Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32015R0171 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/171 ze dne 4. února 2015 o některých aspektech postupu vydávání licencí železničním podnikům (Text s významem pro EHP) R P
32014R0361R(02) Oprava nařízení Komise (EU) č. 361/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ohledně dokladů pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2121/98 ( Úřední věstník Evropské unie L 107 ze dne 10. dubna 2014 ) R P
32014R0361 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 361/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ohledně dokladů pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2121/98 (Text s významem pro EHP) R P
32012R0612 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 612/2012 ze dne 9. července 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Text s významem pro EHP) R P
32009R1072 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32009L0056 SMĚRNICE KOMISE 2009/56/ES ze dne 12. června 2009, kterou se opravuje směrnice Komise 2008/126/ES, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, pokud jde o datum jejího provedení (Text s významem pro EHP) R P
32009L0046 SMĚRNICE KOMISE 2009/46/ES ze dne 24. dubna 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (Text s významem pro EHP) R P
32008L0126 SMĚRNICE KOMISE 2008/126/ES ze dne 19. prosince 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby R P
32008L0087 SMĚRNICE KOMISE 2008/87/ES ze dne 22. září 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (Text s významem pro EHP) R P
32008L0059 SMĚRNICE RADY 2008/59/ES ze dne 12. června 2008, kterou se v důsledku přistoupení Bulharské republiky a Rumunska upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby R P
32006R1419 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1419/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 4056/86, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě, a mění nařízení (ES) č. 1/2003, pokud jde o rozšíření jeho působnosti na kabotáž a trampovou dopravu (Text s významem pro EHP) R P
32006L0094 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/94/ES ze dne 12. prosince 2006 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32006L0087 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS (2006/87/ES) R P
32006L0001 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32003L0059 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS R P
32002R0484 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 881/92 a (EHS) č. 3118/93 pro účely zavedení osvědčení řidiče R P
32001L0014 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti R P
32001L0013 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/13/ES ze dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům R P
31998R2843 Nařízení Komise (ES) č. 2843/98 ze dne 22. prosince 1998 o formě, obsahu a jiných podrobnostech žádostí a oznámení uvedených v nařízení Rady (EHS) č. 1017/68, (EHS) č. 4056/86 a (EHS) č. 3975/87 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví dopravy (Text s významem pro EHP) R P
31998R2121 Nařízení Komise (ES) č. 2121/98 ze dne 2. října 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 684/92 a (ES) č. 12/98 ohledně dokladů pro přepravu cestujících autokary a autobusy (Text s významem pro EHP) R P