Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.11.2014.


Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/97 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

228/2014 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna autorského zákona Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o oceňování majetku Čl. III

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

228

XXXXX

xx xxx 23. xxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 81/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Sb., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 168/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 156/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb. x zákona x. 64/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx1)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xxx:

"1) Směrnice Xxxx 93/83/EHS ze xxx 27. xxxx 1993 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx autorského xxxxx x xxxx x xxx souvisejících xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 96/9/ES xx dne 11. xxxxxx 1996 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/29/ES xx xxx 22. xxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/84/ES xx xxx 27. xxxx 2001 o xxxxx xx opětný xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx originálu uměleckého xxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2004/48/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/115/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 o xxxxx na pronájem x xxxxxxxxx x x některých xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/116/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 o xxxx xxxxxxx autorského xxxxx x xxxxxxxx xxxx x ním xxxxxxxxxxxxx (kodifikované znění).

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/24/ES ze xxx 23. dubna 2009 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/77/EU xx dne 27. xxxx 2011, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/116/XX o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2012/28/EU xx xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobech xxxxx xxxxxxxxx xxx.".

2. X §14 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx státu Evropských xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor" x xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx".

3. V §21 xxxx. 5 x 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx strany Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

4. V §21 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ze států xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx států xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx".

5. V §24 xxxx. 1, §25 xxxx. 7 x x §37 xxxx. 2 xxxx první xx slova "x xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx č. 1".

6. X §25 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x některého xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor".

7. X §25 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxx č. 1".

8. X §27 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxx xxxxxx majetkových xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx-xx xxx díla xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, i xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx (§8), 70 xxx xx smrti xxxxxxxx přeživší z xxxxxxxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pro xxxx hudebně dramatické xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 a 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 7 a 8.&xxxx;

9. X §27 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxx; pro xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.".

10. X části xxxxx xxxxx I xxxx 3 xx xx oddíl 6 xxxxxx nový xxxxx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 7

Osiřelé xxxx

§27x

(1) Xx osiřelé xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §2, xxxx-xx xxxxx xxxx autor, xxxx x když xx určen, xxxx xxxxxxx xxx po xxxxxxxxx důsledného vyhledávání xxxxx §27x zaznamenaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x dílu xxxx než xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx i xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhledávání xxxxx §27x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx za osiřelé, xxxxx xxx x xxxxx autorů, kteří xxxxxx určeni xxxx xxxxxxxx. Pokud jde x autory, xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx k xxxxxx právům §12.

(3) Xx xxxxxxx xx xx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx prokázán xxxx.

(4) Xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx oznámí xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Dojde-li x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §37a, xxxxxx autor status xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx užila x xxxxxxx x §37a xxxx. 1. Xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxxx xxxxx, xxxxxxx se pro xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx určeni nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx uvedená x §37x xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx osiřelá x xxxxx xxx užita xxxxx §37a xx xxxxx xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27x

(1) Důsledné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů příslušných xxx jednotlivé druhy xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxx z xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxx vydáno xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx výrobce má xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x některém ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, kde xx xxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx §37x xxxx. 3 se xxxxxxxx vyhledávání xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx nebo x xxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxx zveřejnila.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx naznačující, že xxxxxxxx informace x xxxxxxxx by xxxxx xxx nalezeny v xxxxxx než v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx, využijí xx xxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxx 8.

11. V §28 xxxx. 3 xx xxxxx "§27 xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxx "§27 xxxx. 8".

12. Xx §37 xx xxxxxx xxxx §37x, který xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 xxx:

"§37x

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Do práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx posláním xx xxxxxxxx zájmu

a) xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §18 xxxx. 2, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, časopisu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a jde x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jejích xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatel vysílání xx zákona, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx souvisejících s xxxx posláním xx xxxxxxxx xxxxx

x) rozmnožuje xxx xxxxx digitalizace, xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §18 xxxx. 2, indexace, katalogizace, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx o xxxx, xxxxx xx obsaženo x xxxx xxxxxxx x xxxx jím xxxx x xxxx xxxxxxx vyrobeno xxxx 31. xxxxxxxxx 2002, xxxx

x) zpřístupňuje dílo xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2. 

