Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 30.06.2023.


Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
289/95 Sb.

ČÁST I. Zákon o lesích

HLAVA l. Úvodní ustanovení

ODDÍL 1. Účel zákona §1

Vymezení pojmů §2

Pozemky určené k plnění funkcí lesa §3

Nakládání s lesy ve vlastnictví státu §4

Zákaz nájmu a podnájmu §5

ODDÍL 2. Kategorizace lesů

Kategorie lesů §6

Lesy ochranné §7

Lesy zvláštního určení §8

Lesy hospodářské §9

Lesy pod vlivem imisí §10

HLAVA 2. Zachování lesů

ODDÍL 1. Základní povinnosti §11

Evidence a dělení pozemků §12

ODDÍL 2. Ochrana pozemků určených k plnění funkci lesa

Obsah a základní povinnosti §13

Zpracování a projednání návrhů dokumentací §14

ODDÍL 3. Odnětí pozemků a omezení jejich využívání

Obecné zásady §15

Řízení o odnětí nebo o omezení §16

ODDÍL 4. Poplatek za odnětí §17

Splatnost poplatku §18

HLAVA 3. Obecné užívání lesů

Užívání lesů §19

Zákaz některých činností v lesích §20

Náhrady za poškozování lesa §21

Bezpečnost osob a majetku §22

HLAVA 4. Předpoklady trvale udržitelného hospodaření v lese

ODDÍL 1. Diferenciace hospodaření

Oblastní plány rozvoje lesů §23

ODDÍL 2. Hospodářská úprava lesů

Lesní hospodářské plány §24

Lesní hospodářské osnovy §25

Zpracování plánů a osnov §26

Schvalování a změny plánů §27

Inventarizace lesů §28

Pověřená osoba §28a §28b

HLAVA 5. Hospodaření v lesích

ODDÍL 1. Reprodukční materiál lesních dřevin §29 §30

Obnova a výchova lesních porostů §31

Ochrana lesa §32

Těžba dříví §33

Lesní doprava §34

Meliorace a hrazení bystřin v lesích §35

Hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení §36

ODDÍL 2. Odborný lesní hospodář §37

ODDÍL 3. Lesní stráž §38

Práva a povinnosti lesní stráže §39 §39a

ODDÍL 4. Lesní hospodářská evidence §40

HLAVA 6. Licence

Obecné podmínky pro udělení licence §41

Zvláštní podmínky pro udělení licence §42

Překážky pro udělení licence §43

Rozhodnutí o licenci §44

Odnětí a zánik licence §45

HLAVA 7. Podpora hospodaření v lesích §46

HLAVA 8. Státní správa lesů

ODDÍL 1. Orgány státní správy lesů §47

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §48

Kraj §48a

Ministerstvo §49

ODDÍL 2. Dozor v lesním hospodářství §50 §51

Odchylná opatření v případech mimořádných situací §51a

Povinnosti odborných lesních pracovníků §52

HLAVA 9. Přestupky

ODDÍL 1. Přestupky fyzických osob §53

ODDÍL 2. Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §54 §55

Společná ustanovení k přestupkům §56 §57

HLAVA 10. Ustanovení společná a přechodná

Ustanovení společná §58 §58a

Ustanovení přechodná §59

ČÁST II. Změna zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §60

ČÁST III. Změna a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů §61

ČÁST IV. Změna a doplnění zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů §62

ČÁST V. §63

ČÁST VI. Zrušovací ustanovení §64 §65

PŘÍLOHA

č. 238/1999 Sb. - Čl. VII

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 223/2009 Sb. - Čl. XVIII

č. 314/2019 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. XVI

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXX O XXXXXX

XXXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

§1

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, péči o xxx a xxxxxx xxxx xxxx národního xxxxxxxxx, tvořícího nenahraditelnou xxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxx xxxxxx xxxxx xxxx funkcí a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x pozemky xxxxxx x plnění xxxxxx lesa,

b) xxxxxxxx xxxx přínosy xxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x keře lesních xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx lesa,

d) hospodařením x xxxx obnova, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx lesních xxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx lesa xxxxxxxx směřující k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx škodlivým xxxxxxxxx x zmírňování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) škodlivými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx organismy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx porostů x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx porostu,

i) zalesněním xxxxxxxx lesního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx zalesnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu x počet jedinců x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skladbu, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesa; xxxxxxxx není těžba xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) těžbou mýtní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx poškozených,

o) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) přírodními xxxxxxx xxxxxxxx souvislá území x obdobnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx les,

r) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lesních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§3

Pozemky xxxxxx k xxxxxx funkcí xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa xxxx

x) pozemky x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx lesní xxxxx, xxxxxx-xx širší xxx 4 m, x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx lesní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx podle §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, drobné xxxxx plochy, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx hranicí dřevinné xxxxxxxx (xxxx), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx zvěř, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu 1) x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářství (xxxx jen "jiné xxxxxxx"). X těchto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx lesa xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx, xxxxx orgán státní xxxxxx lesů na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa, xxxxxxxxx orgán státní xxxxxx lesů.

(4) Xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx xx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xxxxxx xxx dotčena.

§4

Xxxxxxxxx s lesy xx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx jde o xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"), vztahují xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je svěřeno xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, prodej xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx lesního xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx chráněném xxxxx zákonem nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 12) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 6 x 9. Právní xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, vyžaduje xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"). Xxxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx 46) xxx xxxxxx dotčena.

(3) Právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nakládání se xxxxxxxx xxxx, na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 40) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 229/1991 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx; x takovému xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pozemky xxxxx odstavce 4.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pozemky, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx to xxxxxxxxxx lesní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xx 1 xx xx xxxxxxx xx komplexu státních xxxx xxxx xxx 100 x, xxx xxxxxx xx 5 xx xxxx xxx 500 x x xxx výměře do 10 xx xxxx xxx 1 000 x; xx xxxxxxxxx lesní xxxxxxx xx považují xxxxxx xxxxx pozemky xx xxxxxxx xxxxxx 10 ha xxxxxxxx xx xxxxxxxx státních xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dálničního xxxx, přehradami, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinými pozemkovými xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojení x komplexem státních xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hranicí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x převodu navrženého xxxxxxxxxxx xxxxxxx pozemku. Xxxxxxxxx státních xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx x výměře xxxxx xxx 10 xx.

(5) Xxxxxxx určené k xxxxxx funkcí xxxx xx považují xx xxxxxxxx, jestliže xx xxx dostat x xxxxxxx na druhý xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx pozemkové xxxxx do šíře 10 m xxxxxxxxxxx xxxx souvislost, xxxx-xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx souvislost xxxx xxxxxxx jimi xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dálnice, xxxxxxx dálničního xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pozemkové pruhy, xxxxx xxxxxxxxxx přímé xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určenými x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx lesní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx komunikací, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x podobnými xxxxxxxx, xxxxx neznemožňují xxxxx xxxxxxx mezi jimi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx převod xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 41) neplatí uvedená xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lesa. Lesní xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx chovech, x to xx xxxxxxx výměry 10 xx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xxxxx vyjádřená xxxxxxx je menší xxx 10 xx.

(8) Xxx účely xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 9 xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastavěné xxxxx pozemky, oplocení x stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obce

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plánem xxxx vydaným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x umístění stavby x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odloučené xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plánem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhoví, xxxx-xx xxxxxxx podmínky stanovené xxxxx zákonem x xxxxxxx-xx převodu práva xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Zákaz xxxxx x xxxxxxxx

(1) Nájem x xxxxxxxx státního xxxx xx xxxxxx hospodaření x xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx druhý

Kategorizace lesů

§6

Kategorie xxxx

Xxxx xx člení xxxxx xxxxxxxxxxxxx funkcí xx xxx xxxxxxxxx, x xx na xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx určení x xxxx hospodářské.

§7

Xxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx lesů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxx xx mimořádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (sutě, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx, nestabilizované náplavy x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x výsypky xxxx.),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxx hranicí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lesy x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) lesy x xxxxxxxx lesním vegetačním xxxxxx.

(2) O xxxxxxxx xxxx xx kategorie xxxx xxxxxxxxxx x x vyřazení z xxxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxx xxxxxxxxxx určení

(1) Xxxx zvláštního určení xxxx xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nacházejí xx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx, 23)

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, 25)

c) xx xxxxx xxxxxxxxx parků x národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 26)

(2) Xx xxxxxxxxx lesů xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dále xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx zájem xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Jde x xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx x lesy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památkách x přírodních xxxxxxxxx, 26)

x) lázeňské,

c) xxxxxxxxxx x další lesy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) se zvýšenou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vodoochrannou, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 27)

x) v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odlišný xxxxxx hospodaření.

(3) O xxxxxxxx lesů xx xxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx podle odstavce 2 x x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Lesy hospodářské

Lesy hospodářské xxxx lesy, xxxxx xxxxxx zařazeny x xxxxxxxxx xxxx ochranných xxxx lesů xxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxx pod xxxxxx xxxxx

Xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx zařazují xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Pásma xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

XXXXX DRUHÁ

ZACHOVÁNÍ XXXX

Xxxxx xxxxx

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Každý xx musí xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lesů, jakož x xxxxxxx a xxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x funkce xxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx) x aby xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx na náhradu xxxx vzniklé v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx rozhodl.

(4) Xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxx lesní xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§12

Xxxxxxxx x dělení xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxxx lesa v xxxxxx xxx působnosti xxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 28)

(2) Xxxxxxxxx lesních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 1) xxxx povinni xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lesních xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx mají xxxxx méně xxx xxx xxx. Xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Dělení xxxxxxx pozemků, při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx 1 xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx. Orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nevydá, xxxxxxxx xx dělením vznikly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx

§13

Xxxxx x xxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Jejich využití x jiným xxxxxx xx xxxxxxxx. O xxxxxxx z tohoto xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zájmu.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx méně významné x xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx síť xxxxxxx cest, xxxxxxxxx x hrazení xxxxxxx x xxxxxx x xxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx hospodářství; x xxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedena xx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náhradní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x průseky x xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke zvýšenému xxxxxxxx lesa, zejména xxxxxx x vodní xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, těžební a xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx povinny

a) xxxxxxxx xxxxx xxx, aby xx pozemcích x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx odklizované xxxxx xx xxxxxxxxxx prostorech, x není-li xx xxxxx nebo hospodářsky xxxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxx xx neplodných xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx určených,

c) průběžně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvolněných xxxxx; po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxx tak, xxx xxxxx být vráceny xxxxxx xxxxxx lesa,

d) xxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx látek xxxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx průzkumu jsou xxxxxxxxx xxxxxx prací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx činnost xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx písemný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxxxx a projednání xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 29) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorů 30) x zpracovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxx zachování lesa x řídit xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx řešení, xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a uspořádání xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx 2) zájmů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx správy jen xx souhlasem příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx souhlas xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx 50 m xx xxxxxx lesa. Xxxxxxx vydávaný jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxx územní souhlas x xxxx xxx xxxxxxxxxx o povolení xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx 35) x xxxx samostatným xxxxxxxxxxx ve správním xxxxxx.

(3) Xxxxx, kdo xxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podkladů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx u xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx třetí

Odnětí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§15

Xxxxxx zásady

(1) Odnětí xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx (dále xxx "xxxxxx") je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxx xxxxxx xxxxxx lesa (xxxx jen "omezení") xx xxxx, kdy xx dotčených pozemcích xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx být trvalé xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx využití pozemků, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx jiné xxxxx xx dobu xxxxxxxx v xxxxxxxxxx (§13 xxxx. 1).

(2) Xxxxxx xxxx omezení xxx nové stavby xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx lesa xxxx xxx v xxxxxxx se schválenou xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací. 29) X lesích xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx funkcí, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx vyhlášeny xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx lesy xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx lze na xxxxxxxxx určených k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, stabilizační xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, stožáry xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx šachty xxxxxxxxxx vedení, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 30 x2,

x) přečerpávací stanice, xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení x stanice sloužící xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejde o xxxxxx větší xxx 55 x2.

§16

Xxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, x xxxxx zájmu xx k odnětí xxxx k xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"). X xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správy lesů, x xxxxx území xx dotčené xxxxxxx xxxx jejich převážná xxxx nacházejí.

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxx

x) údaje x xxxxxxx pozemcích, xxxxx xx rozhodnutí xxxx,

x) xxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx odnětí xxxx xxxxxxx stanoví, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx použití pro xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxx xxxx,

x) při odnětí x xxxxxxxxxxx výstavby, xxxxxxxxx těžby nerostů xxxxx xxxxxxxxxx odlesnění xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx plochy xxxx využity x xxxxxx xxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxx skutečného xxxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx uvedené xx vyjádření příslušných xxxxxx státní správy xxxx xxxxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx funkcí xxxx, xxxxxxx porostů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodaření x lese.

(3) Xxxxxxxx x dalšímu xxxxxxx xxxxxxx pozemků xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesa xxxx lesních pozemků, xxxxxxx plnění xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx stavební xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

(4) Orgán xxxxxx správy xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx účelu, pro xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, na kterou xxxx xxxxxxxxxx vydáno,

b) xxxxxx-xx xx dvou xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x využíváním xxxxxxx x účelu, pro xxxxx bylo rozhodnutí xxxxxx; vlastník xxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx.

Oddíl čtvrtý

Poplatek za xxxxxx

§17

(1) Xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odnětí, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxx poplatku xxxxxxx xxxxx přílohy k xxxxxx zákonu xxxxx xxxxxx správy lesů x rozhodnutí xxxxx §13 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x zařízení sloužících xxxxxxxxxxx v xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx objektů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx vody.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx nepředepisuje x xxxxxxx, že xxxx výše

a) xx xxxxxx xxxxxx nepřevyšuje xxxxxxxx částku 100 Xx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx nepřesahuje xxxxxx 50 Kč x xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků podle xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxx předpis. 4)

(5) X xxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxx, x xxxxxx katastrálním xxxxx došlo x xxxxxx, a 60 % Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5) Xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx použit xxx xxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x obci xxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx poplatku xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníku xxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

Splatnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx každoročně xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx poplatek, x xx xxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx odnětí trvá. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx uskuteční xxxx bude xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx ve xxxx xxxxx dvanáctiny roční xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX TŘETÍ

OBECNÉ XXXXXXX XXXX

§19

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx právo xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, sbírat xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx lesní plody x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxx les xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxx jednání xxxxx xxxxxxxxxx prostředí v xxxx x zvýšenému xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxx své osobní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x trasách, xxxxxxxxxxxxx místech x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, zdraví xxxx životě vzniklé xxx využití xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx škodu xxxxxxxx úmyslně.

(3) Chovatelé xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rovnováhy, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lesních xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx lesních xxxxxxxxx xx předpokladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vstupu do xxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxx xxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů opatření xxxxxx povahy xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyvěšení xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx státní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxx xxxxxx povahy, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx.

(5) O xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neurčí-li xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů, xx xxxxxx o xxxxxx je xxxxxxx. Xxxx a xxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadů x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx opatření xxxxxx xxxxxx týká, xxxxxxx 10 dnů xxxxxx. Xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeny, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 5 pracovních xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx bylo xxxxxxxx obecné povahy xxxxxx xxx xxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření obecné xxxxxx podány xx xxxxx 5 pracovních xxx xxx xxx xxxx zveřejnění.

§20

Xxxxx xxxxxxxxx činností x lesích

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx klid x xxxxx,

x) xxxxxxxx terénní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a sazenice xxxxxx x keřů xxxxxxx dřevin,

d) xxxxx xxxxxx a keře xxxx je xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx semena xxxxxxx xxxxxx, jmelí a xxxxxx,

x) sbírat xxxxx xxxxx způsobem, který xxxxxxxxx les,

g) xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx vozidly,

h) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx do xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx doprava xxxxx,

x) xxxx lesní cesty x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx kole, xx koni, na xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx udržovat xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místa,

l) xxxxxxxxx hořící xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx stelivo,

n) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zvířatům x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx 50 m xx okraje xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až o) xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx lesa nebo xxxx, xxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Vlastník xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zákazů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x). Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva xxxxxx vlastníků xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx lesa orgán xxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx hromadné xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nejméně 30 xxx xxxx dnem xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx místo x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx 4 xxxxxx dotčena.

(6) Zákaz xxxxxx x stát x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx správy lesů x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 8)

(7) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x), x) a x) x se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x) x g) xx nevztahují na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 27)

§21

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, které xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dojde-li x xxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxx x přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení sloužících xxxxxxxxxxx v xxxx, xx xxx, kdo xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9) xxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx porost xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výstavby xx investor xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxxx lesa xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smýcení xxxxxxx xxxxxxx, x xx po xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx lesního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob výpočtu xxxx újmy xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.

§22

Bezpečnost xxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investoři xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx nezbytně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobenými xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx provést x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10) příslušný xxxx orgán xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx nebo xxxxxxx ve využívání xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx opatřeních x xxxx, kdo ponese xxxxxxx x xxx xxxxxxx x kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx újmu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 11)

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§23

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x doporučují xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx lesů xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx ochrany xxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x douglasky tisolisté, xxxxx-xx x jejich xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx a krajiny.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stát.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánů xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx úprava xxxx

§24

Xxxxx xxxxxxxxxxx plány

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx plány (xxxx xxx "xxxxx") xxxx nástrojem xxxxxxxxx xxxx x zpracovávají xx zpravidla na xxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazná x doporučující. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx upraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx lesy x lesy xx xxxxxxxxxxx obcí je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx plošný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 40 xxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx nakládání xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 50 xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schvalujícího xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (§27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx též xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastnící méně xxx 50 xx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx o xxxxxx nejvýše 20&xxxx;000 xx.

(5) Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx schváleny xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (odstavec 2).

§25

Xxxxx hospodářské osnovy

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx xxx 50 ha xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx (§24 xxxx. 3), zpracovávají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "osnovy"). Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx vlastnící lesy x xxxxxx xxxxx xxx 50 ha (xxxxxxxx 1) xxxx xxxxx x termínu xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxx.

(3) Xxx vlastníka xxxx x xxxxxx xxxxx xxx 3 ha, xxxxx xx zájem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ji xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx x zpevňujících xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx vlastníka xxxx x xxxxxx do 3 ha, který xx zájem využít xxxxxx xxx hospodaření x xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx závaznou xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Ustanovení §24 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx od orgánu xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxx xxxxxxxx se xxxx lesa xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, zpracovávání a xxxxxxxxxx osnov, o xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx odvození xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osnov x x způsobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lesa.

§26

Zpracování plánů x xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, které xxxx k této xxxxxxxx xxxxxxx udělenou xxxxxxxxxxxxx xxxxx hlavy xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx na zpracování xxxxx hradí xxxxxxxx xxxx; náklady na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(3) Právnické a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, právem xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxx xxxxxxx, x orgány xxxxxx xxxxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osnov xxxxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §25 odst. 2 není xxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§24 odst. 3), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxxxxx právními xxxxxxxx. 13) V xxxxx schvalování lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opadavého x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x jejich xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx čtvrté zákona x ochraně přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dřevin posuzuje xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx areálu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxx anebo živočichů. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Pokud xx souvislé lesy xxxxxxx vlastníka rozkládají x obvodu územní xxxxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx orgán xxxxxx xxxxxx lesů, x jehož xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx největší xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx lhůtě stanovené xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx vyrozumění x neschválení plánu xxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán státní xxxxxx xxxx xx 30 xxx. Neuzná-li xxxxxxx, stanoví současně xxxxx xxx předložení xxxxxxxxxx návrhu plánu xxxxxx státní správy xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména z xxxxxxxx ochrany xxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx může x xxxxxxx slučování xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx majetku xx účelem zpracování xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti plánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx evidence x plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, aktualizovaná xx xxx navrhovaného xxxxx platnosti plánu. Xxxxxxxxx zkrácení doby xxxxxxxxx plánu xxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx 30 xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plánu. Xxxxx státní správy xxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §139 správního xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxx."

(6) Na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povolování xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. X řízení x námitkách je xxxxxxxxxx vlastník lesa x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odstavců 4 x 6 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x náležitostech x xxxxxx, x xxxxxxx odvození xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx schvalování xxxxx x o podmínkách xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§28

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Inventarizace xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx státu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lesů xxxxxxxxx xxxxx nařízením, xx xxxxxx určí xxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(4) Vlastník lesa xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx x poskytovat xxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx.

§28x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(2) Pověřenou osobou xxxx xxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx 10 xxx xxxxx x xxxxxxxxxx inventarizace xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx invazním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x vývoj xxxxxxx ekosystémů,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx značně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x krajiny 50) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxxxxx,

x) vést xxxxxxx o výskytu x šíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dřevin xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x kterých xx xxxxxxxx x xxxxxx vlastnostem možné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovat Xxxxxxxx ochrany přírody x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x Xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx shromažďovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) před xxxxxx xxxxxxxxxx, zneužitím xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxxxxx xx stav x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx oznámení xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx lesů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx realizovaných x xxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx,

x) předává xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx přírody a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) x případě xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§28b

(1) Xxxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx osoba

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odborných činností xxxxx §28a xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXX

Xxxxx první

§29

Reprodukční xxxxxxxx xxxxxxx dřevin

(1) X xxxxx xxxxxx lesa x x zalesňování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx (§3 xxxx. 4) xx používá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lesních xxxxxx xx stejné nebo xxxxxxxxxxxx přírodní lesní xxxxxxx a z xxxxxxxxxxxxxx výškového xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vegetačním xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx ztepilého, xxxxxxxx xxxxx x modřínu xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx") xxx k xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx použít pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pocházející xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx testovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 34) Xxxxxxxx xxxxxxx lesních dřevin xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povolit, xxx x xxxxx xxxxxx lesa a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x reprodukční xxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 34)

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výzkumné, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu k xxxxx xxxxxx xxxx x zalesňování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx kopii projektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výjimka xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx realizovaného xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku mimořádných xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřené osoby xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin 47) povolit xx xxxxxxxx xxxx výjimku x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obnově xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxx vydáním xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(5) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxx x původu identifikovaného, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx umělé xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx uchovávat xx xxxx 10 let. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x evidence xxxxxxxxxx listů 42) x jednotlivým oddílům xxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx vlastník lesa x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x lesních porostů xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx vlastnictví, lze xxxxxx u všech xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx o původu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 5 xxxx čestné xxxxxxxxxx vlastníka xxxx x původu reprodukčního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx uvedeny xxxxxxxxx xxxxx označující

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pochází, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 43),

x) xxxxxxxxx xxxxx uznané jednotky, xx xxxxx reprodukční xxxxxxxx xxxxxxx 44), xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) nadmořskou xxxxx xxxx výškové xxxxx místa, xxxxx xxxxxxxxxxx materiál xxxxxxx,

x) xxxxxxxx lesní oblast, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pochází.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dřevin, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podrobnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx funkcí lesa.

§30

§30 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 149/2003 Sb.

§31

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx porostů

(1) Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxx porosty xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx stav, xxxxxxxxx xxxxxx odolnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; přirozené xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx těžbě xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxx xxxx překročit 1 ha x xxxx šíře na xxxxxxxxxxxx hospodářských souborech xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx těženého xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxx omezena xxx domýcení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 1 xx. X odůvodněných případech xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx osnovy xxxx na žádost xxxxxxxxx xxxx povolit xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx seče, x xx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přirozených xxxxxxxx xxxxxxxxx na písčitých xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx souboru přirozených xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx 2 ha xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx než 250 x, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxxxx 2 ha xxxx xxxx.

Xx povolení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lesích xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx porostů přednostně xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxx x výběrů.

(4) Xx zakázáno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zakmenění xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xx prosvětlení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx účelem zpevnění xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxx je zakázáno xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx holou xxx x mladým xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx výměra nezajištěných xxxxxxx xxxxxxxxxx velikost x xxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx od xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx výška obnovovaného xxxxxxx.

(6) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx do xxxx xxx x xxxxx porosty xx xx zajištěny do xxxxx xxx od xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxx správy xxxx xxx schvalování xxxxx nebo při xxxxxxxxxx osnovy xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Na povolení xxxx delší xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxx hospodářských xxxxxxx.

§32

Ochrana lesa

(1) Vlastník xxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xx předcházelo x zabránilo působení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, zejména

a) zjišťovat x evidovat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) preventivně xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 14)

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ovzduší 48). Tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o odpadech 49).

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx okolností a xxxxxxxxxxxxxx škod x xxxx (větrné x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x období xxxxx xxxx.) je xxxxxxxx xxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx následků. Xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx zastavení xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxx x zpracování xxxxx nahodilých xx xxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx směřujícího k xxxxxxxxx xxxxxx nebo x hubení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zničení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytěženého dřeva,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lesních dřevin.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx bez řízení x jeho xxxxxx x nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx nebezpečí z xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx dotčené xxxxx xxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19 odst. 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Vlastníci lesů, xxxxxxxxx honiteb 27) x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvěří.

(6) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, výchovou x mladých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx porostů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x postupů xxxxxx x xxxxxxx sečí.

(7) Xxxxxxxx lesa xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lesy sousedních xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx les x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxx (§19 xxxx. 1); xx xx xxxxxx xxxxxxx školek, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx porostů xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx 27) xxxx xxxxxxxxx chovů xxxxx. 31)

(9) Vlastník lesa xx xxxxxxx chránit xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx unikajícími nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxx je povinen xxxxxxxx výhradně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x biologicky xxxxxxxxxxxx hydraulické xxxxxxxx. Xxx ochraně lesních xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx-xx xx x okolí xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx množství, může xxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx škodlivým xxxxxxxxx.

§33

Těžba dříví

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů. Pokud xx v xxxxxxxx xxxxx nahodilé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx než 0,2 xx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Tato lhůta xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx výše xxxxx (§24 xxxx. 2 x §25 xxxx. 3). Xxxxx xx xxxxxxxxxxx těžby nahodilé xxxx xxxxxxxxxx celková xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxx osnovou, xxxx xxxxxxxx xxxx požádat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesní xxxx x pro zachování xxxxxxxxxxxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx dožití x k zetlení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx dožití x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx schváleného xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx. Souhlas nelze xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx x rozporu x xxxxxxxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx 3 x3 xx 1 xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx, kdo koupil xxxxxxx xxxxx porost, x ten, kdo xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx orgán xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx stanovisko xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tato xxxxx xxxxx provést. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v lesních xxxxxxxxx mladších xxx 80 xxx je xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxx výjimku x xxxxxx zákazu.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx porostech xxxx vysokého xxxxxxxx xxx 80 xxx xxxx xxxx xxxxxxx x středního xxxxxxxx xxx 20 xxx xx zakázáno. X xxxxxxxxxxxx případech, jako xxxx xxxxxxx ohrožené xxxxx porosty, lesní xxxxxxx přípravných nebo xxxxxx xxxxxxxxxx dřevin, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§34

Lesní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x odvoz xxxxx (dále xxx "xxxxx doprava") xxxx xxx prováděny xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poškozování lesa x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx sítě x xxxxxxxxx zařízení v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx území.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx provádějící xxxxxxx x zájmu xxxxxxxxx lesa xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nezbytnou xxxx, x nezbytném xxxxxxx, xx vhodné xxxx x xx náhradu xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx dopravě. Xxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 15)

(4) Xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx vlastník xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastníkem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§35

Meliorace x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu půdy x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poměry. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x lesích xx xxxxxxxxxx vlastníka xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx orgán státní xxxxxx xxxxxxx hospodářství xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx o xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx. Pokud jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx náklady x xxx spojené xxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa a xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx 16) nejsou xxxxx ustanovením dotčena.

(2) Xxxxx státní správy xxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxxx opatření xxxx xx nechat xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x důsledku činnosti xxxxxxxxx lesa; xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a strží, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pozemku xx povinen strpět, xxx xx jeho xxxxxxx užilo v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx se xx xxxxxxxxx nebo úhradě (xxxxxxxxxxx) xxxxx podle xxxx prospěchu, který xx x jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na náhradu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x dotčeného xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx předpisem podrobnosti x melioracích a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxx.

§36

Xxxxxxxxxxx x lesích xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx sečí. Xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx v xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx vlastníka xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx ochranných (§7) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx lesů xxxxxxxxxx určení (§8 xxxx. 1 a 2) jsou xxxxxxx xxxxxx omezení xxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx lesů xxxxxx náhrada xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x omezeného xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx lesy xxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x), x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxxxxx zvýšených xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx vlastníka lesa x tom, kdo x x xxxx xxxx uhradí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

§37

(1) Hospodaření v xxxxxx xx vlastník xxxx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx hospodářem. Xxxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníku lesa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení.

(2) Xxxxxxxx lesním hospodářem xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx udělenou orgánem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx šesté xxxxxx zákona.

(3) Vlastník xxxx má xxxxx xxxxxx xx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx, který hospodaří xxxxx plánu (§24 xxxx. 3), je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§42), xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx ve xxxx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx licence.

(4) Xxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto orgánu; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx x osobě odborného xxxxxxx hospodáře je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, vykonává x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat osnovy (§25 xxxx. 1), xxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx vykonává právo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx právnické nebo xxxxxxx osoby. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx správy lesů xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesního xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx tímto zákonem.

