Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
289/95 Sb.

ČÁST I. Zákon o lesích

HLAVA l. Úvodní ustanovení

ODDÍL 1. Účel zákona §1

Vymezení pojmů §2

Pozemky určené k plnění funkcí lesa §3

Nakládání s lesy ve vlastnictví státu §4

Zákaz nájmu a podnájmu §5

ODDÍL 2. Kategorizace lesů

Kategorie lesů §6

Lesy ochranné §7

Lesy zvláštního určení §8

Lesy hospodářské §9

Lesy pod vlivem imisí §10

HLAVA 2. Zachování lesů

ODDÍL 1. Základní povinnosti §11

Evidence a dělení pozemků §12

ODDÍL 2. Ochrana pozemků určených k plnění funkci lesa

Obsah a základní povinnosti §13

Zpracování a projednání návrhů dokumentací §14

ODDÍL 3. Odnětí pozemků a omezení jejich využívání

Obecné zásady §15

Řízení o odnětí nebo o omezení §16

ODDÍL 4. Poplatek za odnětí §17

Splatnost poplatku §18

HLAVA 3. Obecné užívání lesů

Užívání lesů §19

Zákaz některých činností v lesích §20

Náhrady za poškozování lesa §21

Bezpečnost osob a majetku §22

HLAVA 4. Předpoklady trvale udržitelného hospodaření v lese

ODDÍL 1. Diferenciace hospodaření

Oblastní plány rozvoje lesů §23

ODDÍL 2. Hospodářská úprava lesů

Lesní hospodářské plány §24

Lesní hospodářské osnovy §25

Zpracování plánů a osnov §26

Schvalování a změny plánů §27

Inventarizace lesů §28

Pověřená osoba §28a §28b

HLAVA 5. Hospodaření v lesích

ODDÍL 1. Reprodukční materiál lesních dřevin §29 §30

Obnova a výchova lesních porostů §31

Ochrana lesa §32

Těžba dříví §33

Lesní doprava §34

Meliorace a hrazení bystřin v lesích §35

Hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení §36

ODDÍL 2. Odborný lesní hospodář §37

ODDÍL 3. Lesní stráž §38

Práva a povinnosti lesní stráže §39 §39a

ODDÍL 4. Lesní hospodářská evidence §40

HLAVA 6. Licence

Obecné podmínky pro udělení licence §41

Zvláštní podmínky pro udělení licence §42

Překážky pro udělení licence §43

Rozhodnutí o licenci §44

Odnětí a zánik licence §45

HLAVA 7. Podpora hospodaření v lesích §46

HLAVA 8. Státní správa lesů

ODDÍL 1. Orgány státní správy lesů §47

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §48

Kraj §48a §48b

Ministerstvo §49

ODDÍL 2. Dozor v lesním hospodářství §50 §51

Odchylná opatření v případech mimořádných situací §51a

Povinnosti odborných lesních pracovníků §52

HLAVA 9. Přestupky

ODDÍL 1. Přestupky fyzických osob §53

ODDÍL 2. Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §54 §55

Společná ustanovení k přestupkům §56 §57

HLAVA 10. Ustanovení společná a přechodná

Ustanovení společná §58 §58a

Ustanovení přechodná §59

ČÁST II. Změna zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §60

ČÁST III. Změna a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů §61

ČÁST IV. Změna a doplnění zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů §62

ČÁST V. §63

ČÁST VI. Zrušovací ustanovení §64 §65

PŘÍLOHA

č. 238/1999 Sb. - Čl. VII

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 223/2009 Sb. - Čl. XVIII

č. 314/2019 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. XVI

č. 284/2021 Sb. - Čl. XXVI

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

ZÁKON X XXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Oddíl xxxxx

§1

Xxxx zákona

Účelem xxxxxx xxxxxx xx stanovit xxxxxxxxxxx xxx zachování xxxx, péči x xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tvořícího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx funkcí x xxx podporu xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření x xxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx s jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) funkcemi xxxx xxxxxxx podmíněné xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx podmínkách plní xxxxxx lesa,

d) xxxxxxxxxxxx x lese xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx lesních porostů x ostatní činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx lesa xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vlivu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx škodlivým činitelům x xxxxxxxxxx následků xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodlivé xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x fyzikální xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxx x rostlinní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxx,

x) xxxxxxx lesa xxxxxx opatření vedoucích xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx porostu xxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxx porostu, který xx xxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lesního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhovou x xxxxxxxxxxx skladbu, xxxx, xxxxx, zdravotní xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx porostu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesa; xxxxxxxx xxxx těžba xxxxx,

x) těžbou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx těžba xxxxxxxxx xx xxxxxx obnovy xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx stromů x xxxxxxx určeném k xxxxxx,

x) těžbou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx stromů xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nemocných xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podmíněná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obdobnými růstovými xxxxxxxxxx xxx les,

r) xxxxxxxxxxxxx soubory xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx přírodních lesních xxxxxxx x charakterizované xxxxxxxx zaměřením, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx porostů,

s) porostem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikovatelná x xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxx lesní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nejsou-li xxxxx xxx 4 x, x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx podle §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxx pozemky"),

b) zpevněné xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich příjezdních xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu 1) x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "jiné xxxxxxx"). U xxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x pozemkům xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x plantáže xxxxxxx dřevin založené xx pozemcích, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx, xxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Pozemky, xxxxx nejsou xxxxxxx x odstavci 1, xxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx. Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx 1) nejsou xxx dotčena.

§4

Xxxxxxxxx s lesy xx vlastnictví státu

(1) Xxxxx xxx x xxxx ve vlastnictví xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx"), xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx lesy nelze xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx nevztahuje xx směnu, prodej xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx lesního xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 12) xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, 6 x 9. Právní xxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx předchozí xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství (xxxx xxx "ministerstvo"). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nakládání xx xxxxxxxx lesy, na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 40) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; k takovému xxxxxxx však mohou xxx xxxxxxx jen xxxxxxxxx lesní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pozemky xxxx pozemky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pozemky xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx do 1 xx je vzdálen xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx než 100 m, xxx xxxxxx xx 5 xx xxxx xxx 500 x x xxx xxxxxx xx 10 xx xxxx xxx 1&xxxx;000 x; xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx lesní pozemky xx xxxxxxx xxxxxx 10 xx oddělené xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx znemožňují xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx státních xxxx při lesní xxxxxxx. Vzdáleností xx xxxxxx nejkratší x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx komplexu xxxxxxxx xxxx x x převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lesního pozemku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx rozumí souvislé xxxxxxx určené k xxxxxx funkcí xxxx x výměře xxxxx xxx 10 ha.

(5) Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xx považují xx xxxxxxxx, jestliže se xxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxx překročení xxxxxx xxxxxxx; úzké xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx ve směru xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx souvislost xxxx xxxxxxx jimi xxxxxxxxx; za xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx toky, dálnice, xxxxxxx xxxxxxxxxx typu, xxxxxxxx, letiště xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pozemkové xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezi jimi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo oplocením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neznemožňují xxxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxxx.

(6) Pro převod xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx farmových xxxxxxx 41) neplatí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx komplexu xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx chovech xxxxx být převáděny xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxx farmových xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx výměry 10 xx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx polovina, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx spoluvlastnického xxxxxx státu vyjádřená xxxxxxx xx menší xxx 10 ha.

(8) Xxx xxxxx převodu xxxxx xxxxxxxx 3 x 9 xx xx xxxxxxx lesního xxxxxxx považují zastavěné xxxxx pozemky, xxxxxxxx x xxxxxx účelových xxxxxxxxxx.

(9) Na základě xxxxxxx žádosti obce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bezúplatně do xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx určené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbou,

b) xxxxxxxxx lesní pozemky xxxxxx územním plánem xxxx regulačním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, je-li obec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Žádosti xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedotčena.

§5

Xxxxx xxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx státního xxxx xx xxxxxx hospodaření x xxxx je xxxxxxx.

(2) Podnájem xxxx xxxx dovolen, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

§6

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx kategorií, x xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§7

Lesy ochranné

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) lesy xx mimořádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (sutě, kamenná xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx, nestabilizované xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxx.),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxx hranicí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx exponovaných xxxxxxxxx,

x) lesy x xxxxxxxx xxxxxx vegetačním xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx xx kategorie xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx z xxxx kategorie rozhoduje xxxxx státní xxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx podnětu.

§8

Xxxx zvláštního xxxxxx

(1) Xxxx zvláštního určení xxxx lesy, které xxxxxx xxxx ochrannými x nacházejí xx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vodních zdrojů X. stupně, 23)

b) x ochranných xxxxxxx xxxxxx přírodních léčivých x xxxxxxxx minerálních xxx, 25)

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx. 26)

(2) Xx xxxxxxxxx lesů zvláštního xxxxxx xxx dále xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lesa xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx o xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx a lesy x xxxxxxxxxx rezervacích, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přírodních památkách, 26)

x) xxxxxxxx,

x) příměstské x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx rekreační xxxxxx,

x) sloužící lesnickému xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx oborách a x samostatných xxxxxxxxxxxx, 27)

x) v xxxxx xxxx důležitý xxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxx hospodaření.

(3) X xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Lesy xxxxxxxxxxx

Xxxx hospodářské xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx ochranných xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxx pod xxxxxx xxxxx

Xxxx xxx vlivem xxxxx se zařazují xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Pásma ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

XXXXX DRUHÁ

ZACHOVÁNÍ XXXX

Xxxxx xxxxx

§11

Xxxxxxxx povinnosti

(1) Každý xx xxxx xxxxxxx xxx, aby nedocházelo x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x objektů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodaření x xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx o xx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx zachovány (xxxxxx rovnoměrně a xxxxxx) a xxx xxx xxxxxxxx (chráněn) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx lesa xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx omezení hospodaření x xxxx vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx. Orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx zájmu x xxxxx xxxxxxx rozhodl.

(4) Xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxx lesní xxxxxxx k jiným xxxxxx, pokud tento xxxxx nestanoví xxxxx.

§12

Xxxxxxxx x dělení xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx nemovitostí. 28)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx pozemků x jiných pozemků (§3 odst. 1) xxxx povinni xx 30 xxx xxx xxx uzavření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx lesů vznik xxxxx, podnájmu xxxx xxxxxxxx lesních xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx let. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx písemně, xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx 1 xx, xxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx lesů. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, neumožňující xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

(4) Jedná-li xx x záměr xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 55), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx pozemků xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx lesa

§13

Obsah a xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx lesa xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxxx využití x xxxxx účelům xx xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lesního xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx funkcí lesa.

(2) Xxx xxxxxxx pozemků xxxxxxxx x plnění xxxxxx lesa x xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesa x xxxxxxxxx, aby xxxxxxx pozemků xx xxxxxxx narušovalo hospodaření x xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dělení xxxx x hlediska xxxx ochrany x x ohrožení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a hrazení xxxxxxx x xxxxxx x jiná zařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxx,

x) zřizovány xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nedošlo ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x fyzické osoby xxxxxxxxxxx stavební, těžební x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinny

a) xxxxxxxx práce tak, xxx na xxxxxxxxx x xxxxxxx porostech xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx škodám; x xxxxxxxxxx případných xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ukládat xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plochách nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vytvářet xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ploch; xx xxxxxxxx záboru xxxxxxx xxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx plnění xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx mohla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, technologií x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapalin x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3, a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§14

Zpracování x xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentací

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 29) xxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx 30) x xxxxxxxxxxxx dokumentací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x řídit se xxxxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zdůvodnit xxxxxx řešení, xxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaného xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, způsob následné xxxxxxxxxxx x uspořádání xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dotýká-li xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů 2) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxx stanovit xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lesa. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x k xxxxxxx pozemků xx xxxxxxxxxxx 30 x xx xxxxxx lesa.

(3) Xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 55), xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx.

Oddíl třetí

Odnětí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§15

Xxxxxx zásady

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx (xxxx jen "xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxx xxxxxx xxxxxx lesa (xxxx xxx "xxxxxxx") xx stav, kdy xx dotčených pozemcích xxxxxxx xxx plněny xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx rozsahu. Xxxxxx xxxx omezení xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx trvalá xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§13 xxxx. 1).

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nové stavby xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx být v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací. 29) X xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nové stavby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxx xxxx vyhlášeny xx xxxx ochranné xxxx za lesy xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Bez xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, stabilizační xxxxxx a xxxx xxxxxx pro geodetické xxxxx, stožáry xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx šachty xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jednotlivých případech xxxxx x plochu xxxxx xxx 30 x2,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x stanice xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x větrní xxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejde o xxxxxx xxxxx xxx 55 x2.

(4) X xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 56) x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx pásma.

§16

Řízení o odnětí xxxx x omezení

(1) Xxxxxx o odnětí xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxx, x jehož zájmu xx x odnětí xxxx k xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"). O xxxxxx xxxx x omezení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx část nacházejí.

(2) X xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů uvede

a) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, x xxxxx uskutečnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x schválí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) způsob x xxxxxx opětovného zalesnění xxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx postupného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx až xx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx pro jiné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx nebo podmínky xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lese.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemků xxxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxx lesních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesa je xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx započato x xxxxxx odlesňováním xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx správy xxxx může xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x omezení xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx nerozhodne xxxxx, xxxxxx platnost xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo x omezení x xxxxxxx se vrací xxxxxx funkcí xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x který xxxxxxxx ostatní účastníky xxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx o omezení x podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxx určených x plnění funkcí xxxx.

(7) Xxxxx-xx se x xxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovisko 55), rozhodnutí o xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle §17. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jednotné environmentální xxxxxxxxxx nebo jeho xxxx xxxxxxx xx xxxxx národního xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx součást xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxx

§17

(1) Xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx povinen zaplatit xxxxxxxx za xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxx poplatku xxxxxxx xxxxx přílohy k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx xx nepředepisuje, xxx-xx x xxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x zařízení sloužících xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx odpadních vod,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 100 Xx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 50 Xx v xxxxxxxxxxx roce.

(4) Orgán xxxxxxx x odstavci 1 zašle stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxx úřadu xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z poplatků xxxxxxxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 4)

(5) X poplatku xxxxxxx 40 % xxxx, x xxxxxx katastrálním xxxxx xxxxx x xxxxxx, a 60 % Státnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5) Xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx jen xxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxx xxxx pro zachování xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx újmu.

(7) X případech xxxxxxxxx x §16 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxxx poplatky xxxxxxxxx.

(8) Xx-xx půda xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, že po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vodní xxxxxx xxxx přírodě xxxxxxx obnovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxx.