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxx poprvé xxxxxx, nebo, xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxx odvysíláno x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx ze států xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxxxx vydání nebo xxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xx souhlasem xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx vztahují xxxxxx xx díla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx užití xxxxxxxxx díla xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x digitalizací xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejnosti.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx osiřelým, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §27b x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx každém xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx uvedená x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxx jméno xxxx xxxxxx, xxx-xx určen.

(8) Xxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx formě

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx dospěly x xxxxxx, xx určité xxxx se považuje xx osiřelé,

b) informace x xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx užily xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) své kontaktní xxxxx.

(9) Ministerstvo výsledky x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8, předá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu14).

(10) Xxxxx, xxxxx ukončil status xxxxxxxxx xxxx xxxxx §27x xxxx. 4, xx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx dotčené xxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2. Xxx xxxxxx výše xxxxxx xx přihlédne x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx i k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx řídí xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx odměny.

14) Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 386/2012 xx xxx 19. xxxxx 2012, xxxxxx se Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx x prosazováním xxxx xxxxxxxxx vlastnictví, xxxxxx sdružování zástupců xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

13. X §71 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx umělec, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx k xxxxx xxxxx zaznamenaného xxxxxx xx jednorázovou xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx, xx kterém xxxxxxxx 50 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo, nedošlo-li x takovému vydání, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx odměnu xx xxxxxxx umělec xxxxxx xxxxx.".

14. Xx §72 xx vkládají xxxx §72x x 72b, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§72x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx po uplynutí 50 xxx ode xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx sdělen xxxxxxxxxx, výrobce zvukového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx záznamu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x dostatečném xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nezpřístupňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx učinit nejdříve xxxxxxx xxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx odstoupit xx xxxxxxx xxxx výkonný xxxxxx xxxxxxxx teprve xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 roku xxx xxx, kdy xx výkonný xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámil, xxxxxxxx dotčený xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxx formu. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx umělec xxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx xxxxxx obsahuje záznam xxxxxx více výkonných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx umělci xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx §68.

§72x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx výkonný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a neomezenou xxxxxxx x užití xxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu x xx podle xxxx smlouvy nárok xx periodické xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx 50 xxx xxx dne, kdy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydán, xxxx, xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx sdělen xxxxxxxxxx, nebude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážet žádné xxxxx vyplacené zálohy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

15. §73 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§73

Trvání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx výkonného xxxxxx xxxxxx 50 xxx xx xxxxxxxxx výkonu. Xxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxx zvukový xxxxxx xxxxxx, zanikají xxxxx xxxxxxxxx umělce xx 50 xxx xxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydání nebo xxxxxxx veřejnosti takového xxxxxxx, x xx xxxxx toho, xxxxx x uvedených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx výkonu, xxxxxxxx xxxxx výkonného xxxxxx za 70 xxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx oprávněnému vydání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu, x xx xxxxx toho, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

16. X §74 xx xxxxx "§27 xxxx. 7," nahrazují slovy "§27 xxxx. 8, §27x, §27x,".

17. Xx §76 xx vkládá xxxx §76x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§76a

Povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx roční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4 xx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx xx výši 20 % x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx který xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v §18 xxxx. 2 zvukového xxxxxxx po xxxxxxxx 50 let ode xxx, kdy byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx vydání, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxx výkonnému xxxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Výrobce xx xxxxxxx částku vyčleněnou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyplácí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx přísluší.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx xxxxxxxx xxx vynaložení xxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.".

