Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

556/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Právní vztah k EU

Vládní návrh

ZÁKON

ze xxx ……… 2019,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx vodního xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., zákona x. 181/2008 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 150/2010 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Xx., xxxxxx č. 151/2011 Xx., zákona x. 85/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 501/2012 Sb., zákona x. 275/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 61/2014 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb. a xxxxxx č. 113/2018 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx4) xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stavebník xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx užívání xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx zneškodňují xxxxxx čištěním s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx neproveditelnosti způsobů xxxxx xxxx xxxxx x druhé, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx)4) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx zařízení xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povrchových vod xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx xxxx“) xxxxxxxxx x následným xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, výparem, anebo, xxxx-xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx vydáno rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx.“.

2. Xx §5 xx vkládá nový §5x, xxxxx xxx:

„§5x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dotčené xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vytváření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x sucha v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx srážkových xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

3. X §7 xxxx. 5 a §108 odst. 4 xx xxxxx „a xxxxx“ zrušují.

4. V §9 xxxx. 2, §39 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení, §39 xxxx. 6, §40 xxxx. 2, §122 xxxx. 3 a 4 x §125x xxxx. 3 x 4 se xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „závadnými“.

5. V §9 xxxx. 3 xx xxxxx „(xxxxx X xxx 1 x xxxxx XI)“ nahrazují xxxxx „(xxxxx XI xxx 1 x xxxxx XXX)“.

6. X §9 xxxx. 6 se xxxx „§12 odst. 2“ xxxxxxxxx textem „§12 xxxx. 3“.

7. V §9 xxxx. 8, §23x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 3 x §39 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx „nebezpečných“ xxxxxx slovo „xxxxxxxxx“.

8. V §10 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxx xxxxxxxx vody, xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx §22 xxxx. 2 xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §8 xxxx. 1 písm. x) bodu 1 x celkovém xxxxxxxx xxxxxxx 1000 m3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo 100 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) oprávněný, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 5, §8 odst. 1 xxxx. x) bodů 2 xx 5 xxxx §8 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6000 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 500 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ten, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x množství xxxxxxx 6000 x3 xxxx v kalendářním xxxx xxxx 500 x3 xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zdrojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx které jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

9. V §12 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

„(1) Vodoprávní xxxx může x xxxx úřední povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

x) nevyužívá-li oprávněný xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx využívá-li xxx xxxxx minimálně xxx xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx než 2 xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x xxxxxx vody xx xxxxxxxxx zdrojů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxx,

x) byla-li xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do vod xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx připojit xx xx xxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx8x),

x) xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průtoku (§36) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podzemních vod (§37),

x) xxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x závažnému nebo xxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práv xxxxxx, xxxx

x) dojde-li xx změně xxxxxxxx xxxxxxxx stanovujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod x xxxxxx xxxxxxx (§38 xxxx. 10).

(2) Xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změnou xxxxxxxx byla xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 6.

10. X §16 xxxx. 5 xx xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx slovo „xxxxxxxxx“.

11. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxxx „xxxxxxxx voda;“ xxxxxxxx xxxxx „nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx,“.

12. V §17 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) X xxxxxxx x souhlas x xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. g) xxxx geologickým xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lázeňského xxxxxx xxxxxxx předloží vyjádření xxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx8).“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.

13. V §17 xxxxxxxx 6 zní:

„(6) Xxxxxxxxxx úřad před xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody. Xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedojde x xxxxxx změně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ekologického xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx k xxxxxx, xx provedení xxxxxx xxxx vést xx xxxxxxxx xxxxx xxxx ekologického xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx zhoršení xxxxx xxxxxx podzemní xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povrchové xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx útvaru podzemní xxxx, xxxxxxxx žadatele, xx xxx výjimky xxxxx §23x xxxx. 8 není možné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x že xxx xxxx xxxxxxx xxxxx souhlas podle xxxxxxxx 1 vydat.“.

CELEX: 32000L0060

14. V §21 xxxx. 2 písm. x) xxx 1 xxx:

„1. xxxxxxx toků x ostatních xxxxxxx xxxxx povrchové xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx vodními xxxx, x objektů xx xxxx, hydrologických xxxxxx xxxxxxx toků, hydrologických xxxxxx a vodních xxxxxx,“.

15. X §21 xxxx. 2 písm. x) xxx 13 xxx:

„13. xxxxxxxx odvodňovacích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§56),“.

16. X §21 xxxxxxxx 7 zní:

„(7) Xxxxxxxxxxx správců xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) jsou oprávněni xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, včetně odběru xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x dále xxxxxxxxx do cizích xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x xxxx není třeba xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxx xxxx uživatelé xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx povodí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x před xxxxxxx xx cizí xxxxxxx xxxx do cizích xxxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.

17. V §22 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxx potřeby vodní xxxxxxx xx ten, xxx xx podle §10 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx množství xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx, xxx xx povolení x xxxxxxxxxx odpadních xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vody do xxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx v množství xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx 6 000 x3 xxxx 500 x3 v kalendářním xxxxxx, povinen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povodí údaje x xxxxx nakládání xxxx xxxxxxxxxx způsobem x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

18. V §22 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

„x) vodních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx linií, xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx nádrží,“.

19. X §22 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hlavních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§56).“.

20. V §22 xxxx. 4 písmeno x) zní:

„a) objektů xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx povodí xxxxxxx toků a xxxxxxxxxxxxxxxxx rajonů,“.

21. V §22 xxxx. 4 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„b) xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx ovlivněných xxxxxxx xxxxxx x umělých xxxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).

22. X §22 xxxx. 6 se xxxx „§108 xxxx. 3 xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „§108 xxxx. 3 xxxx. x)“.

23. X §23a xxxx. 8 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Zhoršení“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povrchové vody xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxx slovo „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxx stavu xxxxxx podzemní xxxx“.

XXXXX: 32000L0060

24. X §23x xxxx. 8 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx c) a x) se xxxxxxxx xxxx písmena b) x x).

25. X §23x xxxx. 9 xx xx xxxxx „xx xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx“, xx slovo „povrchových“ xx xxxxxx xxxxx „xxx“ a slova „xxxxxxxxxx vod“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx“.

XXXXX: 32000L0060

26. X §23x xx xx xxxxxxxx 9 vkládá xxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

„(10) Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §24 nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11.

XXXXX: 32000L0060

27. X §26 xxxx. 4 písm. x) xx xxxx „§12 xxxx. 3 xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „§12 xxxx. 4 xxxx. x)“.

28. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxx.

29. X §38 xxxxxxxx 9 xxx:

„(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpadních vod xxxxxxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§39 odst. 3) x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx bydlení50), xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx51) xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx52), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx vod podzemních xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x daném xxxxxxx xxxxxxxxx možné xxxx s ohledem xx xxxxx chráněné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxx žádoucí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových. Xxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8), která xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx na jakost xxxxxxxxxx vod. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxx z xxxxx nebo několika xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přesáhnout 15 x3/xxx.“.

30. V §39 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx „(xxxx jen „xxxxxxxxxx xxxxx“)“ x xxxxx „(xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“)“ xxxxxxx, xx xxxx druhé xx za slovo „xxxxxxxxxxxx“ vkládá xxxxx „xxxxxxxxx“ a ve xxxx xxxx xx xxxxx „nebezpečnými xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“.

31. X §39 xxxx. 4 xxxx. x) se xx xxxxx „z xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx látek určených xxx xxxxxx xxxx xx vodu xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadních xxx“.

32. X §39 xxxx. 7 úvodní xxxxx ustanovení se xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx“.

33. X §39 xxxx. 12 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxx slovo „xxxxxxx“.

34. V §42 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx „Exekuci xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx.“.

35. V §53 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxx“ a xxxxx „Xx“ xx xxxxxxxxx slovem „Ten“.

36. V §54 xxxx. 4 xx xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxx xxxx ekologického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx útvaru“.

CELEX: 32000L0060

37. V §55 xxxx. 3 xx xxxxx „pokud xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx,“ xxxxxxx.

38. X §59 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x pak“.

39. V §61 xxxx. 4 xx xxxxx „9“ xxxxxxxxx xxxxxx „8“.

40. X §61 xx odstavec 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 10 xx xxxxxxxx jako odstavce 7 xx 9.

41. X §61 xxxx. 9 se xxxxx „9“ xxxxxxxxx xxxxxx „8“.

42. X §61 xx xxxxxxxx odstavce 10 xx 13, xxxxx xxxxx:

„(10) X xxxxxxx xxx, nad xxxxxxx provádí technickobezpečnostní xxxxxx xxxxxxxx osoba, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x výkonu technickobezpečnostního xxxxxxx.

(11) X vodních xxx IV. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx neprovádí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx dílech a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vodoprávní xxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z jimi xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 x 11 xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní čtvrtletí xxxx xx 15. xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xx xxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx vyhláškou rozsah xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 až 12.“.

43. X §62 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx „XX. kategorie“ nahrazují xxxxx „X. xx XX. xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

44. X §75 xxxx. 3 xx xxxx „(§61 xxxx. 9)“ nahrazuje textem „(§61 xxxx. 8)“.

45. X §77 xxxxxxxx 9 zní:

„(9) Xxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxx. Xxxxxxxxx povodňových xxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dotčeny.“.

46. X části xxxxx se xx xxxxx XX vkládá xxxx xxxxx X, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámky pod xxxxx x. 60 xxx:

„XXXXX X

XXXXXXXX SUCHA X XXXXX NEDOSTATKU XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx pojmů

§87a

(1) Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx hlavy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx vodních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Stavem xxxxxxxxxx vody xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, hospodářskou xxxxxxx a životní xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx sucha xxxxxxxxx xx užívání xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, x je xxxxxxxx omezovat xxxxxxxxxxx x vodou x xxxxxxxx xxxxx opatření.

Díl 2

Xxxx xxx zvládání xxxxx x stavu xxxxxxxxxx vody

§87b

(1) Xxxx xxx zvládání sucha x xxxxx nedostatku xxxx (xxxx jen „xxxx xxx xxxxx“) xx xxxxxxxx pro xxxxx České republiky x xxx území xxxxx.

(2) Plán xxx xxxxx xx podkladem xxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vodoprávní xxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §59 xxxx. 4 nebo §109 xxxx. 1 xxx zvládání xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx vody (xxxx xxx „xxxxxx pro xxxxx“),

x) rozhodování komise xxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxx stavu xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxx sucho zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxx xxxxx x daném xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, popis xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vody, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ovlivňujících množství x jakost xxx, xxxxx xxxxx sucha x xxxxxx směrodatné xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx a osob xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx sucha x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx, popis xxxxxxx xxxxxxxxx, priority xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx vody x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx dané xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx způsoby xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx nejvýznamnějšího x méně významným xxxxx:

x) zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx60) x dalších xxxxxxx poskytujících nezbytné xxxxxx,

x) zásobování obyvatelstva xxxxxx xxxxx,

x) živočišná xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx funkce xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx písmena x) xx x),

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx.

§87x

(1) Xxxx xxx sucho xxxxxxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxx území xxxxx krajský xxxx, x xx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí a Xxxxxx hydrometeorologickým ústavem.

(2) Xxxxx xxxxx pro xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxx s obecními xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Policií Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx záchranným xxxxxx kraje, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí, xxxxxxxxx xxxx významnými pro xxxxx příslušného xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx zemědělství x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx se na xxxxx kraje xxxxx xxxxx dopravně významná xxxxxxxxx, xxxxxxxx krajský xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Plán xxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx nesmí být x xxxxxxx s xxxxxx xxx sucho xxx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx krajů. Xxxx xxx sucho x xxxx aktualizace po xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxx x Ministerstvem životního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§87x

(1) Plán xxx sucho xxx xxxxx České republiky xxxxxxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx pro sucho x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx povodí, Xxxxxx hydrometeorologickým xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

Díl 3

Xxxxxx pro zvládání xxxxx x stavu xxxxxxxxxx vody

§87e

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx nedostatku xxxx (dále jen „xxxxx xxx xxxxx“) xx

x) vodoprávní xxxx xxxxx §104 odst. 2,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx komise pro xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sucho x xxxxxxxx komise pro xxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tímto xxxxxxx.

