dohledávání xxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx, která xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx "xxxxxxxxxxxx" více xxx xxxxxxxxxx.

20. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tedy vzniká xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů, neboť xxxxxxxxx zastoupený účastník xxxxxx xxxxxx část xxxxxxxx výdajů xxxxxxxx x dokládat, naopak xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx označit xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [xxxxx xx. zn. Xx. XX 49/10 xx dne 28.1.2014 (44/2014 Sb.), xxx 35]. Xxxx xxxxxxx zacházení xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx posuzujících xxxx čtyři xxxxxx: 1. xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xx. xxx x xxxxxxxxx řízení)?; 2. xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx?; 3. je xxxxxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxxx xxxxx x xxxx (xxxxxxxx břemene nebo xxxxxxxxx dobra)?; 4. xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx. x) xxxxxxx legitimní xxxxx x x) xx přiměřené?

21. Xxxxxxxx xxxxxx testu xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx 1. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníkovi, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náklady řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx; 2. je x xxxx zacházeno xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zatímco xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx náročněji xxxxxxxxxx; 3. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxx spjatých x xxxxxxx; 4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxxxxx zastupující v xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; takové xxxxxxx xxxxxxxxx xx však xxxxxx nepřiměřené. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx článek 37 xxxx. 3 Xxxxxxx, je xxxxxxxxxx, že xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx břemeno, neboť xxxxxx xxxxxxxxxx prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx domoci xxxxxx xxxxxxx; oproti tomu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemusejí x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx faktické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Imperativ rovnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx zbraní" xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx esenciální xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xx xxxx xxxxxx xx. zn. Xx. XX 15/01 ze xxx 31.10.2001 (N 164/24 XxXX 201; 424/2001 Sb.). Z pohledu xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx ostatně xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x právem na xxxxx zacházení či xx "xxxxxxx zbraní" xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx favorizováni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oproti účastníkům xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

23. Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v článku 37 odst. 3 Xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx článku 37 odst. 3 Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rovni. X xxxxxxxx zde xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx si xxxx účastníci v xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musejí xxxxxxx xxxxxxxxxx výdaje, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx, že zvýšená xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxx nákladů, xxxxx xxxx xxx podle §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx paušální xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx spíše o xxxxx pro xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx pouze vítězi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx u xxx. xxxxxxxxxx vyhlášky, xxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 484/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx paušální xxxxx xxxx odměny xx xxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 177/1996 Sb., x xxxxxxxx advokátů x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx tarif), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. Pl. XX 25/12 xx xxx 17.4.2013 (116/2013 Xx.), v xxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přísudkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx hodnota xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zjevně xxxxxxxxxxx povaze x xxxxxx xxxxx. Vynucení xxxxxx občanskoprávních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záležitostí, do xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věřitele xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx." Xxxxx řečeno, Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx kritizoval xx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x prohra v xxxxxxxxxxxx sporech xx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx jako xxxxxx xx sporech nemarginálních (x xxxxxxx xx xxxx vysoce překračující xxxxxxxx xxxxxxxxx částku).

25. X xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx opačný, xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxx projevuje nejviditelněji x marginálních sporech, x xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxx paušálně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ovšem xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx stanovených výdajů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

26. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx v konkrétních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx článku 37 xxxx. 3 Listiny, xx xxxxx x xxxxxxxxx typech xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx justice. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešen xxxxxxx xxxxx mezi "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxxxxx žalobci, xxx xxx xx xxx xxxxx jimi xxxxxxxx xxxxx relevantní xxxxxxxx x celková xxxx xxxxxx získané x těchto xxxxxxx xx náhradě nákladů, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx novou xxxxxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx spor xxxx být xxxxxx xxxxx x tak xxxxx částku, xx xx xxx nevyplatí xxxxxx xx právně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx sp. xx. X. XX 3372/11 xx dne 24.7.2013 (xxxxxxxx xx http://nalus.usoud.cz ) xx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx adresu přiznávání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x situaci, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vymáhá xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) věřitel a xxxxxxx s žalovanými xxxxxxxxxxxx obchoduje, xxxxxxx xxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 484/2000 Sb.). Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx sp. zn. XX. XX 3678/12 xx xxx 18.12.2013 (xxxxxxxx xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx). X "parazitování (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) na drobných xxxxxxxxxxxx vůči občanům" xx xxx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. X. XX 195/11 xx xxx 15.12.2011 (X 215/63 XxXX 473). Xxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx svobody podnikání xxxxxxxxxxx článkem 26 Xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxx být vytvářen xxxxxx paušální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx tedy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotových výdajů xxxxx jako prostředek xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx opakovaných žalobách, xx xx také x rozporu se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zároveň x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

27. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tomto typu xxxxx trefně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bodu 11 svého xxxxxx: "X xxxxxxx xxxxx xxxxxx být soudní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ,xxxxxxxxx', ,prekluze' xx xxxxx, jak xx vyhnout xxxxxxxx, xxxx xxxxxx formálně xxxxxxx xxx, xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx některý xxxxxxx xxxxxxx často žaluje xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx. x xxxxxx, xxx xxxxxxxx žalovaných, xx xxxxxx se xxx kalkuluje, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávce ... "

28. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X něm xxx žalující xxxxxxxxxxx XXXX XXXXXX XXX. xxxxx xxxxx žalované Xxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx částky 6&xxxx;434 Xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x 1&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxx pokuty x dále na xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku x xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx žalobci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xx. zn. 111 EC 599/2011 xx dne 17.5.2012. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx promlčení, x xxxxxx na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 22.11.2012, xxxx xxxx xxxxxxx žalované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 300 Kč, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx právně xxxxxxxxxx, xx základě článku 36 xxxx. 1 a článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxx bylo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx analogicky xxxxxxxxx §13 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx vedla okresní xxxx i xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávku. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx administrativní xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx, zejména x xxxxxxxxxxxx k xxxx, xx xxx x starou xxxxxxxxxx, x xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Králové - xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx x odvolání xxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx soudu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx xx xxxx 300 Xx xxxx x advokátem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx. Xxxx, co xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 95 odst. 2 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx návrh. Xxx xxxxxxx x xx, xxx došlo xxx' xx zrušení, nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

29. Ústavní xxxx xxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 21.7.2014 x xxxxxxxx legislativní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx advokátního tarifu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ta xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx přitom xx současně umožnila, xxx úspěšné straně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xx právní xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx zprávu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 1.4.2014 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.xxxxxxx.xx ). Xxxxxx xxx je Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx občanského soudního řádu, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vláda x xxxxx xxx má xx budoucna xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, který xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši hotových xxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx hotových xxxxxx xx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx xx tím xxxx xxxxxxx jeho xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx sporu xxxxxxx xxxxxxxxxx vynaložených hotových xxxxxx x xxxxxxx xx závěry tohoto xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx.

30. X x případě xxxxx xxxxxxx xx xxxxx tato xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxx touto iniciativou xxxx zbaven xxx xxxxxxxxxx naplnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx o xxxxxxx xxxxx na xxxxx postavení v xxxxxx xx xxxxxx článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx těch účastníků, xxxxxxx spory xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx úprava řešící xxxxxxx problém xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx platnou xxxxxx xxxxxx, nýbrž xxxxx přitakat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §137 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx

31. Pokud xxx x xxxxxxxxx návrhu xx zrušení §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zrušení §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to ani x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ani x xxxxxxx zrušení xxxxx "xxxxxx".

32. Zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezeru, xxxxx xx absentovala xxxxxx xxxxxxxxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx by xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx soudy xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxx zahrnout xxxx xxxxxxx řízení, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §142 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; x na xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx pak xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soudů xxxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx dosavadní obvyklou xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxx coby další xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx zatížil jak xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx soudům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx jim xxxx xxx xxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx, xxxxx xx musely xxxx xxxxxxxx náhle vzniklou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx "xxxxxxxx" xx již xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxx xx bylo xxxxxxxx xx újmu xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxxxx x efektivitě soudních xxxxxx. Xxxxxxx či xxxxxxxxxx §13 xxxx. 3 advokátního tarifu xx pak xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx by xx xxx zkomplikovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeným xxxxxxxxxx x práce soudců, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx x zjednoduší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x tíži nejen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x x xxxxxx xx jejich xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x čl. 26 Xxxxxxx. X těchto xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vhodnější xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx není xxxxx jej xxxxxxxxx. Xxxxx problém xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x jeho aplikaci xxxxxxxxx obecnými xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx. X x xxxx xxxxxx pokládá Xxxxxxx soud za xxxxxxxxx x souladnější x principem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezí, xxxxx aplikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx xxxx.

33. Xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx mohl xxxxxxx, xxx xx sice x možný xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx úpravou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx pomohlo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sporech již xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx, x něhož xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

34. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" xx xxxx nemělo xxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx zjevné, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx o "výdajích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx úvaze xxx zmínka x "xxxxxxxx xxxxxxxx", xxxx xx by bylo xxxxxx podřadit xxxxxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účastníka xxx xxxxx "výdaje" xxx xxx spojení "hotové xxxxxx".

35. Ústavní soud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx by umožnila xxxxxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxxx výdajů i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx rovné xxxxxxxxx x řízení oproti xxxxxxxxxx zastoupeným, xxx xxxxxxxx článek 37 odst. 3 Xxxxxxx, se xxxxxx již x xxxxx xxxxxxxxx textu xxxxxx úpravy. Xxxxx xxxxx přehlédnout, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §137 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx". Právě xxxx xxxxx vytváří xxxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxx nákladů řízení, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, které lze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx xxx xxxxx hotové xxxxxx xxxxxxxxx paušální xxxxxxx, x xx xx výši podle §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx tarifu.

36. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxx v §137 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx fakticky xxxx xxxxxxx upozorňuje xxxxxxxxxxx, xxxx mezera xxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

37. Xxxxx xxxxxx, zatímco na xxxxxxxx (x zprostředkovaně xxxx i xx xxxx xxxxxxxxxx účastníky xxxxxx) dopadá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx nedopadá, což xx nutno xxxxxx xxxx mezeru v xxxxx, způsobující protiústavní xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxx xxxx. Tuto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx, xx niž xxxxx - x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - právní xxxxxx xxxxxxxx nedopadá, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx toho xxxxxxxxxxxx právního předpisu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neboť nejde x xxxxxx, v xxx by její xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxxxx právu xxxxxxx, x její xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx advokátního tarifu xxxxxxx. Xxxxxxx xxx x analogické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx výslovně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákonného, xxxxx ona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povaha xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přikázáno xxxxxxxxxxx xxxxxxx konformního výkladu xxxxxxxxxxxx práva, a xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zastoupenými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx zákonné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x na nezastoupené xxxxxxxxx umožňuje, xx. 37 odst. 3 Xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přikazuje.

38. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 3 advokátního tarifu xxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xx nezastoupené xxxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxx xxxxxx potřebný x výkladu §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x čl. 37 xxxx. 3 Listiny. Xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx pokládat xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x zájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásahu [viz xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 41/02 xx dne 28.1.2004 (N 10/32 XxXX 61; 98/2004 Sb.)] xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx.

39. Xx, xx je xxxxxx postup x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx i xxxx xxxxx občanského soudního řádu, xxxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx je vidět xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Chrudimi xx. xx. 111 X 54/2012 xx dne 19.2.2013), xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx interpretaci, xxxxx xxxx problém, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastoupenými xxxxxxxxx x účastníky xxxxxxxxxxxxxx.

40. Xx xxxx xxxxxxx xxxx namístě xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxx "xxxxxx" x tomto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, totiž x přijetí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx vyložil, xxxx xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx konformní, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx xx smyslu článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx.

X.

