Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32017R0830 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/830 ze dne 15. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP) R P
32010R1090 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1090/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se mění směrnice 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (Text s významem pro EHP) R P
32009R1071 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Text s významem pro EHP) R P
32009L0042 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/42/ES ze dne 6. května 2009 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32007R1490 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1490/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 954/79 o ratifikaci Úmluvy OSN o Kodexu jednání liniových konferencí členskými státy nebo o přistoupení členských států k této úmluvě (Text s významem pro EHP) R P
32007R1304 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1304/2007 ze dne 7. listopadu 2007, kterým se mění směrnice Rady 95/64/ES, nařízení Rady (ES) č. 1172/98 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 a (ES) č. 1365/2006, pokud jde o stanovení NST 2007 jakožto jediné klasifikace pro přepravované zboží/věci v některých druzích dopravy R P
31990R3572 Nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990, kterým se v důsledku sjednocení Německa mění některé směrnice, rozhodnutí a nařízení v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy R P