§87x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx krajskou xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx členy xxxx xxxxxx xxxxxxx kraje xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Českého xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jmenuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sucho hejtman xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx osoby nejsou xxxxx krajské komise xxx sucho.

§87g

Ústřední komisi xxx sucho xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

§87x

Xxxxx xxxxx x době xxxxx nedostatku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu34), zasedají xxxxxxxxx krizový štáb x xxxxxxxxx komise xxx xxxxx společně. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx

§87x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx informuje xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x jeho xxxxxx vývoji. Tuto xxxxxx zabezpečuje Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústav xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxx opatření xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§87x

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povodí xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx hejtmanovi kraje xxxxxxx krajské xxxxxx xxx sucho. Xxxxxxx xxxxx xxxxx krajskou xxxxxx pro sucho, xxxxx vyhodnotí, zda xx xxxxx vyhlásit xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx; ustanovení §25 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxx obdobně. Xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx nedostatku xxxx, xx §6 xxxx. 4, §59 xxxx. 4 x §109 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxxxxx sucha xxxxxxxxx.

(3) Dnem vykonatelnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx §87x xx x xxxxxxx x nich stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §59 odst. 4 x §109 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx sucha, a xx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxx sucho xxxxx §87x se x xxxxxxx v nich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonatelnost xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx ministr xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx x xx předseda xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx krajů.

(6) Ústřední xxxxxx xxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxxx §87x, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx krajů, a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x.

§87x

(1) Krajská nebo xxxxxxxx komise xxx xxxxx xxx stavu xxxxxxxxxx vody xxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodami bez xxxxxxx xxxxxx, omezí xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxx upraví, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu,

d) xxxxx vlastníkovi vodního xxxx xxxxxxxxxx manipulaci xx xxxxxx xxxx xxx rámec schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vody, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx bylo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vody xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo minimální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hladinu xxxxxxxxxx xxx,

x) nařídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodohospodářského xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x poskytnutí k xxxxxx stavu nedostatku xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx mimořádné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx vydání xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxxxx xxxxxx pro sucho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústřední xxxxxx xxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaná příslušnou xxxxxx xxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx zapisují důvody xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nedostatku xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) hradí xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx komise xxx sucho.

§87l

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu součinnost x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx x xxx činnost krajské xxxxxx pro xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxx sucho xx xxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx na vydávání xxxxxxxx při stavu xxxxxxxxxx vody. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx nebo uznána xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§87x

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ústřední xxxxxx xxx sucho xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vody vládu.

60) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 315/2014 Sb.“.

Dosavadní xxxxx X xx XV xx označují jako xxxxx XX xx XXX.

47. X §89x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „5“ xxxxxxxxx číslem „4“.

48. X §101 xxxx. 4 xx xx slova „rostlin x živočichů,“ xxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,“.

49. V §104 xx xx xxxxx xxxxx závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx pro xxxxx“.

50. X §104 xxxx. 9 se xxxx xxxxx x xxxxxx nahrazují xxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx posoudí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ekologického xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx útvaru xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povrchové xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dosažení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podzemní vody, xxxxxxxx žadatele, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23x xxxx. 8 xxxx možné xxxxx povolit ani xxxxxxx x xx xxx této xxxxxxx xxxxx xxxxx kladné xxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32000L0060

51. V §105 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxx X x XIV“ nahrazují xxxxx „xxxxx XI x XX“.

52. X §107 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx „hraničních xxx“ xxxxxxxx xxxxx „, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vody xxxxx §87x odst. 1,“.

53. Poznámka pod xxxxx x. 44 xxx:

„44) Sdělení č. 7/2000 Sb. m. s., x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x. 73/2008 Xx. m. s.

Sdělení č. 66/1998 Sb., o xxxxxxxx Xxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx na hraničních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hospodářství.

Vyhláška č. 57/1970 Sb., x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx republikou x Xxxxxxxxx republikou x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 54/2015 Sb. m. s., x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Polské xxxxxxxxx x spolupráci xx xxxxxxxxxx vodách x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.“.

54. X §107 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“.

55. X §107 xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx“ x xx xxxxx „zvlášť xxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.

56. X §107 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „x ukládat xxx xxxxxxxxxx takového návrhu“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stanovovat x xxxxxx záplavových územích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 odst. 3“.

57. X §107 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx v) doplňují xxxxx „x stanovovat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx do ochranného xxxxx vodního zdroje X. stupně x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxx“.

58. V §107 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx x rozsahu povinností x oprávnění podle §53.“.

59. X §108 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx“ x za xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek“.

60. X §108 xxxx. 3 se xx xxxxxxx p) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxx sucha x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§87a xx 87x),“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx q) xx w) se xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

61. V §108 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „(xxxxx X xxx 1)“ nahrazují xxxxx „(xxxxx XI xxx 1)“.

62. X §108 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „(xxxxx X xxxx 2 a 3)“ xxxxxxxxx xxxxx „(xxxxx XX díly 2 x 3)“.

63. V §110 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx obecné povahy xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Krajské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 x 5.

64. X §115 xxxx. 19 větě xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo“.

65. X §115 xxxxxxxx 21 zní:

„(21) Xx xxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) bodů 1, 2, 3 x 5, §8 xxxx. 1 písm. b) xxxx 1, 3 x 5, §14 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x) x xxxxx §15 odst. 1 xxxxxxxx vodoprávní xxxx možnost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nemožnost xxxxxxxx xxxxxxx stavu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podzemní xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx dosažení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody nebo xxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxx vody, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx bez xxxxxxx xxxxx §23x xxxx. 8 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.“.

XXXXX: 32000L0060

66. §115x včetně xxxxxxx zní:

„§115a

Opatření xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §87x x §109 xxxx. 1 se xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Opatření obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx též xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obcích, xxxxxxx správních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týká.

(3) Ustanovení §172 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx vydávání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 x 5 x §66 odst. 7 xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx změny xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 obdobně.“.

67. X §116 xxxx. 1 xxxx. x), §122 xxxx. 1 xxxx. x), §125x xxxx. 1 xxxx. d), §125x xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení x §125x xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx“ vkládá xxxxx „xxxxxxx“.

68. X §116 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxxxx nová xxxxxxx x) a s), xxxxx znějí:

„r) x xxxxxxx x §87x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxx stavu xxxxxxxxxx xxxx,

x) neposkytne xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87l odst. 2,“.

Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx jako písmena x) x x).

69. V §116 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx §112 xxxx. 1 písm. b)“ xxxxxxx.

70. X §116 xxxx. 2 xxxx. x) se slova „xxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „, x) xxxx x)“.

71. X §116 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „, t) xxxx x)“.

72. V §118 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx „1 nebo 2,“ xxxxxxxx slova „xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správci povodí xxxxx §22 odst. 2,“.

73. X §120 xx za xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, který xxx:

„(8) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 7 xxxx. x).“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

74. V §120 xxxx. 9 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx odstavce 8“.

75. X §122 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo „nebezpečné“ xxxxxx slovo „xxxxxxx“ x za slovo „xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“.

76. X §122 xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxx prioritními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

77. X §122 xxxx. 7 xxxx. x) xx xx xxxxx „nebezpečné“ xxxxxx xxxxx „závadné“ a xx xxxxx „xxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“.

78. X §125x xxxx. 1 se xx xxxxxxx r) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

„x) v xxxxxxx x §87k xxxx. 1 nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87x odst. 2,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až w).

79. X §125a xxxx. 2 xx xx xxxxxxx a) xxxxxx nové xxxxxxx x), které zní:

„b) xx 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle písmene x),“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

80. X §125x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „, s) xxxx x)“.

81. X §125x xxxx. 2 xxxx. x) se slova „xxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx w)“.

82. V §125a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx x)“.

83. V §125x xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx „1 nebo 2,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxx nepředá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2,“.

84. X §125x xx xx xxxxxxxx 7 xxxxxx nový xxxxxxxx 8, který xxx:

„(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako vlastník xxxx uživatel xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 7 xxxx. x).“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 se označuje xxxx xxxxxxxx 9.

85. X §125x xxxx. 9 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx 8“.

86. V §125x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxx“ vkládají xxxxx „nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

87. X §125l xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxx“.

88. X §125x xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností“ xxxxxxxxx xxxxx „v xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx“ x xx xxxx poslední xx xxxxx „xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx úřad“.

89. X §125x xxxx. 5 se xxxxx „xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady.“.

90. X §126 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx“ xxxxxxx.

91. X §126x xx xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxx xxxxx“.

92. Příloha č. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 254/2001 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nebezpečné xxxxxxx látky

I. Zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx látky náležející xx dále xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx neškodné xxxx se rychle xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mohou tvořit xxxxxx sloučeniny ve xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxx produkty xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mutagenní xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx produkci xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vodním xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxx a její xxxxxxxxxx,

6. kadmium x xxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx uhlovodíky xxxxxxx xxxxxx,

8. persistentní xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx vznášet, zůstávat x suspenzi nebo xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vod.

Jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebezpečné xxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 3; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skupin, ale x nařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XX. Nebezpečné xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx:

1.

xxxxx

6.

xxxxx

11.

xxx

16.

xxxxx

2.

xxx

7.

xxxxx

12.

xxxxxx

17.

xxxxxx

3.

xxxx

8.

xxxxxxx

13.

xxxxxxxxx

18.

xxxxxxxx

4.

xxxxx

9.

xxxxxxxx

14.

xxx

19.

xxxxxx

5.

xxxxx

10.

xxxxx

15.

xxxx

20.

xxxxxxx

2. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx závadných xxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nebo xx vůni xxxxxxxx xxx lidskou spotřebu xxxxxxxxxxxxx x vodního xxxxxxxxx, a sloučeniny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx vodách.

4. Toxické xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx mohou xxxxxx obsah těchto xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxx xxxx biologicky neškodné xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xx neškodné xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fosforu.

6. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje x nepersistentní uhlovodíky xxxxxxx původu.

7. Fluoridy.

8. Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx soli x xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx.

10. Sedimentovatelné xxxx látky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx zemědělství x Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 36 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx sucho xxx území xxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxx kraje xxxxx krajskou xxxxxx xxx sucho nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Oprávněný, který xx povolení k xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx odebírá, xxxxxx v xxxx 2021 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2022.

5. Xxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Platnost xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 7 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018, xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

7. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv, xx xxxxx xxxxxx x. 272/1996 Xx., xxxxxx č. 189/1999 Xx., zákona č. 241/2000 Xx., zákona x. 256/2000 Sb., xxxxxx x. 419/2004 Xx., xxxxxx x. 174/2007 Xx., zákona x. 151/2010 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 51/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 302/2017 Xx., xx xx §4c vkládá xxxx §4x, který xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 8 xxx:

„§4x

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx nebo Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx8) xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx bezúplatného použití. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §19 odst. 1, §19b, 19c x 27 zákona x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx1x) xx nepoužijí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Správě xx 60 xxx xx xxxxxx poskytnutí. Po xxxx lhůtě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohotovostní xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx uzavřené xx Xxxxxxx, popřípadě xxxxxx1x) xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, zpracuje Xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem. Xxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx užívání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xx Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

8) Xxxxx č. 254/2001 Sb. , x xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 430/2010 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., zákona x. 333/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 320/2015 Sb., xxxxxx č. 323/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. a xxxxxx č. 205/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §36 xxxx. 1 xx xxxx „(§39 xxxx. 4)“ xxxxxxxxx xxxxxx „(§39 odst. 5)“.

2. V §39 xxxxxxxx 2 zní:

„(2) Xxxxx dojde v xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a příslušná xxxxxxxxx komise xxxxxxxx. Xxxxxxxxx povodňových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.“.

3. X §39 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, který xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 55 xxx:

„(3) Pokud xxxxx x xxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx55) k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx štáb x xxxxxxxxx komise xxx sucho xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem55) nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

55) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x vodovodech a xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 275/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., zákona x. 250/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 193/2017 Xx. a xxxxxx x. 225/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 5 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx věta „Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx předchozího xxxxxxxxxx také v xxxxxxx, xxx xx xx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, omezeno nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.“.

2. V §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 33 x 34 xxxxx:

„(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxx nedostatku xxxx xxxxx zákona x xxxxxx8), může orgán x tomu xxxxxxxxx33) xxxxxxxx xxxxx zákona x vodách34) dočasně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu xx xxxx xxxxxxx 3 měsíců. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o 3 xxxxxx. Při stavu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x vodách8) xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 nebo 7, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vodovodu xxxxxxx k vodoměru.

