Animace načítání

Stránka se připravuje...


Autorské právo - Přestupky v oblasti autorských práv jsou upraveny těmito zákony:

527/1990 Sb.

Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích

529/1991 Sb.

Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků

478/1992 Sb.

Zákon o užitných vzorech

121/2000 Sb.

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

408/2000 Sb.

Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)

441/2003 Sb.

Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

355/2014 Sb.

Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

Bezpečnost výrobků - Přestupky v oblasti bezpečnosti výrobků jsou upraveny těmito zákony:

102/2001 Sb.

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

505/1990 Sb.

Zákon o metrologii

Cizina - zahraničí - Přestupky v oblasti cizina - zahraničí jsou upraveny těmito zákony:

325/1999 Sb.

Zákon o azylu

326/1999 Sb.

Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

312/2001 Sb.

Zákon o státních hranicích

221/2003 Sb.

Zákon o dočasné ochraně cizinců

17/2012 Sb.

Zákon o Celní správě ČR

191/2016 Sb.

Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

Daně - Přestupky v oblasti daní jsou upraveny těmito zákony:

353/2003 Sb.

Zákon o spotřebních daních

280/2009 Sb.

Daňový řád

164/2013 Sb.

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb - platnost do 1.1.2023

Děti - mladiství - Přestupky v oblasti děti - mladiství jsou upraveny těmito zákony:

359/1999 Sb.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

247/2014 Sb.

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Doprava letecká - Přestupky v oblasti letecké dopravy jsou upraveny těmito zákony:

49/1997 Sb.

Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Doprava silniční - Přestupky v oblasti silniční dopravy jsou upraveny těmito zákony:

111/1994 Sb.

Zákon o silniční dopravě

13/1997 Sb.

Zákon o pozemních komunikacích

168/1999 Sb.

Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) - (platnost do 31.3.2024, nahrazen č. 30/2024 Sb.)

194/2010 Sb.

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

247/2000 Sb.

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

361/2000 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

56/2001 Sb.

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

30/2024 Sb.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Doprava vodní - Přestupky v oblasti vodní dopravy jsou upraveny těmito zákony:

114/1995 Sb.

 Zákon o vnitrozemské plavbě

61/2000 Sb.

 Zákon o námořní plavbě

Doprava železniční - Přestupky v oblasti železniční dopravy jsou upraveny těmito zákony:

266/1994 Sb.

Zákon o dráhách

Elektronické komunikace - Přestupky v oblasti elektronických komunikací jsou upraveny těmito zákony:

127/2005 Sb.

Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

181/2014 Sb.

Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

194/2017 Sb.

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

206/2005 Sb.

Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti

231/2001 Sb.

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

250/2017 Sb.

Zákon o elektronické identifikaci

300/2008 Sb.

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

12/2020 Sb. Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
242/2022 Sb. Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)
67/2023 Sb. Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online

Energetika - Přestupky v oblasti energetiky jsou upraveny těmito zákony:

189/1999 Sb.

Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

406/2000 Sb.

Zákon o hospodaření energií

458/2000 Sb.

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

311/2006 Sb.

Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

165/2012 Sb.

Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

263/2016 Sb.

Zákon atomový zákon

367/2021 Sb.

Zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice

Evropské společenství - Přestupky v oblasti evropského společenství jsou upraveny těmito zákony:

62/2003 Sb.

Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

594/2004 Sb.

Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

191/2012 Sb.

Zákon o evropské občanské iniciativě

Exekuce - Přestupky v oblasti exekuce jsou upraveny těmito zákony:

120/2001 Sb.

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Finance - Přestupky v oblasti financí jsou upraveny těmito zákony:

21/1992 Sb.

Zákon o bankách

6/1993 Sb.

Zákon o České národní bance

96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

87/1995 Sb.

Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

15/1998 Sb.

Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

250/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

190/2004 Sb.

Zákon o dluhopisech

254/2004 Sb.

Zákon o omezení plateb v hotovosti

377/2005 Sb.

Zákon o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

319/2006 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

261/2007 Sb.

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

104/2008 Sb.

Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)

253/2008 Sb.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

93/2009 Sb.

Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

136/2011 Sb.

Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

240/2013 Sb.

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

277/2013 Sb.

Zákon o směnárenské činnosti

374/2015 Sb.

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

257/2016 Sb.

Zákon o spotřebitelském úvěru

297/2016 Sb.

Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

300/2016 Sb.

Zákon o centrální evidenci účtů

25/2017 Sb.

Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

370/2017 Sb.

Zákon o platebním styku

91/2022 Sb.

Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu

34/2023 Sb. Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
84/2024 Sb. Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry

Havárie - Přestupky v oblasti havárií jsou upraveny těmito zákony:

224/2015 Sb.

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Hornictví - Přestupky v oblasti hornictví jsou upraveny těmito zákony:

44/1988 Sb.

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

61/1988 Sb.

Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

62/1988 Sb.

Zákon o geologických pracích

158/2000 Sb.

Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři

440/2003 Sb.

Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

157/2009 Sb.

Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

Hospodářská soutěž - Přestupky v oblasti hospodářské soutěže jsou upraveny těmito zákony:

143/2001 Sb.

Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

Kontrola - Přestupky v oblasti kontroly jsou upraveny těmito zákony:

89/1995 Sb.

Zákon o státní statistické službě

255/2012 Sb.

Zákon o kontrole (kontrolní řád)

Kultura - Přestupky v oblasti kultury jsou upraveny těmito zákony:

20/1987 Sb.

Zákon o státní památkové péči

71/1994 Sb.

Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

37/1995 Sb.

Zákon o neperiodických publikacích

46/2000 Sb.

Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

122/2000 Sb.

Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

257/2001 Sb.

Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

214/2002 Sb.

Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie

132/2010 Sb.

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

362/2022 Sb. Zákon o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů

Lesnictví - Přestupky v oblasti lesnictví jsou upraveny těmito zákony:

282/1991 Sb.

Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - i Životní prostředí

289/1995 Sb.

Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

449/2001 Sb.

Zákon o myslivosti

149/2003 Sb.

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

226/2013 Sb.

Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Nemovitosti - Přestupky v oblasti nemovitostí jsou upraveny těmito zákony:

256/2013 Sb.

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Notářství - Přestupky v oblasti lesnictví jsou upraveny těmito zákony:

358/1992 Sb.

Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Obrana - Přestupky v oblasti obrany jsou upraveny těmito zákony:

38/1994 Sb.

Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

219/1999 Sb.

Zákon o ozbrojených silách ČR

222/1999 Sb.

Zákon o zajišťování obrany ČR

585/2004 Sb.

Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

229/2013 Sb.

Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

300/2013 Sb.

Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

Osobní údaje - Přestupky v oblasti osobních údajů jsou upraveny těmito zákony:

328/1999 Sb.

Zákon o občanských průkazech - platnost do 2.8.2021, nahrazen č. 269/2021 Sb.

329/1999 Sb.

Zákon o cestovních dokladech

101/2000 Sb.

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

133/2000 Sb.

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

301/2000 Sb.

Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

110/2019 Sb.

Zákon o zpracování osobních údajů

269/2021 Sb.

Zákon o občanských průkazech

Ozbrojené sbory - Přestupky v oblasti ozbrojených sborů jsou upraveny těmito zákony:

553/1991 Sb.

Zákon o obecní policii

279/1992 Sb.

Zákon o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR

555/1992 Sb.

Zákon o Vězeňské službě a Justiční stráži ČR

273/2008 Sb.

Zákon o Policii ČR

341/2011 Sb.

Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

Podnikání - obchod - Přestupky v oblasti podnikání a obchodu jsou upraveny těmito zákony:

526/1990 Sb.

Zákon o cenách

455/1991 Sb.

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

229/1992 Sb.

Zákon o komoditních burzách

539/1992 Sb.

Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

634/1992 Sb.

Zákon o ochraně spotřebitele

40/1995 Sb.

Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

22/1997 Sb.

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

61/1997 Sb.

Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)

159/1999 Sb.

Zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

207/2000 Sb.

Vyhláška o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře

477/2001 Sb.

Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) - i Životní prostředí

215/2004 Sb.

Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

256/2004 Sb.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

480/2004 Sb.

Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

499/2004 Sb.

Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů - i Veřejná správa

228/2005 Sb.

Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů

247/2006 Sb.

Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

38/2008 Sb.

Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

307/2013 Sb.

Zákon o povinném značení lihu

90/2016 Sb.

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

223/2016 Sb.

Zákon o prodejní době v maloobchodě

242/2016 Sb.

Zákon celní zákon

324/2016 Sb.

Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

39/2020 Sb.

Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

34/2021 Sb.

Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

37/2021 Sb.

Zákon o evidenci skutečných majitelů

151/2021 Sb.

Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

243/2022 Sb.

Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí - i Životní prostřední

87/2023 Sb.

Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)

250/2023 Sb.

Zákon o veřejných dražbách

424/2023 Sb.

Zákon o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb

Pohřebnictví - Přestupky v oblasti pohřebnictví jsou upraveny těmito zákony:

256/2001 Sb.

Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

122/2004 Sb.

Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Pojištění - Přestupky v oblasti pojištění jsou upraveny těmito zákony:

280/1992 Sb.

Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

38/2004 Sb.

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) - platnost do 30.11.2018, nahrazen č. 170/2018 Sb.

277/2009 Sb.

Zákon o pojišťovnictví

170/2018 Sb.

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Politika - Přestupky v oblasti politiky jsou upraveny těmito zákony:

84/1990 Sb.

Zákon o právu shromažďovacím

424/1991 Sb.

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Poštovní služby - Přestupky v oblasti poštovních služeb jsou upraveny těmito zákony:

29/2000 Sb.

Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

Potraviny - Přestupky v oblasti potravin jsou upraveny těmito zákony:

110/1997 Sb.

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Požární ochrana - Přestupky v oblasti požární ochrany jsou upraveny těmito zákony:

133/1985 Sb.

Zákon o požární ochraně

320/2015 Sb.

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

Pracovněprávní vztahy - Přestupky v oblasti pracovněprávních vztahů jsou upraveny těmito zákony:

451/1991 Sb.

Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR (Lustrační zákon)

312/2002 Sb.

Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

435/2004 Sb.

Zákon o zaměstnanosti

251/2005 Sb.

Zákon o inspekci práce

171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů

Právo - Přestupky v oblasti práva jsou upraveny těmito zákony:

85/1996 Sb.

Zákon o advokacii

69/2006 Sb.

Zákon o provádění mezinárodních sankcí

254/2019 Sb.

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

354/2019 Sb.

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

1/2023 Sb. Zákon o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon)

Rehabilitace - Přestupky v oblasti rehabilitace jsou upraveny těmito zákony:

231/1991 Sb.

Zákon o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích

Sociální zabezpečení - Přestupky v oblasti sociálního zabezpečení jsou upraveny těmito zákony:

582/1991 Sb.

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

589/1992 Sb.

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

42/1994 Sb.

Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře

108/2006 Sb.

Zákon o sociálních službách

111/2006 Sb.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

340/2006 Sb.

Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

329/2011 Sb.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

427/2011 Sb.

Zákon o doplňkovém penzijním spoření

376/2015 Sb.

Zákon o ukončení důchodového spoření

Sport - Přestupky v oblasti sportu jsou upraveny těmito zákony:

115/2001 Sb.

Zákon o podpoře sportu

Stavebnictví - Přestupky v oblasti stavebnictví jsou upraveny těmito zákony:

183/2006 Sb.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - účinný do 31.12.2023

283/2021 Sb. Stavební zákon

Symboly - Přestupky v oblasti symbolů jsou upraveny těmito zákony:

126/1992 Sb.

Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži

352/2001 Sb.

Zákon o užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů

Školství - Přestupky v oblasti školství jsou upraveny těmito zákony:

111/1998 Sb.

Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

18/2004 Sb.

Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

561/2004 Sb.

Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

179/2006 Sb.

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Trestní právo - Přestupky v oblasti trestního práva jsou upraveny těmito zákony:

36/1967 Sb.

Zákon o znalcích a tlumočnících

167/1998 Sb.

Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

412/2005 Sb.

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

253/2008 Sb.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

272/2013 Sb.

Zákon o prekursorech drog

Úpadek - insolvence - Přestupky v oblasti úpadku - insolvence jsou upraveny těmito předpisy:

182/2006 Sb.

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

312/2006 Sb.

Zákon o insolvenčních správcích

284/2023 Sb. Zákon o preventivní restrukturalizaci

Věda - výzkum - Přestupky v oblasti vědy - výzkumu jsou upraveny těmito předpisy:

341/2005 Sb.

Zákon o veřejných výzkumných institucích

Veřejná správa - Přestupky v oblasti veřejné správy jsou upraveny těmito předpisy:

451/1991 Sb.

Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR (Lustrační zákon)

97/1993 Sb.

Zákon o působnosti správy státních hmotných rezerv

128/2000 Sb.

Zákon o obcích (obecní zřízení)

131/2000 Sb.

Zákon o hlavním městě Praze

240/2000 Sb.

Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

241/2000 Sb.

Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

250/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

365/2000 Sb.

Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

312/2002 Sb.

Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

420/2004 Sb.

Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

159/2006 Sb.

Zákon o střetu zájmů

261/2007 Sb.

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

186/2016 Sb.

Zákon o hazardních hrách

332/2020 Sb.

Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Veřejné sbírky - Přestupky v oblasti veřejných sbírek jsou upraveny těmito předpisy:

117/2001 Sb.

Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

Veřejné zakázky - Přestupky v oblasti veřejných zakázek jsou stanoveny těmito předpisy:

134/2016 Sb.

Zákon o zadávání veřejných zakázek

360/2022 Sb. Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

Veterinární péče - Přestupky v oblasti veterinární péče jsou upraveny těmito předpisy:

166/1999 Sb.

Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Vodní hospodářství - Přestupky v oblasti vodního hospodářství jsou upraveny těmito předpisy:

254/2001 Sb.

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

274/2001 Sb.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

99/2004 Sb.

Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Volby - Přestupky v oblasti voleb jsou upraveny těmito zákony:

247/1995 Sb.

Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

130/2000 Sb.

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

491/2001 Sb.

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

62/2003 Sb.

Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

22/2004 Sb.

Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů

118/2010 Sb.

Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů

275/2012 Sb.

Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

296/2021 Sb.

Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 - platnost do 17.12.2022, nahrazen č. 411/2022 Sb.

411/2022 Sb. Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023

Zbraně a střelivo - Přestupky v oblasti zbraní a střeliva jsou upraveny těmito zákony:

19/1997 Sb.

Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

156/2000 Sb.

Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva

119/2002 Sb.

Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

281/2002 Sb.

Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

213/2011 Sb.

Zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)

83/2013 Sb.

Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

259/2014 Sb.

Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin) - platnost do 20.8.2022, nahrazen č. 225/2022 Sb.

14/2021 Sb.

Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

225/2022 Sb.

Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)

Zdravotnictví - Přestupky v oblasti zdravotnictví jsou upraveny těmito předpisy:

551/1991 Sb.

Zákon o všeobecné zdravotní pojišťovně ČR

592/1992 Sb.

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

48/1997 Sb.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

164/2001 Sb.

Lázeňský zákon

285/2002 Sb.

Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

95/2004 Sb.

Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

96/2004 Sb.

Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

187/2006 Sb.

Zákon o nemocenském pojištění

227/2006 Sb.

Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů

378/2007 Sb.

Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

296/2008 Sb.

Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

329/2011 Sb.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

372/2011 Sb.

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

373/2011 Sb.

Zákon o specifických zdravotních službách

374/2011 Sb.

Zákon o zdravotnické záchranné službě

272/2013 Sb.

Zákon o prekursorech drog

268/2014 Sb.

Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro - platnost do 22.12.2022, nahrazen č. 375/2022 Sb.

65/2017 Sb.

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

89/2021 Sb.

Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů - platnost do 22.12.2022, nahrazen č. 375/2022 Sb.

94/2021 Sb.

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů - platnost do 30.11.2022

325/2021 Sb.

Zákon o elektronizaci zdravotnictví

375/2022 Sb.

Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Zemědělství - Přestupky v oblasti zemědělství jsou upraveny těmito předpisy:

334/1992 Sb.

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

200/1994 Sb.

Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

91/1996 Sb.

Zákon o krmivech

97/1996 Sb.

Zákon o ochraně chmele

252/1997 Sb.

Zákon o zemědělství

156/1998 Sb.

Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

154/2000 Sb.

Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

242/2000 Sb.

Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

256/2000 Sb.

Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

408/2000 Sb.

Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)

146/2002 Sb.

Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

148/2003 Sb.

Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)

219/2003 Sb.

Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

321/2004 Sb.

Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

326/2004 Sb.

Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

395/2009 Sb.

Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Zvířata - Přestupky v oblasti zvířat jsou upraveny těmito předpisy:

246/1992 Sb.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Životní prostředí - Přestupky v oblasti životního prostředí jsou upraveny těmito předpisy:

282/1991 Sb.

Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa - i Lesnictví

17/1992 Sb.

Zákon o životním prostředí

114/1992 Sb.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

185/2001 Sb.

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů - platnost do 31.12.2020, nahrazen č. 541/2020 Sb.

477/2001 Sb.

Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) - i Podnikání - obchod

76/2002 Sb.

Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

162/2003 Sb.

Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

276/2003 Sb.

Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

78/2004 Sb.

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

100/2004 Sb.

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

25/2008 Sb.

Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

167/2008 Sb.

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

350/2011 Sb.

Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

73/2012 Sb.

Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

85/2012 Sb.

Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů

201/2012 Sb.

Zákon o ochraně ovzduší

383/2012 Sb.

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

93/2018 Sb.

Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

541/2020 Sb.

Zákon o odpadech

542/2020 Sb.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

243/2022 Sb. Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí - i Podnikání - obchod
148/2023 Sb. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku