Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D0727 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/727 ze dne 29. dubna 2021 o předložení návrhů jménem Evropské unie, kterými se mění přílohy A a B Minamatské úmluvy o rtuti a které se týkají výrobků s přidanou rtutí a výrobních procesů využívajících rtuť nebo sloučeniny rtuti R P
32021D0592 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/592 ze dne 7. dubna 2021 o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení chlorpyrifu do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách R P
32021D0176 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/176, ze dne 5. února 2021, kterým se schvalují změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního mdoře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnské dohody) týkající se rozšíření oblasti působnosti této dohody a přistoupení Španělského království k této dohodě R P
32021R0056 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/56 ze dne 20. ledna 2021 kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007 R P
32020R0784 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA R P
32020D0765 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/765 ze dne 29. května 2020 o uzavření jménem Evropské unie protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku R P
32019D2135 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2135 ze dne 21. listopadu 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na třetím zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti, pokud jde o přijetí rozhodnutí o postupném ukončení používání zubního amalgámu a o změně přílohy A uvedené úmluvy R P
32019D2119 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2119 ze dne 21. listopadu 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na třetím zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti, pokud jde o přijetí rozhodnutí, kterým se stanoví limity pro odpad obsahující rtuť podle čl. 11 odst. 2 uvedené úmluvy R P
32019D2025 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2025 ze dne 18. listopadu 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku R P
32019D1917 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1917 ze dne 3. prosince 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 7. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků, pokud jde o některé změny přílohy 3 dohody R P
32016D1841 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie R P
32011R1193 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1193/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o vytvoření registru Unie pro obchodovací období počínající dnem 1. ledna 2013 a následující obchodovací období systému Unie pro obchodování s emisemi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES a o změně nařízení (ES) č. 2216/2004 a (EU) č. 920/2010 (Text s významem pro EHP) R P
32011R0510 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (Text s významem pro EHP) R P
32010R0920 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Text s významem pro EHP) R P
32008R0994 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 994/2008 ze dne 8. října 2008 o normalizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Text s významem pro EHP) R P
32008L0101 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Text s významem pro EHP) R P
32007R1099 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1099/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 601/2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě R P
32007R0916 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 916/2007 ze dne 31. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Text s významem pro EHP) R P
32004R2216 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady (Text s významem pro EHP) R P
32004R0601 Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 R P