33) §87k xxxx. 1 xxxxxx č. 254/2001 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) §115a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

3. X §26 xxxx. 2 písm. x) xx číslo „9“ xxxxxxxxx xxxxxx „8“.

4. X §26 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) se zrušuje.

5. Xx §29a xx xxxxxx xxxx §29x, xxxxx xxx:

„§29x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx a stát, xx xxxxx území x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, který xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; v případě xxxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona využívá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxx číslo,

d) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx narození,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky,

h) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přístupných xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

6. V §32 xxxx. 5 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„e) xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx vodu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §15 xxxx. 4 nebo 7,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

7. V §32 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx „x) až h) xxxx k) xx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) až x) xxxx x) xx x)“.

8. X §32 xxxx. 7 písm. x) xx slova „x) xx d)“ xxxxxxxxx slovy „x) xx e)“.

9. X §32 xxxx. 7 písm. x) xx slova „xxxxxxxx 5 písm. x), x), j) xxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 5 xxxx. x), x), x) nebo x)“.

10. X §33 xxxx. 7 xx xx písmeno d) xxxxxx xxxx písmeno x), které xxx:

„x) xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx vodu z xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §15 xxxx. 4 xxxx 7,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

11. X §33 xxxx. 9 xxxx. x) xx xxxxx „x) až m)“ xxxxxxxxx xxxxx „g) xx x)“.

12. X §33 xxxx. 9 písm. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxx 7 xxxx. x) nebo“ xxxxxxxx xxxxx „x) xxxxx“.

13. X §34 xxxx. 2 větě xxxxx se xx xxxxx „xxxxx §33 xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „písm. x) xx e) x x), xxxx.“ a xx větě druhé xx xx xxxxx „xxxxx §33“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx. 1 xxxx. x) x“.

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

DŮVODOVÁ XXXXXX

XXXXXX ČÁST

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx současného xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx diskriminace x xx vztahu x xxxxxxxx xxxx x žen

Sucho je xxxxxxxx přírodní xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následně xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx hydrologického cyklu. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti, hovoříme x stavu nedostatku xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vodu x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, zhoršování xxxxx xxxxxxx útvarů, úbytek xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, degradaci x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx XX xxxx x mírném xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X historických pramenů x x novodobého xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx a nedostatku xxx přicházely a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1904, 1911, 1921, 1947, 1976, xx xxxxxxx 90. let 20. xxxxxxx, xxx xx jednalo x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx 2003 x xxxxxxxxx x xxxx 2015, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odchylkami xx do dnešní xxxx.

Xxxxxxxxxx vody xx xxxxx xxx. Jedná xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nedostatek xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x důsledku znečištění xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx využití.

V xxxxxxxxxxx x xxx, jaká xxxx hydrologického xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx rozlišovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zemědělské (xxxxx) xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx sucho (xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výrazným dopadům xx xxxxxxxxxx, hospodářství x životní xxxxxxxxx). Xxxxxxxx k působnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx ČR x hlediska xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deficitu xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podzemních xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx sucho x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnotit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo základního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odtoku x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mapa xx xxxxxxx 1, xxx xx xxxxxxxxx výška xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 1981–2015. Xxxxxxxx hladiny podzemní xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx velikosti xxxxxxxxxx xxxxxxx. Od xxxx 1961 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 90. let x především x xxxxxx 2015, 2016 x 2018. Vůbec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavů xxxxxxx x vydatnosti pramenů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x letech 2015,2016 x 2018. Xxxxxxxx xxxxxx sucha se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přibližně 10–12 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx extremita xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 1 Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx 1981–2015 xxxxxxxxx x xx/xxx, xxxxx: XXX

X hlediska xxxxx podzemní xxxx xx xxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nejrychleji xxxxxxxxx x oblastech x xxxxxxx úhrny xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx zásobou podzemní xxxx x rychlým xxxxxxxxxxxx podzemního kolektoru. Xxxx oblasti xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podzemních xxx x období xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx 2). Naopak xxxxxxx x velkou xxxxxxx podzemní vody xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx značným xxxxxxxxx (Jihočeské pánve, Xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx tabule xxxx Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx x další). Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 2 Regionalizace zranitelnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základního xxxxxx xx xxxxxx 1981–2010, xxxxx: XXX

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území XX z xxxxxxxx xxxxx a nedostatku xxxx xx potřeba xxxxx xxxxx o xxxxxxxx disponibilních xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx (včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxxx x vodohospodářské infrastruktuře, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx požadavků v xxxxxxxxxxxx hydrologických xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx informace xx xxxx xxx xxxxxxxxx daty xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx nedostatku xxxx.

Xxxxxxxx xx ochranu před xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx působnosti x xxxxx xxxxxx xxxxx xx operativní, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxx x stavem nedostatku xxxx, xx xxxxxx xx potřeba nastavit xxxxxxxxxxxx rámec a xxxxxxx řízení xxx, xxx bylo xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx přijmout x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sucha x xxxx 2015 xx xxxxxxx, xx xxxxxx nedostatkem je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx problematiku sucha x (xxxxx) nedostatku xxxx v xxxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx). Zatímco xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hydrologického xxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx IX xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx. xxxxxxx omezovat xxxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovením §6 x §109 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §59 odst. 4).

Xxxxx současného xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povrchové xxxx xxxx x xxxx jinak nakládat xxx vlastní xxxxxxx, xxxx-xx x tomu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ustanovení §6 xxxx. 1. Xxxxxxxxxx xxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx. X xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 vodní xxxxx stanoví, ve xxxxxxx případech xx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Dle xxxxxxxxxx §109 xxxx. 1 xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx-xx přechodný xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxx náhrady xxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, popřípadě xxxx nakládání omezit xxxx x xxxxxxx. Xxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx subjekty, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxx xx však xxxxxxxxxx xx xxxxx mimořádnější xxx ty, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx poznatků z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x letech 2015 xx 2018. Je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hydrologické xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx krizového stavu xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx mezi uvedenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vody, xxxxx, že je xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx projednán x xxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx (XXx), xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (XXX), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (MPO), Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx (XXX), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (MV), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX), Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXXX), Xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxxxxxxx X. X. Xxxxxxxx, x. x. x. (XXX), Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX, z.s., Xxxxxxxx oboru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ČR, x.x., Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru XX, Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX, Xxxxx měst x xxxx, Xxxxxxxxxxxx kraje, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x Xxxxxxxx pro xxxx XX z.s.

V xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXx, XXX, XXX x XXXX xxxx diskutovali xxxxxx xxxxxx xxxxx, konkrétních xxxxxxxxxx, podle kterých xx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx členové xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx území xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx stavu nedostatku xxxx, xxx xx xxxxxxxx k jeho xxxxxxx lépe xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 1: Mimořádné xxxxxxx, xxxxx: XXx

Xxxxxxxxx xxx xxxx právní xxxxxx xxxxxx personální xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx diskriminace x xx vztahu x rovnosti xxxx x xxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v legislativním xxxxxxxxx operativního xxxxxx x xxxxxx sucha x stavu xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx k xxxx, xx x xxxxxxx xxxxx x navazujícího xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx ne xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx varianta xxxxxx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cyklu, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx deficit xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podzemních xxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx (hydrologické) xxxxx.

X xxxxxxxx době je xxx xxxxxxxx sucha xxxxx xxxxxx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 a §109, xxx kterých xxx xxxxxx xxxxxx užívání xxxx, vyžaduje-li to xxxxxxx xxxxx (zde xx tímto veřejným xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx období s xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx jakostí xxxx), xxxx omezit povolená xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxx přechodného xxxxxxxxxx xxxx (§109). Xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx informovat xxxxxxxxx x nutnosti xxxxxx xxxxx, nepoužívat xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx nejsou nezbytné xxx xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxx (napouštění xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx.). Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxx základní xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx), xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx základním x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, infrastruktura x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx může x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nedostatek xxxx, xxx je xxxxxxxxxx uspokojovat xxxxxx xx vodu xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx. V xxxxxxxx sucha xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dostupné xxxxxx vod x xx xxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vody.

Zvládání sucha x zvládání stavu xxxxxxxxxx vody xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, u xxxxxxxx sucha xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dosavadních xxxxxxxxx xxxxxxx zákona. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x x subjektů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, popřípadě hrozí, xx nedostatek xxxx xxxx xxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx pitné xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Český xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx roli, xxxx pouze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úřad (xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx), xx xxxxxxx xxxxx vodoprávní xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvládne xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx x vyhlásit xxxx nedostatku xxxx.

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(Xxxx xxxx xxx „xxxx pro xxxxx“)

Xxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxx vyhlášen xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.

Aby xxxx dopředu xxxxxx, xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vodu x xxxx jsou její xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vodami (x x xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx (§6 xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxxx (§8 a xxxx. xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx/XX xxxx xxx zvládání xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x vydání opatření xxx stavu xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §50 odst. 4 správního xxxx. Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vody (xxxx xxx „komise xxx xxxxx“ nebo také „xxxxxx“) xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx výsledné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x území a xxxxx by dojít xx x nezvládnutí xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxx x popis xxxxx s identifikací xxxxxx xxxx, popis xxxxx sucha, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx.), xxx xx hospodářskou xxxxxxx (vypouštění xxxxxxxxx xxx a minimální xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx).

Xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zvládání xxxxx, kterými xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4, §59 xxxx. 4 a §109 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx. Postupem xxx xxxxxxxx xxxxx xx také xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxx sucho xxxxxxxx xxxx xxxxx opatření xxx xxxxx nedostatku xxxx, kterými xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxx ustanovení §87x předkládaného xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zobrazuje xxxxxx 2.

Xxxxxx 2: Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x opatření xxx xxxxx nedostatku vody, xxxxx: XXx

Xxxx xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx postup xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, dále xxxx xxx postup vodoprávního xxxxx při vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxx komisi xxx zvládání sucha x stavu nedostatku xxxx a xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx nedostatku xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx sucho xx xxxxxxxx metodikou. Xxxx xxx xxxxx zahrnuje xxx xxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx část, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sucha x xxxxx území, xxxxxxx údaje a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx zásobování, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx, xxxxx úpravy xxxx, xxxx dopravy, xxxxxxx xxxx významných pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vody významných xxx xxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx významněji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx pravděpodobných xxxxx xxxxx, místní xxxxxxxxxx xxxxxx x kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požadavky xx xxxx xxxxx bilance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x území x xxxxxxxxx xx xxxx. Místní směrodatné xxxxxx xxxxxxxxxxxx vodoprávní xxxx ve xxxxxxxxxx xx členy xxxxxx xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx plánu xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zásobování může xxx xxxx. stav xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdroje (xxxxxxxx průtoku xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxxx na vodu xxxxxxxxx preferovaných xxxxxxxxx xx (plánem xxx xxxxx) xxxxxxxxxx dobu.

Další xxxxx plánu xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx provozů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx například x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx služeb). Vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx provozy bude xxxxxxxxx, xxxx xxx x plánu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx území řádně xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx obyvatelstva xxxxxx vodou,

3. živočišná xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx funkce xxxx,

4. xxxxxxxxxxx využití (xxxxxxxxxxx xxx xxxx 1 xx 3),

5. xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx xxxx 1 xx 4, využití x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxx plán xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxx zvládat xxxx xxxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxx krizový stav. Xxxx xxxx dále xxxx xxxx obsahuje xxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xx xx zvládání xxxxx x stavu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx přenosu xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx obyvatelstva pitnou xxxxx x obcích, xxxxx xxxxxx napojeny xx vodovod xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx zařazeno xxx xxxxx užití xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx voda užívá xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx spadat xxx xxx 2. xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. (Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx účely xxx xxxxxxxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx.)

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vodních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx 4. xxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vodní xxxxx dopravně xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou nejvýznamnějšími xxxxxxx cestami x Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx XXX-X.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být x plánu pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxx 3. xx 5. xxxxx xxx xxxxxxxx), x to xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxx xxxx navázána xxxxxxxxxxxx regionu. Xxxxxxx xxxxxxx je nutné x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xx grafická xxxx, která obsahuje xxxx x plány xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povrchových a xxxxxxxxxx xxx, mapu xxxxxx a úpraven xxxx (včetně rezervních), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx ohrožených xxxxxx, x další xxxxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí x xxx xxxxx kraje xxxxxxx úřad.

