Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 28.11.2021.


Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
289/95 Sb.

ČÁST I. Zákon o lesích

HLAVA l. Úvodní ustanovení

ODDÍL 1. Účel zákona §1

Vymezení pojmů §2

Pozemky určené k plnění funkcí lesa §3

Nakládání s lesy ve vlastnictví státu §4

Zákaz nájmu a podnájmu §5

ODDÍL 2. Kategorizace lesů

Kategorie lesů §6

Lesy ochranné §7

Lesy zvláštního určení §8

Lesy hospodářské §9

Lesy pod vlivem imisí §10

HLAVA 2. Zachování lesů

ODDÍL 1. Základní povinnosti §11

Evidence a dělení pozemků §12

ODDÍL 2. Ochrana pozemků určených k plnění funkci lesa

Obsah a základní povinnosti §13

Zpracování a projednání návrhů dokumentací §14

ODDÍL 3. Odnětí pozemků a omezení jejich využívání

Obecné zásady §15

Řízení o odnětí nebo o omezení §16

ODDÍL 4. Poplatek za odnětí §17

Splatnost poplatku §18

HLAVA 3. Obecné užívání lesů

Užívání lesů §19

Zákaz některých činností v lesích §20

Náhrady za poškozování lesa §21

Bezpečnost osob a majetku §22

HLAVA 4. Předpoklady trvale udržitelného hospodaření v lese

ODDÍL 1. Diferenciace hospodaření

Oblastní plány rozvoje lesů §23

ODDÍL 2. Hospodářská úprava lesů

Lesní hospodářské plány §24

Lesní hospodářské osnovy §25

Zpracování plánů a osnov §26

Schvalování a změny plánů §27

Inventarizace lesů §28

HLAVA 5. Hospodaření v lesích

ODDÍL 1. Reprodukční materiál lesních dřevin §29 §30

Obnova a výchova lesních porostů §31

Ochrana lesa §32

Těžba dříví §33

Lesní doprava §34

Meliorace a hrazení bystřin v lesích §35

Hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení §36

ODDÍL 2. Odborný lesní hospodář §37

ODDÍL 3. Lesní stráž §38

Práva a povinnosti lesní stráže §39 §39a

ODDÍL 4. Lesní hospodářská evidence §40

HLAVA 6. Licence

Obecné podmínky pro udělení licence §41

Zvláštní podmínky pro udělení licence §42

Překážky pro udělení licence §43

Rozhodnutí o licenci §44

Odnětí a zánik licence §45

HLAVA 7. Podpora hospodaření v lesích §46

HLAVA 8. Státní správa lesů

ODDÍL 1. Orgány státní správy lesů §47

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §48

Kraj §48a

Ministerstvo §49

ODDÍL 2. Dozor v lesním hospodářství §50 §51

Odchylná opatření v případech mimořádných situací §51a

Povinnosti odborných lesních pracovníků §52

HLAVA 9. Přestupky

ODDÍL 1. Přestupky fyzických osob §53

ODDÍL 2. Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §54 §55

Společná ustanovení k přestupkům §56 §57

HLAVA 10. Ustanovení společná a přechodná

Ustanovení společná §58 §58a

Ustanovení přechodná §59

ČÁST II. Změna zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §60

ČÁST III. Změna a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů §61

ČÁST IV. Změna a doplnění zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů §62

ČÁST V. §63

ČÁST VI. Zrušovací ustanovení §64 §65

PŘÍLOHA

č. 238/1999 Sb. - Čl. VII

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 223/2009 Sb. - Čl. XVIII

č. 314/2019 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. XVI

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

ZÁKON X XXXXXX

XXXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

§1

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxx x xxxxxx xxxx xxxx národního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxx podporu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) lesem lesní xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) funkcemi xxxx xxxxxxx podmíněné xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx lesních xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx plní xxxxxx xxxx,

x) hospodařením x lese xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx lesních xxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) ochranou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vlivu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx poškození xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx porostů x rostlinní xxxx xxxxxxxxx škůdci lesních xxxxxxx,

x) obnovou xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx xx vzniku následného xxxxxxx porostu,

i) zalesněním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxx xxxxxxx porostu, který xx zalesnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x počet xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx skladba xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhovou x prostorovou xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zabezpečit xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) těžbou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx mýtní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx,

x) těžbou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx stromů xxxxxxx, vyvrácených, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx území x xxxxxxxxx růstovými xxxxxxxxxx xxx xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x charakterizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxxxxxxxxxxxxxxx x terénu a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx funkcí xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx lesa xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx nichž xxxx lesní xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxx průseky x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx 4 x, x pozemky, xx xxxxx byly xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx), x xxxxxxxx xxxxxxx zastavěných x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx x políčka xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1) x xxxxxxxx x xxxxx souvisejí xxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářství (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx"). X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dřevin založené xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx funkcí xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx jinak.

(3) X xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx jde x xxxxxxx určené x xxxxxx funkcí xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx nejsou uvedeny x odstavci 1, xxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xxxxxx xxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx x lesy xx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx jde x xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"), xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx vlastníka lesa xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx svěřeno xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví jinak.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxx, prodej xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku 12) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 6 x 9. Právní xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství (xxxx xxx "ministerstvo"). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) tím xxxxxx dotčena.

(3) Právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx lesy, na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 40) xxxxxxx pozemky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 229/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x takovému xxxxxxx však xxxxx xxx použity xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxxxxxxx lesními xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pozemky xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx lesa, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xx 1 xx je vzdálen xx komplexu xxxxxxxx xxxx více xxx 100 m, xxx xxxxxx xx 5 xx xxxx než 500 x x xxx xxxxxx xx 10 xx xxxx xxx 1 000 x; xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx lesní xxxxxxx xx celkové xxxxxx 10 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx státních xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, silnicemi dálničního xxxx, xxxxxxxxxx, letišti xx xxxxxxxxxx plochami xxxx jinými xxxxxxxxxxx xxxxx, které znemožňují xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při lesní xxxxxxx. Vzdáleností xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx zjištěná vzdálenost xxxx xxxxxxx komplexu xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx souvislé xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx větší xxx 10 xx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx funkcí lesa xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, jestliže xx xxx xxxxxx z xxxxxxx xx xxxxx xxx překročení xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx šíře 10 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, leží-li xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx souvislost xxxx xxxxxxx jimi xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx typu, xxxxxxxx, letiště se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pozemkové pruhy, xxxxx xxxxxxxxxx přímé xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemky určenými x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, správní xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, hranicí xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x podobnými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezi jimi xxxxxxxxxx xxxxxxx určenými x plnění xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx převod xxxxxxx pozemků x xxxxxxxx xxxxxxxxx chovech 41) xxxxxxx uvedená xxxxxxx vzdálenostmi a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Lesní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx vlastníky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx chovech, x xx xx xxxxxxx výměry 10 xx.

(7) Spoluvlastnickým xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx převodu xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je menší xxx 10 ha.

(8) Xxx xxxxx převodu xxxxx xxxxxxxx 3 x 9 xx xx součást xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, oplocení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx základě xxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxx pověřená xxxxxxxxx xxxxx bezúplatně xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx územním xxxxxx xxxx xxxxxxx regulačním xxxxxx anebo rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx pozemky xxxxxx xxxxxxx územním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx podíly xxxxx x případě, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozemku.