§18

Splatnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx jednorázově xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x odnětí. Poplatek xx xxxxxxx odnětí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sazby xxxxxxxxx xxx první xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx odnětí xxxx. X případě, že xx xxxxxx uskuteční xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, stanoví xx xxxxxxxx xx výši xxxxx dvanáctiny xxxxx xxxxxx poplatku xx xxxxx, i xxxxxxxx xxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxx xxxxxx správy, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXX UŽÍVÁNÍ XXXX

§19

Xxxxxxx xxxx

(1) Každý xx právo vstupovat xx xxxx xx xxxxxxx nebezpečí, xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x suchou na xxxx xxxxxx klest. Xxx tom xx xxxxxxx xxx nepoškozovat, xxxxxxxxxxx xxxxx prostředí x xxxx pokynů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xx xxxxxxx do xxxx xxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx mohou se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x zájmu xxxxxxx ekologické rovnováhy, xxxxxxxxx rostlin, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx umisťovat svá xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx předpokladu xxxxxxxxxx povinností vyplývajících x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(4) Orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx lesa nebo x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx na xxxx xxxxxxx 3 měsíců. Xxxxx-xx bezprostřední xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx orgán státní xxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx bez xxxxxx o xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyvěšení xxxxxxx vyhlášky. O xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx také xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx vydání, x xx x opakovaně, xxxx však nejdéle xx dobu 3 xxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů, xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, jejichž správních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týká, xxxxxxx 10 xxx xxxxxx. Osoby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx opatřením obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrhu opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx námitky xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx bylo xxxxxxxx obecné povahy xxxxxx xxx řízení x jeho xxxxxx, xxxxx být písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§20

Zákaz xxxxxxxxx činností x xxxxxx

(1) V xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx x xxxxx,

x) provádět terénní xxxxxx, narušovat xxxxx xxxx, budovat chodníky, xxxxxx oplocení a xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sazenice xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx poškozovat,

e) xxxxxx semena xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) sbírat xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx les,

g) xxxxxx x stát s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx, manipulace xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx lesní cesty x vyznačené xxxxx xxxxxx na xxxx, xx koni, xx xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) kouřit, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx otevřené xxxx x tábořit xxxx vyhrazená místa,

l) xxxxxxxxx hořící xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) pást xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a odpadky.

(2) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx také xx xxxxxxxxxxx 50 m xx okraje xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahují xx činnosti, xxxxx xxxx prováděny xxx xxxxxxxxxxx v xxxx; xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx vztahují x xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx důvodu.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx povolit xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x). Xxxxx xx xxxxx výjimkou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lesů, xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx lesa xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx hromadné xxxxxxxxx xxxx lze x lese xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx. X oznámení, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx akce, xxxxxxxxx uvede xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Orgán xxxxxx správy xxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 písm. x) x x) x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x stát x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx neplatí xxx zaměstnance xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx. 8)

(7) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 pod xxxxxxx x), h) a x) x se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx písmeny x) x x) xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 27)

§21

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx poškozující xxx x les xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx v xxxx, xx ten, kdo xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx újma, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jí tím xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx předpisů 9) xxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xx lesní xxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxxx lesa xxx řádném xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nedošlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx po xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx případně xxxxxx xx dříví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx způsobené xx xxxxxx.

§22

Bezpečnost xxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investoři xxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx na xxxx náklad nezbytně xxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobenými xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx kamenů, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx větví x xxxxxx, zastíněním x lavinami z xxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxx podle zvláštních xxxxxxxx 10) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Vlastník pozemků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx.

(2) Vyžaduje-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxx xx způsobu hospodaření x xxxx nebo xxxxxxx ve využívání xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx orgán státní xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx újmu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx. 11)

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX V XXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§23

Xxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxx

(1) Xxxxxxxx plány rozvoje xxxx xxxx metodickým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx oblastních xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a návrhy xxxxxxxxxx plánů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ministerstvo. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastních xxxxx xxxxxxx xxxx xx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Závazné stanovisko xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx vynaložené xxxxxxx xx xxxxxxxxxx oblastních xxxxx rozvoje xxxx xxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx oblastních xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánů rozvoje xxxx stanoví ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

§24

Xxxxx xxxxxxxxxxx plány

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx let.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ustanovení závazná x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x minimální xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx právo xx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx minimálního xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zpevňujících xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx lesy x lesy xx xxxxxxxxxxx obcí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxxxxxx plošný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx 40 xxx xxxx.

(3) Právnické xxxxx, kterým je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastníci více xxx 50 xx xxxx v xxxxxx xxxxxx působnosti schvalujícího xxxxxx státní správy xxxx (§27) jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx též xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 50 xx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx lesy o xxxxxx nejvýše 20 000 xx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2).

§25

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx správy xxxx xx xxx xxxxxxx lesy o xxxxxx xxxxx xxx 50 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx není xxxxxxxxx xxxx (§24 xxxx. 3), zpracovávají xxxxx hospodářské xxxxxx (xxxx jen "osnovy"). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx deset xxx xx stejnou xxxxx platnosti x xxxxxxx území. Xxxxxx xxxxxxxxxx zadává xxxxx xxxxxx správy xxxx.

(2) Xxxxx zadat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx 50 xx (xxxxxxxx 1) mají xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oznámit xx xxx hospodářské xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx lesa x xxxxxx xxxxx xxx 3 xx, xxxxx má xxxxx xxxxxx osnovu xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x protokolem o xxxxxxxx ji xxxxxxxx, xx stává xxxxxxxx xxxxxxx xxxx těžeb, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx, x podíl melioračních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx x výměře xx 3 ha, xxxxx xx zájem xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x lese a xxxxxxxxxx x převzetí xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx celková xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 xx užije xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx lesa xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, zpracovávání a xxxxxxxxxx osnov, x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx převzetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§26

Zpracování xxxxx a xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, jejichž xxxxx, xxxxxx chráněné xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zpracování xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy lesů. Xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 xxxx tím xxxxxxx.

§27

Schvalování x xxxxx xxxxx

(1) Vlastník lesa, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plánu (§24 xxxx. 3), xx povinen předložit xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx správy lesů xxxx xxxxxxx, pokud xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 13) V xxxxx xxxxxxxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx plánů orgán xxxxxx správy xxxx xxxxxxxx navrhované využití xxxxxxx opadavého a xxxxxxxxx tisolisté, nejde-li x jejich xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxx čtvrté xxxxxx x ochraně přírody x xxxxxxx. Navrhované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dřevin xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozšíření xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxx xxxxx zůstává založeno x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx, který uhradí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozkládají x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx orgánů xxxxxx xxxxxx lesů, xx xx schválení plánu xxxxxxxxx ten orgán xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx lesního xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx předložený xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X námitkách xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán státní xxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, stanoví současně xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx.

(4) Xxxxx dojde x průběhu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nutnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxxx ochrany xxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxx plnění funkcí xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx požádat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení.

(5) Xxxxxxxx xxxx může x případě slučování xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx požádat xxxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx lesů o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx státní xxxxxx xxxx žádosti xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plánu xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a trvalého xxxxxx funkcí xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx hospodářská evidence x plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, aktualizovaná xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx x 31. xxxxxxxx běžného roku. Xxxxx x podání xxxxxxx o zkrácení xxxx platnosti plánu xx xx 30 xxx xx navrhovaného xxxxx platnosti xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §139 správního xxxx x podmínkách xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx."

(6) Xx xxxxxx x schvalování plánů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxx rozhodování o xxxxxxxxx podle odstavce 3. V xxxxxx x námitkách xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6 xxxxx xxxxxxxxx též xxx xxxxx osnov.

(8) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§28

Inventarizace xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx je zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx lesů xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lesů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lesů.

(3) Náklady xxxxxxxxxxxxx xxxx hradí xxxx.

(4) Vlastník xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx x inventarizací xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxx xxxxxx a xxxx.