Kraj

Plán xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxxxx x

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí x

- Xxxxxx hydrometeorologickým xxxxxxx.

Xxxxxxxx aktualizace se xxxx provádět xxxx, xxxxx xxxxx ke xxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx x plánu, které xxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx například xxxx xxxxxxxx odběratel x xxxxx, znečišťovatel, xxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxx vodou, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. Xxxxxxx xxx aktualizaci xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx sucha, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nedostatku xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vody xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x průběhu xxxxx xxxxxxxxxx vody včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x navrhne xxxxxx případné xxxxxx, xxxxx xx zohlední x příslušných xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxx xxxxx (x xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx úřad xxxxxxxx s

- obecními xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx úřady sousedních xxxxx,

- Xxxxxxx České xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx záchranným xxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem,

- krajskou xxxxxxxxxxx stanicí,

- uživateli xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx příslušného xxxxx,

- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx na xxxxx kraje xxxxx xxxxx dopravně xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- Ministerstvem xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nastavení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx vyjmenované xxxxxxxx xx se xx xxxxxxxxx pravidel xxx zvládání xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro dané xxxxx se xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx takovým xxxxxxxx a v xxxxxxx množství, xx xxx pro xx xxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zpravidla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx podnikající xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výrobě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, apod.

Stanovení xxxx, xxx je xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx významným, je xx xxxxxxxxxxxx plánu. X xxx, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx rozhodovat xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x environmentální xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxx případného xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x mohou xxxxx podmínkám přizpůsobit xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx výroby, havarijní xxxxx, xxxx.).

Xxxxxxxxxx plány xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx rozporu. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxxx vodou xxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxx pro xxxxx xxxxx (po xxxxxxxxxxx) nesmí xxx xxxxxx x xxxxxxx x plánem xxx xxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx všech x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx sucha, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx sucha x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánu xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxxx „XXX“) xxxxxxx x xxxxx dobré xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx součinnost x xxxxxxxx údaje. Xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxx xxx xxxxx.

XX

Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Má xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx přesahující xxxxxxx xxxxx. Půjde xxxxxxx o případy, xxx xx xxxxx xxxx zásobován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx x x xxxx xxxxxxx protichůdné xxxxxxxxx xx vodu xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxx sucho pro xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

Návrh plánu xxx sucho x xxxx aktualizace Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

- xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx,

- Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústavem,

- Ministerstvem xxxxxxx,

- Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x

- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx zvládání xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vody

Mimořádnosti situace x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ustavení xxxxxx orgánu – xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x stavu xxxxxxxxxx vody. Xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§134 xxxxxxxxx xxxx) se xxxxxxxxxxx xxxx x různých xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXX, xxxxxxxxxx xxxxx a komise xxx xxxxx xx x dispozici xxxxxxxxx xxxxxxx HAMR (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxxx VÚV X.X.X., v.v.i., xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x hydrologické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx útvarů a xxxxxx předvídat xxxxx xxxxxxxxxxxx situace xx xx 8 xxxxx xxxxxxx. Xxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx komise xxx sucho. Xxx xxxx xx XXX xx xxxxx generovat xxxxxx povolených xxxxxxxxxx xxxx, dále xx xxxxx analyzovat xxxxxxxxx x vodami (xxx xxxxxxxxxx sektory) a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx významné odběratele xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavcích xx vodu ze xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxx sucha regulují xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx s vodou xxxxxxxxxx úřady. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx nedostatku xxxx. Xxx své xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx intenzita sucha, x xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx vody, xxxx x xxxxx xxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx směrodatné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx navrhne xxxxxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxx xxxxxxx. Členové xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x blízké xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x dále xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx negativní xxxxxx sucha co xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x nutnosti xxxxxxxx xxxx nedostatku xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx využívat xxxxxx HAMR, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situace xx xx 8 týdnů xxxxxxx.

Xxxxxx pro zvládání xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx:

- obecní xxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxxx xx tímto xxxxxxx (xxxxxxx §6 xxxxxxx xxxxxx, výkon xxxxxx dle §110 xxxxxxx zákona),

- újezdní xxxx,

- xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (zejména §109 vodního xxxxxx, xxxxx xxxxxx dle §110 xxxxxxx zákona),

- xxxxxxx xxxx v xxxxxxx působnosti xxxxxxx xx tímto xxxxxxx (xxxxxxx §109 vodního xxxxxx, xxxxxxxx orgán xxx XXX, xxxxx xxxxxx xxx §110 xxxxxxx zákona, §87j xxxx. 1 xxxxx xxxx)

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx jsou:

- komise xxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx jí xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

- xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxxx xx tímto xxxxxxx (xxxxxxx výkon xxxxxx dle §110 xxxxxxx zákona x xxxxxxxx sankcí)

- krajský xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxx zákonem (xxxxxxx xxxxx xxxxxx dle §110 vodního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx)

- Xxxxxxxxxxxx zemědělství nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx §110 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx jako nadřízené xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx přezkoumávání xxxxxxxx vydaných xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx svolaná ústřední xxxxxx pro xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx pouze xxx přezkoumání napadeného xxxxxxxx krajské komise.

Komise xx xxxxx xx:

- xxxxxxxx úrovni a

- xxxxxx krajů.

Krajská komise xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stavu xxxxxxxxxx vody.

Kraj

Komise xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu,

- příslušných xxxxxxx povodí,

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx,

- xxxxxxx hygienické stanice,

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxx vodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x osoby uvedenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx následně xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx sucho xxxx kolegiální xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (§134 xxxx. 5 správního xxxx).

X xxxxxxx komise xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx tedy xxxxxxxx x vydávaných opatřeních.

Na xxxxxxxx xxxxxx nárok, xxxxxx součinnost xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx sucha x xxxxx nedostatku vody.

Ústřední xxxxxx xxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx pro sucho xxxxx vláda. Předsedou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx ministr xxxxxxxxxxx nebo ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx tom, xxxxx ministr komisi xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx x to xxxxxxxx krajské komise xxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx krajů. Xxxxxxxx komise xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hranice xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření. Xxxxx zejména x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx krajů protichůdné, x bude potřeba xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx na xxxxxx xxxxx upřednostní. Xxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vodou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx kraje.

Členem xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx zástupce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx se xx xxxxxxxxx xxxxx nedostatku xxxx xxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hmotných rezerv) x bude nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zachovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx krizových xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zdravotnictví x také xxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a stavu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx komise xxx sucho xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx svolány x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §87x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vody

Předpovědní xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povrchových x podzemních vod x xxxxxxxxx orgány xxx sucho x xxxxxxxxx xxxxxx sucha x x xxxx xxxxxx xxxxxx. Informace x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, hladiny v xxxxxxxx monitorují také xxxxxx xxxxxxx Povodí x vlastníci xxxxxxx xxx.

Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x případě, xxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxx informační xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příprava. Xxxx xxxxxxxxxx úřad v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 x §109 xxxx. 1 vodního zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxxxx také xxxxxxxxxx §59 xxxx. 4 vodního zákona x mimořádné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxx činnosti se xxxxxxxx nazývají xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx, xx xx požadavky xx xxxxxxx xxx xxxxxxx vodoprávní xxxx XXX vyřešit (úpravami xxxxxxxx k nakládání) x ve chvíli xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4, §59 xxxx. 4 x §109 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxx xxx xxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ustanovení §107 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx by xxxxxx xxxxxxx období vyžadovalo xxxxxx povolení k xxxxxxxxx x xxxxxx x významnějších xxxxxxxxxx (xxxx především u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx dané xxxxx) x xxxxxxxxx dopadem xx xxxxx území, xx nutné přistoupit x xxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxx svolání xxxxxxx xxxxxx xxx sucho.

Jak xxx bylo zmíněno, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxx směrodatné xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavu nedostatku xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx opatření, xxxxx xxxxxx zvládat xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, aby nebylo xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx by xxxx přispět x xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx upravovat xxxxxxxxxx xxxx XXX (xxxxxx §6 odst. 4, §59 xxxx. 4 x §109 odst. 1), x xxx xx již jedná x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx krajský vodoprávní xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx situace xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xx řešit sucho xxxxxxxx pomocí xxxxxxxx xx xxxxxx ORP, xxxxx může xxxxxxxx xxx xxxx (§6 xxxx. 4, §59 xxxx. 4 a §109 odst. 1) x až v xxxxxxx, xxx situace xxxx xxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx k xxxxxx na xxxxxx xxxxx.

Xx chvíli, kdy xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nedostatku vody, xxxxxxx vodoprávní úřad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Hejtman xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nedostatku xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce krajského xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obecních xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášen x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxxxx xx xxxxxx informovat xxxxxxxxx o různých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx upozornit x xxxxxxx – xxxxxxxxx, televizí, na xxxxxxxxxx sítích, xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komisi pro xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx koordinovat opatření, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hranice xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx stavu nedostatku xxxx

Xxx stavu nedostatku xxxx xxxxxxxxx vodoprávní xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4, §59 xxxx. 4 x §109 odst. 1 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x opatření xxxxxx povahy), xxxxx xxxxx vodoprávní xxxx xxx zvládání xxxxx, xx x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx komisí pro xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kvůli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a předmětu xxxxxxxxx s xxxxxx xx nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x, xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx původní xxxxxxxxxx xxxx opatření obecné xxxxxx (xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx x vodami) xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vztah xxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření (xxxxxxxxxx x opatření obecné xxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxx sucho v xxxxxxx, xx kterém xx překrývají.

Komise vydává xxxxxxxx (§87x) xxxxx xxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obecné xxxxxx dle správního xxxx. Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx opatření xxxx v případě xxxxxxxxx určené osoby, xxxxx xxx uložit xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x písmena x), x), x), x), x), x). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vydává x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, prakticky xxxxx x xxxxxxx a), x) x x).

Xxxxxx xxxxxxxxxx je xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povrchovými xxxxxx,

x) xxxxxx, omezení, popřípadě xxxxx povoleného xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulačního xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx odběr xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx bylo xxxxx xxxxx záložní xxxxx xxxx xxxxxx,

x) úprava xxxxxxxxxxx zůstatkového xxxxxxx xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxxxxx průtoku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zprovoznění x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nedostatku xxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

h) xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx.

X xxxx, xxxx xxxxxxxx a x xxxx kombinaci xxxxxx xxx řešení stavu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx pro xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx, že rozhodnutí xxxxxx xxx sucho xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x mimořádnosti xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vod převyšují xxxxxxxx zdroje xxx, xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxx x xx nutné xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx. Xx xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxx nakládání x xxxxxx takovým xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx vodu x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úpravě xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx na xxxxxx desce x xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Tímto xxxx xxxxxx účinnosti.

Odvoláním stavu xxxxxxxxxx vody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx (xxx) xxxxxx xxx svolána a xxxx dostatečný xxxxxx x xxxxxxxxxx takové xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx vodoprávní xxxx, x xx x případě

- xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x ústřední xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx vodoprávní xxxx XXX,

- xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxx komisí xxx xxxxx kontroluje xxxxxxxxxx xxxx kraje.

Rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx komisí xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx výkonu xxxxxx x zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (OOP).

Sankce xxxxxxxx vodoprávní xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §125l xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx pro xxxxx xxxxx také knihu xxxxxxxx. Xx té xx xxxxxxxx všechna xxxxxxx opatření x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx svolání komise. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx pozdějšímu xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxx sucho. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vody xxxxxxxxxxxx krajské xxxxx, xx jejichž území xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx xx 6 xxxxxx od xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx ji Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nedostatku xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxx zejména při xxxxx nedostatku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx jsou jim xxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx těmto xxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx o xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx poskytnout x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dotčena.

Nezbytné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87x odst. 1 xxxx. e) x x) hradí xxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxxxx komise xxx xxxxx. Xxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx odběr xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které by xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. x xxxxxxxxxx zanedbanou údržbou xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

X xxxxxxx, kdy mimořádná xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx krizového xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxx §87k xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx x nadále opatření xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx vykonával xxxx xxxxx (krizový), xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx odborný xxxxxx x navíc xxxx výkonným xxxxxxx, x proto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx stavu xxxxxx xxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx manipulace.

Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejího obsahu xxxxx xxxxxxxxx otázky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx.

x) Xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx právní xxxxxx x jejím xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx operativního xxxxxx x období sucha x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx přizpůsobování xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx dosud x xxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x není xxx xxxxx s xxxxxxxxxx situací xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx návrh xxxxxx xxxx

- xxxxxxxx pojmy xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vody,

- stanovuje xxxxxxxxx zpracování xxxxx xxx xxxxxxxx sucha x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jeho obsah x xxxxxxxxxx,

- stanovuje xxxxxxxxxx priorit xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx sestavení xxxxx xxx sucho,

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx vyhlášení xxxxxxxxxxx xxxxx (stav xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxx xxx něm,

- v xxxxxxxxxx xx uvedené xxxxx xx xxxxxxxx xxxx přestupky.

d) Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx předsednictva Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 2/1993 Sb.,

x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zasáhnout xx xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povoleným xxxxxx tak xxxx xxx xxxxxxx (xxxx xxxxx), xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jednou xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx zcela xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx a vydatnosti xxxxxxx zdrojů, xxx xxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxx využívání i xx budoucna, a xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx lidské potřeby xxxx xxxx. xxxxxx xxxxx vody. Je xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx míru xxxxxxxxx vzhledem k xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxx zdrojem, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx, v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxx xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxx:

§6 xxxx. 4 Xxxxxxxxxx xxxx xxxx obecné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx povahy bez xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx (…),

§11 odst. 2 Xxxxxxxx x nakládání x vodami (…) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (…) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

§59 xxxx. 4 Xx xxxxxxxxxxx případech může xxxxxxxxxx xxxx uložit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodního xxxx povinnost náhrady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxx xx xx, že nemůže xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

§109 xxxx. 1 Vyžaduje-li to xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo (…), xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nakládání s xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx. (…)

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx přiměřené, xxx xxx xxxxx xxxxxxx x dispozici x xxx xxxxxxxxx situaci, xxxxxx xx stav xxxxxxxxxx vody.

Zásah xx xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, možnost xxxxxxxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx xx dle xxxxxxxxx řádu zachována.

K xxxx xxxxxxxxxxxx nejsou xxxxx žádné xxxxxx Xxxxxxxxx soudu.

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx novela xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx x xxxxxxx x judikaturou xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx předpisy XX:

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/60/ES ze xxx 23. xxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx Společenství v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/118/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxxxxxxxx vod před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx Xxxx 91/271/EHS xx dne 21. xxxxxx 1991 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2012/18/EU xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 o xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně x xxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx Xxxx 96/82/ES,

směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2010/75/EU xx xxx 24. listopadu 2010 x průmyslových xxxxxxx (xxxxxxxxxxx prevenci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

x) Zhodnocení xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána

Navrhovaná xxxxxx se nedotýká xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx uznávaných xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva.

g) Předpokládaný xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx podnikatelské xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dopady, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx xxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx prostředí

Dopady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

Rozhodovaní x pochybnostech x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (§53)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXx) xx xxxxxxx úřady.

Zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx, xxxxx předmětné xxxxxxxxxx není x xxxxx xxxxxxxxx, MZe xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx míst xxxx ponecháno a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx úřady.

Evidence o xxxxxxx dílech x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu (§61)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx. Kč xx xxxxxxxxx informačního systému XXX budou xxxxxxx x xxxxxxxx MZe.

Administrativní xxxxxxx MZe xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nákladů.

Pořízení xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§87b x xxxx.)

- xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxx sucho xx 2 mil. Xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx správního xxxxx x místních xxxxxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxx bude xxxxxxxxxx x rozpočtu xxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu (x xxxxxxxx XXx nebo XXX).

- ČR

Plán xxx xxxxx xxx xxxxx XX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXx x XXX x příslušných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 mil. Kč.

Projednání xxxxx pro sucho

- xxxxx

Xxxxxxxxxxx administrativní xxxxxxx xx projednání xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

- XX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro sucho xxxxx x xx xxxxxxxxxx plánu xxx xxxxx xxx xxxxx XX s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXx x MŽP.

Komise xxx xxxxx

- xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hrazeny x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dosavadního xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx komise pro xxxxx xxxx při xxxxx nedostatku vody xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx tedy zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x opatření technického xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx opatření xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, obdobně xxxx x povodní, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takových xxxxxxxx.

- XX

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx hrazeny ze xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XXx xxxx XXX).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rámci dosavadního xxxxxxxxxx zařazení subjekty, xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx technického xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx tato opatření xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, obdobně xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§87x)

- kraje

Administrativní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zpracuje xxxxxxx xxxx xx spolupráci x xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho, xxxxx xxxxxxx x rozpočtu xxxxx.

- XX

Xxxxxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx informace xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx MZe x XXX).

Xxxxxxxxxx xxxxx (§110)

- obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ORP)

Nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX kontrolovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx krajskou xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx komisí pro xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx ORP v xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx).

- xxxxx

Xxxxxxx xxxx, jako xxxxxxxxxx úřad, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx vydával sám, xxxxx by nebyl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tedy xxxxxxxxxx.

- xxxxxxxxxxxx

XXx x XXX xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxx se o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx (§125x)

Xxxxxxxxxxxxxxx náklady na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pokutě budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx:

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx podnikatelské xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxxxx xxxx (§10 xxxx. 1)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dotčené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodoměrů u xxxxxx od 1000 x3/xxx xxxx 100 x3/xxxxx:

Xxxxx xx x xxx 8000 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svou xxxxxxx xx xxxxx XX.

Xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx rozpětí, xxxxxxx xxx potřebu hrubého xxxxxx xx xxxxxxx x cenou xxxxxxxx xxx 3000,- Kč. Xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odběratelů v xxxxxxxxx 1000-6000 m3/rok.

V xxxxxx xx xxxx xxxxx x částku xx 24 mil. Xx (8000x3000) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ČR.

Nemalá xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx svoje xxxxxx xxxx, toto xxxxxxxx xxxx nebudou xxxxx xxxxxxxxx xxx instalovat. Xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx subjekty v XX xxxx výrazně xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx subjekt 12x xxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x předá 1x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx sociálně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšiny.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nemá žádné xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx toho x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx umožnit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx suchého xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a prioritně xxx xxxxxxxx dostatek xxxxx vody pro xxxxxxxxxxxx.

x) Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx k ochraně xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nevyplývají xx zmíněných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x souladu xx xxxxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx nemění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

x) Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizik v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx riziko.

Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx rozsahem xxxxxxxxx xxxxxxx vztahů, xxxxx xx upravovat.

j) Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxx zákona xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obranu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx obrany x xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx související s xxxxxxx x bezpečností xxxxx xxxxxxxxxx.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K XXXXX XXXXX

K Čl. I – xxxxx xxxxxxx zákona

K bodu 1 (k §5 xxxx. 3)

Ustanovení xxxx stanovuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxx. Na xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxx, x xx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx po jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypouštěním xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx na zařízení xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx; Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8. 12. 2016, x. x. 5 Xx 257/2015-32).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hydrologického xxxxx byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx akumulace srážkové xxxx a její xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx. Pokud z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tyto xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx umožněno xxxx zadržovat a xxxxxx odvádět.

K bodu 2 (k §5x)

X rámci xxxxxxx xxxx následky xxxxx xxxxxx shoda xx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zamezit xxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícím x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zhoršuje xxx xxxxx xx xxxxxxx. Na problematiku xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavebníkům xxxxx xxxxxxxxxx na vlastním xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dostatečně účinné, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x vodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x návrhům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx nepříznivých xxxxxx povodní x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx územích.

Při xxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx regulativů majících xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx vztahu x jiným plochám, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx účel xxxxxxx jako plochy xxxxxx x vsakování xxxxxxxxxx vod (xxxx. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx ploch x xxxxx xxxxxxxxxxx záměrů). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx povrchových a xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx negativních xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxxx půdy x xxxxx překrýváním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxx podílet xx odborným vstupem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxxx úřadům, xxxxxx xxx xxx xx to, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dostatečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. vsakovací xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx krajiny xx.) xx xxxx xxx v režii xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx problém xx svém xxxxx xxxxx. Vodoprávní úřad xxxx xx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x do xxxxxxx územního plánování xx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. projektanta xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

K bodu 3 (x §7 xxxx. 5 x §108 xxxx. 4)

Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx x z xxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxx xxxxx vodního zákona, xxxxx název „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ již xxxxx x §47 xxxx. 4 xxxx. x).

K bodu 4 (x §9 odst. 2, §39 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §39 odst. 6, §40 odst. 2, §122 xxxx. 3 a 4 x §125x xxxx. 3 x 4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zkratek.

K bodu 5 (x §9 xxxx. 3)

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nové xxxxx X.

K bodu 6 (x §9 xxxx. 6)

Xxxxx xx x legislativně technickou xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §12.

K bodu 7 (x §9 xxxx. 8, §23x odst. 1 xxxx. x) a §39 odst. 4 xxxx. x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx užití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 8 (x §10 xxxx. 1)

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx odběrů povrchových x podzemních xxx xx 1000 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. 100 x3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx přehledu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx boj xx xxxxxx a xxxxxx klimatických změn xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx přehled x xxxxxxxxxxxxx odběrech podzemní x povrchové xxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx 6000 x3 poskytuje xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, významná zóna xxxxxx mezi hranicí 6000 x3 x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx napjaté hydrologické xxxxxxx, xxxxx x x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxx x pro nově xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, mít x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx znalostech o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jen xxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vody xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx koncepční xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vodoměru x dálkovým xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xx.&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx „běžná“ xxxxxxx xx trhu (xxx. xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx ověřovací xxxxxx 6 xxxx, xxxxx slouží xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalibrací, x to prvotní, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měřidla x xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 9 (x §12 odst. 1 a 2)

Xxxxx xx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx dopadů xxxxx, x částečný xxxxxx xx xxxxx §12 xx xxxxx xxxxxx č. 20/2004 Xx., xx. xx xxxxxxxxx xxxxxx č. 150/2010 Sb., xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení zrušil x odkazem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §12 xxxxxx omezuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů, které x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, nastane-li xxxxxxx x případů uvedených x xxxx formulovaném xxxxxxxx 1. X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx (xxxx. x)), xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxxxx na změnu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx povinnost, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vody. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx ochrany xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx okolností daného xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek povolená xxxxxxxxx x vodami xxxxxx nebo zrušit. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx nepůjde o xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx vodoprávních povolení, xxx x jejich xxxxx nebo (xxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odůvodnit x obhájit.

Odstavec 1 xxxx. d) umožňuje xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x poškozování xxxx jiných. Závažnost xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx způsobem porušeno xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. překročení xxxxxx x vypouštění odpadních xxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povoleného xxxxxx xxx), nikoli pouhé xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opakování, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžadována xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx podzemní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odebrané xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k odběru xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxxxx – xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx či zrušit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vody).

Pro zajištění xxxxxx jistoty xxxxxxxxxxx x povolení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx platnosti xxxxxx č. 150/2010 Sb. xxxx xx zákona xxxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx obsahuje tzv. xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx bude xxxxx v případě xxxxxxxx odstavce 1, xx. xxx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x x rozhodnutí xxxxxxxxx, xx xxxxx sledované xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nárokovaného xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx vodního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nároky xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx) xxxxxxxx převyšují xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně nabytých xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení z xxxxxx xxxx x xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx, již xxxx let xxxxxxxx x xxx. integrovaných xxxxxxxx (XXXX - xxx. č. 76/2002 Sb.), xxxxx xx regulována xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxx §12 xxxx x xxxxxx případě xxxx xxxxxxxxx plošné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – to xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx reálné, ale xxxxxxxxx xx xxxx xxx účelem xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami, je-li xx nezbytné xxx xxxxxxx povrchových či xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx třeba vždy xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx legitimní xxxxx xxxx xxxxx, přičemž xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zakotveném x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx případnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx.