Xxxxxxx konformní výklad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

41. Ústavní xxxx xx své xxxxxxxxxx opakovaně xxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 41/02 xx xxx 28.1.2004 (X 10/32 XxXX 61; 98/2004 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. XX 16/08 ze xxx 29.9.2010 (X 203/58 XxXX 801; 310/2010 Sb.), xxxxx sp. xx. Xx. XX 78/06 xx dne 16.10.2007 (N 162/47 XxXX 145; 307/2007 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 15/12 xx xxx 15.1.2013 (X 13/68 XxXX 191; 82/2013 Sb.), nález xx. zn. XX. XX 3102/08 xx xxx 12.7.2010 (X 142/58 SbNU 183) xx xxxxx xx. xx. Pl. XX 49/10 ze dne 28.1.2014 (44/2014 Sb.)], že xxxxxxxx-xx v úvahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K tomuto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx citovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx interpretativní výrok, xxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42. Xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxx nálezu sp. xx. Xx. XX 41/02 dospěl k xxxxxxxxxxxxx závěru:

"Odlišný xxxxxx čl. 89 odst. 2 Xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, a xxxxx xx zároveň Xxxxxxx xxxx k xxxxxxx, xxxx xx jeví xx svých důsledcích xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx interpretace, xxxxxxx xxxxxxx judicial xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx napadeného předpisu xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx z množiny xxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxx nálezu."

43. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výroku x xx vhodnější, xx xxx x rozhodnutí xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx co xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxx xxxxx, tak xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx závazné xxxx již xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx [xxx xxxxx sp. xx. Pl. XX 45/04 ze dne 22.3.2005 (X 60/36 XxXX 647; 239/2005 Sb.)], xxxxx xx zdánlivě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odůvodněním xxxxxxxxxxxxx, xx důvodem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkladu, xxxxxxxxx za vhodnější xxxxxx xx výroku x xxx xxxxxxx xxxxxxx pravidlo xxxxxxxxxx xxxxxxx konformní výklad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx vstříc potřebám xxxxxx praxe.

44. X xxxxxx důvodů xx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonné xx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxx účinné xxxxx občanského soudního řádu x advokátního tarifu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo účastníků xx xxxxx postavení xxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxx, Xxxxxxx soud se xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxx úpravy poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx x výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx.

45. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 advokátního xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tuto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx xx smyslu článku 37 xxxx. 3 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx lze totiž x posuzovaném xxxxxxx xxxxxxx přiznáním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx není, x xx x xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přiznána xxxxxx xxxxxxx podle §13 odst. 3 xxxxxxxxxxx tarifu.

46. Je xxxx xx soudech, xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx strana, xxxxxxx, xxx je xxxxxxx, xxx využily xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §137 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nákladů xxxxxx. Xxx takovém xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx text advokátního tarifu, xxxxxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxx x článkem 37 xxxx. 3 Xxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x kontextu celého xxxxx právně nezastoupeného xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x částkou, x xxx se xxxx xxxx, xx xxxxx, xx xxx xx strany xxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníka o xxxxxx xxxxxxxxx postup. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx civilní soudy xxxxx nákladů vyjmenovaných x demonstrativním xxxxx xxxxxxxxxx §137 odst. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx také paušální xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx advokátům xxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx.

47. Xxxxx xxxxxx přehlédnout, že xxxxxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mít za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx článku 37 xxxx. 3 Listiny, xxxx xxxxxxx, x xxx xx budou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účastník xxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx přiznání xxxxxxxx náhrady hotových xxxxxx; ale xxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx justice, xxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" sériově xxxxxxx "xxxx hráče". Právně xxxxxxxxxx žalobci xxxxx xxxxx xxxx například xxxxxxxxxx x tím, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx staré pohledávky, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx převedeny, x xx xxx xxxxxx xx xx, xx xxxx x xxxx už xx xxxxxxxxx x část x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, nicméně xxx x xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zastoupení, xxxxxxxxx na vedení xxxxx xxxxx rezignují.