§28a

Pověřená osoba

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx pověřenou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx nejméně 10 xxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lesů x xxxxx je xxxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dřeviny x xxxxxxx xxxxx zpracovávat,

b) xxxxxxxx nepříznivé xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dřeviny xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rozšířených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 50) xxxxxxxxxxxxx x minimalizaci xxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx dřeviny,

d) xxxx xxxxxxx x výskytu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dřevin xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx invazního xxxxxxx, x tento xxxxxxx každoročně poskytovat Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a

e) xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x Xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx shromažďovat a xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje; xxxxx x této xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně 5 xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ochranu xxxxx xxxxxxxx x xxxxx přehledu xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) vyhodnocuje xxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyhodnocuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x minimalizaci xxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního druhu xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x vlastníků xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu dřeviny x o účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx realizovaných x minimalizaci dopadů xxxxxxxxx nepůvodního druhu xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxx xxx činnosti Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx České xxxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předá xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§28x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odborných činností xxxxx §28a xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx pověřené xxxxx xxxxxx zánikem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXXX V XXXXXX

Xxxxx xxxxx

§29

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxx xxxx (§3 odst. 4) xx xxxxxxx reprodukční xxxxxxxx lesních xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx výškového xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx ztepilého, borovice xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx dřeviny") xxx x xxxxx xxxxxx lesa a xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx selektovaného, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 34) Zařazení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vybrané lesní xxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxx předpisem.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx povolit, xxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx použit x xxxxxxxxxxx materiál xxxxxxxxx lesních dřevin xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 34)

(3) X xxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výzkumné, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obnově lesa x zalesňování uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x žádosti xxxxxx xxxxx projektu xxxxxxxxxxxx vědeckou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výjimka xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxx správy lesů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin 47) povolit xx xxxxxxxx xxxx výjimku x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx vést evidenci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, kvalifikovaného x xxxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx umělé xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 10 xxx. Xxxxxxxx xxxx evidence xx x evidence xxxxxxxxxx xxxxx 42) x jednotlivým xxxxxxx xxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx vlastník xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiál původem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdělení xxxx 43),

x) xxxxxxxxx xxxxx uznané xxxxxxxx, xx xxxxx reprodukční xxxxxxxx pochází 44), xxxx-xx přiděleno,

c) nadmořskou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx místa, odkud xxxxxxxxxxx materiál xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx které se xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x evidenci o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x zalesňování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkcí lesa.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 149/2003 Sb.

§31

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx porostů

(1) Xxxxxxxx xxxx je povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxx x soustavně xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx stav, xxxxxxxxx xxxxxx odolnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx podmínkách xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx obnovy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx mýtní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx 1 xx x xxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxx stanovištích dvojnásobek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx holé xxxx není xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx menší xxx 1 xx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolit xxxxxxx xx stanovené xxxxxxxxx xxxx šířky xxxx seče, x xx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx borových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx souboru přirozených xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx 2 ha xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx nepřípustných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 250 x, xxxxxxx-xx xx o exponované xxxxxxxxxxx soubory, xx xxxxxxxxx 2 xx xxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx xxxx výjimky se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X hospodářských xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx clonných xxxx x xxxxxx.

(4) Xx zakázáno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx porostu nebo xx xxxxxx zpevnění xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx hranici přiřazovat xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx celé xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx překročila velikost x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx seče xx xxxxx a mladých xxxxxxx xx xxxx xxxxx nezajištěných xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Holina xx xxxxxxx pozemcích musí xxx xxxxxxxxx do xxxx xxx x xxxxx porosty xx xx xxxxxxxxx do xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx státní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx osnovy xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx delší lhůty xx nevztahují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vymezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxx xxxx

(1) Vlastník xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, zejména

a) xxxxxxxxx x evidovat výskyt x xxxxxx škodlivých xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 14)

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx těžebních xxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxxxxx právní předpisy x ochraně xxxxxxx 48). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxx 49).

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx okolností x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, přemnožení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx.) je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxx vlastníku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx nahodilých xx xxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx směřujícího k xxxxxxxxx šíření xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zničení xxxxxxxxxx xxxxx a sazenic,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vytěženého xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxx opatřením xxxxxx povahy. Opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx. X vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx lesů dotčené xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19 xxxx. 5 xx použije xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx honiteb 27) x xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů jsou xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poškozovány zvěří.

(6) Xxxxxxxx lesa je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x mladých porostech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x řazením xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx vlastnických xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxx (§19 xxxx. 1); xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxx xxxxxxx před xxxxx x xxxxxxxx xxxx 27) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. 31)

(9) Vlastník xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx znečišťujícími xxxxxxx unikajícími xxxx xxxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx činnosti. X xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oleje x xxxxxx řetězů motorových xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hydraulické kapaliny. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx přednost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx-xx xx x okolí xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uložit xxxxxxxx x vyhubení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx lesů.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x opatřeních x ochraně xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33

Těžba dříví

(1) Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů. Pokud xx x xxxxxxxx xxxxx nahodilé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxx 0,2 xx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 14 dnů xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Tato xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx. x) a odst. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxx (§24 xxxx. 2 x §25 xxxx. 3). Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nahodilé xxxx xxxxxxxxxx celková xxxx těžeb stanovená xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx osnovou, xxxx xxxxxxxx lesa požádat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x změnu xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx předcházení xxxxxxxxx xxxxx půdy x pro zachování xxxxxxxxxxxxxxx funkcí lesa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x lese odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx zbytků x xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx x minimálním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx těžebních xxxxxx x xx dožití x x xxxxxxx xxxxxxxx stromů xx xxxxxx xxxxx.

(4) Těžbu x lese, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osnovy, xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx odborného lesního xxxxxxxxx. Xxxxxxx nelze xxxxxxxxx, xxxx-xx těžba x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx těžba xxxxxxxxx 3 m3 xx 1 ha xxxx xx kalendářní xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, jakož x xxx, kdo xxxxxx xxxxxxx xxxxx porost, x xxx, kdo xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx vyrozumět orgán xxxxxx xxxxxx xxxx x doložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud orgán xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx písemně vyrozuměla x xxxxxx provést xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx těžbu xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(5) Xxxxxxxx xxxxx mýtní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx mladších xxx 80 xxx xx xxxxxxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx mýtní úmyslnou x xxxxxxx porostech xxxx vysokého xxxxxxxx xxx 80 let xxxx xxxx xxxxxxx x středního xxxxxxxx xxx 20 xxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo může xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x x klasifikaci xxxxx.

§34

Xxxxx xxxxxxx

(1) Přibližování, xxxxxxxxxx x odvoz xxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxx") xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo nepřiměřené xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx režimu v xxxxx xxxxx.

(3) Nelze-li xxxxx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xx nezbytnou dobu, x nezbytném xxxxxxx, xx xxxxxx době x za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x lesní dopravě. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 15)

(4) Xxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x výši xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lesa, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastníkem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x dohodě, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx x x výši xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx.

§35

Xxxxxxxxx x hrazení xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření zaměřená xx xxxxxxx xxxx x xxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx povinností vlastníka xxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx opatření prováděna x rozhodnutí orgánu xxxxxx správy xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx provedení takových xxxxxxxx strpět. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 16) xxxxxx xxxxx ustanovením xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxxx opatření nebo xx xxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxx, xxxxx potřeba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vznikla x důsledku činnosti xxxxxxxxx xxxx; vlastník xxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxx, vzniku xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hradí xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx provádějí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx uživatel xxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx strpět.

(4) Vlastník, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx užilo x xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bystřin x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) prací xxxxx xxxx prospěchu, který xx x jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxxxxxx újmy vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem podrobnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx bystřin v xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx opatření xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx.

§36

Hospodaření v xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx zvláštního xxxxxx

(1) Xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v lesích xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx přijmout opatření xxxxxxxx xx některých xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sečí. Xxxx opatření mohou xxx navržena v xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§7) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nich xxx, xxx xxxx zajištěny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vlastníci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 1 x 2) xxxx xxxxxxx xxxxxx omezení xxx xxxxxxxxxxx v nich. Xxxxxxxxxx xxxxxx lesů xxxxxx xxxxxxx zvýšených xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nich xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x případech, xxx xxxx lesy xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x), x x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xx provedená opatření xxxxxxxx vlastníku lesa xxxxxxx zvýšených xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx správy xxxx rozhodne xx xxxxx vlastníka xxxx x xxx, xxx x v jaké xxxx uhradí vlastníku xxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx lesní xxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx vlastník xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx lesním hospodářem. Xxxxxxx xxxxx hospodář xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení.

(2) Xxxxxxxx lesním xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx lesů. Vlastník xxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§24 xxxx. 3), je xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx lesním xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§42), xxxx xxxxxxxx lesa x xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx licence.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů x xxxxxx x obvodu xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xx 30 xxx orgánu státní xxxxxx lesů.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sám, xxxxxxxx x lesích, xxx xxxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§25 xxxx. 1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odborného lesního xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx neplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(7) Xxxxxxx na činnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 hradí xxxx, jsou

a) sledovat xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organismů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, vyznačovat těžbu xxxxxxxxx, kterou je xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x způsoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vhodný xxxxxx a xxxxxx xxxxxx lesa a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx lesa,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx instruktáž x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 40 let xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se x návrhu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesa xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (§33 xxxx. 4),

x) potvrzovat, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx žádá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xx xx rozsahu x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x vlastníkem xxxx xxx vedení xxxxx hospodářské xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníkovi xxxx odborné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hospodařením x lesích,

i) vést xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, uchovávat xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 5 xxx x xxxx evidenci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů ukončení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx, xxxxx xx xx tato xxxxxxxxxx známa, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; pokud povaha xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ji nesjedná x xxxxxxx x x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa xx xxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx těžby xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx mýtní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x porostech xx 40 xxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx lesa,

f) poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxx lesního xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx lesa, xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx x), x), x), f), x), x ) x x) xxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výpočtu xxxxxxx xx xxxxxxx odborného xxxxxxx hospodáře v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx

§38

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx občany.

(2) Xxxxx stráž ustanovuje xx xxxxx vlastníka xxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxx. Xx řízení o xxxxxxxxxxxx xxxxx stráže xx nevztahují obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů fyzickou xxxxx, která xx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxx 21 xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx lesní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxx xxxxxx lesů xxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx xxxx x největší pečlivostí x xxxxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xx budu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lesní xxxxxx."

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxxx xxxxxx a průkaz xxxxx xxxxxx. Tento xxxxx také vede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxx státní xxxxxx xxxx ustanovení xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx přestala xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx se xxxxxxx, xx byla ustanovena xx podkladě xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též x xxxxxx důvodů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů zrušil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx odznak x xxxxxx lesní xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxxx odznaku x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx státní xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, si x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 36). Xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

§39

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx je xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx průkazem xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§19 x 20),

x) xxxxxxxxx neodkladně xxxxxxxx xxxxxx, nedostatky a xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx ustanovil, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxx orgánům Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx při xxx xxxxxxxx oprávněna

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx užívající dopravní xxxxxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dle §39 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx předložení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx činnost,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx obecném užívání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx úkonu, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx jejího úkolu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §53 tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x bezodkladně xxxxxxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) požadovat xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prostředky.

§39a

(1) Stát odpovídá xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx"). Xxxx xx této xxxxxxxxxxxx může zprostit xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx škodu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx smrti, určí xx rozsah x xxxx náhrady škody xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx odpovídá x xx škodu xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx pomoci. Přitom xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx v předešlý xxxx; není-li xx xxxxx xxxx účelné, xxxxx xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pomocí poskytnutou xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx x xx škodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejích úkolů; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx způsobenou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 6 xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx státní xxxxxx xxxx, který ustanovil xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx vztahuje.

§39a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2000

Oddíl xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§40

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx hospodářskou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx lesa x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx lesa xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Obsah, xxxxxx vedení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

XXXXX ŠESTÁ

LICENCE

§41

Obecné podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxx xxxx

x) dosažení xxxx 18 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům,

d) bezúhonnost.

(2) Xx xxxxxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) pro trestný xxx, xxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxx trestný xxx, xxxxxxxx úmyslně, xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podobného xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx osoby musí xxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 splňovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za odbornou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx státní xxxxxx lesů, který xxxxxxxxx o udělení xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x odstavce 2 xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 36). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§42

Xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx licence

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx licence xxxxx §26 xxxx. 1 xx xxxxxxxx lesnickým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx lesnická xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 10 xxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxxxxx získané xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odborné xxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx lesnická xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 3 xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx školy x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx, alespoň 6 xxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxx, a alespoň 10 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx střední xxxxx x maturitní xxxxxxxx.

(4) U právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxx zástupce.

§43

Překážky xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx udělena xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem zákaz xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, dokud xxxxx xxxx.

(2) Licence nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zastávající xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx zabývající xx podnikáním v xxxxx, který xx xxxxxxxxx licence.

§44

Rozhodnutí x xxxxxxx

(1) Xxxxx není k xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xx xxxxxx příslušným x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ten xxxxx xxxxxx správy xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §41, 42 x 43, xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxxxxx 2 xxxxxx před xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů, xx xxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx. X rozhodnutí x licenci vydané xxxxxxx osobě se xxxxx

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx firma,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předmětu xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxx

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx odpovědného zástupce (§41 odst. 3),

d) xxxxxxxx předmětu licence.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 let. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 xxx, xxxxx o xx držitel licence xxxxxx. X žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx osobou, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx pobyt, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxxxx, xxxxx občanského xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx; obchodní xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie; xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li mu xxxxxxxxx, číslo xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx pobyt xxxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zástupce (§41 xxxx. 3), číslo xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx státní xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§41 xxxx. 3) xxxxxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 36). Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají v xxxxxxxxxxxx podobě, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Vedením xxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministerstva. Údaje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jsou veřejné.

(9) Xxxxx xxxxxx správy xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x licenci xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 15 dnů ode xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí.

§45

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx státní xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx udělil, xx xxxxxx, xxxxxxxx

x) držitel xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx v §41 x 42,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43,

x) x xx držitel xxxxxxx požádá, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxx 12 měsíců xxxxxxxxx poruší některou x xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Řízení x odnětí xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx správy xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xx o důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx odňata xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), požádat nejdříve xx 5 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA SEDMÁ

PODPORA HOSPODAŘENÍ X XXXXXX

§46

(1) Xxxx xxxxxxxxx hospodaření v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx a k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) obnovu, zajištění x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 40 xxx věku,

c) zvyšování xxxxxx melioračních a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx chřadnoucích xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dřevinnou xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stav xxxx, přesahujících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů.,

l) xxxxxxxxx následků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx x lesích.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx lesů xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx lesů,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx komárů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa x xxxxxxx, kde xxxxxx hygienické xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výskyt,

e) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výskytu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx lesů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx lesy,

b) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxx-xx o lesy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx finančního xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx finančního xxxxxxxxx xxxx právní nárok. Xxxxx-xx xxxxxxxx lesa xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo použije-li xx na xxxx xxxx, xxx xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx také xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek podle xxxxxx zákona, xxxxx xx stejný účel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx odepřeno xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx tří xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x finanční příspěvek xx hospodaření x xxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Kontrola xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 38). Xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 39).