K bodu 10 (x §16 xxxx. 5)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx terminologické xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 11 a 12 (x §17 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx k xxxxx xxx xxxxxxxxx energetického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxxx pracím xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podzemních vod, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vyjádření osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx, xx xx předmětný xxxxx nachází x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 5% území XX, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zásadní změnu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx ochrany dotčených xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx obzvláště xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znehodnocení. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Dochází x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx hlubokých xxxxx xxxxxxxx vody využitelných xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodům 13, 23, 25, 36, 50 x 65 (x §17 xxxx. 6, §23x xxxx. 8 x 9, §54 xxxx. 4, §104 xxxx. 9 x §115 xxxx. 21)

Navrhovaná úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2000/60/ES, xxxxx rozlišuje xxxx zhoršením xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povrchových x podzemních xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x x ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX ve xxxx X-461/13 Xxxx für Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx: „Xxxxx „zhoršení xxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx 2000/60/XX, musí xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx stav xxxxxxx xxxxx x kvalitativních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx X xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, i xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxx dotyčná xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nachází v xxxxxxxx xxxxx, jakékoli xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx smyslu tohoto xx. 4 odst. 1 xxxx. x) xxxx x).

X rozsudku xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx nachází x xxxxxx stavu x xxxxxxxxxx, xxx xx dobrý xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx na xxxxxxx xxxxxxx xxx zhoršit xxxx pouze x xxxxxx x dobrém xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ekologickém xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx povodí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu útvarů xxxxxxxxxxx x podzemních xxx.

K bodům 14, 18, 20 x 21 (k §21 xxxx. 2 xxxx. c) bod 1, §22 xxxx. 3 písm. x), §22 odst. 4 xxxx. x) a x))

Xxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx rozsahu evidence, xxx x současné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xxx xxxxx linie povrchových xxx (např. vody x xxxxxxxx melioračních xxxxxxxxxx, plavebních xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx.). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx §43 odst. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska přehledné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xx výčet evidence, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx objektů xx vodních tocích xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 252/2013 Sb. xxx xxxx xxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx", xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tocích. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastní x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX. Xxxxx již xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXX a x. x. Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx x xxxx evidenci s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx.

K bodům 15 x 19 (k §21 xxxx. 2 xxxx. x) bod 13 x §22 xxxx. 3 písm. x))

Xxxxxxxxx xx xxxxxx zřízení, xxxxxx x aktualizace xxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxx vodní xxxx (xxxxxx odvodňovací zařízení x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx) ve xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 16 (k §21 xxxx. 7)

Upravuje xx oprávnění zaměstnanců xxxxxxx povodí a xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 7 odkazuje xx xxxxxxxxxx §114 xxxx. 1 x 2, které však xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 64/2014 Sb., a xxxxxxxxx xxx původní xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx pozemky xxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Uvedené osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx x ochraně zdraví x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx právních předpisů. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxx vstup xxxxxxx.

K bodu 17 (x §22 xxxx. 2)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odběry xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a vypouštění xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povodí.

Povinnost měřit xxxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 a 2 xxxxx, kdo xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxx stanoveném množství x výjimkou xxxxxxxx xxxxx xxxx. a) xxxx 3 x 4.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx, tj. ti, xxxxx xxxx povolení xxxxx §8 odst. 1 xxxx. a) xxx 1 x xxxx. x) bod 1, dále xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (§8 xxxx. 1 xxxx. c)) x xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) bod 2. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahuje xx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x vod, xxxxx xxxx vyhrazenými xxxxxxx x xx vypouštění xxxxxxx vod.

Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxx §10 xxxx. 1 a 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx kterou xxxxxxxxx. Ohlašovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 22 (x §22 xxxx. 6)

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu x souvislosti xx xxxxxx x §108 xxxx. 3.

K bodům 24 x 26 (x §23a xxxx. 8 xxxx. x) a xxxx. 10)

Xxxxxxxxxx znění zpřesňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2000/60/ES xxxxx směrného xxxxxxxxx x. 36 Exemptions xx the Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx 4(7) (Xxxxxxx x environmentálních cílů xxxxx xx. 4 xxxx. 7)&xxxx; x xxxx směrnici schváleného 4. prosince 2017. Xxxxxxxx xx, že x xxxxxxx a xxxxxxxxxx důvodů pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 může xxxxx také při xxxxxxxxx aktualizaci xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx důvody xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

K bodu 27 (x §26 odst. 4 xxxx. b))

Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odstavců x §12.

K bodu 28 (x §38 xxxx. 1)

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpřesnění. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nadbytečná xxxxx.

K bodu 29 (x §38 xxxx. 9)

Jednoznačně xxxx xxxxxxxxxx všechny podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx. Nadále platí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx výjimečně, xxxxxxx slovo „xxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nutné xxxxxxxxxxx. Nadále xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx vod xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stanovené vodoprávním xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 9 xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 113/2018 Sb. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxx použít. Xxxxxxxx xxxxxxxx znění §38 xxxx. 9 jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx tam, kde xx to xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx výjimečnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxxx vypouštění odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx posuzování xxxxx x principu xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx a xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx proveditelností, xxx stejným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx např. x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 8 zákona x. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x případech, kdy xx to xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, při posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx připojení xx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxx povrchových nebo xxxxxxxxxx, je nutné xxxxxxxxx xxxx zásadu xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. §2 xxxx. 3 správního xxxx) x nelze xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 8 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zcela xxxxxx nepřiměřené okolnostem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8. 12. 2016, x. x. 5 Xx 257/2015-32, xxxxx kterého xxxxxx x korektivů, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx x xxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu xxxxxxxx nepřiměřené a xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx případě xxxxxx nelze xxxxxxx x xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

K bodům 30 a 33 (x §39 xxxx. 3 x §39 odst. 12)

Legislativně xxxxxxxxx xxxxx, jedná xx x odstranění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 31 (x §39 xxxx. 4 xxxx. x))

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzešlé x xxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 9 dne 7.1.2019. Návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxx pitné xxxx xxxxx xxx skladovány xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vodního xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx. Současně se xxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx komunálních xxxxxxxxx xxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívaných pro xxxxxx vody na xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx x hlediska xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Nadále platí, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx opakované xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx vaně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 32 (x §39 xxxx. 7)

Xxxx navržený xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx látek x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 34 (x §42 xxxx. 2)

Xxxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 2 xxxxxxx zákona xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením xx „xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx způsobem uvedeným xx xxxxxxxxx xxxxxx“ – (xxxx xxx „xxxxxxxxx“). Xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx xxxx mělo být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Fondem národního xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x devadesátých xxxxxx minulého xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx x budoucnu xxxxxxxxx správního řádu (xxxxx č. 500/2004 Sb.) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx. §103 x xxxx. „nového“ xxxxxxxxx řádu.

Exekuční vymáhání xxxxxxxxxx xx nabyvateli xxxxxxx xx vedlo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx značného xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx situaci, xxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxxx x titulu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx nápravného xxxxxxxx xx zde nabyvatel xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx XXXX xxxxxxxxx xxxx exekuci, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx ovlivnit, xxxxx xxxx xxx xxx. ekologických xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx tedy x xxxxxxxx instanci xxxx xxxxxxx nabyvatel. Xxxxxxx xx nabyvatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx nežádoucím. Na xxxxx straně zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxx, kde xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nápravná xxxxxxxx v otázce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx. Xxxxxxxxxxxxx nápravné xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.&xxxx; X x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx exekuce proti xxxxxxxxxx xxxxx nežádoucí x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy k xxxxxxxxx sanačních xxxxx.

Xxxxx xx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx částky, xxxxx x xxx ČIŽP xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť on xx xxxxx v xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx proto, xx v xxxxxxxx x plněním xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí-nabyvatel – XXXX – státní xxxxxxxx. (Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančního xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezískal vůbec xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx ČIŽP povinnost xxxx smysl postrádající xxxxxxx xxxx.)&xxxx; Alternativně xx xxx ČIŽP x xxxxxxx na xxx. §119 správního xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádění sanačních xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, což xx opět situace xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zainteresované organizační xxxxxx státu.

Nabyvatelé xx xxx xxxxx jistě xxxxxxxx xxxxxxx požadovali xx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxx, neboť by xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx způsobenou xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx rovnající xx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx v exekuci xxxxxxxx ČIŽP, xx xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ušlém xxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nemovitého majetku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.) Xxxxxxx xx xx jednalo x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Kč (xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx částek x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx až xxxxxxx Xx. Tyto xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nic xxxxxx, by xxxx xxxxx považovat xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx nich požadováno xxxxxx, které má xx facto x xxxxxxx xx ekologické xxxxxxx činit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, všemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně soudních xxxxx napadali xxxxxx XXXX x exekučních xxxxxxxx. (Xxxx xx xx jednalo x xxxxxxxx xxxxxxx postupy x soudy x xxxx xxxxxxxx poplatníka). Xxxxx nežádoucí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x částkách xxxxxxx až stovek xxxxxxx Xx xx xxxx xxxxx skončit xxxxxx xxxxxxxxxxx likvidací. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx by ovšem xxxx stát. X xxxx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §42 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx vedení xxxxxx xxxxxxxxxxx exekučních xxxxxx. Xxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 2 xxxxxxx zákona, xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx zůstanou xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx taková xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stávajících ekologických xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxx Ministerstvem financí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nijak xxxxxxxxx.

K bodu 35 (x §53)

Xxxx xx ustanovení x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x oprávnění. Nově xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodovat krajský xxxx.

K bodu 37 (k §55 xxxx. 3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx ohledu xx xx, zda odběr xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k nakládání x vodami. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx díla xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx vody, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx.

K bodu 38 (x §59 xxxx. 1 písm. x))

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx díla xxxxxxxxxx xxxxx §15x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxx xxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx xx velikosti 50 XX xxxxxxxxx XX xx xxxxxxx, xxx první revize xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 2 - 6 měsícem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodům 39 x 41 (k §61 xxxx. 4 a 9)

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odstavců x §61.

K bodům 40 x 42 (x §61 odst. 7 x 10 xx 13)

Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx systém – xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXX“) xxx vodními xxxx x ČR. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednak xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx, kontrolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných dokumentů (xxxxxx x prohlídek, xxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §61 a 62 xxxxxxx xxxxxx), x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxx díly. X xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 43 (x §62 xxxx. 4 xxxx. c))

Zůstává zachována xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx X. až XXX. xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx technickobezpečnostního dohledu xxx, xxx je xxxxxxxx v současné xxxxxx úpravě. X xxxx. c) xxxxxxx xxxxx k legislativně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, kdy xxx xxxxxxxx č. 471/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx díly, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx §11 prováděna xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx se provádí xxx §11 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx §64 xxxx. 4 xxxx. x) vodního xxxxxx, xxxx x vodních xxx I. xx XX. xxxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 44 (x §75 odst. 3)

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx technickou úpravu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §61.

K bodu 45 (x §77 xxxx. 9)

Upřesňují xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx krizového xxxxx a Ústřední xxxxxxxxx komise při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X případě, xxx xxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, vykonávají xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona. Návrh xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 533 x 3. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2013, xxx je xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx posouzení stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxxxxxx Ústředního krizového xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a x případě potřeby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx změnu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že krizový xxxx není xxxxxxxx xxxxxxx, nemůže přebírat xxxxxxxxx xxxxxx výkonných xxxxxx (xxxx. povodňové xxxxxx).

X bodu 46 (xxxxx X)

k §87a

Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojmů (xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx celé xxxxx X. zásadní. Xxxx pojmy jsou xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxx X. xxxxxxx zákona, proto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §2 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx užitých x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x §87a xxxx. 1

Sucho je xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxx X xxxxxxx xxxxxx x vymezuje xx jako xxxxx xxxxxxxxxxxx.

x §87x xxxx. 2

Xxxx xxxxxxxxxx vody xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zdroje xxxx x dané xxxxxxx.

x §87x odst. 1

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx nedostatku vody xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx již xxxxx xxxx trvajícího xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dle xxxxxxxxx zákona. Xxxx xxx sucho xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxx xxxxx nedostatku xxxx. Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x §87x xxxx. 2

Xxxxxxxxx xx, xx plán xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx rozhodování xxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx sucha, xxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxx nutnosti svolat xxxxxx xxx xxxxx x xxxx pro xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vody. Plán xxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §50 xxxx. 4 správního xxxx.

x §87b xxxx. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx sucho xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x stavu xxxxxxxxxx vody. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x poptávky xx xxxx a popis xxxxxxxx xxx, aby x xxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx nejúčinnější. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx sucha, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ustanovení §6 xxxx. 4, §59 xxxx. 4 x §109 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vody xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx §87x. V plánu xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxx xxxxx patří jak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody.