18. X §77 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "50" xxxxxxxxx xxxxxx "70".

19. Xx §77 xx xxxxxx xxxx §77x, xxxxx zní:

"§77a

Došlo-li x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §72x, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

20. X §78, 82, 86 x v §94 xxxx. 1 se xxxxx "§27 xxxx. 7," xxxxxxxxx xxxxx "§27 odst. 8, §27x, §27b,".

21. X §87 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "§27 xxxx. 7" nahrazují xxxxx "§27 xxxx. 8".

22. X §96 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4.".

23. X §100 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", x nimž xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx kolektivně xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".

24. X §100 xxxx. 6 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", a xx včetně xxxxxxxx xxxxxxx ubytovacích prostor xx účelem získání xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx k xxxxx předmětu xxxxxxx".

25. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "xxxxxxx x. 1" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"Příloha x. 2

Seznam informačních xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx prověřeny x xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxxxxx či xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27x xxxx. 3 xx xxxxxxxx

1. v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Národního xxxxxxx x zahraničních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx významu,

b) xxxxxx xxxxxxxx vydavatelů x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXX (Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx Copyright Xxxxxxx - spisovatelé, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) x XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx - mezinárodní standardní xxxxx knihy) x xxxxxxxx vydaných knih,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx VIAF (Xxxxxxx International Xxxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamy xxxxxxx) x XXXXX (Accessible Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx - Přístupné xxxxxxxxx informací x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxx autorů, xxxxxxx majetková práva xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx připadla, xxxxxx Xxxxxxx fondem xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx publikacích,

h) xxxxxxx xxxxxxx;

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) katalogy Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx číslo seriálové xxxxxxxxx),

x) zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxxx, autorů a xxxxxxxx x příslušném xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx správců spravujících xxxxx na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx autorů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdědil xxxx xxxx jejichž xxxxxxxxx práva státu xxxxxxxx, xxxxxx Státním xxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) povinné xxxxxxx;

3. x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx umění, děl xxxxxxxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx časopisech, xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 1 x 2,

x) xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správců xxxxxxxxxxxx xxxxx autorů děl xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spravujících právo xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, 

e) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx na přebalu xxxx;

4. x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx záznamů

a) xxxxxxxx x xxxxxxx archivační xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Národního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxx usazených v xxxxxxxxxx xxxxx,

x) databáze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x národních xxxxxxxx,

x) databáze s xxxxxxxxxxx normami x xxxxxxxxxxxxxx jako xx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Number - xxxxxxxxxxx standardní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Standard Xxxxx Xxxx Xxxx - xxxxxxxxxxx standardní kód xxxxxxxxx xxxx) xxx xxxxxxx díla x XXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx záznamu) xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx autory, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zvukových xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupujících xxxxxx xxxxxxxxx nositelů xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx majetková xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx, vedené Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx.".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §27 odst. 6 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx s xxxxxx x díla xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1. xxxxxxxxx 2013 xxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxx xxxx text, xxxxxxxxx libreto, x xx xxxxxxx xxxx x textem vzniklá xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2013. Xxxxx xxxxx nejsou dotčena xxxxx xxxxxxxxx xxx x textem x xxx hudebně xxxxxxxxxxxx, x nimž došlo xx xxx 1. xxxxxxxxx 2013, ani xxxxx nabytá k xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu x xxxxx byla xxxxxxxx xx xxx 1. listopadu 2013, xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xx xx xx xx, že tato xxxxxxx zůstává v xxxxxxxxx i xx xxxxxxxx, kdy by xxxxx §73 xxxxxx x. 121/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §71 odst. 4, §72x xx 73, §76x xx 77a x §96 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx umělecké xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx, byly-li xx dne 1. xxxxxxxxx 2013 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

X §17 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 121/2000 Sb., xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "doby xxxxxx xxxxxx práv xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx dnem xx xxxx vyhlášení.

Hamáček v. x.

Xxxxx&xxxx;x. x.

Xxxxxxx&xxxx;x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 228/2014 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 7.11.2014.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.