(9) Xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvků, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(10) Finanční xxxxxxxxx xx zvládnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx poskytují xxxxx výzvy x xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvků xxxxx xxxxxxxx 1 až 10, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků státu xxxxx §3 xxxx. x) rozpočtových pravidel, xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 11 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Správu xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx finančních příspěvků xxxxx odstavců 1 xx 12 xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřady.

XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxx první

Orgány státní xxxxxx lesů

§47

(1) Xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností,

b) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx správu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx lesního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx ministra xxxxxx.

(3) X xxxxxx národních xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 18)

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2, §26 odst. 2, §35 odst. 1 x 3 x §37 xxxx. 7 x poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §46 xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx (§48 xx 49). Je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(5) Orgány xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x odnětí x o xxxxxxxxxx xx odnětí. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x tomu určené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx údaje xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§48

Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx, xxx jde o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx (§3 odst. 3),

x) x prohlášení xxxxxxx xx xxxxxxx určený x xxxxxx funkcí xxxx (§3 xxxx. 4),

x) o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx klesne xxx 1 xx (§12 xxxx. 3),

d) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesa xx xxxxxx 1 xx nebo x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx a x xxxx poplatků xx xxxxxx (§17 xxxx. 1),

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx (§20 xxxx. 4),

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxx ke konání xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxx (§20 xxxx. 5), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obvod,

g) x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x majetku xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sesouváním xxxx, xxxxx stromů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, a x tom, kdo xxxxxx náklady x xxx xxxxxxx (§22 xxxx. 1 a 2),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx okolností, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§32 xxxx. 2),

x) x výjimkách xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx těžbu x xxxxxxx porostech xxxxxxxx xxx 80 xxx (§33 odst. 5),

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx (§34 xxxx. 4),

x) x udělení xxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxx lesního xxxxxxxxx (§37 xxxx. 2),

x) x pověření xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře (§37 xxxx. 6), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x přestupcích xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx lesů x xxxxxx jejich xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx hrozících xxxx (§51 xxxx. 1), xxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrozícího nebezpečí (§57), pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu (§12 xxxx. 2),

b) xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx xxxx ministerstvo,

c) xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 2), xxxx xxxx xxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx 1 xx, xxxx-xx příslušný xxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 30 x xx xxxxxx xxxx (§14 xxxx. 2 x 3),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§25 xxxx. 1),

x) xxxxxxxx xxxxxxx ze stanovené xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx (§31 xxxx. 2),

f) povolují xxxxxxx xx zákonných xxxx pro zalesnění x zajištění kultur (§31 xxxx. 6),

x) xxxxxxxxxx xxxxx stráž x zrušují xxxxxxxxxx xxxxx stráže (§38) xx xxxx správním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hospodářské xxxxxxxx x lesích xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x postupují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) vykonávají dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydaných xx jejich xxxxxxx (§51 xxxx. 1),

x) xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§19 xxxx. 4 x 5), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxx opatření x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx (§32 xxxx. 4), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28a xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povinnosti určené xxxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx a předpisů xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx určen jiný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§48x

Xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, lesů xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx kategorií (§7 odst. 2, §8 xxxx. 3), x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx uvedených x §47 xxxx. 2,

x) x odnětí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxx funkcí xxxx x xxxxxx 1 xx x xxxx a x xxxx xxxxxxxx za xxxxxx (§17 xxxx. 1),

x) o stanovení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx hromadných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx (§20 odst. 5), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností,

d) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x výjimkách ze xxxxxx provádět xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx než 80 let (§33 xxxx. 5),

e) o xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (§35 xxxx. 1, 2 x 3),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx účelového xxxxxxxxxxx x lesích xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx určení (§36 xxxx. 1),

x) x výši náhrady x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lesa x xxxxxx omezení xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x lesích xxxxxxxxxx xxxxxx (§36 xxxx. 5),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx stavu xxxx x plnění xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx x xxxxxxxxx hrozících xxxx (§51 odst. 1), xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,

i) x nezbytných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrozícího xxxxxxxxx (§57), pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

x) x udělení xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx (§26 xxxx. 1),

x) o xxxxxxxx, aby k xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx i reprodukční xxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx identifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§29 odst. 2),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx a nepřesahují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§32 odst. 2),

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxx, kdo xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plánu (§27 xxxx. 5).

(2) Xxxxxxx xxxx

x) uplatňuje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vymezuje-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa, xxxx-xx xxxxxxxxx ministerstvo,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx plánům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu 2), xxxx xxxx xxx xxxxxxx pozemky xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx těžbou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxx xxxx x výměře 1 ha x xxxx (§14 xxxx. 2 a 3),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 1 x 4); x xxxxx schvalování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx velikosti xxxx šíře xxxx xxxx (§31 xxxx. 2), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§31 xxxx. 6) x xxxxxxx xx zákazu xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx než 80 xxx (§33 xxxx. 5), xx xxxxxxxxxx xxxxxx schvaluje xxxxx Xxxxxxxx lesní xxxx (§47 odst. 2) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) ustanovuje xxxxx stráž s xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stráže x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx (§38 xxxx. 2),

f) xxxxxxxx xxxxx, jak orgány xxxxxx xxxxxx, fyzické x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx (§51 xxxx. 1), x xxxxxxxx vojenských xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx x místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx úřad,

h) rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx finančního xxxxxxxxx (§46 xxxx. 4), xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dočasném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4 a 5), x

x) xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx, xxxxx přesahují správní xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§32 xxxx. 4) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xx hospodaření x xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx

1. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního druhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx 51),

2. při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 52), x

3. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 53).

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 149/2023 Sb.

§48b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Sb. x xxxxxx právním předpisem x. 149/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§49

Ministerstvo

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kraje (§32 xxxx. 2),

x) x xxxxxxxx pokut xxxx, xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx správy xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx ochranných nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x vyřazení xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx (§7 xxxx. 2, §8 xxxx. 3) ve xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánu (§27 xxxx. 3),

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mimořádných situací (§51a) x

x) o xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx (§29 xxxx. 4).

(3) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx lesy (§4 xxxx. 2),

c) xxxxxxxxx stanovisko k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa, x určuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 2 x 3),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle přílohy x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxx (§23 xxxx. 1),

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxx xxxxxx xxxx x zalesňování (§29 xxxx. 3),

h) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 x x xxxxxxx pověření xxxxxxxx xxxxx podle §28b xxxx. 1,

i) xxxxxx xx xxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o invazních xxxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin x hodnocení xxxxxx xxxxxx xx stav x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx seznamu, xxxxx xxxxxxxxx, vysazení xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny 54),

x) xxxxxxxxxx lesní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stráže (§38),

l) xxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, jak orgány xxxxxx správy, fyzické x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx (§51 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx působnosti xxxxx (§46 xxxx. 4),

x) vykonává xxxxx, xxx xxxxxx státní xxxxxx, fyzické x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, předpisů xxxxxxxx x jeho provedení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx (§51 odst. 1),

p) xxxxxxxxx xx sporech x místní xxxxxxxxxxx xxxxxx státní správy xxxx, pokud xx xxxxxx x účastníků Xxxxxxxx lesní úřad,

q) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx Xxxxxxxxx lesním xxxxxx,

x) xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx x umělé xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx (§29 xxxx. 4),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy o xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obvod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§32 odst. 4), x

x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánů x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X lesích xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ochranných pásmech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ministerstva Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx druhý

Dozor v xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§50

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 19) xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x právních předpisů x rozhodnutí vydaných xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vlastníci, popřípadě xxxxxxx xxxx hospodaří xxxxx schválených xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x plnění xxxxxx funkcí. X xxxxxxx hrozící xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výroby nebo xxxx xxxxxxxx v xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příčin.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx oprávněni xxx xxxxxx xxx funkce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví právním xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx stejnokrojích zaměstnanců xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a o xxxxxx xxxxxxxx.

