Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
213/1989 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 133/1989 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, v nařízení vlády č. 136/1989 Sb., o informační soustavě R P
212/1989 Sb. Vyhláška o Budapešťské smlouvě o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcího předpisu k ní R P
206/1989 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 42/89 Sb., o Smlouvě mezi ČSSR republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, ve vyhlášce č. 99/89 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) R P
205/1989 Sb. Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 39/1979 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi R P
202/1989 Sb. Vyhláška, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací R P
194/1989 Sb. Vyhláška o zrušení některých finančněprávních předpisů R P
173/1989 Sb. Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky R P
168/1989 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany R P
166/1989 Sb. Usnesení, kterým se ruší usnesení č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSSR, ČSR a SSR R P
164/1989 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva ČNR č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku R P
160/1989 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům R P
159/1989 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád R P
151/1989 Sb. Nařízení vlády o oblastním plánování v ČSR R P
150/1989 Sb. Rozhodnutí prezidenta ČSSR o amnestii ze dne 8.12.1989 R P
126/1989 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu Československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích R P
120/1989 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu R P
114/1989 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 172/88 Sb., o zemědělské dani, v zákonu o hospodářské arbitráži (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 71/89 Sb., v hospodářském zákoníku (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 80/89 Sb. R P
110/1989 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci R P
109/1989 Sb. Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Republiky Maledivy R P
107/1989 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 58 (Plzeň-město XV) R P