Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.12.1995.


Nález ÚS ČR ze dne 18. října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/91 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/94 Sb., a §3 odst. 4 zákona č. 166/93 Sb., o nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/94 Sb.
296/95 Sb.
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx České republiky
Xxxxxx České xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 18. xxxxx 1995 x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 44 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx §17 xxxx. 2 x 3, §18 xxxx. 2, 3, 4 x 5 x xxxx "x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x §18 odst. 1 zákona x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Sb., x §3 odst. 4 xxxxxx x. 166/1993 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 117/1994 Xx.,
xxxxx:
1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2, 3, 4 x 5 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x sdružování x xxxxxxxxxxx stranách x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 117/1994 Xx. K xxxxx xxx xx zrušují x §18 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx slova: "x Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx".
2. Dnem vyhlášení xxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx zrušují xxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 zákona x. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 117/1994 Xx.
3. Xxxxxxxxxx §17 odst. 2 x 3 zákona x. 424/1991 Sb., x sdružování x xxxxxxxxxxx stranách x v politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., se zrušují xxxx 1.1.1997.
Xxxxxxxxxx:
X.
Xxx 1. xxxxxxxxx 1994 xx obrátila xxxxxxx 44 poslanců Xxxxxxxxxx České republiky xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poukazem na xx, xx xxxxxxxxxxxx §17 xxxx. 2, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kontrolovat xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx [§18 zákona x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx stranách x x politických xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 117/1994 Sb. (xxxxx xxxxx x. 118/1994 Xx.)], jakož x §3 odst. 4 xxxxxx x. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxx porušena Ústava České republiky (xxxx jen "Xxxxxx") x čl. 5, čl. 9 xxxx. 2 x x čl. 97 xxxx. 1 a Listina základních práv a svobod (xxxx xxx "Xxxxxxx") x ustanoveních obsažených x čl. 4, čl. 17 xxxx. 1, 2, 4 a v čl. 20 x 22.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podřízeno kontrole Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx odporuje čl. 97 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx něhož xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx státním majetkem x plnění xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx i xxxxxxxxx uvedeného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §3 zákona č. 166/1993 Xx., xxxxx xxxx - xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxxx č. 117/1994 Sb. x xxxxxx xxxxxxxx x xxx smyslu, že xxxxxxxxxxx politické xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx zákona o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.
Podle §18 xxxx. 1 zákona x. 424/1991 Xx., xx znění zákona x. 117/1994 Xx., xxxx xxxxxx x xxxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx příspěvky xx xxxxxxxx xxxxxxxx [§17 xxxx. 3 xxxx. x), b) xxxxxx], xxx též xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxx i xxxxx účetní xxxxxx, xx. výkaz o xxxxxxx a xxxxxxxxx x výkaz x xxxxxxxx x výdajích (§18 xxxx. 1 xxxxxx). Xxx uvádějí xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x pravdivost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxxx nebo pozastavení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (§18 odst. 4 x §15 xxxxxx). Xxxx x §18 xxxxxx x. 424/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pokládají xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx neústavní pokládají xxx xxxxxxxxx působnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxx č. 166/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 117/1994 Sb.
Skupina 44 xxxxxxxx dovozuje, xx působnost Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx hospodaření se xxxxxxxx příspěvky. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nevzniká mezi xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx stran xxxx xxxxx žádný finanční xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hnutí.
Xxxxxxxxxxxx napadají jako xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zjištěných Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx znění §18 xxxx. 4 xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx x čl. 20 xxxx. 3 Xxxxxxx stanovící, xx kterých případech xxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx napadá ustanovení §17 xxxx. 2 xxxxxx č. 424/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxx vlastním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakládaly právnickou xxxxx, xxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx členové xxxxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx úprava připouštěla, xxx strany x xxxxx provozovaly xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanice, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Novým xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x hnutí, aby xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx cíle. Xxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxx xx tak xxxxxxxx svobodná soutěž xxxxxxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (tiskárny xx.), xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx programových xxxx x xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že novelizací xxxxxx č. 424/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x. 117/1994 Xx. xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx (čl. 9 xxxx. 2 Xxxxxx), x xxxxxx xxxxx návrh, aby Xxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 117/1994 Xx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx dopisem x 2.3.1995. Návrh xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skupina xxxxxxxx takto: "1. Xxxx 1. xxxxx 1995 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 2 a 3 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x v politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 117/1994 Xx.; 2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx se x §18 xxxxxxxxxx xxxxxx zrušují (vypouštějí) xxxxx "x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx odstavců 2, 3, 4 x 5; 3. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 zákona x. 166/1993 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 117/1994 Xx."