(10) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx právnická xxxxx vyhoví, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx státního xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx je xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx lesa xxxx xxxxxxx, není-li x xxxxxxx smlouvě xxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx

§6

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxx xx xxxxx xxxxx převažujících xxxxxx xx tří xxxxxxxxx, x xx na xxxx ochranné, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§7

Lesy xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx, xxxxxxx xxxx, prudké svahy, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x výsypky xxxx.),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx níže xxxxxxxx lesy a xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X zařazení xxxx do kategorie xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x vlastního podnětu.

§8

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx zvláštního xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxx hygienické xxxxxxx vodních xxxxxx X. xxxxxx, 23)

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, 25)

x) xx xxxxx národních parků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 26)

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx veřejný xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx funkcí lesa xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Jde x xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx x lesy x xxxxxxxxxx rezervacích, xxxxxxxxx přírodních památkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 26)

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx zvýšenou rekreační xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx půdoochrannou, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx krajinotvornou,

f) xxxxxxxx xxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx oborách x x xxxxxxxxxxxx bažantnicích, 27)

x) x xxxxx xxxx důležitý veřejný xxxxx xxxxxxxx odlišný xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx lesů xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 x x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx podnětu.

§9

Xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxx zařazeny v xxxxxxxxx lesů ochranných xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxx xxx vlivem xxxxx

Xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx pásem xxxxxxxx. Xxxxx ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX LESŮ

Oddíl xxxxx

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Každý xx xxxx počínat xxx, xxx nedocházelo x ohrožování xxxx xxxxxxxxxxx lesů, jakož x xxxxxxx a xxxxxxxx sloužících hospodaření x lese.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x lese x xx, xxx nepoškozoval xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx zachovány (xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx) a xxx xxx xxxxxxxx (chráněn) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx o tomto xxxxxxx xxxxxxx. Orgán xxxxxx správy může xxxxxx úhradu xxxx xxxxxxx osobám, x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodl.

(4) Xxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§12

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxxxx xxxxxxxx bezplatně údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 28)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiných pozemků (§3 xxxx. 1) xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vznik xxxxx, podnájmu nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx méně xxx xxx xxx. Tato xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx písemně, xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Dělení xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx 1 xx, xxxxxxxx xxxxxxx orgánu státní xxxxxx lesů. Orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx velikosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

Xxxxx druhý

Ochrana xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx lesa

§13

Obsah x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Jejich xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnout xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lesního xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx pozemků xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx x jiným xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) přednostně použity xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesa a xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx co nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx síť xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x hrazení xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx funkcí musí xxx uvedena do xxxxxxxxx stavu, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x průseky x xxxx xxx, xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x vodní xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinny

a) xxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx pozemcích x xxxxxxx porostech xxxxxxxxx x xx nejmenším xxxxxx; x odstranění xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx odklizované xxxxx xx xxxxxxxxxx prostorech, x xxxx-xx to xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx pozemcích x xxxx xxxxxxxx,

x) průběžně xxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxx účely neprodleně xxxxxxx rekultivaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3, x pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx předem xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka lesa.

§14

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 29) xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorů 30) x zpracovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx povinni xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx lesa, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; přitom xxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx následné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) zájmů xxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx souhlas xxxxx xx splnění xxxxxxxx. Xxxxxx souhlasu xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 50 m xx okraje xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí x umístění xxxxxx xxxx územní xxxxxxx x dále xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úprav xxxxx xxxxxx ohlášení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu 35) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Každý, xxx xxxxxxx xxxxxxx liniovou xxxxxx, při níž xx předpokládá xxxxxx xxxx dočasné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §15 odst. 1, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podkladů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx u xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx lesní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbou.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx

§15

Xxxxxx xxxxxx

(1) Odnětí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxx xxxxxx funkcí xxxx (xxxx jen "omezení") xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx plněny xxxxxxx funkce lesa x obvyklém xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx využití pozemků, xxxxxxxx xx pozemek xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxx v rozhodnutí (§13 xxxx. 1).

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx rekreaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx funkcí xxxx xxxx být v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. 29) X xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx které byly xxxx xxxx xxxxxxxxx xx lesy xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Bez xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, stabilizační xxxxxx x jiné xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, stožáry xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx šachty xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 30 x2,

x) xxxxxxxxxxxx stanice, xxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejde x xxxxxx xxxxx než 55 m2.

§16

Xxxxxx o odnětí xxxx x omezení

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxx, x jehož zájmu xx x odnětí xxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). X xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x omezení xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxx

x) xxxxx x lesních xxxxxxxxx, xxxxx se rozhodnutí xxxx,

x) xxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx rekultivace, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx pozemek xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odlesnění xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx tyto xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx účely,

f) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx x lese.

(3) Xxxxxxxx x dalšímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesa xxxx xxxxxxx pozemků, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx je omezeno, xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podnětu rozhodnutí x xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesa

a) xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx rozhodnutí vydáno,

b) xxxxxx-xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, pro xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx; xxxxxxxx lesa xx povinen tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx lesů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxx x omezení x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx

§17

(1) Žadatel, xxxxx xxxx xxxxxxxx trvalé xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx povinen zaplatit xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx přílohy k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx správy lesů x xxxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx potřebných pro xxxxxxx odpadních xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx potřebných pro xxxxxx a výrobu xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx výše

a) xx xxxxxx xxxxxx nepřevyšuje xxxxxxxx částku 100 Xx,

x) za dočasné xxxxxx nepřesahuje xxxxxx 50 Xx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Orgán xxxxxxx v xxxxxxxx 1 zašle stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí příslušnému xxxxxxx xxxxx do 15 dnů od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxx předpis. 4)

(5) X xxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx došlo k xxxxxx, x 60 % Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5) Xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx pro zachování xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníku xxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 5 písm. x) xx zaplacené xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx platí xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx odnětí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sazby stanovené xxx xxxxx poplatek, x xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxx trvá. X případě, xx xx odnětí uskuteční xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poplatku xx xxxxx, i xxxxxxxx xxxxx.

(2) Ustanovení daňového xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx dělené xxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxx nepoužije.

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXX

§19

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx právo xxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx tom je xxxxxxx les xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx lesní xxxxxxxxx x dbát xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nájemce xxxx a jeho xxxxxxxxxxx.

(2) Při vstupu xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx a zvýšenému xxxxxxxxx, xxxxx xx xx vstupem do xxxx xxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a trasách, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx lesa xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, zdraví xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx úmyslně.

(3) Chovatelé xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vlastníka lesa x x xxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a zlepšení xxxxxxxx xxxxx lesních xxxxxx umisťovat xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx druhé.

(4) Orgán xxxxxx správy lesů xxxx x důvodu xxxxxxx xxxx nebo x xxxxx zdraví xxxx bezpečnosti fyzických xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx na dobu xxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxx-xx bezprostřední xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxx, xxxx xxxxx státní xxxxxx lesů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx o xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem vyvěšení xxxxxxx vyhlášky. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxx osoby také xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Orgán státní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání, x xx x xxxxxxxxx, xxxx však nejdéle xx xxxx 3 xxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx orgán xxxxxx xxxxxx lesů, xx řízení o xxxxxx je písemné. Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oznámí na xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadů x xxxxxx, xxxxxxx správních xxxxxx xx opatření xxxxxx xxxxxx týká, xxxxxxx 10 xxx xxxxxx. Xxxxx, jejichž xxxxxxxxx zájmy mohou xxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx dotčeny, xxxx xxxxxxxxx podat xxxxx návrhu opatření xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx zveřejnění.

§20

Xxxxx některých xxxxxxxx x xxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, budovat xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) vyzvedávat xxxxxxxxx x sazenice xxxxxx x xxxx xxxxxxx dřevin,

d) těžit xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx lesních xxxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx lesní xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vstupovat xx xxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx doprava dříví,

j) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trasy xxxxxx xx xxxx, xx xxxx, na xxxxxx nebo xx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx vyhrazená xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) narušovat xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) pást xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dobytka xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx nebo udržovat xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx také xx xxxxxxxxxxx 50 m xx xxxxxx lesa.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxx; xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx x xx vlastníka xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx může povolit xxxxxxx xx zákazů xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx x). Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů.

(5) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx konat xx xxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. V xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxx xxxxxx této xxxx, xxxxxxxxx uvede xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx akce, xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků, xxxxxx xxxxxxxxx x souhlas xxxxxxxxx lesa. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x j) x odstavce 4 xxxxxx xxxxxxx.

(6) Zákaz xxxxxx x xxxx x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx neplatí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 8)

(7) Zákazy xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x), h) a x) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx písmeny x) a g) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 27)

§21

Náhrady xx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ucelených xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxx, kdo xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, které tím xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx újmě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9) xxxxxx xxx dotčena.

(3) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx hospodaření xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smýcení xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx odečtení xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx újmy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx osob x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provést xx xxxx náklad nezbytně xxxxx opatření, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, stavby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, pádem xxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxxx větví x xxxxxx, zastíněním x lavinami x xxxxxxx určených k xxxxxx xxxxxx lesa; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx. Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Vlastník pozemků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxx xx způsobu xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx o xxxxxxx opatřeních a xxxx, xxx ponese xxxxxxx s xxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 11)

XXXXX ČTVRTÁ

PŘEDPOKLADY XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX V XXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx hospodaření

§23

Oblastní xxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a návrhy xxxxxxxxxx plánů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx x hlediska zavádění xxxxxxxxxxx nepůvodních druhů xxxxxxx xxxxxx.

(2) Účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

§24

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx hospodářské xxxxx (xxxx xxx "plány") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x doporučující. Závaznými xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx porostu. Xxxxxxxx xxxx xx právo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zpevňujících xxxxxx xxxx státu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právním předpisem. Xxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxxxx zásahů x xxxxxxxxx do 40 xxx xxxx.

(3) Právnické xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx lesy, xxxxxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 50 ha xxxx x xxxxxx xxxxxx působnosti schvalujícího xxxxxx xxxxxx správy xxxx (§27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastnící xxxx xxx 50 ha xxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx nejvýše 20&xxxx;000 xx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (odstavec 2).

§25

Xxxxx hospodářské xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx státní xxxxxx xxxx se xxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx než 50 ha xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx plán (§24 xxxx. 3), xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "osnovy"). Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx se xxxxxxx xxxxx platnosti x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx závaznou vyhláškou. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lesy x xxxxxx xxxxx xxx 50 ha (xxxxxxxx 1) xxxx xxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů oznámit xx své hospodářské xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx vlastníka xxxx x výměře xxxxx xxx 3 ha, xxxxx xx zájem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x lese x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx závaznou xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, x podíl melioračních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx porostu. Xxx vlastníka xxxx x xxxxxx do 3 ha, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx převezme, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx těžeb, která xx xxxxxxxxxxxxxxx. Ustanovení §24 odst. 2 xx xxxxx obdobně.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx od orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx lesa xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx změnách, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxx zpracovávat xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, které xxxx x xxxx xxxxxxxx licenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx; náklady na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx dotčeny, x orgány státní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx schvalujícím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §25 odst. 2 xxxx xxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx lesa, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plánu (§24 xxxx. 3), xx povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx lesů xx xxxx vyhotoveních xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x ostatními xxxxxxxx xxxxxxxx. 13) Xxxxx xxxxxxxxxx schváleného plánu xxxxxxx založeno x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy lesů, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pořízení xxxxx xxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxx nebo více xxxxxx státní xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx plánu příslušný xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů, x xxxxx xxxxxx působnosti xxxx největší část xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je vlastník xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxxxx upravený návrh xxxxx xxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podat x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx rozhodne nadřízený xxxxx státní xxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxx-xx námitky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxx správy lesů.

(4) Xxxxx dojde v xxxxxxx platnosti plánu xx xxxxxx podmínek, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x hlediska zajištění xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx lesů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dvou xxxx více xxxxx xxxxxxx majetku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx x xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxx. Xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx plnění xxxxxx lesa. Xxxxxxxx xxxxxxx je lesní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx doby platnosti xxxxx xxx pouze x 31. xxxxxxxx xxxxxxx roku. Xxxxx x xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxxx konce xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxxx vlastníkovi xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §139 správního řádu x xxxxxxxxxx zkrácení xxxx xxxxxxxxx xxxxx."

(6) Xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o správním xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 4 x 6 xxxxx přiměřeně xxx xxx xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x náležitostech x xxxxxx, x způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu a x xxxxxxxxxx povolování xxxxxx xxxx.

§28

Inventarizace xxxx

(1) Inventarizace xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lesů xxxxxxxxx vláda xxxxxxxxx, xx kterém určí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxx správy a xxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX V XXXXXX

Xxxxx xxxxx

§29

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx určené k xxxxxx xxxxxx lesa (§3 xxxx. 4) xx používá reprodukční xxxxxxxx lesních xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx výškového xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx lesní xxxxxxx") xxx x umělé xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu uznaných xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 34) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vybrané xxxxx xxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx naléhavé xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů povolit, xxx x xxxxx xxxxxx lesa x xxxxxxxxxxx byl použit x xxxxxxxxxxx materiál xxxxxxxxx lesních xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 34)

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxx xxx výzkumné, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výjimka xxxxxxx ministerstvem se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx potřeby při xxxxxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxx zákona x xxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 47) xxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxx x požadavků na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 větě xxxxx. Xxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxx vydáním xxxxxxxx obecné xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vést evidenci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 10 let. Xxxxxxxx xxxx evidence xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 42) x xxxxxxxxxxx oddílům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx lesa x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx původem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx České republiky, xxxxx xxxx v xxxx vlastnictví, lze xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle odstavce 5 nebo čestné xxxxxxxxxx vlastníka lesa x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx především xxxxx xxxxxxxxxx

x) identifikaci xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uvedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 43),

x) xxxxxxxxx xxxxx uznané xxxxxxxx, xx které reprodukční xxxxxxxx xxxxxxx 44), xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) nadmořskou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx místa, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pochází,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, odkud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx semen x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o zalesňování xxxxxxx prohlášených xx xxxxxxx určené k xxxxxx funkcí xxxx.

§30

§30 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 149/2003 Sb.

§31

Xxxxxx x výchova xxxxxxx xxxxxxx

(1) Vlastník xxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dřevinami x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx stav, xxxxxxxxx xxxxxx odolnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx využívat přirozené xxxxxx; xxxxxxxxx obnovy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxx.

(2) Xxx mýtní těžbě xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxx seče překročit 1 xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx stanovištích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxx omezena xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 1 ha. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx osnovy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, x xx

x) xx hospodářském xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx písčitých xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 2 ha xxxx seče xxx xxxxxxx xxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx horských xxxxxxx xxxxxxx xxx 250 m, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxxxx 2 xx xxxx seče.

Na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(3) X hospodářských xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxx plného xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem zpevnění xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxx xx zakázáno xxx ohledu xx xxxxxxxxxxx hranici xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ploše xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x šířku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdálenost xxxx xxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx celé xxxxx xxxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxxxxx výška obnovovaného xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx porosty xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx let od xxxxxx vzniku; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx lhůtu xxxxx. Na povolení xxxx xxxxx lhůty xx nevztahují xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x vymezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32

Ochrana lesa

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx taková xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činitelů xx xxx, zejména

a) xxxxxxxxx x evidovat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx poškození xxxxxxxxxx xxx pozdější xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření; při xxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx požárů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(2) Xx xxxxxxxxx klesti x dalších těžebních xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx 48). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxx xxxxxxxx x odpadech 49).

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx (větrné x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx apod.) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx bezodkladná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Orgán xxxxxx správy lesů xxxx vlastníku lesa xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx směřujícího x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x hubení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x sazenic,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vytěženého xxxxx,

x) xxxxxxx nakládání se xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lesních xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 může xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxxxxxx xxxxxx povahy podle xxxx xxxxx se xxxxxx xxx řízení x xxxx xxxxxx x xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx orgán státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým. Xxxxxxxxxx §19 odst. 5 se xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx lesů, xxxxxxxxx honiteb 27) x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, aby xxxxx porosty xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvěří.

(6) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich rozmístěním x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx lesních xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x řazením sečí.

(7) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxx sousedních xxxxxxxxx.

(8) Je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxx (§19 xxxx. 1); xx xx netýká xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxx x oplocení xxxx 27) nebo xxxxxxxxx chovů xxxxx. 31)

(9) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výhradně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hydraulické xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx lesních xxxxxxx xx povinen xxx přednost účinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Vyskytne-li se x okolí xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx organismů v xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx opatření x vyhubení těchto xxxxxxxxxx organismů, nebo xxxxx jejich rozšíření x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pozemky v xxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxx škodlivým činitelům.

§33

Xxxxx xxxxx

(1) Vlastník xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx v důsledku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx holina x xxxxxx xxxxx xxx 0,2 xx, je xxxxxxxx lesa xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nahodilé xxxxxxx 14 xxx xxxxxx xxxxxx státní správy xxxx. Xxxx lhůta xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2.

(2) Těžba xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxx (§24 odst. 2 x §25 odst. 3). Xxxxx xx xxxxxxxxxxx těžby nahodilé xxxx překročena xxxxxxx xxxx těžeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

(3) Xxxxx x lese, xx xxxxxx vlastník xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx provést jen xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Souhlas xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Má-li xxxxx xxxxxxxxx 3 x3 xx 1 xx xxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx lesní xxxxxx, x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a doložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx vyrozumění, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx vydání xxxxxx stanoviska orgánu xxxxxx xxxxxx lesů xx nevztahují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Provádět těžbu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx porostech mladších xxx 80 xxx xx zakázáno; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx osnovy xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxx povolit xxxxxxx x tohoto zákazu.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 80 xxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 20 xxx je zakázáno. X xxxxxxxxxxxx případech, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lesní xxxxxxx, xxxxx porosty xxxxxxxxxxx xxxx rychle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx xxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxxxxx výjimku z xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§34

Lesní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx doprava") musí xxx prováděny tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poškozování xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx linek, lesní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stability xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo nepřiměřené xxxxxxxxx půdy x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx dosáhnout xxxxx, xx vlastník xxxx xxxx osoba provádějící xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vhodné době x za xxxxxxx xxxxxx cizí xxxxxxx x lesní xxxxxxx. Xxx není dotčena xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx škodu xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 15)

(4) Xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx je vlastník xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx.

§35

Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxx x péči o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hrazení xxxxxxx x lesích xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářství xxxxxxxxxx o xxx, xx jde x xxxxxxxx xx veřejném xxxxx. Pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí orgánu xxxxxx správy xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 16) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx státní správy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx provést xx xxxx náklad, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vznikla x důsledku činnosti xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxx, vzniku xxxxxxxxx xxxxxx x strží, xxxxxxxxxxx vln x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx živelních xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx uživatel pozemku xx povinen jejich xxxxxxxxx strpět.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx nájemce xxxxxxx xx xxxxxxx strpět, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bystřin x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxx prospěchu, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx újmy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx z dotčeného xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x melioracích x xxxxxxx bystřin x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za opatření xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx.

§36

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx zvláštního určení

(1) Xx xxxxxxxx účelového xxxxxxxxxxx v lesích xxxxxxxxxx a x xxxxxx zvláštního xxxxxx xxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sečí. Xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx návrh vlastníka xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx ochranných (§7) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nich xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určení (§8 xxxx. 1 x 2) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx v xxxx. Xxxxxxxxxx těchto lesů xxxxxx náhrada zvýšených xxxxxxx, pokud jim x xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x případech, kdy xxxx xxxx xxxxxxxxx xx lesy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), a v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx uložená orgánem xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášením. Xx provedená xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx vlastníka xxxx x xxx, xxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvýšené náklady xxxxxxx s omezením xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx vlastník xxxx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx lesním xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx hospodář xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxx činnosti xxxxxxx udělenou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů. Vlastník xxxx, který hospodaří xxxxx xxxxx (§24 xxxx. 3), xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lesnického xxxxxxxx x odborné xxxxxxxx xxxxx (§42), xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lesního xxxxxxxxx xxx i xxx udělení xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů x xxxxxx x obvodu xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(5) Každou xxxxx x xxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx sám, xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx osnovy (§25 odst. 1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxx x pověření xxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odborný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx lesního hospodáře xxxxx xxxxxxxx lesa; xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx lesního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 6 hradí xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesního xxxxxxxxx, xxxxx činnost podle xxxxxxxx 7 hradí xxxx, jsou

a) sledovat xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa xx xxxxxx xxxxxxxxxx činitelů x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, navrhovat xxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx organismů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx lesů,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx těžby xxxxxxxx, vyznačovat xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxx provést, x xxxxxxxxx termíny x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx reprodukční xxxxxxxx x vhodnou xxxxxxxxx skladbu x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení výchovných xxxxxx v porostech xx 40 xxx xxxx,

x) na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx mýtní xxxxxxxx x vyjadřovat xx x návrhu xxxxx xxxxxxxxxx vlastníkem xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (§33 xxxx. 4),

x) potvrzovat, xxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx žádá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou co xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými x xxxx provedení,

g) xx xxxxxx vlastníka lesa xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx hospodářské xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníkovi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, pěstebních x těžebních činnostech, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x lesích, při xxxxxxxxxx návrhů lesních xxxxxxxxxxxxx plánů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, uchovávat xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx úkonům a xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 5 xxx x xxxx evidenci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx 30 xxx xxxxxx, xxxxx xx mu tato xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx po xxx, xx xx o xxxx skutečnosti xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vlastník xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx x činnostmi xxxxxxxxx lesního xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx škodlivých organismů,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nahodilé,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výchovných xxxxxx v porostech xx 40 xxx xxxx,

x) navrhování xxxxxxxx xxxxxxx a postupů xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxx při zpracování xxxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hradí xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 8 xxxxxxxxx x), b), x), f), x), x ) x x) xxxx prvé.

(11) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx hradí xxxx.

Xxxxx třetí

Lesní xxxxx

§38

(1) Xxxxx stráž je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx ustanovuje xx xxxxx vlastníka xxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxx současně stanoví xxxxx její xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx nevztahují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Lesní stráží xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx 21 xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx způsobilá, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x povinností xxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx, xx jako xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x svědomitostí plnit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušející lesní xxxxxx."

(4) Xxxxx stráži xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx služební xxxxxx a xxxxxx xxxxx stráže. Xxxxx xxxxx také vede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx stráž xx xxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx jejich vzniku xxxxxxx xxxxx týkající xx podmínek uvedených x odstavci 3.

(6) Xxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonávat, xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxx se xxxxxxx, xx xxxx ustanovena xx podkladě nesprávných xxxxx. Xxxxx státní xxxxxx lesů může xxxxxxxxxx lesní xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, x xxx orgán xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxx xxxxxxxxxx lesní xxxxxx, xx povinna neprodleně xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx odznak x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxxx odznaku x průkazu xxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a x jejich ověřování.

(8) Xxxxx xxxxxx správy xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx ustanovuje, xx x xxxxxxx bezúhonnosti xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 36). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§39

Práva x povinnosti xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxx xxx činnosti xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stráže x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§19 x 20),

x) xxxxxxxxx neodkladně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx buď xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Lesní xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx oprávněna

a) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) projednat xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxxxx xxxxxx,

x) předvést xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx zajistit vlastními xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§39x

(1) Stát odpovídá xx škodu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx vědomím, (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx může zprostit xxx tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx úmyslně.

(2) Xxxxx-xx x poškozeného k xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx a xxxx náhrady xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Stát xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vznikla v xxxxxxxxxxx s poskytnutím xxxx xxxxxx. Přitom xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxx xxxx náhradou xx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx x za xxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx lesní xxxxxx x souvislosti x plněním xxxxxx xxxxx.

(6) Stát xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx vyvolala.

(7) Xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx státní xxxxxx xxxx, xxxxx ustanovil xxxxx xxxxx, x xxxxxxx výkonu se xxxxxxx xxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2000

Oddíl čtvrtý

Lesní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§40

(1) Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 předá xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXX

§41

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) způsobilost x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxx pravomocně xxxxxxxx

x) xxx trestný xxx, xxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx je obava, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce. Xxxxxxxxxx zástupcem xx xxxxxxx xxxxx ustanovená xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za odbornou xxxxxx výkonu činností, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx státní xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 vyžádá xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 36). Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§42

Zvláštní podmínky xxx xxxxxxx licence

(1) Zvláštními xxxxxxxxxx pro udělení xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odborná xxxxxxxx praxe.

(2) Xxx xxxxxxx licence xxxxx §26 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající x xxxxxxx lesnická praxe xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 10 xxx.

(3) Xxx udělení xxxxxxx xxxxx §37 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxx inženýrství, x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx. Odborná lesnická xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxxxxx 6 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx vysoké xxxxx x bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx vyššího odborného xxxxxxxx, a alespoň 10 xxx, xxx-xx x absolventa xxxxxxx xxxxx x maturitní xxxxxxxx.

(4) U xxxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§43

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Licence nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx.

(2) Licence xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx xxxxxxx podniku nebo xxxxxx organizaci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxx x licenci

(1) Xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx ten xxxxx státní xxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx obvodu xx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §41, 42 x 43, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů na xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxx podané nejpozději 2 měsíce xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx státní xxxxxx lesů, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx splňuje předepsané xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxx. V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobě se xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx číslo,

b) xxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předmětu xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě se xxxxx

x) obchodní firma xxxx název, sídlo, xxxxxx forma x xxxxx x bydliště xxxxx nebo osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§41 xxxx. 3),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx licence.

(4) Xxxxxxx xx nepřenosná x platí xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a další xxxxxxxxxxx o udělování xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx 10 let. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 xxx, xxxxx o xx držitel licence xxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a příjmení, xxxxxx xxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx; obchodní xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx firmou xxxxxxx; státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie; identifikační xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx předmět,

b) xx-xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxx formu xxxxxxxx, xxxxx a příjmení x xxxxxx pobyt xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx zástupce (§41 xxxx. 3), xxxxx xxxxxxx x její xxxxxxx.

(7) Orgán xxxxxx xxxxxx lesů xx xxxxxxxx ověřit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§41 xxxx. 3) xxxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 36). Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxxxxx xxxx informace xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxxx licencí a xxxxxxx dohledu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxx správy xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx o odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx.

§45

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx udělil, ji xxxxxx, jestliže

a) držitel xxxxxxx nebo odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §41 x 42,

x) nastanou xxxxxxxx podle §43,

x) x xx držitel xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 12 měsíců xxxxxxxxx poruší některou x povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x odnětí licence xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx dne, kdy xx o xxxxxx xxxxxx licence xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 roku xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx odňata podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), požádat xxxxxxxx xx 5 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx licence xxxxxxx

x) smrtí držitele xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx osoby.

XXXXX XXXXX

XXXXXXX HOSPODAŘENÍ X LESÍCH

§46

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxx xxxx. Finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zejména xx

x) xxxxxxxxxx x x xxxxxxx šetrné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxx,

x) obnovu, zajištění x xxxxxxx lesních xxxxxxx xx 40 xxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx melioračních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) opatření x xxxxxx lesů xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx chřadnoucích vinou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx porostů x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx),

x) opatření x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxxxxxx funkcí lesa,

i) xxxxxxxx x zajištění xxxxx lesním hmyzím xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lesa,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx lesích xxxxxxxxx xxxxxx výměr,

k) xxxxxxxxxx plánů xx xxxxxxxx poskytnutí xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx správy xxxx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx x nepředvídaných xxxx v xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx požáry,

d) xxxxxxx komárů na xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx x místech, kde xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxx hrozící xxxxxxxxx výskyt,

e) xxxxxxxxxxx x prognózování výskytu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lesů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxx-xx o lesy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pásem,

c) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx.

(4) X poskytnutí xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xx poskytnutí služeb xxxx finančního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx vlastník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx-xx xx na xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxx ze Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) nebyl-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xx-xx poskytnut xxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx odepřeno xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx tří xxx xxxx xxxxxxxxx žádosti x finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je vykonávána xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 38). Xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx změně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 39).

(9) Závazná pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vzory xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx příspěvků stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(10) Finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 10, xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dotací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) X xxxxxxx xxxxxxxxxx finančních příspěvků xxxxx xxxxxxxx 1 xx 11 xx xxxxxxxxxx rozpočtových pravidel x odnětí xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 12 vykonávají xxxxxxxx úřady.

XXXXX XXXX

XXXXXX SPRÁVA XXXX

Xxxxx první

Orgány státní xxxxxx xxxx

§47

(1) Xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V lesích xxxxxxxxx parků vykonávají xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxxxx. 18)

(4) Úhradu xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, §26 xxxx. 2, §35 xxxx. 1 x 3 a §37 xxxx. 7 x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx příspěvků xxxxx §46 xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úkon (§4849). Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxx podnětu xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Orgánům xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx poskytovány pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx základního registru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, místo x xxxx, kde xx narodil,

e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, poskytuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx území x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx x rozhodnutí uveden xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna xx xxxxxxxxx kalendářní rok xxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx určené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx formuláři stanoveném xxxxxxxxxxxxx. Xxxx údaje xxxx přístupné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx působností

(1) Xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) o pochybnostech, xxx xxx x xxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxx lesa (§3 xxxx. 3),

x) x xxxxxxxxxx pozemku xx xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx (§3 odst. 4),

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx jednoho xxxx xxxxxx pod 1 xx (§12 xxxx. 3),

x) x xxxxxx lesních xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx 1 xx xxxx o xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxxx za xxxxxx (§17 xxxx. 1),

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx (§20 xxxx. 4),

x) o stanovení xxxxxxxx xx konání xxxxxxxxxxxxxx xxxx hromadných xxxx x lese (§20 odst. 5), xxxxx nepřesahují xxxxxx xxxxxxx obvod,

g) x xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x majetku xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx stromů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x x tom, xxx xxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxx (§22 xxxx. 1 a 2),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxxxxxxxxx jejich správní xxxxx (§32 xxxx. 2),

x) o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx mladších xxx 80 let (§33 xxxx. 4),

x) x podmínkách lesní xxxxxxx xx cizích xxxxxxxxx (§34 xxxx. 4),

x) o xxxxxxx xxxx odnětí licence xxx xxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře (§37 xxxx. 2),

x) x xxxxxxxx nebo xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře (§37 xxxx. 6), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) x xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx lesů x plnění jejich xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx omezení výroby xxxx jiné činnosti x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx škod (§51 xxxx. 1), xxxxx nepřesahují jejich xxxxxxx obvod,

o) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí (§57), pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx nájmů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx (§12 xxxx. 2),

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx souhlas x xxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxx 1 xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kraj, x souhlas x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx 50 x xx xxxxxx lesa (§14 xxxx. 2),

x) zajišťují xxxxxxxxxx xxxxxx (§25 xxxx. 1),

e) povolují xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx (§31 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx xxxxxxx ze zákonných xxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§31 xxxx. 6),

g) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stráže (§38) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu x postupují xx xxxxxxxx organizační složce xxxxx,

x) xxxxxxxxxx dozor xxx dodržováním xxxxxx xxxxxx, předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx základě (§51 xxxx. 1),

j) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyloučení xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§19 xxxx. 4 a 5), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nepřesahují xxxxxx správní obvod (§32 xxxx. 4).

(3) Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x předpisů xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx státní xxxxxx xxxx.

§48a

Kraj

(1) Krajský úřad xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x vyřazení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§7 xxxx. 2, §8 odst. 3), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §47 xxxx. 2,

x) x odnětí xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxx xxxx nebo o xxxxxxx xxxxxx využívání xxx xxxxxx funkcí xxxx x xxxxxx 1 xx a xxxx x x xxxx poplatků xx xxxxxx (§17 xxxx. 1),

x) x stanovení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcí x xxxx (§20 xxxx. 5), pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x výjimkách xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 80 let (§33 xxxx. 4),

e) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bystřin x xxxxxx (§35 xxxx. 1, 2 x 3),

x) o uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxx xxxxxxxxxx určení (§36 xxxx. 1),

g) x xxxx náhrady x xxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí této xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x lesích xxxxxxxxxx xxxxxx (§36 xxxx. 5),

x) o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, opatření xx xxxxxxxx stavu xxxx x xxxxxx xxxxxx funkcí, o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx x xxxx x případech xxxxxxxxx xxxx (§51 xxxx. 1), xxxxx přesahují xxxxxxx obvod obce x xxxxxxxxxx působností,

i) x nezbytných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§57), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxx licence xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx (§26 xxxx. 1),

x) x xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx byl xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§29 xxxx. 2),

x) x uložení xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nepřesahují xxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx (§32 xxxx. 2),

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxx, kdo xxxxxxx povinnosti uložené xxxxxxxxxxx xxxxxx kraje,

n) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plánu (§27 xxxx. 5).

(2) Xxxxxxx xxxx

x) uplatňuje stanovisko x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxx x vydání územního xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxx xxxxxxx pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx těžbou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx 1 xx x xxxx,

x) vyjadřuje xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x tranzitních xxxxxxxxx staveb x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx krajů,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plány x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§27 odst. 1 a 4); x xxxxx schvalování xxxxx xxxxxxxx výjimky xx stanovené xxxxxxxxx xxxx šíře xxxx xxxx (§31 xxxx. 2), xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůt pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§31 xxxx. 6) x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx těžbu x xxxxxxx porostech xxxxxxxx xxx 80 xxx (§33 xxxx. 5), xx xxxxxxxxxx xxxxxx schvaluje xxxxx Xxxxxxxx lesní xxxx (§47 odst. 2) xx projednání s xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx stráž s xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx kraje (§38 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxx xxxxxx správy, fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx, předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (§51 xxxx. 1), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Vojenský xxxxx úřad,

i) xxxxxxxxx x poskytnutí služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§46 xxxx. 4), xxxxx xxxxx x xxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obvod xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4 x 5), x

x) vydávají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§32 xxxx. 4).

§49

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) o uložení xxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§32 xxxx. 2),

x) o xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím ústředního xxxxxx státní xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxx ochranných nebo xxxx xxxxxxxxxx určení x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§7 odst. 2, §8 xxxx. 3) xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x námitkách xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 3),

e) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxx (§51a) x

x) x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx obnově xxxx x xxxxxxxxxxx (§29 xxxx. 4).

(3) Ministerstvo

a) xxxx výkon státní xxxxxx lesů, xxxxxx xxxxxxxxxx lesů,

b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx lesy (§4 xxxx. 2),

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydává xxxxxxx x návrhům xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xxxx xxx xxxxxxx pozemky xxxxxx k xxxxxx xxxxxx lesa, x xxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx (§14 odst. 2),

x) vyjadřuje se x návrhům xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx součástí,

f) vyhlašuje xxxxxxxxxx průměrné xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx poplatku xxxxx přílohy x xxxxxx xxxxxx,

x) zadává x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (§23 xxxx. 1),

x) xxxxxxxx xxxxxxx x požadavků xx xxxxxxx reprodukčního xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx (§29 xxxx. 3),

x) ustanovuje lesní xxxxx a zrušuje xxxxxxxxxx lesní stráže (§38),

x) rozhoduje xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů,

k) xxxxxxxx dozor, xxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (§51 odst. 1),

x) rozhoduje x xxxxxxxxxx služeb, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§46 xxxx. 4),

x) xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx (§51 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) vykonává funkci xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obnově lesa x zalesňování (§29 xxxx. 4),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§32 xxxx. 4), a

r) poskytuje Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx pro výkon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 45) x xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 x §47 xxxx. 2.

Oddíl xxxxx

Xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§50

Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 19) xxxxxx, xxx orgány xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx vydaných k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydaných na xxxx xxxxxxx. Je xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx x odstranění zjištěných xxxxxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxxx výkonu xxxxxx správy xxxx xx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx předpisů x rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx základě. Xxxxxx státní správy xxxx současně xxxxxxxx, xxx vlastníci, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx schválených plánů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků, xxxxxxxxx x opatření xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnout x omezení nebo xxxxxxxxx výroby xxxx xxxx činnosti x xxxx až xx xxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxx jejich xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxx funkce xxxxx služební stejnokroj.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx stejnokrojích xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

§51x

Xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx regionálních xxxx xxxxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nastaly xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxx plnění povinností xx strany xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx §29 odst. 1, §31 xxxx. 6, §32 xxxx. 1 xx 3 x §33 xxxx. 1 až 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx minimalizace xxxx xx lesích. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxxxxx. Opatření xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx správních xxxxxx se opatření xxxxxx povahy xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §172 xxxx. 5 správního xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx změny nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxx.

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.4.2019

§52

Povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§4 odst. 1), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§37) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxx důsledně dbát xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

XXXXX DEVÁTÁ

PŘESTUPKY

Oddíl první

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

§53

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx

x) xxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) vyzvedává xxxxxxxxx x xxxxxxxx stromů x xxxx lesních xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx semena lesních xxxxxx, jmelí a xxxxxx,

x) xxxxx lesní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) táboří xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vjezdu x xxxxx motorovým vozidlem,

h) xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx zákazem vstupu xxxxxxxxxx míst,

i) xxxxxxx xx xxxxxxx, kde xx provádí xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx x vyznačené xxxxx na xxxx, xx xxxx, xx xxxxxx a xx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx hospodářským xxxxxxxx do lesních xxxxxxx,

x) naruší xxxxx xxxx xxxx vodní xxxxx xxxxxxxxxxx těžbou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxx xxxx stavby (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx), xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxx 50 x od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx otevřené xxxx nebo odhazuje xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx bez xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hromadné sportovní xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx odpadky,

s) kouří.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) 15&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x).

Xxxxx druhý

Přestupky fyzických, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§54

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx x xxxxxx tím xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti x xxxx nepovolené nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého x xxxxx obnově xxxx x x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx osnov, xxxxx xxxxxxxxxxx evidence xxxx xxxxxxxxxxxxx lesů,

e) nesplní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx hospodář xxxxxxx některou x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 8.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů o xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o omezení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx využívání xxx xxxxxx funkcí xxxx,

x) xxxxxxx těžbu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx provede xxxxx xxxxx v xxxxxxx x tímto zákonem, xxxxxxx provede xxxxxxxxxxx xxxxx x množství xxxxxxxxxxxxx 3 m3 xx 1 xx xxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx provede xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx úmyslnou xxxxx x xxxxxxx mladším xxx 80 let,

c) xxxxxx opatření k xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánu státní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §40 xxxx. 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 100 000 Xx, xxx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§55

§55 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§56

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Poruší-li osoby xxxxxxx x §54 x době xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx byla xxxxxxx pokuta xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Uložením xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx k náhradě xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxx odstranit xxxxxxxxxxx stav.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§57

X případech, kdy xxxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx existenci xxxx a lesy xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X PŘECHODNÁ

§58

Ustanovení xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx smlouva xxxx vlastníkem a xxxxxxxx xxxx smlouva xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx lesů xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. 35) Stanoviska xxxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx lesů v xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Opatření podle §51 xxxx. 1 xx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx nápravě a x xxxxx některých xxxxxx 37), které xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx lesů x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx ekologické xxxx xx xxxxxx zahájeno xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 37).

(5) Xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxx také xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x povoluje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx zákona jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§59

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platnosti xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hospodařit xxxxx xxxxx (§24 xxxx. 3), xxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nový plán xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §27.

(2) Xxxxx, na xxxxx xxxx zahájeny xxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx, xx zpracovávají, xxxxxxxxxxxx x předkládají xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetkové xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx účinnosti xxxxxx zákona.

(3) Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 zákona č. 61/1977 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx udělena, ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k nim x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx ve vlastnictví xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §27 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx o xxxxxx xxxxx xxx 50 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xx xxxxxx podle §25 xxxxxx xxxxxx.

(5) Vlastník xxxx, xxx xxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2, může xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxx xxxxxx (§24).

(6) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (§7 a 8) xxxx být xxxxxxx do souladu x xxxxx xxxxxxx xx xxxx let xxx dne xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x. 61/1977 Sb., x lesích, xx xxxxx zákona x. 229/1991 Xx., xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 96/1977 Sb., x xxxxxxxxxxx v xxxxxx a xxxxxx xxxxxx lesního hospodářství, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. X xxxxxx věcech xxxx xxxxxxxxx orgány státní xxxxxx lesů xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1996.

(8) Xxxxxxx lesního xxxxxxx xxxxx vykazované xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx lesní xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) tohoto xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx porosty uznané xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud s xxx vlastník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx sazenic xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx semeny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx státní správy xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(11) Xxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx (§37 xxxx. 3) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx tak xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx lesů xx xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

(12) Xxxxx stráž ustanovená xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx považuje xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1996 xx lesní xxxxx ustanovenou xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(13) Úřadem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx správním obvodu xxxxxxxx lesní stráž xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX ZÁKONA XXXXX XXXXXXX RADY X. 2/1969 XX., X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX SPRÁVY XXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§60

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 34/1970 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 173/1979 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva České xxxxxxx xxxx x. 9/1990 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 126/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 203/1990 Xx., zákona České xxxxxxx rady č. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 305/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 575/1990 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 173/1991 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 283/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 19/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 103/1992 Xx., zákona Xxxxx národní xxxx x. 167/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 350/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxx České xxxxxxx rady č. 359/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní rady x. 474/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 21/1993 Xx., zákona x. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 285/1993 Xx., xxxxxx x. 47/1994 Xx. a xxxxxx x. 89/1995 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §15 xxxx. 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státní správy xxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, myslivosti x xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxx x".

3. §19 xxxx. 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Dále xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx myslivost, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX RADY X. 114/1992 XX., X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX PŘEDPISŮ

§61

Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx České národní xxxx x. 347/1992 Xx., se xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx tohoto zákona" x za slova "xxxxxxx hospodářských plánů" xx xxxxxxxx xxxx xxxxx: "a lesních xxxxxxxxxxxxx osnov".

2. V §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4.

3. X §5 xxxx. 4 xx tečka xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx: "xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx lesa převzaté xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx."

4. X §59 xxxx. 3 xx vypouštějí xxxxx "x x xxxxxxx lesního půdního xxxxx".1)

5. X §78 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, myslivosti,".

6. X §78 xxxx. 5 xx vypouštějí xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro lesy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".

7. X §79 xxxx. 3 xxxx. x) se na xxxxx xxxxxxxx xxxxx x připojují xx xxxx xxxxx: "x xxxxxxxxx lesní xxxxxxxxxxx xxxxx pro lesy x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochranných xxxxxxx".

ČÁST ČTVRTÁ

ZMĚNA A XXXXXXXX XXXXXX Č. 23/1962 SB., O XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§62

Xxxxx č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 146/1971 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 96/1977 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 143/1991 Xx. x xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 270/1992 Sb., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

1. V §16 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x určeno, xxx xx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

2. V §24 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx "popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx parku6)".

3. X §29 xxxx. 1 xx xx xxxxx větu vkládá xxxx xxxx: "Xxxxx-xx xxxxx způsobené zvěří xxxxxx technicky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx honitby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx."

4. X §38 xxxx. 2 xx slova "vykonávají xxxxxx xxxxxxxxx parků" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

ČÁST XXXX

§63

§63 (xxxx xxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

ČÁST XXXXX

§64

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx :

1. Xxxxx č. 61/1977 Sb., x lesích, xx xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx.

2. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 96/1977 Sb., x xxxxxxxxxxx x lesích x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářství, x xxxxxxxx §36, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 97/1977 Sb., x odborné správě xxxx x x xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 121/1992 Sb.

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 98/1977 Sb., x xxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 99/1977 Sb., o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx technický a xxxxxxxxxx xxxxxx č. 12/1978 Sb., x xxxxxxx lesního xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 13/1978 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxx, způsobech hospodaření x lesním hospodářském xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č.j. 35050/OSS/79 xx xxx 1. xxxxxx 1979 x xxxxxxx při vynětí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxxxxx x částce 20/1979 Xx.

§65

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1996, x xxxxxxxx §32 odst. 8 xxxx xxxxx x §36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.

Xxxx x. r.
Havel x. x.
x z. Kočárník x. r.

Příloha k xxxxxx x. 289/1995 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXX XX ODNĚTÍ XXXXXXX XXXXXXX

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx ročního poplatku xx 1 xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX = XX . XX . x (Xx ha-1)

OLP - xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XX - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x m3ha-1

CD - xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x Kč za x3

x - faktor xxxxxxxxxx váhy xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx potenciální xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dlouhodobě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 6,3 x3xx-1.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx místě xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xx xxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx odvozní xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§49 xxxx. 3 xxxx. x)].

Xxxxxx ekologické xxxx lesa xx xxxxxx z xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

XX. Výpočet xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Pozemků (XXX) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx úrokové xxxx 2 %, tedy xxxxx xxxxxx:

XX . XX . x
XXX =
_____________
(Xx xx-1)
0,02

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX VÁHY XXXX (f)

Kategorie xxxx
x
Xxx xxxxxxxxxxx
1,4
Xxx xxxxxxxx
&xxxx;

x) xxxx xx mimořádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
3,0

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5,0

x) xxxx x klečovém lesním xxxxxxxxxx stupni
5,0
Lesy xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

x) xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X. stupně
5,0

b) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
5,0

x) lesy xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;

1. xxxx
5,0

2. zóna
4,0

3. xxxx
3,0

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
5,0

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
5,0

x) xxxx xxxxxxxx
4,0

x) lesy xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxx
3,0

x) xxxx výzkumných xxxxxxxxxx ústavů a xxxxxxxxxx škol
2,0

e) lesy xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
3,5

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1,5
Xxxx xxxx xxxxxxxxx kategorie
 

a) xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů
 

II.stupně - (xxxxxxx)
4,0

XX. xxxxxx - (xxxxxx)
2,0

XXX. xxxxxx
2,0

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akumulace xxx
2,0

Xx. XXX

1. Myslivecká, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx přírody vzniklé xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx x územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode dne xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx těchto xxxxxx zaniká dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2000

Xx. XXXXX

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx zdraví nebo xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2017, xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mění x xxxxxxxx XXX xx XXXXXX xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx předpisů x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Čl. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona x. 289/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxx č. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx licence xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxx x. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 29.11.2019

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx trvají xxxxxxxx xxx jeho xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx penále xxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxx x použije xx xx xxx xxxxx x. 289/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xx řízení x xxxx postupy xxxxxxxxxxx s uplatněním xxxxxx podle §18 xxxx. 3 zákona x. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx č. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx úrok x xxxxxxxx.

Xx. XVI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 609/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 289/95 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 8 xxxx druhé a §36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1997.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

238/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 23/62 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 102/63 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 130/74 Xx., x státní xxxxxx xx vodním hospodářství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 289/95 Xx., x xxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

67/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 289/95 Xx., x xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 238/99 Xx.

x xxxxxxxxx od 29.3.2000

132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, zákonem o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx prevenci x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2003

149/2003 Sb., x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxx lesnicky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, určeného k xxxxxx lesa x x zalesňování, x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004, x výjimkou §41, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

1/2005 Xx., kterým xx mění zákon x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některých daní xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

186/2006 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx zákona a xxxxxx x vyvlastnění

s xxxxxxxxx od 1.1.2007

222/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Sb. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2015) x (xxxxxxx č. 182/2014 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx na 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

124/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

167/2008 Sb., x předcházení xxxxxxxxxx xxxx x o xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 17.8.2008

223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

463/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 21.12.2012

501/2012 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 218/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

503/2012 Xx., x Xxxxxxx pozemkovém úřadu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

280/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx x. 289/95 Xx., x lesích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 229/91 Sb., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.10.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

182/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.8.2014

15/2015 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Brdy, x xxxxxxxxx xxxxxx vojenských xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx újezdů)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

205/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x nich

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

62/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu lesních xxxxxx xxxxxxxx významných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, určeného x xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx, x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 289/1995 Xx., o lesích x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

225/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

90/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 289/1995 Xx., x lesích x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 2.4.2019

314/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 29.11.2021

403/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti daní x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 19/96 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon XXX č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxx. xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 25/1994 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x převodu daní xxxxxx xxxxxxxxx.
§96a xxxxxx ČNR x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx XXX č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxx XXX č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x některých dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 40/1961 Sb., o obraně Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxx. xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním xxxxxxxxx.
10) Xxxx. xxxxx č. 50/1976 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxx. xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2013 Xx.
13) Např. xxxxx č. 138/1973 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 114/1992 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14) Xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) §17 xxxx. 1 a §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 138/1973 Xx.
17) Zákon XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) §19 xxxxxx XXX č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Zákon x. 169/1969 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČSR x xxxxxxxxxx hygienických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásem vodních xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx zásobování pitnou x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, č.j. XXX-324.2-1.9. 1978 x 26. xxxxxxxx 1979, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 20/1979 Xx.
24) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
25) §48 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ČSR x. 26/1972 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx přírodních léčebných xxxxx x přírodních xxxxxxxx xxxxxx.
26) Xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon XXX č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 23/1962 Sb., x myslivosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx XXX č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).
29) Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx č. 84/1976 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 23/1962 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) §11 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Zákon č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.
34) Xxxxx č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx významných druhů x umělých kříženců, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx, a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).
35) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
36) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
37) Xxxxx č. 167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.
38) Například xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxxxxxx §15 odst. 1 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 109/2009 Xx.
40) §3 xxxx. 4 zákona x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
41) §1 xxxx. 2 zákona x. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx.

42) §8 zákona x. 149/2003 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

43) §6 odst. 3 xxxxxxxx x. 84/1996 Xx., x xxxxxx hospodářském xxxxxxxxx.

44) §12 xxxxxx x. 149/2003 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

45) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx hlavní směry xxx transevropské energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.

46) Xxxxxxxxx zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně x využití nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 77/1997 Sb., x státním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47) §2 xxxx. x) x §30 xxxx. 1 zákona x. 149/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48) Xxxxx č. 201/2012 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) Xxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.