48. Xxxxxxx motivaci k xxxxxx civilních sporů, xxxxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náhrad xxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx. xx. I. XX 988/12 ze xxx 25.7.2012 (N 132/66 SbNU 61), x xxxx 22: "Xxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx otázku, xxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx advokátem xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx pouštět xx zřetele x xxxxxxx účel civilního xxxxxxx jako xxxxxxxx. Xxxx účelem x x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohroženým xxxxxxxxx subjektivním xxxxxxx xxxxxx a právem xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejsou situace, xx xxx Ústavní xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx civilní řízení xxxx xxxxxxx kvůli xxxx xxxx, ale xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [nález ze xxx 14.9.2011 xx. xx. X. XX 3698/10 (N 160/62 XxXX 395)]. Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx od jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poslání x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx. 1 xxx náklady xxxxxx xxxx xxxxx obecná xxxxxxxx, xxxxxx zdejší xxxx vyslovil xxx x xxxxxx xx xxx 20.6.2011 xx. xx. I. ÚS 329/08 (N 118/61 XxXX 717): Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx předpisů je xxxxx nutno xxxxxxx x úpravu xxxxxxxxxxxxx x aplikovat xxx, xxx - při xxxxxxxxx ostatních základních xxxxxxxx a východisek xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx vymezené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx procesního. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx."

49. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx (x x xxxxx xxxxxxxxx tomu xxx xxxxx xx), xx xxxxxx advokátem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sporu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (například xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx poštovného, xxxx x xxxxxxx, x xxxxx vzešel xxxxxxxxxx xxxxx), ovšem x xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx svého nároku xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, například x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bagatelní xxxxxx) xx xxxxxx xxxxx na žalovanou xxxxxx, xxx xxxx xx paušální náhradu xxxxxxxx xxxxxx [a xx zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx paušální xxxxx xxxx odměny xx xxxxxxxxxxx účastníka advokátem xxxx notářem xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 177/1996 Sb., x odměnách xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx na paušální xxxxx xxxx xxxxxx xx zastupování xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo notářem]. Xxxxx takový xxxxxxx xxxx stovky, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx již x velmi xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, že xxxx již promlčené, xxxx si xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx promlčené xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky xxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

50. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxx konformní xxxxxxxxxxxx, má to xxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx takových bagatelních xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx, xx pokud xx jejich xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; pokud však xxxxxxxxx xxxx, riskují, xx xxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X v xxxxx dopadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spatřovat xxxxx x xxxxx xxxxxxxx účastníků řízení. Xx samozřejmě nezbavuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx komplexně xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx činí xxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxxx výše.

51. Pouze xx xxxxx Ústavní xxxx podotýká, že xxxxxxx xxxx vyřčený xxxxxxx konformní výklad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznávání xxxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxxx xxxx právě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kroky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x právně xxxxxxxxxxxx jednotlivců xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx přístup x xxxxx vyplývajícího z článku 36 Listiny a článku 6 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních svobod. Xxxxx řízení, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx návrh, xx xxxxxxx příkladem deficitu, xxxxx x této xxxxxxx xxxxxx. Právně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx znalost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich rozsahu, xxxxx by xxx xxx xxxxxxx odvolacího xxxxx x nyní xxxxxxxxxx xxxx měla xxx ještě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xx xxxxx jistě xxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxxx, to je xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x - xxx vědomí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - drahý x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx například x xxxxxxxxxxxxx platebním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poradnu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpoznala, že xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx, jak x xxxxxxxx xxxxxx námitku xxxxxxxxx xxxxxxxx. Skutečnost, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx poštovné, ale x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku odvrátit xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx střípkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení, x xxxxx vede xxxxxxxxxxxxxxx výrok xxxxxx xxxxxx.

52. X xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nálezu ohledně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx v xxxxxxxxxxxxxxxx výroku xxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxx

53. Xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním soudu) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Rychetský x. r.

Odlišná xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxx Filip, Xxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 275/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 13.12.2014.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.