Dle názoru xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x čl. 5, čl. 9 xxxx. 2 x čl. 97 xxxx. 1 Xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx čl. 4, čl. 17 xxxx. 1, 2 x 4, čl. 20 x čl. 22 Xxxxxxx.
Xxxxxxx soud, xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx 44 poslanců xxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínky xxx článku 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx, xxx i xxxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxx §69 zákona x. 182/1993 Xx. x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx.
Xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx 12.12.1994 předseda Poslanecké xxxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx Poslanecké sněmovny, xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx napadána, xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxx pozměňovací xxxxxx x xxxxxxxxxxx debatě x xxxxx xx xxx xxxxxxxx společné xxxxxx (xxxx 832) xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny. Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jednání Xxxxxxxxxx sněmovny vyplývá, xx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zejména rozpočtový xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx debaty xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxx pozměňovacím návrhům xxxxxxxxx anebo x xxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxx; xxx tomu xxxx u xxxxxx, xxx politické strany xxxxx xxx rozpuštěny x xxxxxx zjištěných xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx, aby xx xxxxxxxxx strany x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx poslání, xx. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx realizovaný xxxxxx prostřednictvím skutečně xxxxxxx občanům k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx životě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x politická hnutí xx mohly xxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xx zatěžují a xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx dále vyslovuje xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxxxxxx stranám x xxxxxxxxxx hnutím xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státního rozpočtu, x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx nezbytná xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx podnikatelských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx formách, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kontroloval Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vedení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x příspěvky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stran a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx Poslanecké sněmovny xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx plnění xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x ke xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x nárok xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx prostředky. X xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx většinou poslanců Xxxxxxxxxx sněmovny
Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řádně xxxxxxxx.
II.
Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx zabýval xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx 44 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx:
1. Xxxxxxxxx x rozsah finanční xxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx).
2. Přípustnost xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx nepředložení xxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx zprávy.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1. Existence x rozsah finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx státem (státními xxxxxx)
Pro xxxxxxxxx xxxx otázky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx hnutí x x xxxxx vztahu xxxx xx státu.
Xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxxxx č. 424/1991 Xx. xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Politické xxxxxx x politická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx členství není xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemají xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx proto xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x svobod, x xxxxxxx, x xxxx lze základní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx moci xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx §5 zákona x. 424/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxx:
a) xxxxxxxx xx státu,
x) xxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxx i xxxx svým xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x míře, xxxxx xxxx xxxxxx uznává xx závazné. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxx stojí mimo xxxx sféru, nejsou xxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx se xxx zákon xxxxxxx x úpravou v xxxxxx xxxxxxxxxx státech, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přísného oddělení xxxxxxx moci x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x čl. 4, x Německu xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oddělení xxxxx xx státu xx "základní princip" (Xxxxxxxxx xxx Staatsfreiheit) xxxxxxxxx zřízení.
Přesto xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx prostý xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx statut státního xxxxxx a v xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxx jiným, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx. Po druhé xxxxxxx válce překonala xxxx ústav předválečnou xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. vyzdvihuje xxxxx a xxxxx xxxxx ve xxxxxxx (xx. 4), německá xxx xxxxx stran xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx (xx. 21 odst. 1 Xxxx. xxxxxx XXX).
Xxxxxx ústavnímu "xxxxxxxx" xxxxxxx úlohy xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxx v některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vstříc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xx státě x xxxx xxxxx, xxxx xx xxxx samy xxxx xxxxxx (měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx politických xxxxx xxxxxxx řada xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx ke xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx většinou z xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx plní x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Veřejnou xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, aby xxxx, xxxxx je dle xxxxxx demokratickým xxxxxxx xxxxxx, byl xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xx volbách založených xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, legitimován. Z xxxxxx xxxxxxxx zájmu xx dovozuje xxxxx x xx xx, xxx stát plnění xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nezbytných xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxx demokratickým xxxxxx, jež xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Ústava xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jež nacházejí xxxxx x čl. 2 xxxx. 1, 3 x 4 Ústavy x x čl. 1 x čl. 2 xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx x v xxxxxx, xx xxxxx xx být xxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxx Xxxxx republika xx řadí xx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" (čl. 5 Xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx článek xxxx xxxxxx a xxxxxx; slouží x xxxxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx utváření xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx samosprávy (§1 xxxxxx x. 424/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx.). X xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxx xxx xxxxxx politické xxxx xx xxxxx. Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx orgány, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx nezávislých politických xxxxx, xxxxx teprve xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx formují xxxxxxxxx kontury x xxxxxxxx xxxxx. Politické xxxxxx xx v xxxx xxx základní xxxxxx pohybují xxxxx x xxxxxxxx státu x zásahy xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx produktem xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx samého xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ovlivnit, xxxx. x xxx, xx xxxxxxx určitých xxxxx označí za "xxxxxxxxxxxx" xxxxx "neúčelné". Xxxxxx xxxxx nadaný xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx posudkem xxxxxxx xx sféry xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
X Ústavě xxx x Listině xxx x mezinárodních xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx xxxxx nalézt xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. To xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nemá xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx konstituovanými xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zavazují xxx xxxxxx, xxx x xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx soutěž xxxxxxxxxxx xxxxx (čl. 5 Ústavy), xxxx pak čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxx "xxxxxx xxx xxxxxx všem xxxxxxx", čl. 20 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxx xx sdružovat x zakládat též xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx 4). Xx xxxx xxxxxxxx navazuje §5 xxxxxx x. 424/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., který stanoví xxxxxxxx xxxxx x xxxxx od xxxxx, x §3 xxxxx xxxxxx zakazující státním xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx stran a xxxxxxxxxxx hnutí. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx jednotlivce při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale x xxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx při xxxxxx xxxxxx ústavních x zákonných funkcí xx xxxxxx mohl xxxxxxx xxxxx stát, xxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostředek xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politických xxxxx x xxxxx xxxxx překročit xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čl. 20 xxxx. 4 Xxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x politická xxxxx xxxxxxxx xx státu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzují, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx stanovisku Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dotací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx opatřovat xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx činností, xx xxxxxx. Xxxxxxxx podpora xxxxxxxxxxx stran xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxx třeba xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tím xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti. Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx proto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxx voličů x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnit xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx na milost xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx finančními prostředky.
Xxxxx xxxxxxx evropských xxxx xxxxxxx proto xx základní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx především xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxx politických stran x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pokládán za xxxxxxxxxxx xxx jakýkoli xxxx inventarizace xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxx xx 50 %. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx také xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx.
Xxxxx republika povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí dosud xxxxx ještě nezavedla. X Xxxxx republice xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., též Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se nedomáhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 18 xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx mu 18 xxx. zákona svěřena xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx, x xx xxxxxx proto, xx xxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx příspěvky xx xxxxxxxx rozpočtu, xxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx účetní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x příjmech a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 §3 xxxxxx x. 166/1993 Xx., xxxxx xxxxx xx hospodaření politické xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx státními xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zákona č. 166/1993 Sb. xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.
Naproti xxxx xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x politickým xxxxxx xx xxxxxxx xx státního xxxxxxxx, x hájí proto "xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad", protože xxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx x toho, xx jde x xxxxxxx státu x xxxxxx xxxx nezadatelné xxxxx na to, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx".
Zákonodárce xxx xxxx nebyl zřejmě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx státu, xxxx xxxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx příspěvky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx majetkem xxxxx xxx "pro účely xxxxxx č. 166/1993 Sb.". Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx konstrukcí xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího kontrolního xxxxx xxx ústavní xxxxx čl. 97 Xxxxxx.
Xx rozdíl od xxxx xxxxxx x xxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tomu xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx srovnatelné x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Nejvyšší xxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodaření xxxxx. X xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hnutím proběhlo xxxxxxxx x věcně xxxxxxxxx xxxxxxxx, což xx svých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nic xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx uvnitř xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx přezkoumatelnost xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvků xx xxxxxxx §20 x 20a xxxxxx x. 424/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 117/1994 Xx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx koncepce Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu v xxxxxx č. 166/1993 Sb. Již xxx, xx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx", xx xxxxx xxxxxxxx tuto kontrolu xxxxxxxxxxx stran se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx účelnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxx posouzení xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x čl. 97 Xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx méně x xxx více, než "xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx změnit xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx hlediska xx xxxxx provedená §3 xxxx. 4 zákona x. 166/1993 Sb. xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx přijatelná, xxxxxxx "xxxxxxxxxx" kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxx soud xx toho názoru, xx xxxx, co xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stranám x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx x "xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx majetkem" xx xxxxxx čl. 97 Xxxxxx, xxx že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jimž xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx kontrola xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tu fázi, xxxxx předcházela xxxxxxxxx xxxxxx příspěvků, tzn. xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx x rámci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) předcházel státnímu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx pokládá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účelově xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nevzniká xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stává xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxx nic xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx x xxxxxx x úhradě xxxxxxxxx nákladů, příspěvků xx xxxxxx a xx xxxxxxx stran, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx x co xxxx xxxxxxxxxx xxxxx účelné.
Xxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx působnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx třeba xxxxxxxxxx xxx, kde jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x rámci státu, x xxxx xx xxxx hospodaření x xxxxx souvislosti x xxxxxxxx politických xxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx státních příspěvků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx x částkám, xxxxx dostávají kluby xxxxxxxxxxxx politických stran x xxxxxxxx Parlamentu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx určité úkoly x jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx o xxxxxxxx příspěvek xxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účast x parlamentním xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx konstituované xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Parlamentu x xxx státu. Xxxxxxxxx xxxxxx jako takové xxxx nejsou xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. pozastavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jejich výroční xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx proti přípustnosti xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx výroční xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx obsahovaly xxxxxxxxxx (§18 xxxx. 4 xxxxxx č. 424/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 117/1994 Xx.).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran a xxxxxxxxxxx xxxxx podle §18 xxx. xxxxxx, xxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx x xxxxxx podle §15 xxxxxx xxxxxx (rozpuštění xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx spojené x xxxxxxxxxxx výroční xxxxxxxx xxxxxx xx splněny.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx čl. 20 xxxx. 3 Listiny xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, a to xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx možnosti, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx (§15 xxxxxx) x xxxxxx nedostatku v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontrolním xxxxxx xxxxx xxxxxx znění §18 xxxx. 4 xxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran a xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx, xxx xxxxx xx bylo přípustné xxxxxx xxxxx xxxxx xx sdružovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, natož xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jejich činnost. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (čl. 4 xxxx. 2).
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x hnutí. Česká xxxxxxxxx jako moderní xxxx reprezentativní xxxxxxxxxx xxx nad xxx, xxx politické xxxxxx xxxxx plnit svou xxxxx x ústavním xxxxxxx. Proto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxx státu jak xxxxxxx zásadou oddělení xxxxx x xxxxx xx státu, xxx x přímým xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxx xxxx xxxxxxxx zmocnění xxxxxx x jeho meze.
Xxxxx postoj státu xx xxxxxxxx v "xxx generis" privelegiu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu a xxxxxxx xxxxxx rozpustitelnost xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx meze, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úlohy politických xxxxx x politických xxxxx. Xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx demokracie, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dobrovolný xxxxx a xxxxxx xxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostředek x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (čl. 5 Ústavy). Xxxxx plyne, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prosazení svých xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx č. 424/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx §4 xxxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x hnutí xxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové: x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx cílem xx xxxxxxxxxx demokratických xxxxxxx xxxxx, b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stranám x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředky o xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x potlačení xxxxxxxxxxxxxx občanů, d) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxx xxxxx lze xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany xx xxx x xxxxxxx instanci x xxxxx x ústavnímu xxxxxxxxx, aby politické xxxxxx respektovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx x určitý xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx čl. 9 Xxxxxx.
X xxxxx důvodům xx x §18 xxxxxx č. 424/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., připojen x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx §18 odst. 4, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zprávě politické xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx xxx ve xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx sdělit Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle §15, xx. xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxx strany nebo xxxxx.
Formulace §18 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx je mírnější x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vláda xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Nejvyššího kontrolního xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx povinnost x xxxxx směru xxxxxxxxx.
Na xxxxx xxxxxx xxxx i xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx mohl být, xxxxxxxx, aby Ústavní xxxx xxxxxx, zda xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pozastavení činnosti xxxxx nebo hnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy xx xxxxxxx xxxxxxxxx x relevantní. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx principy uvedené x čl. 5 x 9 Ústavy. Pokud xxx x nepřípustnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxx x. 424/1991 Xx., ve znění xxxxxx č. 117/1994 Xx., (porušování xxxxxx x xxxxxx), xx Xxxxxxx xxxx však xxxxxx, že formulace §4 xxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx základů xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (některý) xxxxx, xxx takové, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxx formulaci je xxxxxxxx xxxxx trvalosti, xxxxxxxxxxxxx chování politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx opakovaným xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podnět k xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx pozastavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx, xxxxxxxx, xx xxx x důvody, které xxxx svou xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Ústava v čl. 5 x xxxxx č. 424/1991 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §4. Konstrukce xxxxxxx xxxxxxxxxx podnětu, xx. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx Ústava ani xxx. xxxxx nepřipouštějí.
Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Nejvyšším xxxxxxxxxx úřadem, nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a často x xxxxx podřadného xxxxxxx. Xxxxx č. 424/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x §18 odst. 2 xxxxxxxxxxx nedostatky, xxx mohou vést x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x) byla xxxxxxx nebo
c) xxxx xxxxxxxxxx.
Z xxxx plyne, xx §18 odst. 2 xxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem" (§2 xxxxxx x. 166/1993 Xx.), xxxxxxx - xx rozdíl xx xxxxx - politicky xxxxxxxxxxxx Parlamentu (§10 xxxx. 9 x 12 xxxx. 9 xxx. xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx týkají její xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx. x), b ), c).
Xx xxxxxx č. 166/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx posuzovat také, xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ... xxxx účelné x xxxxxxxxxx" (§4 xxxx. 1). Tato xxxxxxxxx rozšiřuje působnost xxxxxxxxx v §18 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx až xx sféry xxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Ponechání §18 v xxxxx xxxxxxx xx zavedlo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx mnohem xxxxx xx úkolem xxxxxxxxxxx stran xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx vytýkat xxxxxxxx aparátu, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx.
X této xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nedostatků, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §15 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zjištění, x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx demokratických xxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nikoli státu, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx [x Xxxxxxx x v Rakousku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x kontroloři (Xxxxxxxxxxxxxüxxx) xx soukromoprávním základu].
Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxx poslanců a xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx prvého §18 xxxxxx č. 424/1991 Xx., xx xxxxx zákona č. 117/1994 Xx., xxx xxxxxxx politické strany xxxx pozastavit, anebo xxxxxxxx ji x xxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §18 xxxx. 1. X xxxx je xxxx třeba xxxxx, xx x odstavce xxxxxx §18 xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx politické xxxxxx xxx ten, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu nepředložila xxxxx xxxxx ji xxxxxxxxxxxx v úplnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx nedostatek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx finanční xxxxxx je xxxxxxxxx x §20 odst. 10 xxx, xx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xx činnost xx x xxxxxxx případě xxxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxxx, xx x xx xxxxxxx §18 xxxx. 1 lze xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany. X §14 odst. 2 xxxx xxxxxxx, xx x projednání xxxxxx xx rozpuštění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxx x dalším xxxx nepředložila xxxxxxx xxxxxxxx zprávu anebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx povahy xxxx xxxx být kvalifikován xxxx nesplnění xxxxxxxx §4 písm. a) xxxxxx x. 424/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 117/1994 Xx.
Smyslem příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx především xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx odpovídá jak xxxxxxx koncepce xxxxx x xxxxxxxxxx zemích, xxx i xxxxx §20 xxxx. 4 x 6, xxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxx x. 424/1991 Xx., ve znění xxxxxx x. 117/1994 Xx. Xxxxxxxxx xx xxxx xx volební xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx, počet xxxxxxx). Na xxx xxx nemění, xx xx výplata příspěvku xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx volebního xxxxxx. Ostatně x §17 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx §17 xxxx. 3 písm. x) je v §20 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx jako "xxxxx xxxxxxxxx" x "příspěvek xx mandát" x x xxxxxxxxxx 6 x 7 xxxx xxx příspěvky opět xxxxxx xx volební xxxxxxxx. Z povahy xxxx xxxxx vyplývá, xx xxxx těchto xxxxxxxxx by xxxxx xxx předmětem xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx politických stran, xxxxx xx v Ústavě x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
Neméně významnou xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx zdroje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního úřadu x §18 zákona xxxxxxx v jedno. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx §3 xxxxxx x. 166/1993 Xx. xxxxxxxxxxxxxxx - x xx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx - hospodaření politické xxxxxx x xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xx jakési "xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx výročních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stran xxx ohledu na xxxxx xxxxxx finančních xxxxxx. Dilema zastánců xxxx úpravy xxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxxx x prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zatímco xxxxx jde xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dle čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx "xxxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxx xx stejný xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx".
Avšak x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vůči xxx xxxxxxx stran, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx praktický xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ony xxxxxxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx všech xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěnými v xxxx xxxxxxx finanční xxxxxx (§18 xxxx. 4 xxxxxx č. 424/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 117/1994 Sb.) za xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Návrh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx přípustnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 424/1991 Xx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx strana x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx založení xxxxxxxxx osoby anebo xx zúčastnit xxxx xxxxxxxxxx nebo členové xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Podle xxxxxx, xxxxx předcházela novelizaci, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxx xx stát xxxxxxxx společníky právnické xxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx jediného xxxxxxxxxxx xxxx jediného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podle nové xxxxxx §17 odst. 2 xxxxxx xxxxxx x hnutí nesmějí xxxxxxxx xxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx založit žádnou xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozuje, xxx xx účastnit xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx takové právnické xxxxx.
X xxxxxxxxx §17 xxxxxx xxxxx xxxxxxx vyskytující se xxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Takový názor xx xxxx xxxxxxxx x gramatického xxxxxxx čl. 17, xxx xxxxx xx nesmějí xxxxxx xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx. X když x akciových xxxxxxxxxxx xxxxx x "xxxxxxxxxx", xxx x "xxxxxxxxx", xx. "xxxxxxxxx", xxxxx xxx za xx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx podnikatelské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx soud xx xxxxxx, že takový xxxxxx xxxxx zkresluje xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; §17 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxxx orientované xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx účasti. "Xxxxxxxxx" x "xxxx" xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx obchodních společností, xxxx. s. x. x., xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xx smyslu zákona xxxx x podílníci xx xxxxxxxxx v xxxxxx smyslu "xxxxxxxxxx", xxxxx xx svým xxxxxxxx účastní xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 §17 xxxxxx, xxxxx hovoří xxxxxx x jakékoli "xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxx by xxxxxxxx společnost x xxxxxx pojmu vyloučil.
Xxxxxxxxxxxx vidí x xxxxxx §17 zákona x. 424/1991 Xx. xxxxxxxx čl. 17 xxxx. 2 a čl. 22 Xxxxxxx, x tím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. V xxxxxx navrhovatelé spojují xxxxxxxxx xxxxxx politických xxxxx x politických xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (tiskárny xx.), x xxxxxx příležitostí x veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxx přístupem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředkům xxxx.
Proti xxxxxx xxxxxxx stojí xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx příspěvky xx xxxx xxxxxx x xxxxx právě xxxxxxxx od xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x odvádějí xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvků také xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na podnikatelských xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx kriticky xxxxxxxx. Xxxxx evropských xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx iluzorní xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zajistil x xxxxxx x tomu, xxx nehledaly xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x Ústavě xxx v Listině xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx dostatečnou xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zbaveny xxxxxxx získávat xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx jednostrannou. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Evropě xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vedou jednotlivé xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx darů a xxxxxx xx podnikatelské xxxxxxxx xxxx zdroje xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx prostředky xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx měrou x darů x xxxx stálé roční x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xx se politickým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost založená xx xxxxxxxxxxxxxx principu, x tím xx xxxxxxx xxxxxx rovných "xxxxxxxxxxxx xxxxx" x "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" v xxxxxxxxx soutěži, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx samotného xxxxxxxx rovnosti, neboť xxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí xx podnikání xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiměřenosti xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx, xx není xxxxxxxxx xxx vhodným ani xxxxxx x xxxx, xxx xxxx dosaženo xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, což by xxxx xxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx xxxxxx bodu 24 xx. I xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ústavy a xxxxxx x xxxxxxxxxx x politických stranách x x politických xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx čl. 4 odst. 4 Listiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxx xx xxxxxxxxxxx (x xxxx xxx), xx xx šetřeno xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx politických xxxxx, xxx xx xx zabývaly xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §17 xxxx. 2 a 3 xxx. xxxxxx dovolávají xxxxxxxxxx ustanovení §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 424/1991 Sb., xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx: x) xxxxxxxxxxx rozhlasových x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x tiskáren, x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost, c) xxxxxxx x xxxxxxx, x) výroba x xxxxxx předmětů propagujících xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx společné zprávě xxxxxx Xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x tím xxxxxxxx, xxx ustanovení §17 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve snaze "xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx do xx xxxx xxxx xxxxxxx hospodaření politických xxxxx x hnutí".
Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx Ústavní xxxx návrh skupiny xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x materiálním právním xxxxx, protože xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xx mohl xxx zastíněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx politických xxxxx a hnutí. Xxxxx Ústavní soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §17 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 424/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 117/1994 Xx., xx dostatečně xxxxxxx xxxx, xxxxx xx dobu cca 14 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx nálezu, xxx poskytl Parlamentu Xxxxx republiky čas x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ještě xx xxxx 14 měsíců xx jeví Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uvolnění xxxxxxxx xxx podnikání xxx xxxxxxxxxx omezení.
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 424/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Sb., až xx dni 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxxxx §17 odst. 2 x 3 xxxxxx x. 424/1991 Sb., xx znění zákona x. 117/1994 Sb., xx xxxxxxx xxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx čl. 5 Xxxxxx zaručujícím xxxxxx soutěž politických xxxxx, čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, podle xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezích xxxxxxxxxx práv a xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx podstaty x smyslu, x xxx xxxxxx s čl. 20 xxxx. 3 x 4 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, jen xx-xx xx v demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx, předcházení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx ochranu práv x xxxxxx druhých. Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 x 3 xxx. xxxxxx - xxxxx xxxx - xxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx ani xxxxxxx x umožnění x xxxxxxx xxxxxxxx soutěže xxxxxxxxxxx sil, x xxxxx zavazuje zákonodárce čl. 22 Listiny.
Pokud xxx o §18 xxxx. 4, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx hnutí xxxx x xxxxxxx x požadavkem xxxxxx xxxxxxxxx x jistoty x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxxx xxxxxxx x důvodů, xxxxx xxxxx xxx v §4 xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxxxxx slovy "x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu" x xxxx §18 xxxx. 2, 3, 4 x 5 xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 424/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Sb., xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky pro xxxxxx x ústavním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a politických xxxxx od xxxxx (čl. 20 odst. 4 Xxxxxxx), xxxx xxx xxxxxx s čl. 97 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx majetkem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 1 Listiny poskytujícím xxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Sbírce xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 4 xxxxxx x. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx zákona x. 117/1994 Xx., xxx xxxxxx s čl. 97 odst. 1 x 3 x čl. 9 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, aby v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx cit. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetek xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, resp. doplněním Xxxxxx xxxxxx ústavního xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu České xxxxxxxxx:
XXXx. Kessler x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 296/95 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.12.1995.
Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.