(7) Xxxxxxx na činnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lesa; xxxxxxx na činnost xxxxxxxxx lesního hospodáře xxxxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesního hospodáře, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 hradí xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx škodlivých xxxxxxxx x xx škody xxxx xxxxxxxxx, navrhovat xxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxx opatření x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx těžbu xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx provést, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx asanace xxxxxxxxxx dříví,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx vhodný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) doporučovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásahů a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx instruktáž x xxxxxxxxx výchovných xxxxxx v xxxxxxxxx xx 40 xxx xxxx,

x) xx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se x xxxxxx těžby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesa xxxxxx xxxxxx správy xxxx (§33 odst. 4),

x) xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xx xx rozsahu a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení,

g) xx xxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidence,

h) xx xxxxxx vlastníka xxxx poskytovat xxxxxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnostech, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osnov x xxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxxxx x hospodařením x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx x tuto evidenci xxxxxx dokladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx lesů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxx hospodáře, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx známa, jinak xxxxxxxxxx xx xxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx nesjedná x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x upozornění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx lesů.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře xxxxx odstavce 8 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx těžby xxxxx xxxxxxx,

x) zabezpečování xxxxxxxxxxx x provádění výchovných xxxxxx v xxxxxxxxx xx 40 xxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx lesa,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníku xxxx xxx zpracování xxxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x odstavci 8 xxxxxxxxx x), b), x), f), x), x ) x x) věty xxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx hradí stát.

Xxxxx třetí

Lesní stráž

§38

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx občany.

(2) Xxxxx xxxxx ustanovuje xx návrh vlastníka xxxx nebo z xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx správy xxxx; x průkazu xxxxx xxxxxx současně xxxxxxx xxxxx její působnosti. Xx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx.

(3) Lesní stráží xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů fyzickou xxxxx, která je xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx 21 xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx způsobilost x právním xxxxxx, xx zdravotně způsobilá, xxxxxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a znalost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxx, xx xxxx xxxxx stráž xxxx x xxxxxxxx pečlivostí x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, že xxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxx dodržovat právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx."

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx služební xxxxxx a průkaz xxxxx stráže. Xxxxx xxxxx také vede xxxxxxxx lesních stráží.

(5) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx oznámit orgánu xxxxxx správy xxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxx xxxxxx správy xxxx ustanovení xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx, xx xxxx ustanovena xx podkladě nesprávných xxxxx. Orgán xxxxxx xxxxxx lesů může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx lesa xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, u xxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stráží, xx povinna neprodleně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odznak x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxxx odznaku x průkazu lesní xxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx státní správy xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 36). Žádost o xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§39

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx je xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx průkazem xxxxx xxxxxx x xxxxx služební xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§19 a 20),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nedostatky x xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx uživateli xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx.

(2) Lesní xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, xx xxxxx užívající xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx xxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx porušuje ustanovení xxxxxx xxxxxx,

x) pořídit xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx záznam xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejího úkolu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx přestupky xxxxx §53 xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx porušuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x bezodkladně xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx silami x xxxxxxxxxx.

§39a

(1) Xxxx odpovídá xx škodu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx žádost xxxx x xxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "poškozený"). Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zprostit xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x poškozeného x xxxx xx zdraví xxxx smrti, určí xx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx odpovídá x xx škodu xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx hradí xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pořízením xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx poškozenou.

(4) Stát xxxxxxxx x za xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stráži.

(5) Xxxx xxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 též xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx x xx škodu xxxxxxxxxx xxxxx stráží x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxx způsobenou xxxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 6 xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx státu xxx xxxxx xxxxxx správy xxxx, xxxxx ustanovil xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§39x vložen xxxxxxx předpisem č. 238/1999 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2000

Oddíl xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§40

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vést xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxx x provedené xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx porostech.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxx xxxxxx lesů xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Obsah, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx evidencí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXX

§41

Xxxxxx podmínky xxx xxxxxxx licence

(1) Xxxxxxxx podmínkami xxx xxxxxxx licence fyzické xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) pro trestný xxx, xxxxx skutková xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx licence,

b) pro xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a osobě xxxxxxxx o udělení xxxxxxx je xxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx odpovědný xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Orgán xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 36). Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x Rejstříku trestů xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Zvláštními xxxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx praxe.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xx odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx lesnictví x xxxxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx lesní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx lesnická praxe xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx 10 let.

(3) Xxx udělení xxxxxxx xxxxx §37 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzděláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxx lesnické xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru vzdělání xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žadatele xxxx xxx xxxxxxx 3 xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx vysoké školy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 6 xxx, jde-li o xxxxxxxxxx vysoké školy x bakalářském studijním xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x alespoň 10 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) U právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce.

§43

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx udělena xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxx soudem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, dokud zákaz xxxx.

(2) Xxxxxxx nemůže xxx udělena fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx xxxxxxx podniku nebo xxxxxx xxxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx licence.

§44

Rozhodnutí o xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xx místně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ten xxxxx státní xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu má xxxxxxx xxxxx trvalý xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §41, 42 a 43, xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx lesů xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx státní xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxx

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx číslo,

b) xxxxxxxx firma,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx x bydliště xxxxx nebo osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) osobní xxxxx odpovědného xxxxxxxx (§41 odst. 3),

x) xxxxxxxx předmětu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je nepřenosná x platí na xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem náležitosti xxxxxxx x udělení xxxxxxx x další xxxxxxxxxxx x udělování xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx 10 let. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dalších 10 xxx, xxxxx x xx držitel xxxxxxx xxxxxx. X žádosti x xxxxxxxxxxx licence xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx datum narození, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx přiděleno; xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx mu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx předmět,

b) xx-xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo a xxxxxx formu xxxxxxxx, xxxxx x příjmení x xxxxxx pobyt xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§41 xxxx. 3), xxxxx xxxxxxx x její xxxxxxx.

(7) Orgán státní xxxxxx lesů xx xxxxxxxx ověřit bezúhonnost xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§41 xxxx. 3) vyžádáním xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 36). Žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vedení xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx dohledu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx x licenci xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§45

Odnětí x xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx udělil, xx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §41 x 42,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43,

x) x to držitel xxxxxxx požádá, xxxx

x) xxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxx poruší xxxxxxxx x povinností stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x odnětí licence xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) orgán xxxxxx xxxxxx zahájí xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 1 roku xxx xxx, xxx takový xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, které byla xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), požádat nejdříve xx 5 xxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXX HOSPODAŘENÍ X XXXXXX

§46

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na

a) xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx technologie xxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) obnovu, xxxxxxxxx x xxxxxxx lesních xxxxxxx xx 40 xxx xxxx,

x) zvyšování xxxxxx melioračních x xxxxxxxxxxxx dřevin,

d) opatření x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx imisemi a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlivů,

e) xxxxxxxx x obnově xxxxxxx x nevhodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx přeměna xxxxxxx),

x) opatření x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lesa,

i) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nepředvídatelných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, přesahujících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x podporu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx malých výměr,

k) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx správy xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nepředvídaných xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx lesů xxxxx xxxxxx škůdcům,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx a ochrany xxxx před požáry,

d) xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx xxxx x místech, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx výskyt,

e) monitoringu x prognózování xxxxxxx x xxxxxx škodlivých xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastníků lesů x odborných xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx obrany, xxx-xx x xxxxxxxx lesy,

b) Xxxxxxxxxxxx životního prostředí, xxx-xx o xxxx xx xxxxx národních xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x ostatní xxxx.

(4) X poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx krajský xxxx.

(5) Xx poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx vlastník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnut, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vrátit.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ze Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx účel xxxxxxxxxx xxxxx podporu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(8) Kontrola xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 38). Při xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 39).

(9) Xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx finančních příspěvků, xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx mimořádných okolností x nepředvídaných xxxx x lesích xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 10, xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) X případě xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 11 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobně.

(13) Xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvků xxxxx xxxxxxxx 1 xx 12 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX OSMÁ

STÁTNÍ XXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx státní xxxxxx lesů

§47

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) ministerstvo.

(2) Státní xxxxxx lesů ve xxxxxxxxxx lesích, xxxxx xxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx obrany, vykonává x xxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x krajského úřadu Xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jmenuje x xxxxxxxx ministr zemědělství xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 18)

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, §26 xxxx. 2, §35 xxxx. 1 a 3 x §37 xxxx. 7 a xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx příspěvků xxxxx §46 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ten xxxxx státní správy xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx (§48 xx 49). Xx-xx tímto xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Orgány xxxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx každoročně xx 31. xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxx o xxxxxx x o xxxxxxxxxx za odnětí. Xxxx xxxxx zasílají xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx elektronickém formuláři xxxxxxxxxx ministerstvem. Xxxx xxxxx xxxx přístupné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

§48

Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) o pochybnostech, xxx jde x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx funkcí xxxx (§3 odst. 3),

b) x xxxxxxxxxx pozemku xx xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx (§3 odst. 4),

x) o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx klesne xxx 1 ha (§12 xxxx. 3),

x) x xxxxxx lesních xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xx xxxxxx 1 xx nebo o xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x o xxxx poplatků xx xxxxxx (§17 xxxx. 1),

x) x povolení xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx (§20 odst. 4),

x) o stanovení xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x lese (§20 xxxx. 5), xxxxx nepřesahují xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x majetku před xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx kamenů, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, x x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx spojené (§22 xxxx. 1 x 2),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§32 xxxx. 2),

x) x xxxxxxxxx xx zákazu provádět xxxxx xxxxx x xxxxxxx porostech xxxxxxxx xxx 80 let (§33 odst. 5),

j) x podmínkách xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (§34 xxxx. 4),

x) x udělení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lesního hospodáře (§37 odst. 2),

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§37 xxxx. 6), xxxxx xxxxxxxxxxx jejich správní xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx opatření x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, opatření ke xxxxxxxx stavu lesů x plnění xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx omezení výroby xxxx xxxx činnosti x lese x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§51 odst. 1), xxxxx nepřesahují xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrozícího xxxxxxxxx (§57), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx nájmů x výpůjček xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxx správním xxxxxx (§12 odst. 2),

b) xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx mají být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx xx výměry 1 xx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx, x souhlas x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx 50 m xx xxxxxx lesa (§14 xxxx. 2),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§25 xxxx. 1),

x) povolují xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx (§31 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxx (§31 odst. 6),

x) xxxxxxxxxx lesní stráž x zrušují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§38) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hospodářské evidence x xxxxxx ve xxxx správním obvodu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předpisů xxxxxxxx x jeho provedení x xxxxxxxxxx vydaných xx xxxxxx základě (§51 odst. 1),

j) xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§19 xxxx. 4 a 5), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obvod (§32 odst. 4), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28a xxxx xxxxxxxx xxxxx x výskytem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx.

(3) Xxxxxx úřady obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x předpisů xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx případech, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx státní správy xxxx.

§48a

Kraj

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x zařazení xxxx do xxxxxxxxx xxxx ochranných, lesů xxxxxxxxxx xxxxxx x x vyřazení lesů x xxxxxx xxxxxxxxx (§7 odst. 2, §8 xxxx. 3), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §47 xxxx. 2,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx 1 ha a xxxx a x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§17 xxxx. 1),

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx konání xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx (§20 xxxx. 5), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 80 xxx (§33 xxxx. 5),

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (§35 xxxx. 1, 2 x 3),

x) o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx účelového xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§36 xxxx. 1),

x) x výši xxxxxxx x xxxxxxxx povinném x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lesa x xxxxxx xxxxxxx xxx hospodaření x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zvláštního xxxxxx (§36 xxxx. 5),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx stavu xxxx x plnění xxxxxx funkcí, o xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§51 odst. 1), xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností,

i) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§57), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx.

x) o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx zpracování plánů x osnov (§26 xxxx. 1),

x) o xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx lesa x xxxxxxxxxxx byl xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pocházející xx xxxxxx identifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§29 xxxx. 2),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx působnosti xxxxx (§32 odst. 2),

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x zkrácení doby xxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 5).

(2) Xxxxxxx xxxx

x) uplatňuje xxxxxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx souhlas x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx mají xxx xxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx 1 xx x xxxx,

x) vyjadřuje xx x xxxxxxx tras xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx krajů,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxx (§27 xxxx. 1 x 4); x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx (§31 odst. 2), xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§31 xxxx. 6) x xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx porostech xxxxxxxx než 80 xxx (§33 odst. 5), ve vojenských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx lesní xxxx (§47 xxxx. 2) xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) ustanovuje xxxxx stráž x xxxxxxxxxx na území xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stráže x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (§38 xxxx. 2),

x) vykonává xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx (§51 xxxx. 1), x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxx xxxxxx, pokud jedním x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Vojenský xxxxx xxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxxxx služeb xxxx finančního příspěvku (§46 xxxx. 4), xxxxx nejde x xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vydávají xxxxxxxx obecné xxxxxx x dočasném xxxxxxx xxxx vyloučení xxxxxx xx lesa, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obvod xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4 x 5), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx mimořádných okolností, xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxxxxx obvod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§32 xxxx. 4) a

l) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dřeviny, xxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně přírody x xxxxxxx

1. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xx xxxxxxx 51),

2. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 52), a

3. xxx vydávání opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx 53).

§49

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) o uložení xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obvod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§32 xxxx. 2),

b) x xxxxxxxx pokut xxxx, xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx rozhodnutím ústředního xxxxxx státní xxxxxx xxxx,

x) x zařazení xxxx xx xxxxxxxxx xxxx ochranných xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x vyřazení xxxx z těchto xxxxxxxxx (§7 xxxx. 2, §8 odst. 3) xx vojenských xxxxxx,

x) x námitkách xxxxx oznámení o xxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 3),

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx situací (§51a) x

x) o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx (§29 xxxx. 4).

(3) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx k nakládání xx xxxxxxxx xxxx (§4 xxxx. 2),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x zásadám xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž mají xxx dotčeny xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 2),

x) xxxxxxxxx se x návrhům xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx součástí,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průměrné xxxx xxxxx xx odvozním xxxxx xxx určení xxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plány xxxxxxx xxxx (§23 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxx §28a odst. 1 a o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §28b xxxx. 1,

x) xxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx lesních xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx orgánem xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jehož zavlečení, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx 54),

k) xxxxxxxx xxxxxxx x požadavků xx xxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx (§29 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stráže (§38),

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxx o místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxx x právnické xxxxx dodržují ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx (§51 odst. 1),

x) rozhoduje x xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§46 xxxx. 4),

x) xxxxxxxx xxxxx, jak orgány xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx (§51 odst. 1),

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxx o místní xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xx jedním x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx orgánu proti xxxxxxxxxxx vydaným Xxxxxxxxx xxxxxx úřadem,

s) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x výjimce x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx obnově lesa x xxxxxxxxxxx (§29 xxxx. 4),

x) vydává xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx (§32 odst. 4), x

x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx dozorové činnosti xxxx schválených xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxx národních parků x xxxxxx ochranných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 45) x xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním řízení xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x §47 odst. 2.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§50

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx vrchního xxxxxxxx xxxxxx 19) dozírá, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, právnické x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx základě. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§51

(1) Součástí xxxxxx xxxxxx správy xxxx xx xxxxx nad xxxxxxxxxxx tohoto zákona x právních předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx základě. Xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx lesů xxxxxxxxx xxxxx schválených xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osnov. Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků, xxxxxxxxx x opatření xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx činnosti x xxxx až xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příčin.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxxxx správy xxxx x x xxxxxx označení.

