Animace načítání

Stránka se připravuje...


32017R0830
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/830 ze dne 15. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP)
2017
830
15.05.2017
Nařízení
3
R
Fungování trhu (07.30.20), Bezpečnost letecké dopravy (07.40.30)