Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
317/1995 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě R P
316/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady R P
314/1995 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví územní působnost Okresní veterinární zprávy v Šumperku též pro územní obvod okresu Jeseník R P
313/1995 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího R P
312/1995 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení R P
311/1995 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně R P
305/1995 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1996 R P
304/1995 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 270/1993 Sb., o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování R P
301/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 103/92 Sb., o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 483/91 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/91 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů R P
297/1995 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Karla Svolinského R P
296/1995 Sb. Nález ÚS ČR ze dne 18. října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/91 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/94 Sb., a §3 odst. 4 zákona č. 166/93 Sb., o nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/94 Sb. R P
291/1995 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání R P
290/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání R P
289/1995 Sb. Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) R P
286/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech R P
284/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění R P
283/1995 Sb. Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku R P
280/1995 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích R P
274/1995 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. R P
272/1995 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora o dopravě ve městě Kutná Hora č. 10/1994 ze dne 1.7.1994 R P