Při xxxxxxxxxxx xxxxx xxx sucho xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx krajů stanoveny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxx vody. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx identifikuje xxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx při sestavování xxxxx. Místní xxxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxx vodohospodářské xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx oblast xxxxxxxxxx xxxxxxx x podzemních xxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxx podzemní xxxx. Xxxxxxxxxxxx kritériem je, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx po xxxx 5 xx 6 xxxxxx xxxx hrozí xxxxxxxxxx minimálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxx na pitnou. Xxxxxxxxx x xxx, xxx se xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bude moci xxxxxxxxxx úřad či xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx HAMR. Xxxx xxxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx nutné xxxxxxxx xxxx nedostatku xxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx území xx xxxxxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobem a x takovém xxxxxxxx, xx jak xxx xx samotné, xxx xxx hospodaření s xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx jakákoliv xxxxx v dostupnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zpravidla o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli v xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx je strategická xxx xxxxx daný xxxxxx, xxxxxxx podílející xx xx výrobě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tepla, xxxx.

x §87x xxxx. 4

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxxxx xxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx významu xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Podle xxxx xxxxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešené xxxxx x možnosti xxxxxxxxx odběru vody (xxxxxxxxx s vodami) xxx ten který xxxxxx xxxxx vody.

k §87x odst. 4 xxxx. x)

Xxxxx „xxxxx xxxxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxx“ zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx jsou nezbytné x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx vody xxx xxxx provozy xxxx xxxxxxxxx, xxxx být x plánu xxx xxxxx xxxxxx nezbytnost xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

x §87b odst. 4 písm. x)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vodou xx xxxx xxxxxxx č. 274/2001 Sb. x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x §87x xxxx. 4 písm. x)

Xxxxxxxxxx výrobou xx xxxxxx chov xxxxxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxx, skot, xxxx, xxxx, prasata, xxxx, xxxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x udržení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x produkci xxxxxxxx (xxxx, xxxxx, vejce).

Ekologickou xxxxxx vody se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základních xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx) x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x přítomnost xxxxxxxxx porostů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rosy) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podzemní vody.

k §87x odst. 4 xxxx. x)

Xxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, živočišnou xxxxxxxxxxx xxxxxx x ekologickou xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxx, těžba x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x příbuzná xxxxxx, zpracování xxxxx, xxxxxxxxxx průmysl, výroba xxxxxxxxxx xxxxx, nekovových xxxxxxxxxxx výrobků, xxxx, xxxxxx elektřiny a xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx patří xxxxxx xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx xx xxxxxxx cestách xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x §87x xxxx. 4 xxxx. x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí užití xxxx nevyjmenované v xxxx. x) xx x). Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx využití.

k §87x xxxx. 5

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínky, nemusí xxx xxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx dodržena, a xx pouze x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ekologické funkce xxxx, hospodářského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu, na xxxxx je xxxx xxxxxx zaměstnanost x xxxxxxx, xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx.

x §87x xxxx. 1

Xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vždy, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx sucho, xxxxx mají xxxx xx zvládání xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx je xxxxxxxxx nový významný xxxxxxxxx x území, xxxxxxxxxxxxx, výstavba nového xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx podstatné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxx s komentářem. Xxxxxxx xxx aktualizaci xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byl vyhlášen xxxx xxxxxxxxxx vody. Xx 6 xxxxxx xx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx vody zpracuje xxxxxxx úřad zprávu x xxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx je i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stávající xx xxxxxxxx opatření xxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx projednávání a xxxxxxxxxxx souladu, jako x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (viz xxx K §87x xxxx. 2).

x §87x xxxx. 2

Návrh plánu xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zemědělství x Ministerstvem životního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x ostatními xxxxxxxxx plány pro xxxxx. Xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (kompetence xxxx dány xxxxx §87x), sám x xxxx nezavazuje xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zajistí včasnou xxxxxxxxxxxxx všech dotčených xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx pak xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx pro sucho (xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxx dotčené osoby xxxxxxxxxxx, v jaké xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby včas xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx informace technického xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv na xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx (možnost xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx.).

Xxxx xxx sucho xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx bude zkoumat xxx xxxxx aktualizaci. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx myšleny xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx takovým xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx ně xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx x vodou xx tom konkrétním xxxxx, je jakákoliv xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx citelným zásahem x širšími souvislostmi. Xxxxx zpravidla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, apod.

k §87x xxxx. 1

Plán xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx.

x §87x odst. 2

Xxxxx xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jej.

k §87x odst. 1

Xxxxxx xxx zvládání sucha x xxxxx nedostatku xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §104 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro zvládání xxxxx jsou

- xxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx §6 xxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxx §110 vodního xxxxxx),

- xxxxxxx úřad,

- xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx §109 a §59 vodního zákona, xxxxx dozoru xxx §110 vodního zákona),

- xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx §109 x §59 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx XXX, výkon dozoru xxx §110 xxxxxxx xxxxxx, §87j xxxx. 1 xxxxx xxxx)

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jim vodním xxxxxxx (zejména xxxxxxxx xxxxx xxx krajský xxxx)

Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vody xxxx

- xxxxxx pro xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jí xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

- xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zákonem (xxxxx xxxxxx xxx §110 xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx)

- krajský xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zákonem (xxxxx xxxxxx xxxxx §110 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sankcí)

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx svěřené xxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sucho x ústřední komisi, xxxxx xxxxxx xxx §110 xxxxxxx xxxxxx x ukládání xxxxxx)

x §87x odst. 2

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterým xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx komisi xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx působnosti xxxxxxx jim xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx (odvolacím) orgánem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro krajskou xxxxxx pro xxxxx x toho xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxx) xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx by xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x §87x odst. 1

Komise xxx sucho xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Stanoví xx xxxxx xxxxx xxxxxxx komise xxx xxxxx.

x §87f xxxx. 2

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxxxxx kraje může xxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx významné xxx dané xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx. Xxxxxx účasti přizvaných xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxx xx zvládání xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

x §87g

Kromě xxxxxxxx zemědělství a xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx dalšími xxxxx xxxxxxx dopravy, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x také xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx nedostatku xxxx xx státní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx komise xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohotovostních xxxxx.

x §87x

X případě, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx komise xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx vodního xxxxxx. (Xxx. i x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx komisí xxx sucho xxx §87x xxxx. 1 xxxx. x).)

x §87x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro sucho xxxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx indikátory xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (indikátor xxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) xxxx XXXX xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx hodnocení může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx modul systému XXXX. Xxxxx je x rámci sledování x xxxxxxxxxxxxx klasifikováno xxxx mírné (xxxxxxxxx 1), xxxxx (kategorie 2) xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx 3). XXXX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x podniky Povodí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx probíhá x xxxxxxxx kroku.

Po vydání xxxxxxxx na sucho Xxxxxx hydrometeorologickým ústavem xxxxxxxxx vodoprávní xxxx xxxxxxxx, nakolik xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxx je intenzita xxxxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxx indikátorů, a xx zvlášť pro xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx nádrže. Xx svému hodnocení xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx limity, které xxxx definovány x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

x §87x xxxx. 1

X xxxxxxx, xxx krajský úřad xxxx vodoprávní úřad xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx povodí xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx hejtmanovi xxxxxxx xxxxxxx komise xxx xxxxx. Podkladem (xxxxxxx xxxxxxxx xxx ustanovení §50 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx) xxx xxxx vyhodnocení xx xxxx xxx sucho. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho xxxxx x xx xxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vody. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxxxxxx x možných xxxxxxxxxx může xxxxxx xxx sucho xxxxxxxx xxxxxx XXXX, který xxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situace xx xx 8 xxxxx xxxxxxx. Stav xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx komise xxx xxxxx xxxxxxx x informaci x xxx zveřejní na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx, xxxxxx stránky, xxxx. Krajská xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx odvolá, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom xxxxxxxx stejným xxxxxxxx.

x §87x xxxx. 2

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vhodné xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxx úřad. Xxx xxxxx nedostatku vody xx xxxxxxx natolik xxxxxxxxx, xx odůvodňuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to komise xxx sucho. Při xxxxx xxxxxxxxxx vody xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §87k. X xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx se xxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx vody a xxxxxxxx využívat pravomoci xxx §87k (komise) xxxxxxxx používala uvedená xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

x §87j xxxx. 3

Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxx vodoprávní úřad xx xxxxxx zvládání xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vody. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a předmětu xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx vydaného xxxxxxxx podle §87k, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo účinnosti xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx xxxxx xxxxx §87x xx v xxxxxxx x nich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx vykonatelnost xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nedostatku xxxx.

x §87x xxxx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x opatření obecné xxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxx xxxxx xxxxx §87x se v xxxxxxx x nich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

x §87x odst. 5

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx krajů. Xxxx pro sucho xxxxxx xxxxx nesmí xxx x rozporu, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx rozhodování xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x vodou xx xxxxx xxxxxxx kraje. Xxxxxxxxx bude omezen xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území sousedního xxxxx. Ústřední xxxxxx xxx sucho xxxx xxx xxxxxxx i x xxxxxxx, kdy x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Výčet xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx sucho, xx xxxxxxxxxxxxxx.

x §87x xxxx. 6

Xxxxxxxx xxxxxx koordinuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sucho xxxxx, x xxxxx xx xx nutné, vydává xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxx rozhodnutí, nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx) xxxxx §87x .

x §87x odst. 1

Komise xxx xxxxx vydává xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx jmenovitě určené xxxxx, které lze xxxxxx povinnosti či xxxxxx její práva, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx půjde o xxxxxxx b), d), x), f), x), x). Xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx platit xxx xxxxx xxxx, xxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx určeny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x), x) x x). Je stanoven xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx vydání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx sucho.

k §87x xxxx. 2

Ustanovení obsahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx situace xxx stavu xxxxxxxxxx xxxx. Standardní procesní xxxxx správního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx neúměrně xxxxxx vzhledem x xxxxxxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, že xx se x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §87x xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx, mohlo xx například xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření. Nakládající x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx množstvím xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření (xx xxxxxxxx podaných opravných xxxxxxxxxxxx), x to xxxxxxx x situaci, xxx voda x xxxxxxxxx není x xx xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxx x §87x xxxx. 4. Xx xx xxxxxxxx xxxxx v xx xxxxxxxxx xxxx upravit xxxxxxxxx x vodami xxxxxxx způsobem a x takovém rozsahu, xxx xxxx možné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx základní xxxxxx xxxxxxx.

x §87x xxxx. 3

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxx komise xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stavu xxxxxxxxxx vody.

k §87k xxxx. 4

Xxxxxxxx k xxxx, že xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx krajská xxxxxx xxx xxxxx, xxx ústřední xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxx krajská xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

x §87x xxxx. 5

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komisí. Xxxxxxxxxxxxx xxxx účinnosti znovu xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx podle §87x xxxx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx.

x §87x xxxx. 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx z xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přehledně xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx x odvolání stavu xxxxxxxxxx xxxx, které xx jinak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx zajištěna informovanost xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

x §87x xxxx. 7

Nezbytné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx sucho. Xxx x xxxxxxx xx zprovoznění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodohospodářského xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nevznikly, xxxxx nařízeného xxxxxxxx xxxxxx. Nejedná se x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. x dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x §87x xxxx. 1

Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pro pořízení x aktualizaci xxxxx xxx sucho xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx komise xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx potřebné informace xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxxx vodoprávní xxxx) x dispozici.

k §87x xxxx. 2

Podstatou xxxxxxxxx zvládání xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx známé informace xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kanalizací, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zprovoznění zařízení, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

x §87x

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx od odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx sloužit x souhrnu xxxxxxxxx x proběhlém xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx případnou xxxxxxxxxxx plánu xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xx další období.

K bodu 47 (x §89x xxxx. 5 písm. x))

Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx opravu chybného xxxxxx.

K bodu 48 (k §101 xxxx. 4)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx navrhuje xxxxx xxx zachování xxxxxxxxxxx významných mokřadů x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx některých částí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx signatářskou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lužního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx v xxxxxxxx významné xxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX x xxxxxxxxxxx významného xxxxxxx xxxxx Ramsarské xxxxxx. Xxxxx les xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jen ojediněle x to xxxxx xxx xxxxxxxxx průtocích x Xxxx x x velmi xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx většina xxxx xxx užitku xxxxxx xx Rakouska. Xx xxxxxxxxxxx projekt xx revitalizační opatření xxxxxxx lesa.