§51a

Odchylná xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx situací

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx charakter xxxxxxx, xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxx abiotickými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x více xxxxx, xxx xxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx by nevedlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §29 odst. 1, §31 xxxx. 6, §32 xxxx. 1 xx 3 x §33 xxxx. 1 až 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx škod xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx může ministerstvo xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vydává xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx vyvěšení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Opatření obecné xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx úředních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xx opatření xxxxxx xxxxxx týká.

(5) Xxxxxxxxxx §172 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxxx 2 xx 5 obdobně.

§51a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 90/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 2.4.2019

§52

Xxxxxxxxxx odborných xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§4 xxxx. 1), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§37) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hospodaření x xxx.

XXXXX DEVÁTÁ

PŘESTUPKY

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§53

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx obecného xxxxxxx xxxx v xxxx

x) xxxx xxxx x xxxxx,

x) hrabe xxxxxxx,

x) vyzvedává xxxxxxxxx x xxxxxxxx stromů x xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx lesních xxxxxx, jmelí x xxxxxx,

x) sbírá lesní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx vozidlem,

h) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zákazem vstupu xxxxxxxxxx xxxx,

x) vstoupí xx porostů, kde xx provádí xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx mimo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxx, na xxxxxx x na xxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx hospodářským xxxxxxxx xx lesních xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx nebo vodní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, oplocení), xxxxx nejde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dřevin,

o) xxxx do xxxxxxxxxxx 50 m xx xxxxxx lesa rozdělává xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx odpadky,

s) xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x),

x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

Xxxxx druhý

Přestupky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§54

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx jeho funkcí,

b) xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx obnově lesa x x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx plánů xxxx xxxxx, lesní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxx správy xxxx vydaným podle xxxxxx xxxxxx,

x) jako xxxxxxx lesní hospodář xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §37 xxxx. 8.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) bez xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx lesů x xxxxxx nebo bez xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx funkcí xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v rozporu x tímto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 m3 xx 1 xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxx povolení orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx mladším xxx 80 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, především xxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx xxxxx nahodilé, nebo

d) xxxx xxxxxxxx lesa xxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx souhrnné xxxxx xxxxx §40 xxxx. 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§56

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx osoby xxxxxxx x §54 x xxxx jednoho xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx povinnost, xx xxxxx porušení xxx již xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx pokutu xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a pokuty xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Pokuty xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§57

V případech, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx existenci xxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy lesů x nezbytných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX DESÁTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX X PŘECHODNÁ

§58

Ustanovení společná

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxx vlastníkem a xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx nájemcem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak, xxxxxxxxx orgány státní xxxxxx lesů xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx správního xxxx. 35) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx nejsou správním xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx lesů ovlivnit xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x územním xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx lesů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xx xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxxxxx ekologické xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 37), xxxxx xx xxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx nedostatků, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x plnění xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 příslušný xxxxx státní xxxxxx xxxx přeruší, xxxxx xxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zahájeno řízení x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx ekologické xxxx x x xxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx 37).

§58x

Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx nebo obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

§58x xxxxxx právním předpisem x. 320/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§59

Xxxxxxxxxx přechodná

(1) Xxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platnosti xxx xxxx vlastníků, kteří xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plánu (§24 xxxx. 3), xxxxx xx 18 měsíců xx účinnosti tohoto xxxxxx nepředloží xx xxxxxxxxx xxxx plán xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §27.

(2) Xxxxx, xx xxxxx xxxx zahájeny xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předkládají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetkové xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx xxx xx dvou xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx správě xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1977 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovením odstavců 1 a 2 xxxx dotčeno ustanovení §27 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx. Pro xxxx x výměře xxxxx než 50 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §25 xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona (§24).

(6) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (§7 x 8) musí být xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx.

(7) Řízení ve xxxxxx upravených zákonem x. 61/1977 Sb., x lesích, xx xxxxx xxxxxx č. 229/1991 Xx., zákonem Xxxxx xxxxxxx rady č. 96/1977 Sb., x hospodaření v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. X xxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx orgány státní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1996.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykazované xxxx bezlesí x xxxxxxx hospodářských plánech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx stromy a xxxxx porosty xxxxxx xxx sběr xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za uznané xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sběrem xxxxx lesních dřevin, xxxxxx xxxxxxxx, skladováním, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx lesních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx činností, xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o udělení xxxxxxx xxxxx části xxxxx tohoto xxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§37 xxxx. 3) xx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx orgán státní xxxxxx xxxx xx xxxxx měsíců ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Po xxxx xxxx bude povinnosti xxxxxxxxx lesního hospodáře xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx lesů xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

(12) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1996 xx lesní xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx lesní stráží, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stráž xxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X. 2/1969 XX., X XXXXXXX MINISTERSTEV X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX SPRÁVY XXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXX POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§60

Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 34/1970 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 60/1988 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 173/1979 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 9/1990 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 126/1990 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 203/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 288/1990 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 305/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 575/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 173/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 283/1991 Xx., zákona Xxxxx národní xxxx x. 19/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx České xxxxxxx rady x. 103/1992 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 167/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 350/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 358/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 359/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 474/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 548/1992 Xx., zákona České xxxxxxx xxxx x. 21/1993 Xx., zákona x. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 285/1993 Xx., xxxxxx x. 47/1994 Xx. x xxxxxx x. 89/1995 Xx., se mění xxxxx:

1. §15 xxxx. 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxx zemědělství, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, a xxx xxxxxxxxxxxxx průmysl. Xx xxxxxx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxx x".

3. §19 xxxx. 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xxx ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx státní xxxxxxxxxx služby, xxx xxxxxxx nerostného bohatství, xxx ekologický xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx posuzování vlivů xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxx těch, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x národních xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx politiku.".

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXXX ZÁKONA ČESKÉ XXXXXXX XXXX X. 114/1992 SB., X XXXXXXX PŘÍRODY A XXXXXXX, XX ZNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§61

Xxxxx České xxxxxxx rady č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx České národní xxxx x. 347/1992 Xx., xx mění x xxxxxxxx takto:

1. X §4 xxxx. 3 xx slova "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů" xx vkládají xxxx xxxxx: "x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

2. X §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

3. V §5 odst. 4 xx xxxxx xx xxxxx první nahrazuje xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx slova: "xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx lesa xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osnovy."

4. X §59 odst. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx "x o xxxxxxx lesního xxxxxxx xxxxx".1)

5. X §78 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, myslivosti,".

6. X §78 xxxx. 5 xx vypouštějí xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx lesy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".

7. X §79 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxxxxx čárka x xxxxxxxxx se xxxx slova: "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro lesy x národních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

ČÁST ČTVRTÁ

ZMĚNA X XXXXXXXX XXXXXX X. 23/1962 XX., X XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX PŘEDPISŮ

§62

Zákon č. 23/1962 Sb., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 146/1971 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 96/1977 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 143/1991 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 270/1992 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §16 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xx xxxxxxx x nájmu xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x zabránění xxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxx je xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

2. V §24 xxxx. 2 se xxxxxxxxxx xxxxx "popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx parku6)".

3. X §29 odst. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx věta: "Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx zvěří xxxxxx xxxxxxxxx přiměřenými x xxxxxxxxxx únosnými xxxxxxx, může uložit xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx snížení xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx toho xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx."

4. X §38 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx národních xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "vykonává Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx".

XXXX PÁTÁ

§63

§63 (xxxx xxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

§64

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx :

1. Xxxxx č. 61/1977 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx.

2. Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 96/1977 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx §36, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx.

3. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx lesního x xxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 97/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 121/1992 Xx.

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx lesního x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 98/1977 Sb., o lesní xxxxxx.

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a vodního xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 99/1977 Sb., x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondu.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx č. 12/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx Xxxxx socialistické republiky č. 13/1978 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx hospodářském xxxxxxxxx.

8. Směrnice Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. 35050/XXX/79 xx xxx 1. xxxxxx 1979 x xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x lesního xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx chat x rekreačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x částce 20/1979 Xx.

§65

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996, s xxxxxxxx §32 xxxx. 8 věty druhé x §36, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 1997.

Xxxx x. r.
Havel x. x.
x z. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 289/1995 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx ročního xxxxxxxx xx 1 ha xx stanoví xxxxx xxxxxx

XXX = XX . XX . x (Xx xx-1)

XXX - poplatek xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XX - xxxxxxxx roční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx x x3xx-1

XX - xxxxxxxx xxxx xxxxx xx odvozním xxxxx x Xx za x3

x - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 6,3 x3xx-1.

Xxxxxxxx xxxx dřeva xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x přiblížení xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx stanoví a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo [§49 xxxx. 3 xxxx. e)].

Faktor xxxxxxxxxx xxxx lesa xx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorií x xxxxxxxxxxxx xxxx.

XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xx trvalé xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Pozemků (XXX) xx xxxxxxx xxxx kapitálová hodnota xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 2 %, xxxx xxxxx xxxxxx:

XX . XX . x
XXX =
_____________
(Xx xx-1)
0,02

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX EKOLOGICKÉ VÁHY XXXX (x)

Xxxxxxxxx xxxx
x
Xxx xxxxxxxxxxx
1,4
Xxx ochranný
 

a) xxxx xx mimořádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
3,0

x) xxxxxxxxxxxx lesy xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5,0

x) xxxx x klečovém xxxxxx xxxxxxxxxx stupni
5,0
Lesy xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

x) xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx
5,0

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
5,0

x) xxxx národních xxxxx
&xxxx;

1. xxxx
5,0

2. xxxx
4,0

3. xxxx
3,0

x) lesy xx xxxxxxx chráněných xxxxxxx
5,0

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stability území
5,0

f) xxxx xxxxxxxx
4,0

x) lesy xxxxxxxxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
3,0

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
2,0

x) lesy xxxxxxxxx za genové xxxxxxxx
3,5

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bažantnicích
1,5
Lesy mimo xxxxxxxxx kategorie
 

a) xxxx x pásmu ochrany xxxxxxx zdrojů
 

II.stupně - (xxxxxxx)
4,0

XX. stupně - (xxxxxx)
2,0

XXX. xxxxxx
2,0

x) xxxx x xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx akumulace vod
2,0

Xx. VII

1. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx stráž x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, rybářské, xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tímto xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaniká dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx, způsobilosti k xxxxxxx úkonům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 238/1999 Xx. x účinností xx 1.1.2000

Xx. XXXII

Rozsah x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx vzniklé před 1. xxxxxx 2017, xxxxx nebyla xx xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx XVI xx XXXXXX tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xx 31. prosinci 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XVIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 289/1995 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxx x. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxx č. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 314/2019 Sb. x účinností od 29.11.2019

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 289/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxx penále xxxxxxxx xx úrok x xxxxxxxx x použije xx xx něj xxxxx č. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Na xxxxxx x xxxx postupy xxxxxxxxxxx x uplatněním xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 289/1995 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx úrok x xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 609/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx související se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 289/95 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 8 xxxx druhé a §36, které nabývají xxxxxxxxx dnem 1.1.1997.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

238/99 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 23/62 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 102/63 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 130/74 Sb., x xxxxxx správě xx vodním hospodářství, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 289/95 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

67/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 289/95 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 238/99 Xx.

x xxxxxxxxx od 29.3.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x účinností xx 1.1.2001

76/2002 Xx., x integrované xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx prevenci)

s účinností xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

149/2003 Xx., x xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lesnicky xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x zalesňování, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004, x xxxxxxxx §41, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

1/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 243/2000 Xx., x rozpočtovém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státním xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

444/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., o xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x vyvlastnění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

222/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx prevenci), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (zákonem x. 218/2007 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Sb. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx č. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., x změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx č. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx minimu, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

167/2008 Xx., x předcházení ekologické xxxx x x xxxx nápravě x x xxxxx některých xxxxxx

x účinností od 17.8.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x volném pohybu xxxxxx

x účinností od 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.8.2009

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2012

501/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

503/2012 Sb., o Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

280/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 503/2012 Xx., o Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 289/95 Xx., o xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 229/91 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x jinému zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2013

344/2013 Xx., x xxxxx daňových xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

182/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.8.2014

15/2015 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx vojenských xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx vojenských xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

205/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

62/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 149/2003 Xx., x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx, a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obchodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 289/1995 Xx., x lesích x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

90/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.4.2019

314/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 289/1995 Xx., o xxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2019 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 29.11.2021

403/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daní x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x účinností xx 1.2.2022

284/2021 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

364/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx invazních nepůvodních xxxxx

x účinností xx 1.1.2022

149/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx environmentálním xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

465/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 19/96 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx XXX č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx zákon č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 44/1988 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §11 xxxxxxxx Ministerstva financí x. 25/1994 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daní a x převodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§96a xxxxxx XXX x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxx XXX č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx XXX č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxx. xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx č. 17/1992 Sb., o životním xxxxxxxxx.
10) Xxxx. xxxxx č. 50/1976 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxx. xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx.
12) Například xxxxx č. 428/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 177/2013 Xx.
13) Např. xxxxx č. 138/1973 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Zákon XXX č. 133/1985 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §17 xxxx. 1 x §36 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 138/1973 Xx.
17) Zákon XXX č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) §19 xxxxxx XXX č. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon x. 169/1969 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro stanovení, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx určených k xxxxxxxxxx zásobování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x.x. XXX-324.2-1.9. 1978 x 26. července 1979, xxxxxxxxxxxx x částce x. 20/1979 Xx.
24) Zákon č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
25) §48 xxxxxx č. 20/1966 Xx., x xxxx x zdraví lidu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§24 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví XXX x. 26/1972 Xx., x ochraně a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů.
26) Xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) Zákon č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) Xxxxx XXX č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).
29) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x investiční xxxxxx č. 84/1976 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladech x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Zákon č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x využití nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
31) §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 23/1962 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) §11 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů x umělých xxxxxxxx, xxxxxxxx x obnově xxxx x k xxxxxxxxxxx, x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin).
35) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
36) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě x x xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
38) Například xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxxxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 109/2009 Xx.
40) §3 xxxx. 4 xxxxxx x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
41) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx.

42) §8 xxxxxx x. 149/2003 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) §6 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 84/1996 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

44) §12 xxxxxx x. 149/2003 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kterým xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) č. 715/2009.

46) Xxxxxxxxx zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47) §2 xxxx. x) a §30 xxxx. 1 zákona x. 149/2003 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

48) Xxxxx č. 201/2012 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) Zákon č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §13h xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

51) §5 odst. 4 x 5 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

52) §5 xxxx. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

53) §13h xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

54) §13g xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

55) Xxxxx č. 148/2023 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

56) §46 a 68 zákona č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).