§51a

Odchylná opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X případech xxxxxxxxxxxx xxxx celostátních mimořádných xxxxxxx xxxxxxxx charakter xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo abiotickými xxxxxxxx, xxxxx nastaly xx xxxxx xxxx x více krajů, xxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx vlastníků xxxx xxxx xxxxx, xxxx by xxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §29 xxxx. 1, §31 odst. 6, §32 xxxx. 1 xx 3 x §33 xxxx. 1 až 3 xxxxxx zákona xx xxxxxx minimalizace škod xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Opatření obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx se xxxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxx obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx opatření xxxxxx xxxxxx týká.

(5) Xxxxxxxxxx §172 xxxx. 5 správního xxxx xx x případě xxxxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nepoužije.

(6) X xxxxxxx změny nebo xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xxxxxxx.

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 90/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 2.4.2019

§52

Xxxxxxxxxx odborných xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx (§4 xxxx. 1), xxxxxxx lesní xxxxxxxxx (§37) a zaměstnanci xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx výkonu své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

Xxxxx první

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

§53

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx

x) xxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x sazenice xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx lesních xxxxxx, jmelí a xxxxxx,

x) xxxxx lesní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) bez xxxxxxxx vlastníka xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx motorovým xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx oplocených xxxx xxxxxxx vstupu xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx těžba, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx kole, xx xxxx, na xxxxxx x xx xxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výběh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx nepovolenou xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) bez xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx stavby (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx), xxxxx nejde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx lesních dřevin,

o) xxxx xx vzdálenosti 50 x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx lesů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx odpadky,

s) xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x),

x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§54

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x ohrozí xxx xxxxxx xxxx funkcí,

b) xxxxxxx činnosti x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx lesa x x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx osnov, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxx xxxxxxx xxxxx hospodář xxxxxxx některou x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §37 xxxx. 8.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) bez xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx xxxxxx xxxx omezuje xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx funkcí xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx protokolem x xxxxxxxx převzaté xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 x3 xx 1 xx xxxx xx kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxx správy lesů xxxxx xxxxxxxx těžbu x porostu xxxxxxx xxx 80 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx, především xxxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx vlastník xxxx xxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx lesů souhrnné xxxxx podle §40 xxxx. 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§55

§55 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§56

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx osoby xxxxxxx x §54 x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x uložení xxxxxx xxxxx tutéž xxxxxxxxx, xx xxxxx porušení xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxx odstranit xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxx příjmem Státního xxxxx xxxxxxxxx prostředí.

§57

X případech, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pikuty xxxxx §54 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx x nezbytných opatřeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX DESÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

§58

Xxxxxxxxxx společná

(1) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx, popřípadě podnájemce xxxx, xxxxx smlouva xxxx vlastníkem a xxxxxxxx xxxx smlouva xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výslovně nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. 35) Stanoviska xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx, rozhodne příslušný xxxxx státní xxxxxx xxxx xx předchozím xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xx xxxxxxx, pokud xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx ekologické xxxx a o xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 37), které xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů přeruší, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx lesích xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě a x xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 37).

(5) Xxxxx se v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení, rozumí xx xxx xxxx xxxxxxxx povolení, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené působnosti.

§58a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§59

Ustanovení přechodná

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx pro xxxx vlastníků, kteří xxxx povinni podle xxxxxx zákona hospodařit xxxxx xxxxx (§24 xxxx. 3), xxxxx xx 18 xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx nepředloží xx xxxxxxxxx xxxx plán xxxx změny stávajícího xxxxx xxxxx §27.

(2) Xxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poměry. Xxxxxxxxxx tyto plány xxxxx xxxxxx předpisů xxx do dvou xxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimky xx správě lesního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 3 xxxxxx č. 61/1977 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vlastnictví xxxxx, přechází xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x témuž xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx vlastnictví xxxxx.

(4) Ustanovením odstavců 1 x 2 xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §27 odst. 4 xxxxxx xxxxxx. Pro xxxx x xxxxxx xxxxx xxx 50 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xx xxxxxx podle §25 xxxxxx zákona.

(5) Vlastník xxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, může xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx si xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxx zákona (§24).

(6) Xxxxxxxx lesů xx xxxxxxxxx (§7 x 8) xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx x tímto xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xx xxxxxx upravených xxxxxxx x. 61/1977 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 229/1991 Sb., xxxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 96/1977 Sb., x hospodaření v xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářství, xx znění xxxxxx Xxxxx národní rady x. 425/1990 Sb., x právními předpisy xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx lesů rozhodnout xx 31. prosince 1996.

(8) Xxxxxxx lesního xxxxxxx fondu vykazované xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 1 písm. x) tohoto zákona.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx semen xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za uznané xx smyslu xxxxxx xxxxxx, pokud x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zabývají sběrem xxxxx lesních dřevin, xxxxxx luštěním, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxx podnikatelskou xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(11) Xxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx (§37 odst. 3) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx tuto xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušel xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

(12) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1996 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(13) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lesní xxxxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX ZÁKONA XXXXX XXXXXXX XXXX X. 2/1969 XX., X XXXXXXX MINISTERSTEV X JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX PŘEDPISŮ

§60

Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní rady x. 34/1970 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 173/1979 Sb., zákonného xxxxxxxx Předsednictva Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 9/1990 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 126/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 203/1990 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 305/1990 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 575/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 173/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 283/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx národní rady x. 19/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 23/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 103/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 167/1992 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 239/1992 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx národní xxxx x. 350/1992 Sb., xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., zákona České xxxxxxx xxxx x. 359/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 548/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 21/1993 Xx., zákona x. 166/1993 Sb., xxxxxx x. 285/1993 Xx., zákona č. 47/1994 Sb. x xxxxxx x. 89/1995 Xx., xx mění xxxxx:

1. §15 xxxx. 1 xxx:

"(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní správy xxxx, myslivosti x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx vypouštějí xxxxx "xxxx a".

3. §19 xxxx. 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx pro xxxxx hospodářství, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx výkon státní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ekologický dohled xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx hospodářství x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx myslivost, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA X XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX RADY X. 114/1992 SB., X XXXXXXX PŘÍRODY X XXXXXXX, XX ZNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§61

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 347/1992 Xx., se mění x xxxxxxxx takto:

1. X §4 xxxx. 3 xx slova "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx tohoto xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů" xx xxxxxxxx tato xxxxx: "a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osnov".

2. V §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

3. V §5 odst. 4 xx tečka xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x připojují xx xxxx xxxxx: "xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx druhy rostlin, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx převzaté xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx."

4. X §59 odst. 3 xx vypouštějí xxxxx "x x xxxxxxx lesního xxxxxxx xxxxx".1)

5. X §78 xxxx. 4 se xxxxxxxxxx xxxxx "lesního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,".

6. X §78 xxxx. 5 xx vypouštějí slova "xxxxxxxxx xxxxx hospodářské xxxxx xxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx,".

7. V §79 xxxx. 3 písm. x) se na xxxxx vypouští xxxxx x připojují xx xxxx slova: "x xxxxxxxxx xxxxx hospodářské xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

XXXX ČTVRTÁ

ZMĚNA X XXXXXXXX XXXXXX Č. 23/1962 XX., X XXXXXXXXXX, XX ZNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§62

Xxxxx č. 23/1962 Sb., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 146/1971 Sb., zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 96/1977 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 143/1991 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 270/1992 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. V §16 se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xx xxxxxxx x nájmu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x zabránění xxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxx je xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

2. X §24 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx "popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx6)".

3. X §29 odst. 1 xx za xxxxx xxxx vkládá xxxx věta: "Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx zvěří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může uložit xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx snížení xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx působí."

4. X §38 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx parků" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí".

ČÁST XXXX

§63

§63 (část xxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

§64

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx :

1. Xxxxx č. 61/1977 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Sb.

2. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 96/1977 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx správě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx §36, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 425/1990 Sb.

3. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx lesního x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 97/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx a o xxxxxxxxxxx xx xx, xx znění vyhlášky x. 121/1992 Xx.

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/1977 Sb., x xxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 99/1977 Sb., x xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx č. 12/1978 Sb., x xxxxxxx lesního xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hospodářství Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 13/1978 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Směrnice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. 35050/OSS/79 xx xxx 1. xxxxxx 1979 k xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x lesního xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx rekreačních chat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x částce 20/1979 Xx.

§65

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996, s xxxxxxxx §32 xxxx. 8 věty xxxxx x §36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1997.

Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Kočárník x. r.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 289/1995 Sb.

VÝPOČET XXXXXXXX XX ODNĚTÍ XXXXXXX XXXXXXX

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx ročního xxxxxxxx xx 1 xx xx stanoví xxxxx xxxxxx

XXX = XX . CD . x (Xx xx-1)

XXX - poplatek za xxxxxx xxxxxxx pozemků

PP - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxx x České xxxxxxxxx x x3xx-1

XX - xxxxxxxx xxxx xxxxx xx odvozním xxxxx x Xx xx x3

x - xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx dlouhodobě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 6,3 x3xx-1.

Xxxxxxxx xxxx dřeva xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x přiblížení xx xxxxxxx místo. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx každoročně xxxxxxxxxxxx [§49 xxxx. 3 xxxx. e)].

Faktor xxxxxxxxxx xxxx lesa se xxxxxx z xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorií a xxxxxxxxxxxx lesů.

II. Xxxxxxx xxxxxxxx xx trvalé xxxxxx

Xxxxxxxx xx trvalé xxxxxx lesních Pozemků (XXX) se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxx 2 %, xxxx xxxxx xxxxxx:

XX . XX . x
XXX =
_____________
(Xx xx-1)
0,02

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX EKOLOGICKÉ XXXX XXXX (f)

Kategorie xxxx
x
Xxx xxxxxxxxxxx
1,4
Xxx xxxxxxxx
&xxxx;

x) xxxx xx xxxxxxxxx nepříznivých xxxxxxxxxxxx
3,0

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxx horní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5,0

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
5,0
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

x) lesy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx I. stupně
5,0

b) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx léčivých xxx
5,0

x) lesy xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;

1. xxxx
5,0

2. xxxx
4,0

3. xxxx
3,0

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
5,0

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
5,0

x) xxxx xxxxxxxx
4,0

x) xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
3,0

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavů x xxxxxxxxxx xxxx
2,0

x) xxxx xxxxxxxxx za genové xxxxxxxx
3,5

x) xxxx v xxxxxxxx oborách a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1,5
Xxxx xxxx xxxxxxxxx kategorie
 

a) xxxx x pásmu ochrany xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

XX.xxxxxx - (xxxxxxx)
4,0

XX. xxxxxx - (xxxxxx)
2,0

XXX. xxxxxx
2,0

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akumulace xxx
2,0

Xx. XXX

1. Myslivecká, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx stráž a xxxxx přírody vzniklé xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx ustanovené xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, lesní x vodní xxxxxx x xxxxxx přírody xxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx tímto xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx těchto xxxxxx zaniká dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx v případě, xx xxxxxx členové xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx věku, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 238/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

Čl. XXXII

Rozsah x xxxx xxxxxxx újmy xx xxxxxx xxxx xxxxx vzniklé xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx nebyla xx xxx 31. prosince 2016 xxxxxxxxx, xx x případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mění x xxxxxxxx XXX xx XXXXXX xxxxxx zákona, xxxxxxxx i po 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. XVIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxxxx č. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 289/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxx č. 289/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 314/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 29.11.2019

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx trvají xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx uplatní xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x použije xx xx xxx xxxxx x. 289/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x uplatněním xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na úrok x prodlení.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 609/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 289/95 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 8 xxxx xxxxx a §36, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1.1.1997.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

238/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 23/62 Xx., o myslivosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 102/63 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 130/74 Sb., x státní xxxxxx xx vodním xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 289/95 Xx., o xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2000

67/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 289/95 Xx., x xxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 238/99 Xx.

x xxxxxxxxx od 29.3.2000

132/2000 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x účinností xx 1.1.2001

76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx činnosti okresních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

149/2003 Xx., o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx lesa x x xxxxxxxxxxx, a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálem lesních xxxxxx)

x účinností od 1.1.2004, x xxxxxxxx §41, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x EU (1.5.2004)

1/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státním xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 3.1.2005

444/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

222/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x integrované prevenci), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (zákonem x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2015) x (xxxxxxx č. 182/2014 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., o změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

124/2008 Xx., kterým xx mění zákon x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2008

167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x o xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2008

223/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

282/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

463/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2012

501/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

503/2012 Xx., x Xxxxxxx pozemkovém úřadu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

280/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx č. 289/95 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 229/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.10.2013

344/2013 Xx., x změně daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

182/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

15/2015 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Brdy, x xxxxxxxxx xxxxxx vojenských xxxxxx, o změně xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

205/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

62/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 149/2003 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x zalesňování, a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 183/2006 Xx., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

90/2019 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.4.2019

314/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.11.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 29.11.2021

403/2020 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x energetické xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

284/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

364/2021 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2022

x oprava xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 19/96 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx XXX č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Např. xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx ČNR č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 25/1994 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daní x x převodu xxxx xxxxxx příjemcům.
§96a xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
5) Xxxxx XXX č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxx XXX č. 425/1990 Sb., o xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Zákon č. 169/1949 Sb., x vojenských xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 40/1961 Sb., x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxx. xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 62/1988 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 17/1992 Sb., x životním xxxxxxxxx.
10) Xxxx. xxxxx č. 50/1976 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Např. xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx.
12) Například xxxxx č. 428/2012 Sb., x majetkovém xxxxxxxxx x xxxxxxxx x náboženskými společnostmi, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2013 Xx.
13) Např. xxxxx č. 138/1973 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §17 xxxx. 1 x §36 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 138/1973 Xx.
17) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon XXX č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §19 xxxxxx XXX č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx x. 169/1969 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ČSR x základních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vodou x xxx zřizování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x.x. XXX-324.2-1.9. 1978 x 26. xxxxxxxx 1979, xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 20/1979 Xx.
24) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
25) §48 xxxxxx x. 20/1966 Xx., o péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x. 26/1972 Xx., x ochraně a xxxxxxx přírodních léčebných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
26) Xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 23/1962 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
28) Xxxxx XXX č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).
29) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x investiční xxxxxx č. 84/1976 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladech x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §19 xxxx. 3 zákona x. 23/1962 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §11 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 149/2003 Sb., x uvádění xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kříženců, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx a k xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních dřevin).
35) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.
36) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Zákon č. 167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě x x xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Například §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 109/2009 Xx.
40) §3 xxxx. 4 xxxxxx x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
41) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx.

42) §8 xxxxxx x. 149/2003 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

43) §6 xxxx. 3 vyhlášky č. 84/1996 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx plánování.

44) §12 xxxxxx x. 149/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES a xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

46) Xxxxxxxxx zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47) §2 xxxx. x) x §30 xxxx. 1 xxxxxx x. 149/2003 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

48) Zákon č. 201/2012 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

49) Zákon č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §13h odst. 2 xxxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

51) §5 odst. 4 a 5 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) §5 odst. 6 xxxxxx x. 114/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

53) §13h xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

54) §13g xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.