Využití vody xxx xxxxxxxxxxxx skladovaného xxxxx xx používá x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x lesích) xx xxx x xxxxxx zahlcen x xxx xxxxxxxxxx dříví xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx situace xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx běžné (xxx xxxx xx xxxxx xxx), čímž xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx ke kritickému xxxxxxx xxxxxx rozmnožení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dříví x xxxxxxxxxx xxxxxxxx blízkých xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx uvedená xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx rozsahu, přistupuje xx ke xxxxxxx xxxxxxx skladů dříví xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxx vysoké xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dříví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hmyzu x xxxxxxx kvality dřeva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zpravidla xxxxxx xx 15 % xxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lesa xxx připadá x xxxxx xxxxx skladování xx 3 xxx. x3 xxxxx xx xxxxx Českou xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 3 x/xxx xxx xxxxx x3 dříví x xxx postřikování xxxxx x xxxxxxx 12 xxxxx xxxxx xx xxxx. na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx 10 xxx. x3 xxxxx) xxxxxxxxxx 370 x3 xxxxx x 74 000 x3 ročně (xxxxx xxxxxx dříví se xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xx října). Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x části (xxxxxx xxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx povaze xxxxx z xxxxx xxxxx postupně také xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tvoří xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx, xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx poblíž xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx dříví xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xx xx se xxxxxxxx xxxxxx nebo se xxxxxx zpět xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx se xxx záhy xx xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx objemu x bez změny xxxxxxxxxx. Uvedený xxxxxx xxxxxxx vody tak xxxxxxxx povaze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx povrchové vody x x ohledem xx nepostradatelnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx technologie xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zařazení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §101 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxx.

K bodu 49 (x §104 xxxx. 2)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx novou hlavou X x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx.

K bodu 51 (x §105 xxxx. 2)

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx X.

K bodu 52 (k §107 xxxx. 1 xxxx. x))

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxx stavu nedostatku xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §87x odst. 1 i x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

K bodu 53 (x xxxxxxxx xxx čarou x. 44)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx.

K bodu 54 (x §107 xxxx. 1 písm. x))

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Plán xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povodí xxxxxxx č. 150/2010 Sb.

K bodu 55 (x §107 odst. 1 xxxx. x))

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx terminologické jednotnosti xxxxx pojmů xxxxxxxxxx xxxxxxx látky a xxxxxx nebezpečné závadné xxxxx.

K bodu 56 (x §107 xxxx. 1 písm. x))

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nejen xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky (xxxxx §67 odst. 3 xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx záplavových xxxxx xxxxxxxxxx vodních xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

K bodu 57 (x §107 xxxx. 1 xxxx. x))

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke stanovení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx ochranného xxxxx xxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx x případech, xxx krajský úřad xxxxxxxx pásmo xxxxxxxx.

K bodu 58 (x §107 xxxx. 1 písm. x))

Xx xxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oprávnění.

K bodu 59 (x §108 odst. 3 xxxx. x))

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zavedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx užití xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebezpečné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky.

K bodu 60 (x §108 xxxx. 3 xxxx. x))

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx vody.

K bodům 61 a 62 (x §108 xxxx. 3 xxxx. x) x x))

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx X.

K bodu 63 (x §110 xxxx. 3)

Ustanovení xxxxxxxx xxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx. Xx xxxxxxxxx, že xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou působností (xxxxxxxxxx xxxxx) kontrolují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajskou komisí xxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústřední xxxxxx xxx xxxxx.

K bodu 64 (x §115 odst. 19)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vodního xxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek. Jedná xx xxx o xxxxxxx stanovisko xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §94j xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx i závazné xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 9 xxxxxxx xxxxxx.

K bodu 66 (x §115x)

Xxxxxxxx x cílům xxxxxxxxxx xxxxx úpravou xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx vody xx xxxxx zajistit efektivnost xxxxxxxxxx opatření. Xxxx xx nutné xxxxxxxxx x co xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxx x xxxx. 1 x 2 upravena xxxxxxx xxxxxxxxxxx přijetí opatření xxxxxx povahy než xxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx nabývá xxxxxxxxx.

X xxxx. 3 xx xxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx povodí xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx území x xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx §172 xxxx. 5 správního řádu x xxxxxxxxx.&xxxx;

K bodu 67 (x §116 xxxx. 1 xxxx. x), §122 xxxx. 1 xxxx. x), §125x xxxx. 1 písm. x) x §125x xxxx. 1 xxxx. x))

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojmu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

K bodům 68, 78 a 79 (k §116 x §125x)

Xxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §87x a §87x. Xxxx je upravena xxxxxxxx xx společenské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 69 (x §116 xxxx. 1 písm. x))

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpřesnění. Navrhuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na §112 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákona (xxxxx č. 113/2018 Sb.) xxxx XXXX xxxx xxxxxxx odstranění x nápravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxx x škodlivých xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podnikajícím xxxxxxxx xxxxxx x právnickým xxxxxx. Xxxxxxxxxx §116 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přestupků xxxxxxxxx xxxx nepodnikajících.

K bodům 70, 71, 80, 81 a 82 (x 116 x §125a)

Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxx provedenou x §116 xxxx. 1 x §125x xxxx. 1.

K bodům 72 x 83 (x §118 odst. 1 xxxx. x) x §125c odst. 1 xxxx. x))

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

K bodu 73 (x §120 xxxx. 8)

Xxxxxxxx xx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx správců xxxxxx x xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx.

K bodu 74 (x §120 xxxx. 9)

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 7 xxxx. x).

K bodům 75, 76 a 77 (x §122)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx látky x xxxxxx nebezpečné xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky.

K bodu 84 (x §125x odst. 8)

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx xx neumožnění xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pověřených xxxxxxxxx subjektů.

K bodu 85 (x §125x odst. 9)

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx povinností xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §21 odst. 7 xxxx. a).

K bodu 86 (x §125x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx v zavedení xxxxxxxxxxxxxx jednotnosti xxxxx xxxxx nebezpečné závadné xxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxx látky x xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx.

K bodům 87, 88 a 89 (x §125x xxxx. 1, 4 x 5)

Xxxxxxxx změna xxxxxxxxxx nesystémové xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxx projednávat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §104 xxxx. 2, xxxxx vykonávají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §110 x §111. Zavádí xx tedy pravidlo, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 90 (x §126 xxxx. 8)

Dochází k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx.

K bodu 91 (k §126a)

Činnost xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

K bodu 92 (xxxxxxx x. 1)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotnosti xxxxx pojmů xxxxxxxxxx xxxxxxx látky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

K Čl. II – Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

K bodům 1 a 2

Xxxxx se x xxxxxx xxxx, ve xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx.

K bodu 3

Xxxxx xx x xxxxxx lhůty, ve xxxxx xx xxxxx xxxxxx krajskou xxxxxx xxx xxxxx.

K bodu 4

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odebírané povrchové x xxxxxxxx xxxx x celkovém xxxxxxxx xxxxxxx 1000 m3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 100 x3 xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povrchových a xxxxxxxxxx vod povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 431/2001 Sb., x obsahu xxxxx bilance, způsobu xxxxxx xxxxxxxxx a x údajích xxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx xx 31.1. xxxxxxxxxxxxx xxxx. Odběratelé xxxxxxxxxxx xx podzemních xxx budou tedy xxxxxxx xxxxxx předat xxxxxxxx xxxxxx (xx xxx 2021) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 31.1.2022.

K bodu 5

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

K bodu 6

Xxxxx č. 113/2018 Sb. účinný xx 1. xxxxx 2019 zrušil ve xxxxxx zákoně xxxxxxxx xxxxx xx poplatky xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx vody x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 113/2018 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxx inspekce životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx č. 113/2018 Sb. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxx se navrhuje xxxxxx xxxx xxxxxxx (x x xxxxxxxx xxxx xxx nevymahatelná) xxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neukončeným správním xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx.

X XXXXX DRUHÉ

K Čl. III – xxxxx zákona x xxxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx hmotné rezervy xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. (xxxxx viz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - č. 97/1993 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 189/1999 Sb.).

Xxxxxxxx státních hmotných xxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxx zásoby, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo Policii Xxxxx republiky.

Navrhovaný §4x xxxxxxxx podmínky poskytnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu nedostatku xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxx xxxxxxx správního xxxxx, xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cisterny xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx vody, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

X XXXXX XXXXX

K Čl. IV – xxxxx krizového xxxxxx

K bodu 1 (x §36 odst. 1)

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §39.

K bodu 2 (x §39 xxxx. 2)

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx krizového xxxxx x xxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X případě, xxx xxxxx x xxxxxxxxx krizového stavu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nadále xxxxxxxx xxxxx vodního zákona.

K bodu 3 (x §39 odst. 3)

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisí xxx sucho a xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x návaznosti xx nově xxxxxxx §87h xx xxxxxxx xxxxxx.

X ČÁSTI XXXXXX

K Čl. V – xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

K bodu 1 (k §9 xxxx. 5)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx možnost provozovatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vody xxx xxxxxxxxxxx upozornění, xxxxx je xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx, omezeno nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

K bodu 2 (k §15 xxxx. 7 a 8)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 umožňuje xxxxxxx x xxxxxx vodou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nedostatečnými zdroji xxxxx vody xxxxxxxx x vodovodu xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, xxxxxx xxx výjimečně xxxxxxxxxx až x xxxxx 3 měsíce.  X xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxxx. xx 6 xxxxxx.

Xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxxxxx vodovodu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle vodního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrol stanovených xxxxxxxx.

K bodu 3 (k §26 xxxx. 2 xxxx. x))

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx technickou opravu xxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 4 (k §26 odst. 2 xxxx. x))

X §26 xxxx. 2 xx xxxxxxxx zrušit písmeno x). Xxxxx o xxxxxxxxxx a kanalizacích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§27 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx proto xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx podle §15 xxxx. 4 až 6 zákona x xxxxxxxxxx x kanalizacích. X xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx x kanalizacích.

K bodu 5 (x §29x)

X xxxxxxxx xxxx není x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro potřeby xxxxxx vedených podle xxxxxx o vodovodech x xxxxxxxxxxxx ověřit xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx obyvatel. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx.

K bodům 6, 8 x 10 (x §32 xxxx. 5 xxxx. x), §32 xxxx. 7 xxxx. x), §33 xxxx. 7 písm. x))

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx potřebu x xxxxxxx x omezením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx by odběr x xxxxxxx x xxxxxxxxx obecné povahy xxxx xxxxx kvalifikovat xxxx neoprávněný xxxxx, xx předpokladu, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx (viz §8 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx) výslovně zakázán. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx definovat xxxxx nebo xxxxx xxxxx vody x xxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x rozporu x §15 xxxx. 4, 5 a xxxx 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxx xx tomu u xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

K bodům 7,9, 11 x 12 (x §32 xxxx. 7 a §33 xxxx. 9)

Jedná xx x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x §33.

K bodu 13 (x §34 xxxx. 2)

Je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx budou xxxx projednávat xxxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X XXXXX PÁTÉ

K Čl. VI – Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx, xxx xxxxx nabyl účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

V Xxxxx dne 8. xxxxxxxx 2019

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Xxxxxxxx Toman, CSc., x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx tabulka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ČR x xxxxxxxxxxxx XX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxx)

XXXXX xx xxx … 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XX XXXXXXXX 2000/60/ES XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX xx xxx 23. xxxxx 2000, kterou se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vodní xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx (xxxx, §, odst., xxxx. apod.)

Celex x.

Xxxxxxxxxx (xx., xxxx., xxxx., xxx. xxxx.)

§17 odst. 6

32000L0060

xx. 4 xxx 7.

§23a odst. 8

§23a odst. 9

§23a odst. 10

§54 odst. 4

§104 odst. 9

§115 odst. 21

Xxxxx xxxxxxxx XX (kód xxxxx)

Xxxxx xxxxxxxx EU

32000L0060

SMĚRNICE 2000/60/XX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX xx xxx 23. xxxxx 2000, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx